Page 1

CMYK

Hava destekli uyuþturucu operasyonu D

iyarbakýr polisi tarafýndan Dicle Nehri kýyýsýnda bulunan Hevsel Bahçeleri mevkiinde helikopter ve bot destekli büyük uyuþturucu operasyonu düzenlendi. 3’te

Buldan "Suriye tezkeresine hayýr diyeceðiz"

B

DP Grup Baþkanvekili Pervin Buldan, "Suriye için TBMM'ye gelecek tezkereye hayýr oyu vereceðiz" dedi. Aralarýnda DTK Eþ Baþkaný Aysel Tuðluk, Grup Baþkanvekili Buldan, Nusaybin Belediye Baþkaný Ayþe Gökkan, Mardin BDP Ýl Baþkaný Reþat Kaymaz, il ve içe yöneticilerinin de olduðu grup Mitanni Kültür merkezinde bir araya geldi. 7’de

7 ayda cözemezsin A

k Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Avukat Aydýn Altaç Baþkan Yardýmcýsý Adnan Nabikoðlu ile birlikte Olay Gazetesi'ni ziyaret etti. Altaç, gündeme iliþkin açýklamalarda bulundu. Aydýn Altaç çözüm süreciyle ilgili yaptýðý konuþmada, "100 yýllýk sorunu 7 ayda çözemezsiniz. 1 Eylül tarihini göstermek, bu konuda bastýrmak doðru deðil" dedi.

Hükümet sorunu çözmekte samimi Hükümetin 12 yýldýr sorunu çözmek için çalýþmalar yaptýðýný ifade eden AK Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Aydýn Altaç, hükümetin sorunun çözümlenmesi yönünde oldukça samimi olduðunu, sorunun çözümünün kýsa sürede olmasý yönünde sýkýþtýrmanýn doðru ol-

PERÞEMBE 29 AÐUSTOS 2013

www.diyarbakirolay.com.tr

Fiyatý : 30 KR

TOKÝ baþvurularýnda izdiham Sayfa 8’de

madýðýný ifade etti. Altaç, "100 yýllýk sorunu 7 ayda çözemezsin. Ha deyince olacak bir þey deðil. Bunun ekonomik boyutu, sosyal boyutu, siyasal boyutu var.Sorunun kýsa sürede çözümlenmesi ile gili söylemleri doðru bulmuyorum. Sayan Baþbakan sorunun çözümlenmesi için büyük cesaret örneði gösterdi ve soruna el attý. Sayýn Baþbakan'a bu konuda teþekkür etmek gerek" diye konuþtu. 8’de

Batman'da kaza 4 yaralý Sayfa 4’te

Ic barýs Ortadoðu barýsýna katký sunar Diyarbakýr'da biraya gelen Diyarbakýr Ýþ Konseyi üyeleri, 1 Eylül'de düzenlenecek barýþ mitingine katýlým çaðrýsýnda bulundu. DTSO Baþkaný Sayar "Türkiye'de iç barýþýn saðlanmasý, Ortadoðu'nun sorunlarýnýn çözümüne katký sunar" dedi. Çözüm süreci ile ilgili de konuþan Ahmet Sayar, hükümetin bu süreçte toplumun beklentilerine cevap verecek adýmlarýn atmasý gerektiðini söyledi. Türkiye'de iç barýþýn saðlanmasýyla Ortadoðu'ya da yaþanan sorunlarýn çözümüne katký sunacaðýný belirten Sayar, "Nevruz'dan beridir içinde bulunduðumuz 'Kürt Sorununda Çözüm Süreci'nde belli mesafeler kat edilmiþ, hükümetten adýmlarýn beklendiði bir aþamaya gelinmiþtir. Böylesi bir dönemde, dört bir yanýmýzdaki kan ve savaþ atmosferine raðmen Kürt sorununda çözüme yaklaþtýðýmýz bu günlerde, her zamankinden daha fazla saðduyuya ve barýþ çabasýna ihtiyacýmýz vardýr. Hükümeti, barýþ ve çözüm sürecinin ilerlemesi için, toplumun beklentisini karþýlayacak yasal ve anayasal düzenlemeleri gerçekleþtirerek adým atmaya çaðýrýyoruz.

Boþanmak isteyen eþini öldürdü

D

iyarbakýr'da bir kadýn boþanmak istediði kocasý tarafýndan pompalý tüfekle öldürüldü. Kayapýnar Kaymakamlýðý yakýnýnda sabah saatlerinde iþine gitmek için evden çýkan 2 çocuk annesi N.T., kocasý tarafýndan pompalý tüfekle vurularak öldürüldü. 3’te

Öncelikle iç barýþ Bu kritik zamanlarda öncelikle kendi ülkemizdeki iç barýþý saðlayarak Ortaoðu'da sürdürülen savaþlarýn çözümüne de katkýda bulunacaðýmýzýn bilinciyle hareket etmeliyiz. Süreç, herkesin üzerine sorumluluklar yüklemektedir. Tüm halkýmýzý bu bilinçle 1 Eylül Dünya Barýþ Gününü kutlamak üzere, Diyarbakýr'da hazýrlýklarý yapýlan görkemli buluþmaya katýlmaya çaðýrýyoruz. Barýþ içinde demokratik bir ülkede yaþama özlemiyle, barýþ gününüzü kutluyoruz" diye konuþtu. 5’te

Savaþ uçaklarýnýn Suriye provasý

MSÜ Rektörü Ýnanc'tan tepki

Þekerbank'tan esnafa kredi Þ

ekerbank, 'Kapýmýz Esnafa Açýk' projesi kapsamýnda Vanlý esnafý destekliyor. Van Esnaf ve Sanatkarlar Odasý Birliði'nde (ESOB) düzenlenen protokol töreninde bir konuþma yapan Van ESOB Baþkaný Faruk Alparslan; yeni yapýlaþma yerleri, yeni yapýlan imar planlarý ve yeni oluþturulacak iþ sahalarýnýn yatýmcýlarýn tamamen elini güçleþtireceðini belirtti. 6’da

M

uþ Alparslan Üniversitesi (MÞÜ) Rektörü Prof. Dr. Nihat Ýnanç, Mýsýr'da yaþanan darbe ve insanlarýn katledilmesi ile ilgili olarak bir kýnama bildirisi yayýmlayan 18 üniversite rektörüne tepki gösteren bazý çevreleri 'düzeltilemez zekalý' olarak nitelendirdi. 5’te

S

CMYK

uriye'de yaþanan geliþmelerle ilgili merkez üs olarak belirlenen Diyarbakýr'daki 2'nci Hava Kuvvet Komutanlýðý'nda hareketlilik baþladý. 7’de

Diyarbakýr'da Yeþilay Cemiyeti þube açtý

Kayapýnar Belediyesi'nden asfalt ataðý

Baþ dönmesi ciddi rahatsýzlýk belirtisi

M

Türkiye 'Kýrmýzý' alarma geçti uriye'de düzenlendiði iddia edilen kimyasal saldýrýya askeri müdahaleyle yanýt verileceði yoðunluk kazanýrken, Türkiye'de ise Türk Silahlý Kuvvetle-

S

ri'nin (TSK) kýrmýzý alarma geçtiði belirtildi. Önceki yýl kurulan patriot füzelerinin bulunduðu illere takviye amaçlý personel gönderildiði bildirildi. 10’da

D

iyarbakýr'da, daha önce temsilcilik düzeyinde bulunan Yeþilay Cemiyeti, þube olarak hizmet vermeye baþladý. 4’te

emorial Diyarbakýr Hastanesi Kulak Burun Boðaz Uzmaný Op. Dr. Fuat Bulut, yaþanan baþ dönmelerinin hafife alýnmamasý gerektiðini belirterek, bu hastalýklarýn kulak kristallerinden kaynaklanabileceði gibi ciddi tümöral hastalýklarýn belirtisi de olabileceðini söyledi. 4’te

K

ayapýnar Belediyesi yeni yerleþim bölgeleri ve asfaltý aþýnmýþ yollarda asfalt çalýþmasý baþlattý. Eylül ayý sonunda tamamlanmasý planlanan asfalt çalýþmasýnda 60 bin ton asfalt dökümü yapýlacak. 5’te


2

Saðlýk

Obezite depresyona sokuyor 29 AÐUSTOS 2013 PERÞEMBE

Kalp damar hastalýklarý baþta olmak üzere birçok soruna yol açan obezite, fiziksel zararlarýnýn yaný sýra psikolojik yapýyý da olumsuz etkiliyor. Obezitenin sýklýkla depresyona ve diðer psikiyatrik bozukluklara yol açtýðýný belirten Uzman Psikolog Uðurkan Ulutürk günümüzde sosyokültürel ve teknolojik hýzlý deðiþimlerin yaþanmasý, kültürel çatýþmalarýn artmasý, moda ve eðilimlerin farklýlaþmasý ile yeme bozukluklarýnda ve obezitede artýþ görüldüðünü söyledi. Özellikle beden imgesine yönelik sosyokültürel tutumlardaki deðiþimin ülkemizde de yeme bozukluðu sýklýðýný artýrdýðýný vurgulayan Ulutürk, "Obezite artýyor, benlik deðeri azalýyor" dedi ve ekledi: "Obezite ile psikopatoloji arasýndaki iliþkiyi inceleyen araþtýrmalarda normal vücut aðýrlýðýna sahip olan-

lara göre obez hastalarda daha düþük benlik deðeri, özellikle depresyon, kaygý bozukluklarý, cinsel iþlev bozukluklarý, uyku bozukluklarý ve kiþilik bozukluklarý olduðu saptanmýþtýr. Obezite ile benlik deðerinin azalmasý arasýnda doðrusal bir iliþki olduðuna dair araþtýrmalar vardýr. Baðlanma kuramý bireylerin kiþilerarasý iliþkilerini açýklayan bir kuramdýr ve bu kurama göre baðlanma þekli kendine güvenle iliþkilidir. Obezite rahatsýzlýðý olan bireylerle yapýlan araþtýrmalarda güvensiz baðlanma puanlarý daha yüksek çýkmýþtýr. Bu kiþiler arasýnda güvensiz baðlananlar ise güvenli baðlananlara göre daha çok kilo ile uðraþý olan, düþük kendilik deðerine sahip, yetersizlik ve iþe yaramazlýk

duygularýný yoðun þekilde yaþayan ve diðerleri tarafýndan reddedilmeye duyarlý kiþilerdir. Güvensiz baðlanmanýn sonucu olarak çocuk ya da yetiþkin, bireyselleþmesi gerektiðinin farkýna varamaz ve kendi kiþisel deðerini ve sevilebilirliðini sorgular. Kiþisel yetersizlikle baþa çýkma isteði, yeme davranýþýyla ilgili katý bir tutuma dönüþebilir. Bu açýdan 'diyet yapmak ve kilo vermek' gücü ve kontrolü yeniden kazanmaya, kiþinin kendisini en azýndan dýþ görünüþ olarak yeniden tanýmlamasýna olanak saðlama iþlevini görebilir."

Obeziteye Sebep Olan Psikolojik Sýkýntý Çözülmeli Obezitenin tedavisinde cerrahi

veya diyet yöntemlerinin uygulandýðýný, son yýllarda ise bu tedavilere ek olarak psikolojik destek yönelimli obezite tedavisi ve psikoterapi gibi yeni tedavi modellerinin öne çýkmaya baþladýðýný söyleyen Ulutürk, obeziteyi tetikleyen ve kiþinin yemek yeme davranýþýnda bulunmasýna neden olan psikolojik sýkýntýlarýn tedavi edilmesiyle kiþinin kilolarýndan kalýcý olarak kurtulabileceðini gösteren araþtýrmalar olduðunu vurguladý. Diyete ek olarak bireysel terapi ve grup terapisi yapýlabileceðini belirten Ulutürk, biliþsel davranýþçý tedavi ile psikolojik rahatsýzlýklarýn tedavi edilebildiðini sözlerine ekledi.

Ýshale yararlý bakteri takviyesi Çeþitli etkenlere baðlý olarak vücuttaki iyi huylu bakterilerle kötü huylu bakteriler arasýnda yaþanan mücadele sonucunda ortaya çýkan ishal, iyi huylu bakteriler olan probiyotik miktarýnýn arttýrýlmasýyla tedavi ediliyor.

Her 100 kiþiden 4’ünde panik atak görülüyor Doktor Hüsnü Menteþoðlu, genç kadýnlarda erkeklere göre üç kat daha fazla panik atak belirtilerinin olduðunu söyledi. Denizli Devlet Hastanesi Ruh Saðlýðý ve Hastalýklarý Uzmaný Doktor Hüsnü Menteþoðlu, genç kadýnlarda erkeklere göre üç kat daha fazla panik atak belirtilerinin olduðunu söyledi.Panik ataðýn psikiyatrinin anksiyete bozukluklarý kümesinde yer alan önemli bir hastalýk olduðunu belirten Uzman Dr.Hüsnü Menteþoðlu panik ataðýn ana belirtilerinin çarpýntý, nefes alamama ve þiddetli ölüm korkusu olduðunubelirten Menteþoðlu, "Bununla birlikte soðuk terleme, þiddetli bir sýkýntý, ellerde titreme, gelecek kaygýsý, bayýlacak gibi olma da görülen belirtileri arasýndadýr. Panik atakta þiddetli ölüm korkusu olduðu için hastalar kardiyoloji, göðüs hastalýklarý, iç hastalýklarý gibi branþlara giderler. Bu branþlardan psikiyatriye sevk edilince çok þaþýrýrlar. Oysa panik ataðýn psikiyatri dýþý branþlarla iliþkisi yoktur. Panik atakta hiçbir þekilde ölüm tehlikesi yoktur. Bir akýl hastalýðý deðildir. Þizofreni gibi aðýr hastalýklara dönüþme ihtimali yüzde sýfýrdýr" dedi.Panik ataðýn kiþinin yaþamýný olumsuz etkilediðini anlatan Dr. Menteþoðlu, panik atak bir kiþinin evde yalnýz kalamayacaðýný belirterek, "Panikli hastalarýn en büyük korkusu panik ataðýn aniden ortaya çýkýp tekrar etmesidir. Bu nedenle evde yalnýz kalamazlar. Yalnýz baþýna sokaða, çarþý pazara çýkamazlar. Otobüse, dolmuþa, uçaða binemezler, asansörden korkarlar. Panik atak uykuda da gelebilir.Bu nedenle hastalar bundan korkarak uyuyamazlar. Panik atak tedavisi yapýlmazsa hasta o kadar kötüleþir ki intihar etmeyi bile düþünebilir" dedi.Panik ataðýn toplumda her 100 kiþiden 4'ünde görüldüðünü söyleyen Dr. Hüsnü Menteþoðlu panik ataðýn hiçbir þeye baðlý olmaksýzýn aniden baþladýðýný, sürekli stresin baþta olmak üzere beyin kimyasallarýnýn dengesini bozmasýnýn da panik atak görülmesinde etkili olduðunu söyledi. Dr. Menteþoðlu panik ataðýn tedavisinin ilaçlarla doktor kontrolünde yapýlmasý gerektiðini sözlerine ekledi.

Yaz mevsiminde sýkça rastlanan ishal; bebekleri, çocuklarý ve yetiþkinleri etkileyen önemli saðlýk sorunlarýndan biri. Araþtýrmalar dünyada yýlda 1 milyondan fazla çocuðun ishal yüzünden hayatýný kaybettiðini ortaya koyuyor. Ancak ciddi bir saðlýk sorunu olan ishal, basit önlemlerle kolayca atlatýlabiliyor. Ýç Hastalýklarý Uzmaný Dr. Lütfi Hocaoðlu, ishalin baðýrsaklardaki faydalý bakteriler olan probiyotiklerin azalýp, hastalýk yapýcý patojen mikroorganizmalarýn çoðalarak sindirim sisteminin dengesini bozmasý sonucu oluþtuðunu belirterek, "Ýyi ve kötü karakterdeki mikroorganizmalarýn dengesinin saðlanmasý hastalýðýn tedavisinde büyük önem taþýmaktadýr. Yapýlan bilimsel çalýþmalarda, ishal tedavisinde hem çocuklarda hem de yetiþkinlerde probiyotik kullanýmýnýn en güvenilir tedavi yöntemi olduðu belirtilmiþtir" dedi.

lerin artmasýna baðlý olarak baðýrsak florasýnýn bozulmasý da önemli bir ishal nedenidir."

Hangi Önlemler Alýnabilir?

Birçok Nedenden Kaynaklanabilir Ýshalin yaz aylarýnda daha sýk görülmesinin ana nedeninin sýcak hava olduðunun altýný çizen Dr. Hocaoðlu þöyle konuþtu: "Ýshaller birçok nedenle karþýmýza çýkabilir. Çeþitli virüsler, bakteriler ve parazitler, çevresel hijyen þartlarýnýn yetersiz olmasý, bozulmuþ gýdalarýn tüketilmesi gibi nedenler baðýrsak

florasýný bozarak patojen mikroorganizmalarýn çoðalmasýna yol açabilirler. Sýcaklara baðlý olarak yiyecekler daha çabuk bozulmaktadýr. Yazýn dondurma, pasta gibi gýdalarýn fazla tüketilmesi beslenme alýþkanlýklarýnýn deðiþmesine yol açarken, tatil bölgelerinde hijyenik þartlarýn yeterince uygulanmamasý da ishale davetiye çýkarmaktadýr. Yaz aylarýnda seyahat-

Dr. Lütfi Hocaoðlu yaz ishallerine karþý alýnabilecek önlemleri ise, "Yazýn ishalden ve diðer sindirim sistemi hastalýklarýndan korunmak adýna diðer mevsimlerden daha özenli olunmalýdýr. Uzun süre dýþarýda kalmýþ gýdalarýn tüketilmemesine dikkat edilmeli, meyve ve sebzeler iyice temizlenmeli, birçok patojen mikroorganizmanýn el temasý ile bulaþtýðý gerçeði akýlda tutularak el hijyenine özellikle dikkat edilmelidir. Ýshale yol açan ve hastalýk yapýcý bakterilerle savaþan probiyotik içerikli zengin gýdalar tüketilmelidir" þeklinde özetledi. Sindirim sisteminin dengede kalmasýný saðlayan probiyotik içerikli gýda takviyeleri de doktor önerisiyle kullan labilir.

Diþ iltihabý kalbe de vurur böbreðe de! Diþ hastalýklarýnýn sistemik birçok hastalýðýn tetikleyicisi olduðunu belirten TDB Baþkaný Prof. Taner Tücel, "Diþteki iltihap kalbine de vurur, böbreðine de, eklemlerine de yerleþebilir" dedi.

101. Dünya Diþhekimleri Kongresi'ne Ýstanbul'da evsahipliði yapan Türk Diþhekimleri Birliði Baþkaný Prof. Dr. Taner Tücel kongre basýn toplantýsýnda yaptýðý konuþmada ''Diþini çekersen geçer gider demekle olmuyor. Diþteki iltihap kalbine de vurur, böbreðine de, eklemlerine de yerleþebilir. Diþ hastalýklarý; sistemik birçok hastalýðýn tetikleyicisi veya habercisi'' dedi 1 milyon diþ hekimini temsil eden, köklü bir meslek federasyonu olan Dünya Diþ Hekimleri Birliði FDI, 101. Dünya Diþ Hekimliði Kongresi için Ýstanbul'da toplandý. 120 ülkeden 10 bin diþhekimini buluþturan kongrenin ev sahipliðini Türk Diþhekimleri Birliði (TDB) yapýyor. Ayný zamanda FDI 2013 Ýstanbul Kongresi'ne de

baþkanlýk eden TDB Baþkaný Prof. Dr. Taner Yücel, kongre basýn toplantýsýný FDI Baþkaný Orlando Monteiro da Silva ile birlikte gerçekleþtirdi. Ýki baþkan; FDI Genel Kurulu'nun onayladýðý Ýstanbul Deklarasyonu'nu birlikte açýkladýlar. Dünyada çocuklar için kabul edilen çürük deðeri 1, bizde 6! Prof. Dr. Taner Yücel; þöyle konuþtu: "Ýstanbul Deklarasyonu'nda aðýz ve diþ saðlýðýnýn genel saðlýðýn ayrýlmaz bir parçasý olduðu kabul edildi ve dünyaya ilan edildi. Diþhekimleri sadece aðýz ve diþ hastalýklarýnda deðil; bundan böyle genel saðlýkla ilgili konularda, bazý hastalýklarýn erken teþhisinde de sorumlu olacak. Unutulmamalý ki kötü aðýz saðlýðý; diyabetten kalp hastalýklarýna, kansere kadar birçok sistemik hastalýða neden olabiliyor. Bizdeki aðýz saðlýðý haritasýna bakýldýðýnda tablo vahim. Dünyada kabul edilen deðerlere göre 12 yaþ çocuklarýnda en çok 1 çürük veya diþ hastalýðý olmasý öngörülüyor. Oysa bizde bu rakam 6.2. Diþini çekersen geçer gider demekle olmuyor. Diþindeki iltihap kalbine de vurur, böbreklerine de; eklemlerine de yer-

leþebilir. Anne adaylarýnda erken doðuma neden olabilir.''

Ýstanbul Deklarasyonu: Diþhekiminin Saðlýktaki Rolüne Yeni Taným FDI Baþkaný Orlando Monteiro da Silva ise ''FDI, tüm dünyada 1 milyondan fazla diþhekimini temsil etmekte, özellikle DSÖ ve BM iþbirliðiyle aðýz saðlýðý konusunda önemli çalýþmalar yürütmektedir. FDI'ýn misyonu; dünyayý en uygun aðýz saðlýðýna yönlendirmektir'' dedi. TDB ve FDI baþkanlarý; basýn toplantýsýnda FDI Genel Kurulu tarafýndan onaylanan Ýstanbul Deklarasyonu'na imza atarak özet metni açýkladýlar. Buna göre; o FDI ve üye birlikleri, diþ hekiminin saðlýktaki rolünün geniþletilmesi, genel saðlýk ve refahýn geliþtirilmesindeki sorumluluklarýnýn yeniden tanýmlanmasý ihtiyacýnýn altýný çizmektedir. o FDI, aðýz saðlýðýnýn genel saðlýðýn ayrýlmaz bir bileþeni olarak tanýnmasý ve bu konudaki güçlendirilmiþ iþbirliði yaklaþýmýnýn global ve ulusal politikalar geliþtirilerek desteklenmesi için çaðrýda bulunmaktadýr.


Amca çocuklarý çatýþtý : 5 yaralý

D

iyarbakýr'ýn Çermik ilçesinde amca çocuklarý arasýnda çýkan silahlý kavgada 1'i aðýr 5 kiþi yaralandý. Edinilen bilgiye göre, Çermik ilçesi Hamambaþý semtinde amca çocuklarý arasýnda henüz

belirlenemeyen bir nedenle tartýþma çýktý. Amca çocuklarý arasýnda tartýþmanýn kavgaya dönüþtü. Silahlarýn kullandýðý kavgada 5 kiþi yaralandý. Yaralýlar çevre hastanelere kaldýrýlýrken, yaralýlardan

Ramazan A.'nýn saðlýk durumumun ciddiyetini koruduðu öðrenildi. Olay yerine gelen polis ve jandarma ekipleri bölgede geniþ güvenlik önlemi aldý.Olayla ilgili inceleme baþlatýldý.

Hava destekli uyuþturucu operasyonu 29 AÐUSTOS 2013 PERÞEMBE

Diyarbakýr polisi tarafýndan Dicle Nehri kýyýsýnda bulunan Hevsel Bahçeleri mevkiinde helikopter ve bot destekli büyük uyuþturucu operasyonu düzenlendi.

dinilen bilgiye göre, Diyarbakýr Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Þube Müdürlüðü ekipleri tarafýndan alýnan istihbari bir çalýþmanýn ardýndan sabah erken saatlerde bölgeye operasyon düzenlendi. Sabahýn ilk ýþýklarýyla Sur ilçesinde bulunan Hevsel Bahçeleri'ne yönelik düzenlenen uyuþturucu operasyonda çok sayýda güvenlik görevlisi yer aldý. Terörle Mücadele ekiplerinin de içinde bulunduðu

güvenlik görevlileri Hevsel Bahçesi'nde arama yaparken, havadan helikopter ve Dicle Nehri'nden de botlarla ekipler operasyona destek verdi. Çoðu hazine arazilerinde ekili bulunan hint kenevirlerinin insan boyundan büyük olduðu gözlenilirken, onlarca ekili araziye yapýlan operasyonda, KOM ekipleri yüz binlerce kök hint keneviri ele geçirdi. Ele geçirilen hint kenevirleri, Diyarbakýr Cumhuriyet Savcýlýðý talimatýyla olay yerinde yakýlarak imha edildi. Geçtiðimiz aylarda Hevsel Bahçeleri'nde KOM ekipleri tarafýndan düzenlenen operasyonda 200 bin kök hint keneviri ele geçirilmiþti. Bugün yapýlan operasyonun detayýnýn, Diyarbakýr Emniyet Müdürlüðü tarafýndan önümüzdeki günlerde açýklanacaðý öðrenildi.

Köy korucusu oðlunu öldürdü

Boþanmak isteyen eþini öldürdü

E

Diyarbakýr'ýn Dicle ilçesinde, köy korucusu bir kiþi, oðlunu öldürdü.

E

dinilen bilgilere göre, Diyarbakýr Dicle ilçesine baðlý Bozoba köyünde ikamet eden geçici köy korucusu Yusuf G. (63), iddiaya göre, oðlunun batý illerinde çalýþmak istemesine izin vermedi. Oðlu Nevzat G. (30) ile tartýþan Yusuf G., kalaþnikof silahla oðlunu vurdu. Olay yerinde hayatýný kaybeden Nevzat G.'nin cenazesi Dicle Devlet Hastanesi morguna kaldýrýldý. Oðlunu öldüren baba Yusuf G., jandarma tarafýndan gözaltýna alýnýrken, olayla ilgili soruþturma baþlatýldý.

Balýk avlamak isterken dinamit elinde patladý Batman'ýn Sason ilçesinde dinamitle balýk avlamaya çalýþan bir vatandaþ, dinamitin elinde patlamasý sonucu aðýr yaralandý.

Y

aralý vatandaþ Batman'da hastanede yapýlan ilk müdahalenin ardýndan, durumunun aðýr olmasý nedeniyle Ankara'ya sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, Sason ilçesinde ikamet eden Halil Eren (28) isimli vatandaþ hazýrladýðý dinamit lokumuna maytap baðlamak suretiyle balýk avlamak için ateþledi. Bir anlýk dalgýnlýk sonucunda elinde bulunan dinamit lokumu büyük bir gürültüyle patlayan Eren, kolundan ve vücudunun deðiþik yerlerinden feci þekilde yaralandý. Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlan yaralý, yapýlan ilk müdahalenin ardýndan ambulans uçakla Ankara GATA'ya sevk edildi. Jandarma ekipleri olayla ilgili soruþturma baþlattý.

Boðanýn teptiði vatandaþ aðýr yaralandý Diyarbakýr'da yem vermek için gittiði ahýrda boða tarafýndan tepilen bir vatandaþ aðýr yaralandý.

E

dinilen bilgiye göre olay, Dicle ilçesi Üzümlü köyünde meydana geldi. Hayvanlarýna yem vermek için ahýra giden 57 yaþýndaki Mehmet Emin Yaþaer, ahýrda bulunan bir boðanýn saldýrýsýna uðradý. Boðanýn teptiði Yaþaer, kafasý ve vücudunun çeþitli yerlerinden yaralandý. Durumun fark edilmesi üzerine ailesi tarafýndan Dicle Ýlçe Hastanesi'ne kaldýrýlan Yaþaer, yapýlan ilk müdahalenin ardýndan Diyarbakýr Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Boðanýn teptiði Yaþaer'in saðlýk durumunun ciddiyetini koruduðu belirtildi.

Diyarbakýr'da bir kadýn boþanmak istediði kocasý tarafýndan pompalý tüfekle öldürüldü. Kayapýnar Kaymakamlýðý yakýnýnda sabah saatlerinde iþine gitmek için evden çýkan 2 çocuk annesi N.T., kocasý tarafýndan pompalý tüfekle vurularak öldürüldü.

E

Can korkusundan yakýnýn yanýna taþýnmýþ

dinilen bilgilere göre, tarým teknikeri olan N.T. (36), boþanmak istediði kocasý M.T.'den uzaklaþmak için Dicle ilçesine baðlý bir köyde oturan ailesinin yanýna gitti. Öfkeli koca, ailesinin yanýna gidip hem N.T.'yi hem de ailesini ölümle tehdit etti. Genç kadýn, kocasýnýn ölüm tehditleri üzerine savcýlýða koruma talebiyle baþvurdu. Olumsuz yanýt alan N.T., mahkemenin kocasýna uzak durma kararý vermesinin ardýndan bir yakýnýnýn yanýna taþýndý.

Ýþ arkadaþlarý N.T.'nin can korkusundan bir yakýnýn yanýna taþýndýðýný ve kocasý M.T.'nin 2 yaþýndaki oðlunu göstermediðini söyledi. N.T.'nin cenazesi Diyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi morguna kaldýrýlýrken, cinayeti iþleyen M.T.'nin yakalanmasý için çalýþmalarýn sürdüðü bildirildi.

5-6 el ateþ etti Bu sabah iþe gitmek için evden çýkan N.T.'yi takip eden kocasý, pompalý tüfekle 5-6 el ateþ etti. Vücudunun çeþitli yerlerinden yaralanan N.T., olay yerinde hayatýný kaybetti.

Batman'da kaza : 4 yaralý Batman kent merkezinde meydana gelen trafik kazasýnda 4 kiþi yaralandý.

E

dinilen bilgiye göre, Belde Mahallesi'nde þehir içi ulaþým saðlayan bir minibüs ile otomobilin çarpýþmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 4 kiþi yaralandý. Þehir içi yolcu taþýyan 72 D 0080 plakalý minibüs, Belde Mahallesi Mereto Caddesi'nde, Ýlyas Þimþek'in kullandýðý 72 DN 498

plakalý otomobile çarptý. Ýki aracýn çarpýþmasý ile hýzýný alamayan 72 DN 498 plakalý otomobil, park halindeki Ýbrahim Kalkan'a ait 72 AP 588 plakalý otomobile de çarptý. Çarpmanýn etkisiyle araçlarda bulunan Þehmus Hiçyýlmaz, A. Rahman Coþkun, Yýldýz Yýlmaz ve ismi öðrenilemeyen bir vatandaþ yaralandý. Yaralýlar olay yerine gelen 112 acil servis ambulanslarý ile Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. Kazada 3 araçta da maddi hasar oluþurken, kazayla ilgili soruþturma baþlatýldý.

Trafo patlamasý paniðe yol açtý Þýrnak'ýn Cizre ilçesinde bulunan kýz teknik ve meslek lisesi bahçesindeki elektrik trafosunun patlamasý mahallede korku ve paniðe neden oldu.

Boþ tanker yakýldý Þýrnak'ýn Beytüþþebap ilçesinde, alay komutanlýðýna mazot taþýyan boþ tanker yakýldý.

B

üyük bir gürültüyle patlayan trafo çevredeki vatandaþlara ve mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaþattý. Edinilen bilgiye göre, Cizre ilçesi Alibey Mahallesi'nde bulunan Kýz Teknik ve Meslek Lisesi'ne ait elektrik trafosu bilinmeyen bir sebepten dolayý patladý. Korku ve panik içerisinde trafonun bulunduðu noktadan uzaklaþmaya çalýþan vatandaþlar durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri meydana gelen patlama sonrasý çýkan yangýna müdahale etmek için itfaiye ekiplerini de bölgeye çaðýrdý. Kýsa sürede olay yerine gelen Cizre Belediyesi'ne ait iki itfaiye aracý 8 personel ile yangýna müdahale etti. Yangýn söndürülüp

E

kontrol altýna alýnýrken, patlayan elektrik trafosu ise kullanýlamaz hale geldi. Elektrik trafosunda meydana gelen patlama aný amatör bir kamera tarafýndan saniye saniye görüntülenirken, çýkan yangýnda olay yerinde park halinde bulunan araçlar ise yanma tehlikesi geçirdi. Meydana gelen patlamadan sonra olay yerine gelen elektrik arýza ekipleri trafoda inceleme yaptýktan sonra patlama sonucu oluþan arýzanýn giderilmesi için çalýþma baþlattý.

dinilen bilgilere göre, gece geç saatlerde ilçe merkezinde bulunan Taktik Jandarma Alay Komutanlýðý'na mazot getiren tankerlerden biri, kimliði belirsiz kiþi veya kiþilerce, ikinci köprü mevkiinde yol kenarýna çekilerek yakýldý. Tankerin 20 ton mazot yüklü olduðu iddia edilirken, tanker þoförü ifadesine baþvurulmak üzere Ýlçe Jandarma Komutanlýðý'na götürüldü. Savcýlýk olayla ilgili soruþturma baþlattý.


4

Gündem

29 AÐUSTOS 2013 PERÞEMBE

O kendini Avrupa'daki Kürt kadýnlara adamýþ O kendini Avrupa'daki Kürt kadýnlara adamýþAvrupa(Ýsveç ) Kürdistanlý Kadýnlar Birliði Baþkaný Seyran Duran 26 yýldýr Ýsveç'te yaþýyor. Duran uyum sorunu yaþayan ve sorunu olan tüm Kürt kadýnlara yardým eli uzatýyor.

oruz, hem tatil imkaný olmayan kadýnlarý tatile götürmüþ oluyoruz. Bu tatil boyunca da eðitim çalýþmalarýmýz oluyor. Çocuklara yönelikte çalýþmalarýmýz oluyor. Çocuklarý tatil kamplarýnda eðlenmeleri için gezilerimiz oluyor. Yemek kültüründe de çalýþmalarýmýz var. Hem yemek kültürümüz yaþatýyoruz. Hem de karþýlýklý bilmediðimiz yemekleri biribirimize öðretiyoruz" dedi. Ýsveç'in her kentinde temsilcilikleri olduðunu ifade eden Seyran Duran, Kürt kadýný hangi þehirde yaþýyorsa ve sorunu varsa, temsilcimizi hemen bulup yardým isteyebiliyor. Veya biz ona ulaþýp gerekli yasal her þeyi yapabiliyoruz. Biz kadýnlarýmýz için varýz" diye konuþtu. Irak Kürt bölgesine 'gönüllü dönüþ' programý çerçevesinde öðretmen olarak 4 Iraklý Kürt kadýný Ýisveç sistemi ile eðitip gönderdiklerini belirten Duran, "Bu öðretmenlerimiz þimdi Erbil'de ana sýnýfý öðretmeni olarak görev yapýyor. Yani sadece Ýsveç'teki deðil, hemen hemen her yerdeki Kürt kadýnlara yönelik çalýþmalara olabiliyor" þeklinde okunþut.

O

ayný zamanda darbe maðduru. 1985 yýlýnda Ýsveç'e gitmek zorunda kalan Seyran Duran 1996 yýlýndan bu yana Ýsveç'te Kürdistan Kadýnlar Birliði'nin baþkanlýðýný yapýyor. Ýstanbul Etiler Lisesi mezunu olan ve Ýstanbul Atatürk Eðitim Enstitüsü Fransýzca Bölümünü 1980 yýlýnda bitirdikten sonra 5 yýl öðretmenlik yapan Seyran Duran insan haklarý savunucusu ve kadýnlarýn haklarýný gözeten bir þahsiyet. Aslen Hakkarili olan Duran "2 bin 700 üyemiz var. Irak Kürtleri, Ýran Kürtleri, Suriye Kürtleri ve Türkiye Kürtlerinden oluþuyor. Politik deðiliz. Tamamen baðýmsýz bir kadýn örgütü. Bizi baðlayan Ýsveç'teki ve bu bölgedeki Kürt kadýnlar . Dernekler arasýnda konferanslarýmýz oluyor. Ortaklaþa belirli konularda konferanslar, seminerler yapýyoruz. Hem eðlenceli hem bol bilgi amaçlý oluyor bunlar. Kadýnlarýn entegre olmasý için yardýmcý oluyoruz. Avrupa'da karþýlaþtýklarý sorunlar konusunda yardýmcý oluyoruz. Oranýn yaþamýna adapte olmalarý için, dil sorunundan, sistemin iþlerilði, kanunlarý

Seyran Duran konusunda bilgilendirme seminerlerimiz ve eðitim çalýþmalarýmýz oluyor. Geziler yapýyoruz. Yaz kamplarý ve kültür ve bilgilendirme amaçlý gezilerimiz oluyor. Bir haftalýk , yazlýk evlerde hem stres atýy-

Ýsveç'de siyasetçilerle görüþ alýþveriþindeler Erbil'deki 10 Kürt kadýn parlamenteri Ýsveç'e götürüp buradaki Kadýn parlamenterle bir araya getirdik lerini ifade eden Duran, "Kürt kadýn siyasetçilerimizle de diyaloðumuz sürekli var. Davetk ettiðimiz Kürt kadýn

parlamenteri Ýsveçli kadýn siyasetçilerle buluþtuk ve Ýsveç'teki siyasetin iþleyiþini tanýmalarý için imkan sunduk. Ýsveç hükümeti bu konuda bizi destekliyor kabul edilmiþiz ve tanýnýyoruz. Bazý sorunlarda yani namus cinayetleri, tecavüz ve benzer konularda bize danýþýyorlar. Kuþak çatýþmasý, aileler arasýndaki þiddet konusunda Ýsveç yetkili kurumlarý bizi muhatap alýp danýþmanlýk istiyorlar. Eþitlik Bakanlýðý ile görüþmelerimiz oluyor. Bizim tüm çalýþmalarýmýzda bulunup, kadýn haklarýyla ilgili çalýþmalarýnda da bizi buna katýyorlar" dedi. Duran Avrupadaki Kürt kadýnlarý ve erkekleri sudan bahanelerle sýnýrdýþý etmek için yapýlan çalýþmalarla eðittiklerini ifade ederek " Bunun için genel vatandaþlýk bilgisi ve benzeri eðitici seminerler düzenledi. Bir kadýn kendini nasýl savunur ?. Resmi kuruluþlardaki iþlerlik, ülkedeki sorumluluk ve vatandaþlýk bilinci konusunda eðitildi . Bu proje AB fonundan destek gördü. 70 bine yakýn, bunlarýn büyük bölümü Kürt kýzý zorla evlendirilme tehdidi altýnda. Bunun tespitini ve araþtýrmasýný yaptýk. Bu konuda da alan çalýþmasý yaptýk. Anketler düzenledik. Bu durum ne kadar yaygýn onu da belirlemeye çalýþýyoruz. Amaç bu durumu engellemek. Fadime'nin ölümünden sonra birçok durum Kürtlere mal edilmeye baþladý. Biz de bu gerçeði bilelim diye hala aþatrýmlarýmýzý sürdürüyoruz" diye konuþtu. Muhammed Ferhat Çimen-Haber Merkezi-ÖZEL

Bölge Turizm Müdürleri Bitlis'te toplandý Kültür ve Turizm Bakan Yardýmcýsý Abdurrahman Arýcý baþkanlýðýnda düzenlenen 'Ýl Müdürleri Ýstiþare Toplantýsý, 20 ilin kültür ve turizm müdürünün katýlýmýyla baþladý.

T

atvan Kardelen Oteli toplantý salonunda gerçekleþtirilen toplantý, saat 10.00'da baþladý. Açýlýþ konuþmasýný yapan Bakan Yardýmcýsý Arýcý, bölgedeki turizm altyapýsýnýn deðerlendirilmesi ve yapýlacak yatýrýmlarýn konuþulmasý için düzenlenen toplantýda turizm sorunlarýnýn masaya yatýrýlacaðýný söyledi. Arýcý, "Bitlis'te en büyük kalkýnma verilerinden biri de turizm sýçramasýdýr. 10 yýl önce ile kýyaslandýðýnda ekonomik geliþme vardýr. Turizm merkezlerini ziyaret ettik. Bölgemiz için ne yapabiliriz? Bakanlýk olarak ne gibi katkýlarda bulunabiliriz?

Zayi ilaný Finans Bank tarafýndan almýþ olduðum çek defterimdeki 0440294 nolu sayfayý kaybettim. Hükümsüzdür Özel Bilgiye Adýmlar Özel Eðitim ve Rehabitalasyon Merkezi ---------------------------------------------------------Diyarbakýr/Baðlar nüfus müd. almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý 25.08.2013 tarihinde kaybettim.Hükümsüzdür Sultan Çoban ---------------------------------------------------------Kahramanmaraþ Sütçü Ýmam Üniv. Göksu MYO’dan aldýðým geçiçi mezuniyet belgemi kaybettim. Hükümsüzdür Ramazan Akýncý

Dünyada büyüme ve kalkýnma aþamasýnda ciddi bir rekabet yaþanmaktadýr. Bu rekabetin amacý kendi ülkesinin insanýnýn refah seviyesinin yükseltilmesidir. Türkiye'de de ciddi bir çalýþma var. Ülkemizde hükümetlerimizin yaptýðý çalýþmalarýn bir ürünüdür. Türkiye bu rekabet yükselmesinde en önemi ülkelerden biridir. Bu ekonomik kalkýnmanýn yanýnda Türkiye'mizin kültürel zenginliðinin mýþýz. Medreselerimize, hamamlarýmýza sahip çýkamamýþýz. AK Parti hükümeti ile birlikte tarihi dokuya sahip çýkýlmasýný yakýndan izliyoruz. Tarihi eserleri yeniden ayaða kaldýrarak fonksiyon kazandýrýlmasý bizleri memnun etmiþtir. Ýlimizde son yýllarda ülkemizdeki geliþmelere raðmen Bitlis'te ayný paralelde geliþme

olmasý ve hükümetin yaptýðý büyük çalýþmalar ülkemizi 6'ncý sýraya taþýdý. Hedefimiz daha büyüktür. Hedefimiz 2023 yýlýnda 50 milyon turist ise biz bu hedefin üzerine çýkacaðýmýzý biliyoruz. Bu hep birlikte olacak. Kamu kurumlarý, STK'lar, bakanlýk olarak birlikte hareket edeceðiz. Bunlarý stratejik olarak belli bir program çerçevesinde yürütmek zorundayýz. Bakanlýðýmýzýn amacý, kültürel ve sanat eserleri için modeller oluþturulmasý, yerel ve uluslar arasý etkinliklerin desteklenmesi, turizmin yerel ve bölgesel geliþmeyi etkin bir araç olarak kullanýlmasýdýr. Vatandaþlarýmýzý kültür ve turizmin içine katarak, yerel kalkýnmayý desteklemek istiyoruz. Burada hazýrlanacak eylem planý Bakanýmýz Ömer Çelik'e sunulacak" dedi. Kültür Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Dairesi Baþkaný Mahmut Evkuran ise, "Kültür ve Turizm Bakanýmýzýn talimatlarý ile turizm, kültür ve sanat kurumlarýyla 17 Haziran 2013 tarihinde bir toplantý düzenlendi. Bakanlýðýn bütün iþlevlerinin Doðu ve Güneydoðu illerine kaydýrarak bu bölgenin kalkýnmasý için harcanacak.

olmamýþtýr. Bu bizleri üzmektedir. Bizler Bitlis'teki tarihi evlere sahip çýkýlmasý adýna Bitlis'e pozitif ayrýmcýlýk yapýlmasýný istiyoruz. Belediye olarak 4 yýldýr sahip çýkmaya çalýþýyoruz ancak yeterli olamýyoruz. Biz istiyoruz ki bunu bir fýrsata çevirelim, bu eserleri ayaða kaldýrýp turizme kazandýralým" þeklinde konuþtu.

Öncelikle il kültür ve turizm müdürlerinin görüþlerini almak istedik. Ýkinci adýmda da STK'larla bir araya gelerek bölgede yapýlmasý gerekenleri masaya yatýracaðýz. Bu toplantýya 20 ilimiz katýlýyor. Bu toplantýnýn sonucunda her ilimizin mevcut durumunu öðrenip; kýsa, orta ve uzun vadeli uygulamalarla sorunlarý çözmeye çalýþacaðýz. Bu toplantýlar bize yön verecektir" ifadelerini kullandý. Bitlis Vali Yardýmcýsý Akif Pektaþ da toplantýnýn Bitlis'te düzenlenmesinden dolayý duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Pektaþ, "Cennet ülkemizin cennet beldesi olan Bitlis'te görev yapmaktan dolayý gurur duyuyorum" dedi. Bitlis Belediye Baþkaný Fehmi Alaydýn ise, bölgenin ihtiyaç duyduðu ve bugüne kadar ihmalden kaynaklanan sýkýntýlarýn yerinde görülmesinin bir ayrýcalýk olduðunu belirterek, "Bitlis tarihi dokusu ile birlikte onlarca medeniyete ev sahipliði yapmýþ, þehirlerin geliþmesi ile birlikte yýkýmlarda baþlamýþ. Günümüze kadar ayakta kalan eserlerin de çetin kýþ þartlarýna raðmen ayakta kalmasý bizim için bir mucizedir. Bizim tarihi dokumuz ile farklý ülkelerdeki tarihi doku çok farklý. Ýslam dünyasý bu konuda fakir kalmýþ. Geçmiþte yaþanan bu coðrafyadaki eserlere sahip çýkýlmasý gerekiyor. Ekonomik imkansýzlýklardan dolayý tarihi evlerin üstüne beton binalar yapAdýyaman, Aðrý, Ardahan, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakýr, Elazýð, Hakkari, Hatay, Iðdýr, Kars, Mardin, Mersin, Muþ, Siirt, Þanlýurfa, Þýrnak, Tunceli ve Van illerinin kültür ve turizm müdürlerinin sunumlarý ve bakanlýk birimlerinin deðerlendirilmesi kýsmý ise basýna kapalý olarak devam etti.

Baþ dönmesi ciddi rahatsýzlýk belirtisi Memorial Diyarbakýr Hastanesi Kulak Burun Boðaz Uzmaný Op. Dr. Fuat Bulut, yaþanan baþ dönmelerinin hafife alýnmamasý gerektiðini belirterek, bu hastalýklarýn kulak kristallerinden kaynaklanabileceði gibi ciddi tümöral hastalýklarýn belirtisi de olabileceðini söyledi.

B 29 AÐUSTOS 2013 PERÞEMBE YIL: 13 SAYI: 4369 Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk adýna Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Yazý iþleri Müdürü Muhittin TALAY Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: Stadyum Altý Kuzey Kale Arkasý YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR e-posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

aþ dönmesinin 80'e yakýn nedeninin olabileceðini kaydeden Dr. Bulut, bu durumun daha çok kulak kristallerinden kaynaklandýðýný bildirdi. Kulak dýþý baþ dönmelerinin ise damarsal ve sinirsel nedenlerden kaynaklanabileceðini belirten Bulut, vatandaþlarý bu durumlarda ani hareketlerden uzak durmalarý konusunda uyardý. Kýsa süren kulak kaynaklý pozisyonel vertigo durumunda hastalarýn ani hareketlerden uzak durmalarý gerektiðini kaydetti. Bulut, "Bunun yaný sýra stres, iþ yoðunluðu hastalarýn þikayetini arttýrmaktadýr. Hasta polikliniðimize baþvurduðunda kulak burun boðaz muayenesinden sonra baþ dönmesinin kulaða baðlý bir baþ dönmesi olup olmadýðýný ayrýmýný gerekli tetkiklerle birlikte yapýyoruz. Kulak kristallerinden kaynaklanan baþ dönmesinde hastaya manevra testi ile kristalin baþ dönmesine neden olan yerden baþka bir yere geçiþini saðlýyoruz" dedi.

"Baþ dönmeleri yaþam kalitesini düþürüyor" Ýç kulaktaki sývýnýn hapsolmasý ile oluþan ani ve þiddetli çýnlamayla birlikte seyreden þiddetli baþ dönmelerinin iþitme kaybýna yol açtýðýný belirten Op. Dr. Fuat Bulut, bunun neden olduðu ve iþitme kaybýna yol açan meniere hastalýðý denilen hastalýðýn hastalarýn günlük yaþamýný önemli ölçüde etkilediðini söyle-

Diyarbakýr'da Yeþilay Cemiyeti þube açtý Diyarbakýr'da, daha önce temsilcilik düzeyinde bulunan Yeþilay Cemiyeti, þube olarak hizmet vermeye baþladý.

D

di. Bulut, "Bu hastalardaki atak sýklýðýnýn azaltýlmasý için hastalarýn sigara, alkol, kafeinli içecekler ve stresten uzak durmalarý gerekir. Kulak burun boðaz polikliniðe bazen diðer bölümleri de ilgilendiren hastalarýn baþ dönmesi þikayeti ile baþvurduðu oluyor. Hastanýn kulak dýþý bir baþ dönmesi varsa bunun damarsal mý, sinirsel mi, metabolik bir hastalýða mý baðlý olup olmadýðýnýn ayrýmýný yaptýktan sonra gerekli branþa hastayý sevk ediyoruz. Baþ dönmesinin altýndan çok önemli tümöral hastalýklarda çýkabilir. Bu tür tümöral hastalýklarda baþ dönmesine baþ aðrýsý da eklenebilir. Yaþam kalitesini düþüren önemli bir klinik belirti olan baþ dönmelerini hastalar hafife almamalýdýrlar. Olasý baþ dönmelerinde mutlaka bir hekime baþvurmalarý gerekiyor" ifadelerini kullandý.

iyarbakýr'da, önceki dönemlerde temsilcilik olarak faaliyet gösteren Yeþilay Cemiyeti Þubesi açýldý. Cemiyetin þube baþkanlýðýna Ahmet Ay getirilirken, yönetim kurulu üyeleri ise Ömer Evsen, Yahya Öger ve Gülten Ekinci isimlerinden oluþtu. Konuyla ilgili Güneydoðu Gazeteciler Cemiyeti'nde açýklamalarda bulunan Yeþilay Cemiyeti Diyarbakýr Þubesi Baþkaný Ahmet Ay, Yeþilay'ýn Türkiye Cumhuriyeti'nden daha önce kurulan bir teþkilat olduðunu söyledi. Yeþilay'ýn, ilk günden bugüne kadar toplumun milli manevi ruhsal, sosyal ve psikolojik saðlýðýnýn daha iyi olmasý için hizmet modeli sunduðunu aktaran Ay, bugün itibari ile 30 civarýnda ilde kurumsallaþtýðýný dile getirdi. Ay, "Türkiye genelinde temsilcilikler ile birlikte sayý da artmakta. Biz Diyarbakýr'da Temmuz ayýnýn ilk haftasýnda daha önce var olan temsilcilik

yerine cemiyetin þubesi açýldý. Yönetim kurulunda olan her arkadaþýmýz farklý bir alanda bize hizmet verecek. Sadece Diyarbakýr merkezde deðil taþrada da ailelerimizin, gençlerimizin, kadýnlarýmýzýn, çocuklarýmýzýn, kimi organizasyonlarýn, saðlýklý, zinde, deðerlerine deðer katan bir toplum, bir gençlik, bir nesil arzu ediyoruz. Bunun için her þeyden önce, ruhsal ve bedensel saðlýklarýn yerinde olmasýna çaba göstereceðiz. Bizim hedefimiz bütün toplum bütün halk en önemli amacýmýz da onlarýn saðlýklý yarýnlarda, geleceklerde deðer üreten bir toplum, bir nesil oluþturmayý hedefliyoruz" dedi.


CMYK

Bölge Haber

Ic barýs Ortadoðu barýsýna katký sunar

29 AÐUSTOS 2013 PERÞEMBE

5

Diyarbakýr'da biraya gelen Diyarbakýr Ýþ Konseyi üyeleri, 1 Eylül'de düzenlenecek barýþ mitingine katýlým çaðrýsýnda bulundu. DTSO Baþkaný Sayar "Türkiye'de iç barýþýn saðlanmasý, Ortadoðu'nun sorunlarýnýn çözümüne katký sunar" dedi. Aralarýnda Diyarbakýr Ticaret ve Sanayi Odasý (DTSO), Diyarbakýr Ticaret Borsasý, Diyarbakýr Esnaf ve Sanatkarlar Odasý gibi çok sayýda kuruluþun yer aldýðý Diyarbakýr Ýþ Konseyi bir araya gelerek, 1 Eylül'de Ýstasyon Meydaný'nda düzenlenecek barýþ mitingine katýlým çaðrýsýnda bulundu. DTSO Baþkaný Ahmet Sayar, Ortadoðu'da yaþanan savaþlara dikkat çekerek, "Bildiðiniz gibi, dört bir yanýmýzda savaþ var. Ortadoðu'da her gün onlarca insanýn ölümüne yol açan acýmasýz savaþlar yürütülüyor. Kadýn, çocuk demeden, masum insanlarýn canýna kast eden bir savaþ gerçeðinin tanýklýðýný yapýyoruz. Hemen yaný baþýmýzda, Rojava'daki insanlarýmýz açlýk ve susuzluðun yaný sýra zalimlerin ölüm tehditleri

altýnda yaþamakla karþý karþýya kalmýþlardýr. Türkiye tarafýndaki sýnýr kapýlarýnýn kapalý olmasý Rojava halkýna temel insani yardýmlarýn ulaþmasýna engel teþkil etmektedir. Yetkililerin, hem ticaret kanallarýnýn açýk tutulmasý hem de temel insani yardýmlarýn yapýlabilmesi için Rojava ile olan sýnýr kapýlarýný acil olarak açmalarýný bekliyoruz" dedi.

"Hükümet Toplumun Beklentisini Karþýlayacak Düzenlemeler YapmalI" Çözüm süreci ile ilgili de konuþan Ahmet Sayar, hükümetin bu süreçte toplumun beklentilerine cevap verecek adýmlarýn atmasý gerektiðini söyledi. Türkiye'de iç barýþýn saðlanmasýyla Ortadoðu'ya da yaþanan sorunlarýn

çözümüne katký sunacaðýný belirten Sayar, "Nevruz'dan beridir içinde bulunduðumuz 'Kürt Sorununda Çözüm Süreci'nde belli mesafeler kat edilmiþ, hükümetten adýmlarýn beklendiði bir aþamaya gelinmiþtir. Böylesi bir dönemde, dört bir yanýmýzdaki kan ve savaþ atmosferine raðmen Kürt sorununda çözüme yaklaþtýðýmýz bu günlerde, her zamankinden daha fazla saðduyuya ve barýþ çabasýna ihtiyacýmýz vardýr. Hükümeti, barýþ ve çözüm sürecinin ilerlemesi için, toplumun beklentisini karþýlayacak yasal ve anayasal düzenlemeleri gerçekleþtirerek adým atmaya çaðýrýyoruz. Bu kritik zamanlarda öncelikle kendi ülkemizdeki iç barýþý saðlayarak Ortaoðu'da sürdürülen savaþlarýn çözümüne de katkýda bulunacaðýmýzýn bilinciyle hareket

etmeliyiz. Süreç, herkesin üzerine sorumluluklar yüklemektedir. Tüm halkýmýzý bu bilinçle 1 Eylül Dünya Barýþ Gününü kutlamak üzere, Diyarbakýr'da hazýrlýklarý yapýlan görkemli buluþmaya katýlmaya çaðýrýyoruz. Barýþ içinde demokratik bir ülkede yaþama özlemiyle, barýþ gününüzü kutluyoruz" diye konuþtu.

MÞÜ Rektörü Ýnanç'tan tepki Muþ Alparslan Üniversitesi (MÞÜ) Rektörü Prof. Dr. Nihat Ýnanç, Mýsýr'da yaþanan darbe ve insanlarýn katledilmesi ile ilgili olarak bir kýnama bildirisi yayýmlayan 18 üniversite rektörüne tepki gösteren bazý çevreleri 'düzeltilemez zekalý' olarak nitelendirdi. Bildiride imzasý olan rektörlerin ODTÜ ve Gezi Parký olaylarý ile ilgili de bildiri yayýmlamalarýnýn bazý çevrelerce tepki ile karþýlandýðýný hatýrlatan Rektör Ýnanç, "Bazý çevreler, 'Bu rektörler ODTÜ ile Gezi olaylarýný kýnamýþlardý. Þimdi de Mýsýr olaylarýný kýnýyorlar' diyerek açýklama yaptý. Bunlarýn zekalarýnýn bu üç olayý birbirinden ayýrt edemediði için düzeltilmesi mümkün deðildir" ifadelerini kullandý. Rektör Ýnanç, Mýsýr olaylarý ile ilgili olarak daha önce 18 üniversite rektörünün açýklama yaptýðýný hatýr-

latarak, "Bugün de o bildirinin sonuna kadar arkasýndayýz. Gerçekten zerre kadar vicdaný, insafý olan insanlýktan zere miktarý nasibini almýþ olan, siyasal düþüncesi ne olursa olsun Mýsýr'da darbecilerin yapmýþ olduðu katliama sessiz kalmaz. Her þey kar faydalý benzeri denklemlerle açýklanamaz. Bunun temelinde sonuçta insan ve insanýn duygusu vardýr. Mýsýr'da maalesef baþta Adeviyye ve Nahta Meydaný olmak üzere tüm Mýsýr'da darbeciler tarafýndan ayaklar altýna alýnan insanlarýn periþan edildiði, katledildiði bir tablo söz konusu. Biz kadim iliþkilerimizin olduðu, gönül baðýmýzýn olduðu, daha da önemlisi inanç baðýmýzýn olduðu Mýsýr halkýna buradan en azýndan bütün acziyetimizle birlikte dualarýmýzla destek olamýyorsak bizde de sorun var demektir. Rektörler olarak yaptýðýmýz ve yapmaya çalýþtýðýmýz buydu. Bütün aydýnlarý bu anlamda bir tavýr almaya, farkýndalýk oluþturmaya teþvik etmekti. Eðer o bildiri ile birlikte aydýnlarýmýz aracýlýyla hakkýmýzda bir farkýndalýk oluþmuþ ve gecenin zifiri karalýðýnda katledilen Mýsýr haklý için 2 cümle olsa bile dua etmiþseler bu bildiri amacýna ulaþmýþ demektir. Olayýn bizim açýmýzdan siyasal bir boyutu yok. Biz insaný olarak bakmýþtýk" dedi.

Van Valisi Doðan göreve baþladý Cumhurbaþkaný Abdullah Gül'ün onayladýðý kararnameyle Van Valiliði'ne atanan Aydýn Nezih Doðan, kente gelerek görevine baþladý. Konya Valiliði'nden Van Valiliði'ne atanan Aydýn Nezih Doðan, görevine bugün resmen baþladý. Valilik binasýnda yapýlan güçlendirme çalýþmalarý dolayýsýyla Ýl Özel Ýdaresi A Kampüsü'ne taþýnan valilikte kamu kurum ve kuruluþlarýnýn daire amirleri tarafýndan karþýlanan Aydýn Nezih Doðan, daha sonra polis merasim mangasýný selamladý. Ardýndan makamýna geçen Vali Doðan, yeni görevi ile ilgili açýklamalarda bulundu. Ülkenin aziz bir köþesinden baþka bir aziz köþesine hizmet etmeye geldiklerini belirten Doðan, burada bir takým sýkýntýlarýn olduðunu, geçmiþte yaþanmýþ bir depremin söz konusu olduðunu hatýrlatarak, "Deðerli vali arkadaþýmýz üstün gayretler sarf etti. Bizde onun býraktýðý yerden devam edeceðiz.

Þüphesiz hizmet iþi için tecrübe kafi gelmez. Uzunca yazýldý çizildi yeni gelen vali þöyle tecrübeli böyle tecrübeli, onun için vurguluyorum. Tecrübe her þey demek deðildir. Ayný zamanda gönül ve çalýþma arzusuna da ihtiyaç vardýr. Hem gönüllü olarak hem de çalýþma arzusu içerisinde Van'a hizmet etmeye çalýþacaðýz. Allah yardýmcýmýz olsun. Daha önce de Van'a geldim ve Van ile ilgili bazý temel bilgilere sahibim. Bizim mesleðimiz zaten epey ders verir adama, onun üzerine arkadaþlarýmýz sað olsunlar gerek valilikteki arkadaþlarýmýz ve diðer daire müdürlerimiz bize çeþitli notlar gönderdiler, Van ile ilgili yürütülmekte olan projelerle ilgili notlar gönderdiler. Ama tabi bunlarýn hiçbirisi burada bizzat karþýlaþacaðýmýz ve ondan

'Çalýnan Umutlar' filminin çekimleri baþladý Van'da amatör olarak hazýrlanan 'Çalýnan Umutlar' adlý filmin çekimleri baþladý. Van Gölü sahilindeki Van Gölü Gazeteciler Cemiyeti (VGC) bahçesinde çekilen filmin ilk sahnelerine vatandaþlar ilgi gösterdi. Çekimler sonrasýnda film hakkýnda kýsa bir açýklamada bulunan filmin yönetmeni, kameramaný, senaristi ve

öðreneceðimiz kadar önemli bilgiler deðildir. Ýþin doðrusu mutlaka iþi bizzat görmeniz lazým, sorunlarý bizzat yaþamanýz lazým. O havayý teneffüs etmeniz lazým. Ancak o zaman çözüm önerileri paydaþ olur, yoksa kaðýt tutarak, not tutarak bir yere varamazsýnýz" dedi.

oyuncusu Orhan An, uzun bir aradan sonra tekrar Van'da bir film çekmenin mutluluðunu yaþadýðýný belirtti. Kýsýtlý imkanlarla çekilen filmde, sahte aþklar ve sahte dostluklarla kandýrýlan gençleri konu aldýðýný belirten An, "Film, çoðunlukla aile ve gençleri ilgilendiren bir konuyu anlatýyor. Filmde sahte aþklar ve sahte dostluklarla kandýrýlan gençlerin, organ mafyasý tuzaðýna düþürülmeleri konu ediliyor. Ailelerin ve gençlerin ilgiyle izleyeceklerini umuyorum" dedi. Van'da sanatla uðraþmanýn zor

olduðunu ifade eden An, "Van'da sanat adýna bir þeyler yapmak çok zor. Amacýmýz gençlerimizi sanata yönlendirmek, sanat adýna güzel þeyler yapabilmektir. Umuyorum bu film ile hedefimize ulaþmýþ olacaðýz" ifadelerini kullandý. Baþrollerini Enes Yeþilbaþ ve Bilal Gedik'in oynadýðý filmde 10 kiþinin rol aldýðýný dile getiren An, "Kendi imkânlarýmýzla yaptýðýmýz filmin maliyeti yaklaþýk 150 bin TL. Ekim ayý sonunda çekimleri bitecek olan filmin beðenileceðini umuyorum" þeklinde konuþtu.

Bazý gazetecilerin bunu anlayamayacaðýný vurgulayan Ýnanç, "Tabii onarýlamayan zeka seviyesine sahip gazetecilerin atmýþ olduklarý manþetlere kendileri dahi inanmamýþ ve anlamamýþlardýr. Bu üç olay birbirinden ayýrt edemeyen bir zekanýn gerçekten onarýlamayacaðýný bir kez daha gördük. Þimdi Mýsýr'daki bir darbeci kesiminin yapmýþ olduðu katliamla ODTÜ ve Gezi olaylarýnda darbeye kalkýþma olayý birbirinin tersi olaylardýr. Bunlar ayný olaylar deðildir. Biz Gezi Parký'nda provasý yapýlan darbe giriþimine karþý çýktýk. Bundan sonra da karþý çýkacaðýz ama biz ayný þekilde Mýsýr'da demokratik seçimlerle baþa gelen bir yönetimi derdest eden bir darbeci yönetime karþý çýktýk bundan sonra da karþý çýkacaðýz. Dolayýsýyla bu rektörlerimizin yapmýþ olduðu iþ hep dikkat ederseniz darbe ve darbeye karþý çýkmaktýr. Bu Gezi için de geçerlidir, Mýsýr için de geçerlidir. Bu açýdan bugün gerçekten siyasal olarak baktýðýmýz zaman Mýsýr'daki darbe olayýný kalkýp böyle büyük bir rahatlýkla savunabilen bahsettiðimiz kesimler bile kalkýp rahatlýkla bu iþi savunamýyor. Ama ve fakatlarla baþlýyor cümleler ve gerisi gelmiyor" ifadelerini kullandý.

Kayapýnar Belediyesi'nden asfalt ataðý Kayapýnar Belediyesi yeni yerleþim bölgeleri ve asfaltý aþýnmýþ yollarda asfalt çalýþmasý baþlattý. Eylül ayý sonunda tamamlanmasý planlanan asfalt çalýþmasýnda 60 bin ton asfalt dökümü yapýlacak. Kayapýnar Belediyesi Fen Ýþleri Müdürlüðü 2013 çalýþma programý kapsamýnda yeni yerleþim bölgeler ile asfaltý aþýnmýþ yollarda asfalt çalýþmasý baþlattý. Baþkan Vekili Mahmut Dað, Baþkan Yardýmcýsý Ýhsan Avcý ve meclis üyeleriyle birlikte asfalt çalýþmasý yapýlan bölgelerde incelemelerde bulunarak, çalýþmalar hakkýnda bilgi aldýlar. Asfalt çalýþmasý hakkýnda bilgi veren Baþkan Vekili Mahmut Dað, " Geçen 5 yýllýk zaman zarfýnda stratejik planýmýza koyduðumuz projelerimizin yüzde doksanýndan fazlasýný yaþama geçirdik. Her yýl olduðu gibi bu yýlda yerleþime açýlan yeni bölgelerde ve aþýnmýþ yollarda asfalt çalýþmasý baþlattýk. Bu yýl 60 bin ton asfalt dökümü yapýlacak ve çalýþmayý Eylül ayý sonunda tamamlanmayý planlýyoruz. Halkýmýzýn ulaþýmda sorun yaþamamasý için daha erken çalýþma baþlatmak istememize raðmen her yýl olduðu gibi bu yýlda ilk yaptýðýmýz asfalt ihalesine iptal etmek zorunda kaldýk. Ýhalelere giren firmalarýn ihale þartlarýna uygun fiyat sunmadýklarý için ihaleleri iptal etmek zorunda kaldýðýmýzdan asfalt çalýþmasýnda gecikmeye neden oldu. Bu gecikmeden dolayý asfalt çalýþmasýný zamanýnda bitirilmesi için iki ekiple çalýþmalarý sürdürüyoruz. Yeni bölgelerde baþlattýðýmýz kaldýrým çalýþmalarý devam ediyor. Bu çalýþmalarýn bitmesiyle ulaþýmda halkýmýzýn karþýlaþtýðý sorunlar giderilmiþ olacaktýr" dedi.


6

EKONOMÝ

Sekerbank'tan esnafa kredi 29 AÐUSTOS 2013 PERÞEMBE

Þekerbank, 'Kapýmýz Esnafa Açýk' projesi kapsamýnda Vanlý esnafý destekliyor. THY Bingöl'de sefer sayýsýný arttýrýyor Bingöl'de havalimanýnýn açýlmasýyla birlikte Bingöl-Ýstanbul arasý karþýlýklý haftada 3 kez sefer yapan Türk Hava Yollarý, 28 Ekim'de baþlayacak kýþ tarifesiyle haftalýk sefer sayýsýný 5'e çýkartmayý, daha önce aktarma yoluyla saðlanan Ankara seferlerinde ise, 19 Eylül tarihi itibariyle haftada 3 kez direk sefer saðlanacak. Bingöl'de yerel ve ulusal basýn temsilcileriyle bir araya gelen Türk Hava Yollarý (THY) Satýþ Müdürü Kuddusi Demir, Bingöl-Ýstanbul, Bingöl-Ankara seferleriyle ilgili güncel bilgileri paylaþtý. Bingöl-Ýstanbul arasý seferlerindeki yolcu yoðunluðundan dolayý sefer sayýlarýnýn 5'e çýkarýlmasýnýn planlandýðýný ifade eden Demir, "Haftada 3 gün olarak uygulanan Bingöl-Ýstanbul Atatürk Havalimaný seferimiz ortalama yüzde 95 dolulukla gerçekleþtirilmekte olup Bingöllülerin yoðun talebini karþýlamak için ekim itibari ile bu hattýmýzdaki uçuþlarýmýzý haftada 3 seferden 5 sefere çýkarmayý planlýyoruz. Ayrýca Bingöl'ün Ýstanbul Sabiha Gökçen Havalimaný'na olan yoðun taleplerini de karþýlamak için bu hat Bingöl-Sabiha Gökçen seferinin konulmasý için ise hazýrlýklar yürütülmektedir" dedi. Bingöl'den direkt Ankara seferlerinin planlamasýnýn tamamlanmak üzere olduðunu kaydeden Demir, haftada 3 sefer olarak planlanan uçuþlarýn 19 Eylül 2013 itibari ile baþlatýlmasýnýn planlandýðýný söyledi. 1 Aralýk 2013 ile 31 Mart 2014 tarihleri arasýnda seyahat edecek yolcular için 27 Aðustos-1 Eylül tarihleri arasýnda 'tek gidiþ 44 TL' kampanyasýnýn bugün baþladýðýný ifade eden Demir, "Kýþ planýný yazdan yapan yolcularýmýz Türk Hava Yollarý ile 44 TL'ye bilet alma fýrsatý bugün baþladý. Bir hafta sürecek bu kampanyayla yolcularýmýz internet üzerinden tek yön biletlerini 44 TL'ye alabileceklerdir. Detaylý bilgi thy.com'dan, 4440849 nolu telefondan veya satýþ ofislerimizden alýnabilecektir" þeklinde konuþtu.

Van Esnaf ve Sanatkarlar Odasý Birliði'nde (ESOB) düzenlenen protokol töreninde bir konuþma yapan Van ESOB Baþkaný Faruk Alparslan; yeni yapýlaþma yerleri, yeni yapýlan imar planlarý ve yeni oluþturulacak iþ sahalarýnýn yatýmcýlarýn tamamen elini güçleþtireceðini belirtti. Sermayenin muhakkak olmasý gerektiði düþüncesi içerisinde Þekerbank'ýn 'Her esnafa kapýmýz açýk' adý altýnda yapmýþ olduðu bu çalýþmaya sadece Van esnafý deðil Türkiye'deki tüm esnaf teþkilatýnýn ilgilendiðini ifade eden Alparslan, "Van daha yeni yeni toparlanýrken, il esnafý daha yeni kendi ayaklarý üstünde durmaya baþlarken, KOSGEB ve diðer kredilerin geri ödemesi baþladý. Van'da son aylarda finansman döngüsü olan 70 milyon, her ay bankalara yatýrýlýyor. Ýþte bizde bu durumdan esnafýmýzýn olumsuz bir þekilde etkilenmemesi ve kendi bütçesini elinde tutma adýna bankalarla antlaþmalar yapýp esnafýmýzýn elini güçlendirme zorunluluðu hissettik. Bu nedenle Þekerbank ile bir protokol imzalayacaðýz" dedi.

Ödeme kolaylýðý Þekerbank'ýn esnaf için gerçek manada en iyi þekilde sunduðu bu protokolün 4 aylýk ayrý kalemlerde ödeyebilme kolaylýðý saðladýðýný da aktaran Alparslan, "Oda baþkanlarýndan ricam bu krediler hakkýn-

da tüm esnafý doðru bir þekilde bilgilendirmeleridir. Bu protokolün esnafýmýza, ilimize ve ülkemize hayýrlý olmasýný diliyorum" diye konuþtu. Türkiye genelinde proje sonrasýnda 380 esnaf odasý ile protokol imzalayarak yaklaþýk 206 bin esnafa ulaþtýklarýný belirten Þekerbank Ýþletme ve Tarým Bankacýlýðý Genel Müdür Yardýmcýsý Halit Haydar Yýldýz, esnafýn mahalle kültürü ve toplumsal deðerlerin devamlýlýðýndaki rolüne vurgu yaptý. Þekerbank olarak 400 bine yakýn esnafý kucakladýklarýný ifade eden Yýldýz, Þekerbank'ýn 60'ýncý kuruluþ yýlý boyunca 'Kapýmýz Esnafa Açýk' platformu kapsamýnda her ayýn 15'ini 'Esnafýn Günü' ilan ettiklerini söyledi. Esnafýn kapýsý hep açýk kalsýn diye tüm kamuoyuna; her ayýn 15'inde mahallenizin esnafýn-

Tüketici güven endeksi azaldý Tüketici Güven Endeksi 2013 Aðustos ayýnda bir önceki aya göre %1,6 oranýnda azaldý. Temmuz ayýnda 78,5 olan endeks Aðustos ayýnda 77,2 deðerine düþtü. Türkiye Ýstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasý iþbirliði ile yürütülen Tüketici Eðilim Anketi sonuçlarýndan hesaplanan Tüketici Güven Endeksi 2013 Aðustos ayýnda

bir önceki aya göre %1,6 oranýnda azaldý. Temmuz ayýnda 78,5 olan endeks Aðustos ayýnda 77,2 deðerine düþtü. Türkiye Ýstatistik Kurumu'nun (TÜÝK) verilerine göre;

Gelecek 12 Aylýk Dönemde Tasarruf Etme Ýhtimali Yüzde 10,4 Azaldý Gelecek 12 aylýk dönemde tasarruf etme ihtimali endeksi bir önceki aya göre %10,4 oranýnda azaldý. Temmuz ayýnda 28,7 olan endeks, Aðustos ayýnda 25,8 deðerine düþtü. Bu düþüþ, tüketicilerin gelecek 12 aylýk dönemde tasarruf etme ihtimallerinin bir önceki aya

göre azaldýðýný göstedi.

Genel Ekonomik Durum Beklentisi Yüzde 2 Azaldý Temmuz ayýnda 105,1 olan genel ekonomik durum beklentisi endeksi bir önceki aya göre %2 oranýnda azalarak, Aðustos ayýnda 103 deðerine geriledi. Gelecek 12 aylýk dönemde genel ekonomik durumun daha iyi olacaðý yönünde beklentisi olan tüketicilerin sayýsý bir önceki aya göre düþüþ gösterdi.

Mali Durum Beklentisi Düþtü Hanenin gelecek 12 aylýk döneme iliþkin maddi durum beklentisi endeksi bir önceki

aya göre %1,3 oranýnda azaldý. Temmuz ayýnda 94,3 olan endeks deðeri Aðustos ayýnda 93,1 oldu. Bu azalma, gelecek 12 aylýk dönemde hanenin maddi durumunun daha iyi olacaðýný bekleyenlerin oranýnýn düþmesinden kaynaklandý.

Ýþsiz Sayýsý Beklentisi Arttý Temmuz ayýnda 85,7 olan gelecek 12 aylýk dönemde iþsiz sayýsý beklentisi endeksi bir önceki aya göre %1,2 oranýnda artarak, Aðustos ayýnda 86,8 deðerine yükseldi. Bu artýþ ise iþsiz sayýsýnda artýþ bekleyenlerin oranýndaki düþüþten kaynaklandý.

Siirt'in kalkýnmasý için 5 talep Siirt Ticaret ve Sanayi Odasý (STSO) Yönetim Kurulu Baþkaný Güven Kuzu ile Siirt Ticaret ve Sanayi Odasý (STSO) Meclis Baþkaný Nihat Özdemir, Ulaþtýrma Bakaný Binali Yýldýrým'dan Siirt ulaþým gündemindeki 5 konuda talepte bulundu. Kuzu ve Özdemir, Bakan Yýldýrým'dan Siirt için hayati önem arz eden 5 konuda taleplerini aktardýlar. Siirt Ticaret ve Sanayi Odasý Temmuz ayý Meclis toplantýsýnda alýnan kararlar arasýnda Siirt'in ulaþým sorunlarýný Ankara'ya taþýyacaklarýný vurgulayan TSO Yönetim Kurulu Baþkaný Güven Kuzu, Siirt içir acil ihtiyaç duyulan beþ önemli konuyu Bakan Binalý Yýldýrým'a aktardýklarýný söyledi. Kuzu, yaptýðý açýklamada, "Önemli beklentilerimizin baþýnda yer alan Siirt-EruhÞýrnak karayolunun ivedilikle bitirilmesi, Siirt-Kurtalan duble yolunda müteahhit firma tarafýndan makul bir neden olmadan durdurulan çalýþmalarýn bir an

önce baþlatýlmasýný talep ettik. Ayrýca, Karayollarý 9.Bölge Müdürlüðü tarafýndan Siirt-Kurtalan arasý beton asfaltlý yolun üzerine uygulanan köy yollarýnda kullanýlan sathi kaplama asfaltýn kabul edilemez olduðunu bakanýmýza ifade ederek Ýlimiz yollarýna gereken önemin verilmediði anlattýk. Yeni havaalaný yapým çalýþmalarýna baþlanabilmesi için Gökçebað beldesi sýnýrlarýnda bulunan tamamý hazineye ait alanýn havaalaný yapýmýna uygun olup olmadýðý konusunda bir heyetin acilen gönderilmesini talepte bulunduk. 2011 yýlýnda yapýmýna baþlanan kamulaþtýrma kararý alýnmadýðý için bitirilemeyen yeni çevre yolu sorununun bir an önce çözülmesi ve Demiryolunun ilk etapta Siirt merkezine ulaþtýrýlmasý konusunun yatýrým programýna alýnmasýný talep ettik. Ýletilen taleplerle anýnda ilgilenen Ulaþtýrma ve Habercilik Bakaný Sayýn Binali Yýldýrým bu taleplerin bir an önce yerine ge-

tirilmesi konusunda bürokratlarýna talimat vermiþtir. Özellikle yeni havaalaný yeri ile ilgili bir rapor düzenlemek üzere önümüzdeki haftalarda bir heyetin ilimize geleceðini bizzat Sayýn Bakan bildirmiþtir" dedi.

"Siirt'in En Öncelikli Ýhtiyacý Ulaþýmdýr" Havayolu ulaþýmýnýn Siirt için olmazsa olmazý olduðunu belirten Ticaret ve Sanayi Odasý Meclis Baþkaný Nihat Özdemir de, Ulaþýmýn Siirt'te öncelikli çözülmesi gereken meselelerin baþýnda olmasý gerektiðini söyledi. Özdemir, "Bu havaalaný pist uzatýlmasýyla iyi bir noktaya ulaþamaz.

Ben hava alanýný çok önemsiyorum, çünkü Siirt'in dünyaya açýlan penceresi olan hava alanlarý bir ilin en büyük handikabýdýr. Yeni bir havaalaný yapýlýrsa Siirt'in dünya ile baðlantýsý daha da güçlenecek. Buraya sadece normal uçaklar deðil, THY'nin büyük uçaklarý da gelebilecek. Güven beyle baþta hava alaný ve diðer ulaþým sýkýntýlarýný Sayýn bakanýmýza makamýnda yaptýðýmýz görüþme dile getirdik" dedi. Özdemir, Siirt'in sorunlarýnýn çözümü noktasýnda Güven beyle birlikte ilgili bakanlýklar nezdinde bu tür giriþimlerde bulunacaklarýný söyledi.

dan alýþveriþ yapýn diye çaðrýda bulunduklarýný dile getiren Yýldýz, "Esnafýn iþ hacminin artmasý, böylece kapýlarýnýn hep açýk kalmasý, üretimin ve beraberinde ülke ekonomisinin canlanmasýna katký saðlanmasý amaçlanýyor. Gümrük ve Ticaret Bakanlýðý himayesinde ve Türkiye Esnaf ve Sanatkârlarý Konfederasyonu'nun (TESK) desteðiyle baþlatýlan 'Kapýmýz Esnafa Açýk' projesi; özel sektör, kamu, STK ve tüketicileri esnafla buluþturan bir platform özelliði taþýyor. Þekerbank, bu platform kapsamýnda esnafa fayda saðlayacak birçok iþbirliði gerçekleþtirmeyi, proje, ürün ve hizmet sunmayý planlýyor" dedi. Van'ýn, hayvancýlýk ve tarýma dayanan ekonomisinin Türkiye ekonomisi içindeki yerinin önemini vurgulan Yýldýz, "Kapýmýz Esnafa Açýk' projesi ile 'Mahallelerdeki

esnafýmýz için el ele verelim. Siz de yarýn mahalle esnafýnýzdan alýþveriþ yapýn, kapýlarý hep açýk kalsýn' mesajý ile hayata geçirdik. Bu proje ile mahalle esnafýmýzýn da kalkýnmasýný saðlayacaðýz. Ýmzalanacak 'Kapýmýz Esnafa Açýk' protokolü kapsamýnda birlik üyesi esnaf-sanatkârlara, 4 ay ödemesiz veya 3 ayda bir taksit ödemeli seçenekli ticari kredi imkâný tanýnacak. Her ayýn 15'inde geliþtirilecek olan uygulamalar kapsamýnda, Van'da öncelikle 1 Ekim 2013 tarihine kadar 1 ay boyunca esnaf ve sanatkârlarýn kredi baþvurularýnda dosya masrafý alýnmayacak. Protokolde ayrýca esnafa yönelik standart, gümüþ ve altýn adý altýnda üç farklý seçenekli finans paketinin þartlarý da belirlenmiþ durumda 'Kapýmýz Esnafa Açýk' paketi seçenekleri ile Van Esnaf ve Sanatkârlar Odalarý Birliði üyelerine indirimli kredi ürünleri sunulacak ve destek danýþmanlýk hattý, web sitesi kurulumu gibi biliþim destekler saðlanacaktýr. Protokolün tüm Van esnafýna ve Van'a hayýrlý olmasýný diliyorum" þeklinde konuþtu. 'Kapýmýz Esnafa Açýk' protokolü, Þekerbank Ýþletme ve Tarým Bankacýlýðý Genel Müdür Yardýmcýsý Halit Haydar Yýldýz ile Van Esnaf ve Sanatkârlar Odalarý Birliði Baþkaný Faruk Alparslan arasýnda imzalandý.

Altýn alacaklar eylül ayýný beklesin Adana Kuyumcular Odasý Baþkaný Oðuz Baþman, altýna yatýrým yapacak olanlara, eylül ayýnda Amerikan Merkez Bankasý'nýn (FED) açýklamasýný beklemelerini önerdi. Baþman, altýn fiyatlarýnýn yükselmesinin sebebinin bütün dünyayý saran Mortgage skandalýnýn ve bunun Avrupa'yý da pençesine almasýna baðlayarak, "Ticaret aðýrlýðýmýzýn Avrupa ile olmasý nedeniyle bizim de bu krizin içine saplanmamýza yol açtý. Bu krizin görünen boyutlarý bu krizin yarattýðý þok dalgalarýn pozitif anlamda etkileri altýn oldu. Çünkü insanlar yaptýklarý kaðýt üzerindeki yatýrýmlarýn maalesef boþ olduðunu gördüler. Dövizin boþ olduðunu gördüler, çünkü karþýlýksýz para basýlýyor. Bu demektir ki cebinizde karþýlýðý olmayan kaðýt parçasý taþýyorsunuz. Aldýðýnýz hisse senetleri, devlet tahvilleri, hazine bonolarý gibi kaðýtlar yatýrým firmalarýnýn yaptýðý yatýrýmlarýn boþ olduðu görüldü ve fiziki mallara yöneldiler. Nedir bunlar? Altýn, gümüþ, platin, demir, bakýr, çelik ve petrol gibi mallar" dedi. Altýnýn nisan ayýnda çok hýzlý bir düþüþ yaptýðýný, bunun sebebinin de ekonominin düzene girmesi olduðunu belirten Baþman, "Yunanistan, Ýspanya, Ýzlanda ve Portekiz gibi ülkelerin kendi yoluna dönmeleri yavaþ yavaþ bataktan çýkýp yükselmeye baþlamalarý, Amerika'nýn selamete ulaþmasý, FED'in artýk parasal geniþlemenin yaný sýra piyasaya karþýlýksýz para sürmeyeceðini ifade etmesi, dola-

yýsýyla ülkelerin yatýrým amaçlý kredi kullanmaya baþlamalarý artýk altýnla ilgili olarak güvenli limandan çýkýp açýk denizlere ekonominin dolaþmasýný saðladý. Böyle olunca ellerindeki altýn stoklarý boþaltýldý. Bunun karþýlýðýnda altýn düþtü" diye konuþtu. FED'in son yaptýðý açýklamada; "Tahvil alýmlarýný azaltabiliriz ancak eylül ayýnda bunu göreceðiz" gibi ifade kullanmasýnýn kafalarda soru iþareti býraktýðýný kaydeden Baþman, "Piyasaya yeniden karþýlýksýz kaðýtlar çýkacak. Çünkü FED her ay Amerika'da 85 milyar dolarlýk tahvil alýyor bu da senede 1 trilyon dolar piyasaya para sürmesi demektir. Bu para karþýlýksýz bir para olduðu için hemen karþýlýðýnda bunun fiziki metaller ve metalar canlanmaya baþladý. Böylece altýn, gümüþ gibi ürünlerin fiyatlarýnda artýþlar baþladý" þeklinde konuþtu.

Kuyumcular Odasý Baþkaný, Altýn Alacaklara Fed'i Beklemelerini Önerdi Bayramda hareketlenen satýþlarýn Ramazan ayýndan sonra durgunluða girdiðinin de altýný çizen Baþman, altýn almayý bekleyen vatandaþlara eylül ayýný, FED'in yapacaðý açýklamayý beklemeleri gerektiðini belirterek altýnýn uzun vadede her zaman kazandýracaðýný, bu baðlamda para olarak kalan paranýn harcanýp bitebileceðini, bu yüzden yatýrýmcýlarýn ve vatandaþlarýn nakit para yerine altýna yatýrým yapmalarýnýn en azýndan zarar etmelerini engelleyeceðini söyledi.


GÜNCEL

29 AÐUSTOS 2013 PERÞEMBE

7

Buldan “Suriye tezkeresine hayýr diyeceðiz” BDP Grup Baþkanvekili Pervin Buldan, "Suriye için TBMM'ye gelecek tezkereye hayýr oyu vereceðiz" dedi.

A

ralarýnda DTK Eþ Baþkaný Aysel Tuðluk, BDP Grup Baþkanvekili Pervin Buldan, Nusaybin Belediye Baþkaný Ayþe Gökkan, Mardin BDP Ýl Baþkaný Reþat Kaymaz, il ve içe yöneticilerinin de olduðu grup Mitanni Kültür merkezinde bir araya geldi. Buradan hareket eden grup Suriye Kürtlerine destek için sýnýra yürüdü. Suriye'nin Kamýþlý tarafýndaki grup da sýnýrýn tellerine geldi. BDP Grup Baþkanvekili Pervin Buldan yaptýðý açýklamada, "Aramýzda tel örgüler olsa da Rojava'da yaþayan halkýmýza bir nefes kadar yakýn olduðumuzu,

bugün bir kez daha gördük aramýzda sýnýrlar olsa da bugün burada yürüttüðümüz mücadeleyi Kürdistan'ýn dört parçasýnda ayný olduðunu hepimiz biliyoruz" dedi. Buldan, Suriye için TBMM'ye gelecek tezkereye hayýr oyu vereceklerini belirterek, "Çünkü tezkere savaþ denektir, ölüm demektir. Çünkü tezkere gözyaþý ve kan demektir. 21. yüzyýlda tezkereye hayýr diyoruz, savaþa hayýr diyoruz. Türkiye aklýný baþýna toplayýp mantýklý bir þekilde hareket etmek durumundadýr. Bu ülkeyi yönetenler çok iyi bilsinler ki savaþ hiçbir zaman kazaným deðildir kaybetmek anlamýna gelmektedir" dedi. Konuþmalardan sonra grup 'Rojava'ya destek' adý altýnda sýnýrda sabaha kadar nöbet tutacak.

Savaþ uçaklarýnýn Suriye provasý Suriye'de yaþanan geliþmelerle ilgili merkez üs olarak belirlenen Diyarbakýr'daki 2'nci Hava Kuvvet Komutanlýðý'nda hareketlilik baþladý.

inþaatýný sürdürüyor. 2. Hava Kuvvet Komutanlýðý 8. Ana Jet Üssü'ne Bandýrma 6'ncý Ana Jet Üs Komutanlýðý'na baðlý gece görüþ ve vuruþ kabiliyetine sahip "Yarasa" olarak adlandýrýlan 161'inci bombardýman filosu, Amasya Merzifon'dan Tunç ve Akýncý olarak adlandýrýlan 151'inci ve 152'inci filo ile birlikte Eskiþehir'den gelen Panter olarak adlandýrýlan 111'inci saldýrý filosundan takviye savaþ uçaklarýnýn geldiði belirtildi.

T

ürkiye'nin farklý noktalarýnda bulunan hava üslerinden Diyarbakýr'a savaþ uçaklarý sevk edilmeye baþlandý. Suriye'deki gerginliðin devam ettiði ve Suriye hükümetinin kimyasal silah kullandýðý bilgisinin alýnmasý üzerine TSK, kýrmýzý alarma geçti. Sýnýr bölgelerine asker sevkýyatýnýn tamamlanmasýnýn ardýndan, Diyarbakýr'daki 2'nci Hava Kuvvet Komutanlýðý'na baðlý 8. Ana Jet Üssü'nde hareketli anlar yaþanýyor. Türkiye'de bulunan diðer hava üslerinden Diyarbakýr'a yaklaþýk 20 F-16 savaþ uçaðý sevk edildi. Diyarbakýr'a gelen çok sayýda F-16 savaþ uçaðýnýn, Suriye'deki geliþmeler üzerine bu bölgeye kaydýrýldýðý ve olasý bir sýnýr ihlali olmasý durumunda bu uçaklarýn hazýrda bekletildiði belirtildi. Öte yandan, Diyarbakýr 2. Hava Kuvvet Komutanlýðý'na sevk edilen savaþ uçaklarý için yeni hangar yapýmý devam ediyor. Askeri havaalanýnýn bulunduðu noktada ekipler, yeni ve geçici hangar

Savaþ uçaklarýnýn suriye provasý sürüyor Diyarbakýr'a takviye gelen 20 savaþ uçaðý, dün gün boyu eðitim uçuþu yaptý. Gece geç saatlere kadar süren eðitim uçuþu, Suriye'ye yapýlacak olasý bir operasyonda nasýl hareket edileceði ve uçaklarýn manevra kabiliyeti test edildi. Yaklaþýk 2 saat süren eðitim uçuþunun ardýndan uçaklar sorunsuz bir þekilde iniþ yaptý. Diyarbakýr'a sevk edilen savaþ uçaklarýnýn, son iki gün içerisinde Suriye sýnýrýnda toplam 6 kez keþif uçuþu yaptýðý belirtildi. Suriye'de yaþanan geliþmelerle ilgili olarak yapýlan keþif uçuþlarýna toplam 12 F-16 savaþ uçaðýnýn katýldýðý bildirildi.

Suriye'deki Kürtler için bir günlük nöbet Þýrnak'ýn Silopi ilçesinde Demokratik Özgür Kadýn Hareketi (DÖKH) ile Barýþ ve Demokrasi Partisi (BDP) Kadýn Meclisi tarafýndan Suriye'deki Kürtler ile dayanýþma amacýyla bir günlük nöbet tutma eylemi düzenlendi.

S

ilopi'ye Bostancý köyü Yankale mezrasýnda yapýlan eyleme BDP Eþbaþkaný Gültan Kýþanak, BDP Diyarbakýr Milletvekili Nursel Aydoðan, BDP il ve ilçe yöneticileri ile belediye çalýþanlarý katýldý. Canlý müzik eþliðinde yapýlan eyleme katýlan vatandaþlar sýnýrýn öbür yakasýnda bulunan vatandaþlara seslerini duyurmak için büyük çaba harcadý. BDP Eþbaþkaný Gültan Kýþanak, Suriye'de bulunan Kürtlerin yalnýz olmadýðýný belirtmek için sýnýrda bir günlük nöbet tutma eylemi gerçekleþtirdiklerini söyledi. Eyleme katýlan bütün vatandaþlarýn Suriyeli Kürtlere sahip çýktýðýný belirten Kýþanak,

sýnýrýn karþý yakasýnda bulunan tüm halka selam gönderdiklerini ifade etti. Kýþanak, "Rojava'da Kürt halký artýk kendisine özgün bir gelecek hazýrlamaya çalýþýyor. Bir devrim süreci yaþanýyor. Bir kurtuluþ süreci yaþýyor ve birileri de bu süreci engellemeye çalýþýyor. Bu uzun süreli bir mücadele olacak. Halkýmýzýn bunu doðru anlamasý ve buna göre Rojava'ya iliþkin tutumunu yaklaþýmýnýj çok daha sýcak, daha güçlü tutmasý gerekiyor. Rojava'daki devrimi boðmak istiyorlar. Bölgesel güçler, uluslararasý güç odaklarý bunu istiyor. Çeþitli çete gruplarýný teþvik ediyorlar, destekliyorlar, onlarýn önünü açýyorlar. Yani Rojava devrimini bu þekilde yarým býrakmak ve kesintiye uðratmak gibi bir giriþim var. Bu öyle küçük bir çete grubunu saldýrýsý olarak görülmemeli" dedi. Sýnýrda yapýlan bir günlük nöbet tutma eylemi, sýnýrýn iki yakasýnda bulunan vatandaþlarýn bir araya gelmesi ile son bulacaðý ifade edildi

Süryani vekilden Süryanice eðitime destek Mardin'de çeþitli ziyaretlerde bulunan Barýþ ve Demokrasi Partisi (BDP) Mardin Milletvekili Erol Dora, Süryanilerin de diðer azýnlýklar gibi haklarýný kullanmasý gerektiðini söyledi.

A

zýnlýklarýn haklarýnýn 1923'te imzalanan Lozan antlaþmasýyla garanti altýna alýndýðýný kaydeden Dora, gayrimüslimlerin, Ermeniler, Rumlar, Yahudiler ve Süryaniler olduðunu belirtti. Bürokrasi ve devletin ilgili organlarýnýn, Süryanilerin Lozan gereðince azýnlýk olmadýklarýný söylediklerini kaydeden Dora, "Biz her zaman Süryanilerin de azýnlýk olduðunu onlarýn da diðer Ermeni ve Yahudiler gibi Lozan'daki pozitif haklardan yararlana bileceðini söylüyorduk. Çünkü Lozan'daki azýnlýklarla ilgili maddeler açýk ve nettir Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý olan gayri Müslimler azýnlýktýr diyor. Biz her zaman Süryanilerin de Lozan'a göre azýnlýk olduðunu söylüyorduk ki Süryanilerin de Rum, Ermeni ve Yahudiler gibi Osmanlý fermanýyla kurulmuþ olan vakýflarý var yani azýnlýk vakýflarý var ve hala varlýklarýný sürdürüyorlar. Ýstanbul

Meryem Ana Kilisesi vakfý bir anaokulu açmak istedi ve Süryanice eðitim vermek için bir müracaata bulundu. Milli Eðitim Bakanlýðý ilgilileri Süryanilerin azýnlýk olmadýklarý gerekçesiyle bu taleplerini reddetti. Vakýf da idari mahkemeye gitti, idari mahkemesi de Lozan gereðince Lozan maddelerinin açýk ve net olduðunu söyledi. Dolayýsýyla Lozan gereði Süryanilerde azýnlýk olduðunu ve bu haklardan yararlanabileceklerini söyledi. Ermeni, Rum ve Yahudilerin ilkokuldan baþlamak üzere lise düzeyine kadar kendi anadillerinde eðitim yapabiliyorlar" dedi.

"Süryanilerin son okullarý mardin'de kapatýldý" Süryanilerin son okullarýnýn 1928 yýlýnda Mardin'de kapatýldýðýný ifade eden Dora, "Süryanilerin son okulu 1928 yýlýndan sonra yani Lozan antlaþmasýndan 5 sene sonra kapatýldý. O okul Mardin'deydi bu tarihten itibaren diðer azýnlýklarýn sahip olduklarý eðitim ile ilgili haklarýný kullanamamýþlardýr. Bizim her zaman zaten dile getirdiðimiz gibi Lozan'ýn da açýk ve net olarak Türkiye Cumhuriyeti vatandaþý olup gayrimüslim olanlarýn azýnlýk

olduðunu açýk ve net bir þekilde vurgulamýþ olmasýna raðmen þimdiye kadar Süryaniler Lozan'dan kaynaklanan pozitif haklarýný kullanamamýþlardý. Þimdi mahkemenin böyle bir karar vermesi Lozan'ýn bir teyididir yoksa yeni bir yenilik getirmiþ deðildir. Bir her zaman zaten vurguluyorduk. Burada Süryanilere yapýlan bir haksýzlýðýn giderilmesi noktasýnda Mahkeme tarafýndan bir hakkýn teyididir, doðrulanmasýdýr" diye konuþtu.

"Okul istanbul'da açýlacak" Ýstanbul'da bir okul açýlmak istendiðini belirten Dora, "Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn da bu karara bir ay içerisinde itiraz hakký var eðer bu hakkýný kullanmazsa veya kullanýp da bu talebi reddedilirse Ýstanbul'da bir anaokulu açmak için müracaat yapýlmýþtý. O anaokuldan sonra bir altyapýnýn hazýrlanmasý lazým öðretmenlerin olmasý lazým önemli olan böyle bir hakkýn var olduðu açýk ve net olarak belirtilmesi bu zaman içerisinde kullanýlabilecek pozitif bir haktýr. Mahkemenin bu yönde karar almasý Süryaniler için önemli bir karar olarak deðerlendiriyoruz" ifadelerini kullandý.


8

Aktüalite

29 AÐUSTOS 2013 PERÞEMBE

100 yýllýk sorunu 7 ayda çözemezsin Ak Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Avukat Aydýn Altaç Baþkan Yardýmcýsý Adnan Nabikoðlu ile birlikte Olay Gazetesi'ni ziyaret etti. Altaç, gündeme iliþkin açýklamalarda bulundu.

A

k Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Avukat Aydýn Altaç çözüm süreciyle ilgili yaptýðý konuþmada, "100 yýllýk sorunu 7 ayda çözemezsiniz. 1 Eylül tarihini göstermek, bu konuda bastýrmak doðru deðil" dedi. Hükümet sorunu çözmekte samimi Hükümetin 12 yýldýr sorunu çözmek için çalýþmalar yaptýðýný ifade eden AK Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Aydýn Altaç,

hükümetin sorunun çözümlenmesi yönünde oldukça samimi olduðunu, sorunun çözümünün kýsa sürede olmasý yönünde sýkýþtýrmanýn doðru olmadýðýný ifade etti. Altaç, "100 yýllýk sorunu 7 ayda çözemezsin. Ha deyince olacak bir þey deðil. Bunun ekonomik boyutu, sosyal boyutu, siyasal boyutu var.Sorunun kýsa sürede çözümlenmesi ile gili söylemleri doðru bulmuyorum. Sayan Baþbakan sorunun çözümlenmesi için büyük cesaret örneði gösterdi ve soruna el attý. Sayýn Baþbakan'a bu konuda teþekkür etmek gerek" diye konuþtu. Çözüm sürecinni önemine deðinen Altaç, "Çözüm sürecinin baþladýðý andan itibaren bir huzur geldi. Turist sayýsý artý. Ýhracat arttý. Süreçle birlikte bölg-

eye adeta hayat geldi. Ekonomi de canlanma oldu. 18 ihracat yapan þirket sayýsý 150'ye çýktý. Halk ümitli ve huzuru yaþýyor. Bir sevinç var insanlar arasýnda." Dedi.

Yerel hizmetler yetersiz Altaç, belediye hizmetlerini eleþtirirken ise "Sayýn Baydemir çýksýn bir dýþarý, yolda yürüyebiliyor mu..Trafik sorunu, yollarýn yapýsý, alfastsýz ve altyapýsýz yollar. Diyarbakýr'ýn kültürüne konu olan yere konut yaptýrýyorsun.Ýmara açtýrýyorsun. Kýrklar daðý na mesire alaný yapýlsa daha iyi olmaz mýydý ?. Yeni binalar ve sitelere kazý ve ruhsat verirken, alt yapý ve sosyal donatý olmadan nasýl ruhsat veriyorsun" dedi.

TOKi baþvurularýnda izdiham Mahalle aralarý asfaltlanýyor

Toplu Konut Ýdaresi (TOKÝ) Baþkanlýðý tarafýndan Bingöl'de satýþ baþvurularý baþlayan 599 konut için izdiham yaþandý. Banka yetkilileri, vatandaþlarý satýþlarýn baþvuru sýrasýna göre deðil, kura çekimine göre belirleneceði konusunda uyardý.

T Hakkari Belediye Baþkanlýðý ekipleri altyapý çalýþmalarýný tamamladýðý mahalle yollarýný asfaltlamak için çalýþma baþlattý.

Y

ýllardýr kanalizasyon hizmetlerinin gitmediði Berçelan Mahallesi'nin en üst kýsmýna kadar kanalizasyon þebekesi döþeyen ve içme suyu þebekesini de yenileyen belediye ekipleri, yaptýklarý yol geniþletme çalýþmalarýnýn ardýndan asfaltlama çalýþmalarýna baþladý. Yapýlan çalýþmalarý yerinde denetleyen Hakkari Belediye Baþkaný Fadýl Bedirhanoðlu, "Eski bir mahallemiz olmasýna raðmen bu mahallemizde kanalizasyon þebekesinin olmadýðý yerler vardý. Arkadaþlarýmýz öncelikle eksik olan kanalizasyon ve içme suyu þebekelerini döþeyerek altyapý sorununu giderdiler. Þimdi ise bu mahallemizde yol asfaltlama çalýþmasý baþlattýk. Bu yýl 15 kilometrelik bir asfalt ihalesi yaptýk. Asfalt çalýþmalarýmýz þu anda baþlamýþ bulunmakta. Ýlk etapta zemin asfaltlamaya hazýr hele getiriliyor. Ýnþallah bir ay içerisinde bu çalýþmamýzý bitirip halkýmýzýn hizmetine sunacaðýz. Hakkari genelinde yapacaðýmýz 15 kilometrelik yol asfaltlama çalýþmamýz bittikten sonra Hakkari'de hemen hemen girilemeyen bir yer kalmayacaktýr. Belki birkaç ara sokak kalabilir onlarda gelecek dönemde ya parke taþý ya da asfaltlanarak onlarda tamamlanacaktýr. Bu çalýþmamýz ile birlikte artýk bütün mahallelerimiz hizmet gören bir hal alacaktýr. Göreve geldiðimiz 2009 yýlýndan 2012 yýlý sonuna kadar 136 bin metrekare parke taþý döþeme çalýþmasý yaptýk. Bu yýl içerinde buna ilaveten yaklaþýk 30 bin metrekareye yakýn yine parke döþeme çalýþmasý yaptýk ve bu çalýþmalarýmýz halen devam etmektedir. Bunun yanýnda yine yol geniþletme, yol kenarlarýna taþ duvar örme çalýþmalarýmýz yapýlmaktadýr. Yaptýðýmýz bu çalýþmalarýn tamamlanmasý ile birlikte tüm mahalle yollarýmýz toz ve çamurdan kurtulmuþ olacaktýr" þeklinde konuþtu.

Eren Üniversitesi'nde yeni bölümler açýlýyor Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Mahmut Doðru, Enerji Mühendisliði Bölümü'nün açýlacaðýný belirtti.

A

çýklamalarda bulunan Rektör Doðru, "Ýstihdamý yüksek, çaðýmýzýn ihtiyacý olan bölümlerle gündeme gelen üniversitemiz, yeni bölümler teklif ederken bölge yapýsýnýn ihtiyaçlarýný ve niteliklerini göz önünde bulundurarak yetiþtirilen öðrencileri bölgeye kazandýrmayý hedefliyor. Bu amaçla üniversitemizin Mühendislik - Mimarlýk Fakültesi bünyesinde Enerji Mühendisliði Bölümü'nün açýlmasý konusundaki teklifi, 14 Aðustos 2013 tarihli Yükseköðretim Yürütme Kurulu toplantýsýnda incelenerek uygun görülmüþtür" dedi.

OKÝ tarafýndan Bingöl-Genç karayolu Ýçmeler mevkiinde inþa edilen 599 konutun satýþ baþvurularý Halk Bankasý Bingöl Þubesi'nde alýnmaya baþlandý. Alt gelir grubu için 482, normal gelir grubu için 117 adet olarak inþa edilen konutlardan taksitli ev sahibi olmak isteyen vatandaþlar, sabahýn erken saatlerinde banka önünde uzun kuyruklar oluþturmaya baþladý. Gün boyu yoðunluðun devam ettiði baþvurularda vatandaþlar arasýnda gerginlik yaþanýrken, banka yetkilileri vatandaþlarý baþvurularýn 18 Eylül tarihine kadar devam edeceði konusunda bilgilendirdi. Banka yetkililerinden alýnan bilgiye göre, 599 konutun 482'si 75 metrekare büyüklüðündeki 2+1, 117'si ise 106 metrekare 3+1 konutlardan oluþtuðu belirtildi. Yetkililer, "Alt gelir grubu için yapýlan 482

adet konutun 54 bin TL, 117 adet konut ise 81 bin TL'den baþlayan fiyatlarla satýþa çýkarýldý. 482 konut için yüzde 12 peþinat, 180 ay vade, bin TL baþvuru bedeli, 117 konut için ise yüzde 10, 15 ve 25 peþinat seçenekleri ile 96, 108 ve 120 ay vade, baþvuru bedeli 2 bin TL olarak belirlendi. Þehit aileleri, malulleri ile dul ve yetimler, gaziler, özürlülere yüzde 5'er kontenjan ayrýldý. Konutlara müracaat edecek kiþilerin aile gelirlerinin aylýk 2 bin 600 TL'nin altýnda olmasý ve 25 yaþýn üzerinde olmasý gerekiyor. Konutlarýn satýþý, Türkiye Halk Bankasý Bingöl Þubesi aracýlýðý ile yapýlacak. Proje kapsamýnda satýþa sunulan konut adedinden fazla baþvuru olduðu takdirde, baþvurularýn tamamlanmasýndan sonra, noter huzurunda Konut Alma Hakký ve Konut Belirleme Kurasý çekilecektir" dediler.

"Satýþlar kura ile yapýlacak" Banka yetkilileri, izdihamýn yanlýþ bilgilendirilmeden kaynaklandýðýný da ifade ederek, "Vatandaþlar satýþlarýn baþvuru sýrasýna göre yapýlacaðýný

zannediyor. Oysa satýþlar baþvuru önceliði olmaksýzýn noter huzurunda kura çekimiyle yapýlacak. Bu durumda herkesin þansý eþit derecede olacak. Baþvurular 18 Eylül tarihine kadar devam edecek. Bu zaman zarfýnda bütün vatandaþlarýmýzýn baþvurularýný alabilir, iþlemlerini yapabiliriz" diye konuþtular.

Çaldýran'da yollara kilitli taþ Van'ýn Çaldýran Belediyesi, farklý noktalarda yaptýðý yol çalýþmalarda 45 kilometre kilit taþý döþeyerek ilçeye farklý bir görünüm verdi.

Ý

lçedeki çalýþmalarý kontrol eden Belediye Baþkaný Ferman Yýldýrým, 2013 yýlýnda tüm cadde ve sokaklarýn kilit taþý döþenerek yol problemini ortadan kaldýracaklarýný söyledi. Çaldýran'ýn birçok probleminin kendi yönetiminde çözüldüðünü vurgulayan Belediye Baþkaný Yýldýrým, "Yönetime geldiðim 2004 yýlýnda ilçemizde altyapý, kanalizasyon, yol ve su gibi temel hizmetlerin hiçbiri yapýlmamýþtý. Üstelik borç bataðýna sürüklenmiþ ve personelinin

maaþýný dahi ödeyemeyen bir kurumu devraldýk. Geldiðimiz günden bu yana projeler üreterek, azimle ve

cesaretle çalýþarak ilçemizi bölge ilçeleri arasýnda örnek gösterilecek bir konuma getirdik. Ýlçemizde

altyapý, kanalizasyon, içme suyu, yol ve drenaj çalýþmalarý bugün sorun olmaktan çýkmýþ durumda. Geriye dönüp bakýldýðýnda çok büyük çalýþmalara imza attýðýmýzý görüyoruz. Þunu rahatlýkla söyleyebilirim, biz bir köy devraldýk ve bu köyü modern bir kente dönüþtürdük. Bugün itibari ile ilçemizde 45 kilometre kilitli taþ döþenmiþ yolumuz var. Ýlçemizde adeta kangren olmuþ içme suyu problemini azimli çalýþmalarýmýz ve yaptýðýmýz yatýrýmlar sayesinde ortadan kaldýrdýk. Yine bugün itibari ile 43 kilometre kanalizasyon hattý þebekesi yaptýk. Çalýþmalarýmýz bunlarla sýnýrlý deðil, ilçe merkezinde yaptýðýmýz çalýþmalarýn yaný sýra köylerde de önemli çalýþmalarýmýz bulunmaktadýr. Dere yataðý taþkýnlarýný önleme, köy içi yol çalýþmalarý, çöp toplama ve her köyde taziye evi yapýmý çalýþmalarýmýz devam etmekte. Çaldýran sürekli ve hýzlý geliþen bir ilçe, bu geliþmede en büyük rolün Çaldýran Belediyesi'nin olduðu bilinmelidir''

Sulama birlikleri toplantýsý yapýldý Diyarbakýr Devlet Su Ýþleri (DSÝ) 10. Bölge Müdürlüðü'nde sulama birlikleri toplantýsý gerçekleþtirildi.

D

SÝ 10. Bölge Müdürlüðü toplantý salonunda gerçekleþtirilen toplantýya DSÝ Genel Müdürlüðü Ýþletme ve Bakým Dairesi Baþkan Yardýmcýsý Seyit Aksu, Ýstatistik Müdürü Önder Ýnce, DSÝ 10. Bölge Müdür Yardýmcýsý Fýrat Tutþi, Ýþletme ve Bakým Þube Müdürü Yaþar Ceylan, DSÝ personeli ve konuyla ilgili 11 sulama birliði baþkaný ile sulama birlikleri müdürleri katýldý. Toplantýda suyun tasarrufu ve boþa su kullanýmýnýn getireceði sorunlar ele alýndý.


Ýç-Dýþ Politika

29 AÐUSTOS 2013 PERÞEMBE

9

Bakan Yardýmcýsý Nemrut Krater Gölü'nde Kültür ve Turizm Bakan Yardýmcýsý Abdurrahman Arýcý, Nemrut Krater gölünü ziyaret etti. Bitlis Valiliðini ziyaretinin ardýndan çarþý merkezindeki tarihi camilerde inceleme yapan Arýcý, El-Aman Hanýný da gezerek Nemrut Krater gölüne de bir gezi gerçekleþtirdi. Yaklaþýk 65 milyon TL'ye ihale edilen Nemrut yolunda yetkililerden bilgiler alan Arýcý, daha sonra buhar bacasýný ve Nemrut Kalderasý içinde bulunan gölleri gezdi. Gazetecilerin sorularýný yanýtlayan Abdurrahman Arýcý, Nemrut'a yeteri kadar turistin gelmesi için il önce alt yapýnýn tamamlanmasý gerektiðini belirterek, "64 milyon TL'ye yolun ihalesi yapýldý" dedi. Arýcý, yaptýðý açýklamasýnda, "Ben Van'a, Tatvan'a ve Bitlis'e yýllarca geldim. Fakat Nemrut'a ilk defa çýktým. Þuanda tepeye kadar olan bölümde çok güzel bir yol yapýlýyor. Buraya gelen misafirlerin ve turistlerin ulaþmasý için önemli kýþýnda çok kar aldýðý için dolayýsýyla kar sporlarýnýn yapýlmasý gerektiði bir yer. Bu nedenle yolun muhakkak bitirilmesi gerekiyor. Burayý

turizme açmamýz lazým. Burasý sit alaný olduðu için yapýlan projeler kurullardan geri dönmüþ bu nedenle çabamýz yine kurullarla görüþerek ulaþýmý saðlamamýz gerekiyor. Çünkü eðer ulaþým kolaylaþýrsa burasý Türkiye'nin önemli destinasyonlarýndan birisi olur. Bununla ilgili alt yapýlar yapýldý. Yurt dýþýnda ve yurt içinden misafirler kolaylýkla gelir gelen misafirler buraya ulaþabilmesi için muhakkak ulaþým yollarýnýn olmasý gerekiyor. Buradaki doðayý bozmayacak þekilde bir proje yaparak bu gölün kýyýsýna kadar ulaþmamýz gerekiyor. Biz neredeyse bir saattir yoldayýz çok yavaþ ilerleyerek geldik. Muhakkak bakanlýklar ve bizler gerekli yerlerle görüþerek bu iþi hallet-

memiz gerekiyor. Bizimde üzerinde durduðumuz asýl konu doðanýn yapýsýný bozmadan bunu yapabilmektir. Çünkü doðayý bozduktan sonra zaten buranýn bir önemi kalmamýþ oluyor" þeklinde konuþtu. Nemrutta betonlaþmaya izin verilmemesi gerektiðini açýklayan Arýcý, "Buraya doðayla uyumlu ahþap yüksek olmayan günü birlik alanlarýn olmasý gerekiyor. Ýnsanlarýn ihtiyaçlarýný karþýlayabileceði ve gelip göl kýyýsýnda oturabileceði günlük aktivitelerini yapabilecekleri ahþaptan yerlerin yapýlmasý gerekiyor. Ýnþallah kýsa sürede ortak olarak bunlarýn üstesinden geliriz" diye konuþtu.

32 avcýya sertifika Diyarbakýr'ýn Silvan ilçesinde Avcýlýk ve Atýcýlýk Derneði tarafýndan düzenlenen avcýlýk kursunda eðitimlerini tamamlayan 32 kursiyere avcýlýk sertifikasý verildi. Halk Eðitim Merkezi (HEM) Müdürlüðü, Diyarbakýr Orman ve Su Ýþleri Þube Müdürlüðü ile Silvan Avcýlýk ve Atýcýlýk Derneði'nin iþ birliði çerçevesinde açýlan kurslarda eðitimini tamamlayan 32 kursiyere düzenlenen törende avcýlýk izin belgesi verildi. Silvan Kaymakamlýðý Malabadi toplantý salonunda düzenlenen avcýlýk izin belgesi daðýtým törenine Silvan Kaymakamý Berkan Sönmezay, Gýda,

Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Hýdýr Þimþek, Diyarbakýr Orman ve Su Ýþleri Þube Müdürü Erdal Seven, Silvan Avcýlýk ve Atýcýlýk Dernek Baþkaný Ýlhami Oral ve kursiyerler katýldý. Silvan Kaymakamý Sönmezay, "Avcýlarýmýzýn izin verilen av sahalarýnda avlanmalarýný tavsiye ediyorum. Ýzinsiz hiç kimse avlanma sahalarýna girmesin, her hangi bir tehlikeyle karþýlaþabilirler. Avcýlýk

güzel ve saðlýklý bir spor olduðu kadar da meraklý bir spor dalýdýr. Kurslarýný baþarýyla tamamlayan 32 kursiyerimize avlanma izin belgesini vererek kendilerine yaþamlarý boyunca ve av hayatlarýnda baþarýlar dilerim" dedi. Konuþmalarýnýn ardýndan düzenlenen törende eðitimlerini baþarýyla tamamlayan 32 kursiyere sertifikalarý Kaymakam Sönmezay tarafýndan verildi.

Hipertansiyon hastalarýna tuz uyarýsý 40 aile yanmaktan kurtuldu Mardin'in Midyat ilçesinde elektrik dalgalanmalarý yüzünden merkezi sistem, uydu sistemi ve asansör panolarý alev alan apartmanda, 40 aile yanmaktan son anda kurtuldu. Elektrik dalgalanmalarý yüzünden bütün elektronik eþyalarýný kaybettiklerini dile getiren apartman yöneticisi Hasan Nayýr, olayý sabah saatlerinde fark ettiðini, fark etmemesi durumunda, apartmanýn yanabileceðini söyledi. Nayýr, "Yetiþmeseydik çatý da gitmiþti. Bu sefer belediye de kurtara-

mazdý. Zaten böyle yüksek bir itfaiyesi yok. Jeneratörün ikinci defa çalýþmasýyla patlama sesi geldi. Allah kurtardý baþka bir þey demiyorum. Zarar 13- 24 bin lira var" dedi. Maðdur olduklarýný dile getiren apartman sakinleri ise, bir araya gelerek sorunlarýna çözüm bulunmasýný istedi. Kendi imkanlarýyla yangýný söndürdüklerini kaydeden apartman sakinleri, asansör, merkezi sistem ve kamera sistemlerinin yandýðýný dile getirdi. Maðdur olduklarýný anlatan vatandaþlar yetkililerden bu maðduriyetin giderilmesini istedi.

Batman Özel Dünya Hastanesi'nde görevli kardiyoloji uzmaný Dr. Ramazan Astan, hipertansiyondan korumak için tuzsuz yemekler yenilmesi ve egzersiz yapmanýn önemli olduðunu söyledi. Hipertansiyon hastalýðýnýn böbreklerde tahribat yaptýðýný ifade eden Dr. Astan, hipertansiyonun özellikle beyin ve damar hastalýklarýna da yol açtýðýný bildirdi. Hipertansiyonu korumak için özellikle tuzsuz beslenmenin önemine dikkat çeken Dr. Astan, obezitenin hipertansiyon için büyük bir risk olduðunu, obez olan bireylerde hipertansiyon tedavisinin daha da güçleþtiðini vurguladý. Hastalara ayný zamanda obezite ile baþ edebilme ve tuzsuz beslenme konusunda

tavsiyelerde bulunduklarýný anlatan Dr. Astan, Türkiye'de tuz kullanma oranýnýn günlük ihtiyacýn çok üstünde olduðunu, günlük alýnan ekmeðin bile tuz ihtiyacýný karþýladýðýný anlattý. Piyasada bulunan bitkisel þifai ürünlerde sunulan aldatýcý moleküllerin, hastalarda kendi kalp yaþlarýný terk edip daha da ciddi hayati durumlar arz eden durumlarla karþýlaþtýklarýnýn altýný çizen Dr. Astan, "Biz bu tür durumlarý yaþayýp da kalp krizi geçiren ani kalp durmasýyla acile gelen hastalarý çok sýk görmeye baþlýyoruz. O yüzden bu tür toplumsal olaylarýn üzerinde durulmasý gerekiyor. Hala yanlýþ yönlendirmelerle vatandaþlar maðdur ediliyor" dedi.

Burun kanamalarýna dikkat Mardin'de özel bir hastanede görevli Kulak Burun Boðaz Uzmaný Dr. Muzaffer Arý, yaz aylarýnda vatandaþlarýn burun kanamalarýna dikkat etmesi gerektiðini söyledi. Burun kanamalarýnýn ciddi sorunlar doðurabileceðini belirten Dr. Muzaffer Arý, burun içerisinde meydana gelen çatlamalarda sýkýntýlar olabileceðini ifade etti. Arý, "Özellikle Temmuz ve Aðustos aylarýnda bize çok ciddi burun kanamalarý geliyor. Buda bizim bölgemizdeki nem oranýný düþük olmasýndan kaynaklanýyor. Bu düþük nem oranýna baðlý burun içinde çok ciddi

kabuklanmalar oluyor, insanlar ister istemez o kabuklarý çýkarmaya çalýþýyor. Bu sorun da burun içerisinde bulunan damarlarda ciddi çatlamalara neden oluyor. Buna baðlý çok ciddi anlamda burun içi kanamalar oluyor, bunu çok basite almamak lazým, mutlaka bir kulak burun boðaz uzmanýna uðramak gerekir. Baþka sorunlardan kaynaklý burun kanamalarý da olabilir. Belki kurumaya baðlý kanamalar olabilir ama mutlaka bir uzmana baktýrmak gerekir. Bu kanamanýn asýl sebebi burun çatlaðý mý veya baþka bir neden mi diye doktora gitmek lazým" dedi.


CMYK

10

Ýç-DýþHaberler

Bessar Esad Iran'da mý ? 29 AÐUSTOS 2013 PERÞEMBE

Lübnan'da yayýnlanan El-Nahar gazetesi, Suriye lideri Beþar Esad ve ailesinin Tahran'da bulunduðu ve Esad'ýn muhtemel bir ABD saldýrýsý konusunda Ýranlý yetkililerle görüþme yaptýðýný iddia etti. Ýran Dýþiþleri kaynaklarýna dayanýlarak yapýlan haberde Esad ve ailesini taþýyan uçaðýn Salý gecesi Humeyni havalimanýna iniþ yaptýðý belirtiliyor. Gazete, Suriye hükümetinden üst düzey yetkililerin de Esad'a eþlik ettiðini ve Ýranlý yetkililerle Suriye'nin, yakýnda gerçekleþmesi beklenen olasý bir ABD operasyonuna nasýl cevap vereceðine yönelik görüþmeler yapýlacaðýný ifade ediyor. Öte yandan, Ýran'ýn Fars Haber Ajansý'na konuþan Suriyeli üst düzey bir askeri yetkili, ABD ve

müttefiklerinin Suriye'ye saldýrmasý durumunda, Suriye'nin karþýlýk olarak Tel Aviv'i vuracaðýný söyledi. Ýsminin açýklanmasýný istemeyen yetkili, "Eðer Suriye saldýrýya uðrarsa, Ýsrail ateþ altýnda kalýr" dedi.

Ýran’dan yalanlama Ýsrail medyasý tarafýndan da dillendirilen Esad'ýn Ýran'da olduðu iddialarýna, Ýran Dýþiþleri Bakanlýðý'ndan yalanlama geldi. Dýþiþleri Bakanlýðý sözcüsü Seyit Abbas Arakçi, iddiayý "saçmalýk" olarak deðerlendirdi.

Baðdat'ta bombalý Suriye'ye yapýlacak saldýrý BM onaylý olmalý saldýrý Irak'ýn baþkenti Baðdat'ta dün meydana gelen bombalý saldýrýlarda en az 44 kiþi öldü, çok sayýda kiþi yaralandý. En çok can kaybýnýn yaþandýðý saldýrýlarýn ise Baðdat'ýn kuzeybatýsýndaki Kadimiye ve güneybatýsýndaki Jisr Dayala bölgelerinde meydana geldiði belirtildi.Bu yýlýn baþýndan beri benzer saldýrýlarýn yaþandýðý Irak'ta, temmuz ayýndaki saldýrýlarda binden fazla insan hayatýný kaybetmiþti.ABD ordusunun ülkeden çekilmesinin ardýndan, Irak'ta Sünni ve Þiiler arasýndaki mezhep çatýþmalarý ve Araplar ile Kürtler arasýndaki etnik çatýþmalar artýþ gösterdi. Son zamanlarda gerçekleþen saldýrýlardan Sünni isyancý gruplar sorumlu tutuluyor.

BM Suriye Özel Temsilcisi El Ahdar Ýbrahimi, ABD tarafýndan Suriye'ye yapýlacak askeri müdahalenin 'Birleþmiþ Milletler Güvenlik Konseyi tarafýndan onaylanmasý' gerektiðini söyledi. Cenevre'de düzenlenen basýn toplantýsýnda konuþan BM Suriye Özel Temsilcisi Ýbrahimi, Suriye'de geçen hafta gerçekleþtirilen saldýrýda kimyasallarýn kullanýldýðýnýn kanýtlandýðýný ve bunun kabul edilemez olduðunu dile getirdi. Ýbrahimi, bu olayýn Suriye'deki durumun, halk ve uluslararasý toplum açýsýndan ne kadar tehlikeli ve önemli olduðunu pekiþtirdiðini söyledi. Ýbrahimi,

"Dolayýsýyla Suriye'deki soruna bir çözüm bulunmasý için siyasi iradenin geliþtirilmesi gerekiyor" ifadelerinde bulundu. Ancak yine de askeri müdahale konusundaki uluslararasý hukukun açýk olduðunu belirten Ýbrahimi, "Uluslararasý hukuk, herhangi bir askeri müdahalenin Güvenlik Konseyi'nin kararý sonrasýnda yapýlmasýný þart koþuyor" þeklinde konuþtu.Ýbrahimi ayrýca ABD Baþkaný Barack Obama ve Amerikan yönetiminin acele karar vermekle bilinmediklerini fakat nasýl bir karar alacaklarýna dair kendisinin bir fikri olmadýðýný ifade etti.

Türkiye 'Kýrmýzý' alarma geçti

Suriye'de düzenlendiði iddia edilen kimyasal saldýrýya askeri müdahaleyle yanýt verileceði yoðunluk kazanýrken, Türkiye'de ise Türk Silahlý Kuvvetleri'nin (TSK) kýrmýzý alarma geçtiði belirtildi. Önceki yýl kurulan patriot füzelerinin bulunduðu illere takviye amaçlý personel gönderildiði bildirildi. Suriye'de yaþanan geliþmeler üzerine gündeme gelen müdahale üzerine Türkiye sýnýr hattýnda hareketliliðini arttýrýyor. Türkiye-Suriye sýnýrýna askeri yýðýnaklar yapýlýrken, sürekli Ýnsansýz Hava Araçlarý (ÝHA) ve savaþ uçaklarýyla sýnýr hattý izlenerek geliþmeler ve yaþanan hareketliliðe göre tedbirler arttýrýlýyor. ABD ve batýlý ülkelerin Suriye'ye müdahale edeceði açýklamalarý ile önceki yýl savunma amaçlý Türkiye'ye yerleþtirilen patriot füze sisteminin kurulduðu üslerde de hareketli anlar yaþanýyor. Olasý müdahalede Suriye'nin Türkiye'ye de saldýrma ihtimaline karþýlýk patriotlarýn bulunduðu üslerde simülasyonlu tatbikat yapýlarak saldýrý esnasýnda neler yapýlacaðý personele iletiliyor. Patriot füze sisteminin yerleþtirildiði Gaziantep, Kahramanmaraþ ve Adana'ya ek asker sevkýyatý yapýldýðý belirtildi.Buca ilçesi Þirinyer semtinde, geçen 1 Aralýk'ta faaliyetine baþlayan NATO Müttefik Kara Komutanlýðý'nda þu anda 50 personel görev yaparken, plan dahilinde bu sayýnýn 350 personele yükseleceði

açýklandý. Suriye'ye yapýlacak olasý bir kara harekatýnda NATO Kara Kuvvetleri'nin komuta ve kontrolünü yürütecek olan komutanlýk, kritik önem taþýyor.

MÜDAHALEDE TÜRKÝYE KÝMYASAL RÝSKE GÝRECEK Suriye'deki kimyasal katliamýn ardýndan olasý bir Suriye operasyonunda, Türkiye'nin kimyasal riski taþýyan ülkelerin baþýnda geleceði belirtildi. TSK bu konuda önlem olarak Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer Korunma ve Savunma Taburlarý'nýn bir kýsmýný geçen yýl temmuz ayýnda Suriye sýnýrýna kaydýrmýþtý. Suriye'nin olasý kimyasal tehditine yönelik olarak 3 ilde NATO'dan talep edilen patriot bataryalarýný yerleþtiren Türkiye'nin, olasý kimyasal saldýrýda TSK bünyesinde ve ulusal olarak tedbirlerini yoðunlaþtýrdýðý belirtiliyor.ABD'nin 1991 yýlýndaki 1. Körfez Harekatý ve 2003'teki 2. Körfez Harekatý dönemlerinde de NATO Türkiye'ye patriot desteði saðlamýþ ve Diyarbakýr, Batman ile Adana'ya yerleþtirilen sistemler Hollanda ordusundan temin edilmiþti. Suriye sýnýrýnda bazý illere konuþlandýrýlan patriot füzelerinin 60 kilometre menzilli, 50 metre asgari önleme yüksekliði ve 25 kilometre azami irtifa, 5 kat ses hýzý ve füze aðýrlýðýnýn 320 kilogram olduðu belirtildi.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


11

Kayserispor, Elazýðspor'a bileniyor 29 AÐUSTOS 2013 PERÞEMBE

Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasýnda evinde Elazýðspor ile karþýlaþacak olan Kayserispor, hazýrlýklarýný sürdürüyor.

Elazýðsporlu Býlýca'dan eþine sürpriz Elazýðspor'un tecrübeli defans oyuncusu Bilica, boþanmanýn eþiðine geldiði eþi Jacqueline Ribiero'ya sürpriz hazýrlayýp, özür dileyerek evliliðini kurtardý. Yeni sezon öncesi Türkiye'ye dönerken Brezilya'da bir kadýna tecavüz ettiði iddia edilen Bilica, çýkan bu olumsuz haberler yüzünden eþi Jacqueline Ribiero ile boþanmanýn eþiðine gelirken, bu durum Brezilyalý futbolcunu performansýný da önemli ölçüde etkiledi. Elazýðspor'a yeni sezonda bir türlü uyum saðlayamayan ve son olarak Akhisarspor maçýnýn ardýndan da Elazýð'a geç dönerek Karabükspor maçý kadrosuna alýnmayan Bilica, bu duruma son vermek amacýyla hem eþinden, hem Elazýðspor camiasýndan hem de taraftarlardan özür dilemeye karar verdi. Evliliðini kurtarmak için bir sürpriz hazýrlayan Bilica, eþine çiçek verip, ardýndan da alyans hediye etti. Brezilyalý futbolcu yaptýðý açýklamada, hakkýnda çýkan yalan yanlýþ haberler nedeniyle eþinin üzüldüðünü, bu nedenle kendisinden özür dilediðini söyledi. Bilica'nýn bu jesti karþýsýnda oldukça duygulanan eþi Jacqueline, Bilica'yý affettiðini söyledi. Zor bir süreç yaþadýðýný kaydeden Jacqueline, Bilica'yý çok sevdiðini belirtti. Hakkýndaki olumsuz haberler nedeniyle söz konusu kiþilere karþý dava açtýðýný ifade eden Bilica, Elazýðspor camiasýndan, teknik direktör Sollied ve taraftarlardan da özür dilerken, bundan sonra performansýný artýrarak takýma çok daha faydalý olacaðýný kaydetti. Elazýðspor Kulüp Baþkaný Selçuk Öztürk ile görüþtüðünü ve durumu kendinse anlattýðýný, Öztürk'ün de kendisine inandýðýný aktaran Bilica, "Bundan sonra herkes çok farklý bir Bilica izleyecek" dedi.

Karpuzatan Tesisleri'nde teknik direktör Robert Prosinecki yönetiminde hazýrlýklarýný sürdüren Kayserisporlu futbolcular, düz koþu ve pas çalýþmasý yaptý. Antrenmanda basýn mensuplarýna açýklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, "Bizi zorlu bir müsabakanýn beklediðini söyleyebiliriz. Özellikle bu ligde her takým her takýma karþý üstünlük bulabiliyor. O yüzden Elazýðspor çok ciddiye aldýðýmýz ve üzerine kafa yorduðumuz bir ekip. Her maç olduðu gibi bu maça da ciddiyetle hazýrlanacaðýz. Kesinlikle galip gelmek istiyoruz" dedi. Elazýðspor'un Kayseri'ye puan almak için geleceðini belirten Hýrvat teknik adam, "Onlarýn da, bizim de amacýmýz var. Böyle olduðu zaman zor bir maç beklenir. Kasýmpaþa maçýnda yaptýðýmýz hatalarý tekrarlamamak adýna zaten çalýþmalara baþladýk. Düzeltmemiz gereken noktalar var. Þuana kadar her þey olumlu gidiyor. Maç saatine kadar daha hazýr konuma gelip taraftarýmýza 3 puan hediye etmek niyetindeyiz" diye konuþtu.

Nevin Yanýt'a 2 yýl men cezasý Türkiye Atletizm Federasyonu Disiplin Kurulu, milli atlet Nevin Yanýt'a A ve B numunesinde yasaklý madde bulunmasýndan dolayý 2 yýl yarýþmalardan men cezasý verdi.

Türkiye Atletizm Federasyonu, doping þüphesiyle daha önce incelemeye aldýðý milli atlet Nevin Yanýt ile ilgili kararýný açýkladý. Avukat Ýhsan Yeþilyurt, baþkanlýðýnda dün

gerçekleþtirilen disiplin kurulu toplantýsýnda þu kararlar alýndý: "Türkiye Atletizm Federasyonu Disiplin Kurulu, yaptýðý toplantý sonucunda milli atlet Nevin Yanýt'a A ve B numunesinde yasaklý madde bulunmasýndan dolayý 2 yýl yarýþmalardan men cezasý verdi. Uluslararasý Atletizm Birliði (IAAF)'dan alýnan yazýda, milli atlet Nevin Yanýt'ýn, 8 Þubat 2013 tarihinde Düsseldorf'da katýldýðý P.S.D. Bank Yarýþmasý'nda verdiði idrar örneklerinde yasaklý madde çýktýðý belirtilmiþti. B numunesi de pozitif çýkan Nevin Yanýt'ýn savunmalarý Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu'na gönderilmiþ,

Nevin Yanýt'ýn savunmalarýnýn deðerlendirilip Disiplin Kuruluna görüþ belirtilmesi istenmiþtir. Türkiye Dopingle Mücadele Komisyonu'ndan alýnan görüþler, Disiplin Kurulunca deðerlendirilmiþ ve Atletizm Disiplin Talimatý'nýn 36. maddesinin 1-a bendi i fýkrasý uyarýnca 2 yýl yarýþmalardan men edilmesine karar verilmiþtir. Ayrýca, milli sporcu Merve Aydýn'ýn federasyonun izni olmadan yurtdýþýnda yarýþmaya katýlmasýndan dolayý savunmasýnýn istenmesine ve iki yýl doping cezasý alan Berdan Burak Demir'in antrenörü Fikret Özsoy'dan savunma istenmesine karar verilmiþtir"

Adana Botaþ'ta hazýrlýklar sürüyor Türkiye Kadýnlar Basketbol 1. Ligi'nde mücadele eden Adana Botaþ'ta hazýrlýklar aralýksýz sürüyor. Baþ Antrenör Aziz Akkaya, yönetiminde Menderes Spor Salonunda gerçekleþtirilen antrenman oldukça neþeli geçti. Antrenmanda oyuncularýn birbirleriyle sürekli konuþmalarý teknik heyetin de yüzünü güldürdü. Antrenmanda kondisyon çalýþmasý yapan kýrmýzý beyazlýlar iki grup halinde þut çalýþmasý yaptý. Adana Botaþ'ýn yeni transferlerinden Esra Erden, takým olarak yeni sezon hazýrlýklarýný en iyi þekilde sürdürdüklerini belirterek,

"Sporcular için sezon öncesi çalýþmalarý çok önemlidir. Bunun için de bu dönemde elimizden geldiðince iyi çalýþarak sezona sorunsuz baþlamak istiyoruz. Önümüzde Türkiye Kupasý maçlarý var. Bolu'daki bu karþýlaþmalarda güçlü rakiplerle oynayacaðýz. Türkiye Kupasýnda iyi sonuçlar alarak ilk turu geçmeyi hedefliyoruz. Daha sonrasýnda ise özel turnuvalara katýlarak hazýrlýk maçlarýnda kendimizi görerek eksiklerimizi gidereceðiz" dedi.

Milli Sporcular Olimpiyat ruhunu anlattý Gençlik ve Spor Bakanlýðý'nýn, olimpiyatlarýn Türkiye'de yapýlabilmesi için 'Bilinçli taraftarlýk örneði gösterilmesi ve olimpiyat ruhunun canlanmasý' amacýyla düzenlediði program kapsamýnda 19-25 yaþ arasý gençler olimpiyat, dünya ve Avrupa þampiyonu sporcularla bir araya geldi. Baðcýlar Belediyesi Mehmet Akif Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantýdaki panele katýlan Spor Genel Müdür Yardýmcýsý Tamer Taþpýnar, tarihçi-yazar Talha Uðurluel, Prof. Dr. Hasan Kasap ile Ýstanbul Emniyet Müdürlüðü yetkilileri de düzenlenen "Olimpiyat Ruhu, Spor ve Centilmenlik" konulu panelde konuþma yaptýlar.

Gençlik ve Spor Bakanlýðý'nýn "Olimpiyat Ruhu ve Bilinçli Taraftarlýk Kampý" adý altýnda düzenlediði program kapsamýnda öðrenciler olimpiyat, dünya ve Avrupa þampiyonu Türk sporcularla bir araya geldiler. Sýcak bir ortamda gerçekleþen söyleþide sporcular kendilerine yöneltilen sorulara içtenlikle cevap verdiler. Türkiye'nin birçok ilinden 18-25 yaþ arasý öðrencilerden oluþan ekip, Gençlik ve Spor Bakanlýðý'nýn "Olimpiyat Ruhu ve Bilinçli Taraftarlýk Kampý" programý kapsamýnda düzenlenen etkinliklere katýldýlar. Bu çerçevede Baðcýlar Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Ümit Bozkurt, Rýza Kayaalp, Hamide Býçkýn Çetiner, Bahri Tanrýkulu, Serkan Yaðcý, Nazmi Avluca, Berat Alphan, Hakan Yýldýrým, Enver Yýldýrým, Ahmet Arslan ve Burcu Çetinkaya gibi baþarýlý sporcular katýldý.

Sorularý içtenlikle cevapladýlar Öðrenciler bir araya geldikleri 10 farklý branþtaki sporculara çeþitli sorular yönelttiler. Sýcak ortamda geçen söyleþi sýrasýnda sporcular her soruya içtenlikle cevap verdiler. Öðrencilere deðiþik spor dallarýyla ilgili bilgiler veren sporcular hayatta baþarýlý olmak için ne yapýlmasý gerektiði konusunda da çeþitli tavsiyelerde bulundular. Baðcýlar Belediyesi Baþkan Yardýmcýsý Yavuz Subaþý'nýn yaný sýra çok sayýda davetlinin katýldýðý programda ayrýca bir panel düzenlendi. Spor Genel Müdür Yardýmcýsý Tamer Taþpýnar tarihçi -yazar Talha Uðurluel, Prof. Dr. Hasan Kasap ile Ýstanbul Emniyet Müdürlüðü yetkilileri "Takýmdaþlýk-Bilinçli Taraftarlýk, Olimpiyat Ruhu ve Centilmenlik, Olimpik Hareketin Amacý ve Önemi, Türklerde Spor" baþlýklý konuþma yaptýlar.

Tarsus Ýdman Yurdu'nun yeni transferleri tanýtýldý Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Tarsus Ýdman Yurdu'nun yeni transferleri, toplu imza töreninin ardýndan basýna tanýtýldý. Kulüp tesislerinde düzenlenen toplu imza törenine Tarsus Belediye Baþkaný ve Tarsus Ýdman Yurdu Onursal Baþkaný Burhanettin Kocamaz, Kulüp Baþkaný Ýsmail Akdaðcýk, kulüp yöneticileri, teknik heyet ve futbolcular katýldý.Kulüp Baþkaný Ýsmail Akdaðcýk, Kýrklarelispor'dan Sezer Güler ve Seradar Karkýn, Bozüyükspor'dan Abdullah Temircan, Manavgat Evrensekispor'dan Ali Temur, Gaziosmanpaþa'dan Gökhan Ünver ve Ramazan Karaca, Keçiörengücü'nden Koray Kurt ve Ünal Avcý,Turgutluspor'dan Ömer Kaplan, Girensunspor'dan Veysel Kýlýç, Anadolu Selçukluspor'dan Ýlhan Aydoðdu ve Tarsusgücü'nden Alper Yener'i transfer ettiklerini söyledi.Transferlerin, teknik heyetin isteði doðrultusunda gerçekleþtiðini belirten Akdaðcýk, "Bu sezon deðiþik bir grupta mücadele edeceðiz. Zorlu bir grupta-

yýz. Grupta 6-7 takým þampiyonluða oynayacak. Elimizdeki kadroyla en iyi sonuçlarý almaya çalýþacaðýz. Aldýðýmýz yeni oyuncularýn takýma uyum saðladýðýna inanýyoruz. Taraftarlarýmýzýn desteðini bekliyoruz" diye konuþtu.Toplantýda konuþma yapan Tarsus Belediye Baþkaný ve Tarsus Ýdman Yurdu Kulübü Onursal Baþkaný Burhanettin Kocamaz'ýn yeni sezonunun "Hayýrlý ve uðurlu olmasý" dileklerini iletti.Ýþ adamlarýnýn ve sporseverlerin desteðini beklediklerini söyleyen Baþkan Kocamaz, "Göreve geldiðim günden beri Tarsus Ýdman Yurdu'na destek olamaya çalýþtým. Ömrümün üçte birini spora ve Tarsus Ýdman Yurdu'na destek vererek geçirdim. Ýmkanlar ölçüsünde en iyi tesisleri kulübümüze kazandýrmaya çalýþtýk. Þimdi Tarsus, Mersin Büyükþehir Belediye sýnýrlarýna dahil edilince gelirlerimiz kýsýtlý hale geldi. Bu nedenle yeni dönemde eskisi gibi destek vermemiz zor olabilir. Tarsuslular ve iþ adamlarý Tarsus Ýdman Yurdu'na destek olmak, elini taþýn altýna koymak durumundadýr. Bu saðlanýrsa bu takým þampiyonda olur. Baþarýlý olmak için buna mecburuz. Takýma yeni sezonda baþarýlar diliyorum" ifadesini kullandý.Konuþmalarýn ardýndan yeni alýnan oyuncular için toplu imza töreni yapýldý.


12

CMYK

29 AÐUSTOS 2013 PERÞEMBE

Fenerbahçe, Cas kararýný borsaya bildirdi Fenerbahçe, UEFA Tahkim Kurulu'nun verdiði 2 yýl men cezasýnýn CAS tarafýndan onanma kararýný borsaya bildirdi.

Sarý-lacivertli kulüpten Kamuyu Aydýnlatma Platformu (KAP)'na yapýlan açýklamada, "UEFA Tahkim Kurulunun Fenerbahçe Spor Kulübü aleyhine vermiþ olduðu 2 yýl Avrupa kupalarýndan men cezasý ile ilgili kararýn iptaline iliþkin Kulübümüz tarafýndan yapýlan baþvuru, CAS Uluslararasý Spor Tahkim Mahkemesi'nin 28.08.13 tarihli kararý ile reddedilmiþ ve UEFA Tahkim Kurulu'nun 10 Temmuz 2013 tarihli kararýnýn onandýðý tarafýmýza bildirilmiþtir" denildi.

Burak Yýlmaz, Lazýo yolunda Ýtalya Serie A ekiplerinden Lazio, Galatasaray'ýn golcü futbolcusu Burak Yýlmaz'ý transfer etmek için kesenin aðzýný açtý. Ýtalyan ekibin, yýldýz futbolcu için teklifini 15 milyon Euro'ya yükseltmesi üzerine sarý-kýrmýzýlý yönetim de bu transfere sýcak bakmaya baþladý. Burak Yýlmaz için 20 milyon Euro bonservis bedeli belirleyen Galatasaray Yönetimi, Lazio'nun 12 milyon Euro'luk teklifini 15 milyon Euro'ya kadar çýkarmasý üzerine Ýtalyan kulüple pazarlýk masasýna oturmaya karar verdi. Galatasaray Sportif Koordinatörü Bülent Tulun'un bugün Roma'ya giderek Burak Yýlmaz'ýn transferi konusunda Lazio Kulübü yöneticileriyle görüþeceði belirtildi.

Gaziantepspor Beþiktaþ'a bileniyor Gaziantepspor, Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasýnda deplasmanda karþýlaþacaðý Beþiktaþ maçý hazýrlýklarýný aralýksýz sürdürüyor. Celal Doðan Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Uygun gözetiminde gerçekleþtirilen antrenman açma germe egzersizleri ile baþladý. Ýki gruba ayrýlaran oyuncular 5'e 2 pas

Trabzonsporlu Volkan Þen özür diledi

CMYK

man yapýldý. Amerika'dan getirilen spor aleti ile fizyoterapist eþliðinde idman yapan golcü futbolcu ilk denemelerinde zorlandýðý gözlendi. Biometrik sistemle yapýlan çalýþmalara uyum saðlayan Muhammet kýsa sürede tekniði kavrayarak çalýþmalarýný sürdürdü. Gaziantepspor, ilk kez denenen sistemle maça hazýrlanan Muhammed ile Beþiktaþ karþýsýnda gol arayacak. Galatasaray'a attýðý röveþata golüyle dikkatleri üzerine çeken Muhammet'in ise formunda olduðu gözlendi.

Kalpar: "Hedefimiz 70 puan" Samsunspor Teknik Direktörü Hüseyin Kalpar, hedeflerinin lig bitimine kadar 70 puan toplamak olduðunu söyledi.

Trabzonspor'un Çaykur Rizespor ile oynadýðý maçýn 43. dakikasýnda taraftarlarla yaþadýðý sorun sonrasý aðlayarak sahayý terk eden Volkan Þen, Mehmet Ali Yýlmaz Tesisleri'nde bir basýn toplantýsý düzenleyerek özür diledi. Her zaman forma için mücadele ettiðini belirten bordo-mavili takýmýn tecrübeli oyuncu Volkan Þen, "Ben futbol yaþantým boyunca saha içinde her zaman mücadele ettim. Bana verilen yeteneklerin bilincinde hareket ettim. Trabzonspor'da üçüncü sezonum. Bordo - mavili formaya büyük aidiyetlik duygusu ile baðlýyým. Ancak ne var ki son lig maçýnda duygusal bir an yaþadým. Bu olayýn sonrasýnda da bana destek olan baþta hocamýz Mustafa Reþit Akçay'a, takým arkadaþlarýma ve taraftarlara teþekkür ediyorum. Bu teþekkürün ardýndan özür dilemem kiþilerde var. Baþkanýmýz ve hocamýzdan, takým arkadaþlarýmdan ve taraftarlardan özür diliyorum. Ben her zaman bu forma için mücadele ettim. Bundan sonra da Allah'ýn izniyle elimden geleni yapýp en iyi þekilde mücadele etmek için elimden geleni yapacaðým" dedi.

çalýþmasý ve ayak tenisi oynadý. Antrenmanda neþeli olduklarý gözlenen futbolcularýn hýrslý olmalaý da teknik ekibin yüzünü güldürdü. Futbolcular daha sonra þut çalýþmasý yaptý. Medical Park Antalyaspor karþýlaþmasýnda hafif sakatlanan Muhammet Demir antrenmana katýlýrken Turgut Doðan Þahin ile tedavisi devam eden Orhan Gülle doktor gözetiminde çalýþtý. Antrenmanda forvet oyuncusu Muhammet Demir'e özel bir antren-

PTT 1. Lig ekiplerinden Samsunspor, hafta sonu kendi evinde karþýlaþacaðý Fethiyespor hazýrlýklarýný günde yaptýðý çift idmanla sürdürüyor. Nuri Asan

Tesisleri'nde yapýlan idmanda kondisyon çalýþmasý yapan oyuncular daha sonra yardýmcý antrenörler eþliðinde salonda güç çalýþmasý yaptýlar. Yapýlan idmanýn ardýndan Kýrmýzý Beyazlý oyuncular tesislerde bulunan þok havuzuna girerek yorgunluklarýný üzerilerinden attýlar. Havuzda ayrýca Umar, Erdem ve Musa Sinan Yýlmazer suyla þakalaþtýlar. Yapýlan idman sonrasý basýn toplantýsý düzenleyen Teknik Direktör Hüseyin Kalpar, "Ýlk maç kendi sahamýzdaydý fakat kazanamadýk. Hedefimiz iç sahadaki maçý kazanýp, dýþarýdan da iyi bir sonuçla dönmekti. Ýçerdeki kaybýmýzý dýþarýdan telafi etmek için çok büyük çalýþma içersinde olmamýz gerekiyordu ve bunu gerçekleþtirdik. Daha ligin baþý inanýyorum ki tüm takýmlar hazýr durumda. Tüm takýmlar arzu, istek, hýrs, fizik kapasite açýsýndan iyi durumdalar. Çünkü herkes bir kamp dönemi geçirdi. Ýlerleyen haftalarda deðiþkenlik olabilir. Önemli olan bu haftalarda iyi maçlar oynayýp iyi puanlar almalýyýz. Önemli olan iyi baþlayýp iyi

bitirmektir. Bizde Samsunspor olarak iyi bir durumda olduðumuzu, ekip ruhunun sahaya iyi yansýmasý bizim açýmýza sevindirici ve mutluluk verici bir olay. Biz mücadele eden, koþan, hýrsýný sahaya yansýtan ve kazanma adýna her þeyini ortaya koyan bir takým olmasý istiyoruz" dedi. Hedefe koþmak için matematiksel hesap yapýp, her maçý 2 puan olarak deðerlendirdiðimizde yaklaþýk 70 puan toplanmasý gerektiðini belirten Kalpar, "Hepsini kazanýrsak buda bize hedefimizi yakalamýþ olarak gösteriyor. Þu anda bizim 2 maç üzerinden deðerlendirme yaptýðýmýzda 1 puan kaybýmýz var. Bu puaný da hanemize kazandýrmak için kendi evimizde oynayacaðýmýz Fethiyespor'u yenmeliyiz. Birinci derecedeki hedefimiz iç sahadaki maçlarý kazanmaktýr. Dýþarýdan da alýnabilecek iyi sonuçlarý alarak yolumuza devam etmektir. Ben Samsunspor'un iyi yolda olduðunu, çok daha iyi olabileceðini ve mümkün olduðu kadar da Samsunspor olarak hedefe koþan bir takým olduðu-

Drogba'nýn golü ders oldu Galatasaray'ýn Fildiþi Sahilli yýldýz futbolcusu Didier Drogba'nýn geçen sezon Mersin Ýdman Yurdu kalecisi Bicik'e ceza sahasý yayý üzerinden attýðý þaþýrtma gol, Altýnordu Futbol Akademisi'nde (AFA) kaleciler için antrenman modülü haline getirildi. Galatasaray'ýn dünyaca ünlü yýldýzý Didier Drogba'nýn geçen sezon Ýstanbul'da oynanan 3-1'lik Mersin Ýdmanyurdu maçýnda kaleci Bicik'i ceza sahasý dýþýndan avlayarak attýðý þaþýrtma gol, Altýnordu Futbol Akademisi'nde (AFA) eðitim modülü oldu. Maçýn 69. dakikasýnda Sabri'nin kaleye doðru yönelen topuna yayýn üzerinde ayak koyarak Bicik'in dengesini bozan ve meþin yuvarlaðý aðlar-

la buluþturan Fildiþili oyuncunun bu golü üzerine AFA'da kaleciler için korsan maskeli özel bir antrenman programý uygulanmaya baþlandý. Kalecilerin uzaktan ve yandan gelen þutlarda bir gözünün diðerine göre algýsýnýn daha düþük seviyede olduðundan hareketle, genç kalecilerin, bu eksiklerini gidermek üzere özel korsan maskeleriyle antrenman yapmasý saðlandý. AFA Kaleci Antrenörleri Semih Aðra ve Hayrettin Öz, çalýþmanýn üç haftadýr devam ettiðini söyleyerek, "Görme algýlarýyla ilgili bilgiyi, TFF Kaleci Antrenörlüðü Kursu'nda Teknik Direktör Rasim Kara'dan almýþtýk. Konuyu, Drogba'nýn golü üzerinde çalýþýp iki spor uzmanýy-

la da deðerlendirerek kalecilerin bu zafiyetini tespit ettik" dedi. AFA Direktörü Nedim Yiðit ise çalýþmayý bir antrenman modülü haline getirerek uyguladýklarýný ifade ederek, "Ýlk etapta, kalecilerin yakýn mesafeden gelen beklenmedik toplarda bile dengesinin bozulduðu gördük. Performans Geliþtirme ve Analiz Birimi Antrenörümüz Yasin Tuncer'den destek alarak önce bu sýkýntýyý giderdik. Þimdi ise uzaktan atýlan þutlarda yaþanan denge ve koordinasyon sorunlarýnýn çözümü için çaba gösteriyoruz. Bunun için korsan maskeleri kullanýrken kalecilerin ayaklarýnýn altýna da denge bozucu yarým toplar koyuyoruz" diye konuþtu.

muzu söylemek isterim. Biraz aceleci olmamak gerekir, sabýrlý olmak gerekir. Takýmýmdan en ufak bir endiþem yok. Takýmým en iyisini ve en doðrusunu yapabilecek bir güce sahip ve bundan dolayý da oyuncularýmý seviyorum ve kutluyorum" diye konuþtu. Transfer çalýþmalarý hakkýnda da bilgi veren Kalpar, "Sezon baþýnda yapmýþ olduðumuz bir çalýþmanýn ürünü olarak sezon baþýndan beri eksiklerimiz var. Bunlarý gidermeye çalýþýyoruz. Þu güne kadar giderilmedi ama giderilmeyecek anlamýna da gelmiyor. Ýnanýyorum ki bu hafta içersinde veya transfer mevsimi bitene kadar bunu gidereceðiz. Yine sabýrlý olmak gerekiyor. Biz doðru iþler yaparak yolumuza devam etmek istiyoruz. Þu aþamada birkaç isim var ve bunlarýn üzerinde duruyoruz. Sadece bizim istememiz yetmiyor, karþý tarafýnda istemesi gerekiyor. Ýnanýyorum ki bir tane yabancý ve bir yerli oyuncu ile bu eksikliklerimizi gidermeye çalýþacaðýz" þeklinde konuþtu.

29 08 2013 gazete sayfaları