Page 1

Fiskaya Þelalesi'nden su akmaya baþladý B

ir yýllýk çalýþmalar sonunda Diyarbakýrlýlarýn hafýzasýnda geçmiþteki görkemine yeniden kavuþmasý beklenen Fiskaya Þelalesi'nde dün su akmaya baþladý. Dicle Vadisi Projesi'nin 1. Etabý olan Fiskaya Þelalesi'nin temeli geçen sene haziran ayýnda atýlmýþtý. 5’te

Rojave Hereme'de bir ilk

Kürtçe bilen polisler TRT 6'da K

erem Acay'ýn yönetmenliðini yaptýðý Gazeteci Þeyhmus Çakan ile Aziz Ýstegün'ün sunduðu TRT Diyarbakýr stüdyolarýnda ekrana gelen Rojave Hereme'de yine bir ilk yaþanacak. Toplum Destekli Polisler ilk kez canlý yayýnda Kürtçe yaptýklarý çalýþmalarý anlatacak. 7’de

Saldýrýlar bizi yýldýramaz CUMARTESÝ 28 NÝSAN 2012

www.guneydoguolay.com

Fiyatý : 30 KR

AK Parti Diyarbakýr Milletvekili Mehmet Süleyman Hamzaoðullarý, parti teþkilatlarýna saldýranlarýn bölgenin kalkýnmasýný istemediðini belirterek, "Bölge geliþirse, kalkýnýrsa bunlar istismar alaný bulamaz. Korktuklarý nokta budur. Ama bunlar bizi asla yýldýramaz" dedi.

A

K Parti Diyarbakýr Milletvekili Mehmet Süleyman Hamzaoðullarý, beraberinde AK Parti Ýl Yönetim Kurulu Üyesi Abdülmuttalip Akýncý ile son 7 ayda altýncý kez saldýrýya uðrayan AK Parti Kayapýnar Ýlçe Teþkilatý'ný ziyaret etti. Ýlçe Baþkaný Mehmet Ali Kýrsaçlý ve partililerle görüþen Hamzaoðullarý, geçmiþ olsun dileðinde bulundu.

Baydemir muhtarlarla bir araya geldi

Okul önünde uyuþturucu Boþ lojmanda fuhuþ

D

iyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir, Yeniþehir ilçesindeki merkez mahalle muhtarlarý ile bir araya geldi. Mahallelerindeki sýkýntýlarý dile getiren muhtarlar, sorunlarýna çözüm bulunmasýný istedi. 5’te

Geri adým atmayacaðýz

S

aldýrýlardaki amacýn AK Parti'yi bölgede pasifize etmek ve hizmet edemez hale getirmek olduðunu belirten Hamzaoðullarý, belirledikleri hedefler ve gittikleri yoldan asla geri adým atmayacaklarýný söyledi. Ýnsan haklarýný savunduklarýný iddia eden sivil toplum örgütlerinin AK Parti ve kamuya hizmet eden kuruluþlara yapýlan saldýrýlarý kýnayacak cesaretleri olmadýðýný anlatan Hamzaoðullarý, bu kuruluþlarýn maskelerinin de düþtüðünü ifade etti. 4’te

Diyarbakýr'da Kukla ve Mask Atölyesi D

iyarbakýr Büyükþehir Belediyesi tarafýndan düzenlenen 1. Amed Tiyatro Festivali öncesinde düzenlenen Kukla ve Mask Atölyesi'ne 60 öðrenci katýlýyor. 4’te

Özal'ýn ölümü araþtýrýlsýn C

HP, eski cumhurbaþkanlarýndan Turgut Özal'a yapýlan suikast giriþimi ve Özal'ýn ölümüyle ilgili iddialarýn araþtýrýlmasý için TBMM Baþkanlýðý'na araþtýrma önergesi verdi. 9’da

HÜ'den iki dilli takdirname H akkari Üniversitesi ile Paris Inalco Akademisi arasýndaki Kürdoloji akademik iþbirliði çerçevesinde verilen hýzlandýrýlmýþ Kürt Dili ve Edebiyatý Kursu tamamlandý. Kurs bitiminde kursiyerlere Kürtçe ve Türkçe olarak hazýrlanmýþ takdirnameler verildi. 8’de

Açlýk sýnýrý 939 lira Sayfa

9’da

Sur'da dilenciler toplandý D D

Aþýrý hýz ve dikkatsizlik

iyarbakýr'ýn Sur Ýlçe Belediyesi, ilçe sýnýrlarý içinde vatandaþlarýn dini duygularýný sömüren dilencilere karþý çalýþma yaptý. Zabýta ekipleri, cami ve caddelerde dilencilik yapanlarý topladý. Sur Belediyesi Zabýta ekipleri, özellikle Melik Ahmet ve Gazi Caddesi'nde dilenen ve Hz. Süleyman Camii civarýnda hem dilenen hem de görevli kartý olmadan Yasin ve mevlit okuyanlara yönelik denetim yaptý. 3’te

iyarbakýr'da özel bir otomobil sürücüsü aþýrý hýz yapýnca düz yolda takla attý. Kimliði açýklanmayan sürücü çevreden yetiþen vatandaþlar ve özel harekat polisleri tarafýndan araçtan çýkarýldý. Kaza dün saat 15.30 sýralarýnda meydana geldi. 3’te

Özel Haber

Foto : Ferhat Çimen


2

SAÐLIK

28 NÝSAN 2012 CUMARTESÝ

Avrupa'nýn en þiþmanlarý Türkiye'de Dünyanýn en saðlýksýz ekmeðinin ülkemizde üretildiðini belirten Karatay diyetinin sahibi Prof. Dr. Canan Karatay, Avrupa ülkelerinde en þiþman insanlarýn Türkiye'de yaþadýðýný söyledi.

T

BMM Dilekçe Komisyonu bünyesinde oluturulan Ekmek Ýsrafýný Önleme Alt Komisyonu, dün kardiyoloji uzmaný Prof. Dr. Canan Karatay, hububat uzmaný Prof. Dr. Hikmet Kayacýoðlu ile TBMM Destek Hizmetleri Baþkanlýðý Müdür Yardýmcýsý Aðbal'ý dinledi. Dünyanýn en saðlýksýz ekmeðinin Türkiye'de üretildiðini anlatan Karatay, Avrupa ülkelerinde en þiþman insanlarýn Türkiye'de yaþadýðýný kaydetti. 2011'de dünyada 220 milyar dolarlýk ekmek tüketildiðini, Türkiye'de bunun 12 milyar dolar olduðunu belirten Karatay, 2010'da Ýstanbul'da bulunan 4 bin 500 fýrýndan bin 500'ünün ruhsatsýz olduðunu dile getirdi. Türkiye'de "ekmek olmazsa aç kalýrýz" anlayýþýnýn akýllara yer ettiðini vurgulayan Karatay, "Bir örnek vereyim. Çin'de kardiyologlar kongresi vardý. Türkiye'de kardiyologlar 'orada aç kalýrýz' endiþesiyle valizlerde ekmek götürdü" dedi. "Türkiye'ye GDO'lu buðday girmiyor" diyen Prof. Dr. Kayacýoðlu ise ekmeðe beslenme anlamýnda haksýzlýk yapýldýðýný, günahýn ekmekte deðil üzerine sürülen yiyeceklerde olduðunu söyledi. Aðbal da Meclis'te ekmek israfýnýn olmadýðýný iddia etti.

A

Halsizlikle bu hastalýklarý karýþtýrmayýn!

Mevsim geçiþlerinde artan halsizlik ve yorgunluk þikayetleri, ayrým doðru yapýlmazsa ciddi saðlýk sorunlarýný iþaret ediyor olabilir.

desteklenmesi, uyku düzeninin saðlanmasý ve gerekirse kendisiyle ailesinin psikolojik destek almasý önerilir. Uzun süreli iyileþme saðlayacak bir ilaç henüz geliþtirilmedi. Hafif aerobik egzersizlerin hastanýn aðrýlarýný azalttýðý ve günlük aktivitelerini artýrdýðý bilinir. Egzersiz tedavisi en fazla 30 dakika, hastanýn yorgunlukla diðer semptomlarýna göre artýrýlarak uygulanabilir. Hastalýk, erken evrede kendiliðinden iyileþebilir. Hastalarýn üçte biri, altý yýl içinde hastalýktan kurtulur.

Hastalýðý neler tetikliyor?

S

amsun Medicana Hastanesi'nden romatoloji uzmaný Dr. Orhan Eren, kronik yorgunluk sendromu hakkýnda bilgi verdi: "Dinlenmeyle geçen yorgunluk, klinik durumdaysa sürekli hale gelir. Bu þikayete; baþ, boðaz aðrýsý, kas-eklem aðrýsý, uyku, konsantrasyon bozukluðu da eklenir. Kronik yorgunluk sendromunda (KYS),yorgunluk altý aydan uzun süre devam eder ve altýnda herhangi bir hastalýk yoktur. Þeker, enfeksiyon ve romatizmal hastalýklarla ortaya çýkan yorgunluðu ayýrt etmek için hastanýn detaylý bir muayeneden geçmesi gerekir. Kronik yorgunluk sendromu kas, eklem ve baþ aðrýsý, uyku bozukluðunu da içermesi nedeniyle fibromiyalji denen yumuþak doku romatizmasýyla da karýþýr. Fibromiyalji hastalýðýnda asýl þikayet yaygýn aðrý olup, kýsa süreli

Egzersiz yaparken suyun gücünden yararlanýn

sabah tutukluðu vardýr, yorgunluk ana yakýnma deðildir. KYS'li hastalarýn yaklaþýk yarýsýnda fibromiyalji de görülür. KYS'nin tanýsýnda kullanýlan özgün bir laboratuvar tahlili yok. Laboratuvar testleri, diðer hastalýklarý dýþlamak için yapýlýr."

Bunlarý halsizlikle karýþtýrmayýn! - Multiple skleroz, - Nöromüsküler hastalýklar, - Kardiyak ve solunum yetmezliði, - Þiddetli enfeksiyonlar, - Ýltihaplý romatizmal rahatsýzlýklar, - Anksiyete ve depresyon. Tedavisi, þikayetlerin neden olduðu asýl hastalýðýn bulunup iyileþtirilmesine dönük uygulamalar halinde, zaman zaman moleküler seviyede biyolojik ajanlarýn kullanýldýðý modern tekniklerle yapýlýr. Hastanýn fiziksel kapasitesinin

- Gýda intoleransý, - Baþta virüsler olmak üzere özgün olmayan enfeksiyonlar, - Baðýþýklýk sistemine ait faktörler, - Nöro-endokrin sistemle ilgili olarak beyin-kortizon aksýnda bozukluk, - Otonomik fonksiyon bozukluðu, - Serotonin ve dopamin reseptör bozukluðu, - Nöromusküler sistemde kas gücü normal olmasýna karþýn, kas proteinlerindeki metobolik bozukluklar, - Beyin yapýsý ve fonksiyonunda anormallikler, - Dikkat ve konsantrasyon bozukluðu, - Görsel ve iþitsel hafýzada sorunlar. KYS hastalarýnda beceri isteyen iþlerde yavaþlama, planlama, organizasyon ve sorun çözme gibi yeteneklerde gerileme görülür. Bunlarýn yanýnda dikkat kusuru, konsantrasyon düþlüklüðü, karar vermede zorluk gibi bulgular meydana gelir. Birçok ülkede iþ gücü kaybý yaratabilen hastalýklar kategorisinde yer alýr.

qua terapi, yani su içi egzersizleri fizik tedavide önemli rol oynuyor. Uzmanlara göre, suda yapýlan egzersiz, karada yapýlandan daha avantajlý. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmaný Dr. Elçin Aykutoðlu, su içi egzersizlerin günümüzde fizik tedavinin önemli bir parçasý haline geldiðini söyledi. "Su, derinliðine göre artan oranda hastanýn aðýrlýðýný azaltýyor. Suyun kaldýrma kuvveti ekleme yük binmesini önlüyor ve eklemi zorlamadan aktif egzersiz yapmayý kolaylaþtýrýyor" diyen Aykutoðlu, su içi basýncýn, ödemi azalttýðýný ve toplardamarlardan kanýn kalbe dönüþüne yardýmcý olduðunu vurguladý. Suyun rehabilitasyon programý sýrasýndaki yaralanma riskini azalttýðýný, kaslarý gevþettiðini ve hastayý rahatlattýðýný belirten Dr. Elçin Aykutoðlu, "Su içi egzersizlerinde hastalara farklý pozisyonlarda egzersiz yaptýrýlabiliyor. Ayrýca su içi egzersizler, kardiyak kapasiteyi ve denge ve koordinasyonu artýrýr. Tüm bu avantajlarý nedeniyle birçok durumda tercih edilen bir egzersiz þeklidir" dedi. Aykutoðlu'nun verdiði bilgiye göre su içi egzersizler özellikle bel aðrýlarý, ankilozan spondilit, fibromiyalji, spor yaralanmalarý, kalça-diz protez ameliyatý sonrasý, kalça ve diz eklem kireçlenmesi, omuzda hareket kýsýtlýlýðý, eklem ve yumuþak doku zorlanmalarý ile felç geçiren hastalara tavsiye ediliyor. Su korkusu bulunanlar, kontrol altýna alýnmamýþ kalp ve solunum yetmezliði, böbrek yetmezliði, kontrol altýna alýnamayan epilepsi, enfeksiyon, yüksek ateþ, mesane ve baðýrsak fonksiyon bozukluðu ile açýk yarasý bulunan hastalara ise önerilmiyor.

SU ÝÇÝ EGZERSÝZLERÝ ÝLE RAHATLAYIN! Su içinde; germe, kuvvetlendirme, denge ve yürüme egzersizleri ve dayanýklýlýk egzersizleri yapýlabiliyor. Egzersizler sýrasýnda suyun sýcaklýðýnýn 26-33 derece olmasý gerekiyor. Su içinde ayakta kalmayý ve yürümeyi kolaylaþtýrýcý ve egzersiz yapmaya yardýmcý simit- boyunluk- kemeryüzme barlarý- özel eldivenler ve

hidro ton botlar gibi yardýmcý ekipman kullanýlabiliyor.

SU ÝÇÝ EGZERSÝZLERÝ NELER? Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmaný Dr. Elçin Aykutoðlu, su içi egzersizlerini þöyle anlattý: 1. Su içinde yürüme: Önearkaya-yanlara yürüyüþ yapýlýr. Bacaklarý karýna çekerek yüksek adýmla yürüyüþ yapýlýr. Kollar ve bacaklar çapraz yapýlarak ve öne arkaya açýlarak yürüyüþ yapýlýr. Su içinde dik durabilmek için özel bel kemeri kullanýlýr, hafif geriye eðilerek baþ dik, çene yukarýda, omuzlar kalçalarýn tam üstünde, karýn sýký (ancak nefes tutulmaz) ve kalçalar sýký tutulur. 2. Su içinde bisiklet çevirme: Havuzun köþesine yaslanýlýr ve yarý yatay pozisyonda su içinde bisiklet çevrilir. 3. Su içinde oturma: Sandalyede oturuyormuþ gibi oturulur ve diz bükülüp topuk kalçaya doðru çekilir. 4. Eklemler için: Kollarý çalýþtýrmak için su omuz seviyesinde, bacaklarý çalýþtýrmak içinse gövde seviyesinde olmalý. Omuz için: Omuzlar su içinde sýrayla öne- arkaya- yana kaldýrýlýr, içe ve dýþa döndürülür. Dirsek için: Dirsekler su için açýlýp kapatýlýr, itilip çekilir. Kalça için: Elle havuz kenarýndan destek alýnarak su içinde ayakta durulur. Kalçalar sýrayla önearkaya-yana kaldýrýlýr, içe ve dýþa döndürülür. Havuzun köþesine yaslanýlýp su içinde bisiklet çevrilir. Diz için: Elle havuz kenarýndan destek alýnarak su içinde ayakta durulur. Su içinde mini çömelme yapýlýr. Sonra diz bükülür ve topuk kalça arkasýna yaklaþtýrýlýr. Ayak bileði için: Elle havuz kenarýndan destek alýnarak su içinde ayakta durulur. Sýrayla topuk üstünde ve parmak ucunda durulur ve ayak bilekleri döndürülür. 5. Karýn ve gövde için: Sýrt arkasýndaki kaslarý güçlendirmek için yüzüstü yüzülür. Su içinde ayakta durulurken karýn kaslarý kasýlý tutulur ve býrakýlýr. Bu sýrada nefes tutulmaz. Ayný egzersiz kol ve bacak hareketleriyle birleþtirilir.

Polen alerjisi baþarýsýzlýk getiriyor! Ü

lkemizde sýnavlarýn ve sýnav hazýrlýklarýnýn yoðunlukta olduðu ilkbahar aylarý, alerjik nezlesi olan öðrenciler için kabusa dönüþüyor. Prof. Dr. Yonca Tabak N. çayýr, çimen ve polenlere karþý geliþen alerjiyle ortaya çýkan "mevsimsel alerjik nezle"ye dikkat çekiyor. Alerjik nezlesi olan bireylerde ve özellikle öðrencilerde ortaya çýkan hapþýrýk, burun kaþýntýsý, gözlerde ve burunda akýntý, göz kýzarmasý gibi þikayetler, konsantre olmayý zorlaþtýrarak öðrencilerin sýnav baþarýsýný büyük ölçüde etkiliyor.

Prof.Dr.Yonca Tabak N. "mevsimsel alerjik nezle" ya da "saman nezlesi" olarak bilinen ve özellikle ilkbahar aylarýnda bitkilerin polenlerine karþý geliþen alerjinin, Mart, Nisan ve Mayýs aylarýnda bir çok þikayete neden olduðunu belirtiyor ve korunmak için birkaç pratik öneride bulunuyor.

Polen Alerjisinden Korunmak Ýçin Ne Yapýlmalýdýr? o Eve polen giriþini azaltmak için, bahar aylarýnda kapý ve pencereler mümkün olduðunca kapalý tutulmalýdýr. o Evi cam açarak hava-

landýrmak yerine, polen filtreli klima ya da hava temizleyicisi tercih edilmelidir. o Çim biçme gibi aktivitelerden kaçýnýlmalý yapýlacaksa mutlaka bir maske kullanýlmalýdýr. o Sabah saatlerinde ev dýþý aktivitelerden kaçýnýlmalýdýr. o Dýþarýdan eve gelindiðinde el, yüz yýkanmalý kýyafetler deðiþtirilmelidir.

Mevsimsel alerjik nezle nasýl tedavi edilir? Prof.Dr.Yonca Tabak N. mevsimsel alerjik nezlenin "ilaçla tedavi" ve "dil altý aþý tedavisi"olmak üzere iki çeþit

tedavisi olduðunu vurguluyor. Ýlaçla tedavinin hem çocuk hemde yetiþkin hastalarda alerjik þikayetleri azalttýðýný, ancak bu ilaçlarýn gün içerisinde uyku haline neden olabildiði için özellikle sýnavlara hazýrlanan çocuklara tavsiye edilmediðine dikkat çekiyor. Prof. Dr. Yonca Tabak N. alerjik nezle tedavisinde en etkili ilaçlarýn ise kortizonlu burun spreyleri olduðunu söylüyor, uygun dozda kullanýldýðýnda yan etkisi olmadýðýný da sözlerine ekliyor. Ancak tedavide kullanýlan bu ilaçlarýn kesin bir çözüm sunmadýðýnýn da altýný çiziyor.


Habur'da kaçak sigara ele geçirildi Þ

28 NÝSAN 2012 CUMARTESÝ

'Esin öðretmen uçurumdan itildi' S

iirt'te, þiddet gördüðü eþine açtýðý boþanma davasý sürerken uçurumda cesedi bulunan ve kazayla düþüp öldüðü iddia edilen öðretmen Esin Güneþ davasýnda, olay yerinde yapýlan keþif raporu tamamlandý. 24 Aðustos 2010'da uçurumda cesedi bulunan 25 yaþýndaki öðretmen Esin Güneþ'in ölümüyle ilgili eþi Güven Güneþ "Kameriyede otururken ayaða kalkmak istedi. Bu sýrada ayaðý takýldý ve düþtü" demiþti. Ýfadeye inanmayan genç öðretmenin ailesinin baþvurusu üzerine savcýlýk, dosyayý yeniden açarak soruþturma baþlatmýþ, soruþturma sonunda savcýlýk, Esin Güneþ'in eþi ile taksici arkadaþý hakkýnda, 'kasten adam öldürmek' suçlamasýyla dava açmýþtý. Siirt Aðýr Ceza Mahkemesi'nde Güven Güneþ ile Beþir Üzüm'ün tutuksuz yargýlandýðý davada Esin Güneþ'in ölmeden dakikalar önce çekilen fotoðraflarý ortaya çýkmýþ, fotoðraflar üzerinde mahkeme olay yerinde keþif yapýlmasýna karar verilince, 6 Nisan günü keþif yapýlmýþtý. Koca ve taksici de orada Esin Güneþ'in düþerek öldüðü iddia edilen Aydýnlar ilçesindeki 'Kale' olarak adlandýrýlan bölgede 3 hâkim ve 1 savcýnýn da hazýr bulunduðu keþifte, tutuksuz yargýlanan sanýklar Güven Güneþ ve taksici Beþir Üzüm, yaþananlarý ayrýntýlý olarak anlattý. Yaklaþýk 100 sayfa olan ve çizim, fotoðraf ve grafiklerin bulunduðu bilirkiþi raporlarýnda Esin Güneþ'in, kendiliðinden deðil; itme sonucu düþmüþ olabileceði kanaatine varýldý. Bilirkiþi raporlarýnýn ulaþtýðý Siirt Aðýr Ceza Mahkemesi, önceki gün yapýlan duruþmada sanýklarýn tutuklanma taleplerini reddederek, dosyanýn Adli Týp Kurumu Fizik Ýhtisas Dairesi'ne gönderilmesine karar verdi. 'Ayaðý takýlsa oraya düþmezdi' 6 Nisan'daki keþife, Esin Güneþ'in öldüðü gün yanýnda olan eþi Güven Güneþ ile taksici arkadaþý Beþir Üzüm de katýldý. Olayla ilgili grafikler hazýrlayan bilirkiþi heyeti, Esin Güneþ'in ayaðý kaysa nereye, itilse nereye düþeceðini hesapladý. Güneþ'in cesedinin bulunduðu yerin itilme sonucu düþmeye daha uygun olduðu kanaatine vardý. Mahkeme, dosyadaki mevcut bilgi ve belgelerle bilirkiþi raporlarý ýþýðýnda suça konu olayda maktulün bulunduðu yerden kendiliðinden veya bir dýþ kuvvetin etkisi ile düþmüþ olup olmadýðýnýn tespitinin týbben mümkün olup olmadýðý konusunda Adli Týp Kurumu Fizik Ýhtisas Dairesi'nden ayrýntýlý rapor istedi. Duruþma ertelendi.

ýrnak'ýn Silopi ilçesi yakýnlarýnda bulunan Habur Sýnýr Kapýsý'nda bir araçta yapýlan aramada, piyasa deðeri 37 Bin TL olan kaçak sigara ele geçirildi. Araç þoförü çýkarýldýðý mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçýlýk ve Ýstihbarat Müdürlüðü ekipleri, gümrük sahasýna giriþ yapan Þ.A. idaresindeki 73 DN 596 plakalý araçta X-Ray cihazýnda ara-

ma yapýldý. Aracýn silobas kýsmýnda piyasa deðeri 37 bin TL olan 5 bin 250 paket kaçak sigara ele geçirdi. Araç sürücü Þ.A. çýkarýldýðý mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ýpekyolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüðü Bölge Müdürü Hasan Eken, sigaralarýn X-Ray taramasý sonucu ele geçirildiðini ve þoför Þ.A'nýn. tutuklandýðýný söyledi.

Sur'da dilenciler toplandý

Diyarbakýr'ýn Sur Ýlçe Belediyesi, ilçe sýnýrlarý içinde vatandaþlarýn dini duygularýný sömüren dilencilere karþý çalýþma yaptý. Zabýta ekipleri, cami ve caddelerde dilencilik yapanlarý topladý.

S

ur Belediyesi Zabýta ekipleri, özellikle Melik Ahmet ve Gazi Caddesi'nde dilenen ve Hz. Süleyman Camii civarýnda hem dilenen hem de görevli kartý olmadan Yasin ve mevlit okuyanlara yönelik denetim yaptý. Yasal iþlemlerin yapýlmasý için Sur Belediyesi Zabýta Müdürlüðü'ne götürülen dilencilerin üzerinde yüklü miktarlarda para ve döviz bulundu.

Emekli aylýðý alan da var Dilencilerin üzerinde çýkan para ve dövizler belediye geliri olarak kayda geçirildi ve cezai iþlem uygulandý. Ayrýca yakalan dilencilerin arasýnda emekli aylýðý alanlarýn da bulunduðu tespit edildi. Yakalan dilencilerin çoðunluðunun þehir dýþýndan geldiðini belirten zabýta ekipleri, bu kiþilerin en kýsa zamanda memleketlerine gönderileceklerini ifade ettiler.

Aþýrý hýz ve dikkatsizlik

Foto : Ferhat ÇÝMEN

Diyarbakýr'da özel bir otomobil sürücüsü aþýrý hýz yapýnca düz yolda takla attý. Kimliði açýklanmayan sürücü çevreden yetiþen vatandaþlar ve özel harekat polisleri tarafýndan araçtan çýkarýldý. Kaza dün saat 15.30 sýralarýnda meydana geldi. Elazýð caddesinden Daðkapý istikametine giden özel otomobil, Kurdoðlu Askeri Lojmanlarý yakýnlarýnda aþýrý hýz ve dikkatsizlik sonucu takla attý. Kaldýrýma çýkan otomobilde bulunan sürücü çevreden yetiþenler ve yakýndaki polis lojmanlarý ve askeri lojmanlarda nöbet tutan asker ve polisler tarafýndan araçtan çýkarýldý. Þuuru yerinde olan sürücü çaðrýlan ambulans ile Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. Ambulansa haber verildikten 2 dakika sonra 112 acil servis ambulans ve ekiplerinin olay yerine gelmesi büyük taktir topladý. Haber Merkezi

Mardin'de 35 kilo patlayýcý yakalandý Mardin'in Nusaybin ilçesi yakýnlarýnda düzenlenen operasyonda bir araç içerisinde 35 kg patlayýcý ele geçirilirken, 1 PKK üyesi ise yaralý olarak yakalandý.

M

ardin Emniyet Müdürlüðü Ýstihbarat ve Terörle Mücadele Þube Müdürlüðü ekipleri, bahar aylarýyla birlikte PKKKCK'nýn yoðun bir eylemsel faaliyete yöneldiðini belirleyerek çalýþma baþlattý. Yapýlan teknik ve fizik takip sonunda PKK'lýlarýn yüklü miktarda patlayýcý sevki yapýlacaðýný belirleyen polis, Mardin'in Nusaybin ile Þýrnak'ýn Cizre Ýlçesi karayolu üzerindeki Girmeli Beldesi yakýnlarýnda içinde patlayýcý bulunan araca operasyon düzenledi. Operasyonda 'dur' ihtarýna uymayan araç sürücüsü PKK'lý polislere ateþ açarak araçla birlikte kaçmaya baþladý. Polisin de ateþle

karþýlýk vermesi üzerine çýkan çatýþmada adýnýn A. Rahman Fidan olduðu belirtilen PKK'lý yaralý olarak ele geçirildi.

Patlayýcýnýn 24 kilosu TNT Mardin Valiliði, PKK'lýnýn kullandýðý araçta yapýlan aramada yaklaþýk 35 kilo patlayýcý ele geçirildiðini açýkladý. Açýklamada, "Bugüne kadar bir seferde yakalanan en fazla patlayýcý olduðu deðerlendirilen patlayýcýnýn 24 kilogramý TNT, 5 kilogramý A-4, geri kalaný ise çeþitli patlayýcýlar oluþturmaktadýr. Uzmanlar, bu miktarda bir patlayýcýnýn Amonyum Nitrat ile zenginleþtirildiði

takdirde 8-9 ton patlayýcý olabileceðini belirttiler. Yakalanan patlayýcý ile gerçekleþtirilebilecek muhtemel birçok eylemin önlendiði, operasyonda aracý kullanan terörist kaçmak isterken yaralý olarak yakalandý. Daha öncede birçok suça karýþtýðý belirlenen teröristin tedavisine kaldýrýlmýþ olduðu hastanede devam ediliyor" denildi.

Siirt'te uyuþturucu operasyonu S

iirt'te yaklaþýk 1 yýldýr takip edilen uyuþturucu tacirlerine yönelik düzenlenen 3 ayrý operasyonda 39 kilogram esrar maddesi ve 1 adet Kaleþnikof marka uzun namlulu silah ele geçirildi. Olay ile ilgili 8 kiþi tutuklandý. Siirt Emniyet Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamada, 2011 yýllýnda baþlayan ve bu güne kadar düzenlenen 3 ayrý operasyon ile ilgili bilgi verildi. Açýklamada, þunlarý belirtildi: Siirt Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü ekipleri, il genelinde uyuþturucu madde ticareti ve kullanýmýnýn önlenmesine yönelik sürdürülen çalýþmalar kapsamýnda; Baykan ilçesinde H.K. isimli þüphelinin ikametinde yapýlan aramada 4 kilo 785 gram kubar esrar ele geçirilirken, H.K. gözaltýna alýndý. Ýl merkezinde bir araçta yapýlan aramada 21 kilo 435 gram toz esrar ele geçirilmiþ, araç içerisinde bulunan

S.B., A.B. ve M.F.K. isimli þüpheliler gözaltýna alýndý.

lýðý'ndan alýnan talimat doðrultusunda gözaltýna alýnmýþlardýr.

Helikopter destekli operasyon

Esrar ve Kalaþnikof yakalandý

Yürütülen planlý çalýþmanýn operasyona dönüþtürülerek sonlandýrýlmasý amacýyla, 24 Nisan 2012 günü Siirt il merkezi, Pervari, Baykan ilçeleri ile Þýrnak'ýn Uludere ilçesinde helikopter destekli eþ zamanlý operasyon baþlatýlmýþtýr. Pervari ilçesinde H.B. isimli þüphelinin ikametinde yapýlan aramalarda toplam 10 kilo 695 gram kubar esrar ile 1 adet Kaleþnikof marka uzun namlulu otomatik silah, Baykan ilçesinde ikamet eden N.B. isimli þüphelinin ikametinde yapýlan aramalarda 2 kilo 85 gram kubar esrar maddesi ele geçirilmiþtir. Operasyon kapsamýnda, F.A., K.B. ve N.B. isimli þüpheliler ekiplerimizce, H.B. isimli þüpheli ise Þýrnak KOM Þube Müdürlüðü ekiplerince yakalanarak Siirt Cumhuriyet Baþsavcý-

H.B., E.B., N.Ç. ve S.B. isimli þüphelilerin yakalanmasýna yönelik çalýþmalar devam etmektedir. Yürütülen tahkikat kapsamýnda toplam 39 kilogram esrar maddesi ve 1 adet Kalaþnikof marka uzun namlulu silah ele geçirilmiþ, konu ile ilgili olarak toplam 12 þüpheli þahýs hakkýnda uyuþturucu madde imal ve ticareti yapmak suçundan iþlem yapýlmýþtýr. Ýki operasyonda adli makamlara sevk edilen 4 þahýs ve 24 Nisan 2012 tarihinde yapýlan operasyonda gözaltýna alýnan 4 þahýs olmak üzere toplam 8 kiþi sevk edildiði adli makamlarca tutuklandý. Firari olan 4 kiþinin ise yakalanmasýna yönelik çalýþmalar devam ediyor.


4

HABER

28 NÝSAN 2012 CUMARTESÝ

Hamzaoðullarý: Saldýrýlar bizi yýldýramaz

AK Parti Diyarbakýr Milletvekili Mehmet Süleyman Hamzaoðullarý, parti teþkilatlarýna saldýranlarýn bölgenin kalkýnmasýný istemediðini belirterek, "Bölge geliþirse, kalkýnýrsa bunlar istismar alaný bulamaz. Korktuklarý nokta budur. Ama bunlar bizi asla yýldýramaz" dedi.

A

K Parti Diyarbakýr Milletvekili Mehmet Süleyman Hamzaoðullarý, beraberinde AK Parti Ýl Yönetim Kurulu Üyesi Abdülmuttalip Akýncý ile son 7 ayda altýncý kez saldýrýya uðrayan AK Parti Kayapýnar Ýlçe Teþkilatý'ný ziyaret etti. Ýlçe Baþkaný Mehmet Ali Kýrsaçlý ve partililerle görüþen Hamzaoðullarý, geçmiþ olsun dileðinde bulundu. Saldýrýlardaki amacýn AK Parti'yi bölgede pasifize etmek ve hizmet edemez hale getirmek olduðunu belirten Hamzaoðullarý, belirledikleri hedefler ve gittikleri yoldan asla geri adým atmayacaklarýný söyledi. Ýnsan haklarýný savunduklarýný iddia eden sivil toplum örgütlerinin AK Parti ve kamuya hizmet eden kuruluþlara yapýlan saldýrýlarý kýnayacak cesaretleri olmadýðýný anlatan Hamzaoðullarý, bu kuruluþlarýn maskelerinin de düþtüðünü ifade etti.

STK'lar kýnama yapamýyor Hamzaoðullarý, þöyle devam etti: STK'lar istediðimiz basit bir kýnamayý bile yapamýyorlar. Geçen gün Baðlar ilçesinde kadýn merkezine bombalý saldýrý oldu. Ýçeride 300 kadýn, çocuk ve yaþlý

Minik Tuanna nakil olmazsa ölecek M

uþ'ta karaciðer yetmezliði þikayeti olan ve doktorlarýn 'nakil yapýlmalý' dediði minik Tuanna, organ nakli için sýrada bekliyor. Minik çocuk karaciðer nakli yapýlmazsa ölecek. Merkeze baðlý Dere Mahallesi'nde ikamet eden 8 nüfuslu Özdemir ailesinin en küçük bireyi olan 7 aylýk Tuanna Özdemir, minik bedeniyle hayata tutunmaya çalýþýyor. Karaciðer yetmezliði olan ve ailesi tarafýndan çeþitli hastanelere götürülen minik Tuanna, organ nakli için sýrada bekliyor. Kýzýnýn karaciðer nakli yapýlmazsa öleceðini ifade eden baba Þefik Özdemir, kýzýný çok sayýda hastaneye götürdüðünü, ama bir sonuç alamadýklarýný söyledi. Özdemir, "Kýzýmý ilk olarak Elazýð Fýrat Üniversitesi Týp Fakültesi'ne götürdüm. Orada yapýlan muayenenin ardýndan Ýzmir Çiðli Kent Hastanesi'ne götürdüm. Daha sonra Malatya Turgut Özal Týp Fakültesi'ne götürdüm. Götürdüðüm bütün hastanelerde organ nakli yapýlmasý gerektiðini söylediler" dedi.

Devletten yardým bekliyor Uygun organýnýn bulunmasýný beklediklerini kaydeden Özdemir, "Maddi durumum düþük olduðu için organ alabilecek durumda deðilim. Benim 5 çocuðum daha var. Tek odalý bir evde yaþýyoruz. Çocuðumun tedavisi için devletin yardýmýný bekliyorum" diye konuþtu. Tek isteðinin çocuðunun iyileþmesi olduðunu belirten anne Fatma Özdemir ise, çocuðunun doðduðu günden bu yana hastane hastane gezdiðini belirtti. Çocuðunun daha önce safra kesesinden ameliyat olduðunu hatýrlatan Fatma Özdemir, ayný þikayetinin devam ettiðini ve rahatsýz olduðu için sürekli aðladýðýný sözlerine ekledi.

28 NÝSAN 2012 CUMARTESÝ YIL: 11 SAYI: 3893 Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk adýna Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Sayfa Editörü A.Baran ÇÝMEN Sayfa Düzeltmeni Aziz Muhammed FÝDANCI Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: Stadyum Altý Kuzey Kale Arkasý YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR e-p posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

insan vardý. Peki, bunlar bu bölgenin insanlarý deðil mi? Bunlarýn anlayýþý budur iþte. Daha Van depreminin acýsý bitmeden bir milletvekili Van'da saðlýk emekçilerini darp ediyor. Biz bölge artýk bu olaylarla anýlmasýn diyoruz. Ýþadamlarýmýz bu þehirde organize sanayisinde fabrika kurmak için sýra bekliyorlar. Silvan barajýnýn 4 bakan tarafýndan temeli atýlacak. Orada binlerce insan iþ sahibi olacak, evlerine ekmek aþ götürecek. Biz bunlarý yapmaya çalýþýyoruz.

Kendinizi kullandýrtmayýn Bizim yaptýklarýmýz ve yapmak istediklerimiz þiddet ve kaostan beslenenleri tedirgin ediyor. Çünkü bu gençleri kullanan anlayýþýn çözüme, üretime, kalkýnmaya dair hiçbir projesi yok. Ben o gençlere sesleniyorum; Bu halka verebileceði hiçbir þey olmayanlarýn sizi kullanmasýna izin vermeyin. Bu saldýrýlarla elinize ne geçiyor? Þiddet biterse, bölge normal hale dönerse karanlýk odaklarýn istismar alanlarý yok olacak. Ama unutmasýnlar ki biz asla geri adým atmayacaðýz.

Diyarbakýr'da Kukla ve Mask Atölyesi

Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi tarafýndan düzenlenen 1. Amed Tiyatro Festivali öncesinde düzenlenen Kukla ve Mask Atölyesi'ne 60 öðrenci katýlýyor.

2

9 Nisan-6 Mayýs tarihleri arasýnda pek çok merkezden 16 tiyatro grubunun geleceði 1. Amed Tiyatro Festivali öncesinde Aram Tigran Kent Konservatuar'ýnda Kutla ve Mask Atölyesi düzenleniyor. 23 Nisan'da baþlayan ve 29 Nisan'da sona erecek olan atölyeye Aram Tigran Kent Konservatuarý öðrencileri ile Cegerxwin Kültür Merkezi öðrencilerinden oluþan 60 öðrenci yararlanýyor.

Çocuklar kukla yapýyor Bahar Demirtaþ'ýn koordinatörlüðünde yürütülen atölyelerde Kukla Atölyesi'nin eðitmenliðini Yasin Yürekli ve Cemil Atik, Mask Atölyesi'nin eðitmenliðini ise Sevda Çevik ve Özge Atvur yapýyor. Mask Atölyesi'nde alkalik boya, gazete kaðýdý, alçý bez, toz tutkalla masklar yapýlýyor. Sünger, strafor, kil, boya, ahþap tutkal, çýta ve kumaþýn kullanýldýðý Kukla Atölyesi'nde öðrenciler, çocuklara yönelik çalýþmalar ile sahne sanatlarý için kuklalar yapýyor.

Askeri alan belediye devrediliyor Bingöl merkezde bulunan 42 bin metrekare askeri alanýn Milli Savunma Bakanlýðý tarafýndan Bingöl Belediyesi'ne devrinin uygun görüldüðü belirtildi.

B

ingöl þehir merkezindeki 701/1 ve 702/1 parsellerde bulunan 35 bin ve 7 bin 238 metrekarelik 2 ayrý askeri alanýn Bingöl Belediyesi'ne devri ile ilgili talep Milli Savunma Bakanlýðý tarafýndan uygun görüldü. Milli Savunma Bakanlýðý'na yapmýþ olduklarý talebin uygun görüldüðünü belirten Bingöl Belediye Baþkaný Serdar Atalay, þehrin geniþlemesi adýna bu arazinin Bingöl'e ayrý bir deðer katacaðýný söyledi. Baþkan Atalay, "Bu konu Bingöl için tarihi öneme sahip bir konudur. Burada toplamda 42 bin 238 metrekarelik alanýn deðeri tespit edilerek karþýlýðýnda Milli Savunma Bakanlýðý'nýn talep etmiþ olduðu lojman ve tesislerin yapýmýna mukabil belediyemize devredilecektir. Bu arazi Bingöl'e ayrý bir deðer katacaktýr. Ayrýca þehrin ticari alanýný geniþletmiþ olacaktýr. Genç Caddesi ve Yeþilyurt Mahallesi de fiilen birleþmiþ olacak. Belediyemizin karþýsýnda bulunan bu arazi Genç Caddesi üzerindeki nizamiyenin Yeþilyurt Mahallesi'ne kadar olan bölümü ile Hastane Caddesi arasýndaki bölümü kapsamaktadýr" dedi.

Baþka tesis yapýlacak Araziye karþýlýk TOKÝ ile birlikte askeriyeye baþka bir alanda tesis yapacaklarýný ifade eden Baþkan Atalay; "Milli Savunma Bakanlýðý, bu bedel taktirini yapýp bizden istedikleri tesisleri de Bingöl Belediyesi olarak TOKÝ ile birlikte yapmak suretiyle teslim edeceðiz. Bu alaný þehrin daralmýþ

Sürüler meralara çýkmaya baþladý

S

on yýllarýn en çetin kýþýný yaþayan Bitlis'te havalar mevsim normallerine dönmeye baþladý. Sýcak hava ile birlikte yaklaþýk 7 aydýr ahýrlarda beslenen hayvanlar meralara çýkarýlmaya baþlandý. Kýþýn þiddetli ve soðuk geçtiði Bitlis'in ilçelerinden biri olan Tatvan ilçesinde, küçük ve büyükbaþ hayvanlar uzun bir aradan sonra meralarda otlatýlmaya baþlandý. Son iki haftadýr güneþin yüzünü göstermesiyle birlikte hayvanlarýný ahýrlardan çýkardýklarýný ve otlatmak için meralara götürmeye baþladýklarýný belirten besici Ali Çelik, bu yýl Bitlis'te kýþ mevsiminin çetin geçmesi nedeniyle maðdur olduklarýný söyledi. Yem stoklarýnýn tükendiðini ve artýk yem alacak durumlarýnýn kalmadýðýný dile getiren Çelik, baharýn geçte olsa gelmesine oldukça sevindiklerini kaydetti.

Yem stoklarý tükenmiþti

ticari alanlarýna katarak hem ticaret ihtiyacýný hem konut ihtiyacýný hem de yeni bir cazibe merkezini þehre kazandýrmýþ olacaðýz. Ben bu konu ile ilgili yaptýðýmýz bütün iþlemlerde bize büyük destekleri olan herkese teþekkür ediyorum. Bununla ilgili iþlemleri süratle takip edip Milli Savunma Bakanlýðý ile protokolümüzü en kýsa zamanda imzalayýp bu arazi ile ilgili iþlemlere baþlamýþ olacaðýz. Þehrimizin geliþmesi adýna halkýmýzýn bizden beklediði bu çok önemli adýmýn Bingöl için hayýrlý ve uðurlu olmasýný diliyorum" diye konuþtu.

Yem stoklarýnýn tükenmesi üzerine hayvanlarýnýn çoðu kez aç kaldýðýna deðinen Çelik, "Allah'a þükür sonunda güneþin yüzünü gördük. Bu yýl o kadar kar yaðýþýndan sonra baharý dört gözle bekliyorduk. Karýn kalkmasý ve baharýn gelmesiyle birlikte yaklaþýk 7 aydýr ahýrda zar zor beslediðimiz hayvanlarýmýzý meralara çýkarmaya baþladýk. Akþama kadar meralarda otlatýp akþamüzeri de koyunlarýmýzý yine ahýra geri götürüyoruz" dedi. Meralarda bu yýl bol yaðýþ olmasý sebebiyle yeteri kadar yeþillik oluþtuðunu belirten besici Yaþar Ýlgörmüþ ise, kýþ aylarýnýn tüm besicileri maðdur ettiði için bir sonraki kýþa daha iyi hazýrlýk yapacaklarýný söyledi.


HABER

28 NÝSAN 2012 CUMARTESÝ

Baydemir muhtarlarla bir araya geldi

5

Okul önünde uyuþturucu Boþ lojmanda fuhuþ

Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir, Yeniþehir ilçesindeki merkez mahalle muhtarlarý ile bir araya geldi. Mahallelerindeki sýkýntýlarý dile getiren muhtarlar, sorunlarýna çözüm bulunmasýný istedi.

O

sman Baydemir, Yeniþehir ilçesinin merkez mahalle muhtarlarýyla bir araya geldi. Toplantýnýn baþýnda Büyükþehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdullah Sevinç, 2012 yýlý çalýþmalarý hakkýnda bir sunum yaptý. Sunumun ardýndan muhtarlara tek tek söz hakký veren Baydemir, muhtarlarýn ifade ettiði sorunlarýn Halkla Ýliþkiler elemanlarý ile ilgili daire baþkanlarýnca not aldýrdý. Muhtarlar, esnafýn eþyalarýný veya kürsülerini kaldýrýma taþýmasý nedeniyle özellikle kadýn yayalarýn geçiþinde büyük sorun yaþadýklarýný ifade etti. Muhtarlar ayrýca semt pazarlarýnýn kaldýrýmlarý da iþgal ettiðini ve önlem alýnmasýný istedi.

Okul önünde uyuþturucu Bir muhtar, Ofis Kurtismailpaþa 1, 2 ve 3. Sokak arkasýnda TEDAÞ'ýn çalýþma yaptýðýný ancak çýkan moloz ve hafriyatlarý almadýðýný belirterek, önlem alýnmasýný istedi. Bir muhtar da Þehitlik Caddesi'nde doðalgaz çalýþmasý yapýldýðýný ancak uzun kazýlarýn tamamlanmadan býrakýldýðýný söyledi. Baydemir, Fen Ýþleri

rýn spor ayakkabýsý ve formasý bulunmadýðýný ifade etti. DÝSKÝ Genel Müdürü Fahrettin Çaðdaþ bu sorunu çözeceðini söyledi. Muhtarlarýn sorunlarý dile getirmesinden sonra Baydemir, bir deðerlendirme yaptý.

Baydemir: Ýlgili kurumlara ileteceðiz

Daire Baþkaný'ndan bu çalýþmalara izni veren Altyapý Koordinasyon Merkezi'nin (AYKOME) konuyla ilgili ne iþlem yaptýðýnýn kendisine ve muhtarlara bildirilmesini istedi. Fiskaya ve Feritköþk Mahallesi baþta olmak üzere pek çok muhtar parklarda ve okul bahçelerinde uyuþturucu satýldýðýný söyledi. Müdahale etmek isteyenlere býçak çekildiðini bildiren muhtarlar, bazý parklardaki büfelerin kaldýrýlmasýný istedi. Feritköþk Ýlköðretim Okulu karþýsýndaki büfede de uyuþturucu satýldýðýný açýklayan muhtarlar, buranýn yýkýlmasýný istedi.

Boþ lojmanda fuhuþ Büyükalp Caddesi üzerindeki üç katlý ve boþaltýlmýþ askeri lojmanda da fuhuþ yapýldýðýný belirten bir muhtar, bunu gözleri ile gördüðünü ifade etti. Bir muhtar da 84. Sokak'taki büfede esrar satýldýðýný belirtti. Bir muhtar Þehitlik-Araþtýrma Hastanesi arasýnda çalýþan otobüslerin saat 21.00'e kadar çalýþtýðýný, mümkünse otobüs seferlerinin daha geç saatlere kadar çalýþmasýný istedi. Bir muhtar Sakatatçýlar Çarþýsý'nýn hijyen olmadýðýný ve etkin bir þekilde denetimini istedi. Bir muhtar da mahallede kurduklarý spor kulübünde oynayan çocukla-

Baydemir, muhtarlarýn dile getirdiði kimi sorunlarýn Büyükþehir Belediyesi yetki ve sorumluluk alanýna girmediðini, bunlarýn etkili bir þekilde ilgili kurum ve kuruluþlara iletilmesi gerektiðini söyledi. Bu sorunlarýn görünür kýlýnmasý ve çözülmesi konusunda kendisinin muhtarlarýn yanýnda olacaðýný belirten Baydemir, uyuþturucu satýþýnda zemin olan her þeyin gözden geçirilmesi gerektiðini belirtti. Baydemir, muhtarlarýn dile getirdikleri sorunlarla ilgili muhatap olan kurumlara yazý yazacaklarýný ve kendilerine de dönüþ yapacaklarýný bildirdi. Baydemir, Aralýk ayýnda bir araya gelmek istediklerini, hem 2012'nin bir deðerlendirmesini yapmak hem de 2013 yýlý projeleri hakkýnda görüþ alýþ veriþinde bulunmak istediðini söyledi.

Fiskaya Þelalesi'nden su akmaya baþladý

B

ir yýllýk çalýþmalar sonunda Diyarbakýrlýlarýn hafýzasýnda geçmiþteki görkemine yeniden kavuþmasý beklenen Fiskaya Þelalesi'nde dün su akmaya baþladý. Dicle Vadisi Projesi'nin 1. Etabý olan Fiskaya Þelalesi'nin temeli geçen sene haziran ayýnda atýlmýþtý. Temel atma törenine Karacadað Kalkýnma Ajansý Genel Sekreteri Dr. Ýlhan Karakoyun, Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir, Diyarbakýr Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Remzi Can, Çýnar ve Sur belediye baþkanlarý katýlmýþtý. Dicle Vadisi Projesi'nin 1. Etabý olan Fiskaya Þelalesi'nin ardýndan diðer etaplarýn da kamulaþtýrma ve kaynak temini þeklinde uygulanmasýna devam edileceði belirtilmiþti.

Reklam

12 projeye mali destek Projeyi Karacadað Kalkýnma Ajansý'nýn yaný sýra Diyarbakýr Ticaret ve Sanayi Odasý da destekliyor. Fiskaya Projesi, toplam 12 bin metrekarelik alanda peyzaj düzenleme çalýþmasýný içeriyor. 974 metrekare alana sahip 2 gölet, kafe binasý seyir teras ve kent terasýný içeren projeyi destekleyen Karacadað Kalkýnma Ajansý ise 858 bin liralýk kaynak saðladý. Fiskaya Projesi'ne ajans tarafýndan 2010 Yýlý Turizm Altyapýsý Mali Destek Programý kapsamýnda 858 bin liralýk hibe desteði verildi. Fiskaya Projesi ile birlikte ajans tarafýndan Diyarbakýr'da 12 turizm projesine Mali destek saðlandý.


6

28 NÝSAN 2012 CUMARTESÝ

TEÞEKKÜR 15.04.2012 TARÝHÝNDE HAKKIN RAHMETÝNE KAVUÞAN DÝYARBAKIR ESKÝ MÝLLETVEKÝLÝ SEYYÝD EÞREF CENGÝZ'ÝN, HASTANEDEKÝ TEDAVÝSÝ SIRASINDA, VEFATINDA VE TAZÝYESÝNDE. BÝZLERÝ YALNIZ BIRAKMAYAN. BAÞTA SN. BAÞBAKANIMIZ RECEP TAYÝP ERDOÐAN OLMAK ÜZERE SN. BAKANLARIMIZ SN. MÝLLETVEKÝLLERÝMÝZ SN. VALÝLERÝMÝZ SN. REKTÖRÜMÜZ VE ÖÐRETÝM GÖREVLÝLERÝMÝZ SN. BÜYÜKÞEHÝR ÝL VE ÝLÇE BELEDÝYE BAÞKANLARIMIZ SN. BARO BAÞKANLARIMIZ VE DEÐERLÝ HEYETÝ SN. SÝYASÝ PARTÝ GENEL BAÞKANLARIMIZ SN. KANAAT ÖNDERLERÝMÝZ SN. ÝL GENEL VE BELEDÝYE MECLÝS ÜYELERÝMÝZ SN. KAYMAKAMLARIMIZ SN. ÝL VE ÝLÇE EMNÝYET MÜDÜRLERÝMÝZ SN. SÝYASÝ PARTÝ ÝL VE ÝLÇE BAÞKANLARIMIZ SN. SÝVÝL TOPLUM KURULUÞLARIMIZIN DEÐERLÝ TEMSÝLCÝLERÝ SN. TÜM KAMU KURUM KURULUÞLARI MÜDÜRLERÝMÝZ SN. ÝL VE ÝLÇE MÜFTÜLERÝMÝZ SN. MESLEKÝ KURULUÞLAR VE ODA TEMSÝLCÝLERÝMÝZ SN. BASIN MENSUPLARIMIZ

AÝLE DOSTLARIMIZ VE HALKIMIZA TEÞEKKÜR EDER SEVGÝ VE SAYGILARIMIZI SUNARIZ.

CENGÝZ AÝLESÝ


GÜNCEL

28 NÝSAN 2012 CUMARTESÝ

Toplukonut'ta halk toplantýsý

7

Hükümete barýþ çaðrýsý

Diyarbakýr'ýn Yeniþehir Ýlçe Belediyesi, Aziziye Mahallesi Toplukonut Semti'nde halk toplantýsý düzenledi. Toplantýya katýlan vatandaþlar, hükümetten barýþa yönelik adýmlar atýlmasýný istedi.

T

oplukonut Mahalle Evi'nde düzenlenen halk toplantýsýna Yeniþehir Belediye Baþkaný Selim Kurbanoðlu, BDP Yeniþehir Ýlçe Eþ Baþkaný Ayfer Bakýr, BDP'li yöneticiler, Toplukonut Mahalle Meclisi üyeleri, belediye meclis üyeleri, baþkan yardýmcýlarý, Toplu konut yönetim kurulu üyeleri ve çok sayýda yurttaþ katýldý. Toplantýda katýlýmcýlara slaytlar eþliðinde son üç yýlda Yeniþehir Belediyesi'nin yürüttüðü çalýþmalarý aktaran Belediye Baþkaný Selim Kurbanoðlu, BDP'li belediyelerin önemli çalýþmalara imza attýðýný vurgulayarak, bir çok seçilmiþ belediye baþkaný, meclis üyesi ve çalýþanýn tutuklanmasýna raðmen BDP'li belediyelerin hizmetlerde kaliteyi düþürmediklerine dikkat çekti.

'Çalýþma ve hesaplarýmýz ortada' Tutuklanan BDP'li belediye baþkaný ve

meclis üyelerinin hiç birinin bir yolsuzluk, rüþvet gibi yüz kýzartýcý suçtan tutuklanmadýðýnýn altýný çizen Kurbanoðlu, "Tutuklanan belediye baþkaný, meclis üyesi ve diðer arkadaþlarýmýzýn hiç biri herhangi bir yolsuzluk, rüþvet gibi yüz kýzartýcý suçtan tutuklanmadýlar. Böyle bir iddia dahi yok, olamaz da. AKP'nin Kayseri Belediyesi'ne, Ýstanbul Belediyesi'ne ve daha birçok belediyeye yönelik yolsuzluk iddialarý herkesin malumudur. BDP'li belediyeler olarak tüm çalýþmalarýmýz ve hesaplarýmýz ortadadýr. Her þeyimiz þeffaftýr. Tutuklanan arkadaþlarýmýzýn hepsi düþüncelerinden dolayý tutuklanmýþlardýr" dedi. Kurbanoðlu, belediyenin mali durumunu da halka anlatarak, tüm ekonomik zorluklara raðmen hizmetleri artýrdýklarýný kaydetti.

Rojave Hereme'de bir ilk

Kürtçe bilen polisler TRT 6'da K

erem Acay'ýn yönetmenliðini yaptýðý Gazeteci Þeyhmus Çakan ile Aziz Ýstegün'ün sunduðu TRT Diyarbakýr stüdyolarýnda ekrana gelen Rojave Hereme'de yine bir ilk yaþanacak. Toplum Destekli Polisler ilk kez canlý yayýnda Kürtçe yaptýklarý çalýþmalarý anlatacak. Her Pazar saat 10'da canlý olarak TRT Diyarbakýr Stüdyolarýnda ekrana gelen Rojave Hereme'de bugüne kadar bölgedeki sorunlar masaya yatýrýlarak çözüm yollarý arandý. Yayýna girdiði andan itibaren bölgenin sorunlarý ekranlara taþýyan programda bu kez

atman'da Köylerin Altyapýsýnýn Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) 2012 programý, Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreterliði Encümen Salonu'nda yapýlan toplantýyla masaya yatýrýldý. Vali Ahmet Turhan'ýn baþkanlýk ettiði toplantýda, Batman merkez ve ilçe köylerine yapýlacak olan yatýrýmlar karara baðlanýrken, yaz aylarýnýn aþýrý sýcak geçtiði bölgede susuzluk yaþanmamasý için bu sezon köylerin mercek altýna alýnacaðý belirtildi. Susuz köyün kalmamasý için

Bölgede sürdürülen askeri operasyonlara da dikkati çeken Kurbanoðlu, "Askeri operasyonlar bölgemizde artarak devam ediyor. Bu operasyonlara derhal son verilmelidir. Barýþa yönelik adýmlar geliþtirilmelidir. Hükümetin yolu yol deðildir" diye konuþtu. Halk toplantýsýna katýlan katýlýmcýlarýn büyük çoðunluðu da hükümetten, sürdürülen askeri operasyonlara son vermesi çaðrýsýnda bulunurken, barýþa yönelik adýmlarýn artmasýný istedi. Katýlýmcýlar halk toplantýsýnda mahallenin sorunlarýný da belediye yönetimine aktararak, Toplu Konut Semti'nde asfalt ve kaldýrým yapýlmasý yönünde görüþ belirttiler. Halk toplantýsý yurttaþlarýn taleplerinin alýnmasýndan sonra sona erdi.

Bakan karþýlamayan belediyeye inceleme

Hakkari Belediye Baþkaný Fadýl Bedirhanoðlu, geçen yýl Aðustos ayýnda kenti ziyaret eden Ýçiþleri Bakaný Ýdris Naim Þahin'i karþýlamaya gitmedikleri için Belediye hakkýnda inceleme baþlatýldýðýný söyledi.

B Diyarbakýr'da görev yapan ve Kürtçe bilen Toplum Destekli Polisler konuk oluyor. Polislerin yaptýklarý çalýþmalar ayrýntýlarýyla ekrana yansýtýlacak.

Batman'da KÖYDES masaya yatýrýldý

B

'Askeri operasyonlar durdurulsun'

talimat veren Vali Ahmet Turhan, Özel Ýdare Genel Sekreterliði þube müdürlerine, yapýlan çalýþmalarda açýlacak her kuyunun PH deðerine kadar tüm detaylarý bilmek istediðini söyledi. Suyun önemine deðinen Vali Turhan, içme suyunun insan hayatýnda önemli bir yeri olduðunu ifade ederek, köylerde sadece köy sakinlerinin deðil, hayvancýlýðýn geçim kaynaðý olmasý nedeniyle hayvanlarýn da su ihtiyacýna çözüm bulunmasý talimatýný verdi.

asýn toplantýsý düzenleyen Hakkari Belediye Baþkaný Bedirhanoðlu, 14 Aðustos 2012 tarihinde Hakkari'yi ziyaret eden Ýçiþleri Bakaný Ýdris Naim Þahin'i karþýlamaya gitmedikleri için Baþbakan Erdoðan ve Bakan Þahin'in talimatýyla haklarýnda inceleme baþlatýldýðýný ileri sürdü. Bedirhanoðlu, Ýçiþleri Bakaný Þahin'in Hakkari'yi ziyaretinden 2 gün önce, Hakkari Valisi'nin kendisini aradýðýný ve Bakan Þahin'i karþýlamalarý gerektiðini kendilerine bildirdiðini söyledi. O dönemde çok yoðun tutuklamalar yapýldýðýný belirten Bedirhanoðlu, þöyle devam etti:

'Siyaseten mümkün deðildi' "Belediye Baþkanlarýmýz, Meclis üyelerimiz ve parti yöneticilerimiz üzerinde tutuklama yoðun bir safhadaydý. Deðiþik kentlerimizde yüzlerce kiþi tutuklanmýþ ve sorgudan geçiriliyordu. Çukurca ilçemizde de 22 kiþi gözaltýna alýnmýþtý. Onun için ben Sayýn Vali'ye bugünkü þartlarda Ýçiþleri Bakaný'ný bu sebeplerden dolayý karþýlayamayacaðýmý ifade ettim. Çünkü biz her ne kadar bir hizmet biriminin baþýnda bulunsak da, bu hizmet birimi ayný zamanda bir siyasi partiye baðlý olduðu için siyasete de dikkat etmek, onu da göz önünde bulundurmak zorundayýz. Bir taraftan halkýmýzýn Ýçiþleri Bakaný'na yoðun bir tepkisi vardý. Bir taraftan da halkýmýzýn yüzde 80 oranýnda oyla seçtiði Belediye Baþkaný, bu kadar yoðun tepkiyi gören

bir Ýçiþleri Bakaný'ný karþýlamaya gidecekti. Bu siyaseten mümkün olmayan bir durumdu."

'Devlet iþleri hýzlý yürümüþ' Ýçiþleri Bakaný Þahin'i karþýlamaya gitmediði için ayný gün Hakkari Valiliði'nden gelen yazýyla Belediye hakkýnda inceleme baþlatýldýðýný belirten Bedirhanoðlu, daha sonra Ýçiþleri Bakaný Þahin ve Baþbakan Erdoðan'ýn onayýyla inceleme yazýsýnýn kendilerine intikal ettiðini belirtti. Bedirhanoðlu, "Ýçiþleri

Bakaný 14 Aðustos'ta döner dönmez harekete geçmiþ. Çünkü 15 Aðustos 2011 tarihinde belediyemizle ilgili inceleme baþlatýlmasý Ýçiþleri Bakaný'nýn onayýndan çýkmýþ. Görüldüðü gibi devlet iþleri çok hýzlý yürümüþ burada. Benden önceki Belediye Baþkanlarý ve Meclis üyeleri olmak üzere toplam 70 kiþi hakkýnda inceleme baþlatýlmýþ, soruþturma izni verilmiþ Ýçiþleri Bakanlýðýnca. Bu inceleme sadece Ýçiþleri Bakaný'nýn onayýyla deðil, bizzat Baþbakan Erdoðan'ýn imzasýyla çýkmýþ" dedi.

Malatya'dan üniversiteliler Güneþevi'nde Malatya'daki Ýnönü Üniversitesi Elektrik-Elektronik Mühendisliði bölümü öðrencileri ile Elektrik Mühendisleri Odasý (EMO) genç üyeleri, Diyarbakýr Güneþevi Eðitim ve Uygulama Parký'ný ziyaret etti.

Ý

nönü Üniversitesi ElektrikElektronik Mühendisliði'nden Murat Köseoðlu'nun baþkanlýðýndaki 40 kadar öðrenci, EMO Malatya Ýl Temsilcisi Yusuf Ýnan, genç EMO üyeleri Diyarbakýr'a gelerek, Türkiye'nin ilk Güneþ Evi Eðitim ve Uygulama Parký'ný gezdi. Kendine Yetebilen Teknolojiler Programý Kurucusu Gültekin Aydeniz, dünyada gittikçe önemli hale gelen enerji tasarrufu ve ekolojik denge hakkýnda bilgi verdi. Güneþevi'nde yiyecek piþirmek ve gýda kurutmak için kullanýlan ocak, fýrýn ve kurutucunun çalýþma prensipleri hakkýnda da bilgi

veren Aydeniz, bunlarýn aslýnda çok karmaþýk yapýlar olmadýðý gösterdi. Aydeniz, "Enerji Mimarlýðý" olarak adlandýrýlan çevreye duyarlý mimari yöntemi, bu tarzda kullanýlan izolasyon ve yapý malzemeleri hakkýnda da bilgi sundu.

Deneyim yaþadýlar Öðrencileri koordine eden Elektrik Elektronik Mühendisliði öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Murat Köseoðlu, öðrencilerin bizzat görerek böyle bir deneyim yaþamasý, onlarýn ufkunu geniþletmek ve tasarýma yönelik çalýþmalarýný cesaretlendirmek açýsýndan

oldukça önemli olduðunu söyledi. Köseoðlu, "Özellikle Güneþevi'ndeki bazý sistemlerin basit bir þekilde, temel doða kanunlarýndan ilham alýnarak tasarlanmýþ olmalarý ve geliþen dünyada artan taleplere baðlý olarak bu konuda yapýlabilecek çok þey olduðunun farkýna varmalarý onlar için itici güç olacaktýr. Bu açýdan bu tür bir geziyi küçük gruplar halinde olmak üzere tüm öðrencilere önerebilirim" dedi. Köseoðlu kendilerine bu imkaný tanýyan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi ile Malatya ve Diyarbakýr EMO yetkililerine teþekkür etti.


8

28 NÝSAN 2012 CUMARTESÝ

HABER

Þenlik arabasýna yoðun ilgi Devlet Tiyatrolarý Genel Müdürlüðü tarafýndan özel olarak dekore edilen ve kasasýna kukla býrakýlan kamyonet, Vanlýlardan yoðun ilgi görüyor. V an Devlet Tiyatrosu tarafýndan geleneksel olarak düzenlenen 'Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatrolarý Þenliði', bu yýl da 23 Nisan-8 Mayýs tarihleri arasýnda çeþitli etkinliklerle kutlanmaya devam ediliyor. Van Devlet Tiyatrosu Müdürü Esat Tanrýverdi, Devlet Tiyatrolarý Genel Müdürlüðü tarafýndan özel olarak dekore edilen ve kasasýna kukla býrakýlan kamyonetle Van sokaklarýný gezerek çocuklarý etkinlik

hakkýnda bilgilendirdiklerini ifade etti. Tanrýverdi "Bu yýl 11.'sini düzenlediðimiz Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatrolarý Þenliðimiz dolu dolu geçiyor. Þenlik kapsamýnda düzenlediðimiz birbirinden deðiþik etkinliklerle çocuklarýmýz güzel vakit geçiriyorlar. Ankara'dan bize gönderilen ve özel olarak dekore edilen kamyonetimiz de adeta þenliðin maskotu haline geldi. Özellikle çocuklar bu araca yoðun ilgi gösteriyorlar" dedi.

HÜ'den iki dilli takdirname H

akkari Üniversitesi ile Paris Inalco Akademisi arasýndaki Kürdoloji akademik iþbirliði çerçevesinde verilen hýzlandýrýlmýþ Kürt Dili ve Edebiyatý Kursu tamamlandý. Kurs bitiminde kursiyerlere Kürtçe ve Türkçe olarak hazýrlanmýþ takdirnameler verildi. Ýki hafta boyunca Hakkâri Meslek Yüksekokulu'nda sürdürülen ve 30 öðrencinin katýldýðý kurstaki dersler, Inalco Akademisi Paris Sorbonne Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Ýbrahim Seydo Aydoðan tarafýndan verildi.

Derslerde Kürt dili grameri ve Kürt edebiyatý hakkýnda bilgiler verilirken, kurs bitiminde öðrencilere Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ýbrahim Belendi ile Inalco Üniversitesinden Yrd. Doç. Dr. Ýbrahim Seydo Aydoðan imzalý Kürtçe ve Türkçe olarak hazýrlanmýþ takdirnameler verildiði belirtildi.

Derslerin tamamýna katýlanlara verildi Doç. Dr. Ýbrahim Seydo Aydoðan, "Bu kursa katýlýmý gönüllülük üzer-

ine kurduk ve sadece öðrenmek isteyenlerin gelmesini istediðimizi ifade ettik. Bu sebeple katýlýmý mecburi tutmadýk ve herhangi bir sertifika vermeyeceðimizi belirttik. Sadece öðrenmek isteyen, Kürt dili ve edebiyatýný tanýmak isteyen öðrencileri böylece ayýrt edebildik. Üçer saat süren derslerimizin tamamýna katýlmýþ olan öðrencilerimize bir takdirname verdik. Çünkü derslerden önce ve sonra bildikleri ayný deðildi. Bu farkýn tanýnmasýný saðlamak amacýyla öðrencilerimize bu belgeleri verdik" dedi.


POLÝTÝKA

28 NÝSAN 2012 CUMARTESÝ

9

Özal'ýn ölümü araþtýrýlsýn CHP, eski cumhurbaþkanlarýndan Turgut Özal'a yapýlan suikast giriþimi ve Özal'ýn ölümüyle ilgili iddialarýn araþtýrýlmasý için TBMM Baþkanlýðý'na araþtýrma önergesi verdi.

C

Açlýk sýnýrý 939 lira

T

ürk-Ýþ'in araþtýrmasýnda, Nisan ayýnda 4 kiþilik ailenin açlýk sýnýrý 939 lira 64 kuruþ olarak hesaplandý. Yoksulluk sýnýrý da 3 bin 60 lira 72 kuruþ olarak hesapladý. Türk-Ýþ, Nisan ayýnda 4 kiþilik bir ailenin saðlýklý, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapmasý gereken harcama tutarýný açýkladý. Açýklamaya göre, 4 kiþilik bir ailenin gýda harcamasý tutarý 939 lira 64 kuruþ, gýda harcamasý ile birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakýt), ulaþým, eðitim, saðlýk ve benzeri ihtiyaçlar için yapýlmasý zorunlu diðer harcamalarýn toplam tutarý ise 3 bin 60 lira 72 kuruþ olarak hesaplandý.

Mutfaða ek yük 70 lira Araþtýrmaya göre, mutfak enflasyonu aylýk 1,55 oranýnda gerilerken, bir önceki yýlýn ayný ayýna göre deðiþim oraný yüzde 8,02 olarak hesaplandý. Son bir yýlda sadece mutfaða gelen ek yük 70 lira olarak hesaplanýrken, ailenin yaþama maliyeti bir önceki yýla göre 227 lira arttý. Önceki yýlýn ayný döneminde açlýk sýnýrý 869 lira 87 kuruþ ve yoksulluk sýnýrý 2 bin 833 lira 44 kuruþ olarak hesaplanmýþtý.

HP, eski Cumhurbaþkaný Turgut Özal için araþtýrma komisyonu kurulmasýný istedi. Malatya Milletvekili Veli Aðbaba ve arkadaþlarý tarafýndan TBMM Baþkanlýðý'na sunulan araþtýrma önergesinde, 8 Haziran 1988'de Ankara Atatürk Kapalý Spor Salonu'nda yapýlan ANAP kongresinde 8. Cumhurbaþkaný Özal'a yönelik düzenlenen suikast ve ölümüne iliþkin iddialarýn araþtýrýlmasý için araþtýrma komisyonu kurulmasý isteniyor.

Örgüt baðlantýsý var mý? Önergenin gerekçesinde ise þu ifadelere yer verildi: ''Malatya'nýn yetiþtirdiði önemli siyaset adamlarýndan 8. Cumhurbaþkaný Turgut Özal'a gerçekleþtirilen suikast tüm ayrýntýlarý ile ele alýnarak, suikastýnýn örgüt baðlantýsýnýn olup olmadýðýnýn açýða çýkarýlmasý, öte yandan ölümü ile ilgili iddialarýn tüm yönleri ile deðerlendirilmesi, ölümündeki ihmallerin ve sorumlularýn tespit edilmesi gerekmektedir.''

Gül: Acýlarla öç alýnmasýn 1915 olaylarýyla ilgili deðerlendirmelerde bulunan Cumhurbaþkaný Gül, "Acýlar hepimizin ortak acýlarýdýr. Yeni nesillere düþmanlýk ve öç alma olarak aktarýlmamalýdýr" dedi.

C

umhurbaþkaný Abdullah Gül, 1915 olaylarýyla ilgili açýklamalarda bulundu. Cumhurbaþkaný Gül, þu ifadeleri kullandý: Acýlardan hiç kimse mutluluk duymaz. Tarihi düþmanlýk vesilesi olarak ortaya çýkarmanýn doðru olmadýðý kanaatindeyim. Acýlar hepimizin ortak acýlarýdýr, bunlarý yeni nesillere düþmanlýk, öç alma olarak aktarýlýrsa sonu olmaz.

Ortak Tarih Komisyonu 1960'lardan sonra Türkiye dýþýndaki diasporalar bunu politik bir araç haline getirmiþlerdir. Bazý parlamentolarda haksýz kararlar almýþlardýr. Siyasi kararlarla maalesef bu kararlarý almýþlardýr. Bütün dünyaya çaðrýda bulunuyoruz; iddianýzda samimiyseniz, ortak tarih komisyonu kurulsun. Buna cevap alamadýk. Özellikle Fransa'da seçim aleti yapýlmasý, akýl almaz boyutlara giden Türk düþmanlýðýný esefle karþýlýyorum.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


10

28 NÝSAN 2012 CUMARTESÝ

ÝÇ-DIÞ HABERLER Beþar Esad'a çaðrý:

Derhal geri çekil

BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun, Esad rejiminden askerlerini ve aðýr silahlarýný ülkedeki yerleþim yerlerinden derhal geri çekmesini istedi. Rusya ise 'askeri müdahale' çaðrýlarýný yapýcý bulmadýðýný açýkladý.

B

M Genel Sekreteri Ban Ki-mun adýna açýklama yapan BM Sözcü Yardýmcýsý Eduardo del Buey, Suriye ordusunun askeri teçhizatýný ve askerlerini hala yerleþim yerlerinde tuttuðuna dair BM gözlemci misyonundan rapor aldýklarýný belirtti. Sözcü Del Buey, Genel Sekreter Ban'ýn, Suriye'de hala þiddetin, adam öldürmenin, bombardýmanýn, patlamalarýn ve silahlý çatýþmalarýn devam etmesinden ''son derece rahatsýz'' olduðunu açýkladý. Ban'ýn Suriye'de sivil nüfusa karþý hala baskýnýn devam etmesini de kýnadýðý vurgulandý. Rusya'dan 'askeri müdahale' tepkisi Rusya Dýþiþleri Bakan yardýmcýsý Mihail Bogdanov ise, Fransa'nýn Suriye'de BM onayýyla güce baþvurulmasý

çaðrýsý ve Suriye muhalefetinin BM'de acil bir toplantý talep etmesinin yapýcý bir tutum olmadýðýný söyledi. 'Askeri müdahale' çaðrýlarýnýn yapýcý yaklaþýmlar olmadýðýný belirten Bogdanov, "Bize göre, iç savaþtan kaçýnmanýn tek yolu, en etkili yöntem olan Suriye'de bir ulusal diyalog. Ateþkes, askerlerin çekilmeleri konularý tabii ki ilke olarak önemli, ancak siyasi sürece baðlý sorunlarýn çözümü de mühim" dedi. Rýce'dan Esad'a kýnama BM Güvenlik Konseyi (BMGK) Dönem Baþkaný ABD'li Susan Rice da, Suriye yönetiminin Annan planý çerçevesinde taahhütlerini yerine getirmeyi reddetmesini ve hala aðýr silah kullanmasýný kýnadýklarýný söyledi. Rice, ''ABD olarak bizim tutumumuz son de-

rece açýk. Esad rejiminin taahhütlerini yerine getirmeye hazýr olup olmadýðý konusunda baþýndan beri þüpheci davrandýk. Þimdi BM gözlemci misyonunun ülkede ne kadar serbest hareket edip etmeyeceðini ve misyonun varlýðýnýn, arazideki durumun iyiye gitmesine yardýmcý olup olmadýðýný görmek istiyoruz'' þeklinde konuþtu. '35 kiþi öldürüldü' iddiasý Muhaliflerin oluþturduðu Suriye Genel Devrim Konseyi, ülkede ordunun çeþitli kentlerde yönetim karþýtlarýna düzenlediði operasyonlar ve çýkan olaylarda ölenlerin sayýnýn 35'e yükseldiðini iddia etti. Konsey, ülkenin doðusunda yer alan ve yoðun bir þekilde operasyon düzenlenen Deyr Ez Zor kentinde 16 kiþinin hayatýný kaybettiði-

ni, halkýn güvenli bölgelere göç etmek zorunda kaldýðýný ileri sürdü. Halep'te 6, Humus'ta 9, Ýdlib'de 2, Dera ve Þam'ýn banliyölerinde birer kiþinin öl-

düðünü duyuran Konsey, birçok kentte çýkan yönetim karþýtý gösterilerde güvenlik güçlerinin açtýðý ateþte bazý protestocularýn yaralandýðýný savundu.

'Blackwater muhalifleri eðitiyor'

ABD'nin 2003 yýlýnda Irak'ý iþgali sonrasýnda bu ülkede görev yapan özel güvenlik þirketi Blackwater'ýn paralý askerleri, Suriyeli muhalifleri eðitmek üzere Irak'tan Suriye'ye geçti.

R

us televizyonu Russia Today'in haberine göre, Irak'ta adý defalarca iþkence olaylarýna karýþtýktan sonra ismini SCG International olarak deðiþtiren Blackwater'ýn paralý askerleri, Suriyeli muhalif gruplara askeri eðitim vermek amacýyla bu ülkeye geçti. "Gölge CIA" olarak bilinen Stratfor'un gizli yazýþmalarýný yayýnlayan WikiLeaks de, özel güvenlik þirketi Blackwater'ýn paralý askerlerinin Suriyeli muhaliflere eðitim verdiðini gösteren belgeler yayýnlamýþtý.

'Asýl amaç rejimi devirmek' SCG International Ýcra Kurulu Baþkaný James F. Smith, bir elektro-

nik postasýnda "Türkiye merkezli Suriyeli muhaliflerle" þirket arasýnda bir "keþif görevi" anlaþmasý yapýldýðýný belirtmiþ, ancak esas görevin mevcut rejimi devirmek için muhaliflere yardým olduðunu söylemiþti. Kendisi ve özel güvenlik þirketi hakkýnda Stratfor Baþkan yardýmcýsý Fred Burton'a bilgi veren Smith, sözleþme yaptýklarý Suriyeli muhaliflere eðitim, güvenlik ve istihbarat toplamada yardýmcý olacaklarýný belirtiyordu. Smith, Stratfor'a verdiði bilgide Libya'da rejim deðiþikliði sýrasýnda Ulusal Geçiþ Konseyi üyelerini koruduklarýný ve Libyalý isyancýlara eðitim verdiklerini hatýrlatýyordu.

BDP'li vekilin dövdüðü doktor için özür

Mahkemeden Meclis'e kritik soru:

B

DP'nin Van Bölge Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde görev yapan bir doktorun Milletvekili Özdal Üçer tarafýndan darp edilmesiyle ilgili özür dilediði öðrenildi. Görev süresi dolan Van Bölge Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Baþhekimi Prof. Dr. Mustafa Berktaþ, basýn toplantýsý düzenledi. Gazetecilerin sorularýný yanýtlayan Prof. Dr. Berktaþ, BDP Milletvekili Özdal Üçer'in bir doktoru darp etmesiyle ilgili deðerlendirmelerde bulundu. Baþhekim Berktaþ, "Olaydan sonra BDP Ýl örgütü ve Ýl Baþkanlýðý gelip özür diledi. Yapýlan bir hatadan geri dönmek asalettir. Dilerim bunlar tekrarlanmaz" dedi.

Darbeyi biliyor muydunuz?

M

eclis'e yazý gönderen Özel Yetkili Ankara 12. Aðýr Ceza Mahkemesi, 12 Eylül öncesinde MÝT'in darbeyle ilgili bilgi verip vermediðini sordu. Özel Yetkili Ankara 12. Aðýr Ceza Mahkemesi, TBMM Baþkanlýðý'na yazý gönderdi. Yazýda ''Türkiye Cumhuriyeti Anayasasý'nýn tamamýný veya bir kýsmýný deðiþtirmeye veya ortadan kaldýrmaya ve Anayasa ile teþekkül etmiþ olan TBMM'yi ortadan kaldýrmaya veya görevini yapmasýna engel olmaya cebren teþebbüs etmek'' suçlarýndan, sanýklar Kenan Evren ve Ali Tahsin Þahinkaya hakkýnda mahkemeye kamu davasý açýldýðý anýmsatýldý. Mahkemenin talep yazýsýnda, verilen ara kararý uyarýnca, 12 Eylül 1980 darbesinin hazýrlýk çalýþmalarýna iliþkin darbe öncesinde MÝT Müsteþarlýðý'nca darbe olacaðý konusunda TBMM Baþkanlýðý'na bilgi verilip verilmediðinin araþtýrýlmasý ve bu konuda varsa belgelerin, 11 Mayýs'ta yapýlacak duruþma öncesine kadar mahkemeye gönderilmesi istendi.

T.C Diyarbakýr 5.Asliye Hukuk Mahkemesi Esas no: 2012/136 Esas Karar No: 2012/42 Davanýn kabülü ile Diyarbakýr ili Silvan ilçesi Tekel mahallesi cilt no:83, hane no:10 BSN :6 Da nüfusa kayýtlý Sýddýk ve Fatma’dan olma 28.04.1985 doðlumlu (TCN:25474638054) Müslim Bozkur’un Müslim olan isminin Sidar olarak düzeltilmesine nüfusa bu þekilde tesciline karar verildiði ilan olunur. D-757 (www.bik.gov.tr) (www.ilan .gov.tr)

ABD 9 bin asker çekecek

ABD ile Japonya, Okinawa Adasý'nda bulunan tartýþmalý Amerikan askeri üssü konusunda yeni bir anlaþmaya vardý. Anlaþma uyarýnca ABD, Futemma askeri üssünde görev yapan 19 bin askerinden, 9 binini geri çekecek.

A

BD, Asya-Pasifik bölgesindeki askeri varlýðýný yeniden yapýlandýrýyor. Bu çerçevede, Japonya'nýn Okinava adasýnda konuþlanan 19 bin civarýndaki denizcinin yaklaþýk yarýsýný çekiyor. Adadan aileleriyle birlikte ayrýlacak olan 9 bin askerin yeni görev yerleri arasýnda Guam adasý, Avustralya ve Hawaii bulunuyor. Ýki ülke arasýnda 2006'da varýlan anlaþma uyarýnca Ginovan kentinde bulunan

Amerikan deniz üssü Futemma da 2014'e kadar iskanýn az olduðu batý bölgesine taþýnacak.

Japonlar ABD üssüne tepkili Gürültü, güvenlik riskleri ve tekrarlayan suç olaylarý nedeniyle yerel halk sýk sýk üssün varlýðýný protesto ediyordu. 1995'te 12 yaþýndaki bir kýz çocuðunun üç Amerikan askerinin tecavüzüne uðramasý 85 bin kiþiyi sokak-

lara dökmüþtü. Bu olaydan sonra ABD ve Japonya, Amerikan askerlerinin sayýsýný azaltma konusunda görüþmelere baþlamýþtý. Asker çekme ve Futenma Üssü'nün taþýnmasý iþleminin ne zaman baþlayacaðýna iliþkin bir açýklama yapýlmadý. ABD Savunma Bakaný Leon Panetta, "Bu kararlarý uygulamak için Japon Özsavunma Kuvvetleri ile ortak çalýþacaðýz" dedi.


SPOR

28 NÝSAN 2012 CUMARTESÝ

11

Ýç saha avantajýný kullanmak istiyoruz Spor Toto 2. Lig 31 Haftasýnda. Konya Torku Þekerspor ile yapýlacak zorlu maça saatler kala Diyarbakýrspor'da, hazýrlýklar son aþamaya geldi. hafta Tokatspor deplasmanýndan iyi mücadelenin sonucunda maalesef Hakem faciasý yaþadýk. Bugün sahamýzda oynayacaðýmýz Konya Torku Þekerspor maçýnda inþallah Hakem faciasý yaþamayarak sahadan puan veya puanlarla ayrýlacaðýz. Hakemlerin daha dikkatli olmalarýný ve adil maç yönetmelerini istiyoruz. Hafta içinde iyi çalýþtýk ve toparlandýk bugün oynayacaðýmýz maçta iç saha avantajýmýzý kullanarak kazanmak istiyoruz. Her zaman olduðu gibi kaybetmemeyi düþünüyoruz" dedi.

T

eknik direktör Levent Numanoðlu dünkü son antrenman öncesinde futbolcularýný toplantý salonu yerine sahada toplayarak maçýn analizini anlattý.

Hakem Faciasý Yaþamak Ýstemiyoruz Diyarbakýrspor As Baþkaný Nesih Aktepe yaptýðý açýklamada, Ýç saha avantajlarýný iyi kullanarak kazanmak istediklerini belirtti. Aktepe, "Geçen

Zor bir karþýlaþma bizi bekliyor Nesih Aktepe, "Diyarbakýrspor olarak kazanan davranýþýmýzý iyi oynayarak ortaya koymak istiyoruz. Konya Torku Þekerspor özellikle geçen sezon olmak üzere birkaç yýldýr iyi bir oyun ortaya koyuyor, bu sene ayný kadrolarý var fakat biraz konsantre eksiliði yaþadýklarýný düþünüyorum. Onlar da bizim gibi kadro kalitesi yüksek bir ekip. Bu hafta iyi ve ayný zamanda zor bir karþýlaþma olacaðý düþüncesindeyim" þeklin-

de konuþtu.

Üç puaný almayý hedefliyoruz Aktepe, "Alt sýradan uzaklaþmak istiyoruz, ligin sonu yaklaþtý ve oyuncularda konsantre eksikliði yaþanmaya baþladý, umarým maç gününe kadar mental olarak iyi hazýrlanarak üç puaný alan taraf oluruz. Sonraki hedefimiz kalan iki haftada alabileceðimiz en iyi puanlarý alarak lig'de kalmayý hedefliyoruz. Bizim asýl amacýmýz yakaladýðýmýz çýkýþý ligin sonuna kadar devam ettirmek ve bunu baþarmak için desteðe ihtiyacýmýz var." dedi.

Rakibimizin konumunu biliyoruz Aktepe, þöyle devam etti: ''Oynadýðýmýz maçlara bakýldýðýnda rakibin puan cetvelindeki yeri bizim oyunumuzu etkilemiyor. Hedefimiz kalan maçlarý kazanýp ligde kalýcý olmak. Bunu yapacak gücümüzün olduðunu oynadýðýmýz maçlarla ortaya koyduk. Konya Torku Þekersporspor'un ligdeki konumunu ve

iddiasýný biliyoruz, ancak bizim de üç puana çok ihtiyacýmýz var. Bunun üste-

sinden geldikten sonra üç maçýmýz kalýyor. Üç haftayý da kayýpsýz atlatýp, bu ligde her zaman üstüne basa basa söylediðim gibi kalacaðýz. Bu ligde devam edeceðiz. Moralimizi bozmuyoruz. Futbolun içerisinde böyle þeyler vardýr. Kýsa sürede bu durumu atlatýp yolumuza devam edeceðiz" dedi.

Yeþil- kýrmýzýlýlar davetiniz var Bu hafta coþkulu taraftarlarýmýzý Atatürk stadýndaki tribünlere bekliyoruz. Taraftarlarýmýzýn stadyumu doldurmalarýný ve takýmlarýna sahip çýkmalarýný istiyoruz. Her zaman bu durumlarda camiaya kulübün ihtiyacý vardýr. Onlara da inanýyorum bu istediðimizi geri çevirmeyecek ve bizi destekleyeceklerdir" diye konuþtu. Taþkýn Civelek

Aydýn'ýn en acý günü D iyarbakýrspor'un eski yöneticilerinden Hacý Ýhsan Aydýn'ýn kardeþi Mehmet Aydýn trafik kazasýnda hayatýný kaybetti. Edinilen bilgiye göre Mehmet Aydýn'ýn(30) kullandýðý 21 AS 239 plakalý araç gece saat 03.00 sýralarýnda eski Bismil Diyarbakýr karayolunda kaza yaptý. Kazayý fark eden vatandaþlarýn jandarmaya haber vermesi üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri yaptýklarý incelemede sürücü Mehmet Aydýn'ýn hayatýný kaybettiðini ve Aydýn'ýn cesedi ambu-

lansla Bismil Devlet Hastanesi morguna kaldýrýldý.Hastane morgunda savcýnýn yaptýðý incelemeden sonra Mehmet Aydýn'ýn cenazesi yakýnlarýna teslim edildi.

BAÞIN SAÐOLSUN HACI ÝHSAN AYDIN Hacý Ýhsan Aydýn'ýn kardeþi olan Mehmet Aydýn'a Allah'tan rahmet, baþta Hacý Ýhsan Aydýn olmak üzere deðerli ailesine baþsaðlýðý ve sabýr diliyoruz. Taziye yeri: Hanililer Yas Evinde (BDP Ýl Binasýn arkasý)

Kayapýnar Erzurum yolcusu 12. adama ihtiyacýmýz var

Yarýn deplasmanda Erzurum Büyükþehir Belediyespor ile puan savaþý verecek olan Diyarbakýr Kayapýnar Belediyespor Diyarbakýr'daki son çalýþmasýný yaparak karayoluyla Erzurum'a gitti.

D

iyarbakýr'daki son çalýþmasýný seyrantepe tesisleri'nde yapan turuncu - mavili takým, bugün Erzurum'a giderek maç saatini beklemeye baþladý. Diyarbakýr Kayapýnar Belediyespor'un Futbol þube sorumlusu Adil Demir yaptýðý açýklamada, "Deplasmanda oynayacaðýmýz Erzurum Büyükþehir Belediyespor karþýsýnda ligde kalmak için puan veya puanlarla dönmek istiyoruz. Rakibimiz de play-off mücadelesi verdiði için saha ve seyirci avantajýný iyi kullanacaktýr. Her iki takým açýsýndan çok önemli bir karþýlaþma bizi bekliyor. Erzurum Büyükþehir Belediyesi'nin gücünü biliyoruz. Tüm tedbirlerimizi aldýk ve hesaplarý 3 puan üzerine yaptýk. Ýnanýyorum ki futbolcularýmýz sahadan galip ayrýlýp, üst sýralara yükselmeyi devam ettirirler. Sahada iyi oynayýp, 3 puaný alan taraf olmak istiyoruz.'' dedi.

Spor Toto 2.lig Beyaz Grup

Spor Toto 3.lig 1.Grup

Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor Kulüb Baþkaný Hacý Haspolat taraftarlardan destek istedi.

S

por Toto 3. Lig'de yarýn sahasýnda Kastamonuspor'u aðýrlayacak olan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'da, kulüp baþkaný Hacý Haspolat, play-off'u yakalayabilmek için 12. adamýn itici gücüne ihtiyaçlarý olduðunu söyledi. Haspolat, yaptýðý açýklamada, ''12. güce çok ihtiyacýmýz var. Son haftalarda desteklerini artýrýyorlar. Ancak bunu Play-off yolunda artýrmalýyýz. Kastamonuspor maçýnda bu gücü arkamýzda görmek istiyoruz'' diye konuþtu. Baþarý için çok ciddi emeklerin verildiðini vurgulayan Haspolat, ''Kalan üç maçta emeklerimizin boþa gitmemesi için uðraþacaðýz. Camia olarak inancýmýz tam. Teknik ekip ve

Spor Toto 3.lig 2.Grup

futbolcu arkadaþlarýmýz sahada ellerinden gelenin en iyisini yapýyor. Bizim için sadece onlara destek olmak kalýyor. Taraftarýmýz, þehir bizi yalnýz býrakmasýn. Bu takým üç hafta sonra emeðinin karþýlýðýný alacak, desteðin karþýlýðýný verecektir'' dedi.

Spor Toto 3.lig 3.Grup


12

CMYK

26 NÝSAN 2012 PERÞEMBE

28.04.2012 Gazete Sayfaları  
28.04.2012 Gazete Sayfaları  

28.04.2012 Gazete Sayfaları

Advertisement