Page 1

Yaralý Þahin tedavi edildi D

iyarbakýr'ýn Lice ilçesinde avcýlar tarafýndan bulunan kanadý kýrýk þahin tedavi ettirildi. Ava giden Bilal Ýþcan isimli vatandaþ, kýrsalda kanadý kýrýk bir þahin buldu. Bilal Ýþcan, yaralý þahini ilçe merkezinde bulunan veteriner hekime götürerek tedavisini yaptýrdýktan sonra evine götürdü. 3’te

Van Gölü'nde büyüleyen gün batýmý V

an'ýn Gevaþ ilçesinde gün batýmý sýrasýnda güneþin son ýþýklarýyla kýzýllaþan gökyüzünü n Van Gölü'ne yansýmasý görenleri büyülüyor.

Hastaneden engellilere destek U

niversal Diyarbakýr Hastanesi, Uluslararasý Engelliler Derneði'nin baþlattýðý 'Plastikleri Topla Gel, Kalmasýn Artýk Engel' projesi kapsamýnda topladýðý plastiklerle engellilere destek oldu. 3’te

4’te

Kaplan: Bayrakla problemimiz yok PERÞEMBE 26 NÝSAN 2012

www.guneydoguolay.com

Fiyatý : 30 KR

Hasip Kaplan, TBMM'nin Kürt sorununu çözmek gibi tarihi bir sorumlulukla karþý karþýya olduðunu söyledi ve ekledi: Bayrakla, resmi dille, sýnýrlarla ilgili hiç bir problemimiz yok.

B

DP Grup Baþkanvekili Hasip Kaplan, Ege Üniversitesi Uluslararasý Ýliþkiler Kulübü üyesi öðrencilerini makamýnda kabul ederek sorularýný yanýtladý. Kaplan, TBMM'nin Kürt sorununu çözmek gibi tarihi bir sorumlulukla karþý karþýya olduðunu belirtti. 30 yýldýr devam eden çatýþmalý sürecin Türkiye'ye çok þey kaybettirdiðini ifade eden Kaplan, Türkiye'nin sýnýrlarýnýn bütünlüðü içinde çözümden yana olduklarýný söyledi. Kaplan, "Bayrakla, resmi dille, sýnýrlarla ilgili hiç bir problemimiz yok. Çok kültürlü ve çok dilli Türkiye anlayýþýnýn kabul edilmesi gerekiyor. Türkçe, ortak dilimizdir. Ýnanýn hiç bir siyasi parti, hiç bir güç 75 milyonu birbirinden ayýramaz. Biz eþit, özgürlükçü, adaletli bir ülkede yaþamak istiyoruz" dedi.

Eðitimcilerden faks eylemi

M

emur Sendikalarý Konfederasyonu'na (Memur-Sen) baðlý Eðitimciler Birliði Sendikasý (Eðitim-Bir-Sen) Muþ Þube Baþkanlýðý üyeleri, 'eþit iþe eþit ücret' düzenlemesini protesto etmek için faks eylemi yaptý. 7’de

Tutuklu milletvekilleri Tutuklu milletvekillerine iliþkin bir soruyu yanýtlayan Kaplan, "Türkiye'de adalet kanayan bir yaradýr. 8 parlamenterin tutuklu kalmasý Anayasa'ya aykýrý. Özel yetkili mahkemeler Türkiye'nin ayýbý" diye konuþtu. 7’de

Alman pedagoglar Diyarbakýr'da A

Demirtaþ: Gezmek bize haram mý?

A

BD'de temaslarda bulunan BDP lideri Selahattin Demirtaþ, ziyaretlerine yapýlan eleþtirilere yanýt verdi: Bütün partilere dünyayý gezmek helal de bize mi haram. 9’da

Uludere görüntüleriyle ilgili rapor savcýlýkta

A

selsan'ýn, Uludere'de yaþanan olaya iliþkin insansýz hava aracý görüntüleriyle ilgili hazýrladýðý rapor, Özel Yetkili Diyarbakýr Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'na ulaþtý. 4’te

lmanya'nýn Berlin kentinden gelen bir grup pedagog, sosyolog ve öðretmen, Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir'i ziyaret ederek eðitim ve sosyal politikalarla ilgili bilgi alýþveriþinde bulundu. Aralarýnda Kürt, Türk, Alman ve Arap pedagog, sosyolog, öðretmenin de bulunduðu 24 kiþilik Almanya'nýn Berlin kentinden gelen bir grup, Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir'i ziyaret etti. 5’te

Sýnýrda askeri hareketlilik

Þ

ýrnak'ta PKK'nýn etkisiz hale getirilmesi için baþlatýlan operasyonlar devam ederken, Kuzey Irak sýnýr bölgesindeki birliklere sivil minibüslerle asker sevkiyatý yapýlýyor. Bahar aylarýnýn gelmesiyle birlikte Kuzey Irak'tan PKK'lýlarýn sýzmalarý-

ný önlemek amacýyla baþlatýlan hava destekli operasyonlar sürüyor. Þýrnak'ýn Uludere, Beytüþþebap ilçelerinin sýnýra yakýn bölgelerinde devam eden operasyonlara destek amacýyla sivil minibüslerle askerler sevk ediliyor. 4’te

Ekmekte standart oluþturulacak Fýrýncýlar Odasý Baþkan Dveiyarbakýr yöneticileri, Büyükþehir Beledi-

ye Baþkaný Osman Baydemir'i ziyaret ederek, sektördeki sýkýntýlarýný paylaþtý. Baydemir, standardý bulunmayan çakýl ekmeðin gramajý konusunda ortak bir çalýþma yapýlacaðýný söyledi. 8’de

Alerji ve güneþ düþman olabilir K

ýþ boyunca nemsiz kalarak kuruyan ve matlaþan cilt, güneþle temas edince çeþitli sorunlar yaþar. Atopik bünyeli bireylerde bu sorunlarýn etkisi daha yoðun ve uzun sürer. 2’de


2

SAÐLIK

26 NÝSAN 2012 PERÞEMBE

Alerji ve güneþ düþman olabilir Kýþ boyunca nemsiz kalarak kuruyan ve matlaþan cilt, güneþle temas edince çeþitli sorunlar yaþar. Atopik bünyeli bireylerde bu sorunlarýn etkisi daha yoðun ve uzun sürer.

Ç

amlýca Medicana Hastanesi'nden dermatolojiuzmaný Dr. Pýnar Arat, baharla artan cilt hastalýklarý hakkýnda bilgi verdi: "Baharla bazý dermatolojik hastalýklarýn görülme sýklýðý artar. Bu hastalýklarýn baþýnda alerjik deri hastalýklarý gelir. Özellikle 'atopik bünyeli' dediðimiz, saman nezlesi, alerjik egzama ve astým gibi hastalýklarýn daha sýk gözlendiði kiþilerde, cilt sorunlarýna daha sýk rastlanýlýr. Yani alerji ve atopi öyküsü olanlarýn bu dönemde daha dikkatli olmalarý gerekir. Bu kiþilerin düzenli týbbi yardým almasýnda fayda var .

Güneþ, riski artýrýyor Güneþe maruz kalan bölgelerde deri döküntüleri, koyu lekeler, yanýklar ve uzun vadede kötü huylu tümörlerin oluþumuyla erken cilt yaþlanmasý görülebilir. Öncelikle dýþarý çýkarken cilt tipinize uygun bir güneþ koruyucu kulla-

nýn, güneþin dik geldiði saatlerde açýk havada dolaþmayýn, açýk renkli, ince, havadar, uzun kollu, pamuklu giysiler giyin, gerekiyorsa þapka, güneþ gözlüðü ve þemsiye tercih edin. Bazý deri hastalýklarýysa güneþe maruz kalmakla daha da þiddetlenir. Örneðin; sivilce, akne, lupus eritematozus, seboreik egzama, uçuk sorunlarý olanlar baharla daha da dikkatli davranmalý ve güneþle temastan kaçýnmalý.

Bakteriler, sýcak ve nemi seviyor Bu dönemde deðiþen ýsý deðerleri ve nem oranlarý, deride görülebilen bazý bulaþýcý hastalýklarýn sýklýðýný da artýrabilir. Bakteriyel, viral ve mantarlara baðlý cilt hastalýklarý sýcak, nemli ortamlarda daha fazla görülür. Bu nedenle derinin temizliðine özen gösterilmeli, hastalýðý olduðu bilinen kiþilerle temastan kaçýnýlmalý, özel eþyalarý ortak

kullanmamalý, pamuklu giysiler ve sentetik olmayan ayakkabýlar tercih edilmeli.

Böcek ýsýrýklarýna dikkat Havanýn ýsýnmasýyla böceklerle karþýlaþma riski artar, böcek sýrýðý olgularýnda yükseliþ gözlenir. Özellikle alerjik bünyeli kiþilerde bu durum ciddi reaksiyonlara neden olabilir. O yüzden böceklerle temastan olabildiðince kaçýnýlmasý, böceksavar ürünlerin kullanýlmasý, pencere camlarýna tel takýlmasý, zorunlu durumlarda alerji ilaçlarýnýn bulundurulmasý gerekir.

Baðýþýklýk sistemi de etkileniyor Baðýþýklýk sistemi bu mevsimde, havada bolca bulunan viral elemanlarla mücadele eder. Halk arasýnda madalyon ya da gül hastalýðý olarak bilinen 'pityriasis rosea' denilen

deri sorunu, viral enfeksiyonlarla iliþkilendirilir. Viral enfeksiyonlardan sonra deride halka tarzýnda döküntüler olabilir. Bu döküntüler enfeksiyondan bir hayli sonra çýkan, geç bir tepki olduðundan, genellikle o rahatsýzlýk ya unutulur ya da ayakta geçirildiði için farkýna bile varýlmaz. Hastalýðýn bilinen özel bir tedavisi yok, kendi kendine iyileþir. Cildi nemlendirmek amacýyla cilt tipine uygun nemlendiriciler, yenilemek amacýyla da dermokozmetik ürünler kullanýlabilir. Kabalaþan cildimizi yumuþatmak amacýyla da bazý dermatolojik iþlemler uygulanabilir. Bunlar arasýnda derin ve yüzeysel kimyasal peeling, cilt bakýmý, lazerle cilt yenileme iþlemleri sayýlabilir."

Süs bitkilerindeki zehire dikkat

Park, bahçe ev ve iþ yeri gibi kentsel alanlardayetiþtirilen bazý süs bitkilerinin insan vücudundakalýcý hasara yol açabilecek zararlarý olduðubildirildi. yendiðinde kas zayýflýðý ve hatta felce kadar giden zehirlenmeye neden olabilir. Ayný zamanda at kestanesinin meyveleri cilt bakýmýnda da kullanýlýr, faydasý vardýr. Ancak kullanmasýný bilmek gerekir. Ceviz aðacý altýnda uyuyan koyunlarýn öldüðüne dair literatürde bilgiler var. Burada dikkati çekmek istediðim, ceviz aðacýný yatak odamýzýn yanýna dikmemeliyiz. Çünkü yapraklarýnýn salgýladýðý gaz insan ve hayvan hayatýný olumsuz etkiler. Ceviz aðacýný insanlarýn yoðun kullanmadýðý alanlara dikmek gerekir."

"Bitkilerin zararlarýný bilmek gerekir"

A

nadolu Üniversitesi (AÜ) Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Botanik Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Ersin Yücel, bazý zehirli bitkilerin kentsel ve kýrsal alanlarda insanlar üzerinde olumsuz etkilerinin olduðunu söyledi. Bazý bitkilerdeki zehirli maddenin sindirim, deri, solunum ve kan yoluyla insana bulaþabileceðini ifade eden Prof.

Dr. Yücel, þöyle konuþtu:"Kentsel alanda birçok süs bitkisi var. Bu bitkiler estetik anlamda kent hayatýna çok önemli katkýlar saðlýyor. Ancak bazý bitkilerin olumsuz yönleri de var. Geri dönüþü olmayacak, ölümlere kadar gidebilen bitki kaynaklý zehirlerin varlýðýný biliyoruz. At kestanesi çok güzel bir aðaçtýr. At kestanesinin meyveleri

Prof. Dr. Yücel, baþ aðrýsý, kusma, denge kayýplarý halsizlik ve baþ dönmesinin zehirlenmenin önemli belirtileri olduðunu anlatarak, zehirlenme durumunda en yakýn saðlýk kuruluþuna müracaat edilmesi gerektiðini bildirdi. Kentsel alanlarda süs bitkisi olarak kullanýlan "pelin otu, loðusa otu, pembe trompet, þimþir, þebboy, kasýmpatý, gelin duvaðý, kauçuk, lale ve siklemen" gibi çiçeklerin meyve ve yumrularýnýn

zehirli olduðunu dile getiren Prof. Dr. Yücel, "Baldýran, bir süs bitkisidir. Yapraklarý maydanoza çok benzer. Kütahya'da geçen haftalarda baldýran yiyen 7 çocuk zehirlendi ve komaya girdi. Toplumun bu konuda bilgilendirilmesi lazým" dedi. Prof. Dr. Yücel, þunlarý kaydetti: "Yýlan yastýðý harika bir süs bitkisidir. Ama tüm organlarý zehirlidir. Meyveleri kýrmýzý renktedir, yendiði zaman öncelikli olarak aðýz ve dudaklarda þiþmeye neden olur daha fazlasýnda ölüme kadar sonuçlanýr. Dolayýsýyla çocuk oyun bahçeleri ve zihinsel engellilerin kullandýðý bahçe ve parklarda kritik bitkilerin kullanýlmamasý gerekir. Bu tür alanlarda seçilecek bitkilere özen göstermek gerekir. Çocuklar bitkinin meyvesini kýrmýzý gördüðü için tatlý sanarak yiyor. Hanýmeli, harika bir süs bitkisidir. Çok küçük, boncuk gibi kýrmýzý renkte meyveleri vardýr. iþte o meyveler zehirlidir. Parklarýmýzda en fazla kullanýlan akasya bitkisinin bütün organlarý zehirlidir. Çiçekleri dahi zehirlidir. Meþenin palamudu bol miktarda tanen içerir, çið yendiði takdirde

zehirlenmeye yol açar. Bunu topluma anlatmamýz gerekir."

"Botanik bahçeleriyle bitkileri öðretmek gerekir" Kent içinde bitki yetiþtiriciliðinin son derece uzmanlýk isteyen bir iþ olduðunu anlatan Prof. Dr. Yücel, þöyle devam etti:"Bitkilerin bütün olumlu ve olumsuz yönleri alt alta sýralanarak, bunlar arasýndan ekosistemin de izin verdiði en uygun bitkilerin seçilmesi gerekir. Bunlar mahallelere göre bile deðiþir. Bunun için iyi bir ekoloji bilgisine ihtiyaç vardýr. Çünkü her bitkiyi her herde yetiþtiremezsiniz. Ayrýca zehirli ve alerji etkisinin bilinmesi gerekir. Bitkiler zararlý deðildir ama bunun kullanmasýný bilmezsek zarar verir. Bitkiler alemiyle ilgili konularýn insanlara anlatýlmasý gerekir. Bunun için en ideal yer ise botanik bahçeleridir. Botanik bahçeleriyle bitkilerin adýný, faydalý ve zararlý yönlerini etiketlerle üzerine koyup belirtebiliriz."

Bahar temizliði yaparken dikkat! Bu diyeti yapanlar yandý! Kýrýkkale Üniversitesi'nden Doç. Dr. Meral Saygýn, bahar temizliði yaparken meydana gelecek zehirlenmelere karþý uyardý.

K

ýrýkkale Üniversitesi Halk Saðlýðý Anabilim Dalý Baþkaný Doç. Dr. Meral Saygýn , özelikle bahar aylarýnda temizlik,badana ve taþýnma olaylarýnýn sýk yaþandýðýný, bu gibi iþler yapýlýrken hem temizliði yapanlarýn hem de ortamdaki küçük çocuklarýn çok iyi takip edilmesi gerektiðini belirtti. Doç. Dr. Saygýn, yaptýðý açýklamada, bahar aylarýnda temizlik maddelerinden zehirlenmelerin artýðýný, temizlik maddelerine baðlý zehirlenmelerin, kimyasallarýn kazara içilmesi veya ürünlerin yanlýþ kullanýlmasý sonucu meydana geldiðini söyledi. Özelikle bahar aylarýnda temizlik, badana, taþýnma olaylarýnýn sýk olduðunu anýmsatan Saygýn, bu gibi iþler yapýlýrken hem temizliði yapanlarýn hem de ortamdaki küçük çocuklarýn çok iyi

takip edilmesi gerektiðini vurguladý. Ev veya herhangi bir mekan temizliði yapýlýrken ''kadýnlarýn genellikle insan saðlýðý için zararlý olan temizlik maddelerini ortalýkta býraktýklarýný'' söyleyen Saygýn, ''Bu sývý maddeleri bazen çocuklar su veya farklý bir içecek zannederek alýp içebiliyorlar. Bunu önleyebilmek için öncelikle annelerin çocuklarýný kontrol altýnda tutmalarý gerekir'' dedi. ''Çamaþýr suyu ve tuz ruhu karýþtýrýldýðý zaman ortaya çýkan klor gazlarýnýn solunum depresyonu yapýp zehirlenmelerine neden olduðuna'' dikkati çeken Saygýn, ''Özellikle tuvalet, banyo gibi kapalý, havalandýrmasý az, dar alanlarda çok þiddetli zehirlenmeler, sulunum depresyonlarý oluyor. Hatta hayatýný kaybeden ev hanýmlarý bile

oluyor'' ifadelerini kullandý. ''Zehirlenen kiþi kesinlikle kusturulmamalý'' Halk arasýnda zehirlenmelerden sonra birçok yanlýþ yapýldýðýna dikkat çeken Saygýn, özellikle sindirim kanalýyla korozif etki gösteren maddeler alýndýðýnda hastalarýn kusturulmamasýnýn çok önemli olduðunu belirtti. Saygýn, zehirlenmelerden sonra yapýlan yanlýþlar konusunda þu bilgileri verdi:''Halkýmýz yanlýþ bir inançla bu tip zehirlenmelerde hastayý kusturmaya çalýþýyorlar. Bu kötü bir etki yapýyor. En yakýn saðlýk kuruluþuna baþvurmak ve hastayý kusturmamak gerekli. Zehirlenen kiþi korozif etki gösteren maddeyi yuttuktan sonra ayný þekilde çýkaracak ve doku zedelenmesi ikinci kez olacak. Yani yakýcý irritant (tahriþ edici)

bir maddeyi yutuyor yemek borusundan gidiyor bu. Siz onu kusturursanýz ayný þekilde ayný korozif etki gösteren madde çýkacak. Çýkarken de yine deriyi zedeleyecek. Onun için kesinlikle kusturulmamasý lazým.'' Halk arasýnda zehirlenen kiþiyi kusturmanýn dýþýnda yapýlan bir baþka yanlýþýn ise zehirlenen kiþiye ayran gibi maddelerin içirilmesi olduðuna dikkati çeken Saygýn, ''Süt içirmek böyle zehirlenme durumlarýnda kurtarýcý gibi görülüyor, fakat bir faydasý yok. Onun için aðýzdan baþka hiçbir þey içirmeden ve kusturmadan en yakýn saðlýk kuruluþuna gitmek gerek. Portakal suyu, süt, ayran içirenler var. Bunlarýn hiç birinin içirilmemesi lazým. Yani aðýzdan baþka bir þey almamasý lazým hastanýn'' diye konuþtu.

Y

azýn gelmesiyle birlikte birçok insan zayýflamak için Dukan diyetini uyguluyor. Oysa Fransýz Pierre Dukan'ýn geliþtirdiði bu diyet zararlarýndan dolayý davalýk. Ülkemizde 'Dukan çýlgýnlýðý'nýn yaþandýðýný söyleyen uzman Yeþim Çelik bu diyetin böbrek, kalp, damar ve kaslar üzerinde olumsuz etkilerini hatýrlatýyor. Ýsveç, Montignac, Atkins, Alman, Prenses, Hurma, Lahana, Karatay... Yan yana geldiðinde hiçbir þey ifade etmeyen ama kilo vermek isteyenlerin zihnine kazýnan kelimeler bunlar. Kýsaca, hýzlý bir þekilde zayýflattýðýna inanýlan diyetler. Her yýl bu listeye bir yenisi daha ekleniyor ne yazýk ki! Ne yazýk ki diyoruz çünkü uzmanlar bu tek tip diyetlerin önemli saðlýk problemlerine yol açtýðýný söylüyor. Buna raðmen kilo problemi olanlar yeni diyetleri denemekten vazgeçmiyor. Yaklaþýk 7-8 aydýr Türkiye'de birçok kiþinin baþvurduðu diyetlerden biri de Dukan diyeti. Dr. Pierre Dukan tarafýndan geliþtirilen bu diyet, tüm dünyada çok popüler oldu. Ancak uzman Pierre Dukan'a Fransa'da dava açýldý! Dukan'ýn davada haksýz bulunursa ömür boyu meslekten men edileceði konuþuluyor. Dukan, geçtiðimiz yýl bu diyetin zararlý olduðunu söyleyen baþka bir diyetisyene karþý açtýðý davayý da kaybetmiþti. Buna raðmen Türkiye'de Dukan diyeti

çýlgýnlýðýnýn yaþandýðýný söyleyen Uz. Diyetisyen Yeþim Çelik; bu diyetin düþük karbonhidrat tüketimine dayandýðýný ifade ediyor. Yani diyette esas olan yüksek protein alarak kilo vermek. Özellikle diyetin ilk aþamasýnda yalnýzca et ve süt ürünleri tüketiliyor. Kýrmýzý et, beyaz et, yumurta, süt, yoðurt, balýk ya da sakatatlarla geçirilen ilk on günün ardýndan diyeti uygulayan kiþi hýzlýca kilo vermeye baþlýyor. BÖBREK YETMEZLÝÐÝNE YOL AÇIYOR

Böbrek yetmezliðine yol açýyor: Memorial Þiþli Hastanesi Endokrinoloji Bölümü'nden Uz. Dr. Kaan Güngör, yüksek protein alýmýna dayanan diyetlerin 'yað deðil su ve kas kaybý' sonucunda kilo verdirdiðini söylüyor. Zaten su kaybý neticesinde diyet boyunca fazlasýyla su içme ihtiyacý hissediyorsunuz. Üstelik Kaan Güngör bu ihtiyacýn normalin 6-8 kat üzerinde olduðunu belirtiyor. Doðal olarak bu durum böbrekler üzerinde olumsuz etkiye yol açýyor. Güngör, "Karbonhidrat alýnmadan beslenildiðinde proteinler enerji kaynaðý olarak kullanýlýyor. Bu da böbreklerde zararlý maddelerinin oluþmasýna yol açýyor. Bu yüzden böbrek testlerinde bozulmalara rastlýyoruz. Fazla protein almak böbrek yetmezliðinin en önemli nedenlerinden." diyor.


Çöplükte erkek cesedi bulundu V

an'da bir çöplükte kimliði belirlenemeyen ve yabancý uyruklu olduðu deðerlendirilen bir erkek cesedi bulundu. Þabaniye Mezarlýðý yakýnýndaki çöplükte çuval içinde bir ceset gören vatandaþlar polise haber verdi. Bölgeye giden ekipler, yaptýklarý

26 NÝSAN 2012 PERÞEMBE

incelemede kimliði ve ölüm nedeni tespit edilemeyen bir erkek cesedi ile karþýlaþtý. Yabancý uyruklu bir þahsa ait olduðu tahmin edilen ceset otopsi için Bölge Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi morguna kaldýrýlýrken, olayla ilgili soruþturma baþlatýldý.

Hastaneden engellilere destek Universal Diyarbakýr Hastanesi, Uluslararasý Engelliler Derneði'nin baþlattýðý 'Plastikleri Topla Gel, Kalmasýn Artýk Engel' projesi kapsamýnda topladýðý plastiklerle engellilere destek oldu.

U

luslararasý Engelliler Derneði Diyarbakýr Þubesi'nin baþlattýðý kampanyaya kamu kurum ve kuruluþlarýndan sonra özel kuruluþlar da destek vermeye baþladý. Universal Diyarbakýr Hastanesi, kampanyaya ilk etapta hastane personelinin de desteðiyle toplanan plastik atýklarla katkýda bulundu. Hastanede belirli noktalara yerleþtirilen plastik atýk toplama kutularýnda toplanan plastik atýklar ile alýnan 2 tekerlekli sandalye derneðe baðýþlandý. Sandalyeler ihtiyacý olan engellilere törenle teslim edildi.

Universal Diyarbakýr Hastanesi'nde gerçekleþen törene Uluslararasý Engelliler Derneði Diyarbakýr Þubesi Baþkaný Erdal Satýlýþ, Hastane Baþhekimi Doç. Dr. Güngör Ateþ, Direktör Tuncer Toklu ile tüm hastane personeli katýldý. 2 engellinin yüzü güldü Törende bir konuþma yapan Universal Diyarbakýr Hastanesi Kalite ve Ýyileþtirme Uzmaný Eda Koyun, hastane olarak sosyal sorumluluk çerçevesinde, Uluslararasý Engelliler Derneði'nin baþlattýðý kampanyaya

destek verdiklerini söyledi. Koyun, "Kampanya ile ilgili olarak baþta personellerimiz olmak üzere, hasta ve hasta yakýnlarýný bilgilendirdik. Hastanenin belirli yerlerine býraktýðýmýz plastik kutularýna atýlan plastiklerle 2 engelli vatandaþýmýzýn yüzünü güldürdük. Aslýnda çok basit bir iþlev ile çok önemli bir konuya imza attýðýmýz için mutluyuz. Tabi ki bu kampanyaya desteklerimiz ilerleyen zamanlarda da sürecektir. Engellileri sevindirmek bizi mutlu ediyor" dedi.

Þýrnak'ta bahar onarýmý

Þýrnak Belediyesi Fen Ýþleri ekipleri, kentin deðiþik noktalarýnda onarým çalýþmalarýna devam ediyor.

Þ

ýrnak Belediye Baþkan Vekili Necmettin Ýþlek, öncelikli hedeflerinin kentin gerekli görülen mahalle ve sokaklarýnda parke taþý döþeyerek vatandaþlarýn yol noktasýnda karþýlaþtýklarý zorluklarý gidermek olduðunu söyledi. Ýþlek,

þöyle devam etti: Kýþ aylarýnda yaðan kar ve yaðmur cadde ve sokaklarýmýzý büyük ölçüde tahrip etti. Fen Ýþleri ekipleri, Vakýfkent Mahallesi 21. Cadde'de çöken ve tahrip olan yollarý daha kullanýlabilir bir hale getirmek için çalýþmalarýný büyük bir titizlikle sürdürüyor.

Yollar daha iyi hale gelecek Bahar mevsimi yol yapým ve onarým düzenlemeleri açýsýndan baþlangýç dönemidir. Bu nedenle

gerekli çalýþmalarýmýza baþlamýþ bulunmaktayýz. Çim sahasý giriþ

kýsmýnda baþlatýlan yol yapým ve tadilat çalýþmasý tamamlandý. Yaya ve araçlarýn ulaþýmda daha rahat bir þekilde hareket edebilmesi için bu sezon her zamankinden daha fazla parke taþý döþeme çalýþmalarýna aðýrlýk vereceðiz. Þýrnak Belediyesi olarak amacýmýz yollarý daha iyi ve kullanýlabilir bir hale getirerek halkýmýza kolaylýk saðlamaktýr.

Depremzede aile çaresiz Van'da meydana gelen deprem nedeniyle oðullarýný kaybeden Tarhan ailesi, kendilerine uzanacak yardým elini bekliyor. Tatvan ilçesine baðlý Yassýca köyünde kerpiç evde 6 kiþilik ailesiyle birlikte ikamet eden Mahmut Tarhan, Van'da meydana gelen depremden çok etkilendiklerini söyledi

H

ayvanlara yem vermek üzere evlerinin altýnda bulunan hasarlý deponun üzerlerine çökmesi sonucu oðlu Nevzat Tarhan'ý kaybeden ve kendisi de yaralý olarak kurtarýlan Mahmut Tarhan, köy okulunun lojmanlarýna yerleþtirildi. Depremin hem çocuklarýný hem de evlerini aldýðýný belirten Mahmut Tarhan, ailesiyle birlikte ortalýkta kaldýðý için maðdur durumda olduklarýný ifade etti. Yetkililerden yardým beklediklerini ifade eden Tarhan, oðlunu kaybetmenin acýsýnýn yanýnda maddi imkansýzlýklarla savaþmak zorunda kaldýðýný kaydetti.

'Yetkililer sesimizi duysun' Gerekli yerlere müracaat ettiðini ancak þu ana kadar her hangi bir geliþme yaþanmadýðýný ifade eden Tarhan, "Maðdur durumdayýz. Yetkililerden bize yardým etmelerini bekliyoruz. Öðretmen lojmanlarýndan çýkarsak kafamýzý koyacak bir evimiz yok. Ev yapmaya da durumumuz yok. Ailemle birlikte çok zor günler geçiriyoruz. Depremde hem oðlumuzu hem de evimizi kay-

bettik. Ben de enkaz altýnda kaldýðým için rahatsýzlýðýmdan dolayý çalýþamýyorum. Her hangi bir maaþým yok. Bu nedenle ailemi zar zor geçindirebiliyorum. Yetkililerin sesimizi duymasýný ve bize yardým etmelerini bekliyoruz" dedi.

Yaralý Þahin tedavi edildi D

iyarbakýr'ýn Lice ilçesinde avcýlar tarafýndan bulunan kanadý kýrýk þahin tedavi ettirildi. Ava giden Bilal Ýþcan isimli vatandaþ, kýrsalda kanadý kýrýk bir þahin buldu. Bilal Ýþcan, yaralý þahini ilçe merkezinde bulunan veteriner hekime götürerek tedavisini yaptýrdýktan sonra evine götürdü. Ýþcan, iyileþtikten sonra þahini yeniden doðaya salacaðýný söyledi.


4

HABER

26 NÝSAN 2012 PERÞEMBE

Sadak: Acýlardan ders çýkarýlmalý Siirt Belediye Baþkaný Selim Sadak, Merhaba Sanat Tiyatrosu tarafýndan sergilenen 'Bir Derenin Gözyaþlarý Zilan' adlý tiyatro oyununu izledi. Sadak, geçmiþte yaþanan acýlardan ders alýnmadýðý sürece kardeþliðin kýymetinin anlaþýlmayacaðýný söyledi. 'Bir Derenin Gözyaþlarý Zilan' adlý tiyatro oyunu Siirt SES Þubesi 'nin katkýlarýyla Halk Eðitim Merkezi'nde sahnelendi. 1930 yýllarda Zilan deresi çevresinde bulunan köylerde yaþanan katliamýn anlatýldýðý oyunu Siirt Belediye Baþkaný Selim Sadak, KESK Þubeler Platformu'na baðlý sendika temsilcileri, öðrenciler ve çok sayýda vatandaþ izledi. Katliam sýrasýnda Ýpek isimli kadýnýn yaþadýklarý ve tanýk olduðu olaylarýnýn anlatýldýðý oyunda zaman zaman seyirciler duygusal anlar yaþadý. Oyun izleyenlerden büyük beðeni aldý. SES Siirt Þube Baþkaný Gülhan Tekin, sahnelenen oyunun Ermeni soykýrýmýný, Roboski'de yaþamýný yitiren 34 caný hatýrlattýðýný söyledi. Tekin, SES olarak saðlýk hakkýnýn yaþam hakkýyla baþladýðýna inandýklarýný ve mücadelelerinin bu þiarla devam edeceðini söyledi. 'Tarihle yüzleþilmeli' Siirt Belediye Baþkaný Selim Sadak ise gele-

ceðin güzel kurgulanmasý, hak ve özgülüklerin kýymetinin bilinmesi için geçmiþte yaþanan acýlarýn bilinmesi ve tarih ile yüzleþilmesi gerektiðini belirtti. Oyunun, Dersimi, Halepçeyi, Roboskiyi ve 92 yýlý Þýrnak Nevruz katliamlarýný hatýrlattýðýný ifade eden Sadak, bu yaþananlardan ders alýnmadýðý sürece haklarýn, özgülüklerin, demokrasinin ve kardeþliðin kýymetinin anlaþýlmayacaðýný söyledi. Oyunun Yönetmeni Ramazan Velieceoðlu da Merhaba Sanat Tiyatrosu'nun 20 yýldýr politik oyunlar sergilediðini ve toplum sorunlarýný anlattýklarýný söyledi. Bu oyunla amaçlarýnýn toplumun ve devletin tarih ile yüzleþebilmesini saðlamak olduðunu ifade eden Velieceoðlu, geçmiþle yüzleþildiði takdirde barýþa daha çok yaklaþýlacaðýný ve kardeþçe yaþanýlacaðýný belirtti. Misbah YILMAZ

Sýnýrda askeri hareketlilik

Þýrnak'ta PKK'nýn etkisiz hale getirilmesi için baþlatýlan operasyonlar devam ederken, Kuzey Irak sýnýr bölgesindeki birliklere sivil minibüslerle asker sevkiyatý yapýlýyor.

B

ahar aylarýnýn gelmesiyle birlikte Kuzey Irak'tan PKK'lýlarýn sýzmalarýný önlemek amacýyla baþlatýlan hava destekli operasyonlar sürüyor. Þýrnak'ýn Uludere, Beytüþþebap ilçelerinin sýnýra yakýn bölgelerinde devam eden operasyonlara destek amacýyla sivil minibüslerle askerler sevk ediliyor.

Van Gölü'nde büyüleyen gün batýmý Van'ýn Gevaþ ilçesinde gün batýmý sýrasýnda güneþin son ýþýklarýyla kýzýllaþan gökyüzünün Van Gölü'ne yansýmasý görenleri büyülüyor. Gün batýmýnýn en güzel izlendiði yerlerden biri olan Van Gölü sahilleri, gerek yaz gerekse kýþ mevsiminde romantik görüntüsünden bir þey kaybetmiyor. Havalarýn ýsýnmasýyla Van Gölü sahilinde bulunan ilçede aileler, akþam saatlerinde kumsalda gezerek dalgalarýn sesi arasýnda gün batýmýný izlerken, çocuklar ise Van Gölü'nde taþ sektirerek doyasýya eðleniyor. Akþamýn ilerleyen saatlerine kadar ufuk çizgisi üzerinde görünen ýþýk, izleyenleri hayran býrakýyor. Akdamar Adasý'na sefer yapan teknelere ait ýþýklarýn da sulara yansýmasý ile ayrý bir güzellik alan Van Gölü, saatlerce süren bir ýþýk þovu sunuyor.

Zayi ilaný Diyarbakýr nüfus müd. almýþ olduðum nufus cüzdanýmý kaybettim.Hükümsüzdür Berfin Turan

26 NÝSAN 2012 PERÞEMBE YIL: 11 SAYI: 3891 Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk adýna Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Sayfa Editörü A.Baran ÇÝMEN Sayfa Düzeltmeni Aziz Muhammed FÝDANCI Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: Stadyum Altý Kuzey Kale Arkasý YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR e-p posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

20 araçlýk konvoy Mardin'in Kýzýltepe Ýlçesi yönünden gelen yaklaþýk 20 araçlýk konvoyun ön ve arkasýnda zýrhlý araçlar ile sinyal kesici jammerler eþlik ederken, havadan da olasý bir saldýrýya karþý helikopterler güvenlik önlemi aldý. Þýrnak'taki Kuzey Irak sýnýr kesimine giden sivil minibüslerdeki askerler, askeri birliklere daðýtýldýktan sonra operasyon bölgelerine takviye amaçlý gönderilecek.

Erciþ'te Kentsel Dönüþüm Protokolü

Van'ýn Erciþ Belediye Baþkanlýðý ile Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý (TOKÝ) arasýnda imzalanan protokolle, þehir merkezinde uygulanacak olan kentsel dönüþüm projesi hayata geçirildi.

E

rciþ Belediye Baþkaný Zülfikar Arapoðlu, TOKÝ'nin planlý kentleþme ve konut seferberliði hedefiyle belediyelerle iþbirliði içerisinde kentsel dönüþüm projelerini uyguladýðýný belirtti. Arapoðlu, ilçe merkezinde uygulanacak olan kentsel dönüþüm projesi için depremden hemen sonra görüþme yaptýklarý TOKÝ yetkilileri ile Ankara'da protokol imzaladýklarýný bildirdi. TOKÝ yetkilileriyle 24 Nisan 2012 tarihinde imzalanan protokolle ilçe merkezini kapsayan projenin hayata geçirileceðini de ifade eden Arapoðlu, projeyle kentin saðlýksýz alanlarýnýn yeniden kente kazandýrýlmasý ile vatandaþlarýn da çaðdaþ iþ yerlerine ve konutlara sahip olmalarýnýn hedeflendiðini kaydetti.

500 bin metrekare alan Yapýlan protokol gereði, ilçe

merkezinde uygulanacak kentsel dönüþüm projesinin yaklaþýk 500 bin metrekare alanda gerçekleþtirileceðini de anlatan Arapoðlu, "Erciþ Belediyesi olarak üzerimize düþen tüm görevlerimizi þu ana kadar eksiksiz bir þekilde yerine getirdiðimize içtenlikle inanýyorum. Bu projeyle birlikte yeni yollar, yeni caddeler, yeni sokaklar açýlarak þehir merkezi bu anlamda hem modern bir görünüme kavuþacaðý gibi nefes de almýþ olacaktýr. Ýmzaladýðýmýz bu protokolden sonra artýk görev TOKÝ ile yer sahibi olan vatandaþlarýmýzýn anlaþmasýna kalmýþtýr. Ýlçemizin modern bir þehir görünüme kavuþmasý için yaptýðýmýz bu protokolün ilçemize ve halkýmýza hayýrlý uðurlu olmasýný diliyorum" dedi.

Hakkari Valisi MGK Genel Sekreteri oldu H

akkari Valisi Muammer Türker, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreteri olarak atandý. Ýçiþleri Bakanlýðý'nýn bir süredir üzerinde çalýþtýðý yeni vali atamalarý çerçevesinde Hakkari Valisi Muammer Türker, yeni Milli Güvenlik Kurulu yeni genel sekreteri oldu. Vali Muammer Türker, 30 Nisan'da yapýlacak MGK'ya katýlacak. Daha önce de Baþbakanlýk Güvenlik Ýþleri Genel Müdürü olan Türker, Ocak 2009'daki kararnameyle Hakkari Valisi olmuþtu.

Uludere görüntüleriyle ilgili rapor savcýlýkta A

SELSAN'ýn, Uludere'de yaþanan olaya iliþkin insansýz hava aracý görüntüleriyle ilgili hazýrladýðý rapor, Özel Yetkili Diyarbakýr Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'na ulaþtý. Diyarbakýr Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'ndan verilen bilgiye göre, TBMM Ýnsan Haklarýný Ýnceleme Komisyonu'nun talebi üzerine, Uludere'de yaþanan olaya iliþkin insansýz hava aracý ''Heron''un yaklaþýk 4 saatlik görüntülerini Meclis'te izleyen ASELSAN uzmanlarýnca hazýrlanan rapor, Özel Yetkili Diyarbakýr Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'na gönderilerek, soruþturma dosyasýna konuldu.


HABER

26 NÝSAN 2012 PERÞEMBE

5

Alman pedagoglar Diyarbakýr'da

Almanya'nýn Berlin kentinden gelen bir grup pedagog, sosyolog ve öðretmen, Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir'i ziyaret ederek eðitim ve sosyal politikalarla ilgili bilgi alýþveriþinde bulundu. amaçlý salonlarýn bulunduðu Çamaþýr Evleri ve Tandýr Evleri'nde yürüttükleri çalýþmalarý anlattý. 10 bin metrekarelik kapalý bir mekan olan Sümerpark Ortak Yaþam Alaný'nda Kadýn Destek Merkezi, Çocuk Destek Merkezi, Engelli Destek Merkezi ile Meslek Edindirme Merkezi'nin bulunduðunu anlatan Baydemir, burada göçle gelenlerin yaþadýklarý travmanýn yaralarýný sarmaya çalýþtýklarýný söyledi. Baydemir, Sümerpark Ortak Yaþam Alaný'nýn adeta yoksullarýn üniversitesi konumunda olduðunu ifade etti.

Cumhuriyet'ten Günümüze Kürt Sorunu

Özgür-Der Batman Þube Üyesi Mehmet Þat, özgürlük rüzgarlarýnýn estiði ve toplumsal özgüvenin yüksek olduðu dönemlerde soruna 'Kürt meselesi' adý verildiðini söyledi. la 'Þark meselesi, Doðu sorunu, Güneydoðu sorunu, terör sorunu, Kürt sorunu' adlarýnýn verildiðini söyleyen Mehmet Þat, "Özgürlük rüzgarlarýnýn estiði ve toplumsal özgüvenin yüksek olduðu dönemlerde meseleye daha çok 'Kürt meselesi' adý verildi. Askeri kayýplarýn çoðaldýðý dönemlerde ise Güneydoðu veya terör sorunu adý verilmektedir. Irak'ta resmi adý 'Kürdistan Bölge Yönetimi' olan idari yapý için bile Kuzey Irak'taki oluþum gibi garip bir terminoloji kullanýlýyor. Ýran'daki Kürdistan bölgesinden ise çok az kimsenin haberi var" diye konuþtu.

Gelenler en yoksul oldu

A

ralarýnda Kürt, Türk, Alman ve Arap pedagog, sosyolog, öðretmenin de bulunduðu 24 kiþilik Almanya'nýn Berlin kentinden gelen bir grup, Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir'i ziyaret etti. Mardin, Urfa, Hatay gibi yerleri gezen konuk heyeti çiçekle karþýlayan Baydemir, daha çok göç eden aileler ve çocuklarý üzerine çalýþan grubun çok hayýrlý bir iþ yaptýðýný söyledi. Diyarbakýr'da 8 bin yýldan bu yana yaþamýn aralýksýz devam ettiðini belirten Baydemir, 33 medeniyete ev sahipliði yaptýðýný belirtti.

Göçzedelerin yaralarý sarýlýyor Zorunlu göçle kente gelen nüfusun yaþadýðý sýkýntýlardan söz eden Baydemir, içinde çok

1990'larda kentin içinde bulunduðu duruma da dikkat çeken Baydemir, altyapýya yönelik yaptýklarý çalýþmalardan söz etti. Diyarbakýr'da oldukça genç bir nüfus bulunduðunu belirten Baydemir, bunun bir yönüyle fýrsat bir yönüyle risk olduðunu söyledi. Kýrdaki nüfusun kendi ekonomik döngüsünü saðladýðýný ancak zorunlu göçle birlikte bu birikimini kaybettiðini ifade eden Baydemir, gelen nüfusun þehrin en yoksul nüfusuna dönüþtüðünü belirtti. Baydemir, kendi yerel yönetim pratiðinde yurttaþýn dil ve kimliðini reddetmeden hizmet aldýðýný anlattý. Eðitim, sosyal politikalara dair bilgi paylaþýmýnýn ardýndan Baydemir, konuklarýyla hatýra fotoðrafý çektirerek içinde Diyarbakýr'ý tanýtan materyallerin bulunduðu birer çanta armaðan etti.

Ö

zgür Düþünce ve Eðitim Haklarý Derneði (Özgür-Der) Bitlis Tatvan Þubesi, her hafta düzenlediði seminerleri sürdürüyor. Bu hafta düzenlediði 'Cumhuriyet'ten günümüze Kürt sorunu' seminerine konuþmacý olarak Özgür-Der Batman Þubesi'nden Mehmet Þat katýldý. Þat, "Kürt sorununu konuþurken nasýl çözüleceði bir yana, henüz ismi üzerinde anlaþamadýðýmýz bir konudan bahsedildiði de unutulmamalýdýr. Artýk kliþe haline gelen ifadesiyle, 'Adýna ne dersek diyelim' diye baþlayan cümlelerle muhtemel tüm isimler sayýlarak sorun adlandýrýlmaya çalýþýlmaktadýr" dedi.

'Sorunun adýnda bile anlaþma yok' Türkiye'de Kürt sorunu meselesine çoðunluk-

Birinci Meclis Kürt vekiller Milli mücadelenin baþlarýnda Mustafa Kemal Atatürk'ün Kürt aþiret reislerine çektiði telgraflarda, Sovyet Dýþiþleri Komiseri Çiçerin'e yazdýðý mektuplarda, bazý Meclis konuþmalarýnda 'Kürdistan' dediðini belirten Þat, þöyle devam etti: "Birinci Meclis'in Doðu'dan gelen üyelerine 'Kürdistan milletvekili' denildiðini biliyoruz. Ama 1923'ten itibaren belgelerde bölgeden 'Vilayet-i Þarkiye' veya 'Þark-ý Anadolu' olarak söz edilmeye baþladý. 1930'larda þark, 1950'lerde Doðu ve Güneydoðu Anadolu, 1960'larda kalkýnmada öncelikli yöreler, 1984'ten 2002'ye kadar OHAL bölgesi denildi" þeklinde konuþtu. Yaklaþýk iki saat süren seminer, soru-cevap bölümüyle sona erdi.


6

26 NÝSAN 2012 PERÞEMBE

TEÞEKKÜR 15.04.2012 TARÝHÝNDE HAKKIN RAHMETÝNE KAVUÞAN DÝYARBAKIR ESKÝ MÝLLETVEKÝLÝ SEYYÝD EÞREF CENGÝZ'ÝN, HASTANEDEKÝ TEDAVÝSÝ SIRASINDA, VEFATINDA VE TAZÝYESÝNDE. BÝZLERÝ YALNIZ BIRAKMAYAN. BAÞTA SN. BAÞBAKANIMIZ RECEP TAYÝP ERDOÐAN OLMAK ÜZERE SN. BAKANLARIMIZ SN. MÝLLETVEKÝLLERÝMÝZ SN. VALÝLERÝMÝZ SN. REKTÖRÜMÜZ VE ÖÐRETÝM GÖREVLÝLERÝMÝZ SN. BÜYÜKÞEHÝR ÝL VE ÝLÇE BELEDÝYE BAÞKANLARIMIZ SN. BARO BAÞKANLARIMIZ VE DEÐERLÝ HEYETÝ SN. SÝYASÝ PARTÝ GENEL BAÞKANLARIMIZ SN. KANAAT ÖNDERLERÝMÝZ SN. ÝL GENEL VE BELEDÝYE MECLÝS ÜYELERÝMÝZ SN. KAYMAKAMLARIMIZ SN. ÝL VE ÝLÇE EMNÝYET MÜDÜRLERÝMÝZ SN. SÝYASÝ PARTÝ ÝL VE ÝLÇE BAÞKANLARIMIZ SN. SÝVÝL TOPLUM KURULUÞLARIMIZIN DEÐERLÝ TEMSÝLCÝLERÝ SN. TÜM KAMU KURUM KURULUÞLARI MÜDÜRLERÝMÝZ SN. ÝL VE ÝLÇE MÜFTÜLERÝMÝZ SN. MESLEKÝ KURULUÞLAR VE ODA TEMSÝLCÝLERÝMÝZ SN. BASIN MENSUPLARIMIZ

AÝLE DOSTLARIMIZ VE HALKIMIZA TEÞEKKÜR EDER SEVGÝ VE SAYGILARIMIZI SUNARIZ.

CENGÝZ AÝLESÝ


GÜNCEL

26 NÝSAN 2012 PERÞEMBE

7

Kaplan: Bayrakla problemimiz yok

Hasip Kaplan, TBMM'nin Kürt sorununu çözmek gibi tarihi bir sorumlulukla karþý karþýya olduðunu söyledi ve ekledi: Bayrakla, resmi dille, sýnýrlarla ilgili hiç bir problemimiz yok. B DP Grup Baþkanvekili Hasip Kaplan, Ege Üniversitesi Uluslararasý Ýliþkiler Kulübü üyesi öðrencilerini makamýnda kabul ederek sorularýný yanýtladý. Kaplan, TBMM'nin Kürt sorununu çözmek gibi tarihi bir sorumlulukla karþý karþýya olduðunu belirtti. 30 yýldýr devam eden çatýþmalý sürecin Türkiye'ye çok þey kaybettirdiðini ifade eden Kaplan, Türkiye'nin sýnýrlarýnýn bütünlüðü içinde çözümden yana olduklarýný söyledi. Kaplan, "Bayrakla, resmi dille, sýnýrlarla ilgili hiç bir problemimiz yok. Çok kültürlü ve çok dilli Türkiye anlayýþýnýn kabul edilmesi gerekiyor. Türkçe, ortak dilimizdir. Ýnanýn hiç bir siyasi parti, hiç bir güç 75 milyonu birbirinden ayýramaz. Biz eþit, özgürlükçü, adaletli bir ülkede yaþamak istiyoruz" dedi.

Tutuklu milletvekilleri Tutuklu milletvekillerine iliþkin bir soruyu yanýtlayan Kaplan, "Türkiye'de adalet kanayan bir yaradýr. 8 parlamenterin tutuklu kalmasý Anayasa'ya aykýrý. Özel yetkili mahkemeler Türkiye'nin ayýbý" diye konuþtu. 8 Þubat soruþtur-

Diyarbakýr'da Madencilik Çalýþtayý yapýlacak

Maden Mühendisleri Odasý Diyarbakýr Þube Baþkaný Mustafa Doðu ve yönetim kurulu üyeleri, Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir'i makamýnda ziyaret ederek yapacaklarý çalýþtaya davet etti. masýna iliþkin bir soru üzerine de Kaplan, þöyle konuþtu: "Darbeler soruþturulmalý ama özel yetkili mahkemeler tarafýndan yapýlan soruþturmalar adaletli ve gerçekçi deðil. 28 Þubat neden sadece hükümetle sýnýrlý tutuluyor? Ortada Akýn Birdal'a sýkýlan kurþunlarýn müsebbipleri var. 1990'lardaki faili meçhuller var. Fýrat'ýn ötesi var. Özel yetkili mahkemeler, bu alanlara niye girmiyor?"

SEBZE (MAYDANOZ VE KURU SOÐAN) SATIN ALINACAKTIR MSB Diyarbakýr Tedarik Bölge Baþkanlýðý 2 KALEM MEVSÝMLÝK SEBZE (MAYDANOZ VE KURU SOÐAN) alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý :2012/51074 1-Ýdarenin a) Adresi : KOOPERATÝFLER ELAZIÐ CADDESÝ 21100 YENÝÞEHÝR DÝYARBAKIR b)Telefon ve faks numarasý : 4122238414 - 4122244943 c) Elektronik Posta Adresi : tedbakir@yahoo.com ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna Ýliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yerleri : MSB Diyarbakýr Tedarik Bölge Baþkanlýðý ve 16'ncý Mknz. P.Tug. K. lýðý/DÝYARBAKIR c) Teslim Tarihi : Taahhüt konusu mallardan; a. Maydanoz: 120.000 Demet (01 Haziran 2012 - 31 Mayýs 2013 tarihine kadar verilecek günlük tebligatlara göre, MSB Diyarbakýr Ted.Blg.Bþk.lýðýna ait miktar 80.000 dmt, 16'ncý Mknz.P.Tug.K.lýðýna ait miktar 40.000 dmt olarak teslim edilecektir, b. Kuru Soðan: 120.000 Kg (01 Haziran 2012 - 31 Mayýs 2013 tarihine ka dar verilecek günlük tebligatlara göre, MSB Diyarbakýr Ted.Blg.Bþk.lýðý na ait miktar 80.000 Kg, 16'ncý Mknz.P.Tug.K.lýðýna ait miktar 40.000 Kg olarak teslim edilecektir. Sözleþme verilen tarihlerden sonra yürürlüðe girdiði takdirde, ilgili mal kalemi için iþe (mal teslimatýna) sözleþmenin yürürlüðe girdiði tarihte baþlanacak, teslim süresi de bu tarihten itibaren gecikilen süre kadar uzatýlacaktýr. Ancak, 5018 Sayýlý Kamu Mali Yöne timi ve Kontrol Kanununun 27'inci maddesine göre iþin süresi 30 Hazi ran 2013 tarihini geçmeyecektir. Taraflar bunu peþinen kabul edecek ve hiçbir hak talep etmeyecektir. 3-Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : MSB Diyarbakýr Tedarik Bölge Baþkanlýðý -DÝYARBAKIR b) Tarihi ve saati : 11.05.2012 - 10:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler; 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi, 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1 2.2. Tüzel kili olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklan, üyeleri veya kurucular, ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret sicil Gazeteleri veya bu hususlar, gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4 Þekli ve içeriði idari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler idare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir 4 3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler Ýdare tarafýndan mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 5 Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. ihaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. ihale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRy (Türk Lirasý) karþýlýðý, MSB Diyarbakýr Tedarik Bölge Baþkanlýðý Þartname Dað,t,m ve ilan Uzmanlýgý / DÝYARBAKIR adresinden satýn alýnabilir. 7.2. ihaleye teklif verecek olanlarýn Ýhale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MSB Diyarbakýr Tedarik Bölge Baþkanlýðý, 1 Numaralý ihale Komisyon Baþkanlýðý/DiYARBAKIR adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný, adrese iadeli taahhüdü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir, Ýhale sonucu, üzerine Ýhale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpým, sonucu bulunan toplam bedeli üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, kýsmý teklif verilebilir. 10. Ýstekliler teklif ettikler, bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belleyecekler, tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden ,itibaren 120 (yüz yirmi) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. D-716 (www.bik.gov.tr) (www.ilan.gov.tr)

O

sman Baydemir, konuklarýný Genel Sekreter Abdullah Sevinç, Ýnsan Kaynaklarý ve Eðitim Daire Baþkaný Fatih Turþak ile birlikte karþýladý. Doðu, Baydemir'den madencilikle ilgili alanlarda maden mühendislerinin görevlendirilmesini talep etti. Baydemir de belediyedeki ilgili alanlarda maden mühendisinin görevlendirildiðini ve toplamda da 4 maden mühendisi bulunduðunu söyledi. Mustafa Doðu, 17-18 Mayýs tarihlerinde bölgedeki madenlerinin deðerlendirilmesi ile ilgili Sümerpark Ortak Yaþam Alaný'nda bir çalýþtay yapacaklarýný ve bu çalýþtaya Baydemir'i de davet etti.

Ýþlenmeden ihraç ediliyor Memnuniyetle çatýþtaya katýlacaðýný belirten Baydemir, bölgede çýkarýlan madenlerin iþlenmeden blok halinde ihraç edildiðine dikkat çekti. Madenlerin bölgede iþlenmesinin hem istihdam üzerinde pozitif bir etki yaratacaðýný, hem

de katma deðerin yüksek olacaðýný belirten Baydemir, bölgemizdeki madencilik sektörüne bu bakýþ açýsýnýn hakim olmasý gerektiðini söyledi. Maden çýkarýlýrken veya iþletilirken çevre faktörüne çok büyük bir önem verilmesi gerektiðini vurgulayan Baydemir, bu konuda yerel yönetimlerin sürece daha aktif katýlýmýnýn önünün açýlmasý gerektiðini belirtti.

Eðitimcilerden faks eylemi

Memur Sendikalarý Konfederasyonu'na (Memur-Sen) baðlý Eðitimciler Birliði Sendikasý (Eðitim-Bir-Sen) Muþ Þube Baþkanlýðý üyeleri, 'eþit iþe eþit ücret' düzenlemesini protesto etmek için faks eylemi yaptý. Ömer Dinçer ve milletvekillerine faks çekerek, isteklerini bildirdiler. Eðitim-Bir-Sen'in Türkiye geneli baþlattýðý faks eylemine katýlan Eðitim-Bir-Sen Muþ Þube Baþkaný Bayram Güler ve sendika üyeleri, dilekçelerini posta memuruna teslim ettikten sonra postane önünde basýn açýklamasý yaptý. Grup adýna basýn açýklamasýný okuyan Sendika Baþkaný Bayram Güler, son yýllarda eðitime yapýlan yatýrýmlarýn artmasýndan dolayý milletin duyduðu memnuniyeti paylaþtý.

Eþit iþe eþit ücret

E

ðitim-Bir-Sen üyeleri, Baþbakan Erdoðan, Baþbakan Yardýmcýsý Ali Babacan, Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik, Milli Eðitim Bakaný

T.C Diyarbakýr 2.Asliye Hukuk Mahkemesi Esas no: 2012/46 Esas Karar No: 2012/263 1-Davanýn Kabulü ile Þanlýurfa ili Hilvan ilçesi Çakmak löyü cilt no:42 Hane no: 77 BSN:28’DE nüfusa kayýtlý Emin ve Fatime oðlu Hekive 01.01.1956 doðumlu Mustafa Cumart’In (T.C. 315263664 62) Cumart olan soyisminin Kavioðlu olarak deðiþtirilmesine 2- Soyadý deðiþikliðinin eþi ve reþit olmayan çocuklarýna teþmiline karar verildiði ilan olunur D-718

Son 9 yýlda yapýlan derslik sayýsýnýn cumhuriyet döneminde yapýlan derslik sayýsýnýn üçte birine tekabül etmesinin takdirle karþýladýðýný ifade eden Güler, þöyle devam etti: Eðitimin ön plana alýnmasý tabii ki takdir edilecek bir durumdur. Fakat eðitimin en önemli unsuru olan öðretmenler ve öðretim elemanlarýnýn maaþlarýnýn neredeyse kamuda en düþük ücret konumuna indirilmiþ olmasýný asla kabul edemiyorum. Eþit iþe eþit ücret düzenlemesinde öðretmen ve öðretim elemanlarý kapsam dýþýnda tutuldu. Bu durum, 800 binden fazla öðretmen ve öðretim elemanýný maðdur etmiþtir.

En düþük ücretli kamu çalýþaný Karþý karþýya kaldýðýmýz tablo, 'diðer kurumlarda ayný unvanda muadilinizi bulamadýk' denilerek geçiþtirilebilecek bir husus deðildir. 666 Sayýlý KHK ile genel idare hizmetleri sýnýfý çalýþanlarý için kurumlar arasý denge saðlanýrken, diðer taraftan eðitimde kurum içi denge bozulmuþtur. Bilmenizi isterim ki, öðretmen ve öðretim elemanlarý neredeyse en düþük ücret alan kamu çalýþanýdýr. Eðitimciler, mevcut maaþlarý itibarýyla býrakýn öðrencileri ve eðitimi geleceðe taþýmayý, kendilerini gelecek aya taþýyamamaktadýr. Yapýlan basýn açýklamasýnýn ardýndan sendika üyeleri olaysýz bir þekilde daðýldýlar.


8

HABER

26 NÝSAN 2012 PERÞEMBE

Ekmekte standart oluþturulacak

Diyarbakýr Fýrýncýlar Odasý Baþkan ve yöneticileri, Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir'i ziyaret ederek, sektördeki sýkýntýlarýný paylaþtý. Baydemir, standardý bulunmayan çakýl ekmeðin gramajý konusunda ortak bir çalýþma yapýlacaðýný söyledi. çakýl ekmek diye bilinen pide ile ilgili gramaj düzenlemesi bulunmadýðýný söyledi. Birçok fýrýncýnýn gramajý düþürerek "daha ucuza ekmek satýyorum" diyerek yurttaþý aldattýðýna dikkat çeken Fýrýncýlar Odasý Baþkaný M. Emin Güngör, bunun önüne geçilmesi gerektiðini söyledi.

Ortak çalýþma yürütülecek

D

iyarbakýr Fýrýncýlar Oda Baþkaný Mehmet Emin Güngör ve yönetim kurulu üyelerini saðlýk çalýþmalarýndan sorumlu Baþkan Danýþmaný Dr. Ýlhan Diken, Saðlýk Daire Baþkaný Nedim Yaþlý ile birlikte karþýlayan Baydemir, sektörün sorunlarýný dinledi. Çalýþmalarý hakkýnda bilgi veren Oda Baþkaný Güngör, 4 Ocak günü çýkan Gýda Kanunu'nun önemli düzenlemeler getirdiðini ve buna paralel olarak baþta hijyen olmak üzere esnafa yönelik birçok eðitim çalýþmasý yürüttüklerini söyledi. Tarým Ýl Müdürlüðü bünyesinde Gýda Masasý da oluþturduklarýný anlatan Güngör, yasanýn undaki

kepek oranýnda büyük bir artýþ yaptýðýný belirtti. 22 milyon ton ekmek tüketildiðini ancak bunun önemli bir bölümünün israf olduðunu anlatan Güngör, "Her yerde dar gelirli vatandaþ var. Ama bizde periþan vatandaþ var" dedi.

Ucuz ekmek aldatmacasý Bir fýrýnýn açýlmasý için o bölge nüfusunun dikkate alýndýðýný ancak ihtiyaç olmadýðý halde fýrýn açýldýðýndan yakýnan Güngör, bunun da maliyetleri arttýrdýðýný söyledi. Bakanlýðýn ekmek, simit, poðaça gibi ürünlerle ilgili gramaj standardý getirdiðini ifade eden Güngör, ancak Diyarbakýr'da üretilen

Baydemir de, Büyükþehir Belediyesi ve Ýlçe Belediyeleri arasýnda "Gýda Denetim Koordinasyonu" oluþturulduðunu belirterek, bu yönde pek çok çalýþma yürüttüklerini söyledi. Gýda denetimi ile ilgili olarak Büyükþehir ve ilgili ilçe belediyenin denetim ekiplerinin birlikte hareket ettiðini de ifade eden Baydemir, Fýrýncýlar Odasý, Büyükþehir Belediyesi ve Ýlçe Belediyeleri'nin çakýl ekmeðin gramajý ile ilgili ortak bir çalýþma yürütülebileceðini, bu çalýþmanýn Saðlýk Daire Baþkanlýðý'nca yapýlacaðýný söyledi. Buna iliþkin bir üst yazý ile ilgili tüm kurumlarýn bilgilendirileceðini ifade eden Baydemir, gýda denetiminin de bu çerçevede yapýlabileceðini belirtti. Baydemir, bunun dýþýnda mevzuatýn neyi öngörüyorsa uygulanmasý için bir titizlik gösterilmesi amacýyla ilgili belediyelere yazý yazýlabileceðini anlattý.

Fýrýncýlarýn sorunlarý tartýþýldý

Diyarbakýr'ýn Kayapýnar Ýlçe Belediyesi, sorumluluk alanýnda faaliyet yürüten fýrýncýlarla toplantý yaparak sorunlarýný dinledi. Baþkan Vekili Mahmut Dað, temizlik ve eksik gramaj konularýnda belediyenin asla taviz vermeyeceðini söyledi. Kayapýnar Belediyesi'nin esnaflarýn sorunlarýnýn çözümü için yaptýðý esnaf toplantýlarý devam ediyor. Belediye, ilçedeki fýrýncýlarla toplantý yaptý ve sorunlarýný dinledi. Belediye meclis salonunda yapýlan toplantýya Baþkan Vekili Mahmut Dað, Baþkan Yardýmcýsý Ýhsan Avcý, Diyarbakýr Fýrýncýlar Odasý Baþkaný M. Emin Güngör, Zabýta Müdürü Ekrem Kaçar ve fýrýn sahipleri katýldý. Bölgede en çok tüketilen gýda maddesinin baþýnda ekmek olmasýndan dolayý fýrýnlarýn denetiminin büyük öneme sahip olduðunu belirten Baþkan Vekili Mahmut Dað, þöyle devam etti:

'Önceliðimiz halk' "Temel gýda olan ekmeklerin öretildiði fýrýnlarýn denetimlerini belediye olarak halkýn saðlýðýný ve zor þartlarda kazandýðý parayý korumak adýna önemsiyoruz. Bu anlamda belediye olarak bu anlamda yaþanacak hiçbir eksikliði kabul etmeyiz. Fiyat konusunda ekmeði farlý fiyatlarla satanlar olabilir ancak belirlenen gramajýn altýnda ekmek üretimine izin vermeyiz. Eksik gramajla satýlan ekmek yoksul halkýmýzýn ekmeðinden çalmaktýr. Kimse bizden bu konuda hoþgörü beklemesin. Esnafýmýzýn yanýnda olduðumuz gibi bizim için önceliðimiz halktýr."

Ruhsatsýz iþletmeler sorun Baþkan Yardýmcýsý Ýnsan Avcý ise, esnaflarýn sorunlarý konusunda belediyenin yetkileri kap-

samýnda çözüm olma çabasý içinde olduðunu belirtti. Avcý, "Bölgemizde 110 fýrýn bulunmakta. Ýmar ve ruhsat konusunda mevzuatlara göre fýrýnlarýn iþletme ruhsatý alamamalarýna raðmen, burada iþçi istihdamý ve halkýmýzýn ekmek ihtiyacý nedeniyle belediye olarak sorun çözüme kavuþana kadar üretim yapmalarýna engel getirmedik. Ancak soruna çözüm bulunmadan yeni iþletmelere izin vermeyeceðiz" dedi.

Karatekin ve Dað'a plaket Esnafýn sorunlarýyla ilgilendiði için belediyeye teþekkür eden Diyarbakýr Fýrýncýlar Odasý Baþkaný M. Emin Güngör ise þunlarý söyledi: "Belediyenin esnafýn sorunlarýyla ilgilenmesi çok olumlu. Belediyenin denetim dýþý üretimlere yönelik denetimlerini artýrmasýný bekliyoruz. Belediyenin ruhsat sorununa çözüm bulmasýný bekliyoruz." Konuþmalarýn ardýndan fýrýn sahipleri sorunlarýný aktardý. Toplantý sonrasý Diyarbakýr Fýrýncýlar Odasý Baþkaný Güngör tarafýndan cezaevinde bulunan Zülküf Karatekin ve Baþkan Vekili Mahmut Dað'a plaket verildi.


POLÝTÝKA

26 NÝSAN 2012 PERÞEMBE

Aðar cezaevinde

Susurluk davasýnda mahkum olan eski Ýçiþleri Bakaný Mehmet Aðar, iki yýllýk hapis cezasýný çekmek üzere Yenipazar Cezaevi'ne girdi. Huzur içinde olduðunu söyleyen Aðar, "Kimseye kýrgýn deðilim" dedi. 'Susurluk Davasý'' kapsamýnda 5 yýl hapis cezasý Yargýtay tarafýndan onanan ve Ankara Cumhuriyet Baþsavcýlýðý tarafýndan hakkýnda ''yakalama emri'' çýkartýlan eski Ýçiþleri Bakaný Mehmet Aðar, cezasýný çekeceði Aydýn Yenipazar K1 Tipi Kapalý Ceza Ýnfaz Kurumu'na gitti. Teslim olmaya sivil plakalý bir araçla giden Aðar, cezaevi önünde basýn mensuplarýna açýklama yaptý. Mehmet Aðar, gazetecilere "Sizi çok çok yordum, çok üzdüm; bundan sonra üzmeyeceðim.

Görevimi yapýp çýkacaðým. Kimseye kýrgýn deðilim. Huzur içindeyim, milleti üzecek bir davranýþým olmadý. Allah devlete ve millete zeval vermesin" diye konuþtu.

Cezaevinde tadilat Mehmet Aðar, cezasý hakkýndaki sorulara ise "Allah'tan, devletten gelen bir þeydir. O da baþýmýzýn üstündedir" yanýtýný verdi. Aðar, cezasýný ailesine yakýn bir yerde çekeceði için de mutlu olduðunu

vurguladý. Aðar, açýklamasýnýn ardýndan iki yýl yatacaðý cezaevine giriþ yaptý. Mehmet Aðar'ýn iki yýl hapis yatacaðý cezaevinde tadilat yapýlmýþtý. Tel örgüleri yenilenen cezaevine yeni kapý takýlmýþtý. Mehmet Aðar için diðer mahkumlara kapalý olan özel bir bölüm yapýlmýþtý. Aðar'ýn kalacaðý bölümde banyo ve tuvalet de bulunuyor. Cezevinde kalan 50 mahkum da çevredeki diðer cezaevlerine nakledilmiþti.

Demirtaþ: Gezmek bize haram mý? ABD'de temaslarda bulunan BDP lideri Selahattin Demirtaþ, ziyaretlerine yapýlan eleþtirilere yanýt verdi: Bütün partilere dünyayý gezmek helal de bize mi haram. 'Baþbakan açýk B konuþmalý' DP Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, ABD Dýþiþleri Bakanlýðý Avrupa ve Avrasya iþlerinden sorumlu Bakan Yardýmcýsý Philip Gordon ile görüþtü. Daha sonra bazý sivil toplum örgütleriyle bir araya gelen heyet, baþkentteki bazý Kürt gruplar tarafýndan düzenlenen resepsiyona katýldý. BDP Genel Baþkaný Demirtaþ, burada gazetecilerin sorularýný yanýtladý. Gordon ile görüþmelerinde Kürt sorununun çözümüne yönelik önerilerini ifade ettiklerini belirten Demirtaþ, "Sayýn Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, bu konuda gereken doðru olan þeyi ifade etti. Türkiye'de 4. büyük muhalefet partisiyiz. Bütün partilere dünyayý gezmek helal de bize mi haram. Biz de derdimizi ya da çözüm önerimizi bütün dünyaya birinci elden anlatmak istiyoruz. Bu ne Türkiye'yi þikayettir ne de çözümü baþka yerde aramaktýr" dedi.

Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn PKK'nýn silah býrakmasýna yönelik sözlerinin hatýrlatýlmasý üzerine Demirtaþ, "Þiddetin tümden bitmesini tabi ki arzularýz. PKK olumlu cevap verirse karþý çýkmayýz, seviniriz ama Baþbakan PKK'yý heyecanlandýracak bir þey söylemedi. Baþbakan, 'Sen eylem yapma, ben de operasyon yapmayayým' diyorsa bu fiilen ateþkes çaðrýsýdýr, bunu daha açýk söylemelidir. Gerek Amerika, gerek Avrupa gerekse baþka yerlerde terörist örgütler listesinin tekrar gözden geçirilebileceðini düþünüyorum. PKK'nýn da daha çok siyasi çözüm, þiddet dýþý çözüm meselesine eðilmesi, hükümetin de buna fýrsat veren politika izlemesi gerektiðini düþünüyorum" diye konuþtu.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


10

26 NÝSAN 2012 PERÞEMBE

ÝÇ-DIÞ HABERLER

'Esad kurallarýyla oynamýyor'

BM ve Arap Birliði Suriye özel temsilcisi Kofi Annan, BM gözlemcilerinin görev yaptýklarý bölgelerden ayrýldýklarý an saldýrýlarýn baþladýðýný söyledi. Esad'ý oyunu kurallarýyla oynamamakla suçlayan Annan, "Bu endiþe verici bir durum" dedi.

S

ülkede gözlemci olarak çalýþmasýný reddettiðini ve UNSMIS'de görev yapacak personelin ''Suriye'nin Dostlarý Grubu'na'' üye devletlerin vatandaþlarý olmalarýný istemediðini beyan ettiðini, ancak BM'nin bunu kabul etmediðini de belirtti.

uriye özel temsilcisi Kofi Annan adýna açýklama yapan sözcüsü Ahmed Fevzi, uydu fotoðraflarýnýn yerleþim bölgelerinden ordunun çekilmediðini açýkça gösterdiðini belirtti. Fevzi, "BM gözlemcilerinin gittiði bölgelerde silahlar susuyor. Ancak onlar bölgeyi terk edince çatýþmalar yeniden baþlýyor. Bunlarý belgeleyecek yeterince bilgi elimizde var. Bu kabul edilemez bir durum. Suriye'de kabul edilemez oranda þiddet yaþanmaktadýr" diye konuþtu.

70 kiþi yaþamýný yitirdi

11 BM gözlemcisi Suriye'de BM Güvenlik Konsey dönem baþkaný ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Susan Rice da, Suriye'de þu an 11 BM gözlemcisinin bulunduðunu, bunlardan ikisinin Humus'ta, ikisinin de Hama'da görev yaptýklarýný açýkladý. Rice, ''BM yetkililerinin tahminine göre Suriye'de

30 Nisan'da 30 gözlemci, bir ay içinde de 100 gözlemci bulunacak'' dedi. Rice, verilen bilgiye göre, Suriye yönetiminin, uyruðundan dolayý en az bir gözlemcinin

Son olarak Suriye'de muhalifler, pazartesi günü çoðu Hama kentinde olmak üzere 70 kiþinin öldüðünü öne sürdü. Birleþmiþ Milletler geçtiðimiz yýlýn mart ayýnda baþlayan gösteri ve çatýþmalarda þu ana kadar 9 bin civarýnda insanýn öldüðünü belirtiyor. Suriye hükümeti ise þubat ayýnda yaptýðý açýklamada bir yýl içinde toplam 3 bin 838 kiþinin öldüðünü, bunlarýn 2 bin 493'ünün sivil ve bin 345'inin asker ve polis olduðunu bildirmiþti.

T.C. BAÞBAKANLIK TOPLU KONUT ÝDARESÝ BAÞKANLIÐI (TOKÝ) ÝHALE ÝLANI YAPIM ÝÞÝ YAPTIRILACAKTIR. Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý (TOKÝ) Diyarbakýr Ýli Kayapýnar Ýlçesi Kayapýnar Mahallesi 1'er Adet 24 Derslikli Ýmam Hatip Lisesi ve 200 Kiþilik Pansiyon Ýnþaatlarý ile Altyapý ve Çevre Düzenlemesi Ýþi yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2012/43118 1-Ýdarenin a) Adresi : T.C.Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý Bilkent Plaza B1 Blok Bilkent 06800 ÇANKAYA/ ANKARA b) Telefon ve faks numarasý : 3122667680 - 3122660134 c) Elektronik Posta Adresi : msoylu@toki.gov.tr ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Diyarbakýr c) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 560 (beþyüzaltmýþ) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : T.C.Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý Bilkent Plaza B1 Blok Bilkent 06800 ÇANKAYA/ ANKARA b) Tarihi ve saati : 17.05.2012 - 14:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi. 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sânatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri. 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler: Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafýndan belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanýlmamýþ nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kýsýtlama bulunmayan mevduatýný gösteren banka referans mektubu, Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarlarý toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de saðlanabilir. 4.2.2. Ýsteklinin ihalenin yapýldýðý yýldan önceki yýla ait yýl sonu bilançosu veya eþdeðer belgeleri: Ýsteklinin ihalenin yapýldýðý yýldan önceki yýla ait yýl sonu bilançosu veya eþdeðer belgeleri; a) Ýlgili mevzuatý uyarýnca bilançosunu yayýmlatma zorunluluðu olan istekliler yýl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin saðlandýðýný gösteren bölümlerini, b) Ýlgili mevzuatý uyarýnca bilançosunu yayýmlatma zorunluluðu olmayan istekliler, yýl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin saðlandýðýný gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin saðlandýðýný göstermek üzere yeminli mali müþavir veya serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar. Sunulan bilanço veya eþdeðer belgelerde; a) Cari oranýn (dönen varlýklar / kýsa vadeli borçlar) en az 0,75 olmasý, b) Öz kaynak oranýnýn (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olmasý, c) Kýsa vadeli banka borçlarýnýn öz kaynaklara oranýnýn 0,50'den küçük olmasý, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranýr. Yukarýda belirtilen kriterleri bir önceki yýlda saðlayamayanlar, son üç yýla kadar olan yýllarýn belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yýllarýn parasal tutarlarýnýn ortalamasý üzerinden yeterlik kriterlerinin saðlanýp saðlanmadýðýna bakýlýr. 4.2.3. Ýþ hacmini gösteren belgeler: Ýsteklinin ihalenin yapýldýðý yýldan önceki yýla ait, aþaðýda belirtilen belgelerden birini sunmasý yeterlidir; a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu, b) Taahhüt altýnda devam eden yapým iþlerinin gerçekleþtirilen kýsmýnýn veya bitirilen yapým iþlerinin CMYK

'Ýran nükleer silah kararý almadý' N

ükleer programý nedeniyle Ýran'a askeri saldýrý düzenlemek için ABD ile pazarlýk yapan Ýsrail, Tahran'ýn henüz nükleer silah üretimine geçme kararý almadýðýný açýkladý. Ýsrail Genelkurmay Baþkaný Benny Gantz, Ýran'ýn henüz nükleer silah üretimine geçme kararý almadýðýný söyledi. Gantz, Ýran'a uluslararasý yaptýrýmlarýn hem diplomatik hem de ekonomik açýdan meyvelerini vermeye baþladýðýný iddia etti. Gantz, "Ýran bomba elde etme yolunda ilerliyor, Ýran'ýn dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in istemesi durumunda Tahran atom bombasý elde etme konusunda ilerleme kaydeder ancak öncelikle bu yönde

bir karar almasý gerekir" dedi.

'Durdurma þansý var' Ýsrail Savunma Bakaný Ehud Barak da Ýsrail radyosuna yaptýðý açýklamada, Ýran'ýn henüz atom bombasý üretme kararý almadýðýný yineledi. Barak, ABD ve Avrupa'nýn yaptýrýmlarý kararlý bir þekilde uygulamasý halinde Ýran'ýn nükleer silah elde etmesinin önüne geçme þansý bulunduðunu da belirtti.

parasal tutarýný gösteren faturalar. Ýsteklinin cirosunun teklif ettiði bedelin % 25 inden, taahhüt altýnda devam eden yapým iþlerinin gerçekleþtirilen kýsmýnýn veya bitirilen yapým iþlerinin parasal tutarý için ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmamasý gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini saðlayan ve saðladýðý kritere iliþkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir. Bu kriterleri ihalenin yapýldýðý yýldan önceki yýl için saðlayamayanlar, ihalenin yapýldýðý yýldan önceki yýldan baþlamak üzere birbirini takip eden son altý yýla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yýllarýn parasal tutarlarýnýn ortalamasý üzerinden yeterlik kriterlerinin saðlanýp saðlanmadýðýna bakýlýr. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler, 4.3.2. Organizasyon yapýsý ve personel durumuna iliþkin belgeler: a) Anahtar Teknik Personel: Ýsteklilerden, aþaðýda sayýsý ve nitelikleri belirtilen ve halen bünyesinde çalýþmakta olan Anahtar Teknik Personel istenilmektedir. Anahtar Teknik Personel en az 5 yýl deneyim süresine sahip olacaktýr. Adet Mesleki Unvan 1 Ýnþ. Mühendisi / Mimar Gerçek kiþi istekliler, þahýs þirketi ortaklarý, limited þirketlerde müdürlük görevini yürüten ortaklar, anonim þirketlerin yönetim kurulu baþkaný, yönetim kurulu üyeleri, murahhas müdür ve genel müdür ortaklarý, ortak giriþimlerin ise gerçek kiþi ortaklarý ve tüzel kiþi ortaklarýnýn yukarýda sayýlan unvanlarý taþýyan gerçek kiþi ortaklarýnýn, anahtar teknik personel olarak bildirilmesi durumunda, isteklinin bünyesinde çalýþtýðýna dair belge aranmaz. (Deðiþik:03/07/2009-27277 R.G./7 md.) Gerçek kiþi istekliler hariç, bu kiþilerin tüzel kiþilikteki görev ve/veya ortaklýk süreleri, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý, yeminli mali müþavir veya serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan düzenlenen belge ile tevsik edilir. Ýsteklinin; ticari faaliyette bulunduðu yerde, ilk ilan tarihinden geriye doðru en az bir yýl boyunca kesintisiz þekilde ve iþin niteliðine uygun olarak, yukarýda belirtilen sayý ve nitelikte anahtar teknik personeli çalýþtýrmasý ve bu durumu belgelendirmesi gereklidir. Bu personel için mezuniyetinden itibaren geçirilmesi gereken sürenin saðlandýðý hususu; mezuniyet belgesi ile, odaya kayýtlý olduðu hususu ilgili meslek odasý üye kayýt belgesiyle, aday veya isteklinin bünyesinde çalýþtýðý hususu ise Sosyal Güvenlik Kurumu onaylý "Hizmet Bildirimi" ile tevsik edilir. Anahtar teknik personel þartýnýn ayný meslek alanýna iliþkin farklý kiþiler bildirilmek suretiyle karþýlanmasý halinde, bu kiþilerin tamamýnýn mezuniyet belgelerinin sunulmasý zorunludur. b) Teknik Personel: Adet Pozisyonu Mesleki Ünvaný 1 Þantiye Þefi Ýnþ.Müh./ Mim. 1 Þantiye Müh.(Hakediþ) Ýnþ.Müh./ Mim. 1 Þantiye Müh. (Saha Müh.) Ýnþ.Müh./ Mim. 1 Þantiye Müh.(Mekanik) Makina Müh. 1 Þantiye Müh.(Elektrik) Elektrik Müh. 1 Þantiye Müh./Tek.(Harita) Harita Müh./Tekniker 4.3.3. Makine, teçhizat ve diðer ekipmana iliþkin belgeler Sýra No Makine, Ekipman cinsi ve Özellikleri Gerekli Minumum Adet 1 Ekskavatör 1 Adet 2 Traktör Kepçe 1 Adet 3 Dozer 1 Adet 4 Ýnþ.Asansörü 12 Adet 5 Kamyon 4 Adet 6 Vibratör 12 Adet 7 Kýrýcý 2 Adet Tesis, makine, teçhizat ve diðer ekipman için kendi malý olma þartýnýn aranmamasý esastýr. 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: 11.06.2011 tarih ve 27961 sayýlý Resmi Gazetede yayýmlanan "Yapým Ýþlerinde benzer iþ gruplarý tebliði" nde yer alan B/III grubu iþler benzer iþ olarak kabul edilecektir. 4.4.2. Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Mühendislik Fakültesi Ýnþaat Bölümü mezunu veya Mimarlýk fakültesi Mimarlýk Bölümü mezunu olan elemanlarýn diplomalarý ihale konusu iþe denk sayýlacaktýr. Mezuniyet belgelerinin iþ deneyimini tevsik için sunulmasý durumunda; mezuniyetten sonra geçen sürenin onbeþ yýldan fazlasýnýn deðerlendirmeye alýnabilmesi için, baþvuru veya teklif kapsamýnda mezuniyet belgesi sahibine ait yapým iþine iliþkin bir iþ deneyim belgesinin sunulmasý zorunludur. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý T.C.Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý Bilkent Plaza B1 Blok Bilkent 06800 ÇANKAYA/ ANKARA adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar T.C.Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý Bilkent Plaza B1 Blok Bilkent 06800 ÇANKAYA/ ANKARA adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1,00 D-689 (www.bik.gov.tr) (www.ilan.gov.tr)


SPOR

26 NÝSAN 2012 PERÞEMBE

11

Yaþar'dan MHK'ya uyarý Diyarbakýrspor 2. Baþkaný Mahmut Yaþar Tokatspor maçý ile ilgili yaptýðý açýklamada, "Biz yenilgiyi kabul etmeyecek insanlar deðiliz, bu da var futbolun içinde" dedi.

Y

aþar, "MHK Baþkaný Zekeriya Alp, Ýzmir Bölgesi Hakemi Hüseyin Sabancý'yý hata yaptýðýndan dolayý dinlendirecek mi çok merak ediyorum. Yenilmek üzücü, kimse yenildi diye sevinmez. Yeri geliyor Barcelona bile kaybedebiliyor. Ancak böyle yenilmek, bariz hatalarla kaybetmek daha da üzücü" ifadelerini kullanýrken, mücadelenin hakemi Hüseyin Sabancý'yý hedef gösterdi.

Açýkça maçlarýmýz gasp ediliyor 2.Baþkan Mahmut Yaþar yaptýðý açýklamada, ligde hakem maðduru takýmlar arasýnda olduklarýný söyleyerek, bundan sonra maçlarýný yönetecek hakemlerin daha adil davranmalarýný isteyerek MHK'ye uyarýda bulundu. Yaþar, "MHK Baþkaný Sayýn Zekeriya Alp'ten tek isteðimiz, Tokatspor maçýnda beraberliðimizi elimizden alan hakem gibi düþünmeyen hakemlere görev vermemesidir. Ülkemizde saðduyulu hakemlerin çoðunlukta olduðuna inanýyoruz. Bu iþi layýký ile yapacaðýna inandýðýmýz çok deðerli hakemlerimiz vardýr. Biz bunlarý söylerken, öyle bazýlarý gibi yabancý bir hakem istemiyoruz. Türk hakemlerimizin bu iþin üstesinden gelebileceklerine inancýmýz tamdýr. Zaten bu nedenledir ki çaðrýda bulunuyoruz. Çünkü kulüpler olarak bu ligi hakemlerin verdikleri

kararlarla ve çaldýklarý düdüklerle bitireceðiz. Ancak belirtmek gerekir ki, bazý hakem hatalarý bizim gibi kulüplerin canýný yakmaktadýr. Sadece Diyarbakýrspor'un deðil, süper ligde ve profesyonel liglerde takýmlarýn çoðunluðu hakemlerden þikayetçi duruma gelmiþtir. Ama son deplasmanda oynadýðýmýz Tokatspor maçýnda açýkça yapýlan hatalar, gözler önünde sergilendi.

Tarafsýz ve adil düdük çalacak hakem görmek istiyoruz. Cumartesi günü sahamýzda oynaya-

caðýmýz Konya Torku Þekerspor maçýnda Tecrübeli Hakem atanmasýný bekliyoruz. Tokatspor'la oynadýðýmýz maçta Hakem Hüseyin Fidancý maçýn bitimine 6 dakika kalmasýna raðmen karþýlaþmayý erken bitirmesi Tokatspor'un galip gelmesini saðlamýþtýr. Diyarbakýrspor kulübü olarak, bu hafta Diyarbakýr'da oynayacaðýmýz Konya Torku Þekerspor maçý baþta olmak üzere tüm müsabakalarýmýzda tarafsýz ve adil düdük çalacak hakem görmek istiyoruz. Bu haklý tepkimize karþýlýk olarak, hiç kimsenin kulüp ve camiamýza tavýr almaya kalkýþmasýn, bu olup biten hatalarý kapatmaya kalkýþmasýn Türk futboluna zarar vermekten öteye gitmez. Þunun çok iyi bilinmesini istiyoruz. Diyarbakýrspor olarak yabancý hakemlere karþýyýz ve Türk hakemlerimize inanýyoruz. Hakem camiasýnda çok namuslu dürüst ve bu iþi bilen hakemlerimiz vardýr, elbette bazý hatalar oluyor bundan üzüntü yaþýyoruz, hatta maðdur ediliyoruz. Ama MHK'dan isteðimiz, bu hatalarý yapan arkadaþlarý yeni bir testten ve eðitimden geçirerek yaptýklarý hatalarýn minimuma düþürülmesini istiyoruz" dedi. Taþkýn Civelek

Diyarbakýrspor'da hazýrlýklar baþladý

Spor Toto 2. Lig takýmlarýndan Diyarbakýrspor, bir günlük iznin ardýndan Cumartesi günü sahasýnda oynayacaðý zorlu Konya Torku Þekerspor maçý hazýrlýklarýna baþladý.

S

eyrantepe Tesisleri'nde, düz koþu ve ýsýnma hareketleriyle baþlayan antrenman taktik aðýrlýklý çift kale maç ile devam etti. Diyarbakýrspor Teknik Direktörü Levent Numanoðlu, yaptýðý açýklamada, zor bir haftayý geride býraktýklarýný belirtti. Oynanacak maçlarýn azalmasý ve belli bir hedef doðrultusunda oynamanýn haftalarýn yoðun geçmesine neden olduðunu ifade eden Numanoðlu, netice almak için gerekli sabrý göstermek zorunda olduklarýný söyledi. Numanoðlu, deplasmanda oynadýðýmýz

Tokatspor maçý artýk geride kaldý þimdi sahamýzda oynayacaðýmýz Konya Torku Þekerspor maçýna konsantre olmalýyýz. Saha ve seyirci Avantajýný iyi kullanarak kaybettiðimiz puan veya puanlarý geri almak adýna mücadelemizi göstermeliyiz. Bu bizim artýk son þansýmýzdýr. Onun için taraftarlarýmýzý bu zorlu maçta yanýmýzda görmek istiyoruz" dedi. Levent Numanoðlu gerekli sabrý göstermek adýna Konya Torku Þekerspor maçýnýn çok önemli olduðunu vurgulayarak, þunlarý kaydetti:

Harb-iþ spor'dan Kaya'ya Plaket A

matör spora verdiði desteklerinden dolayý Sur Belediye Baþkan Yardýmcýsý Hüseyin Kaya'ya Yeniþehir Harb-Ýþ Spor Kulübü tarafýndan plaket verildi. Türkiye Futbol Federasyonu (T.F.F.) Diyarbakýr Bölge Müdürü Serkan BAYHAN, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneði (TÜFAD) Baþkaný A. Samet KARAKAÞ, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu

(A.S.K.F.) Baþkaný Remzi Dayan ve Federasyon üyeleri Muzaffer Ensarioðlu, Akif Gözmen, Yeniþehir Harb-Ýþ Spor Kulübü Antrenörü ve Yöneticisi Þehmus Tekin'in katýlýmýyla Hüseyin Kaya'yý makamýnda Ziyaret ettiler. Amatör spora yapmýþ olduðu katkýlarýndan dolayý Federasyon tarafýndan verilen plaket için Mezopotamya Kulüpler Birliði Baþkaný ve Sur Belediye Baþkan Yardýmcýsý

Hüseyin Kaya; " Belediye olarak spora ve gençliðe büyük önem veriyoruz. Gençliðimize hizmet edenlere, saðlýklý ortam sunanlara destek olmak bizim görevimizdir. Harb-Ýþ kulübümüzü tüm zorluklara raðmen yaþatmaya çalýþan yöneticilerimizi tebrik ediyorum. Amatör spora gönül vermiþ biri olarak, amatör kulübümüzden plaket almak beni onurlandýrmýþtýr" dedi.

Diyarbakýrspor Teknik Direktörü Levent Numanoðlu, ''Kalan 3 haftayý çok iyi deðerlendirmek istiyoruz. Evimizde, son haftalarda önemli çýkýþ yapan Konya Torku Þekerspor ile karþýlaþacaðýz. Zengin bir kadrolarý var ki, onlar için büyük bir avantaj. Bizim de son üç haftadýr evimizde kazanamama gibi bir dezavantajýmýz var. Konya Torku Þekerspor maçý bu olumsuzluðu kýrma açýsýndan önemli bir maç diye düþünüyorum. Ýnþallah düþündüðüm gibi olur" dedi.

Demir galibiyet istiyor S

por Toto 3. lig Takýmlarýndan Diyarbakýr Kayapýnar Belediyespor hafta sonu deplasmanda oynayacaðý Erzurum Büyükþehir Belediyespor maçýnýn hazýrlýklarýný seyrantepe tesislerinde Teknik direktör Seyithan Özdaþ yönetiminde sürdürüyor. Kayapýnar Belediyespor Futbol Þube Sorumlusu Adil Demir yaptýðý açýklamada, "Hafta sonu deplasmanda oynayacaðýmýz Erzurum Büyükþehir Belediyespor maçýnda puan veya puanlarla dön-

mek istiyoruz. Her hafta yeni bir þans karþýmýza çýkýyor. Bu anlamda Erzurum Büyükþehir Belediyespor maçýný, kazanmak gerektiðine inandýðým bir karþýlaþma. Kaybedebilecek puanlarýmýz yok. Erzurum Büyükþehir Belediye spor maçýný mutlaka kazanmamýz gerektiðini düþünüyorum. Kayapýnar Belediyespor, dýþ saha performansý iyi olan bir takým. Bu hafta çok önemli. Ýnþallah kazanan takým biz oluruz.'' '' diye konuþtu.


12

CMYK

26 NÝSAN 2012 PERÞEMBE

26.04.2012 Gazete Sayfaları  

26.04.2012 Gazete Sayfaları