Page 1

Etle týrnak deðiliz

Barýþmayý becermek zorundayýz A d l i T ý p ' t a n Y akýl almaz hata argýlandýðý KCK davasýndan tahliye olan eski Yeniþehir Belediye Baþkaný Fýrat Anlý, toplumlar arasýnda ortak yaþamý engelleyecek bir sýkýntýnýn olmadýðýný söyledi ve ekledi: Baþka bir alternatifimiz yok. Barýþmayý becermek zorundayýz. 7'de

B

DP Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, "Biz etle týrnak falan deðiliz. Biz iki eþit onurlu halk olacaðýz. Bu topraklarda yaþayan herkes onuru ile eþitçe yaþayacak. Ne kimse et olacak, ne kimse týrnak olacak" dedi. 5'te

H

akkari'nin Çukurca Ýlçesi'nde öldürülen 14 PKK'lýdan Diyarbakýrlý Faruk Barut'un cenazesinin, ayný çatýþmada öldürülen Emrah Kaya olarak Hakkari'de topraða verildiði ortaya çýktý. 3'te

Öcalan'ýn mektubu BDP'de K

ürt sorununun çözümü için Abdullah Öcalan'ýn muhataplarýna iletmek için hazýrladýðý 3 mektuptan biri BDP'ye ulaþtý. Öcalan'ýn mektubunda üç aþamalý bir plan sunduðu bildirildi. 9'da

Bugün hayat duracak

B

üro çalýþanlarý, Adliyeler, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý, Vergi Daireleri, Nüfus ve Vatandaþlýk Ýþleri, Kaymakamlýklar, Valilikler dahil olmak üzere bugün 43 kamu kurumunda iþ býrakacak. 6'da

Kardesliði tesis edeceðiz ÇARÞAMBA 27 ÞUBAT 2013

www.diyarbakirolay.com.tr

Fiyatý : 30 KR

Partisinin grup toplantýsýnda konuþan Baþbakan Erdoðan, bu ülkede kardeþliði tesis etmenin mücadelesini verdiklerini söyledi ve ekledi: Savaþ kolay, barýþ ise zordur. Biz zora talibiz. Baldýran zehrini de içeriz Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, partisinin TBMM Grup Toplantýsý'nda konuþtu. CHP, MHP ve BDP'nin, kanýn durmasý için sorumluluk üstlenmediðini belirten Baþbakan, þunlarý söyledi: Sorumluluktan kaçarlarsa her akan kan onlarýn eline yüzüne bulaþacaktýr. Biz çözüm için her yola baþvururuz. Baldýran zehrini de içeriz, yeter ki bu ülkeye huzur gelsin.

Yeniþehir'den Suriye'ye yardým D

iyarbakýr'ýn Yeniþehir Ýlçe Belediyesi, Suriye'de uzun süredir devam eden savaþ nedeniyle maðdur olan halk için yardým kampanyasýnýn startýný verdi. Belediye Baþkaný Selim Kurbanoðlu, emekçi belediye iþçilerinin de dahil olmasýyla kampanyanýn daha da büyüdüðünü söyledi. 3'te

Biz zora talibiz Türk ne kadar kardeþimse, Kürt de o kadar kardeþimdir. Biz yaradýlaný yaradandan ötürü seviyoruz. Kanýn durmasý için hiçbir sorumluluk almayan fýrsatçýlarýn tezgahýna asla gelmeyin. Savaþ kolay, barýþ ise zordur. Biz zora talibiz. Ne acýdýr ki, bu ülkenin aydýnlarýndan yeterli desteði alamadýk. Ama almayý bekliyoruz. Milletimizin bizimle birlikte olduðunu biliyoruz. 9'da

Baðlar'da anadil etkinliði „ Sayffa 8’de

Baþbakan'dan yardým istiyorlar

Þ

ýrnak'ýn Ýdil Ýlçesi'ne baðlý Dirsekli Köyü'nde önce 5 çocuk annesi 33 yaþýndaki Fatma Akçan, ardýndan da 38 yaþýndaki eþi Resul Akçan PKK üyeliðinden tutuklanýp cezaevine konuldu. Çiftin çocuklarý Baþbakan Erdoðan'dan yardým istedi. 5'te

Öðrenci yürüyüþünde gerginlik H

akkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen trafik kazasýnda yaralanan Mizgin Bingöl'ün arkadaþlarý, basýn açýklamasý ve oturma eylemi yaptý. Eylem sýrasýnda zýrhlý araçlardan havaya uyarý ateþi açýlýrken, polis de öðrencilerin bulunduðu alana gaz bombasý attý. 4'te

DÜ'de Aðaç Bayramý D

icle Üniversitesi (DÜ) Týp Fakültesi Hastaneleri çalýþanlarý tarafýndan kampüs alanýna fidaný dikildi. Kalp Hastanesi'nin yanýnda bulunan boþ araziye dikilen fidanlarýn her birine, fidaný diken çalýþanýn ismi verildi. 5'te

BDP yönetiminden Vali Aydýn'a ziyaret

G

800 polis ve askerle operasyon

eçtiðimiz hafta yapýlan kongrede BDP Siirt Ýl Baþkanlýðý'na seçilen Mehmet Ata Ýnan baþkanlýðýndaki bir heyet, Siirt Belediye Baþkaný Selim Sadak ile birlikte Vali Ahmet Aydýn'ý makamýnda ziyaret etti. 7'de

S

uriye sýnýrýndaki Þanlýurfa'nýn Akçakale Ýlçesi'nde, sýnýr kaçakçýlýðýnýn önlenmesine yönelik 800 polis ve jandarmanýn katýlýmýyla operasyon düzenlendi. 5 köye yönelik düzenlenen operasyonda kaçak yollarla getirilen tonlarca þeker ve akaryakýt ele geçirildi. 3'te

GGC 36. yýl dönümünü kutladý „ 4’te


2

Saðlýk

27 ÞUBAT 2013 ÇARÞAMBA

Boyun fýtýðý ofis çalýþanlarýný vuruyor Saatlerce bilgisayar karþýsýnda çalýþmak ve hareketsizlik sonucu ortaya çýkan boyun fýtýðý yaþam kalitesini önemli ölçüde düþürüyor.

B

eyin ve sinir cerrahisindeki yeni yöntemlerin boyun fýtýðýnda teþhis ve tedavi süreçlerini kýsalttýðýný belirten Nöroþirürji Uzmaný Op. Dr. Halit Çavuþoðlu, sorunun özellikle ofis çalýþanlarýný tehdit ettiðini söyledi. Çavuþoðlu, boyun fýtýðý ve tedavi yöntemleri hakkýnda þu bilgileri verdi: "Omurga, dikey yönde etki yapan vücut aðýrlýðý ve dýþ kuvvetlere karþý koymanýn yanýnda hareket fonksiyonunu da yürütmek durumundadýr. Bu yüzden sabit kalmak ve hareketli olmak gibi çatýþan iki özelliðe sahip olmalýdýr. Bu ikili özellik, omurganýn bölümlü yapýsý ve omurlar arasýndaki diskler tarafýndan saðlanýr. Diskler dikey yönde, yana eðilme ve dönme sýrasýnda uygulanan kuvvetleri emerler. Ýnsanoðlunun iki ayak üzerindeki duruþu da disk üzerine yansýyan kuvvetleri artýrýr. Sonuç olarak omurlar arasýndaki diskler yaþla belirginleþmek üzere yýpranmaktadýr. Yük emme yetenekleri ve dayanýklýlýklarý azalýr, fýtýklaþma geliþebilir. Boynun fazla aðýrlýk taþýmamasýna raðmen hareketli yapýsý nedeniyle bozulmasý ve disk fýtýðý görülme riski yüksektir. Boyun bölgesinde her omur, cismi hizasýndan çýkan sinirlerde kola ve sýrta yayýlarak, bu bölgelerin duyu ve hareketini saðlar. Omurgalar arasýndaki disk dokusunun jelatin kývamýndaki iç kýsmýnýn, daha kuvvetli bir bað

dokusundan oluþan dýþ kýsmý yýrtarak omurilik ve sinirlere basý yapmasý sonucu boyun fýtýðý ortaya çýkar.

KOLDA AÐRI VE UYUÞMAYA NEDEN OLABÝLÝR Boyun fýtýðý, omurilik ve sinir köklerini etkileyen, en sýk hayatýn 3040'lý yaþlarýnda rastlanýlan bir hastalýk grubudur. Belirtileri; fýtýðýn yerine, hastalýðýn süresine ve ciddiyetine baðlý olarak deðiþkenlik gösterir. Hastalar genellikle tek taraflý, kola doðru yayýlan bir aðrýdan rahatsýzlýk duyarlar. Aðrý, parmak uçlarýna kadar yayýlýr ve uyuþma ile beraber olabilir. Aðrýnýn yayýldýðý kolda kuvvet kaybý olabilir. Hastalar ellerine aldýklarý aðýr cisimleri yere düþürmekten þikayet ederler. Eðer basý daha da ilerlerse yürüme güçlüðü ve dengesizlik de oluþur.

MUTLAKA DOKTORA BAÞVURUN Aðrý ve uyuþukluðun sýklaþmasý ve belirli sürede yatak istirahatý ile geçmemesi durumunda mutlaka bir beyin ve sinir cerrahýna baþvurulmasý gerekir. Detaylý öykü alma ve fiziksel muayenenin önemi çok büyüktür, sadece bunlarla taný koymak bile mümkündür. Ama görüntüleme teknikleri ile de boyun fýtýðýnýn varlýðýný teyit etmek ve seviyesini sapta-

mak gereklidir. Yapýlan muayene ile sinir tahribatýna ait bulgular yoksa hastaya mutlak yatak istirahatý, aðrý kesici kullanýmý ve fizik tedavi önerilmektedir. Ancak sinir tahribatýna ait bulgularýn mevcudiyetinde ve diðer tedavi yöntemlerinin baþarýsýz kaldýðý durumlarda cerrahi uygulanýr.

OMURGANIN HAREKET KABÝLÝYETÝNÝ KORUMAK ÇOK ÖNEMLÝ Þikayet oluþturan boyun fýtýðýna yapýlan cerrahi tedavinin amacý; omurilik ve buradan çýkan sinirlerin sýkýþýklýðýný giderirken, birçok anatomik yapýyý ve boyun omurgasýnýn yük taþýyabilme ve hareket edebilme fonksiyonunu korumaktýr. Geleneksel cerrahi yöntemler, geniþ alanda normal doku tahribatýna neden olur. Böylece omurilik ve sinir dokusu rahatlatýlmakla beraber omurganýn fonksiyonunun bozulmasýna yol açar. Sonuçta hastaya ek olarak kafes, plak, vida gibi materyallerle ameliyat yapýlmasý zorunlu hale gelebilir. Omurganýn fýtýk seviyesindeki bölümünü hareketsiz hale getiren bu ameliyat tekniðinin; süresinin uzun olmasý, fazla miktarda kan kaybý ve ameliyat sonrasý aðrýlý ve uzun iyileþme süreci, yüksek oranda baþarýsýzlýk, uzun vadede diðer disklerde fýtýklaþmalara yol açmasý bu

yöntemlerin dezavantajýdýr. Diðer yandan hareketli bölümü koruma amacýyla geliþtirilen disk protezi de istenilen sonuçlara ulaþýlmasýný saðlayamamýþtýr. Uzun dönemde protezlerin hareket kabiliyetini kaybettikleri izlenmektedir.

GÝRÝÞÝMSEL YÖNTEMLE BOYUN FITIÐINDAN KURTULABÝLÝRSÝNÝZ Radyolojik görüntüleme yöntemlerindeki (MR) geliþmeler boyun fýtýðýna yol açan yumuþak ve kemik dokularýn ayrýntýlý tespitinde faydalýdýr. Mikrocerrahi yönteminde 1,5 cm.lik cilt kesisi yapýlýr. Doðal doku planlarý kullanýlarak disk mesafesine girilerek omurilik ve sinir dokularý rahatlatýlýr. Omurganýn yük taþýyabilme ve hareket edebilme gücü

bozulmadýðý için hasta ameliyattan 3 saat sonra yürütülür ve ameliyattan 4 saat sonra taburcu olabilir. Hastanýn boyunluk kullanmasýna gerek kalmaz. Dikiþ yoktur ve iþlemden 2 gün sonra pansuman çýkarýlýp banyo yapýlabilir. Ameliyat sonrasý hasta oturabilir, yürüyebilir ve merdiven inip çýkabilir. Ameliyattan 2 hafta sonra da egzersiz programý baþlatýlýr. Bu "minimal invaziv cerrahi" yani giriþimsel yöntemle boyun fýtýðý ameliyatlarýnda alýnan sonuçlar son derece yüz güldürücüdür. Bu ameliyat tekniði hastalarýn çok korktuklarý diðer ameliyat tekniklerine oranla; kanamanýn olmamasý, çok kýsa sürede sosyal yaþantýya dönüþ imkaný saðlamasý ve ameliyat konforu nedeni ile özelikle önerilmektedir."

Soðuk algýnlýðýndan korunmak için Havalarýn her geçen gün soðumasýyla birlikte soðuk algýnlýðýndan þikâyet eden kiþilerin sayýsý da artýyor.

B

Süt neden önemli? S

ütün çocuklarda güçlü bir kemik yapýsý saðladýðýný belirten uzmanlar, özellikle çocukluk ve ergenlik dönemlerinde günde 2 bardak süt içmenin geliþimi hýzlandýrdýðý görüþünde. Geliþme çaðýndaki çocuklarýn daha saðlýklý kemik yapýsýna ulaþabilmesi için yeterli miktarda kalsiyum ve mineral almalarý gerektiðini belirten uzmanlar, yeterli miktarda süt içilmesi halinde büyümenin hýzlandýðýný belirtiyor. Amerika'da 9 buçuk yaþ ortalamasý ile 122 çocuk arasýnda yapýlan araþtýrmalar düzenli süt tüketen çocuklarýn 3 yýlýn sonunda yaþýtlarýna göre 2 ile 3 santimetre arasýnda daha uzun olduðunu gösteriyor. Özellikle büyüme çaðý (6 - 10 yaþ) ve ergenlik döneminde (10 - 18 yaþ) geliþimin saðlýklý bir þekilde tamamlanmasý için gerekli vitamin ve minerallerin düzenli olarak alýnmasý gerektiðine deðinen Erciyes Üniversitesi Saðlýk Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Neriman Ýnanç, "Bu özel dönemde çocuklarýn besin ihtiyacý artýyor. Kalsiyum ve fosfor gibi birçok mineral, protein, B2, B6, B12 ve A, D, E, K vitaminlerinin tamamýný içeriðinde bulunduran süt ile vücudun besin ihtiyacý karþýlanabiliyor. Zihinsel ve fiziksel anlamda saðlýklý çocuklar yetiþtirmek için düzenli olarak besleyici gýdalar tüketilmesi gerekiyor " dedi. Sütün her yaþta içilmesi gereken bir besin olduðunu sözlerine ekleyen Ýnanç, düzenli tüketilen saðlýklý sütte, 6 ile 8 yaþ arasýndaki bir çocuðun zihinsel ve bedensel geliþiminde ihtiyaç duyulan vitamin, iyot, folik asit ve minerallerin bulunduðunu söyledi.

oðazda kuruluk, yanma ve hapþýrma ile baþlayansoðuk algýnlýðý, çeþitli virüslerin etken olduðu bir üst solunum yollan enfeksiyonu. Soðuk algýnlýðýndan korunmak için özellikle beslenme ve uyku düzenine dikkat edilmesi gerektiðini belirten Medline Acil Saðlýk Operasyonlardan Sorumlu Direktör Dr. Barýþ Mutluer, soðuk algýnlýðý ile ilgili bilinmesi gerekenleri aktarýyor. Özellikle mevsim geçiþi dönemlerinde sayýca artan,grip/soðukalgýnlýðý nedeniyle yüksek ateþ vakalarýnýn arttýðýný belirten Mutluer, soðuk algýnlýðýnýn en sýk görülen belirtilerinin; boðaz aðrýsý, öksürük, hafif ateþ, boðuk ses, burun týkanýklýðý ve hafif baþ aðrýsý olduðunu belirtiyor ve ekliyor; soðuk algýnlýðý genellikle en fazla bir hafta veya on gün içinde, basit tedavi yöntemleri ile geçebilir. Ancak dikkatli olunmazsa, hastalýk ilerleyebilir ve bunun sonucunda sinüzit, orta kulak iltihabý ve zatürree gibi aðýr tablolara nedenolabilir.

Soðuk algýnlýðýndan korunmak için; o Baðýþýklýk sisteminizi güçlendirin. Bunun için meyve sebze aðýrlýklý beslenin, fazla et tüketmeyin. o Özellikle hasta olacaðýnýzý düþündüðünüz dönemlerde bol bol C vitamini alýn o Düzenli olarak egzersiz yapýn o Hava nemlendiricileri kullanýn

o Odayý aþýrý ýsýtmayýn, düzenli olarak havalandýrýn. o Kalabalýk ortamlarda, kapalý mekanlarda bulunmamaya özen gösterin o Dýþarýdan geldiðinizde ellerinizi sabunla yýkayýn ve bunu çocuklarýnýzýn da alýþkanlýk haline getirmesini saðlayýn o Çok kalýn veya ince giysiler giymeyin o Uyku düzeninize dikkat edin o Stres altýndaki insanlar hastalanmaya daha elveriþlidir. Meditasyon yapýn, kendinize zaman ayýrýn. o Sigara içmeyin Tüm bu önerilere dikkat edilmesine raðmen hasta olan kiþiler için tedavi yöntemlerini sýralayan Medline Acil Saðlýk Operasyonlardan Sorumlu Direktör Dr. Barýþ Mutluer, uyarýlarda da bulunuyor. Soðuk algýnlýðý tedavisinde dikkat edilecek en önemli husus, kendi kendine zarar vermemektir. Birçok kiþi, gerek olmadýðý halde bir sürü ilaç kullanýr ve bunlarýn farklý yan etkileri vardýr. Ýnsan vücudu hastalýklarla savaþ halinde iken fazla miktarda enerji sarf eder. Bu nedenle, iyileþmede istirahat önemlidir. Burundaki týkanýklýðý gideren veya hafifleten ilaçlar, soðuk algýnlýðý belirtilerinin geçici olarak iyileþmesine neden olabilirler. Ancak bunlarýn hastalýktan korunma veya hastalýðýn

iyileþmesinde bir yararlarý bulunmaz. Ayný zamanda geliþigüzel kullanýlan ilaçlar; sersemlik, baþ dönmesiuykusuzluk ve midede rahatsýzlýk da yapabilir. Günde 8 bardak sývý içilmesi hastanýn solunum yollarýnýn kurumasýný önler. Bu sývý; meyve suyu, çorba ya da ýhlamur ve adaçayý gibi bitkilerden yapýlmýþ içeceklerle de alýnabilir. Hastalar; kahve, çay ve kola gibi kafein içeren içecekler tüketmemelidir. Sigara içmemeli hatta sigara içilen ortamlardan da uzak durmalýdýr.

Gözde çakan ýþýða dikkat

'Þimþek çakmasý veya çakmak kývýlcýmý' görüntüsüne benzeyen gözde ýþýk çakmasý, genelde tek gözde ortaya çýksa da bazen her iki gözü de etkileyebiliyor ve körlüðe yol açan hastalýklarýn tek belirtisi olabiliyor. Iþýk çakmasý, görmenin bir alanýnda görülen parýldamalar ve kývlcýmlar olarak tanýmlanýyor. 'Þimþek çakmasý veya çakmak kývýlcýmý' görüntüsüne benzeyebiliyor. sýklýkla aniden ortaya çýkýyor, altta yatan nedene baðlý olarak süresi ve tekrarlamalarý deðiþkenlik gösteriyor. Tek gözde aniden ortaya çýkan ýþýk çakmasýnýn süresi kýsa oluyor, sadece saniyeler sürüyor. Göz hareketleri ile tekrarlayabiliyor ve gözde uçuþmalar eþlik edebiliyor. Ýki gözde birden geliþen ve daha nadir görülen ýþýk çakmasý ise çoðunlukla daha uzun süreli oluyor. Örneðin 15-30 dakika sürüyor. Göz Saðlýðý ve Hastalýklarý Uzmaný Doç. Dr. Emrah

Altýparmak, her iki türde ýþýk çakmasýnýn altta yatan önemli bir klinik durumun habercisi olabileceðini belirterek, "Bu nedenle gözde ýþýk çakmasý en kýsa süre içinde muayene olmayý gerektiriyor" diyor. TRAVMA VE YÜKSEK MÝYOPÝ ETKÝLÝ Göz içi sývýsýnýn 65 yaþ üzerinde yüzde 75'e varan sýklýkla að tabakadan ayrýlmasý nedeniyle, özellikle bu yaþ grubunda ýþýk çakmalarý sýk gözleniyor. Ayrýca gözünden kaza veya ameliyat geçirmiþ kiþilerde, yüksek miyoplarda, göz içi iltihabi hastalýðý olanlarda da bu þikayete her yaþta rastlanabiliyor. Ýki gözde ýþýk çakmasý bulunan kiþilerin geçmiþlerinde ise sýklýkla baþ aðrýsý ya da migren öyküsüne rastlanýyor. Bu yakýnmalar çocukluk çaðýnda da görülüyor. Özellikle ailesinde migren bulunanlarda daha sýk rastlanýyor.

GÖZ ÝÇÝNDEKÝ BÝR HASTALIÐA ÝÞARET EDÝYOR! Doç. Dr. Emrah Altýparmak, tek gözdeki ýþýk çakmasýnda altta yatan nedenleri þöyle anlatýyor: "En sýk nedeni, gözün büyük bir kýsmýný dolduran vitreus isimli göz içi sývýsýnýn retina üzerine uyguladýðý kuvvettir. Bu sývý gözdeki yaþlanma sürecinin doðal bir parçasý olarak daha akýþkan hale geliyor ve að tabakayý çekerek ýþýk çakmalarýna neden oluyor. Ayrýca gözümüze herhangi bir þey çarptýðýnda da ayný mekanizma ile ýþýk çakmalarý görülüyor. Göz içinde meydana gelen kanamalar veya gözün baþka iltihabi hastalýklarýnda da ýþýk çakmasý olabiliyor; bu durumda gözün önünde uçuþan noktacýklar ve görmede azalma olabiliyor. Ýki gözde birden ortaya çýkan ve baþ aðrýsýnýn eþlik ettiði bulanýk görmelerde ise altta yatan neden gözün görme merkezini ilgilendiren bir hastalýk veya migren olabiliyor."


Gercüþ'te kadýn cesedi bulundu

B

atman'ýn Gercüþ Ýlçesi'nde yol kenarýna gömülmüþ kadýn cesedi bulundu. Gercüþ'ün Kozlu Köyü'nden rahatsýzlanan bir kiþiyi ilçe merkezindeki hastaneye götüren Necdet Çelik, gece köye dönerken, ilçe yakýnlarýnda çok sayýda köpeðin yol kenarýnda toplandýðýný gördü. Köpeklerin bir þeyler parçaladýðýný gören Necdet Çelik, þüphe-

lenerek güvenlik güçlerine haber verdi. Olay yerine giden jandarma ve köy korucularý, köpeklerin baþýný parçaladýðý cesetle karþýlaþtý. Ceset, Gercüþ Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kimliðinin saptanmasýna çalýþýlan kadýnýn, baþka bir yerde öldürüldükten sonra getirilip elbiseleriyle birlikte buraya gömüldüðü sanýlýyor.

Yeniþehir'den Suriye'ye yardým 27 ÞUBAT 2013 ÇARÞAMBA

Diyarbakýr'ýn Yeniþehir Ýlçe Belediyesi, Suriye'de uzun süredir devam eden savaþ nedeniyle maðdur olan halk için yardým kampanyasýnýn startýný verdi.

B

elediye Baþkaný Selim Kurbanoðlu, emekçi belediye iþçilerinin de Rojava'ya yapýlan yardým kampanyasýna dahil olmasýyla daha da büyüdüðünü belirtti. "Komþusu aç iken tok yatan bizden deðildir" diyen Kurbanoðlu, þnularý söyledi: Bu Peygamberimizin sözüdür. Bu gün kalbimizin dörtte biri zor durumda deðerli arkadaþlar. Suriye de bir iç savaþ yaþanmaktadýr. Çatýþmalarýn en az olduðu bölgeler Kürt bölgesidir. Ancak bu alanda da ciddi bir þekilde yiyecek sýkýntýsý çekilmektedir.

Ýlk yardýmlar yapýldý Türkiye'den giden yardýmlardan Afrin, Kamýþlo, Amudê ve Serêkanî'ye faydalanamamýþtýr. Özelikle bu bölgelere ulaþtýrýlmak üzere kampanyamýzýn startýný burada baþlatýyoruz. Gün birlik günüdür. Gün dayanýþma günüdür. Gün Diyarbakýr'ýn kardeþlerine sahiplenme günüdür. Rojava için Yeniþehir Belediyesi Alipýnar Fen Þantiyemizde toplanan yardýmlar Nusaybin Belediyesi eliyle ulaþtýrýlacaktýr. Bugün biz Yeniþehir Belediye yönetimi olarak ilk yardýmýmýzý yapýyoruz.

Yardýmlar þantiyede toplanacak Kurbanoðlu'nun ardýndan konuþan Diyarbakýr BDP Ýl Baþkaný Zübeyde Zümrüt ise kampanyayý desteklediklerini söyledi. Zümrüt, "Amed'in tümüyle bu kampanyaya sahip çýkacaðýna eminim. Bu anlamda belediyelerimizin böyle insani kampanyayý baþlattýklarý için teþekkür ediyoruz" dedi. Yeniþehir ilçesi için Rojava'ya yapýlacak yardýmlarýn Alipýnar Fen Þantiyesi'nde toplanacaðý belirtildi.

Yaþlý çiftin dramý Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde hasta ve kimsesiz olan Aykut çiftine yardým eli uzandý. Þehbaz (85) ve Zini Aykut (75) çiftinin tedavisi için yetkililer harekete geçti. Sabah saatlerine Yüksekova Belediye Baþkan Vekili Mehmet Emin Seven, VanHakkari Tabipler Birliði ile yaptýðý görüþmeden sonra "Evde Saðlýk Hizmeti" ekibi ile birlikte aileyi ziyaret etti. Saðlýk ekiplerinin gerekli kontrolünden sonra yatalak Þehbaz Aykut için bundan sonraki tedavisine hastanede devam edilmesine karar verildi. Bunun üzerine Aykut, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý.

Belediye harekete geçti Yaþlý çift için Yüksekova Belediyesi

de harekete geçti. Aileyi ziyaret eden Belediye Baþkan Vekili Mehmet Emin Seven ve zabýta müdürlüðü ekipleri, gerekli incelemelerden sonra yaþlý çift için bir ihtiyaç listesi belirledi. Seven, ziyaret amaçlarýnýn aileyi bulunduðu kötü durumdan kurtarmak olduðunu söyledi. Belediye olarak ailenin bundan sonraki durumlarýný takip edeceklerini belirten Seven, "Aile için bir ihtiyaç listesi hazýrladýk. Bugün Tabipler Birliði ile diyaloga geçtik ve aileyi ziyaret ettik. Gerekli muayene iþlemleri yapýldý. Ailenin bundan sonraki yaþamlarýný yakýndan takip edeceðiz" dedi.

Evde bakým ücreti verilecek Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü'nden bir heyet de aileyi ziyaret ederek gerekli tutanaklarý tuttu. Mart ayýndan geçerli olmak üzere her ay ödenmek þartý ile "Engelli Evde Bakým" hizmetinden yararlanmasý için ailenin yaptýðý baþvurunun kabul edildiði ve ayda 700 TL ödeme yapýlacaðý bildirildi. Ayrýca Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü tarafýndan, ailenin maðduriyeti göz önünde bulundurularak "Sosyal ve Ekonomik Destek" hizmetinden de yararlanmasý için gerekli çalýþmalar baþlatýldýðý öðrenildi.

800 polis ve askerle operasyon F

NATO uçaðý Diyarbakýr'a indi

inlandiya'dan Afganistan'ýn baþkenti Kabil'e asker götüren NATO uçaðý, gece yakýt ikmali yapmak için Trabzon'a iniþe geçti. Ancak hava muhalefeti nedeniyle Trabzon'a inemeyen uçak, Diyarbakýr'a zorunla iniþ yaptý. Diyarbakýr Valisi Mustafa Vali Toprak, NATO gücü kapsamýnda Finlandiya'dan aldýðý 65 Ýsveç ve 62 Finlandiyalý askeri Afganistan'ýn baþkenti Kabil'e götüren uçaðýn, yakýt almak için daha önce bildirdiði Trabzon Havalimaný'na inmek istediði, ancak hava muhalefeti nedeniyle inemeyince saat 00.15 sýralarýnda Diyarbakýr Havaalaný'na zorunlu iniþ yaptýðýný söyledi. Vali Toprak, uçak mürettebatýnýn uçuþ süreleri dolduðu için kalkmadýðýný ve geceyi Diyarbakýr'da geçirdiðini de ifade ederek, "Uluslararasý uçuþ kurallarýna göre pilotlar uçuþ sürelerini doldurduklarýný belirtince sabaha kadar Diyarbakýr'da kalýp dinlemek zorunda kaldýlar. Uçak, sabah saatlerinde yakýtýný aldýktan sonra yeniden Kabil'e hareket etti" dedi.

Suriye sýnýrýndaki Þanlýurfa'nýn Akçakale Ýlçesi'nde, sýnýr kaçakçýlýðýnýn önlenmesine yönelik 800 polis ve jandarmanýn katýlýmýyla operasyon düzenlendi. 5 köye yönelik düzenlenen operasyonda kaçak yollarla getirilen tonlarca þeker ve akaryakýt ele geçirildi.

Ý

ç karýþýklýðýn sürdüðü Suriye'den kaçak yollarla yurda þeker ve akaryakýt getirildiði bilgisi üzerine polis ve jandarma ekipleri çalýþma baþlattý. Sýnýr hattýnda 3 ayý aþkýn süredir takipte olan jandarma ve polis ekipleri, þebeke halinde çalýþan kaçakçýlarýn, gece geç saatlerde þeker ve akaryakýt gibi kaçak ürünleri sýnýr hattýndan geçirip, köylerde yaptýklarý depolarda gizledikleri ve daha sonra piyasaya sürerek haksýz kazanç elde ettiklerini saptadý. Güvenlik güçleri, 3 ayý aþkýn süren takibin ardýndan, çalýþma yöntemini ve isimlerini belirlediði þebeke üyelerinin yakalanmasý için operasyon kararý aldý. Cumhuriyet Savcýlýðý'ndan alýnan izinlerin ardýndan Akçakale ilçesinin Suriye sýnýrýndaki 5 köy ve mezrasýndaki 16 adrese eþ zamanlý operasyon yapýlmasý planlandý.

Depolara baskýn 800 asker ve polis, zýrhlý araçlar eþliðinde sabahýn ilk ýþýklarýyla birlikte Suriye sýnýrýndaki Mil, Erkent, Dalca, Çiçekli ve Altýnkonak köylerine gitti. Zýrhlý araçlar eþliðinde köylere giden

akaryakýt ele geçirildi. Þüphelilerin evlerinde yapýlan aramalarda ise ruhsatsýz olduðu belirlenen 2 tabanca, 2 av tüfeði, kaçak çay ve suç unsurlarý ele geçirilirken, kaçakçýlýkta kullanýldýðý saptanan 3 otomobile de el konuldu.

Köyde arbede çýktý

asker ve polisler, önceden belirlenen kaçakçýlýk yapmakla suçlanan kiþilerin kullandýðý depolara baskýn düzenlendi. Yapýlan baskýnlarda depolarda bulunan tonlarca þeker ve akaryakýta el konuldu, þüphelilerin evlerinde arama yapýldý. Güvenlik güçlerinin operasyonunda depolarda bulunan ve Suriye'den kaçak yollarla getirildiði saptanan 70 ton civarýnda þeker, 10 bin litre

Adli Týp'tan akýl almaz hata

Yanlýþ cenaze teslim edilmiþ H

akkari'nin Çukurca Ýlçesi'nde öldürülen 14 PKK'lýdan Diyarbakýrlý Faruk Barut'un cenazesinin, ayný çatýþmada öldürülen Emrah Kaya olarak Hakkari'de topraða verildiði ortaya çýktý. Hakkari'nin Çukurca Ýlçesi'nin Karataþ Karakolu bölgesinde 7 Ocak 2013'te çýkan çatýþmada 14 PKK'lý ölü olarak ele geçirilmiþti. Buradan

alýnan cenazeler, otopsi için Malatya Adli Týp Kurumu'na gönderildi. Daha sonra teþhis edilen cenazeler ailelerine teslim edildi. Ancak bir süre önce Malatya Adli Týp Kurumu'ndan Diyarbakýrlý PKK'lý Faruk Barut'un ailesine, çocuklarýnýn cenazesinin yanlýþlýkla Hakkari'de ayný çatýþmada öldürülen PKK'lý Emrah Kaya'nýn

ailesine teslim edildiði bilgisi verildi. DNA sonuçlarýna göre ortaya çýkan yanlýþlýk üzerine PKK'lý Faruk Barut'un ailesi Diyarbakýr'dan Hakkari'ye gitti.

Cenazeyi alýp döndüler Faruk Barut'un ailesi, BDP Hakkari Ýl Baþkaný Rahmi Kurt, Belediye Baþkan Vekili Þaban Alkan, ÝHD Hakkari Þube Baþkaný Ýsmail Akbulut, Hakkarili PKK'lý Emrah Kaya'nýn ailesiyle birlikte Biçer Mahallesi'ndeki mezarlýða

gitti. 22 Ocak'ta topraða verilen PKK'lý Barut'un mezarýný savcýlýðýn izniyle açtýran aile, cenazeyi alarak Diyarbakýr'a götürdü. PKK'lý Faruk Barut'un cenazesini alarak Diyarbakýr'a dönen aðabeyi Zülküf Barut, yapýlan yanlýþlýðýn kendilerini üzdüðünü ve bu yanlýþlýðý yapanlarýn ortaya çýkarýlmasýný istedi. Kendilerine yanlýþ cenaze verilen PKK'lý Emrah Kaya'nýn babasý Aziz Kaya ise, çocuklarýnýn kimliðinin tespit edildiðini ve Malatya Adli Týp Kurumu'nda cenazeyi alacaklarýný söyledi.

Operasyon kapsamýnda Suriye sýnýrýna birkaç kilometre mesafedeki Altýnkonak Köyü'nde ise güvenlik güçleri ile arama yapýlmak istenen bir evde bulunanlar arasýnda arbede çýktý. Arama yapýlmak istenen evin kapýsýný açmayan bazý kiþiler, çatýdan eve girmek isteyen güvenlik güçlerinin üzerine taþ ve tuðla attý. Atýlan taþlarýn baþýna isabet etmesiyle 1 asker hafif yaralanýrken, bazý polis araçlarý da hasar gördü. Güvenlik güçlerine taþ attýðý saptanan 3 kiþi; özel harekat polislerinin kapýyý koçbaþý ile açarak girilmesinin ardýndan gözaltýna alýndý. Operasyonda þebeke üyesi olduðu saptanan çok sayýda kiþi gözaltýna alýndý. Gözaltýna alýnan þüpheliler, sorgulanmak üzere Ýl Jandarma Komutanlýðý'na götürüldü.


4

HABER

27 ÞUBAT 2013 ÇARÞAMBA

Öðrenci yürüyüþünde gergin anlar

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde meydana gelen trafik kazasýnda yaralanan Mizgin Bingöl'ün arkadaþlarý tarafýndan yapýlan basýn açýklamasý ve oturma eylemi sýrasýnda kýsa süreli gerginlik yaþandý.

C

engiz Topel Caddesi'nde bulunan Oslo Oteli önünde bir araya gelen lise öðrencileri yürüyüþe geçti. Eski Cezaevi Kavþaðý'ndan tekrar Oslo Oteli'ne doðru yürüyen öðrenciler tarafýndan, "Mizgin'e uzanan eller kýrýlsýn" sloganlarý atýlýrken, "Dün Mizgin, bugün biz mi?" pankartý taþýndý. Yürüyüþe BDP Ýlçe Baþkaný Nail Durmaz, eski Hakkari Ýl Genel Meclisi Baþkaný Ferzende Yýlmaz, eski Yüksekova Belediye Baþkaný Ruken Yetiþkin, KURDÝ-DER ve çok sayýda vatandaþ da destek verdi. Mizgin Bingöl isimli lise öðrencisinin askeri aracýn çarpmasý sonucu yaralanmasýný protesto için toplanan öðrenciler, caddeden geçen 3 askeri zýrhlý araca buz parçalarý attý. Bunun üzerine zýrhlý araçlardan havaya uyarý ateþi açýlýrken, polis de öðrencilerin bulunduðu alana gaz bombasý attý. Bu sýrada þehir merkezindeki vatandaþlar büyük bir panik ve korku yaþadý.

açmasýnýn tahrik edici olduðunu belirterek tepki gösterdi. Yaþanan gerginlik sýrasýnda 2 otomobil de hasar gördü. Zýrhlý araçlarýn geçiþinin ardýndan "Özgür Öðrenci Ýnisiyatifi" adýna yapýlan açýklamada, "8 Mart Dünya Kadýnlar Günü'nün yaklaþmasýna ramak kala böyle bir olayýn yaþanmasý bizi derinden etkilemiþtir. Bu ve buna benzer olaylarýn daha önce yaþandýðý hepimiz tarafýndan bilinmektedir. Biz öðrenciler memleketin geleceði ve güneþi olarak bizim üzerimize çekilmek istenen tüm perdeleri kaldýracaðýmýza sizlerin önünde söz veriyoruz. Böyle olaylarýn yaþanmamasý için Türk basýný ve yerel basýndan ricamýz þudur ki, bu tür olaylarýn manipüle edilmemesidir. Mizgin yoldaþýn bir an önce saðlýðýna kavuþmasý ve tekrar eðitimine devam etmesi en büyük temennimizdir" denildi. Öðrenciler, 2 dakikalýk oturma eyleminin ardýndan daðýldý.

Uyarý ateþi ortamý gerdi

Kaymakam: Soruþturma baþlatýldý

Vatandaþlar zýrhlý araçlarýn uzun süre ve durmadan havaya uyarý ateþi

Yüksekova Kaymakamý Yasin

Tikdað, ilçedeki öðrenci protestosu sýrasýnda zýrhlý araçlarýn havaya uyarý ateþi açmasý olayý ile ilgili adli ve idari soruþturma baþlatýldýðýný söyledi. Kaymakamý Yasin Tikdað, "Biz zýrhlý araçlarýn havaya uyarý ateþi açmasýnda suç bulmuyoruz ama abartýlacak derecede havaya uyarý ateþi açýlmasý konusunu inceliyoruz. Suç unsuru içerecek herhangi bir þey varsa zaten savcýlýða intikal edildi, gereði yapýlacak. Eðer suç unsuru olacak bir þey yoksa da idari açýdan gerekli iþlem yapýlacaktýr. Ýhmali olanlar varsa haklarýnda gereken yapýlacaktýr. Ayrýca protesto sýrasýnda öðrencilerin araçlarýn önünü kesmesini de uygun bulmuyorum. Bunun demokratik tepkiye uygun olmadýðýný düþünüyorum. kazada yaralanan Mizgin Bingöl'e müdahale eden doktorlarla bizzat görüþerek saðlýk durumu hakkýnda bilgi aldým. Kendisinin saðlýk durumunu yakýndan takip ediyorum. Mizgin kýzýmýza geçmiþ olsun diyorum. En kýsa zamanda eðitimine dönmesini temenni ediyorum" dedi.

Asker nöbetçi kulesinden düþtü Muþ'ta hasta kurtarma operasyonu M

D

uþ'ta odun kýrarken kazayla çenesini ve diþlerini kýran bir vatandaþ, yolun kardan kapalý olmasý nedeniyle 5 saatte hastaneye ulaþtýrýlabildi. Merkeze baðlý Bahçe Köyü'nün Çetinler mezrasýnda sobada yakmak için baltayla odun kýran 25 yaþýndaki Serdar Çetin, bir parça odunun fýrlayýp çenesine isabet etmesi sonucu yaralandý. Serdar için Ýl Afet ve Acil Durum Müdürlüðü'nden yardým istendi. Kar kalýnlýðýnýn 2 metreyi aþtýðý mezrada Maþallah Yýldýz yönetimdeki 5 kiþilik ekip, açýk olan köy giriþine kadar gidebildi. Yolun geriye kalan kapalý kýsmý ise kar motoru ile aþýldý. Mezraya yetiþen ekipler, çenesi ve diþi kýrýlan 25 yaþýndaki Serdar Çetin'i evden çýkararak motora baðlý kýzaða bindirip dönüþ yol-

iyarbakýr'ýn Silvan ilçesinde yapýmý devam eden Silvan Barajý'nda görevli bir asker nöbetçi kulesinden düþerek yaralandý. Silvan-Kulp ilçe sýnýrlarýnda yapýmý devam eden Silvan Barajý'nda güvenlik önlemlerini alan askeri birliðinin nöbetçi kulübesinin yapým çalýþmalarý sýrasýnda nöbet tutan Hataylý asker Mustafa Göker, düþerek yaralandý. Yaralý asker, ayný bölgede görev yapan geçici köy korucularý tarafýndan Silvan Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldýrdý. Hayati tehlikesi olmayan askerin belinden yaralandýðý öðrenildi.

Zayi ilanlarý Diyarbakýr/Baðlar nüfus müd.almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý 19.02.2013 tarihinde kaybettim.Hükümsüzdür Mehmet Baturay Diyarbakýr nüfus müd.almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim.Hükümsüzdür Selvi Tektekin

27 ÞUBAT 2013 ÇARÞAMBA YIL: 12 SAYI: 4191 Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk Rek. Eðt. San.Tic. Ltd Þti. Adýna Tüzel Kiþi Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Yazý iþleri Müdürü Muhittin TALAY Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: Stadyum Altý Kuzey Kale Arkasý YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR e-posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

una geçti.

Orun kýrarken kendini yaraladý Yoðun sis nedeniyle büyük zorluklarýn yaþandýðý dönüþ yolunda sýklýkla durularak hastanýn durumu kontrol edilirken, ayný zamanda 112 Acil Servis'e

haber verilerek bir ambulansýn Bahçe Köyü'ne gelmesi saðlandý. Köyde bekleyen ambulansa ulaþtýrýlan hasta, ilk müdahalesi yapýldýktan sonra Muþ Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýndý. Odunu sobada yakmak için kýrmak istediðini belirten hasta Serdar Çetin, "Akþam birkaç sobalýk odun kýrayým dedim. Odun kýrarken fýrlayan bir parça çeneme isabet etti. 3 dýþým kýrýldý ve çenem hasar gördü. Çocuklar beni içeri getirdi. Ýçeride 1-2 saat sonra kendime geldim. Aðzýmdan kan geliyordu. Çok kan kaybettim. Daha sonra yardým istedim ve Ýl Afet ve Acil Durum Müdürlüðü ekipleri beni kar motoru ile ambulansa yetiþtirdiler. Herkese teþekkür ederim" dedi.

GGC 36. yýl dönümünü kutladý

Güneydoðu Gazeteciler Cemiyeti (GGC), kuruluþunun 36'ncý yýl dönümünü bir resepsiyonla kutladý. Sümer Park'ta bulunan GGC lokalinde düzenlenen resepsiyona kurucu üyelerinin yaný sýra yerel ve ulusal medya temsilcileri ile çok sayýda gazeteci katýldý.

G

GC'nin kurucularý ile günümüze taþýyan yöneticilerini þükranla anan GGC Baþkaný Mehmet Veysi Ýpek, gazeteciliðin sorumluluklarý gereði kutsal bir meslek olduðunu hatýrlattý. Cezaevinde tutuklu bulunan üyeleri ile meslektaþlarýnýn aralarýnda olmamasý nedeniyle üzgün olduklarýný kaydeden Ýpek, "Son zamanlarda anayasanýn verdiði basýn ve kamunun haber alma özgürlüðüne raðmen birçok meslektaþýmýz tutuklu. Ýki yýldan beri cezaevinde bulunan GGC'nin üyesi Ramazan Pekgöz bunlardan biri. 4. Yargý paketi kapsamýnda serbest býrakýlmasýný bekliyoruz. Avrupa normlarýna uyum için hazýrlanan bu paketin doðru okunmasý gerekiyor. Kimse niyet okuyarak farklý maddelerle basýn özgürlüðünün önüne geçmesin. Çünkü herkesin gözü kulaðý ve vicdaný olan basýn, demokrasinin mihenk taþýdýr" dedi.

Pastayý kurucu üyeler kesti Gazetecilerin adalet, eþitlik ve insan haklarý

Ýmar Planý Protokolü feshedildi

V

an Belediye Baþkanlýðý, yeni imar protokolünün açýklanmamasý sebebiyle Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý ile yaptýðý anlaþmayý feshettiðini açýkladý. Van Belediyesi Meclis Salonu'nda düzenlenen toplantýya Belediye Baþkan Vekili Sabri Abi, belediye meclis üyeleri ile muhtarlar katýldý. Burada kýsa bir konuþma yapan Baþkan Vekili Sabri Abi, 23 Ekim ve 9 Kasým tarihlerinde yaþanan depremler sonrasýnda kentin yeniden yapýlandýrýlmasý sürecinde yeni bir imar planýnýn yapýlmasýný belediye olarak baþýndan beri desteklediklerini ifade etti. Belediye-

savunucusu olduðunu hatýrlatan GGC Baþkaný Ýpek, "Biz gazeteciler toplumun haber alma özgürlüðü için gönüllü neferleriz. Ýnsanlýðýn yararýna en doðru, en hýzlý ve objektif haberi yapmak durumundayýz. Tek taraf olduðumuz kavram herkese eþitlik, adalet ve insan haklarý olgusudur. Bundan sonra el birliði ile birbirimizin eksiðini kapatarak çaba sarf etmeliyiz. Ýçinde bulunduðumuz dönemde, kardeþlik, birlik, beraberlik ve barýþýn tesisi için çaba sarf edeceðiz. Türkiye'de esen bu olumlu havanýn devam etmesi için bir meslek kuruluþu olarak sorumluluklarýmýzý yerine getireceðiz. Birlik ve kardeþliði pekiþtirmek için kalemlerimizi oynatmalýyýz. Gözyaþý ve acý, yaþadýðýmýz toplumun kaderi deðildir" þeklinde konuþtu. GGC Baþkaný Veysi Ýpek, konuþmasýnýn ardýndan cemiyetin kuruluþ yýl dönümü pastasýný kurucu üyeler Zait Kýzgýn, Naci Sapan, Mahmut Boz ile Fahrettin Kanat ile kesti.

nin bu desteði 8 Þubat 2012 tarihinde Bakanlýkla protokol imzalayarak gösterdiðini kaydeden Abi, bu süreç içerisinde belediye ile Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý arasýnda imzalanan protokol gereði, belediyenin elinde bulunan planlama çalýþmalarýna hizmet edecek bütün verileri gerek bakanlýða gerekse de plan müellifine teslim ettiðini aktardý. Abi, þöyle devam etti: Yaklaþýk 15 bin hektar alaný kapsayan plan, 2 etap halinde hazýrlanmýþtýr. 1. etap bakanlýkça onaylanarak ilan edilmiþtir. Bakanlýkça ilan edilen plana dönük halkýn itirazlarý bizzat belediyemiz tarafýndan bakanlýða iletilmiþ, bu itirazlar hala bakanlýkça deðerlendirmeye alýnmadýðý anlaþýlmýþtýr. Planlama süreci boyunca, belediyemiz

protokolün þartlarýna baðlý kalarak imar faaliyetlerini durdurmuþ ve bakanlýkla yapýlan yazýþmalarda uygun görülen yerlerde inþaat çalýþmalarýna gerekli izni de vermeyi sorumluluðunun gereði bilmiþtir. Halk ve belediye zarar gördü Bu süreç içerisinde halkýmýzla birlikte belediyemiz de önemli oranda maddi zarar görmüþtür. Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý tarafýndan yapýlan kentimizin 1/5000 ve 1/1000 ölçekli Van kent merkezi ile çevresini içerisine alan 'Ýlave ve Revizyon Ýmar Planlarý' etabý, plan müellifi tarafýndan 26 Aralýk 2012 tarihinde bakanlýða sunulmasýna raðmen plan ne yazýk ki bugüne kadar tarafýmýza iletilmemiþ-

tir. Ýmzalanan protokol 8 Þubat 2013 tarihi itibariyle hukuken sona ermiþtir. Bakanlýk ile yaptýðýmýz protokolün zamanýnda ve belirlenen sürede tarafýmýza iletilmediðini buradan bir kez daha açýklama gereði duyuyoruz. Bu nedenle söz konusu plan, protokol süresinde tamamlanmadýðý için depremde büyük bir sýkýntý ve maðduriyet yaþayan halkýmýz, ikinci kez büyük bir maðduriyetle karþý karþýya kalmýþtýr. Belediye olarak halkýmýzýn maðduriyetine daha çok sebebiyet vermemek için bakanlýk ile yaptýðýmýz protokolü yasal haklarýmýz saklý kalmak üzere; Van kentimizin ve kentte yaþayan vatandaþlarýmýzýn çýkarlarýný savunan ve toplumu esas alan noktadan soruna yaklaþtýðýmýzýn bilinmesini isteriz.


HABER

27 ÞUBAT 2013 ÇARÞAMBA

'Etle týrnak deðiliz'

5

BDP Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, "Biz etle týrnak falan deðiliz. Biz iki eþit onurlu halk olacaðýz. Bu topraklarda yaþayan herkes onuru ile eþitçe yaþayacak. Ne kimse et olacak, ne kimse týrnak olacak" dedi.

B

DP Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, partisinin grup toplantýsýnda konuþtu. Demirtaþ, Türkiye'nin gündeminde 2 aydýr Ýmralý sürecinin olduðunu belirterek, kamuoyu bütün geliþmeleri yakýndan izlediðini söyledi. Kamuoyunda ki desteðin sebebinin barýþ isteði olduðunu belirten Demirtaþ, sözlerini þöyle sürdürdü: Bu müzakerelerin özgürlüklerle birlikte barýþý getireceðine herkes inanýyor. Partimizin ortaya koyduðu duruþ belirleyicidir. AK Parti kendisinin çalýþmalarý ile bunun gerçekleþmeyeceðini biliyor. Ama bunu oy için envai çeþit yöntemle kullanýyor. Biz barýþý oraya endekslersek ilk týkanmada barýþtan vazgeçmemiz lazým. Madem bu sürece, partimizin çýkarlarýný bir kenara býrakarak yola çýktýysak popülist yaklaþýmlarý býrakacaðýz. "Ben bu ülkeye barýþý gökten zembille indiriyorum" demek biz de kaygý uyandýrýyor. Hükümetin çözüm haritasýnýn olmamasý bizi kaygýlandýrýyor. Silahlar elbette ki susun. Siyasi diyalog ile bunun çözülmesi en baþtan beri savunduðu-

muz þey. Altý doldurulmadan bal bal demekle aðzýn tatlanmayacaðýný, barýþ barýþ demekle de barýþýn gelmeyeceðini biliyoruz. Mektuplar ulaþtý Gerek Ýmralý'ya giden ilk heyetimiz, gerekse ikinci heyetimiz bu amaca hizmet etmek için gitmiþtir. Partimizin baþka bir beklentisi yoktur. Süreç þu dönemde saðlam iplerle baðlanmak istemiyorsa, hükümetin söylemi, duruþu, attýðý adýmlar belirleyici olacaktýr. Ýmralý'dan Sayýn Öcalan'dan gelen mektuplar partimize ulaþtý. Süreci en hýlý þekilde ne yapmak gerekirse biz onu yapacaðýz. Hükümetin bu süre zarfýndaki kullanacaðý üslup, atacaðý adýmlar belirleyici olacaktýr. Tek baþýna AK Parti'nin bu süreci götüremeyeceði açýktýr. Demokrasi anlayýþý yetmediði için bu süreci götüremeyecektir. Bizim buradaki tarihi görevimiz sorumluluðumuz vardýr. Biz bu süreci, bu barýþ giriþimini destekliyoruz, AK Parti'yi desteklemiyoruz. Bi-

zim önerilerimiz var, çözümlerimiz var. Kendi parti politikalarýmýza güveniyoruz, çözüm önerilerimize güveniyoruz. Biz bunu halka anlatacaðýz. Halkýn bu süreçte en çok bilmesi gereke þey BDP'nin çözüm anlayýþýdýr. Eðer biz bunu anlatamazsak barýþý bulmak çok zor olacak. Þimdi AK Parti stratejik düþünce deðiþikliðine gidecek mi? Bunu görmek istiyoruz. Herkes eþitçe yaþayacak Biz etle týrnak falan deðiliz. Biz iki eþit onurlu halk olacaðýz. Bu topraklarda yaþayan herkes onuru ile eþitçe yaþayacak. Ne kimse et olacak, ne kimse týrnak olacak. Söylenenler güzel. Ama 11 yýldýr yazýlan tarih kitaplarýna bakalým. Türk milleti Orta Asya'dan gelmiþ burada bir devlet kurmuþtur yazýyor. Madem senin anlayýþýn etnik temele dayanmýyor, senin Baþbakan olarak Milli Eðitim Bakaný'na þu talimatý verme lazým, 'Bu yalan yanlýþ tarih kitaplarýný ortadan kaldýrýn'. Orta Asya'dan gelip Anadolu'ya yerleþen

Türk kavmi, milleti, halký var. Sadece bundan ibaret deðil. Kürt, Rum, Ermeni vatandaþý bunlarý okuduðundan bundan rahatsýz olmuyor mu? CHP döneminde basýlmýþ kitaplarý göstermek kolay. Bu yýl basýlanlar var. Tamamen etnik kimlik üzerine kurulu. Lafta etnik milliyetçiliðe karþý olduklarýný söylüyorlar ama uygulamalarý 90 yýllýk Cumhuriyet tarihinin aynýsý. 'Ana dilde eðitim olmaz' demek zaten bir etnik kimliði aþaðýlamaktýr. Senin dilini yok edeceðim demektir.

Baþbakan'dan yardým istiyorlar

D

DÜ'de Aðaç Bayramý

icle Üniversitesi (DÜ) Týp Fakültesi Hastaneleri çalýþanlarý tarafýndan kampüs alanýna fidaný dikildi. Kalp Hastanesi'nin yanýnda bulunan boþ araziye dikilen fidanlarýn her birine, fidaný diken çalýþanýn ismi verildi. Fidan dikiminden sonra açýklamalarda bulunan DÜ Týp Fakültesi Hastaneleri Baþhekimi Prof. Dr. Sait Alan, bu günü hastane personeli olarak aðaç bayramý diye isimlendirdiklerini söyledi. Kampüs alanýna 10 bin aðaç dikmeyi planladýklarýný dile getiren Prof. Dr. Alan, bu konu ile ilgili olarak yaklaþýk bir aydýr çalýþmalarýnýn devam ettiðini ifade etti. Prof. Dr. Alan, "Çalýþanlarýmýzla bu günü aðaç bayramý olarak ilan ettik. Hep beraber aðaç dikiyoruz. Herkes kendi ektiði aðaca ismini veriyor. Aðaçlar büyüdükçe, bu aðaçlarý dikenler de aðaçlarla beraber büyümüþ olacak. Çevre için olumlu bir çalýþma ayrýca çalýþanlarýn stres atmasý adýna da olumlu bir çalýþma oldu" dedi. Kampus aðaçlanacak Geçtiðimiz aylarda hastane çalýþanlarýnýn darp edilmesine de deðinen Prof. Dr. Alan, çalýþanlarýnýn strese maruz kaldýklarýný ve bu nedenle de bu olumsuz olaylarý bir nebze olsun unutmak adýna bu çalýþmalarýn iyi olduðunu kaydetti. Prof. Dr. Alan, "Bütün kampüs alanýmýzý inþallah kýsa zaman içerisinde tamamen aðaçlandýracaðýz. Bu sayede kampus alanýmýz çok güzel bir ormanlýk alana kavuþmuþ olacak. Zaten yakýn zamanda kampusumuz içerisinde bulunan göleti de biz aðaçlandýracaðýz. Orada da Diyarbakýr'ýn özlem ve ihtiyaç duyduðu bir kuþ cennetini de biz Diyarbakýrlýlarla buluþturmuþ olacaðýz" diye konuþtu.

Anne ve babalarý cezaevinde Þýrnak'ýn Ýdil Ýlçesi'ne baðlý Dirsekli Köyü'nde önce 5 çocuk annesi 33 yaþýndaki Fatma Akçan, ardýndan da 38 yaþýndaki eþi Resul Akçan PKK üyeliðinden tutuklanýp cezaevine konuldu. Çiftin çocuklarý Baþbakan Erdoðan'dan yardým istedi.

Ý

dil'in Dirsekli Köyü'nde geçen yýlýn Nisan ayýnda düzenlenen operasyonda gözaltýna alýnan 5 çocuk annesi Fatma Akçan, sevk edildiði mahkemede PKK üyesi olduðu gerekçesiyle tutuklanýp cezaevine konuldu. Köyde 5 ay önce gerçekleþtirilen ikinci operasyonda bu kez Fatma Akçan'ýn eþi Resul Akçan da ayný gerekçeyle gözaltýna alýnýp, tutuklanýp Mardin Cezaevi'ne konuldu. Akçan çiftinin ortada kalan çocuklarý Murat (14), Sevim (12), Evin (10), Þükrü (5) ve Dýlþat Akçan'a (1.5) babaanneleri Rabia Akçan bakmaya baþladý. Annesi Fatma Akçan tutuklandýðýnda 8 aylýk olan Dilþat Akçan'ýn, bebeði olan köylü kadýnlar tarafýndan emzirildiði ve bu

ORMAN VE SU ÝÞLERÝ ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ DÝYARBAKIR Araç Kiralama(1 adet Þoförsüz, yakýtsýz 4x4 Çift Sýralý Pick Up Araç en az 2012 model ve üzeri.) hizmet alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2013/21769 1-Ýdarenin a) Adresi : Urfa yolu 3. km Dedaþ Bitiþiði KAYAPINAR/DÝYARBAKIR b) Telefon ve faks numarasý : 4122512305 - 4122512310 c) Elektronik Posta Adresi : diyarbakir@ormansu.gov.tr ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Ýhale konusu hizmetin a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Orman ve Su Ýþleri Diyarbakýr Þb Müd Satýn alma odasý c) Süresi : Ýþe baþlama tarihinden itibaren 12(Oniki) aydýr 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Diyarbakýr Orman ve Su Ýþleri Toplantý Salonu b) Tarihi ve saati : 08.03.2013 - 10:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý Belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðinin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.3. Ýhale konusu iþin yerine getirilmesi için alýnmasý zorunlu olan ve ilgili mevzuatýnda o iþ için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler, Ýhale konusu iþin yerine getirilmesi için alýnmasý zorunlu olan ve ilgili mevzuatýnda o iþ için özel olarak düzenlenen,sicil,izin,ruhsat v.b belgeler; Teklif sunulan iþ kalemine iliþkin olarak(4x4 Kamyonetler için:K1) 4925 sayýlý Karayolu Taþýma Kanunu kapsamýnda verilen Yetki Belgelerinin aslý veya noter onaylý suretlerinin ihale dosyasýnda sunulmasý zorunludur. 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðinin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin

nedenle annesini tanýmadýðý belirtildi. Hasta olmasýna raðmen oðlu ve gelini tutuklanýnca torunlarýna bakmak zorunda kalan Rabia Akçan, "Anne ve babalarý tutuklanan çocuklarý yanýma almaktan baþka çarem kalmadý. Kendimi bile bakmaya zorlanýrken 5 çocuða da bakmak zorunda kaldým. En azýndan gelinimin bir an evvel serbest býrakýlmasýný istiyorum. Suçsuz olduðuna inanýyorum. Gelinim Midyat Cezaevi'nde iken küçük çocuðu emzirmesi için oraya götürdük, ancak oradaki þartlardan dolayý çocuk rahatsýzlanýnca, oradan almak zorunda kaldým. Köyde bebekli annelerin emzirdiði Dýlþat annesini tanýmýyor. Torunlarýma 2 ayda bir aldýðým 500 liralýk dul maaþým ile bakmaya çalýþýyorum" dedi.

'Okulu býrakacaðým' Akçan ailesinin Lise 1'inci sýnýfa giden en büyük çocuðu Murat Akçan, anne ve babasýnýn tutuklanmasýndan büyük üzüntü duyduðunu söyledi. Akçan, "Kardeþlerime sürekli annem ve babamdan söz ediyorum, onlara moral vermeye çalýþýyorum. Annem ve babamýn yokluðunda çok zor durumda kaldýk. En azýndan annemin býrakýlmamasý durumunda kardeþlerime bakmak için okulu býrakmak zorunda kalacaðým. Annem dýþarýda olsaydý, çalýþýr bize bakardý. Babaannem

yaþlý ve hasta bazen kardeþlerim hastalanýyor. Ne yapacaðýmýzý bilemiyoruz. Okula gidiyorum ama aklýmda hep annem ve babam var. Derslerime yoðunlaþamýyorum" þeklinde konuþtu. Nüfus cüzdanýný kaybettiði için aylardýr anne ve babasýný görmeye gidemediðini belirten Murat Akçan, Baþbakan Erdoðan'dan yardým beklediklerini belirtti. Murat Akçan baþlarýndan geçenleri anlatýrken, kardeþlerinin de gözyaþlarýný tutamadýklarý görüldü.

ta mamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri: Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranýndan az olmamak üzere, ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: 4.4.1. Kamu Kurum ve özel kuruluþlarýna yapýlan personel taþýmasý ve araç kiralama iþi benzer iþ olarak kabul edilecektir. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Diyarbakýr Orman Su Ýþleri Þb Müdürlüðü Satýnalma Odasý adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Diyarbakýr Orman ve Su Ýþleri Þb Müd Satýnalma Odasý adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan istekliyle, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmýþ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Basýn-356

(www.bik.gov.tr) Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr’de


6

27 ÞUBAT 2013 ÇARÞAMBA

EKONOMÝ

Kamu çalýþanlarý eylemde Büro çalýþanlarý, Adliyeler, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý, Vergi Daireleri, Nüfus ve Vatandaþlýk Ýþleri, Kaymakamlýklar, Valilikler dahil olmak üzere bugün 43 kamu kurumunda iþ býrakacak. Türk Büro-Sen Genel Merkezi'nden yapýlan açýklamaya göre, sendika tarafýndan alýnan bir kararla 27 Þubat Çarþamba günü 1 gün iþ býrakma eylemi gerçekleþtireceði bildirildi. Buna göre, Adliyeler, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý, Vergi Daireleri, Nüfus ve Vatandaþlýk Ýþleri, Kaymakamlýklar, Valilikler dahil olmak üzere hizmet koluna baðlý 43 kamu kurumunda hizmet verilmeyecek. Açýklamada, vatandaþlarýn maðdur olmamak için devlet kurumlarýndaki iþlerini bugün ya da Perþembe günü gerçekleþtirmeleri istendi.

Doðu Birlik Zeytincilik'ten istihdama destek

D

oðu Birlik Zeytincilik, Doðu ve Güneydoðu'da açtýðý 25 bayilik ile istihdama katký sundu. Doðu Birlik Yönetim Kurulu Baþkaný Uður Yorat, Doðu ve Güneydoðu Anadolu Bölgesi'nde 25 bayilik açtýklarýný söyledi. Ege bölgesinde yetiþtirdikleri zeytinleri, Güneydoðu halkýnýn sofralarýna getirdiklerini ifade eden Yorat, "Çok ciddi bir yatýrým yaptýk. Doðu Birlik adýyla ürettiðimiz zeytinleri bölge halkýnýn zevkine sunuyoruz. Türkiye genelinde 25 bayilik kurduk. Hedefimiz yurtdýþýna zeytin ihraç etmek. Kurduðumuz bayilikler ile bölge halkýnýn kanayan yarasý olan iþsizlik sorununa da bir nebze olsun çözüm üretmek istedik. 2013 yýlýndaki hedefimiz 35 bayi aðýna ulaþmak" dedi.

'Amaç maðdur etmek deðil' Açýklamada, büro çalýþanlarýnýn 666 Sayýlý KHK ile 2013 yýlýndan itibaren kaldýrýlan fazla mesai ücretlerinin geri ödenmesi, kesilen yol ödeneklerinin tekrar baþlatýlmasý, ücret adaletsizliðinin giderilmesi, statü farkýnýn kaldýrýlmasý, tüm ek ödemelerin emekli aylýðýna dahil edilmesi ve memurun iþ güvencesine "göz diken hükümete dur demek için" alanlarda olacaðý belirtildi. Sendika açýklamasýnda, ayrýca yapacaklarý iþ býrakma eyleminde amacýn vatandaþýn maðdur edilmesi olmadýðýný, hükümetin yanlýþ politikalarýna dur demek olduðunu ifade edildi.

Mardin'in vergi rekortmenleri belli oldu Mardin'de 2012 yýlý vergi rekortmenleri belli olurken, il genelinde kurumlar vergisi birincisi Mardin Çimento Sanayi Ticaret Anonim Þirketi olurken, gelir birincisi ise Mehmet Uður Dikbaþ oldu. Mardin Defterdarlýðý'ndan edinilen bilgiye göre 2011 yýlý vergilendirme yýlýna ait olup, 2012 yýlýnda beyan edilen gelirleri üzerinden Mardin il genelinde kurumlar vergisi birincisi 19 milyon 464 bin 528 lira tahakkuk eden vergi tutarý ile Mardin Çimento Sanayi Ticaret Anonim Þirketi oldu. 560 bin 667 lira ile Pýnarsan Gýda Ýnþaat Nakliyat Sanayi Ticaret Limited Þirketi tahakkuk eden vergi tutarý ile ikinci olurken, 430 bin 398 lira tahakkuk eden vergi ile Gökþah Gýda Tarým Sanayi Ticaret Anonim þirketi üçüncü, 252 bin 73 lira tahakkuk eden vergi miktarý ile Nursað Hastane Hizmetler Saðlýk Anonim Þirketi dördüncü, 250 bin 580 lira tahakkuk eden vergi miktarý ile Kar-Tar Sanayi ve Ticaret Limidet Þirketi de 5. oldu.

TIBBÝ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR DÝYARBAKIR KADIN DOÐUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESÝ -DÝYARBAKIR KADIN SAÐLIK BAKANLIÐI TÜRKÝYE KAMU HASTANELERÝ KURUMU 81 KALEM TIBBÝ SARF MALZEMESÝ ALIMI ÝÞÝ alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2013/21628 1-Ýdarenin a) Adresi : BAGCILAR MAHALLESI SANLIURFAYOLU 7.KM 21060 BAÐLAR/DÝYARBAKIR b) Telefon ve faks numarasý : 4122519125 - 4122512129 c) Elektronik Posta Adresi : ddhsatinalma@mynet.com ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yeri : Diyarbakýr Kadýn Doðum ve Çocuk Hastalýklarý Hastanesi Ambar Birimine teknik þartnameye uygun olarak teslim edilecektir. c) Teslim tarihi : Sözleþmenin imzalanmasý tarihi takiben Hastanemiz anbarý ihtiyacýna binaen firmaya bildirildikten sonra en geç 5 iþ günü içerisinde yüklenici uhdesinde kalan malzemeleri muayene komisyonu huzurunda peyderpey teslim edilecektir. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Diyarbakýr Kadýn Doðum ve Çocuk Hastalýklarý Hastanesi Satýn Alma Komisyon Baþkanlýðý 3. Kat/ Þ.Urfa Yolu Caddesi. Baðcýlar Mahallesi 21090 / BAÐLAR / DÝYARBAKIR b) Tarihi ve saati : 20.03.2013 - 10:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir veya noter tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri:

684 milyon 379 bin TL tahakkuk Mardin il genelinde gelir vergisi birincisi ise noterlik faaliyetleri ile 156 bin 138 lira tahakkuk eden vergi miktarý ile Mehmet Uður Dikbaþ birinci oldu. 140 bin 747 lira tahakkuk eden vergi miktarý ile ikinci Mehmet Rasim Tuðmaner, 110 bin 429 lira tahakkuk eden vergi miktarý ile Çetin Sezgin üçüncü, 94 bin 731 lira tahakkuk eden vergi miktarý ile Ömer Yalýçýn Yardýmcý dördüncü, 89 bin 730 lira tahakkuk eden vergi miktarý ile Sibel Aydoðan beþinci oldu. Öte yandan Mardin il genel bütçe giderinin toplam 1 milyar 232 milyon 366 bin 781 lira olduðu, 2012 yýlýnda Mardin'de 684 milyon 379 bin 567 lira vergi tahakkukunun olduðu, bunun 450 milyon 71 bin 892 lira tahsilatý yapýldýðýný, gelirin gideri karþýlama oranýnýn yüzde 36,5 olarak tespit edildiði belirtildi. Mardin'de bu yýl 24.'ncüsü düzenlenen Vergi Haftasý etkinlikleri kapsamýnda gelir vergisi rekortmenlerinin ödüllendirileceði belirtildi.

Diyarbakýr'da Vergi Haftasý etkinlikleri Vergi Haftasý dolayýsýyla Vergi Dairesi Baþkaný Osman Özbakýr ve müdür yardýmcýlarý, Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir'i ziyaret etti. 27 Þubat 4 Mart tarihleri arasýnda kutlanan Vergi Haftasý nedeniyle kamu kurumlarýyla ziyaretlerini sürdüren Vergi Dairesi Baþkaný Osman Özbakýr'ý, Baydemir, Genel Sekreter Yardýmcýsý Zülfü Atlý ile birlikte karþýladý. Vergi Haftasý'ný kutlayan Baydemir, Özbakýr'a baþarý dileklerinde bulundu. Diyarbakýr'ýn artýk bir metropol kent olduðunu anýmsatan Baydemir, metropol olmanýn vermiþ olduðu avantajlardan yararlanmak gerektiðini söyledi.

Baydemir'den çaðrý Kentte faaliyet yürüten ancak esas merkezi Diyarbakýr'da olmayan iþletmelere seslenen Baydemir, bir merkezlerini Diyarbakýr'da açmalarýný önererek, Diyarbakýr'ýn bu manada ihtiyaç sahibi bir kent olduðunu ifade etti. Baydemir, ayný zamanda Diyarbakýr'da ve kent dýþýnda bulunan bütün hemþehrilerine de, seslendi: "Gelin Diyarbakýr'da bir yatýrýmýnýz olsun. Diyarbakýr'ýn yatýrým avantajlarý bugün Türkiye'nin batý yakasýndaki pek çok kentimizden daha avantajlý duruma gelmiþ durumda." Vergi Dairesi Baþkaný Osman Özbakýr da vergi bilincinin artmasý, verginin ülke ve kent ekonomisine katkýsýna dikkat çekmek için bu haftanýn kutlandýðýný belirtti. Özbakýr, alt ve üst yapýsýný tamamlamýþ kentlerin vergiye önem verdiðine dikkat çekti.

Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kesin kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.3.2. 4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluþlara kayýtla ilgili belgeler: a)Teklif edilen týbbi malzemelerin, Üretici ve/veya ithalatçý firmalarý ile bu firmalarýn adý altýnda ihaleye istekli olarak teklif veren bayileri "T.C. Ýlaç ve Týbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasýnaé kayýtlý olduklarýný Ulusal Bilgi Bankasý Ýnternet sitesinden alýnmýþ kayýt formu belgesi ile belgeleyeceklerdir. Týbbi Malzemeler "t.C Ýlaç ve Týbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasýna kayýt edilmiþ týbbi cihaz üreticisi ve ithalatçý firmalarýn onaylý ürünlerinden temin edileceðinden teklif edilen týbbi malzemelerin T.C. Ýlaç ve Týbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasý" tarafýndan onaylanmýþ ürün (barkod) numarasý, etiket ve marka adý teklif mektuplarýnda veya ihale dosyasýnda (ürünün markasý , UBB barkod nosu firma ve/veya bayi tanýmlayýcý numaralarý) sunulmalýdýr. Týbbi Cihaz yönetmelikleri uyarýnca herhangi bir ürünün veya cihazýn Týbbi Cihaz yönetmelikleri kapsamýnda olup, olmadýðýna üretim veya kullaným amacý çerçevesinde üreticiler karar vereceðinden Týbbi Cihaz yönetmelikleri kapsamý dýþýnda kalan ürünler için ise üreticinin /ithalatçýnýn kapsam dýþý olduðu ile ilgili beyaný esas alýnacak olup, beyanýn doðruluðu konusundaki sorumluluk isteklilere ait olacaktýr b) Yükleniciler sözleþme sýrasýnda, yukarda belirtilen direktifler kapsamýndaki üzerinde kalmýþ bulunan ürünlerin ismini, birim fiyatýný, markasýný, UBB Barkot Numarasýný belirterek " http://213.139.228.238/C1/IBY%20EKAP%20Sürüm%201006/default.aspx" adresinden "Ýhale Bildirim Yazýlýmý (IBY) Sürüm: 2.2.0.10" yazan bölümden hazýrlamýþ olduðu "KIK" uzantýlý "xml" dosyasýný dijital ortamda (cd, disc, usb vb) Ýdareye sunmalýdýr. c) Ýstekliler teklif ettikleri kalemlere iliþkin UBB Barkot Numarasýný teklif mektubuna yazacaklardýr. 4.3.3. Tedarik edilecek mallarýn numuneleri, kataloglarý, fotoðraflarý ile teknik þartnameye cevaplarý ve açýklamalarý içeren doküman: Firmalar teklif ettikleri malzemelerin uygunluðu, teknik þartname hükümlerine göre yapýlacak olup isteklilerin teklifi numune üzerinden deðerlendirilecektir. Bu yüzden istekliler birer adet numune vereceklerdir, Teklif ettikleri kalemlere ait Numune vermeyen isteklilerin teklif ettikleri kalemler deðerlendirilmeye alýnmayacaktýr. Firmalar teklif ettikleri malzemelere ait numuneleri (numunelerin üstüne kaçýncý kaleme ait malzeme olduðu ve firmanýn adý yazýlmalýdýr.) ihale saatinden önce orijinal ambalajlarý içerisinde komisyona listesi ile birlikte verilecek, liste 2 (Ýki) nüsha olacak ve sýra no, malzeme ismi belirtilecek ve firma tarafýndan imzalý ve kaþeli olacaktýr. Bir nüshasý numuneler ile birlikte teslim edilecek, bir nüshasý ise firmada kalacaktýr þekilde teslim edecektir. 4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: 4.4.1. Kamu ve Özel Sektöre yapýlan her türlü týbbi sarf malzeme alýmý iþleri benzer iþ olarak kabul edilecektir. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Diyarbakýr Kadýn Doðum ve Çocuk Hastalýklarý Hastanesi C Blok 3.Kat Satýn Alma Birimi adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Diyarbakýr Kadýn Doðum ve Çocuk Hastalýklarý Hastanesi Satýn Alma Komisyon Baþkanlýðý 3. Kat/ Þ.Urfa Yolu Caddesi. Baðcýlar Mahallesi 21090 / BAÐLAR / DÝYARBAKIR adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, kýsmý teklif verilebilir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Basýn-368

(www.bik.gov.tr) Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr’de


GÜNCEL

27 ÞUBAT 2013 ÇARÞAMBA

7

'Barýþmayý becermek zorundayýz'

Yargýlandýðý KCK davasýndan tahliye olan Fýrat Anlý, toplumlar arasýnda ortak yaþamý engelleyecek bir sýkýntýnýn olmadýðýný söyledi ve ekledi: Baþka bir alternatifimiz yok. Barýþmayý becermek zorundayýz. kadar bu iþi farklý arayýþlarla çözmeye çalýþýrsak çalýþalým baþka bir alternatifimiz yok. Barýþmayý becermek zorundayýz" dedi.

'Basit hatalar yapmayacaðýz' Barýþmanýn çok uzak bir kavram olmadýðýný belirten Anlý, toplumlar arasýnda ortak yaþamý engelleyecek bir sýkýntýnýn olmadýðýný vurguladý. Anlý, geçmiþ dönemlerde yapýlan hatalarýn tekrarlanmayacaðýný ifade ederek, "Çok ciddi ve temkinli olma durumu var, bu saðlýklýdýr. Geçmiþte yaþanan sýkýntýlardan kaynaklý insanlardan kiminde tereddütler oluþtu. Ben bunun da olaðan olduðunu düþünüyorum. Çünkü ince bir buz tabakasý üzerinde bu sorunu çözmeye çalýþýyoruz. Her an kýrýlabilecek bir buz tabakasýdýr. Herkesin dikkatli ve hassas olmasý gerekiyor. Devlet, kendi istediði çözümü bugüne kadar elde edebilmiþ olsaydý belki bugünkü çözüm süreci dediðimiz olguya ihtiyaç olmazdý. Hepimiz gönüllü ve istekliyiz. Ama bunu yapabilecek cesarete sahip miyiz? Ýþte bu sürecin farký, bu konuda daha cesur bir imkana kavuþtuk" þeklinde konuþtu.

'Adýmlarý desteklemek gerekiyor'

KCK ana davasýnda geçtiðimiz hafta tahliye edilen Diyarbakýr eski Yeniþehir Belediye Baþkaný Fýrat Anlý, çözüm süreciyle ilgili deðerlendirmede bulundu. 19 Þubat günü KCK ana davasýndan 3 yýl 3 ay cezaevinde kaldýktan sonra tahliye edilen eski belediye baþkaný Fýrat Anlý, Türkiye'de geliþen çözüm sürecini deðerlendirdi. Anlý, yaþanan çözüm sürecinin en temel farkýnýn herkesin çok büyük tecrübeye sahip olduðunu ve bunun kaçýnýlmaz bir þekilde ortaya çýktýðýný belirterek, "Ne yaparsak yapalým, ne

Hükümetin ezber bozmasýný önemsediðini anlatan Anlý, hükümetin bu konuda attýðý adýmlarýn desteklenmesi gerektiðini kaydetti. Anlý, "Ýkinci heyetin Ýmralý'ya gitmiþ olmasý, iki aydýr sürmekte olan karamsar tablonun ortadan kaldýrmasýný saðladý. Bir sis bulutu içinde ilerlemeye çalýþýyorduk. Bu sis bulutu kýsmen daðýldý. Ýkinci heyetin gitmesiyle daha somut þeyler konuþuldu. Mektuplardan söz ediliyor, belki Mart ayýnda çok daha somut adýmlarýn atýlabilmesi söz konusu olur. Bizim üzerimize düþen bunu cesaretlendirmektir. Bir yandan silahsýzlandýrma, bir yandan silah dýþý alternatif çözüm yöntemlerini esas alabileceði bir ortamý saðlamaktýr. Bir yandan da Kürt sorununu konuþmak gerek. Örneðin PKK ateþkes ilan edip, sýnýrlarýn dýþýna çekebilir, hatta PKK bir bütün silahý terk etmeyi ka-

rarlaþtýrabilir. Peki, bu Kürt sorunu çözümünde nasýl bir etki yaratacak? Bizim bunu ihmal etmememiz gerekiyor. Çünkü Kürtlerin halen kimliksel, siyasal, sosyal örgütlenme haklarýna kadar birçok haklarýnda deðiþim olmadý. Bu konuda atýlmasý gereken çok adým var. Hepimiz bu sürecin saðlýklý bir zeminde yürümesi için olasý riskleri azaltacak, provokasyonlarý engelleyebilecek ve þunu unutmadan herkes bu barýþýn yanýnda olmayabilir ama biz güçlü irade ortaya koyabilirsek, bunu bertaraf etme imkaný bizim elimizdedir" ifadelerini kullandý.

Yeni idari mekanizmaya ihtiyaç AK Parti'nin baþlattýðý çözüm süreci kapsamýnda Türkiye'nin yeni bir idare mekanizmaya da ihtiyaç duyulduðunu aktaran Fýrat Anlý, hükümetin kendisine ait bir ajandasý olduðunun görüldüðünü söyledi. Anlý, þöyle devam etti: "10 yýldýr güçlü bir þekilde iktidarda olan bir hükümettir. Bunu her þeyden önce görmek lazým. Türkiye tarihinde eþine rastlanmayan bir halk desteðine sahip oldu. Yüzde 50 oranýnda bir halk desteði var. Parlamentoda çoðunluða sahip. Sayýn Baþbakan Erdoðan, bu açýdan karizmatik bir lider. Bunu da görmek lazým. Türkiye toplumu açýsýndan þu an alternatifi olmayan bir pozisyonda. Böyle baktýðýmýzda, Türkiye'nin kabuk deðiþtirdiðini görüyoruz. Ben sadece hükümetin deðil, bu konuda devletin ya da devlet aklýnýn bir bütün Türkiye birleþeninin ortak çatýnýn bir arayýþ içerisinde olduðu ve bu arayýþýnýn bir karþýlýðý olduðunu düþünüyorum. 90 yýlý bulan bu cumhuriyet artýk bu sorunu çözme noktasýnda yavaþ yavaþ kapasitesini yitirme noktasýnda. Yeni bir idari mekanizmaya ihtiyaç var. Türkiye idari ve siyasal yapý deðiþikliðine ihtiyaç var. Türkiye'deki resmi ideolojik algýlarýn terk edilmesi gerekiyor. Böyle baktýðýmýzda bunun Kürt sorununa çok yakýn baðlarý var. Çünkü ulus devlet mantýðýyla kurgulanmýþ olan Türkiye Cumhuriyeti, Kürtlere de, diðer etnik un-

sura ve farklýlýklara kapýlarýný kapatmýþtý. Kapýlarýný açma süreci bir açýdan Türkiye'nin yönetim mekanizmalarýný deðiþmek durumunda olacaðý, resmi ideolojinin terk edip, çok kimlik, çok renkliði tanýyan bir yapýya ulaþmasý gerek."

'PKK tutsaklarý serbest býrakýr' Çözüm süreci kapsamýnda atýlacak ilk adýmlar arasýnda yer alan PKK'nýn elindeki tutsaklarý býrakýlma konusuna deðinen Anlý, PKK'ya talep yapýldýðý takdirde tutsaklarýn býrakýlacaðýný öne sürerek, "Örgütün önceki pratiklerine baktýðýmýzda tecrübeyle sabittir. Örgüt talep halinde serbest býrakýr. Ýlgili kurumlar insan haklarý örgütleri, siyasal partiler ya da sivil toplum örgütleri giriþimde bulunduðunda PKK bu konuda daha kolaylaþtýrýcý bir tutum sergiledi. Elindeki asker, polis, kamu görevlilerini çok rahatlýkla serbest býrakýlabildi. Tabi güvenlik koþullarý saðlanarak. Bugün de ben özellikle Pervin Buldan'ýn açýklamasýndan sonra da eðer böyle bir ifade de bulunulmuþsa PKK mutlak suretle buna uyar. En kýsa zamanda oradaki insanlarýn özgürlüðüne kavuþacaðýna inanýyorum" dedi.

'Habur sürecinin kurbanlarýyýz' KCK'dan tutuklanmasýný Habur süreciyle iliþkilendiren eski Yeniþehir Belediye Baþkaný Fýrat Anlý, yeni çözüm sürecinde KCK'dan tutuklu olanlarýn serbest býrakýlýp bu sürece katký saðlayacaðýný ifade etti. Anlý, "Bütün arkadaþlarýmýzýn tutuklanmasýný gerektiren bir durum yok. Bizler Habur süreciyle baþlatýlan giriþimin akamete uðramamasýnýn kurbanlarýyýz. Bundan dolayý biz tutuklandýk. O süreç geliþseydi belki arkadaþýmýz serbest kalacaktý. Bu operasyona karar verenlerin bu yanlýþlýðý görmesi ve yargýnýn da daha özgürlükçü bir yaklaþýmý ve sürece denk bir yaklaþým esas alarak arkadaþlarýmýzýn bir an önce ailelerine katýlmasýný saðlamalý. Bu çözüm sürecine müthiþ bir katký saðlayacaktýr" diye konuþtu.

BDP yönetiminden Vali Aydýn'a ziyaret Geçtiðimiz hafta yapýlan kongrede BDP Siirt Ýl Baþkanlýðý'na seçilen Mehmet Ata Ýnan baþkanlýðýndaki bir heyet, Siirt Belediye Baþkaný Selim Sadak ile birlikte Vali Ahmet Aydýn'ý makamýnda ziyaret etti.

Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Vali Aydýn, gerçek demokrasilerde her görüþün rahatlýkla dile getirilebileceðini söyledi. Türkiye'nin son yýllarda yapýlan atýlýmlarla gerçek demokrasiye kavuþma yönünde örnek bir ülke haline gelmeye baþladýðýný belirten Vali Aydýn, "Demokrasilerde her görüþ, her düþünce ayrý bir güzelliktir, ayrý bir

deðere sahiptir. Birbirimizi anlayarak, toplumu þiddete ve baskýya tabi býrakmadan her düþünceyi dile getirebilmeliyiz. Partilerde bu alanda çok önemli bir misyon üstlenen sivil toplum örgütleridir. Partilerin anayasanýn çizdiði çerçevede görüþlerini, parti politikalarýný dile getirmeleri ve topluma aktarmalarý önemlidir. Ýçinde bulunduðumuz

Baðlar'a Japonya'dan konuk Japonya Büyükelçiliði'nden çeþitli ziyaretler için Diyarbakýr'a gelen heyet, Baðlar Belediye Baþkaný Yüksel Baran'ý makamýnda ziyaret etti. Baþkanlýk makamýnda heyeti karþýlayan Baran, Japon Büyükelçiliði Baþkatibi Hirofumi Shimada ve Ekonomi Asistaný Ceyhun Baltacý ile eðitim ve sosyal çalýþmalar konusunda görüþ alýþveriþinde bulundu. Heyetin Baran ile yaptýðý görüþmede Baðlar'ýn genel sorunlarý ve belediyenin yaptýðý projeler konuþuldu. Eðitim konusuna deðinen Baran, çok zor þartlarda eðitim gören Baðlar'ýn çocuk ve gençleri için yeni fýrsatlar sunmak amacýyla eðitim destek evleri açtýklarýný söyledi. Belediyenin her iki Eðitim Destek Evi'nin yüzde 70'inin kýzlardan oluþtuðunu dile

getiren Baran, "Kalabalýk sýnýflarda eðitim görmenin sýkýntýsýný yaþayan Baðlarlý birçok öðrencinin üniversite sýnavýný kazanmasýna ve okuldaki derslerine destek olmayý ve gençleri sosyal-kültürel aktivitelere yönlendirmeyi amaçlýyoruz. Baþta eðitim, kültür, sanat, sosyal ve sportif etkinlikler olmak üzere birçok alanda hizmeti bir arada sunuyoruz. Baðlar'da fýrsat eþitsizliði yaþayan gençlere yeni imkanlar yaratmaya çalýþýyoruz" dedi. Ýlk açýlan eðitim destek evine Japon Büyükelçiliði'nin büyük katkýsýnýn olduðunun belirtildiði görüþmede, bu amaçlý iþbirliklerinin önemine dikkat çekildi. Eðitim destek evini de gezen heyet, buradaki çalýþmalardan duyduðu memnuniyeti dile getirdi.

dönemde herkesin birbirini anlamasý ve hoþgörülü olmasý gerektiðine inanýyorum. Bu duygu ve düþüncelerle bu ziyareti önemsiyorum ve göreve yeni seçilen BDP il yönetimine baþarýlar diliyorum" dedi.

'Görüþme yararlý oldu' BDP Siirt Ýl Baþkaný Mehmet Ata Ýnan ise, Vali Aydýn'ýn çok demokratik bir yapýya sahip olduðunu kaydetti.

Ýnan, "Sayýn Valimiz çok demokratik, açýk görüþlü ve herkesi kucaklayan bir yapýya sahiptir. Onun bu yapýsý özellikle içinde bulunduðumuz süreçte çok önemlidir. Bu sürece çok ta katký yapacaðýna inanýyoruz. BDP yeni il yönetimi olarak kendisine bir nezaket ziyaretinde bulunduk. Kendisiyle yararlý bir görüþme yapmýþ olduk. Teþekkür ediyoruz" þeklinde konuþtu.

Hakkari'de Kadýn Olmak Çalýþtayý Hakkari Aile ve Sosyal Politikalar (ASP) Ýl Müdürlüðü tarafýndan "Hakkari'de kadýn olmak" çalýþtayý düzenlendi. Pagan Caddesi üzerindeki müdürlüðün konferans salonunda düzenlenen çalýþtaya Vali Orhan Alimoðlu'nun eþi Rana Alimoðlu, Ýl Emniyet Müdür Yardýmcýsý Cemil Durmuþ, Kamu Hastaneleri Birliði (KHB) Genel Sekreteri Vakkas Özmercan, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Hamide Nurgil Kaya, akademisyenler, öðretmenler, vaizeler ve Kur'an kursu hocalarý katýldý. Çalýþtayýn açýlýþ konuþmasýný yapan Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Hamide Nurgül Kaya, "Hakkari'de kadýn olmak" çalýþtayýnýn ilk oturumunu yaptýklarýný belirtti. Kaya, çalýþtayýn 5 gün süreceðini ve halka açýk olacaðýný belirtti. Programa konuþmacý olarak katýlan Hakkari Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Dekan Yardýmcýsý Yrd. Doç. Dr. Þemsettin Kýrýþ ve Psikolog Gülþah Seral ise, biyolojik cinsiyet ve toplumsal cinsiyet rollerinin ayrýmý ve yönlendirici etkisi, toplumsal cinsiyet rollerinin toplumsal yansýmalarý ve eþitlik, fýrsat eþitliði ve sonuçlarda eþitlik konularýnda birer konuþma yaptýlar.

ÝHD Muþ Þubesi kaymakam için hazýr Ýnsan Haklarý Derneði (ÝHD) Muþ Þube Baþkaný Saim Atýlgan, PKK tarafýndan kaçýrýlan kaymakam adayý Kenan Erenoðlu'nun serbest býrakýlmasý için üzerlerine düþen her türlü görevi yapmaya hazýr olduklarýný söyledi. Ýnsan Haklarý Derneði (ÝHD) Muþ Þube Baþkaný Saim Atýlgan, Ýmralý'da BDP heyetinin görüþtüðü Abdullah Öcalan'ýn mesajlarýyla yeniden gündeme gelen PKK'nýn kaçýrdýðý kaymakam adayý, polis ve askerlerle ilgili göreve hazýr olduklarýný açýkladý. Kürt sorununun demokratik bir ortamda yeni bir süreçle çözüme kavuþturulmasýný olumlu bulduklarýný kaydeden Atýlgan, "Bu sorunun demokratik ortamda çözümü açýsýndan bizim de üzerimize düþecek olan her göreve hazýr olduðumuzu hatýrlatmak isterim.

Siyasi iktidarýn baþlatmýþ olduðu görüþmelerin müzakere sürecine dönüþerek devam etmesini istiyoruz. Sorunlarýný müzakere ile çözmüþ bir Türkiye hem Orta Doðu'da hem Avrupa'da daha güçlü ve hak ettiði bir konuma gelecektir" dedi.

'Katký sunmak istiyoruz' Sürecin iþleyiþi sýrasýnda birtakým adýmlar atýlacaðýna vurgu yapan Atýlgan, "Bunlardan biri de Öcalan ile yapýlan görüþmelerde PKK'nýn elinde bulunan tutsaklarýn serbest býrakýlmasý olacaktýr. Biz Öcalan'ýn bu çaðrýsýný yerinde bir çaðrý olarak görüp, bu süreçte Muþ il sýnýrlarý içerisinde alýkonulan kaymakam adayý Kenan Erenoðlu baþta olmak üzere diðer polis ve askerlerin serbest býrakýlmasý hususunda

üzerimize düþen veya bize verilebilecek bir görevi yapmaya hazýr olduðumuzu hatýrlatmak isterim" diye konuþtu. Ýnsan Haklarý Derneði Diyarbakýr Þubesi ile ÝHD Genel Merkezi'nin bu konuda giriþimleri olduðunu hatýrlatan Atýlgan, talep olmasý durumunda ÝHD Muþ Þubesi olarak onlara katký sunmak istediklerini de vurguladý.


8

Aktüalite

Baðlar'da anadil etkinliði 27 ÞUBAT 2013 ÇARÞAMBA

Diyarbakýr'ýn Baðlar Ýlçe Belediyesi Ferzad Kemanger Eðitim Destek Evi, 21 Þubat Uluslararasý Dünya Anadil Günü vesilesiyle bir etkinlik düzenledi.

F

erzad Kemanger Eðitim Destek Evi Salon'unda yapýlan etkinliðe Baðlar Belediyesi Baþkan Yardýmcýsý Sema Koç, Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Sibel Çakýn Bayhan, destek evi hocalarý, Yazar Feratê Dengizî, Dengbêj Mehmet Þerifê Farqinî ve çok sayýda mahalleli katýldý. Etkinlikte sunum yapan Ahmet Yalçýnkaya, dil mücadelesinin evrensel tarih sürecinden bahsederek, Türkiye'de 36 dilin konuþulduðunu ve günümüzde bu dillerden birçoðunun unutulduðunu dile getirdi. Ana dil günü nedeniyle bir konuþma yapan Baþkan Yardýmcýsý Sema Koç ise, anadilde ve anadilin kullanýlmasýnýn yaþamsal deðerine vurgu yaparak katýlýmcýlarý selamladý. Koç,

"Dil yok olursa uygarlýkta yok olur. Bunun için biliyorsunuz Kürtçe dili tarihi bir bildir ve birçok lehçesi bulunmaktadýr. Burada olmamýzýn sebebi de Kürt diline hizmet etmektir" dedi.

'Kürtlerin dili ölecek bir dil deðil' Koç'un ardýndan söz alan Dengbêj Mehmet Þerifê Farqinî de Kürt yazarlarýnýn Kürt tarihine yüzeysel bakmamalarý gerektiðini söyledi. Dengbejlerinin Kürt dilini koruyarak bugünlere geldiðini vurgulayan Farqinî, "Yazarlarýmýz tarih konusuna deðindiði zaman çok sayýda yazarýmýzýn isimlerini unutuyorlar. Bunlardan biri de Hesenê Kürt'tür. Kürt dilini ayakta tutarak

bugünlere getiren dengbêjlerimizdir." diye konuþtu. Feratê Dengizî ise, belediyenin hizmetlerinden dolayý teþekkürlerini sunduðunu belirterek þöyle devam etti: "UNESCO azýnlýk dilleri korumaya çalýþýyor. Ancak Kürtlerin dili yasak olduðu için bizde böyle bir günde toplanmýþ bulunuyoruz. Yoksa Kürtlerin dili ölecek bir dil deðil, 40 milyon insanýn kullandýðý diri bir dilidir." Konuþmalardan sonra Ferzad Kemanger Eðitim Destek Evi kursiyerleri anadil gününe iliþkin birer þiir okurken, Dengbêj Mehmet Þerifê Farqinî'in söylediði Kürtçe þarkýlar büyük alkýþ aldý.

Kalkan'dan belediyeye ziyaret Gülsüm'ün dosyasý Adalet Bakanlýðý'nda

Bingöl'de polis aracýsýna silahlý saldýrýda bulunduðu gerekçesiyle 'gizli tanýk' ifadesiyle ömür boyu hapis cezasýna çarptýrýlan lise öðrencisi 19 yaþýndaki Gülsüm Koç'un dosyasý Adalet Bakanlýðý'na gönderildi.

B

K

CK ana davasýnda 4 yýl tutkulu yargýlandýktan sonra önceki hafta tahliye olan eski Batman Belediye Baþkaný Hüseyin Kalkan, Belediye Baþkan Vekili Serhat Temel'i ziyaret etti. 4 yýl aradan sonra tekrar Batman'da olmaktan mutluluk duyduðu belirten Kalkan, Batman Belediyesi'nin bu süre içerisinde iyi iþ çýkardýðýný söyledi. Þehrin dört yanýnda sürdürülen çalýþmalarýn kenti güzelleþtirdiðini aktaran Kalkan, "Batman Belediyesi'ni ve bu alanda çalýþma yürüten, Batma'nýn geliþip güzelleþmesinde katkýsý olan herkesi kutluyorum" dedi.

'Önemli olan iyi hizmet' Belediye Baþkan Vekili

Temel'de, Kalkan'ý özgürlüðüne kavuþmuþ olarak görmekten ve belediyeye yaptýðý ziyaretten memnuniyet duyduðunu belirterek, "Bu bir bayrak yarýþý, siz bu kent için çalýþtýnýz, sizden sonra biz devraldýk, bizden sonra

da devralacak olanlar sürdürecek. Bu hep böyle devam edip gidecek. Önemli olan bu kente ve halkýmýza layýk olmak, en iyi hizmeti, en güzel çalýþmayý ve eserleri insanlarýmýza kazandýrmak. Sizi dýþarýda görmekten mutluluk duyuyoruz. Temennimiz diðer bütün arkadaþlarýmýzýn da en kýsa sürede aramýzda olmalarý" þeklinde konuþtu.

Kadýn cinayetlerine kýnama

D

iyarbakýr'da bulunan kadýn dernekleri, geçtiðimiz yýl Kasým ayýnda eþini öldüren Neþet Yaman'ýn duruþmasý öncesi Diyarbakýr Adalet Sarayý önünde basýn açýklamasý düzenledi. Ekin Ceren Kadýn Merkezi, Ceren Kadýn Derneði, Dikasum, Epidem, Kardelen, Baðlar Kadýn Kooperatifleri ve Selis Kadýn Derneði adýna basýn açýklamasýný Ceren Kadýn Merkezi çalýþaný Alya Cemiloðlu okudu. Gerçekleþen cinayetin basýnda yer aldýðý gibi bir töre ya da cinnet getirme sonucu iþlenmediðini savunan Cemiloðlu, cinayetin planlý bir þeklide gerçekleþtirildiðini iddia etti.

'Müebbet ceza alsýn' Cemiloðlu, "Türkiye'de meydana gelen pek çok kadýn cinayetinde erkek ceza indirimi almak için cinnet getirdiði iddiasýna sýðýnmaktadýr. Erkek egemen sistemin kadýn bedeni ve iradesi üzerinden geliþtirdiði tecavüz kültürü binlerce yýldýr milyonlarca kadýnýn katledilmesine yol açtý. Bu günde devletçi zihniyet baþta olmak üzere, feodal deðer yargýlarý, toplumsal cinsiyet rolleri kadýn katliamlarýný meþrulaþtýrmakta ve süreklileþtirmektedir. Bizler Diyarbakýr kadýn dernekleri olarak, olayýn takipçisi olacaðýz. Zuhal Yaman'ýn katili Neþet Yaman'ýn müebbet hapis cezasý almasýný talep ediyor ve bu yönlü mücadelemizin devam edeceðini belirtiyoruz" dedi.

ingöl'de 2011 yýlýnda polis aracýna düzenlenen silahlý saldýrý olayýna katýldýðýna iliþkin hakkýnda gizli tanýk ifadesi bulunan lise öðrencisi Gülsüm Koç, Diyarbakýr 4'üncü Aðýr Ceza Mahkemesi'nce ömür boyu ve 26 yýl 8 ay hapis cezasýna çarptýrýldý. Kararýn haber olarak yayýnlanmasýnýn ardýndan Adalet Bakanlýðý konuyu inceleme altýna aldý. Adalet Bakanlýðý, Diyarbakýr 4'üncü Aðýr Ceza Mahkemesi'ne gönderdiði yazýda, Gülsüm Koç ile ilgili dosyanýn incelenmek üzere gönderilmesini istedi. Yazý üzerine mahkeme Gülsüm Koç'un dosyasýnýn örneðini Adalet Bakanlýðý'na gönderdi. Ýncelemenin basýna yansýyan haberlerden dolayý yapýldýðýný belirten yetkililer, içeriðine iliþkin bir bilgi vermedi. Saldýrýda, Bingöl Trafik Þube Müdürlüðü'ne ait 12 A 5437 plakalý araçta bulunan polis memurlarý Hasan Hüseyin Korkut ve Reþat Onan'ýn da ifadelerinde Gülsüm Koç'u görmediklerini belirttikleri belirtildi.

25-30 mermi isabet etti Saldýrýya uðrayan aracý kullanan polis memuru Reþat Onan, 25 Ocak 2012 tarihinde Bingöl Aðýr Ceza Mahkemesi'nde olayla ilgili ifade verdi. Onan, mahkeme huzurunda verdiði ifadesinde olay günü araçla seyir halinde olduklarýný belirterek, "Bizim seyir yönümüze göre sað tarafýmýzdan

þikayetçiyim, cezalandýrýlmalarýný istiyorum" dedi.

Yaralanan polis: Görmedim

bize doðru ateþ açýldý. Biz hýzlý bir þekilde geçmeye çalýþtýysak da yaklaþýk olarak 25-30 tane Kalaþnikof silaha ait mermi aracýmýza isabet etti. Bu ateþ sýrasýnda diðer polis memuru arkadaþým Hasan Hüseyin Korkut bacaklarýndan yaralandý. Ben yara almadým. Aracý ben kullanýyordum. Arkadaþým ise, hemen yanýmda sað koltukta oturuyordu. Sanýrým vatandaþlar tarafýndan olay merkeze intikal etmiþ. Bunun üzerine destek kuvvet geldi. Benim tahminime göre bize açýlan ateþ 5-10 metre mesafeden açýldý. Dolayýsýyla gecenin de karanlýk olmasý nedeniyle bize ateþ açan þahýslarý ben görmedim, arkadaþým da görmemiþti. Olay nedeniyle sanýklardan

Saldýrýda aracýn sað tarafýnda oturan ve ayaklarýndan yaralanan polis memuru Hasan Hüseyin Korkut ise, 18 Nisan 2012 tarihinde davanýn görüldüðü Diyarbakýr 4'üncü Aðýr Ceza Mahkemesi'ne gelerek duruþmaya katýldý. Polis memuru Hasan Hüseyin Korkut, tutuklu sanýk Gülsüm Koç'un da hazýr bulunduðu davanýn 6'ncý celsesinde müþteki olarak hazýr bulundu. Daha önce Ankara 12'nci Aðýr Ceza Mahkemesi'ne talimat ile ifade veren Korkut, olaydan sonra 9 ay hastanede tedavi gördüðünü belirterek, þöyle dedi: "Bacak bölgemde 30'a yakýn cývata ve platin mevcuttur. Ayakta duramýyorum. Bana yönelik saldýrý eylemini gerçekleþtiren sanýklardan þikayetçiyim. Olayýn saat 21.30 sýralarýnda olmasý, havanýn kararmýþ olmasý, saldýrýnýn þehir içerisinde aniden yapýlmýþ olmasý nedeni ile saldýrýyý kimin gerçekleþtirdiðini bilemiyorum. Huzurda bulunan sanýk veya baþkaca bir kimseyi de görme fýrsatým olmadý. Silah seslerini duyar duymaz hedef küçültmeye çalýþtým. Buna raðmen sol diz kapaðýmdan, sol kaval kemiðimden ve sað ayak bileðimden yaralandým."

Nehil Sazlýðý çöplüðe dönüþtü H

akkari'nin Yüksekova ilçesinde tatlý su bataklýðý ve plato özelliði taþýyan Nehil Sazlýðý yok olma tehlikesi ile karþý karþýya. Çevresine tonlarca kömür külü dökülen sazlýk insan saðlýðýný tehdit ediyor. Bitki örtüsü ve su yönünden oldukça zengin bir yere sahip Nehil Sazlýðý, geçmiþte insan boyundan daha yüksek kamýþlarla kaplý iken, son zamanlarda bilinçsizce kullanýlmasýndan dolayý yok oluyor. Sazlýk, çevresine dökülen kömür külünden dolayý adeta çöplüðe dönüþtü. Etrafýna tonlarca kömür külü dökülen sazlýkta artýk gezmek bile imkânsýz hale gelirken, insan saðlýðýný da tehdit ediyor. Bölge sakinlerinden Rahmi Çakan da, Nehil Sazlýðý'na bilinçsizce dökülen çöplere tepki göstererek, "Dün gece hastam vardý. Hastamý hastaneye götürürken, bu çöpleri yolun ortasýna döküyorlardý. Hava sisli olduðu için yolu göremiyordum. Yolun ortasýna dökülen çöplere vurduktan sonra fark ettim. Bu duruma biran önce önlem almalarý gerekir" dedi.

Doða katliamý Orman ve Su Ýþleri 14. Bölge Müdürü Necmettin Yýlmaz, yaþanan bu durumun doða katliamý olduðunu söyledi. Müdürü Necmettin Yýlmaz, "Bu alan Uluslararasý Ramsar Sözleþmesi kapsamýnda korunan bir alan. Bu alan bizim Nehil Sazlýðýmýz. Bu manzarayla geçen sene de karþýlaþtýk. Bu konuyu, belediye yetkilileri ile Hakkari Valiliði Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðü yetkilileriyle konuþtuk. Bu külün þehir merkezinden geldiði apaçýk ortadadýr. Bununla ilgili bizim yetkililerden istirhamýmýz, bu duruma acilen bir çare bulmalarýdýr. Bahar aylarýna yaklaþýyoruz. Bu doða katliamýnýn daha fazla yaþanmamasý için gerekli tedbirler alýnmalýdýr" þeklinde konuþtu.


Ýç-Dýþ Politika

27 ÞUBAT 2013 ÇARÞAMBA

9

'Kardeþliði tesis edeceðiz' Partisinin grup toplantýsýnda konuþan Baþbakan Erdoðan, bu ülkede kardeþliði tesis etmenin mücadelesini verdiklerini söyledi ve ekledi: Savaþ kolay, barýþ ise zordur. Biz zora talibiz.

B

belirlemek için yola çýktý. Bizden randevu istedi. Geldiler, oturduk konuþtuk. MHP 'randevu vermiyor' dedi. Vermesin biz anayasayý bile birlikte deðiþtirebiliriz. Hemen üç arkadaþýma görev veriyorum, çalýþmaya baþlasýnlar. Adým neyse bu adýmý atalým. Gelen arkadaþlardan biri hemen 'olmaz' dedi. Þu anda o iki-üç ay çok geride kaldý. Eðer samimiysen üç arkadaþýný oturtalým çalýþsýnlar. Cevap veremiyorlar. Çünkü bu konuyla ilgili hazýrlýklarý yok. Bu konuyla ilgili partilerinin içinde bir kararlýlýk yok. CHP Genel Baþkaný bir tek þehit gelirse sorumlusu Erdoðan'dýr diyor. Biz 'bu ülkede hem CHP, hem MHP'ye raðmen bu kardeþliði tesis edeceðiz' diye diye Sivas'ýn ötesine gitmelerini saðladýk. Biz uzun ince bir yoldayýz, gidiyoruz gündüz gece. CHP, MHP ve BDP kanýn durmasý için sorumluluk üstlenmediler. Sorumluluktan kaçarlarsa her akan kan onlarýn eline yüzüne bulaþacaktýr.

aþbakan Recep Tayyip Erdoðan, partisinin TBMM Grup Toplantýsý'nda konuþtu. Erdoðan, konuþmasýnda aðýrlýklý olarak milliyetçilik tartýþmasýna deðindi. Mardin'de kullandýðý "Her türlü milliyetçilik ayaðýmýzýn altýndadýr" ifadesiyle ilgili konuþan Erdoðan, þunlarý söyledi: "MHP ve CHP tarafýndan sözlerim istismar edilmek istendi. CHP Genel Baþkaný çýktý, 'Bu sözleri Rize'de söyleyemezsin' dedi. Biz konuþtuðumuz yere göre, kiþiye göre dil kullanan bir iktidar olmadýk. CHP Genel Baþkaný gitsin önce aynaya baksýn. Ankara'da, Ýzmir'de salladýðý bayraðýmýzý gidip Hakkari'de sallayamayan biri çýkýp bizi farklý yerlerde farklý konuþmakla itham edemez. Cumhuriyeti istismar edeceksin, sonra da Hakkari'de bir tek Türk bayraðý olmadan miting yapacaksýn. Kýlýçdaroðlu cesareti varsa, Ýzmir milletvekilini de yanýna alsýn o düþünceleri Tunceli'de kendi memleketinde dile getirsin. Televizyondaki millet tanýmýný Tunceli'de yap, seni görelim. CHP Genel Baþkaný 'milliyetçilik ve ulusalcýlýk ayný þey' dedi, sevsinler seni.

Baldýran zehrini de içeriz

Milliyetçilik anlayýþýna prim yok Size tarihi vesika göstermek istiyorum. Türk Antropoloji Enstitüsü'nün bir kitabý. Kitapta raflarda yüzlerce kafatasý var. Kadýn ve erkekler üzerinde ölçümler yapýlýyor. Kitabýn 53. sayfasýnda yine raflarda kafataslarý. 10 ayrý bölgede kafataslarý ölçülmüþ. Bizim millet tarifimiz bu olabilir mi? Bunun bizim dinimizde, bizim ruh dünyamýzda yeri olabilir mi? BDP'nin peþine takýlmýþ olan seçmen kardeþlerime, CHP seçmeni, MHP seçmeni kardeþlerime sesleniyorum. Rabbim 'Sizi boylar halinde, kabileler halinde yarattýk. Ta ki, tanýþasýnýz' diye buyuruyor. Ardýndan devam ediyor Allah katýnda üstünlük takvadadýr. Peygamber efendimiz de Arap'ýn Acem'e, Acem'in Arap'a üstünlüðü yoktur diyor. Milliyetçilik ayaðýmýzýn altýndadýr derken aþaðýlanmayý, etnik kökene dayalý bir milliyetçil-

iði kastediyoruz. Irkçýlýk anlamýnda da CHP'nin izinden giden BDP'nin milliyetçilik anlayýþýna prim vermeyiz. Biz milliyetçiliði yaþayan ve yaþatan bir partiyiz. Sloganlara sýkýþtýran deðil, millete hizmetle özdeþleþtiren bir partiyiz.

231 milyar lira fatura yüklediler Bizim milliyetçilik anlayýþýmýzý tarif edeyim. Milliyetçiyim diyenler bize 36 milyar dolar ihracat devretti. Þu anda 152.5 milyar dolara yükseldi. Milliyetçiyim diyenler borçlandýlar. Bize 23.5 milyar dolar IMF'ye borç devrettiler. Biz onlarýn yaptýðý borcu 10 yýlda ödedik. Þu anda 400 milyon dolar borcu Mayýs'ta ödüyoruz. IMF ile alacak vereceðimiz bitiyor. IMF bizden borç istiyor ve kendileriyle anlaþma yapýlabilirse 5 milyar dolar borç veren ülke durumuna geliyoruz. Milli

bankamýzýn içini boþalttýlar. Þu anda Merkez Bankamýzýn döviz rezervi 125 milyar dolar oldu. Milliyetçiyiz dediler, bankalarý batýrdýlar. 231 milyar lira milletin sýrtýna fatura yüklediler. Türkiye kendi tankýný, kendi savaþ helikopterini üreten bir ülke konumuna yükseldi. Göktürk uydusunu uzaya fýrlattýk. Bizim milliyetçilik anlayýþýmýz bu. Paramýzý rezil ettiniz, el aleme rezil olduk. Altý sýfýrla biz rekor peþinde koþuyorduk. Maaþý alýnca millet dolar alýp paranýn deðerini koruyordu. Biz altý sýfýr atacaðýz deyince birileri çýktý yazdý. 'Eþek gibi anýrýrým' dedi. Herhalde bilmediði için anýrmadý.

Uzun ince bir yoldayýz Bu ülkede kardeþliði tesis etmenin mücadelesini veriyoruz. CHP'nin Genel Baþkaný gündem

Biz kaný durdurmak için çýrpýnacaðýz. Eðer bugün çözüm süreci içinde BDP'li vekillere Ýmralý'ya gitmesi noktasýnda bakanlýk izin veriyorsa, bunun tek nedeni acaba bir adým atýlabilir mi? MHP bunu da istismar ediyor. Biz çözüm için her yola baþvururuz. Baldýran zehrini de içeriz, yeter ki bu ülkeye huzur gelsin. Biz bu ülkede etnik yapýlar üzerinde ayrýma müsaade etmeyen tek partiyiz. Türk ne kadar kardeþimse, Kürt de o kadar kardeþimdir. Biz yaradýlaný yaradandan ötürü seviyoruz. Kanýn durmasý için hiçbir sorumluluk almayan fýrsatçýlarýn tezgahýna asla gelmeyin. Milletin baþýný öne eðecek hiçbir adým atmayýz. Þehitlerimizin kemiklerini sýzlatacak hiçbir giriþimin içinde olmayýz. Savaþ kolay, barýþ ise zordur. Biz zora talibiz. Ne acýdýr ki, bu ülkenin aydýnlarýndan yeterli desteði alamadýk. Ama almayý bekliyoruz. Milletimizin bizimle birlikte olduðunu biliyoruz.

Öcalan'ýn mektubu BDP'de

Üç aþamalý plan

Kürt sorununun çözümü için Abdullah Öcalan'ýn muhataplarýna iletmek için hazýrladýðý 3 mektuptan biri BDP'ye ulaþtý. Öcalan'ýn mektubunda üç aþamalý bir plan sunduðu tahmin ediliyor.

K

ürt sorununun çözüm sürecinin en kritik aþamasýna geçildi. Abdullah Öcalan'ýn sürece iliþkin görüþleriyle yol haritasýný içeren üç mektubundan biri BDP Eþbaþkaný Selahattin Demirtaþ'a verildi. Diðer iki mektup, BDP tarafýndan Kandil ve Avrupa'ya ulaþtýrýlacak. Edinilen bilgiye göre, mektuplar yaklaþýk 20 sayfadan oluyor. Mektuplarda, aðýrlýklý olarak Kürt sorununun tarihi süreci ve gelinen noktaya iliþkin uzun tahliller yer alýyor. Mektupta, Öcalan'ýn Türkiye'nin, Avrupa Yerel Yönetimler þartýna getirdiði çekinceleri kaldýrmasýný istediði gelen bilgiler arasýnda. Ayrýca, yeni anayasada etnik ve dini referanslara vurgu yapmadan, genel bir vatandaþlýk tanýmýna yer verilmesi yönündeki beklentilere de dikkat çekiliyor. Beklentiler mektuplara Mart sonuna kadar yanýt gelmesi yönünde. Bu süre içinde en kritik tarih 21 Mart yani Nevruz. Nevruz'un sakin geçmesi, sürecin olumlu ilerlemesinde önemli bir eþik olarak görülüyor. Eðer Öcalan'ýn sunduðu yol haritasý taraflarca uygun bulunursa toplu bir deklarasyon

açýklanmasý bekleniyor.

Üç aþamalý plan Bu süre içinde Ýmralý'ya yeni bir heyet daha gidecek. Öcalan'ýn mektubunda üç aþamalý bir plan sunduðu da gelen bilgiler arasýnda. Planýn ilk aþamasý Türkiye'deki PKK unsurlarýnýn Kuzey Irak'a çekilmesi. Bunun için atýlacak ilk adým örgütün Haziran'a kadar eylemsiz kararý

almasý olacak. Ýkinci aþama sürecin saðlýklý yürümesi için bir alt yapý oluþturmak. Meclis'te bir komisyon kurulmasý da gündemde. Ancak beklentiler, adýnýn "Hakikatleri Araþtýrma Komisyonu" olmayacaðý yönünde. Komisyon süreçle baðlantýlý olarak yapýlmasý gerekenleri, yasa ve mevzuattaki deðiþiklikler gibi konularý ele alacak. Meclis komisyonuna paralel olarak Sivil Toplum Kuruluþlarý'nýn oluþturacaðý ayrý bir komisyon ise doðuda ve batýda toplumun deðiþik kesimleriyle görüþecek, çekinceleri ve kaygýlarý deðerlendirerek görüþlerini meclis komisyonuna sunacak. Üçüncü aþama ise normalleþme dönemi. Mahmur'un yeniden düzenlenmesi, Kuzey Irak'taki PKK unsurlarýndan suça karýþmayanlarýn ailelerinin yanýna dönmelerinin saðlanmasý bu dönem için öngörülen adýmlar arasýnda. Suça karýþmamýþ örgüt üyelerinin Türkiye'de suç kaydý yok. Var olan yasal prosedürler ile dönüþ saðlanabileceði deðerlendiriliyor.

4. Yargý Paketi ve KCK tutuklularý A

K Parti Grup Baþkanvekili Ahmet Aydýn, propaganda suçundan dolayý cezaevinde olan kiþilerin suçunda cebir, þiddet ve tehdit olmamasý durumunda, 4. yargý paketinden yararlanabileceðini kaydetti. Ahmet Aydýn, AK Parti ile birlikte milli birlik ve kardeþlik sürecinde demokratik açýlým poli-

tikasý baþladýðýný, bu süreçte dün konuþulamayanlarýn bugün konuþulduðunu, tartýþýlamayanlarýn tartýþýldýðýný söyledi. 4. yargý paketinde aðýrlýklý olarak AÝHM kararlarýný bertaraf edecek konular olduðunu ifade eden Aydýn, Türkiye'nin AÝHM'deki sicilinin iyi olmadýðýný, 47 ülke içerisinde aleyhine en çok dava açýlan ikinci ülke ile aleyhine en çok karar verilen ülkenin Türkiye olduðunu kaydetti. Aydýn, bunlarýn büyük bir kýsmýnýn düþünce ve ifade özgürlüðü ile ilgili olduðunu belirtti. Aydýn, paketle, bu kararlarý bertaraf etmeye yönelik demokratik adýmlar atýlacaðýný söyleyerek, "Paketle, hem iç hukukumuz açýsýndan daha demokratik adýmlar atmýþ olacaðýz, hem de AÝHM'de Türkiye'nin aleyhine olan bozuk sicil-

imiz düzelecek" dedi.

Þiddet ve tehdit yoksa… Propaganda gibi suçlarda cebir þiddet ve tehdit yok ise bunlarýn artýk suç olmamasý, düþünce özgürlüðü kapsamýnda deðerlendirilmesi gerektiðine iþaret eden Aydýn, "Ýnsanlar sizin hoþunuza gitmeyebilir, ama býrakýn en aykýrý fikirlerini demokratik bir kanalla ifade etsinler, bunu yapsýnlar. Ama ne zamanki bu þiddeti içeriyorsa, cebir ve tehdidi barýndýrýyorsa o zaman bu suç olsun. Düzenlemeden kim istifade ederse etsin, doðru bir þey yapýyoruz. Sadece KCK'lýlar ile alakalý deðil. Propaganda suçlarý olur, baþka suçlar olur; cebir, þiddet ve tehdit olmadan içerideyse bundan istifade edebilir" þeklinde konuþtu.

Türkiye'nin AÝHM faturasý kabarýk A

dalet Bakaný Sadullah Ergin, Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi kararlarý gereðince Adalet Bakanlýðý'nca ödenen tazminat miktarýnýn toplam 2 milyon 280 bin 706,94 TL olduðunu bildirdi. CHP Grup Baþkanvekili Muharrem Ýnce'nin soru önergesini yanýtlayan Adalet Bakaný Sadullah Ergin, Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'nin (AÝHM) Türkiye aleyhine 2003 yýlýndan 15 Ekim 2012 tarihine kadar toplam 2 bin 216 ihlal kararý verdiðini açýkladý. 30 Haziran 2012 tarihi itibarýyla Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesinde Türkiye aleyhine yapýlmýþ ve derdest olan 16 bin 900 baþvuru bulunduðuna dikkat çeken Adalet Bakaný, "AÝHM'in ülkemiz hakkýnda vermiþ olduðu ihlal kararlarý, yeni kararlar olmayýp 1994 yýlýndan bu yana verilen ve biriken kararlardan oluþmaktadýr. Adalet Bakanlýðý, AÝHM kararlarý gereði tazminat ödemelerine 1 Haziran 2012 tarihinde baþladý. 15 Ekim 2012 tarihi itibarýyla, ihlal, dostane çözüm, tek taraflý deklarasyonla sonuçlanan baþvurular da dahil Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi kararlarý gereðince, bakanlýðýmýzca ödenen tazminat miktarý toplam 2 milyon 280 bin 706,94 Türk Lirasýdýr" dedi. Ergin, 6110 sayýlý kanunun kabul edildiði 9 Þubat 2011 tarihinden sonra Adalet Bakanlýðý aleyhine 16 adet dava açýldýðýný belirtti. Ergin, Adalet Bakanlýðý Merkez Saymanlýk Müdürlüðü tarafýndan 2007 yýlýndan öncesine ait 3 dosya ile birlikte toplam 6 dosyaya iliþkin takip yapýldýðýný söyledi.

Kýlýçdaroðlu: Özür bekliyoruz

C

HP Lideri Kýlýçdaroðlu, Baþbakan Erdoðan'ýn hem BDP heyetine yönelik linç giriþiminde CHP'li Sinop Belediye Baþkaný'ný suçlamasý, hem de 'CHP'li belediyeler yaptýklarý ihalelerde PKK'ya para aktardý' iddiasý konusunda CHP'den iki kere özür dilemesi gerektiðini söyledi. CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, partisinin grup toplantýsýnda konuþtu. Sinop'ta BDP heyetine yönelik linç giriþimleriyle ilgili konuþan Kýlýçdaroðlu, konuþmasýný þöyle sürdürdü: Sinop'ta olaylar çýktý, Baþbakan'ýn grup toplantýsýnda ilk iþi CHP'li belediye baþkanýný suçlamak oldu. Yalancýdan Baþbakan olmaz. Yalan söyleyen adamdan bu ülkeye hayýr gelmez. Açarsýn valiye sorarsýn. Arzu edersen Sinop Belediye Baþkaný'na açarsýn telefon. Onlarý aramýyor, sormuyorsun. Oturuyor açýkça belediye baþkanýný suçluyorsun. Þerefli insanlarýn iþi Sayýn Baþbakan bir suçlama daha yapmýþtý, 'CHP'li belediyeler yaptýklarý ihalelerde PKK'ya para aktarýyor' diye. Baþbakan, CHP'li belediyeleri suçladýðý için özür dilemeli. CHP'den iki kez özür dilemesini bekliyorum. Bir Sinop olayý, iki CHP'li belediyeler PKK'ya para aktarýyorlar dediðin için açýkça özür bekliyorum senden. Özür dilemek þerefli insanlarýn iþidir. Olgunluk iþidir. Bakýn BDP'li milletvekili çýktý. Bizim belediye baþkanýndan özür diledi. 'Yanlýþ yapmýþýz' dedi. Sen Baþbakansýn çýk ayný olgunluðu göster, açýkça özür dile.


10

27 ÞUBAT 2013 ÇARÞAMBA

GÜNDEM

Mýsýr'da balon faciasý

Mýsýr'ýn güneyindeki turistik Luksor kentinde balon faciasý yaþandý. Turistleri taþýyan bir balonun düþmesi sonucu 19 kiþi hayatýný kaybetti. Bir turist ve balonun pilotu ise kurtuldu.

M

ýsýr'ýn baþkenti Kahire'nin 500 kilometre güneyindeki turistik Luksor kentinde balon faciasý yaþandý. 20 turist ve bir pilotun içinde bulunduðu balon, havalandýktan kýsa bir süre sonra gaz sýkýþmasý sonucu düþtü. Kazada turistlerden 19'u yaþamýný yitirdi. Bir turist ve pilotun ise kurtulduðu belirtildi. Luksor Valisi Ezat Saad, balonda 9 Hong Kong, 4 Japon, 2 Belçikalý, 2 Fransýz, 2 Ýngiliz ve 1 Mýsýrlý turistin bulunduðunu açýkladý. Saad, Mýsýr vatandaþý balon pilotunun yüzde 70 yanýkla hastaneye kaldýrýldýðýný söyledi.

Neden gaz sýkýþmasý Mýsýr'daki balon þirketinin sözcüsü Ahmed Abud da, 300 metre

yükseklikte meydana gelen kazaya gaz sýkýþmasýnýn neden olduðunu söyledi. Kazada hayatýný kaybeden turistlerin uyruklarýyla ilgili kesin bilgileri olmadýðýný belirten Abud, "Balonda birçok ülkeden turistler vardý" dedi. Görgü tanýklarý, balonun mýsýr tarlasýna düþtüðünü, hayatýný kaybeden turistlerin ceset torbalarýna konulduðunu belirtti. Kazaya müdahale eden Mýsýrlý doktorlar da, þu ana kadar 14 cesede ulaþtýklarýný açýkladý. Mýsýrlý yetkililer kazayla ilgili soruþturma baþlatýldýðýný açýkladý. Mýsýr'ýn baþkenti Kahire'nin 500 kilometre güneyindeki Luksor, ülkenin en önemli turistik bölgelerinden biri.

Ýsviçre kan satýþýný durdurdu Ý

sviçre, borcunu ödemediði için Yunanistan'a kan satýþýný durdurdu. Karar, Akdeniz anemisi nedeniyle düzenli kan deðiþtirmek zorunda olanlar için yaþamsal önem taþýyor, fakat Ýsviçre milyonlarca Frank borcu tahsil etmekte kararlý. Borç yükü ve ekonomik sorunlar nedeniyle sarsýlan Yunanistan'dan saðlýk alanýnda da kötü haberler geliyor. Uluslararasý Kýzýlhaç Teþkilatý'nýn Ýsviçre bölümü, zamanýnda borcunu ödeyemediði için Yunanistan'a

kan satýþýný durdurdu. Teþkilat, Yunanistan'ýn milyonlarca Frank tutarýndaki borcunu ödemesini bekliyor. Ýsviçre'deki Kýzýlhaç yetkilileri, daha fazla kan satýþýnýn mali risk oluþturduðunu belirtiyorlar. Ýsviçre'den gelen kan Yunanistan için çok önemli. Yunanlar, bu kana Akdeniz anemisinin tedavisi nedeniyle yüksek ihtiyaç duyuyor. Ýsviçre'den Yunanistan'a yapýlan kan satýþý donörleri yani uyumlu kan grubunu kapsýyor.

Dini cemaat önderleriyle toplantý B

aþbakan Erdoðan ile Almanya Baþbakaný Merkel'in dini cemaat önderleriyle yaptýðý toplantýda, Mor Gabriel Manastýrý Metropoliti'nin manastýrlarla ilgili þikayeti tartýþmalara neden oldu. Azýnlýk haklarýndaki iyileþtirmeye dikkat çeken Ermeni, Yahudi ve Protestan yöneticiler, Metropolit'e tepki gösterdi. Almanya Baþbakaný'nýn Ankara ziyaretinin son programýnda yaþadýklarýnýn ayrýntýlarý ortaya çýktý. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ve Almanya Baþbakaný Angela Merkel, bazý dini cemaat temsilcileriyle dün akþam Baþbakanlýk Resmi Konutu'nda bir araya geldi. Toplantýda zaman zaman þikayet dinleyen Almanya Baþbakaný Merkel, zaman zaman da teþekkür aldý. Süryani Mor Gabriel Manastýrý Metropoliti Samuel Aktaþ, manastýrlarýnýn malvarlýklarý ve konumuyla ilgili hukuki problemlerin henüz tam olarak çözülememesinden yakýndý. Erdoðan, hukuki sürece müdahale edemeyeceklerini dile getirdi. Edinilen bilgilere göre; diðer cemaat temsilcileri de bu þikayete tepki gösterdi. Atýlan adýmlardan memnunlar Protestan, Katolik ve Yahudi temsilcilerin hukuki süreçlerin gecikmesine raðmen, azýnlýklarla ilgili atýlan adýmlardan memnuniyetlerini aktardýklarý öðrenildi. Fener-Rum Patriði Bartholomeos, Heybeliada Ruhban Okulu'nun açýlmasý yolunda ciddi umut sahibi olduklarýný söyledi. Bartolomeos, yýllar sonra ilk kez Baþbakanlýk ve Meclis'e davet edilmesinin de Türkiye'deki geliþmelere iþaret olduðunu da kaydetti. Ermeni Patrik Vekili Aram Ateþyan da vakýflarla ilgili düzenlemeler sonucu malvarlýklarýnýn iadesi yönünde ciddi çabalar sarfedildiðini belirtti. Görüþmede Yahudi Hahambaþý Ýshak Haleva'nýn ise "Sünnet yasaðýna müdahale ederek, sünnetin serbest býrakýlmasýna katkýda bulunmasýndan dolayý Angela Merkel'e teþekkür ettiði de öðrenildi.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


27 ÞUBAT 2013 ÇARÞAMBA

Belediyesporda hedef galibiyet Spor Toto 3.Lig 1.Grup'ta mücadele eden Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor, deplasmanda oynayacaðý Anadolu Üsküdar1908 maçýnýn hazýrlýklarýna dün baþladý.

G

rubunda bugüne kadar oynadýðý Kayseri Þekerspor, Gölcükspor, Siirtspor, Orhangazispor, Tekirovaspor, Kastamonuspor, Anadolu Üsküdar 1908 Spor, Ankara Demirspor, Belediye Vanspor, Çorumspor ve Sandýklýspor maçlarýnýn tamamýndan 3 puanla ayrýlarak, Süper Lig, PTT 1. Lig, Spor Toto 2. Lig ve Spor Toto 3. Lig takýmlarý arasýnda tüm maçlarýný kazanan tek takým olma baþarýsý gösteren Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor, pazar günü deplasmanda oynayacaðý Anadolu Üsküdar 1908 maçýný da kazanmak istiyor. Kulüp Baþkaný Metin Kýlavuz yaptýðý açýklamada, genç oyunculardan oluþan takýmýnýn baþarýlý grafiðini ligin baþlangýcýndan bu yana sürdürdüðünü belirterek, takým açýsýnda iyi bir kadroya sahibiz. Özlemiþ olduðumuz Þampiyonluða bir adým daha yaklaþýyoruz. Pazar günü deplasmandan oynayacaklarý Anadolu Üsküdar 1908 maçý

hazýrlýklarýný Teknik Direktör Turhan Özyazanlar nezaretinde sürdürdüklerini ifade eden Kýlavuz , þöyle konuþtu: "Çalýþmalarýmýzý Cumartesi yapacaðýmýz son antrenmanla tamamlayacaðýz. Ligde oynadýðýmýz tüm maçlarý kazandýðýmýz için rakiplerimiz bizimle oynayacaklarý karþýlaþmaya daha motive oluyorlar. Ancak biz iyi bir ekip kurduk. Yönetim, teknik heyet ve oyuncularýn birlikteliði de maçlarýn skoruna yansýyor. Hepimiz görevimizi en iyi þekilde yapmak için çaba sarf ediyoruz. Galibiyet zincirimizin bir yerde sona ereceðini biliyoruz. Çünkü sezon sonuna kadar tüm maçlarý kazanmak mümkün deðil. Ama serinin uzamasýný da istiyoruz. Biz ligde þampiyonluðu hedefledik. Hedefimize ulaþmak için deplasmanda oynayacaðýmýz Anadolu Üsküdar 1908 maçýndan galibiyetle ayrýlmayý istiyoruz. Anadolu Üsküdar 1908 takýmý iyi bir ekip, iþimiz kolay olmayacak. Ama kazanmak için maça çýkýyoruz. Galibiyet

serimizi sürdüreceðiz." Dedi. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor Teknik Direktörü Turhan Özyazanlar ise, hafta sonu oynayacaklarý Anadolu Üsküdar 1908 maçýnýn kendileri için çok önemli olduðunu belirtti. Özyazanlar , yaptýðý açýklamada, geçen hafta kendi sahamýzda ralinimiz Kastamonuspor'a berabere kaldýklarýný anýmsatarak, þunlarý söyledi: "Hafta sonu oynayacaðýmýz deplasmanda oynayacaðýmýz Anadolu Üsküdar 1908 maçý bizim için çok önemli. Özellikle futbolcularýmýz için çok önem arz ediyor. Oyuncularýmýz kendilerini böyle bir maçta ispatlamak ve gündeme oturmak ister. Onun içinde en iyi motivasyon kaynaðý takýmýn þu an içinde bulunduðu konumudur. Bunun bilinciyle hazýrlýklarýmýzý sürdürüyoruz. Rakibimizin gücü bizi hiç ilgilendirmiyor. Arkadaþlarýma güveniyorum. Takýmým aslanlar gibi çýkýp maçý almasýný bileceklerdir ." Taþkýn Civelek

Olaylar bizi üzdü

Bölgesel Amatör Lig 2. Grup lideri Erganispor, hafta sonu kendi sahasýnda oynayacaðý Tatvan Gençlerbirliðispor maçýnýn hazýrlýklarýna baþladý.

G

3

Petrolspor'da galibiyet sevinci yaþanýyor

. lig 2. grup takýmlarýndan Batman Petrolspor, deplasmanda alýnan 1-0'lýk Kilimli Belediyespor galibiyetinin sevinci yaþanýyor. Petrolspor kulübü 2. baþkaný Habip Tanrýseven deplasmandaki galibiyet hasretine Kilimli Belediyespor maçýný kazanarak son verdiklerini belirterek "Kilimli Belediyespor karþýsýnda çok ihtiyacýmýz olan ve hak ettiðimiz bir galibiyet aldýk. Ligde kalan tüm maçlarýmýza final havasýnda çýkýp kazanmak için çaba harcayacaðýz" dedi. Play-Off'a kalmak için bu galibiyete ihtiyaçlarýný olduðunu belirten Tanrýseven "Bu beklediðimiz bir sonuçtu. Baþarýlý bir futbol sergileyip, amacýmýza ulaþtýk. Ligdeki sýralamamýzý kesinlikle hak etmiyoruz, daha üst sýralarda olmalýydýk. Bir çýkýþ yakalayýp, hedeflediðimiz sýralara yükselmek istiyoruz" ifadelerini kullandý.

Spor Toto 3.Lig 1.Grup Takýmlar

eçen hafta deplasmanda oynadýðý Yeni Diyarbakýrspor maçýnda aldýðý maðlubiyet camiayý üzerken çýkan olaylar maça gölge düþürdü. Erganispor un Futbol Þube Sorumlusu Nedim Þimþek ; çok iyi giden bir maçta böyle olaylarýn olmasýnýn kendilerini üzdüðünü söyledi. Þimþek yaptýðý açýklamada, Yeni Diyarbakýrspor maçýnda çýkan olaylarýn son derece üzüntü verici olduðunu belirtti. Þiddeti önleme yasalarýnýn çýkarýldýðýný, bu yasalarýn böyle olaylarda caydýrýcý olmasý açýsýndan önemli olduðunu aktaran Þimþek, 'Tribünler her isteyenin her istediðini yapabildiði ve söyleyebildiði ortamlar olmaktan çýkarýlmalý. Bununla ilgili yasalar mevcut. Buna harfiyen, hiç kimse ayýrt edilmeden uymasý lazým. Çünkü statlar nezih ortamlar olmalý' diye konuþtu. Haberlerde, 'þiddeti yapanlarýn nelerle karþýlaþacaðý' konusunda yayýnlara öncelik verilmesi gerektiðini vurgulayan Þan, 'Basýn, fanatizmi ve holiganizmi teþvik edici yayýnlarda bulunmamalý' dedi. Yeni Diyarbakýrspor'un haftalardýr verdikleri demeçlerle ortamý gerdiklerine dikkat çeken Þimþek, þunlarý kaydetti: ‘Böyle olaylarla Erganispor'un genç futbolcularýnýn da emeðine yazýk oluyor. Çok iyi giden bir maçtý, iyi de bir skor yakalamýþlardý. Ancak böyle olaylarýn olmasý bizi üzdü. Böyle olaylarýn tekrarlanmamasý için gerekli tedbirlerin alýnmasýný istiyoruz.' Taþkýn Civelek

Spor Toto 3.Lig 3.Grup Takýmlar

Parlak'a güvenlik engeli D

iyarbakýr Baðlar Belediyesi Yýldýz Kýz Basketbol takýmýnýn 'Sayý kraliçe' lakaplý oyuncusu Þükran Parlak'a (16) Kuzey Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Kýz Basketbol takýmý talip oldu

Erbil Baþkonsolosu'nun eþi aracý oldu Türkiye'nin Erbil Baþkonsolosu Mehmet Aydýn Selcen'in eþi Melis Birder Selcen aracý oldu. Ancak þükran, 'Orda savaþ var gelemem" yanýtýný verdi. Kuzey Irak Bölgesel Basketbol Federasyonu tarafýndan geçtiðimiz yýl 'Halepçe' katliamý adýna düzenlenen turnuvaya katýlmak için, Irak'a giden Diyarbakýr Baðlar Kýz Basketbol takýmý sporcusu Þükran Parlak turnuva da sayý kraliçesi oldu. Gösterdiði baþarýlý performansý Kuzey Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Kýz Basketbol Takýmý'nýn dikkatini çekti. Bölgesel Kürt

yönetimi Þükran Parlak'a zaman kaybetmeden talip oldu. Transferi gerçekleþtirmek için kesenin aðzýný açtý. Aylýk 2 bin dolar, eðitim masraflarý, tüm ihtiyaçlarýný karþýlamaya taahhüt edildi. Genç sporcu Þükran Parlak, Erbil'e "Transfer telifi beni çok mutlu etti. Orda savaþ var

gelemem" yanýtýný verdi. Transferin görüþmeler olumsuz geçince Kürt yöneticiler Erbil kenti Türk Baþkonsolosu Mehmet Aydýn Selcen'in eþi Melis Birder Selcen aracý olsa da transfer güvenlik riskine takýldý.


12

TFF Baskaný Demirören Siirt'te! 27 ÞUBAT 2013 ÇARÞAMBA

Türkiye Futbol Federasyonu Baþkaný Yýldýrým Demirören, maddi destek verilen "Futbola Can Suyu" projesi kapsamýnda yapýmý devam eden Akademi Binasý ile Polis Gücü Spor Kulübü Tesisleri'nde incelemelerde bulunmak üzere dün Siirt'e gitti.

B

aþkan Demirören'le birlikte TFF Baþkan Vekili Ufuk Özerten ile Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Zülfikaroðlu eþlik etti. Vali Ahmet Aydýn'ý makamýnda ziyaret eden Baþkan Demirören, Emniyet Müdürü Mutlu Ekizoðlu'nun daveti üzerine Siirt'e geldiðini belirtti. Vali Aydýn ve Emniyet Müdürü Ekizoðlu'nun güzel projeler yaptýðýný ifade eden Demirören, ''Federasyon olarak biz de bu projelere katkýda bulunduk. Bugün Siirt'teki projeler nasýl gidiyor, ne durumda görmeye geldik. Sayýn valimiz ve emniyet müdürümüz daha önce bizi misafir etmek istemiþlerdi. Ýþ adamý gözüyle nasýl yatýrýmlar yapabiliriz ona da bakacaðýz'' dedi. Demirören daha sonra Vali Ahmet Aydýn ve Ýl Emniyet Müdürü Mutlu Ekizoðlu tarafýndan Polisevi'nde onuruna verilen yemeðe katýldý. Demirören, yemeðin ardýndan, çocuklarýn ve gençlerin topluma kazandýrýlmasýna yönelik yürütülen projeler hakkýnda bilgi aldý. Bilindiði üzere Türkiye Futbol Federasyonu, "Umut Santrayla Baþlar" projesi kapsamýnda, Siirt'in Kurtalan ve Pervari ilçelerinde de mini futbol sahasý yaptýrýyor.

S

Belediyesporda hedef galibiyet

por Toto 3.Lig 1.Grup'ta mücadele eden Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor, deplasmanda oynayacaðý Anadolu Üsküdar1908 maçýnýn hazýrlýklarýna dün baþladý. „ Sayfa 11’de

Olaylar bizi üzdü' B

ölgesel Amatör Lig 2. Grup lideri Erganispor, hafta sonu kendi sahasýnda oynayacaðý Tatvan Gençlerbirliðispor maçýnýn hazýrlýklarýna baþladý.

Erganispor’da geçen hafta deplasmanda oynadýðý Yeni Diyarbakýrspor maçýnda aldýðý maðlubiyet camiayý üzerken çýkan olaylar maça gölge düþtü. „ 11’de

27.02.2013 Gazete Sayfaları  

27.02.2013 Gazete Sayfaları

Advertisement