Page 1

CMYK

AK Parti'ye büyük katýlým

Aday adaylarý için ön seçim

B

üyük Birlik Partisi (BBP) Diyarbakýr Yeniþehir Ýlçe Baþkaný Yasin Öztemel, yüz kiþilik teþkilat üyesiyle birlikte AK Parti'ye katýldý. Törende konuþan Ýl Baþkaný Aydýn Altaç, halkýn teveccühünün kendilerini memnun ettiðini söyledi. 5'te

Öðretmenler Günü kutlandý 2

4 Kasým Öðretmenler Günü, Diyarbakýr'da yapýlan çeþitli etkinliklerle kut-

landý. Bu yýl kadýn öðretmenler ilk kez türbanla öðretmenlik yemini etti. 7'de

B

DP, Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi ve 17 ilçe belediyesi baþkanlýðý için aday adaylarýný delegelerin onayýna sundu. Sabah saatlerinde itibaren 12 bin delege, 54 sandýkta oy kullandý. Büyükþehir Belediye baþkanlýðý için Gültan Kýþanak ile Vecdet Dikan Þeyhanlýoðlu'nun yarýþtýðý ön seçimde kullanýlan oylarýn, BDP genel merkezine gönderileceði bildirildi.

11 bin çocuk öldü S

uriye'deki iç savaþta iki buçuk yýl içinde 11 bin çocuðun öldüðü açýklandý. Bu çocuklarýn yüzlercesinin keskin niþancýlar tarafýndan öldürüldüðü belirtiliyor. Sayfa 5'te

Diyarbakýr'a 20 milyon TL hibe www.diyarbakirolay.com.tr

PAZARTESÝ 25 KASIM 2013

Fiyatý : 30 KR

2010-2013 döneminde Diyarbakýr ve Þanlýurfa'da toplam 382 projeye 60,2 milyon TL hibe desteði veren Karacadað Kalkýnma Ajansý, 2014 yýlýnda 20 milyon TL hibe desteði vermek için proje teklif çaðrýsý yapýyor. Kalkýnmaya elveriþli Karacadað Kalkýnma Ajansý Genel Sekreteri Dr. Ýlhan Karakoyun, amaçlarýnýn yerel potansiyeli harekete geçirmek, bölgesel geliþmeyi hýzlandýrmak, bölgeler arasý ve bölge içi geliþmiþlik farklarýný azaltmak olduðunu söyledi. Diyarbakýr ve Þanlýurfa bölgelerinin kalkýnmaya elveriþli bölgeler olduðunu belirten Karakoyun, bölgenin 2014-2023 b kalkýnma planýný tamamladýklarýný ifade etti.

Özel Haber

382 proje desteklendi

Ayakkabý boyacýsý öðretmen

Bu güne kadar 382 projeye destek verdiklerini hatýrlatan Karakoyun, bu projelere toplam 60 milyon TL hibe yardýmýnda bulunduklarýný söyledi. Önceliklerinin sanayi ve turizm olduðunu vurgulayan Karakoyun, 2014 yýlýnda 20 milyon TL hibe desteði vermek için proje baþvurularýna 22 Ekim itibari ile baþladýklarýný belirtti. Karakoyun, baþvuru tarihinin 6 Ocak'ta biteceðini sözlerine ekledi. Rýza BARUT’un haberi 6'da

akkari'nin Yüksekova ilçesinde yaþayan öðretmen adayý Recep Gürdal ayakkabý boyacýlýðý yapýyor. 18 yýldýr ayakkabý boyacýlýðý yapan Gürdal, "Profesör de olsam ayakkabý boyacýlýðý yapmaya devam edeceðim" diyor. 3'te

„ 4’te

iHD'den suç duyurusu

H

Çocuklar için Zazaca oyun

D

Kazan Vadisi eteklerinde operasyon

V

an Emniyet Müdürlüðü ekipleri, Kazan Vadisi eteklerinde 87 kilo 380 gram eroin ele geçirdi. Yakalanacaðýný anlayan zanlýlar, eroin torbalarýný yere atarak kaçtý. 3'te

CMYK

Uzanacak yardým eli bekliyorlar „ 4’te

iyarbakýr Þehir Tiyatrosu 2010 yýlýndan buyana çocuk oyunlarý konusunda oluþturduðu repertuarýna Zazaca bir oyun ekledi. Elvan Koçer'in rejisiyle sahnelenen "Pîre û Luye" adlý oyun ilk kez seyircilerle buluþtu. 7'de

Bakan Güler sergi açýlýþýna katýldý

Ý

çiþleri Bakaný Muammer Güler, Mardin'de 99 el yazmasý Kur'an-ý Kerim mushafýndan oluþan 'Mukaddes Miras Sergisi'nin açýlýþýna katýldý. Açýlýþta konuþan Bakan Güler, serginin çok özel bir anlam ifade ettiðini söyledi. 8'de

Fýrsat eþitliði ortadan kalkar

D

ershanelerin kapatýlmasý için hazýrlanan taslaða tepki gösteren Diyarbakýr Uður Dershaneleri Kurucusu Zeki Esen, dershanelerin kaldýrýlmasýyla fýrsat eþitliðinin ortadan kalkacaðýný söyledi. 4'te

Altýn piyasasý hareketlendi S

on 4 ayýn en düþük seviyesine inen altýn fiyatlarý piyasayý hareketlendirdi. Altýn fiyatlarýnda yaþanan bu düþüþ hem alýcýyý hem de satýcýyý memnun ediyor. 6'da

Eczacýlar Odasý'ndan Suriye'ye yardým

B

atman Siirt Muþ Bölge Eczacýlar Odasý Baþkaný Emin Beyaz, iç savaþýn tüm þiddetiyle sürdüðü Suriye halkýna ulaþtýrýlmak üzere 2 TIR dolusu ilaç ve ihtiyaç malzemesi gönderdiklerini açýkladý. 7'de


2

25 KASIM 2013 PAZARTESÝ

REKLAM


16 yaþýndaki genç intihar etti B

atman'da 16 yaþýndaki bir genç girdiði bunalým sonucu 7. katlý bir binanýn teras katýndan atlayarak intihar etti. Edinilen bilgiye göre olay, Þafak Mahallesi Stat Caddesi Hayat Sitesi'nde meydana geldi. Aðabeyinin ikamet ettiði apartmanýn 7. katýnýn terasýna çýkan 16 yaþýnda U.Y., henüz tespit edilemeyen bir

nedenden dolayý kendini boþluða býraktý. Sert zemine çakýlan genç, olay yerinde feci þekilde hayatýný kaybetti. U.Y.'nin cansýz bedeni olay yerine gelen özel bir araçla Batman Bölge Devlet Hastanesi morguna kaldýrýlýrken, gencin aile fertleri sinir krizleri geçirdi. Ýntihar olayýyla ilgili soruþturma baþlatýldý. ÝHA

Ayakkabý boyacýsý öðretmen 25 KASIM 2013 PAZARTESÝ

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaþayan öðretmen adayý Recep Gürdal ayakkabý boyacýlýðý yapýyor. 18 yýldýr ayakkabý boyacýlýðý yapan Gürdal, "Profesör de olsam ayakkabý boyacýlýðý yapmaya devam edeceðim" diyor.

H

akkari'nin Yüksekova ilçesine baðlý Daðlýca bölgesindeki köylerinden 1993 yýlýnda göç ederek ilçe merkezine taþýnan Gürdal ailesinin en büyük çocuklarý Recep Gürdal, 12 yaþýnda baþladýðý eðitim-öðretimini lisans düzeyine kadar ilerletmeyi baþarmýþ. 12 Yaþýnda Türkçe ile okulda tanýþan Gürdal, Türk Dili ve Edebiyatý bölümünden 3 yýl önce mezun oldu. Mezun olduktan sonra atanamadýðý için ilk yýl ücretli öðretmenlik yapan Gürdal, sonraki yýl da atanamayýnca ücretli öðretmenliði býrakýp 17 yaþýndan beri yaptýðý ayakkabý boyacýlýðý iþine geri dönmüþ. 6. sýnýftan üniversite son sýnýfa kadar hem okuyup hem de ayakkabý boyacýlýðý yaptýðýný belirten Gürdal, 24 Kasým Öðretmenler Günü'nü buruk kutladýðýný söyledi. 2 kardeþi ile beraber ayakkabý boyacýlýðý yapan Gürdal, 11 nüfuslu ailesinin geçimini ve 2 kardeþinin dershane masraflarýný da bu yolla karþýlýyor.

3 yýldýr atama bekliyor Tüm öðretmenlerin öðretmenler gününü kutladýðýný belirten Gürdal, "Bugün atama bekleyen binlerce öðretmen var ve bu yüzden belki birçok öðretmen arkadaþýmýz benim gibi öðretmenler gününü buruk kutluyor. Ýlköðretim 6. sýnýfta ayakkabý boyacýlýðý yapmaya baþladým. Ailemizin maddi durumu nedeniyle çalýþmak zorundaydým. Eðitim harçlýðýmý kendim kazandým hep. ÖSS'ye hazýrlanýrken de boyacýlýða devam ettim. Boya kokusu ile hazýrlandým üniversiteye. Üniversite'de rektörlüðe üniversitede ayakkabý boyacýlýðý yapmak için baþvuru yaptým ama rektörlük izin vermedi. Ben de üniversite eðitimim boyunca 3 aylýk tatillerde gelip kardeþlerimle beraber ayakkabý boyacýlýðý yapmaya devam ettim. Üniversiteyi bitirdikten sonra 1 yýllýk ücretli öðretmenliðim boyunca da sabah derslere girer, öðleden sonra da

ayakkabý boyacýlýðý yapardým. 3 yýldýr atama bekliyorum" dedi.

'Profesör de olsam yapacaðým' Boyacýlýk mesleðini profesör de olsa bu mesleði býrakmayacaðýný belirten Gürdal, "Benim için öðretmenlik mesleðinden önce boyacýlýk mesleðim gelir. Çünkü bir insan hayatýn zorluklarýný yaþamadan bazý þeylerin kýymetini bilemez. Boyacýlýk mesleði bana birçok þey kazandýrdý. Her gün öðrenciden, öðretmenine, esnafýndan iþçisine birçok kiþinin ayakkabýsýný boyuyorum. Burada huzur buluyorum. Bugün ülkemizde yaklaþýk 200 bin öðretmen açýðý varken halen ücretli öðretmenlik yoluyla bu iþ yürütülmeye çalýþýlýyor. Öðretmenlik çok kutsal bir meslek. Öðretmen olmayý elbet isterim ama öðretmenlik benim için artýk bir ütopya diyebilirim. Son yaþanan geliþmeler umutsuzluðumu arttýrýyor" þeklinde konuþtu. ÝHA

Evi yanan aile ortada kaldý Van'da geçtiðimiz gün elektrik kontaðýndan çýktýðý belirlenen yangýnda evleri yanan 4 kiþilik Köke ailesi ortada kaldý.

H

alil Aða Mahallesi Eski Kale Yolu üzerinde bulunan Köke ailesinin evi 3 gün önce elektrik kontaðýndan çýkan yangýn sonucu kullanýlamaz hale geldi. Yangýnda yaralý kurtulan aile fertleri, þimdi baþlarýný sokabilecekleri bir yer

olmadýðý için komþularýnda kalýyor. Valiliðin kendileri bir konteynýr getirdiðini ancak serecek hiçbir eþyalarýnýn olmadýðý için konteynýrda kalamadýklarýný söyleyen aile, kendilerine uzanacak yardým elini yardým elini bekliyor.

Komþularý sahip çýktý Aile reisi Ferdi Köke, döþeme olan evinin 3 gün önce çýkan yangýnda kül olduðunu belirterek, Maddi durumunun kötü olduðunu yetkililerin kendi-

Kenar mahalleleri kimse görmüyor

M

uþ'un Kale Mahallesi sakinleri, mahallede kanalizasyon olmamasý nedeniyle açýkta akan laðým sularýnýn yaydýðý kokudan dolayý evlerinde oturamadýklarýný belirtiyor. Mahallenin kanalizasyon sorunu nedeniyle evlerinin hemen yakýnýnda biriken laðým sularýndan dolayý evlerinde oturamadýklarýný belirten Turan Masat, defalarca Belediye ve saðlýk Müdürlüðüne müracaat etmelerine raðmen kimsenin kendileriyle ilgilenmediðini söyledi. Laðým sularýndan dolayý huzurlarýnýn kalmadýðýný ve çocuklarýnýn hastalandýðýný belirten Masat, "Evimiz ile kanalizasyon arasýnda 15-20 metre var. Deðil kapýnýn önünde, evin içerisinde durmak dahi çok zor. Bu sorun için defalarca Belediyeye dilekçe yazdýk fakat bir cevap alamadýk. Kimse bizim mahallemizle ilgilenmiyor. Milletvekilleri yalnýz þehrin merkeziyle ilgileniyorlar. Kenar mahalleleri düþünen ve gören yok. Ne belediye, ne saðlýk müdürlüðü… Yaptýðýmýz baþvurular ve dilekçeleri kimse dikkate bile almýyor" dedi.

Þ

sine yardým etmesini istedi. 3 gündür çocuklarýyla birlikte komþularýnda kaldýðýný belirten Köke, Valiliðin kendilerine bir konteynýr getirdiðini ancak konteynýrda serecek hiçbir þeylerinin kalmadýðýný ayrýca konteynýr gideri ve elektriðinin yapýlmadýðýný belirterek konteynýra yerleþemediðini ifade etti. Öte yandan Mahalle sakinleri de Köke'nin maddi durumunun iyi olmadýðýný belirterek, yetkililerden maðdur olan ailenin daha da maðdur olmamasý için yardým istedi. ÝLKHA

Kazan Vadisi eteklerinde operasyon

87 kilo eroin ele geçirildi

ýrnak'ýn Silopi ilçesinde gösteri yapan bir grup, Cudi Mahallesi'nde bulunan bir markete molotof kokteylli ile saldýrdý. Cudi Mahallesi'nde toplanan kalabalýk, Þehit Mehmet Esin Caddesi'nde bulunan bir markete havaifiþek ve molotof kokteylli ile saldýrdý. Marketin kepenklerini kýran göstericiler içeriye molotof kokteyli atarak ateþe verdi. Çýkan yangýna itfaiye ekipleri müdahale ederken, elektrikten kaynaklý kýsa devreler mahalle halkýnýn elektriðinin kesilmesine neden oldu. Olay yerine gelen polis ekipleri bölgedeki vatandaþlara 'camlarýnýzý kapatýn', 'sokaðý boþaltýn' uyarýsýnda bulundu. Göstericilere de uyarý yapan polis ekipleri, göstericilerin havai fiþekle saldýrýlarýna devam etmesi üzerine biber gazý ile kalabalýða müdahale etti. Polisin müdahalesi ile kalabalýk daðýlýrken, market içerisinde inceleme yapan polis saldýrganlarýn yakalanabilmesi için operasyon baþlattý. ÝHA

Van Emniyet Müdürlüðü ekipleri, Kazan Vadisi eteklerinde 87 kilo 380 gram eroin ele geçirdi. Yakalanacaðýný anlayan zanlýlar, eroin torbalarýný yere atarak kaçtý. yakalamak için Baþkale ilçe giriþinde tedbir aldý. Polisi gören þahýslar, tarlalarýn içerisine girip kaçmaya baþlamasýyla filmleri aratmayacak kovalamaca baþladý. Polisin ýsrarlý takibi sýrasýnda Ý.B. yönetimindeki baþka bir kamyonet ise, uyuþturucuyu götüren kamyonete öncülük yaparak polisi engellemeye çalýþtý.

Eroini atýp kaçtýlar

Belediyeye sitem Kanalizasyon aramasý nedeniyle belediye iþçilerinin evlerine giden yolu bozduklarýný ve öylece býraktýklarýný da sözlerine ekleyen Masat, "Belediye 'kanalizasyon kaçaðý var' diye gelip merdivenlerimizi yýktý. 5 yýlý aþkýndýr bizim merdivenimiz yok. Kendim taþlarý getirip býraktým. Çocuklarýmýz buradan eve doðru inerken düþüp kol ve bacaklarýný kýrdýklarý oldu. Evimizin yolunun yeniden yapýlmasý için belediyeye gidip dilekçe verdik. Kanalizasyon sorununda olduðu gibi bununla da ilgilenen olmadý. Belediye hem yýkýyor, hem de yapmýyor" diyerek belediyeye sitem etti. ÝLKHA

Markete molotoflu saldýrý

N

arkotik Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü ekipleri, uyuþturucu tacirlerine yönelik çalýþmalarýný sürdürüyor. Bu çalýþmalar kapsamýnda Hakkari ve Van üzerinden batý illerine yüklü miktarda uyuþturucu sevkiyatýnýn yapýlacaðý bilgisine ulaþan ekipler harekete geçti. Narkotik polisleri, uyuþturucuyu Van merkeze götürecek olan aracý

Zaman zaman çarpma noktasýna gelinen kovalamacada öncü aracýn þoförü Ý.B., araçtan inerek kaçmak isterken kýskývrak yakalandý. Polisin ýsrarlý takibi sonucu yakalanacaklarýný anlayan zanlýlar, araçta bulunan uyuþturucu torbalarýný atarak daðlýk arazide izlerini kaybettirdi. Polisin çuvallar içerisinde yaptýklarý kontrolde 170 paket halinde 87 kilo 380 gram eroin maddesi ele geçirildi. Eroin ve kamyonete el konulurken, Ý.B. ise ifadesine baþvurulmak üzere gözaltýna alýndý. Olayla ilgili soruþturma devam ediyor. ÝHA

Yaban domuzu çobana saldýrdý Þ

anlýurfa'nýn Siverek ilçesine baðlý Eskihan Köyü'nde yaban domuzunun saldýrdýðý çoban hastanelik oldu. Yaban domuzu köylüler tarafýndan silahla öldürüldü. Koyunlarýný meraya otlatmaya götüren Ferit Koyunsever'e yaban domuzu saldýrdý. Koyunsever, boðuþma sýrasýnda yanýnda taþýdýðý tüfekle domuza ateþ etti. Baygýnlýk geçiren Ferit Koyunsever'in yardýmýna yetiþen köy sakinleri, domuzu silahla öldürdü. Bir araçla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlan Koyunsever, yapýlan tedavinin ardýndan taburcu edildi. Cemal Ortakaya adlý vatandaþ, "Olay yerine geldiðim zaman Ferit'i kanlar içerisinde baygýn halde buldum. Domuz da Ferit'in yaný baþýndaydý. Bende av tüfeðimle domuza ateþ açtým. Ferit'i omzuma alarak aracýn bulun-

duðu yere kadar taþýyarak hastaneye götürdük" dedi. Domuz saldýrýsýna uðrayan Ferit Koyunsever, "Hayvanlarýmý otlatýrken bir anda hayvanlarýn arasýndan çýkan domuz bana saldýrdý. Bana saldýrýr saldýrmaz yere düþtüm. Domuzun boðazýný tutmaya çalýþtým. Baktým baþ edemiyorum, yanýmdaki tüfekle domuza ateþ açtým. Daha sonra yaþananlarý hatýrlamýyorum" þeklinde konuþtu. ÝHA


4

Gündem

'Fýrsat eþitliði ortadan kalkar' 25 KASIM 2013 PAZARTESÝ

Dershanelerin kapatýlmasý için hazýrlanan taslaða tepki gösteren Diyarbakýr Uður Dershaneleri Kurucusu Zeki Esen, dershanelerin kaldýrýlmasýyla fýrsat eþitliðinin ortadan kalkacaðýný söyledi. D iyarbakýr Uður Dershaneleri Kurucusu Zeki Esen, dershanelerin kapatýlmasýnýn daha büyük sýkýntýlar doðuracaðýný belirtti. Esen, "Örnek olarak SBS'de Türkiye'de ilk 2 bine giren bir çocuða Van'da, Þanlýurfa'da, Yozgat'ta okuyun derseniz, bu çocuk buralara gitmek istemez. Cerrahpaþa, Çapa dururken buraya gitmeyecek bu çocuk. Onun için bu fýrsat eþitliðini ortadan kaldýrmaktýr. Bu Türkiye'de çok daha büyük sýkýntýlar doðurur diye düþünüyorum. Þu an bize okul olun diyorlar, zaten bizim okullarýmýz var. Biz bu eðitimi veriyoruz. Okul olduðu zaman ne olacak? Bu çocuklar bu okullara gelemeyecekler. Þu anda bir okulun gideri minimum 10 bin TL civarýndadýr, dört yýlda 40 bin lira yapýyor. Ama bin TL'ye, 2 bin TL'ye bu kurumlara devam edebiliyorlar. Dershanelerin Türkiye'de tartýþýlmasý gerekiyor ama tartýþma kapatýlmasý üzerine deðil, eðitim sistemine nasýl bir entegre getireceði düþünülmesi gerekiyor.

Bizde bu fikirlerimizi gerek bakanlýk gerekse milli eðitime aktarmak istiyoruz" dedi.

'Eðitim sistemi düzelsin' 2012 SBS Türkiye birincisi olan Begüm Acar isimli öðrenci, dershanenin olmamasý durumunda hayalin-

deki üniversiteyi kazanamayacaðýný söyledi. Acar, "Dershaneler bizim için yararlý. Ben dershanelerin kapatýlmasýndansa eðitim sisteminin düzeltilmesini isterim. Gerçekten öðrencinin yaþamýna katký sunduðunu düþünmüyorlarsa eðitim sistemini düzeltsinler. Sonuçta bu bir zorlama oluyor. Meslek lisesi öðrencisi týp okumak isteyebilir, bu durumda onlarý engellemiþ oluruz" þeklinde konuþtu. Dershane öðrencilerinden Efe Kaymak ise dershanelerin kapatýlmamasý gerektiðini belirterek, "Dershaneye geliyorum çünkü eksiklerimiz var. Okulda anlamadýðýmýz konular oluyor bunlarý burada kapatýyoruz, denemelere giriyoruz. Dershaneler bu konuda bize yardým ediyor, eðitim sisteminin eksikliklerini gideriyor. Devlet eðer dershanelerin kapatýlmasýný istiyorsa önce eðitimdeki eksiklikler ile öðretmen eksikliklerini gidermeli, dershaneleri kapatmamalý diye düþünüyorum" ifadelerini kullandý. ÝHA

ÝHD'den suç duyurusu Uzanacak yardým eli bekliyorlar Ý

nsan Haklarý Derneði (ÝHD) Mardin Þubesi, 20 yýl önce öldürüldüðü iddia edilen kayýp 7 kiþinin faillerinin tespiti için suç duyurusunda bulundu. ÝHD Mardin Þubesi'nden yapýlan açýklamada, 2 Temmuz 1993'te Dargeçit ilçesine baðlý Çelik köyünde 7 köylünün öldürülmesi olayý ile ilgili Diyarbakýr Cumhuriyet Baþsavcýlýðýna suç duyurusun-

da bulunulduðu kaydedildi. Açýklamada "Ýnsanlýða karþý iþlenen suçlarýn zaman aþýmýna uðramayacaðý ilkesinden hareket ederek öldürülen 7 sivil insanýn faillerinin tespiti ve haklarýnda kamu davasý açýlmasý için Diyarbakýr Cumhuriyet Baþsavcýlýðý nezdinde dernek avukatlarýmýz vasýtasý ile suç duyurusunda bulunulmuþtur" denildi. AA

Ambulans uçuruma yuvarlandý

B

atman'ýn Gercüþ ilçesinde ambulansýn uçuruma yuvarlanmasý sonucu 3 kiþi yaralandý. Þýrnak'tan Batman Bölge Hastanesi'ne hasta taþýyan Ahmet Seçer yönetimindeki 73 AK 153 plakalý ambulans, Üçyol mevk-

isinde þarampole yuvarlandý. Kazada yaralanan sürücü Seçer, hemþire Semra Süzer ile ismi henüz öðrenilemeyen bir hasta yakýný kaldýrýldýklarý Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde tedavi altýna alýndý. AA

25 KASIM 2013 PAZARTESÝ YIL: 13 SAYI: 4453 Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk Rek. Eðt. San. Tic. Ltd. Þti Adýna Tüzel Kiþi Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: ZEKÝSAN Matbaa Kýrtasiye Adres: M.Akif Ersoy Cad. Et Balýk Kurumu Yaný Kaya 3 Apt altý Yeniþehir/Diyarbakýr Tel: 0 412 2267179 e-posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

aldýðýmýz 100 lira çocuk maaþý dýþýnda hiçbir gelirimiz yoktur. Þimdiye kadar hiç kimse bize bir yardýmda bulunmuþ deðildir. Hayýrseverlerden kimin gönlünde ne kopuyorsa bizlere yardým yapmalarýný bekliyoruz" dedi.

Hayýrseverlere çaðrý

B

itlis'te elektriksiz evde yaþam mücadelesi veren 8 kiþilik aile, kendilerine uzanacak yardým eli bekliyor. Merkez Tatlý Kaynak (Ximiçur) Köyü'nde oturan Gülü Abay, kumasý ve 7 çocukla birlikte kaldýðý elektriksiz evde yaþam mücadelesi veriyor. 3 yýldýr kocasýnýn kendileriyle ilgilenmediðini dile getiren Abay, "Ben eþimin ikinci hanýmýyým. Evlenirken eþimin evli olduðunu bilmiyordum. Eþim dýþarýya

çalýþmaya gidiyor. Bazen bir yýl bazen de 3 yýl boyunca eve uðramýyor. Uðramadýðý gibi çocuklarýn durumunu arayarak da sormuyor. Kumamýn 3, benim 2 çocuðum vardýr. Bir tane çocuðum da yüzde 50 özürlü epilepsi hastasýdýr. Kumam ile birlikte bu evde yaþýyoruz. Kumam kendi çocuklarýna ben de kendi çocuklarýma bakýyorum. Köyde bir kadýn baþýna çalýþýp çocuklarýmýza bakamýyoruz. 3 ayda bir

Aracýlar vasýtasýyla maðdur aileyi tespit ettiklerini belirten Best-Der Baþkaný Cengiz Karakaya, "Bizler dernek olarak köy ziyaretlerini gerçekleþtiriyoruz. Bu köydeki maðdur aileyi yine bir gönüllümüz vasýtasýyla tanýdýk. Gelip aileyi yerinde gördük. Aile oldukça maðdur bir durumdadýr. Bir yýldýr bu ailenin elektriðinin olmadýðýný öðrendik. Umut Kervaný Platformu üyesi olarak amacýmýz, gerek kentsel alanda gerekse de kýrsal alanda bu þekil maðdur olan aileleri tespit ederek gücümüz nispetinde kendilerine yardýmda bulunmaktýr. Bizler belki bu maðdur aileyi geç tespit etmiþiz. Fakat tespit ettiðimiz bu ailelere yardýmda bulunmak ve onlarýn maðduriyetlerini gidermek için hayýrsever iþ adamlarýmýza ve halkýmýza gideceðiz. Bu ve benzeri aileler için hayýrseverlerimizin yardýmlarýný bekliyoruz" þeklinde konuþtu. ÝLKHA

Spor ve Sanat Hayatýna Renk Kat D

iyarbakýr Emniyet Müdürlüðü tarafýndan yürütülen 'Spor ve sanat hayatýna renk kat projesi'nin 3. bölümü düzenlenen etkinliklerle tanýtýldý. Sosyal Destek Projesi (SODES) tarafýndan desteklenen ve Diyarbakýr Emniyet Müdürlüðü tarafýndan yürütülen projede, spor ve sanat alanýnda 13 çeþitli branþta kurs verilecek. Projede çocuklar, karate, satranç, gitar, baðlama, basketbol gibi dallarda eðitim görecek. Projenin tanýtýmý düzen-

lenen törenle yapýldý. Diyarbakýr Emniyet Müdürlüðü Kadir Iþýn Spor Salonu'nda yapýlan tanýtýmda, bir önceki projede kurs alan öðrencilerin oyunlarý sergilendi. Diyarbakýr Emniyet Müdürü Recep Güven'in katýldýðý etkinlikte, çocuklarýn karate gösterisi büyük ilgi gördü. Çok sayýda davetlinin izlediði etkinlikte Emniyet Müdürü Güven, projede baþarý gösteren öðrencilere hediye verdi. ÝHA


CMYK

Bölge Haber

25 KASIM 2013 PAZARTESÝ

5

BBP'liler AK Parti'ye katýldý

Büyük Birlik Partisi (BBP) Diyarbakýr Yeniþehir Ýlçe Baþkaný Yasin Öztemel, yüz kiþilik partili gurubuyla AK Parti'ye katýldý. Törende konuþan Ýl Baþkaný Aydýn Altaç, halkýn teveccühünün kendilerini memnun ettiðini söyledi. siyasette çok þey deðiþti. AK Parti'nin þiarý halka hizmettir. Halka hizmeti Hakka hizmet olarak gördüðümüz için bu çatý altýnda siyaset yapýyoruz. Son 11 yýlda ülkemizde çok büyük geliþmeler yaþandý. AK Parti öncesi ekonomi çökmüþ, siyaset çökmüþtü. Ama AK Parti iktidarý ile Türkiye ayaða kalktý ve þahlandý. Saðlýkta, eðitimde, ulaþýmda ve birçok alanda ciddi yatýrýmlar yapýldý. Artýk halkýn kendi kendini yönettiði bir dönemi yaþýyoruz'' dedi.

Hizmette ayrým yok

B

üyük birlik Partisi mensuplarýnýn AK parti'ye katýlýþý için tören düzenlendi. Törene Ýl Baþkaný Aydýn Altaç, Baðlar Ýlçe Baþkaný Erdal Erdal, il ve ilçe yönetim kurulu üyeleri

katýldý. Törende konuþma yapan Ýl Baþkaný Aydýn Altaç, "AK Parti hizmet partisidir. Vatandaþýmýz da partimizin yaptýklarýný gördükçe partimize olan teveccühü artmýþtýr. AK Parti ile

Ayrým yapmadan herkese hizmet götürdüklerini belirten Altaç, ''Yapýlan hizmet ve yatýrýmlarý vatandaþlarýmýz görüyor ve ona göre kýyas yapýp AK Parti çatýsý altýnda toplanýyor. Biz yaratýlaný, yaratandan ötürü severiz. Bizim için Türk olmuþ, Kürt olmuþ, Alevi olmuþ, Sünni olmuþ fark etmez. Ýnsan olmasý önemli. Biz vatandaþýmýzý ayýrmadan her tarafa hizmet götürüyoruz, Bugün herkes AK Parti'ye ciddi anlamda teveccüh gösteriyor. Diyarbakýr Büyük Birlik

Partisi Yeniþehir Ýlçe Baþkaný ve beraberindeki 100 kiþi aramýzdalar. Onlarla birlikte olmanýn mutluluðunu yaþýyoruz. Bu katýlýmýn hayýrlý olmasýný diliyorum" diye konuþtu. AK Parti'ye katýlan Yeniþehir Ýlçe Baþkaný Yasin Öztemel ise þunlarý söyledi: "Bugün burada Büyük Birlik

Partisinden Ýstifa ederek AK Parti'ye geçmiþ bulunuyoruz. Ben ve ekibim bu kararýn hayýrlara vesile olacaðýna inanýyoruz. AK Parti çatýsý altýnda siyasi hayatýmýza nasip olursa burada devam edeceðiz. Ýnþallah hayýrlý hizmetlere imzayý burada atacaðýz.'' Berat DOÐRUYOL

11 bin çocuk öldü Suriye'deki iç savaþta iki buçuk yýl içinde 11 bin çocuðun öldüðü açýklandý. Bu çocuklarýn yüzlercesinin keskin niþancýlar tarafýndan öldürüldüðü belirtiliyor.

M

erkezi Ýngiltere'nin baþkenti Londra'da bulunan Oxford Research Group (Oxford Araþtýrma Grubu), "Çalýnan gelecekler" baþlýklý rapor yayýmladý. Rapor, Beþar Esad yönetimine karþý ayaklanmanýn baþladýðý Mart 2011'den Aðustos 2013'e kadarki çocuk ölümlerini kapsýyor. 17 yaþýnda altýndaki 11 bin 420 kurbandan

389'unun keskin niþancýlarýn kurþunlarýyla hayatýný kaybettiði belirtilen raporda, 764 çocuðun yargýsýz infaza uðradýðý, aralarýnda bebeklerin de bulunduðu 100'den fazla çocuðun da iþkence gördüðü kaydediliyor.

Taraflara çaðrý Savaþta ölen erkek çocuklarýn sayýsý kýz çocuklarýnkinden iki kat fazla.

Hedef gözetilerek açýlan ateþ sonucu en fazla 13-17 yaþ grubundaki çocuklar ölüyor. Üç yýl içinde en fazla çocuðun öldüðü kent Halep. Kentte savaþta toplam 2 bin 223 çocuðun hayatýný kaybettiði belirtiliyor. Raporda yer alan rakamlarýn, ölümlerin kaydýný tutan Suriyeli sivil toplum örgütleri tarafýndan

saðlandýðý haber veriliyor ve bazý bölgelere eriþim olmadýðý için verilerin eksik olduðu vurgulanýyor. Oxford Araþtýrma Grubu'nun raporunda, Suriye'deki savaþýn çocuklar için büyük bir felaket getirdiði belirtilerek, tüm taraflara siviller, okul, hastane ve ibadet yerlerini hedef almamalarý çaðrýsý yapýlýyor.

Gönüllerince eðlendiler Defineciler köyü talan etti

2

4 Kasým Öðretmenler Günü Diyarbakýr'ýn Çýnar ilçesinde Türkçe, Zazaca ve Kürtçe söylenen þarkýlar eþliðinde halaylarýn çekilmesiyle kutlandý. Çýnar Ýlçe Kaymakamlýðý tarafýndan 24 Kasým Öðretmenler Günü dolayýsýyla bir etkinlik yapýldý. Diyarbakýr'ýn Baðlar ilçesinde bulunan bir düðün salonunda düzenlenen etkinliðe, Diyarbakýr Vali Yardýmcýsý Mehmet Demir, Çýnar Kaymakamý Ýsmail Þanlý, Ýl Milli Eðitim Müdürü Hadi Aðýrbaþ, Çýnar Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Mehmet Demir, Baðlar Ýlçe Milli Eðitim Þube Müdürü Mehmet Yeþiltaþ, okul müdürleri, kurum amirleri ve çok sayýda

öðretmen katýldý. Etkinliðe katýlanlar Türkçe, Zazaca ve Kürtçe parçalar eþliðinde halay çekerek doyasýya eðlendi. Kaymakam Ýsmail Þanlý, bu program ile ilçede görev yapan öðretmenleri bir araya getirip güzel vakit geçirmesi için düzenlendiðini söyledi. Kaymakam Þanlý, "Öðretmenlerimizin çoðu Diyarbakýr'da ikamet ettiði için burada böyle bir program tertipledik. Klasik formatýn yanýnda öðretmenlerimizi yýlda birde olsa eðlendirme fýrsatý bulduk. Bu kapsamda bu yýl yenilik katarak etkinliði Diyarbakýr'da düzenledik. Tüm öðretmenlerimizin günlerini kutluyoruz" dedi. ÝHA

B

ingöl'ün Karlýova ilçesine baðlý Kilisek Köyü'nü mesken tutan defineciler, köyün her tarafýný kazarak altýn arýyor. Muþ'un Varto ilçesi ve Karlýova'ya baðlý köylerden Kargapazarý, Kilimsek, Sakaören, Bingöl Daðý ve Göynük köyleri adeta geceleri ablukaya alýnarak kazýlýyor. Kilisek Köyü'nde özellikle hafta sonlarý ekipler halinde çalýþan defineciler, gece geç saatlerinde köye girerek iþaret bulduklarý her yeri kazarak altýn arýyorlar. Gece saatlerinde köye giren defineciler, her seferinde dað, bayýr, mezar, eski ahýrlar demeden her yeri kazýyorlar. Köyün en yaþlýlarýndan S.T , "Biz burada hayvancýlýk iþiyle uðraþýyoruz, definecilerden çok rahatsýz oluyoruz. Hayvanlarýmýzý otlatacak yer bulamýyoruz her yer çukur olmuþ. Her akþam köye geliyorlar iþi gücü býrakmýþ köyde define arýyorlar. Definecilere kanýp bir gün de hýrsýz gelirse köye hayvanlarýmýzý alýp götürür. Ben bu köyde doð-

dum, babamýn anlattýklarýna göre, burada yaþayan Ermeniler hepsi fakirmiþ, altýn diye bir þey yok. Yýllardýr kepçelerle arýyorlar bir tane bile bulamadýlar" dedi.

Her iþareti kazýyorlar Köy sakinlerinden A.Y ise, "Definecilerden býktýk. Köylüyle ortak-

'Kadýna Þiddete Hayýr' H

akkari'nin Yüksekova ilçesinde Eðitim-Sen Þubesi tarafýndan '25 Kasým Kadýna Yönelik Þiddetin Ortadan Kaldýrýlmasý için Uluslar arasý Mücadele Günü' dolayýsýyla bir etkinlik düzenlendi. Etkinliðe Eðitim-Sen üyeleri ve vatandaþlar katýldý. Kadýna yönelik þiddetin ortadan kaldýrýlmasýna yönelik konuþmalarýn ve slayt gösterilerinin yapýldýðý etkinlikte konuþan Eðitim-Sen üyesi öðretmen Türkan Demir Bilek, "Huzurlu, eþitlikçi, özgürlükçü ve cinsiyetçilikten arýndýrýlmýþ bir yaþam isteyen biz kadýnlar, sömürülmediðimiz, yaþam haklarýmýzý elimize aldýðýmýz güzel bir dünya ve yaþam oluþturana kadar mücadelemize devam edeceðiz" dedi. Etkinlik yapýlan konuþmalarýn ardýndan sona erdi. ÝHA

laþa çalýþýp her gece köyümüzü kazýyorlar, telefonlar çekmediði için tepeye çýkana kadar defineciler kazýyý bitirip kaçýyorlar. Oyutulmuþ taþlardan bin bir mana çýkararak kilolarca altýn var deyip her tarafý kazýyorlar ve bir gün bile bir þey bulamadýlar, her geleni defineci zannediyoruz bir gün de hýrsýz gelir onlar yüzünden tedbir alamýyoruz" þeklinde konuþtu. Bazen Solhan tarafýndan bazen de Karlýova tarafýndan gece saatlerinde gelen ve araç farlarýný söndürerek çalýþan defineciler arasýnda Türkiye'nin farklý bölgelerinden gelen kiþiler olduðu belirtiliyor. Köye gelen defineciler arasýnda yabancý uyruklu kiþilerin de olduðu ve gördükleri iþaretlere göre kazý yaptýrdýklarý ifade ediliyor. Telefonlar çekmediði için þikayet edemeyen köylüler, definecilerin geliþ saatleri belli olmadýðý için önceden tedbir alamadýklarýný belirtti. Kilisek Köyü sakinleri yetkililerin buna bir çözüm bulmasýný istiyor. ÝLKHA


6

EKONOMÝ

25 KASIM 2013 PAZARTESÝ

Diyarbakýr ve Þanlýurfa'ya 20 milyon TL hibe

2010-2013 döneminde Diyarbakýr ve Þanlýurfa'da toplam 382 projeye 60,2 milyon TL hibe desteði veren Karacadað Kalkýnma Ajansý, 2014 yýlýnda da 20 milyon TL hibe desteði vermek için proje teklif çaðrýsý yapýyor.

K

aracadað Kalkýnma Ajansý Genel Sekreteri Dr. Ýlhan Karakoyun, amaçlarýnýn kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluþlarý arasýndaki iþbirliðini geliþtirmek, kaynaklarýn yerinde ve etkin kullanýmýný saðlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek, bölgesel geliþmeyi hýzlandýrmak, sürdürülebilirliðini saðlamak, bölgeler arasý ve bölge içi geliþmiþlik farklarýný azaltmak olduðunu söyledi. Karakoyun, Diyarbakýr ve Þanlýurfa bölgelerinin kalkýnmaya elveriþli bölgeler olduðunu belirtti. Karakoyun, bölgenin 2014-2023 b kalkýnma planýný tamamladýklarýný ifade etti. Bu güne kadar 382 projeye destek verdiklerini belirten Karakoyun, bu projelere toplam 60 milyon TL hibe yardýmýnda bulunduklarýný, bunun yaný sýra proje sahiplerinin de 55 milyon liralýk bir katkýda bulunduðunu ve toplam proje büyüklüðünün 115 milyon TL olduðunu söyledi. Önceliklerinin sanayi ve turizm olduðunu vurgulayan Karakoyun, bununla birlikte imalat sanayisinde KOBÝ'lere ve sanayi alt yapýsýnýn geliþmesi için yapýlacak projelere de destek vereceklerini söyledi. 2014 yýlýnda da 20 milyon TL hibe desteði vermek için proje baþvurularýna 22 Ekim itibari ile baþladýklarýný ve baþvuru tarihinin 6 Ocak 2014'de biteceðini belirten Karakoyun, 2014 yýlýnda 3 program belirlediklerini, bunlarýn ''Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programý, KOBÝ Mali Destek Programý ve Sanayi Altyapýsý Mali

8 milyon TL'yi aþmayan mikro ve küçük iþletmeler, özel firmalar dýþýnda üretici kooperatifleri ve diðer gerçek ve tüzel kiþiler proje hazýrlayarak baþvuruda bulunabilecekler. Projelere yüzde 50'ye kadar hibe desteði verilecek'' dedi.

Özel Haber

Sanayi Altyapýsý Mali Destek Programý

Destek Programý olduðunu söyledi.

KOBÝ Mali Destek Programý KOBÝ Mali Destek Programý için 10 milyon bütçe ayýrdýklarýný belirten Karakoyun, ''Bu programýn amacý Diyarbakýr ve Þanlýurfa bölgesinde imalat sanayi ve turizm sektöründe faaliyet gösteren mikro ve küçük iþletmelerin kurumsallaþma çalýþmalarýnýn desteklenerek fiziki ve beþeri altyapýlarýnýn geliþtirilmesi, finansal kaynaklara eriþimlerinin arttýrýlmasý, planlama ve pazarlama konularýndaki kapasiteleri-

nin geliþtirilmesi, yüksek katma deðerli mal üretim kapasitelerinin arttýrýlmasý, yenilikçilik ve Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi, ihracata yönlendirilmesi veya mevcut ihracat kapasitelerinin geliþtirilmesi, kendi iþini kurabilecek özelliklere sahip ve kendilerinde var olan giriþimcilik özelliklerini ortaya çýkarmaya istekli giriþimcilerin desteklenerek yeni iþ alanlarý ve istihdam olanaklarý yaratýlmasý, böylece iþsizlik ve yoksulluðun azaltýlmasýdýr. Özel iþletmeler yýllýk net satýþ hasýlatý veya mali bilançosundan herhangi biri

Sanayi Alt Yapýsý Mali Destek Programý kapsamýnda 6 milyon TL bütçe ayýrdýklarýný belirten Karakoyun, bu programdaki temel amaçlarýnýn bölgedeki mevcut yada yeni kurulacak küçük sanayi siteleri ve organize sanayi bölgelerinin alt yapýlarýnýn geliþtirilmesi olduðunu söyledi. Bu programa kar amacý gütmeyen iþletmelerin baþvurabileceðini ifade eden karakoyun, bu projeye belediye, kaymakamlýk, organize sanayi bölgeleri gibi kurumlarýn baþvurabileceðini söyledi. Program kapsamýnda en az 70 bin, en fazla 1 milyon lira hibe desteði saðladýklarýný vurgulayan Karakoyun, onaylanan projenin yüzde 75'lik oranýný kendilerinin karþýladýðýný belirtti.

Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programý Diyarbakýr ve Þanlýurfa bölgesinin yýllýk ortalama 3 bin saat güneþ aldýðýný söyleyen karakoyun, ''Bölgedeki enerji açýðýný güneþ enerjisi ile kapatmak istiyoruz. Bu programa hem KOBÝ'ler, hem de kar amacý gütmeyen ku-

rum ve kuruluþlar baþvurabilir. Bu program kapsamýnda 4 milyon bütçe ayýrdýk ve bütçe baþýna en az 75 bin, en fazla 1 milyon lira hibe vereceðiz. Programlar hakkýnda vatandaþlarýmýzý bilgilendirmek amacýyla ilçelerde bilgilendirme toplantýlarý yaptýk. Bize proje sunmak isteyen giriþimcilerimize 2'þer günlük 8 adet proje hazýrlama eðitimi verdik. Projeleri onaylanan giriþimcilerle sözleþme imzaladýk. Özel sektöre bölgedeki fýrsatlarý sunmaya çalýþýyoruz. Temel amacýmýz Türkiye ortalamasýnýn üzerinde olan iþsizlik oranýný düþürmektir'' þeklinde konuþtu. Rýza BARUT

Altýnda düþüþ kuyumcularý sevindirdi

Son 4 ayýn en düþük seviyesine inen altýn fiyatlarý kuyumcularý sevindirdi. Sürümden kazandýklarýný belirten kuyumcu esnafý, altýn fiyatlarýnýn düþmesi ile satýþlarýnýn daha arttýðýný söylediler. yýldýr altýn fiyatlarý çok yükselmiþti. Þu anki fiyatlar normaldir. Vatandaþ için iyidir. Bizim de satýþlarýmýz arttýðý için pek fazla bir olumsuz etkisi yoktur. Altýn fiyatlarý son 4 ayýn en düþük seviyelerine düþtü. Þu anda tam altýn 550, yarým altýn 275, çeyreði ise 135 liradan satýyoruz. Son 4 ay içerisinde tam altýnda ortalama 50 lira gibi bir düþüþ oldu" diye konuþtu. Son bir hafta içerisinde satýþlarýnýn çok daha iyi olduðunu belirten Yakup ölmez, altýn satanlarýn olmadýðýný ancak alýcýcýlarýn çok olduðunu sözlerine ekledi.

S

on günlerde altýn piyasasýndaki düþüþ hem alýcýyý hem de satýcýyý memnun ediyor. Vanlý kuyumcular, fiyatlarýn düþmesinin hem kendilerini hem de halký sevindirdiðini belirttiler. 15 yýldýr kuyumcu olduðunu belirten Hüseyin Kýlýç, gram bazýndan satýþ yaptýklarý için kendilerini çok fazla etkilemediðini belirtti. Kýlýç, "Altýn fiyatlarý Türk Lirasý bazýnda deðerlendirilmediði için bizler bu anlamda müþterilerin alým gücü arttýðý için sirkülasyon daha fazla oluyor. O da bizlere olumlu anlamda yansýr. Altýn biliyorsunuz süs malzemesi olmaktan çýkarak bir yatýrým aracý haline geldi. Bu noktada fiyatlarýn düþmesi faydalýdýr. Mal döndüðü sürece bizden yana faydasý vardýr" dedi.

Alýcý çok satýcý yok

Son 4 ayýn en düþük seviyesi Altýn fiyatlarýnýn düþmesinin iyi olduðunu savunan Yakup Ölmez ise, Kuyumcu esnafýnýn sürümden kazandýðýný söyledi. Ölmez, "Altýn fiyatlarý 2-3

Altýn fiyatlarýnýn düþmesiyle halkýn alým gücünün arttýðýna iþaret eden Kuyumcu Vedat Akçakaya ise, bunun iþlerini hareketlendirdiðini söyledi. Akçakaya, "Þuanda altýn alýcýsý çoktur. Ama satýcýsý yok. Altýn biliyorsunuz artýk sadece ziynet eþyasý olarak kullanýlmýyor. Artýk yatýrým aracý olarak da kullanýlýyor. Ayrýca düðün sezonu da artýk sadece yaz aylarý ile sýnýrlý deðil düðün salonlarýnýn ortaya çýkmasý ile her mevsim-

de düðünler yapýlmaya baþlandý. Onun için altýn satýþlarý hemen hemen her zaman devam ediyor. Altýn fiyatlarý konusunda ekonomistlerin söylemlerine fazla güvenilmemesi gerekiyor. Maalesef çoðu zaman söylediklerinin tam tersi çýkabiliyor. Onun için halka tavsiyem þudur: altýn düþünce alacaksýn yükselince satacaksýn" tavsiyesinde bulundu. ÝLKHA

'Kaya gazý çýkaracaðýz' Giriþimcilik eðitimi sonuç verdi

E

nerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz, tek baþlarýna kaya gazý çýkaracaklarýný söyledi. Kaya gazýnýn önemine dikkati çeken Yýldýz, "ABD bu kaya gazýný bulmasýyla beraber enerji maliyetlerini kendi ülkesi adýna olumlu yönde etkiledi. Þu anda AB üyesi ülkelerin 3'te biri fiyatýna, Japonya'nýn ise neredeyse 6'da 1'i fiyatýna bu gazý kullanýyor. Türkiye'nin özellikle Konacýk'ta 4 bin metre Shell'le birlikte yapacaðý bir kuyu var. Þu anda 2 bin 500 metrelere geldik. Ýkinci bir kuyu daha bulacaðýz. Trakya'da

da tek baþýmýza bunu yapacaðýz. Edirne'de, Doðu Anadolu'da, Güneydoðu Anadolu'da bunlarýn her birisini deðerlendirmeye çalýþýyoruz. Tabii gerçekçi olmamýz lazým. Türkiye bir petrol ülkesi, bir doðalgaz ülkesi deðil belki ama ihtiyacýmýzýn önemli bir kýsmýný karþýlamak üzere çalýþýyor ve gayret ediyoruz. Þimdiden net bir rakam söylemek ileriye doðru mümkün olmayabilir. Bu kuyularýn sayýsýný arttýrdýkça, sondajlarýmýzý arttýrdýkça rakamlarýn daha net ortaya çýkacaðýna inanýyorum" dedi.

M

uþ'ta giriþimcilik eðitimi alan bir bayan, açtýðý lokantada Hatay'a özgü yemeklerin satýþýna baþladý. Kültür Mahallesi'ndeki lokantanýn açýlýþýna Vali Vedat Büyükersoy ve eþi Kadriye Büyükersoy, Küçük ve Orta Ölçekli Ýþletmeleri Geliþtirme ve Destekleme Ýdaresi Baþkanlýðý (KOSGEB) Muþ Ýl Müdürü Kenan Mergen, Valilik Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürü Bülent Solmaz ile davetliler katýldý. Açýlýþta bir konuþma yapan Vali Büyükersoy, açýlýþýn kendileri için çok önemli olduðunu belirterek, "Buraya basit bir lokanta açýlýþý için gelmedik. Burada haným kardeþimiz giriþimcilik eðitimi aldýktan sonra iþyeri açtý. Bu kardeþimizin,

diðer haným kardeþlerimize örnek olmasýný diliyorum. Burada da görüldüðü gibi, azmin önünde hiçbir þey durmaz. Haným kardeþimiz önce giriþimcilik kursuna katýldý ve ardýndan bu iþyerini açtý.

Eðer istenilen baþarýyý yakalayabilirse KOSGEB tarafýndan desteklenecek" dedi. Ýþyeri sahibi Fatma Yýldýrým ise, eþinin askeri personel olduðunu ve tek maaþla geçinmekte sýkýntý yaþadýklarýný söyledi. Yýldýrým, "Bizim 3 çocuðumuz var. Bir çocuðum dershaneye gidiyor. Eþimin maaþýyla geçim biraz sýkýntýlý olduðu için böyle yola girdim. Ýlk olarak giriþimcilik kursuna katýldým ve sertifikamý aldým. Daha sonra da kendi memleketim olan Hatay'a özel yemekleri yaparak burada satmaya baþladým" diye konuþtu. Yapýlan konuþmalarýn ardýndan Vali Büyükersoy ve Eþi Kadriye Büyükersoy açýlýþ kurdelesini kesti. ÝHA


GÜNCEL

25 KASIM 2013 PAZARTESÝ

7

Diyarbakýr'da Öðretmenler Günü kutlandý 24 Kasým Öðretmenler Günü, Diyarbakýr'da yapýlan çeþitli etkinliklerle kutlandý. Bu yýl kadýn öðretmenler ilk kez türbanla öðretmenlik yemini etti.

G

ünün ilk programý Milli Eðitimi Müdürü Hadi Aðýrbaþ'ýn Atatürk Anýtý'na çelenk sunumu ile baþladý. Tören sonrasý Milli Eðitim Müdürü Hadi Aðýrbaþ ve beraberindeki öðretmenler, Vali Mustafa Cahit Kýraç'ý makamýnda ziyaret etti. Programa Cahit Sýtký Tarancý Kültür Merkezi'nde devam edildi. Çok sayýda davetlinin katýldýðý kutlama töreninde bu yýl mesleðe yeni baþlayan öðretmenler için yemin töreni düzenlendi. Resmi kurumlarda baþörtüsü serbestisinin ardýndan, yemin törenine katýlan kadýn

öðretmenler ilk kez baþörtüsüyle yemin etti. Törende konuþan Vali Mustafa Cahit Kýraç, kendisinin de bir öðretmen çocuðu olduðunu hatýrlatarak, öðretmenlik mesleðinin önemine vurgu yaptý.

Büyük bir miras Vali Kýraç, "Babam öðretmenlik yaptýðý esnada rahmetli oldu. Rahman'a kavuþmuþ bütün öðretmenleri rahmetle anýyorum. Görevi baþýnda olan öðretmenlere de uzun ve saðlýklý ömürler diliyorum. Bizim inanç ve gelenek göreneklerimiz, aldýðýmýz irfan da öðretmenliði önemli bir görev olarak taným-

'Dershaneler ihtiyaç deðil' E

ðitim Bir Sen Bitlis þube baþkaný Rasim Taþçan, dershanelerin varlýðýnýn bir ihtiyaçmýþ gibi gösterilmeye çalýþýlmasýnýn büyük bir yanlýþ olduðunu söyledi. Taþcan, hükümetin dershaneleri kapatýp özel okullara dönüþtürmeye yönelik aldýðý karara iliþkin gösterilen tepkiler kastý aþan açýklamalara dönüþtüðünü belirtti. Taþçan, "Dershanelerin varlýðýnýn bir ihtiyaçmýþ gibi gösterilmeye çalýþýlmasý büyük bir yanlýþtýr. Resmi okullarda görev yapan öðretmenlerin emeðini hiçe saymak büyük bir saygýsýzlýktýr. Öðretmek öncelikli olarak öðretmenlerin, eðitmek ve terbiye etmek ise aðýrlýklý olarak annebabalarýn görevidir. Zira insan-

larýn karakterleri 0-6 yaþ aralýðýnda þekillenmektedir. Anne-babalar çocuklarýna sevgi-saygý, paylaþma, doðruluk gibi erdemleri kendileri rol model olarak aþýlamalý ve bu þekilde öðretmenlerin iþlerini de kolaylaþtýrmalýdýrlar. Veliler öðrenci ile öðretmen arasýnda geçen diyaloglarda öðretmenin yanýnda olduðunu hissettirmelidirler. Aksi halde öðretmene karþý ebeveynlerinden destek gören öðrenci öðretmenine gereken saygýyý göstermeyecek, bu durum öðretmenin arzu ettiði eðitimi verememesine yol açacaktýr. Nihayetinde çocuklarýmýz iyi insan olmanýn gerektirdiði vasýflardan yoksun kalacaktýr" dedi. ÝLKHA

lamýþtýr. Bütün insanlýða rehber olarak gelen, rehberimiz Kur'an-i Kerim'in ilk ayeti 'oku' olduðunu özellikle belirtmek istiyorum. Eþrefi mahluk olan insana, ilk görevinin oku olmasý ve bu okuma iþlemini de yapma görevi, Peygamber vasýtasýyla insanlýk alemine duyuruldu. Öðretmenlik mesleðinin ne kadar ulvi ve kimden size miras kaldýðýný bilmekte fayda olduðunu görüyorum" dedi. Yapýlan konuþmasýnýn ardýnda Devlet Klasik Türk Müziði Korusu'nun verdiði konserle program son buldu. ÝHA

Kulp'ta Öðretmenler Günü kutlandý 2

4 Kasým Öðretmenler Günü tüm yurtta olduðu gibi Diyarbakýr'ýn Kulp ilçesinde de törenlerle kutlandý. Hükümet Konaðý önünde bulunan Atatürk büstüne çelenklerin sunulmasýnýn ardýndan saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasý ile baþlayan kutlamalar, daha sonra Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü Salonu'nda devam etti. Kulp Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Fesih Yener, günün anlam ve önemine iliþkin bir konuþma yaptý. konuþmanýn ardýndan 24 Kasým Öðretmenler Günü ile ilgili þiirler okundu, slayt gösterisinin izlenmesinin ardýndan öðretmenler tarafýndan hazýrlanan minik konserle program devam etti. Ýlçe merkezinde görev yapan öðretmenlerin 20122013 eðitim öðretim yýlýnda okullarýnda göstermiþ olduklarý gayretli çabalarýndan dolayý üstün baþarý belgeleri Kulp Kaymakamý Mehmet Maraþlý tarafýndan verildi. Öðrenciler arasýnda düzenlenen þiir, kompozisyon ve resim dallarýnda dereceye giren öðrencilere ise ödülleri verildi. ÝHA

'Medeniyet yürüyüþü öðretmenlerle sürüyor'

24 Kasým Öðretmenler Günü dolayýsýyla bir açýklama yapan AK Parti Diyarbakýr Milletvekili Cuma Ýçten, bu milletin öðretmenlerin emekleri ve özverisi sayesinde medeniyet yürüyüþünü azimle sürdürdüðünü söyledi.

Ý

çten, "1981 yýlýndan bu yana her yýl Öðretmenler Günü olarak kutladýðýmýz 24 Kasým gününün tüm öðretmenlerimize hayýrlý olmasýný diliyorum. Biz, hükümetimizi kurarken 'Önce insan, önce eðitim' þiarýyla yola çýktýk, 'Ýnsaný yücelt ki devlet yücelsin' dedik. Ýnsana yapýlan her yatýrým, insanýn yetiþmesine verilen her emek bizim nazarýmýzda kutsaldýr. Bu anlayýþla en fazla yatýrýmý eðitime yaptýk. Baþörtüsünün serbest kalmasý, kitaplarýn devletimiz tarafýndan öðrencilere verilmesi ve en önemlisi de anadilde eðitimin önünün açýlmasý hem eðitim sistemimiz, hem öðrencilerimiz ve hem

de öðretmenlerimiz için çok önemli tarihi adýmlardýr. Her bir öðretmenimiz bizim için özeldir, ülkemizin geleceði adýna önemli bir fýrsattýr. Her öðretmen, çocuklarýmýz için, geleceðimiz için bir umut ýþýðýdýr. Bu bakýmdan, bizler, öðretmenlik mesleðine yeni baþlayan her arkadaþýmýzý, eðitim seferberliðimiz, ülkemiz, milletimiz adýna çok büyük bir kazaným olarak görüyoruz. Bu anlamda eðitimde attýðýmýz devrimsel adýmlar daha da önem kazanýyor ve kazanacak" dedi.

'Geleceðimizin teminatýdýr' Öðretmenlerin dün ve bugün olduðu gibi, yarýn da geleceðin mimarý, teminatý olmaya devam edeceklerini belirten Ýçten, açýklamalarýný þöyle sürdürdü: "Sayýn Baþbakanýmýz Recep Tayyip Erdoðan'ýn müjdesini verdiði aðustos ayýnda alýnacak yeni öðretmenlerimizle eðitimimiz daha da güçlenecek. Kaldý ki Ak Parti iktidara geldiðinden beri son 11

yýlda toplam 407 bin 573 öðretmen alýmý gerçekleþmiþ. Yani öðretmen mevcudumuz son 11 yýlda 2 katýna çýkmýþ. Geçmiþte dershane ve özel okul iþleten biri olarak camiayý, öðretmenlerimizi ve sýkýntýlarýný çok iyi biliyorum. Bu yüzden attýðýmýz her devrimsel adýmý daha modern binalar olsun, daha kaliteli bir eðitim sistemi, yeni ve teknolojik olanaklar ve Fatih Projesi gibi yatýrýmlar inanýyorum ki hem öðretmenlerimiz hem de eðitimim sistemimiz ve öðrencilerimiz için de bambaþka bir vizyon açacaktýr. Milletvekili olduðum günden bu yana hiç aksatmadan neredeyse her hafta öðretmenlerimizle bir araya geliyor, istiþarelerde bulunuyor okullarýmýzýn tadilatlarý ve eðitim sorunlarýný eðitimci kimliðimi hiç unutmadan yakýndan takip ediyorum ve etmeye de devam edeceðim. Bu vesileyle, bütün öðretmenlerimizin 24 Kasým Öðretmenler Günü'nü kutluyor, baþarýlarýnýn devamýný diliyorum. Eðitime yýllarýný vermiþ emekli öðretmenlerimize de saðlýk, huzur ve esenlikler temenni ediyor, ellerinden öpüyorum. Hayatýný kaybeden bütün eðitim camiasý çalýþanlarýna ve öðretmenlerimize de Allah'tan rahmet diliyorum." ÝHA

Eczacýlar Odasý'ndan Suriye'ye yardým B

atman Siirt Muþ Bölge Eczacýlar Odasý Baþkaný Emin Beyaz, iç savaþýn tüm þiddetiyle sürdüðü Suriye halkýna ulaþtýrýlmak üzere 2 TIR dolusu ilaç ve ihtiyaç malzemesi gönderdiklerini

açýkladý. Suriye'de yaþanan iç savaþtan dolayý insanlarýn enfeksyonel hastalýk ve bulaþýcý hastalýklar kaptýðýný belirten Beyaz, bundan dolayý bir kampanya yaptýklarýný söyledi. Beyaz, "iki yýldýr Suriye'de süren iç savaþ nedeniyle Suriye'nin kuzeyinde yaþayan Kürt halkýna yardým kampanyasý

baþlattýk. Batman Valisi Yýlmaz Arslan'ýn katkýlarýyla banka hesaplarý açtýk. Biz eczacýlar odasý, Batman belediye, saðlýk çalýþanlarý ve diðer bazý kurumlar þimdiye kadar 70 bin TL banka hesabýna para topladýk. Ýmkaný olan tüm vatandaþlardan yardým bekliyoruz. Oradaki halka ulaþmak için

çalýþmalarýmýz ve yardýmlarýmýz sürecek. 2 TIR ilaç ve 2 TIR gýda maddesini Suriye'nin sýnýrýmýza yakýn yerleþim birimlerine ulaþtýrdýk. Banka hesabýmýzda 70 bin TL para var. Yardýmseverler de destek saðlarsa daha çok yardýma muhtaç aileye ulaþmýþ olacaðýz" dedi. ÝHA

Çocuklar için "Pîre û Luye" D

iyarbakýr Þehir Tiyatrosu 2010 yýlýndan buyana çocuk oyunlarý konusunda oluþturduðu repertuarýna Dimilki lehçesinde bir oyun da ekledi. Elvan Koçer'in rejisiyle sahnelenen "Pîre û Luye" adlý oyun ilk kez seyircilerle buluþtu. Dýmýlki stranlar ve folklorla eðlenceli hale gelen oyun, her Pazar saat 12.00'de þehir tiyatrosunda sahnelenecek. Þehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Rüknettin Gün, çocuk oyunlarý seyircisinin nerdeyse yetiþkin oyunlarý seyircisi sayýsýna ulaþtýðýný söyledi. Çocuklarýn ana dillerinde oyunlarý izlemelerinin kamusal alanlarda Kürtçe konuþmalarýnda çok etkili olduðunu gözlemlediklerini belirten Gün, "Bu nedenle çocuk oyunlarýný yetiþkin oyunlarýndan daha deðerli buluyoruz" dedi. Þehir tiyatrosunun her sezon bir çocuk oyununu sahnelediðini söyleyen Gün, bundan sonra her sezon Kurmancî ve Dimýlki lehçelerinde birer çocuk oyunu sahnelemeyi amaçladýklarýný belirtti. "Pîre û Luye" adlý çocuk oyunu Tunceli, Bingöl ve Diyarbakýr'ýn Dicle ilçesinde de çocuk izleyicilerle buluþacak.


8

Aktüalite

25 KASIM 2013 PAZARTESÝ

Doðu'nun fedakâr öðretmenleri Birçok kamu görevlisinin görev yapmaktan kaçýndýðý Bitlis'in ücra köylerinde eðitim hizmeti veren bayan öðretmenler, tüm zorluklara raðmen çocuklarýn eðitimden geri kalmamasý için mücadele veriyor. düþündüðümüz gibi yerler deðillermiþ. Öyle ki bunlarý gördükten sonra 3 yýldýr burada görevime devam ediyorum. Meslektaþlarýma buradan bir tavsiyem olacak. Nereye atanýrlarsa atansýnlar mutlaka atandýklarý en ücra köylere gitsinler ve oralarý görsünler. Oralara gittiklerinde bilgiye susamýþ dört gözle eðitim bekleyen minik yürekler ve gözler göreceklerdir. Yaþam þartlarý buralarda her ne kadar zor olsa da insan zamanla alýþýyor. Öðretmenlik fedakârlýk gerektiren bir meslek, bu nedenle bu fedakârlýðý hiçbir ücra köyden esirgemeden vermeliyiz. Ýnþallah her geçen gün bu bölgeye karþý olan ön yargýlar kýrýlýr ve her þey daha güzel olur" diye konuþtu.

Ýlk defa soba yaktý

B

atý illerinden sevdiklerini geride býrakarak doðunun en ücra köylerine gelen bayan öðretmenler, öðrencilere saðladýklarý eðitim olanaklarýyla büyük takdir topluyor. Her sabah ilk olarak öðrencilerinin sýnýflarda üþümemesi için sobalarý yakan öðretmenler, kendi çocuklarýndan ayýrmadýklarý öðrencilerine hem anne, hem de baba þefkati gösteriyor. Tüm zorluklara göðüs geren bayan öðretmenler, öðrencilerinin öðrenme hevesinin kendilerini mutlu etmeye yettiðini ifade ediyor. Ýlk baþta ön yargýlarla gelen öðretmenlerin yargýlarý, doðu insanýnýn misafirperverliði karþýsýnda sevgiye dönüþüyor. Ankara, Manisa, Antalya, Afyon, Adana, Kayseri, Balýkesir, Isparta ve Ýstanbul gibi batý illerinden gelerek Bitlis'in Tatvan ilçesine baðlý Çanakdüzü ve Göllü köyündeki okullarda görev yapan 6 bayan öðretmen, öðrencilerine hem öðretmenlik, hem de anne ve babalýk yapýyor.

Aðladýðý köye aþýk oldu Çanakdüzü köy okuluna Adana'dan ilk atama ile gelen Ziþan Koca, istifa etmek için geldiði köy okulunda 3 yýldýr büyük bir fedakârlýk örneði gösteriyor. Köyde 3. yýlýný geçiren 25 yaþýndaki Ziþan öðretmen, ilk atandýðýnda köy meydanýnda

aðladýðýný, ancak sýcak ortamý gördükten sonra istifadan vazgeçip kalmaya karar verdiðini anlattý. Köye atandýktan sonra ilk defa köy okulu ve köyde kaldýklarý evde soba yakmayý öðrendiðini dile getiren Ziþan öðretmen, "Ýlk geldiðimde aðlamýþtým ve geri dönmek istemiþtim. Ancak burada samimiyeti gördüm. Burasý batýdaki gibi deðil. Köye bir misafir geldiðinde tüm köylü hep birlikte misafirlerini baþ üstünde aðýrlýyorlar. Bende gerek bu misafirperverliði, gerekse öðrencilerin eðitime susamýþlýðýný görünce tüm ön yargýlarý kýrmaya karar verdim. Öyle ki 3 senedir burada görev yapýyorum. Görevimden, görev yerimden en önemlisi de öðrencilerimden çok memnunum" dedi.

'Önyargý ve korkularla geldik' Çanakdüzü köy okuluna ikinci atamayla gelen 2 çocuk annesi 27 yaþýndaki Fevziye Ýþleyen ise, Kayseri'den gelmiþ. Adýyaman'daki ilk görev yerinin ardýndan bu köye atanan Fevziye öðretmen de meslektaþý Ziþan öðretmen gibi ön yargýlarla gelmiþ, ancak o da ön yargýlarý kýrýp 3 yýldýr bu okulda görev yapýyor. Fevziye öðretmen, "Doðuya gelirken önyargý ve korkularla geldik. Ancak geçen süre zarfýndan þunu gördük. Aslýnda buralar bizim zihinlerimizde

Çanakdüzü Köyü'ne Ankara'dan gelen 29 yaþýndaki Filiz Canbulat ise, 2 yýldýr köyde görev yapýyor. Soba yakmayý ilk defa köye atandýktan sonra öðrenen Filiz öðretmen, tüm zorluklarý sevgi diliyle aþan öðretmenlerden. Tayin olup göreve baþlamak üzere köye geldiðinde ilk baþlarda çok zorlandýðýný belirten Filiz Canbulat, þunlarý söyledi: "Bu köye Ýstanbul'dan geldiðim için ilk etapta çok zorluklar yaþadým. Büyükþehirde büyümüþ biri olarak köyde yaþamaya baþlamak bana zor geldi. Okulumuzdaki sobamýz mesela. Ben hayatýmda soba yakmadým ama burada mecburen soba yakmayý öðrendik. Her þeye raðmen mesleðimizi severek yapýyoruz. Ýþimizi sevince zorluklarý da azalýyor. Ama buraya daha çok destek verilmesi gerekiyor. Geçen sene kýþtan dolayý köy yollarý tamamen kapalýydý. Biz bu olumsuz þartlarda bile sýrf çocuklarýmýz öðretmensiz kalmasýn diye geliyorduk. Öðrencilerimizin eðitimi için gereken tüm fedakârlýðý yapmaya hazýrýz. Ancak bu öðrencilere daha çok kitap, daha çok ekipman ve daha çok destek gerekiyor."

masýnýn üzerinden kýsa bir süre geçmesine raðmen Kürtçe birkaç cümle öðrendiðini belirtti. Öðrencilerle sevgi dili ile iletiþim saðladýklarýný anlatan Ýrem öðretmen, "Gerçekten bu mesleði seviyorsak, buralarý biz kalkýndýracaðýz, öðrencilerimizi iyi yere biz getireceðiz. Yani buraya gelmekten çekinmesinler. Çünkü ilk etapta zorluklarý oluyor ama ben Manisa'dan geldim. Yani Türkiye'nin neredeyse en batýsýndan en doðusuna geldim. Hiç bilmediðim bir dille tanýþtým. Kürtçe dilini bilmiyordum, öðrencilerim de Türkçe bilmiyordu. Bizim iletiþim dilimiz sevgi oldu. Burasý bizim memleketimiz. Her yer bizim sonuçta. Bu çocuklar da bizim. Çocuklarýmýzýn bir yere gelmesini istiyorsak, hepimiz fedakâr olmalýyýz. Meslektaþlarýma tavsiyem; gelsinler mutlaka doðuda çalýþsýnlar. Sevgiye muhtaç çocuklarýn o güzel gözlerini fark etsinler" diyerek duygularýný ifade etti.

'Yargýlarý kýrmak için buradayýz' Antalya'dan Göllü köy okuluna atanan Gülay Duman da, "Doðu iline gelirken bazý sýkýntýlar yaþadýk.

Önyargýyla geldik. Fakat burada bu insanlarýn tavrý bize karþý olan davranýþlarý, çocuklarýn öðretmene vermiþ olduðu deðer, hepsini bize unutturdu. Çocuklarýmýzýn okula karþý olan sevgisini, heveslerini görünce buradaki öðrencilerin öðretmenlere ne kadar hasret duyduklarýný anladýk. Bizim burada üç bayan olmamýzý, ya da soba yakmamýzý, temizlik yapmamýzý, eþlerimizden ayrý olmamýzý göz önünde bulundurmuyoruz. Onlarýn bu hevesleri sayesinde bugün bu köy okulunda görev yapmak bize mutluluk veriyor" dedi. Afyondan Göllü köy okuluna gelen Havva Küçükilhan ise, ön yargýsýz ve kendi isteðiyle bu köye gelmiþ. Küçükilhan, "Buradaki çocuklarýn varlýðý, sevecenliði ve içtenliði bizi buralara baðlýyor. Benim tek amacým çocuklar için buradayým. Eðitim, öðretim için buradayým. Onun için biz savaþýyoruz. Türkiye'nin her yeri bizim neresi olursa biz orada görev yapmaya razýyýz. Bunun için buradayýz zaten. Biz onlar için buradayýz. Her þey eðitim-öðretim için onlar için onlarýn geleceði için" ifadelerini kullandý. ÝHA

Kürtçe öðrendi Çanakdüzü Köyü'ne atanmadan önce tek kelime Kürtçe bilmeyen 24 yaþýndaki Ýrem Gardiyan ise, ata-

Bakan Güler sergi açýlýþýna katýldý Ý Mehmetçik öðretmenleri unutmadý

H

akkari'de Boybeyi Köyü Ýlkokulu'nu ziyaret eden jandarmalar, 'Öðretmenler Günü' nedeniyle öðretmenlere çiçek verip, öðrencilere de kýrtasiye malzemesi hediye etti. Ýl Jandarma Komutanlýðý'na baðlý Baðýþlý Jandarma Karakolu Komutaný Astsubay Kýdemli Baþçavuþ Hacý Serhat Þimþek ve askerler, 'Öðretmenler Günü' nedeniyle Hakkari'ye 25 kilometre uzaklýktaki Boybeyi Köyü'ne giderek iki öðretmene çiçek verdi. Daha sonra öðrencilere kýrtasiye malzemesi daðýtan askerler, öðrencilerle sohbet etti. Karakol Komutaný Kýdemli Baþçavuþ Þimþek, öðrencilere okumalarý yönünde nasihatlerde bulundu. Þimþek, "Öðretmenleriniz, gözünüzdeki ýþýðýn sönmemesi ve maðdur olmamanýz için eðitim veriyor. Bundan sonraki hayatýnýzýn temel taþlarýný koyuyorlar. Anneniz, babanýz size nasýl iyi ahlaklý, terbiyeli, namuslu, þerefli çocuklar olmayý öðretiyorsa, öðretmenleriniz de size vatana, millete hayýrlý, ailesine, kardeþlerine, abilerine, ablalarýna hayýrlý insanlar olmayý öðretiyor. Tarihi, coðrafyayý, Türkçeyi, matematiði öðretiyorlar. Burada öðrendiklerinizi bundan sonraki hayatýnýzda hep kullanacaksýnýz. Bunlar size yol gösterir" dedi. Kürtçe bilen bazý askerler de öðrencilerle sohbet etti. Kutlamalarýn ardýndan askerler, öðretmen ve öðrenciler birlikte hatýra fotoðrafý çektirdi.

çiþleri Bakaný Muammer Güler, Mardin'de 99 el yazmasý Kur'an-ý Kerim mushafýndan oluþan 'Mukaddes Miras Sergisi'nin açýlýþýna katýldý. Açýlýþta konuþan Bakan Güler, bu serginin Mardin'de de açýlýyor olmasýnýn gerçekten çok özel bir anlam ifade ettiðini söyledi. Bakan Güler, "Bunu da burada özellikle vurguluyorum. Bildiðiniz gibi Mardin, birçok medeniyetin izlerini taþýyan binlerce yýllýk bir kültür mirasýna sahip bir ildir. Kadim medeniyetlerin beþiði olan Mardin'de yüzyýllardýr farklý kültürler yaþýyor. Burada bir Mardin modeli geliþti. Ümit ediyorum ki bu sergi vesilesiyle ilimize gelen bütün misafirlerimiz bu çok anlamlý sergiyi beðeneceklerdir. Deðerli arkadaþlarýmýz Kur'an-ý Kerim bizim mukkades kitabýmýz. O, canlý ve cansýz

bütün alemlere indirilmiþ. Bu kaynaktan gelen mesajlar, insanlarýn sinesinde sevgi, kardeþlik ve rahmet olarak markes bulmuþtur. Biz biraz sonra açýlýþýný yapacaðýmýz sergide tarihin farklý dönemlerine ait 99 adet el yazmasý mushafý bizimle buluþturacaklar. Bu muhteþem zenginliktir. Bu sergiyi gezecek olan arkadaþlarýmýzýn da el emeði göz nuruyla yapýlan bu eþsiz bu eserleri ilgiyle izleyeceklerini biliyoruz. Bu nadide eserleri bugüne kadar muhafaza edenlerden Allah razý olsun. Bu serginin Mardin'e getirilmesinde de emeði geçenlerden de Allah razý olsun. Bir muhteþem sergidir. Mardin'e gelen en önemli sergidir. Ýnþallah tüm Mardinliler gelip izleme fýrsatý bulurlar. Hepinize ayrý ayrý teþekkür ediyorum" dedi. ÝHA

Van'da Oðuz Aksaç rüzgarý V

an'ýn ilk beþ yýldýzlý oteli olan Rescate Oteli'nin organizasyonuyla ünlü sanatçý Oðuç Aksaç Vanlý hayranlarýyla buluþtu. Otelin Sala Grande Salonu'nda sahne alan Oðuz Aksaç'a Vanlý hayranlarý yoðun ilgi gösterdi. Sanatçýnýn seslendirdiði þarkýlara Vanlý hayranlarý da eþlik ederek gecenin ilerleyen saatlerine kadar doyasýya eðlendiler. Rescate Oteli Van Genel Müdürü Ýrem Tinli Angün, Vanlýlarý sanatla buluþturmak adýna önemli çalýþmalar yaptýklarýný ve yapmaya devam ettiklerini söyledi. Otelin

açýldýðý günden bu yana birçok sanatçýyý Vanlý hayranlarýyla buluþturduklarýný ifade eden Ýrem Tinli Angün, "Kentin ilk beþ yýldýzlý oteli olan Rescate Otelimiz, konaklama hizmetinin yanýnda sosyal ve kültürel faaliyetlerle de halkýmýza hizmet vermeye devam ediyor. Bugün de otelimizin Sala Grande Salonu'nda ünlü sanatçý Oðuz Aksaç'ý konuklarýmýzla buluþturduk. Grup Forte ile baþlayan keyifli dakikalarýn ardýndan Oðuz Aksaç sahne aldý. Bol türkülü bu geceye ilgi hayli yoðundu" dedi. ÝHA


Ýç-Dýþ Politika

9

Li HKIFê xebatên damezrandina hikûmetê 25 KASIM 2013 PAZARTESÝ

Serokwezîrê HKIFê Nêçîrvan Barzanî ji bo damezrandina hikûmeta 8emîn bi Serokên Bizotnewe û Partiya Kominîst a Kurdistanê re hevdîtin kir û got: "Em wek PDK pêþiyê li tu partiyê nagirin.

E

m li ser xaleke hevpar li hev bikin paþê em ê li ser hûrgiliyan xeber bidin." Partiya Demokrat a Kurdistanê (PDK) ku di hilbijartinên 21ê îlonê de li Herêma Kurdistana Iraqa Federal (HKIF) bû yekemîn û ji bo damezrandina hikûmeta 8emîn bi partiyan re hevdîtinên xwe didomîne. Serokwezîrê HKIFê û Alîkarê Serokê Giþtî yê PDKê Nêçîrvan Barzanî di çarçoveya xebatên damezrandina hikûmeta 8emîn de bi serokên partiya Yekîtiya Niþtimanî ya Kurdistanê (YNK), Tevgera Goranê, Yekgirtû, Komelayê re hevdîtin kiribû û îro jî bi serokên Bizotnewe û Partiya Komunîst a Kurdistanê re hevdîtin kir. Barzanî ewilî bi serokê Bizotneweyê Îrfan Elî Ebdulezîz re hat bal hev û piþtî hevdîtinê daxuyanî da çapemeniyê û got: "Hevdîtineke baþ bû. Tu þertekî Bizotneweyê ku ji bo beþdarî hikûmeta bibe tuneye. Têkiliya di navbera PDK û Bizotneweyê de gelek kevn e û ji niha bi þûnve jî dê dewam bike.

"Em tu partiyê veto nakin" Barzanî hevdîtina xwe ya duyemîn jî bi serokê Partiya Kominîst a Kurdistanê Kemal Þakir re kir. Di pey

vê hevdîtinê de jî Barzanî daxuyanî da endamên çapemeniyê û diyar kir ku ew dixwazin hikûmeteke hemû partî tê de cih bigrin bê damezrandin û wiha pê de çû: "Em wek PDK pêþiyê li tu partiyê nagirin. Em bi partiyan re hema li ser xaleke hevpar li hev bikin paþê em ê li ser hûrgiliyan xeber bidin."Barzanî destnîþan kir ku mafê her partiyê heye beþdarî hikûmetê bibe. Lewra dema ku wisa be ew kabîneya ku bê damezrandin bi rastî

dê nûnertiya gel bike.Barzanî der barê hevdîtina ku bi Þakir re kir de jî got: "Di dîroka me de cihê partiya Kominîst a Kurdistanê pir girîng e. Keda wan di rewþa ku îro herêma me tê de ye pir e. Her dem piþtgiriya ku lazim bû dan hikûmetê. Em dixwazin ku Partiya Kominîst a Kurdistanê di kabîneya 8emîn de cihê xwe bigre û tiþtê ku ji destê wan tê jî bike."Li ser pirsa rojnamevanekî Barzanî destnîþan kir ku Partiya Kominîst a Kurdistanê ji bo

Li Qamiþloyê êrîþên bibombe L

i gor agahiyan li bajarê Hasekeya Sûriyeyê bi wesayîtên bombebarkirî êrîþên xwekujiyê hatin kirin. Di êrîþan de gelek kes mirin û gelek jî birîndar bûn. Konseya Þoreþa Giþtî ya Sûriyeyê daxuyanî da û got: "Li navçeya Qamiþloyê ya li ser Hasekeyê komên çekdar yên muxalif bi wesayîtên bombebarkirî êrîþî hêzên rejîmê û cihên kontrolê yên hêzên Partiya Yekîtiya Demokratîk (PYD) kirin."Di daxuyaniyê de hat îdiakirin ku hêzên muxalif bi wesayîtên bombebarkirî êrîþî cihê qontrolê ya hêzên Esed kirin û ji 100 leþkerên ku li cihê qontrolê bûn gelekê wan mirin. Êrîþa duyemîn li navenda asayîþa PYDê hat kirin û gelek hêzên PYDê hatin kuþtin. Erîþa sêyemîn jî bajaroka

beþdarî hikûmetê bibe tu þert û merc nedaye pêþ û wiha dewam kir: "Em wek hikûmet hin sînorên me yên girîng hene. Li Kurdistanê ji bo dewamkirina vê rewþa hizûr û aramiyê divê partiyên siyasî bi hev du biþêwirin. Lazim e ku em dest bidin hev û ji bo pêþeroja Kurdistanê bixebitin."Serokwezîr Barzanî bi bîr xist PDK ji ber ku di hilbijartinê de bûye partiya yekemîn Serokê Herêma Kurdistana Iraqê (HKIF) Mesûd Barzanî ji bo damezrandina kabîneya 8emîn gazî wî kiriye û Nêçîrvan Barzanî wiha got: "Birêz Barzanî ji bo damezrandinê ez wezîfedar kirim lê bizanibin deriyê wî ji hemû partiyan re vekiriye. Serokên hemû partiyan dikarin herin û pê re hevdîtinê bikin. Yanî ji ber ku bi tenê gazî min kiriye bila rexneyan nekin."Li HKIFyê asta yekemîn a hevdîtinên ji bo damezrandina hikûmetê piþtî ku bi dawî bû dê asta duyemîn dest pê bike. Barzanî ji bo van pêvajoyan got: "Piþtî ku hevdîtin qediyan em ê bicivin û fikr û ramanên xwe bi hev du re parve bikin. Di merheleya duyemîn de jî em ê kom bibin û diyar bikin ka kîjan wezaretê bidine kîjan partiyê." Serokê Partiya Kominîst a Kurdistanê Kemal Þakir jî

destnîþan kir xebatên damezrandina hikûmetê ji ber ku di bin bandora partiyan de nayê kirin baþ dibînin û axaftina xwe wiha domand: "Di hikûmetê de cihgirtin ji bo xizmeta gel firsendeke mezin e. Em bi Barzanî re ji bo damezrandina hikûmeta nû hatin bal hev. Tu þertekî me yê ji bo ku em beþdarî hikûmetê bibin tuneye."Di hikûmeta berê de Wezaretiya Çandê di destê Partiya Kominîst a Kurdistanê de bû. Di hilbijartina 21ê îlonê de tenê parlementerekî wan hat hilbijartin.

Barzanî dê hevdîtinên xwe bidomîne Nêçîrvan Barzanî bi Partiya Sosyal Demokratan, Araste, Azadiyê re jî dê bê bal hev. Ev her sê partî jî di parlementoyê de xwediyê kursiyekî ne. Kêmneteweyên ku ji ber kotayê di parlementoyê de xwediyê 11 kursiyan in jî dê bi Barzanî re hevdîtinê bikin.Ji aliyê din de hat ragihandin ku Mesûd Barzanî dê gazî hemû serokên partiya bike û bi wan re xeberde.Li parlementoya Kurdistanê ji bo ku hikûmet bê damezrandin ji 111 parlementeran herî kêm piþtgiriya 56 parlementeran lazim e.AA

Li Iraqê 18 kes mirin

H

Tel Maruza Qamiþloyê li navenda kombûna hêzên PYDê pêk hat. Di daxuyaniyê de hat gotin ku bijîþkên Nexweþxaneya Qamiþloyê piþtrast kirin ku gelek mirî û birîndar anîn nexweþxaneyê, lê der heqê jimara mirî û birîndaran de agahî nedan. AA

at ragihandin ku duh li Iraqê bajarê Bexda, Tûzhûrmatû, Telafera û Misûlê di êrîþên bombeyî de 18 kes mirin û 64 kes jî birîndar bûn.Li gor agahiyên ku ji çavkaniyên ewlekariyê hat girtin li bajarê Tûzhûrmatûyê erebeyeke bombebarkirî êrîþa xwekujiyê hat kirin. Di êrîþê de 10 kes mirin û 45 kes jî birîndar bûn. Mirovên ku di bûyerê de birîndar bûn rakirin nexweþxaneyên li Kerkûkê û hildan bin tedawiyê.Li bajarê Telaferê nêzîkî qereqola polêsan jî erebeyeke bombebarkirî teqiya û di vê bûyerê de 4 kes mirin û 19 kes birîndar bûn. Hat diyarkirin ku di nav miriyan de polêsek jî heye.Li herêmên Bexdayê Hor Receb û eþ-Þabê jî 3 kes hatin kuþtin. AA

Kürtçe haberlerin Türkçesi

IKBY'de hükümet kurma çalýþmalarý I

rak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) 21 Eylül'de yapýlan genel seçimlerde birinci çýkan Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), 8. hükümeti kurma çalýþmalarý kapsamýnda partilerle görüþmelerini sürdürüyor. KDP Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Baþbakan Neçirvan Barzani, Kürdistan Yurtseverler Birliði (KYB), Goran Hareketi, Ýslami Birlik Partisi (Yekgýrtu) ve Ýslam Toplumu Partisi'nden (Komela) sonra bugün Ýslami Hareket (Býzotnava) ve Kürdistan Komünist Partisi genel baþkanlarýyla bir araya geldi. Ýlk olarak Býzotnava lideri Ýrfan Ali Abdülaziz ile görüþen Barzani, toplantýdan sonra gazetecilere yaptýðý açýklamada, "Olumlu geçen bir görüþme oldu. Býzotnava'nýn yeni hükümete katýlmak için herhangi bir þartý yok. KDP ile Býzotnava iliþkisi çok güçlüdür ve tarihseldir. Bundan sonra da devam edecek" dedi. Ýrfan Ali Abdülaziz ise "Biz hükümete katýlacaðýz, bir þartýmýz yoktur. 8. kabinede yer almamýz olumlu bir etki yaratacaktýr" diye konuþtu. "Hiç bir partiye veto koymuyoruz"

Ýkinci görüþmesini Kürdistan Komünist Partisi Baþkaný Kemal Þakir ile yapan Barzani, gazetecilere yap-

týðý açýklamada geniþ katýlýmlý bir hükümet kurmayý hedeflediklerini söyledi. Bu nedenle bütün partilerle görüþtüklerini belirten Barzani, ''Biz KDP olarak hiçbir partiye veto koymuyoruz. Yeter ki partilerle ortak bir noktaya varalým. Ondan sonra detaylarý konuþuruz" dedi.Barzani, her partinin kurulacak hükümete dahil olma hakkýnýn olduðunu ifade ederek, bu þekilde milleti gerçek anlamda temsil eden bir kabine oluþturulacaðýný kaydetti.Þakir ile olumlu geçen bir toplantý yaptýklarýný belirten Barzani, "Tarihimizde Kürdistan Komünist Partisi'nin çok önemli bir yeri vardýr. Bölgemizin bugünlere gelmesinde Komünist Partisi'nin büyük bir emeði vardýr. Her zaman hükümete gerekli desteði verdiler. Komünist Partisi'nin kurulacak 8. kabinede

tekrar kendi rolünü oynamasýný istiyoruz" diye konuþtu. Barzani, gazetecilerin, "Komünist Partisi, hükümete katýlým için bir þart öne sürdü mü?" sorusuna, "Hayýr. Hiçbir þart öne sürmedi" cevabýný verdi. Hükümet olarak kýrmýzý çizgilerinin, bölgenin huzuru ve güvenliði olduðunu vurgulayan Barzani, "Kürdistan'daki huzur ve güvenliðin devam edebilmesi için siyasi partiler arasýnda fikir alýþveriþi olmalý. El birliði yaparak Kürdistan'ýn geleceðine katkýda bulunmalýyýz" ifadelerini kullandý. KDP'nin seçimde birinci çýkmasý nedeniyle Kürdistan Bölgesel Yönetimi Baþkaný Mesut Barzani'nin kendisiyle görüþerek, hükümeti kurma yetkisini verdiðini hatýrlatan Barzani, "Sayýn Barzani'nin kapýsý herkese açýktýr. Bütün parti baþkanlarý gidip kendisiyle görüþme yapabilirler. Yani sadece ben çaðrýldým diye eleþtirmesinler" þeklinde konuþtu. Gelinen süreci deðerlendiren Barzani, birinci aþamada partilerle yapýlan görüþmeler bittikten sonra bir toplantý yaparak, ortak fikirleri masaya yatýracaklarýný; ikinci aþamada ise bakanlýklarýn partiler arasýnda paylaþýmý konusunu netleþtireceklerini bildirdi. Kürdistan Komü-

nist Partisi Baþkaný Kemal Þakir ise particilikten uzak bir þekilde yürütülen hükümet kurma çalýþmalarýna olumlu baktýklarýný ifade ederek, þunlarý söyledi:"Hükümette yer almak, halkýmýza hizmet için bu büyük bir fýrsattýr. Bizim, KDP ile tarihsel iliþkilerimiz vardýr. Barzani ile birlikte yeni hükümetin kurulmasý için bir araya geldik. Bu, çok önemli bir programdýr. Bu programýn yürürlüðe girmesini istiyoruz. Hükümete katýlým için öne sürdüðümüz bir þart yok." 7. Kabinede Kültür Bakanlýðý'ný alan Kürdistan Komünist Partisi, 21 Eylül'de yapýlan genel seçimlerde 1 sandalye kazanmýþtý. Barzani, görüþmelere devam edecek

Neçirvan Barzani, mecliste birer sandalyesi olan Sosyal Demokratlar, Araste ve Azadi partileri ile kota nedeniyle 11 sandalyeyle parlamentoda temsil edilen azýnlýk partileriyle de bir araya gelecek. Öte yandan Mesut Barzani'nin parti baþkanlarýný davet ederek görüþeceði belirtildi. Kürt Parlamentosu'nda hükümetin kurulabilmesi için 111 milletvekilinden 56'sýnýn desteðinin alýnmasý gerekiyor. AA

Kamýþlý'da intihar saldýrýsý

S

uriye'nin Haseke kentinde, bomba yüklü araçlarla düzenlenen intihar saldýrýlarýnda çok sayýda kiþinin öldüðü, birçok kiþinin yaralandýðý bildirildi.Suriye Genel Devrim Konseyi (SRGC) tarafýndan yapýlan açýklamada, Haseke'ye baðlý Kamýþlý ilçesinde, muhalif silahlý gruplar tarafýndan, rejim güçleri ve Demokratik Birlik Partisi (PYD) güçlerine baðlý kontrol noktalarýna bomba yüklü araçlarla intihar saldýrýlarýnýn düzenlendiði belirtildi.Muhalif güçlerin, ilçenin çýkýþýnda yer alan Esed güçlerine baðlý en büyük kontrol noktasýna bomba yüklü araçla düzenlediði saldýrýda onlarca kiþinin öldüðü ve yaralandýðý öne sürülen açýklamada, söz konusu kontrol noktasýnda bulunan 100 askerden çoðunun hayatýný kaybettiði iddia edildi.Bomba yüklü araçla düzenlenen ikinci intihar saldýrýsýnýn ise ilçedeki PYD asayiþ merkezini hedef aldýðý ve çok sayýda PYD gücünün yaþamýný yitirdiði ileri sürülen açýklamada, üçüncü saldýrýnýn ilçenin Tel Maruz beldesindeki PYD güçlerinin toplanma merkezini hedef aldýðý aktarýldý.Kamýþlý Hastanesi'ndeki doktorlarýn, hastaneye onlarca ölü ve yaralýnýn geldiðini doðruladýðý ifade edilen açýklamada, ölü ve yaralý sayýsýna iliþkin net bilgi verilmedi. AA


10

25 KASIM 2013 PAZARTESÝ

Ýç-Dýþ Politika

Dershane sahiplerine çaðrý

Dershane sahiplerine çaðrý yapan Baþbakan Erdoðan, "Size teþvik verelim, sizlere ucuz kredi verelim, size sýnýflarda öðrenci garantisi verelim. Samimi iseniz gelin özel okul olun" dedi.

B

Çocuk tacizcisine elektronik kelepçe

Ç

ocuk tacizcileri artýk elektronik kelepçe ile kontrol altýna alýnacak. Konuyla ilgili çalýþma Emniyet Genel Müdürlüðü ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý koordinasyonunda yapýlýyor. Ýçiþleri Bakanlýðý'nýn da destek verdiði çalýþma, çocuk istismarýnýn önüne geçmeyi amaçlýyor. Elektronik kelepçeler cinsel istismar suçundan hüküm giyen kiþilere takýlacak. Kelepçe dýþ etkilere ve ýsýya duyarlý olacak, çýkarýldýðýnda izleme merkezine sinyal gidecek. Bu kiþiler, çocuklarýn bulunduðu, ilkokul, kreþ ve oyun parký gibi yerlere yaklaþtýðýnda elektronik kelepçe izleme merkezine otomatik olarak sinyal gönderecek. Polis, hükümlünün çocuklarýn bulunduðu yerlerde geçirdiði süreyi elektronik kelepçeden gelen sinyalle takip edebilecek. Eðer hükümlü buralara sýk sýk gidip normalin üstünde zaman geçiriyorsa þüpheli sýfatýyla gözaltýna alýnacak.

aþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Öðretmenler Günü'nde öðretmenlere müjde verdi. Þubat'ta 10 bin öðretmen atamasý yapýlacaðýný belirten Erdoðan, Aðustos ayýnda da 40 bin öðretmen atamasý yapýlacaðýný söyledi. Dershane sahiplerine 'Gelin özel okul olun' diyen Erdoðan, "2023 hedeflerine mevcut eðitim sisteminin aksaklýklarýný muhafaza ederek ulaþamayýz. Çocuklarýn anaokulundan baþlayarak adeta bir yarýþ atýna dönüþtürüldüðü, üniversite bitinceye kadar hayattan koptuklarý bir sistem saðlýklý bir sistem deðildir. Fen Lisesi ve Sosyal Bilimler'de yüzde 95'i dershaneye gidiyor. Bu benim oradaki hocalarýma saygýsýzlýk deðil mi? 800 bin öðretmene saygýsýzlýk yapýlýyor. Bu öðretmenlerimizin, bu yavrularýmýz üzerinde hiç emeði yok sanki. Bu devletin okullarý bu yavrularýmýza demek ki hiçbir þey verememiþ'' þeklinde konuþtu.

'Özel okul olun' Dershanede sadece test tekniði öðretildiðini belirten Baþbakan Erdoðan, sözlerine þöyle devam etti: "13 yýlýn özeti orda 9 ayda mý veriliyor? Böyle bir þey yok. Birbirimizi kandýrmayalým. Eðer eðitim öðretimde katkýnýz olsun istiyorsanýz, dershane sahipleri size teþvik verelim, sizlere ucuz kredi verelim, size sýnýflarda öðrenci garantisi verelim. Öðrenci açýðýnýz neyse onun maliyetini de biz ödeyelim. Samimi iseniz gelin özel okul olun. Hiç olmazsa fakir fukaranýn çocuðunu da özel okula gönderdik deriz. Daha ne diyelim, daha ne yapalým? 'Benim elimde birikmiþ öðretmenler var' diyorlar. Bugün bir gazetede onu okudum, '40 yaþýn üstündekiler ne yapacak.' Biz 40 yaþýn üstündekini de alacaðýz. Hiçbir bahane uydurmayýn. 40 yaþýn üstündekini de alacaðýz. Mülakatla alacaðýz, devletin okullarýna koyacaðýz Mesele bu ülkede fitne, nifak oluþmasýn. Çocuklar çocukluðunu yaþayamýyor."

Tarihi anlaþma saðlandý Ý

ran'ýn nükleer programýyla ilgili üçüncü tur müzakereler sonuçlandý. Birleþmiþ Milletler Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ve Almanya'nýn Ýran'la sürdürdüðü müzakerelerde anlaþmaya varýldý. Ýsviçre'nin Cenevre kentinde Ýran'la yürütülen nükleer müzakerelerde anlaþma saðlandý. Ýran Cumhurbaþkaný Hasan Ruhani, Ýran ile 5+1 ülkeleri arasýnda imzalanan nükleer anlaþmaya iliþkin, "Dünya'daki büyük güçler, Ýran'ýn nükleer faaliyet hakkýný artýk resmen tanýdý" dedi. Anlaþmaya göre Ýran, nükleer programýný 6 aylýðýna donduracak ve

uranyumun zenginleþtirilmesini yüzde 5 azaltacak. Buna karþýlýk Ýran'a yönelik ekonomik yaptýrýmlar gevþetilecek. Yaptýrýmlarýn gevþetilmesi Ýran'a 1.5 milyar dolarlýk bir kazaným saðlayacak. ABD Baþkaný Barack Obama anlaþmayý canlý yayýnla açýkladý. Sorunun barýþçýl yollarla çözüldüðünü belirtti. ABD Dýþiþleri Bakaný John Kerry ise Amerika'nýn bölgedeki müttefiklerinin artýk daha güvende olduðunu söyledi. Ýsrail Baþbakaný Benyamin Netanyahu ise nükleer anlaþmayý "kötü anlaþma" diye niteledi.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


25 KASIM 2013 PAZARTESÝ

11

Kazandýðýmýz için mutluyuz

Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor Teknik Direktörü Turhan Özyazanlar kendi sahalarýnda galip geldikleri için mutlu olduklarýný söyledi.

Ö

zyazanlar, istedikleri performansý sahaya tam anlamýyla yansýtamadýklarýný belirterek, ''Aslýnda daha iyi mücadele eden, rakip kalede daha çok pozisyon bulan bir takým olmak istiyoruz. Ancak yine de sahamýz-

da çok önemli bir galibiyet elde ettik'' dedi. Futbolcularýn 90 dakika boyunca oyun disiplininden kopmadan mücadele ettiðini belirten Özyazanlar, "Ýyi mücadele yaptýðýmýz için kazandýk. Dolayýsýyla maçýn en sonlarýnda yine goller bulabilirdik ve bir tane de gol bulduk. Önemli olan iyi mücadeleyi 90 dakika sahaya yansýtmak. Bu mücadeleden dolayý tüm oyuncularýmý kutluyorum. Kazandýðýmýz için de mutluyuz. Ýnþallah bir seri yakalarýz ve bu seriyi de sonuna kadar sürdürürüz" diye konuþtu. Turhan Özyazanlar, her iki takýmýn da çok iyi bir oyun sergilediklerini, ancak 3 puan aldýklarý için sevinçli olduklarýný belirterek, "Maçýn zor geçeceðini biliyorduk. Ancak kazanmamýz gereken bir maçtý ve kazandýk" dedi. Mantýksal olarak sahada çok gol pozisyonu bulan takým bizdik. Ama lig çok uzun olduðunu belirten Özyazanlar, þöyle konuþtu: "Bizim için önemli olan dünkü maçý kazanmak önemliydi. Hýrslarý ve mücadelelerinin karþýlýðýnda üç puaný alan oyuncularýmý kutluyorum" dedi. Taþkýn Civelek

Tanrýverdi: Bize yakýþan oyunu sergileyemedik Sergen ilk sýnavýnda rahat kazandý!

S

por Toto Süper Lig'in 12. haftasýnda Gaziantepspor kendi sahasýnda Elazýðspor'u 3-1 maðlup etti. Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasýnda Gaziantepspor kendi sahasýnda Elazýðspor ile karþý karþýya geldi. Gaziantep Kamil Ocak Stadyumu'nda oynanan mücadele 3-1 evsahibi ekibin üstünlüðüyle sonuçlandý. Bu galibiyetin ardýndan ligde son sýralarda bulunan Gaziantepspor rahat bir nefes almýþ oldu. Teknik direktör Sergen Yalçýn Gaziantepspor'un baþýnda ilk resmi maçýna çýktý. Son sýrada bulunan Elazýðspor'un golü 31. dakikada Gaziantepspor formasý giyen

savunma oyuncusu Marius Stankevicius'un kendi kalesine atmasýyla geldi. Ev sahibi ekibin gollerini ise 2. dakikada Cenk Tosun, 64. dakikada Turgut Doðan Þahin ve 71. dakikada penaltýdan Muhammet Demir attý. Elazýðspor formasý giyen orta saha oyuncusu Tidiane Sane 81. dakikada kýrmýzý kart görerek takýmýný 10 kiþi býraktý. Deplasman ekibi ligde bu sezon üst üste üçüncü kez sahada 10 kiþi kaldý. Spor Toto Süper Lig'in gelecek haftasýnda Gaziantepspor deplasmanda Gençlerbirliði ile karþý karþýya gelecek. Elazýðspor ise kendi sahasýnda Bursaspor ile karþýlaþacak.

Spor Toto 3. Lig 3. Grup takýmlarýndan Diyarbakýrspor A.Þ, Tuzlaspor maçýnda aldýðý maðlubiyetle sevinemedi.

K

ulüp sportif direktörü Vedat Tanrýverdi yaptýðý açýklamada, Tuzlaspor ile deplasmanda karþýlaþtýklarý maçta takýmýnýn iyi oyun sergilemesine raðmen maçtan galibiyet ile ayrýlamadýðýný belirtti. Tanrýverdi, oyuna kötü baþladýklarýný ve ilk yarýda 1 gol yediklerini söyledi. Maçtan önce, kazanma adýna zorlanacaklarýný bildiklerini belirten Tanrýverdi, ancak kaybedeceklerini hiç

44 Malatyaspor’da galibiyet sevinci B

ölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 3.Grup'ta 44 Malatyaspor, Kilis Belediyespor'u 1-0 yendi. Yeþiltepe Stadý'nda oynanan karþýlaþmayý Celal Bayraklý, Yüksel Basar, Mahmut Selçuk hakem üçlüsü yönetti. 44 Malatyaspor'a galibiyeti getiren golü 60'ncý dakikada Ali Þimþek kaydetti. Karþýlaþmanýn 74'üncü dakikasýnda Kilis Belediyespor'dan Cabbar, kýrmýzý kartla oyundan ihraç edildi. Öte yandan karþýlaþmanýn 10'Uncu dakikasýnda 44 Malatyaspor'un kalecisi Önder, rakibiyle bir pozisyonda çarpýþarak yerde kaldý. Burnu kýrýlan genç kaleciye ilk müdahaleyi kulüp doktoru yaptý. Genç kaleci, ambulansla Malatya Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý.

tahmin etmediklerini dile getirdi. Vedat Tanrýverdi, futbolcularýn ikinci devre, ilk devre gösterdikleri mücadelenin tam tersine maçý daha çok isteyen bir görüntü sergilediklerini anlatarak, þöyle konuþtu: "Futbolcular skoru eþitlemek adýna büyük mücadele verdi. Yakaladýðýmýz pozisyonlar vardý. Bunlardan birinden yararlansaydýk belki de bugün kaybetmezdik. Kaybettiðimiz için üzgünüm ve beklediðimiz bir maðlubiyet deðildi. Baskýlý oyunu kuramýyoruz ve bunu yapamadýðýmýz için de rakibin oynama þansýný fazlalaþtýrýyoruz. Kalan haftalarda alabildiðimiz kadar puan alarak, yukarýya çýkmak istiyoruz." Dedi. Diyarbakýrspor A.Þ Sportif direktörü Vedat Tarýverdi, Tuzlaspor yenilgisi sonrasý yaptýðý açýklamada, " Tuzlaspor karþýsýnda aldýðýmýz maðlubiyetten dolayý üzgünüz. Maç boyunca çok net pozisyonlar bulmamýza raðmen bunlarý deðerlendiremedik ve yediðimiz kontra atak golü ile sahadan yenik ayrýldýk. Rakibimizin çok koþan ve genç bir ekipten oluþuyor. Diyarbakýrspor A.Þ ise daha tecrübeli bir ekip. Oyunu rakip kaleye oynamamýza rað-

men, rakibimiz ani ataklar ile bulduðu pozisyonlar ile sonuca gitmeye çalýþtý. Bunlardan bir tanesini de deðerlendirdiler. Takýmýmýz ise maç içinde çok net pozisyonlara girmesine raðmen son vuruþlarý yapamadý. Futbolda maalesef bunlarda var. Bu yüzden ilginç bir oyun zaten" dedi. Tanrýverdi, "Bundan sonra, ayaðýmýzý daha saðlam yere basarak puan kayýplarý yaþamamýz lazým. Deplasmanda kaybettiðimiz puanlarýn telafisini yapmamýz gerekiyor. Futbolcularýmýz da bunun bilincinde. Ýnþallah önümüzdeki hafta sahamýzda oynayacaðýmýz Menemen Belediyespor maçýndan galip gelerek deplasmanda kaybettiðimiz puanlarý telafi edeceðiz" dedi.

Sahibinden Satýlýk Lüx Daireler - 4.Katta bulunan 2 adet daire - 3 Oda- 1 Salon - Ana cadde üzeri - Durak, Alýþveriþ merkezi - Okul - Islak zemin granit - Odalar parke, Net : 150 m2 Karayollarý Kantar kavþaðý Umut apt. Ziraat Bankasý Bitiþiði

0531 992 72 64


12

CMYK

Belediyespor tek attý: 1-0 25 KASIM 2013 PAZARTESÝ

Spor Toto 2.Lig 13. hafta maçýnda Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor, Bayrampaþaspor'u 1-0 maðlup etti. Büyükþehir Belediyesi DÝSKÝ Stadýnda oynanan karþýlaþmada Diyarbakýr Büyükþehir Belediyspor'un golünü 36. dakikada Mert attý. MAÇIN KARNESÝ Stad : DÝSKÝ Hakemler : Burak Þeker xxx , Deybet Gök xxx , Murat Ergin Gözütok xxx Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor : Levent xxx, Kamil xxx,Ercüment xxx,Yusuf Yaðmur xxx ,Erhan Eren xxx ,Semavi xxx ,Mert xxx , Ali xxx ,Serdar xxx,Samet xxx , Ozan xxx Bayrampaþaspor :Mesut xxx , Mert xx , Mehmet Sait xxx , Hüseyin xxx , Ünal xx , Ömer xx , Armagan xx , Tufan xx dk 60 Can x , Tamer xx , Hakan xx , Gökhan xx dk 46 Recep x Sarý Kart : Semavi , Serdar Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor, Tufan x Taner Bayrampaþaspor Gol : dk : 36 Mert Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor,

Maçtan Dakikalar 12. dakikada Semavi hýzla Bayrampaþa ceza sahasý önüne taþýdýðý topu Ali'ye aktardý. Yusuf Yaðmur'un ceza yayý üzerinden sert þutunda top kaleci Mesut'ta kaldý. 24. dakikada Kamil'in saðdan ceza sahasýna gönderdiði topla buluþan Erhan Eren'in sert þutunda meþin yuvarlak yandan auta çýktý. 36. dakikada Erhan Eren'in sað kanattan yaptýðý ortada topu iyi takip eden Mert, topu kaleci Mesut'un üzerinden aðlara gönderdi. 1-0. 41.Ömer'in sað kanattan yaptýðý ortada Gökhan'ýn kafa vuruþunda top yandan dýþarý çýktý. 44. dakikada Ercüment'in sol kanattan ceza sahasýna gönderdiði ortada topu iyi takip eden Ozan 'nýn geliþine sert þutunda meþin yuvarlak, yandan auta çýktý.

Ýlk yarýda baþka önemli pozisyon olmadý ve Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor soyunma odasýna 1-0 önde gitti. 48. dakikada Kamil'ýn sað kanattan ortasýnda altýpasta uygun durumda kafa vuruþunu yapan Ozan, meþin yuvarlaðý kaleci Mesut'un kucaðýna yolladý. 62. dakikada Ozan, Erhan Eren'in ceza alanýna gönderdiði topu sað çaprazda altýpasa yolladý. Savunmayý geçen ve Semavi'nin dokunamadýðý meþin yuvarlak auta çýktý. 81. dakikada Semavi'nin pasýyla ceza alaný dýþýnda sol çaprazda topla buluþan Ercüment'in sert þutunda, top direðin yanýndan auta çýktý. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor, karþýlaþmadan 1-0 galip ayrýldý. Taþkýn Civelek

Diyar tuzla buz oldu: 2-1 Spor Toto 3.Lig 14. hafta maçýnda Tuzlaspor, Diyarbakýrspor A.Þ'yi 2-1 maðlup etti. Tuzla Belediye Stadýn'da oynanan karþýlaþmada Tuzlasporun gollerini 13. ve 83. dakikada Yakup Alkan kaydederken, Diyarbakýspor A.Þ'nin golünü 5. dakikada Emrah kaydetti. Maçtan Dakikalar

6

MAÇIN KARNESÝ Stad: Tuzla Belediye Sahasý Hakemler : Serdar Sözlevi xxx , Demircan Þerbetçi xxx , Mehmet Fýrat Darcan xxx Tuzlaspor : Burak xxx , Yusuf xxx , Ulaþ xxx , Emre xxx , Kemal xxx , Mustafa xxx , Okan xxx, Sefa xxx dk 86 Hasan x , YakupAlkan xxx dk 90 Gencay x , Samet xxx dk 78 Yemen x Diyarbakýrspor A.Þ : Serkan xx , Ceyhun xx , Gökhan xx , Emrah xx , Rýdvan xx, Hüseyin xx , Hasan Ýnci xx , Hasan Fidan xx dk 75 Bilal Dikici x , Hüsnü xxdk 85 Baran x , Atilla xx , Serdar xx dk 60 Mustafa Kuru x Sarý Kart : Mustafa Tuzlaspor Goller : dk 31, 83 Yakup Alkan Tuzlaspor dk 53 Emrah Diyarbakýrspor A.Þ

Spor Toto 2.lig Kýrmýzý Grup TAKIMLAR

. dakikada Serdar'ýn yaklaþýk 20 metreden attýðý sert ve düzgün þutta top, kale direðinin yanýndan az farkla auta çýktý. . dakikada Emrah'ýn ara pasýnda hareketlenen Hasan Ýnci 'nin sert þutunda top az farkla avuta çýktý. . dakikada Okan'ýn yaklaþýk 35 metre uzaklýktan attýðý aþýrtma þutta kaleci Serkan, topu güçlükle kornere çeldi. . dakikada Diyarbakýrspor'lu A.Þ nin savunma oyuncularýnýn uzaklaþtýrmaya çalýþtýðý top,

12 22 31

Mustafa'nýn önünde kaldý.Mustafa'nýn plasesinde meþin yuvarlak, kaleci Serkan'nýn solundan aðlarla buluþtu: 1-0 Karþýlaþmanýn ilk yarýsý Tuzlaspor'un 1-0 önde tamamladý. . dakikada Rýdvan'nýn ceza alaný dýþýndan þutunda meþin yuvarlak yandan auta gitti. . dakikada Diyarbakýrspor A.Þ 'nýn ceza alaný dýþýnda paslaþarak kullandýðý serbest vuruþta Emrah'ýn sert þutunda top aðlara gitti: 1-1 . dakikada sol kanattan rakiplerini çalýmlayarak ceza alanýna giren

49 55 66

Hasan Ýnci'nýn çapraz pozisyondan þutunda meþin yuvarlak direðin dibinden az farkla auta çýktý. . dakikada Mustafa Kuru'nun sað taraftan kullandýðý köþe vuruþunda, altýpasta topla buluþan Rýdvan'ýn kafa vuruþunda, meþin yuvarlak üst direkten oyun alanýna geri döndü. Savunma daha sonra tehlikeyi uzaklaþtýrdý. . dakikada Tuzlaspor üstünlüðü yakaladý. Diyarbakýrspor A.Þ savunmasýndan seken topla buluþan Sefa'nýn sol çapraz pozisyonda attýðý þutta meþin yuvarlak kaleci Serkan'nýn müdahalesiyle kornere çýktý.

78

83

Tanrýverdi: Bize yakýþan oyunu sergileyemedik S

por Toto 3. Lig 3. Grup takýmlarýndan Diyarbakýrspor A.Þ, Tuzlaspor maçýnda aldýðý maðlubiyetle sevinemedi. Kulüp sportif direktörü Vedat Tanrýverdi yaptýðý açýklamada, Tuzlaspor ile deplasmanda karþýlaþtýklarý maçta takýmýnýn iyi oyun sergilemesine raðmen maçtan galibiyet ile ayrýlamadýðýný belirtti. 11’de

Özyazanlar: Kazandýðýmýz için mutluyuz D

iyarbakýr Büyükþehir Belediyespor Teknik Direktörü Turhan Özyazanlar kendi sahalarýnda galip geldikleri için mutlu olduklarýný söyledi. 11’de CMYK

Sað kanattan Samet'in kullandýðý köþe vuruþunda Mustafa'nýn kaleye göndermek istediði top oluþan karambolde Yakup Alkan'ýn önünde kaldý. Yakup Alkan, meþin yuvarlaðý ikinci kez Diyarbakýrspor A.Þ filelerine gönderdi: 2-1. . dakikada Emrah'ýn sað çapraz pozisyonda attýðý sert þutta top kaleci Burak'da kaldý. +2. dakikada ceza alaný içinde topla buluþan Hüsnü, kaleci Burak'ýn zamanýnda müdahalesiyle pozisyondan faydalanamadý. Karþýlaþma 2-1 sona erdi.

90 90

Spor Toto 3.Lig 3.Grup TAKIMLAR

25 11 2013 gazete sayfaları  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you