Page 1

Erdoðan: Barýþtan yanayýz

Özerklik barýþý getirecek

S

B

Ayla Akat Ata

DP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata, Türk ve Kürt annelerinin, demokratik bir çözümle buluþma zamanýnýn geldiðini söyledi ve ekledi: Demokratik özerklik, savaþýn yaþandýðý her yerde barýþ ve kardeþliði getirecek. 4'te

Nihayet üst geçide kavuþuyorlar D

iyarbakýr'ýn Baðlar ilçesi Koþuyolu Caddesi Oryýl Kavþaðý'nda meydana gelen trafik kazalarýný önlemek, öðrenci ve vatandaþlarýn caddelerden güvenli geçiþi-

ni saðlamak için üst geçit yapýlýyor. Öðrencilerin tek yol güzergahý olan cadde üzerinde geçte olsa üst geçidin yapýlmasý baþta öðrenci ve velileri sevindirdi. 3'te

uriye sýnýrýna yerleþtirilmesi planlanan patriot füzelerine gelen tepkileri deðerlendiren Baþbakan Erdoðan, "Biz her zaman barýþtan yanayýz. Sorunlarýn diyalog ve istiþare yoluyla çözülmesinden yanayýz. Ancak güvenliðine yönelik bir tehdit olursa gereken tedbiri almaktan çekinmeyiz" dedi. 9'da

Recep Tayyip Erdoðan

Çocuklar en deðerli varlýðýmýz D

iyarbakýr Emniyet Müdürü Recep Güven, çocuklarýn en deðerli varlýk olduðunu belirterek, "Onlarýn saflýðýný, temizliðini koruyarak geliþimlerini saðlamak bize yüklenmiþ en büyük görevdir" dedi. 4'te

Kürtlerden gözdaðý

I

rak'ta merkezi Hükümet ile Bölgesel Kürt yönetimi arasýndaki gerginlik týrmanýyor. Merkezi Hükümetin kurduðu Dicle Operasyon Kuvvetlerinin Kerkük yakýnlarýna gelmesi üzerine Kürtler harekete geçti. Kürt Yönetimi Baþkaný Mesut Barzani, içerisinde tank, top, zýrhlý araç bulunan büyük bir askeri birliði Kerkük'e gönderdi. 9'da

Kadýn yürüyüsünü kadýnlar kesti PAZARTESÝ 26 KASIM 2012

Fiyatý : 30 KR

www.diyarbakirolay.com.tr

Recep Güven

Diyarbakýr'da 25 Kasým Kadýna Þiddetle Mücadele Günü nedeniyle davul ve arbane eþliðinde yürüyüþ yapmak isteyen kadýnlar, hemcinsleri tarafýndan engellendi.

Mehmet Ali Koçkaya

Polis izin vermedi Dünya Kadýna Þiddetle Mücadele Günü nedeniyle bir grup BDP'li kadýn, Yeniþehir ilçesi Urfakapý surlarýnýn altýnda bir araya geldi. Kadýnlar davul ve elbane eþliðinde halaylar çekerken, polisler tarafýndan etraflarý sarýlarak yürüyüþ yapmalarýna izin verilmeyeceði söylendi. BDP Genel Baþkan Yardýmcýsý Gültan Kýþanak da polis müdürleri ile görüþüp yürüyüþ için izin almak istedi.

Kýl Keçisi koruma altýnda

Sonunda yürüdüler

D

iyarbakýr Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü tarafýndan yürütülen Halk Elinde Hayvan Islahý Ülkesel Projesi, Kulp ilçesinde 48 üreticiye destek saðlanarak uygulandý. Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Mehmet Ali Koçkaya, proje ile kýl keçilerini koruma altýna aldýklarýný söyledi. 8'de

Polislerden yürüyüþ için izin alamayan Kýþanak ve beraberindekiler, yürüyüþ yapmak isteyince bu kez kadýn polisler önlerini kesti. Kýþanak ve beraberindekilere "Lütfen yapmayýn" diyen kadýn polisler, yürüyüþü önlemeye çalýþtý. Kadýnlarýn ýsrarý üzerine kýsa süreli arbede yaþandý. Arbedenin ardýndan izin alan kadýnlar bir süre yürüdükten sonra daðýldý.

Zübeyde Haným öðretmenleri unutmadý

60 yýllýk hasret feribotla son buldu D

S

iirt Zübeyde Haným Kýz Meslek Lisesi, Öðretmenler Günü nedeniyle öðretmenleri ve ailelerini yemekli bir gecede aðýrladý. Okulun etkinliðine katýlan Vali Ahmet Aydýn'a gecede hoþ bir sürpriz yapýldý. 4'te

„ 6’da

Emekliler en çok ekmek tüketiyor

iyarbakýr'ýn Çermik ile Adýyaman'ýn Gerger ilçeleri arasýnda bulunan Fýrat Nehri'nde 60 yýl sonra baþlayan feribot seferleri ile iki ilçe halkýnýn hayali gerçekleþti. Bir türlü köprü yapýlmayan bölgede köylüler tarafýndan alýnan feribot ile ulaþým saðlanmaya baþlandý. 7'de

Kýrmýzý etin yerini beyaz et aldý

M

uþ'un Varto ilçesinde kasaplar kesecek hayvan bulamýyor. Ýlçede yaþanan hayvan sýkýntýsý en çok balýkçýlara yaradý. Balýða raðbetin artmasý üzerine kilogram fiyatý 2 ile 3 TL arasýnda deðiþen sazan balýðý 5 liraya yükseldi. 6'da

Diyarbakýr'da þark köþesi geleneði Muhalifler ile PYD anlaþtý D

iyarbakýr'da ev ve iþyerlerinde þark köþesi geleneði yapma alýþkanlýðý devam ediyor. Ulu Camii Çarþýsý'nda þark köþesi malzemeleri satan Zekeriya Tuna, Diyarbakýr insanýnýn þark köþesine ilgisinin hiç eksilmediðini söyledi. 5'te

„ Sayfa 4’te

Ýzzettin Ýçin

AH DOSTLARIM! Yazýsý 5’te


2

Saðlýk

26 KASIM 2012 PAZARTESÝ

Gribin sonu zatürre olabilir

Dünyada sýk görülen ve en fazla ölüme neden olan hastalýklardan biri de zatürre. Hastalýða herkes yakalanabiliyor ama bazý hastalýklar riski önemli ölçüde artýrýyor. Grip de bunlardan biri.

T

ýp dilinde pnömoni olarak adlandýrýlan zatürre; akciðer parankim dokusunda meydana gelen iltihaplanma sonucu oluþan ve kronik bir saðlýk sorunu olanlarda daha aðýr seyredebilen ateþli bir hastalýk. Günümüzde antibiyotiklerin yaygýn kullanýmý ve aþýlama programlarýna raðmen Zatürreden ölüm oraný hala yüksek seyrediyor. Öyle ki ülkemizde görülme sýklýðý yýlda yüzde 1-2 arasýnda deðiþen zatürre ölüm nedenleri arasýnda 5. sýrada yer alýyor. Bakteriler baþta olmak üzere çeþitli mikroorganizmalarýn bulaþmasý sonucu ortaya çýkan zatürre herkesi tehdit ediyor. Ancak Göðüs Hastalýklarý Uzmaný Doç. Dr. Reha Baran, bazý hastalýklarýn ve etkenlerin zatürre riskinin ortaya çýkma ihtimalini yükselttiðini belirtiyor. Vücudun baðýþýklýk sistemini zayýflatan ve zatürreye yatkýnlýðý artýran hastalýklar arasýnda; KOAH, bronþit, kistik fibroz, diyabet, böbrek hastalýðý, kalp yetmezliði, karaciðer hastalýðý ve kanser yer alýyor. Ayný zamanda, dalaðý alýnmýþ olan hastalar, kronik alkolikler, beslenme bozukluðu olanlar, gribal enfeksiyon geçirenler, uzun süreli kortizon veya baðýþýklýk sistemini baskýlayan ilaç kullananlar ile bakým evlerinde yaþayanlar da risk altýnda oluyor.

yetmezliðine kadar aðýrlaþan nefes darlýðý geliþebiliyor. Bazý zatürreelerde akciðer dýþý organlara ait bulgular da geliþebiliyor. o Yaygýn kas aðrýsý, bulantý kusma, böbrek yetersizliði, karaciðer fonksiyonlarýnda bozulma ve menenjite benzer santral sinir sistemi belirtileri ortaya çýkabiliyor. o Hiçbir yakýnmasý olmayan bir kiþide geliþen inatçý ateþ, öksürük balgam çýkarma, nefes alýrken göðüs aðrýsý, nefes darlýðý gibi yakýnmalar da zatürrenin belirtilerini oluþturuyor.

BELÝRTÝLER GRÝBAL ENFEKSÝYONLA KARIÞTIRILIYOR

EN ERKEN BELÝRTÝLERÝ YÜKSEK ATEÞ VE ÖKSÜRÜK Doç. Dr. Reha Baran, zatürrenin belirtilerini þöyle sýralýyor: o Zatürrenin en önemli ve erken belirtileri; yüksek ateþ, öksürük, sarý yeþil ve bazen kanlý balgam çýkarma,

yan aðrýsý, genel kýrgýnlýk ve bitkinlik halidir. o Gribal enfeksiyon sýrasýnda ateþ yüksek seyrediyor, devamlý sarý-yeþil balgam ve yan aðrýsý oluyorsa zatürreden þüphelenilmesi gerekiyor. o Hastalýðýn þiddetine göre solunum

Doç. Baran, zatürre belirtilerinin gribal enfeksiyon belirtileriyle karýþtýrýlmasýnýn ölümcül tablonun oluþmasýnda önemli bir etken olduðuna dikkat çekerek þu bilgileri veriyor: "Hastalar 'gribim, nasýl olsa geçer' düþüncesiyle doktora baþvurmakta gecikebiliyor. Ayrýca grip virüsü bizzat kendisi de zatürreye neden olabiliyor. Bu etkenlerden dolayý özellikle riskli kiþilerde tablo giderek aðýrlaþýyor ve hastayý aylarca yataða mahkûm edebiliyor, hatta hayatýný kaybetmesine bile yol açabiliyor. Dolayýsýyla grip olan her hastanýn ihmal etmeden zamanýnda doktora baþvurmasý yaþam-

sal öneme sahip."

ÝSTÝRAHAT, DENGELÝ BESLENME, BOL SIVI TÜKETME ÞART Hastalýðýn baþlama þekli, yaþ, altta yatan hastalýklar, hastalýðýn yaygýnlýðý, yapan mikroorganizmanýn tespit edilmiþ olmasý, yaþamsal bulgularýn deðerleri gibi faktörler tedavi seçeneklerini belirliyor. Hastaneye yatýþ kriterleri ve hastalýðý aðýrlaþtýrýcý faktörler belirlendikten sonra etki edebilecek en uygun antibiyotik veya antibiyotikler ile tedavi ediliyor. Sývý tüketiminin mutlaka artýrýlmasý gerekiyor. Ýlave olarak ateþ düþürücüler ve serum gibi destek tedaviler verilebiliyor. Zatürree olan bir kiþinin belirli bir süre dinlenmesi, düzenli ve dengeli beslenmesi, bol sývý tüketmesi, uykusunu iyi almasý ve tedaviye mutlaka uymasý gerekiyor.

ÖNLEMÝNÝZÝ ALIN, ZATÜRREDEN KORUNUN o Altta yatan kronik hastalýðýnýzý kontrol altýna alýn, o Dengeli beslenmeye özen gösterin, o Hijyenik önlemleri unutmayýn, örneðin elinizi sýk sýk yýkayýn, o Sigarayý býrakýn ve alkol tüketimini kýsýtlayýn, o Zatürre ve yýllýk grip aþýlarýnýzý yaptýrýn.

"Ýçerisi soðumasýn" demeyin! Atatürk Üniversitesi Týp Fakültesi Göðüs Hastalýklarý Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ömer Araz, kýþ günlerinde evlerin havalandýrýlmasý uyarýsýnda bulunarak, ''Isý kaybý olmamasý için kýþýn evler havalandýrýlamýyor.

E

U

En çok kadýnlarda görülüyor!

zmanlar, sert bir hareket sonucunda dizde meydana gelen menisküs zedelenmesinin en çok kadýnlarda görüldüðünü söyledi. Ufak bir zedelenme sonrasý, çömelme sýrasýnda, merdiven inip çýkarken ya da arabadan inerken dahi menisküs yýrtýlabileceðini aktardý. Op. Dr. Tuluhan Yunus Emre, futbolcu sakatlanmasý olarak bilinen menisküsyýrtýlmasýyla ilgili, "Her dizde iç ve dýþta birer adet olmak üzere 2 menisküs vardýr. Menisküsdizde uyluk ve baldýr kemiði arasýnda conta vazifesi görür. Ameliyat ettiðimiz hastalara baktýðýmýzda en fazla kadýnlarda menisküsyýrtýlmasý olduðunu görüyoruz. Her yaþ grubunda ve farklý nedenlerden dolayýmenisküste zedelenme meydana gelebilir. Genç yaþlarda sportif aktivitelerde ya da ani dönme sonucunda menisküs yýrtýlabilir. Orta yaþ kadýnlarda çömelerek yapýlan iþlerde menisküsyýrtýklarý sýk olarak görülür.Yaþlýlarda isemenisküs zayýflar. Doku dejenere olur ve yýrtýlmasý kolaylaþýr. Ufak bir zedelenme sonrasý, çömelme sýrasýnda, merdiven inip çýkarken ve arabadan inerken dahi yýrtýlabilir." dedi. SPOR YAPMADAN ÖNCE TEDBÝR ALINMALI Spor yapacak kiþilerin spora baþlamadan önce bir takým hazýrlýklar yapmasý gerektiðini belirtenOp. Dr. Tuluhan Yunus Emre, aksi halde þahýslarýn sakatlanma riskiyle karþý karþýya kalabileceðini ifade etti. Emre, saha zeminine göre spor ekipmanýnýn seçilmesi gerektiðini vurguladý. Zeminin spor yapmaya elveriþli olup olmadýðýna bakýlmasý ve uygun spor ayakkabý giyilmesini belirten Emre, spor alanýnda ilk yardým yapabilecek deneyimli elemanýn bulunmasýnýn önemli olduðunun altýný çizdi. Yanlýþ bir hareket sonucu sakatlanan kýsma hemen buz kompresi yapýlmasýnýn da iyileþme sürecini azaltacaðýný söyledi.Emre,spor sakatlýklarýný önlemek için þu uyarýlarda bulundu: "Bir spora baþlayacaksanýz yeterli oranda antrenman yapmalýsýnýz. Her spordan önce 5-10 dakika ýsýnma hareketi yapýlmalý. Kesinlikle tok karnýna spor yapýlmamalý ve spora göre ayakkabý, giyim eþyasý seçilmeli.Tercih edilen sporun kurallarýný çok iyi bilinmeli, spora göre diz, el, baþ ve diþler için koruyucu araç kullanýlmalý. Sakatlýklarýn önlenmesinde dinlenmenin ayrý bir önemi vardýr. Yorgun olarak yapýlan spor sonrasý sakatlýk oranlarýnda önemli derecede artma görülmektedir."

ksi 30 derecede evlerin havalandýrýlmasý mümkün olmayabilir. Böyle bir durumda da odanýn kapýsýný açarak, odanýn hacmini geniþletebiliriz'' dedi. Araz, yaptýðý açýklamada, kýþ aylarýnda ýsý kaybý yaþanmamasý için evlerin havalandýrýlmadýðýný, bu durumunda ev içerisinde kirli hava birikmesine neden olduðunu belirtti. Hava kirliliðinin akciðer hastalýklarýnýn baþlýca nedeni olduðunu vurgulayan Araz, ''Özellikle kýrsal kesimde biomas dediðimiz hayvansal atýklarýn yakýlmasý ev içi hava kirliliðine neden oluyor. Bu durum uzun vadeli kronik bronþite, düþük ihtimalli de olsa akciðer kanserine de sebep olabilir'' dedi. Doðu Anadolu'da kýrsal kesimlerde tezek yakýldýðýný anýmsatan Araz, bu durumda ev içinde ciddi hava kirliliði oluþtuðunu söyledi. Türk Toraks Derneði'nin Erzurum'da akciðer kanseriyle ilgili

yaptýðý bir araþtýrmada odun, kömür ve biomasýn oluþturduðu yakýtlarda biomasýn akciðerlere daha fazla zarar verdiðinin ortaya çýktýðýný anlatan Araz, odun ve kömürün de ortam iyi havalandýrýlmazsa akciðer kanseri ve kronik bronþitle baðlan-

týsý olduðunu belirtti.

DIÞARIDA OLDUÐU GÝBÝ EV ÝÇÝNDE DE HAVA KÝRLÝLÝÐÝ OALBÝLÝYOR Araz, kaloriferli evlerin akciðer hastalýklarý açýsýndan bir sorun

oluþturmadýðýný belirterek, ''Kaloriferler havadaki nem oranýný düþürüyor. Bu da solunum problemlerine neden olabiliyor. Bunu önlemek için kalorifer üstüne ýslak havlu konabilir'' diye konuþtu. Kýþ aylarýnda hava kirliliðinin yükseldiðini ifade eden Araz, þunlarý kaydetti: ''Dýþarýda olduðu gibi ev içinde de hava kirliliði olabiliyor. Ev içi havanýn temizlenmesi için günde 2 saat ev havalandýrýlmalý. Isý kaybý olmamasý için kýþýn evler havalandýrýlamýyor. Eksi 30 derecede evlerin havalandýrýlmasý mümkün olmayabilir. Böyle bir durumda da odanýn kapýsýný açarak, odanýn hacmini geniþletebiliriz.'' Araz, özellikle sobalý evlerde ýsý kaybýný engellemek için havalandýrmalarýn kapatýldýðýna dikkati çekerek, bu durumun karbonmonoksit zehirlenmelerine neden olduðunu vurguladý.

Boðazda gýcýklanma varsa dikkat B

oðazda gýcýk, takýlma, sürekli yutkunma hissi, boðazý temizleme ihtiyacý, aðýz kokusu, öksürük ve balgam gibi belirtileri olan geniz akýntýsý, özellikle uzun süre devam etmesi durumunda kiþileri oldukça rahatsýz eder. Kiþileri çoðu zaman toplum içinde zor durumda býrakan geniz akýntýsý hakkýnda bilgilendiren KBB Uzmaný Dr. Levent Soley, geniz akýntýsýnýn özellikle mevsim deðiþimleri, soðuk kuru ve kirli havalarda, baðýþýklýk sisteminin güçsüz düþtüðü durumlarda kronik bir hal alabildiðini belirtiyor. Geniz akýntýsý burun ve sinüslerin solunum havasýný nemlendirmek ve temizlemek için salgýladýðý nazal akýntýnýn (mukus-sümük) çeþitli nedenlerle koyu yapýþkan ve bazen de kokulu hal alýp genizden boðaza ulaþmasýyla ortaya çýkar. Hastalýk durumlarýndan en sýk karþýlaþýlan nezle ve grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarýnda, burun içi dokularýnda mikroplarýn yaptýklarý hasara baðlý sýzýntýlar nedeniyle salgý miktarýnda artýþ kývamý koyulu bazen de kokulu hal alýr. Sinüzitli hastalar, sinüslerinden kaynaklanan akýntýlar nedeniyle geniz akýntýsý hissederler. Bazen bu durum kronikleþebilir ve sýk geçirilen enfeksiyon ataklarý ile beraber kronik baþ aðrýsý, yüz ve göz çevresinde aðrý ve dolgunluk ile burun týkanýklýðý ve koku alma bozukluðu bulunabilir.

Kronik sinüzit hastalýðýnda, yani uzun süren ve sýk tekrarlayan sinüzit ataklarý geçiren hastalarda geniz akýntýlarý her zaman iltihaplý olmayabilir. Burun ve sinüsleri kaplayan dokunun (mukozanýn) reaksiyonu, iþlevsel sorunlarý nedeniyle sinsi, sürekli yoðun kývamlý geniz akýntýlarý olabilir.

Geniz akýntýsýný azaltmak için; Günlük sývý tüketimini artýrýn. Özellikle sýcak bitkisel çaylar faydalýdýr. Burnunuzu düzenli olarak evde kendinizin de kolayca hazýrlayabileceði tuzlu su ile yýkayýn ya da eczanelerde satýlan sodyumklorür içerikli damlalar kullanýn. Akýntý sebebi sinüzit ise muhakkak bir kulak burun boðaz doktorunu ziyaret edip tedavi olun. Alerjiniz varsa tedavi olun. Alkol, sigara ve kafeinli içeceklerden uzak durun. Plaza veya rezidans yaþamýnýz varsa burun nemlendirici kremlerden kullanýn. Geniz akýntýsýnda tedaviye baþlamadan önce, tetkikler yapmak ve geniz akýntýsýna sebep olan doðru teþhise ulaþmak gerekir. Öncelikle tam bir kulak burun boðaz muayenesi ile gerekli laboratuvar ve röntgen tetkikleri yapýlmalýdýr. Baþarýlý bir tedavi ile geniz akýntýsý ve boðaz þikâyetleri düzelir.


Her mahalleye oyun parký

B

26 KASIM 2012 PAZARTESÝ

itlis'in Adilcevaz ilçesine baðlý Aydýnlar Belde Belediye Baþkanlýðý, 4 mahalleye oyun parký yapýyor. Aydýnlar Belediye Baþkanlýðý, Sosyal Destek Program (SODES) kapsamýnda kabul edilen 'Her Mahalleye Oyun Parký' projesini hayata geçirmeye baþladý. Aydýnlar Belediye Baþkaný Bahattin Alageyik, göreve geldikleri gün beldenin çehresini deðiþtireceklerine dair söz verdiklerini söyledi. Alageyik, "Verdiðimiz sözleri

birer birer tutuyor ve Aydýnlarýn güzel çocuklarýnýn, gençlerinin sosyal yaþantýlarýný en üst seviyeye getirmeye çalýþýyoruz. Geçtiðimiz yýl gençler ve öðrenciler için yaptýðýmýz halý saha ve bilgisayar okulunun yanýnda bu sene de her mahallemize bir oyun parký yapýyoruz. Yapmýþ olduðumuz projeler tüm otoriteler tarafýndan tam not alýyor. Çocuklarýmýzýn daha eðlenceli bir hayat sürebilmeleri için projelerimiz devam edecektir" dedi.

Nihayet üst geçide kavuþuyorlar Diyarbakýr'ýn Baðlar ilçesi Koþuyolu Caddesi Oryýl Kavþaðý'nda meydana gelen trafik kazalarýný önlemek, öðrenci ve vatandaþlarýn caddelerden güvenli geçiþini saðlamak için üst geçit yapýlýyor.

Araçta el bombasý paniði Y V

an'da kimliði belirsiz kiþiler tarafýndan bir aracýn önüne býrakýlan el bombasý paniðe neden oldu. Olay yerine giden bomba imha ekipleri bombayý etkisiz hale getirdi. Cumhuriyet Mahallesi'nde oturan ve ismi açýklanmayan bir kiþinin aracýnýn ön tarafýnda bulunan silecek ve ön kaput arasýndaki boþluða el bombasý býrakýldý. Dýþarý çýkan araç sahibi aracýný alýp Cem Emir Caddesi'ne kadar gitti. Yaklaþýk 2 kilometre ilerledikten sonra bombayý fark eden araç sahibi büyük korku yaþayýnca polise haber verdi. Olay yerine giden polis ekipleri, çevrede geniþ güvenlik önlemleri aldý. Bomba imha ekipleri aracýn camýnýn önüne býrakýlan el bombasýný alarak etkisiz hale getirdi. Olayla ilgili soruþturma sürüyor.

Üniversite öðrencisi intihar etti

D

iyarbakýr'da sabah saatlerinde bir üniversite öðrencisi balkondan atlayarak intihar etti. Dicle Üniversitesi (DÜ) Sýnýf Öðretmenliði 2. sýnýfý okuyan 20 yaþýndaki B.Ç., Baðlar ilçesi Bayramoðlu semtinde ikamet ettiði evinin balkonundan atlayarak intihar etti. Henüz tespit edilemeyen bir sebepten dolayý 7. kattaki evinin balkonundan atlayan B.Ç., olay yerinde hayatýný kaybetti. B.Ç.'nin bir süreden beri psikolojik tedavi gördüðü öðrenildi.

unus Emre Ýlköðretim Okulu çýkýþ kapýsýnýn önünde bulunan ve öðrencilerin okula gidiþ geliþlerinde büyük zorluklar yaþamasýna sebebiyet veren kavþakta üst geçit çalýþmasý yapýlýyor. Araç ve yaya trafiðinin yoðun olduðu bölgede zaman içinde birçok kaza meydana geldi. Öðrencilerin tek yol güzergahý olan cadde üzerinde üst geçidin geçte olsa yapýlmasý baþta öðrenci ve velileri sevindirdi. Oryýl Kavþaðý'nda yapýlan üst geçit ile yayalar artýk daha güvende olacak. Çevre sakinleri, kavþaðýn geçtiðimiz dönemlerde birçok ölüm ve yaralama gibi trafik kazalarýna sebebiyet verdiðini söyledi.

Gecikmiþ bir hizmet Üst geçidin gecikmiþ bir hizmet

Önce Van sonra Muðla sallandý

saat 18.04'te merkez üssü Van'da Akçift Köyü olan 4,5 büyük-

lüðünde bir deprem meydana geldi. Muðla'da ise 30 dakika içerisinde büyüklüðü 4'ün üzerinde 3 deprem kaydedildi. Türkiye'nin iki farklý ilinde

olduðunu belirten çevre sakimleri, ''Yýllardýr bu bölgede tehlike ile yaþýyorduk. Baþka yol olmadýðý için mecburen araçlarýn arasýna dalarak karþýdan karþýya geçmeye çalýþýyorduk. Bu yol üzerinde birçok kaza meydana geldi. Üst geçidin bugüne kadar yapýlmamasý büyük bir hataydý. Biraz gecikmiþte olsa bundan sonra daha rahat olacaðýz. Baþta öðrenciler olmak üzere çevre sakinleri yapýlan üst geçit ile rahatlayacak. Herkesin bu konuda daha duyarlý olmasý ve okuyan öðrencilere de örnek olmasý gerekiyor. Üst geçit faaliyete geçtikten sonra kullanmaya özen göstermeliyiz'' dediler. Ölümlerle sonuçlanan trafik kazalarýný önlemesi beklenen üst geçidin, bir ay sonra tamamlanacaðý belirtildi.

büyüklüðü 4'ün üzerinde olan 4 deprem kaydedildi. Ýlk deprem Van'daydý. Boðaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araþtýrma Enstitüsü'nden alýnan bilgiye göre, saat 18.04'te merkez üssü Akçift Köyü olan 4,5 büyüklüðünde meydana geldi. Derinliði 5 kilometre olarak kaydedilen deprem, can ya da mal kaybýna yol açmadý.

Marmaris'te art arda 3 deprem Gece saatlerinde ise Muðla'nýn Marmaris ilçesi sallandý. Saat 23.04'te merkez üssü Bozburun Beldesi açýklarý olan 4.4 büyüklüðünde bir deprem meydana geldi. 10.7 kilometre derinlikteki bu sarsýntý sonrasý beldede 2 ayrý deprem daha gerçekleþti. Saat 23.31'de 7.5 kilometre derinlikte

meydana gelen ikinci sarsýntýnýn büyüklüðü 4.3 olarak kayda geçti. Ardýndan 10 kilometre derinlikte 23.35'de 4 þiddetinde bir deprem daha belirlendi. Marmaris ve çevresinde hafif þekilde hissedilen depremin herhangi can ya da mal kaybýna yol açmadýðý bildirildi. Bu arada saat 23.04'den itibaren ayný bölgede büyüklüleri 2 ile 3.2 arasýnda deðiþen 8 ayrý deprem daha kaydedildi.


4

26 KASIM 2012 PAZARTESÝ

Kursiyer çocuklar hünerlerini sergiledi D

iyarbakýr Emniyet Müdürü Recep Güven, çocuklarýn en deðerli varlýk olduðunu belirterek, "Onlarýn saflýðýný, temizliðini koruyarak geliþimlerini saðlamak bize yüklenmiþ en büyük görevimizdir " dedi. Valilik ve Emniyet Spor Kulübü'nün SODES projeleri kapsamýnda düzenlediði, 'Spor ve Sanat Hayatýna Renk Kat' projesinin kapanýþ töreni Emniyet Müdürlüðü Kadir Iþýn Spor Salonu'nda düzenlendi. Diyarbakýr Valisi Mustafa Toprak, Emniyet Müdürü Recep Güven, kurslara katýlan öðrenciler ve ailelerin katýldýðý törende öðrenciler, spor ve sanat alanýnda öðrendiklerini sahnede sergiledi. Sportif gösterilerin ardýndan Baðlama kursuna katýlan çocuklar sahneye çýkarak þarký söyledi. Çocuklar, Zülfü Livaneli'nin yorumladýðý, 'Güneþ topla benim için' þarkýsýný seslendirirken, protokolde oturan Emniyet Müdürü Recep Güven de söylenen þarkýya eþlik etti. 1 Mayýs gösterilerinin deðiþmez parçasý olarak bilinen þarkýyý söyleyen Emniyet Müdürü Güven, þarký tamamlanýnca öðrencileri uzun süre alkýþladý. Güven: Çocuklar en deðerli varlýk Törende konuþan Emniyet Müdürü Recep Güven, bu yüzyýlýn baþýndan beri Devletin sosyal politikalarda müthiþ atýlýmlar yaptýðýný gördüklerini belirtti. Emniyet Müdürü Güven, "Ýnsana yatýrým yapmanýn önemini kavramýþ müthiþ bir devlet anlayýþý var. Çocuk, Allah'ýn bize verdiði en deðerli varlýktýr. Onlarýn saflýðýný, temizliðini koruyarak geliþimlerini saðlamak bize yüklenmiþ en büyük görevimizdir. Çocuðun kýymetini, çocuðu olan çiftlere sorabilirsiniz. 'Ömrümden ömür vermeye hazýrým' diyenler var. Allah bu coðrafyaya çok cömert davranmýþ. Herkesin çok çocuðu var. Biz yatýrým yapacak çok dinamik bir topluma hizmet vermeye geldik" þeklinde konuþtu. Toprak: Annelerimiz üzülmesin Diyarbakýr Valisi Mustafa Toprak da, ülkenin geleceði olan çocuklara sevgi ve saygýyla yaklaþmak gerektiðini vurgulayarak þöyle konuþtu: "Çocuklarýn okula gitmesi eðitim görmesi gerekiyor. Bunun yanýnda okul, aile, çevre içerisinde olumsuz noktalara sapmamasý gerekiyor. Ýþte bu projeler çocuklarýn geleceðinin güzel kurulmasý adýna çok önemlidir. Biz insanlarýmýzý seviyoruz. Sizlerin hangi sýkýntýlar içerisinde çocuklarýnýzý yetiþtirdiðinizi biliyoruz. Kendi çocuklarýmýzdan daha fazla seviyoruz bu çocuklarýmýzý. Yeter ki bu çocuklarýmýzýn baþýna bir problem gelmesin. Hiç bir anne ve babamýzýn gözünden yaþ gelmesin. Hiç bir annemiz üzülmesin. Bu çocuklarýmýzýn geleceði asla ve asla olumsuz olmasýn." 705 kursiyer katýldý Konuþmalarýn ardýndan Vali Toprak ve Emniyet Müdürü Güven, proje kapsamýnda kurslara katýlarak baþarý saðlayan öðrencilere hediyeler verdi. 12 ay süren proje kapsamýnda Ýlk ve Ortaöðretim çaðýndaki çocuklara yönelik sportif, sosyal ve kültürel olmak üzere 13 branþta kurslar düzenlendi. Projede 705 kursiyere eðitim verildi. Kurslar kapsamýnda 295 kiþiye 9 branþta lisanslý sporcu unvaný kazandýrýldý. Katýlan çocuklara yönelik sosyal faaliyetlerin de yapýldýðý proje kapsamýnda gezi ve etkinlikler de düzenlendi.

HABER

'Özerklik projesi barýþý getirecek' BDP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata, demokratik özerklik projesinin baþta Ortadoðu ve savaþýn yaþandýðý her yerde barýþ ve kardeþliði getireceðini söyledi.

B

atman Demokratik Özgür Kadýn Hareketi (DÖKH), 25 Kasým Kadýna Yönelik Þiddete Karþý Uluslararasý Mücadele Günü nedeniyle bir yürüyüþ düzenleyerek, kadýnlara uygulanan þiddeti protesto etti. Milli Egemenlik Caddesi üzerinde toplanan ve aralarýnda BDP Milletvekili Ayla Akat Ata, Belediye Baþkan Yardýmcýsý Gülistan Akel, BDP Ýl Baþkaný Ayþe Aðýlgat'ýn da bulunduðu DÖKH üyeleri, kadýna yönelik þiddeti protesto etmek için yürüyüþ gerçekleþtirdi. Yürüyüþe erkekler de kaldýrýmlardan destek verdi. Kadýnlar belediye binasý önüne kadar yürüyerek açýklama yaptý. Açýklama sonrasýnda konuþma yapan BDP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata, Türk ve Kürt annelerinin bir bütün Türkiye toplumunun, demokratik bir çözümle ve barýþla buluþma zamanýnýn geldiðini, bundan sonra çözümsüz geçirilecek her saatin hesabýnýn sorulmasý gerektiðini belirtti.

'Çözümde muhatap Ýmralý' Kürt sorununun çözümünde muhatabýn Ýmralý'da olduðunu belirten Ata, "Çözüm, bu þiddet ortamýndan kurtulmak Ýmralý kadar yakýndýr. Çünkü çözüm diyalog ve müzakereden geçmektedir. Ýmralý'da uygulanan tecridi en çok Kürt kadýnlarý anlar, çünkü yýllarca kadýnlar dört duvar arasýna hapsedildi. O dört duvar arasýnda

çýkmalarýna izin verilmedi. Sokaklara çýkmalarý, çalýþmalarý ve üretmeleri yasaklandý. Kadýnlar tecridi en iyi bildikleri için bugün Abdullah Öcalan üzerinde uygulanan tecride karþý da en güçlü mücadeleyi ortaya koymaktadýrlar. Öcalan üzerindeki tecridi ilk günde kabul etmedik, bundan sonra da kabul etmeyeceðiz. Çözüm ve diyalogun en büyük muhatabý Öcalan'dýr diyoruz. Artýk Türk ve Kürt halklarýnýn, annelerinin bir bütün Türkiye toplumunun, demokratik bir çözümle ve barýþla buluþma zamaný gelmiþtir. Bundan sonra çözümsüz geçirilecek her saatin hesabý sorulsun" dedi.

'Kardeþliðin anahtarý' Demokratik özerklik projesini savunan milletvekili Akat Ata, bu projenin barýþ ve kardeþliliði getireceðini dile getirdi. Ata, "Hem 30 yýllýk savaþla, hem cumhuriyet tarihinde var olan

isyanla ve bugünden sonra Ortadoðu'da geliþtiðini bildiðimiz ve her an ülkemizi de içine alacak sürece karþý militarizmin karþýsýndayýz. Bu politikalarý asla desteklemeyeceðiz, halkýmýzýn yanýnda olacaðýz. Ortadoðu'da ezilen tüm halklarýn yanýndayýz ve ortaya koymuþ olduðumuz çözüm önerimiz demokratik özerkliðin, Ortadoðu baþta olmak üzere dünyada çatýþmanýn olduðu tüm alanlarda barýþýn, kardeþliðin anahtarý olduðu bilgisiyle bu projeyi savunmaya devam edeceðiz" þeklinde konuþtu.

Zübeyde Haným öðretmenleri unutmadý Belediye Baþkaný Mesut Menduhoðlu ile öðretmenler, aileleri ve Okul Aile Birliði yöneticileri katýldý. Gecede konuþan Okul Müdürü Ýdris Yolbaþ, davetlerine ilgi gösteren konuklara teþekkür etti. Yolbaþ, eðitim ve öðretimde olduðu kadar sosyal ve kültürel alanlarda da iddialý bir okul olduklarýný söyledi.

Vali Aydýn'a sürpriz Ardýndan Türkiye genelinde çeþitli dereceleri bulunan oku-

S

iirt Zübeyde Haným Kýz Meslek Lisesi, Öðretmenler Günü nedeniyle öðretmenleri ve ailelerini aðýrladý. Okul Aile Birliði'nin organizasyonuyla düzenlenen yemekli geceye Vali Ahmet Aydýn, AK Parti milletvekilleri Afif Demirkýran ve Osman Ören, Emniyet Müdürü Mutlu Ekizoðlu, Müftü Faruk Arvas, Ýl Milli Eðitim Müdürü Fedhi Suay, AK Parti Ýl Baþkaný Ali Ýlbaþ, Kýzýlay Baþkaný Yener Tanýk, Tillo

lun halk oyunlarý ekibi bir gösteri yaptý. Halk oyunlarý gösterisinden sonra öðretmenlerle ilgili þiirlerin okunmasýnýn ardýndan yeni bestelenen okul marþý okundu. Yemeðe katýlan Vali Ahmet Aydýn'a bir sürpriz yapýldý. Vali Aydýn'ýn ortaokulda fen bilgisi öðretmeni olan ve daha sonra okuduðu lisenin müdürlüðünü yapan Bedrettin Yaðcý ile bir telefon görüþmesi yapýldý. Vali Aydýn, hocasýnýn

hatýrýný sordu ve öðretmenler gününü kutladý. Duygulu anlar yaþayan Vali Aydýn, ''Bana yapýlan en güzel sürprizdir'' diyerek görüþmeyi saðlayan okul yetkiler-

ine teþekkür etti. Emniyet Müdürü Mutlu Ekizoðlu'nun talimatýyla yemeðe katýlan öðretmenlere polis memurlarý tarafýndan çiçek daðýttý. Misbah YILMAZ

Muhalifler ile PYD anlaþtý

Þanlýurfa'nýn Ceylanpýnar Ýlçesi'nin karþýsýnda bulunan Suriye'nin Haseki kentine baðlý Resulayn Ýlçesi'nde PYD güçleriyle Özgür Suriye Ordusu'na baðlý muhaliflerin anlaþmaya vardýðý bildirildi. 26 KASIM 2012 PAZARTESÝ YIL: 12 SAYI: 4098 Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk adýna Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Yazý iþleri Müdürü Muhittin TALAY Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: Stadyum Altý Kuzey Kale Arkasý YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR e-posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

C

eylanpýnar'da tedirginliðe yol açan çatýþmalarýn ardýndan hafta sonu sýnýrda sessizlik hakim oldu. Cuma gününden bu yana zaman zaman birkaç el silah sesinin duyulduðu Resulayn'da bulunan muhalifler, öðle saatlerinde Türkiye sýnýrýna yakýn noktada toplanmaya baþladý. Üzerinde uçaksavarlarýn bulunduðu kamyonetleriyle Türkiye sýnýrýna 150 metre uzaklýktaki boþ alana silahlarýyla gelen muhalifler burada tekbir getirdi. Toplu halde fotoðraf çektiren ve yanlarýnda bulunan bazý gazetecilere ellerindeki bildiriyi okuyan muhaliflerden birinin elinde kýlýç bulunduðu görüldü.

'PYD ile anlaþtýk' Yaklaþýk 1 saat Türkiye sýnýrýna yakýn noktada duran ve sýk sýk tekbir getiren muhalifler, sýnýrda bulunan yüksek bir binaya da Özgür Suriye Ordusu bayraðý dikti. Saat 13.30 sýralarýnda muhaliflerin daðýlmaya baþladýðý görülürken, Türkiye tarafýna doðru gelen bazý kiþiler adýna bir muhalif sýnýr hattýnda toplananlara Arapça konuþtu. PYD ile anlaþtýklarýný söyleyen muhalif, bundan sonraki süreçte çatýþmalarýn

STK'lardan ortak açýklama

son bulduðunu ve olaylar sýrasýnda Türkiye'ye giden Kürt ve Arap kökenli Suriyelilerin Resulayn'a dönmelerini istedi.

Sýnýrda önlemler sürüyor Tedirginliðin sürdüðü Ceylanpýnar'da ise güvenlik güçleri Suriye sýnýrýndaki önlemlerini sürdürüyor. Sýnýr hattýnda askerler mevzilerde nöbet beklerken, üzerinde uçaksavar bulunan zýrhlý araçlarda namlularýný Suriye tarafýna çevirerek görev yapýyor. Ýlçenin sýnýr hattýna yakýn noktalarda da polisler, sýk sýk

halký olasý tehlikelere karþý iç kesimlere yönelmeleri konusunda uyarýyor. Geçen perþembe günü Suriye tarafýnda çýkan þiddetli çatýþmalar ve seken 1 kurþunun ilçenin Atatürk Ýlköðretim Okulu'nun müdür yardýmcýsýnýn yaralanmasýna yol açmasý ardýndan okullarýn tatil edildiði ilçede bugün eðitime yeniden baþlanacak. Ders baþý yapýlacaðýný açýklayan yetkililer, Akçakale'de olduðu gibi Ceylanpýnar'da da öðrencilere telafi eðitimi verileceði ve bu kapsamda cumartesi günleri okullarýn açýlacaðýný bildirdi.

Ceylanpýnar'da bulunan 26 sivil toplum kuruluþu ortak basýn açýklamasý yaparak barýþ çaðrýsý dileðinde bulundu. Öðretmenevi bahçesinde toplanan sivil toplum kuruluþlarý adýna Saðlýk-Sen Ceylanpýnar Þube Baþkaný Orhan Þenlik hazýrlanan basýn bildirisini okudu. Resulayn'da yaþanan çatýþmalar nedeniyle Ceylanpýnar'da can güvenliðinin kalmadýðýný ifade eden Þenlik, "Savaþýn kýzýþtýðý günlerde Devlet Hastanesi'ne taþýnan yaralýlardan dolayý hastanemizden yararlanamaz olduk. Hastalarýmýzý çevre ilçe ve illerin hastanelerine götürmek zorunda kaldýk. Ceylanpýnar esnafý, savaþtan olumsuz etkilenip iþ yapamaz olmuþ ve rutin borç ödemelerini yapamaz duruma düþmüþtür. Esnafýmýzýn maðduriyetlerini giderecek önlemler bir an önce alýnmalýdýr. Yaný baþýmýzdaki savaþýn oluþturduðu dehþet ve güvensizlikten dolayý imkan bulan birçok vatandaþýmýz, Ceylanpýnar'ý terk etmek zorunda kalmýþtýr. Sivil Toplum Örgütleri olarak savaþýn bir önce bitmesini, üstümüze çöken bu kara bulutlarýn daðýlmasýný temenni ediyoruz" dedi.


HABER

26 KASIM 2012 PAZARTESÝ

5

Kadýnlar þiddete karþý yürüdü

Mardin'in Derik ilçesinde 25 Kasým "Kadýna Yönelik Þiddetle Mücadele Günü" nedeniyle düzenlenen etkinliðe katýlan (BDP Diyarbakýr Milletvekili Emine Ayna, kadýnlarla birlikte yürüyüþ ve basýn açýklamasý yaptý.

Ýzzettin Ýçin olayhaber@hotmail.com

AH DOSTLARIM! Dostlar, insanýn günlük hayatýnda çok önemli yer tutarlar... Dostlar, insani, sosyal ve hatta ruhi bir ihtiyaçtýr... Birine sormuþlar : " kardeþini sever misin? " diye... Verdiði cevap aynen þöyledir: Kardeþim dostum ise, evet... Çünkü dost, kendisiyle ferah ve sýkýntý anlarýn paylaþýldýðý, ortak noktalarýn bulunduðu, anlayýþ ve fikirlerin örtüþtüðü insandýr... Çok önemli olduðu için, dost seçerken çok dikkatli davranmalýdýr...Herkesle iletiþim kurulabilir, diyalog elbette olmalýdýr..Ancak herkesle bu anlamda dost olunamaz...Her gün konuþtuðumuz, karþýlaþtýðýmýz, selamlaþtýðýmýz insanlarla, burada anlatmaya çalýþtýðýmýz dost ayrý þeylerdir...Dostun dostta, özetle iki hakký vardýr... 1- Güzel ve doðru gittikçe ona destek vermek 2- Yanlýþa saparsa hemen terk etmemek.. Doðru yere çekmeye çalýþmaktýr... Gerçek dostlarýn zor ve sýkýntý zamanýnda belli olduðunu hepimiz biliyoruz...Madem ki düþenin dostu olmaz deniyor...O halde, düþerken yanýmýzda olan gerçek dosttur.. Senden daha aþaðýda olanlardan, mutlaka dostlarýn olsun... Dostlarýn önemli olmayan hatalarýný görmezden gel... Çünkü unutma ki, hatasýz dost arayan dostsuz kalýr... Eðer sana hizmet edecek, her þeyine evet diyecek, hep ondan fedakârlýk beklediðin dost arýyorsan, sen dost deðil, kendine hizmetçi arýyorsun demektir... Dostlarýna sahip çýk, iyi ve kötü günlerinde onlarýn yanýnda ol... Ancak , sevdiðin veya sevmediðin insanlar hususunda aþýrýya gitme..(hiçbir hususta aþýrý uçlarýn doðru olmadýðýný hep söylüyoruz.) Belki bir gün sevmediðinle dost olabilir, öte yandan bir þekilde dostundan ayrýlabilirsin... Her iki taraftan da kapýlar açýk bulunsun... Arayacaðýn dostta, en az aþaðýdakilerin kendisinde bulunmasýna dikkat et... a--Akýl -:Akýllý dost fayda vermese bile zarar vermez... Ancak ahmak dost bazen fayda vereceðim niyetiyle zarar verebilir... Boþuna dememiþler...(aptal dostun olacaðýna akýllý düþmanýn olsun.)...Çünkü akýllý düþmandan, durup dururken zarar gelmeyebilir... b--Ýnsaf (Ne olursa olsun, hak ve doðrudan yana olmak)..Dostun mutlaka insaflý olmalýdýr...Sana kýzarsa bile doðrudan ayrýlmayacaktýr...Ona danýþtýðýnda, sana haset etmeyecek, doðrularý söyleyecektir... c--Sevgi : Sevgi ve saygýnýn karþýlýklý olmasý çok önemlidir...Çünkü tek taraflý olursa , dostluk karþý taraf için sýkýntý olur...Biri güler yüz, diðeri asýk surat olmaz...Dostlar birbirini ferahlandýrmalýdýrlar...Dost odur ki, dostunu gördüðünde ferahlamalýdýr...Böyle dostlara sahip çýkmalý, hürmet etmeli.. Yoksa elden giderler...

D

erik'te 25 Kasým "Kadýna Yönelik Þiddetle Mücadele Günü" nedeniyle bir dizi etkinlik düzenlendi. Etkinliklerin ilki Derik Ýlçe Belediye Baþkanlýðý Toplantý Salonu'nda, BDP Diyarbakýr Milletvekili Emine Ayna ile Yeþilalan Belediye Baþkaný Gülbeyaz Güneþ'in konuþmacý olarak katýldýðý panelle baþladý. Panelde konuþan BDP Diyarbakýr Milletvekili Emine Ayna, Kürt halký ve kadýnlar üzerinde geliþtirilen zulüm ve inkar politikalarý sonuçlanýncaya kadar mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

'Erkek egemenlikli sistem sürüyor' Yeþilalan Belediye Baþkaný Gülbeyaz Güneþ ise erkek egemenlikli sistemin devletin eliyle sürdürüldüðünü belirtti. Güneþ, bu çarpýk ve kadýný hiçleþtiren sisteme karþý en büyük mücadeleyi özgür Kürt kadýnlarýnýn verdiðini dile getirdi. Panelden sonra aralarýnda Milletvekili Emine Ayna, BDP Mardin Ýl Baþkaný Sihem Elveren Alp, Derik, Mazýdaðý, Yeþilalan belediye baþkanlarý, BDP kadýn meclis üyeleri, Peljin Kadýn Merkezi ve onlarca kadýnýn olduðu kalabalýk Cumhuriyet Meydaný'na kadar yürüdü. Cumhuriyet Meydaný'nda yürüyüþlerini tamamlayan kadýnlar okunan basýn açýklamasýnýn ardýndan daðýldý.

Diyarbakýr'da þark köþesi geleneði D

iyarbakýr'da ev ve iþyerlerinde þark köþesi geleneði yapma alýþkanlýðý devam ediyor. Ulu Camii Çarþýsý'nda þark köþesi hazýrlama malzemeleri satan Zekeriya Tuna isimli maðaza sahibi, Diyarbakýr insanýnýn þark köþesine ilgisinin hiç eksilmediðini söyledi. Tuna, Diyarbakýr'da örf ve adetlerin devam ettiðini belirterek, "Bunlardan birisi de þark köþesidir. Kentimizin birçok evinde olan bu köþe, atalarýmýzdan günümüze gelmiþtir. Bende bu malzemeleri satýp kullanýcýlara yardýmcý oluyorum. Artýk yeni açýlan büyük maðaza ve lokantalar da bu güzelliði sergiliyor. Gelen misafirler buralarda aðýrlanýyor. Diyarbakýrlý olup da baþka illerde yaþayan hemþerilerimiz gelip buradan malzemeleri alýp götürüyor ve geleneklerini oralarda da sürdürüyor" dedi. Zekeriya Tuna, þark köþesi satýþlarýndan da memnun olduklarýný sözlerine ekledi.

Öðretmenlere 24 Kasým ziyafeti V

an'da 24 Kasým Öðretmenler Günü nedeniyle bir köy evinde öðretmenlere müzik eþliðinde yemek ikram edildi. Türkçe ve Kürtçe þarkýlara eþlik eden öðretmenler unutulmaz saatler yaþadý. Van'ýn Yukarý Gölalan Köyü'nde ikamet eden Ýzzet Dereli isimli veli, Erçek Çok Programlý Lisesi'nin öðretmenlerini 24 Kasým Öðretmenler Günü nedeniyle evine davet etti. Ýlk kez bir köy evinde Öðretmenler Günü'nü kutlayan öðretmenler, ev sahibi tarafýndan kapýda karþýlandý. Elektriklerin kesik olduðu köy evine giren öðretmenler, yanan sobanýn baþýnda oturdu. Ev sahibi Ýzzet Dereli, eline sazý alarak öðretmenlere Türkçe ve Kürtçe þarkýlar seslendirdi. Zaman zaman duygulu anlar yaþayan öðretmenler, depremde hayatýný kaybeden meslektaþlarý anýsýna þarkýlar seslendirdi. Þarkýlarýn ardýndan yöresel yemeklerle kurulan yer sofrasýnda yemek

yenildi. Erçek Çok Programlý Lisesi'nin öðretmen veli iliþkisine önem verdiðini ifade eden ev sahibi Ýzzet Dereli, "Öðretmenleri çok sevdiðim için böyle bir davet yaptým. Onlarý çok seviyorum" dedi.

Öðretmenlere moral oldu Okulun biyoloji öðretmeni Tuðba Kök ise, ilk defa doðu bölgesinde görev yaptýðýný belirterek þöyle konuþtu: "Bölgeye karþý önceden ön yargýlarým vardý. Þu an ikinci yýlýmýn içerisindeyim. Öðrencilerimizle velilerimizle kardeþ gibi olduk. Onlarýn bize gösterdiði misafirperverlik, sorunlarýmýzda yanlarýmýzda olmalarý, onlardan gördüðümüz ilgi ve saygýnýn sonucunda bütün düþüncelerim deðiþti. Depremde hayatýný kaybeden öðretmenlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bütün öðretmenlerimizin Öðretmenler

Günü'nü kutluyorum." Davete katýlan Nevzat Kanat, Ýlknur Bilici, Ahmet Arslan ve Sevda Çelebi isimli öðretmenler ise, davetten duyduklarý memnuniyeti dile getirdi. Velilerle sürekli diyalog halinde olduklarýný ifade eden öðretmenler, kendileri için verilen yemekten dolayý son derece mutlu olduklarýný dile getirdi.

Silvan'da kadýnlar yürüyemedi D

iyarbakýr'ýn Silvan ilçesinde 25 Kasým Kadýna Yönelik Þiddete Karþý Uluslararasý Mücadele ve Dayanýþma Günü dolayýsýyla yapýlmak istenilen yürüyüþe izin verilmedi. Silvan Belediye Baþkanlýðý hizmet binasý önünde bir araya gelen ve aralarýnda DÖKH bileþenleri, BDP Silvan, Hazro ve Bayrambaþý Beldesi teþkilat üyeleri, Eðitim-Sen üyelerinin yaný sýra çok sayýda kadýnýn da bulunduðu kalabalýk grup Gazi Caddesi üzerine kadar yürüyüþ yapmak istedi.

Basýn açýklamasý yaptýlar Pankart, zýlgýt ve sloganlar eþliðinde yürümeye baþlayan kadýnlara, Diyarbakýr Caddesi üzerinde bekleyen çevik kuvvet ekipleri tarafýndan uyarýlar yapýldý. Polis ekipleri yürüyüþün devam etmesi durumunda müdahale yapýlacaðýný duyurmasýnýn ardýndan kadýnlar basýn açýklamasý yapmaya karar verdi. Diyarbakýr Caddesi üzerinde yapýlan basýn açýklamasýný kalabalýk adýna Meya Kadýn Merkezi Koordinatörü Refika Akkuþ okudu. Basýn açýklamasýnýn ardýndan kadýnlar slogan ve zýlgýt eþliðinde daðýldý.

Þemdinli'de dengbejler gecesi

H

akkari'nin Þemdinli ilçesindeki Guldegün Kültür Merkezi tarafýndan düzenlenen Dengbejler gecesi büyük ilgi gördü. Þemdinli Belediyesi bünyesinde bulunan Guldegün Kültür Merkezi, ilçede son zamanlarda yaþanan çatýþma ve olaylardan sonra düzenlediði gecede

Dengbejleri bir araya getirdi. Þemdinli Belediye Baþkaný Sedat Töre'nin de katýldýðý ve halkoyunlarý gösterisiyle baþlayan gecede dengbejler, barýþ ve kardeþlik mesajlarý verdi. Yaklaþýk bir saat süren gecede dengbejler bir birinden güzel þarkýlar seslendirdi.


6

EKONOMÝ

26 KASIM 2012 PAZARTESÝ

Kýrmýzý etin yerini beyaz et aldý

Balýk satýþlarý arttý

Muþ'un Varto ilçesinde hayvancýlýðýn giderek azalmasý ve fiyatlarýn yüksek olmasýn nedeniyle kýrmýzý et bulmakta sýkýntý çeken vatandaþlar balýða yöneldi.

V

arto ilçesinde kasaplar kesecek hayvan bulamazken, durum en çok balýkçýlara yaradý. Balýða raðbetin artmasý üzerine fiyatlarda da artýþ yaþandý. Bir kaç hafta önce kilogramý 2 ile 3 TL arasýnda deðiþen sazan balýðýnýn 5 liraya yükseldiðini belirten Nazým Uzunboylu adlý vatandaþ, kýrmýzý et bulamadýklarý için balýða

yönelmek zorunda kaldýklarýný söyledi.

Kesecek hayvan yok Balýkçýlarýn bu durumu fýrsata çevirdiðini dile getiren Nazým Uzunboylu, "Kasaplar kesecek hayvan olmadýðýndan dolayý et sýkýntýsý yaþanýyor. Mecburen biz de balýk ve tavuk etine yöneldik. Balýk çok raðbet gördüðü için fiyatlarý da arttý.

Geçen hafta kilosu 3 TL olan sazan balýðý bugün 5 TL'ye yükselmiþ durumda. Balýkçý esnafý, ette yaþanan sýkýntýyý fýrsata çevirerek fiyatlarý artýrdý" dedi.

Sazanýn kilosu 5 lira Murat Nehri'nde yakaladýðý balýklarý Muþ Caddesi üzerinde satan Celal Avinç ise, fiyatlarýn normal olduðunu, 5 liranýn çok yük-

sek bir rakam olmadýðýný söyledi. Son günlerde vatandaþlarýn balýða raðbet ettiðini belirten Avinç, "Satýþlarýmýz iyice arttý. Murat Nehri'nden ve Varto Çayý'ndan avladýðýmýz balýklarý satarak para kazanýyoruz. Tezgahýmýzda balýk hiç kalmýyor. Satýþa sunduðumuz balýklar kýsa süre içerisinde tükeniyor" diye konuþtu.

Emekliler en çok ekmek tüketiyor Tarým Ticaret Merkezi'nde kongre M

ardin'in Kýzýltepe ilçesinde ikinci hububat ticaret merkezi yapýlmasý için kurulan Kýzýltepe Tarým Ticaret Merkezi Kooperatifi'nin 1. Olaðan Kongresi yapýldý. Kongrede kooperatifin kurucu baþkaný Yahya Kassap güven tazeledi. Belediye Baþkan Vekili Haþim Baday, MARSÝAD Baþkaný Nasýr Duyan, Ticaret Borsasý Baþkaný Mehmet Þahin, Ticaret Sanayi Odasý Meclis Baþkaný Beþir Dündar, Esnaf ve Sanatkarlar Odasý Baþkaný Zeynettin Ayav ve çok sayýda sivil toplum örgütü temsilcisi ile tahýl üreticisinin katýldýðý kongre divan oluþturulmasýyla baþladý.

'Türkiye Emekli Profili Anketi' sonuçlarý açýklandý. Ankete göre emekliler en çok ekmek, sebze, meyve, pilav ve makarna tüketiyor. Emeklilerin en az tükettiði gýda maddesi ise kýrmýzý et. lendiðinde ekmek yüzde 87 ile birinci sýrada yer alýrken, bunu yüzde 83,5 ile sebze ve meyve, yüzde 79,2 ile pilav ve makarna, yüzde 69,3 ile kuru baklagiller, yüzde 59 ile süt ve ürünleri, yüzde 52,7 ile beyaz et ve yüzde 27,7 ile kýrmýzý et izledi. Kýþ aylarýnda ise emeklilerin yüzde 79,8'i ekmek, yüzde 75'i pilav ve makarna, yüzde 72,5'i sebze ve meyve, yüzde 71,5'i kuru baklagiller, yüzde 59,4'ü süt ürünleri, yüzde 55,2'si beyaz et, yüzde 30,9'u kýrmýzý eti tüketiyor.

tedarikçilerini bir arada buluþturmayý hedeflediklerini belirtti. Yapýlan konuþmanýn ardýndan tek liste ile gerçekleþtirilen Kýzýltepe Tarým Ticaret Merkezi Kooperatifi'nin kongresinde Yahya Kassap, Faysal Sun, Mesud Demir, Ýzzettin Saðlam, Bahri Ýldeniz, A. Ali Çiftçi, Mehmet Boz, Þeyhmus Ýlhan, Hamdullah Karaboða, Mehmet Ercan, Veysi Dalmýþ, Fahri Naifoðlu, Mustafa Songur, Hüseyyin Songur ve A.Rahman Demircan'dan oluþan liste seçildi.

Kassap güven tazeledi Kongrede konuþan kooperatif kurucularýndan Faysal Sun, yeni yapýlacak merkez ile daðýnýk halde bulunan tarým üretici ve

Maaþlar ihtiyaçlarý karþýlamýyor

T

ürkiye Emekliler Derneði'nce yaptýrýlan ''Türkiye Emekli Profili Anketi'' kapsamýnda, bin 18'i kadýn ve 2 bin 382'si erkek emekliyle yüz yüze görüþüldü. Ankete göre, emeklilerin yüzde 73,4'ü yalnýzca emekli aylýðý ile geçiniyor. Ankete katýlan emeklilerin yüzde 28,8'i geçinmek için baþkalarýndan yardým alýrken, yüzde 71,2'si yardým almýyor. Yardým aldýðýný ifade eden emeklilerin yüzde 73,4'ü çocuklarýndan, yüzde 15,9'u yakýn akrabalarýndan, yüzde 6,7'si devletten ve yüzde 4'ü de derneklerden yardým görüyor. Ankette, emeklilere

aylýk ortalama gelirlerinin yeterli olup olmadýðý da soruldu. Buna göre, emeklilerin yüzde 84,4'ü gelirlerinin yeterli olmadýðýný ifade ederken, yalnýzca yüzde 15,6'sý gelenlerinin yeterli olduðunu belirtti.

Kýrmýzý et tüketemiyorlar Ankette emeklilerin yaz ve kýþ mevsiminde en çok tükettiði gýdalara iliþkin sorular da yer aldý. Çoklu cevaplara göre, emekliler en çok ekmek, sebze, meyve, pilav ve makarna; en az kýrmýzý et tüketiyor. Emeklilerin yaz mevsiminde en çok tükettiði gýdalar ince-

Araþtýrmaya göre, emeklilerin yüzde 27,8'i aylýk ortalama gelirinin dörtte birini gýda maddelerine harcarken, yüzde 38,1'i gelirinin yarýsýný, yüzde 20,1'i dörtte üçünü ve yüzde 14'ü de tümünü gýda için ayýrýyor. Emeklilerin yüzde 73'ünün aylýk ortalama geliri, istediði ve ihtiyacý olan gýda maddelerini satýn almaya yetmiyor. Söz konusu emeklilerin yüzde 60'ýnýn gýda maddelerini çocuklarý veya yakýnlarý temin ederken, yüzde 6,1'i kurumlardan ve yüzde 5'i belediyelerden yardým alýyor. Ankete göre, emeklilerin yüzde 67,5'i apartman dairesinde, yüzde 27,5'i gecekonduda ve yüzde 5'i iki katlý evde oturuyor. Emeklilerin yüzde 55,5'i soba, yüzde 24,6'sý kat kalorifer, yüzde 19,9'u da merkezi sistemle ýsýnýyor. Emeklilerden yüzde 72,9'u ev sahibiyken, yüzde 27,1'i ise kiracý.

Memurun mesai saatleri yine deðiþti AK Parti'den esnaf ziyareti Merkezde çalýþan memurlarýn dinlenme ve çalýþma saatleri yeniden düzenlendi. Ýlgili, baðlý ve iliþkili kuruluþlar "hizmet gereklerine" göre farklý dinlenme ve çalýþma saati uygulayabilecek.

B

akanlar Kurulu kararýyla "Merkezde Günlük Çalýþma Saatlerinin Tesbitine Ýliþkin Karar"da deðiþiklik yapýlmasýna dair karar Resmi Gazete'de yayýmlandý. Uygulamadan doðan sakýncalar ya da yeniden ortaya çýkan gereksinimler nedeniyle günlük çalýþmanýn baþlangýç ve bitiþ saatleri ile öðle dinlenme saatlerinde deðiþiklik yapýldý. Buna göre, Adalet Bakanlýðý, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlýðý, Çalýþma ve Sosyal güvenlik Bakanlýðý, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlýðý, Kültür ve Turizm Bakanlýðý, Maliye Bakanlýðý, Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý ile Bankacýlýk Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nda çalýþan memurlar sabah 8.30'da mesaiye baþlayacak, 17.30'da iþ býrakacak. Bu memurlarýn öðle dinlenme saatleri ise 12.30 ile 13.30 saatleri arasýnda olacak.

Ýhtiyaca göre deðiþecek Baþbakanlýk, diðer bakanlýklar, Genelkurmay Baþkanlýðý ile Kuvvet Komutanlýklarý'nda görev yapan memurlarýn ise 9.00'da baþlayan mesaisi, 18.00'de so-

na erecek. Bu memurlarýn öðle dinlenme saatleri de 12.30 ile 13.30 arasýnda olacak. Karar listesinde yer almayan kurumlara baðlý olmayan kamu kuruþlarýn da görev yapan memurlarýn mesaisi de 9.00'da baþlayacak, saat 18.00'de sona erecek. Bu memurlarýn öðle dinlenme saatleri de 12.30 ile 13.30 saatleri arasý olarak belirlendi.

Bakanlýk ve kurumlarýn merkezdeki baðlý, ilgili, iliþkili kuruluþlarý, ilgili bakanlýðýn çalýþma saatlerine tabii olacak. Ancak ilgili bakanlýðýn onayý alýnmak kaydýyla hizmet gerekleri dikkate alýnarak bu kuruluþlarda günlük çalýþmanýn baþlama ve bitme saatleri ile öðle dinlenme saatleri farklý uygulanabilecek.

A

K Parti Van Ýl Baþkanlýðý'nýn esnaf ziyareti devam ediyor. Ýl Baþkan Yardýmcýsý Gürgin Bulut, il yönetimi ile birlikte esnafý ziyaret etti. Esnaflardan yoðun ilgi gören AK Partililer, gün boyu ziyaretlerini sürdürdü. Bulut ve beraberindekiler, esnaflarla sýcak bir iletiþim kurmanýn yanýnda, sorunlarýný ve beklentilerini içeren notlarý da alarak üstlerine düþen vazifeyi özveriyle yapacaklarýný belirttiler. Deprem sürecince AK Parti hükümetinin Van için seferber olduðunu ifade eden Bulut, yaralarý sarmak için 5,5 milyar lira destek yapýldýðýný kaydetti. Her geçen gün bu desteðin olumlu izinin Van'da hayatýn normale dönmesiyle hissedildiðini sözlerine ekleyen

Bulut, esnafýn Van'ýn can damarý olduðunu ve çok önemsediklerini belirterek, her zaman esnafýn yanýnda olduklarýný söyledi. Yaþanýlan depremlerin ardýndan çok zor günler geçirdiklerini ifade eden esnaflar ise, artýk hayatýn normale döndüðünü, buna paralel iþlerinin de yavaþ yavaþ yoluna girdiðini ve deprem sonrasý hükümetin icraatlarýndan memnun olduklarýný belirttiler.


GÜNCEL

26 KASIM 2012 PAZARTESÝ

60 yýllýk hasret feribotla son buldu D

iyarbakýr'ýn Çermik ile Adýyaman'ýn Gerger ilçeleri arasýnda bulunan Fýrat Nehri'nde 60 yýl sonra baþlayan feribot seferleri ile iki ilçe halkýnýn hayali gerçekleþti. Bir türlü köprü yapýlmayan bölgede köylüler tarafýndan alýnan feribot ile ulaþým saðlanmaya baþlandý. Sýnýrlarý bitiþik olmasýna raðmen yýllardýr bir türlü yan yana gelemeyen Gerger ve Çermik ilçeleri feribot seferleri ile birbirine kavuþtu. 60 yýldýr köprü hayaliyle yanýp tutuþan Çermik ve Gergerlilerin, Fýrat Nehri üzerinde

ulaþým saðlamasý için her iki köy sakinleri tarafýndan ortak alýnan feribot düzenlenen bir törenle hizmete baþladý. Feribot seferi açýlýþ törenine Çermik Kaymakamý Mimar Sinan Batmaz, Belediye Baþkaný Mehmet Akdað, Ýlçe Garnizon Komutaný Muhammed Akbaba, Emniyet Amiri Uður Argun ve çok sayýda davetli katýldý. Çermik Müftü Vekili Fatih Kaya'nýn yaptýðý duanýn ardýndan feribotla Fýrat Nehri üzerinde gezi turu düzenlendi.

Yollarý da asfaltlanacak Çermik'in Saltepe Köyü, Gerger'in de

7

Geçitli köylülerinin ortak aldýðý feribotun hizmete girmesi ile birlikte her gün Diyarbakýr'dan Adýyaman'a ulaþýmýn rahatlýkla saðlanabileceði belirtildi. Sürekli olarak Çermik Kaplýcalarý þifalý sularýna gelen Gergerli ve yabancý vatandaþlar, hizmete giren feribot sayesinde Þanlýurfa'nýn Siverek ilçesi üzerinden saatlerce kat edecekleri yol yerine Fýrat Nehri üzerinden rahatlýkla ilçeye ulaþým saðlama imkanýna kavuþtu. Her iki taraftan da feribot önüne gelen yollarýn asfaltlanarak ulaþýma uygun hale getirileceði belirtildi.

Yeni öðretmenler yemin etti Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde 24 Kasým Öðretmenler Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi. Adilcevaz Cumhuriyet YÝBO Ýlk Okulu'nun toplantý salonunda gerçekleþtirilen törende 58 genç öðretmen yemin ederek göreve baþladý.

2

4 Kasým Öðretmenler günü programýna Adilcevaz Kaymakamý Ahmet Dilsiz, Belediye Baþkaný Adnan Göksoy, Yüksekokul Müdürü Murat Çelik, Milli Eðitim Müdürü Halil Altun, Ak Parti Ýlçe Baþkaný Hamdi Tutçu ve öðretmenler katýldý. Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþlayan programda günün önemini anlatan konuþmayý Ýlçe Milli eðitim Müdürü Halil Altun yaptý. Altun, "Öðretmenlerimiz birikimleri, duruþlarý, davranýþlarý ve çevrelerine verdiði ýþýkla

çocuklarýmýzýn geleceðine ýþýk tutmaktadýrlar. Verdiðiniz emek ve gösterdiðiniz özverili çalýþmalarla geleceðimizi tayin ediyorsunuz" dedi. Programda 58 yeni öðretmen yemin ederek göreve baþlamýþ oldular.

Hediyeler verildi Öðretmenler günü için hazýrlanan þiirler okundu, türküler söylendi. Yarýþmalarda dereceye giren öðrencilere hediyeler verildi. Hediye töreninde kýsa bir konuþma yapan Belediye Baþkaný

Kadýn þiddetine son

E

ðitim ve Bilim Emekçileri Sendikasý (Eðitim-Sen) Silvan ilçe temsilciliði tarafýndan 'Kadýn Þiddetine Son' konulu panel düzenlendi. Silvan Belediyesi Konferans Salonu'nda yapýlan panele Eðitim-Sen Silvan temsilciði yöneticileri, BDP ve MEYA Kadýn Merkezi Kadýn Yöneticileri, Diyarbakýr Eðitim-Sen üyelerinin yaný sýra çok sayýda vatandaþ

katýldý. Panelde kadýna þiddetin tarihi ile ilgili bilgilendirme yapýldý. Namus konulu sinevizyon gösterisinin ardýndan konuþan Diyarbakýr Eðitim-Sen temsilcisi Dilek Çolak, "25 Kasým gününün dünyanýn her yerinde kadýna yönelik þiddetle mücadele günü olarak anýlmasýna vesile olan olay bir þiddet örneðidir. Patria, Minerva ve Maria Mirabel

kardeþler bundan yaklaþýk 50 yýl kadar önce 25 Kasým 1960 tarihinde faþist bir diktatörlükle yönletilen ülkelerinde özgürlük mücadelesi verdikleri için rejim güçleri tarafýndan tecavüze uðradýlar ve katledildiler. 25 Kasým tarihi bu olaydan esinlenerek 1999 yýlýnda BM tarafýndan kadýna yönelik þiddetin ortadan kaldýrýlmasý için uluslar arasý mücadele günü olarak ilan

Adnan Göksoy, "Ben de 37 yýl önce sizin gibi öðretmenlik görevine baþladýðým. Bana ilk günümü hatýrlattýnýz. Size buradan söylemek istediðim çok kutsal bir meslekte görev almaktasýnýz. Yapmýþ olduðunuz görevin bilinci içerisinde vatana, millete, devlete, ana ve babasýna saygýlý insanlar yetiþtirmelisiniz" þeklinde konuþtu. Ýnönü Ýlköðretim Okulunda yapýlan programda ise, Okul Aile Birliðine yeni seçilen Baþkan Ümit Aldað ve Yönetim Kurulu tarafýndan öðretmenlere hediyeler daðýtýldý.

edildi. 1999 yýlýndan bu yana da her yýl 25 Kasým tarihi, kadýna yönelik þiddete dikkat çekmek, farkýndalýk oluþturmak ve kadýnlar arasýnda birlik mücadele ve dayanýþmayý güçlendirmek amacý ile çok çeþitli etkinliklere sahne olmaktadýr" dedi. Panel karþýlýklý soru ve cevap þeklinde bilgilendirme yapýlarak sona erdi.

Çatýþmalarýn gölgesinde barýþtýlar

Suriye'nin Resulayn Ýlçesi'ndeki þiddetli çatýþmalar nedeniyle tedirginliðin sürdüðü Þanlýurfa'nýn Ceylanpýnar Ýlçesi'nde, 9 ay önce bir kadýnýn öldürülmesi nedeniyle 3 aile arasýnda baþlayan husumet düzenlenen barýþ töreni ile sona erdi.

C

eylanpýnar'da yalnýz yaþayan 70 yaþýndaki Naile Göktürk, 9 ay önce evine giren 2 kiþi tarafýndan öldürüldü. Göktürk'ün öldürülmesinin ardýndan Göktürk ailesi ile cinayet þüphelisi olduðu öne sürülen 'Gezer' ile 'Solmaz' aileleri arasýnda husumet baþladý. Aylardan bu yana süren husumetin kan davasýna dönüþmesinin engellenmesi amacýyla daha önce birçok barýþa aracýlýk eden Dr. Feridun Öncel ve ilçedeki kanaat önderleri 3 aileyle görüþmeye baþladý. Yaklaþýk 2 ay süren görüþmelerde ailelerin ikna olmasýyla, öðle saatlerinde Ceylanpýnar'ýn TOKÝ Mahallesi'nde barýþ töreni yapýldý.

Barýþ yemeði yediler TOKÝ Ýlköðretim Okulu bahçesinde düzenlenen barýþ töre-

nine ilçenin ileri gelenleri ile 3 aileye mensup yaklaþýk 500 kiþi katýldý. Tekbirler eþliðinde yan yana gelen 3 aile mensuplarý adýna daha sonra Abdullah Göktürk, Ramazan Gezer ve Ýsa Solmaz tokalaþarak barýþtýklarýný ilan etti. Törende daha sonra 3 aile mensuplarý kurulan yer sofralarýnda okunan dualar eþliðinde yemek yedi. Barýþa aracýlýk eden Dr. Feridun Öncel, duyarlýlýk göstererek barýþa aracýlýk eden 3 aileye teþekkür ederek, "Çatýþmalarýn sürdüðü Suriye sýnýrýndaki Ceylanpýnar'da barýþ töreni düzenliyor olmak hepimizi çok mutlu etti. Bu duyarlýlýðý gösteren ailelerimizi kutluyor ve bunun kan davasý güden herkese örnek olmasýný istiyorum" dedi.

Siirt'te tutuklular taburcu edildi S

iirt'te açlýk grevi eyleminin bitmesinin ardýndan hastaneye kaldýrýlan 19 tutuklunun tamamý cezaevine geri gönderildi. Siirt Tabip Odasý Yönetim Kurulu Üyesi Op. Dr. Ekrem

Yüksekova beyaza büründü H

akkari'nin Yüksekova ilçesinde etkisini artýran kar yaðýþý hayatý olumsuz etkiledi. Öðle saatlerinden itibaren etkili olan yoðun kar yaðýþý nedeniyle ilçe bir anda beyaza büründü. Yaðýþ nedeniyle Yüksekova-Þemdinli karayolundaki Haruna Geçidi ile YüksekovaEsendere karayolundaki Dilezi Geçidi'nde ulaþým güçlükle saðlanýyor. Yaðýþ nedeniyle kayganlaþan yollarda sürücüler zor anlar yaþarken, Karayollarý 117. Þube Þefliði yetkilileri ise sürücüleri zincirsiz yola çýkmamalarý konusunda uyardý.

Bilek, Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlan 19 tutuklu ve hükümlüden tedavileri devam eden son 10 kiþinin de taburcu edildiðini söyledi. Tedavi altýnda olan 19 tutuklu ve hükümlüden 9'unun dün taburcu edilerek Siirt E Tipi Cezaevi'ne gönderildiðini belirten Bilek, kalan 10 kiþinin de bugün taburcu edildiðini dile getirdi. Hastaneden Siirt E Tipi Cezaevi'ne gönderilen tutuklularýn sevk iþlemleri sýrasýnda güzergahta geniþ güvenlik önlemleri alýndý.


8

26 KASIM 2012 PAZARTESÝ

HABER

Kýl Keçisi koruma altýnda

Diyarbakýr Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü tarafýndan yürütülen Halk Elinde Hayvan Islahý Ülkesel Projesi, kulp ilçesinde uygulandý. Kulp ilçesinde projeden 48 üreticiye destek saðlandý.

D

TOBB'dan eðitime büyük katký T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu, üniversiteler haricinde eðitime yaptýklarý katkýnýn 75 milyon lira olduðunu söyledi ve ekledi: En doðru yatýrým, eðitime yapýlan yatýrýmdýr. TOBB Baþkaný Hisarcýklýoðlu, Bolu Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn yeni hizmet binasýnýn açýlýþ töreninde konuþtu. Van'da yaptýrdýklarý ilköðretim okulunun kundaklandýðýný ve çok üzüldüklerini belirten Hisarcýklýoðlu, saldýrýyý gerçekleþtirenleri kýnadý. Eðitime katkýlarýnýn devam edeceðini, Van'da ve Bolu'da okul yaptýracaklarýný ifade eden Hisarcýklýoðlu, ''TOBB olarak eðitime verdiðimiz katký üniversiteler haricinde 75 milyon TL civarýndadýr Çünkü en doðru yatýrým, eðitime yapýlan yatýrýmdýr. Nüfusumuzun yarýsý 28,5 yaþ altýndadýr. Nüfusumuzu iyi yetiþtirebilirsek, iþte geleceðimiz, bizim petrolümüz, doðalgazýmýz olacak'' dedi.

'Giriþimci sayýsý artmalý' Türkiye'de nüfusun yarýsýndan fazlasýný kadýnlarýn oluþturduðuna dikkati çeken Hisarcýklýoðlu, 1 milyon 500 milyon iþletmedeki kadýn giriþimci sayýsýnýn yüzde 6 olduðunu, aslýnda oranýn yüzde 50 olmasý gerektiðini kaydetti. ''Bir ülke ne kadar giriþimci sayýsýný artýrýrsa o kadar zengin olur'' diyen Hisarcýklýoðlu, þöyle devam etti: ''Ne olur, çocuklarýnýzý giriþimci olarak yetiþtirin. Çünkü 'giriþimci' demek, 'yarýn en az bir kiþiye iþ ve aþ veren' demek. Hem kendi iþini kurtarýyor hem de yanýnda bir kiþiyi daha kurtarýyor. 'Ýnsanlarýn en faydalýsý, insanlara faydalý olandýr' diyoruz. Cennetle müjdelenen meslek guruplarý içinde bir tek tüccarlar vardýr. Eðer düzgün tüccarsanýz, teraziniz doðruysa þehitler mertebesindesiniz. Yapmýþ olduðunuz iþin önemi bu kadar büyük.''

iyarbakýr Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Mehmet Ali Koçkaya, Halk Elinde Hayvan Islahý Ülkesel Projesi hakkýnda bilgi verdi. Koçkaya, Türkiye'de bulunan deðiþik hayvan ýrklarýnýn korumasý ve verimliliðin artýrýlmasý için bakanlýðýn verdiði desteklerle üreticileri harekete geçirdiklerini söyledi. Koçkaya, "Türkiye'nin kendine özgü hayvan ýrklarýnýn tükenmemesi gibi bunlarýn korunmasý ve bu ýrklarýn yoðun þekilde yetiþtirildiði bölgeler belirlenip çalýþmalara baþladýk. Bu proje ise kýl keçilerini kapsamaktadýr. Ýlimiz sýnýrlarý içerisinde kýl keçisinin Kulp ilçesinde daha çok yetiþtirildiði için bu projeyi Kulp'ta baþlatmayý uygun gördük" dedi.

'Korumaya devam edeceðiz' Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Mehmet Ali Koçkaya, Kulp ilçesinde uygulanan proje sayesinde ilk etapta 48 üreticiye toplam 189 bin 450 lira destek verildiðini söyledi. Koçakaya, "Projeye kayýtlý olan 6 bin 253 adet kýl keçisinden 5 bin 670 adet doðuran anaç hayvanýn olmasý, projenin þu andaki baþarýsýný gösteriyor. Ülkemizde bulunan hayvan ýrklarýnýn korunmasý ve üreticilerimizin bu konuda bilinçlendirilmesi için çalýþmalara devam edeceðiz" þeklinde konuþtu.

Van fedakar öðretmenlerini unutmadý

Van depreminde vefat eden 76'sý öðretmen 644 kiþi için Van Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan Boyalar Cami'nde ikindi namazý sonrasý mevlit-i þerif okutuldu. Mevlit-i þerife Milli Eðitim Müdür yardýmcýlarý, þube müdürleri, kurum amirleri, öðretmen, öðrenci ve vatandaþlar katýldý. Mevlitten sonra bir açýklama yapan Van Milli Eðitim Müdürü Ali Ýhsan Sayýlýr, "Geçtiðimiz yýl ili-

mizde meydana gelen iki deprem sonunda vefat eden 76 meslektaþýmýz ve 644 vatandaþýmýzý kaybetmenin üzüntüsünü halen içimizde yaþýyoruz. Bugün eðitimciler için deðerli bir gün, bu önemli günde vefat eden öðretmenlerimiz ve vatandaþlarýmýz için mevlit-i þerif okuttuk. Vefat eden meslektaþlarýmýza, vatandaþlarýmýza Allah'tan rahmet, yakýnlarýna da baþsaðlýðý dilerim" dedi.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


HABER

26 KASIM 2012 PAZARTESÝ

Erdoðan: Barýþtan yanayýz

9

Baþbakan Erdoðan, "Biz her zaman barýþtan yanayýz. Sorunlarýn diyalog ve istiþare yoluyla çözülmesinden yanayýz. Ancak güvenliðine yönelik bir tehdit olursa gereken tedbiri almaktan çekinmeyiz" dedi.

B

aþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Kütahya Zafer Havalimaný açýlýþ töreninde konuþtu. Baþbakan Erdoðan, konuþmasýnda þunlarý söyledi: Biz her zaman barýþtan yanayýz. Sorunlarýn diyalog ve istiþare yoluyla çözülmesinden yanayýz. Ancak ülkemizin güvenliðine yönelik bir tehdit olursa gereken tedbiri almaktan çekinmeyiz. Akçakale'ye bomba atarsan 5 vatandaþýmýz þehit olursa biz de sessiz kalacak deðiliz. Buna

misliyle karþýlýk veririz. Gazi Mustafa Kemal 'Yurtta Sulh, Cihanda Sulh' derken herhalde Çanakkale'ye gelen düþmanlara karþý cihanda sulh demedi. Çanakkale Savaþý bunun için yapýldý. Kurtuluþ Savaþý bunun için yapýldý. Yurtta Sulh, Cihanda Sulh'u pasiflik, tavýrsýzlýk, tepkisizlik olarak yorumlayamayýz. Ülkemizi doðrudan ilgilendiren sorunlar karþýsýnda seyirci kalanlardan asla olamayýz.

Farklý anlam çýkarýlmasýn Gazze'de bebeklerin, çocuklarýn, masum insanlarýn üzerine korkakça, namertçe bomba yaðarken 'Bize dokunmayan yýlan bin yaþasýn' deyip susacak mýyýz? Suriye halký uçaklardan bombalanýrken 'Her koyun kendi bacaðýndan asýlýr' deyip bunu seyir mi edeceðiz? Ülkemize sýðýnan 180 bin Suriyeli muhaliflerin zulmünden kaçarak gelmedi, zorba Beþar'ýn zulmünden kaçarak geldi. Bize

bunu seyretmek yakýþýr mý? Biz kapýmýzý açtýk. Bize yakýþan budur. Biz 7 milyarlýk bu dünyanýn içinde yaþýyoruz. Bizim görevimiz nedir, bunu çok iyi biliriz. Ecdadýmýzýn at sýrtýnda gittiði her yere biz de gideriz; her yerle biz de ilgileniriz. Bize yönelik, güvenliðimize yönelik, huzurumuza yönelik tehditler karþýsýnda da tedbirimizi hiç tereddütsüz alacaðýz. Sýnýrýmýzda aldýðýmýz tedbirlerden de kimse farklý anlamlar çýkarmaya gayret etmesin.

Irak'ta tansiyon yükseliyor

Kürtlerden gözdaðý Irak merkezi Hükümeti, tartýþmalý bölgeler için oluþturduðu Dicle Operasyon Kuvvetlerini Kerkük yakýnlarýna gönderdi.

B

ölgesel Kürt yönetimi Baþkaný Mesut Barzani, kardeþi Sihat Barzani'nin baþýnda olduðu askeri birliði tank ve toplarla Kerkük'e yönlendirdi. Irak'ta merkezi Hükümet ile Bölgesel Kürt yönetimi arasýndaki gerginlik arttý. Merkezi Hükümetin kurduðu Dicle Operasyon Kuvvetlerinin Kerkük yakýnýna kadar gelmesi üzerine Kürtler harekete geçti. Bölgesel yönetimin Baþkaný Mesut Barzani, büyük bir askeri birliði Kerkük'e gönderdi. Ýçerisinde

tank, top, zýrhlý araç ve kariyerlerin bulunduðu bir askeri konvoy Kerkük'e girerken, 'Piþtiwani' adý verilen askeri birliðin baþýnda Mesut Barzani'nin kardeþi Sihat Barzani'nin bulunduðu ifade edildi. Sihat Barzini, Mesut Barzani'nin izin vermesi durumunda Baðdat'a kadar olan topraklarý düþmanlardan temizlemeye hazýr olduklarýný söyledi. Barzani'nin kardeþinin baþýnda olduðu askeri birliðin, Kürt bölgesindeki önemli ve güçlü birliklerden olduðu ifade edildi.

Eller tetikte Baðdat ve Erbil arasýndaki gerginlik nedeniyle Kürt bölgesindeki Peþmergelerin tüm askeri üslerde savaþa hazýr þeklinde bekletildiði

bildirilirken, PKK olasý bir çatýþma ve savaþ durumunda Kürt yönetiminin yanýnda yer alacaðýný açýklamýþtý. Son günlerde her iki taraf belirtilen bölgelere askeri sevkiyat yapmaya devam etti. Yapýlan karþýlýklý açýklamalarda, tetikte beklediklerini ve herhangi bir çatýþmaya hazýr olduklarýný belirtti. Son sevkiyat Peþmerge güçlerine baðlý çevik kuvvet tarafýndan 125 tank ve zýrhlý araç Kerkük'e yapýldý. Kerkük'ün Arafa semti, Erbil ve Süleymaniye giriþlerine peþmerge güçleri gönderildi. Askeri birliklerin baþýna Bölgesel Kürt Yönetimi Baþkaný Mesut Barzani'nin kardeþi Seyhat Barzani'nin olmasý dikkat çekti. Askeri sevkiyatla ilgili Irak merkezi hükümeti tarafýndan açýklama yapýlmadý.

Ýran: Patriotlar bölgesel savaþa yol açar Çin gövde gösterisi yaptý T

ürkiye'nin Suriye sýnýrýna konuþlandýrmak için NATO'dan talep ettiði Patriot füzeleri konusunda Ýran'ýn tepkisi devam ediyor. Ýran Meclisi Milli Güvenlik ve Dýþ Politika Komisyonu Sözcüsü Nakavi Hüseyni, füzelerin yerleþtirmesinin bölgesel savaþa neden olacaðýný iddia etti. Ýran'ýn yarý resmi ÝSNA ajansýna konuþan Hüseyni, füzelerin Suriye sýnýrýna yerleþtirilmesinin bu ülkeye karþý savaþ ilaný anlamýna geldiðini, bunun bölgesel bir savaþla sonuçlanacaðýný ileri sürdü.

Ç

'Talebi gerçi çek' Türkiye'den derhal talebini geri çekmesini isteyen Ýranlý sözcü, sistemin konuþlandýrýlmasýyla çýkacak olasý savaþ konusunda Ankara'nýn bölge ülkelerince kýnanacaðýný öne sürdü. Ortadoðu ülkelerinden konuya ciddi reaksiyon göstermelerini isteyen Nakavi Hüseyni, bölge ülkelerini konuyu Birleþmiþ Milletler'e þikâyet etmeye çaðýrdý. Libya'ya yönelik NATO'nun yaptýðý askeri müdahaleyi hatýrlatan Hüseyni, Suriye'deki þartlarýn Libya ile ayný olmadýðýný, olasý savaþýn Avrupa ülkeleri için ciddi zarar vereceðini savundu.

'Aðýr iþkence ile öldürüldü' C

ezaevinde iþkence sonucu ölen Engin Çeber davasýnda müebbet hapis cezasý alan iki sanýkla ilgili gerekçeli karar açýklandý. Kararda sanýklara, Çeber'e aðýr iþkence uyguladýklarý için müebbet hapis cezasý verildiði vurgulandý. Bakýrköy 14. Aðýr Ceza Mahkemesi, infaz koruma memurlarý Selahattin Apaydýn, Sami Ergazi ve cezaevi 2. müdürü Fuat Karaosmanoðlu'nu müebbet hapis cezasýna çarptýrdýðý davanýn gerekçeli kararýný açýkladý. Kararda, Engin Çeber'in gözaltýna alýndýðý Muhsin Bodur Karakolu'nda dövüldüðü, vücudunda kaba dayak bulgusuna rastlandýðý belirtiliyor. Çeber'in daha sonra götürüldüðü Metris Cezaevi'nde 7 Ekim 2008'de rahatsýzlandýðý, 10 Ekim'de ise

hastanede hayatýný kaybettiði ifade ediliyor. Kararda, þiddet eyleminin 4 Ekim ile 7 Ekim 2008 tarihleri arasýnda olduðuna kanaat getirildiði yer alýyor.

Müebbet hapis cezasý Kararda, "Ergazi ile Apaydýn'ýn eylemlerindeki süreklilik, maktulün baþ ve boyun bölgesine vurmalarý, duvar ve

kapý demirlerine maktulün kafasýný vurmalarý deðerlendirildiðinde sanýklarýn aðýrlaþtýrýlmýþ iþkence ile maktulün ölümüne sebebiyet verdikleri kanaatine varýlmýþtýr" deniyor. Dönemin Metris Cezaevi 2. Müdürü Fuat Karaosmanoðlu'nun da iþkenceyi gördüðü, iþkencenin ardýndan, "Bundan sonra sayým vermeyenler bu þekilde cezalandýrýlacaktýr" ifadesini kullandýðý belirtilen kararda, "Sanýklarýn iþkence suçuyla ölüme sebebiyet vermek suçundan müebbet hapis cezasýna çarptýrýlmasýna hükmedilmiþtir" deniliyor. Mahkeme, üç sanýðý daha önce de ayný cezaya çarptýrmýþ, aralarýnda menfaat çekiþmesi olan sanýklarý ayný avukatýn savunduðu gerekçesiyle kararý bozmuþtu.

in'in ilk uçak gemisi Liaoning (eski adý Varyag), yerli savaþ uçaklarýnýn ilk defa baþarýyla gerçekleþtirdiði iniþ kalkýþla gövde gösterisi yaptý. Çin medyasýnýn büyük bir gururla bahsettiði bu olay, ülkede büyük heyecan uyandýrdý. Resmi Xinhua haber ajansý ile devlet televizyonu CCTV'nin haberine göre uçak gemisi, adýný aldýðý Liaoning eyaletinin Dalian limanýndan ayrýldý. Geminin sefere çýkmasý, Çin ile Japonya arasýndaki tartýþmalý adalar sorununun devam ettiði bir döneme denk geliyor. Gemi, Çin donanmasýna resmen katýlmasýnýn ardýndan 13 Ekim'de ilk kez suya açýlmýþtý. Haberlere göre, 300 metrelik piste sahip uçak gemisinde Çin yapýmý J-15 savaþ uçaklarý ise ilk kez baþarýlý iniþ gerçekleþtirdi. Sovyetler Birliði'nin çökmesinin ardýndan Ukrayna'nýn sahip olduðu gemi, 1998 yýlýnda açýk artýrmayla "eðlence amaçlý" Çin'e satýlmýþtý. Dümensiz ve motorsuz olarak Ekim 2001'de Türkiye boðazlarýndan geçen geminin yenilenme projesine 2002'de baþlanmýþtý. Uçak gemisi 10 Aðustos'ta ülkenin kuzeydoðusundaki Dalian limanýndan suya indirilmiþti. Kuznetsov

sýnýfýna ait ve geliþmiþ radar, füze ve silah sistemleriyle donatýlan uçak gemisi 306,5 metre uzunluðunda ve 72 metre geniþliðinde.

Savaþ uçaklarý daha yetenekli Liaoning, Çin'in ilk nesil savaþ uçaðý J-15, deniz eðitim uçaðý JT-9 ve Z-8 tipi helikopter gibi unsurlarý da taþýyabiliyor. J-15 uçaklarý çok yönlü anti-gemi, havadan havaya ve havadan karaya füzelerin yaný sýra, hassas güdümlü bomba da taþýyabiliyor. Çin'in askeri uzmanlarý, J-15'in Rusya'nýn Su-33, Amerika'nýn ise F-18 jetlerine göre daha kapsamlý yeteneðe sahip olduðunu tahmin ediyor. Yeniden inþa edilerek, Eylül ayýnda Çin donanmasýna teslim edilen uçak gemisinin, Çin'in sorunlu deniz sýnýrlarý ve sahillerini koruma adýna elini oldukça güçlendireceði belirtiliyor. Gemi, yaklaþýk 4 sene sürecek deneme sürüþlerinin ardýndan tam operasyonel olarak kullanýlacak. Çin böylelikle dünyada ABD, Ýngiltere, Fransa, Rusya, Ýspanya, Ýtalya, Hindistan, Brezilya ve Tayland'ýn ardýndan uçak gemisine sahip 10. ülke oluyor. Söz konusu ülkelere ait toplam 21 aktif uçak gemisi bulunuyor.


10

26 KASIM 2012 PAZARTESÝ

Ýç-Dýþ Haberler

Muhalifler Þam kapýsýna dayandý Suriye'de Beþþar Esad rejimine karþý silahlý mücadele veren Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) üyeleri, baþkent Þam'ýn 15 km doðusunda kalan bir helikopter üssünü ele geçirdiklerini açýkladý.

S

uriyeli muhalifler, Beþþar Esad rejimine karþý önemli bir zafer elde etti. ÖSO, gece boyu süren çatýþmanýn ardýndan Þam'ýn hemen dýþýndaki bir helikopter üssünü ele geçirdiklerini belirtti. Suriye Ýnsan Haklarý Gözlemevi adlý örgütün verdiði bilgiye göre, Þam civarýnda yaþanan çatýþmalarda 94 kiþinin öldüðünü, bunlardan 16'sýnýn Suriye ordusu askeri, 31'inin ise ÖSO üyesi olduðu ifade edildi. Ýngiltere merkezli örgütün verdiði bilgiye göre, Marj El-Sultan üssünün büyük bir kýsmý ele geçirilirken, iki helikopter de yok edildi. Ýnternete konan ve ÖSO tarafýndan çekildiði iddia edilen videoda, Marj El-Sultan üssünde ellerinde Ak-47'lerle gezen muhalifler görülüyor. Videoda ayrýca, bir uçaksavar bataryasýyla bir helikopterin yanýnda duran ÖSO komutaný yer alýyor.

Çatýþmalar devam ediyor Muhaliflere baðlý olan Suriye Devrimi Genel Komisyonu ve Yerel Koordinasyon Komitesi, Þam civarýnda çatýþmalarýn devam ettiðini ve bombardýman sesleri duyulduðunu belirtti. Helikopterle düzenlenen operasyonlarda Þam'ýn kuzeydoðusunda kalan Zamalka kasabasýnýn vurulduðu ifade edilirken, Harasta kentinde de ÖSO ve Suriye ordusu askerlerinin çatýþtýðý ifade edildi. Muhalifler, Þam civarýnda ele geçirilen bölgelerin artmasýyla radar sistemleri kurarak ordunun hareketlerini takip etmeye çalýþýyor. Öte yandan Suriye Ýnsan Haklarý Gözlemevi, Daraa eyaletinde muhaliflerin geçici olarak bir askeri üssü ele geçirdiðini belirtti. Muhaliflerin Halep ve Rakka'ya ilerlemek için önemli rol oynayan geçiþ noktalarýna odaklandýklarý ifade edildi. ÖSO bu amaçla Tiþrin barajý civarýnda konuþlanan ordu güçlerine saldýrý düzenlemeyi planlýyor.

Arafat'ýn mezarý açýlýyor F

ilistin'in eski lideri Yaser Arafat'ýn mezarý, zehirlenerek öldürüldüðü iddialarýnýn kesinleþtirilmesi adýna Salý günü açýlacak. Ýsviçre'de Temmuz ayýnda yapýlan incelemeler, Arafat'ýn polonyumla zehirlendiðini öne sürmüþtü. Ortadoðu'nun tarihinde gördüðü en önemli liderlerden biri olan Yaser Arafat'ýn mezarý Salý günü açýlacak. Yapýlacak týbbi analizlerle, Arafat'ýn zehirlenip zehirlenmediði iddialarý cevap bulacak. Arafat'ýn eþi Suha Arafat, yapýlacak olan analizlerin kendisini rahatsýz ettiðini belirtti. Suha Arafat, "Bu çok acý verici ve þoke edici. Benim ve kýzým için hiç de kolay bir þey deðil. Ancak Arafat'ýn ölümü hakkýndaki büyük gizemi ortadan kaldýrmalýyýz. Eðer bu bir cinayetse, mutlaka açýklýða kavuþmalý" dedi. Arafat, Kasým 2004'de Fransa'nýn baþkenti Paris'te bulunan Percy askeri hastanesinde hayatýný kaybetmiþti. 75 yaþýnda hayatýný kaybeden Filistin liderinin saðlýðý, ölümüne giden süreçte giderek daha kötüye seyreden bir grafik çizmiþ ve bu durum bazý çevrelerde soru iþaretlerine neden olmuþtu. Fransýz doktorlar Arafat'ýn kesin ölüm nedenini açýklayamamýþ ve Filistin liderine otopsi yapýlmamasý ölüm nedeninin kesinleþmemesine neden olmuþtu. 'Ýsrail zehirledi'

ETA'dan çözülme sinyali

Ý

spanya'da silahlý ETA örgütü çözülme sinyali verdi. ETA örgütü internetten yaptýðý açýklamada, ''Gerekli þartlar saðlanýrsa Fransa ve Ýspanya ile örgütün laðvedilmesini görüþmeye hazýrýz" ifadesi yer aldý. Geçen yýl silahlý mücadeleyi býraktýðýný açýklayan ETA, militanlarýnýn evlerine yakýn cezaevlerine transfer edilmesi-

ni istiyor. ETA daha önce de Fransa ve Ýspanya ile doðrudan müzakerelere baþlamak için heyet oluþturduðunu duyurmuþ, ancak bu giriþim Ýspanya ve Fransa'dan destek görmemiþti. Her iki ülke de ETA'nýn koþulsuz silah býrakmasýný istiyor. Ýspanya'nýn kuzeyindeki Bask bölgesinin baðýmsýzlýðý için mücadele eden ETA örgütünün 40 yýla yayýlan saldýrýlarýnda 800'den fazla kiþi yaþamýný yitirdi.

Ölüm nedeninin belli olmamasý, Filistinlilerin tepkisine neden olurken, Arafat'ýn Ýsrail tarafýndan zehirlendiði öne sürüldü. El Cezire gazetesi Temmuz ayýnda verdiði haberde, Ýsviçre'nin Radyofizik Enstitüsü tarafýndan dokuz ay süren analizler sonucunda, Arafat'ýn radyoaktif polonyumdan zehirlenmiþ olduðuna dair bulgular elde edildiðini ifade edildi. Enstitü, Arafat'ýn eþyalarýnda radyoaktif maddeye rastlandýðýný belirtmiþti. Öncesinde, aniden hayatýný kaybeden Arafat'ýn AIDS hastalýðýna neden olan HIV virüsünden bile ölmüþ olabileceði ileri sürülmüþtü. Fransa, bu geliþmesinin ardýndan Suha Arafat'ýn talebi üzerine resmi cinayet soruþturmasý baþlattý. Polonyum, 2006 yýlýnda Rusya'nýn eski casuslarýndan olan, ardýndan Kremlin'in aðýr eleþtirmenlerinden biri olan Alexander Litvinenko'nun suikastýnda kullanýlmýþtý. Ýsrail Baþbakaný Binyamin Netanyahu'nun sözcüsü Mark Regev, Fransa'nýn baþlattýðý cinayet soruþturmasýný 'yanlýþ yönlendirildiði' gerekçesiyle görmezden geldi. Regev, Temmuz ayýnda yaptýðý açýklamada, "Ýsrail, Arafat'ýn öldürülmesinde rol oynamadý... Tüm týbbi belgeler Filistin'in elinde ve Ýsrail bu belgelerin yayýnlanmasýný engellemiyor" dedi.


SPOR

26 KASIM 2012 PAZARTESÝ

11

Diyar'da yenilgi üzüntüsü Spor Toto 3.Lig 3. grubunda oynanan maçta Diyarbakýrspor kendi sahasýnda Elazýð Belediyespor'a 1 - 0 maðlup oldu.

0-1

K

endi sahasýnda oynadýðý maça iyi baþlayan Diyarbakýrspor yakaladýðý ataklarý deðerlendiremeyince, maçýn 88.dakikasýnda Elazýð Belediyespor Volkan Bekçi'nin ayaðýndan kazandýðý penaltý golüyle maçtan 1-0 galip ayrýldý. Diyarbakýrspor bu sonuçla puan sýralamasýndaki yerini korudu ve averajý -18 oldu.

MAÇIN KARNESÝ STAD: Atatürk HAKEMLER Deniz kükrek x, Levent Görün xx, Levent Çakýr xxx DÝYARBAKIRSPOR :Ýbrahim xx,Abuzeyt xx, Metin xx, Ahmet x, Mehmet x(Dk 57 Bilal xx), Suat xx(Dk 75 Necat xx),Bayram xx, Faruk xx, Hikmet xx, Murat xx, Ýrfan xx(Dk 73 Hasan xx) ELAZIÐI BELEDÝYESPOR:Güven xxx, Cihan xxx, Tolga xxx, Yaþar xx(Dk Cumali xx), Göksel xx, Oðuz xxx,Muhammet xx(Dk Dk 73 Oðuz xx),Cüneyt xxx, Furkan xxx, Harun xxx, Salih xx(Dk 46 Volkan xxx) GOL:Dk 88 Volkan (Penaltýdan (Elazýð Belediyespor) SARI KARTLAR: Ýbrahim, Suat (Diyarbakýrspor), Yaþar, Muhammet (Elazýð Belediyespor) KIRMIZI KART: Abuzeyt (Diyarbakýrspor)

Belediyespor ünvanýný kaybetti 9

Spor Toto 3.Lig 1.Grup'ta Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor deplasmanda Pazarspor ile 2-2 berabere kaldý.

T

ürkiye Liglerinde 12 maçtýr hiç puan kaybetmeyen Diyarbakýr ekibi 86. dakikaya kadar 2-0 önde götürdüðü maçý son dakikalarda kalesinde gördüðü 2 golle 2-2 berabere tamamlayarak ünvanýný kaybetti.

Maçýn karnesi STAT: Ýlçe HAKEMLER: Sarper Barýþ Saka xx, Mehmet Sinan Akgül xx, Tamer Tekbaþ xx PAZARSPOR: Mahmut x, Onur x (Mustafa dk. 46 xx) Devrimcan xx (Evren dk. 46 xxx) Eyüp xxx, Þ. Ender xx, Yüksel xx, Levent xxx, Ramazan xx, Feyyaz xx, Muhammet x (Hacý Þükrü dk. 71 xx) Erdinç xxx DÝYARBAKIR BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESPOR: Burak xx, Kamil xx, Yusuf xxx, Erhan xx, Hüsnü xxx, Emrah Çalýþlar xx, Serdar xx, Samet xx, Emrah Metoðlu xx (Cihat dk. 81 xx), Ercüment xx, Ýbrahim xxx (Semih dk. 87 ?) GOLLER: Hüsnü (dk. 17), Yusuf (dk. 42) (Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor), Erdinç (dk. 86), Levent (dk. 88) (Pazarspor) SARI KARTLAR: Ramazan, Onur, Feyyaz, Yüksel, Erdinç, Mustafa, Þ. Ender (Pazarspor) Emrah Metoðlu (Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor)

Spor Toto 3.Lig 1.Grup

2-2

Spor Toto 3.Lig 3.Grup

Þ.Urfa sonuçtan deðil, oyundan mutlu

Þ

anlýurfaspor Teknik Direktörü Kaya: ''Boluspor maçýnýn önemini biliyorduk. Ancak sonuç istediðimiz gibi olmadý' Þanlýurfaspor Teknik Direktörü Bahri Kaya, Boluspor maçýna çok iyi hazýrlandýklarýný, ancak sonucun istedikleri gibi olmadýðýný söyledi. Kaya, maçýn ardýndan GAP Arena Stadyumu'nda düzenlenen basýn toplantýsýnda, maçýn baþýnda geriye düþtüklerini ve dezavantajlý hale geldiklerini belirtti. Maçta yaklaþýk 60 dakika, 10 kiþiyle mücadele ettiklerini ifade eden Kaya, þunlarý kaydetti: ''Ancak oynayan futbolcularým, sahada adeta eksik deðilmiþ gibi mücadele ettiler. Durumu 2-1'e getirdik. Ancak direkten dönen toplar, kaçýrdýðýmýz goller... Maalesef beraberliði kovalarken üçüncü golü yedik. 'Takým 10 kiþiyle bu kadar iyi oynayabiliyorsa 11 kiþiyle daha iyi oynayacaktýr' diye düþünüyorum. Maðlup olduk ama burada sadece 3 puan kaybettik. Devre arasýna kadar kazanabildiðimiz kadar puan alýp yolumuza devam edeceðiz.'' Maçýn hakemini de eleþtiren Kaya, kendilerine daha rahat çýkarýlan kartlarýn rakip takým oyuncularýný gösterilmediðini, ancak maðlubiyeti hakem kararlarýna baðlamak istemediðini belirtti. Þanlýurfaspor takým kaptaný Serdar Özkan ise maçta çok pozisyona girdiklerini ancak bunlarý bir türlü deðerlendiremediklerini belirterek, 10 kiþi kaldýktan sonra bile rakipten daha çok pozisyon yakaladýklarýný vurguladý.

Baykuþ'un sözleþmesi fesh edildi Spor Toto 3.Lig 3.Grup takýmlarýndan Diyarbakýrspor'da sezon baþýnda takýmdan ayrýlmak isteyen ve idmanlara çýkmayan Süleyman Baykuþ'un sözleþmesinin karþýlýklý olarak fesh edildiði belirtildi.

S

por Toto 3. Lig 3. Grup takýmlarýndan Diyarbakýrspor'da sezon baþýnda takýmdan ayrýlmak isteyen ve idmanlara çýkmayan Süleyman Baykuþ'un sözleþmesinin karþýlýklý olarak fesh edildiði belirtildi. Diyarbakýrspor Süleyman Baykuþ ile yollarýný ayýrdý. Kulüpteki maddi sorunlardan dolayý sezon baþýndan itibaren ayrýlmak isteyen ancak istenilen bonservis bedelini getirmediði için bu isteði kabul edilmeyen futbolcu, buna tepki olarak uzun süre takýmla birlikte idmanlara çýkmýyordu. Lig baþladýktan sonra takýma dahil olan Süleyman, geçtiðimiz

günlerde de tekrar maddi sorunlarý gerekçe gösterip kriz çýkarýnca kadro dýþý býrakýldý. Her fýrsatta ayrýlmak istediðini söyleyen 21 yaþýndaki futbolcu, kayyum baþkaný Nurettin Uður'la görüþerek ayrýlmak için kolaylýk saðlanmasýný istedi. Belli bir ücret karþýlýðýnda anlaþmaya varýlýnca futbolcunun sözleþmesi karþýlýklý olarak feshedildi. Süleyman Baykuþ'un Spor Toto 2. Lig ekiplerinden Bugsaþspor'la temas halinde olduðu ve ocak ayýndaki ara transferde bu takýma gideceði belirtildi. Öte yandan,Yeþil-Kýrmýzýlý takýmýn kaleci antrenörlüðüne getirilen Remzi Özdoðru ile resmi sözleþme imzalandý.


12

24 KASIM 2012 CUMARTESÝ

-

REKLAM

.

26.11.2012 Gazete Sayfaları  

26.11.2012 Gazete Sayfaları

26.11.2012 Gazete Sayfaları  

26.11.2012 Gazete Sayfaları

Advertisement