Page 1

CMYK

ZGL'nin büyük baþarýsý

Diyarbakýr'ý Önemli isimler yetiþtirdi su bastý D iyarbakýr'ýn Yeniþehir ilçesinde bulunan Ziya Gökalp Lisesi, yetiþtirdiði çok sayýda siyasetçi, þair, komutan, akademisyen, sanatçý ve iþadamý ile dikkati çekiyor. Sayfa 7'de

D

iyarbakýr dün sabah yaðan yaðmura teslim oldu. Etkisini yarým saat sürdüren yaðmur vatandaþlara zor anlar yaþattý. Yaðýþ nedeniyle rögarlar taþtý, caddeler göle döndü. Baðlar ile Sur ilçelerinde birçok ev ve iþyerini su bastý. 3'te

Koltuklar zafere götürmez B

DP Eþ Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, ''Koltuklar bizi zafere götürmez, demokratik cumhuriyet bizi zafere götürür. Ýnþallah þehitlerimize verdiðimiz kurtuluþ sözünün yerine gelmesi çok yakýndýr'' dedi. 10'da

Kadýn pazarýnda günlük tereyaðý D

iyarbakýr'ýn Baðlar Ýlçe Belediyesi Kadýn Jîyan Semt Pazarý'nda esnaflýk yapan kadýnlar, eski usul keçi tulumundan yapýlan yayýkla (Meþk) günlük tereyaðý ve ayran yapmaya baþladý. Sayfa 6'da

Adalet sýnýfta kaldý www.diyarbakirolay.com.tr

CUMA 29 KASIM 2013

Fiyatý : 30 KR

Þýrnak'ýn Uludere ilçesi Gülyazý Köyü'nde hava saldýrýsýnda hayatýný kaybeden 34 kiþinin yakýnlarý, Diyarbakýr Barosu'nda bir araya geldi. Olayýn aydýnlatýlmasý için çaðrýda bulunan aileler, adalete olan güvenlerini kaybetti. Sivil savcýlýk soruþtursun Diyarbakýr Baro Baþkaný Av. Tahir Elçi, askeri savcýlýkta adil bir soruþturma yapýlamayacaðýný söyledi. Bu katliamýn insan haklarýnýn en aðýr ihlali olduðunu belirten Elçi, ''Dünyanýn hiçbir demokratik ülkesinde görülmediði bir biçimde bu çok aðýr suçun soruþturulmasý askeri savcýlýða havale edilmiþtir. Talebimiz bir an önce dosyanýn sivil savcýlara havalesi edilmesidir'' dedi.

Kürtçe öðrenen Vali

Acýmýza acý katmayýn

A

Uludereli aileler adýna konuþan Veli Encü ise, hükümetin adalet taleplerini duymasýný istedi. Encü, "Olayýn üzerinden 700 gün geçti. Adil ve idari olarak geliþme göstermedi. Adil bir soruþturma için içimizde güvensizlikler oluþtu. Adalete olan beklentimiz günden güne sarsýlýyor. Acýmýza acý katmaktan vazgeçin. Çýðlýklarýmýzý duyun artýk" þeklinde konuþtu. 5'te

ðrýlý bir arkadaþýnýn kendisine Kürtçe gramer kitabý hediye ettiðini belirten Þýrnak Valisi Hasan Ýpek, bölge halký ile daha iyi iletiþim kurabilmek için Kürtçe öðrenmeye baþladýðýný söyledi. 8'de

37 bin öðrenci sýnava girdi M

erkezi ortak sýnavlarýn ilk gün oturumunda Diyarbakýr'da 37 bin 185 öðrenci sýnava girdi. Sýnava giren öðrencilerden çok velilerin heyecan yaþadýðý görüldü. 5'te

Ýbadet aþkýyla hizmet ettik

Kayapýnar'da 193. eylem

G

örevden alýnan Diyarbakýr Ýli Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Doç. Dr. Muhammet Güzel Kurtoðlu, Diyarbakýr'a ibadet aþký ile hizmet ettiklerini dile getirdi. 8'de

Düðün hatýrasýný saklýyorlar D

B

aþbakan Erdoðan ile Irak Mesut Barzani'nin katýldýklarý nikah töreninde evlenen Erganili Fýrat ve Nupelda Yalçýnkaya çifti, kendilerine hediye edilen 'Barzani Altýný'ný hatýra olarak saklýyor. 7'de

Türkiye sýnýfta kaldý

K

aramayýnlarýný Ýzleme Örgütü 2013 Dünya ve Türkiye raporunu açýklayan Avukat Sedat Yurttaþ, Türkiye'nin mayýn temizliði için 8 yýllýk ek süre istediðini söyledi. 4'te

CMYK

iyarbakýr'ýn Kayapýnar Belediyesi çalýþanlarý, tutuklu belediye baþkanlarý ile Kürt siyasetçileri için 193'üncü kez 'Kara Perþembe' eyleminde bir araya geldi. 4'te

Adliyesi yenileniyor Siirt'e dev eðitim kompleksi Ýþ dünyasý Batman'da toplandý Silvan iyarbakýr'ýn Silvan ilçesinde

D

oðu ve Güneydoðu Anadolu Yatýrýmcý Danýþma Konseyi Batman'da toplandý. TÜRKONFED Yönetim Kurulu Baþkaný Süleyman Onatça, Türkiye'nin kendi içinde barýþý saðlamanýn bedelini aðýr ödediðini söyledi. 7'de

D

1986 yýllýnda yapýlan adliye binasýnda onarým ve yenileme çalýþmalarý baþladý. Silvan Cumhuriyet Savcýsý Fatih Dönmez, adliye binasýnýn modern bir þekilde dizayn edilerek halka hizmet vereceðini söyledi. 5'te

„ 5’te


2

Saðlýk

29 KASIM 2013 CUMA

Kalp için tereyaðý mý margarin mi daha iyi?

Margarin, iþ kalp saðlýðýna geldiðinde genelde tereyaðýndan üsttedir. Margarin sebze yaðlarýndan yapýlýr, o yüzden kolesterol içermez.

M

argarin, tereyaðýna kýyasla "iyi", yani çoklu doymamýþ ve tekli doymamýþ yaðlar yönünden de yüksektir. Bu yað türleri, doymuþ yaðlarýn yerine kullanýldýðýnda düþük yoðunluklu lipoprotein (LDL), baþka deyiþle "kötü" kolesterolün düþürmeye yardýmcý olur.

Diðer yandan, tereyaðý hayvan yaðýndan yapýlýr, o yüzden yüksek düzeyde doymuþ yað içerir. Ama bütün margarinler ayný deðildir. Bazý margarinler trans yað içerir. Genelde, margarin ne kadar katýysa o kadar trans yað içerir. O yüzden çubuk margarinler yayýk margarinlerden daha

fazla trans yað içerir. Trans yað, doymuþ yað gibi, kan kolesterol düzeylerini ve kalp hastalýðý riskini artýrýr. Ek olarak, trans yað yüksek yoðunluklu lipoprotein (LDL), baþka deyiþle "iyi" kolesterol düzeylerini düþürür. O yüzden çubuk margarinleri geçip yumuþak veya sývý margarin kullanýn.

Tadý en hoþunuza giden, trans yaðlarý olmayan ve en az doymuþ yað miktarýna sahip, en düþük kalorili çeþidi seçin. Yüksek kolesterolünüz varsa doktorunuzla bitki stanolleri ve sterolleriyle güçlendirilmiþ çeþitler kolesterol seviyelerini düþürmeye yardýmcý olabilir.

Þeker hastalýðýndan korunmak mümkün mü? Diyabet her geçen gün adeta bir çýð gibi büyüyor… Bunu biz deðil, uzmanlar söylüyor. Hastalýðýn artmasýnýn baþ sorumlusu olarak da þiþmanlýk gösteriliyor. yalým'' olarak belirlenmiþ. "KONTROL ALTINA ALINMAZSA TÜM ORGANLARA ZARAR VERÝYOR"

Þ

iþmanlýk günümüz insanýnýn adeta kaderi olmuþ durumda. Hareketsizlik, bol hormonlu ve katkýlý yiyecekler, refah seviyesinin artmasý ile bu yiyeceklere kolay ulaþýyor olmak , stres... Sanki tüm bu etkenler birleþip insanlarý ayný sona sürüklüyor… Üstelik sadece eriþkinler deðil, çocuklarda da þiþmanlýk nedeni ile tip 2 diyabet görülmeye baþlandý.

Diyabete iliþkin rakamlar gerçekten korkutucu… Türkiye'ye iliþkin rakamlara bakacak olursak; son 10 yýlda tip 2 diyabet sýklýðý Dünya Saðlýk Örgütü öngörüle-

rinin üzerinde bir artýþ göstermiþ. Yapýlan çalýþmalarda son 10 yýl içinde ülkemizde tip 2 diyabet sýklýðýnýn %97 oranýnda arttýðý ortaya çýkmýþ. Tüm dünyada ise 371 milyon insanýn tip 2 diyabet hastalýðý ile yaþamakta olduðu, 280 milyon insanýn ise diyabet geliþme riski taþýdýðý rapor edilmekte. 2030 yýlýnda yarým milyar insanýn diyabet olacaðý düþünülmekte. Oysa diyabet geliþimi ve oluþturacaðý tahribat büyük oranda engellenebiliyor. Bu nedenle Kasým ayýnýn 14'ünde kutlanan Dünya Diyabet Günü'nün bu yýlki temasý olarak ''geleceðimizi koru-

Marmara Üniversitesi Týp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalýklarý Uzmaný Prof. Dr. Dilek Gogaþ Yavuz önemli açýklamalarda bulundu. Ýþte Gogaþ'ýn o açýklamalarý: "Kýsaca diyabeti tanýmlayacak olursak, pankreas adlý salgý bezinin yeterli miktarda insülin hormonu üretmemesi ya da ürettiði insulin hormonunun etkili bir þekilde kullanýlamamasý durumun da geliþen ve ömür boyu süren bir hastalýk… Sonuç olarak kiþi, yediði besinlerden kana geçen þekeri yani glukozu kullanamýyor ve kan þekeri yükseliyor. Çok basit bir test ile teþhis edilebilen bu diyabet kontrol altýna alýnamazsa, neredeyse vücuttaki tüm organlara ciddi zarar veriyor. Þeker hastalýðý ile ilgili toplumda bilinen en önemli iki yanlýþ var: -Þeker hastalýðý geçicidir. Hayýr . Þeker hastalýðý (tip 2 diya-

bet) ortaya çýktýktan sonra çoðunlukla kalýcýdýr. Hayat boyu ilaç ve beslenme tedavisi gerektirir -Þeker hastalarý bal -pekmezi serbestçe yiyebilirler Hayýr. Bal ve pekmezin içinde de meyve þekeri vardýr. Týpký çay þekeri gibi yenildiðinde kan þekerini yükseltirler ÞEKER HASTALIÐINDAN KORUNMAK MÜMKÜN… o Kilo almayýn, kilolu iseniz kilo verin. Kilolu iseniz vücut aðýrlýðýnýzýn %5-10 kaybetmeniz þeker geliþme riskini azaltýyor. o Birinci derece akrabalarýnýzda tip 2 diyabet( þeker) hastalýðý varsa diyabet geliþme ihtimaliniz çok yüksektir. Ailede þeker hastalýðý var ise 35 yaþ sonrasýnda düzenli olarak açlýk þekerinizi ölçtürün o Obezite,yüksek tansiyon,hiperlipidemi (kolesterol yüksekliði) hastalýðýnýz varsa þeker hastasý olmadýðýnýzdan emin olun o Haftada 150 dakika yürüyüþ yapýn

Astým hastalarý dikkat Astým hastalarý, soðuk havada iyi korunmalý.

Havalarýn soðumasýyla birlikte astým ve bronþit gibi hastalýklarda artýþ görüldüðünü belirten uzmanlar, soðuk algýnlýðý ve gribin bu tür hastalýklarý tetiklediðini ifade ediyor. Astým hastalarýnýn soðuk havada iyi korunmasý gerektiðini kaydeden uzmanlar, özellikle sigara konusunda hastalarý uyarýyor. Fatih Kamu Hastaneleri Kurumu Yedikule Göðüs Hastalýklarý Hastanesi'nden Uzman Dr. Cengiz Özdemir, astým ve bronþitle ilgili Cihan'a bilgi verdi. Havalarýn soðumasýyla birlikte astým ve bronþit vakalarýnda artýþ olduðunu belirten Özdemir, "Astým, çocukta da eriþkinde de görülebilen bir hastalýktýr. Toplumda çok sýk görünebiliyor. Havayollarýnýn daralmasýyla oluþuyor. Hasta, bu daralmanýn olmadýðý zamanlarda semptomdan þikayet etmiyor." diye konuþtu. Özdemir, alerjenler, enfeksiyonlar, hava kirliliði, sigara dumaný gibi hastalýk-

larý tetikleyen etkenlerden uzak durulmasý gerektiðine dikkat çekti. Havalarýn soðumasýyla birlikte insanlarýn daha çok bir arada yaþadýðý için solunum yolu hastalýklarýnýn arttýðýný ifade eden Özdemir, bulaþma yoluyla hastalýklarýn yayýldýðýný belirtti. Bu tür hastalýklarý tetikleme konusunda sigaraya özellikle dikkat edilmesi gerektiðinin altýný çizen Özdemir, "Astýmlý

hastalarýn yani kronik hava yolu hastalarýnýn yanýnda da sigara içebiliyorlar. Bu durumlar hastalarýn kendilerini korumasýna engel olabiliyor. Sigarayla tetiklenen semptomlarýn artýþýna neden olabiliyor. Özellikle alerjik astým hastalarýna neden olan alerjenden uzak durmasýný öneriyoruz. Sigara içiyorsa mutlaka býrakmasý gerekiyor. Ýrtibatlý olduðu kiþilerin mutlaka sigara içmemesi

gerekiyor. Onun dýþýnda kýþ aylarýnda yakýtlarla birlikte hava kirliliðinde bir artýþ söz konusu oluyor. Mümkün olduðu kadar uzak durulmalý." diye konuþtu. Özdemir, grip, nezle gibi solunum yolu enfeksiyonlarýnýn öksürükle nefes alýp vermeyle bulaþan hastalýklar olduðunu belirtti. Bu enfeksiyonlarýn astýmlý hastalarda sýkýntýlarýn kat kat artmasýna sebep olduðunu ifade eden Özdemir, "Astýmlý hasta eðer grip nezle olmuþsa bunun bir an önce tedavisinin yapýlmasý gerekiyor. Etrafta böyle bir hasta varsa da astýmlý hastanýn kendisini korumasý gerekiyor." þeklinde konuþtu. Astým hastalarýnýn þikayetlerini kontrol altýna alabilmek için ilaç tedavisi uygulandýðýný kaydeden Özdemir, sýkýntý ve þikayetlerin artýðý dönemlerde antibiyotik tedavisi gerekirse hastaneye yatarak tedavi uyguladýklarýný ifade etti. Astým hastalýðýnýn genellikle tedaviyle kontrol edildiðini belirten Özdemir, çok ciddi hastalarda ölüm riskinin çok düþük de olsa görülebildiðini sözlerine ekledi.

o Düzenli ve dengeli beslenin. HAFTADA BÝR ENJEKSÝYON ÝLE ÞEKER TEDAVÝSÝ… Diyabet tedavisinde aðýzdan alýnan haplar, insulin ve iðne ile uygulanan inkretin etkili tedaviler olarak halen kullanýlmakta. Oral antidiyabetik hap tedavisinde de farklý mekanizmalar üzerinden daha etkili olanlar tedaviye eklenmiþ durumda. Yakýn zamanda yeni insülinler ve haftada bir enjeksiyon ile uygulanan inkretin etkili tedavileri kullanma þansýmýz olabilecek. ÞEKER HASTALIÐINDA AMELÝYAT VAR MI? Morbid obezite (aþýrý þiþmanlýk) durumda belli koþullarda uygulanan mide küçültme /gastrik baypas ameliyatlarý sonrasý þeker hastasý olan kiþilerin þekerlerinin normale döndüðü gözlenmiþtir. Sonuçlar umut verici olmakla birlikte henüz araþtýrma aþamasýnda olan bir yöntemdir. Henüz diyabet hastalýðýnýn rutin tedavisi olarak kullanýmý söz konusu deðildir."

Kadýnlar aðrýya daha dayanýklý

K

adýn ile erkeðin aðrý karþýsýnda verdiði tepkilerin farklý olduðunu belirten uzmanlar, kadýnlarýn erkeklere göre aðrýlara daha dayanýklý olduðunu ifade ediyor. Anadolu Saðlýk Merkezi'nden aðrý tedavisi uzmaný Prof. Dr. Ayþen Yücel, hormonal deðiþimlerine baðlý olarak kadýnlarýn erkeklerden daha fazla aðrý çektiðini, buna karþýn aðrýdan yakýnma oranlarýnýn kadýnlarda daha düþük olduðunu söyledi. Prof. Dr. Ayþen Yücel, aðrý seviyelerinin kadýn ve erkekler arasýnda da farklýlýk gösterdiðini belirtti.K adýnlarýn aðrý þikayetlerini kolay dile getirmediðini aktaran Yücel, þunlarý kaydetti: "Kronik aðrý çeken insanlarýn davranýþlarý kendi fikir ve kültür yapýlarýna göre deðiþir. Kimileri hemen ilaca ya da hekime yönelir, kimileri ise buna alternatif yöntemlere baþvurur. Deðiþik toplumsal gruplarda aðrýya karþý davranýþlar birbirinden farklýdýr. Kadýnlarýn aðrýya erkeklerden daha dayanýklý ve dirençli olduðunu söylemek de mümkün. Yapýlan araþtýrmalara göre kadýnlarýn, örneðin ameliyat sonrasý aðrýlarda daha az aðrý kesici kullandýðý biliniyor. Kadýnlarýn aðrýya daha dirençli olmalarýnýn önemli bir nedeni de aðrý konusunda daha deneyimli ve daha hazýr olmalarý. Özellikle doðum yapmýþ kadýnlarýn doðum aðrýsý deneyimi ve pek çok kadýnýn adet aðrýsý deneyimi kadýnlarýn erkeklere oranla aðrýya daha dirençli olmalarýný saðlýyor." MÝGREN KADINLARDA DAHA SIK GÖRÜLÜYOR Gerilim tipi baþ aðrýsýnýn kadýn erkek ayýrmadýðýný belirten Yücel,

"Migren aðrýlarý kadýnlarda daha sýk görülür. Migrenin ergenlik döneminde kýz çocuklarýnda erkek çocuklarýna oranla daha sýk görüldüðü çalýþmalarda gösterilmiþ bir gerçek. Yaþla birlikte aradaki fark giderek azalýyor. Klasik migren kadýnlarda, basit migren ise erkeklerde daha sýk görülürken bazý migren tiplerinin kadýnlarýn hormonal dönemleriyle doðrudan iliþkili olduðu da biliniyor." þeklinde konuþtu. Çalýþma hayatý ve sigaranýn kadýnlarda bel aðrýsýný artýrdýðýný söyleyen Yücel, "Kadýnlarýn aktif çalýþma hayatýnda daha çok yer almaya baþlamasý ile birlikte bel aðrýlarýnýn kadýn ve erkekler arasýndaki farký azalmaya baþladý. Bel aðrýlarýnda diðer bir önemli faktör de sigara kullanýmý olarak ortaya çýkýyor. Son dönemlerde, kadýnlarda sigara kullanýmýnýn artýþ göstermesi kadýnlarda bel aðrýlarýnýn artmasýnda etkili oluyor. Kadýnlar kas kökenli ve varise baðlý olarak bel aðrýsý çekerken, erkekler damar týkanmalarýna baðlý bel aðrýlarýndan yakýnýyor." ifadelerini kullandý.


Akýma kapýlan kadýn Evi yanan aileye yardým eli hayatýný kaybetti D

D

iyarbakýr'ýn Hani Ýlçesi Abacýlar ( Nêribê Çulagon) Köyü'nde ikamet eden Garip Topdemir (50) adlý kadýn, elektrik çarpmasý sonucu hayatýný kaybetti. Topdemir'in, banyoda bulunan banyo kazanýna temas etmesiyle kazandaki elektrik kaçaðý yüzünden elektrik akýmýna kapýlarak yaþamýný yitirdi. Yakýnlarýnýn haber vermesi üzerine köye giden saðlýk ekipleri, Topdemir'in cenazesini otopsi iþlemleri için Diyarbakýr Devlet Hastanesi'ne kaldýrdý. ÝLKHA

iyarbakýr'ýn Ergani ilçesinde evleri yanan aileye Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý tarafýndan yardým edildi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Siraç Tokcan'a ait evin mutfaðýnda belirlenemeyen bir nedenle yangýn çýktý. Çýkan yangýn sonucu kül olan evde maddi hasar meydana geldi. Yangýnda yaralanan Mehmet Siraç Tokcan ayakta tedavi edilirken, dumandan etkilenen kýzý Hasiye Tokcan ise Diyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Ekonomik durumlarý yetersiz olan 7 nüfuslu ailenin imdadýna ilçe kaymakamlýðý yetiþti. Kaymakamlýk evleri yanan maðdur aileye 4 bin lira nakit yardýmda bulundu. ÝHA

Diyarbakýr'ý su bastý 29 KASIM 2013 CUMA

Diyarbakýr dün sabah yaðan yaðmura teslim oldu. Etkisini yarým saat sürdüren yaðmur vatandaþlara zor anlar yaþattý. Yaðýþ nedeniyle rögarlar taþtý, caddeler göle döndü. Abidin Aydýn, bölgede toz taþýnýmýnýn Mardin, Þýrnak ve Diyarbakýr'da yer yer görüldüðünü söyledi. Kuzey Afrika çöllerinden gelen tozlarýn yüksek seviye bulutlarý ve rüzgarlarý ile ülkemize taþýndýðýný ifade eden Aydýn, bu toz bulutlarýnýn Güneydoðu'nun yaný sýra artýk batýda ve Karadeniz'de dahi görülebildiðini belirtti. Diyarbakýr'da havanýn aniden karardýðýný kaydeden Aydýn, "Toz taþýnýmý ile bulutlanma bu tür bir karanlýða neden olabiliyor. Karanlýðýn ardýndan gök gürültülü saðanak meydana geldi" dedi.

Kuvvetli yaðýþ uyarýsý

D

iyarbakýr'da kýsa süreli yaðan yaðmur kentin alt yapý sorunlarýný gün yüzüne çýkardý. Kýsa süreli yaðan yaðmur nedeniyle rögarlar taþtý, caddeler sular altýnda kaldý. Sabah baþlayan ve yaklaþýk 20 dakika süren yaðmur vatandaþlara zor anlar yaþattý. Yeraltý þebekesinin yetersizliði nedeniyle rögarlardan taþan sular caddeleri adeta göle çevirdi. Yaklaþýk on gün önce Baþbakan tarafýndan açýlýþý yapýlan Kantar Köprülü Kavþaðý da yaðan

yaðýþtan nasibini aldý. Köprülü kavþaðýn üzerinde bulunan rögarlar taþarken, araçlarýn sýçrattýðý sular ise vatandaþlara sýkýntýlý anlar yaþattý. Yaðýþlar nedeniyle kentin Baðlar ile Sur ilçelerinde birçok ev ve iþyerini su bastý.

Toz bulutu karanlýða bürüdü Yaðýþ ve toz bulutu nedeniyle kent bir anda geceyi yaþadý. Sabah saatlerinde birkaç dakika þehre karanlýk çöktü. Meteoroloji 15. Bölge Müdürü

Yolcu uçaðýna yýldýrým çarptý

Aydýn, özellikle Diyarbakýr'ýn doðusu, Batman, Siirt ve Þýrnak ile çevrelerinde kuvvetli yaðýþýn etkili olacaðý uyarýsýnda bulunarak, vatandaþlara ve ilgililere tedbirli olmalarý tavsiyesinde bulundu. Diyarbakýr'ýn kuzey doðusu Kulp ve Lice ilçesi ile Batman'ýn Sason ve Kozluk ilçesinde, Siirt ve Þýrnak'ýn ise tamamýnda kuvvetli yaðýþ beklendiðine dikkati çeken Aydýn, cumartesi günü ise yaðýþlý havanýn bölgeyi terk edeceðini, hafta baþýna kadar yaðýþýn beklenmediðini belirtti. Öte yandan saðanaðýn etkisi ile çeþitli semtlerde bazý ev ve iþyerlerini su bastýðý belirtildi. Haber Merkezi&Ajanslar

Kýþ ortasýnda sokakta kaldý S

iirt'te 3 çocuk annesi Feride Önkü adlý dul bir bayan, kira parasýný ödeyemediðinden ev sahibi tarafýndan kýþ ortasýnda sokaða atýldý. Doðan Mahallesi'nde tek gözlü bir evde yaþayan Feride Önkü (45), 10 yýl önce eþini kaybetti. Sosyal yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý (SYDV) aracýlýðýyla kuru gýda yardýmý ve cüzi nakdi yardýmý ile geçinen Önkü, kira, elektrik ve su borcunu ödeyemeyince ev sahibi tarafýndan evden çýkarýldý. Genç kadýn, eþyalarýný alarak Yeni Mahalle'de bulunan boþ tarlaya yerleþti. Kýþ ayýnda evsiz kaldýðýný belirten Önkü, "Çok zor þartlarda yaþýyorum. Eþimi 10 yýl önce kaybettim. Biri askerde 3 çocuðumla zor þartlar altýnda bugüne geldik. Vakýf tarafýndan çeþitli tarihlerde kuru gýda ve nakdi yardýmý yapýldý, ancak bize

A

nadolujet'in Ankara-Muþ seferini yapan yolcu uçaðýna yýldýrým çarptý. Edinilen bilgiye göre, Anadolujet'in AnkaraMuþ seferini yapan TK 7088 sefer sayýlý yolcu uçaðý, 180 yolcusunu aldýktan sonra Ankara'dan havalandý. Havadayken burun kýsmýna yýldýrým isabet eden yolcu uçaðý, Muþ Havalimaný'na iniþ yaptý. Yolcularýn indirilmesinin ardýndan teknik ekipler tarafýndan kontrol edilen uçaðýn radar sisteminde arýza oluþtuðu öðrenildi. Saat 11.20'de tekrar Muþ'tan havalanmasý gereken yolcu uçaðý, havalimanýnda bekletiliyor. ÝHA

Mülteciler aðaç dikti M

ardin'in Midyat ilçesinde kurulan çadýr kentte barýnan Suriyeli mülteciler ve kamp çalýþanlarý '10 günde 10 bin aðaç dikimi' kampanyasý çerçevesinde 10 bin 500 aðaç dikti. Mardin Orman Ýþletme Müdürlüðü ile Diyarbakýr Orman Bölge Müdürlüðü'nden temin edilen yaklaþýk 10 bin 500 kýzýlçam, elder çamý ve mazý fidaný toprakla buluþturuldu. Gülgöze Köyü yolu üzerinde kurulu bulunan Çadýrkent'in boþ alanlarý ile hazineye ait çevresindeki 20 bin metrekarelik alana ilk fidaný dikerek kampanyayý baþlatan Midyat Kaymakamý Oðuzhan Bingöl, gelecek nesillere býrakýlabilecek kalýcý yatýrýmlarýn belki de en önemlisinin yeþil doku ile zenginleþtirilmiþ yaþanabilir bir çevre olduðunu söyledi. Kaymakam Bingöl, "Öðrendiðim kadarýyla belediye tarafýndan gerçekleþtirilen rutin aðaç dikimi dýþýnda kampanya þeklinde en son 2003 yýlýnda Acýrlý beldesi giriþinde bir aðaçlandýrma çalýþmasý yürütülmüþ ve aradan geçen 10 yýl süresince baþka da bir çalýþma yürütülmemiþtir. Bizler 10 yýllýk arayý çok uzun bularak 10 yýlda 10 bin aðaç dikimi yerine '10 Günde 10 bin aðaç dikimi' kampanyasý baþlatýp, bundan böyle daha kýsa süreli aralýklara aðaç dikilmesi temennisinde bulunmak istedik" dedi. Kaymakam Bingöl, kampanyaya katýlan ve destek veren herkese teþekkür etti. ÝHA

Van karla tanýþtý

V

an'da bir haftadan bu yana belli aralýklarla yaðan yaðmur, yüksek kesimlerde yerini kar yaðýþýna býraktý. Þehir merkezinde yaðmur yaðarken, Erek Daðý eteklerinde bulunan köyler ise kar altýnda kaldý. Van merkeze 25 kilometre uzaklýkta bulunan Gövelek Köyü, gece boyunca yaðan kardan dolayý beyaza büründü. Köylüler, sabahýn erken saatlerinde kalkarak damlarýný karlar temizlemeye çalýþtý. Fahrettin Demir isimli vatandaþ, geçen yýla oranla karýn bu sene yaklaþýk 15 gün geç yaðdýðýný söyledi. Sonbaharýn iyi geçtiðini ifade eden Demir, "Köyümüzün rakýmý yüksek. Bu nedenle ilk kar bizim köye yaðýyor. Kar yaðýnca da diðer köylerden önde kýþa giriyoruz. Bugüne kadar hayvanlarýmýz yaylada otlayabiliyordu. Artýk köye gelme zamanlarý geldi" dedi.

Karayollarý ekipleri alarmda Yaðan ilk karla birlikte kýþýn geldiðini belirten M. Emin Demir ise, "Köyümüz yüksek olduðu için Van ve diðer köylerden önce karla tanýþýyor. Kar yaðýþýnýn zamanýdýr artýk. Kar yaðýþý bu sene geçen seneye göre geç geldi. Allah'ýn takdiridir. Yapacak bir þey yok. Artýk bahara kadar karla uðraþacaðýz. Karýn yaðmasý bizim için daha iyi. Kýþýn kar yaðacak ki yazýn biz de sefasýný sürelim. Yoksa kurak geçer ve kötü olur" diye konuþtu. Öte yandan, Van-Bahçesaray karayolu üzerinde bulunan 2985 rakýmlý Karabet Geçidi ile Van-Baþkale karayolu üzerinde bulunan 2730 rakýmlý Güzeldere Geçidi'nde kar yaðýþý trafiði olumsuz etkiledi. Karayollarý ekipleri, her iki güzergahta yolun kapanma ihtimaline karþýlýk iþ makinelerini hazýr bekletti. ÝHA

yetmiyordu. Oðlum askere gidince çalýþanýmýz kalmadý, ev sahibi kira, su ve elektrik borcunu ödeyemediðimiz için bizi çýkardý. Siirt'te baþka bir tanýdýðýmýz olmadýðýndan bir yerlere de gidemedik. Gelirimiz olmadýðý için baþka bir ev de tutamayýnca mecburen eþyalarýmla birlikte boþ bir arsaya yerleþtik. 2 kýzýmý il dýþýnda ki akrabalarýmýn yanýna gönderdim. Komþularýn gönderdiði sýcak yemeklerle hayatýmý idame ediyorum. Yetkililerden destek bekliyorum" dedi. Eþyalarýný yaðmurdan korumak için naylon örtüyle kapatan genç kadýn, üþümemek için de ateþ yaktý. Tek baþýna sokakta kaldýðý için korktuðunu belirten Feride Önkü'ye akþam saatlerinde komþular tarafýndan yemek verildiðini de sözlerine ekledi. ÝHA


4

Gündem

Kayapýnar'da 193. eylem 29 KASIM 2013 CUMA

Diyarbakýr'ýn Kayapýnar Belediyesi çalýþanlarý, tutuklu belediye baþkanlarý ile Kürt siyasetçileri için 193'üncü kez 'Kara Perþembe' eyleminde bir araya geldi.

1

93'üncü 'Kara Perþembe' eylemi hizmet binasý önünde yaðan yaðmur altýnda yapýldý. Eyleme, Belediye Baþkan Vekili Mahmut Dað, baþkan yardýmcýlarý Aynur Yýlmaz, Ýhsan Avcý, BDP Ýlçe Baþkaný Davut Kesen, Genel-Ýþ, Tüm-Bel-Sen yöneticileri, meclis üyeleri ve çalýþanlar katýldý. Eylemde açýklama yapan BDP Ýlçe Yöneticisi Necla Tamriþ, büyük bir oyla seçilen vekiller, belediye baþkanlarý ve halk adýna siyaset yapan yüzlerce arkadaþýnýn dört yýlý aþkýndýr cezaevlerinde rehin olarak tutulduðunu söyledi. Tutuklu arkadaþlarýnýn ceza almalarý halinde bile cezaevinde kaldýklarý süreden dolayý tahliye olmalarý gerektiðini belirten Tamriþ, ''Bu gerçeðe raðmen yargýlamanýn bilinçli bir þekilde uzatýlmasý siyasi iktidarýn cezalandýrma politikasýdýr. Bu hukuksuzluk yetmezmiþ gibi cezaevlerinde baskýlar artmýþ, sürgünlerle aileleriyle baðlantýlarý bilinçli olarak kesilmeye çalýþýlýyor. Ayný þekilde ölümcül derecede hasta tutsaklarýn tahliyesi konusunda hükümetin duyarsýzlýðý süreci sekteye uðratacak kaygýmýzý artýrýyor'' dedi.

'Cinayet failleri kayýtlara geçti' BDP Ýlçe Yöneticisi Necla Tamriþ, açýklamasýný þöyle sürdürdü: ''Geçmiþte Kürt coðrafyasýndaki ormanlarý yakarak doðayý katleden zihniyet, bu gün Hevsel Bahçeleri ve çok sayýda aðacýn ekildiði Kent Ormaný alanýný imara açarak doðamýzý katletme geleneðini sürdürme kararýna karþý olacaðýmýzý belirtiyoruz. Hafta içinde Ankara'da görülen faali-meçhul cinayet davasýnda Susurluk Davasý'nýn tutuklu sanýðý eski Özel Harekâtçý Ayhan Çarkýn "90'lý yýllardaki cinayetler MGK kararýyla iþlendi. Tertemiz ve namuslu olan Kürt toplumu karþýmýza bölücü olarak getirildi ve zulüm gördü" açýklamasý yaptý. Bizler geçmiþte tüm cinayetlerin devletin karanlýk birimleri tarafýndan yapýldýðýný biliyoruz. Devlet tetikçisinin bu açýklamalardan sonra cinayetlerin faillerinin kim olduðu mahkeme kayýtlarýna geçti. Bu konuda hükümetin gereðini yapmayacaðýný geçmiþ pratiðinden biliyoruz. Ama bu halk bu zulmü unutmayacaktýr." Eylem, açýklamanýn ardýndan yapýlan beþ dakikalýk oturma eylemiyle sona erdi. Rýza BARUT

Hayvan sevklerinde nöbet sistemi M

DEDAÞ'tan Kürtçe afiþ D

icle Elektrik Daðýtým A.Þ., geçmiþ döneme ait borçlarýn ödenmesi halinde faiz alýnmayacaðýný bildirirken, bunu kentte Kürtçe ilanlarla da duyurdu. Dicle Elektrik daðýtým A.Þ. geçmiþ dönem elektrik borçlarý olanlarýn faizlerini ana parayý ödemeleri halinde faiz almama kararýna vardý. Bunun duyurusunu da basýn açýklamasýyla daha önceden yapan DEDAÞ, bilboardlara astýðý Kürtçe afiþlerle de duyurdu. Kentin deðiþik yerlerine bilboardlara Kürtçe reklam veren DEDAÞ, ilanlarýnda 'Ser Seran Ser Çavan' (Baþ göz üstüne) dedi. Ay sonuna kadar borçlarýný yatýranlarýn faiz ödemeyeceði ilan edildi. Rýza BARUT

29 KASIM 2013 CUMA YIL: 13 SAYI: 4457 Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk Rek. Eðt. San. Tic. Ltd. Þti Adýna Tüzel Kiþi Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: ZEKÝSAN Matbaa Kýrtasiye Adres: M.Akif Ersoy Cad. Et Balýk Kurumu Yaný Kaya 3 Apt altý Yeniþehir/Diyarbakýr Tel: 0 412 2267179 e-posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

uþ'un Varto Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Sadettin Taþkesen, kurduklarý nöbet sistemi ve telefon irtibat bürosu ile hayvancýlýk yapan vatandaþlarýn hayvan sevklerinde rahat bir yol izlediklerini ve iþlemlerin beklemeksizin yapýldýðý bildirildi. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Sadettin Taþkesen, daha önceleri herhangi bir sistem olmadýðý için vatandaþlarýn hayvan sevklerinde sýkýntý yaþadýklarýný ve bazen veteriner hekimlerin dýþarýdaki görevlerinden dolayý beklemek zorunda kaldýklarýný ve bu beklemeye son verdiklerini söyledi. Taþkesen, "Ýlçemizde hayvan sevklerinin daha rahat bir ortamda gerçekleþmesi ve gelen hayvan sahiplerinin bekletilmemesi açýsýnda giriþ kýsma yazdýðýmýz telefonla anýnda ilgili memurumuz gerekli tespitleri yaparak iþlemlerin daha hýzlý bir þekilde yapýlmasý konusunda hayvan sahiplerine yardýmcý olacaklar. Artýk 'ben geldim memur yoktu, veteriner yoktu' diye bir sorun olmayacaktýr. Vatandaþ hayvanlarýný sevk etmek istediklerinde araçlarýyla binanýn önüne geldiklerinde mesai saatleri içerisinde yaz aylarýnda sabah saat 11.00'den akþam saat 18.00'e kadar, kýþýnda saat 11.00'den 16.00'ya kadar 05340389885 nolu telefondan aranan herkese hizmet veriyoruz. Bu telefonu arayan hayvan sahiplerine yerinde gerekli tespitleri yaptýktan sonra sevklerine anýnda cevap olmaya çalýþýyoruz. Ayrýca 7-24 saat benim ve bu nöbet sisteminde kullanýlan telefonlarýmýz bulaþýcý hastalýklarýn bildirilmesinde sürekli olarak açýktýr. Vatandaþlarýn bulaþýcý bir hastalýkla karþý karþýya kaldýklarý zaman bu telefonu kullanabilirler. Bu konuda emeði geçen tüm görevlilere teþekkür ederim" dedi. ÝHA

Türkiye mayýn temizlemede sýnýfta kaldý Karamayýnlarýný Ýzleme Örgütü 2013 Dünya ve Türkiye raporunu açýklayan Avukat Sedat Yurttaþ, Türkiye'nin mayýn temizliði için 8 yýllýk ek süre istediðini söyledi.

D

iyarbakýr'da Karamayýnlarýný Ýzleme Örgütü 2013 Dünya ve Türkiye raporu çeþitli sivil toplum kuruluþlarýnýn katýlýmýyla açýklandý. Raporu açýklayan avukat Sedat Yurttaþ, Türkiye'nin Mayýn Yasaðý Antlaþmasý'nda 10 yýlý geride býraktýðýný, mayýn temizliði için 8 yýllýk ek süre istediðini belirtti. Geçen yýl gerçekleþtirilen en yüksek miktardaki mayýn temizliðinin Afganistan, Kamboçya, Hýrvatistan ve Srilanka'da yapýldýðýný kaydeden Yurttaþ, Kongo Cumhuriyeti, Danimarka, Gambiya, Ürdün ve Uganda'da da mayýn temizliðinin tamamlandýðýný bildirdi. Dünyada 1999 yýlýndan bu yana 24 ülkede mayýn temizliðinin tamamlandýðýný kaydeden Yurttaþ, mayýn temizliðine iliþkin yükümlülüklerini büyük ölçüde yerine getirdiðini açýklayan 35 taraf devletten 29'unun

en az bir kez süre uzatým talebinde bulunduðunu söyledi. Türkiye ikinci Türkiye'nin, taraf devletlerarasýnda en fazla anti personel mayýn bulunduran ikinci ülke olduðunu ifade eden Yurttaþ, "Geçen yýl sunulan raporda Türkiye, hali hazýrda 15 bin 41 mayýna sahip olduðunu bildirmiþtir. Türkiye'de topraða döþeli mayýn 1 milyon 3 bin 943, temizlenen mayýn da 11 bin 711'dir. Temizlenen toplam mayýnýn yalnýzca yüzde 1'idir. 2004 yýlýndan bu yana yapýlan mayýn temizliðinin maliyeti 54 milyon 791 bin 747 liradýr. Tek bir mayýnýn temizlik maliyeti 4 bin 678 liradýr. Türkiye 2004 yýlýnda sözleþmeye taraf olduðundan bu yana kara mayýnlarý nedeniyle ölüm ya da yaralanmalar azalmadý. Dünyada her üç günde bir 1 kiþi ya yaþamýný yitirdi ya da yaralandý. Mayýnlý arazilerin toplamý 214 milyon 732 bin 307 metrekaredir. Temizlenen arazi, toplam mayýnlý arazinin binde 5'idir. Kaygýlýyýz. Türkiye'nin 8 yýllýk uzatma talebi bir tahmin ve yeniden düzenlenmeye açýk" dedi. AA

Batman'da seçimde baský iddiasý B

DP Batman Belediye Baþkan aday adaylýðý için yarýþan Dr. Mehmet Demir, partisinin kendisine baský yaparak adaylýk dosyasýnýn iade edildiðini ileri sürdü. BDP Batman Belediye Baþkan aday adayý olan Dr. Mehmet Demir, ön deðerlendirmede aday adaylarý arasýnda en yüksek oyu olmasýna raðmen partinin kendisine bir gerekçe göstermeden aday adaylýðýndan çýkarttýðýný dile getirdi. BDP'li yetkililerin aday adaylýðýndan çekilmesi için kendisine baský yaptýðýný ileri süren Demir, hiçbir gerekçe gösterilmeden aday adaylýðýndan çýkarýldýðýný söyledi. BDP Batman Ýl Baþkanlýðý tarafýndan yapýlan delege seçiminde Mehmet Demir'i destekleyen delegelerin oy kullanmayacaklarýný açýklamasý üzerine, BDP Ýl Baþkanlýðý'na gelen Demir, bir basýn açýklamasý yaptý. Demir, 21 Kasým günü Batman'da eðilim yoklamasý yapýldýðýný ve yapýlan yoklamada yüzde 75 dereceyle en yüksek oyu aldýðýný belirterek,

bu tarihten sonra kendisine karþý kara bir kampanya baþlatýldýðýný ifade etti.

Pusulada ismi çýkarýldý Demir, "Parti baþvuru dosyamý iade etmek istedi. Dosyamý çekmedim. Nihayetinde seçimlere giremedim. Gözümüzün bebeði kadar korumaya çalýþtýðýmýz partimizin zarar görmemesi adýna ve þu ana kadar delege seçimine katýlmayýp boykot eden arkadaþlarým, boykotu býrakýp gönüllerinden geçen aday adayýna destek vermeleri konusunda kendilerini serbest býrakýyoruz. BDP'nin hukuku istediðinde ve Batman halkýnýn verdiði desteðe dayanarak, þu anda sürdürülmek istenen bu sisteme karþý mücadele edip haklarýmýzý arayacaðýmýzý belirtmek istiyorum. Ýnanýyoruz ki Batman yapýlan haksýzlýðý görmüþtür" dedi. Demir, müracaat dosyasýný çekmemesine raðmen delegelerin kullandýðý oy pusulalarýnda isminin çýkartýldýðýný söyledi. ÝHA

Vicdani ret için baþvurdu

H

akkari'de yaþayan 26 yaþýndaki Ýshak Aksaç, ÝHD Hakkari Þubesi'ne baþvuruda bulunarak 'vicdani ret' hakkýný kullanmak istediðini söyledi. ÝHD Hakkari Þubesi'ne baþvuran Ýskan Aksaç, 'vicdani ret' hakkýný kullanmak için ÝHD Hakkari Þube Sekreteri Sait Çaðlayan ve ÝHD üyesi Perihan Çiftçi ile görüþtü. Konu ile ilgili açýklama yapan ÝHD Hakkari Þube Sekreteri Çaðlayan, kendilerine

baþvuran Aksaç'ýn 'Vicdani ret ' hakkýný desteklediklerini ve ÝHD olarak bunun takipçisi olacaklarýný söyledi. Savaþa karþý tepkisini koymak için 'Vicdani ret' talebinde bulun-

duðunu belirten Aksaç, "Bilindiði gibi Ortadoðu'da yaþanan bir savaþ var.Bu savaþýn büyük acýlarla geçtiðini tarihten beri bilinmektedir. Özelde ise bölgemizde, yani Türkiye coðrafyasýnda yaþanan savaþta Türkiye halklarýna büyük bir acý, kan ve gözyaþý getirmektedir. Militarizmin yarattýðý bu savaþ bilançosu özellikle bölgede yaþayan halkýmýza büyük sýkýntýlar, maðduriyetler ve insan kýyýmýný yaþatmaktadýr. Bu savaþýn birer ferdi olmak istemiyoruz. Militarizmin yarattýðý, özellikle burjuvanýn yoksul halk çocuklarýný savaþ bölgelerine götürerek, katliamlar gerçek-

leþtirmektedir. Bölgemizde gerçekleþtirilen bunca katliamlara göz yuman burjuvanýn bugün halklarýmýza herhangi bir hak tanýmadýðý gibi bölgedeki halklarýn haklarý gasp edilmekte ve bütün haklarý elinden alýnmaktadýr. 35 yýllýk savaþýn bilançosu özellikle Türkiye'de bulunan annelerin, babalarýn, kan, gözyaþý ve çocuklarýnýn katliamýndan baþka hiçbir faydasý olmamýþtýr. Savaþa karþý tepkimi koymak için 'vicdani ret' hakkýmý açýklýyorum. Bu çýkýþým, tamamen duygusal olmaktan çok vicdani ve ahlaki" dedi.


Bölge Haber

29 KASIM 2013 CUMA

Uludereli aileler Diyarbakýr'da

5

Adalete güvenleri kalmadý Þýrnak'ýn Uludere ilçesi Gülyazý Köyü'nde hava saldýrýsýnda hayatýný kaybeden 34 kiþinin yakýnlarý, Diyarbakýr Barosu'nda bir araya geldi. Olayýn aydýnlatýlmasý için çaðrýda bulunan aileler, adalete olan güvenlerini kaybetti. Diyarbakýr Baro Baþkaný Av. Tahir Elçi, olayýn askeri savcýlýk tarafýndan soruþturulmasýna vurgu yaparak, adil bir soruþturma yapýlamayacaðýný söyledi. Olayýn ardýndan 2 yýl geçmesine raðmen faillerin ortaya çýkmamasýna tepki gösteren Elçi, "Roboskili acýlý aileler her hafta Cuma günü ölen yakýnlarýný anmak için mezarlýða giderler. Bugün olayýn 100. haftasýdýr. Bu vesileyle aileler adalet arayýþýný bugün Diyarbakýr'da dile getirmek

için geldi. Yaþam hakkýnýn en aðýr ihlalini oluþturan bu eylemin, devletin adli ve idari makamlarý tarafýndan hýzlý ve etkili bir þekilde, hiçbir duraksamaya mahal vermeden soruþturulmasý, faillerin tespit edilmesi ve adalet önünü çýkarýlmasý gerekiyordu. Bu hem yasalarýmýzýn, hem anayasamýzýn, hem taraf olduðumuz insan haklarý sözleþmelerin bir gereðidir'' dedi.

‘En aðýr insan hakký ihlali’ Bu katliamýn insan hak-

'Acýmýza acý katmaktan vazgeçin'

larýnýn en aðýr ihlali olduðunu ifade eden Elçi, ''Ne yazýk ki aradan 2 yýl geçmesine raðmen halen bu katliamýn faillerinin kimlikleri tespit edilmediði gibi, adalet önüne çýkarýlmadýlar. Roboski'de bu katliamýn sorumlularý da 2 yýla yakýn bir süredir uluslararasý insan haklarý standartlarýna uygun bir biçimde soruþturulmuyor. Dünyanýn hiçbir demokratik ülkesinde görülmediði bir biçimde bu çok aðýr suçun soruþturulmasý askeri savcýlýða havale edilmiþtir. Bizzat askeri makamlarýn sorumlu olduðu, talimat ver-

erek bu eylemi gerçekleþtirdiði dikkate alýnýrsa, askeri savcýlýðýn bu soruþturmayý etkili bir þekilde adil bir þekilde sürdürmesi mümkün deðildir. Dolayýsýyla talebimiz bir an önce bu soruþturma dosyasýnýn sivil savcýlara havalesi ile hýzlý bir þekilde sonuçlandýrýlmasýdýr. Uçuþ faaliyeti gerçekleþtiren pilotlarýn ve onlara emri veren komutanlarýn kimliklerinin tespitiyle ifadelerinin alýnmasý ve adalet önüne çýkarýlmasýný bekliyoruz" þeklinde konuþtu.

Uludereli aileler adýna açýklama yapan Veli Encü, hükümetten adalet taleplerini duymalarý gerektiðini dile getirdi. Encü, "Olayýn üzerinde 700 gün geçmiþ ve neredeyse ikinci yýlýný tamamlayan Roboski katliamý soruþturmasý adil ve idari olarak geliþme göstermedi. Dosyanýn askeri yargýya aktarýlmasý ve en önemlisi de katliam dosyasýnýn askeri mahkemede görüldüðü tarihten bu yana biz maðdur ailelere soruþturma aþamasý ile ilgili bilgi verilmedi. Bunlar adil bir soruþturma için içimizde güvensizlikler oluþturmaktadýr. Adalete olan beklentimizi de günden güne sarsmaktadýr. Acýmýza acý katmaktan vazgeçin. Günden güne yükselen haykýrýlýþlarýmýzý, çýðlýklarýmýzý ve sadece adalet diye çýkan feryadýmýzý duyun artýk" ifadelerini kullandý. Haber Merkezi

Diyarbakýr'da 37 bin öðrenci sýnava girdi Merkezi ortak sýnavlarýn ilk gün oturumunda Diyarbakýr'da 37 bin 185 öðrenci sýnava girdi. Diyarbakýr'da öðrencilerden çok velilerin heyecan yaþadýðý görüldü. Yeniþehir ilçesi Ali Emiri Ortaokulu'nda gerçekleþtirilen sýnavda güvenlik nedeniyle okul bahçesine alýnmayan veliler, demir parmaklýklar ardýnda çocuklarýna dua edip Yasin-i Þerif okudu. Yaðmur nedeniyle daha sonra ek binadaki bir sýnýfa alýnan veliler burada da çocuk-

larýna dua etmeye devam etti. Saat 09.00'da Türkçe sýnavýna alýnan öðrenciler, ilk sýnav sonrasýnda yarým saatlik teneffüs için bahçeye çýktý. Öðrencilerin okul bahçesinden çýkmasýna, velilerin ise okul bahçesine giriþlerine izin verilmedi. Veliler teneffüse çýkan çocuklarýna onlarý beklediklerini göstermek için duvar arkasýndan el salladý. Öðrenciler Türkçe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile Matematik derslerinden sýnava girdi. AA

Silvan Adliyesi yenileniyor Diyarbakýr'ýn Silvan ilçesinde 1986 yýllýnda yapýlan adliye binasýnda onarým ve yenileme çalýþmalarý baþladý.

Siirt'e dev eðitim kompleksi Limak Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Nihat Özdemir, Türkiye'nin en büyük eðitim kompleksini Siirt'te yapýyor. Siirt Valisi Ahmet Aydýn, Limak Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Nihat Özdemir ile birlikte merkeze baðlý Yeni Mahalle'de yapýmýna baþlanan 80 derslikli Ýmam Hatip Lisesi inþaat alanýnda incelemelerde bulundu. Limak Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Nihat Özdemir ve ilgililerden bilgi alan Vali Aydýn, kente Ülkenin en büyük Ýmam Hatip Lisesi'nin yapýlmasýndan dolayý büyük bir mutluluk duyduðunu belirtti. Vali Aydýn, "80 derslikli Ýmam Hatip Lisesi ve yurdu, ilimizin eðitim alanýnda gerçekten büyük bir ihtiyacýný giderecektir. Gelecek yýl eðitim-öðretim yýlýna yetiþtirilmesi planlanan kompleksimizin yapýlmasýnda büyük emeði olan baþta Sayýn Baþbakanýmýza ve Limak Holding Yönetim Kurulu Baþkaný Sayýn Nihat Özdemir'e Siirt halký adýna teþekkür ediyorum" dedi.

'Vefa borcumuz var' Bu bölgede önemli yatýrýmlar gerçekleþtirdiðini ve bölgede yatýrým yapmaya kararlý olduklarýný belirten Ýþ adamý Nihat Özdemir ise þunlarý söyledi: "14 bin metre karelik alan üzerine kompleksimizi yapýyoruz. Burada 80 derslikli lise, 630 kiþilik kýz yurdu, bin kiþilik konferans salonu ve yine bin kiþilik kapalý spor salonu ile uygulamalý mescit yapýlýyor. Siirt'te Türkiye'nin en büyük eðitim kompleksini yaptýðýmýz için mutlu ve gururluyuz. Bizim bu topraklara vefa borcumuz var. Bunu ticari olarak deðil, bu ülkenin temel taþlarýný oluþturacak eðitim yatýrýmlarý ile saðlayacaðýz. Bu eðitim yatýrýmýnýn, iþ hayatýnda yapacaðým en önemli ve onurlu ve en hayýrlý bir proje olduðunu düþünüyorum. Ülkemize, ilimize hayýrlý ve uðurlu olsun." Misbah YILMAZ

Silvan Adliyesi, yaklaþýk 27 yýllýk aradan sonra tepeden týrnaða onarýlarak yenileniyor. Silvan Cumhuriyet Savcýsý Fatih Dönmez, adliye binasýnýn modern bir þekilde dizayn edilerek halka hizmet vereceðini söyledi. Silvan'a ilk geldiðinde adliye binasýnýn durumunun içler acýsý olduðunu belirten Dönmez, "Çalýþma arkadaþlarýmla yapmýþ olduðum proje çerçevesinde Adalet Bakanlýðý'nýn Silvan Adliyesi'ne gönderdiði ödenekle Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðü görevlilerince tamamlanan projemizi açýk Türkiye çapýnda açýk ihale usulü 28 Ekim 2013

tarihinde yapýlan ihale sonucu en düþük teklif sunan firma ihaleyi alarak, 18 Kasým 2013 tarihi itibariyle Silvan Adliyesi yenileme çalýþmalarý baþlanmýþtýr. Bu çalýþmalarýmýz yýl sonuna kadar tamamlanacaktýr. Adliyemiz tamamen modern bir þekilde dizayn edilerek, mefruþat yenilenmesiyle Silvan halkýna en iyi bir þekilde adli hizmetlerin verilmesi saðlanacaktýr. Bu süreçte Kurumumuza yardýmcý olan Meslektaþlarý, personelim ve Silvan'daki tüm kamu kurum ve kuruluþlarý ile Silvan halkýna teþekkür ediyorum" dedi. ÝHA

Muhtarlara nüfus kayýt sistemi anlatýldý Diyarbakýr'ýn Kulp Ýlçe Nüfus Müdürlüðü tarafýndan muhtarlara "Adrese Dayalý Nüfus Kayýt Sistemi ve Evlendirme Yönetmeliði" hakkýnda seminer verildi. Diyarbakýr Ýl Nüfus ve Vatandaþlýk Müdürü Semanur Baþgül ile Kulp Ýlçe Nüfus Müdürü Sinan Güneþ, Kulp Halk Eðitim Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen seminerde adrese dayalý nüfus kayýt sistemi, ölüm iþlemleri hakkýnda ve evlilik cüzdaný hususunda

son düzenlemelere iliþkin bilgiler verdi. Kulp ile ilçeye baðlý köy ve mahalle muhtarlarýnýn katýldýðý seminerde, muhtarlara konu hakkýnda bilmeleri gereken yeni düzenlemeler anlatýldý. Diyarbakýr Ýl Nüfus ve Vatandaþlýk Müdürü Semanur Baþgül, adres kayýt sisteminin önemi ve saðlýklý bir þekilde yürütülmesinde muhtarlarla nüfus ve vatandaþlýk müdürlüklerinin uyum içerisinde olmasý gerektiðini belirtti. ÝHA

Ergani'ye 8 yeni okul Diyarbakýr'ýn Ergani Ýlçe Kaymakamlýðý'nca 2012 yýlý yatýrým programýna alýnan 29 okuldan 8'inin yapýmý devam ediyor. Kaymakam Erdinç Yýlmaz, Milli Eðitim Þube Müdürü Þaddan Üzülmez ve Köye Hizmet Götürme Birliði Müdürü Mustafa Özen eþliðinde yapýmý devam eden 8 okul inþaatýnda incelemelerde bulunarak, bilgi aldý.

Ýncelemeler sýrasýnda açýklam a yapan Kaymakam Yýlmaz, ilçenin öðrenci sayýsýnýn fazla olmasýndan dolayý sýnýf mevcutlarýnýn kalabalýk olduðunu kaydederek, yeni yapýlacak okullar ile dersliklerdeki yoðunluklarýn asgariye indirileceðini söyledi. Kurumlarýn en önemlileri arasýnda okullarýn geldiðini ifade eden Yýlmaz, "Her medeniyetin

temel çýkýþ noktasýnýn okullar olduðunu düþünüyoruz. Bireyin bilim ýþýðýnda eðitim alabilmeleri ancak ideal mekanlarýn varlýðý ile mümkün olabilir" dedi. Yýlmaz, ilçe ve köylerde 2 derslikli 29 okul yapýlacaðýný, bunlardan 8'inin yapýmýna baþlandýðýný dile getirerek, eðitime yönelik çalýþmalarýnýn sürdüðünü kaydetti. AA


6

EKONOMÝ

Kadýn pazarýnda günlük tereyaðý 29 KASIM 2013 CUMA

Diyarbakýr'ýn Baðlar Ýlçe Belediyesi Kadýn Jîyan Semt Pazarý'nda esnaflýk yapan kadýnlar, eski usul keçi tulumundan yapýlan yayýkla (Meþk) günlük tereyaðý ve ayran yapmaya baþladý.

Eski bir gelenekten gelen keçi tulumunda yapýlan zor ve zahmetli bir iþ olmasýna raðmen kadýnlarýn vazgeçilmezleri arasýnda yer alan tereyaðý, Baðlar Belediyesi'nin Kadýn Jiyan Semt Pazarý'nda günlük üretilmeye baþlandý. Eski geleneklerini yaþatma adýna tereyaðýný yayýkla yaptýðýný belirten pazar esnafý Müslime Kelekçier, pazarlarda satýlan ayran ve yaðýn hakiki olmadýðýný söyledi. Kelekçier, "Hiçbir yerde hakiki tereyaðýný bulamadým. Eski aradýðým tadý bulmak için gittim bir yayýk aldým. Böylelikle kültürümüzü de yaþatmýþ oluyoruz. Bu sayede aradýðýmýz tadý da alýyoruz. Bu gelenek bilmediðim kadar eskidir bu topraklarda. Kimileri de tembellik edip elektrikle çalýþan yayýk makinelerini alýyorlar. Yayýkla yapýlan tereyaðýnýn tadý bambaþka olur" dedi.

Yeni pazarlar gelecek Yeni açýldýðýndan dolayý sancýlý

dönemler yaþadýðýný dile getiren Kadýn Jiyan Semt Pazarý Sorumlusu Sakine Varlý ise þunlarý söyledi: ''Taþlar peyderpey yerine oturdu. Ama zaten ticaret böyle bir þey, kimse bir seferinde yükselemiyor. Semt pazarý kýsmi de olsa hedeflediðimiz aþamaya geldi. Kadýnlara hem destek amaçlý, hem de daha temiz ve sakin bir pazar olduðu için halkýmýzýn buradan alýþ-veriþ yapmalarýný istiyoruz. Özellikle de kadýnlara destek sunmak için herkesin elinden geleni yapmasýný istiyoruz. Bunu bir tür dilenme mantýðýyla deðil, kadýnlarýn özgüveninin ve özgücünün daha çok ortaya çýkmasý için yapýlmasý gerekiyor. Baðlar Belediyesi olarak önümüze koyduðumuz amaca ulaþtýk diyebilirim. Bunun gibi kadýn istihdamýnýn önünü açacak birkaç semt pazarý daha yapmayý düþünüyoruz." A. Baran ÇÝMEN

Muþ Belediyesi kýþa hazýr Muþ Belediye Baþkaný Necmettin Dede, kýþ mevsiminin yaklaþmasý sebebiyle belediye olarak hazýrlýklarýn sürdüðünü ve tüm araçlarýn kýþ mevsimi öncesinde bakým ve onarýmdan geçirildiðini söyledi. Muþ'ta kýþ mevsiminin yaklaþmasý sebebiyle belediye kýþ hazýrlýðýný tamamladý. Baþkan Dede, kýþ mevsiminde kullanýlacak araçlarýn bakým ve onarýmdan geçirilerek kýþa hazýrlandýðýný belirterek, kýþ mevsimi öncesinde aciliyet arz eden çalýþmalarýn tamamlandýðýný kaydetti. Muþ'ta kýþ mevsiminin uzun ve yaðýþlý geçtiðini hatýrlatan Belediye Baþkaný Necmettin Dede, kýþ hazýrlýklarýna baþladýklarýný söyledi. Kýþ mevsimi öncesinde tamamlanmasý gereken acil yol ve kaldýrým yapým çalýþmalarýnýn bittiðini belirten Dede, araç parkýný ise bakýmdan geçirdiklerini vurguladý.

Maliyet 4 milyon TL Muþ Belediyesi araç parkýnýn hatýrý sayýlýr bir konuma ulaþtýðýný,

ancak kýþ mevsiminde sadece greyder, kepçe ve kamyonlarýn kullanýldýðýný ifade eden Dede, yaz mevsimi boyunca çalýþan ve kýþ mevsiminde aralýksýz çalýþacak olan tüm araçlarý bakýmdan geçirip kýþa hazýrladýklarýný söyledi. Dede, "Araçlarýmýzý Muþ'ta veya baþka illerde olmak üzere tamamýný bakýmdan geçiriyoruz. Kýþ mevsiminde karla mücadele çalýþmasý bizim için çok önemli bir çalýþmadýr. Kar yaðdýðý zaman þehir içerisinde ulaþýmýn rahat bir þekilde saðlanmasý ve þehirde kardan daðlarýn oluþmamasý için karý taþýyoruz. Bir kýþ mevsiminin belediyemize külfeti yaklaþýk 4 milyon TL'dir. Kar yaðmadan önce akaryakýt ve tuz stoku da yapmaktayýz" dedi.

600 ton tuz Göreve geldiði günden bugüne karla mücadele çalýþmasýna çok önem verdiðini belirten Dede, "Kýþ mevsimi ilimizde çok çetin geçiyor. Karla baþarýlý bir mücadele yapýlmamasý halinde hayat adeta felç oluyor. Bunun için belediye karla mücadele çalýþmasýný her yýl olduðu gibi bu yýl da baþarý ile gerçekleþtirecektir. Geçen yýl karla mücadelede 400 ton tuz kullandýk. Bu yýl 600 ton tuz alým ihalesi yaptýk. Ben göreve geldiðim ilk yýl Muþ'ta 1 ton tuz kullanýlmýþtý. Bakýn biz þimdi 400 ton tuz kullanýyoruz. Yaptýðýmýz asfalt ve parke taþlarý tuzdan zarar görüyor ama vatandaþlarýmýz rahat ediyor. Þimdilik 1 milyon TL kaynak ayýrdýðým kýþ ayý için daha fazla kaynak ayýrmak için çalýþma yapýyoruz" ifadelerini kullandý. ÝHA

Dicle EDAÞ Genel Müdürü Murat Karagüzel baþkanlýðýndaki idareciler, Diyarbakýr merkeze baðlý 15 mahallenin muhtarýyla toplantý yaptý. Toplantýda, DEDAÞ yetkilileri, muhtarlardan karþý karþýya kaldýklarý

sorunlarýn çözümü ile ilgili destek talebinde de bulundu. Dicle Elektrik Daðýtým A.Þ. il binasýnda gerçekleþtirilen toplantýya kurum adýna Dicle EDAÞ Genel Müdürü Murat Karagüzel, DEDAÞ Diyarbakýr Ýl Müdürü Asým Aydýn ve Müþteriler Müdürü Murat Çelik'in yaný sýra Þehitlik, 5 Nisan, Fatih, Yunus Emre, Mevlana Halit, Selahattin Eyyubi, Peyas, Huzurevleri, Sanayi, Fabrika, Aziziye, Gürdoðan, Cumhuriyet, Çelikevler ve Kaynartepe mahalle muhtarlarý katýldý.

Yatýrýmlar aksatýlmadan sürdürülüyor Toplantýda konuþan Dicle EDAÞ Genel Müdürü Karagüzel, özelleþtirme sonrasý bir yandan yatýrýmlarýný aksatmadan sürdürürken, diðer yandan mevcut sýkýntýlarýn giderilmesi için çalýþtýklarýný söyledi. Yönetim olarak 'Sayaç Kampanyasý' düzenlediklerini de

hatýrlatan Genel Müdür Murat Karagüzel, toplantýya katýlan mahalle muhtarlarýndan vatandaþlarýn maðdur olmamalarý ve sayaç kampanyasýndan faydalanmalarýnýn yaný sýra sayaç okuma konusunda arýza onarým ve bakým ekiplerine yardýmcý olmalarýný istedi. Karagüzel, sahadaki temsilcilerinin muhtarlar olduðunu da sözlerine ekledi. Toplantýda eski elektrik borçlarýnýn faizsiz olarak ödenmesi konusu de gündeme geldi. Dicle EDAÞ Genel Müdürü Murat Karagüzel, DEDAÞ olarak tüm borçlarýn faizlerin silindiðini, geriye kalan ana borcun ise 2 ya da 3 taksit halinde ödenebileceðini ifade etti. Toplantýda, elektrik aboneliði olmayanlarýn abonelik iþlemlerini bir an önce yapmalarý, sayaçlarýn mesken dýþýna çýkarýlmasý da ele alýndý.

Çaðrý merkezi oluþturulacak Toplantýda gündeme gelen bir

Son zamanlardaki altýn düþüklüðü piyasayý vurdu. Batmanlý kuyumcular, altýnýn düþüþünden dolayý neredeyse iþ yapamaz hale geldiðini belirttiler. Altýnýn son günlerin en düþük seviyesine geçtiðini ifade eden kuyumcular, son günlerde altýnda yaþanan dengesizliðin kuyumcularý zarara uðrattýðýný halkýn ise, altýn alýp almamakta kararsýz olduðunu söylediler. Son günler içinde yaþanan büyük düþüþün altýna raðbeti azalttýðýný ifade eden kuyumcu Habip Kaya, "Þuan ki çeyrek altýn fiyatý 135 TL, yarým altýn fiyatý 270 TL, tam altýnýn fiyatý 550 TL, gram bileziðin fiyatý ise 76 TL'ye geriledi. Þimdiki altýn fiyatlarý yaklaþýk 3 sene önceki altýn fiyatlarý seviyesine düþtü. Altýn fiyatlarý son zamanlarýn en düþük seviyesindedir. Altýn fiyatlarýndaki düþüklük hem bizleri hem de vatandaþlarý etkiliyor. Yüksek fiyata altýn alan vatandaþlar, altýnýn yükselmesini ve düþük fiyata altýn alanlarda altýnýn yükselmesini bekliyor. Altýn fiyatlarýndaki istikrarsýzlýk piyasada nakit sýkýntýsý doðuruyor. Bu da iþlerimizi olumsuz etkiliyor. Vatandaþlar altýn almaktan çekiniyor" dedi. Altýnýn belirsizliði yüzünden halkýn altýn alýp almamakta kararsýz kaldýðýný dile getiren kuyumcular, altýn fiyatlarýndaki belirsizliði Avrupa ve Amerika'daki ekonomik krizden kaynaklandýðýna baðlýyor. ÝLKHA

Belediyeden giriþimcilik kursu

DEDAÞ muhtarlarý bilgilendirdi Dicle Elektrik Daðýtým A.Þ.yöneticileri, mahalle muhtarlarýyla bir araya geldi. Toplantýda muhtarlara DEDAÞ'ýn yeni uygulamalarý ve yapýlan yatýrýmlarla ilgili bilgiler verildi.

Altýn piyasasý durgun

baþka konu ise abonelerin þikayetlerinin deðerlendirilmesi konusu oldu. Bu konuda da Karagüzel, 15 gün içerisinde arýza, borç sorgulama ve abonelik gibi konularda vatandaþlara bilgi verecek 444'lü bir çaðrý merkezinin faaliyete geçirileceðini, burada 40 kiþinin istihdam edileceðini bildirdi. Karagüzel, vatandaþlarýn memnuniyetinin kendileri için her þeyin üstünde olduðunu sözlerine ekledi. Toplantýya 14 erkek meslektaþý ile katýlan tek kadýn muhtar Makbule Fidan da diðer muhtarlar gibi karþýlaþtýklarý sorunlarý dile getirdi. Toplantýda söz alan diðer mahalle muhtarlarý da özelleþtirme sonrasý Dicle EDAÞ'ýn yaptýðý çalýþmalarý takdirle karþýladýklarýný belirterek, geçmiþte kýþ aylarýnda bölgelerinde sýkça elektrik kesintisi yaþandýðýný, bu nedenle daha önce yaþadýklarý maðduriyetlerinin giderilmesini talep ettiler. Berat DOÐRUYOL

Bingöl'ün Genç Ýlçe Belediye Baþkanlýðý ile Bingöl KOSGEB Müdürlüðü arasýnda imzalanan iþ birliði protokolü kapsamýnda 30 kiþiye uygulamalý giriþimcilik eðitimi veriliyor. Genç Belediyesi ile KOSGEB arasýnda imzalanan protokol kapsamýnda 30 kiþiye 70 saat süreyle uygulamalý giriþimcilik eðitimlerinin verildiði kurs, hafta içinden itibaren baþladý. Haziran ayýnda ilki yapýlan ve yoðun katýlýmýn yaþandýðý kursun ikincisi de ayný ilgiyle karþýlandý. KOSGEB ile imzalanan protokol kapsamýnda öncülük ettikleri projeyle istihdam alaný oluþturduklarýný belirten Genç Belediye Baþkaný Abdurrahim Ariç, "Ýþ yapacak, Genç'te taþ üstüne taþ koyacak, istihdam oluþturacak herkesin yanýndayýz. Çözüm süreciyle birlikte bölgemizde saðlanan istikrar ortamý yatýrýmcýlarýn ilgisini Bingöl'e çekmiþtir. Bu noktada bizlerde belediye olarak, þu an için 30 vatandaþýmýzýn eðitim ve destek görmeleri için proje hazýrladýk. Bu projemizin akabinde sertifikalarýný alacak olan kursiyerler, kendi iþlerini kurup artýk iþ verebilecek potansiyele sahip olacaklardýr" dedi. 30 bin TL hibe Kursun eðitim destek uzmaný Mehmet Ýnat da, "70 saatlik eðitimde katýlýmcýlara Giriþimcilik, Ýþ Fikri Bulma, Pazar Araþtýrma ve Pazarlama Planý, Üretim Planý, Yönetim Organizasyon, Finansman Planý ve Ýþ Planý Eðitimleriyle, Atölye Çalýþmasý yaptýracaðýz. Bu eðitimlerde en az yüzde 90 oranýnda katýlým ve baþarý gösteren kursiyerlere Uygulamalý Giriþimcilik Eðitimi Sertifikasý verilecek. Bu sertifikaya sahip olan kiþi bir iþ yeri kurduðunda ve iþ planýný hazýrlayýp KOSGEB Müdürlüðü'ne baþvurduðunda, kurul bu planý inceleyip onayladýðý takdirde 30 bin liralýk hibe alacaktýr. Daha sonra da iþini geliþtirmek isteyen giriþimci, teminat karþýlýðýnda ilk 2 yýlý ödemesiz ve toplam 2 yýlda geri ödemeli faizsiz 70 bin lira kredi kullanabilecektir. Giriþimcilerimizi artýk sanayi ve diðer tüm sektörlerde görmek arzusundayýz. Biz tüm giriþimcilerimize destek olmak amacýyla eðitimlerimizi sürdürmeye devam edeceðiz. Genç'te ilk olan bu eðitimi 2013 yýlý Haziran ayýnda da gerçekleþtirmiþtik, ilgi fazla olunca Genç Belediye Baþkaný Abdurrahim Ariç'in daveti üzerine yeniden düzenledik" diye konuþtu. ÝHA


GÜNCEL

29 KASIM 2013 CUMA

7

ZGL'nin büyük baþarýsý

Onemli isimler yetistirdi Diyarbakýr'ýn Yeniþehir ilçesinde bulunan Ziya Gökalp Lisesi, yetiþtirdiði çok sayýda siyasetçi, þair, komutan, akademisyen, sanatçý ve iþadamý ile dikkati çekiyor.

Vali Hasan Paþa tarafýndan 1890'lý yýllarda temeli atýlan Diyarbakýr Ziya Gökalp Lisesi'nde yetiþen birçok isim Türkiye'de farklý kademelerde görev yaptý. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakan Mehdi Eker ile çeþitli dönemlerde içiþleri bakanlýðý görevinde bulunan Abdulkadir Aksu da bu okulun öðrencileri arasýnda. Bir dönem Baþbakan Yardýmcýlýðý, Dýþiþleri Bakanlýðý ve TBMM Baþkanlýðý yapan Hikmet Çetin, eski devlet bakanlarýndan Salim Ensarioðlu ve eski Saðlýk Bakaný Dr. Yusuf Azizoðlu da Ziya Gökalp Lisesi mezunlarý arasýnda yer alýyor. AK Parti Diyarbakýr Milletvekilleri Cuma Ýçten ve Oya Eronat ile BDP Batman Milletvekili Ayla Akat da bu okulda okudu. Tanýnmýþ isimlerin çoðu okudu Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir ile eski belediye baþkanlarý Feridun Çelik, Nurettin Dilek ile Nejat

Cemiloðlu, Dicle Üniversitesi eski rektörleri Selahattin Yazýcýoðlu, Sedat Arýtürk, Mehmet Özaydýn ve Fikri Canoruç'ta Ziya Gökalp Lisesi'nde eðitim gören isimler oldu. Þair Ahmet Arif, Dr. M. Orhan Asena, eski Devlet Bakaný Yýlmaz Karakoyunlu, þair ve avukat Ýhsan Fikret Biçici, yazar Esma Ocak, araþtýrmacý Prof. Dr. Halil Deðertekin, yazar Þehmus Diken, iþadamý Nihat Özdemir, iþkadýný Nadire Ýçkale, sanatçý Coþkun Sabah, Bedri Ayseli, Ýstanbul Fatih Belediye Baþkaný Mustafa Demir, Danýþtay 9. Daire eski Baþkaný Kamuran Erkmenoðlu, eski Ýmar ve Ýskan Bakaný Recai Ýskenderoðlu, eski Devlet Bakaný Mehmet Kahraman, Vakýflar Bankasý eski Genel Müdürü Cavit Oral ve Tuðgeneral Orhan Yapýcý bu okulda eðitim görenler arasýnda bulunuyor. Ayrýca Abdullah Öcalan'ýn da bir dönem bu okulda eðitim gördüðü belirtiliyor.

Eronat: Bölgenin en büyük lisesiydi AK Parti Diyarbakýr Milletvekili Oya Eronat, 1978-79 yýlýnda mezun olduðunu anlattý. Eronat, "Bu okulun benim için ayrý bir önemi var. Evimizin karþýsýnda olduðu için hem çocukluðum, hem de eðitim hayatým bu okulda geçti. Okul dýþýnda boþ vakitlerimizi yine okulun bahçesinde geçirirdik. Ziya Gökalp Lisesi Diyarbakýr'ýn ve bölgenin en büyük lisesiydi. Tanýnmýþ tüm insanlar bu okulda okurdu. Akrabalarýmýn çoðu da bu okuldan mezun. Okulumuzun köklü bir eðitim sistemi vardý. Öðretmenler bir þey öðretmese bile öðrenciler araþtýrýr ve kendilerini geliþtirirlerdi. Eðitimin dýþýnda sosyal anlamda da çok aktif bir okulduk. Herkesin sosyal bir uðraþý vardý. Ben tiyatro oynardým. Sahneye konulan bir oyun için en az 3 ay çalýþýrdýk. Kýzlar kýzlarla erkekler erkelerle buluþurdu. Þimdiki gençlerde iletiþim de yok. Ýletiþim bilgisayar baþýnda oturmakla olmuyor. Genel anlamda güzel bir öðrencilik hayatým oldu. Hiç bir zamanda dersten kaçmadým" dedi.

Akat: Bizleri yaþama hazýrladý BDP Batman Milletvekili Ayla Akat da bu okulda okuduðunu anlatarak, "Çok zor dönemlerde bu okulda okudum. 60-70 kiþilik sýnýflarda eðitim aldýk. Ama kaliteli eðitim alýyorduk. Okulumuz da bu anlamda çok kaliteliydi. Öðretmenlerimizle de iyi bir iletiþimimiz vardý ve iyi bir eðitim alýyorduk. Kalabalýk sýnýflarda olmamýza raðmen herkesle tek tek ilgilenen öðretmenlerimiz vardý. Her kimlikten insanýn olduðu bu okulda ahlaki ilkeler öðretiliyordu. Öðretmenlerimiz bizleri yaþama hazýrladý. Hala bu okuldan mezun olan arkadaþlarýmýz ve o dönemde bizlere eðitim veren öðretmenlerimizle görüþüyoruz. Sýký baðlarýmýz oluþtu. Zaman içinde farklý isimlerle eðitim veren bu okulda 6 yýl okudum. 1986-87 eðitim yýllýnda okula baþladým. 1992 yýllýnda da mezun oldum" þeklinde konuþtu. AA

Barzani'nin düðün Zozani'den esnaf ziyareti hatýrasýný saklýyorlar Baþbakan Erdoðan ile Irak Mesut Barzani'nin katýldýklarý nikah töreninde evlenen Erganili Fýrat ve Nupelda Yalçýnkaya çifti, kendilerine hediye edilen 'Barzani Altýný'ný hatýra olarak saklýyor. Resmi nikahla evlenen birçok çift, Mesut Barzani'nin düðün hediyesi olarak daðýttýðý özel yapým 'Barzani Altýný'ný bozdurarak aile bütçelerine katký yaparken, toplu nikah törenine Ergani'den katýlan Fýrat ve Nupelda Yalçýnkaya çifti, Mesut Barzani'nin düðün hediyesi olarak kendilerine verdiði özel altýný çocuklarýna miras býrakmak için saklayacaklarýný söyledi. Nikah törenlerinin kimseye nasip olamayacak kadar anlamlý olduðunu belirten Yalçýnkaya çifti, þanslý 400 çiftin arasýnda bulunmaktan duyduklarý memnuniyeti dile getirdi. Damat Fýrat Yalçýnkaya, "Birkaç ay önce evlenmiþ, ancak resmi nikahýmýzý kýyamamýþtýk. Kaymakamlýðýmýzýn yapmýþ olduðu duyurunun ardýndan müracaat ettim. Bizlere gelinlik ve damatlýk vereceklerdi. Ancak böyle olacaðý aklýmýzýn ucundan bile geçmiyordu. Törene birkaç gün kala nikahýmýza Baþbakan'ýn katýlacaðýný söylediler. Çok heyecanlandýk. Salonda karþýmýzda bu kadar üst düzey devlet protokolünü görünce çok þaþýrdýk. Baþbakan Erdoðan, Barzani, Baþbakan Yardýmcýlarý Bülent Arýnç, Bekir Bozdað ve Beþir Atalay ile bazý bakanlar ve çok sayýda milletvekili törende þahitlik yaptý. Daha sonrasýnda ise sanatçýlar Þivan Perwer ile Ýbrahim

Tatlýses birlikte düet yaptýlar. Birçok zengin insan bile para dökse bu kadar kiþiyi bir düðünde yan yana getiremezdi. Zengin insanlara nasip olmayacak bir aný yaþadýk. Çocuklarýmýza anlatacak çok güzel bir hatýra oldu bizim için" dedi.

'Hatýra olarak saklayacaðýz' Fýrat Yalçýnkaya'nýn eþi Nupelda ise þunlarý söyledi: "Evlenen her genç kýz için düðün ve nikah töreni çok anlamlýdýr. Bu anlamda bizim nikah törenimiz de herkesten çok farklý ve anlamlý oldu. Bir ülkenin Baþbakaný ve þarkýlarýyla büyüdüðümüz iki efsane sanatçý Þivan Perwer ile Ýbrahim Tatlýses. Ayrýca isimlerini sayamadýðýmýz kadar çok bakan ve Mesut Barzani. O gün yaþadýklarýmýz adeta rüya gibiydi. Kalabalýk olmasýna raðmen her þey çok güzeldi, çok mutlu olduk. Sayýn Barzani'nin tören sonrasýnda bizlere hediye ettiði nakit para ve özel altýn bizleri çok mutlu etti. Eþim þu anda çalýþmýyor. Nakit para hediyesi aile bütçemize önemli bir katký saðladý. Ancak hediye edilen 'Barzani Altýný'ný satmayý düþünmüyoruz. Bizim için çok anlamlý ve manevi deðeri yüksek özel bir hatýra oldu. Çocuklarýmýza hatýra olarak saklayacaðýz" þeklinde konuþtu. Barzani'nin hediye ettiði ve özel olarak hazýrlandýðý belirtilen altýnlarýn bir yüzünde Barzani'nin ismi, diðer yüzünde ise Kürtçe "Piroz Be" (Kutlu Olsun) yazýsý yer alýyor. ÝHA

Barýþ ve Demokrasi Partisi (BDP) Hakkari Milletvekili Adil Zozani, BDP olarak önümüzdeki yerel seçimlerde Türkiye'de ilk olabilecek uygulamalar yaptýklarýný söyledi. Hakkari'de esnaflarý ziyaret eden BDP Hakkari Milletvekili Adil Zozani, yaptýklarý uygulamalarla Türkiye demokrasisinin önünü açmaya çalýþtýklarýný belirtti. Zozani, "Mesela eþ baþkanlýk sistemi uygulamamýz Türkiye'de kabul gören bir uygulamaya dönüþtü. Türkiye'de seçim sistemi antidemokratik bir sistemdir. Yani adaylarýn kendi güçleriyle ön plana çýktýðý ve halkýn kabulüne dair bir adaylý sistemi Türkiye'de yok. Biz de bunun sýkýntýsýný yaþýyoruz. Pratik bir uygulamayla bu sýkýntýyý aþmaya çalýþýyoruz. Bu seçimde biraz daha demokrasinin önünü açan bir uygulama içerisinde olacaðýz. Çünkü artýk genel baþkanlarýn sultasýyla belirlenen adaylýklarýn olmamasý gerekir. Bu Türkiye açýsýndan, demokrasi açýsýndan ciddi bir zaaftýr. Biliyorsunuz BDP'de böyle bir durum söz konusu deðil. Bizde halkýn iradesiyle aday adaylarý belirleniyor. Bu kentin sýradan bir kent olmadýðýný dünya alem biliyor. Biz yerel yönetimleri baþkandan ibaret olarak görmüyoruz. Ýlk defa bizim belediyelerimiz döneminde belediyelerin de meclisi vardýr algýsý oluþtu" dedi.

'Halk partisine sahip çýkýyor' Hakkari'de halkýn partisine sahip çýktýðýný belirten Zozani, "30 Mart 2014 tarihinde yapýlacak olan yerel

seçimlere de Hakkari'de halktan oy istemeyeceklerini, çünkü buradaki halk kendi iradesiyle partisine sahip çýkýyor. Bakýn biz Hakkari halkýna gidip oy istesek, buradaki halk bize güler. Zaten herkes tercihini kendi þahsýnda yapýyor, kendisine oy veriyor. Biz Hakkari halkýna önümüzdeki dönemde kendimizi daha iyi nasýl kalkýndýracaðýz onun tartýþmasýný yapmak için çalýþýp, halkýmýzý daha çok karar mekanizmasý içerisine çekeceðiz. Biliyorsunuz Hakkari'de 8 belediye var. Bu belediyelerin tamamýnýn da gerçekte adreste buluþacaðýna iliþkin hiç bir kaygýmýz yok. Hakkari bir bütün olarak iradesini birleþtirmiþtir. Önümüzdeki seçimde rakip tanýmýyoruz. Hatta adayýmýz belli olduðu andan itibaren bu seçimi kazanmak gibi görüyoruz. Seçim sadece bir formalitedir. Biz burada kendi kendimizde yapýyoruz. Ben arzu ederim ki aday adaylýk süreci biraz daha uzun sürsün ve rekabet olsun. Adaylarýmýz belirlediðimiz zaman Hakkari açýsýndan seçimi kazanmýþ demektir" þeklinde konuþtu.

Ýþ dünyasý Batman'da toplandý Doðu ve Güneydoðu Anadolu Yatýrýmcý Danýþma Konseyi Batman'da toplandý. TÜRKONFED Yönetim Kurulu Baþkaný Süleyman Onatça, Türkiye'nin kendi içinde barýþý saðlamanýn bedelini aðýr ödediðini söyledi. TÜSÝAD'ýn Haziran ayýnda Þýrnak'ýn Cizre ilçesinde gerçekleþtirdiði ziyaretle birlikte oluþturulan 'Doðu ve Güneydoðu Anadolu Yatýrýmcý Danýþma Konseyi'nin ikinci toplantýsý Batman'da yapýldý. Zirvede, bölgenin iktisadi olarak kalkýnmasý yönünde atýlabilecek adýmlar, bölgede yatýrýmýn önündeki engeller, iþ dünyasý temsilcileriyle birlikte deðerlendirilerek, bölgeye potansiyel yatýrým olanaklarý ele alýndý. Toplantýnýn açýlýþ konuþmalarýný TÜSÝAD Yönetim Kurulu Baþkaný Muharrem Yýlmaz ve TÜRKONFED Yönetim Kurulu Baþkaný Süleyman Onatça gerçekleþtirdi. TÜRKKONFED Yönetim Kurulu Baþkaný Süleyman Onatça, adý barýþla anýlan bir süreçte Batman'da birlikte geleceðe yönelik planlarý paylaþýyor olmaktan mutlu olduðunu ifade etti. Onatça, "Türkiye kendi içinde barýþý saðlamanýn bedelini aðýr ödedi. Kaybedilen canlara paha biçilemeyeceðini biliyoruz. Hiç bir maddi deðerin bir ananýn yanan yüreðindeki acýyý ödeyemeyeceðini biliyoruz. Bu nedenle bugünkü barýþ ve huzur ortamýnýn deðerinin çok büyük olduðu kanaatindeyiz. Bölgede bugün esen olumlu hava, bölgenin yatýrým imkanlarýnýn da konuþabilmesine sahip olur'' dedi. 'Bölgesel farklýlýklar kapatýlmalý' Yaptýklarý çalýþmanýn önemine deðinen Onatça, ''Bu çalýþmalarýmýzýn temel vurgusu hedeflediðimiz gibi 2023 yýlýnda 2 trilyon kadar bir büyüklüðe ulaþabilmemiz, ihracatýmýzý 500 milyar dolara, kiþi baþý gelirimizi de 25 bin dolara çýkarabilmemizdir. Bir baþka ifade ile ülkemizin orta gelirli tuzaðýndan kurtulmasý için bölgesel farklýlýklarý kapatmamýz gerekmektedir. Türkiye uzun yýllardan beri kanadý kýrýk bir kuþ gibi uçmaya çalýþtý. Þimdi bütün dileklerimiz barýþ merheminin bu yarayý iyileþtirmesi yönündedir. Raporumuz Türkiye'nin orta gelir tuzaðýndan kurtulmasý için bölgesel farklýlýklarý kapatmak gerektiði vurgusunu içeriyor. Eðer Doðu ve Güneydoðu'daki illerimiz kalkýnýrsa bu batýdaki illerimizin yararýnadýr. Çünkü bu sayede doðuda oluþacak pazar hacmi batýda üretim yapan giriþimcinin de iþinin geliþmesini saðlayacaktýr" þeklinde konuþtu. 'Çözüm sürecine inanýyoruz' TÜSÝAD Yönetim Kurulu Baþkaný Muharrem Yýlmaz ise, yapýlan toplantýlarýn yýllarca þiddetle, terörle anýlan bölgenin artýk ekonomik kalkýnma, refah ve yatýrým fýrsatlarý ile anýlacak bir bölge haline gelmesinde ýsrarlý talepleri ve iradelerini açýkça gösterdiðini söyledi. Yýlmaz, "Bölgede iþ ve yatýrým yapýlabilir bir huzur ortamýný saðlanmasýna temel oluþturan çözüm sürecine inanýyor ve bu konuda güçlü bir desteðin oluþtuðunu da memnuniyetle gözlemliyoruz" ifadelerini kullandý. Açýlýþ konuþmalarýnýn ardýndan Dicle Kalkýnma Ajansý, TRC2 Bölgesi'nin kapsadýðý Mardin, Batman, Siirt, Þýrnak illeri yatýrým ortamýyla ilgili bir sunum yaptý. Toplantý kapsamýnda iþ dünyasýnýn gözünden yatýrým ortamýnýn deðerlendirildiði panel düzenlendi. Panelin moderatörlüðünü TÜSÝAD Yönetim Kurulu Üyesi Tarkan Kadooðlu yaptý. Dünya Bankasý Kýdemli Finans Uzmaný Alper Oðuz ise panelin ardýndan sosyal ve ekonomik kalkýnma parametreleri açýsýndan bölgedeki yatýrým ortamýný deðerlendirdi. ÝHA


8

Aktüalite

29 KASIM 2013 CUMA

Kurtoðlu: Ýbadet aþký ile hizmet ettik Görevden alýnan Diyarbakýr Ýli Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Doç. Dr. Muhammet Güzel Kurtoðlu, Diyarbakýr'a ibadet aþký ile hizmet ettiklerini dile getirdi.

D

oç. Dr. Muhammet Güzel Kurtoðlu, görevden alýnmasý ile ilgili açýklamalarda bulundu. Yaptýklarý hizmetlerden verim alma aþamasýna geldiklerini ama görevden alýndýðýný belirten Kurtoðlu, bilinçli olarak halkla karþý karþýya getirilmek istendiklerini ifade etti. Diyarbakýr halkýnýn çýkarlarýný hiçbir gruba peþkeþ çekmediðini belirten Kurtoðlu, "Menfaatçi guruplarýn çýkarlarýna ayak basarak halka ait deðerlere sahip çýktým. Hizmetkârý olduðum Diyarbakýr halkýna zarar verecek ve memleketimin özellikle dýþarýda kötü tanýtýlmasýna neden olan hiçbir eylem içerisinde bulunmadým. Zira görevden alýnýþýmýn söz konusu araç ihalesi ile uzaktan yakýndan hiçbir alakasý yoktur. Biz araç ihalesi olayýnda bilinçli olarak Diyarbakýr halký ile karþý karþýya getirilmek istendik. Nitekim araç ihalesinde ne bir usulsüzlük ne de bir

kayýp para söz konusu deðildir. Göreve geldiðimde mali açýdan kötü bir durumda olan hastaneleri uyguladýðýmýz yeni mali politikalarla derecelendirme sisteminde de açýkça görüldüðü gibi üst seviyeler taþýdýk" dedi.

'Yapýlan bir tezgahtýr' Araç ihalesi ile ilgili sözlerinin çarpýtýldýðýný ifade eden Kurtoðlu, "Gizli kalmasý gereken bir ifade tutanaðýnýn nasýl ve hangi amaçla ele geçirildiði konusu baþlý baþýna göstermektedir ki bu bir tezgâhtýr ve planlý bir eylemdir. Bu kadim þehre ibadet aþký ile hizmet ettik. Baþta müspet Diyarbakýr kadýnlarýna özel ameliyathaneyi hizmete açtýk. Mali kriterler üzerinde özenle durup daha ferah ortamlarda halka hizmet için birçok birimde alanlarýmýzý geniþlettik. Yoðun Bakýmlara özen göstererek hastane-

lerimizin bu birimlerini yeniden dizayn ettik. Yaptýðýmýz saðlýk atýlýmlarý ile bölgeden hasta göçünün önüne geçtik. Bölgede olmayan Spor Hekimliði, Obezite, Aðrý ve Alerji gibi halkýn ihtiyacý olan poliklinikleri hayata geçirdik. Palyatif Bakým Ünitesi, Ýnme merkezi, Anne Oteli ve bölgenin ilk Foniatri(kekemelik) Birimi'ni kurduk. Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nin basýn sýkça konu olan asansör ve drenaj sorunu çözüme kavuþturduk. Acil, Yanýk Ünitesi, Yoðun Bakýmlar, Pnömatik(kan taþýma) sistemi ve Organ Nakli Birimi'ni yeni ve dinamik bir ekiple yeniden tasarladýk. Hastanelerimizde hizmete açtýðýmýz oyun parklarý halkýmýzdan yoðun ilgi gördü. Saðlýkta çok dilli hizmeti baþlatarak halka daha etkin hitap etmek amacýyla anne sütü ile il-

gili Kürtçe tabelalar hazýrlattýk. Hasta ve hasta yakýnlarýna yönelik ücretsiz çay-çorba servisi ve kuaför hizmetini hayata geçirdi. Son olarak özel hastanelerde dahi bulunmayan bir sistemle

hastaneye gelen yaþlý ve yardýma muhtaç kiþilerin iþlemlerini daha hýzlý bir þeklide tamamlamasý için Hasta Destek Birimi'ni kurduk" þeklinde konuþtu. ÝLKHA

Polisten öðrencilere kýrtasiye yardýmý B

itlis'in Tatvan Ýlçe Emniyet Müdürlüðü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliði, Tatvan Yatýlý Ýlköðretim Bölge Okulu (YÝBO) öðrencilerine kýrtasiye yardýmý yaptý. Çevre köylerden gelerek okulda eðitim gören öðrencilere kitap, kalem, defter, hikaye, test kitaplarý ve spor malzemelerinden oluþan çok sayýda kýrtasiye malzemesi daðýtýldý. Tatvan Ýlçe Emniyet Müdürü Hikmet Baþer, amaçlarýnýn öðrencilere polisin sadece insanlarýn güvenliðini saðlamakla yetinmediðini, yeri geldiðinde imkanlar dahilinde yardýmlarda da bulunabileceðini ve halkýn her zaman yanýnda olduðunu göstermek olduðunu söyledi. Polisler tarafýndan yürütülen proje kap-

Belediye web sitesinde 'Kan Bankasý' kurdu

D

iyarbakýr'ýn Baðlar Ýlçe Belediyesi, toplumsal sorunlara çözüm ortaðý olmak ve toplumun temel sorunlarýndan biri olan kan baðýþýna ilgiyi artýrmak amacýyla kendi web sitesinde kan bankasý sistemini kurdu. Baþlatýlan bu yeni uygulamayla birlikte duyarlý yurttaþlarýn kana ihtiyacý olan hasta yakýnlarýna daha çabuk ulaþýlabilecek. Konuya iliþkin konuþan Bilgi Ýþlem Müdürü Serdar Yiðit, bölge genelinden çoðu yurttaþlarýn hastalarýný Diyarbakýr'a getirdiklerini belirterek, "Durum böyle olunca bölgeye sevki istenilen hastalarla ilgili hasta yakýnlarýnýn kan bulmada ciddi sýkýntýlar yaþadýklarýný görüyoruz. Bu konuda özellikle karþýlaþtýðýmýz problemlerin baþýnda acil hastalar için ihtiyaç duyulan kanýn bulunamamasýdýr" dedi. Belediye olarak bu soruna çözüm olmanýn yollarýný aradýk. Web sitesinde hasta yakýnlarýnýn kan ihtiyacýný karþýlayabilmek ve yurttaþlara kolaylýk saðlamak için kan bankasý sayfasý oluþturduk. Kan baðýþýnda bulunmak isteyen duyarlý yurttaþlarýmýz sitemizdeki ilgili kan bankasý baþlýklý alanýna girer. Ýsim, soy isim, telefon numarasý ve kan gurubunu yazarak, veri tabanýmýza kaydolmuþ oluyor. Kana ihtiyaç duyan yurttaþlarýmýz da ilgili alanda arama yaparak ihtiyacý olan kan gurubunu daha kolay bir þekilde bulma þansýna kavuþuyor. Herhangi bir arayýþa girmeden bu uygulama üzerinden dilediði kan gurubuna anýnda ulaþabiliyor. Bizim amacýmýz yurttaþlarýmýzýn daha fazla maðdur olmadan en kýza sürede kan ihtiyaçlarýný gidermesi. Hasta yakýnlarý belediyemizi de arayabilir ve bu konuyla ilgili görüþlerini aktarabilirler" dedi. Berat DOÐRUYOL

samýnda bu tür yardým kampanyalarýnýn devam edeceðini kaydeden Emniyet Müdürü Baþer, kendisinin de bir köy okulunda okuduðunu ve verilen destekler sayesinde bugün emniyet müdürü olduðunu anlattý.

'Görevimiz sadece güvenlik deðil' Polisin tek görevinin sadece insanlarýn güvenliðini saðlamak olmadýðýna vurgu yapan Baþer, "Elimizden geldiðince her zaman halkýmýzýn yanýnda yer alýyoruz. Halkýmýzla oturup sohbet ediyoruz, onlarýn sorununu dinliyor ve birlikte sorunlara çözüm arýyoruz. Bugünde

öðrencilerimizle birlikteyiz. Elimizden geldiðince öðrencilerimizi ziyaret edip onlarýn ihtiyaçlarýný gidermeye çalýþýyoruz. Daha öncesinde baþka okullarda ufak çaplý yardým kampanyalarýmýz olmuþtu. Bugünde YÝBO öðrencilerimize kýrtasiye malzemeleri daðýttýk. Ýnþallah bu ekipmanlar öðrencilerimize faydalý olur" dedi. Milli Eðitim Müdürü Mahfuz Bayar ise, anlamlý bir yardým kampanyasýna imza atan Tatvan Emniyet Müdürlüðü'ne teþekkürlerini iletti. Kýrtasiye malzemelerini alan öðrenciler de, polis aðabeylerine ayrý ayrý teþekkür ettiler. ÝHA

Þýrnak Valisi Kürtçe öðreniyor Þ

ýrnak Valisi Hasan Ýpek, bölge halký ile daha iyi iletiþim kurabilmek için Kürtçe öðrenmeye baþladýðýný açýkladý. Aðrýlý bir arkadaþýnýn kendisine Kürtçe gramer kitabý hediye ettiðini belirten Vali Ýpek, nüfusunun yüzde 99'nun Kürt kökenli vatandaþlarýn oluþturduðu bir yerde insanlarýn Türkçe'yi ilk olarak okullarda öðrendiðini söyledi. Çözüm süreciyle bölgedeki yakýnlaþmanýn daha da çoðaldýðýný ifade eden Vali Ýpek, "Kürtçe ana dilde eðitimi Türkiye'de ilk defa Þýrnak'ta baþlatýlacak. Özel bir okulumuz bu konuda çok ciddi hazýrlýklar içinde. Artýk Kürtçe'nin her yerde konuþulmasý ve insanlarýn konuþulabilmesi

sebebiyle iletiþime geçmemiz lazým. Ama bazen burada gerçekten de zorunlu. Batýdaki insanlar lüks olsun diye Kürtçe konuþuyoruz diye düþünebiliyorlar ama öyle deðil burada insanlarla iletiþim kurabilmek için özelikle yaþlýlarla camiye gittiðimizde iletiþim saðlayabilmemiz için Kürtçeyi çok iyi derecede öðrenmemiz lazým. Ayrýca halk ile bütünleþmek onlar ile ayný dili konuþmak için ilin valisi olarak en önemli görevlerimden birisi onlar ile iletiþime geçmem lazým onun için de Kürtçe'yi iyi bir þekilde öðrenmem gerekiyor" dedi. ÝHA

'Peygamber Efendimiz en güzel öðretmendi' Dicle Üniversitesi'nde peygamber efendimizin hayatýna ve gelmiþ geçmiþ en güzel öðretici olduðuna dikkat çekmek için 'Peygamber efendimiz de bir öðretmendi' adlý bir program gerçekleþtirildi.

P

rogramda konuþan Yar. Doç. Dr. Ali Budak, "Bizim dinimiz sadece camide olan bir din deðildir. Bizim dinimiz hem sokaðýn içindedir, hem devlet idaresinin içindedir. Hem sosyal hayatýn içindedir ve hem de aile hayatýnýn içindedir. Kýsacasý Ýslam, bizim bir hayat nizamýmýzdýr ve sadece ibadetle alakalý bir þey deðildir. Ýslam sadece ahlakla alakalý bir þey de deðildir. Ýslam bizim her alanýmýzdadýr. O yüzden yarým yamalak Müslüman olmamak lazým. Eðer Allah'ýn Resulünü örnek almak istiyorsak, hayatýmýzýn her alanýnda O'nu örnek almamýz gerekir" dedi.

'Hayatýn her alanýný kapsýyor' Peygamberimizin öðretmenliðinin sadece kendi evinde veya Mescid-i Nebevi'de olmadýðýný dile getiren Budak, Allah Resulü'nün öðretmenliðinin hayatýn her alanýný kapsadýðýna vurgu yaparak, "Bizim öðretmenimiz

Allah'ýn Resulü'dür. Bizim öðretmenimiz öyle bir öðretmendir ki günümüzün Eðitim ve Öðretim sistemlerinden en büyük farký, onlar sadece akla hitap eder. Onlar sadece nefse hitap eder. Ama bizim Peygamberimiz, hayatýmýzýn her alanýnda ne yapmamýz gerektiðini bildirmiþtir. O bizim hem kalbimize, hem ruhumuza hitap eder. O bizim nefsimizi ve aklýmýzý doyurduðu gibi, bizim gönlümüzü de kalbimizi de doyurur. Onun amacý iyi bir vatandaþ yetiþtirmek deðil, iyi bir Müslüman yetiþtirmektir" þeklinde konuþtu. Peygamber Efendimizin þimdiki eðitim ve öðretim metotlarýný 14 asýr önce uyguladýðýný dile getiren Budak, Peygamberimizin söylediði her þeyi, önce kendi hayatýnda yaþadýðýna, yaþamadýðý þeyleri ise insanlara anlatmadýðýna dikkat çekti. Peygamberimizin öðretim metotlarýndan örnekler veren Budak, yaptýðý dua ile programa son verdi. ÝLKHA


Ýç-Dýþ Politika

29 KASIM 2013 CUMA

9

Þaxa Îzmirê ya ASKONê û HKIFê protokola hevkariyê îmze kirin D

i navbera Þaxa Îzmirê ya Komeleya Bazirganên Þêrên Anadoluyê (ASKON) û Yekîtiya Îxracatkar û Îthalatkarên Kurdistanê de protokola hevkariyê hat îmzekirin.Merasima îmzeyê li bajarê Silêmaniyeya Herêma Kurdistana Iraqa Fedral (HKIF) hat kirin. 14 bazirganên ku girêdayî Þaxa Îzmirê ya ASKONê ne û hin bazirganên herêmê beþdarî merasima îmzeyê bûn. Serokê Þaxa Îzmirê ya

ASKONê Zekeriya Hazirbûlan destnîþan kir ku piþtî serdana Serokê HKIFê Mesûd Barzanî ya li Diyarbekirê ev protokol hatiye îmzekirin.Hazirbûlan diyar kir ku ji bo ku ticaret pêþkeve û rê li ber bazirganên ku dixwazin îxracatê bikin vebe serdana xebatê kirine û ji bo pêwendiyên ku li herêmê danîne jî kêfxweþiya xwe destnîþan kir.Hazirbûlan diyar kir ku vekirina deriyên nû yên di

navbera Iraq û Tirkiyeyê de dê ticaretê pêþve bibe û wiha peyivî: "Vekirina deriyên nû zehf girîng e. Vê gavê tenê deriyek heye. Ji ber vê jî têrê nake û li ber deriyê sînor qerebalix çêdibe û mal û melzeme dereng tên teslîmkirin. Ticareta Tirkiyeyê ya sala 2012an nêzî 12 milyar dolarî ye. Dê piþtî vekirina deriyên nû ev bibe du qat." Di merasima îmzekirinê de Serokê Yekîtiya Îxracatkar û Îthalatkarên Kurdistanê Þêx

Mistefa Evdirrehman Evdila jî axivî û ji bo pêþketina ticareta di navbera her du dewletan de kêfxweþiya xwe diyar kir û wiha axivî: "Li Kurdistanê 2 hezar û 670 þirketên biyanî kar dikin û ji van þirketan hezar 232yê wan jî yên Tirkiyeyê ne. Ev jî girîngiya ticaretê ya di navbera Tirkiye û Iraqê de nîþan dide. Înþellah di hemû qadan de ev hevkarî bidome û ticaret pêþkeve. Ji bo vê em hewl didin." AA

"Mudaxeleya li ser axaftina Xanimefendiyê rast nîne" Serokê CHPê Kiliçdaroglû mudaxeleya Parlementerê CHPê yê Tûnceliyê Genç ya li ser axaftina xanima Serokwezîr Erdogan Emîne Erdogan nirxand.Serokê CHPê Kemal Kiliçdaroglû li ser mudaxeleya Parlementerê CHPê yê Tûnceliyê Kamer Genç ya li ser axaftina xanima Serokwezîr Recep Tayyîp Erdogan

Emîne Erdogan got ku "Mudaxeleya li ser axaftina Xaminefendiyê rast nîne." Kiliçdaroglû Odeya Bazirganiyê ya Balikesîrê ziyaret kir û li wir bersiva pirsên rojnamevanan da. Mudaxeleya Genç ya li ser axaftina Emîne Erdogan hat bibîrxistin, Kiliçdaroglû li ser vê yekê wiha axivî: "Mudaxeleya li ser

axaftina Xaminefendiyê rast nîne. Mudaxeleya li ser axaftina jinekê rast nîne. Civîna li Balyozxaneya Japonyayê hat kirin, her wekî ku li xaka Japonyayê hatibe kirin e. Ango Balyozxaneya Japonyayê cihekî wisa ye ku serdestiya Japonyayê li wir heye. Ji ber vê yekê mudaxele rast nîne lê rastiyeke din jî heye; muda-

xeleya ku li Kamer Genç kirin jî rast nîne. Ango du xeletiyên cuda hene, ji her du xeletiyan rastiyek derneket. Kurtasiya vê yekê ev e." Rojnamevanekî pirsa 'Der barê Genç de dê pêvajoya disîplînê bidin destpêkirin an na' kir, li ser vê pirsê Kiliçdaroglû got ku "Ev bûyer bi komê re eleqedar e." AA

Kürtçe haberlerin Türkçesi

ASKON Ýzmir Þubesi'nden IKBY'de iþbirliði protokolü A

nadolu Aslanlarý Ýþ Adamlarý Derneði Ýzmir Þubesi ile Kürdistan Ýthalatçýlar ve Ýhracatçýlar Birliði arasýnda iþbirliði protokolü imzalandý.Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Süleymaniye kentindeki imza törenine ASKON Ýzmir Þubesi'ne baðlý 14 iþ adamý ile bölgenin önde gelen iþ adamlarý katýldý. ASKON Ýzmir Þube Baþkaný Zekeriya Hazýrbulan, yaptýklarý protokolün IKBY Baþkaný Mesut Barzani'nin Diyarbakýr ziyaretinin eseri olduðunu söyledi. Ticaret hacmini artýrmak ve ihracat yapmak isteyen iþ adamlarýna öncülük

etmek amacýyla çalýþma ziyareti gerçekleþtirdiklerini belirten Hazýrbulan, bölgedeki temaslarýndan duyduklarý memnuniyeti dile getirdi. Hazýrbulan, Türkiye ile Irak arasýnda açýlmasý gündemde olan yeni sýnýr kapýlarýnýn, ticaret hacmini artýracaðýna inandýðýný ifade ederek, þunlarý söyledi:"Yeni kapýlarýn açýlmasý çok önemli. Hali hazýrda sadece bir sýnýr kapýsý var. Bu da kapýda kuyruklarýn uzamasýna neden oluyor. Kapýdaki izdiham nedeniyle ticari mallarýn teslim süresi uzuyor. Türkiye'nin 2012 yýlý ticareti, 12 milyar dolar civarýndaydý. Yeni kapýlarla birlik-

te bu rakamýn iki katýna çýkacaðýný tahmin ediyoruz."Ýmza töreninde konuþan Kürdistan Ýthalatçýlar ve Ýhracatçýlar Baþkaný Þeyh Mustafa Abdurrahman Abdullah ise iki ülke arasýndaki ticaretin geliþmesinden duyduðu memnuniyeti dile getirerek "Kürdistan'da faaliyet gösteren 2 bin 670 yabancý þirketten bin 232'si Türkiye firmasýdýr. Bu da Türkiye ile olan ticaretin önemini ortaya koyuyor. Bütün alanlarda bu iþbirliðinin sürmesi ve ticaretin geliþmesini arzuluyoruz. Bunun için çabalýyoruz" þeklinde konuþtu. AA

"Hanýmefendinin konuþmasýna müdahale etmek doðru deðildir" C

HP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn eþi Emine Erdoðan'ýn konuþmasýna müdahale etmesine iliþkin, "Hanýmefendinin konuþmasýna müdahale etmek doðru deðildir" dedi.Balýkesir Ticaret Odasýný ziyaret eden Kýlýçdaroðlu, gazetecilerin sorularýný yanýtladý.Kýlýçdaroðlu, Genç'in, Erdoðan'ýn konuþmasýna müdahale etmesinin hatýrlatýlmasý üzerine þöyle konuþtu: "Hanýmefendinin konuþmasýna müdahale etmek doðru deðildir. Bir kadýnýn konuþmasýna müdahale etmek doðru deðildir. Japonya Büyükelçiliði'nde yapýlan toplantý, Japonya'nýn topraklarýnda yapýlmýþ bir toplantý sayýlýr. Yani Japonya Büyükelçiliði, Japonya egemenliðinin olduðu yerdir. Dolayýsýyla müdahale doðru deðildir ama bir gerçek daha var; Kamer Genç'e yapýlan müdahale de doðru deðildir. Oradaki polisler tarafýndan yapýlan müdahale de doðru deðildir. Yani iki ayrý yanlýþ

var, iki yanlýþtan bir doðru çýkmadý. Ýþin özeti bu."Bir gazetecinin, Genç hakkýnda disiplin sürecinin iþletilip iþletilmeyeceði sorusunu ise Kýlýçdaroðlu, "Bu, grupla ilgili bir olay" diyerek yanýtladý.AA

Yýlmaz, Bedelli gündemimizde yok M

illi Savunma Bakaný Ýsmet Yýlmaz, Genelkurmay Baþkanlýðý'ndan, "Silahlý Kuvvetler'deki kadro durumumuz þu sayýya düþmüþtür, bundan fazlasýna gerek yoktur" diye bir görüþ gelmediði sürece, mevcut durum itibariyle bedelli ve askerliðin süresini indirme gibi bir çalýþmalarýnýn olmadýðýný bildirdi.Bakan Yýlmaz, bedelli askerlikle ilgili sorularý da yanýtladý. Askerlik süresini 15 aydan 12 aya indirdiklerini anýmsatan Yýlmaz, 1 Ocak 2014'ten itibaren de uygulamaya geçeceðini dile getirdi. Yýlmaz, 70 bine yakýn Mehmetçiðin bu yasadan yararlanacaðýný bildirdi.Yýlmaz, yeni bir bedelli çalýþmalarýnýn ve yedek subaylýðýn süresini 6 aydan 45 aya indirme çalýþmalarýnýn bulunmadýðýný vurguladý. Yýlmaz, sözlerini þöyle sürdürdü:"Bedelli çalýþmamýz niye yok: Bizim 500-600 bin arasýnda bir bakayamýz, yoklama kaçaðýmýz var. Askere gelmeme gerekçesi 'Ha bedelli çýkacak'. Gerek af, gerek bedelliyi çok dile getirmemek lazým. Getirirseniz, o zaman askere gitme düþüncesi olanlar, 'bedelli çýkýyor ben gitmeyeyim, bedellinin yaþý düþüyor gitmeyeyim' Bizim istediðimiz bir durum deðildir. Milli Savunma Bakanlýðý olarak ne askerliðin süresinin düþürülmesi ne de yeni bedelli çalýþmamýz yok.

Numan Kurtulmuþ, bir sosyal vakaya dikkat çekiyor. Þahsi görüþü olduðunu dile getirdi. "Soru üzerine Yýlmaz, 25 yaþa indirme çalýþmalarýnýn da olmadýðýný söyledi. "Olmayacak mý?" sorusuna ise Yýlmaz, "Genelkurmay Baþkanlýðý, yeniden bir yapýlanma yaparsa, 'Silahlý Kuvvetler'deki ihtiyaç mevcudumuz, kadro durumumuz þu sayýya düþmüþtür, bundan fazlasýna gerek yoktur' diye bir açýklama, görüþ bize iletmediði sürece þu anki mevcut durum itibariyle bizim ne bedelli çalýþmamýz ne de farklý alanlardaki askerliðin süresini indirme gibi bir çalýþmamýz vardýr" karþýlýðýný verdi.AA


10

29 KASIM 2013 CUMA

Ýç-Dýþ Politika

'Koltuklar zafere götürmez'

BDP Eþ Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, ''Koltuklar bizi zafere götürmez, demokratik cumhuriyet bizi zafere götürür. Ýnþallah þehitlerimize verdiðimiz kurtuluþ sözünün yerine gelmesi çok yakýndýr'' dedi. kendini onurunu koruyor, 'bu çetelere teslim olmuyoruz' diyorlar. Halkýmýz orada ne kimsenin malýna ne de kimsenin canýna saldýrýyor. Sadece kendisini koruyor. Doðubayazýt meydanýndan Rojava'ya selam olsun" þeklinde konuþtu.

'Kamer Genç canlý bomba'

Dýþiþleri Bakanlýðý'na tepki Dýþiþleri Bakanlýðý'nýn Rojava'ya gidilmesine izin vermemesine tepki gösteren Demirtaþ, "Siz kim oluyorsunuz da geçici yönetime izin vermeyiz diyorsunuz. Senin babanýn özel mülkümü ki izin vermiyorsun. Rojava halký senden izin mi istedi. Sizle ortaklarýnýz artýk birbirinize girmiþsiniz, o yüzden artýk Ankara'da durmuþsunuz 'izin vermiyoruz' diyorsunuz. Bugün Ýmralý'da baþkan Apo'yla görüþeceksiniz. Her yeri dolaþýp çözüm sürecinin

E

nerji Bakaný Taner Yýldýz, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn eþi Emine Erdoðan'ýn Japonya Milli Günü resepsiyonunda konuþmasýna tepki gösteren CHP'li Kamer Genç için "O bir canlý bomba" dedi. CHP'li Kamer Genç'in, Emine Erdoðan'ýn Japonya Milli Günü resepsiyonunda yaptýðý konuþma sýrasýnda tepki göstermesi üzerine çýkan tartýþma hala sýcaklýðýný koruyor. O gece orada olan ve Kamer Genç'e tepki gösterip salondan çýkarýlmasýný isteyen Enerji Bakaný Taner Yýldýz, Genç ile ilgili eleþtirilerini sürdürüyor. Yýldýz, son olarak CHP'li vekil için 'Kamer Genç canlý bomba' þeklinde yorum yaptý.

O gece neler oldu? Resepsiyonda Enerji Bakaný Taner Yýldýz ile CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç arasýnda arbede yaþandý. Tartýþma, Baþbakan Erdoðan'ýn eþi Emine Erdoðan'ýn konuþma yaptýðý sýrada, Kamer Genç'in tepki göstermesi üzerine çýktý. Kamer Genç'i korumalar uzaklaþtýrmaya çalýþtýðý sýrada arbede yaþandý. Enerji Bakaný Taner Yýldýz da Genç'e tepki gösterdi. Emine Erdoðan, olayýn ardýndan Kamer Genç hakkýnda "Kendisini rezil etti" yorumu yaptý. Taner Yýldýz ise "Kamer Genç'in Emine Haným'a tavrýna tepki göstermezsem olmazdý" ifadesini kullandý.

B

arýþ ve Demokrasi Partisi (BDP) Eþ Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, Aðrý'nýn Doðubayazýt ilçesinde BDP siyaset akademisinin açýlýþý gerçekleþtirdi. Van-Çaldýran yol ayrýmýnda yüzlerce araçlýk konvoyla karþýlanan Selahattin Demirtaþ, Büyük Aðrý Caddesi'nde bulunan akademi merkezine geçti. Akademi açýlýþý gerçekleþtirildikten sonra yürüyüþle belediye meydanýna giden Demirtaþ, "direniþin kenti" olarak tanýmladýðý Doðubayazýt'tan halka seslenmenin onur verici olduðunu belirtti. Doðubayazýt'ýn çok uzun yýllardýr görkemli bir

güzelliðinden bahsedeceksiniz ama baþkan Apo'nun Rojava çizgisini kabul etmeyeceksiniz. Bunlar Kürtün güçlüsüyle barýþ yapmak istemiyorlar. Karþýlarýnda güçsüz, el baðlamýþ Kürt istiyorlar. Baþbakan diyor ''bunlarýn dili yasaktý ben dillerini verdim ama bunlar daha BDP'ye oy veriyorlar''. Yani AK Partili deðilsek Kürt olamaz mýyýz. Rojava AK Partili deðil diye Kürdistan olamaz mý? Buna izin vermeme gibi bir hakkýnýz mý var. Ýzin vermezseniz ne yapacaksýnýz? Hele bir dön bir bak oradaki Rojava halký senden izin mi istedi. Sana izin baþvurusu mu yaptý. Þimdi kendini cihanýn padiþahý sanýyor ya sen burada daha vatandaþýna söz geçiremiyorsun" ifadelerini kullandý. ÝHA

mücadelenin serhat ayaðýnda öncülük yaptýðýný ifade eden Demirtaþ, "Yakýn bir zamana kadar, 'Kürt halkýný yok ettik, bitirdik' diyenler, bugün Ortadoðu'da Kürdistan gerçeðini tanýmadan, kabul etmeden tek bir adým bile atamýyorlar. Artýk Ortadoðu'da yüzyýldýr yok sayýlan Kürdistan'ýn üstünden ölü topraðý kalkmýþtýr. Halka sýrtýný vermeden yapýlan her þey boþtur. Koltuklar bizi zafere götürmez, demokratik cumhuriyet bizi zafere götürür. Ýnþallah þehitlerimize verdiðimiz kurtuluþ sözünün yerine gelmesi çok yakýndýr. Bakýn Rojava'da halkýmýz

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


Kazanan taraf olmak istiyoruz

29 KASIM 2013 CUMA

11

Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor Seyrantepe Tesisleri'nde teknik direktör Turhan Özyazanlar, yönetiminde sabah saatlerinde ýsýnma koþusu ve streching hareketleriyle antrenmana baþladý.

B

ayrampaþaspor karþýlaþmasýnda ilk 11'de forma giyen futbolcular rejenerasyon çalýþmasý yaparak antrenmaný tamamladý. Diðer kýmýzý- Yeþilli futbolcular ise, dar alanda çift kale oyun çalýþmasý yaptý. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor, ilk yarýnýn son dört maçýný kazanarak devre arasýna avantajlý girmek istiyor. Futbol Þube Sorumlusu Cemal Doðrul, yakaladýklarý çýkýþý ilk yarýnýn son 4 maçýnda da sürdürmek istediklerini söyledi. Ýyi bir takým olduklarýný hep söylediklerini ancak zaman

'RÝTMÝMÝZÝ YAKALADIK'

zaman beklenmedik kötü sonuçlar alarak hayal kýrýklýðý yarattýklarýný belirten Doðrul, son haftalardaki galibiyetlerle tekrar hedef büyüttüklerini ifade etti.

Doðrul,"Sezon baþýndan buyana çok iyi bir takým olduðumuzu söylüyorduk. ve bu sözümüzün arkasýndayýz. Ancak zaman zaman aldýðýmýz kötü sonuçlar, sýkýntý yaþamamýza neden oldu. Bu nedenle çok üzüldük. Fakat son üç haftada aldýðýmýz galibiyetler hem moralimizin düzelmesini saðladý hem de hedeflerimizin tekrar büyümesine yol açtý. Þimdi önümüzde dört kritik maç var. Ýlk yarýnýn son dört maçýnýn ikisini evimizde diðer ikisini ise deplasmanda oynayacaðýz. Bu

dört maçýn tamamýný kazanýp ligin ilk yarýsýný çok iyi bir yerde tamamlamak istiyoruz."dedi.

'EÐER BU MAÇI KAZANIRSAK..' Hafta sonunda Tepecikspor ile deplasmanda karþýlaþacaklarýný hatýrlatan Doðrul, þöyle dedi:"Bu hafta sonu Ýstanbul'da Tepecikspor ile karþýlaþacaðýz. Bu maçýn hazýrlýklarýný kendi tesislerimizde sürdürüyoruz. Bu maça büyük önem veriyoruz. Eðer bu deplasman maçýný da kazanýrsak çok rahatlarýz. Tek hedefimiz 3 puandýr." Taþkýn Civelek

Yönetim: Her maçýmýz final olacak Erganispor taraftarlarýnýn desteðiyle kazanmak istiyor. Yönetim,"3 puandan baþka düþüncemiz yok. Tüm taraftarlarýmýzý maça davet ediyoruz." dedi. ldýk. Þimdi 3 maçta 3 basamak B yukarýya yükseldik. Bu hafta da

S

Hakemler Ordu ve Sivas'tan

por Toto 2.Lig Kýrmýzý Grup ve 3.Lig 3.Grup'ta 14.ve 15 hafta maçlarýný yönetecek hakemler açýklandý. Diyarbakýrspor A.Þ Menemen Belediyespor- maçýný Ordu , Tepecikspor A.Þ. -Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor maçýný ise Sivas bölgesi hakemleri yönetecek.

DÝYARBAKIRSPOR A.Þ -MENEMEN BELEDÝYE SPOR Tarih : Pazar Stat : Atatürk Saat :13.30 Hakemler :Volkan Þener (Orta- Ordu ),Alper Gürsoy (1.Yardýmcý- Ordu), Gökhan Yumlu (2.Yardýmcý- Çorum), Ufuk Tonbul(4.hakemOrdu)

TEPECÝKSPOR A.Þ - D.BAKIR B.ÞEHÝR BLD. Tarih : Pazar Stat :Tepecik Belediye Saat :13.30 Hakemler : Adem SarýTaþ (Orta- Sivas ), Fahri Aksoy (1.Yardýmcý- Kayseri), Ali Murat Kaya (2.Yardýmcý- Sivas ), Volkan Sarýkaya (4.hakem- Kayseri)

ölgesel Amatör Lig (BAL) 2.Grup'ta geride kalan 9 haftanýn 1'ini bay geçirip,8 maçta 2 galibiyet,3 beraberlik ve 3 yenilgi alarak 9 puan kazanan Erganispor,Pazar günü kendi sahasýnda oynayacaðý Gercüþ Baðlarspor maçýna mutlak 3 puan hedefiyle hazýrlanýyor. Teknik Sorumlu Þadan Üzülmez yönetiminde hazýrlýklarýný sürdüren SarýSiyahlý takým, taraftarlarýnýn desteðini bekliyor. Yeni yönetim ve teknik heyetle ilk kez taraftarlarýn huzuruna çýkacak olan Erganispor'da Yönetim ,takýmýn ligde kalmasý için her maçýn final olacaðýný ifade ederek taraftarlardan destek istediler.

a

'ÝKÝNCÝ YARIDA FARKLI OLACAÐIZ' Kulüp Yönetimi ise ilk yarýda kalan maçlarda en iyi sonuçlarý alarak ikinci yarýda daha farklý bir takým olacaklarýný iddia etti. Yönetim ," "Biz kulübü devraldýktan sonra 3 maç oynadýk. Bunlarýn 2'sinde beraber kaldýk. Bir maç da kazandýk. Hakkari ve Kurtalanspor deplasmanlarýndan 1- 1'lik sonuçlarla berabere kaldýk. Ýçerde de rakibimizin sahaya çýkmamasý üzerine bay geçirdik. Bu hafta sahamýzda Batman Gercüþspor ile oynayacaðýz. Bu maçý da kazanarak, 4 maçta 8

puana ulaþacaðýz. Asýl amacýmýz devre arasýna kadar rakiplerimiz ile olan puan farkýný en aza indirmek ve devre arasýnda yapýlacak olan nokta transferlerle ligde kalmayý

Milli takým ekibi yakýn takipte Futbolda milli takýmlarda görev yapan 6 antrenör, bu hafta sonu PTT 1. Lig ve Spor Toto 2. Lig'de oynanacak 12 maçý izleyecek.

T

ürkiye Futbol Federasyonu'ndan yapýlan açýklamaya göre, her antrenör bir PTT 1. Lig'den, bir de Spor Toto 2. Lig'den karþýlaþmayý tribünden takip ederek, oyuncularýn son form durumlarýný yakýndan takip edecek. 1. Lig'de yarýn oynanacak Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor-Adana Demirspor maçýný Ahmet Ceyhan, Mersin Ýdmanyurdu-Samsunspor karþýlaþmasýný Adnan Örnek, OrdusporBalýkesirspor müsabakasýný Güngör Þahinkaya ve Manisas-

por-Gaziantep Büyükþehir Belediyespor maçýný ise Ýsmail Demiriz'in izleyeceði, Pazar günü yapýlacak Karþýyaka-1461 Trabzon maçýnda Turan Sofuoðlu ve Adanaspor-Bucaspor karþýlaþmasýnda da Þenol Ustaömer'in görev yapacaðý bildirildi. Spor Toto 2. Lig Beyaz

Grup'ta 30 Kasým Cumartesi günü oynanacak Sarýyer-Ýnegölspor maçýný Þenol Ustaömer, 1 Aralýk Pazar günü yapýlacak Giresunspor-Dardanelspor karþýlaþmasýný Güngör Þahinkaya ve Kartalspor-Konya Anadolu Selçukluspor maçýný da Adnan Örnek'in takip edeceði kaydedildi. Spor Toto 2. Lig Kýrmýzý Grup'ta ise 30 Kasým Cumartesi günü yapýlacak Altýnordu-Bandýrmaspor maçýnda Turhan Sofuoðlu, 1 Aralýk Pazar günü oynanacak Tepecikspor-Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor maçýnda Ahmet Ceyhan, Bayrampaþa-Körfez Futbol Kulübü müsabakasýnda ise Ýsmail Demiriz'in tribünde olacaðý belirtildi.

garantiye almaktýr.

'HERKESTEN DESTEK BEKLÝYORUZ' Yönetim olarak takýmý son sýrada

Batman temsilcisini yenerek 2 basamak daha yukarý çýkmak istiyoruz. Ancak devre arasýnda çok iyi transferlerle takýmý bu sezon Bölgesel Amatör liginde tutmaktýr. Ancak, devre arasýnda kimsenin akýna gelmeyen transferleri Ergani'ye getireceðiz.Rakibimizin cezasý nedeniyle Kurtalanspor maçýný Mardin'de oynadýk. Burada gerek maçtan önce ve gerek maçtan sonra bizlere karþý gösterdikleri misafirperverlik ve centilmenlikten dolayý Mardinspor Kulübü yönetim kuruluna teþekkür ediyoruz. Ayrýca Kýzýltepe Kaymakamý Erganili hemþerimiz Erdoðan Ermiþ, Ýçiþleri Bakaný Sayýn Muammer Güler'in Mardin'de olmasý nedeniyle yoðun programýna raðmen gelip maçý izledi. Takýmýmýza ilgi göstermesi bizleri fazlasýyla sevindirdi. Kendisine ayrýca teþekkür ediyoruz. Ayrýca Milletvekillerimiz, kaymakamýmýz Erdinç Yýlmaz ve Belediye Baþkanýmýz Fesih Yalçýn, STK'dan destek bekliyoruz. Bu takým sadece yönetim kurulu ve Ergani ilçesinin takýmý olmayýp bütün Diyarbakýr halkýnýn takýmýdýr" ifadesi kullanýldý.

Sahibinden Satýlýk Lüx Daireler - 4.Katta bulunan 2 adet daire - 3 Oda- 1 Salon - Ana cadde üzeri - Durak, Alýþveriþ merkezi - Okul - Islak zemin granit - Odalar parke, Net : 150 m2 Karayollarý Kantar kavþaðý Umut apt. Ziraat Bankasý Bitiþiði

0531 992 72 64


12

CMYK

29 KASIM 2013 CUMA

Diyarbakýrspor A.Þ, Pazar günü konuk edeceði ligin namaðlup tek takýmý olan Menemen Belediyespor maçýnýn hazýrlýklarýný seyrantepe tesislerinde sürdürüyor.

T

eknik direktör Altýnsoy, düz koþunun ardýndan takýmý iki gruba ayýrdý. Futbolcular, kalecilerden Serkan ve Ali'nin koruduðu kaleleri adeta þut bombardýmanýna tuttu. Altýnsoy zaman zaman nasýl þut atýlmasý ve zamanlama konusunda oyuncularýný uyardý. Gol atanlarý tebrik eden Altýnsoy, atamayanlarýn ise daha dikkatli olmasýný istedi. Forvet oyuncularýn gol yüzdesinin yüksek olmasý dikkatlerden kaçmadý. Ýdmanýn son bölümünde forvet ve defans oyuncularýný ayrý çalýþtýrdý.

Avantaj kaybettik düzelmemiz zor Diyarbakýrspor A.Þ Menemen Belediyespor'u yenip liderle puan farkýný azaltarak zirve yarýþýna yeniden iddialý olmanýn ve rakibine ilk yenilgisini tattýrmanýn hesaplarý yapýlýyor. Dün

kü idmandan önce futbolcularla toplantý yaparak deðerlendirmelerde bulunan teknik heyet, Tuzla maçýnda yapýlan hatalarý anlattý ve Menemen maçýnda herkesin tüm benliðiyle mücadele etmesi istendi. Teknik Direktör Namýk Altunsoy, bazý maçlarýn teknik ve taktiðinin olmayacaðýný vurgulayarak, "Futbolcu kendiliðinden motive olur. Tuzlaspor maçýný kaybederek büyük avantaj kaybettik ama 24 puaný kazanan da bu takým. Yarýþýn içinde olmak istiyorsak bu hafta kazanacaðýz. Herkes her þeyini ortaya koyacak, kazanmak adýna her þeyi yapacak. Bu ruhu yakalamamýz lazým. Bu hafta sahada böyle bir ruhla mücadele eden takým görmek istiyoruz. Ýnþallah futbolcular da gerekeni yapacaðýz" dedi. Öte yandan çift kale maçýnda girdikleri

pozisyonda 2 oyuncu Atilla Erel ve Samet Hasan'ýn sakatlanmasý teknik heyeti üzdü. Akýn ve Doðancan'ýn daha önce ligin ilk yarýsýný kapattýðý yeþilkýrmýzýlý takýmda Atilla ve Samet'in de ligin ilk devresini kapattýðý açýklandý. Teknik heyetin performansýndan memnun olmadýðý Ýbrahim Ýdis ile de yollar ayrýldý. Ýbrahim'le karþýlýklý olarak anlaþýlýrken, devre arasýnda baþka takýmla anlaþmasý halinde alacaklarýna karþýlýk bonservisinin verileceði öðrenildi. Pazar günü oynanacak Menemen Belediyespor maçýnýn bilet fiyatlarý da kale arkasý ve maraton için 2 TL, kapalý için 5 TL ve VÝP için 10 TL olarak açýklandý.

DTB, DTSO'yu farklý yendi Diyarbakýr'da ticaret kurumlarý arasýnda iletiþim ve diyalog ortamýnýn güçlendirilmesi adýna futbol turnuvasý düzenlendi.

D

iyarbakýr Ticaret Borsasý ile Diyarbakýr KOSGEB Hizmet Müdürlüðü tarafýndan oluþturulan futbol takýmý ile Diyarbakýr Ticaret ve Sanayi Odasý ile Karacadað Kalkýnma Ajansý futbol takýmý kurumlar arasý iletiþim ve Koordinasyonu güçlendirmek amacýyla futbol maçý düzenledi. Kurumlar arasý iletiþim ve diyalog ortamýnýn daha güçlenmesi amacýyla Diyarbakýr Sanayi ve Ticaretine farklý

Spor Toto 2.lig Kýrmýzý Grup

bir boyut kazanýlmasý amaçlanan turnuvada Diyarbakýr Ticaret Borsasý ile Diyarbakýr KOSGEB Hizmet Müdürlüðü tarafýndan oluþturulan futbol takýmý büyük bir üstünlükle maçýn galibi geldi. Kayapýnar Belediyesi Spor Kompleksinde on bir kiþilik takým halinde yapýlan ve kýran kýran maçta ilk yarý beraberlikle sonuçlandý. Ýkinci yarýda KOSGEB Hizmet Müdür-

Yolspor, Gürmeli Belediyespor maçýna hazýrlanýyor

Bölgesel Amatör Liginde mücadele eden Yolspor hafta sonu sahasýnda oynayacaðý Gürmeli Belediyespor maçý hazýrlýklarýna hýz verdi.

Y

olspor Teknik Direktörü Ýbrahim Tungaç, her maçýn kendileri için final niteliði taþýdýðýný söyledi. Tungaç, Gürmeli Belediyespor'u kendi sahamýzda yenerek haftayý 3 puanla kapatmak istiyoruz. Gürmeli Belediyesporu yenerek þampiyonluk yarýþýndaki iddialarýný ortaya koyduklarýný belirterek, hem içerde hem dýþarda maç kazanan bir ekip olacaklarýný ifade etti. Tungaç, þunlarý kaydetti: "Bu da bizim þampiyonluða ne kadar inandýðýmýzý gösteriyor. Bizim için her maç final niteliði taþýyor. Ýç ve dýþ saha ayrýmý yapmadan önümüze çýkan tüm rakiplerimizi yenip þampiyonluk hedefimizi yakalamak istiyoruz. Bunun için de çok çalýþýyoruz. Gürmeli Belediyespor maçý hazýrlýklarýmýzý sürdüreceðiz. Hafta sonunda evimizde oynayacaðýmýz bu maçý da kazanýp zirveye bir adým daha yaklaþmak istiyoruz" dedi. CMYK

lüðü Kobi Uzmaný Zülfikar Altunbað ile Diyarbakýr Ticaret Borsasý Basýn Yayýn Sorumlusu Ramazan Demir'in attýðý 8 gol ile maç 13'e 5 sonuçlandý. KOSGEB Kobi Uzmaný Zülfikar Altunbað, yaptýðý açýklamada maçýn asýl amaçlarýnýn personeller arasýnda iletiþim ve motivasyonu artýrmak olduðunu belirterek, "Diyarbakýr'ýn Sanayi ve Ticaretine, Kalkýnmasýna yön verin ilimizin önemli kurumlarýn bir araya getirerek personel arkadaþlarýmýzýn kaynaþmasýný saðlamaktýr.Skor ve galibiyet bizler için çok önemli deðildir.Bu birlik ve beraberliði sürdüreceðiz" dedi.

Spor Toto 3.Lig 3.Grup TAKIMLAR

29 11 2013 gazete sayfaları  
29 11 2013 gazete sayfaları  
Advertisement