Page 1

Özel Amid'te yýl sonu etkinliði AB'den Zana mahkumiyetine tepki Ö

A

zel Amid Okullarýnýn yýl sonu etkinliði coþkuyla kutlandý. Büyükþehir Belediyesi Tiyatro Salonu'ndaki etkinliðe veliler ve öðretmenler katýldý. Þarkýlarý, þiirleriyle büyük beðeni toplayan öðrenciler, davetlilerden bol8’de ca alkýþ aldý.

CUMARTESÝ 26 MAYIS 2012

vrupa Birliði Komisyonu, Diyarbakýr Baðýmsýz Milletvekili Leyla Zana'nýn 10 yýl hapis cezasýna çarptýrýlmasýndan "derin endiþe duyduðunu" belirtti. AB'nin Geniþlemeden sorumlu AB Komisyonu üyesi Stefan Füle'nin sözcüsü Peter Stano, AB Komisyonu'nun bu davanýn temyiz aþamasýný yakýndan takip edeceðini söyle10’da di.

www.guneydoguolay.com

Yoksulluk sýnýrý 3 bin lira

T

ürk-Ýþ, Mayýs ayýnda 4 kiþilik ailenin açlýk ve yoksulluk sýnýrýný açýkladý. Açýklamaya göre 4 kiþilik bir ailenin açlýk sýnýrýný 925 lira, yoksulluk sýnýrýný da 3 bin 14 lira olarak hesapladý. 6’da

Fiyatý : 30 KR

Yeniþehir'de temizlik kampanyasý

Miniklerden büyük davranýs

Diyarbakýr'ýn Yeniþehir Ýlçe Belediyesi'ne baðlý Ben-u Sen Semti'nde Turgut Özal Ýlköðretim Okulu öðrencileri, ''Daha Temiz Bir Çevre Ýçin El Ele'' sloganýyla temizlik kampanyasý baþlattý. 'Çevremiz Aynamýzdýr'

Umut'un ölümü ile ilgimiz yok

A

Minik öðrencilerin öncülük ettiði organizasyonda öðrenciler, 'Çevreyi Hor Gören Geleceði Zor Görür, Çöp Atmayalým Huzurlu Olalým, Çevremiz Aynamýzdýr' þeklinde dövizler taþýdý. Ben u sen semtindeki caddelerde yürüyüþ yaparak, halký temizlik kampanyasýna dahil etmeye çalýþan öðrenciler, 'Temiz Bir Çevre Ýçin El Ele sloganýný haykýrarak ilginç bir manzara oluþturdu.

K Parti Baðlar Ýlçe Baþkaný Erdal Erdal, Kayapýnar Ýlçesi'nde 18 Mayýs gecesi çldürüren 38 yaþýndaki Umut Aydýn ile ilgili açýklama yaptý. Erdal, "Partimizin yaþadýðý bu acý kayýpla ilgili olarak gerek bizatihi þahsým, gerekse de teþkilatým ve tüm yakýnlarýmýn en ufacýk bir payý yo4’te ktur" dedi.

Aysel Tuðluk'a 1 yýl hapis

Kurbanoðlu da eþlik etti

A

nkara 11. Aðýr Ceza Mahkemesi, Baðýmsýz Van Milletvekili Aysel Tuðluk'u, kapatýlan DTP'nin 1. Olaðanüstü Büyük Kongresi'ndeki konuþmasýnda ve bir basýn açýklamasýnda PKK propagandasý yaptýðý gerekçesiyle 1 yýl 15 gün hapse mahkum etti. 7’de

Yürüyüþ esnasýnda ellerine eldiven de takarak etrafta bulunan çöpleri toplayan öðrencilere Yeniþehir Belediye Baþkaný Selim Kurbanoðlu da eþlik etti. Kurbanoðlu, ''Çocuklarýmýza, geleceðimize daha düzgün bir çevre, daha saðlýklý bir ortam sunmak için elimizden geleni yapýyoruz. Ancak halkýmýzýn da bu konuda duyarlý davranarak bize destek olmasý 5’te gerekmektedir'' dedi.

Dicle'de Þeyh Malan Panayýrý

D

Þeyhmus Çakan

Aziz Ýstegün

Tarým Bakaný Eker Rojave Hereme'de

K

erem Acay'ýn yönetmenliðini yaptýðý Gazeteci Þeyhmus Çakan ile Aziz Ýstegün'ün sunduðu Rojave Hereme, bölgenin gündemini oluþturmaya devam ediyor. Bugüne kadar bölgedeki sorunlarýn masaya yatýrýlarak çözüm yollarýnýn arandýðý programa Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker konuk 4’te oluyor.

Çevre Yolu'na inceleme V

iyarbakýr'ýn Dicle ilçesine baðlý Þeyh Malan Köyü'nde her yýl Mayýs ayýnýn son haftasýnda geleneksel hale getirilen panayýr, bu yýl da yapýldý. Eski Devlet Bakaný M. Salim Ensarioðlu da panayýra katýldý. 7’de

Dolu yaðýþý heyelana neden oldu D

iyarbakýr'ýn Kulp ilçesinde 10 dakika süren dolu yaðýþýnýn ardýndan toprak kaymasý meydana geldi. Toprak kaymasý bir evi kullanýlamaz hale getirirken, bir ahýrda da kýsmý 3’te çökmelere neden oldu.

ali Mustafa Toprak, yapýmýna 14 Aralýk 2009 tarihinde baþlanan ve Þanlýurfa ve Elazýð yolunu birbirine baðlayacak olan 13 Km'lik çevreyolunda incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Vali Toprak, en kýsa zamanda eksikliklerin giderilmesi talimatýný 7’de verdi.

PKK 10 kiþiyi kaçýrdý

D

iyarbakýr'ýn Lice ilçesine baðlý Bayýrlý köyünün Saðlýk Mezrasýna giden bir grup PKK'lý, biri kadýn 10 köylüyü kaçýrdý. Kaçýrýlan köylülerin bulunabilmesi için bölgede geniþ çaplý operasyon baþlatýldý. Bayýrlý köyü Muhtarý Aziz Doðan, kaçýrýlan köylülerin korucu 3’te olmadýðýný söyledi.


2

26 MAYIS 2012 CUMARTESÝ

SAÐLIK

Hangi cilt lekesine hangi tedavi? Güneþ, hormonlar ve ilaçlar nedeniyle oluþan cilt lekelerinden bilinçli korunma ve doðru tedaviyle kurtulmak mümkün. Önemli bir diðer nokta da tedavinin zamanlamasý.

Ç

iller, güneþ lekeleri, hamilelik lekeleri, bazý iyi huylu cilt benleri, melanom... Bu lekeler hem görüntü açýsýndan sorunlara neden oluyor hem de saðlýk açýsýndan risk oluþturabiliyor. Dermatoloji Uzmaný Hasibe Müzeyyen Özkýlýç, lekelerden korunmak için ilk þartýn güneþten korunmak olduðunu hatýrlatýyor. Özkýlýç, uygun bir güneþ koruma ürünü kullanýlmadýðýnda lekeleri gidermek amacýyla yapýlacak diðer tüm çabalarýn iyi sonuç vermeyeceðini ve ciltteki lekelerin tümünün tamamen tedavi edilemeyeceðini söylüyor. Cilt renginden daha koyu lekelerin soldurma veya soyma þeklinde tedavi edilebileceðini belirten Özkýlýç, deriden açýk renkli bir lekede ise yeniden renklendirme için lokal veya sistemik

tedavinin düzenlendiðini ifade ediyor. Aktinik keratoz olarak adlandýrýlan kronik güneþ hasarýnda ilaç ya da elektrokoterizasyon tedavisi tercih ediliyor. Genetik ya da güneþle birlikte artan çillenmede ise güneþten korunma ve kötü huylu olma ihtimaline karþý lekenin takibi öneriliyor.

KOYU LEKELERE KIÞIN, AÇIKLARA YAZIN MÜDAHALE EDÝLMELÝ Tedaviye karþý oldukça dirençli olan pigment birikimlerinde tedavi süresinin uzun sürdüðüne dikkat çeken Özkýlýç, son yýllarda tedavide lazerin kullanýldýðýný ancak sonuçlarýn her zaman istenilen ve hayal edilen ölçüde yüz güldürücü olmadýðýný söylüyor. Örneðin, halk arasýnda þarap lekesi olarak bilinen

ve yüzün büyük bir bölümünü kaplayan oluþumlarda lazer tedavisinin umut vermekle birlikte yine de lekelerin tamamen iyileþmesinin söz konusu olmadýðýný belirtiyor. Tedavi planlamasýnda lekenin türü kadar mevsim de önemli. Leke soldurmada kullanýlan ilaçlar güneþ ýþýðýna duyarlý olduðundan tedavi, lokal alerjiler nedeniyle güneþin en az olduðu mevsimde planlanýyor. Beyaz lekelerin renklendirilmesinde ise aksine, güneþ ýþýðýna ihtiyaç duyuluyor. Açýk renk lekelerde tedavinin en uygun olduðu mevsim, ýþýnýn çok kuvvetli olmadýðý ama yeterince dik geldiði bahar aylarý. Tedavinin etkinliði açýsýndan koyu lekelerin tedavisi kýþ aylarýnda, açýk renkli olanlarýn ise ilkbahar ve sonbaharda yapýlýyor.

Diþ tedavisinde ozon mucizesi

Diþ hekimliðinde son dönemde yaygýn kullaným alaný bulan ozon tedavisi hakkýnda Diþ Hekimi Ebru Pulat þu açýklamalarý yaptý.

O

zon üç oksijen atomundan oluþan kimyasal bir bileþiktir.Ýki atomlu normal atmosferik oksijenin çok yüksek enerji taþýyan bir þeklidir.Havadaki oksijenin güneþin UV ýþýnlarýný veya elektrik akýmlarýný emmesi ile oluþur. Ýnsanlýðýn bildiði en kuvvetli oksidandýr.

Özellikleri ve etkisi nelerdir? Medikal ozonun iyi bilinen baktericidal (bakteri öldürücü),fungicidal (mantar öldürücü) ve virostatic (virüs çoðalmasýný önleyici) özelliði sebebiyle enfekte olmuþ yaralarýn dezenfeksiyonunda ve ayrýca bakteri ve virüslerin sebep olduðu hastalýklarýn tedavisinde kullanýlýr.

Ozon hangi tedavilerde kullanýlýyor? Ozon tedavisi aðýzdaki yara iyileþmesini hýzlandýrýr ve kolaylaþtýrýr. Baþlangýç aþamasýndaki diþ çürükleri tamir edilir, derin çürükleri mikroptan arýndýrýr, kanal tedavisinde kanal içindeki enfeksiyonu giderir. Bakteri öldüücü etkisi sayesinde bölge steril hale geliyor. Böylece diþ üzerindeki mineraller diþi yeniden güçlendiriyor, 4-12 haftada çürük tamamen iyileþiyor. Bu þekilde diþ bakterilere karþý dirençli oluyor. Ozon gazý, diþeti cerrahisinde de çok yararlý bir yöntem. Yeni geliþtirilen teknikler sayesinde diþ beyazlatmada bile ozondan

yararlanmak mümkün. Cerrahi iþlem sonrasý ödem ve aðrýnýn azaltýlmasýnda çok etkili olmaktadýr. 20-40 saniye ozon uygulandýktan sonra çürüðü oluþturan bakterilerin yüzde 99.9'u yok oluyor.Genellikle tek seans yapýlýyor. Yan etkisinin olmamasý, yöntemin en büyük avantajý.Bir baþka keyifli yaný da aðzý yormadan, güvenli þekilde bakterilerin yok edilmesi. Aðrýsýz ve güvenilir bir metot olmasý bakýmýndan her yaþ grubuna uygulanabilir, özellikle çocuklar için önerilir. Ozon tedavisi yöntemiyle diþi oymaya ve anestezi vermeye gerek kalmýyor.

Tempolu yürü, tansiyonu düþür

Haftada 2 saatlik tempolu yürüyüþ, genetik olarak yüksek tansiyona yatkýn kiþileri hipertansiyondan koruyabilir. G

üney Caroliana Üniversitesi'nden Robin Shook ve ekibinin yaptýðý araþtýrma, ailesinde yüksek tansiyon hastasý bulunan kiþilerin düzenli olarak tempolu yürümesinin, söz konusu rahatsýzlýða yakalanma riskini yüzde 26 azaltabileceðini gösterdi. ''Hypertension'' dergisinde yayýmlanan araþtýrmada bilim insanlarý, üçte biri

yüksek tansiyon hastasý ebeveyne sahip, araþtýrma baþladýðýnda yüksek tansiyon belirtisi göstermeyen, yaklaþýk 6 bin kiþinin saðlýk durumunu 5 yýl boyunca inceledi. Araþtýrmaya katýlanlardan dörtte birinde yüksek tansiyon belirlendi.Ailesinde yüksek tansiyon hastasý bulunan ancak düzenli spor yapan-

larýn bu rahatsýzlýða yakalanma riskinin azaldýðý görüldü. Bilimciler, spor salonlarýna gidemeyenlerin haftada 2 saat tempolu yürümesinin yüksek tansiyon riskini azaltmada yeterli olabileceðini belirtti. Konuya iliþkin makale, Fransýz ''Le Figaro'' gazetesinin internet sitesinde de yer alýyor.

Bronzlaþma cildin imdat çýðlýðý! Bronzlaþmak sanýlanýn aksine 'saðlýklý' bir cildin deðil, UV ýþýnlarýnýn verdiði tahribata karþý cildin kendini korumaya çalýþtýðýnýn bir göstergesi. Bir baþka deyiþle, aslýnda cildin imdat çýðlýðý!

G

üneþ ýþýðý UV-A ve UV-B denen 2 yapýsal bileþim içeriyor. UV-A ýþýnlarý yeryüzüne gün boyu, UV-B ýþýnlarý ise 12:00-14:00 saatleri arasýnda yoðun olarak ulaþýyor. Özellikle ozon tabakasýnýn delinmesi ve çevre kirliliði sonucu bu ýþýnlarýn yeryüzüne daha fazla ulaþmalarý nedeniyle cildimiz ciddi boyutlarda hasar görüyor. Örneðin UV-A ýþýnlarý cildimizin derinlerine inip uzun sürede ciltte derin kýrýþýklar ve lekeler ile güneþ ýþýðýna baðlý alerjiler oluþturuyor. Bazý tansiyon ilaçlarý ve antibiyotiklerin de alerjiye yol açmalarýný kolaylaþtýrýyor. Öðle saatlerinde yoðunlaþan UV-B ýþýný ise ani kýzarma þeklinde güneþ yanýðýna

neden oluyor ve cilt kanserine zemin hazýrlýyor. Aþýrý güneþlenmenin yýllar içinde yaþlanmayý hýzlandýrdýðýný, ciltte kýrýþýklýklara ve lekelere yol açtýðýný da unutmamalý. Dolayýsýyla güneþten korunmak þart! Dermatoloji Uzmaný Dr. Vildan Þengöz, hangi cilt tipinin nasýl korunmasý gerektiðini anlattý! HANGÝ CÝLT TÝPÝ, NASIL KORUNMALI? Sarýþýn ve kýzýllar: Cilt rengi beyaz ya da açýk pembe olan sarýþýn ve kýzýllar genellikle bronzlaþmýyor. Bu cilt tiplerinde korunmasýz bir þekilde güneþte kalmak yanýklara yol açýyor ve bunun sonucunda cilt kanseri riski artýyor. Sarýþýn ve kýzýllar vücut için losyon form-

larýný, yüz içinse kremleri tercih etmeliler. Çünkü sarýþýnlarýn ciltleri genellikle daha kuru ve hassas oluyor. Losyonlar da sývý kývamda olduklarý için gözeneklerin týkanmasýný önlüyor ve gövdeye daha kolay uygulanýyor. Sarýþýn ve kýzýllarýn SPF 50 ve üzeri ürünleri kullanmalarý gerekiyor. Güneþ koruyucular göz çevresine yeterli gelmediði için mutlaka güneþ gözlüðü ve geniþ kenarlý þapka kullanmalýlar. Ayrýca doðrudan güneþ altýnda kalmamaya da dikkat etmeliler. Bunlarýn yaný sýra yüz, boyun ve el gibi açýkta kalan yerlerine sadece yaz aylarýnda deðil, her mevsim koruyucu sürmeyi alýþkanlýk haline getirmeliler. Kumrallar: Hafif bronzlaþma oluþabilen bu cilt tipleri de genellikle güneþe karþý duyarlý oluyor. Dolayýsýyla uzun süre güneþlendikleri takdirde yanýklar ortaya çýkýyor. Kumrallarýn ciltleri sarýþýnlara nazaran biraz daha güçlü olduðu için SPF 30 ürünlerini kullanabilirler. Ayrýca güneþe karþý hassaslaþtýran antibiyotik, romatizma veya doðum kontrol haplarý gibi ilaç kullanýyorlarsa daha da dikkatli olmalarý gerekiyor.

Esmerler: SPF 15 civarý ürünler bu cilt tipi için yeterli geliyor. Ancak esmerler de koyu ten rengine sahip olduklarý halde, týpký diðer cilt tiplerindeki gibi özellikle öðle saatlerinde güneþten kaçýnmalýlar. Ciltleri kuru ise krem, yaðlý ise losyon ve sprey formunda ürün kullanabilirler. Hem uygulanmasý kolay, hem de ciltteki gözenekleri týkamadýðý için su bazlý ürünleri tercih etmeliler. BUNLARI YAPMADAN GÜNEÞE ÇIKMAYIN! o Þemsiye altýnda veya gölgede bulunmanýz sizi UV ýþýnlarýndan korumuyor. Gölgede bile güneþten koruyucu ürün kullanmayý asla ihmal etmeyin. o Yüksek faktörlü ürün cildinizi yüzde 100 oranýnda koruyamaz. Bu nedenle tüm gününüzü bir kez sürdüðünüz koruyucu bir ürünle geçirmeniz doðru deðil. Güneþ koruyucu ürünü her 2 saatte bir tekrar sürmeli, suyla temas ettiðiniz takdirde ise bu zamaný dikkate almadan iþlemi yinelemelisiniz. o Güneþe çýkarken geniþ kenarlý þapka takmayý ve gözlük kullanmayý ihmal etmeyin. Kýyafetlerinizin de sýk

dokunmuþ yapýda olmasýna dikkat edin. o Güneþte leke oluþmasý riskine karþý parfüm gibi alkollü ürünleri cildinize sürmeyin. o Ürünü cilt tipinize uygun olarak seçin. Vücudunuz için losyon veya sprey formlarýný, yüzünüz içinse krem formlarýnýn seçin. Ayrýca cildiniz yaðlý ise gözenekleri týkamasýn diye su bazlý kuru ve alerjik ise hassas ciltler için hazýrlanmýþ ürünleri tercih edin. o Etkisini gösterebilmesi için ürünü cildinize dýþarýya çýkmadan 20 dakika önce yedirin. Yüze ve gövdeye eþit þekilde daðýtarak bolca uygulayýn. o Kozmetik ve sinek kovucu gibi baþka ürünler de kullanacaksanýz alta güneþ koruyucu sürüp, koruyucu ürünü 10 dakika sonra uygulayýn. o Güneþ koruyucu ürünleri, eðer güneþ altýnda kalmýþlarsa her yýl yenileyin ve kývamý bozulanlarý kullanmayýn. o Hamileyseniz çinkooksit ve titanyum dioksit içeren, en az SPF 30 ve üzeri olan fiziksel koruyucularý tercih edin. Çocuklarýnýza ise ciltleri daha hassas olduðu için SPF 50 ve üzeri ürünleri uygulayýn.


PKK 10 kiþiyi kaçýrdý

D

26 MAYIS 2012 CUMARTESÝ

iyarbakýr'ýn Lice ilçesine baðlý Bayýrlý köyünün Saðlýk Mezrasýna giden bir grup PKK'lý, biri kadýn 10 köylüyü kaçýrdý. Kaçýrýlan köylülerin bulunabilmesi için bölgede arama çalýþmalarýnýn devam ettiði öðrenildi. Bayýrlý köyünün Sað-

lýk Mezrasýna giden bir grup PKK üyesi, 10 köylüyü yanlarýna alarak kayýplara karýþtý. Bayýrlý köyü Muhtarý Aziz Doðan, kaçýrýlan köylülerin korucu olmadýðýný ve þimdiye kadar köylülerden bir haber alamadýklarýný söyledi. PKK'lýlarýn

kaçýrdýklarý köylülerin ailelerini kimseye haber vermemeleri yönünde tehdit ettiði için yetkililerin 2 gündür olaydan haberdar olamadýðý bildirildi. Kaçýrýlan köylülerin kurtarýlmasý için güvenlik güçleri tarafýndan operasyon baþlatýldý. Valilikten açýklama Diyarbakýr Valisi Mustafa Toprak imzasýyla yazýlý olarak yapýlan açýklamada,

Kulp'ta dolu þoku

"23.05.2012 günü saat 19.00 sýralarýnda ilimiz Lice ilçesi Bayýrlý Köyü saðlýk Mahallesine gelen bir grup bölücü terör örgütü (PKK) mensubu teröristler, yaþlarý 18 ile 65 arasýnda olan 1'i bayan 10 vatandaþýmýzý yanlarýna alarak götürmüþlerdir. Konu ile ilgili gerekli takibat ve soruþturma yapýlmaya baþlanmýþtýr" denildi.

Diyarbakýr'ýn Kulp ilçesinde 10 dakika süren dolu yaðýþýnýn ardýndan meydana gelen toprak kaymasý bir evi kullanýlamaz hale getirirken, bir ahýrda da kýsmý çökmelere neden oldu.

Yüksekova'da civa zehirlenmesi

H

akkari'nin Yüksekova ilçesinde bir kargo firmasýna giden paketin içerisindeki civa maddesinin sokaða dökülmesi ilçede paniðe yol açtý. Civa zehirlenmesine karþý hastaneye kaldýrýlan 6 kiþinin tetkik amacýyla kan ve idrar örneði alýndý. Yüksekova ilçesinde bir kargo firmasýna Rize'den verildiði belirtilen bir paket, ilçedeki kargo deposuna taþýnmasý sýrasýnda yere düþmesi ile içersindeki civa maddesi sokaða döküldü. Ýlçe Emniyet Müdürlüðü'nün yan tarafýndaki sokakta meydana gelen olay nedeniyle 3'ü kargo çalýþaný 6 kiþi civa zehirlenmesine karþý Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlarak tetkikleri yapýldýktan sonra taburcu edildi.

K

ulp ilçesi Aðaçkurur köyü Hucuka mezrasýnda etkili olan dolu yaðýþý hayatý olumsuz etkiledi. Yaklaþýk 10 dakika süren dolu yaðýþý nedeniyle Ýhsan Fidan isimli vatandaþýn evi, ahýrý, bahçe ve tarlalarýnda büyük zarar oluþtu. Dolunun ardýndan meydana gelen toprak kaymasýnda 7 nüfuslu Fidan ailesinin evi kullanýlamaz hale gelirken, aðýrda da kýsmý çökmeler meydana geldi. Dolu ve ardýndan meydana gelen toprak kaymasý yüzünden maðdur olan Ýhsan Fidan, ahýrdaki hayvanlarýný son anda heyelandan kurtarmayý baþardýðýný söyledi.

Ev ve ahýr çöktü Fidan, "Sadece 10 dakika yaðan dolu hayatýmýzý kararttý. Yamaçtaki tüm toprak kayarak ev, ahýr, bahçe ve tarlalarýmýza doldu. Tek geçim kaynaðým tarým ve hayvancýlýktýr. Dolu yaðýþýnýn ardýndan meydana gelen toprak kaymasý ile arazimde tarým ve hayvancýlýk da yapýlamaz hale geldi. Hayvanlarýmýn kaldýðý ahýrýn bir kýsmý çöktü, ikamet ettiðim ev kullanýlmaz hale geldi. Evin içi adeta çamur deryasýna döndü. Ne yapacaðýmý bilmiyorum" dedi. Yetkililerden yardým beklediðini belirten Fidan, 10 dakikalýk dolu yaðýþýnýn ardýndan ailesi ile birlikte sokakta kaldýðýný söyledi.

Sokak ilaçlandý Sokaða dökülen civa nedeniyle sokak araç ve yaya geçiþine kapatýldýktan sonra Hakkari Sivil Savunma Müdürlüðü ekipleri ve Yüksekova Belediyesi tarafýndan sokakta temizlik ve ilaçlama çalýþmasý yapýldý. Ýlçe Emniyet Müdürlüðü ekipleri tarafýndan baþlatýlan soruþturma kapsamýnda gözaltýna alýnan ve ismi öðrenilemeyen kargo paketinin alýcýsý ifadesi alýndýktan sonra serbest býrakýldý.

BAÞSAÐLIÐI

Dayýmýzýn oðlu, güzel yürekli insan ÝNAYET ÇETÝN, Hak'kýn rahmetine kavuþmuþtur. Acýmýz büyüktür. Allah Rahmet eylesin.

Zeynel Abidin ACAY Mürsel ACAY

Silvan'da 7 öðrenci sütten rahatsýzlandý D

iyarbakýr'ýn Silvan ilçesinde içtikleri sütten zehirlendiði iddiasýyla hastaneye kaldýrýlan 7 öðrenci, yapýlan tedavilerinde herhangi bir bulguya rastlanýlmayarak taburcu edildi. Silvan Vatan Ýlköðretim Okulu'nda eðitim gören 7 öðrenci, içtikleri sütten zehirlendikleri gerekçesiyle okul idaresine baþvurdu. Okul idaresi tarafýndan Silvan Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlan öðrencilerde yapýlan tetkiklerde zehirlenme belirtisi olarak herhangi bir virüs veya bakteriye rastlanýlmadý. Ýlk tedavileri yapýlan öðrenciler, kýsa bir sürede taburcu edildi. Zehirlenme tespit edilmedi Milli Eðitim Müdür Yardýmcýsý Nimet

Polatpað, öðrencilerin baðýrsaklarýnýn hýzlý çalýþmasý sonucu içtikleri sütten etkilendiðinin tespit edildiðini söyledi. Polatpað, "7 öðrencimiz içtikleri sütün ardýndan rahatsýz olduklarýný idarecilere bildirdi. Bunun üzerine öðrencilerimizi hastaneye kaldýrdýk. Gerekli iþlemlerin ardýndan herhangi bir zehirlenme olmadýðý tespit edildi. 7 öðrencimiz de herhangi bakteri ve virüse rastlanýlmamasýnýn ardýndan taburcu edildi. Öðrencilerimizin baðýrsaklarýnýn hýzlý çalýþmasý sonucunda içtikleri sütten etkilendikleri tespit edildi. Herhangi bir olumsuzluk yoktur" dedi.

Kýz öðrenciler hünerlerini sergiledi

Batman Anadolu Meslek ve Kýz Meslek Lisesi öðrencileri, yaptýklarý el iþlerini yýl sonu sergisinde görücüye çýkardý. Bir yýl boyunca eðitim ve öðretim dýþýnda sanatsal el becerilerini de geliþtiren Batman Anadolu Meslek ve Kýz Meslek Lisesi öðrencileri, yaptýklarý kolye, küpe, bileklik, taký

iþleri, elbise, eþarp-yazma ve örtü iþlerinin yaný sýra yemekleri sergilediler. Kaynak oluþturuluyor

Kýz öðrencilerin el emeði, göz nuru çalýþmalarý

büyük beðeni topladý. Okul Müdürü Neþe Coþkun, "Her sene mezun olan veya 1 yýl boyunca

yaptýklarý iþleri sergileyen kýz öðrencilerin sergilerinden elde edilen maddi olanaklarla Okul Aile Birliði'nin hesabýna katkýda bulunuyoruz. Okulumuzun ihtiyaçlarý ve bazý sosyal etkinlikler için gelir kaynaðý oluþturuyoruz" dedi.

VEFAT ÇETÝN ailesinin deðerli evladý, Uz.Dr Fevzi Çetin ve Baðlar Belediyesi eski Meclis Üyesi Remzi Çetin'in kardeþi, Hacý Faruk Çetin, Deniz Çetin ve Seyithan Çetin'in aðabeyi ÝNAYET ÇETÝN, Hak'kýn rahmetine kavuþmuþtur. Taziyesi Ofis Ayhan Duraðý karþýsýndaki DERÝKLÝLER yas evinde olacaktýr.

AÝLESÝ


4

HABER

26 MAYIS 2012 CUMARTESÝ

AK Parti Baðlar Ýlçe Baþkaný Erdal:

Umut'un ölümü ile ilgimiz yok Diyarbakýr'ýn Kayapýnar Ýlçesi'nde 18 Mayýs gecesi baþýndan ve boynundan 4 kurþunla yaþamýný yitiren 38 yaþýndaki Umut Aydýn ile ilgili AK Parti Baðlar Ýlçe Baþkaný Erdal Erdal, basýn merkezlerine yazýlý bir açýklama gönderdi.

A

ydýn Ailesi'nin gazetelere yansýyan, Umut'un AK Partili bir yönetici tarafýndan öldürüldüðü yönündeki iddialarý üzerine yazýlý açýklama yapan Erdal, olayýn farklý boyuta taþýnmaya çalýþýldýðýný söyledi. 'Yardým etmeye hazýrým'

Erdal, "Partimizin yaþadýðý bu acý kayýpla ilgili olarak gerek bizatihi þahsým, gerekse de teþkilatým ve tüm yakýnlarýmýn en ufacýk bir payý yoktur. Aksine olayýn ortaya çýkarýlmasý için elimizden gelen her türlü yardýmý yapmaya hazýr olduðumuzu belirtmek isterim. Gerek adli gerekse de idari makamlar huzurunda her türlü ifadeyi ver-

meye hazýrýz. Bu konuyla ilgili uzaktan yakýndan hiçbir ilgim bulunmamaktadýr" dedi.

V

'Provokasyonlara gelmeyeceðiz' Teþkilat olarak Aydýn Ailesi'ne taziye ziyaretinde bulunduklarýný dile getiren AK Parti Baðlar Ýlçe Baþkaný Erdal Erdal, açýklamasýna þöyle devam etti: "Ýçine çekilmeye çalýþýldýðýmýz bu provokasyonlara gelmeyeceðiz. Ýlçe teþkilatýmýzýn baþýna geldiðimden bu yana politikam kendi halkýmýzý kucaklamak, korumak, kollamaktýr. Bu þimdiye dek böyle olmuþtur ve de böyle kalacaktýr."

Vali Toprak'tan SGK'ya ziyaret D

iyarbakýr Valisi Mustafa Toprak, Ýl Sosyal Güvenlik Kurumu'nu (SGK) ziyaret ederek, bazý temas ve incelemelerde bulundu. Vali Toprak, geçtiðimiz günlerde Sosyal Güvenlik Haftasý etkinlikleri münasebetiyle makamýnda ziyarete gelen Ýl Sosyal Güvenlik Kurumu Müdürü Mehmet Þahin'e iadeyi ziyaret gerçekleþtirdi. Ziyaretin ardýndan kurumda bir dizi incelemelerde bulunan Vali Toprak, görevli personel ve vatandaþlarla sohbet ederek, dilek ve þikayetlerini dinledi.

Bakan Eker Rojave Hereme'de K

erem Acay'ýn yönetmenliðini yaptýðý Gazeteci Þeyhmus Çakan ile Aziz Ýstegün'ün sunduðu Rojave Hereme, bölgenin gündemini oluþturmaya devam ediyor. Bugüne kadar bölgedeki sorunlarýn masaya yatýrýlarak çözüm yollarýnýn arandýðý programa Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker konuk oluyor.

Kürtçe konuþacak olan Bakan Eker, son teþvik politikalarý, destekleme primleri ile Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn Diyarbakýr ziyareti sýrasýnda vereceði mesajlarla ilgili önemli ipuçlarý verecek. Bakan Eker ayrýca, Diyarbakýr'a yeni yapýlacak havaalaný ile otobanla ilgili açýklama da yapacak.

Zayi ilaný Diyarbakýr trafik þube müd. almýþ olduðum B sýnýfý sürücü belgemi kaybettim.Hükümsüzdür Yasemin Buluþ

26 MAYIS 2012 CUMARTESÝ YIL: 11 SAYI: 3921 Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk adýna Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Sayfa Editörü A.Baran ÇÝMEN Sayfa Düzeltmeni Aziz Muhammed FÝDANCI Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: Stadyum Altý Kuzey Kale Arkasý YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR e-p posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

Ýnfaz davasýnda 16 askere tahliye

an'da 3 yýl önce 2 PKK'lý ve bir sivilin öldüðü operasyonda 'infaz' yapýldýðý ihbarý üzerine baþlatýlan soruþturmada tutuklanan 17 askerden 16'sý serbest býrakýldý. Van'da 3 yýl önce 2 PKK'lý ve yanlarýndaki bir sivilin öldürüldüðü operasyonla ilgili baþlatýlan soruþturmada, önceki gün tutuklanan 16 muvazzaf asker serbest býrakýldý. Ayný soruþturma kapsamýnda tutuklanan emekli albay Vecihi Halil Ýyigün'ün ise tutukluluðunun devamýna karar verildi. Soruþturmaya konu olan olay 3 yýl önce Van'ýn Çaldýran ilçesine baðlý Buðullukaynak köyü yakýnlarýnda meydana geldi. Jandarma, bir genci rehin alan 2 PKK'lýnýn saklandýðý eve operasyon düzenledi. Operasyonda 2 PKK'lý öldürülürken, yanlarýndaki genç de hayatýný kaybetti.

Albay tutuklu kaldý Operasyona katýlan askerlerden

birinin 'PKK'lýlarla rehin alýnan kiþinin infaz edildiðini' ileri sürerek yaptýðý ihbar üzerine soruþturma baþlatýldý. Soruþturma kapsamýnda önceki gün dönemin Van Ýl Jandarma Alay Komutaný emekli Albay Ýyigün ile 1 binbaþý, 1 üsteðmen, 1 astsubay ve 13 uzman çavuþ tutuklandý. Þüpheli avukatlarý bir üst mahkemeye müvekkillerinin tutukluluk hallerinin kaldýrýlmasý için itirazda bulundu. Yapýlan itirazý deðerlendiren mahkeme, 16 muvazzaf askeri serbest býraktý, albay Ýyigün'ün ise tutukluluðunun devamýna karar verildi.

Mustazaf-Der'in kapanmasýna tepki M

ustazaflarla Dayanýþma Derneði'nin (Mustazaf-Der) Yargýtay'ýn aldýðý karar sonucu kapatýlmasý Diyarbakýr'ýn Silvan ilçesinde yapýlan basýn açýklamasýyla kýnandý. Ümmet-Der ile Susa-Der üyeleri, Selhattini Eyyübi Camii önünde basýn açýklamasý yaptý. Basýn açýklamasýný okuyan Kerem Altunterun, MustazafDer'in kurulduðu günden bu yana halkýn menfaatine ve yararýna yönelik faaliyet yürüttüðünü, düzenledikleri kutlu doðum etkinliklerine yüz binlerce insanýn katýldýðýný, fakir halka yardýmlar yaptýðýný savundu. Altunterun, halký 27

Mayýs Pazar günü Diyarbakýr Ýstasyon Meydaný'nda yapýlacak "Haydi Ahde Vefa Mitingi'ne" davet etti. Yoðun güvenlik önlemlerinin alýndýðý basýn açýklamasýnýn ardýndan kalabalýk olaysýz þekilde daðýldý.

Bismil parkelenecek

Diyarbakýr'ýn Bismil Ýlçe Belediyesi Fen Ýþleri Müdürlüðü, ilçede bu yýl ihalesi yapýlan 100 bin M² kilitli parke taþý düþeme çalýþmasý için hazýrlýk çalýþmalarýný hýzlandýrdý. F

en Ýþleri Müdürlüðü, tarafýndan yol geniþletme çalýþmalarý kapsamýnda Sanayi, Seyrantepe, Þentepe, Tekel, Esentepe, Bozkurt ve Akpýnar mahallelerinde üst yapýsý olmayan sokak ve caddelerde yol geniþletme çalýþmalarýna baþlandý. Ýlçede yapýlan bu çalýþmalarýn ardýndan kilitli parke taþý döþenerek ilçenin üst yapý sorununun yüzde 85'inin tamamlanmasý hedefleniyor. Bismil Belediyesi Fen Ýþleri Müdürlüðü, kilitli parke taþý döþeme çalýþmasýnýn yaný sýra, yol geniþletme ve düzeltme çalýþmasýyla birlikte çarpýk kentleþmenin önüne geçmeyi hedefliyor. Ýmar planýna göre yapýlan bu çalýþmalarla birlikte ilçenin modern bir statüye kavuþturulmasý amaçlanýyor.

Silvan'da yola yerleþtirilen bomba patladý

D

iyarbakýr'ýn Silvan ilçesinde askeri araçlar ve öðrenci servisinin geçiþ güzergahýna yerleþtirilen bomba büyük bir gürültüyle patladý. Patlama anýnda bölgeden araçlarýn geçmemesi faciayý önledi. Geçtiðimiz yýl 13 askerin þehit edildiði Silvan ilçesine baðlý Dolapdere köyü yakýnlarýndaki Mutluca mevkisinde PKK mensuplarý tarafýndan yola döþenen 50 kilogramlýk amonyum nitrat destekli bomba uzaktan kumanda ile patlatýldý. Askeri araç

ve öðrenci servislerinin güzergahý olan bölgede meydana gelen patlamada yolda þans eseri araçlarýn olmamasý büyük bir faciayý önledi. Yol boþken bombanýn patlamasý sonucu ölen ya da yaralanan olmazken, patlamanýn meydana geldiði yerde büyük bir çukur oluþtu. Bölgeye sevk edilen bomba uzmanlarý tarafýndan inceleme baþlatýlýrken, Jandarma Özel Harekat timleri de bölgede geniþ kapsamlý operasyon baþlattý.


HABER

26 MAYIS 2012 CUMARTESÝ

Yeniþehir'de temizlik kampanyasý

5

Minikler çöp topladý Diyarbakýr'ýn Yeniþehir Ýlçe Belediyesi'ne baðlý Ben-u u Sen Semti'nde Turgut Özal Ýlköðretim Okulu öðrencileri, ''Daha Temiz Bir Çevre Ýçin Elele'' sloganýyla temizlik kampanyasý baþlattý.

K

ampanyaya Yeniþehir Belediye Baþkaný Selim Kurbanoðlu, belediye baþkan yardýmcýlarý, meclis üyeleri, çok sayýda Turgut Özal Ýlköðretim okulu öðrencisi ve öðretmen katýldý. Minik öðrencilerin öncülük ettiði organizasyonda öðrenciler, 'Çevreyi Hor Gören Geleceði Zor Görür, Çöp Atmayalým Huzurlu Olalým, Çevremiz Aynamýzdýr' þeklinde dövizler taþýdý. Ben u sen semtindeki caddelerde yürüyüþ yaparak,

halký temizlik kampanyasýna dahil etmeye çalýþan öðrenciler, 'Temiz Bir Çevre Ýçin El Ele sloganýný haykýrarak ilginç bir manzara oluþturdu.

Kurbanoðlu da eþlik etti Yürüyüþ esnasýnda ellerine eldiven de takarak etrafta bulunan çöpleri toplayan öðrencilere Baþkan Kurbanoðlu da eþlik etti. Yeniþehir Belediye Baþkaný Selim Kurbanoðlu, Ben-u Sen'in tarihi bir yer

olduðunu belirterek, ''Çocuklarýmýza, geleceðimize daha düzgün bir çevre, daha saðlýklý bir ortam sunmak için yerel yönetimler olarak biz elimizden geleni yapýyoruz. Ancak halkýmýzýn da bu konuda duyarlý davranarak bize destek olmasý gerekmektedir'' dedi. Kampanya Yeniþehir Belediyesi'nin temizlik araçlarý da Ben-u Sen'deki caddeleri yýkayarak temizlik kampanyasýna destek verdi.

DÜ'de tiyatro gösterisi

D

icle Üniversitesi (DÜ) Sosyal Aktiviteler ve Eðitim Kulübü (SAVEK) tarafýndan organize edilen 'Gökteki Yýldýzlar' adlý tiyatro oyunu, kongre merkezinde sahnelendi. Sadece bayanlarýn izlediði tiyatro oyunu, Kur'an-ý Kerim okunmasýyla baþladý. Regaip Kandili vesile-

siyle okunan ilahiler, þiirler ve slayt gösterileri salonda bulunan izleyenler tarafýndan beðeniyle izlendi. Hazreti Muhammed'in (SAV) "Ashabým yýldýzlar gibidir. Hangisine tutunursanýz doðru yolu bulursunuz" hadisinden yola çýkýlarak kaleme alýnan 'Gökteki

Yýldýzlar' adlý tiyatro oyununda cahiliye döneminden kesitler, Hz. Selman-ý Farisi, Hz. Ömer, Hz. Rümeysa'nýn hayatlarý konu alýndý. Biri kardeþlik, diðeri peygamber konulu iki slayt sunumu yapýlan tiyatro gösteriminde izleyenler duygusal anlar yaþadý.

Bitlis kent kurultayýna hazýrlanýyor Çocuk Polisi Temel Eðitim Kursu nacaðýný ifade etti. Yelkikanat, þunlarý söyledi: Kent yaþamýnda kentin korunmasý, kalkýnmasý, çevreye duyarlýlýðýn toplum katmanlarýna aþýlanmasý, sosyal dayanýþmanýn artýrýlmasý, yöneten ile yönetilen arasýnda var olan iletiþimin üst düzeye çýkarýlmasý, yönetim ilkelerinin tabana yayýlmasý ele alýnacaktýr.

Çaðdaþ bir yöntem

Bitlis'te düzenlenecek olana 2'nci Kent Kurultayý'nýn yarýn Kültür Merkezi'nde yapýlacaðý açýklandý. Kurultay Baþ Koordinatörü Necmi Yelkikanat, kurultayda, kentin korunmasý gibi konularýn ele alý-

Bu tarz kurultaylar geliþmiþ ülkelerde uygulanan çaðdaþ bir yöntemdir. Ülkemizde birçok yörede meslek kuruluþlarý, üniversiteler, sivil toplum örgütleri, siyasi partiler, kamu kurum ve kuruluþlarý temsilcileri ile mahalle muhtarlarýnýn katýldýðý kent kurultaylarý gönüllülük esasý ve ortak akýl mantýðýyla oluþturulmaktadýr. Hatýrlanacaðý üzere 2008 yýlýnýn aðustos ayýnda Bitlis Polis Evi'nde iki milletvekilimizin ve bazý sivil toplum örgütleri temsilcilerinin katýlýmý ile onur verici bir kurultay gerçekleþmiþti.

D

iyarbakýr Emniyet Müdürlüðü bünyesinde, 'Çocuk polisi temel eðitimi bölge' kursu düzenlendi. Emniyet Genel Müdürlüðü Asayiþ Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan 2012 yýlý uzmanlýk eðitimleri kapsamýnda planlanan kurs Adýyaman, Batman, Diyarbakýr, Mardin, Muþ, Siirt ve Þanlýurfa illerinden gelen, 2 emniyet amiri, 1 komiser yardýmcýsý, 27 polis memuru olmak üzere toplamda 30 kursiyerin katýlýmý ile Diyarbakýr'da gerçekleþtirildi. Çocuklarla ilgili iþlemleri yürütecek personelin özel bir bilgi ve beceriye sahip olmalarý için, çocuk polisi birimlerinde çalýþan personellere 2 haftalýk özel bir eðitim programý uygulandý. Kursta polislere, çocuklara iliþkin ulusal ve uluslararasý hukuki düzenlemeler, Türkiye'deki çocuk koruma sistemi ve bu sistemde yer alan kurum ve kuruluþlarýn çalýþmalarý, söz konusu kurum ve kuruluþlar arasýnda iþbirliðine nasýl gidilebileceði ve bu iþbirliðinin emniyet teþkilatý açýsýndan önemi gibi çeþitli bilgiler verildi.

Muradiye Þelalesi'nde uçurtma þenliði Sanatçý Zelal Gökçe'den ilk solo albüm Van'ýn Muradiye ilçesinde þelale bölgesinde davul zurnalý Uçurtma Þenliði düzenlendi. Karadeniz yöresine ait horon ve kolbastý oyunuyla þenliklere baþlandý. Uçurtmalarý uçuran öðrenciler uçurtmasýný en yükseðe uçurabilmek için büyük çaba harcadý. Kaymakam Erol Tanrýkulu, birinci olan Babacan Köyü Ýlköðretim Okulu 8. sýnýf öðrencilerinden Ýbrahim Çelikçi'ye bisiklet, ikinci olan Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu öðrencisi Rumeysa Alim'e fotoðraf makinesi ve üçüncü olan Kýz Endüstri ve Meslek Lisesi öðrencisi Sibel Çavuþoðlu'na kumandalý araç verdi.

Emniyet müdürlüðüne teþekkür

H

alat çekme yarýþmasý ile baþlayan þenlik, yumurta yarýþýyla devam etti. Yumurta yarýþmasýnda öðrenciler büyük heyecan yaþattý. Yumurta yarýþmasýnda dereceye giremeyen Buse Çavuþoðlu isimli kýz öðrenci gözyaþlarýna boðuldu. Aðlayan öðrenciyi babasý teselli etti. Daha sonra Van Toplum Destekli Polis Büro Amirliði tarafýndan getirilen uçurtmalar öðrencilere daðýtýldý.

Kaymakam Tanrýkulu, "Böyle güzel bir etkinliði gençlerle çocuklarýmýzla buluþturdular. Gençleri tebrik ediyorum. Bu güzel etkinliði gençlerimize yaþattýklarýndan dolayý Van Toplum Destekli Polis Büro Amirliði ve buradaki emeði geçen Ýlçe Emniyet Müdürlüðü ve Milli Eðitim Müdürlüðü görevlilerine teþekkür ediyorum. Güzel bir gün oldu. Öðrencilerle birlikte bizler de eðlendik. Öðrencilerimizin eðlenmelerini gördük, onlarla birlikte biz de mutlu olduk. Dereceye giren öðrencileri de tebrik ediyorum. Önemli olan bu güzel günü yaþamak ve hayallerinde sürekli canlý tutmaktýr" dedi.

K

ürtçe ezgilere büyülü sesiyle hayat veren sanatçý Zelal Gökçe, Solin adlý albümüyle sevenleriyle buluþuyor. Gökçe'nin, çiçek bahçesi anlamýna gelen Solin adlý albümü Kom Müzik'ten çýktý. Anadolu ve Mezopotamya'daki yaþam tarzýný, göçü, destanlarý, aðýtlarý, ninnileri ve aþklarý anlatan albümde 11 eser bulunuyor. Gökçe, albümde Kurmancî, Zazakî, Kelhurî ve Soranîce'nin yaný sýra Ermenice ve Türkçe þarkýlara yer verdi.

Zelal Gökçe kimdir? 1998 yýlýnda Mezopotamya Kültür Merkezi bünyesinde müziðe baþlayan Gökçe, sanat yolculuðuna Ý.T.Ü Türk

Musikisi Devlet Konservatuarý Ses Eðitimi Bölümü'nde devam etti. Koma Azad, Þahiya Stranan, Anlat (On dilde on þarký), Homegrown Ýstanbul Volume (1) ve Koma Asmin'de yer alan Gökçe, çeþitli festival ve konser organizasyonlarýna katýldý. Baba Tahir-ê Uryan'ýn þiirlerinin bestelendiði Diwan-a Dubeyti projesinde besteci ve yorumcu olarak yer aldý.

Albümde yer alan eserler Mendê, Debû Derave, Sînemê, Derê Emirxanê, Makhmur Aðcig, Sewzalê, Kerr û Kulik, Aþýklarýn Sözü Kalýr, Xerîbê, Kew, Bêhempa û Rezîl.


6

EKONOMÝ

26 MAYIS 2012 CUMARTESÝ

Bahçesaray'a su fabrikasý

Vanlý bir grup giriþimci, 7 milyon liralýk bir yatýrýmla Bahçesaray ilçesinin ilk ve tek fabrikasýný kurarak hem kaliteli doðal kaynak suyunu deðerlendirip ekonomiye kazandýrdý, hem de ilk etapta 20 kiþiye istihdam saðlayýp yeni yatýrýmcýlara iyi bir örnek oldu.

U

zun yýllar aylarca karayolu ulaþýma kapalý olduðu için ülke gündemine gelen, ancak hükümet tarafýndan sürdürülen yoðun çalýþmalar sonucu bu ulaþým sorunu çözülerek tamamen asfalt bir yola kavuþturulan Bahçesaray'ýn, ekonomik kaynaklarý yavaþ yavaþ deðerlendirilmeye baþlandý. Sahra Biliþim Telekomünikasyon Ýnþaat Gýda A.Þ. tarafýndan, ilçenin Kýrmýzýköprü mevkiinde kurulan ve doðal kaynak suyunun deðerlendirildiði fabrikada üretim baþladý. Þirket Yönetim Kurulu Üyesi Erkan Hakan, yaptýklarý yatýrýmla baþarýlý, iyi bir örnek olmak istediklerini anlattý. Hakan, ilçenin, doðal sularý gibi, ceviz, bal, alabalýk gibi deðerlendirilebilecek önemli kaynaklarý olduðunu, bunlarýn mutlaka deðerlendirilip ekonomiye kazandýrýlarak istihdama katký saðlayacak yeni yatýrýmlar yapýlmasý gerektiðini ifade etti.

Suyun kalitesi çok yüksek Yüzyýllardýr boþa akýp duran doðal

kaynak suyunu deðerlendirmek istediklerini anlatan Erkan Hakan, bu amaçla aldýklarý numunelerin uzmanlar tarafýndan çok beðenilmesinin kendilerini teþvik ettiðini söyledi. Fabrikada iþledikleri su hakkýnda da bilgi veren Hakan, "Doðal bir kaynaktan gelen suyumuzun kalsiyum ve florür deðeri daha yüksek. Kesinlikle aðýr metal yok, soydum en düþük seviyede. Yumuþak içimli suyun rezervi günlük 1 200 ton ve saniyede 40 litre. Bizim fabrikamýz 700 ton kapasiteli ve yeni üretime baþladýðýmýz için halen günde 70 ton su kullanýyoruz. Dedelerimizin 'Biz bildik bileli bu su hiç kesilmez ve sürekli akar' dediði kaynak suyun kullanýlmayan bölümü þimdilik Bahçeseray deresine akýyor. Üretimi artýrýp kaynaðý tamamen kullanmak nihai hedefimiz" dedi. 7 milyon lira harcandý Yapýlan deðerlendirmelere göre fab-

rikalarýný Türkiye'de ilk 5 sýrada yer aldýðýný anlatan Hakan, yatýrým için þimdiye kadar 7 milyon lira harcadýklarýný söyledi. Þirketin çok ortaklý olduðunu belirten Hakan þunlarý söyledi: "Fabrikamýzda halen tek vardiya yapýlýyor ve 20 kiþi çalýþýyor. Vardiya sayýsýnýn 3'e yükselmesi halinde çalýþacak eleman sayýsý 100'e yükselecek. Bazý idari ve teknik elemanlar dýþýnda fabrikamýzda çalýþanlarýn hepsi Bahçesaraylý. Daha önce fabrikanýn kuruluþ aþamasýnda çalýþanlarýn birçoðu, kýsa süreli eðitimin ardýndan artýk iþin uzmaný personel oldular. Duvar ören, sýva yapanlarý eðiterek fabrikada makineleri çalýþtýran elemanlar haline getirdik. Bu durum kalifiye eleman yetiþtirilmesi açýsýndan da önemli bir baþarý. Nakliye için de ilçemizin araçlarýný kullanýyoruz, bu açýdan da istihdam saðlýyoruz."

Ýki bakandan iki önemli uyarý

Ekonomi Bakaný Çaðlayan, "Tasarruf oranlarý azalýyor; þu an için alarm vermiyorum ama dikkatli olmalýyýz" derken, Bakan Babacan da vatandaþlarýn kazanmadan harcadýðýna dikkat çekti.

E

konomi Bakaný Zafer Çaðlayan, Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi lojistik master plan toplantýsýnda bir konuþma yaptý. Tasarruf oranlarýnýn azaldýðýna dikkat çeken Çaðlayan, "Tasarruf oranlarý azalýyor; þu an için alarm vermiyorum ama dikkatli olmalýyýz" dedi. Çaðlayan, ''Ben bu konuda çok karamsar deðilim. Türk insaný mutlaka ayaðýný yorganýna göre uzatacak tedbirleri almalý. Tasarruf konusunda almamýz gereken son derece önemli tedbirler var. Ancak þunu da kabul etmemiz gerek ki geçmiþ dönem-

Batman'da "Ýhracat Zirvesi" paneli

B

atman'da "Ýhracat Zirvesi" paneli gerçekleþtirildi. Panel, Batman Ticaret ve Sanayi Odasý bünyesinde kurulan Avrupa Birliði Ýþ Geliþtirme Merkezi'nce (ABÝGEM) Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda yapýldý. Supervise Gözetme Etüd Kontrol Servisleri (SGS) Operasyon Müdürü Esen Kecik, ihracat ve ihracata verilen destekler konusunda iþ adamlarýný bilgilendirdi. Esen Kecik, 1878 yýlýndan bu yana 146 ülkede ve 64 bin çalýþaný ile danýþmanlýk ve aracýlýk hizmetleri sunan SGS þirketinin Türkiye'de 700 çalýþaný ve 9 ofisinin bulunduðunu belirtti. Kecik, Cezayir, Irak, Mýsýr, Ýran, Kenya, Kuveyt, Nijerya, Rusya, Suudi Arabistan, Suriye, Uganda, Tanzanya, Angola, Özbekistan, Kamerun, Haiti, Moritanya, Burunei ve Endonezya gibi ülkelerin ihracat denetleme yetkisini SGS danýþmanlýk þirketine devrettiðini söyledi.

lerde Türkiye yaþayamadýðý bazý þeyleri bugün itibariyle yaþýyor'' dedi. Bakan Çaðlayan, TL'nin deðerlenmesinin ve tüketicinin yurtdýþýndan ithalatýnýn tasarrufu azalttýðýný ifade etti.

Babacan: Borçlanýp peþin harcýyoruz Baþbakan Yardýmcýsý Ali Babacan, Türkiye Katýlým Bankalarý Birliði'nin 11. Olaðan Genel Kurul Toplantýsý'nda konuþtu. Babacan, kazanmadan harcandýðýna dikkat çekti. Cari açýkta, konjonktürel

sebeplerin izahýnýn daha kolay olduðunu, yapýsal konulara inildiðinde köklü adýmlarýn gerektiðini ifade eden Babacan, "Bu adýmlar hemen sonuç verecek adýmlar deðil. Tasarruf oranlarýmýz çok düþtü. Güven ortamýndan bahsediyoruz ama bu hýzlý tüketime sebep oluyor. Kazanmadan harcama yaþanýyor. Geleceðe doðru borçlanýp peþinen harcama görüyoruz. Bu makul büyüklüklerde olabilir ama ölçü kaçacak olursa zamanýnda tedbir almak gerekiyor" diye konuþtu.

Yoksulluk sýnýrý 3 bin lira

Türk-Ýþ, Mayýs ayýnda 4 kiþilik ailenin açlýk ve yoksulluk sýnýrýný açýkladý. Açýklamaya göre 4 kiþilik bir ailenin açlýk sýnýrýný 925 lira, yoksulluk sýnýrýný da 3 bin 14 lira olarak hesapladý.

T

ürk-Ýþ'ten yapýlan yazýlý açýklamada, konfederasyon tarafýndan çalýþanlarýn geçim koþullarýný ortaya koymak amacýyla her ay düzenli olarak ''açlýk ve yoksulluk sýnýrý araþtýrmasý'' yapýldýðý belirtildi. Mayýs ayý sonuçlarýna göre, 4 kiþilik ailenin saðlýklý, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapmasý gereken gýda harcamasý tutarý (açlýk sýnýrý) 925 lira 36 kuruþ olarak belirlendi.

Haneye girmesi gereken gelir toplamý Gýda harcamasýyla birlikte giyim, konut (kira, elektrik, su, yakýt), ulaþým, eðitim, saðlýk ve benzeri ihtiyaçlar için yapýlmasý zorunlu diðer harcamalarýn toplam tutarý (yoksulluk sýnýrý) ise 3 bin 14 lira 19 kuruþ olarak belirlendi. Araþtýrmaya göre, mutfak enflasyonu aylýk 1.52 oranýnda gerilerken, bir önceki yýla göre deðiþim oraný (yýllýk ortalama artýþ) yüzde 7.72 olarak hesaplandý. Açýklamada, hesaplanan yoksulluk sýnýrý tutarýnýn ücret düzeyi olmadýðý, haneye girmesi gereken gelir toplamý olduðu kaydedildi.

Yüksekova Belediyesi'ne kura ile iþçi alýndý H

akkari'nin Yüksekova Ýlçe Belediyesi'nde çevre temizliði ve kamusal alt yapý iþlerinde çalýþtýrýlacak 40 kiþi için 250 kiþi baþvuru yaptý. Baþvurunun fazla olmasý nedeniyle kura ile iþe alýnacaklar belirlendi. Yüksekova Belediyesi ve Ýþ-Kur iþbirliði çerçevesinde 'Toplum Yararýna Çalýþma Projeleri' kapsamýnda, belediye çevre temizliði ve kamusal alt yapý iþlerinde 6 ay geçici çalýþmak üzere, aralarýnda kadýnlarýn da bulunduðu 40 kiþi Yüksekova noteri huzurunda çekilen kurayla

iþe alýndý. Yüksekova Belediyesi konferans salonunda yapýlan kura çekimine Belediye Baþkan Vekili Reþit Örbeyi'in yaný sýra çok sayýda görevli ve yurttaþ da katýldý.

6 ay boyunca sigortalý çalýþacaklar Kura çekimi öncesinde Ýþ-Kur Temsilcisi Salih Avcý, katýlýmcýlarý proje hakkýnda bilgilendirdi. Avcý'dan sonra kýsa bir konuþma yapan Baþkan Yardýmcýsý Hüsnü Beþer, "Toplum yararýna çalýþma projesi kapsamýnda belediyede

geçici çalýþtýrmak üzere Ýþ-Kur ile iþbirliði içerisinde 6 aylýk proje hazýrlamýþ bulunmaktayýz. Belediye bünyesinde 6 ay çalýþacak yurttaþlarýmýzýn sözleþmeleri 1 Haziran tarihinde baþlayacak, 27 Kasým 2012'de sona erecek ve proje kapsamýnda çalýþacaklara asgari ücret ödenecektir. Bugün yapýlacak kura çekiminde 250 kiþi arasýnda 40 asil, 40 kiþi de yedek olarak seçilecek. Arkadaþlara baþarýlar diliyorum" dedi.


GÜNCEL

26 MAYIS 2012 CUMARTESÝ

7

Vali Toprak'tan Çevre Yolu'na inceleme Vali Mustafa Toprak, yapýmýna 14 Aralýk 2009 tarihinde baþlanan ve Þanlýurfa ve Elazýð yolunu birbirine baðlayacak olan 13 Km'lik çevreyolunda incelemelerde bulundu.

Þ

deniyle yapým çalýþmalarýna zorunlu olarak ara verilen yol inþaatý, problemler giderildikten sonra 2011 yýlý baþlarýnda inþaata yeniden baþlanmýþtý.

anlýurfa ve Elazýð yolunu birbirine baðlayacak olan çevreyolunda yaptýðý incelemelerde Vali Toprak'a, Vali Yardýmcýsý Cemal Hüsnü Kansýz, Ýl Emniyet Müdürü Mustafa Saðlam, Karayollarý 9. Bölge Müdürü Þamil Gülen ve diðer yetkililer eþlik etti. Vali Toprak, Diyarbakýr-Siverek karayolunun 10. kilometresinde yapýmý süren çevreyolu inþaatý çalýþmalarýnda incelemelerde bulunarak, yolun inþaatýný üstlenen firma yetkililerinden çevreyolunun son durumu hakkýnda detaylý bilgi aldý.

12 kilometrelik kýsmý bitti

13 Km'lik yol Vali Toprak, çevreyolunun biten 12 kilometrelik kýsmýný araçla, inþaat kýsmýný ise yaya olarak inceledi. Karayollarý 9. Bölge Müdürlüðü tarafýndan yapýmýna 2009 yýlýnda Valilik koordinesinde baþla-

nan Þanlýurfa-Elazýð çevreyolunun toplam uzunluðu 13 Km'den oluþuyor. Zaman içerisinde yolun inþaat çalýþmalarýnda karþýlaþýlan kamulaþtýrma sorunlarý ne-

Çalýþmalarýnda sona gelinen ÞanlýurfaElazýð çevreyolunun 13 Km'lik kesimin 12 kilometresi asfalt ile birlikte bitirilirken, geriye kalan kýsmýnýn da 10 gün içerisinde tamamlanacak. Ardýndan aydýnlatýlmýþ ve bütün trafik iþaretleri yapýlmýþ olarak BSK (bitümlü sýcak karýþým) seviyesinde Diyarbakýrlýlarýn hizmetine girecek. Vali Toprak, güzergâh üzerinde bulunan demiryolu üst geçit çalýþmalarýný da inceleyerek yetkililerden detaylý bilgi aldý ve en kýsa zamanda çevreyolundaki eksikliklerin giderilerek bitirilmesi için talimat verdi.

Ensarioðlu Þeyh Malan Panayýrý'nda

Eski Devlet Bakaný M. Salim Ensarioðlu, Diyarbakýr'ýn Dicle ilçesine baðlý Þeyh Malan Köyü'nde düzenlenen panayýra katýldý.

Þ

eyh Malan Köyü'nde her yýl Mayýs ayýnýn son haftasýnda geleneksel hale getirilen panayýr, bu yýl da yapýldý. Çeþitli bölgelerden panayýra katýlan vatandaþlar, piknik ve ticari faaliyetler gerçekleþtirdikleri gibi bölgedeki alimlerin kabirlerini de ziyaret ederek dua okudu. Anne ve babasýnýn da kabirlerinin bulunduðu köydeki panayýra katýlan eski Devlet Bakaný M. Salim Ensarioðlu, vatandaþlardan yoðun ilgi gördü.

Vatandaþlarla piknik yaptý Vatandaþlarla kucaklaþan Ensarioðlu,

bölgede yaþanan sorun ve sýkýntýlarý iyi bilen biri olarak bunlarýn çözümüne katký sunacaðýný söyledi. Diyarbakýr'ýn kanayan yaralarýna merhem olmak için vatandaþlardan destek beklediðini belirten Ensarioðlu, huzur ile birlikle bölgenin ciddi bir kalkýnma örneði sergileyeceðini dile getirdi. Vatandaþlarla bir süre sohbet eden Ensarioðlu, daha sonra mesire alanýnda bölge halký ile birlikte piknik yaptý.

'Akan kan dursun' Ensarioðlu, anne ve babasýnýn kabrini ziyaret ettikten sonra köyden ayrýldý.

Panayýrýn ardýndan kýsa bir deðerlendirme yapan Ensarioðlu, "Bu mübarek günlerde artýk insanlar ölmesin, akan kan dursun, hiç kimse ölmesin, analarýmýz, bacýlarýmýz dul kalmasýn, çocuklarýmýz yetim kalmasýn, huzur içinde olsunlar. Artýk insanlarýmýz gözyaþý istemiyor, huzur istiyor. Binlerce yakýnýmýzla birlikte burada kucaklaþtýk. Bu tür güzellikleri sürekli yaþamayý diliyorum" dedi.

Aysel Tuðluk'a 1 yýl hapis

Ankara 11. Aðýr Ceza Mahkemesi, Baðýmsýz Van Milletvekili Aysel Tuðluk'u, kapatýlan DTP'nin 1. Olaðanüstü Büyük Kongresi'ndeki konuþmasýnda ve bir basýn açýklamasýnda "terör örgütü propagandasý" yaptýðý gerekçesiyle 1 yýl 15 gün hapse mahkum etti.

A

Arap müziðinin 'Diva'sý Mardin'de konser verecek

M

ardin Artuklu Üniversitesi'nin geleneksel bahar þenlikleri kapsamýnda, Lübnan'ýn ünlü ses sanatçýsý Ghada Schebir, 2 Haziran Cumartesi günü Atatürk Kültür Merkezi'nde bir konser verecek. Ortadoðu müziðinin en önemli merkezi olan Lübnan'ý birçok uluslararasý festivalde temsil eden, Arap müziðinin önde gelen ismi Ghada Schebir'in gelecek ay Mardin Artuklu Üniversitesi'nin daveti üzerine konser vermek için Mardin'e geleceði öðrenildi. Üniversite yetkililerinden alýnan bilgiye göre, bu yýl ikincisi düzenlenen bahar þenliði etkinlikleri kapsamýnda düzenlenecek konserde sahneye çýkacak Ghada Schebir'i dinlemek amacýyla davet gönderilen birçok Arap büyükelçisinin de Mardin'i ziyaret etmesi bekleniyor.

Ödüllü sanatçý Schebir Konserin Mardin'in tanýtýmý açýsýndan bir fýrsat olduðunu belirten Rektör Prof. Dr. Serdar Bedii Omay, böylesine bir etkinliðin, kentin kültürel zenginliði ve çeþitliliðiyle ekonomik ve turistik potansiyelinin gözler önüne serilmesi için önemli olduðunu söyledi. Lübnan doðumlu Ghada Schebir müzik hayatýna, Endülüs müziði alanýnda uzmanlaþtýðý USEK Üniversitesi'nde baþladý. Sanatçý, katýldýðý dünya çapýndaki uluslararasý festival ve konserlerde gösterdiði performans ile müzik otoritelerinin beðenisini kazandý. Kariyeri boyunca birçok ödüle layýk bulunan Schebir, 2007 yýlýnda BBC Dünya Müziði Ödülü'nü almaya hak kazandý.

ysel Tuðluk'un, 28 Þubat 2007'deki kongrede yaptýðý konuþmada ve 2 Mart 2007'de parti genel merkezindeki basýn açýklamasýnda "terör örgütü propagandasý yapmak, suç ve suçluyu övmek" iddiasýyla 11. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde yargýlandýðý dava sonuçlandý. Mahkemenin gerekçeli kararýnda, çok sayýda öldürme, yaralama, gasp, tehdit, adam kaçýrma, bombalama ve toplu öldürme gibi eylemler yapan PKK-KCK'nýn silahlý bir terör örgütü olduðu, örgütün lideri Abdullah Öcalan'ýn ise sabit eylemleri nedeniyle hükümlü bulunduðu belirtildi.

Düþünce açýklama sýnýrsýz deðil Düþünce özgürlüðüne iliþkin Anayasa'ya ve Avrupa Ýnsan Haklarý söz-

leþmesine atýfta bulunulan kararda, "Düþünceyi açýklama ve yayma özgürlüðü Anayasa ve uluslararasý sözleþmeyle güvence altýna alýnmýþ bir hak olmakla birlikte düþünce açýklamanýn sýnýrsýz olduðu söylenemez. Düþünce açýklamak suretiyle tüm uluslarýn lanetlediði terör övülemez, terör örgütlerinin propagandasý yapýlamaz" denildi. Mahkeme, Tuðluk'u "terör örgütünün propagandasýný yapmak" suçundan 1 yýl 15 gün hapse mahkum etti. Tuðluk'un, TCK'nýn 53. maddesinde düzenlenen ve bazý haklarý kullanmaktan yoksun býrakýlmasýna karar veren mahkeme, Tuðluk hakkýnda verdiði mahkumiyet hükümlerinin açýklanmasýný, CMK'nýn 231. maddesine göre geri býraktý.

Hakkari karanlýktan kurtulacak H

akkari Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðü, özel bir firma tarafýndan Kýrýkdað köyünde faaliyete geçirilecek 154 kv gücündeki hidroelektrik santralý için bilgilendirme toplantýsý düzenledi. Hakkari Çevre ve Þehircilik Ýl Müdür Mehmet Fatih Namýk Öztürk baþkanlýðýnda yapýlan toplantýda kurumun mühendisleri tarafýndan, devreye girecek hidroelektrik santrali hakkýnda detaylý bilgiler verildi. Yaklaþýk 1,5 saat süren toplantýya, Ýl Özel Ýdare Müdürü Süleyman Kaya, Meslek Yüksek Okulu (MYO) Müdürü Yrd. Doç. Tahir Yaþar, Özenir Enerji A.Þ. firmasýndan Hacý Özdemir, daire amirleri sivil toplum temsilcileri ile vatandaþlar katýldý. Özenir Enerji A.Þ. tarafýndan yapýlan ve

Ýran'a baðýmlýlýða son

170 kiþinin istihdam edildiði Hakkari Zap suyunun Kýrýkdað kolu üzerinde 3 aþamalý hidroelektrik santralýndan biri önümüzdeki iki ay içersinde devreye girecek.

Hizmete girecek santralýn þehirden 6 kilometre uzaklýkta bulunan Otluca köyündeki 154 kv trafo merkezine enerji vereceði ifade edildi. Ýstihdama önemli katký saðlayacak santral projelerinin bitmesi halinde de yaklaþýk 70 kalifiyeli elamanýn iþine devam edeceði bildirildi. 154 kv enerji iletim hattýnýn 3 aþamalýk ayaðýnýn tamamlanmasý halinde, Hakkari'nin artýk Ýran'dan gelen enerjiden kurtulacaðý belirtildi. Bundan sonra Van'ýn Baþkale ilçesinde arýzalarýn meydana gelmesi halinde ise Kýrýkdað köyündeki hidroelektrik santralýnýn devreye girerek Hakkari'yi karanlýktan kurtaracaðý ifade edildi.

Diyarbakýr polisi alarma geçti K

ayseri'nin Pýnarbaþý Ýlçe Emniyet Müdürlüðü'ne düzenlenen canlý bombalý saldýrýnýn ardýndan Diyarbakýr Emniyet Müdürlüðü, olasý bir saldýrýya karþý alarma geçti. Diyarbakýr'da þüpheli bir aracýn olduðu istihbaratý üzerine tüm birimler teyakkuza geçti. Telsizlerden geçen anons üzerine þüpheli 47 AZ 391 plakalý beyaz transit minibüsün bulunmasý için il giriþ ve çýkýþlarý kontrol altýna alýndý. Þehir genelindeki tüm polis ekipleri þüpheli araç için uyarýldý.

Araç Mardin'de bulundu Aracýn görülmesi durumunda müdahale edilmeyerek Terörle Mücadele Þube Müdürlüðü bomba imha uzmanlarýna haber verilmesi istendi. Yaklaþýk 1 saat boyunca Diyarbakýr polisini alarma geçiren þüpheli araç, Mardin'de polis ekipleri tarafýndan yapýlan uygulama sýrasýnda yakalandý. Aracýn Mardin'de yakalanmasý ile Diyarbakýr polisi normale dönerken, yakalanan araçta geniþ kapsamlý arama yapýldýðý belirtildi.


8

26 MAYIS 2012 CUMARTESÝ

HABER

Özel Amid'in yýl sonu etkinliði Özel Amid Okullarýnýn yýl sonu etkinliði oldukça coþkuluydu. Büyükþehir Belediyesi Tiyatro Salonu'ndaki etkinliðe veliler ve öðretmenler katýldý.

E

tkinlikte önce Anaokulu öðrencileri sahnede maharetlerini gösterdi. Sonra da Ýlköðretim okulu bölümü öðrencileri sahnede yerlerini aldý. Þarkýlarý, þiirleriyle büyük beðeni toplayan öðrenciler, davetlilerden bolca alkýþ aldý.

Sahne gösterilerinden sonra da Resim ve el sanatlarý sergisi bölümüne geçildi. Özel Amid Okullarý idareci, öðretmen ve personelinin tam kadro katýldýðý etkinlikte veliler öðrencilerin yaptýklarý resim ve el sanatlarý ürünlerinin yer aldýðý standlarý gezdi.


POLÝTÝKA

26 MAYIS 2012 CUMARTESÝ

Kayseri'de canlý bomba saldýrýsý

Kayseri'nin Pýnarbaþý Ýlçe Emniyet Müdürlüðü'ne bombalý saldýrý düzenlendi. Saldýrýda 1 polis memuru þehit olurken, 6'sý aðýr 16 kiþi yaralandý. Üst katlarý lojman olan bina önündeki patlamada durumu aðýr olan yaralýlar, Pýnarbaþý Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. itaný var. Onlar tabii ki parçalanmýþ vaziyette, araç parçalanmýþ vaziyette. Aracýn plakasý 06 ile baþlýyor, Passat marka bir araç. Hedefinin Pýnarbaþý Polis Merkezi olmadýðýný deðerlendiriyoruz.

Patlayýcý miktarý yüksek Ama nihai hedefi neresi olabilir onun üzerinde çalýþýyoruz. Arkadaþlarýmýz çalýþmalarý yapýyorlar. Üzücü bir olay. Terör örgütünün durmadýðýný, beklenmedik çýlgýn olaylarýn yürütmeye devam ettiðini bir kez daha

P

ýnarbaþý Ýlçesi'nde dün sabah Emniyet Müdürlüðü'ne PKK üyelerinin düzenlediði intihar saldýrýsýnda 1 polis þehit oldu, 3 saldýrgan öldü, aralarýnda polis çocuklarýnýn da bulunduðu 16 kiþi yaralandý. Pýnarbaþý'nda intihar saldýrýsýnda bulunan saldýrganlar, 06 E 1819 plakalý otomobille baþka bir hedefe giderken, ilk olarak Kahramanmaraþ'ýn Göksun Ýlçesi'nde fark edildi. KahramanmaraþKayseri karayolunda yol kontrolü yapan jandarma ekibi, þüphe üzerine aracý durdurmak istedi. Ancak saldýrganlar 'dur' ihtarýna uymadý ve jandarma aracýna çarparak kaçtý, kazada Uzman Çavuþ Altan Çamkara yaralandý. Çamkara, askerler tarafýndan götürüldüðü Göksun Devlet Hastanesi'nde yapýlan ilk müdahalenin ardýndan Kahramanmaraþ Þehir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yoðun bakýma

Aslý hedefe ulaþamadýlar

kan gölüne dönerken, 1 polis memuru þehit oldu, 16 kiþi yaralandý, saldýrýyý gerçekleþtiren 3 saldýrgan da öldü.

Kaçan aracýn yakalanmasý için jandarma ve polis peþine düþtü. Sarýz üzerinden 60 kilometre uzaklýktaki Pýnarbaþý'na giden saldýrganlar, takipte olduklarýný ve asýl hedeflerine ulaþamadan yakalanacaklarýný anlayýnca Pýnarbaþý Emniyet Müdürlüðü'ne intihar saldýrýsý için yöneldi. Polis lojmanlarýnýn da bulunduðu Emniyet Müdürlüðü önüne giden otomobilden þüphelenen polisler, aracý durdurmak istedi. Bu sýrada araçtan inen saldýrganlardan biri, polislere el bombasýný attý, araçtakiler de ateþ açtý. Çýkan çatýþmada inmeye fýrsat bulamadan yaralanan saldýrganlar, son anda araçtaki patlayýcýlarý infilak ettirdi. Kulaklarý saðýr eden patlamayla ortalýk

Ýçiþleri Bakaný Naim Þahin, asýl hedefin Pýnarbaþý Emniyet Müdürlüðü olmadýðýna dikkati çekti. Yaralananlar arasýnda polis çocuklarýnýn da bulunduðunu kaydeden Bakan Þahin, saldýrýyla ilgili þunlarý söyledi: Saat 09.45 civarýnda Kayseri ilimizin Pýnarbaþý ilçesinde bir canlý bomba eylemi gerçekleþtirildi. Fakat olayýn baþlangýcý Kahramanmaraþ'ýn Göksun ilçesinden baþlýyor. Oradaki bir trafik uygulamasýnda jandarmamýzýn sabahýn erken saatlerinde kaçan bir araç tarafýndan bu canlý bomba eylemi gerçekleþtirildi. Aracýn içinde görüldüðü kadarýyla 2 canlý bomba mil-

alýnan Uzman Çavuþ'un hayati tehlikesinin bulunmadýðý bildirildi.

görmüþ olduk. Patlayýcý miktarý oldukça yüksek, etkisi oldukça yüksek. Ýnþallah yaralýmýza acil þifalar diliyoruz, onu kurtarýrýz. Terör konusunda hep beraber dikkatli olmak gereðini bir kez daha bu olayda görmüþ olduk. Jandarma ve polisimiz çok dikkatli davrandý. Sabah itibariyle GöksunPýnarbaþý ve Sarýz güzergahýnda bu araç takip edildi. Polisin yakýn takibiyle son anda açtýðý ateþ sonrasýnda bu þekilde atlatýlmýþ oldu. Þimdilik söyleyeceklerimiz bu kadar. Bundan sonra adli süreç devam edecek.

Bakan Þahin: Hedef baþka yerdi

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


10

ÝÇ-DIÞ HABERLER

26 MAYIS 2012 CUMARTESÝ

Türkiye'ye insan haklarý eleþtirisi ABD Dýþiþleri Bakanlýðý'nýn 2011 Ýnsan Haklarý Raporu'nda Türkiye'ye yönelik eleþtiriler yer aldý. Eleþtiriler yargý sistemi, ifade ve basýn özgürlüðü konularýnda yoðunlaþtý. Uludere olayý da rapora girdi.

A

BD Dýþiþleri Bakanlýðý'nýn 2011 Ýnsan Haklarý Raporu'nu yayýnladý. Raporun Türkiye bölümünde üç temel sorununa özellikle dikkat çekildi. Bunlar, "adalete eriþimde sorunlar, hükümetin ifade ve basýn özgürlüðüne müdahalesi ile savunmasýz topluluklara yeterince koruma saðlanmamasý" olarak sýralandý.

Gözaltý süresi uzun ABD Dýþiþleri Bakanlýðý Ýnsan Haklarý Raporu'nda adalet bölümünde kapsamý geniþ tutulan terörle mücadele yasalarý, uzun gözaltý süreleri, siyasi baskýlar ve yargý sistemindeki yetersizlikler eleþtiril-

di. Davalar konusunda bilgi sýzdýrýlmasý da eleþtirilen unsurlar arasýnda yer aldý.

Ýnternete eriþim engelleniyor Türkiye'de 100'den fazla gazetecinin tutuklu bulunduðu hatýrlatýlarak, gazetecilerin adli tatbikattan kaçýnmak için oto sansür uyguladýðý belirtildi. Hükümetin ve mahkemelerin çok sayýda internet sitesine eriþimi engelledi de vurgulandý.

Savunmasýz gruplar korunmuyor 2011 Ýnsan Haklarý Raporu'nda, hükümetin savunmasýz gruplara yeter-

ince koruma saðlamadýðý ifade de yer aldý. Savunmasýz gruplar arasýnda kadýnlar, çocuklar ve eþcinseller sayýldý. Raporda, namus cinayetleri dahil kadýna karþý þiddet olaylarýnýn ciddi bir sorun olduðu vurgulandý.

Uludere de yer aldý Raporda Uludere olayý, Ergenekon ve Balyoz davalarýna da deðinildi. Uludere olayýyla ilgili olarak " 28 Aralýk'ta uçaklar PKK üyelerini öldürme amaçlý bir hava saldýrýsýnda 34 sivili öldürdü. Hükümetin soruþturmasý yýl sonu itibariyle sürüyordu" ifadesi kullanýldý.

AB'den Zana mahkumiyetine tepki Avrupa Birliði Komisyonu, Diyarbakýr baðýmsýz milletvekili Leyla Zana'nýn 10 yýl hapis cezasýna çarptýrýlmasýndan "derin endiþe duyduðunu" belirtti.

A

B'nin Geniþlemeden sorumlu AB Komisyonu üyesi Stefan Füle'nin sözcüsü Peter Stano, basýna yaptýðý açýklamada, "AB Komisyonu terörle mücadelede Türkiye'yi desteklese de ifade özgürlüðünü temel deðer olarak görmektedir ve etkin bir terörle mücadele, ifade özgürlüðünü engellememeli" dedi.

Temyiz davasýna yakýn takip

Lübnanlýlar Türkiye'ye teslim edildi T

ürkiye'nin Esad yönetimine yönelik eleþtirilerinin ardýndan baþlayan gerilim, garip olaylarýn yaþanmasýna neden oluyor. Daha önce kaçýrýlan iki Türk gazetecinin Ýran'a teslim edilmesinin ardýndan 11 Lübnanlý rehine Türk yetkililere teslim edildi. Reuters haber ajansý, Suriye'de Esad karþýtý militanlar tarafýndan kaçýrýlan 11 Lübnanlýnýn, arabuluculuk giriþimlerinin ardýndan Türk yetkililere teslim edildiðini duyurdu. Lübnanlýlarýn serbest býrakýlmasý için arabuluculuk yapan din adamý Þeyh Ýbrahim, "Allaha þükür iþlem tamamlandý, Lübnanlýlar Türk yetkililere teslim edildi" dedi. Ýran'da kutsal bir mekaný ziyaret eden 11 Lübnanlý, dönüþ yolunda kaçýrýlmýþtý. 11 Þii Lübnanlý'nýn Esad karþýtý Sünni militanlar tarafýndan kaçýrýlmasý, Lübnan'da gerginliðin týrmanmasýna yol

açmýþtý.

Olaylar Lübnan'a sýçradý Son dönemde Suriye'deki þiddet olaylarý Lübnan'a da sýçramýþ durumda. Baþkent Beyrut'ta hafta baþýnda Esad yandaþý ve karþýtý Sünniler arasýnda çatýþma çýkmýþ, 2 kiþi ölmüþtü. Geçen hafta Trablus kentinde Sünnilerle Aleviler arasýnda yaþanan çatýþmalarda da 10 kiþi yaþamýný yitirdi. Ülkede bir iç savaþ endiþesi yaþanýyor. Lübnan güvenlik güçleriyle silahlý kiþiler arasýnda gece yarýsý silahlý çatýþma çýktý. Bir apartman dairesinde saklanarak güvenlik güçleriyle çatýþan 2 silahlý kiþi öldürüldü. 2 kiþi de gözaltýna alýndý. Çatýþmada 4 asker de yaralandý. Apartman dairesinde yapýlan aramada silah ve mühimmat ele geçirildi.

Fransa Afganistan'dan ayrýlýyor

F

ransa'da cumhurbaþkaný koltuðuna oturan François Hollande, sürpriz bir ziyaretle Afganistan'daki Fransýz askerlerini ziyaret etti. Hollande, Afganistan'dan ayrýlma zamanýnýn geldiðini söyledi. Afganistan'a ani bir ziyaret gerçekleþtiren Fransa Cumhurbaþkaný François Hollande, Fransýz askerlerinin Afganistan'daki misyonunu yerine getirdiðini belirterek, artýk bu ülkeden ayrýlmanýn zamanýnýn geldiðini ifade etti. Hollande, Kapisa vilayetinin doðusundaki Nicrab üssünde Fransýz askerleriyle buluþtu. Afganistan'dan muharip askerlerini çekme kararýný haklý gösterecek bazý sebepler bulunduðunu belirten Hollande, "Afgan egemenliðinin zamaný geldi" dedi.

Görev yerine getirildi Fransýz topraklarýný hedef alan terör tehdidinin henüz tam

Stano, Türkiye'de mahkemelerin terörü geniþ þekilde yorumlamalarýna çözüm getirilmesi ve fikirlerin þiddet içermeyecek þekilde ifade edilmesiyle þiddeti teþvik arasýndaki bariz ayrýmýn yasalarda ve uygulamada yapýlmasý çaðrýsýnda bulundu. Peter Stano, AB Komisyonu'nun bu davanýn temyiz aþamasýný yakýndan takip edeceðini de belirtti.

anlamýyla ortadan kaybolmadýðýný vurgulayan Hollande, çekilme sebeplerinden birinin de buradaki görevlerini yerine getirmeleri olduðunu vurguladý. Fransýz askerlerin Afganistan ve Fransa için yaptýklarýna teþekkür eden Hollande, Afganistan'dan erken çekilmenin ABD ve diðer müttefiklerle eþgüdüm içinde yapýlacaðýný söyledi.

Batý Ýran'ý ikna edemedi

Ýran ve Batýlý ülkelerin Baðdat'ta iki gün süren nükleer müzakereleri sona erdi. Görüþmelerden somut bir sonuç çýkmazken taraflar, gelecek ay Moskova'da yeniden bir araya gelme kararý aldý.

Ý

ki gün süren müzakerelerin ardýndan Avrupa Birliði Dýþ Politika Sorumlusu Catherine Ashton, Ýran'la ciddi görüþ ayrýlýklarýnýn giderilemediðini söyledi. Ashton, taraflarýn 18-19 Haziran'da Moskova'da yeniden bir araya geleceðini duyurdu. Ýki tarafýnda ilerleme saðlanmasý konusunda istekli olduðunu belirten Ashton, bazý konularda ortak noktalar bulunduðunu ifade etti. 'Nükleer program hakkýmýz' Ýran'ýn Baþmüzakerecesi Said Celili ise barýþçýl nükleer programa sahip olmanýn tüm ülkelerin hakký olduðunu söyledi. Celili, Ýran'ýn güvenine sahip olmanýn da önemli olduðuna dikkati çekerek, ''Her iki taraftan da uzmanlar Moskova'daki görüþmeler için hazýrlýk yapacak. Deðiþik þekilde önerilerde bulunduk. Bu da görüþmelerin ciddi olduðunu göstermektedir'' diye konuþtu. 'Haklar güvence altýna alýnmalý' Uluslararasý Atom Enerjisi Kurumu'nun (UAEK) ülkelerin nükleer teknolojiye sahip olmasý konusunda yasal temelleri attýðýný belirten Celili, ''Ülkelerin sivil amaçla nükleer teknolojiye sahip olma hakkýný öngören anlaþmayý saðlamlaþtýrmalýyýz. Üye ülkelerin haklarýný güvence altýna almalýyýz. Ýstanbul müzakerelerinde birçok eksende uzlaþma vardý. Baðdat'taki görüþmelerde de bunu teyit ettik'' dedi. Aþý ve ilaç üretiliyor Nükleer Silahlarýn Yayýlmasýnýn Önlenmesi Anlaþmasý (NPT)

çerçevesinde bu anlaþmaya imza atan ülkelerin uranyumu zenginleþtirme hakký olduðunu anlatan Celili, ''Tahran Nükleer Santrali'nin ürettiði aþý ve ilaçtan birçok Ýranlý faydalandý. Müzakerelerde Ýran'ýn bu hakkýný dile getirdim'' ifadelerini kullandý.

Görüþmelerde Batýlý ülkeler, Ýran'dan yüzde 20 oranýnda uranyum zenginleþtirme çalýþmalarýna son vermesini istemiþti. Buna karþýlýk Ýran heyeti de beþ maddelik bir plan önermiþti. Ýran önerileri eleþtirmiþ, Tahran'dan çok þey istendiðini savunmuþtu.


SPOR

26 MAYIS 2012 CUMARTESÝ

11

Haydi, Diyarbakýr yürüyüþe

Diyarbakýrspor'lu taraftarlarýn haksýzlýklara ve sahipsizliðe tepki göstermek için düzenleyeceði yürüyüþ için valilikten izin çýktý. Yürüyüþ için 7'den 70'e kadar tüm taraftarlara çaðrý yapýlýyor.

D

iyarbakýrspor'da taraftar dernekleri ve tribün gruplarýnýn ortak bir karar alarak Yarýn düzenleyeceði yürüyüþ için valilikten izin çýktýðý açýklandý.

neticileri,siyasilere tepki gösterileceði vurgulandý.

SAAT 13.00'DA BAÞLAYACAK

Aziz Yýldýrým. Þike soruþturmasýnda tutuklu olan Diyarbakýrlý Yýldýrým'a destek verilirken, ayný zamanda þampiyonluklarýnýn Yýldýrým tarafýndan gasp edildiðini ileri sürerek her fýrsatta aðlayan ancak Ofspor'un 14 futbolcu ile ligde kalma maçýna çýkmasýna seyirci kalan Trabzon'a göndermelerde bulunulacak. Yürüyüþ için hazýrlýklar tamamlanma aþamasýna gelirken, taraftar gruplarý 7'den 70'e kadar herkesi büyük buluþmaya davet ediyor.

Yarýn saat 13.00'da Ofis'teki Büyükþehir Belediyesi Konukevi önünde startý verilecek yürüyüþ sloganlar, pankartlar ve þarkýlar eþliðinde þehrin ana caddelerinde devam edecek. Büyük bir katýlýmýn olmasý beklenen yürüyüþte hem þaibe kokan OfsporTokatspor maçý protesto edilecek hem de her fýrsatta maðdur olduðunu eden Trabzon futbol camiasýna tepki gösterilecek. Yürüyüþte aðýrlýklý olarak Diyarbakýrspor'u sahipsiz býrakan kent yö-

TRABZON'A YILDIRIM'LI GÖNDERME

Diyar'da Manisa fýrtýnasý Manisalý Atýcýlar, Diyarbakýr'da sona eren 19 Mayýs Kupasý ve Ýtalya'da Temmuz ayýnda yapýlacak olan Gençler Ateþli Tüfek Avrupa Þampiyonasý seçmelerinde toplam 9 madalya ile Manisa'ya döndüler.

D

iyarbakýr'da Manisa'yý baþarýyla temsil eden Manisalý Atýcýlar gururumuz oldu. Ýki sporcunun Ýtalya'da yapýlacak olan Avrupa Þampiyonasý'na katýlacak Milli Takým'a seçilmelerine kesin gözle bakýlýyor. Atýcýlýkta madalyaya doymayan Manisalý Atýcýlar yine Manisa'nýn gururu olmayý baþardýlar. Diyarbakýr'da yapýlan 19 Mayýs Kupasý ve Temmuz ayýnda Ýtalya'da yapýlacak olan Avrupa Þampiyonasý seçmeleri için ter döken Manisalý Atýcýlar, Manisa'ya toplam 9 madalya ile dönmeyi baþardýlar. Genç bayanlar yat atýþlarýnda toplam 3 madalya kazanan Manisalý Atýcýlar, Genç Bayanlarda 3x20 de 2, Büyük Bayanlar Yat Atýþlarýnda 1, Büyük Bayanlar 3X20 Atýþlarýnda 1, Bü0yük Erkekler Yat Atýþlarýnda 1, Büyük Erkekler 50 Metre Serbest Tabanca da ise 1 madalya kazandýlar. KARAÖZ, "SINIRLI SAYIDA SPORCUYLA GÝTTÝK 9 MADALYA KAZANDIK"

Manisa'da Atýcýlýk Sporunda kazanýlan baþarýlarýn baþ mimarý olan atýcýlýk Antrenörü Erdoðan Karaöz yaptýðý açýklamada, "Diyarbakýr'da önemli bir turnuvada mücadele ettik. Toplam 9 madalya kazanarak, yine hedeflediðimiz baþarýyý yakaladýk. Sýnýrlý sayýda atýcýmýzla mücadele verdik. Buna raðmen topladýðýmýz 9 madalya önemli bir baþarýdýr. Ýtalya'da yapýlacak olan Avrupa Þam-

piyonasý'nda da iki sporcumuzun Milli Takýma seçil eceðine inanýyoruz" diye konuþtu. MANÝSALI ATICILARIN DERECELERÝ GENÇ BAYANLAR YAT 1.Evrim Yörük 2. Armaðan Daþcürcü 3.Mervecan Sevildik GENÇ BAYANLAR 3X20 1.Mervecan Sevildik 2. Armaðan Daþcürcü BÜYÜK BAYANLAR YAT 3.Nergis Özelbir BÜYÜK BAYANLAR 3X20 3.Nergis Özelbir BÜYÜK ERKEKLER YAT 3. Þekip Taner Bakal BÜYÜK ERKEKLER 50 METRE SERBEST TABANCA 3.Ali Yaþar Ünlütürk

Saha dýþý etkenlere kurban gittik Önümüzdeki sezonda 3.lig'de mücadele edecek olan Diyarbakýrspor'da Baþkan Nurullah Edemen, ''Diyarbakýrspor Kulübü olarak iyi bir lobimiz olmadýðý için saha dýþý etkenlere kurban gittik'' dedi.

N

urullah Edemen, Lig'de kalma hedefine ulaþamamanýn üzüntüsünü yaþadýklarýný ifade ederek, iyi oynadýðýmýz ligin son maçýnda deplasmanda Buðsaþspor'a 3-1 yenilerek küme düþtük" dedi. Edemen, Baþarýsýzlýða mazeret aramýyoruz, ancak görünen köy de kýlavuz istemiyor diyen Edemen, bariz iki penaltýlarýnýn verilmediðini, oyuncularýn da girdikleri gol pozisyonlarýný akýl almaz bir þekilde deðerlendiremediklerini savundu. Edemen þöyle konuþtu, ''Buðsaþspor maçýnda hakem lobisine kurban edildik. Yaþadýðýmýz olaylarý yan yana getirdiðimizde acaba Diyarbakýrspor neden federasyonun kara listesinde?' demekten kendimizi alamýyoruz. Buðsaþspor karþýsýnda hakem kendine verilen görevi layýkýyla yerine getirdi. Sonuçta iyi oynadýðýmýz bir maçý kaybettik. Siz ne söylerseniz söyleyin sonuç deðiþmeyecek. Lig maratonunu göz önüne getirdiðimizde, Diyarbakýrspor Kulübü olarak iyi bir lobimiz olmadýðý için saha dýþý etkenlere kurban gittik. Ayrýca Diyarbakýrda Diyarbakýrspor'un Lig'de kalmasýný istemeyen Diyarbakýrlýlar vardý. Siyasi nedenlerle Diyarbakýrspor engellendi'' Ýfadesini kullandý. Taþkýn Civelek

Amatör kulüplere malzeme yardýmý

Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir ikisi engelli, 15 amatör spor kulübüne malzeme yardýmýnda bulundu. Baydemir, sporun yaralarý sarmanýn önemli araçlarýndan biri olduðunu söyledi. söyleyen Kaya, alt yapý konusunda destek istedi. Baydemir'den iki mahalleye semt sahasý sözü

B

aydemir, kentte amatör spor faaliyetleri yürüten; Diyarbakýr Görme Engelliler Spor Kulübü, Diyarbakýr Ýþitme Engelliler Spor Kulübü, Ertaþ Gençlik Spor Kulübü, Babacan Gençlik Spor Kulübü, Altýn Ayaklar Spor Kulübü, Amed Spor Kulübü, Alipaþa Spor Kulübü, Hançepek Spor Kulübü, Barýþ Spor Kulübü, 1903 Kartal Spor Kulübü, Gaziler Spor Kulübü, Býçakçý Köy spor Kulübü, Sanayi Sitesi Spor Kulübü, Ýskan evleri spor Kulübü, Yeniköy spor Kulübü'ne malzeme yardýmýnda bulundu. Sümerpark Resepsiyon Salonu'ndaki etkinliðe; Büyükþehir Belediyesi Spor Kulübü Baþkaný Hacý Haspolat, Yerel Gündem 21 Genel Sekreteri Metin Kýlavuz, Mezopotamya Kulüpler Birliði Baþkaný Hüseyin Kaya ile belediye

meclis üyeleri ve sporcular katýldý. Kaya, alt yapý konusunda destek istedi. Mezopotamya Kulüpler Birliði Baþkaný Hüseyin Kaya; amatör spor kulüplerinin iþadamlarý tarafýndan deðil, spora gönül verenlerin desteðiyle ayakta kaldýðýný ve kulüplerin yaþatýlmaya çalýþýldýðýný belirtti. Herhangi bir kuruma mensup olmayan takýmlarýn malzeme sýkýntýsý çektiðini söyleyen Kaya, bu nedenle büyükþehir belediyesinin vermiþ olduðu malzeme yardýmý anlamlýdýr. Genç nüfusun çok fazla olduðun ancak spor yapma alanlarýnýn yetersiz olduðunu

Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir de 30 yýldan bu yana travma yaþayan Diyarbakýr'da sporun tüm dallarýna ihtiyaç olduðunu ifade eden Baydemir, "Bu travmayla, bu sýkýntýlarla baþ etmenin, yaralarý sarmanýn en önemli araçlarýndan biri de spordur" dedi. Sporun bütün dallarýný kentte ve bölgede insanlarýn davranýþ biçimi haline dönüþtürmenin önemine deðinen Baydemir, profesyonel kulüpleri kast etmediðini söyledi. Her mahallelinin spor aktivitelerini yapabilecekleri mekânlara kavuþturmak gerektiðini ifade eden Baydemir, "Toplumun kýlcal damarlarý olan mahallelerden oyuncu çýkartmak gerek" dedi. Kenti sporcularýn ihtiyacýna yanýt olabilecek altyapýya kavuþturmanýn belediyenin temel prensibi olduðunu söyleyen Baydemir, iki mahallede semt sahasý yapacaklarýný söyledi. Baydemir , sözlerini þöyle sürdürdü: "At-

letleri de voleybolcularý da, futbolcularý da mahallelerimizden çýkartmamýz lazým. Örneðin þöyle bir hayalim var, Diyarbakýrýn takýmý öyle bir takým olmalý ki; profesyonel ligde oynadýðýnda yüzde 99'u Diyarbakýrlý olmalý. Bu noktada bize semt sahalarýný oluþturmak için çaba sarfetmek düþüyor. Öyle bir noktaya gelmeliki tüm mahallelerde semt sahalarý yapmalýyýz." Spor bir kale görevi görmeli Sporun ticari meta olmasýna karþý olduðunu ifade eden Baydemir, tamamen etik, ahlaki, þeffaf zemin üzerinde yürümek için çaba sarf ettiklerini söyledi. Özellikle amatör spor kulüpleriyle birlikte hareket ederek çocuklara iyi bir gelecek hazýrlanmasýnýn önemine deðinen Baydemir, "Bugünkü ilk adýmýmýz, en büyük adým olsun. Sizin mahallelerde yapacaðýnýz aktiviteler, çocuklarý negatif alýþkanlýklardan, risklerden koruma çabanýz maddi deðerle ölçülmez. Ben sporu böyle görmek istiyorum. Bir çocuðu madde baðýmlýsý olmaktan çýkarmak parayla ölçülemeyecek bir deðer taþýr. Gençlerimize ne-

gatif alýþkanlýklar ve risklerden korumak için spor bir kale görevi görmeli" diye konuþtu. Konuþmalarýn ardýndan Mezopotamya Kulüpler Birliði Baþkaný Hüseyin Kaya, Baydemir'e katkýlarýndan dolayý plaket verdi. Yardým olarak verilen malzemeler arasýnda 20 adet eþofman, 20 adet krabon (ayakkabý), 20 adet þort tiþort, 20 adet tekmeklik, 20 adet çorap, 10 adet top, 10 adet taekwondo elbisesi, 6 adet ellik, 6 adet yastýk ellik, 10 adet çanta, 2 adet kask ve 2 adet el ayak korumasý bulunuyor. Taþkýn Civelek


12

CMYK

26 MAYIS 2012 CUMARTESÝ

26.05.2012 Gazete Sayfaları  

26.05.2012 Gazete Sayfaları

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you