Page 1

ÝHANETÇÝ GÖLGE ÝKTÝDARLAR Ý

haneti uzaklarda deðil, hep yakýnýmýzda aramamýz gerektiðini, ihanete uðramadan öðrenilemeyeceðini, bilemeyiz, ama tarih ihanet belgeleriyle doludur.

Ömer Serdar ÇiMEN’in yazýsý Sayfa 3’te

PERÞEMBE 27 MART 2014

RÖPORTAJ ABDURRAHMAN KURT ÝLE

Kürtler var oluþlarýný kanýtladýlar

www.diyarbakirolay.com.tr

BAÞBAKAN RECEP TAYYÝP ERDOÐAN

Sayfa 9’da

Fiyatý : 25 KR

AÞiTi DiXWAZiN Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn Diyarbakýr'a geliþi öncesi siyasi parti temsilcileri ile sivil toplum kuruluþlarýnýn beklentileri ortak. Çözüm sürecinde daha kararlý adýmlarýn atýlýp kalýcý barýþýn saðlanmasý isteniyor. Süreç müzakereye evrilmeli

Yeni anayasa þart

Diyarbakýr Ticaret ve Sanayi Odasý (DTSO) Baþkaný Ahmet Sayar: "Bizim beklentilerimiz açýktýr. Her zaman dile getiriyoruz, barýþ sürecinin artýk geri dönülmez þekilde müzakerelere evirilmesi gerekiyor. Ancak seçim çalýþmasý için yapýlacak olan bu ziyaret, beklentilerimize cevap olur mu bilemem.''

Diyarbakýr Sanayici Ýþadamlarý Derneði (DÝSÝAD) Baþkaný Burç Baysal: "KCK davasýnda tüm siyasetçi ve diðer tutuklularýn serbest býrakýlmasý geriyor. Düþünce ve fikir suçlarýný ortadan kaldýrýp, seçim yasasýnda tam bir temsiliyet oluþturulmalý. Tüm farklýklarý kapsayacak yeni sivil bir anayasa yapýmýný da elzem bir adýmdýr.''

Af hazýrlýðý yapýlmalý Hak ve Özgürlükler Partisi (HAK-PAR) Genel Baþkan Yardýmcýsý Bayram Bozyel: "Kürtlerin siyasete katýlmasý önündeki tüm engellerin kaldýrýlmasý gerekiyor. Daha da önemlisi bu silahlarýn tümden ortadan kalkmasý gerekiyor. Daðdakilerin silahlarý býrakmasý için yasal affýn hazýrlanmasý gerektiðini düþünüyoruz." 6’da „ Sayfa

Birlik olduðumuzu haykýralým B

aþbakan Erdoðan'ýn Diyarbakýr'a geliþinin çok önemli olduðunu belirten AK Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Aydýn Altaç, Diyarbakýr halkýna açýk çaðrýda bulundu: ''Türkiye'de yaþayan bütün halklarýn ülkenin geleceði için omuz omuza olduðunu Diyarbakýr'dan dünyaya haykýralým.'' 4'te

Baþbakan ile Öcalan ayný karede olmalý E

ski CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Mesut Deðer, çözüm sürecinin bugüne kadar tek taraflý yürütüldüðünü söyledi. Baþbakan'a seslenen Deðer, çözüm için Baþbakan Erdoðan ile Abdullah Öcalan'ýn ayný karede olmasý gerektiðini söyledi. 7’de

Silvan için iki müfettiþ

Þeyh Said'in mezarý bulunsun H

ak ve Özgürlükler Partisi (HakPar) tarafýndan Diyarbakýr Daðkapý Meydaný'nda gömülü olduðu iddia edilen Þeyh Said ve 47 arkadaþýnýn mezarlarýnýn bulunmasý için çaðrýda bulunuldu. 7'de

G

ýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, Diyarbakýr'ýn Silvan ilçesinde BDP'nin mitingi sonrasýnda çýkan olaylarda yaralanan 10 yaþýndaki Mehmet Ezer'i tedavi gördüðü Dicle Üniversitesi Hastaneleri'nde ziyaret etti. Bakan Eker, Ýçiþleri Bakanlýðý tarafýndan olayýn araþtýrýlmasý için 2 müfettiþin görevlendirildiðini söyledi. 3'te

Ahmet AY

Þerefhan CiZiRi

MEKKE'NÝN, KUDÜS'ÜN, DiYARBEKiR'iN KARDEÞÝ R. TAYYÝP ERDOÐAN, HOÞ GELDÝNÝZ

SURÝYE’NÝN GELECEÐÝ HAKKINDA NE DÜÞÜNÜYORSUNUZ?

Yazýsý 4’te

Yazýsý 5’te

Doktorlar Kürtçe öðreniyor

Ýsmail Ertuðrul

Anneler Erdoðan'a duacý Yazýsý 6’da

Ç

özüm süreciyle birlikte Diyarbakýr'da baþka þehirlerde görülmemiþ bir uygulama hayata geçti. Saðlýkta ana dilde eðitimin ilk adýmý Diyarbakýr'da atýldý. Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliði tarafýndan 7 bin personele yönelik baþlatýlan Kürtçe ile Zazaca dil kurslarý büyük ilgi gördü Dil kurslarýna 200 doktor, hemþire ve saðlýk çalýþaný katýlýyor.

8

Diyarbakýr OLAY Gazetesi Diyarbakýr’da basýlmakta olup Þanlýurfa, Mardin, Siirt, Batman, Bingöl, Þýrnak, Van ve Hakkari illerindeki gazete bayilerinde bulunmaktadýr.


2

Saðlýk

Baharý zinde geçirme yollarý 27 MART 2014 PERÞEMBE

Havalarýn ýsýnmasýyla yeniden tazelenen, yeþillenen doðaya inat, bu dönemde insan metabolizmasýnda oluþan deðiþiklikler yorgunluðu da beraberinde getiriyor. Hava deðiþimi nedeniyle organizmamýz birden ýsýnýyor.

A

1. Güne mutlaka kahvaltý ile baþlayýn Sabah kahvaltýsý bahar mevsiminde çok daha önemli bir hale geliyor. Güçlü bir kahvaltý hem zindelik hem de mutluluk veriyor. Yaðlý, aðýr bir kahvaltýdan kaçýnarak sofranýzda mevsim sebze ve meyvelerine bolca yer verin. Özellikle içerdiði C vitamini açýsýndan zengin olan kýrmýzý biber ve tüm yeþillikleri kahvaltý tabaðýnýzda bulundurun.

2. Su içmek için susamayý beklemeyin! Ýlkbaharda günlük tüketilen su miktarýný biraz arttýrmak, vücut direncinin saðlanmasý ve toksinlerin atýlmasý için oldukça faydalý. Bu yüzden günde en az 2-2.5 litre su içmeyi ihmal etmeyin. Tuz alýmýný azaltmak da ödemin azalmasý için

vitamini ihtiyacýný karþýlýyor. Havuç, ýspanak, kabak, marul, brokoli, karaciðer ve domateste bulunuyor. Baðýþýklýk sistemi hücrelerinin sayýsýnda önemli derecede artýþ saðlýyor.

þekerini düzenlemeleri ve yüksek oranda B vitamini içermeleri nedeniyle baharda en yakýn dostunuz olmasý gereken besinlerden. Her öðünde sofranýzda tam tahýllarý besinlerin olmasýna özen gösterin.

daptasyonu saðlamak için de vücudumuzda adrenalin ve kortizol gibi bazý hormonlarýn salýnýmý artýyor. Bahar aylarýnda vücudumuz, daha aktif olmamýzý saðlayacak hormonlar salgýlamasýna karþýn, eðer ortada vitamin eksikliði, beslenme bozukluðu varsa vücut buna ayný uyumu gösteremiyor ve yorgunluk hissi artýyor. Beslenmenin yetersiz olduðu, düzensiz uyku, kansýzlýk gibi durumlarda bu hormonlarýn adaptasyonu yetersiz kalýyor ve bahar yorgunluðu ortaya çýkýyor. Bahar yorgunluðu ile baþ etmenin öncelikli yolu ise bilinçli beslenmekten geçiyor. Acýbadem BakýrköyHastanesi Beslenme ve Diyet Uzmaný Olcay Barýþ baharý zinde geçirmeniz için beslenmemizde dikkat etmemiz gereken noktalarý anlattý. Bu öneriler vücudunuzu canlandýracak!

7. Yemeklere acý kýrmýzýbiber serpin

10. Bitki çaylarýný ihmal etmeyin!

Acý kýrmýzýbiberin içindeki 'capsacin' adlý madde damakta endorfin salgýlamasýný saðlýyor. Malum, endorfin hormonu da insana mutluluk veriyor.

8. Tatlýlara el sürmeyin

oldukça önemli. Bunun için çeþni ve baharatlarla beraber limon ve sirkeyi kullanabilirsiniz.

3. Kuruyemiþlerle ara öðünlerinizi renklendirin!

yardýmcý oluyor. Güçlü bir baðýþýklýk sistemi de bahar yorgunluðunu kolay atlatmanýzý saðlýyor. Her gece bir bardak kefir tüketmeniz baðýþýklýk sisteminizi güçlendirecektir.

5. Koyu yeþil yapraklý sebzeleri gün içinde mutlaka tüketin!

Özellikle fýndýk, badem ve ceviz içerdikleri E vitamini, lif, magnezyum ve omega-3 yað asitleri nedeniyle yorgunluðun düþmaný olan besinler. Günde 10 fýndýk veya 6-8 adet badem ya da 2 adet ceviz tüketmek, baharý enerjik geçirmeniz için gerekiyor. Ancak yüksek enerjileri nedeniyle bu besinleri daha fazla tüketmeyin.

Potasyum ve folik asit açýsýndan zengin olan koyu yeþil yapraklý sebzeler yorgunluðu önleyip, baharý enerjik geçirmenize yardýmcý oluyor. Her öðünde mutlaka koyu yeþil yapraklý sebzelere yer vermeyi ihmal etmeyin.

4. Probiyotik etkisi ile kefiri unutmayýn!

6. Tam tahýllar her öðünde bulunmalý!

Kefir, içerdiði probiyotik bakteriler ile baðýþýklýk sisteminin güçlenmesine

Tam buðday, çavdar ve yulaf gibi tam tahýl ürünlerini zengin lif içerikleri, kan

Aziz Gülmüþ’ün Yeni kitabý

ALLAHWEKÝL DÝYARBEKÝR Tüm kitapçýlarda

Pasta, kek ve bisküvi gibi besinleri mümkün olduðunca tüketmeyin. Bu ürünlerde bolca bulunan basit þeker, kan þekeri seviyenizin birden yükselmesine yol açýyor. Ardýndan kan þekeriniz yükseldiði gibi hýzla da düþüyor. Pankreas da bunun sonucunda yüksek dozda insülin salgýlayarak kendinizi iyice bitkin hissetmenize neden oluyor.

9. Antioksidanlarla baðýþýklýk sisteminizi güçlendirin! C vitamini - Günlük bir adet orta boy kivi C vitamini gereksinimini karþýlýyor. Limon, portakal, çilek, greyfurt, kivi, dolmalýk biber, enginar, brokoli, fasulye, maydanoz, ahududu ve kuþburnunda var. Serbest radikallere karþý savunma mekanizmasýný geliþtiriyor. E vitamini - Günlük 1 avuç fýndýk E vitamini ihtiyacýnýn büyük çoðunu karþýlýyor. Ayçiçek yaðý, zeytinyaðý, fýndýk, badem, soya, ceviz ve fýstýk türlerinde bulunuyor. Hem erkekte hem de kadýnda kalp krizi riskini azaltýyor, birçok kanser türüne karþý da vücudumuzu koruyor. A vitamini - Günlük 1 adet havuç A

Aþaðýda yer alan bitki çaylarýndan günde bir fincan içmeniz, bahar yorgunluðunu atlatmanýza yardýmcý olacaktýr. Ekinezya; A, C ve E vitaminleri baðýþýklýk sistemini güçlendirerek vücut direncini artýrýyor. Kuþburnu: A, B1, B2, C, E ve K vitaminlerinin yaný sýra mineraller, özellikle fosfor ve potasyum bakýmýndan zengin. Etkin bir kan temizleyici, baðýrsak yumuþatýcý olan kuþburnu C vitamini zenginliðinden ötürü vücudun geliþmesini düzenliyor ve bahar yorgunluðuna bire bir geliyor. Adaçayý; Güçlü antioksidan özelliðinin yaný sýra A, B ve C vitaminleri içeriyor. Özellikle dolaþým, sindirim sistemi ve hafýza üzerinde olumlu etkileri var. Adaçayý bahar aylarýnda etkili olan yorgunlukla baþ edebilmek için birebir.

Bunlarý mutlaka yapýn! o Sabah kalkar kalkmaz ve yatmadan önce odanýzý mutlaka havalandýrýn. o Güne ýlýk bir duþ ile baþlayýn. o Güneþ ýþýðýndan faydalanmak için her gün en az 1 saat açýk havada aktivite yapýn. o Günde en az 7-8 saat uyumayý alýþkanlýk haline getirin. o Düzenli olarak spor yapýn. Bu mümkün deðilse, her gün en az 30 dakika yürümeyi alýþkanlýk haline getirin.

Týrnaklarýnýz saðlýðýnýzla ilgili neler söylüyor?

T

ýrnaklarýnýzýn saðlýðýnýza dair birçok ipucuna sahip olduðunu biliyor muydunuz? Týrnaklarýnýzdaki beyaz lekeler, renk deðiþimleri ve bunun gibi daha birçok belirti vücudunuzdaki hastalýklarýn belirtileri olabiliyor.

Týrnaklar ve saðlýðýnýzla ilgili ipuçlarý nelerdir? Doktorburada.com uzman doktorlarýndan Dermatolog Dr. Elif Ebru Güner, týrnaklarýn saðlýkla ilgili neler ifade ettiði hakkýnda bilgiler verdi. Doktorburada.com uzman doktorlarýndan Dermatolog Dr. Elif Ebru Güner'in belirttiði üzere, týrnaklarda meydana gelen deðiþiklere dikkat etmek gerekiyor çünkü bu deðiþiklikler hastalýklarýn ilk belirtileri olabiliyor. Týrnakta meydana gelen anomalilerin büyük bir bölümü zararsýz ama gene de ihmal etmemenizde fayda var. Unutmayýn, týrnaklarýnýzda meydana gelen herhangi bir deðiþimin saðlýðýnýzla yakýndan ilgilidir. Týrnaklarýnýzdaki bulgular hakkýnda endiþeleriniz varsa tavsiyemiz, dermatoloðunuza danýþmanýz yönünde. Dermatolog Dr. Elif Ebru Güner, týrnaklarýnýzýn saðlýðýnýzla ilgili neler ifade edebileceðini aþaðýdaki þekilde belirtiyor:

Soluk Týrnaklar Sahip olduðu renginden çok daha soluk olan týrnaklar; anemi, kalp yetmezliði, karaciðer hastalýðý ve yetersiz beslenme gibi ciddi hastalýklarýn belirtisi olabilir.

Beyaz Týrnaklar Týrnaklarýn yüzeyi tamamen beyaz ya da beyaza dönükse baþta hepatit olmak üzere karaciðer hastalýk-

larýnýn belirtisi olabilir.

Sararmýþ Týrnaklar Sararmýþ týrnaklar en çok mantar enfeksiyonlarýnýn belirtisidir. Eðer enfeksiyonun þiddeti artarsa týrnak batmasý meydana gelebilir. Ayrýca sararmýþ týrnaklar tiroid, akciðer, þeker hastalýðý ve sedef hastalýðý gibi ciddi hastalýklarýn belirtisi olabilir.

Mavi ve Mor Renkteki Týrnaklar Týrnaklarýn mavimsi ve mora yakýn bir tona sahip olmasý vücudun yeterli miktarda oksijen alamadýðý anlamýna gelebilir. Mavi ve mor týrnaklar, zatürree gibi akciðer enfeksiyonlarýnýn da belirtisi olma riskine de sahip. Ayrýca bazý kalp hastalýklarý týrnakta mavi çizgilerin oluþmasýna da neden olabiliyor.

Soyulan týrnaklar Týrnak yüzeyinde pürüzler ve çukurlar meydana gelmiþse bu sedef hastalýðý ya da inflamatuar artrit hastalýðýnýn erken bir belirtisi olabilir.

Týrnaklarda Çatlama Sýk sýk çatlayan hassas týrnaklar tiroid hastalýðý ile baðlantýlýdýr. Sarýmsý bir renk tonu ile birlikte týrnaklarda meydana gelen çatlama ise daha çok mantar enfeksiyonu belirtisidir.

Týrnak altýndaki koyu çizgiler Týrnak altýnda koyu çizgiler gözlemleniyorsa derhal bir doktora baþvurulmasýnda fayda var. Çünkü bu çizgiler cilt kanserinin belirtisi olabiliyor.

Týrnak Yeme Týrnaklarýn yenmesi kiþinin eskiden edindiði bir alýþkanlýktan daha çok anksiyete ve obsesif kompulsif bozukluk gibi psikolojik hastalýklarla baðlantýlý olabiliyor.


69 hasta oy kullanacak D

iyarbakýr Valiliði, evde saðlýk hizmetinden faydalanan 986 hastadan hareket kýsýtlýlýðý olan 69 kiþinin saðlýk ekipleri tarafýndan oy kullanmalarýnýn saðlanacaðýný belirtti. Valilikten yapýlan açýklamada, 30 Mart 2014'te yapýlacak seçimlerde; Diyarbakýr ili ve baðlý ilçelerde oy kullanacak, evde saðlýk hizmetlerinden faydalanan ve ayný zamanda hareket kýsýtlýlýðý yaþayan vatandaþlara il saðlýk müdürlüðü koordinatörlüðünde bir çalýþma yapýldýðý bildirildi. Açýklamada, "Saðlýk Bakanlýðýmýzýn 11 Mart 2014 tarih ve 4820.3875 sayýlý yazýyla valiliðimiz aracýlýðýyla müdürlüðümüze gönderdiði yazý çerçevesinde saðlýk müdürlüðümüz koordinatörlüðünde; kamu hastaneler birliði

genel sekreterliði, halk saðlýðý müdürlüðü, il ambulans servisi baþhekimliðinin katýlýmýyla ortak bir çalýþma programý düzenlenmiþtir. Program çerçevesinde Diyarbakýr ve ilçelerinde kayýtlý olan toplam 986 hastaya ulaþýldý. Evde saðlýk hizmeti alan ve hareket kýsýtlýlýðý olan 69 hasta, saðlýk ekiplerince oy kullanmalarýnýn saðlanmasý talebinde bulunmuþtur. Bu hastalarýn 35 tanesi il merkezinde ikamet emekte olup, Kocaköy'de 2, Eðil'de 5, Ergani'de 16, Silvan'da 4, Bismil'de 2, Kulp'ta 5 hasta ikamet etmektedir. Bu hastalarýmýzýn oy kullanma yerlerine ulaþýmlarý saðlýk personeli refakatinde ambulanslar ve hasta nakil araçlarý ile saðlanacaktýr. Hastalarýn olasý bir durumda oy kullanma amacýyla saðlýk araç ve personeline ihtiyaç duymalarý halinde 444 38 33 numaralý telefonu ücretsiz olarak arayarak bu hizmeti talep etmeleri halinde gerekli hizmet verilecektir" denildi. ÝHA

27 MART 2014 PERÞEMBE

Ömer Serdar ÇÝMEN omerserdarcimen@gmail.com

ÝHANETÇÝ GÖLGE ÝKTÝDARLAR Ýhaneti uzaklarda deðil, hep yakýnýmýzda aramamýz gerektiðini, ihanete uðramadan öðrenilemeyeceðini, bilemeyiz, ama tarih ihanet belgeleriyle doludur. Tarihin derinliklerine inin ve bakýn,

ihanetler hep en yakýnlarda planlanýr; kumpaslarla, pusularla... Sezar kendisine býçaðý saplayan evlatlýðý Brütüs'ü görünce, vücuduna saplanan diðer býçak ve hançer darbelerini hissetmiþ midir? En çok onu inciten býçak Brütüs'ün sapladýðý býçak deðil miydi? Bugünü dünden farklý kýlan ne var ki? Dün ihanetçi olanýn bugün sadece libasý, söylemi deðiþmiþ, ama ihanetçi hep en yakýnýmýz da bulunmuþtur. Bu yüzden belki de düþmandan deðil en çok yakýnýmýzdan gelen ihanetlerden korkarýz onlarý göremesek de. Gölge bir perde örter gözlerimizi, hayatýmýzýn hatasýný yapar ve ihaneti onlara yakýþtýrmayýz. Ýktidar güçtür, ama ayný zamanda zayýflýktýr da. Ýktidarýn zayýflýðý içeridekilerin bir kýsmýnýn sadece kendi gözleriyle görmesidir, kendi duyduklarýna inanmasýdýr. Aslýnda iktidar bir nevi körlük ve saðýrlýða dönüþebilir.

AK Parti'nin baþýna da bu geldi. Ýhanetçiler Baþbakan'ýn ve Bakanlarýnýn en yakýnýna kadar sýzdý. Türkiye'de bürokrasi iktidar pastasýnýn en büyük payýna sahiptir ve bürokrasiye bu sonsuz-cüretkâr iktidarý altýn tepside siyasi iktidarlar sunar. Sözde kendi adamlarýný Genel Müdür yaparlar ve o adamlara sýnýrsuz güvenirler. Onlarýn ihanet edebileceklerine inanmazlar, onlarýn biatleri ve yalakalýklarý siyasi iktidarýn gözünü kör eder ve bu körlük zaman içinde hastalýða dönüþebilir. Siyasi iktidarýn güvenini tam olarak kazanmayý baþaran bu bürokrat taifesi gölge iktidar olmaya baþlar, öyle ki bulunduklarý kurumlarý Paralel Örgütün arka bahçesine dönüþtürürler. Siyasi iktidar her þeyden habersiz iktidar olduðunu düþünür, ama aslýnda gölge iktidarýn perdelemeleri yüzünden evet iktidar görünürler, lakin muktedir olmazlar. Ýþte en büyük ihanet bu oyundadýr. Paralel Ör-

güte ve çeteye perdeleme yapan bu bürokratlar siyasi iktidarý kandýrabilir ve körlüðünden faydalanabilirler, ama unutmasýnlar ki, millet bu oyunlarýný bozar ve onlarýn gölge iktidarlarýný cehennemin çukuruna gömer. Sayýn Baþbakaným, buradan size sesleniyorum: Maalesef BASIN ÜZERÝNDE SÖZ SAHÝBÝ olup size ihanete devam eden kurumlarý paralel örgütün arka bahçesine çevirenler Amerikalý Þair Walt Whitman'ýn dediði gibi, oyun içinde oyun oynuyorlar. 30 Mart seçimleri bu ülke için milat olacaktýr ve þimdi gölge iktidarlar kuran ve Paralel Örgüte "tam destek, hep destek veren" bu kan emicilerden kurtulmanýn zamaný geldi geçiyor. Ve gölge iktidarlara da diyoruz ki; "münafýklýktan hiç korkmaz mýsýnýz" unutmayýn ki Münafýk kâfirden eþeddir.

Silvan için iki müfettiþ

Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, Diyarbakýr'ýn Silvan ilçesinde BDP'nin mitingi sonrasýnda çýkan olaylarda yaralanan 10 yaþýndaki Mehmet Ezer'i tedavi gördüðü Dicle Üniversitesi Hastaneleri'nde ziyaret etti. Bakan Eker, Ýçiþleri Bakanlýðý tarafýndan olayýn araþtýrýlmasý için 2 müfettiþin görevlendirildiðini söyledi.

G

ýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, Diyarbakýr Valisi Mustafa Cahit Kýraç, Emniyet Müdürü Halis Böðrücü ve AK Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Aydýn Altaç ile birlikte, baþýna gaz kapsülü isabet ettiði iddia edilen Mehmet Ezer ve ailesini ziyaret etti. Ezer'i, tedavi gördüðü Dicle Üniversitesi Hastaneleri'nde ziyaret eden Bakan Eker, aileye geçmiþ olsun dileklerinde bulundu. Geçmiþ olsun ziyaretinin ardýndan hastanede basýn toplantýsý düzenleyen Bakan Eker, olayýn soruþturulduðunu ifade ederek, Ezer'in nasýl yaralandýðý konusunda kesin bir bilginin olmadýðýný dile getirdi. Olayýn soruþturulmasý için Ýçiþleri Bakanlýðý tarafýndan 2 müfettiþin görevlendirildiðini belirten Bakan Eker, Ezer'in saðlýk durumunun iyiye gittiðini söyledi. Baþhekimle birlikte aileyi ziyaret ettiklerini kaydeden Bakan Eker, Mehmet Ezer'in kulak arkasýndan darbeye baðlý 3-4 santimlik bir kesik ile çökme olduðunu ve hayati tehlikesinin bulunmadýðýný bildirdi. Bunun neden kaynaklandýðý ile ilgili þu an araþtýrma yapýldýðýný belirten Bakan Eker, taþ mý, bir çarpma mý ya da iddia edildiði gibi bir gaz fiþeði mi bunlarýn hepsinin ayrýntýlý bir þekilde incelendiðini ifade etti.

Konu ayrýntýlý inceleniyor Bakan Eker, "Buna ait doku örnekleri var ama eldeki bulgular bunun bir darbeye baðlý olduðunu yönünde. Araþtýrma sonucunda elbette ki hukuki olarak ne gerekiyorsa o yapýlacak. Ýçiþleri Bakanlýðýmýz iki mülkiye müfettiþi görevlendirdi. Onlar konuyu ayrýntýlý bir þekilde inceliyor. Çocuðu-

birkaç saldýrý oldu. Onlarý çok önemsemiyoruz. Çok þükür can kaybýna yol açan aðýr bir durum söz konusu olmadý. Aile diyor ki bunun faili failleri bir an önce açýða kavuþsun istiyoruz. Herkes huzurdan barýþtan yana herkes þunu söylüyor, þu çok önemli, çözüm sürecine zarar verecek bir geliþmeye yol açýlmamasýný herkes özellikle vurguluyor. Hepimiz onun üzerinde hassasiyetle duruyoruz. Biz birilerinin bunun üzerinden yeni acýlar, yeni söylemler geliþtirmesine de asla fýrsat vermeyiz. Bu benzetmeler bana göre yakýþýksýz benzetmelerdir" dedi.

'Çocuklarýn yeri anne kucaðýdýr'

muza ve ailesine geçmiþ olsun diyoruz. Bir an önce þifa bulmasýný temenni ediyoruz. Birkaç saat içerisinde yoðun bakýmdan çýkýp, servise alýnabilecek duruma gelecek. Aðýzdan beslenebilecek durumda. Þuuru açýk, durumu iyi. Bizi ilgilendiren çocuðumuzun saðlýðý, hayatta olmasý ve saðlýðýnýn durumunun iyi olmasý bizim en büyük tesellimiz. Önemli olan bu safhada bu. Bunun adli boyuta ilgili bir problem var, onunla ilgili ayrýntýlý inceleme yapýlýyor. Eðer hukuk dýþý bir iþlem varsa o da ortaya çýkarýlýp, onunla ilgili olarak da hukukun gereði neyse o yapýlýr. Biz Diyarbakýr'da bu dönemde ufak tefek bazý saldýrýlar dýþýnda genel olarak seçim hazýrlýklarý huzurlu rahat bir ortamda geçti. Þimdiye kadar partimize dönük

Daha sonra konuþan Diyarbakýr Valisi Mustafa Cahit Kýraç ise, bu olayýn hem adli hem idari yönden soruþturulduðunu söyledi. Vali Kýraç, "Mülkiye müfettiþlerimiz hadiseye el koydular. Bundan 15 gün önce yine Silvan'da bir provokasyon hadisesi olma giriþimi vardý. Onu da hem adli hem idari yönden soruþturmasýný yürütüyoruz. Ýlgililer, hakkýnda gerekli çalýþma yapýyor. Þundan emin olun, bölgemizde meydana gelebilecek her türlü hukuk dýþý hadiseye birinci elden müdahale edip, gereðini yapacaðýmýzý huzurlarýnýzda ifade ediyorum ve özellikle anne babalara buradan sesleniyorum. Çocuklarýn yeri anne kucaðýdýr. Oyun bahçeleri, okullardýr. Onlarý sevenlerle paylaþým ortamlarýdýr. Çocuklarýmýza sahip çýkalým. Son birkaç ay içerisinde 3 çocuðun parmaðý, eli koptu. Yazýktýr günahtýr. Buna dikkat edilmesini istiyorum" diye konuþtu. ÝHA

Engelliler için moral gecesi Silvan'da olaylý gece T

ürkiye Sakatlar Derneði (TSD) Diyarbakýr Þubesi tarafýndan moral ve motivasyon gecesi düzenlendi. Bir restoranda düzenlenen geceye AK Parti Diyarbakýr Milletvekili Cuma Ýçten, AK Parti Yeniþehir Belediye Baþkan Adayý Sebgatullah Seydaoðlu, AK Parti Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkan Adayý Mehmet Galip Ensarioðlu'nun eþi Nermin Ensarioðlu, AK Parti Diyarbakýr Kadýn Kollarý Baþkaný Serpil Bakýr ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Gecede açýlýþ konuþmasýný TSD Diyarbakýr Þube Baþkaný Mihdat Kavmaz yaptý. Kavmaz, bu tür etkinliklerle engellilere güzel vakitler geçirmeyi hedeflediklerini belirterek, katýlýmcýlara gösterdikleri ilgiden dolayý teþekkür etti. Geceye katýlan AK Parti Yeniþehir Belediye Baþkan adayý Sebgatullah Seydaoðlu ise, seçilmesi durumunda belediyenin bütün imkanlarýndan engellileri yararlandýracaðýný söyledi. Seydaoðlu, herkes gibi kendisinin de bir engelli adayý olduðunu ve bundan dolayý da engelliler için ellerinden geleni yapacaklarýný dile getirdi. Engellilere, engelsiz bir hayat sürdürmeleri için çalýþacaklarýný aktaran Seydaoðlu, ayrým yapmadan Diyarbakýr'da yaþayan herkese en iyi hizmeti vereceklerini ve engelliler için de özel hizmetler yapacaklarýný söyledi. Konuþmalarýn ardýndan katýlýmcýlar müzik eþliðinde halaylar çekip eðlendi. Gecenin sonunda TSD Diyarbakýr Þube Baþkaný Mihdat Kavmaz tarafýndan Seydaoðlu'na engellilere yaptýðý katkýlarýndan dolayý plaket verildi. ÝHA

D

iyarbakýr'ýn Silvan ilçesinde yapýlan miting sonrasý çýkan olaylar gecenin geç saatlerine kadar devam etti. Silvan ilçesinde yapýlan miting sonrasý yaþanan olaylarda 10 yaþýndaki Mehmet Ezer adýndaki çocuk baþýna aldýðý gaz fiþeði darbesiyle aðýr yaralandý. Ezer'in yaralamasýnýn ardýnda çýkan olaylar Silvan ilçesinde gece geç saatlere kadar devam etti. Silvan Ýlçesi Mescit Mahallesi'nde toplanan yaklaþýk 150 kiþilik grup yüzlerini kapatarak, polise taþ, ses bombasý ve havai fiþeklerle saldýrýrken, polis tazyikli suyla müdahale etti. Gecenin geç saatlerine kadar olaylar devam ederken, Mehmet Ezer'in saðlýk durumun iyi olduðu haberi üzerine göstericiler ara sokaklarda daðýldý.

Olaylara inceleme Diyarbakýr Baðýmsýz Milletvekili Leyla Zana, kendisinin de katýldýðý Silvan mitinginden sonra çýkan olaylar sýrasýnda baþýna gaz kapsülü isabet eden 10 yaþýndaki

Mehmet Ezer'in yaralanmasý ile ilgili Ýçiþleri Bakaný Efkan Ala'yý telefonla arayarak görüþtü. Bakan Ala'nýn olayla ilgili soruþturma baþlatýldýðýný ve bu kapsamda Diyarbakýr'a müfettiþ görevlendirileceðini söyleyen Zana, Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi'ne giderek Ezer'in saðlýk durumu hakkýnda doktorlardan bilgi aldý. ÝHA

Boþanmalar arttý

T

ürkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK), 2013 yýlý 'Evlenme ve Boþanma' verilerini açýkladý. TÜÝK Diyarbakýr Bölge Müdürü M. Salih Uras, evlenmelerin yüzde 0,6 azaldýðýný, boþanmalarýn ise yüzde 1,6 arttýðýný söyledi. TÜÝK Diyarbakýr Bölge Müdürü Uras'ýn verdiði bilgilere göre, evlenen çiftlerin sayýsý bir önceki yýla göre yüzde 0,6 azalarak 2013 yýlýnda 600 bin 138 oldu. Kaba evlenme hýzý ise binde 7,89 olarak gerçekleþti. Boþanan çiftlerin sayýsý bir önceki yýla göre yüzde 1,6 artarak 125 bin 305'e yükseldi. Kaba boþanma hýzý binde 1,65 olarak gerçekleþti. Ýstatistiki Bölge Birimleri Sýnýflamasý (ÝBBS) 1. düzeye göre 2013 yýlýnda en yüksek kaba evlenme hýzý binde 8,63 ile Güneydoðu Anadolu Bölgesi'nde görüldü. Bu bölgeyi binde 8,49 ile Kuzeydoðu Anadolu Bölgesi ve binde 8,47 ile Ortadoðu Anadolu Bölgesi izledi. En düþük kaba evlenme hýzý ise binde 6,78 ile Doðu Karadeniz Bölgesi'nde görüldü. Kaba evlenme hýzýnýn 2013 yýlýnda en yüksek olduðu il binde 10,12 ile Adýyaman oldu. Adýyaman'ý binde 10,10 ile Kilis, binde 9,97 ile Aðrý izledi. Kaba evlenme hýzýnýn en düþük olduðu iller ise binde 6,14 ile Kastamonu ve Tunceli oldu. Bu illeri binde 6,30 ile Çanakkale, binde 6,32 ile Edirne izledi. Ýlk evlenme yaþý Ortalama ilk evlenme yaþý, 2013 yýlýnda erkekler için 26,8, kadýnlar için 23,6 oldu. Erkek ile kadýn arasýndaki ortalama ilk evlenme yaþ farký ise 3,2 olarak gerçekleþti. ÝBBS 1. düzeye göre en yüksek ortalama ilk evlenme yaþý erkeklerde 27,7, kadýnlarda 24,8 ile Ýstanbul Bölgesi'nde görüldü. En düþük ortalama ilk evlenme yaþý ise erkeklerde 25,8 ile Orta Anadolu ve Güneydoðu Anadolu Bölgesi'nde, kadýnlarda 22,2 ile Kuzeydoðu Anadolu Bölgesi'nde görüldü. Erkek ile kadýn arasýndaki ortalama ilk evlenme yaþ farkýnýn 2013 yýlýnda en yüksek olduðu il 4,8 yaþ ile Kars oldu. Kars'ý 4,5 yaþ ile Ardahan, 4,4 yaþ ile Iðdýr izledi. Ortalama ilk evlenme yaþ farkýnýn en düþük olduðu il ise 2,6 yaþ ile Þýrnak oldu. Þýrnak'ý 2,7 yaþ ile Samsun ve Þanlýurfa izledi. En fazla boþanma Ege Bölgesi'nde ÝBBS 1. düzeye göre 2013 yýlýnda en yüksek kaba boþanma hýzý binde 2,25 ile Ege Bölgesi'nde görüldü. Bu bölgeyi binde 2,08 ile Batý Anadolu Bölgesi ve binde 1,93 ile Ýstanbul Bölgesi izledi. En düþük kaba boþanma hýzý ise binde 0,61 ile Ortadoðu Anadolu Bölgesi'nde görüldü. Kaba boþanma hýzýnýn 2013 yýlýnda en yüksek olduðu il binde 2,70 ile Antalya oldu. Antalya'yý binde 2,68 ile Ýzmir, binde 2,51 ile Muðla izledi. Kaba boþanma hýzýnýn en düþük olduðu il ise binde 0,14 ile Hakkari oldu. Hakkari'yi binde 0,19 ile Þýrnak, binde 0,23 ile Bitlis izledi. Boþanmalarýn 2013 yýlýnda yüzde 40,3'ü evliliðin ilk 5 yýlý, yüzde 21,5'i ise evliliðin 6-10 yýlý içinde gerçekleþti. ÝHA


4

Gündem

27 MART 2014 PERÞEMBE

Özel Haber Rýza BARUT

Altaç: Birlik olduðumuzu haykýralým

Baþbakan Erdoðan'ýn Diyarbakýr'a geliþinin çok önemli olduðunu belirten AK Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Aydýn Altaç, Diyarbakýr halkýna açýk çaðrýda bulundu: ''Türkiye'de yaþayan bütün halklarýn ülkenin geleceði için omuz omuza olduðunu Diyarbakýr'dan dünyaya haykýralým.''

Ý

Kanýtoðlu: Sandýk namustur A

dalet ve Kalkýnma Partisi (AK Parti) Diyarbakýr Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Baþkaný Ýslam Kanýtoðlu, sandýk müþahitlerine uyarýlarda bulundu. Sandýðýn namus olduðunu belirten Ýslam Kanýtoðlu, AK Parti'de görevli sandýk müþahitleri ve sandýk görevlilerinin çok dikkatli olmasý gerektiðini söyledi. Kanýtoðlu, görevlilerin sandýklar açýlýp oylar sayýlýrken ve bu oylar seçim kuruluna teslim edilene kadar sandýklarýn terk edilmemesi gerektiðini dile getirdi. Kanýtoðlu, "Seçime kýsa bir zaman kaldý. Tüm arkadaþlarýmýzýn bunlarý bilmesi gerekiyor. Çünkü seçimlerde siyasi partilerdeki en önemli unsur sandýk müþahitleri ve sandýk görevlileridir. Þimdiden bu arkadaþlarýmýza gösterecekleri hassasiyetten dolayý teþekkür ediyorum. YSK'nin 135 sayýlý genelgesine göre, sandýk kurulu baþkaný, oy zarfý ve pusulasýnýn hiçbir tarafýnda herhangi bir iþaret bulunmadýðýný ve arkasýnda sandýk kurulu mühürü olduðunu kurul üyelerine, gözlemcilere ve seçmene göstermek durumundadýr. Seçmen, "Evet" mühürü dýþýnda oy pusulasýnýn herhangi bir yerine imza veya iþaret yapmamasý, düzgün bir þekilde katlayýp zarfa koyup yapýþtýrmasý, aksi halde oyunun geçersiz sayýlacaðý konusunda uyarýlmalýdýr" dedi.

l Baþkaný Aydýn Altaç, Diyarbakýr halkýný çözüm sürecini sahiplenmesi için mitinge davet etti. Baþbakan'ýn Diyarbakýr'a geliþinin çok önemli olduðunu ifade eden Aydýn Altaç, ''Vatandaþlarýmýzdan Baþbakanýmýzýn teþrif edeceði mitinge ciddi bir katýlým bekliyorum. Bu noktada açýk bir þekilde çaðrýda bulunuyoruz. Türkiye'deki mevcut siyasal istikrarýn devamý açýsýndan, çözümün daha güçlü devamý açýsýndan, kazanýmlarýn kaybolmamasý açýsýndan Sayýn Baþbakanýmýzýn geliþini herkesin önemsemesini rica ediyorum. Çünkü mevcut siyasal ortamýmýzda temel hedefin çözüm sürecini baltalamak ve çözüm süreci üzerinden Türkiye'nin eski günlerine dönmesini saðlamak gibi bir niyetin olduðu ortadadýr. Bu niyetler sadece paralel yapýnýn oluþturduðu bir düþünce deðil. Uluslar arasý küresel aktörlerin düþüncesidir ve yerel iþbirlikçiler de bunlarla birlikte hareket ediyor. Yerel iþbirlikçilerden korkumuz ve endiþemiz yok. Ama küresel aktörler bunlarýn üzerinden kendi projelerini uygulamaya çalýþýyor. Türkiye'yi Suriye'ye, Mýsýr'a

Diyarbakýr'dan dünyaya haykýrmamýz gerekiyor. Bu anlamda bütün hemþerilerimizi mitingimize davet ediyoruz'' dedi.

'Önemli açýklamalar yapýlacak'

çevirmeye çalýþýyorlar. Onun için gerek Sayýn Baþbakanýmýzýn çözüm sürecinde yaratmýþ olduðu havaya, gerek bugüne kadarki kararlý duruþuna destek için Diyarbakýrlý hemþerilerimizi Ýstasyon Meydaný'na bekliyoruz. Newroz'dan sonra Ýstasyon Meydaný'ndaki kitlede barýþa ve kardeþliðe olan seslerini bütün dünyaya ulaþtýrdýklarýnda, eminim ki paralel ve illegal bütün yapýlar kendilerini gözden geçirmek zorunda kalacaklardýr. Türkiye'de yaþayan bütün halklarýn bir ve bütün olduðunu, ülkenin geleceði açýsýndan kol kola ve omuz omuza yürüdüðümüzü

27 MART 2014 PERÞEMBE YIL: 13 SAYI: 4575 Diyar Medya Matbaacýlýk Rek. Eðt. San. Tic. Ltd. Þti Adýna Ýmtiyaz Sahibi: Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: ZEKÝSAN Matbaa Kýrtasiye Adres: M.Akif Ersoy Cad. Et Balýk Kurumu Yaný Kaya 3 Apt altý Yeniþehir/Diyarbakýr Tel: 0 412 2267179 e-p posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

'Ön yargýlar yerle bir oldu' Ülkenin ve bölgenin diðer bir hassas konusunun çözüm süreci olduðunu, bununla ilgili de açýklamalarýn olacaðýný ifade eden Altaç, ''Çözüm süreci ile ilgili Baþbakan 16 Kasým 2013'te bütün ön yargýlarý yerle bir etti. 37 yýl sonra Þivan Perwer'in Türkiye ve Diyarbakýr'a gelmesi, 21 yýl aradan sonra Irak Kürdistan Bölge Baþkaný Mesut Barzani'nin bölgeye gelmesi, bizim bu sorunu çözme anlamýnda ne kadar iradeli olduðumuzu gösterdi. Kiþinin kimliðine, siyasi düþüncesine, fikrine, müziðine ve kültürüne göre ayrým yapmadan Türkiye'nin bütünü içerisinde herkesi kucaklamak istediðimizi herkes çok net olarak gördü. Bölgede de çok ciddi bir destek var çözüm sürecine. Çözüm sürecinin bölge ekonomisine, sosyal yaþamýna çok

önemli katkýlarý var. Eminim Sayýn Baþbakan süreçle ilgili de burada önemli konulara deðinecektir. Yine yapýlan yatýrýmlar Baþbakanýmýzýn gündeminde olacak önemli bir konudur. Son 12 yýlda Türkiye'de en çok yatýrým alan illerden birisidir Diyarbakýr. 12 yýlda 14.5 katrilyon para girmiþtir Diyarbakýr'a. Bugün baktýðýnýz zaman Diyarbakýr'ýn genel anlamda sorunlarýnýn büyük bir kýsmý çözülmüþ. Hastane sayýsýna baktýðýnýz zaman ciddi bir artýþ olduðunu görüyorsunuz, okullar yine öyle. Çevre yollarý, duble yollar, köprülü kavþaklar ciddi bir rahatlama saðladý Diyarbakýr'ýn trafiðine. Sivil havaalaný terminal binasýnýn yapýmý þuan son hýzla devam ediyor. DSÝ, Karayollarýnýn yaptýðý yatýrýmlar söz konusu. Bütün bunlara baktýðýnýz zaman 14.5 katrilyon çok ciddi bir para. Bununla ilgili de bir deðerlendirmesi olacak Sayýn Baþbakan'ýn. Tabi bizim için en önemli konu siyasal istikrarýn devamý yönündeki açýklamalarý olacaktýr'' ifadelerini kullandý. Rýza BARUT-ÖZEL

Ensarioðlu: Halk ithal aday istemiyor AK Parti Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkan Adayý Mehmet Galip Ensarioðlu, halkýn ithal aday deðil, kendi içinden insanlarý belediye baþkanlýðýna seçeceðini söyledi. Seçim çalýþmalarý kapsamýnda Eðil ilçesine baðlý Yatýr Köyü'nü ziyaret eden Ensarioðlu, vatandaþlarýn sorun ve sýkýntýlarýný dinledi. Köy meydanýnda kalabalýk bir vatandaþ grubu tarafýndan karþýlanan Ensarioðlu, isim vermeden BDP'ye atýfta bulunarak halkýn ithal aday istemediðini belirtti. Bazý partiler tarafýndan gösterilen adaylarýn, aday gösterildikleri bölgelerden

'Oy kullanmak vatandaþlýk görevidir' Ýslam Kanýtoðlu, oy verme iþlemi hakkýnda da bilgi verdi. Kanýtoðlu, oy verme iþlemi sýrasýnda sandýk görevlisine, üzerinde TC kimlik numarasý olan kimlik, varsa seçmen bilgi kaðýdýnýn verilmesi gerekir. Sandýk görevlisinden alýnacak oy pusulasý ve zarfýn üzerinde hiçbir iþaret olmamasýna dikkat edilmelidir. Pusula, zarf ve mühür ile birlikte kapalý oy kabinine girilmelidir. Oy kullanacaklarýn yanýnda cep telefonu, görüntü kaydeden herhangi bir cihaz bulundurulmamalýdýr, varsa kabine girmeden önce sandýk görevlisine teslim edilmelidir. Oy verilecek partiye ait alana veya baðýmsýzýn adýnýn bulunduðu bölüme "Evet" mührünün basýlmasý gerekir. Pusulaya baþkaca herhangi bir iþaret koyulmamalýdýr. Pusulaya, mürekkebin bulaþmasýný önlemek için dýþa doðru katlanmalý ve öylece zarfa koyulmalýdýr. Hangi parti ve düþünceden olursak olalým, mutlaka oyumuzu kullanalým. Unutulmamalýdýr ki oy kullanmak bir vatandaþlýk görevidir" þeklinde konuþtu. ÝHA

Baþbakan Erdoðan'ýn mitingde önemli açýklamalar yapacaðýný belirten Altaç, ''Sayýn Baþbakan mitinglerinde hemen hemen ülke sorunlarýný ilgilendiren bütün konularda çok net mesajlar veriyor. Bugün sivil iradenin üzerinde kendini gören ve devletin içerisine sinmiþ paralel bir yapýnýn; vatandaþýn tercihiyle iktidara gelmiþ bir hükümete komplo ve darbe giriþiminde bulunmasý ülke siyasetinin en temel meselesidir. Biz bugün 2002 öncesi gibi ekonomik istikrarsýzlýðý tartýþmýyoruz, siyasal istikrarsýzlýðý tartýþmýyoruz. Türkiye'de son 12 yýlda hem ekonomide, hem siyasette, hem siyasal ve sosyal yaþamda bir istikrar oluþtu. Zaten Türkiye'nin geneline baktýðýnýz zaman bu çok net anlaþýlýyor. 12 yýlda 800 katrilyonluk bir yatýrým yapýlmýþ Türkiye'de. Ülke olarak önümüzün açýlmýþ olduðu bir dönemde Gezi olaylarý patladý.

Ardýndan 17 Arallýk darbe giriþimi oldu. Bizim þu anda en temel konumuz bu. Sayýn Baþbakan'da bütün mitinglerinde bunu dile getiriyor. Diyarbakýr'da da konu ile ilgili düþüncelerini dile getirecekler'' þeklinde konuþtu.

Ahmet AY olayhaber@hotmail.com

MEKKE'NÝN, KUDÜS'ÜN, DiYARBEKiR'iN KARDEÞÝ R. TAYYÝP ERDOÐAN, HOÞ GELDÝNÝZ Dün ulusal gazetedeki köþemde de yazdým, Aziz millet her þeyin farkýnda, öyle ferasetli, öyle basiretli ki olan biteni en medyatik analistlerden daha sýhhatli analiz edebiliyor. Buna örnek olarak da H. Hamit Amcamýzýn: "1915'te Çanakkale Boðazý'ndan geçmek isteyen Ýngiliz Donanmasýna ait Gemilerin amacý, hedefi ne idiyse bugün baþbakana yapýlan saldýrýnýn amacý, hedefi de odur" nefis tespitini göstermiþtim. Yýllarca iktidarlardan bütün dalavereleri gören millet 2002 seçimlerinde R. Tayyip Erdoðan liderliðindeki Ak Parti'yi sahiplendi ve iktidara getirdi. Daha önceleri halk bir partiyi tercih eder, oyunu verir sonra çekilir ve bir sonraki seçime kadar beklerdi. Tabi, bu süre içinde derin bürokrasi, asker, medya, iþ âlemi gibi vesayetçiler iktidar partisini parmaðýnda oynatýr, sonra bir paçavra gibi çöpe atarlardý. 1960'ta rahmetli Menderes millete raðmen idam edildi, 1971'de cunta Demirel gibi birisine dahi tahammül edemedi, 1980 darbesi ve en son 28 Þubat post-modern darbesinde milletin iradesine tank koydular ve maalesef milletin yapabileceði fazlaca bir þey yoktu. Ama Ak Parti iktidarýnýn 5. yýlýnda Türkiye'nin kaderini deðiþtiren bir geliþme yaþandý, Askerlerin 27 Nisan e-muhtýrasýyla cumhurbaþkanýný TBMM'ye seçtirmeyiþine karþý hükümetin dik durmasý, Tayyip Erdoðan'ýn askere görevini ve olmasý gereken yeri hatýrlatmasý ile Tayyip Erdoðan liderliðindeki Ak Parti ve hükümeti seksen beþ yýllýk karabasana dur dedi. Vesayetleri bir bir bitiren Ak Parti en son 17 Aralýk 2013'te sayýn baþbakanýn ifadesiyle DOSTMODERN darbeyle karþýlaþtý. Süreci hepimiz biliyoruz, Neo-Haçlýlarýn silahþorluðunu yapan Fetullah Gülen'e baðlý emniyet ve yargý içine sýzmýþ paralel güçler, devlet içinde sinsice paralel yapý oluþturmuþ,

talimatlarý amirlerinden deðil, imamlarýndan alarak DEVLETÝ SOBELEMEK istedi. Baþbakan Erdoðan bu paralel yapýyla kararlý mücadele baþlatarak kendisine inanan ve güvenen halkýn büyük desteði ile Türkiye'yi uçurumun kenarýndan çevirdi. Yabancý istihbaratlarla ortak çalýþan bu paralel yapýya halkýn tepkisi takdire þayandýr. Sayýn baþbakanýn bütün illerde yaptýðý mitinglerindeki kalabalýk ve coþku net bir þekilde görüldü. Halktan kimse þahsi sorunlarýný, bireysel sürtüþmelerini öncelemeyip büyük bir kararlýlýkla sayýn baþbakanýn yanýnda yer aldý. Gittiðim her ilde, ilçede halkýn nabzýný alýyorum. En son Mardin, Batman, Bingöl ve Diyarbakýr'da sokaklarý, caddeleri dolaþýyorum, gördüklerim karþýsýnda 'bu baþbakan, bu iktidar ve ülke bu yüzden kazanýyor' diyorum. Ak Parti döneminde kimi muhterisler tarafýndan maðdur edilmiþ haysiyetli insanlarýn Ak Parti için nasýl canla baþla çalýþtýklarýný gördüm. Parti üyesi olmayýp büyük bir þevkle çalýþanlara rastladým. 12 yýldýr ailesiyle Ak Parti'nin yanýnda yer almýþ ve maalesef paralel yapýnýn omuz darbeleriyle yerlerinden olmuþ eskiden bürokrat iken þimdi de düz memur olanlar seçmenlere oy kullanýrken nelere dikkat etmeleri gerektiðini anlatýyorlardý yorulmadan, býkmadan. Geçen gün Diyarbakýr'da ellerinde fotokopilerle halka EVET mührünü Ak Parti ambleminin altýna nasýl vuracaklarýný, sayfayý nasýl katlayacaklarýný anlatýyordu sevgili Murat Evsen hocam ve arkadaþlarý. O esnada biri 'seni yerinden edenlere oy topluyorsun' deyince Murat Hocam 'baþbakanýmýzýn yanýmýzdaki yeri ve deðeri bütün menfaatlerin üstündedir' cevabýyla kendisine yakýþaný ortaya koydu. Ömrümde bir tek kere jurnallikle iþim olmadý, ama dikkat ettim, Son yýllarda kimi iliþkilerle bürokraside yer alan ve fakat bugün Sayýn baþbakana kendi kurumlarýnýn salonlarýnda yüksek sesle hakaret edenlere göz yumuluyor. Bu bürokratlarýn vatandaþlarý býktýrmak için özellikle iþi savsakladýklarý da malum. Daha geçen Pazar günü 360 öðretmen ve Dicle Üniversitesi mensubunun YGS sýnavlarýnda yaptýklarý ortada. Bu en küçük örnek, ama öyle kanunsuzluklar, öyle ahlaksýzlýklar var ki bu yazýya konu

olmadýðýný açýklayan Ensarioðlu, "Halk ithal adaylarý deðil, kendi içinden insanlarý seçecektir. AK Parti Diyarbakýr ve tüm ilçelerinde bu halkýn evlatlarýný aday göstermiþtir. Sizler de kendi evlatlarýnýza oyunuzu vererek destekleyin. 30 Mart tarihinde oyunuzu AK Parti'ye vererek gelin hep birlikte Diyarbakýr'ýn kaybettiði 30 yýlý telafi edelim" dedi. Ensarioðlu, konuþmasýnda vatandaþlardan destek isteyerek 30 Mart seçimlerinin bölge ve ülke için çok büyük önem taþýdýðýný da sözlerine ekledi. ÝHA

olmasýndan bile hayâ ederim. Demem o ki; Demokratik açýlýmlardan son derece memnun olan milletimizi, BÜROKRATÝK AÇILIMLA da memnun etmek gerek. Hakkaniyet, ahlak, iþ liyakati esas alýnarak. Pek çok, bölge müdürü, il müdürü, müdür yardýmcýlarý, þube müdürleri sadece baðlantýlarý ve "hatýr-gönül iþi" yoluyla kurumlara karabasan gibi çöküp, vatandaþa emdiði sütü zehir ediyor. Kurumlarýnýn imkânlarýný gayri meþru yollarla "birilerine" peþkeþ çeken bölge ve il müdürlerinin insanýmýza verecekleri hizmetleri yoktur. En tepe kurumdan baþlayarak her kurumun içine sýzmýþlarýn vatandaþa eza etmesinin önüne geçilmelidir. Evet, Sayýn bugün 5. Harem'e, Peygamberler (selam üzerlerine olsun) kentine, sahabeler diyarýna; MEKKE'NÝN, KUDÜS'ÜN, DiYARBEKiR'iN KARDEÞÝ TAYYÝP ERDOÐAN geliyor. Çözüm Sürecinde "gerekirse zehir içip" kardeþlerin çocuklarýna ab-ý hayat eylemeyi göze alan baþbakan Recep Tayyip Erdoðan geliyor. MEKKE'NÝN, KUDÜS'ÜN, DiYARBEKiR'iN KARDEÞÝ TAYYÝP ERDOÐAN'ý Diyarbekir'in þanýna yakýþýr ve yaraþýr bir misafirperverlikle karþýlayama hazýrýz. Dicle'nin-Fýrat'ýn, Karacdað'ýn kardeþi hoþ geldiniz, Surlar selama durmuþ, Hevsel, Ben u Sen bayraðýný dalgalandýrýyor, Fatih Paþa-Hançepek-Arbedaþ'ýn, Yanýkköþk'ün-Alipar'ýn-Fiskaya'nýn selamý var liderlerine. Aziz dostlarýnýzýn, vefakâr kardeþlerinizin, Alipaþa'da Hasibe ablanýn, Baðlar'da Münire annenin, Kayapýnar'da Ali amcanýn selam ve duasý var yiðitlerine. Yollarýný gözlüyor yeðenlerin, Ahmet Fethi, Esra Þeyma ve Sudeler. Hoþ geldin diyorlar, ne iyi ettin de geldin diyorlar, Ser seran u ser çavan tu hati diyor Diyarbekir, MEKKE'NÝN, KUDÜS'ÜN, DiYARBEKiR'iN KARDEÞÝ R. TAYYÝP ERDOÐAN, HOÞ GELDÝNÝZ… Twitter: @ahmetay_


CMYK

Bölge Haber

27 MART 2014 PERÞEMBE

5

Zümrüt: Geldiði gibi gidecek ber l Ha rut e z Ö a aB Rýz

BDP Diyarbakýr Ýl Baþkaný Zübeyde Zümrüt, Baþbakan Erdoðan'ýn Diyarbakýr'a gelmesinin kendileri açýsýndan bir önemi olmadýðýný söyledi ve ekledi: Bizde bir söz vardýr; Suwar hatin peya çün. Baþbakan da geldiði gibi gidecek. BDP Ýl Baþkaný Zübeyde Zümrüt, seçim sürecinde olduklarý için her partinin kente gelip miting yapma hakkýnýn olduðunu belirtti. AK Parti'nin miting programýnýn da Diyarbakýr'da ayýn 27'sinde olduðunu ifade eden Zümrüt, ''Baþbakan daha öncede Diyarbakýr'a geldi. Diyarbakýr'daki dinamiklerin ve halkýn taleplerinin ne olduðu nettir. Kürt sorununun çözümü açýsýndan Diyarbakýr'da verdiði mesajlar ortadaydý. Ancak Ankara'ya gittikten sonra tam tersi yapýldý. Bu konuda da Diyarbakýr'a her geliþinde somut, ciddi, net, çözüme daha iyi bir þey söylemedi bugüne kadar. En son Diyarbakýr'a geliþinde Barzani, Þivan ve Tatlýses'i bir araya getirip, kendiside bunlarýn içine girerek bir fotoðrafý vardýr. Ama bu fotoðraf kent halkýnda bir karþýlýk görmedi. Bunu kendisi de gördü. Verdiði bu fotoðrafýn çözüm süreci açýsýndan somut bir adým saðlayamayacaðý görüldü. Baþbakan ayýn 27'sinde yapacaðý Diyarbakýr

ziyaretinde de yine bazý vaatlerde bulunacak ama Diyarbakýr halkýnýn bu vaatlere karný toktur açýkçasý. Bu kentte kendisine ekmek çýkmayacaðýný kendisi de biliyor. Bu kentin Baþbakan'a vereceði en iyi cevap ayýn 30'udur. Bizde Kürtçe bir söz vardýr; 'suwar hatin peya çün'. Bu her dönemin sloganýdýr'' dedi.

'Bu kent ne yapacaðýný bilir' Diyarbakýr konusunda rahat olduklarýný belirten Zümrüt, ''Baþbakan isterse yüz binleri toplasýn. Bu kent ayýn 30'unda ne yapacaðýný bilir. Bunun örneði ayýn 21'inde yaptýðýmýz Newroz idi. Bu halkýn 2014 yýlýna nasýl ve neye hazýr olduðunu gördük aslýnda. Diyarbakýr 2014 Newroz'u ile tekrar tarihi rolünü oynadý ve bu sürecin nasýl inþa edeceðini bir kez daha kanýtladý. Ama bunu görmek istemeyen Baþbakan'dýr, hükümettir, devletin kendisidir. Bizim açýmýzdan 30 Mart yerel seçimlerinde þu parti ve bu partiden ziyade, biz kimseyi rakip bile görmüyoruz.

Sur Belediyesi'nden 5 açýlýþ BDP Sur Belediye Eþ Baþkan Adaylarý, seçim çalýþmalarý kapsamýnda Sur Belediyesi tarafýndan yapýmý tamamlanan mahalle evlerinin ve Sevgi Anýtý'nýn açýlýþýna katýldý. BDP'li Sur Belediyesi, 5 farklý açýlýþ gerçekleþtirdi. Sur Belediyesi'ne baðlý Zozýnç, Bahçecik, Kervanpýnar ve Zorova'da Mahalle evi ve Balýkçýlar Baþý mevkiinde "Sevgi Anýtý"nýn açýlýþý yapýldý. Bahçecik Mahallesi'nde mahalle evinin yaný sýra Ezidi evinin de açýlýþý gerçekleþti. Açýlýþa BDP Diyarbakýr Milletvekili Nursel Aydoðan, Sur Belediye Baþkaný Abdullah Demirbaþ, Sur Belediye Eþ Baþkan Adaylarý Fatma Þýk Barut ile Seyid Narin ve çok sayýda yurt-

taþ katýldý. Açýlýþlarda konuþan BDP Diyarbakýr Milletvekili Nursel Aydoðan, "Bahçecik Mahalle Evi ile Ezidi Evi'nin açýlýþýna katýlmak bizleri onurlandýrdý. Sur Belediyesi Merkez belediyeler içerisinde olanaklar anlamýnda, en kýsýtlý olanaklarla çalýþan belediyelerimizden biridir. Buna raðmen belediyeye gelen her kuruþ parayý bu derce iyi deðerlendirerek, çalmadan çýrpmadan bu mevcut ekonomik yapýyý halkýmýzýn hizmetine sunan bir belediyemizdir" dedi.

olayhaber@hotmail.com

Suriye'nin Geleceði Suriye ülke olarak doðal ve tarihi bir mecrada oluþmuþ bir devlet ve toplum deðildir. Belirgin özelliði þudur; net olarak bunun birbiriyle yamalanmýþ bir toplum olduðu bellidir. Din, etnisite, ekonomik olanaklar, siyasi erk doðal yapýsýyla uyum içinde olmamýþtýr. Suriye toplumunda görülmemiþ bir zulüm, bir gaddarlýk ve talancý bir yapý sonucunda oluþmuþ bir kültürün tezahürleri olan siyasi davranýþlarý, demokrasi kültürü, insan haklarý, hukukun üstünlüðüyle bütünleþmiþ demek mümkün olmamýþtýr. Bu baðlamda olmazlarý ve benzetmeleri sýralamak mümkündür. Mesela kimse þalgamdan baklava yapabilir mi? Ayrandan pekmez üretmek olanaklý olabilir mi hiç? Þimdi Baasçýlardan demokrasi, insan haklarý ve hukukun üstünlüðünü beklemek doðru bir tavýr olabilir mi? Kesinlikle hayýr! Suriye hakkýnda birbirlerine ters düþen öngörüler ve projeler sýralamak sýradan bir uðraþ olmuþtur. Suriye'nin geleceðini konuþurken, bu baðlamda Kürtlerle ilgili arzu edilen bir proje þu olabilir; Suriye'deki Kürtler ve Türkiye arasýnda yeni bir siyasi iliþki dönemi baþlar ve

BDP Yeniþehir Eþ Baþkan Adaylarý Selim Kurbanoðlu ile Ülkü Baytaþ, Þemsiler Mahallesi'nde düzenlenen þölene katýldý.

'Seçimlerden sonra da kutlama yapacaðýz'

Sevgi Anýtý'nýn açýlýþý sýrasýnda konuþan Abdullah Demirbaþ ise, her þeyin sevgi ile baþladýðýný ifade ederek, "Ýnsanýn kendini, toplumu, yaþamý, doðayý ve yarataný sevmesiyle aslýnda yaþamýn güzelliði baþlar. Oysa bugün bu kadar karmaþanýn içerisinde en çok sevgiye ihtiyacýmýz var. Bugün insanlarýn insaný öldürdüðü, insanlarýn toplumlarý yok ettiði, insanlarýn doðayý yok ettiði ve aslýnda kendini yok ettiði bir süreçte sevgisizlik alabildiðine geliþiyor. Oysa seven paylaþýr, seven üretir, seven ortaklaþýr, seven sevdiði için gerektiðinde yüreðini verir. Ben bu halký uðruna ölecek kadar çok seviyorum demiþti bir arkadaþ. Evet biz kendimizi, ulusumuzu, halkýmýzý, deðerlerimizi ve bizi yarataný seviyoruz" diye konuþtu. Haber Merkezi bu iliþki siyasi parti gözetmeksizin ayný Irak'taki Kürtlerle kurulan dostluðun bir devamý gibi olabilir. Bu proje Suriyeli Kürtleri tanýyarak, temel siyasi haklarýný kabul ederek iyi iliþkiler geliþtirebilir. Ya da Suriye Kürtleri Irak'taki Kürtlerle yeni bir federal yapýlanmaya gidebilirler. Bu da dolaylý iyi iliþkiler kurmaya yol açar. Daha da ötesi bu federal yapýlanma Türkiye Kürtlerini de içine alabilir. Ya da Irak, Suriye ve Türkiye Kürtleri, Türkiye ile bir eþitlik temelinde yeni bir federasyona ya da daha farklý özerk modellere gidebilirler. Bu baðlamda Türkler ve Kürtler arasýnda yeni ve dönüþtürücü birliktelikler oluþabilir. Bizler bazen olmazlarý yana yana getirerek bir iþ becerdiðimizi zannediyoruz ama sorunun kendisi aslýnda baþka kuþaklara fatura ediliyor. Bu sorunlarýn acýlarýný, gerginliklerini, kutuplaþmalarýný, eþitsizlikleri, düþmanlýklarý hep gelecek nesillere havale ediyoruz. Örneklemek için söyleyelim; Cizire Bölgesinde yaþayan, yani Kamýþlý merkezli Kürtlerin Mardin yöresinde yaþayan Kürtlerden hiçbir farklarý yoktur. Aidiyetleri aynýdýr. Ayni aþiret, aile ve dini tarikatlara mensup olanlar her iki tarafta yaþýyorlar. Kültür ve dilsel lehçeleri aynýdýr. Bunlar genellikle kendilerini Mardinli olarak tanýmlarlar çünkü Mardin Ovasý daha düne kadar mayýn ve tellerle birbirinden ayrýlmamýþtý. Bütün Cizire Bölgesi Mardin Ovasý olarak adlandýrýlýyordu. Bu halk mayýn ve tellerle birbirinden ayrýlmamýþtý. Ayýrmak isteyenlere de karþý duruyordu. Çünkü onlarýn bilinçleri ve gönülleri birdi… Þimdi þunu hepimiz iyi biliyoruz ki Baas Partisinin çok kötü siyasi bir mirasý var; Bu miras kendisi dýþýndaki

Yeniþehir adaylarý þölende Þölende kýsa bir konuþma yapan Eþ Baþkan Adayý Ülkü Baytaþ, barýþýrken de kimseden korkmayacaklarýný belirtti. Baytaþ, "Biz bu yýlý coþkulu Newroz þölenleriyle geçiriyoruz. Biz bunu bir kez daha tekrarlamak istiyoruz. Biz barýþýrken de kimseden korkmayacaðýz. Bu yaþamý yeniden inþa ederken de hiç kimseden korkmayacaðýz'' dedi.

'Herþey sevgi ile baþlar'

Þerefhan Ciziri

Hele hele Diyarbakýr'da bu konuda hiçbir siyasi partiyi rakip görmüyoruz. Farkýndaysanýz bu seçim sürecinde de biz çalýþmalarýmýzý yürütürken de, Newroz çalýþmasýný yaparken de biz hiçbir siyasi partinin adýný aðzýmýza almadýk. Biz hiçbir siyasi partiyi seçim konusunda muhatabýmýz olarak görmüyoruz. Çünkü burada bir halk gücü ve halk dinamiði vardýr. Ve bu halk 2014 yýlýnda neler yapabileceðini iyi bilen bir halktýr. Somut örneði Diyarbakýr newrozuydu. Birileri gözlerini kapatsa dahi, bu halk onlarýn gözlerini de, kulaklarýný da açtýrdý. Bu nedenle Baþbakan gelecek, seçimle ilgili demeç verip geri dönecektir. Baþbakan Diyarbakýr'a gelip bölge mitingi yapacak, ama sanmasýn ki Diyarbakýr da seçim, belediye kazanacak. Býrakýn belediye kazanmayý geçen dönemlerde aldýðý oyu bile almayacak. 30 Mart'ta kendisi de, partisi de þok olacak'' þeklinde konuþtu. Rýza BARUT-ÖZEL

tüm siyasi akýmlara, örgütlere yön vermeye çalýþan, onlarý her zaman provoke eden, ajanlaþtýran, itibarsýzlaþtýran, satýn alan bir kültür geliþtirdi Suriye'de. O nedenle modern anlamda siyasi partileri Suriye'de görmek mümkün deðildir. Ne Ýslami siyasi akýmlar, ne sol siyasi akýmlar ne de Kürtler de modern parti anlamýnda doðru düzgün bir deneyim gösteremezler. Suriye'de herkes siyasi anlamda karþýsýndakinden kuþkuludur, tedirgindir, birbirlerinden korkarlar, siyasi anlamda birbirlerine güvenleri hiç yoktur ve olmamýþtýr. Kuþku saplantýsýyla birlikte bu iliþkiler iyice yoðrulmuþlardýr. Siyasi baðlamda Baas Partisinin temel kuralý þimdiye kadar þu olmuþtur: Ýktidarý elinde tutmak için her türlü yol mubahtýr. Her türlü pislik geçerlidir. Yeter ki iktidarda kalýn! Baas Partisinin siyaseti her açýdan iktidar düþkünlüðü olan Makyavelizm'in somut bir temerküzüdür. O nedenle de kendisi dýþýndaki siyasi kurumlara hayat hakký tanýmamýþtýr. Onlarý her zaman bir siyasi oyuncak haline getirmiþ, toplum nazarýnda itibarlarýný zedelemiþtir. Mesela 1960'larda Kürtlerin bir tek siyasi partisi vardý; Suriye Kürdistan'ý Demokrat Partisi, bugün ise Kürtler adýna hareket eden siyasi partilerin adýný bile düzgün olarak aktarmak baþlý baþýna bir iþtir! Kürtler adýna onlarca parti kurulmuþtur. Aslýnda bunlarýn birbirilerinden çok büyük ve aþýlmaz farklarý yoktur. Devamlý kendi aralarýnda bu partiler atýþýrlar. Baas Partisi ve Suriye Muhaberatý sistematik olarak Kürt Partilerini böldü, ufaladý, kendine göre þekil vermeye çalýþtý, her kesimi de birbirine düþürdü! O nedenle siyasi partiler muhaberat ajanlarýnýn cirit attýðý alanlar olmaya baþladý… Bundan sonra Suriye hiçbir zaman eskiden kendi

Ardýndan konuþan Eþ Baþkan Adayý Selim Kurbanoðlu ise, 30 Marta yapýlacak olan seçimlere deðindi. Kurbanoðlu, "Seçimlere 3 gün gibi kýsa bir süre kaldý. Ýnþallah 30 Mart'tan sonra da bu coþku þölenleriyle Amed'in her köþesinde bugünkü gibi kutlamalar yapacaðýz. Þimdiye kadar çocuklarýmýz, gençlerimiz ve annelerimiz hep birlikte büyük bir emek vererek, çalýþmalar yaparak seçimlere hazýrlandýk. Verdiðiniz bu emek ve çalýþmalar için hepinize teþekkür ediyorum" þeklinde konuþtu. Eþ baþkan adaylarý, Gürdoðan ve Ben u Sen esnaflarýný gezerek seçim çalýþmalarýna devam etti. Haber Merkezi

çizdiði toplumsal, siyasi, dini ve etnik çerçeveyi tekçi bir mantýkla bir arada tutma iradesini ve kudretini gösteremeyecektir. Bu artýk kesindir. Hiçbir þey eskisi gibi olmayacaktýr. Eskisi gibi kalmasýný isteyenler kesinlikle gericidirler. Hani sýk kullanýlan bir metafor vardýr ya; cin þiþeden çýkmýþtýr deniliyor. Bu da aynen böyledir. Þimdi ne Araplar, ne Kürtler, ne Dürzîler, ne Hýristiyanlar, ne Sünniler, ne Nusayriler sadece kendi istekleri doðrultusunda Suriye'ye þekil veremezler artýk. Eðer Suriye birleþik bir ülke olarak kalmak istiyorsa herkesin siyasi, etnik ve dini özelliklerini saygý göstermeleri, devlet ve toplumu yeniden inþa etmeleri gerekiyor. Katý olan merkezi devletin yerelleþmesi gerekiyor. Yani bu yeni kurulacak olan devlet kendi toplumun siyasi ve kültürel genetiðiyle uyum içinde olmasý gerekiyor. Bu konu da kesinlikle çok geç bile kalýnmýþtýr. Dolayýsýyla ünlü Ýngiliz filozofu Thomas Hobbes'in Leviathan adlý eserinde vurguladýðý ''Herkesin herkese karþý savaþý'' olarak nitelendirdiði bir toplumsal durumla karþý karþýya gelinebilinir. O zaman da insani faturalar rakamlarla ifade edilmeyecek kadar büyük olacaktýr. Büyük felaket iþte o zaman baþlayacaktýr. Sonuç itibariyle Acaba diyorum, son bir yýlda Türkiye Kürtleriyle barýþ sürecini baþlatan Türkiye Baþbakaný Sayýn Recep Tayyip Erdoðan Suriyedeki kürtler konusunda somut olarak neler düþünüyor? Orta Doðuda Kürtlerin geleceðini nasýl kalýcý bir çözüme kavuþturmak istiyor? Bunu düþünmek ve bilmek Kürt olarak hakkýmýz deðil midir?


6

EKONOMÝ

Diyarbakýr huzur ve istikrar istiyor 27 MART 2014 PERÞEMBE

Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn Diyarbakýr'a geliþi öncesi siyasi parti temsilÖzel Haber cileri ile sivil toplum kuruluþlarý beklentilerini açýkladý. Çözüm sürecinde daha Aziz FÝDANCI kararlý adýmlarýn atýlmasý ve bölgeye yatýrýmlarýn artmasý temel beklentiler oldu.

Diyarbakýr Ticaret ve Sanayi Odasý (DTSO) Baþkaný Ahmet Sayar: "Bizim beklentilerimiz açýktýr, her zaman dile getiriyoruz, barýþ sürecinin artýk geri dönülmez þekilde müzakerelere evirilmesi gerekiyor. Ancak seçim çalýþmasý için yapýlacak olan bu ziyaret, beklentilerimize cevap olur mu bilemem. Siyaseten beklentimiz dýþýnda, sosyo-ekonomik anlamda geri kalmýþ bölgemizin, kentimizin kalkýnmasýna yönelik ön açýcý pratik adýmlar bekliyoruz. Zaman açýsýndan bekleyecek vaktimiz yok. Irak Kürdistan'ý ile yapýlan ticaretimiz dikkate alýnarak, inþaatý devam eden havaalanýnýn bitimini beklemeden mevcut havaalanýmýzýn uluslararasý uçuþa açýlmasýný ivedi olarak bekliyoruz. Mevcut havaalanýmýz teknik olarak uluslararasý uçuþa açmaya uygundur. Bu ziyarette uluslararasý uçuþ ve DiyarbakýrErbil hattýnýn biran önce baþlamasý noktasýnda talep ve beklentimiz var. Bu durum iþ insanlarýmýza kolaylýk saðlayacaðý gibi, turizm açýsýndan da katký saðlayacaktýr. Genel olarak çatýþmalý ortamýn yarattýðý ekonomik tahribat ve açýlan geliþmiþ düzeyi farký, Diyarbakýr ve bölgenin yatýrým açýsýndan pilot bölgeler seçilmesi teþvik ile beraber daha da cazip hale getirilmesini bekliyoruz.'' 'Öcalan önemli bir aktör' ''Bizler istikrar ve iç barýþýn sürmesini istediðimiz kadar, adalet ve dürüstlükte istiyoruz. Hükümetin bu konuda kendisini bir an önce aklamasý ve kapsamlý demokratikleþme adýmlarý atarak ülkedeki istikrarý sürdürmesi gerekmektedir. Sürecin baþýndan beri hükümet cephesinden Kürtlere verilen mesaj, 17 Aralýk operasyonlarýnýn sürece karþý yapýldýðý yönündeydi. Kürtler de büyük oranda süreçten yana tavýr koydular. Ancak hükümet süreci ilerletecek beklenilen adýmlarý atmadý. Kürtler, süreci kim sahiplenirse onlardan yana tavýrlarýný koyacaklarýný ortaya koydular. Kýsaca Kürtler iki þey istiy-

or; temiz yönetim ve demokratik haklar. Öcalan olup bitenleri çok iyi gözlemleyen, duruþuyla ve müdahaleleriyle süreci baþýndan beri sürükleyen bir lider olduðunu geçtiðimiz Newroz'dan bu yana defalarca kanýtladý. Türkiye'nin geleceði açýsýndan Öcalan'ýn durumu oldukça belirleyici. Eminim daha iyi koþullarda olsa, barýþ sürecini daha iyi yönlendirebilir ve Türkiye için daha verimli çalýþmalar ortaya koyabilir. Halkýn barýþa dair umutlarýný canlý tutacak bir mesaj verdi ve sürecin baþarýya ulaþmasýnda halkýn rolünün altýný çizdi. Öcalan, bu mesajýnda son bir yýlýn arkasýnda durdu ve artýk yeni bir aþamaya geçilmesi gerektiðini vurguladý. Öcalan'ýn Türkiye için bir þans olan bu tutumuna ne yazýk ki yeterince cevap verilmiyor. Türkiye'de güncel geliþmeler ve seçim hesaplarý her þeyin önüne geçmiþ gibi görünüyor. Sürecin kalýcý barýþa dönüþmesi için tüm hesaplarýn üzerinde tutulmasý gerekiyor.''

DÝSÝAD: Yeni anayasa þart Diyarbakýr Sanayici Ýþadamlarý Derneði (DÝSÝAD) Baþkaný Burç Baysal: "Baþbakan'ýn Diyarbakýr'a gelmesini þu aþamada eçim mitingi yapacak bir parti liderinin geliþi olarak görüyorum, Baþbakanýn Kürt sorununa dair yeni bir söylemi olacaðýný düþünmüyorum. Öcalan Newroz'da barýþa olan inancýný daha da pekiþtirir bir dil kullandýðýný tüm kamuoyu görmüþtür. Önemli cümle 'savaþtan korkmadýk, barýþtan hiç korkmayýz' söylemidir. KCK davasýnda tüm siyasetçi ve diðer tutuklularýn serbest býrakýlmasý geriyor. Düþünce ve fikir suçlarýný ortadan kaldýracak ve seçim yasasýnda tam bir temsiliyet oluþturacak düzenlemeler bir an önce hayata geçirilmelidir. Tüm farklýklarý kapsayacak yeni sivil bir anayasa yapýmýný da elzem bir adým olarak beklemekteyim.''

Bölüm:7

Ýsmail Ertuðrul olayhaber@hotmail.com

Anneler Erdoðan'a duacý Tam bir yýldýr kan akmýyor…1984 yýlýndan bu yana ilk kez bu kadar uzun süredir kan ve gözyaþý yok. Öcalan'ýn mektubu ve Baþbakan Erdoðan'ýn dirayetli ve akýl dolu kararýyla bu oldu tabiki.

HAK-P PAR: PKK için af hazýrlýðý yapýlmalý Hak ve Özgürlükler Partisi (HAK-PAR) Genel Baþkan Yardýmcýsý Bayram Bozyel: "Siyaset son günlerce oldukça gerildi. Bu atmosfer içinde Baþbakan'ýn Diyarbakýr ziyaretinde söyleyeceði bir þeye inanmýyorum. Seçim sonrasýnda sorulacak sorulara vereceði cevaplar önemlidir. Newroz'da okunan mektup ateþkes durumunun devam etmesine yönelik bir açýklama oldu. Bu bizim için sürpriz olmadý. Öcalan daha öncede defalarda bu görüþmenin bir müzakereye dönüþmesini istemiþti. KCK tutuklularýnýn son yasa çerçevesinde serbest kalmalarý gerekiyordu. Bu zamana kadar tahliyelerin gerçekleþmemesi talihsiz bir durumdur. Kürtlerin siyasete katýlmasý önündeki tüm engellerin kaldýrýlmasý gerekiyor. Daha da önemlisi bu silahlarýn tümden ortadan kalkmasý gerekiyor. Daðdakilerin silahlarý býrakmasý için yasal affýn hazýrlanmasý gerektiðini düþünüyoruz. Böyle adýmlar atýlýrsa süreç normalleþebilir. Baþbakan'ýn burada meydanda bu mesajlarý vermesini istiyoruz." Genç iþadamlarý: Geliþi önemsiyoruz Diyarbakýr Genç Ýþadamlarý Derneði Remzi Kaymak: "Öncelikle baþlatýlan bu

Baþbakan bilinmeyen(Bizim bilmediðimiz) Paralel Yapý'ya raðmen riski aldý ve çözüm sürecini baþlattý. Oslo sürecinin sekteye uðratýlmasýna raðmen. Bütün provakasyonlara raðmen çözüm süreci istenilen gibi olmasa da yürüyor. Bu durumdan bence en çok anneler memnun. Çocuklarýnýn cenazesi gelmiyor, yürekleri daðlanmýyor. Ve dualar Erdoðan için.

Baþbakan Erdoðan'nýn kararlý duruþu 'Paralel Yapý'yý da bertaraf etti bu konuda. Bütün kumpaslara raðmen, 'hin'lik kokan mahkeme kararlarýna raðmen… Aslýnda bu yapýnýn KCK'lýlarý býrakmadýðýný artýk dünya alem biliyor. Avukatlar geçtiðimiz hafta bunu sezerek müvekkillerinin

çözüm sürecinin hiç sekteye uðratýlmadan devam etmesi için yasal zemine oturtulmalýdýr. Diyaloglarda siyaset dilinin dýþýna çýkýlmamalýdýr. Diyarbakýr ekonomisin güçlenmesi için otobanlarýn, hýzlý tren sistemin Diyarbakýr'a gelmesi sanayi ve tarýma dayalý sanayinin geliþmesi için GAP projesine hýz verilmelidir. Yýllarca sýkýntýlý olan bölgemiz için teþviklerde sektörel ve bölgesel ayrýmcýlýk yapýlmalý. Baþbakanýmýzýn Diyarbakýr'ý önemsediði biliyoruz. Bu nedenle Baþbakanýn Diyarbakýr'a geliþi bizim için de çok önemlidir. Öcalan'ýn Newroz'da gönderdiði mesaj çok anlamlýydý. Kendisini insanlýða karþý sorumlu tutan herkesi barýþýn yapý taþý olmaya çaðýrýyor. Çözüm için oluþan uygun koþullarýn harcanmamasý için barýþ, kardeþlik ve bir arada insanca yaþamdan yana bütün güçlerin bu mücadeleye omuz vermesi gerekmektedir. Barýþ savaþtan daha zordur ama her savaþýnda mutlaka bir barýþý vardýr.''

Diyarbakýr'da Baþbakan mesaisi Adalet ve Kalkýnma Partisi (AK Parti) Diyarbakýr Ýl Baþkanlýðý, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn mitingi öncesinde hummalý bir çalýþma baþlattý. Ýl Baþkaný Aydýn Altaç, AK Parti Diyarbakýr Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Koordinatörü Sabri Balaman, SKM Baþkaný Ýslam Kanýtoðlu, SKM Baþkan Yardýmcýsý Hüseyin Sevim ve AK Parti Sur Ýlçe Belediye Baþkan adayý Abdurrahman Kurt, il genelinde bilbaortlara asýlan afiþleri ve miting alanýndaki çalýþmalarý inceledi. Gece geç saatlere kadar incelemelerini sürdüren AK Parti heyeti, mitingin yapýlacaðý Ýstasyon Meydaný'nda çalýþan ekiplere yapýlmasý gerekenler hakkýnda direktifler verdi. AK Parti Genel Baþkaný ve Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn 27 Mart saat 15.30'da Diyarbakýr Ýstasyon Meydaný'nda halka hitap edeceði belirtildi. Yaklaþýk 1 hafta önce baþlatýlan çalýþmalarýn ise tamamlanmak üzere olduðu bildirildi. ÝHA

Aslan hazýrlýklarý inceledi

Tahýl Üreticileri: Barýþ istiyoruz Diyarbakýr Tahýl Üreticileri Birliði Baþkaný Mevlüt Medeni: "Baþbakan'ýn Diyarbakýr'ý ziyaret etmesi bizim için çok önemli. Beklentimiz çözüm sürecinin devam etmesidir. Yaklaþýk 1 yýldýr ölümler yaþanmýyor, þehit cenazeleri yok. Bu barýþ sürecinin devam etmesini istiyoruz. Diyarbakýr, 27 Mart 2014 sabahýnda bu barýþý haykýrmalý. Barýþtan yana kim olursa biz bölge olarak yanýndayýz. 21 Mart'ta milyon insanýn karþýsýnda okunan Öcalan'ýn mektubu bölgeyi yine sakinleþtirdi. Okunan mektup barýþa bir kez daha bir çaðrýydý. Kürtler candan barýþý istiyor. Olaysýz geçen Newroz'da bunun belgesidir. Baþbakan'ýn bölge halkýnýn hassasiyetini bilmesi gerekiyor. Bölgede uzun yýllardan beri tarifi anlatýlmaz acýlar yaþandý. Bu bölge savaþý çok iyi biliyor. Acýnýn en büyüðünü bu bölge halký yaþadý. Bizim kaybedecek zamanýmýz kalmadý. Biran önce kalýcý ve köklü barýþ saðlanmalý. Seçimi kim kazanýrsa kazansýn barýþ saðlamalý. Ýnsanlar taþlarla kendini ifade etmiyor. Demokrasi istiyor, barýþ istiyor, kardeþlik istiyor.''

tahliye taleplerini içeren dilekçelerini geri çekmiþti. Mahkeme,avukatlarýn dilekçelerini geri çekme istemlerini görmezden geldi ve beklenen oldu. Tahliyeleri istenen ve tahliye beklenen KCK'lýlar tahliye edilmedi . Bence aslýnda KCK'da 'Paralel Yapý'nýn bir kumpasýydý. Sadece birkaç gizli tanýk ve uydurma bir iki telefon dinlemesiyle bu durum oluþturuldu. Dünya alem diyor ki ; KCK meselesi kumpas. Böyle bir operasyon ve böyle dava olamaz. 5 yýlý aþkýn süredir yatanlarda var. Niye tahliye edilmiyorlar. Paralel Yapý bunu saðlayarak Avrupa Birliði'ni de Türkiye'nin üstüne salmak ve itibarsýzlaþtýrmak

Adalet ve Kalkýnma Partisi'nden (AK Parti) iki dönem Diyarbakýr milletvekilliði yapan Osman Aslan, Baþbakan Erdoðan'ýn yarýn Diyarbakýr'da düzenleyeceði mitin öncesi kente gelerek hazýrlýklarý inceledi. Osman Aslan, bir yandan miting için hazýrlýk yaparken bir yandan da memleketi Ergani'de çeþitli ziyaretler gerçekleþtirdi. Ýlçe merkezindeki bir kahvehanede vatandaþlarla bir araya gelerek çay içen ve vatandaþlarý Baþbakan'ýn mitingine davet eden Aslan, "Yarýn Baþbakanýmýz miting yapmak için Diyarbakýr'a teþrif edecekler. Bizler de Baþbakanýmýzýn bu ziyaretleri öncesinde hazýrlýklarý yürütüp tamamlamak üzere buradayýz. Baþbakanýmýzýn Diyarbakýr'da gerçekleþtireceði mitingi inþallah yüz akýyla tamamlayarak seçmenimizin gönlündeki sevgiyi ve teveccühü bekleyeceðiz. Ýnanýyorum ki, Pazar günü yapýlacak seçimde vatandaþlarýmýz partimize teveccüh göstererek, iktidarýmýzýn gerçekleþtirdiði hizmetleri karþýlýksýz býrakmayacaktýr" dedi. Aslan, Ergani ilçe merkezi, belde, köy ve mezralarda ulaþabildikleri tüm vatandaþlarý mitinge davet ettiklerini sözlerine ekledi. ÝHA

niyetinde. Ama Avrupa da artýk bunu biliyor, Kürtler de... Bu iþe yaramadý. Ama öyle planlar öyle uydurmalar ortaya çýkýyor ki, herkes þaþkýn. Deyim yerindeyse Baþbakan Erdoðan'a saldýrmanýn her yolu onlar için mübah. Tüm bunlara raðmen, 'Uzun Adam' dimdik ayakta. Ve halk sevgi sarmalý ile onu sýmsýký sarýyor. Ve gittikçe bu sevgi artýyor. Diyarbakýr mitinginin yapýlacaðý günü herkes dört gözle bekliyor. Diyarbakýr'da önemli mesajlar verecek Baþbakan. Çözüm sürecinin önemini gören halk da ona sevgiyle sarýlmaya devam edecek. Ve anneler O'na dua etmeyi sürdürecek.


GÜNCEL

'Baþbakan ile Ocalan ayný karede olmalý' Eski CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Mesut Deðer, çözüm sürecinin bugüne kadar tek taraflý yürütüldüðünü söyledi. Baþbakan'a seslenen Deðer, çözüm için Baþbakan Erdoðan ile Abdullah Öcalan'ýn ayný karede olmasý gerektiðini söyledi. CHP 22. Dönem Diyarbakýr Milletvekili ve eski Genel Baþkan Yardýmcýsý Mesut Deðer, Güneydoðu Gazeteciler Cemiyeti'nde gündemdeki konularý deðerlendirdi. AK Parti'ye yüklenen Deðer, hükümetin yýllardýr paralel yapý ile hareket ettiðini belirtti. Deðer, ''Ülkeyi paylaþýp ortaklaþa talan ettiler. 17 Aralýk'tan sonra paralel yapý ile düþman kardeþ oldular. 17 Aralýk'ta yaþananlar demokrasimizde büyük bir gerilemeye neden olmuþtur. Hem AKP, hem de paralel yapý demokrasimize darbe vurmuþtur. Türkiye'de 30 Mart'tan sonraki süreç bu olmamalýdýr. Kürt

Milletvekili Onur'dan Ezer'e ziyaret

BDP'nin Silvan mitinginde polis müdahalesi sonucu gaz kapsülüyle baþýndan yaralanan 10 yaþýndaki Mehmet Ezer'i, Cumhuriyet Halk Partisi Ýstanbul Milletvekili Melda Onur ve Diyarbakýr Ýl Baþkaný Muzaffer Sayýn ziyaret etti. Milletvekili Melda Onur, Dicle Üniversitesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Sabri Eyigün'den bilgi aldý. Onur, hastanýn getirildiðinde þuurunun gidip geldiðini ancak þu anda durumunun iyiye gittiðini öðrendiðini belirtti. Yoðun bakým ünitesinde gözetim altýnda tutulan Mehmet Erez'in Babasý ve amcasýyla da görüþen CHP Ýstanbul milletvekili Melda Onur, "Olayý duyar duymaz sabah ilk uçakla Buraya geldim. Devlet görevlilerinin çocuklara karþý daha hassa yaklaþmalarý gerekmektedir. Halkýmýzýn iyi gününde kötü gününde yanýnda olacaðýz. Onlarýn dertleri saðlýklarý bizimde derdimiz olacaktýr. Ýnþallah Mehmet Erez kardeþimiz en kýsa sürede saðlýðýna kavuþur. Allah'tan acil þifalar diliyorum" dedi. Berat DOÐRUYOL

Cuma Ýçten'den esnaf ziyareti

Seçim çalýþmalarýný sürdüren Kulp Belediye Baþkan Adayý Abdullah Özgen'e destek vermek için ilçeye giden milletvekili Cuma Ýçten, Kulp Kaymakamý Mehmet Maraþlý'yý ve Ýlçe Emniyet Amiri Bülent Ulutürk'ü makamýnda ziyaret ettikten sonra esnaf ve vatandaþlarla bir araya geldi. Ýçten, "Kulp ilçesi bizim için çok önemli olan ilçelerimizden biri. Bu ilçeye hak ettiði hizmeti vermek istiyoruz. Ak Parti belediyeciliðini Kulp'a getirmek istiyoruz, çünkü yerel belediyecilik noktasýnda Kulp'ta çok büyük sorunlar ve sýkýntýlar var. Esnafý dolaþtýk, kaldýrýmlarýn olmadýðýný, belediyecilik hizmetlerinin olmadýðýný gördük, Kulp belediyecilik hizmetlerini maalesef yansýtamýyor. Kulp'un merkezi de dahil olmak üzere yerel belediyelerin asli görevi olan iþleri Kaymakamlýk üzerinden KÖYDES ve BELDES projesi üzerinden biz yaptýk. Ýnþallah 31 Mart sabahý belediye baþkan adayýmýz Abdullah Özgen, ak belediyecilik ile Kulp ilçesini tanýþtýracaktýr. Kulp'un bütün eksikliklerini de giderecektir. Biz de hükümet olarak baþkanýmýza her türlü desteði sunacaðýz. Vatandaþý dinledik, burada artýk herkes AK belediyecilik istiyor. Vatandaþlarýmýz heyecanla bunu bekliyor. Biz Diyarbakýr'ýn 17 ilçesine de talibiz ve hizmet yapmak istiyoruz, bu anlamda halkýn teveccühü çok yüksek oranda, herkese bu teveccühünden dolayý çok teþekkür ediyorum'' dedi. Ýçten, Kulp ilçesinde yaptýðý ziyaretlerin ardýndan ilçeden ayrýldý. ÝHA

sorununun çözümü için kesin ve inandýrýcý adýmlar atýlmalýdýr. Yolsuzlukla kararlý bir þekilde mücadele edilmelidir. Yargý siyasallaþmadan yargý reformu gerçekleþtirilmelidir. Hukukun üstünlüðü saðlanmalýdýr. KCK tutuklularýnýn tahliyesi saðlanmalýdýr. Yeni bir Anayasa yapýlmalý ve yerel yönetimler güçlendirilmelidir'' dedi. Kürtler bütünleþmek istiyor Çözüm sürecinin bugün tek taraflý yürütüldüðünü belirten Mesut Deðer, ''Çözüm süreci bugün Türk tarafýna býrakýlmýþtýr. Bu Kürtlerin iyi niyetindendir ve bu niyet kötüye

kullanýlmamalýdýr. Kürtler bölünme deðil, bütünleþmek istiyor. Kürtler birlikte ve onurlu bir yaþam arzu ediyor. Kürt sorununun çözümünü tek bir cümle ile özetlemek gerekiyor. Geçen yýl Sayýn Baþbakan Diyarbakýr'da Mesud Barzani ile karþýmýza çýktý. Karede iki kiþinin resmi vardý. Bu karede iki kiþi deðil, dört kiþi olmalýdýr. Bunlar sýrasýyla Baþbakan Erdoðan, Abdullah Öcalan, Mesut Barzani ve Salih Müslim'dir. Tek cümle ile çözüm için kadre bu dört isim olmalýdýr. Bu olduðu takdirde Türkiye bölgede tek ve güçlü bir konuma gelir'' þeklinde konuþtu. Ferhat ÇÝMEN

27 MART 2014 PERÞEMBE

7

Þeyh Said'in mezarý bulunsun Hak ve Özgürlükler Partisi (Hak-Par) tarafýndan Diyarbakýr Daðkapý Meydaný'nda gömülü olduðu iddia edilen Þeyh Said ve 47 arkadaþýnýn mezarlarýnýn bulunmasý için çaðrýda bulunuldu. Ýstiklal Mahkemeleri tarafýndan asýlan Þeyh Said ve 47 arkadaþýnýn mezarlarýnýn bulunmasý için Daðkapý Meydaný'nda bir araya gelen Hak-Par üyeleri, mezarlarýn bulunmasýný talep etti. Ellerinde idam edilenlerin isimleri yer alan pankart ile toplanan partililer adýna açýklamayý Hak-Par Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkan adayý Sevgi Çelik Moray yaptý. Þeyh Said ve arkadaþlarýnýn idam edildikten sonra mezarlarýnýn yok edildiðini iddia eden Moray, mezarlarýn bulunmasý için çaðrýda bulundu. Moray, "Geçen yüz yýlýn baþýnda yeni bir dünya kurulurken, Kürtler Kemalistlerin büyük ihanetine uðradýlar. 1920'li yýllarýn baþýnda Kürtlere kardeþlik mesajý verildi. Güya kurulacak devleti Kürtler ve Türkler inþa edeceklerdi. Ama 1923 yýlýnda Kürtlere kardeþlik mesajý verildiði halde Lozan Antlaþmasý'na Türkiye kendini güvene aldýktan sonra, ortada ne bir kardeþlik kaldý ne de verilen sözler. Bu ihanete karþý itiraz edenlere devlet sert karþýlýk verdi. Bundan tam 89 yýl önce, yaný baþýmýzdaki bu alanda Kürleri boðmak üzere cellatlar iþ baþýna geçtiler. Birtakým çetecilerin oluþturduðu Ýstiklal Mahkemeleri verdikleri uyduruk kararlarla Kürt halkýnýn liderlerini idam ettiler. Bu güzide mekanda Þeyh Said ve 47 arkadaþý haksýz ve yargýsýz bir biçimde, bütün insanlýk ve hukuk kurallarý çiðnenerek idam edildiler. Kürt halkýnýn onurlu, eþit yaþama hakký daraðacýna çekildi. Bölge halkýnýn binlerce yýllýk gelenekleri, Ýslam'ýn kutsal inancý çiðnenerek Þeyh Said ve arkadaþlarýnýn mezarlarý yok edildi" dedi. Açýklamanýn ardýndan grup sessizce daðýldý. ÝHA

'Birleþtirici olmak için yola çýktýk' AK Parti Kayapýnar Ýlçe Belediye Baþkan Adayý Prof. Dr. Zülküf Güneli, ayrýþtýrýcý deðil, birleþtirici olmak için yola çýktýklarýný belirterek, "Uzun vadeli projelerimizle ilçemiz belediyesine talibiz" dedi.

AK Parti Kayapýnar Belediye Baþkan Adayý Zülküf Güneli, seçim çalýþmalarýný aralýksýz sürdürüyor. Diyarbakýr Milletvekili Mine Lök Beyaz, Kayapýnar ilçe kadýn ve gençlik kollarý üyeleri ile birlikte çalýþmalarýný sürdüren Güneli, 1. Sanayi Sitesi esnafý, Galericiler Sitesi esnafý ve Diyarbakýr Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý

deme bile gelmemesi gereken sorunlardýr. Artýk, Diyarbakýr ilimizin de bu kazanýmlarý elde etmesinin zamaný geldi diye düþünüyoruz. Ýþte tam bu noktada, 30 Mart 2014 tarihinde yapýlacak olan belediye seçimlerinin önemi, bir kez daha ortaya çýkýyor" dedi.

Birliði (DESOB) Baþkaný Alican Ebedinoðlu'nu ziyaret etti. Esnafa projelerini anlatan

larý, çöp yýðýnlarýnýn oluþturduðu görüntü kirliliði ve çocuklarýmýzýn saðlýðý için oluþtur-

Güneli, DESOB ziyaretinde Baþkan Alican Ebedinoðlu ve yönetim kurulu üyeleri tarafýndan karþýlandý. Güneli ziyaret ettiði esnaf ve esnaf temsilcilerine projelerini anlatarak seçimde destek istedi. Ziyaretlerin ardýndan seçim çalýþmalarýný deðerlendiren Güneli, ziyaretlerin son derece verimli sonuçlar doðurduðunu belirtti. Güneli, "Bu kadim kentte yaþayan herkesin, belediyecilikte en iyi hizmetleri almak en doðal hakkýdýr. Özellikle susuzluk, köstebek yuvasýna dönen köy ve mahalle yol-

duðu ciddi tehdit ve açýkta akan kanalizasyon sularý, artýk gün-

'Halkla birlikte yönetmek istiyoruz' Günlük deðil, uzun vadeli projelerle Kayapýnar Belediyesi'ne talip olduklarýný belirten Güneli, amaçlarýnýn ilçenin altyapý, yol, su gibi sorunlarýna günlük deðil, profesyonel bir bakýþ açýsýyla, kalýcý ve köklü çözümler üretmek olduðunu söyledi. Güneli, "Tabii ki bunlar yapýlýrken, alanýnda uzman bir ekip gerekiyor. Hiç kimseyi dýþlamadan, istiþareyi ihmal etmeden, toplumun bütün katmanlarýný kucaklayacak bir belediyecilik anlayýþýný tesis etmek istiyoruz. Aslýnda en çok önem verdiðimiz hususlardan birisi de Kayapýnar'ý, Kayapýnar halkýyla birlikte planlamak ve yönetmektir. Geçmiþin yanlýþlarýna düþmeden, geçmiþin kazanýmlarýný yok etmeden, çaðdaþ bir belediyecilik anlayýþýný hayata geçirebiliriz" diye konuþtu. ÝHA


8

27 MART 2014 PERÞEMBE

Haber Diyarbakýr'da saðlýk alanýnda devrim

Doktorlar Kürtçe öðreniyor BDP'den esnaf ziyareti 30 Mart Yerel seçimlerine günler kala BDP çalýþmalarýný hýzlandýrdý. Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Eþ Baþkan Adayý Fýrat Anlý ile Yeniþehir Belediye Eþ Baþkan Adayý Selim Kurbanoðlu, Ofis esnafýný ziyaret ederek esnaflarýn sorunlarýný dinlediler. Esnaf ziyaretlerine Belediye Ýþ Diyarbakýr Þube Baþkaný Vezir Periþan ve BDP Yeniþehir Ýlçe Örgütü yöneticileri eþlik eti. Eþ Baþkanlarýn ziyareti esnasýnda esnaflar baþkanlara kolonya ve tadýmlýk çikolata ikram etti. Baþkanlarýn gezmelerine gerek olmadýðýný belirten esnaflar, oylarýný zaten kendilerine vereceklerini belirtti. Eþ Baþkan adaylarý da teþekkür ederek bundan hiç bir zaman þüphe duymadýklarýný söylediler. Haber Merkezi

Diyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde çok dilli hizmet verilmeye baþladý. Çevre iller ile Irak ve Suriye'den de hastalarýn geldiði hastanede artýk Türkçe'nin dýþýnda Ýngilizce, Arapça, Kürtçe ve Zazaca da hizmet veriliyor. Mýsýr'daki idam kararlarý protesto edildi zgür Düþünce ve Eðitim Haklarý Derneði (Özgür-Der) Diyarbakýr Þube Baþkanlýðý tarafýndan Mýsýr'da 529 kiþi için alýnan idam kararý, düzenlenen bir basýn açýklamasýyla kýnandý. Yeniþehir ilçesinde bulunan AZC Plaza önünde toplanan Özgür-Der üyeleri, Mýsýr'da Müslüman Kardeþler üyesi 529 kiþinin idam kararýný protesto etmek için basýn açýklamasý yaptý. Toplanan kalabalýk adýna basýn açýklamasýný okuyan Özgür-Der Diyarbakýr Þube Sekreteri Mehmet Deniz, 3 Temmuz'da Mýsýr halkýnýn meþru, seçilmiþ cumhurbaþkaný olan Muhammed Mursi'yi askeri bir darbeyle deviren Sisi cuntasýnýn Müslüman Kardeþler'e yönelik baský ve zulümlerinin sýnýr tanýmadýðýný söyledi. Mýsýr'daki mahkemelerin dünyada eþi ve benzeri görülmemiþ bir hukuksuzluða imza atarak 529 kiþiye idam cezasý verdiðini belirten Deniz, "3 Temmuz'da, Mýsýr halkýnýn meþru, seçilmiþ cumhurbaþkaný olan Muhammed Mursi'yi askeri darbeyle deviren Sisi cuntasýnýn Müslüman Kardeþler'e yönelik baský ve zulümleri sýnýr tanýmýyor.Cinayet þebekesi katil cuntacýlarýn emrindeki mahkemeler geçtiðimiz günlerde dünyada eþi benzeri görülmemiþ bir hukuksuzluða daha imza atarak 529 kardeþimize idam cezasý verdi" dedi.

'Kardeþlerimizin yanýndayýz' Deniz, Müslümanlarýn Ýhvan'a karþý gerçekleþtirilen haksýz, hukuksuz ve alçakça saldýrýlarý bir komediden farksýz bulmadýklarýný, alýnan idam kararlarýný, cuntanýn baský ve despotizmini þiddetle kýnadýklarýný ifade etti. Deniz, "Cinayet þebekesi cuntacýlarýn iþlediði katliamlarda þehit düþen kardeþlerimizin þehadetlerinin alemlerin rabbi olan Allah katýnda kabul edilmesini yüceler yücesi Rabbimizden bir kez daha diliyoruz. Duruþma salonlarýnda bembeyaz kefenleriyle darbe karanlýðýna baþkaldýran, þehadeti esarete tercih eden ve asla zillette boyun eðmeyeceklerini haykýran kardeþlerimizi selamlýyoruz. Kardeþlerimizin bu onurlu direniþi sayesinde zalimlerin, insaf sahibi herkesin vicdanýnda ve dünyanýn huzurunda yargýlanacaðýna inanýyoruz. Mýsýrlý Müslüman kardeþlerimizin mücadelesi ile dayanýþma içinde olduðumuzu, zalimlere karþý bugüne kadar ortaya koyduklarý direniþle iftihar ettiðimizi duyuruyor, Rabbimizden kardeþlerimize sabýr ve güç vermesini, ayaklarýný sabit kýlmasýný diliyoruz. Mýsýr'da askeri cuntanýn karþýsýnda kardeþlerimizin yanýnda olduðumuzu bir kez daha haykýrýyoruz" diye konuþtu. Grup, basýn açýklamasýnýn ardýndan sessizce daðýldý. ÝHA

Çözüm süreciyle birlikte Diyarbakýr'da, baþka diðer büyükþehirlerde görülmemiþ bir uygulama hayata geçti. Saðlýkta ana dilde eðitimin ilk adýmý Diyarbakýr'da atýldý. Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliði tarafýndan 7 bin personele yönelik baþlatýlan Kürtçe ile Zazaca dil kurslarý büyük bir titizlikle sürdürülüyor. Dil kurslarýna 200 doktor, hemþire ve saðlýk çalýþaný katýlýyor. 7 bin saðlýk çalýþanýna yönelik baþlatýlan kurs yoðun ilgi görüyor. Anadili Türkçe olan Kütahya, Ýzmir'den gelen birçok doktor, hemþire ve saðlýk çalýþanlarý Kürtçe ve Zazaca öðrenmek için kollarý sývadý. Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Ýbrahim Uygun, verdikleri kurslar hakkýnda bilgi verdi. Uygun, "Hastalarýmýzý daha iyi ve yakýndan tanýmak için Kürtçe ve Zazaca dersler baþladý. Ýlk etapta 200 personelimiz bu iþe dahil oldu. Kurs boyunca hiçbir ücret talep edilmiyor. Genel Sekreterlik olarak verilen hizmetin ücreti veriliyor'' dedi. Öncelik Kürtçe ve Zazaca Bu yörede en çok konuþulan Kürtçe ve Zazaca'nýn öncelikleri olduðunu ifade eden Uygun, ''2 ay sürecek kursa doktorlar, hemþireler ile saðlýk çalýþanlarý katýlýyor. 32 saat derler verilecek. 3 ayrý bölümde, 3 ayrý hastanemizde bu dersler

veriliyor. Bu eðitimleri aldýktan sonra bir üst eðitimi vermeye hazýrlanacaðýz. Irak ile Suriye'den gelecek vatandaþlara saðlýk hizmetlerini sunabilmek için elimizden gelen çabayý sarf ediyoruz. Kürtçe ile Zazaca eðitiminden sonra Sorani ve Arapça öðreneceðiz. Bu konuda biz doktorlarýmýza güveniyoruz. Bu konuda hizmet vermek insanlýðýn gerekliliðidir. Bir insanla konuþurken kendi dilinde nasýlsýn, nere aðarýyor? Gibi sorularý sorabilmek için ana dilde hizmet vermek önemli. Hasta ile doktor arasýnda güvenin daha artmasýný saðlar. Bu dilerlide hizmet vermek insanlýðýn gerekliliðidir. Saðlýk Bakanlýðý ile yazýþtýk, yazýþmalarýmýz oldu. Kurslar zorunlu deðildir, tamimiyle gönüllülük esasý üzerine hizmet veriyor. Kimseye zorla bir dili öðretemezsiniz" þeklinde konuþtu. Aziz FÝDANCI


RÖPORTAJ

27 MART 2014 PERÞEMBE

RTAJ KURT ÝLE RÖPO ABDURRAHMAN

9

Kürtler var oluþlarýný kanýtladýlar Mehmed Uzun Kürt edebiyatý ödülleri; Þivan Perwer Müzik ve sanat ödülleri; Said i Nursi fikir ve araþtýrma ödülleri; tikalarýna iþaret eder. Ýkinci anlamý ise bu kabul edilemez gayri insani politikalara karþý mücadelemizi simgeler. Özellikle son 12 yýlda devlet katýnda ve devleti de dönüþtürerek verilen mücadele, sanýrým, saðduyulu her insan için takdire þayandýr. Tam da bu noktada ikinci tespit hem önem kazanýyor hem de gerçek anlamýný buluyor! ''Kürtler var oluþlarýný kanýtladýlar'' tespiti, inkar, imha ve asimilasyona karþý sürdürülen mücadelenin nerelere vardýðý ve neye dönüþtüðünün en belirgin göstergesi oluyor. Bize göre Kürt sorunun çözüm süreci baþlamýþtýr ve geldiði aþama ise artýk tam bir eþitlik sürecidir.

... Sayýn Kurt; Seçim sürecinde yaptýðýnýz sohbet ve konuþmalarda iki kavram öne çýkýyor; '' Uzun bir tarihten geliyoruz'' vurgusu ile '' Kürtler var oluþlarýný kanýtladýlar þimdi sýra eþitlikte'' diyorsunuz? Bu iki kavram veya tespiti biraz açar mýsýnýz? ….Bu iki kavram ile ne demek istediðimi açýklamadan önce, eðer izin verirseniz seçim yarýþýndaki bütün siyasi partilere bütün içtenliðimle baþarýlar dilemek istiyorum. Bu sürecin demokratik ,barýþçýl bir siyasal yarýþma olarak sonlanmasý ve finalde halkýmýzýn gerçek iradesini yansýtmasýný temenni ediyorum. Ýçinde geçmekte olduðumuz bu seçim sürecine iliþkin gerçek duam budur. Halkýmýzýn iradesi, özgürce tecelli etsin. Sorunuzun yanýtýna gelince, hemen söylemeliyim ki, ''uzun bir tarihten geliyoruz'' tespitinin iki anlamý var. Ben bu tespite iki anlam yüklüyorum. Birincisi bu uzun tarih; 90 yýl boyunca bize uygulanmýþ olan imha, inkar ve asimilasyon poli-

….Sanýrým kast ettiðiniz Kürt sorunun tümüyle çözüldüðü deðildir? Daha çok sorunun çözüm sürecinde geldiði aþamayý ima ediyorsunuz? Elbette Kürt meselesinin bütün boyutlarýyla çözülmüþ olduðunu söylemeye

çalýþmýyorum. Siyasetten çözümün kat ettiði mesafeye iþaret ediyorum. Sanýldýðýnýn aksine Kürt sorunu sadece siyasi bir sorun deðil. Siyasi olduðu kadar, sosyal, kültürel ve ekonomik bir meseledir de. Eðer bu sorunun siyasal çözümüne sosyal, kültüre ve ekonomik çözümler eþlik etmese, korkarým ki, bizi bekleyen akýbet, týpký Güney Afrika da olduðu gibi, bir suç toplumuna dönüþmek olur. Siyasi geliþmelere paralel olarak yürütmekle görevli olduðumuz diðer çözüm ayaklarý, bu bakýmdan en az siyasi çözüm kadar hayatidir.

….Sizin Kürt sorunun sosyal, kültürel ve ekonomik boyutlar için önerdiðiniz çözümleriniz nelerdir? Seçim süreci boyunca köy, köy gezdim, neredeyse kapýsýný çalmadýðým hane kalmadý. Þahit olduðum manzara beni ziyadesiyle üzdü. Maalesef medeni bir toplumun gereksindiði, ihtiyaç duyduðu ve olmazsa olmaz asgari hayat standartlarýný halkýmýza sunmaktan hala çok uzaðýz. Oysa Diyarbakýr özellikle de Sur ilçesi kelimenin tam anlamýyla bir açýk hava müzesi, paha biçilemeyecek bir masal ülkesi hazinesidir. Bu itibarla biz öncelikle kültür turizmine fýrsatlar yaratarak hem gelir hem de iþsizliðe çare olarak istihdam imkanlarýný yaratacaðýz. Sur'un neredeyse bütün sokaklarýný kademeli olarak yaya trafiðine açýp, bisikletli ulaþýmý özendireceðiz. Bütün burçlarý hikayelerinin anlamýna uygun olarak çevresini düzenleyip mitolojik hikayelerini ýþýk ve ses gösterileriyle turizmin hizmetine sokacaðýz. Týpký Ýstanbul'da olduðu gibi Diyarbakýr ''Fetih Müzesini' panoramik olarak inþa edeceðiz. Köylerde, kýrsal yaþamýn bütün ihtiyaçlarýna cevap verecek Köy Kamplarý oluþturacaðýz. Gençlerimizin sporun her türlüsünü yapabilmeleri için '' Olimpiyat Köyleri'' inþa edeceðiz.

KARAYOLLARI 9 BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ 93 ÞUBE ÞEFLÝÐÝ (MARDÝN) SU SONDAJ ÇALIÞMASI ÝÞÝ BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ-9.BÖLGE DÝYARBAKIR DÝÐER ÖZEL BÜTÇELÝ KURULUÞLAR KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜÐÜ

Karayollarý 9 Bölge Müdürlüðü 93 Þube Þefliði (Mardin) Su Sondaj Çalýþmasý Ýþi yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2014/33051 1-Ýdarenin a) Adresi : KARAYOLLARI 9. BÖLGE MÜDÜRLÜÐÜ BÜYÜKALP CADDESÝ 21100 YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR b) Telefon ve faks numarasý : 4122288050 - 4122245068 c) Elektronik Posta Adresi : bol09@kgm.gov.tr ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý : Karayollarý 9. Bölge Müdürlüðü 93. Þube Þefliði (Mardin) Su Sondaj Çalýþmasý Ýþinin 90 gün süreyle yapýlmasý yapým iþi Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Karayollarý 9. Bölge Müdürlüðü 93. Þube (Mardin) c) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 15 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Büyükalp Cad. Yeniþehir / Diyarbakýr b) Tarihi ve saati : 07.04.2014 - 10:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi. 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sânatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.3. Ýhale konusu iþin yapýlmasýna iliþkin olarak ilgili mevzuatý gereði alýnmasý zorunlu olan belge; Su Sondaj içinde çalýþacak sondörlerin Yeraltý sularý Tüzüðünün 9. Maddesi gereðince Yeterlilik belgesinin sahip olmalarý ve belgenin vizesinin olmasý þarttýr. 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri. 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza

….Peki bu kapsam da hangi Kültürel projeleri hayata geçireceksiniz? Eðer izin verirseniz kaldýðým yerden devam etmek istiyorum, sonra da sorunuzu cevaplayacaðým. Çünkü henüz Kadýn ve çocuklarýmýz için tasarladýðýmýz projeleri ifade etme fýrsatýný bulamadým. Mesela Otistik çocuklarýmýz için bir Otistik köy projemiz var; Sanýrým bu bir toplumsal yaraya merhem olacaktýr. Kadýnlarýmýzý üretim için her þeyle ve her fýrsatta teþvik edeceðiz. Otantik ve organik pazarlar oluþturacaðýz. Eðitim eksikliði hisseden kadýnlarýmýzý ''Açýk Üniversitemizde'' eðiteceðiz. Kreþler ve çocuk oyun parklarý önceliklerimiz arasýnda yer alacak. Yaþlý insanlarýmýzýn bakýmýný evinde üstleneceðiz. Kültür ve sanat projelerimize gelince, bu dallarda öyle sanýyorum bazý ilklerin altýnda ilk kez bizim imzamýz olacak;

Örneðin, Kürt edebiyatýný desteklemek amacýyla her yýl Mehmed Uzun Edebiyat ödüllerini roman, hikaye, þiir ve deneme dallarýnda en iyi eserlere vereceðiz. Þivan Perwer Müzik ve sanat ödüllerini de her yýl periyodik olarak daðýtacaðýz. Said i Nursi fikir ve araþtýrma ödülleri de her yýl istikrarlý olarak hak eden eser sahiplerine verilecek.

….Söyleþimizin sonuna geldik. Son olarak söylemek istediðiniz bir þey var mý? Ya da eklemek istediðiniz önemli bir husus? Bana bu fýrsatý tanýdýðýnýz için size çok teþekkür ederim. En baþta söylediðim temenni ve duamý yenilemek istiyorum. Biz halkýmýz için diðer saygý deðer rakiplerimizle yarýþýyoruz. Herkese ve her sonuca saygýlýyýz. Kaybetmek ya da kazanmak o kadar da önemli deðil, önemli olan halkýmýzý layýkýyla temsil etmektir. Barýþ içinde olgunca, centilmence bir seçim yarýþ olsun diliyorum.

sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: "Yapým Ýþlerinde Benzer Ýþ Gruplarý Tebliði" 2.7. bendine uygun olarak "Zemin Araþtýrma, Mühendislik ve Sondaj Yapýlmasý Yapým Ýþleri " ile içinde "Zemin Araþtýrma, Mühendislik ve Sondaj Yapýlmasý Yapým Ýþleri Bulunan" bütün yapým Ýþleri benzer iþ olarak kabul edilecektir. 4.4.2. Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Jeoloji Mühendisi veya Maden Mühendisi 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 315 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý www.ekap.kik.gov.tr Karayollarý 9. Bölge Müdürlüðü/Ýhaleler Baþmühendisliðiadresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Karayollarý 9. Bölge Müdürlüðü/Ýhaleler Baþmühendisliði adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, Her bir iþ kaleminin miktarý ile bu iþ kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat þeklinde verilecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (Yüzelli ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1,00

Basýn-512

(www.bik.gov.tr) Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr’de


10

27 MART 2014 PERÞEMBE

REKLAM

KADAYIFÇI LEVENT USTA 1970

" 'ten Bugüne Deðiþmeyen eþsiz lezzet"

Künefeci Levent Usta

Deneyimli kadromuz

75 Yol Kavþaðýnda Hizmetinize Girmiþtir

Diyarbakýr Halkýna Ýlk Künefeyi 1998 Yýlýnda Ofis Tren Rayý Künefeci Levent Usta Þubemizde Biz Tattýrdýk " . z ý ýn d a T k a m a eðiþmeyen D

"D

Merkez: Gevran Cad. Trenyolu Sok. Þatkar 5 Apt. Altý Ofis / Diyarbakýr - Tel : 223 45 46 Þube : Gevran Cad. No : 2 Ofis / Diyarbakýr Tel : 228 52 31 - 228 01 01 Þube : Elazýð Cad. No : 3 Çamlýca / Diyarbakýr Tel :228 56 46 Þube : Lise Cad. Ýhsan Bey Apt. Altý Çamlýca / Diyarbakýr Tel : 228 56 10 Þube : Diclekent Bulvarý 75 Yol Kavþaðý Levent Usta Plaza Tel: 0412 290 80 66 - 0412 290 80 77

www.kadayifcileventusta.com

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


27 MART 2014 PERÞEMBE

11

Diyarbakýr'ý 22.Yüzyýla Taþýyacak Projelerimiz Hazýr A

K Partinin yerel yönetimlerin

güçlendirilmesiyle ilgili çýkardýðý kanunla birlikte, Yerinde yönetim modeli benimsenmiþ ve yerel yönetimlerin yetki ve sýnýrlarý alabildiðince artmýþtýr. Yapýlacak hizmetler sizin seçtiðiniz adaylar tarafýndan projelendirilerek, hizmete dönüþtürülecektir. Partimiz tarafýndan özellikle Dil, Eðitim ve Kültür üzerindeki yasaklar ile Basýn ve yayýn önündeki engeller kaldýrarak daha demokratik ve özgür bir alan yaratýlmýþtýr. Bu nedenle de artýk kimlik siyaseti yerine, hizmet siyaseti öne çýkmýþtýr. Belirleyici olan, seçilecek adaylarýn vizyon ve hizmetteki yeterliði olmalýdýr. Hükümetimizin yaptýðý deðiþikliklerle artýk her büyük þehir belediyesi, merkezi hükümetin yerelde uygulamasý gibi olacaktýr. Bu nedenle de seçildiðimiz takdirde yapacaðýmýz ilk iþ, Büyük þehir belediyesini adeta bir "yerel hizmet hükümeti" gibi yeniden organize etmektir. Merkezi hükümetin bakanlýklarý gibi, Belediyemizde de ayný iþlevi görecek olan daire baþkanlýklarý kurulacak, daha sonra da sunduðumuz hizmetleri hayata geçireceðiz. DÝYARBAKIR'I ÝLERÝYE TAÞIYACAK ÖZEL PROJELERÝMÝZ: Kentin Kimliði Olan Sur içi Yenileme Projemiz: Her önemli kentin bir kimliði vardýr. Diyarbakýr'ýn bu kimliði Suriçi'dir. Sur içinde tarihi dokuyu gölgeleyen yaklaþýk beþ bine yakýn yapý vardýr. Bu yapýlar kimse maðdur edilmeden 5 yýlda kentsel dönüþümle yýkýlacaktýr. Yenileme projemizle; Koruma Amaçlý Ýmar planý ile örtüþecek þekilde tahribata uðramýþ ve geliþmesine suriçi dokusunda sokak ve meydan kavramýný canlandýrmak. Dokusu bozulmuþ bölgeleri ayýklamak (yüksek beton yapýlarý temizleyerek, eski doku ve gabarisine göre resim, gravür, röleve envanterinden yararlanmak) ve yeniden tekniðine göre restore etmek. Mahalle ve Sokak dokusu restore edilmiþ yapýlara yeni fonksiyonlar kazandýrmak, inanç ve kültür turizmini canlandýrmak (restoran, konaklama, konut, aile pansiyonculuðu, müze, kent müzesi, kuyumculuk ve geleneksel el iþçiliði atölyeleri vb.) Kent Müzesi; Kimliði olan her kentin, bu kimliðe ait envanterini tutmak ve konuklarý ile paylaþýr kýlmak adýna, kent müzeleri büyük önem taþýr. Diyarbakýr'ýmýzýn da bu eksikliðini, tarihi Suriçi'nde kentin tarihi dokusuna uygun bir biçimde inþa edeceðimiz bir kent müzesi ile gidereceðiz. Bir kente kimlik kazandýran onun tarihidir, bu tarihimize sahip çýkacaðýz. Kýrklardaðý projemiz: Türkülere de konu olan ve halkýmýzýn çokça dile getirdiði Kýrklar daðýndaki ekolojik katliamý durduracaðýz. Bu binalarý kimseyi maðdur etmeden yýkarak, yerine artýk þehir merkezi içerisinde kalan Newroz alaný yerine Newroz parký inþa edeceðiz. Bu bölgeye geniþ yeþil alanlar ve mesire alanlarý, Açýk hava konserleri, anfi tiyatro ve seyir tesisleri oluþturacaðýz. Kýrklar Daðý'nýn yamaçlarýný aðaçlandýrarak yürüme yollarý, düþük yoðunlukta (%2.5) kafe ve restoran mekanlarý düzenleyeceðiz. Dicle Vadisi Projesi (Avadiyar): 1. Etap: Dicle Vadisinde, tarihi On Gözlü Köprü ile Dicle Nehri'nin kavis çizdiði bölgesinde su rekreasyon alaný oluþturmak, oluþturulacak su rekreasyon alaný, Hevsel Bahçelerini koruyarak, bir

tek aðaç ve yeþil alana zarar verilmeyecek þekilde su rekreasyon alaný oluþturulacaktýr. Avadiyar 1 su rekreasyon alanlarýnýn, eski Kavis Köþkü tarafýnda ve Kýrklar Daðý eteklerinde, su sporlarý kulüpleri, restoranlar ve kafeler düzenlenecektir. Eski Kavis (Cihannüma) Köþkü röleve, gravür, resimler ve öykülerden yararlanarak, temel izlerinin mevcutta bulunduðu yerde yeniden canlandýrýlacaktýr. Dicle Vadisinin, Avadiyar 1 su rekreasyon alaný ile, yeni Silvan Köprüsü arasýndaki, her iki kýyý ve yamaçlarý yapýlaþmadan tamamen arýndýrýlacaktýr. Yamaçlarda mevcut tesis sahipleri maðdur edilmeden, surlarýn siluetini bozmayacak ve surlarýn ihtiþamýný vurgulayacak teraslamalar ve düzenlemeler yapýlacaktýr. Su rekreasyon alanlarýndaki, doðal yaþam alanlarý flora ve fauna korunacaktýr. 2.Etap Dicle Vadisinde, Seyrantepe'den Silvan'a giden yol üzerinde bulunan Silvan Köprüsü'nün kuzeyinde yer alan, Dicle Nehri yataðýndaki kum ocaklarýnýn tahribata yol açtýðý alanlarda yeni düzenlemelerle, önemli ikinci bir su rekreasyon alaný oluþturulmasý planlanmaktadýr. Avadiyar 2 Projemiz; Dicle Nehri Yataðý'nýn özellikle kum ocaklarýnýn tahrip ettiði nehir yataðýnda, Silvan Köprüsünden 100 metre kadar kuzeyinde, baraj yapma tekniðine uygun bir teknikle, su tutularak yer yer 2 kilometreye kadar çýkabilecek geniþlikte ve 4 ila 5 km uzunluðunda bir su havzasý oluþturulacaktýr. Bu su havzasýnýn içerisinde adalar ve adacýklar oluþturulacaktýr. Su havzasýnýn, Doðu ve Batý yakasýnda, önemli bir yerleþim yeri projesi ön görülmektedir. Ön görülen AVADÝYAR 2 Projesi, Dicle Nehri yataðýnýn geniþ bir alana yayýlan bu kesiminde 2x5=10 km2'lik bir alana yerleþmiþ olacaktýr. 10km2= 1000 hektarlýk alanda, 50kiþi/hektar düþük yoðunluktaki yerleþim yerinde 50.000 kiþilik bir yerleþim yeri düþünülmektedir. Avadiyar 2 projesinde 50.000 kiþilik bir yerleþim yeri düþünülmektedir. Yine Avadiyar 2 projesi kapsamýnda yeri ve yüksekliðiyle ilgili STK'larla yapacaðýmýz görüþmede karar verilecek büyük bir dönme dolap kuracaðýz. Ayrýca Diyarbakýr'ýn tarihi dokusu üzerinde seyir imkaný verecek Balon projemizde, Gap turu da yapacak bu balon için Diyarbakýr'da istasyon oluþturacaðýz. Trafikte Raylý Taþýma Dönemi (Diyarray): Hazýrladýðýmýz projeyle, KuzeybatýGüneydoðu yönündeki Ergani ve Bismil ilçelerimizde mevcut demiryolu alt yapýsýný rehabilite ederek, gidiþ-geliþli olarak her 5 km'de bir durak ve bu duraklarýn etrafýnda mahalleler oluþturmayý hedefliyoruz. Bu demiryolu aksýnýn saðýnda ve solunda geniþ yeþil tampon alanlar yaratýlacaktýr. Her 5 dakikada bir tren geçerek zaman kaybý önlenecektir. Ýki istasyon arasýndaki demiryoluna yakýn mesafedeki iskân alanlarý daha çok katlý, uzaklaþtýkça daha az katlý þeklinde olacaktýr. Demiryolu istasyonu etrafýnda yaklaþýk iki yüz metrelik dairesel forumdaki mahalle merkezinin zemin altlarýnda, toplu taþým araçlarýnýn (Otobüs, minibüs, midibüs) geçiþ yollarý ve kapalý otoparklar yer alacak, raylý sistem abonmaný olanlar ücretsiz otopark hizmetinden yararlanacaktýr. Böylece, özel araç kullanýmý minimal düzeye indirilmiþ olacaktýr. Bu

projeyle, kilometre kareye iki yüz kiþi yoðunluk ve iki ilçemiz arasýnda beþ milyonluk bir nüfusun yerleþebileceði hedeflenmektedir. Uluslararasý Fuar, Kongre merkezi ve Serbest Ticaret bölgesi Diyarbakýr'ý denge Metropolü konumuna getirecek olan projelerimizin yaný sýra, Uluslararasý Fuar ve Kongre Merkezinin de, denge metropolü projesi içerisinde iki istasyon arasýnda, uygun bir noktaya konumlandýrýlacaktýr. Bu Fuar ve Kongre Merkezi Ortadoðu'nun en büyüðü olacak þekilde planlanmýþtýr. Yapacaðýmýz Erbil-Diyarbakýr hýzlý tren hattý, Sur içi projesi kapsamýnda turizm geliþimi, belediyenin öncülük edeceði tarýmsal ve hayvancýlýk kalkýnma projeleriyle birlikte Diyarbakýr'ýn ihraç ürünlerini tanýtma ve pazarlama konusunda eksikliðini Fuar, kongre ve ticaret merkezi ve serbest bölgeyle gidereceðiz. Projeyle, Avrupa, orta doðu ve Kafkaslardaki iþ adamlarýnýn bölgeye çekilmesi planlanmaktadýr. Bu merkez uluslar arasý fuar ve kongrelere ev sahipliði yaparak kent ekonomisine büyük katký sunacaktýr, iþ adamlarýmýz Serbest bölge avantajlarýný kullanarak üretilen mallarýn ihracatýný, hammaddenin ithalatýna daha kolay eriþme þansýný yakalayacak. DiyarKule: Kentsel tasarým açýsýndan, kentimiz için önemli bir mihenk noktasý oluþturabilecek konumda olan Diyarkule mevcut stadyumun yerine veya Seyran tepedeki Karayollarý Bakým atölyesinin bulunduðu noktaya konumlandýrýlacaktýr. Diyarbakýr'ýn tarihi ve panoramik görüntüsünü yukarýdan izlemek isteyenler için bir hizmet sunuyoruz ayrýca zeminde, Nikah ve Düðün Salonlarý yapýlacaktýr. Yeri ve yüksekliði konusundaki son karar, kent dinamikleriyle yapacaðýmýz toplantý sonrasýnda belirlenecektir. Otoparklar ve Semt Pazarlarý: Ofis, Baðlar ve Sur semtlerindeki trafik ve park sorunu herkesin þikâyet ettiði konularýn baþýnda gelmektedir. Büyük zaman kaybýna neden olan bu semtlerdeki trafik yoðunluðunun ana kaynaðý, otopark sorunundan kaynaklanmaktadýr. Bu sorunu çözmek için hazýrladýðýmýz projede her semtteki trafiðin yoðunluðuna paralel büyüklükte otoparklarla çözmeyi düþünmekteyiz. Bu otoparklarýn zemin katlarý yüksek yapýlarak, otoparklarýn altlarýnda çaðdaþ semt pazarlarý oluþturacaðýz. Her semtte inþa edilecek katlý otoparklarýn zemin katlarýna taþýnacak bu semt pazarlarý daha temiz ve daha saðlýklý, olmasý nedeniyle önem arz etmektedir. Bu sayede halkýmýz pazarlarda yazýn güneþ sýcaðýndan, kýþýn da yaðýþtan etkilenmemesi saðlanacaktýr. Kentsel Dönüþüm: Kentsel donaným açýsýndan yetersiz olan ve ekonomik ömrünü tamamlamýþ yapýlarýn bulunduðu alanlarda kentsel dönüþüm projeleri uygulanacaktýr. Kentsel dönüþüm yerleþmelerin saðlýklý, güvenli ve yaþanabilir yerler olmalarýný saðlamak için teknik ve sosyal altyapý ihtiyaçlarýnýn giderilmesi temel bir ilke olarak alacaðýz. Yapýlarýn dönüþüm aþamasý etaplar halinde yapýlacaktýr. Yýkýlacak yapýlarýn hak sahiplerinin maðdur olmamalarý için her türlü önlem alýnacaktýr. Cezaevini Müze'ye Dönüþtüreceðiz: Diyarbakýr E tipi kapalý cezaevi, 12

Eylül askeri darbesiyle birlikte, insanlýk suçlarý açýsýndan dünyanýn en sayýlý sembol mekânlarý arasýna girmiþtir. Bu cezaevinde yatan on binlerce insanýmýz iþkencelerden geçti, yaþananlarýn bir daha yaþanmamasý adýna bu binalarda gerekli düzenlemeleri yaparak halkýn ziyaretine açacaðýz. Bu nedenle Ýnsanlýða, insanlýðýmýza saygýnýn gereði olarak, bu cezaevini "Yüzleþme-Ýnsan haklarý ve Demokrasi" müzesine dönüþtüreceðiz. Köy Projelerimiz: Yeni büyük þehir belediye yasasýyla birlikte köylere hizmetler de büyük þehir belediyelerin görevleri arasýndadýr. Bölgede yaþanan çatýþmalar ve diðer olumsuzluklar nedeniyle, köylerimize gitmeyen hizmetleri, 5 yýl içerinde çözmeyi taahhüt ediyoruz. Köylere ait Saðlýklý içme suyu, kanalizasyon, asfalt yol, köy içi parke döþemelerinin yaný sýra taziye evlerinin eksiklikleri gibi sorunlarý 5 yýl içerisinde çözmeyi taahhüt ediyoruz, Park Alanlarýmýz: Diyarbakýr halkýmýzýn daha saðlýklý, daha rahat, daha güvenilir bir ortamda yaþamalarý için; her semte yeni park alanlarý açarak spor, dinlenme ve oyun alanlarý gibi günlük Kentsel aktivitelerle daha konforlu çevre þartlarý saðlanacaktýr. Bu park alanlarýnda oyun Bahçesi, dinlenme, gezinti yerleri çocuk oyun gruplarý ve fitness takýmlarý olacaktýr Çöpten Elektrik Üretecek Projemiz: Diyarbakýr'ýn çöplerini proje ve finansmanýný saðladýðýmýz bu projede, Kentin kanalizasyon dahil olmak üzere her türlü atýk maddelerinin tamamýnýn geri dönüþümünü saðlayacaðýz. Bu atýk maddelerden Elektrik enerjisi, gübre, bio dizel yakýt ve gaz elde edeceðiz. Yine proje kapsamýnda 120 yeni çöp toplama aracýyla 2200 çöp konteyner'i hizmete vereceðiz Sosyal Projelerimiz: 1-Aile Yaþam Merkezleri 2-Çocuk Hizmetleri a)Çocuk bakým evleri b)Çocuk Meclisleri c)Sokakta çalýþan çocuk merkezleri 3-Engelli Hizmetleri a)Engelli hizmet ve rehabilitasyon merkezleri, b)Görme engelliler eðitim ve teknoloji merkezi, c)Engelliler Lokali, d) Engelliler dayanýþma merkezi, e) Akýllý duraklar ve kolaylaþtýrýcý çevre düzenlemesi. 4-Gençlik hizmetleri a) Gençlik Kamplarý b) Gençlik Kültür Evleri c) Spor Hizmetleri d) Eðitim Destek Evleri 5-Hanýmlar Lokali 6-Kadýn Barýnma evleri 7-Kadýn Sýðýnma evleri 8-Çalýþan kadýna kreþ desteði 9-Yaþlý Hizmetleri a) Yaþlýlara evde temizlik hizmetleri, b) Yaþlýlara evde bakým-onarým hizmeti, c) Yaþlýlara evde saðlýk hizmeti 10-Þefkat evleri Hastanelerin yanýnda, il dýþýnda geleceklere konaklama ve yemek hizmeti sunacak. 11-Gençlik kültür evleri


12

27 MART 2014 PERÞEMBE

27 03 2014 gazete sayfaları