Page 1

Vali Kýraç göreve baþladý

Keþke barýþ erken gelseydi

S

on Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valiliði'nden Diyarbakýr Valiliði'ne atanan Mustafa Cahit Kýraç görevine baþladý. Vali Kýraç, bugün her zamankinden daha fazla huzur ve barýþa ihtiyaç olduðunu söyledi. 4'te

G

45 yýllýk kan davasý sona erdi

H

akkari'nin Yüksekova ilçesinde ikamet eden iki aile arasýnda 45 yýl önce baþlayan kan davasý barýþla son

buldu. Piknikte bir araya gelen aileler, kol kola girip halay çekerek davayý bitirdiler. 3'te

eçen yýl çatýþmada oðlunu kaybeden Barýþ Annesi Cemile Poyraz, bir anne için çocuðunu kaybetmenin çok aðýr olduðunu söyledi ve ekledi: Keþke barýþ biraz daha erken gelseydi. 7'de

Akyýl gazetemizde D

iyarbakýr Ticaret Borsasý Baþkaný Fahrettin Akyýl, listesindeki ekibiyle birlikte gazetemizi ziyaret etti. Akyýl, yaptýklarý çalýþmalarýn, yapacaklarý çalýþmalarýn teminatý olacaðýný belirtti. 6'da

Yozlasmak istemiyoruz CUMA 31 MAYIS 2013

www.diyarbakirolay.com.tr

Fiyatý : 30 KR

Diyarbakýr'ýn Ergani ilçesinde son dönemlerde baþta madde baðýmlýlýðý olmak üzere fuhuþ ve hýrsýzlýk olaylarý arttý. Ýlçede her türlü yozlaþmanýn önüne geçmek için duyarlýlýk yürüyüþü yapýldý. Özgür ve temiz yaþam Ergani ilçesinde uyuþturucu ve madde baðýmlýlýðý hakkýnda halký bilinçlendirmek amacýyla oluþturulan Özgür ve Temiz Yaþama Yolculuk Platformu, duyarlýlýk yürüyüþü gerçekleþtirdi. Yürüyüþe BDP Ergani Ýlçe Örgütü, Ergani Belediyesi, Eðitim-Sen, SES Ergani Temsilciliði, Ergani Spor Kulübü, Esnaf Sanatkarlar Odasý'nýn yaný sýra çok sayýda vatandaþ katýldý.

Hýrsýzlýk, fuhuþ ve bahis

Kenan Evren ismi kaldýrýlsýn

Milli Egemenlik Caddesi'nden baþlayarak Atatürk Anýtý'na kadar yürüyen kalabalýk, ilçede baþ gösteren madde baðýmlýlýðý, fuhuþ, bahis, hýrsýzlýk ve kumara karþý vatandaþlarý duyarlý olmaya çaðýrdý. Katýlýmcýlar adýna basýn açýklamasýný okuyan SES Ergani Temsilcisi Deniz Akdað, ilçede bazý iþ yerleri ve evlerde kadýn bedeninin sermayeleþtirildiðini söyledi. 4'te

169. özgürlük eylemi

D

iyarbakýr'ýn Kayapýnar Belediyesi çalýþanlarý, cezaevinde tutuklu bulunan Belediye Baþkanlarý Zülküf Karatekin, Baþkan Yardýmcýsý Sabahattin Dinç ve Kürt siyasetçileri için yaptýklarý 'Kara Perþembe' eyleminin 169'uncusunu gerçekleþtirdi. 8'de

D

iyarbakýr'ýn Ergani ilçesinin Ýstasyon Mahallesi sakinleri, mahallede bulunan Kenan Evren Ýlkokulu'nun isminin deðiþtirilmesi için imza kampanyasý baþlattý. 5'te

Kayýp kadýnlarýn cenazesi bulundu ýrnak'ýn Beytüþþebap ilçesinde Þ önceki gün meydana gelen trafik kazasýnda Habur Çayý'na düþen araçta bulunan iki kadýn kaybolmuþtu. Dün yapýlan aramalarda kadýnlarýn cansýz bedenlerine ulaþýldý. 3'te

Baydemir Barzani ile görüþtü

B

üyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir, Kürdistan Bölgesel Yönetimi Baþkaný Mesut Barzani'yi ziyaret etti. Ziyarette Kürtlerin birliði, ulusal konferans, Mahmur Kampý'nýn durumu, Ortadoðu'da barýþ tartýþýldý. 7'de

Êzidî köyünde keþif günü Kürtlerin beklentisi büyük B

atman'ýn Beþiri ilçesine baðlý Kuþçukuru (Kelhok) Köyü'nden göç eden 10'u aþkýn Êzidî ailesi, köylerinin kendilerine geri iade edilmesi için dava açtý. Dava kapsamýnda köyde bugün keþif yapýlacak. 5'te

Kato Daðý'nda üretim

B

undan birkaç ay öncesine kadar çetin çatýþmalarýn yaþandýðý Kato Daðý'nda þimdilerde üretim yapýlýyor. Kato'nun yamaçlarýnda bulunan Xelila bölgesinde arsalarý olan vatandaþlar, sürdükleri tarlalarýna tütün ekmeye baþladý. 6'da

D

emokratik Toplum Kongresi Eþ Baþkaný Ahmet Türk, Kürtlerin samimiyet ve ciddiyetini ortaya koyduðunu söyledi ve ekledi: Kürtler büyük beklentiler içerisinde. 9'da

Kurtoðlu STK temsilcileriyle buluþtu D

iyarbakýr Kamu Hastaneler Birliði Genel Sekreteri Doç. Dr. Muhammet Güzel Kurtoðlu, STK temsilcileri ile kahvaltýlý toplantýda bir araya geldi. 7'de

Ahmet AY

YENÝ TÜRKÝYE Yazýsý 4’te


2

Saðlýk

31 MAYIS 2013 CUMA

Saçkýran gençleri tehdit ediyor!

Çaðýmýzýn hastalýðý olarak bilinen stres ve depresyonun tetiklediði saçkýran gençleri tehdit ediyor. S açlý deride, sakal bölgesinde, kaþlarda, kirpiklerde kýl kaybý yapan saçkýran hastalýðýnýn en sýk 20 yaþ altý gençlerde görüldüðünü söyleyen Esteworld Altunizade Estetik ve Plastik Cerrahi Kliniði'nden Dr. Gülþen Özle, "Günümüz koþullarýnda gençler arasýnda öfke ve stresin artmasý pek çok hastalýðý da beraberinde getiriyor. Saçkýran da bu hastalýklarýn arasýndadýr. Üzüntünün sebep olduðu baðýþýklýk sistemi zayýflamasý saçkýrana yol açabiliyor. Saçkýran þikayetiyle gelen hastalarýmýzýn yüzde 60'ýný 20 yaþ altý gençler oluþturuyor" dedi Üzüntü, matem, ayrýlýklar, kazalar gibi olaylarýn saçkýraný tetiklediðini dile getiren Dr. Özle þöyle konuþtu: "Saçkýran hastalýðýnda saçlý deride yama veya madeni para þeklinde saçsýz

kalmýþ alanlar görülür. Saçkýranda nadiren tüm saçlý deride saç dökülmesi olur. Bazen de tüm vücuttaki tüylerin dökülmesi þeklinde görülür. Hastalýk bulaþýcý deðildir. Vitamin eksikliði ya da beslenmealýþkanlýklarý ile de ilgili deðildir." Saçkýran olan hastalarda tiroid problemleri ve kansýzlýðýn daha sýk görüldüðünü ifade eden Dr.Özle, bu sorunlarýn saçkýraný þiddetlendirdiðinin altýný çizdi. HASTA KENDÝ KANIYLA ÝYÝLEÞÝYOR Saç kýran hastalýðýnýn tedavisinde baþlangýçta topikal kortikosteroidler denilen krem ve losyonlarýn saçsýz bölgeye uygulandýðýný, hafif vakalarda bunlarla yanýt alýndýðýný söyledi. Ýkinci aþamada ise, belli dozlarda steroid enjeksiyonlarýnýn saç kaybý olan

bölgeye yapýldýðýný, bu tedaviden de olumlu sonuçlar alýndýðýný söyledi. Ayrýca dünyada vampir trendi olarak bilinen ve pek çok hastalýðýn tedavisinde uygulanan PRP(Platelet Rich Plasma) yönteminin saç kýran sorununa da çare olduðunu ifade eden Dr. Özle, "Hastanýn kendi kanýndan elde edilen yoðunlaþtýrýlmýþ trombosit hücreleri saçkýran olan bölgeye çok ince uçlu iðnelerle, özel bir teknikle enjekte ediliyor. PRP yöntemi ile saçkýran tedavisinde erken dönemde çok baþarýlý sonuçlar elde edebiliyoruz. PRP tedavisinde baðýþýklýk sistemi güçlendirilip büyüme faktörlerinin salgýlanmasý arttýrýlmaktadýr. Böylece saçsýz bölge tedavi edilip yeni saç çýkmasý desteklenmektedir" diye konuþtu.

Aþýrý sorumluluk duygusu obsesif yapabilir!

Aþýrý sorumluluk duygusu nedeniyle sevdiklerine ya da çevresindeki kiþilere zarar vereceði duygusuyla hareket eden, gününün büyük kýsmýný bu korkuyu geçiren binlerce kiþinin varlýðýndan haberdar mýsýnýz?

Pýrýl pýrýl bir cilt istiyorsanýz! B

Yaz birden gelmeden cildinizi yaza hazýrlamak, parlak ve canlý bir cilde sahip olmak istiyorsanýz kimyasal peeling sizin için iyi bir alternatif olabilir…

H

isar Intercontinental Hospital Dermatoloji Uzmaný Dr. Burçak Bozdemir Aral'dan parlak bir cilde kavuþmak için en sýk tercih edilen yöntemlerden biri olan kimyasal peeling'i konuþtuk… Kimyasal peeling'in yüzdeki koyu renkli lekeler, güneþe ve yaþa baðlý oluþan deri deðiþiklikleri, akne izleri ve yüzeyel kýrýþýklarýn tedavisinde sýkça kullanýlan bir yöntem olduðunu dile getiren Dr. Burçak Bozdemir Aral; 'Kimyasal peeling yüzeyel tabakanýn soyulmasýný, alttan canlý ve saðlýklý derinin gelmesini saðlar. Ýþlem için çok sayýda kimyasal peeling maddesi kullanýlýr; ancak en sýk kullanýlanlar glikolik asit, alfa hidroksi asitler (AHA) ve TCA denilen trikloroasetik asittir. Uygulamanýn derinliðine baðlý olarak yüzeyel, orta ya da derin peeling olarak adlandýrýlýr. En yaygýn kullanýlan ise yan etkisi en az olan yüzeyel peelingdir.' açýklamasýnda bulundu. Uygulanacak Peelingin Tipini Cildiniz Belirler! Hastanýn cilt yapýsýna göre, içeriði ve uygulama süresi hekim tarafýndan belirlenen asit solüsyonu hastane ortamýnda anestezisiz uygulanýr. Deri, temizlendikten sonra tedavi alanýna uygulama yapýlýr. Ýþlem sýrasýnda hafif yanma ve batma görülebilir. Peeling tedavisi ortalama 1-2 hafta aralarla birkaç seans þeklinde yapýlýr. Ýstenilen sonuçlarý elde etmek için daha uzun seanslar gerekebilir. Ýþlem sonrasý günlük yaþama hemen dönülebilir. Ýþlem Sonrasýnda Dikkat Edilmesi Gerekenler! Peeling iþleminden sonra cildinizde hafif bir kýrmýzlýk; iþlemin yoðunluna göre hafif kabuklanmalar oluþabilir. Bunlarý kesinlikle soymayýn. o Sadece hekiminizin önerdiði nemlendirici ürünleri kullanýn. o Güneþten korunmaya dikkat edin. o Ýþlemden sonra ve seans aralarýnda yüksek koruma faktörlü güneþ koruyucu krem kullanýn.

u rahatsýzlýk takýntý hastalýðýnýn en kötü türlerinden biri olarak kabul edilirken, bu kiþiler zaman zaman kendine de zarar verme davranýþýnda bulunabiliyor. Üsküdar Üniversitesi Öðretim Üyesi, Feneryolu Polikliniði Psikiyatri Uzmaný Yrd. Doç. Dr. Oðuz Tan, obsesyon hastalýðýnýn temelinde yatan aþýrý sorumluluk duygusu yüzünden sevdiklerine veya çevrelerindeki herhangi bir insana zarar verebileceðini düþünen kiþilerin sayýsýnýn hiç de azýmsanmayacak oranda olduðunu belirtiyor. Kimilerinin iradelerini kaybedip çevrelerindeki kiþilere veya kendilerine zarar vermekten korktuklarýný vurgulayan Tan, bu kiþilerin; "Býçaðý kapýp kocama saplar mýyým? Çocuðumu tutup camdan aþaðý fýrlatýr mýyým? Þu önümde otobüs bekleyen kiþiyi caddeye iter miyim? Direksiyonu kýrýp arabayý kalabalýðýn üstüne sürer miyim? Kendimi camdan atar mýyým? Þu bir kutu ilacý bir çýrpýda yutar mýyým?" gibi sorulara muhatap olduklarýný, ruh dünyalarýnýn bu sorularla allak bullak olduðunu kaydediyor. Saldýrganlýk takýntýlarýnýn, takýntý

hastalýðýnýn en kötü türlerinden biri olduðunun altýný çizen Yrd. Doç. Dr. Oðuz Tan, bu insanlarýn kendilerini bir cani, alçak bir katil, bir sapýk gibi algýladýklarýný söylüyor. Tan bir örnekle tabloyu ortaya koyuyor; "Bir anne bebeðini düþürme korkusuna kapýlýyor, onu kucaðýna alamamaya baþlýyor, emzirirken 'Fazla sýkýp kemiklerini kýrarým' endiþesiyle öz yavrusunu baðrýna basamaz oluyor. Yakýnlarýný býçaklama korkusuyla her türlü sivri cisimden uzak duranlar, mutfaða kimseyi sokmayanlar, ailesinden ayrý yemek yiyenler, çocuðunu beþ kat aþaðýdaki zemine çakma endiþesiyle, yýlýn en güzel gününde bile camý kapýyý sýmsýký kilitleyip oturanlar var. Freud, bir hastasýnýn sevdiklerine zarar verme korkusundan dolayý kendisini bir odaya kilitlediðini, kimseylegörüþmediðini anlatýr.

Birine zarar verecek en son insan bir obsesiftir "Zaten bu hastalýðýn altýnda yatan temel kiþilik örüntüsü aþýrý sorumluluk duygusudur" diyen Tan, bu hastalarýn zararsýz olduklarýný þöyle anlatýyor. "Ahlaki deðerlere, kanunlara en baðlý insanlarobsesiflerdir. Hatta 'anti- sosyal' kimselerin (eski tabirle psikopatlarýn; yani sorumluluk duygusu geliþmemiþ, baþkalarýna zarar vermekten acý duymayan, piþman olmayan, cinayet bile iþlese vicdaný derinden sýzlamayan þahýslarýn) beyinlerinde, takýntý hastalarýnýn beyinlerindekinin tam tersi bulgulara rastlan Kendine zarar vermek de takýntýya dönüþebilir." Kendisine zarar vermekten endiþe duyan takýntýlýlarýn çektiði acýnýn baþkalarýna zarar

vermekten korkanlarýn duyduðu acý kadar büyük olmadýðýný ifade eden Tan, kendine zarar verme takýntýlarýna sahip en meþhur kiþinin Winston Churchill olduðunu kaydediyor. "Churchill zaman zaman þiddetli bir intihar etme isteði duyuyordu. Ancak bilindiði kadarýyla takýntýlarý hayatýnda þiddetli bir tahribat yaratmamýþtý. Ancak sýk sýk yersiz endiþelere kapýlýyor, ciddi sýkýntý çekiyordu. Tren beklerken demiryoluna yakýn duramýyordu. Doktoruna 'Bir saniye kendimi kaybedip raylara atlarsam her þey sona erer' demiþti. Ýstasyonlarda bir sütunun arkasýnda durmayý (yani trenle arasýnda bir sütun bulunmasýný) tercih ediyordu. Kendini suya atma korkusu yüzünden, gemiyle seyahat etmeyi hiç sevmiyordu. Hatta balkona açýlan odalardan da hiç mi hiç hoþlanmýyordu Ýngiliz baþbakaný."

Bitkilerin gücünü hissedin Doðal kozmetiklerle bitkilerin mucizevi gücünü teninizde hissedebilirsiniz.

A

ktarlardan temin edebileceðiniz yaðlar ve diðer bazý malzemelerle siz de, evde, çok kolay bir þekilde kendiniz için kozmetik ürünler hazýrlayabilirsiniz. Ýþte birkaç tarif... Bademli yüz temizleyici Malzemeler: Yarým çay gincaný badem yaðý, yarým çay fincaný mýsýr unu, yarým çay fincaný halis zeytinyaðlý sabun rendesi. Hazýrlanýþý: Tüm malzemeyi birbirine karýþtýrýn ve cildinizi temizlemek için kullanýn. Adaçaylý tonik Malzemeler: Yarým çay

fincaný kuru adaçayý, 1 tatlý kaþýðý gliserin, yarým çy fincaný alkol. Hazýrlanýþý: Adaçayýný 1 hafta alkolde býrakýn. Sonra süzün ve gilserinle karýþtýrýn.

Taze çiçek kolonyasý Malzemeler: 40 ml. gülsuyu, 4 tatlý kaþýðý lavanta yaðý, 20 ml. karanfil yaðý, 200 ml. alkol. Hazýrlanýþý: Bütün malzemeyi birbirine karýþtýrýn ve yaklaþýk 2 ay olgunlaþmaya býrakýn. Ballý el maskesi Malzemeler: 10 gr. balmumu, 20 ml, bademyaðý, 100 gr. bal. Hazýrlanýþý: Malzemeleri sýcak su dolu kapta eritin ve ellerinizi içinde 15.dk bekletin.


Hayvanlar için acil yardým aracý

B

itlis'in Tatvan ilçesindeki Sokak Hayvanlarý Tedavi, Kýsýrlaþtýrma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne, "Hayvan Kýsýrlaþtýrma ve Rehabilitasyon Aracý" tahsis edildi. Tatvan Belediyesi tarafýndan tahsis edilen araç ile ilk yardým maksadýyla þikayetlere gidildiðini belirten Hayvan Haklarý Federasyonu (HAYTAP) Yönetim Kurulu Üyesi Doktor Damla Þahin, araç ile ayný zamanda aþýlama, kýsýrlaþtýrma ve besleme çalýþmalarýnýn da yapýldýðýný söyledi. Þahin, "Tahsis edilen aracýn tüm

31 MAYIS 2013 CUMA

bakýmlarý yaptýrýldý. Acil ve ihtiyaç durumlarýnda kullanýlacak hale getirildi. Bu araçla Tatvan ilçe sýnýrlarý içerisinde çalýþmalar yürütülecek. Fakat acil durumlarda gelen talepler üzerine belediye baþkanýnýn inisiyatifine dayanarak Bitlis il ve ilçelerine de ulaþýlabileceðiz. Ýnsanlarýn, hayvanlar için duyarlý olmalarýný ve onlara zarar verilmesine engel olmalarýný diliyoruz. Herhangi bir þekilde þiddete maruz kalan veya yaralanan hayvanlarla karþýlaþanlar, 7 gün 24 saat hizmet veren

153 Nolu telefon aracýlýðýyla ihbarda bulunabilirler. Bize bu imkaný sunduklarý için Tatvan Belediyesi'ne teþekkür ederiz" dedi.

45 yýllýk kan davasý sona erdi Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde ikamet eden iki aile arasýnda 45 yýl önce baþlayan kan davasý, yapýlan giriþimler sonucu barýþla son buldu.

Y

ýldýz ve Turus aileleri arasýndaki kan davasý, hem Türkiye hem de Irak'ta 45 yýldýr sürüyordu. Kan davasý, Sito Aða'nýn torunu Muhsin Oremarî'nin giriþimleri sonucunda barýþla sonuçlandý. Yaklaþýk 5 ay süren görüþmeler sonucunda ilk olarak Kuzey Irak'ta bir araya gelen aileler, daha sonra Yüksekova'da buluþarak 45 yýllýk kan davasýný barýþla sonuçlandýrdýlar.

Yüksekova'da Hacý Kameri'nin organize ettiði piknikte bir araya gelen aileler, daha önce büyük oranda çözüme kavuþturduklarý kan davasýna bu piknikle son vermiþ oldular.

Kol kola halaylarla bitti Ailenin büyüklerinden ve kan davalý aileleri barýþtýrmak için çaba sarf edenlerden Sito Aða'nýn torunu Muhsin Oremarî, büyük bir kan davasýnýn son bulmasýndan dolayý

çok mutlu olduðunu belirterek, artýk Kürtler arasýnda böyle kan davalarýnýn yeri olmadýðýný söyledi. Temennisinin bir daha böyle davalarýn yaþanmamasý olduðunu ifade eden Oremarî, kan davalý diðer ailelere de seslenerek davalarýndan vazgeçmelerini istedi. Yerel sanatçýlarýn da davet edildiði piknikte, 2 aile mensuplarý kol kola uzun süre halay çektiler.

7 ton bozuk zeytin imha edildi D

iyarbakýr'da son kullaným tarihi geçmiþ 7 ton zeytin Baðlar Belediyesi Zabýta Müdürlüðü ekipleri tarafýndan imha edildi. Bir ihbarý deðerlendiren Baðlar Belediyesi Zabýta Müdürlüðü Gýda Kontrol ekipleri, bir depoda kullaným tarihleri geçmiþ yaklaþýk 7 ton zeytin tespit etti. Yapýlan incelemede zeytinlerin bir firma tarafýndan depoya býrakýldýðý ve bozuk olduðu belirlendi. Zabýta ekipleri, çöp kamyonlarýna yükledikleri bozuk ürünleri çöplüðe götürerek imha etti. Baðlar Belediyesi Zabýta Müdürlüðü Gýda Kontrol ekibinden kimyager Veysi Çelebi, belediyelerinin sýnýrlarý içerisinde bir firmaya ait iþ yerine ihbar üzerine geldiklerini belirterek, yaptýklarý inceleme sonucunda tarihi geçmiþ ürünlere el koyduklarýný söyledi. Zeytinleri, belediyeye ait araçlarla imha etmek üzere alana götürdüklerini kaydeden Çelebi, "Özellikle bu son süreçte hem iþ yeri sahiplerinin hem de halkýmýzýn ihbarlarý neticesinde ve belediye olarak yaptýðýmýz çalýþmalar sonucunda bu tür sorunlarla sýk sýk karþýlaþýyoruz. Bu konuda yurttaþlarýmýzýn bize yardýmcý olmasýný istiyoruz. En son yurttaþýmýzýn yaptýðý ihbar birçok esnafýmýza örnek teþkil edeceðine inanýyoruz. Bu örnek bir davranýþtýr. Diðer esnaflarýmýzdan da bu tür örnek yaklaþýmlar bekliyoruz. Çalýþmalarýmýz devam edecek" dedi.

DÜ'de Atalay Demirci'ye protesto 'Kel Alaka' adlý stand-up gösterisi için Diyarbakýr Dicle Üniversitesi'ne (DÜ) gelen Atalay Demirci, öðrencilerin protestosu nedeniyle gösterisini yarýda býraktý. DÜ Kongre Merkezi'nde düzenlenen ve çok sayýda kiþinin katýldýðý gösteride, bir grup öðrenci 'Atalay dýþarý' þeklinde slogan attý. Salonun aþýrý kalabalýk olmasý nedeniyle gösteriyi protesto eden öðrencilerden birini sahneye çaðýran Atalay Demirci, Diyarbakýr'a tekrar geleceðini söyleyerek, salonda bulunanlarý biraz daha sessiz olmalarý konusunda uyardý. Yaklaþýk 15 dakika sahnede kalan Demirci, protestolarýn devam etmesi üzerine gösteriyi yarým býrakarak kongre merkezinden ayrýldý.

Þimþekten korkan koyunlar telef oldu Van'ýn Gürpýnar Ýlçesi Yedisalkým Köyü'nde önceki gece þimþek çakýnca korkup kayalýktan atlayan 100 kadar koyun telef oldu. Sürüyü kurtarmak için çaba sarf ederken koyunlarla birlikte kayalýktan düþen çoban ise köylüler tarafýndan kurtarýldý.

O

lay önceki gece saat 23.00 sýralarýnda Gürpýnar Ýlçesi'ne 50 kilometre uzaklýktaki Yedisalkým Köyü Katro Kayalýklarý'nda meydana geldi. Köydeki 1200 kadar koyunu saðýmýn ardýndan akþam saatlerinde iki çoban otlatmak üzere

köye 3 kilometre uzaklýktaki Katro Kayalýklarý'nýn bulunduðu bölgeye götürdü. Burada otlamaya baþlayan koyunlar, bir anda bastýran yaðmur ve peþ peþe çakan þimþekten ürküp kaçýþmaya baþladý. Koyunlardan biri gece karanlýðýnda fark edemediði kayalýktan aþaðý atlayýnca, o bölümdeki koyunlar da arkasýndan atlamaya baþladý. Koyunlarýn atlamasýný engellemek için önlerine geçen çoban Ýsa Gülalan, onlarla birlikte sürüklenerek kayalýklarda yuvarlanmaya baþladý.

Çoban hayatýný zor kurtardý Yaklaþýk 10 metreden düþen 100 kadar koyun telef olunca, bir süre

Kayýp kadýnlarýn cenazesi bulundu Minibüs 4 çocuðu ezdi

H

akkari'nin Þemdinli ilçesinde park halindeki minibüs hareket ederek oyun oynayan çocuklara çarptý. Geliþen Köyü Suçýktý mezrasýnda sürücüsü ve plakasý öðrenilemeyen park halindeki minibüs aniden hareket etti. Yolda oynayan çocuklarýn üzerine giden aracýn altýnda kalan 4 çocuk yaralandý. Kazada ayný aileden Behçet (10), Mesrur (4), Müslüm (7) ve Ýmat Ekici (5) isimli kardeþler yaralandý. Þemdinli Devlet Hastanesi'nde ilk tedavileri yapýlan kardeþlerden durumu aðýr olan Müslüm ve Ýmat, Yüksekova Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Þýrnak'ýn Beytüþþebap ilçesinde meydana gelen trafik kazasýnda Habur Çayý'nda kaybolan iki kadýnýn cansýz bedenlerine ulaþýldý.

B

eytüþþebap'ta akþam saatlerinde ilçe merkezinden Akçayol Köyü'ne gitmekte olan Ýskan Gök yönetimindeki 31 ALC 12 plakalý pikap, önceki gün yolda bulunan çukurlar ve aniden bastýran aþýrý yaðýþýn etkisiyle ilçe merkezine yakýn bir yerde yoldan çýkarak Habur Çayý'na uçtu. Çaya uçan araçta bulunan 7 kiþiden 6'sý derenin sularýna kapýlarak hayatýný kaybetti. Kazayý gören çoban, çevrede bulunan vatandaþlara haber verdi. Vatandaþlarýn ve güvenlik görevlilerin zamanýnda müdahalesiyle araç þoförü

sonra kayalýklara tutunan çoban da aralarýnda sýkýþtý. Olayý gören diðer çobanýn haber vermesi üzerine olay yerine giden köylüler, ilk önce koyunlarýn arasýnda sýkýþan çoban Ýsa Gülalan'ý tutunduðu kayalýktan çýkardý. Vücudunun bazý yerlerinde ezilmeler olan Ýsa Gülalan, kurtulduðu için þanslý olduðunu söyledi. Gülalan, "Gece bir anda yaðmur baþladý ve þimþek çaktý. Koyunlar

yaralý olarak kurtarýlýrken, 3'ü kadýn 1'i çocuk 4 kiþinin cansýz bedeni sudan çýkarýldý.

Karayollarýna tepki Karanlýk nedeniyle ara verilen arama çalýþmalarýna dün devam edildi. Havanýn aydýnlanmasýyla baþlayan arama çalýþmalarýnda kaybolan iki kadýnýn cansýz bedenlerine ulaþýldý. Derenin sularýna kapýlan Sami Gök, Zübeyde Gök, Besna Gök, Sekna Gök, Caziye Gök ve Nahide Özdemir'in cesetleri Beytüþþebap Devlet Hastanesi morguna kaldýrýldý. Þýrnak Beytüþþebap karayolunun onarýlmamasýna vatandaþlar tepki gösterdi. Karayolu Müdürlüðü'ne tepki gösteren vatandaþlar, "Yýllardýr karayolu tarafýndan yolumuz yapýlmýyor. Her tarafta çukur oluþmuþ, trafik iþaret levhalarýnýn olmamasý ve yolun bozuk olmasý sürekli kazalara neden oluyor. Beytüþþebap ilçesi sahipsiz kaldý" dedi.

saða sola kaçýþmaya baþladý. Bu sýrada bir koyun yaklaþýk 10 metre yükseklikteki kayalýktan aþaðý atladý. Arkasýndan da diðer koyunlar atlamaya baþladý. Ben de koyunlara engel olmaya çalýþtým. Ancak ben de onlarla sürüklendim. Aralarýnda sýkýþtým. Daha sonra çevrede bulunan diðer çobanlar gelerek sürünün tamamýnýn atlamasýna engel oldular" dedi.


4

Gündem

31 MAYIS 2013 CUMA

Vali Kýraç göreve baþladý

Son Valiler Kararnamesi ile Ýzmir Valiliði'nden Diyarbakýr Valiliði'ne atanan Mustafa Cahit Kýraç görevine baþladý. Vali Kýraç, bugün her zamankinden daha fazla huzur ve barýþa ihtiyaç olduðunu söyledi. inancýmý da belirtmek istiyorum. Saðlýk, eðitim, luluk duyacaðýz. Bu alanda yapacaðýmýz çok eçtiðimiz haftalarda Resmi Gazete'de yayýmG iþlerin olduðunu da biliyorum. Zorlu bir coðrafyalanarak yürürlüðe giren Valiler Kararnamesi spor gibi alanlarda hizmet standartlarýmýzý daha da yaþýyoruz. Bugün her zamankinden daha fazla ile Diyarbakýr'a atanan Vali Mustafa Cahit Kýraç kente geldi. Valilik bahçesinde uzun kuyruk oluþturan kamu kurum ve kuruluþ müdürleri ile tokalaþan Vali Kýraç, daha sonra polis merasim mangasýný selamladý. Selamlamanýn ardýndan Valilik Þeref Defteri'ni imzalayan Vali Kýraç, basýn mensuplarýna açýklamalarda bulundu. Diyarbakýr Valiliði görevine bugün itibarý ile baþladýðýný belirten Vali Kýraç, bütün çalýþmalarýnýn ana kaynaðýný bilgi ve sevginin oluþturacaðýný söyledi.

'Huzur ve barýþa ihtiyacýmýz var' Bölgenin son 30 yýldýr kan kaybý olduðunu ifade eden Vali Kýraç, "Çok deðerli bir süreç baþladý, barýþ süreci. Bu süreci de hep beraber, insani deðerleri önde tutarak, akan kanýn durmasýna hep beraber katkýmýz olursa bundan mut-

Bagok'ta çadýr kurulacak

B

DP Kýzýltepe Ýlçe Örgütü, PKK üyelerinin geri çekiliþini izlemek amacýyla Bagok Daðý'na çadýr kuracak. Kýzýltepe Ýlçe Örgütü, "Demokratik Çözüm Çadýrý"na iliþkin ilçe binasýnda basýn toplantýsý düzenledi. Toplantýya BDP Mardin Ýl eþ baþkanlarý Adüle Aksoy ile Reþat Kaymaz, BDP Kýzýltepe Ýlçe Baþkaný Fettah Tekin ve çok sayýda yurttaþ katýldý. Toplantýda konuþan BDP Mardin Ýl Eþ Baþkaný Reþat Kaymaz, Abdullah Öcalan'ýn yaptýðý çaðrý üzerine yeni bir sürecin baþladýðýný ve bu süreçle birlikte HPG'lilerin çekilmeye baþladýðýný belirtti. Kaymaz, çekilmeyi izlemek amacýyla 1 Haziran'da Bagok Daðý'nda "Demokratik Çözüm Çadýrý" kuracaklarýný ifade etti. Kürt halkýnýn üzerine düþen sorumluluðu yerine getirdiðini kaydeden Kaymaz, "Ancak AKP hükümeti samimi ve pratik adýmlar atmamýþtýr" dedi. 'Çadýra destek verin' Kürdistan daðlarýnda karakol yapýmýna devam edildiðini belirten Kaymaz, tüm daðlarýn, sýnýrlarýn karakol ve askerler ile donatýldýðýný kaydetti. Bölgelerinde doðanýn tahrip edildiðini vurgulayan Kaymaz, her tarafta barajlarýn yapýldýðýný ve topraklarýn sular altýnda býrakýldýðýný ifade etti. Kaymaz, "Devletin siyasi tutsaklara karþý þiddeti devam ediyor. Bir kaç gün önce, serbest býrakýlmasý gereken siyasi tutsaklardan biri cezaevinde yaþamýný yitirdi. Biz de Mardin bölgesi olarak yaþananlarý kýnamak amacýyla 1 Haziran tarihinde Bagok Daðý'na Demokratik Çözüm Çadýrý kuracaðýz. Tüm halkýmýzý duyarlý olmaya ve kurulacak çadýra destek vermeye davet ediyoruz" þeklinde konuþtu. (DÝHA)

Zayi ilaný Diyarbakýr/Kayapýnar nüfus müd. almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý ve Diyarbakýr trafik þube müd. almýþ olduðum E sýnýfý sürücü belgemi kaybettim.Hükümsüzdür Abidin Kaya

toplumsal huzur ve barýþa ihtiyacýmýzýn olduðu da bir gerçektir. Kimliklerimizin ayrýþtýrýcý özelliklerini deðil, bunlarýn tamamlayýcý ve belirleyici özelliðini esas alarak, birleþtirici, sorunlarýmýzla mücadele etmek zorunda olduðumuzu asla unutmamak gerekmektedir" dedi.

'Kent arzu edilen seviyede deðil' Diyarbakýr'ýn coðrafi konumu, sosyo-ekonomik durumu ve zengin kültürel yapýsý ile kendine has özellikleri olan bir þehir olduðunu aktaran Vali Kýraç, "Diyarbakýr bugün sosyo ekonomik geliþmiþlik bakýmýndan arzu edilen potansiyeline uygun bir seviyede olmadýðýný söyleyebiliriz ama, bu potansiyeliyle mevcut konumunu en iyi seviyeye en kýsa sürede getireceðine olan

YIL: 12 SAYI: 4284 Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk Rek. Eðt. San.Tic. Ltd Þti. Adýna Tüzel Kiþi Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Yazý iþleri Müdürü Muhittin TALAY Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: Stadyum Altý Kuzey Kale Arkasý YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR e-posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

'Bu coðrafyanýn çocuðuyum' Açýklamasýnýn ardýndan gazetecilerin sorularýný yanýtlayan Vali Kýraç, þöyle devam etti: "Biz bin yýldýr bu ülkede kardeþlik içerisinde yaþýyoruz. Bu ülkenin tapusu Çanakkale'dedir arkadaþlar. Orada doðudan, batýdan, kuzeyden, güneyden herkes yan yana, burayý vatan yapmak için yatýyorlar. Bu barýþ sürecinin inþallah tekrar o eski görkemli günlerimizdeki gibi yaþadýðýmýz ortamlara doðru ilerlemesi için elimizden gelen bütün gayreti göstereceðiz. En güzel yaz tatillerimi bu coðrafyada geçiriyorum. Bu coðrafyanýn çocuðuyum. Annem, kardeþlerim herkes bu bölgelerde. Kendi evimizden biz sýkýlmayýz."

Özgür ve temiz yaþam için yürüdüler D

iyarbakýr'ýn Ergani ilçesinde uyuþturucu ve madde baðýmlýlýðý hakkýnda halký bilinçlendirmek amacýyla oluþturulan Özgür ve Temiz Yaþama Yolculuk Platformu, duyarlýlýk yürüyüþü gerçekleþtirdi. Yürüyüþe BDP Ergani Ýlçe Örgütü, Ergani Belediyesi, Eðitim-Sen, SES Ergani Temsilciliði, Ergani Spor Kulübü, Esnaf Sanatkarlar Odasý'nýn yaný sýra çok sayýda vatandaþ katýldý. Milli Egemenlik Caddesi'nden baþlayarak Atatürk Anýtý'na kadar yürüyen kalabalýk, sloganlarla ilçede baþ gösteren madde baðýmlýlýðý, fuhuþ, bahis, hýrsýzlýk, kumar ve her türlü yozlaþtýrýlmaya karþý vatandaþlarý duyarlý olmaya çaðýrdý.

Hýrsýzlýk, fuhuþ ve bahis Katýlýmcýlar adýna basýn açýklamasýný okuyan SES Ergani Temsilcisi Deniz Akdað, "Son dönemde ilçemizde birçok hýrsýzlýk olayý yaþanýyor. Ýlçemizde bazý iþ yerlerinde ve evlerde ahlaki deðerlerimiz hiçleþtirilerek kadýn bedeni ser-

Güroymak'a yüksek okul kuruluyor

B

itlis'in Güroymak ilçesinde yüksek okul kurulmasý için çalýþma baþlatýldý. Yüksek Okul Kurma Derneði Baþkaný Yýlmaz Tadik tarafýndan verilen kahvaltýda, Ýl Emniyet Müdürü Saadettin Akgüç, Tatvan Kaymakamý Murat Erkan, Ýlçe Emniyet Müdürü Mehmet Bozkurt, AK Parti Ýlçe Baþkaný Hayrettin Mutlu, Esnaf ve Sanatkarlar Odasý Baþkaný Cemil Ýlk, muhtarlar, daire amirleri ve sivil toplum kuruluþu temsilcileri bir araya geldi. Burada bir

Ahmet AY olayhaber@hotmail.com

YENÝ TÜRKÝYE 31 MAYIS 2013 CUMA

da yükseltmemiz gerekmektedir" diye konuþtu.

"Türkiye, Suriye'de hiçbir zaman savaþ öncelikli bir politika izlememiþtir ve izlememektedir. Sürekli Rusya ve Ýran ile temasta olmuþ ve onlar üzerinden Beþar Esad'a mesaj iletmiþtir. Türkiye'nin Suriye politikasýnda 2011 yýlý boyunca 'Beþar Esad'lý bir çözüm' aranmýþtýr." Ahmet Davutoðlu, Dýþ Ýþleri Bakaný. Ýngilizlerle Fransýzlarýn kurduklarý Suriye, 1969 sonunda Mýsýrla beraber Ýsrail Korsan devletine yenilmiþ, askeri alanda bitkin döneme geçmiþti. Tam bu sýrada Beþar Esad'ýn babasý olan Dönemin Savunma Bakaný Hafýz Esad öncülüðündeki darbeciler tarafýndan 16 Kasým 1970'te yönetim ele geçirildi. Baba Esat, ilk iþ olarak iktidara geldikten sonra Baas Partisi'nin ve devletin bütün iplerini ele geçirdi. Dini, mezhebi çeþitliliði zorla ayný potada eritti. 1970 darbesi ile Suriye Devleti 'sosyalist' ve nasyonalist bir karaktere sahip oldu. Nasyonalizmi Sosyalizm ile yoðurup Baas Partisini kurmuþlardý. Bu, "artýk Suriye Sovyetler Birliði periferisinde bir ülke" demekti. Gerçekten de öyle oldu, SSCB her zaman Esad'a silah satýyor, Ýsrail'e karþý destekler görünüyordu. 1979 Ýran Devrimi sonrasý Suriye-Ýran yakýnlaþmasý sadece mezhebi ya da 'bölgede Amerika'ya muhalif devlet' (görünümünde) olmakla açýklanamaz. Ýran için Irak ve Suriye bölgeye nüfuz açýsýndan son derece önemliydi.

mayeleþtirilmektedir. Bahisle mücadele için halkýmýzýn desteðiyle bu iþten nemalanan herkesi teþhir edeceðimizi ve bu iþin üzerine gideceðimizi bildirmek isteriz. Birçok insanýmýz, yurtdýþý kaynaklý bahis þirketleri tarafýndan kaçak bahis ve devlet eliyle resmi bahis belasýnýn pençesine düþürülmüþtür. Ayrýca ilçemizde sayýlarý her geçen gün artan internet kafelerde amaç dýþý kullaným ve çocuklarýmýzýn ruh saðlýðýný bozacak sitelere eriþimin engellenmesini istiyoruz" dedi. Yapýlan açýklamanýn ardýndan grup, zýlgýt ve alkýþlar eþliðinde daðýldý. konuþma yapan Ýl Emniyet Müdürü Saadettin Akgüç, gösterilen 28 dönümlük bir alanda teknik heyetin incelemelerini yaptýðýný ve üniversite yönetimine olumlu yönde rapor verdiðini söyledi. Akgüç, "Üniversiteyi buraya hýzlý bir þekilde getireceðiz ve tahsis iþlemini hýzlý bir þekilde bitireceðiz. Bu kýþ statiði, elektriði, projeyi, dýþ cephesi ve ruhsat iþini halletmemiz lazým. Ne zamana kadar? Þubata kadar bu iþi halletmemiz lazým. Þubat ayýnda bir toplantý yapacaðýz. Herkesin bir þeyleri üstlenmesi lazým. Yer ve tahsisi gibi konularda eksik olmadýðý belirtiliyor. Sadece tek bir problem var, o da üniversite yönetiminin talebi, onun haricinde hiçbir sýkýntýmýz yok" dedi. Halkýnýn önemli bir kýsmý Þii-Rafizi-Nusayri olan iki ülke bir Þii Devleti olan Ýran için siyasi ve mezhebi nüfuz alanýydý. Bu hinterlant Fars Ýran'ý için Ak Deniz ve Ortadoðu'ya girmenin tek yoluydu. Ýki yýl önce Suriye'de Tunus-Mýsýr-Libya'da olduðu gibi halk silahsýz, sivil gösterilerle yönetimden "insanca yaþama" talebinde bulundu. Tunus ve Mýsýr'da yönetim þiddete baþvurmadan ayrýldý. Ancak Libya buna direnip halkýnýn kanýný akýttý ve maalesef Batý'nýn müdahalesiyle Kaddafi devrildi. Suriye ayný süreci yaþamakta: Suriye rejimi, halkýnýn "insanca yaþamak istiyoruz" sivil talebine kimyasal silahlarla karþýlýk vermiþti. Türkiye bütün ýsrarlarýna raðmen Baas'ýn Esad'ýna halkýnýn isteklerine cevap vermesini kabul ettirmedi ve tavrýný Ahmet Davutoðlu'nun ifadesiyle: "Konjonktürel durumlara göre yapýlacak siyasete bakmamak gerek. Adaletin ve mazlumlarýn yanýnda olmak esastýr" diyerek Zalim Baas'ýn yanýnda yer almamamýzýn gerekçesini de açýklamýþ oldu. Davutoðlu "vicdani ve ahlaki pozisyon olarak 100 bin kiþiyi öldürmüþ insanlarla yan yana olmayý tarih siciline geçirmedik hiç deðilse..." diyerek iktidarlarý döneminde Türkiye'nin Ortadoðu halkýnýn esenliðinden yana olduklarýný bir kez daha ifade ediyor. Türkiye iþin bu noktaya gelmesini istemedi, Esad'lý çözümleri önemsediði için aylarca Esad'lý çözümler için uðraþtý: Ancak Suriye rejimi halkýný katletmekten keyif alýyor ve sivil gösterileri en aðýr katliamlarla bastýrýyordu. Türkiye buna seyirci kalamazdý, Türkiye 'bana ne' deyip sýrt dönemezdi, Türkiye sýnýrýn hemen ötesinden gelenlere "hayýr, giremezsiniz, gidin ölün" de diyemezdi. Çünkü artýk Demirel'in, Ecevit'in, M. Yýlmaz'ýn, Çiller'in, CHP'nin Türkiye'si deðil, artýk sorumluluklarýnýn bilincinde R. Tayyip

Þeyh Said'i anma platformu kuruldu D

iyarbakýr'da Kürt siyasi parti ve kurumlarý tarafýndan, Þeyh Said ve Dava Arkadaþlarýný Anma Platformu kuruldu. Demokratik Toplum Kongresi (DTK) binasý önünde yapýlan basýn açýklamasýyla platformun kuruluþu ilan edilirken, açýklamaya BDP Kars Milletvekili Mülkiye Birtane, KADEP Genel Baþkaný Lütfi Baksi, BDP'li yöneticiler ve Kürt kurum temsilcileri katýldý. Þeyh Said ailesinden platform üyesi Muhammet Doru Akar, Kürt halkýnýn varlýðýnýn ve inancýnýn inkar edilmesi karþýsýnda, 13 Þubat 1925'te direniþ baþlatan Þeyh Said ve arkadaþlarýnýn Kürt halkýnýn tarihinde önemli bir yer edindiðini söyledi. 'Þahadetlerini unutmadýk'

Kürt halkýna karþý gerçekleþtirilen katliamlar zincirinin en önemli halkasý olan Piran Direniþi sonrasý Þeyh Said ve 46 arkadaþýnýn 29 Haziran 1925'te Diyarbakýr Daðkapý Meydaný'nda idam edildiðini belirten Akar, "Mazlum Kürt halkýna karþý gerçekleþtirilenler bu dönemle sýnýrlý kalmamýþ; Geliyê Zilan, Dersim, Newala Kesaba, Lice'nin Çeme Alike ve Roboski'ye kadar devam ederek günümüze gelmiþtir. Ancak Kürt halký siyasi, insani, Ýslami, ahlaki ve milli olan mücadelesini sürdürmüþtür. Bizler bugün unutturulmak istenen bir tarihi, mezar yerleri bile saklanan Kürt liderlerini ve Kürt halkýnýn evlatlarýnýn þahadetlerini unutmadýðýmýzý göstermek için yola çýkmýþ bulunuyoruz" dedi. 'Yüzleþme tarihsel sorumluluk' Kürt sorununun çözümüne yönelik tartýþmalarýn yaþandýðý yeni süreçte kalýcý bir barýþýn saðlanmasý için tarihle yüzleþilmesi gerektiðine dikkat çeken Akar, "Þeyh Said'den Roboski'ye kadar devam eden tüm katliamlarýn ve faillerin ortaya çýkarýlmasý, toplu mezarlarýn açýklanmasý, Kürt halkýna ve insanlýða karþý tarihsel bir sorumluluktur" diye konuþtu. (DÝHA)

Erdoðan'larýn, Ahmet Davutoðlu'larýn, Bülent Arýnç'larýn, Yalçýn Akdoðan'larýn Türkiye'si var. Bu Türkiye Suriye'de olup bitene seyirci kalsaydý ne bu millet, ne tarih, ne insanlýk ailesi ve ne de Allah affederdi. Türkiye o silik, sinik, süklüm büklüm Türkiye deðil, artýk nereden geldiðinin bilincine varan bir Türkiye olduðunu herkes anlamalý. Bakýn Nasuhi Güngör ne güzel söylemiþ: "Hanýmlar, beyler! Memleketimizde bir þekilde söz sahibi olan herkes þunu bilmeli ki, artýk tarih sahnesinde yeni bir Türkiye var. Attýðý adýmlar, yaptýðý hamleler sizi korkutabilir. Dünün alýþkanlýklarý, geçmiþin ezberleri üzerinden nereye gidiyoruz endiþesine kapýlabilirsiniz. Korkmayýn. Size her kim bu gidiþ iyiye deðil diyorsa, ya olup biteni anlamýyordur ya da baþka bir tezgâhýn parçasýdýr." Evet, Türkiye doðru yoldadýr ve Suriye konusunda doðru politika yürütüyor. Ancak kabul ediyoruz ki, Türkiye henüz kendi baþýna Ortadoðu'da kendine ait, her yönüyle baðýmsýz bir bölge politikasý takip edebilecek güce sahip deðil. Bu bir gerçek, lakin bu, Türkiye bölge sorunlarýna yabancý kalsýn, uzak dursun anlamýna asla gelmemeli. Son söz Cengiz Çandar'ýn olsun: "Baþþar Esad'ý ne Rusya ne de Ýran kurtarabilir. Onlar sadece onun ömrünü uzatmak adýna 'tarihe direnirken' daha fazla insanýn ölümüne ve giderek Suriye'nin geri dönülmez biçimde ortadan kalkmasýna katkýda bulunacaklar. Türkiye, þimdiden 'post-Suriye'ye hazýr olmalý, 'yeni Ortadoðu' tasarýmýna kafa yormalýdýr." Evet, Artýk Türkiye uluslar arasý arenada pespaye bir ülke olmayacak, buna herkes inanmalý, bunu sindiremeyenler de alýþmalý. Twitter: @ahmetay_


Bölge Haber

31 MAYIS 2013 CUMA

'Kenan Evren ismi kaldýrýlsýn'

Diyarbakýr'ýn Ergani ilçesinde bulunan Ýstasyon Mahallesi sakinleri, mahallede bulunan Kenan Evren Ýlkokulu'nun isminin deðiþtirilmesi için imza kampanyasý baþlattý. Ý Hakkari havaalaný inþaatý tamamlanýyor

H

akkari Valisi Orhan Alimoðlu, gelen huzur havasý ile birlikte Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yapýmý devam eden havaalaný inþaatýnýn bu yýl tamamlanacaðý müjdesini verdi. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çözüm süreciyle birlikte, yaklaþýk bir ay önce yapýmýna kalýndýðý yerden tekrar devam edilen havaalaný inþaatý çalýþmalarý aralýksýz sürüyor. 30 Kasým 2011 tarihinde ihalesi yapýlan ve 29 Nisan 2011 tarihinde yapýmýna baþlanan Yüksekova Havaalaný'nda havalarýn düzelmesi ve baþlatýlan çözüm süreci ile beraber yaklaþýk bir ay önce yeniden baþlayan çalýþmalar hýz kesmeden devam ediyor. Geçen yýl aðustos ayýnda havaalaný inþaatýnda çalýþan yaklaþýk 11 iþ makinesinin PKK üyeleri tarafýndan ateþe verilmesi ve sonrasýnda baþlayan kýþ mevsimi nedeniyle alt ve üstyapý çalýþmalarý tamamen durmuþtu. Havaalanýnýn üst yapýsýnda da çalýþmalarýn baþladýðýný belirten þantiyesi yetkilileri, havaalanýnda yer alacak binalarýn yapýmýnýn tüm hýzýyla devam ettiðini söyledi.

stasyon Mahalle Muhtarý Mustafa Güzel öncülüðünde baþlatýlan imza kampanyasý büyüyor. Mahalle sakinleri, Kenan Evren isminin kaldýrýlmasý için hazýrlanan dilekçelere imza atarak katýlýrken, Eðitimciler Birliði Sendikasý (Eðitim BirSen) ilçe temsilciliði de kampanyaya destek verdi. Kampanyayý baþlatan Mahalle Muhtarý Mustafa Güzel, 1980 askeri darbesinin mimarý Kenan Evren'in isminin kaldýrýlmasý için imza kampanyasý baþlattýklarýný söyledi.

'Adý barýþ olsun' Güzel, "Tarihimizin en kara dönemlerini yaþatan Kenen Evren'in isminin okullardan ve ismi verilen tüm yerlerden kaldýrýlmasýný istiyoruz. Bizler, Ýstasyon Mahallesi sakinleri olarak, mahallemizde

bulunan ilköðretim okuluna verilen Kenan Evren isminin kaldýrýlmasý için üzerimize düþen görevi yaparak imza kampanyasý baþlattýk. Okulumuzun isminin 'Barýþ' olarak deðiþtirilmesini istiyoruz. Bu baðlamda topladýðýmýz imzalarý Ýlçe Kaymakamlýðýmýza sunduk, gereðinin yapýlmasýný istiyoruz" dedi.

'Hafýzalardan silinmeli' Kenan Evren Ýsminin kaldýrýlmasý için baþlatýlan imza kampanyasýna destek veren Eðitim Bir-Sen Ýlçe Temsilcisi Cihan Çuçi ise, "Demokrasiyi rafa kaldýrarak iþlemez hale getiren, halkýmýzýn iradesini hiçe sayanlarýn isimleri okul, cadde ve sokaklardan kaldýrýlmalý, darbecilerin isimleri milletimizin hafýzasýndan silinmelidir" diye konuþtu.

Tandýr ekmeðine raðbet D

iyarbakýr'da genellikle kýrsal kesimlerde yapýlan ekmeði, þehir merkezinde bir fýrýnda yapýlmaya baþlandý. Özellikle köyden gelip þehir merkezine yerleþen insanlar tarafýndan büyük raðbet gören tandýr ekmeðinin somun ve pide ekmekten daha fazla satýldýðý belirtildi. Ekmeði yapan fýrýn ustasý, kendisinin de köyden geldiðini, Diyarbakýr'da bu ekmeði bulamadýðýndan fýrýnda tandýr ekmeði yapmaya baþladýðýný söyledi.

En büyük sýkýntý ulaþým Vali Orhan Alimoðlu, Hakkari'nin en büyük sýkýntýlarýndan ve zorluklarýndan birinin ulaþým meselesi olduðunu ifade ederek, "Hakkari'ye gelip gitmek isteyenler veya Hakkari'den, Ankara ve Ýstanbul'a gitmek isteyenler uzaklýktan þikayetçi idi. Bu sebeple hükümetimiz en müsait yer olan Yüksekova ilçemizde havaalaný inþaatý planladý. Geçen yýllarýn zorluklarý nedeni ile biraz gecikti. Ancak bu yýl Allah'a hamdolsun ilimizin huzur havasý iyileþti, daha da geliþiyor. Bunun geliþmesi ve korunmasý için hep beraber gerekenleri yapýyoruz. O münasebetle bu yýl inþaat hýzlandý ve bu yýlsonuna yetiþecek. Ýlimizin ve bölgemizin hava ulaþýmý ihtiyacýný karþýlayacak. Bu sayede Hakkari ile Ankara mesafesi 2,5 saatte düþecek. Ýstanbul ile mesafesi ise 3 saate düþecektir" dedi.

Yatýrýmlar devam ediyor Vali Alimoðlu, kentteki diðer yatýrýmlarýn da geliþen huzur havasýna paralel olarak hýzla devam ettiðini söyleyerek, "Baraj yatýrýmlarý devam ediyor. Yol yapým çalýþmalarý devam ediyor. Hükümetimiz bu yýl KÖYDES'ten 9 milyona yakýn para gönderildi. Bunun planlamasýný yaptýk, çalýþmalara devam ediyoruz. Özelikle tarým ve hayvancýlýðý geliþtirmek için çok büyük gayret gösteriyoruz. Vatandaþýmýzýn bunu anlayacaðýna inanýyoruz. Keza Doðu Anadolu Projesi'nde (DAP) 5 milyona yakýn bize para tahsis edildi. Bunu da tarýmsal sulama iþlerinden büyük iþler yapmayý bekliyoruz. Ýnþallah ilimizi 2013 yýlýnda hem huzuru hem ekonomik geliþmelere hem sosyal geliþmesi için iyi olmasýný bekliyoruz" þeklinde konuþtu.

Ekmeði alan vatandaþlar þehir merkezine tandýr kuramadýklarýný dile getirerek, tandýr ekmeðini özlediklerini ve diðer ekmek çeþitlerinden daha saðlýklý olduðu için tercih ettiklerini ifade etti. Fýrýnda tandýr ekmeðinin yanýnda diðer ekmek çeþitlerini de piþirdiklerini ifade eden fýrýn ustasý, tandýr ekmeðine raðbetin diðer ekmeklere olan raðbete oranla daha fazla olduðunu kaydetti.

Êzidî köyünde keþif günü Batman'ýn Beþiri ilçesine baðlý Kuþçukuru (Kelhok) Köyü'nden göç eden 10'u aþkýn Êzidî ailesi, köylerinin kendilerine geri iade edilmesi için dava açtý. Dava kapsamýnda köyde bugün keþif yapýlacak.

B

eþiri (Qubîn) ilçesine baðlý Kuþçukuru (Kelhok) köyünden 1992 tarihinde Almanya'ya göç eden 10'u aþkýn Êzidî ailesi, bölgedeki bir aþirete "emanet ettikleri" köylerinin kendilerine verilmesini istiyor. Tapulu arazilerine kavuþmak isteyen köy sakinlerinin açtýðý davanýn ikinci duruþmasýnda 31 Mayýs tarihinde araziler için keþif kararý verilmiþti. Almanya'da yaþayan Êzidîler, keþif ve bir sonraki duruþmayý takip

yapýlacak. Çok geniþ bir keþif olacak. Keþfe hakim, bilir kiþi ve biz katýlacaðýz. Adalet, demokrasi ve hukuka güveniyoruz" dedi.

'Özgürce yaþamak istiyoruz'

etmek için bir heyet olarak Batman'a geldi. 1992 tarihinde tamamýyla birçok nedenden dolayý köylerini terk etmek zorunda kaldýklarýný belirten Kelhok Köyü Êzidîlerinden Nedim Erkiþ, köydeki tapulu arazilerini senet, sözleþme ve ses kaydý alarak köyün ileri gelenlerine teslim ettiklerini söyledi. Köylerini tekrar almak için Almanya'dan dördüncü defadýr Batman'a geldiklerini hatýrlatan Erkiþ, "31 Mayýs Cuma günü bizim köyün keþfi

Bütün Êzidî yurttaþlarýn gözünün keþif gününde olduðunu dile getiren Erkiþ, "Elbette biz en doðal olan hakkýmýzý istiyoruz. Ýþgal edilen evlerimizi ve arazilerimizi istiyoruz. Bir an önce köyümüzün boþaltýlmasýný istiyoruz. Bu münasebetle bütün demokratik güçler ve örgütlerin bizim bu haklý davamýzda bize destek vermelerini istiyoruz. Biz bu barýþ sürecinde umuyoruz ki bizim davamýzda barýþçýl çözülür ve sonuçlanýr. Biz de bu sürecin bir parçasýyýz. Umut ediyoruz ki, bu süreç Êzidîler için de tam bir barýþ süreci olacaktýr" þeklinde konuþtu. Karþý tarafýn aklýselim ile hareket etmesi gerektiðini ifade eden Erkiþ, emanetlerini nasýl teslim etmiþsellerde geri almak istediklerini belirterek, topraklarýna ve ülkelerine özgür gelip yaþamak istediðini söyledi. (DÝHA)

Kurtoðlu STK temsilcileriyle buluþtu Diyarbakýr Kamu Hastaneler Birliði Genel Sekreteri Doç. Dr. Muhammet Güzel Kurtoðlu, STK temsilcileri ile "Diyarbakýr Kamu Hastanelerinin Ýyileþtirilmesi" konulu toplantý için kahvaltýda buluþtu.

T

oplantýya Saðlýk Emekçileri Sendikasý, Saðlýk-Sen, KamuSen, Tabipler Odasý, Eczacýlar Odasý, Diþ Hekimleri Odasý, Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi, Aðýz ve Diþ Saðlýðý Merkezi, Kadýn Doðum ve Çocuk Hastalýklarý Hastanesi, Diyarbakýr Çocuk Hastalýklarý Hastanesi ve Diyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi yöneticileri, baþkanlarý

ve temsilcileri katýldý. 'Amaç daha iyi hizmet' Toplantýda konuþan Doç. Dr. Muhammet Kurtoðlu, amaçlarýnýn halka daha iyi hizmet verebilmek olduðunu kaydetti. Saðlýk hizmetlerinin iyileþtirilmesi için bir komisyon kuracaklarýný belirten Kurtoðlu, "Diyarbakýr'da bulunan hastanelerin iyileþtirilmesi için bir komisyon oluþturmayý düþünüyoruz. Diyarbakýr'ýn bölgenin saðlýk üssü olma yolunda ilerleyebilmesi, yaptýðýmýz hizmetlerin kalitesinin arttýrýlmasý konusunda sendika ve odalarýn yaný sýra kamu hastanelerine ve bu hastanelerin sorunlarýna hakim birer temsilcinin katýlýmýyla oluþacak komisyon bu yolda bizlere kolaylýk saðlayacaktýr. Sorunlarýn kökenine inilmedikçe kalýcý bir çözüm söz konusu olamaz. Bizlere bu yolda katký saðlayan ve saðlayacak olan sendikalar ve odalara,

kamu hastaneleri yöneticilerine, baþhekim ve temsilcilerine ayrýca katýlýmlarý için teþekkür ediyorum" dedi. Komisyon kuruldu Diyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi yemek salonunda yapýlan toplantýda katýlýmcýlar tek tek konuþma yaptý. Otuza yakýn yönetici ve temsilcinin katýlýmý ile gerçekleþen toplantýda, saðlýk çalýþanlarýna yönelik þiddete de dikkat çekildi. Sendika ve oda temsilcileri, bu konuda caydýrýcý yaptýrýmlarýn uygulanmasý amacýyla Saðlýk Bakanlýðý'na talepte bulunulmasý gerektiðinin altýný çizdi. Toplantýnýn sonunda oluþturulacak komisyon için her kurumdan birer temsilci olmak üzere komisyonun üyeleri seçilerek toplantý periyodu belirlendi. Komisyonun önümüzdeki günlerde kamu hastanelerinin sorunlarýna çözüm bulmak amacýyla toplanacaðý bildirildi.


6

EKONOMÝ

31 MAYIS 2013 CUMA

Kato eteklerinde tütün ekimi Dolu yaðýþý ekinlere zarar verdi

Bir zamanlar adý çetin çatýþmalarla anýlan Kato Daðý'nda þimdilerde tütün üretimi yapýlýyor. Kato'nun yamaçlarýnda bulunan Xelila bölgesinde arsalarý olan vatandaþlar tütün ekimine baþladý.

B

M

uþ merkeze baðlý Kýzýlaðaç bölgesindeki Suvaran ve Güzeltepe köylerinde dolu yaðýþý ekili alanlara zarar verdi. Köyde çiftçilik yapan yurttaþlar, ekinlerin tamamen telef olduðunu söylediler. Merkeze baðlý Kýzýlaðaç bölgesinde bulunan Suvaran (Kasor) ve Güzeltepe (Ejmanuk) köyünde binlerce dönümlük arazi dolu yaðýþýndan zarar gördü. Ekili alanlarýn büyük çoðunluðunun yonca ve buðday olduðunu belirten köylüler, yoncalarýn yere yapýþtýðýný ve iþ makineleriyle artýk biçilemeyeceðini ifade ederek, ancak hayvanlarý yonca tarlalarýna sürebileceklerini söylediler. Yonca ve buðdayýn yaný sýra bahçelerin de zarar gördüðünü dile getiren Suvaran Köyü çiftçilerden Aydýn Oktay, "Dolu yaðdý, doludan sonra tarlalardaki buðday ve yonca ekinleri büyük ölçüde zarar gördü. Yonca tarlalarý çok fazla zarar gördü. Yoncalar yere yapýþtý, iþ makinelerinin biçemeyeceði hale geldi. Zaten güneþte vurduktan sonra alttan küflenmeye baþladý. El ile de biçemiyoruz. Biçsek de bir iþe yaramýyor. Hayvanlarý yonca tarlalarýna salacaðýz artýk. Ektiðimiz bahçelerde de büyük çoðunlukta hasar meydana geldi. Meyve aðaçlarýnda meyveler kalmadý hepsi yere döküldü talan oldu. Bahçelerdeki domates, biber ve diðer sebze türleri de çok zarar gördü. Yapacak bir þey yok. Geçen sene kuraklýk vurdu bizi, bu sene de fazla yaðýþ vurdu" dedi.

Þýrnak'ta 60 aileye arýlý kovan

ir bölümü Van'ýn Çatak (Þax) ilçe sýnýrlarý içerisine giren ve ismi çatýþmalarla duyulan Kato Daðý'nýn Xelila bölgesinde tütün ekerek geçimlerini saðlayan yurttaþlar, tütün ekimine baþladý. Kato Daðý'na ulaþmak için çetin ve zorlu yollarý kat ederek arazilerine ulaþan yurttaþlar, burada hayvanlar ile sürdükleri tarlalarýnda tütün ekimi yapýyor. Bir anda bastýran yaðmurdan korunmak için oturduðu kayanýn dibinde yaðmurun durmasýný bekleyen Ebubekir Toktaþ (28) isimli yurttaþ, çayýný yudumlayarak Kato Daðý'nýn manzarasýný izliyor. Ektikleri tütünün 3 ayda yetiþtiðini dile getiren Toktaþ, tek gelir kaynaklarýnýn tütün olduðunu söyledi.

3 ayda yetiþiyor Her yýl bu zamanlarda tütün ekmeye baþladýklarýný belirten Toktaþ, tütün ekimi için ilk olarak tarlalarýný hayvanlar ile sürdüklerini ve bunun sabýr isteyen bir iþ olduðunu dile getirdi. Ýþlerinin çok zor ve zahmetli bir iþ olduðunu anlatan Toktaþ, "Sonbahara kadar tütün ile uðraþýyoruz. Tütünü ektikten sonra çapalamasýný yaparak sulamasýný yapýyoruz. Aðustos ayýna kadar tütünün yetiþmesi için uðraþýyoruz. 3 ay içerisinde yetiþiyor. Ýþimiz çok zor ve

zahmetli bir iþ. Aðustos ayýnda tütün yetiþtiðinde toplayarak buradan köye götürüyoruz. Köyde tütünü ufaladýktan ve harmanladýktan sonra satýyoruz. Kilosunu 35-45 TL'den satýyoruz. Buradan elde ettiðimiz gelir ile çocuklarýmýzýn geçimini saðlýyoruz. 3 ay boyunca uðraþtýðýmýz tütünden 100 ile 200 kilogram arasýnda tütün

elde ediyoruz" dedi.

Çift sürerek geçiniyor Tarla sahiplerinden tütün ekenlere çift sürdüðünü dile getiren Mehmet Hüseyin Acar (46) isimli yurttaþ ise, bunun için Siirt'in Pervari ilçesinden geldiðini söyledi. Tarla sürmenin çok zahmetli ve zor bir iþ olduðunu kayd-

eden Acar, buna karþýlýk 120 TL ücret aldýðýný belirtti. Ailesinin geçimini saðlamak için çift sürdüðünü ifade eden Acar, "5 çocuðum var. Ben burada tütün ekimi için bölgede yaklaþýk bir ay kalýyorum. Bu sürede tütün eken tarla sahipleri için hayvanlar ile çift sürüyorum" þeklinde konuþtu. (DÝHA)

Akyýl Olay Gazetesi’nde

Diyarbakýr Ticaret Borsasý Baþkaný Fahrettin Akyýl, listesindeki ekibiyle birlikte gazetemizi ziyaret etti. Aziz FÝDANCI orsa seçimlerine sayýlý günler kala hareketlenen seçim heyecaný son sürat sürüyor. Diyarbakýr Ticaret Borsasý Baþkaný Fahrettin Akyýl, yeni yapýlacak seçimdeki listesinde yer alan Aziz Nart, Edip Kaplan, Halis Erdem, Ekrem Nifak, Medeni Kaya ve Erkut Temiz ile birlikte gazetemizin haber merkezini ziyaret etti. Akyýl, yaptýklarý çalýþmalarýn, yapacaklarý çalýþmalarýn teminatý olacaðýný belirtti. Ticaret Borsasý Baþkaný Fahrettin Akyýl, þöyle konuþtu: "Bizim giriþimlerimiz sonrasýnda ilk defa 2 fakülte Türkiye'de ilk Diyarbakýr'da kuruldu. Bölgenin sýnýrlara yakýn olmasý sebebiyle Habur sýnýr kapýsý ile Suriye sýnýr kapýsý giriþimleri sonrasýnda hayata girdi. Hedeflerimiz arasýnda lisanslý depo kurmak var. Ayný zamanda, Ankara'dan sonra Diyarbakýr'da et borsa sistemini kuracaðýz. Ardýndan sera organize sanayi bölgesini hayata geçireceðiz."

B

G

üneydoðu Anadolu Projesi (GAP) idaresinin finanse ettiði, Ýl ve Beytüþþebap Gýda Tarým ve Hayvanlýk Müdürlüklerinin yürüttüðü proje kapsamýnda, 60 aileye bin 200 arýlý kovan daðýtýldý. Þýrnak Ýli Arý Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Habip Aþan, projenin toplamda 427 bin 500 liraya mal olduðunu söyledi. Aþan, "300 bin lirasýný GAP idaresi karþýlarken geri kalan yüzde 30'luk kýsmýný ise vatandaþlar karþýladý. Katkýlarýndan dolayý GAP idaresi, Beytüþþebap Kaymakamlýðý ve Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü'ne teþekkür ederiz" dedi. Projeden yararlanan vatandaþlar ise, yeni bir iþ imkaný bulduklarý için mutlu olduklarýný belirterek, destek verenlere teþekkür etti.

Silvan'da su borcu faizlerine af Karpuz satýþý arttý

D

iyarbakýr'ýn Silvan ilçesinde vatandaþlarýn su borcu faizleri affedildi. Silvan Belediye Meclisi, Mayýs ayý olaðan toplantýsýnda su affýný gündemine aldý. Faiz affý üyelerin çoðunluðunun onayý ile kabul edildi. Meclis üyeleri vatandaþlarýn geçmiþ borçlarýnýn katlanmasý nedeniyle ödemede zorluk çektiklerini ve vatandaþýn maðduriyetinin giderilmesini istediklerini belirtti. Toplantýda geçmiþ yýl ve aylarda biriken su borcu olan vatandaþlarýn, yasa gereði faizlerin alýnmayarak mevcut borçlarýnýn tahsil edileceði belirtildi. 10 Mayýs 2013 tarih ve

D

2013/36 sayýlý belediye meclis kararýna istinaden birikmiþ su borçlarýnýn gecikme faizleri tahsil edilmeyecek.

iyarbakýr'da birkaç gün önce kilosu 3 ila 4 lira arasýnda satýlan karpuzun fiyatý düþtü. Tezgahta yerini ilk aldýðý sýralarda kilosu yaklaþýk 4 liradan satýlan karpuzun fiyatýnýn 1 liraya düþmesi satýþlarýný da arttýrdý. Ýlk zamanlar fiyatýnýn fazla yüksek olmasýndan dolayý alamadýklarýný aktaran vatandaþlar, fiyatýnýn düþmesi ile daha çok karpuz aldýklarýný ifade etti. Karpuzun fiyatýnýn hala çok yüksek olduðunu kaydeden vatandaþlar, yerli karpuzun çýkmasý ile fiyatýnýn daha da düþeceðini kaydetti.


GÜNCEL

31 MAYIS 2013 CUMA

7

‘Keþke barýþ erken gelseydi’

Geçen yýl çatýþmada oðlunu kaybeden Barýþ Annesi Cemile Poyraz, bir anne için çocuðunu kaybetmenin çok aðýr olduðunu söyledi ve ekledi: Keþke barýþ biraz erken gelseydi. H akkari'nin Deþtan Karakolu bölgesinde 4 Kasým 2012 tarihinde çýkan çatýþmada yaþamýný yitiren PKK üyesi Lokman Poyraz'ýn (Kemal Doðan) annesi Cemile Poyraz, bir çocuðun anne için her þey olduðunu ve yýllardýr süren savaþta anneler olarak çocuklarýný kaybettiklerini belirtti. Çözüm sürecini Barýþ Annesi olarak desteklediðini ifade eden Poyraz, oðlu Lokman'ýn baþarýlý bir genç olduðunu anlattý. Lokman'ýn 2002 yýlýnda Siirt Üniversitesi Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði Bölümü'nü kazandýðýný ve ikinci yýlýnda daða gittiðini dile getiren anne Poyraz, "Lokman 7 yýl daðda kalmasýna raðmen ondan hiçbir haber alamadým. 12 Kasým 2012'de Lokman'ýn þehit düþtüðünü öðren-

dik. Cenazesi Malatya'dan Mardin'e getirilirken baþýnýn altýna koyulan kanlar içinde olan yastýk hala bende. Evde kalan gömleði her kokladýðýmda onun kokusu içime siniyor" dedi.

'En büyük acý annelerin' Anne olarak büyük acýlar yaþadýðýný ve baþka annelerin canýnýn yanmamasý için Barýþ Annesi olduðunu söyleyen Poyraz, savaþlarda en büyük acýlarý annelerin yaþadýðýný ifade ederek asker annelerinin acýsýný paylaþtýðýný ifade etti. Yaþanan acýlarýn son bulmasý için annelerin el ele vermesi gerektiðini belirten anne Poyraz, "Bu acýlarýn bitmesi için hem Türk annesi, hem de Kürt annesi el ele verip demokratik çözüm sürecini desteklemeli. Bir çocuk bir anne

için her þeydir. Onu bir savaþta kaybetmek acýlarýn en büyüðüdür. Umarým ki, devlet de AKP hükümeti de bu süreçte samimi davranýp savaþýn, kalýcý bir barýþa evirilmesi için gerekli bütün adýmlarý atar. Savaþta anneler olarak canýmýzdan bir parça olan çocuklarýmýzý verdik. Ama bir daha tek bir çocuðumuzun bir týrnaðýna zarar gelmemesi için mücadele edeceðiz. Tüm siyasi partilerin bu süreçte barýþ dilini kullanmasý lazým. Burada en çok istediðim bir þey de halen daðda olan gerillanýn eve dönüp anneleriyle ve aileleriyle kucaklaþmasýdýr" diye konuþtu.

'Keþke oðlum da yaþasaydý' Baþbakan Erdoðan'ýn politikalarýna tepki gösteren Poyraz, þunlarý dile getirdi: "Erdoðan cezaevindey-

ken bir Müslüman olarak onun tutuklanmasýna üzülüyordum. Bir gün oðlum Lokman gelip 'Anne Erdoðan cezaevinden çýktý' dediðinde çok mutlu olmuþtum. Ama bilmiyordum ki dua ettiðim insanýn iki dudaðý arasýnda çýkacak bir kelimeyle benim oðlum gibi yüzlerce genç hayatýný yitirecekti. Önceden barýþ olsaydý, bugün oðlumun mezarý yerine Lokman'ýma sarýlacaktým. Ýnþallah Abdullah Öcalan'ýn baþlattýðý demokratik çözüm süreci kalýcý bir barýþla taçlanýr. Hiçbir þey için piþman deðilim ama bir anne olarak keþke bugün oðlum Lokman da, diðer gerilla arkadaþlarý gibi, demokratik çözüm yürüyüþüne katýlsaydý."

Trafik terörüne dur deme zamaný geldi BDP köylerde barýþ sürecini anlatýyor

B

arýþ ve Demokrasi Partisi (BDP) Diyarbakýr'ýn Ergani Ýlçe Örgütü, Selman Köyü'nde barýþ sürecini anlattý. Köy meydanýnda köyün ileri gelenleriyle bir araya gelen heyet, son dönemde yaþanan siyasi geliþmeleri aktararak, vatandaþlarýn sürece iliþkin görüþ ve önerilerini aldý. Burada kýsa bir konuþma yapan BDP Ýl Genel Meclisi Üyesi Ahmet Kýnýk, 30 yýllýk mücadelede Kürt halkýnýn yaþadýklarýný anlatarak, yaþananlarýn asla unutulmayacaðýný söyledi. Ardýndan söz alan BDP Ergani Ýlçe Eþbaþkaný Cavidan Yaman, uygulanan her türlü politikalara raðmen asla boyun eðmediklerini ifade ederek, "Kürtlere her türlü baský, iþkence, asimilasyon politikalarý uygulandý. Çok þey kaybettik özgürlüðümüz için. Çok þey de kazandýk. Biz özgürlük savaþýyla bu güne geldik. Bize yapýlan her türlü baskýya raðmen asla gerilemedik, sürekli ilerledik. Bu süreç gerillalar sayesinde oldu. Baþbakan, 'silahlarý býrakýn' diyor. Bizim isteklerimizin tümünü yaparsan býrakýlýr. Biz bu 30 yýllýk mücadelenin karþýlýðýný alacaðýz" dedi. Soru cevap þeklinde geçen sohbetin ardýndan köy halkýna Büyükþehir yasa tasarýsý anlatýldý.

Diyarbakýr Mahalli Ýdareler Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný Ömer Faruk Taþ ile yönetim kurulu üyeleri, "Dört Tekerlekli Trafik Terörünü Lanetliyoruz" baþlýðý altýnda basýn açýklamasý yaptý.

Aziz FÝDANCI ahalli Ýdareler Dernek Binasý'nda, Yönetim Kurulu ile birlikte basýn açýklamasý yapan Baþkan, Ömer Faruk Taþ, ile Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Demiralay ve eþi Ýslim Demiralay'ýn alýþveriþten çýktýklarý sýrada, yoldan hýzlý geçtiði idde edilen aracýn çarpmasý sonucunda; Ýslim Demiralay'ýn hayatýný kaybettiðini, Mustafa'nýn aðýr þekilde yaralandýðýný söyledi.

M

1 yýla aþkýn bir zamandan bu yana kentte trafik canavarlarýnýn oluþtuðuna dikkat çeken Mahalli Ýdareler Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný Ömer Faruk Taþ, "Trafik canavarý'nýn istisnasýz hergün yaþanan hýzlý araç sonucunda 4-5 gencimizi kurban vermekteyiz. Bu milletin mayasýnda olan insana karþý saygýyý, sevgiyi adeta hiçe sayýp þehir içinde havada uçurmasýna kural

dinlemeyen "Trafik Teröristleri'nin" durdurulmasý için herkes üzerine düþen görevi yapmalýdýr. Bugün yaþanan durum her an bizim kapýmýzý

da çalabilir. Bu sorunun sadece kolluk kuvvetiyle çözülmeyeceðini biliyoruz. Her insanýn baþýna bir polis býrakýlamayacaðýný da biliyo-

Baydemir Barzani ile görüþtü Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir, Kürdistan Bölgesel Yönetimi Baþkaný Mesut Barzani'yi ziyaret etti. Ziyarette Kürtlerin birliði, ulusal konferans, Mahmur Kampý'nýn durumu, Ortadoðu'da barýþ tartýþýldý.

Japonlardan izleme çadýrýna ziyaret Japonya'nýn Ankara Büyükelçiliði Savunma Ataþesi Taiza Fuyýta, Þýrnak'ta PKK'lýlarýn çekilmesini izlemek için kurulan çadýrý ziyaret etti. Ateþe Taiza Fuyýta, Japonya olarak barýþ sürecini desteklediklerini söyledi.

J

Bakan Þahin yarýn Van'da

A

ile ve Sosyal Politikalar Bakaný Fatma Þahin, bir dizi inceleme ve açýlýþlarda bulunmak üzere Cumartesi günü Van'da olacak. Van Valiliði'nden yapýlan açýklamada, cumartesi günü sabah saatlerinde Van'a gelecek olan Bakan Þahin'in, dünya dalýþ rekoru denemesi programýna katýlmak üzere ilk olarak Akdamar Adasý'na geçeceði belirtildi. Ardýndan Erciþ Balýk Bendi'ndeki Uluslar Arasý Ýnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali'ne katýlacak olan Bakan Þahin'in, daha sonra Erciþ Aþaðý TOKÝ Konutlarý'nda Aile Destek Merkezi, Kadýn Kültür Merkezi ve Toplum Kültür Merkezi'nin toplu açýlýþýna katýlacak. Erciþ'ten il merkezine dönecek olan Bakan Þahin, akþam saatlerinde ise kentten ayrýlacak.

ruz. Emniyetimiz ve Yerel Ýdarecilerimizin, Belediye Baþkanlarýmýzýn dikkat ve hassasiyetini bu alana çekmek isteriz. 3 NOLU Saðlýk Ocaðýnda hemþirelik yapan muhterem eþi Ýslim Demiralay hanýmefendi alýþ-veriþten çýkarken kural tanýmaz bir trafik teröristinin aþýrý süratle çarpmasý sonucu Yönetim Kurulu Üyemiz Mustafa Demiralay iki bacaðý kýrýlmýþ muhterem eþi hakkýn rahmetine kavuþmuþtur. Emniyet ve YEREL Ýdarecilerimizin konuya hassasiyet göstermelerini ve gereðinin yapýlýp kamuoyuna paylaþmasýný istiyoruz. Aksi bir keþmekeþlik olan trafik sorunu ve trafik terörizminin her gün can alacaðý aþikardýr. Zalim trafik terörüne karþý alýnmayan önlemlerin baþta þoförlerin, her bireyin ve gerekli önlemi almayanlarýn Allah'a verecek bir hesaplarýnýn var olacaðý unutulmamalýdýr." Dedi.

O

sman Baydemir, beraberinde BDP Kürdistan Bölgesel Yönetimi Erbil temsilcileri Cemal Coþkun ve Mehmet Ali Aydýn ile birlikte Selahattin kentine geçerek Kürdistan Bölgesel Yönetimi Baþkaný Mesut Barzani ile görüþtü. Sýcak bir ortamda gerçekleþen görüþmede Baydemir, beraberindeki Coþkun ve Aydýn'ý tanýtýrken, Türkiye'de legal siyaset yaptýklarýný ve fikir özgürlüðü konusundaki sýkýntýlardan dolayý Erbil'e yerleþmek durumunda kaldýklarýný belirtti. Kendisi hakkýnda da 3 buçuk yýl boyunca Türkiye dýþýna çýkýþ yasaðý konulduðunu anýmsatan Baydemir, yasaðýn kalkmasýyla birlikte kendisini daha önce telefonla arayan Mahmurlu bir anneye verdiði sözü yerine getirerek, Mahmur Kampý'ný ziyaret ettiðini söyledi. Kampta Irak hükümetinin sorumluluðunun gereðini yerine getirmediðini ifade eden Baydemir, Mahmur'da görevli öðretmenlere Irak hükümetinin maaþ vermediðini anlattý.

Gezi ve gözlemlerini paylaþtý Barzani'ye Kürdistan'daki gezi ve gözlemleri hakkýnda bilgilerini paylaþan Baydemir, Hero Talabani'yi ziyaret ettiðini ve Cumhurbaþkaný Celal Talabani'ye geçmiþ olsun dileðinde bulunduðunu söyledi. Daha sonra Barzan'da Melle Mustafa Barzani'nin mezarý ile Enfal katliamýnda yaþamýný yitirenlerin anýtsal mezarlarýný ziyaret ettiðini anlatan Baydemir, Kuzey, Güney, Doðu, Batý ayrýmý olmaksýzýn Þeyh Said'den Seyit Rýza'ya, Gazi Muhammed'den Melle Mustafa Barzani'ye, Mazlum Doðan'dan Sakine Cansýz'a kadar özgürlük davasýnda tüm yaþamýný yitirenlerin anýsý önünde saygý ile eðildiðini ifade etti. Baydemir, 40 dakika süren görüþmede, kendisi ve BDP Eþ Genel Baþkanlarý adýna Mesut Barzani'nin bir süre önce vefat eden ablasý için de baþsaðlýðý diledi. Osman Baydemir daha sonra yeni yayýna baþlayan Rudaw Televizyonu'nun bir programýna konuk oldu.

aponya'nýn Ankara Büyükelçiliði Savunma Ataþesi Taiza Fuyýta, Büyükelçilik Baþkatibi Katsuyori Kawonu, Japonya Uluslararasý Ýþbirliði Ajansa Baþkaný Saýto Akio, Japonya Uluslararasý Ýþbirliði Ajansý Proje Danýþmaný ve Van'daki depremde çöken Bayram Oteli enkazýndan yaralý kurtulan Konnai Miyoki, Þýrnak'ý ziyaret etti. Önce Belediye Baþkan Vekili Tamer Ýdin'i makamýnda ziyaret eden Japon heyetinde yer alan Savunma Ataþesi Taiza Fuyýta, "Biz Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi, Þanlýurfa Ceylanpýnar Belediyesi, Nusaybin Belediyesi'nin ardýndan Þýrnak Belediyesi'ni de ziyaret ettik. Buradan da Hakkari, Yüksekova ve Van Belediyesi'ni ziyaret edeceðiz. Buradaki amacýmýz bölgedeki çözüm sürecini yerinde görmektir" dedi.

Çözüm sürecine yüzde yüz destek Japon heyet daha sonra BDP'li ve Demokratik Özgür Kadýn Hareketi (DÖKH) üyesi kadýnlarýn Cudi Daðý ile Bestler Dereler bölgesinin kesiþtiði Balveren Beldesi'nin daðlýk alanýnda kurduðu çadýrý ziyaret etti. Çadýrlarda heyeti karþýlayan BDP Ýl Baþkan Yardýmcýsý Heme Akdi, ziyaretten memnun olduklarýný belirterek, "Meydana gelen barýþ süreci nedeniyle PKK'nýn sýnýr dýþýna çýkýþý ve operasyonlarýn önüne geçmek için yaklaþýk 1 aydan beri bu çadýrý kurduk. Bölgede meydana gelebilecek olumsuz bir durumu izlemek için buradayýz. Ýnþallah süreç hepimiz için hayýrlý olur" dedi. Japonya'nýn Ankara Büyükelçiliði Savunma Ataþesi Taiza Fuyýta ise, Japonya olarak barýþ sürecini yüzde 100 desteklediklerini belirtti. Japon heyet daha sonra Hakkari'ye hareket etti.


8

A k t ü a l i t e

31 MAYIS 2013 CUMA

Kayapýnar'da 169. özgürlük eylemi

Diyarbakýr'ýn Kayapýnar Belediyesi çalýþanlarý, cezaevinde tutuklu bulunan Belediye Baþkanlarý Zülküf Karatekin, Baþkan Yardýmcýsý Sabahattin Dinç ve Kürt siyasetçileri için yaptýklarý 'Kara Perþembe' eyleminin 169'uncusunu gerçekleþtirdi.

B

elediye hizmet binasý önünde yapýlan eyleme, Kayapýnar Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Aynur Yýlmaz, Ýhsan Avcý, BDP Ýlçe Baþkaný Davut Kesen, ÝMO Genel Merkez Yöneticisi Tansel Önal, ÝMO Diyarbakýr Þube Baþkaný Turan Kapan, Tül-Bel-Sen Diyarbakýr Þube Baþkaný Medeni Alpkaya, Barýþ Anneleri, meclis üyeleri ve çalýþanlar katýldý. Eylemde açýklama yapan Ýnþaat Mühendisleri Odasý Diyarbakýr Þube Baþkaný Turan Kapan, "14 Nisan 2009 yýlýnda birçok kente KCK adý altýnda yapýlan operasyonlar sonucu yüzlerci kiþi tutuklandý. Bu arkadaþlarýmýzýn elleri kelepçeli görüntüleri bilinçli olarak basýna servis edildi. Bu görüntüler kamuoyunda ve toplumda büyük bir kýrýlma yarattý. Buda yetmediði gibi mahkeme sürecinde özel-

likle anadilde savunma krizi yaþanmasýyla baský süreci devam etti" dedi.

'Bu hafta son olsun' Arkadaþlarýnýn haksýz bir þekilde dört yýldýr ifadeleri bile alýnmadan tutuklu bulunduklarýný belirten Kapan, "Kara Perþembe eylemi 169 haftadýr kesintisiz bir þekilde devam etmektedir. Buradan yargý mensuplarýna sesleniyoruz. Bu hafta son olsun. Kara Perþembe eylemi ak Perþembe olsun. Bu arkadaþlarýmýzýn tek suçlarý, haklý bir davanýn savunucularý olmalarýdýr. Seçilmiþlerin tek suçlarý ise demokratik, katýlýmcý, halkýn taleplerini karþýlayan, doðru kentsel politikalar izlemeleriydi. Kürt hareketi, sorunun demokratik yöntemlerle göçülmesi için 93'ten beri tek taraflý adýmlar atmasýna raðmen sorun askeri yöntemlerle çözülmeye çalýþýldý. Büyük

bedeller ödendi. 21 Mart tarihinde Sayýn Abdullah Öcalan'ýn mektubuyla baþlayan yeri süreçte hükümetin bu konuda gerekli adýmlarý atmasýna bekliyoruz" þeklinde konuþtu.

5 dakikalýk oturma eylemi ÝMO Genel Merkezi Yöneticisi Tansel Önal da eylemde bir açýklama yaptý. Önal, þunlarý söyledi: "Barýþ süreciyle birlikte bu siyasi tutsaklarýn, siyasi rehinelerin serbest býrakýlmasý gerek. Burada olmamýzýn nedeni; inþaat mühendisleri odasý eski baþkanýmýz Zülküf Karatekin ve üyemiz Hatip Dicle nezdinde tüm tutuklularla dayanýþma amacýyla buradayýz. Ýsteðimiz bu arkadaþlarýmýzýn biran önce serbest býrakýlmalarýdýr." Eylem beþ dakikalýk oturma eylemiyle sona erdi.

Eðitim Sen'den dayanýþma gecesi E

Kurs öðrencilerine malzeme desteði D

iyarbakýr'ýn Silvan ilçesinde Beden Eðitimi Spor Yüksek Okulu (BESYO) sýnavlarýna hazýrlanan gençlere 28 bin liralýk spor malzemesi daðýttý. Malzemeler, Köylere Hizmet Götürme Birliði Müdürü Mahmut Karaaslan tarafýndan daðýtýldý. SODES projesi kapsamýnda asimetrik paralel, köprü aleti, denge tahtasý, slalom çubuðu,

huni, sýçrama tahtasý, jimnastik minderi, sýrt lastikleri, 60'ar adet spor ayakkabýsý, þort, tiþört, capri alýnan spor malzemeleri öðrencilere verildi. BESYO kursuna hazýrlanan gençler, kendilerine malzeme yardýmýnda bulunan Silvan Kaymakamý Yunus Sezer ile Köylere Hizmet Götürme Birliði Mahmut Kararaslan'a teþekkür etti.

ðitim Sen Kýzýltepe Temsilciliði tarafýndan her yýl eðitim ve öðretim döneminin sonunda gerçekleþtirilen ve geleneksel hale gelen yýlsonu dayanýþma gecelerinin 11'ncisi, Buhara Düðün Salonu bahçesinde yapýldý. Eðitimcilerin yoðun ilgi gösterdiði geceye, BDP PM üyeleri, BDP Mardin Ýl Örgütü, BDP Kýzýltepe Ýlçe Örgütü, Kýzýltepe Belediye Baþkan Ferhan Türk, Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Leyla Salman ve Þemsettin Sulhan, belediyesi meclis üyeleri, DÝSK, MEYADER, MADAYDER, KURDÎ-DER, Nuda Kadýn Merkezi, Mehmet Yalçýn Merkezi, KESK'e baðlý sendika temsilcileri, sivil toplum örgüt temsilcileri ve davetliler katýldý. Eðitim Sen Kýzýltepe Temsilciliði'nin düzenlediði dayanýþma gecesinde yapýlan bir dakikalýk saygý duruþunun ardýndan sinevizyon gösterisi, halk oyunlarýnýn yaný sýra erbane

dinletisi yer aldý.

'Daha kararlý mücadele' Eðitim Sen Kýzýltepe Temsilciliði Örgütlenme Sekreteri Baran Ýlhan, gecede yaptýðý konuþmada, bir yýllýk sendika çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi. Ýlhan, "Eðitim Sen olarak bir taraftan herkese eþit, parasýz ve anadilde eðitim hakký mücadelesini kararlýlýkla

sürdürüyoruz, diðer taraftan ise sendikal hak ve özgürlükler mücadelesinin demokrasi ve barýþ mücadelesinin en önünde yer aldýk. Yeni anayasa hazýrlýklarý çatýþmasýz bir ortamda Kürt sorununu çözmeyi stratejik önemde göstererek, tekçi bir Türkiye yapýlanmasýna son vererek farklý renklerin, cinslerin, etnik yapýlarýn kabul edildiði bir Türkiye'yi arzuladýðýmýzý belirtmek istiyoruz. Bir sonraki eðitim öðretim yýlýnda daha güçlü bir Eðitim Sen, daha güçlü muhalefet ve haklarýmýzýn gaspýna sebep olan tüm yasalara karþý daha kararlý mücadele edeceðiz" dedi. Yapýlan konuþmanýn ardýndan davetliler müzik eþliðinde halay çekti. (DÝHA)

Burasý Pamukkale deðil Baþkale V

Kaymakama Kürtçe dua

H

akkari'nin Þemdinli Kaymakamý Cengiz Erdem, eþiyle birlikte hastalarý ziyaret ederek doktorlardan saðlýk durumlarýyla ilgili bilgi aldý. 10 ay önce ilçeye atanan ve halkýn gönlünde adeta taht kuran Kaymakam Cengiz Erdem, eþi Zübeyde Erdem ile birlikte hasta ziyaretlerini sürdürüyor. Þemdinli Devlet Hastanesi'nde tedavi gören 70 yaþýndaki þeker hastasý Zeliha Bilici'yi ziyaret eden Erdem çiftine Kürtçe dua edildi. Bilici, hastalýðýndan dolayý 3

parmaðýnýn kesildiðini söyleyerek, "Devamlý hastanedeyim. Burasý benim ikinci evim artýk. Ýlk defa bir kaymakam ve eþi beni ziyaret ediyor. Allah kendisinden razý olsun" dedi. Tek tek yatan hastalarý ziyaret eden Kaymakam Erdem ve eþi, hastalar hakkýnda doktorlardan bilgi de aldý. Hastalara çeþitli hediyeler de veren Kaymakam Erdem, yakýn bir zamanda Þemdinli'ye son teknolojiyle donatýlmýþ yeni bir hastanenin yapýmýna baþlanýlacaðý müjdesini de verdi.

an'ýn Baþkale ilçesinde bulunan ve görüntüsüyle Pamukkale'yi andýran travertenleri ziyaret edenlerin sayýsý her geçen gün artýyor. Bölgede yaþanan olaylardan dolayý çok az kiþi tarafýndan bilinen ve az sayýda kiþi tarafýndan ziyaret edilen Baþkale'ye 35 kilometre uzaklýktaki Dereiçi Köyü'nde bulunan travertenler, çözüm süreciyle birlikte ilgi odaðý oldu. Baþkale'de görev yapan 'Gönül elçileri', travertenleri gezerek þifalý olduðuna inanýlan suya girip halay çekti. Baþkale Kaymakamlýðý Gönül Elçisi Koordinatörü Sosyal Hizmet Uzmaný Fadime Soylu, ilk defa gördüðü travertenlere hayran kaldýðýný söyledi. Pamukkale'yi andýran travertenlerin çözüm süreciyle birlikte daha çok ziyaret edileceðini ifade eden Soylu, herkesin buralarý görmesini tavsiye etti.

Batman okuyor projesi devam ediyor

B

atman'da Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen 'Batman Okuyor Projesi' kapsamýnda binlerce kitap daðýtýlýrken, okullardan da kampanyaya destek gelmeye devam ediyor. Petrol Lisesi öðrencileri de düzenledikleri yarýþmayla kitap okuma kampanyasýna katýldý. Þeyh Sadi Þirazi'nin "Gülistandan Seçmeler" adlý eserinin tüm öðrencilere daðýtýldýðý Petrol Lisesi'nde geçtiðimiz hafta bu eserden sorular sorularak sýnav yapýldý. Dereceye giren öðrenciler Milli Eðitim Müdürü Þerif Akboða tarafýndan yarým ve çeyrek altýnla ödüllendirildi. Tamamý sýnava katýlan ve sýnýf bazýnda da birinciliði elde eden sýnýfýn öðretmeni Murad Adsan'a da çeyrek altýn hediye edildi. Milli Eðitim Müdürü Þerif Akboða, kitap okumanýn önemine vurgu yaparak, mezun olan öðrencilere de üniversiteye giriþ sýnavlarýnda baþarýlar diledi.


Ýç Politika

31 MAYIS 2013 CUMA

'Kürtlerin beklentisi büyük' Demokratik Toplum Kongresi Eþ Baþkaný Ahmet Türk, Kürtlerin samimiyet ve ciddiyetini ortaya koyduðunu söyledi ve ekledi: Kürtler büyük beklentiler içerisinde.

B

DP Van Milletvekili Nazmi Gür ile birlikte Washington'da temaslarda bulunan Ahmet Türk, ABD Dýþiþleri Bakanlýðý yetkilileri, basýn ve sivil toplum kuruluþlarýyla bir araya geldikten sonra Amerika'nýn Sesi Türkçe Bölümü'nün sorularýný yanýtladý. Türk, Amerikalý yetkililere, Kürtlerin barýþ süreciyle ilgili görüþlerini aktardýklarýný, sürecin saðlýklý ilerleyebilmesi için herkesin hakem olmasý gerektiðini söyledik-

lerini belirtti. Ahmet Türk, "Yarýn çözümsüzlük üzerinde bir tartýþma çýktýðý zaman, bu çözümsüzlüðün nedeni Kürtler midir, yoksa devletin politikasý mýdýr?" diye sorulacaðýný, bunun çok iyi ve doðru algýlanmasý, doðru izlenmesi gerektiðine inandýklarýný söyledi.

'Bu büyük bir mesele' Ahmet Türk, Kürt sorunu çözülmeden Türkiye'nin Ortadoðu'da güçlü bir oyuncu olamayacaðýný, Ortadoðu'daki sancýlarýn bilincinde olan insanlar olarak, Kürtlerin de Türker'in de bir barýþ atmosferine ihtiyacý olduðunu ifade etti. Türk, "Mesele sadece bir Türkiye meselesi, bir PKK olayý deðil. Ortadoðu'da yaþayan, dört ayrý parçada yaþayan 40 milyon Kürt'ün bugün talepleri gündeme gelmiþtir. Þimdi bu talepler

HAMSU ARITMA TESÝSÝ ÝÇÝN KÝMYEVÝ MADDE VE POMPA ALIMI DÝYARBAKIR SU KANAL ÝDARESÝ Hamsu Arýtma Tesisi için Kimyevi Madde ve Pompa Alýmý alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2013/69527 1-Ýdarenin a) Adresi : BAGCILAR MAHALLESI YENIHAL CADDESI 1 21090 BAÐLAR/DÝYARBAKIR b) Telefon ve faks numarasý : 4122522997 - 4122522997 c) Elektronik Posta Adresi : idrisbulut21@hotmail.com ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yeri : Diski Genel Müdürlüðü Hamsu Arýtma Tesisi DÝYARBAKIR c) Teslim tarihi : Sözleþmenin imzalanmasýna müteakip 45 gün içerisinde tek parti halinde teslim edilecektir. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : DÝSKÝ Ýhale Bürosu b) Tarihi ve saati : 10.06.2013 - 14:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir.

MSB DÝYARBAKIR ÝNÞAAT EMLAK BÖLGE BAÞKANLIÐI TATVAN ASAL BLG.BÞK.LIÐI HÝZMET BÝNASI ÝÇ ONARIMININ YAPILMASI yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2013/69732 1-Ýdarenin a) Adresi : MSB Diyarbakýr Ýnþaat Emlak Bölge Baþkanlýðý KISLA CAD. 21100 YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR b) Telefon ve faks numarasý : 4122237616 - 4122248261 c) Elektronik Posta Adresi : tesupdiyarbakir@msb.gov.tr ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : TATVAN-BÝTLÝS c) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 45 (kýrkbeþ) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : MSB. Diyarbakýr Ýnþaat Emlak Bölge Baþkanlýðý Kýþla Cad. 21100 Yeniþehir/Diyarbakýr b) Tarihi ve saati : 13.06.2013 - 10:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi. 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sânatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri. 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu.

9

karþýsýnda inkar edici, reddedici politikalarla Kürtlerin üzerine gelirseniz, eðer Türkiye'de gelirseniz, Suriye'deki Kürt huzursuz olur, diðeri huzursuz olur. Bu artýk iç içe bir meseledir, büyük bir meseledir" dedi.

'Kürtler samimi ve ciddi' Ahmet Türk, Ankara'nýn sürdürdüðü resmi olmayan görüþmelerin ardýndan Abdullah Öcalan'ýn 21 Mart'taki Nevruz'da ateþkes ilan ettiðini, örgütün silahlý unsurlarýný Türkiye dýþýna çekmeye baþladýðýný, elinde tuttuðu askerleri býraktýðýný ifade ederken, "Kürtlerin beklentisi büyük. Evet, Kürt tarafý bu samimiyetini, ciddiyetini ortaya koydu, ama hükümet cephesinde çok da gözle görülür bir þey yok. Býrakýn bazý adýmlarý, yani bu konuda ne yapacaklarýna dair

topluma yansýttýklarý bir mesaj bile yok. Umut ediyorum ki, bu çekilme süreci tamamlandýðý zaman, yavaþ yavaþ bu konuda nelerin yapýlacaðý konusunda yeni bir diyalog, bir tartýþma veyahut görüþme zemini daha güçlü bir þekilde ortaya çýkar" þeklinde konuþtu.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Yetkili satýcýlýðý veya imalatçýlýðý gösteren belgeler: a) Ýmalatçý ise imalatçý olduðunu gösteren belge veya belgeler, b) Yetkili satýcý veya yetkili temsilci ise yetkili satýcý ya da yetkili temsilci olduðunu gösteren belge veya belgeler, c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarýdaki belgelerden biriyle birlikte sunduðu serbest bölge faaliyet belgesi. Ýsteklilerin yukarýda sayýlan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunmasý yeterli kabul edilir. Ýsteklinin imalatçý olduðu aþaðýdaki belgeler ile tevsik edilir. Ýsteklilerin yukarýda sayýlan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunmasý yeterli kabul edilir.Ýsteklinin imalatçý olduðu aþaðýdaki belgeler ile tevsik edilir. a)Ýstekli adýna düzenlenen sanayi sicil belgesi, b)Ýsteklinin üyesi olduðu meslek odasý tarafýndan istekli adýna düzenlenen kapasite raporu, c)Ýsteklinin kayýtlý olduðu meslek odasý tarafýndan istekli adýna düzenlenen imalat yeterlilik belgesi, 4.3.2. 4.3.2.1. Standarda iliþkin belgeler: Standatlara iliþkin istenilen belgeler Teknik Þartnamede belirtilmiþtir. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý DÝSKÝ Ýhale Bürosu adresinden satýn alýnabilir. Ýhale dokümanýnýn posta yoluyla da satýn alýnmasý mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümaný almak isteyenler, posta masrafý dahil 110 TRY (Türk Lirasý) doküman bedelini Halk Bankasý Ofis ÞUBESÝ TR96 0001 2009 3250 0045 0000 01 nolu Diski Genel Müdürlüðü Hesabý DÝYARBAKIR yatýrmak zorundadýr. Posta yoluyla ihale dokümaný satýn almak isteyenler, ihale doküman bedeline iliþkin ödeme dekontu ile ihale dokümanýnýn gönderileceði adresin de belirtildiði ihale dokümaný talep baþvurularýný yukarýda yer alan faks numarasýna veya yazýlý olarak idareye ihale tarihinden en az beþ gün önce göndermek zorundadýr. Ýhale dokümaný iki iþ günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. Ýhale dokümanýnýn posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanýn ulaþmamasýndan veya geç ulaþmasýndan ya da dokümanýn eksik olmasýndan dolayý idaremiz hiçbir þekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanýn postaya verildiði tarih, dokümanýn satýn alma tarihi olarak kabul edilecektir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DÝSKÝ Ýhale Bürosu adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, kýsmý teklif verilebilir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Basýn-1126

(www.bik.gov.tr) Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr’de 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: B-III Grubu Ýþler veya Bu Gruba Ait Onarým Ýþleri 4.4.2. Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: ÝNÞAAT MÜHENDÝSLÝÐÝ 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý MSB. Diyarbakýr Ýnþaat Emlak Bölge Baþkanlýðý adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MSB Diyarbakýr Ýnþaat Emlak Bölge Baþkanlýðý adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1

Basýn-1128

(www.bik.gov.tr) Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr’de


10

Ýç-Dýþ Haber

31 MAYIS 2013 CUMA

'S-300 füzeleri bize ulaþtý' Suriye Devlet Baþkaný Beþþar Esad, Rusya'dan sipariþ ettikleri uzun menzilli S-300 füzelerinin ilk partisinin kendilerine ulaþtýðýný söyledi. Esad, diðer S-300 füzelerinin de "yakýnda" Suriye'ye ulaþacaðýný iddia etti.

S

uriye Devlet Baþkaný Beþþar Esad, Lübnan'da yayýn yapan ve Hizbullah'a yakýnlýðýyla bilinen El Manar televizyonuna demeç verdi. Esad, Rusya'ya sipariþini verdikleri uzun menzilli S-300 füzelerinin ilk partisinin ülkesine ulaþtýðýný, geri kalan S-300 füzelerinin de "yakýnda" Suriye'ye ulaþacaðýný söyledi. Esad'ýn açýklamasý sonrasý bir Ýsrailli yetkili, konu hakkýnda bilgileri olmadýðýný ancak haberin doðruluðunu araþtýracaklarýný söyledi. Ýsrail Savunma Bakaný Moþe Yalon da, Rusya'nýn S-300 füzelerini Esad rejimine göndermesi halinde, söz konusu füzeleri hava saldýrýsýyla imha edeceklerini üstü kapalý bir þekilde dile getirmiþti.

Sevkiyat 2012'de baþlayacaktý Suriye yönetiminin Moskova'dan 6 adet S-300 füze savunma sistemi ile 144 adet füze almak için

anlaþma yaptýðý belirtiliyor. Esad yönetiminin söz konusu füze savunma sistemi ve füzeler için 2010 yýlýndan bu yana Rusya'ya ödeme yaptýðý, 2013 yýlýnda da ödemelerin bir Rus bankasý üzerinden devam ettiði iddia edilmiþti. Rusya S-300 füzelerinin sevkiyatýný Þam'a 2012 ve 2013 yýllarýnda gerçekleþtirmeyi planlýyordu ancak Suriye'de iki yýldýr devam eden iç savaþ, Moskova'nýn füzeleri göndermesini engelledi. Esad rejimi S-300 füze savunma sistemine kavuþursa, olasý füze saldýrýlarýna karþý kendisini savunma kapasitesine de ulaþacak. S-300 füze savunma sistemi, insansýz hava araçlarý ile güdümlü füzeleri havada imha etme yeteneðine sahip. NATO, Türkiye'nin talebi üzerine Suriye'den gelecek olasý saldýrýlara karþý sýnýra Patriot füze savunma sistemini yerleþtirmiþti.

BM'den Suriye'ye kýnama BM Ýnsan Haklarý Konseyi, Türkiye, ABD ve Katar'ýn çaðrýsýyla acil olarak toplandý. Kusayr'deki katliam ve ülkedeki insani durumun görüþüldüðü toplantýdan 'kýnama' kararý çýktý.

B

M, Suriye otoriteleri ve hükümete baðlý milisler tarafýndan yapýlan uluslararasý insani hukuk ihlalleri ile yaygýn ve sistematik insan haklarý ve temel hak ihlallerini güçlü bir þekilde kýnadý. Türkiye, Katar ve ABD'nin çaðrýsýyla yapýlan toplantýda, Suriye aleyhine karar 36 evet, 1 hayýr ve 8 çekimser oyla alýndý. Ýki ülke ise oturuma katýlmadý. Kararda, BM Genel

Kurulu ve BM Ýnsan Haklarý Yüksek Komiseri Navi Pillay'ýn 10 Mayýs'ta Kuseyr etrafýndaki askeri yýðýnaða dikkat çektiði ve daha fazla katliamdan ve insanlarýn yerinden edilmesinden korktuðunu belirttiði açýklamasýna atýf yapýldý. Konsey'in Suriye'nin egemenlik, baðýmsýzlýk, bütünlük ve toprak bütünlüðüne verdiði öneme iþaret edilen kararda, Suriye otoriteleri ve hükümete baðlý milisler tarafýndan yapýlan uluslararasý insani hukuk ihlalleri ile yaygýn ve sistematik insan haklarý ve temel hak ihlalleri güçlü bir þekilde kýnandý. Rejimin Kuseyr'deki halk da dahil olmak üzere Suriye'deki bütün sivillere karþý balistik füzeler ve aðýr silahlar kullanmasýnýn da kýnandýðý

kararda, nereden gelirse gelsin, Suriye'deki þiddet eleþtirilerek, bütün taraflar her türlü þiddete son vermeye çaðrýldý. 'Büyük baþarýsýzlýk' Ýsviçre'nin Cenevre kentindeki BM Ýnsan Haklarý Konseyi Baþkaný Remigiusz Henczel'in yönettiði oturumda konuþan Ýnsan Haklarý Konseyi Yüksek Komiseri Navi Pillay, Suriye'deki durumun sivilleri koruma konusunda çok büyük bir baþarýsýzlýðý ortaya koyduðunu söyledi. Þiddet eylemleri dolayýsýyla Suriye'de her gün çocuklarýn, kadýnlarýn ve erkeklerin acý çektiðini ifade eden Pillay, ülkedeki þiddetin mezhepsel ayrýmý körüklediðini ve tüm bölgeyi

istikrarsýzlaþtýrma eðilimi taþýdýðýný belirtti. Suriye'de hükümet güçlerinin ayrým gözetmeksizin ve orantýsýz biçimde bombardýman yaptýðýna dikkat çeken Ýnsan Haklarý Konseyi Yüksek Komiseri Navi Pillay, Kusayr dahil olmak üzere sivillerin ölümlere ve yaralanmalara maruz kaldýðýný dile getirdi. Pillay, ülkenin pek çok yerinde katliamlarýn toplu cezalandýrma yöntemi olarak kullanýldýðýný ifade etti. Pillay, "Kusayr'da ve etrafýnda kapana kýsýlan sivillerin güvenliði konusunda çok endiþeliyim. Yoðun biçimde yapýlan bombardýman ve hükümet ile muhalifler arasýndaki çatýþmalar yüzlerce sivilin ölmesine ve yaralanmasýna neden oldu" dedi.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


31 MAYIS 2013 CUMA

Petrolspor güreþ takýmý madalyaya doymuyor 24 - 26 Mayýs tarihinde Osmaniye ve Adýyaman'da yapýlan minikler serbest ve grekoromen Türkiye gurup þampiyonasýnda Petrolsporlu güreþçiler madalyayla döndü.

A

dýyaman'da yapýlan Türkiye minikler serbest þampiyonada 35 kg Doðan Kara 1. olurken, 47 kg'la Yakup Uruð ise 2.'lik elde etti. Osmaniye'de yapýlan Türkiye minikler grekoromen grup þampiyonasýnda ise 29 kg Yusuf Çitçi,

32 kg Muhammed Acar, 32 kg Þehmuz Kaplan, 35 kg Numan Pekince, 38 kg Hüseyin Ertekin ve 47 kg Ferhat Dalmýþ 3. olup madalya almaya hak kazandý. Guruplarýnda dereceye giren sporcular serbest stildeki güreþçiler Haziran ayýnda Kahramanmaraþ'ta, grekoromen stilde dereceye giren sporcular ise Aksaray'da yapýlacak olan Türkiye þampiyonasýnda ilimizi temsil edecek. Alýnan baþarýlý sonuçlarla ilgili açýklama yapan Petrolspor salon sporlarý sorumlusu Abdülkadir Demir "Petrolspor

11

güreþ takýmýnýn yýllar sonra tekrar faaliyetlerine baþlayýp madalyalarý bir bir toplamasý bizi olduðu kadar tüm Batman kamuoyunu sevindirmiþtir. Her yönüyle adeta bir spor okulu olan Petrolspor camiasýnýn yaptýðý çalýþmalarý tüm Batman halkýnýn takdirine sunuyoruz. Bu baðlamda bize bu baþarýlarý yaþatan kulüp baþkanýmýz Gökhan Akýn baþta olmak üzere yönetim kurulu üyelerimiz teknik heyet ve tüm sporcu kardeþlerimi kutluyorum" dedi.

Malatya bayanlar spor kulübü yeni sezona hazýrlanýyor Malatya Bayanlar Spor Kulübü, yeni sezon hazýrlýklarýný sürdürüyor. 2012-2013 sezonunda Türkiye Kadýnlar Futbol 2. Ligi'nde ilk kez mücadele edenMalatya Bayanlar Spor Kulübü, yeni sezon hazýrlýklarýný hýzlandýrdý. YeþiltepeStadý'nda yeni sezon çalýþmalarýnýn startýný veren Malatya Bayanlar Spor Kulübü, Antrenör Songül Adak ile anlaþtý.

M

alatya Bayanlar Spor Kulübü 2. Baþkaný Abdullah Þiroðlu, takýmýn YeþiltepeStadý'nda yeni sezon hazýrlýklarý kapsamýnda antrenmanlarýný sürdürdüðünü belirterek, "Malatya Bayanlar Spor Kulübü olarak geçtiðimiz

sezon Türkiye Kadýnlar Futbol 2. Ligi'nde ilk kez mücadele ettik. Takým olarak kýsýtlý imkanlarýmýza raðmen ligi baþarýlý bir þekilde tamamladýk. Bu kapsamda geçtiðimiz sezon gördüðümüz eksikleri, sezon öncesinde tamamlamak için çalýþmalarýmýza baþladýk. Bu kapsamda daha önceden Gaziantep Fýstýkspor'da da forma giyen eski milli sporcu ve Ýnönü Üniversitesi BESYO Antrenörlük Bölümü Mezunu Songül Adak ile anlaþtýk. Hocamýz yeni sezonda teknik sorumlumuz Cafer Aypan'ýn yardýmcýlýðýný yapacak. Kendisine baþarýlar diliyorum" dedi. TFF tarafýndan gerçekleþtirilen kýz futbol projelerine kulüp olarak destek verdiklerini de kaydeden Þiroðlu, "TFF tarafýndan Türkiye genelinde 4 ilde düzenlenen kýz futbol projesine, Malatya

Bayanlar Spor Kulübü olarak destek veriyoruz. Proje kapsamýnda Malatya'da çeþitli okullarla iþ birliði içerisinde bayan futbolunun daha da geliþmesi adýna çalýþmalar yapýyoruz" diye konuþtu. Þiroðlu, Haziran ayý içerisinde Yýldýz ve Genç Kýzlar Türkiye Futbol Þampiyonasýna katýlacaklarýný da sözlerine ekleyerek, "Biz kulüp olarak altyapýya da büyük önem veriyoruz. Bu anlamda altyapýda forma giyen sporcularýmýzýn deneyim kazanmalarýný saðlamak amacýyla düzenlenen bütün þampiyona ve turnuvalara katýlýyoruz. Haziran ayý içerisinde de Yýldýz ve Genç Kýzlar Türkiye Futbol Þampiyonasý yapýlacak. Kulüp olarak þampiyonaya baþvurumuzu yaptýk" ifadesini kullandý.

Liseler arasý nike halý saha ligi'nde þampiyon belli oldu G

ençlik ve Spor Bakanlýðý Spor Genel Müdürlüðü ile Türkiye Futbol Federasyonu tarafýndan organize edilen liseler arasý gençler Nike Halý Saha Ligi'nde Þanlýurfa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi H takýmý, finalde Eyüp Göncü lisesini 7-2 yenerek, Ýstandul'da düzenlenecek olan Türkiye finallerine katýlmaya hak kazandý.

Konu ile ilgili açýklama yapan Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Ertuðrul Yýldýz,Nike Halý Saha Ligi'nde emeði geçenlere teþekkürlerini ileterek,"Gençlik ve Spor Bakanlýðý Spor Genel Müdürlüðü ile Türkiye Futbol Federasyonu tarafýndan 13-29 Mayýs tarihleri arasýnda düzenlenen Liseler Arasý Gençler Nike Halý Saha Ligi'ne 63

takýmdan 570 sporcu katýlmýþtýr. Bu turnuvada rakiplerini eleyerek þampiyon olanÞanlýurfa Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi H Takýmý, 7-9 Haziran tarihleri arasýnda Ýstanbul'da düzenlenecek olan Türkiye Þampiyonasý'na katýlacaktýr. Ýnanýyorum ki Ýstanbul'daÞanlýurfa'yý en iyi þekilde temsil edecektir" þeklinde konuþtu.

Öyle yýldýzlar alacaðýz ki imrenip kýskanacaðý yýldýz oyuncularý takýma kazandýracaðýz. Avrupa'da herkesin sesini duyacaðý bir takým yaratacaðýz. Beþiktaþ aðlama duvarý deðil. Göreve gelen her þeyini ortaya koymalý. Allah'a þükür her türlü gücümüz ve imkanýmýz var. Biraz klasik bir cümle olacak ama Kartal yüksekten uçacak. Öyle isimler alacaðýz ki, evimizde maç oynamama handikabýný da ortadan kaldýracaðýz" diyerek seçim öncesinde çok iddialý açýklamalarda bulundu.

Beþiktaþ'ýn baþkan adaylarýndan Serdal Adalý, iddialý açýklamalarda bulundu.

B

aþkanlýða aday olduðunu açýklayarak camiada heyecan yaratan Serdal Adalý, özellikle yeni yapýlacak olan stadýn ilk gündem maddesi olacaðýný belirtti. Teknik ekip ve yýldýz transferi konusunda önemli adýmlar atacaðýný ifade eden Adalý, "Bir feda diye tutturduk, camianýn ruhunu kararttýk. Bunu ortadan kaldýracaðýz. Fenerbahçe ve Galatasaray'ýn

BENITEZ RESMEN NAPOLI'DE Serdal Adalý'nýn baþkan olmasý durumunda takýmýn baþýna getirmeyi düþündüðü Ýspanyol teknik adam Rafael Benitez, bir süredir temas halinde olduðu Napoli'yle resmen anlaþtý. Adalý'nýn görüþtüðü ilk isim olan Benitez'in Napoli'ye transferi sonrasýnda, Serdal Adalý baþka alternatifleri gündemine aldý. Benitez gibi dünyanýn önde gelen isimlerinden birisini takýmýn baþýna geçirmek isteyen Adalý, kongre tarihine kadar listesindeki hocalarla görüþecek ve seçilmesi halinde teknik direktör sorununu bir an önce bitirecek.

Harran konteyner kent'te turnuvalar sona erdi H

arran Kaymakamlýðý'nca Harran Konteyner Kent'te düzenlenen futbol, voleybol ve basketbol turnuvalarý sona erdi. Harran Kaymakamlýðý öncülüðünde Harran Konteyner Kent'teki sahada düzenlenen ve fair-play havasýnda ger-

çekleþtirilen futbol, voleybol ve basketbol turnuvalarýnýn maçlarý Harran Kaymakamlýðý'nýn düzenlediði törenle sona erdi. Turnuva sonunda açýklama yapan Harran Ýlçe Kaymakamý Muhammet Selami Yazýcý, "Bu turnuva, güzel

bir dostluk ve kardeþlik mesajý olacak. Zaten sporun da özünde bu var, biz de bu özü yaþatmaya çalýþýyoruz" dedi. Harran Konteyner Kent Müdürü Ýbrahim Kýzýl ise yaptýðý açýklamada, "HarranKonteyner Kentimizde kalan Suriyeli arka-

daþlarýmýzla aramýzdaki kardeþlik ve barýþ baðýna katký sunmak için bu turnuvalarý tertip ettik" dedi. Baþarýlý olan takýmlara Harran Ýlçe Kaymakamý Muhammet Selami Yazýcý tarafýndan madalya ve kupa verildi.


12

Türkiye finallerine hazýrlýk sürüyor 31 MAYIS 2013 CUMA

18-20 Haziran tarihleri arasýnda Bursa ilinde yapýlacak olan küçük erkekler Türkiye finallerine katýlacak olan Diyarbakýr Kayapýnar Belediyesi Spor kulübü küçük erkek takýmý çalýþmalarý aralýksýz sürdürüyor.

T

akým hocasý Ahmet Çelik takýmýn çalýþmalarý ve hedefleri hakkýnda yaptýðý açýklamada " Bölge takýmlarý arasýnda yapýlan maçlar sonucu Bursa'da yapýlacak Türkiye finallerine katýlmayý hak kazandýk. Çalýþmalarýmýz aralýksýz devam ediyor. Bu baþarýmýzda desteðini esirgemeyen Belediye Baþkan Vekilimiz Mahmut Dað ve kulüp yönetimine teþekkür ediyoruz. Diyarbakýr kentini en iyi þekilde temsil etmek için çalýþmalarýmýz sürüyor. Çalýþmalarýmýzý sürdürürken tesis anlamýnda sorun yaþýyoruz. Belediyemiz tarafýndan yaptýrýlan spor tesisi yakýnda açýlýyor. Bu anlamda daha iyi bir çalýþma ortamý bulacaktýr. Kulübümüz voleybol takýmý yeni olmasýna raðmen bu baþarýyý göstermesinden dolayý emeði geçen herkese teþekkür ediyorum " þeklinde konuþtu.

Petrolspor güreþ takýmý madalyaya doymuyor 2

4 - 26 Mayýs tarihinde Osmaniye ve Adýyaman'da yapýlan minikler serbest ve grekoromen Türkiye gurup þampiyonasýnda Petrolsporlu güreþçiler madalyayla döndü. „ 11’de

30 05 2013 gazete sayfaları  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you