Page 1

Barýþ istiyoruz

Sýcaklýk kýsýrlýða neden olabiliyor

Hasankeyf kazýlarý tarihe ýþýk tutuyor

M

C

HP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, artan PKK saldýrýlarýnýn barýþý zora soktuðunu söyledi ve ekledi: Barýþ istiyoruz. 30 yýldýr devam eden savaþýn 30 yýl daha sürmemesini istiyoruz. Gelin hep beraber barýþ için çaba gösterilim. 9'da

PAZARTESÝ 27 AÐUSTOS 2012

900 yýl önce arýtma sistemi B

atman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ab- di. Uluçam, ''Ancak bu yýl yapýlan kazýnýn en dusselam Uluçam, kazýlarda Hasankeyf'in önemli sonucu, 12. yüzyýlda Artuklu dönemin5'te 12 bin yýl öncesinin tarihine ulaþýldýðýný söyle- de kullanýlmýþ arýtma sistemidir'' dedi.

www.diyarbakirolay.com.tr

emorial Diyarbakýr Hastanesi'nde yapýlan tüp bebek bilgilendirme toplantýsýnda konuþan Op. Dr. Batu Aydýnuraz, bölgede hava sýcaklýðýnýn fazlalýðý ve kot pantolon giymenin testislerde sperm üretimi etkilediðini söyle8'de di.

Fiyatý : 30 KR

Nöbet sýrasý Diyarbakýr'da MAZLUMDER, Þýrnak'ýn Uludere ilçesine baðlý Ortasu (Roboski) Köyü'nde 34 kiþinin bombalanarak öldürülmesinin ardýndan Ankara'da açtýðý Roboski'ye Adalet standýnýn son nöbetini tuttu. Nöbetin buradan Diyarbakýr'a taþýnacaðý duyuruldu. Temsili mezarlar yapýldý 82 gündür "Roboski'ye adalet gelene kadar yatýp kalkýp Uludere diyeceðiz" yazýlý pankartýn açýldýðý Roboski'ye Adalet standýnýn son nöbetinde, katliamda yaþamýný yitirenler için temsili mezarlar yapýldý, güller konuldu. MAZLUMDER GYK Üyesi Genel Koordinatörü Nurcan Aktay, hükümetin Kürt açýlýmýnýn Roboski mezarlýðý olduðuna iþaret etti.

Üzerinden 8 ay geçti

Acýlar hepimizin

Aktay, Roboski katliamýnýn 242'nci gününde Adalet standýný Diyarbakýr'a taþýyacaklarýný duyurdu. Katliamýn üzerinden 8 ay geçmesine raðmen sorumlularýn açýða çýkarýlmasý noktasýnda bir adým atýlmadýðýnýn altýný çizen Aktay, Roboskili ailelerin randevu taleplerinin dahi Cumhurbaþkaný tarafýndan yanýtlanmadýðýný söyledi. 4'te

B

Iþkence yapan çocuklar serbest R

Kaymakamýn kaçýrýlma görüntüleri yayýnlandý

9

Aðustos 2011 yýlýnda PKK üyeleri tarafýndan Muþ'tan Diyarbakýr istikametine minibüsle gelen Kaymakam Adayý Kenan Erenoðlu'nun kaçýrma gö5'te rüntüleri ortaya çýktý.

Altýna raðbet artýyor

A

ltýnýn ons fiyatýnýn 16 haftanýn en yüksek seviyesi olan 1.665 dolarýn üzerine çýkmasý küçük yatýrýmcýyý alýma yöneltti. Ramazan ayýný sakin geçiren kuyumcular, altýn fiyatýnýn daha da artacaðýný düþünen yatýrýmcýlarýn alýmlarýyla 6'da hareketlendi.

amazan Bayramý'nda 2 çocuða iþkence yaptýklarý gerekçesiyle gözaltýna alýnan 3 amca çocuðu, yaþlarý küçük olduðu gerekçesiyle tutuksuz yargýlanmak üzere serbest 3'te býrakýldý.

DP Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, siyasetin Kürt sorununun çözümü konusunda rol oynamadýðýný söyledi ve ekledi: Bunun için ölümler devam ediyor. Acýnýn Türk'ü Kürt'ü yoktur. Bütün siyasi kurumlar bu ölümlerin sorumlusudur. Acýlar hepimizin or7'de tak acýlarýdýr.

Savaþ uçaklarý Kandil'i vurdu

K

Cankurtaran köpekler iþbaþýnda B

itlis'in Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz ilçelerinin Van Gölü sahilleri, bugüne kadar 4 çocuk ile 1 yetiþkin olmak üzere toplam 5 kiþiyi boðulmaktan kurtaran cankurtaran köpeklere emanet. 8'de

uzey Irak'taki Bölgesel Kürt yönetiminin resmi internet siteleri, Türk savaþ uçaklarýnýn önceki gün sabaha karþý kandil daðý eteklerini bombaladýklarýný, bir tavuk çiftliðinin vurulduðunu ve 6 bin tavuðun telef olduðunu yazdý. Bombalamada 2 sivilin de yaralandýðý 5'te iddia edildi.

BDP'nin Cizre mitingine iptal

B

DP'nin Cizre'de düzenlemek istediði "Özgürlük Yürüyüþünüzü Selamlýyoruz" mitingi Cizre Kaymakamlýðý tarafýndan yasaklandý. Kaymakamlýk, gerekçeleri belediye hoparlörlerinden anons ya7'de parak vatandaþlara duyurdu.

Hasankeyf maðaralarý ziyarete kapatýldý 3’te

Bombacý öðretmen tutuklandý G

aziantep'te 9 kiþinin yaþamýný yitirdiði, 68 kiþinin de yaralandýðý bombalý saldýrýnýn ardýndan gözaltýna alýnan Siverek Þair Ýbrahim Rafet Ýlköðretim Okulu Müdür Baþyardýmcýsý M.H., tu3'te tuklandý.

Ahmet AY

YEMÝNLÝ AYDINLAR -1Son aylarda ülkemizde inanýlmaz geliþmeler yaþanýyor. "Ýktidar ve 'aydýn' ortaklarý" birbirlerine öylesine düþtüler ki bilmeyenler için akla ziyan. Yazýsý 7’de


2

SAÐLIK

27 AÐUSTOS 2012 PAZARTESÝ

Tatilde alýnan kilolarý Tansiyonu yüksek olanlar dikkat! vermek için bir kaç dakika Y

Yaz sýcaklarýnýn devam ettiði þu günlerde tatil yerlerinde yenen açýk büfe yemekler ve geride býraktýðýmýz ramazan ayýnda tüketilen gýdalar kilo yapmaya baþladý.

A

ldýðýnýz kilolardan kurtulmanýn en kolay yolu ise Laserlipoliz yöntemi. Sabah kilolu olarak baþladýðýnýz günlük hayatýnýza öðleden sonra fit bir vücut ile devam edebilirsiniz. Kilolardan hýzlýca kurtulmanýn yöntemini Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmaný Op. Dr. Alper TUNCEL açýklýyor. Açýk büfeyle geçen yaz tatilinin ardýndan, ramazanayýnda, iftar ve sahurdaki hýzlý gýda tüketimi, kilo almaya adeta davetiye çýkardý. Bir de üzerine tatlýnýn en çok tüketildiði bayramýn da sona ermesiyle özellikle kilo problemi yaþayan kiþileri kara kara düþündürmeye baþladý. Alýnan kilolarýn en kýsa yoldan vermenin yollarýndan birini Op. Dr. Alper Tuncel açýkladý; ameliyatsýz, aðrýsýz cilt sýkýlaþtýrma özelliði bulunan Laserlipoliz yöntemi. Laserlipolizin en önemli özelliði cilt sýkýlaþtýrma özelliði olduðu için cildinde gevþeklik sorunu olan ve yað aldýrma iþlemi yapýlamayan birçok kiþi bu yeni yöntemden faydalanýyor. Diyete, spora gerek kalmadan.. Kilo vermek adýna yapýlan diyetlere ve uzun

Sarmal

soluklu spor çalýþmalarýna vakti olmayanlarýn imdadýna yeni bir yöntem yetiþiyor. Kýsa süren tek bir seans ile etkisini gösteren Laserlipoliz yöntemi sayesinde, aðrýsýz ve acýsýz istenilen kilonun verilebildiðini belirten Op. Dr.

Alper Tuncel, yöntemin çok fazla hastasý tarafýndan tercih edildiðini belirtiyor. Güne kilolu baþlayanlar, günü fit bitiriyor Yaz sýcaklarýnýn devam ettiði günlerde, fit görünmek ve doðum sonrasý alýnan kilolarýndan kurtulmak

Sudoku

isteyenlerin bu yöntemi tercih ettiðini belirten Alper Tuncel, tek seansta gözle görülür farklarýn oluþtuðunu dile getiriyor. "Diðer uygulanan yöntemlerin aksine Laserlipoliz aðrýsýz gerçekleþiyor. Cerrahi uygulamalarla yapýlan ve iyileþme süreci uzun olan Liposuction yönteminden çekinenler için Laserlipoliz uygun bir çözüm." diyen Tuncel, sabah kilolu olarak baþladýðýnýz günlük yaþamýnýza öðleden sonra fit girebilmenin mümkün olduðunu söylüyor. Açýk büfelere dikkat! Turistik tesislerin vazgeçilmezleri olan açýk büfelerin, iþtah açýcý ve cezbedici görüntüsünün tabaklarý doldurmaya yettiðini söyleyen Tuncel, "Tabaða eklenen her gýda yeni kilolar olarak vücudumuza ekleniyor. Tatil olduðu için iþ ve spor da bir kenara býrakýlýyor, bünye kilo olmaya müsait konuma geliyor" diyerek tatilin sonunu fit bir vücutla bitiremeyenlerin de Laserlipoliz yöntemine sýkça baþvurduðunu belirtiyor. Vücudun istenilen bölgesine uygulanabilen yöntem sayesinde istenmeyen kilo görüntülerinin yok olmasý mümkün hale geliyor.

üksek tansiyon genç yaþlarda da ortaya çýkan ama daha çok ileri yaþlarda görülen ve kan basýncýnýn normalin üzerinde olduðu bir hastalýk olarak tanýmlanýyor. Ýnsan vücudunda göz, böbrek, beyin ve kalp damarlarýnda týkanýklýklara vekanamalara yol açarak ölümcül etkiler yaratatan yüksek tansiyon hastalýðýný Kardiyoloji uzmaný Dr. Murat Þener anlattý. Fazla kilosu olan kiþiler nasýl zayýflama diyeti yapmakta ve saðlýklý beslenme alýþkanlýklarýný yaþamlarýnda uygulamakta zorlanýyorsa, ayný þekilde tuzu kesmekte de zorlanabiliyor. Bunun temelinde ise günlük hayatta tuzun çok farklý kaynaklardan vücudumuza girmesi yer alýyor. Yüksek tansiyon hastalarýnýn yemeklerinde salça kullanmamalarýný çünkü salçanýn yüksek miktarda tuz içerdiðini belirterek, hastalara tuzu hayatlarýndan çýkarmalarýnýn altý yolunu þöyle sýralanýyor: 1. Tuzsuz ekmek yeyin. Fýrýnlarda tuzsuz ekmek satýlýyor. Eðer bulunamýyorsa evde ekmek yapma makinelerinde kendileri de yapabilirler. 2. Yemek yaparken tuz ve salça kullanmayýn. Özellikle salçada yüksek oranda tuz var. Salça yerine domates kullanarak yemek yapmak ve tuz eklememek en doðrusu. Evde yemeði tuzlu yemek isteyen diðer aile bireylerinin, tuzsuz piþen yemeðe kendi isteklerine göre tuz atmasý en doðrusudur. 3. Sofrada tuz bulundurmamak çok iyi bir önlemdir. Bu nedenle tuzu sofranýzdan kaldýrýn. 4. Yüksek tansiyon hastasýnýn turþu yemesi, zehir yemesiyle eþdeðerdir. Bu nedenle turþudan uzak durun. 5. Yöresel peynirlerin tüketilme-

si, yüksek tuz içerikleri nedeniyle saðlýða zararlýdýr. Yöresel peynir yemeyin. 6. Tuzsuz zeytin yemeye özen gösterin. Lor peyniri gibi tuzsuz peynirleri tercih edin. Eðer peynirde az da olsa tuz varsa, ayný þekilde zeytin de tuzluysa bir süre suda bekletin. Çok tuzluysa daha da uzun süre suda bekletin.

YÜKSEK TANSÝYON HERKESTE BAÞ AÐRISI YAPMAZ Yüksek tansiyon nedeniyle ensede aðrý, boyun kaslarýnda sertlik hissi oluþabilir. Yüksek tansiyon baþ aðrýsý yapabilir ama þart deðil, zaman içinde yavaþ yavaþ yükselen tansiyonda baþ aðrýsý olmaz. Bu nedenle tansiyonu 200 mmHg'ye kadar çýkan bir hastanýn þikayeti olmayabilir ama yüksek tansiyon bütün damarlarýna zarar verir. Yüksek tansiyon nedeniyle organlardaki küçük kýlcal damarlarda kanamalar olur. Gözde, beyinde, kalp damarlarýnda, böbrek damarlarýnda hasara sebep olabilir. Yaþ ilerledikçe yüksek tansiyon hastasý olma ihtimali yükselir. Yüksek tansiyon çok genç yaþlarda sýk görülmez. Gençlerde baþka bir sebebe baðlý olabilirken, yaþlýlarda genetik yani ailesel nedenler ön plandadýr.

YÜKSEK TANSÝYON HANGÝ ORGANI NASIL ETKÝLÝYOR? Beyin: Küçük kýlcal damarlarda, kanama ve beyinde kanamaya neden oluyor. Ayrýca beyin damarlarýnda týkanýklýk yapýyor. Böbreklerde: Böbrek yetersizliðine neden oluyor. Böbreklerimizde yumak halinde kan damarlarý var. Kan basýncý yükselince bu damarlar hasar görüyor. Böbreklerde kaný süzme görevi yapan kýlcal damarlar olumsuz etkileniyor.

Puzzle Bulmaca


Sýcaklar çobanlarý bunalttý Þ

anlýurfa'nýn Ceylanpýnar ilçesinde sýcak havalardan þikayetçi olan çobanlar, havalarýn serinlemesini bekliyor. Ceylanpýnar ilçesinde hava sýcaklýklarý koyun otlatan çobanlarý zor durumda býraktý. Sonbahar mevsimine sayýlý günler kalmasýna rað-

27 AÐUSTOS 2012 PAZARTESÝ

men hava sýcaklýðýnýn mevsim normalleri üzerinde seyrettiðini ifade eden çoban Mehmet Ali Arýð, "Bu yýl havalarýn çok sýcak olmasýndan dolayý çok zor günler geçirdik. Ýnþallah sonbaharda hava serinlerde biraz rahat nefes alýrýz" dedi.

Bombacý öðretmen tutuklandý Gaziantep'te 9 kiþinin yaþamýný yitirdiði, 68 kiþinin de yaralandýðý bombalý saldýrýnýn ardýndan gözaltýna alýnan Siverek Þair Ýbrahim Rafet Ýlköðretim Okulu Müdür Baþyardýmcýsý M.H., tutuklandý. Öðretmen M.H.'nin ifadesinde, 50 kilo C 4 yüklü otomobilin kime ait olduðunu bilmediðini, yolda kendilerine el kaldýrýnca durup, yardýmcý olmak üzere tanýdýðý bir çekici sahibine telefon ettiðini savunup, sonra da ailesi ile Mersin'e gittiðini söylediði öðrenilmiþti. Güvenlik birimlerinin kýsa sürede çözdüðü Gaziantep'teki bombalý saldýrýnýn organizasyon biçimi ve bu organizasyonda yer alanlarýn yakalanmasýnýn ardýndan, PKK'nýn Amanos grubunda yer alan ve kýrsal bölgeyi çok iyi bildiði anlaþýlan Murat Filiz'in bulunmasý için operasyonlar devam ediyor.

D

ün sabah sorgusu tamamlanan ve gözaltý süresi sona eren M.H., Terörle Mücadele Þube Müdürlüðü ekipleri tarafýndan gizli bir þekilde adliyenin protokol kapýsýna götürüldü. Bu sýrada polis gazetecilerin görüntü almasýný engellemek için kapýya yaklaþmasýna izin vermedi. Þüpheli M.H. de polis aracýnýn içinde koltuðu yatýrýlarak saklandý. Þüpheliyi taþýyan polis otosu protokol kapýsýnýn giriþine kadar yanaþtýrýlarak, yüzü kapatýlýp içeri alýndý. Gaziantep'teki bombalý saldýrýyla ilgili olarak gözaltýna alýnan 13 kiþiden 4'ü daha önce adliyeye sevk

edilmiþ, bombalý otomobili taþýyan çekicinin sürücüsü M.Ç. tutuklanmýþ, oto tamircisi ile çekici firma sahibi 2 kiþi tutuksuz yargýlanmak üzere salýverilmiþti. Gözaltýndaki 9 kiþinin sorgulamasý ise devam ediyor.

Mersin'de yakalanmýþtý Katliamýn ardýndan yapýlan ilk açýklamalarda öðretmen M.H.'nin patlamanýn organizatörü olduðu yönünde bazý açýklamalar olmuþ, ancak daha sonra 1 numaralý þüphelinin 'Firaz' kod adlý PKK'lý Murat Filiz olduðu anlaþýlmýþtý.

Hasankeyf maðaralarý ziyarete kapatýldý K

ültür ve Turizm Bakanlýðý, Batman'ýn tarihi Hasenkeyf Ýlçesi'ndeki 6 maðarayý, içindeki çatlaklýklarý göz önünde bulundurup ziyarete kapattýðýný açýkladý. 2010 yýlýnda büyük bir kaya parçasýnýn düþmesi ve bir kiþinin yaþamýný yitirmesiyle tehlike arz ettiði için turizme kapanan Hasankeyf'teki tarihi maðaralar, bu kez bazý maðaralarda tespit edilen çatlaklýklar üzerine ikinci kez yerli ve yabancý konuklara kapatýldý. Geçen cuma mesai bitiminde tarihi kalenin giriþindeki bilet giþelerinin ziyaretçilere kapatýldýðýný söyleyen Batman Müze Müdürü Tenzile Uysal, "Hasankeyf vadisi ile kale giriþ bölümünün orta kapýsý arasýndaki altý maðarada görülen çatlaklýklar nedeniyle teknik incelemeler tamamlana kadar Hasankeyf kalesinde can ve mal kaybý yaþamamasý için Bakanlýk onayý ile geçici olarak ziyaretçilere kapatýldý. Hasankeyf kalesi dýþýnda aþaðý kýsýmda 105 kültür varlýðý daha var. Bu alanlarýn turizm güzergahýna dönüþmesine yönelik projemiz var. Yakýnda bu alaný turizme açacaðýz" dedi. Ýncelemeden sonra açýlacak

Elemanlar aranýyor * Bayan Usta kuaför * Taþ ocaðýnda çalýþmýþ Formen * Tek düzen muhasabe bilen bayan eleman yaþ aralýðý ( 25-37) * Aþçý, Bulaþýkçý, Garson, Komi * Kozmetik firmasýnda çalýþtýrýlmak üzere kasiyer, depo personeli, reyon elemaný. *Ön muhasebe elemaný * Sekreter *Grafiker *Web tasarýmcý * Teknik Eleman Ýlginen adaylarýn derneðimize 1 kimlik fotokopisi 1 fotoðraf ile derneðimize baþvurmalarý rica olunur Tel : 0 533 713 99 28 Adres : Kurtismail paþa 2.sk. Birlik apt. 1/2 Yeniþehir/Diyarbakýr

Müze Müdürü Uysal, bakanlýðýn geçici süreyle ziyaretçilere kapattýðý tarihi Hasankeyf kalesinin yaný sýra antik kentte kale dýþýndaki kültür varlýklarýný ön plana çýkaracak yeni proje hazýrlýðýnda olduklarýný da ifade etti. Uysal, þöyle konuþtu: "Tarihi kalede tekrar ziyarete açýlýncaya kadar Hasankeyf'te ören yeri ziyaretçilerin azalmamasý ve halkýn maðdur olmamasý için de yakýnda kale dýþýndaki kültür varlýklarýný ön plana çýkarmayý amaçlýyoruz. Ayrýca Hasankeyf'e gelecek yerli ve yabancý konuklar için de Ýngilizce-Türkçe broþür ve uyarý levhalarýný hazýrlýyoruz. Þu anda Hasankeyf'in turizme kapandýðý bölüm vadi ile kalenin orta kapýsýný kapsýyor. Bakanlýðýn incelemesi tamamlandýktan sonra tarihi kalenin tekrar açýlacaðýna inanýyoruz." 'Tedbir alamazdýk' Hasankeyf Belediye Baþkaný Abdulvahap Kusen ise, Hasankeyf kalesinin tekrar turizme kapatýlmasýnýn Kültür ve Turizm Bakanlýðý'nýn kararý olduðunu söyledi. Kusen, "Kale'de can ve mal kaybýna yönelik her hangi bir tedbir almamýz mümkün deðildi. Belediye olarak bütçemiz oldukça kýsýtlý. Çatlaklýklarýn yaþandýðý maðaralarda önlem alýnmasýna yönelik Bakanlýðýn ciddi bir çalýþma yapmasýný bekliyoruz. Daha önce de kale kapatýlýnca esnaf sýkýntýlý günler geçirmiþti. Fakat þimdi de bazý çatlaklýklarýn görüldüðü maðaralarda bakanlýðýn geçici olarak kapatma kararýna diyebileceðimiz bir þey yok. Resmi rakamlara göre, yýlda 150 bine yakýn ziyaretçinin çýktýðý kalenin geçici süreyle turizme kapatýlmasý ister istemez bazý tartýþmalarý da beraberinde getirecek'' þeklinde konuþtu.

Ýþkence yapan çocuklar serbest

R

amazan Bayramý'nda 2 çocuða iþkence yaptýklarý gerekçesiyle gözaltýna alýnan 3 kiþi yaþlarý küçük olduðu için serbest býrakýldý. Genç ilçesinde bayramýn birinci günü mezarlýða þeker toplamayan giden B.Y. ve kuzeni A.Y.'nin mezarlýkta 3 kiþi tarafýndan dövülüp vücutlarýnda sigara söndürülmesi ile ilgili soruþturmayý derinleþtiren polis, olayý gerçekleþtirdikleri iddia edilen 3 çocuðu yakaladý.

Tutuksuz yargýlanacaklar Amca çocuklarý olduklarý belirlenen Y.T. (14), F.T. (13) ve M.T. (12) Doðanca Köyü'ne baðlý Eskiköy Mezrasý'nda gözaltýna alarak ilçe emniyet müdürlüðüne götürüldü. Burada ifadeleri alýnan ve nöbetçi mahkemeye çýkarýlan çocuklar, yaþlarý küçük olduðu gerekçesiyle tutuksuz yargýlanmak üzere serbest býrakýldý. Çocuklarýn kesin yaþ tespitlerinin yapýlmasý için yarýn Adli Týp Kurumuna gönderileceði belirtildi.


4

HABER

27 AÐUSTOS 2012 PAZARTESÝ

Adalet nöbeti Diyarbakýr'da tutulacak

MAZLUMDER, Þýrnak'ýn Uludere ilçesine baðlý Ortasu (Roboski) Köyü'nde 34 kiþinin bombalanarak öldürülmesinin ardýndan 2 Haziran günü Ankara'da açtýðý Roboski'ye Adalet standýnýn son nöbetini tuttu. Nöbetin buradan Diyarbakýr'a taþýnacaðý duyuruldu.

8

2 gündür "Roboski'ye adalet gelene kadar yatýp kalkýp Uludere diyeceðiz" yazýlý pankart ve bombalamada ölen 34 kiþinin fotoðraflarýnýn asýldýðý Roboski'ye Adalet standýnýn son nöbetinde, yaþamýný yitirenler için temsili mezarlar yapýldý, güller konuldu. MAZLUMDER, son adalet nöbetinde yaptýðý etkinlik kapsamýnda aðýtlar dinletti, 34 kiþinin hikayeleri anlatýlarak þiirler okundu. Hükümetin Kürt açýlýmýnýn Roboski mezarlýðý olduðuna iþaret eden MAZLUMDER GYK Üyesi Genel Koordinatörü Nurcan Aktay, Roboski katliamýnýn 242'nci gününde Adalet standýný Diyarbakýr'a taþýyacaklarýný duyurdu. Adalet standýnda 82 gün boyunca sözü olan akademisyen, yazar, þair, sanatçý, siyasetçi gibi toplumun her kesiminden insanlarla söyleþiler ve etkinlikler yaptýklarýný hatýrlatan Aktay, böylelikle adalet arayýþlarýný sokaða taþýdýklarýný söyledi.

Üzerinden 8 ay geçti Katliamýn üzerinden 8 ay geçmesine raðmen sorumlularýn açýða çýkarýlmasý noktasýnda bir adým atýlmadýðýnýn altýný çizen Aktay, Roboskili ailelerin randevu taleplerinin dahi Cumhurbaþkaný tarafýndan yanýtlanmadýðýný belirtti. Bu devletin bütün yetkililerinin adeta aðýz birliði etmiþçesine konuya iliþkin kör, saðýr ve dilsizliðinin açýklamasýnýn mümkün olmadýðýný vurgulayan Aktay, "Sayýn Cumhurbaþkaný, Sayýn Baþbakan; haksýzlýða karþý susanlar dilsiz þeytanlar deðil miydiler? Bir masumun haksýzca katledilmesi, bütün insanlýðýn katledilmesi demek deðil miydi? 242. gün önce 34 sivil insan, bu devlete ait savaþ uçaklarýnca bombalanarak katledildiler" dedi.

'Katillerin bayram yaptýðý ülke' Aradan geçen 8 aya raðmen, katledilenlerin yakýnlarýnýn acýlarý hala

taze iken, katliamýn failleri ilk bayramlarýný kutladýðýna dikkat çeken Aktay, Baþbakan Erdoðan'a seslendi: "Bu ülke, katillerin bayram yaptýðý bir ülke mi oldu Sayýn Baþbakan? 2011'in 28 Aralýk gecesinde atýlan bombalar adaleti mi parçaladý? Bir devlet, kendi imkanlarý kullanýlarak gerçekleþtirilmiþ bir katliamýn faillerini bulamaz ise sorumluluðunu üzerine almýþ olmaz mý? Adaletin egemen olduðu ülkelerde çocuklar devlete ait bombalarla katledilebilir mi? Çocuklarýn, devletin bombalarýyla katledildiði bir ülkede kimse güvende olabilir mi? Kimsenin güvende olmadýðý bir ülkede devletin meþruiyeti sorgulanmaz mý? Roboski katliamýnýn faillerinin meçhule karýþmasýna izin vermeyeceðiz."

Ahlat'ta sempozyum sona erdi B

itlis Eren Üniversitesi'nin (BEÜ) öncülüðünde, Ahlat Belediyesi, Ýstanbul Üniversitesi, Bitlis Valiliði ve Ahlat Eðitim ve Kültür Vakfý'nýn organizasyonuyla düzenlenen 1. Uluslararasý AhlatAvrasya Kültür ve Sanat Sempozyumu sona erdi. Ahlat Kültür Merkezi'nde 3 günden buyana devam eden 1. Uluslararasý Ahlat-Avrasya Kültür ve Sanat Sempozyumu, Ýstanbul Üniversitesi Arkeoloji Enstitüsü Baþkaný Oktay Belli, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.

Mahmut Doðru ve Ahlat Belediye Baþkaný A. Mümtaz Çoban'ýn yaptýðý genel deðerlendirmelerin ardýndan tamamlandý. Sempozyum sonunda Ahlat Belediye Baþkaný A. Mümtaz Çoban, bazý katýlýmcýlara Ahlat'ýn simgelerinden olan Ahlat Bastonu ile 4'ncü Uluslararasý Van Gölü Sempozyumu kitaplarýndan hediye etti. Programýn ardýndan sempozyuma katýlanlar daha sonra, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Doðru ile beraber Bitlis Eren Üniversitesi'ni gezdiler.

Zayi ilanlarý Diyarbakýr Ýli Bismil ilçesi sýnýrlarýnda bulunan 21/2011-04 ruhsat nolu kum çakýl ocaðýmýzýn teknik nezaretçi defteri kaybolmuþtur. Hükümsüzdür Fernas Ýnþaat Bingöl ili "genç" ilçesi sýnýrlarýnda bulunan 74771 ruhsat no'lu tuðla kiremit ocaðýmýzýn teknik nezaretçi defteri kaybolmuþtur. Hükümsüzdür. Bingençtuð Tuðla Kiremit ve benzeri inþaat malzemeleri A.Þ.

27 AÐUSTOS 2012 PAZARTESÝ YIL: 12 SAYI: 4011 Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk adýna Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Yazý iþleri Müdürü Muhittin TALAY Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: Stadyum Altý Kuzey Kale Arkasý YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR e-posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

Konteynýr kent kadýnlarý için gezi V

an Valiliði'nin organizasyonuyla konteynýr kentlerde kalan 70 kadýn, Bitlis'in Ahlat ilçesindeki tarihi yerleri gezdi. Konteynýr kentlerde kalan kadýnlar sabah saatlerinde konteynýrlarýndan servislerle alýnarak Van Ýskelesi'nden götürüldü. 'Urartu'dan Selçuklu'ya Mavi Yolculuk' sloganýyla baþlatýlan deniz otobüsleri seferleri kapsamýnda Van Gölü üzerinden deniz otobüsleriyle uðurlanan 70 kadýn, Ahlat'ta rehberler tarafýndan karþýlandý. Ýlçede ilk olarak Abdurrahman Gazi Türbesi'ni

ziyaret edip, daha sonra Selçuklu Mezarlýðý'ný, Ahlat kümbetlerini ve müzesini gezen depremzede kadýnlar, güzel zaman geçirdi. 5 gün sürecek olan organizasyonda konteynýr kentlerde kalan 350 kadýnýn bu tura katýlacaðý belirtildi.

Gevaþ'ýn sorunlarý tartýþýldý Van'ýn Gevaþ ilçesinde bu yýl ilki düzenlenen 'Gevaþ Turizm Festivali' çerçevesinde düzenlenen toplantýda ilçenin sorunlarý masaya yatýrýldý.

A

kdamar Belediyesi tarafýndan verilen sabah kahvaltýsýnýn ardýndan ilçenin sorunlarýnýn tartýþýldýðý toplantýya geçildi. Toplantýya Ýlçe Kaymakamý Yusuf Güni, Ýlçe Belediye Baþkaný Nazmi Sezer, Gevaþ Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç Necat Görentaþ, sivil toplum kuruluþlarý ve siyasi parti temsilcileri ile ilçe dýþýndan ve ilçedeki esnaf ile iþadamlarý katýldý. Toplantýda tarým, hayvancýlýk ve özellikle turizm alanlarýnda yaþanan sorunlar ve yapýlmasý gerekenler hakkýnda bilgi alýþveriþi yapýldý. Herkesin söz aldýðý ve fikirlerini paylaþtýðý toplantý oldukça samimi bir havada geçti. 'Ýlçeye sahip çýkýn' Burada bir açýklama yapan Gevaþ Ýlçe Kaymakamý Yusuf Güni, dýþarýda bulunan iþadamlarýnýn ilçeye sahip çýkmalarýný istedi. Güni, "Buradan batý illerine gidip ve yýllarca buraya uðramayan iþadamlarýmýz var. Burayý terk etmeyin ve yalnýz býrakmayýn. Ýlçenize sahip çýkýn. Buralarý sýk

sýk ziyaret edin. Burada yatýrým yapmak isteyen iþadamlarýmýza her konuda yardýmcý olacaðýmýzýn sözünü veriyorum. Sizlerden gelen bir talebi biz emir olarak alýrýz. Yeter ki buralarda yatýrým yapýn ve diðer iþadamlarýný da buraya yatýrým yapmaya

davet edin" dedi. 'Önce huzur ve birlik' Gevaþ Belediye Baþkaný Nazmi Sezer de, birlik ve beraberlik çaðrýsý yaptý. Bölgenin yatýrýmdan çok huzura ve güven ortamýna ihtiyacý olduðunu belirten Sezer, "Burada 5 yýldýzlý

otellerde yapsanýz, baþka yatýrýmlarda getirseniz eðer huzur ve güven ortamý yoksa o hizmetlerin bir anlamý olmaz. Bu bölgenin en önce huzura ve birliðe ihtiyacý var. Birlik ve beraberlik içinde olursak tüm engelleri aþarýz ve buraya her türlü yatýrýmý

yaparýz. Biz belediye olarak burada yatýrým yapmak isteyen herkesin yanýndayýz" þeklinde konuþtu. Karþýlýklý fikir alýþveriþin ardýndan toplantýda Gevaþspor için yaklaþýk 10 bin TL yardým toplandý.


HABER

27 AÐUSTOS 2012 PAZARTESÝ

Hasankeyf kazýlarý tarihe ýþýk tutuyor

5

900 yýl önce arýtma sistemi kullanýlmýþ Batman Üniversitesi Rektörü Uluçam, kazýlarda Hasankeyf'in 12 bin yýl öncesinin tarihine ulaþýldýðýný ancak bu yýl yapýlan kazýnýn en önemli sonucunun, 12. yüzyýlda Artuklu döneminde kullanýlmýþ arýtma sistemi olduðunu bildirdi.

P

rof. Dr. Abdusselam Uluçam, Hasankeyf'te bu yýl yürütülen kazýlarýn sonuçlarýný deðerlendirdi. Çalýþmalarýnda Artuklu dönemine ait bir kanalizasyon sistemi ortaya çýkardýklarýný anlatan Uluçam, Hasankeyf'teki Mardinike Külliyesi'nin kuzeyinde yapýlan bir araþtýrmada su arýtma tesisleri ortaya çýkardýklarýný belirterek ''Bu, Hasankeyf ve bölge kültür tarihi açýsýndan çok önemli bir olay. Günümüzde bile Dicle kenarýnda meskun mahallerde tuvalet atýklarý doðrudan Dicle Nehri'ne akýyor. Daha önceki Artuklu döneminde bir kanalizasyon sisteminin olduðu, atýklarýn Dicle Nehri'ne ulaþmadan önce, bu sistemin üçlü bir arýtma sisteminden sonra nehre verildiði bilimsel olarak ortaya kondu. 12. yüzyýl kültürünün günümüz kültüründen biraz daha ileri seviyede olduðunu ortaya koyan bir bulguydu bu. Medeniyet tarihi açýsýndan övünülecek, takdir edilecek bir durumdur'' dedi.

12 bin yýl öncesine ait tarih Yapýlan kazý çalýþmalarýyla, Neolitik döneme, ilk insan yerleþiminden itibaren birtakým sonuçlara ulaþýldýðý ve pek çok mezar buluntularý ortaya çýkarýldýðý bilgisini veren Uluçam, tarih öncesindeki kültürlerin de ortaya çýktýðýný kaydetti. Neolitik dönem buluntularýna da deðinen Uluçam, bu döneme

vurgu yaparak kazýlar sonucunda Büyük Selçuklu Sultan Melikþah dönemine ait 1092 tarihli camiye ait benzer örnekler çýktýðýný belirterek, ''Artuklular, Eyyubiler, Karakoyunlu, Akkoyunlu ve Osmanlý dönemleri var. Yani biz bu kronolojik sýralamayý bilimsel olarak kültür varlýklarýyla kanýtlamýþ olduk. Daha önce Artuklu, Eyyubi biliniyordu ama biz bunun dýþýnda Ýran Selçuklusu diye bilinen Büyük Selçuklu'nun da varlýðýný ortaya çýkardýk. Bunun dýþýnda Hasankeyf'in Roma'nýn garnizon þehir dýþýnda yerleþim alaný ortaya çýktý'' diye konuþtu.

4 mimari anýt ve arýtma tesisi

ait bulunan eserler ve beslenme kültürü konusunda þunlarý söyledi: ''12 bin yýl öncesine ait Hasankeyf'in tarihine ulaþtýk. O dönemde seramik dediðimiz toprak kap yok, kaplar taþ oyularak yapýlýyor. Mezarlara konulan mezar sunularý var ki bu sunularda yiyecek giyecek parçalarý, kaplarýn içinde taþtan oyulmuþ armaðanlar, birtakým dini sembol niteliðindeki insan yüzleri, taþa oyulmuþ, sakal ve gözleri boyanmýþ maskeler gibi bazý eserler ortaya çýktý. Yine o dönemde daha çok mercimeðin

kullanýldýðýný, buðdayýn ise çok az kullanýldýðýna ulaþtýk. Tilki, yaban domuzu, geyik gibi yabani hayvanlarýn yenildiðini tespit ettik. Ondan sonra sýrayla Demir Çaðý dönemini milattan önce yüzyýldan itibaren þu an ki Hasankeyf'in yerleþim alanýndaki yer ortaya çýkar. Yani Neolitik dönem olarak 12 bin yýl öncesi, ondan sonra antik dönem, ardýndan garnizon þehri olarak Roma var, Süryaniler ve hazreti Ömer döneminde Ýslamlaþma sonucunda Ýslam devletleri var.''

Büyük Selçuklu'nun izleri Ortaçað arkeolojisine giren çalýþmalarda, Hacý Ali Mescidi'ndeki kazýlarýn sonucunda bu bölgenin aslýnda Artuklu dönemine ait bir köþkün üzerine, Hicri 735 yýlýnda Hacý Ali tarafýndan bir mescit yaptýrýldýðý, sonra da mescidin etrafýnda bir zaviyenin geliþtirildiði tespit edildi. ''Hasankeyf'te ilk defa Büyük Selçuklu'nun izlerine rastladýk'' diyen Uluçam, eskiden doðrudan Artuklularýn bilindiðine

Kazý Baþkaný Prof. Dr. Uluçam, sonuç olarak bu seneki kazý mevsiminde höyük baþta olmak üzere Ortaçað arkeoloji grubuna giren 4 alanda yaptýklarý çalýþmalarda 2 mescit, Artuklu Köþkü, Artuklu döneminde tesis edilip daha sonraki dönemlerde onarýmlar geçiren bir kanalizasyon tertibatý ile hem içme suyu hem atýk sularýn kullanýldýðý iki ayrý sistem halinde arýtma sisteminin ortaya çýkarýldýðýný bildirdi. Uluçam, önemli eserler dýþýnda ayrýca içinde sikkeler, seramik örnekleri, deðiþik kapkacaklar, mezar taþlarý olan küçük buluntular olduðunu da sözlerine ekledi.

Kaymakamýn kaçýrýlma görüntüleri yayýnlandý

9 Aðustos 2011 yýlýnda PKK üyeleri tarafýndan Muþ'tan Diyarbakýr istikametine minibüsle gelmekte olan Kaymakam Adayý Kenan Erenoðlu'nu kaçýrma görüntüleri oraya çýktý.

B

ir yýl önce 9 Aðustos günü Diyarbakýr'ýn Kulp ilçesi ile Muþ'un Þenyayla karayolunda ana yola inen ve yaklaþýk 10 kiþi olduklarý tahmin edilen Pkk'lýlar, yol keserek kimlik kontrolü yapmýþ, Muþ'tan Diyarbakýr istikame-

tine gitmekte olan Kaymakam adayý Kenan Erenoðlu'nu kaçýrmýþtý. Kaçýrýlmasýnýn ardýndan 1 yýl geçen Kaymakam Adayý Kenan Erenoðlu'nun kaçýrýlma anýný çeken PKK'lýlar, bir yýl sonra örgüte ait bir sitede yayýnladý.

Kimlik kontrolünde indirildi Yoldan geçen araçlarý durduran PKK'lýlar minibüslerde bulunan vatandaþlarý propaganda yapmak amacýyla araçlardan indirirken, bazý vatandaþlarýn ise kimliklerini alarak kimlik

kontrolü yaptýðý görülüyor. PKK üyelerinin yaptýðý kimlik kontrolünde minibüsün ön koltuðunda oturan Ankara nüfusuna kayýtlý olan Kaymakam Adayý Kenan Erenoðlu'nu araçtan indirdikleri görüntüler internet üzerinden yayýnlandý.

Gevaþ'ta festival coþkusu Van'ýn Gevaþ ilçesinde bu yýl ilki düzenlenen Gevaþ Turizm Festivali'nin ilk günü büyük bir katýlýmla coþkulu geçti. Türkçe ve Kürtçe þarkýlarýn söylendiði festivalde barýþ mesajlarý verildi.

Ý

Siirt'ten Arakan'a yardým

S

iirt'te Arakanlý Müslümanlar için Ramazan Bayramý'nda 35 bin 782 lira yardým toplandýðý bildirildi. Siirt Müftü vekili Ahmet Uluç, Bayram namazý sonrasýnda il genelindeki tüm camilerde Arakanlý Müslümanlar için düzenlenen yardým kampanyasýna vatandaþlarýn yoðun ilgi gösterdiðini söyledi. Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nca düzenlenen kampanya kapsamýnda il genelinde 35 bin 782 lira yardým toplandýðýný ifade eden Uluç, konuþmasýna þöyle devam etti: 55 bin 782 lira "Bayram namazý sonrasýnda il genelinde bütün camilerde Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn emirleri doðrultusunda Arakanlý Müslüman kardeþlerimiz için yardým topladýk. Müslüman kardeþlerimiz bu yardým kampanyasýna büyük ilgi gösterdiler. 19 bin 500 lirasý il merkezinde olmak üzere toplam 35 bin 782 lira yardým toplandý. Ramazan ayýnda da 23 bin lira yardým toplanmýþtý. Toplanan 55 bin 782 liralýk yardýmý Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý'nýn kampanya için açýlan hesabýna aktardýk."

lçenin Akdamar beldesinde düzenlenen festivalin ilk günkü programýna Ýlçe Kaymakamý Yusuf Güni, Belediye Baþkaný Nazmi Sezer, Emniyet Amiri Halit Bulanýklý, Edremit Ýlçe Jandarma Komutaný Yüzbaþý Cem Daharlý, Gevaþ Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Necat Görentaþ, kamu kurum amirleri, muhtarlar, il genel meclis üyeleri ve sivil toplum kuruluþu ile parti temsilcileri katýldý. Festival yapýlan açýlýþ konuþmalarý ile baþladý. Gevaþ Ýlçesi ve Çevre Köyleri Yaþatma ve Kültür Derneði Baþkaný Kadri Altýntaþ yaptý. Festivali yapma nedenleri hakkýnda bilgiler veren Altýntaþ, önümüzdeki yýllarda bu etkinliði uluslar arasý bir þekilde tertip etmeyi düþündüklerini söyledi.

'Bölgede çatýþma istemiyoruz' Gevaþ'ýn tarihine deðinen Belediye Baþkaný Nazmi Sezer ise, ilçenin birçok güzelliðe sahip olduðunu söyledi. Festivalin ilçe adýna güzel bir geliþme olduðunu kaydeden Sezer, önümüzdeki yýllarda da bu tür etkinliklerle ilçeyi ön plana çýkarmaya çalýþtýklarýný dile getirdi. Kaymakam Yusuf Güni de ilçenin her alanda ileriye doðru adým attýðýný belirtti. Guni, ''Ýlçemizdeki tarým alanýnýn kullaným kapasitesi her yýl daha da artmaktadýr. Bunun gibi birçok alanda ileriye doðru adýmlar atmaya devam ediyoruz. Ýnanýyorum ki bu adýmlar çok daha üst seviyelere kadar gidecek ve ilimiz, ilçemiz birçok alanda öncü olacaktýr. Ýlçem-

Savaþ uçaklarý Kandil'i vurdu K

izin bu tür etkinliklerle ön plana çýkmasýný istiyoruz. Bölgemizde çatýþma, anlaþmazlýk istemiyoruz" dedi.

Kürtçe þarkýlarla halay Konuþmalarýn ardýndan Kaymakam Yusuf Güni, Belediye Baþkaný Nazmi Sezer, Emniyet Amiri Halit Bulanýklý, Edremit Ýlçe Jandarma Komutaný Yüzbaþý Cem Daharlý ve polisler halkla kol kola halay çekti. Türkçe ve Kürtçe þarkýlarýn söylendiði festivalde barýþ mesajlarý verildi. Festival alanýna gelenlerin semaver ve mangal yaktýðý etkinlikte vatandaþlar gönüllerince eðlendi. Birçok sanatçýnýn katýldýðý etkinlikte vatandaþlar akþam saatlerine kadar piknik yapýp halaylar çekti. Festivalin yapýlacak sünnet þöleniyle devam edeceði belirtildi.

uzey Irak'taki Bölgesel Kürt yönetiminin resmi internet siteleri, Türk savaþ uçaklarýnýn önceki gün sabaha karþý kandil daðý eteklerini bombaladýklarýný, bir tavuk çiftliðinin vurulduðunu ve 6 bin tavuðun telef olduðunu yazdý. Bölgedeki yerel yönetimin yetkililerine dayandýrýlarak verilen haberde, 2 sivilin de yaralandýðý iddia edildi. Bölgesel Kürt yönetimini oluþturan Irak Kürdistan Demokrat Partisi (IKDP) ve Celal Talabani'nin lideri olduðu Irak Kürdistan Yurtseverler Birliði'nin (IKYB) resmi internet siteleri, Türk savaþ uçaklarýnýn önceki gece PKK'lýlarýn bulunduðu Kandil daðý eteklerini bombaladýðýný duyurdu. Werte ilçesinin Belediye Baþkaný Kuwistan Ehmed, bombardýman sonucu bir tavuk çiftliðinin de hedef alýndýðýný ve 6 bin tavuðun telef olduðunu öne sürdü. Yetkililer, bombardýman sonucu 2 sivilin de yaralandýðýný iddia etti.


6

EKONOMÝ

Altýna raðbet artýyor 27 AÐUSTOS 2012 PAZARTESÝ

Altýnýn ons fiyatýnýn 16 haftanýn en yüksek seviyesi olan 1.665 dolarýn üzerine çýkmasý küçük yatýrýmcýyý alýma yöneltti. Ramazan ayýný sakin geçiren kuyumcular, altýn fiyatýnýn daha da artacaðýný düþünen yatýrýmcýlarýn alýmlarýyla hareketlendi.

R

amazan ayýný, düðün ve niþan törenleri yapýlmamasý ile altýn fiyatlarýnýn sabit seyretmesi nedeniyle sakin geçiren kuyumcular, hafta içinde altýnýn ons fiyatýnýn 1.665 dolar, gramýnýn ise 97 liraya yükselmesiyle eski hareketli günlerine döndü. Altýn fiyatýndaki yükseliþin devam edeceðini düþünen küçük yatýrýmcýlar, iþçiliði az olan çeyrek ve Cumhuriyet altýnýnýn eski tarihli basýmlarýný alýrken, fiyatlarýn tekrar düþeceðini öngören küçük bir kesim ise ellerindeki altýný yüksek fiyattan satmayý tercih ediyor.

Küçük yatýrýmcý alýyor Kuyumcu Sedat Akyol, Ramazan'ýn son günlerinde

çeyrek altýnýn fiyatýnýn 150 lira civarýnda olduðunu anýmsatarak, son bir hafta içinde altýn fiyatlarýndaki yükseliþle 2012 basýmý çeyrek altýný 165 liradan satmaya baþladýklarýný söyledi. Altýndaki fiyat artýþýnýn satýþlarýný olumlu yönde etkilediðini, bunda fiyatýn daha da artacaðýný düþünen küçük yatýrýmcý alýmlarýnýn etkili olduðunu dile getiren Akyol, "Özellikle eski basým çeyrek ve Cumhuriyet altýnýna yoðun talep var. Bu nedenle bazý kuyumcularda eski basým çeyrek altýn bulunmuyor" dedi.

'Kazandýrmaya devam edecek' Ankara Kuyumcular Odasý Baþkaný Hasan Çavuþculu,

ekonomi piyasalarýnýn ABD'deki baþkanlýk seçimi, Avrupa'daki borç krizi ve Ortadoðu'daki geliþmelere odaklandýðýný belirterek, bu üç konuda yaþanacak herhangi bir geliþmeden piyasalarýn direkt etkileneceðini söyledi. Çavuþculu, yaþanan siyasi ve ekonomik geliþmelerin yanýnda altýn fiyatlarýnýn bu fiyat artýþlarýndan etkilendiðine vurgu yaptý. "Dünyadaki son geliþmeler altýn fiyatlarýndaki yükseliþin devam edeceði konusunda bize fikir veriyor" diyen Hasan Çavuþculu, son 10 yýlda olduðu gibi altýnýn en çok kazandýran ve en güvenli yatýrým aracý olma özelliðini korumaya devam edeceðini kaydetti.

'Ýþçiliði düþük ürünler alýn' Altýnda iþçilikle orantýlý olarak maliyetin de arttýðýný ifade eden Çavuþculu, yoðun iþçiliði olan ürünlerde alýþ ile satýþ fiyatý arasýndaki farkýn yükseldiðini söyledi. Hasan Çavuþculu, altýný yatýrým amacýyla alacaklarýn Cumhuriyet Altýný ve 22 ayar bileziði tercih etmesi gerektiðini belirterek, "Ýþçiliði yoðun ürünler yatýrýmdan ziyade taký olarak tercih edilmeli. Bu ürünler tasarýma girdiði için iþçilik bedelleri yüksektir. Altýn yatýrýmý yapacak olanlar iþçiliði düþük ürünler almalý" dedi.

Buðday yýkama zamaný

Muþ'ta buðday hasadý baþladý. Köylüler, ekmeklik unlarýný hazýrlamak için nehir çay ve derelere akýn etti.

B

ulanýk Ýlçesi'ne baðlý Bingöldek, Esenlik ile Hoþgeldi köylüleri buðday yýkamak için ailece Erentepe Çayý'na gidiyor. Buðdayýný yýkayýp, kurutanlar deðirmenin yolunu tutuyor. Ailece buðday yýkayanlar, hasadý yapýlan buðdaydan kaliteli un elde etmek için buðdayýn bol

Hakkari'de petrol aranacak

E

nerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz, "Elimizdeki bulgular Hakkari civarýnda ve orada yaptýðýmýz araþtýrmalarda petrol bulunduðuna dair. Devlet güvenlik birimlerimizce beraber biz oradaki arama faaliyetlerine baþlayacaðýz" dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz, yeraltý jeolojik bilgilerin mutlaka arttýrýlmasý gerektiðini söyledi. Bakan Yýldýz, þöyle devam etti: Önümüzdeki ay içerisinde Diyarbakýr'dan baþlayarak bu çalýþmamýza devam edeceðiz. Þu anda güncel olan ve Türkiye'nin istikrarýný hedef alan ve büyümesini hedef alan bu terör iþinin özellikle sektörümüzle ilgili çok olumsuz taraflarý var. Özel sektör o bölgede petrol bulduðuna inansa bile arama faaliyetlerine þu ana kadar baþlayamadý. Oluþturacaðýmýz güvenlik önlemleri ile yeraltý kaynaklarýmýza ulaþmamýz lazým. Yerli kaynaklara ulaþmamýz lazým. PKK'nýn þu an ekonomik olarak ortaya koyduðu olumsuzluklardan bir tanesi de bu yerli kaynaklara ulaþmamýzý engelleme çalýþmalarýdýr. Yerli kaynaklarýmýza biz er ya da geç ulaþacaðýz. Bunu biz artýk hedeflerimiz arasýna, politikalarýmýz arasýna koymuþuz.

Bahar aylarýnda baþlayacak Hakkari'de petrol bulunduðuna dair bulgular var. 12-13 katýna kadar çýkan arama faaliyetlerine ayýrdýðýmýz ve sondaj faaliyetlerine ayýrdýðýmýz bütçe vardýr. Sondajlarýmýzýn metrajý þu an Edirne'den Kars'a kadardýr. Ülkenin boyutunu aþtý. Sondajda bin 700 kilometreyi aþtýk. Aramalarýmýza ümitle ve inatla devam edeceðiz. Elimizdeki bulgular Hakkari civarýnda ve orada yaptýðýmýz araþtýrmalarda petrol bulunduðuna dair. Ama bunlarý istediðimiz oranda sahaya yansýtabilmiþ deðiliz. Özel sektörün de bu manada talepleri var. Ama açýkça söylüyorum, devlet güvenlik birimlerimizce beraber biz oradaki arama faaliyetlerine baþlayacaðýz. Terör, bizim petrol arama çalýþmalarý açýsýndan baktýðýmýzda kýsa vadeli gibi görünmüyor. Özel sektör ve TPAO alt yapý ve proje çalýþmalarýný hazýrlayacak. Bahar aylarýnda güvenlik güçlerimizle birlikte koordineli olarak oradaki çalýþmalara baþlayacaðýz.

suda yýkanmasý gerektiðini vurguladý. Kuraklýk nedeniyle bu yýl buðdaylarýn içinde çok fazla ayrýk otu olduðunu belirten Hasan Akýn, çocuklarý ile birlikte Erentepe'ye geldiðini söyledi.

Köydeki sular kurudu Köylerindeki çay sularýnýn

Midyat'ta kalitesiz kömürle mücadele M

ardin'in Midyat ilçesinde kalitesiz kömür kullanýlmamasý konusunda toplantýsý yapýldý. Mardin Çevre ve Orman Ýl Müdürlüðü ile Midyat Belediyesi yetkililerince düzenlenen toplantýda, hava kirliliðine neden olan kömürün alýnmamasý vurgulandý. Belediye Toplantý Salonu'nda gerçekleþen toplantýya Çevre Þube Müdürü Derviþ Gönüler, belediye zabýta ekipleri, apartman yöneticileri ile kömür satýcýlarý katýldý.

kuruduðu için buðdaylarý traktörlere yükleyerek buraya geldiklerini belirten Hasan Akýn, "Nerede bir dere, nehir, çay veya kanal suyu bulursak orada buðdaylarý yýkýyoruz. Köylülerin tamamýna yakýný kendi ekmeklik buðdayýný eker ve bu mevsimde yýkanarak deðirmenlere götürülüp

un elde edilir. Elde edilen unlar ekmek yapmak için ambar ve kilerde stoklanýr" dedi. Esenlik Köyü'nden Erentepe Çayý'na buðday yýkamak için giden Kenan Sönmez ise, 100 teneke buðdayý yýkayýp kurutmasý gerektiðini anlattý..

Uymayana aðýr para cezasý

Toplantýda kömür alýrken nelere dikkat edilmesi hakkýnda bilgi veren Çevre Þube Müdürü Derviþ Gönüler, kömür alýrken katý yakýt izin belgesi ile katý yakýt satýþ belgesi olan satýcýlarda kömür alýnmasý gerektiðini hatýrlattý. Kalorisi 5 bin 500'ün üzerinde yakýt alýnmasý gerektiðini vurgulayan Gönüler, hava kirliliðine neden olan ve kalorisi düþük yakýt yakan apartmanlara 8 bin 500 TL para cezasý uygulanacaðýný, kalitesiz

yakýt satan satýcýlarýn ise 8 bin 500 TL para cezasý ile satýþ belgelerinin iptal edileceðini belirtti.

'Havamýzý temiz tutacaðýz' Hava kirliliði konusunda Mardin merkez, Midyat ve Nusaybin ilçelerinde '1. Grup hava kirliliði' sýnýfýnda olduðunu hatýrlatan

Gönüller, "Isýnmadan dolayý hava kirliliðine neden olan birçok þikayet aldýk. EL birliðiyle havamýzý temiz tutacaðýz ve hep birlikte mücadele edeceðiz" dedi. Toplantý sonunda katýlýmcýlara telefon numarasýný veren Çevre Þube Müdürü Derviþ Gönüler, karþýlaþtýklarý problemlere karþýsýnda aramalarýný istedi.

Ta v u k e t i n e r a ð b e t a r t t ý Þanlýurfa'nýn Ceylanpýnar ilçesinde tavuk eti satýþlarýnda artýþ görüldü.

H

ava sýcaklýðýnýn mevsim normalleri üzerinde seyrettiði Ceylanpýnar ilçesinde hafif gýda ürünleri tercih eden ilçe halký, daha fazla tavuk eti tüketmeye baþladý. Tavuk etinin emsallerine göre daha ucuz ve hafif olduðunu ifade eden tavuk eti satýcýsý Hasan Tutuman, "Sýcak hava nedeniyle ilçe halkýnýn son günlerde tavuk etine raðbet etmesi iþlerimizin açýlmasýna neden oldu" dedi.


GÜNCEL

27 AÐUSTOS 2012 PAZARTESÝ

7

Asker aileleri BDP'den yardým istedi Diyarbakýr-Bingöl karayolunda 6 Aðustos'ta PKK'lýlar tarafýndan kaçýrýlan iki askerin ailesi, BDP Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ'ý ziyaret ederek yardým istedi.

siyasetin Kürt sorununun çözümü konusunda rol oynamadýðýný belirtti. Demirtaþ, þöyle devam etti: Bunun için ölümler devam ediyor. Bizden baþka hiçbir parti barýþtan söz etmiyor. Acýnýn Türk'ü Kürt'ü yoktur. Bunun birinci derecede sorumlusu hükümet baþta olmak üzere siyasilerdir. Bütün siyasi kurumlar bu ölümlerin sorumlusudur. Acýlar hepimizin ortak acýlarýdýr. Türk ve Kürt aileleri bu savaþýn en aðýr bedelini ödüyor. 19 gündür 3 asker PKK tarafýndan alýkonulmuþ. Devlet haber bile vermiyor. Otobüs firmalarý aileleri bilgilendiriyor. Bu çocuklarý zorla askere alýyorsunuz, bari gereken deðeri verin. 19 gündür tek bir devlet yetkilisi geçmiþ olsun bile dememiþ. Reþat Çeçan'ýn ailesi olaydan 48 saat sonra haberdar oluyor. Bu çocuklar canlýyken deðer verilmiyor. Hayatlarýný kaybettikleri zaman þehit edebiyatý yapýlýyor.

D

iyarbakýr-Bingöl karayolunda 6 Aðustos'ta Hadi Gizli, Ramazan Baþaran ve Resul Çeçan isimli askerleri kaçýrdý. 19 gün boyunca haber alýnamayan askerlerden Hadi Gizli ve Ramazan Baþaran'ýn ailesi, BDP Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ'ý ziyaret etti. Demirtaþ, BDP Diyarbakýr Ýl Baþkanlýðý binasýnda asker ailelerini kabul etti. Hadi Gizli'nin abisi Halil Ýbrahim Gizli, 6 Aðustos tarihinde otobüsle birliðine gönderilen kardeþinin kaçýrýldýðýný söyledi. Abi Gizli, "Yol kesme sonucu PKK 3 askerimizi almýþ. Biz bunun haberini oto-

BDP'nin Cizre mitingine izin çýkmadý

C

izre Kaymakamlýðý BDP'nin Cizre'de düzenlemek istediði "Özgürlük Yürüyüþünüzü Selamlýyoruz" mitinge izin vermedi. BDP'nin Cizre'de düzenlemek istediði "Özgürlük Yürüyüþünüzü Selamlýyoruz" mitingi Cizre Kaymakamlýðý tarafýndan yasaklandý. Kaymakamlýk gerekçeleri de belediye hoparlörlerinden anons yaparak vatandaþlara duyurdu. Anonsta, "Ýlçemizde düzenlenmek istenen bazý gösteri ve yürüyüþlerde üzücü hadiselerin yaþandýðý daha önce müþahade edilmiþtir. 26 Aðustos 2012 tarihinde ilçemizde Barýþ ve Demokrasi Partisi tarafýndan gerçekleþtirilmek istenen etkinlik yasaklanmýþtýr. Vatandaþlarýmýzýn bahsedilen etkinliðe herhangi bir üzücü hadisenin yaþanmamasý için katýlmamalarýný, özellikle çocuklarýn ve gençlerin ailelerinin bu konuda hassasiyet göstermeleri önem taþýmaktadýr. Vatandaþlarýmýza saygý ile duyurulur" denildi.

Ahmet AY olayhaber@hotmail.com

YEMÝNLÝ AYDINLAR -1Halklarýn bilinç ve geliþmiþlik düzeyi yeterli olmayan ülkelerde milletin iradesine karþý kurulan "barikat-mevzi-defans"larýn listesi ilkel taktiklerden tutun, modern ve postmodern versiyonlarýna varýncaya dek uzar gider. Son aylarda ülkemizde inanýlmaz geliþmeler yaþanýyor. "Ýktidar ve 'aydýn' ortaklarý" birbirlerine öylesine düþtüler ki bilmeyenler için akla ziyan. Uzaktan bakanlar da zannedecekler ki hükümetle 'aydýnlar' arasýnda gerçekten de ciddi bir sorun varmýþ da bunun için kavga ediyorlar. Yok, aslýnda ciddi bir anlaþmazlýk olduðunu sanmýyorum. Tam tersi, her þey "taraflarýn istediði gibi gittiði için" sýkýntý oluþtu. Bu tespitimin barýndýrdýðý çeliþkiyi kabul ediyorum. Türkiye 2002 yýlýnýn sonlarýnda bütün karalama kampanyalarýna raðmen % 34 oy ile tek baþýna iktidara gelen Ak Parti iktidarý ile tanýþtý. Ak Parti kabinesi 3. ayýndayken TSK içinde darbecilerin hareketlendiðini öðrendik. Cunta olunca darbe planlarý biter mi? Ayýþýðý, Sarýkýz, Eldiven, Balyoz ve bir bu kadar daha darbe hazýrlýðý/planlarý bunlardan sadece bir kaçý. Özellikle BALYOZ darbe planýna çok çalýþýldýðýný Silivri'deki iddianamede görmekteyiz. Dönemin Genel Kurmay baþkaný Hilmi Özkök'ün "muhtýra konusunun

büs firmasýndan aldýk. 19 gündür hiç haber alamýyoruz. Ailece bu durumdan çok üzgünüz. Tüm yetkililere sesleniyoruz. Biz çocuklarýmýzý zorunlu olarak askere gönderiyoruz. Oysaki bir savaþ ortamý var. Bu savaþýn sona erdirilmesini, çocuklarýmýzýn sað salim kurtarýlmasýný bekliyoruz. Selahattin Bey'den yardým istemeye geldik" dedi.

'Ölümlerin sorumlusu siyasiler' BDP Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ ise

Savaþýn bitmesi gerekiyor Deðerli olmalarý için þehit mi olmalarý lazým? Baþbakan Ýsrail'i eleþtiriyor. Ýsrail baþbakaný tek bir asker için bile giriþimde bulunuyor. Çocuðu askerde olan ailelerinin elleri yüreðindedir. Bu nedenle bu savaþýn bitmesi gerekiyor. BDP olarak çaðrýda bulunuyoruz. Bunlarýn bir an önce serbest býrakýlmalarýný bekliyoruz. BDP olarak elimizden ne geliyorsa yapmaya hazýrýz. Hükümetin bu ikiyüzlülüðünü bir kez daha eleþtiriyoruz. PKK'nýn alýkoyduðu askerlerin ailelerinin talebi bizim için

deðerlidir. Kendi ilinden asker kaçýrýlan valiler aileleri bile aramýyor. Hiç kimse savaþ istemiyor. Bu savaþýn anlamsýz olduðunu herkes biliyor. Devletin zorunlu askerlik politikasýnýn da kabul edilemez olduðunu söylüyoruz. Vicdani red hakký kabul edilmelidir. Polis asker annelerine de sesleniyoruz. Çocuðu askerde olanlar barýþ istemelidir. Analarýn talepleri haklýdýr. Biz hiçbir ölümden mutluluk duymuyoruz. Savaþtan ve çatýþmadan mutluluk duymuyoruz.

Engelliler 'Van Kampý'nda buluþtu V

an Valiliði tarafýndan organize edilen "Engelliler Van Buluþmasý Kampý", Gevaþ ilçesindeki Kýzýlay Kampý'nda baþladý. Van'ýn Gevaþ ilçesinde Van Denizi kýyýsýnda ve Akdamar Adasý karþýsýnda bulunan Gevaþ Gençlik-Doða Kampý, Van ve ilçeleri ile Hakkari, Yüksekova, Diyarbakýr ve Batman'dan gelen engellileri aileleri ile birlikte aðýrlýyor. Kampýn açýlýþýnda yapýlan konuþmalarýn ardýndan engelliler tarafýndan hazýrlanan "Kýz Ýsteme" adlý tiyatro oyunu sahnelenirken, yine engelliler arasýnda ses yarýþmasý düzenlendi.

Engelliler etkinlikten memnun Program dahilinde yüzme, basketbol, masa tenisi, canlý müzik, çeþitli seminerler, sinema, kitap okuma ve gezi gibi sportif ve kültürel etkinlikler düzenlenecek. Van Gölü sahilinde böyle bir kampa katýlmaktan son derece mutlu olduklarýný belirten engelliler, bu organizasyonda emeði geçen herkese teþekkür etti. Halaylarýn da çekildiði törene Van Vali yardýmcýlarý Mehmet Yüzer ve Mehmet Özer, Gevaþ Kaymakamý Yusuf Guni, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Ünal Öncül, Gençlik ve Spor Ýl Müdürü Aslan Sinir, Ýl Defterdarý Yücel Öz, Van Ýl Müftü Yardýmcýsý Faruk Gürbüz, engelliler ve aileleri katýldý. konuþulduðu bir sohbet oldu" itirafý olup bitenlerden sadece bir kirtikti. Darbe planlarýnýn yapýldýðý günlerde Ak Parti AB üyelik rüzgârýný da arkasýna alarak bu planlarýn önüne geçmede baþarýlý oldu. Nitekim hükümet Haziran 2007'de baþlattýðý operasyonlarla "derin devleti" olduðu dehlizlerden gün ýþýðýna çýkardý. Ergenekon'un beli kýrýlýnca da bazý aydýnlar desteðe devam ederken kimi aydýnlar da 'yerli islamofobya' hastalýðý sebebiyle 'dindarlýk söylemi'nden dolayý kazanýmlarý görmezden gelme yolunu seçti. Bu 'aydýnlar' Ak Parti iktidarýnýn þu an elde ettiði kazanýmlarý imkânsýz görüyorlardý. Yaþadýðýmýz 10 yýllýk süreçte iktidara destek veren pek çok kesim; gazeteci, aydýn-yazar-çizer oldu. Bunlardan kimileri Ak Partinin kuruluþ felsefesine güvendikleri için bila kayd-u þart destek verirken, kimileri þartlý destek sundu. Bazýlarý da -ki bunlarýn 'niyetleri flu olup'- pragmatist davranarak 'desteklenmesi gereken yere kadar' Ak Partiye destek verdiler. Bu yazýmýzda üzerinde duracaðýmýz grup "desteði flu" olup günü geldiðinde bu desteði karþý duruþa çevirenlerdir. Bu grup 'birileri'nin himayesinde büyümüþ, tek baþlarýna bir baltaya sap olamayacaklarýný çok iyi bilen þahsiyetleri silik, inançlara tahammülsüz olan 'belli' kiþilerdir. Bu flu desteði verenler "o biriler"nin kendilerine onurlarýna karþýlýk- imkân/köþe/kürsü sunduklarýnýn bilinciyle verilen görevi bihakkýn yerine getirmeye çalýþýrlar. Ýktidara destekleri kendilerini saðlama aldýklarý sürece devam eder. Bunlarýn Ak Partiye verdikleri destekleri oldukça tehlikeye de dönüþebiliyor; Zira "içeri sýzanlardan" birilerinin vuruþlarý halk nezdinde daha etkili olacaðýndan, "ne kadar içerdeyse vuruþlarý o kadar etkili olur" anlayýþý gereði zamanýnda Ak Partiyle çok içli-dýþlý olmayý

baþarmýþlar. Bunlarýn en iyi bildikleri þey 'kaos korkusu yaymak' ve 'biz olmazsak haliniz nice olur, sizi öcüler yer'ciliktir. Bu "ben demedim mi"ciler halký saf gördükleri için bazý "öngörüler!" üzerinden "bakýn iþte, ben aylar önce söylemiþtim" deyip ürettikleri dezenformasyonlarla vurmaya baþlarlar. Mesela, sorunla alakalý herkes PKK'de bazý deðiþmezlerin olduðunu bilir: PKK genellikle "sonbaharlarda ateþkes, ilkbaharlarda da ateþ serbest" kararlarý alýyor. Böyle dönemlerde o çok feraset ve basiretle donanýmlý! 'GDO uzmaný, deprem bilirkiþisi, startejistlerimiz, analistlerimiz' derhal "PKK bu sonbaharda taktiksel ateþkes ilan edecek ama operasyonlar durmamalý, çünkü PKK ilkbaharda büyük bir saldýrý hazýrlýðýnda" yazýp Amerika'yý yeniden keþfetmiþler gibi sunarlar, 30 yýla yakýndýr PKK'nýn hemen hemen her yýl ayný þeyi yaptýðýný bizim de bildiðimizi unutarak. Sonra kýþ mevsiminin herhangi bir ayýnda "PKK bu ilkbahar büyük bir saldýrýya hazýrlanýyor" kehanetinde! bulunur ve her ilkbahar olduðu gibi PKK karakol basýp, yol kesince; bizim bulunmaz analist, stratejist Hint kumaþlarýmýz "bakýn gördünüz mü? Ben uyarmýþtým ama dinlemediler" diyerek hükümeti adeta PKK iþbirlikçisi ilan ederler. Daðda 6 bin silahlý PKKlý varsa elbette ki eylem yapacak, bunu bilmek stratejist, analist ve de aydýn kýlmaz. Bu 'aydýn' grup PKK/KCK'nýn sadece kendilerinden ibaret olmadýðýný bildikleri halde "vurun, öldürün, bitirin" fitnesiyle bugüne kadar 45 bin PKK'liyi öldürdükleri halde sorunun bitmediðini görmezden gelerek nara atýyor. Kimi akademisyen 'aydýn' bozmasý da Kürt aydýnlarý istisnasýz ikiyüzlü olduklarýný dile getirebiliyor. Allah aþkýnýza bu dil, bu retorik aydýnlarýn dili

mi? Peki ya stratejistin cumhuriyet sonrasý ve son 28 yýllýk süreçte geldiði nokta hala "öldürün, bitirin" mi olmalýydý? Yoksa Emre Uslu "beni o yýllar ilgilendirmez" demeye mi getirecek? Gayeleri 'iktidara her istediklerini yaptýrtmak olan' bu tayfanýn önemli hedeflerinden biri de elde edecekleri mevzilerle iktidarýn manevra alanýný daraltmaktý. Hangi ülkeye, hangi meseleye nasýl ve ne kadar müdahil olmasý gerektiðine kendileri karar vereceklerdi. Bunu elde edemeyince de saldýrýya geçen aydýnlar-analistler-stratejistler özellikle baþbakanýn þahsýný hedef almayý esas alýyorlar. Ve tabi ki PKK, MÝT, Suriye sorunlarýný iþleyerek gündemi meþgul ediyorlar. Bunlarýn yazýlarýna bakýn, paragraflarý cümleleri, sözcükleri, terimleri, kavramlarý ayný. Kullandýklarý sözcük sayýsý 350-400. En çok da "ben dememiþ miydim? KCK'lý MÝT'çiler, baþbakanýn yakýn çevresi, barýþý isteyen ahmaklar…" ile baþlayan biten cümleler. Yani hesapkitap gayet iyi yapýlmýþ, ne yazýlacak, ne kadar yazýlacak, ne zaman yazýlacak… hepsi fiks menü hazýr. Süreç menünün hangi kategorisinden yazmayý gerektiriyorsa onu yazarlar. En çok onlar konuþurlar, en çok onlar yanýl(tý)ýrlar ama her zaman en haklý onlar! Ekrem Dumanlý konuþsa, Etyen Mahcupyan, Fehmi Koru anlatsa eyvallah. Ali Bulaç, Ufuk Uras konuþsa, F. Kentel, Mehmet Barlas söylese adamlarýn bu hamurda emekleri var. Yaþar Kemal gibileri konuþsa eyvallah, binlerce kelime kullanan ve asýrlar sonra kurduðu cümlesinin, paragrafýnýn altýna kalýbýný basan bir adam… Cuma günü devam edecek…


8

27 AÐUSTOS 2012 PAZARTESÝ

HABER

Sýcaklýk kýsýrlýða neden olabiliyor Memorial Diyarbakýr Hastanesi'nde yapýlan tüp bebek bilgilendirme toplantýsýnda konuþan Op. Dr. Batu Aydýnuraz, bölgede hava sýcaklýðýnýn fazla olmasý ve kot pantolon giymenin testislerde sperm üretiminin güçlük çekmesine neden olabileceðini söyledi.

M

emorial Diyarbakýr Hastanesi'nde tüp bebek bilgilendirme toplantýsý yapýldý. Antalya'dan gelen Op. Dr. Batu Aydýnuraz ve Op. Dr. Aydýn Ilgýn, ailelere tüp bebek ve aþýlama konularýnda bilgi verdi. Antalya Hastanesi Tüp Bebek Merkezi Sorumlusu Op. Dr. Batu Aydýnuraz, yaklaþýk 70 aileye bilgilendirme yaptýklarýný ve amaçlarýnýn düzgün bir bilgilendirme yapmak olduðunu belirtti. Aydýnuraz, "Bugün yaptýðýmýz toplantýda esas amacýmýz ülkede henüz ulaþmayý baþaramadýðýmýz yýllýk 60 bin civarýnda olan çocuk sahibi olamayan çiftlere ulaþmak ve bu çiftlere üreme týbbý ile alakalý doðru bir bilgilendirme yapmaktý. Türkiye'de tedaviyi yapan birçok merkez olmakla birlikte nitelikli tedavinin alýnmasý ve hastalara ulaþýmla alakalý sýkýntýlarýn yaþandýðý bir gerçek. Bu amaçla hastanemizde bir halk toplantýsý

gerçekleþtirdik. Genellikle Tüp Bebek tedavisinin baþarý oranlarý ve uluslararasý düzeydeki laboratuvar standartlarýna kadar olan genel ve çaðdaþ bilgileri paylaþtýk. Ýstismara da çok açýk bir konu olduðu için doðru ve düzgün bilgi vermek esas amacýmýz" dedi.

Çocuk sahibi olmayý etkileyen nedenler Zirai iþlerin fazla olmasý ve aþýrý hava sýcaklýðýndan dolayý özellikle erkeklerde sorunlarýn yaþandýðýný ifade eden Op. Dr. Batu Aydýnuraz, þunlarý söyledi: Bölgeye has durumlara baktýðýmýz zaman çocuk sahibi olmakla alakalý özellikle zirai iþlerin fazlalýðýndan ve hava þartlarýndan dolayý diyebiliriz. Erkek faktörünün diðer bölgelere göre biraz daha fazla olduðunu söylemek mümkün. Daha çok spermde sayýnýn az olmasý ile ilgili durumlarý kapsýyor. Tabi ki buranýn yazýnýn çok sýcak

olmasý ve ülkemizin geleneksel giyim tarzý, kot pantolon gibi, sýcaklýkta buna eklendiði zaman testisler sperm üretiminde güçlükle karþýlaþabiliyorlar.

olmadýklarýný bilmeleri ve bunda utanýlacak, çekinilecek, kaygýlanýlacak hiçbir durum yok. Çocuk sahibi olmak ile ilgili her türlü hizmet verilmektedir.

Akraba evlilikleri etkiliyor

'Amaç tüp bebek önermek deðil'

Bir diðer faktörde maalesef bu bölgede akraba evliliklerinin fazla olmasýdýr. Buda kiþide bireysel olarak probleme neden olmayan küçük faktörleri akraba evlilikleri sonucunda birikerek, erkek sperm üzerinde olumsuz etki edebilecek multi faktöriyel etkenler olarak tarif ettiðimiz tarzda sperm olumsuzlarýna da neden olduðu bir gerçek. Bölgede kýsmen erkek faktörü fazla görünüyor ama müdahale ve tedavi edilebilir. Düzgün bir muayene ve çeþitli ilaç tedavisiyle düzelebiliyor. Erkek hastalarýmýz ve vatandaþlarýmýzdan isteðimiz bu konu ile alakalý çaresiz

Memorial Diyarbakýr Hastanesi Kadýn hastalýklarý uzmaný Op. Dr. Aydýn Ilgýn ise yapýlan toplantýnýn amacýnýn herkese tüp bebek tedavisi önermek için deðil, aþama aþama tedavilerle ilgili bilgi vermek olduðunu söyledi. Ilgýn, "Buradaki amaç tüp bebek bilgisi vererek herkese tüp bebek yapalým deðil, aþama aþama tedavilerimiz var. Tüpleri týkalý olan bir hastaya aþýlama yapmak doðru deðil. Bunun için kendi halinde bir tedavi aþamamýz var. 3 kez aþýlamaya raðmen eðer aþýlama tutmuyorsa o zaman tüp bebek tedavisi önerilir" þeklinde konuþtu.

Cankurtaran köpekler iþbaþýnda

Bitlis'in Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz ilçelerinin Van Gölü sahilleri, bugüne kadar 4 çocuk ile 1 yetiþkin olmak üzere toplam 5 kiþiyi boðulmaktan kurtaran cankurtaran köpeklere emanet.

B

oðulma vakalarýnýn arttýðý sýcak yaz günlerinde insanlar Van Gölü'ne akýn ederken, cankurtaran ekiplerinin olmamasý nedeniyle boðulma tehlikesiyle karþý karþýya kalanlarýn imdadýna cankurtaran köpekler koþuyor. Ýnsanlarýn serinlemek için yoðun olarak göle girdiði alanlarda boðulma vakalarýna karþý dikkatlice gölde yüzenleri seyreden cankurtaran köpekler, ayný zamanda sahil güvenliðini de saðlýyor. Cankurtaran köpeklerin sahibi ve eðitmeni Numan Büyükdere ve arkadaþlarý, 5 yýldýr eðittikleri köpekleriyle boðulan vatandaþlarýn imdadýna yetiþiyor. Dört arkadaþ ve 7 eðitimli köpekleriyle birlikte Van Gölü'nün Ahlat, Adilcevaz ve Tatvan sahillerinde þimdiye kadar 4 çocuk ve 1 yetiþkini boðmaktan kurtardýklarýný belirten Numan Büyükdere, þunlarý söyledi: 7 eðitimli cankurtaran köpeðimiz var.

5 kiþiyi kurtardýlar Bugüne kadar 4 çocuk ve bir yetiþkin

olmak üzere toplam 5 vatandaþý boðulmaktan son anda kurtardýk. Sýcak yaz gününde vatandaþlar serinlemek için Van Gölü'ne giriyorlar. Durum böyle olunca da boðulma vakalarý artýyor. Biz de 5 yýldýr cankurtaran olarak eðittiðimiz 7 köpekle beraber nöbetleþe insanlarýn yoðun olarak göle girdikleri yerlerde bekliyoruz. Cankurtaran ekipleri olmadýðý için her boðulma vakasýna köpeklerimizle müdahale ediyoruz. Köpekleri 3 gruba ayýrdýk. Her gün 2 köpekle sahilleri dolaþýyoruz. Eðittiðimiz köpeklerimiz yorulmasýn diye nöbetleþe olarak gruplar halinde geziyoruz. Bizim burada her hangi bir maddi beklentimiz yok. Tek beklentimiz eðlenmek için suya giren insanlarýn yanýnda olup onlara güvenli bir ortam saðlamaktýr.

Tehlikeyi hemen seziyorlar Köpek sahiplerinden Ahmet Atlý ise, eðitimli köpeklere cankurtaran köpekler

ekibi adýný verdiklerini söyledi. Atlý, "7 cankurtaran köpeðimiz var ve bu günde Sarap ve Kent isimli 2 köpeðimizi sahile getirdik. Bunlarý nöbetleþe olarak evden çýkarýp sahillerde dolaþtýrýyoruz. Nerde bir boðulma vakasý varsa bu köpekler duyarlýlýk gösteriyor. Hemen tehlikeyi seziyor, kaç metre uzaklýkta olursa olsun hemen suya atlýyor ve gidip kurtarýyorlar. Yetiþkin insanlarý kurtarmak için köpeðin boynuna ip asýyoruz, yetiþkinler ipi tutarak sahile kadar geliyor. Eðer köpek çekmede zorlanýrsa ikinci köpek hemen yardýma koþuyor. Yine olmazsa biz suya atlayýp yardýma gidiyoruz. Ya da az bir yüzmesi olana cankurtaran yeleðini aðzýna alýp götürüyor. Bu þekilde insanlarý boðulmaktan kurtarýyor. Küçük çocuklarda ise kolundan, elbisesinden çekip sahile getiriyor" dedi.

tayinde yeni model Malazgirt Zaferi törenlerle kutlandý Eþli M Malazgirt Zaferi'nin 941'inci yýldönümü Muþ'un Malazgirt ilçesinde düzenlenen törenlerle kutlandý.

M

alazgirt Zafer Anýtý'nda baþlayan törenlere Vali Ali Çýnar, AK Parti Muþ milletvekilleri Faruk Iþýk ve Muzaffer Çakar, 8. Kolordu Komutaný Korgeneral Orhan Akbaþ, Muþ Belediye Baþkaný Necmettin Dede, Malazgirt Kaymakamý Muhammed Gürbüz, kamu kurum amirleri ile vatandaþlar katýldý. Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþlayan kutlama törenlerinin açýlýþ konuþmasýný yapan Kaymakam Muhammed Gürbüz, kutlamayý geçen yýllara nazaran bu yýl bir haftaya yaydýklarýný ve vatandaþýn da kutlamalara büyük ilgi gösterdiðini söyledi.

'Uyanýk olmalýyýz' Daha sonra konuþan Vali Ali Çýnar, birlik ve beraberlik çaðrýsýnda bulundu. Vali Çýnar, '' Bizler, her ferdimiz, özellikle gençlerimiz ve çocuklarýmýz tarihimizi iyi öðrenmeli ve iyi bilmeliyiz. Zira geçmiþini ve tarihini iyi bilmeyen milletler geleceðine doðru yön veremezler. Tarihi günleri törenlerle kutlamak, tarihimizi genç nesillere hatýrlatmak ve öðretmek için iyi bir vesiledir. Hepimizin bildiði bir atasözü var. 'Su uyur, düþman uyumaz' diye. Birlik ve beraberliðimizi bozarak huzurumuzu kaçýrmak isteyenlere karþý milletçe uyanýk olmalýyýz. Bu vatanýn bize, atalarýmýzýn bir emaneti olduðunu hiç unutmayarak, milletimizin baðýmsýzlýðýný ve ülkemizin bölünmez bütünlüðünü korumak için canlarýný feda ettiklerini aklýmýzdan çýkarmadan, hepimiz ayný fedakarlýk, azim ve kararlýlýða her zaman sahip olmalýyýz" dedi.

Mehteran Takýmý gösteri yaptý Vali Çýnar'ýn konuþmasýnýn ardýndan Van'ýn Muradiye Ýlçe Belediye Baþkanlýðý Mehteran Takýmý'nýn gösterisiyle devam

kutlama törenlerinde, daha sonra temsili Alparslan'ýn askerleriyle beraber tören alanýna gelmesi ve þehrin temsili anahtarýný Vali Ali Çýnar'a vermesiyle devam etti. Törende çeþitli dallarda düzenlenen yarýþmalarda dereceye giren öðrenci ve sporculara ödülleri verildi. Ýzci ateþinin yakýldýðý törenler, ok atýþý gösterisi ve Selçuklu pilavýnýn daðýtýmýyla sona erdi.

illi Eðitim Bakaný Ömer Dinçer, en fazla asker, hâkim-savcý, hariciye görevlileri ve kaymakam eþlerinden talep geldiðini belirterek "Bundan sonra Aðustos ayýnda ve yýlda yalnýzca bir kez eþ durumundan tayin yapýlacak" dedi. Milli Eðitim Bakaný Ömer Dinçer, eþ durumundan tayinlerin en fazla asker, hâkimsavcý, hariciye görevlileri ve kaymakam eþlerinden olduðunu belirterek, atamalara iliþkin hayata geçirmeyi planladýklarý yeni modeli açýkladý. Dinçer, Genelkurmay Baþkanlýðý, Adalet, Dýþiþleri ve Ýçiþleri Bakanlýklarýyla görüþülerek, tayin durumlarýnýn önceden bildirilmesinin isteneceðini ve koordinasyon saðlanacaðýný bildirdi. Dinçer, þunlarý söyledi: Bundan sonra Aðustos ayýnda ve yýlda yalnýzca bir kez eþ durumundan tayin yapýlacak. Eþ durumundan yýlda 50 bin öðretmen yer deðiþtiriyor, bundan da eðitim olumsuz etkileniyor.

Talepler Doðu'dan Batý'ya Zira talepler de daha çok Doðu'dan Batý'ya þeklinde geliyor. Bu sebeple Batý'da yýðýlma olurken,

Doðu'da öðretmen açýðý oluþuyor. Genelkurmay Baþkanlýðý ve bakanlýklarla yaptýðýmýz koordinasyon, eþleri özel sektörde çalýþanlar için geçerli olmayacak. Ancak daha önce kamu bankasý çalýþanlarý olan kiþiler, kamu görevlisi sayýldýðý için bu durumdan yararlanabilecek. Depo tayinleri de kaldýrýldý. Zira depo tayini yapýlan öðretmenden yaralanmak mümkün olmuyor. Baþka bakanlýklarda geçici olarak görevli olan öðretmenleri de çaðýrdýk. Bütün bu uygulamalardan dolayý bazý öðretmenler kýzmýþ olabilir. Ama bizim tek düþüncemiz öðrenci odaklý bir eðitime yoðunlaþmak.


Ýç-Dýþ Politika

27 AÐUSTOS 2012 PAZARTESÝ

9

Aygün'den PKK'ya çaðrý

CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, artan PKK saldýrýlarýnýn barýþý zora soktuðunu belirtti ve PKK'nýn elinde bulunan kaymakam, öðretmen, asker ve diðer devlet memurlarýnýn serbest býrakýlmasýný istedi.

T

unceli'nin Pülümür ilçesinde düzenlenen 19'ncu Pülümür Bal Festivali, düzenlenen törenle start aldý. Festivalde konuþan CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, PKK tarafýndan býrakýldýktan sonra söylediði sözlerinin arkasýnda olduðunu söyledi. Barýþ ortamýnýn son dönemlerde PKK tarafýndan bozulduðunu ve bu durumun barýþý zora soktuðunu belirten Aygün, halen PKK'nýn elinde bulunan kaymakam, öðretmen, asker ve diðer devlet memurlarýnýn da derhal serbest býrakýlmasýný istedi. Aygün, ''Özellikle hükümetin ve baþbakanýn ve birçok sivil toplum örgütünün bir yýldýr yaptýðý çaðrýlara raðmen örgütün elinde bulunan kaymakam, asker ve birçok kamu görevlisi hala býrakýlmadý. PKK'nýn elinde bulunan bu insanlarýmýz bir an önce kesinlikle koþulsuz serbest býrakýlmalý. Biz daðda bayýrda büyüdük, bizim daðlara olan aþkýmýz bundandýr. Daðlarda silah çatanlar, daðlarda ölenler, cesetleri kurda kuþa yem olanlar hepsi

bizim acýmýz" diye konuþtu.

Eylemlere son ver PKK ilk silahlý eyleme baþladýðýnda kendisinin 13 yaþýnda olduðunu belirten Aygün, þöyle devam etti: Ýlk eylemler baþladýðýnda merkeze yakýn bir noktada yol kesmiþlerdi. Aradan onlarca yýl geçti. Þimdi ayný þeyleri benim çocuklarým yaþýyor. PKK silahlý eylemlere baþladýðý günden bu güne kadar Tunceli'de ölen sivil insan sayýsý 960 kiþi. Tunceli dýþýnda ölenler ile birlikte bu sayýnýn biz 3 bin kiþi olduðunu tahmin ediyoruz. Sadece bizim evlatlarýmýzdan 3 bin kiþi PKK'nýn devlete karþý yürüttüðü savaþta hayatýný kaybetmiþ. Burada PKK'nýn da bir karar vermesi lazým. Eðer benim gibi barýþý, kardeþliði, ateþkesi, silahsýzlanmayý, Kürtlerin demokratik haklarýnýn tanýnmasýný isteyen aydýnlarý, milletvekillerinin seslerinin çýkmasýný istiyorlarsa Gaziantep tipi eylemlere son vermelidirler.

Barýþ için çaba gösterelim Çünkü bu eylemler bizim sesimizi duyurmaz hale getiriyor. Bizim ses çýkarmamýzý imkansýzlaþtýrýyor. Bakýn ben býrakýldýktan sonra risk alarak önemli þeyler söyledim. Aslýnda çok basit þeyler; 'Kardeþlerim, genç arkadaþlar'. Söylediðim her þeyin arkasýndayým. Vicdaným ve halkým söyletiyor bunlarý. Ama Gaziantep olayý hepimizi mahvetti. Hiçbir þey savunacak halimiz kalmadý. O oluþan barýþ havasý bir haftada darmadaðýn olup gitti. Çünkü hiçbir dava hiçbir ideoloji, hiçbir kurtuluþ projesi 1 yaþýndaki 3 yaþýndaki çocuðu öldürmeyi gerekli kýlmýyor. PKK'nýn Gaziantep'te yaptýðý eylem insanlýða karþý suçtur. Bu kadar aðýr bir eylemdir. Barýþ istiyoruz. 30 yýldýr devam eden savaþýn 30 yýl daha sürmemesini istiyoruz. Hiçbir çocuðun ölmesinden yana deðiliz. Ve diyorum ki gelin hep beraber barýþ için düþünelim çaba gösterilim.

Yýlmaz: Terörün kazanma þansý yok Sivas'ta düzenlenen 10. Ýlbeyli Türkmen Festivali'nde konuþan Milli Savunma Bakaný Ýsmet Yýlmaz, terörün kazanma þansý olmadýðýný söyledi.

B

akan Ýsmet Yýlmaz, bu ülke için kan verenler oldukça, ülkenin bir taþýnýn dahi bir yere gitmeyeceðini belirtti. Yýlmaz, ''Biz bir milletiz. Þemdinli'deki kardeþim diyor ki, 'Biz terörist deðiliz. Biz Çanakkale'de birlikte þehit olduk'. Ýþte Þemdinli'deki kardeþime bu sözü söyleten yüce Türk milletidir. Dolayýsýyla bu millet ýrka dayanmamaktadýr. Bu milletin ortak geçmiþine sahip

çýkan, ortak geleceðini görenler bir millettir. Bizler de bu milletin bir parçasýyýz. Türkiye'nin geleceðinden hiç karamsarlýðýnýz, þüpheniz olmasýn. Terörün zarar verme potansiyeli var. Yok demiyorum. Ama terörün hayatta kazanma þansý yok. Bundan da hiç kimsenin þüphesi olmasýn. Çünkü bizim devletimizin, milletimizin gücünden hiç þüphemiz yok'' dedi.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


10

27 AÐUSTOS 2012 PAZARTESÝ

Ýç-Dýþ Haberler

Rusya ABD'yi denetleyecek Rus keþif uçaklarýnýn, ABD topraklarý üzerinde iki gözlem uçuþu yapacaðý açýklandý. Uçuþlarda, ABD'nin in'in güneydoðusundaki Fucien askeri faaliyetlerinin denetlenmesi amaçlanýyor. Ç eyaletine ulaþmasý beklenen iki usya Savunma Bakanlýðý'ndan yapýlan açýkla-

Çin ve Japonya'da tayfun alarmý

R

maya göre, Rus keþif uçaklarý 26 Aðustos-10 Eylül tarihleri arasýnda, ABD topraklarý üzerinde iki gözlem uçuþu yapacak. ABD'li uzmanlarýn Rus pilotlara eþlik edeceði ve ülke topraklarýnýn istenilen her bölgesinde gerçekleþtirilebilecek gözlem uçuþlarýnda, ABD'nin askeri faaliyetlerinin denetlenmesi amaçlanýyor.

Açýk Semalar Anlaþmasý Uçuþlar, 1992'de imzalanan ve taraf devletlerin birbirlerinin topraklarý üzerinde herhangi bir kýsýtlamaya tabi olmaksýzýn gözlem uçuþlarý yapmasýna imkan saðlayan, Açýk Semalar Anlaþmasý çerçevesinde gerçekleþtirilecek. Açýk Semalar Anlaþmasý'nda Avrupa Güvenlik ve Ýþbirliði Teþkilatý (AGÝT) bünyesindeki 34 ülkenin imzasý bulunuyor ve Türkiye de taraf ülkeler arasýnda yer alýyor.

Þam'da ölü sayýsý yükseliyor S

uriye ordusu, baþkent Þam'ýn güneybatýsýndaki Sünni Daraya bölgesine yeni bir saldýrý düzenledi. Aðýrlýklý olarak Sünnilerin yaþadýðý kasabada 200'den fazla ölü olduðu belirtiliyor. Baþkent Þam'a yönelik saldýrýlarý bertaraf etmek isteyen Suriye ordusu, son dönemde operasyonlarýný Þam çevresindeki yerleþimlere yoðunlaþtýrdý. Esad güçleri son 3 gündür ateþ altýnda olan Daraya'da ev ev operasyon yürüttü.

Ölü sayýsý 200'ü aþtý Suriye'de muhalifler, son 3

tayfun nedeniyle 39 bin 649 balýkçý teknesi geri çaðrýldý. Japonya'da da güneydeki Okinava adasýna yaklaþan Bolaven tayfunu nedeniyle 'evden çýkmayýn' uyarý yapýldý. Çin'in güneydoðusundaki Fucien eyaletine ulaþmasý beklenen iki tayfun nedeniyle bölgedeki 39 bin 649 balýkçý teknesi geri çaðrýldý. Teknelerin tayfun alarmý kaldýrýlana kadar limandan ayrýlmalarý yasaklanýrken, 'deniz çiftliklerinde' çalýþan 23 bin 659 iþçi de sýðýnaklara yerleþtirildi. Bölgeden Tayvan'a taþýmacýlýk yapan feribot seferlerinin de durdurulduðu kaydedildi. Ülkede bu ayýn baþýnda Damrey ve Saola tayfunlarý nedeniyle eyalette 8 kiþi hayatýný kaybetmiþ, 1 milyon 300 bin kiþi tahliye edilmiþ, büyük maddi zarar

meydana gelmiþti.

Japonya'da Bolaven alarmý Japonya'da da güneydeki Okinava adasýna yaklaþan Bolaven tayfunu nedeniyle uyarý yapýldý. Yetkililer, halktan evlerinden dýþarý çýkmamasýný istedi. Uyarýlarda, merkez üssü Okinava'nýn 150 kilometre güneydoðusunda olan ve bu gece Okinava üzerinden geçmesi beklenen tayfunun neden olduðu rüzgarlarýn, araçlarý ters çevirebilecek güçte olduðu ve tayfun nedeniyle oluþacak dalgalarýn boyunun 12 metreye ulaþabileceði vurgulandý. Afet yetkilileri, tayfunun getirdiði rüzgarlar nedeniyle þu ana kadar önemi bir hasar meydana gelmemesine karþýn 200 kadar evin elektriksiz kaldýðýný, 300 kadar kiþinin de kamu binalarýndaki sýðýnaklara yerleþtirildiðini kaydetti.

gündür baþkent Þam'ýn güneybatýsýndaki Sünni Daraya'yý yoðun ateþ altýnda tutan Suriye ordusunun, yeni bir saldýrý düzenlediðini açýkladý. Cuma gününden bu yana süren saldýrýlarda ölü sayýsýnýn ise 200'ü aþtýðý belirtildi. Evlerin bodrum katlarýnda çok sayýda ceset ele geçirdiklerini belirten muhalifler, bu cesetlerden çoðunun infaz edilerek öldürüldüðü aktardý. Ölenlerin arasýnda kadýn ve çocuklarýn da olduðu belirtildi.

Yunan gazetesi okurlarýna Nutuk daðýttý

Yunanistan'ýn etkili gazetesi TaNea ünlü devlet adamlarýnýn sözlerini "Dünyayý deðiþtiren konuþmalar" sloganýyla okurlarýna hediye etmeye baþladý. Kampanyanýn ilk kitapçýðý Atatürk'ün Nutuk'u oldu. Y unanistan'ýn en çok satan gazetesi TaNea, her hafta gazetenin yanýnda vereceði 'dünyayý deðiþtiren konuþmalar' serisine, bu hafta Mustafa Kemal Atatürk'ün Nutuk'u ile baþladý. Gazete, baþlattýðý ve önümüzdeki haftalarda her cumartesi sürecek promosyonunun ilk haftasýnda Nutuk'un yanýnda ayrýca ayný dönem Yunanistan lideri olan Elefterios Venizelos'un parlamentoda yaptýðý Türk-Yunan yakýnlaþmasý konuþmalarýný içeren kitapçýðý okurlarýna verdi.

Venezuela'da petrol rafinerisi patladý

V

'Görülmemiþ deðiþiklikler yaptý' Gazete, Atatürk'ün Nutuk'un sunuþ metninde, "Kemal, Türkiye'de görülmemiþ deðiþiklikler yaptý, esas hedefi, toplumun milli dayanýþma temelinde yeniden yapýlanmasý, din ile siyasi iktidarýn tamamen birbirinden ayrýlmasý ve yeni devletin bilinçli olarak Ortadoðu'dan Avrupa'ya yönelmesi idi" ifadesini kullandý. Gazete sunuþunda, "Küçük Asya felaketi (Kurtuluþ Savaþý) ile Yunan dýþ politikasýnda köklü deðiþiklik baþladý. Yeni politikanýn hedefi Yunan egemenliðinin yayýlmasý deðil, ülkenin baðýmsýzlýðý ve toprak bütünlüðünün korunmasý ve özellikle Türkiye ile siyasi iþbirliði oluþturmak idi" denildi.

Ankara'da Dostluk Anlaþmasý Venizelos'un da 17 Haziran 1930'da Yunan parlamentosunda gerçekleþtirdiði Türk-Yunan nüfus

mübadelesine iliþkin konuþmasý Nutuk'un yanýnda yer aldý. Gazete bu konuþma sonrasýnda 30 Ekim 1930'da Ankara'da iki ülkenin Dostluk Anlaþmasý imzaladýðýna dikkat çekti. Seri gelecek hafalarda ADB'nin eski baþkanlarýndan John Keneddy, Güney Afrika'nýn eski devlet baþkaný Nelson Mandela, ABDli siyasetçi ve aktivist Malcolm X, Küba'nýn efsanevi lideri Fidel Castro'nun konuþmalarýný okurlarýna verecek.

enezuela'daki en büyük petrol rafinerisinde meydana gelen patlamada ölü sayýsý 39'a çýktý. Devlet Baþkaný Yardýmcýsý Elias Jaua, Paraguana yarýmadasýnda yer alan, ülkenin en büyük rafinerisi olan Amuay'daki patlamada ölenlerden 18'nin Ulusal Muhafýz birliðine mensup askerler olduðunu, hayatýný kaybeden 6 kiþinin kimliðininse henüz belirlenemediðini belirtti. Venezuela Saðlýk Bakaný Eugenia Sader, patlama sonucu 9'u aðýr 86 kiþinin yaralandýðýný söyledi. Sader, hastaneye kaldýrýlanlar arasýnda hafif yaralanan 77 kiþinin tedavisinin tamamlanmasýnýn ardýndan taburcu edildiklerini belirtti.

3 günlük yas ilan edildi Devlet Baþkaný Hugo Chavez, ülkede 3 günlük yas ilan edildiðini duyurdu. Chavez, patlamanýn nedeninin belirlenmesi için yetkililere talimat verdiðini kaydetti. Venezula Petrol Bakaný Rafael Ramirez de patlamaya neden olan gaz

sýzýntýsýnýn nedenini belirlemek üzere bir soruþturma heyeti oluþturduðunu, ayrýca soruþturmayý ve bölgedeki askerleri yönetmek üzere bir savcýnýn atandýðýný söyledi. Gaz kaçaðýna neyin neden olduðu konusu belirsizliðini korumasýna karþýn, bazý petrol iþçileri ve Chavez hükümetine eleþtiri yönelten kiþiler son zamanlarda, petrol rafinerisindeki daha küçük çaplý olay ve sýzýntýlarýn, rafineriyi yöneten devlet þirketinde bazý sorunlar bulunduðuna iþaret ettiðini belirtmiþti.


SPOR

27 AÐUSTOS 2012 PAZARTESÝ

11

Diyar’a sahip çýkalým Bir dönem yaptýðý transferlerle gündemi deðiþtiren Yeþil-K Kýrmýzýlý takým kapanma tehlikesi ile karþý karþýya.

B

u sezon Spor Toto 3. Lig 3. Grup'da mücadele edecek olan Diyarbakýrspor'da özellikle Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir, Ýl Valisi Mustafa Toprak ve sivil Toplum kuruluþlarýnýn bu takýma hiçbir þekilde el atmamalarý dikkat çekiyor. Konuyla ilgili olarak seslerini duyurmaya çalýþan Diyarbakýrspor taraftarlar derneði temsilcileri; "Diyarbakýrlý iþ adamlarýna ve bürokrasiye sesleniyoruz. Bölgemizin tek profesyonel kulübü Diyarbakýrspor var. Bu takýmda düþse gençlerimiz hedefinden

sapacak. Özellikle Mulki Amirlere sesleniyoruz. Diyarbakýr ilindeki gençleri kahve köþelerinden kurtarýn. Yarým asýrlýk kulüp yok olup gidecektir. Diyarbakýr dünya kültür þehirlerinden birisidir. Diyarbakýrspor kulübü kapanmasýn diye herkesi göreve çaðýrýyoruz. Kulübümüzün lige katýlmasý için elimizden geleni yapacaðýz. Sizinde bu konuda hassas davranacaðýnýzý ümit ediyoruz. Lige girdiðimiz takdirde kulübümüz iddaadan gelecek paralarla kendini idare edecek duruma gelecektir" þeklinde konuþtular. Taþkýn Civelek

Yeni Diyarbakýrspor kamp'ta Bölgesel Amatör Lig Ekiplerinden Yeni Diyarbakýrspor'da yeni sezon hazýrlýklarý için önceki gün Hazar Gölü Sivrice Tesislerinde 10 günlük kampa girdi.

sezonunda þampiyonlukta bende varým diyor. Yeni Diyarbakýrspor'un geçen sezon 3. Lig kapýsýndan döndüðünü belirten Akyol , "Geçen sezon final maçýnda 3. Lig þansýný Þanlýurfa'da kaybetmiþ bir kulüp olarak elbette ki, amacýmýz yeniden direk 3. Lige yükselmektir. Bunun için çok iyi bir transferler yaparak. Diyarbakýr sporseverlerin izleyebilecek bir kadro kurduklarýný ve genç ve koþan bir ekip olarak. seyredecekler. Þu ana kadar toplam 19 Futbolcu transfer ettik. Geçen seneki kadromuzda Utku, Musa, Ýkram, Salih ve Ferhat dýþýndaki bütün oyuncular ile yollarýmýzý ayýrdýk. Þu an için 24 oyuncu kapasiteliyiz ve deneme aþamasýnda bulunan birkaç oyuncumuz var. O oyunculardan da beðendiðimiz olursa takýma 1 veya 2 kiþi daha ilave etmeyi düþünüyoruz" dedi.

Ýkinci kamp Isparta'da Hedefimize ulaþmak Ýstiyoruz Yeni Diyarbakýrspor Kulüp Baþkaný Bedirhan Akyol, dünkü idmandan sonra verdiði demeçte, "Bu takým bu sezon 3. lige çýkacak bunun baþka bir alternatifi bulunmuyor" dedi. Geçen sezon 3. Lige terfi müsabakalarýnýn final maçýnda rakiplerine yenilerek profesyonel lige çýkma þansýný bu seneye býraktýklarýný anýmsatan Bedirhan Akyol, "3. lige yükselme

konusunda geçen sene bütün kredimizi tükettik. Bu sezon önümüze çýkan her takýmý dize getirip hedefimize ulaþacaðýz. Yönetim kurulu olarak hedefe ulaþma konusunda üstümüze düþen gayreti göstereceðiz, bundan kimsenin kuþkusu olmasýn" diye konuþtu.

Transfer çalýþmalarý tamamlandý Baþkan Bedirhan Akyol Yeni Diyarbakýrspor olarak, 2011-2012

Genç sultanlar Avrupa þampiyonu A

vrupa Genç Kýzlar Voleybol Þampiyonasý'nda "Genç Sultanlar", Sýrbistan'ý setlerde 3-0'lýk skorla maðlup etti ve þampiyonluða ulaþtý. Avrupa Genç Kýzlar Voleybol Þampiyonasý'nda Türkiye ile Sýrbistan karþý karþýya geldi. Ankara'da oynanan final maçýnda "Genç Sultanlar" rakibini setlerde 30'lýk skorla maðlup ederek tarihinde ilk kez Avrupa Þampiyonu oldu. Karþýlaþmaya yüzlerine sürdükleri kýrmýzý-beyaz boya ve terörü protesto etmek için yakalarýna taktýklarý siyah kurdelelerle baþlayan Türkiye Genç Kýz Voleybol Milli Takýmý, salonu dolduran taraftarýn da büyük desteðiyle ilk teknik molaya 8-5 önde girdi. Daha sonra oyunda dengeyi kuran Sýrbistan, skoru 12-12'de eþitlese de ikinci teknik molaya da 16-13 önde giren genç milliler, ilk seti 25-21 önde tamamladý. Ýyi servis ve bloklarla 2. sete iyi baþlayan Sýrbistan, skoru 52'ye getirerek, Türkiye'ye mola aldýrýrken, ilk teknik molaya da 8-3 önde girmeyi baþardý. Türkiye, farký

korumaya çalýþan Sýrbistan'a karþý iyi servis ve etkili bloklarla cevap verse de 2. teknik molaya da rakibin üstünlüðüyle girildi: 16-11. Daha sonra oyunda dengeyi kuran milliler, skoru 17-16'ya getirerek, rakibini molaya zorladý. Mola dönüþü aldýðý sayýyla eþitliði saðlayan Türkiye, büyük çekiþmeye sahne olan seti 2522 kazanmasýný bildi. Ýlk 2 sette aldýðý sonuçlar ve seyircinin büyük desteðiyle 3. sete iyi baþlayan Genç Kýzlar Milli Takýmý, 30'da rakibini mola almak durumunda býraktý ve ilk teknik molaya da 85 önde girdi. Moral motivasyonunu kaybetmeyen genç milliler, iyi manþetle birlikte file önünü de etkin kullanmayý sürdürdü ve rakibine skor 15-9'ken mola aldýrdý ve ikinci teknik molaya da 16-9 önde girdi. Karþýlaþmanýn son bölümünde direncini kaybeden Sýrbistan karþýsýnda rahat bir oyun ortaya koyan ''Filenin Genç Sultanlarý'' seti 25-18, maçý da 3-0 kazanarak, gençlerde ilk kez Avrupa þampiyonu oldu.

Teknik Patron Özcan Gökçeoðlu, "Elazýð Sivrice'deki 10 günlük kamptan sonra FC. Etar ile yapacaðýmýz hazýrlýk maçýndan hemen sonra ikinci etap kampý için Isparta'ya gideceklerini belirten Gökçeoðlu, "Elazýð kampýnda kondisyon ve kuvvete dayalý bir çalýþma yapacaðýz. Ancak Isparta'da tamamýyla hazýrlýk maçlarýna aðýrlýk vereceðiz. Isparta'da çok sayýda 3. lig takýmlarý bulunuyor, biz de oradaki takýmlarla birer hazýrlýk maçlarý yaparak. Nerde

eksiðimiz var onlarý görmek istiyoruz. Ýfadesini kullandý. Teknik patron Özcan Gökçeoðlu, "Bu sezon hedeflediðimiz þampiyonluða ulaþmak için hata yapmak istemiyoruz. Bu nedenle çok dikkatli davranmak Zorundayýz" diye konuþtu.

Hedef þampiyonluk Bu sezon Hedeflerinin þampiyonluk olduðunu sözlerine ekleyen Gökçeoðlu, "Bu Genç kadroyu kurmak için büyük emekler verdik. Hiçbir þey için büyük

konuþmak istemiyorum, ama hedefsiz de hiçbir þey olmaz. Herkes gibi bizim de bir hedefimiz var ve bu hedef de kuþkusuz þampiyonluktur. Amacýmýz bu takýmý 3. lige çýkartmaktýr. Bu konuda deneyimliyiz. Daha önce de takým 3. Lige çýkarttýk. Bu nedenle geçmiþteki deneyimlerimizden yararlanarak bu takýmý da bu sezon Bölgesel Amatör Lig'de þampiyon yapýp 3. lige çýkartacaðýz. Bu konuda elimizden geleni yapacaðýz." Taþkýn Civelek

Urfa'da beraberlik sevinci PTT 1. Lig takýmlarýndan Þanlýurrfaspor deplasmanda karþýlaþtýðý Adanaspor ile golsuz berabere kalmanýn sevincini yaþarken, Teknik Direktör Kemal Kýlýç yaptýðý açýklamada, maçta iki takýmýn da iki puan kaybettiðini belirterek, futbolcularýný kutladýðýný kaydetti.

M

açýn deðerlendirmesini, analizini yaparsak hiçbir zaman mazeretlerin arkasýna sýðýnmamak olduðunu belirten Kýlýç, þunlarý kaydetti: ''Önemli ölçüde eksiklerimiz olmasýna raðmen, tam kadro da olsak Adanaspor'dan bir puan almak çok önemli. Adanaspor ligin hem birbirine

alýþmýþ, hem organize takýmlarýndan birisi. Oyuncularýmý kutluyorum. Gerçekten organizasyon yönünden çok hatalarýmýz oldu. Oyuncularým çok geç geldiler, hala 5-6 oyuncumuz aramýzda deðil. Dolayýsýyla bu þartlarý da deðerlendirildiðiniz zaman önemli bir puan. Oyuncularým dayanýþma içerisinde

oldu. Belki hücumsal anlamda çok fazla tehlikeli olamadýk ama rakibimize de çok net gol pozisyonlarý vermedik. Böylesine organize bir takýmdan ilk maçýmýzda çok eksiðimiz olmasýna raðmen puan almak önemli. Oyuncularýmý kutluyorum, gerçekten müthiþ bir mücadele örneði verdiler” dedi.


12

CMYK

27 AÐUSTOS 2012 PAZARTESÝ

27.08.2012 Gazete Sayfaları  

27.08.2012 Gazete Sayfaları