Page 1

Belediyelerden köylere saðlýk ataðý

Öðrenciler tarihi mekanlarý gezdi

D

Sayfa 7’de

ÇARÞAMBA 30 MAYIS 2012

www.guneydoguolay.com

iyarbakýr Büyükþehir Belediyesi ve Baðlar Belediyesi Ana Çocuk Saðlýk Merkezi ortaklaþa yürüttükleri bir programla köylerde saðlýk taramasý baþlattý. Dermejûr köyünde toplam 17 saðlýk personeliyle yaklaþýk 250-300 kiþilik köylü saðlýk taramasýndan geçirildi. 4’te

Fiyatý : 30 KR

Türk Tabipler Birliði Uludere'de Þýrnak'ýn Uludere ilçesine gelen Türk Tabipler Birliði (TTB) Merkez Konseyi Baþkaný Eriþ Bilaloðlu, "Uludure olayý unutulacak bir acý olay deðildir. Bu failleri bulunmadýðý sürece utanýlacak bir olaydýr. Bu olayýn aslýnda sorumlularý burada aranmayacak, aranacak yer Ankara'dýr, aranacak yer belki Amerika'dýr. Bizler bu olayýn takipçisi olacaðýz" dedi.

T

TB Merkez Konseyi Baþkaný Eriþ Bilaloðlu, Merkez Konseyi Üyesi Zülfikar Cebe ve Halis Yerlikaya, Bölge Tabip Odasý Baþkanlarý ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Uludere'deki olayda hayatýný kaybeden 34 kiþinin ailelerini ziyaret etmek ve baþsaðlýðý dilemek üzere Þýrnak'ýn Uludere ilçesine baðlý Gülyazý köyüne geldi.

Anneleri dinledi

M

ezarlýk giriþinde Uludere'deki olayda hayatýný kaybeden 34 kiþinin fotoðraflarýný taþýyan anneleri dinleyen Bilaloðlu, sözün bittiði yerde olduðunu ve bu acýyý hafifletebilmek için yapabilecek þeyin en kýsa sürede buna yol açanlarýn ortaya çýkartýlmasý gerektiði olduðunu söyledi. Bilaloðlu, "Olayýn üzerinden 150 gün geçmiþ. Geçen her bir günün çok aðýr, her bir anýnýn her bir saniyesi acýnýn daha da daðlandýðý bir gün olarak yaþanmýþ. Hiçbir insanýn acýsý kolay geçmez. Çocuk acýsý, genç acýsý daha da aðýr basar. Bu acýyý hafifletebilmek için yapabileceðimiz þey en kýsa sürede buna yol açanlarýn ortaya çýkartýlmasýdýr, niye öç almak için mi, deðil. 7’de

Kýþanak : Devlet Uludere'nin üstünü kapatýyor

B

Oto galericiler 15 Haziran'a kadar taþýnacak D

Demirbaþ Ashabý Kehf Türbesi'nde S

ur Belediye Baþkaný Abdullah Demirbaþ, Lice'nin Duru (Serdê) Köyü'nde bulunan Ashabý Kehf Türbesi'ni ziyaret etti.Hicrî Takvime göre her yýl Mayýs ayýnýn 15'inde binlerce kiþinin katýldýðý Ashabý Kehf kutlamalarýna Sur Belediye Baþkaný Abdullah Demirbaþ'ta katýldý. 4’te

iyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir, kent içerisinde faaliyet gösteren oto galericilerinin kent dýþýndaki sitelere taþýnmasý için son günün 15 Haziran 2012 olduðunu söyledi. Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir, Yeniþehir Belediye Baþkaný Selim Kurbanoðlu ve Baðlar Belediye Baþkaný Yüksel Baran ile birlikte oto galericiliði faaliyeti gösteren Otomobilciler Derneði ve Kooperatifçiler Sitesi yöneticileriyle görüþtü. 4’te

DP Genel Baþkan Yardýmcýsý Gültan Kýþanak, "Bugünkü konuþmasý bir kez daha göstermiþtir ki Uludere olayýnýn arkasýnda bizzat Baþbakan vardýr" dedi. BDP Genel Baþkan Yardýmcýsý Kýþanak, partisinin TBMM grup toplantýsýnda yaptýðý konuþmada, Türkiye'de gaz bombalarý sonucu ölenlerin sayýsýnýn 14'ü bulduðunu iddia etti. 7’de

Marmara þehitleri anýldý Þ

ehit Ali Haydar Bengi Derneði tarafýndan Diyarbakýr'da Mavi Marmara gemisine yapýlan saldýrýnýn ikinci yýl dönümü nedeniyle anma programý düzenlendi. 7’de

Ýþte memurun zam oraný M

emur zamlarýný belirlemek için toplanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 2012 için yüzde 4+4, 2013 için yüzde 3+3 zam verilmesini kararlaþtýrdý. 6’da


2

SAÐLIK

30 MAYIS 2012 ÇARÞAMBA

Güçlü bir hafýza için elma suyu için!

Yapýlan araþtýrmalar, elma suyunun Alzheimer ve zihinsel faaliyetleri tetikleyen hastalýklarýn tedavi sürecini olumlu etkilediðini gösteriyor. E

vitamini bakýmýndan oldukça zengin olan elma suyunun hafýzayý güçlendirerek, beyine zarar verebilen toksik maddeleri etkisiz hale getirdiði belirlendi. Son yýllarda giderek yaygýnlaþan Demans (bunama) ve Alzheimera yakalanma riski, stres ve yaþlanma süreci ile birlikte hýz kazanýyor. Uzmanlar bu hastalýklara karþý, stresi ve yaþlanma etkilerini azaltmasý nedeniyle, antioksidan, C ve E vitamini yönünden zengin olan elma suyu tüketiminin artýrýlmasýný öneriyor. Erciyes Üniversitesi Saðlýk Bilimleri FakültesiBeslenme ve Diyetetik Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Neriman Ýnanç, anti

oksidan özelliði bulunan elmanýn, kalp damar hastalýklarý, prostat kanseri, felç riskini azaltmanýn yaný sýra Alzheimer ve Demans gibi beyin fonksiyonlarýný etkileyen hastalýklarý da büyük oranda önlediðini belirtti. Prof. Dr. Neriman Ýnanç, "Elma ve elma suyunda bol miktarda demir ve fosfor bulunuyor. Demir, beyin fonksiyonlarýnýn faaliyetlerinde kullanýlýrken, fosfor ise zihinsel faaliyetlerin etkinliði için enzim yapýsýna katýlýyor."þeklinde konuþtu. Elma ve elma suyunda bol miktarda bulunan ve beyin faaliyetlerinde kullanýlan en önemli minerallerden demirin beyinde pýhtýlaþmayý önleyici özellik

taþýdýðý da söyleyen Ýnanç, "Elma veya elma suyu beyin hücrelerindeki toksik maddelerin sebep olduðu stres ve yaþlanmanýn etkilerini azaltýyor" dedi. C ve E vitaminlerinin yaþlanma ve yaþlanma sonucu ortaya çýkan birçok kronik hastalýkla mücadele ettiðini ifade eden Ýnanç, elma ve elma suyunun güçlü bir hafýza için en önemli besinlerden biri olduðunu vurguladý. Prof. Dr. Neriman Ýnanç, elma suyu tüketen 21 alzheimer hastasý ile yapýlan bir araþtýrmaya deðinerek, elma suyu tüketen hastalarda, alzheimer hastalarýnda sýklýkla karþýlaþýlan duygusal kaygý, ajitasyon ve kuruntunun yüzde 27 oranýnda azaldýðýna da dikkat çekti.

Ýlaçlarýnýz birbirine düþman olabilir! F

arklý hastalýklar için aldýðýnýz ilaçlar, birbirleriyle etkileþime geçerek deðerini kaybedebilir ya da çeþitli yan etkiler oluþturarak saðlýðýnýzý tehdit edebilir. Geçen gün kardiyolog Prof. Dr. Mehmet Aðýrbaþlý, müþterek dostumuz olan hastasýna, mide asidini azaltan ve kan sulandýrýcý iki ilacý ayný anda almasýnýn, yeni takýlan stentini tehlikeye atabileceðini anlatýyordu. Ýlaç etkileþimleri konusu, hakikaten çok önemliydi ve yeteri kadar da bilinmiyordu kanýmca. Kendisinden

ANAGRAM BULMACA

bu konuyu anlatmasýný rica ettim. Aðýrbaþlý'nýn bu konuda anlattýklarýný aynen aktarýyorum: "Günümüzde ilaç etkileþimleri yani ilaçlarýn diðer ilaçlarla oluþan etkileri, önemli ölüm sebeplerinden biri. Sýklýkla kullanýlan pek çok ilaç arasýnda oluþabilecek etkileþimlerin ölümcül saðlýk sorunlarýna yol açabileceði bilinir. Ýlaç etkileþimleri dünyada beþinci büyük ölüm sebebi olarak ortaya çýkar. Bu durum, özellikle kalp ve kanser ilaçlarýnýn kullanýmý açýsýndan oldukça önemli.

Günümüzde kardiyolojide veya kalp saðlýðýnda kullanýlan kan sulandýrýcýlarýn, tansiyon düzenleyici vekolesterol düþürücü ilaçlarýn birbirleri veya diðer ilaç gruplarýyla ciddi etkileþimleri söz konusu.

Stent hastalarý dikkatli olmalý

Kalbine stent takýlmýþ bir hastanýn kullandýðý kan sulandýrýcý ilaçlar genellikle diðer ilaçlarla, mide koruyucularla, kolesterol düþürücülerle veya tansiyon ilaçlarýyla etkileþebilir. Bu durumda

PETEK BULMACA

ilaçlarýn alýndýðý saat, alýnma þekli veya dozu önem kazanýr. Örneðin stent takýlan bir hasta, bu ilaçlarýn etkileþim yaptýðýnýn bilincinde deðilse, tedavinin etkinliði azalabilir veya yok olabilir. Pek çok hasta kendisine stent takýldýktan sonra bu durumu bilmediði için tüm ilaçlarý beraber kullanýr. Kan sulandýrýcýlarýn etkilerinin tamamen yok olmasý sonucunda stent trombozu dediðimiz stentin içinin týkanarak enfarktüs veya kalp krizi geçirme riski oluþabilir.


Mardin'de kapkaç yaptýlar Ýstanbul'da yakalandýlar M

ardin'de kapkaç yapan iki þüpheli Ýstanbul'da yakalandý. Mardin Emniyet Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamaya göre, kent merkezinde kapkaç yaptýklarý tespit edilen iki zanlýnýn, kapkaça uðrayan maðdurun MOBESE kameralarýndan þahýslarý tespit ettiði belirtildi. Açýklamada þöyle denildi: "Mardin polis merkez amirliðine yapý-

30 MAYIS 2012 ÇARÞAMBA

lan kayýp müracaatlarý incelenmiþ, MOBESE görüntüsünden ve kayýp müracaatlarý ile tespit edilen þahýslar kapkaç maðduru bayana gösterildiðinde kapkaçý gerçekleþtiren þahýslarýn kimliði tespit edilmiþtir. Yaþý küçük olan þüpheliler Y.D., R.Ö. ilimizde yapýlan aramalarda bulunamamýþ ancak þahýslarýn fotoðrafý otobüs yazýhanelerine gösteril-

diðinde, zanlýlarýn Ýstanbul'a gitmiþ olduðu tespit edilmiþtir. Ýstanbul Ýl Emniyet Müdürlüðü görevlilerince yapýlan ortak çalýþma neticesinde, ÝstanbulBayrampaþa otogar polis merkezi amirliði tarafýndan yaþý küçük þahýslar kapkaçtan ele geçirilen paralar ile birlikte yakalanmýþ ve çýkarýldýklarý Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'nca tutuklanmýþtýr."

Kardeþlerin kavgasý kanlý bitti Adýyaman'da, kardeþler arasýnda çýkan býçaklý sopalý kavgada, 1'i aðýr 3 kiþi yaralandý, olayla ilgili 5 kiþi gözaltýna alýndý. E

dinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi Oduncular Sitesi yakýnlarýnda Hasan, Mehmet ve Ýsmail B. adlý üç kardeþ, bilinmeyen bir nedenle tartýþtý. Kardeþlerin tartýþmasý kýsa sürede büyüyerek býçaklý kavgaya dönüþtü. Çýkan býçaklý kavgaya Mehmet B.'nin oðlu Ýbrahim ve Reþat da karýþtý. Kavgada üç kardeþ deðiþik yerlerinden býçak ve sopalarla yaralandý. Ýhbar üzerine olay yerine çok sayýda polis ve 112 saðlýk ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya müdahale ederken saðlýk ekipleri yaptýklarý ilk müdahalenin ardýndan yaralýlarý

ambulanslarla Adýyaman Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrdý. Hastaneye kaldýrýlan yaralý kardeþlerden Ýsmail B., saðlýk durumunun ciddi olmasý nedeniyle ameliyata alýndý. Ýsmail B.'nin yoðun bakým servisinde tedavisinin sürdüðü öðrenildi. Öte yandan kavga haberini alan yakýnlarý, sopalar ile hastaneyi basmak istedi. Polis durumu fark edince þahýslar hastaneye yaklaþtýrýlmadan ellerindeki sopalar alýndý. Þahýslarýn araçlarýnda ise arama yapýldý. Olayla ilgili beþ kiþinin gözaltýna alýndýðý öðrenildi.- ÝHA

8 kiþi mantardan zehirlendi M

alatya'da ayrý yerlerde toplam 8 kiþi yedikleri mantardan zehirlenerek hastaneye kaldýrýldý.. Edinilen bilgiye göre olay, Hekimhan ilçesinde meydana geldi. M.B ile H.T.B, A.K ile eþi S.K , G.A ile Y.A ,

A.K.A ile K.A araziden topladýklarý mantarlarý yemek suretiyle zehirlendi. Ýlçe devlet Hastanede tedavi altýna alýnan zehirlenenlerin durumlarýnýn iyi olduðu, bazýlarýnýn taburcu edildikleri kaydedildi.

Muþ'ta hýrsýzlýk giriþimi M

uþ'ta bir iþyerine girmeye çalýþan hýrsýz, polisler tarafýndan yakalandý. Alýnan bilgilere göre geçtiðimiz þubat ayýnda Ýstasyon Caddesi Lise Sokak'ta faaliyet yürüten bir iþyerine girmeye çalýþan hýrsýz mobese kameralarýna yakalandý. Mobese kameralarýna yansýyan görüntülerde, bir süre etrafý gözetleyen hýrsýz, sokaðýn sakin olduðu anda iþyerinin kapýsýný lev-

yeyle kýrmaya çalýþtý. Mobese baþýndaki polisin anons etmesiyle bölgeye giden Asayiþ Þube Müdürlüðü ekiplerini gören hýrsýz, kapýyý kýramadan kaçmaya baþladý. Kýsa bir süre yaþanan kovalamacanýn ardýndan hýrsýz kýskývrak yakalandý. Emniyetteki sorgusunun ardýndan adli makamlara çýkartýlan zanlý, tutuksuz yargýlanmak üzere serbest býrakýldý.

Bitlis'te týrtýl istilasý B

itlis'in Güroymak ilçesinin ormanlýk alanlarý ve özellikle karayolu yoðun bir týrtýl istilasýna uðradý. Güroymak karayolunda asfalt çalýþmalarý sýrasýnda gördükleri týrtýllar karþýsýnda þaþkýnlýklarýný gizleyemeyen þantiye çalýþanlarý aðaçlarýn zarar gördüðünü görünce durumu Orman Ýþletme Bitlis Ýl Müdürlüðüne haber verdiler. Ancak çalýþanlar, yetkilerin kendileri ile dalga geçildiðini düþünerek duruma inanmadýklarýný belirttiler. Þantiye çalýþanlarý, yoðun týrtýl yüzünden araçlarýnda aþaðýya inemediklerini, inmek zorunda kaldýklarý zamanda ise tekrar aracýn üstüne çýkmak zorunda kaldýklarýný anlattýlar. Yolda asfalt çalýþmasý yapan Yol Etüt Þefi Necmettin Karababa sabah iþe baþlarken daha önce hiç görmedikleri bir görüntü ile karþýlaþtýklarýný belirterek "Yolu simsiyah bir þeyler kaplamýþtý. Aracýmýzdan inip baktýðýmýzda yolun kaygan bir zeminle kaplý olduðunu gördük. Bu týrtýllar her yapýþtýðý aðaçlarý kurutuyor. Hemen yetkililere haber vermek için Orman Müdürlüðünü aradýk. Bizimle dalga geçip yalan söylediðimizi söyleyerek, bu bölgenin kendilerine deðil de Güroymak'a ait olduðunu söylediler. Ancak biz buna raðmen iþin ciddiyetini kendilerine anlatmak istedik, fakat bize inanmadýlar. Görüldüðü gibi aðaçlarý týr-

týllar tarafýndan kurutulmuþ bir durumda, hiçbir yetkili gelmedi" diye konuþtu. O sýrada yoldan geçen bir ticari taksi þoförü Serdar Sözen de görmüþ olduðu manzara karþýsýnda çok þaþýrdýðýný ifade etti. Sözen, "Güroymak'a seyir halindeyken asfaltta yoðun bir iz olduðunu fark ettim. Aracýmýn hýzýný düþürüp camdan baktýðým zaman yerde böcek þeklinde bir þeylerin olduðunu gördüm. Arabamdan inerken yolun yoðun bir þekilde týrtýllarýn istilasýna uðradýðýný gördüm. Ayaklarýma týrmanmaya baþlayýnca korkup tekrar abrama bindim" diye konuþtu. Konuyla ilgili açýklamada bulunan Bitlis Orman Ýþletme Müdürü Þakir Güneri, "Bölgemizde bulunan meþe aðaçlarýnda olan bu böcek türü altýn kýlýçlý kelebektir. Bu yaprak zararlý bir böcek türüdür. Bunlara karþý kimyasal, mekanik ve biyoloji mücadeleler vardýr. Biz özellikle mekanik mücadele süresi geçtiðinden biyolojik mücadele ile doðaya 350 tane keklik býraktýk. Ancak kýþ döneminde kozalarýný toplayýp yakarak mücadele edeceðiz. Bunlar aðaçlarda artým denilen bir zarar yapýyorlar. Bu yýlki böceklerin çok olmasýnýn nedeni iklim þartlarýdýr. Havalarýn serin olmasýndan kaynaklanýyor. Havalar sýcak olursa büyür ve topraða inerler" diye konuþtu.

Cinayet zanlýsý yakalandý M

uþ'un Bulanýk ilçesinde yaklaþýk 1,5 ay önce meydana gelen ve bir kiþinin öldüðü 2 kiþinin yaralandýðý olayla ilgili aranan zanlý polis tarafýndan yakalandý. Emniyet Müdürlüðü'nden yapýlan yazýlý açýklamaya göre, Hürriyet Mahallesi'nde Asayiþ Þube Müdürlüðü ekipleri tarafýndan yapýlan çalýþmada, 40 gün önce Bulanýk ilçesinin Söðütlü köyünde su anlaþmazlýðý yüzünden çýkan ve 1 kiþinin öldüðü, 2 kiþinin yaralandýðý olayýn firarisi olarak aranan R.B. isimli þahýs gözaltýna alýndý. Açýklamada, cinayet þüphelisi olarak gözaltýna alýnan R.B.'nin polisteki sorgusunun ardýndan çýkarýldýðý adli makamlarca tutuklanarak Muþ E Tipi Kapalý Cezaevi'ne konulduðu belirtildi.

Mardin'de kaçak sigara operasyonu M

ardin'in Kýzýltepe ilçesinde, 9 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi. Edinilen bilgilere göre, Kýzýltepe Emniyet Müdürlüðü'ne gelen bir ihbarý deðerlendiren güvenlik güçleri, 06 ABF 15 plaka bir aracýn Nusaybin Ýlçe Emniyet Müdürlüðü'ne baðlý görevliler tarafýndan yapýlan uygulamadan kaçtýðýný tespit etti. Araç hýzlý bir þekilde Ýpek Yolu'ndan Kýzýltepe istikametine seyir haline geçerken, Kýzýltepe Ýlçe Emniyet Müdürlüðü'ne baðlý KOM Grup Amirliði ve Tem Büro Amirliði görevlileri, gerekli güvenlik tedbirleri alýndýktan sonra uygulama noktasý oluþturularak Nusaybin Ýlçe Emniyet Müdürlüðü'nün bildirmiþ olduðu 06 ABF 15 plakalý araç beklemeye baþladý. Oluþturulan uygulama noktasýna gelen araç kontrollü bir þekilde durdurulduktan sonra, araç içerisinde yapýlan aramalarda, aracýn arka koltuklarý üzerinde, bagajýnda ve ön koltuðun ayak kýsmýnda piyasa deðeri 25 bin lira olan 9 bin 900 paket kaçak sigara ele geçirildi. Gözaltýna alýnan K.B. ve V.B. serbest býrakýlýrken, haklarýnda 5607 ve 4733 SKM suçundan yasal iþlemlerin baþlatýldýðý öðrenildi.

Fýndýk kurdu için ilaç daðýtýldý Bitlis'in Hizan Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü'nce hazýrlanan proje kapsamýnda fýndýk kurdu zararlýsýna karþý saðlanan ilaçlar çiftçilere daðýtýldý. Daðýtýlan ilaçlarýn fýndýk kurdu zararlýsý için olduðunu belirten Hizan Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýlçe Müdürü Fatih Asak, bu sayede fýndýk çiftçisinin bu zararlý kurttan kurtulacaklarýný ifade etti. Asak, açýklamasýnýn devamýnda "Hizan'a baðlý Ekinli, Görece, Tutumlu, Yaylacýk, Çalýþkanlar, Yolbilen ve Sarýtaþ köylerinde yaklaþýk 5 bin dekar alanda fýndýk yetiþtiriciliði yapýlmaktadýr. Fýndýk bu köylerin temel geçim kaynaklarýný

oluþturarak yöre insaný için stratejik ürünlerinden biridir. Fýndýk bahçelerinde yüzde 40 kayba neden olan fýndýk kurdu zararlýsý dekar baþýna 250 TL zarar oluþturmaktadýr. Bu bakýmdan zararlýyla mücadelenin ekonomik olarak ne kadar önemli olduðu anlaþýlmýþ ve bu projenin yapýlmasýna sebep olmuþtur. Projeyle birlikte 5 bin dekar alanda fýndýk kurdu zararlýsýyla mücadele edilerek yaklaþýk 1 milyon 250 bin TL zarar önlenmiþ olacaktýr. Bu miktarýn da çiftçinin cebinde kâr kalacaðý düþünülürse bu projenin uygulanmasýnýn önemi ve gerekliliði anlaþýlmaktadýr" diye konuþtu.


4

HABER

30 MAYIS 2012 ÇARÞAMBA

Belediyelerden köylere saðlýk ataðý

Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi ve Baðlar Belediyesi Ana Çocuk Saðlýk Merkezi ortaklaþa yürüttükleri bir programla köylerde saðlýk taramasý baþlattý. Dermejûr köyünde toplam 17 saðlýk personeliyle yaklaþýk 250-300 kiþilik köylü saðlýk taramasýndan geçirildi.

A

na Çocuk Saðlýk Merkezi Baðlar Belediyesi'ne baðlý Dermejûr (Sarý Dallý) köyünde bir saðlýk seferberliði baþlattý. Ana Çocuk Saðlýk Merkezi'nin 17 kiþilik saðlýk ekibiyle baþlattýðý saðlýk taramasýna köylülerin ilgisi büyük oldu. Dermejûr köyü camisinde gerçekleþtirilen saðlýk taramasýna Baðlar Belediye Baþkaný Yüksel Baran, Baþkan Yardýmcýsý Sema Koç ve çok sayýda saðlýk görevlisi katýldý. Baðlar Belediye Baþkaný Baran saðlýk taramasýný yerinde inceleyerek bire bir kadýn ve çocuklarýn sorunlarýný dinledi. Ana Çocuk Saðlýk Merkezi'nin baþlattýðý ilk saðlýk taramasýnda kadýn saðlýðý, aile planlamasý, kadýn üreme saðlýðý, diþ saðlýðý ve aile içi þiddet konularýnda da birer seminer verildi ve ardýndan saðlýk taramasýna geçildi. Taramada, köy sakinlerinin açlýk kan þekeri ölçümleri, tansiyon, çocuklar için büyüme-gerileme yönünde takipler yapýldý. Yine 0-5 yaþ

arasý çocuklarda persantil (boy-kilo) deðerlerine bakýldý ve gebe kadýnlara danýþmanlýk hizmeti verildi.

Hedef bu ay içinde 20 köyde saðlýk taramasý yapmak Ana Çocuk Saðlýk Merkezi çalýþaný Dr. Özlem Sezgin Anlý, konu hakkýnda yaptý açýklamada saðlýk taramalarýný Diyarbakýr genelinde bu ay içinde 20 köyde devam etmeyi hedeflediklerini söyledi. Anlý, çocuklarýn büyüme-gerileme yönünde takipleri sonucunda çeþitli vitamin desteði sunduklarýný ifade etti. Anlý, "Onlara baþlýca vitaminler anlamýnda destek verdik. Ýlaç daðýttýk. Çocuklara diþ fýrçasý ve diþ macunu daðýttýk. Özellikle çocuklarda yaygýn olarak geliþme geriliði ve kadýnlarda ise kadýn saðlýðýnda ve birde gebelerde anemi olduðunu tespit edilmiþ durumda. Bu grup için bir destek programý hazýrladýk. Saðlýk taramalarýmýz devam ediyor. Bu taramalarý

Ýtalya Müsteþarý'ndan Demirbaþ'a Ziyaret

Ý

talya Türkiye Büyükelçiliði Müsteþarý Luca Bianconi, Türkiye'nin siyasi gündemi ile ilgili rapor hazýrlamak için geldiði Diyarbakýr'da Sur Belediye Baþkaný Abdullah Demirbaþ'ý ziyaretetti. Ýtalya Dýþiþleri Bakanlýðý'na Türkiye'nin siyasi gündemi üzerine rapor hazýrlamak için siyasi parti ve sivil toplum örgütlerini ziyaret eden Ýtalya Türkiye Büyükelçiliði Müsteþarý Luca Bianconi, Sur Belediye Baþkaný Abdullah Demirbaþ'ý ziyaret etti. Bianconi, Demirbaþ'tan yaþanan siyasal geliþmelere iliþkin görüþlerini almak istediðini söyledi. Ayrýca Demirbaþ'ýn çok dilli belediyecilik çalýþmalarý ile ilgili bilgi aldý. DEMÝRBAÞ ziyareti için BIANCONI'ye teþekkür etti ve kendisine seramik tabak ve çok dilli kitap çalýþmasýnýn yer aldýðý çanta hediye etti. Bianconi, BDP Diyarbakýr Ýl Örgütü, DTK ve Diyarbakýr Barosu'nu da ziyaret etti.

Zayi ilaný Diyarbakýr nüfus müd. almýþ olduðum nufus cüzdanýmý kaybettim.Hükümsüzdür Tekin OK Dicle Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Turizm Otel iþletmeciliði öðrenci kimliðimi kaybettim.Hükümsüzdür Sezen Samsa

Diyarbakýr genelinde bu ay içinde 20 köyde devam etmeyi düþünüyoruz. Hedefimiz kadýnlar ve çocuklar" dedi. Ayrýca erkekler içinde tansiyon, kan þekeri ve çevre saðlýðý, bulaþýcý hastalýklar iliþkin bilgilendirmeler yaptýklarýný belirten Anlý þöyle konuþtu: "Erkeklerle olan eðitimimizde özellikle kan yoluyla bulaþan hastalýklar, cinsel yolla bulaþan hastalýklar ve hepatite iliþkin genel bir bilgilendirme yaptýk. Bütün köylerimizde bu tarz bir program uygulamayý düþünüyoruz". Çocuklar için çeþitli hediyeler hazýrladýklarýn ifade eden Ana Çocuk Saðlýk Merkezi Hemþirelerinden Sibel Çakýn Bayhan ise þöyle devam etti: "Çocuklara hazýrladýðýmýz hediye paketlerinin içerisine çocuk dergisi, diþ fýrçasý ve diþ macunu, kalem, balon ve süs eþyalarý býraktýk. Ayrýca çocuklara yönelik olarak aðýz ve diþ fýrçalama tekniklerini anlattýk".

Demirbaþ Ashabý Kehf Türbesi'nde Sur Belediye Baþkaný Abdullah Demirbaþ, Lice'nin Duru (Serdê) Köyü'nde bulunan Ashabý Kehf Türbesi'ni ziyaret etti.

H

icrî Takvime göre her yýl Mayýs ayýnýn 15'inde binlerce kiþinin katýldýðý Ashabý Kehf kutlamalarýna Sur Belediye Baþkaný Abdullah Demirbaþ'ta katýldý. Ashabý Kehf veya diðer adýyla Yedi Uyuyanlar, geleneksel anlamda hikâyeye göre Ashab-ý Kehf denilen altý genç, bugün yeri konusunda çeþitli rivayetler bulunan Efsus (Efes) þehrinde yaþýyorlardý. Putperest olan imparator, putperestliði kabul etmeyen az sayýdaki insanlarý yakalatýp öldürtmüþtü. Hükümdar bir ihbar üzerine saraydaki putperest olmayan gençlerin durumlarýný öðrendi. Onlarý çaðýrýp tehdit etti, onlar inançlarýndan ayrýlmak istemediler, aksine imparatoru inançlarýna davet ettiler. Hükümdar onlarýn eski günlerine dönmeleri için zaman tanýdý. Gençler de inançlarýný korumak için þehre yakýn bir dað yönüne gittiler. Yolda giderken Kefeþtetayyuþ

memekle birlikte, Kehf suresine göre süre 309 senedir. Ashab-ý Kehf'in uyandýklarýnda geçmiþ olan zamanýn farkýnda olmadýklarý belirtilir. Uykudan kalkmalarý, birbirleriyle konuþmalarý ve

ismindeki bir çoban onlarýn inancýna katýldý ve yedincileri oldu. Çobanýn köpeði Kýtmir de onlara katýlýp, onlarý takip etti. Daða yaklaþtýklarýnda çobanýn gösterdiði bir maðaraya girdiler. Maðarada dua ederek merhamet dilediler. (Ýslam

dininin kutsal kitabý Kur'an'daki Kehf Suresi'nin 10. ayetinde bu kiþilerin dualarý belirtilir.) Hikâyenin devamýna göre hükümdar Efsûs (Efes)'a gelip, onlarý sorar. Kaçtýklarýný haber alýp saklandýklarý maðrayý öðrenince

adamlarýyla maðaraya gider ve maðaranýn aðzýný onlarý öldürmek maksadýyla kapattýrýr. Ýnanca göre gençler ölmez, yüzyýllar boyunca uyumaya devam ederler. Sonunda ise ilahi bir þekilde uyandýrýrlar. Ne kadar süre kaldýklarý tam olarak bilin-

içlerinden birini þehre göndermeleri Kur'an'da geçer. Bunlar þehre gidip yiyecek getirecek kimsenin (Yemliha'nýn) kýlýk deðiþtirerek halini kimseye bildirmeden gidip gelmesini uygun görürler. Yemliha, bunu kabul edip þehre geldiðinde çok deðiþmiþ bir þehir bulur. Farklý yorumlarý mevcut olan bir hadiseyle bu kiþi geçen zamanýn farkýna varýr ve o zamanýn hükümdarýnýn yanýna götürülür. Ýnanca göre bu hükümdar gençlerin dinindendir. Baþlarýndan geçenleri hükümdara anlatýr. Daha sonra gidip arkadaþlarýna haber verir. Daha sonra tekrar hepsi uykuya dalarlar.

Oto galericiler 15 Haziran'a kadar taþýnacak

Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir, kent içerisinde faaliyet gösteren oto galericilerinin kent dýþýndaki sitelere taþýnmasý için son günün 15 Haziran 2012 olduðunu söyledi....

B 30 MAYIS 2012 ÇARÞAMBA YIL: 11 SAYI: 3925 Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk adýna Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Sayfa Editörü A.Baran ÇÝMEN Sayfa Düzeltmeni Aziz Muhammed FÝDANCI Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: Stadyum Altý Kuzey Kale Arkasý YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR e-p posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

üyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir, Yeniþehir Belediye Baþkaný Selim Kurbanoðlu ve Baðlar Belediye Baþkaný Yüksel Baran ile birlikte oto galericiliði faaliyeti gösteren Otomobilciler Derneði ve Kooperatifçiler Sitesi yöneticileriyle görüþtü. Baydemir, 3 yýl önce Ýçiþleri Bakanlýðý tarafýndan hizmetlere ulaþýmýn kolaylaþtýrýlmasý ve kalitesinin arttýrýlmasý bakýmýndan ortak özellikler taþýyan iþyerlerinin ihtisas dallarýna göre kentin belli yerlerinde toplanmasýna iliþkin bir genelge yayýnlandýðýný hatýrlattý. Konuya iliþkin ilçe belediyelerine ve oto alým sitesi yönetimine tebligat yaptýklarýný anýmsatan Baydemir, kent içerisinde faaliyet yürüten oto galericilerinin satýþa sunduklarý araçlarý apartman giriþlerinde, yol kenarlarýnda, kaldýrýmlarda sergileyerek, yurttaþlarý rahatsýz ettiðini ifade etti. Bu iþyerlerinin 15 Haziran'a kadar boþaltýlmasý gerektiðini söyleyen Baydemir, ilgili ilçe belediyelerinin bu yerlerin taþýnmasý konusunda gerekli iþlemleri yapacaðýný söyledi.


HABER

30 MAYIS 2012 ÇARÞAMBA

5

Hakkari'de alkýþlanacak ameliyat Hakkari'nin Þemdinli ilçesinde PKK mensuplarýnýn açtýðý ateþ sonucu yaralanan iþçi, doktorlarýn baþarýlý ameliyatý sonucu yeniden hayata döndürüldü.

1

9 Mayýs Cumartesi günü Þemdinli ilçesi Derecik beldesine baðlý Yeþilova köyü Eþetepe bölgesinde yeni yapýlan karakol inþaatýnda çalýþan 4 iþçiye yönelik PKK üyeleri tarafýndan yapýlan saldýrýda 1 iþçinin hayatýný kaybederken 3 iþçi ise yaralanmýþtý. Yaralanan iþçilerden kafasýna kurþun isabet eden Mehmet Doðan adlý inþaat iþçisi yapýlan baþarýlý ameliyatýn ardýndan hayata gözlerini tekrar açtý. Kafasýna aldýðý kurþun darbesiyle aðýr yaralanan ve kurþunun kafasýndan girerek omuriliðine saplandýðý öðrenilen inþaat iþçisi Mehmet Doðan, Hakkari Devlet Hastanesinde görevli Op. Dr Oðuz Özel'in yaptýðý baþarýlý ameliyatla yeniden hayata tutundu. Mardin Savur ilçesi Baþkavak köyü nüfusuna kayýtlý evli ve 5 çocuk babasý Doðan, hayata yeniden gözlerini açtýðý ve ailesine yeniden kavuþacaðý an için gün sayarken, baþarýlý ameliyatý gerçekleþtiren Dr. Oðuz Özel hastanýn saðlýk durumunun gün geçtikçe iyi gittiðini ve yakla-

þýk 1 hafta sonra kendisin taburcu etmeyi düþündüklerini söyledi. Dr. Özel, "Hasta buraya ilk getirildiðinde herkes umudunu kesmiþ, kurtulamayacaðýný düþünüyordu. Kendisini hemen ameliyata aldýk. Ekip arkadaþlarýmýzla yaptýðýmýz ve baþarýlý geçen ameliyatta kurþunu saplandýðý yerden çýkardýk. Ameliyattan sonra hastayý yaklaþýk 3 gün boyunca yoðun bakým ünitesinde tutuk. Bugün servise aldýðýmýz hastamýzýn saðlýk durumu geçen her gün ile beraber daha da iyiye gidiyor. Yaklaþýk bir hafta sonra hastamýzý memleketine ailesinin yanýna göndereceðiz" dedi. Yaralý iþçinin babasý Kamil Doðan ise saldýrý haberini televizyondan aldýklarýný ve ayný gün memleketleri Mardin'den yola çýktýðýný belitti. Doðan, "Saldýrý haberini televizyonlardan duyduk. Ayný gün Hakkari'ye geldik. Burada oðlumun baþýndan yaralandýðýný duyduðumda umudumu kesmiþtim. Fakat hastanede yapýlan ameliyattan sonra oðlum mucizevî bir þekilde hayata geri döndü. Oðlum evli ve 5 çocu-

ðu var. Buralara kadar ekmek parasý için geldi. Kendisi fakir ve çocuklarýna ekmek götürebilmek için çalýþmaya gitmiþti. Ben de olayýn yaþandýðý günden beri burada kendisine refakat ediyorum. Oðlum ailesine bakabilmek için buralara kadar geldi. Bazen bir ay evinde kalýr sürekli iþ peþinde ve il dýþýndadýr. Oðlum hayata tekrar döndürüldüðü için çok mutluyum dedi. Hakkari Devlet Hastanesi Baþhekimi Op. Dr. Ahmet Gökhan Güler ise, böyle bir ameliyatýn Hakkari'de ilk defa yapýlan ve çok riskli bir ameliyat olduðunu söyledi. Dr. Güler, "Hakkari Devlet Hastanesi baþarýlý ameliyatlarýna bir yenisin daha ekledi. Çok riskli bir ameliyat olmasýna raðmen olmasýna raðmen Oðuz hocamýz ve beraberindeki ekip arkadaþlarý baþarýlý bir ameliyat gerçekleþtirerek Hakkari'de bir ilke imza attýlar. Ýnþallah zaman içerisinde hastanemizde daha baþarýlý ameliyatlar olacaktýr" dedi.

Derik'te voleybol turnuvasý

M

ardin'in Derik Ýlçe Kaymakamlýðý'nýn kurumlar arasýnda düzenlemiþ olduðu geleneksel Kaymakamlýk Voleybol Turnuvasý sona erdi. Derik Kaymakamlýðý Voleybol Turnuvasý sonucunda

Saðlýkspor birinci olurken, Milli Eðitimspor ikinci ve Deðirmenli Köyü üçüncü oldu. Takýmlara, kupalarý kapalý spor salonunda yapýlan bir programla verildi. Ýlk üçe giren takýmlara kupalarýný ve ma-

dalyalarýný Ýlçe Kaymakamý Hüseyin Avcý verdi. Turnuva birincisi olan Saðlýkspor'u kutlayan Kaymakam Avcý, tüm takýmlarýn turnuvada göstermiþ olduklarý centilmenliklerinden dolayý tebrik etti.

Korkut'ta muhtarlar dernek kurdu Muþ'un Korkut ilçesinde köy ve mahalle muhtarlarýnýn bir çatý altýnda toplanmasý için Korkut Muhtarlar Derneði kuruldu.

D

erneðin geçici yönetim kurulu baþkanlýðýna seçilen Ýçboðaz Köy Muhtarý Mahmut Arat, ilçede 37 muhtarýn görev yaptýðýný ifade etti. Derneðe þimdiye kadar 25 muhtarýn üye olduðunu, amaçlarýnýn muhtarlarý bir çatý altýnda toplamak olduðunu kaydeden Mahmut Arat;

"Dernekte muhtarlarýn ve baðlý bulunduklarý köy ve mahallelerin sorunlarýný tartýþýp ilgili kurumlara ileteceðiz. Bir muhtarýmýzýn tek baþýna çözemediði iþi birlik olarak hep beraber sonuçlandýracaðýz" dedi. Dernek olarak projelere aðýrlýk vereceklerini vurgulayan Mahmut

Arat; "Ýlk olarak kadýn ve çocuklara yönelik bir proje hazýrlayacaðýz. Projemiz destek görürse, uzman ekip nezaretinde hane hane gezip kadýnlarýmýza çocuk yetiþtirme konusunda eðitim vereceðiz. Bu projeyle kadýn ve çocuklarýmýz daha bilinçli olacak" diye konuþtu.

Tedavi için gitti dönmedi M

ardin'in Nusaybin ilçesinde ikamet eden Abdulselam Irmak (57) tedavi için gittiði Antalya'nýn Manavgat ilçesinde kayboldu. Yakýnlarý yaþlý adamýn bulun-

masý için yetkililerden yardým bekliyor. Damar týkanýklýðý tedavisi için Nusaybin'den Manavgat'ta bulunan oðlu Sabri Irmak'ýn yanýna giden

Abdulselam Irmak, sabah namazý için evlerinin yakýnýndaki camiye gitti. Irmak'ýn cami çýkýþý eve gelmemesi üzerine ailesi Manavgat polisi ve jandarma ekiplerine ha-

ber verdi. 4 gündür babalarýndan haber alamadýklarýný kaydeden küçük oðul Vahdettin ýrmak, babalarýnýn bulunmasý için yetkililerden yardým istediklerini söyledi.


6

30 MAYIS 2012 ÇARÞAMBA

EKONOMÝ

Maliye Bakaný'ndan zam açýklamasý Bakan Þimþek, 'Memur maaþ zamlarýný akaryakýta yapmýþ olduðunuz zamlarla mý karþýlayacaksýnýz?' sorusuna cevap verdi.

M

aliye Bakaný Mehmet Þimþek, kamu görevlilerinin Mali ve sosyal haklarýnda yapýlan artýþlarýn, devletin Mali imkanlarý, memleketin ekonomik geliþmesi, genel geçim þartlarý ile yýllýk enflasyon oranlarý göz önünde bulundurulmak suretiyle tespit edildiðini bildirdi. CHP Mersin Milletvekili Ali Rýza Öztürk, "Hala açýklanmayan memur maaþ zamlarýný akaryakýta yapmýþ olduðunuz zamlarla mý karþýlamayý düþünüyorsunuz?" diye sordu.

"KAMUNUN HERHANGÝ BÝR MÜDAHALESÝ BULUNMAMAKTADIR" Soru önergesini yanýtlayan Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, akaryakýt ürünlerinde yaþanan fiyat deðiþimlerinin önemli bir bölümünün uluslararasý petrol fiyatlarý ile Dolar kurundaki deðiþimin neticesi olan sektörün fiyat ayarlamalarýndan kaynaklanmakta

olduðunu belirterek, "Akaryakýt ürünlerinin piyasa þartlarý dahilinde oluþan satýþ fiyatýna kamunun herhangi bir müdahalesi bulunmamaktadýr" dedi. Akaryakýt ürünlerinden alýnan özel tüketim vergisi tutarlarýnda en son 31 Aralýk 2009 tarihinde Bakanlar Kurulu kararý ile düzenleme yapýldýðýný ifade eden Maliye Bakaný, þöyle dedi: "Bu tarihten sonra gerçekleþen fiyat artýþlarýnýn özel tüketim vergisi ile bir ilgisi bulunmamakta, anýlan tarihten bu yana akaryakýtta tek kuruþluk dahi olsa vergi artýþý yapýlmamýþtýr. Bu çerçevede 100 liralýk benzin fiyatýnýn içerisinde kdv ve ötv dahil toplam vergi yükü 2002 sonunda 70,2 lira iken, 2012 yýlý Mart ayý itibarýyla 55,5 liraya düþmüþtür. 100 liralýk motorinde 2002 yýlý sonunda vergi yükü 59,2 lira iken 2012 yýlý Mart ayý itibarýyla 47,4 liraya düþmüþtür. Vergi yükünde meydana gelen bu düþüþ sonucunda, 2002 yýlýnda hem benzin hem de motorin

üzerindeki vergi yükünde Türkiye birinci sýradayken, 2 Nisan 2012 tarihli Avrupa Birliði enerji bülteni ve 4 Nisan 2012 tarihli akaryakýt fiyatlarýna göre ülkemiz, vergi yükü sýralamasýnda benzinde 9. sýraya ve motorinde beþinci sýraya gerilemiþtir."

KRÝTERLER Maliye Bakaný, kamu görevlilerinin Mali ve sosyal haklarýnda yapýlan artýþlarýn, devletin Mali imkanlarý, memleketin ekonomik geliþmesi, genel geçim þartlarý ile yýllýk enflasyon oranlarý göz önünde bulundurulmak suretiyle tespit edilmekte olduðunu söyledi. Maliye Bakaný þöyle dedi: "2012-2014 yýlý Orta Vadeli Mali Planý ile 2012 yýlýnda kamu personeline Mali imkanlar ve hedefler göz önünde bulundurularak maaþ ve ücret artýþý saðlanmasý varsayýmý altýnda personel giderlerine iliþkin yeterli ödenek tahsisi öngörülmüþtür."

TÝSK'in iþsizlik araþtýrmasý

Türkiye Ýþveren Sendikalarý Konfederasyonu (TÝSK) tarafýndan yapýlan açýklamada, Türkiye'de çocuklu ailelerin yüzde 13.4'ünde hem anne hem de babanýn iþsiz olduðu belirtildi.

O

ECD verilerine göre, Türkiye'de her on ailenin birinde hem anne hem de baba iþsiz, ayrýca kadýnlar çalýþma hayatýnda henüz yeterince yer bulamýyor. TÝSK'in OECD'in 22-24 Mayýs 2012 tarihlerinde Paris'te düzenlediði "OECD Bakanlar Konseyi" ve "OECD Forum 2012" Toplantýlarý için yayýmladýðý "Eðitim, Ýstihdam ve Giriþimcilikte Cinsiyet Eþitliði" baþlýklý dokümanýna atýfta bulunulan açýklamasýnda, Türkiye'de aile yapýsýnýn istihdam özellikleri, 26'sý OECD'ye üye 32 ülke ile karþýlaþtýrmalý biçimde gösterildi. Verilere göre, OECD ülkelerinde ortalama olarak, ailelerin yüzde 57'sinde, yani çoðunluðunda eþlerden ikisi de çalýþýyor. Eþlerin ikisinin de çalýþtýðý ailelerin oraný Slovenya'da

yüzde 82 ile en yüksek düzeyde. Ýsveç, Hollanda, Portekiz ve GKRY'de bu oran yüzde 70 üzerinde; 12 ülkede yüzde 60-70; 10 ülkede yüzde 50-60 aralýðý içinde. 32 ülke arasýnda en düþük oran ise yüzde 15 ile Türkiye'nin. Verilere göre, eþlerden sadece birinin "tam süreli" bir iþte çalýþtýðý durumun yaygýnlýk derecesini ele alan veriler de bu tespiti destekliyor. Eþlerden sadece birinin tam süreli iþte çalýþtýðý aile tipi OECD genelinde ailelerin yalnýzca üçte birinde görülüyor. Belirtilen oran Ýsveç ve Slovenya'da sýrasýyla yüzde 8 ve yüzde 15 gibi çok düþük düzeyde ve 20 ülkede OECD ortalamasýnýn altýnda bulunuyor. Türkiye'de ise tam tersine aile yapýsýna yüzde 69 ile eþlerden birinin tam gün çalýþma özelliði

Kiraz entegre mücadelesi

Mardin Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü tarafýndan kiraz entegre mücadelesinde eðitim çalýþmalarý baþlatýldý. Ö

merli ve Yeþilli ilçelerinde 2012 yýlý baþýndan beri yürütülen kiraz entegre mücadelesinin 12 çiftçiye ait yaklaþýk 15 bahçede uygulandýðý belirtildi. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Mehmet Salih Söðüt, bahçelere kiraz sineði ile mücadele ve çýkýþ tarihini tespit etmek amacý ile sarý yapýþkan tuzaklar kurulduðunu söyledi. Söðüt, "Entegre mücadele yürütülen bahçelerde tespit edilebilen hastalýklarýn baþýnda bakteriyel kanser ve zamk hastalýðý gelmektedir. Bu hastalýkla mücadele kapsamýnda çiftçiler uyarýlmýþ ve hastalýða karþý alýnabilecek önlemler çiftçilerle paylaþýlmýþtýr. Ayrýca Yeþilli ilçesi Dereyaný köyünde çiftçilere yönelik, kirazda hastalýk ve zararlýlar konulu eðitim verilmiþtir. 15 Mayýs itibari ile ilimizde kiraz sineðine ait ilk erginler tuzaklarda görülmüþtür. Çalýþma yapýlan alanlarda sorun teþkil eden bir diðer zararlýnýn capnodis spp olduðu tespit edildi. Bu zararlý hakkýnda da çiftçiler bilgilendirilmiþ, gerekli kimyasal ve kültürel tedbirlerin alýnmasý hususunda eðitim verilmiþtir" dedi.

hakim. Türkiye, 32 ülke içinde açýk ara birinci geliyor. Veriler, Türkiye'de kadýnlarýn çalýþma hayatýna giremediðini gösterirken, ayný zamanda Batý ülkelerinde yaygýn olan kýsmi süreli (part-time) iþlerin Türkiye'de hayat alaný bulamadýðýný ifade ediyor. Sonuçlara göre, iki ebeveynin de çalýþmadýðý ailelerin oraný OECD'de yüzde 5,7. En olumlu pozisyondaki ülke yüzde 0,6 ile Japonya. Buna karþýlýk, anne - baba iþsizliði 32 ülke içinde en yaygýn biçimde Türkiye'de yaþanýyor. Türkiye'de söz konusu oran OECD ortalamasýnýn neredeyse 3 katý; yüzde 3,4 düzeyinde. Kýsaca Türkiye'de her 10 aileden 1'inde hem anne hem de baba iþsiz.

Ýþte memurun zam oraný

M

emur zamlarýný belirlemek için toplanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, 2012 için yüzde 4+4, 2013 için yüzde 3+3 zam verilmesini kararlaþtýrdý. Hakem Kurulu, 2012 için zam oranýný hükümetin teklifine göre sadece yarým puan artýrdý. Hükümet 2012 için yüzde 3.5+4 zam teklif etmiþti. Sendikalarla hükümetin anlaþamamasý üzerine devreye giren Kamu Görevlileri Hakem Kurulu, hükümetin teklifini yarým puan yükseltti. Karara itiraz edilemeyecek. Hükümet ve memurun 21 gün süren toplu sözleþme görüþmeleri uyuþmazlýkla sonuçlanmýþtý. Hükümet 2012 için yüzde 3+3'lük zam teklifini yüzde 3.5 + 4'e yükseltmiþti. 2013 yýlý teklifi de yarým puan artýrarak yüzde 3+3'e çýkarýlmýþtý. Zam oranýný yetersiz bulan memurlar 23 Mayýs'ta bir günlük iþ býrakma eylemi yapmýþtý. 4.5 milyon memur ve emeklinin zam oraný netleþti. Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nun memur maaþlarýna yapýlacak zammýn 2012 yýlý için yüzde 4+4, 2013 yýlý için de yüzde 3+3 olmasýna karar verdiði bildirildi. Hakem Kurulu, 2012 için zam oranýný hükümetin teklifine göre sadece yarým puan artýrdý. Hükümet 2012 için yüzde 3.5+4 zam teklif etmiþti. Kurul'un devam eden toplantýsýnda sendikalarýn hizmet kollarýna iliþkin talepleriyle diðer mali talepler de deðerlendirilecek. 'KATILIM' UZLAÞMAZLIÐI

Toplantý öncesinde katýlým konusunda bir anlaþmazlýk yaþandý. Türkiye Kamu-Sen Genel Baþkaný Ýsmail Koncuk, Kamu Görevlileri Hakem Kurulu'nda sendikalarýn taleplerinin deðerlendirilmediðini öne sürerek, Memur-Sen'e kurulun bugünkü toplantýsýna katýlmama çaðrýsýnda bulundu. Ancak Memur-Sen Hakem Kurulu toplantýsýna katýlacaðýný açýklayýnca, Türkiye Kamu-Sen ve KESK de toplantýya katýlma kararý aldý. Sayýþtay Baþkaný Recai Akyel baþkanlýðýndaki 11 kiþilik kurulda hükümet ve memur, 4'er üyeyle temsil ediliyor. Kurulda ayrýca iki üniversite temsilcisi bulunuyor. 21 GÜNDE ANLAÞMA ÇIKMAMIÞTI Hükümet ve memurun 21 gün süren toplu sözleþme görüþmeleri uyuþmazlýkla sonuçlanmýþtý. Hükümet 2012 için yüzde 3+3'lük zam teklifini yüzde 3.5+4'e yükseltmiþti. 2013 yýlý teklifi de yarým puan artýrarak yüzde 3+3'e çýkarýlmýþtý.


GÜNCEL

30 MAYIS 2012 ÇARÞAMBA

7

Türk Tabipler Birliði Uludere'de

Þýrnak'ýn Uludere ilçesine gelen Türk Tabipler Birliði (TTB) Merkez Konseyi Baþkaný Eriþ Bilaloðlu, "Uludure olayý unutulacak bir acý olay deðildir. Bu failleri bulunmadýðý sürece utanýlacak bir olaydýr. Bu olayýn aslýnda sorumlularý burada aranmayacak, aranacak yer Ankara'dýr, aranacak yer belki Amerika'dýr. Bizler bu olayýn takipçisi olacaðýz" dedi.

T

TB Merkez Konseyi Baþkaný Eriþ Bilaloðlu, Merkez Konseyi Üyesi Zülfikar Cebe ve Halis Yerlikaya, Bölge Tabip Odasý Baþkanlarý ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Uludere'deki olayda hayatýný kaybeden 34 kiþinin ailelerini ziyaret etmek ve baþsaðlýðý dilemek üzere Þýrnak'ýn Uludere ilçesine baðlý Gülyazý köyüne geldi. Mezarlýk giriþinde Uludere'deki olayda hayatýný kaybeden 34 kiþinin fotoðraflarýný taþýyan anneleri dinleyen Bilaloðlu, sözün bittiði yerde olduðunu ve bu acýyý hafifletebilmek için yapabilecek þeyin en kýsa sürede buna yol açanlarýn ortaya çýkartýlmasý gerektiði olduðunu söyledi.

Bilaloðlu, "Olayýn üzerinden 150 gün geçmiþ. Geçen her bir günün çok aðýr, her bir anýnýn her bir saniyesi acýnýn daha da daðlandýðý bir gün olarak yaþanmýþ. Hiçbir insanýn acýsý kolay geçmez. Çocuk acýsý, genç acýsý daha da aðýr basar. Bu acýyý hafifletebilmek için yapabileceðimiz þey en kýsa sürede buna yol açanlarýn ortaya çýkartýlmasýdýr, niye öç almak için mi, deðil. Niye, bir daha olmasýn diye bir daha hiçbir çocuðun baþýna böyle bir iþ gelmesin diye, bu olay tekrarlanmasýn diye. Niye istenir? Ýkincisi de þu, bu topraklarda bir savaþ yaþanýyor, biz doktoruz çaresiz dertler vardýr biliriz. Öyle dertler

vardýr ki bir çaresi yoktur. Otururuz elimizden geldiði kadar o yaþanan acýyý hafifletmeye çalýþýyoruz. Ama bazý dertler vardýr ki çaresi vardýr" diye konuþtu. Türkiye'deki savaþýn da bir çaresinin var olduðunu bildiðini ifade eden Bilaloðlu, "Barýþýn insanca, dostça, kardeþçe birlikte yaþamanýn bir çaresi vardýr bu çaresiz bir iþ deðildir. Bunun çaresi burada yaþayan insanlarýn hep birlikte demokratik barýþçýl bir ortamda bunlarý konuþmasýdýr, muhataplarýnýn bir araya gelip deðerlendirmesidir. Biz hekim olarak da, insan olarak da çaresi olan bu derdin bir an önce çözülmesinin yolunun bu yaþananýn unutturulmamasýndan geçer. Bunun üstü örtülmeye çalýþýyor, ona buna karýþtýrýlýyor. Kürtaj deniyor, baþka bir þey deniyor. Bu laflarýn hepsinden anlayacaðým budur, bu meseleyi karýþtýrmak, baþka yöne çekmek unutturma çabalarýdýr. Bu unutulacak bir acý deðildir. Bu failleri bulunmadýðý sürece utanýlacak bir olaydýr. Bu utanýlacak þeyin faillerinin bulunur ortaya çýkartýlýr bir daha yaþanmamasý için. Bir arada olmamýz için, barýþ için, dostluk için çabalar atýlýrsa, adýmlar atýlýrsa birazcýkta olsa bu utançtan kurtuluruz. Sizlere baþsaðlýðý dilemek için 5 gün, 10 gün, 150 gün hiçbiri bu acýyý hafifletmeyecek bunu bir baba olarak da bir hekim olarak da biliyorum" þeklinde konuþtu. ULUDERE HALKINDAN 'KÜRTAJ' TEPKÝSÝ Baþbakan'ýn Uludere olayýný kürtaja benzetip bu yöndeki söylemlerine hayatýný kaybeden 34 kiþinin aileleri ve Uludere halký tepkiyle karþýladý. Olay-

da bir çocuðunu kaybeden köylülerden Zeki Tosun, "Baþbakan iki günden bu yana kürtaj ile ilgili açýklamalar yapýyor. Cinsi bile belli olmayan bir doðumla ilgili yani annesinin rahminde olan bir bebeðin doðumu ile ilgili olan bir kürtaj meselesi ile gencecik yaþlarýnda hayatýný kaybeden çocuklarýmýzla kýyaslamasýndan dolayý rahatsýz olduk" dedi. TTB Merkez Konseyi Baþkaný Eriþ Bilaloðlu, Merkez Konseyi Yöneticileri ve Tabip Odasý Baþkanlarýnýn yapmýþ olduklarý ziyaretin çok anlamlý olduðunu ifade eden Zeki Tosun, "Uludere'deki olayý herkes gör-

dü, bütün halkýmýz görüyor bütün milletimiz görüyor. Bu olay olalý beþ ay oldu, ancak hala olayýn failleri ortaya çýkarýlmadý. Bu bir kürtaj meselesi deðildir. Burada hayatýný kaybeden 34 kiþi Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaþlarýdýr. Bunlarla ilgili son günlerde televizyonlarda konuþulan söyleriz hak etmiyoruz, hem aileleri olarak hem de yöre halký olarak bunu kabul etmiyoruz" ifadelerini kullandý. Bilaloðlu ve beraberindekiler 34 kiþinin mezarýný ziyaret edip, acýlý ailelerin sorun ve isteklerini dinledikten sonra köyden ayrýldý.

Öðrenciler tarihi mekanlarý gezdi Kýþanak : Devlet Uludere'nin D üstünü kapatýyor

iyarbakýr Büyükþehir Belediyesi, farkýndalýk oluþturmak için 9 okuldan 410 öðrenciye kentin tarihi ve turistik mekanlarýný gezdirdi. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Turizm Müdürlüðü ile Koruma, Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) Müdürlüðü ekiplerinin öðrencilere tarihi mekanlarý gezdirmeye yönelik programý sona erdi. Diyarbakýr'ýn tarihi ve turistik mekanlarýný öðretmeye ve korumasýný saðlamak için farkýndalýk oluþturmaya yönelik düzenlenen çalýþmalar kapsamýnda 2012 bahar aylarýnda 9 ilköðretim okulu ikinci kademe bölümü ile liseden 410 öð-

renciye tarihi mekanlar gezdirildi. Uzman ekipler ve rehberler eþliðinde öðrenciler gruplar halinde Ýçkale, Hz. Süleyman Camii, Behrampaþa Camii, Ulu Camii, Surp Giragors Kilisesi, Süryani Kilisesi, Keçi Burcu, Dört Ayaklý Minare, Dengbej Evi, Hasanpaþa Haný gibi kentin tarihi ve turistik mekanlarýnda gezdirildi. Öðrencilerin çoðu ilk defa bu mekanlar görerek bilgi aldý. Hülya Tuðay Ýlköðretim Okulu 7. sýnýf öðrencisi Berivan Levent, "Ýlk defa böyle yerleri geziyorum ve görüyorum. Gerçekten biz yaþadýðýmýz ilin yerlerini bilmiyormuþuz. Daha yeni anladým" dedi.

Marmara þehitleri anýldý Þ

ehit Ali Haydar Bengi Derneði tarafýndan Diyarbakýr'da Mavi Marmara gemisine yapýlan saldýrýnýn ikinci yýl dönümü nedeniyle anma programý düzenlendi. Bir düðün salonunda düzenlenen Mavi Marmara þehitlerini anma gecesine 2006-2008 yýllarý arasýnda Ürdün Ýhvan-ý Müslimin sorumluluðunu yapan ve Mavi Marmara gazisi Dr. Salim ile Katardan Yusuf El Karadavi'nin danýþmaný ve Mavi Marmara gazisi Dr. Ekrem Kessab Diyarbakýr'ýn kanaat önderleri, Þehit Ali Haydar Bengi'nin ailesi, arkadaþlarý, siyasi parti temsilcileri, milletvekilleri ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Gece Mavi Marmara gazilerinden Hafýz Muharrem Hoca'nýn okuduðu Kur'aný Kerim tilaveti ile baþladý. Mavi Marmara saldýrýsýnda hayatýný kaybeden Þehit Ali Haydar Bengi'nin hayatýný anlatan sinevizyon gösterisinin ardýndan konuþmalar yapýldý. Þehit Ali Haydar Bengi'nin baþkaný olduðu AYDER'den geceye katýlan Ýhsan Duruk, Bengi'nin uðruna þehit düþtüðü Mescid-i Aksa davasýný ve Ýslam'ýn doðru anlaþýlýp, yaþanmasý için verdiði mücadeleyi anlattý. Gecede babasýna yazdýðý þiiri okuyan Bengi'nin kýzý Mehanur Bengi, salonda bulunanlara duygu dolu anlar

yaþattý. Programa Katar'dan katýlan Mavi Marmara gemisinde Müslüman Alimler Birliði Baþkaný Prof. Dr. Yusuf Karadavi'nin vekili olarak bulunan ve gemide Þehit Ali Haydar Bengi ile son günlerini geçiren Dr. Ekrem Kessab, Kürt Komutan Selahattin Eyyubi ile Þehit Ali Haydar Bengi'nin ayný coðrafyada yetiþtiðini, ayný inanca sahip olduklarýný ve kalplerin ayný dava uðruna çarptýðýný söyledi. Kessab, aradaki bu benzerliðin tesadüf olmadýðýný belirterek, bu durumun Ýslam davasýnýn bir özelliði ve Ýslam nimetinin bir neticesi olduðunu kaydetti. Mavi Marmara gemisinde þehit düþenlerin hayatlarýnýn okunmasýnýn ardýndan yapýlan duayla gece sona erdi.

BDP Genel Baþkan Yardýmcýsý Gültan Kýþanak, "Bugünkü konuþmasý bir kez daha göstermiþtir ki Uludere olayýnýn arkasýnda bizzat Baþbakan vardýr" dedi. B

DP Genel Baþkan Yardýmcýsý Kýþanak, partisinin TBMM grup toplantýsýnda yaptýðý konuþmada, Türkiye'de gaz bombalarý sonucu ölenlerin sayýsýnýn 14'ü bulduðunu iddia etti. Kýþanak, "Þimdiye kadar kutsal devlet anlayýþýyla nasýl hareket edilmiþse, AKP de o zihniyetle hareket ediyor. 'Ben halkýn diliyle konuþuyorum' diyerek ikiyüzlülüðünü her gün gösteriyor. AKP; baský, otorite, sopa, gaz bombasý, cop, tank, cezaevi, kelepçe dýþýnda hiç bir yüzünü görmediðimiz devletin ta kendisidir" dedi. "Yasamanýn AKP diktatörlüðünün altýnda esir alýndý" iddiasýnda bulunan Kýþanak, "Meclis Baþkaný 'çaresizim, ne yapabilirim, ölüm orucuna mý baþlayayým' diyorsa, bunu adý diktatörlüktür" ifadesini kullandý. Hitler ruhunun AK Parti iktidarýnda yaþadýðýný öne süren Kýþanak, devletin 5 aydýr Uludere'nin üzerini kapatmak için uðraþtýðýný iddia ederek, "Fazlaca edebiyat yapmasýn. Bir gün rakamlarla, isimlerini, öykülerini AKP

Genel Merkezinin önüne asacaðým. Beni orada engellemeye kalkarlarsa da hesabýný soracaðým. 53 kiþi, demokratik gösteri hakkýný kullandý diye gazla, copla, silahla katledildi. Nerede bunlarýn katilleri? Üzerinden 5 ay geçmiþ, ortada sorumlular yok. Bunu anlamak mümkün mü? Biz çocuk muyuz, akýlsýz mýyýz? Baþbakan Erdoðan'ýn bugünkü grup konuþmasý bir kez daha göstermiþtir ki Uludere olayýnýn arkasýnda bizzat Baþbakan vardýr. Türkiye siyasetinde bu kadar seviyesiz üslup kullanan çýkmamýþtýr herhalde. Söylediklerini kulaklarý duyuyor mu? 'Nekrofili' diye bir terim kullanýyor, ölü sevici. Aile terbiyemiz, üslubumuz buna uygun deðil ama halkýmýzýn gerçeði bilmesi için açýklamak istiyorum; bu kavram ölü bedenlere cinsel istismarda bulunanlar için kullanýlýr, sapkýnlýktýr. Böyle bir kelimeyi aðzýna alacak kadar seviyesiz siyaset yapýyor. Bu, Uludere'de katledilen 34 insana da en büyük hakarettir. Böyle bir kelimeyi aðzýna nasýl ala-

biliyorsun? Bu ne seviyesizlik, utanmazlýk, aile terbiyesi de mi görmedin? Biz onun seviyesine düþmeyeceðiz ama bize yaptýklarý hakaretlerin hepsini kendisine iade ediyorum" þeklinde konuþtu. Bir bakanýn Uludere'de ölenlere ''figüran' dediðini kaydeden Kýþanak, ''Kaçakçý-

lýðý kimse meþru gösteremezmiþ. Bu sözü söylemeye nasýl diliniz varabiliyor? Bu, sizin yönettiðiniz ülkenin gerçeði" dedi. Kýþanak, Baþbakan'ýn Uludere konusunu kapatmak için ''kürtaj ve sezaryen'' tartýþmasýný ortaya attýðýný iddia etti.


8

EÐÝTÝM

30 MAYIS 2012 ÇARÞAMBA

Erciþ'te þiir dinletisi Van'ýn Erciþ ilçesinde Eðitim-Sen temsilciliði tarafýndan 23 Ekim 2011 tarihinde yaþanan depremde hayatýný yitiren 76 öðretmenin anýsýna dayanýþma þiir ve müzik dinletisi düzenlendi.

K

ýþla Caddesi üzerinde bulunan Kýþla Konteynýr Kenti Umut Kültür Evi'nde düzenlenen geceye Van Depremzedeler Derneði üyeleri, Erciþ Ýlçe Milli Eðitim Þube müdürleri, Sosyalistler Meclisi Üyeleri ile birlikte çok sayýda öðretmen katýldý. Depremde yaþamýný yitirenler anýsýna bir dakikalýk saygý duruþundan sonra depremde yaþamýný yitiren öðretmenler anýsýna þiir okundu. Gecede Erciþ Ýlçe Milli Eðitim Þube Müdürü Ahmet Erdoðan'ýn depremde yaþananlarý anlatan þiiri

okumasýnýn ardýndan, salonda duygusal anlar yaþandý. Olcay Yurdakul isimli öðretmenin okuduðu þiir ise geceye damgasýný vurdu. Þiirlerin okunmasýnýn ardýndan, konuþma yapan EðitimSen Örgütleme Sekreteri ve Eðitim-Sen Erciþ Þube Temsilcisi Ebubekir Dikmen, kalemlerin ve dillerin sustuðu tek konuþan lisanýn silah sýkýcýlarýna þiirleri ve türküleri ile haykýracaklarýný dile getirerek, "Býrakýn, insan gülüþüne dokunmayýn artýk. Býrakýn, insan korkmasýn, insan insan olma

özgürlüðü ile yaþasýn. Býrakýn insan kardeþliði ve barýþý tatsýn. Bizler yaþadýðýmýz toplumda birçok acýlar yaþadýk. Son olarak ilçemizde meydana gelen depremde 76 meslektaþýmýzý kayýp ettik. Yaþanýlan depremde sendika olarak bütün öðretmenlerin yanýnda olduk. Bu anlamda emeði geçen bütün arkadaþlarýma teþekkür ediyorum" dedi. Dikmen'in konuþmasýndan sonra program Kürtçe, Türkçe þiir ve müzik dinletisi ile gece geç saatlere kadar devam etti.

Rapor alan öðrenciler sýnýfta kalmayacak Mili Eðitim Bakaný Ömer Dinçer, rapor alan öðrencilerin sýnýfta kalacaðý yönündeki iddialarla ilgili dedikodu ve dolaylý bilgilere itibar edilmemesini istedi.

M

ili Eðitim Bakaný Dinçer, TürkiyeYeni Zelanda Karma Ekonomi ve Ticaret Komitesi 9. Dönem Toplantýsý Mutabakat Zaptý imza töreninde basýn mensuplarýnýn sorularýný cevaplandýrdý. 45 gün rapor alan öðrencilerin sýnýf da

kalacaðý yönündeki bir soru üzerine Dinçer, "Mýþlarla muþlarla hiç bir þeye itibar etmeyin, bir deðiþiklik olursa haber veririz. Önceden neyse o, dedikodulara ve dolaylý bilgilere itibar etmeyin" dedi. Bir baþka gazetecin 29 yaþýndaki

Aile eðitimi programý Aile, çocuk ve okul iletiþimini artýrmayý, velileri çocuk eðitimi konusunda bilinçlendirmeyi amaçlayan 7/19 yaþ aile eðitimi programý Tüpraþ Ýlköðretim Okulu'nda düzenlendi.

8

hafta süren eðitimlere 4 farklý grup halinde 49 öðrenci velisi katýldý. Tüpraþ Ýlköðretim Okul Müdürü M. Hanifi Ekinci'nin koordinatörlüðünde gerçekleþen eðitimler yapýlan sertifika töreni ile son buldu. Rehberlik Araþtýrma Merkezi Müdürü Hüseyin Yaz, 7/19 yaþ aile eðitimi formatörü Þuayip Atay, Okul Aile Birliði Baþkaný Mehmet Çoðlan ve Fatih Mahallesi Muhtarý Eþref Çapar'ýn da katýldýðý program büyük beðeni topladý. Sertifikalarýný alan veliler, eðitim sonunda çocuklarýna olan yaklaþýmlarýnýn, onlarla kurduklarý iletiþimin ve paylaþýmýn eskisine oranla büyük deðiþim gösterdiðini, aile eðitiminin hem kendilerine hem de çocuklarýna faydalý olduðunu belirterek, bu tür eðitimlerin devam etmesi gerektiðini kaydetti.

üniversitelerin askere alýnacaðý yönündeki iddialarý hatýrlatmasý üzerin de Bakan Dinçer, mevcut düzenlemede deðiþiklik olmadýðýna dikkat çekerek deðiþiklik olmasý durumunda haber verileceðini kaydetti.

Þýrnak'ta yýl sonu sergisi Þýrnak'ýn Ýdil Ýlçe Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü tarafýndan yýl sonu sergisi düzenlendi. Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü tarafýndan hazýrlanan yýl sonu sergisinin açýlýþýna Ýlçe Kaymakamý Mustafa Ýmamoðlu, eþi Emel Ýmamoðlu, kurum müdürleri, öðretmenler ve kursiyerler katýldý. Yýl boyunca kursiyerler tarafýndan hazýrlanan el emeði göz nuru eserlerin görücüye çýkarýldýðý serginin açýlýþ kurdelesini kaymakam ve eþi kesti. Ahþap boyama, el nakýþlarý, ev tekstil ürünleri, giyim, trikotaj, el ve makine nakýþý, kurdele nakýþý,

resim, berivan bebek ve müzik gibi kurslarda eðitim gören toplam 150 kursiyerin eserlerinin sergilendiði salonu gezenler, ürünleri tek tek inceledi. Müzik kursuna katýlan kursiyerler tarafýndan sergiye katýlanlara mini bir konser verildi. Serginin 1 hafta boyunca açýk kalacaðý belirtildi.

Zemini ýslanan okulun sýrrý V

an'ýn Muradiye ilçesinde, zemininde yaþanan ýsýnma yüzünden hayret uyandýran ve eðitim öðretime kapatýlan ilköðretim okulun sýrrý çözülüyor. Geçtiðimiz cuma günü zeminin ýsýnmasýyla okulun öðrencilere kapatýlmasý korkulara neden olmuþ ve nedeni araþtýrýlmaya baþlanmýþtý. Dün saat 15.00 sýralarýnda TEAÞ tarafýndan okulun elektriklerinin kesilmesinin ardýndan bugün saat 14.00 sýralarýnda yapýlan kontrolde derecenin normal oda sýcaklýðý olan 25 dereceye indiði görüldü. Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Reþit Kütükçüoðlu, yapýlan çalýþmalar sonunda okulda incelemede bulunarak Okul Müdürü Mehmetcan Özbay'dan bilgi aldý. Özbay, Van Yüzüncü Yýl Üniversitesinden gelen jeoloji ekibinin verdiði bilgileri paylaþtý. Özbay, jeoloji ekibinin de ýsýnýn düþtüðünü gördüklerini, ancak durumun kesinlik kazanmasý için sonucun beklenmesi gerektiði söylediklerini ifade etti.

Milli Eðitim Müdürü Reþit Kütükçüoðlu ise yaptýðý açýklamada; "Þu anda sorun kesin çözülmüþ deðil. Çünkü hala sorunun net kaynaðýný bulamadýk. Büyük ihtimal elektrikten olduðu tahmin ediliyor. Zaten bina 1976 depreminde yapýlan prefabrik bir bina. Þu anki yapýlan incelemeye göre aðýrlýklý olarak elektrik kaçaðýndan veya elektriðin demire temasýndan kaynaklandýðý ihtimali üzerinde duruluyor. Dün kestiðimiz elektriði yeniden verdik. Yarýna kadar ya da akþam geç saatlere kadar sorun elektrikten ise ýsý tekrar yükselecektir. Eðer ýsýnma olmasa elektrikten olmadýðý kanaatine varýlacaktýr. Okulumuzu eðitim-öðretime kapattýk, ancak eðitime ara vermedik. Öðrencilerimizin tamamýný Köþk Köyü Ýlköðretim Okulu'na taþýmalý olarak eðitimlerini sürdürüyor. Öðrencilerimizin yemeðini orada veriyoruz. Öðrencilerimizin eðitim konusunda bir sýkýntýmýz yoktur" dedi.


POLÝTÝKA

30 MAYIS 2012 ÇARÞAMBA

9

Dünya Suriye'ye sessiz kalýyor Uludað Üniversitesi Uluslararasý Ýliþkiler Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Tayyar Arý, þimdiye kadar yaklaþýk 13 bin kiþinin hayatýný kaybettiði Suriye'deki olaylara dünyanýn sessiz kaldýðýný ifade ederek, "Arap Birliðinin daha etkili olmasý lazým.

O

laylarý çözmeye istekli devlet yok. Þu an olaylarýn ne zaman biteceðini tam kestirmek mümkün deðil. Daha kan akacak gibi görünüyor" dedi. Suriye'de meydana gelen olaylarda þimdiye kadar yaklaþýk 13 bin kiþinin ölmesinin üzüntü verici olduðunu belirten Tayyar Arý, Rusya ve Çin'in Suriye'deki tutumunu deðiþtirmediðini söyledi. Uluslararasý toplumun Suriye olaylarýna karþý sessiz kaldýðýný ifade eden Arý, Suriye'de çözümün ülkedeki insanlar tarafýndan saðlanmasý gerektiðini söyledi. Annan Planý'nýn fiyasko ile sonuçlandýðýný belirten Arý, "Annan Planý'ndan da sonuç çýkmadý.

Çözüme iliþkin bir plan deniliyordu. Oradaki saldýrýlarýn durmasýný saðlamayý amaçlýyordu. Dönüþümü gerçekleþtirebilse tüm unsurlar hareket edebilirdi, þehirlerden askeri gücün çekilmesini saðlayabilirdi ama bunda da baþarýlý olamadý" dedi. Arý, Arap ülkelerinin de Suriye'deki olaylar karþýsýnda çekingen davrandýðýný kaydetti. Arap Birliði ülkelerinin 4-5 ay önceki tutumunun þu an söz konusu olmadýðýný ifade eden Arý, "Daha önceden yaptýrým kararlarý alabiliyordu. Þu aþamada onu da göremiyoruz. Arap Birliði ve Batýlý ülkelerin tutumu böyle devam ederse sorun maalesef bir süre daha devam edecek. Daha

Ýtalya'da deprem Ý

talya'nýn kuzeyi 5.8 þiddetinde bir depremle sarsýlýrken, ölü sayýsýnýn en az 9 olduðu bildirildi. Bugünkü deprem, 9 gün önce yine ayný bölgede yaþanan depremin ardýndan çadýrlarda kalan halk arasýnda paniði iyice artýrdý. Þimdiye kadar en az 9 kiþinin hayataýný kaybettiði bildirilirken, pek çok kiþinin de yaralandýðý açýklandý. Ölü sayýsýnýn artmasýndan korkuluyor. ABD Jeolojik Araþtýrmalar Enstitüsü bugün meydana gelen 5.8 büyüklüðündeki depremin merkez üssünün Bologna kentinin 40 km kuzeybatýsý ve Parma kentinin 60 km batýsý olduðunu

açýkladý. TSÝ 10.00 sýralarýnda meydana gelen depremin yerin 9.6 km altýnda gerçekleþtiði bildirildi. Depremin Ýtalya'nýn kuzey bölgelerinin çoðunda hissedildiði belirtildi. Depremin merkez üssüne yakýn bölgelerden San Felice sul Panaro'nun Belediye Baþkaný Alberto Silvestri yaptýðý açýklamada durumun çok ciddi boyutlarda olduðunu, insanlarýn enkaz altýnda kaldýðýný söyledi. Ýtfaiye ve kurtarma ekipleri de yýkýlan binalarýn altýnda kalanlarý kurtarma çalýþmalarýna baþladý. Enkaz altýnda kalanlar nedeniyle ölü sayýsýnýn daha da artmasýndan endiþe ediliyor.

20 Mayýs'ta meydana gelen 6 büyüklüðündeki depremde 7 kiþi ölmüþ, yüzlerce bina hasar görmüþtü. Deprem nedeniyle tarihi binalarýn da zarar gördüðü kaydedilirken, binlerce insan evlerini boþaltarak çadýrlarda yaþamak zorunda kalmýþtý. Bugün yaþanan depremde daha fazla binanýn yýkýldýðý tespit edilirken, yýkýlan binalar arasýnda özellikle önceki depremde zarar gören binalarýn olduðu bildirildi.Bologna sakinlerinden olan Rafaella Besola depremi, "Çok güçlü bir sarsýntý hissettik" sözleriyle ifade etti.

çok kan akacak" diye konuþtu.

"TÜRKÝYE YALNIZLAÞTI" Türkiye'nin Suriye olaylarý için tek baþýna yapacaðý bir þeyin olmadýðýný ifade eden Arý, "Türkiye'nin yalnýzlaþtýðýný söyleyebiliriz. Türkiye bu konuda üzerine sorumluluk almýþtý. Türkiye'nin ifadeleri netti ve dönüþümden yanaydý. Türkiye çözümden yana ama bunu destekleyecek uluslararasý istekli devletler yok. Bu anlamda da sorunun çözümü kýsa vadede mümkün deðil. Konuþuluyor. NATO'dan baþka araç kalmýyor. NATO da Arap Birliðinin ülkelerinin katýlýmýyla operasyon yapabilir. Böyle

bir operasyona Türkiye askeri güçle katýlabilir" þeklinde konuþtu. Suriye'de yerel muhalefetin güçlenmesi gerektiðini ifade eden Arý, sözlerini þu þekilde sürdürdü: "Sorunu Suriye halký çözerse uzun vadede kalýcý olur. Demokrasi kalýcý olarak yerleþir. Türkiye-Arap Birliði ülkeleri müdahale ederse Rusya engelleyebilir. Yerel ve bölgesel çözümün daha fazla dikkate alýnmasý gerektiðini düþünüyorum ama bu olaylarýn bitmesi için kesin bir tarih kestirmek mümkün deðil. Suriye olaylarý devam ederse daha çok kan akacak" þeklinde konuþtu.

Kürt Bakanlar, Maliki'nin Musul toplantýsýný boykot ettiler F

ederal Irak Hükümeti Bakanlar Kurulu toplantýsý, Baþbakan Nuri El Maliki baþkanlýðýnda bugün Musul'da düzenlendi. Edinilen bilgilere göre toplantýyý Kürt bakanlar boykot ettiler. Federal Irak Hükümeti Baþbakaný Nuri El Maliki baþkanlýðýnda bugün Musul'da bakanlar kurulu toplantýsý gerçekleþti. Irak Parlamentosundaki Kürdistani Fraksiyonlar Ýttifaký üyesi Nînova milletvekili Þerîf Silêman Xendan sitesine yaptýðý açýklamada Kürt bakanlarýn toplantýyý boykot ettiklerini dile getirdi. Maliki'nin Musul ziyaretinin siyasi amaçlý olduðuna inandýðýný kaydeden Þerîf Silêman, ziyaretin özellikle Kürdistani Fraksiyonlar Ýttifaký, El Irakiye Listesi ve Sadr Hareketi'nin Irak hükümetine karþý rahatsýzlýklarýna yönelik destek arayýþý olduðunu ifade etti. Þerîf Silêman ayrýca, Maliki'nin bu tip ziyaretlerinin halkýn güvenini saðlamayý da amaçladýðýný

sözlerine ekledi. Belirtmekte yarar var; 8 Mayýs'ta Kerkük'te düzenlenen Federal Irak Hükümeti Bakanlar Kurulu toplantýsýný da Kürt bakanlar boykot etmiþlerdi.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


10

30 MAYIS 2012 ÇARÞAMBA

ÝÇ-DIÞ HABERLER

Baybaþin'den avukatý aracýlýðýyla açýklama Hüseyin Baybaþin, avukatý aracýlýðýyla yaptýðý basýn açýklamasýnda, dava dosyasýnýn herkese açýk olduðunu, Türkiye'deki yetkili kurumlarý göreve çaðýrdýðýný belirterek, davanýn Süleyman Demirel'in koordinesinde, Almanya'nýn desteði ve Hollanda'nýn kirli devlet görevlilerinin hizmetiyle oluþturulup sürdürüldüðünü iddia etti.

2

002 yýlý Temmuz ayýnda uyuþturucu kaçakçýlýðý iddiasýyla suçlu bulunarak Hollanda'da ömür boyu hapse mahkum edilen Hüseyin Baybaþin, avukatý aracýlýðýyla yerel bir TV kanalýnda basýn açýklamasý yaptý. Avukat Rojda Okay tarafýndan okunan açýklamada müvekkilinin 24 aralýk 1995 yýlýnda Belçika'dan Hollanda'ya giriþte Hollanda görevlilerince Türkiye'ye iade edilmek üzere tutuklandýðýný söyledi. Müvekkilinin 1 yýl sonra 24 Aralýk 1996 yýlýnda Hollanda'da göz hapsinde tutulmak koþuluyla serbest býrakýldýðýný aktaran avukat Okay, Baybaþin'in, 27 mart 1998 yýlýnda Türkiye, Hollanda ve Almanya'nýn güvenlik ve teknik görevlilerin Ýstanbul Emniyet Müdürlüðü ve Hollanda'nýn Ýstanbul konsolosluðunda hazýrlamýþ olduklarý suç ve suç delillerinden oluþan dosyanýn içeriðindeki hayali suç ve delilleri gerekçe gösterilerek yeniden tutuklandýðýný ifade etti. Okay, Türkiye adli týp kurumunca iki ayrý rapor ile Hüseyin Baybaþin'in Ýstanbul Emniyet Müdürlüðü'nde iki ayrý kez iþkenceye maruz kaldýðýnýn görüldüðünü ileri sürerek, "Dosyanýn içeriðinde bulunan uzman raporlarý Hüseyin Baybaþin'in Türkiye'nin o dönemki Baþbakaný Tansu Çilleri'n kamuoyuna açýkladýðý ölüm listesinde adý olan þahýslardan birisi olduðunu görüyoruz. Türkiye makamlarýnýn Hollanda Adalet Bakaný'nýn isteði üzerine mahkememize göndermiþ olduklarý ekstra garanti kararý da güvenilir deðildir diyerek Türkiye'ye iade edilmeyeceði kararlaþtýrýlmýþtýr. Altý buçuk yýl aðýr

tecrit iki yýlda hafif tecrit koþullarýnda tutulan Baybaþin aðýr tecrit koþullarýndayken dört buçuk yýl sonra göstermelik bir mahkemede ve göstermelik bir yargý tarafýndan cezalandýrýlýp, tecrit yýllarýnda aðýr fiziksel ve zihinsel iþkencelere maruz kaldý" diye konuþtu. Baybaþin'in þimdiye kadar 17 hapishane deðiþtirdiðini dile getiren avukat Okay, Baybaþin tarafýndan yazýlan açýklamayý okumaya devam etti: "Kürtçe dilden baþka bir dil bilmeyen annem yasaklandý. 12 yýl çocuklarým ile görüþemedim. Her göstermelik mahkemeden önce sis-

temli olarak fiziksel ve zihinsel iþkenceye maruz kalýrdým. Dava dosyalarýnda suçlamalar var maðdur yok yasa dýþý bir madde yok bir gram uyuþturucu yok suçlayan yok suç dahi yok rehin tutuluyor olmamýn kamufle edildiði suçlamalar var. 2011 yýlýnda avukatým olan Adele Van Der Plas hanýmefendi ile çalýþmaya baþladým o tarihten itibaren aleyhimdeki suçlamalarýn doðru þeklini gönderip savunmamý hazýrlayabildim. Halen maruz kaldýðým baskýlar sürüyor eskisi gibi olmasa da fiziksel ve zihinsel iþkenceler sürmektedir. Maruz kalmýþ olduðum iþkenceler ve temel

insani haklarýmýn ihlal edildiði ile ilgili Hollanda'nýn yetkili makamlarýna þikayet müracaatlarýmýz, suçlular aleyhine açmýþ olduðumuz idari ve ceza davalarýnýn hepsi doðrularýn ört pas edilmesi þeklinde kararlarla yasal sürecin önünü kesiyorlar." 1991-92 yýlýnda Türkiye'yi yönetenlerin aslýnda Türkiye devletini ve halkýný sömürdüklerini gördüðünü aktaran Okay, "Süleyman Demirel ve yandaþlarý bir taraftan devletin tüm olanaklarýný kendi çýkarlarý için kullanmaya devam etmek - edebilmek ve kendi suçlarýný örtbas edebilmek amacýyla kendilerine muhalif olan çevreler aleyhinde suç ve suç delili oluþtururlardý. O dönemde tanýk olduðum suçlarý Türkiye'nin tüm yetkili makamlarýna izah ettim. O dönemde hiçbir kurum Demirel ve yandaþlarýna müdahale etmeyince bende bildiklerimi kýsmen de olsa medya aracýlýðýyla kamuoyuna sundum. Bunun sonucu olarak halen Hollanda'da rehin tutuluyorum. Þimdi Türkiye'de olumlu yönde ekonomik geliþmeler var. Ýnsan haklarý alanýnda iyi yönde düzenlemeler ve uygulamalar var. Ancak Türkiye'de terörü icat edip yöneten, halký siyasi kamplara ayýrýp birbiriyle çatýþtýran, hayali ihracat, hortumculuk, ihale yolsuzluðu gibi kanunsuzlukla devleti soyan Demirel ve yandaþlarý olduðunu hepimiz biliyoruz. Faili meçhul diye bilinen tüm cinayetlerin emrini veren yine Demirel ve yandaþlarýdýr. Türkiye'de 1 mayýs 1977 olaylarý gibi toplumsal katliamlarý koordine

ederek kaos ortamý oluþturup sonra da maðdur rolüne girip orduyu sokaklara sürüp, ülkeyi, halký periþan hale getirip kurtarýcý rolüne giren bay Demirel, kendisine muhalif gördüklerinden öldürülmemin emrini veren kiþidir. Beni öldüremeyince Türkiye'deki tüm mal varlýklarýmý kanunsuzluklarla kendi yandaþlarýna sunmayý baþardýlar. Hazro'daki mermer ocaklarýmý terörize ederek kendi yandaþlarýnýn eline verdiler. LiceHani yol ayrýmýndaki fabrikamý çalýþtýrmadýlar. Ýstanbul'daki iþ yerlerimi terörize ettiler. Sonra da Avrupa'daki yandaþlarýnýn yardýmýyla Avrupa ve Türkiye' de kalmýþ olan mal varlýðýmý gasp ettiler. bunu yapmak için de Emin Aslan, Ferruh Tankuþ ve Hollanda Adalet Bakaný Jorris Demmink gibi kirli þahsiyetleri kullandýlar" ifadelerini kullandý. Dava dosyasýnýn herkese açýk olduðunu ifade eden avukat Okay, "Bu davanýn adilce soruþturulmasý ve arkasýndaki kirli iliþkilerin anlaþýlmasýyla suçlularýn cezalandýrýlmasýyla adaletin tecelli edildiðinin görülmesinin saðlanmasý için Türkiye'deki yetkili kurumlarý ve görevlileri göreve davet ediyorum. Ben ve avukatlarým, bu davanýn Süleyman Demirel'in koordinesiyle Almanya'nýn hukuksuz desteðiyle, Hollanda'nýn kirli devlet görevlilerinin hizmetiyle oluþturulup sürdürüldüðünü belgeleriyle ve dava sürecinde görev yapmýþ olan Hollanda, Türkiye ve Ýngiltere devlet görevlilerinin tanýklýðýyla kanýtlamaya hazýrýz" þeklinde konuþtu. - ÝHA

Baþçavuþun katili ölü ele geçirildi M

uþ'un Varto ilçesinde evine gittiði sýrada sýrtýndan vurularak þehit edilen Baþçavuþ Erdinç Aydýn'ýn katili belirlendi. Varto Jandarma Komutanlýðý Trafik Tim Komutaný Baþçavuþ Erdinç Aydýn'ýn þehit edilmesiyle ilgili saldýrýnýn detaylarý netleþmeye baþladý. Þehit edildiði gün izinli olduðu belirtilen Baþçavuþ Aydýn'ýn, akþam su almak üzere evinden ayrýldýðý öðrenildi. Ýlçe merkezindeki bir marketten su alan Aydýn, evine yaklaþýk 50 metre kala PKK mensuplarý tarafýndan sýrtýndan ve baþýndan vurularak þehit edildi. Saldýrýnýn hemen ardýndan operasyonlara baþlayan jandarma ve emniyet özel harekat timleri, ilçeye baðlý Çaylar ve Ýçmeler köyü kýrsalýnda bir grup PKK'lý ile sýcak temas kurdu. Burada çýkan çatýþmada örgütün sözde Varto bölge sorumlusu Gaziantep nüfusuna kayýtlý Rumet kod adlý Mehmet Kozakçý ile birlikte iki PKK'lý silahlarýyla birlikte ölü olarak ele geçirildi. Operasyonlarýn üçüncü gününde de Yýlanlý köyü kýrsalýnda akþam saatlerinde bir grup PKK'lý ile sýcak temas saðlayan güvenlik güçleri, 2'si yaralý 3 PKK'lýyý sað olarak yakalamýþtý. Üzerlerinde plastik patlayýcý ile yakalan PKK'lýlardan yaralý olanlar Muþ Devlet Hastanesi'nde tedavi altý-

na alýnýrken, bir PKK'lý ise jandarma tarafýndan sorguya alýndý. Jandarmadaki sorgusunda Baþçavuþ Erdinç Aydýn'ýn þehit edilmesiyle ilgili bilgi veren PKK'lý, hain saldýrýyý Rumet kod adlý Mehmet Kozakçý'nýn gerçekleþtirdiðini söylediði öðrenildi.

Vanlý kadýnlardan Ankara'ya çýkarma V

anlý bir grup AK Partili kadýn, partilerinin Ankara'da yapýlan 3. Olaðan Kadýn Kollarý Kongresi'ne katýldý. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn katýlýmýyla Ankara'da yapýlan AK Parti 3. Olaðan Kadýn Kollarý Kongresi'ne Van'dan da bir grup partili katýn katýldý. AK Parti Van Milletvekili Gülþen Orhan ve Van Ýl Baþkaný Abdullah Aras ile birlikte kongreye katýlan AK Parti Van Kadýn Kollarý Baþkaný Av. Nahide Hakan Ankara'da gerçekleþen 3. Olaðan Kadýn Kollarý Kongresi'nin muhteþem bir þekilde gerçekleþtiðini söyledi. Hakan, ''Van'dan Ankara'ya gelen ve bizleri yalnýz býrakmayan Vanlý AK kadýnlara teþekkür ederim'' dedi.


SPOR

30 MAYIS 2012 ÇARÞAMBA

11

Edemen: Bizi Türk futbolunun ergenekonu düþürdü Kamuoyunda Yönetimin tamam mý, devam mý polemiðine Kulüp Baþkaný Nurullah Edemen son noktayý koydu.

D

iyarbakýrspor Kulübü Baþkaný Nurullah Edemen, Türk Futbolunun Ergenekonu bizi düþürdü diyerek þunlarý söyledi: "Kulübümüz maalesef son hafta oynanan oyunlar sonunda küme düþtü. Üzülerek söylüyorum oynanan bu çirkin tezgâhtan haberimiz vardý ve bu konuda fedarasyonu da uyarmýþdýk ve ayný metni kamuoyu ile paylaþtýk. Fakat burasý Türkiye ve her þey olabiliyor , deyim yerindeyse Türk futbolunda da Ergenekon varmýþ." dedi.

ÝSTÝFA ETMÝYORUZ Bu vesile ile Öncelikle bütün takým arkadaþlarýma, teknik heyete ve kulüp çalýþanlarýna gösterdikleri performans ve özveri için teþekkür ediyorum. Sezon bitti ve yeni sezon için kulübümüzü hazýrlýyoruz. Þu anda normal iþleyiþimiz devam ediyor, istifa ederek kaos yaratma peþinde olmayacaðýz.

TALÝPLÝ VARSA GELSÝN Diyarbakýrspor!a yönetimine yakýþan, varsa talipli veya talipliler seçimle kendisine görev devrini yapmak ve yanlarýnda olduðunu söyleyerek kongre salonun devir teslim yapmaktýr. Bu nedenle sezon içinde de söylediðimiz gibi

öncelikle Diyarbakýrspor tarihinde yapýlmayan mali genel kurul yapacaðýz ve daha sonra seçimli genel kurula gideceðiz. Mali genel kurul diyarbakýrspor tarihini ve geleceðini deðiþtirecektir. Bu güne kadar mali tablolar baþkanlýk seçimi ayaðýna aradan ne oylandýðý bilinmeden geçirilmiþtir. Bizim son yaptýðýmýz genel kurulda her þey çok daha net ve anlaþýlýr olduðu ortadadýr. Bu arada tüzük deðiþikliði de þart ve çalýþmalar yapýlýyor. Bizim amacýmýz her sezon sonu kaosta kalan kulübü seçimli olarak sahiplenilme alýþkanlýðý kazandýrmaktýr. Bu süreç içinde istifa etmeden genel kurul hazýrlýklarýný yapacaðýz ve kongrede aday olmak isteyen ve isteyenler varsa þimdiden hazýrlýklarýný yapabilirler. Bizde gerekli çalýþmalarýmýzý yapacaðýz ve istediðimiz þartlar oluþursa bizde liste çýkarabiliriz. Gönüllülük ve demokraside bunu gerektirmez mi?

HATA YAPTIK, VÝCDANEN RAHATIM Sezon baþýnda kongreler zinciri ve sahipsiz, kayyumla idare edilen, hatta kapatýlmasý için davalar açýlan bir Diyarbakýrspor'dan bahsediyoruz. O ka-

Sincar Mardinspor baþkanlýðýna aday G

eçtiðimiz yýl Spor Toto 2. Lig'de mücadele eden ve futbolcu alacaklarý yüzünden lisanslý futbolcu oynatamadýðý için küme düþen Mardinspor yönetimine talipli çýktý. Uluslararasý birçok takýmla baðlantýsý olan Mardinli iþ adamý Ýbrahim Sincar, kulübün düþtüðü duruma üzüldüklerini buna çare olmak ve eski günlerine takýmý döndürmek için yönetime talip olduðunu dile getirdi. Irak milli takýmýnýn fahri baþkanlýðýný, Lübnan'da Nýcme kulübünün onursal baþkanlýðýný yapan Mardinli Ýþ adamý Ýbrahim Sincar, "Kulübü ayaða kaldýrmak için kimsenin talipli olmamasý halinde birkaç iþadamý ile birlikte önümüzdeki günler yeni bir yönetim oluþturarak devralmak istiyorum" dedi. 40 yýllýk bir kulübün bu durma düþmesini hazmedemediklerini ifade eden Sincar, sadece Mardinli iþadamlarý ile deðil ulusal ve uluslararasý iþadamlarý ile görüþerek desteklerini almak istediklerini belirtti. Sincar, "Þu anda kulübün borcu var. Bu borcun çözüme kavuþmasý için iþ adamlarý ile görüþeceðiz. Sadece Mardinli deðil uluslararasý iþ adamalarý arkadaþlarýmýzda var. Onlarla da görüþüp bu kötü durumu ortadan kaldýrmak istiyoruz. Birkaç projemiz var. Alt yapýdan tutun, kulübün sabit gelirlerine kadar.

dar büyük sorunlar var ki, neyle uðraþacaz inanýn biz de þaþýrdýk. Ben asla hata yapmadýk, yanlýþ yapmadýk demedim, demem de. Sonuçta hepimiz insanýz ve herkes mutlaka hata yapabilir. Ama þunu söyleyebilirim, ben bu kulübe asla ihanet etmedim, asla art niyetli olmadým. Bu konuda gece yastýða baþýmý koyunca, sportif baþarýsýzlýðýn dýþýnda tüm iþlerden dolayý vicdanen rahatým.

BELALTI YAKIÞMAZ Ben bu memleketin çocuðuyum ve Diyarbakýrspor'a da bir sevda ile tutkunum. Yapýlan eleþtirilere amenna, fakat iþ hakaret ve þahsa yönelik bel altýna inince bu kimseye yakýþmaz. Hiçbir zaman saygýmý bozmadým, hep bu kentin insanýna ve bu kulübün baþkanýna yakýþýr bir þekilde cevap verdim. Bu kulüpten alacaðý olanlarý, kendi alacaðým da dahil olmak üzere hepsini Kulübün internet sitesinde yayýnladýk ve devamlý orada, isteyen istediði an o rakamlarý görebilir. Biz hiçbir þey kimseden saklamadýk, gizli saklý iþler içine girmedik.

VEREMEYECEÐÝM HESAP YOK Kim ne istiyorsa, ne hesap sormak

istiyorsa, gelin hep birlikte oturalým ve konuþalým istedik. Benim alným açýk veremeyeceðim hiçbir hesap yok, bakýn bunun altýný çizerek söylüyorum. Ben bu kulübü saðlam zeminler üstüne kurmak ve bir þeyler yapmak için geldim. Biz koltuða yapýþmamýþýz, bizden iyi yöneteceðini iddia eden varsa bunun yolu bellidir. Her kafadan bir ses çýkýyor, herkes konuþuyor. Bu þekilde konuþulacaðýna fikri olan, hesap sormak isteyen kim varsa çýkalým ve sorun bizde soralým. Ben elbette Diyarbakýr halkýna ve diyarbakýrspor taraftarýna hesap vermek zorundayým. Bundan asla kaçmadým, çýkar o hesabý da veririm.

ÝSTÝKRARLI YÖNETÝMLER OLMALI Diyarbakýrspor için çýrpýnýyoruz, maalesef yapayalnýz býrakýldýk. Ligden düþmüþ olmamýza benden fazla üzülen olabilir mi. Ben bu kulübün baþkanýyým ve maddi manevi emek veriyorum. Fakat bu düþüþ elbette bir yok oluþ deðildir. Önemli olan bu yaþanýlanlardan kazaným elde etmektir. Son sözüm þu olacak. Diyarbakýrspor kulübü derneði uzun süreli yönetimlere ihtiyaç duyu-

yor. Bunun için bu ben veya bir baþkasý olur en az 3-5 yýl kulübü yönetebilmelidir. Borçlanmadan hatta borç ödeyecek ama gerekirse birkaç yýl ayný ligde kalarak bu saðlanabilir. Kýsa süreli yönetimlerle sadece kulübü daha çok zarara uðratýr ve batýrýr." dedi. Taþkýn Civelek

Akyol: TFF'den çýkacak kararý bekliyoruz

Sezon baþýnda deðiþtirilen bir maddeden dolayý gruplarýný 1.sýrada bitiren Yeni Diyarbakýrspor, 1930 Bafraspor, Beyköy Belediyespor, Toroslar Belediyespor Çiðli Belediyespor Zara Belediyespor TFF'nin play off uygulamasýna itiraz ettiler.

K

Durum deðerlendirmesi yapýp Mardinspor'u eski günlerine getireceðiz. Taraftarlarýn da küskünlüðünü gidereceðiz" þeklinde konuþtu. Elazýðspor'un kendileri için örnek teþkil ettiðini belirten Sancar açýklamalarýný þöyle sürdürdü: "Elazýðspor nereden nereye geldi. Onlarýn yönetiminde de arkadaþlarýmýz var. Bu baþarýyý nasýl elde ettiklerini öðreneceðiz. Mardinspor için de bu baþarýnýn benzerini elde edip taþýyabildiðimiz kadar en üste taþýyacaðýz. Türkiye'de star olmuþ bir çok sanatçý kardeþlerimiz de bize destek verecekler. Ayrýca Türkiye'de bir çok ünlü oyuncunun menajerliðini yapan Hakan Þirin'in de desteðini alýp güzel bir kadro kurmak istiyoruz. Bizler Mardinspor'a talibiz. Mardinspor'u eski günlerine kavuþturmak için talibiz. Özellikle taraftarýmýzýn ve iþadamlarýmýzýn desteði ile bunu baþaracaðýz."

onuyla ilgili daha önce bir açýklama yapan Diyarbakýr Milletvekili Cuma Ýçten bu takýmlarýn maðduriyetlerinin giderilmesi için uðraþtýklarýný ifade etmiþti. MAÐDUR EDÝLDÝLER Yeni Diyarbakýrspor Kulüp Baþkaný Bedirhan Akyol, sitemize yaptýðý açýklamada, bu konuda en fazla maðdur olan takýmýn kendileri olduðunu belirterek þunlarý söyledi: "Daha önce gruplarýný 1.sýrada tamamlayan takýmlar, play-off oynamadan doðrudan 3.lige çýkýyorlardý, bu maddeyi sezon ortasýnda deðiþtirdiler. Ardýndan Doðu grubunu doðu ile, batý grubunu batý ile eþleþtirdiler. Bu uygulamada da haksýzlýklar oldu, herhangi bir kuraya gerek görmediler. Güçlü takýmlar ile daha zayýf takýmlarý karþýlaþtýrdýlar. Bu iþin doðrusu madem böyle bir uygulama yaptýnýz, en azýndan kura çekilerek eþleþmeler yapýlabilirdi. Ayrýca biz Yeni Diyarbakýrspor olarak sezon baþýndan bu yana dünya kadar çile çektik. Bir sürü masraflar yaptýk ve sonunda grubumuzu açýk ara 1.tamamladýk. Bizim gibi gruplarýný 1.sýrada tamamlayan 1930 Bafraspor, Beyköy Belediyespor, Toroslar Belediyespor Çiðli Belediyespor Zara Belediyespor takýmlarda maððdur edildiler. Bu konu

için günlerdir federasyon ile görüþüyoruz, ben bizaat TFF Baþkaný Sayýn Yýldýrým Demirören'e konuyu izah ettim ve anlayýþ beklediðimizi bu haksýzlýðýn giderilmesi için itirazlarýmýzý kendilerine ilettik. TFF Baþkan yardýmcýsý deðerli hemþerimiz sayýn Edip Eren bey'de saðolsun bu konu için bizlere yardýmcý olacaðýna dair söz verdi. Ayrýca bu konuda Diyarbakýr

Milletvekilimiz Sayýn Cuma Ýçten'in çabalarýný takdirle karþýlýyoruz. Sayýn Vekilimizde haksýzlýðýn giderilmesi için bizimle birlikte bizlere destek oldu. Umuyorum ki TFF bu konu için en kýsa zamanda bizlere bu konuda güzel bir haber verir. Çünkü ortada büyük bir maðduriyet söz konusu. TFF den bu itirazýmýza yönelik cevap bekliyoruz" dedi. Taþkýn Civelek

Belediye'de yaprak dökümü

2.Lig þansýný Play-Off'ta kaybeden Sarý-Kýrmýzýlý takýmda 3'ü kiralýk 7 futbolcunun sözleþmesi sona erdi. T

eknik Direktör Turhan Özyazanlar'ýn durumu ise hafta içinde yapýlacak olan toplantýda karar baðlanacaðý ve takýmda kimler kalacak kimler gidecekler ise yönetimin yapacaðý Toplantýdan sonra karar verileceði bildirildi.

Mansur'un sözleþmesi bitiyor Spor Toto 3.Lig'den 2.Lig'e çýkma þansýný Play-Off yarý finalinde Bayrampaþa'ya 2-0 yenilerek kaybeden Büyükþehir Belediyespor'da aralarýnda kaptan Mansur Çalar'ýn da olduðu

7 futbolcunun sözleþmesi 31 Mayýs itibariyle sona erecek. Katpanýn yaný sýra kiralýk oynayan Kamil Ýçer (Boluspor),Yusuf Yaðmur (Y.Malatyaspor) ve Yaþar Yýlmaz (Adana DS) ile Kenan Genç, Erhan Özdil ve Muhammed Savaþçý bu tarihten itibaren serbest olacak. Takýmdaki diðer futbolcularýn ise 2013 veya 2014'e kadar sözleþmeleri var.

Yeþil: Hocamýzdan Memnunuz Ligin ilk yarýsýnýn son 2 haftasýnda takýmýn baþýna gelen teknik di-

rektör Turhan Özyazanlar'ýn sözleþmesi ise devam ediyor. Ancak tecrübeli hocanýn takýmda kalýp kalmayacaðý yönetimle önümüzdeki günlerde yapacaðý görüþmede belli olacak. Futbol Þube Sorumlusu Ekrem Yeþil, kiþisel düþüncesine göre Turhan hocanýn baþarýlý olduðunu ancak kararý yine de yönetimin vereceðini söyledi. Yeþil,"Turhan hoca gençlere önem veriyor. Alt yapý ve amatörden gelen bir çok futbolcuya þans verdi. Bunlar gelecekte yýldýz olacaklardýr. Hocanýn takdir ettiðimiz baþka özellikleri de var. Ama burasý bir kurum.

Kararý hep beraber vereceðiz. Tabi hocanýn görüþü ve kararý da önemlidir. Yeþil- Hocamýzýn 1 yýl daha sözleþmesi devam ediyor. Biz hocamýzdan memnunuz. Artýk onun vereceði karara göre hareket edeceðiz. Ýnþallah kalýr. Bizde onun vereceði rapor doðrutulsunda takýmdan gidecek olanlarýn veya kalanlarýn raporunu isteyeceðiz. Daha sonra hocamýzýn belirleyeceði transfer politikasýyla hareket edeceðiz" dedi.


12

CMYK

30 MAYIS 2012 ÇARÞAMBA

30.05.2012 Gazete Sayfaları  

30.05.2012 Gazete Sayfaları

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you