Page 1

CMYK

Kumasýna böbreðini verdi Y

aklaþýk 11 yýldýr diyaliz hastasý olan ve hastalýðýnýn ilerlemesi nedeniyle hayati tehlikesi bulunan Haným Mamuk'a, 22 yýldýr ayný evi paylaþtýðý kumasý Hatun Nergiz'in böbreði nakledildi. Mamuk, kumasýnýn verdiði böbrek sayesinde saðlýðýna kavuþtu. Sayfa 3'te

Kentte hizmete talibiz A K Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Aydýn Altaç, 15 yýldýr yerel iktidarýn Diyarbakýr'a hizmet üretemediðini söyledi ve ekledi: Kentte yaþanan sýkýntýlarý ortadan kaldýrmaya talibiz. 10'da

Fis Köyü'nde gövde gösterisi P

KK'nýn 35'inci kuruluþ yýldönümü, Diyarbakýr'ýn Lice Ýlçesi Fis Köyü'nde BDP'liler tarafýndan kutlandý. Fis Köyü'nde PKK'nýn kurulduðu eve Öcalan, Mazlum Doðan ile Paris'te öldürülen Sakine Cansýz, Fidan Doðan ve Leyla Þaylemez'in fotoðraflarý asýldý. 5'te

Erkek terörü önlenemiyor www.diyarbakirolay.com.tr

PERÞEMBE 28 KASIM 2013

Fiyatý : 30 KR

'Aslýnda biz evlerde en sevdiðimiz kiþiler olan aðabeyimiz, eþimiz ve babamýz tarafýndan katlediliyoruz' diyen kadýn kuruluþlarý, kadýn cinayetleri konusunda önlem alýnmasýný istiyor. Eðitim ve ekonomi Ev Eksenli Çalýþan Kadýnlar ve Sosyal Haklar Derneði (EVÇAD) Yönetim Kurulu Baþkaný Aycan Cankurt Güven, "Kadýnlar sadece eþlerinden, babalarýndan deðil, çocuðundan da þiddet görebiliyor. Evlattan gelen þiddet de var maalesef. Kadýnlara yönelik þiddet acý vericidir. Eðitimsizlik ve ekonomik nedenler kadýnlara yönelik þiddetin boyutunu artýrýyor" dedi.

Diyarbakýr'a Diyarbakýr'a büyük büyük yatýrým yatýrým

Savunmasýz varlýk Diyarbakýr Ýþ Kadýnlarý Derneði (DÝKAD) Baþkaný Esra Aksu ise, "Diyarbakýr gibi illerde çalýþma oraný çok düþük. Ýhtiyaçlar da gün geçtikçe çoðalýyor. Bunlarý karþýlamak için para lazým. Olmayýnca insanlar gerginleþiyor. Gerginlik savunmasýz bir varlýk gibi görünen kadýna yansýyor. Eðitimsizlik ve ekonomik yoksunluk kadýna þiddet olarak dönüyor'' þeklinde konuþtu. 7'de

Ýzmirli sanayiciler Diyarbakýr'da „ 4’te

Askeri yargý istemiyoruz

ýrnak'ýn Uludere ilçesinde 34 sivilin hayatýný kaybettiði olayýn 700. gününde ölenlerin yakýnlarý, "Askeri yargý istemiyoruz" adý altýnda bir imza kampanyasý baþlattý. 4'te

Ý

Diyarbakýr'da esrarengiz olay D

iyarbakýr'da bir kiþi, yangýn çýkan aracýn arka koltuðunda ölü bulundu. Aracýn arka koltuðunda bulunan cesedin, Diyarbakýr Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði'nde görevli sicil müdürüne ait olduðu tespit edildi. 3'te

Yatýrýmcýlar Batman'da toplanýyor D

OGÜNSÝFED Baþkaný Þah Ýsmail Bedirhanoðlu, yarýn (bugün) Batman'da yapýlacak toplantýda somut yatýrým kararlarýnýn alýnacaðýný belirtti. 7'de

CMYK

Þ

skur Tekstil Enerji Ticaret ve Sanayi Anonim Þirketi, çözüm sürecine destek vermek için Diyarbakýr'da kentin en büyük özel sektör yatýrýmýný gerçekleþtiriyor. Diyarbakýr Organize Sanayi Bölgesi'nin birinci etabýnda tahsis edilen 60 bin metrekare alanda 100 milyon lira bütçe ile iplik fabrikasýnýn yapýmýna baþlandý. 6'da

Gücümüz halk iradesidir B DP Eþ Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, en büyük güçlerinin halkýn iradesi olduðunu söyledi ve ekledi: Bugün Kürt halký kendi topraklarýnda dik yürüyorsa bu mücadelenin sayesindedir. 4'te

Zümrüt'e hakaret cezasý B

DP Diyarbakýr Ýl Baþkaný Zübeyde Zümrüt, Diyarbakýr eski Valisi Mustafa Toprak'a hakaret ettiði gerekçesiyle 1 yýl hapis cezasýna çarptýrýldý. 7'de

19 yýl sonra ilk

Dershanelerin kapatýlmasýna destek

'Dershanelerin kapatýlmasý' tartýþmalarýna dershane öðretmenleri de dahil oldu. Öðretmenler, dershanelerin kapatýlmasý durumunda Milli Eðitim Bakanlýðý'na (MEB) baðlý okullarda eðitim kalitesinin artacaðý görüþünde birleþti. 8'de

„ 3’te


2

28 KASIM 2013 PERÞEMBE

REKLAM


2 bin öðrenciye giyim yardýmý

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB), Batman'da yoksun 2 bin öðrenciye giyim yardýmýnda bulundu. Batman Ticaret ve Sanayi Odasý (BATSO) tarafýndan tedarik edilen yardýmlarýn daðýtýmýna Hürriyet Ýlkokulu'nda baþlandý. BATSO Baþkaný A.Kadir Demir, merkez, ilçe ve köylerinde daha önceden tespit edilerek eðitim gören 2 bin ihtiyaç sahibi öðrenciye kýþlýk giyim yardýmýnda bulunduklarýný belirtti. Demir, "Biz bu yýl TOBB tarafýndan odamýza gönderilen bütçeyi, Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü ile iþbirliðine giderek merkez, ilçe ve köylerdeki ilkokullarda öðrenim gören öðrencilere kýþlýk giyim desteði olarak paylaþtýrdýk" dedi. AA

Kumasýna böbreðini verdi 28 KASIM 2013 PERÞEMBE

Diyarbakýr'da diyaliz hastasý olan Haným Mamuk (48), kumasý Hatun Nergiz'in (41) kendisine verdiði böbrek sayesinde saðlýðýna kavuþtu.

Y

aklaþýk 11 yýldýr diyaliz hastasý olan ve hastalýðýnýn ilerlemesi nedeniyle hayati tehlikesi bulunan Haným Mamuk'a, 22 yýldýr ayný evi paylaþtýðý kumasý Hatun Nergiz'in böbreði nakledildi. 6 çocuk annesi Haným Mamuk, hastalýðý nedeniyle yýllardýr büyük acý çektiðini ifade ederek, 11 yýldýr diyaliz hastasý olduðunu söyledi. Mamuk, kumasý Nergiz'in böbreðini verme teklifi karþýsýnda ilk anda çok duygulandýðýný ancak çocuklara baktýðý için kumasýnýn teklifini baþta kabul etmediðini belirtti. Ardýndan kumasýnýn ýsrarla nakil teklifi yaptýðýný anlatan Mamuk, "Durumum kötüleþince kabul ettim. 22 yýldýr kardeþ gibi yaþýyorduk. Eþim de ayrým yapmadan bize bakýyordu. Kumamdan Allah razý olsun, hayatýmý kurtardý. Ona sonsuza kadar minnet duyacaðým. Çünkü benim hayatýmý kurtardý. Kardeþlerim deðil kumam hayatýmý kurtardý. Onu çok seviyorum"

diye konuþtu.

dedi.

'Çok acý çekiyordu'

'Etik kuruldan izin aldýk'

Hatun Nergiz ise 22 yýl önce Enver Mamuk ile evlenirken Haným Mamuk'un kendisine sýkýntý çýkarmadýðýný dile getirerek, þöyle konuþtu: "Onun üzerine kuma olarak gelmiþtim ama o beni sýkýntý çýkarmadan kabul etti. Ben de vicdanen rahatlamak için ona böbreðimi vermeye karar verdim. Ancak baþta 'Bana ve çocuklara sen bakýyorsun' diyerek, nakli kabul etmedi. Ben de caný gönülden verdiðimi ve hayýr iþlememe mani olmamasýný istedim. O da bunun üzerine kabul etti. Ailem de kararýmý saygýyla karþýladý. Çok acý çekiyordu, bu nedenle böbreðimi verdim." Enver Mamuk ise 22 yýldýr 2 eþiyle ayný evde mutlu bir þekilde yaþadýðýný belirterek, "Her þeyimizi paylaþarak yaþýyorduk, bundan sonra daha mutlu þekilde yaþayacaðýz. Herkesin böbrek nakline ihtiyaç duyanlara yardým etmesini istiyoruz"

Organ Nakli Merkezi Müdürü Doç. Dr. Ramazan Danýþ, merkez olarak çalýþmalarýný çok hassas þekilde yürüttüklerini söyledi. Kumanýn baþvurusu üzerine onay almak amacýyla etik kuruluna baþvurduklarýný anlatan Danýþ, kurulun onayýnýn ardýndan nakli gerçekleþtirdiklerini kaydetti. Türkiye'de kronik böbrek hastalýðýnýn giderek arttýðýný, 60 bin hastanýn diyaliz tedavisi gördüðünü ifade eden Danýþ, þöyle konuþtu: "Türkiye'de 20 bin 822 hasta acil böbrek nakli için sýrada bekliyor. Türkiye'de böbrek nakillerinde beyin ölümü esnasýnda baðýþ çok iyi durumda deðil. Genelde böbrek nakilleri canlýdan canlýya yapýlýyor. Haným Mamuk 11 yýldýr diyaliz hastasýydý. Durumu kötüleþiyordu. Haným Mamuk'un iki kolunun damar yolu kalmamýþtý, en son bacaktan takýlan kataterle diyalizini yapýyor-

Batman'da bombalý gece

B

atman'da iki ayrý noktaya parça tesirli bombalý saldýrýda düzenlendi. Öðrenci yurdu ve notere ayný anda düzenlenen bombalý saldýrýda ölen yada yaralanan olmadý. Saat 22:30 sýralarýnda Cumhuriyet Mahallesi'nde kimlikleri henüz belirlenemeyen ve iki kiþi olduklarý iddia edilen saldýrganlar, Bahçelievler Erkek Öðrenci Yurdu'na ve 6. Noter'e parça tesirli bomba atýlar. Eþ zamanlý düzenlenen saldýrýlarda ölen ya da yaralanan olmazken, 150 öðrencinin kaldýðý erkek öðrenci yurdunda maddi hasar meydana

duk. O da týkansaydý Haným Mamuk hayatýný kaybedebilirdi. Kuma nakli bizi duygulandýrdý, kumanýn bu duyarlýlýðý bizi sevindirdi. Çünkü nakiller genelde aile fertleri arasýn-

da yapýlýyor. Geçen yýl açýlan merkezimizde bugüne kadar 24 nakil yaptýk. Kumadan kumaya nakil Türkiye'de ilk kez gerçekleþiyor." AA

Flamingolar Van'ý terk etmedi H

geldi. Panikle dýþarý çýkan erkek öðrenci yurdunun öðrenci ve görevlileri polisi aradý. Olay yerine gelen çok sayýda polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldýktan sonra çevrede inceleme yaptý. Ýki kiþi olduklarý iddia edilen saldýrganlarýn kimlik tespiti ve yakalama çalýþmalarý için polis geniþ çaplý soruþturma baþlattý. ÝHA

er yýl belirli dönemlerde Van Gölü havzasýndaki sulak alanlarda konaklayan flamingolar, renkli görüntüleri ile doðaseverlere görsel þölen sunuyor. Havalarýn ýsýnmasýyla her yýl Van Gölü ve Erçek Gölü havzasýndaki sulak alanlarý mesken tutan binlerce flamingo, havalarýn sýcak gitmesinden dolayý Van'ý terk etmedi. Sayýsýz kuþ türüne ev sahipliði yapan Erçek Gölü havzasýnda bulunan flamingolar, kuþ severler tarafýndan da yoðun ilgi görüyor. Yüzüncü Yýl Üniversitesi YYÜ Yaban Hayvanlarý Koruma, Rehabilitasyon, Uygulama ve Araþtýrma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Lokman Aslan, sulak alanlarda göçmen kuþlar geldikten sonra araþtýrma yaptýklarýný söyledi. Ayný zamanda göçmen kuþlarýn burayý terk ettiði zaman da yaralý bir hayvanýn olup olamadýðýný araþtýrdýklarýný ifade eden Aslan, "Bu sene diðer senelere farklý olarak hava sýcaklýðýnýn mevsim normallerinin üzerinde olmasýndan dolayý flamingolar göçünü bir ay gibi ertelediler. Geçen sene Ekim'in sonlarýnda, Kasým ayýnýn baþlarýnda burayý terk ederken, þu an Kasým'ýn sonlarýna gelmemize raðmen flamingolar gayet iyi þekilde yaþamlarýný sürdürmekte. Bugün yaptýðýmýz araþtýrmalarda her hangi olumsuz bir duruma rastlamadýk. Havalar böyle devam ederse misafir-

Diyarbakýr'da esrarengiz olay D

iyarbakýr'da bir kiþi, yangýn çýkan aracýn arka koltuðunda ölü bulundu. Aracýn arka koltuðunda bulunan cesedin, Diyarbakýr Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði'nde görevli sicil müdürüne ait olduðu tespit edildi. Bir ihbar üzerine Yeniþehir ilçesi Saraykapý semtine giden polis ekipleri, Hazreti Süleyman Camisi yakýnýnda bir aracýn yandýðýný gördü. Alevler, olay yerine çaðrýlan itfaiye ekipleri tarafýndan kýsa sürede söndürüldü. Ekipler, soðutma çalýþmasý sýrasýnda aracýn arka koltuðunda bir kiþinin yanarak öldüðünü belirledi. Cesedin, Diyarbakýr Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði'nde (DESOB) sicil müdürü olarak görev yapan Nurettin Gülsüm'e ait olduðu tespit edildi. Gülsüm'den, iþ yerinden saat 16.00'da ayrýlmasýnýn ardýndan haber alýnamadýðý öðrenildi. Ceset, otopsi yapýlmak üzere Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi. AA

lerimiz uzun bir süre daha burada kalacaklarý gözüküyor. Flamingolar geldiðinde baharýn habercisi, gittiklerinde ise kýþýn haberini vermektedir. Erçek Gölü ve Akgöl çevresinde olumsuz her hangi bir etkiye, yaralý bir hayvana da rastlanmamýþtýr" dedi. ÝHA

19 yýl aradan sonra düðün yapýldý H

akkari merkeze baðlý Çetintaþ Köyü'nde 19 yýl aradan sonra ilk defa bir düðün töreni yapýldý. Þehirden 35 kilometre uzaklýkta bulunan Çetintaþ Köyü, 1994 yýlýnda güvenlik gerekçesi ile boþaltýlmýþtý. 2000 yýlýnda 10 ailenin geri dönüþ yaptýðý köy, 19 yýl aradan sonra bir düðün törenine ev sahipliði yaptý. Sinem Kaya ile Yaþar Demir çiftinin 2 gün 2 gece süren düðün törenine yüzlerce davetli katýldý. Gelin tarafý olan Kaya ailesi

ise, 19 yýl aradan sonra kendi köylerinde düðün yapmanýn mutluluðunu yaþadýklarýný belirterek, barýþ süreci ile birlikte bölgenin her geçen gün daha da huzura kavuþtuðunu ifade ettiler. Kaya ailesi, "Bölgedeki olaylardan dolayý, 70 hanelik olan köyümüz 1994 yýlýnda güvenlik gerekçesi ile boþaltýldý. 2000 yýlýnda ise 10 hane geri dönüþ yaptý. Uzun aradan sonra burada ilk düðünü yapmanýn mutluluðu ve sevincini yaþadýk" dediler. ÝHA

Diyarbakýr'da 4 kapkaççý tutuklandý

D

iyarbakýr'da 9 ayrý yankesicilik, kapkaç ve yaðma olaylarýný gerçekleþtirdikleri iddiasýyla gözaltýna alýnan 7 kiþiden 4'ü sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandý. Haklarýnda hapis cezasý bulunan 6 kiþi de yakalanarak cezaevine gönderildi. Ýl Emniyet Müdürlüðü'nden alýnan bilgiye göre, Asayiþ Þube Müdürlüðü Yankesicilik ve Dolandýrýcýlýk Büro Amirliði ekiplerince son bir hafta içerisinde yürütülen çalýþmalarda 9 ayrý yankesicilik, kapkaç ve yaðma suçunu iþledikleri gerekçesi ile 7 ki-

þi gözaltýna alýndý. Emniyetteki iþlemlerinin ardýndan adli makamlara sevk edilen 7 kiþiden 4'ü tutuklandý. Asayiþ Þube Müdürlüðü Aranan Þahýslar Büro Amirliði ekiplerince çeþitli suçlardan aranan ve kesinleþmiþ hapis cezalarý bulunan þahýslarýn yakalanmasý amacýyla yürütülen çalýþmalarda da haklarýnda hapis cezasý bulunan 6 kiþi yakalandý. Emniyetteki iþlemlerin ardýndan adli mercilere sevk edilen 6 kiþi tutuklanarak cezaevine teslim edildi. AA


4

Gündem

28 KASIM 2013 PERÞEMBE

Demirtaþ: Gücümüz halk iradesidir

BDP Eþ Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, en büyük güçlerinin halkýn iradesi olduðunu söyledi ve ekledi: Bugün Kürt halký kendi topraklarýnda dik yürüyorsa bu mücadelenin sayesindedir. V

'Askeri yargý istemiyoruz' Þ

ýrnak'ýn Uludere ilçesinde 34 sivilin hayatýný kaybettiði olayýn 700. gününde ölenlerin yakýnlarý, "Askeri yargý istemiyoruz" adý altýnda bir imza kampanyasý baþlattý. Þýrnak Cumhuriyet Meydaný'nda Ýbrahim Yaylalý, Meral Geylani ve Uludereli aileler tarafýndan açýlan imza kampanyasý standý 1 hafta boyunca açýk olacak. Standýn açýlýþýnda düzenlenen basýn açýklamasýna ölen sivillerin aileleri, Ýbrahim Yaylalý ile Meral Geylani, BDP Ýl Baþkaný Baki Katar, ÝHD üyeleri ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Aileler adýna basýn açýklamasýný okuyan Ýbrahim Yaylalý, "Roboski katliamýnda 100 haftayý yani 700 günü doldurduk. 1 Eylül Dünya Barýþ Günü'nde Roboski'de baþlattýðýmýz 'Roboski'de askeri yargý istemiyoruz' imza kampanyasýný yürütmek üzere bu hafta Þýrnak'ta bulunuyoruz. Genel anlamýyla 30 yýllýk savaþla geçen bir dönemi ele aldýðýmýzda, Botan halkýnýn payýna çok büyük katliamlar düþtüðünü biliyoruz. Katliamlar ile yüzleþilmedikçe, katliamlar açýða çýkarýlmadýkça bu zihniyet deþifre edilip mahkum edilmedikçe katliamlar sürer gider" dedi. Açýklamanýn ardýndan katýlýmcýlar imza kampanyasýna destek verdi. Grup daha sonra daðýldý. ÝHA

Zayi ilanlarý

D.Ü. Meslek Yüksek okulu Makine ve Metal teknolojileri bölümünden almýþ olduðum öðrenci kimliðimi kaybettim.Hükümsüzdür Davut Yetiþkin

28 KASIM 2013 PERÞEMBE YIL: 13 SAYI: 4456 Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk Rek. Eðt. San. Tic. Ltd. Þti Adýna Tüzel Kiþi Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: ZEKÝSAN Matbaa Kýrtasiye Adres: M.Akif Ersoy Cad. Et Balýk Kurumu Yaný Kaya 3 Apt altý Yeniþehir/Diyarbakýr Tel: 0 412 2267179 e-posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

an Belediyesi tarafýndan düzenlenen temel atma ve toplu açýlýþ törenlerine katýlmak üzere kente giden Selahattin Demirtaþ, ilk olarak Van Belediyesi Kadýn Yaþam Merkezi'nin açýlýþýný yaptý. Buradan mahalle arasýndaki asfaltsýz yoldan yürüyerek yapýmý devam eden büyükþehir belediye binasý inþaatýna giden Selahattin Demirtaþ, müteahhit firma yetkililerinden bilgi aldýktan sonra parti otobüsüyle temel atma ve toplu açýlýþlarýn yapýlacaðý Kültür Sanat Merkezi'ne geçti. Halk oyunlarý gösterisi ve belediye çalýþmalarýnýn sinevizyon eþliðinde anlatýlmasýnýn ardýndan kürsüye çýkan Selahattin Demirtaþ, hizmetlerin kalýcý ve hayýrlý olmasýný diledi. Yaþanan yýkýcý depremlere deðinen Selahattin Demirtaþ, "Depremden bu yana Van'daki bütün baþarýlar halkýmýzýn eseridir. Van'da taþ taþ üstüne koyan, Van'ýn kadýnlarý, gençleridir. Belediyemiz eksiklikten ve yetmezliklerden sorumludur. Baþarýlar sizlerin eseridir. Öncelikle sizleri kutluyorum. Zorluk içinde çok büyük siyasi çalýþmalar yaptýnýz. Depremden sonra çýkan felaketin izlerinin silinmesi için mücadele ettiniz. Daha karanlýkta kalan maðdurlar var. Bütün bunlarý el birliðiyle ortadan kaldýracaðýz. En büyük gücü-

müz, halkýmýzýn iradesidir. Bugün Kürt halký kendi topraklarýnda dik yürüyorsa, tarihinden utanmýyorsa bu mücadelenin sayesindedir. Bu deðerleri oluþturan herkesi saygýyla selamlýyorum. 15 yýldýr Ýmralý'da mücadele eden Sayýn Öcalan'a teþekkür ediyoruz" diye konuþtu. Bu daha baþlangýç' Bir yandan özgürlük ve barýþ mücadelesini sürdürürken bir yandan da halkýn temel sorunlarýný çözeceklerini ifade eden Demirtaþ, "Bugünkü hizmetler bunun göster-

gesidir. Önümüzdeki yerel seçimlerde Van halký iradesini gösterecek ve inanýyorum ki Van'da BDP'li olmayan hiçbir belediye kalmayacaktýr. Þimdi Van'ýn kadýn belediye baþkanlarý, belediyeciliðin en önemli göstergesini sunacaklar. Kadýn belediye baþkaný adaylarýmýzý sonuna kadar destekleyeceðiz. Þimdiden hepimizin yolu açýk olsun. Emeði geçen herkese ve belediye baþkanýmýz ve ekibimize teþekkür ederiz. Hizmetlerin Van halkýna hayýrlý olmasýný diliyorum. Bu daha baþlangýçtýr. Van için

inþallah daha büyük hizmetler gerçekleþtirilecektir" ifadelerini kullandý. Yapýlan konuþmanýn ardýndan, Van Belediye Baþkaný Bekir Kaya ve milletvekilleri Aysel Tuðluk ve Özdal Üçer ile birlikte kurdeleyi kesen Demirtaþ, ardýndan Aðrý'nýn Doðubayazýt ilçesine geçti. PKK bayraklarý ve Abdullah Öcalan posterlerinin açýldýðý temel atma ve toplu açýlýþ törenine Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Van Ýl Baþkaný Cemal Þen'in hem katýlmasý hem de çelenk göndermesi dikkat çekti. ÝHA

Ýzmirli sanayiciler Diyarbakýr'da

Vali Mustafa Cahit Kýraç, Diyarbakýr Giriþimci Ýþ Adamlarý Derneði (DÝGÝAD) Baþkaný Alaaddin Korkutata'nýn misafiri olarak Ýzmir'den gelen iþadamlarýný ve sanayicilerini makamýnda kabul etti.

Ý

zmir'den gelen heyeti Valilik binasý önünde karþýlayan Vali Kýraç, misafirleriyle bir süre makamýnda görüþtü. Vali Kýraç, Ýzmir'in iþadamlarýný ve sanayicilerini Diyarbakýr'da görmekten duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Vali Kýraç, Diyarbakýr'ýn 130 asýrdan beri akan bir nehir ve 33 medeniyete de ev sahipliði yaptýðýný söyledi. Konuþmasýnda buðdayýn anavatanýnýn Diyarbakýr olduðunu belirten Vali Kýraç, "Diyarbakýr 12 bin yýllýk kadim bir kenttir. Peygamber Efendimizin vefatýndan 7 yýl sonra Ýslamiyet ile tanýþan ilk Anadolu þehridir. Cahit Sýtký Tarancý, Ziya Gökalp, Sezai Karakoç bölgenin yetiþtirdiði önemli þahsiyetlerden birkaçýdýr. Diyarbakýr'ýmýz, kadim kentler denildiðinde ilk akla gelen þehirlerdendir. Bu þehir anýldýðýnda kültür varlýklarýyla, tarihiyle anýlýr. Diyarbakýr'da yapýlan çalýþmalarla Diyarbakýr bir kültür þehri, bir tarih þehri, bir edebiyat þehri, bir þiir þehri olmasýnýn yanýnda, geliþmesini hýzlý adýmlarla tamamlayan bir sanayi þehri, bir turizm þehri, bir hizmetler þehri olma yolunda ilerlemektedir. Bizler de bu konuda hassasiyetle

ki bu yatýrýmlarý sürdüreceðiz." Yatýrýmlarýn yüzde 18'i

çalýþmalarýmýzý yürütüyoruz" dedi. 'Diyarbakýr atýlým yapacak' Bölgede son 30 yýlda kör bir kavganýn hakim olduðunu ve bu kavgadan ötürü Diyarbakýr'ýn geri kaldýðýný, ancak yaþanan yeni süreçle beraber Diyarbakýr'ýn bir atýlým yapacaðýný söyleyen Vali Kýraç, sözlerine þöyle devam etti: "Çözümün en önemli ayaklarýndan biriside insanlara ayakta durabilmeleri için ekonomik deðer saðlayabilmektir.

Organize sanayiye ek 188 hektarlýk alan tahsis ettik. Alt yapý çalýþmalarý devam ediyor. Yaklaþýk 15.5 km2 karelik bir alanýmýz var. 120 hektarlýk bir Tekstil Kent ya da Tekstil Ýhtisas Organize Sanayi adý altýnda bir çalýþmayý yürütüyoruz. Orada 188 hektar büyüklüðünde bir lojistik köy kuruyoruz. Bunlarý bir bütün halinde deðerlendiriyoruz. Ýnþallah önümüzde ki günlerde küçük sanayi siteleriyle, ihtisas organize sanayileriyle bölgede-

Hükümlüler spor yapýyor

DÜ'de çalýþtay ve sempozyum zamaný

D

iyarbakýr'da Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü ile Diyarbakýr Açýk Ceza Ýnfaz Kurumu arasýnda, tutuklu ve hükümlülerin spor yapmasý için iþ birliði protokolü imzalandý. Protokolün amacý, açýk ceza infaz kurumundaki hükümlülerin rehabilite edilip aile ve topluma kazandýrýlmasýna yönelik koruyucu, önleyici, eðitici, rehberlik ve rehabilite edici faaliyetlere katýlmalarýný saðlamak. Ýþ birliði çerçevesinde, haftanýn belirli günlerinde hükümlüler gençlik hizmetlerine baðlý spor tesislerinden faydalanacaklar, hükümlüler fitness salonu, sentetik yüzeyli çim saha ve kapalý spor salonundan faydalanacak. Diyarbakýr açýk ceza infaz kurumunda bulunan hükümlüler, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü'ne baðlý Seyrantepe spor tesislerinde futbol müsabakasý yaptý. Spor tesislerinden yararlanacaklar Maç çekiþmeli geçerken hükümlülerin mutluluklarý görülmeye deðerdi. Maç sonunda hükümlüler, onlarý izlemeye gelen Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Ab-

Vali Kýraç, "Bölgemizdeki teþvik sisteminden yararlanmak için çok sayýda müracaat olduðunu görüyoruz. 2009 yýlýnda Diyarbakýr'da yatýrým yapmak için alýnan teþvik belgesi sayýsý 32 iken 2012 yýlýnda 69, 2013 yýlýnýn ilk 8 ayýnda 69'dur. Bu belgeler ile 2009 yýlýnda yapýlan istihdam 656 iken 2012 yýlýnda 2 bin 621, 2013 yýlýnýn ilk 8 ayý için ise 2 bin 33 kiþidir. Yatýrým açýsýndan baktýðýmýzda ise daha çarpýcý bir fotoðraf karþýmýza çýkýyor. 2009 yýlýnda ön görülen yatýrým 137 milyon lira iken, 2012 yýlýnda 377 milyon, 2013 yýlý ilk 8 ayýnda ise 601 milyon liradýr. Diyarbakýr'ýn en büyük sorunu il dýþýndan yatýrým çekememesi ve ildeki yatýrýmcýlarýn dýþarý kaymasýdýr. Ancak yeni teþvik sistemi ile de il dýþýndan Diyarbakýr'a yatýrým gelme eðilimi olduðunu görüyoruz. 1 Ocak 2012 yýlýndan bu yana alýnan teþvik belgelerinden19'u Diyarbakýr merkezli olmayan firmalara aittir. Ayrýca 6'ncý teþvik bölgesi illerine yapýlan yatýrýmlarýn yüzde 18'i Diyarbakýr'a aittir" þeklinde konuþtu. Berat DOÐRUYOL

D dullatif Umut, Diyarbakýr Açýk Ceza Evi Ýnfaz Kurumu Kurum Müdürü Mustafa Ertekin, Gençlik Hizmetleri Spor Þube Müdürü Þükrü Kikizade ile hatýra resmi çekti. Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Abdullatif Umut, protokol çerçevesinde 18 ile 28 yaþlarý arasýndaki hükümlülerin kuruma ait spor tesislerinden yararlanacaðýný söyledi. Umut, "Amacýmýz hükümlülerimizin boþ alanlarýný deðerlendirmek, sivil hayata uyumlarýný saðlamak ve cezalarý sona erdikten sonra hayata bakýþ açýlarýný deðiþtirmektir. Bu konuda bizlere düþen sosyal sorumluluðumuzu yerine getirmek için gerek personelimizle gerekse tesislerimizle hizmetlerinde olacaðýz" dedi. ÝHA

icle Üniversitesi (DÜ), Türk Jinekolojik Onkoloji Güneydoðu Anadolu Çalýþtay ve Sempozyumu düzenleyecek. DÜ Hastaneleri Kadýn Hastalýklarý ve Doðum Anabilim Dalý, Türk Jinekolojik Onkoloji Derneði ve Türk Jinekoloji Obsetetrik Diyarbakýr Þubesi'nin ortaklaþa düzenledikleri "Jinekolojik onkoloji Güneydoðu Anadolu Çalýþtay ve Sempozyumu" 30 Kasým'da baþlayacak. Türk Jinekolojik Onkoloji Güneydoðu Anadolu Çalýþtay ve Sempozyum organizasyon danýþmaný Dr. Senem Tunç, çalýþtay ve sempozyumun DÜ Kongre Merkezi'nde yapýlacaðýný belirterek, "Çalýþtay ve sempozyumun, Türk jinekolojik onkolojinin öncü isimlerinin katýlýmýyla gerçekleþtirilecek" dedi. Tunç, çalýþtay ve sempozyumda, endeksiyal kitlelere yaklaþým, genel perspektif, serviks kanseri ve preinvaziv lezyonlar, endometrium kanseri ve endromerial hiperlaziler gibi konularýn tartýþýlacaðýný söyledi. Prof. Dr. Ali Akyan, Prof. Dr. Talip Gül, Prof. Dr. Özcan Balat ve Prof. Dr. Ekrem Sapmaz'ýn organizasyonunu yaptýðý çalýþtay ve sempozyumun dört ayrý oturum halinde yapýlacaðý ve Türkiye'deki deðiþik üniversitelerden gelen 18 bilim adamýnýn 18 ayrý konu üzerinde görüþ belirteceði ifade edildi. ÝHA


Bölge Haber

5

Fis Köyü'nde gövde gösterisi Kulp'ta tiyatro gösterisi

Diyarbakýr'ýn Kulp ilçesinde 'Bir tatlý huzur' isimli tiyatro oyunu gösterildi. Virgül Tiyatrosu oyuncularý tarafýndan oynanan Süperman Geliyor adlý oyun, çocuklar tarafýndan 10.00, 11.30 ve 13:00 seanslarýnda izlenildi. Oyuna büyük ilgi gösteren minikler, oyuncularýn esprileri ve hareketleri ile bol bol gülerek eðlenceli dakikalar geçirdi. Oyuncular akþam saatlerinde ise 'Bir tatlý huzur' isimli tiyatro oyunu ile Kulplu tiyatro severlerin karþýsýna çýktý. Halk Eðitim Merkezi çok amaçlý salonunda sahnelenen 2 perdelik komedi oyunu, izleyiciler tarafýndan büyük beðeniyle izlendi. Oyunu Kulp Kaymakamý Mehmet Maraþlý, Ýlçe Milli Eðim Müdürü Fesih Yener, Halk

Eðitim Müdürü Hamdusena Tel, Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý Müdürü Sinan Buluttekin, daire amirleri, öðretmenler ve öðrenciler izledi. Komedi tarzýnda olan oyun, izleyiciler tarafýndan beðeni toplarken tiyatronun sonunda Enver Demirkan ve ekibi seyirciyi selamladý. Tiyatrocu Enver Demirkan, "Bizleri sizinle buluþturan Kulp Kaymakamý Mehmet Maraþlý'ya huzurlarýnýzda teþekkür ederim. Bu kadar yoðun televizyon medyasý furyasýnda, tiyatro gösterimimize gelerek bizleri izlediðiniz için sizlere de ayrýca teþekkür ederim" dedi. Kulp Kaymakamý Mehmet Maraþlý ise, Enver Demirkan ve Virgül Tiyatrosu ekibine sergiledikleri oyunlarýndan dolayý teþekkür etti. ÝHA

Ücretsiz diyabet taramasý yapýlacak Batman'ýn Sason Ýlçe Kaymakamlýðý Toplum Saðlýðý Merkezi'nce 3 gün boyunca ücretsiz diyabet taramasý yapýlacaðý bildirildi. Sason Cumhuriyet Meydaný'nda yapýlacak taramayý bu hafta baþlatacaklarýný belirten Toplum Saðlýðý Merkezi Baþkaný Dr. Selami Güngördü, tüm halkýn ücretsiz diyabet taramasýna davetli olduðunu belirtti. Diyabet hastalýðýnýn pankreasýn yeteri kadar ya da hiç insülin salgýlamamasý sonucu ya da ürettiði insulin hormonunun etkili bir þekilde kullanýlamamasý durumunda geliþen ve ömür boyu süren bir hastalýk

Teknolojik ürünler miyopu tetikliyor Özel Baðlar Hastanesi'nde görevli Göz Saðlýðý ve Hastalýklarý Uzmaný Op. Dr. Lokman Balyen, son yýllarda özellikle geliþmiþ ve ilerlemiþ ülkelerde artan teknoloji kullanýmýnýn miyop hastalýðýný tetiklediðini söyledi. Op. Dr. Balyen, son yýllarda artan miyop hastalýðýyla ilgili yaptýðý deðerlendirmede, miyobun normal yaþamda çok sýk karþýlaþýlan bir göz kusuru olduðunu belirtti. Balyen, istatistiklere göre Avrupa ve Amerika'da toplumun yüzde 40'ý, Asya'da ise yüzde 90'ýnýn miyop ile yüzleþtiðini söyledi. Op. Dr. Baylen, "Miyop son 20 yýlda hem Avrupa'da, Amerika'da hem de Asya'da 2 kat artýþ göstermiþtir. Göz kusurlarýnýn oluþumunda genetiðin ve çevresel faktörlerin rolü olduðu kabul edilmektedir. Bununla beraber aþýrý okuma, kapalý ortamda harcanan fazla zaman, güneþ

olduðunu ifade eden Güngördü, "Diyabet kiþinin, yediði besinlerden kana geçen þekeri kullanamamasý ve kan þekerinin yükselmesidir. Kontrol altýna alýnmadýðý takdirde kalp damar hastalýklarý, böbrek hastalýklarý, sinir hasarý gibi pek çok hastalýða yol açmaktadýr. Dünya Saðlýk Örgütünün tahminlerine göre dünyada 285 milyonun üzerinde diyabet hastasý bulunmaktadýr. Eðer önlem alýnamazsa bu rakamýn 2030 yýlýnda yaklaþýk 450 milyon civarýnda olacaðý öngörülüyor. Diyabet kaynaklý ölümlerin gelecek 10 yýlda yüzde 50 artabileceði düþünülmektedir" dedi. AA

ýþýðýndan az yararlanmak, çok fazla televizyon izlemek, elektronik el aletleri, akýllý telefonlar, el bilgisayarlarýnýn erken yaþta kullanýmý miyop oluþumunda büyük rol oynamaktadýr, ayrýca son yýllarda yaþam tarzý deðiþiklikleri de etkenler arasýnda sayýlabilir" dedi. Çocuklar doðal ýþýk eksikliði yaþýyor Modernleþen, teknolojileþen ve sanayileþen dünyada çocuklarýn, zamanlarýnýn önemli kýsmýný, iç ortamlardaki doðal ýþýk eksikliði ve yeterli fiziksel aktivite olmadan geçirdiðini dile getiren Op. Dr. Balyen, "Son yýllarda yapýlan çok sayýda araþtýrma, bu yaþam tarzýnýn biopsikososyal ve davranýþsal problemler, vitamin D eksikliði, raþitizm, obezite, astým, dikkat eksikliði sendromu, depresyon, anksiyete, stres ve miyop gibi birçok hastalýklarýn sýklýðýný arttýrdýðýný göstermektedir. Þüphesiz bu hastalýklardaki artýþ ile çocuklarýn yaþamýnda doðanýn giderek daha az yer almasý arasýnda yakýn bir iliþki vardýr. Eski çaðlardaki gibi, insanoðlunun doðaya ve

28 KASIM 2013 PERÞEMBE

PKK'nýn 35'inci kuruluþ yýldönümü, Diyarbakýr'ýn Lice Ýlçesi Fis Köyü'nde BDP'liler tarafýndan kutlandý.

Aralarýnda BDP Diyarbakýr Milletvekili Nursel Aydoðan ve parti yöneticilerinin de bulunduðu kalabalýk, parti binasý önünde toplanýp otobüs ve minibüslerle Lice'ye hareket etti. Güvenlik güçleri, Lice karayolu üzerinde kimlik kontrolü yaptýktan sonra kalabalýðýn geçiþine izin verdi.Fis Köyü'nde PKK'nýn kurulduðu ev önünde toplanan kalabalýk, Kürt marþý 'Ey rakip'i söyledi. Abdullah Öcalan ve PKK lehine sloganlar atýlýrken, eve Öcalan, Mazlum Doðan ile Paris'te öldürülen Sakine Cansýz, Fidan Doðan ve Leyla Þaylemez'in fotoðraflarý asýldý. Evin önünde müzik gruplarý þarkýlar söyledi. BDP Diyarbakýr Milletvekili Nursel Aydoðan, örgütün kuruluþunun ilan edildiði evi barýþ süreci olumlu bittikten sonra müzeye çevireceklerini söyledi. Kürt halkýnýn diriliþ bayramýný kutladýðýný belirten Aydoðan, "Bu bayramý Kürt halkýna yaþatan PKK lideri Abdullah Öcalan'a da binlerce selam olsun" dedi.

özgür bir yaþam ve özgür bir Kürt için vermeseydiler bugün bu koþullarda olmayacaktýk. Ne kazandýysak bu uðurda yaþamlarýný yitirenler sayesindedir. Yaþamýmýz boyunca onlarý asla ama asla unutmayacaðýz. Yanýmýzdaki hemen þu evde 22 kiþi Kürtlerin 29'uncu isyanýný baþlattý. Bu isyaný baþlatanlara terörist, örgüte de terör örgütü diyorlar. Onlar lugatlara baksýnlar o zaman teröristin ne olduðunu anlarlar. PKK dili, kimliði yok sayýlan bir halkýn isyanýdýr. Ýsyan etmek uluslararasý sözleþmelere göre bir haktýr. Yasalara göre bir halkýn dili inkar ediliyor ve asimilasyona tabi tutuluyorsa o halkýn dünyanýn neresinde olursa olsun direnme hakký vardýr. Ýþte Kürtler isyan etme, direnme hakkýný kullanmýþlardýr. Ýmralý'da devlet bu direnme hakkýný kullanan bu isyanýn önderi Sayýn Öcalan'la masaya oturmuþtur. Direnme hakkýný, isyan hakkýný kullandýðý için masaya oturmuþtur."

'Ýsyan etmek haktýr'

'Halk kendini yönetmek istiyor'

Köle Kürtlükten özgür Kürde geçiþin kolay olmadýðýný belirten Aydoðan, þunlarý söyledi: "Ýþte yaný baþýmýzda bu daðlarda onlarca Kürt genci özgür yaþam için mücadele ettiler. Onlarý bir kez daha saygýyla anýyorum. Eðer onlar fedakârca canlarýný seve seve bu mücadele için,

35 yýlýn ardýndan Kürt sorununun çözümünün tartýþýldýðý bir aþamaya gelindiðini belirten Aydoðan, "Kürt halkýnýn talepleri ortadýr. Kürt halký kendi topraklarýnda, özgürce kendi kendini yönetme hakkýný kullanmak istiyor. Kürt halký önderim dediði

bütün canlýlara saygý gösterip, doða ile iç içe yaþamasý gerektiðine inanýyorum. Kýrsal bölgede yaþantýnýn yaygýnlaþmasý ile atalarýmýz gibi, sosyal yaþantýmýzýn içinde ne kadar doðaya yer verirsek ve doða ile iç içe ne kadar yaþarsak, gün ýþýðý ve güneþten ne kadar fazla yararlanýrsak, ayrýca hormonsuz ve GDO'suz doðal ürünlerle ne kadar beslenirsek o kadar mutlu, saðlýklý ve dinç olacaðýz. Dolayýsýyla çaðýmýzýn birçok hastalýðýndan bu þekilde kurtulmuþ olacaðýz" diye konuþtu. Okul çaðýnda kitap okuyan çocuklar Okul çaðýndaki çocuklarýn çok kitap okumasýyla, miyop hastalýðýnda artýþ meydana geldiðine dikkat çeken Balyen, kullanýlan teknolojik ürünlerin de miyopu tetiklediðini ifade etti. Op. Dr. Balyen, "Ülkedeki eðitim düzeyinin artmasý, geliþmesi, modernleþmesi, sanayileþmesi ve teknolojik ilerlemenin yaygýnlaþmasýna baðlý olarak da miyop'un daha çok ortaya çýktýðý tespit edilmiþtir. Kentlerde yaþayan çocuklar-

Sayýn Öcalan'ýn özgürlüðünü istiyor. Özgürlük daðlarýnda halkýnýn özgürlüðü için mücadele eden çocuklarýnýn demokratik siyasete dönüþünü istiyor. AKP hükümeti bu halkýn direniþini, bu halkýn mücadelesini görmesi ve ona göre müzakere masasýndan Kürt halkýnýn kazanýmlarýyla çýkmasýný saðlamalýdýr. Bunu Türkiye'nin demokratik geleceði için yapmalýdýr. Türkiye'de Kürtler özgür olmadan diðer halklarýn özgür olmasý mümkün deðildir" dedi.

PKK bildirisi okundu Nursel Aydoðan'ýn konuþmasýndan sonra 'Amed Eyalet Komutanlýðý' adýna sahneye çýkan yüzleri poþularla kapalý, ellerinde PKK bayraklarý bulunan bir grup, PKK tarihi ve

da, dýþ ortamda fazla bulunmayan, açýk havada geçirilen zamanýn azlýðý, doðal ýþýk eksikliði ve güneþ ýþýðýndan az yararlanmak gibi bazý faktörlerin miyopu tetiklediði ve miyop görülme sýklýðýný artýrdýðý sonucu ortaya çýkmýþtýr. Okul çaðýnda daha çok kitap okuyan çocuklarda miyop oranýnda artýþ tespit edilmiþ olup, özellikle son yýllarda giderek daha yaygýn olarak akýllý telefonlar, tabletler ve dizüstü bilgisayarlarý kullanmak, ayrýca ekran önünde çok fazla vakit geçirmek de miyopun tetiklenmesinde ve artmasýnda etken olabilir ve çocuklarýn gözlerini bozabilir. Kýrsal bölgede yaþantýnýn yaygýnlaþmasý, yakýn çalýþma süresinin azaltýlmasý, dýþ ortamda fazla bulunmanýn ve güneþ ýþýðýna daha fazla maruz kalmanýn, miyop oluþumunu engellediði görülmektedir. Ayrýca açýk havadaki daha parlak ýþýðýn retina dopamin salgýsýný harekete geçirdiði ve bu hormonun göz þekli bozukluðu ve miyop oluþumuna engel olduðu araþtýrmalarla tespit edilmiþtir" ifadelerini kullandý. ÝHA

Bölge hayvancýlýðýnda sýkýntý Diyarbakýr Bölgesi Veteriner Hekimleri Odasý Baþkaný Mehmet Býçak, veteriner hekimlik mesleðinin ve bölge hayvancýlýðýnýn önemli sorunlarýnýn olduðunu söyledi. Býçak, "Veteriner hekimlik mesleðinin ve bölge hayvancýlýðýnýn önemli sorunlarý var. Açýlmýþ olan veteriner fakültelerin altyapýlarý acilen yeterli halle getirilmeli ve Avrupa standartlarýnda eðitim veren kuruluþlar seviyesine çýkartýlmalýdýr. Ayrýca Veteriner Hekimlik mesleðinde uzmanlýk yasasýnýn acilen yürürlüðe sokulabilmesi için çalýþýlmalýdýr. Donanýmlý her veteriner hekimin ülke hayvancýlýðýna çok þey kazandýracaðý aþikardýr. Özellikle hükümetin hayvancýlýðý destekleme politikasýný gözden geçirmesi gerekiyor. Kooperatiflerin baþarýsýz olma nedenleri üzerinde durulmalýdýr. Destekleme programýna alýnacak kooperatiflerin komisyonlar tarafýndan seçilmesi sonrasý, gerekli

eðitimler verilmeden kooperatiflere hayvan daðýtýmý yapýlmamalýdýr. Ýhaleler bizzat kooperatifler tarafýndan yapýlmalýdýr. Bakanlýðýn hayvan alým ihaleleri üzerindeki ipoteðine derhal son verilmelidir. Hayvancýlýðýn desteklenmesi ve geliþtirilmesi konusunda yapýlan makro projelerin yetersiz planlandýðý ortadadýr. Son yýllarda çok sayýda büyük çaplý iþletme desteklenmiþ, yurt dýþýndan binlerce damýzlýk hayvan ithal edilmiþ ancak 2 yýl bile geçmeden kaba yem bitkisi yetersizliði, buna baðlý fiyat istikrarýnýn saðlanamamasý, üretilen sütün iþlenmesi, pazarlanmasýnýn planlanamamasý ve salgýn hastalýklar nedeniyle damýzlýklar kesime gönderilmiþtir. Bugün ilimizde kaðýt üzerinde bulunan onlarca kooperatif maalesef batmýþ ve faaliyet dýþý kalmýþtýr. Halen faaliyette olan birkaç tane kooperatif ise çok zor günler geçirmektedir" dedi.

'Besiciler geleceklerini görmüyor' Besicilik yapan yetiþtiricilerin istikrarsýz ve geleceði göremeyen bir yapý içerisinde hayvancýlýktan hýzla uzaklaþtýrýldýðýna dikkat çeken Býçak, þöyle konuþtu: "Her an hükümetin ithalat yapabileceði kaygýsý içerisindedirler. Hükümetimiz bu konuda tavrýný en az beþ yýllýk bir süre için garanti vererek ilan etmeli ve yetiþtiricilerimizi rahatlatmalýdýr. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüklerindeki idari yapý bir kural ve kaideye oturtulmalýdýr. Diyarbakýr gibi ekonomisinde hayvancýlýðýn önemli bir yer tuttuðu bir ilde ismi Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk olan kurumun Ýl müdürü ve 3 tane yardýmcýsýndan hiçbiri veteriner hekim deðildir. Bu kadar keyfiyetin ülke ve bölge hayvancýlýðýna hiçbir þey kazandýrmadýðýný ve bu durumun hemen düzeltilmesi gerektiðine inanýyorum.

Çiftçi örgütlenmesi konusunda da önemli sorunlar mevcut. Hayvancýlýðý geliþmiþ ülkelerde damýzlýk hayvan birlikleri süt ve et sanayi yatýrýmlarýna çiftçi olarak ortak olduklarýndan sektörel olarak yýkýlmaz, geniþ tabanlý organizasyonlar oluþturmuþ durumdalar ve bu yapýlarýyla tarým politikalarýný belirleme konusunda oldukça etkin durumdadýrlar. Oysa ülkemizdeki damýzlýk birliklerinin faaliyetlerinin basýna da yansýmýþ olduðu sektördeki herkes tarafýndan bilinmektedir. Hayali hayvanlar üzerinden kulak küpesi ticareti, desteklemeler üzerinden rant saðlama ve hayvansal üretimi ticari kaygýlarla yönlendirme faaliyetleri gibi. Belirtilen sorunlarýn ve özellikle de yerel üretim organizasyonlarýnýn yerel otoritelerin sorumluluðunda geliþtirilmemesi ve üretimin topraktan pazara entegre edilememesi durumlarýnda çözülmesi oldukça zor olacaðý kanaatindeyiz." AA

kuruluþ aþamasý ile hedeflenenler konusundaki açýklamayý okudu. Milletvekili Nursel Aydoðan, daha sonra PKK'nýn kurulduðu eve giderek, PKK'nýn kuruluþ sürecinde yer alan baþta Abdullah Öcalan olmak üzere kurucu kadrolarýn fotoðraflarýnýn bulunduðu poster önünde fotoðraf çektirdi, evi gezmeye gelenlerle görüþtü. Evi gezmeye gelenlerin, "Burasý PKK mücadelesinde 12 aile ferdini yitiren Zoðurlu ailesinin evidir. Bu evde örgüt kuruldu. Burayý tamir etmeyi düþünmüyor musunuz?" diye sormasý üzerine Aydoðan, "Tabiki, düþünüyoruz. Barýþ süreci olumlu sonuçlandýktan sonra da bu evi müzeye çevireceðiz" þeklinde konuþtu.

DEDAÞ'tan baþarýlý personellerine ödül Özelleþtirme sonrasýnda baþarýlý projelere imza atan Dicle Elektrik Daðýtým A.Þ. (DEDAÞ), bu baþarýda önemli katkýsý bulunan personelini ödüllendirmeye baþladý. Bu çerçevede Diccle EDAÞ Genel Müdürü Murat Karagüzel, iki kurum personelini cep telefonu ile ödüllendirdi. Abonelerine kaliteli ve saðlýklý hizmet vermek için yaptýklarý çalýþmalarýný aralýksýz biçimde sürdürdüklerini belirten Dicle EDAÞ Genel Müdürü Murat Karagüzel, bunun için de sahada çalýþan personellerine önemli iþler düþtüðünü vurguladý. Özellikle sahada yapýlan ve tüketiciyi ilgilendiren çalýþmalarýn büyük bir titizlikle kontrol edildiðini de sözlerine ekleyen Karagüzel, sunulan hizmetin baþarýnsýn kaliteyi beraberinde getireceðine vurgu yaptý. Dicle EDAÞ Genel Müdürü, baþarýlý personeli ödüllendirmeye devam edeceklerini kaydetti. Karagüzel, ilk etapta sahada yaptýklarý baþarýlý çalýþmalarýndan dolayý Süreyya Yýlmaz ve Uður Eryer Ýçer isimli iki kurum personelini birer cep telefonu ile ödüllendirdi. Ödüllerini Karagüzel'in elinden alan Yýlmaz ve Ýçer, bundan onur duyduklarýný söylediler. A. Baran ÇÝMEN


6

EKONOMÝ

Diyarbakýr'a büyük yatýrým 28 KASIM 2013 PERÞEMBE

Ýskur Tekstil Enerji Ticaret ve Sanayi Anonim Þirketi, çözüm sürecine destek vermek için Diyarbakýr'da kentin en büyük özel sektör yatýrýmýný gerçekleþtiriyor. Çözüm süreci ve yeni teþvik uygulamasýnýn yürürlüðe konulmasýnýn ardýndan çok sayýda ulusal ve uluslararasý firmanýn yatýrým planlamasýnda yer verdiði Diyarbakýr'da Ýskur, tekstil fabrikasý kurmak için hazýrlýklara baþladý. Diyarbakýr Organize Sanayi Bölgesi'nin birinci etabýnda tahsis edilen 60 bin metrekare alanda 100 milyon lira bütçe ile iplik fabrikasýnýn yapýmýna baþlayan firma, kýsa sürede yaptýðý çalýþma sayesinde 30 bin metrekare kapalý alaný tamamlama aþamasýna getirdi. Ýplikten örme ve dokuma kumaþa, boya apreden, konfeksiyona kadar tekstil sektörünün her alanýnda faaliyet yürüten Ýskur, Diyarbakýr'ýn en büyük özel sektörü olacak ve 300 kiþinin istihdam edileceði fabrikada üretilecek ürünler 30'u aþkýn ülkeye ihraç edilecek. Yönetim Kurulu Baþkaný Abdülkadir Kurtul, bir süre önce organize sanayi bölgesinde yapýmýna baþladýklarý 30 bin

metrekaresi kapalý 60 bin metrekare alana sahip fabrikanýn yýllýk üretim kapasitesinin 10 bin ton olduðunu söyledi. Son teknolojiyle donatýlacak tesisin gelecek yýl haziran ayýnda üretime geçmesini hedeflediklerini kaydeden Kurtul, tesiste üretilecek ürünlerin büyük kýsmýnýn ihraç edileceðini bildirdi.

'Dünya markasý haline gelecek' Yýllardýr Diyarbakýr baþta olmak üzere Güneydoðu Anadolu Bölgesi'nin çeþitli illerinde üretilen kaliteli pamuðu satýn alarak, Kahramanmaraþ'taki tesislerinde iþlediklerini dile getiren Kurtul, "Dünyanýn en kaliteli pamuðunun üretildiði Diyarbakýr'da, en iyi ham maddeyi seçerek daha yüksek kalitedeki bir mamulü daha ucuz bir maliyetle üretme fýrsatý var. Bu tesis, bölgeye yapmak istediðimiz yatýrýmlarýn sadece

bir baþlangýcýdýr. Yatýrýmlarýmýzý entegrasyonu tamamlayacak þekilde devam ettirme niyetindeyiz. Diyarbakýr'a tekstilde kalifiye elemanlar yetiþtirmeye ve yatýrýmcýlara cesaret vermeye geldik. Bu yatýrým örnek teþkil edip Diyarbakýr'a baþka büyük firmalarýn yönelmesine de katký sunacak. Beklentimiz, Türkiye'nin en büyük pamuk üretim merkezlerinden biri olan Diyarbakýr'ýn, ham maddede olduðu gibi; tekstil ara mamul ve nihai ürünlerinde de söz sahibi bir üretim merkezi olmasýdýr. Barýþ sürecinde kardeþlerimizle omuz omuza ekonomik kurtuluþun mücadelesini vermek ve Diyarbakýr'ý tekstilde dünya markasý haline dönüþtürmek için geliyoruz. Hükümetimiz, çözüm süreci için önemli adýmlar atýyor, bu gayrete her yatýrýmcý imkaný doðrultusunda destek olmalý. Biz de bu çabalara destek olmak için geldik." AA

Muþ'ta KOBÝ Haftasý kutlandý Muþ'ta il kez KOBÝ Haftasý düzenlenen törenle kutlandý. Törende KOSGEB'in giriþimcilik kursuna katýlan 120 kursiyere sertifikalarý daðýtýldý.

Muþ'ta mermercilik geliþiyor Muþ Mermerciliðini Geliþtirme Projesi'yle DAKA'ya bir proje sunan Boymer Mermer, Mali Destek Programý (MDP) kapsamýnda 429 bin 650 TL hibe desteði aldý. Ýlk etapta 6 olan iþçi sayýsýný 24'e çýkaran firma, yüzde 30 olan üretim kapasitesini de yüzde 80'e çýkardý. Daha önce Muþ'ta lokantacýlýk yaptýktan sonra tüketimden üretime geçmek için mermercilik sektörüne giren iþletmenin ortaklarýndan Resul Tekin, "2004 ile 2008 yýllarýnda arasýnda Muþ merkezde lokanta iþletmeciliði yapýyordum. Mermer iþine girmemizdeki amaç ise artýk tüketim yerine birazda doðup büyüdüðümüz þehrimize üretim anlamýnda katký yapmak amacýyla bu iþe baþladýk. Mermer iþine þuandaki ortaklarýmýzdan Bayram Sarýoðlu'nun tavsiyesi üzerine girdim. Fabrikadaki üretim kapasitesini artýrmak için aðabeyimin giriþimi sonunda DAKA'daki KOBÝ desteðinden faydalanmak için proje hazýrladýk. Daha önce tek makinemiz vardý. DAKA'dan aldýðýmýz 429 bin 650 hibe destekle ile 5 adet son teknoloji makine ile idari binamýzý yaptýrdýk. Daha önce fabrikada 6 iþçi istihdam ederken, aldýðýmýz hibe desteði ve yeni makinelerle birlikte iþçi sayýsýný sezon içinde 24'e çýkardýk. Gelen sipariþleri zamanýnda yetiþtirince de ticari hayatýmýzda da olumlu anlamda deðiþimler oldu. Bu kez fabrikaya daha fazla sipariþ gelmeye baþladý ve kazancýmýz daha da artmaya baþladý" dedi.

'Ýl dýþýna baðýmlý olmak istemiyoruz' Mermerin hammaddesini Diyarbakýr'dan getirdiklerini kaydeden Tekin, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren fabrikada iþlendikten sonra baþta Muþ olmak üzere diðer illere gönderdiklerini söyledi. Ürünün Pazarý konusunda da bir sýkýntý yaþamadýklarýný anlatan Tekin, "Þuanda yoðun bir þekilde mermer talebi geliyor. Sadece Muþ merkeze deðil, Aðrý-Bingöl arasýndaki tüm il ve ilçelerin hepsine ürünlerimizi gönderiyoruz. Bundan sonraki hedefimiz hammaddeyi Muþ'tan çýkarmak. Bu bölgede mermer rezervi bulabilirsek, kendi imkânlarýmýzla çýkarýp bundan sonra il dýþýna baðýmlý olmak istemiyoruz. Hammaddeyi ilimizde çýkarýrsak o zaman iþçi sayýsýný da yüzde 100 artýrarak 50'ye çýkarýrýz" diye konuþtu. ÝLKHA

Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene Vali Vedat Büyükersoy, Belediye Baþkaný Necmettin Dede, MÞÜ Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Necip Yardým, KOSGEB Baþkanlýk Müþaviri Ali Çelik, kurum amirleri ve giriþimciler ile iþletme sahipleri katýldý. Ýstiklal Marþý'nýn okunmasý ile baþlayan törende açýlýþ konuþmasýný yapan KOSGEB Ýl Müdürü Kenan Mergen, Muþ'ta ilk kez KOBÝ Haftasý etkinliðinin kutlandýðýný söyledi. Mergen, "Hisseden, adil, keyif alan, uyum saðlayan, yorulmayan bir neslin oluþmasý ve geliþmesi gerekir. Ne kadar çok giriþimci iþletme olursa, zor ekonomik koþullarda bir istihdama sebep olur. KOSGEB giriþimcilerin hayallerini gerçekleþtirebilmek, ufuklarýný açmak ve ülke ekonomisini büyütmek, istihdamý arttýrmak için 30 bin TL hibe, 70 bin TL geri ödemeli yeni giriþimci desteðini tüm giriþimcilere açmýþ ve desteklemiþtir" dedi.

Kursiyerler sertifika aldý Muþ Esnaf ve Sanatkarlar Odasý Baþkaný Orhan Demirtürkoðlu ile Muþ Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Þentürk de KOBÝ'lerin önemine deðinerek Muþ'un KOBÝ

Siirt'e yatýrýmlar arttý destekleri ile önemli bir mesafe kat edebileceðini söylediler. Öte yandan KOSGEB tarafýndan düzenlenen giriþimcilik kursuna katýlan kursiyerler, düzenlenen törende sertifikalarýný aldýlar. KOBÝ Haftasý etkinlikleri kapsamýnda belgelerini alan kursiyerler, iþ yeri kurmak için KOSGEB desteklerinden yararlanmak istediklerini söylediler. KOSGEB Ýl Müdürü Kenan Mergen, düzenlenen kursu baþarý ile tamamlayan kursiyerlere KOBÝ Haftasýnda belgelerini daðýtmanýn ayrý bir anlam taþýdýðýný belirterek, giriþimcilerin kendi iþlerini kurmalarý için her türlü desteði vermeye hazýr olduklarýný söyledi. ÝHA

Çözüm süreciyle birlikte bölgede barýþ ve huzur ortamýnýn saðlanmasýyla yatýrýmlar arttý. Ilýsu Baraj Gölü altýnda kalacak olan SiirtKurtalan karayoluna alternatif güzergah için daðlar delinip yollar yapýlýyor. Baþur mevkiinde bulunan Kurtalan yol þantiyesini ziyaret eden Vali Ahmet Aydýn, Siirt-Kurtalan, Siirt-Eruh, Siirt-Pervari karayolu ile çevre yolunun çalýþmalarý hakkýnda Karayollarý Siirt Þube müdürü Umut Esat Güloðlu ve yol yapým firmasý yetkililerden bilgi aldý. Vali Ahmet Aydýn, Ilýsu Barajý'nýn yapýlmasýyla birlikte oluþacak göl havzasýnýn altýnda kalacak yollara, alternatif yeni yollarýn yatýrým programýna alýndýðý ve çalýþmalarýn devam ettiðini söyledi. Çözüm süreci ile birlikte bölge

genelinde alt yapý çalýþmalarý ve yatýrýmlarýn hýzla ilerlemeye baþladýðýný ifade eden Vali Aydýn, "Ýlimizde yapýlan ulaþým yatýrýmlarýný yerinde bizzat görerek inceliyorum ve bizzat takip ediyorum. 2014 yýlý itibariyle Siirt-Eruh- Siirt-Kurtalan ve Siirt çevre yolunun tamamlanacaðýný ayrýca Siirt-Pervari karayolunun 10 kilometrelik ýslah çalýþmalarýnýn da bu yýl bitirilecek" dedi. Çevre yolunun kamulaþtýrma sorunu nedeniyle yargýya intikal ettiðini belirten Vali Aydýn, kamu yararý kararý alýnarak sorunun giderileceðini 2014 yýlý itibariyle ilimizin ulaþým aðýndaki yollarýn büyük bir kýsmýnýn tamamlanacaðýný sözlerine ekledi. ÝHA

443 yetiþtiriciye eðitim

Yetiþtiriciliði ve Su Ürünleri Þube Müdürlüðü'nce ilgili mevzuatlar gereði 2014 yýlýndan itibaren canlý hayvan nakillerde problem yaþanmamasý için yetiþtiricilerimizin eðitimi ve sertifikalandýrýlmasý çalýþmalarý baþlatýlmýþtýr. Bu amaçla il merkezi ve ilçelerimizde yetiþtiricilerimize yönelik eðitimler düzenlemiþtir. Eðitim çalýþmalarýmýzýn ilk bölümü tamamlanmýþtýr. Ayrýca Ýl ve Ýlçe Müdürlüklerimizde görevli tüm Veteriner Hekimlere, 29 Kasým 2013 tarihinde ayný eðitimler verilecektir. Eðitim çalýþmalarý tamamlandýktan sonra eðitime katýlýp gerekli þartlarý saðlamýþ olan yetiþtiricilerimize, sertifikalarý verilecektir. Yetiþtiricilerimizden gelecek talebe göre, 2014 yýlý içerisinde eðitimlerin düzenlenmesine devam edilecektir" denildi. ÝHA

Yöresel ürünlere talep artýyor Bitlis'in Ahlat ilçesinde yaz mevsiminde asýrlýk aðaçlardan toplanan karadutlar evlerde doðal ortamlarda hazýrlanarak reçel ve þuruplarý yapýlýyor. Yörede en çok tüketilen besin maddelerinin baþýnda gelen karadut reçel ve þuruplarýnýn ise birçok derde þifa olduðu bilinerek, en çok tüketilen besin maddeleri arasýnda yer alýyor. Ýlçede yöresel ürünlerin satýþýný yapan Adem Altaþ, yaklaþýk 4 yýldýr doðal ortam-

larda karadut reçeli yaptýklarýný söyledi. Yaz aylarýnda bin bir zorlukla toplanýlan karadutun, kýþ aylarýnda ise en çok tüketilen besinler arasýnda yer aldýðýný ifade eden Altaþ, dünyanýn en organik meyveleri arasýnda yer alan karadutun bin bir derde deva olduðunu belirtti. Altaþ, "Karadut suyu ve reçeli aðýz ve mide yaralarýna iyi geliyor. Bunun yanýnda baðýrsak rahatsýzlýklarýna ve kansýzlýða da faydalý oluyor. Doðal bir ilaç olan karadut vatandaþlar tarafýndan oldukça ilgi görüyor. Ayrýca ilçe dýþýndan da karadut reçellerine talep var. Ýlçe dýþýna da kargo ile göndermekteyiz" dedi. Karadut reçelinin tamamen doðal ortamlarda hazýrlandýðýný ifade eden Altaþ, hiçbir katký maddesi ilave edilmeden hazýrlanan karadut reçelinin insan saðlýðýna çok faydalý bir besin maddesi olduðunu da sözlerine ekledi. ÝHA

Bingöl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü, nakillerde hayvan refahý, canlý hayvan satýcýlarý, nakillerde hayvan davranýþlarýnýn etkileri, pasaport, küpe, hayvan alým-satým iþlemleri hakkýnda 443 yetiþtiriciye eðitim verdi. Bingöl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü Hayvan Saðlýðý, Yetiþtiriciliði ve Su Ürünleri Þube Müdürlüðü, hayvan alým satýmý ve nakilleri ile uðraþan nakliye þirketlerinin, sürücülerin, yolculuða eþlik eden bakýcý ya da hayvan sahiplerine yetki ve yeterlilik belgesi almasý zorunluluðu getirdiðini açýkladý. Açýklamada, "Ýl Müdürlüðümüz Hayvan Saðlýðý,


GÜNCEL

Kadýna yönelik þiddet kaygýlandýrýyor

Diyarbakýr'da kadýnlara yönelik çalýþmalar yürüten sivil toplum kuruluþlarý, imam nikahlý eþi tarafýndan boðularak öldürülen bir çocuk annesi Songül Malçok olayýný kýnayarak, kadýn cinayetleri konusunda önlem alýnmasýný istiyor. malý. Eðitim seviyesi düþük kadýnlarda þiddete maruz kalma daha yoðun görülüyor. Psikolojik danýþma merkezleri kurulmalý. Kadýnlara ücretsiz hizmet verilmeli. Seçim öncesi aday adayý olanlar bu yönde doðru çalýþma yaparsa eminim ki çok daha fazla oy potansiyeline sahip olur. Kadýnlara yönelik þiddeti kýnýyoruz" þeklinde konuþtu.

Ev Eksenli Çalýþan Kadýnlar ve Sosyal Haklar Derneði (EVÇAD) Yönetim Kurulu Baþkaný Aycan Cankurt Güven, derneklerine þiddete uðrayan kadýnlarýn da geldiðini, bazý kadýnlarýn þiddet olayýný kanýksadýðýný, þiddet gördükleri halde bir yere baþvurma gereði duymadýklarýný söyledi. Güven, "Kadýnlar yaþadýklarý þiddeti anlatýrlarsa sonucun daha kötü olacaðýna inanýyorlar. Bize baþvuranlarý çeþitli merkezlere yönlendiriyoruz. Kadýnlar sadece eþlerinden, babalarýndan deðil, çocuðundan da þiddet görebiliyor. Bize baþvuran bir kadýn uyuþturucu kullanan oðlundan þiddet gördüðünü söyledi. Evlattan gelen þiddet de var maalesef. Kadýnlara yönelik þiddet acý vericidir. Diyarbakýr'da bir kadýn öldürüldü. Artýk caným çok acýyor. 18 yaþýndaki bir genç kadýna nasýl kýyýlýr? Kadýna yönelik þiddeti önlemek için çok güzel düzenlemeler yapýlýyor. Ancak önlenemiyor. Eðitimsizlik ve ekonomik nedenler kadýnlara yönelik þiddetin boyutunu artýrýyor. Bazý erkekler halen kadýný bir mal gibi görüyor. Kadýný öldürdüklerinde maalesef ki çevre de bu durumu kanýksýyor. Namus denildiðinde cinayet meþrulaþýyor. Namus cinayeti denildiði zaman da çok da üzerinde durulmuyor. Sivil toplum kuruluþlarý ve bakanlýðýn bu konuda güzel çalýþmalarý var. Ama býçakla kesilir gibi bu olaylar son bulur mu hayýr? Çünkü daha yeni bir kadýn öldürüldü. Umarým en kýsa zamanda çözüm yoluna gidilir" dedi.

'Cinayetler mercek altýna alýnmalý' Diyarbakýr Barosu Kadýn Haklarý, Danýþma ve Uygulama Merkezi Koordinatörü Halime Sanli da dünyada olduðu gibi Türkiye'de de kadýnlarýn ikinci sýnýf kategoride görüldüðünü, kadýnlara yönelik þiddetin her geçen gün arttýðýný belirtti. Medyada namus, töre cinayetleri, koca ve baba dayaklarýnýn magazinleþtirilerek verildiðini, þiddete uðrayan kadýnýn ne yaptýðý, ne söylediðini ya da nasýl giyindiðinin sorgulandýðýný aktaran Sanli, fiziksel, söze ve cinsel þiddete uðrayan kadýnlarýn bunu hak edip etmediðinin tartýþýldýðýný dile getirdi. Resmi verilere göre bu yýl 28 bin kadýnýn þiddete maruz kaldýðýný, 95 kadýnýn da hayatýný kaybettiðini ifade eden Sanli, "Resmi olmayan rakamlara göre ise Türkiye'de kadýna þiddet son 10 yýlda yüzde bin 400 artýþ göstermiþ. Kadýn cinayetleri ve kadýna yönelik þiddete iliþkin veriler kadýn cinayetlerinin arttýðýný göstermektedir. Kadýna karþý her türlü þiddet davalarýnda uygulanan haksýz tahrik indirimleri kaldýrýlmalý. Kadýna yönelik þiddette, özellikle aile üyelerinden gelen þiddetle mücadele uzun soluklu, sistemli ve tavizsiz olarak gündemde yerini almalýdýr. Aile içi cinayetler mercek altýna alýnmalý, bir yakýnýnýn þiddetine maruz kalma riski yüksek olan gruplar erken devrede saptanarak müdahale edilmesi saðlanmalýdýr. Kadýn sýðýnma evleri ile ilgili sorunlar hýzla aþýlmalýdýr" ifadelerini kullandý.

'Kadýn eðitimine önem verilmeli' Diyarbakýr Ýþ Kadýnlarý Derneði (DÝKAD) Baþkaný Esra Aksu ise kadýnlarýn öldürülmesindeki asýl nedenin ortaya çýkarýlarak, bunun ortadan kaldýrýlmasý gerektiðini belirtti. Aksu, "Diyarbakýr gibi illerde çalýþma oraný çok düþük. Ýhtiyaçlar da gün geçtikçe çoðalýyor. Bu ihtiyaçlarý karþýlamak için para lazým. Olmayýnca insanlar gerginleþiyor. Böyle olunca da gerginlik savunmasýz bir varlýk gibi görünen kadýnlara yansýyor. Kadýna baský artýyor. Eðitimsizlik ve ekonomik yoksunluk kadýna þiddet olarak dönüyor. Bizler bile bilinçli insanlarýz, konuþarak problemleri çözme taraftarý kiþiler olmamýza raðmen bazen psikolojik þiddet görebiliyoruz. Kadýnlara daha iyi eðitim verilmesi lazým. Mahalle çalýþmasý yapýl-

Kadýn Sorunlarýný Araþtýrma ve Uygulama Merkezi (DÝKASUM) Sorumlusu Özlem Özen ise, kadýnlara yönelik þiddete dikkati çekmek amacýyla kadýnlarýn meydanlarda olduðu saatlerde biri Diyarbakýr'da olmak üzere 2 kadýnýn öldürüldüðünü söyledi. Dünyaya þiddetin dini ve dilinin bulunmadýðýný, dünyanýn her yerinde kadýnlara yönelik þiddetin var olduðunu kaydeden Özen, son dönemlerde kadýnlara yönelik þiddetin önlenmesi amacýyla düzenlemeler yapýldýðýný ancak kadýn cinayetleri ve þiddetin arttýðýný belirtti. Özen, kadýn cinayetlerinde artýþ olduðunu, bunu toplumun tüm kesimlerinin reddetmesi gerektiðini kaydederek bunun sadece kadýn örgütlerinin ve kadýnlarýn sorunu olmadýðýný, tüm toplumun sorunu olduðuna dikkati çekti. Özen, sözlerini þöyle devam etti: "Aslýnda biz evlerde en sevdiðimiz kiþiler olan aðabeyimiz, eþimiz, babamýz tarafýndan katlediliyoruz. Aslýnda burada zihniyetle mücadele etmek gerekiyor. Varýlan sistem artýk çökmüþtür. Kadýn erkek eþitliðini saðlayacak sistemin oluþturulmasý gerekiyor. Çocukluktan baþlayan bir eðitim çalýþmasý gerekiyor. Ýstatistiklerle bu sorunu ortaya koymak sadece sorunu rakamlara boðar. 'Bu kadar kadýn öldürüldü' demek o kadar kolay olmamalýdýr. Kadýna yönelik þiddeti önlemek için topyekün mücadele gerekiyor."

'Þiddet gören 90 kadýn baþvurdu'

'Toplum þiddeti reddetmeli' Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi

Yeniþehir Belediyesi Kadýn Eðitim ve Psikolojik Danýþmanlýk Merkezi'nde (EPÝ-DEM) sosyolog Azize Kaya da, merkezde kadýnlara yönelik çeþitli etkinlikler düzenlendiklerini, verdikleri eðitimlerle kadýnlarýn kendi ayaklarý üzerinde durmalarýný saðlamak istediklerini bildirdi. Bu yýl merkezlerine bin 40 kadýnýn baþvurduðunu, bunlardan 90'ýnýn þiddet maðduru kadýn olduðuna dikkati çeken Kaya, "Durumlarýna göre bu kadýnlara yardým ettik. Elimizden gelen tüm yardýmlarý kadýnlara saðlýyoruz. Bizim yardýmcý olamayacaðýmýz durumlarda ise kadýnlarý diðer merkezlere yönlendiriyoruz" dedi. AA

28 KASIM 2013 PERÞEMBE

Geleneksel Ýslam Sanatlarý Paneli Ýlim Yayma Cemiyeti Diyarbakýr Þubesi, Dicle Üniversitesi Kongre Merkezinde 'Geleneksel Ýslam Sanatlarý' konulu panel düzenledi. Katýlýmcýlar arasýnda ebru sanatkârý Mustafa Hakký Ertan, tezhip sanatkârý Ali Ersen Özyurt, uzman tezhip minyatür sanatkârý Ayfer Çimen Balaban ve hattat Hasan Çelebi yer aldý. Konuþmacýlar panelde Ýslam Sanatlarýnýn geliþimi ve Ýslam sanatýnda olmasý gerekenler adý altýn-

7

da bilgiler verdi. Ebru sanatýnýn geliþimi hakkýnda konuþmasýný yapan ebru sanatkârý Mustafa Hakký Ertan ebru çeþitlerini ve özelliklerini anlattý. Tezhip sanatkârý Ali Osman Özyurt, tezhibin sabýr istediðini belirterek, "Tezhiple insan kendini bulur, bende tezhiple adeta kendimi buldum ve Allah'a yakýnlaþtýðýmý hissettim. Tezhibin önemini bilmemiz lazým. Osmanlý Döneminde oldukça geliþen tezhip, son zamanlarda batý hayrancýlýðýnýn oluþmasýyla en kötü günlerini yaþýyor" dedi. Son olarak söz alan hattat Hasan Çelebi ise hat sanatýný tanýtarak, hat sanatýnýn deðerini ve inceliklerini anlatan bir konuþma yaptý. ÝLKHA

Zübeyde Zümrüt'e hakaret cezasý

BDP Diyarbakýr Ýl Baþkaný Zübeyde Zümrüt, Diyarbakýr eski Valisi Mustafa Toprak'a hakaret ettiði gerekçesiyle 1 yýl hapis cezasýna çarptýrýldý. Zümrüt hakkýnda 11 Haziran 2011'de Yeniþehir ilçesi Sanat Sokaðý'nda düzenlenen bir etkinlikte eski Vali Toprak'la ilgili güvenlik güçlerine "Sizin valiniz kafayý mý yemiþ, nasýl etkinliði yasaklar" dediði gerekçesiyle kamu davasý açýlmýþtý. Diyarbakýr 4. Sulh Ceza Mahkemesi'nde görülen davanýn ikinci celsesinde karar çýktý. Eski Vali Toprak'a hakaret ettiði gerekçesiyle Zümrüt'ü 1 yýl hapis cezasýna çarptýran mahkeme, 7 bin 80 lira paraya

çevirdiði cezayý da denetimli serbestlik yasasý kapsamýnda 5 yýl erteledi. Konuyla ilgili açýklama yapan Ýl Baþkaný Zümrüt, Sanat Sokaðý'nda Kürtlerin haklarýnýn Anayasal güvence altýna alýnmasý için imza kampanyasý düzenlediklerini söyledi. Açtýklarý stantta yapýlan imza kampanyasýyla yasal haklarýný kullandýklarýný belirten Zümrüt, "Ancak güvenlik güçleri gelerek etkinliðimizin valilik tarafýndan yasaklandýðý anlattý. Güvenlik güçlerine stantla ilgili açýklamada bulunuyordum. Mahkemede de böyle bir söylemde bulunmadýðýmý anlattým. Ancak mahkeme bugün ceza verdi" dedi. AA

Yatýrýmcýlar Batman'da toplanýyor Doðu ve Güneydoðu Ýþ Adamlarý Dernekleri Federasyonu (DOGÜNSÝFED) Baþkaný Þah Ýsmail Bedirhanoðlu, yarýn (bugün) Batman'da yapýlacak toplantýda somut yatýrým kararlarýnýn alýnacaðýný belirtti. Doðu ve Güneydoðu Ýþ Adamlarý Dernekleri Federasyonu (DOGÜNSÝFED) Baþkaný Þah Ýsmail Bedirhanoðlu, Batman'da Türk Sanayicileri ve Ýþadamlarý Derneði (TÜSÝAD) ile Türk Giriþim ve Ýþ Dünyasý Konfederasyonu (TÜRKKONFED) tarafýndan düzenlenecek toplantý öncesi gazetecilere deðerlendirmelerde bulundu. Bedirhanoðlu, çözüm süreciyle birlikte bölgede oluþan huzur ve güven ortamýnýn yatýrým alanlarýný güçlendirdiðini ifade ederek, Batman'da yapýlacak toplantýda somut yatýrým kararlarýnýn alýnacaðýný söyledi. Bu toplantýnýn benzerinin bir süre önce Þýrnak'ýn Cizre ilçesinde de yapýldýðýný hatýrlatan Bedirhanoðlu, bu toplantýlarýn bölgeye yatýrým alanlarýnda imajý deðiþtirdiðini dile getirdi.

Diyarbakýr'da da yapýlacak Toplantýnýn yakýn bir zamanda Diyarbakýr'da da yapýlacaðýný aktaran Bedirhanoðlu, "Çözüm süreciyle bölgede baþlayan oldukça önemli bir iklim. Bu iklim özellikle yatýrýmcýnýn da arzu ettiði bir iklimdir.

Güvenlik ve istikrarý saðlayabilme ve oluþturabilecek siyasi kararlar, bölgenin potansiyeli üzerinden yatýrýmcýlarýn dikkatini çekiyor. Yatýrýmcýlar da bu potansiyeli deðerlendirmesi gerek. Bölge gelmek için daha önce niyetleri olup ama güvenlik ve istikrardan duyduklarý kaygýdan dolayý erteledikleri yatýrým arzularýný bu olumlu havada ve iklimde deðerlendirme gibi bir niyetleri var. Daha önce Þýrnak'ýn Cizre ilçesinde TÜSÝAD ile gerçekleþtirdiðimiz özellikle Doðu ve Güneydoðu Yatýrýmcý Danýþma Konseyi tarafýndan bir toplantý düzenlenmiþti. Bu toplantýdan sonra TÜRKKONFED ile TÜSÝAD'ýn bu gibi toplantýlarý önümüzdeki dönemlerde de sürdürecek Bazý bölgelerin illerindeki yatýrým potansiyelini açýða çýkarmak ve orada yatýrým nasýl yapýlabilinir deðerlendirilmesi yapýlacak'' dedi.

Yatýrým oluþmasýný saðlayacak Bu kapsamda Perþembe günü TÜRKKONFED ile TÜSÝAD'ýn ortaklaþa Batman'da bir toplantý düzenleyeceðini ifade eden Bedirhanoðlu, ''Bu toplantýlarýn asýl amacý, bölgeye yatýrýmlarýn önündeki engellerin azalmasý, bölgenin yatýrým yeri olarak imajýnýn güçlendirilmesi, yatýrým alanlarýnýn iyileþtirilmesi, iþ dünyasýnýn görüþ ve önerilerini dile getirildiði, yine bölgeye yatýrým yapma

konusunda yatýrýmcýlarýn özendirildiði, yatýrým projeleri için iþ birliði ve ortaklýk oluþturulmuþ bir zemin yaratmaktýr. Batman'da düzenlenecek toplantýya iþ dünyasýnýn önemli isimlerinin yaný sýra, çok sayýda büyükelçi, sektör temsilcileri ile çok sayýda davetli katýlacak. Bu katýlýmcýlarýn bazýlarý özellikle bölgede yatýrýma yönelik bir takým deðerlendirmeleri olacak ve yatýrýmla ilgili duyurularý olacak. Bu toplantý özellikle birtakým somut yatýrýmlarýn oluþmasýný saðlayacaktýr" þeklinde konuþtu.

Bahçeli'ye eleþtiri Gazetecilerin, geçtiðimiz gün MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli'nin Diyarbakýr Valisi Mustafa Cahit Kýraç'a kaldýrýlan 'Ne mutlu Türküm diyene' tabelasýyla ilgili sarf ettiði, "Ey vali, o tabelanýn hesabýný sormazsam namussuzum" sözlerini sormasýný üzerine yanýt veren Bedirhanoðlu, Bahçeli'nin açýklamasýný kýnadýðýný kaydetti. Bedirhanoðlu, "Bahçeli'nin, 'Ne mutlu Türküm diyene' tabelasýnýn kaldýrýlmasýyla birlikte yapýlan açýklamayý kýnadýðýmý burada dile getiriyoruz. Çok sert bir açýklamaydý. Diyarbakýr Valiliði yerinde bir karar almýþtý. O tabela bölgede yýllardýr incitici bulunan ve günümüz dünyasýyla çok örtüþmeyen bir durumdu. Diyarbakýr Valisi'ne dönük yapýlan açýklamayý yakýþýksýz bulup kýnýyoruz" ifadelerini kullandý. ÝHA


8

28 KASIM 2013 PERÞEMBE

Aktüalite

Dershanelerin kapatýlmasýna destek

'Dershanelerin kapatýlmasý' tartýþmalarýna dershane öðretmenleri de dahil oldu. Öðretmenler, dershanelerin kapatýlmasý durumunda Milli Eðitim Bakanlýðý'na (MEB) baðlý okullarda eðitim kalitesinin artacaðý görüþünde birleþti.

D

iyarbakýr'da dershane öðretmenleri, dershanelerin kapatýlmasýna destek verdi. Dershanede coðrafya öðretmenliði yapan Mehmet Þah Alak, öðretmenlere hiçbir þekilde dershaneler kapatýlsýn mý kapatýlmasýn mý tarzýnda bir soru sorulmadýðýný söyledi. Alak, "Bizim tek beklentimiz kapanan dershane olursa eðer, etüt merkezlerinin durumu, okuma salonlarýnýn durumu hepsi ayrý ayrý görüþülürse eðer birinci sýrada dershane patronlarý ve dershane emekçileri zaten zarar görmeyecekse kesinlikle kapatýlmalý. Ama bunlardan bir taraf zarar görürse bu konu daha çok su kaldýracak gibi görünüyor. Sürekli bir öðrenciye ders yüklerseniz, o öðrenci hayatta hiçbir þekilde baþarýlý olamaz. Ama dersin yanýnda sosyal aktivite olduðu zaman öðrenci daha fazla baþarýlý olacaktýr, daha fazla mutlu olacaktýr bu öðrenci, hedefine

karþýlanmasýndan sonra dershanelerin kapatýlmasýnýn bütün camia için iyi olacaðýný söyledi. Uruç, "Öðrencilerimizi genel olarak deðerlendirdiðimiz zaman haftanýn 7 günü itibari ile sürekli ders görmekteler. Bu öðrencileri psikolojik olarak kesinlikle etkilemektedir. Öðrencilerimizin baþarýsýzlýðý doðal olarak velilerine de yansýr. Bu öðrencinin hayat boyu mutsuz olmasýna vesile olur. Bu yönüyle hem idare bölümü hem öðretmenlerin bütün ihtiyaçlarý karþýlandýktan sonra bu sektörün kapatýlmasý bütün camia için doðru olur" þeklinde konuþtu. daha kýsa sürede ulaþabilecektir. Biz her þeyi dershanede öðreniyoruz þeklinde ulaþtýklarý zaman bize okul bu sefer itibarsýzlaþýyor. Okulun hiçbir þekilde deðeri kalmýyor. Okulun deðeri kalmayýnca halk tarafýndan dershanel-

er birinci planda ele alýnmýþ oluyor" dedi.

'Kapatýlma iyi olur' Rehber öðretmeni Baki Uruç ise, idare ve öðretmenlerin ihtiyaçlarýnýn

ÝLAN DÝYARBAKIR VAKIFLAR BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜNDEN RESTORASYON KARÞILIÐI UZUN SÜRELÝ KÝRALAMA MODELÝ ÇERÇEVESÝNDE KÝRALAMA ÝHALESÝ T.C. Baþbakanlýk Vakýflar Genel Müdürlüðü Diyarbakýr Vakýflar Bölge Müdürlüðünce, Diyarbakýr Ýli, Sur Ýlçesi, Ýskenderpaþa Mahallesi, Parlý Sefa Camii Sokaðýnda bulunan Mülkiyeti Vakýflar Genel Müdürlüðüne ait, Tapunun 2 pafta, 135 ada, 24 nolu parselinde kayýtlý eski eser tescilli Kadý Hamamýnýn, "Restorasyon Karþýlýðý Uzun Süreli Kiralama Modeli" ile 25 yýl süre ile Kiralanmasý Ýþi", "10.09.2008 Tarih Ve 26993 Sayýlý Resmi Gazete Yayýmlanan Vakýf Kültür Varlýklarýnýn Restorasyon Veya Onarým Karþýlýðý Kiraya Verilmesi Ýþlemlerinin Usul Ve Esaslarý Hakkýnda Yönetmelik" çerçevesinde, ayný yönetmeliðin 24-1/a Maddesi Gereði "Açýk Teklif Yöntemi" ile kiraya verilmesi için ihaleye çýkarýlmýþtýr. ÝLÝ : Diyarbakýr ÝLÇESÝ : Sur MAHALLE : Ýskenderpaþa Mah. PAFTA : 2 pafta ADA : 135 ada PARSEL : 24 parsel YÜZÖLÇÜMÜ : 665.61- m2 CÝNSÝ : Kargir Hamam (Tescilli Eski Eser) VAKIFLAR MECLÝSÝ KARAR TARÝH VE SAYISI: Vakýflar Meclisinin 20.06.2012 tarih ve B.02.1.VGM.0.05.00.00/411 sayýlý kararý. MUHAMMEN BEDEL : 113.484,79 -TL (Yüzonüçbindörtyüzseksendört Türk Lirasý yetmiþdokuzkuruþ) GEÇÝCÝ TEMÝNAT : 3.404,54 -TL(üçbindörtyüzdörtTürk Lirasý Elli dört kuruþ) (Bu bedel muhammen bedelin % 3'ünü teþkil etmektedir) ÝHALE TARÝH VE SAATÝ : 16.12.2013 Pazartesi, günü saat 14:00 1- Diyarbakýr Ýli, Sur Ýlçesi, Ýskenderpaþa Mahallesi, Parlý Sefa Camii Sokaðýnda bulunan Mülkiyeti Vakýflar Genel Müdürlüðüne ait, Tapunun 2 pafta, 135 ada, 24 nolu parselinde kayýtlý eski eser tescilli Kadý Hamamýnýn, "Restorasyon Karþýlýðý Uzun Süreli Kiralama Modeli" ile 25 yýl süre ile Kiralanmasý Ýþi",Vakýflar Genel Müdürlüðü, Vakýflar Meclisi'nin 20.06.2012 tarih ve B.02.1.VGM.0.05.00.00/411 sayýlý kararý ve 5737 sayýlý Vakýflar Kanunu'nun 20. Maddesine istinaden þartnamesinde gösterilen ve aþaðýda belirlenen þartlarla ilk 1 yýl restorasyon süresi dahil toplam 25 yýllýðýna kiraya verilecektir. a) Ýstekli tarafýndan ilk 1. yýl taþýnmazýn Kültür ve Tabiat Varlýklarý Koruma Bölge Müdürlüðünce onaylý rölöve, restitüsyon, restorasyon, mekanik ve elektrik tesisatý projeleri doðrultusunda, idarenin teknik elemanlarý denetiminde restorasyonunun yapýlarak tamamlanýp tesis iþletmeye açýlacak, aksi takdirde sözleþme feshedilerek, teminat ve idareye yatýrýlan kiralar irat kaydedilecektir. Ayrýca yapýlmýþ olan imalatlar idareye terk ve teberru edilmiþ sayýlacaktýr. b) Ýdarenin izni olmadan restorasyon iþleri baþkasýna devredilmeyecek, yer teslimi tarihinden itibaren her türlü güvenlik önlemleri istekli tarafýndan saðlanacaktýr. c) Kira ödemelerinin sözleþme tarihinden itibaren baþlatýlmak üzere, birinci yýl için yýllýk 600,00 TL, ikinci yýl için aylýk 300,00 TL. olmasý, Müteakip yýllarda (3. yýldan 25.yýlýn sonuna kadar) her yýlýn kira bedeli bir önceki yýlýn kira bedeline Türkiye Ýstatistik Kurumunca yayýnlanan ÜFE (Oniki Aylýk Ortalamalara göre Deðiþim (%) oraný eklenerek hesaplanmasý, d) Restorasyon iþi için her tür masraflarla iþin finansmaný yüklenici tarafýndan karþýlanacaktýr. e) Tesis iþletmeye açýlýncaya kadar taþýnmaz baþka bir amaçla kullanýlmayacak ve taþýnmaz üzerine haciz, ipotek, teminat gibi yükümlülükler konulmayacaktýr. f) 6570 sayýlý kira kanunu ve diðer mevzuata aykýrý olarak kira süresi dolmadan taþýnmazýn tahliye edilmesi halinde, yapýlan her türlü masraflarla teminatlar ve ödenen kiralar idareye terk ve teberru edilmiþ sayýlacaktýr. g) Sözleþme süresinin bitimi olan 25. yýlýn sonunda tesis; çalýþýr, bakýmlý ve kullanýlabilir þekilde, hiçbir hak ve bedel talebinde bulunulmadan en geç bir ay içerisinde idareye teslim edilecektir. 2- Ýhaleye iþtirak edecek istekliler; ihale dokümanýný aþaðýda belirtilen adreste, mesai saatleri içerisinde bedelsiz olarak görebilirler. Ancak, ihaleye teklif verecek olanlarýn Ýdarece onaylý ihale dokümanýný satýn almalarý zorunludur. a) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði ve satýn alýnabileceði yer: Vakýflar Bölge Müdürlüðü-Yatýrým ve Emlak Servisi, Ýskenderpaþa Mah. Ýnönü Cad. No: 45 SUR/D.BAKIR b) Ýhale dokümaný satýþ bedeli: 200,00 TL olup Diyarbakýr Vakýflar Bölge Müdürlüðünün T.C Vakýflar Bankasý nezdindeki IBAN=TR490001500158007286695126 Bölge Müdürlüðü hesabýna iþin ismi ve istekli adý belirtilerek yatýrýlacak ve idareye ibraz edilerek ihale dokümaný alýnacaktýr. 2.1-Ýhale dokümaný, içeriðindeki belgeleri gösteren bir dizi pusulasý ile birlikte verilir. Ýstekli, ihale dokümanýný oluþturan belgelerin aslýna uygunluðunu ve belgelerin tamam olup olmadýðýný kontrol eder. Ýdare bu incelemeden sonra isteklinin, ihale dokümanýný oluþturan belgelerin tamamýný aslýna uygun olarak teslim aldýðýna dair, dizi pusulasý üzerine yazýlarak imzalanmýþ beyanýný alýr. 2.2-Ýstekli ihale dokümanýný satýn almakla, ihale dokümanýný oluþturan belgelerde yer alan koþul ve kurallarý kabul etmiþ sayýlýr. Ýsteklinin ihale dokümanlarýnýn tümünün içeriðini dikkatli bir þekilde incelemesi gerekir. Teklifin verilmesine iliþkin þartlarý yerine getirememesi halinde ortaya çýkacak sorumluluk teklif verene ait olacaktýr. Ýhale dokümanýnda öngörülen ve tarif edilen usule uygun olmayan teklifler Ýdare tarafýndan deðerlendirmeye alýnmayacaktýr. a) Ýhalenin yapýlacaðý adres : Vakýflar Bölge Müdürlüðü-Yatýrým ve Emlak Servisi, Ýskenderpaþa Mah. Ýnönü Cad. No: 45 SUR/D.BAKIR b) Ýhale komisyonu toplantý yeri : Vakýflar Bölge Müdürlüðü -Yatýrým ve Emlak Servisi, Ýskender-

'Daha fazla derse giriyoruz' Biyoloji öðretmeni Muhammed Demir ise, dershanelerde çok aðýr þartlarda çalýþtýklarýný vurguladý. Demir, þunlarý söyledi: "Tüm öðretmenlerin maðdur olmamasý kaydýyla

kapatýlmasýný isteriz ama burada öðretmenler kesinlikle zarar görmemeli. Dershanelerde çok aðýr þartlarda çalýþýyoruz. Bunu herkes biliyor. Girdiðimiz ders saatleri belli bu noktada bizler kesinlikle maðdur edilmemeliyiz. Bir öðrencinin dershaneye maliyeti aylýk 300 lira, aile bunu vermekte ciddi sýkýntý yaþýyor. Bu noktada kapatýlmasýndan yanayým. Bugün bizim 50 bin öðretmenimiz var, 50 bin öðretmeni MEB'e aktardýðýnýz zaman ordki kaliteyi artýrýrsýnýz kesinlikle. Biz 10-15 yýldýr bu iþleri yapmýþýz öðrenci sýnava en iyi þekilde nasýl hazýrlanýr bunu çok iyi biliyoruz, oradaki öðretmenlerimiz bilmiyor demiyoruz, bu yanlýþ anlaþýlmasýn biz bu iþin çekirdeðinden yetiþmiþiz ve bunu da yýllardýr yapýyoruz ve iyi de yaptýðýmýza inanýyoruz bu iþi. Özellikle baþbakanýmýz bu 50 bin öðretmeni düþünmesi lazým." ÝHA

paþa Mah. Ýnönü Cad. No: 45 SUR/D.BAKIR 2.3-Ýsteklilerin Ýhaleye katýlabilmeleri için; Ýhale Þartnamesinin 7. maddesine göre hazýrlayacaklarý tekliflerini, ayný þartnamenin 8. Maddesi doðrultusunda yukarýda belirtilen gün ve saate kadar sýra numaralý alýndýlar karþýlýðýnda Diyarbakýr Vakýflar Bölge Müdürlüðü Ýhale Komisyonu Baþkanlýðýna imza karþýlýðý teslim etmeleri gerekmektedir. 3-Ýsteklilerin ihaleye katýlabilmeleri için aþaðýda sayýlan belgeleri, teklifleri kapsamýnda dýþ zarf ile birlikte sunmalarý gerekir. Dýþ zarf aþaðýdaki belgeleri içerecektir. a) Ek 7'ye uygun olarak hazýrlayacaklarý teklif mektuplarýný koyacaklarý kapalý iç zarf, b) Kanuni ikametgah belgesi. (2013 yýlýnda alýnmýþ olacak olup, Þirketlerde bu belge aranmayacaktýr) c) Türkiye'de tebligat için adresi gösteren imzalý bildirim. d) Ýhalenin ilan edildiði yýla ait Ticaret ve Sanayi Odasýndan veya Esnaf ve Sanatkarlar Odasý siciline kayýtlý olduðunu gösterir belgenin aslý veya noter tasdikli sureti. d1) Gerçek kiþi olmasý halinde, ilgilisine göre Ticaret ve Sanayi Odasý veya Esnaf ve Sanatkarlar siciline kayýtlý olduðunu gösterir belgenin aslý veya noter tasdikli sureti. (2012 yýlýnda alýnmýþ) d2) Tüzel kiþi olmasý halinde, tüzel kiþiliðin Ýdare merkezinin bulunduðu yer mahkemesinden veya siciline kayýtlý bulunduðu Ticaret ve Sanayi Odasýndan veya benzeri bir makamdan ihalenin yapýldýðý yýl içinde alýnmýþ tüzel kiþiliðin sicile kayýtlý olduðuna dair belge aslý veya noter tasdikli sureti. (2013 yýlýnda alýnmýþ) e) Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren, ihalenin yapýldýðý yýla ait, noter onaylý imza sirküleri e1) Ýsteklinin gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. (2013 yýlýna ait). e2) Ýsteklinin tüzel kiþi olmasý halinde, tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirkülerini (2013 yýlýna ait) f) Ýstekliler adýna vekâleten ihaleye katýlýnýyorsa, istekli adýna teklifte bulunacak kimselerin, noter tasdikli vekâletnameleri ile vekâleten iþtirak edenin noter tasdikli imza beyannamesi. (2013 yýlýna ait) g) Ortak giriþim olmasý halinde Ek 1'e uygun Noter tasdikli ortak giriþim beyannamesi. h) Mali Durum Bildirimi ve Banka Referans Mektubu; muhammen bedelin %10 u oranýnda kullanýlmamýþ nakit kredisi ile yine %10 oranýnda kullanýlmamýþ teminat mektubu kredisi olmasý þarttýr ve Genel Müdürlük veya þubesinden teyit yazýlý olacaktýr. Teyitlerin en az iki yetkilinin imzasýný taþýmasý gerekir.) (Ek 2.1, Ek 2.2,ye uygun olacak). i) Ýlan tarihinden sonra ilgili vergi dairesinden alýnacak vergi borcu olmadýðýna dair ekli örneðe uygun belgenin aslý veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslýnýn Ýdareye ibraz edilmesi þartýyla suretinin verilmesi. (Ek 3) j) Ýlan tarihinden sonra ilgili Sosyal Güvenlik Kurumundan veya Sosyal Güvenlik Kurumunun internet adresi üzerinden alýnacak uygun prim borcu olmadýðýna dair belgenin veya e-Borcu Yoktur Belgesinin aslý veya noter tasdikli suretinin verilmesi veya aslýnýn Ýdareye ibraz edilmesi þartýyla suretinin verilmesi. k) Ýhale konusu taþýnmazýn yerinde görüldüðüne dair teklif sahibinin ekli örneðe uygun yazýlý beyaný. (Ek 5). l) Þartnamenin 9.maddesinde belirtilen teminat olarak kabul edilecek deðerlere ve teslim edilmesi gereken yere göre; Diyarbakýr Vakýflar Bölge Müdürlüðü Muhasebe Yetkililiðine yatýrýlmýþ yukarýda tutarý belirtilen geçici teminat alýndý makbuzunu veya 10.09.2008 Tarih Ve 26993 Sayýlý Resmi Gazete Yayýmlanan Vakýf Kültür Varlýklarýnýn Restorasyon Veya Onarým Karþýlýðý Kiraya Verilmesi Ýþlemlerinin Usul Ve Esaslarý Hakkýnda Yönetmelik esaslarý dahilinde, Diyarbakýr Vakýflar Bölge Müdürlüðü ve iþin adýna alýnmýþ limit içi ve süresiz (Ek 6)'a uygun olarak düzenlenmiþ geçici teminat mektubunu veya Geçici Teminat nakit olarak karþýlanacaksa, T.C Vakýflar Bankasý nezdindeki IBAN=TR490001500158007286695126 no'lu Bölge Müdürlüðü hesabýna Ýþin Ýsmi ve Ýstekli adý belirtilerek yatýrýlmýþ banka dekontunu sunacaktýr. m) Ortak giriþim olmasý halinde her bir ortak ayrý ayrý (b,c,d,e,i,j,k) bentlerinde belirtilen belgeleri vermek zorundadýr. n) Benzer iþ ile ilgili iþ bitirme belgesinin aslý veya noter tasdikli sureti, Ýsteklinin son 15 (onbeþ) yýl içinde yurt içinde veya yurt dýþýnda, kamu veya özel sektörde sözleþme bedelinin en az % 80'i oranýnda gerçekleþtirdiði veya en az % 80'i oranýnda denetlediði veyahut yönettiði idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iþ veya benzer iþlerde, ilgili deneyimi gösteren ve iþin muhammen bedelinin % 100 oranýndan az olmamak üzere tek sözleþmeye iliþkin iþ deneyim belgesi. Yüklenici, restorasyon/onarým iþini bizzat yapabileceði gibi, iþtigal konularý arasýnda restorasyon/onarým iþinin bulunmamasý halinde benzer iþ bitirme belgesine sahip bir firma ile ihaleye girerken taahhüt etmek (Ek 8) koþuluyla tümüyle veya konusunda deneyimli alt yüklenicilere yaptýrabilir. o) Bu ihalede benzer iþ olarak, ''Tescilli Taþýnmaz Kültür Varlýðý Yapýlarýn Esaslý Onarýmlarý (Kale, sur, çevre düzenlemesi, sokak saðlýklaþtýrma ve ahþap yapýlar hariç)'' benzer iþ olarak kabul edilecektir. Tekliflerin deðerlendirilmesi sürecinde, Ýdare tarafýndan istenilmesi halinde, iþ deneyim belgesine esas teþkil eden iþe ait kurul kararlarý ve hak ediþ raporlarý sunulacaktýr. Ýþ Deneyim Belgesi yerine diploma veya mezuniyet belgesi kabul edilmeyecektir. p) Ýstekli, en az 1 adet Restorasyon Uzmaný Yüksek Mimar veya Mimar, 1 Makine Mühendisi, restorasyon süresi boyunca bulunduracaðýna dair Teknik personel taahhütnamesi verecektir. (Standart Form - Ek-4)'a uygun olacaktýr. 4- Bu ihalede, ceza ve ihalelerden yasaklanma hükümleri hariç 4734 Sayýlý Kanun hükümleri uygulanmayýp Vakýf Kültür Varlýklarý Ýhale Yönetmelik esaslarý uygulanacaktýr. 5- Telgraf veya faksla yapýlacak müracaatlar ile postada meydana gelebilecek gecikmeler nedeniyle ihale saatinden sonra idareye ulaþan teklifler kabul edilmeyecektir. 6- Ýþ bu ilana ait ilan bedelleri ve ihale karar pulu bedeli ihale üzerinde kalan kiþi ve firmadan sözleþme yapýlmadan önce def'aten tahsil edilecektir. 7- Ýdare gerekçesini göstermek kaydýyla ihaleyi yapýp yapmamakta serbesttir ÝLAN OLUNUR Basýn-2300

(www.bik.gov.tr) Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr’de


Ýç-Dýþ Politika

28 KASIM 2013 PERÞEMBE

Têkiliyên di navbera Tirkiye û Iraqê de herî xurttir bibin

9

Serokê TBMMê Cemîl Çîçek got: "Ji bo ku di her qadê de têkiliyên di navbera Tirkiye û Iraqê de xurttir bibin gelek sedem hene. Lewra Tirkiye û Iraq bira ne, hogir û cîran in.

J

i ber vê yekê Tirkiye û Iraq ji bo vê herêmê gelek girîng in. Serokê TBMMê Cemîl Çîçek ji bo ziyareta fermî li Iraqê ye û Çîçek pêþiyê bi Serokê Meclisa Neteweyî ya Iraqê Usame ElNûceyfî re civîna çapemaniyê ya hevpar li dar xist. Çîçek got: "Ez bi vexwendina Nûceyfî li ser navê TBMMê hatim vir. Ez xwiþk û birayên xwe yên Iraqî û parlementoya Iraqê ji dil û can silav dikim. Nûceyfî ji bo ku têkiliyên di navbera her du welatan de xurt bibin roleke mezin hildaye li ser xwe. Ez ji bo vê helwesta wî, spasiyên

xwe jê re pêþkeþ dikim. Ji bo ku di her qadê de têkiliyên di navbera Tirkiye û Iraqê de xurttir bibin gelek sedem hene."Çîçek wiha pê de çû: "Tirkiye û Iraq bira ne û hogir û cîran in. Ji ber vê yekê Tirkiye û Iraq ji bo vê herêmê gelek girîng in. Em hemû qebûl dikin ku ev welatê ku em lê dijîn gelek bûyerên dilsoj diqewimin. Ji ber vê yekê ji bo kara her du welatan û herêmê, çûn û hatin, têkiliyên xurt û guftûgokirin girîng e. ''Çîçek destnîþan kir ku ji bo têkiliyên di navbera welatan de xurt bibin barekî girîng dikeve ser milên

Axaftina Genç, axaftinekî bêrumet e W

ezîra Malbat û Polîtîkayên Civakî Þahîn: "Parlementerê CHPê Kamer Genç bi peyvên xwe yên bêrûmet û tewþo mewþa dev avêt xanima Serokwezîrê me birêz Emîne Erdogan, tam li gorî xwe tevgeriya." Parlamenterê Tûnceliyê yê CHPê Kamer Genç di þeva ku ji bo Roja Neteweyî ya Japonan hat lidarxistin de li dijî Emîne Erdoganê bêhurmetî kir.Wezîra Malbat û Polîtîkayên Civakî Fatma Þahînê der heqê vê helwest û tevgera Kamer Genç de wiha got: "Parlementerê CHPê Kamer Genç bi peyvên xwe yên bêrûmet û tewþomewþo dev avêt xanima Serokwezîrê me birêz Emîne Erdoganê, tam li gorî xwe tevgeriya." Þahînê der barê Kamer Gençê ku di þeva li Balyozxaneya Japonyayê hat li-

darxistin de mudexeleyî axaftina Emîne Erdogan kir de daxuyaniyeke nivîskî da.Þahînê di daxuyaniya xwe de got ku parlementerê CHPê Kamer Genç bi peyvên xwe yên bêrûmet û tewþomewþo dev avêt xanima Serokwezîrê me birêz Emîne Erdoganê, tam li gorî xwe tevgeriya. Þahînê bilêv kir ku dema gotinên Kamer Genç bihîstiye gotin û daxwazên wê yên rojek berê ku di "Roja Piþtevanî û Têkoþîna Navneteweyî ya Li Dijî Tundiya Li Ser Jinan" de kiriye hatiye bîra wê. Þahînê wiha dewam kir: "Lê mixabin tu xêra peyamên wiha ji bo mirovên dilê wan hiþk bûye û çavên wan hatine girtin tuneye û li Balyozxaneya Japonyayê jî bêhurmetiyê li xanima Serokwezîrê welatê xwe re dike." AA

parlementoyan û wiha got: "Em di vê mijarê de wek hev difikirin. Lewra li vê herêmê geþedanên ku me hemûyan aciz dikin diqewimin. Mixabin di serî de jî teror tê. Em wek Tirkiye li dijî hemû cureyên terorê ne. Li gor me teror li hemberî hemû mirovahiyê ye. Em wisa qebûl dikin. Ew bûyerên ku li Sûriyeyê çêdibin û tê de gelek mirov tên kuþtin me hemûyan eleqedar dike. Xasma Tirkiye û Iraq bêhtir jê bandorê digrin. Di vê mijarê de dibe ku gelek tiþt ji destê me bên. Çîçek axaftina xwe wiha qedand: "Ji bo ku di her

qadê de têkiliyên di navbera Tirkiye û Iraqê de xurttir bibin gelek sedem û derfetên me hene. Lewra em xwiþk û bira ne. Em wek Tirkiye welatiyên xwe yên Iraqê hembêz dikin û wan wek xwiþk û bira qebûl dikin. Em hewl didin ku têkiliyên xwe li ser xwiþk û biratiyê bidomînin. Em bi vê

fikr û ramanê hatin serdanê." Nûceyfî jî diyar kir ku di civînê de li ser hevkariya her du welatan, rewþa herêmê, komên marjînal û qeyrana Sûriyê axiftin. Nuceyfî got ji bo ku têkiliyên me pêþ ve herin û em xebatên avê bi hev re bikin, em ê komîsyonekê ava bikin.AA

Li Iraqê bûyerên tundiyê L

i bajarê Xaneqîn û Ramadiyê êrîþên bibombe hatin kirin. Di êrîþan de 9 kes mirin û 9 kes jî birîndar bûn.Hat ragihandin ku li bajarê Xaneqîn û Ramadiya Iraqê êrîþên bibombe hatin kirin. Di êrîþan de 9 kes mirin û 9 kes jî birîndar bûn.Li gor agahiya ku ji çavkaniyên ewlehiyê hat standin, li nahiyeya Cebar ya li ser bajarê Xaneqîna Diyalaya ku dikeve aliyê rojhilatê bakur erîþ birine ser baregeheke ku girêdayî Rêvebiriya Herêma Kurdistana Iraqa Federal (RHKI). Di êrîþê de 4 pêþmerge hatin kuþtin û 8 kes jî birîndar bûn. Li Cubiyeya ku li ser bajarê Ramadiya Iraqê ye jî bi wesaîteke bombebarkirî erîþa xwekujiyê hat kirin. Armanca êrîþê qereqola polêsan bû û di encamê de 3 jê çalakvanê xwekujiyê, 2 jî polês bi tevahî 5 kes hatin kuþtin. Peywirdarekî ewlehiyê jî birîndar bû.Hîn tu kesî berpirsyariya vê erîþê hilnedaye ser xwe.AA

Kürtçe haberlerin Türkçesi

Irak'ta þiddet I

rak'ýn Hankýn ve Ramadi kentlerinde düzenlenen bombalý saldýrýlarda 9 kiþinin öldüðü, 9 kiþinin yaralandýðý bildirildi.Emniyet kaynaklarýndan alýnan bilgiye göre, ülkenin kuzeydoðusundaki Diyala'nýn Hankýn kentinin Cabbara nahiyesinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) baðlý bir karargahýn hedef alýndýðý bombalý saldýrýda ilk

belirlemelere göre 4 peþmerge öldü, 8 kiþi yaralandý.Irak'ýn batýsýndaki Ramadi kentine baðlý Cubiyye'de de bomba yüklü araçla intihar saldýrýsý düzenlendi.Polis karakolunun hedef alýndýðý saldýrýda, 3'ü intihar eylemcisi, 2'si polis 5 kiþi öldü, 1 güvenlik görevlisi yaralandý. Saldýrýlarýn sorumluluðunu henüz üstlenen olmadý. AA

Kamer Genç kendine yakýþaný yaptý A

ile ve Sosyal Politikalar Bakaný Þahin: "CHP Milletvekili Kamer Genç, Baþbakanýmýzýn saygýdeðer eþi Emine Erdoðan Hanýmefendiye yönelik seviyesizce ve dengesizce sözleriyle yine kimseyi þaþýrtmayarak, kendisine yakýþaný yapmýþ"Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Fatma Þahin, CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç'in, Japon Milli Günü münasebetiyle düzenlenen gecede, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn eþi Emine Erdoðan'a yönelik "seviyesizce ve dengesizce sözleriyle yine kimseyi þaþýrtmayarak, kendisine yakýþaný yaptýðýný" bildirdi.Þahin, Japonya Büyükelçiliðinde düzenlenen gecede, CHP Milletvekili Genç'in Emine Erdoðan'ýn konuþmasýna müdahalesiyle ilgili yazýlý açýklama yaptý. "CHP Milletvekili Kamer Genç, Baþbakanýmýzýn saygýdeðer eþi Emine Erdoðan Hanýmefendiye yönelik seviyesizce ve dengesizce sözleriyle yine kimseyi þaþýrtmayarak kendisine yakýþaný yapmýþ" deðerlendirmesinde bulunan Þahin, Genç'in kullandýðý ifadeleri duyduðunda, bir gün önce "Kadýna Yönelik Þiddete Karþý

Uluslararasý Mücadele ve Dayanýþma Günü"ndeki temennilerin aklýna geldiðini hatýrlattý. Þahin,"Ama malesef kalpleri katýlaþmýþ ve gözleri kapanmýþ bu tip insanlara verilen mesajlar fayda etmiyor ve Japonya Büyükelçiliðinde kendi ülkesinin Baþbakanýnýn eþine dahi utanmadan saygýsýzlýk ediyor. Artýk sýnýrlarý aþarak uluslararasý bir platformda dahi asgari nezaket ve görgü kurallarýný çiðneyerek ülkemizin imajýný zedeleyen ve ayný zamanda da kadýna yönelik þiddet ve nefret içerikli sözler sarfeden bu kiþiyi yüce milletimize þikayet ediyor, parti yönetimini de göreve davet ediyorum."AA

'Ortadoðu kritik bir dönemden geçiyor'

TBMM Baþkaný Cemil Çiçek, "Irak ile Türkiye arasýndaki iliþkilerin her alanda geliþmesi için birçok sebep var. Çünkü Türkiye ile Irak iki kardeþ, dost ve komþu ülkedir. Dolayýsýyla bu bölgenin iki kilit ülkesidir" dedi.

R

esmi ziyaret için Irak'ta bulunan Çiçek ile Irak Ulusal Meclis Baþkaný Usame El-Nuceyfi, heyetler arasý görüþmeden sonra ortak basýn toplantýsý düzenledi. Çiçek, Nuceyfi'nin daveti üzerine TBMM adýna davete icap ettiðini belirterek, "Iraklý kardeþlerime ve parlamentosuna en iyi dileklerimi sunuyorum" dedi.Ýki ülke iliþkilerinin geliþmesinde çok önemli bir rol üstlenen Nuceyfi'ye teþekkür eden ve Irak ile Türkiye arasýndaki iliþkilerin her alanda geliþmesi için bir çok sebep olduðunu belirten Çiçek, þunlarý söyledi:''Çünkü Türkiye ile Irak iki kardeþ, dost, komþu ülkedir. Dolayýsýyla bu bölgenin iki kilit ülkesidir. Hepimiz kabul ediyoruz. Birlikte paylaþtýðýmýz bu coðrafyada çok sýkýntýlý, dramatik olaylar yaþýyor. Dolayýsýyla bir araya gelip, karþýlýklý görüþ alýþveriþinde bulunup, dayanýþma içerisinde olmakta ve bölgedeki geliþmeleri ele almakta iki ülkenin yararý vardýr."Çiçek, iliþkilerin geliþmesinde parlamentolara da önemli görevler ve sorumluluklar düþtüðünü, bu konuda görüþ birliði içerisinde olduklarýný dile getirerek,

"Kaldý ki bu bölgede hepimizi rahatsýz eden önemli geliþmeler oluyor. Bunlarýn baþýnda maalesef terör geliyor. Biz Türkiye olarak terörün her türlüsüne, sebebi ne olursa olsun, hangi maksatla iþlenirse iþlensin, kimin tarafýndan ortaya konulursa konulsun bunlarýn hepsine karþýyýz. Bunlarý insanlýða karþý iþlenen bir suç olarak kabul ediyoruz" þeklinde konuþtu.Suriye'de üzücü geliþmeleri yaþandýðýný, kaos

ortamý oluþtuðunu ve pek çok insanýn hayatýný kaybettiðini hatýrlatan Çiçek, bu durumun sadece Suriye halkýný etkilemediðini ayný zamanda Türkiye ve Irak'ýn da en fazla etkilenen ülkelerin baþýnda geldiðini söyledi. Çiçek, bu konuda da birlikte yapýlabilecekleri bir çok þey olabileceðini vurguladý."Ýki ülke iliþkilerini çok çeþitli alanlarda geliþtirmek, daha da derinleþtirmek için bir çok sebebimiz ve imkanýmýz var"

diyen Çiçek, sözlerini þöyle tamamladý:"Çünkü bizler kardeþiz. Biz Türkiye olarak tüm Iraklý vatandaþlarýmýzý baðrýmýza basýyoruz ve kardeþ olarak kabul ediyoruz ve iliþkilerimizi bir kardeþlik temeli üzerinde sürdürmeye gayret ediyoruz. Bu düþüncelerle bu niyetle bu ziyareti gerçekleþtirdiðimiz için sayýn baþkana teþekkür ediyorum."Nuceyfi ise heyetler arasý toplantýda, iki ülke iliþkilerini, bölgedeki durumu, aþýrý gruplarý ve Suriye'deki krizi görüþtüklerini söyledi.Nuceyfi, iliþkileri geliþtirmek ve su konusunda çalýþma yürütmek için bir komisyon kurulacaðýný ifade etti.Ortadoðu'nun çok kritik bir dönemden geçtiðine iþaret eden Nuceyfi, "Bu dönem, bölge liderlerinin, bu karýþýklýðýn içerisinde nasýl baþarýlý bir þekilde çýkabileceklerinin bir sýnavýdýr" dedi. Görüþmede Ýran'ýn nükleer silahlar konusunda anlaþmaya varmasýný da ele aldýklarýný aktaran Nuceyfi, "Kesinlikle bu konu, bölgenin istikrarý için çok önemlidir. Ama en önemli konu Suriye krizidir. Bu krizden ancak karþýlýklý görüþmelerle çýkýlabileceðine bütün taraflar inanýyor" þeklinde konuþtu. AA


10

Ýç-Dýþ Politika

Altaç: Hizmete talibiz 28 KASIM 2013 PERÞEMBE

AK Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Aydýn Altaç, 15 yýldýr yerel iktidarýn Diyarbakýr'a hizmet üretemediðini söyledi ve ekledi: Kentte yaþanan sýkýntýlarý ortadan kaldýrmaya talibiz.

A

K Parti Ýl Baþkaný Aydýn Altaç, Güneydoðu Gazeteciler Cemiyeti'nde basýn mensuplarý ile kahvaltýda bir araya geldi. 16-17 Kasým'da Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn Diyarbakýr'ý ziyaretinde vatandaþlarýn gösterdiði ilginin kendilerini mutlu ettiðini belirten Altaç, gösterilen teveccühten ötürü Diyarbakýrlýlara teþekkür etti.

Diyarbakýr halkýnýn gerek çözüm sürecine gerek siyasi geliþmelere ne kadar duyarlý olduðunu gördüklerini kaydeden Altaç, ''Uzun bir süreden sonra kentte yapýlan en muhteþem, en görkemli mitinglere tanýk olduk. Diyarbakýr'da oluþacak algý, ülkenin ve dünyanýn her tarafýna olumlu yansýyacak. Türkiye'nin birliðine, beraberliðine ve kardeþliðine par-

timiz katký sundu. Hem ülke olarak, hem bölge olarak bir daha acýlar yaþamak istemiyoruz. Kanýn dökülmesini istemiyoruz. Gerginliklerin ve çatýþmalý ortamlarýn oluþmasýný istemiyoruz. Bunun için çözüm sürecini önemsiyoruz. Türkiye'nin birlik ve bütünlüðüne bundan sonra da katký sunmaya devam edeceðiz'' dedi.

'Önemli olan hizmet' Yerel seçim çalýþmalarýný da de-

ðerlendiren Ýl Baþkaný Aydýn Altaç, kentin yerel yönetimini eleþtirdi. Altaç, "15 yýldýr yerel iktidarýn Diyarbakýr'a hizmet üretemediðini düþünüyoruz. Diyarbakýr'ýn yerelde birçok sorunu 15 yýl önceki sorunla örtüþmektedir. 15 yýldýr bir arpa boyu kadar yol alýnamamýþtýr. Biz Diyarbakýrlýlarýn buna mecbur olmadýklarýný, yerel seçimde tepkisini ve iradesini ortaya koyacaklarýný düþünüyoruz. Diyarbakýr'da imar kirliliðinden tutun, þehir kirliliðine

kadar birçok alanda yaþanan sýkýntý þu anda da devam ediyor. Parti olarak bu sýkýntýlarý ortadan kaldýracaðýmýzý biliyoruz. Aday belirlenme sürecini çok sýký tuttuk. Þu ana kadar 77 aday adayý müracaat etti. Adayýn ismi çok önemli deðil. Önemli olan hizmettir. Burada bir yarýþý kazanmaktan çok Diyarbakýr'a nasýl hizmet sunabiliriz, her alanda nasýl rahatlatabiliriz derdini taþýyoruz" þeklinde konuþtu. Rýza BARUT

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


28 KASIM 2013 PERÞEMBE

11

Doðu’nun derbisi Pazar günü Diyarbakýr 1.Amatör Futbol Ligi'nde 3-1 yenik durumda olduðu Özel Ýdare Ayspor maçýný 4-3 kazanarak ligdeki 5.maçýný da kazanan Ergani Gençlerbirliði, 5'te 5 yapan diðer takým Silvan Belediyespor'la birlikte A Grubu'nda 15 puanla zirveyi paylaþýyor. Ergani Gençlerbirliði ve Silvan Belediyespor bu hafta sonu birbirleriyle karþýlaþacak.

E

rgani Gençlerbirliði teknik sorumlusu Mehmet Kanat,þampiyonluk hedefine adým adým yaklaþtýklarýný belirterek, son 2 maçta 2 farklý yenilgiden kurtularak galip gelmelerinin sevindirici olduðunu söyledi.

KAYMAKAM YILMAZ'IN DESTEÐÝYLE Kulübün onursal baþkaný olan Kaymakam Erdinç Yýlmaz'ýn katkýlarýyla lige katýlarak þampiyonluk yarýþý verdiklerini belirten Kanat,"Grubun iddialý takýmlarýndan Özel Ýdare

Ayspor karþýsýnda 3-1yenik durumdan kurtularak galip gelmek kolay deðildi. Önceki haftada da 2-0 yenilgiden kurtulup 4-2 galip gelmiþtik. Bunu baþaran futbolcularýmýzý tebrik ediyoruz. Hedefimize emin adýmlarla ilerliyoruz. Kaymakam beyin verdiði destek karþýsýnda mahçup olmadýðýmýz için de ayrýca mutluyuz. Bu hafta Silvan Belediyespor'la derbi niteliðinde maç oynayacaðýz. Rakibimiz de saygý duyulacak baþarýlara imza atýyor. Hak edenin kazanacaðý bir maç olsun" dedi.

Malatya amatörde çekiþmeli maçlar Malatya Amatör Küme'de 1.Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde ilk hafta maçlarý sonunda A Grubu'nda Demirspor, B Grubu'nda Kale Gençler Birliði lider durumda bulunuyor.

M

alatya Amatör Küme'de 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde ilk hafta maçlarý sonunda A Grubu'nda Demirspor, B Grubu'nda Kale Gençler Birliði lider durumda bulunuyor. Ligde ilk hafta sonunda A Grubu'nda Demirspor, 3 puan ve 7 gol averajýyla ilk sýrada yer aldý. Grupta 3 puaný bulunan Çatyol Belediyespor 3 gol averajýyla ikinci, 1 gol averajýyla üçüncü, Tecdespor ise dördüncü sýrada yer alýyor. B Grubu'nda ise Kale Gençler Birliði 3 puan ve 3 gol averajýyla zirvede yer alýyor. 3 puaný bulunan Malatyaspor 2 gol averajýyla ikinci, 1 gol averajý bulunan Orduzuspor üçüncü sýrada

Tungaç : 'Sanki savaþa çýkmýþlardý'

B

ölgesel Amatör Liginde geçen hafta deplasmanda oynadýklarý Batman Gerçüþ Baðlarspor maçýnda Baðlarspor futbolcularý Yolspor Teknik Heyet ve futbolcularýna saldýrdýlar. Gercüþ'te futbola yakýþmayan olaylara maruz kaldýklarýný belirten Yolspor Teknik Sorumlusu Ýbrahim Tungaç, maçý yöneten hakemlerin de kötü kararlarýyla bunlara çanak tuttuðunu söyledi. Bölgesel Amatör Lig (BAL) 2.Grup'ta mücadele eden Diyarbakýr Yolspor, 1-0 kaybettiði Gercüþ Baðlarspor maçý için Batman ekibine ve maçýn hakemlerine ateþ püskürdü. Maçýn baþýndan sonuna kadar futbola yakýþmayan, çirkin olaylara maruz kaldýklarýný belirten Yolspor Teknik Sorumlusu Ýbrahim Tungaç,hakem Ýsmail Erbay Dursun ve yardýmcýlarýnýn da basiretsiz yönetimleriyle maçýn sonucuna doðrudan etki ettiðini söyledi.

'SANKÝ SAVAÞA ÇIKMIÞLARDI' Tungaç,"Sahada futbol oynamaya deðil futbola yakýþmayan çirkinliklere baþvuran bir rakip vardý. Bizi sindirmek için her þeyi yaptýlar. Kazanmak adýna her türlü ahlaksýzlýða baþvurdular. Bu tutumlarýný kýnýyoruz. Diyarbakýr'a gelen takýmlara biz en iyi þekilde misafirperverlik yapýyoruz. Gercüþ'te ise sanki savaþa çýkmýþlardý. Hakemler de bunlara zemin hazýrladý, göz yumdu. Rakibe verilen uydurma penaltý ve rakibi kollayan kararlarla yenilmemizi saðladýlar. Böyle bir maç oynadýðýmýz için üzgünüz. Pazar günü evimizde yapacaðýmýz Mardin Girmeli Belediyespor maçýný kazanarak yeniden çýkýþa geçmek istiyoruz." dedi.

Yolspor maçýnýn saati deðiþti B

ölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL), 2.Grup 10.hafta maçlarýnýn programý açýklandý. Diyarbakýr temsilcilerinden Yolspor'un 1 Aralýk Pazar günü Girmeli Belediyesporla yapacaðý maçýn saatinde deðiþikliðe gidildi. Diyarbakýr temsilcilerinden Yolspor'un 1 Aralýk Pazar günü Girmeli Belediyesporla yapacaðý

maçýn saatinde deðiþikliðe gidildi. 1 Aralýk Pazar günü Seyrantepe Tesisleri'nde oynanacak karþýlaþma, saat 12.00'da baþlayacak. Ayný gün oynanacak Erganispor-Batman Gercüþ Baðlar maçý ise Ergani Ýlçe Stadý'nda saat 12.30'da baþlayacak. Gruptaki diðer 3 maç ise, 1 Aralýk Pazar günü saat 12.30'da oynanacak.

Futbolcular ve Teknik heyet çarþýya çýktýlar Þ

anlýurfaspor futbol takýmý ve teknik heyeti Balýklýgöl'de Dergah'ý ziyaret edip, Gümrükhan'da simit yedi çay içtiFutbolcu ve Teknik heyetten oluþan kafileye, Þanlýurfaspor sportif iþler sorumlusu Ýbrahim Güllüoðlu, Mali Ýþler sorumlusu Nabi Kýrmýzý, Basýn Sözcüsü Gökhan Gökmen, Kulüp idare amiri Vedat Bucak eþlik etti. Þanlýurfalýlarýn yoðun ilgi gösterdiði Þanlýurfaspor kafilesi, Dergah'ta makamý ziyaret ederek dualar okudu. Balýklýgöl'ü ziyaretten sonra Gümrük Hanýna kadar yürüyerek giden Futbolcularla Þanlýurfalýlar sýk sýk hatýra fotoðrafý çektirdi. Gümrükhan'da iskemle'de oturan futbolcular, Urfa'nýn meþhur Menengiç kahvesinden içti. Gümrükhanýnda Vatandaþlara karýþan Futbolculara sonradan dahil olan ses sanatçýsý Mahmut Tuncer'de katýlýrken, yaptýðý esprilerle ortamý güldürdü. Bir süre Sankoh'un yanýnda oturan Tuncer, daha sonra, futbolcular ile sohbet etti. Gümrük Haný'nda karþýlaþtýðý sanatçý Mahmut Tuncer'i çay içmeye davet eden Ýbrahim Güllüoð-

yer alýyor. Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi'nde ikinci haftanýn programý ise þöyle: 1 Aralýk Pazar Yeþiltepe Stadý 10.00 TecdesporTelekomspor, 12.00 Sanayispor-Konak Belediyespor, 14.00 Çatyol Belediyespor-Demirspor. Orduzu Pýnarbaþý Stadý 11.30 Girmana Belediyesi Ýpekyolu-Kaldýrým Gücü, 14.00 OrduzusporDoðanþehir Belediyespor. Yeþilyurt Ýlçe Stadý 11.30 Yeþilyurt BelediyesporAdafý Kartalspor, 14.00 Kale Gençler BirliðiMalatyaspor. Balaban Stadý 13.00 Yeni Balabanspor-Battalgazi Belediyespor. -

lu, Tuncer'i ikna edebilmek için 20 TL verdi. Tuncer, Güllüoðlu'ndan aldýðý 20 TL'yi daha sonra bir vatandaþa verdi. Futbolcularýn hatýrýný soran Tuncer, en çok beðendiði futbolcunun Sankoh olduðunu söyledi.

Sahibinden Satýlýk Lüx Daireler - 4.Katta bulunan 2 adet daire - 3 Oda- 1 Salon - Ana cadde üzeri - Durak, Alýþveriþ merkezi - Okul - Islak zemin granit - Odalar parke, Net : 150 m2 Karayollarý Kantar kavþaðý Umut apt. Ziraat Bankasý Bitiþiði

0531 992 72 64


12

CMYK

28 KASIM 2013 PERÞEMBE

Spor Toto 2. Lig Kýrmýzý Grup'ta ligin 14. haftasýnda deplasmanda karþýlaþacaðý Tepecik A.Þ.spor maçýnýn hazýrlýklarýna çift antrenmanla devam ediyor. D

iyarbakýr Büyükþehir Belediyespor Teknik Direktörü Turhan Özyazanlar oyuncularýyla tek tek ilgilenirken, yapýlan hatalar konusunda da uyarýlarda bulunuyor. Çalýþmalara sakatlýðý geçen Ýbrahim Keleþ katýlýrken, ligin baþýndan beri sakat olduðu için forma giyemeyen Uður Tülümen'in çalýþmalarýna Ýstanbul'da devam ettiði bildirildi. Yeþil-kýrmýzýlý takým, son 6 maçta yenilmeyen Tepecikspor'un bu unvanýna da son vermek istiyor. Bayrampaþa maçýnda 4. sarý kartýný gören Semavi Özgür, cezalý duruma düþtüðü için Tepecikspor maçýnda yok. 3'er sarý kartý olan Yusuf Yaðmur ve Ozan Solak ise ceza sýnýrýnda bulunuyor. Bu futbolcular Tepecikspor karþýsýnda kart görmeleri halinde bir sonraki hafta Diyarbakýr'da Ofspor'la oynanacak karþýlaþmada forma giyemeyecek. Diyarbakýr Büyükþehir

Taraftarlar’dan gözdaðý Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Diyarbakýrspor A.Þ'de, taraftarlar Pazar günü Menemen Belediyespor'la oynanacak maç öncesinde teknik heyet ve futbolculara hem destek hem de gözdaðý verdiler .

H

afta boyunca idmanlara giderek takýma destek vereceklerini belirten Taraftarlar, takýmlarýný Tuzlaspor maçýndaki mücadelesin-

den memnun olmadýklarýný belirterek, "Menemen Belediyespor maçýnda sahaya yüreðini koyan bir takým istiyoruz. Pazar günkü maça tüm taraftarlarýmýzý bekliyoruz. Diyarbakýrspor'un borçsuz bir yapýda olmasý ve yeniden küllerinden doðmasý bizim için elbette önemlidir. Ancak harcanan emeklerin karþýlýðý þampiyonluk olmalýdýr, kulübü siyasete bulaþtýrmadan ve dilencilik kültürünü ortadan kaldýrarak her þeyi kendi imkanlarýyla ayakta duran bir

Belediyespor Teknik direktörü Turhan Özyazanlar, geçen hafta sahalarýnda 1-0 kazandýklarý Bayrampaþaspor maçýna mutlak galibiyet parolasýyla çýktýklarýný hatýrlattý. Ýyi mücadele ettiklerini anlatan Özyazanlar, "Ýyi futbol oynamaya bakmaksýzýn futbolcularýmýn Bayrampaþaspor maçýnda sahaya yansýttýðý kazanma arzusu bizi mutlu eden taraf oldu. Maçta kazanmak için rakipten daha çok

istedik ve kazandýk" dedi. Bu maçýn geride kaldýðýný belirten Özyazanlar, "Tabi iþimiz bitmedi. Bu hafta deplasmanda Tepecilspor A.Þspor ile çok önemli bir maç yapacaðýz. Bu karþýlaþmaya çok ciddi bir þekilde hazýrlanýyoruz. Çalýþmalarýmýzdaki iyi tempoyu sahaya yansýttýðýmýzda Büyükþehir Belediyespor arzulanan kimliðine kavuþacak." ifadelerini kullandý. Taþkýn Civelek

kulüptür. Bunun farkýnda olan taraftarlar da hem Diyarbakýr hem de deplasmanda maçlara gelerek takýma destek veriyor. Bu güzel havaya kimsenin bozmaya hakký yok. Teknik heyet ve futbolcular iþin ciddiyetinde olmak zorundadýr. Menemen Belediyespor maçý çok önemlidir. Herkes sahaya yüreðini koymalýdýr. Taraftar böyle bir takým istiyor. Her þeylerini ortaya koymalarý halinde takýmýmýzýn kalitesiyle bu maçý kazanacaðýna inanýyoruz" dedi.

Batman'ýn rüyasý gerçek oluyor

PTT 1. Lig'de 15. Haftanýn Hakemleri Açýklandý

Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý( TOKÝ), Gençlik ve Spor Bakanlýðý ile imzaladýðý protokol kapsamýnda Batman'da 15 bin seyirci P kapasiteli stat ile kapalý yüzme havuzu inþa edecek. Stat ve kapalý yüze havuzu ihalesi 30 Aralýk 2013 tarihinde gerçekleþtirilecek.

B

aþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn, TOKÝ tarafýndan Trabzon'da inþa edilecek Akyazý Spor Kompleksi'nin temelini atmasýnýn ardýndan, Ýdareden Batman'a da iyi haber geldi. TOKÝ, Batman'da inþa edilecek 15 bin seyirci kapasiteli stat ile kapalý yüzme havuzunun ihale tarihini belirledi. TOKÝ, stat ile kapalý yüzme havuzunun ihalesini, 30 Aralýk 2013'te gerçekleþtirecek. TOKÝ, Gençlik ve Spor Bakanlýðý ile iþbirliði içerisinde þehirleri UEFA standartlarýnda modern statlara kavuþturuyor. Ýdare ayrýca, ekonomik ömrünü doldurmuþ statlarý da ekonomiye kazandýrýyor.

11 STAT ÝNÞAA AÞAMASINDA TOKÝ, Afyonkarahisar, Malatya, Trabzon, Sivas, Eskiþehir, Samsun, Gaziantep, Adana, Sakarya, Kocaeli ve Antalya illerine yapýlaCMYK

cak statlar ile Antalya'ya yapýlacak kapalý spor salonunun ihalelerini tamamlayarak inþaat aþamasýna geçti. Hazýrlýk ve ihale aþamasýnda ise 8 stat bulunuyor. Hatay ve Batman'da yapýlmasý planlanan statlar ihale aþamasýna getirildi. Ankara, Diyarbakýr, Ýzmir (2), Edirne ve Elazýð'da inþa edilmesi planlanan statlar da hazýrlýk aþamasýnda bulunuyor. Bu statlar ihalelerinin gerçekleþtirilmesinin ardýndan inþa edilmeye baþlanacak.

ANKARA'YA 40 BÝN KÝÞÝLÝK STAT PLANI Ankara'da yapýlacak stat 40 bin seyirci kapasiteli olacak ve projenin içinde açýk-kapalý tenis kortlarý, bin seyirci kapasiteli buz hokeyi ve paten salonu, bin seyirci kapasiteli yüzme havuzu, 2 bin seyircili spor salonu ve il müdürlüðü hizmet binasý planlandý.

TT 1. Lig'de 2013 - 2014 sezonu 15. hafta maçlarýnda düdük çalacak hakemlerin isimleri açýklandý. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapýlan açýklamaya göre 15. haftada görev yapacak hakemler ve maçlarýn programý þöyle: 30 Kasým Cumartesi 13.30 TKÝ Tavþanlý Linyitspor - Denizlispor: Hakan Ceylan 14.00 Ýstanbul BBSK - Adana Demirspor: Ali Palabýyýk 14.00 Mersin Ýdmanyurdu - Samsunspor: Murat Özcan 19.00 Orduspor - Balýkesirspor: Mustafa Ýlker Coþkun 19.00 Manisaspor - Gaziantep Büyükþehir Belediyespor: Deniz Ateþ Bitnel 1 Aralýk Pazar 13.30 Kahramanmaraþspor - Boluspor: Bülent Birincioðlu 14.00 Karþýyaka - 1461 Trabzon: Yaþar Kemal Uðurlu 19.00 Adanaspor - Bucaspor: Volkan Bayarslan 2 Aralýk Pazartesi 20.00 Þanlýurfaspor - Ankaraspor: Serkan Çýnar

28 11 2013 gazete sayfaları  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you