Page 1

Barýþ için dua ettiler H e r k e s b a r ý þ a d e s t e k v e r m e l i M

uþ merkeze baðlý Suluca Köyü'nde yaþayan vatandaþlar, cuma namazýnda barýþ süreci için dua etti. Köy imamý Musa Özcan, artýk barýþ ve huzur istediklerini belirtti. Sayfa 4'te

B

alýkesir Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Ramazan Demir ve beraberindeki heyet, Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir'i ziyaret etti. Ziyarette

konuþan Baydemir, "Bu yüzyýl savaþ çýðýrtkanlýðý yapma yüzyýlý deðildir. Mutlaka herkes barýþa destek vermelidir" dedi. 7'de

Aç kurtlar dehþet saçtý M

uþ'un Bulanýk ilçesine baðlý Yemiþen Beldesi'nde kurt dehþeti yaþandý. Beldeye inan aç kurtlar, önüne çýkan herkese saldýrdý. Saldýrýya uðrayan 5 kiþi yaralanýrken, kurtlardan biri silahla vurularak öldürüldü. 3'te

BDP ve CHP de halka gidecek C

HP ve BDP de kendi akil adamlarýný halkla buluþturacak. CHP süreçle ilgili tutumunu anlatmak isterken, BDP 5'er kiþilik ekiplerle süreci halka paylaþacak. 9'da

Gecmisle yüzleselim CUMARTESÝ 27 NÝSAN 2013

www.diyarbakirolay.com.tr

Fiyatý : 30 KR

Ýnsan Haklarý Derneði (ÝHD) Diyarbakýr Þubesi, bölgedeki faili meçhul cinayetler ve toplu mezarlarýn ortaya çýkarýlmasý için 'Kayýplar geçmiþimizdir, geçmiþle yüzleþelim' projesini baþlattý. Toplu mezarlar araþtýrýlacak

Vali Toprak Silvan'da

Altyapý çalýþmasý tamamlanan ve uygulama aþamasýna gelen projede kayýplar ve toplu mezarlar araþtýrýlacak. Proje kapsamýnda gözaltýnda kaybolduðu iddia edilenlerin akýbetine ulaþýlmaya çalýþýlacak. Projede ayrýca, tespit edilen toplu mezarlarýn açýlmasý için çalýþmalar yürütülecek. Projede bölge illerinde saha çalýþmalarý yapýlarak, aktif veri depolanmasý saðlanacak.

Çalýþtay düzenlenecek ÝHD'nin öncülüðünde yürütülecek proje kapsamýnda Mayýs ayýnda Kayýplar Haftasý nedeniyle önemli bir çalýþtay düzenlenecek. Çalýþtayda, 'geçmiþle yüzleþmenin önemi, kayýplarýn akýbetinin ortaya çýkarýlmasýnýn yol ve yönetmeleri ve toplu mezarlar' konusunda yapýlmasý gereken çalýþmalar tartýþýlacak ve bu konuda bir yol haritasý ortaya çýkarýlacak.. 5'te

Barýþ içerisinde yaþamalýyýz

M

uþ Valisi Ali Çýnar, son günlerde ülkede ve bölgede oluþan atmosferin sevindirici olduðunu söyledi ve ekledi: Bir cennet olan ülkemizde kardeþçe ve barýþ içerisinde yaþamalýyýz. 7'de

D

iyarbakýr Valisi Mustafa Toprak, Silvan'da yapýlan örnek bahçe uygulamalarý ve 40 çiftçiye 40 kovan arýcýlýk malzemeleri teslimi için düzenlenen törene katýldý. 8'de

Baðlarlý çocuklara oyun evi ve havuz

Geri dönen kaybedecek

D

iyarbakýr'ýn Baðlar Ýlçe Belediye Baþkaný Yüksel Baran, çocuklara yönelik hazýrladýklarý projeler hakkýnda bilgi verdi. Baran, Kaynartepe ve Yunus Emre Mahalleleri'nde Çocuk Oyun Evi ve Yüzme Havuzu açacaklarýný söyledi. 3'te

Cizre'de kepenkler açýlmadý

B

DP Muþ Milletvekili Demir Çelik, sürecin geri çekilme kararýyla sonuç verdiðini söyledi ve ekledi: Girilen bu yoldan dönülemez. Dönenin bu sürecin kaybedeni olacaðý anlaþýlmalý. 7'de

Kadýnlar artýk daha güçlü

A

ile Sosyal Politikalar Bakanlýðý tarafýndan Bitlis'in Tatvan ilçesinde açýlan 2 Aile Destek Merkezi'ne (ADEM) giden kadýnlar, hem meslek öðreniyor hem de aile bütçelerine katký saðlýyor. 6'da

Sabundan þaheser

Þ

ýrnak'ýn Cizre Ýlçesi'nde salý gecesi çýkan ve linç edilmek istenen 2 polisinin rastgele ateþ açmasý sonucu 4 kiþinin yaralandýðý olaylarýn ardýndan ilçe esnafý, bu durumu protesto için kepenk kapattý. 5'te

„ 8’de


2

Saðlýk

27 NÝSAN 2013 CUMARTESÝ

Zayýflarken saðlýðýnýzdan olabilirsiniz! Yaz aylarýna sayýlý günler kaldý. Form tutup ideal vücuda kavuþmak için zorlu diyetler ve aðýr sporlar çözüm gibi görünüyor. Peki bu diyetler ne kadar saðlýklý? Zayýflama kuðruna saðlýðýnýzdan olabileceðinizin farkýnda mýsýnýz? Central Hospital'dan Beslenme ve Diyet Uzmaný Deniz Þafak, þok diyetler hakkýnda uyarýyor: "Zayýflayayým derken, iyice þiþmanlayabilir, saðlýðýnýzdan olabilirsiniz." ÝDEAL VÜCUDA KAVUÞMAK HAYAL DEÐÝL

Ani Zayýflama Aþýrý Kilo Alýmýna Neden Olabilir

Günümüzde kilolu insanlar vücutlarýnda bulunan yaðlardan kurtulmak için sihirli ilaçlar ya da metotlar arýyor. Zayýflama ilaçlarý, sauna eþofmanlarý ve cihazlarý, bölgesel egzersizler, düþük kalorili diyetler, sývý kaybý saðlayan diuretik maddeler içeren gýdalar, baðýrsaklarý gereðinden fazla çalýþtýran ilaçlar ve tek tip gýda maddeleriyle beslenme bu yöntemlerden sadece bir kaçý.

Þok diyetlerle kilo veren insanlar, daha sonra bu kilolarý geri alýrlar ve alacaklarý kilolarla birlikte vücutlarýndaki yað oranýný daha da artar. Kýsacasý bilinçsizce uygulanan bu geçici yöntemler nedeniyle, vücut için gerekli olan kas kitlelerini kaybetme riski doðar. Kaslar yaðlarý yakan fabrikalar olduðu için, diyet yaparken kas kütlesini yitirmeden yað kitlesinden kurtulmak gerekir. Herkesin uygulayabileceði standart diyetlerden kaçýnýlmalýdýr, çünkü her diyet kiþiye özeldir. Zayýflamak isteyen kiþiye verilecek diyet programý, bir beslenme uzmaný tarafýndan o kiþinin beslenme alýþkanlýklarýna, yaþýna, cinsiyetine, iþ koþullarýna, bazal metabolizma hýzýna vekolesterol, tansiyon, diyabet gibi saðlýk problemlerine uygun olarak hazýrlanmalýdýr. Her bireyin kiþisel özellikleri farklýdýr ve bu nedenle diyete vereceði cevap da farklýdýr.

Þok Diyetler Zayýflamak Ýçin Çözüm Deðil Saðlýksýz yöntemler ve þok diyetler kýsa vadede fazla kilolarýn azalmasýna neden olabilir ancak vücudun deforme olmasý da kaçýnýlmaz olur. Bu diyetler kas kitlesini azalttýðý için vücuttaki yaðlar iyice belirginleþir. Þok diyetlerden önce sert olan kol ve bacaklar ölçü olarak biraz daha incelse de, vücut o eski sertliðini yitirebilir. Asla unutulmamalýdýr; Kilo vermedeki en önemli amaç vücuttaki yað oranýný dengeleyerek vücutta bulunan yað kitlesinden saðlýklý biçimde kurtulmaktýr.

Ara Öðünler Atlanmamalý Saðlýklý bir diyet programýnda öðünler, azar azar ve sýk tüketilecek

þekilde düzenlenmelidir. Öðün atlamak metabolizmanýn yavaþlamasýna neden olur. Diyet sýrasýnda yapýlan en büyük hata ise tüm gün aç kalýp, metabolizmayý zayýflatmaktýr. Diyetler 3 ana ve 3 ara öðün olacak þekilde düzenlenir. Ana öðünler kadar önemli olan ara öðünler, asla ihmal edilmemelidir. Kan þekeri, yemekten 2-2,5 saat sonra yavaþ yavaþ düþmeye baþlar ve böylece açlýk hissi doðar. Ara öðünlerin amacý kan þekerine baðlý açlýk hissinin duyulmasýný engellemektir.

Ýþte saðlýklý bir diyet için püf noktalar: o Diyette, her besin grubundan yiyecek dengeli bir þekilde tüketilmelidir. Tek tip besinlerle yapýlan diyetlerin çoðu, baþlarda kilo kaybetmeyi saðlar ancak hýzlý kilo kaybýnýn ardýndan kilolarýn tekrar alýnmasýna neden olur. o Diyet sýrasýnda günlük en az 22,5 litre su içilmelidir. Kiþinin çok su içmesini gerektiren herhangi bir saðlýk problemi yok ise, bu miktarýn üzerinde içilen su böbrekleri gereksiz yere çalýþtýrýr. Su, yemeklerden önce

içilmeli yemek arasý veya yemekten hemen sonra içilmemelidir. o Genelde beyaz ekmek tüketenler, diyet sýrasýnda ekmeðin kalorisi azalacaðý düþüncesiyle ekmeði kýzartýrlar. Fakat bu þekilde, ekmekte sadece su kaybý olurken, kalorisinde hiç bir deðiþiklik olmaz. o Meyve ve sebzelere diyette çok daha fazla önem verilmelidir. Bu besinler vitamin ve mineral açýsýndan oldukça zenginlerdir. Ayný zamanda posa içeriðinin yüksek olmasýndan dolayý kiþide kabýzlýk problemi varsa onun tedavisine de yardýmcý olur. o Diyet sýrasýnda koþullar el verdiði sürece spor yapýlmalý. Ne

yazýk ki günümüz þartlarýnda spora pek vakit kalmýyor. Bu nedenle günlük hayatta mümkün olduðunca hareketli olmak gerekir. Örneðin yürüyen merdivenler ve asansörler yerine merdivenler tercih edilmeli, yakýn mesafelerde mümkün olduðu kadar yürünmeli. Yað yakmak için, metabolizmanýn saðlýklý ve düzenli çalýþmasýný saðlayacak besin maddelerinin dengeli olarak tüketilmesinin yanýnda, kas-yað oranýna göre vücuda uygun spor programý belirlenmeli, set ve tekrar sayýlarý kiþinin fiziki ve fizyolojik yapýsý göz önünde bulundurularak hazýrlanmalýdýr.

Nezle mi oldunuz? Yoksa Bahar Alerjiniz mi var? Bu aralar çok sýk nezle olmaya baþladýysanýz, ateþiniz olmadýðý halde boðazýnýz aðrýyorsa, özellikle sabahlarý yorgun kalkýyor, burnunuz sürekli kaþýnýyor ve üst üste hapþýrýyorsanýz bahar alerjiniz baþlamýþ olabilir.

l

kbaharla birlikte sýklýkla görülmeye baþlayan bahar alerjilerini Hisar Intercontinental Hospital Kulak Burun Boðaz Hastalýklarý, Baþ ve Boyun

Cerrahisi Uzmaný Doç. Dr. Seyhan Alkan ile konuþtuk. Ýlkbaharda en sýk görülen hastalýklardan birininbahar alerjisi olduðunu dile getiren Doç. Dr. Seyhan Alkan; 'Dünya nüfusunun yaklaþýk %30-40'ýný etkileyen alerjik hastalýklarýn zirve yaptýðý dönemlerden biri ilkbahardýr. Bitki örtüsünün polen yoluyla yenilendiði bu dönemde soluduðumuz havadaki alerjen miktarý çok artar. Mart ayý ile baþlayan aðaç polenleri, Haziran ayýyla birlikte çimen polenleri dönemi ile devam eder. Sýklýkla düzelmeyen soðuk algýnlýðý, nezle, grip benzeri þikayetler oluþturur. Alerjik üst solunum yolu hastalýklarýnýn teþhisinde önce kiþinin þüphelenerek hekime baþvurmasý çok önemlidir. Ateþ olmadan boðaz aðrýsý, burun týkanýklýðý, kuru öksürük, geniz akýntýsý, halsizlik, yorgunluk, özellikle sabahlarý üst üste hapþýrma, ses kalitesinde deðiþiklikler gibi üst solunum yoluna ait bulgular ortaya çýkýyorsa ve bu durum birkaç

hafta ayný seyirde devam ediyorsa mutlaka alerjik hastalýklarý akla getirmek ve bir hekime baþvurmak gerekir. Þikayetlerinizi net olarak ifade etmezseniz boðaz enfeksiyonu (farenjit), sinüzit, kulak enfeksiyonu, gýrtlak enfeksiyonu (larenjit) þeklinde yanlýþ tedaviler alabilir; dolayýsýyla hastalýklarýnýzýn süresi uzayabilir. Kulak burun boðaz endoskopik (kameralý) muayenesi ile teþhis son derece kolaydýr, ayrýca alerji testleri kandan ve deriden yapýlabilir. Alerjik hastalýklarý teþhis edilen hastalar antigribal, antibiyotik, aðrý kesici, öksürük þurubu gibi gereksiz ilaç kullanýmýndan kurtulmuþ olur. Teþhis ve tedavisi geciken hastalar ise orta kulak, sinüsler, boðaz ve gýrtlak bölgesinin kronikleþen hastalýklarý ile mücadele etmek zorunda kalabilirler. Üst solunum yolu alerjisi tedavi edilmeyen hastalarda alerjik astým hastalýðý riski de belirgin olarak artar.' açýklamasýnda bulundu.

Yumruklarýnýzý sürekli sýkýn, neden mi? Alzheimer hastalýðýna fare formülü Bir araþtýrma, yumruk sýkma yoluyla vücutta oluþan deðiþiklikleri ortaya koydu.

A

merikalý psikologlar, sað yumruðun 90 saniye süreyle sýkýlmasýnýn hafýza oluþumuna yardýmcý olduðunu, ayný iþlemin sol yumrukta yapýlmasýnýn ise hatýrlamayý kolaylaþtýrdýðýný açýkladý. 50 yetiþkin ile yapýlan deneyde, kiþilerin bu yolla uzun bir kelime listesini hatýrlamaya çalýþýrken daha iyiperformans sergilediði görüldü.

BEYÝNDE HAFIZA GELÝÞÝMÝNÝ SAÐLIYOR Araþtýrmacýlar, yumruk sýkmanýn beyinde hafýza ile ilgili bazý özel bölgeleri harekete geçirdiðine inanýyor. New Jersey'deki Montclair Üniversitesi'nden Ruth Propper'a göre bu araþtýrma, bazý basit vücuthareket-

lerinin beynin iþleyiþini geçici olarak deðiþtirip hafýzayý geliþtirebileceðini gösterdi. Dr Propper BBC'ye yaptýðý açýklamada, "Bir þey öðrenmeden hemen önce sað yumruðun, hatýrlamaya çalýþýrken de sol yumruðun sýkýlmasý hafýzayý geliþtiriyor." dedi.

YUMRUK SIKMA EYLEMÝNÝN DUYGULARLA BAÐLANTISI VAR Daha önceki araþtýrmalarda, sað yumruðun sýkýlmasý ile beynin sol yarýsýnýn, sol elin sýkýlmasý ile de sað yarýsýnýn harekete geçtiði gözlenmiþti.

Bu eylemin duygularla baðlantýsý kurulmuþ, örneðin sað yumruðun mutluluk ve öfke ile, sol yumruðun ise üzüntü ve endiþe ile baðlantýsýna dikkat çekilmiþti. Hafýza ile ilgili süreçlerde beynin iki yarýsýnýn da kullanýldýðý, sol yarýsýnýn hafýza kaydýnda, sað yarýsýnýn ise hatýrlamada etkili olduðu düþünülüyor. Yapýlacak yeni araþtýrmalarla yumruk sýkmanýn sözel ya da uzamsal, kelimelerin yaný sýra resim ve yerlerin de hatýrlanmasý ile ilgili diðer zihinsel iþlevleri de etkileyip etkilemediði incelenecek. Ancak araþtýrma sonuçlarýný kesin bir dille ifade etmek için daha fazla konu üzerinde daha fazla çalýþma yürütülmesi gerektiði belirtiliyor. Londra Üniversitesi Biliþsel Sinirbilim Enstitüsü'nden Profesör Neil Burgess, hafýza üzerindeki özel etkinin kesin olarak belirtilmesi için daha geniþ bir araþtýrma gerektiðini, örneðin taram yoluyla beynin sol ve sað yarýsýna kan akýþýnýn incelenmesi gerektiðini ifade etti.

Alzheimer hastalýðýnýn çaresi farelerde aranacak.

Ü

niversitesi Týp Fakültesi Týbbi Farmakoloji Anabilim Dalý Öðretim üyesi Doç. Dr. Mehmet Cansev'in de dahil olduðu TÜBÝTAK-Slovenya Araþtýrma Kurumu (ARRS) ortak araþtýrma projesiyle alzheimer hastalýðýna çare aranacak. Amerika'daki bir deney hayvaný merkezinde genetiði deðiþtirilmek suretiyle alzheimer hastasý yapýlmýþ 5XFAD fare modeli kullanýlarak, beyindeki genetik ve proteomik deðiþiklikler incelenecek. Bu sayede alzheimer hastalýðýnýn beyinde oluþturduðu patoloji daha iyi anlaþýlarak hastalýða yönelik tedavi geliþtirmeçabalarýna yeni bir boyut eklenmesi mümkün olacak. Ayrýca bu proje Uludað Üniversitesi'nde ilk kez genetiði deðiþtirilmiþ hayvanlarla deney yapýlacak olmasý bakýmýndan önem arz ediyor. ARAÞTIRMA 2016 YILINDA NETÝCELENECEK TÜBÝTAK ile Slovenya Araþtýrma

Kurumu (ARRS) arasýndaki iþ birliði çerçevesinde desteklenmesine kararverilen "Beyin Ekstraselüler Matrisinin Nörodejenerasyondaki Rolünün Alzheimer'da Araþtýrýlmasý" adlý projede, TÜBÝTAK Marmara Araþtýrma Merkezi'nden Dr. Ahmet Baykal yürütücü, Uludað Üniversitesi TýpFakültesi'nden Doç. Dr. Mehmet Cansev ve University of Ljubljana'dan Prof. Dr. Damjan Glavac araþtýrmacý, Acýbadem Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ýsmail Hakký Ulus ise danýþman olarak yer alacak. Araþtýrmanýn 2016 yýlýnda neticelenmesi bekleniyor.


PTT binasýnda yangýn D

iyarbakýr'da PTT Baþ Müdürlüðü binasýnýn kazan dairesinde yangýn çýktý. Binada çalýþanlar tahliye edilirken, zemin kattan baþlayan yangýn katlara sýçramadan söndürüldü. Merkez Sur Ýlçesi Ýnönü Caddesi üzerinde bulunan PTT Baþ Müdürlüðü binasýnda saat 13.00 sýralarýnda yangýn çýktý. Nedeni henüz belirlenemeyen yangýn sýrasýnda yoðun duman altýnda kalan çalýþanlar binadan tahliye edildi. Büyükþehir

27 NÝSAN 2013 CUMARTESÝ

Belediyesi'ne baðlý itfaiye ekiplerinin müdahale ettiði yangýn yaklaþýk 1 saatlik çalýþma sonucunda söndürüldü. Ýþlem merkezi altýnda bulunan kazan dairesinde çýkan yangýnýn üst katlara sýçramasý engellenirken, polis caddeyi trafiðe kapatarak güvenlik önlemi aldý. Büyük hasarýn meydana geldiði yangýnýn çýkýþ nedeni araþtýrýlýrken, olayla ilgili soruþturmanýn sürdüðü öðrenildi.

Baðlarlý çocuklar için oyun evi ve yüzme havuzu Diyarbakýr'ýn Baðlar Ýlçe Belediye Baþkaný Yüksel Baran, çocuklara yönelik hazýrladýklarý projeler hakkýnda bilgi verdi. Baran, Kaynartepe ve Yunus Emre Mahalleleri'nde Çocuk Oyun Evi ve Yüzme Havuzu açacaklarýný söyledi.

B

aðlar Belediyesi 5 Nisan Mahalle Evi'nde gerçekleþtirilen toplantýya Baðlar Belediye Baþkaný Yüksel Baran, Mahalle Evi hocalarý ve çok sayýda çocuk katýldý. Toplantýda Baþkan Baran, çocuklara yönelik yapýlacak Kaynartepe Çocuk Oyun Evi'nin ve Yunus Emre

çocuk parký ve yüzme havuzunun tanýtýmýný yaptýktan sonra, proje hakkýnda çocuklarýn görüþ ve önerilerini aldý. Slayt eþliðinde projelerin tanýtýmýný yapan Baran, "Ýki eðitim destek evimiz var. Burada çocuklara dönük eðitimler, sosyal ve kültürel çalýþmalar yapýlýyor. Þimdi ise yapacaðýmýz çocuk oyun evi ile okul öncesi eðitimi atölyeler tarzýnda düzenleyeceðiz. Merkezimizin alt katý yüzme havuzlarýndan oluþuyor. Burada yüzme kurslarý verilecek. Ýkinci katý atölyeler, üst terasý ise trafik bahçesi olarak düzenleyeceðiz. Yine Yunus Emre'de ise, çocuklar için park ve açýk yüzme havuzlarý yapýlacak. Bu yaz sonuna kadar bu projeleri tamamlayacaðýz. Bunlarýn dýþýnda da çocuklarla ilgili spor çalýþmalarýmýz devam ediyor. Yaz spor kursumuz açýlacak. Turnuvalar düzenleyeceðiz" dedi.

Çocuklardan yoðun ilgi Adeta birbiriyle yarýþan çocuklar Baþkan Baran'ý soru yaðmuruna tuttu.

Çocuklar, belediyenin kendilerini dikkate alarak böyle bir imkân sunduðu için mutlu olduklarýný ve bunun için

teþekkür ettiklerini söyledi. Toplantýda kimi çocuklarýn, spor alanlarýnýn arttýrýlmasý ve mahallerindeki yeþil alan azlýðýndan kaynaklý sýkýntý yaþadýklarýný dile getirmeleri dikkat çekti. Çocuklar, 5 Nisan Mahallesi Sakarya Caddesi'nde oyun oynarken yoldan geçen arabalarýn trafik kazalarýna neden olduðunu ve bu sorunu ortadan kaldýrýlmasýný istediklerini söyledi. Oyun alanlarýnýn çoðaltýlmasýný da isteyen çocuklar basketbol, futbol ve voleybol sahalarýnýn açýlmasýný istediklerini bunun yaný sýra yüzme havuzlarýna ördek, yunus vb. eðlendirici hayvan figürlerinin yerleþtirilmesi önerilerinde bulundu. Baran'ýn konuþmasýný sýk sýk alkýþlayan çocuklar, toplantýnýn ardýndan hatýra fotoðrafý çekmek için birbiriyle yarýþtý.

Aç kurtlar beldeye indi: 5 yaralý M

uþ'un Bulanýk ilçesine baðlý Yemiþen Beldesi'nde aç kurtlarýn saldýrýsýna uðrayan 5 kiþi yaralanýrken, kurtlardan biri silahla vurularak öldürüldü. Saat 03.00 sularýnda beldeye inen kurtlar, önüne çýkan insan ve hayvanlara saldýrdý. Bahçede bulunan köpek seslerine uyanan Feyzullah Aydýn, köpeðin yerinde olmadýðýný görerek bahçe dýþýna çýktýðýný ve o esnada 2 kurt gördüðünü anlattý. Kurtlardan birisinin kendisine saldýrdýðýný kaydeden Aydýn, "Elimle kurdun boðazýný sýktým, ellerimi

týrmaladýðý için yara olmuþtu. Birden ellerim kaydý ve kurt boðazýmdan tuttu. Ondan sonra bizim köpek geldiði için kurt beni býraktý ve bizim eve doðru ilerledi" dedi.

Yaralýlarýn durumu iyi Kurt saldýrýsýndan dolayý amcasýnýn ve eþinin yaralandýðýný belirten Selahattin Aydýn ise, "Eþim ve çocuklar amcama kurt saldýrdýðýný söyleyince evdeki tüfeði alarak köy meydanýna indim. Ýlk önce kurdu bulamadým. Köylüler, kurtlarýn amcamlarýn evinin

önüne doðru gittiðini söylediler. Meðer ben gitmeden önce eþimi de yaralamýþlar. Daha sonra kurdu buldum ve bir el ateþ ederek kurdu etkisiz hale getirdim. Sonrasýnda yaralýlarla birlikte Bulanýk Devlet Hastanesi'ne geldik. Çok þükür hem amcamýn, hem eþimin, hem de diðer akrabalarýmýn hayati tehlikesi yok" þeklinde konuþtu. Kurtlarýn saldýrýsýnda; Gülgez Aydýn, Kamile Aydýn, Rukiye Aydýn, Feyzullah Aydýn ile Pýnar Aydýn'ýn çeþitli yerlerinden yaralandýklarý öðrenildi.

Batman'da hummalý temizlik Batman Belediye Baþkan Vekili Serhat Temel, Temizlik Ýþleri Müdürlüðü'nün kentin muhtelif yerlerinde sürdürdüðü temizlik çalýþmalarýný denetledi.

B

aþkan Vekili Serhat Temel, her alanda çalýþmalarýný sürdürdüklerini söyledi. Temel, "Mevsimsel þartlardan kaynaklý olarak özellikle de bundan sonra giderek etkisini hissedeceðimiz sýcaklardaki artýþla beraber kentin genel temizliði hususunda titiz ve dikkatli bir çalýþma içinde olacaðýz. Bütün ekiplerimiz büyük sorumluluk içinde çalýþacaklardýr. Halkýmýzdan beklentimiz kendilerinin de bu konuda duyarlý olmalarýdýr. Herkes sadece evinin önünü temiz tutsa bu bile, bu tek baþýna tertemiz bir kent anlamýna gelir. Özellikle çöplerini geliþigüzel sokaða

H

býrakmamalarý önemli. Temizlik araçlarýmýzýn geçiþ saatlerine yakýn çöplerini poþetler içinde düzenli bir þekilde býrakmalarý ekiplerimizin iþlerini de hafifletecektir" dedi.

'Temiz býrakmalýyýz' Parklarýn temizliði konusuna da deðinen Temel, "Yine yeþil alan ve parklarda da halkýmýzýn benzer bir duyarlýk içinde olmalarýný özellikle bekliyoruz. Bahar aylarýyla birlikte insanlarýmýz kendilerini parklara atýyor. Parklar ve yeþil alanlar zaten bunun için yapýlýyor. Ýnsanlar nefes alabilsin diye. Yalnýz parklarýmýz günün sonunda adeta bir çöp alanýna dönüþüyor. Her insanýmýz o parký nasýl görmek istiyorsa günün sonunda ayný þekilde kirletmeden temiz býrakma bilincine sahip olmalýdýr. Sonuçta insanýn kendisinin faydalandýðý, kullandýðý bir yeri temiz tutma sorumluluðunu duymasý gerekiyor. Temiz görmek istiyorsak temiz býrakmalýyýz. Bu konuda da halkýmýzýn gerekli duyarlýðý göstereceðine inanýyorum" þeklinde konuþtu.

Evi yanan yaþlý kadýn yardým bekliyor

akkari'de çýkan yangýnda evi kullanýlamaz hale gelen 70 yaþýndaki kadýn yardým eli bekliyor. Bölgede meydana gelen olaylardan dolayý Yoncalý Köyü'nden göç ederek þehir merkezine yerleþen ve yakýnlarý tarafýndan Gazi Mahallesi'nde yaptýrýlan evde oðlu ile birlikte yaþam mücadelesi veren 70 yaþlarýndaki Zümrit Orhan'ýn evi, bir süre önce soba bacasýnda çýkan yangýndan dolayý tamamen yandý. Açýkta kalan yaþlý kadýna, evli ve 9 çocuk annesi kýzý Sinem Orhan kapýsýný açtý. Evinin kullanýlamaz hale geldiðini belirten Zümrit Orhan, geçici bir süre için kýzýnýn evine sýðýnmak zorunda kaldýðýný ifade ederek, yetkililerden ve hayýrsever vatandaþlardan evinin yeniden onarýlmasý için yardým beklediðini söyledi. CMYK

Ergani'de tabur taþýndý D

Siirt'te halk otobüsü dönemi S

iirt Belediye Meclisi, þehir merkezinde ulaþýmda yaþanan sorunlarýn çözümü için toplu ulaþýmda kullanýlmak üzere 25 adet halk otobüsünün alýnmasýný kararlaþtýrdý. Siirt Belediye Baþkaný Selim Sadak, son dönemde þehir merkezinde toplu taþýma konusunda yaþanan sorunlara çözüm bulmak, var olan toplu taþýma hatlarýnýn halka daha iyi ve kaliteli hizmet sunabilmesi için belediye meclisinde önemli bir karar alýndýðýný söyledi. Sadak, "Ulaþým hattýnýn aktifleþtirilmesi için 25 adet halk otobüsü iller bankasýndan alýnacak kredi ile saðlanacaktýr" dedi. Karar, meclis tarafýndan oy çokluðuyla kabul edildi.

iyarbakýr'ýn Ergani ilçesi Dicle yolu üzerinde bulunan 16. Zýrhlý Komutanlýðý'na baðlý komando taburu, Devegeçidi Tugay Komutanlýðý'na taþýndý. 1985 yýlýnda Ergani-Dicle yolu üzerinde konuþlandýrýlan komando taburu, 400 personel ve zýrhlý ekipmanlarý ile birlikte baðlý bulunduðu Devegeçidi Tugayý'na çekildi. Boþalan garnizona Ýlçe Jandarma Bölük Komutanlýðý taþýndý. Garnizonun boþaltýlacaðý söylentileri üzerine tabur civarýndaki arsalarýn fiyatlarý bir anda yükseldi. Vatandaþlarýn umudu, boþalan garnizona Ýlçe Jandarma Komutanlýðý'nýn taþýnmasýyla son buldu.

'Garnizon satýldý' söylentisi Ýlçe Jandarma Bölük Komutanlýðý'nýn boþaltýlan tabura taþýnmasýnýn ardýndan, ilçe merkezindeki garnizonun ise Jandarma Genel Komutanlýðý tarafýndan özel bir inþaat firmasýna satýldýðý söylentileri çýktý. Konuya iliþkin askeri kaynaklardan herhangi bir açýklama yapýlmazken, konuyu deðerlendiren Ýlçe Kaymakamý Erdinç Yýlmaz, ilçe merkezinde bulunan Jandarma Komutanlýðý'na baðlý askeri garnizonun herhangi bir firmaya satýþýnýn söz konusu olmadýðýný söyledi.


4

Gündem

27 NÝSAN 2013 CUMARTESÝ

Barýþ için dua ettiler

M

uþ merkeze baðlý Suluca Köyü'nde vatandaþlar cuma namazýnda barýþ süreci için dua etti. Köy imamý Musa Özcan, duasýnda sürecin olumlu sonuçlanmasýný isteyerek artýk barýþ ve huzur istediklerini belirtti. Analarýn aðlamamasý için baþlatýlan bu sürecin herkes tarafýndan desteklenmesi gerektiðini söyleyen Ýmam Özcan, barýþýn Ýslam dininin emri olduðunu kaydetti. Köy muhtarý Nusrettin Akpolat da barýþ sürecine destek verdiklerini kaydetti. Akpolat, "Biz Suluca köylüleri olarak sürece destek veriyor, herkesin de katkýda bulunmasýný istiyoruz. Artýk analar aðlamasýn. Kimse gözyaþý dökmesin. Kimsenin evladýnýn cenazesi gelmesin. Biz bunu istiyoruz ve sürece her türlü desteði vermeye de hazýrýz" dedi.

'Herkes destek vermeli' Artýk barýþýn saðlanmasý gerektiðini vurgulayan Muþ Ýli ve Civarý Tütün Kooperatifi Baþkaný Þehmus Solgun ise, kalýcý barýþýn olmasý içinde herkesin sürece destek vermesi gerektiðini kaydetti. Solgun, "Bugün kendi köylülerimle bir araya gelip onlarla süreci konuþmak istedim. Onlar da benim gibi insanlarýn kardeþçe yaþamasýndan yana. Barýþ olursa hem ilimiz hem böl-

SIVILAÞTIRILMIÞ PETROL GAZI SATIN ALINACAKTIR MÝLLÝ SAVUNMA BAKANLIÐI GENEL KURMAY BAÞKANLIÐI BAÐLILARI VE MÜSTEÞARLIK DÝYARBAKIR TED.BLG.BÞK (MSB)

gemiz hem de ülkemiz ekonomisi geliþip büyüyecektir. Böyle olunca da Türkiye bölgede bulunan ülkeler arasýnda ekonomik gücü en büyük ülke olacaktýr. 93 günden bu yana bu ülkede artýk þehit haberi alýnmýyor. Bu ülkede herkesin yüzü gülüyor. Biz bu durumun kalýcý olmasý için ilk olarak Suluca köyünden barýþ dualarý ile kendi çapýmýzda bir kampanya baþlattýk. Artýk bu uygulama bölgeye ve ülkeye örnek olur" þeklinde konuþtu.

Maliye Bakan Yardýmcýsý Batman'da M

aliye Bakan Yardýmcýsý Abdullah Erdem Cantimur, bir dizi inceleme için Batman'a geldi. Sason ve Beþiri ziyaretleriyle Batman programýna baþlayan Bakan Yardýmcýsý Cantimur, Ýl Baþkaný Murat Güneþtekin ile Sason ve Beþiri Belediye Baþkanlarý, yöneticileri ve AK Parti teþkilatlarýyla bir araya geldi. AK Partili belediyelerin çalýþmalarý hakkýnda bilgi alan Cantimur, esnaf ziyaretleriyle de geniþ bir kesimle görüþme imkaný buldu. Cantimur, kendisine iletilen tüm taleplerle ilgileneceðini söyledi. Gelen sorularý cevaplandýran bakan yardýmcýsý, partisinin danýþma meclisine katýldýktan sonra Ankara'ya dönecek.

Silvanlý çiftçiler bilgilendirildi

D

iyarbakýr'ýn Silvan Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü tarafýndan çiftçi ve muhtarlara buðdayda görülen pas ve septoria hastalýðý ile ilgili bilgi verildi. Silvan Kaymakamlýðý Hasuni Toplantý Salonu'nda yapýlan toplantýya Ziraat Mühendisi Aziz Yaðmur, Ziraat Teknisyenleri Ayþe Doman, Kasým Karataþ, çiftçi ve muhtarlar katýldý. Toplantýda

son zamanlarda Silvan ilçesinde buðdayda görülen hastalýklar ve zararlýlar hakkýnda sinevzyon eþliðinde bilgi verildi. Gelecek yýl için üretim sezonu baþlamadan ekin kambur böceði ve kök boðazý çürüklüðü için bu hastalýk ve zararlarý için ekim öncesi tohum ilaçlamasý yapýlmasý gerektiði, en iyi mücadele yönteminin bu olduðu muhtarlara ve çiftçilere duyuruldu. Buðdayda görülen pas ve septoria hastalýðýnýn nemden kaynaklandýðýný belirten Silvan Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü Ziraat Mühendisi Aziz Yaðmur, " Bu konuda sýk ekimden kaçýnýlacak. Derin sürüm pulluk ile yapýlacak. Hastalýða dayanýklý çeþitlerle üretim yapýlacak. Münavebe uygulanacak. Gerekli görüldüðünde kimyasal mücadeleye yer verilecek. Çiftçiler bu konuda ilçe müdürlüðümüze baþvurup, reçeteli ilaç kullanýmý yapýlacak" dedi.

27 NÝSAN 2013 CUMARTESÝ YIL: 12 SAYI: 4250 Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk Rek. Eðt. San.Tic. Ltd Þti. Adýna Tüzel Kiþi Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Yazý iþleri Müdürü Muhittin TALAY Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: Stadyum Altý Kuzey Kale Arkasý YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR e-posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

Varto'da saðlýkta dönüþüm

M

uþ'un Varto Devlet Hastanesi Baþhekimi Op. Dr. Mazhar Utanðaç, vatandaþlarýn merkezi randevu istemini kullanarak kendilerini evlerinde hissedeceklerini söyledi. Baþhekim Utanðaç, Saðlýkta Dönüþüm Projesi'nin hayata geçirildiðini ve vatandaþlarýn bu sistem sayesinde daha rahat hizmet alabileceklerini belirtti. Op. Dr. Utanðaç, "Vatandaþlar 182 MHRS çaðrý merkezlerini arayarak, Saðlýk Bakanlýðý'na baðlý 2 ve 3. basamak hastanelerle aðýz ve diþ saðlýðý merkezleri için canlý operatörlerden istedikleri hastane ve hekimden randevu alabilirler. Hastanedeki hizmete ulaþýmýn önündeki engelleri kaldýran, hizmete eriþimi kolaylaþtýran, hizmet kalitesinin artmasýna doðrudan etkisi olan bu proje, Bakanlýk yetkililerince Saðlýkta Dönüþüm Projesi'nin en önemli adýmlarýndan birisi olarak nitelendirilmektedir. Uygulama, etkili saðlýk hizmetleri ve hasta memnuniyetini hedeflemektedir. Vatandaþlar merkezi randevu istemini kullanarak kendilerini evlerinde hissedecekler" dedi.

SIVILAÞTIRILMIÞ PETROL GAZI alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2013/50550 1-Ýdarenin a) Adresi : KOOPERATIFLER ELAZIG CADDESI 21100 YENÝÞEHÝR YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR b) Telefon ve faks numarasý : 4122238414 - 4122244943 c) Elektronik Posta Adresi : tedbakir@yahoo.com ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yerleri : EK-A çizelgede belirtilen birlik ve kurumlara teslim edilecektir. c) Teslim tarihleri : Malýn teslim süresi: 01 Haziran 2013 - 31 Mayýs 2014 tarihleri arasýnda verilecek tebligatlara göre günlük olarak EK-A çizelgede belirtilen miktarlarda, ilgili birlik ve kurumlara, teslim edilecektir. Sözleþme verilen tarihlerden sonra yürürlüðe girdiði takdirde, ilgili mal kalemi için iþe (mal tesli matýna) sözleþmenin yürürlüðe girdiði tarihte baþlanacak, tes lim süresi de bu tarihten itibaren gecikilen süre kadar uzatýla caktýr. Ancak, 5018 Sayýlý Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 27'inci maddesine göre iþin süresi 30 Haziran 2014 tarihini geçmeyecektir. Taraflar bunu peþinen kabul edecek ve hiçbir hak talep etmeyecektir. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : MSB Diyarbakýr Tedarik Bölge Baþkanlýðý -DÝYARBAKIR b) Tarihi ve saati : 13.05.2013 - 14:30 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.3. Ýhale konusu malýn satýþ faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereðince alýnmasý zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: Ýstekli, Enerji Piyasasý Düzenleme Kurumu tarafýndan verilen LPG DAÐITICI LÝSANS belgesini ihale komisyonuna sunacaktýr. 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Yetkili satýcýlýðý veya imalatçýlýðý gösteren belgeler: a) Ýmalatçý ise imalatçý olduðunu gösteren belge veya belgeler, b) Yetkili satýcý veya yetkili temsilci ise yetkili satýcý ya da yetkili temsilci olduðunu gösteren belge veya belgeler, c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarýdaki belgelerden biriyle birlikte sunduðu serbest bölge faaliyet belgesi. Ýsteklilerin yukarýda sayýlan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunmasý yeterli kabul edilir. Ýsteklinin imalatçý olduðu aþaðýdaki belgeler ile tevsik edilir. a. Aday veya istekli adýna düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi, b. Adayýn veya isteklinin üyesi olduðu meslek odasý tarafýndan aday veya istekli adýna düzenlenen Kapasite Raporu, c. Adayýn veya isteklinin üyesi olduðu meslek odasý tarafýndan aday veya istekli adýna düzenlenen Ýmalat Yeterlilik Belgesi, ç. Adayýn veya isteklinin kayýtlý olduðu meslek odasý tarafýndan aday veya istekli adýna düzenlenmiþ ve teklif ettiði mala iliþkin Yerli Malý Belgesi, d. Adayýn veya isteklinin alým konusu malý ürettiðine iliþkin olarak ilgili mevzuat uyarýnca yetkili kurum veya kuruluþlarca düzenlenen ve aday veya isteklinin üretici veya imalatçý olduðunu gösteren belgeler, Aday veya Ýstekli istenilen belgelerden birini sunmasý yeterlidir. 4.3.2. 4.3.2.1. Standarda iliþkin belgeler: Ýhaleye girecek isteklilerin ihale konusu LPG tüpüne ait; Türk Standartlarýna Uygunluk Belgesi (Yurt dýþýndan gelen ürünler için, TSE tarafýndan verilen Deney Raporu veya Ýthal Malý Uygunluk Belgesi istenir.) ihale komisyonuna teslim edilecektir. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý MSB Diyarbakýr Tedarik Bölge Baþkanlýðý Þartname Daðýtým ve Ýlan Uzmanlýðý / DÝYARBAKIR adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MSB Diyarbakýr Tedarik Bölge Baþkanlýðý 2 Numaralý Ýhale Komisyon Baþkanlýðý-DÝYARBAKIR adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, kýsmý teklif verilebilir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Basýn-861

(www.bik.gov.tr) Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr’de


CMYK

Bölge Haber

27 NÝSAN 2013 CUMARTESÝ

5

IHD'den yüzleþme projesi Ýnsan Haklarý Derneði (ÝHD) Diyarbakýr Þubesi, bölgedeki faili meçhul cinayetler ve toplu mezarlarýn ortaya çýkarýlmasý için 'Kayýplar geçmiþimizdir, geçmiþle yüzleþelim' projesini baþlattý.

Ý

HD Diyarbakýr Þubesi, Avrupa Birliði Demokrasi ve Ýnsan Haklarý Aracý'nýn desteðiyle 'Kayýplar geçmiþimizdir, geçmiþle yüzleþelim' adlý proje baþlattý. Altyapý çalýþmasý tamamlanan ve uygulama aþamasýna gelen projede, kayýplar ve toplu mezarlar araþtýrýlacak. Proje kapsamýnda gözaltýnda kaybolduðu iddia edilenlerin akýbetine ulaþýlmaya çalýþýlacak. Projede ayrýca, tespit edilen toplu mezarlarýn açýlmasý için çalýþmalar yürütülecek. Bir yýl boyunca saha çalýþmasý, halk toplantýlarý, kamuoyunu bilgilendirici faaliyetlerin yapýlacaðý projede bir veri tabaný oluþturularak, yaþanan olaylar kayýt altýna alýnacak. Projede bölge illerinde saha çalýþmalarý yapýlarak, aktif veri depolanmasý saðlanacak. Bölgedeki insan haklarý savunucularý, projenin Geçmiþle Yüzleþme ve Hakikatleri Araþtýrma Komisyonu gibi faaliyetler için

önemli bir altyapý çalýþmasý olacaðýný belirtiyor.

Çalýþtay düzenlenecek ÝHD'nin öncülüðünde yürütülecek proje kapsamýnda Mayýs ayýnda Kayýplar Haftasý nedeniyle önemli bir çalýþtay düzenlenecek. Akademisyenler, aydýnlar ve sivil toplum örgütü temsilcilerinin katýlýmýyla 18-19 Mayýs tarihlerinde gerçekleþtirilecek çalýþtayda, 'geçmiþle yüzleþmenin önemi, kayýplarýn akýbetinin ortaya çýkarýlmasýnýn yol ve yönetmeleri ve toplu mezarlar' konusunda yapýlmasý gereken çalýþmalar tartýþýlarak, bu konuda bir yol haritasý ortaya çýkarýlacak. 4 yýldan bu yana 'Kayýplar bulunsun, failler yargýlansýn' sloganýyla her hafta bir eylem gerçekleþtiren ÝHD Diyarbakýr Þubesi yetkilileri, bugüne kadar bu konuda pek saðlýklý bir ilerleme saðlanamadýðýný belirtti.

Toplu mezar haritasý ÝHD Diyarbakýr Þubesi tarafýndan 2011 yýlýnýn sonlarýnda toplu mezarlara iliþkin bir rapor hazýrlanmýþtý. Raporda, bölge genelinde çoðu PKK'lýlara ait olduðu iddia edilen 253 toplu mezarda 3 bin 248 kiþiye ait cenazeler olduðu belirtildi. Türkiye'nin toplu mezar haritasýnýn da çýkarýldýðý rapordan sonra vatandaþlarýn konuyla ilgili yoðun ihbarlarda bulunduðu ifade edildi. ÝHD yetkilileri, gelen ihbarlar sonucunda bu sayýnýn 4 bini geçtiðini söyledi. Toplu mezarlarla ilgili ÝHD'nin savcýlýklara yaptýðý baþvurularýn bazýlarýnýn olumlu karþýlandýðý belirtilirken, mezarlarýn kepçelerle özensiz bir þekilde açýlmasý ise tepkilere yol açmýþtý. ÝHD yetkilileri, toplu mezarlarýn Minnesota Protokolü'ne göre açýlmasý ve delillerin saðlýklý bir þekilde muhafaza edilmesinin gerektiðini belirtiyor.

Alevi-Sünni kardeþliði

B

Duhok heyeti Kayapýnar'da

D

iyarbakýr'da gerçekleþen 'Duhok Tanýtým Günleri' dolaysýyla kente gelen Duhok Belediye Baþkaný Þewket Muhemed Emîn, Akre Belediye Baþkaný Kamiran Qasým ve beraberindeki heyet, Kayapýnar Belediye Baþkan Vekili Mahmut Dað'ý ziyaret etti. Heyet üyelerini makamýnda kabul eden Baþkan Vekili Mahmut

Dað, ziyaretten dolayý gelen konuklarý teþekkür etti. Dað, Kürtlerin tarih boyunca büyük acýlar çektiðini, ancak verilen mücadeleler sonucunda birçok alanda kazanýmlar elde ettiðini söyledi. Duhok Belediye Baþkaný Þewket Muhemed Emîn ise Diyarbakýr'da olmaktan dolayý mutluluk duyduklarýný belirti.

ingöl'de Kutlu Doðum Haftasý programýnda ilahilerle semah ve semazen gösterisi yapan Alevi ve Sünni ailelerin çocuklarý, adeta kardeþlik resmi çizdi. Yedisu Yatýlý Ýlköðretim Bölge Okulu (YÝBO) bahçesinde düzenlenen Kutlu Doðum etkinliðine Kaymakam Hasan Çiçek, Ýlçe Müftüsü, Ýl Milli Eðitim Müdürü ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Etkinlikte Alevi ve Sünni ailelerin çocuklarýndan oluþan öðrenciler, semah ve semazen gösterisi yapýp ilahiler okuyarak birlik beraberlik mesajý verdi. Alevi ve Sünni kardeþliðinin bir kez daha gözler önüne serildiði gösteri büyük ilgi gördü. Bölgedeki Alevilerin önde gelen isimlerinden Gazi Bektaþ, Kutlu Doðum'u ve Hz. Muhammed'i (SAV) semah ile andýklarýný belirterek, "Hz. Muhammed'in (SAV) dünyaya teþrifinin yýl dönümü dolayýsýyla Kutlu Doðum Haftasý etkinlikleri kapsamýnda öðrenci kardeþ-

lerimizin sergilediði gösteriyi takdirle karþýlýyoruz. Alevi ve Sünni ailelerimizin çocuklarý hep birlikte semah ve semazen gösterisi eþliðinde ilahiler okuyarak birlikteliðimizi ve kardeþliðimizi pekiþtirdi. Bu çocuklarýmýzý ve gençlerimizi kutluyoruz. Biz semahý, Peygamber Efendimiz (SAV) için dönüyoruz. Zaten semah, kültürümüzde çok önemli bir yer tutuyor" dedi.

Yüksekova'da 1 Mayýs'a katýlým çaðrýsý H

Þ

Cizre'de kepenk kapatma eylemi

ýrnak'ýn Cizre Ýlçesi'nde salý gecesi çýkan ve linç edilmek istenen 2 polisinin rastgele ateþ açmasý sonucu 4 kiþinin yaralandýðý olaylarýn ardýndan ilçede esnaf, bu durumu protesto için bugün kepenk kapattý. Cizre'de salý gecesi gece yol kapatan göstericiler, polise havai fiþek, taþ ve molotoflarla saldýrdý. Yasef Mahallesi'nden emniyet halý sahasýna giden izinli iki polis memuru da göstericiler tarafýndan yollarý kesilip linç edilmek istenmesi üzerine, tabancalarla rastgele ateþ açtý. Olaylarda 3 kiþi kurþunla 1 kiþi de bir aracýn çarpmasý sonucu yaralandý. Olaylarýn ardýndan Cizre Emniyet Müdürü Ercan Ýçli, valilik kararýyla Cizre Emniyet Müdürlüðü görevinden alýnarak Þýrnak Emniyet Müdürlüðü bünyesine atandý. Cizre'de esnaf dün polisin ateþ açmasýný protesto etmek için kepenk açmadý. Kepenklerin büyük bölümünün kapalý olduðu ilçede, eczane ve fýrýnlarýn açýk olduðu görüldü.

akkâri'nin Yüksekova Demokrasi Platformu, 1 Mayýs öncesi bir basýn açýklamasý düzenleyerek, katýlým çaðrýsý yaptý. KESK toplantý salonunda yapýlan basýn açýklamasýna Yüksekova Belediye Baþkaný Ercan Bora, Ýl Genel Meclis Baþkaný Ferzende Yýlmaz, Hakkari Baro Baþkaný Kudbettin Bayezit ve Yüksekova Demokrasi Platformu bileþenleri katýldý. Platform adýna basýn açýklamasýný Yüksekova Esnaf ve Sanatkârlar Odasý Baþkaný ve ayný zamanda Demokrasi Platformu dönem sözcüsü Ýrfan Sarý okudu. Sarý, son dönemde geliþen siyasal geliþmelerle birlikte bu ülkede yaþayan herkes gibi kendilerinin de çok önemli bir süreçten geçtiklerinin aþikâr olduðunu belirtti. Sarý, "Bu ülkede emek ve demokrasi mücadelesinde büyük bedeller ödeyip, birçok zorluðu göðüsleyerek, bugünlere gelmiþ bulunmaktayýz. Emek örgütü olarak bizlerin de mücadele alanýmýz gereði barýþ, demokrasi ve emek adýna örgütsel yapýmýzla yüklenmiþ olduðumuz görev gereði büyük sorumluluklar taþýmaktayýz. Gerek dünyada, gerek Ortadoðu'da, gerekse de ülkemizde geliþtirilmek istenen demokrasinin geliþmesinde üzerimize düþen görevi eksiksiz olarak yerine getirmeyi büyük bir sorumluluk

Rektör Uluçam Van'da Hasankeyf'i anlattý B

olarak görüyoruz. Türkiye'nin en önemli gündemi, barýþ süreci, demokrasi ve adalet talebi olduðuna göre, önümüzdeki 1 Mayýs'ýn ana temasý da bu sürece verilecek destek ve barýþýn saðlanabilmesi için demokrasi ve adalet taleplerinin ifade edilmesi olmalýdýr. Yüksekova, Esendere ve Þemdinli'de yaþayan halkýmýzý, Nevruz coþkusuyla kutlanacak olan 1 Mayýs'a davet ediyoruz. Kutlamalardan önce KESK binasý önünde bir araya gelinecek ve ardýndan saat 09.00'da kutlamalarýn yapýlacaðý Musa Anter Parký'na gidilecektir" dedi.

atman Üniversitesi (BÜ) Rektörü Prof. Dr. Abdüsselam Uluçam, Van Yüzüncü Yýl Üniversitesi'nde Hasankeyf konulu konferans verdi. Hasankeyf Kazý Baþkaný ve Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Uluçam, 2004 yýlýndan bugüne Hasankeyf'te sürdürülen kazý çalýþmalarý hakkýnda bilgiler verdi. Van Yüzüncü Yýl Üniversitesi Prof. Dr. Cengiz Andiç Kültür Merkezi'nde konuþan Rektör Uluçam, Hasankeyf kazý çalýþmalarýný 2008 yýlýndan itibaren Batman Üniversitesi adýna yürüttüklerine dikkat çekerek, tarihi ilçe Hasankeyf'te 32 farklý alanda kazý çalýþmasý yaptýklarýný söyledi. Rektör Prof. Dr. Uluçam, "2008 yýlýndan itibaren Hasankeyf kazý çalýþmalarýný üniversitemiz adýna yürütüyoruz. 32 farklý alanda kazý çalýþmasý yaptýk, yapýlan kazý çalýþmalarýnda 138 anýtsal kültür varlýðýný ortaya çýkardýk. Ayrýca Japonya ile yapýlan ortak kazý çalýþmalarýnda 12 bin 500 yýl öncesine kadar bilgi ve belgeye ulaþýldý" dedi. Van Yüzüncü Yýl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Prof. Dr. Uluçam'a verdiði bilgilerden dolayý teþekkür ederek, "Hocamýzýn üniversitemize gelip böyle önemli bir konuda konferans vermesinden onur duyduk" diye konuþtu. Rektör Battal, Prof. Dr. Uluçam'a konferanslarýndan dolayý plaket ve yöresel kilim takdim etti.


6

EKONOMÝ

27 NÝSAN 2013 CUMARTESÝ

Destek merkezleri kadýnlarý kalkýndýrýyor

Kadýnlar artýk daha güclü Aile Sosyal Politikalar Bakanlýðý tarafýndan Bitlis'in Tatvan ilçesinde açýlan 2 Aile Destek Merkezi'ne (ADEM) giden kadýnlar, hem meslek öðreniyor hem de aile bütçelerine katký saðlýyor. Tatvan'daki aile destek merkezlerinde 7 kursta 168 kursiyer bulunduðunu belirten Tatvan Aile Destek Merkezi Müdürü Belma Betil Duruk, 5 yeni kursun daha açýlacaðýný söyledi. Aile destek merkezlerinde þu anda devam eden kurslarýn sanayi nakýþlarý, el ve makine nakýþlarý, ahþap boyama, taký tasarým, aerobik, okumayazma ve aile eðitimi olduðunu kaydeden Duruk, yeni açýlacak olan bilgisayar, ilk yardým, yaþlý bakým hizmetleri, saz ve el nakýþlarý kurslarý için de baþvurularýn baþladýðýný ifade etti.

Ailelerine katký saðlýyorlar Aile destek merkezi sayesinde kadýnlarýn evde oturmak yerine hem meslek öðrendiklerini hem de aile bütçelerine katký sunduklarýný anlatan Duruk, "Aile destek

merkezlerimiz mesleki eðitim ve iþ olanaklarýnýn yaný sýra kültürel seminerler de düzenlenmektedir. Her hafta dönüþümlü olarak psikolog, avukat, kadýn doðum uzmaný tarafýndan seminerlerimiz düzenlenmektedir. Ayrýca düzenlediðimiz çay partileri ve gezilerle kadýnlarýmýz stres atýp eðlenmektedir. Bölgemizde bulunan ve daha çok dezavantajlý kesimlere hitap ederek onlarýn sosyal hayata entegrasyonunu saðlayan bu imkanlarý saðlayan devletimize, Tatvan Kaymakamýmýza ve vakýf

müdürümüze teþekkür ederiz. Ayrýca yeni kurslarýmýz için kayýt yaptýrmak isteyen ev hanýmlarý ve okula gitmeyen genç kýzlarýmýz aile destek merkeze baþvurabilirler" dedi.

Destek merkezleri önemli Kursiyerlerden Filiz Ulutaþ ise, artýk evde oturmak yerine aile destek merkezine gelerek bir yandan meslek öðrendiklerini bir yandan aile bütçelerine katký saðladýklarýný söyledi.

Kursiyerlerden Zuhal Eskin de, aile destek merkezlerinin kadýnlar için son derece önemli olduðunu belirterek, "Burada çok güzel vakit geçiriyoruz. Bir yandan meslek öðreniyoruz diðer yandan eksiklerimizi tamamlýyoruz. Buraya gelerek yapmýþ olduðumuz ürünlerden elde ettiðimiz gelirle kendi ayaklarýmýz üstünde durabiliyoruz. Bu da çok önemli. Bu yüzden tüm kadýnlarýmýza buraya gelmelerine tavsiye ediyorum" diye konuþtu.

Turizm gelirleri arttý Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK), 2013 yýlý ilk dönem (ocak-þubat-mart) turizm istatistiklerini yayýmlandý. Buna göre, bu dönemde turizm gelirinin yüzde 72,5'i yabancý ziyaretçilerden, yüzde 27,5'i ise yurt dýþýnda ikamet eden vatandaþ ziyaretçilerden elde edildi. Ziyaretçiler, seyahatlerini kiþisel veya paket tur ile gerçekleþtirirken, bu dönemde yapýlan harcamalarýn 4 milyar 406 milyon 212 bin dolarýný kiþisel, 512 milyon 341 bin dolarýný ise paket tur oluþturdu. Kiþi baþýna ortalama harcama 982 dolar

olurken, yabancýlar ortalama 868 dolar, yurt dýþýnda ikamet eden vatandaþ ziyaretçiler ise ortalama bin 442 dolar harcadý.

Ziyaretçi sayýsý da arttý Ziyaretçi sayýsý, yüzde 18,7 artarak 5 milyon 8 bin 425 kiþi oldu. Bunun 4 milyon 76 bin 518 kiþisini yabancý, 931 bin 907 kiþisini ise yurt dýþýnda ikamet eden vatandaþlar oluþturdu. Yurt içinde

ikamet edip baþka ülkeleri ziyaret eden vatandaþlarýn harcamalarýndan oluþan turizm gideri ise geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 38,5 artýþla 1 milyar 205 milyon 355 bin dolara ulaþtý. Bunun 859 milyon 929 bin dolarý kiþisel, 345 milyon 426 bin dolarý ise paket tur harcamalarýndan oluþtu. Yurt dýþýný ziyaret eden 1 milyon 659 bin 631 vatandaþýn kiþi baþý ortalama harcamasý 726 dolar olarak belirlendi.

Iþ-Kur'dan 25 kiþiye iþ imkaný Bingöl ürünleri Tarým Fuarý'nda Ýþ-Kur istihdam çalýþmalarýna ara vermeden devam ediyor. Çalýþma ve Ýþ Kurumu Þanlýurfa Ýl Müdürlüðü'nden yapýlan yazýlý açýklamaya göre, Nisan ayý baþlarýnda Erze Ambalaj ve Plastik Sanayi Ticaret A.Þ. iþbirliði ile yapýlan anlaþma neticesinde 25 kiþilik iþçi alýmý yapýldý. Ýþ-Kur hizmet binasýnda Erze Ambalaj'da kurs görmek ve kursun ardýndan istihdam edilmek üzere 25 kiþilik yeni bir iþçi alým daha yapýldý. Seçilen kiþiler 2,5 ay kurs 2,5 ay da iþbaþý eðitimi olmak üzere toplam 5 aylýk bir eðitime tabi tutulacak. Kursiyerler kurs süresince Ýþ-Kur tarafýndan günlük 20 TL harçlýk alacak. Ýþ-Kur, kursiyerlerin eðitim boyunca Genel Saðlýk Sigortalarýný da karþýlayacak. Ýþ-Kur tarafýndan seçilen kiþiler iþ bulmanýn sevincini yaþadý.

Bingöl Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü, Diyarbakýr'da düzenlenen 5. Ortadoðu Tarým, Hayvancýlýk, Tavukçuluk ve Süt Endüstrisi Fuarý'nda stant açtý. Standý ziyaret edenlere ikram edilen Bingöl'ün meþhur ürünleri olan bal ve Soðukçeþme kavurmasý büyük beðeni topladý. Standa BÝNOS Group, Bingöl Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði ve Bingöl Arý Yetiþtiricileri Birliði çatýsý altýnda faaliyet gösteren firmalarýn ürünleri sergilendi. Bingöl'deki üreticilerin ürünlerini sergilediði Bingöl standýný Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker ve Bakan Yardýmcýsý Kutbettin Arzu, Diyarbakýr Valisi Mustafa Toprak, Bitkisel Üretim Genel Müdürü Mevlüt Gümüþ, Hayvancýlýk Genel Müdürü Mustafa Kayhan'ýn yaný sýra

çok sayýda kiþi ziyaret etti. Ayrýca Bingöl Ziraat Odasý, Bingöl Koyun-Keçi Yetiþtiricileri Birliði, Bingöl Üniversitesi Ziraat Fakültesi öðretim görevlileri ve öðrencileri ile Bingöl'den çok sayýda çiftçinin de fuarý ziyaret ettiði belirtildi. 5. Ortadoðu Tarým ve Hayvancýlýk Fuarý'nýn 27 Nisan'a kadar ziyaretçilere açýk olacaðý kaydedildi.

DIKA yönetimi Batman'da toplandý Tatlýcý ve lokantacýlara Batman Belediye Baþkan Vekili Serhat Temel, Batman'da yapýlan Dicle Kalkýnma Ajansý'nýn (DÝKA) 2013 yýlý Nisan ayý yönetim kurulu toplantýsýna ev sahipliði yaptý. Ýl Genel Meclis Baþkaný Salih Aktan'ýn baþkanlýðýnda gerçekleþen toplantýya Belediye Baþkan Vekili Serhat Temel'in yaný sýra Siirt Belediye Baþkaný Selim Sadak, Ýl Genel Meclis Baþkaný Salih Aktan, Mardin Ýl Genel Meclis Baþkaný Abdulkerim Erdem, Siirt Ýl Genel Meclis Baþkaný Fýrat Soysal, BATSO Baþkaný Osman Nasýroðlu ve DÝKA Genel Sekreteri Dr. Tabip Gülbay hazýr bulunurken 4 ilin valisi katýlmadý. DÝKA yönetim kurulu toplantýsýnda gündem maddeleri olarak 2014-2023 bölge planý hazýrlýk faaliyetleri hakkýnda kurulun bilgilendirilmesi ve 2023 bölgesel vizyonun belirlenmesine yönelik kurul önerilerinin alýnmasý, ajansýn 2012 yýlý dýþ denetim raporunun kurula sunulmasý, 2013 yýlý mali destek programlarý kapsamýnda ajansa yapýlan baþvurular hakkýnda kurulun bilgilendirilmesi, ajansýn 2011 yýlý sektörel geliþme mali destek programýna iliþkin program kapanýþ raporu görüþüldü.

hijyen eðitimi

Diyarbakýr Lokantacýlar ve Tatlýcýlar Odasý ile Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü tarafýndan kentte faaliyet gösteren lokantacý ve tatlýcýlara yönelik hijyen eðitimi verildi. Diyarbakýr'daki yemek ve tatlý üretimi, daðýtýmý ve satýþý aþamalarýnda görev alan personel eðitime alýndý. Eðitim toplantýsýna Diyarbakýr Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Gýda Kontrol Þube Müdürü Ramazan Yaman, Harran Üniversitesi gýda ve teknolojisi programý öðretim görevlisi Hüseyin Demirbað, Fýrýncýlar ve Tatlýcýlar Odasý Genel Sekreteri Haþim Elkaan ile 150 fýrýncý esnafý ve çalýþanlarý katýldý. Verilen eðitim seminerinde lokantacý ve tatlýcýlara hijyen ile ilgili genel tanýmlar, gýdadaki zararlý maddeler, bulaþma ve bozulmalar, personel, iþ yeri ve ekipman hijyeni, temizlik ve dezenfeksiyon, fýrýnlarda hijyen ve sanitasyon, fýrýnlarda iyi hijyen uygulamalarý, gýda zehirlenmeleri gibi konular anlatýldý. Diyarbakýr'da yemek ve tatlý üretimi, satýþý ve daðýtýmý aþamalarýnda çalýþan tüm personel ve iþ yeri sahiplerine yönelik insan saðlýðý ve temizlik gibi verilen eðitimin sonunda 100 üzerinden 70 ve üzeri puan alanlara 'Hijyen Eðitimi Belgesi' verilecek.


GÜNCEL

27 NÝSAN 2013 CUMARTESÝ

Balýkesirli gazeteciler Büyükþehir'de

7

'Herkes barýsa destek vermeli'

Balýkesir Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Ramazan Demir ve beraberindeki heyet, Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir'i ziyaret etti. Ziyarette konuþan Baydemir, herkesin barýþa destek vermesi gerektiðini söyledi. Ermeni Kilisesi'ne sahip olduðunu, 4 ayaklý minaresiyle, Ulu Cami'siyle tam anlamýyla bir inanç ve turizm kenti olduðunu söyledi.

'Önyargýlar haksýz'

Aralarýnda ulusal basýnýn temsilcileri ile Balýkesir'in yerel basýn ve yayýn kurum ve kuruluþ temsilcilerinin de bulunduðu 13 kiþilik gazeteci grubu, bölge gezisi kapsamýnda Diyarbakýr'a geldi. Gazeteci grup, Büyükþehir Belediyesi Kültür ve Turizm Müdürlüðü ile Valilik Turizm Bürosu rehberleri eþliðinde kentin tarihi ve kültürel mekanlarý ile ilgili gezi yaptý. Balýkesirli gazeteciler daha sonra Güneydoðu

Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Veysi Ýpek ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir'i ziyaret etti. Balýkesir Gazeteciler Cemiyeti Baþkaný Ramazan Demir, Diyarbakýr'da büyük bir misafirperverlik gördüklerini, sýcak karþýlama için teþekkür etti. Demir, 33 medeniyete ev sahipliði yapan, sahabeler ve peygamberler þehri Diyarbakýr'ýn ayný zamanda Ortadoðu'nun en büyük

Konuklarýný çiçeklerle karþýlayan Baydemir, ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirdi. Baydemir, "Bazý kentlerin saklý hazineleri vardýr. Diyarbakýr'ýn tamamý saklý bir hazinedir. Diyarbakýr merkezde olduðu gibi her bir ilçesi de "harikalar diyarý"dýr. Býrkleyn Maðaralarý Ýskender'in ordularýný saklayan bir maðaradýr. Silvan Hasuni Maðaralarý, Eðil kral mezarlarý, Ergani Çayönü gibi pek çok doðal, tarihi ve kültürel hazine bulunuyor. Son 10 yýlda hem Diyarbakýr içinde hem de Diyarbakýr dýþýnda kente dair bir farkýndalýk oluþturduk. Son 3040 yýllýk çatýþma ortamýndan kaynaklý karþýlýklý haksýz bir önyargý oluþtu. Bu geliþ ve gidiþlerle haksýz önyargý ortadan kalkacaktýr. Bu ülkenin Kürdü, Türkü, Alevisi, Sünnisi, bütün etnik ve inançsal farklýlýklarý ile birlikte tarihi bir dönemi yaþýyoruz. Ýnþallah bu süreç onurlu bir barýþa evrilir. Bir daha nüksetmeden nihayete erer. Eþitlik, özgürlük, kardeþlik hukuku temelinde kucak-

laþma ve helalleþme gerçekleþir. Yeni bir sayfa açýlýr" dedi.

'Herkes barýþa destek vermeli' Süreç için çaba sarf eden herkese teþekkür eden Baydemir, "Yaptýklarýmýzdan olduðu kadar yapmadýklarýmýzdan da mesulüz. Bu coðrafya yeteri miktarda acýya, trajediye, kardeþ kanýnýn dökülmesine doymadý mý? Bu yüzyýl savaþ çýðýrtkanlýðý yapma yüzyýlý deðildir. Mutlaka herkes barýþa destek vermelidir. Diyarbakýr sokaklarýnýn dolaþýlmasý halinde halkýn

yüzde 99'unun barýþa destek verdiði görülecek. Barýþ için çaba göstermemek de bir mesuliyettir" þeklinde konuþtu. Baydemir, Balýkesir Belediye Baþkaný'na da selam göndererek kente davet etti. Baydemir, davetleri olmasý durumunda Diyarbakýr'ýn STK'larý ile birlikte Balýkesir'e de gitmeye hazýr olduklarýný söyledi. Balýkesir Cemiyet Baþkaný Demir, Baydemir'e Balýkesir'in dünyaca ünlü zeytinyaðýný, lokum ve kolonyasýný armaðan etti. Baydemir de Demir'e Diyarbakýr'ý sembolize eden cam bir tablo hediye etti.

'Geri dönen kaybedecek' BDP Muþ Milletvekili Demir Çelik, Öcalan ile baþlayan sürecin geri çekilme kararýyla sonuç verdiðini söyledi ve ekledi: Girilen bu yoldan dönülemeyeceði, dönenin bu sürecin kaybedeni olacaðý anlaþýlmalýdýr. BDP Milletvekili Çelik, Abdullah Öcalan ile 2013 yýlýnýn baþýndan beri baþlayan sürecin sonuç verdiðini, bu nedenle de geri çekilme kararýnýn açýklandýðýna dikkat çekti. Geri çekilmenin teslimiyet ya da yürütülen mücadelenin kesintiye uðramasý anlamýna gelmediðini vurgulayan Çelik, "Bu onurlu bir barýþa fýrsat sunma adýmýdýr. Bu fýrsat heba edilmemelidir. Toplumsal bir talep olan barýþýn geri dönülemez olduðu gerçeðini görmemiz gerekiyor. Girilen bu yoldan dönülemeyeceði, geri dönenin bu sürecin kaybedeni olacaðý anlaþýlmalýdýr. Bu anlamda AKP eski alýþkanlýklarý çerçevesinde pragmatist ve fýrsatçý davranmadan, artýk bu olumlu ve onurlu adýmýn barýþa evirilmesi için gereðini yapmalýdýr. 90 yýllýk cumhuriyetin öteleyip inkar ettiði Kürtler, Aleviler ve tüm ezilenler bizatihi bu sürecin müdahili olmalýdýr" dedi.

YYÜ'de Bilim Þenliði

V

an Yüzüncü Yýl Üniversitesi (YYÜ) Bilimsel Araþtýrma ve Kongre Topluluðu (YÜBAT) tarafýndan '1. Öðrenci Bilim Þenliði' düzenlendi. YYÜ Ýlahiyat Fakültesi toplantý salonunda saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþlayan þenlik, YÜBAT Baþkaný Emre Demir'in açýlýþ konuþmasý yapmasý ile devam etti. Þenliðin bir ilk olduðunu ve bunu geleneksel hale getirmek istediklerini belirten Demir, katýlýmcýlara teþekkür ederek, öðrencilere baþarý diledi. YYÜ Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Kenan Demirel de, öðrenciler tarafýndan yapýlan her türlü faaliyeti desteklediklerini söyledi. Öðrencilerin bilimsel alanda kendilerini geliþtirmeleri açýsýndan bu tür etkinliklerin önemine vurgu yapan Demirel, "Gençlerimiz, geleceðin bilim üreten insanlarýdýr. Bu yüzden, bilim yuvasý olan üniversiteler gençlerin çabalarý ile daha da ilerleyecektir" dedi. Yapýlan konuþmalarýn ardýndan 4 oturum halinde öðrenciler tarafýndan gýda iþletmelerinde temel hijyen kurallarý, dünya ekonomisi küreselleþmenin neresinde, iletiþimin önemi ve akýllý ambalaj teknolojisi konularýnda katýlýmcýlara slayt sunum eþliðinde bilgiler verildi.

Vali Çýnar'dan sürece tam destek Muþ Valisi Ali Çýnar, son günlerde ülkede ve bölgede oluþan atmosferin sevindirici olduðunu söyledi. Vali Çýnar, "Bu sürecin baþarýlý bir þekilde devam etmesi, sonuç itibariyle hepimizin yararýna olacaktýr. Sürecin en iyi þekilde gitmesi için herkes üzerine düþeni yapmalý, fikren, zikren bu güzelliði yaþatmalýdýr. Ýslam dininde bir prensip vardýr. Dinimiz iyilikleri emir edip kötülüklerden sakýnmamýz konusunda bizleri uyarýr. Bu konuda hepimizin üzerine düþecek bir görev olduðunu düþünüyorum. Hep iyelikleri konuþalým, hep güzellikleri konuþalým. Hep kardeþçe birlikte yaþamayý konuþalým. Kötülükleri de birbirimizden sakýndýralým. Bir cennet olan ülkemizde kardeþçe ve barýþ içerisinde yaþamalýyýz. Bunun

içinde devem eden bu süreç inþallah çok baþarýlý bir þekilde sonuçlanýr. Bizde hep bir birimize güven duyarak, iþimize gücümüze bakýp ekonomimizi geliþtirmeye, zenginliðimizi artýrmaya çalýþýrýz. Kimimiz tarlada, kimimiz baðda, kimimiz hayvancýlýk yaparak çalýþýrýz. Yani iþçi iþçiliðini yapar memur memurluðunu yaparsa herkes birbirine selam verir, bir birine tebessüm eder. Gülümserse çocuklarýmýz, emin olun bir birimizden emin oluruz. Zaten bizim ilimizde böyle bir sýkýntý yok çok þükür. Ülkemizde bu güzellikler yaþanýrken, Muþ'ta bundan nasibini fazlasýyla alacaktýr" dedi.

ÝÞKUR otobüsü Þýrnak'ta Türkiye Ýþ Kurumu'nun (ÝÞKUR) hizmetleri hakkýnda vatandaþlarý bilgilendirmeyi amaçlayan ÝÞKUR kampanya otobüsü Þýrnak'a ulaþtý. Að Geliþtirme ve Ýletiþim Uzmaný Bülent Kýlýnç, Güneydoðu ve Doðu Anadolu Bölgelerine gerçekleþtirdikleri kampanyanýn 5. duraðý olan Þýrnak'ta olduklarýný söyledi. ÝÞKUR otobüsüne yoðun ilgi gösteren vatandaþlar, Þýrnak'ta yeterince iþ sahasý olmadýðýný dile getirdi. Abdülhamit Seyit, Ýdil ilçesinden Þýrnak merkeze gelerek otobüsü

gördüðünü ve kayýt için geldiðini söyledi. Seyit, "Arabayý burada gördüm. Kayýt olmaya geldim. Yeni kayýt oluyorum ve burada bize yardýmcý olacaklar. Bize tekrar geri döneceklerini söylediler. Bize iþ bulacaklarýný söylüyorlar. Ýnþallah iþ bulurlar yani bizi arayacaklarýný söylediler. Güzel bir þey yani bizim ilimizde böyle þeylerin olmasý bizleri mutlu ediyor. Çünkü burada iþsizlik sorunu çok tabi. Herkes boþtadýr. Hizmetler burada yeni yeni olmaya baþladý. Bu bizi mutlu ediyor" dedi.


8

27 NÝSAN 2013 CUMARTESÝ

A k t ü a l i t e

Vali Mustafa Toprak Silvan'da Diyarbakýr Vali Mustafa Toprak, Silvan'da yapýlan örnek bahçe uygulamalarý ve 40 kovan ile arýcýlýk malzemeleri teslimi için ilçede düzenlenen törene katýldý.

T

örende konuþan Vali Toprak, burada güzel bir kaç projenin çalýþmasýný bugün hep birlikte ihya ettiklerini söyledi. Vali Toprak, "Çiftçi vatandaþlarýmýza, kardeþlerimize bir imkan saðlamak çok güzel. Bu imkanlar çerçevesinde onlara sertifikalarýný vermek ve kendi ayaklarýnýn üzerinde durabilecekleri, alýn terleriyle ortaya koyabilecekleri bir ürünü üretmek için bir fýrsat vermek çok önemli. Ýþte bu güzellik dolayýsýyla 40 çiftçimize 40'ar kovan veriyoruz. Bu proje kýrsal kalkýnma manasýnda hakikaten önemli bir destek saðlýyor. Ýnsanlarýmýzý ilk önce insan odaklý bir bakýþla güçlendirme noktasýnda olacaðýz. Bakýnýz yýllar içerisinde çok acýlar çektiniz, hep birlikte ülke olarak çektik. Anneler, babalar üzüldüler. Ülke olarak,

millet olarak hepimiz üzüldük. Travmalar, sýkýntýlar yaþadýk ama þu anda tüm bunlar onarýlýyor. Rehabilite ediliyor. Nasýl ediliyor hep birlikte ediliyor. Vatandaþýn katkýsý, vatandaþýn kuvveti olmadan bunlarýn sonuca götürülmesine mümkün deðil" dedi.

2015 Silvan için önemli Güzel bir sürecin yaþandýðýný belirten Vali Toprak, "2015 yýlýnda inþallah Silvan'ýn önemli hamle yaptýðý yýl olacaktýr. Bir taraftan Çay Barajý bitti. Bir taraftan Ambar Barajý devam ediyor. Silvan Barajý'nýn besleyeceði yedi depolama barajý var. Sulama kanallarýyla birlikte Silvan'a iki çaydan gelen o güzel su buralara tünellerle gelecek ve hayat bulacak. Allah hiçbir anne ve babamýza

dert verip derman aratmasýn, gözyaþý akýtmasýn. Ýnsanlar üzülmesin, sýkýntý yaþayamayalým, travma geçirmeyelim, geleceðe hep güzelliklerle yürüyelim. Silvan'a da aþaðý yukarý 2 milyon TL civarýnda bir ödenek gelecek. Yine Ýl Özel Ýdaresi ve bizim aktaracaðýmýz ilave kaynaklarýn dýþýnda o da bu altyapý çalýþmalarý için güzel olacaktýr diye düþünüyorum. Hepinize en kalbi hürmetlerimi sunuyorum. Güzellikler hep bizlerle birlikte olsun. Hiç bir acý yaþamdan bir ve beraber olarak tüm güzellikleri birlikte yaþayalým" þeklinde konuþtu. Törenin ardýndan misafirlere ayran çorbasý, gözleme ve içli köfte ikram edildi. Daha sonra Vali Toprak ile beraberindekiler badem ve fýstýk bahçesinde fidan dikti.

Sabundan þaheser yaratýyorlar Eðitim Merkezi Müdürlüðü'ne bu kursu açmam için baþvuruda bulundum ve bana destek oldular. Toplamda 30 kursiyerim var. Bu kurs Osmanlý zamanýndan gelen bir el sanatýdýr. Ayný zamanda unutulmaya yüz tutmuþ bir el sanatýdýr. Bu kursun ana merkezi Edirne'dir. Halkýn büyük bir çoðunluðu bu sanattan ekmek parasýný kazanýyor. Bitlis'te de kadýnlar oldukça bu sanata raðbet gösterdi. Hem boþ zamanlarýný geçiriyorlar hem de aile bütçelerine destek oluyorlar" dedi.

veren kadýnlarýmýz satmakta güçleniyorlar" þeklinde konuþtu.

El emeði göz nuru Yaptýklarý eserlerin tamamen el emeði ve göz nuru olduðunu ifade eden Bamba, sözlerini þöyle noktaladý. "Bizlere tek lazým olan malzeme sabundur. Ancak kadýnlarýmýzý takdir

etmek gerek, çünkü hiçbir þekilde ne makine ne de herhangi bir kalýp kullanmýyorlar. Tamamen el sanatýdýr. Daha sonra boyama ve cilalama aþamasý yapýldýktan sonra hediyelik biçimde sepetleyip satmaya çalýþýyoruz." Kursiyer kadýnlar ise, el emeklerinin boþa gitmemesi için yetkililerden pazar yardýmý istediler.

Pazar bulamýyorlar

B

itlis Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü bünyesinde açýlan sabun kursunda kadýnlar sabundan þaheser yaratýyor. Merkeze baðlý ÝdrisÝ Bitlis Mahallesi'nde Sakine Bamba tarafýndan açýlan kursta, kadýnlar paralarý ile aldýklarý sabunlara þekiller verip tekrar parayla satýyorlar. Sabunlarla çeþitli çiçekler, kuþlar, meyveler ve buna benzer þekiller yapan kadýnlar, tek sýkýntýlarýnýn yaptýklarý ürünleri satacak yer bulamamalarý olduðunu söylüyorlar. Açýlan

Mis Sabun Kursu'nda hiçbir þekilde kalýp veya makine kullanmayan kadýnlar, yaptýklarý iþten hem zevk aldýklarýný hem de aile bütçelerine katký saðladýklarýný ifade ettiler.

Osmanlý'dan günümüze Kursun hocasý Sakine Bamba, "Mis Sabun Kursu'nu Bitlis'e ilk defa ben açtým. Eþimin memuriyeti nedeni ile Bitlis'e geldiðimizde, böyle bir kursun olmadýðýný gördüm. Ben zaten Burdur'da bu iþi yapýyordum. Halk

Sakine Bamba, tek sýkýntýlarýnýn yaptýklarý ürünleri kolayca satmak için bir pazarlarýnýn olmamasý olduðunu ifade ederek, "Kadýnlarýmýz yaptýklarý ürünleri eþlerine, dostlarýna ve komþularýna satýyorlar, ama daha etkili bir pazarýn olmasý için bizler valimizden, belediye baþkanýmýzdan ve diðer yetkililerimizden bize geniþ bir pazar alanýnýn kurulmasýdýr. Kadýnlarýmýzýn aralarýnda 5 çocuk, 4 çocuk okutanlar var. Bu kadýnlarýmýz kendi masraflarýndan kýsarak buraya gelip sabun alýyorlar. Aldýklarý sabunlara hayat

Gönül Kapýsý'ndan kadýnlar için proje D iyarbakýr'ýn Ergani ilçesinde bir yýlý aþkýn süredir kurulan Gönül Kapýsý Derneði Baþkaný Vahit Güvensen, önümüzdeki günlerde hayata geçirmeyi planladýklarý projeleri anlattý. Vahit Güvensen, derneðin önceki baþkan ve yöneticilerine yaptýklarý hizmetten dolayý teþekkür ederek, yeni hedeflerini deðerlendirdi. Derneði kurmaktaki amaçlarýnýn toplum olarak yaþanan sýkýntýlarý kolektif çalýþmalarla aþmak olduðunu kaydeden Güvensen, "Dernek olarak, ilçemizdeki sosyal projeler içerisinde bulunarak özellikle bayan ve genç kardeþlerimize yönelik istihdam projeleri üzerinde yoðunlaþacaðýz. Ýlçemizdeki sosyal sorunlarýn çözümünde de; çözümün bir parçasý olabilmek adýna yönetimimizle birlikte elimizden gelen çabayý sarf ederek çözüm önerileri ve pozitif katkýlar sunmaya çalýþacaðýz" dedi.

Derik'te Kürtçe tiyatro M

ardin'in Derik ilçesinde "Neçirvan" adlý Kürtçe tiyatro oyunu sahnelendi. Eðitim-Sen Derik temsilciliðinin organize ettiði ve Derik Kültür Sarayý'nda sahnelen "Neçirvan" adlý Kürtçe tiyatroyu aralarýnda Derik Belediye Baþkan Vekili Doðan Özbahçeci, BDP Ýlçe Baþkaný Adil Aktaþ'ýnda aralarýnda bulunduðu çok sayýda kiþi izledi. Ubeytullah Olam'ýn yazýp yönettiði "Neçirvan" adlý tiyatro oyununda Zanyar ve Þurzal adlý iki köylünün biri aþký diðeri ise çocuklarýnýn rýzký için kaçakçýlýk yaptýðý anlatýlýyor. Oyunun sonunda Derik Belediye Baþkan Vekili Doðan Özbahçeci ve Eðitim-Sen Derik ilçe temsilcisi Mahmut Öztemel oyuncularý tek tek kutlayarak teþekkür etti.

Beytüþþebap'ta barýþ halayý

Þ

ýrnak'ýn Beytüþþebap ilçesinde barýþ sürecine destek veren vatandaþlar, ilçede görevli bir polis memurunun düðün töreninde asker ve polislerle halay çekip eðlendi. Beytüþþebap Ýlçe Emniyet Amirliði'nde görevli polis memuru Uður Buca ve Ýzmir'de özel bir þirkette çalýþan Gizem Karalar, öðretmenevinde düzenlenen bir törenle dünya evine girdi. Düðün törenine Ýlçe Kaymakamý Ýhsan Selim Baydaþ, Ýlçe Jandarma Komutaný Gürdoðan Doðrulu, Cumhuriyet Savcýsý Yunus Fýrat, polis memurlarý ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Nikah öncesi Ýlçe Kaymakamý Baydaþ, Ýlçe Jandarma Komutaný Doðrulu, polis ve vatandaþlar, davul zurna eþliðinde halay çekti. Nikahýn ardýndan konuþma yapan Kaymakam Baydaþ, çifte ömür boyu mutluluklar dileyerek, "Uður kardeþimizin beraber çalýþtýðýmýz polis memuru, hanýmefendi de kardeþimizin Beytüþþebap ilçesinde yeni bir aile kuruldu burada her yerden her meslek gurubundan Beytüþþebap'ýn her yerinden misafirlerimiz var onlarýn huzurunda böyle bir törende bulunmak ve þahitlik olmak memnuniyetini yaþýyoruz" dedi. Konuþmanýn ardýndan Kaymakam Baydaþ, nikah cüzdanýný geline vererek, genç çifti tebrik etti.

Ayaklarý üstünde duracaklar

"Kadýnlarýmýzý sosyal ve toplumsal hayata hazýrlýyoruz" projesini hayata geçireceklerini ifade eden Güvensen, "Yakýn zaman önce derneðimizin hazýrladýðý bu projenin kýsa zamanda hayata geçirilmesi için çalýþmalarýmýz devam ediyor. Projemizin hayata geçirilmesi için çeþitli kurumlarýmýzdan önemli ölçüde destek aldýk. Aldýðýmýz bu destek ve azimle hayata geçireceðimiz bu proje sayesinde ilçemizdeki kadýnlarýmýza kendi ayaklarý üzerinde durabilmelerini saðlayacak imkanlar sunacaðýz. Bu projemizden ortalama yüz bayan yararlanabilecek. Bu projemizin hazýrlanma aþamasýnda katkýlarýný bizlerden esirgemeyen ve onay aþamasýnda desteklerini beklediðimiz Ýlçe Kaymakamlýðýmýza þükranlarýmýzý sunuyoruz" þeklinde konuþtu.


Ýç-Politika

27 NÝSAN 2013 CUMARTESÝ

ABD'li uzmanlardan PKK analizi:

Çekildiði gibi geri gelebilirler PKK'yý yakýndan izleyen ABD'li uzmanlardan Aliza Marcus, Hükümetin, politik alana geçiþ yapmak istediðini açýklayan PKK'nýn taleplerine cevap vermesi gerekeceðini söyledi.

M

urat Karayýlan'ýn örgütün 8 Mayýs'tan itibaren Türkiye'den çekileceði yönündeki açýklamasýnýn ardýndan "gözlerin hükümetin atacaðý adýmlarda olacaðý" deðerlendirmeleri yapýlýyor. ABD'li uzmanlar, bundan sonra topun, Erdoðan'ýn sahasýnda olacaðý konusunda birleþiyor. Washington'da Kürt sorunu konusunda fikrine baþvurulan uzmanlardan, Lehigh Üniversitesi Uluslararasý Ýliþkiler Bölüm Baþkaný Prof. Henri Barkey, "çekilme" çaðrýsýný 1993'ten beri "ilk ciddi barýþ açýlýmý" olarak tanýmladý ve geliþmelerin baþarýyla sürmesi ve tamamlanmasý halinde Türkiye'nin yönünü deðiþtirecek bir dönüm noktasý olarak gördüðünü açýkladý. Barkey, barýþ süreci için "Türkiye'yi birleþtiren ama Irak'ý istey-

erek veya istemeyerek olsa da bölen bir hamle" görüþünü de öne sürdü. Türkiye'nin tarihindeki en büyük sorunun Kürt sorunu olduðunu hatýrlatan Barkey, çözüm süreciyle birlikte hem iktisadi hem de politik anlamda bölgesel ve global alanda Türkiye'nin etkisinin artacaðýný, aksi halde, nüfusunun yüzde 20'si ile barýþýk olmayan ülkenin etkisinin her zaman sýnýrlý kalacaðýný kaydetti.

Hükümetin hamlesi önemli 80'li yýllarýn sonundan beri PKK'yý yakýndan izleyen ve örgüt üzerinde çalýþmalarý ile tanýnan Aliza Marcus ise, "çekilme" çaðrýsýna temkinli yaklaþýyor. Marcus'a göre asýl önemli olan bundan sonra hükümetin PKK'nýn çekilme hamlesine vereceði karþýlýk. Aliza

C

CHP ve BDP de halka gidecek

Marcus, ABD'nin özellikle Karayýlan'ýn üçüncü adým olarak tanýmladýðý silahsýzlanma sürecinde rol oynamasý gerektiðini düþünüyor. AK Parti tarafýndan atýlmasý gereken adýmlarýn baþýnda TBMM'de gerekli yasal çerçevenin oluþturulmasýnýn olduðunu söyleyen Marcus, daha sonra KCK tutuklularýnýn serbest býrakýlmasý veya PKK bayraðý altýnda siyaset yapýlmasýna izin verilmesi gibi oldukça zorlu adýmlar gündemde olacaðýný belirtti. Bu baðlamda Baþbakan Erdoðan'ýn önümüzdeki aylarda bu reformlarý yapmaktaki baþarýsýnýn önemine iþaret eden Marcus, "PKK militanlarýnýn Türkiye'den ayrýldýklarý gibi geri gelmeleri her zaman mümkün" uyarýsýnda da bulundu.

HP ve BDP de kendi akil adamlarýný halkla buluþturacak. CHP süreçle ilgili tutumunu anlatmak isterken, BDP 5'er kiþilik ekiplerle süreci halka anlatmayý hedefliyor. CHP, çözüm süreciyle ilgili tutumunu halka anlatmak için, "Akil Ýnsanlar Heyeti"nin iþleyiþ mantýðýna benzer bir yöntemi uygulayacak. CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, bütün CHP'li milletvekillerinin ülkeyi gezip CHP'nin tutumunu anlatacaðýný açýkladý. çözüm süreciyle ilgili yeni proje baþlatacaklarýný belirterek, "Bir tutum belgesi hazýrlýyoruz. Netleþince bütün milletvekillerimizi Türkiye'nin her iline göndereceðiz. Sadece doðu, güneydoðuya deðil, Ýstanbul'a, Tekirdað'a, Trabzon'a, Manisa'ya, Yozgat'a göndereceðiz. Ülkeyi gezecekler, CHP'yi anlatacaklar, CHP'nin bu konudaki görüþünü, tutumunu anlatacaklar" dedi.

BDP'den her bölge için 5 kiþi

Köy köy gezecekler

BDP, "Demokratik Kurtuluþ ve Özgür Yaþamý Ýnþa Hamlesi" toplantýlarý yapmaya hazýrlanýyor. Bu kapsamda her bölgede 5 kiþiden oluþan komisyonlar kurularak 45 ilde, 74 bölgede köy köy, mahalle mahalle toplantýlar düzenlenecek. BDP Genel Merkezi'nden yapýlan yazýlý açýklamada, BDP'nin 22 Nisan 2013 tarihinde yapýlan MYK toplantýsýnda "demokratik kurtuluþ ve özgür yaþamý inþa hamlesini halkla paylaþmak" amacýyla yeni bir örgütlenme hamlesi baþlatma kararý alýndýðý belirtildi. Bu kararýn gereði süreci örgütleyecek, halký saðlýklý ve yeterli derecede bilgilendirecek, halkýn etkin katýlýmýný saðlayacak mekanizmalarýn oluþturulmasýnýn planlandýðý ifade edilen açýklamada, þunlar kaydedildi:

"Bu eksende, yaygýn ve kesintisiz halk toplantýlarý düzenlenecektir. Toplantýlarýn odaðýnda, baþlatýlan bu büyük özgürlük hamlesini halkla paylaþmak ile, halkýn sürece büyük bir dikkat ve coþkuyla katýlmasýný saðlamak yer almaktadýr. Bu kapsamda her bölgede 5 kiþiden oluþan komisyonlar kurularak 45 ilde, 74 bölgede köy köy, mahalle mahalle toplantýlar düzenlenecektir. Toplantýlara milletvekillerimiz, MYK ve PM üyelerimiz, il ve ilçe eþbaþkanlarýmýz ile il yöneticilerimiz, meclis üyelerimiz, sivil toplum örgütleri temsilcileri de katýlacaktýr. Söz konusu demokratik kurtuluþ ve özgür yaþamý inþa hamlesi toplantýlarýnýn 10 Mayýs 2013 tarihine kadar bitirilmesi hedeflenmektedir."

'Silahlý mý silahsýz mý sormayýn' Baþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç, PKK'nýn 8 Mayýs'taki çekilme kararýna iliþkin, "Silahlý mý silahsýz mý diye sormaya gerek yok. Silahlý unsurlar nasýl geldiyse o þekilde, bilinmiþ yollardan ülkeyi terk edecektir" dedi.

B

aþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç, gündeme iliþkin gazetecilerin sorularýný yanýtladý. Arýnç, PKK'nýn 8 Mayýs'ta sýnýr dýþýna çekilmesiyle ilgili soru üzerine þunlarý söyledi: Silahlý unsurlarýn Türkiye'den ayrýlacak olmasýný elbette memnuniyetle karþýlýyoruz. Ama arkasýndan sürecin tamamlanmasý için yine çok dikkatli ve itina isteyen bir çalýþmayý, gayreti göstereceðimizi söylemek istiyorum. 40 yýldýr biliyorum ki söz sahibi olan herkes terörün son bulmasýný samimi olarak arzu etmiþlerdir. Bazý siyasetçilerin hakaretlerde

'Geldikleri gibi gidecekler'

B

aþbakan Yardýmcýsý Bekir Bozdað, PKK'nýn Türkiye topraklarýný terk edeceðini ifade ederek, "Buradan, geldikleri gibi gidecekler" dedi. PKK'nýn sýnýr dýþýna çekilme kararýný deðerlendiren Baþbakan Yardýmcýsý Bozdað, ''Çözüm süreci Türkiye'mizde huzurun tesisi ve terörün sonlandýrýlmasý hususunda atýlmýþ tarihi bir adýmdýr. PKK'lýlar Türkiye topraklarýný terk edecek. Buradan geldikleri gibi gidecekler. Sürecin içerisinde olup bitene baktýðýnýzda bunlarýn tamamý milletimizin lehine olan durumlardýr. Ben buradan bir kez daha bütün kardeþlerimize, hemþerilerimize sesleniyorum. Muhalefetin korku pompalamalarýna ve iftira yalan üzerine yaptýklarý deðerlendirmelere deðil, hükü-

bulunduðunu görüyoruz, ben bunlarý mazur görüyorum. Þiddetten beslenen siyasetçiler terör bitince kara kara ne yapacaðýný düþünüyor. Halkýmýz bunlarý ibretle görüyor. Süreç öngördüðümüz þekilde ilerliyor. Yeter ki bu yolu aksatacak eylemlerde bulunmayalým. Türkiye'de her kesim sürece katký yapacak çalýþma yapabilir. Her þey planlandý Her þey düþünülmüþ ve planlanmýþtýr. Silahlý unsurlar nasýl geldiyse o þekilde, bilinmiþ yollardan ülkeyi terk edecektir.

metimizin söylediði ve yaptýklarýna itibar etmelerini istiyorum. Çünkü muhalefetin söyledikleri yatsýya kadar bile varlýðýný koruyamýyor. Bizim söylediklerimiz ve yaptýklarýmýz üzerinden halkýmýz bizi deðerlendirirse o zaman daha faydalý bir iþ yapmýþ oluruz. Aksi takdirde yalan ve iftiradan geçilmiyor. Bu kadar yalan ve iftiranýn içerisinde yol almak çok zor" þeklinde konuþtu.

'Hedefe doðru yol alýyoruz' Çekilme süreciyle ilgili sýralanan 6 madde ve PKK'nýn silahlý geri çekileceði yönündeki sorulara ise Bozdað, þöyle cevap verdi: "Türkiye'de terörün sonra ermesi nihai hedef. Terörün silahlarýný býrakmasý ve Türkiye'nin gündeminden çýkmasýdýr. Bu bir günde olacak bir þey deðil. Adý üstünde bir süreç. Bu süreç içerisinde Türkiye'nin gündeminden PKK terörü de çýkacaktýr, bölücü terörün her türü de Türkiye'nin gün-

Bunu Hükümetimiz, MÝT bilir, gereken tedbirleri alýr, bunun gerçekleþip gerçekleþmediði konusunda kendi tedbirlerini alýr. Burada karmaþýk bir þey yok, silahlý unsurlarýn terk etmesinden söz ediliyorsa artýk silahlý mý silahsýz mý diye sormaya gerek olmaz. Militanlar, eylemciler, teröristler hangi ismi takarsanýz takýn Türkiye'yi terk edecekler denilseydi, silahlý mý, silahsýz mý diye sormanýza gerek olurdu ama söze silahlý unsurlar Türkiye'yi terk edecektir denilmiþse bunun silahlarýyla birlikte olacaðýný veya silahlarýn bir þekilde býrakýlacaðýný anlamýþ olmamýz lazým. Arkasýndan söylenenler örgütün özellikle yönetici kadrosunun iç bünyelerine yönelik þeylerdir. Herhalde el sallamalarýný beklemiyordunuz. Onlar da militanlarýna yön gösteriyor. Onlar da baþka argümanlar kullanmýþ olabilirler.

deminden çýkacaktýr. Onun için biz bu hedefe doðru yol alýyoruz. Amacýmýz Türkiye'de terörün olmadýðý bir iklimi oluþturmak. Onun için ortaya çýkan sonuçlara göre deðerlendirmek yapmakta fayda var." Basýn mensuplarýný sorularý üzerine Anayasa Mahkemesi Baþkaný'nýn sözleri ile görüþlerinin ayný olduðunu ifade eden Bozdað, "Meclis'teki kabul çoðunluðu ne olursa olsun yeni anayasanýn milletin onayýna sunulmasý milletin kabulü ile millet sözleþmesinin doðru olacaðýna bizde inanýyoruz" ifadelerini kullandý.


10

Ýç-DýþPolitika

27 NÝSAN 2013 CUMARTESÝ

Suriye'de kýrmýzý çizgi aþýldý Suriye yönetiminin kimyasal silah kullandýðý iddialarý ABD tarafýndan doðrulandý. ABD Savunma Bakaný Hagel, Obama'nýn 'kýrmýzý çizgimiz' dediði kimyasal silahlarýn kullanýldýðýný söyledi.

A

BD Savunma Bakaný Chuck Hagel, istihbarat birimlerinin, 2 yýldýr süren çatýþmalarda Suriye yönetiminin kimyasal silah kullandýðý sonucuna vardýðýný söyledi. Hagel, Beyaz Saray'ýn iki senatöre, istihbarat örgütünün çeþitli gizli bilgiler ýþýðýnda Suriye rejiminin, özellikle sarin olmak üzere küçük ölçekte kimyasal silah kullandýðý deðerlendirmesini yaptýðýný mektupla bildirdiðini belirtti.

Savaþ sözleþmesinin ihlali Chuck Hagel, kimyasal silah kullanýlmasýnýn "savaþ sözleþmesinin ihlali" olduðunu ifade ederken, mektuplarýn gönderildiði senatörlerin John McCain ve Carl Levin olduðu bildirildi. ABD Baþkaný Barack Obama, daha önceden yaptýðý açýklamada Suriye'de kimyasal silah kullanýmýnýn 'kýrmýzý çizgi'leri olduðunu söylemiþti. Bu duumun ABD'nin tutumunda deðiþikliðe neden olacaðýný ifade eden Obama, "Suriye 'de kimyasal silahlarýn kullanýlmasý bizim için bir kýrmýzý çizgi. Böylesi bir durum, olasý bir askeri müdahale konusunda hesaplarýmý ve denklemimi deðiþtirir" ifadelerini kullanmýþtý.

Ý

Ýsrail fosforlu bomba kullanmayacak

srail, üç yýl önceki Gazze saldýrýsý sýrasýnda kullanmasý nedeniyle eleþtiri topladýðý beyaz fosforlu top mermilerini ordu envanterinden çýkaracaðýný duyurdu. Ýsrail Ordusu'ndan yapýlan açýklamada, beyaz fosforlu mermilerin yerini tamamen gazla çalýþanlarýn alacaðý belirtildi. Ýnsan haklarý gruplarý siviller üzerindeki zararlý etkileri nedeniyle Gazze'de beyaz fosforlu mermi kullanýmýný kýnamýþtý. Uluslararasý hukuk, beyaz fosforun savaþ alanlarýnda kullanýmýný yasaklýyor. Ýsrail ordusu, ellerindeki top mermilerinde "minimum düzeyde" beyaz fosfor bulun-

AB: Kimyasal kabul edilemez A

duðunu ve 'yakýnda aktif görevden çekileceðini" bildirdi. Kemiðe kadar deriyi yakýp geçiyor BM ve Ýnsan Haklarý Ýzleme Örgütü, Ýsrail'in üç hafta süren Gazze saldýrýsýnda sivillerin yoðun olarak yaþadýðý yerlerde beyaz fosforlu top mermileri kullandýðýný açýklamýþtý. Havayla temas ettiðinde alev alan fosfor nedeniyle, Gazze'de Birleþmiþ Milletler'e ait bir bina kýsmen yanmýþtý. Beyaz fosfor, insan cildine yapýþan ve kemiklere kadar yakýp geçebilen öldürücü bir madde. Bu maddeye maruz kalýp ölmeyen insanlar ise çok acý verici yaralar taþýyor, iyileþme süreci çok uzun zaman alýyor. Beyaz fosforun yutulmasý ya da ciðerlere çekilmesi de ölümcül olabiliyor.

vrupa Birliði, Suriye'de kimyasal silah kullanýmýnýn kesinlikle kabul edilemeyeceðini vurguladý. AB Dýþ Ýliþkiler ve Güvenlik Politikasý Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton'ýn sözcüsü Michael Mann, AB Komisyonu'nun olaðan basýn toplantýsýnda konuyla ilgili "Ne tür ve ne þekilde olursa olsun kimyasal silah kullanýmý kesinlikle kabul edilemez" dedi. AB'nin uluslararasý ortaklarýyla Suriye'de kimyasal silah kullanýldýðý iddialarýný takip ettiðini belirten Mann, bu konuyu aydýnlýða kavuþturmasý için bir BM soruþturma heyetinin Suriye'de inceleme yapmasýný umduklarýný söyledi. Mann, "Suriye'deki rejimin insan hayatýna pek saygý göstermediði görülüyor ama bu konuda elimizde kesin veriler olmadan hüküm veremeyiz" ifadesini kullandý.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


27 NÝSAN 2013 CUMARTESÝ

11

Personelden Kayyuma tehdit Mahkeme tarafýndan atandýktan sonra kulüp binasýnda yaptýðý toplantýda kulüp çalýþanlarýnýn tepkisi ile karþýlaþan Kayyum baþkaný Abdülkadir Duran, kulüp çalýþanlarý tarafýndan tehdit edildi bdulkadir 3 gün önce mahkeme kararýyla atanan kayyum A Duran haAbdülkadir Duran'ýn kulübe geliþi olay oldu.Kaykaret ve tehdit-

lere maruz kaldýðý gerekçesiyle 19 kiþilik personel hakkýnda 1. Sulh Mahkemesi'ne dilekçe verdi. Duran, görevi iade edeceðini ve burada ne spor yapmanýn ne de sahip çýkmanýn mümkün olmadýðýný söyledi. Duran yaptýðý açýklamada, "Kulüp ortada kalmasýn diye Mahkeme Tarafýndan kayyum heyeti olarak atandým ama bana yapýlan bu tehditlere karþý personeller hakkýnda þikayette bulundum" dedi. Yaþanan ekonomik krizden dolayý 4 sezon üst üste küme düþen Diyarbakýrspor'da sular durulmuyor. Kayyum baþkaný Abdulkadir Duran'ýn Pazartesi günü görevi 1. Sulh mahkemesine iade edeceði öðrenildi.

yum olarak geldiði gün kulüp çalýþanlarýyla yaptýðý toplantýda tepki gören Duran, neye uðradýðýný þaþýrdý. Kulüp çalýþanlarýnýn kendisine hakaret ederek tepki gösterdiðini iddia eden Duran, çalýþanlarýn kulübün kapanmasýný istediðini öne sürdü.

'HER TÜRLÜ TEHDÝTLERE MARUZ KALDIM' Duran, "Kulüp bu darboðazdan kurtarmak için geldim. Bu kulübün kapanmasýna gönlüm razý olmadý. Fakat geldiðim gün kulüp çalýþanlarý tarafýndan hakaret ve tehditlere maruz kaldým. Niye bu takýmý aldýn, kim sana al dedi. Biz çalýþanlar olarak 4 yýldýr maaþ alamýyoruz. Sen gelirsen alacaklarýmýzý ödeyecek misin?' diye çýkýþtýlar. Ben de tümünü ödeyemeyeceðimi söyledim. Fakat beni istemediler. 'Kulübün kapanmasýný istiyoruz. Kapanýrsa gelen haciz parasýyla maaþlarýmýz ödenir" dediler. Pazartesi günü görevi mahkemeye iade edeceðim. Hakaret ve tehditlerde bulunan kulüp çalýþanlarý hakkýnda da mahkemeye dilekçe verdim" diye konuþtu.

Petrolspor Bingöl'e bileniyor

Batman Petrolspor'un Play-Off yolundaki kader maçý öncesi Teknik Direktör Adnan Þentürk, umutlu konuþtu. Þentürk; "Taraftarla ayný frekanstayýz. Bingöl'den istediðimizi alýp, play-off'a çýkacaðýz" dedi. "CAMÝA MAÇIN BÝLÝNCÝNDE" Batman 16 Mayýs þehir stadýnda Bugün saat 15.30'da Bingölspor'u konuk edecek olan Batman Petrolspor'da tüm hesaplar üç puan üzerine kuruldu. Bingöl maçýnda istediklerini taraftarýn desteðiyle alacaklarýný belirten tecrübeli teknik adam Adnan Þentürk; "Bu maça çok iyi hazýrlandýk. Camiamýz maçýn bilincinde. Takýmda birlik ve beraberlik ortamý diðer kulüplere de örnek gösteriliyor. Bingöl maçýnda sahada daha tempolu oynayan ve taraftarýyla coþan bir takým ruhu olacak. Futbolcularým sahada kendine yakýþan futbolu ve sonucu alacaðýna inanýyorum" dedi.

Baraj maçlarý oynanacak B

ölgesel Amatör Lig'de gelecek sezon mücadele edecek illerin temsilcilerini belirleyecek Play-Off/baraj maçlarýnýn programý belli oldu. Bölgesel Amatör Lig'de gelecek sezon mücadele edecek illerin temsilcilerini belirleyecek Play-Off/baraj maçlarýnýn programý belli oldu.

"TARAFTARA GÜVENÝYORUZ" Bugün oynanacak maçta Batmanlý futbolseverlere büyük iþ düþtüðünü de ifade eden Þentürk; "Batman taraftarýna güveniyoruz. Takýma nasýl sahip çýktýklarýný sezon baþýndan bu yana görüyoruz. Bizi baþarýya iten güç taraftarýmýzdýr. Taraftarla ayný frekanstayýz. Biz sahada iyi futbolumuzu, taraftarýmýz ise tribünde sadece takýmýný destekleyerek kendine yakýþaný yapacak. Biz önce play-off'a çýkma hesabý yapýyoruz. Sonrakiler, þehrin ileri gelenlerinin desteðiyle Batman hak ettiði bir üst lige çýkacaktýr. Batman güzel bir kentimiz. Batman Petrolspor üst liglere layýk. Þehir ve kulüp bütünleþmiþ. Batman'ýn hak ettiði yere gelmesini arzuluyoruz" diye konuþtu.

Bugün: 14.00 Tatvan G.Birliði-Tatvanspor 13.00 Kýzýltepe Barýþ-Girmeli Belediye

Yarýn : 14.30 Bismil Belediye-D.Bakýr Yolspor 30 Nisan Salý : 15.00 Kurtalanspor-Siirt Kartalspor

5 Mayýs Pazar : 14.00 Muþ Ovasý-Muþ Muratspor

Spor Toto 3.Lig 1.Grup Takýmlar

Spor Toto 3.Lig 3.Grup Takýmlar

Þimþek: Bizi sevenleri mutlu etmek istiyoruz

Þanlýurfaspor Kulüb Baþkaný Fethi Þimþek, son üç haftada yakaladýklarý çýkýþý Denizlispor maçýnda da sürdürmek istediklerini belirtti.

P

TT 1. Lig ekiplerinden Þanlýurfaspor, yarýn deplasmanda Denizlispor ile oynayacaðý maçýn hazýrlýklarýný GAP Arena Stadyumu'nda yaptýðý antrenmanla sürdürdü. Baþkan Fethi Þimþek yaptýðý açýklamada; Denizlispor'un ligdeki durumuna bakýldýðýnda bu maçý çok istediklerini belirterek, "Bizde alabileceðimiz maksimum puanlarý alýp ligde kendimize daha iyi bir yer edinmek istiyoruz. Bu istikrarý ligin son maçýna kadar sürdürmek istiyoruz. Ayný þekilde Denizli'nin istekleri doðrultusunda bizde oraya kazanmak için gidiyoruz. Alabileceðimiz maksimum puanlarý alýp bizi sevenleri mutlu etmek istiyoruz" dedi.

Þimþek, futbolcularýnýn son haftalarda hem uyumsal açýdan, hem de fiziksel açýdan kendilerine olumlu cevap verdiklerini vurgulayarak, "Bu durum bizi de Urfaspor'u sevenleri de memnun ediyor. Özellikle son haftada kendi evimizde oynadýðýmýz Rizespor maçýnýn ilk yarýsýndaki performans çok ciddi bir þekilde bizi mutlu etti. Biz bunlarý geliþtirerek ligin sonuna kadar götürmek istiyoruz. Tabi bu götürmek istediðimiz þeyi de 3 puanla kapatmak istiyoruz. Ýnþallah bunlarý beceririz, bu kapasitemiz var, her zaman olduðu gibi sporcu kardeþlerimize çok güveniyoruz" diye kaydetti.


12

27 NÝSAN 2013 CUMARTESÝ

Belediyespor'da hedef 3 puan Spor Toto 3.Lig'in 33. haftasýnda deplasmanda karþýlaþacak olan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'da hazýrlýklar son sürat devam ediyor.

T

urhan Özyazanlar oyuncularýna taktik aðýrlýklý bir idman yaptýrýrken, son bölümde ise gol vuruþu çalýþmasýnda futbolcularýnýn isabetli þutlar atmasý tecrübeli teknik adamý sevindirdi. Her maçýn çok önemli olduðunu belirten Teknik Direktör Özyazanlar, "Her takým için kritik maçlar oynanýyor. 3 maçýmýz kaldý mutlu

sona ulaþmamýza hem aþaðýsý hem yukarýsý için hepimizin çok dikkat etmesi gerekiyor. Bizim buradan çok iyi bir neticeyle dönmemiz gerekiyor. Zor bir maç oynayacaðýz. Kýrýkhanspor takýmý içeride dýþarýda çok iyi mücadele eden bir takým. Þimdi o oyunun üzerine çýkýp oradan da iyi bir sonuçla dönmek istiyoruz" dedi. Taþkýn Civelek

Belediyespor erkek voleybol takýmý finale yükseldi

Türkiye Voleybol Federasyonu tarafýndan organize edilen ve 2023 Nisan 2013'de Elazýð'da yapýlan Genç Erkekler Voleybol çeyrek final müsabakalarýnda Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor takýmý þampiyon oldu.

B

elediyespor turnuva boyunca üstün bir performans sergileyip, oynadýðý üç karþýlaþmadan da galibiyetle ayrýlýp, Mayýs ayýnda yapýlacak olan yarý finallerde Güney Doðu Anadolu ve Doðu Anadolu Bölgesini temsil etmeye hak kazandý. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor ilk maçýnda Adýyaman Komagenespor'u 3-0, Malatya Girmanaspor'u da ayný skorla maðlup etti. Final

müsabakasýnda zorlu geçen karþýlaþmada güçlü rakibi Sivas Dört Eylül Belediyesini de 3-2'lýk skorla geçen Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor Türkiye Genç Erkekler yarý final grubuna katýlmaya da hak kazandý.

27.04.2013 Gazete Sayfaları  

27.04.2013 Gazete Sayfaları

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you