Page 1

piknikte buluþtu Eflatun Okullarý'ndan Bahar Þenliði Çölyaklýlar D iyarbakýr'ýn Kayapýnar ilçe Belediyesi, tahýl ürünlerini yiyememe hastalýðý olarak bilinen Çölyak hastalarý ve aileleri için piknik düzenledi. Sayfa 8’de

D

iyarbakýr'da bulunan Eflatun Okullarý tarafýndan öðrenci ve velilerin bir yýlýn stresini atmalarý için '2. Geleneksel Bahar Þenliði' düzenlendi. Düzenlenen þenlik ile öðrenci ve veliler, bir yýlýn stresini kültürel, sanatsal, bilimsel ve sportif faaliyetlerle attý. 4’te

SALI 29 MAYIS 2012

www.guneydoguolay.com

Fiyatý : 30 KR

Hak ihlalleri geri kalsýn ÝHD Diyarbakýr Þubesi, Doðu ve Güneydoðu Anadolu Bölgesi 2012 yýlý ilk 4 aylýk Hak Ýhlalleri Raporu'nu açýkladý. ÝHD Diyarbakýr Þube Baþkaný Raci Bilici, yaþanan tüm sorunlar ve hak ihlallerinin bölgedeki savaþtan kaynaklandýðýný söyledi.

Boþ evde patlama: 2 yaralý D

iyarbakýr'ýn Baðlar ilçesinde TOKÝ tarafýndan yaptýrýlan Çölgezeli konutlarýnda kimsenin oturmadýðý bir dairede patlama meydana geldi. Patlamada 14 ve 15 yaþlarýndaki iki kýz yaralandý. Ellerinden ve ayaklarýndan yaralanan kýzlar tedavi altýna alýndý. 3’te

Ý

HD Diyarbakýr Þubesi, Doðu ve Güneydoðu Anadolu Bölgesi 2012 yýlý ilk 4 aylýk Hak Ýhlalleri Raporu'nu düzenlediði bir basýn toplantýsýyla kamuoyuna duyurdu. Þube Baþkaný Raci Bilici, yoðun hak ihlallerinin yaþandýðý 2011 yýlýný geride býrakýrken, yaþanan hak ihlallerini de geride býrakmayý umut ettiklerini belirtti. Bilici, "2011 yýlýnýn ikinci yarýsýnda büyük bir týrmanýþ gösteren çatýþmalý ortam, 2012 yýlýnýn geride býraktýðýmýz aylarýna da damgasýný vurmuþtur. Nitekim her ke-

sin malumu olan çatýþmalý süreç týrmanarak devam etmekte, ölüm haberleri peþ peþe gelmeye devam etmektedir" dedi.

Sivil ölümler devam ediyor Yaþanan çatýþmalara paralel olarak sivil ölümlerin de devam ettiðini kaydeden Bilici, þöyle devam etti: Geçtiðimiz yýlýn son günlerinde yaþanan ve içinde bulunduðumuz yýla da damgasýný vuran Roboski katliamý, bu ülkede barýþ ortamýnýn saðlanmasýnýn ne kadar elzem olduðunun açýk gös-

tergesidir. Bu katliamýn üzerinden 5 ay geçmiþ olmasýna raðmen, sorumlularýn yargý önüne çýkarýlmamýþ olmasý bizleri kaygýlandýrmaktadýr. Bu olayýn bu þekilde karanlýkta kalmasý ayný zamanda hükümetin acizliðini ortaya koymaktadýr. Kürtleri derdest etmek ve cezalandýrmakta o kadar mahir olan bu hükümet, hak ihlallerini durdurmak veya uygulayanlarý ortaya çýkarmak konusunda ne yazýk ki kör ve saðýrlarý oynamaktadýr. 7’de

Diyarbakýr altýný Trabzon'da T

rabzon Dünya Ticaret Merkezi'nde açýlan 4. Gold Expo Karadeniz Kuyumculuk Fuarý'nda Diyarbakýr'da altýn üretimi yapan firmalar yerlerini aldý. 6’da

Diyarbakýr çiftçisine 107 milyon TL D

iyarbakýr Ýl Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Mehmet Ali Koçkaya, 2011 Yýlý Ürünü Yaðlý Tohumlu Bitkiler, Hububat ve Baklagil Fark Ödemesi Desteði kapsamýnda Diyarbakýr çiftçisinin hesabýna toplam 107 Milyon TL'nin yatýrýldýðýný söyledi. 6’da

Yeniþehir'de sünnet þöleni D

iyarbakýr'ýn Yeniþehir Ýlçe Belediyesi, Üçkuyu Toplu Konut Mahalle Evi'nde 20 çocuðu sünnet ettirdi. Sün-

net töreninde Yeniþehir Belediyesi Çocuk Korusu birbirinden güzel Kürtçe parçalar seslendirdi. 3’te

Almanya'da kimlik veadýaidiyet tartýþýldý 008 yýlýndan bu yana, altýnda, 26 Mayýs 2 Türkiye'deki kimlik 2012'de Almanya'nýn Köln sorunlarýna iliþkin çeþitli þehrinde gerçekleþtirdi. NH gayri-resmi diplomasi toplantýlarý yürüten Ekopolitik, bu toplantýlarýn ilk Avrupa ayaðýný "Türkiye'nin Büyük Çatýsý: Avrupa-Almanya Duraðý"

Mediapark'taki toplantýda, farklý kimlik gruplarýna mensup Türkiye'den 16, Avrupa'dan ise 31 olmak üzere toplamda 46 katýlýmcý yer aldý. 4’te

Silvan'ýn eski mezunlarý piknikte buluþtu

D

iyarbakýr'ýn Silvan ilçesinin köklü eðitim kurumlarýndan olan Silvan Lisesi'nden 30 yýl önce mezun olan 60 kiþilik grup, Diyarbakýr Kent Ormaný'nda bir araya gelerek eski günleri yad etti. 7’de


2

SAÐLIK

29 MAYIS 2012 SALI

Burun, soðuk ablasyonla rahatlýyor Son yýllarda sýk kullanýlan ''soðuk ablasyon yöntemi'' ile nefes almayý zorlaþtýran dokular, burun yapýsýna zarar vermeden küçültülüyor. B urun içinde büyüyen dokulara 4045 derecede ýsý ile enerji verilen yöntemle, dokunun yeniden büyümesinin ve nefes almayý zorlaþtýrmasýnýn önüne geçiliyor. Keçiören Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Kulak Burun Boðaz Eðitim Kliniði Eðitim Sorumlusu Prof. Dr. Murat Karaþen, Türkiye'de burun ameliyatlarýnýn dünya standartlarýnda yapýldýðýný ifade etti. Toplumda ''burun ameliyatý olma, burnun düþer'' þeklinde yanlýþ kanýlarýn bulunduðunu dile getiren Karaþen, geliþen teknolojiyle burun ameliyatlarýnda büyük baþarýlar saðlandýðýný belirtti. Burnun ideal soluma için havanýn temizlenmesi, ýsýtýlmasý, filtre edilmesi, basýncýnýn ayarlanmasý ve nemlendirilmesi iþlevini yürüttüðünü anlatan Karaþen, bu organýn çeþitli nedenlerle bazen bu iþlevlerini yerine getiremez hale gelebildiðini ve ideal solumanýn gerçekleþemediðini söyledi.

NEFES ALMADA SORUN YARATIYOR Burunda oluþan sorunlardan birinin burnun iki boþluðunun arasýndaki

perde olan septumda doðuþtan ya da kaza sonucu oluþan tek ya da çift taraflý eðrilikler olduðunu ifade eden Karaþen, deviasyon denilen bu durumun burnu týkamasý sonucu nefes almada sorunlar yaþandýðýný belirtti. Deviasyonun aðýr þiddette seyretmesi durumunda özellikle uyku sýrasýnda aðýz açýk þekilde nefes alýndýðýndan burnun iþlevini tam yürütemediðini belirten Karaþen, bunun sonucunda da faranjit, bronþit gibi enfeksiyonlardan uyku apnesine kadar giden durumlarýn ortaya çýkabildiðini kaydetti.

YENÝ TEKNÝKLERLE KESÝM VE KALICI ÇÖZÜM Deviasyona tamponlu ve tamponsuz ameliyatlarla çare bulunabildiðini belirten Karaþen, þöyle konuþtu: ''Toplumda 'burun ameliyatý olursan iki sene sonra eski haline döner' þeklinde görüþler var. Eðri kýkýrdak düzeltildiðinde eski haline dönmemesi için artýk birçok yeni teknik geliþtirildi. Deviasyon ameliyatýnda eðri olan kýsýmlarý çizik atarak ya da eðri kýsmý çok küçük parçalar halinde çýkararak

veya düzeltip yeniden yerleþtirerek düzeltiyoruz. Bu eðriliklerin bir daha geri dönüþü olmadan kesin çözülmesi için eðrilik olan bölgeye baþka bir kýkýrdaktan destek de koyabiliyoruz. Eðer burnun kýkýrdak dokusu yeterli olmazsa kulaktan, kaburgalarda bulunan kýkýrdaktan parça alýp eðrilik olan bölgeye naklediyoruz''

BURUNDAKÝ ETLER YOK EDÝLÝYOR Prof. Dr. Karaþen, burun týkanýklýðýna sadece deviasyonun neden olmadýðýný, burun içinde et büyümesi denilen durumda da sýkýntýlarýn yaþandýðýný söyledi. Burun içinde bu dokularýn büyümesi halinde burun pasajýnýn daralarak nefes almanýn zorlaþtýðýný anlatan Prof. Dr. Murat Karaþen, þu bilgileri verdi:

ÝÞLEMÝN TEKRARI GEREKEBÝLÝR ''Burundaki et büyümesinin soðuk ablasyon denilen yöntemle enerji vererek büzüp küçültüyoruz. Yöntemin en önemli avantajý bu dokularýn çýkarýlmasý sýrasýnda burnun iþlev gören

dokusunun korunmasý. Radyo frekansa göre daha üstün bir teknolojiye sahip olan bu yöntemi bir süredir uyguluyor ve çok baþarýlý sonuçlar alýyoruz. Radyo frekansta dokuya verdiðimiz ýsý 75-80 derece olduðundan

Ýðnesiz enjeksiyon geliyor

A

BD'li bilim insanlarý, can acýtmayan yeni bir enjeksiyon yöntemini tanýttý. Sistem, mýknatýs ve küçük iteneklerle çalýþýyor. MIT'nin (Massachussetts Institute of Technology) devrim

Sayý Bulmaca

çevre dokulara zarar verebilir. Ancak soðuk ablasyonda 40-45 derece sýcaklýkta enerji verildiði için çevre dokular korunuyor. Bu dokularýn yeniden büyümemesi için de iþlemi birkaç kez tekrarlayabiliriz.''

Sözcük Bulmaca

niteliðindeki buluþuyla, doktor ve hemþirelerin iðneyle kendilerini yaralamalarý tarih olmakla kalmayacak, düzenli olarak kendi kendilerine insülin enjekte etmek zorunda kalan þeker hastalarý da rahat

bir nefes alacak. Mýknatýs ve küçük iteneklerle çalýþan, iðne barýndýrmayan bu enjeksiyon yöntemi sayesinde, istenilen dozda ilaç hastaya acý çektirmeden uygulanabilecek.


Siirt'e 50 bin mevsimlik çiçek dikiliyor S

iirt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüðü bünyesinde kentte bulunan park, bahçe, orta refüj, bulvar ve adalarda düzenlenme programý kapsamýnda hazýrlanan çiçeklendirme çalýþmalarý baþladý. Çalýþmalar kapsamýnda kentte bulunan park, bahçe, orta refüj, bulvar

29 MAYIS 2012 SALI

ve adalarda Park ve Bahçeler Müdürlüðüne baðlý çiçek üretim fidanlýðýnda üretilen Kadife, Ýpek, Haným, Hint Yaðý ve Vapur Dumaný türünde çiçek ekimi bu start alýrken bir ay sürecek çalýþmalar kapsamýnda 50 bin adet çiçek dikilecek.

Yeniþehir'de sünnet þöleni

Diyarbakýr'ýn Yeniþehir Ýlçe Belediyesi, Üçkuyu Toplu Konut Mahalle Evi'nde 20 çocuðu sünnet ettirdi. Sünnet töreninde Yeniþehir Belediyesi Çocuk Korusu birbirinden güzel Kürtçe parçalar seslendirdi. rek, Yeniþehir Belediyesi'nin halka hizmet etmeye devam edeceðini söyledi. Kurbanoðlu, "Belediye olarak, çocuklara eðitim alaný baþta olmak üzere birçok alanda yatýrým yaptýk. Bu yatýrým ve etkinliklerimiz devam edecektir" dedi.

Çocuk Korosu'ndan Kürtçe dinleti

Ü

çkuyu Mahalle Evi'nde yapýlan sünnet törenine Belediye Baþkaný Selim Kurbanoðlu, BDP Diyarbakýr Ýl Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Gezen, BDP Yeniþehir Ýlçe Baþkaný Nihat Yýldýz, Belediye Meclis Üyeleri, Üçkuyu Mahalle Evi çalýþanlarý ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Sünnet töreninde bir konuþma yapan Baþkan Selim Kurbanoðlu, en iyi yatýrýmýn çocuklara yapýlan yatýrým olduðunu belirte-

Kurbanoðlu'ndan sonra kýsa bir konuþma yapan BDP Diyarbakýr Ýl Baþkaný Ahmet Gezen de hükümetin yerel yönetimlere yaklaþýmýný eleþtirerek, Yeniþehir Belediyesi'nin çalýþmalarýný takdir ettiklerini söyledi. Konuþmalarýn ardýndan çocuklarý sünnet eden Dr. Hikmet Bahtiyar, sünnet olan çocuklar hakkýnda bilgiler vererek, "Yeniþehir Belediyesi'nin organizasyonuyla 20 çocuðu sünnet ettik. Öncellikle saðlýklý ve hijyenik bir ortamda bu sünnetleri yaptýk. Yeniþehir Belediyesi'nin bu organizasyonu çok anlamlý" diye konuþtu. Sünnet töreninde Yeniþehir Belediyesi Çocuk Korusu da katýlýmcýlara birbirinden güzel Kürtçe parçalar okudu.

Boþ evde patlama: 2 yaralý D

iyarbakýr'ýn Baðlar ilçesinde TOKÝ tarafýndan yaptýrýlan Çölgezeli konutlarýnda kimsenin oturmadýðý bir dairede patlama meydana geldi. Patlamada 14 ve 15 yaþlarýndaki iki kýz yaralandý. Ellerinden ve ayaklarýndan yaralanan kýzlar tedavi altýna alýndý. Baðlar ilçesi Þanlýurfa karayolu üzerinde bulunan TOKÝ'nin Çölgüzeli konutlarýnda FG 6-B bloktaki birinci katta bulunan boþ bir dairede dün sabah saat 10.00 sýralarýnda belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonucu dairenin bazý camlarý kýrýlýrken, 14 ve 15 yaþlarýndaki K.K ve K.T adlý kýzlar ellerinden ve ayaklarýndan yaralandý. Kýzlar hastanede tedavi altýna alýndý. Olay yerinde polis geniþ çaplý inceleme baþlattý. Polis ekipleri, patlamanýn neden meydana geldiðini ve kýzlarýn orada ne için bulunduðunu tespit etmeye çalýþýyor.

'Dur' ihtarýna uymayan kamyonete ateþ Zemini ýsýnan okulda eðitime ara H akkari'nin Yüksekova Ýlçesi'nde bir kamyonetin 'dur' ihtarýna uymamasý üzerine polis ateþ açtý. Açýlan ateþ sonucu kamyonette bulunan 3 kiþi çeþitli yerlerinden yaralandý. Olay, gece ilçenin Yeni Mahalle semtinde meydana geldi. Plakasý açýklanmayan kamyonet, polis kontrol noktasý yakýnlarýnda geçerken, 'dur' ihtarý yapýldý. Kamyonetin durmamasý üzerine polisler tarafýndan kamyonete ateþ açýldý. Açýlan ateþ sonucu Cengiz Tosun, Yücel Tosun ve Tayfun Tarla, çeþitli yerlerinden yaralandý. Yaralýlar, olay yerine çaðrýlan ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. Yapýlan ilk müdahalenin ardýndan da 3 yaralý Hakkari ve Van'a sevk edildi. Kamyonetin neden durmadýðý konusuyla ilgili ise açýklama yapýlmadý. Olayla ilgili soruþturma sürüyor. Araçta kaçak akaryakýt vardý Yüksekova'da 'dur' ihtarýna uymayan kamyonetle ilgili Yüksekova Kay-

Kardeþlerin arasýna arazi girdi

B

ingöl'de aile arasýndaki arazi anlaþmazlýðý cinayetle sonuçlandý. Kardeþini pombalý silahla öldüren aðabey, yengesi ve yeðenini de yaraladý. Bingöl'ün Sancak Beldesi Karapýnar Köyü'nde Yurtsever ailesi arasýnda arazi anlaþmazlýðý nedeniyle tartýþma yaþandý. Tartýþmanýn kavgaya dönüþmesi ile birlikte aðabey Turan Yurtsever, evden

makamý Üzeyir Aziz Özeren, açýklama yaptý. 1 kiþinin silahla, diðer 2 kiþinin ise kaçarken, düþtükleri için yaralandýklarýný belirten Kaymakam Özeren, araçta ise kaçak akaryakýt bulunduðunu söyledi. Özeren, "Gece saatlerinde örgüt mensuplarýnýn o bölgede geçeceðine yönelik bir ihbar aldýk. Söz konusu bölgede güvenlik güçleri önlem aldý. Bu araç da güvenlik güçleri tarafýndan durdurulmak istendi. Araç polis aracýna çarparak 3 polisin de hafif þekilde yaralanmasýna sebep oldu. Bunun üzerine polis ekipleri, aracý durdurmak istedi. Bu sýrada araçtakiler yaya olarak kaçmaya çalýþtýlar. Polis ekipleri uyarý ateþi açtý. Olayda bir kiþi ayaðýndan yaralandý. Bu yaralý Van'a sevk edildi. Diðer iki yaralý ise kaçarken düþme sonucu yaralanmýþlar. Bu 3 kiþi de gözaltýna alýndý" dedi.

getirdiði pompalý silah ile kardeþi Ali Yurtsever'e rastgele ateþ etmeye baþladý. Açýlan ateþ sonucu kardeþ Ali Yurtsever aldýðý kurþunlarla olay yerinde hayatýný kaybederken, yanýnda bulunan eþi Leyla ve çocuðu Ali Haydar da yaralandý. Olay yerine sevk edilen ambulansla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlan ve hayati tehlikesi bulunan Leyla Yurtsever ameliyata alýnýrken, çocuðu Ali Haydar'ýn saðlýk durumumun iyi olduðu öðrenildi. Olayýn duyulmasý ile birlikte ailenin çok sayýda yakýný hastaneye akýn ederken, soruþturmanýn baþlatýldýðý belirtildi.

Van'ýn Muradiye Ýlçesi Ovapýnar Köyü Ýlköðretim Okulu'nda zemindeki ýsýnma paniðe yol açtý. Kaymakam Erol Tanrýkulu, ýsýnýn kaynaðýnýn bulunmasý için çalýþmalara baþladýklarýný belirterek, eðitime ara verildiðini açýkladý.

Husumetli aileler barýþtýrýldý Þ

M

uradiye Ýlçesi'ne 15 kilometre uzaklýkta bulunan Ovapýnar Köyü'nün 130 öðrencisi bulunan ilköðretim okulunun zemini cuma günü aniden ýsýnmaya baþladý. Çöpleri almak için eðildiði sýrada ýsýyý fark eden okulun çalýþaný Abdurrahman Songül, okul yetkililerine durumu bildirdi. Okul yönetimi sýnýflarý boþalttýrdý. Ardýndan da Milli Eðitim Müdürlüðü yetkilileri okula giderek incelemelerde bulundu. 3 derslikli okulun bir sýnýfýnda 2 metre karelik alanda ýsýnýn yüksek olduðunu belirleyen yetkililer, termometre ile yaptýklarý ölçümde zemindeki ýsýnýn 45 dereceye kadar yükseldiðini gördü.

'Ateþim çýktý sandým' Ýlçe Kaymakamý Erol Tanrýkulu'na da bilgi verildi. Isýnýn kaynaðýnýn bulunmasý için gerekli çalýþmalara baþladýklarýný söyleyen Kaymakam Tanrýkulu, kaynak belirleninceye kadar okulda eðitim-öðretime ara verildiðini söyledi. Sýnýftaki ýsýyý ilk fark eden okul görevlisi Abdurrahman Songül ise, "Çöpleri almak için çöp kutusunun üzerine eðildim, sýcaklýk hissettim. Önce ateþimin çýktýðýný düþündüm sonra zemine dokunduðumda yerdeki ýsýyý fark ederek öðretmenlere haber verdim" dedi.

anlýurfa'nýn Siverek Ýlçesi'nde alacak anlaþmazlýðý nedeniyle aralarýnda husumet bulunan 2 aile fertleri barýþtýrýldý. Husumetli aileler düzenlenen törende barýþ yemeði yedi, birlikte dua etti. Siverek'te yaþayan Çiftel ailesi fertleri ile Diyarbakýr'ýn Çermik ilçesinde oturan Aksoy ailesi mensuplarý arasýnda 1 ay önce alacak anlaþmazlýðýndan dolayý tartýþma çýktý. Tartýþmanýn kavgaya dönüþmesi üzerine çýkan olaylarda 2 kiþi yaralanýnca, Aksoy ve Çiftel ailesi fertleri arasýnda husumet baþladý. Yaþananlarýn ardýndan Bucak aþireti reislerinden DYP eski milletvekili Sedat Edip Bucak'ýn kardeþi Ahmet Ersin Bucak, husumetin kan davasýna dönüþmemesi için devreye girdi ve 2 ailenin ileri gelenleriyle görüþtü. Bucak, yaptýðý görüþmelerin ardýndan her 2 aile fertlerini de barýþmaya ikna etti.

Barýþ yemeði yenildi Kararýn ardýndan Aksoy ve Çiftel ailesinin mensuplarý, Siverek'te bir lokantada düzenlenen barýþ yemeðinde bir araya geldi. Birbiriyle tokalaþan 2 aileye mensup 200 kiþi, barýþ yemeðini yedi ve birlikte dua etti. 2 ailenin ileri gelenlerinin tokalaþarak barýþtýklarýný ilan ettiði törende konuþan Ahmet Ersin Bucak, husumetin büyümemesi ve kan davasýna dönüþmemesinden dolayý mutlu olduðunu söyledi. Aksoy ve Çiftel ailesinin ileri gelenleri de, husumete son verip kendilerini barýþtýran Bucak'a aracýlýk görevinden dolayý teþekkür etti.


4

HABER

29 MAYIS 2012 SALI

ESP'den polis þiddeti iddiasý

Ezilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) tarafýndan Diyarbakýr Ýl Baþkaný Ramazan Karakaya ve ESP PM üyesi ve Diyarbakýr Ýl Yöneticisi Sevda Çaðdaþ'ýn gözaltýna alýnýrken þiddete maruz kaldýðý iddiasýyla basýn açýklamasý yapýldý.

E

zilenlerin Sosyalist Partisi (ESP) Diyarbakýr Ýl Baþkaný Ramazan Karakaya ve ESP PM üyesi ve Diyarbakýr Ýl Yöneticisi Sevda Çaðdaþ, polisler tarafýndan 26 Mayýs günü Ýnsan Haklarý Derneði (ÝHD) tarafýndan düzenlenen "Kayýplar bulunsun, failler yargýlansýn" eylemine katýldýktan sonra Koþuyolu Parký'nda gözaltýna alýnmýþtý. Karakaya, emniyetteki iþlemlerinin ardýndan serbest býrakýlýrken, Çaðdaþ 2012 Diyarbakýr Nevruz'una katýldýðý gerekçesiyle tutuklandý. Konuyla ilgili Ýnsan Haklarý Derneði Diyarbakýr Þubesi'nde basýn

toplantýsý düzenlendi. Toplantýya, ESP Diyarbakýr Ýl Baþkaný Ramazan Karakaya, ESP MYK üyesi Mukaddes Erdoðdu Çelik ve ESP Diyarbakýr il yöneticileri katýldý.

Suç duyurusunda bulunuldu Toplantýda bir konuþma yapan Karakaya, gözaltýna alýnmalarýný deðerlendirdi. Karakaya, "Kayýp yakýnlarýnýn eylemine katýldýktan sonra Koþuyolu Parký içerisinde bulunan büfeden su almak istedik, o sýrada polisler Sevda Çaðdaþ'ý gözaltýna almak istediler. buna

itiraz ettik, onun üzerine ikimize þiddet uygulayarak gözaltýna alýndýk" dedi. Karakaya, bindirildikleri araçta tehdit, hakaret, küfür ve fiziki þiddete maruz kaldýklarýný iddia etti. ESP Ýl Baþkaný Karakaya, uzun zamandýr þahsýna, ESP'ye ve partiye gelen gidenlere yönelik baskýlarýn, tehditlerin olduðunu öne sürerek, konuyla ilgili Diyarbakýr Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'na suç duyurusunda bulunduklarýný söyledi. Karakaya, tutuklanan Sevda Çaðdaþ'ýn da bir an önce serbest býrakýlmasýný istedi.

Eflatun Okullarý'ndan Bahar Þenliði

Diyarbakýr'da bulunan Eflatun Okullarý tarafýndan öðrenci ve velilerin bir yýlýn stresini atmalarý için '2. Geleneksel Bahar Þenliði' düzenlendi. üzenlenen þenlik ile öðrenci ve dereceye giren öðrencilere baþarý ve D veliler, bir yýlýn stresini kültürel, teþekkür belgeleri verildi. Bu seresanatsal, bilimsel ve sportif faaliyetlerle attý. Þenlik hakkýnda bilgi veren Eflatun Okullarý Genel Müdürü Ahmet Aybak, okul öðrencilerinin akademik baþarýlarýnýn yanýnda sosyal, kültürel, sportif anlamda beceriler kazanmalarýný, saðlýklý bir ruh haline sahip iletiþim becerileri yüksek kiþiler olmalarýný önemsediklerini söyledi. Konuþmanýn ardýndan dönem içerisinde il genelinde veya okuldaki turnuvalarda dereceye giren öðrencilere, takýmlara kupalarý ve madalyalarý verildi.

Siirt'te yaz Kur'an kursu semineri 1

8 Haziran 2012 tarihinde baþlayacak olan Yaz Kur'an Kurslarý nedeniyle, Siirt Ýl Müftülüðü tarafýndan yaz kurslarýnda görev alacak din görevlileri ve Kur'an Kursu öðreticilerine 3 günlük Yaz Kur'an Kursu eðitim semineri verildi. Siirt Ýl Müftülüðü Din Hizmetleri Eðitim Þube Müdürü Ahmet Uluç, seminere katýlan din görevlilerine Yaz Kur'an Kurslarýnýn öneminden bahsederek, kurslara gelecek olan öðrencilere gerekli hassasiyetin gösterilmesini istedi. Uluç, bu yýl yaz Kur'an kursuna kayýt yaptýracak olan tüm öðrencilere Dini kitap seti ve Elif Ba'larýn ücretsiz daðýtýlacaðýný kaydetti. Yaþ sýnýrýnýn kalkmasý ile yoðun ilginin beklendiði Yaz Kur'an Kurslarý 18 Haziran 2012 tarihinde baþlayýp 17 Aðustos 2012 tarihinde sona erecek. Yaz Kur'an kursuna kayýtlar ise 11 Haziran 2012 tarihinden itibaren baþlayacak.

Zayi ilaný Namýk Kemal Ýlköðretim okulundan almýþ olduðum ortaokul diplomamý kaybettim.Hükümsüzdür Mehmet Emin Aygün

29 MAYIS 2012 SALI YIL: 11 SAYI: 3924 Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk adýna Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Sayfa Editörü A.Baran ÇÝMEN Sayfa Düzeltmeni Aziz Muhammed FÝDANCI Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: Stadyum Altý Kuzey Kale Arkasý YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR e-p posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

Turnuvalar düzenlendi Okulun sosyal ve eðitim alanýnda

moniden sonra genç eflatunlular müzik eþliðinde neþeli dakikalar geçirirken, bir yandan da voleybol, ayak tenisi, basketbol, hentbol, streetball turnuvalarý düzenlendi. Veliler okul aþçýlarýnýn kendilerine ikram ettiði döner ve çiðköfte ziyafetlerinden sonra, Türkiye'nin 2. büyük uzay izleme merkezi olan eflatun teleskopundan Güneþ, Venüs, Ay, Mars ve Satürn'ü izledi. Þenlik gençlerin kendi aralarýnda yapmýþ olduklarý çeþitli yarýþmalarla devam etti.

Almanya'da kimlik ve aidiyet tartýþýldý 2008 yýlýndan bu yana, Türkiye'deki kimlik sorunlarýna iliþkin çeþitli gayri-resmi diplomasi toplantýlarý yürüten Ekopolitik, bu toplantýlarýn ilk Avrupa ayaðýný "Türkiye'nin Büyük Çatýsý: Avrupa-Almanya Duraðý" adý altýnda, 26 Mayýs 2012'de Almanya'nýn Köln þehrinde gerçekleþtirdi. NH Mediapark'taki toplantýda, farklý kimlik gruplarýna mensup Türkiye'den 16, Avrupa'dan ise 31 olmak üzere toplamda 46 katýlýmcý yer aldý.

T

oplantýda, Avrupa'da yaþayan Türk kökenli vatandaþlarýn kimlik, aidiyet ve entegrasyon baþta olmak üzere çeþitli sorunlarý, Alman ve Türk hükümetlerinden beklentileri, özellikle Kürt Sorunu baþta olmak üzere, etnik veya dinsel kimlikle alakalý sorunlara Avrupa'daki vatandaþlarýn yaklaþýmlarý, Avrupa'da bu sorun çerçevesindeki örgütlenmelerin Türkiye'deki çatýþma ortamý ile olan etkileþimi gibi konular masaya yatýrýldý. Genel olarak toplantýda öne çýkan temalarýn baþýnda hem Avrupa'daki Türk kökenli vatandaþlarýn gittikleri ülkelerde hem de Türkiye'deki 'deki farklý kimlik gruplarýna ait vatandaþlarýn ülkemizde karþýlaþtýklarý "asimilasyon/entegrasyon" politikalarý ve bu gruplarýn birbirlerini anlamaya yönelik empati kurmalarýnýn gerekliliði yer alýyordu. Buna ek olarak, yakýn siyasitarihi süreçlerde yaþanan travmalar ve bunlarýn etkileri, "misafir iþçi" statüsü ile gelen ve artýk üçüncü nesille birlikte Avrupa'da kalýcý bir hayat kuran vatandaþlarýn politik/hukuksal düzlemlerde karþýlaþtýklarý sorunlarla, bundan farklý olarak 1980 sonrasý Türkiye'deki siyasi durum çerçevesinde Avrupa ülkelerine göç etmiþ, politize olmuþ vatandaþlarýn sorunlarýnýn benzerlik ve farklýlýklarý üzerinde duruldu. Kürt sorununa iliþkin olarak Türkiye ile olan duygusal baðýn ya yaþanan travmalar çerçevesinde kopmasý ya da hâlâ devam etmesi durumlarýnýn yarattýðý olumlu veya olumsuz etkiler ve özellikle sorunun çözümü için gerekli olan diyalogun saðlanmasýna ve toplantýlarýn devam ettirilmesine yönelik temenniler toplantý süresince sýklýkla dile getirildi. Prof. Dr. Vamýk Volkan'ýn aðaç modeli temel alýnarak yapýlan bu çalýþmada, ilk kýsýmda Avrupa ülkelerine göç etmiþ farklý gruplardan vatandaþlarýn sorunlarý konuþuldu. Daha sonraki kýsýmlarda ise baþta Kürt diasporasý olmak üzere, Kürt sorununa iliþkin muhatap kabul edilebilecek gruplarýn hangileri olduðundan ve bunlara iliþkin ne tür çalýþmalarýn yapýlmasý gerektiðinden bahsedildi. Toplantýya BDP kanadýndan ve diasporada silahlý mücadeleden yana olan gruplardan temsilcilerin katýlmamýþ olmalarýnýn toplantýnýn temsil gücünün yeterliliði konusunda bazý katýlýmcýlarda yarattýðý çekincelere raðmen genel olarak toplantýnýn hedeflenen gündem maddeleri çerçevesinde çeþitli konularda farklý gruplarý temsil gücü de bulunan katýlýmcýlarla verimli geçtiði toplantýnýn farklý gruplarýn ortak bir çözüm için diyalog adýna bir araya gelmelerine ön ayak olduðu ve sürdürülebilirliðinin elzem görüldüðü sýklýkla dile getirildi.

Toplantýda farklý konulara iliþkin çeþitli çözüm önerileri de konuþuldu. Diyalogun geliþmesi, karþýlýklý önyargýlarýn kýrýlmasý için toplantýlarýn diðer Avrupa ayaklarýnýn Ýsveç, Fransa ve Belçika'da gerçekleþtirilmesi, benzer toplantýlarýn genç jenerasyonlar ile yeniden yapýlmasý, Avrupa'da bu toplantýlarýn sürdürülebilirliðine yönelik bir çekirdek ekibin oluþturulmasý ve eþ zamanlý olarak bu sorunlarýn Türkiye'de de, örneðin Diyarbakýr'da da durum ne olursa olsun, silahlar susmasa da, konuþulmaya devam edilmesi önerileri sunuldu. Hak ve özgürlüklerin demokrasi çerçevesince hukuk tarafýndan güvenceye alýnmasýnýn öneminden sýklýkla bahsedildi. Özellikle, bir grubun hak ve özgürlükleri tartýþýlýrken bunun genel demokratikleþme konusunda herkese eþit uzaklýkta politikalar oluþturacak þekilde ele alýnmasýnýn, örneðin, Kürt sorunu tartýþýlýrken, farklý konularda yaptýklarý protestolarda tutuklanan genç öðrenci eylemcilerin de durumlarýnýn deðerlendirilip tartýþýlmasýnýn gerekliliði vurgulandý. Alman ve Türk devletlerinin Avrupa'da yaþayan Türk kökenli vatandaþlarýn durumlarýna iliþkin, kendi aralarýnda þeffaf bilgi alýþveriþinin saðlanmasý, yurtdýþýnda yaþayan Kürtler ve Alevilere iliþkin Türkiye'den ilgili bakanlýklarýn yetki alanlarýnýn tahsis edilerek, Avrupa'da göç ettikleri ülkelerin hükümetlerine karþý kültürel haklarý baþta olmak üzere haklarýnýn korunmasý konularý da öneriler arasýndaydý. Çifte vatandaþlýðýn tanýnmasýna yönelik temennilerin yaný sýra, anayasa tartýþmalarýndan çýkacak sonuçlarýn önemi üzerinde de sýklýkla duruldu. Genel olarak, demokratikleþme ve açýlým süreçlerinin yeniden deðerlendirilmesi ve barýþçýl çözüm öneri-

lerinin tekrar konuþulmaya baþlanmasýnýn gerekliliðinden bahsedildi. Ek olarak, yöntemsel anlamda bir katký olarak, temsil edilen gruplarýn içerisine devlet, hükümet, polis akademisi gibi taraflarýn da alýnarak toplantýlarýn geniþletilmesi de Ekopolitik'in deðerlendirmesine sunuldu. Toplantýya konuþmacý olarak Aþkým MÜLLER-BOZKUT, Turgut GÜNGÖR, Cevat ÖNEÞ, Sedat YURTDAÞ,Murat SOYCENGIZ Namýk DURUKAN,Mehmet ÇELEBÝ Musa Serdar ÇELEBÝ,Ziver ERMÝÞ Gamze KONA,Mesut TANYEL,Sýrrý KAMANCA Bayram BOZYEL,Seyda CANi Orhan ARAS Þenay YILDIZ, Ezgi BAÞARAN ,Ozan DEMÝRCAN Turan SARITEMUR,Zekeriya ALTUÐ Sedat ÞÝMÞEK, Mustafa ÇÖZMEZ, Kadri GÜRSEL,Mahmut AÞKAR,Ziya PÝR Çetiner ÇETÝN, Songül TOPRAK Zeynel Abidin KIZILYAPRAK, Serif ISSI Bülent GÜVEN, Sacit DÝZMAN, Mehmet ECE Hasan ÖZDOÐAN,Mehmet Ali ÖLMEZ Mustafa DURAN, Levent TAÞKIRAN Sirin PAYZIN,Ahmet ÖZAY, Resit GÜNER Abdurrahman DÝRMAN, Arif ÜNAL Ahmet EDÝZ, Muharrem AYALP, Mazlum AYALP ve Ahmet ÜNALAN katýldý.


HABER

29 MAYIS 2012 SALI

5

Fuar katýlýmcýlarý yemekte buluþtu Diyarbakýr 3. Kitap Fuarý organizasyonuna katýlan yayýnevi sahipleri, yazarlar, þairler Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir'in verdiði yemekte buluþtu.

P

ark Restaurant'ta verilen yemekte konuþan fuar organizatörlerinden Deniz Kavukçuoðlu, "Sizin ilginizle bu fuar her yýl biraz daha büyüdü" diyerek, 3 yýldýr kitap fuarýna gösterdiði sýcak ilgi ve desteklerinden dolayý Baydemir'e teþekkür etti. Geceye ev sahipliði yapan Osman Baydemir de, hem baþarýlarýný hem de eksikliklerini deðerlendirmek için bir arada bulunduklarýný söyleyerek, fuara katýlan tüm yayýnevlerine, þairlere, yazarlara ve okurlara teþekkür etti.

Þiir ve müzik dinletisi Diyarbakýr'ýn Türkiye'de kitap fuarý düzenleyen 5 ilden biri olduðunu anýmsatan Büyükþehir Belediye Baþkaný Baydemir, fuara gösterilen ilgiden duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Konuþmalarýn ardýndan Þair Özlem Erdem ve Arjen Arî þiirlerini okudu. Mezopotamya Kültür Merkezi Sanatçýlarý Zelal Gökçe, Meral Tekçi ve Nurcan Deðirmenci'nin dinleti verdiði gece, çekilen halaylar ve sohbetle devam etti.

Dargeçit'i karýþtýran taciz M

ardin'in Dargeçit ilçesinde aracýna aldýðý 3 ilköðretim öðrencisine tacizde bulunduðu iddia edilen kamyon þoförü, çocuklarýn yakýnlarý tarafýndan linç edilmek istendi. Polisin vatandaþlarýn elinden kurtardýðý zanlý tutuklandý.Kýlavuz Beldesi'nde oturan ilköðretim okulu öðrencileri A.Ç, H.A. ile V.K, Dargeçit'teki okullarýna gitmek için yolda yürümeye baþladý. Bu sýrada ÝdilDargeçit arasýndaki yol inþaatýnda çalýþan kamyon þoförü B.K, öðrencileri ilçeye götüreceði vaadiyle kamyonuna aldý. Bir süre sonra sözlü ve filli tacizde bulunduðu iddiasýyla çocuklar yolda inerek, durumu ailelerine bildirdi. Bunun üzerine öðrencilerin yakýnlarý kamyonu takibe aldý. Durumu fark eden B.K, hýzla olay yerinden kamyonuyla uzaklaþýrken, öðrencilerin yakýnlarýndan M.D., kovaladýklarý kamyonun lastiðine tabancayla ateþ ederek patlattý.

Polis zýrhlý araca aldý Lastiði patlamasýna raðmen yolda durmayan ve ilçe giriþine yönelen B.K., bu sýrada polisten

Cudi Daðý'nda operasyon

Cudi Daðý'nda PKK üyelerinin etkisiz hale getirilmesi amacýyla baþlatýlan operasyonlar devam ediyor.

M

yardým istedi. Polis, ilçe giriþinde güvenlik önlemi alarak B.K'yý zýrhlý araca aldý. Daha sonra polis, B.K. ile kamyona ateþ açan M.D'yi gözaltýna aldý. B.K., Dargeçit merkez Þehit Ozan Demirkol Karakolu'nda sorgulamasý yapýldýktan sonra çýkarýldýðý mahkemece tutuklandý. M.D. ise tutuksuz yargýlanmak üzere serbest býrakýldý. Savcýlýkça ifadelerine baþvurulan öðrenciler de ailelerine teslim edildi. Öte yandan karakol önünde bekleyen bazý kiþiler, B.K'yý linç etmek istedi. Polisin ikna çabasýyla vatandaþlar daha sonra olaysýz daðýldý.

art ayýnda 6 Özel Harekat polisinin þehit olduðu Hisar Çaðlayan bölgeleri Kobra helikopterleri tarafýndan bombalandý. Irak sýnýr þeridi üzerinde bulunan Þýrnak'ýn Cudi Daðý'nda gece hareket halinde bir PKK'lý grubun tespit edilmesi üzerine kapsamlý operasyon baþlatýldý. Hisar Çaðlayan bölgesinde yoðunlaþan operasyonda, jandarma özel harekat timleri, PKK'lýlarý etkisiz hale getirmek amacýyla gizlenebilecekleri alanlarý çembere aldý.

Bombalar ormaný yaktý Operasyona havadan destek veren Kobra helikopterleri PKK'lýlarýn gizlenebileceði alanlarý bombalarken, Hisar Taburu'ndan sürekli top atýþý yapýldý. Bölgeden dumanlar yükselirken, PKK'lýlarýn ise sürekli yer deðiþtirdiði, jandarma özel harekat timlerinin ise buna göre daðýn bir çok noktasýnda konumlandýðý bildirildi. Cudi Daðý'ndaki ormanlýk alanlarda baþlayan yangýn devam ederken, dumanlar Cizre ile Silopi Ýlçesi'nden de çýplak gözle görülebiliyor.

Veteriner Fakültesi mezunlarýný uðurladý Dicle Üniversitesi (DÜ) Veteriner Fakültesi, 15. dönem mezunlarýný düzenlenen törenle uðurladý. T Bologna süreci çerçevesinde veteriner hekimlik

örene, Veteriner Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Cengiz Yalçýn, Týp Fakültesi Dekaný Fuat Gürkan, Duhok Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekaný Lokman Tayib, tarým il ve ilçe müdürleri, öðretim elemanlarý, öðrenciler ve aileler katýldý. Veteriner Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Cengiz Yalçýn, üniversitelerin temel hedefleri, öðrencilerine daha iyi bir eðitim ve öðretim verebilmek, onlarý çaðdaþ bilgilerle donatarak mesleðe hazýrlamak, bilim ve teknoloji öðretmek, bilimsel araþtýrma yapmak, ülkenin ve bölgenin sosyal, kültürel ve ekonomik geliþimine öncülük etmek ve sorunlarýna çözüm üretmek olduðunu söyledi.

Müzik dinletisi verildi DÜ Veteriner Fakültesi'nin, akademik kadrosu-

nun gün geçtikçe zenginleþtiðini kaydeden Yalçýn,

eðitim müfredatýnýn yeniden yapýlandýrýlarak ve alt yapýsýnýn iyileþtirilmesi çalýþmalarý ile eðitim kalitesinin giderek yükseldiðini ifade etti. Fakülteyi 1. olarak bitiren Ýrfan Cihanergin ise, ailesi ve üniversite yaþamý boyunca kendisine destek olan hocalarýna teþekkür etti. Konuþmalarýn ardýndan Veteriner Fakültesi Dentoloji öðretim üyesi Prof. Dr. Aydýn Ketani tarafýndan veteriner hekim andý okundu. Dereceye girenlere mezuniyet belgeleri aileleri tarafýndan verildi. Tören, müzik dinletisi ile sona erdi.

Dünya öðrencileri Van Gölü'nü temizledi D

ünya'da 13 ülkede okullarý olan Birleþik Dünya Kolejleri'nde (UWC) okuyan deðiþik ülke vatandaþý 7 öðrenci, Van Gölü sahillerinde temizlik yaptý. Ýtalya ve Ýngiltere'de okuyan Eskiþehirli Aslý Ulu Akay ile Burcu Saðýroðlu, hazýrladýklarý proje ile UWC'nin deðiþik ülkelerdeki okullarýnda okuyan Brezilyalý, Çinli, Ýtalyalý, Avustralyalý ve Ýngiltereli 7 öðrenci ile birlikte Van Gölü sahilinde

temizlik yaptý. Van Belediyesi'nin destekleri ile Ýskele Mahallesi'ndeki sahilde temizlik yapan öðrenciler, çok sayýda çöp poþetini doldurdu. Van Belediyesi Temizlik Ýþleri Müdürü Ýrfan Kaval ise gün boyu temizlik yapan öðrencileri yalnýz býrakmadý. Projeleri hakkýnda bilgi veren Aslý Ulu Akay ile Burcu Saðýroðlu, dünyanýn her yerinden insanlarla birlikte okuduklarýný ve her ülkeden bir iki öðrencinin bu gruplara seçildiðini belirttiler. Proje ile geldiler Akay ile Saðýroðlu, ''Haftada 4 saat toplumsal yardým yapmamýz gerekiyor. Bütün yýl boyunda haftada 2 saat yaþlýlara yardým ediyoruz, 2 saatte

engelli çocuklarla ilgileniyoruz. Sadece bunlar deðil. Kimi cankurtaran oluyor, kimi aðaç dikiyor, bahçeyle ilgileniyor, kimisi bir þeyler satýyor. Yani bir sürü þeylerle uðraþýlýyoruz. Van depreminden sonra birçok arkadaþýmýz gelip durumun nasýl olduðunu bize sordular. Bunun üzerine Van'la ilgili bir proje yapma kararý verdik. Okulumuzda Van'la ilgili ne gibi yardým yapabiliriz diye araþtýrmalar yaptýk. Hazýrladýðýmýz proje ile Van'a geldik. Burada Van Gölü sahili temizliðinin yaný sýra okullarý ziyaret ederek öðrencilerle bir araya geleceðiz. Van halkýndan çok destek gördük'' dediler.


6

EKONOMÝ

29 MAYIS 2012 SALI

Ekmeði çamurdan çýkarýyorlar Bitlis'in Güroymak ilçesine baðlý Günkýrý ve Mutki ilçesine baðlý Kavakbaþý beldelerinde yaþayan kadýnlar, çamurdan yaptýklarý çanak, çömlek ve tandýrlarla evlerinin geçimini saðlýyor. öðrenir. Bu sanat, anneler tarafýndan kýz çocuklarýna öðretilerek yaþýyor'' dedi.

Kadýnlar yapýyor erkekler pazarlýyor

G

üroymak ilçesine baðlý Günkýrý beldesinde yaþayan kadýnlar, topraktan yaptýklarý vazo, çaydanlýk, küp, testi, kül tablasý, çanak ve çömlek gibi ürünlerle hem el sanatýnýn yaþamasýný saðlýyor, hem evlerinin geçimlerini saðlýyor. Topraðý çamura dönüþtürdükten sonra çanak, çömlek ve tandýr, vazo gibi ürünler yaptýklarýný anlatan Suzan Yalý, çamurdan yaptýk-

Ayný beldede tandýr yaparak evinin geçimini saðlayan Zeynep Eker ise eskiden daha çok çömlek, çanak, yayýk ve güveçlik kaplar kaptýklarýný, þimdilerde ise daha çok tandýr yaptýklarýný söyledi. Tandýrý özel bir toprakla imal ettiklerini, topraðýn ise çeþitli iþlemlerden geçtiðini anlatan Eker, ürünlerin erkekler tarafýndan pazarlandýðýný, tandýrcýlýðýn beldede kamyonculuðu da baþlý baþýna bir sektör haline getirdiðini ifade etti. Tandýrlarýn beldeye gelinerek alýnmasý halinde 20 liraya satýldýðýný, kamyonlara yüklenip nakledilmeleri halinde 60 ile 80 liraya kadar çýkabildiðini belirten Eker, beldedeki kadýnlarýn tamamýna yakýnýnýn toprakla uðraþtýðýný söyledi.

larý çeþitli ürünlerle evlerinin geçimini saðladýklarýný söyledi. Beldede yüzyýllardan bu yana kadýnlarýn ellerinin kil ve çamurlu olduðunu kaydeden Yalý, bir önceki kuþaktan öðrendikleri bilgileri yeni kuþak temsilcilerine aktardýklarýný belirtti. Yalý, "Kýz çocuklarýmýz anneleriyle beraber çamurdan tandýr yapmayý öðreniyor. Beldede yaþayan her kadýn, bu sanatý çok küçük yaþta

46 yýldýr çamur iþliyor BMutki ilçesine baðlý Kavakbaþý beldesinde ise 47 yýldýr yaptýðý çanak ve

çömleklerle 7 çocuðundan 5'ini üniversiteden mezun ederek, örnek bir hayat mücadelesi sergileyen 66 yaþýndaki Semiha Yaman ise, topraða hayat veren isimlerden sadece birisi. Semiha Yaman," Ailemin geçimi ve çocuklarýmýn

okul masraflarýný karþýlamak için bu iþi yapýyorum. 46 yýldýr topraktan çok sayýda eþya ürettim. Ürünlerimizin tanesini 5 ile 15 TL arasýnda satýyorum. Vatandaþlardan özel sipariþler de geliyor" diye konuþtu.

Diyarbakýr çiftçisine 107 milyon TL Diyarbakýr Ýl Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Mehmet Ali Koçkaya, 2011 Yýlý Ürünü Yaðlý Tohumlu Bitkiler, Hububat ve Baklagil Fark Ödemesi Desteði kapsamýnda Diyarbakýr çiftçisinin hesabýna toplam 107 Milyon TL'nin yatýrýldýðýný söyledi.

D

iyarbakýr çiftçisinin hesabýna 107 Milyon 644 Bin TL destek ödemesi yapýldý. Diyarbakýr Ýl Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Mehmet Ali Koçkaya, Diyarbakýr'ýn Baðlar, Bismil, Çermik, Çýnar, Dicle, Eðil, Ergani, Hani, Kayapýnar, Kocaköy, Silvan, Sur, Yeniþehir Ýlçe Prim Komisyonlarýnýn ödeme karar-

larý aldýðýný belirtti. Alýnan kararlara istinaden 7 üreticiye 684 bin 879 dekarlýk alanda üretmiþ olduðu 119 bin 273,55 Kg Soya Fasulyesi için 54 bin 444,17 TL hesabýna aktarýldýðýný ifade eden Koçkaya, þöyle devam etti:

5 bin 219 üreticiye ödeme "204 üreticiye 9 milyon

501 bin 37 dekarlýk alanda üretmiþ olduðu 1 milyar 282 milyon 784 bin 173 Kg Yaðlýk Ayçiçeði için 267 bin 454,63 TL ödendi. 5008 üreticiye 557 milyon 147 bin 217 dekarlýk alanda üretmiþ olduðu 258 milyon 180 bin 78,2 Kg Kütlü Pamuk için 107 milyon 322 bin 150,4 TL fark ödemesi destekleme

primi ödendi. Toplamda 5 bin 219 üreticinin hak etmiþ olduðu 107 milyon 644 bin 49,23 TL hesaplarýna yatýrýldý." Koçkaya, ayrýca Organik Tarým Destekleme baþvurularý sonucunda destekleme almaya hak kazanan çiftçilere ödenmek üzere Diyarbakýr'a 42 bin TL aktarýldýðýný da açýkladý.

Geçici iþçiler sürenin uzatýlmasýný istiyor Van'ýn Muradiye ilçesinde Ýþ Kur tarafýndan çeþitli kurumlara geçici olarak yerleþtirilen iþçiler, belirtilen sürenin uzatýlmasýný istedi.

Y

aklaþýk 300 çalýþan adýna basýn açýklamasý yapan Kýyasettin Çelik, Ýþ Kur

bünyesi altýnda 6 ve 8 aylýk bir süreç diliminde çalýþtýrýldýklarýný belirterek, daha önce de maddi zorluklar ve geçim sýkýntýlarýndan dolayý ailelerini geçindiremediklerini söyledi. Çelik, "Ýþ imkânlarýmýzýn daha ileri bir zaman dilimine uzatýlmasýný talep ediyoruz. Bazý illerde yaþanýlan sel felaketleri, deprem ve heyelanlardan oluþan imkânsýzlýklarýn

bertarafý için Ýþ Kur bünyesinde iþ alýmý yapýlan kardeþlerimizin daha uzun süreli çalýþtýrýlma ve kadrolaþtýrýlma söz konusu olduðu bilinmektedir. Bizler kadrolaþtýrýlma deðil, sadece çalýþma sürelerimizin uzatýlma talebinde bulunmaktayýz. Bizler her gün bu iþten çýkarýlma korkusunun hesabýný yapýyoruz" dedi.

Messi Tekstil hedef büyüttü

Batman merkezde 2011 yýlý Kasým ayýnda üretime baþlayan Messi Tekstil Yönetim Kurulu Baþkaný Halil Yaþar, 3 yýl içinde bin 600 kiþiye istihdam saðlamayý hedeflediklerini söyledi.

K

üçük bir aile olarak 2005 yýlýnda Ýzmir'de baþladýklarý baþarý yolculuðuna Batman'da 300 kiþinin üzerinde büyük bir aile olarak devam ettiklerini belirten Yaþar, 1 yýlda hedefledikleri istihdam oranýný ilk 5 ayda yakaladýklarýný ifade etti. 2 bin metrekare kapalý alan üzerinde günlük 16 bin adet parça üretim yaptýklarý fabrikada 1 yýlda 200 kiþinin istihdam edilmesinin planlandýðýný kaydeden Yaþar, ilk 5 ayda çalýþan sayýsýnýn 260 kiþiye ulaþtýðýný söyledi.

Hedef bin 600 istihdam Batmanlý hemþerilerine istihdam saðlamaktan gurur duyduklarýný belirten Yaþar, þunlarý ifade etti. "10 yýldýr sermaye ve bilgi birikimi kazandýklarý tekstil sektöründe Batmanlý yatýrýmcýlar olarak istihdam, iþsizlikle mücadele ve ekonomik kalkýnma gibi sosyal sorunlarla ilgili bir güç birliðinin ve ortak vizyonun olduðunu görmek, hedefimiz olan 3 yýl içinde bin 600 kiþiye istihdam saðlamak oluþumunda bizlere zeminin hazýr olduðu güvenini vermiþtir."

Diyarbakýr altýný Trabzon'da T

rabzon Dünya Ticaret Merkezi'nde açýlan 4. Gold Expo Karadeniz Kuyumculuk Fuarý'nda Diyarbakýr'da altýn üretimi yapan firmalar yerlerini aldý. Diyarbakýr Kuyumcular ve Sarraflar Odasý tarafýndan açýlan stantta Diyarbakýr'ýn tanýtýmýn yaný sýra konuklara Menengiç kahvesi ile Diyarbakýr Kadayýfý ikram edildi. Diyarbakýr Kuyumcular ve Sarraflar Odasý Baþkaný Mustafa

Akkul, Diyarbakýr'ýn herkes tarafýndan görülmesini istediklerini söyledi. Esnafa verilecek desteklerin her zaman sürdürülmesi gerektiðini belirten Akkul, "Oda olarak tüm esnafýmýzý Türkiye'nin her bölgesine götürüp ilimizi ve ilimizde üretilen ürünlerimizi tanýtmayý hedefliyoruz. Diyarbakýr bugün olduðu gibi bundan böyle her fuara katýlým saðlayacak" dedi.


GÜNCEL

29 MAYIS 2012 SALI

7

ÝHD: Hak ihlallerinin kaynaðý savaþ

ÝHD Diyarbakýr Þubesi, Doðu ve Güneydoðu Anadolu Bölgesi 2012 yýlý ilk 4 aylýk Hak Ýhlalleri Raporu'nu açýkladý. ÝHD Diyarbakýr Þube Baþkaný Raci Bilici, yaþanan tüm sorunlar ve hak ihlallerinin bölgedeki savaþtan kaynaklandýðýný söyledi. bayramý ülke genelinde yasaklamalarla adeta insanlara zehir edilmiþtir. Bu yasaklamalar neticesinde bölgemizin birçok il ve ilçesinde büyük çapta olaylar yaþanmýþ, yapýlmak istenen kutlama ve gösteriler güvenlik güçlerinin orantýsýz kuvvet kullanmak suretiyle saldýrýlarýna maruz kalmýþtýr.

Cezaevlerinde ölümler sürüyor

uygulanan tecridin kimseye yarar saðlamayacaðýný bir kez daha hatýrlatmak isteriz. Bu uygulama sürdüðü müddetçe görüldüðü üzere kan akmaya devam etmektedir. Tecrit uygulamasýyla birlikte müzakere ve diyaloglarýn kesilmesinin ardýndan hükümet, yeniden güvenlikçi politikalara sarýldý ve birçok alanda hak ihlalleri uygulamaya baþladý. Üç yýlý aþkýndýr devam eden ve bu yýl da yürütülmeye devam edilen KCK adý altýndaki operasyonlar öyle bir düzeye vardý ki, bölgemiz baþta olmak üzere Türkiye genelinde neredeyse basýlmadýk kurum, tutuklanmayan kurum temsilcisi kalmadý.

Cezaevlerinde büyük sorunlar ve hak ihlalleri yaþanýyor. Bu durumu bizzat cezaevlerinde yerinde tespit etmemizin yanýnda, derneðimize cezaevlerinden yoðun baþvurular gelmeye devam etmektedir. Cezaevlerindeki ölümün eþiðindeki hasta mahpuslarýn durumu baþta olmak üzere, uygulanan sevk ve sürgünler, sürgünler sonrasý yapýlan iþkenceler, çeþitli hak gasplarý, cezaevlerinin gerçek yüzünü ortaya koymaktadýr. Henüz Pozantý Cezaevi'nde yaþanan iþkence ve hak gasplarý hafýzalardaki yerini korurken, benzer uygulamalar birçok cezaevinde yaþanmaya devam etmektedir. Cumhurbaþkaný, Adalet Bakanlýðý'nýn ve Adli Týp Kurumu'nun cezaevlerindeki bu sorunlara karþý duyarsýzlýðý ise, hasta mahpuslarýn ölümleriyle

sonuçlanmaktadýr.

Rapor ülkeyi yönetenlerin karnesi Tüm bu yaþanan sorunlarýn ve ihlallerin Kürt sorunundan kaynaklý olduðuna inanmaktayýz. Bu sorunun barýþçýl yollarla çözümü halinde, diðer sorunlarýn da ortadan kalkacaðýna inanýyoruz. Hazýrladýðýmýz raporda da ayrýntýlý olarak verdiðimiz bilançoyla karþýmýza çýkan tabloyu bu ülkeyi yönetenlerin karnesi olarak tanýmlayabiliriz. Ýçinde bulunduðumuz yüzyýlda ülkemizin halen bu durumda olmasý, bir utanç vesikasýdýr. Biz insan haklarý savunucularý olarak, ülkede sorunlarýn güvenlik politikalarýyla, savaþ konseptiyle, operasyonlarla, hak ihlallerini yaygýnlaþtýrmakla çözülemeyeceðine inanýyoruz. Bu ülkede anneler, artýk çocuklarýnýn ölüsüyle karþýlaþmak istemiyor. Toplumun büyük kesimi barýþ ortamýnýn tesis edilmesini talep ediyor. Artýk sorunlarý katmerleþtiren politikalardan vazgeçin. Kürt sorununun çözümü diyalog ve müzakere ile mümkün olacaktýr. Bu nedenle Kürt sorununun ilgili taraflarýyla diyalog ve müzakere kapýlarýný açýn.

Toplum esir alýnmak isteniyor

Ý

HD Diyarbakýr Þubesi, Doðu ve Güneydoðu Anadolu Bölgesi 2012 yýlý ilk 4 aylýk Hak Ýhlalleri Raporu'nu düzenlediði bir basýn toplantýsýyla kamuoyuna duyurdu. Þube Baþkaný Raci Bilici, yoðun hak ihlallerinin yaþandýðý 2011 yýlýný geride býrakýrken, yaþanan hak ihlallerini de geride býrakmayý umut ettiklerini belirtti. Bilici, "2011 yýlýnýn ikinci yarýsýnda büyük bir týrmanýþ gösteren çatýþmalý ortam, 2012 yýlýnýn geride býraktýðýmýz aylarýna da damgasýný vurmuþtur. Nitekim her kesin malumu olan çatýþmalý süreç týrmanarak devam etmekte, ölüm haberleri peþ peþe gelmeye devam etmektedir" dedi.

Sivil ölümler devam ediyor Yaþanan çatýþmalara paralel olarak sivil ölümlerin de devam ettiðini kaydeden Bilici, þöyle devam etti: Geçtiðimiz yýlýn son günlerinde yaþanan ve içinde bulunduðumuz yýla da damgasýný vuran Roboski katliamý, bu ülkede barýþ ortamýnýn saðlanmasýnýn ne kadar elzem olduðunun açýk göstergesidir. Bu katliamýn üzerinden 5 ay geçmiþ olmasýna raðmen, sorumlularýn yargý önüne çýkarýlmamýþ olmasý bizleri kaygýlandýrmaktadýr. Bu olayýn bu þekilde karanlýkta kalmasý ayný zamanda

Verilere baktýðýmýzda gözaltý ve tutuklanma oranýnýn nasýl korkunç bir boyuta ulaþtýðýný görebilmekteyiz. Bu operasyon terörü derneðimiz ÝHD'ye de yönelmiþ, kurumumuz 2009 yýlýndan sonra ikinci kez Ocak ayýnda polis baskýnýna maruz kalarak, tüm teknik donanýmlarýmýza el konulmuþtur. Yapýlan bu siyasi operasyonlar, sadece siyasetçilerle sýnýrlý kalmayýp, gazeteciler, yazarlar, akademisyenler, insan haklarý savunucularý, avukatlar, sendikacýlar ve öðrencileri de bir bütünen içine alarak, artýk tamamen bir öç alma operasyonu haline gelmiþtir. Ülkeyi toplama kampýna çeviren bu operasyonlar, ülkede neredeyse hangi noktada bir muhalif varsa onlara ulaþmýþ ve toplumu bir bütün olarak esir almaya dönük bir politika haline gelmiþtir.

hükümetin acizliðini ortaya koymaktadýr. Kürtleri derdest etmek ve cezalandýrmakta o kadar mahir olan bu hükümet, hak ihlallerini durdurmak veya uygulayanlarý ortaya çýkarmak konusunda ne yazýk ki kör ve saðýrlarý oynamaktadýr.

Roboski bu savaþýn aðýtýdýr Ýþte Roboski katliamýnýn sorumlularýnýn halen ortaya çýkarýlmamasý da böylesi bir yaklaþýmýn sonucudur. Ancak bizler insan haklarý savunucularý olarak bu katliamýn sorumlularýnýn ortaya çýkarýlarak, cezalandýrýlmadan yetkililerin peþini býrakmayacaðýz. Roboski bu savaþýn aðýtýdýr, Roboski'yi unutursak kalbimiz kurusun! Yaþanan bunca can kaybýna raðmen ülkede henüz barýþ iklimi geliþmedi. Bu durumun en büyük sorumlusu siyasi iktidardýr. Hükümet toplumun büyük kesiminin dileði olan diyalog ve müzakereleri artýrarak devam ettireceðine, diyalogun en temel aktörlerinden biri olan Abdullah Öcalan'a yönelik aðýrlaþtýrýlmýþ tecrit uygulamaya baþladý.

Nevruz'u insanlara zehir ettiler Ülkede yaþanan bu siyasal gerilimler her alanda kendini bariz bir þekilde hissettirdi, siyasi ve askeri operasyonlar haricinde diðer alanlarda da hak ihlallerinin yaþanmasýna neden oldu. Özellikle tutuklama, iþkence, toplantý ve gösteri yürüyüþlerine yapýlan müdahaleler ve cezaevlerine yönelik ihlaller geçmiþ yýllarý aratmayacak düzeyde yaþanmýþtýr. Hatta mevcut hükümetin yasakçý mantýðý geçmiþ yýllarda yaþananlarý geride býrakýr bir düzey kazanmýþtýr. Bu yasakçý mantýk kendini 2012 Nevruz'unda bariz bir þekilde açýða vurmuþtur. Halklarýn her yýl bayram havasýnda kutladýðý Nevruz

Tecrit sürdükçe kan akýyor Bugün itibariyle 307 günü geride býrakan bu tecrit uygulamasý siyasi yönünün yanýnda, ayný zamanda büyük bir insan hakký ihlalidir. Sayýn Öcalan'a

4 ayda 9 bin 900 hak ihlali Bilici'nin ardýndan ÝHD Doðu ve Güneydoðu Anadolu Bölgesi Temsilcisi Þevket Akdemir, 2011 yýlý Hak Ýhlalleri Raporu'nu açýkladý. Raporda yer alan bazý baþlýklar ve ihlal rakamlarý þöyle: Çatýþmalarda yaþamýný yitiren-yaralanan güvenlik güçleri: 20 ölü, 44 yaralý. Çatýþmalarda yaþamýný yitiren-yaralanan PKK üyesi: 67 ölü, 4 yaralý. Faili meçhul cinayet, yargýsýz infaz, çatýþmalardaki sivil ölümler: 12 ölü, 49 yaralý. Kuþkulu ölümler: 8. Resmi hata ve ihmal sonucu 9 ölü, 2 yaralý. Asker-polis intiharý: 2. Kadýn intiharlarý: 11 intihar, 3 teþebbüs. Erkek intiharlarý: 13 intihar, 6 teþebbüs. Çocuk intiharlarý: 4. Gözaltýna alýnanlar: 2 bin 334. Tutuklananlar: 733. Ýþkence ve kötü muamele: 281. Soruþturma, dava ve cezalara maruz kalan kiþi sayýsý: 1080. Baskýna ve saldýra uðrayan Siyasi Parti, Sendika, Dernek, Kültür Kurumu: 58. Kapatýlan Siyasi Parti, Sendika, Dernek, Kültür Kurumu: 6. Toplatýlan ve yasaklanan yayýnlar: 629. Anadilde savunma yasaðý: 176. Cezaevlerinde yaþanan ihlaller: 953. Toplumsal olaylara müdahale: 59 müdahale, 111 yaralý. Gözaltýna alýnan sýðýnmacý ve göçmenler: 1.412. Yaþamýný yitiren sýðýnmacý ve göçmenler: 6. Arazi yayla mera ve otlak yasaðý: 19. Askeri operasyonlar sonucu yaþanan ihlaller: 16. Toplu mezar iddiasý: 7 toplu mezar, 32 kiþi. PKK üyelerinin cenazelerine yönelik uygulamalar: 7. Diðer ihlaller: 2.027. Toplam ihlal sayýsý: 9.900.

Silvan'ýn eski mezunlarý piknikte buluþtu D

iyarbakýr'ýn Silvan ilçesinin köklü eðitim kurumlarýndan olan Silvan Lisesi'nden 30 yýl önce mezun olan 60 kiþilik grup, Diyarbakýr Kent Ormaný'nda bir araya gelerek eski günleri yad etti. Silvanlý Kürt Sanatçý Çiyager'in türküleri ile hoþ vakit geçiren Silvan Lisesi mezunlarý, kaðýt oyunu oynamayý da ihmal etmedi. 2. albümünü çýkaran Kürt sanatçý Çiyaðer hayranlarýna imza albümünü daðýttý. 60 kiþi bir araya geldi Geleneksel hale getirilmesi plan-

lanan Silvan lisesi Mezunlarý dayanýþma gününde 1980'li yýllarda okuldan mezun olan yaklaþýk 60 kiþi bir araya geldi. Silvan Lisesi mezunlarý adýna bir konuþma yapan Nazmi Yakut, "Bugün buradaki tablo özlemini çektiðimiz bir tabloydu. Bugün birçok arkadaþýmla burada hasret giderdim. Bu buluþmamýzý gelenekselleþtirip bundan sonra sýk sýk bir araya gelerek, hasret gidereceðiz. Bir sonraki buluþmamýz Silvan ilçemizde olacak. Silvan'daki tarihi mekanlarý ve okulumuzu ziyaret edeceðiz" dedi.


8

HABER

29 MAYIS 2012 SALI

Çölyaklýlar piknikte buluþtu Diyarbakýr'ýn Kayapýnar ilçe Belediyesi, tahýl ürünlerini yiyememe hastalýðý olarak bilinen Çölyak hastalarý ve aileleri için piknik düzenledi. baþvuru sonucu bölgemizde yaþayan ve maddi durumlarý iyi olmayan 38 hastaya her ay gýda yardýmýnda bulunuyoruz. Bu günde aileleriyle birlikte bu arkadaþlarýmýzý pikniðe getirerek güzel bir gün yaþamalarý saðlamaya çalýþtýk. Belediye olarak dezavantajlý guruplara hizmet bizim için her zaman öncelik olmuþtur" dedi.

Yiyecekleri çok pahalý

P

iknik yapan aileleri Baþkan Vekili Mahmut Dað, Baþkan Yardýmcýlarý Servet Yýlmaz, Ýhsan Avcý ve meclis üyeleri ziyaret etti. Baþkan Vekili Mahmut Dað, ailelerle sohbet ederek sorunlarý dinledi, çocuklarla birlikte halay çekti. Dað ve beraberindekiler daha sonra Çölyak hastalarý için belediye tarafýndan yapýlan özel yemekleri

aileler ve çocuklarla birlikte yedi.

Yemek sorunu büyük zorluk Mahmut Dað, "Bu hastalýðý olan çocuklarýn yemek sorunlarý aileler için büyük bir zorluk. Sonuçta bu çocuklar tahýlsal hiçbir örün yiyemiyorlar. Onlar için özel yapým yiyecekler de çok pahalý. Belediye olarak derneklerinin bize yaptýðý

Güneydoðu Çölyak Derneði Baþkaný Veysi Çoban ise, "Bu çocuklarýmýz buðday, yulaf, arpa ve çavdar ve bunlardan yapýlmýþ hiçbir örün yiyemiyorlar. Bu hastalarýmýzýn yiyebileceði ürünleri çok pahalý ve her yerde satýþý yapýlmýyor. Kayapýnar Belediyesi derneðimizin gýda yardýmý isteðini kabul etti. Bu günde bizleri bir araya getirerek bizim için çok önemli bir etkinlik yaptý. Bu nedenle kendilerine teþekkür ederiz" diye konuþtu. Baþkan Vekili Mahmut Dað ve beraberindekiler, daha sonra çocuklara Kürtçe masal okuyan bebekler daðýttý ve ailelerle hatýra fotoðrafý çektirdiler.

'Koþabiliyorsan Koþ' Projesi hayata geçti D

iyarbakýr'da saðlýklý ve bilinçli spor yaptýrmak amacýyla düzenlenen 'Koþabiliyorken Koþ' projesi start aldý. Türkiye'de 81 ilde spor kültürünün yaygýnlaþtýrýlmasý amacýyla uzman antrenörler tarafýndan vatandaþlara saðlýklý ve bilinçli spor yaptýrmak amacýyla düzenlenen 'Koþabiliyorken Koþ' projesi, Ziya Gökalp Kapalý Spor

Salonu'nda basketbol branþýnda start aldý. Çetin Yýldýz koordinatörlüðünde çalýþmalara baþlayan sporcular renkli görüntüler sergiledi.

Hedef bilinçli spor yaptýrmak Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Abdullatif Umut, 'Koþabiliyorken

Koþ' projesi ile Diyarbakýr'da vatandaþlarýn bilinçli spor yapmasýný istediklerini söyledi. Umut, "Haftanýn 3 günü 44 antrenörümüz ile birlikte 17 branþta il merkezinde ve Silvan, Bismil, Lice, Çermik, Ergani ilçelerimizde halkýmýzýn her kesimine spor yaptýrmaya baþladýk sporcu, antrenör, sporcu velileri ve idarecilerimizle bir aile ortamý oluþturduk" diye konuþtu.

Aþkýn Þairi Batman'da dile geldi B

atman Belediyesi tarafýndan organize edilen ve Ýstanbul Mezopotamya Kültür Merkezi tarafýndan hazýrlanan Klasik Kürt Edebiyatý'nýn önemli þairlerinden Baba Tahire Uryani Hemedani'nin beyitlerinden oluþan 'Diwan-a Dubeyti' adlý müzik çalýþmasý, tanýnmýþ Kürt sanatçýlar tarafýndan seslendirildi. Batman Belediyesi Yýlmaz Güney Sinemasýnda Ýstanbul Mezopotamya Kültür Merkezi tarafýndan hazýrlanan Klasik Kürt Edebiyatý'nýn önemli þairlerinden Baba Tahire Uryani

Hemedanî'nin beyitlerinden oluþan 'Diwan-a Dubeyti' müzikseverlerle buluþtu. Aralarýnda Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Bülent Tekik'in de bulunduðu gecede, tanýnmýþ Kürt Sanatçýlarý Zelal Gökçe, Meral Kekçi, Serhat Kural, Nurcan Deðirmenci, Serhat Ertuna'nýn seslendirdiði Divan-a Dubeytî', Batmanlý müzikseverlerden tam not aldý.

Kürt müziðinde yeni bir çýðýr Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Bülent Tekik, MKM'li sanatçýlarýn tasavvuf ve yoðun bir mistisizmle yoðu-

Mavi Marmara'nýn Siirtli þehidi anýldý gülmektedir. Ýslam dünyasý yeni bir uyanýþýn eþiðindedir.

rarak bestelediði Divan-a Dubeyti, modern Kürt müziðinde yeni bir döneme girildiðine dair önemli bir iþaret olduðunu dile getirdi. Batman Belediyesi tarafýndan Kürt müziðinin yaþatýlmasý, dünyaya tanýtýlmasý, bu alandaki deðerlerin arþivlenmesi, yeniden yorumlanmasý, Kürt müzisyenlerin sanatýný daha elveriþli þartlarda icra etmesi amacýyla Hasankeyf Orkestrasýný kurduklarýný anýmsatan Tekik, MKM'nin bu çalýþmasý ile Kürt müziðinde yeni bir çýðýr açtýðýna inandýðýný sözlerine ekledi.

Yaþlarý küçük amaçlarý büyük

Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Selçuklu Ýlköðretim Okulu'nun 2. ve 3. sýnýf öðrencileri çevreye zarar veren atýk maddeleri toplayarak, hem çevre bilincini oluþturmaya çalýþýyor, hem de geri dönüþümü milli ekonomiye kazandýrmak için yoðun çaba sarf ediyor. destekleyerek takdir ettiðini söyledi.

Geri dönüþümle deðerlendirilecek

Batý çöküyor

Ý

srail askerlerinin Mavi Marmara'ya yaptýðý baskýn sonucu þehit olan Siirtli Ýbrahim Bilgen anýldý. Kýzlartepesi Amfi Tiyatroda ÝHH tarafýndan düzenlenen anma etkinliðinde Kuran-ý Kerim okundu. Ardýndan gazeteci yazar Abdurrahman Dilipak, Siyonizm ve Ýsrail zulmünü anlattý. Dilipak, þunlarý söyledi: One minute olayý ve Mavi Marmara baskýnýndan sonra her þey deðiþti ve artýk eskisi gibi olmayacak. Mavi Marmara Ýsrail'i dize getirdi. Allah dilerse her þey olur. Bu gün þans bize

Bugün Avrupa'da 5 kiþilik bir ailenin en az bir kiþisi ya uyuþturucu kullanýyor ya da alkolik. 5 kiþiden bir kiþi ensest iliþkilere kadar varan lezbiyen ve homoseksüel ahlaksýzlýða saplanmýþ. 5 kiþiden bir kiþi psikolojik destek görmeden kendini yönetecek durumda deðil. Batý çöküyor. Onlarýn çöküþüne de sevinmeyelim. Oradaki insanlarýn kurtuluþu için de bir þeyler yapmamýz gerek. Onlarý kazanmamýz gerek. Onlara Ýslam'ýn müjdesini ulaþtýrmamýz gerek. Alemlere rahmet olarak gönderilen bir peygamberin ümmetiyiz. Anma programý daha sonra Selami Güneþ'in okuduðu Türkçe ve Kürtçe ilahilerle sona erdi. Program boyunca Ýsrail ve Siyonizm aleyhine sloganlar atýldý. Misbah YILMAZ

Sýnga, "Öðrencilerimiz yaklaþýk bir ay aydýr atýk pil, cam, plastik, kaðýt, pet þiþe ve benzeri doðaya zarar veren maddeleri topluyorlar. Þu ana kadar ortalama 10 torba atýk madde toplandý. Okul bitimine kadar devam ettireceðimiz bu uygulama sonucunda ise toplanýlan atýk maddeleri geri dönüþüm yoluyla deðerlendirmiþ olacaðýz. Önümüzdeki yýllarda çevre bilincini yaymak için bu tür uygulamalarý devam ettireceðiz" dedi.

Zevk alarak yapýyorlar

Ý

lçenin Selçuklu Ýlköðretim Okulu öðrencileri, geri dönüþüm yoluyla deðerlendirilmek üzere atýk pil, cam, kaðýt, plastik, pet þiþe ve benzeri maddeler topluyorlar. Yaþlarýna göre bilgi ve becerilerini þimdiden çevre saðlýðý ve ülke

ekonomisine katký saðlamak için kullanan minik öðrenciler, yaþýtlarýna da örnek oluyor. Selçuklu Ýlköðretim Okulu Müdürü Yavuz Þýnga, okul öðrencilerin çevreyi korumak adýna yapmýþ olduklarý bu uygulamayý

Okulun 3/A sýnýfý öðrencilerinden Meryem Altaþ, sürdürdükleri çalýþmayý büyük zevk alarak yaptýklarýný ifade ederek, "Örneðin atýk kaðýt toplanarak geri dönüþüme kazandýrýlmasý doðadaki aðaç kesimini azaltýr" dedi. Ayný sýnýf öðrencilerinden Enes Koçi ise, atýk plastiklerin topraktaki canlý organizmalarýn yaþamýný etkileyeceðini ifade ederek, bu tür maddelerin geri dönüþüme kazandýrýlmasý gerektiðini söyledi.


POLÝTÝKA

29 MAYIS 2012 SALI

Buldan: Ölen çocuklar bizim BDP Grup Baþkanvekili Pervin Buldan, "Biz bu coðrafyada kan dökülmemesi, insanlarýn yaþamýný yitirmemesi için sürekli mücadele ettik. Ölen çocuklar bizim çocuklarýmýz" dedi.

B

Gül: En önemli sorun Kürt sorunu C

umhurbaþkaný Abdullah Gül, ABD dönüþ yolculuðunda önemli açýklamalar yaptý. Gül, Türkiye'nin en önemli, hayati sorununun Kürt sorunu olduðunu söyledi. Amerika Birleþik Devletleri'nden Türkiye'ye dönüþ yolunda açýklamalarda bulunan Cumhurbaþkaný Gül, ülkenin en önemli sorununun Kürt sorunu olduðunu ve bu sorunun mutlaka gündemden çýkmasý gerektiðini kaydetti. Gül, "Bütün vatandaþlarýmýzýn refah seviyesi ve mutluluðu o zaman yükselecektir. Sorunun çözümü konusunda bazen iyimserim, bazen de iyimserliðimi kaybediyorum. Vaktiyle de bu mesele en hayati mesele görülseydi bugün gündemde olmazdý" dedi.

'Uludere özrün çok ötesinde' Uludere olayýna da deðinen Gül, "Olay özrün çok ötesindedir. Soruþturma titizlikle sürüyor. Devlet Denetleme Kurulu'nun görev alanýna girseydi, Uludere için kurulu görevlendirmekte tereddüt etmezdim" diye konuþtu. Suriye konusuna da deðinen Gül, olayý maliyetli bir sürece doðru gittiðini söyledi. Bu tehlikeli bir süreç diyen Gül, Annan Planý'ný uygulanabilse ülkede düzenli bir geçiþin olabileceðini belirtti. Cumhurbaþkaný, böyle bir durumun Esad, muhalefet ve Türkiye için de iyi olacaðýný kaydetti.

uldan, BDP Grup Baþkanvekili Hasip Kaplan ile Meclis'te basýn toplantýsý düzenledi. Geçen hafta kaçýrýlan AK Parti yöneticilerine iliþkin "savaþ süreçlerinde böyle þeyler olur ama biz hiçbir zaman kaçýrmaktan, ölmekten ve öldürmekten yana deðiliz" dediðini belirten buldan, ancak Baþbakan Erdoðan'ýn sözlerinin bir bölümü alarak kendisine yanýt verdiðini söyledi. Buldan, sözlerini þöyle sürdürdü: Biz bu coðrafyada kan dökülmemesi, insanlarýn yaþamýný yitirmemesi için sürekli mücadele ettik. Ölen çocuklar bizim çocuklarýmýz. Gerilla da, polis de, asker de olsa bu coðrafyada yaþanan acýlar hepimizin yüreðini yakýyor. Baþbakan ölümü benden iyi bilmez

Ancak Baþbakan savaþtan yana politika izlemeyenleri kendisine hedef olarak belirliyor. Ben ölümün ne anlama geldiði çok iyi bilen biriyim. Çünkü 30 yýllýk savaþ sürecinde eþimi kaybettim. Dolayýsýyla Sayýn Baþbakan ölümü benden daha iyi bilecek bir insan deðildir. Ölümün, yetim bir çocuðu büyütmenin ne anlama geldiðini ben Baþbakan'dan çok daha iyi bilirim. Bu savaþýn bitmesi için de mücadele eden bir insaným. Bu konuda mücadelemiz devam edecek. Baþbakan, bu üslubundan vazgeçmelidir.

Tutuklu vekillere çözüm yok

T

ürkiye Büyük Millet Meclisi Baþkaný Cemil Çiçek, tutuklu vekillerle ilgili anayasa ve yasalar izin vermiyorsa yapacak bir þey olmadýðýný söyledi. Avrupa Parlamentosu Baþkaný Martin Schulz ile Meclis'te görüþmesinin ardýndan basýn mensuplarýnýn

sorularýný cevaplayan Meclis Baþkaný Çiçek, tutuklu vekillerle ilgili soruya, "Artýk konuþulmadýk ne kaldý, bilmiyorum. Muhalefet de Baþbakan da gerekli açýklamalarý yaptý. Yasalar çerçevesinde yapýlacak bir þey yok" dedi.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


10

29 MAYIS 2012 SALI

ÝÇ-DIÞ HABERLER

Suriye'de kritik eþik aþýldý S

uriye'nin Hula kasabasýnda 100'den fazla kiþinin öldüðü olaylar, hem Devlet Baþkaný Beþar Esad, hem de hazýrladýðý barýþ planý kadük olma yolunda ilerleyen Kofi Annan için dönüm noktasý olarak görülüyor. Batýlý diplomatlar, 49'u çocuk, 34'ü kadýn 108 kiþinin hayatýný kaybettiði olaylarýn, özellikle Annan'ýn elini çok zayýflattýðýný belirtti. Annan'ýn Þam ziyaretinden birkaç gün önce yaþanan bu "katliam", bir anlamda BM-Arap Birliði Özel Temsilcisi'nin Suriye'de yapacaðý temaslarýn da içini boþalttý. Annan, Þam'da Suriye lideri Esad ve Dýþiþleri Bakaný Velid Muallim'le görüþecek.

BM'den kýnama Hula'da yaþananlarý kýnayan Birleþmiþ Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, yayýmladýðý açýklamada,

ateþkes sözünü yerine getirmeyen hükümetin, kasabayý top ateþine tuttuðu belirtirken, birçok kurbanýn da yakýn mesafeden vurularak öldürüldüðü bildirildi. Ancak Esad rejiminin doðrudan kýnanmadýðý açýklama, uluslararasý güçleri Suriye konusunda bir araya getirmeye yetmedi. ABD ve birçok Avrupa ülkesi, söz konusu ölümlerin, Esad'ýn ne denli "gaddar" olduðunun göstergesi olduðunu ifade etti. Ýngiltere'nin BM Daimi Temsilcisi Mark Lyall Grant, Annan planýnýn "artýk öldüðünü" söylerken, Fransýz mevkidaþý Marin Briens, "bu son katliamla Esad rejiminin Suriye'yi daha büyük bir dehþetin içine ittiðini" belirtti.

Rusya'nýn hâlâ inancý var Buna karþýn Rusya, Ortadoðu'daki en önemli müttefiklerinden Suriye'yi

savunmaya devam ederken, Annan planýna olan inancýný da yineledi. Rusya'nýn BM Daimi Temsilcisi Igor Pankin, "Annan'ýn Suriye ziyaretinden önemli sonuçlar çýkmasýný bekliyoruz. Suriye hükümetinin, Annan'ýn ziyaretini berbat etmek isteyeceðini de sanmýyorum" dedi. Moskova'da Ýngiliz mevkidaþý ile görüþen Rusya Dýþiþleri Bakaný Sergey Lavrov ise, "Biz Suriye hükümetine deðil, Annan planýna destek veriyoruz" dedi. Ancak Lavrov altý maddelik planýn tatmin edici þekilde uygulanmadýðýný belirtirken, Hula katliamýnýn koyulan hedeflerin gerçekleþtirilmesinden çok uzak olunduðunun kanýtý olduðunu söyledi. Lavrov, Hula'daki katliamda hem hükümet güçlerinin hem de silahlý muhaliflerin rolü olduðunu ifade etti.

NATO genel sekreteri Türk olabilir ABD, NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen'in halefi için þimdiden hazýrlýklara giriþti. Bu konuda arayýþlara giriþen Washington, ittifak üyesi ülkelerin nabzýný yokluyor. Pek çok NATO ülkesi, genel sekreterin bir Türk olmasýna sýcak bakarken, Almanya bu fikre karþý çýkýyor.

N

ATO'da, Genel Sekreter Anders Fogh Rasmussen'in görev süresinin dolmasýna daha bir buçuk yýl var. Ancak geçen hafta sonu 25'inci NATO zirvesine ev sahipliði yapan Amerika Birleþik Devletleri, þimdiden Rasmussen'in halefi için arayýþlara baþladý. Obama yönetimi, kendine yakýn düþünce kuruluþlarý üzerinden nabýz yokluyor. Amerika'nýn eski NATO büyükelçisi ve Amerikan Atlantik Konseyi Baþkan Yardýmcýsý Nicholas

Burns da, dünyanýn önde gelen gazetelerine verdiði mülakatlarda yakýn bir gelecekte NATO Genel Sekreterliði görevine bir Türk'ün gelmesi gerektiðini söylüyor.

Almanya karþý çýktý Burns ayrýca, ittifaka üye ülkelerin Washington büyükelçileriyle de görüþerek, NATO'nun geleceði ve yeni Genel Sekreter'in Türk olmasý konusunda nabýz yokladý. 28 üye ülkeden 27'si, bir Türk'ün NATO genel sekreteri olmasýn-

dan herhangi bir sakýnca olmadýðýný dile getirirken, Almanya bu fikre þiddetle karþý çýktý. Türkiye ile diplomatik sorunlar yasayan Fransa ve Yunanistan gibi ülkeler, bir Türk'ün NATO genel sekreterliðine getirilmesinin deðerlendirilebileceðini ve adayýn niteliðinin önem taþýdýðýný kaydetti. Almanya ise, NATO genel sekreterliði görevi için bir Türk adayý desteklemeyeceðini ve bu fikre kapalý olduðunu belirtti.

Mýsýr seçimlerine hile karýþtý Mýsýr Cumhurbaþkaný adaylarýndan Abdulmunim Ebu'l-Futuh, seçimlerin birinci turunda bir çok usulsüzlüðün yapýldýðýný iddia ederek, resmi seçim sonuçlarýnýn durdurulmasý istemiyle Yüksek Seçim Kurulu'na baþvurdu. Ýlk turu yüzde 17.6 oyla dördüncü sýrada tamamlayan Ebu'l-Futuh'un siyasi iþler danýþmaný Hani Mahmud, "Seçimlere hilenin karýþtýðý ortadýr. 900 bin oy hileli bir þekilde kullanýlmýþtýr. Bunlar mükerrer olduðu gibi, kanunen yasak olmasýna raðmen askerler tarafýndan kullanýlan oylarý da ihtiva ediyor. Listede isimleri yazýlý olmayan kiþiler de oy kullandý. Bazý kiþiler de bir kaç yerde oy kullanmýþlar. Bu ve benzeri sebeplerden dolayý Sayýn Futuh'un avukatý, Yüksek Seçim Kurulu'nun 29 Mayýs'ta açýklamayý planladýðý sonuçlarýn durdurulmasýyla ilgili talepte bulundu" dedi.

'Tarihi bir baþarý' Ülkede resmi olmayan sonuçlara göre, geçtiðimiz çarþamba ve perþembe günleri yapýlan ilk turda Mursi oylarýn yüzde 25,3, Þefik de yüzde 24,9'unu aldý. 30 yýldan fazla iktidarda kalan Hüsnü Mübarek'in devrilmesinden 15 ay sonra

yapýlan ilk cumhurbaþkanlýðý seçiminin kesin sonuçlarýnýn Salý günü açýklanmasý bekleniyor. 13 adayýn katýldýðý ilk tur, uluslararasý gözlemciler tarafýndan "tarihi bir baþarý" olarak nitelenmiþti. Müslüman Kardeþler'in bir yetkilisi, Þefik'in kazanmasýnýn Mýsýr için 'tehlikeli' olacaðýný savunarak diðer adaylardan destek isteyeceklerini söyledi.

Fas'ta AKP karþýtý gösteri Kalkýnma Partisi (AKP) yönetimindeki iktidarýn, barýþçýl gösterilere müdahalesini de protesto eden on binlerce eylemci, Baþbakan Abdulilah Benkiran'ýn söz verdiði reformlarý yerine getirmediðini söyledi. Sendikalar, sol partiler ve reformcu 20 Þubat Hareketi grubunun gerçekleþtirdiði eylemde, "hükümetten öncelikle halkýna saygýlý olmasýný istiyoruz" sloganlarý atýldý.

Muhalefet diyalog çaðrýsý yaptý

F

as'ta yeni hükümetin iktidara geldiði ocak ayýndan bu yana sendikalar ve sivil örgütler tarafýndan en büyük gösteri gerçekleþtirildi. On binlerce eylemci, Ýslamcý hükümetin reform vaatlerini yerine getirmediðini belirtti. Fas'ýn en büyük kenti Kasablanka'da Baþbakan Abdulilah Benkiran hükümetinin istifa etmesini talep eden göstericiler, toplumsal ve siyasi reformlarýn gerçekleþtirilmediðini iddia etti. Adalet ve

Göstericiler, Ýslamcý hükümetten stratejisini deðiþtirmesi ve ülkedeki ciddi sosyal sorunlarý çözmek için samimi bir diyalog baþlatmasýný da talep etti. Kuraklýk ve turizm gelirlerinin düþmesiyle ekonomisi zora giren Fas'ta, sendikalar maaþlarýn ve sosyal koþullarýn iyileþtirilmesi istiyor. 32 milyonluk nüfusun yüzde 30'unu gençlerin oluþturduðu Fas'ta yüksek iþsizlik ve okuma yazma oranýn çok düþük olmasý en büyük sorunlarýn baþýnda geliyor. Fas'ta 15 ile 29 yaþ arasýndaki gençlerin neredeyse yarýsý ya okula gitmiyor veya iþsiz.


SPOR

Edemen: Kimin eteðinde taþ varsa açýklasýnlar

29 MAYIS 2012 SALI

11

Spor Toto 2. Ligi'nden düþen Diyarbakýrspor'da Kulüp Baþkaný Nurullah Edemen, "Biz hiçbir zaman Diyarbakýrspor'un imajýný lekelemedik. Bu kadar eleþtiriyide hak etmiyoruz. Geçen Haziran ayýnda yapýlan olaðan kongrede hiç kimse bu takýma sahip çýkmadý biz sahip çýktýk þimdide orda burada bizi eleþtiriyorlar" dedi.

E

demen, "Kendilerine yönelik yapýlan eleþtirilerin maksadýný aþtýðýný belirterek, "Geçmiþte bu kulübe para verdik, hala da para vermeye devam ediyoruz, bize çamur atanlar, geçmiþlerine baksýnlar. Diyarbakýrspor için elimizden gelen her türlü çabayý gösterdiðimize inanýyoruz. Zor ve imkansýzlýklar içinde her þeye raðmen dilenmeden onurlu bir þekilde, kulübümüzü ayakta tutmaya çalýþtýk. Bizleri eleþtirenler buyursunlar bir açýk oturum yapalým her þeyi ortaya koyalým bakalým kim haklý kim haksýz.

Bu kulübün bu duruma gelmesine sebep olanlar. Hep hacizlere hep kim Diyarbakýrspor'da yöneticilik yapmýþlarsa kimlere ve kimin üstünden ne için ödenmiþ bunu ortaya koyalým. Açýk oturum yapalým ve oturuma sezon içinde mangalda kül býrakmayan kiþilerin katýlýmýyla kimin eteðinde ne taþ varsa her þeyi ortaya dökelim. Cefakar Diyarbakýrspor taraftarlarý bilsin, elbet bizim de söyleyeceðimiz þeyler vardýr. Tarihin kimi affedip etmeyeceðini kiþiler karar veremez. Sezon baþýndan beri sustuk ve saygý gös-

terdik ama artýk susmayada hiç niyetimiz yok. Buradan herkese çaðrýda bulunuyorum gelsinler. Hangi bir televizyon programý istiyorlarsa buyursunlar gelsin her þeyi ortaya koyalým ve tartýþalým orda burada konuþmak kolay önce icraat lazým. Kimin elinde belge varsa konuþalým. Bu kulübe maddi olarak verdiðimiz ve aldýðýmýz açýk ve nettir. Kimin ne iddiasý varsa, ne sormak istiyorlarsa her þeye cevap vermeyede hazýrýz" dedi. Taþkýn Civelek

Geleceðin yýldýzlarý yetiþiyor Spor Toto 3. Lig 1. Grup takýmlarýndan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor, altyapýya büyük önem verirken geleceðin yýldýzlarýný yetiþtiriyor.

A

ntrenör Kadri Gündoðdu ya teslim edilen gençler yaþlarýna göre haftanýn 5 günü idmanlarýný yapýyorlar. Antrenör Kadri Gündoðdu yaptýðý açýklamada, "Aklýmýz fikrimiz Diyarbakýr'ýn yetenekli gençlerinde. Onlarý bulup onlarý yetiþtirmektir. Bunun için büyük çaba sarf ediyoruz. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor yönetimi, bizlere gençleri yetiþtirmemiz için her türlü olanaðý saðlýyor. Biz de ken-

timizin yeteneklerini bünyemizde topluyoruz. Geleceðin yýldýzlarýný buluyoruz. U-13 takýmýndan baþlayýp diðer yaþlara kadar eðitiyoruz. Bünyemize 1999 ile 2000 doðumlularý alarak baþlýyoruz. Bizim her þeyimiz futbol. Bünyemizde bulunan genç ve baþarýlý futbolcularýmýz bizlere bizde onlara inanarak çalýþýyoruz. Diyarbakýrlý üstün yetenekli gençlere kapýmýz açýktýr" þeklinde konuþtu.

Belediye þampiyon oldu

Bismil'de her yýl düzenlenen geleneksel Eðitim Sen Turnuvanýn galibi Bismil Belediye çalýþanlarýndan oluþan takým kazandý.

B

ismil'deki kurumlarýnýn oluþturulduðu takýmlarla oynanan turnuvada Bismil Belediye çalýþanlarý Ýle Bismil'in köy okullarýnýn öðretmenlerinden oluþan karma takýmýn final maçýyla son buldu. Bismil Eðitim Sen Temsilciliði öncülüðünde düzenlenen turnuvanýn final maçýna Bismil Belediye Baþkaný Cemile Eminoðlu, Bismil Eðitim Sen Temsilcisi Cengiz Aslan ve Bismil Halký maçý izlediler. Bismil Eðitim Sen Temsilciliði tarafýndan her yýl düzenlenen Geleneksel Eðitim Sen Turnuvasýna ilçe kurumlarýndan oluþan 35 takým katýldý. Turnuvaya katýlan takýmlar arasýnda gerçekleþen karþýlaþmalar sonucu Bismil Belediye çalýþlarýndan oluþan takým final maçýnda 3-1 Bismil'in köy okullarýnýn

öðretmenlerinden oluþan karma takýmýný yenerek turnuvanýn þampiyonu oldu. Turnuvada þampiyon olan Bismil Belediyesin'de çalýþan Takýma birincilik kupasýný kupasýný Belediye Baþkaný Cemile Eminoðlu verdi. Turnuvada ikinci olan Bismil'in köy okullarýnýn öðretmenlerinden oluþan karma takýmý ve Üçüncü Tepe Ýlköðretim okullu öðretmenlerinden oluþan takým oldu. Bismil Eðitim Sen Temsilciliði Geleneksel Futbol Turnuvasýnda dereceye giren takýmlara kupa ve kitap seti armaðan eden Bismil Eðitim Sen Bismil Temsilcisi Cengiz Aslan; " Her yýl Eðitim Sen adýna düzenlenen turnuvaya bu yýlda katýlan bütün takýmlara, teþekkür ediyoruz." Dedi.


12

CMYK

29 MAYIS 2012 SALI

29.05.2012 Gazete Sayfaları  

29.05.2012 Gazete Sayfaları