Page 1

Diyarbakýr'da Noel kutlandý Sokakta yaþayan çocuk kalmasýn H U

z. Ýsa'nýn doðum günü olarak kabul edilen 'Noel Bayramý' Diyarbakýr'da Meryem Ana Süryani Kilisesi'nde düzenlenen ayinle kutlandý. Ayinde Suriye ve Arap ülkeleri için dualar okundu. „ Sayfa 8’de

mut ve Gönül Elçileri Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný Nimet Ataþ, Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir'i ziyaret ederek, sokakta yaþayan çocuklara yönelik birlikte çalýþma sözü aldý. „ 9’da

Fedakâr hemþireye baþarý belgesi „ Sayfa 3’te

Fazla oturmak hasta ediyor! Y

ÇARÞAMBA 26 ARALIK 2012

arým saat egzersiz yapan bir kiþi saðlýklý olduðuna inanýyor ama. Ýngiltere'de yapýlan bir çalýþma, fazla oturmanýn diyabet, kalp hastalýklarý ve ölüm riskini artýrdýðýný ortaya koydu. „ Sayfa 2’de

Fiyatý : 30 KR

Kýz çocuklarýna Güvenli eller www.diyarbakirolay.com.tr

''Tillo'nun Güveni Projesi'' Ýle 112 genç kýz geleceðe hazýrlanýyor. Projenin tanýtým toplantýsýnda konuþan Diyarbakýr Emniyet Müdürü Recep Güven, "Bir erkeði eðitirseniz, bir insaný eðitmiþ olursunuz. bir kadýný eðitirseniz, bir toplumu eðitmiþ olursunuz" dedi.

S

iirt Emniyet Müdürlüðü Toplum Destekli Polislik Þube Müdürlüðü'nün baþlattýðý ''Tillo'nun Güveni Projesi'' kapsamýnda tanýþma yemeði düzenlendi. Yemekte yarýnýn geleceði ve anneleri olacak 112 genç kýz ve aileleri ile bir araya gelindi. Yemekte konuþan Siirt Emniyet Müdürü Mutlu Ekizoðlu, þunlarý söyledi: Sayýn valimiz Ahmet Aydýn'ýn himayesinde 112 genç kýzýmýzý üniversiteye hazýrlýk. Geçmiþ yýllarda "Polis Olmak Ýsteyen Ýnciler Arýyoruz" projesi kapsamýnda devam eden çalýþmalarda sadece polis deðil, diðer mesleki okullar da hedefleniyor.

Do al yollarla teninizin rengini a n

T

en renginizin açýlmasý için ne estetik operasyona ne de farklý bir tedaviye gerek var. „ 2’de

Uludere olayý protesto edilecek

B

DP Diyarbakýr Milletvekili Nursel Aydoðan, Uludere olayýný, 27-28 Aralýk tarihlerinde saat 19.00-20.00 aralarýnda ýþýklarý söndürüp, yakalarýna, evlerine, iþ yerlerine siyah kurdele ile siyah bayrak takarak protesto edeceklerini söyledi. „ 9’da

Misbah Yýlmaz/Siirt

Sýnava hazýrlanacaklar Proje kapsamýnda ilimiz ve ilçelerinde 112 genç kýzýmýz dershanelerde polislik sýnavýna hazýrlanacak. Kýþ aylarýnda kar altýnda açan çiçekler gibi yeni kardelenler yetiþtirmeyi hedefliyoruz. Bu projeye daha önce ilimizde görev yapan ve þu an Diyarbakýr Emniyet Müdürlüðü'nde bulunan Sayýn Recep Güven'in, Siirt'e olan hayranlýðýný ve vasiyeti göz önünde bulunularak isim verilmiþtir. Projemizin uður modeli sayýn valimizin eþi Arzu hanýmefendi ile Diyarbakýr Emniyet Müdürü Güven'in eþi Nurdan hanýmdýr” „ Sayfa 5’te

'Yeni yýlda esnafý sýkýntý bekliyor'

D Silvan saldýrýsýnýn 5. duruþmasý yapýldý

'Operasyona yorgun çýktýk' D

iyarbakýr'ýn Silvan ilçesi Dolapdere köyü kýrsalýnda 14 Temmuz 2011 tarihinde 13 askerin þehit olduðu operasyonun ardýndan görevi ihmal iddiasýyla haklarýnda dava açýlan komutanlarýn yargýlanmasýna devam edildi. „ 7’de

ÝHD: 4 yýlda 180 sivil katledildi „ 4’te

Ergün GÜÇLÜ

Güçlü toplum için el ele Yazýsý 4’te

Cihanê Hesûnî

Tecavüz, töre ve cinayet CHP heyeti Uludere'ye gidiyor „ Sayfa 3’te

iyarbakýr Esnaf ve Sanatkarlar Odasý Baþkaný (DESOB) Alican Ebedinoðlu, yürürlüðe girecek olan 6333 sayýlý Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kanunu ile tüm esnaf ve tüccarlarý yeni yýlda büyük sýkýntýlarýn beklediðini söyledi. „ 6’da

„ Sayfa 9’da

Latin harfleriyle yazýlan Kürtçede yazý dili ile konuþma dilinin birbirine karýþtýlýlmasý sorunu Yazýsý 7’de


2

Saðlýk

26 ARALIK 2012 ÇARÞAMBA

Kanseri belirti vermeden yakalamak önemli Dünya Saðlýk Örgütü verilerine göre mide kanseri, kanserden ölüm sýralamasýnda ilk üçte yer alýyor. Uzmanlar, sinsice ilerleyen hastalýðýn erken yakalanmasý için endoskopik muayeneyi öneriyor.

Ü

lkemizde mide ve kalýnbaðýrsak kanserleri en sýk görülen kanser türleri arasýnda bulunuyor. Kalýnbaðýrsak kanserinden ölümler daha azken, mide kanseri için ayný þeyi söylemek mümkün deðil. Mide kanseri sýklýkla belirti vermediði için yapýlacak en iyi þeyin erken taný amaçlý testler olduðunu söyleyen Genel Cerrahi Uzmaný Prof. Dr. Salim Demirci, "40 yaþýndan itibaren bir defa endoskopi, ailesinde mide kanseri öyküsü varsa 2-3 yýlda bir endoskopi yapýlmasý hastalýðýn erken yakalanmasýný saðlayabiliyor" dedi. Hastalýðýn belirgin bir nedeninin olmadýðýný vurgulayan ve "En önemli risk faktörü yaþanýlan coðrafi bölgedir" diyen Prof. Demirci, ris faktörleri

hakkýnda þunlarý söyledi: "Türkiye'de her insanýn mide kanseri riski vardýr. Kiþinin birinci derece yakýnlarýnda birden fazla mide kanseri hikayesi varsa önemli bir risk faktörü olarak karþýmýza çýkýyor. Ayrýca daha önce geçirilen mide ameliyatlarý, reflü ve ülser de riski artýran nedenler arasýnda. Reflü, mide ve yemek borusu arasýndaki bölgede kansere neden oluyor. Mide kanserinin oluþumunda beslenmeye vurgu yapýlsa da bu zor deðiþtirilen bir alýþkanlýktýr. Yaþanýlan yer en önemli risk faktörüdür. Hastalýðýn özel bir belirtisi yok. Erken evrede silik belirtileri olabilir. O da daha çok midede ekþime, yanma, aðrý gibi diðer mide hastalýklarýna benzer ki, bu belirtiler ülser, reflü, gastritte de görülebilir.

Hastalýk geç teþhis edildiðinde tedavi þansý azalýyor. Ýleri dönemlerde kilo kaybý, kusma, bulantý, yutma güçlüðü, çabuk doyma, halsizlik, kansýzlýk gibi belirtiler ortaya çýkabiliyor."

ERKEN TANI ÝÇÝN TARAMA YAPILMALI Erken tanýda en önemli amacýn, belirti vermeden önce hastalýðý yakalamak olduðunu belirten Demirci, "Erken taný programlarýný baþarabilen ülkelerde tedavi baþarýsý da yüksektir. Þikayet olmayan insanlarýn belli yaþtan sonra kendi istekleriyle endoskopi yaptýrmasý çok önemli. Endoskopi dýþýnda laboratuvar testleri var ama zor, yorucu ve gerekli hassasiyete sahip deðil. Yapýlan çalýþmalardan elde edilen verilere bakýlýrsa endoskopinin daha etkili

olduðunu görüyoruz" dedi.

TEDAVÝDE EN ETKÝN YÖNTEM AMELÝYAT Prof. Demirci'ye göre, mide kanserinin günümüzde etkili tek bir tedavisi var, o da cerrahi. Cerrahi yapýlabilmesi için hastalýðýn mide ve lenf bezlerine sýnýrlý kalmasý gerekiyor, hastalýk yayýlýnca cerrahi sonuçlarý da iyi olmuyor. Erken yakalanýnca cerrahi tedavi baþarýsýnýn yüzde 90-95 oranýnda olduðunu belirten Prof. Demirci, "Ýleri evrede cerrahi tedavi yapýlsa da hastalýktan kurtulma þansý düþüyor. Hastalarýn yarýsý cerrahiyle þifa bulabiliyor, bu erken tanýnýn olabildiði ülkelerde yüzde 70-80'e çýkýyor. Ýleri evre hastalarda ameliyat öncesi ve sonrasýnda kemoterapi ve radyoterapinin de yeri vardýr" diye konuþtu.

Kalbe alkol enjekte ettiler

Ýngiltere'de bir kalp hastasýna sýradýþý bir yöntem uygulandý. Saf alkolü doðrudan kalbe enjekte eden doktorlar, kalp kaslarýnýn bir kýsmýný öldürerek hastayý hayatta tuttu.

7

7 yaþýndaki Ronald Aldom, ventriküler taþikardi hastasý. Hastalýk, kalbin olaðandýþý atmasýna yol açýyor ve tedavi edilmezse ölümcül olabiliyor. Ronald Aldom'ýn hastalýðý uygulanan yöntemlere raðmen bir türlü tedavi edilemedi. Doktorlar son olarak hastanýn kalbine saf etanol enjekte edip kontrollü bir kalp krizi baþlattý. Bunun sonucunda kalp kaslarýnýn bir bölümü de özellikle öldürülmüþ oldu. Ameliyatýn baþýnda damarlar

aracýlýðýyla bir sonda, hastanýn kasýðýndan kalbine ulaþtýrýldý. Sondanýn tehlikeli kalp atýþlarýnýn hangi bölgeden geldiðini tespit etmesiyle etanol o bölgeye verildi.

ETANOL KALP KASLARINI ERÝTTÝ Bu iþlem sonunda etanol soruna yol açan kalp kaslarýný eritince hastanýn kalp atýþý da normale döndü. Oldukça nadir denenen yöntemi

Yýlmaz: Yürüyerek zayýflanmaz Türkiye Diyabet Vakfý Baþkaný Yýlmaz, diyet yapmadan zayýflamanýn bir þehir efsanesi olduðunu söyledi.

S

aðlýk Bakaný Recep Akdað, obeziteyle mücadele için günde '10 bin adým ' kampanyasý baþlatýp vatandaþlara ücretsiz adým ölçer daðýtýrken Türkiye Diyabet Vakfý Baþkaný Prof. Dr. Temel Yýlmaz, 14 Kasým Dünya Diyabet Günü'yle ilgili yaptýðý açýklamada, "Yürüyerek ya da koþarakzayýflamak bir þehir efsanesi. 30 yaþýn üstünde kiþilerin sadece sporla zayýflamasý pratikte mümkün deðil" dedi. Yýlmaz þu mesajlarý verdi: Spor yapmak önemli ama hiç diyet yapmadansporla zayýflamaya çalýþmak özellikle diyabette ve ensulin direncinde bir zayýflama çözümü deðildir. Kiþi verdiði kiloyu, düzenli beslenmezse sonrasýnda geri alýr. Çünkü bir insan 100 dakikada yürüdüðü zaman 5 kalori, yüzdüðü zaman 8, koþtuðu zaman 10 kalori verir. 100 gram fýndýk

634 kalori civarýndadýr. Yüz gram fýndýðý vücutta yakmak için 130 dakika yürümek veya 65 dakika koþmak zorundasýnýz. Onun için zayýflamadaki ana mekanizmayý kalori üzerinden yürütürseniz yürüyüþün rolü burada çok azdýr. Yürüyüþ, ensulin direncini kontrol atlýna alan bir mekanizmadýr. Bu nedenle haftada 3 gün spor yapýyoruz gibi bir uygulamayý ensulin direnci, diyabet tedavisinde çok yeterli bulmuyoruz. Zayýflamak için de yeterli deðil. 3 gün spor yapan bir kiþi 4 gün hiçbir þey yapmýyorsa ne ensulin direnci ne de zayýflamada hiçbir etkisi olmaz. Amacýmýz düzenli yürüyüþ. He sabah 30 dakikalýk bir yürüyüþ veya günde toplam bir saatlik yürüyüþ... Bu da on bin adýma tekabül ediyor. Özellikle yaðlý gýdalarýn, insanýn günlük kalori alýmýnda çok önemli rolü vardýr. Yaðlarý vücudun ihtiyacý

yapýlan bir çalýþma, fazla oturmanýn diyabet, kalp hastalýklarý ve ölüm riskini artýrdýðýný ortaya koydu.

L

eicester ve Loughborough üniversitelerinin Diabetologia dergisinde yayýmlanan araþtýrmasýnda, yaklaþýk 800 bin kiþinin katýldýðý 18 araþtýrma incelendi. Yapýlan araþtýrmalara göre, uzun süre hareketsiz kalan kiþiler, iþ çýkýþý spor salonuna ya da havuza giderek egzersiz yapsalar dahi hareketsiz kaldýklarý sürenin olumsuz etkisini tam olarak ortadan kaldýramýyor. Yani, gün

Do al yollarla teninizin rengini a n N

düzeyine çekmek, 3 ana 3 ara öðün düzenli bir beslenme modeli ve bununla birlikte düzenli olarak her gün 8-10 bin adýmlýk yürüyüþ, bir spor aletinin üzerinde saatlerce koþmaktan daha önemlidir. Yeni Oxford çalýþmasý, öðün aralýklarýyla kilo vermenin kolay ve sürdürülebilir olduðu gerçeðini ortaya çýkardý.

Fazla oturmak hasta ediyor! Yarým saat egzersiz yapan bir kiþi saðlýklý olduðuna inanýyor ama. Ýngiltere'de

Bristol Kalp Hastanesi'nde uygulayan kardiyolog Dr. Tom Johnson, hastasý Aldom'ýn durumunun "artýk çok daha iyi" olduðunu belirtti: "Bir þey yapýlmasaydý hastaneden çýkamayacaktý. Baþka seçeneðimiz yoktu." Taburcu edilen Aldom ise "Doktorlarýn bana yardým etmek için ellerinden geleni yapmýþ olmasý harika. Bunu yapmasalardý burada olamazdým" dedi.

içinde 30 dakika egzersiz yapan bir kiþi, saðlýklý bir hayatý olduðuna kendini inandýrýyor, ancak geriye kalan 23,5 saatte ne yaptýðýný düþünmüyor. Uzun süre oturanlarýn, oturmayanlara görediyabet ve kalp rahatsýzlýðý geçirme riskinin daha fazla olduðunu vurgulayan bilim insanlarý, televizyon izlemek ya da bilgisayar kullanmak gibi insaný hareketsizliðe iten alýþkanlýklarýn modern toplumlarda oldukça yaygýn hale gelmeye baþladýðýna da iþaret ediyor. Araþtýrmacýlar, hareketsizliðin önüne geçebilmek için, bazý iþ toplantýlarýnýn ayakta düzenlenmesi, öðle yemeði için ayrýlan sürede yürüyüþ yapýlmasý ya da akþamlarý televizyon izleme süresinin azaltýlmasý gibi önerilerde bulunuyorlar.

e operasyona ne de baþka bir tedaviye gerek var! Ten renginizin açýlmasý için ne estetik operasyona ne de farklý bir tedaviye gerek var. Suna Dumankaya, bunun formülünü verdi: 200 gram kaynar suyun içine bir çorba kaþýðý ýhlamur atýn. Ihlamuru çay gibi demleyip süzdükten sonra içine bir tatlý kaþýðý saf limon suyu ve bir elmanýn suyunu katýn. Bu karýþýmý her akþam cildinize sürün ve yýkanmadan yatýn. Kullanmadýðýnýz zamanlarda soðuk bir yerde saklayýn ve beþ günde bir tazesini hazýrlayýn. Bu formülü en az bir ay uygulayýn.

Ne kadar hijyen o kadar alerji A

kdeniz Üniversitesi Hastanesi Alerji ve Ýmmunoloji Uzmaný Prof. Dr. Ayþen Bingöl, insanlarýn son yýllarda daha hijyenik yaþamasýna paralel olarak alerjik hastalýklarýnýn sayýsýnda da artýþ görüldüðünü bildirdi. Bingöl, yaptýðý açýklamada, alerjik hastalýklarýn çocukluk çaðýnda en sýk rastlanan kronik hastalýklar olduðunu söyledi. Alerjik hastalýklarýn solunum yollarýnda ya da ciltte olabileceðine dile getiren Bingöl, yenilen gýdalarýn daha çok iþlenmiþ hale gelmesi ve insanlarýn

hijyene daha fazla dikkat etmesiyle birlikte insan genlerinin deðiþmeye baþladýðýný söyledi. Ýnsanlarýn son yýllarda hijyene çok önem verdiðine dikkati çeken Bingöl, yediklerinden giydiklerine kadar her þeyin hijyenik olmasýna özen gösterildiðini ifade etti. Bingöl, ''Bazý insanlarda hijyen hastalýk haline gelmiþ durumda. Bu durumun yararlarý olduðu kadar zararlarý da oluþtu. Ýnsanlarýn daha hijyenik yaþamasýna paralel alerjik hastalýklarýnýn sayýsýnda da artýþ görülüyor'' dedi.


Tecavüz, töre ve cinayet

Y

aklaþýk bir hafta önce Batman Çayý kenarýnda bulunan 15 yaþýndaki H.D.'nin 4 aylýk hamile olduðu belirlendi. Tecavüze uðrayan genç kadýnýn töre cinayetine kurban gittiði ortaya çýktý. BatmanDiyarbakýr karayolu üzerindeki Bismil Köprüsü yanýndan geçen Batman Çayý

26 ARALIK 2012 ÇARÞAMBA

kenarýnda köylüler tarafýndan bulunan ve Batman Emniyet Müdürlüðü ekipleri tarafýndan Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna kaldýrýlan cesedin 15 yaþýndaki 4 aylýk hamile H.D.'ye ait olduðu belirlendi. Polisin yaptýðý çalýþmada 15 yaþýndaki kýzýn boðularak öldürüldüðü tespit edildi.

H.D.'nin istemediði bir kiþiyle zorla evlendirildiði, bir yýl evli kaldýktan sonra þiddetli geçimsizlik gerekçesiyle eþinden ayrýlarak Diyarbakýr merkezde oturan ailesinin yanýna geri döndüðü belirlendi. Tecavüzcü akrabalar aranýyor Genç kadýnýn eþinden ayrýldýktan sonra döndüðü Diyarbakýr'da tecavüze uðradýðý ve tecavüz sonucun-

da hamile kaldýðýnýn anlaþýlmasý üzerine aile büyüklerinin aldýðý kararla öldürüldüðü öne sürüldü. Cinayetle ilgili olarak gözaltýna alýnan 7 kiþiden genç kadýnýn dedesi G.D.'nin azmettirici, amcalarý H.D. ve E.D.'nin ise cinayeti iþledikleri iddiasýyla gözaltýna alýnarak tutuklandýklarý belirtildi. Öte yandan H.D.'ye tecavüz eden akrabalarýnýn ise arandýðý belirtildi.

Uludereliler tazminatlara dokunmadý

Þýrnak'ýn Uludere ilçesi Irak sýnýrýnda düzenlenen hava operasyonunda yaþamýný yitiren 34 kiþinin yakýnlarýna ödenmek üzere hesaplara yatýrýlan 123'er bin liralýk tazminat paralarý çekilmedi.

U

ludere'nin Gülyazý ve Ortasu köylerinin Irak sýnýrýnda 28 Aralýk 2011 gecesi düzenlenen hava operasyonunda yaþamýný yitiren 34 kiþinin yakýnlarýna ödemesi kararlaþtýrýlan ve Þubat ayýnda Þýrnak Valiliði hesabýna yatýrýlan 4 milyon 182 bin lira, daha sonra da ailelerin adýna açýlan banka hesaplarýna aktarýldý. Ancak kiþi baþýna 123 bin lira olarak belirlenen tazminat paralarýnýn hesaplarda durduðu, aileler tarafýndan alýnmadýðý belirlendi. Þýrnak Valisi Vahdettin Özkan, tazminat hakkýnýn ortadan kalkmamasý için daha önce ailelerin dilekçe verdiðini ve verdikleri dilekçeler üzerine aileler adýna açýlan hesaplara tazminatlarýn yatýrýldýðýný söyledi.

Yýl dönümünde tedbir alýnacak Ailelerin, olay ile ilgili baþlatýlan soruþturma ve hukuki sürecin tamamlanmasýný beklediði belirtildi. Vali Özkan, bazý kiþi ve gruplarýn baskýsý nedeniyle ailelerin yasal haklarý olan bu tazminat paralarýný çekmekten korktuðunu ifade etti. Olayýn birinci yýldönümü nedeniyle Uludere'de bazý partiler tarafýndan yapýlmak istenen etkinlikler için her türlü önlemin alýnacaðýný kaydeden Vali Özkan, "Buraya olay çýkarmak için gelenlere izin verilmeyecektir. Güvenlik güçleri her türlü tedbirlerini alacaktýr" dedi.

Silvan yollarý köstebek yuvasýna döndü

Diyarbakýr'ýn Silvan ilçesinde olumsuz hava þartlarý nedeniyle yollarda oluþan derin çukurlar kazalara davetiye çýkarýyor. Araç sürücüleri ve esnaf, çukurlara müdahale etmeyen yetkililere tepki gösterdi.

S

ilvan-Diyarbakýr, Silvan-Batman arasý yolcu taþýmacýlýðýný yapan minibüs sürücüleri, yaðýþ nedeniyle yollarda oluþan çukurlarýn ulaþýmý olumsuz etkilediðini söyledi. Yolun bir an önce onarýlmasýný isteyen araç sürücüsü Kemal Adýgüzel, araçlarýn çukurlara düþerek arýzalandýðýný belirtti. Adýgüzel, "Silvan-Diyarbakýr karayolunda yolcu taþýmacýlýðýný yapýyoruz. Özelikle þehir merkezinde derin çukurlar oluþmuþ. Araçlarýmýz bu çukurlar nedeniyle zarar görüyor. Zaman zaman yol güzergahý boyunca oluþan çukurlar aracýmýzda büyük arýzalara neden oluyor. Yetkililerin bu soruna bir an evvel çözüm bulmasýný istiyoruz" dedi. Diyarbakýr Caddesi üzerinde esnaf olan Ramazan Erik ise, çukurlardan esnafýn da zarar gördüðünü belirtti. Erik, "Geçen gün bir kamyon çukura düþtü ve fýrlattýðý taþ iþyerimize isabet etti. Sýçrayan çamur sularý yüzünden iþ yapamaz duruma geldik. Yetkililerin bu çukurlarý acilen doldurmasýný bekliyoruz" diye konuþtu.

uþ'un Varto ilçesine çeþitli il ve ilçelerden giden ve kapý kapý dolaþan, soðuk havaya aldýrmadan cadde ve sokak köþelerini mesken tutan dilenciler tepkilere neden oluyor. Varto'da halkýn dini duygularýný istismar eden dilencilerin sayýsý her geçen gün artýyor. çarþý merkezini parselleyen dilenciler vatandaþlarý bezdirdi. Dilencilerin yýlbaþýndan önce daha da çoðaldýðýný söyleyen vatandaþlar, belediyenin soruna çözüm bulmasýný bekliyor. Ýþ yerleri ile sokak ve cadde kenarlarýnda oturarak veya ev ile iþ yerlerini kapý kapý dolaþarak dilenen vatandaþlar, halký bezdirme noktasýna getirdi. Çoðunluðu kadýn ve çocuklardan oluþan dilencilerin tamamýna yakýnýnýn komþu il ve ilçelerden geldiði belirtiliyor. 'Yardým etmeyin' Varto Belediyesi Zabýta Amirliði'nde görevli Zabýta Memuru Abdulbaki

Sinanoðlu, dilenenleri þehir merkezinden alýp araçlara bindirerek Muþ iline veya diðer komþu ilçelere gönderdiklerini söyledi. Sinanoðlu, "Biz daha çarþý merkezine gelmeden onlar geri dönüyorlar. Bizden önce tekrar çarþý merkezinde dilenmeye baþlýyorlar. Esnaf ve vatandaþlar dilencilere yardým etmedikleri taktirde bir daha ilçeye gelmeyecekleri kanaatindeyim. Eðer bunlar yardým bulmazlarsa kesinlikle gelmezler. Kesin çözüm esnaf ve vatandaþýn bu insanlara yardým etmemeleridir" dedi.

iirt Valisi Ahmet Aydýn, kar nedeniyle kapanan yolda mahsur kalan bir minibüsteki kadýnýn doðumunu gerçekleþtiren hemþire Fatma Altýnyurt ile Doktor Ümit Gültekin'i makamýnda kabul ederek kutladý. Vali Aydýn, Fatma Altýnyurt'un, fedakârlýk yaptýðýný ve hastalýðýna raðmen bir annenin doðumunu yaptýrarak bebeðin hayatýný kurtardýðýný belirterek, bu hareketinin bütün devlet memurlarýna örnek olmasýný diledi. Daha öncede fedakâr hemþireyi telefonla arayýp tebrik ettiðini belirten Vali Aydýn, hemþireyi baþarý belgesi ile ödüllendirdi. Hemþire Fatma Altýnyurt ise þunlarý söyledi: ''O an, meslek açýsýndan bana ihtiyaçlarý olduðunu düþündüm. Bir de galiba anne olmanýn verdiði bir duygu vardý." Vali Aydýn daha sonra hemþire Altýnyurt'a baþarý belgesini verdi ve Doktor Ümit Gültekin'i kutladý. Misbah YILMAZ

M

Bingöl'ün Karlýova Ýlçesi'nde son iki haftadan beri etkili olan kar ve tipi hayatý felç etti. Ýlçeye baðlý 47 köyün yolu kapandý. Ýlçe merkezine gelirken yolda mahsur kalan iki minibüse 4 saatte ulaþýlabildi. Bu araçlardan birinde bulunan ve doðum sancýlarý çeken Gülnaz Baþhi, ekiplerin yardýmýyla hastaneye ulaþtýrýldý.

M

S

Midyat okullarý akýyor

Hastaya 4 saatte ulaþýldý Varto'yu dilenciler bastý

Fedakâr hemþireye baþarý belgesi

K

arlýova ve çevresinde iki haftadan beri etkili olan kar yaðýþý devam ederken, bölgede baþlayan fýrtýna ve tipi de ilçede hayatý durma noktasýna getirdi. Yoðun yaðýþ nedeniyle ilçedeki 47 köy yolu kapandý, birçok köy de elektriksiz kaldý. Köylerden ilçeye gelmeye çalýþan vatandaþlar büyük zorluk yaþýyor. Yalnýzan Köyü'nde doðum sancýsý çeken Gülnaz Bahþi'yi taþýyan Yakup Karabað yönetimindeki 12 D 0095 plakalý minibüs, yolda mahsur kaldý. Sürücü Karabað, cep telefonu ile Kaymakamlýðý arayarak yardým istedi. Ayný güzergahta bulunan Bahçe Köyü'nden 10 yolcuyu taþýyan Doðan Uçan yönetimindeki 12 D 0106 plakalý minibüs de mahsur kaldý. Uçan da cep telefonu ile Kaymakamlýktan yardým istedi.

Açýlan yollar tekrar kapandý Kaymakam Selim Çomaklý, yardým talepleri üzerine Ýlçe Özel Ýdare ekiplerine talimat vererek, mahsur kalanlarýn kurtarýlmasýný istedi. Ýlçe merkezinden hareket eden Özel Ýdare'ye baðlý karla mücadele ve kurtarma ekipleri, yaklaþýk 4 saat süren çalýþmadan sonra mahsur kalan köylülere ulaþtý. Köylüleri taþýyan araçlar, yolu açan iþ makinelerinin arkasýndan kontrollü olarak ilçe merkezine getirildi. Doðum sancýlarý çeken Gülnaz Bahþi, Karlýova Devlet Hastanesi'nde yapýlan ilk müdahalenin ardýndan Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlarak müþahede altýna alýndý. Öte yandan, iþ makinelerinin açtýðý köy yolu, araçlarýn ilçe merkezine ulaþmasýndan sonra kar yaðýþý nedeniyle tekrar ulaþýma kapandý.

ardin'in Midyat ilçesine baðlý Söðütlü Beldesi'nde okullarýnýn aktýðýný ileri süren veliler, çocuklarýný okula göndermeme kararý aldý. Eylem yapan belde sakinleri, milletvekillerinin kendilerine yeni okul sözü vermelerine raðmen okul yapýlmadýðýný ileri sürdü. Mevcut olan okulun onarýlmamasýna tepki gösteren veliler, öðrencileri okula göndermeme kararý aldýklarýný belirterek, eylem baþlattý. Yetkilileri ve milletvekillerini göreve çaðýran veliler, okulun onarýlmasýný ve bu durumun bir an önce çözülmesini istedi. Midyat Ýlçe Kaymakamý Oðuzhan Bingöl, Söðütlü Beldesi'ne giderek okullarda incelemelerde bulundu. Kaymakam Bingöl, velilere eylemlerine son vermelerini isteyerek çözüm üreteceklerini söyledi. Bingöl, velilere okula teknik ekibin göndereceðini ve onarýlmasý için elinden gelen desteði vereceðini ifade etti.

Eylemden vazgeçtiler Öðrencilerini okullardaki çatlaklardan dolayý göndermenin tedirginliðini yaþadýklarý belirten veliler ise Kaymam Oðuzhan Bingöl'ün devreye girmesi ile eylemlerinden vazgeçti. Velilerin þikayetini dinleyen Kaymakam Bingöl, "Bayýndýrlýktan gelecek olan arkadaþlarýn bina çökme tehlikesi var diyorsa, buna hemen acil çözüm bulacaðýz. Yok, yine bu çatlaklar teknik olarak çok büyük bir deprem olmazsa, çok büyük sýkýntýya sebep olmaz derlerse, biz önümüzdeki eðitim öðretim dönemini düþüneceðiz" dedi. Söðütlü beldesi Güngören Mahallesi'nde bulunan ilköðretim okulunun 23 yýllýk, Karþýyaka Mahallesi'nde bulunan okulun ise 60 yýldan daha eski olduðu belirtilirken, okullarda yaklaþýk 200 öðrenci bulunduðu bildirildi.


4

HABER

26 ARALIK 2012 ÇARÞAMBA

ÝHD: 4 yýlda 180 sivil katledildi Sur Ýlçesi'nde polis tarafýndan vurularak öldürülen Özgür Arda'nýn olayýyla ilgili bir basýn toplantýsý düzenleyen ÝHD Diyarbakýr Þubesi, devletin güvenlik güçlerine yönelik cezasýzlýk politikasýnýn yargýsýz infazlarý arttýrdýðýný belirtti.

Ý

HD Diyarbakýr Þubesi, Sur Ýlçesi'nde polis tarafýndan yargýsýz bir þekilde infaz edilen Özgür Arda ile ilgili bir basýn toplantýsý düzenledi. Arda'nýn babasý Mehmet Arda'nýn da katýldýðý basýn toplantýsýnda ayrýca 4 yýldan bu yana yaþanan yaþam hakký ihlallerine iliþkin bir rapor açýklandý. ÝHD Genel Baþkan Yardýmcýsý Av. Serdar Çelebi, Diyarbakýr Þube Baþkaný Raci Bilici, MYK Üyesi Av. Rehþan Bataray Saman'ýn katýldýðý basýn toplantýsýnda konuþan Þube Baþkaný Raci Bilici, ÝHD olarak en temel ve vazgeçilmez hak olarak yaþam hakkýný gördüklerini ancak, bu ülkede yaþam hakkýnda yönelik ciddi ihlaller yaþandýðýný söyledi. Bu kentte yaþam hakkýnýn yine ihlal edildiðini kaydeden Bilici, "Geçmiþte bugüne baktýðýmýzda yaþam hakkýna iliþkin ciddi ihlaller yaþanmaktadýr. Bu eylemi gerçekleþtirenlere karþý hükümetin son derece tavizkar olmasýndan kaynaklý bu olaylar her geçen gün artýyor. Eðer geçmiþte gerçekleþen bu ihlallere yönelik devletin bir tutumu olsaydý bugün belki bu vahim olayý yaþamayacaktýk. Baþbakan'ýn, Ýçiþleri Bakaný'nýn Roboskî olayýnda da görüldüðü gibi bu olaylara yaklaþým tarzý ortadadýr. Yetkililerin sivillere yönelik bu cinayetlere karþý tutumu böylesi vakalarýn artmasýný saðlamaktadýr" dedi.

Öldürülen Siviller Raporu Bilici, daha sonra ÝHD Diyarbakýr Þubesi tarafýndan hazýrlanan Doðu ve Güneydoðu Anadolu Bölgesi 2009-2012 Yýllarý Arasý Güvenlik Güçleri Tarafýndan Öldürülen Siviller Raporu'nu açýkladý. Rapora göre; 1999 yýlýndan 2012'nin ilk 9 ayýna kadar 4 yýl içerisinde 180 kiþi güvenlik güçleri tarafýndan öldürülürken, 312 kiþi de yaralandý. Rapora göre ölüm ve yaralanma olaylarý yýllara göre þöyle; 2009: 87 ölü, 78 yaralý. 2010: 34 ölü, 89 yalarý. 2011: 48 ölü, 106 yaralý. 2012 (ilk 9 ay): 11 ölü, 39 yaralý. Bilici'nin

olmadýðýný ifade eden Çelebi, "Maalesef bölgede insan yaþamý çok ucuz. Her an için herhangi bir yerde sokak ortasýnda öldürülebilirsiniz. Rakamlar da bunu gösteriyor. Bunun deðiþik nedenleri olabilir; polisin keyfi tutumu, polisin düþmanca tavrý, buradaki insanlarý düþman olarak görmesi þeklinde tarif edilebilir. Ama en büyük nedeni ise, emin olun ki cezasýzlýktýr, adli makamlar tarafýndan etkin bir soruþturmaya tabi tutulmamasý, hükümet tarafýndan sýrtlarýnýn sývazlanmasýdýr. Eðer etkin bir soruþturma yapýlmýþ olsaydý sayý bu kadar artmazdý, bir polis ceza almýþ olsaydý bu sayý bu kadar artmazdý. Bu olay da maalesef böyle bir olay" ifadelerini kullandý.

'Emniyet kamuoyunu yanýltýyor' konuþmasýnýn ardýndan Özgür Arda'nýn babasý Mehmet Arda, yaþadýklarý olayý anlattý. Akþam kýraathanede olduðu sýrada eþinin telefonla kendisini arayarak, oðlunun vurulduðunu söylediðini belirten baba Arda, "Oradan Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi Araþtýrma Hastanesi'ne gittim. Polislere olayý sordum, bana kimse bilgi vermedi. Ondan sonra doktorla görüþtük. Doktor oðlumu kurtaramadýklarýný söyledi" diye konuþtu. Çocuðu ile ilgili emniyetin "çatýþma yaþandý", "cezaevinden kaçmýþtý" þeklindeki beyanlarýnýn gerçeði yansýtmadýðýný vurgulayan Arda, oðlunun cezaevinden izinle çýktýðýný, izin kaðýdýnýn da kendilerinde olduðunu ifade ederek, Arda'nýn izin kaðýdýný basýn mensuplarýyla paylaþtý.

'Etkin soruþturma yürütülmüyor' Baba Arda'nýn ardýndan ailenin avukatlýðýný üstlenen ÝHD Genel Baþkan Yardýmcýsý Av. Serdar Çelebi, hukuki süreç hakkýnda bilgi verdi. Bu olayda söylenecek çok þeyin

Zayi ilanlarý Bitlis nüfus müd almýþ olduðum nufus cüzdanýmý kaybettim.Hükümsüzdür Meral Ýlbars Vali Gökhan Aydýner Endüstri Meslek lisesinden almýþ olduðum tasdiknamemi kaybettim.Hükümsüzdür Celal Gülmüþ Diyarbakýr nüfus müd. almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim.Hükümsüzdür Nursel Güzel

26 ARALIK 2012 ÇARÞAMBA YIL: 12 SAYI: 4128 Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk adýna Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Yazý iþleri Müdürü Muhittin TALAY Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: Stadyum Altý Kuzey Kale Arkasý YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR e-posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

2009-2012 yýllarý arasýnda güvenlik güçleri tarafýndan öldürülen sivillere iliþkin bir rapor da açýklayan ÝHD, raporunda 4 yýl içerisinde 180 sivilin yargýsýz bir þekilde öldürüldüðü açýklandý.

Her ne kadar basýna dezenformasyon yoluyla farklý bilgiler veriliyorsa da gerçeklerin farklý olduðunu kaydeden Çelebi, þöyle devam etti: "Ýzin kaðýdý burada, herhangi bir firar durumu söz konusu deðil. Ortada bir çatýþma olmamasýna raðmen, Emniyet Müdürü sanki olay bir çatýþmayla geliþmiþ gibi bir açýklamasý var. Aslýnda bu durum tam da olayý özetliyor; herhangi bir araþtýrmaya gerek duyulmadan, herhangi bir görgü tanýðýnýn beyanýný almadan, ailenin ifadesine baþvurulmadan olayý gerçekleþtiren polislerin beyaný üzerinden açýklama yapýlýyor. Bu bile soruþturmanýn aslýnda nasýl yürütüleceðini gözler önüne seriyor. Bazý basýn kuruluþlarý olayýn görüntülerini yayýnladý. Ama Emniyet Müdürü'nün böyle bir kaygýsý yok, bu görüntülere bir bakalým gibi bir derdi yok. Olayý yapan polisin müdürüne sunduðu rapor doðrultusunda açýklama yapýlýyor."

'Kapatmaya çalýþacaklar' Suçlu bile olsa istenmesi halinde sað yakalanabilecekken hedef

gözeterek cinayet iþlendiðini vurgulayan Çelebi, "Ortada bir çatýþma olmadýðý açýk. Çünkü olsaydý ön kýsmýndan vurulurdu. Ama direk arkadan vurulmuþ. Hem de birkaç metreden vurulmuþ. Silah eðitimi almýþ bir polisin farklý yöntemlerle onu durdurma yöntemlerini biliyor olmasý lazým. Ýhbar olduðu söyleniyor; öyle olsa çevre emniyeti alýnýr, yakalanýr. Bunlarýn hiçbiri yapýlmamýþ. Üzülerek söylüyorum ki, yetkili organlarýn bu yaklaþýmý, bu dosyanýn da sumen altý edilmesi tehlikesini doðuruyor. Bu olayý da kapatmaya çalýþacaklardýr. Sokak ortasýnda bir insan öldürülüyor ama tutuklanan kimse yok. Soruþturmanýn selameti açýsýndan bu polislerin derhal açýða alýnmasý gerekiyordu ama bu yapýlmýyor. Ancak biz olayýn takipçisi olacaðýz" dedi.

'Olayýn takipçisi olacaðýz' Yaþanan olaya iliþkin savcýlýða suç duyurusunda bulunacaklarýný belirten Çelebi, þunlarý söyledi: "Suç duyurusu dilekçesinde çeþitli tespit ve taleplerimiz var. Görgü tanýklarýnýn anlatýmlarý var, ortaya çýkan

Diyarbakýr'da kýþ operasyonu D

iyarbakýr kýrsalýnda kýþ hazýrlýðý yapan PKK üyelerine yönelik operasyon baþlatýldý. Diyarbakýr 7. Kolordu Komutanlýðý General Galip Deniz Kýþlasý'ndan kýþ hazýrlýðý yaptýðý tespit edilen gruplarýn olduðu bölgeye helikopterlerle takviye asker taþýnmaya baþlandý. Helikopterlerin Hani, Lice ve

Kulp bölgelerinde tespit edilen PKK'lýlara yönelik baþlatýlan operasyonlara takviye götürdüðü bildirildi. Kýþ hazýrlýðýnda bulunan örgüt üyelerine yönelik yapýlan operasyonlara katýlan helikopterlerin havadan bölgeyi taradýklarý öðrenildi. Hani, Lice ve Kulp kýrsalýnda operasyonlarýn sürdüðü bildirildi.

Ergün Güçlü ergunguclu21@hotmail.com

Güçlü toplum için el ele Ülkemizde yýllarca büyük acýlar yaþandý. Her acý bizlerde derin yaralar büyük travmalar býraktý. Ülkemizde yaþanan büyük acýlarýn diðer bir maðduru olan Alevilerdir. Yýllarca, yanlýþ anlatýmlarla, kulaktan dolma bilgilerle aleviler öyle bir tanýtýldý ki her zaman Aleviler ve Sünnileri karþý karþýya getiren anlayýþ güçlü bir þekilde hakim olup insanlarý bir birine kýrdýrmayý baþarmýþtýr. Bununda en büyük örneði Maraþ'ta yapýldý. 1978 Aralýk ayýnda, Alevilere Maraþ'ta yapýlan katliam 34. yýllýný geride býraktý. Maraþ katliamýnýn yýl dönümü nedeniyle alevi dernekleri öncülüðünde yola çýkmýþ olan, alevi vatandaþlarýn kente giriþlerine izin vermeyen güvenlik güçleri vatandaþlarý Pazarcýk ve Narlý ilçelerinde bekleterek, alevi derneklerinin ve vatandaþlarýnýn tepkilerini üzerlerine çekmiþtir. Maraþ'ta yapýlacak olan anma törenlerine izin

Þýrnak'ta hava destekli operasyon

Þ

ýrnak'ýn Bestler-Dereler bölgesinde bir grup PKK'lýnýn tespit edilmesi üzerine bölgede hava destekli operasyon baþlatýldý. Akþam saatlerinde zýrhlý kirpi araçlarý ile karadan askerler bölgeye gönderilirken, sabah saatlerinde ise yine operasyon bölgesine havadan asker taþýndýðý görüldü. TSK, Þýrnak'ta kýþ üstlenmesi hazýrlýðýnda olan PKK'lýlarýn kýþ üstlenmesini boþa çýkarmak için baþlattýðý operasyonlarý sürdürüyor.

verilmeyiþini anlamýþ deðilim. Ýnsanlarýn demokratik hakkýný kullanmasýný engellemek bu ülkeye yarar getirmeyeceði gibi büyük zarar verdiði ortadadýr. Ülkemizde yaþayan Alevi vatandaþlar yapýlan tüm haksýzlýklara raðmen her zaman saðduyu içerisinde davranmýþ, ülkede yeni acýlarýn yaþanmamasý, acýlarýn son bulmasý için büyük çabalar harcamýþtýr. Kerbela'dan bu yana süregelen bütün katliamlarda olduðu gibi, verilen her haksýz hüküm bir kez daha acýlarý yüreklerde hissettirir. Bu acýlara gösterilmeyen þefkat, adalet yüreklerde hep yargýlanýr durumda kalmakla birlikte, Alevilerinde kendilerinin toplumdaki yerini de sorgulamak durumunda býrakýyor. Alevilik zamaný geldiðinde hatýrlamak deðil, yaþanan acýlarý, yaþanan zulümleri, atýlan iftiralarý, görülen baskýlarý, verdiði yürek sýzýsýný, katliamlarý Maraþ'ý, Dersimi, Sivas'ý Gazi'yi çekilen bu acýlarýn tümünü her an gönülde taþýmaktýr, yaþamaktýr. Maraþ katliamýnýn resmi kayýtlarýna göre 111 ama alevi vatandaþlara göre bu katliamda 500'e yakýn vatandaþýmýz yaþamýný yitirmiþtir. Maraþ'ta binlerce vatandaþýmýz yaralanmýþ. Çocuk, kadýn, yaþlý demeden insanlar katledilmiþ. Ýnsanlýk dýþý olaylar yaþanmýþtýr. O kadar anlamsýz ve nedensiz sýradan bir sebeple insanlar karþý karþýya getirilmiþ ki

görüntüler var. Ancak burada olayý gerçekleþtiren polis soruþturmayý yürütüyor. Olayýn nasýl gerçekleþtiðine iliþkin etkin soruþturma yürütülmesini istiyoruz. Tanýklar, ambulansýn müdahale etmesinin engellendiðini söylüyor. Bunun doðruluðunun araþtýrýlmasýný istiyoruz. 112'ye ne zaman haber verildi, ne zaman geldi? Polislerin silahlarýna el konulmuþ mu, polisler açýða alýnmýþ mý? Ýdari soruþturma baþlatýlmýþ mý? Ýhbardan bahsediliyor; gerçekten böyle bir þey var mý, yoksa tesadüfen mi karþýlaþýlmýþ? Neden böylesi bir adli vaka için asayiþ deðil de sivil polisler olay yerine gitmiþ? Buraya gidiþ planlý mý deðil mi? Planlýysa neden gerekli önlemler alýnmamýþ? Buna benzer çok sayýda soru ve taleplerimiz var. Savcýlýða suç duyurusunda bulunacaðýz ve adaletin tecelli etmesini isteyeceðiz. Dava nereye kadar gidiyorsa takipçisi olacaðýz." Çelebi, olayý gören görgü tanýklarýnýn da polis tarafýndan farklý beyan vermeleri yönünde tehdit edildiklerini, bu durumun da soruþturmanýn selameti açýsýndan tehlikeli olduðunu sözlerine ekledi.

Bestler Dereler bölgesinde bir grup PKK'lýnýn kýþ hazýrlýðý yaptýðýnýn tespit edilmesi üzerine bölgeye yönelik baþlatýlan operasyon kapsamýnda akþam bölgeye zýrhlý kirpi araçlarý ile jandarma özel harekat timleri gönderildi. Sabahýn ilk ýþýklarýyla birlikte ise ayný bölgeye Þýrnak 23. Jandarma Sýnýr Tümeni'nden eðitimli askerler havadan takviye olarak gönderildi. Helikopter ile askerlerin taþýnmasýndan sonra taarruz tipi helikopterler de bölgeye operasyona havadan destek için gitti. Bölgede olasý mayýnlý tuzaklara karþý askerler yolarda mayýn arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor.

yaþanana acýlarýn izlerini silmek bir türlü mümkün olmamýþtýr. Yýllarca kardeþçe yaþayan insanlarýn arasýna Sünnilik, Alevilik ayrýmý koyarak, Müslüman olmadýklarý söylemlerini yayarak, Alevileri öldürenlerin cennete gideceði saçmalýðýyla insanlarý karþý karþýya getirmiþlerdir. Evet, bu ülkede yýllarca büyük acýlar çekildi. Bu güzelim ülkeyi birilerinin kýþkýrtmalarýyla hep savaþ alanlarýna çevirdiler, Ýnanlarýn yaþamýný kâbusa çevirdiler. Bu ve benzeri olaylardan ders almak ve bu tür olaylarýn bir daha yaþanmamasý için çaba harcamak gerek. Yaþayacaðýmýz ülkeyi cennete veya cehenneme çevirmek bizlerin elinde olduðunu unutmamak gerek. Ýnsanlarýn birbirlerinin diline, dinine, ýrkýna saygý göstererek, çaðdaþ, geliþmiþ, özgür, yaþanýr bir ülke yaratmasý için el ele vermesi, karþýlýklý saygý göstermesi, güçlü bir ülkeyi yakalamasý olduðunu unutmamak gerek. Hz. Ali'nin de dediði gibi: ''Haksýzlýk karþýsýnda eðilmeyiniz, çünkü hakkýnýzla beraber þerefinizi de kaybedersiniz'' Onun içindir ki haksýzlýk kime yapýlýrsa yapýlsýn, haksýzlýða uðrayanýn dini, dili, ýrký ne olursa olsun yanýnda olmalý, onunla birlikte direnç gösterilmelidir. Ýþte o zaman güçlü ülke, güçlü toplum olduðumuzu, demokrat, çaðdaþ bir toplum olduðumuzu kanýtlamýþ oluruz.


HABER

26 ARALIK 2012 ÇARÞAMBA

Siirtli 112 genç kýz geleceðe hazýrlanýyor

5

''Tillo'nun Güveni Projesi'' Siirt'te start aldý. Proje ile 112 genç kýz geleceðe hazýrlanýyor. Projenin tanýtým toplantýsýnda konuþan Diyarbakýr Emniyet Müdürü Recep Güven, "Bir erkeði eðitirseniz, bir insaný eðitmiþ olursunuz. bir kadýný eðitirseniz, bir toplumu eðitmiþ olursunuz" dedi.

Misbah YILMAZ Siirt Emniyet Müdürlüðü Toplum Destekli Polislik Þube Müdürlüðü'nün baþlattýðý ''Tillo'nun Güveni Projesi'' kapsamýnda tanýþma yemeði düzenlendi. Yemekte yarýnýn geleceði ve anneleri olacak 112 genç kýz ve aileleri ile bir araya gelindi. Yemekte konuþan Siirt Emniyet Müdürü Mutlu Ekizoðlu, þunlarý söyledi: Sayýn valimiz Ahmet Aydýn'ýn himayesinde 112 genç kýzýmýzý üniversiteye hazýrlýk. Geçmiþ yýllarda "Polis Olmak Ýsteyen Ýnciler Arýyoruz" projesi kapsamýnda devam eden çalýþmalarda sadece polis deðil, diðer mesleki okullar da hedefleniyor. Proje kapsamýnda ilimiz ve ilçelerinde 112 genç kýzýmýz dershanelerde polis-

lik sýnavýna hazýrlanacak. Kýþ aylarýnda kar altýnda açan çiçekler gibi yeni kardelenler yetiþtirmeyi hedefliyoruz. Bu projeye daha önce ilimizde görev yapan ve þu an Diyarbakýr Emniyet Müdürlüðü'nde bulunan Sayýn Recep Güven'in, Siirt'e olan hayranlýðýný ve vasiyeti göz önünde bulunularak isim verilmiþtir. Projemizin uður modeli sayýn valimizin eþi Arzu hanýmefendi ile Diyarbakýr Emniyet Müdürü Güven'in eþi Nurdan hanýmdýr.

Daha eðitimli bir gençlik için Sayýn valimizin destekleriyle tüm genç kýzlarýmýzýn dershane masraflarý valiliðimiz tarafýndan karþýlanmaktadýr. Geleceðimizin teminatý ve

güvencesi olan gençlerimizin en iyi þekilde yetiþtirilmesi, topluma daha eðitimli gençler kazandýrmak isteðimizdir. Toplumun yeniden toparlanmasý gençlikten geçiyor. Gelecek günler için tohumlar bir an önce topraða atýlmalý ve bunlarýn filizlenmesi için hasat hazýrlanmalýdýr. Þuurlu bir þekilde milli birlik ve manevi deðerlere sahip gençlik çok önemlidir. Ýþte sizler geleceksiniz, Türkiye'nin geleceði sizlersiniz. Bizim proje imkanlarýmýz sadece dershane hizmetleriyle sýnýrlý deðil, çeþitli sürprizler ve Bursa, Çanakkale, Ýstanbul gezileri yapýlacak. Bu proje kapsamýnda bir sürü etkinliði arkadaþlarýmýzla birlikte paylaþacaðýz. Daha önceki projelerde olduðu gibi bu projede de "Tohum at, varsýn baþkasý hasat etsin" mantýðýyla emeðini esirgemeyen çok deðerli mesai arkadaþlarýma, Toplum Destekli Þube Büro Amirliði'nde görev yapan arkadaþlarýma teþekkür ediyorum ve saygýlarýmý sunuyorum.

Recep Güven duygulandýrdý Emniyet Müdürü Ekizoðlu'nun ardýndan Diyarbakýr Emniyet Müdürü Recep Güven de bir konuþma yaptý. Güven'in yaptýðý konuþma misafirleri duygulandýrdý. Güven, "Geldiðimden beri sevdalýsý olduðum Siirt'te kendimden kaçtýðým zamanlarda bile sýðýndýðým, anne kucaðý gibi sýcak bulduðum o kutlu beldeyle adýmýn ayný

projeyle anýlmasý benim için çok büyük bir iltifattýr. Burada emeði geçen herkese, baþta sayýn valim olmak üzere minnetle þükranlarýmý sunuyorum. Emniyet teþkilatý 1845'te kurulduðundan bu yana böyle bir hadiseye tanýk olmamýþtýr. Hiç kimse kendinden önceki bir emniyet müdürünün adýna bir proje yapmamýþtýr. Emniyet müdürümüzün kendini aþmýþlýðýný, bu asaletini, bu inceliðini bütün kalbimle kutluyor, kendilerine minnetle þükranlarýmý arz ediyorum. Benim bu konularda öðretmenim sayýlan eþim, kadýný eðitmenin önemini anlatýrken þöyle bir alýntý yapmýþtýr; "Bir erkeði eðitirseniz, bir insaný eðitmiþ olursunuz. Bir kadýný eðitirseniz, bir toplumu eðitmiþ olursunuz." Kýzlarýmýza yapýlan bu yatýrým, bütün aydýnlýk geleceðimize yapýlmýþ çok önemli bir yatýrýmdýr. Burada emeði geçen tüm arkadaþlarýma teþekkür ediyor, herkese baþarýlar diliyorum" dedi.

öðrenci varsa sonuna kadar destekliyorum dedim. Çünkü her kýz bizim çocuðumuz ve üniversiteyi kazanacak olanlar bizim için çok önemli bireyler olacak. Recep Güven Siirt'i çok seven, yüreði insan sevgisiyle dolu, her yönüyle çok mükemmel bir insan. Çok kýsa bir süre kendisiyle çalýþtým. Bizimle vedalaþmaya geldiði zaman bizi çok duygulandýrmýþtý. ''Sayýn valim ben Siirt'ten gidiyorum ama gönlüm burada kalýyor. Ben emekli olduðum zaman Tillo'ya yerleþeceðim'' demiþti. Arkasýndan da ''ölürsem de vasiyetim Tillo'ya beni defnedin'' diyerek bizi duygulandýrmýþtý. Yine Mutlu Ekizoðlu müdürümüz gerçekten kendini aþmýþ bir müdür. Kendinden önceki müdürün adýný vererek bir proje baþlatmasý çok önemlidir. Bu proje önemli bir projedir. Bu kýzlarýmýz üniversiteyi kazandýktan sonra biz bunlarý takip edip her türlü ihtiyaçlarýný karþýlayacaðýz. Devletini, milletini, vatanýný seven öðrencileri yetiþtirmemiz lazým. Lütfen çalýþýn çocuklar, gelecek sizin elinizde. Biz sizlere emanetiz, geleceði sizler kurtaracaksýnýz. Bu noktada projede emeði geçen tüm emniyet teþkilatýna çok teþekkür ediyor, hepsini gönülden kutluyorum.''

Vali Aydýn'dan tam destek Siirt Valisi Ahmet Aydýn ise þunlarý söyledi: ''Bu projeyi emniyet müdürümüz söylediði zaman heyecanlandým. Ne gerekiyorsa, ne kadar

Süt hormonu fazlalýðý kýsýrlýða yol açýyor K

adýn hastalýklarý uzmaný Doç. Dr. Ahmet Yalýnkaya, kadýnlardaki süt hormonu fazlalýðýnýn kýsýrlýða neden olabileceðini söyledi. Yalýnkaya, kadýnlarýn hormonlarýnýn yüksek olmasý, düþük olmasý veya aralarýnda uyumsuzluk olmasýnýn adet düzeninin bozulmasýna yol açabileceðini belirtti. Süt hormonunun yüksek olmasýnýn kadýnlarda adeti kesip kýsýrlýða yol açabileceðini de aktaran Yalýnkaya, bu hormonunun fazlalýðýnda kýzlýk döneminde ise adetin tamamen kesilebilmesine yol açtýðýný ifade etti. Bu hormonun beyinden salgýlanan bir hormon olduðunu dile getiren Yalýnkaya, "Süt hormonu yüksek olduðu zaman hormon ritmini bozuyor, yumurtlamanýn oluþmasýný engelliyor ve sonuçta yumurtlama olmayýnca kýsýrlýk da olabiliyor. Göðüste özellikle sývý þeklinde bir akýntý olur. Eðer genç bir bayanda göðüslerinde akýntý varsa, kendiliðinden veya sýkarak bir akýntý oluyorsa süt hormonundan þüphelenmek lazým. Bunun tedavisi kolay. Birkaç ilacý var, bir süre uyguladýðýmýz zaman kolaylýkla normale dönebiliyor. Ama bazen beyinde adenom oluyor, orada süt hormonu üreten iyi huylu tümör oluyor. O olduðu zaman tedavi biraz daha deðiþebiliyor. Ama genellikle ilaç tedavisiyle düzelebilen bir rahatsýzlýktýr" dedi.

Batman-Silvan karayolunda heyelan

B

atman Çayý yataðýnýn deðiþmesiyle birlikte BatmanSilvan karayolunda heyelan meydana gelirken, karayolu çökme tehlikesiyle karþý karþýya kaldý. Batman Çayý'nýn kontrolsüz su akýþý nedeniyle göz göre göre yüzlerce dönüm verimli topraðý alýp götürdüðüne dikkat çeken Batman Çevre Gönüllüler Derneði Baþkaný Hasan Argünaða, daha önce yetkilileri bu konuda ýsrarla uyarýda bulunmalarýna raðmen hiçbir önlem alýnmadýðýný savundu. Batman Çevre Gönüllüleri Derneði olarak sürekli sorunun takipçisi olduklarýný ve Batman kamuoyunu belgelerle fotoðraflarla bilgilendirdiklerini belirten Argünaða, "Þimdi, su karayolunun bir bölümünü de aldý. Aylar önce

karayolunun risk altýnda olduðunu söyledik. Ne yazýk ki ilgili kurumlar gerekli tedbirleri almadý. Þu anda karayolu büyük risk altýnda. Çökme riski var. Acilen tedbir alýnmadýðý takdirde dibi oyulmuþ karayolunda yaþanacak göçük araçlarýn Batman Çayý'na düþmesine neden olabilecektir. Çok acil önlem alýnmasý gerekiyor. Sadece ihmal demek yeterli mi. Ýnsanlarýn ölmesi mi bekleniyor diye sormak istiyoruz" dedi.

Mardin'de 13 faili meçhul davasý Okumanýn yaþý yok M

ardin'in Derik ilçesinde 1993-94 yýllarý arasýnda faili meçhul cinayete kurban giden 13 köylüyle ilgili dönemin Derik Jandarma Komutaný Tuðgeneral Musa Çitil hakkýnda açýlan davanýn ikinci duruþmasý görüldü. Mardin Aðýr Ceza Mahkemesi'nde yapýlan duruþmaya müdahil avukatlar Erdal Kuzu ve Mardin Baro Baþkaný Azad Yýldýrým ve müþtekiler katýlýrken, sanýk Ankara Jandarma Bölge Komutaný Tuðgeneral Musa Çitil ise ikinci kez duruþmaya gelmedi. Mahkeme heyetinin Adalet Bakanlýðý'nýn talebi ve 5. Yargýtay Ceza Dairesi'nin onayý ile davanýn Çorum'da görülmesine karar verildiðini açýklamasý üzerine karara tepki gösteren maðdur avukatlarý ÝHD Mardin Þube Baþkaný ve müdahil avukat Erdal Kuzu, dosyanýn kamu güvenliði adýna Çorum'a gönderildiðini ve sanýðýn tutuklanmasý yönündeki taleplerinin yine reddedildiðini söyledi. Kuzu, "Bugün görülen ikinci celse itibarýyla bu yargýlamada herhangi

bir kamu güvenliði tehlikesi olmadýðý çok açýk iken tamamýyla kendisine yakýn muvazzaf askerleri koruma adýna hukuk ilkelerini çiðneyerek Mardin'deki mahkemelerin yargý yetkisine müdahale etmiþ bu dosyanýn kapatýlmasýna yol açacak nakil kararý almýþtýr. Kürtlerin katledildiði Kürtleri katleden ve bunu kamu adýna yapan insanlar bu devlet tarafýndan korunmaya devam edecektir. Bizden ve müdahiller olarak bu dosya fizana da gitse biz bu yargýlamanýn peþini býrakmayacaðýz. Bizler bu 13 cinayetin tek baþýna bir sanýk tarafýndan iþlenmediðini pekala biliyoruz. Hukukun bize tanýdýðý imkanlar çerçevesinde ilgili makamlar hakkýnda suç duyurusunda bulunacaðýz" dedi. 'Anlayýþ deðiþmedi'

Mardin Baro Baþkaný Azad Yýldýrým ise Tuðgeneral Musa Çitil'in duruþmalara katýlmamasýný "Ergenekon'dan tutuklu birileri varken, insanýn aylarca elini kolunu sallayarak bir kere tenezzül edipte

mahkemeye gelmemesi nasýl izah edilir" diye tepki gösterdi. Yýldýrým, "Eðer siz bu iddianameyi ciddi bulmuyorsanýz niye kabul ediyorsunuz. Siz neden Mardin'de bu davanýn görülmesinden korkuyorsunuz? Bu bütünü ile kanuna aykýrý, anayasaya aykýrý bir durumdur. Adalet Bakanlýðý siyasi iktidarýn bir birimidir. Ama Yargýtay 5. Ceza Dairesi sözüm ona bu ülkede adaleti daðýtan baðýmsýz yargý kuruluþudur. 5. Yargýtay Ceza Dairesi bu kararý verirken sen hangi olayý gerekçe yaptýn kendine, polis ve jandarma tutanaklarýna geçen hangi olayý gerekçe gösterdin. Bu siyasi bir operasyondur. Kiþinin rütbesine göre korunmasýdýr. Mahkemeye hiçbir gerekçe göstermeden 2 celsedir duruþmaya gelmemiþtir. Türkiye'de bu kadar korunan ikinci bir sanýk var mýdýr? Türkiye tarihine sürülmüþ bir kara lekedir. 90'lý yýllarýn anlayýþýnýn 2000'li yýllarda henüz deðiþmediðini göstermektedir" þeklinde konuþtu.

M

uþ'un Varto ilçesinde yetiþkinler için açýlan okuma yazma kursu devam ederken, yaþlarý hayli ilerlemiþ kadýnlarýn azmi görenleri þaþýrtýyor. Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Basri Avci, Halk Eðitim Müdürü Gýyasettin Aydemir ile Þube Müdürü A.Nasýr Sever, Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu'nda yetiþkinler için açýlan okuma yazma kursunu denetledi. 11 bayanýn katýldýðý kurstaki çalýþmalarla ilgili bilgi alan, yaþlarý ilerlemesine raðmen azimle eðitimlerini sürdürenleri kutlayan Basri Avci, "Ben hepinize çok teþekkür ediyorum. Son derece duygulandým. Ne mutlu bize ki, sizin gibi annelerimiz, bacýlarýmýz var. Sizin burada olmanýz son derece bizi mutlu etti. Ýnsanýmýzý, annemizi, bacýmýzý, bir alanda görmek, onlarý okuyor, yazýyor olarak görmek gerçekten son derece önemli. Bizim insanlarýmýzýn eðitim kalitesi ne kadar artarsa, toplumumuzun bakýþ açýsý deðiþir. Ýnsanýmýzýn eðitime katkýsý bununla artar. Onun için annelerimizin, bacýlarýmýzýn eðitimden yaralanmalarýný, okumalarý ve yazmalarýný çok büyük bir oranda önem-

siyoruz. Katýlýmlarýnýn kalýcý olmasýný istiyoruz" dedi. 56 yaþýnda kursta Ýlçenin Kültür Mahallesi'nden okuma yazma kursuna giden 56 yaþýndaki Suphiye Mutlu ise, okuma yazma bilmediði için kursa geldiðini, bu durumun kendisine bir yük olduðunu söyledi. Mutlu, "Okumanýn yaþý yoktur. Þimdilik verilen yazýyý okuyabildiðim için çok mutluyum. Kurs süresi kýsa olduðu için uzatýlmasýný istiyoruz. Emeði geçen herkese teþekkür ediyorum" þeklinde konuþtu. Kursiyerlerin taleplerini dinleyen Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Basri Avci, okumalarý için kursiyerlere kitap göndereceði sözünü verdi.


6

26 ARALIK 2012 ÇARÞAMBA

EKONOMÝ

'Yeni yýlda esnafý sýkýntý bekliyor' Diyarbakýr Esnaf ve Sanatkarlar Odasý Baþkaný (DESOB) Alican Ebedinoðlu, yürürlüðe girecek olan 6333 sayýlý Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Kanunu ile tüm esnaf ve tüccarlarý yeni yýlda büyük sýkýntýlarýn beklediðini söyledi. DESOB merkezinde düzenlenen basýn toplantýsýnda esnaf ve tüccarlarýn yeni yýlda uygulanacak kanunlarýn büyük sorunlar yaþatacaðýný aktaran DESOB Baþkaný Ebedinoðlu, toplumsal olaylarda iþyerini açamayan, kredilere ulaþamayan, elektrik kesintileri nedeniyle verimli çalýþamayan yaklaþýk 100 bin çalýþan ile istihdamýn en büyüðünü oluþturan esnaf, sanatkar ve tüccarlarýn, 2013 yýlýnda yürürlüðe girecek olan yasalar nedeniyle yeni sýkýntý ve cezalarla karþýlaþacaðýný belirtti. Ebedinoðlu, "Gýda imalat ve satýcýlarý, pazarcý esnafý ve ticari araç sahiplerini kapsamakla birlikte, 1 Ocak 2013 yýlýnda yürürlüðe girecek olan 6333 sayýlý iþ saðlýðý ve güvenliði kanunu ile de tüm esnaf ve tüccarýmýzý yeni yýlda büyük sýkýntýlar beklemektedir. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'nýn 'Türk Gýda Kodeksi 4 Ocak 2012 tarihli ve 28163 sayýlý resmi gazetede yayýmlanan tebliðe göre gýda üretiminde, daðýtýmýnda ve satýþýnda çalýþan personelin genel hijyen eðitiminden geçirilerek 'hijyen eðitimi Belgesi' almalarý zorunlu hale getirilmiþtir. Bu belgesi olmayan fýrýncý, kasap, lokantacý, tatlýcý, marketler v.b. esnaflarýmýz faaliyet gösteremeyecek ve iþe yeni baþlayacak olan personelde de hijyen eðitim belgesi almýþ olma þartý getirilmiþtir" dedi.

Kayýt yapamayan men edilecek Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'nýn 5596 sayýlý yasasý ile 2013 yýlýndan itibaren gýda ürünleri üretip satanlar için kayýt belgesi, sadece gýda ürünleri satýþý yapan yerlerin de onay belgesi almasý zorunluluðu getirildiðine

dikkat çeken Ebedinoðlu, gýda üreticilerinin, bakanlýðýn ilçe tarým müdürlüklerine kayýt yaptýrmak durumunda olduðunu ve kayýt yaptýrmayan iþletmelerin gýda üretimi yapmasýnýn yasaklanacaðýný ifade etti. Ebedinoðlu, "Ýlçe tarým müdürlüklerine kayýt iþlemlerini yaptýrmadan faaliyet gösterdiði tespit edilen perakende iþyerlerine bin 187 TL, üretim yerlerine 2 bin 375 TL idari para cezasý uygulanacaktýr. Ayrýca onay belgesi almadan faaliyet gösteren iþyerlerine 11.875 TL idari para cezasý ve faaliyetten men cezasý verilecektir. Gýda iþletmeleri kayýt kapsamýndaki iþletmeleri için iþyeri açma ve çalýþma ruhsatý aldýktan sonra en geç 30 gün içerisinde yetkili merciye baþvurmalarý

gerekmektedir. Pazarcý esnafý da yeni uygulanacak kanunlardan etkilenecek. Bir diðer meslek grubumuz olan pazarcý esnafýmýza yönelik olarak da 5957 sayýlý yenihaller kanununa eklenen bir madde ile artýk 01 Ocak'tan itibaren pazarcý esnafýmýzýn tezgâhlarýný kiraya verme veya devretme haklarý ellerinden alýnmýþtýr. Yeni yasa ile 3 hafta üst üste tezgahýný açmayan veya açamayan esnafýmýzýn tezgahýnýn iptali gündemdedir" þeklinde konuþtu.

'Esnaf çok sorun yaþayacak' 2013 yýlýnda yürürlüðe girecek olan söz konusu kanunlarýn esnafa büyük sorunlar yaþat-

Vergi rekortmenlerine plaket Kuyumcular dayanýþma gecesinde buluþtu Diyarbakýr Kuyumcular ve Sarraflar Odasý, kent merkezinde bulunan kuyumcu esnaflarý için dayanýþma gecesi düzenlendi. Gecede, Türkiye Ekonomi Bankasý TEB ile Kuyumcular ve Sarraflar Odasý tarafýndan kuyumcu esnafýna yönelik uygun kredi kullandýrýlmasýna yönelik protokol de imzalandý. Gecede bir konuþma yapan Oda Baþkaný Akkul, protokolle birlikte Diyarbakýr kuyumcu esnafýna yönelik þartlarý daha cazip olan krediler kullanýlacaðýný söyledi. Birlik ve beraberlik içerisinde her zaman doðru adýmlarla ilerlemeyi hedeflediklerini belirten Akkul, ''Göreve geldiðimizden bu güne kadar esnaf arkadaþlarýmýzýn birlik ve beraberlik içerisinde olmasý bizleri mutlu etmektedir. Odamýz tarafýndan bir yýl boyunca yapýlan faaliyetlerde tek düþüncemiz ve arzumuz birliðimizi her platformda göstermek olmuþtur'' dedi. Yapýlan konuþmalarýn ardýndan gecede esnaflar Kürtçe müzik eþliðinde halaylar çekerek doyasýya eðlendi.

Hakkari Ticaret ve Sanayi Odasý (HATSO) tarafýndan 2010-2011 yýlý vergi rekortmenleri ile 30. yýlýný dolduran üyeleri için ödül töreni düzenledi. Törene Hakkari Valisi Orhan Alimoðlu, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Cemil Karanfil, Cumhuriyet Baþsavcýsý Mehmet Kaya, Ýl Jandarma Komutaný Kurmay Albay Mahmut Çaðlayan, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ebubekir Ceylan, Kamu Hastaneler Birliði Genel Sekreteri Dr. Vakkas Özmercan, Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odasý Baþkaný Ýsmail Akboða, Þoförler ve Otomobilciler Odasý Baþkaný Abdi Arslan, Mali Müþavirler Temsilcisi Tahirhan Taþ, HATSO Meclis Baþkaný Cemal Erip ve esnaflar katýldý. Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla

acaðýna aktaran Ebedinoðlu, esnafýn büyük cezalarla karþý karþýya kalacaðýný hatýrlattý ve ekledi: "Tüm esnaf, sanatkar ve tüccarlarýmýzý ilgilendiren ve 1 Ocak'ta yürürlüðe girecek olan 6331 sayýlý iþ saðlýðý ve güvenliði kanunu ile bir ve iki yýllýk kademeli geçiþ sürecinin ardýndan, iþin türüne ve niteliðine bakýlmaksýzýn bir düzenleme getirilmiþtir. Buna göre esnaf, sanatkar ve tüccarlarýmýz tek kiþi çalýþtýrsa bile bir iþ güvenliði uzmaný ve iþyeri hekimi çalýþtýrmak veya hizmet satýn alma zorunluluðu getirilmiþtir. 30 Haziran 2012 tarihinde yayýnlanan yasa ile yapýlan iþin türü ve niteliðine bakýlmaksýzýn bir düzenleme getirildi. Ýþyeri hekimi ve iþ güvenliði uzmaný çalýþtýrma yükümlülüðünde 50 olan çalýþan sýnýrý ve sanayiden sayýlma þartý kaldýrýldý. Yani tek bir iþçi çalýþtýran esnaf ve tüccarýmýz dahi bir iþ güvenliði uzmaný ve iþyeri hekimi çalýþtýrmak zorunda olacaktýr. Ancak alt yapýsý hazýrlanmadan yapýlan bu yasanýn uygulanmasýnda çeþitli sýkýntýlar ortaya çýkmaktadýr. Öncelikle ilimizde eski yerleþim yerlerindeki esnaf ve tüccarlarýmýzýn bulunduðu binalarýn iskan ruhsatý bulunmadýðýndan, bu þartlarý yerine getirmeleri çok zor görünmektedir. Bu tür yerler için imar affý çýkmasý gerekmektedir. Bir diðer sýkýntý ise görevlendirilecek iþ güvenliði uzmaný ile iþ yeri hekimi sýkýntýsýnýn yaþanacaðý ortadadýr. Esnaf, sanatkar ve tüccar kardeþlerim devletin çýkarmýþ olduðu bu yasalarý göz önüne alarak biran önce gerekli çalýþmalarý yapmasýný öneriyorum. Çünkü 2013 yýlýnda itibaren bu yeni yasalar nedeniyle çok ciddi cezalar ile karþý karþýya kalabilirsiniz."

Emekliler farklarý Ocak'ta alacak Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik, emeklilerin intibak düzenlemesinden doðan ve 350 liraya kadar çýkabilen artýþlarýn Ocak ayý maaþlarýna yansýtýlacaðýný söyledi. Düzenlemeden 2000 yýlýndan önce emekli olan 2.743 milyon SSK emeklisi ile 12,184 BaðKur emeklisi faydalanacak. Çelik ayrýca, "2013'ten geçerli olacak asgari ücret Perþembe günü yapýlacak toplantýnýn ardýndan açýklanacak" dedi. Ýþ Saðlýðý ve Güvenliði Yasasý'nda herhangi bir ertelemenin gündemlerinde olmadýðýný kaydeden Çelik, çalýþanlarýn kýdem tazminatýnda düzenleme öngören çalýþmanýn taraflar arasýnda uzlaþma saðlanma zemini olmadýðý için, Baþbakan Tayyip Erdoðan'ýn talimatýyla gündemlerinden düþtüðünü söyledi. "Ancak 11 ay 15 güne kadar çalýþan taþeron iþçilerin kýdem tazminatý sorununu çözmemiz lazým. Bu haksýz uygulamaya çözüm bulmalýyýz. Bu iradeye sahibiz" diyen Çelik, "Bu konuda diyaloga açýðýz" þeklinde konuþtu.

baþlayan vergi rekortmenleri plaket töreninde konuþan HATSO Baþkaný Ahmet Þen, vali ve beraberindekilere Kürtçe olarak 'Hoþ geldiniz' dedi. Kürt sorunu baþta olmak üzere, sýnýr, ticareti konularýna deðinin Baþkan Þen, yöreyi refaha kavuþturacak sýnýr kapýlarýnýn biran önce açýlmasý gerektiðini söyledi.

'Önce huzur ve güven' Hakkari Valisi Orhan Alimoðlu ise önemli olan huzur ve güvenin olduðunu belirterek, bunlar olmayýnca ticaretin olamayacaðýný belirtti. Alimoðlu, "Bakýn huzur ve güven olunca ticaret de olur. Ama olmayýnca ticaret de olmaz. Hep beraber Hakkari için faydalý olacak hizmetlerin peþinde olacaðýz. Bölgemiz için önemli olan sýnýr kapýlarýnýn açýlmasý için elimizde geleni

yapýyoruz. Ülke olarak buna hazýrýz. Kapýlarýn açýlmasý için her iki tarafýn ikna olmasý lazým. Kapýlarýn biran önce açýlmasý için takipçisi olmaya devam edeceðiz. Hakkari'de hangi iþ yapýlacaksa, beraber samimi ve iyi niyetle yapacaðýz. Ýnþallah 2013 yýlýnda daha iyi olacak ve daha güzel hizmetler yapýlacaktýr" dedi. Yapýlan konuþmalarýn ardýndan HATSO tarafýndan hazýrlanan plaketler, Vali Orhan Alimoðlu ve beraberindekiler tarafýndan en çok gelir ve kurumlar vergi veren þirket ve mükelleflere, 30. yýlýný dolduran üyelere, Hakkarý Gücü Kadýn Futbol Takýmý'na plaket verildi. Program sonunda HATSO Meclis Baþkaný Cemal Erip de, HATSO Baþkaný Ahmet Þen'e katkýlarýndan dolayý bir plaket verdi.

Asgari ücretlinin vergisi iþverene Türk-Ýþ, asgari ücretli bekar bir iþçinin, her ay devlete 53,43 lira gelir vergisi ödediðine iþaret ederek, bu verginin teþvik uygulamasýyla asgari ücretli iþçi çalýþtýran iþverene 47,03 lira olarak geri döndüðünü bildirdi. Türk-Ýþ tarafýndan yapýlan "asgari ücret" araþtýrmasýnda, iþçinin yaþama düzeyini büyük ölçüde aldýðý ücretin belirlediði ifade edildi. Ücretin, iþçinin çalýþmasý karþýlýðýnda elde ettiði gelir olduðuna ve emeðinin bedeli olarak ödendiðine iþaret edilerek, ücretin insanýn yaþamasý ve varlýðýný sürdürmesi için gerekli olduðu vurgulandý. Araþtýrmada, "Bu durum, özellikle asgari ücret açýsýndan son derece önem taþýmaktadýr. Asgari ücretin sadece ekonomik deðil ayný zamanda sosyal koruma yönüyle de deðerlendirilmesi gereði ortaya çýkmaktadýr. Ücretin sosyal yönü, çalýþanlarýn büyük bölümünün neredeyse tek gelir kaynaðý olmasýdýr" deðerlendirmesi yapýldý. Ýþçinin ücretinden kesilen vergilerin adaletli olmasý gerektiði ifade edilerek, çalýþanlarýn kendilerine ancak yetecek

düzeydeki gelirlerinin vergi dýþýnda tutulmasýnýn çaðdaþ toplumlarda uygulanan temel bir ilke olduðu belirtildi. SGK iþveren primi oraný indirildi Aylýk net asgari ücretin 739,79 lira olduðu hatýrlatýlan açýklamada, asgari ücreti belirleme çalýþmalarý yapýlýrken asgari ücretin, iþçinin geçimini saðlayacak, bilimsel, objektif yöntemler ve güvenilir verilerle tespit edilen taban ücreti olduðunun kabul edildiði kaydedildi. Günün geçerli ekonomik ve sosyal koþullarýnda 'en az düzeyde geçimi saðlamak üzere' belirlenen asgari ücretten, gelir vergisi dahil halen yüzde 21,3 oranýnda kesinti yapýldýðý belirtilen araþtýrmada, þu bilgilere yer verildi: "Bugün, asgari ücretli olarak çalýþan bekar her iþçi asgari geçim indirimi sonrasý her ay devlete 53,43 lira gelir

vergisi ödemektedir. Devlet 'istihdamý artýrmak ve iþsizliði önlemek' gerekçesiyle sigortalý çalýþtýran özel sektör iþverenlerinin malullük, yaþlýlýk ve ölüm sigortalarý primlerinden, iþveren hissesinin 5 puanlýk kýsmýna isabet eden tutarýnýn Hazine tarafýndan karþýlanmasý yönünde teþvik uygulanmasýný 31 Mayýs 2006 tarihli ve 5763 sayýlý yasayla düzenlemiþtir. Böylece iþverenin yüzde 19,5 olan SGK iþveren primi oraný yüzde 14,5'e indirilmiþtir. Bu düzenlemeyle iþveren, asgari ücretli için 47,03 lira daha az prim ödemektedir. Diðer bir ifadeyle asgari ücretli iþçinin nafakasýndan kesilerek ödenen 53,43 lira vergi, devlet tarafýndan teþvik uygulamasýyla asgari ücretli iþçi çalýþtýran iþverene 47,03 lira olarak geri dönmektedir."


GÜNCEL

26 ARALIK 2012 ÇARÞAMBA

Silvan saldýrýsýnýn 5. duruþmasý yapýldý

'Operasyona yorgun çýktýk' Diyarbakýr'ýn Silvan ilçesi Dolapdere köyü kýrsalýnda 14 Temmuz 2011 tarihinde 13 askerin þehit olduðu operasyonun ardýndan görevi ihmal iddiasýyla haklarýnda dava açýlan komutanlarýn yargýlanmasýna devam edildi. Silvan saldýrýsýnda þehit olan 13 asker ile ilgili davanýn 5'inci duruþmasý Diyarbakýr 7. Kolordu Komutanlýðý'nda yapýldý. Duruþmaya görevi ihmal suçuyla yargýlanan tutuksuz muvazzaf askerler katýlmadý. Duruþmaya Binbaþý Milbay Þahin'in avukatý Nail Karaaslan ve þehit asker Aykut Delimehmetoðlu'nun babasý Beytullah Delimehmetoðlu katýldý. Operasyon sýrasýnda görevli askerlerin yazýlý beyanlarýnýn okunduðu duruþmada en dikkat çekici olaný ise Fatih Üçal'ýn ifadeleri oldu. Askerlerin yorgun halde operasyona çýkarýldýðýný belirten Üçal, "Biz operasyondan gelmiþtik ve hiç dinlenmeden tekrar operasyona çýktýk. Çatýþma çýktýðý sýrada makineli tüfeðimizin çalýþmadýðýný fark ettik" dedi. Ayrýca bulunduklarý mevzinin yanlýþ mevzi olduðunu aktaran Üçal, komutanlarýnýn onlarý yanlýþ tepede tuttuðunu çatýþmadan sonra öðrendiklerini

ifade etti. Üçal, çatýþmadan sonra birliðe geldiklerinde askerleri toplayan Jandarma Bölge Komutaný Tuðgeneral Ünal Karaosmanoðlu'nun kendilerine, 'bu olayý çok fazla uzatmayýn. Unutun gitsin. Çok fazla dallandýrýp budaklandýrmayýn, baþýmýza iþ almayalým' dediðini iddia etti. Diðer askerler beyanlarýnda çelik yeleklerin eksik olduðunu ve helikopterlerin bölgeye geç gönderildiðini ifade etti.

19 Mart'a ertelendi Duruþmaya katýlan þehit babasý Beytullah Delimehmetoðlu, oðlunun görev yaptýðý 1. timdeki tüm askerlerin ifadelerinin alýnmasýný istediðini belirterek, "Binbaþý Milbay Þahin, telsiz ya da telefonunu kaybettiðini ve askerlere sesli talimat vermek için mevzileri birbirine bu kadar yakýn tuttuðunu söylemiþtir. Ben Sayýn Þahin'e þu sorunun sorulmasýný istiyorum. Acaba benim oðluma da sesli emir verdi mi?

Zula Hikayeler'e destek Diyarbakýr'ýn Baðlar Belediyesi'nin, "Sinemaya Mor Bir Dokunuþ: Zula Hikayeler" projesi kapsamýnda gerçekleþen bir ay süreli eðitmen hazýrlýk çalýþmalarý Övgü Gökçe'nin "Film Analizi" dersiyle baþladý. Program Mizgin Müjde Arslan'ýn senaryo yazým teknikleri ve Filmmor'dan Ülkü Songül ve Tuðçe Canbolat'ýn feminist sinema atölyesiyle devam etti.

Baðlar Belediyesi Proje Ofisi tarafýndan yürütülen ve Anna Lindh Vakfý'nýn desteðiyle gerçekleþtirilen "Sinemaya Mor Bir Dokunuþ: Zula Hikayeler" projesinin eðitmen hazýrlýk aþamasý usta yönetmen Yeþim Ustaoðlu'nun çalýþtayýyla son buldu. Kardelen Kadýn Evi'nde Yeþim Ustaoðlu tarafýndan verilen eðitimde senaryo, yönetmenlik, sinemada ses ve müzik kullanýmý temalarý ele alýndý. 'Zula Hikayeler' projesi eðitmen hazýrlýk çalýþmalarýna katký saðlamak amacýyla Diyarbakýr'a gelen Ýz, Güneþe Yolculuk, Bulutlarý Beklerken, Pandora'nýn Kutusu ve Araf filmle-

riyle ulusal ve uluslararasý düzeyde pek çok ödüle imza atan Yeþim Ustaoðlu, kadýnlara sinema eðitimi verme düþüncesinin dikkatini çektiðini belirtti.

Diyarbakýr'dan 25 kadýn Ustaoðlu, "Kadýnlara sinema eðitimi vermek fikri benim de çok ilgimi çeken bir konu oldu. Bildiðiniz gibi daha önce buralarda film de çektim. Bu gibi nedenlerle tekrar Diyarbakýr'a dönmek sevindirici. Eðitmek, öðretmek biraz da öðrenmenin parçasýdýr. Ýyi filmlerin ortaya çýkabilmesi için böylesi bir eðitim çalýþmasýný deðerli buluyorum" dedi. Zula Hikayeler projesi Diyarbakýr'dan 25 kadýnýn katýlýmýyla Ocak ayýnda baþlayacak. Üç ay sürecek teorik eðitimin ardýndan 5 kýsa film yapýlmasý hedefleniyor. Zula Hikayeler projesinin eðitmen hazýrlýk çalýþmalarý Yeþim Ustaoðlu tarafýndan verilen eðitimle tamamlanmýþtý. Eðitim çalýþmalarýnýn ardýndan Baðlar Belediye Baþkaný Yüksel Baran, Yeþim Ustaoðlu ve Sinema eðitmenlerinin aralarýnda bulunduðu kadýn grubu yemekte bir araya geldi.

Bunu bilmek istiyorum" diye konuþtu. 4'üncü duruþmada olaydan sonra bir PKK'lýnýn emniyet tarafýndan yakalandýðýný ancak ona ait ifadenin bulunamadýðý söylenmiþ, mahkeme emniyet müdürlüðüne bu konuda müzakere yazýlmasýna karar vermiþti. Emniyet müdürlüðü tarafýndan bu konu ile ilgili olarak gelen yazý okundu. Yazýda, belirtilen konu ile ilgili olarak ellerinde bir bilginin bulunmadýðý belirtildi. Bunun üzerine þehit babasý Beytullah Delimehmetoðlu, olayla ilgili olarak bir gazetenin 28 Kasým 2012 tarihli, Bingöl'de çýkan çatýþmada yaralý olarak ele geçirilen PKK'lýnýn, Silvan saldýrýsý olayýna karýþtýðý iddiasýyla ilgili çýkan haberin küpürünü mahkeme heyetine sundu. Heyet bunu kabul etti ve Bingöl Valiliði ile emniyet müdürlüðüne konu ile ilgili dilekçe yazýlmasýna karar verdi. Duruþma 19 Mart 2013 tarihine ertelendi.

Ölümle burun buruna

Siirt'tin Þirvan ilçesi Ormanbaðý Köyü arasýnda yol yapým çalýþmalarýnýn yarýda býrakýlmasý nedeniyle yola düþen büyük kaya parçalarý köylülere büyük korku yaþatýyor. Misbah YILMAZ Yolun 27. kilometresinde sarp kayalýklarýn kesiþtiði noktada geçen köy yolunun tamamlanmadan býrakýlmasý Ormanbaðý'nda yaþayan 1500 kiþinin dünya ile irtibatýnýn kesilmesine neden oluyor. Köye gidiþ geliþlerde büyük tehlike atlattýklarýný ifade eden köy muhtarý Abdurrahman Öneryýldýz, yol yapýmýnýn yarýda býrakýldýðý için kayalarýn yola düþtüðünü, yola düþen kayalarýn köylülerin canýna kast ettiðini belirtti. Muhtar Öneryýldýz, "Milli Savunma Bakanlýðý, 2010 yýlýnda güvenli olmadýðý gerekçesiyle eski köy yolunu iptal ederek Þirvan ilçesi ile Ormanbaðý arasýnda 30 kilometrelik bir yol yaptý. Ancak iki müteahhit deðiþmesine raðmen bu yol bitirilmedi. Yolun 27. kilometresinde büyük kaya parçalarýndan düþen taþlar yola savrularak her an birilerinin ölümüne neden olabilir. Sýk sýk yolun kapanmasý ile de dünya ile irtibatýmýz kesiliyor. Yetkililerle defalarca yaptýðýmýz görüþmelerden bir türlü

sonuç elde edemedik. Ölümle burun buruna kalan köylülerin bu çýðlýklarýna kulak verilmeli. Yetkililere sesleniyoruz; ya bu yolu saðlýklý bir þekilde bitirin ya da eski yolumuzu geri verin" dedi.

Patlatýlan dinamit daðý indirdi Geçen hafta köyde hastalanan bir bayan, büyük kaya parçalarýnýn yola savrulmasýyla kapanan köy yolunda saatlerce mahsur kalmýþtý. Yetkililerin araya girmesiyle hasta 3. Komando Tugay Komutanlýðý'ndan çaðrýlan askeri helikopterle hastaneye yetiþtirilmiþti. Siirt Ýl Özel Ýdare Genel Sekreteri Mahmut Kurtulmuþ, Þirvan ilçesi ile Ormanbaðý Köyü arasýndaki yolda yaþanan sýkýntýlarýn dinamit patlatýlmasýndan kaynaklandýðýný söyledi. Kurtulmuþ, "Yol standartlara göre yapýldý. Ancak sýkýntý köye 2 kilometre kalan kýsýmda yaþanýyor. Müteahhit firma yolun açýlmasý

için dinamitle daðý patlattýðýndan dolayý büyük kaya parçalarý yola savruluyor, bu da yolun kapanmasýna neden oluyor. Müteahhidin kaçtýðý yönündeki þikayetleri göz önünde bulundurarak, bir teknik ekibi söz konusu köy yoluna göndererek ilgili çalýþma baþlattýk. Sýkýntýlarýn giderilmesi için Ýl Özel Ýdare ekipleriyle seferber olduk" dedi.

(Bu yazýyý ve eski yazýlarý internet sitemizin þu adresinden okuyabilirsiniz: http://www.diyarbakirolay.com.tr)


8

HABER

26 ARALIK 2012 ÇARÞAMBA

Diyarbakýr'da Noel kutlandý Hz. Ýsa'nýn doðum günü olarak kabul edilen 'Noel Bayramý' Diyarbakýr'da Meryem Ana Süryani Kilisesi'nde düzenlenen ayinle kutlandý. Ayinde Suriye ve Arap ülkeleri için dualar okundu. Süryaniler de kutladý

D

iyarbakýr Meryem Ana Kilisesi'nde yapýlan Noel kutlamalarýna çok sayýda Hýristiyan vatandaþ katýldý. Hz. Ýsa'nýn doðum günü olan 25 Aralýk günü bir araya gelen Hýristiyanlar, dini inançlarý gereði mum yakýp, günah çýkardý. Sabahýn ilk ýþýðýyla dua etmeye baþlayan Meryem Ana Kilisesi Papazý Yusuf Akbulut ve beraberindekilerin yaptýðý ayine ilerleyen saatlerde çok sayýda Hýristiyan eþlik etti. 'Noel Bayramý'

töreninde bir konuþma yapan Papaz Yusuf Akbulut, bugünün Ýsa Mesih'in doðuþ bayramý olduðunu söyledi. Akbulut, "Bütün Hýristiyan alemi bugünü Ýsa Mesih'in doðuþu olarak kutluyor. Bugün kutladýðýmýz bayram bütün dünya için önemlidir. Bu bayramýn sadece Hýristiyan dünyasý için deðil, bütün dünya barýþý, huzuru, kardeþliði ve özellikle Suriye ve Arap ülkelerinde barýþ ve kardeþliði getirmesi için dua ettik" dedi.

Mardin ve çevresinde yaþayan Süryaniler, Doðuþ Bayramý'ný coþkuyla kutladý. Süryaniler sabahýn erken saatlerinde bin 400 yýllýk tarihi Kýrklar Kilisesi'ne akýn etti. Ayini Deyrulzafaran Manastýrý Metropoliti Nuri Saliba Özmen ile Kýrklar Kilisesi Baþ Rahibi Gabriyel Akyüz birlikte yönetti. Kilisede kýz ve erkek korolarý ayin boyunca Süryanice, Arapça ve Türkçe ilahiler okuyarak ruhani liderlere destek verildi. Ayine katýlanlar ruhani liderler tarafýndan özel olarak hazýrlanan çeþitli baharatlardan oluþan tütsüler, gümüþler içinde yakýlarak kutsandý. Kilise ortasýnda yakýlan ateþle devam eden ayinde Metropolit Özmen ve Baþrahip Akyüz, Türkçe, Arapça ve Süryanice konuþma ve dualar yaptý. Ayinin sonunda katýlanlar, kilisede bulunan dua mumluðunda mum yakýp dua etti. Baþrahip Akyüz, ayine katýlanlarýn aðzýna þaraba banýlmýþ ekmek parçacýklarýný koyarak bayramlarýný kutladý.

amirleri de kiliseye gitti. Deyrulafaran Manastýrý Metropoliti Salibe Özmen ve Süryani vatandaþlar, misafirlerini kapýda karþýladý. Davetlilere mýrra ve Süryani çöreði ikramýnda bulunuldu. Bayramlarýn milli birlik ve bütünlüðü simgelediðini, kýrgýnlýðýn ortadan kalkmasýna vesile olduðunu belirten Vali Turhan Ayvaz, Mardin farklý din ve dillerini, kültürlerini herkesin örnek almasý gerektiðini döyledi. Mardin'in her türlü din, dil ve ýrk açýsýndan yüzyýllardýr bir

arada yaþadýðý hoþgörü kenti olduðunu belirten Vali Ayvaz, "Temennimiz bu kardeþliðin devam etmesidir. Sadece duygu düþünce olarak deðil, ayný zamanda birbirimizin mabetlerine, camisine, kilisesine sahip çýkmýþýzdýr. Önemli bir görevimiz var. Mardinliler olarak her cemaatten, her dilden olarak dünya insanlarýna gerçekten her dinin beþiði olan ilimizi laiki ile tanýtmaktýr. Bu nedenle Süryani cemaatimizin bayramýný kutluyorum" dedi.

Vali Ayvaz kilisede Süryani vatandaþlarýn bayramýný kutlamak için Mardin Valisi Turhan Ayvaz, Belediye Baþkaný Beþir Ayanoðlu, Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Serdar Bedi Omay, Emniyet Müdürü Derviþ Kara, Ýl Müftüsü Dursun Ali Çoþkun ve daire

Devlet Hastanesi'nde asansör çilesi

Baston ustalarý yaza hazýrlanýyor

Hakkari'nin Yüksekova Ýlçe Devlet Hastanesi'nde 8 aydýr arýzalý olan asansörler vatandaþlarý Bitlis'in Ahlat ilçesindeki maðdur etti. Olaya tepki gösteren hasta ve yakýnlarý, onarýmýn bir an önce yapýlmasýný istiyor baston usta-

H

asta yakýnlarý, hastalarýný üst katlara çýkarmakta sýkýntý çekiyor. Þimdiye kadar onarýmýn bitirilmiþ olmasý gerektiðini belirten hasta yakýný Esat Yýlmaz, "Biz hastalarý taþýyarak üst katlara çýkarýyoruz. Durum böyle olunca da bayaðý sýkýntý çekiyoruz. Yetkililerin bir an önce arýzalý olan asansörlerle ilgilenmelerini istiyoruz" dedi. Ayaðýnýn kýrýk olduðunu söyleyen Davut Ayva da hastane merdivenlerinden inip çýkmakta zorluk yaþadýðýný ifade ederek, "Üst katta iki oda arkadaþlarým var ve ikisi de þu an tekerlekli sandalyeye mahkumdur. Merdivenleri kullanamayacak durumda olduklarý için sýkýntý çekiyorlar. Çok acil hastalar oluyor, onlarý da elle, sandalyelerle getirip götürüyorlar. Hastanede 8 aydýr asansör bozuk. Artýk sesimizi duyurmak istiyoruz" diye konuþtu. Bir baþka hasta yakýný Þerif Gürses ise, hastanenin kötü bir durumda olduðunu söyleyerek ilgililerin sýkýntýlarla ilgilenmeleri gerektiðini dile getirdi.

Onarým çalýþmasý baþlatýldý Yüksekova Devlet Hastanesi

MÞÜ'den ODTÜ olaylarýna kýnama

Cizre'de çocuk þiddeti önlenecek

Þ

ýrnak'ýn Cizre ilçesinde çocuklara yönelik þiddeti önlemek amacýyla 'Çocuk Þiddetini Önleme Platformu' kuruldu. Öðretmenevindeki toplantýda kurulan platform, çocuklara yönelik artan þiddet olaylarýna dikkat çekecek. Platform adýna kýsa bir bilgi veren eðitimci Ömer Gümüþoðlu, çeþitli dernek yöneticileri ile bir araya gelerek bir platform kurduklarýný söyledi. Cizre'de çocuklardaki þiddet eðilimini azaltmak için neler yapabileceklerini paylaþmak için bir araya geldiklerini ve bununla ilgili planlar yaptýklarýný ifade eden Gümüþoðlu, "Liselerde ve belli okullarda anketler düzenleyerek belli sonuçlar elde ettik. Bu sonuçlarý elde ettikten sonra ilk amacýmýz ilçedeki sivil toplum örgütlerini bir araya getirip bir çocuk platformu oluþturmak ve bunu

larý, turizm ve yaz sezonu için özel tasarýmlarý için çalýþmalara baþladý. Baston ustasý Bilal Karabulak, kýþ mevsiminde baston satýþlarýnýn yavaþlamasýndan dolayý þimdiden baston stoklarý yaparak yaz mevsimine hazýrlandýklarýný söyledi. Baston ustasý Karabulak, yaz mevsimine kadar yaklaþýk olarak 300 adet küçük baston, 300 adet ise diðer baston çeþitlerinden yaptýklarýný belirtti. Karabulak, "Yapmýþ olduðumuz bastonlarýn ham maddesinde ceviz gibi çeþitli sert aðaçlar kullanýyoruz. Tabi bunlarýn yanýnda hayvan boynuzlarý ile bu aðaçlarý harmanlýyoruz. Ýsteðe göre her çeþit baston yapabiliyoruz. Kýþ mevsiminde baston satýþý az olduðundan dolayý biz de bu mevsimde bol bol baston üreterek yaz sezonun da satýþa sunuyoruz. Ayrýca 45-50 santimetre ebadýnda yapmýþ olduðumuz bastonlara da yoðun bir talep oluyor. Hem küçük oluþu hem de uygun bir fiyatýnýn olmasý vatandaþlara da cazip geliyor. Minik bastonlar hediyelik eþya olarak kullanýlýyor. Her bütçeye uygun baston çeþitlerimiz bulunuyor. Baston fiyatlarýmýz ise 20 TL'den baþlayarak iþlemesine ve özelliðine göre fiyatý deðiþiyor" dedi.

Baþhekimi Dr. Nuretdin Kuzhan, göreve geldiðinden bu yana asansörlerin arýzalý olduðunu söyledi. Dr. Kuzhan, konuþmasýna þöyle devam etti: "Göreve baþladýðýmýzda sadece bir asansör faaldi ve o da doðru düzgün çalýþmýyordu. Hastane kurulduðundan bu yana asansör sýkýntýsý yaþanýyor. Arýzalý olan asansörlerden parça alýnarak diðer asansörlere aktarýlýyordu. Bu nedenle sorun geçici olarak çözülüyordu. Buradaki asansör çilesini herkes biliyor. Türkiye Kamu Hastaneler Kurumu'nun faaliyete geçmesi ile Hakkari Genel Sekreterliði'nin il genelindeki bütün hastanelerle ilgilenmesi buradaki hastane için de avantaj saðladý. Bu kapsamda Yüksekova Devlet Hastanesi'nde görülen en önemli sorunun asansör sorunu olduðu belirlenerek bakým ve onarým çalýþmalarý baþlatýldý. Ocak ayýyla birlikte 6 asansör faaliyete geçirilecektir. Geri kalan 4 asansörün onarýmý için de çalýþmalarýmýz devam edecek."

bir devlet elinden çok halka mal etmek amacý ile bu akþam çeþitli dernek yöneticileri ile bir araya gelerek bir platform kurduk. Bu platform çatýsý altýnda yýl içerisinde yapacaðýmýz faaliyetleri platforma mal ederek etkinlikler düzenlemeyi amaçlýyoruz" dedi. Çalýþmalar panelle baþlýyor Gelecek hafta içerisinde iki ayrý panel düzenleyeceklerini aktaran Gümüþoðlu, þiddet eðilimine dikkat çekmek için bir bilgilendirici panel yapacaklarýný dile getirdi. Oluþturulan bu platform ile her ay çocuklardaki þiddet eðilimine dikkat çekmek için farklý etkinlikler düzenleyeceklerini vurgulayan Gümüþoðlu, bu etkinliklerin içinde emniyet teþkilatý mensuplarýnýn eðitilmesi, ailelerin eðitilmesi, öðrencilerin eðitilmesi,

Muþ Alparslan Üniversitesi (MÞÜ) Rektörü Prof. Dr. Nihat Ýnanç, ODTÜ'de çýkan olaylarý kýnayarak, tören sýrasýnda protestolarla karþýlaþan Baþbakan Erdoðan'a destek verdi.

öðrencilere yönelik çeþitli gezilerin düzenlenmesi, mesleki çalýþmalarýn yapýlmasý, madde baðýmlýlýðý, þiddet, ergenlik ve bu konularla ilgili bilgilerin verilmesi gibi konularý basýn yayýn organlarý ve ilçedeki bilboardlar aracýlýðýyla halkta bu bilinci oluþturmayý amaçladýklarýný sözlerine ekledi. Platformun, ilk olarak Perþembe günü sivil toplum, kurum çalýþanlarý, esnaf ve halka yönelik bir panel organize ederek çocuklara yönelik artan þiddet olaylarýna dikkat çekeceði öðrenildi.

Rektör Ýnanç, üniversitelerin geçmiþte ideolojik kamplaþmalarýn ve siyasal hesaplaþmalarýn arenasý haline getirildiðini söyledi. Ýnanç, "Üniversitelerin huzuru ve gençlerimizin geleceði, basit hesaplar uðruna heba edilmemelidir. Üniversiteler özerk ve özgür kurumlardýr ve bu varlýklarýný daha güçlü olarak sürdürmek durumundadýrlar. Üniversitelerde polis ve asker olmamalýdýr. Polis veya askerin bir kampüse girmesi tamamen rektörün iznine tabidir. Ancak özel güvenlik birimleri ile güvenliðin saðlanamayacaðý durumlarda, elbette ki rektör ilgili güvenlik birimlerini kampüse davet edebilir. Ancak bir diðer önemli husus ise öðrenciler ile ilgilidir.

Polisin, askerin göremeyeceði bir üniversiteye, elinde molotofkokteyli, taþý, benzini, sopasý gibi malzemelerle öðrencilerin girmesi mümkün müdür? Böylesi bir istihbaratýn varlýðý durumunda konudan birinci derecede sorumlu olan rektör, gerekli tedbirleri almak zorundadýr. Rektör, öncelikle bu tür öðrenci organizasyonlarýný ikna etmek veya gereðini yaparak daðýtmak durumundadýr. Bunun gerçekleþmemesi durumunda ise en üst düzey güvenlik tedbirlerini almak zorundadýr" dedi. 'Haklarýn sýnýrlarý doðru tanýmlanmalý' Öðrencilerin demokratik haklarýný kullanarak herhangi bir uygulamaya veya düþünceye muhalif tavýr sergileyebileceklerine dikkat çeken Rektörü Nihat Ýnanç, "Ancak bu hakkýn ve sýnýrlarýnýn doðru tanýmlanmasý gerekir. Birilerinin demokratik hakký, karþý taraftakine antidemokratik, hatta þiddete dayalý

bir yöntem kullanýlmasý olarak tanýmlanamaz. Her türlü muhalefet, protesto, dinlemeyip terk etme gibi yöntemlerle sergilenebilir ancak hakaret, küfür, çevreye zarar verme, þiddete dayalý bir yaklaþýmý demokratik hak olarak tanýmlamak mümkün deðildir. Sonuç itibarýyla kiþinin özgürlüðünün sýnýrý, muhatabýnýn özgürlük alanýnýn sýnýrýna kadardýr. Sýnýr ötesi bir özgürlük hak olarak tanýmlanamaz. Mali sýkýntýlar, kadro ihtiyaçlarý gibi hususlarda hükümetlere ihtiyaç duyan üniversiteler, hükümetlerin kendilerine saðladýðý imkanlar karþýsýnda en azýndan bir teþekkür sunmak durumundadýrlar. Üniversitede, bir Baþbakanýn böylesi bir hakarete maruz kalmasý kabul edilebilir ve normal bir durum deðildir. Üniversitelerde demokratik hak sýnýrlarýný aþarak þiddete ve hakarete ulaþan her türlü protestoyu telin ettiðimizi ifade etmek istiyoruz" þeklinde konuþtu.


GÜNDEM

26 ARALIK 2012 ÇARÞAMBA

9

Sokakta yaþayan çocuk kalmasýn

Umut ve Gönül Elçileri Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný Nimet Ataþ, Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir'i ziyaret ederek, sokakta yaþayan çocuklara yönelik birlikte çalýþma sözü aldý.

CHP heyeti Uludere'ye gidiyor C

HP Genel Baþkan Yardýmcýsý Sezgin Tanrýkulu, bir grup milletvekiliyle birlikte Uludere'ye gidiyor. CHP heyeti bugün Mardin'e gidecek, Perþembe günü de Uludere'de olacak. CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Sezgin Tanrýkulu, Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, Adýyaman Milletvekili Salih Fýrat, Ankara Milletvekili Levent Gök, Ýzmir milletvekilleri Alaattin Yüksel ve Mustafa Moroðlu'ndan oluþan heyet Perþembe günü Uludere'de olacak. Perþembe günü Uludere'de olacaklarýný belirten Levent Gök, þunlarý söyledi: Uludere olayýnýn birinci yýldönümü nedeniyle CHP heyeti olarak Uludere'deki ailelerin acýlarýný paylaþmak, ölenleri anmak için gidiyoruz. Cumhuriyet tarihimizin en büyük trajik hadiselerinden bir tanesidir. Baþbakan PKK'lý yaratmak istiyor Olayýn üzerinden bir yýl geçmesine karþýn adli yönden hiçbir ilerlemenin saðlanamamasý ve Ýnsan Haklarý Komisyonunun da AKP'li üyelerin olayýn unutturulmasýna ve karartýlmasýna yönelik istemlerine alet olmasý nedeniyle raporun da açýklanmamýþ olmasý gerek acýlý ailelerde gerekse Türkiye kamuoyunda adalete olan güveni büyük ölçüde sarsmýþtýr. Yaptýðýmýz çaðrýlara raðmen Ýnsan Haklarý Komisyonu toplanamamaktadýr. Baþbakan'ýn birkaç gün önce katýldýðý bir televizyon programýnda ölen 34 yurttaþ için söylediði ''34'ünde 34'ü sivil mi bakalým göreceðiz'' þeklindeki ifadesi manidardýr. Anlaþýlýyor ki Baþbakan içinde bulunduðu sýkýþýk durumdan 34 gencecik çocuðun içinden PKK'lý yaratmak gayreti içerisindedir. Bu durum Uludere soruþturmasýný niçin sonuçlanmadýðýnýn da bir itirafýdýr. Ve ölen insanlara yapýlacak en büyük haksýzlýktýr.

T.C Diyarbakýr 5.Asliye Hukuk Mahkemesi Esas no: 2012/868 Esas Karar No: 2012/624 Davanýn Kabulü ile Diyarbakýr ili Hani ilçesi Sergen köyü, Cilt :17, Hane :27, Bsnno: 379’da nüfusa kayýtlý Mehmet ve Emine’den olma, 01.09.1981 d.lu 34255327742 TC nolu Humman Erdoðan’ýn kayden Humman olan isminin Numan olarak düzeltilmesine karar verildiði ilan olunur. Basýn-2348 (www.bik.gov.tr) (www.ilan.gov.tr)

S

okakta yaþayan, çalýþan ve madde baðýmlýsý çocuklara iliþkin 44 ilde çalýþma yürüten Umut ve Gönül Elçileri Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný Nimet Ataþ, Muþ'tan Diyarbakýr'a gelerek Baydemir'le görüþtü. Büyükþehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Baþkaný Semra Kýratlý ile birlikte Baydemir'i ziyaret eden Ataþ, yaptýklarý çalýþmalarý anlattý. Derneðin 44 ilde gönüllülük temelinde hizmet ettiðini söyleyen Ataþ, 8 ilde toplam 250 çocuðu kazandýklarýný belirtti. Büyükþehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Baþkanlýðý'nýn konuya iliþkin bir çalýþma yürüttüðünü ifade eden Baydemir, þu anda bir STK'nýn kuruluþu çalýþmasý içerisinde bizzat yer almaktan heyecan duyduðunu belirterek, "Bu konuyla ilgili birlikte çalýþmak bizi çok sevindirir" dedi. Diyarbakýr'da nüfusun yüzde 49'unun 18 yaþ altýnda olduðunu ifade eden Baydemir, madde baðýmlýsý çocuklar için gösterilecek çabanýn en büyük hizmet olduðunu söyledi.

Madde baðýmlýlarýna ulaþýlacak Ataþ, birkaç aylýk Diyarbakýr'da yapacaklarý çalýþma sonucunda kentte madde baðýmlýsý genç-

baþlayacaðýz. Madde baðýmlýsý olan çocuklarý saðlýk kuruluþlarýna yönlendirerek tedavi ettirdik. Ardýndan eðitimlerine devam etmelerini saðladýk, daha sonra yeteneði doðrultusunda mesleki eðitim kurslarýna yönlendirdik. Çocuklarý kazandýktan sonra da býrakmýyoruz. Zeminden aldýðýmýz bu gençlerin gönüllü birer model olmasý için öncülük ediyoruz. Dernekte çalýþmaya devam ederek, diðer çocuklarýn maddeden arýnmasý için çalýþýyorlar" diye konuþtu.

'Ýlk kez resmi kurumla çalýþýyoruz'

lerin tümüne ulaþacaklarýný vurguladý. Ataþ, "Çalýþma öncesinde 1 ay boyunca sorun analizi yaparak tespit raporu hazýrlayacaðýz. Sorunun; ekonomik, kültürel veya sosyal olarak neden kaynaklandýðýný tespit ettikten sonra çalýþmaya

Uludere olayý protesto edilecek BDP Diyarbakýr Milletvekili Nursel Aydoðan, Uludere olayýný, 27-28 Aralýk tarihlerinde saat 19.00-20.00 aralarýnda ýþýklarý söndürüp, yakalarýna, evlerine, iþ yerlerine siyah kurdele ile siyah bayrak takarak protesto edeceklerini söyledi.

'Aileler adalet arýyor' Ortasu halkýnýn geçimi için sýnýr ticareti yaptýðýný hükümet tarafýndan bilinen bir gerçek olduðunu aktaran Aydoðan, "Roboskili aileler tam bir yýldan beri adalet arayýþý içerisindedir. Bu

D.Ü. HASTANESÝ ÝÇ HASTALIKLARI BÝRÝMÝNÝN 19 KALEM MALZEME ALIM ÝHALESÝ DÝCLE ÜNÝVERSÝTESÝ DÖNER SERMAYE ÝÞLETME MÜDÜRLÜÐÜ D.Ü. HASTANESÝ ÝÇ HASTALIKLARI BÝRÝMÝNÝN 19 KALEM MALZEME ALIM ÝHALESÝ alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2012/195473 1-Ýdarenin a) Adresi : DICLE ÜNIVERSITESI DÖNER SERMAYE ISLETME MÜDÜRLÜGÜ KAMPÜS 1 21280 DÝYARBAKIR MERKEZ/DÝYARBAKIR b) Telefon ve faks numarasý : 4122488223 - 4122488557 c) Elektronik Posta Adresi : donerser@dicle.edu.tr ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yeri : D. Ü. Hastanesi Döner Sermaye Ýþletme Müdürlüðü Ayniyat Ambarý c) Teslim tarihi : Sözleþmenin taraflarca imzalanmasýndan sonra malzemeler 18 aylýk süre zarfýnda idarenin talebi doðrultusunda kýsým kýsým teslim edilecektir. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : D. Ü. Hastanesi konferans salonu b) Tarihi ve saati : 04.01.2013 - 10:30 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.3. Ýhale konusu malýn satýþ faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereðince alýnmasý zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: Türkiye Ýlaç ve Týbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasýna kayýtlý olduklarýný tevsik edici belgeler 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri,

Silvan'da baþörtü yasaðýna tepki D

A

ralarýnda BDP Diyarbakýr milletvekilleri Nursel Aydoðan ve Emine Ayna'nýn da bulunduðu bir grup, Yeniþehir ilçesinde bulunan AZC Plaza önünde toplanarak basýn açýklamasý düzenledi. Grup adýna açýklama yapan BDP Diyarbakýr Milletvekili Nursel Aydoðan, Uludere olayýnýn Kürt sorununun geldiði noktayý göstermesi açýsýndan son derece önemli olduðunu belirtti. Kürt sorunundaki çözümsüzlük nedeniyle 34 sivil insanýn Ortasu'da hayatýný kaybettiðini ifade eden Aydoðan, sorunun çözüme ulaþmýþ olmasýnýn ardýndan böyle bir tablo ile karþý karþýya kalmayacaklarýný kaydetti.

Dernek olarak 7 Ocak'ta Diyarbakýr'da temsilcilik açacaklarýný aktaran Ataþ, yaptýklarý analiz sonucunda çýkan raporu 14 Þubat günü yapacaklarý aktivitelerle çocuklara armaðan edeceklerini duyurdu. Ataþ ayrýca, bugüne kadar hiçbir resmi kurum ve parti ve siyasi temsilcilikle çalýþmadýklarýný anýmsatarak, "Ýlk defa çalýþacaðýmýz resmi kurum Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi olacak. Bunda Sayýn Osman Baydemir'in sokakta yaþayan çocuklara iliþkin gösterdiði duyarlýlýðýn etkisi büyük" ifadelerini kullandý.

dava sadece Roboskili ailelerin davasý olmaktan çýkmýþtýr. Bu dava artýk bütün halkýn davasýdýr. Adalet isteyen arayan herkesin davasýdýr. Bu nedenle bütün Türkiye halký bu davanýn hemen en hýzlý þekilde aydýnlatýlmasýný istemektedir. Olayýn aydýnlatýlmasý için ayýn 27'sinde Baðlar Dörtyol'dan Koþuyolu'na bir yürüyüþ düzenleyeceðiz ve 27-28 tarihlerinde 19.00-20.00 arasýnda ýþýklarý söndürme eylemi yapacaðýz. Ayný gün yakalarýmýza, evlerimize, iþ yerlerimize siyah kurdele ve siyah bayrak takarak bu katliamý protesto ettiðimiz herkese göstereceðiz" dedi.

iyarbakýr'ýn Silvan ilçesinde okullardaki 'Kýlýk Kýyafet Yönetmenliði'ni protesto etmek amacýyla bir basýn açýklamasý düzenlendi. Öðle namazý çýkýþýnda Gazi Caddesi üzerinde bulunan Selhattini Eyübi Camisi önünde yapýlan basýn açýklamasýný Ümmet-Der adýna Kerim Terim okudu. Terim, "Bakanlýk gelecek öðretim döneminden itibaren uygulamak üzere hazýrlanan ve 27 kasým 2012 tarihli resmi gazetede yayýmlanan Kýlýk Kýyafet Yönetmenliði ile eðitim alanýnda süregelen yasakçý zihniyetin sona erdirildiði iddiasý boþ bir iddiadýr. Milli Eðitim Bakanlýðý ve AK Parti hükümetini, özgürlük alanýný geniþletmek ve maðduriyetleri gidermek noktasýnda beklentileri karþýlamaktan uzak bir adým olmuþtur. Milli Eðitim Bakanlýðý ve AK parti hükümetini, özgürlük alanlarýný belli düzeylerde geliþtirme adýna þu veya bu zeminde inancýmýza ve kimliðimize yönelik yasakçý, dayatmacý uygulamalarý içselleþtirecek bu tür adýmlar atmalarý için uyarýyoruz. Ýnancýmýz, kimliðimiz pazarlýða tabi deðildir. Bütün zorluklarýna raðmen tesettüründen ödün vermeden toplumda numune-i imtisal olan muvahhide kahraman bacýlarýmýzý tebrik ederken, onlarýn önüne her türlü zorluklarý çýkaranlarý ve hakaret edenleri telin ediyoruz. Ve þunu da bilmelerini istiyoruz ki, artýk hiç kimse yalnýz ve sahipsiz deðildir" dedi. Yapýlan basýn açýklamasýndan sonra grup sesiz bir þekilde daðýldý.

4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Yetkili satýcýlýðý veya imalatçýlýðý gösteren belgeler: a) Ýmalatçý ise imalatçý olduðunu gösteren belge veya belgeler, b) Yetkili satýcý veya yetkili temsilci ise yetkili satýcý ya da yetkili temsilci olduðunu gösteren belge veya belgeler, c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarýdaki belgelerden biriyle birlikte sunduðu serbest bölge faaliyet belgesi. Ýsteklilerin yukarýda sayýlan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunmasý yeterli kabul edilir. Ýsteklinin imalatçý olduðu aþaðýdaki belgeler ile tevsik edilir. a) Ýstekli adýna düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi b) Ýsteklinin üyesi olduðu meslek odasý tarafýndan aday veya istekli adýna düzenlenen Kapasite Raporu c) Ýsteklinin kayýtlý olduðu meslek odasý tarafýndan aday veya istekli adýna düzenlenen Ýmalat Yeterlik Belgesi ç) Ýsteklinin kayýtlý olduðu meslek odasý tarafýndan aday veya istekli adýna düzenlenmiþ ve teklif ettiði mala iliþkin Yerli Malý Belgesi ð) Ýsteklinin alým konusu malý ürettiðine iliþkin olarak ilgili mevzuat uyarýnca yetkili kurum ve kuruluþlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya ithalatçý olduðunu gösteren belgeler 4.3.2. Tedarik edilecek mallarýn numuneleri, kataloglarý, fotoðraflarý ile teknik þartnameye cevaplarý ve açýklamalarý içeren doküman: teklif edilen kalemlere ait teknik þartnameye uygunluk yazýsý, teknik þartname de belirtilmiþse numune verilmesi gerekmektedir. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý D.Ü. Döner Sermaye Ýþletme Müdürlüðü satýnalma Bürosu adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar D.Ü. Döner Sermaye Ýþletme Müdürlüðü satýnalma Bürosu adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, kýsmý teklif verilebilir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 150 (yüzelli) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Basýn-2342 (www.bik.gov.tr) Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr’de


10

26 ARALIK 2012 ÇARÞAMBA

GÜNDEM

ABD 35 ülkeye asker gönderiyor ABD Savunma Bakanlýðý, önümüzdeki yýl 35 Afrika ülkesine asker göndermek için hazýrlýklara baþladý. ABD askerlerinin misyonu, El Kaide ve radikal Ýslamcýlara karþý bu ülkelerdeki askerleri eðitmek.

A

BD Savunma Bakanlýðý Pentagon, Afrika kýtasýnda El Kaide ve diðer radikal Ýslamcý militanlarla mücadele etmek için 35 ülkeye asker gönderme kararý aldý. Önümüzdeki yýl Afrika'da görev yapmaya baþlayacak ABD askerleri þu anda Kansas eyaletindeki Fort Riley askeri üssünde eðitim alýyor. Afrika'da 35 ülkede görevlendirilecek ABD askerleri, operasyonlara katýlmayacak ancak bulunduklarý ülkelerde terörle mücadele konusunda eðitim verecekler. ABD askerlerinin operasyonlara katýlmasý ise, ABD Savunma Bakaný'nýn imzalý kararýna baðlý olacak.

Makdisi CIA'nýn emrine girdi

S

Ýnsansýz hava araçlarý da olacak Uluslararasý haber ajansý AP'nin haberine göre, ABD'nin ilk aþamada asker göndermeyi planladýðý Afrika ülkeleri ise þunlar: Mali, Libya, Sudan, Cezayir, Nijerya, Kenya ve Somali. Afrika ülkelerine gönderilecek askerlerin 3 bin 500 civarýnda olacaðý belirtildi. Bazý ülkelerde küçük gruplar eðitim verecek ancak tatbikatlarýn büyüklüðüne göre asker sayýsý 800'e kadar yükselebilecek. ABD'nin Afrika'daki askeri birliklerinin komutaný General Carter Ham, Afrika ülkelerinde görev yapacak askerlerin orta ölçekli insansýz hava araçlarý da kullanacaðýný söyledi. Ancak insansýz hava araçlarýnýn kullanýmý da izne baðlý olacak.

Mandela'nýn saðlýðý iyiye gidiyor G

üney Afrika Devlet Baþkaný Jacop Zuma, safra kesesi ameliyatý geçiren eski Devlet Baþkaný Nelson Mandela'nýn saðlýk durumunun iyiye gittiðini söyledi. Devlet Baþkanlýðý'ndan yapýlan açýklamada, Devlet Baþkaný Jacop Zuma'nýn Noel nedeniyle, hastanede tedavisi devam eden Mandela'yý ziyaret ettiði belirtildi. Açýklamada,

Mandela'nýn genel saðlýk durumunun iyiye doðru gittiði ve iyi bir ruh hali içerisinde olduðu vurgulandý. Güney Afrika'da ýrkçýlýkla mücadelenin sembol ismi 94 yaþýndaki Nelson Mandela, 8 Aralýk'ta Pretoria'da hastaneye kaldýrýlmýþtý. Efsanevi liderin tekrarlayan akciðer enfeksiyonu tedavisinin ardýndan safra kesesi taþlarý alýnmýþtý.

uriye'deki iç savaþta uzun süre Beþþar Esad'ýn "dýþarýya dönük yüzü" olarak görev yapan Suriye Dýþiþleri Bakanlýðý eski sözcüsü Cihad Makdisi'nin ABD'de olduðu ve bu ülkenin istihbarat örgütleriyle iþbirliði yaptýðý iddia edildi. Ýngiliz Guardian gazetesi, Suriye'deki Esad rejimini býrakarak firar eden Dýþiþleri Bakanlýðý eski sözcüsü Cihad Makdisi'nin bir ay önce ABD ajanlarýnýn yardýmýyla Lübnan üzerinden ABD'ye kaçtýðýný ileri sürdü. Gazete, ABD'de bulunan Makdisi'nin Esad'a karþý bu ülkedeki istihbarat örgütleriyle iþbirliði yaptýðýný belirtti. Guardian gazetesi, ABD'nin Esad rejiminin iç yapýsýný öðrenmek için Suriye Dýþiþleri Bakanlýðý eski sözcüsü Cihad Makdisi'den yardým aldýðýný yazdý. ABD Savunma Bakanlýðý ve Amerikan Merkezi Haberalma Örgütü CIA ise, bu konudaki sessizliðini koruyor.

'Ýzne ayrýldý' iddiasý Suriye eski Baþbakaný Riyad Hicab'tan sonraki en üst düzey firari olan Cihad Makdisi, Esad rejiminin karar vericileri arasýnda yer almasa da, bu mesajlarý dünyaya aktaran "yüz" olmuþtu. Suriye'nin Londra'daki Büyükelçiliði'nde uzun süre görev yaptýktan sonra Þam'a dönerek Suriye Dýþiþleri Bakaný Velid Muallim'in sað kolu olan Makdisi, 18 ay boyunca rejimin sözcülüðünü yapmýþtý. Makdisi'nin ABD'ye kaçmadan önce saklanmak için Lübnan'da bir Hýristiyan mahallesinde kaldýðý iddia edilmiþti. Suriye'deki rejim ise, Dýþiþleri Bakanlýðý eski sözcüsü Makdisi'nin firar etmediðini sadece 3 ay izne ayrýldýðýný ileri sürmüþtü. Kaçtýktan sonra Makdisi'nin baþkent Þam'daki evinin de tahrip edildiði savunulmuþtu.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


SPOR

26 ARALIK 2012 ÇARÞAMBA

ilklere imza attýk

11

Spor Toto 3. Lig 1. Grup takýmlarýndan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'da kulüp baþkaný Metin Kýlavuz, takým olarak Türkiye'de ilklere imza attýklarýný söyledi.

L

igin ilk devresini deðerlendiren Kýlavuz, Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'un 1990 yýlýndan beri kentte hizmet yürüten bir spor kulübü olduðunu belirtti. Özellikle son 8-9 yýldýr bu rolünü sosyal sorumluluk politikasý ile de devam ettirdiðini kaydeden Kýlavuz, "Büyükþehir Belediyespor olarak ilk devreyi birincilikle kapatmýþ olmamýz bir baþarý olarak görülüyor ancak, biz aslýnda bir altlýðý olan bir kulübüz. Büyükþehir Belediyespor olarak Türkiye'de ilklere imza attýk. Üç adet spor konferanslarý düzenledik. Bizim toplumumuzda önce fikir sahibi olunuyor sonra bilgi sahibi. Biz diyoruz ki önce ortak akýlla önce bilgiye ulaþalým, daha sonra bir fikir üretelim. Bu baðlamda, bu konferanslar çok verimli geçti" dedi. Bu yýl kulübe ait vakýftan kiraladýklarý bir arazi üzerinde, 200 konaklamalý spor sahalarýnýn olduðu bir tesisi kente kazandýracaklarýný aktaran Kýlavuz, bunun sözünü verdiklerini ve bir sýkýntý olmamasý durumunda, gelecek sezon bu tesisi kente kazandýrmýþ olacaklarýný ifade etti. Kýlavuz, þampiyonluðu hedeflediklerini vurgulayarak, " Bu da þu açýdan önemliydi. Bölgeye baktýðýmýz zaman, 6-7 tane profesyonel takým var.

Vanlý sporcularýn masa tenisi baþarýsý Ý

l Gençlik Hizmetleri ve Spor Kulübü sporcularý, Gençler Masa Tenisi Türkiye Þampiyonasý'nda, büyük baþarý elde etti. Vanlý sporcular, 22-23 Aralýk 2012 tarihinde, Elazýð'da 23 ilin katýlýmýyla yapýlan Gençler Masa TenisiTürkiye Þampiyonasý baraj müsabakalarýnda baþarý kazandý. Masa tenisi takýmý, genel sýralamada 4. olarak, mart ayýnda yapýlacak Türkiye finallerine katýlmaya hak kazandý. Masa Tenisi Antrenörü Mahmut Kurt, gazetecilere yaptýðý açýklamada, Ferdi Sporlar Merkezi'nde bulunan masa tenisi salonunun hizmete girmesiyle, daha verimli çalýþtýklarýný söyledi. Katýldýklarý turnuvada bireysel olarak yapýlan müsabakalarda, Ramazan Tamyýldýz'ýn 8 galibiyet 1 maðlubiyet alarak genel klasmanda turnuvayý 2. olarak tamamladýðýný ifade eden Kurt, Süleyman Saçin'in ise genel klasmanda 3. olduðu belirtti. 8 erkek ve 4 kadýn sporcunun, mart 2013'de Kastamonu'da yapýlacak olan Türkiye finallerine katýlacaðýný açýklayan Kurt, bu yýl çalýþmalarýnýn meyvelerini almaya baþladýklarýný dile getirdi. Kurt, þöyle konuþtu: "Hedefimiz mart 2013'de yapýlacak olan Türkiye Þampiyonasý'ný kazanmak. Bu yarýþmadan sporcularýmýzýn iyi derecelerle döneceðine inanýyorum. Malzeme konusunda tüm sýkýntýlar aþýldý. Düzenli çalýþmalar sonucunda, daha iyi baþarýlar elde edeceðiz. Bize her türlü imkaný saðlayan ve desteklerini esirgemeyen Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Aslan Sinir'e teþekkür ediyoruz. Bu imkanlar devam ettiði sürece,Van'da sporun iyi yerlere geleceðine inanýyoruz."

Silvan Gençlikspor'da yenilgi üzüntüsü Türkiye Voleybol Erkekler 3. Lig D Grubu'nda mücadele eden Silvan Gençlikspor Erkek Voleybol Takýmý sahasýnda karþýlaþtýðý rakibi Kýzýltepe Belediyespor'a 3-1 maðlup oldu.

S

ilvan Kapalý Spor Salonu'nda oynanan karþýlaþmada ilk sette 15-25'lik skorla Kýzýltepe Belediyespor öne geçti. Ýkinci sette Kýzýltepe Belediyespor 1925'lik skorla durumu 2-0 yaptý. Silvan Gençlikspor'un yöneticilerinin maçýn baþ hakemine itiraz etmesi nedeniyle müsabaka

bir süreliðine durdu. Yeniden baþlayan maçta atak yapan Silvan Gençlikspor hýrslý üçüncü seti 31-29 alarak durumu 2-1 yaptý. Maçýn son seti çekiþmeli geçmesine raðmen Kýzýltepe Belediyespor 3. seti 27-25'lik skorla alarak sahadan 3-1 galip ayarýldý.

Petrolspor'da izin baþladý S

por - Toto 3. lig 2. gurubun ilk yarýsýnýn son haftasýnda kendi sahasýnda Adýyamanspor'u 2-0 yenen Petrolspor'da 9 günlük devre arasý tatili baþladý. Kýrmýzý-Beyazlý ekip ikinci yarý hazýrlýklarýna 28 Aralýk günü Antalya'da baþlayacak ve çalýþmalarýný 12 Ocak'a kadar burada sürdürecek. Ligin son maçýnda Adýyamanspor'u 2-0 maðlup eden Petrolspor, devre arasýna moralli girdi. Ligin ilk yarýsýný 26 puanla kapatan Petrolsporun lider ile arasýnda 10 puan kaldý. 19 Ocak 2013 tarihinde baþlayacak lig için devre arasý kampýný Antalya'da yapacak olan Petrolspor ligin ikinci devresi için kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor. 4 TRANSFER YAPILACAK Ýkinci yarýya daha güçlü bir kadro ile girmeyi hedefleyen Petrolspor yönetimi 4 transfer yapacaklarýný açýkladý. Teknik direktör Adnan

Ýkinci yarý daha iyi olacaðýz

dolayý arka arkaya iki gol yediklerini söyledi. Gollerin ardýndan atak futbol sergilediklerini ve bunun neticesinde attýklarý golle maçýn ilk yarýsý bitmeden farký bire indirdiklerini belirten Öztürk, ikinci yarýda da etkili futbollarýný sürdürdüklerini ancak kontraataktan 3. golü yediklerini ve sahadan 3-1 yenik ayrýldýklarýný hatýrlattý. Devre arasý hazýrlýk kampýnýn önemine dikkati çeken Öztürk, ligin ikinci yarýsýnda daha çok koþan, diri bir takýmla mücadele edeceklerini söyledi.

-Gakgoþlar 3 maç sonra yenildi-

S

por Toto Süper Lig ekiplerinden Sanica Boru Elazýðspor'un genel menajeri Özgür Öztürk, "Ýkinci yarýda daha çok koþan, diri bir takýmla ligde mücadele edeceðiz" dedi. Öztürk, yaptýðý açýklamada, Sivasspor maçýnda iyi mücadele ettiklerini ancak hatalardan

Bunlarýn çoðu da 3. ligde mücadele veriyor. Diyarbakýr kentini ele aldýðýmýz zaman, bu kadar büyük bir nüfus oraný olan bu kentin 3. ligi hak etmediðini düþünüyoruz. Gerçi daha ilk devre bitti. Çok da erken konuþmamak lazým ancak, bizim bu kente bir þampiyonluk sözümüz var. Bunu bu kente armaðan etmek istiyoruz" diye konuþtu. Kulüplerinin 12 maç boyunca hiç yenilmeyerek büyük bir baþarý elde ettiðini dile getiren Kýlavuz, Türkiye liglerinde, 17 maçta en çok puan alan takým olduklarýný da sözlerine ekledi.

Ligin 13. haftasýnda sahasýnda Galatasaray'a 1-0 yenildikten sonra çýktýðý 3 maçý kaybetmeyen Elazýðspor, dün deplasmanda Sivasspor'a maðlup olarak yenilmezlik serisini sürdüremedi. Galatasaray maçýnýn ardýndan Kardemir Karabükspor ve Mersin Ýdmanyurdu'nu 1-0'lýk skorlarla maðlup eden Elazýð temsilcisi, evinde Gaziantepspor ile golsüz berabere kalmýþtý. Ligin ilk yarýsýndaki 17 maçýn 3'ünden galibiyetle, 7'sinden beraberlikle, 7'sinden maðlubiyetle ayrýlan Elazýðspor, ilk yarýyý 16 puanla 16. sýrada tamamladý.

Spor Toto 3.Lig 1.Grup

Þentürk'ün vereceði rapor doðrultusunda hareket edeceklerini belirten Petrolspor yönetim kurulu "Ligin ikinci devresi daha çekiþmeli maçlara sahne olacak. Ýlk yarýda kurduðumuz takýmý güçlendirmemiz gerekir. Her sporcunun alternatifi olmasý gerekir. Bu bilinçle en az 4 mevkiye takviye yapmayý hedefliyoruz. Teknik heyetimizin önereceði isimleri araþtýrmaya baþladýk" dediler. "TRANSFERDE TÝTÝZ DAVRANACAÐIZ" Ara transfer döneminde çok titiz davranacaklarýný belirten Petrolspor yönetimi "Sezon öncesi futbolcu transferinde çok alternatif olurken, devre arasýnda bu seçeneðimiz yok. En iyisini bulmak için yoðun çalýþýyoruz. Çapraz sorgularla alacaðýmýz futbolcularýn referanslarýný iyi araþtýrmamýz gerekir. Bu araþtýrmadan sonra transfer yapacaðýz" þeklinde konuþtular.

Spor Toto 3.Lig 3.Grup


12

26 ARALIK 2012 ÇARÞAMBA

REKLAM

26.12.2012 Gazete Sayfaları  
26.12.2012 Gazete Sayfaları  

26.12.2012 Gazete Sayfaları

Advertisement