Page 1

Kürt Dili giriþ sýnavý M

BÝK'ten yerel gazetecilere seminer Çözüm süreci turizmi canlandýrdý Ç

V

özüm süreciyle birlikte bölgede oluþan huzur ortamý Diyarbakýr'da turizmi canlandýrdý. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Baþkaný Muharrem Cebe, Türkiye'nin her ilinde Diyarbakýr'a turist akýnýnýn olduðunu söyledi. 7’de

an Basýn Ýlan Kurumu (BÝK) tarafýndan yerel gazetecilere Ouarxpress sayfa tasarýmý ve mizanpaj konularýnda seminer verildi. 4’te

uþ Alparslan Üniversitesi (MÞÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Kürt Dili ve Kültürü Ana bilim Dalý'na alýnacak tezli ve tezsiz yüksek lisans öðrencileri için giriþ sýnavý yaptý. 7’de

DÜ'yü tercih edenlerin sayýsý artý D

icle Üniversitesi (DÜ) Genel Sekreteri Prof. Dr. Sabri Eyigün, çözüm süreci ile birlikte oluþan huzur ortamý Dicle Üniversitesi'nin tercih edilmesinde olumlu katkýda bulunduðunu söyledi. 4’te

Madde baðýmlýlýðý büyük travma ÇARÞAMBA 28 AÐUSTOS 2013

www.diyarbakirolay.com.tr

Fiyatý : 30 KR

Madde Baðýmlýlýðý ile Mücadele Forumu'nda konuþan Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir, madde baðýmlýlýðýnýn insanlýðýn en büyük travmalarýndan biri olduðunu ve bununla mücadele etmenin sorumluluðunu taþýdýklarýný belirtti. Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir'in davetiyle Diyarbakýr'da faaliyette bulunan 54 kurum ve kuruluþun temsilcileri Madde Baðýmlýlýðý ile Mücadele Forumu'nda bir araya geldi. Büyükþehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda yapýlan ve Divan Baþkanlýðýný Baydemir'in yaptýðý toplantýda konuya iliþkin bir sinevizyon gösterisi yapýldý.

Demokratikleþme Paketi çatýþmalarý sonlandýrmalý

Büyük bir travma Açýlýþ konuþmasýný yapan Baydemir, madde baðýmlýlýðýnýn insanlýðýn en büyük travmalarýndan biri olduðunu ve bununla mücadele etmenin sorumluluðunu taþýdýklarýný söyledi. Sosyo ekonomik altyapýnýn yetmeði ve büyümekte olan kentlerde sýkýntý alanlarýnýn da büyüdüðünü söyleyen Baydemir, Diyarbakýr açýsýndan da uzun zamandýr çeþitli platformlarda, aktivistlerin madde kullanýmý konusuna dikkat çektiklerini hatýrlattý. Ancak tek baþýna bir duyarlýlýk ve aktivitenin çözemeyeceði bir problem alanýyla karþý karþýya olduklarýný ifade eden Baydemir, madde baðýmlýlýðýnýn nedenlerinin tespiti, risk altýndaki nüfusu koruyacak mekanizmalarýn oluþturulmasý, ailelerin bilinçlendirilmesi gibi tüm faaliyetlerin tek çatý altýnda yürütülmesinin aciliyetine dikkat çekti. 8’de

D

iyarbakýr Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (DESOB) Baþkaný Alican Ebedinoðlu, hükümet tarafýndan hazýrlanan demokratikleþme paketinin bölge halký tarafýndan heyecanla beklenildiðini söyledi. 5’te

Savasa raðmen Diyarbakýr'ýn ihracatý arttý T

ürkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Diyarbakýr Bölge Müdürü M. Salih Uras, Diyarbakýr ve Þanlýurfa'nýn içerisinde yer aldýðý TRC2 bölgesine ait haziran ayý ihracat ve ithalat rakamlarýný açýkladý. TÜÝK verilerine göre Suriye'deki iç savaþa raðmen Diyarbakýr ve Þanlýurfa'dan bu ülkeye ihracatýn arttýðý belirtildi. 9’da

Duhoklu öðrencilere staj bitirme sertifikasý D

icle Üniversitesi ile Kuzey Irak'ta bulunan Duhok Üniversitesi arasýnda yapýlan protokol çerçevesinde üç yýldan bu yana Dicle Üniversitesi Hastaneleri'nde staj yapmaya gelen öðrencilere bitirme sertifikasý verildi. 5’te

15 üniversite rektöründen kýnama

15

üniversite rektörü Suriye ve Mýsýr'da yaþanan insanlýk dýþý geliþmeleri telin etti. 7’de

Altýn zirveye koþuyor

Kalp ameliyatý sonrasý enfeksiyona dikkat M

emorial Diyarbakýr Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü Uzmaný Op. Dr. Erdem Çetin, açýk kalp ameliyatý sonrasýnýn önemli olduðunu belirterek, ameliyat sonrasý enfeksiyon riskine dikkat edilmesi gerektiðini söyledi. 3’te

Oðlu uyuþturucu kullanýyor diye intihara kalkýstý D iyarbakýr'da bir kadýn, oðlunun uyuþturucu kullandýðý iddiasýyla hareket halindeki trenin önüne atlayarak intihar etmek istedi. 3’te

D

iyarbakýr Kuyumcular ve Sarraflar Odasý (DÝKO) Baþkaný Mustafa Akkul, altýnýn son 10 günde hýzlý bir yükseliþ yaptýðýný belirterek, altýn fiyatlarýndaki tehlikeli sinyalin devam ettiðini söyledi. 9’da

Van'da çözüm çadýrý kuruldu „ 8’de


2

Saðlýk

28 AÐUSTOS 2013 ÇARÞAMBA

Hamile kadýnlara yaz uyarýsý Yaz bitiyor derken bu hafta ülkemizi yeni bir sýcak dalgasý saracak. 8 dereceye kadar yükselmesi beklenen hava sýcaklýðý en çok yaþlýlarý, çocuklarý ve hamileleri etkileyecek.

doðru çekerek baldýr kaslarýnýzý gerin. Daha sonrada ayak bileklerinizi saða sola çevirin ve parmaklalarýnýzý açýp kapatýn. Ancak hamilelik döneminde sorun yaþayan kadýnlarýn uzun süreli seyahatlere çýkmamalarý konusunda göstermeleri ve iklim deðiþikliklerinin gebeliði olumsuz etkileyeceðini unutmamalarý gerekir.

Egzersizin faydalarý unutulmamalý

S

ýcaklarýn yükseldiði günlerde aþýrý sýcaða maruz kalan hamilelerin bebeklerinde çeþitli sakatlýklara kadar varan problemler yaþanabilir. Bu durumda adaylarýnýn kendileri vebebeklerinin saðlýðý için son derece dikkatli olmalarý gerekir. Hamileler gebeliklerinin herdöneminde güneþ ýþýnlarýndan kendilerini korumalýlar. Mutlaka gölgede bulunmalarý veyatercihen üzerlerinde tshirt ile dinlenmeleri ve koruma faktörlü kremler kullanmalarý gerekir.Özellikle güneþin ýþýnlarýnýn dik geldiði öðle ve sýcaklýðýn fazla olduðu öðleden sonraki saatlerdegerekmedikçe sokaða çýkmamaya dikkat etmemeliler. Uzun sýcakta kalan hamile kadýnlarýn tansiyonunun yükselebileceði veya düþebileceði gibi, bu durum anne karnýndaki bebek için de ciddi riskler oluþturabiliyor. Çünkü anne karnýndaki bebek oksijen alýp karbondioksit verir. Tansiyon dengesi bozulan anne adayýnýn bebeðinin gaz deðiþiminin aksamasýndan dolayý kanýndaki oksijen seviyesinin olmasý gerekenin altýna düþer, bunun sonucunda hem anne hem de bebek ciddi sorunlarýyla karþý karþýya kalabilir. Bunun yanýnda yaz aylarýnda ve özellikle plajda kaybý her zamankinden fazla olacaðý için alýmýna çok daha fazla dikkat edilmesi gerekir. Ancak hamile bayanlarýn gebeliðin her döneminde sýcaktan korunmalarý asla güneþe çýkamayacaklarý anlamýna gelmez. karnýndaki bebeðin güneþ ýþýðýna her zaman ihtiyacý vardýr ve az miktardaki güneþ ýþýðý ileriki yaþlarda þizofreniye açabilir. Yapýlan bir testte, bir kiþinin þizofren olma olasýlýðýnýn, anne karnýndayken aldýðý

güneþ ýþýðý oranýyla doðrudan baðlantýsý olabileceði belirtiliyor. Güneþ ýþýðý alýnmamasýnýn D vitamini eksikliðine yol açacaðýný belirten bilim adamlarý, bunun da anne karnýndaki bebeðin beyninin geliþimini etkileyebileceðini vurguluyorlar.

Hamile kadýnlara yaz uyarýsý Yaz mevsiminde, özellikle gebe kadýnlarýn, aþýrý ve bunaltýcý sýcaklardan ötürü vücutlarýnda kaybýnýn artacaðý ve bunun için de bol sulu gýdalar ile içecekler tüketmeleri ve açýk renkli, ter yapmayan kýyafetler giymelerinde yarar var. Ayrýca dengesiz tansiyon, sýcaklarýn etkisiyle bayýlmalara açabilir. Bunun için de mecbur kalmadýkça öðle saatlerinde dýþarý çýkýlmamalý. Ayrýca hamilelik kadýnlarýn yaz aylarýnda tatile çýkmalarý

için engel bir durum deðildir. Herhangi bir rahatsýzlýk söz konusu deðilse ve doktorunuz izin veriyorsa her türlü ulaþým aracýyla seyahat edebilirsiniz. Örneðin hamilelik sýrasýnda uçak yolculuðu en olanýdýr. Yalnýz seyahat edilecek uçaðýn kabin basýncýnýn ayarlý olmasýna dikkat etmelisiniz. Hamilelik sýrasýnda , otobüs, uçak ya da trenle seyahat ederken dikkat edilmesi gereken bazý noktalar vardýr. Herhangi bir yerde uzun oturmak bacaklardaki kan dolaþýmýný etkiler ve ayak ile bileklerde þiþmelere neden olur. Bu nedenle her türlü yolculukta her 2 saatte bir mola verererk hafif yürüyüþ yapmalý ve kan dolaþýmý uyarýlmalýdýr. Bunun dýþýnda oturur pozisyonundayken bacaklarýnýzý iyice ileri doðru uzatýn, topuklarýnýzý merkeze alacak þekilde ayaðýnýzý yavaþça kendinize

Egzersiz hareketleri ritmiktir ve kaslarýn artan oksijen ihtiyacýný karþýlar. Kalp ve ciðerleri hareketlendirmeye yardýmcý olur. Özellikle yaz sýcaklarýnda tansiyon dengesini düzenler ve oksijen üretimini, kullanýmýný artýrýr. Bu hareketler varis ve bacaklarda þiþme riskini azaltýrken bebeðin beslenmesine yardýmcý olur. Kaslarý güçlendirir ve sýrt aðrýlarýný önler, böylece hem sýcaklýðýn hem de hamileliðin getirdiði ekstra yükü daha taþýmanýzý saðlar. Ayrýca dayanýklýlýðýnýz artar ve doðuma daha kolay dayanýrsýnýz. Tüm bunlarýn yanýnda açlýk hissini azaltýr, daha iyi uyumanýzý saðlar ve kendinizi hissetmenize yardýmcý olur. Hamilelik sýrasýnda evde veya dýþarda yapacaðýýnýz egzersizlerin dýþýnda yapýlabilecek sporlarýn en uygunu yürüyüþtür, ikincisi ise yüzmektir. Ancak yaz sýcaklarýndan dolayý yüzme daha çok edilen bir spordur. Yüzme esnasýnda alýnan oksijen miktarý arttýðý için dolayýsýyla bebeðe giden oksijen miktarýndada artýþ söz konu olur. Yüzmeyi gebelikte en uygun spor dalý hale getiren faktörlerden birde yüzme bilen bir kiþinin suda kendini yaralamasý, düþmesi ve biryerlere çarpmasýnýn imkansýk olmasýdýr. Bir baþka ise hamile kadýnlarýn kendilerini aðýrlýksýz hissetmesidir. Bu özellikle gebeliðin son zamanlarýný yaz döneminde yaþayan kadýnlar için psikolojik açýdan oldukça önemlidir. Ayrýca su içerisinde terleme ve vücudun çok fazla ýsýnmasý mümkün olmadýðýndan egzer-

sizin bu tür olumsuz etkilerini ortadan kaldýrýr ve ayrý bir avantaj saðlar.

Gebelikte beslenme Gebelikte kilo alýmý çok bir detaydýr. Bu dönemde önerilen kilo alýmý kiþiden kiþiye deðiþiklik göstermektedir. Önerilen kilo alýmý ise þu þekildedir; Normal kilolular 11,5 - 16 kg, Kilosu düþük olanlar 12,5 - 18 kg, Kilosu fazla olanlar 7 - 11,5 kg' dýr. Bu sýnýrlarda kilo alanlarýn gebelik dönemine baðlý problemleri azalmaktadýr. Tabi bu formu yapacaðýnýz düzenli egzersizlerle yakalayabileceðinizi unutmamalýsýnz. Yaz aylarýnda yapacaðýnýz egzersizler ve dengeli bir diyet ile gebeliðin ilk yarýsýnda ayda 1 kg, 20. haftadan sonra ise ayda 2 kg alarak saðlýðýnýzý kontrol altýna alabilirisiniz. Bundan daha fazla kilo alanlarýn bebeðininin iri olma olasýlýðý ve sezaryanla doðum yapma olasýlýðý %20 ile %30 arasýnda artmaktadýr.

Bunlarý unutmayýn 1- Her en az 2 porsiyon C vitaminli yiyecekler yemeyi ihmal etmeyin. 2- Hamilelikte deðiþimi vücudun çok terlemesine açar. Bu nedenle basit bir deodarant yerine terlemeyi azaltýcý ürünler kullanýn. 3- Eðer sabah kendinizi hasta hissediyorsanýz, yataktan kalkmadan önce birkaç tane tuzlu veya tatlý bisküvi atýþtýrýn. 4- Özellikle yaz sýcaklarý nedeniyle meydana gelen terlemelerden dolayý her bol miktarada için. 5- Banyonun size yaptýðý sakinleþitirici etkiyi unutmayýn ve yatmadan önce banyo ya da ayak banyosu yapýn. Banyo suyuna lavanta ya da gül yaðý katmayý da ihmal etmeyin. Bu hem sizi rahatlatýr hem de cildinizi yumuþatýr. 6- Geceyi sessiz ve sakin geçirmek için akþam gezintilerine çýkýn. Dýþarý çýkýp dolaþmak hem adaylarýnýn sinirlerini yatýþtýrýr hem de anne karnýndaki bebeði sakinleþtirir.

Açýk büfeler iþtahýnýzý kabartmasýn

Yaz aylarýnda tatil sebebiyle beslenme düzeni bozulunca kolaylýkla kilo alýnabiliyor. Her þey dâhil otellerdeki açýk büfeler, dondurmalar, þekerli gazlý içeceklerle kilo almak kaçýnýlmaz oluyor.

Mevsim geçiþleri çocuklarý hasta ediyor

U

zmanlar, mevsim geçiþleri ve hava sýcaklýðý düþüþlerine karþý çocuklarýn üst solunum rahatsýzlýklarýna karþý anne ve babalarý uyarýyor. Çocuklarýn, üst solunum yollarý hassas olduðu için hastalanmalarýnýn ansýzýn olabileceðini belirten Kuru, üst solunum yollarý rahatsýzlanan bir çocuðun yutkunmada çekeceði zorluktan sýk sýk aðlayabileceðini kaydetti. Mevsim deðiþikliði yaný sýra Ramazan Bayramý ve tatildönüþlerinde iklim deðiþikliðine baðlý bebek ve çocuklarda hastalanmalarýn olabileceðinin altýnýçizen Kuru, "Mevsim geçiþi ve günlük sýcak deðiþimi bebek ve çocuklarýn üst solunum yolurahatsýzlýðýný en üst noktaya çýkarýr. Boðazýnda üst solunum rahatsýzlýðýna baðlý yara ve iltihap olan çocuk sýk sýk aðlar. Çocuklarda uzun süreli aðlamalar üst solunum yolunu rahatsýzlýðýnýn habercisidir. Çocuk boðazda tahriþ nedeniyle yutkunamaz. Bu da ona acý verir. Acý verince sýk sýk aðlar. Sürekli elini kulaklarýnýn arkasýna götürür. Bebeklerde hastalýða baðlý iþtahsýzlýk olur. Bu da bebek ve çocuklarda kilo kaybýna neden olur."

B

iyofiz Fizik Tedavi ve Romatizmal Hastalýklar Týp Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmaný Baþak Kefeli, tatil dönüþü aldýklarý kilolardan kurtulmak isteyenlere önerilerde bulundu. Bir haftalýk tatilsürecinde iþ stresinden uzakta kalmak, yüzmek, yüksek kalorili beslenmek ve dinlenmeninmetabolizmamýzý fark ettirmeden hýzlandýrdýðýný belirten Baþak Kefeli, yüksek yað ve þeker içeriðine sahip besinlerin fazla tüketildiði bir haftanýn ardýndan, uygun bir diyet programýuygulamanýn ciddi sonuç verdiðini vurguladý. Kefeli þunlarý kaydetti: "Tatilde aldýðýnýz 2-3 kiloyu bir hafta- on gün içinde rahatlýklakaybettirebiliyoruz. Zaten 1 hafta içinde alýnan 3 kilonun en az 1 kilogram kadarý fazla kalorilibeslenmeye baðlý tutulan su kütlesidir. Dolayýsý ile 1 haftalýk kalori kýsmýnda ilk önce tutulan bu fazla su kütlesi azalacaktýr. Ardýndan diyete devam edilen günlerde yað kayýplarý da hýzlýcabaþlayacaktýr."

Tatilde et aðýrlýklý ve yað içeriði yüksek besinler tüketildiðine dikkat çeken Kefeli, tatil dönüþü bunun tam tersi uygulanacak bir beslenme programýnýn etkili olduðunu dile getirdi. Daha düþük proteinli, bol sebzeli ve meyveli bir diyet yanýnda tutulan fazla sudan kurtulmak için bitki çaylarýndan destek alýnabileceðini belirten Kefeli, yemeklerin tuz içeriðinin azaltýlýp tatlý ihtiyacýnýn da üzüm, erik, karpuz gibi þekerli yaz meyveleri ile giderilebileceðini belirtti. Kefeli, "Eðer tatil kilolarýnýzýn size yapýþýp kalmasýný istemiyorsanýz, tatil dönüþünüzde 10 gün diyet yapmanýz size yetecektir. Hýzlanan metabolizmanýzdan faydalanarak biraz sebze aðýrlýklý bir program ile diyet uygulayabilirsiniz. Saðlýksýz diyet yöntemlerinden uzak durmanýzda ise fayda var. Size uygun bir program hazýrlamasý için mutlaka bir diyetisyenden destek almalýsýnýz." önerisinde bulundu.

Tereyaðý kansere karþý koruyucu T

ereyaðý konusunda yýllardýr kolesterolü seviyesini yükselttiði, dolayýsýyla hipertansiyon, enfarktüs, felç gibi hastalýklara zemin hazýrladýðýnýn bilim çevreleri tarafýndan söylendiðine dikkat çeken Dr. Haliloðlu, "Diðer taraftan köy insanýnýn kullandýðý yað, tereyaðýydý. Özellikle kýrsal bölgelerde bol tüketilmesine raðmen insanlarýmýzýn saðlýklý olduðu biliniyordu. Bu yüzden tereyaðýný soranlara 'hakiki tereyaðý ve sýzma zeytinyaðýndan vazgeçmeyin, yediðinizden daha fazla eritin' diye ýsrarla söylüyordum. Bunu yapamadýðýnýz sürece tereyað zararlý olabilir. Tereyaðýnýn oldukça besleyici muhtevasý vardýr. A vitamininin en fazla bulunduðu gýdalardandýr. Lesitin'den zengindir. Yüksek oranda antioksidan maddeler ihtiva eder.Fazla miktarda iyot içerir...Yapýsýnda Konjuge linoleik asit bol bulundurduðu için iltihap,alerji ve kansere karþý koruyucudur. Diþ çürükleri ve osteoporoz riskini düþürür, hafýza ve öðrenme kapasitesini artýrýr. Yeterli miktarda

kalsiyum, fosfor, demir ve çeþitli vitaminler (A1, B1,,B2, nikotinik asit, C gibi) içerir.Yine tereyaðýnýn sindirimi kolaydýr, mideyide yormaz. Kokusu güzel, tadý ise oldukça lezzetlidir. Çið olarak da yenebilir, hamur iþlerinde kullanýlýr. Tereyaðýyla piþmiþ yemeðin, pilavýn, böreðin veya baklavanýn tadý bir farklýdýr" dedi.

Tükettiðimizden daha fazlasýný eritmeliyiz Vücudun tükettiðinden daha fazlasýný eritmesi gerektiðini belirten Dr. Haliloðlu, bu noktanýn çok iyi bilinmesi gerektiðini söyledi. Kanadalý bilim adamý Alberta Üniversitesi'nden Prof. Dr. Spencer Proctor tereyaðýnýn kalp krizi riskini ve kolesterolü yükseltmek bir yana aksine düþürdüðünü, ayrýca þeker hastalýðý ve obezitenin tedavisine yardýmcý olduðunu söylediðini kaydeden Dr. Haliloðlu, "Ýþte bu tereyað konusunda týp insanlarý yýllarca kesin biþey diyemediler. Kanadalý bilim adamý Alberta

Üniversitesi'nden Prof. Dr. Spencer Proctor tereyaðýnýn kalp krizi riskini ve kolesterolü yükseltmek bir yana aksine düþürdüðünü, ayrýca þeker hastalýðý ve obezitenin tedavisine yardýmcý olduðunu söyledi. Araþtýrmanýn bizi en çok sevindiren sonuçlarýndan biri, bugüne kadar zararlý etkilerinden korktuðumuz doðal yaðlarýn, aslýnda saðlýðýmýz için son derece faydalý olduðunu görmemizdi. Tereyaðýnýn kalp krizi riskini düþürdüðü, þeker hastalýðý ve þiþmanlýk tedavisine yardýmcý olduðu, kolesterole iyi geldiði artýk tespit edilmiþ bir gerçek ama unutulmamasý gereken týbben saðlýk için gerekli olan bir ürün zararlý olabilir mi ? Olabilir. Eðer tükettiðimizden daha fazla eritemiyorsak vücutta birikmesine engel olamayýz. Sorun burada baþlýyor. Bu noktayý iyi algýlamamýz gerekiyor. Bu durum tüm besin maddeleri için gereklidir. Hakiki tereyaðýný da bulabilecekmiyiz buda ikinci bir sorun" ifadelerini kullandý.


Havai fiþek çocuðu yaraladý

D

iyarbakýr'da, düðün sonrasý atýlan havai fiþek bir çocuðun yaralanmasýna neden oldu. Edinilen bilgilere göre Selahattin Eyübi Bulvarý Cami Kebir Mahallesi 339'ncu Sokak'ta gerçek-

28 AÐUSTOS 2013 ÇARÞAMBA

leþen düðünde atýlan havai fiþekler evinin balkonundan gösteriyi izleyen bir çocuðu yaraladý. Evinin balkonundan gösteriyi izlemek isteyen çocuk aldýðý havai fiþek darbesi ile yaralandý, yaralý çocuk

ailesi tarafýndan Diyarbakýr Kadýn Doðum ve Çocuk Hastalýklarý Hastanesi acil servisine kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Olay ile ilgili soruþturma baþlatýldýðý bildirildi.

Kalp ameliyatý sonrasý enfeksiyona dikkat Memorial Diyarbakýr Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümü Uzmaný Op. Dr. Erdem Çetin, açýk kalp ameliyatý sonrasýnýn önemli olduðunu belirterek, ameliyat sonrasý enfeksiyon riskine dikkat edilmesi gerektiðini söyledi.

121 bin paket kaçak sigara ele geçirildi

H

akkari'nin Þemdinli ilçesinde yapýlan yol kontrolleri sýrasýnda 121 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. Alýnan bilgiye göre, kaçakçýlýk olaylarýna karþý önlemlerin artýran 34. Hudut Tugay Komutanlýðý'na baðlý birlikler, Ortaklar köyü bölgesinde E.T. (40) isimli þahsýn yönetimindeki araçta arama yaptý. Yapýlan aramada 121 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. E.T. hakkýnda yasal iþlem yapýlýrken, ele geçirilen sigara miktarýnýn ise bir yýlda tek seferde yakalanan en büyük miktar olduðu belirtildi.

A

çýk kalp ameliyatý sonrasý hastalarýn ortalama 6 hafta süren bir iyileþme dönemine ihtiyaç duyduklarýný kaydeden Çetin, bu sürenin hastanýn genel saðlýk durumuna, hastalýðýn ve ameliyatýn türüne, yaþýna ve günlük alýþkýnlýklarýna baðlý olarak deðiþebildiðini aktardý. Hastanýn ameliyat sonrasý bazen kendini yorgun, halsiz ve kötü hissedebileceðini dile getiren Çetin, bu þikayetlerin Ýyileþme sürecinde normal olarak kabul edildiðini ve bu þikayetlerin geçici olduðunu ifade etti. Açýk kalp ameliyatý sonrasý hastalarýn kendilerini yormamalarý gerektiðini ifade eden Çetin, "Ameliyat sonrasý uykusuzluk ve iþtahsýzlýk görülebilir. Bu tür deðiþimler özellikle yaþlý hastalarda daha sýktýr. Ýyileþme dönemi sonunda bu þikayetler de ortadan kalkar. Hastanýn taburcu olduktan sonra en az 6 hafta sýrt üstü yatmasý gerekir. Ayný zaman aralýðýnda hasta aðýrlýk kaldýrmamasýna dikkat edilmelidir. Ameliyat sonrasý günlük aktiviteler ve yürüyüþler sýrasýnda hasta kendini yormamalýdýr. Böylelikle hastanýn zamanla efor kapasitesi yavaþ yavaþ artacaktýr" dedi.

Ameliyat sonrasý enfeksiyon riskine de dikkat edilmesi gerektiðine dikkat çeken Çetin, "Ýyileþme döneminde dikkat gerektiren bir diðer konu, hasta ziyareti alýþkanlýklarýdýr. Açýk kalp ameliyatý sonrasýnda vücudun savunma mekanizmalarý bir miktar baskýlanýr. Bu dönemde hasta kendini enfeksiyon kaynaklarýna karþý korumalýdýr. Yoðun bakýmdan çýktýktan sonra ilk 2 gün mümkün olduðu kadar ziyaretçi kabul edilmemesi önerilir. Ýlerleyen günlerde ise ziyaretler mümkün olduðunca az ve kýsa süreli kabul edilebilir. Hasta, nezle ve grip gibi bulaþýcý hastalýðý olanlarla ayný ortamda bulunmamalýdýr" þeklinde konuþtu. Hastanýn sigara içilen ortamlardan kesinlikle uzak tutulmasý gerektiðini kaydeden Çetin, kendisinin de mutlaka sigara içmemesi gerektiðini aktardý. Çetin, "Kiþi, hastalýk veya ameliyat nedeniyle eðer sigarayý býrakmýþsa, iyileþmeye yönelik ilk adýmý atmýþ demektir. Sigaranýn kalbin en büyük düþmaný olduðunu unutmamak gerekir. Hasta sigara içilen ortamlarda bile kesinlikle bulunmamalýdýr" diye konuþtu.

HES’e tepki yürüyüþü Diyarbakýr'ýn Silvan ilçesinde yapýmý devam eden Silvan Barajý ile HES projesi, düzenlenen yürüyüþle protesto edildi.

Zemzem Fedai Bali, Silvan'ýn 30 yýldan bu yana çok acý çektiðini söyledi. Bali, "Abdullah Öcalan'ýn baþlattýðý çözüm süreciyle birlikte bu topraklara reva görülen sömürü çarklarýnýn kýrýlacaðý yeni bir yaþamýn inþa etmeye çalýþýyoruz. Bu yeni yaþam öngörümüzde doðayý, kadim deðerleri talan eden, sulara gömmeyi hedefleyen HES'lere, yeni sýnýrlar yaratýp kültürel dokuyu parçalayan hedeflere, barajlara yer yok. Talebimiz Baraj ve HES projelerinin durdurulmasýdýr. Yapýlacaklarýn baþýnda baraj deðil toprak reformu gelmektedir. Biz üç beþ kiþinin çýkar saðlayacaðý ve geri kalanýn yeni bir zorunlu göçe maruz býrakýlacaðý, buranýn halký ile birlikte planlanmayan projelerinizi istemiyoruz. Bizi doðamýzla, suyumuzla, topraðýmýzla býrakýn, gölge etmeyin baþka ihsan istemez" dedi. Yapýlan basýn açýklamasýnýn ardýndan kalabalýk sloganlar atarak daðýldý.

Ýnþaat çöktü : 1 yaralý D

emokratik Toplum Kongresi'nin (DTK) Ekoloji ve Yerel Yönetimler Komisyonu tarafýndan organize edilen protesto eylemine BDP Muþ Milletvekili Demir Çelik, Silvan Belediye Baþkaný Fadýl Erdede, Bismil Belediye Baþkaný Cemile Eminoðlu, BDP Silvan, Hazro, Bismil ilçe örgütleri ile çok sayýda vatandaþ katýldý. Ellerinde çeþitli pankartlar bulunan grup, Silvan Barajý giriþine kadar gelerek burada bir basýn açýklamasý yaptý.

Bizi doðamýzla býrakýn DTK Ekoloji ve Yerel Yönetimler Komisyonu adýna açýklamayý okuyan

V

an'da, bir evin inþaatýnda meydana gelen çökme sonucu 1 kiþi yaralandý. Edinilen bilgiye göre olay, Akköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Ýsmi öðrenilemeyen bir kiþiye ait evin ikince katýnda yapýlan inþaat bilinmeyen bir sebepten dolayý çöktü. Ýnþaatýn çökmesi sonucu yaralan Ferzende K., UMKE ekibi tarafýndan kurtarýlarak hastaneye kaldýrýldý. Soruþturmanýn sürdürüldüðü belirtildi.

Uçuruma düþen arabadakileri itfaiye zor çýkardý

Oðlu uyuþturucu kullanýyor diye intihara kalkýþtý Diyarbakýr'da bir kadýn, oðlunun uyuþturucu kullandýðý iddiasýyla hareket halindeki trenin önüne atlayarak intihar etmek istedi.

E

dinilen bilgiye göre olay, Baðlar ilçesi Huzurevleri semtinde bulunan Sanayi Sitesi'nde gerçekleþti. Ýddiaya göre, oðlunun uyuþturucu

Þ

anlýurfa-Gaziantep karayolunun 20'nci kilometresinde meydana gelen kazada, biri çocuk 3 kiþi aðýr yaralandý. Olay, sabah 08.30 sularýnda ÞanlýurfaGaziantep karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Ýddiaya göre, ismi alýnamayan 63..118 plakalý aracýn sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu içinde bir çocuðun da bulunduðu araç uçuruma uçtu. Kaza sonrasý araç içinde sýkýþan 3 kiþi, itfaiye ekipleri tarafýndan güçlükle çýkarýldý. Yaralýlar, olay yerine çaðrýlan ambulanslarla Þanlýurfa'daki çeþitli hastanelere kaldýrýldý. Polis ekipleri olayla ilgili soruþturma baþlattý.

madde kullanmasýný engelleyemeyen anne Þ.Ö., Sanayi Sitesi içinden geçen tren raylarýna geldi. Raylar üzerine uzanan kadýný fark eden trenin makinisti, Þ.Ö.'ye çarpmadan güçlükle durabildi. Çevredekilerin ihbarý üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, kadýna ilk müdahaleyi raylar üzerinde yaptý. Girdiði þoktan çýkan kadýn, polise bilgi verdikten sonra olay yerinden oðlu ile birlikte uzaklaþtý.

Bunalýma giren asker intihar etti

Siirt'in Baykan ilçesinde vatani görevini yapan bir asker intihar etti.

E

dinilen bilgilere göre, Baykan Ýlçe Jandarma Komutanlýðý'nda görevli Maþallah T. (20) saat 16.00 sularýnda nöbet esnasýnda henüz bilinmeyen bir nedenden G3 piyade tüfeðiyle baþýna ateþ ederek intihar etti. Maþallah T.'nin (20) cenazesi, ambulansla Siirt Devlet Hastanesi morguna kaldýrýldý. Maþallah T.'nin cesedi yapýlan otopsinin ardýndan düzenlenen törenle ailesinin ikamet ettiði Tekirdað'a gönderildi. Olayla ilgili soruþturma sürüyor. ÝHA


4

Gündem

28 AÐUSTOS 2013 ÇARÞAMBA

BiK'ten yerel gazetecilere seminer Van Basýn Ýlan Kurumu (BÝK) tarafýndan yerel gazetecilere Ouarxpress, sayfa tasarýmý ve mizanpaj konularýnda seminer verildi.

V

an Gölü Gazeteciler Cemiyeti (VGC) salonunda verilen seminere Ýstanbul Aydýn Üniversitesi Öðretim Görevlisi Gazeteci Hasan Fehmi Ketenci katýldý. Seminerde edindiði tecrübeleri ve deneyimlerini gazetecilere aktaran Ketenci, gazetecilere önemli bilgiler sundu. Seminerde kýsa bir açýklamada bulunan BÝK Van Þube Müdürü Yahya Öylek, VGC ile birlikte Doðu Anadolu Kalkýnma Ajansý'na (DAKA) Teknik Eðitim Destek Programý kapsamýnda proje sunduklarýný ve seminerin bu proje kapsamýnda verildiðini belirterek, "Gazetecilerimizin özellikle sayfalarý hazýrlarken karþýlaþtýklarý temel sýkýntýlarý giderebilmek için ve bunun yanýnda özellikle gazete

DÜ'yü tercih edenlerin sayýsý artý

D

icle Üniversitesi (DÜ) Genel Sekreteri Prof. Dr. Sabri Eyigün, çözüm süreci ile birlikte oluþan huzur ortamý Dicle Üniversitesi'nin tercih edilmesinde olumlu katkýda bulunduðunu söyledi. Eyigün, son dönemde DÜ'ye olan talebi deðerlendirdi. Dicle Üniversitesi'nin bölgenin ve ülkenin 50 yýllýk geçmiþi ile en köklü üniversitesi olduðunu belirten Eyigün, geçmiþ senelerde medyada yansýyan bazý olumsuzluklardan dolayý Diyarbakýr dýþýndaki öðrencilerin Dicle Üniversitesi'ni pek tercih etmediðini, çözüm süreci ile gelinen son nokta ile artýk sadece Diyarbakýr'dan deðil birçok þehirden Dicle Üniversitesi'ne talep olduðunu ifade etti. Eyigün, "Dicle Üniversitesi olarak birçok ulusal kanalda üniversitemizi tanýttýk. Twitter ve Facebook gibi sosyal paylaþým sitelerinde etkinlik ve faaliyetlerimizi aktardýk. Kaymakamlýklarla ve valiliklerle iþbirliði içinde o bölgelerde okuyan öðrencilere üniversitemizi tanýttýk. Eðitim ve öðretimden, yurt imkanýna, öðretim elemaný kadromuzdan, Diyarbakýr halkýnýn öðrenciye bakýþ açýsýna kadar her þeyi tek tek öðrencilerimize anlattýk. Baktýðýmýz zaman batý illerinden ve bir çok ülkeden geçen yýla oranla çok daha fazla öðrencinin Dicle Üniversitesi'ni tercih ettiðini görüyoruz" dedi. Huzurun hakim olduðu bölgede, artýk gençler tarafýndan da daha çok tercih edildiðini kaydeden Eyigün, "4 yýl önce 13 bin olan öðrenci sayýmýz þu an itibariyle 30 bini aþmýþ durumda. Umuyoruz ki önümüzdeki yýllarda çözüm sürecindeki bu huzur atmosferi pekiþtikçe öðrenci sayýmýz artacaktýr" diye konuþtu.

Zayi ilanlarý Diyarbakýr Baðlar Nüfus müd. almýþ olduðum nüfus cüzdanýný kaybettim. Hükümsüzdür Laleþ Nergiz Balsak

sayfasýný hazýrlayan arkadaþlarýmýz, editör arkadaþlarýmýz ve yazý iþleri müdürlerimizin karþýlaþtýklarý sorunlarý sormak ve çözümü hakkýnda bilgi sahibi olmalarý için bu semineri düzenledik. Günde 6 saat olmak üzere 6 gün sürecek olan seminerde ayrýca eðitimcimiz tarafýndan her gün bir yada iki gazetenin ilk sayfalarý hazýrlanarak bir önceki gün çýkanla karþýlaþtýrýlacaktýr. Biz burada gazeteci arkadaþlarýmýza haberlerini daha kolay, daha güzel ve daha kaliteli sunmalarýný hedefliyoruz" dedi. 2011 yýlýnda kurulan þube doðrultusunda her zaman yerel basýna katký sunmaya çalýþtýklarýnýn altýný çizen Öylek, "Ýlimizde depremler oldu, talihsizlikler yaþadýk. Ancak ilk olarak baþladýðýmýz bu seminerimizden sonra haber, fotoðrafçýlýk ve diðer alanlarda da gazetecilerimizin talepleri doðrultusunda farklý eðitimler vermeye çalýþacaðýz" ifadelerini kullandý. Van Bölge Gazetesi Yazý Ýþleri Müdürü Biþar Ulutaþ ise, seminerin tüm gazetecilere faydalý olacaðýnýn altýný çizerek, "Hasan Fehmi Ketenci hocamýz daha önce edindiði tecrübeleri bizlere aktaracak. Eðitimlerin ilk günü oldukça güzel geçti. Bu eðitimlerin çok faydalý olacaðýný düþünüyoruz. Bu anlamda böyle bir seminerin hazýrlanmasýnda

YIL: 13 SAYI: 4368 Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk adýna Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Yazý iþleri Müdürü Muhittin TALAY Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: Stadyum Altý Kuzey Kale Arkasý YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR e-posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

belirterek, "Ýnþallah seminer hepimiz açýsýndan güzel geçer. Bizlerde bir þeyler kaparýz. Seminerin düzenlenmesinde emeði geçenlere teþekkür ediyorum" dedi.

Ýçme suyu projesinde sona yaklaþýldý Diyarbakýr'ýn Kulp Ýlçe Belediye Baþkaný Mehmet Nesim Þimþek, 4 yýldýr yapýmýna baþlanamayan ve ihaleyle giremeyen Kulp Ýçme Suyu Projesi'nin hayata geçmesi için çalýþmalarda sonuna gelindiðini söyledi.

K

ulp Belediye Baþkaný Mehmet Nesim Þimþek, vatandaþlarýn su sorununun çok ciddi olduðunu ifade ederek, ekibi ile birlikte su projesi hazýrladýklarýný söyledi. Projeye belediyenin bütçesinin yetmediðini kaydeden Þimþek, Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý ile DSÝ Bölge Müdürlüðü'ne projelerini sunduklarýný ifade etti. Projenin bir türlü hayata geçmediðini aktaran Þimþek, Ankara'da bulunduðu temaslarýn ardýndan projenin hayata geçmesi için sona yaklaþtýklarý müjdesini verdi. Göreve geldiklerinde 54 ana sorun tespit ettiklerini dile getiren Þimþek, "Göreve geldiðimiz günden beri hiç hýz kesmeden ilçe halkýna hizmetler doðrultusunda görevimizi en iyi bir þekilde yapmaya gayret ettik. Özellikle su sorunu konusunda belediyeyi

devraldýðýmýz günden sonra Çevre ve Orman Bakanlýðý, Devlet Su Ýþleri Genel müdürlüðü 10. Bölge Müdürlüðü'ne 15 Haziran 2009 tarihinde yazýlý dilekçe ile projemizi sunduk. Orman Bakanlýðý, Devlet Su Ýþleri Genel Müdürlüðü 10. Bölge Müdürlüðü projemizi deðerlendirmeye aldý ve Kulp içme suyunun gelecekteki nüfus projeksiyonlarýna göre ilçenin içme suyu ihtiyacý 55,30 L/s olarak hesaplandý. 2012 yýlýnda kulp ilçe merkezinde yapýlacak olan yeni depoya suyun aktarýlmasý ve çelik borularýn döþenmesi için ihalesi

yapýlacak ve 2013 yýlýnda Kulp ilçe vatandaþlarýmýzýn evlerindeki musluklardan temiz suyun akmasý saðlanacaktýr. Ancak gecikmeler olup sürekli engellemeler oluyordu farklý yönlere çekilerek projenin bir türlü hayata geçirmesini istemeyen bir kýsým vardý ve onlarýn engellerine takýlýyordu. Su projemizin hayata geçirmesi için çok büyük zorlular çektik ve çok büyük sýkýntýlar çektik. Ben hiçbir zaman pes etmedim ve doðru bildiðim yolda giderek halkýmýn ihtiyacýna cevap vermeye çalýþtým, çünkü ben halkýmýn huzuru ve

mutluluðunu kendim için en büyük hedeflerimin arasýna almýþtým" dedi. Kulp Belediye Baþkaný olduðundan bugüne kadar halka verdikleri sözlerin her zaman arkasýnda olduklarýný belirten Þimþek, "Kulp halkýna söz vermiþtik. Ýçme suyu, kanalizasyon sorunu, yollar, imar ve alt yapýlarla ilgili beþ temel baþlýk altýnda yapýlmasý gereken hizmetleri kendi belediye baþkanlýðý döneminde bitirileceði ve özelikle ilçenin içme suyu problemi adeta yýlan hikayesine dönmüþtü. Bu konuda gece gündüzümüzü katarak hiç durumdan çalýþmalarýmýzý baþlattýk ve nihayet halkýma vermiþ olduðum sözümüz yerine geldi. Bu saatten sonra hiç kimse suyumuzla oynayamaz ve suyun ilçeye gelmesini engelleyemez. Yürüttüðümüz bu çalýþmalarla inþallah Kulp halký bu yýlýn sonunda ya da 2014 yýlýnýn baþýnda tertemiz sularýna kavuþacak. Öte yandan hedeflerimiz arasýnda bulunan alt yapý, yollar, kanalizasyon sorunlarý ve imar sorunlarýmýz ise bir kýsýmlarý bitti, geri kalan kýsýmlar ise yüzde 60'ýn üzerinde bitmiþtir" diye konuþtu.

Muþ'ta dere ýslah çalýþmasý Taþlýyayla köyünde, her bahar mevsiminde yaþanan sel felaketini engellemek için dere ýslahýna baþlandý.

T 28 AÐUSTOS 2013 ÇARÞAMBA

emeði geçen VGC ve Basýn Ýlan Kurumu yetkililerine teþekkür ediyoruz" dedi. Prestij Gazetesi Sayfa Sekreteri Aycan Avcý da, bu tür eðitimlerinin yapýlmasýnýn iyi olduðunu

aþlýyayla Köyü Muhtarý Hasan Saðlam, "Her yýl bahar ayýnda yaþadýðýmýz sel nedeniyle köyümüz zarar görüyordu. Bu konuyu Varto Kaymakamlýðý'na bildirdik. Varto Kaymakamýmýzýn çabalarýyla Devlet Su Ýþleri olaya el koydu. Her yýl sel sularý evlere ve arazilerimize zarar veriyordu. Bu yüzden derenin yönünü deðiþtirerek dere ýslah projesi baþladý. Her yýl yaþanan sel felaketinin ardýndan, DSÝ tarafýndan ýslah çalýþmalarý-

na baþlandý. Islah çalýþmalarýnýn ardýndan köy halkýnýn maðduriyeti giderilecek. Derenin çevresine yaklaþýk 1 kilometre beton duvar çalýþmasý yapýlýyor. Çalýþma bittiðinde köy halký her yaðmur yaðdýðýnda dere taþacak korkusu yaþamayacak. Sonbahar yaðmurlarý nedeniyle yaþanan selde ise ayrý bir dert yaþýyoruz. Yoðun yaðýþ nedeniyle samanlarýmýzý sel vurduðunda onlarca ton samanýmýz kullanýlamaz hale geliyordu. Bu da zorda olan çiftçi ve besicilere büyük zarar veriyordu. Kaymakamýmýzýn giriþimleriyle köyümüzün maðduriyeti giderilecek. Devletimize, bize verdiði desteklerinden dolayý teþekkür ediyoruz" diye konuþtu.

Mültecilerin çadýrlarý yenileniyor Þ

anlýurfa'nýn Akçakale ilçesinde kurulan ve 28 bin Suriyeli mültecinin barýndýðý Süleyman Þah çadýr kentindeki çadýrlarýn tamamý yenileniyor 5 bin 200 çadýrýn yenilendiði çadýr kentte, alt yapý da beraberinde yenileniyor. Yenilenen çadýrlarla birlikte çadýr kentte yaþam alaný standardý yükselmiþ olacak. Geçtiðimiz günlerde baþlanýlan çadýr yenilemenin ay sonuna kadar biteceði ifade ediliyor. Akçakale Süleyman Þah Konaklama Tesisleri Kamp Müdürü Halil Tekyýldýz konuyla ilgili yaptýðý açýklamada, "Süleyman Þah

Konaklama Tesisleri'nde bulunan on mahallemizde çadýr yenileme iþlemleri geçtiðimiz günlerde baþladý. Þu anda dört mahallemizde çadýrlar yenilendi. Çadýr yenileme iþlemlerinin ay sonuna kadar biteceðini umuyoruz. Çadýr yenilemekle birlikte çadýrlarýmýzýn alt yapýlarý da yenileniyor. Çadýrlarýn ve alt yapýlarýn yenilenmesiyle birlikte olasý bazý kazalarýn da önüne geçilmiþ olacak. Çadýrlarýn yenilenmesiyle birlikte çadýr kent daha düzenli ve modern bir görüntü kazanmýþ oldu" dedi. Kýzýlay ekibinin çadýrlarý kurduðu sýrada, Suriyeli mültecilerin de çadýr kurulumuna yardýmcý olduðu gözlemlendi.


Bölge Haber

28 AÐUSTOS 2013 ÇARÞAMBA

5

Demokratikleþme Paketi çatýþmalarý sonlandýrmalý Diyarbakýr Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (DESOB) Baþkaný Alican Ebedinoðlu, hükümet tarafýndan hazýrlanan demokratikleþme paketinin bölge halký tarafýndan heyecanla beklenildiðini söyledi.

A

K Parti hükümetinin çözüm sürecinin baþlamasýyla birlikte hazýrlýðýna baþladýðý demokratikleþme paketinin içeriði önümüzdeki günlerde Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan tarafýndan açýklanmasý bekleniyor. Hazýrlanan demokratikleþme paketi ve çözüm süreciyle ilgili deðerlendirmelerde bulunan DESOB Baþkaný Alican Ebedinoðlu, demokratikleþme paketinin çatýþmalarýn tamamýyla sonlandýrmasý gerektiðini ifade ederek, bölge halký tarafýndan heyecanla beklenmekte olduðunu dile getirdi. Çözüm sürecinin baþlamasýyla birlikte hem ülkede hem bölgemizde büyük bir rahatlýk yaþandýðýný anlatan Ebedinoðlu, bu rahatlamayla birlikte esnaf ve sanayicilerinin ekonomik anlamda beklentilerini arttýðýný kaydetti. Ebedinoðlu, Diyarbakýr'da esnaf kayýtlarýnda geçen yýla oranla yüzde 100'lük bir artýþ yaþandýðýný belirterek, "Þu an ciddi bir hareketlilik yaþanýyor. Ancak bu hareketlilikle birlikte, ciddi anlamda kaygýlar da var. Sancýlý bir süreç yaþýyoruz. Bu sancýlý sürecin getirmiþ olduðu kaygý ve tereddütler, siyasetçiler ve

gerekiyor. Bu süreçte sadece tek hükümetten beklenti içerisinde olunmamalý, mecliste bulanan siyasi partiler de bu sürece katký sunmasý gerekiyor" dedi.

"Demokratikleþme paketi akan kanýn tamamýyla durmasýný saðlamalý"

taraflarýn açýklamalarý kaygýlarýmýzý artýrýyor. Gönül isterdi ki, herkesin bir duyarlýlýk ve hassasiyetle açýklamalarýný kamuoyuna yansýtmasýdýr. Gerginliðin yaþanmasý sadece ekonomik anlamda deðil, insanlarýn psikolojik anlamýnda da ciddi sorunlar yaþatacaktýr. Bundan dolayý bu sürecin deðerini, bu sürecin bir daha yakalanmayacaðý kaygýsýný herkesin taþýmasý gerekiyor. Bu süreç kaybedildiði takdirde, yeni nesille ve devletin yeni politik anlayýþýyla yine 20-

30 yýllýk bir çatýþma ortamýyla karþý karþýya kalýrýz. Bu süreci herkes son þans olarak deðerlendirmeli. Bu son þansý, taraflar mutlaka ciddi anlamda deðerlendirip, bu sürece katký sunmasý gerekiyor. Bölgemizde son 7 ayýdýr ölümler yaþanmýyor. Esnaf ve sanayicilerimizin huzur içerisinde iþ yerlerini açmaktadýr. Bu huzurun yanýnda, çözümün temelinde Kürt sorunun yattýðý, hükümetin taahhüt ettiði atmasý gereken adýmlarýn atýlmasý ivedilikle atmasý

Önümüzdeki günlerde Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn açýklayacaðý demokratikleþme paketinin çatýþma ortamýnýn tamamýyla sonlandýrmasýný saðlamasý gerektiðine vurgu yapan Ebedinoðlu, bölge halkýnýn demokratikleþme paketinde beklenti içerisinde olduðunu dile getirdi. Ebedinoðlu, "Adalet Bakaný, yaptýðý açýklamada demokratikleþme paketinin hazýrlandýðýný ve yakýn bir sürede duyurulacaðýný söylemiþti. Bölge halký, demokratikleþme paketine kendini çok baðlamýþ bir durumda. Bu paket çok önemlidir. Bu paketin Türkiye'de akan bu kanýn tamamýyla durmasýný saðlamalý. Ama en önemlisi yeni anayasa çalýþmalarýdýr. Anayasa çalýþmasýnda AK Parti'nin tek baþýna veya BDP ile çözebileceði bir sorun deðildir. Ya referanduma gidilecek ya da mecliste

çözülecek. Herkesin ayný duyarlýlýkla adým atacaðýna inanýyorum" diye konuþtu.

"Diyarbakýr ortadoðu'nun bir numaralý þehri olacak" Diyarbakýr ekonomik, kültürel ve siyasi olarak bölgenin kalbi olduðunu aktaran Ebedinoðlu, bugüne kadar bölge siyasetinin Diyarbakýr'da yönetildiði için, Diyarbakýr'ýn asýl kültürel zenginliðinin, cevherlerinin devamlý arka planda kaldýðýný savundu. Asýl tartýþýlmasý gereken sorunlarýnda arka planda kaldýðýný bildiren Ebedinoðlu, "Bu süreç eðer olumlu olursa, Diyarbakýr sadece bölgede deðil, inanýyorum ki Ortadoðu'da da bir numaralý þehir olacaktýr. Diyarbakýr, doðunun Paris'i olacak bir potansiyele sahiptir. Ekonomik anlamýnda düþündüðümüz zaman sadece GAP kapsamýnda yer alan projelerin hayata geçmesiyle birlikte 3,9 milyon civarýnda bir iþ gücünden söz ediliyor. Yani Diyarbakýr'ýn nüfusunun iki katý dýþarýdan istihdam yaratmak için kapýlarýný, kalbini ekonomiye açacak bir hale gelecek. Diyarbakýr deyip geçmememiz gerekiyor, Diyarbakýr Türkiye'nin ticari merkezi ve kalbi olacak" þeklinde konuþtu.

Duhoklu öðrencilere staj bitirme sertifikasý Okullarý deðiþtirilen öðrencilerin

velileri eylem yaptý Batman'da okullarý deðiþtirilen öðrenci velileri eylem yaparak, durumun deðiþmemesi halinde çocuklarýný okula göndermeyeceklerini söyledi.

Y

Dicle Üniversitesi ile Kuzey Irak'ta bulunan Duhok Üniversitesi arasýnda yapýlan protokol çerçevesinde üç yýldan bu yana Dicle Üniversitesi Hastaneleri'nde staj yapmaya gelen öðrencilere bitirme sertifikasý verildi.

D

uhok Üniversitesi'nden gelen 24'ü kýz, 12 erkek ve 4 doktor olmak üzere toplam 40 kiþiden oluþan stajyerlere, Dicle Üniversitesi Hastaneleri'nde dahiliye, prematüre yoðun bakým, cerrahi, kardiyovasküler cerrahi, medikal onkoloji, kadýn doðum ve çocuk enfeksiyonu alanlarýnda 15 gün gördükleri eðitim sonucunda sertifikalarý verildi. 15 gün önce staja baþlayan Duhok'lu stajyerlere Baþhekimlik konferans salonunda düzenlenen sertifika töreni ile staj bitirme sertifikalarý verildi. Konu ile ilgili açýklama yapan Duhok Üniversitesi öðrenci grubu baþkaný

Dr. Fahad Agah Abid, öðrencilerinin Dicle Üniversitesi hastanelerinde çok iyi bir staj dönemi geçirdiðini belirterek, "Burada olmaktan mutluyuz. Öðrencilerimiz çok þey öðrendiler. Burada gördüklerini ülkelerinde tatbik edeceklerdir. Staj süresince çok ilgi ve alaka gördük. Dicle Üniversitesi Hastaneleri Baþhekimi Prof. Dr. Sait Alan baþta olmak üzere emeði geçen tüm personele teþekkür ederim" dedi.

Öðrencilere Kürtçe kitap Dicle Üniversitesi Hastaneleri Baþhekimi Prof. Dr. Sait Alan ise öðrencilere Kürtçe hitap ederek, "Dicle Üniversitesi bölgede son derece geliþmiþ bir üniversitedir. Sizleri burada görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. 3 yýldan beri hastanelerimize gelip staj görüyorsunuz. Staj süresince sizlere farklý konularda eðitim verdik. Verdiðimiz eðitime büyük ilgi gösterdiniz. Ýstenilen branþta eðitim alma imkanýna sahip oldunuz" diye konuþtu.

Resim yetenek sýnavý yapýldý

eni eðitim öðretim yýlýnýn baþlamasýna 3 hafta kala Batman Petrolkent Mahallesi'nde bulunan 28 derslik Batman 16 Mayýs Ýlkokulu'nda eðitim gören yaklaþýk 300 öðrencinin mahalleden bir kilometre uzaklýkta bulunan Sakarya Ýlkokulu'na nakledilmesi velilerin tepkisine neden oldu. Sabahýn erken saatlerinde okulun bahçesinde toplanan veliler, Sakarya Ýlkokulu'na çocuklarýný göndermemek için oturma eylemi yaptý. 16 Mayýs Ýlkokulu Okul Aile Birliði Yöneticisi Hüseyin Arslan, çocuklarýnýn eðitim gördüðü okulun büyük olduðu ve çocuklarýnýn baþka bir okula göndermeyeceklerini söyledi. Arslan, "Bu sabah velileri okul bahçesinde topladýk amacýmýz burada okuyan yavrularýmýzý buradan daha uzak olan baþka bir okula göndermemektir. Daha önce buraya baþka okulda okuyan lise öðrencileri geldi. Okul büyük olduðu için itiraz etmedik. Þu anda bu okulun kapasitesi yetmese idi çocuklarýmýzý baþka okula gönderseydiler sesimizi çýkarmazdýk. Ama Batman'da okul önlerinde bekleyen çeteler var. Bundan dolayý biz çocuklarýmýzý uzak okullara göndermek istemiyoruz. Baþlarýna bir hal gelir diye korkuyoruz" dedi. Baþka okula nakil sýrasýnda çocuklarýnýn baþýna bir þey geldiði takdirde yetkililerin sorumlu tutacaklarýný kaydeden Arslan, "Velilerden topladýðýmýz 300'e yakýn imza ve dilekçeyi milli eðitime vereceðiz. Milli Eðitim Müdürlüðü'nün çözüm bulmasýný istiyoruz. Þu anda birden dörde kadar okuyan öðrenciler, Sakarya Ýlkokulu'na ver-

ilmiþ. Ýkamet ettikleri yerden okulun mesafesi 1 kilometredir. Öðrenci velilerimiz diyorlar ki, çocuklarýmýz baþka bir okula gönderilirse, çocuklarý okula göndermeyecekler" diye konuþtu. Okul bahçesinde aileleri ile beraber oturma eylemi yapan çocuklar ise baþka bir okula gitmeyeceklerini ifade ederek, "Biz okulumuzdan memnunuz yetkililer bize kulak versinler. Okulumuzu býrakmak istemiyoruz" þeklinde konuþtu. Öte yandan, Milli Eðitim Batman Ýl Müdürlüðü tarafýndan konuyla ilgili yapýlan açýklamada, 6287 sayýlý yasaya göre, Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn Türkiye genelinde binlerce ilk ve orta öðretim okullarýný ayrýþtýrdýðý belirtilerek, bu yasa kapsamýnda ilk ve ortaokullar ayrýþtýrýlarak, bir okulun ilk diðerinin ise orta okul olarak eðitim yýlýna devam edeceðini, bundan dolayý nakillerin yapýldýðý ifade edildi.

Milletvekili Özdemir Kantar Köprüsü'nde inceleme yaptý Adalet ve Kalkýnma Partisi (AK Parti) Batman Milletvekili Ziver Özdemir, Kantar Köprüsü'nde incelemelerde bulunarak, çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý.

K

antar Köprüsü'nün Batman'ýn bölge köylerine ulaþýmýný büyük oranda kýsaltýp rahatlatacaðýný belirten Özdemir, köprü yapýmýnýn büyük bir hýzla devam ettiðini ve köprünün yýl sonuna doðru bitirileceðini söyledi. Köprü baðlantý yollarýna iliþkin ek ödenek çýkardýklarýný ve

baðlantý yollarýnýn kalitesinin yükseltileceðini kaydeden Özdemir, bölge köylerinin 50 yýllýk sýkýntýsýný bitirecek köprünün köyler için adeta bir hayat suyu olacaðýný dile getirdi. Kantar Köprüsü'nün ardýndan Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde hasta ziyaretinde de bulunan Özdemir, hastalara acil þifalar diledi. Hastane yetkilileriyle de görüþerek hastanenin durumu hakkýnda bilgiler alan Özdemir, Bölge Hastanesi'nin Batman için önemli bir saðlýk kurumu olduðunu ve bölgenin yükünü çektiðini bildirdi.

Bölge turizmi masaya yatýrýlýyor D

icle Üniversitesi (DÜ) Ziya Gökalp Eðitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eðitim Bölümü Resim-Ýþ Öðretmenliði yetenek sýnavý yapýldý. Öðrenciler, resim öðretmenliði bölümüne girebilmek için yeteneklerini sergiledi. Eðitim fakültesinde

yapýlan ve 30 kiþinin alýnacaðý sýnava 100 öðrenci baþvurdu. Yaklaþýk 3 saat süren sýnavda öðrenciler desen ve imgesel tasarým alanýnda karþýlarýnda duran modelleri resimleyerek yüksek puan almak için büyük çaba sarf etti.

Kültür ve Turizm Bakan Yardýmcýsý Abdurrahman Arýcý, yapýlan toplantýlarla bölgeye yatýrýmlarýn daha düzenli ve planlý þekilde getirilmesini planladýklarýný söyledi.

Ç

eþitli temas ve incelemelerde bulunmak üzere beraberindeki kültür ve turizm genel müdürleri ile kente gelen Arýcý, Bitlis Valiliðini ziyaret etti. Burada gazetecilere açýklamalarda bulunan Arýcý, bölgedeki 20 ilin kültür ve turizm il müdürleriyle beraber yarýndan itibaren toplantý yapacaklarýný söyledi. Bölgedeki

hem turizm hem de kültür yatýrýmlarýyla ilgili yapýlanlar ve yapýlacaklarla ilgili görüþ alýþveriþinde bulunacaklarýný ifade eden Arýcý, "Yine bölgemizdeki kültür etkinlikleriyle ilgili kamu kuruluþlarý, sivil toplum kuruluþlarý, belediyelerle ortak yaptýðýmýz yatýrýmlar ve etkinlikler var. Bunlarý gözden geçireceðiz. Bundan iki ay önce Ankara'da ilk toplantýmýzý yapmýþtýk. O toplantýdan sonra, bölgede toplantýlar yapýyoruz. Bu toplantýlar bizim için önemli çünkü bölgede kendi envanterimizi ve bundan sonra yapýlacak yatýrýmlarý yerinde görüyoruz. Toplantýlarda il müdürlerimizle ve valilerimizden gerekli

bilgileri alýyoruz. Bölgede yapýlacaklarý genel müdürlerimizle deðerlendireceðiz. Bakanýmýz Ömer Çelik, bu toplantýlara önem veriyor. Onun direktifleriyle hareket ediyoruz. Buradan Nemrut Krater Gölü'ne gideceðiz. Ahlat ilçemizi ziyaret edeceðiz. Bitlis'te de temaslarda bulunacaðýz. Bölge milletvekilleriyle temas içindeyiz. Onlarýnda bu bölge için talepleri var. O talepleri de hep beraber deðerlendireceðiz. Bu toplantýlarla bölgeye yatýrýmlarýn daha düzenli ve planlý þekilde getirilmesini planlýyoruz" dedi. Valilik ziyaretinin ardýndan Arýcý, kent merkezindeki tarihi camilerde incelemelerde bulundu.


6

28 AÐUSTOS 2013 ÇARÞAMBA

EKONOMÝ

Yeni Sebze Hali 15 milyona mal oldu Belediye Baþkan Vekili Serhat Temel, Batman Hal Komisyoncularý Derneði'nin bir yýl önce yapýmýna baþladýðý yaklaþýk 15 milyona mal alan Batman yeni hal kompleksinin binalar dýþýnda kalan 27 bin metrekarelik zeminin düzenleme ve stabilizesini tamamladýklarýný, yaklaþýk 300 metrelik kanalizasyon ve içme suyu hattýnýn döþenmesine de baþlayacaklarýný açýkladý.

27 baþarýlý firmayý kutladý

Ý

stanbul Sanayi Odasý (ÝSO) tarafýndan her yýl geleneksel olarak düzenlenen 'Türkiye'nin ikinci 500 Büyük Sanayi Kuruluþu' raporu açýklandý. Rapora göre, ikinci 500 Büyük Sanayi Kuruluþu arasýnda Gaziantep'ten 27 firma sýralamada kendisine yer bulurken, Gaziantep Ticaret Odasý (GTO) Yönetim Kurulu Baþkaný Eyüp Bartýk, Gaziantepli firmalarý baþarýlarýndan dolayý kutlayarak, Gaziantep'in istikrarlý büyümesini sürdürdüðünü söyledi.

Bin firma arasýnda gaziantep'ten 50 firma yer aldý ÝSO'nun ikinci 500 büyük sanayi kuruluþu ile birlikte Türkiye'nin en büyük bin firmasý arasýnda Gaziantep'ten toplam 50 firma yer alýrken, baþarýlarýný tebrik etmek amacýyla bir kutlama mesajý yayýmlayan Gaziantep Ticaret Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Eyüp Bartýk, kutlama mesajýnda þu ifadelere yer verdi: "Firmalarýmýzýn gösterdiði bu baþarý gurur verici. Geçtiðimiz yýl ikinci 500 büyük sanayi kuruluþu arasýnda 23 firmamýz yer alýrken bu yýl 4 yeni firmamýz daha ikinci 500'e girmeyi baþardý ve baþarýlý firma sayýmýz 27'e yükseldi. Gaziantep'in baþarýsý her yýl artarak

sürüyor. Firmalarýmýzla ne kadar duysak azdýr. Her yýl firma sayýsýnýn artarak devam etmesi Gaziantep'in istikrarlý bir þekilde büyüdüðünü gösteriyor. Türkiye'nin ikinci 500 Büyük Sanayi Kuruluþu sýralamasýnda Gaziantep'ten 27 firmanýn yer almasý, tüm Gazianteplileri gururlandýrdý. Ýlk 500 ile birlikte bu yýl Türkiye'nin 1000 büyük firmasý arasýnda toplamda 50 firmamýz yer almýþ oldu. Dünya genelinde yaþanan bütün olumsuz geliþmelere raðmen bu yýl da Gaziantep'ten baþarýlý firma sayýsýnýn artarak devam etmesi bizleri sevindiriyor Baþarýlarýyla bizleri gururlandýran tüm firmalarýmýzý yürekten kutluyorum. Firmalarýmýzýn gösterdikleri bu baþarý takdire þayandýr. Bu baþarý, yeni baþarýlar için önemli bir motivasyon aracý olacaktýr. Kent olarak büyümemizi istikrarlý bir þekilde sürdürüyor ve hedeflerimize emin adýmlarla ilerliyoruz. Hedefimiz önümüzdeki yýllarda daha fazla þirketle Türkiye'nin 1000 büyük firmasý arasýnda yer almaktýr. Bizlere bu gururu yaþatan baþarýlý firmalarýmýzý bir kez daha kutluyor, önümüzdeki yýllarda da ayný baþarýlarý göstermelerini temenni ediyorum."

24 ürün toplatýlacak

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý güvensizliði tespit edilen 24 ürün hakkýnda toplatma kararý verdi.

B

ilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý Oda ýsýtýcýsý, gaz dedektörü, Elektrikli testere, kaynak makinesi ve yangýn söndürme cihazlarýnýn da aralarýnda bulunduðu, güvensizliði tespit edilen 24 ürün hakkýnda toplatma kararý verdi. Bakanlýðýn internet sitesinde yer alan duyuruya göre toplatma kararý verilen ürünler; "Gasgo marka 700 R model gaz dedektörü, Entronom marka XS-21 N model daðalgaz dedektörü, Entronom marka EGD06N model gaz alarm dedektörü, Entronom marka EGD-06NP model gaz alarm dedektörü, Entronom marka CO 2588 model karbonmonoksit dedektörü, Netelsan marka Senco model gaz dedektörü, Victoria marka C-ER-06N model doðalgaz dedektörü, Victoria marka EN-CO-06 model karbonmonoksit dedektörü, PEKSAN marka Elektrikli Hizar, 450 mm M1L-KW02-450

model elektrikli zincir testere, ÖZCAN marka Sofya 28cm tavan armatürü, BLUE HOUSE marka, 2000W, BH921IH model ýnfrared (ýþýmalý) oda ýsýtýcýsý, RUBÝ marka 16A, 250V, 5m kablolu üçlü yan topraklama kontaklý priz, RAKS marka RK-2500 LILY model 230V AC, 2400W infrared (ýþýmalý) oda ýsýtýcýsý, SÝMTEL marka 1500W, 230V, 50Hz ultra model infrared (ýþýmalý) oda ýsýtýcýsý, SUN STAR marka HMB-103 model 1500W infrared (ýþýmalý) oda ýsýtýcýsý, BELLA marka 1 Kg ABC KKT içeren yangýn söndürme cihazý, Hero marka 1600 MDÝ model inverter tipi kaynak makinasý, Kilmak marka Fantom 165 model inverter tipi kaynak makinasý, Ýnter Power marka MMA-160 model inverter tipi kaynak makinasý, Sinbo marka SFH 3325 model 230V, 50-60Hz, 2500W, I sýnýfý infrared (ýþýmalý) oda ýsýtýcýsý, Net Flash marka AL 18 model 220-230V, 50Hz, 1800W, IPX1, I sýnýfý infrared (ýþýmalý) oda ýsýtýcýsý, Fire Help Office marka 6 Kg ABC KKT içeren yangýn söndürme cihazý, Welder marka TM2000 model 220 W ACE, 50-60 Hz ark kaynak makinesi, HYTRONÝC marka ARC 200 model Ýnverter Kaynak Makinasý".

B

atman Belediyesi, þehir merkezinin ortasýnda kalan ve 30 yýl önce yapýlan eski sebze meyve halinin ihtiyacý karþýlayamamasý üzerine þehirlerarasý otogarýn yakýnýnda Batman-Diyarbakýr çevre yolu güzergahýnda 67 iþ yeri kapasiteli ve yaklaþýk 55 dönümlük bir alan üzerinde yapýlan yeni hal kompleksinin yapým sürecinde verdiði yardým sözünü yerine getirdi. Hal Komisyoncularý Derneði'ne bir yýl önce yeni hal kompleksi için verdikleri arsa ve alt yapý yardýmý konusundaki vaatlerini yerine getirdiklerini belirten Belediye Baþkanvekili Serhat Temel, "Hal esnafýnýn yaptýðý yeni hal kompleksinin binalar dýþýnda kalan 27 bin metrekarelik hal zeminin stabilizesi ve düzeltilmesini bitirdik. Yaklaþýk 300 metrelik içme suyu hattý ve kanalizasyon þebekesinin döþenmesine de baþlayacaðýz. Batman'ýn geliþen, büyüyen çehresine uygun laboratuvarý, paketleme servisi, soðuk hava deposu, posta ve banka þubesi ve tüm sosyal donatýlarýyla kente böyle modern bir hal kompleksi kazandýrdýklarý için hal esnaflarýmýzý içtenlikle kutluyorum. Bugüne kadar esnaflarýmýzýn bütün taleplerine duyarlý olduk, bundan sonra da yanlarýnda olacaðýz" dedi.

Bankalara tüketici iliþkileri koordinasyon görevlisi atanacak B

ireysel müþterilerin bankalar hakkýndaki itiraz, þikâyet ve benzeri taleplerini içeren baþvurularýnýn etkin ve verimli bir þekilde cevaplanmasý, bireysel müþterilerin hak ve menfaatlerinin ihlal edilmemesi ve tüketicinin korunmasýna iliþkin mevzuata uyumun kontrol ve devamlýlýðýnýn saðlanmasý için bankalar tüketici iliþkileri koordinasyon görevlisi atayacak. Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) Kurul kararý bugünkü Resmi Gazete'de yayýmlandý. Karar, 30 gün sonra yürürlüðe girecek. Koordinasyon görevlisi banka ile BDDK arasýnda iletiþimi kuracak. 5411 sayýlý Bankacýlýk Kanununun (Kanun) 93 üncü maddesi çerçevesinde, bankalarýn organizasyon yapýlarýnda bireysel nitelikteki ürün ve hizmetlere iliþkin þikâyet ve taleplerin yönetilmesini teminen ekte yer alan usul ve esaslar çerçevesinde "Tüketici Ýliþkileri Koordinasyon Görevlisi" atanmasýnýn uygun olacaðýna karar verildiði açýklanan duyuruda bankalar ile bireysel müþterileri arasýndaki ihtilaflarýn zamanýnda, etkin ve verimli bir þekilde çözülmesi, müþteri maðduriyetlerinin oluþmasýnýn engellenmesi, yasal düzenlemelere uyumun saðlanmasý ve Kurum ile bankalar arasýndaki iletiþim kanallarýnýn etkinliðinin artýrýlmasýný teminen bankalarda görevlendirilecek tüketici iliþkileri koordinasyon görevlilerinin atama usulleri ile yetki ve sorumluluklarýnýn belirlenmesi amaçlanýyor. Bu Usul ve Esaslar, bireysel nitelikte ürün ve hizmet sunan mevduat bankalarý, katýlým bankalarý ile kalkýnma ve yatýrým bankalarýný kapsamaktadýr. Bireysel müþterilerin bankalar hakkýndaki itiraz, þikâyet ve benzeri taleplerini içeren baþvurularýnýn etkin ve verimli bir þekilde cevaplanmasý, bireysel müþterilerin hak ve menfaatlerinin ihlal edilmemesi ve tüketicinin korunmasýna iliþkin mevzuata uyumun kontrol ve devamlýlýðýnýn saðlanmasý amacýyla bankalar nezdlerinde birer tüketici iliþkileri koordinasyon görevlisi atamakla yükümlüdür. Tüketici iliþkileri koordinasyon görevlisi bankalarda genel müdür yardýmcýsý düzeyinde temsil edilir. Bu görev için münhasýran veya bireysel ürünlerin satýþ ve pazarlanmasýna iliþkin yetki ve sorumluluðu bulunmayan genel müdür yardýmcýlarý arasýndan görevlendirme yapýlabilir. Baþka unvanlarla istihdam edilseler dahi, yetki ve görevleri

itibarýyla genel müdür yardýmcýsýna denk veya daha üst konumlarda görev yapan iç denetim, iç kontrol, risk yönetimi birimlerinin yöneticileri ve baþhukuk müþaviri de tüketici iliþkileri koordinasyon görevlisi olarak atanabilicek. Koordinasyon görevlisinde aranan nitelikler Münhasýran tüketici iliþkileri koordinasyon görevlisi olarak atanacaklarýn, genel müdür yardýmcýsýnda aranan þartlarý taþýdýklarýný gösterir belgeler ile, mevcut genel müdür yardýmcýlarý arasýndan bu göreve atanacaklarýn ise uhdesinde bireysel ürünlerin satýþ ve pazarlanmasýna iliþkin yetki ve sorumluluðunun bulunmadýðýný tevsik eden belgeler ile birlikte Kuruma bildirilmesi zorunlu olacak. Bildirim tarihinden itibaren yedi iþ günü içinde Kurum tarafýndan olumsuz görüþ bildirilmemesi halinde ilgili kiþilerin atamalarý yapýlabilecek. Herhangi bir nedenle görevden ayrýlan tüketici iliþkileri koordinasyon görevlisinin görevden ayrýlma nedenleri, ilgili banka ve görevden ayrýlan tarafýndan yedi iþ günü içinde Kuruma bildirilecek. Tüketici iliþkileri koordinasyon görevlisinin yükümlülüklerini yerine getirmesinde yardýmcý olacak ve bu kiþiye baðlý olarak çalýþacak bir birim ihdas edilmesi bankalarýn ihtiyarýnda olacak. Kurum tarafýndan gerek görülmesi halinde birim ihdasý zorunlu tutulabilecek.

Doðalgaza zam yok S

on zamanlarda artan döviz nedeniyle doðalðaza zaman beklentisine karþýlýk Bakan Taner Yýldýz, zam olmayacaðýný açýkladý. Dolar ve euronun yükselmesiyle birçok ürüne zam geleceði söylemleri endiþe veriyor. Doðalgaza da zam yapýlacaðý beklentisini Enerji Bakaný Yýldýz boþa çýkardý. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz, Eylül ayý içerisinde doðalgaza zam yapmayý düþünmediklerini açýkladý.


GÜNCEL

28 AÐUSTOS 2013 ÇARÞAMBA

7

Çözüm süreci turizmi canlandýrdý Çözüm süreciyle birlikte bölgede oluþan huzur ortamý Diyarbakýr'da turizmi canlandýrdý. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Baþkaný Muharrem Cebe, Türkiye'nin her ilinde Diyarbakýr'a turist akýnýnýn olduðunu söyledi.

G

eçmiþ dönemde çatýþmalarýn yaþanmasýndan dolayý turistlerin tercih etmediði Diyarbakýr, çözüm sürecinin baþlamasýyla dünyanýn dört bir yanýnda baþta olmak üzere Türkiye'nin her ilinden turist akýný yaþanýyor. Diyarbakýr Ýl Kültür ve Turizm Müdürlüðü'nün verilerine göre kente 2013 yýlýnýn ilk 7 ayýnda 150 bin turistin geldiði belirtildi. 2013 yýlýnýn Diyarbakýr'da turizm açýsýndan umut verici bir yýl olduðu anlatan Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Kültür ve Turizm Daire Baþkaný Muharrem Cebe, Diyarbakýr'ýn, çatýþmalarýn durmasýyla birlikte çok rahat bir ortama kavuþtuðunu ve Türkiye'nin her þehrinin yaný sýra dünyanýn bir çok ülkesinden turist geldiðini kaydetti.

7 ayda 150 bin Kente gelen turist sayýsýnda geçen yýla

oranla bu yýlýn ilk 7 aylýk süresinde yüzde 30 bir artýþ yaþandýðý belirten Cebe, "7 ayda Diyarbakýr'a gelen turist sayýsý 150 bin civarýnda. Bu rakam umut verici. Diyarbakýr, turizm açýsýndan keþfedilmeyi bekleyen bir kenttir. Bugüne kadar hep çatýþmalarla anýlýyordu, her zaman uzakta tutuluyordu. Tur þirketleri Diyarbakýr'ý güzergah olarak kullanmýyorlardý. Þu an bu endiþeler giderildiði için, Diyarbakýr'da önemli oranda turistlerin geldiðini görebiliyoruz. Diyarbakýr'da artýk çok sayýda turist görmek mümkün. Turizme yön veren bir kurum olan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi olarak bu durum bizleri sevindiriyor. Türkiye'nin tek kültür ve turizm daire baþkanlýðý Diyarbakýr'da bulunuyor. Turizm ismiyle hiçbir yerde daire baþkanlýðý yok. Biz, turizmi kültürümüzün bir parçasý olarak ele

alýyoruz ve bunu tanýtmak amacýyla da çalýþmalarýmýzýn büyük bir bölümünü de turizme ayýrýyoruz. Bu kapsamda Diyarbakýr merkezde 3 adet turizm büromuz faaliyet yürütüyor. Bu bürolarýmýz çok aktif bir þekilde çalýþýyor. Diyarbakýr'ýn tanýtýmýný yapan 6 dilli kent rehberimiz var. Diyarbakýr'a gelen yerli turist daha fazla görülmektedir. Daha önce çatýþmalardan kaynaklý insanlar Diyarbakýr'a gelmekte tereddüt ediyordu. Diðer yandan dünyanýn her ülkesinde turisti Diyarbakýr'da görmek mümkündür" dedi.

"Diyarbakýr'ýn turizm alanýnda geleceði parlak" Diyarbakýr'ýn tarihsel yönüyle turizm alanýnda geleceðinin verimli olacaðýný aktaran Ceba, turizmin geliþmesinin kentin ekonomik alanýnda geliþmesine yol açacaðýný ifade etti. Cebe,

"Diyarbakýr Surlarý gibi görkemli ve 8 bin yýllýk bir tarihiyle hala ayakta durabilen ve tarihinin devam ettiði bir kentin turist çekmemesi için hiçbir neden yok. Türkiye'nin baþka illerinde bulunan küçük kaleleri bile yüzbinlerce insan ziyaret ediyor. Diyarbakýr kalesinin dünyada emsali çok az. Diyarbakýr gibi tarihsel bir mirasa sahip olan çok az kent var. Huzur ve barýþ ortamýnda Diyarbakýr'da turizmin çok iyi yerlere geleceðine inanýyorum. Belediye olarak bütün planlarýmýz bu yönde yapýyoruz. Diyarbakýr, turizm açýsýnda geleceði oldukça verimli ve önü açýk bir kenttir. Turizmin geliþmesinin etkisi bütün sektöre yayýlacaktýr. Diyarbakýr'daki otellerimizin tümü doludur. Bu diðer iþ alanlarýna da yansýyor. Bu geliþmeler yeni yatýrýmlarý saðlayacaktýr" diye konuþtu.

Faiz affý 30 aðustosta bitiyor Dicle Elektrik Daðýtým Anonim Þirketi (DEDAÞ) elektrik abonelerinin þirkete devrolan eski borçlarýna ait ana paranýn peþin ödenmesi kaydýyla yapýlan faiz affý 30 Aðustos 2013 tarihinde sona eriyor.

K

onu ile ilgili açýklamada bulunan Silopi Ýlçe Ýþletme Baþmühendisi Muhsin Öner, elektrikte faiz affýnýn 30 Aðustos 2013 tarihinde sona ereceðini ve vatandaþlarýn iþini son güne býrakmamasýný istedi. Öner, "Dicle Elektrik Daðýtým Anonim Þirketi özelleþtirilerek Ortak Giriþim Grubu tarafýndan 1 Temmuz 2013 tarihi itibari ile fiilen devralýnmýþtýr. Faaliyet bölgemiz kapsamýndaki Diyarbakýr, Þanlýurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Þýrnak illerimizdeki elektrik daðýtým ve perakende satýþ hizmetleri Dicle EDAÞ ve Dicle EPSAÞ þirketlerimiz tarafýndan

15 üniversite rektöründen kýnama

15

üniversite rektörü Suriye ve Mýsýr'da yaþanan insanlýk dýþý geliþmeleri telin etti. Yüzüncü Yýl Üniv. Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Dicle Üniv.Rektörü Prof. Dr. Ayþegül Jale Saraç, Siirt Üniv. Rektörü Prof. Dr. Murat Erman, Iðdýr Üniv. Rektörü Prof. Dr. Ýbrahim Hakký Yýlmaz, Mardin Artuklu Üniv. Rektörü Prof. Dr. Serdar Bedii Omay, Hakkari Üniv. Rektörü Prof. Dr. Ebubekir Ceylan, Batman Üniv. Rektörü Prof. Dr. Abdusselam Uluçam, Þýrnak Üniv. Rektörü Prof. Dr. Ali Akmaz, Bitlis Eren Üniv. Rektörü Prof. Dr. Mahmut Doðru, Bingöl Üniv. Rektörü Prof. Dr. Gýyasettin Baydaþ, Gümüþhane Üniv. Rektörü Prof. Dr. Ýhsan Günaydýn, Kafkas Üniv. Rektörü Prof. Dr. Sami Özcan, Bayburt Üniv. Rektörü Prof. Dr. Selçuk Coþkun, Harran Üniv. Rektörü Prof. Dr. Ýbrahim Halil Mutlu ve Gaziantep Üniv. Rektörü Prof. Dr. Mehmet Yavuz Coþkun tarafýndan Mýsýr ve Suriye ile ilgili ortak bir açýklama yapýldý. Açýklamada, "Demokratikleþme, evrensel hak ve özgürlükler ve insanlýk adýna yaþanan olumsuz geliþmeler, bölge üniversiteleri olarak bizleri oldukça kaygýlandýrmaktadýr. Her iki ülke ile geçmiþten gelen tarihi ve kültürel baðlarýmýz; evrensel ve özgür düþünce, bilim, demokratikleþme, insan haklarý ve adalet hususundaki hassasiyetimiz buralarda yaþanan geliþmelere kayýtsýz kalýnamayacaðýný açýkça göstermiþtir. Yakýn komþumuz Suriye'de, iç savaþ süresince sivil halka yönelik acýmasýz bir þiddet uygulandýðý görülmektedir. Masum çocuklar, anneler, genç kýzlar bütün dünyanýn gözü önünde acýmasýzca katledilmektedir. Bu katliamlar, kimyasal silahlarýn devreye girmesiyle daha da büyük bir insanlýk suçuna dönüþmüþtür. Bizler, birer üniversite mensubu olarak deðil öncelikle bir insan olarak bu tür katliamlarý þiddetle ve nefretle kýnadýðýmýzý belirtmek isteriz. Mýsýr'da ise daha büyük bir insanlýk suçu iþlenmektedir. Mýsýr'da askeri cuntanýn yönetime el koymasý demokratikleþme, özgürlükler, evrensel bilim, hak, hukuk ve adalet namýna asla kabul edilemeyecek anti-demokratik bir geliþmedir. Ortadoðu'nun bu çok önemli ve stratejik ülkesinde uzun süredir bir vesayet rejimi altýnda yaþayan, ancak ilk seçimlerle birlikte demokratik taleplerinin önü açýlan Mýsýr halký, maalesef 3 Temmuz 2013'teki darbeyle birlikte yeniden eski karanlýk günlerine dönmüþtür. Askeri cunta, sadece yönetime el koymakla kalmamýþ, meþru yollardan haklarýný talep etmeye baþlayan sivil halka yönelik toplu katliamlar da uygulamaya baþlamýþtýr. Genç, yaþlý, çoluk çocuk demeden halkýn üzerine ateþ açan, toplu katliamlara sebep olan, bu baskýcý ve zorba cuntanýn varlýðýný ve her türlü uygulamalarýný þiddetle telin etmekteyiz. Bilinmelidir ki; Mýsýr halkýnýn bu onurlu direniþi, Ortadoðu halklarýna da büyük bir örnek teþkil edecektir. Mýsýr'da halk adýna elde edilecek baþarý, demokratikleþme ve özgürlükler adýna tarihe önemli bir kayýt olarak düþecektir. Bu nedenle üniversite mensuplarý olarak Mýsýr halkýnýn yanýnda olduðumuzu açýkça beyan ediyor ve bu ülkedeki askeri cuntanýn, katliamlardan, demokratikleþme ve özgürlükler hususundaki bu baskýcý ve zalim yönetiminden bir an önce vazgeçmesini diliyoruz.

yürütülecektir. Abonelerimizle yeni bir baþlangýç yapmak ve daha kaliteli bir hizmet sunmak amacýyla önemli çalýþmalar yapýlmaktadýr" dedi. Daha önce elektrik abonelerinin þirkete devrolan eski borçlarýna ait ana paranýn peþin ödenmesi kaydýyla 30 Aðustos 2013 tarihine kadar gecikme faizlerinin affedildiðini belirten Öner, vatandaþlarýn sürenin uzatýlmasý gibi bir beklenti içinde olmamalarý gerektiðini kaydetti. Ödenmemiþ borçlarýn tahsili amacýyla borçlu abonelerin elektriklerinin kesileceðini vurgulayan Öner, kalan borçlarýn icra yoluyla tahsili

yapýlacaðýný söyledi. Silopi'de elektrik alanýnda sýkýntýlarýn olduðunu dile getiren Öner, "Þu anda ekiplerimiz nerde ne sýkýntý var bunlarýn tespiti yapýyorlar. Genel sorunlar tespit edildikten sonra çalýþmalarýmýz hýzlanacaktýr. Bu anlamda vatandaþlarýmýzdan destek bekliyoruz. Özellikle bir yer sorun olduðu zaman bize bildirmelerini bekliyoruz. Bizde gerekenlerini yapalým. Bazý vatandaþlar trafolarýn kapaklarýna zarar vererek elektrik sorunu halletmeye çalýþýyorlar. Bu onlar için büyük bir risk taþýyor. Bu konuda vatandaþlarýmýzý duyarlý

olmaya davet ediyoruz. Elektrik sorunlarý en aza indirmek için tüm ekiplerimiz çalýþmalarýný sürdürüyor" diye konuþtu. Öner, Silopi'de elektronik olmayan eski tip sayacýn ücretsiz olarak yenisiyle deðiþtirileceðini söyledi. Eski sayaçlarýn yüzde 1,5 civarýnda hatalý ölçüm yaptýðýný belirten Baþmühendis Öner, sayaç deðiþimi ile bu sorunun çözüleceðini belirtti. Sayaçlarýný deðiþtirmek isteyen vatandaþlarýn kendilerine dilekçe ile baþvurmasý gerektiðini kaydeden Öner, eski tip sayaçlarýn tamamýný deðiþtireceklerini sözlerine ekledi.

Kürt Dili giriþ sýnavý Muþ Alparslan Üniversitesi (MÞÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü Kürt Dili ve Kültürü Ana bilim Dalý'na alýnacak tezli ve tezsiz yüksek lisans öðrencileri için giriþ sýnavý yaptý.

M

uþ Alparslan Üniversitesi Eðitim Fakültesi dersliklerinde gerçekleþtirilen sýnava Türkiye'nin hemen hemen her ilin-

den yapýlan müracaatlar sonucunda 403 kiþi girmeye hak kazandý. Adaylarýn tümünün hazýr bulunduðu sýnav saat 09.00'da baþladý ve saat 10.00'da sorunsuz sona erdi. Sýnavda baþarýlý olan adaylardan 100'ü tezsiz yüksek lisansa, 10'u ise tezli yüksek lisansa kesin kayýt yaptýrmaya hak kazanacak. Ayrýca Kamu Yönetimi, Temel Ýslam Bilimleri, Fizik, Fen Bilgisi Eðitimi bölümlerinin tezli yüksek lisans öðrencileri için ayný saatte giriþ sýnav yapýldý.

Kadýn esnaflarla toplantý Van'ýn Baþkale Belediye Baþkaný Eylem Açýkalýn, kadýn esnaflarýn sorunlarýný dinledi.

B

aþkale Belediyesi'nin ilk kadýn belediye baþkaný olan Eylem Açýkalýn, belediyede yapýlan esnaf toplantýsýnda kadýn esnaflarýn sorunlarýný dinledi. Baþkale'de bayan kuaförlüðü yapan esnaflarla bir araya gelen Açýkalýn, kadýnlarýn gücüne inandýðýný ve kadýn isterse yapamayacaðý þeyin olmadýðýný belirtti. Bir kaç yýl öncesine kadar da Baþkale'de kadýn çalýþanlarýn çok az olduðunu belirten Açýkalýn, kadýn çalýþanlarýn sayýlarýnýn gün geçtikçe arttýðýný söyledi. Açýkalýn, "Bugüne kadar yaptýðýmýz tüm toplantýlar genelde erkek aðýrlýklý

esnaflar ya da çalýþanlar ile geçiyordu. Buradaki toplum genelde erkeklerin eliyle þekillendirilmiþ bir toplumdur. Evet belki sadece kuaförlük, bu yeterli deðil, aslýnda esnaflýðýn her alanýnda kadýnlarýn olmasý gerekiyor. Bunun, iþletmeciliði, restoran, giyim ve maðaza her þeyin artýk kadýnýn kendi eliyle þekillenmesi ve kadýn esnaflarýn çoðalmasý ile olacak bir þeydir. Keþke sayýmýz biraz daha fazla olsaydý. Her renkten, her meslekten olsaydýk. Bu daha da güç verecekti bize. O da olacak, çünkü buna inanýyoruz. Hatýrlýyorum bir kaç yýl öncesine kadar biz kadýn çalýþanlarýna çok az rastlýyorduk. Þimdi sayýmýz aslýnda çoðalmýþ, bu bir güzelliktir. Kadýnlarýn gücüne, iradesine, güvenine çok çok inanýyorum. Ýnanmasaydým baþta bu görevi kabul etmezdim. Çünkü biliyorum ve inanýyorum ki kadýn istedikten sonra baþaramayacaðý hiç bir þey olmaz ve olamaz" dedi.


8

Aktüalite

28 AÐUSTOS 2013 ÇARÞAMBA

Madde baðýmlýlýðý büyük travma Madde Baðýmlýlýðý ile Mücadele Forumu'nda konuþan Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir, madde baðýmlýlýðýnýn insanlýðýn en büyük travmalarýndan biri olduðunu ve bununla mücadele etmenin sorumluluðunu taþýdýklarýný belirtti.

B

üyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir'in davetiyle Diyarbakýr'da faaliyette bulunan 54 kurum ve kuruluþun temsilcileri Madde Baðýmlýlýðý ile Mücadele Forumu'nda bir araya geldi. Büyükþehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda yapýlan ve Divan Baþkanlýðýný Baydemir'in yaptýðý toplantýda konuya iliþkin bir sinevizyon gösterisi yapýldý. Açýþ konuþmasýný yapan Baydemir, madde baðýmlýlýðýnýn insanlýðýn en büyük travmalarýndan biri olduðunu ve bununla mücadele etmenin sorumluluðunu taþýdýklarýný söyledi. Sosyo ekonomik altyapýnýn yetmeði ve büyümekte olan kentlerde sýkýntý alanlarýnýn da büyüdüðünü söyleyen Baydemir, Diyarbakýr açýsýndan da uzun zamandýr çeþitli platformlarda, aktivistlerin madde kullanýmý konusuna dikkat çektiklerini hatýrlattý. Ancak tek baþýna bir duyarlýlýk ve aktivitenin çözemeyeceði bir problem alanýyla karþý karþýya olduklarýný ifade eden Baydemir, madde baðýmlýlýðýnýn nedenlerinin tespiti, risk altýndaki nüfusu koruyacak mekanizmalarýn oluþturulmasý, ailelerin bilinçlendirilmesi gibi tüm faaliyetlerin tek

çatý altýnda yürütülmesinin aciliyetine dikkat çekti.

Bütün aðla mücadele etmeliyiz Madde baðýmlýsý gençlerin ve çocuklarýn bu baðýmlýlýktan arýndýrýlmasý konusunda ciddi bir çabaya ihtiyaç olduðunu anýmsatan Baydemir, tüm bu sürecin oldukça meþakkatli, maliyetli ve sýkýntýlý olduðunu belirtti. "Açýkçasý uyuþturucunun tarlada ekim aþamasýndan pazarlanmasý ve satýþ aþamasýna kadar bütün aðla mücadele etme çabasýnda olmalýyýz" diyen Baydemir, toplumun tüm dinamiklerini bilinçlendirme çalýþmasýnýn bir aktörü haline getirme çaðrýsýnda bulundu. "Bu buluþmayý kentin madde baðýmlýlýðýyla mücadelenin yol haritasýný belirlemek, ortak kulvarda mücadele etmenin ilk adýmý olarak görüyorum" þeklinde konuþan Baydemir, þunlarý söyledi: "Bu çaðrý, yerel yönetimlerden vilayete, emniyete, sivil toplum örgütlerine, gençlik hareketlerine açýkçasý fikri, zikri, siyasi düþüncesi ne olursa olsun insanlýk ailesine karþý iþlenen bu suçun ve çocuklarýmýzýn karþýlaþtýðý bu riskin ortadan kaldýrýlmasý konusunda birlikte

hareket etme, birlikte bir reaksiyon ortaya koyma çaðrýsýdýr." Bu duyarlýlýðý ortak akla ve sonuç alýcý bir duruma getirmek gerektiðini söyleyen Baydemir, birlikte hareket edildiðinde ve herkesin sürecin bir parçasý olduðunda ciddi oranda bir mesafe kat edeceklerini sözlerine ekledi. Daha sonra katýlýmcýlar söz alarak dernek kurma konusundaki görüþlerini bildirdiler. Diyarbakýr Baro Baþkaný Tahir Elçi, Türkiye genelinde tüm suçlarda artýþ olduðunu, Diyarbakýr'da da uyuþturucu suçlarýnda bir artýþýn yaþandýðýna vurgu yaptý. Madde baðýmlýlýðýyla mücadele ederken yasal hükümlerin etkili bir biçimde yerine getirilmesi gerektiðini ifade eden Elçi, "En aðýr suçlarla nasýl mücadele ediliyorsa bununla da edilmeli. Yasal çerçevede boþluk bulunursa bunun da çalýþmasý yapýlmalý" dedi.

Özel bir politika yürütüldü Mimarlar Odasý Diyarbakýr Þube Baþkaný Necati Pirinççioðlu da madde kullanýmýnýn bölgede yaþanan çatýþmalý sürecin bir yansýmasý olduðuna dikkat çekti. Diyarbakýr'da özel bir politika

yürütüldüðünü ve madde kullanýmýnýn yaygýnlaþtýrýldýðýný anýmsatan Pirinççioðlu, hayatýn her alanýna sirayet eden bu problem için toplumun bütün olarak refleks göstermesi gerektiðinin altýný çizdi. Yapýlacak çalýþmayý Diyarbakýr il sýnýrýnda bulunan ilçe ve köylerde de yürütülmesi gerektiðini anlatan Pirinççioðlu yerel yönetimler bünyesinde profesyonel bir sosyal merkez kurulmasýný önerdi.

Görüþ ve önerilerin ardýndan insanlarýn saðlýklý düþünmesini sekteye uðratan, her türlü madde baðýmlýlýðýyla mücadele etmek, bunu önlemek ve uluslararasý kurum ve kuruluþlarla iþbirliði yapmak amacýyla kurulacak Yeni Yaþam Uyuþturucu ve Madde Baðýmlýlýðý ile Mücadele Derneði'nin taslak metni okundu. Derneðin kurucu üyelerini belirlemek amacýyla bir komisyon oluþturuldu.

16 yýllýk husumet barýþla sonuçlandý Ak Parti'den SP'ye hayýrlý olsun ziyareti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde aralarýnda 16 yýldýr husumet bulunan üç aile, Barýþ ve Demokrasi Partisi (BDP) yetkileri ve ile aile büyüklerinin giriþimleri ile barýþtýrýldý.

1997

A

dalet ve Kalkýnma Partisi (AK Parti) Van Ýl Baþkaný Abdullah Aras ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri, geçtiðimiz ay içerisinde göreve baþlayan Saadet Partisi (SP) Van Ýl Baþkaný Özay Ýlhan'a hayýrlý olsun ziyaretinde bulundular. Öðle saatlerinden Saadet Partisi Ýl Baþkanlýðý'na gelen Abdullah Aras ve beraberindekiler, burada SP Genel Ýdare Kurulu (GÝK) üyesi Fetullah Erbaþ, SP Van Ýl Baþkaný Özay Ýlhan, eski baþkan Necip Yavuzer ve partililer tarafýndan karþýlandý. Burada kýsa bir konuþma yapan Abdullah Aras, ziyaret amaçlarýyla ilgili açýklamalarda bulundu. Yeni göreve gelen Özay Ýlhan'a baþarýlar dileyen Aras, böylesi bir genç arkadaþýn bu göreve talip olmasýnýn güzel olduðunu belirtti. Bu deðiþikliðin vatana millete hayýrlý olmasýný dileyen Aras, gündeme iliþkin konulara da deðinerek, Suriye ve Mýsýr'da yaþananlara tepki gösterdi. Duyduklarý ziyaretten dolayý memnuniyetlerini dile getiren GÝK üyesi Fetullah Erbaþ ise Mýsýr'da ve Suriye'de yaþanan katliamlara tepki göstererek, geliþmiþ toplumlarda bu tür katliamlarýn olmadýðýný belirtti. Bu tür biyolojik kimyasallarý üretenlerin hep geliþmiþ toplumlar olduðunu, öldürülenlerin ise Müslümanlar olduðunu anlatan Erbaþ, "Bu uzun süredir Ýslam'dan uzak yaþayan bazý despotlar var. Diktatörler ver onlarýn kanallarýyla kullanýyorlar. Bir zamanlar Saddam kullanmýþtý bugünde bunlar kullanýyor. Ýnsanlarýn bu gaz yoluyla öldürülmesi çok feci bir þeydir" dedi. Yapýlan ikramlarýn ardýndan ziyaret sona erdi.

yýlýnda iki kiþinin ölümüyle baþlayan kan davasý, ailenin ileri gelenleri ve BDP Hakkari Milletvekili Esat Canan'ýn giriþimleriyle barýþla sonuçlandý. Aralarýnda BDP Hakkri Milletvekili Esat Canan, Yüksekova Belediye Baþkaný Ercan Bora, BDP Parti Meclis (PM) üyesi Abidin Eniþ, BDP ilçe yöneticileri, Irak'tan gelen aile büyüðü Tevfik Bahattin ile Reþit Teli, kanaat önderleri ve imamlarýn bulunduðu heyet, ilk olarak Öðmen, Düzen ile Kartal ailelerini Bulaklý köyünde bir araya getirdi. Burada yapýlan görüþmelerin ardýndan, iki aile Yürekli köyünde Ubeyt Keði ile M.Ali Acar tarafýndan hazýrlanan barýþ yemeðinde bir araya gelerek aralarýndaki husumete son verdi.

Barýþta emeði geçen BDP Hakkari Milletvekili Esat Canan'a teþekkür eden aile büyüklerinden Tevfik Bahattin, "Her iki aile arasýndaki husumetin son bulmasýndan dolayý oldukça mutluyuz. Hayýrlara vesile olmasýný diliyor ve her iki aileye bizleri kýrmayýp bu husumete son verdikleri için teþekkür ediyorum. Sayýn vekilimiz Esat Canan barýþýn saðlanmasýnda verdiði yardýmdan dolayý oldukça memnunuz. Hepimiz biriz, kardeþiz, bu tür olaylarýn yaþanmamasý için elimizden geleni yapmalýyýz. Ölümlerin, husumetin aramýzdan kalkmasý gerekiyor. Þimdi birlik zamanýdýr" þeklinde konuþtu. BDP PM üyesi Abidin Eniþ ise, husumetin barýþla sonuçlanmasýndan mutlu olduklarýný belirterek "tüm Kürt halkýnýn böyle husumetlerden arýnarak barýþmasý ve birlik olmasý gerekmektedir. Bu tür olaylar yaþanmamalýdýr. Biz BDP olarak bu tür olaylarýn yaþanmamasý için mücadele edeceðiz. Artýk aileler arasýnda küçük sebeplerden dolayý husumetlerin yaþanmasýný istemiyoruz. Bunun için bütün aile büyükleri, ailelerimiz bu talihsiz olaylarýn yaþanmasýný önlemelidir. Bu barýþta emeði geçen teþekkür ediyoruz" dedi.

Van'da çözüm çadýrý kuruldu Van'ýn Baþkale ilçesinde PKK'lýlarýn geri çekilmesini izlemek amacýyla çözüm çadýrý kuruldu.

B

arýþ süreci için Baþkale ilçesinin Uðurlu ve Tutluca köyleri arasýnda bulunan Ehmed-i Hani Çeþmesi'nin yanýnda kurulan çözüm çadýrýnýn açýlýþýna BDP Ýlçe Baþkaný Senar Yeþilýrmak, HDP Ýlçe Baþkaný Derviþ Polat, belediye meclis üyeleri ile bazý sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileriyle çok sayýda kiþi katýldý.

Açýlýþta kýsa bir konuþma yapan BDP Baþkale Ýlçe Baþkaný Senar Yeþilýrmak, "6-7 aydýr baþlayan barýþ süreci ile beraber Kürdistan'ýn birçok noktasýnda barýþ çadýrlarýmýz kuruldu. Son çadýrýmýzý da bugün Baþkale'de kurduk. Umarýz kurduðumuz barýþ çadýrý bütün halklarýn birlik ve beraberliðine, barýþa vesile olur. Bütün halkýmýzý çadýrlarýmýza sahip çýkmaya davet ediyoruz" dedi. Belediye Meclis Üyesi Þengül Polat ise, çadýrlarýn sonuncusunun Baþkale'de kurulduðunu belirterek, "Bilindiði üzere çözüm sürecinden bu yana kurulan çadýrlarýn sonuncusunun açýlýþýný Baþkale'de yaptýk. Bütün halkýmýzý bu çadýrlara sahip çýkmaya, çözüm sürecini desteklemeye davet ediyoruz" dedi.


Ekonomi-Finans

28 AÐUSTOS 2013 ÇARÞAMBA

9

Savaþa raðmen Diyarbakýr'ýn ihracatý arttý Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Diyarbakýr Bölge Müdürü M. Salih Uras, Diyarbakýr ve Þanlýurfa'nýn içerisinde yer aldýðý TRC2 bölgesine ait haziran ayý ihracat ve ithalat rakamlarýný açýkladý. TÜÝK verilerine göre Suriye'deki iç savaþa raðmen Diyarbakýr ve Þanlýurfa'dan bu ülkeye ihracatýn arttýðý belirtildi.

T

ÜÝK verilerine göre Diyarbakýr ve Þanlýurfa'da haziran ayýnda, geçen yýlýn ayný ayýna göre ihracat yüzde 32.6, ithalat ise yüzde 58 oranýnda arttý. Suriye'de yaþanan iç savaþa raðmen Þanlýurfa'nýn Suriye'ye ihracatý yüzde 783, Diyarbakýr'ýn ise yüzde 74 oranýnda artýþ gösterdi. Verilere göre, TRC2 bölgesinde haziran ayýnda, geçen yýlýn ayný ayýna göre ihracat yüzde 32,6 oranýnda artarak 31 milyon 281 bin 914 dolara yükseldi. Haziran ayýnda Diyarbakýr'da yüzde 30,7 oranýnda artarak 21 milyon 554 bin 280 dolara, Þanlýurfa'da ise yüzde 27 oranýnda artarak 9 milyon 727 bin 634 dolara ulaþtý. Ýthalat verilerine bakýldýðýnda, bölgede geçen yýlýn haziran ayýna göre ithalat rakamlarý yüzde 58 oranýnda bir artýþla 50 bin 538 dolara yükseldi. Haziran ayýnda geçen yýlýn ayný ayýna göre Diyarbakýr'da yüzde 59 oranýnda artýþla ithalat 6 bin 831 dolara, Þanlýurfa'da ise yüzde 58 oranýnda bir artýþla 43 bin 707

dolara yükseldi. Ocak, Haziran dönemini kapsayan ilk 6 aylýk verilere bakýldýðýnda, geçen yýlýn ayný dönemlerine göre, bölgede ihracat yüzde 23.11 oranýnda artarken, ithalat ise yüzde 23 oranýnda geriledi. Diyarbakýr'da ilk 6 ayda, geçen yýla göre ihracat yüzde 12.93 artýþla 174 milyon 675 bin 603 dolara yükselirken, ithalat ise yüzde 47 oranýnda azalarak 57 bin 529 dolara geriledi. Þanlýurfa'da ise ihracat yüzde 40.49 oranýnda artýþla 73 milyon 610 bin 368 dolara yükselirken, ithalat ise yüzde 14 oranýnda azalarak 266 bin 346 dolara geriledi.

Diyarbakýr en fazla ihracatý ýrak'a yapýyor TÜÝK verilerine göre Diyarbakýr en fazla ihracatý Irak'a yapýyor. 2013 yýlýnýn ilk 6 ayýnda Irak'a 51 milyon 680 bin 729 dolar, Çin'e 30 milyon 615 bin 263 dolar, Libya'ya ise 3 milyon 546 bin 665 dolar ihracat gerçekleþti. Þanlýurfa'da ise

29 milyon 381 bin 429 dolar ile Irak, 13 milyon 256 bin 812 dolar ile Suriye, 6 milyon 373 bin 951 dolar ile Umman en fazla ihracat yapýlan ülkeler oldu. Diyarbakýr'ýn en fazla ithalat yaptýðý ülkeler ise 5.8 milyon dolar ile Çin, 5.1 milyon dolar ile Ýtalya ve 2.2 milyon dolar ile Rusya Federasyonu oldu. Þanlýurfa'da ise 35.4 milyon dolar ile Çin, 18.5 milyon dolar ile Almanya ve 14.9 milyon dolar ile ABD en fazla ithalat yaptýðý ülkeler oldu. Suriye'de yaþanan iç savaþa raðmen, Þanlýurfa ve Diyarbakýr, bu ülkeye ihracatýný arttýrdý. Þanlýurfa'da geçen yýl ocak, haziran döneminde Suriye'ye bir milyon 501 bin 505 dolar ihracat yapýldý. 2013 yýlýnýn ilk 6 ayýnda geçen yýla göre yüzde 783 oranýnda artýþla Suriye'ye ihracat 13 milyon 256 bin 812 dolara yükseldi. Diyarbakýr'da ise geçen yýlýn ilk aylýk dönemine oranla Suriye'ye ihracat yüzde 74 oranýnda artarak 358 bin 618 dolara yükseldi.

Çiftçiye destekten kesinti yapýlmamalý Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, destekten yüzde 4 kesinti yapýlmasý ve Ziraat Bankasý'nýn destek ödemelerinden vergi dýþýnda da ücret almasýnýn çiftçiye aðýr yük getirdiðini bildirerek, "Çiftçiye verilen desteklerden kesinti yapýlmamalý. Destek, gelir deðildir. Dekonttan bile para istendiðini öðreniyoruz. Bunun kabul edilebilir bir yaný yoktur" dedi.

Sektörel güven endeksleri azaldý

H

izmet ve perakende ticaret sektörlerinde artan güven, inþaat sektöründe azaldý. Bir önceki ayda 105,4 olan hizmet sektörü güven endeksi 107,2 deðerine, 108,4 olan perakende ticaret sektörü güven endeksi 109,5 deðerine yükselirken, 85,3 olan inþaat sektörü güven endeksi 83,4 deðerine düþtü.

Hizmet sektörü güven endeksi arttý Hizmet sektörü güven endeksindeki artýþ, son üç aylýk dönemdeki iþ durumu deðerlendirmesindeki %0,9'luk ve gelecek üç aylýk dönemde hizmetlere olan talep beklentisi deðerlendirmelerindeki %6,2'lik iyileþmeden kaynaklandý. Son üç aylýk dönemde hizmetlere olan talep alt endeksi ise bir önceki aya göre %2,7 oranýnda azaldý. Parekende ticaret güven endeksi yüzde %1,1 arttý Perakende ticaret sektörü güven endeksindeki artýþ, gelecek üç aylýk dönemde iþ hacmi-satýþlar beklentisi alt endeksindeki %6,2'lik artýþtan kaynaklandý. Son üç aylýk dönemde iþ hacmi-satýþlar ve mevcut mal stok seviyesi alt endeksleri ise bir önceki aya göre sýrasý ile %2,5 ve %1,5 azaldý.

Ýnþaat sektörü güven endeksi azaldý Ýnþaat sektörü güven endeksindeki azalýþ, alýnan kayýtlý sipariþlerin mevcut düzeyi ve gelecek üç aylýk dönemde toplam çalýþan sayýsý beklentisi deðerlendirmelerindeki kötüleþmeden kaynaklandý. Söz konusu alt endeksler sýrasý ile bir önceki aya göre %4,6 ve %0,6 azaldý.

K

onuyla ilgili açýklama yapan Bayraktar, yasa konusu olan destekten yüzde 4 vergi kesintisi yapýlmamasýna yönelik taleplerini, 13 Mayýs 2013 tarihinde TZOB'nun bina açýlýþýný yapýp, Yönetim Kurulu toplantýsýna katýlan Baþbakan Erdoðan'a ilettiklerini, konuyu müteakip defalar ilgili bakanlarla paylaþtýklarýný, Baþbakan Yardýmcýsý Ali Babacan'dan da bu konuda talepte bulunduklarýný belirtti. Þemsi Bayraktar, ülkelerin geliþmiþlik düzeyi hangi aþamada bulunursa bulunsun tarýmýn ülkelerin hemen hepsinde en fazla önem arz eden sektörlerden biri olduðunu belirtti. Ülkelerin tarým politikalarýnýn oluþturulmasýnda, kýrsalda yaþayanlarýn gelir seviyelerinin artýrýlarak hayat standartlarýnýn yükseltilmesi ana hedef olarak kabul edildiðini vurgulayan Bayraktar, bu hedefin gerçekleþtirilmesi için, tarýmsal üretimin ana materyali olan toprak ve su potansiyelinin üretime dönüþtürülmesi, üretim faaliyetlerinin düzenli, sürekli ve etkin olarak yürütülmesi, gerekli tarýmsal yatýrýmlarýn yapýlmasýna baðlý bulunduðuna dikkati çekti.

Sermaya birikimi yapýlamýyor Bu bakýmdan tarým sektöründe sermaye gereksiniminin büyük önemi

olduðunu bildiren Bayraktar, þunlarý kaydetti: "Ancak, birçok ürünü yýlda bir satýlan, buna karþýlýk bütün bir yýl masraf yapýlan tarým sektöründe sermaye birikimi yapýlamamakta, kullanýlabilir sermaye miktarý çoðu zaman yetersiz kalmaktadýr. Bu durumda öz sermayesi yetersiz olan iþletmelerin, üretim faaliyetlerini devam ettirebilmeleri, iþletmelerini büyütebilme ve yeni yatýrýmlar gerçekleþtirebilmeleri için dýþ kaynaklara ihtiyaçlarý bulunmaktadýr. Bundan

dolayý tarýmsal politikalarýn en önemli bölümünü oluþturan tarýmsal kredilerin, faiz oranlarýnýn düþük olmasý, zamanýnda ve yeterli miktarda kolaylýkla kullanýlmasýnýn sektörün geliþmesi açýsýndan büyük önemi vardýr." Üreticilerin kredi ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý bakýmýndan Ziraat Bankasý'nýn önemli bir rol üstlendiðini belirten Bayraktar, þöyle devam etti: "Son yýllarda özel bankalar tarafýndan da kredi kullandýrýlmasýna

karþýn Ziraat Bankasý hala en önde yer almaktadýr. Üreticilerimizin önemli bir kýsmý Ziraat Bankasý'ndan kredi kullanmaktadýr. Kredi kullanýmý ile ilgili iþ ve iþlemlerde zaman zaman sorunlar yaþanmakta karþýlýklý görüþmeler ile sorunlar halledilmeye çalýþýlmaktadýr. Ziraat Bankasý ile yaþanan en son sorunlardan biri de Ziraat Bankasý þubeleri tarafýndan çiftçilerimizin hesaplarýna yatan destekleme ödemelerinden vergi dýþýnda çeþitli adlar altýnda kesinti yapýlmasýdýr. Konuyla ilgili olarak Ziraat Bankasý Genel Müdürlüðü ile görüþülmüþ, Ziraat Bankasý Þubeleri tarafýndan vergi dýþýnda herhangi bir ücret alýnmadýðý, alýnan ücretlerin tespit edilmesi durumunda çiftçilerimizin hesaplarýna aktarýlacaðý ifade edilmiþtir. Ziraat Bankasý'nca yapýlan açýklamaya raðmen basýna yansýyan haberlere göre çiftçilerimizce istenen dekontlar için ücret talep edilmiþtir. Sorunun devam ettiði görülmektedir. Çiftçilerimizin maðduriyetinin giderilmesi, hak ettikleri desteklerin her ne ad altýnda olursa olsun kesintiye uðramamasý bakýmýndan gereðinin yapýlmasý önem arz etmektedir." Bayraktar, Ziraat Bankasý'nýn, bugüne kadar çiftçilerin kredi kullandýðý en önemli kuruluþ olduðunu ve olmaya devam edeceðini, konunun yetkililerce çözüleceðine inandýklarýný bildirdi.

Altýn zirveye koþuyor

Diyarbakýr Kuyumcular ve Sarraflar Odasý (DÝKO) Baþkaný Mustafa Akkul, altýnýn son 10 günde hýzlý bir yükseliþ yaptýðýný belirterek, altýn fiyatlarýndaki tehlikeli sinyalin devam ettiðini söyledi.

D

ÝKO Baþkaný Mustafa Akkul, geçen haftayý fed dalgasýyla bir düþük, bir yüksek geçiren altýn fiyatlarýnýn cuma günü kapanýþýnda yakaladýðý rekor yükseliþi koruduðunu kaydetti. Altýn onsunun yeni haftanýn ilk iþlem gününde bin 400 dolar sýnýrýna yakýn seyrettiðini belirten Akkul, altýndaki bu yükseliþin devam etmesini beklediklerini de dile getirdi. Altýnýn zirveye koþtuðunu ifade eden Akkul, "Geçen haftanýn piyasalarda ana gündem maddesi olan ABD Merkez Bankasý (Fed) tutanaklarýyla dev dalgalara kapýlan altýn fiyatlarý yükseliþte karar kýldý. Fed etkisiyle önce düþen ancak ardýndan hýzlýca toparlanýp yükseliþe geçen altýn fiyatlarý yeni haftada da yukarý yönlü seyrediyor. Cuma kapanýþta ABD'den gelen

konut verileriyle rekor yükselen altýnýn onsu 1.395 dolar seviyesine týrmanmýþtý. Düþük konut verilerinin desteðiyle hýzlý yükselen altýn, bugün de benzer seviyededir. Altýnýn onsu 1.396 dolarla, 1.400 dolar seviyesine çok yakýn iþlem görüyor. Uzmanlar son dönemde altýnla ilgili yükseliþ tahminlerini artýrmýþ durumda. Riskten kaçmak isteyen yatýrýmcýlarýn geliþen ülke para birimleri ve borsalarýndan çýkmasýnýn ardýndan altýn yeniden yükselmeye baþladý" dedi. DÝKO Baþkaný Mustafa Akkul, nisan ayý baþýndan bu yana sert düþüþün ardýndan altýnýn yeniden kritik bin 400 dolar sýnýrýna aþtýðýný söyledi. Akkul, bu durumda Suriye'yi de göz önünde bulundurarak, altýn fiyatlarýnda tehlikeli sinyalin devam edeceðini kaydetti.


10

28 AÐUSTOS 2013 ÇARÞAMBA

Ýç-Dýþ Haberler

Kimyasal silah kullanýldýðý inkar edilemez 40 yaralý Türkiye'ye getirildi

ABD Dýþiþleri Bakaný John Kerry, Suriye'de kimyasal silah kullanýldýðýnýn inkar edilemez olduðunu söyledi.

S

A

BD Dýþiþleri Bakaný Kerry, Suriye'de geçen hafta kimyasal silah kullanýlarak gerçekleþtirilen saldýrý sonrasý basýna açýklamalarda bulundu. Gerçekleþtirilen saldýrýyý "ahlaka aykýrý" olarak niteleyen Kerry, Suriye hükümetinin kendi insanlarýna karþý kimyasal silah kullanmasýný kýnadý. Kerry, "Suriye'de geçen hafta yaþananlar bütün dünyanýn vicdanýný sarsmalýdýr. Masum insanlarýn, kadýn ve çocuklarýn ayýrt edilmeden kimyasal silahlarla öldürülmesi bütün ahlak kurallarýna aykýrýdýr" ifadelerinde bulundu. Baþkent Þam yakýnlarýndaki saldýrýlarý gösteren görüntülerin "gerçek ve ikna edici" olduðunu söyleyen Kerry, saldýrýlarda kimyasal silah kullanýldýðýnýn inkar edilemez olduðunu dile getirdi. Kerry, ABD yönetiminin saldýrý hakkýnda daha fazla bilgiye sahip olduðunu ve bu bilgileri ileriki günlerde halkla paylaþacaðýný ifade etti. ABD Dýþiþleri Bakaný Kerry, BM araþtýrma ekiplerinin kimyasal silah kullanýldýðý iddia edilen bölgelere ulaþýmýnýn geciktirilmesinin Suriye

hükümetinin saklayacak bir þeyi olduðunu ortaya koyduðunu belirtti. Kerry, "Bölgeye saldýrmak, bombalamak ve sistematik bir þekilde kanýtlarý yok etmek saklayacak hiçbir þeyi olmayan bir hükümetin takýnacaðý bir tavýr deðildir. Rejimin, bölgeye eriþime izin verme kararý güvenilir olmak için çok gecikmiþtir" dedi.

Tehlikeli koþullara raðmen inceleme sürüyor B

M Genel Sekreteri Ban Ki-Moon, Suriye'de keskin niþancýlar tarafýndan ateþ açýlan BM ekibinin, tehlikeli koþullara raðmen incelemelerine devam ettiðini söyledi. Güney Kore'de temaslarýný sürdüren BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon, Suriye'de kimyasal silah kullanýlarak saldýrý yapýldýðý iddia edilen bölgeye giden BM ekibine keskin niþancýlar tarafýndan ateþ açýlmasý sonrasýnda açýklamalarda bulundu. Þam'daki incelemeleri denetleyen BM Silahsýzlanma Ýþleri Yüksek Temsilcisi Angela Kane ile konuþarak bilgi aldýðýný söyleyen Ban, BM ekibinin konvoyuna keskin niþancýlar tarafýndan ateþ açýldýðýný öðrendiðini ifade etti. Ban, ekibin bu gibi

tehlikeli koþullara raðmen Þam'a dönüp araçlarýný deðiþtirdikten sonra inceleme yapacaðý bölgeye giderek iki hastaneyi ziyaret ettiðini, burada görgü tanýklarý ve doktorlarla görüþtüðünü ayrýca incelemek üzere örnek topladýðýný bildirdi. Araþtýrmalarý yürüten Dr. Ake Sellström'ün tam raporu için bir süre daha beklemesi gerektiðini söyleyen BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon bu sýrada, araþtýrmacýlarýn güvenliðinin saðlanmasý için BM Silahsýzlanma Ýþleri Yüksek Temsilcisi Angela Kane'e Suriye hükümetine ve muhalif güçlerin yetkililerine bu tarz olaylarýn tekrar yaþanmamasý yönünde þikayette bulunmasý talimatýný verdiðini dile getirdi.

uriye'nin Halep iline baðlý Orm El Kubra kasabasýndaki saldýrýlarda yaralanan Suriyeliler, yakýnlarý tarafýndan kamyonet ve özel araçlarýyla Hatay'ýn Reyhanlý ilçesindeki Cilvegözü Sýnýr Kapýsý'na getirildi. Vücutlarý yanan, aralarýnda çocuklarýn da bulunduðu 40'ýn üzerinde kiþinin önce sýnýr kapýsýnda bulunan Adana Afet ve Acil Durum Müdürlüðü Kimyasal, Biyolojik, Radyasyon ve Nükleer keþif aracýndaki yetkililerce kontrolleri yapýldý. Cilvegözü Sýnýr Kapýsý'na getirilen yaralýlar ambulanslarla Hatay'daki çeþitli hastanelere sevk edildi. Yaralýlarýn yakýnlarý, Esad'a baðlý uçaklarýn bir okulu hedef aldýðýný ve fosfor bombasý kullandýðýný iddia etti. Cilvegözü Sýnýr Kapýsý'na akþam saatlerinde getirilen yaralýlarýn 10'u Reyhanlý Devlet Hastanesi'nde tedavi altýna alýndý. Tedavi altýna

alýnan yaralýlarýn vücutlarýnda aðýr yanýklar olduðu ve hayati tehlikelerinin devam ettiði bildirildi. Hatay ve çevre ilçelerdeki hastanelerin, daha fazla yaralýnýn gelme ihtimali üzerine alarma geçtiði öðrenildi.

Fosfor bombasý iddiasý S

uriye'de rejim tarafýndan geçen hafta gerçekleþtirildiði iddia edilen kimyasal saldýrý üzerindeki tartýþmalar sürerken, internette yayýnlanan bir görüntü ile ülkede kimyasal silah kullanýldýðý iddialarýna bir yenisi daha eklendi.

Bir hastanede amatör kamerayla çekilen görüntülerde fosfor bombasýna maruz kalanlara doktorlar tarafýndan uygulanan tedaviler görülüyor. Atýlan bombanýn etkisiyle neredeyse bütün vücutlarý zarar görmüþ yaralýlarýn durumlarý ise içler ürpertiyor.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


28 AÐUSTOS 2013 ÇARÞAMBA

11

Uluslararasý Hasankeyf Wushu Turnuvasý'nýn ardýndan T

Diyarbakýrlý 2 sporcu "Uluslararasý Hasankeyf Wushu Turnuvasý"nda madalya kazandý.

ürkiye Wushu Federasyonu, Batman Valiliði ve Gençlik Hizmetleri Spor Ýl Müdürlüðü'nün organizasyonunda düzenlenen ve Suriye, Irak, Ýran, Azerbeycan, Gürcistan ve Türkiye'den toplam 65 sporcunun katýldýðý "Uluslararasý Hasankeyf Wushu Turnuvasý"nda Milli Takýma Diyarbakýr'dan katýlan Muhammed Ramazan Þenol 52 kilogramda üçüncü olurken,

Muhammed Yakup Attý ise 2 dalda birincilik ve üçüncülük kazandý. Wushu Ýl Temsilcilcisi Hikmet Attý, turnuvada Diyarbakýrlý sporcularýnýn aldýðý baþarý nedeniyle mutlu olduðunu ifade ederek, "Temennimiz daha büyük organizasyonlarda Milli Takýmda mücadele eden sporcularýmýzýn Diyarbakýr ilini en güzel þekilde temsil etmeleridir. Turnuvada görev yapan antrenörlerimiz Cengiz Tursun, Nimet Kalkan ve bizlere desteklerini esirgemeyen Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Abdullatif Umut'a teþekkür ediyorum" diye konuþtu.

Diyarbakýr DSÝ lige hazýr Diyarbakýr DSÝspor Basketbol takýmý, yeni sezon hazýrlýklarýný sürdürüyor.

D

SÝspor Basketbol takýmý hazýrlýk maçlarý kapsamýnda ilk karþýlaþmasýný Baðlar Belediye Spor ile yaptý. Karþýlaþmayý DSÝ Spor 48-40 kazandý. Antrenör Hasan Çelebi, 17 Haziran'da yeni sezonu açtýklarýný belirterek, bu tarihten itibaren oldukça verimli antrenmanlar yaptýklarýný söyledi. Çok iyi bir altyapý kadrosuna sahip olduklarýný ifade eden Çelebi, "Zamanla çok büyük baþarýlara imza atacaðýmýzdan hiç þüphemiz yok. Geçen sezon elde ettiðimiz baþarýlara bu sezon yenilerini eklemek en büyük hedefimiz. Bu hedef doðrultusunda emin adýmlarla ilerliyoruz. Bize bu imkanlarý saðlayan kulüp yöneticilerine sonsuz teþekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Cristian sahaya dönüyor Sakatlýklarý düzelmeyen Emre Belözoðlu, Mehmet Topal ve Yobo, Ýstanbul'da býrakýldý. Teknik heyet, Selçuk'un yerine orta sahada Cristian'ý görevlendirecek.

F

enerbahçe, Arsenal ile yapacaðý rövanþ maçý için dün öðle saatlerinde özel uçakla Ýngiltere'ye gitti. Sarý-lacivertli takýmda sakatlýklarý süren Emre Belözoðlu, Mehmet Topal ve Joseph Yobo, Londra'ya götürülmedi. Arka adalesinde kýsmý yýrtýk belirlenen Emre ve dizindeki aðrýlarý

süren Mehmet Topal'ýn maça yetiþememesi orta sahada ciddi bir sýkýntý yaþanmasýna sebep oldu. Teknik Direktör Ersun Yanal'ýn bu futbolcularýn yokluðunda orta sahada Meireles, Alper ve Cristian'a görev vereceði öðrenildi. Son 2 maçta kadroya almadýðý Cristian'ý 11'de sahaya sürecek olan Yanal, Selçuk Þahin'i bu kez yedek soyunduracak. Eskiþehirspor maçýnda 4-4-2 sistemine dönüþ yapan Ersun Yanal'ýn, takýmý yine çift forvetle sahaya sürmesi bekleniyor. Tecrübeli hocanýn, Emenike'yi yedeðe çekerek ileri ikilide Moussa Sow-Pierre Webo ikilisine þans tanýmasý bekleniyor. Mert'in Eskiþehir maçýndaki baþarýlý performansýna raðmen tecrübesi nedeniyle kaleyi Volkan Demirel'e teslim edecek olan Yanal, savunmayý Gökhan, Alves, Egemen ve Kadlec'ten oluþturacak.

DÝYARBAKIR ÝLÝ YENÝÞEHÝR ANADOLU SAÐLIK MESLEK LÝSESÝ PANSÝYON BÝNASININ ONARIMININ YAPILMASI DÝYARBAKIR ÝL ÖZEL ÝDARESÝ ÝMAR VE KENTSEL ÝYÝLEÞTÝRME DAÝRE BAÞKANLIÐI PLAN PROJE YATIRIM VE ÝNÞAAT MÜDÜRLÜÐÜ Diyarbakýr Ýli Yeniþehir Anadolu Saðlýk Meslek Lisesi Pansiyon Binasýnýn Onarýmýnýn Yapýlmasý yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2013/117383 1-Ýdarenin a) Adresi : Elazýð Cad. 2. Sanayi Sitesi Karþýsý 21100 SEYRANTEPE YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR b) Telefon ve faks numarasý : 4122624700 - 4122621002 c) Elektronik Posta Adresi : ismail.akcan@icisleri.gov.tr ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Diyarbakýr Ýli Yeniþehir Ýlçesi c) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 45 (Kýrkbeþ) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer

: Diyarbakýr Ýl Özel Ýdaresi Ýmar Ve Kentsel Ýyileþtirme Daire Baþkanlýðý Plan Proje Yatýrým Ve Ýnþaat Müdürlüðü b) Tarihi ve saati : 13.09.2013 - 10:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi. 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sânatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri. 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek

üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: Yapým Ýþlerinde benzer iþ gruplarý tebliðinde belirtilen (B) Üst yapý (Bina) iþlerinden 3. grup iþler veya bu iþlere ait onarýmlar benzer iþ kabul edilecektir. 4.4.2. Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Ýnþaat Mühendisliði veya mimarlýk 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Diyarbakýr Ýl Özel Ýdaresi Ýmar Ve Kentsel Ýyileþtirme Daire Baþkanlýðý Plan Proje Yatýrým Ve Ýnþaat Müdürlüðü adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Diyarbakýr Ýl Özel Ýdaresi Ýmar Ve Kentsel Ýyileþtirme Daire Baþkanlýðý Plan Proje Yatýrým Ve Ýnþaat Müdürlüðü adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1 Basýn-1 1713

(www.bik.gov.tr) Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr’de


12

CMYK

28 AÐUSTOS 2013 ÇARÞAMBA

Gökmen: “1 puan küçümsenmemeli” PTT 1. Lig ekiplerinden Þanlýurfaspor'un basýn sözcüsü Gökhan Gökmen, "Deplasmanda aldýðýmýz bir puan kesinlikle küçümsenmemelidir çünkü her zaman deplasmanda alýnan puanlar çok önemlidir" dedi.

G

ökmen, gazetecilere yaptýðý açýklamada, ligin kapanýþ maçýnda karþýlaþtýklarý Manisaspor maçýndan golsüz berabere ayrýldýklarýný hatýrlatarak, puan ya da puanlar alma hedefiyle çýktýklarý karþýlaþmadan bir puana razý olduklarýný söyledi. Manisa maçýna galibiyet parolasýyla hazýrlandýklarýný belirten Gökmen, þunlarý kaydetti: "Bu maçtan puan veya puanlarla ayrýlmayý hedefliyorduk. En büyük isteðimiz de Manisa maçýný kazanarak 3 puanla tanýþmaktý. Takýmýmýz, bu maça da galibiyet parolasýyla hazýrlanmýþtý. Manisa'ya karþý üstün oyna-

mamýza raðmen skoru deðiþtiremedik. Özellikle maçýn ikinci yarýsýnda bulduðumuz 4-5 net gol pozisyonlarýndan sonuç alamayýnca sahadan bir puanla ayrýlmak zorunda kaldýk. Çok sýcak ve nemli havaya raðmen her iki takým oyuncularý da iyi oynadý. Deplasmanda aldýðýmýz bir puan kesinlikle küçümsenmemelidir çünkü her zaman deplasmanda alýnan puanlar çok önemlidir. Ama bundan sonra oynayacaðýmýz maçlarda puan kayýplarý yaþamak istemiyoruz." Gökmen, Manisa yöneticilerine de misafirperverliklerinden dolayý teþekkür etti.

Þanlýurfaspor ve Gaziantepspor'dan Çetin hamle E

skiþehirspor yüksek yýllýk ücreti sebebiyle indirime gitmeyen ve gönderilmek istenen Servet Çetin'i kiralýk olarak Süper Lig ve 1.Lig'den kulüplerin istediði öðrenildi. Kiralýk olarak Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor'un ve PTT 1.Lig'in transfer þampiyonu Þanlýurfaspor'un kiralamak istediði iddia edilen oyuncunun, bu sezon oynanan 2 maçta da kýrmýzý siyahlýlarda forma þansý bulamamasý bu transferin gerçekleþme iddiasýný

güçlendirdiþ. Ayrýca Þanlýurfaspor'un bu transfer için sponsor desteði bularak oyuncuyu kadrosuna katmak istediði gelen bilgiler arasýnda. Servet Çetin'in ise takýmdan ayrýlmak istemediði ve kariyerini Süper Lig'de noktalamak istediði öðrenildi. Kartalspor altyapýsýnda yetiþen 1981 doðumlu tecrübeli savunma oyuncusu Servet Çetin, 1999-2000 sezonundan bu yana çýktýðý 463 karþýlaþmada toplam 30 kez topu filelerle buluþturdu .

Dama turnuvasýnda 3'ncü oldu Bursa'da düzenlenen 14. uluslararasý Türk Damasý Þampiyonasý Turnuvasý'nda Batmanlý dama oyuncusu Avni Karanfil, 3'üncülük kupasý aldý.

T

ürkiye ve Arap ülkelerinden toplam 120 dama sporcusunun katýldýðý turnuvalar 5 gün sürdü. Batman'dan turnuvaya katýlan damacý Avni Karanfil rakiplerini tek tek yenerek 3.'lük kupasýný almayý hak kazandý. Yaklaþýk bir yýl önce Batman'da kurulan Damaseverler Derneði kupalarýna yenisini ekledi. Bursa'da düzenlenen 14. Uluslararasý Türk damasý þampiyonasý turnuvasýna Batman Damaseverler Derneði'nden 5 kiþilik bir ekip katýldý. Turnuvaya katýlan 5 kiþiden Avni Karanfil 3.'lük kupasýný kazandý. Avni Karanfil,

Bursa Kemal Paþa ilçesinden düzenlenen 14. uluslararasý Türk damasý þampiyonasý turnuvasýna katýldýklarýný amaçlarýnýn birincilikle dönmek olduðunu söyledi. Karanfil, "Batman'a birincilik kupasýna getirmekti. Ancak zorlu rakipler karþýsýnda üçüncü olabildik. Bir daha ki yarýþmalarda Türkiye ve Batman'a birincilik kupasýný getirmek için çok çalýþacaðýz" dedi. Batman Damaseverler Derneði Baþkaný Ýsmet Koç ise, yaklaþýk bir yýldýr Damaseverler Derneði'ni kuruduklarýný Batman ve çevre illerde düzenlenen bir çok dama turnuvasýna katýldýklarýný ifade ederek, "Bir çok kupa aldýk. En son Bursa'da düzenlenen 14. uluslararasý Türk damasý þampiyonasý turnuvasýnda derneðimiz adýna katýlan Avni Karanfil'in aldýðý 3.'lük kupasý bizi sevindirdi. Umarýz ki bir daha ki yarýþmalarda birinciliði elde edeceðiz" diye konuþtu.

Elazýðspor, Kayserispor maçý hazýrlýklarýna baþladý Spor Toto Süper Lig'in 3. haftasýnda deplasmanda Kayserispor ile karþýlaþacak olan Elazýðspor'da hazýrlýklar baþladý.

E

lazýðspor Teknik Direktör Solliednezaretinde yapýlan çalýþmaya tüm futbolcular katýldý. Takýmýnýn lig ilerledikçe daha iyi oyun sergilediðini, bunu her hafta üzerine koyarak bir sonraki maça taþýyacaklarýný belirten teknik direktör Sollied, "Bu hafta sonunda deplasmanda Kayserispor ile karþýlaþacaðýz. Rakibimiz bu ligde önemli hedefler belirleyen ve iyi mücadele eden bir takým. Biz de bu ligde iyi mücadele verip bunun

karþýlýðýný almak isteyen bir takýmýz. Zorlu bir mücadele bizi bekliyor" dedi. Elazýðspor'un ligde arzuladýðý sonuçlarý almaya baþlayacaðýný belirten Sollied, "Kadromuzdaki eksiklikleri bir bir giderdik. Kadroya yeni katýlan arkadaþlar da takýma ve arkadaþlarýna uyum saðlamaya baþladýlar. Ligde ilk iki haftada istediðimiz neticeleri aldýðýmýzý söylemek doðru olmaz. Ancak bu takýmýn iyi bir takým olacaðýnýn sinyallerini verdiðimize inanýyorum. Karabükspor maçýný üç puanla tamamlamak istiyorduk. Olmadý. Ýki kez maðlup duruma düþmemize karþýn bu maçtan bir puanla ayrýlmasýný bildik. Hafta sonunda Kayseri'de oynayacaðýmýz karþýlaþmadan üç puanla ayrýlmak istiyoruz. Bunun için hazýrlýklarýmýzý sürdüreceðiz" diye konuþtu.

28 08 2013 gazete sayfaları  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you