Page 1

Avrupalý eðitimciler Siirt'te

Sonbaharda sýcak gün

O

lay Gazetesi Siirt Temsilcisi Misbah Yýlmaz, Ýtalya, Litvanya ve Polonya'dan gelen eðitmenlerle bir araya geldi. Yýlmaz, Avrupalý misafirleri kentte görmekten memnuniyet duyduðunu söyledi. „ 4’te

Öðretmenlerin neþeli gecesi

D

iyarbakýr'da havalarýn mevsim normallerinin üstünde seyretmesi vatandaþlarýn sokaklara akýn etmesine neden oldu. „ 3’te

Ö

ðretmenler Günü'nde , öðretmenler kendi aralarýnda düzenlediði etkinliklerle eðlenme fýrsatý buldu.Gece'de müzik eþliðinde halaylar çekildi, türküler söylendi. „ 7’de

Kýþ aylarýnda saç bakýmý nasýl olmalý? G

ÇARÞAMBA 28 KASIM 2012

üzelliðin ve bakýmýn göstergesi olan saçlarýnýza ne kadar önem gösteriyorsunuz? Özellikle yaz boyunca deniz, havuz ve güneþ nedeniyle yýpranan, pürüzlenen, kýrýlan saçlarýnýzý hava koþullarýnýn daha da aðýrlaþtýðý kýþa hazýrladýnýz mý? „ 2’de

Fiyatý : 30 KR

www.diyarbakirolay.com.tr

Suyun inanýlmaz faydalarý

U

zmanlar, günde en az 1,5 litre su içilmesinin cildin yaþlanmasýný geciktirirken, saçlarýn da canlý kalmasýný saðladýðýný söyledi. „ 2’de

AK Parti'den cem evine ziyaret

'Faili mechulleri devlet destekledi'

Pir Sultan Abdal Cem ve Kültür Evi'nde konuþan AK Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Halit Advan, geçmiþ yýllarda yaþanan ve faili meçhul kalan olaylarýn devlet desteðiyle yapýldýðýný söyledi.

A

BDP'liler için jet fezleke

B

DP'li milletvekillerinin dokunulmazlýklarýnýn kaldýrýlmasýný öngören fezlekeler Baþbakanlýk tarafýndan Meclis Baþkanlýðý'na gönderildi. „ 9’da

'Anamýzdan milletvekili doðmadýk'

B

DP Genel Baþkan Yardýmcýsý Gültan Kýþanak, dokunulmazlýk zýrhýyla siyaset yaparak bugünlere gelmediklerini söyledi ve ekledi: Biz milletvekili olarak doðmadýk anamýzdan, dokunulmazlýk zýrhýyla da doðmadýk. „ 9’da

K Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Halit Advan, il baþkan yardýmcýlarý, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Muharrem ayý dolayýsýyla Pir Sultan Abdal Cem ve Kültür Evi'ni ziyaret etti. Derneðin Þube Baþkaný Cafer Koluman, ziyaret nedeniyle AK Parti heyetine teþekkür etti.

Diyarbakýr'da patriot hazýrlýðý

Devlet eliyle yaptý Ziyarette konuþan Ýl Baþkaný Halit Advan,1990'lý yýllarda bölgede faili meçhul olaylarýn devletin desteðiyle gerçekleþtiðini belirtti. O dönemde faili meçhul cinayet iþleyenlerin yargýlanma sürecinin AK Parti döneminde baþladýðýný ifade eden Advan, þunlarý söyledi: Organize eylemlerle münferit vakalarý birbirinden ayýrmalýyýz. Hatýrlayalým ki Türkiye Ergenekon vardý. Birçok eylem yapýldý. Bu eylemlerin geçmiþi 1946 yýlýndan baþlýyor. Bugüne kadar hiç bitmedi. Bunlar devlet eliyle yapýldý. „ 4’te

G

enelkurmay Baþkanlýðý tarafýndan yapýlan patriot açýklamasýnýn ardýndan Diyarbakýr 2. Hava Kuvvet Komutanlýðý 8. Ana Jet Üssü'nde hareketlilik baþladý. „ 4’te

'Oðlumu serbest býrakýn' D

Kaybolan köylünün cesedi bulundu

D

iyarbakýr'ýn Lice Ýlçesi Fis Köyü yakýnlarýnda 17 ay önce kaçýrýlan Uzman Çavuþ 35 yaþýndaki Zihni Koç'un ailesi umutlu bekleyiþini

sürdürüyor. Oðlundan haber alamadýklarýný belirten baba Veysel Koç, "Ne olur oðlumu ailemize kavuþtursunlar" dedi. „ 3’te

iyarbakýr'ýn Kulp ilçesinde 2 ay önce evinden çýkan ve bir daha haber alýnamayan bir kiþinin cesedi Bismil ilçesi Diktepe Köyü kýrsalýnda bulundu. „ 3’te

Öðrencilerden ÝHD'ye ziyaret A Zilan milli takým kampýna çaðrýldý

D

iyarbakýr'ýn Baðlar Belediyesi Kýz Basketbol Takýmý'nýn yýldýzý 14 yaþýndaki Zilan Gülsüm, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafýndan, 4- 10 Aralýk tarihleri arasýnda Ýstanbul'da toplanacak Yýldýz Milli Takým kampýna çaðrýldý. „ 5’te

rif Eminoðlu ilköðretim Okulu öðrencileri, ÝHD Diyarbakýr Þubesi'ni ziyaret etti. Öðrencilere derneðin faaliyetleri ve insan haklarý ihlalleri konularýnda bilgi verildi. Diyarbakýr'ýn Baðlar Ýlçesi'nde bulunan Arif Eminoðlu Ýlköðretim Okulu'nda okuyan bir grup öðrenci, ÝHD Diyarbakýr Þubesi'ni ziyaret etti. „ 7’de

Güney Kore'den Siirtli öðrencilere yardým

'Tekvando Sporunu Yaygýnlaþtýrma ve Geliþtirme Projesi' kapsamýnda, Siirt ÝMKB Yatýlý Bölge Ýlköðretim

Okulu'nda tekvando kurslarýna katýlan 110 öðrenciye spor malzemesi yardýmý yapýldý. „ 7’de


2

Saðlýk

28 KASIM 2012 ÇARÞAMBA

Suyun inanýlmaz faydalarý

Uzmanlar, günde en az 1,5 litre su içilmesinin cildin yaþlanmasýný geciktirirken, saçlarýn da canlý kalmasýný saðladýðýný söyledi.

M

armara Üniversitesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Ýbrahim Saraçoðlu, cildi çabuk yaþlanan kadýnlara tavsiyelerde bulundu. Ýnsanýn gençliðini ihtiyarlýðý için yaþadýðýný dile getiren Saraçoðlu, suyun cildin genç kalmasýnda önemli bir yeri olduðunu vurguladý. Saraçoðlu, "Bol su içeceksiniz. Günde en az 1,5 litre su içeceksiniz. Suyun yerini baþka bir þey olmaz. 'Havuç suyu içeyim, portakal suyu içerim' demeyin. Az su içende selülit geliþir. Kadýnlar erkeklere nazaran

daha az su içer. Az su içen bayanlarýn saçlarý canlýlýðýný kaybeder. Su içeceksiniz. Su az içilirse saçlarý da matlaþtýrýr. Acý, baharat, sarýmsak ve domates çok faydalý. Sivilceleri olanlar bu gýdalara karþý ölçülü olacaklar" dedi.

"CÝLDÝNÝZÝN NEFES ALMASINA ÝZÝN VERÝN" Maydanozun cildi tazelediðini kaydeden Saraçoðlu, "Anadolu köylüsünün pazarlara getirdiði küçük yapraklý maydanozlarda þifa saklý.

Ýnsanýn gözünü boyamak için yakýþýklý elmalarý satýyorlar. Ama tadý ve tuzu yok. Domatesi mevsiminde tüketmeye bakýn. Topraktan alýnan gýdalar çok faydalý ama onu deðiþtirmemeliyiz. Cildi örten bazý kozmetikler var. Bazý sanatçýlarý görüyorsunuz. Makyajsýnýz gördüðünüz zaman ciltte lekeler var. Cildinizin havayla temas etmesi lazým. Üzerine katman katman bir þeyler sürerseniz ekranda güzel görünebilir. Ýþin aslýnda ise cilde zarar verirsiniz" þeklinde konuþtu.

Ruh saðlýðýnýn cildi genç tuttuðunu ifade eden Saraçoðlu, "Cildinizin güzelliði için temiz havada dolaþýn. Mümkün olduðu kadar katký maddeli kimyasallardan uzak durun. Týpký proteinler gibi hareket eder. Vücuttan terleme yoluyla atamazsýnýz. Þimdi cildinizi tazelemek istiyorsunuz, lahananýn faydasýný görürsünüz. Lahanayý 15 dakika kaynatýp suyunu içtiðinizde yað dokusundaki toksinleri atarsýnýz" diye konuþtu.

Grip salgýnlarý, zatürre oluþumuna zemin hazýrlýyor Tahaoðlu, gripten sonraki ölümlerin asýl nedeninin grip virüsünün yaptýðý zatürre ya da grip sonrasý bakteriler ile geliþen zatürre olduðunu belirtiyor.

K

asým ayýnýn sonuna denk gelen "Zatürre Ölümlerinin Önlenmesi" haftasý dolayýsý ile hastalýða dikkat çeken Anadolu Saðlýk Merkezi Göðüs Hastalýklarý Uzmaný Doç. Dr. Kemal Tahaoðlu, gripten sonraki ölümlerin asýl nedeninin grip virüsünün yaptýðý zatürre ya da grip sonrasý bakteriler ile geliþen zatürre olduðunu belirtiyor. Yaþlýlarda hastalýðýn hem daha aðýr seyrettiðine hem de ölümcül olabildiðine dikkat çeken Doç. Dr. Kemal Tahaoðlu, özellikle 65 yaþýn üstündekilerin 5 yýlda bir zatürre aþýsý yaptýrmasýný öneriyor. Ýngiltere ve ABD'de ölüm nedenleri arasýnda altýncý, Türkiye'de ise beþinci sýrada yer

alan zatürre akciðer dokusunun ilthaplanmasý olarak tanýmlanýyor. Baþta bakteriler olmak üzere birçok mikroorganizma zatürreye neden olabiliyor. Bebek ve çocuklarýn yanýnda, yaþlý ve müzmin hastalýðý olan zatürre, eriþkinlerde hem daha sýk görülüyor, hem de daha aðýr ve ölümcül olabiliyor. Zatürreye dikkat çekmek için her yýl Kasým ayýnýn son haftasýnýn "Zatürre Ölümlerinin Önlenmesi" haftasý olarak kabul edildiðini belirten Anadolu Saðlýk Merkezi Göðüs Hastalýklarý Uzmaný Doç. Dr. Kemal Tahaoðlu, þeker, kalp, akciðer, böbrek, beyin, kas ve bazý kan hastalýklarý gibi kronik rahatsýzlýðý olanlar ile baðýþýklýk sistemi

baskýlanmýþ kiþilerin zatürre bakýmýndan risk grubunda olduðunu vurguluyor. Grip salgýnlarýnýn da zatürre oluþumuna zemin hazýrladýðýný ifade eden Doç. Tahaoðlu, gripten sonraki ölümlerin asýl nedeninin grip virüsünün yaptýðý zatürre ya da grip sonrasý bakteriler ile geliþen zatürre olduðunu söylüyor.

Tanýda geç kalmamak çok önemli Zatürrenin en önemli belirtilerinin aniden ortaya çýkan, üþüme titreme ile yükselen ateþ olduðunu belirten Doç. Dr. Tahaoðlu, "hastalar yan aðrýsý, öksürük, pas renginde balgam çýkarmaktan yakýnabilirler" diyor.

Alkol ve sigara kullananlarda, büyük ve uzun süre yatmaya neden olan ameliyatlar sonunda zatürre geliþme sýklýðýnýn arttýðýna da dikkat çeken Doç. Dr. Tahaoðlu, ölümle sonuçlanacak bir hastalýk olan zatürrede en önemli noktanýn tanýda geç kalmamak ve uygun tedaviyi en kýsa sürede baþlamak

olduðunu vurguluyor.

Korunmak için aþýlanýn! Zatürreden korunmada aþýlarýn da önemli bir yer tuttuðunu ifade eden Dr. Kemal Tahaoðlu, zatürre risk grubunda bulunan ve 65 yaþýn üstünde olan bireylerde 5 yýlda bir olmak üzere zatürre aþýsý yapýlmasýný öneriyor.

Kýþ aylarýnda saç bakýmý nasýl olmalý?

Güzelliðin ve bakýmýn göstergesi olan saçlarýnýza ne kadar önem gösteriyorsunuz?

Ö

zellikle yaz boyunca deniz, havuz ve güneþ nedeniyle yýpranan, pürüzlenen, kýrýlan saçlarýnýzý hava koþullarýnýn daha da aðýrlaþtýðý kýþa hazýrladýnýz mý? Hisar Intercontinental Hospital Dermatoloji Uzmaný Dr. Funda Ataman'dan kýþ aylarýnda saç bakýmýnýn nasýl yapýlmasý gerektiðini öðrendik…

Saçlarým Saðlýkla Parlasýn Diyorsanýz… o Saçýnýzý seyrek yýkayýn. Fazla yýkamak saçý kurutur, kýrýlarak yýpranmasýna neden olur. 3 günde bir yýkamak büyük þehir yaþamanýn kirli

havasýnda zorunludur. Temiz bir çevrede yaþama olanaðýnýz varsa bunu 5 günde bire çýkarabilirsiniz. o Ergenlik çaðýndaysanýz ya da yaðlý ve kepekli bir saçýnýz varsa saçýnýzý 2 günde bir yýkamanýz gerekir. o Saç dipleri ve saç üzerinde yer alan asit ve koruyucu lipit tabakayý erittiði için saçýnýzý çok sýcak suyla yýkamayýn. Ilýk suyu tercih edin. o Saç kurutma makinesini yüksek sýcaklýkta çalýþtýrmayýn. Yüksek sýcaklýk, fön çekmek ve aþýrý sýcak maþalarla saçý þekillendirmek zararlýdýr. o Saçýnýzý çok gergin baðlayan aðýr toka ve taçlar kullanmayýn. Bu þekilde kullandýðýnýz toka ve taçlar saçlarýnýzýn köklerinden çekilmesine ve kopmasýna neden olur. o Saçýnýzý sabunla yýkamayýn. Sabun alkali içerdiði için cildi kurutarak mantar ve bakteri üretimine neden olur. o Saçlý deri tipinize (normal, kuru, yaðlý) göre þampuan seçin. o Saçýnýzda sedef, ekzema gibi özel bir hastalýðýnýz varsa ya da dökülme gibi bir problem yaþýyorsanýz dermatoloðunuzun önereceði kükürt ve katran içeren; mantar ve bakterilere karþý koruyucu özelliði olan ilaçlý þampuanlarý

kullanýn. o Ýkisi bir arada þampuanlarý kullanmayýn. Ýkisi bir arada þampuanlarýn kullanýmýnda saç kremi saçta kalmasý gerektiðinden daha az süre kaldýðý için nemlendirme etkisi yeterince olmaz. o Saçýnýz çok kuruysa 10 günde bir maske uygulayýn. o Saç dökülmeniz yoðunsa saçýnýzý beslemek için dermatoloji uzmanýnýzýn önerdiði biotin, çinko, selenyum, metionin, E, B, D vitaminlerini içeren destek ilaçlarý kullanýn. Kuru Saçlar Ýçin Nemlendirici Saç Maskesi

Malzemeler Yarým su bardaðý saf zeytinyaðý 10 damla limon Yarým su bardaðý saf zeytinyaðýna 10 damla limon sýkarak hazýrladýðýnýz karýþýmý tüm saçýnýza dipten uca kadar uygulayýn. Yarým saat beklettikten sonra ýlýk suyla 1 defa þampuanlayarak yýkayýn.

Yaðlý Saçlar Ýçin Nemlendirici Saç Maskesi Malzemeler Yarým su bardaðý su Yarým su bardaðý elma sirkesi Yarým su bardaðý su ve elma sirkesini karýþtýrarak tüm saçýnýza dipten uca kadar uygulayýn. Yarým saat beklettikten sonra ýlýk suyla 1 defa þampuanlayarak yýkayýn.

Yýpranmýþ Saçlar Ýçin Nemlendirici Saç Maskesi Malzemeler Yarým su bardaðý badem yaðý 2 yumurta sarýsý 10 damla limon Tüm malzemeleri karýþtýrýn. Hazýrladýðýnýz karýþýmý tüm saçýnýza dipten uca kadar uygulayýn. Yarým saat beklettikten sonra ýlýk suyla 1 defa þampuanlayarak yýkayýn.

Yorgun mu uyanýyorsunuz? Ýþte güne zinde bir baþlangýç için yapýlmasý gerekenler "Gün içinde baþým önüme düþecek gibi oluyor", "Sabahlarý yataktan kalkamýyorum" diyorsanýz bu habere kulak verin... Saðlýk Bakanlýðý, yaptýðý açýklamada vücudun direncini ve enerji artýrmak için bol bol meyve ve sebze yenmesi ve düzenli olarak egzersiz yapýlmasý gerektiðini bildirdi. Sabahlarý yorgun uyanmanýn; stres ve aþýrý aktivite, yeterli ya da kaliteli uyuyamama,dengesiz beslenme gibi birçok nedenlerden kaynaklanabileceði belirtiliyor. Yapýlan araþtýrmalara göre odada bulunan bitkilerde biriken fazla karbondioksit salýmý da sabahlarý halsiz uyanmaya neden olabiliyor.


Sonbaharda sýcak gün

D

iyarbakýr'da havalarýn mevsim normallerinin üstünde seyretmesi vatandaþlarýn sokaklara akýn etmesine neden oldu. Sýcak havanýn tadýný çýkarmak isteyen vatandaþlar açýk alanlara yönlendi. Selahattin Kaya isimli vatandaþ, sýcak havalarýn keyfini çýkardýklarýný belirterek, "Kasým ayýnýn son haftasýndayýz. Soðuk günler yaþadýk. Sýcak zamanlarýn keyfini çýkartmaya çalýþýyoruz" dedi.

28 KASIM 2012 ÇARÞAMBA

Çocuklarý için yardým bekliyorlar

V

an'ýn Bahçesaray ilçesinde yaþayan ve bütün varlýklarýný 2 yaþýndaki hasta çocuklarýnýn saðlýðýna kavuþmasý için harcayan Özay ailesi, güçleri tükendiði için yetkililerden yardým bekliyor. Ýlçeye baðlý Çatbayýr Köyü'nde yaþayan Cengiz Özay (31), 2 yaþýndaki kýzý Melek'in doðuþtan iki ayaðýnýn felçli ve sýrtýnda bir deliðin olduðunu söyledi. Özay, "Kýzým doðduðunda sýrtýnda bir delik vardý. Tüm organlarý görünüyordu. Bunun yanýnda iki ayaðý da felçliydi. Onu eski Van YYÜ Araþtýrma Hastanesi'ne götürdüm. Orada kýzýmý sýrtýndan ameliyat ettiler. Taburcu edildikten sonra evde kýzýmýn kafasýnýn büyüdüðünü fark ettim. Deprem sonrasýnda hastanenin hasarlý olmasý nedeniyle Van Bölge Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne gittik. Kýzýmýn kafasýnda su toplandýðýný ve baðlanacak þant ile o suyun çekileceðini söylediler. Bunun yanýnda kýzýmý karnýndan da ameliyat ettiler. 40 gün hastanede kaldýk. Taburcu olduktan yaklaþýk 3 ay sonra kýzýmýn kollarý da felç oldu. Bahçesaray Devlet Hastanesi'ne götürdüm. Hemen özel bir hastaneye sevk ettiler. Burada sonuç alamadýðým için kendi isteðimle kýzýmý Van Dr. Dursun Odabaþ Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne götürdüm. Burada da 15 gün kaldýk, bizi Diyarbakýr'a sevk ettiler. Ancak maddi imkanlarýmýz tükendiði için kýzýmý Diyarbakýr'a götüremedim" dedi. Varýný yoðunu sattý Kýzýnýn tedavisi için varýný yoðunu sattýðýný ifade eden Özay, "Kýzýmýn iyileþmesi için elde avuçta ne varsa hepsini sattým. Þu anda sadece koruculuktan aldýðým maaþým kaldý. Onunla hem 8 nüfusluk aileme hem de hasta olan kýzýmýn tedavi ve bakým masrafýný karþýlamaya çalýþýyorum. Yaklaþýk iki yýldýr sürekli Van hastanelerini dolaþýyorum. Ýki yýldýr diðer çocuklarýmý doðru dürüst göremedim. Yetkililerden yardým bekliyoruz" þeklinde konuþtu. Anne Miyeser Özay ise kýzýnýn iyileþmesini istediðini belirterek, "Tek isteðim kýzýmýn tedavi edilmesi ve iyileþmesi. Bunun için yetkililerden bize yardýmcý olmalarýný istiyorum. Çocuðu hasta birçok aileye yardým eden yetkililerimizin bize de yardýmcý olacaklarýna eminim" ifadelerini kullandý.

Kaçýrýlan uzman çavuþtan 17 aydýr haber yok

'Oðlumu serbest býrakýn'

Diyarbakýr'ýn Lice Ýlçesi Fis Köyü yakýnlarýnda 17 ay önce kaçýrýlan Uzman Çavuþ 35 yaþýndaki Zihni Koç'un ailesi umutlu bekleyiþini sürdürüyor. Oðlundan haber alamadýklarýný belirten baba Veysel Koç, "Ne olur oðlumu ailemize kavuþtursunlar" dedi. sýnlar" diye konuþtu.

'Dayanacak gücümüz kalmadý'

D

iyarbakýr'ýn Lice Ýlçesi'nde 9 Temmuz 2011'de Fis Köyü yakýnlarýnda yol kesen PKK üyeleri, 2 asker ve 1 saðlýk teknisyenini kaçýrdý. Kaçýrýlan askerlerden Uzman Çavuþ Zihni Koç'un, Amasya'nýn merkeze baðlý Karaali Köyü'nde yaþayan annesi Gülsüm Koç, geçen Þubat ayýnda geçirdiði kalp krizi sonucu öldü. Uzman Çavuþ'un eþi 33 yaþýndaki Mihrican Koç da çocuklarý 11 yaþýndaki Alican ve 4 yaþýndaki Hasan Hüseyin Koç ile birlikte kayýnpederinin evine yerleþti. Oðlunun kaçýrýlmasýnýn ardýndan eþini kaybeden 2 çocuk babasý Veysel Koç, "Eþim oðluma hasret kaldý. Buna dayanamadý kalp krizinden öldü. Eþimin ardýndan oðlumun da acý haberini almak istemiyorum. Bütün ailemiz onun geleceði günü bekliyoruz. Yardým istiyorum, ne olur bizi kavuþtursunlar. Oðlumu serbest býrak-

Oðlu ile birlikte kaçýrýlan saðlýk teknisyeni Aytekin Turhan Uz'un serbest býrakýldýðý gün kendileri için de müjdeli haber gelmesini beklediklerini söyleyen Veysel Koç, þöyle konuþtu: "Tam 17 ay oldu, artýk dayanacak gücümüz de sabrýmýz da kalmadý. Aç, susuz, sýkýntý içindeyiz. Yollara bakmaktan tükendim. Sayýn Baþbakan'dan, Cumhurbaþkaný'ndan, BDP milletvekillerinden yardým bekliyorum. Allah rýzasý için bize de bir ilaç olsunlar, çocuðumuzu göndersinler. Ýki torunum 'Babamýz ne zaman gelecek' diye bekliyorlar. Allah rýzasý için bizlere bir yardým eli uzansýn. Yetkililerden bunu bekliyorum. Gazeteciyi Suriye'den getirenler bizim çocuklarýmýzý da getirsinler. Biz Türkler, Kürtlerin din kardeþiyiz. Bizim kimse ile davamýz yok. Türk-Kürt kardeþtir. Bizim gelinimiz de Kürt."

'Evlatlarým babalarýný soruyor' Eþini beklemekten asla vazgeçmediðini belirten Mihrican Koç da, "Özellikle küçük oðlum Hasan Hüseyin, her gün babasýný soruyor. Ona ne diyeceðimizi bilemiyoruz. 'Baban gelecek, iþi bitmedi' diyoruz. Ýki oðluma da artýk söyleyecek söz bulamýyorum. Eþimin bir an evvel býrakýlmasýný istiyoruz. Bize yardým etsinler ve eþimle kavuþtursunlar" ifadelerini kullandý.

Kaybolan köylünün cesedi bulundu

D

iyarbakýr'ýn Kulp ilçesinde 2 ay önce evinden çýkan ve bir daha haber alýnamayan bir kiþinin cesedi Bismil ilçesi Diktepe Köyü kýrsalýnda bulundu. Kulp ilçesi Baðcýlar Köyü nüfusuna kayýtlý Felemez Barut, 2 ay önce evden çýktýktan sonra sýrra kadem bastý. Bismil ilçesi Diktepe Köyü'nde çobanlýk yapan bir kiþi, hayvanlarýný otlatýrken kýrsalda bir erkek cesedi bularak jandarmaya haber verdi.

Soruþturma baþlatýldý Olay yerine giden jandarma ekipleri, 45-50 yaþlarýndaki erkek cesedinin Felemez Barut'a ait olduðunu tespit etti. Ceset kaldýrýldýðý Bismil Devlet Hastanesi morgunda yapýlan detaylý otopsinin ardýndan Kulp ilçesinden giden yakýnlarýna teslim edildi. Ölü bulunan Barut, yakýnlarý tarafýndan Kulp ilçesi Baðcýlar Köyü'nde topraða verilirken, olayla ilgili geniþ kapsamlý soruþturma baþlatýldý.


4

HABER

28 KASIM 2012 ÇARÞAMBA

AK Parti'den cem evine ziyaret

'Faili meçhulleri devlet destekledi'

Pir Sultan Abdal Cem ve Kültür Evi'nde konuþan AK Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Halit Advan, geçmiþ yýllarda yaþanan ve faili meçhul kalan olaylarýn devlet desteðiyle yapýldýðýný söyledi.

A

K Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Halit Advan, il baþkan yardýmcýlarý, yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Muharrem ayý dolayýsýyla Pir Sultan Abdal Cem ve Kültür Evi'ni ziyaret etti. Derneðin Þube Baþkaný Cafer Koluman, ziyaret nedeniyle AK Parti heyetine teþekkür etti. Ziyarette konuþan Ýl Baþkaný Halit Advan,1990'lý yýllarda bölgede faili meçhul olaylarýn devletin desteðiyle gerçekleþtiðini belirtti. O dönemde faili meçhul cinayet iþleyenlerin yargýlanma sürecinin AK Parti döneminde baþladýðýný ifade eden Advan, þunlarý

Diyarbakýr'da patriot hazýrlýðý G

enelkurmay Baþkanlýðý tarafýndan yapýlan patriot açýklamasýnýn ardýndan Diyarbakýr 2. Hava Kuvvet Komutanlýðý 8. Ana Jet Üssü'nde hareketlilik baþladý. Genelkurmay Baþkanlýðý, Türkiye'nin hava savunma sisteminin NATO tarafýndan desteklenmesi amacýyla iletilen patriot isteðinin ardýndan bu sistemin konuþlanabileceði mevzilerin keþiflerine baþlanacaðýný duyurmuþtu. Açýklamanýn ardýndan dün sabah saatlerinden itibaren Diyarbakýr 2. Hava Kuvvet Komutanlýðý 8. Ana Jet Üssü'nde hareketlilik yaþandýðý gözlendi. Sabah saatlerinde hava üssüne inen bir helikopter hangarlarýn arkasýnda dýþarýdan görünmeyen bir noktaya geçerken, savaþ uçaklarý da rutin uçuþlarýný yaptý. Hava üssünde hareketlilik devam ediyor.

Batman'da uçak seferleri iptal edildi

B

atman'da etkili olan yoðun sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi. Devlet Hava Meydanlarý Ýþletmeleri (DHMÝ) yetkililerinden alýnan bilgiye göre, kentte özellikle sabah saatlerinden itibaren etkili olan sisin görüþ mesafesini düþürmesi üzerine, Batman Havaalaný'ndan yapýlmasý gereken uçak seferlerinin gerçekleþtirilemediði belirtildi. Sis nedeniyle, Ankara-Batman ve BatmanAnkara uçak seferlerinin gün boyu iptal edildiði bildirildi.

YIL: 12 SAYI: 4100 Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk adýna Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Yazý iþleri Müdürü Muhittin TALAY Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: Stadyum Altý Kuzey Kale Arkasý YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR e-posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

Farklýlýklarýmýz zenginliðimizdir Sivas olayýnda hükümetimiz olayýn takipçisi oldu. Yargý karanýný verdi ve cezalandýrma kararý çýktý. Bunu kimse görmezden gelemez. Zaman aþýmý kararý ile ilgili kararýn geri dönüþümü

elimizde olan bir þet deðildi. Bu kararý bizim hükümetimiz getirmedi. Bu 1926'dan bugüne kadar gelen Türk ceza yargýlama sistemidir. Sivas olayýný bizden önceki hükümetler engelleseydi bugün bu tartýþmalar olmazdý. Bu tartýþmalarda AK Parti hükümetini suçlamak çok yanlýþ bir düþüncedir. Biz sizlerle birlikte büyüyeceðiz. Daima sizlerden fikir alýþ veriþinde bulunacaðýz. Hepimizin farklý inançlarý ve düþünceleri olabilir. Bu þehirde ve ülkede birlikte yaþayacaðýz. Farklýlýklarýmýz hepimizin zenginliðidir.

Jandarma karakoluna saldýrý

Mardin'in Ömerli Ýlçesi'ne baðlý Ünsalý Köyü'ndeki Jandarma Karakolu'na uzun namlulu silahlarla saldýrý düzenleyen PKK üyeleri, Astsubay Ýlker Düzova'yý þehit etti, Üsteðmen Alper Ferdi Tanrýtanýr'ý da yaraladý.

Ö

merli Ýlçesi'ne 24 kilometre uzaklýktaki Ünsalý Köyü Jandarma Karakolu'na dün sabah saatlerinde bir grup PKK'lý aðýr silahlarla saldýrdý. Karakoldaki askerlerin anýnda karþýlýk vermesiyle çýkan çatýþmada, Karakol Komutaný Jandarma Üsteðmen Alper Ferdi Tanrýtanýr ile tim komutaný Astsubay Ýlker Düzova aðýr yaralandý. Mardin Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlan yaralýlardan Astsubay Ýlker Düzova, doktorlarýn tüm çabasýna karþýn kurtarýlamadý. Aðýr yaralý Üsteðmen Alper Ferdi Tanrýtanýr ise Diyarbakýr'daki Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi

Hastanesi'ne sevk edildi. Bölgede kaçan saldýrganlarýn etkisiz hale getirilmesi için operasyon baþlatýlýrken, Ömerli ve Mardin'den takviye askerler sevk edildi.

Askeri araca saldýrý Diyarbakýr'ýn Hani Ýlçesi'nden Lice Ýlçesi'ne giden askeri zýrhlý aracýn geçiþi sýrasýnda yola döþenen mayýn uzaktan kumanda ile patlatýldý. Büyük bir gürültü ile meydana gelen patlamada içerisinde 9 personelin bulunduðu zýrhlý araçtaki 6 asker hafif þekilde yaralandý. Hani Devlet Hastanesi'nde ilk tedavileri yapýlan ve saðlýk durumlarý iyi

olduðu belirtilen askerler, Diyarbakýr'a götürüldü. Güvenlik güçleri patlamadan sonra bölgede geniþ çaplý operasyon baþlattý. Diyarbakýr Valisi Mustafa Toprak, yaralý askerlerin durumlarýnýn iyi olduðunu söyledi. Vali Toprak, kaçan PKK'lýlarýn yakalanmasý amacýyla kapsamlý operasyon baþlatýldýðýný da belirtti.

Cudi'de PKK'lýlara operasyon Þýrnak'ýn Cudi Daðý'nda tespit

edilen bir grup PKK'lýyý etkisiz hale getirmek için hava destekli operasyon düzenlendi. Silah seslerinin geldiði Cudi'de yoðun helikopter hareketliliði yaþandý. Cudi'de Kobra helikopterlerin bombaladýðý alanlardan dumanlar yükseldiði görüldü. Silah seslerin yakýn köylerden duyulduðu Cudi'ye karadan da askerlerin sevk edildiði görüldü. Operasyonlarýn Cudi Daðý'nýn Zoran mevkiinde yoðunlaþtýðý öðrenildi.

Avrupalý eðitimciler Siirt'te S

28 KASIM 2012 ÇARÞAMBA

söyledi: Organize eylemlerle münferit vakalarý birbirinden ayýrmalýyýz. Hatýrlayalým ki Türkiye Ergenekon vardý. Birçok eylem yapýldý. Bu eylemlerin geçmiþi 1946 yýlýndan baþlýyor. Bugüne kadar hiç bitmedi. Bunlar devlet eliyle yapýldý.

iirt Olay Gazetesi Temsilcisi Misbah Yýlmaz, Ýtalya, Litvanya ve Polonya'dan gelen eðitmenlerle bir araya geldi. Yýlmaz, Avrupalý misafirleri kentte görmekten memnuniyet duyduðunu söyledi. Avrupalý 20 eðitimci, Eþref Bitlis Ýlköðretim Okulu'nun yürüttüðü "Avrupa'nýn Ortak Dili Barýþ" projesi kapsamýnda Siirt'e gitti. Dirayet Süren Ortaöðretim Kýz Öðrenci Yurdu'nda düzenlenen etkinlikte yabancý konuklarla buluþan temsilcimiz Yýlmaz,

"Ýtalya, Litvanya ve Polonya'dan gelen öðretmenleri Siirt'te görmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. Öðretmenler Günü'nü kutladýðýmýz bugünlerde, Avrupa'dan gelen öðretmenlerimiz bugünü daha anlamlý kýldý. Bu güzel atmosferde misafirlerimize kentimizin kültürünü tanýtýyoruz. Kültürler arasý diyalogu artýrmayý amaçlayan bu projeyi gerçekleþtiren Eþref Bitlis Ýlköðretim Okulu yönetici ve öðretmenlerine teþekkür ediyorum" dedi.

Van'da terör zararlarýna 34 bin baþvuru V Van Vali Yardýmcýsý Hakan Alkan, terör zararlarýnýn karþýlanmasý için 33 bin 988 baþvurunun yapýldýðýný söyledi ve ekledi: 33 bin 444 dosya kabul gördü. Bugüne kadar 17 bin 315 kiþiye toplam 285 milyon 521 bin 38 TL ödeme yapýldý.

ali Yardýmcýsý Hakan Alkan, kanundan yararlanmak üzere valiliðe bugüne kadar 33 bin 988 baþvurunun yapýldýðýný belirtti. Bu baþvurulardan 33 bin 444'nün yasa gereði oluþturulan Zarar Tespit Komisyonlarýnca karara baðlandýðýný anlatan Alkan, "Bu baþvurularýn yüzde 98'lik kýsmý sonuçlandýrýlmýþtýr. Bu zararlarýn karþýlanmasý konusunda bugüne kadar

17 bin 315 kiþi için toplam 285 milyon 521 bin 38 TL tazminat ödenmesine karar verilmiþtir. Böylece tazminat ödenmesine karar verilen ve ödeneði istenen tüm baþvurularýn ödemesi yapýlmýþtýr. 544 dosyanýn ise henüz incelemeleri devam etmektedir. Tüm baþvurularýn etkin, adil ve hýzlý bir þekilde sonuçlandýrýlmasý için komisyonun çalýþmalarý aralýksýz devam etmektedir" dedi.


HABER

28 KASIM 2012 ÇARÞAMBA

5

Alevilik Araþtýrma Merkezi kuruldu Diyarbakýr Dicle Üniversitesi (DÜ) Genel Sekreteri Prof. Dr. Sabri Eyigün, "Alevi kültürünü kendi öz kaynaklarýna inerek bilimin ýþýðýnda yeniden incelemek amacýyla Alevilik ve Ehl-Ý Beyt Kültürü Araþtýrma Merkezi'ni kurduk" dedi.

P

rof. Dr. Sabri Eyigün, Türkiye'deki birçok kültürün, sanat tarihinin ve deðerlerin, yüzyýllarca bilimin ýþýðýnda deðerlendirilmediði için yanlýþ ellerde, yanlýþ yönlendirilmelere tabi olduðunu söyledi. Yanlýþ yönlendirmelere maruz kalan kültürlerden bir tanesinin Alevilik kültürü olduðunu belirten Eyigün, köken olarak Hz. Ali'ye ve Hz. Ali'nin soyundan gelenlerin muhabbetine dayanan bu kültürün zaman içerisinde Anadolu'da kendine özgü bir kimlik kazandýðýný ifade etti. Üniversite olarak Türkiye'de ilk

defa Alevi kültürü ve ehl-i beyt kültürünü araþtýrma, inceleme, saðlýklý bir envanter oluþturma, bu konuyu araþtýracak inceleyecek bilim insanlarýna saðlýklý, doðru objektif veriler sunmak için bir araþtýrma merkezi kurduklarýný kaydeden Eyigün, þöyle devam etti: Bunun temel amacý Alevilik ve ehl-i beyt kültürünün doðru anlaþýlmasýný saðlamaktýr. Çünkü Alevilik bu toplumun temel bir kültürüdür. Anadolu'ya özgü bir kimliði olduðu için de bizim Anadolu'nun kendi kültürüdür.

Bilimin ýþýðýnda inceleyeceðiz Bu kültürü yeterince inceleyemediðimiz için, üniversiteler buna tam olarak sahip çýkamadýðý için, maalesef yurt dýþýnda farklý amaçlarla konu incelenmekte, hatta Ýslam kültürünün bir parçasý olmasýna raðmen Danimarka gibi ülkelerde farklý bir din gibi lanse edilmektedir. Biz üniversite olarak alevi kültürünü kendi öz kaynaklarýna inerek bilimin ýþýðýnda yeniden inceleme, tarihini inceleme alevi kültürünü oluþturan sistemi inceleme ve kültürün þu an-

daki temel deðerleri ortaya çýkarma amaçlý bu merkezi kurduk. Merkez bünyesinde bu envanterler toplanacak. Türkiye'nin en büyük üniversite kütüphanesini biz kurduk. Yakýnda faaliyete geçecek bu kütüphanenin bir bölümünü Alevi kültürünü araþtýrma merkezine ayýrýyoruz. Bu merkezde bütün dünyada yapýlan çalýþmalarý, Türkiye'de yapýlan bilimsel çalýþmalarý burada toplamayý düþünüyoruz. Alevi kültürünün doðru þekilde aktarýlmasý noktasýnda sempozyum panel ve kongre düzenlemeyi düþünüyoruz.

Kaymakamlýk ve asker aþure daðýttý Ç

arþý Meydaný'nda yapýlan etkinliðe Sason Kaymakamý Bahadýr Yörük, Belediye Baþkaný Muzaffer Arslan, Garnizon Komutaný Binbaþý Sadýk Gülecen, Cumhuriyet Baþsavcýsý Ahmet Yýlmaz, Hakim Hasan Basri Savaþ, kurum müdürleri ve vatandaþlar katýldý. Etkinlikte konuþan Kaymakam Bahadýr Yörük, "Aþure paylaþmanýn, dayanýþmanýn, birlikteliðin ve sevginin ifadesi, bolluk ve bereketin simgesidir. Aþure vesile oldu, bu gün burada bir araya geldik ve aþure gibi hoþ bir program ortaya

Batman'ýn Sason Ýlçe Kaymakamlýðý tarafýndan Muharrem ayý dolayýsýyla düzenlenen etkinlikte vatandaþlara aþure daðýtýldý. Bingöl'ün Yedisu ilçesinde ise askerler aþure daðýtýmý yaptý. getirdik. Öyle ise bizlerin de hangi farklýlýkta olursa olsun insan olma özünde bir araya gelip, birlik ve beraberlik sergilememiz gerekir" dedi. Okunan dualarýn ardýndan çok sayýda vatandaþ daðýtýlan aþureyi yedi.

Mehmetçikten 500 kiþiye ikram Bingöl'ün Yedisu ilçesinde askerler tarafýndan vatandaþlara aþure daðýtýldý. Muharrem ayý dolayýsýyla Yedisu Ýlçe Jandarma Komutanlýðý'nca hazýrlanan 500 kiþilik aþure kýlýnan öðlen namazý-

na müteakiben askerler tarafýndan ilçe merkezinde vatandaþlara daðýtýldý. Mehmetçiðin bu faaliyetinin zaten ilçede var olan asker-vatandaþ dayanýþmasýný daha da güçlendirdiðini belirten Alibey Uçar adlý vatandaþ, "Ýlçemizde görevli jandarma ekipleri tüm bayramlarda, özel günlerimizde, acýmýzda sevincimizde bize ortak oluyor. Bugün de Muharrem ayý nedeniyle aþure daðýtýmda bulunarak Aþure günümüzü kutladýlar. Kendilerine teþekkür ederiz" dedi.

Zilan milli takým kampýna çaðrýldý

Diyarbakýr'ýn Baðlar Belediyesi Kýz Basketbol Takýmý'nýn yýldýzý 14 yaþýndaki Zilan Gülsüm, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafýndan, 4- 10 Aralýk tarihleri arasýnda Ýstanbul'da toplanacak Yýldýz Milli Takým kampýna çaðrýldý.

T

ürkiye Basketbol Federasyonu, Baðlar Belediyesi Kýz Basketbol Takýmý'nýn yýldýz oyuncusu Zilan Gülsüm'ü milli takýma davet etti. 410 Aralýk tarihleri arasýnda Ýstanbul'da toplanacak milli takýma davet edilen sporcular, bir hafta boyunca, teknik ekibin eþliðinde kendilerini gösterecek. Bir hafta içerisinde 18 kiþilik 2 ayrý grup halinde çalýþma yapacak adaylar arasýndan seçilecek 12 sporcu, 2013 Avrupa Þampiyonasý'na katýlacak ana kadroyu oluþturacak. Baðlar Belediyesi Basketbol Kulübü Baþkaný Sabahattin Kýzýlkan, Zilan'ýn baþarýsýnýn kendilerini

sevindirdiðini belirterek, "Zilan'ýn milli takýma çaðrýlmasý hem bölge, hem Diyarbakýr hem de belediyemiz açýsýndan sevindirici bir geliþme. Zilan'ýn baþarýlý olacaðýna inanýyoruz. Biz de her anlamda sporcu kardeþimizin baþarýlarýný desteklemeye devam edeceðiz" dedi.

5'inci milli kampý Baðlar Belediyesi Kýz Basket Takýmý'nýn antrenörü Remzi Atlý ise Zilan'ýn daha önce 5 kez milli takým kampýna katýldýðýný söyledi. Atlý, "Zilan Gülsüm'ün beþinci kampý oldu milli takým seçmelerinde. Önümüzdeki günlerde Ýstanbul'a milli takým kampýna gidecek. Zilan

gün geçtikçe daha çok geliþiyor. Ýstanbul'da yapýlacak kamptan sonra da 2013'ün Avrupa Þampiyonasý'nda ülkemizi en iyi þekilde temsil edeceðine inanýyorum. Kampta seçilecek en iyi sporcularýn 2013'ün þeklinde konuþtu.

Ýnþaat iþçisi babanýn 9 çocuðundan biri Ev kadýný anne ile inþaat iþçisi babanýn 9 çocuðundan biri olan Zilan Gülsüm, kulüp idarecilerinin ve antrenörlerinin kendisine verdiði destek sonucu baþarý olmak için büyük çaba içerisinde

olduðunu söyledi. Zilan Gülsüm, "Milli takým kampýnda 18 kiþilik iki grup halinde mücadele edilecek. Daha önce de 4 kez milli basketbol kampýna katýldým. Bu kampta da baþarýlý olacaðýma inanýyorum. Diyarbakýr'ý ve Baðlar Belediyesi'ni en iyi þekilde temsil edeceðim. Kendimi en iyi þekilde göstereceðime dair inancým var. Ana kadroya 12 kiþi seçilecek. Ben de 12 kiþilik kadroda yer almak istiyorum. Bana verdikleri destekten dolayý hocama ve Baðlar Belediyesi Baþkaný Yüksel Baran'a teþekkür ederim" ifadelerini kullandý.

Siirt artýk daha temiz

S

iirt'te yaz dönemi boyunca doðalgaz, elektrik ve iletiþim kablolarýnýn yer altýna alýnmasý nedeniyle oluþan çevre kirliliði, Siirt Belediyesi'nin yürüttüðü çalýþmalarla gideriliyor. Belediye temizlik iþleri kentin daha temiz olmasý için aralýksýz çalýþýyor. Siirt kent merkezinde yaz dönemi boyunca doðalgaz hattý, elektrik ve iletiþim kablolarý yer altýna alýndý. Yapýlan çalýþ-

malar çevre kirliliðine yol açtý. Alt yapý çalýþmalarýnýn tamamlanmasýnýn ardýndan belediye ekipleri kollarý sývadý ve kenti daha temiz ve yaþanýlýr hale getirdi. Siirt Belediyesi Temizlik Müdürlüðü, kent temizliði için 205 personel, 2 tanker, 12 sýkýþtýrma aracý ve 2 süpürge makinesi ile çalýþmalarýný sürdürüyor. Misbah YILMAZ

B

Batman Çayý ýslahý projesi baþlýyor

atman Çayý Islahý Projesi temeli, Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehmet Mehdi Eker'in katýlýmý ile bugün törenle atýlýyor. DSÝ 10. Bölge Müdürlüðü'ne baðlý Batman 103. Þube Müdürlüðü kontrollüðünde gerçekleþen Batman Çayý Islahý Projesi'nin, Malabadi Köprüsü'nden baþlayýp Ilýsu Barajý'nýn maksimum su kotuna kadar 34 kilometre boyunca karþýlýklý 2 set halinde yapýlacaðý belirtildi. Projenin bitmesi ile yaklaþýk 3 bin hektar arazinin tarýma kazandýrýlacaðý ve Batman Çayý yataðýnda bulunan arazi ve yerleþim yerlerinin taþkýnlardan korunacaðý bildirildi. Geçtiðimiz yýl Eylül ayýnda ihale edilen projenin 56 milyon liraya mal olacaðý ve 2017 yýlýnda tamamlanmasýnýn hedeflendiði belirtildi.


6

28 KASIM 2012 ÇARÞAMBA

EKONOMÝ

Asgari ücrette zam pazarlýðý baslýyor Kadýn istihdamý için konferans

Diyarbakýr'da 'Çalýþma Hayatýnda Toplumsal Cinsiyet Eþitliðinin Geliþtirilmesi' konulu bir konferans düzenlendi. 43 ilde yürütülen konferans, kadýnlarýn istihdama katýlýmlarýnýn önündeki sosyal ve kültürel engellerle mücadele etmek, kadýnýn uzun süreli iþ gücüne katýlabilmeleri için toplumsal farkýndalýk oluþturmayý amaçlýyor. Bir otelde düzenlenen konferansa Baðlar Ýlçe Kaymakamý Dursun Balaban, ÝÞKUR Þube Müdürü Erhan Yüksekol, Büyükþehir Belediye Baþkanlýðý Sosyal Hizmetler Daire Baþkaný Semra Kýratlý, Ýl Ýstihdam ve Meslek Eðitim Kurulu üyeleri ile kadýn, eðitim ve istihdam konularýnda çalýþmalar yürüten sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri katýldý. Türkiye'de ve bölgede kadýn istihdamýnýn mevcut durumu, toplumsal cinsiyet eþitliði ve ekonomi, kadýn istihdamý ve çalýþma yaþamýndaki temel sorun alanlarý, toplumsal cinsiyete dayalý bütçeleme konularý ve dünyadan iyi örneklerin ele alýndýðý konferansýn açýlýþ konuþmasýný yapan ÝÞKUR Þube Müdürü Erhan Yüksekol, Türkiye'nin iþsizlik oranýnýn Avrupa Birliði oranýnýn altýnda olduðunu söyledi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, gelecek yýl geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere 4 Aralýk'ta toplanacak. 2013 Yýlý Programý'nda asgari ücretin gelecek yýlýn Ocak ve Temmuz aylarýnda yüzde 3 artýrýlmasý planlanýyor.

Asgari ücretlinin dört gözle beklediði zam pazarlýðý baþlýyor. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantýsý için taraflarý, bakanlýkta 4 Aralýk Salý günü toplantýya çaðýrdý. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 5'i iþçi, 5'i iþveren, 5'i de devlet temsilcisi olmak üzere 15 kiþiden oluþuyor. Komisyonda iþçi tarafýný Türk-Ýþ, iþveren tarafýný TÝSK temsil ediyor. Ýþ Kanunu gereðince, ücretlerin asgari düzeyinin komisyon aracýlýðý ile en geç iki yýlda bir belirlenmesi gerekiyor. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný'nýn tespit ettiði üyelerden birinin baþkanlýk ettiði

komisyon, en az 10 üyenin katýlýmýyla toplanýp, oy çokluðu ile karar veriyor. Oylarýn eþitliði halinde baþkanýn bulunduðu tarafýn çoðunluk saðladýðý kabul ediliyor. Ýþverenler, yanlarýnda çalýþan iþçilere komisyonca belirlenen ücretlerden düþük ücret ödeyemiyor.

Asgari ücret 739 TL Asgari ücret, halen 16 yaþýndan büyük bekar bir iþçi için brüt 940.50, net 739.79 lira olarak uygulanýyor. 16 yaþýndan küçükler için brüt 805.50, net 643.14 lira olan asgari ücret, kapýcýlar için ise brüt 940.50, net 799.42 lira düzeyinde

Kamerli kadýnlar hünerlerini sergileyecek

Diyarbakýr'da Kuyumcular Çarþýsý esnafý iþ yapamamaktan þikayet ediyor. Altýn fiyatlarýnýn yüksek olmasý nedeniyle alým gücü düþük olan vatandaþlar vitrinlere bakmakla yetiniyor. Kuyumcular çarþýsý esnaflarýndan Þaban Varlý, "Son dönemde altýn satýþlarýnda bir durgunluk var. Biz esnaf olarak iþ yapamaz duruma geldik. Vitrinlerimiz altýn dolu fakat bu kýymetli vitrinler seyirlik oldu. Düðünlerde olmazsa dükkanýmýza kimse gelmiyor. Siftahsýz dükkanýný kapatan var. Elinde altýn olan hareket etmiyor zarar etmesin diye. Fiyatý yüksek olduðu içinde talep eden yok. Piyasalarýn hareketlenmesini bekliyoruz" dedi. bulunuyor. Asgari ücretten 16 yaþýndan büyük iþçiler için 200.71 lira, 16 yaþýndan küçük iþçiler için 162.36 lira, kapýcýlar için ise 141.08 lira kesinti yapýlýyor. Asgari ücretin iþverene toplam maliyeti 16 yaþýndan büyük iþçiler için bin 1095.68 lira, 16 yaþýndan küçük iþçiler için 938.41 lira, kapýcýlar içinse 1095.68 lirayý buluyor. 2013 Yýlý

Programý'nda asgari ücrete yapýlacak zamma iliþkin öngörüye yer verilmiþti. Buna göre, asgari ücretin gelecek yýlýn Ocak ve Temmuz aylarýnda yüzde 3 artýrýlmasý planlanýyor. Geçen yýl, asgari ücret yýlýn ilk 6 ayý için yüzde 5.91, ikinci 6 ay için yüzde 6.09 oranýnda artýrýlmýþ ve yýllýk artýþ oraný ise yüzde 12.37 olmuþtu.

Bölgenin sorunlarý Basbakan'a iletildi Muþ Ticaret ve Sanayi Odasý (MUÞ TSO) Baþkaný Þihmus Sinecem, 45 oda ve borsa baþkanýný kabul eden Baþbakan Erdoðan'a bölgenin sorunlarýný aktardýklarýný söyledi.

Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, M. Rifat Hisarcýklýoðlu baþkanlýðýndaki Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) heyetini kabul etti. MUÞ TSO Baþkaný Þihmus Sinecem'in de katýldýðý ziyarette oda ve borsa baþkanlarý bölgenin sorunlarýný dile getirdi. Baþbakanlýk Resmi Konutu'nda Baþbakan Yardýmcýlarý Beþir Atalay ve Ali Babacan, Adalet Bakaný Sadullah Ergin, Gümrük ve Ticaret Bakaný Hayati Yazýcý

27 milyon Euro'luk bütçe Operasyonun Ýþgücü Piyasasý Analizi Kilit Uzmaný Hayati Körpe, toplumsal cinsiyet konularýnda Türkiye ve ABD'de çalýþmalar yürüten Yrd. Doç. Dr. Adem Y. Elveren ve Ýstanbul Üniversitesi'nden Dr. Özgün Akduran konuþmacý olarak konferansa katýldý. Avrupa Birliði Katýlým Öncesi Mali Yardým Aracý (IPA) Ýnsan Kaynaklarýnýn Geliþtirilmesi Operasyonel Programý kapsamýnda, toplam 27 milyon 150 bin 589 Euro bütçe ile hayata geçirilen kadýn istihdamýnýn desteklenmesi operasyonunun program otoritesinin Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý Avrupa Birliði Koordinasyon Daire Baþkanlýðý'nda olduðu belirtildi.

Kuyumcu vitrinleri seyirlik oldu

ve Maliye Bakaný Mehmet Þimþek'in de hazýr bulunduðu kabul, yaklaþýk 2,5 saat sürdü. Gerçekleþtirilen ziyaretle ilgili MUÞ TSO'dan yapýlan açýklamada, "Yönetim Kurulu Baþkanýmýz Þihmus Sinecem'in de aralarýnda bulunduðu TOBB Heyeti Baþbakanlýk Resmi Konutu'nda Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ile görüþtü. Toplantýda, bölgede yaþanan sorunlar ve geliþmeler Baþbakan'a aktarýldý" denildi.

Van tekstil kenti olacak Van'da ihaleleri tamamlanan Tekstil Kent ile Fuar ve Kongre Merkezi'nin önümüzdeki günlerde yapýlacak olan temel atma törenleri öncesi deðerlendirme toplantýsý yapýldý.

Sýcak hava inþaatçýlarý sevindirdi

Kamer Vakfý Hakkari Þubesi tarafýnda yürütülmekte olan "Kadýnlar Topraða Hayat Veriyor" projesi kapsamýnda elde edilen ürünlerin sergileneceði belirtildi. Kamer Vakfý Hakkari Temsilciliði tarafýndan yapýlan açýklamada, Hakkari Valiliði koordinasyonunda Kalkýnma Bakanlýðý'nýn SODES Programý kapsamýnda yürütülmekte olan "Kadýnlar Topraða Hayat Veriyor" projesi kapanýþ toplantýsý ve elde edilen ürünlerin, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenleyecekleri programda tanýtýlacaðý belirtildi. Açýklamada, 29 Kasým 2012 saat 13:00'de düzenlenecek programa herkesin davetli olduðu ifade edildi.

Van Ticaret ve Sanayi Odasý (VATSO) Yönetim Kurulu Baþkaný Mirza Nadiroðlu Baþkanlýðý'nda yapýlan deðerlendirme toplantýsýna, Doðu Anadolu Kalkýnma Ajansý (DAKA) Genel Sekreteri Emin Yaþar Demirci ve Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ferit Daðdeviren de katýldý. Toplantýda, ihalesi tamamlanan ve yüklenici firmalara yer teslimi yapýlan Tekstil Kent ile Fuar ve Kongre Merkezi'nin önümüzdeki günlerde atýlacak olan temel törenleri için yapýlacak olan hazýrlýklar deðerlendirildi. VATSO Yönetim Kurulu Baþkaný Mirza Nadiroðlu, Van'da 23 Ekim ve 9 Kasým 2011 tarihinde 2 büyük depremin yaþandýðýný hatýrlattý.

Temeller atýlacak Nadiroðlu, "Yaþanan bu 2 büyük depremi fýrsata çevirmek için Cazibe Merkezleri Projesi

kapsamýnda hazýrladýðýmýz Tekstil Kent ile Fuar ve Kongre Merkezi projelerimizi sunduk. Kalkýnma Bakanýmýz Cevdet Yýlmaz, Valimiz Münir Karaloðlu ile milletvekillerimizin de büyük katkýlarý ile kabul edilen bu projelerimizin ihaleleri yapýldý. Ýhaleler sonunda oluþan itirazlar üzerine bazý firmalarýmýz Kamu Ýhale Kurumu'na (KÝK) baþvurdu. KÝK tarafýndan yapýlan deðerlendirmeler sonucunda itirazlarýn yersiz olduðuna karar verilerek ihaleyi yapan firmalarýmýza yer teslimi yapýldý. Önümüzdeki günlerde bu projelerimizin temeli atýlacak. Odamýzýn öncülüðünden yürütülen bu projelerin temel atma töreni için yapýlacak olan hazýrlýklarý gözden geçirmek ve var olan eksikliklerimizi deðerlendirmek için bugün bir araya geldik" dedi.

Varto ilçesinde bu yýl kýþ mevsiminin geç gelmesi nedeniyle inþaatlarda hummalý çalýþmalar devam ediyor. Ýnþaatçýlýk yapan Þahin Deðer, geçen yýl çok sayýda inþaatçýnýn iþ yapamadýðýný ve inþaat malzemelerinin kar altýnda kaldýðý için zarar ettiðini, bu yýl ise kýþ mevsimin geç gelmesinin kendisi dahil birçok inþaatçýnýn yüzünü güldürdüðünü söyledi. Deðer, ellerindeki iþi bitirmek adeta zamanla yarýþtýklarýný ifade eden Deðer, "Bu yýl aralýk ayýna gireceðimiz bugünlerde kar yaðýþý olmadýðý gibi, hava þartlarýnýn iyi gitmesi bizim için bir fýrsattýr. Biz inþaatçýlar sevindiðimiz gibi, inþaat iþlerinde çalýþan arkadaþlarýmýzda baþka yerlere gitmek zorunda kalmayarak bir ay daha fazla çalýþmýþ oldular. Bizim umudumuz aralýk ayýnýn da böyle güzel geçmesidir. Havalar iyi olursa depreme dayanýklý ve son donanýmla yapmýþ olduðumuz dairelerimizi sahiplerine sorunsuz bir þekilde teslim etmeye çalýþacaðýz" dedi.


GÜNCEL

28 KASIM 2012 ÇARÞAMBA

7

Kürtce Hamlet Ankara'da Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Þehir Tiyatrosu, Kürtçeye çevirdiði Shakespeare'in `Hamlet' oyununu baþkentlilerle buluþturdu. Oyun izleyicilerce ayakta alkýþlandý.

Öðretmenlerin neþeli gececi

Hollanda Rast Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Celil Toksöz'ün yönettiði, Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Þehir Tiyatrosu'nun (DBÞT) Kürtçe oyunu `Hamlet' , Ankara'da Þinasi Sahnesi'nde izleyiciyle buluþtu. 16. Uluslar arasý Ankara Tiyatro Festivali kapsamýnda sahnelenen oyunu Kültür ve Turizm Bakaný Ertuðrul Günay, BDP Genel Baþkan Yardýmcýsý Gültan Kýþanak, BDP Grup Baþkanvekili Pervin Buldan, CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Sezgin Tanrýkulu'nun yaný sýra geniþ katýlýmlý bir protokol izledi. Gösterilen yoðun ilgi nedeniyle birçok kiþinin ayakta izlemek

zorunda kaldýðý oyun izleyicinin büyük beðenisini topladý.

Baydemir: Birlikte var olalým Oyunun ardýndan Festival Direktörü Yener Aksun, Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir'e teþekkür plaketi vermesi için Kültür ve Turizm Bakaný Ertuðrul Günay'ý sahneye davet etti. Oyuncularý kutlayan Baydemir, Anadolu ve Mezopotamya coðrafyasýnýn rengarenk bir gül bahçesi olduðuna bu oyunla tanýklýk ettiklerini belirtti. Baydemir, "Ýnsanlýk ailesinin, medeniyetin kadim dillerinden

olan Kürtçeyle Shakespeare'i hep birlikte izledik. Bugün bu oyunu sizlerle birlikte izliyor olmamýz geleceðe dair çok büyük bir umut veriyor. Eðer biz bu umudu yaþatýrsak; tek bir fidanýmýzý, tek bir evladýmýzý topraða düþürmeyeceðiz. Olmak ya da olmamak. Hepimiz birlikte var olmak varken niye baþkasýný yok etmek? Bu kardeþ kavgasýnýn ortadan kalkmasýný ve Ortadoðu coðrafyasýnda halklarýn barýþ içinde yaþayacaðý günlerin gelmesini umut ediyorum" dedi.

Günay: Artýk barýþ türküleri söylensin Baydemir'in ardýndan konuþan Kültür ve Turizm Bakaný Ertuðrul Günay ise þunlarý söyledi: "Baþkentte Shekespeare'in bu kadar baþarýyla uyarlanýp sahneye konulmasý zannediyorum

Shakespeare'in ruhunu þad etmiþtir. Dengbêj geleneði ile uyarlanan oyunun; bastýrýlmaya, unutturulmaya, inkar edilmeye çalýþýlan bir kültürün aslýnda ne kadar derin, ne kadar yaratýcý, ne kadar güzel þeyleri vaat edici olduðunu gördük. Bir toprak diliyle, inancýyla, kültürüyle ne kadar çoðul bir görüntü sergilerse o kadar güzeldir. Dünya için anlamlýdýr. Birliðimiz birbirimizi yok etmekten deðil, ellerimizi birleþtirmekten geçiyor. Artýk oyunlarda bile daha az aðýt olmasýný diliyorum. Bu güzel sesler artýk acýnýn aðýtlarýný deðil, barýþýn, kardeþliðin türkülerini söylesin." Bunun üzerine Baydemir söz alarak, "Elbette ki bundan sonra barýþýn, kardeþliðin, birlikte yaþamýn oyunlarý oynanmalý. Ama bu oyunun senaryosunu da parlamentomuz yazmalý" diye konuþtu.

Öðrencilerden ÝHD'ye ziyaret Arif Eminoðlu ilköðretim Okulu öðrencileri, ÝHD Diyarbakýr Þubesi'ni ziyaret etti. Öðrencilere derneðin faaliyetleri ve insan haklarý ihlalleri konularýnda bilgi verildi.

Diyarbakýr'ýn Baðlar Ýlçesi'nde bulunan Arif Eminoðlu Ýlköðretim Okulu'nda okuyan bir grup öðrenci, ÝHD Diyarbakýr Þubesi'ni ziyaret etti. ÝHD Diyarbakýr Þubesi Çocuk Komisyonu üyeleri tarafýndan karþýlanan öðrenciler, insan haklarý ihlalleri konularýnda bilgi edindi. ÝHD Çocuk Komisyonu Üyesi Mehmet Güzel, derneðin tarihçesi, amacý,

çalýþmalarý ve Türkiye'de insan haklarýnýn durumu hakkýnda bilgilendirmede bulundu. ÝHD olarak 1986'dan bu yana çalýþmalarýný yürüttüklerini ve tek amaçlarýnýn insan haklarý alanýnda çalýþma yürütmek olduðunu belirten Güzel, "Türkiye'de insan haklarýnýn durumuna bakýldýðýnda ciddi sorun ve hak ihlalleri bulunmak-

tadýr. Bu hak ihlallerinden büyük ölçüde etkilenenlerde çocuklardýr" dedi.

'Çocuklar hak ihlaline uðruyor' Türkiye'de ve bölgede çocuklarýn yaþam haklarýna yönelik ihlallere de deðinen Güzel, "Çocuklar her alanda hak ihlallerine maruz kalmaktadýr ve çocuklarýn hem korunmasý

hem de haklarýnýn güvence altýna alýnmasý noktasýnda birçok sýkýntý yaþanmaktadýr. Son yýllarda da çocuklarýn yaþam ve eðitim haklarý üzerinde çok ciddi ihlaller var. Devletin ve organlarýnýn ihmalleri, denetimsizlikleri veya doðrudan þiddetine maruz kalýp yaþamýný yitiren birçok çocuk bulunmaktadýr. Toplumsal olaylarda

polislerin müdahalesi, sahipsiz bomba ve mayýn patlamalarý ya da açýk býrakýlan bir rögar kapaðý, çocuklarýn ölümlerine sebep olan baþlýca ihmallerdir. Ayný zamanda gözaltýna alýnma ve tutuklanma gibi nedenlerle de birçok çocuk yine eðitim hakkýndan mahrum kalmaktadýr" þeklinde konuþtu.

Öðretmenler Günü'nde , öðretmenler kendi aralarýnda düzenlediði etkinliklerle eðlenme fýrsatý buldu. Diyarbakýr'da görev yapan Siirt Eðitim Yüksekokulu 1986-1987 mezunu öðretmenlerde geleneksel olarak bir araya gelip düzenledikleri gecede günlerini kutladý. Turistik Otel Restorant'ta sahne alan Türk Halk Müziði'nin sevilen sesi Berçem ve Türk Sanat Müziðinin sevilen sesi Erdal Elaldý geceye renk kattý.Gece'de müzik eþliðinde halaylar çekildi, türküler söylendi. TRT'de de program yapan sanatçý Berçem , yörenin türkülerini seslendirdi. Sanat Müziði sanatçýsý Erdal Elaldý da gece bilinen ve hiç eskimeyen þarkýlar söyledi. Ýsmail ERTUÐRUL

Mürsel ACAY Ýlkokul öðretmeni Abdurrahman ASLAN ile birlikte

Van'da akýllý kart çalýþmalarý baþlýyor

Van Nüfus ve Vatandaþlýk Ýl Müdürü Mehmet Seven, akýllý kart çalýþmalarý için 2013 yýlýnýn Þubat ayýndan itibaren sistemlerin kurulmaya baþlanacaðýný belirtti. Van Nüfus ve Vatandaþlýk Ýl Müdürü Mehmet Seven, gelecek yýldan itibaren kartlarýn randevu sistemiyle verileceðini söyledi. Seven, "Þu anki banko sisteminden masa sistemine geçilecek. Bunun için masalar tasarlanarak üretildi. 2013 yýlýnýn Þubat ayýnda bu sistemler Van ilinde kurulmaya baþlanacak. Masa sistemleri ve veri kayýtlarý dediðimiz sistemler hazýr hale getirildikten sonra 2013 yýlýnýn Haziran ayýnda genel uygulamaya geçilecek. Bu kart tüm iþlemlerin rahat yapýlabilmesini saðlayacaðý gibi sahteciliði önleyecek ve asayiþ olaylarýna da büyük katkýlar sunacaktýr" dedi.

Hayatýn Armaðaný sergisi devam ediyor

Güney Kore'den Siirtli öðrencilere yardým 'Tekvando Sporunu Yaygýnlaþtýrma ve Geliþtirme Projesi' kapsamýnda, Siirt ÝMKB Yatýlý Bölge Ýlköðretim Okulu'nda tekvando kurslarýna katýlan 110 öðrenciye spor malzemesi yardýmý yapýldý. 'Tekvando Sporunu Yaygýnlaþtýrma ve Geliþtirme Projesi', Güney Kore Büyükelçiliði ile Türkiye Taekwando Federasyonu'nun iþbirliðiyle yürütülüyor. Proje kapsamýnda Siirt ÝMKB Yatýlý Bölge Ýlköðretim Okulu spor salonunda bir tören düzenlendi. Törene Siirt Valisi Ahmet Aydýn da katýldý.

110 öðrenciye daðýtýldý Törende bir konuþma yapan Okul Müdürü

Abdulaziz Elçi, tekvando sporunun yaygýnlaþmasý amacýyla 110 öðrenciye yetecek kadar malzeme gönderen Güney Kore Büyükelçiliði ile Gençlik Hizmetleri Spor Müdürlüðü'ne teþekkür etti. Okulda tekvando çalýþmalarýna baþlayan öðrenciler, Tekvando Antrenörü Murat Özcan yönetiminde sunduðu gösteri ilgi gördü. Gösterinin ardýndan gönderilen spor malzemeleri Vali Ahmet Aydýn ve diðer yetkililer tarafýndan öðrencilere daðýtýldý. Öðrencilerle bir süre sohbet eden Vali Aydýn, öðrencilerle toplu hatýra fotoðrafý çektirdi. Misbah YILMAZ

Memorial Diyarbakýr Hastanesi 1. yýl kutlamalarý kapsamýnda Diyarbakýr'a getirilen ve Ninova Park Alýþveriþ Merkezi'nde açýlýþý yapýlan "Hayatýn Armaðaný" sergisi devam ediyor. "Hayatýn Armaðaný", toplumda kalp saðlýðý konusunda duyarlýlýðýn arttýrýlmasý ve kalp hastalýklarýndan korunmak için alýnmasý gereken önlemler konusunda toplum bilinci oluþturmayý hedefliyor. Fotoðraf sergisi, açýlýþýn 2. gününde de Diyarbakýrlýlar tarafýndan yoðun ilgi gördü. Serginin 30 Kasým Cuma gününe kadar gezilebileceði bildirildi.


8

HABER

28 KASIM 2012 ÇARÞAMBA

Diyarbakýr'ýn evlilik verileri açýklandý

Bir yýlda 12 bin 953 çift evlendi

TÜÝK verilerine göre 2011 yýlýnda Diyarbakýr'da 12 bin 953, Þanlýurfa'da ise 16 bin 451 çift evlenerek yuva kurdu. Her iki kentte en fazla evlilik kýþ mevsiminde gerçekleþti.

T

ürkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Diyarbakýr Bölge Müdürü M. Salih Uras, Diyarbakýr ve Þanlýurfa'nýn içerisinde yer aldýðý TRC2 bölgesine ait evlilik verilerini açýkladý. Bölge Müdürü Uras, verilere göre, 2011 yýlýnda Diyarbakýr'da 12 bin 953, Þanlýurfa'da 16 bin 451 çiftin evlenerek yuva kurduðunu ve Türkiye genelinde ise 592 bin 775 çiftin evlendiðini söyledi. Uras, verilerine göre Türkiye'de en fazla yaz mevsiminde,

Diyarbakýr ve Þanlýurfa'da ise en fazla kýþ mevsiminde evlilik yapýldýðýnýn tespit edildiðini açýkladý. 2011 yýlýna ait verilere göre en dikkat çekenin ise evlilik sayýlarýnýn mevsimlere göre daðýlýmý olduðunu belirten Uras, þu verileri paylaþtý: Türkiye'de en fazla evlilik yaz mevsiminde gerçekleþirken, Diyarbakýr ve Þanlýurfa bölgesinde ise en fazla evliliðin kýþ mevsiminde gerçekleþtiði tespit edildi. Türkiye'de evliliklerin mevsim sýralamasýnda ilk sýrayý Haziran, Temmuz ve Aðustos aylarýný kapsayan yaz mevsimi 184 bin 171 ile alýrken, 170 bin 900 ile sonba-

har, 134 bin 645 ile ilkbahar ve 103 bin 59 ile kýþ mevsimi takip etti.

Diyarbakýr'da evlilikler kýþ aylarýnda Diyarbakýr ve Þanlýurfa bölgesinde ise 8 bin 526 ile Aralýk, Ocak, Þubat aylarýný içeren kýþ mevsimi ilk sýrayý alýrken, 7 bin 234 ile ikinci sýrayý ilkbahar, 7 bin 28 ile üçüncü sýrada sonbahar ve 6 bin 616 ile yaz ayý son sýrada yer aldý. Türkiye ve TRC2 bölgesinde son 5 yýla ait evlilik verilerine bakýldýðýnda yine ayný tablo ile karþýlaþýlýyor. TRC2 bölgesi yine Türkiye'nin aksine kýþ aylarýnda evliliði tercih ediyor.

Kýyafet zorunluluðu kalktý Ý

lk, orta ve liselere kýyafet serbestisi getirildi. Buna göre öðrenciler bazý okullar dýþýnda tek tip kýyafet giymeye zorlanamayacak. Ýmam hatiplerde de baþörtüsü serbest býrakýldý. Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn ilkokul, ortaokul ve lise öðrencilerinin kýlýk ve kýyafetlerini düzenleyen yönetmeliði deðiþti. Yeni yönetmeliðe göre öðrenciler, okul ve sýnýflarda tek tip kýyafet giymeye zorlanamayacak. Ayrýca kýz öðrencilere, imam-hatip ortaokul ve liseleri ile çok programlý liselerin imam-hatip programlarýnda tüm derslerde, ortaokul ve liselerde ise seçmeli Kur'an-ý Kerim derslerinde baþlarýný örtme serbestisi de getirildi. Bazý sýnýrlamalar dýþýnda (Siyasi sembol içeren simge, þekil ve yazýlarýn yer aldýðý fular vb.) okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde kýlýk ve kýyafet serbest býrakýldý. Ancak okul yönetimlerine kýyafet belirleme hakký verildi. Öðrenciler zorlanmayacak

Yönetmelik öðrencilerin atölye ve laboratuarlarda önlük veya tulum, iþyerlerinde ise yapýlan iþin özelliðine uygun kýyafet giymelerini de düzenliyor. Yine öðrencilerin tek tip eþofman veya spor

Özel Öðretim Kurumlarý Kanunu'ndaki milletlerarasý özel öðretim kurumlarý, yabancý okullar ve azýnlýk okullarý öðrencileri hakkýnda uygulanmayacak. Yönetmelikle temel ilkeler

kýyafeti giymeye zorlanamayacaðý da vurgulandý. 19 Mayýs, 29 Ekim gibi günlerde veya buna benzer kutlamalarda ders içi ve ders dýþý faaliyetlerde kullanýlmak üzere veliye mali yük getirecek özel kýyafet aldýrýlamayacaðý da kaydedildi. Yönetmelikte belirlenen sýnýrlamalar dýþýnda okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde kýlýk ve kýyafetinin serbest olmasýna dair yönetmelik, 5580 sayýlý

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öðrencileri, yaþ grubu özelliklerine uygun, temiz ve düzenli bir kýyafet giyecek. Öðrenim görülen programýn özelliðine göre atölye, iþlik ve laboratuvarlarda önlük veya tulum, iþyerlerinde ise yapýlan iþin özelliðine uygun kýyafet giyilebilecek. Öðrenciler, beden eðitimi ve spor derslerinde eþofman, diðer spor etkinliklerinde ise etkinliðin özelliðine uygun kýyafet giyecek, ancak öðrenciler tek tip eþofman veya spor kýyafeti giymeye zorlanamayacak. Kýz öðrenciler, imam-hatip ortaokul ve liseleri ile çok programlý liselerin imam-hatip programlarýnda tüm derslerde, ortaokul ve liselerde ise seçmeli Kur'an-ý Kerim derslerinde baþlarýný örtebilecek. Saðlýk özrü bulunan ve bu durumu belgelendiren öðrencilerin özürlerinin gerektirdiði þekilde giyinmelerine izin verilecek. Özel gün, hafta ve kutlamalarda ders içi ve ders dýþý faaliyetlerde kullanýl-

Güneydoðu Anadolu Bölgesi verilerine bakýlýnca ise çok fark bir tablo ortaya çýkýyor. 2011 yýlý verilerine göre, Güneydoðu Anadolu Bölgesi'nde ilk sýrayý 18 bin ile sonbahar mevsimi, 17 bin 496 ile yaz mevsimi ikinci, 17 bin 137 ile kýþ üçüncü ve 16 bin 453 ile ilkbahar mevsimi dördüncü sýrada yer aldý. Güneydoðu Anadolu Bölgesi'nde 20072011 yýllarýný kapsayan son beþ yýllýk verilerine bakýldýðýnda ise 97 bin 422 ile yine ilk sýrayý yaz mevsimi alýrken, kýþ mevsimi 90 bin 499 ile ikinci, 83 bin 469 ile ilkbahar üçüncü, 81 bin 758 ile sonbahar son sýrada yer aldý. mak üzere veliye mali yük getirecek özel kýyafet aldýrýlamayacak. Yönetmeliðe göre öðrenciler, öðrenim gördükleri okulun armasý ve rozeti dýþýnda niþan, arma, sembol, rozet ve benzeri takýlar takamayacak. Saçlar boyasýz olacak Ýnsan saðlýðýný olumsuz etkileyen ve mevsim þartlarýna uygun olmayan kýyafetler, yýrtýk veya delikli kýyafetler ile þeffaf kýyafetler giyemeyecek. Vücut hatlarýný belli eden þort, tayt gibi kýyafetler ile diz üstü etek, derin yýrtmaçlý etek, kýsa pantolon, kolsuz tiþört ve kolsuz gömlek giyilmeyecek. Siyasi sembol içeren simge, þekil ve yazýlarýn yer aldýðý fular, bere, þapka, çanta ve benzeri materyalleri kullanamayacak ve giysileri giyemeyecek. Okul içinde baþ açýk, saçlar temiz ve boyasýz olacak. Öðrenciler makyaj yapmayacak, býyýk ve sakal býrakamayacak. Bu yönetmelik hükümlerine aykýrý hareket eden ortaokul öðrencilerine MEB Ýlköðretim Kurumlarý Yönetmeliði, lise öðrencilerine MEB Ortaöðretim Kurumlarý Ödül ve Disiplin Yönetmeliði hükümleri uygulanacak. Yönetmelik hükümlerine aykýrý hareket eden okul yöneticileri hakkýnda da ilgili disiplin hükümleri uygulanacak. Diðer yönetmelik ve düzenleyici iþlemlerin, resmi ve özel okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise öðrencilerinin kýlýk ve kýyafetlerine iliþkin konulardaki bu yönetmeliðe aykýrý hükümleri uygulanmayacak.


HABER

28 KASIM 2012 ÇARÞAMBA

9

'Anamýzdan milletvekili doðmadýk'

BDP Genel Baþkan Yardýmcýsý Gültan Kýþanak, dokunulmazlýk zýrhýyla siyaset yaparak bugünlere gelmediklerini söyledi ve ekledi: Biz milletvekili olarak doðmadýk anamýzdan, dokunulmazlýk zýrhýyla da doðmadýk. konuþacaðýmýz zamaný biliyoruz. Uludere'nin katillerinin siyasi sorumlularýnýn dokunulmazlýðýný hemen kaldýralým.

Baþbakan'ýn yolsuzluk dosyalarý var

G

ültan Kýþanak, partisinin grup toplantýsýnda konuþtu. Haklarýnda hazýrlanan ve meclise gönderilen fezlekeleri deðerlendiren Kýþanak, þunlarý söyledi: Uludere oluyor ortaya kürtaj, açlýk grevi oluyor ortaya idam tartýþmasý atýlýyor. Biz, 'Kürt sorununu nasýl çözeceðiz,

bir çözüm yolu arayalým', bunu konuþalým diyoruz, Baþbakan ortaya dokunulmazlýk meselesini atýyor. Keyfi bilir, istediði kadar kendisi söylesin, kendisi tartýþsýn, kendini konuþsun. Biz, bu konuda konuþmayý gerekli ve faydalý görmüyoruz. Ancak biz dokunulmazlýklarla ilgili

Bu parlamentoda yüz kýzartýcý suçlardan fezlekesi bulunan milletvekillerinin tamamý BDP dýþýndaki partilere aittir. Bunlarý kaldýracaðýmýz zaman konuþalým. Bizzat Baþbakan'ýn kendisiyle ilgili dünya kadar yolsuzluk dosyalarý var, istiyorsa bunlarý gelsin konuþalým. Bunun dýþýndakilere dair bizim söyleyecek fazla sözümüz yok, duruþumuz var. BDP/Blok milletvekillerinin hiç biri dokunulmazlýk zýrhýyla siyaset yaparak bugünlere gelmedi. Her birimizin hayatý, demokrasi mücadelesinde bedeller ödeyerek geçmiþ bir hayattýr. Bu bedelden korksaydýk bu yola baþ koymazdýk, bu mücadeleyi omuzlamazdýk. Biz milletvekili olarak doðmadýk anamýzdan, dokunulmazlýk zýrhýyla da doðmadýk.

BDP'liler için jet fezleke

BDP'li milletvekillerinin dokunulmazlýklarýnýn kaldýrýlmasýný öngören fezlekeler Baþbakanlýk tarafýndan Meclis Baþkanlýðý'na gönderildi.

B

aþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Ýspanya ziyareti öncesinde dokunulmazlýklarla ilgili açýklamalarda bulundu. BDP Van Milletvekili Özdal Üçer'in, Van'da katýldýðý bir PKK'lý cenazesinde polise direnip halký ayaklanmaya çaðýrdýðý iddialarýnýn hatýrlatýlmasý üzerine Baþbakan Erdoðan, "Meclis'te de bunlarýn deðerlendirmesini, bizler, dokunulmazlýk zýrhýna bürünen bu zevatla ilgili kararýmýzý dokunulmazlýklarýný kaldýrýlmak suretiyle vereceðiz. Ondan sonrasý artýk yargýya ait. Özellikle bazý teröre yönelik konularla ilgili fezlekelerin gelmesi halinde bu fezlekeleri aramýzda deðerlendirmek suretiyle alýþýlmýþýn dýþýnda bir karar vermeyi düþünüyoruz" dedi.

10 milletvekili için Milletvekillerinin dikkatli olmasý gerektiðini belirten Erdoðan, þöyle konuþtu: "Milletvekilinin taþýdýðý sorumluluk çok daha farklý olmalý. Ne konuþtuðunu bilmeli, hareketlerine dikkat etmeli.

Kaplan'dan Baþbakan'a yanýt:

Halkýn gücü olmasa... BDP Milletvekili Hasip Kaplan, Baþbakan Erdoðan'ýn dokunulmazlýklarla ilgili açýklamasýna cevap verdi: "Arkamýzda halkýn gücü olmasa bir saniye nefes aldýrmazlar. Ama bize dokunanlar, siyaseten hep yandýlar, yok oldular.''

B

aþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn Ýspanya gezisine çýkmadan dokunulmazlýklar ile ilgili yaptýðý açýklamaya, BDP Þýrnak Milletvekili Hasip Kaplan Twitter'dan yanýt verdi. Kaplan, "Bize mecliste dokunmak isteyenin keþke hýrsýzlýk, sahtekarlýk, ihaleye fesat yolsuzluðundan fezlekesi olmasaydý, nerdesin ilahi adalet. Dokunulmazlýðýmýz zaten yok. Dokunulmazlýðýmýz kalkacakmýþ, hayret, varmýydý ki? Seçilmiþleri atanmýþlara ezdiren bir düzen, yönetim, milletin iradesine saygý duymuyor ki. Arkamýzda bizi seçen irade halkýn gücü olmasa bir saniye nefes aldýrmazlar, ama bize dokunanlar siyaseten hep yandýlar, yok oldular " dedi.

Erdoðan ne dedi? Baþbakan Erdoðan, BDP'lilerin dokunulmazlýklarýnýn kaldýrýlmasý ile ilgili þunlarý

söylemiþti: "Parlamentoya, özellikle bazý teröre yönelik konularla ilgili fezlekelerin gelmesi halinde, bu fezlekeleri aramýzda deðerlendirmek suretiyle alýþýlmýþýn dýþýnda bir karar vermeyi düþünüyoruz. Milletvekili ne konuþtuðunu bilmeli, hareketlerine dikkat etmeli. Silahlanmaya, ayaklanmaya vesaireye çaðýrmak. Bunlar asla TBMM çatýsý altýnda olanlara yakýþmaz. Bunun da ötesinde kendisine, 'Bölücü terör örgütünün uzantýsý' sýfatýný vererek, bu þekilde bir yaklaþým tarzý içine girenler noktasýnda da Parlamento'da çok daha farklý bir uygulamanýn olmasý gereðine inanýyorum. Þu anda, bu þekilde 800'ü aþkýn dosya var. Bunlar sýradan dosyalar deðil. Önümüze geldiði anda kararý da vereceðiz."

Jetler sýnýrda devriye uçuþunda Çok daha mütevazi olmasý gerekirken silahlanmaya, ayaklanmaya vesaireye çaðýrmak... Bunlar asla TBMM çatýsý altýnda olanlara yakýþmaz." Erdoðan'ýn açýklamalarýnýn ardýndan BDP'lilerin dokunulmazlýðýnýn kaldýrýlmasýný öngören fezleke, Baþbakanlýk tarafýndan TBMM Baþkanlýðý'na gönderildi. Aralarýnda Gültan Kýþanak ve Aysel Tuðluk'un da bulunduðu 10 vekilin dokunulmazlýðýnýn kaldýrýlmasý isteniyor.

S

uriye savaþ uçaklarý, Türkiye sýnýrýna yakýn bölgedeki kasaba ve köyleri bombardýman altýna aldý. Bölgeden yükselen dumanlar Türkiye tarafýndan da görülüyor. Ýncirlik'ten kalkan Türk jetleri ise sýnýrda devriye uçuþu yaptý. Suriye jetleri, Hatay Reyhanlý'ya baðlý Beþaslan Köyü'ne 500 metre uzaklýktaki Harim Kasabasý'ný bombaladý. Savaþ uçaklarý, Türkiye sýnýrýna 30 kilometre uzaklýktaki bir köyü de vurdu. Haseki

kentine 35 kilometre uzaklýktaki Reyhani Köyü'ne düzenlenen bombardýmanda ölü ve yaralýlarýn olduðu bildirildi. Yaralýlarýn bir kýsmý, yakýnlarý tarafýndan Resulayn'a götürülerek oradan Þanlýurfa'nýn Ceylanpýnar ilçesine ulaþtýrýldý. Aralarýnda bir çocuðun da bulunduðu yaralýlar, Ceylanpýnar Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. Durumu aðýr olan bir kiþi de Þanlýurfa'ya sevk edildi.

Kerkük'te 3 bombalý saldýrý I

rak'ta son günlerde merkezi hükümet ile Kürtler arasýnda yaþanan gerilimin nedenlerinden bir olan Kerkük bombalý saldýrýlarýn hedefi oldu. 3 ayrý saldýrýda 4 kiþi öldürüldü. Irak'ýn Kerkük kentinde dün sabah 3 ayrý bombalý saldýrý düzenlendi. Kerkük polisinden yapýlan

açýklamada, bomba yüklü araçlarla düzenlenen saldýrýlarda 4 kiþinin öldüðü, 38 kiþinin yaralandýðý belirtildi. Þehrin kuzeyindeki el-Ýskan semtindeki otogarda park halindeki bomba yüklü bir aracýn patlatýlmasý sonucu 1 kiþi öldü, 10 kiþi yaralandý. Kerkük'ün merkezinde bir

benzin istasyonu yakýnýnda bomba yüklü bir araçla düzenlenen saldýrýda ise 2 kiþi hayatýný kaybetti, 5 kiþi yaralandý. Kadisiye semtinde bulunan KYB gençlik kollarýnýn binasý yakýnýnda park halindeki bir araçta meydana gelen patlamada da 1 kiþi öldü, 12 kiþi yaralandý.

Yaser Arafat'ýn mezarý açýldý DÝSK ve KESK'in AÝHM zaferi F ilistinliler'in efsanevi lideri Yaser Arafat'ýn mezarý kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacýyla açýldý. Fransýz, Ýsviçreli ve Rus uzmanlar DNA örneklerini inceleyecek. Fransa'nýn baþkenti Paris'te 2004 yýlýnda bir hastanede hayatýný kaybeden Filistin eski lideri Yaser Arafat'ýn Ramallah'taki mezarý Fransýz, Ýsviçreli ve Rus uzmanlarýn gözetiminde açýldý. Arafat'ýn naaþý yakýnlardaki bir camiye götürüldü. "Zehirlendi" iddialarýný aydýnlatmak amacýyla Arafat'ýn kemiklerinden DNA örnekleri alýndý. Arafat'ýn yatak odasý, ofisi ve özel eþyalarýndan da örnekler alacak Fransýz, Ýsviçreli ve Rus uzmanlar, bu DNA örneklerini ülkelerinde inceleyecek. Naaþýndan DNA örnekleri alýndýktan sonra Filistin eski lideri Arafat askeri törenle defnedilecek.

A

vrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi (AÝHM), olaylý 1 Mayýs 2008 hakkýnda DÝSK ve KESK tarafýndan açýlan gösteri düzenleme özgürlüðü davasýnda Türk hükümetini haksýz buldu. AÝHM, 1 Mayýs törenlerine katýlan göstericilere karþý polisin gaz bombalarý ve basýnçlý suyla müdahalesini "aþýrý ve orantýsýz" bularak, Ankara'nýn Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi'nin toplantý ve örgütlenme özgürlüðüyle ilgili 11'inci maddesini ihlal ettiðine hükmetti. Türk hükümeti

dava hakkýnda AÝHM önünde yaptýðý savunmada, polisin aþýrý müdahalesine gerekçe olarak, "Göstericiler içinde ve DÝSK binasýnda teröristler olduðuna dair istihbarat vardý" tezini iþlemiþti. Ancak, kamu otoritelerinin bu gibi gösterilerde daha "hoþgörülü" olmalarý gerektiðini belirten AÝHM, Türk hükümetinin tüm tezlerini geri çevirdi. Ankara karar gereði DÝSK ve KESK'e bin Euro mahkeme masrafý ödeyecek.


10

28 KASIM 2012 ÇARÞAMBA

Ýç-Dýþ Haberler

Kürtler silahlý güçlerini birleþtiriyor

Suriyeli Kürtler, aralarýndaki görüþ ayrýlýklarýný gidermek için toplandý. Suriye Kürtleri, federasyon talebi ve silahlý güçlerin birleþtirilmesi konusunda anlaþtý.

S

uriyeli Kürtler, ülkede yaþanan krizi haklarýný elde etmenin bir fýrsatý olarak görüyor. Suriyeli Kürtler, Bölgesel Kürt Yönetimi Baþkaný Mesud Barzani'nin çabalarýyla Erbil'de bir araya geldi. Aralarýndaki görüþ ayrýlýklarýný gidermek için toplanan Suriye Kürtleri, federasyon talebi ve silahlý güçlerin birleþtirilmesi konusunda anlaþtý. Ancak Kürt gruplar arasýndaki görüþ ayrýlýklarý nedeniyle anlaþmanýn hayata geçirilmesinin güç olduðuna dikkat çekiliyor. PKK baðlantýlý Demokratik Birlik Partisi PYD ile Kürt Ulusal Konseyi'nin Suriye'de federasyon talebinde uzlaþtýklarý belirtildi. Suriye Kürtleri, Suriye'deki Kürt bölgelerinin sýnýr geçiþ noktalarýnýn kontrol edilmesi ve Kürt silahlý gruplarýnýn birleþmesi konusunda da anlaþtýklarý açýklandý.

PYD birleþmeyecek Ancak anlaþma uzun sürecek gibi görünmüyor. PYD'ye baðlý "Halký Koruma Komiteleri" adlý silahlý bir grup, diðerleriyle birleþmeyeceðini duyurdu. Bunun dýþýnda Kürt Ulusal Konseyi, yeni kurulan Suriye Ulusal Koalisyonu'na katýlýp katýlmamayý tartýþýrken, PYD ise yeni oluþumu Türkiye ile Katar'ýn kuklasý olarak görüyor. Ýki grubun görüþmelerini takip eden çevreler, PYD ile Þam rejimi arasýndaki yakýnlýða da dikkat çekiyor. Kürt Ulusal Konseyi ise Esad yönetimiyle iþbirliðine karþý çýkýyor. Bu temel görüþ ayrýlýklarý nedeniyle Erbil'deki yeni uzlaþýnýn da uzun ömürlü olmayacaðý öngörülüyor.

BM Genel Sekreteri Türkiye'ye geliyor

B

M Genel Sekreteri Ban Kimun, Türkiye'deki Suriyeli sýðýnmacýlarýn kamplarýný ziyaret etmek için 7-8 Aralýk'ta Türkiye'ye geliyor. Türkiye'ye gelecek olan BM Genel Sekreteri Ban, ilk önce Türkiye-Suriye sýnýrýna giderek, Suriyeli sýðýnmacýlarýn kamplarýný

inceleyecek. Ban'ýn 8 Aralýk'ta Ankara'da temaslarda bulunmasý bekleniyor. BM Genel Sekreteri Ban'ýn Ankara'daki programý henüz belli deðil. Ancak Ban'ýn Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ve Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu ile görüþeceði belirtiliyor.

Patriotlarýn komutasý NATO'da olacak

N

ATO Genel Sekreteri Ansers Fogh Rasmussen, "Türkiye'nin savunmasý için gerekirse daha ileri adýmlar atmaktan çekinmeyiz. Patriotlarýn komutasý ise NATO emir-komuta zinciri içinde olacak" dedi. NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, Türkiye'nin Suriye sýnýrýna Patriot füzeleri yerleþtirilmesi talebini deðerlendirdi. NATO'nun Türkiye'nin talebiyle ilgili kararý günler içerisinde alacaðýný söyleyen Rasmussen, "Türkiye'nin savunmasý için gerekirse daha ileri adýmlar atmaktan çekinmeyiz. Türkiye'nin endiþelerini paylaþýyoruz. Suriye'deki durumla ilgili ve Türkiye Suriye sýnýrýndaki gerginlikle ilgili. Ýþte bu yüzden bütün NATO müttefikleri Türkiye ile dayanýþma içinde olacaklarýný dile getirdiler. Biz Türkiye'nin görüþme talebini doðal karþýlýyoruz. Müttefiklerle ve ben de Türkiye'nin neden Patriot füzesi yerleþtirilmesini istediðini anlýyorum" þeklinde konuþtu. 'Karar çabuk alýnacak'

"Karar haftalar içerisinde deðil, günler içerisinde alýnacak" diyen NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen, "Ancak tabiki izlenmesi gereken bazý prosedürler var. Ýþin askeri bir yönü var. Uzmanlardan oluþan ekip þu anda Türk yetkililerle iþbirliði içerisinde Türkiye'de keþif yapýyor. Patriot füzeleri nerelere yerleþtirilecek, bunu tespit edecekler. Ayrýca Patirot operasyonlarýný yürüten ABD, Hollanda ve Almanya'nýn iç karar süreçleri var bu süreçlerin ardýndan NATO kararýný verecek. Ancak tekrarlamam gerekirse bu karar günler içerisinde gelecek. Komuta, NATO Komuta Kontrol sisteminde olacak. Patriot füzeleri NATO müttefikleri tarafýndan yerleþtirilecek ve füzelerin komutasý, NATO Komuta Kontrol Sistemi'nde olacak. Tabii ki Türkiye'de bir NATO üyesi" ifadelerini kullandý. 'Maliyetlerde sorun yaþanmaz' Rasmussen, prosedürler uyarýnca sistemin maliyetinin, Patriotlarý talep eden ve füzeleri yerleþtiren ülkeler tarafýndan karþýlandýðýný ifade etti. NATO Genel Sekreteri Rasmussen, þunlarý söyledi: "Patriot füzelerini yerleþtirecek ülkeler maliyeti karþýlayacak, ev sahibi ülkeler de katkýda bulunacak. Ancak maliyet konusunda bir sorun yaþanacaðýný sanmýyorum. Suriye sýnýrýna yerleþtirilecek Patriot füzelerinin etkin bir caydýrýcýlýðý olacak. Patriot füzelerinin yerleþtirilmesi gerginliði azaltacaktýr. Potansiyel saldýrgan Türkiye'ye saldýrmayý aklýndan bile geçirmeyecektir."

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


SPOR

28 KASIM 2012 ÇARÞAMBA

11

Diyar'da moraller bozuk Spor Toto 3. Lig 3. Grup takýmlarýndan Diyarbakýrspor, Mardinspor maçý hazýrlýklarýna moralsiz baþladý. eçen haftayý evinde adým atmak istiyoruz. G oynadýðý Elazýð Elimizdeki kadro bu, süper Belediyespor maðlubiyetiyle kapatan Diyarbakýrspor, hafta sonu deplasmanda oynanacaðý Mardinspor maçýnýn hazýrlýklarýna moralsiz baþladý. Diyarbakýrspor Teknik Direktörü Fehmi Çaðlar, geçen haftaki maðlubiyeti çabuk unutup, toparlanmalarý gerektiðini söyledi. Çaðlar, "Hak etmediðimiz bir maðlubiyet aldýk. Bu nedenle bu hafta sonu oynayacaðýmýz maçý kazanýp iyi bir

S

Petrolspor lidere hazýrlanýyor

por Toto 3.lig 2. grupta mücadele eden ve son maçýnda deplasmanda Kanunispor ile berabere kalan Petrolspor, hafta sonu aðýrlayacaðý Aydýnspor maçýnýn hazýrlýklarýna baþladý. Petrolspor Teknik Direktörü Mehmet Gönülaçar, deplasmanda alýnan 1 puandan dolayý üzgün olduklarýný, bu hafta kendi evlerinde oynayacaklarý maç ile puan kaybýna son vereceklerini söyledi. Gönülaçar maç sonrasý yaptýðý açýklamada "Artýk puan kayýplarýna tahammülümüz kalmadý. Puan kayýplarýný telafi edeceðiz. Lider Aydýnspor maçýnýn hazýrlýklarýna baþladýk. Bu kötü gidiþe dur diyeceðiz. Takýmýmýzda bir moral bozukluðu var ama bunun üstesinden geleceðiz. Seyircisiz oynayacaðýmýz maçta galip gelip taraftarlarýmýza armaðan etmek istiyoruz" dedi.

AKTAN "DEPLASMANDA ALINAN 1 PUAN ÝYÝDÝR" Petrolspor'da, genel kaptan Hayrettin Aktan, deplasmandan alýnan 1 puanýn iyi olduðunu söyledi. Aktan yaptýðý açýklamada, ligin zirveye oynayan ekiplerinden Kanunispor ile deplasmanda yaptýklarý maçtan beraberlikle ayrýldýklarýný belirtti. Saha þartlarý takýmý olumsuz etkilediðini ifade eden Aktan "Belki önceki maçlarýmýza göre kötü oynamýþ gibi görünebiliriz. Ama deplasmanda oynamanýn etkisiyle biraz daha temkinli oynadýk. Kanunispor karþýsýnda alýnan 1 puan iyidir. Kalan maçlarýmýzda puan kayýplarý yaþamadan ligin ilk yarýsýný bitirmek istiyoruz" þeklinde konuþtu.

þeyler yapmamýz mümkün deðil. Ýdmanlarýmýza baþladýk ama yüzlerimiz gülmüyor. Hiç deðilse oynayacaðýmýz 14. maçýmýzda bir galibiyet almak istiyoruz. Gençlerimiz ellerinden geleni yapýyorlar. Cumartesi sabahýna kadar antrenmanlarýmýzý sürdürüp Pazar günü Mardin'e gideceðiz. Artýk Diyarbakýrspor olarak her maçýmýzda çok dikkatli olmamýz gerekir" dedi.

Belediyespor hazýrlýklara baþladý Spor Toto 3. Lig 1. Grup lideri Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor, hafta sonu sahasýnda oynayacaðý Ýstanbulspor A.Þ. maçýnýn hazýrlýklarýna baþladý.

H

aftayý deplasmanda oynadýðý Pazarspor beraberliðiyle kapatan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'da gözler Pazar günü oynanacak Ýstanbulspor A.Þ. maçýna çevrildi. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor Teknik Direktör Turhan Özyazanlar "Pazarspor maçý geride kaldý. Þimdi gündemimizde sahamýzda oynayacaðýmýz Ýstanbulspor A.Þ. maçý var. Þimdi onu düþünüyoruz, idmanlarýmýza baþladýk. Çalýþmalarýmýzý Cuma günü öðleden sonra tamamlayacaðýz" dedi. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor Futbol Þube Sorumlusu Cemal Doðrul da, "Geçen hafta beklemediðimiz bir beraberlik aldýk. Bu kaybýmýzý telafi etmek istiyoruz. Sahamýzdaki maç bizim için büyük önem kazandý. Hazýrlýklarýmýz baþladý.Takým olarak moralimiz bozuk deðil, futbolda her þey olur. Her maçýmýza olduðu gibi bu maçýmýza da büyük önem veriyoruz. Sahamýzda ligin 14. maçýný oynayacaðýz. 13 maçta 12 galibiyet, 1 beraberliðimiz vardýr. Puan sýralamasýnda altýmýzda bulunan rakiplerimizle aramýzdaki puan farkýný açmak istiyoruz ki rahatlayalým" diye konuþtu.

Þýrnak'ta voleybol turnuvasý sona erdi Þýrnak Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen voleybol turnuvasý sona erdi.

G

ençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Selahattin Yürenç, kupa töreninde yaptýðý konuþ-

Spor Toto 3.Lig 1.Grup

Spor Toto 3.Lig 3.Grup

mada, bu tür etkinliklerin gün geçtikçe çoðalacaðýný söyledi. Salonun 24 saat öðretmenlerin hizmetinde olduðunu ifade eden Yürenç, "Ýstediðiniz zaman gelip tesislerimizden yararlanabilirsiniz" dedi. Daha sonra turnuvada dereceye giren takýmlara ödülleri verildi.

Gaziantepspor'da büyük þok! G

aziantepsp orlu futbolcular, kulüpten alacaklarý ödenmediði gerekçesiyle Galatasaray maçý öncesinde antrenmana çýkmadýlar. Futbolcular adýna açýklama yapan kaptan Serdar Kurtuluþ, gerekirse Galatasaray maçý saatine kadar alacaklarýnýn ödenmesini bekleyeceklerini söyledi.


12

28 KASIM 2012 ÇARÞAMBA

-

REKLAM

.

28.11.2012 Gazete Sayfaları  

28.11.2012 Gazete Sayfaları

28.11.2012 Gazete Sayfaları  

28.11.2012 Gazete Sayfaları

Advertisement