Page 1

Þýrnak'a ilk uçak indi B

akan Yýldýrým Cudi'de Þýrnak'ýn Ýdil ve Cizre Ýlçesi arasýnda yapýmýna 2 yýl önce baþlanan Þýrnak Havaalaný'na Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Binali Yýldýrým'ýn da bulunduðu 5 kiþilik özel uçak ilk iniþi gerçekleþtirdi. Bakan Yýldýrým, Cudi Daðý'nýn eteklerine çýkarak burada yaþayan göçerlerle sohbet etti. 4'te

Ta r ý m i þ ç i l e r i g ö ç y o l u n d a Bölgeye yatýrým akacak Ý

Þ

anlýurfa'da geçimini ýrgatlýk yaparak saðlayan vatandaþlar, havalarýn ýsýnmaya baþlamasýyla bir-

likte Ýç Anadolu ve Ege bölgelerinde çalýþacaklarý tarlalarýn yolunu tutmaya baþladý. 3'te

çiþleri Bakaný Muammer Güler, çözüm süreci ile birlikte Mardin ve bölgeye yatýrýmlarýn akacaðýný belirterek, "Bundan sonra inþallah Türkiye çözüm süreci ile birlikte huzura, istikrara, barýþ ortamýna kavuþtuðu zaman bu hedefler daha da ileriye gidecek" dedi. 6'da

Emniyet kemerinizi takýn D

iyarbakýr Emniyet Müdürlüðü Trafik Denetleme Þube Müdürlüðü, trafik kurallarýna uymanýn önemine vurgu yapmak için çeþitli etkinlikler düzenledi. Kentin en iþlek bölgesi olan Daðkapý'da emniyet kemeri takmanýn önemini uygulamalý anlatýldý. 3'te

Pazarlýk yapmadýk SALI 30 NÝSAN 2013

www.diyarbakirolay.com.tr

Fiyatý : 30 KR

DTK Genel Baþkaný Ahmet Türk, çözüm sürecinde pazarlýk yapmadýklarýný söyledi ve ekledi: Pazarlýklar yapýlýyor deniyor. Pazarlýk yok, bizim aradýðýmýz hak, adalet ve eþitlik. Kalýcý barýþa dönüþmeli "Türkiye'ye Yatýrým Geleceðe Yatýrým" toplantýsýnýn 14'üncüsü Mardin'de yapýldý. DTK Genel Baþkaný Ahmet Türk, çözüm sürecinde herhangi bir pazarlýk yapýlmadýðýný söyledi. Türk, ''Türkiye'nin geleceði açýsýndan önemli fýrsatlarýn yaþandýðý bir sürecin içindeyiz. Bu sürecin kalýcý barýþa dönüþmesi gerekir. Türkiye kendi sorunlarýný çözdüðü zaman Ortadoðu'nun demokratikleþmesine de önemli katkýlar sunar'' dedi.

Tunceli'de 30 yýl sonra bir ilk Diyarbakýr altýný Gaziantep'te D

Hak adalet ve eþitlik Huzur ortamýnýn saðlanmasýnýn, ekonomik geliþmelerin de önünü açacaðýný belirten Ahmet Türk, ''Barýþ konusunda gerçekten iradeli, ciddi adýmlarýn atýldýðýna inanýyorum. Bazý gerçekleri de unutmamak lazým. Bu bir çözüm sürecidir. Sorunlarýn nedenine inmek zorundasýnýz. Adalet ve eþitlik olmazsa bugün silah susar, yarýn baþka bir silah çýkar. 'Pazarlýklar yapýlýyor' deniyor. Pazarlýk yok, bizim aradýðýmýz hak adalet ve eþitlik.

T

unceli'nin Ovacýk Ýlçesi ile Erzincan arasýndaki Munzur Daðlarý'nda yýllarca çatýþmalarýn eksik olmadýðý Haramidere Geçidi'ne gezi turu düzenlendi. Yaklaþýk 100 kiþilik kafile, buradaki otantik ortamý gezip gördü. 7'de

300 yýllýk tarihi kitap ele geçirildi V

an Emniyet Müdürlüðü ekipleri tarafýndan yapýlan operasyonda 300 yýllýk el yazýmý Süryanice kitap ele geçirildi. 3'te

iyarbakýr Kuyumcul ar ve Sarraflar Odasý (DÝKO) Baþkanlýðý, Gaziantep'e dokuzuncusu düzenlenen Ortadoðu Kuyumculuk ve Saat Fuarý'na katýldý. Fuarda açýlan stant büyük ilgi gördü. 6'da

CHP bölgede kan kaybediyor

Þ

anlýurfa'nýn Halfeti Ýlçesi Belediye Baþkaný Mahmut Özdemir, çözüm sürecine katký sunmadýðý ve bölge insanýnýn sesine kulak vermediði gerekçesiyle CHP'den istifa ettiðini açýkladý. 7'de

35 yýllýk kan davasýnda barýþ M

uþ'ta 35 yýl önce Býdri ve Þago aþiretleri arasýnda yaþanan olaydan sonra 4 kiþinin ölümü ile baþlayan kan davasý, kanaat önderleri ve siyasetçilerin devreye girmesi ile son buldu. 4'te

Cuma Ýçten'den sendika ziyareti A

K Parti)Diyarbakýr Milletvekili Cuma Ýçten, Kamu Emekçileri Sendikasý'na (KESK) baðlý Tüm Belediyeler ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikasý'ný (Tüm Bel-Sen) ziyaret etti. 8'de

Siirt'ten Trabzon'a kardeþlik çýkarmasý

S

Düzenlemeler güveni pekiþtirir

D

iyarbakýr Barosu eski Baþkaný Mehmet Emin Aktar, çözüm sürecinde yasal düzenlemeler yapýlmasýnýn Kürt halkýnýn sürece güvenini pekiþtireceðini söyledi. 7'de

iirt Valisi Ahmet Aydýn baþkanlýðýnda oluþturulan bir heyet, kardeþlik köprüsü oluþturmak Trabzon'a gitti. Seçilmiþlerin yaný sýra bürokrat ve basýn mensuplarýnýn da yer aldýðý yaklaþýk 50 kiþilik heyet, Trabzon'da temaslarýna baþladý. 5'te

Kürtleri tanýma zamaný Y

eniþehir Ýlçe Belediye Baþkaný Selim Kurbanoðlu, Kürt halkýnýn, elinden alýnmýþ haklarýnýn iadesini istediðini söyledi ve ekledi: Kürtleri, kültürüyle, diliyle ve kimliðiyle tanýma zamanýdýr. 5'te


2

Saðlýk

30 NÝSAN 2013 SALI

Saðlýklý yaþlanabilirsiniz! Saðlýklý ve uzun bir hayat herkesin hayali... Ancak bu hayalin gerçekleþmesi için genç yaþlarda önlem almak gerekiyor.

D

engeli beslenmek, egzersiz yapmak ve belirli aralýklarla saðlýk taramalarý yaptýrmak, saðlýklý yaþlanmanýn en temel gereklilikleri arasýnda yer alýyor. Memorial Etiler Týp Merkezi Dahiliye Bölümü'nden Uz. Dr. Murat Görgülü, saðlýklý ve uzun bir yaþam için dikkat edilmesi gereken noktalar hakkýnda bilgi verdi.

Sigara obezite ve stres erken yaþlandýrýyor Saðlýklý yaþlanmak, kiþinin genetik yapýsýyla ilgili olduðu kadar yaþam tarzý ve beslenmeyle de ilgilidir. Sigara ve alkol kullanýmý, obezite, stresli biriþ hayatý, özensiz bir özel hayat ve sporsuz bir yaþam saðlýksýz bir yaþlýlýðýn belirtileridir. Yaþlanmanýn önüne geçmek için erken yaþlardan itibaren bazý önemli noktalara dikkat edilmelidir.

Saðlýklý yaþam için öneriler 1.Düzenli saðlýk kontrolünüzü yaptýrýn. Böylece belirti vermeyen hastalýklarý saptayýp, erken önlem alýrsýnýz. Düzenli saðlýk kontrolleri, hem yaþam süresi hem de kalitesi açýsýndan son derece önemlidir. Check- up muayenesi ile hipertansiyon, þeker hastalýðý, damar sertliðine baðlýkalp-damar hastalýklarý, kan yaðlarýnýn yüksekliðinden kaynaklanan rahatsýzlýklar, hepatit vekanser gibi hastalýklarýn erken dönemde tanýsý konulabilir. Bu hastalýklarda erken taný ile vücutta herhangi bir organ hasarý oluþmadan tedavi saðlanmaktadýr.

2.Yaþýnýza uygun fiziksel aktiviteyi belirleyin ve düzenli olarak yapýn, ideal kilonuzu koruyun, doðru beslenin. Ýnsanlar dengeli ve saðlýklý beslenme konusunda artýk daha bilinçli davranmaya baþladý. Bu konuda doðru hareket etmek isteyenler öncelikle bazý noktalara dikkat etmelidir. o Alýnan besinlerin içerik ve oranlarý fizyolojik olmalý o Alýnan enerji miktarýna dikkat edilmeli o Öðünler sýk ve az olarak alýnmalý o Protein ve karbonhidrat oranlarýna dikkat edilmeli. o Yað sýnýrlamasýna önem vermeli o Taze meyve ve sebze tüketimi artýrýlmalý o Enerji kaynaðý olarak dengeli tahýl ürünleri tüketilmeli o Þeker ve tatlý tüketimi azaltýlmalý o Su ve sývý besin alýmýna dikkat edilmeli o Besinler, uygun saklanmalý ve uygun piþirilmeli o Düzenli egzersiz yapýlmalý 3.Daha az basit þeker, tuz ve yað kullanýp meyve sebze aðýrlýklý beslenin. Basit þeker ve þekerli ürünler günlük kalori içinde mümkün olduðunca azaltýlmalýdýr. Basit þekerler hem kan þekerini hýzla yükseltir, hem de fazla kalori nedeniyle þiþmanlamaya neden olur. Günlük su ve sývý tüketimi hem sindirimin düzenli olmasý hem de fizyolojik olaylarýn düzgün oluþmasý için önemlidir. Ýnsan vücudundaki birçok biyokimyasal reaksiyon su ile gerçekleþir.

4.Sigara içmeyin, içilen ortamda bulunmayýn. Pek çok zararlý maddeyi barýndýran sigara, vücuttaki tüm organ ve sistemleri olumsuz etkileyerek hastalýklara davetiye çýkarmaktadýr. Ayrýca sigara cilt ve vücut yaþlanmasýnýn en önemli nedenlerinden biridir. 5.Güneþ ýþýnlarýnýn zararlý etkilerine ve radyasyona çok fazla maruz kalmayýn. Bronzlaþma isteði ile uzun saatler güneþ ýþýnlarýna maruz kalmak veya solaryuma girmek cilt kanserine zemin hazýrlamaktadýr. Ultraviyole ýþýnlarýndan koruyan cilt ürünlerinin yaz- kýþ kullanýmý ve güneþle iliþkilerin doðru ayarlanmasý çok önemlidir. 6.Uyku düzeni ve kalitesine dikkat edin. Kiþinin gün içinde sarf ettiði efor ve yapýsal özelliklerini de göz önüne alarak uyku düzenini ayarlamasý çok önemlidir. Uygun sürelerde ve mekanlardaki saðlýklý uyku, vücudun genç ve zinde kalmasýný saðlayacaktýr. 7.Gündelik yaþamýn stresinden uzak durmaya çalýþýn, kendinize vakit ayýrýn ve hobi edinin. Stres kiþinin sadece psikolojisin deðil fiziksel saðlýðýný da büyük oranda etkilemektedir. Yaþlanmanýn önüne geçmek için stres artýran etkenlerden uzak durmak gerekir. 8. Yaz ya da kýþ aylarýnda fýrsat bulduðunuz zamanlarda mutlaka tatil yapýn. Tatil yapmanýn ruh ve beden saðlýðýna çok önemli katkýlarý vardýr. Tercihe göre gidilecek kýsa ya da uzun tatiller, kiþinin günlük yaþamýn stresinden uzaklaþmasýný ve dinlenmesini saðlayacaktýr.

9. Sevdiðiniz inþalarla vakit geçirin. Sevgi ve paylaþým, saðlýklý ve mutlu bir insanýn olmazsa olmazlarýdýr. Genç ve saðlýklý kalmak isteyen kiþilerin mutlaka ailelerine ve sevdiklerine zaman ayýrmasý gerekir. 10. Kendinizle barýþýk olun, bolca gülün ve hayata olumlu bakýn. Kiþinin iç dünyasýndaki huzuru gülümseme ve pozitif bir bakýþ açýsý ile dýþarý yansýr. Bilimsel araþtýrmalar ile gülmenin vücuttaki pek çok sisteme faydalý olduðu kanýtlanmýþtýr.

Zor insanlar bu hastalýða dikkat Uzmanlar, karakter ve mizaçlarýn insanlarda bel ve boyun fýtýðýna yol açabileceðini açýkladý.

malara, daha sonra omurlar arasý disklerde aþýnmalara ve bel ve boyun fýtýðý oluþumuna zemin hazýrlamakta ya da tetiklemektedir" dedi.

TEDAVÝSÝ MÜMKÜN

S

on yýllarda kiþilerin karakter ve mizaçlarý, çeþitli hastalýklarýn oluþumunda risk oluþturuyor. Bel ve boyun fýtýðý hastalarýnýn çoðunda hassas, titiz, aþýrý mükemmeliyetçi, alýnganlýk, esnek olamayan, affetmekte zorlanan yapýnýn görülebileceðini anlatan Fizik Tedavi ve Manipülasyon Uzmaný Dr. Ali Þahabettinoðlu, insanlarýn öfkelendiðinde bunu kontrol edemeyen ya da içine atan mizaçlarýn olabileceðinin altýný çizdi. Fiziksel tedavilerin yaný sýra, bu yönde psikososyal rehabilitasyonlarýn ilave edilmezse, fýtýk gibi hastalýklarýn ileride tekrar nüksedebileceðini açýklayan Þahabettinoðlu, "Psiko biyolojik kiþilik kuranýnýn sahibi Prof. Dr. Robert Cloninger'in geliþtirdiði mizaç ve karakter envanteri (temperament and character inventory) bu konu ile ilgilidir ve kendisi Washington Üniversitesi Týp Fakültesi Psikiyatri ve Genetik Uzmaný olup, insanlarýn karakterleri ve hastalýklar arasýnda kesinlikle iliþki bulunduðunu belir-

tiyor. Prof. Dr. Robert Cloninger, kiþilik ve karakter özelliklerinin, hastalýklarýn tek baþýna sebebi deðil, ama hastalýklar için büyük bir risk oluþturduðunun bu yüzden de davranýþlarýmýzý, mizacýmýzý deðiþtirerek, kontrol ederek daha saðlýklý olmamýzýn mümkün olduðunu ifade ediyor. Ýnsanlarýn zihinlerindeki negatif yüklenmeler, ayný fiziksel yük taþýyormuþçasýna omurga çevresi kaslarda önce mikrospazmlara, kasýl-

Bel ve boyun fýtýðý tedavisinde, özellikle manipülasyon yani elle fizik tedavinin oldukça baþarýlý olduðunu söyleyen Uzm. Dr. Ali Þahabettinoðlu, fýtýk tedavisinin yüzde 98 oranýnda baþarýya ulaþtýðýna iþaret etti. Þahabettinoðlu, manipülasyon tedavisinin kiþiye özel bir tedavi olmasý ve bizzat doktor tarafýndan uygulanmasýnýn, hastalarda fiziksel iyileþme yanýnda psikolojik rahatlama ve daha fazla güven duygusu saðladýðýný belirtti. Ali Þahabettinoðlu, hastalýðýn tedavisinde ve tekrar oluþumunu önlemede psikososyal rehabilitasyonun ihmal edilmemesini, bel ve boyun fýtýðýný tetikleyici risk oluþturan, karakter ve mizaç özelliklerinin rehabilite edilmesinin önemli olduðunu da sözlerine ekledi. Bursa'daki tedavi merkezinde bel ve boyun fýtýðý hastalarýný tedavi eden Þahabettinoðlu, manipülasyon (elle) tedavisinin dünyada çok yaygýn olmasýna karþýn Türkiye'de az sayýda uzman doktor tarafýndan bilinip uygulandýðýný da belirtti.

Sadece sporcularý vurmuyor H

er yaþta görülen ve farklý nedenlerle ortaya çýkan menisküs yýrtýklarý aðrý, þiþlik ve takýlma gibi þikayetler yapabiliyor. Sorun genel kanýnýn aksine sadece sporcularý deðil, herkesi tehdit ediyor. Teknolojik geliþmeler sayesinde menisküs yýrtýklarýnýn artýk daha kolay tedavi edildiðini söyleyen Ortopedi ve Travmatoloji Uzmaný Doç. Dr. Uður Haklar, "Menisküslerin yýrtýlmasý için kiþilerin farkýnda olduðu veya olmadýklarý mutlaka anormal bir zorlanma olmuþtur. Örneðin, çocuðu ile yerde oynamaya çalýþan ebeveynler, nadir spor yapanlar, iri ve güçlü köpek dolaþtýranlar ve bahçeyle uðraþanlar menisküslerini yýrtabilirler" dedi. Özellikle halý sahalarda yapýlan sporun bu açýdan risk oluþturabile-

ceðini belirten Haklar, "Çim saha futbol oynamak için en saðlýklý ortam. Sonuçta halý saha suni çim ve diz sorunlarý halý sahalarda daha fazla görülüyor. Halý sahalarda istenmeyen bir þekilde ayaklar takýlabiliyor, dizler dönebiliyor, baðlar kopabiliyor, menisküsler yýrtýlabiliyor, kýkýrdaklar bozulabiliyor. Sahadan daha da önemlisi insanlar vücutlarýný çok iyi tanýmalýlar. Hazýr vücutlarla spor yapmalýlar. Sporda insanlar grafiklerini her zaman yavaþ yavaþ yükseltmeli. Birden bire aþýrý spor yapmamalýlar" önerisinde bulundu.

TEDAVÝDE DOÐRU YÖNTEMÝN SEÇÝMÝ ÖNEMLÝ Menisküs yýrtýklarýnda baþlýca 4 tedavi yöntemi uygulandýðýný anlatan Dr. Haklar, tedavi yöntemleri hakkýnda ise þu bilgileri verdi: Yýrtýk parçanýn çýkarýlmasý: Menisküs yýrtýk parçasý, tamir edilemeyebilecek gibiyse menisküsün % 20-25 kadarýnýn çýkartýlmasý iyi bir çözüm oluyor ve genellikle 10 -20 yýl boyunca sorun yaratmýyor. Cerrahinin baþarýyla yapýlmasý, fazla menisküs dokusunun çýkarýlmama-

sý, eðer hasta çok kilolu deðilse ve kýkýrdaklarýnda da bir hasar yoksa genellikle uzun yýllar þikayeti olmuyor. Dizin içinden orijinal menisküs dokusunun çýkarýlmasý tabii ki iyi deðil. Ama kabul edeceðimiz ve edemeyeceðimiz sýnýrlar var. Menisküs yýrtýklarýnýn dikilmesi: Menisküs dokusu düzgün ve uygun yýrtýksa ideali menisküsü dikmektir. Diktiðimiz zaman menisküsün yýrtýk parçasýný çýkarmamýþ ve dizde býrakmýþ oluyoruz. Menisküsü tamir ettiðimiz zaman kaynama þansý maalesef yüzde 100 deðil. Menisküs yýrtýklarýný diktiðimizde baþarý þansýmýz yaklaþýk yüzde 90. Yüzde 10 ihtimalle kaynamayabiliyor ve maalesef tekrar ameliyat yapýlmasý gerekebiliyor. Menisküs implantlarý: Dünyada ortopedik cerrahinin yeni uygulamalarýndan biri. Menisküsten yüzde 30-40'tan fazla menisküs dokusu çýkarýldýysa o zaman yerine poliuretandan yapýlmýþ suni menisküs dokusu konabiliyor. Bu suni menisküs dokusu oraya konduðu zaman birçok multipatent hücreyi içine alýyor ve menisküse benzer fibroz bir doku oluþturuyor. Bu materyal 5

yýl süresince vücut tarafýndan yavaþ yavaþ yok ediliyor. Geride kalan menisküse benzer fibroz doku menisküs görevini üstleniyor. Bu yeni materyalden yapýlmýþ menisküs implantlarý dünyada da 2010 yýlýndan sonra kliniklerde kullanýlmaya baþlandý. Bu yüzden uzun dönem sonuçlarýný bilmiyoruz. Ama dünyada yaygýn þekilde uygulanmaya baþlandý. Menisküs Transplantasyonlarý (Nakilleri): Menisküsün yüzde 80'inden fazlasý çýkarýlmak zorunda kalýndýysa menisküs nakli söz konusu oluyor. Menisküs nakli hastanýn sað tarafýysa sað, solsa sol, iç menisküsse iç, dýþ menisküsse dýþ olacak þekilde uygun boyutlarda menisküs allegroflerinin akredite olmuþ Amerika'daki doku bankalarýndan sipariþ vererek getirtiyoruz. Bu menisküsler eksi 80 derecelik soðuk zincirle geliyor. Dokularý artroskopik cerrahiyle dizlerin içine yerleþtiriyoruz ve menisküsleri eksilmiþ dizlerin menisküslere kavuþmasýný saðlýyoruz. Bu ameliyatlara da yaklaþýk 2.5-3 yýl önce baþladýk. Sonuçlar oldukça baþarýlý. Uygun hastalarda da bu tedavileri uyguluyoruz.

Hipertansiyon sinir yapýyor

A

ni sinirlenmenin hipertansiyonun ipuçlarýndan olduðunu belirten Nefrolog Prof. Dr. Taner Çamsarý, "Kan basýncý yükselen kiþiler sinirli olur" dedi. Hipertansiyonun Türkiye'de yaklaþýk 15 milyon kiþiyi ilgilendirdiðini dile getiren Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Ýç Hastalýklarý Anabilim Dalý Nefroloji Bilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Taner Çamsarý, insanlarýn yüzde 33'ünün hastalýðýndan haberdar olmadýðýný, yüzde 33'ünün haberdar olup tedavi edilmediðini, geriye kalan kýsmýnýn ise tedavi gördüðünü söyledi. Hipertansiyonun çok ciddi saðlýk sorunlarýna yol açtýðýný vurgulayan Çamsarý, þöyle konuþtu: "Bu hastalýðýn en kötü yaný, belirti göstermemesi ve sinsi olmasý. Bir kiþide herhangi bir sorun olmamasý bile o kiþinin hipertansiyon hastasý olmadýðý anlamýna gelmez. Hastalar belki de 10-15 yýl hipertansiyonla yaþýyor ama hiçbir þikayeti yok. Bu sürede hipertansiyon vücuda yapacaðýný yapýyor. Damar sistemini mahvediyor. Hipertansiyon, bütün organlarýn beslenmesini saðlayan damar sisteminde etkili oluyor. Bu bozulunca da organlar iþlevlerini yerine getiremiyor. Damar aðý bozulduðu için beyin, kalp, böbrek, göz ve çeþitli organlarda da sorun çýkýyor. Kalp yetmezliðine, damar kireçlenmesine, beyin damarlarýnda hasarlara neden oluyor. Hipertansiyon böbrek yetmezliðine neden olan en büyük sebeptir. Hipertansiyon tedavi edilmediði zaman çok önemli saðlýk sorunlarýna yol açar.'"

"SÝNÝRLÝLÝK ÖNEMLÝ BÝR ÝPUCU" Hipertansiyonun baþ aðrýsý, ense kökünde aðrý, kulaklarda zonklama yapabildiðine dikkati çeken Çamsarý, "Aniden sinirlenme hipertansiyonun ipuçlarýndan biridir. Kan basýncý yükselen kiþiler sinirli olur. Hipertansiyon sinirlenmeye neden olur" dedi.


Diyarbakýr'ýn fethi için Kürtçe ve Türkçe afiþ D

iyarbakýr'ýn fethinin 1374. yýlý nedeniyle Anadolu Gençlik Derneði (AGD) tarafýndan düzenlenecek olan etkinlik için Kürtçe ve Türkçe "Peygamberler ve Sahabeler Þehri Diyarbakýr'ýn Fethi" yazýlý afiþler asýldý. 4 Mayýs tarihinde Seyrantepe Kapalý Spor Salonu'nda düzenlenecek olan etkinlikte Umre gidiþi için çekiliþi de yapýlacak. Kuran-ý

Kerim tilaveti, sinevizyon gösteriminin yapýlacaðý etkinliðe Salih Turhan (AGD Baþkaný), eski milletvekili Fetullah Erbaþ, eðitimci yazar Abdulvahap Ekinci, Güney Afrikalý Hafýz Abdurrahman Sadien konuþmacý olarak katýlacak. Etkinlikte Seyfullah ve Gurup Yürüyüþ ilahi konseri verecek.

Tarým iþçileri göç yolunda 30 NÝSAN 2013 SALI

Þanlýurfa'da geçimini ýrgatlýk yaparak saðlayan vatandaþlar, havalarýn ýsýnmaya baþlamasýyla birlikte Ýç Anadolu ve Ege bölgelerinde çalýþacaklarý tarlalarýn yolunu tutmaya baþladý.

Þ

anlýurfa'nýn Akçakale Ýlçesi'nin Gülpýnar Köyü'nde yaþayan çok sayýda aile, kimyon toplamak için Aksaray'a gitmeye baþladý. Tutulan kamyona eþyasýný yükleyen, kendileri ise otobüsle Aksaray'a gidecek olan aileler, zorunlu olarak baþlattýklarý göçün 6 ay süreceðini ifade etti. Her yýl Nisan ayý sonunda baþlayan zorunlu göçlerinin Kasým ayý sonuna kadar sürdüðüne deðinen aileler adýna konuþan Ýmam Çiftçi, ýrgatlýk yaparak günde ortalama 20 lira kazanacaklarýný söyledi. Tüm aile fertleri ile yola çýktýklarýný anlatan Çiftçi, "Her yýl 6 ay Türkiye'nin farklý bölgelerinde, farklý kentlerinde güneþ altýnda ýrgatlýk yaparak geçimimizi saðlýyoruz. Arazimiz olmadýðý için her yýl ayný sýkýntýya mecburen katlanýyoruz. Eþim ve çocuklarýmla birlikte yýlýn yarýsýný baþka þehirlerde çalýþarak biriktirdiðimiz parayla geçimimizi saðlýyoruz" dedi.

Arazi sahibi olmak istiyorlar Tarým iþçiliði için farklý bölgelere giden köy sakinleri, 2005 yýlýnda Tarým Reformu Müdürlüðü tarafýndan topraðý olmayan köylülere arazi kiralanmasý yönünde karar aldýðýný ifade ederek, "Biz de müracaat

ettik. Ancak aradan geçen süre içerisinde bir türlü yapýlan reformdan yararlanýp arazi sahibi olamadýk. Her yýl yüzlerce aile bu þekilde yollara düþüp, baþka insanlarýn topraðýný ekip biçiyoruz. Bu yolculuk sýrasýnda meydana gelen kazalarda onlarca kiþi can veriyor. Devletin bize kiralayacaðý topraðý iþleyerek geçimimizi saðlamak istiyoruz. Bunun için de yetkililerin bu bölgedeki reformu yenilemesini ve hazine arazilerini bizlere daðýtmalarýný bekliyoruz" diye konuþtular.

Çocuklar okuldan alýnýyor Tarým iþçisi ailelerin zorunlu göç yolculuðuna eðitim gören öðrenciler de mecburen katýlýyor. Okula erken veda ederek aileleri ile birlikte yola çýkan çocuklardan 6 sýnýf öðrencisi 12 yaþýndaki Ayþe Çiftçi, "Okulumu býrakýp tarlalarda çapa yapmaya gideceðim. Karne almadan okulumdan ayrýlýp, ailem ve akrabalarýmla birlikte yola çýkýyorum. Okulumu çok seviyorum ve gitmek istemiyorum ama tarlalarda çalýþmaya mecburuz" ifadelerini kullandý.

Leylekler kuluçkaya yattý bahar mevsiminin bereketini yaþadý. Dicle Vadisi boyuncu yiyecek sýkýntýsý çekmeyen leyleklerin çiftleþmesiyle baþlayan yumurtlama dönemi bitti. Kuluçkaya yatan leylekler, þimdi yavrularýnýn yumurtadan çýkmasýný bekliyor. Dicle Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Öðretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Kýlýç, leyleklerin kýþ mevsimini Afrika'nýn Nil Nehri kýyýsýnda geçirdiklerini belirtti. 'Çiftçiye yararý var'

300 yýllýk tarihi kitap ele geçirildi

V

an Emniyet Müdürlüðü ekipleri tarafýndan yapýlan operasyonda 300 yýllýk el yazýmý Süryanice kitap ele geçirildi. Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Þube Müdürlüðü ekipleri, yaptýklarý istihbarat çalýþmalar neticesinde tarihi eser kaçakçýlýðýný yapýlacaðý bilgisine ulaþtý. Bu bilgiler doðrultusunda harekete geçen ekipler, Van'da bir

eve düzenledikleri operasyonda 300 yýllýk keçi derisi ile kaplý filigramlý Aherli yaðlý kaðýda el yazýsý ile yazýlmýþ Süryanice dini kitap ele geçirdi. Tarihi kitap Yüzüncü Yýl Üniversitesi'ne götürülerek uzmanlara inceletildi. Uzmanlarýn kitap üzerinde yaptýklarý inceleme sonucu kitabýn orijinal olarak yazýldýðý ve paha biçilemez bir eser olduðu belirtildi. Olayla ilgili bir kiþi gözaltýna alýnýrken, soruþturmanýn devam ettiði belirtildi.

Dicle Vadisi'nde yuvalarý bulunan leylekler, baharýn gelmesiyle kuluçkaya yattý.

Emniyet kemerinizi D

iyarbakýr Emniyet Müdürlüðü Trafik Denetleme Þube Müdürlüðü, trafik kurallarýna uymanýn önemine vurgu yapmak için çeþitli etkinlikler düzenledi. Broþürler bastýran Trafik Denetleme Þube Müdürlüðü kentin en iþlek bölgesi olan Daðkapý'ya da emniyet kemeri takmanýn önemini uygulamalý anlatýyor. Daðkapý meydanýna konan bir araçla, emniyet kemeri takýlý iken meydana gelen bir kazada bunun önemi uygulamalý olarak gösteriliyor. Yoldan geçen meraklý vatandaþlar koltuða oturuyor. Kemerinin takýlmasý saðlandýktan sonra çarpma etkisi yaratýlacak þekilde cihaz harekete geçiyor. Çarpmanýn etkisinin emniyet kemeri takýlý iken sorunsuz þekilde atlatýldýðý böylece vatandaþlara gösterilmiþ oluyor. Haber Merkezi CMYK

H

er yýl bahar ayý baþlarýnda Diyarbakýr-Bismil karayolu sað ve sol tarafýnda bulunan yüksek gerilim hatlarýný taþýyan demir direkler üzerinde kurduklarý yuvalara gelen leylekler, Dicle Nehri kýyýsý boyunca uzanan güzergahta

Kýlýç, "Þubat ayý sonu ve bahar mevsiminin baþlarýnda Dicle Vadisi'ne geliyorlar. Mart'ýn ortalarýna doðru yuvaya yerleþiyor, materyal taþýyorlar, oturuyorlar. Kuluçka dönemi ise Mart'ýn ortasýndan itibaren baþlýyor. Þu anda kuluçkanýn sonlarýna doðru yaklaþýlýyor. Kýsa bir süre içerisinde yavrular yumurtalardan çýkacak" dedi. Dicle Nehri güzergahýnca uzanan Diyarbakýr-Bismil karayolun üzerinde bulunan Yuvacýk ve Köseli Köyleri arasýndaki 20 kilometrelik alanda, bu sezon 46 yuvadan 39'unun aktif durumda olduðunu belirten Prof. Dr. Kýlýç, "Leylekler Dicle Vadisi'nde yýlan, ekili bulunan tarlalarda tarla faresi, kertenkele, toprak solucaný ve balýklarla besleniyor. Bu bakýmdan çiftçiye de büyük bir yararý var" diye konuþtu.

En huzurlu günleri yaþýyorlar takýn Hakkari'ye 45 kilometre uzaklýktaki, Kato Daðý eteklerinde bulunan Kaval Köyü'nün sakinleri, 'çözüm süreci' ile birlikte en huzurlu günlerini yaþýyor.

D

aha önce çatýþmalardan dolayý koyunlarýný bomba ve havan topu sesleri arasýnda korku içinde otlatan köylüler, artýk rahatça yaylalara gidebiliyor. Hakkari- Beytüþþebap karayolu üzerinde, Kato Daðý eteklerinde bulunan ve 1993 yýlýnda bölgede yaþanan çatýþma ve operasyonlar nedeniyle boþaltýlan Kaval Köyü sakinlerinin bir kýsmý, 2000 yýlýnda evlerine döndü. Ancak bölgedeki çatýþmalar ve operasyonlar hiç eksik olmadý. Köy sakinleri 20- 25 yýl öncesinde yaþadýklarý hayata dönmek istediklerini belirtirken, baþlatýlan çözüm sürecinden dolayý da büyük mutluluk yaþadýk-

larýný anlattý. Köy sakinlerinden 83 yaþýndaki Sait Duman, barýþ için umutlu olduðunu ifade ederek, "Yýllardýr rahat bir þekilde köyümüze gidip gelemiyorduk. Köyümüzü boþaltýp Hakkari ve çevre illere yerleþmek zorunda kalmýþtýk. Þu an baþlayan çözüm süreci bizi oldukça memnun etti. Biz bu daðlarda barut kokusu yerine gül kokusu yayýlsýn istiyoruz" dedi.


4

Gündem

30 NÝSAN 2013 SALI

Þýrnak'a ilk uçak indi

Bakan Yýldýrým Cudi'de

Þýrnak'ýn Ýdil ve Cizre Ýlçesi arasýnda yapýmýna 2 yýl önce baþlanan Þýrnak Havaalaný'na Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Binali Yýldýrým'ýn da bulunduðu 5 kiþilik özel uçak ilk iniþi gerçekleþtirdi. Bakan Yýldýrým, Cudi Daðý'nýn eteklerine çýkarak burada yaþayan göçerlerle sohbet etti.

B

eraberinde 5 kiþi ile özel bir uçakla Þýrnak'a ilk uçuþu gerçekleþtiren Bakan Yýldýrým'ý havaalanýnda Þýrnak Valisi Vahdettin Özkan ve diðer yetkililer karþýladý. Bakan Binali Yýldýrým, daha sonar Cizre Ýlçesi'ne geçtikten sonra Cudi Daðý eteklerini çýkarak burada bulunan göçerlerle bir araya geldi. Sürü çobaný ile kýsa bir sohbet yapan Bakan Yýldýrým kuzularý sevip, puþi taktý. Yýldýrým, sürü çobaný ile yaptýðý sohbetten sonra Siirt'ten gelen Düdiran Aþireti mensubu göçebe Mehmet Sait Genyüz ve Fatma Genyüz çiftini ve çocuklarýný çadýrlarýnda ziyaret etti. Fatma Genyüz, Bakan Yýldýrým'a Kürtçe, hoþ geldiniz diyerek karþýladý. Bazý çocuklarýn hasta olduðunu öðrenen Yýldýrým, yanýnda bulunan doktora saðlýk taramasý yapmasýný istedi. Göçebe ailelerin çocuklarýna oyuncak daðýtan Bakan Yýldýrým, daha sonra yeni doðan kuzularý sevdi.

Hatýra fotoðrafý çektirdiler Bakan Binali Yýldýrým'ýn ziyaretinden memnun kalan aileler, hükümetin baþlattýðý çözüm sürecine destek verdiklerini, kan akmasýný istemediklerini ve yapýlan hizmetler için hükümete teþekkür ettiklerini söylediler. Yýldýrým, "Bu yol barýþ yolu, biz zaten bunun için buraya geldik" dedi. Barýþ dileklerinden sonra Yýldýrým ve beraberindeki heyet, göçebe hayatý yaþanan aile fertleri ile hatýra fotoðrafý çektirdi. Bakan Yýldýrým ve beraberindeki heyet, daha sonra Þýrnak Cizre yolunu 48 kilometreden 3 kilometreye düþüren karayolunda inceleme yapýp, Þýrnak ile Cizre arasýnda bulunan ve Cudi Daðý'ndan geçen 800 metrelik tünelden geçti. Burada Þantiye þefinden çalýþmalar

hakkýnda bilgi alan Yýldýrým, gazetecilerin sorularýný da yanýtladý.

'Dünyaya daha yakýn olacak' Yýldýrým, Þýrnak'ta bakanlýðýnýn faaliyetleri ile ilgili incelemelerde bulunduðunu ifade ederek, ''Þýrnak Cizre Havaalaný bitme aþamasýnda, ilk defa deneme uçuþu yaptýk. Baþarýyla da uçak indi. Orada yapýlacak iþleri de yerinde görme fýrsatý bulduk. Þýrnak hem Ýstanbul'a, hem Ankara'ya hem de dünyanýn her yerine daha yakýn olacak. Þu anda Þýrnak Ýstanbul arasý 24 saat, havaalaný hizmete girdiðinde bu süre 2 saatin altýna düþecek. Doðu ile Batý'yý bir biriyle birleþtirmiþ olacaðýz. Þýrnak'ýn en önemli projelerinden biri de Þýrnak-Cizre bölünmüþ yoldur. Ayný zamanda bu yol Silopi ve Habur'a giden yol ile de bileþiyor. Yol hem Irak'a hem de Anadolu'nun her yerine giden yol ile baðlantýlý olacak. Mevcut yol Cizre'nin içinden geçiyordu. Arasýndaki geçiþten geçerek Þýrnak'a eriþen bir yol buradan 5 kilometre ilerde çok dar standardý fevkalade düþük bir yoldur. Þimdi bu yapýlan yolla birlikte burasý 36 kilometreye

Zayi ilaný Diyarbakýr trafik þube müd. almýþ olduðum E sýnýfý ehliyetimi kaybettim.Hükümsüzdür Servet Omar Diyarbakýr/Yeniþehir nüfus müd. almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim.Hükümsüzdür Ferman Gün Diyarbakýr nüfus müd. almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim.Hükümsüzdür Lezgin Yiðitel Diyarbakýr/Çýnar nüfus müd. almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý 26.04.2013 tarihinde kaybettim.Hükümsüzdür Veysel Furkan Göçer

düþecek. 12 kilometrelik bir kýsalma var. Ama daha önemlisi yol üzerinde 2 tane tünel ve 2 tane viyadük var. Þimdi iki tüneli arkamýzda býraktýk. Þu önümüzdeki vadiyi 2 tane viyadükle geçeceðiz. Direk bu daða gireceðiz, burada da 2 tane tünel yapacaðýz. Her birisi 800 metre tünel. Dolayýsýyla 4 tünel, 2 viyadük Cudi'yi tamamen dümdüz, daðýn yüzeyine týrmanmadan, virajlardan kurtularak geçmiþ olacaðýz" dedi.

'Barut kokusunu býrakalým' Bakan Yýldýrým, bölge insanýnýn barut kokusundan çok þirket kokusuna hasret kaldýðýný ifade ederek, "Barut kokusunu býrakalým, çiçek kokusunu hep beraber temaþe edelim. Burada kastedilen birlik beraberlik kardeþliktir. Doðu, Batý, Kuzey, Güneyi ile insanlar kardeþ olalým. Hep ayný Allah'ýn kullarýyýz. Ne olduðumuza nasýl doðduðumuza biz karar vermiyoruz. Önemli olan kim olduðumuz deðil, Türkmüyüz, Kürtmüyüz, Laz mý, Boþnak mý bunlar önemli deðil. Önemli olan bizi birbirimize baðlayan deðerlerimiz. Kardeþliðimiz, bayraðýmýz,

vatanýmýz, milletimiz, güzel yurdumuz. Türkiye hepimize yeter. Doðu'da, Batý'da. Kuzey'de kardeþlik içinde yaþayalým. Kavga edecek neyimiz var? Paylaþacak çok þeyimiz var. Ýþte bu yollar, bu hastaneler, bu hizmetler bu okullar bu havaalanlarý Doðu ile Batý'yý birbirine kardeþ yapýyor. Dayanýþmamýzý kardeþliðimizi artýrýyor. Bunu için bu yatýrýmlarý yapýyoruz. Ýnþallah yeni baþlayan bu süreçte bütün Türkiye umutlu. Arkamýza dönüp baktýðýmýzda 35 sene var. Kaybolan 35 sene. Herkes kaybetmiþ, binlerce insanýmýzý topraða vermiþiz, þehitlerimiz var kayýplarýmýz var. Acýlý ailelerimiz var, babalarýmýz analarýmýz var. Geçen yýllar bizim kardeþliðimize deðil, bizim aramýzdaki ayrýlýklarýn artmasýna maalesef vesile olmuþ" þeklinde konuþtu.

'Silah tüccarlarý kazandý' Bakan Binali Yýldýrým, artýk bu anlamsýz kavgaya son vermek gerektiðini de ifade ederek, þunlarý söyledi: "Çünkü kaynaklarýmýzý da bu uðurda çok tükettik arkadaþlar. 400 milyar dolar 100 bin kilometre yol daha fazla yapýlýr. Þu havaalaný gibi 100 tane, 200 tane daha yapýlýr. 400 Boðaziçi Köprüsü yapýlýr. Bu kaynaklarla ama ne oldu kim ne kazandý? Silah tüccarlarý kazandý. Kaybeden insanýmýz kaybetti. Ama, artýk bu gidiþe bir son vermek zamaný geldi. Aklý selim ülkemizin her tarafýnda sorunlarýmýz var, sorun olmayan ölülerle delilerdir. Sorunlarýmýzý kavga ederek birbirimizi telef ederek, yok ederek deðil konuþarak çözeceðiz. Þimdi orada koçerleri gördük, 7000-8000 davarý var. Buradan Hakkari'ye doðru gidiyorlar. Ýstedikleri ne onlarýn istedikleri barýþ, huzur. Baþka hiç bir þey istemiy-

Parklarda miting bildirisi daðýtýldý Topraðý sanata çeviriyorlar

D

iyarbakýr Ýstasyon Meydaný'nda düzenlenecek 1 Mayýs mitingi için Kayapýnar bölgesindeki parklarda çaðrý bildirileri daðýtýldý. Bildiri daðýtýmýna Kayapýnar Belediye Baþkan Vekili Mahmut Dað, BDP Kayapýnar Ýlçe Baþkaný Davut Kesen, meclis üyeleri ve partililer katýldý. Bildiri daðýtýmý Ekin, Park Orman ve 8 Mart parklarýnda yapýldý. Kayapýnar Belediye Baþkan Vekili Mahmut Dað, Diyarbakýr'da yapýlacak 1 Mayýs mitinginin 'Çözüm Demokratik Kurtuluþla Mümkündür ' sloganýyla yapýldýðýný belirterek, "Önemli bir süreçte geçtiðimiz bu günlerde süreci sahiplenmek ve halk kararlýlýðý göstermek adýna önemli bir birlikteliðin gösterilmesi gerek" dedi.

B

35 yýllýk kan davasýnda barýþ di. Ýslamiyet'in ve Peygamber Efendimizin barýþ ve kardeþlikten yana olduðunu belirten Aydýn, "Karanlýklar bile barýþýn baharýnda aydýnlanýr. Peygamber efendimiz nefis ile yapýlan cihadýn önemli olduðunu vurgulamýþtýr. Nefsine hakim olup ta Allah rýzasýn için affetmek doðrudur. Affetmek pehlivanlýktýr. Cenab-ý Hak güzel davrananlarý her zaman sever" dedi.

30 NÝSAN 2013 SALI YIL: 12 SAYI: 4253 Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk Rek. Eðt. San.Tic. Ltd Þti. Adýna Tüzel Kiþi Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Yazý iþleri Müdürü Muhittin TALAY Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: Stadyum Altý Kuzey Kale Arkasý YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR e-posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

orlar. Sorunlarý çözecek sorunlarýn üzerine gidecek Türkiye'de irade var. Güçlü bir siyasi iktidar var baþbakan var ekibi var. Ýnþallah bunlarýn hepsinin üstesinden geleceðiz. Yani burada birbirimize þefkatle merhametle, sevgiyle yaklaþmamýz bir çok sorunumuzu kendiliðinden çözecek, Doðu'da, Batý'da herkeste bu anlayýþýn olduðunu görüyoruz. Bu muazzam bir fýrsattýr Türkiye'nin önünde. Türkiye artýk bu beladan bu yükten kurtulmalýdýr. Bütün enerjisini varlýðýný geleceðini çocuklarýmýz için ülkemizin yarýnlarý için daha zengin daha refah içinde komþularýyla gayet iyi geçinen onlara yardým eden, tarihi geleneðine tarihi misyonuna uygun bir Türkiye hepimizin özlemi. Onun ayak sesleri de geliyor."

Yemin edip barýþtýlar

Muþ'ta 35 yýl önce Býdri ve Þago aþiretleri arasýnda yaþanan olaydan sonra 4 kiþinin ölümü ile baþlayan kan davasý, kanaat önderleri ve siyasetçilerin devreye girmesi ile son buldu.

M

uþ'un Hasköy ilçesinde Býdri ve Þago aþiretleri arasýnda yaþanan olaydan sonra her iki aileden ikiþer kiþi hayatýný kaybetmiþti. Bunun üzerine iki aile arasýnda baþlayan kan davasý aradan 35 yýl geçtikten sonra Nakþibendi tarikatý þeyhlerinden olan Þeyh Muhittin Aydýn'ýn devreye girmesi ile barýþla noktalandý. Hasköy ilçesinde bulunan merkez camiinde düzenlenen barýþ töreninde konuþan Þeyh Muhittin Aydýn, insanoðlunun nefsine hakim olmasý gerektiðini vurgulayarak saðduyunun hakim olduðu, kardeþlik ve barýþ içerisinde yaþamasý gerektiðini söyle-

Býdri aþiretinin önde gelenlerinden Hikmet Karayel de, Býdri ve Þago aþiretlerinin kardeþ iki kabile olduklarýný hatýrlattý. 35 yýl önce baþlayan bir kan davasýnýn ülkede barýþ rüzgarlarýnýn estiði bugünde barýþla son bulmasýnýn sevindirici olduðunu vurgulayan Karayel, iki ailenin barýþmasýna katký sunan herkese teþekkür etti. Barýþ törenine katýlan CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Adnan Keskin ise, inancýmýzýn ve dinimizin adýnýn Ýslam olduðunu söyledi. Keskin, "Biz inanlar, Müslüman'ýz. Ýslam ve Müslüman kelimelerinin kökeni, anlamý ve mesajý; barýþtýr, kardeþliktir ve sevgidir. Kur'an-ý Kerim'de 'Müminlerden iki topluluk birbirleri ile kavga ederse aralarýnýz düzeltip onlarý barýþtýrýn' diye buyrulmuþtur. Bu ilahi emir, kýrgýn ve dargýn olanlarý barýþtýrmamýzý emreder" þeklinde konuþtu. Yapýlan konuþmalarýn ardýndan her iki aþiretin fertleri, Kur'an-ý Kerim'in altýndan geçip yemin ederek barýþtýlar. Tören barýþ yemeði ile son buldu.

itlis'in Mutki ilçesine baðlý Kavakbaþý Beldesi'ndeki kadýnlar, topraðý sanat eserine dönüþtürüyor. Kadýnlar bu yolla hem aile ekonomisine katký sunuyor, hem de mesleklerini geliþtiriyorlar. Bölgede toprak kap iþlemeciliðini yapan kadýnlar, tandýrdan vazoya her türlü imalatý yapýyor. Topraðý iþleyerek tandýr yapan Hülya Behremen, bölgede toprak iþlemeciliðinin yaygýn olduðunu, özellikle bahar aylarý ile birlikte imalata baþladýklarýný, sezon sonuna kadar da devam ettiklerini söyledi. Beldede hemen her evde toprak kap imalatý yapýldýðýný belirten Behremen, topraktan baþka yapacaklarý bir iþin olmadýðýný kaydetti. Behremen, "Bu mesleði bizden yaþlý olan bayanlardan öðrendik. Topraðý getirerek, önce kurutulmasý için leðenlere alýyoruz. Daha sonra yavaþ yavaþ ýslatarak hamur haline getiriyoruz. Çok zahmetli olan bu çalýþmanýn ardýndan yapýlacak olan tandýrýn alt tabanýný oluþturuyoruz. Daha sonra da sabýrla etrafýný örmeye baþlýyoruz. Bir tandýr yaklaþýk 3 günde bitiyor. Kurumaya aldýðýmýz tandýrlarý 45-50 TL'den satýyoruz" dedi.

Kurs görüp kendilerini geliþtirdiler Behremen, özellikle il dýþýndan gelen taleplere de cevap verdiklerini belirterek, Akdeniz bölgesinde yaygýn olarak kullanýlan tandýrlar için özel sipariþler aldýklarýný ifade etti. Behremen, "Toprak iþlemeciliði konusunda Mutki Kaymakamlýðý tarafýndan kurs açýldý. Bizler burada yaklaþýk 6-7 ay boyunca toprak kap imalatý konusunda kurs gördük. Bu kurs sonrasýnda artýk yemek kaplarý, gözyaþý þiþeleri, deðiþik kaplar, þekerlik, vazo, güveç kaplarý gibi toprak mamulleri yaptýk. Ancak bizim asýl alanýmýz tandýr üzerinedir. Biz her yýl yüzlerce tandýr imal ederek piyasaya satýyoruz" þeklinde konuþtu.


Bölge Haber

30 NÝSAN 2013 SALI

Yeniþehir'de halk toplantýlarý sürüyor

5

'Kürtleri tanýma zamaný' Baþýn sað olsun Bedirhanoðlu D

iyarbakýrspor eski yöneticilerinden ve Güneydoðu Sanayici Ýþ adamlarý Derneði (GÜNSÝAD) yönetim kurulu baþkaný Þah Ýsmail Bedirhanoðlu'nun babasý Ahmet Bedirhanoðlu vefat etti. Dicle ilçesinde sevilen bir aileye mensup olan Bedirhanoðlu ailesi bu haberle büyük bir üzüntü yaþadý. Bedirhanoðlu ailesi Batýkent'teki Dicleliler Yasevinde taziyeleri kabul ediyor.

Yeniþehir Ýlçe Belediye Baþkaný Selim Kurbanoðlu, Kürt halkýnýn, elinden alýnmýþ haklarýnýn iadesini istediðini söyledi ve ekledi: Kürtleri, kültürüyle, diliyle ve kimliðiyle tanýma zamanýdýr.

D

iyarbakýr'ýn Yeniþehir Ýlçe Belediyesi, mahalle statüsüne geçen köylerde halk toplantýlarýna devam ediyor. Düzenlenen halk toplantýlarýna katýlan çok sayýda vatandaþ, Kürt sorununa iliþkin devam eden yeni süreci tartýþtý. Köy ve mahallerde devam eden halk toplantýlarýna Belediye Baþkaný Selim Kurba-

Dicle Nehri'nde kano eðitimi

B

atman'ýn Hasankeyf Ýlçe Kaymakamlýðý, 'Hasankeyf Gençlik Festivali' projesi kapsamýnda su sporlarýnýn geliþmesini saðlamak amacýyla Dicle Nehri üzerinde kano eðitimi baþlattý. Kaymakam Ceyhun Dilþad Taþkýn, Nisan ve Mayýs aylarýnda sürecek durgun su

kano eðitimine ilçe okullarýnda okuyan ve ayný zamanda yüzme bilen 20 gencin seçildiðini söyledi. Kaymakam Taþkýn, kano eðitimlerinde 10 adet durgun su kanosu kullanan çocuklarýn can güvenliðini saðlamak için nehir üzerinde zodyak botunun hazýr halde bulundurulduðunu ifade etti. Kano antrenörünün görevlendirilmesi ile baþlayan kano eðitiminin Mayýs ayýnýn son haftasýna kadar devam edeceðini belirten Kaymakam Ceyhun Dilþad Taþkýn, "Kano eðitiminin ardýndan ilçemizde 25 Mayýs 2013'te ulusal düzeyde kano yarýþmalarý düzenlenecektir" dedi.

rekirse yapmalýyýz. Kürtlerinde diðer halklar gibi dili ve kültürü vardýr. Bunu yok sayýp gasp etmenin zamaný deðil, var olan bir halký kültürüyle, diliyle ve kimliðiyle tanýma zamanýdýr. Biz doðarken bize 'Türk mü, Kürt mü, Arap mý, Çerkez mi doðmak istersin' diye sorulmadý. Ýnsana, doðarken ýrký sorulmadýðýna göre nasýl oluyor da ýrklar birbirlerinden üstün tutulabiliyor?" dedi.

Hizmetler halka sunuldu

noðlu, Baþkan yardýmcýlarý, meclis üyeleri, BDP Yeniþehir Ýlçe Baþkaný Hüseyin Oðuzsoy, Ýlçe yöneticileri ve çok sayýda mahalleli katýldý. Ýlk olarak Þilbe ve Yüksek mahallelerinde yapýlan toplantýlara çözüm süreci damgasýný vurdu.

'Sürece destek olmalýyýz' Toplantýda konuþan Kurbanoðlu, "Kürt halký elinden alýnmýþ haklarýn iadesini istiyor. Tüm halklarýn kardeþliði ve birlikteliði için bu süreç baþlamýþtýr. Bizde tüm halkýmýzla bu sürece destek olup çözüm için ne ge-

Belediye Baþkaný Selim Kurbanoðlu, halk toplantýsýnda Yeniþehir Belediyesi'nin çalýþmalarýna da deðindi ve belediye hizmetlerini slâytlar eþliðinde halka sundu. BDP Yeniþehir Ýlçe Baþkaný Hüseyin Oðuzsoy ise halk toplantýlarýnýn yapýlmasýnýn önemine deðinerek, halk belediyeciliðin en temel öðesinin halka hizmet etmek olduðunu söyledi. Halk toplantýsý soru cevap þeklinde devam etti.

Siirt'ten Trabzon'a çýkarma S

iirt Valisi Ahmet Aydýn baþkanlýðýnda oluþturulan bir heyet, kardeþlik köprüsü oluþturmak Trabzon'a gitti. Seçilmiþlerin yaný sýra bürokrat ve basýn mensuplarýnýn da yer aldýðý yaklaþýk 50 kiþilik heyet, Trabzon'da temaslarýna baþladý. Trabzon'da yetkililerin sýcak bir þekilde havaalanýnda karþýladýðý heyet, ilk olarak büyük bir balýkçý teknesiyle Karadeniz'i gezdi. Karadeniz turu renkli görüntülere de sahne oldu. Vali Ahmet Aydýn, tekne sahiplerinin daveti üzerine tekneyi sürdü. Deniz turunda kendilerine çay ikram edilen Siirt heyeti, bol bol hatýra fotoðraflarý çekti. Deniz yoluyla Trabzon'dan Akçaabat'a geçen Vali Ahmet Aydýn, burada Trabzon Valisi Recep Kýzýlcýk ve Çevre ve Þehircilik Bakan Yardýmcýsý Muhammet Balta ve diðer yetkililer tarafýndan karþýlandý.

Trabzon Valiliði tarafýndan verilen akþam yemeðinde, Karadeniz yöresinin geleneksel halk danslarý ekibi horon ziyafeti sundu. Birlik ve beraberlik perçinlendi Kardeþ þehir projesi kapsamýnda aralarýnda AK Parti ve BDP'li meclis üyelerinin de bulunduðu güzel bir atmosferde ger-

BAÞSAÐLIÐI

çekleþen ziyarette barýþ mesajlarý da verildi. Trabzon Ýl Genel Meclis Baþkaný Haydar Revi ile Siirt Ýl Genel Meclis Baþkaný Fýrat Soysal kardeþlik mesajlarý verirken, Vali Ahmet Aydýn ise þunlarý söyledi: "Karadeniz'in hýrçýn sularýnda deniz turuna çýktýk ve balýk avladýk. Kardeþ il kapsamýnda ilk ziyaretimizi Trabzon'a gerçekleþtirdik. Çözüm sürecinde kardeþ þehir projesi ile çok olumlu geliþmeler yaþanýyor. Çözüm sürecine önemli bir destek ve katký saðlandýðýný düþünüyorum. Trabzon iline kurulan kardeþlik köprüsü ile birlik ve beraberliðimizi daha da perçinleþtirdik. Trabzon ilini ziyaretimiz sýrasýnda Sayýn Valimiz baþta olmak üzere, bizlere gösterilen yakýn ilgi ve misafirperverlikten dolayý emeði geçen herkese teþekkür ederim" dedi. Misbah YILMAZ

Güneydoðu Sanayici Ýþ adamlarý Derneði (GÜNSÝAD) Baþkaný, deðerli iþadamý Þah Ýsmail Bedirhanoðlu'nun babasý Ahmet Bedirhanoðlu'nun vefatýný üzüntüyle öðrendim. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesine baþsaðlýðý dilerim. Mekaný cennet olsun. Mürsel ACAY Olay Gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni


6

EKONOMÝ

'Bölgeye yatýrým akacak' 30 NÝSAN 2013 SALI

Ýçiþleri Bakaný Muammer Güler, çözüm süreci ile birlikte Mardin ve bölgeye yatýrýmlarýn akacaðýný belirterek, "Bundan sonra inþallah Türkiye çözüm süreci ile birlikte huzura, istikrara, barýþ ortamýna kavuþtuðu zaman bu hedefler daha da ileriye gidecek" dedi. Mardin'in Yeniþehir semtinde Türkiye Halk Bankasý tarafýndan kurulan 2. þube açýlýþýna katýlan Ýçiþleri Bakaný Muammer Güler, özellikle çözüm süreci ile birlikte bölgenin ekonomisinin geliþeceðini ve insanlarýn huzur ve refaha kavuþacaðýný söyledi. Güler, "Bizim için önemli olan üretimin yarattýðý katma deðerdir. Çözüm süreci Türkiye'de istihdamý, geliri ve Türkiye'de ihracatý tetikleyerek döviz getirisi saðlar. Bu huzura, istikrara, güvene giden en kestirme yoldur. Çok þükür ki bölgemizde son on yýldaki rakamlarý umut vericidir. Bundan sonrasý inþallah Türkiye çözüm süreci ile birlikte huzura, istikrara, barýþ ortamýna kavuþtuðu zaman bu hedefler bir o kadar da ileriye gidecek. Bu bölgenin insaný bunu bekliyor. Bunu hak ediyor" diye konuþtu.

Bölgeye yatýrýmcý akacak Önümüzdeki günlerde Mardin'e ve bölgeye çok sayýda yatýrýmcýnýn geleceðinin müjdesini veren Bakan Güler, sanayi, turizm ve tarým alanýnda buralara yatýrým için iþ adamlarýnýn geleceðini belirtti. Güler, "Bu bölge çok büyük bir zenginlik kaynaðýný ifade ediyor. Organize Sanayi Bölgesi'ne (OSB) yeni yatýrýmlar geliyor.

Birinci OSB'ye ilaveten bölgemizin ötesinde ikinci OSB var. Biz arkadaþlarla görüþtük. Çok sayýda yatýrýmcý var. Bu yatýrýmcýlarý tek tek seçeceðiz. Ben Türkiye'de birçok organize sanayi bölgesini yönettim. Ýnþallah o deneyimimizi burada göstereceðiz. Biz hemen kazmayý vuracaðýz. Ýstihdam saðlanacak ve hemen üretime geçecek yatýrýmcýlarý bekliyoruz. Halk bankasýnýn burada þube açmasý çok önemlidir. Bu yatýrýmdan dolayý ilgililere teþekkür ediyorum" ifadelerini kullandý.

Þubeler peþ peþe açýlýyor Türkiye'ye destek vermek için kurulan

bir banka olarak Mardin ile çalýþmaktan dolayý çok memnun olduklarýný belirten Türkiye Halk Bankasý Genel Müdürü Süleyman Aslan ise, geçmiþte Türkiye'nin ÝMF tarafýndan yürütülen program kapsamýnda çalýþtýðýný ve kendilerinin de bu kapsamda 350 þubeyi kapatmak zorunda kaldýklarýný söyledi. Aslan, sözlerini þöyle sürdürdü: "Ama þimdi artýk öyle bir hale geldik ki her yýl 50-60 þube açýyoruz. Özellikle Mardin gibi geliþen illerde yeni þubeler açýyoruz. Bu yýl içinde 25 yeni þube açtýk. Ýnþallah þubelerimizi artýrýrýz, Mardin halkýna hizmet ederiz."

Van'da pazar sýkýntýsý Van Ziraat Odasý Baþkaný Lütfü Özgökçe, yeni sezonun gelmesiyle birlikte çiftçilerin pazar sýkýntýsý yaþayacaklarýný ifade ederek, acilen bu mekanlarýnýn oluþturulmasý gerektiðini söyledi. Lütfü Özgökçe, Doðu Anadolu Bölgesi'nde, insanlarýn tarým ve hayvancýlýkla geçimlerini saðladýðýný belirtti. Yeni bir sezonun yaklaþmakta olduðunu, pazaryerlerinin olmayýþýndan dolayý büyük sýkýntýlar yaþanacaðýný anlatan Özgökçe, "Çiftçilerimiz çok ilkel yöntemlerle ürünlerini satmaktadýrlar. Artýk eski sistemlerden kendimizi yavaþ yavaþ sýyýrmalýyýz. Daha modern yöntemlerin arayýþý içinde olmalýyýz. Çiftçilerimiz kapý kapý dolaþarak ürünlerini satmaya çalýþýyor. Oysa çiftçilere yer temin edilmiþ olsaydý, bu

durumla karþýlaþmamýþ olacaktýk. Buðday, arpa pazarý yok. Toprak Mahsulleri Ofisi 1 ay açýlýyor ve bu ay içerisinde belli bir kota çerçevesinde alým yapýyor ve sonra tekrar kapatýlýyor. Sürekli bir ofisin olmasý ve bunun açýk kalmasý gerektiðini dile getirdik. Ama hiçbir þekilde dikkate alýnmadý" dedi.

'Köy pazarý oluþturulsun' Depremlerden Et Balýk Kurumu'nun (EBK) büyük bir hasar gördüðünü ve þuan istediði çalýþmayý ger-

çekleþtiremediðini ifade eden Özgökçe, "EBK'ya mutlaka yeni bir yer þart. Az da olsa EBK'nýn çiftçiden aldýðý ürün iyiydi ama þimdi bu da olmazsa üretici malýný nasýl pazarlayacak. 1 milyonu aþmýþ ilimizde hala bir köy pazarý bulunmamaktadýr. Bu konuda Van Belediye Baþkanlýðý'nýn üretici ile tüketiciyi bir araya getirecek mekanlar belirleyerek bir köylü pazarýnýn oluþturulmasý gerekmektedir. Böyle pazarlar olmadýðý için üretici ürününü mecburen ucuza satmakta ve alan satýcý da bunu tüketiciye daha fazla bir

fiyata satmaktadýr. Örneðin EBK bir büyükbaþ hayvanýn veya koyunun etinin kilosunu 14 TL'ye alýyorsa kasap ve marketlerde 22 ile 25 TL arasýnda tüketiciye satýlmaktadýr. Bu aradaki uçurumun kapanmasý için pazaryerleri þart. Özellikle Van Belediyesi tarafýndan köylü pazarlarý oluþturarak, üretici ve tüketiciyi buluþturmalýdýr. Bu pazaryerlerinin oluþturulmamasý fiyatlar arasýnda dengenin açýlmasýna sebebiyet verecektir. Ayrýca üretici ürününü satamayacaktýr" þeklinde konuþtu.

Bingöl'ün ihracatý 270 kat arttý Kalkýnma Bakaný Cevdet Yýlmaz, Bingöl'de 2002 yýlýnda 45 bin TL olan ihracatýn, 2012 yýlýnýn ilk 11 aylýk döneminde yaklaþýk 270 kat artarak 12,3 milyon TL'ye ulaþtýðýný söyledi. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn yanýtlamasý istemiyle verdiði yazýlý soru önergesinde Bingöl'ün ithalat ve ihracat rakamlarýný soran BDP Bingöl Milletvekili Ýdris Baluken'in önergesini yanýtlayan Kalkýnma Bakaný Cevdet Yýlmaz, Türkiye'de il bazýnda dýþ ticaret verilerinin 2002 yýlýndan itibaren tutulmaya baþlandýðýndan 2002 öncesine yönelik il bazýnda veri bulunmadýðýný ve Bingöl'ün 2002-2012 dönemi dýþ ticaret verilerine göre, 2012'de 12 milyon 251 bin TL ihracat,

2 milyon 179 bin TL ithalat, 2011'de 8 milyon 243 bin TL ihracat, 1 milyon 475 bin TL ithalat, 2010'da 9 milyon 452 bin TL ihracat, 1 milyon 517 bin TL ithalat, 2009'da 2 milyon 262 bin TL ihracat, 526 bin TL ithalat, 2008'de 872 bin TL ihracat, 457 bin TL ithalat, 2007'de 1 milyon 272 bin TL ithalat, 303 bin TL ithalat, 2006'da 505 bin TL ihracat, 39 bin TL ithalat, 2005'de 304 bin ihracat, 94 bin ithalat, 2004'de 627 bin ihracat TL, 10 bin TL ithalat, 2003'de 470 bin ihracat, 308 bin TL

Barajlar su tutmaya baþladý Þýrnak ve Hakkari'de yapýmýna 5 yýl önce baþlanan 11 barajda inþaatlar sürüyor. Þýrnak'taki "Uludere" barajýnda yapým tamamlandý ve su tutulmaya baþlandý. Devlet Su Ýþleri (DSÝ) tarafýndan ihale edilen barajlardan Þýrnak'taki Uludere barajýnýn yapýmý tamamlanarak su tutulmaya baþlandý. Uludere ilçesi ile Gülyazý köyü arasýn-

daki sýnýr hattýnda yapýlmasý planlanan bir baraj inþaatý zemin kaymasý nedeniyle iptal edilirken, Ballý, Musa Tepe ve Çetin Tepe baraj inþaatlarýnýn iki yýl önce bitirilmesi planlanýyordu. Ancak üç barajda inþaatlarýn yapýmýna geçici olarak ara verilmiþ durumda. Þýrnak bölgesinde 2008 yýlýnda yapýmlarýna baþlanan ve 207 milyon liraya mal olacaðý hesa-

planan barajlarýn güvenliði baraj yakýnlarýna inþa edilen korucu noktalarý tarafýndan korunurken, barajýn altýnda kalacak yollar için ÞýrnakUludere arasýnda ise yüksek tepelerde yol yapým çalýþmalarý ise yoðun bir þekilde sürüyor. Uludere-Gülyazý arasýnda yapýmlarý süren 3 barajýn bitirilmesi halinde, birçok köy yolunun sular altýnda kalacak.

ithalat ve 2002 yýlýnda 45 bin TL olan ihracatýn ithalat ise 127 bin TL olduðunu kaydetti.

'Rekabetçi bir ekonomi oluþuyor' Son 10 yýllýk dönemde Bingöl ekonomisinin kapalý bir ekonomi olmaktan dýþ dünyayla bütünleþmeye yönelik belirli bir aþama kaydettiðini belirten Bakan Yýlmaz, "Nitekim, 2002 yýlýnda 45,4 bin TL olan Bingöl ilinin ihracatý 2012 yýlýnýn ilk 11 aylýk döneminde yaklaþýk 270 kat artarak 12,3

Diyarbakýr altýný Gaziantep'te Diyarbakýr Kuyumcular ve Sarraflar Odasý (DÝKO) Baþkanlýðý, Gaziantep'e dokuzuncusu düzenlenen Ortadoðu Kuyumculuk ve Saat Fuarý'na katýldý. Fuarda açýlan stand büyük ilgi gördü. Ortadoðu Kuyumculuk ve Saat Fuarý'nda DÝKO ile Diyarbakýr firmalarý olan Altýnay ile Elif Gold stand açtý. Altýnay firmasý Mem u Zin koleksiyonuyla beðeni topladý.

milyon TL'ye ulaþýrken, ayný dönemde yapýlan ithalat 17 kat artarak 127,6 bin TL'den 2,2 milyon TL'ye çýkmýþtýr. Ýhracatýn yapýsý tarým ürünlerinden sanayi ürünlerine dönüþüm gösterirken, ithalatta yatýrým alaný aðýrlýðýnýn artmasýný ilimizde yeni istihdam yaratacak yatýrýmlarýn artmasýnýn bir göstergesi olarak deðerlendirmek gerekir. Kýsaca dýþ ticaret deðerlerindeki bu geliþmeler daha rekabetçi bir Bingöl ekonomisi oluþmakta olduðunun bir göstergesidir" dedi.

Diyarbakýr'ýn yöresel altýn takýlarýnýn görücüye çýktýðý fuar katýlýmcýlardan yoðun ilgi gördü. Diyarbakýr standýný ziyaret eden Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Fatma Þahin, Diyarbakýr Kuyumcular ve Sarraflar Odasý Baþkaný Mustafa Akkul ile bir süre sohbet etti. Bakan Þahin, Diyarbakýr'ýn altýn takýlarýnýn fuarda en güzel yöresel takýlar olduðunu dile getirdi.

'Ülke genelinde markalaþtýk' DÝKO Baþkaný Mustafa Akkul ise baþta Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Fatma Þahin olmak üzere

stantlarýna ilgi gösteren katýlýmcýlara teþekkür etti. Akkul, "Biz Diyarbakýr olarak ülke genelinde markalaþtýk. Bunu daha iyi yerlere götürmek için elimizden gelen tüm gayreti göstermeye devam edeceðiz. Þunu da belirtmek istiyorum. Diyarbakýr'da farklý dallarda üretilen tüm ürünler birer markadýr. Yaptýðýmýz kaliteli iþlerden dolayý Diyarbakýr üretimi denildiðinde insanlar tereddütsüz olarak ürünlerimizi alýyor. Kuyumculuk sektöründe bunu baþardýk. Diyarbakýr'da üretilen tüm ürünlerde de ayný kalitenin yakalanmasýný arzu ediyoruz" dedi.


GÜNCEL

30 NÝSAN 2013 SALI

7

'Düzenlemeler güveni pekistirir'

Diyarbakýr Barosu eski Baþkaný Mehmet Emin Aktar, çözüm sürecinde yasal düzenlemeler yapýlmasýnýn Kürt halkýnýn sürece güvenini pekiþtireceðini söyledi. Avukat Mehmet Emin Aktar, TCK'nin çözüm sürecini ilerletici bir rol üstlendiðine dikkat çekerek, 'sýranýn parlamentoda yapýlacak yasal düzenlemelere geldiðini' belirtti. "Adýmlarýn eþzamanlý atýlmasý önemli. Parlamento hýzlý bir þekilde süreci rahatlatacak, güveni artýracak adýmlar atmalý" diyen Av. Aktar, "Siyasi tutuklularýn, 'KCK' tutuklularýnýn serbest kalacaklarý düzenlemelerin yapýlmasý gerekiyor. Demokratik siyasetin yapýlmasýnýn, demokratik haklarýn kullanýlmasýnýn önündeki engellerin kaldýrýlmasý ve bu kiþileri 'silahlý örgüt üyeliði' olarak deðerlendiren düzenlemelerin gözden geçirilmesi gerekiyor. Siyasi Partiler Yasasý'nýn, Milletvekili Seçim Yasasý'nýn demokratik olarak düzenlenmesi lazým" dedi.

yapan Av. Aktar, bunun yeterli olmadýðýný belirtti. 7. maddede yapýlan düzenlemeye göre, 'þiddete teþvik' olmadýðý takdirde kiþiler hakkýnda suçlama yapýlamayacaðýný hatýrlatan Av. Aktar, "Ama bunun yanýnda, toplumsal gösterilerde örgütsel amblem taþýmak ya da yüzünü kapatma davranýþýnda bulunmak 'propaganda eðilimi' olarak nitelendiriliyor ve suç kapsamýna dahil ediliyor. Bunun deðiþtirilmesi gerekiyor" þeklinde konuþtu. Av. Mehmet Emin Aktar, karþýlýklý güven saðlama açýsýndan hukuki deðiþiklik ve tahliyelerin gerektiðini belirterek, "Bir yandan silahlar susarken, geri çekilme baþlarken; gazeteciyi, siyasetçiyi, avukatý cezaevinde tutarsanýz, Kürt toplumu açýsýndan güvenin pekiþmesine engel olursunuz" ifadelerini kullandý.

Hukuki düzenleme ve tahliyeler

'Demokratik eylemlere baþlanmalý'

Ýfade özgürlüðüne iliþkin 4. Yargý Paketi'nde TMK'nýn 6. ve 7. maddelerinde deðiþiklikler yapýldýðýna vurgu

mayacaðýný düþünen Av. Aktar, sözlerini þöyle sürdürdü: "Bence Kürtler bekleme konumundan çýkmalý. 'Acaba þu eylemi yaparsam sürece zarar verir miyim' endiþesi doðru deðil. Sonuçta PKK silah kullanmayacaðýný açýkladý. Bundan sonra demokratik mücadele alanýnýn geniþletilmesi gerekiyor. Kimsede panik yaratmadan ama ciddi, meþrudemokratik etkinliklerin artýrýlmasý sürece de hizmet eder. Siyaset yeni projeler üretmeli. Ne yapacaðýna dair tartýþmalar yürütülmeli; paneller, yürüyüþler, oturma eylemleri gibi, akla gelen her demokratik eylem yaygýnlaþtýrýlmalý. Kürtler arasý dayanýþma da yine çözüm sürecinde önem taþýyor. Her çevreden, kýyýda köþede kalmýþ bile olsa herkesin görüþünü katabileceði mekanizmalar geliþtirilmeli."

'Restore deðil yeniden yapýlanma' Kürtlerin ortaklaþma arzusu taþýdýðýný ifade eden Av. Aktar, 1923'te kurulan

Kürtlerin bu süreçte bekleme durumunda kalmasýnýn sürece katký saðla-

Cumhuriyet'in Kürtleri temsil edemediðini belirtip, yeni sürecin bundan ayrý bir eksende olmasý gerektiðine iþaret etti: aktar, "Sürecin siyasal ve kültürel alanda Kürtlerin kendisini ifade edebileceði; ana dilden yerel meclislere kadar haklarýný egemenlik haklarýný kullanabilecekleri bir sonucu olmalý. Yoksa mevcut,

yürümeyen ve her yanýnda defosu bulunaný tahkim etmek, restore etmek Kürtlerin görevi deðil. Yapýlmasý gerekenin bu devlet yapýlanmasýný, egemenlik hakkýnýn kullanýlabileceði yönünde ortak etmek. Bu yapýlmadýðý sürece zaten bu defa kendini bir yerden gösterir. Restore deðil yeniden yapýlanma zorlanmalý" dedi.

Barýþ için Kürtçe Hip Hop Almanya'da yaþayan Mardinli Kürtçe Hip Hop sanatçýsý Dezz Deniz, barýþ sürecine katký sunmak amacýyla 'Desture nede' adlý Kürçe þarkýsýna Diyarbakýr'da klip çekti. Mardin'in Midyat Ýlçesi'nde dünyaya geldikten sonra Almanya'ya yerleþen Dezz Deniz, Kürtçe, Ýngilizce ve Almanca olmak üzere 3 dilde çýkardýðý albümün klibini Diyarbakýr'da çekti. Çocuk yaþlarda dans ve müziðe meraklý olduðunu belirten Dezz Deniz, Kürtçe baþladýðý Hip Hop tarzý müzikle kýsa sürede Almanya'da önemli bir çevre edinirken, geçtiðimiz yýl ikinci albümünü çýkardý. Dezz Deniz, bu albümde savaþ karþýtlýðý, uyuþturucuyla

mücadele, kadýna yönelik iþkence temalý bir çok þarkýya da yer verirken, anlamý izin verme olan 'Destüre nede' adlý Kürtçe þarkýsýnýn klibini de Diyarbakýr'da çekti.

Barýþa katký için Yaklaþýk 6 ay önce Türkiye'ye dönen Dezz Deniz, klibi Diyarbakýr'da çekmesinin asýl nedeninin barýþ sürecine destek vermek olduðunu belirterek, "Þuan burada çok güzel bir barýþ ortamý var. Kanýn, gözyaþýnýn

olmadýðý bir ortam. Ýnsanlar þuan çok umutlu, ayný þekilde bende öyleyim. Bu bölgeyi çok seviyorum. Amacým biraz da bölgeyi tanýtmak, kafalardaki burasýyla ilgili ön yargýlarý yýkmak, bu bölgenin tarihini, yurtiçi ve yurtdýþýndaki insanlara tanýtabilmeyi istiyorum. Umuyorum ki bu çalýþmam da barýþa bir katký saðlayacak. Kafalardaki farklý imajlar silinecek diye düþünüyorum. Barýþýn huzur dili, hiçbir etnik köken tanýmýyor" dedi.

Tunceli'de 30 yýl sonra bir ilk Tunceli'nin Ovacýk Ýlçesi ile Erzincan arasýndaki Munzur Daðlarý'nda yýllarca çatýþmalarýn eksik olmadýðý Haramidere Geçidi'ne gezi turu düzenlendi. Daha önce Rabat Vadisi ile Pertek Ýlçesi'nde Keban Baraj Gölü'nde düzenlenen 'Mavi Tur'un ardýndan tatilciler bu kez, Munzur Daðlarý'ndaki Haramidere Geçidi'ne ilk kez gitti. Bazý bölgelerde 1500 metrelik derinlik ve 5 kilometrelik uzunluða sahip Haramidere Geçidi, yýllarca PKK ve diðer sol örgütler tarafýndan kamp ve kýþ üstlenmesinde kullanýldý. Türkiye'nin en sarp bölgesi olarak bilinen Haramidere Geçidi'nin çok dar olmasý ve yüzlerce maðarayý bulundurmasý nedeniyle silahlý guruðlarýn sýðýnma alanlarý olarak kullanýldý.Sivillerin yýllarca yakýnýndan bile geçemediði Haramidere Geçidi, son günlerde doða gezginlerinin uðrak yeri oldu. Silahlarýn susmasý ve çözüm sürecinin baþlamasýyla birlikte, Dersim Gezginler Grubu bu kez Haramidere Geçidi'ne yaklaþýk 100 ziyaretçiyi götürdü.

Yüz kiþi geziye katýldý Yaklaþýk 100 kiþilik kafile, Ovacýk ile Erzincan arasýnda bulunan Haramidere Geçidi'ne giderek, buradaki otantik ortamý gezip gördü. Yýllarca sivillerin girmediði ve günlerce çatýþmalarýn sürdüðü Haramidere Geçidi'ne gidenler saatlerce geçit içindeki güzellikleri keþfetmeye çalýþtý. Geçidin dar olmasý nedeniyle burada hareket etmekte zorlanan ziyaretçiler, geçidin hala karla kaplý olduðu taban kýsmýnda daha rahat hareket etti. Aðustos ayýna kadar bölgede kalan kar kütleleri üzerinde turistler halaylar çekti. Dersim Gezginler Grubu adýna konuþan Gündoðan Çað, Haramidere Geçidi'ne 30-40 yýldan beri sivillerin giremediðini belirterek, "Bu geçide 30-40 yýldýr siviller giremiyordu. Son derece tehlikeli

CHP bölgede kan kaybediyor

ve sarp geçidin içi inanýlmaz güzel. Her yer þelale ve çiçek tarlasý gibi, inanýlmaz sarp bir yapýsý var ve güzellikler birbirini takip ediyor. Her bölgesi farklý güzellik barýndýrdýðý

için tam bir saklý cennet. Yakýn zamana kadar burayý silahlý örgüt mensuplarý kullanýyordu. Þimdi barýþ süreci geldi ve her þey daha güzel oldu mutluyuz" dedi.

BDP Batman'da 'süreci' halkla tartýþtý BDP Batman Ýl Baþkanlýðý tarafýndan çözüm sürecini anlatmak üzere halk toplantýsý gerçekleþtirdi. Petrolkent Mahallesi'nde bulunan Mehmet Sincar Halkevi'nde yapýlan toplantýya, BDP PM üyesi Nezir Gülcan, BDP Batman Merkez Ýlçe Baþkaný Murat Gazioðlu'nun da aralarýnda bulunduðu çok sayýda kiþi katýldý. Toplantýda konuþan Gülcan, yeni süreçte toplumun her kesimine ulaþýlmasýný ve baþlatýlan sürecin amacýna ulaþmasý için herkese bü-

yük bir görev ve sorululuk düþtüðünü söyledi. Gülcan, "Bu sürecin baþarýya ulaþmasýnýn yolu yaþamýn her alanýnda demokratik örgütlülüðümüzü saðlama ve güçlendirmektir. Baþta kadýnlar olmak üzere bu hepimizin görevidir. Bugünden itibaren tüm ilçe, belde, köy ve mahallelerde yeni süreci halkýmýzla paylaþacaðýz" dedi. Yapýlan konuþmanýn ardýndan sürece iliþkin vatandaþlarýn görüþ ve önerileri alýndý.

Þanlýurfa'nýn Halfeti Ýlçesi Belediye Baþkaný Mahmut Özdemir, çözüm sürecine katký sunmadýðý ve bölge insanýnýn sesine kulak vermediði gerekçesiyle CHP'den istifa ettiðini açýkladý. Halfeti'de iki dönemdir CHP'den aday olarak belediye baþkaný seçilen Mahmut Özdemir, istifa ettiðini açýkladý. Özdemir, "Türkiye'de barýþ ve kardeþlik için baþlatýlan çözüm süreciyle birlikte umutlarýmýz arttý. Ancak, gerek AK Parti gerekse BDP'nin bu yöndeki çabasýna maalesef CHP ortak olmadý. Çözüm sürecine katký sunmayan ve alternatif üretmeyen CHP'ye defalarca rapor yazýp, sorunu ilettim. Ancak çözüm üretmediði gibi bölge insanýnýn sesine de maalesef yanýt vermediler. Baþkanlýðýný yaptýðým Halfeti, Abdullah Öcalan'ýn memleketi ve burada hem Türk hem de Kürt insanlar bir arada barýþ içerisinde yaþýyor. Bu süreçte CHP'nin çözümden uzak tavrý ve farklý bölgelerden oy kaybetme endiþesiyle bu bölgenin sesine kulak vermeyip, net bir duruþ sergilememesi nedeniyle partimden istifa etme kararý aldým. Aslýnda Kürt sorunu gibi konularda sosyal demokratlarýn lokomotif olmasý gerekiyordu ama yapmadýlar. Bizim gibi düþünenlerin siyaset yapma kanallarýnýn týkandýðý ve farklý kafalarýn hakim olduðu CHP'den vicdanen rahat bir þekilde istifa ediyorum" dedi. Mahmut Özdemir, siyasi olarak kendisini yakýn hissettiði ve eksiklerine raðmen Türkiye'nin demokratikleþmesine emek verdiði için BDP'ye katýlmayý düþündüðünü de kaydetti.


8

A k t ü a l i t e

30 NÝSAN 2013 SALI

Cuma Ýçten'den sendika ziyareti AK Parti)Diyarbakýr Milletvekili Cuma Ýçten, Kamu Emekçileri Sendikasý'na (KESK) baðlý Tüm Belediyeler ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikasý'ný (Tüm Bel-Sen) ziyaret etti. olarak küçücük bedenleri topraða Ýçten, bir süre önce baþlattýðý artmasý için bir ortam gerekiyor. Cuma "Çözüm sürecini destekliyorum" Geçtiðimiz gün, Dicle Belediyesi'ni gömdük. Siyah kurdeleler takýp, yas adlý beyaz kurdele kampanyasýný anlatmak üzere Tüm Bel-Sen'i ziyaret ederek, sendika üyelerine beyaz kurdele daðýttý. Tüm Bel-Sen Diyarbakýr Þube Baþkaný Medeni Alpkaya ile bir araya gelen Ýçten, sendikalýlardan çözüm sürecine destek talebinde bulundu. Gelinen süreçte sivil toplum örgütlerinin ve kanaat önderlerinin çok büyük katkýsýnýn olduðunu ifade eden Ýçten, "Birbirimizden farklý düþünüp, farklý bakýyoruz. Sizlere bir çok konuda katýlmamakla birlikte, uzlaþtýðýmýz bir çok konu var. Diyarbakýr söz konusu olduðunda aidiyet duygusunda bir araya geliyoruz. Yine Türkiye'de ortak menfaatler olduðunda birçok konuda ayný düþünüyoruz" dedi.

ziyaret ettim. Hükümetten beklentilerini anlattýlar. Sizlerle yaptýðýmýz görüþmelerde bizim de belki bilmediðimiz þeyler ortaya çýkacaktýr. Bu ülkede kanýn akmasýný istemiyorsunuz. Herkes barýþ ve kardeþlikten yana bir duruþ sergiliyor. Belki farklý dillerde bunu izah ediyoruz ama bunlarý artýk ortak bir noktada buluþarak halkýn menfaatinde oluþturmamýz gerek" diye konuþtu.

'Ýlk kez ayný dili kullanýlýyor'

Diyarbakýr'da birçok kesimin temsilciliðini yapýyorsunuz. Ben de Diyarbakýr'a hizmet etmek istiyorum. Geçmiþ süreçte çok sayýda sendika üyelerinin maðdur olduðunu düþünüy-

'Ortak noktada buluþmalýyýz' Çözüm sürecinde herkesin barýþ ve kardeþlikten yana bir duruþ sergilediðini anlatan Ýçten, "Sizler

orum. Nitekim bu maðduriyetlerin giderilmesi için yargý paketleri çýktý. Önümüzdeki süreçte yapýlacak yargý paketlerinde belki de sizlerin fikirleri de alýnýr. Bu ülkede sevgi ve diyalogun

Ýçten, bir süre önce baþlattýðý "Çözüm sürecini destekliyorum" adlý beyaz kurdele kampanyasýnýn önemini vurguyu yaparak, KESK'lilere beyaz kurdele takdim etti. Ýçten, "Ben þu an beyaz bir kurdele takmýþ durumdayým. Bu kampanyayý yeni baþlattýk. Bizim insanlarýmýz hep karanlýkta kaldý. Hep siyah oldu. Canlarýmýzý, kýymetli varlýklarýmýzý topraða gömdük. Ve yýllarca onun acýsýný tuttuk. Kürtler ve Türkler

tuttuk. Þimdi güzel bir süreç oluþtu. Burada hepinizin bana göre katkýsý vardýr. Bana göre ilk defa Kürtler ve Türkler ayný dili kullanmaya baþladý. Milletimiz akan bu kanýn durmasýný istiyor" ifadelerini kullandý.

Kamuda çok dilli hizmet Tüm Bel-Sen Diyarbakýr Þube Baþkaný Medeni Alpkaya ise, milletvekili Cuma Ýçten'in yaptýðý ziyaretin önemli olduðuna belirterek, kamusal alanda anadilde hizmetin yapýlmasý gerektiðini dile getirdi. Alpkaya sözlerini þöyle noktaladý: "Biz muhalefet örgütü deðiliz. Türkiye'de eðitimden saðlýða, yerel yönetimlerden haberleþme ve ulaþýma, bütün kamudaki hizmetlere iliþkin sorunlar KESK'in sorunudur. KESK'in temel talepleri arasýnda kamuda çok dilli hizmetin yapýlmasý yer alýyor."

Batman'da atletizm yarýþmasý Batman'da 8 ilin katýlýmý ve 150 sporcunun 4 ayrý kategoride yarýþtýðý atletizm yarýþmasý büyük ilgi gördü. Bin 500 metre minik kýz ve erkek ile 2 bin metrede yýldýz kýz ve erkek takýmlarýnýn kýyasýya yaptýðý yarýþmada dereceye girenler mutluluklarýný arkadaþlarý ile paylaþtý.

T

PAO'nun yeni yaptýrdýðý koþu pistindeki yarýþmaya Batman'ýn yaný sýra Diyarbakýr, Bingöl, Tunceli, Siirt, Muþ, Kahramanmaraþ ve Elazýð illerinin

sporcularý da katýlým saðladý. Yapýlan yarýþma sonucunda iller takým, sporcularý ise ferdi olarak dereceye girdi. Yarýþmaya Muþ ili damgasýný vurdu. Muþ takýmlarý ferdi olarak 3 birincilik ve takým olarak ta 4 birincilik alarak büyük bir baþarýya imza attý. 7 birincilik, 2 ikincilik, 1 üçüncülük ve 3 dördüncülük alan Muþlu atletler, ayný baþarýyý Malatya ve Eskiþehir illerinde yapýlacak olan yarý final yarýþmalarýnda da göstereceklerini ifade ettiler.

Yarý finale katýlacaklar Batman'da tüm spor branþlarýna en iyi bir þekilde ev sahipliði yaptýklarýný

belirten Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Aydýn Ekinci, gelen tüm davetlilerin en iyi þekilde aðýrlandýðýný söyledi. Yarýþmada Batman Petrolspor adýna bin 500 metre ferdide kýzlarda yarýþan Ruken Tek ikinci ve bin 500 minik erkeklerde yarýþan Hüsnü Ýlhan ikinci oldu. Batmanlý sporcular takým halinde ise bin 500 minik kýzlarda birinci, bin 500 minik erkeklerde ise ikinci olmayý baþardý. Dereceye giren Batmanlý atletler, 11 Mayýs 2013 tarihinde Malatya ve Eskiþehir illerinde yapýlacak olan yarý final yarýþlarýnda Batman'ý temsil etme hakký kazandý.

Mehmet Aðar tahliye oldu Susurluk Davasý'nda 5 yýl hapis cezasýna çarptýrýlan ve Aydýn'ýn Yenipazar Ýlçesi'ndeki Kapalý Cezaevi'nde 25 Nisan 2012 tarihinden buyana hapis yatan Mehmet Aðar, Denetimli Serbestlik Yasasý'ndan faydalanýp tahliye oldu.

A

nkara Özel Yetkili 11'inci Aðýr Ceza Mahkemesi tarafýndan 15 Eylül 2011 tarihinde 5 yýl hapis cezasýna çarptýrýlan Demokrat Parti eski Genel Baþkaný Mehmet Aðar'ýn avukatlarý kararý temy-

ize gönderdi. Ancak Yargýtay cezayý onadý. Bunun üzerine Mehmet Aðar'ýn hapis cezasýný Aydýn'ýn Yenipazar Ýlçesi'ndeki Kapalý Cezaevi'nde çekmesine karar verildi. K-1 Tipi olan cezaevindeki mahkumlar baþka cezaevlerine nakledildi. Ardýndan da tadilat yapýldý ve Yüksek Güvenlikli Cezaevi haline getirilip yeni müdür atandý. DP eski Genel Baþkaný Mehmet Aðar, 25 Nisan 2012 tarihinde hapis cezasýný çekmek üzere Yenipazar'a gitti. Büyük bir kalabalýk tarafýndan karþýlanan Aðar, cezaevine girdikten sonra ünlü isimler tarafýndan ziyaret edilerek yalnýz kalmadý.

Denetimli serbestlikten yararlandý Daha önce avukatý ve yakýnlarýnýn

Hakkari'de kayak keyfi B

atý'da sahil kesiminde yaþayan vatandaþlar serinlemek için denize akýn ederken, Hakkarili vatandaþlar ise kayak yapmanýn tadýný çýkartýyor. Hakkarililer, kent merkezinden 12 kilometre mesafede bulunan 2600 rakýmdaki Merga Büte Yaylasý'na çýkarak kayak yapýyor. Kar kalýnlýðý 1,5 metreyi bulan yaylaya çýkan vatandaþlar, burada kaymanýn sevincini yaþýyor. Kayakçýlar, "Bu sezonda halen kayak yapýlmasý Hakkari'nin nadir illerden biri olduðunu gösteriyor. Bakýn biz burada kayarken vatandaþlar Ege ve Akdeniz'de denize giriyorlar. Onlar denize girerken bizlerde kayak merkezine gelerek kaymanýn tadýný çýkartýyoruz" dedi. Spor Ýl Müdürü Reþit Güldal ise, Türkiye'nin coðrafi yapýsýnýn 4 mevsimi ayný anda barýndýran bir ülke olduðunu söyledi.

Hala 1,5 metre kar var

Hakkari'nin 4 mevsimini bir arada yaþayan illerden biri olduðunu belirten Güldal, ''Þu anda Türkiye'nin birçok yerinde denize girilirken, biz burada kayak keyfi yaþýyoruz. Bu da Türkiye coðrafyasýnýn ne kadar güzel olduðunu gösteriyor. Biz burada 2011'de sayýn bakanýmýzýn katkýlarý ile güzel bir tesisin çalýþmasýný yaptýk. Tesislerin altyapýsý bittikten sonra uluslar arasý pistlere sahip olacaðýz. Burada Hakkari ve Türkiye'nin tanýtýmý olacaktýr. Hakkari'de nefes alabilecek sosyal alanlarýmýz yok. Böyle bir alan oluþturduktan sonra buraya binlerce insan gelecek. Burada halen 1,5 metre kar var ve vatandaþlar gelip burada piknik yapýyor. Rakým 2600 olunca burada havada güzel oluyor ve vatandaþlar temiz hava alýyor" þeklinde konuþtu.

yaptýðý açýklamalarda tahliye olamayacaðý ifade edilen Mehmet Aðar, 4'üncü Yargý Paketi kapsamýnda avukatýnýn yaptýðý baþvuru sonucu dün serbest býrakýldý. Yenipazar Cezaevi'nden ayrýlan Mehmet Aðar'ýn kalan 1 yýllýk cezasý için Denetimli Serbestlik Hükümleri'nin uygulanacaðý öðrenildi. Aðar'ýn Denetimli Serbestlik Yasasý gereði kalan bir yýl için adres bildirme zorunluluðu bulunduðu belirtilirken, bunun için yazlýk evinin olduðu Bodrum'u tercih ettiði öne sürüldü. Kimseye duyurulmayan tahliye sonucu Aðar'ýn aralarýnda Korkut Eken'in de bulunduðu bazý yakýn arkadaþlarý ve korumalarýyla Bodrum'a gittiði belirtildi.

Tatvan'da Siirt rüzgarý B

itlis'in Tatvan ilçesinde düzenlenen ve 11 ilden 40 ekibin katýldýðý Halk Oyunlarý Grup (Bölge) Bölge Yarýþmasý'na Siirt Zübeyde Haným Lisesi damgasýný vurdu. Türkiye Halk Oyunlarý Federasyonu (THOF) Halk Oyunlarý Gurup Bölge Yarýþmasý Bitlis'in Tatvan ilçesinde düzenlendi. Yarýþmaya Bitlis, Ankara, Ýstanbul, Ýzmir, Hakkari, Þýrnak, Siirt, Muðla, Yozgat, Sakarya ve Muðla'dan 40 ekip katýldý. Zübeyde Haným Lisesi Ekibi, gösterdiði performansla adeta seyircileri büyüledi. Yarýþmayý seyreden Türkiye Halk Oyunlarý Federasyon Baþkaný Hayri Gürhan Ozanoðlu ekibi ayakta alkýþladý.

Türkiye finallerine gidecekler Gençler geleneksel düzenlemeli dalda, Siirt Zübeyde Haným Lisesi öðrencilerinin yarýþtýðý Sihoder birinci, Van Gençlik Merkezi ikinci, Yüksekova Dize Spor Kulübü üçüncü oldu. Siirt Zübeyde Haným Lisesi Okul Müdürü Ýdris Yolbaþ, 3 yýldýr bölge birincisi olmanýn sevincini yaþadýklarýný söyledi. Yolbaþ, ''Bu yýl Türkiye birincisi olmayý hedefliyoruz. Sayýn Baþbakanýmýz da ekibimizden Türkiye birin-

ciliðini beklediklerini söylemiþti. Ýnþallah Türkiye birincisi olursak Sayýn Baþbakanýmýza birincilik kupasýný hediye etmeyi düþünüyoruz'' dedi. Kategorilerinde birinci olan ekipler, Türkiye finallerindeki yarýþmalara katýlma hakkýný elde etti. Misbah YILMAZ


30 NÝSAN 2013 SALI

9

Ýnanmayýn, bizi kandýrýyorlar

KURDMANCÎ deðil TIRKMANCÎ yayýn yapýyorlar -Cîhanê Hesûnî-

K

ürtçe yayým yaptýðýný söyleyen televizyonlarda, radyolarda, gazetelerde, internet sitelerinde sýk sýk garip bir dil kullanýldýðýný görüyoruz. Bu dil, dedelerimizin ve ninelerimizin konuþtuðu dilden çok farklý. Peki acaba atalarýmýz mý daha iyi biliyor yoksa bu yayým organlarýnda yayým yapan kimseler mi daha iyi biliyor? Atalarýmýz mý yanlýþ yoksa onlar mý yanlýþ? Aslýnda atalarýmýz da doðru onlar da doðru. Çünkü atalarýmýzýn kullandýklarý dil ile onlarýn kullandýklarý diller iki ayrý dil. Atalarýmýzýn kullandýðý dil Kürtçe, onlarýn kullandýðý dil ise Týrkmanci. Bu noktadaki tek hata, Týrkmanci diline Týrk-manci deðil Kurdmanci adý verilmesi. Her dilin kendine has kalýplarý vardýr ve o kalýplarýn dokunulmazlýðý vardýr. O kalýplara dokunulduðu zaman o dil zarar görmeye baþlar. Altýný çizerek tekrar tekrar söylüyorum, kelimeleri deðil kalýplarý kastediyorum. Öyle yapanlar ya hatalarýndan dönüp iþi, iþin ehli insanlara versinler ya da kullandýklarý dile Kürtçe demekten vazgeçip yeni bir dil türettiklerini itiraf etsinler. Ýnsanlarýn Kürtçe konuþmayý terk etmesinin elbette ki çok farklý psiko-sosyolojik sebepleri var. Bu sebepleri bu gazetedeki XURCIK adýndaki diðer köþemde 3 haftadýr anladýðým ölçüde ele almaya çalýþýyorum. Ancak insanlarýn Kürtçeyi terk etmeye yanlýþlýðýna düþmesinin temel sebeplerinden bir tanesi de eleþtirdiðim o dildir. Çünkü insanlar o dili duyduklarý zaman "Eðer Kürtçe buysa demek ki ben Kürtçe bilmiyorum" diye düþünüyorlar ve Kürtçeyi hepten terk ediyorlar. Bunu yapanlar, insanlara Kürtçeyi sevdirmek yerine onlarý Kürtçe'den büsbütün uzaklaþtýrý-yorlar. Bakýyorsunuz, bir televizyon, radyo veya gazete bir yanlýþlýk yapýyor, diðeri onu taklit ediyor, diðeri de onu taklit ediyor, o diðerini, o ötekini derken herþey allak bullak karman çorman olu-y o r. Ayný durum müzik alanýnda da geçerlidir. 1990'lý yýllarda Kürtçe müziðe yavaþ yavaþ serbestlik tanýnmaya baþlandýðýnda Kürt müziði büyük çoðunlukla yüzyýllar-

dan gelen ham, saf ve duru hâliyle olduðu yerde duruyordu. Bunun birkaç istisnasý yýllarca önce modern müzik yapmýþ veya o yýllarda yurt dýþýnda müzik yapmýþ az sayýda kiþiydi. Ancak Kürtçe basým-yayým tamamen serbest olunca eline mikrofonu alan þarkýKürdü söylemeye baþladý. (Bazen Kürtçe müzikler için Türkü tabiri kullanýlýyor; Türkü, Türkçe müziktir. Ben de onun yerini Kürdü diyorum.) Notasýyla söylenenin birbirine uymadýðý, þekil yanlýþlýklarý ve eksiklikleriyle dolu, sanattan ve içerikten yoksun, sýrf meþhur olmak için söylenmiþ bu þarkýlar Kürt müziðine çok büyük bir darbe vurdu ve Kürt müziðini yüz yýl geriye götürdü. Ayný durum düðünlerde de geçerli: Buradan düðün yapacak kimselere, düðün salonu sahiplerine ve düðünlerde müzik yapan müzik ekiplerine sesleniyorum. Saz, Kürt halk oyunlarýna çok uyumlu bir çalgý deðildir. Saz çalýp sadece sallanmak da halay deðildir. Halay müziði ile sýrf dinleyip eðlenmek için olan müzik birbirinden farklýdýr, halaya zorla uydurmak istediðimizde iþte böyle garip birkaç sallanma dýþýnda ortaya hiçbir þey çýkmaz. Hani nerede Dondirxan, Delîlo, Bêlimte ve bir sürü oyun? Hani nerede kemançe (kemençe), def û zirne (davul-zurna), bilûr û elbane (kaval ve tef)? Herkes öyle yapýyor, ben de öyle yapayým mantýðý son derece yanlýþtýr. Ayný zamanda hiçbir düðün sahibi düðün salonlarýnýn "elimizde sadece saz çalan gruplar var, buna razý olmaya mecbursunuz" dayatmasýna da boyun eðmemesi ve onlardan ýsrarla atalarýmýzýn müziðini yapan gruplar istemesi gerekiyor. Þu an müzik yapan düðün ekipleri atalarýmýzýn müziðini bilmiyorlarsa da mutlaka öðrenmeleri gerekiyor. Bunun yanýnda düðünlerde oynayarak insanlara nasýl oynandýðýna dair yol gösterecek oyun ekipleri de kurmalýdýrlar. Bu durum ne derece yanlýþsa ayný zamanda muhafazakarlýk ve dindarlýk adý altýnda sadece bir mevlüt vermek ile yetinmek de o kadar büyük bir eksikliktir. Madem ki düðündür, madem ki insanlar o gün eðlenmek istiyor, ve madem Saidi Kürdi'nin tabiriyle "helal dairesi keyfe kafiyse" o zaman niye insanlarý öyle bir gün-

de bile sadece mev-lüt dinlemeye ve eðlenmemeye zorluyorsunuz? Bu, dindarlýk deðil insanlarýn eðlenme gibi fýtri bir ihtiyacýný göz ardý edip dinden daha da soðutmak ve baþka haramlara girmelerine sebep olmaktýr. Para, özenti ve yozlaþma herþey demek deðildir. Halklar, varlýklarýný devam ettirecek tarihi ve kültürel deðerleri yok etmeye baþlarlarsa gün gelir birileri gelir ve insana þu soruyu sorar: "Sen nereden geldin? Atalarýna ait herhangi bir iz burada var mý? Madem ki yok, o zaman hadi bu topraklardan çýk git, nereye gidiyorsan git!" Ýstediðiniz kadar çýrpýnýp isbat etmeye çalýþsanýz bile eðer elinizde belirgin bir deðer yoksa fayda etmeyecektir. Ýþ sadece tarihe kalýrsa herkes tarihi kendi gözünden yazmýþtýr ve yazmaya da devam etmektedir. Çocuklarýmýzýn ve torunlarýmýzýn geleceðini büyük bir tehlikeye atýyoruz. Ýnanýn ki atalarýmýzýn ürettiði oyunlarýn ve müziðin, þiirin, edebiyatýn, felsefenin tadýna varýrsak bir daha terk edemeyiz. Burada baþka bir durum daha vardýr: Kadýn-erkek karýþýk olan salonlarda insanlarýn diledikleri gibi eðlenememesi. Bildiðim kadarýyla kadýnlarýn ve erkeklerin ayrý olduðu salonlar da mevcuttur. Talep olursa sayýsý daha da artar, var olan salonlara bir duvar çekmek çok zor da deðildir. Sonuç olarak kendi varlýðýmýza, özümüze dönmemiz en doðru olan yoldur. Varlýðýmýzdan, kimliðimizden, kiþiliðimizden, benliðimizden vereceðimiz tavizler baþka tavizleri de beraberinde getirecektir. Günümüz insanýnýn para ve mal içinde yüzmesine raðmen mutsuz olmasýnýn en büyük sebeplerinden biri; ruhunu sadece ZEVK ALMAKLA doyurmaya çalýþmasý ve duygusal ve ruhî tatminden uzaklaþmýþ olmasýdýr. Yanlýþ anlaþýlmasýn, sadece bu saydýklarým mutluluk için yeterlidir demiyorum. Maneviyat iþin temelidir; ancak gözden kaçýrýlan en önemli nokta; bu söylediklerimin de maneviyatýn bir parçasý olduðu geçerlidir. Bu tavizlerin varacaðý son nokta, çocuklarýmýzýn ve torunlarýmýzýn bu topraklarý terk etmeye mecbur kalmasýyla sonuçlanacaktýr.

ÝÞ GÜVENLÝÐÝ VE TRAFÝK-Ç ÇEVRE GÜVENLÝÐÝ MALZEMELERÝ SATIN ALINACAKTIR DÝYARBAKIR SU KANAL ÝDARESÝ

KÝÞÝSEL KORUYUCU,ÝÞÇÝ SAÐLIÐI - ÝÞ GÜVENLÝÐÝ MALZEMELERÝ ve TRAFÝK-ÇEVRE GÜVENLÝÐÝ MALZEMELERÝ ALIMI alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2013/52524 1-Ýdarenin a) Adresi : BAGCILAR MAHALLESI YENIHAL CADDESI 1 21090 BAÐLAR/DÝYARBAKIR b) Telefon ve faks numarasý : 4122522997 - 4122522997 c) Elektronik Posta Adresi : idrisbulut21@hotmail.com ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yeri : DÝSKÝ Genel Müdürlüðü Yenih Cad. No:1 Baðlar/DÝYARBAKIR adresindeki Ýçmesuyu Daire Baþkanlýðý 2 nolu Ambarýna teslim edilecektir c) Teslim tarihi : Teslimat 60 Gün Ýçinde 2 Parti Halinde Teslim edilecektir. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : DÝSKÝ Ýhale Bürosu b) Tarihi ve saati : 27.05.2013 - 10:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan

Aslýnda atalarýmýz da doðru onlar da doðru. Çünkü atalarýmýzýn kullandýklarý dil ile onlarýn kullandýklarý diller iki ayrý dil. *** Atalarýmýzýn kullandýðý dil Kürtçe, onlarýn kullandýðý dil ise Týrkmanci. Bu noktadaki tek hata, Týrkmanci diline Týrkmanci deðil Kurdmanci adý verilmesi. *** Her dilin kendine has kalýplarý vardýr ve o kalýplarýn dokunulmazlýðý vardýr. O kalýplara dokunulduðu zaman o dil zarar görmeye baþlar. *** Ýnsanlarýn Kürtçeyi terk etmeye yanlýþlýðýna düþmesinin temel sebeplerinden bir tanesi de eleþtirdiðim o dildir. Çünkü insanlar o dili duyduklarý zaman "Eðer Kürtçe buysa demek ki ben Kürtçe bilmiyorum" diye düþünüyorlar ve Kürtçeyi hepten terk ediyorlar. Bunu yapanlar, insanlara Kürtçeyi sevdirmek yerine onlarý Kürtçe'den büsbütün uzaklaþtýrýyorlar. *** Kürtçe basým-yayým tamamen serbest olunca eline mikrofonu alan þarký-Kürdü söylemeye baþladý. *** Notasýyla söylenenin birbirine uymadýðý, þekil yanlýþlýklarý ve eksiklikleriyle dolu, sanattan ve içerikten yoksun, sýrf meþhur olmak için söylenmiþ bu þarkýlar Kürt müziðine çok büyük bir darbe vurdu ve Kürt müziðini yüz yýl geriye götürdü. *** Hani nerede Dondirxan, Delîlo, Bêlimte ve bir sürü oyun? Hani nerede kemançe (kemençe), def û zirne (davul-zurna), bilûr û elbane (kaval ve tef)? ** Hiçbir düðün sahibi düðün salonlarýnýn "elimizde sadece saz çalan gruplar var, buna razý olmaya mecbursunuz" dayatmasýna da boyun eðmemesi ve onlardan ýsrarla atalarýmýzýn müziðini yapan gruplar istemesi gerekiyor. *** Madem ki düðündür, madem ki insanlar o gün eðlenmek istiyor, ve madem Saidi Kürdi'nin tabiriyle "helal dairesi keyfe kafiyse" o zaman niye insanlarý öyle bir günde bile sadece mevlüt dinlemeye ve eðlenmemeye zorluyorsunuz? Bu, dindarlýk deðil insanlarýn eðlenme gibi fýtri bir ihtiyacýný göz ardý edip dinden daha da soðutmak ve baþka haramlara girmelerine sebep olmaktýr. *** "Sen nereden geldin? Atalarýna ait herhangi bir iz burada var mý? Madem ki yok, o zaman hadi bu topraklardan çýk git, nereye gidiyorsan git!" *** Ýnanýn ki atalarýmýzýn ürettiði oyunlarýn ve müziðin, þiirin, edebiyatýn, felsefenin tadýna varýrsak bir daha terk edemeyiz. *** Bildiðim kadarýyla kadýnlarýn ve erkeklerin ayrý olduðu salonlar da mevcuttur. Talep olursa sayýsý daha da artar, var olan salonlara bir duvar çekmek çok zor da deðildir. *** Günümüz insanýnýn para ve mal içinde yüzmesine raðmen mutsuz olmasýnýn en büyük sebeplerinden biri; ruhunu sadece ZEVK ALMAKLA doyurmaya çalýþmasý ve duygusal ve ruhî tatminden uzaklaþmýþ olmasýdýr.

fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir veya noter tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri: Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kesin kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.3.2. 4.3.2.1. Standarda iliþkin belgeler: Teknik Þartnamenin Ýlgili maddelerinde belirilmiþtir. 4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: 4.4.1. 1 Kýsým Ýçin Her Türlü Ýþ Giysileri ve 2 Kýsým Ýçin Trafik Malzemeleri satýþý veya imalatý benzer iþ olarak kabul edilecektir. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý DÝSKÝ Ýhale Bürosu adresinden satýn alýnabilir. Ýhale dokümanýnýn posta yoluyla da satýn alýnmasý mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümaný almak isteyenler, posta masrafý dahil 110 TRY (Türk Lirasý) doküman bedelini Halk Bankasý Ofis ÞUBESÝ TR96 0001 2009 3250 0045 0000 01 nolu Diski Genel Müdürlüðü Hesabý DÝYARBAKIR yatýrmak zorundadýr. Posta yoluyla ihale dokümaný satýn almak isteyenler, ihale doküman bedeline iliþkin ödeme dekontu ile ihale dokümanýnýn gönderileceði adresin de belirtildiði ihale dokümaný talep baþvurularýný yukarýda yer alan faks numarasýna veya yazýlý olarak idareye ihale tarihinden en az beþ gün önce göndermek zorundadýr. Ýhale dokümaný iki iþ günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. Ýhale dokümanýnýn posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanýn ulaþmamasýndan veya geç ulaþmasýndan ya da dokümanýn eksik olmasýndan dolayý idaremiz hiçbir þekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanýn postaya verildiði tarih, dokümanýn satýn alma tarihi olarak kabul edilecektir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DÝSKÝ Ýhale Bürosu adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, kýsmý teklif verilebilir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Basýn-860

(www.bik.gov.tr) Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr’de


10

30 NÝSAN 2013 SALI

Ýç-DýþPolitika

Baþbakana bombalý saldýrý Irak'ta kan durmuyor

S

uriye Baþbakaný Vail El Hakli, baþkent Þam'da bomba yüklü bir araçla düzenlenen saldýrýdan son anda kurtuldu. Saldýrýda Baþbakan El Halki'nin korumasý yaþamýný yitirdi. Lübnan'da faaliyet gösteren Hizbullah örgütüne yakýnlýðýyla bilinen El Manar televizyonu, Suriye Baþbakaný Vail El Halki'nin baþkent Þam'ýn Mezze bölgesinde suikast giriþiminden son anda kurtulduðunu iddia etti. El Manar televizyonu, bomba yüklü bir araçla düzenlenen saldýrýda, Baþbakan Vail El Halki'nin korumasýnýn öldüðünü belirtti.

I

Muhalifler: Baþbakan öldü Suriyeli muhalifler, Baþbakan Vail El Halki'nin saldýrý sonrasý öldüðünü ileri sürerken, Esad rejimi, Baþbakan El Halki'nin bombalý saldýrýda yara almadan kurtulduðunu duyurdu. Mezze bölgesindeki Ýbn Rüþd Parký yakýnlarýnda meydana gelen patlamada, en az 12 kiþinin hayatýný kaybettiði, 10 kiþinin de yaralandýðý iddia ediliyor. Suriye devlet televizyonu da, baþkent Þam'da bombalý bir saldýrýnýn düzenlendiðini duyurdu. Haberde, "terörist"ler tarafýndan düzenlenen saldýrýda ölüler olduðu belirtildi.

TSK: Birlikler çekilmiyor G

enelkurmay Baþkanlýðý, terörle mücadele bölgesinden çekilmelerinin veya kuvvet azaltýlmasýnýn söz konusu olmadýðýný duyurdu. Genelkurmay Baþkanlýðý, çözü sürecinde Türk Silahlý Kuvvetleri (TSK) görevlilerinin bölgeden çekileceði yönündeki iddialara internet sitesi üzerinden yanýt verdi. Açýklamada, TSK'nýn terörle mücadeledeki görevinin Ýl Ýdaresi Kanunu'nda belirlendiði hatýrlatýldý. Açýklamada, kanuna göre, valilerin sorumluluk bölgesindeki en üst

rak'ta þiddet olaylarýnýn önüne geçilemiyor. Geçtiðimiz hafta 100'den fazla kiþinin ölümüyle sonuçlanan þiddet olaylarý dün de devam etti. Irak'ýn iki kentinde bomba yüklü araçlarla düzenlenen saldýrýlarda 13 kiþi hayatýný kaybetti. Irak'ýn güneyindeki El-Ýmara ve Divaniye þehirlerinde bomba yüklü araçlarla düzenlenen bombalý saldýrýlarda 13 kiþi öldü, 53 kiþi yaralandý. ElÝmara emniyet yetkilileri, kentin 28'inci Kýsým semtinde park halindeki 2 aracýn eþ zamanlý patlatýlmasý sonucu 9 kiþinin öldüðünü ve 28 kiþinin yaralandýðýný söyledi. Baðdat'ýn 170 km güneyinde bulunan Divaniye þehrinin merkezinde ise park halindeki bir araçla düzenlenen saldýrýda 4 kiþi hayatýný kaybetti. Saldýrýda 25 kiþi de yaralandý. Irak'ýn baþkenti Baðdat'ýn 90 kilometre kuzeyindeki Biji þehrinin dýþýnda bulunan bir askeri birliðe otomatik silahlar ve RPG-7 roketatarlarla düzenlenen saldýrýda 2 asker hayatýný kaybetmiþti. Saldýrýda 2 asker de yaralanmýþtý.

askeri makamdan kuvvet talep etmesi halinde, kuvvetin istenen yerde bulundurulabilmesi ve talebi gerektiren olayýn sonuçlandýrýlabilmesi için yeterli kuvvet bölgede konuþlandýrýldýðý belirtildi. Genelkurmay açýklamasýnda þöyle denildi: "Bu kapsamda, Türk Silahlý Kuvvetlerinin bir kýsmýnýn bölgeden çekilmesi ve kuvvet azaltýlmasý söz konusu deðildir. Tehdit durumuna göre birliklerimizin konuþ yerleri ve mevcutlarý her sene yaz ve kýþ tertiplenmesi kapsamýnda yeniden düzenlenmektedir."

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


30 NÝSAN 2013 SALI

Yýldýrým: Sahipsiz takým bu kadar olur Spor Toto .ligin 33. haftasýnda kendi sahasýnda oynadýðý Beylerbeyispor’a farklý yenilmenin üzüntüsünü yaþýyor.

D

iyarbakýrspor kaptaný Ali Yýldýrým yaptýðý açýklamada, "zor þartlar altýnda ve ilgisizlikten dolayý artýk dayanacak gücümüz kalmadý. Birileri bu

takýma sahip çýksýnlar. Oynadýðýmýz karþýlaþmalara aç açýna sahaya çýkýp mücadele ediyoruz. Bu kadar haykýrmalarýmýza raðmen kimse gelipte ne yapýyorsunuz diye sormuyor. Beylerbeyispor karþýsýnda istemediðimiz sonuçla ayrýldýk. Ýl Valisi Mustafa Toprak, Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir Alt Kademe Belediye Baþkanlarý, Sivil Toplum Kuruluþlarý ve Milletvekilleri daha neyi bekliyorsunuz bu 44 Yýllýk kulübün kapýsýna kilit vurulmasýnýmý bekliyorsunuz" dedi.

11

Ali Yýldýrým, 2 milyon nüfuslu bir kentte Diyarbakýrspor gibi bir kulübe sahip çýkanýn olmamasýnýn içler acýsý bir durum olduðunu vurgulayarak, "Atýp tutan çok ama icraat yok. Milyonlarý temsil eden bir kulüp Üçüncü Lig'den düþtü veya düþürüldü. Ne yazýk ki kimsenin sesi çýkmadý. Bu büyük kulüp, büyük gelirlerden edildi. Þimdi ortada kalmýþ bir vaziyette, periþan. Lütfen acil olarak Diyarbakýrspor için bir çözüm bulun, kahroluyoruz" þeklinde konuþtu. Taþkýn Civelek

Gülen taraf taksiciler oldu

Diyarbakýr Emniyet Müdürlüðü Trafik Denetleme Þube Müdürlüðü'nün organize ettiði 'Halý Saha Dostluk Maçý'nda karþýlaþan TÝTAK(Ticari Taksi Þoförleri) servis þoförlerinin ikinci takýmýný 11-0 yendi.

Batman'da nefes kesen atletizm yarýþmasý B

T

rafik Denetleme Þube Müdürlüðü'nün organize ettiði ve Trafik Haftasý'nda baþlayan Halý Saha Maçlarý devam ediyor. Polisevi halý sahada oynanan maçlarýn dünkü bölümünde TÝTAK(Tica-

ri Taksi Þoförleri) ile Servis þoförleri karþýlaþtý. Trafik Grup Amiri Abdullah Açýlan'ýn hakemliðini yaptýðý maçýn ilk yarýsý 7-0 TÝTAK takýmýnýn galibiyetiyle sonuçlandý. Ýkinci yarýda TÝTAK 4 gol

daha buldu ve maç 11-0 sona erdi.Trafik Denetleme Þube Müdürü Seyit Cingöz "Trafik bilincini oluþturmak için bu etkinliði yaptýk. 8 mayýsta final maçý oynanacak "dedi. Rýza BARUT

Eruh Gençlikspor takýmý bölge ikincisi oldu Türkiye Voleybol Federasyonu Genç Erkekler Bölge Birinciliði turnuvasýnda, EruhGençlikspor voleybol takýmý, bölge ikincisi olmayý baþardý.

Þ

ýrnak'ýn Silopi ilcesinde düzenlenen turnuvada Siirt'i temsil eden Eruh Gençlikspor

ekibi, finalde Muþ Lalezar Spor'u yenerek bölge ikincisi oldu. Takým Sorumlusu Barýþ Kezer, ilk kez katýldýklarý turnuvada baþarýlý olduklarý için mutlu olduklarýný belirterek, "Ancak bununla yetinmeyeceðiz. Eruh'ta voleybolun geliþimi için altyapý faaliyet-

Spor Toto 3.Lig 1.Grup Takýmlar

lerine aðýrlýk verdik. Tesis ve salonlarýmýzý voleybol için uygun hale getirmeye çalýþýyoruz. Eruh önümüzdeki sezon bir voleybol ilçesi olacak. Tecrübeli ve çalýþkan hocalara sahibiz. Bu tür etkinliklerin sayýsýný arttýracaðýz ve kurumsal bir hale geleceðiz" dedi.

Spor Toto 3.Lig 3.Grup Takýmlar

atman ilinde 8 ilin katýlýmý ve 150 sporcunun 4 ayrý kategoride yarýþtýðý atletizm yarýþmasý büyük ilgi gördü. 1500 minik kýz ve erkek ile 2000 metre yýldýz kýz ve erkek takýmlarýnýn kýyasýya yaptýðý yarýþmada dereceye girenler mutlu olurken, giremeyenler ise üzüldü. TPAO'nun yeni yaptýrdýðý koþu pistindeki yarýþmaya Batman'ýn yaný sýra Diyarbakýr, Bingöl, Tunceli, Siirt, Muþ, Kahramanmaraþ ve Elazýð illerinin sporcularý katýlým saðladý. Yapýlan yarýþma sonucunda iller takým, sporcularý ise ferdi olarak dereceye girdiler. Yarýþmaya Muþ ili damgasýný vurdu. Muþ takýmlarý ferdi olarak 3 birincilik ve takým olarak da 4 birincilik alarak büyük bir baþarýya imza attýlar. 7 birincilik, 2 ikincilik, 1 üçüncülük ve 3 dördüncülük alan Muþ'lu atletler, ayný baþarýyý Malatya ve Eskiþehir illerinde yapýlacak olan yarý final yarýþmalarýnda da göstereceklerini ifade ettiler. GRUP YARIÞMALARININ STARTI BATMAN'DAN

Atletizm Federasyonun bu yýl 7.cisini düzenlediði atletizm geliþtirme Projesi kapsamýndaki kros yarýþmasýnýn 1. ayaðý Batman'da gerçekleþtirildi.

Batman'da dereceye giren sporcular Malatya ve Eskiþehir illerindeki yarý final yarýþmalarýna katýlým saðlayacaklar. Yapýlan atletizm yarýþmasýnýn ardýndan dereceye giren takým ve sporcularýn ödülleri Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Aydýn Ekinci, Þube Müdürü Halil Çöl, TPAO Personel ve Ýdari Ýþler Müdür vekili Nurullah Uçar, Atletizm Elazýð il temsilcisi Mustafa Cihan, Atletizm Federasyon temsilcisi Aslan Koç ve Muþ ilinden gelen atletizm Milli takým antrenörü Aydýn Koçlardan tarafýndan verildi. Batman'da tüm spor branþlarýna en iyi bir þekilde ev sahipliði yaptýklarýný belirten Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Aydýn Ekinci, gelen tüm davetlilerin ilimizden en iyi bir þekilde aðýrlanýp uðurlandýðýný söyledi.

Gökmen: Beraberlik golünün üzüntüsünü yaþýyoruz Þanlýurfaspor Kulübü Basýn Sözcüsü Gökhan Gökmen, Deplasmanda Denizlispor karþýsýnda alýnan beraberliðinin üzüntüsünü yaþadýklarýný belirtti.

P

TT 1. Lig ekiplerinden Þanlýurfaspor'un Basýn Sözcüsü Gökhan Gökmen, Denizlispor karþýlaþmasýndan berabere ayrýlmanýn üzüntüsünü yaþadýklarýný belirtti. Gökmen, yaptýðý açýklamada, takýmýn son haftalardaki performansýnýn kendilerini memnun ettiðini ifade etti. Önceki gün deplasmanda oynadýklarý Denizlispor maçýnda önde olmalarýna raðmen avantajlarýný kullanamadýklarýný vurgulayan Gökmen, karþýlaþmanýn sonlarýna doðru yedikleri golle sahadan beraberlikle ayrýldýklarýný hatýrlattý. Gökmen, sarý-yeþilli ekibin rakibi karþýsýnda sergilediði mücadeleden memnun olduklarýna dikkati çekerek, þunlarý kaydetti: "Son dakikada yediðimiz golle sahadan beraberlikle ayrýlmanýn üzüntüsünü yaþýyoruz ancak takýmýmýz, Denizlispor karþýsýnda gösterdiði performansla ne kadar kaliteli bir takým

olduðunu ispatladý. Teknik ekibimizi ve futbolcularýmýzý mücadelesinden dolayý tebrik ediyor ve kalan maçlarýnda da ayný arzu ve isteði göstereceklerine inanýyoruz" Söz konusu play-off hedeflerine ulaþma ihtimallerinin düþük olduðunu belirten Gökmen, kalan maçlarý kazanarak ligi üst sýralarda bitirmeye çalýþacaklarýný belirtti.


12

Belediyespor'da moraller bozuk 30 NÝSAN 2013 SALI

Spor Toto 3.Lig 1.Grup'ta mücadele eden ve sezonun tamamlanmasýna 3 hafta kalarak þampiyonluðunu ilan eden Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'da Kýrýkhanspor deplasmanýnda alýnan 1-0'lýk yenilgi üzdü. bu kötü sonuçlara bu hafta son vermek istiyoruz. Evimizde oynayacaðýmýz sezonun son maçýnda Bergama Belediyespor'u aðýrlayacaðýz. Kümede kalma mücadelesi veren rakibimizi yenip hem evimizdeki sezonun son maçýný kazanmak hem de taraftarlarýmýza 3 puan armaðan etmek istiyoruz. Bu nedenle Bergama Belediyespor maçýna kazanmak için çýkacaðýz." Kaybettiðimiz puaný telafi edeceðiz

B

üyükþehir Belediyespor Futbol Þube Sorumlusu Cemal Doðrul, son haftalardaki baþarýsýzlýklarýný Kýrýkhanspor deplasmanýnda da sürdürdüklerini belirterek, 2. Ligi garantilemelerinin ardýnda takýmda düþüþ baþladýðýný söyledi. Takýmda rehavet oluþtuðunu belirten Doðrul, þöyle konuþtu: "Þampiyonluðumuzu ilan edip 2. Lig'e yükselmeyi garantilememizin ardýndan takýmda bir düþüþ baþladý. Bu nedenle sezon boyunca alamadýðýmýz yenilgileri son haftalarda aldýk. Son 3 maçýmýzý yenilgiyle kapattýk. Bu durum bize yakýþmýyor. Ama bunun önüne bir türlü geçemedik. Yaþadýðýmýz

Teknik Direktör Turhan Özyazanlar ise, 1-0 kaybettikleri Kýrýkhanspor maçýna iliþkin, ''Hiç düþünmediðimiz ve istemediðimiz bir yenilgi aldýk'' dedi. Özyazanlar, deplasmanda maç kaybetmenin üzüntüsünü yaþadýklarýný belirterek, ''Kýrýkhanspor ekibini kutlarým. Galip gelebilecek bir oyunu sergileyemedik. Fazla pozisyon üretemedik ve rakibin ataklarýna karþýlýk veremedik. Bu önemli bir kayýp. Kazanmýþ olsak ligin son 3 haftasýna girerken rakiplerimizle puan farký biraz daha düþtü onun için tedbirlerimizi alacaðýz.'' diye konuþtu. Rakibin haklý bir galibiyet aldýðýný dile getiren Özyazanlar, bu maçtan önemli dersler çýkardýklarýný ve kalan haftalarý iyi deðerlendireceklerini söyledi. Taþkýn CÝVELEK

30.04.2013 Gazete Sayfaları  

30.04.2013 Gazete Sayfaları