Page 1

Bu sevgi hiç bitmesin Þýrnak'ta hayvan sayýsý artýyor Kelepçesi gevþetildi D

iyarbakýr' da ilkokul ikinci sýnýfa giden Zafer Eliçin (8), okul harçlýðýný çýkartmak için tartýcýlýk yapýyor. Okuldan arta kalan zamanlarda çalýþan Zafer, bir yandan da ders çalýþýyor. 3'te

P

Ç

özüm süreci ile birlikte bölgedeki yollarda renkli görüntüler ortaya çýkmaya baþladý. Þýrnak merkez ve

ilçelerindeki yollarda artýk askeri konvoylar yerine sayýlarý binleri bulan koyun sürüleri görülüyor. 6'da

KK'lý oðluna kazak gönderdiði için açýlan davada verilen hapis cezasýnýn ev hapsine dönüþtürülerek elektronik kelepçe takýlan 77 yaþýndaki Nafize Babayiðit'in, belirli saatlerde dýþarý çýkmasýna izin verildi. 8'de

Biz vahþi erkekleri düzeltin B

DP Kadýn Meclisi'nin 2. Olaðan Kongresi'ne mesaj yollayan Abdullah Öcalan, kadýný özgür olmayan bir halkýn özgür olamayacaðýný söyledi ve ekledi: Bütün yaþamý sosyal olarak ve estetik olarak siz belirleyeceksiniz. Böylelikle biz vahþi erkekleri düzelteceksiniz. 9'da

Barýsý armaðan edeceðiz PAZARTESÝ 29 NÝSAN 2013

www.diyarbakirolay.com.tr

Fiyatý : 30 KR

BDP Eþ Genel Baþkaný Gültan Kýþanak, çözüm sürecinde hiçbir þeyi pazarlýk konusu yapmadýklarýný söyledi ve ekledi: Siz kadýnlara, evlatlarýný yitirmiþ analara onurlu bir barýþý armaðan edeceðiz. Onurlu bir barýþ

Barolardan anayasa çatlaðý

BDP Kadýn Meclisi'nin 2. Olaðan Kongresi, Ahmet Taner Kýþlalý Spor Salonu'nda yapýldý. Kongrede konuþan BDP Eþ Genel Baþkaný Gültan Kýþanak, önemli bir süreçten geçtiklerini söyledi. Kýþanak, "Bu ülkenin en önemli sorununu demokratik yöntemle çözmeyi deniyoruz. Barýþýn ne kadar acil ihtiyaç olduðunu en iyi biz kadýnlar biliyoruz. Siz kadýnlara, evlatlarýný yitirmiþ analara onurlu bir barýþý armaðan edeceðiz" dedi.

El ele verelim

D

oðu ve Güneydoðu Anadolu Bölgeleri Barolarý, Diyarbakýr'da yeni anayasa yapým sürecine iliþkin ortak basýn açýklamasý düzenledi. Açýklamada laiklik ve anadilde eðitim krizi çýktý. 4'te

Hiçbir þeyi pazarlýk konusu yapmadýklarýný ifade eden Kýþanak, ''Herkes eþit olsun, özgür olsun, akan kan dursun, barýþ olsun, çözüm olsun, herkes evladýna kavuþsun istiyoruz. Biz kadýnlar, barýþ ve çözüm mücadelesine öncülük etmek istiyoruz. Tüm kadýnlar gelin birlikte el ele verelim, barýþý, çözümü ve özgürlüðü hep beraber kazanalým diyoruz. Þiddeti sona erdirmek için her þeyden daha çok mücadele etmek için seferber olmalýyýz'' þeklinde konuþtu. 7'de

Ýdam mahkumlarý Nusaybin'de „ 3’te

BBP Genel Baþkaný Batman'da

Koza üretiminde rekor artýþ D

iyarbakýr'ýn Kulp ilçesinde koza yetiþtiriciliðine her geçen gün ilgi artýyor. 2000 yýlýnda 5 olan üreteci sayýsý bugün 835'e ulaþtý. Kulp Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýlçe Müdürü Cihan Güreþ, ilçede üretilen yaþ koza rekoltesinin 49 ton olduðunu söyledi. Sayfa 6'da

DEAH'a yeni poliklinik

D

iyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi (DEAH) Ýç Hastalýklarý Eðitim Görevlisi ve Nefroloji klinik þefi Doçent Dr. Ramazan Danýþ, hastaneye hipertansiyon ve obezite polikliniðini kazandýrdýklarýný belirtti. 5'te

B Kuleler boþaltýldý

Ç

özüm süreci bölgede özellikle güvenlik alanýnda büyük rahatlamaya neden oldu. Silahlarýn susmasý ile birlikte Þýrnak'ýn Kuzey Irak sýnýr hattýndaki korucu kuleleri boþaltýldý. 7'de

Ahmet AY

MEDÝNELÝ YAHUDÝLERÝN TAKTÝÐÝ VE… Yazýsý 4’te

atman'da partililerine seslenen BBP Genel Baþkaný Mustafa Destici, her zaman doðrularýn yanýnda olduklarýný söyledi ve ekledi: Bireysel hak ve özgürlüklerin önündeki tüm engellerin kaldýrýlmasýný istiyoruz. 3'te

Tatvan'da Halk Oyunlarý Yarýþmasý „ 8’de

Cihanê Hesûnî

Kürtçe Üzerine Psikolojik Tahliller 3 Yazýsý 7’de


2

Saðlýk

29 NÝSAN 2013 PAZARTESÝ

Kollestrol hastalarý hakkýnda ilginç tespit Prof. Dr. Canan Efendigil Karatay kollestrol hastasý kadýnlar hakkýnda ilginç bir tespitte bulundu.

G

eliþtirdiði "Karatay Diyeti" ile tanýnan Prof. Dr. Canan Efendigil Karatay, Konya Aile Hekimleri Derneðince(KONAHDER) bir otelde düzenlenen 3. Aile Hekimleri Ulusal Kongresi'nde, kolesterolün çok kuvvetli bir antioksidan olduðunu, antibiyotik-

lerin yapamadýðýný yaptýðýný ifade etti. Karatay, Fransa'da yüksek kolesterolü olan kadýnlarýn daha fazla yaþadýðýnýn tespit edildiðini vurgulayarak, "Düþük kolesterolü olanlarýn yaþam süresi daha düþük. Toronto Üniversitesince yapýlan araþtýrmada, düþük kolesterolü olanlarýn yüksek kolesterolü olanlarla ayný oranda kalp krizi geçirdiði tespit edilmiþtir" diye konuþtu. Kolesterolü düþürmek için ilaç kullananlarý büyük tehlikelerin beklediði-

ni iddia eden Karatay, eklem aðrýlarý, iktidarsýzlýk, alzheimer gibi rahatsýzlýklarýn, bu ilaçlarýn býrakýlmasýyla gerilediðini söyledi. Konferans sonunda aile hekimlerinin sorularýný yanýtlayan Prof. Dr. Karatay, bir aile hekiminin kolesterolün zararlý olduðunu savunmasý üzerine, "Sizi ikna etmek zorunda deðilim. Yüksek kolesterolün zararlý olduðuna dair baðýmsýz hiçbir çalýþma yok. Varsa gösterin, ben sizi alnýnýzdan öpeyim"dedi.

Kamburluðu farketmenin yolu

U

zmanlar, farkýnda olmadan kambur olunabileceðini fakat ilerlemeden fark edilirse tedavisinin mümkün olduðunu belirtiyor. Týp dilinde ''skolyoz'' (duruþ bozukluðu) olarak adlandýrýlan, ilerleyen dönemde ise ''kamburluða'' dönüþen rahatsýzlýðýn erken dönemde teþhisi halinde tedavisi mümkün. Göðüs veya bel bölgelerinde görülebilen, omurganýn yana doðru eðilmesinin ''skolyoz''

olarak adlandýrýldýðýný, halk arasýnda ise bunun kamburluk olarak bilindiðini vurgulayan Baþkent ÜniversitesiAdana Uygulama ve Araþtýrma Merkezi Ortopedi Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Metin Özalay, bilinçli ailelerin çocuklarýndaki duruþ bozukluðunu ilerlemeden fark edebildiklerini söyledi. Çok çeþitli skolyoz þeklinin bulunduðunu belirten Prof. Dr. Özalay, ''En sýk görülen ise nedeni bilinmeyen,doðumsal, çeþitli sinir ve kas hastalýklarýna eþlik eden tiplerdir. Ayrýca daha nadir olarak çocukluk döneminde geçirilmiþ kýrýklar ve geçirilmiþ

göðüs kafesi ameliyatlarý, cüceliðe sebep olan iskelet displaziler,iyi huylu veya habis tümörler, metabolik hastalýklar, romatizmal hastalýklar ve enfeksiyona baðlý skolyoz geliþebilir'' dedi.

ABD'DE 1 MÝLYON SKOLYOZLU ÇOCUK VAR Prof. Dr. Özalay, toplumda adolesanlarýn yüzde 3-15'inde küçük eðrilikler ve omuz yüksekliði, kaburga belirginliði gibi hafif asimetriler görülebildiðini ifade ederek, ''A.B.D de 1 milyon skolyozlu çocuk bulunmaktadýr. Türkiye'deki sýklýðý konusunda bir istatistiksel çalýþma yoktur.

Tüm dünyada yürütülen çalýþmalar oluþumunda gerçekten ýrksal veya etnik yönden bir fark olmadýðý ortaya konmuþtur'' diye konuþtu.

DAHA ÇOK 10'LU YAÞLARDA ORTAYA ÇIKIYOR Özalay, sýklýkla karþýlaþýlan skolyozlarýn, daha çok 10'lu yaþlarda ortaya çýkan ve nedeni tam olarak halen bilinmeyen grupta görülen skolyozlar ile anne karnýndaki etmenler nedeniyle ortaya çýkan ve doðuþtan itibaren bulgu veren doðumsal skolyozlar olduðunu bildirdi.

& ÇENGEL BULMACA & ÇENGEL BULMACA & ÇENGEL BULMACA & ÇENGEL BULMACA & ÇENGEL BULMACA & ÇENGEL BULMACA &


Batman'da Atatürk Anýtý'na "Ne Mutlu Türküm Diyene" Batman'da "Yurtta Sulh Cihanda Sulh" yazýsýnýn altýna kimliði belirsiz bir kiþi tarafýndan 'Ne Mutlu Türküm Diyene' yazýsý yazýldý. Cumhuriyet Meydaný'nda 1 ay önce Atatürk anýtýnýn üzerinde bulunan "Ne Mutlu Türküm Diyene" yazýsýnýn yerine Atatürk'ün "Yurtta Sulh Cihanda Sulh" sözünün yazýlmýþtý. Anýta kimliði belirsiz kiþi tarafýndan kýrmýzý boyay-

la "Ne Mutlu Türküm Diyene" yazýsý yazýldý. Sabah saatlerinde yazýyý yazan kiþinin sivil polis olduðunu sanan çevredeki vatandaþlar, þahsa tepki göstermediklerini ve yazýyý bilgisayardan özenerek çýkardýðýný, daha sonra da kýrmýzý boya ile boyadýðýný belirterek, "Yazýyý yazan þahýs fiyakalý biriydi. Sivil polis sandýk, o yüzden tepki göstermedik" dediler.

Van'da Kutlu Doðum coþkusu 29 NÝSAN 2013 PAZARTESÝ

Peygamber Sevdalýlarý Platformu Van Koordinatörlüðü, Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle bir program düzenledi. yuvalarýmýza Allah'ýn hükümlerini Hz. diliyorsak, Hz. Muhammed (SAV) arihi Van Kalesi'nin yanýndaki T Muhammed (SAV) sevdasýný her þemsiyesi altýna girmeliyiz. Onun Atatürk Kültür Parký'nda düzenlezaman yaþatýrsak, inanýyorum ki bu tebliðiyle irfanýyla gayretiyle Rabbim nen programa binlerce vatandaþlar yoðun ilgi gösterdi. Kur'an-ý Kerim tilavetinin okunmasýyla baþlayan program, Peygamber Sevdalýlarý Platformu sanatçýlarýnýn ilahi ve ezgileri ile devam etti. Ardýndan bir konuþma yapan eðitimci-yazar Yahya Oðraþ, birlik ve beraberlik mesajlarý verdi. Oðraþ, "Ülkedeki kardeþ kavgasýnýn sona ermesini istiyorsak, yekvücut olarak bir arada bulunmayý

mahþer gününde de bizi o þemsiye altýnda gölgelendirecektir. Onun için bize düþen gayrettir, O'nun mirasýný yapmaktýr. Hz Muhammed (SAV) kimsenin malý deðildir. O bütün dünyanýn, cihanýn ortak mirasýdýr. Biz gayretten mükellefiz, ama galibiyete mükellef deðiliz. Galibiyeti, baþarýyý, zaferi veren Allah'týr. Biz bundan mesul deðiliz, ama biz yüreklerimize,

Ýnternet kullanýcýlarýna eðitim

cehalet karanlýðýndan, bu þirk bataklýðýndan çýkarýz. Allah'ýn izniyle de o zaman Ýslam'ýn özü yeniden yaþanacaktýr" dedi. Etkinlikte Rahmet Tiyatro Grubu, Habbap Bin Eret'in fedakarlýðýný konu alan tiyatro gösterisi sahnelendi. Van halkýnýn çekmiþ olduðu salavatlar ve okuduklarý hatimlerin baðýþlanmasýyla program sona erdi.

Jandarmadan hava destekli operasyon

H

H

akkari Valiliði Bilgi Ýþlem Þube Müdürlüðü'nce 22 internet kafe sahibine eðitim verildi. Hakkari Valiliði'nden izin belgesi alan internet kafe sahipleri, planlanan program çerçevesinde eðitimden geçti. Yönetmelik ve ilgili kanun kapsamýnda internet salonlarýnýn sorumluluk, yükümlülük, iþyeri açma ve bu iþyerlerinde uyulmasý gereken kurallar, denetim ile diðer hususlar kafe sahipleriyle paylaþýldý. Açýklamada, "Valilikte izin belgesi alan 22 internet salonu sahibine

yazýlý ve sözlü davet yapýlmýþ. Deðiþik tarihlerde eðitim konularýna göre Belediye Baþkanlýðý'ndan, Ýl Emniyet Müdürlüðü'nden, Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü'nden ve Valilik Bilgi Ýþlem Þube Müdürlüðü'nden görevlendirilen eðitimciler tarafýndan eðitim verilerek baþarýyla sonuçlanmýþtýr. Ayrýca eðitim sonucunda, Hakkari Vali Yardýmcýsý Cevat Uyanýk'ýn makam odasýnda eðitime katýlan kursiyerlere eðitim katýlým belgesi verilmiþtir" denildi.

akkari'nin Þemdinli ilçesinde helikopter destekli düzenlenen operasyonlarda 473 kaçak küçükbaþ hayvan ele geçirildi. 34. Hudut Tugay Komutanlýðý ekipleri, Þemdinli ilçesinin Durak mezrasýna baðlý Soðuksu Mahallesi bölgesi ile Þemdinli ilçesinin Alan mezrasýna operasyon düzenledi. Operasyonda toplam 473 kaçak küçükbaþ hayvana el konuldu. Ýran sýnýrýndan Türkiye tarafýna geçiþ esnasýnda ele geçirilen küçükbaþ hayvanlarla ilgili Ýran uyruklu 4 þahýs da yakalandý. Öte yandýn, arazide yapýlan aramalar esnasýnda terk edilmiþ vaziyette 41 bidon içerisinde 820 litre kaçak akaryakýt ve kaçak akaryakýt taþýmada kullanýldýðý deðerlendirilen altý adet depo sistemi ele geçirildi.

BBP Genel Baþkaný Batman'da Bu sevgi hiç bitmesin Batman'da partililerine seslenen BBP Genel Baþkaný Mustafa Destici, her zaman doðrularýn yanýnda olduklarýný söyledi ve ekledi: Bireysel hak ve özgürlüklerin önündeki tüm engellerin kaldýrýlmasýný istiyoruz.

B

BP Genel Baþkaný Mustafa Destici, partisinin MKYK üyeleri ile birlikte Batman'da düzenlenen bölge toplantýsýna katýldý. Partililer tarafýndan havaalanýnda karþýlanan Destici, Batman Öðretmenevi'nde düzenlenen toplantýda partililerle hitap etti. Adýyaman, Batman, Bitlis, Diyarbakýr, Elazýð, Hakkari, Kahramanmaraþ, Mardin, Siirt, Þanlýurfa, Þýrnak ve Van il teþkilatlarýnýn yöneticilerinin de katýldýðý toplantýnýn açýlýþýnda konuþan Destici, doðrularýn yanýnda olduklarýný söyledi. Gayelerinin oy almak deðil, Allah'ýn rýzasýný kazanmak olduðunu belirten Destici, Türk milletini kimsenin bölmesine fýrsat vermeyeceklerinin altýný çizdi. Destici, "Biz gönüller yapmaya geldik. Allahu Teala, bir insan öldürmenin bütün insanlýðý yok etmek olduðunu ayeti kerime ile bildiriyor. Biz siyasetimizi oluþtururken, biz günlük hayatta yaþarken bu emirlerin dýþýna çýkmayýz. Bizim Büyük

D

Birlik'ten kastýmýz 75 milyon hepsi bir olacak, hepsinin birliðinden bahsediyoruz. Kimse birbirinden rahatsýz olmayacak. Kurtuluþumuzun, refaha ermemizin, birliðimizin, beraberliðimizin teminatýnýn bu olduðunu asla unutmayacaðýz. Aramýza husumet sokmaya çalýþanlara, nifak tohumu ekmeye çalýþanlara bu dönemde de fýrsat vermeyeceðiz" dedi.

'Herkesin vebali var' BBP'nin her zaman kanýn durmasýný, barýþýn gelmesini, terörün bitmesini en çok istemiþ siyasi hareket olduðunu savunan Destici, "Bunu istemekle kalmadýk, biz bununla ilgili bir çözüm önerisi hazýrladýk. Sadece güvenlikçi politikalar istemedik, 5 ayaklý bir çözüm planý sunduk. Bunun içinde güvenlik, hukuk, bireysel hak ve özgürlükler, eðitim, finans ile ilgili ve uluslararasý mücadele ile ilgili maddeler vardý. Biz bunu söylediðimiz zaman o günkü

arkadaþlar oluþturduklarý Sünni gündemlerle oy devþirme, meclisteki konumunu koruma, diðeri 'meclise nasýl girerim' in derdindeydi. Türkiye'nin birinci gündem maddesi terördür, bu bitmeden hiçbir temel problem çözülmez. Bu bölgede yýllarca terörle mücadele adý altýnda her türlü hukuksuzluðu yapanlardan, faili meçhullerin içinde bulunanlardan hesabýnýn sorulmasýný istiyoruz. Bunun vebalini herkesin vermesi lazým. Nasýl bugün 28 Þubat, 12 Eylül, darbe giriþimleri yargýlanýyorsa, 30 yýldýr bu bölgede terörle mücadele adý altýnda yapýlan haksýz, hukuksuz, insanlýk dýþý uygulamalarýn da hesabýnýn sorulmasý lazým. PKK'nýn ne kadar bu iþte vebali varsa; 30 yýldýr Türkiye'yi yönetenlerin, bu iþe göz yumanlarýn, hukuk dýþý uygulamalarýn içinde olanlarýn da vebali vardýr. Bireysel hak ve özgürlüklerin önündeki tüm engellerin kaldýrýlmasýný istiyoruz" diye konuþtu.

iyarbakýr'da ilkokul ikinci sýnýfa giden Zafer Eliçin (8), okul harçlýðýný çýkartmak için tartýcýlýk yaparken, bir yandan da ders çalýþýyor. Zafer Eliçin, okul harçlýðýný çýkarmak için yol kenarýnda oturarak tartýcýlýk yapýyor. Tartýcýlýk yaparken bir yandan da kitabýný okuyan Eliçin, kitap okumayý çok sevdiðini söyledi. Eliçin, "Ben ikinci sýnýfa gidiyorum. Kitap okumayý çok seviyorum. Babam çalýþýyor, maaþýný alýnca da bana harçlýk veriyor ama ben kendi harçlýðýmý kendim çýkarmak istiyorum. Büyüyünce asker olmak istiyorum" dedi.

Suriyeli idam mahkumlarý Nusaybin'de S

uriye'nin Kamýþlý ilçesi hapishanesinden kaçan 12 idam mahkumu Mardin'in Nusaybin ilçesine sýðýndý. Çeþitli suçlardan hüküm giyen ve Suriye'nin Haseki kentinden Þam'a gönderilmek üzere Kamýþlý'ya götürülen 12 idamlýk mahkum, hapishanede çýkan bir karýþýklýktan faydalanarak silah ve çelik yelekle Nusaybin Demirtepe mevkiinde mayýnlý bölgeyi geçerek sýnýrda nöbet tutan güvenlik güçlerine teslim oldu. Devlet Hastanesi'nde saðlýk kontrolünden geçirilen mahkumlar, Nusaybin Emniyet Müdürlüðü ekiplerine teslim edildi.


4

Gündem

29 NÝSAN 2013 PAZARTESÝ

Barolardan yeni anayasa açýklamasý

2 madde kriz yarattý Þ

Cudi Daðý eteklerinde halay

ýrnak Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü, 'Nerde Hareket Orda Bereket' sloganýyla bir etkinlik düzenledi. Cudi Daðý eteklerinde bulunan çim sahada etkinliklerde renkli sahneler yaþandý. Spor Ýl Müdürlüðü, vatandaþlarý ve bazý sporcularý merkezde bulunan çim sahasýna götürerek çeþitli etkinlikler düzenlendi. Spora engellilerde eþlik etti. Ýl Müdürü Selahattin Yürenç, sporcular ve çok sayýda vatandaþýn kalýmýyla çim sahada uzun halay kuyruðu oluþtu. Yürenç, "Þýrnak halkýmýzý ve sporcularýmýzý 'Nerde hareket orda bereket' etkinliðimize davet ettik. Çok güzel bir katýlýmla karþýlaþtýk. Bu gün biz burada halkýmýzla beraber spor yapacaðýz. Yürüyüþ, futbol, masa tenisi, voleybol, hentbol ve buna benzer karate spor dallarýnda etkinlik yapacaðýz. Burada baþarýya ulaþtýðýmýza inanýyorum. Ýnþallah bu etkinliklerimizde devam edecek" dedi. Konuþmanýn ardýnda katýlýmcýlar spor yaparak etkinliklerini sürdürdü.

Þýrnak Havaalaný Haziran'da hazýr

Ý

ki yýl önce yapýmýna baþlanan Þýrnak Havaalaný'nýn Haziran'da ayýnda uçuþlara açýlaþacaðý açýklandý. Þýrnak Valisi Vahdettin Özkan, Ýl Jandarma Komutaný Osman Aslan, Ýdil Kaymakamý Muhammet Mustafa Ýmamoðlu, Cizre Kaymakamý Þenol Koca ve kurum müdürleri, Haziran ayýnda uçuþlara açýlacak Þýrnak Havaalaný'nda incelemelerde bulundu. Yýllýk 500- 600 bin yolcu kapasitesi ile bölgenin turizm ve ekonomisine de büyük katký saðlamasý beklenen havaalanýnda çalýþmalarýn büyük kýsmý tamamlandý. Vali Özkan, çok kýsa bir sürede çok nitelikli bir havaalanýnýn Þýrnak'ýn hizmetine sunulacaðýný söyledi. Özkan, "Ulaþtýrma Bakanlýðýmýza ilimize böyle bir hizmeti çok kýsa bir zamanda sunduklarý için teþekkür ederiz. Böyle bir hava alaný bölgemiz açýsýndan stratejik bir noktada. Hem ulaþým hizmetlerinin etkinleþtirilmesi, hem ticaret hacmimizin artýrýlmasý, hem de ekonomimizin parametrelerini iyeleþtirilmesini açýsýndan çok önemli bir alt yapý. Havaalanýnýn hizmete girmesi ile Anadolu'nun her yerine sadece kamu görevlileri deðil, tüm vatandaþlar turizm amaçlý gidip gelecekler. Cudi'nin kutsiyetini, Gabar'ýn haþmetini ve buradaki kültürü müþahede etmek üzere havaalanlarý vesilesi ile çok daha fazla geleceklerdir" dedi.

29 NÝSAN 2013 PAZARTESÝ YIL: 12 SAYI: 4252 Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk Rek. Eðt. San.Tic. Ltd Þti. Adýna Tüzel Kiþi Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Yazý iþleri Müdürü Muhittin TALAY Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: Stadyum Altý Kuzey Kale Arkasý YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR e-posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

Doðu ve Güneydoðu Anadolu Bölgeleri Barolarý, Diyarbakýr'da yeni anayasa yapým sürecine iliþkin ortak basýn açýklamasý düzenledi. Açýklamada laiklik ve anadilde eðitim krizi çýktý.

D

oðu ve Güneydoðu Anadolu Bölgeleri'nde bulunan 16 ilin Barosu tarafýndan 'Yeni anayasanýn bazý hükümlerine iliþkin görüþ ve öneriler' baþlýklý bir basýn açýklamasý yapýldý. Açýklama öncesi Bölge Barolarý arasýnda, 8 maddelik görüþ ve önerilerin iki maddesi ile ilgili kriz çýktý. Ýlk olarak Malatya ve Elazýð barosu, açýklamada yer alan, 'Anadilde eðitim hakkýnýn anayasal güvence altýna alýnmasý' ile ilgili maddeye itiraz etti. Bu maddenin çýkarýlmamasý üzerine Elazýð ve Malatya barosu açýklamadan imzasýný çekti. Açýklama ile ilgili ikinci kriz ise, 'Laiklik' kavramý üzerine yaþandý. Tunceli Barosu, 'Laiklik kavramýna, ayrýca deðiþtirilmeyecek maddeler arasýnda yer vermeye gerek bulunmadýðýný deðerlendirmektedir' ifadesinin açýklamadan çýkarýlmasýný istedi. Laiklik kavramý ile ilgili ifadenin çýkarýlmamasý üzerine Tunceli Barosu da son anda açýklamadan imzasýný çekti. Elazýð, Tunceli ve Malatya barolarýnýn imzalarýný çekmesi üzerine açýklama Adýyaman, Aðrý, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakýr, Hakkari, Kars, Mardin, Muþ, Þanlýurfa, Þýrnak ve Van barolarý adýna yapýldý.

13 baro imzaladý Diyarbakýr Baro Baþkaný Tahir Elçi, "Bu tür metinlerde ortaklýðý yakalamak her zaman

Ahmet AY olayhaber@hotmail.com

MEDÝNELÝ YAHUDÝLERÝN TAKTÝÐÝ VE… Lafý uzatmýyorum, PKK çekiliyor, Silahlar gömülüyor, Artýk silahlar deðil insanlar konuþuyor, yani, Ebedi sulhun en ciddi sürecini yaþýyoruz. Artýk çocuklarýmýz ölmeyecek, Artýk annelerimiz aðlamayacak. Ve kimse "ne karþýlýðýnda" çamuruyla bu kardeþliði kirletemeyecek. Ancak, Bu süreç öyle entrikalarla kesintiye uðratýlmak isteniyor ki akýllara ziyan. Kýlýçdaroðlu'nun hiçbir þey yapmayýp hakareti tek seçenek kabul etmesi, Bahçeli'nin ahlaki olarak yokuþ aþaðý fitesi boþa almasý süreci sabote etmeye yönelik adýlardýr. Ama kimilerinin adýmlarý var ki öyle sinsi, öyle derin, öyle ince ki çok dikkat etmedikçe anlaþýlmýyor. Toplum psikolojisi alanýnda iyi eðitilenler kitleleri çok iyi manipüle edebilirler. Mesela toplumsal bir olayda hangi yöntemi kullanýlarak (kara propaganda, dezenformasyon) hedefteki olayý sabote edebileceklerini biliyorlar. Tabi, baþarýlý olup olmamalarý ayrý bir mevzu. Baþbakan R. Tayyip Erdoðan'ýn 'zehir içerim' sözünden sonra ülkenin sulh ve kardeþliðe yol aldýðýný anlayan 'birileri' bunun önüne geçmek için her yönteme baþvurdu ve baþvuruyor. Bu yöntem ve entrikalarýn bir kýsmý tanýdýk olsa da bazýlarý çok sinsi. Ýþte o sinsi ve de tanýdýk olmadýðýmýz yöntemlerden bir tanesine daha Emre Uslu baþvurdu. Çünkü Emre Uslu sürece ve dolayýsýyla R. Tayyip Erdoðan'a kast ederek olmadýk taktikler deniyor. Emre Uslu "barýþ olmaz" dedi, tutmadý, "PKK kýþý atlatmak için yapýyor" dedi o da tutmadý. Bu sefer "birileri baþbakaný kandýrýyor" deyip aklýnca baþbakaný yakýn çalýþma arkadaþlarýyla (ben onlardan biri deðilim) karþý karþýya getireceðini sandý o da tutmayýnca bu sefer bambaþka bir yola baþvurdu, çok tanýdýk olmayan yola: Þüphe uyandýrarak güven sarsmak. Bunu da Makyavelli'e rahmet okutacak yöntemle yapýyor. Emre Uslu'nun baþvurduðu bu yöntem* Peygamber (sav) döneminde Medineli Yahudilerin Nebi as. a inen ayetlerin etkisini kýramayýnca baþvurduklarý çok ince ve hassas bir yöntemdir. Emre Uslu'nun denemeye çalýþtýðý bu yöntem Medineli Yahudilerin inananlarýn imanýna þüphe katarak Rasulullah'ýn (sav) yanýndan koparmaya çalýþtýklarý yöntemin

mümkün olmayabiliyor. Teknik bazý nedenler, süre kýsýtlýlýðý ve farklý uzaklýktaki barolarýn bir araya gelerek ortak bir metinde anlaþmasý olanaklý olmayabiliyor. Bu tamamen teknik bir mesele. Okuduðumuz görüþler, imzasý bulunan 13 baroyu baðlar. Tunceli Baromuz da bizimle birliktedir. Bu salonda bulunan bütün barolar birliktedir. Bu konuda þüphe yok. Metinde laiklik ile ilgili bir kavram ve bir araya gelememekten kaynaklý bir sýkýntý nedeniyle bu ortaklaþmayý saðlayamadýk. Laiklik dýþýndaki bütün metne bu baromuz da sanýrým hemfikirdir. Daha fazla yorum yapmak istemiyorum" dedi.

Kriz çýkaran 2 madde 13 baronun ortak imzasýyla yayýnlanan bildiride, Malatya ve Elazýð barolarýnýn itiraz ettiði maddede þu ifadeler yer alýyor; "-Baþta Kürtler olmak üzere, anadilleri farklý olan Türkiye Cumhuriyeti vatandaþlarýnýn anadilinde eðitim hakký anayasal güvence altýna alýnmalýdýr. Barolarýmýz, ana dilinde eðitim hakkýnýn kesin ve emredici bir düzenleme þeklinde anayasada yer aynýsý. Hükümetin baþlattýðý barýþ sürecini kundaklamaktan geri durmayan Emre Uslu Kur'an'ýn (Al-i Ýmran/73) ihbar ettiði Yahudilerin birbirine söyledikleri "günün baþlangýcýnda iman edin, sonunda da inkâr edin" sinsi taktiðini uyguluyor. Nasýl mý? Bakalým: "Newroz'dan bu yana özellikle Güneydoðu sokaklarýnda zafer duygusu hâkim" diyor Emre Uslu. Külliyen yalan, bölgeye zafer deðil, gelinen noktanýn saðladýðý kardeþlik ve sulh duygularý hâkim. Son 3 ayda bölgede 9 il, 17 ilçe gezdim, hiç kimse zafer elde ettik demiyor, kahir ekseriyet "saðduyu hâkim oldu, çocuklarýmýz ölmüyor, ebedi barýþa ve kardeþliðe yürüyoruz" diyor. Peki, böyle olduðunu Emre Uslu bilmiyor mu? Pekala biliyor, O halde?.. Dedim ya, Bu süreci itibarsýz kýlmanýn bir yöntemi olarak önce bu süreci destekleyip sonra "bakýn iþte, þu þu olumsuzluklar oldu artýk destek vermemiz doðru deðil, vebaldir" demeye getiriyor Uslu. Yani Kur'an'da yer alan Yahudilerin birbirlerine söylediði "Þu Müslümanlara indirilen kitaba günün baþlangýcýnda (zahiren) iman edin, sonunda da inkâr edin, olur ki onlar da þüpheye düþüp dinlerinden dönerler." (Suat Yýldýrým'ýn Al-i Ýmran/72-73 Mealinden) ayetinde olduðu gibi süreci doðru bulup destekleyenleri manipüle etmeye çalýþýyor Emre Uslu. Nasýl mý anladýk bu hinliði? Emre Uslu da 'günün baþlangýcýnda' (27 Mart 2013) þöyle demiþti: "Nihayet Abdullah Öcalan PKK'ya çaðrý yaparak üyelerini sýnýr dýþýna çekmesini istedi ve aklýn yolu bulundu. Bu aþamadan sonra müzakere sürecini desteklemek gerekiyor ve bunu yapacaðým." Ýyi güzel, ama Uslu bunu dedikten 20 gün sonra, yani günün sonunda: "Hükümet medyasý bize her gün yeni yalanlar uydurarak, barýþ geldi geliyor, PKK silah býraktý býrakýyor, üç aydýr kimse ölmedi, diye masallar anlatýyor. Ancak Güneydoðu'da gerçekler böyle deðil. Son üç ayda PKK'ya katýlým almýþ baþýný gidiyor. PKK köylerde serbestçe propaganda yapýp "bu süreci silahýmýzýn zoruyla saðladýk, çocuklarýnýzý bize verin, demokratik özerkliði kuracaðýz, özerklik kurulunca PKK öz savunma gücü olarak gelecek" diye eleman topluyor." Þimdi bu satýrlara bakýldýðýnda Emre Uslu'nun neye hizmet ettiðini anlayabildik mi? Anýlmadýysak þu cümleyle anlaþýlýr hale getirelim: Emregiller, Newrozdan hemen sonra oluþan barýþ ve kardeþlik havasýndan ürktüler. Halkýn kahir ekseriyetinin sürece destek verdiðini görüp bu sulh sürecinin halk nezdindeki itibarýný zedelemek için harekete geçtiler.

almasýný önermektedir. Yeni anayasada, 'Ana dilinde eðitim temel bir haktýr. Devlet vatandaþlarýnýn ihtiyaç ve taleplerini gözeterek anadilinde eðitim için gerekli düzenlemeleri yapar' biçiminde bir hüküm yer almalýdýr. -Yeni anayasada, devletin 'Cumhuriyet' olan þekli ile 'demokratik' ve 'insan haklarýna dayanan' niteliði dýþýnda deðiþtirilemeyecek hükümlere yer verilmemelidir. Özellikle, yürürlükteki Anayasada yer alan, 'Atatürk ilkeleri ve inkýlaplarý', 'laiklik' ve 'devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüðü' gibi, bugüne kadar toplumun farklý kesimlerinin hak ve özgürlük taleplerini bastýrmada ve sýnýrlamada referans norm olarak kullanýlan kavramlara 'deðiþtirilemez' hükümler arasýnda yer verilmemelidir. Barolarýmýz, 'demokrasi', 'insan haklarý' ve 'hukuk devleti' gibi temel evrensel deðer ve ilkelerin, bireylerin din ve vicdan özgürlüklerini korumada yeterli güvence oluþturduklarýndan dolayý, 'laiklik' kavramýna ayrýca deðiþtirilmeyecek maddeler arasýnda yer vermeye gerek bulunmadýðýný deðerlendirmektedir." Ne yaparak? "Günün baþlangýcýnda sürece inanýyor görünüp, sonunda da süreci baltalayarak halkýn kafasýnda soru iþaretleri býrakarak." "...Bu aþamadan sonra müzakere sürecini desteklemek gerekiyor ve bunu yapacaðým" diyen Emre Uslu, 20 gün içinde, PKK'nin çekilmeye baþladýðý günlerde, akiller heyetinin çalýþmalara baþladýðý ve hem de sürece desteðin arttýðý bir dönemde: "Hükümet medyasý bize her gün yeni yalanlar uydurarak, barýþ geldi geliyor, PKK silah býraktý býrakýyor, üç aydýr kimse ölmedi, diye masallar anlatýyor. Ancak Güneydoðu'da gerçekler böyle deðil. Son üç ayda PKK'ya katýlým almýþ baþýný gidiyor" diyor. PKK'ya katýlým..? Hangi katýlým? PKK nerede? Kim almýþ baþýný gidip PKK'ya katýlýyor? Her þey bir tarafa aylardýr kimse ölmüyor, bu da mý yalan? D. Bahçeli "derhal süreci durdurun" diyor, peki, E. Uslu farklý bir þey mi söylüyor? Ve "Kürt sorununun kaynaðý Kürt milliyetçiliði yükseliþte, onun taþýyýcýsý PKK'da güçleniyorsa buradan bir barýþ çýkar mý? Ben bilmem, ustam bilir..." diyor Emre Uslu. Ýþte Kur'an'ýn bahsettiði Yahudilerin aralarýnda anlaþarak "bizden bazýlarý gidip peygambere iman etsin. Sonra bazý ayetler gelince de 'böyle ayet mi olur, bu nasýl ayet, böyle söz/lerin Allah tarafýndan indirildiðine inanmamýzý beklemeyin' deyin ve böylece peygambere iman edenleri kuþkuya düþürüp onlarýn da imanlarýndan caymalarýna sebep olalým" dedikleri durum ile Emre Uslu'nun yaptýðý ayný yöntemdir. Önce inan, sürecin doðru olduðunu kabul ediyormuþ gibi görün, sonra yok, sürece inanýyordum, ama artýk inanmýyorum deyip yalanlar uydurarak çekil… E. Uslu "Öcalan'ýn Nevruz açýklamasýyla "bu aþamadan sonra süreci desteklemek gerekiyor" dedikten sonra süreç essah sulha doðru gidince "Kürtler zafer kazandýk diyorlar… PKK'ya katýlým almýþ baþýný gidiyor…" diyerek süreci destekleyen asil Anadolu halkýný kandýrabileceðini zannediyor. Aziz halk ebedi barýþ ve kardeþlik türküsünü tüttürdü bir kere, durdurabilene askolsun. Vallaha akýllandýk, Sizler de artýk taktiklerinizi buna göre revize edin. Twitter: @ahmetay_ ----* Vereceðim örneði iman boyutunda deðil, taktik boyutunda ele anlýyorum. Yoksa kimsenin iman ve iffetine laf söylemek haddimiz deðil.


Bölge Haber

29 NÝSAN 2013 PAZARTESÝ

5

DEAH'a yeni poliklinik D

Muþ'ta Kutlu Doðum etkinliði

iyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi (DEAH) Ýç Hastalýklarý Eðitim Görevlisi ve Nefroloji klinik þefi Doçent Dr. Ramazan Danýþ, hastaneye hipertansiyon ve obezite polikliniðini kazandýrdýklarýný belirtti. Doç. Dr. Ramazan Danýþ, DEAH'ta bulunan mevcut polikliniklere yenilerinin eklendiðini söyledi. Kliniðin önümüzdeki Mayýs ayýnda faaliyete geçeceðini belirten Danýþ, "Mayýs ayýndan itibaren hastanemiz ana binasýnda, iç hastalýklar ana bilim dalý bünyesinde diyabet ve hipertansiyon polikliniði ile obezite polikliniði açýlacak ve iç hastalýklar konusunda uzman doktorlarý tarafýndan hizmet vermeye baþlayacaktýr" dedi.

M

uþ'ta Peygamber Sevdalýlarý Platformu tarafýndan Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle bir kutlama etkinliði düzenlendi. Ýstasyon Caddesi Tren Garý önünde bulunan miting alanýnda yaklaþýk 2 bin kiþi toplandý. Kuran-ý Kerim tilavetinin okunmasýyla baþlayan etkinlikte konuþan Muþ Selam-Der Baþkaný Mahfuz Vural, bu tür etkinliklerin kardeþliði pekiþtirdiðini belirterek, ne siyahýn beyaz üzerinde, ne beyazýn siyah üzerinde bir üstünlüðünün olmadýðýný, herkesin Adem ile Havva'dan olduðunu söyledi.. Ýnsanlarýn polis ve askere öcü gözüyle bakmamalarý gerektiðini vurgulayan Vural, barýþýn ve kardeþliðin en güzel örneðinin Ýslam'a baðlýlýk olduðunu ifade etti. Tarihte insanlarýn Ýslam'a çok baðlý olduðu dönemlerde kardeþlik ve barýþýn hakim olduðunu belirten Vural, siyasetçilerin barýþ adýna adýmlar attýðýný, bu adýmlarýn polise, askere de yansýmasýný temenni ettiklerini dile getirdi. Bu tür etkinliklerin beklenen etkinlikler olduðunu kaydeden Vural, "Halkýn bizden beklediði bir etkinlik olarak deðerlendiriyorum.

Amaç en iyi hizmet Diyarbakýr Kamu Hastaneleri Birliði Genel sekreteri Doç. Dr Muhammed Güzel Kurtoðlu ise, göreve geldiði günden buyana her geçen gün bir yeniliðe imza attýklarýný belirtti. Kurtoðlu, "Buradaki amacýmýz hastalarýmýza en güzel hizmeti sunmaktýr. Ýnsan saðlýðý bizler için önem ve deðer arz etmektedir. Büyükþehirlerde ne imkan varsa hastanelerimizde de tüm imkanlar mevcuttur. Tüm yenilikleri Diyarbakýr'a getirip halkýmýza sunacaðýz. Yeni açýlacak polikliniðimize mutlak suretle hipertansiyonu ve obezite sorunu olan hastalarýmýz gelip bir muayene olmalýdýrlar, faydalarýný görecekler. Saðlýk hiçbir zaman ihmale gelmez" þeklinde konuþtu.

Sondaj ekibine kurban

Jirki aþiretinden PKK'ya:

Kucaklaþmaya hazýrýz Yýllarca PKK ile mücadele eden Jirki aþiretinin 'Mala Hüseyin' kolunun lideri Cemil Öter, hükümetin baþlattýðý çözüm sürecini sonuna kadar desteklediklerini söyledi. Öter, "Geçmiþte olanlarý unutup kucaklaþmaya, helalleþmeye hazýrýz" dedi.

Þ

ýrnak, Hakkari ve Van'da 30 bine yakýn mensubu bulunan Jirki aþireti, bugüne kadar PKK ile korucu olarak en etkin mücadeleyi yürüttü. Jirki aþiretinin 'Mala Hüseyin' kolunun lideri olan ve Þýrnak'ýn Beytüþþebap Ýlçesi'ndeki Tanin Tanin Daðlarý eteklerindeki Mutluca Köyü'nde yaþayan Cemil Öter, çözüm sürecini desteklediklerini söyledi. Bölgede 1985 yýlýnda koruculuðu kabul eden ilk aþiret olduklarýný ve halen aþiretlerinden 700 korucunun bulunduðunu belirten Cemil Öter, barýþý AK Parti ile Abdullah Öcalan'ýn saðlayabileceðini, kendilerinin de akan kanýn durmasýndan ve bölgeye barýþ gelmesinden yana olduklarýný ifade etti. Çözüm sürecinin baþarýya ulaþmasýyla birlikte kendilerinin de silahlarý býrakmaya hazýr olduklarýný anlatan Cemil Öter, lise mezunu olan korucularýn resmi kurumlara yerleþtirilmesini, diðerlerinin ise emekli

edilerek maaþ baðlanmasýný istedi. 'Vücudumuzu taþýn altýna koyuyoruz' Hükümetin, Abdullah Öcalan ile yaptýðý görüþmeleri olumlu bulduðunu belirten Cemil Öter, "Sayýn baþbakanýmýz yaptýðý açýklamada 'ben býçak üzerinde yürüyorum, elimi taþýn altýna koydum' dedi. O böyle dedikten sonra biz bütün vücudumuzu taþýn altýna koyuyoruz. Dualarýmýz bu hükümet ve sayýn baþbakanýmýzla ve onunla birlikte bu barýþý saðlayacak insanlarladýr. Bu konuda üzerimize düþen her göreve de hazýrýz. CHP ve MHP, 'baðýmsýz Kürdistan kuruluyor' diye halký kandýrýyor. Kürtlerin Kürt devleti kurma gibi bir düþüncesi yok. Apo'nun tüm konuþmalarýný takip etim. Apo'dan bir devlet, özerklik duydunuz mu? Ýlk baþlarda baðýmsýz Kürdistan kuracaklarýný söylediler. Onun nedeni ise çýtayý yüksek tutmaktý. Büyük istediler ama küçük kabul edecekler. Baþbakanýn bu konudaki politikasý da bir Türk veya Kürt politikasý deðil, bir devlet politikasýdýr. Baþbakan ayrýca ýrkçý biri de deðil, halkçý biri o. Batýdakini ne kadar düþünüyorsa, Hakkari'dekini de o kadar düþünüyor. Yarýn, öbür gün bir baþkanlýk sistemi gelirse ve eyaletler olursa

Maddi olarak, ahlaki olarak, manevi olarak halkýmýzýn gerçekten en fazla ilgi gösterdiði bu tür etkinliklerdir. Çünkü baktýðýmýzda toplumuzun gençliði neredeyse elden gidiyor. Gençlerimizin kötü alýþkanlýklarýn peþinde olduðunu görüyoruz. Bizim amacýmýz bu tür etkinlikler yaparak gençlerimize sahip çýkmaktýr" dedi. Etkinlik ilahi, ezgi ve Peygamber Efendimizin hayatýný anlatan kesitlerle son buldu.

B o da ayrý bir þey. Bu da devletin iþidir, þahýslarýn deðil" þeklinde konuþtu. 'PKK ile sarýlmaya hazýrýz' PKK ile þimdiye kadar birçok kez çatýþmaya girdiklerini ve aþiretlerinden 70'e yakýn korucunun bu çatýþmalarda þehit olduðunu anlatan Cemil Öter, þunlarý söyledi: "Apo bir mektup göndermiþ. 'Birbirinizi affedin, sevin, kin nefretten yana olmayýn' diyor. Eðer biz gerçekten bölge insaný olarak birbirimizi seviyorsak, güzel yaþamayý istiyorsak eski davalarý, kin ve nefreti unutmamýz gerekir. Ben kendi aþiretim adýna konuþuyorum. Eski davalarý, kini unutup bir vücut gibi birbirimize sarýlmaya hazýrýz. Geçmiþi deðil yarýný düþünüyoruz. PKK'yla çok çatýþtýk, savaþtýk, operasyonlara çýktýk. Bizim adamlarýmýz öldü. Ancak o gün ayrý, bugün ise ayrý. Biz onlarý unutup birbirimizle kucaklaþmaya hazýrýz. Onlar da bu devletin vatandaþýdýr, bizim de akrabalarýmýzdýr. Bizim aþiretimizden belki kaç kiþi içlerinde vardýr. Bu iþ bittikten sonra onlar yanýma geldiðinde kin ve nefretle mi bakacaðým? Benim kardeþlerim, yeðenlerimdir bunlar."

ÝHD barýþ sürecini tartýþtý

itlis'in Adilcevaz ilçesine baðlý Aydýnlar Belediye Baþkaný Bahattin Alageyik, sondaj çalýþmasý için Devlet Su Ýþleri (DSÝ) Bölge Müdürlüðü'nden gelen 20 kiþilik ekibe kurban kesti. Belde merkezine 20 kilometre uzaklýktaki Aygýr Gölü'nden içme suyu getirerek büyük bir baþarýya imza atan Belediye Baþkaný Bahattin Alageyik, þimdide Budaklý Mahallesi'nin içme suyu sorununu çözmek için kollarý sývadý. Budaklý Mahallesi'nde yaþanan su sorununun çözüme kavuþmasý için büyük çaba harcayan Baþkan Alageyik, milletvekillerinin de desteðiyle DSÝ Bölge Müdürlüðü sondaj ekibini beldeye getirerek çalýþmalara baþladý. Baþkan Alageyik, seçimi kazandýðýnda belde halkýna hizmet etmek için çalýþacaðýna dair söz verdiðini söyledi.

Suya kavuþacaklar Alageyik, "Þimdi gecemizi gündüzümüze katarak hizmet etmek için tüm gücümüzle hükümetimizin de desteðiyle çalýþýyoruz. Budaklý mahallemizdeki içme suyu sýkýntýsýný çözmek için DSÝ Elazýð Bölge Müdürlüðü ekibini buraya getirdik. Var güçleriyle çalýþýyorlar. Allah kendilerinden razý olsun. Ýnþallah kýsa sürede suyumuzun çýkacaðýna inanýyorum. Arkadaþlarýmýzýn kendilerini yalnýz hissetmemeleri için AK Parti ekibiyle birlikte ziyarette bulunup kendileri için bir kurban kestik. Suyumuza kavuþunca daha büyük bir organizasyon yapacaðýz" dedi. AK Parti Ýlçe Baþkaný Hamdi Tutçu ise, Belediye Baþkaný Alageyik'in gecesini gündüzüne katarak hizmet ettiðini ve etmeye de devam ettiðini söyledi.

Ýnsan Haklarý Derneði (ÝHD) genel merkezi, Türkiye genelinde 90'ý aþkýn insan haklarý savunucusu ve akademisyenin katýlýmýyla Kürt meselesi ve barýþ sürecine iliþkin bir çalýþtay düzenledi.

K

ürt sorununda çözüm sürecine girdiði bu dönemde ÝHD tarafýndan önemli bir çalýþtay gerçekleþtirildi. "Kürt Sorununun Demokratik Çözümü Sürecinde Halklarýn Haklarýnýn Tanýnmasýnda Ýnsan Haklarý Hareketinin Rolü" adýyla gerçekleþtirilen çalýþtay iki gün sürdü. Çalýþtaya, aralarýnda ÝHD Genel Baþkaný Öztürk Türkdoðan, Uluslararasý Ýnsan Haklarý Federasyonu (FIDH) Genel Baþkan Yardýmcýsý Yusuf Alataþ, BDP eski Milletvekili Akýn Birdal, Yazar Ragýp Zarakolu, Ýnsan Haklarý Akademisi Baþkaný Hüsnü Öndül ile ÝHD'nin Türkiye genelinde bulunan þube baþkanlarý ve temsilciler ile MYK üyelerinin bulunduðu 90'ý aþkýn insan haklarý savunucusu katýldý. ÝHD Genel Baþkaný Öztürk Türkdoðan, çalýþtayýn açýlýþ konuþmasýný yaptý. Türkiye'de önemli bir süreçten geçildiðini dile getiren Türkdoðan, ÝHD olarak bu süreçte kendilerine büyük görevler düþtüðünü söyledi. Yapacaklarý çalýþtayýn yürütülen barýþ sürecine dönük önemli sonuçlar açýða çýkaracaðýný kaydeden Türkdoðan, bu nedenle çalýþtaya büyük önem verdiklerini söyledi. PKK'nýn çekilme sürecine girdiðini ve 8 Mayýs'ta fiili olarak çekilmeye baþlayacaðýný hatýrlatan Türkdoðan, çekilme sürecinin saðlýklý sona ermesi

malar ve alýnacak tedbirler etraflýca tartýþýldý.

Kapsamlý barýþ süreci tartýþmasý

ve herhangi bir provokasyonun yaþanmamasý için tedbirlerin alýnmasý gerektiðini sözlerine ekledi.

4 çalýþma grubu oluþturuldu Türkdoðan'ýn konuþmasýnýn ardýndan, Yusuf Alataþ'ýn moderatör olduðu ve Öztürk Türkdoðan'ýn sunum yaptýðý "Halklarýn Haklarýnýn Tanýnmasýnda Anayasal Ve Yasal Çözüm Önerileri", Hüsnü Öndül'ün moderatör olduðu ve

Akademisyen Özgür Sevgi Göral'ýn sunum yaptýðý "Adalet Arayýþý ve Hakikat", Feray Salman'ýn moderatör olduðu ve Yrd. Doç. Dr. Nazan Üstündað'ýn sunum yaptýðý "Çatýþma Çözümleri ve STK'larýn Rolü" ile Emirali Türkmen'in moderatör olduðu ve Akademisyen Elçin Aktoprak'ýn sunum yaptýðý "Barýþ Kültürünü Ýnþa Etmenin Araçlarý ve Toplumsal Barýþ" konularýnýn ele alýn-

dýðý 4 çalýþma grubu oluþturuldu. Oluþturulan çalýþma gruplarý ayrý ayrý masalarda yapýlan sunumlarýn ardýndan çalýþma alanlarýna iliþkin tartýþmalar yürüttü ve her grup tartýþmalar sonucunda ortaya çýkan raporlarýný hazýrladý. Tartýþmalarda, barýþ sürecinin ve PKK'nýn geri çekilmesi sonrasý yaþanabilecek muhtemel sorunlar ön plana çýkarken, bu konuda yapýlacak çalýþ-

Bu süreçte ön plana çýkarýlacak konularýn baþýnda yine yasal süreç ve Anayasa deðiþikliðinin geldiði vurgulanan tartýþmalarda, sivil toplum kuruluþlarýnýn bu süreçte alacaklarý roller üzerine fikirler beyan edildi. Yine en önemli tartýþma konularýndan birinin hakikat ve yüzleþme konularý olduðu vurgulanan tartýþmalarda, bu konuda özellikle ÝHD'nin ve diðer insan haklarý kuruluþlarýnýn yapacaklarý çalýþmalara vurgu yapýldý. Barýþ kültürü konusunda halklar arasý bir barýþ kültürünün nasýl oluþturulabileceði konusunun da etraflýca deðerlendirildiði tartýþmalarda, toplumsal barýþýn inþasý ve barýþ kültürünün kalýcýlaþmasýna dönük faaliyetler ele alýndý. Çalýþtay'ýn ikinci günü ise, hazýrlanan raporlar ortak bir platformda okunarak, raporlar üzerine tartýþmalar yürütüldü. Yapýlan tartýþmalar sonrasý çalýþtayýn ortak raporu oluþturuldu. Çalýþtay sonucu ortaya çýkan rapor ve çalýþtayýn sonuç bildirgesi yapýlan son düzenlemelerin ardýndan hafta içi kamuoyuna açýklanacak.


6

EKONOMÝ

Koza üretiminde rekor artýþ 29 NÝSAN 2013 PAZARTESÝ

Diyarbakýr'ýn Kulp ilçesinde koza yetiþtiriciliðine her geçen gün ilgi artýyor. 2000 yýlýnda 5 olan üreteci sayýsý bugün 835'e ulaþtý. Kulp Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýlçe Müdürü Cihan Güreþ, ilçede üretilen yaþ koza rekoltesinin 49 ton olduðunu söyledi.

2

005 yýlýnda Kulp Kaymakamlýðý ve Diyarbakýr Ticaret Sanayi Odasý'nýn ortaklaþa hazýrladýðý 'Ýpekböcekçiliðini Geliþtirme Projesi' sayesinde üretici sayýnda hýzlý bir artýþ yaþandý. Kulp Ýlçe Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýlçe Müdürü Cihan Güreþ, Ýpekböcekçiliðini Geliþtirme Projesi'nin hayata geçmesiyle birlikte Kulp'ta yaþ koza üretimine yoðun ilgisi gösterildiðini dile getirdi. 2012 yýlýnda üretim yapan 835 üreticiye 1 milyon 240 bin TL para verildiðini aktaran Güreþ, üretici sayýsýnýn artmasýyla birlikte üretim atölyelerini de kurduklarýný belirtti. Güreþ, "Ýpek böcekçiliði dokumanýn bir parçasýdýr. Kulp ilçesinde 2000 yýllarýndan önce üretim yapýlamýyordu. Üreticiler bu iþ koluyla ilgilenmiyorlardý. Diyarbakýr'da ipek böcekçiliði çok eski bir iþ koludur. Ýpek böcekçiliði konusunda Ermeni ve Süryanilerin çok çalýþmasý vardý. Üretimin artmasý için Kulp ilçesinde küçük bir proje hayata geçirdik.

Ýpek böceði yetiþtiriciliði adý altýnda bir proje baþlattýk. 2005 yýlýnda projeye 5 üreticiyle baþladýk. Projeye ilginin artmasýyla birlikte bugün Ýpek böceði üretici sayýsý 835 oldu. 2012'de ilçemizde üretilen yaþ koza rekoltesi 49 ton oldu. 2011 yýlýnda ise 53 ton yaþ koza üremini yaptýk. Bu oran Türkiye'de üretilen yaþ kozanýn yüzde 35-40'e denk geliyor. Türkiye'de yaþ koza üretimi ortalama 130150 tondur" dedi.

Kýsa sürede kazanç Ýpek böceði üretiminin çok kýsa bir sürede gerçekleþtiðini ifade eden Güreþ, hiç bir iþ kolunun bu kadar kýsa bir sürede kazanç saðlamadýðýný vurguladý. Güreþ, "Üreticilerimizin bu üretimi, Kulp ilçesine ciddi bir katma deðer oluþturdu. Ýpek böcekçiliðini geliþtirmekle birlikte ipekli dokumayý da geliþtirmeye çalýþtýk. Sosyal Destek Projesi'nde (SODES) iki projemiz onaylandý. Aðaçlý Bel-

Artýk bakmak da parayla

B

ugüne kadar birçok iþlemden ücret alan bankalar, iþlem ücreti alacak yeni bir yol daha buldu. Bankalar þimdi de ATM'den hesabýna göz atmak isteyen müþterilerinden 6 TL "Hesap özeti görüntüleme ücreti" kesti. Hesaplarýndan para kesildiðini görenler sikayetvar.com'a gön-

derdikleri þikayetlerle, "Bankalar bakma parasý kesiyor. Hesap özeti çýktýsýný dahi almadan ücret kestiler" diyerek bankalarý topa tuttular. Bankalar hesap özetlerini iyice kazanca dönüþtürdü. Ýlk olarak ATM'lerden bilgilendirme fiþleri için makbuz bedeli almaya baþlayan bankalar daha sonra hesap ve kart ekstrelerini ücretli yaptý, hesap özeti ücreti aldý. Þimdi de bankalar bakiye sorgulama, hesap hareketlerini izleme, kredi borcu görüntüleme gibi iþlemlerini de paralý hale getirdi. 6 TL'ye varan ATM'ye bakma parasý kesiyor.

desi'nde üretim yapan iki atölyemiz mevcut. Bu iki atölyemizde 25 bayan istihdam ediliyor. Bu atölyelerin dýþýnda Zeyrek Köyü'nde de bir atölyemizin açýlýþýný yaptýk. Bu atölyemizde 12 bayan çalýþmaktadýr. Bu projemiz, BM tarafýndan desteklenmektedir. Bunun yaný sýra Devlet Planlama Teþkilatý'na sunduðumuz projeyle ipek iplik dokumayla ilgili tesis kurduk. Aðaçlý Beldemizde kurduðumuz bu tesis, yýllýk ortalama 80 ton kuru kozayý iplik haline getirebilecek bir imkana sahip ve yýlda 14 ton iplik elde edilmesi hedefleniyor. Türkiye'nin yüzde yüz oranda dýþ baðýmlýsý olduðu tek ürün ipliktir. Ýpek iplik Türkiye piyasasýnda üretilmiyor. Ýpek iplik, Çin, Ýtalya, Brezilya, Özbekistan'dan alýnýyor. Bundan dolayý bu tesis çok ciddi bir avantaj saðlayacak. Türkiye'yi dýþa baðýmlý olmaktan bir nebzede olsa kurtaracak" þeklinde konuþtu.

Diyarbakýr'da üretilen römorklara ilgi D

iyarbakýr'da kurulan Günaysan Römork Fabrikasý, ürünlerini Ortadoðu Tarým Fuarý'nda sergiledi. Hacý Günay Özserin isimli usta, 7 dönüm üzerine yaklaþýk 2 milyon lira harcayarak kurduðu makine imalat sanayi fabrikasýnda römork üretimi yapýyor. Özserin, ürünlerini 5.Ortadoðu Tarým, Hayvancýlýk, Tavukçuluk ve Süt Endüstrisi Fuarý'nda sergiledi. Çiftçilerin ilgi gösterdiði römorklarý son teknoloji donanýmlarla yaptýklarýný anlatan Günaysan Römork Fabrikasý sahibi Hacý Günay Özserin, fuara bu yýl katýlýmýn yoðun olmasýndan ötürü satýþlarda artýþ yaþandýðýný söyledi. Diyarba-

kýr'da ilk olma özelliðini taþýyan römork fabrikasýnda çok çeþitli üretim yaptýklarýný ifade eden, Özserin, "Bu yýlki fuara yoðun bir ilgi yaþandý. Bu bizi memnun etti. Ürünlerimizi sergilime imkanýmýz oluþtu. Çiftçilerimizin ürettiðimiz römork ve diðer tarýmsal ürünlere ilgileri yoðun oldu. Bizden talepleri özellikle römorklar için Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý tarafýndan kredilerin açýlmasý oldu. Bu talebi biz de bakanlýða bildireceðiz. Fuar süresince satýþlarýmýzda artýþ oldu. Diyarbakýr'da ürettiðimiz makinelerimizi fuarda sergilemek bizim için gurur kaynaðý oldu" dedi.

Þýrnak'ta hayvan sayýsý artýyor leri görülmeye baþlandý. Þýrnak Ziraat Odasý Baþkaný Cengizhan Tatar, 1980'li yýllarda Türkiye ve komþu ülkelerine yeten bölge hayvancýlýðýnýn son yýllarda çatýþma ve þiddet nedeniyle büyük darbe yediðini söyledi.

Sürüler yollarda

Çözüm süreci ile birlikte bölgedeki yollarda renkli görüntüler ortaya çýkmaya baþladý. Þýrnak merkez ve ilçelerindeki yollarda artýk askeri konvoylar yerine sayýlarý binleri bulan koyun sürüleri görülüyor.

S

ilahlarýn susmasý ve PKK'lýlarýn 8 Mayýs'ta çözüm süreci kapsamýnda Türkiye'ye terk etmeye baþlayacaðýný açýklamasý ile birlikte bölgede renkli görüntüler oluþmaya baþladý. 1980'li yýllarda Türkiye ve komþu ülkelerin et ve süt ihtiyacýnýn büyük kýsmýný karþýlayan, ancak son yýllarda çatýþmalar nedeniyle büyük darbe yiyen bölge hayvancýlýðý, son bir yýl içinde yeniden canlanmaya baþlandý. Þýrnak merkez ve ilçe yollarýnda, geçmiþ yýllarda görülen askeri sevkiyat ve askeri konvoylar yerine artýk sayýlarý binleri varan koyun sürü-

Tatar, "Geçmiþte sayýlarý milyonlarla ifade edilen büyük ve küçükbaþ hayvancýlýk, bölgede yaþanan þiddet ortamý nedeniyle yok olmaya yüz tutmuþtu. Bölgedeki mera ve yaylalarýn da güvenlik nedeniyle yasaklanmasý ile hayvancýlýk adata ölmüþtü. Baþlatýlan çözüm süreci ile birlikte hayvancýlýk yeniden canlanmaya baþladý. Son bir yýlda Þýrnak bölgesinde küçükbaþ hayvan sayýsýnda yüzde 30 artýþ oldu. Þu anda Þýrnak'ta yaklaþýk 500 bin küçükbaþ hayvan bulunmaktadýr. Mera ve yayla yasaðý, çözüm süreci ve silahlarýn susmasý ile birlikte kalktý. Artýk bölge hayvancýlýðýnda eski günlere varacaðýmýzý düþünüyoruz. Çözüm sürecini destekliyoruz ve artýk bu bölgede silah sesleri yerine kuþlarýn seslerini duymak istiyoruz. Hayvancýlýk, hem genel hem de temel ihtiyaçlardan biri olduðu için, artýk yollarda sayýlarý binlere varan koyun sürülerini daha çok görmek istiyoruz."

B

Organik tarýma baþvuru yok

ingöl'de 'Organik Tarým' uygulamalarýna yönelik desteklemelere raðbet yok. Tarým Ýl Müdürlüðü'nce yürütülen desteklemelere Bingöl'den baþvuru olmadýðý öðrenildi. Bingöl Ýl Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü Gýda ve Yem Þube Müdürlüðü'nün, 2012 yýlý denetimlerinde Genetiði Deðiþtirilmiþ Organizmalý (GDO) ürünlerin tespit edildiði Bingöl'de, organik tarým desteklemelerine hiçbir baþvuru yapýlmadý. Ýl Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü verilerine göre, organik tarýmýn esaslarý ve uygulanmasýna iliþkin yönetmelik kapsamýndaki 'Organik Tarým Desteklemeleri'ne Bingöl'den 2012 yýlýnda herhangi bir müracaat yapýlmadýðý kaydedildi. Bakanlýðýn sunduðu desteklere raðmen Bingöl'de herhangi bir talepte bulunulmamasýnýn, kentin tarýmsal potansiyelinin geliþmesinde önemli bir engel olduðu belirtildi.


GÜNCEL

29 NÝSAN 2013 PAZARTESÝ

7

'Kadýnlara barýþý armaðan edeceðiz'

BDP Kadýn Meclisi'nin 2. Olaðan Kongresi'nde konuþan BDP Eþ Genel Baþkaný Gültan Kýþanak, çözüm sürecinde hiçbir þeyi pazarlýk konusu yapmadýklarýný söyledi ve ekledi: Siz kadýnlara, evlatlarýný yitirmiþ analara onurlu bir barýþý armaðan edeceðiz. ödeyerek, mücadele ederek bu günlere geldik. Bir barýþ olacaksa onurlu, demokratik, özgürlükçü olacak" dedi.

'Demokrasiyi birlikte inþa edelim'

B

DP Kadýn Meclisi'nin 2. Olaðan Kongresi, Ahmet Taner Kýþlalý Spor Salonu'nda yapýldý. Kongrede konuþan BDP Eþ Genel Baþkaný Gültan Kýþanak, kadýnlarý Kürtçe selamladý. Önemli bir süreçten geçildiðini belirten Kýþanak, "Bu ülkenin en önemli sorunu Kürt sorununun demokratik barýþçýl yöntemle çözmeyi deniyoruz. Kürt Halk Önderi Sayýn Öcalan'ýn Ýmralý'dan baþlattýðý Diyarbakýr surlarýnda selamlanýyor. Çok sorunumuz var. Ancak barýþýn ne kadar acil ihtiyaç olduðunu en iyi biz kadýnlar biliyoruz. Barýþý yüreðinde hisseden, mücadele eden kadýnlarýn en ön saflarýnda barýþ analarý yer aldý. Canlarýndan daha çok sevdikleri evlatlarýný yitiren kadýnlarý buradan saygýyla selamlýyorum. Siz kadýnlara, evlatlarýný yitirmiþ analara onurlu bir barýþý armaðan edeceðiz. Tüm Türkiye kadýnlarýna sesleniyorum. Hiçbir pazarlýk evlatlarýnýzdan kýymetli olabilir mi? Hiçbir þeyi pazarlýk konusu yapmýyoruz. Herkes eþit olsun, özgür olsun, akan kan dursun, barýþ olsun, çözüm olsun, herkes evladýna kavuþsun istiyoruz. Kadýnlarýn mücadelesi demokratik bir yaþamýn teminatýdýr. Biz kadýnlar, özgürlüðü, demokrasiyi hiçbir þeyle deðiþmeyiz. Biliyoruz ki, özgürlüklerin olmadýðý, demokrasinin olmadýðý bir yerde kadýnlarýn yaþam hakký bile ortadan kalkar. Biz kadýnlar, bunun bedelini

Kýþanak, bugüne kadar olduðu gibi bundan sonrada hayatýn her alanýnda kadýn olarak yer alacaklarýný söyledi. Kýþanak, "Siyasette, emek mücadelesinde, demokrasi mücadelesinde, hayatýn her alanýnda en ön safta yer alacaðýz. Kadýn özgürlüðüne gönül vermiþ kadýnlarý kimse geriye itemez. Kadýnýn olmadýðý mücadele eksik olur. Biz bunu ayný zamanda Türkiye'de demokrasi ve özgürlük mücadelesi olarak görüyoruz. Kürt halkýnýn özgürlüðü mücadelesi olarak görüyoruz. Biz kadýnlar, barýþ ve çözüm mücadelesine öncülük etmek istiyoruz. Tüm kadýnlar gelin birlikte el ele verelim, barýþý, çözümü ve özgürlüðü hep beraber kazanalým diyoruz. Kadýn sorunu en az Kürt sorunu kadar aðýr bir sorundur. Bir kadýn kuma gittiðinde ayný acýyý yaþýyoruz. Bir kadýn katledildiðinde hepimiz katledilmiþ gibi büyük bir acý duyuyoruz. Biz kadýnlar sorunlarýmýzý çözmek için güçlerimizi yan yana getireceðiz. Artýk kadýnlarý kimse zorla ve küçük yaþta evlendirmeye, berdele ve kumalýða zorlayamayacak. Þiddeti sona erdirmek için her þeyden daha çok mücadele etmek için seferber olmalýyýz. Kadýnlar evlerinde, sokakta, iþyerlerinde, gözaltýnda þiddete uðruyorlar, katlediliyorlar. Bunlarý kabul etmiyoruz. Durduracaðýz. Bunun için örgütleneceðiz, mücadele edeceðiz" diye konuþtu.

Tuðluk: Barýþa hazýrýz Gültan Kýþanak'ýn ardýndan konuþan DTK Eþ Baþkaný Aysel Tuðluk, kadýn yoksa yaþamýnda olmayacaðýný söyledi. Kadýnlara ölümden beter bir yaþam sunulduðunu belirten Tuðluk, "Yürüttükleri mücadelede bedel ödedik. Öldük, öldürüldük. Mücadele tarihimizde iþte yüz binler, milyonlar olduk. Bu sizin baþarýnýzdýr. Bu mücadelenizin baþarýsýdýr. Hepinizi bu duruþunuzdan, mücadelenizden dolayý kutluyorum. Birkaç kadýnla baþ-

'Provokasyon olsa da süreç iþler'

P

KK'nýn 8 Mayýs'ta Türkiye'den geri çekilmesini deðerlendiren Gýrgýr Dergisi yazarý Bülent Tekin, "PKK'nýn geri çekilmesini Türkiye için büyük þans olarak deðerlendiriyorum. Yaklaþýk 3 aydýr Abdullah Öcalan ile hükümet arasýndaki diyalogun basýna yansýdýðý günden beri, çatýþmasýzlýk ortamýnýn fiilen olduðunu görmüþtük. Ancak, bu durumun her iki taraf açýsýndan da meþrulaþtýrýlmasý söz konusu oldu. Bu süre içerisinden her iki taraftan da ölümler yaþanmadý. Bu Türkiye açýsýndan çok olumlu bir durumdur. Ýnsanlarýn ölmemesi bizim savunduðumuz ve desteklediðimiz bir durumdur. Geri çekilme esnasýnda yaþanacak provokasyonla sürecin kesintiye uðrayacaðýný düþünmüyorum. Çünkü Abdullah Öcalan ve devlet arasýnda bu konuyla ilgili bir yol haritasý hazýrlanmýþ. Her iki tarafýn bu konuda anlaþtýðýna inanýyorum. Hükümet, verdiði demeçlerle ve uygulamalarla çok ihtiyatlý bir dil kullanmaya baþlamýþ. Ayný þekilde PKK da bu hassasiyete uyuluyor. Öcalan'da ayný

layan mücadelemiz, bugün dünyada bir model haline geldi. Hiç kuþku yok ki kolay olmadý. Çok büyük bedeller ödendi. Bu süreçte biz kadýnlara çok büyük görev ve sorumluluklar düþüyor. Ýnanýyorum ki bu kongremiz, barýþ mücadelesinde iddialý bir kararlaþmanýn adýmý olacak. Kürt kadýnlarý, Kürt siyasetçileri olarak barýþa ve demokratik çözüme hazýrýz. Bunun bedelini ödeyip, mücadelesini veriyoruz. Sayýn Öcalan'ýn barýþa ve çözüme etkin katýlýmý bu þartlar altýnda mümkün deðil. Bu nedenle eðer barýþ isteniyorsa bunun koþullarýnýn oluþturulmasý gerekiyor. Sayýn Öcalan'ýn koþullarýnýn düzeltilmesini istiyoruz. Sayýn Öcalan'ýn diyalog kuracaðý koþullarýn yaratýlmasýný istiyoruz. Barýþ ve çözüm için bunun zorunlu olduðuna inanýyoruz" dedi.

'Erkeklerin insafýna býrakmayalým' Barýþýn tek taraflý gerçekleþemeyeceðini belirten Tuðluk, þunlarý söyledi: "Ýmralý'da görüþme yapmakla barýþ olmaz. Programý olmalý. Barýþ, iktidarýn da, tüm toplumsal kesimlerin de sorumlu davranmasýyla olur. Bu topraklara eninde sonunda barýþý getireceðiz. Devrimci demokrat kurum, örgüt temsilcileri, gelin barýþý erkeklerin insafýna býrakmayalým. Kadýnlar olarak barýþý biz getirelim. Büyük bir kararlýlýk, cesaretle, yürekle, inatla inadýna barýþ diyelim. Maalesef biz kadýnlar, bu sürecin dýþýnda tutulmaya çalýþýlýyoruz. Kadýnsýz barýþ ve demokrasi olmaz. Eðer gerçek bir çözüm olacaksa, kadýn bu süreçlerin içinde olmak durumundadýr. Kadýn barýþýn ve çözümün muhatabýdýr, öznesidir. Barýþ isteyen, 'anneler aðlamasýn' diyen yiðit Kürt analarý, barýþ iþte bu analarýn yüreðinde. Barýþ bu analarýn vicdanlarýnda. Tüm analarý, asker ve gerilla analarýný bir daha çatýþmalarýn yaþanmamasý, ölümlerin yaþanmamasý için vicdanlarýný, yüreklerini ortaya koymaya davet ediyorum. Olasý bir çatýþmaya karþý tüm

Kadýn Meclisi'ne seçilenler BDP Kadýn Meclisi'nin 2. kongresi, yapýlan konuþmalarýn ardýndan çalýþma ve mali raporlarýnýn okunmasýyla oylandý. Tüzüðe iliþkin deðiþiklikler içeren önergeler de delegelerin oyuyla kabul edildi. BDP Kadýn konferansýnda karar altýna alýnan "eþit temsiliyet" ilkesi, kabul edildi. 850 delegenin katýldýðý oylama sonucunda kadýn meclisine þu isimler seçildi: Pelin Yýlmaz, Naile Bali, Ayþe Yýldýz, Necla Nergiz, Hamide Yüksel, Miyeser Çelik, Sakine Kayran, Cihan Ekin, Aysel Ceylan, Naile Coþkun, Müslime Kaplan, Hülya Taþar, Hatice Güngör, Emine Ýnan, Rahþan Engin, Kýymet Ilgaz, Aynur Aþan, Leyla Erdem, Zeynep Üren, Þemse Akýn, Þahcan Tüner, Zehra Süleymaoðlu, Emine Esmer ve Altun Yaray.

Gözetleme kuleleri boþaltýldý Çözüm süreci ve silahlarýn susmasý ile birlikte Þýrnak'ýn Kuzey Irak sýnýr hattýndaki taþtan yapýlma korucu kuleleri boþaltýldý. PKK'nýn geçen yýl patlayýcýlarla havaya uçurduðu Beytüþþebap yakýnlarýndaki köprünün yerine de yenisi yapýldý.

Irak sýnýr hattý üzerinde PKK'lý gruplarýn kullanabileceði patika yollar ve geçiþ güzergahlarý üzerinde önceki yýllarda gece görev yapan koruculara artýk bu görevin verilmediði ileri sürüldü.

özüm süreci bölgede özellikle güvenlik alanýnda büyük rahatlamaya neden oldu. Kuzey Irak'taki PKK'lýlarýn Türkiye'ye sýzmasýnýn önüne geçebilmek için Þýrnak, Uludure ve Beytüþebbap ilçeleri arasýnda yapýlan kuleler artýk kullanýlmýyor. Bölgede PKK'lýlarýn geçiþlerini engellemek için yýllarca bu kulelerde ve stratejik noktalarda gecegündüz görev yapan korucular köylerine çekildi. Önümüzdeki günlerde Türkiye dýþýna çekilecek PKK'lýlar ile köy korucularýnýn karþý karþýya gelmemesi ve süreçte olasý bir provokasyon olmamasý amacýyla kulelerin boþaltýldýðý belirtildi. Kuzey

Cudi, Herekol, Kato gibi PKK'lýlarýn üs alanlarýnýn bulunduðu daðlardaki derin vadi ve maðaralarda PKK'lýlar gibi tetikte bekleyen koruculara buralardan çekilme talimatý verildi. Köylerinin etrafýnda da artýk nöbet tutmayan korucular çözüm sürecinin aksamadan yürümesinden memnun. Köy korucularý, hükümetin çözüm sürecini açýklamasýndan ve PKK'nýn da eylemsizlik pozisyonuna geçmesinden sonra güvenlik alanýnda büyük bir rahatlama olduðunu, artýk kulelerde nöbet tutmalarý veya operasyonlara sevk edilmelerine gerek duyulmadýðýný söylediler. Öte yandan, Beytüþþebap ilçesine 5 kilometre uzaklýkta bulunan ve geçen yýl PKK'lýlarýn patlayýcýlarla havaya uçurduðu köprünün yerine yapýlan yeni köprü ulaþýma açýldý. Beytüþþebap ilçesinin tek giriþ noktasý olan köprünün havaya uçurulmasý nedeniyle ilçe sakinleri ulaþýmda sýkýntý yaþamýþtý.

Ç

zamanda buna riayet ettiðini görmekteyiz. Bu iþin teorisyeni Abdullah Öcalan'dýr. Bu noktada taleplerinin de çok ýlým talepler olduðu bilinmekte. Devletin de, Öcalan'ýn taleplerine ýlýmlý baktýðýný düþünüyorum. Bu süreçte bir provokasyonun oluþacaðýný beklemiyorum. Çok zayýf bir ihtimal de olsa herhangi bir provokasyon yaþanýrsa, geri çekilme ve barýþ ortamýný etkiyeceðini düþünmüyorum" dedi.

kadýnlarý 'dur' demeye çaðýrýyorum. Ölümler olmasýn istiyoruz. Bunun için Sayýn Öcalan'ý özgürleþtireceðiz. Tüm tutsak yoldaþlarýmýzý da özgürleþtireceðiz."

Artýk nöbet tutmuyorlar


8

A k t ü a l i t e

29 NÝSAN 2013 PAZARTESÝ

Nafize ninenin kelepçesi gevþetildi PKK'lý oðluna kazak gönderdiði için açýlan davada verilen hapis cezasýnýn ev hapsine dönüþtürülerek elektronik kelepçe takýlan 77 yaþýndaki Nafize Babayiðit'in, belirli saatlerde dýþarý çýkmasýna izin verildi. yardým ve yataklýktan ev hapsi olduðuna vurgu yaparak, kardeþçe ve PKK'ya cezasý verilen 77 yaþýndaki Nazife özgürce yaþamak istediklerini dile getir-

Babayiðit'in cezasýnda deðiþiklik yapýldý. Nazife Babayiðit'in gelini Çiçek Babayiðit, kayýnvalidesinin ayaðýna 2 ay önce elektronik kelepçe takýldýðýný belirterek, "Olayýn kamuoyuna yansýmasýndan sonra Adalet Bakanlýðý'nýn devreye girmesiyle annem dýþarýya çýkabiliyor. Cihazý deðiþtirdiler, komþunun yanýna gidebiliyor, evin bahçesinde dolaþýlabiliyor. Gün içinde 14.00-15.00 saatlerinde dýþarýya çýkabilir" dedi. Nazife Babayiðit ise Kürtçe yaptýðý konuþmasýnda, "Yetkililerin yaptýðýmýz çaðrýya cevap vermesinden çok memnunum. Kelepçe gevþetildi, dýþarýya çýkabiliyorum gezebiliyorum. Biz adaletimize güveniyoruz" þeklinde konuþtu.

Oðlu ve torunu daðda Babayiðit, Türk ve Kürt'ün kardeþ

di. Baþbakan Erdoðan'ýn iyilikle çözüm sürecine devam etmesini istediðini anlatan Babayiðit, þunlarý kaydetti: "Ýnþallah gevþetilen kelepçe çözüm sürecine umut olur, inþallah barýþ getirir. Baþbakan ülkeye barýþ getirsin, kan dökülmesin, kardeþ kardeþi vurmasýn, yeter artýk. 4 tane torunum asker, bir oðlum ve bir torunum da daðda. Eskiden askerlik 4 seneydi. Babam askerde þehit oldu, mezarý Giresun'da." Nazife Babayiðit, PKK'nýn dað kadrosunda yer aldýðý öne sürülen oðluna kazak, vesikalýk fotoðrafýný ve bir miktar erzak göndermiþti. Hakkýnda 2 yýl 1 ay hapis cezasý verilen Babayiðit'in cezasý ev hapsine dönüþtürülmüþtü.

Tiyatro Festivali baþladý D

Hakkari'de spor oyunlarý þenliði

H

akkari'de ''Nerede Hareket Orada Bereket'' projesi kapsamýnda yaz spor oyunlarý þenlikleri baþlatýldý. Þehir Stadyumu'nda baþlayan þenliklerin açýlýþýna çok sayýda sporcu katýldý. Hakkari Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Reþit Güldal, yaz spor etkinliklerinin baþlamasý ile birlikte 7'den 70'e herkesi spor tesislerine davet etti. Her yaþtan ve engelli vatandaþlarýn katýlýmlarýyla çeþitli sportif etkinlikler düzenleneceðini ifade eden Güldal, 81 ilde olduðu gibi Hakkari'de de yaz

spor oyunlarý þenliðinin 5 ay boyunca devam edeceðini belirtti. Güldal, "Tesislerimizde atletizm, güreþ, voleybol, masa tenisi, badminton, futbol, engelli basketbol ve motosiklet gibi deðiþik etkinlikler yer alacak" dedi. Spor Ýl Müdürü Reþit Güldal, beraberindeki þube müdürleri, eðitmenler ve sporcularla þenliklerin açýlýþ startýný verdi. Kurum müdürü ve beraberindekiler, öðrencilerle masa tenisi ve voleybol oynadýktan sonra küçükler arasýndaki güreþ karþýlaþmasýný izlediler.

iyarbakýr Büyükþehir Belediyesi tarafýndan 26 Nisan 4 Mayýs tarihleri arasýnda 2. Amed Tiyatro Festivali düzenleniyor. Festival için þehrin birçok yerine 'Amed Tiyatro Festivali' yazýlý Kürtçe ve Türkçe afiþler asýldý. Sekiz gün sürecek olan festivalde Kürtçe ve Türkçe oyunlar sahnelenecek. Festival kapsamýnda dün saat 12.00'da 'Palyaçoye winda' adlý çocuk oyunu Büyükþehir Belediyesi Þehir Tiyatrosu'nun sahnesinde çocuklarla buluþtu. Ayný gün Seyr-i Mesel "Ay Carmela" oyunu da Cigerhun Kültür Merkezi'nde saat 15.00'te sahnelendi. Saat 19.00'da ise "Hewþ" adlý festival atölye çalýþmasý Dicle Fýrat Kültür Merkezi'nde sahnelendi. Ayný saatte Duhok'tan gelen Þoreþvan Tiyatro Topluluðuda "Þeva Kujeka" adlý oyununu Þehir Tiyatrosu'nda sahneledi.

Tatvan'da Halk Oyunlarý Yarýþmasý Türkiye Halk Oyunlarý Federasyonu tarafýndan Bitlis'in Tatvan ilçesinde yapýlacak olan Halk Oyunlarý Grup (Bölge) Yarýþmasý, dün yapýlan kortej yürüyüþüyle baþladý.

11

Gönül elçileri köyleri geziyor V

an'ýn Gürpýnar ilçesinde oluþturulan 'Gönül Elçileri Tiyatro Topluluðu', sanatsal ve kültürel etkinliklerle buluþma imkaný bulamayan vatandaþlara ulaþabilmek için köy köy geziyor. Kaymakamlýk, belediye ve çeþitli okullarda çalýþan personellerle lise öðrencilerinden oluþan Gönül Elçileri Tiyatro Topluluðu', etkinliklerine ara vermeden devam ediyorlar. Köylere gitmeden önce tüm vatandaþlara gerekli duyurularý yapan ve bu sayede toplumun dezavantajlý bireylerine ulaþmayý saðlayan gönül elçileri, þu ana

kadar Öveçli, Güzelsu, Iþýkpýnar ve Tutmaç olmak üzere dört köye giderek oyunlarýný sergiledi. Gittikleri her köyde büyük bir ilgiyle karþýlanan Gürpýnar Gönül Elçileri Tiyatro Topluluðu, oyunlarýnda toplumsal mesajlar vermeyi de ihmal etmiyor. Daha önce hiç tiyatroyla buluþmamýþ bireylerin yüzlerindeki tebessümün kendilerini oldukça mutlu ettiðini ifade eden topluluk üyeleri, "Hayata gülmek için, güldürmek lazým" sloganýyla mümkün olduðunca çok kiþiye ulaþmayý hedeflediklerini söylediler.

ilden 40 ekibin katýlýmýyla gerçekleþecek olan yarýþmalar öncesi Bitlis, Ankara, Ýstanbul, Ýzmir, Hakkari, Þýrnak, Siirt, Muðla, Yozgat, Sakarya ve Muðla illerinden Tatvan ilçesine giden folklor ekipleri, yaptýklarý Bitlis gezisinin ardýndan Van Gölü sahilinde bir kortej yürüyüþü düzenledi. Vali Veysel Yurdakul'un da katýlýmýyla gerçekleþtirilen kortej yürüyüþü renkli görüntülere sahne oldu. Yürüyüþün ardýndan ekipler için Van Gölü üzerinde feribot turu düzenledi. Feribot gezisi sýrasýnda ekipler Kürtçe ve Türkçe þarkýlar eþliðinde halaylar çekti. Türkiye Halk Oyunlarý Federasyonu Baþkaný Hayri Gürhan Ozanoðlu, halk oyunlarýnýn bir ayaðýnýn da Tatvan'da yapýlacaðýný belirtti. Ozanoðlu, "Tatvan ve her þey çok güzel. Ýnþallah yarýþmalarda güzel geçecek. Gelen

ekipler 8 dakikalýk gösteri sunacaklar. Burada iyi olan ekipleri finallere göndereceðiz. Tüm ekiplere þimdiden baþarýlar diliyorum. Türkiye Halk Oyunlarý Federasyonu büyük bir ailedir. Burada yapýlan yarýþmalardan sonra bu büyük aile artýk Tatvan'ý unutmayacak. Biz yarýn öbür gün yönetimimizi gençlerimize vereceðiz. Ýnþallah bu geçlerimizde gerek illerimizin gerekse ülkemizin tanýtýmýný en güzel þekilde yapacaklar" dedi.

900 sporcu katýlacak Tatvan Kaymakamý Murat Erkan ise yarýþmaya 900 civarýnda sporcunun katýlmasý

beklendiðini söyledi. Halk Oyunlarý Grup (Bölge) Yarýþ-

masýnýn Tatvan'da yapýlacak olmasýnýn son derece önemli olduðuna iþaret eden Kaymakam Erkan, "Yarýþma Bitlis Valiliði, Tatvan Kaymakamlýðý, Tatvan Belediye Baþkanlýðý ile Tatvan Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn ev sahipliðinde gerçekleþtirilecektir. Ýlçemizde yapýlacak olan yarýþmanýn ilimizin ve ilçemizin tanýtýmýna önemli katkýlarý olacaktýr. Minikler, Yýldýzlar, Gençler ve Büyükler kategorilerinde, Geleneksel Düzenlemesiz ve Geleneksel Düzenlemeli Dallarda yapýlacak yarýþmaya ilimizi tem-

silen 4 ekip katýlacaktýr. Bu tür etkinliklerle ilçemizin güzelliklerini Türkiye'ye tanýtma fýrsatý buluyoruz. Her þey çok güzel geçti. Ýnþallah yarýþmalarda bu güzelliklerle sonuçlanacak. Bu tür organizasyonlarla yine Tatvan'ýn çok daha büyük organizasyonlara hazýr olduðunu göstermiþ olacaðýz. Ben tüm ekiplere yarýþmalarda baþarýlar diliyorum. Bu arada bu tür etkinlikler sosyal entegrasyona olumlu katkýlar yapýyor. Ben organizasyonda emeði geçen herkese teþekkür ediyorum" þeklinde konuþtu.


Ýç-Politika

29 NÝSAN 2013 PAZARTESÝ

9

Öcalan'dan kadýnlara mesaj

BDP Kadýn Meclisi'nin 2. Olaðan Kongresi'ne mesaj yollayan Abdullah Öcalan, "Kadýnlarýn çektiði acýlar en güzel yaþamý hak ettiriyor. Barýþ çabalarým onlarýn özlemlerine yanýttýr. Kadýn, insan haklarýnýn ve demokratikleþmenin teminatýdýr" dedi.

B

'Baþka analarýn yüreði yanmasýn'

A

masya'da karþýlaþtýðý Baþbakan Yardýmcýsý Bekir Bozdað'a çözüm sereci ile ilgili görüþlerini dile getiren þehit annesi konuþtu. Oðlu piyade onbaþý Hakan Taþan'ýn 1998 yýlýnda vatani görevini yaparken Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde mayýna basarak þehit düþtüðünü anlatan anne Taþan, "Oðlumun acýsýný hala yaþýyorum. Benim ciðerim yandý, baþka analarýn ciðeri yanmasýn. Terör bitsin. Analarýn yüreði bir daha yanmasýn, benim yüreðim yandý, baþka analarýn yüreði yanmasýn. Çözüm sürecini destekliyorum. Bu aralar þehitler gelmiyor seviniyoruz. Televizyonlarda þehit haberi görmeyince seviniyoruz. Nerede polis ve asker görsem oðlumun özlemiyle onlara sarýlýyorum. Benim ciðerim yandý sizin ananýzýn ciðeri yanmasýn. Ortalýk düzeldi, televizyonlarda anneler aðlamýyor, eðer böyle devam ederse daha memnun olacaðýz. Artýk bu kan dursun baþka analar aðlamasýn" dedi.

DP Kadýn Meclisi'nin 2. Olaðan Kongresi, Ahmet Taner Kýþlalý Spor Salonu'nda baþladý. Kongreye, DTK Eþbaþkaný Aysel Tuðluk ve BDP Eþbaþkaný Gültan Kýþanak'ýn yaný sýra çok sayýda kadýn partili katýldý. Kongrenin açýlýþýnda Divan oluþturulurken, Divan baþkanýnýn yaptýðý konuþmanýn ardýndan kongreye gönderilen mesajlar okundu. Kongrede Abdullah Öcalan'ýn gönderdiði mesaj da Kürtçe ve Türkçe okundu. Öcalan mesajýnda, kadýnlarýn kendi program, örgüt ve yaþam tarzýyla kendilerini yeniden gerçekleþtirmeleri ve bu temelde ilkeli yürümelerinin gereðine derinden inandýðýný belirterek, buna yaþamlarýný adamalarýna büyük saygý gösterdiðini kaydetti. Kadýnlarýn daha doðmadan erkeklerin karýlarý olmak yerine, halkýn, sevginin, güzelliðin kadýný olmalarý gerektiðine dikkat çeken Öcalan, mesajýnda þunlarý kaydetti:

Topraktan daha önemli "Barýþ dönemlerinde bu soylu erdemleri daha çok geliþtireceklerine, kölece baðýmlý deðil, özgürlüðün güzelce sürükleyici gücü olacaklarýna inanýyorum. Bu belki de 21. yüzyýlýn en sürükleyici devrimci çalýþmasý olacaktýr. Kadýnlara karþý olan duygularýmý sözlerle ifade edemem, hem kafamda hem de yaþamýmda

rak yapýn. Kadýn temelli çalýþma önemlidir. Kadýnlara Ortadoðu'da öncülük ediyorsunuz, ancak bu þekilde lider olursunuz. Kadýna saygý budur" þeklinde konuþtu.

'Kadýn özgür deðilse…'

bir arkadaþ olmaya çalýþtým. Düþüncemle, irademle arkadaþ olmayý doðru ortaya koydum. Kadýnlarýn örgütlenmesi en büyük umutlarýmdan birisini oluþturmaktadýr. Bu coðrafyanýn tarih ve toplum gerçeðinde baþlangýçta bir tanrýça kadar ileri olan kadýnýn, günümüzde tamamen unutulup mezara gömülmekten beter bir duruma getirilmesi benim için her zaman temel bir sorun olmuþtur. Bunun için büyük bir özgürlük mücadelesine giriþtim. Bu temelde kadýnla buluþmayý saðladým. Benim için kadýn özgürlüðü topraktan, kültürden daha önemlidir. Kadýnlara özgür bir yaþam yaratmak için uðraþtým, uðraþýyorum."

Biz vahþi erkekleri düzeltin' Kadýnlara "biz vahþi erkekleri düzeltin" çaðrýsýnda bulunan Öca-

lan, "Ýradeniz dýþýnda evliliklere izin vermemelisiniz. Kimsenin sizi mal gibi satmasýna izin vermemelisiniz. Sizin yeriniz sadece eviniz deðil. Siz her yerde olmalýsýnýz, söz sahibi olmalýsýnýz, her yerde kadýnlar konuþmalý. Kadýn özgürlükçüsü olmak lazým. Kadýna biçim vermeyi ahlaksýzlýk sayýyorum. Bütün yaþamý sosyal olarak ve estetik olarak siz belirleyeceksiniz. Ekonomik yaþamý, sosyal yaþamý, estetik yaþamý siz inþa edeceksiniz. Ve böylelikle biz vahþi erkekleri düzelteceksiniz. Yüce kadýnlar birliði önemlidir. Ortadoðu kültüründe bu var. Hititler'e Sümerler'e gidin, kendinize güveneceksiniz. Sabrýnýz var, emeðiniz var, çekiciliðiniz var. Çalýþmalarýnýzýn temeline özgür kadýn arayýþýný alýn. Umutlu olun, emek harcayýn. Ýnana-

Öcalan, kadýnýn özgürleþme mücadelesine Fransa'da öldürülen PKK'lý Sakine Cansýz'ý örnek göstererek, mesajýný þu cümlelerle bitirdi: "Sakine'nin hayatý örnektir. Kadýnýn özgürleþmesi Sakine'nin mücadelesidir. Sakine'nin hesabýný sormalý, açýða çýkarmalýsýnýz. Þehit kadýn kahramanlar var. Hepsi çok deðerliydi, hepsini saygý ile anýyorum. Kadýnlarýn çektiði acýlar en güzel yaþamý hak ettiriyor. Barýþ çabalarým onlarýn özlemlerine yanýttýr. Barýþ kadýnýn en çok serpileceði bir dönemdir. Sürekli yoðun barýþ militanlýðý yapýlmalý. Kadýnýn barýþ hareketine militan düzeyde katýlmasý önemlidir. Barýþ ve demokrasi hareketlerine ilgi gösterin, öncülük edin, barýþ kadýn iþidir. Barýþ ve demokrasiye öncülük ederseniz militan bir kiþilik yaratýrsýnýz. Kadýn insan haklarýnýn ve demokratikleþmenin teminatýdýr. Kadýn eksenli olmayan geliþmeler baþaramaz. Kadýný özgür olmayan bir halk özgür olamaz. Kadýn için sözümüz bitmedi."

Parti teþkilatýný kampa alýyor AK Parti, bakan ve milletvekillerinden sonra il ve ilçe baþkanlarý için de istiþare ve deðerlendirme toplantýsý düzenleyecek.

B

akan, milletvekili, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ve Kurucular Kurulu üyelerini, her yýl iki defa istiþare ve deðerlendirme toplantýsýnda bir araya getiren AK Parti'nin, bu yýl ilk kez il ve ilçe baþkanlarý için düzenleyeceði kamp bugün yapýlacak. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn açýlýþ konuþmasýyla baþlayacak kampta, bakanlar ve parti yöneticileri de il ve ilçe baþkanlarýna seslenecek. Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay, Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu ile Genel Baþkan Yardýmcýlarý Ekrem Erdem, Mustafa Þentop, Numan Kurtulmuþ ve Mehmet Ali Þahin toplantýda konuþma yapacak.

Seçim hazýrlýklarý ve çözüm süreci Seçim hazýrlýklarýnýn ele alýnacaðý kampta, yürütülen çözüm sürecindeki geliþmeler de deðerlendirilecek. Kýzýlcahamam'da düzenlenecek ve 81 il baþkaný ile 957 ilçe baþkanýnýn katýlacaðý kampta, seminerler de verilecek. Öte yandan, bakan, milletvekili, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) ve Kurucular Kurulu üyelerinin katýlacaðý "Ýstiþare ve Deðerlendirme Toplantýsý" da

3-5 Mayýs tarihlerinde yine Kýzýlcahamam'da yapýlacak. Yerel seçimler baþta olmak üzere, çözüm sürecinde gelinen nokta ve bundan sonra izlenecek yolun tartýþýlacaðý toplantýda, çeþitli konularda ilgililer sunumlar yapacak. Milletvekilleri de Baþbakan Erdoðan'a ve bakanlara, merak ettikleri konular hakkýnda soru sorabilecek ve deðerlendirmelerde bulunacak. Kamp, Baþbakan Erdoðan'ýn kapanýþ konuþmasýyla sona erecek.

Yýldýrým: Pazarlýk yaptýk bilmek imacýyla 10 yýldýr mücadele ettiklerini kaydeden Yýldýrým, makinelerin yakýlmasýna, çalýþanlarýn kaçýrýlmasýna raðmen pes etmeden yatýrýmlarý sürdürdüklerini ifade etti.

Tek devlet, tek vatan Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Yýldýrým, "Biz pazarlýk yaptýk evet. Tek devlet, tek vatan, tek ülke, tek bayrak pazarlýðý yaptýk. Bunun dýþýnda baþka pazarlýk yok" dedi.

U

laþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Yýldýrým, Ekonomi Muhabirleri Derneði (EMD) Ýzmir Þubesi üyeleriyle bir araya geldi. Bakan Yýldýrým, Türkiye'de huzurun saðlanmasý, birliðin beraberliðin oluþturulmasýnýn, bölgeler arasýnda yapýlacak yatýrýmlarýn dengeli olmasýyla baðlantýsýnýn bulunduðunu belirterek, terörden fazla etkilenen bölgelere yapýlan yatýrýmlarýn önemli bir kýsmýnýn bakanlýklarý tarafýndan gerçekleþtirildiðini söyledi. Bölgeye yatýrým götüre-

Türkiye'de huzur, barýþ döneminin baþladýðýný, artýk birlikteliðin, enerjinin gücünün Türkiye'nin geleceðine ayrýlacaðýný vurgulayan Bakan Yýldýrým, teröre harcanan kaynaklarla Türkiye'ye önemli yatýrýmlar yapýlabileceðini belirtti. Binali Yýldýrým, "Bunu, bence siyaset üstü düþünmek gerekiyor. Ýnþallah bu beladan kurtuluruz, kaynaklarýmýzý gelecek nesillere, ülkemizin geleceðine ayýrma þansýmýz olur. Bu sürece kuþkuyla bakanlar var. Þehit yakýnlarýný anlayabiliyoruz. Onlarýn duygusal davranmasý, tepki vermesi gayet insanidir. Sorumluluk sahibi olanlarýn, siyaset yapanlarýn duygusal davranmamasý gerekir. Ülkemizin geleceði için daha mutedil, daha sorumlu olmasý gerekir. Bize diyorlar 'ne pazarlýðý yaptýnýz ' Biz pazarlýk yaptýk evet. Tek devlet, tek vatan, tek ülke, tek bayrak pazarlýðý yaptýk. Bunun dýþýnda baþka pazarlýk yok" þeklinde konuþtu.


10

29 NÝSAN 2013 PAZARTESÝ

Ýç-DýþPolitika

Peþmergeler Kerkük çevresinde

Irak'ýn kuzeyinde statüsü tartýþmalý olan Kerkük kenti çevresine peþmergeler konuþlandý. Bu geliþmenin Þii ve Sünni gruplar arasýndaki gerilimi týrmandýrmasýndan endiþe ediliyor.

K

Ýtalya'yý sarsan saldýrý

uzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi, peþmergelerin Kerkük'te konuþlanma sebebini "terör gruplarýnýn olasý müdahalesini engelleme" olarak gösterdi. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Peþmerge Bakanlýðý Basýn Yayýn Genel Müdürü Halgurt Hikmet, ''Kerkük Valisi Necmettin Kerim ile yaptýðýmýz toplantýdan sonra teröristlerin içeri girmesini engellemek amacýyla ve bir kargaþanýn yaþanmamasý için peþmerge gücünün Kerkük'ün etrafýna konuþlandýrýlmasýný kararlaþtýrdýk. Peþmerge gücü Kerkük'ün etrafýna konuþlanmaya baþladý. Kerkük'ün içinin emniyetini Kerkük mahalli polisi saðlayacak, peþmerge içeri girmeyecek'' dedi.

Ý

talya saldýrý þoku yaþýyor. Enrico Letta baþkanlýðýnda kurulan yeni hükümet, Cumhurbaþkanlýðý Sarayý'nda yemin etti. Ancak yemin sýrasýnda Baþbakanlýk önünde silahlý bir saldýrý düzenlendi. Saldýrýda iki polis yaralandý. Polislerden birinin boynundan, diðerinin ise ayaðýndan yaralandýðý bildirildi. Boynundan yaralanan polisin durumunun aðýr olduðu öðrenildi. Olayý gerçekleþtiren saldýrgan, polis tarafýndan gözaltýna alýndý. Saldýrýnýn ardýndan bölge güvenlik çemberine alýndý. Saldýrýnýn neden gerçekleþtirildiði henüz bilinmiyor.

Baðdat'tan Kerkük'e heyet Irak Meclisi'nden bir heyet de, Kerkük ve çevresinde yaþanan þiddet olaylarýný incelemek üzere Kerkük'e gitti. Kerkük'ün Havice ilçesinde baþlayýp çevre bölgelere yayýlan ve 92 kiþinin ölümü, çok sayýda kiþinin yaralanmasýyla sonuçlanan þiddet olaylarýný incelemek amacýyla Kerkük'e giden heyette savunma Komisyonu, insan haklarý komisyonu ve emniyet komisyonu üyeleri bulunuyor. Irak'ýn Selahaddin vilayeti sýnýrlarý içinde bulunan ve Türkmen nüfusun çoðunlukta olduðu Tuzhurmatu ilçesinde Türkmenlere yönelik saldýrýlara bir yenisi daha eklendi. Irak ordusuna baðlý helikopterler Hasadarlý köyünde birçok eve roketle saldýrdý. Saldýrýlarda içinde 6 kiþinin bulunduðu bir ev büyük zarar gördü, evde bulunan 6 kiþi yaralandý.

Ýsrail Gazze'yi vurdu Ý

srail, topraklarýna düzenlenen roket saldýrýsý sonrasý Gazze Þeridi'ni vurdu. Saldýrýlarda can kaybý yaþanmadý. Ýsrail savaþ uçaklarý, Hamas'a ait bir silah deposuyla eðitim kampýný bombaladý. Refah'ta da Filistinli militanlara ait bir eðitim kampý hedef alýndý. Her iki saldýrýda da can kaybý olmadý. Ýsrail ayrýca bir

geçiþ noktasýný da kapattý. Gazze Þeridi'nden atýlan roketler, Ýsrail'in güneyinde açýk bir alana düþmüþtü. Roketler herhangi bir hasara yol açmamýþtý. Roket saldýrýsýnýn sorumluluðunu üstlenen olmadý. Son haftalarda Gazze'den Ýsrail'e yönelik roket saldýrýlarý giderek artmýþtý.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


Beylerbeyi Ýstanbul'a mutlu dönüyor 5-0

29 NÝSAN 2013 PAZARTESÝ

11

0-55

Spor Toto 3.Lig 33. hafta karþýlaþmasýnda Beylebeyispor, deplasmanda Diyarbakýrspor'u 5-0 maðlup etti. Maçýn karnesi

Maçtan Dakikalar

Stat: Atatürk Hakemler : Caner Ak xxx , Gökhan Osman Yamar xxx , Emrah ÖzTürk xxx Diyarbakýrspor : Ýbrahim xx , Bilal xx dk 55 Ali Yýldýrým x , Mehmet Kýzýl xx , Tuðay xx dk 66 Umut x , Ahmet Aras xxdk 64 Muhammed x , Abuzeyt xx , Serdar xx , Ömer xx , Bayram xx , Necat xx , Furkan xx Beylerbeyispor : Alptekin xxx dk 57 Yaðýzcan x , Samet xxx , Erhan xx , Recep xx dk : 68 Hýfsullah x , Metehan xx , Kerem xxx, Alper xxx , Hakký xxx , Orkun xxx , Anýl xxx , Mehmet Murat xxx dk : 54 Aykut x Goller : dk : 7 Hakký , dk : 19 Mehmet , dk : 45 Anýl , dk :50 Orkun Pen, dk : 60 Aykut Beylerbeyispor Atatürk Stadýnda oynanan maçta Beylerbeyispor'un gollerini 7. dakikada Hakký, 19. dk Mehmet, 45. dk Anýl , 50. dk Orkun (Penaltýdan) ve 60. dakikada Aykut kaydetti.

7. dakikada Erhan'ýn saðdan ortasýna ceza sahasý içinde iyi yükselen Hakký, kafa vuruþuyla topu aðlara gönderdi. 0-1 15. dakikada Mehmet Kýzýl'ýn pasýyla ceza sahasý içinde topla buluþan Ahmet Aras'ýn yerden vuruþunda meþin yuvarlak yandan auta gitti. 19. dakikada Recep, Anýl'ýn pasýyla saðdan ceza sahasýna girdi. Bu oyuncunun yerden ortasýnda kaleciyi geçen topu Mehmet düzgün bir vuruþla aðlarla buluþturdu: 0-2 21. dakikada Necat'ýn sað taraftan ortasýna ceza sahasý içinde Serdar kafayla vurdu. Top, kaleci Alptekin'de kaldý. 27. dakikada Mehmet Kýzýl'ýn pasýnda ceza saha içinde topla buluþan Abuzeyt'in sert vuruþunda meþin yuvarlak yandan oyun alanýný terk etti. 30. dakikada Beylerbeyispor ataðýnda Hakkýn'ýn ceza alaný dýþýndan sert þutunda, top kale yakýnýndan auta gitti. 45. dakikada Kerem'in sað kanattan ceza alanýna yaptýðý ortaya iyi yükselen Anýl , þýk bir kafa vuruþuyla meþin yuvarlaðý Ýbrahimi'nýn yanýndan aðlara gönderdi: 0-3 Karþýlaþmanýn ilk yarýsý Beylerbeyi'nýn 0-3'lük üstünlüðüyle sona erdi. 50. dakikada Beylerbeyispor Hakký ile serbest vuruþ kullandý. Hakem Caner Ak, topun Diyarbakýrspor'lu Abuzeyt'in eline çarptýðý gerekçesiyle penaltý noktasýný gösterdi. Penaltý atýþýný kullanan Orkun, meþin yuvarlaðý aðlarla buluþturdu: 0 - 4 60. dakikada sað kanattan geliþen atakta Recep, topu ceza alanýnda Aykut ile buluþturdu. Bu futbolcunun bekletmeden vuruþunda top aðlara gitti: 0-5. Karþýlaþma Beylerbeyispor'un 5-0 üstünlüðü ile sona erdi. Taþkýn CÝVELEK

Özyazanlar : Garip goller yiyoruz S

Yolspor Bal Liginde

D

iyarbakýr'ý gelecek sezon BAL'da temsil edecek 3.takým Yolspor takýmý oldu. Bismil Belediyespor-Yolspor arasýnda oynanan karþýlaþmada Yolspor rakibi Bismil Belediyespor'u 95+1 de 1- 0 yendi. Seyrantepe Sentetik Çim sahada oynan karþýlaþmada spor severler maça büyük ilgi gösterdi. BAL 2.Grup'ta sezonu 53 puanla 3.sýrada tamamlayan Bismil Belediyespor, geçen sezon Baðlar

Belediyespor'u baraj maçýnda penaltýlarla eleyerek geldiði bu lige devam etmek isterken, Süper Amatör Küme'de oynadýðý 22 maçýn tamamýný kazanarak Diyarbakýr amatör futbol tarihinde bu alanda bir ilki baþararak ilk kez BAL'liðine çýktý. 'DÝYARBAKIR'A YAKIÞANI YAPTILAR' Zorlu mücadele öncesinde her iki takým da dostluk mesajý verdiler. Spor kamuoyuna Diyarbakýr'a yakýþan görüntüler sergilediler. Taþkýn Civelek

Spor Toto 3.Lig 1.Grup Takýmlar

por Toto 3. Ligin'de deplasmanda Kýrýkhanspor'a 1-0 maðlup olan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'un Teknik Direktörü Turhan Özyazanlar, uzun süredir garip goller yiyip, maðlup olduklarýný söyledi. Turhan Özyazanlar, yaptýðý açýklamada, karþýlaþmaya zor olacaðý düþüncesiyle hazýrlandýklarýný ifade ederek, "Maçýn zor ve 3 ihtimalli bir maç olacaðýný belirtmiþtim. Uzun süredir þansýmýzýn olmadýðýný ve garip goller yiyip maðlup olduðumuzu söyleyebilirim" dedi. Özyazanlar, "Müsabaka boyunca gösterilen gayret ve mücadeleden memnunum. Rakibimizin tek bir þutu var ve galip geldi. Tebrik ediyorum" ifadesini kullandý. Özyazanlar, "Bundan sonraki müsabakalar daha da önem kazandý. Umarým bundan sonraki müsabakalarýn kazanç yüzdesini yükseltiriz." þeklinde konuþtu.

Spor Toto 3.Lig 3.Grup Takýmlar

Þanlýurfa beraberliðe sevindi P

TT 1.lide mücadele eden Þanlýurfaspor deplasmanda oynadýðý Denizlisporla 1-1 berabere kalarak sahadan 1 puanla ayrýldý. Þanlýurfaspor Teknik Direktörü Raþit Çetiner ise, ligin sonu yaklaþtýkça oynanan maçlarda heyecanýn arttýðýný dile getirerek "Futbolcularýmýzýn yükselen performanslarýyla 4 haftadýr iyi futbol sergiliyor. Bugün de genelde iyi futbol oynadýk. Her iki takýmýn futbolcularýný tebrik ediyorum, sýcak havada güzel futbol oynadýlar. Bir puanla çok rahatladýk. Bundan sonra önümüzdeki yýlýn planlamasýný yapacaðýz" diye konuþtu.


12

Lider boyun eðdi 29 NÝSAN 2013 PAZARTESÝ

Maçýn karnesi

Stat : Kýrýkhan Hakemler : Hüseyin AltýnTaþ xxx , muzaffer Kaþýkçý xxx , Cemalletin Gündoðdular xxx Kýrýkhanspor : Ömer xxx , Ümit x , Emrah xx , Volkan xxx , Münür xxx , Özkan xxx , Göksel xxx , Özgür xxx , Mustafa xxx , Tayfur xxx dk : 63Oðuz x , Doðancan xxx , Diyarbakýr BB.Spor : Savaþ xx , Kamil xx , Ercüment xx , Yusuf Yaðmur xx , Hüsnü xx , Sercan xx , Serdar xx , Nedim xx , Erhan xx , Emrah xx , Ömer xx Goller : dk : 52 Tayfur Kýrýkhanspor Sarý Kart : dk : 62 Tayfur , dk : 66 Münür Kýrýkhanspor dk 6 Yusuf Yaðmur , dk : 47 Hüsnü dk : 57 Sercan Diyarbakýr BB Spor Kýrmýzý Kart : dk 15 Ümit Kýrýkhanspor

Maçtan Dakikalar

8. 11

dakikada orta alanda aldýðý topla ceza alanýna giren Tayfur'un sol çaprazdan vuruþunda, meþin yuvarlak kalecide kaldý. . dakikada geliþen Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor ataðýnda, Sercan'ýn sað kanattan ortasýnda topla buluþan Nedim'in vuruþunda, top az farkla yandan dýþarý çýktý. . dakikada, Kýrýkhansporlu oyuncu Ümit rakibine sert girince Hakem Hüseyin Altýntaþ tarafýndan kýrmýzý kartla oyun dýþýna gönderdi. . dakikada Nedim , rakip yarý alanda buluþtuðu topu sol taraftan ceza alanýna hareketlenen Sercan'a gönderdi. Kaleci Ömer, tehlikeyi zamanýnda sezerek kalesini terk etti ve Sercan'dan önce meþin yuvarlaðýn sahibi oldu.

15 29

Spor Toto 3.Lig 33. hafta maçýnda Kýrýkhanspor, Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'u 1-0 yendi. Kýrýkhan ilçe Stadý'nda oynanan maçta Kýrýkhanspor'un golünü 52. dakikada Tayfur kaydetti.

31

. dakikada Yusuf Yaðmur'un sol kanattan ortasýna Sercan penaltý noktasý üzerinde kafa vuruþunu yaptý ancak top az yandan farkla auta çýktý. Kalan sürede önemli gol pozisyonu yaþanmadý ve karþýlaþmanýn ilk yarýsý 0-0 sona erdi. . dakikada Volkan'ýn sað kanattan ceza sahasý içine ortaladýðý topa ön direkte Göksel'in kafa vuruþunda, meþin yuvarlak üstten auta gitti. . dakikada Kýrýkhanspor'un golü geldi. Özgür'ün soldan ortasýnda Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor savunmasýnýn uzaklaþtýramadýðý top, yükseklik kazanarak ceza alanýna düþtü. Kale sahasý gerisinden Tayfur'un kafayla yaptýðý aþýrtma vuruþta meþin yuvarlak aðlarla buluþtu: 1-0. Karþýlaþma Kýrýkhanspor un 1-0 üstünlüðüyle sona erdi.

47 52

Diyar’da yenilgi üzüntüsü Diyarbakýrspor : 0 Beylerbeyi : 5

„ Sayfa 11’de

1-00

29.04.2013 Gazete Sayfaları  

29.04.2013 Gazete Sayfaları

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you