Page 1

CMYK

'Paralel devlet' hükümeti tasfiye edecek güçte

Özel harekatçý kendini vurdu D

iyarbakýr Emniyet Müdürlüðü'ne baðlý Özel Harekat Þube Müdürlüðü'nde görevli bir polis memuru kendini vurdu. Hastaneye kaldýrýlan polis memuru yapýlan müdahalelere raðmen kurtarýlamadý. Polis memuru, törenin ardýndan memleketine uðurlandý. 3'te

D

iyarbakýr'da parti il binasýnda rüþvet ve yolsuzluk operasyonlarýný deðerlendiren BDP Eþ Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, "Osmanlý'dan

buyana paralel devlet var. Öcalan defalarca hükümeti uyarmýþtý. Bugün paralel devlet hükümeti tavsiye edecek güçtedir" dedi. 5'te

HDP erken seçim istedi H

www.diyarbakirolay.com.tr

CUMA 27 ARALIK 2013

Fiyatý : 30 KR

DP eþ baþkanlarý erken seçim istedi. Kabine deðiþikliðinin krize çözüm olmayacaðýnýn altýný çizen eþ baþkanlar, "HDP, halkýn iktidarý için hükümete taliptir" dediler. 9'da

Diyarbakýr'dan Baþbakan'a destek

Diyarbakýr'da bazý sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, Baþbakan Erdoðan'a destek verdi. Sivil toplum örgütleri adýna konuþan Ahmet Miktad Güneþ, "Seçilmiþ bir irade, ancak seçmen iradesiyle gitmelidir" dedi. Büyük oyunu bozalým Diyarbakýr AK Parti il binasý önünde asýlý olan 'Haydi Diyarbakýr büyük oyunu bozalým, Diyarbakýr'da tarih yazalým' pankartý altýnda toplanan grup, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'a destek verdi. Bakanlarýn istifasýna neden olan yolsuzluk ve rüþvet iddialarýyla ilgili açýklamayý ise Dünya Demokrasi Hareketi Diyarbakýr Þube Baþkaný Ahmet Mikdat Güneþ okudu.

'Çözüm demokrasi'

Operasyon hükümete yapýldý

Hükümeti devirmeye yönelik atýlan adýmlarý kaygýyla izlediklerini belirten Güneþ, "Cemaat üzerinden baþlatýlan ve hali hazýrda cemaati de aþmýþ görüntüsü veren bu küresel operasyonu hepimiz tanýyoruz. Bu ülkede yeni bir darbe teþebbüsüne göz yummayacaðýz. Buradan bir daha ilan ediyoruz ki, ülkemizde sorunlarýn çözümü demokrasidir" dedi. 7'de

A

K Parti Diyarbakýr Milletvekili Oya Eronat, 17 Aralýk'ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonlarýn hükümete ve Halk Bankasý'na yapýlmýþ bir operasyon olduðunu söyledi. 4'te

Soðuk havada ders baþý D

Botan Efsanesi Ýstanbul'da esecek S iirt Valiliði bünyesinde kurulan Botan Efsanesi (Siirt Gösteri Sanatlarý Topluluðu), Ýstanbul'da ikinci kez esmeye hazýrlanýyor. Topluluk, bugün saat 20.00'de Ýstanbul Bahçeþehir Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahne alacak. 5'te

iyarbakýr'ýn Hazro ilçesine baðlý Çökeksu Köyü'nde bulunan ilkokulun tavaný su damlattýðý için tadilat baþlatýldý. Tadilat nedeniyle öðrencilerin 3 gün boyunca okul dýþýna taþýnan sýralarda ders gördüðü belirtildi. 8'de

3 öðrenci býçaklandý 3

Altýn alma zamaný

D

iyarbakýr Kuyumcular ve Sarraflar Odasý (DÝKO) Baþkaný Mustafa Akkul, dolar satmanýn, altýn almanýn tam zamaný olduðunu söyledi. 6'da

Cizre'de elektrik isyaný 5

Hükümet sýnýfta kaldý H

ükümetin Roboski katliamýnda sýnýfta kaldýðýný belirten Petrol-Ýþ Sendikasý Batman Þube Baþkaný Mustafa Tekik, katliamý gerçekleþtiren faillerin adalet önüne çýkarýlmasý gerektiðini söyledi. 7'de

Canlý leopar yakalayana otomobil 8

Diyarbakýr OLAY Gazetesi Diyarbakýr’da basýlmakta olup Þanlýurfa, Mardin, Siirt, Batman, Bingöl, Þýrnak, Van ve Hakkari illerindeki gazete bayilerinde bulunmaktadýr. CMYK


2

Saðlýk

27 ARALIK 2013 CUMA

Alzheimer riskini azaltmak için kan þekerine dikkat!

Anadolu Saðlýk Merkezi Nöroloji Uzmaný Prof. Dr. Türker Þahiner, Kan þekeri yüksekliði ve yüksek tansiyonun kýlcal damarlarý daraltarak bellek kaybýna yol açtýðýný söylüyor.

K

an þekeri yüksekliði ve yüksek tansiyon kýlcal damarlarý daraltarak bellek kaybý yaratýyor. Bilimadamlarýna göre, diyabet, Alzheimer'a zemin hazýrladýðý gibi hastalýðýn seyrini de hýzlandýrýyor. Yapýlan araþtýrmalarýn diyabetin bunama riskini yüzde 63 oranýnda arttýrdýðýný gösterdiðini söyleyen Anadolu Saðlýk Merkezi Nöroloji Uzmaný Profesör Doktor Türker Þahiner, "Alzheimer riskini azaltmak için öncelikle kan þekerinizi kontrol altýnda tutun" diyor. Kan þekeri yüksekliðinin ve yüksek tansiyonun kýlcal damarlarý daralttýðýný ve hiçbir belirti vermeden sinsi bir þekilde bellek kaybý yarattýðýný belirten Prof. Dr. Türker Þahiner, "Damarsal bunama, tüm bunama nedenleri arasýnda Alzheimer'dan sonra ikinci sýrada yer alýyor. Alzheimer hastalýðýnýn geliþmesinde diyabetin de rol aldýðýný kabul eden bilim adamlarýnýn sayýsý giderek artýyor. Diyabetin hangi me-

kanizmayla bunamayý arttýrdýðý konusundaki çalýþmalar ise henüz devam ediyor" diyor.

Diyabet, Alzheimer'ý hýzlandýrýyor Ýsveç Uppsala Üniversitesi'nde yapýlan araþtýrmalarda uzun süreli glukoz metabolizmasý, insülin salýnýmý ve etkinliði ile Alzheimer hastalýðý ve damar týkanýklýðýna baðlý bunama iliþkisinin incelendiðini söyleyen Prof. Dr. Þahiner, bu araþtýrmanýn sonuçlarýný þöyle özetliyor: "Bunamasý olmayan 71 yaþýndaki 1125 erkekte oral glukoz yükleme testi yapýldý, insülin düzeyleri ölçüldü. Bu hastalar 12 yýl boyunca saðlýk açýsýndan izlendi ve 257 kiþide bunama veya bellek bozukluklarý görüldü. Bunlardan 81'ine Alzheimer, 26'sýna ise damarsal bunama tanýsý konuldu. 'Glukoz yükleme sonrasýnda düþük insülin salýnýmý' gösteren hastalarýn Alzheimer riskinin yükseldiði, damarsal bunama

hastalarýnda ise bu riskin daha da arttýðý görüldü. Diyabetli kiþilerde bellek çok daha hýzlý þekilde bozuluyor ve Alzheimer'a zemin hazýrladýðý gibi hastalýðýn seyrini de hýzlandýrýyor. Alzheimer risk faktörlerini düþürmek istiyorsak öncelikle kan þekerimizi kontrol altýnda tutmalýyýz. Böylelikle yakýngelecek için ümit veren tedavi seçeneklerini kullanma þansýný yakalayabiliriz."

Kan þekeriniz kaç olmalý? Diyabet, baþka kronik hastalýklara da neden olabiliyor. Yapýlan araþtýrmalar, dünya genelinde 150 milyon diyabetli bulunduðunu gösterirken, bu sayýnýn 2025 yýlýnda 300 milyonu aþacaðý tahmin ediliyor. Anadolu Saðlýk Merkezi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalýklarý Uzmaný Doktor Mithat Býyýklý, Türk toplumunda diyabet görülme oranýnýn yüzde 7,2 olduðu ve diyabetin ortaya çýkmasýnda çok önemli olan glukoz tolerans bozukluðu

Ev yoðurdu çok daha yararlý! S

üt, yoðurt ve turþunun içinde bulunan probiyotikler; baðýþýklýk sistemini güçlendirip ömrü uzatýyor. Bu canlý organizmalar; kolon ve meme kanserinden korunmada da etkili oluyor. Binlerce yýldýr Ortadoðu ve Akdeniz diyetinin önemli bir parçasýný oluþturan probiyotikler; süt, yoðurt ve turþunun içinde bulunuyor. Son yýllarda yapýlan araþtýrmalar; probiyotiklerin vücuda büyük yarar saðladýðýný gözler önüne seriyor. Probiyotikler, son derece yararlý organizmalardýr. Bu organizmalar; enfeksiyon ve toksin kaynaklý hastalýklarýn oluþma riskini azaltýyor ve ömrü uzatýyor. Ayrýca tehlikeli organizmalarýn hareket kabiliyetini azaltarak, baðýrsak iç zarýnýn fonksiyonunu da artýrýyor.

HAZMI KOLAYLAÞTIRIYOR Baðýrsaktaki saðlýklý mikrop dengesinin, zararlý mikroplar lehine deðiþmesi, çok sayýda hastalýðý da beraberinde getiriyor. Son yýllarda yoðurt, turþu gibi fermente edilmiþ gýdalarýn az yenmesi, süt ve yoðurdun pastörize edilmesi ve antibiyotik kullanýmý; baðýrsaktaki probiyotik dengesinin bozulmasýnda önemli rol oynuyor. Probiyotikler; baðýþýklýk sistemini de güçlendiriyor, baðýrsak duvarýný zararlý maddelerden koruyor, hazmý kolaylaþtýrýp vücudu hastalýklardan koruyor. Ayrýca kanserli hücrelerin üremesini de engelliyor. Yapýlan son

A

60-80 mg/dl arasý deðerlerde ise birtakým sorunlara neden olabilecek hipoglisemi riskine karþý tedbir alýrýz. Hastanýn ilaç dozlarýný yeniden ayarlarýz ve diyetini gözden geçiririz. 60 mg/dl altýnda hipoglisemi deðerleri, riskli kabul edilir ve acil þeker yükseltici tedbirler almayý gerektirir. Eðer açlýk kan þekeri 110 mg/dl'nin, ikinci saat tokluk kan þekeri de 140 mg/dl'nin altýndaysa hastanýn 'Hemoglobin A1c'deðerlerine bakýlýr. Kan þekerine ait son ve en önemli hedef olarak kabul edilen A1c'nin önemini hastalara anlatmak için 'Bu sizin karne notunuzdur!' diyoruz. Çünkü A1c testi hastanýn son üç aylýk kan þekeri deðerlerin ortalamasýný yansýtýr. Bir anlamda tedavinin kan þekeri düzeyi açýsýndan baþarýsýný gösteren Hemoglobin A1c testinin yüzde 6.5 deðerinin altýnda sonuç vermesi beklenir."

Kilolarýnýz inatçý mý? Egzersize düzenli gidiyor, yediklerinize dikkat ediyor ama buna raðmen tartýdaki ibre hiç kýpýrdamýyorsa, aþaðýdaki bazý ilginç araþtýrma sonuçlarý sizi ilgilendiriyor.

araþtýrmalar; bu organizmalarýn özellikle kolon ve göðüs kanserinden korunmada çok etkili olduðunu ortaya koyuyor. DNA hasarýnýn azalmasýnda da etkili olan probiyotikler; diyare, irretable baðýrsak sendromu, kolit ve Crohn (bir tür baðýrsak hastalýðý) gibi hastalýklardan da koruyor. Alerjik maddelerin kana geçmesini engelleyen ve baðýrsak iltihabýna da engel olan bu organizmalar; baðýrsak mukozasýný (zar tabaka) güçlendiriyor.

BAÐIRSAK DOSTU BAKTERÝ Bifidobakteriler ise; baðýrsakta yaþayan, baðýrsak florasýnýn dengesini koruyan ve vücudu zararlý bakterilerden arýndýran bakterilerdir. Bunlar; enfeksiyon, enflamasyon (iltihap), kardiyovasküler hastalýklar ve kanser tedavisinde çok yararlýdýr. Bifidobakteriler; günümüzde sindirimin düzelmesi, baðýrsak fonksiyonlarýnýn artmasý ve enfeksiyonlara karþý direnç oluþturulmasý amacýyla probiyotik olarak kullanýlýyor.

Brokoli eklem rahatsýzlýklarýný yavaþlatýyor

raþtýrmacýlar bol bol brokoli yemenin dejeneratif eklem rahatsýzlýðýný (osteoartrit) yavaþlattýðýný hatta hastalýðýn önüne geçebileceðini düþünüyor. Batý Anglia Üniversitesi'nden araþtýrmacý bir ekip baþarýlý laboratuvar çalýþmalarýnýn ardýndan brokolinin insanlar üzerindeki etkilerini denemeye baþlayacak. Hücre ve fareler üzerinde yapýlan deneyler gösteriyor ki; brokoli kýkýrdaklara zarar veren yýkýcý bir enzimi engelleyici görev üstlenebiliyor. BBC'nin haberine göre, araþtýr-

yani gizli þekerlilerin oranýnýn ise yüzde 6,7 olduðuna dikkat çekiyor. Kan þekeri deðerlerinin uluslararasý klavuzlarda belirlenen güvenli aralýða çekilmesi gerektiðini söyleyen Dr. Mithat Býyýklý, ulaþýlmasý gereken hedefleri þöyle sýralýyor: "Hastanýn gerek laboratuvarda kan testleri kontrollerinde, gerekse evde kendi þeker ölçüm cihazýylayapacaðý ölçümlerde; sabah-öðle-akþam yemeklerinden önce açlýk kan þekeri deðerinin 80-110 mg/dl arasý olmasý gerekir. Açlýk kan þekeri kadar önemli olan, bir baþka deðer de tokluk kan þekeridir. Yine her üç ana öðüne ait yemeðe baþladýktan iki saat sonra bakýlan tokluk kan þekerinin 80-140 mg/dl arasý olmasý beklenir. Diyabet tedavisinde kan þekeri yüksekliði kadar düþüklüðü yani hipoglisemi de önemle üzerinde durulan bir konudur. Kan þekeri ölçümlerinde 80 mg/dl'yi alt sýnýr kabul ederiz. Sonuçlar

malarda kullanýlan bu özel brokoli türü standart brokoliden daha fazla faydalý besin taþýyor. Vücudumuz brokolideki glukorafanin maddesini alarak eklemleri koruyan sulforaphane denen bir maddeye dönüþtürüyor. Günde 100 gram Kötü eklem rahatsýzlýklarý nedeniyle býçak altýna yatacak gönüllü denekler ameliyat öncesi iki hafta boyunca diyet yapacak. Dr. Davidson ve takýmý brokolinin rahatsýzlýklar üzerindeki olasý etkilerini bu þekilde anlamaya çalýþacak. Dr. Davidson: "Hastalara iki hafta boyunca günde 100 gram brokoli yemelerini önereceðiz. Bu çoðu insanýn her gün yemekten mutlu olabileceði yeterli büyüklükte bir öneri" diyor. Ýki haftalýk brokoli diyetinin büyük deðiþimlere yol açmasýndan çok da umutlu olmayan Dr. Davidson, yine de eklem rahatsýzlýklarýný durdurmanýn bir yolunu bu þekilde bulabileceklerini düþünüyor.

E

gzersize düzenli gidiyor, yediklerinize dikkat ediyor ama buna raðmen tartýdaki ibre hiç kýpýrdamýyorsa, aþaðýdaki bazý ilginç araþtýrma sonuçlarý sizi ilgilendiriyor olabilir Genel olarak baktýðýnýzda belki de ayný egzersizleri yapýyor ve ayný þekilde besleniyor olmanýz iyi gibi görünse de vücudunuz kendini plato dönemine almýþ, tüm yaptýklarýnýz alýþkanlýk olarak algýlandýðý için artýk tepki verilmiyor olabilir. Þimdi kendinize aþaðýdaki sorularý sorun, eðer birçoðuna "Evet" cevabýný veriyorsanýz kendinizin sabotajcýsý olabilirsiniz.

Hep diyet ürünlerle mi besleniyorsunuz? Yale Üniversitesi'ndeki bir çalýþmaya göre; eðer yemeklerinizi sadece light olanlardan seçiyorsanýz ghrelin hormonu salgýnýz bozulabiliyor. Ghrelin seviyenizi dengede tutmak için yemek yerken birazcýk toleranslý davranabilirsiniz. Örneðin; salatanýzý sadece yeþillik olarak tüketmek yerine içine ceviz ya da peynir ilavesi yapabilirsiniz, böylece salatanýza protein eklediðiniz için kendinizi daha çok doymuþ hissedeceksiniz.

Plastiklere para mý veriyorsunuz? Tüketiciler üzerinde yapýlan bir araþtýrmada nakit ödemeye oranla kredi kartýyla alýþveriþ yaptýðýmýz zamanlarda daha fazla yüksek kalorili ve saðlýksýz yiyecek aldýðýmýz ortaya çýktý. Bunun için bir dahaki sefere marketten alýþveriþ yapacaðýnýz zaman sadece saðlýklý yiyecekleri almanýza yetecek kadar nakit para taþýmak iyi bir fikir olabilir. Veya markete gitmeden önce gerçek ihtiyaçlarýnýzý bir liste haline getirin ve bunun dýþýna çýkmamaya özen gösterin.

Yemeði hak/ödül olarak mý etiketliyorsunuz? Fransa'da yeni yapýlan bir çalýþmaya göre, egzersiz yapmak bireylerin yüzde 50 daha fazla yemesine neden olabiliyor. Bunun sebebiyse birçok kiþi egzersiz yaptýðý için dondurma veya bir paket çikolata yemeði hak ettiðini düþünüyor. Oysa gerçek sanýldýðý gibi deðil, bunun için egzersiz yaptýktan sonra kaç kalori yakýldýðý kontrol edilmeli. 30 dakikalýk yürüyüþte yaklaþýk 200 kalori yakarsýnýz. Bu da ancak orta boy bir portakal suyuna veya yaklaþýk 2 top dondurmaya eþdeðerdir.

Kalori saptýrmasý yapýyor olabilir misiniz? Bir çalýþmaya göre de fazla kilolu bireyler ve kadýnlar, kalorileri sanýldýðý kadar çok iyi bilmiyor veya önemsemiyor. Bireylerden bir yemeðin ortalama kalorilerini

tahmin etmeleri istendiðinde, verilen cevaplarýn yaklaþýk 100-200 kalori daha az olduðu görüldü.

Ýþteyken tembel misiniz? Missouri Üniversitesi'ndeki araþtýrmaya göre, 1-2 saat oturduðunuzda vücudunuz yað yakýmýna yardýmcý olan lipaz enziminin yapýmýný durduruyor. Bunun için her saat baþýnda hareket etmeli ve esneme hareketleri yapýlmalý. Böylece metabolizmanýz yaklaþýk yüzde 13 hýzlanacak.

Çok az mý uyuyorsunuz? 'Amerikan Klinik Beslenme' dergisinde yayýmlanan bir çalýþmaya göre, 4 saatten az uyuyan kadýnlar, 300 kalori daha fazla yemek yiyor ve diðer güne yaklaþýk 21 gr. fazla yaðla baþlýyor. Yeterli uyku, karbonhidrat ve yað isteðini durduruyor. Yenilenmek ve vücudunuzu yað yakýmýna hazýrlamak için 7-8-9 saat uyumaya ihtiyacýnýz olabilir. Yorgun ve uykusuz olduðunuz zaman stresle de baþa çýkamazsýnýz, böylece yemeðe yönelebilirsiniz. Gece geç saatte atýþtýrýp fazla kalori alabilirsiniz. Bazý insanlar yemenin tekrar uyumalarýna yardýmcý olacaðýný düþünse de bu sadece günlük kalori alýmýný artýrýr.


Saçaklarda oluþan buzlar tehlike saçýyor

M

uþ Bulanýk ilçesinde artan soðuk havanýn ektisiyle saçaklarda oluþan bur sarkýtlarý itfaiye ekipleri tarafýndan temizlendi. Soðuk havalarýn artmasýyla birlikte apartman çatýlarýnda sarkarak tehlike oluþturan buz kitleleri, ekipler tarafýndan kontrollü bir þekilde kýrýldý. Yayalarýn olasý bir kazaya maruz kalmamasý için önlem alan ekipler, itfaiye merdiveni aracýlýðýyla metrelerce yükseklikteki çatýlardan sarkan bir metrelik buz sarkýntýlarýný kýrarak temizledi. Dondurucu soðuklar

27 ARALIK 2013 CUMA

nedeniyle çatýlarda ani bir þekilde ölümlere yol açabilecek buz sarkýntýlarýnýn oluþtuðunu dile getiren Ýtfaiye Amiri Emrah Akkaya, buz sarkýntýlarýna karþý yayalarýn dikkatli bir þekilde yürümeleri için uyarýda bulundu. Çarþý merkezinde bulunan bina çatýlarýnda oluþan sarkýntýlarý belirli aralýklarla temizlediklerini söyleyen Akkaya, her an oluþan bu sarkýntýlarýn görünmez bir kazaya yol açabileceðini belirterek, vatandaþlarýn dikkatli olmasý gerektiðini söyledi. ÝHA

Özel harekatçý kendini vurdu

Diyarbakýr Emniyet Müdürlüðü'ne baðlý Özel Harekat Þube Müdürlüðü'nde görevli bir polis memuru kendini vurdu. Hastaneye kaldýrýlan polis memuru yapýlan müdahalelere raðmen kurtarýlamadý.

O

lay Diyarbakýr-Bingöl karayolu üzerinde bulunan Özel Harekat Þube Müdürlüðü'nde meydana geldi. 45 yaþýndaki Çetin Özkan, iddiaya göre dolabýndan çýkarmak istediði silahýnýn patlamasý sonucu kafasýndan vuruldu. Silah sesi üzerine odaya giren polisler Çetin Özkan'ý kanlar içinde buldu. Bölgeye çaðýrýlan 112 acil servis ambulansýyla Diyarbakýr Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi acil servisine kaldýrýlan Özkan, yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamayarak hayatýný kaybetti. Yaþamýný yitiren polis memuru için Özel Harekat Þube Müdürlüðü'nde tören düzenlendi.

Tören düzenlendi Törene Diyarbakýr Vali Yardýmcýsý Mehmet Yiðit, 7. Kolordu Komutaný Korgeneral Abdullah Recep, 2 Taktik Hava Kuvvetleri Komutaný Korgeneral Nejat Bilgin, Çetin Özkan'ýn eþi ve iki çocuðu ile mesai arkadaþlarý katýldý. Cenaze aracýndan alýnan Çetin Özkan'ýn naaþý arkadaþlarýnýn omzunda kalafatla getirildi. Burada Özkan'ýn özgeçmiþinin okunmasýnýn ardýndan dini vecibeler yerine getirildi. Gözyaþlarýna hakim olamayan Özkan'ýn iki çocuðu ile eþi, tabuta sarýlarak sinir krizi geçirdi. Törenin ardýndan Çetin Özkan'ýn naaþý cenaze nakil aracýna taþýnarak memleketi Kilis'in Elbeyli ilçesine gönderildi. ÝHA

Buz kýrarak hayvan besliyorlar

V

an'ýn Çaldýran ilçesine baðlý Oruçlu Köyü sakinleri, baltayla buzlarý kýrýp hayvanlarýný eksi 35 derecede besliyor. Kaz Gölü'nde eksi 35 derecede 50 santimetrelik buzlar kýran vatandaþlar, çýkartýlan otlarla hayvanlarýný besliyor. Daha çok manda yetiþtiren köylüler, köye 3 kilometre uzaklýktaki Kaz Gölü'ne hayvanlarýný getirerek taze ot yemelerini saðlýyor. Hava sýcaklýðýnýn gece sýfýrýn altýnda 35, gündüz ise eksi 15 ile 20 dereceye kadar düþtüðü bölgede, vatandaþlar adeta kýþ þartlarýna meydan okuyor. Ýlçe merkezine 7 kilometre uzaklýktaki Oruçlu köyünde yaþayan Kamuran Demir, gölde baltalarla kýrdýklarý buzlarýn altýnda bulunan otlarý hayvanlarýna yedirdiklerini belirtti. Kamuran Demir, "Mandalarý içeride besleyemiyoruz. Eðer mandalar içeride 3 günden fazla kalýrlarsa vücutlarýnda su kaybý oluþuyor. Zaten mandalar suya, soðuða alýþkýn hayvanlardýr. Mandalar suda otlarken suya giremeyen sýðýrlar için ise biz kendi yaptýðýmýz sallarla kýrdýðýmýz buzlara yapýþan otlarý kenarda bekleyen sýðýrlara veriyoruz. Ancak bu yýl kar azdýr ama kuru soðuk çok fazla. Parçalar halinde kýrdýðýmýz buzlarý kanca ile kenara çekip kýrýyoruz. Bunlara yapýþan otlarý sökerek hayvanlara veriyoruz. Bu maceramýz nisan ayýna kadar devam ediyor" dedi. ÝHA

Kültür merkezinde hýrsýzlýk

D

iyarbakýr'ýn Silvan ilçesindeki Kültür Merkezi kimliði belirsiz kiþi veya kiþiler tarafýndan soyuldu. Gece geç saatlerde Kültür Merkezi'ne gelen kiþi veya kiþiler, binanýn arka tarafýndan bulunan pencereden içeri girerek ana sýnýfýnda bulunan plazma televizyonu alarak kaçtý. Sabah saat 09.00'da okula giden temizlikçiler, sýnýfa girdiklerinde plazma televizyonun yerinden söküldüðünü görünce polise haber verdi. Olay yerine giden polis ekipleri, parmak izi aldýktan sonra olay yerinden ayrýldý. Olayla ilgili soruþturma sürüyor. ÝHA

Hakkari'de hava kirliliði H

akkari'de hava kirliliðinin önüne bir türlü geçilemiyor. Özelikle sabah ve akþam saatlerinde þehir semalarýnda siyah bir bulut tabakasý oluþturan hava kirliliði, vatandaþlarý endiþelendiriyor. Hava kirliliðinin ciddi boyutlara ulaþtýðýný ve önüne geçilmediði takdirde ciddi saðlýk sorunlarýný da beraberinde getireceðini ifade eden vatandaþlar, hava kirliliðinin özellikle astým ve diyaliz hastalarýný çok etkilediðini ifade ederek ilgili kurumlarý göreve davet etti. Hakkari Ýl Genel Meclis Baþkaný Ahmet Korkmaz, kýþ aylarýnda hemen hemen bölgenin tümünde ciddi bir hava kirliliðine þahit olduklarýný söyledi. Korkmaz, "Hava kirliliði kýþýn yakýlan kalitesiz kömürden kaynaklanýyor. Biz daha önce de bunun önlenmesine yönelik birtakým giriþimlerde bulunduk ancak maalesef bu önlenemedi" dedi. Hakkari Belediye Baþkanlýðý Zabýta Müdürü Übeydullah Dündan ise, hava kirliliðinin önüne geçmek için çalýþmalarýn devam ettiðini belirtti. Dündan, "Saat 15.00'ten itibaren ekiplerimiz dolaþýyor, hangi bacadan fazla duman çýkýyorsa bina sahibine tutanak tutuluyor. Þu ana kadar 13 ayrý uyarý tutanaðý tuttuk. Yaz aylarýnda tüm kuruluþlarý ve kömür satýcýlarýný kalitesiz kömür konusunda uyarmýþtýk. Halen de takibini yapýyoruz. Bu iþin peþine býrakmayacaðýz" þeklinde konuþtu. ÝHA

Üçüz bebekleri için Top kavgasýnda 3 yardým bekliyorlar öðrenci býçaklandý

B

atman'da üçüz bebekleriyle birlikte toplam 5 çocuklarý olan Yanaç ailesi, maddi imkansýzlýklar nedeniyle üçüz bebeklerine bakmakta zorlanýyor. Batman Bahçelievler Mahallesi 1628 Sokak'ta ikamet eden Recep ve Þükriye Yanaç çiftinin 7 ay önce üçüz bebekleri dünyaya geldi. Üçüz bebeklerle beraber 5 çocuk babasý olan Recep Yanaç geçim derdine düþtü. Bir markette aylýk 600 lira maaþla çalýþýp ailesine bakan Yanaç, 7 nüfusa bakmakta zorlandýðýný ifade etti. Baba Recep Yanaç, bir bebeðin masrafý bile çok gelirken üçüz bebeklerinin olduðunu ve bakmakta zorlandýðýný söyledi. Baba Yanaç, "8 yýl önce evlendim. 7 ay öncesine kadar iki çocuðum vardý. Ama þimdi Ömer, Betül ve Tuðba adýnda iki kýz bir erkek çocuðum daha dünyaya geldi. Çok zor. Küçük olduklarý için yemeleri de zor. Her gün süt, çocuk bezi, çocuk mamasý ve buna benzer birçok zaruri ihtiyaçlarý var, evim kira aylýk 300 lira kira ödüyorum. Bir markette 600 lira maaþla çalýþýyorum. 7 ay içinde üçüz bebeklerimin masraflarý için 10 bin lira borçlandým. Devlet yetkililerinden defalarca yardým talebinde bulundum. Þimdiye kadar bin lira yardým ettiler. Yardým edilmezse üçüz bebeklerimi ya çocuk yurduna ya cami kapýsýna ya da valilik bahçesine býrakacaðým" dedi. ÝHA

D

iyarbakýr'ýn Kulp ilçesinde iki grup arasýnda çýkan kavgada 3 öðrenci býçaklandý. Beden eðitimi dersinde top oynayan öðrenciler, okul dýþýnda öðrenci olmayan þahýslarla top yüzünden tartýþtý. Sözlü tartýþma bir anda kavgaya dönüþtü. Kavgada Mehmet Ali Yakut, Mehmet Baver ve Habib Bingöl býçaklandý. Kulp Lisesi önünde meydana gelen býçaklý kavgada yaralananlara ilk müdahale Kulp Devlet Hastanesi'nde yapýldý. Müdahalenin ardýndan durumu aðýr olan ve hayati tehlikesi bulunan Mehmet Ali Yakut isimli öðrenci, ambulans helikopterle Diyarbakýr'a sevk edildi. Yaralanan diðer öðrenciler Mehmet Baver ve Habib Bingöl ise ambulansla Diyarbakýr'a sevk edildi. Ayrýca Kulp Devlet Hastanesi'nde ameliyathane bulunmamasýna tepki gösteren aileler ve öðretmenler, hastanenin yaralýlara müdahalesinin yeterli olmadýðýný belirtti. Polis ekipleri tarafýndan baþlatýlan soruþturmada kavgaya karýþtýklarý tespit edilen Þ.Ý. ve H.Ç. gözaltýna alýndý, emniyetteki iþlemlerinin ardýndan þahýslarýn adliyeye sevk edileceði öðrenildi. ÝHA


4

Gündem

27 ARALIK 2013 CUMA

Eronat: Operasyon hükümete yapýldý AK Parti Diyarbakýr Milletvekili Oya Eronat, 17 Aralýk'ta düzenlenen yolsuzluk ve rüþvet operasyonlarýn hükümete ve Halk Bankasý'na yapýlmýþ bir operasyon olduðunu söyledi. M

Sadak: Borçsuz bir belediye býraktýk Siirt Belediye Baþkaný Selim Sadak, ''5 yýla yakýn bir zamanda belediyenin tüm borçlarýný ödedik. Bu anlamda yeni gelecek yönetim rahat ve þanlý olacaktýr'' dedi.

S

iirt Belediye Baþkaný Selim Sadak, Doðan Mahallesi'nde bulunan TOKÝ konutlarýnda oturan mahalle sakinleriyle bir araya geldi. Halkýn sorunlarýný dinleyen Sadak, çözüme yönelik bilgi alýþveriþinde bulundu. 30 Mart'ta yapýlacak seçimlerde aday olmadýðýný ancak 30 Mart'a kadar belediye yönetimi olarak ilk günkü heyecanla hizmet vereceðine belirten Sadak, "Belediye þehrin altyapý, temizlik, çevre düzenlemesi ve ulaþým sorununu hallettik. 30 Mart'ta yapýlacak seçimlerde aday deðilim. Ancak, 30 Mart'ta kadar belediye yönetimi olarak ilk gün ki heyecanla hizmet etmeye çalýþacaðým. Siirt'te hangi

arkadaþýmýz aday olursa olsan göreve geldiklerinde bizden daha fazla hizmet edeceðine inanýyorum. Bu konuda kimsenin þüphesi olmasýn. Hatta bizim eksik býraktýðýmýz çalýþmalarý da arkadaþýmýz tamamlayacaktýr. Görevi devraldýðýmda sýfýrýn altýnda 90 derecelerde bir belediye vardý. 5 yýla yakýn bir zamanda belediyenin tüm borçlarýný ödedik. Sýfýrýn üstüne çýkardýk. Bu anlamda yeni gelecek yönetim rahat ve þanlý olacaktýr. Borçsuz, alt yapý, üst yapý tamamlanmýþ, halkýn hizmetin tadýna vardýðý bir kent ve bir beleye devir alacaklar. Belediye yönetimi baþta olmak üzere, birim amirleri ve tüm belediye çalýþanlarý baþlarý dik alýnlarý açýk ve vicdanlarý rahat bir þekilde halkýn huzuruna çýkacaktýr. Doðan Mahallesi'nde yapýmý haziran ayýnda tamamlanan ve hak sahiplerine daðýtýlan TOKÝ konutunun alt yapý, temizlik, çevre düzenlemesi ve ulaþým sorunu çözüldü" þeklinde konuþtu. ÝHA

illetvekili Oya Eronat, partisinin Diyarbakýr Ýl Baþkanlýðý'nda STK temsilcilerini kabul etti. Eronat, kabulde yolsuzluk ve rüþvet operasyonlarýna iliþkin açýklamalarda bulundu. Baþbakanýn arkasýnda olduklarýný belirten Eronat, "Hükümetimiz daha da güçlenerek yoluna devam edecektir. Hepinizin bildiði gibi Baþbakanýmýz 27 Nisan krizi, 367 krizi ve kapatma davalarý ile karþýlaþtý ama halkýmýz artýk eski halk deðil, eskiden de halkýmýz çok bilinçliydi ama özelikle basýn bu kadar her þeyi açýkça yazamýyordu. Þu anda çok þükür özgür bir basýnýmýz var, her þey çok açýk bir þekilde ortadadýr. Uluslararasý olarak yapýlan bu operasyondan da hükümetimiz güçlenerek çýkmýþtýr ve yeni kabinemizin de vatanýmýza milletimize hayýrlý uðurlu olmasýný temenni ediyorum, daha güzel iþler yapacaðýz durmak yok yola devam" dedi.

Çözüm sürecine darbe Meyve veren aðacýn taþladýðýný aktaran Eronat, "Meyve veren aðaç taþlanacaktýr, Ýstanbul'daki üçüncü havaalaný, kanal projesi ve üçüncü köprü uluslar arasý güçlerin hiç istemediði konular, bu konuda sayýn

Baþbakanýmýz gerekli tüm açýklamalarý zaten yaptý, bizim ekleyecek bir þeyimiz yok. Daha önce yapýlan darbeden biz güçlenerek çýktýk, çünkü halk bunun hükümete karþý yapýlmýþ bir operasyon olduðunu çok iyi biliyor. Yapýlan operasyon-

lar hükümete ve Halk Bankasý'na yapýlmýþ bir operasyondur, diðer operasyonlar etrafýnýn sosudur dikkat daðýtmak içindir ama mesele tüm çýplaklýðý ile ortadadýr. Çözüm sürecini ve bu barýþ ortamýný hiç kimse kaybetmek istemiyor.

DBÞT'den yeni oyun Diyarbakýr Büyükþehir Tiyatrosu (DBÞT), "Xwezgînî" adlý komedi oyununu sahneliyor. Oyunun prömiyeri bugün DBÞT sahnesinde yapýlacak.

Þ

alîko Bêkes'in yazýp yönettiði kýz isteme merasimi anlamýna gelen Xwezgînî adlý komedi oyunu, DBÞT tarafýndan izleyiciyle buluþuyor. DBÞT oyuncularý Özcan Ateþ, Rêzan Kaya, Kemal Ulusoy ve Salih Yýldýzöz'ün rol aldýðý oyunun prömiyeri bu akþam saat 20:00'de Büyükþehir Belediyesi Tiyatro Salonu'nda sahnelenecek. Bir aþk hikâyesini konu alan "Xwezgînî" adlý komedide, iki genç aþýðýn evlilik düþlerine engel olan "baba/aile" tabusunun, traji-komik bir tesadüfi karþýlaþmanýn neticesindeki yýkýlýþý anlatýlýyor. Genç aþýk mutsuzluðunun nedeni olarak gördüðü "kötü baba" tahayyülünü sokakta karþýlaþtýðý "yabancýya" anlatýr. Sevgilisinin ailesiyle görüþme cesaretini günlerce tanýþma provasý yaptýktan sonra bulan genç aþýk, eve gittiðinde yine ayný "yabancý"yla karþýlaþýr. Genç aþýk bir önceki karþýlaþma çerçevesinde bu tesadüfi karþýlaþmanýn hesabýný verecektir. Haber Merkezi

Van'da sokak hayvanlarý için çalýþma 27 ARALIK 2013 CUMA YIL: 13 SAYI: 4485 Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk Rek. Eðt. San. Tic. Ltd. Þti Adýna Tüzel Kiþi Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: ZEKÝSAN Matbaa Kýrtasiye Adres: M.Akif Ersoy Cad. Et Balýk Kurumu Yaný Kaya 3 Apt altý Yeniþehir/Diyarbakýr Tel: 0 412 2267179 e-p posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

V

an Belediyesi, Özalp yolu üzerinde bulunan belediyeye ait hayvan barýnaðýnda topladýðý sokak hayvanlarýnýn bakýmýný yapýyor. Havalarýn soðumasý sokak hayvanlarýný da olumsuz etkilerken, çalýþma baþlatan Van Belediyesi Veteriner Müdürlüðü ekipleri, kent merkezi ve mahallelerde bulunan hasta ve tedaviye muhtaç sokak hayvanlarýný toplayarak gerekli bakým ve tedaviden sonra doðal ortamlarýna geri býrakýyor. Hasta sokak hayvanlarý ise barýnakta tedavi altýna alýnýyor. 2010 yýlýnda belediye tarafýndan Özalp yolu üzerindeki Sýhke Gölü kenarýnda kurulan hayvan barýnaðýnda çalýþmalarýný sürdüren Veteriner Hekim Veysel Çelik, sokakta yaþayan hayvanlarýn bakýmý ve tedavisi

Türkiye artýk þehit cenazesi istemiyor. Bu operasyonla ayný zamanda çözüm sürecine de darbe vurulmak istenmiþtir ama çok þükür halkýmýz bu oyunu bozmuþtur. Hükümetimiz bu oyunu bozmuþtur" þeklinde konuþtu. ÝHA

için çalýþma yürüttüklerini belirtti. Bu sene yaklaþýk bin sokak hayvanýnýn tedavisini yapmayý planladýklarýný ifade eden Çelik, þimdiye kadar 700 hayvanýn tedavisini yapýp uygun þekilde kýsýrlaþtýrdýklarýný kaydetti.

Özellikle diþi köpekleri kýsýrlaþtýrdýklarýný vurgulayan Çelik, aç kalan hayvanlarýn çoðu zaman kentte yaþayan insanlarý zor durumda býraktýðýný belirterek, bundan dolayý hayvanlarý kýsýrlaþtýrdýklarýný söyledi. Çelik, hayvanlarýn yapýlan

tedaviden sonra 3 günde barýnakta müþahede altýnda tuttuklarýný kaydetti. Çelik, tedavileri tamamlanan hayvanlarýn kulaðýna küpelerini taktýktan sonra tekrar doðal ortamlarýna saldýklarýný söyledi. ÝHA

Sokak ortasýnda gasp M

ardin'in Nusaybin Ýlçesi'nde kimliði belirsiz 5 kiþi, 50 yaþýndaki Muhyettin Ateþ'i dövdükten sonra üzerindeki 7 bin lira ile yeni aldýðý evinin tapusunu alarak kayýplara karýþtý. Nusaybin Selahaddin Eyyubi Mahallesi Akasya Sokak'taki Þeyh Reþit Cami önünde Muhyettin Ateþ, kimliði belirsiz 5 kiþinin saldýrýsýna uðradý. Ateþ'i dövüp bayýltan kimliði belirsiz kiþiler, daha sonra üzerindeki 7 bin lira ve yeni aldýðý evine ait tapu ve resmi evraký alarak kayýplara karýþtý. Sokak ortasýnda üstü baþý kan içersinde baygýn yatan Ateþ'i gören vatandaþlar, yaralýyý Nusaybin Devlet Hastanesi acil servisine kaldýrýldý. Burada tedavi altýna alýnan Ateþ'in yakýnlarýndan Hüseyin Akbal, "Muhyettin Ateþ Ýstanbul'da ailesiyle birlikte kalýyor. Nusaybin'de aldýðý müstakil arsanýn içersinde bulunan eski evi yýkýp, yerine yeni bina yapmak için tapu evraklarýný hazýrlamaya çalýþýyordu. Öðle saatlerinde Akasya Sokaðý'ndan geçtiði sýrada 5 kiþi tarafýndan darp edildikten sonra üzerindeki yaklaþýk 7 bin lira ve tapu evraklarýný da alarak kaçmýþlar" dedi. Polis, Muhyettin Ateþ'i dövüp gasp ettikten sonra kaçan 5 kiþinin yakalanmasý amacýyla soruþturma baþlattý.


Bölge Haber

27 ARALIK 2013 CUMA

Demirtaþ'tan 'paralel devlet' deðerlendirmesi:

Hükümeti tasfiye edecek güçte BDP Eþ Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, "Osmanlýdan buyana paralel devlet var. Öcalan defalarca hükümeti uyarmýþtý. Bugün paralel devlet hükümeti tavsiye edecek güçtedir" dedi. hizmet ettiðini gidip görsünler. Çünkü arkadaþlarýmýz hýrsýz olmadýklarý için baþarýlý oldular. Partimize yönelik yapýlan operasyonlarda hiçbir arkadaþýmýzýn evinde ne çelik kasa, ne de ayakkabý kutusu bulunmadý. Baþbakanýn tüm karalamalarýna raðmen halk desteðini sundu. Baþbakan'ýn BDP'li belediyeler için ezber bir lafý vardý, 'kokudan geçilmiyor'. Kanalizasyondan geçeceðinize caddelerden geçin, temiz olduðunu göreceksiniz" þeklinde konuþtu. BDP Eþ Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, Diyarbakýr'da parti il binasýnda düzenlenen törenle partisinin bölge belediye baþkan adaylarýný açýkladý. Kadýn aday konusunda dünyada birinci parti olduklarýný belirten Demirtaþ, "4 yýl içinde 10 bin partili arkadaþýmýz gözaltýna alýndý. O dönem AKPcemaat el ele verip partimize yönelik operasyon gerçekleþtirdi. Buna raðmen hizmet üretmeye devam ettik. Belediye baþkanlarýmýzýn birçoðu müfettiþ baskýsý altýnda hizmet üretmeye çalýþtý. Birçok belediyeye verilen hibeler BDP'li belediyelere verilmedi. Kredilerimiz hükümet tarafýndan engellendi. AKP'li belediyeler bu dar imkanlara raðmen belediye baþkanlarýmýzýn ne kadar güzel

'Bataklýða batmýþ durumdalar' Yolsuzluk ve rüþvet iddialarýna iliþkin hükümeti eleþtiren Demirtaþ, "Bakanlardan tutun çocuklarýna kadar bataklýða batmýþ durumdalar. Bunlar yenilir yutulur iddialar deðil. Bu buzdaðýnýn görünen yüzü. Üniversitelerden tutun, Milli Eðitim ve Saðlýk Bakanlýðý'na kadar birçok yerde yolsuzluk kokusu var. Baþbakan her defasýndan paralel devletten söz ediyor. Siz yolsuzluðun üzerine gitmezseniz paralel devlet o zaman kurulmuþ olur. Biz paralel devletten hesap sorulmasýný destekliyor ve istiyoruz. Eskiden derin devle vardý, þimdi paralel devlet. AKP bu yöntemle paralel devletle hesaplaþamaz. Halkýn paralarýný çalan hýrsýzlarýn halka hesap vermesi lazým. Hesap vermeden hesap soramazsýnýz. Hesap sorar ve buna gücünüz yeterse o zaman paralel devletle baþ ede-

bilirsiniz. Bunlarý yapmazsanýz paralel devlet gelir sizin yerinize oturur ve neye uðradýðýnýzý þaþýrýrsýnýz. Osmanlýdan buyana paralel devlet var. Öcalan defalarca bundan söz ederek hükümeti uyarmýþtý. Bugün paralel devlet hükümeti tavsiye edecek güçtedir" ifadelerini kullandý. 'Ordusuna teslim etmeyeceðiz' Fethullah Gülen'in hükümete beddua etmediðini, bedduasýnda savcýlarý göreve çaðýrdýðýný belirten Demirtaþ, sözlerini þöyle sürdürdü: "Hoca orada 'bunlarýn evini

baþlarýna yýkýn' derken beddua etmiyor. Hocanýn bedduasý savcýlara talimat vererek, gereðini yapýlmasýný istiyor. Çünkü hoca ayný bedduayý bize de okumuþtu. Bu nedenle beddualarýný iyi biliriz. Ama asýl bedduasý tutacak olan Uludereli aileler ve Faili meçhul cinayetlere kurban giden ailelerin bedduasý tutacak. Halkýmýzý bunlara mahkum etmeyeceðiz. Biz bunlara alternatif olarak çýktýk. Biz halkýmýzýn kaderini imamýn ordusuna, Mustafa Kemal'in askerlerine ve Tayyip'in hýrsýzlarýna teslim etmeyeceðiz."

5

Baþkan adaylarý açýklandý BDP Eþ Genel Baþkaný Demirtaþ, konuþmasýnýn ardýndan belediye baþkan adaylarýný açýkladý. Demirtaþ, partisinin Mardin Büyükþehir Belediye Baþkan adayýnýn Milletvekili Ahmet Türk olduðunu bildirdi. Demirtaþ, Bingöl'de Dr. Ýlhan Çakabey, Batman'da Sabri Özdemir, Þýrnak'ta Serhat Kadýrhan, Adýyaman'da Erdal Yavaþ, Siirt'te Tuncer Bakýrhan, Elazýð'da Mehmet Özcan ve Tunceli'de Mehmet Ali Bul'u aday gösterdiklerini belirtti. Diyarbak r’ n aday listesi Diyarbakýr: Gültan Kýþanak-Fýrat Anlý Yeniþehir: Selim Kurbanoðlu-Ülkü Baytaþ Sur: Seyit Narin-Fatma Þýkbarut Kayapýnar: M. Ali Aydýn-Fatma Arþimet Baðlar: Birsen Kaya Akat Lice: Rezan Zoðurlu Bismil: Cemile Eminoðlu Silvan: Yüksel Bodakçi-M. Þah Teke Çermik: Cemal Aydýn-Av. Suna Uysal Çüngüþ: Niyazi Yiðit Çýnar: Ahmet Cengiz-Rukiye Eryýlmazer Dicle: Abdulsamet Bilgin-Fevziye Arýkan Kulp: Metin Dinar- Sadiye Süer Baran Hazro: Güler Özavcý Doðru-Fuat Mehmetoðlu Hani: Abdurrahman Zorlu-Yekbun Arslan Eðil: Petek Çapanoðlu Kocaköy: Afullah Kar-Berivan Elif Kýlýç

Kayapýnar'da 197. eylem Cizre'de elektrik isyaný Þýrnak'ýn Cizre ilçesinde elektrik kesintilerini protesto eden vatandaþlar, DEDAÞ'ý basýp tabelasýný ateþe verdi. 'Ayakkabý kutusu kadar elektrik istiyoruz' sloganýyla yola çýkan vatandaþlar, elektrik kesintilerine bir çözüm bulunmasýný istedi. Cizre'de son bir haftadýr sýk sýk meydana gelen elektrik kesintileri vatandaþlarý zor durumda býrakýyor. Elektrik kesintilerini protesto etmek amacýyla sosyal medya üzerinden örgütlenen Cizreliler, Dörtyol kavþaðýnda bir araya gelerek Dicle Köprüsü'nde bulunan Dicle Elektrik Daðýtým A.Þ. binasýna kadar yürüdü. DEDAÞ binasý önünde toplanan kalabalýk, 'Ayakkabý kutusu kadar elektrik istiyoruz', 'Elektrik halkýndýr, engellenemez' diye slogan atýp, DEDAÞ tabelasýný indirip yaktý. DEDAÞ binasýna girmeye çalýþan protestocular, polis tarafýndan engellenirken kýsa süreli arbede yaþandý. Olay yerine giden polis ekipleri, kalabalýk daðýlmayýnca TOMA ile müdahale etmek istedi. Araya giren Cizre Emniyet Müdür Yardýmcýsý Þehmuz Akdeniz, olay-

larý yatýþtýrarak 2 TOMA aracýný geri gönderdi. Arýza onarýlýyor Elektrik kesintileriyle ilgili protestoculara bilgi veren DEDAÞ Cizre Þube Müdürü Ahmet Ayan, Cizre çýkýþýnda bulunan elektrik santralinde patlama olduðunu belirterek, arýzanýn onarýlmaya çalýþýldýðý söyledi. TEDAÞ'tan yapýlan açýklamada ise þu ifadelere yer verildi: "Cizre trafo merkezinde bulunan 2 adet trafomuzdan birinin arýzalanmasý sonucu Cizre ilçesinin yarýsý enerjisiz kalmýþtýr. Belli bir bölgeyi tamamýyla enerjisiz býrakýlmaktansa bölge bölge dönüþümlü elektrik verebilmekteyiz. Arýzalanan trafo temini 24.12.2013 Salý günü saðlanmýþtýr. Lakin trafonun montajý ve testleri belli bir zaman almaktadýr. Kahramanmaraþ ve Batman'dan gelen TEÝAÞ ekipleri çalýþmalarýný hýzlý bir þekilde sürdürmektedir. Tahmini montajý ve gerekli bakýmlarý Pazar günü tamamlanacaktýr. Bu zaman diliminde Cizre halkýndan gerekli duyarlýlýðý ve hassasiyeti göstermelerini temenni ediyoruz" denildi. ÝLKHA

Diyarbakýr'ýn Kayapýnar Ýlçe Belediyesi çalýþanlarý, cezaevinde tutuklu bulunan Belediye Baþkanlarý ile Kürt siyasetçileri için yaptýklarý 'Kara Perþembe' eyleminin 197'incisini gerçekleþtirdi. Belediye hizmet binasý önünde yapýlan açýklamaya Belediye Baþkan yardýmcýlarý Aynur Yýlmaz, Ýhsan Avcý, BDP Ýlçe Baþkaný Davut Kesen, Özgür Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Hayrettin Çelik, Genel-Ýþ, TümBel-Sen yöneticileri, meclis üyeleri ve çalýþanlar katýldý. Eylemde açýklama yapan Özgür Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Hayrettin Çelik, "Milletvekilleri, belediye baþkanlarý, gazeteciler ve yüzlerce Kürt

siyasetçi beþ yýlý aþkýndýr cezaevinde tutuluyorlar. Tutukluluk süresi uzunluðu nedeniyle bu arkadaþlarýmýzýn biran önce serbest býrakmalarý gerek. Türkiye her gün yeni bir geliþmeyle uyanýyor. Son alarak yolsuzluk ve bakanlarýn istifasý gündeme geldi. Hükümet, yargý ve polis içindeki yapýlanmadan þikâyet ediyor. Ýþte Kürt halký yýllardýr bu yargý ve polis komplolarý sonucu cezaevlerinde tutuluyor. Adaletin tam anlamýyla herkes için uygulanmasý gerçeðini yýllardýr söylüyoruz" dedi. Eylem yapýlan beþ dakikalýk oturma eylemiyle sona erdi. A. Baran ÇÝMEN

Botan Efsanesi Istanbul'da esecek

Siirt Valiliði bünyesinde kurulan Botan Efsanesi (Siirt Gösteri Sanatlarý Topluluðu), Ýstanbul'da ikinci kez esmeye hazýrlanýyor. Botan Efsanesi, bugün saat 20.00'de Ýstanbul Bahçeþehir Kültür ve Sanat Merkezi'nde sahne alacak. Lansmana birçok ünlünün davet edildiðini belirten Vali Ahmet Aydýn, "Siirt'in yaþayan üç kültürünü tanýtmak amacýyla Siirt Gösteri Sanatlarý Topluluðu'nu Valiliðimiz bünyesinde kurduk. Ýlk gösterimi Haliç Kongre Merkezi'nde yapýldý. Botan Efsanemizin galasýný onurlandýran Baþbakanýmýz Sayýn Recep Tayyip Erdoðan ve deðerli eþi Sayýn Emine Erdoðan Hanýmefendi baþta olmak tüm davetlilerin beðenisini ve takdirini kazanmýþtý. Biz bu projeyi daha da büyütmek amacýndayýz. Bu amaçla Botan Efsanesi'ni daha geniþ kitlelere tanýtmak amacýyla yaptýðýmýz iþbirliði neticesinde Ýstanbul Bahçeþehir Kültür ve Sanat Merkezi'nde lansmanýný gerçekleþtireceðiz. Bu özel göster-

imize tüm halkýmýzý davet ediyoruz" dedi. Siirt'in kültürü tanýtýlacak Siirt'in kültürünü tanýtmak amacýyla Siirt Gösteri Sanatlarý Topluluðunu kurduklarýný belirten Vali Ahmet Aydýn, þöyle konuþtu: "Siirt'in binlerce yýllýk tarihini, efsanelerini, günümüze kadar gelen ölümsüz kahramanlarýný, kültürel dokusunu tanýtmak amacýyla görsel bir þölen sunulacak. Bununla ilgili çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz. Öðretmen, öðrenci ve deðiþik esnaflardan kurduðumuz Botan Efsanesi'ni ikinci kez Ýstanbullulara buluþturacaðýmýz için büyük bir heyecan duyuyoruz. Bu heyecaný ve mutluluðumuzu tüm halkýmýzla paylaþmak arzusundayýz. Tüm halkýmýzý Botan Efsanesi'nin lansmanýna davet ediyoruz." Misbah YILMAZ


6

27 ARALIK 2013 CUMA

EKONOMÝ

Altýn alma zamaný Diyarbakýr Kuyumcular ve Sarraflar Odasý (DÝKO) Baþkaný Mustafa Akkul, dolar satmanýn, altýn da almanýn zamaný olduðunu söyledi. Bir aylýk aradan sonra dolarýn tekrardan iki liranýn üzerine çýktýðýný belirten DÝKO Baþkaný Akkul, dolardaki bu yükseliþin çok fazla devam etmeyeceðini ifade etti. Akkul, "Geliþmekte olan piyasalarda baþta Türkiye olmak üzere borsada ve döviz kanadýnda ciddi anlamda bir hareketlenme söz konusu oldu. Bin 300'lere gevþeyen altýnda keza borsada 74 binlere gelmesi, paritenin de þu anda bir 35'lere

çekilmesiyle beraber dolarda 2 liranýn üzerinde bir yükseliþ oldu. Ben bu fiyatýn çok buralarda tutulacaðýný zannetmiyorum. Dolarýn yüksek olduðu bu dönemde vatandaþýn dövizlerini bozmasýný faydalý görüyorum. Çünkü altýnda iki bin, üç bin olan iþçilik maliyetleri þuanda elli dolara kadar düþtü. Yani vatandaþ þu anda has fiyatýna çeyrek, yarým, tam ve gram altýn alabiliyor. Þu

Ýhtiyaç sahiplerine kömür yardýmý Muþ'un Varto Kaymakamlýðý Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý (SYDV) tarafýndan ihtiyaç sahiplerine kömür daðýtýmýna baþlandý. Kaymakam Tahir Þahin, kömür yardýmý yapýlacak ihtiyaç sahiplerinin belirlendiðini söyledi. Bu yýl ihtiyaç sahibi 3 bin vatandaþý belirlediklerini dile getiren Þahin, merkezdeki ve köylerdeki ailelere birer ton kömür daðýtýlacaðýný kaydetti. Daðýtýlacak kömürün tamamýnýn Varto'ya getirildiðini belirten Þahin, "Baþbakanlýk Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Genel Müdürlüðü ile Türkiye Kömür Ýþletmeleri Kurumu Genel Müdürlüðü arasýnda yapýlan protokol ile Varto merkeze 3 bin ton kömür gönderildi. Ýlçede üç mahallede kalan ihtiyaç sahipleri mütevelli heyeti tarafýndan belirlenmiþ. Bu yýl 3 bin ailenin kömürünü evlerine teslim edeceðiz. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðýmýz, çeþitli alanlarda ihtiyaç sahibi vatandaþlarýmýza sosyal devlet çerçevesi içerisinde yardýmda bulunmaktadýr. Bu yardýmlarda ihtiyaç sahibi vatandaþlarýmýza deðiþik kategorilerde devam edecektir" dedi. ÝHA

anda mevsimsel olarak düðün zamaný deðildir ama yatýrýmcýnýn eðer maliyet açýsýndan fiyatlandýrma hoþuna gidiyorsa altýn almasýnda fayda vardýr. Þu anda 22 ayar altýn fiyatý 78 TL'dir. Vatandaþlarýn alým gücüne göre altýn alýmý gerçekleþtirmeleri kendilerine büyük fayda saðlayacaktýr'' dedi. Berat DOÐRUYOL

Bingöl'de damýzlýk düve daðýtýmý

Bingöl'de Kýrsal Alanda Sosyal Destek Projesi (KASDEP) kapsamýnda 54 aileye 4'er baþ olmak üzere toplam 216 adet simental ýrký gebe düve daðýtýmý yapýldý. Hayvan daðýtýmý törenine Vali Yardýmcýsý Numan Tahir Þimþek, Ýl Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Sedat Ildýz ve kooperatif üyelerinin katýldý. Hayvan daðýtýmý öncesi bir açýklama yapan Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Ildýz, Kooperatiflerin, insanlarýn karþýlamasýnda zorluk çektiði ihtiyaçlarýný temin etmek için maddi ve manevi güçlerini birleþtiren bir dayanýþma aracý olduðunu, kooperatifçiliðin ise birlikte iþ yapma, birlikte çalýþma olduðunu söyledi. Kalkýnma Kooperatifi projesinin 2011 yýlýnda uygulamaya baþlandýðýný belirten Ildýz, "Bu proje kapsamýnda

Merkez Çevrimpýnar, Kýrkaðýl, Bilaloðlu ve Gökçekanat köyleri Tarýmsal Kalkýnma Kooperatifinin projesi 2011 yýlýnda uygulanmaya baþlanmýþtýr. Bu proje kapsamýnda iþletme binasý ve ahýr yapýmý için 675 bin TL, makine ve ekipman

alýmý için 124 bin TL, hayvan alýmý için bir milyon 400 bin TL olmak üzere toplam 2 milyon 75 bin TL kredi kullandýrýlmýþtýr. Bu bedel yetiþtiriciler tarafýndan faizsiz, ilk 2 yýl ödemesiz 5 yýlda geri ödemeli olarak ödenecektir" dedi. ÝLKHA

Dolar rekor kýrdý

Likiditenin yýl sonu ne deniyle zayýf olduðu piyasada siyasi endiþelerin sürmesiyle yükseliþe geçen dolar, 2,10 seviyesini aþarak rekor kýrdý. Merkez Bankasý'nýn hafta baþýnda açýkladýðý yüklü döviz satýþlarýyla tarihi zirveden dönen dolar, likiditenin yýlsonu nedeniyle zayýf olduðu piyasada siyasi endiþelerin sürmesine paralel yükseliþe geçti. Güne 2,0914 liradan baþlayan dolar, 2,1040 seviyesine kadar çýkarak tarihin en yüksek düzeyine ulaþtý. Sepet bazýnda TL (yüzde 50 dolar, yüzde 50 Euro) ise 2,49'a çýkarak rekor seviyeyi gördü. Bankacýlara göre, Baþbakan Erdoðan'ýn yeni kabineyi açýklamasý önemli bir belirsizliði ortadan kaldýrdý. Bankacýlar bu belirsizliðin ortadan kalkmasýna karþýn henüz siyasi endiþelerin tamamen bittiðini söylemek için erken olduðunu, gün içinde siyasi geliþmelerin yaný sýra Merkez Bankasý'nýn döviz piyasasýndaki olasý adýmlarýnýn izlenmeye devam edileceðini söyledi.

Giyim


GÜNCEL

27 ARALIK 2013 CUMA

7

Baþbakan'a Diyarbakýr'dan destek

Diyarbakýr'da bazý sivil toplum örgütlerinin temsilcileri, Baþbakan Erdoðan'a destek açýklamasý yaptý. Sivil toplum örgütleri adýna konuþan Ahmet Miktad Güneþ, "Seçilmiþ bir irade, ancak seçmen iradesiyle gitmelidir" dedi. adýmlarý toplum olarak kaygýyla izlediklerini belirten Ahmet Mikdat Güneþ, þunlarý söyledi:

Kefenli Roboski anmasý Hakkari Üniversitesi Cölemerg Öðrenci Derneði (CÖDER) üyeleri, Roboski olayýnýn aydýnlanmasý için kefen giyip yürüyüþ yaptý. Altay Caddesi üzerinde bulunan Hakkari Meslek Yüksekokulu önünde bir araya gelen öðrenci grubu, buradan ellerindeki siyah bez ve üzerlerinde kefeni temsil eden beyaz giysilerle ve hayatýný kaybedenlerin fotoðraflarý eþliðinde slogan atarak Bulvar Caddesi'nde bulunan belediye binasý önüne kadar yürüdüler. Roboski'de yapýlan hava operasyonu sonucu hayatýný kaybeden 34 kiþi için saygý duruþunda bulunan kalabalýk, yapýlan yoklamada hayatýný kaybedenler için hep bir aðýzdan 'burada' diye baðýrdý. Program, Türkçe ve Kürtçe þiirlerin okunmasýyla son buldu. ÝHA

Diyarbakýr AK Parti il binasý önünde asýlý olan 'Haydi Diyarbakýr büyük oyunu bozalým, Diyarbakýr'da tarih yazalým' pankartý altýnda toplanan grup, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'a destek verdi. Bakanlarýn istifasýna neden olan yolsuzluk ve rüþvet iddialarýyla ilgili açýklamayý ise Dünya Demokrasi Hareketi Diyarbakýr Þube Baþkaný Ahmet Mikdat Güneþ okudu. Bir toplum mühendisliði edasýyla Ak Parti iktidarýný devirmeye yönelik atýlan

'Çözüm demokrasi' "Cemaat üzerinden baþlatýlan ve hali hazýrda cemaati de aþmýþ görüntüsü veren bu küresel operasyonu hepimiz tanýyoruz. 27 Mayýs, 12 Mart, 12 Eylül ve 28 Þubat'ta darbe yapan güçlerin, 17 Aralýk'ta da darbe yapmaya çalýþtýklarý açýktýr. Bu ülkede yeni bir darbe teþebbüsüne göz yummayacaðýz. Buradan bir daha ilan ediyoruz ki, ülkemizde sorunlarýn çözümü demokrasidir. Demokrasinin adresi ise sandýktýr. Baþta Kürt sorunu olmak üzere, sorunlarýmýzýn çözümü güçlü demokrasi ve güçlü iktidardan geçmektedir. Halk kimi iktidara getireceðini bildiði gibi, kimi iktidardan göndereceðini de bilmektedir. Bunun dýþýndaki hiç bir iktidar deðiþtirme yöntemi halkýmýz tarafýndan artýk kabul görmeyecektir."

Hükümet Roboski'de sýnýfta kaldý

Hükümetin Roboski katliamýnda sýnýfta kaldýðýný belirten Petrol-Ýþ Sendikasý Batman Þube Baþkaný Mustafa Tekik, Kürt halkýnýn güvenini yeniden tesis etmek için katliamý gerçekleþtiren faillerin adalet önüne çýkarýlmasý gerektiðini söyledi.

Petrol-Ýþ Sendikasý Batman Þube Baþkaný Mustafa Tekik, 28 Aralýk 2011 tarihinde savaþ uçaklarýyla bombalanarak katledilen 34 insanýn öldürülmesinin yýldönümü nedeniyle açýklamada bulundu. Tekik, Kürt insanýnýn vicdanýnýn Roboski katliamýyla halen kanamaya devam ettiðini ifade etti. Roboski katliamýnýn 3. yýlýna girmesine raðmen, katliamýn failleriyle ilgili halen

en küçük bir yolun alýnamadýðýný belirten Tekik, "O katliamýn emrini verenler ve katliamý gerçekleþtirenler, maalesef henüz yargý önüne çýkarýlýp mahkum edilemedi. Biz sivil toplum örgütleri, dünyanýn neresinde olursa olsun mazlum insanlarýn katline, sömürülmesine, yerlerinden ve yurtlarýndan sürülmesine karþýyýz. Bu anlamda gücümüz neye yetiyorsa karþý durmaya da devam edeceðiz" dedi. 'Adalet istiyoruz' Türkiye'de binlerce insanýn yaþamýný yitirdiðini vurgulayan Tekik, "Kürt halký baþta olmak üzere ülkedeki yaklaþýk 80 milyon insan çatýþmalardan dolayý çok büyük acýlar çekti. Roboski ile beraber Kürt insanýnýn vicdaný halen kanamaya

devam ediyor. Biz Kürtler olarak katliamlar nerede gerçekleþtirilse gerçekleþtirilsin buna karþý olduðumuzu ifade ediyoruz. 28 Aralýk'ta da Roboski köylüleriyle beraber olacaðýz. Roboski'ye adalet istiyoruz. Askeri vesayeti bitirdiðini söyleyen Hükümetin, Roboski'de sýnýfta kaldýðýný düþünüyorum. Roboski söz konusu olduðunda Baþbakan hýrçýn bir politik üslubuna sahip oluyor. Hükümetin Roboski'de bir örtbas etme eylemi içinde olduðunu söyleyebiliriz. Hükümete çaðrýmýz, bazý konularda gösterdiði hassasiyeti Roboski konusunda da göstersin ve Roboski'nin faillerini bir an önce adalet önüne çýkarýp Kürt halkýnýn güvenini yeniden tesis etmenin yollarýný arasýn" þeklinde konuþtu. ÝLKHA

Demirkýran: Operasyon bir komplo AK Parti Siirt Milletvekili Afif Demirkýran, 17 Aralýk'ta baþlayan siyaset karþýtý operasyonun, Türkiye'nin küresel bir oyuncu olmasýný istemeyen mihraklarýn komplosu olduðunu söyledi.

Partisinin Eruh ilçesinde düzenlenen etkinliðe katýlan Milletvekili Afif Demirkýran, gündeme dair açýklamalarda bulundu. Demirkýran, "Son 11 yýlda bölgede ve Ortadoðu'da hýzla büyüyen Türkiye'nin bu büyümesi birilerini rahatsýz etti. Türkiye bütün bölgenin mazlum halkýnýn yanýnda olmayý kendine þiar seçti. Türkiye, dünyanýn neresinde bir mazlum var ise onlarýn taleplerini kulak ardý etmedi. Türkiye'nin bölgedeki gücünü hazmedemeyen mihraklar, içerde çok ciddi komplolarýn peþine düþtü. Herhangi bir yerde yolsuzluk söz konusu ise kesinlikle 10 senedir üzerine gittiðimiz gibi yinede gideriz. Eðer biz 10 yýlda yolsuzlukla mücadele etmemiþ olsaydýk halkýn cebinden çýkan ve deðiþik

kesimlere giden eski parayla 642 katrilyon lira tasarruf edemezdik. Türkiye, 10 yýlda faizlerden 642 katrilyon tasarruf ederek halkýn bu paralarýný yine halkýmýzýn yaþadýðý köylerinin altyapýlarýna harcadý. Eðer biz yolsuzluklarla mücadele etmemiþ olsaydýk iktidara geldiðimizde 300 milyar dolar olan yýllýk gayrisafi milli hasýlayý bugün 800 milyar dolara, kiþi baþýna düþen geliri de 3 bin dolardan 11

bin dolara çýkaramazdýk. Biz iktidara geldiðimizde 3 'Y' olan yolsuzluk, yasaklar ve yoksullukla mücadele ettik. Biz bunu yaparken Türkiye büyüdü, güçlendi, bölgede ve dünyada etkin bir oyuncu, küresel bir aktör oldu. Ama bu birilerinin iþine gelmedi. Nitekim içeride veya dýþarýda bazý mihraklar komplo kurmaya kalkýþtý. Milletimiz bu oyunu bozacaktýr" dedi. ÝHA

Depremzedeler için kampanya Bingöl Üniversitesi öðrencileri tarafýndan Vanlý depremzedeler için yardým kampanyasý baþlatýldý. Bingöl Üniversitesi Toplum ve Doða Kulübü Öðrencileri, 23 Ekim 2011 tarihinde meydana gelen Van depreminde zarar gören vatandaþlar için ''Van üþüdükçe insanlýk ölüyor'' adý altýnda yardým kampanyasý baþlattý. Bingöl Üniversitesi merkezi kafeterya önünde kurulan giyim standý ve 1 TL'lik yardým kutusuna öðrenciler yardýmda bulunmak için seferber oldu. Bingöl Üniversitesi Toplum ve Doða Kulübü Sözcüsü Zeynep Çetin, uzun zamandan beri sosyal medya üzerinden baþlattýklarý yardým kampanyasýnda Van halkýnýn yaþadýðý zor þartlarý dile getirilmeye çalýþtýklarýný belirtti. Yapýlan çaðrýlarýn ardýndan stant kurduklarýný dile getiren Çetin, "Van depreminin 2. yýlý geride kalýrken, yasanan aðýr kýþ koþullarýnýn da etkisiyle, depremin Van'daki izleri halen silinemedi. Deprem öncesi yokluk ve yoksul-

luðun zirvesinde yasayanlar, depremle birlikte çaresiz bir sakilde sýðýndýklarý konteynýr kentte 3 aydýr elektrikleri kesilmiþ durumda, umutsuzluk içerisinde birilerinin seslerini duymasýn bekliyorlar. Anayasa ve uluslararasý hukuka göre barýnma ve yasam þartlarýnýn iyileþtirilmesi hakkýna sahip olmalarý gerekirken adeta ölüme terk edilmiþlerdir. Karamsarlýk ve sahipsizliðin verdiði gerginlik ciddi bir travmayý da beraberinde getirmiþtir. Aðýr zatürre teþhisi gibi birçok hastalýk baþ göstermiþtir. Sistem tarafýndan maðdur býrakýlan Van halkýnýn yanýnda yine halk durmuþtur. Biz öðrenciler olarak bugün burada halkýmýzýn hem maddi hem manevi destekçisi olmaya devam edeceðiz. Van üþüdükçe insanlýk ölüyor" dedi. Yapýlan yardýmlarýn 15 Ocak'a kadar devam edeceðini belirten Çetin, yardýmlarýn Bingöl Üniversitesi Toplum ve Doða Kulübü öðrencileri ile birlikte Van'a ulaþtýrýlacaðýný söyledi. ÝHA


8

Haber

27 ARALIK 2013 CUMA

Soðuk havada ders baþý

Diyarbakýr'ýn Hazro ilçesine baðlý Çökeksu Köyü'nde bulunan ilkokulun tavaný su damlattýðý için tadilat baþlatýldý. Tadilat nedeniyle öðrencilerin 3 gün boyunca okul dýþýna taþýnan sýralarda ders gördüðü belirtildi.

H

azro ilçesine 2, Diyarbakýr merkeze ise 72 kilometre uzaklýktaki Çökeksu Köyü Ýlkokulu 3 derslik ve 110 öðrenci mevcudu ile ikili eðitim veriyor. Sabahçý öðrenciler soðuktan dolayý tadilat yapýlan sýnýflarda ders görürken, öðleden sonra eðitim alan öðrencilerin ise dýþarý çýkarýlan masa ve sýralarda ders gördükleri bildirildi. Aþýrý kar yaðýþý nedeniyle tavaný su damlatan okuldaki sýnýflarda tadilat baþladýðý için 3 gün boyunca öðrenciler öðleden sonra dýþarý atýlan masa ve sýralarda ders gördü. 3 günlük tadilatýn ardýndan sýnýflarýn tavanlarý onarýlarak dýþarý atýlan masa ve sýralar yeniden sýnýfa alýndý. Yetkililer kar yaðýþýyla birlikte tavanýn su damlattýðýný ve bu sorunu çözmek için tadilat baþlatýldýðýný dile getirdi.

Veliler tedirgin

Yüksekovalý öðrenciler Avrupa yolunda H

akkari'nin Yüksekova ilçesinde eðitim gören 46 öðrenci, okullarý tarafýndan hazýrlanan proje kapsamýnda 3 Avrupa ülkesine giderek çeþitli kurumlarda staj görme imkaný bulacak. Yüksekova Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi öðrencileri, öðretmenleri ile beraber hazýrladýklarý proje kapsamýnda Avrupa ülkelerinde staj görme imkâný bulacak. "Metal ve Biliþim Alanýnda Avrupa'da Staj Uygulamalarý" isimli proje kapsamýnda okulda eðitim gören 46 öðrenci, 8 öðretmenle beraber 3 ülkedeki 5 ayrý kurumda 6 hafta boyunca staj görecek. Avrupa Birliði Gençlik Programlarý Merkezi Baþkanlýðý tarafýndan desteklenen proje ile ilgili bilgi veren Bilgisayar Öðretmeni Ýsmail Hamulu, projenin Yüksekova için çok farklý bir proje olduðunu belirtti. Hamurlu, "Projenin Yüksekova için kýymeti gerçekten çok büyük. Çünkü bir meslek lisesi olarak öðrencilerimiz burada eðitimlerini alýyorlar, ama burada sanayi geliþmediði için staj olanaklarý kýsýtlý idi. Bu proje ile eðitimlerinin ardýndan staj görüp bu

bilgilerini perçinleyeceklerine inanýyorum. Avrupa'da görecekleri staj onlar için çok önemli olacaktýr. Bu proje sayesinde öðrencilerimiz kendi ülkeleri ve kendi bölgelerindeki standartlarla Avrupa'daki standartlarý karþýlaþtýrma olanaðý bulacaklar. Proje kapsamýnda okulumuzdan ve Þanlýurfa'daki ortak okulumuzdan aralarýnda engelli öðrencilerin de bulunduðu toplam 46 öðrenci Avrupa'daki 3 ülkede staj olanaðý bulacaklar. Bu projede yer alan öðrencilerimizin hepsinin hayatlarýnýn deðiþeceðine inanýyorum. Öðrencilerimizin hepsi Yüksekova'nýn elçisi olarak orada bulunacaklar. Her biri döndüklerinde sadece gidip geldik olay bitti þeklinde deðil, Yüksekova için daha da faydalý bir þekilde çalýþmalarýna devam edecekler. Gördüklerini ve öðrendiklerini buradaki halka ve diðer arkadaþlarýna aktaracaklardýr. 2 Mart'ta öðrencilerimizi Ýtalya'ya göndereceðiz. Onlar geldikten sonra bu defa Romanya öðrencilerimizi yollayacaðýz. 18 Mayýs'ta Polonya'ya öðrencilerimizi götüreceðiz" dedi. ÝHA

Baþlatýlan tadilatýn 3 gün sürdüðünü belirten yetkililer, öðrencilerin yeniden sýnýflara alýndýðýný ifade etti. Öte yandan, 110 öðrenci mevcudu bulunan Çökeksu Köyü Ýlkokulu'nun durumu velileri tedirgin ediyor. Öðrenci velileri, okulun arka duvarýnýn sürekli su çektiðini ve yýkýlma tehlikesi geçirdiðini söyledi. Bu yýl aþýrý kar yaðýþýyla birlikte sýnýflardaki tavanlarýn su damlattýðýný dile getiren öðrenci velileri, okulun çevresinde bir istinat duvarýnýn olmamasýnýn da büyük sýkýntý doðurduðunu kaydetti. Veliler, okul bahçe duvarýnýn olmamasý nedeniyle sürekli olarak köydeki hayvanlarýn okul çevresinde dolaþtýðýný ve bunun da çocuklarýnýn eðitimlerini olumsuz etkilediðini ifade etti. ÝHA

Kýzýltepelilerin saz tutkusu lanacak. Baþarýlý olan kursiyerlere sertifika verilecek. Talep olmasý halinde bu kurslarýmýz devam edecek. Yer sýkýntýsýndan dolayý halk eðitim merkezinde kurs açamýyoruz. Karaca müzik evi yine yer konusunda bize yardýmcý olursa tekrar kurs açabiliriz" dedi.

Büyük talep var

M

ardin'in Kýzýltepe ilçesinde Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü bünyesinde saz kursu açýldý. Halk Eðitim Merkezi Müdürü Hadi Gökdemir, açýlan kursa 21 kursiyerin baþvurduðunu söyledi. Kursun 233 saatten oluþacaðýný belirten Gökdemir, "Kýzýltepe Halk Eðitim Merkezi olarak farkýndalýk oluþturup ilçemizde öðrenme, öðretme, bilgi, rehberlik danýþma ve kültür sanat merkezi olmayý hedeflemekteyiz.

Ýþsiz gençler tiyatrocu oldu B

atman'ýn Gercüþ ilçesinde iþsiz gençlerin bir araya gelerek kurduklarý tiyatro gurubu yeni oyun sahnelemek için çalýþmalara baþladý. Grup, Kürtçe sahneledikleri oyunun ilçe sakinleri tarafýndan yoðun ilgi ve beðeni toplamasýyla beraber yeniden sahneye çýkma kararý aldý. Ýlk oyunlarý olan "Bare Gran" isimli oyunun tüm gelirini ilçede okuyan ve maddi durumu kötü olan öðrenciler için harcayan grup, yaptýklarý bu örnek davranýþ sonrasýnda daha büyük taktir topladý. Ýþsiz gençlerden oluþan grup tekrar sahneye çýkma kararý aldý. 11 iþsiz gençten oluþan tiyatro

gurubu, Kürtçe ve Türkçe sahneleyecekleri 4 skeç için çalýþmalara baþladý. Prova çalýþmalarýna baþlayan gurubun ilçe sakinlerine eðlenceli vakit geçirmeyi saðlamayý amaçladýðý belirtildi. Tiyatro Gurubu sorumlusu Ömer Barlak, yeni oyunlar için çalýþmalara baþladýklarýný belirterek "Hazýrlýklarýna baþladýðýmýz 4 skeçin en az önceki oyunumuz "Bare Gran" kadar ilgi göreceðini tahmin ediyoruz. Türkçe ve Kürtçe sahneleyeceðimiz oyunlarýn tamamý yörede yaþanan gerçek hayatlarý komediyle bütünleþtirerek izleyici ile buluþturacaðýz" dedi. ÝHA

Açmýþ olduðumuz mesleki sosyal ve kültürel kurslarýn yanýnda bireysel geliþim kurslarýmýz da var. Bu kursumuza katýlan kursiyerler boþ zamanlarýný deðerlendirmekle birlikte ayný zamanda bir sanat, bir meslek öðrenmektedirler. Karaca müzik evi bize kendi müzik atölyesini tahsis etmiþ bulunmaktadýr. Hem kendisine hem de kursiyer arkadaþlarýmýza kursa katýldýklarý için teþekkür ediyorum. Bu kurs iki ayda tamam-

Saz kursuna katýlan Nülifer Çelik, öðretmen olduðunu ve müziðe büyük bir ilgi duyduðu için bu kursa katýldýðýný söyledi. Çelik, "Müziðe ilgim olduðundan baðlama kurslarýný takip ediyordum. Halk eðitim bünyesindeki kursta baþladým. Baðlama küçüklüðümden beri sevdiðim çalgýdýr. Bütün sözler bizi anlatýr. Anadolu kültürünü anlattýðý ve bunu da çok sevdiðim için baðlama kursuna baþladým. Yeni baþladým, biraz zorlandýk, ama yavaþ yavaþ öðreneceðiz" diye konuþtu. Kurs hocasý Abdusselam Doðan ise, Kýzýltepe'de böyle ortamýn, böyle kurslarýn açýlmasýný herkesin istediðini söyledi. Doðan, "Gençlerin böyle aktivitelere sosyal etkinliklere katýlmalarýný istiyorum. Bu Kýzýltepe'de de insanlarýn zamanýný iyi geçirdiði ve verimli olabileceði kurslardan biridir. Böyle bir imkan için halk eðitim müdürlüðüne teþekkür ediyoruz. Büyük bir talep var. Kýzýltepe böyle sosyal etkinliklerden mahrum olarak gözüküyordu. Bunun yayýlmasýný istiyoruz çünkü her þey sevgi ile baþlar, sevgi ile biter" ifadelerini kullandý. ÝHA

Canlý leopar yakalayana otomobil S

iirt Valisi Ahmet Aydýn, 'Anadolu Leopar Projesi' kapsamýnda düzenlenen konferansta canlý leopar getirene sýfýr model bir otomobil vereceðini söyledi. Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Siirt Doða Koruma Milli Parklar Þube Müdürlüðü ile Eruh Kaymakamlýðý tarafýndan düzenlenen konferansta konuþan Doða Koruma ve Milli Parklar Þube Müdürü Nevzat Amcalar, Siirt'te leoparýn en son 2010 yýlýnda görüldüðünü belirterek, bu tarihten sonra doðanýn korunmasý için çeþitli çalýþmalarýn yürütüldüðünü söyledi. Siirt Valisi Ahmet Aydýn ise, leoparýn bölgede turizmi açýsýndan çok önemli olduðunu belirtti. Siirt'in inanç turizmi noktasýnda canlandýðýný ifade

eden Vali Aydýn, "Siirt, Veysel Karani, Ýbrahim Hakký Hazretleri ile inanç turizmi noktasýnda önemli bir noktaya ulaþtý. Doða turizmi açýsýndan da Botan Vadisi ve buna benzer Gabar ve Çýrav daðlarýmýz doðal hayatla Siirt'i doða turizminde önemli bir yere ulaþtýracaðýna inanýyorum. Bir leopar yakalanýp korunmasýný saðlayan vatandaþlarýmýza sýfýr kilometre otomobil vereceðimizi vaat ediyoruz" dedi.

Halka "öldürmeyin" çaðrýsý Diyarbakýr'da öldürülen leoparýn Siirt'te yaþayan bir tür olduðunu belirten proje yürütücüsü ve biyolog Batur Argan ise, "Bu bölgede bu gün yaptýðýmýz toplantýda leop-

arýn önemini anlattýk. Halka öldürmemeleri için çaðrýda bulunduk. Siirt'te en son 2010 yýlýnda görülmüþtü. 2013 yýlýnda ise Diyarbakýr'da öldürülen leoparýn o bölgede yaþadýðýný tahmin ediyoruz. Siirt'te, Çirav ve Eruh bölgesinden giden bir leopar olduðunu düþünüyoruz. Çünkü Siirt'te, Eruh'ta leoparýn yaþadýðý-

na ve varlýðýnýn bulunduðuna dair izler mevcuttur" diye konuþtu. Ýlçe Halk Eðitim Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen programda daha sonra proje yürütücüsü ve biyolog Batur Argan, sinevizyon eþliðinde bilgiler verdi. Program, sorularýn cevaplandýrýlmasý ile sona erdi. Misbah YILMAZ


Ýç-Dýþ Politika

27 ARALIK 2013 CUMA

9

HDP erken seçim istedi

HDP eþ baþkanlarý erken seçim istedi. Kabine deðiþikliðinin krize çözüm olmayacaðýnýn altýný çizen eþ baþkanlar, "HDP, halkýn iktidarý için hükümete taliptir" dedi. H DP eþ baþkanlarý Sebahat Tuncel ve Ertuðrul Kürkçü ile Ýstanbul milletvekili Sýrrý Süreyya Önder, düzenledikleri basýn toplantýsýnda yolsuzluk operasyonuyla baþlayan süreci deðerlendirdi. Krize yanýtýn sokakta halk tarafýndan verildiðine dikkat çeken Kürkçü, "Yolsuzluðun, inkarýn, hak ihlallerinin artýk Türkiye toplumundan temizlenmesi gerekiyor. Bunu, mevcut hükümetin bunu baþarmasý imkanýz. Tanrýlarýn ahýrlarýný temizlemek gerekiyor. Bu da ýrmaklarýn akýþýyla olur. Irmak ancak sokaklardan olur. Baþka bir hiçbir þey pisliði temizleyemez. Hükümet gövdeyi kurtarmak için kolunu ve bacaðýný verdi. Ancak kangrene çaresi yok. Olan bitenleri komplo ile açýklamak imkansýz. Hükümeti oluþturan koalisyon kendi içinde çatlamýþtýr. Koalisyonun bir yarýsý, diðer yarýsýna karþý bugüne kadar halka ve muhalefete yaptýk-

larýný yapmaya baþlamýþtýr. Önümüzde üç seçim var, üç seçimin birleþtirilmesini önünde bir engel yok, bir arada yapýlabilir. Hükümetin ve parlamentonun kendini ortadan kaldýrmalý, yerine demokratik, özgürlükçü, eþitlikçi bir seçim ve partiler yasasý ile birlikte yeni bir parlamento kurulmalý. Halkýn bu hükümetle zamaný dolmuþtur. Hemen yarýn seçim olsa girmek istiyoruz. Kendimize, halklarýmýza güveniyoruz. Artýk bu hükümetin yerini alacak yeni bir parti var, HDP var, HDP hükümete taliptir. Halkýn hükümete karþý yükselttiði sese ortaðýz. Bütün kabinin deðiþmesi de yetmez, erken seçime gidilmesi gerekiyor" dedi.

'Kabine deðiþikliði yetmez' HDP Eþ Baþkaný Tuncel de, krizin artýk yönetilemez hale geldiðini belirtti, "Kabine deðiþikliði ile bu krizin içinden çýkýlmaz, derhal halkýn önüne sandýk kurulmalý ve

Türkiye rotasýný belirlemeli. "Derin devlet" ya da "Paralel devlet" Türkiye Cumhuriyeti'nin bir gerçeðidir. Hükümetler bu derin devlete hep sýðýnmýþtýr. Kendi iktidarlarý için ona 'evet' demiþtir. Bugüne kadar cemaat ile AKP ile birlikte yiyordu. Bugün birbirlerini yiyorlar. Ortada bir komplo varsa, halklara karþýdýr. Bu pisliði ancak halkýn iktidarý temizler, biz de halkýn iktidarýna adayýz" diye konuþtu. HDP Eþ Baþkan Yardýmcýsý Sýrrý Süreyya Önder de, hükümetin söylem hýrsýzlýðý yaptýðýný söyledi. Önder, "Emniyette tanýdýk polis arayan bakan, düne kadar, 'Devlet herkesi dinleyecek, suçu olan gocunur' diyordu. 4 bakan çýkýnca kabine deðiþtirdiniz, 14 bakan çýkýnca ne yapacaksýnýz. Erken seçim önerimiz, bu ülkede demokrasiye ve siyasete alan açmak için baþvuracaðýmýz en demokratik yoldur" ifadelerini kullandý.

Güler: Hakkýmý helal etmiyorum

Ýçiþleri Bakanlýðý devir teslim töreninde Muammer Güler görevini Efkan Ala'ya devretti. Törende ilk sözü Muammer Güler aldý. Güler, 'Keþke hançeri baþkalarý vursaydý. Onlara hakkýmý helal etmiyorum' dedi.

D

evir teslim töreninde konuþan Muammer Güler, ''Dönem sürecinde çözüm sürecinin çok anlamý vardýr. Bu çerçeve içinde çalýþmalar çözüm sürecine yönelik gerçekleþtirilmeye çalýþýldý. Özellikle bugün çözüm sürecini ýsrarla sürmesi, korunmasý gerektiðini ifade ediyorum. Önümüzdeki süreçte seçim süreci yaþanacaktýr. Beklediðimiz tek þey kanuna uygun hukuka uygun, kanuni delillerle, hazýrlanmýþ tuzaklanmamýþ dosyalarýn önümüze konmasýný bekliyoruz. Kamuoyu bu operasyonunu hangi amaçla gerçekleþtirildiðini biliyor. Son sözüm Keþke bu operasyonla bizleri bu kendisine daha önce de ifade ettim bu yanlýþ hareket baþka yerden gelmiþ olsaydý keþke bu hançeri baþ-

kalarý vursaydý. Onlara hakkýmý helal etmiyorum. Türkiye'de normalleþmeye dönülecekse, bir kahýr çekilecekse bu kahrý çekmeye hazýr olduðumuzu belirtmek istiyorum'' þeklinde konuþtu.

'Sorunlarý çözeceðiz' Muammer Güler'in açýklamalarýnýn ardýndan sözü yeni Ýçiþleri Bakaný Efkan Ala aldý. Ala þunlarý söyledi: "Türkiye son 11 yýl içerisinde bölgesinde baþka ülkelerin gýpta ettiði bir ekonomik sosyal politik geliþme göstermektedir. Bu coðrafyada bu geliþmeler istikrarlý olunca, çeþitli odaklarýn saldýrýsý da beklenmedik deðildir. Biz Sayýn Baþbakan'ýn liderliðinde kadro olarak elimizden geleni yapýyoruz. Türkiye'nin kalkýnmasý ve geliþ-

mesi için elimizden geleni yapacaðýz. Kalkýnmalarýn çoðaldýðý dönemlerin hemen ardýndan siyasi istikrara yönelik saldýrýlarýn gelmesi normal. Bizim üzüldüðümüz þey milletimize ödettirilen gereksiz maliyetlerdir. Yoksa Türkiye hak ettiði tarihine yakýþýr bir ivmeyi yakalamýþtýr. Sorunlarýmý yok mu olur çözeceðiz, O irademiz de var. Devam edeceðiz. Biz sorunsuz bir Türkiye vaat etmedik ama sorunlarýný çözebilen bir yönetim vaat ettik. Sayýn Baþbakanýmýza ve Cumhurbaþkanýmýza ve milletimize karþý mahcup olmamayý diliyorum yüce Allah'ýmýzdan. Ümit ediyorum ki arzu ettiðimizden daha kýsa sürüde Türkiye geliþmesini devam ettirecektir."

'Faiz lobisinin ayaðýna bastýk'

Ekonomi Bakanlýðý görevini Nihat Zeybekçi'ye devreden Zafer Çaðlayan, oðlunun da tutuklandýðý operasyonun hükümete karþý yapýldýðýný belirterek, "Faiz lobisinin ayaðýna bastýk" dedi.

E

konomi Bakanlýðý'na atanan Nihat Zeybekçi, görevi Zafer Çaðlayan'dan devraldý. Devir-teslim töreninde zaman zaman duygusal anlar yaþayan Zafer Çaðlayan, ailesini ihmal ettiðini belirtti. Zafer Çaðlayan, sözlerini þöyle sürdürdü: Kendisine yeni döneminde baþarýlar diliyo-

'Dava için çalýþacaðýz'

Çevre ve Þehircilik Bakaný Erdoðan Bayraktar görevi Ýdris Güllüce'ye devretti. Bayraktar görevi devrederken Baþbakan Erdoðan'a teþekkür ederek, 40 yýllýk dava için sorumluluk bilinciyle çalýþmaya devam edeceðini söyledi.

Ç

evre ve Þehircilik Bakaný Erdoðan Bayraktar, görevi Ýdris Güllüce'ye devretti. Bayraktar, görevi devrederken "2.5 yýldýr sürdürdüðüm

bakanlýk görevini Ýdris Güllüce'ye devrediyorum. Kendisine baþarýlar diliyorum. Sayýn Ýdris Güllüce'nin bilgi birikimi ve tecrübesiyle ülkemiz ve milletimiz için son derece baþarýlý çalýþmalar yapacaðýna yürekten inanýyorum. Son derece sevinçliyim. Yeni kabine hayýrlý olsun. Baþbakanýmýza, kabine arkadaþlarýma teþekkür ediyorum. 40 yýldýr içinde bulunduðum davanýn, kutsal bu yolun yara almamasý için üzerime düþen sorumluluðun bilinciyle yoluma devam edeceðinin sözünü veriyor, herkese teþekkür ediyorum" dedi.

rum. Biliyorum ki benden daha öteye götürecek. Çok hassas ve kritik bir dönemden geçiyoruz. Türkiye, 11 yýlda büyük devrimler gerçekleþtirdi. Bazý þer odaklarýný, Türkiye düþmanlarýný rahatsýz etti. Bizler bunlarý daha fazla rahatsýz etmeye devam edeceðiz. Ustalýkla düzenlenen bir komploy-

la karþý karþýyayýz. Saat 07.00'de operasyon baþlatmýþlardý, saat 07.30'da Sayýn Baþbakan'la görüþtüm. 'Sayýn Baþbakaným görevden affýmý istiyorum' dedim. 'Görüþeceðiz, birlikte deðerlendireceðiz' dedi. O gün ruhen görevimi býraktým.

Gerçekler ortaya çýkacak Hiçbir yanlýþýn içinde olmadým. Çok çalýþmaktan baþka hiçbir hatamýz olmadý. Çeliðe su verilir biliyorsunuz. Er ya da geç tüm gerçekler ortaya çýkacak. Olay tamamen hükümetimize karþýdýr, Baþbakan'a karþýdýr. Bilin ki, bu tuzaða düþmeyeceðiz. Milletvekili maaþýmýn tek kuruþuna el sürmedim. Milletvekili maaþýmdan 100 çocuðumuz burs alýyor. Bana güvenenleri mahcup edecek durumda olmadým. Biz faiz lobisinin ayaðýna bastýk. Hayatým el verdiðince ayaðýna deðil, damarlarýna basacaðým. Dolar tarihi zirvesine geldi. Bir kaos, sýkýntý yaratýlmak isteniyor. Herkes yaptýðýnýn hesabýný verecektir. Görev yaptýðým sürenin 2.5 yýlýný deðiþik ülkelerde geçirdim. Yaptýðým emekler milletime helal hoþ olsun. Ailemin hakkýný helal etmesini istiyorum. Çocuðumu, eþimi, ailemi ihmal ettim. Nihat Zeybekçi görevini benden çok daha iyi yapacak, benden çok daha ileriye götürecek.


10

27 ARALIK 2013 CUMA

Haber

Arafat eceliyle öldü

Eski Filistin Devlet Baþkaný Yaser Arafat'ýn radyasyon etkisiyle deðil, eceliyle öldüðü anlaþýldý. Rusya Federal Týp ve Biyoloji Ajansý Baþkaný Vladimir Uyba, "Arafat kendi eceliyle öldü, radyasyon etkisinden deðil. Ý

sviçreli uzmanlarýn bunun aksinde iddialý beyanlarý vardý. Ancak açýklamalarýný geri çektiler ve sonuçlarýmýzý kabul ettiler. Fransýzlar da onayladýlar. Gereken tüm incelemeleri tamamladýk. Eksiksiz bir inceleme yaptýk. O kendi eceliyle öldü, yeni bir araþtýrmaya gerek yok" dedi. Öte yandan Filistin'in Moskova Büyükelçisi Faed Mustafa, Rus uzmanlarýn görüþlerine saygý gösterdiklerini belirterek, Arap Birliði toplantýsýnda Arafat'ýn ölümünün araþtýrýlmasý için uluslararasý komisyon kurulmasý kararý alýndýðýný hatýrlattý.

Hollande'ýn sarayýna araçla saldýrý F

ransa'da devletin kültür ve tiyatro alanýndaki desteðinin azaltýlmasý kararýný protesto etmek isteyen bir kiþi, Cumhurbaþkanlýðý Sarayý Elysee'nin demir Paris'te dün sabah meydana gelen olayda, saldýrganýn tiyatro müdürü olduðu belirlendi. Adý açýklanmayan saldýrganýn akli dengesinin yerinde olmadýðý belirtildi. Gri renkli çalýntý bir araçla Cumhurbaþkaný François Hollande'ýn ikametgahý

Petrol ihracatýna onay

B

2004'te vefat etmiþti Eski Filistin Devlet Baþkaný Arafat, 11 Kasým 2004'te Paris'teki Percy Askeri Hastanesi'nde 75 yaþýnda vefat etmiþti. Arafat'ýn eþi Süha Arafat, eþine ait kýyafetleri, incelenmek üzere Lozan'da bulunan bir laboratuara vermiþ, yapýlan analizlerde kýyafetlerde yüksek oranda radyoaktif polonyum maddesine rastlanmasý üzerine Arafat'ýn suikast sonucu öldürüldüðü yönündeki þüpheler artmýþtý. Süha Arafat, Fransa'daki Nanterre

ve çalýþma ofisi olan Elysee Sarayý'nýn demir kapýsýna çarpan kiþinin yaralandýðý kaydedildi. Kapýdaki güvenlik görevlileri ve Cumhuriyet Muhafýzlarý'nýn saldýrgana müdahale ettiði açýklandý. Yapýlan ilk incelemede, araç içinde yanýcý ve parlayýcý bir sývý bulunduðu, çarpmanýn etkisiyle yaralanan þahsýn olay yerine çaðrýlan ambulansla hastaneye kaldýrýldýðý ve hayati tehlikesinin bulunmadýðý belirtildi.

Mahkemesi'ne eþinin öldürüldüðü þikayetiyle 2012 yýlýnda soruþturma açýlmasýný talep etmiþ, savcýlýk, þikayet üzerine cenazeden alýnacak örneklerin týbbi laboratuarlarda incelenmesini kararlaþtýrmýþtý. Araþtýrmalar Fransýz, Ýsviçre ve Rus uzmanlar tarafýndan yapýlmýþtý.

aðdat ve Erbil, Kuzey Irak'tan Türkiye'ye sevk edilen petrol konusunda anlaþtý. Bölgesel Kürt Yönetimi Baþbakaný Neçirvan Barzani, Baðdat'ta Irak Baþbakaný Nuri el Maliki ile Türkiye üzerinden baþlatýlan petrol ihracatýný ele aldý. Görüþme sonrasý taraflarýn tüm konularda anlaþtýklarý açýklandý. Ýki taraftan bakanlar, uzman ve danýþmanlarýn da katýldýðý toplantýda Türkiye üzerinden yapýlan petrol ihracatýnýn yaný sýra, Kürt Yönetimi'yle merkez hükümet arasýndaki iliþkiler de görüþüldü.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


Spor

27 ARALIK 2013 CUMA

DÜ bayan masa tenisi takýmý ünilig'de finalde

11

Dicle Üniversitesi Bayan Masa Tenisi Takýmý ÜNÝ-LÝG müsabakalarýna katýlarak elde ettiði galibiyetler sonucu 14 puan alarak, B grubunda yerini aldý.

D

icle Üniversitesinin yaný sýra Bilkent, Ýstanbul Bilim, Mustafa Kemal, Mehmet Akif Ersoy, Fýrat, Sütçü Ýmam, Adýyaman, Dumlupýnar ve Kastamonu Üniversiteleri de müsabakalarda yer alan üniversiteler oldu. ÜNÝLÝG Müsabakalarýnýn birinci basamaðý Diyarbakýr'da Ziya Gökalp Spor Salonunda yapýlan

maçlarla start aldý. Üniversitemiz ilk maçýný Ýstanbul Bilim Üniversitesi, ardýndan Kahramanmaraþ, Mehmet Akif Ersoy, Kastamonu ve Mustafa Kemal Üniversiteleri ile yaptý. Bu müsabakalarda baþarýlý bir grafik yakalayan Dicle Üniversitesi bayan takýmý, Ýstanbul Bilim Üniversitesini 3-0, Kahramanmaraþ Üniversitesini 3-

0, Mustafa Kemal Üniversitesini 3-0 ve Kastamonu Üniversitesini 3-1 skorlarý ile maðlup etti. Ligin 1. basamaðýný 9 puanla 3. Sýrada tamamlayan Dicle Üniversitesi, 2. Basamak için Kastamonu da yapýlan maçlarda da galibiyet coþkusunu sürdürdü. Bilkent Üniversitesini 3-2, Fýrat Üniversitesini 3-1, Adýyaman Üniversi-

tesini 3-0 ve Dumlupýnar Üniversitesini 3-1 yenen Dicle Üniversitesi, müsabakalar sonucunda 14 puanla B grubunda 4.sýrada yer aldý. Dicle Üniversitesi Bayan Masa Tenisi Takýmý 8-9 Mart 2014 tarihinde Samsun'da yapýlacak olan finallere katýlma þansýný da kazanmýþ oldu.

Bayan Futbol Takýmý ilk yarýyý 6. sýrada tamamladý

Türkiye Kadýnlar Futbol 2. Ligi 8. Grup'ta mücadele eden Malatya Bayanlar Spor Kulübü, sezonun ilk yarýsýný 6. sýrada tamamladý.

K

adýnlar Futbol 2. Ligi'nde ikinci sezonunu yaþayan Malatya Bayanlar Spor Kulübü, 2013-2014 sezonunun ilk yarýsýnda baþarýlý bir performans sergileyemedi. Ligin ilk yarýsýnda son hafta deplasmanda Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'a deplasmanda 14-1 yenilen Malatya Bayanlar Spor Kulübü, ilk yarýda 6 puanla 6. sýrada yer aldý. Malatya Bayanlar Spor Kulübü, ligin ilk devresinde oynadýðý 7 karþýlaþmada 2 galibiyet, 5'te maðlubiyet aldý.

Gençlerbirliðine malzeme yardýmý D

iyarbakýr'ýn Ergani Ýlçe Kaymakamý Erdinç Yýlmaz, onursal baþkaný ve kurucusu olduðu Ergani Gençlerbirliði kulübüne malzeme yardýmýnda bulundu. Alt yapýya verdiði önemle dikkat çeken Diyarbakýr 1. Amatör Futbol Ligi takýmlarýndan Ergani Gençlerbirliði'ne kaymakamdan malzeme desteði geldi. 3 yýl önce kurulan kulübün fahri baþkanlýðýný yapan Kaymakam Erdinç Yýlmaz, maddi destek verdiði kulübe bu kez de malzeme yardýmýnda bulundu. Malzeme daðýtým törenine Kaymakam Yýlmaz'ýn yaný sýra Ýlçe Jandarma Komutaný Recep Cansu, Köylere Hizmet Götürme Birliði Müdürü Mustafa Özen, Milli Eðitim Müdürü Ahmet Atabay, Kulüp Baþkaný Ekrem Senvar, kulübün teknik sorumlusu Mehmet Kanat ve futbolcular katýldý. Ergani Gençlerbirliði'ne destek olmasýnýn bu kulübün alt yapýya verdiði önemden kaynaklandýðýný belirten Kaymakam Yýlmaz, "2011 yýlýnda ilçedeki çocuklarýn spora kazandýrýlmasý projesi kapsamýnda bu kulübü kurduk. Sporcularýmýzýn tamamý bu projeden gelen çocuklar ve alt yapý çalýþmalarý sonucu seçilen çocuklardan oluþmak-

tadýr. Kulübümüzün baþarýsý Ergani'nin baþarýsýdýr. Nitekim 3 yýldýr katýldýðýmýz amatör ve gençler kategorilerindeki liglerde þampiyon oluyoruz. Bizler de maddi ve manevi destek saðlýyoruz. Bundan sonra da desteðimiz devam edecek" dedi. Ergani Gençlerbirliði yönetimi ise, Kaymakam Yýlmaz'ýn spora verdiði destekle ilçe gençliði için büyük bir þans olduðunu belirterek, saðladýðý desteklerden dolayý teþekkür etti. Öte yandan Ergani Gençlerbirliði mücadele ettiði Diyarbakýr 1. Amatör Futbol Ligi'nde sezonun ilk yarýsýný puan kaybetmeden lider tamamladý. Son maçýnda Kulp temsilcisi Pasurspor'u 6-0 yenen Kýrmýzý-Siyahlý takýmýn teknik patronu Mehmet Kanat, "8 maçýn tamamýný kazanarak B Grubu'nda devreyi lider tamamladýk. Diðer kategorilerde de þampiyonluk iddiasý taþýyoruz. Bu baþarýnýn mimarý Kaymakam Erdinç Yýlmaz'dýr. Hem maddi hem de manevi olarak ilçe gençlerinin sporda ufkunu ve önünü açtý. Bu desteklerin karþýlýðýný baþarýlarla vermeye devam edeceðiz" diye konuþtu.

Okullara arasý Masa Tenisi sona erdi

SODES projesi sona erdi B

atman Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü'ne baðlý 80. Yýl Çocuk ve Gençlik Merkezi'nin 'Sokak yýldýzlarý-3' SODES projesi kapanýþý eski Kültür merkezinde gerçekleþti. Basketbol, masa tenisi, taekwando, satranç, baðlama, el sanatlarý gibi birçok kursun yer aldýðý projenin kapanýþ töreni ilgi gördü. 11

Þanlýurfaspor'da gündem transfer PTT 1. Lig ekiplerinden Þanlýurfaspor, devre arasýnda transfer yaparak kadrosunu güçlendirmek istiyor.

T L

iseler arasý gençler masa tenisi müsabakalarý seyrantepe spor salonunda oynanan final maçlarý ile sona erdi.Erkeklerde birinciliði ÝMKB Kayapýnar ÝHL,ikinciliði Rekabet Kurumu AL,üçüncülüðü Rekabet Kurumu CFL,dördüncülüðü Vali Aydýn Arslan FL kazandý.Kýzlarda ise birinciliði ÝMKB Kayapýnar ÝHL,ikinciliði Rekabet Kurumu CFL,üçüncülüðü Lice

Anadolu Lisesi,dördüncü Selahattin Eyyübi Anadolu Lisesi ise oldu. Turnuvanýn gençler için faydalý geçtiðini bellirten Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü vekili Þahabettin Aydýn masa tenisi sporunun ilimizde hak ettiði yere geleceðine inandýðýný söylerek burda þampiyon olup ilimizi ülke genelinde temsil edecek okullara baþarýlar diledi.

aylýk projenin verimli geçtiðini belirten ÇOGEM'li öðrenciler; "Bu tür projelerde boþ zamanlarýmýzý iyi deðerlendiriyoruz. Bizlere destek olan Vali Yýlmaz Arslan'a, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Fatih Aktürk'e ve ÇOGEM yöneticileri ile antrenörlerine teþekkür ederiz" diye konuþtular.

eknik direktör Reha Kapsal, yaptýðý açýklamada, takýma ciddi anlamda transfer gerektiðini ve bunu devre arasýnda gidermeyi düþündüklerini söyledi. Ýlk yarýnýn son maçýnda deplasmanda Orduspor ile oynayacaklarýný anýmsatan Kapsal, iki günlük iznin ardýndan Antalya'da kamp çalýþmalarýna baþlayacaklarýný belirtti. Devre arasýnýn çok kýsa olduðunu ve bu durumun kendileri açýsýndan üzücü olduðunu vurgulayan Kapsal, þunlarý kaydetti: "Kampýmýz 2 Ocak'ta baþlýyor ve burada 8-9 gün çalýþma imkaný bulacaðýz. Milli maç aralarýnda PTT 1.Lig maçlarý oynansaydý iki haftalýk bir ara kazanýrdýk. Bu anlamda bana göre çok doðru olmayan bir planlama olmuþ. Kampta özellikle transfer anlamýnda ciddi çalýþma yapacaðýz. Dolayýsýyla transfer yapmamýz þart ve bu net bir þekilde görülüyor. Þu anda çoðu zaman 11-12 kiþiyle antrenman yapmak zorunda kalýyoruz. Rekabetin olmadýðý yerde baþarý olmaz. Ýkinci yarý daha sert ve sýký geçecek, tüm takýmlar için telafisi olmayan maçlar oynanacak."


12

CMYK

27 ARALIK 2013 CUMA

1968’de mesai sürüyor

Diyarbakýrspor 1968'de Yeniköyspor mesaisine devam Süper Amatör Ligi'nde namaglup yoluna devam eden Diyarbakýrspor 1968 Yeniköyspor maçý hazýrlýklarýna devam ediyor.

D

iyarbakýrspor 1968 Yeniköyspor ile yapacaðý maçýn hazýrlýklarýna Vali Cemal Serhatlý Spor Tesisleri'nde devam etti. Yaklaþýk 1.5 saat süren taktik çalýþmasýnda futbolcularýn hýrslý ve moralli olduðu gözlenirken, teknik heyet takýmý iki gruba ayýrarak çift kale maç yaptýrdý. Yeþil-kýrmýzýlý takýmýn baþarýlý teknik direktör'ü Mahmut Deri, "Ligde ilk yarýyý namaglup ve lider bitirmek için hazýrlýklarýmýza ara vermeden devam ediyoruz. Liderliði korumanýn liderliðe yükselmekten daha zor olduðu çok iyi biliyoruz. Lig bitimine 3 hafta var, her maçýmýz 3 puan amaçlýdýr. Liderliðimizi devre sonuna kadar sürdürmek istiyoruz. Sezon baþýndan beridir istediðimiz noktadayýz" dedi. Ta k n C VELEK

Akbaþ ile prensipte anlaþýldý Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Diyarbakýrspor A.Þ, teknik direktör Hýdýr Akbaþ ile anlaþtý.

K

ulüp Baþkanvekili Mehmet Akan yaptýðý açýklamada, yaklaþýk 4 hafta önce teknik direktör Namýk Altýnsoy'un görevinden ayrýlmasý için yönetime teklifte bulunduðu ancak Kulüp Baþkanýmýz Fevzi Ýlhanlý'nýn devre arasýný beklenmesi için bunu kabul etmediðini söyledi. Devre arasý nedeniyle istifasýný sunan Altýnsoy'un yerine teknik direktör arayýþlarý çalýþmalarýna girildiðini kaydeden

Akan, "Teknik direktör Namýk Altýnsoy kendisi ayrýlmak istedi. Onun yerine teknik direktör Hýdýr Akbaþ göreve getirilecek. Baþkanýmýz Fevzi Ýlhanlý, Akbaþ ile prensipte anlaþmaya vardý" dedi. Akan, ligin ilk yarýsý nedeniyle tüm futbolcularýn transfer taksitleri ile prim alacaklarýnýn bugün ödediklerini sözlerine ekledi.

Spor Toto 2.lig Kýrmýzý Grup TAKIMLAR

Diyarbakýr A.Þ’de hazýrlýklar baþladý Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta þampiyonluk hesaplarý yapan ve sezonun ilk yarýsýný ikinci sýrada tamamlayan Diyarbakýrspor A.Þ'de ikinci yarý hazýrlýklarý baþladý.

S

portif Direktör Vedat Tanrýverdi, yaptýðý açýklamada, Diyarbakýr'da baþlayan çalýþmalarýn 31 Aralýk'a kadar devam edeceðini söyledi.Tanrýverdi, "Ýlk etap çalýþmalarýmýzýn startýný Diyarbakýr'da verdik. 1 Ocak'tan itibaren Antalya'da kamp çalýþmalarýmýz baþlayacak. Hedefimiz iyi bir hazýrlýk dönemi geçirip ligin ikinci yarýsýna güzel baþlamaktýr" dedi.

Bazý futbolcular yolcu Ara transfer dönemi yaklaþýrken, Diyarbakýrspor A.Þ'de hem takýmdan gönderilecek, hem de takýma transfer edilecek futbolcular, önümüzdeki hafta içerisinde belli olacak.

P

erformanslarý yeterli bulunmayan bazý oyuncular için takým bulmalarý istendiði de gelen bilgiler arasýnda. Ara transfer dönemine günler kalýrken Diyarbakýrspor A.Þ'de tek sorun, ellerinde bulunan futbolcularýn bir kaçýndan istenilen verimin alýnamamasý. Bu sezon yeterli verim alýnamayan ve gözden düþen futbolcularýn ara transfer döneminde göndermek için çözüm yollarý aranýyor.

Yönetim : Akbaþýn raporunu bekleyecekler Diyarbakýrspor A.Þ'de geçen sezon baþarýlý bir performans sergileyen oyuncular bu sezon beklenilenin altýnda kalýnca gözden düþtüler. Ara transfer döneminde yeni hocanýn belirleyeceði mevkilere oyuncular transfer edileceðini belirten Yönetim iþi sýký tutuyor. Sezon baþýnda defansta yaþanýlan sýkýntýlarý da göz önüne alýp, hazýrlýk CMYK

döneminde performansýna göre takýmda kalmasýný ya da gitmesini isteyecek olan Yeni Teknik direktör Hýdýr Akbaþ'ýn vereceði rapora göre transfer çalýþmalarýna baþlayacaklarýný söylediler.

Spor Toto 3.Lig 3.Grup TAKIMLAR

27 12 2013 gazete sayfaları  
27 12 2013 gazete sayfaları  
Advertisement