Page 1

CMYK

Evde saðlýk hizmeti Kazaya davetiye çýkarýyorlar

D

iyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi bünyesinde kurulan 'Evde Saðlýk Hizmetleri Birimi', gezici bir hastane gibi halka hizmet vermeye devam ediyor. 10 kiþilik, haftada 558 hastaya hizmet sunuyor. 8'de

Annesine bakmak için…

D

D

iyarbakýr'ýn Baðlar ilçesi Koþuyolu Caddesi'nde bulunan bir ilkokuldan çýkan öðrenciler, üst geçidi kullanmak yerine caddeyi kul-

lanýnca kazaya davetiye çýkarýyor. Öðrencilerin okula giriþ ve çýkýþlarýnda caddeyi kullanmasý sürücülere zor anlar yaþatýyor. 3'te

iyarbakýr'da yatalak olan annesine bakmak için okul yerine çalýþmak zorunda kalan 9 yaþýndaki çocuðun yaþam mücadelesi yürek burkuyor. E.B, küçük yaþýnda sokaklarda çöplükte topladýklarýný satarak para kazanýyor. 5'te

Köylerde saðlýk taramasý AKP savaþa hazýrlanýyor

K D

iyarbakýr'ýn Kayapýnar Ýlçe Belediyesi, ilçeye baðlý köylerde kadýn ve çocuklara yönelik saðlýk taramasý baþlattý. Saðlýk taramasýnda çocuklara diþ macunu, dýþ fýrçasý ve Kürtçe-Zazaca eðitici bilgiler veren bebekler daðýttý. 3'te

CK Yürütme Konseyi Eþbaþkanlýðý, AK Parti'nin söylem ve tutumlarýnýn savaþa hazýrlýk anlamýna geldiðini açýkladý ve ekledi: AKP'nin politikalarý karþýsýnda tek seçenek mücadeleyi yükseltmek. 9'da

Bu kente reva mý? www.diyarbakirolay.com.tr

CUMA 25 EKÝM 2013

Fiyatý : 30 KR

Diyarbakýr kýþ gelmeden elektrik sorunuyla boðuþmaya baþladý. Elektrik kesintileri dün de hem vatandaþý hem esnafý vurdu. Yaklaþýk 4 saatlik elektrik kesintisi nedeniyle esnaflar elektronik kepenklerini dahi açamadý. En çok esnafý vurdu Yaz mevsiminde elektrik kesintilerinden býkan Diyarbakýr halký ve esnafý, kýþ mevsiminde de ayný sýkýntýyý çekecek gibi. Daha kýþ bastýrmadan elektrik kesintileri baþladý. Bayram'ýn son iki günü ve sonrasýnda ara ara yaþanan kesintiler dün de sürdü. Sabah erken saatte iþyerlerini açmak isteyen esnaflar, kesinti olunca iþyerlerinin elektronik sistemli kepenklerini dahi açamadý.

Özell Haber

Kentin elektrikleri yokken sokak lambalarýnýn güpe gündüz yanmasý tepkiye neden oldu.

Hesap soran yok Yeniþehir'in Ofis semtinde elektrik kesintisi nedeniyle oluþan görüntü 'Kepenk Kapama Eylemi'ni andýrdý. Birçok esnaf elektrikli kepenklerini açamayýnca iþinden oldu. Kepengi elektronik olmayan esnaflar ise iþyerini açtý açmasýna, ancak ne yazar kasa çalýþtý, ne de POS cihazlarý. Esnaflar, "Biz faturayý geç ödesek elektriðimiz kesiliyor. Ama DEDAÞ'a hesap soran yok" diye tepki gösterdiler.

Kesintiler kentte adeta kepenk kapatma eylemi çaðrýþýmý yaptý.

Köy yollarý asfalta kavuþuyor

D

iyarbakýr'ýn Baðlar Ýlçe Belediyesi, yeni yerleþim bölgeleri ve asfaltý aþýnmýþ köy yollarýnda asfalt çalýþmasý baþlattý. 8 ayrý köyde yürütülen çalýþmalar bir ay içerisinde tamamlanacak. 7'de

Esnaftan duyarlý davranýþ T

A.Baran ÇÝMEN’in haberi 5’te

Utanç duvarýna tepki D

iyarbakýr'ýn Kayapýnar Belediyesi çalýþanlarýnýn her hafta yaptýðý 'Kara Perþembe' eyleminin 189'uncusu yapýldý. Eylemde sýnýr hattýna örülen duvara tepki gösterildi. 7'de

Köye dönüþler hýzlandý Husumetli aileler barýþtýrýldý Ç

özüm sürecinin baþlamasýyla birlikte Tunceli'de köye dönüþler sürüyor. 19 yýl önce boþaltýlan Pýnar köylüleri, göç ettikleri Fransa'dan köye geri dönüþ yaptý. 8'de

CMYK

Baþkaný ön seçim belirleyecek B

üyükþehir Belediyesi baþkan adaylýðý için baþvurularýn devam ettiði Diyarbakýr'da baþkan adayý ilk kez yapýlacak olan ön seçimle belirlenecek. 7'de

B

DP Silvan Ýlçe Örgütü bir husumeti daha sonlandýrdý. Bir ay önce aralarýnda husumet baþlayan Keskin ve Tanvar aileleri, BDP'nin giriþimleri ile kucaklaþarak barýþtý. 4'te

elevizyon ve radyolarda yapýlan kan anonslarýný iþiten Diyarbakýrlý esnaf Þaban Düzgün, berber dükkânýna gelen müþterilerinin kan gruplarýný kayýt altýnda tutarak kan ihtiyacý olan þahýslara ulaþtýrýyor. 4'te

AK Parti’nin Eðil aday adaylarý K Parti Diyarbakýr Ýl Baþkanlýðý'nda Aseçim çalýþmalarý hýzlandý. Baþkanlýklar için aday adaylarý baþvurularýný yapmaya baþladý. Eðil Belediye Baþkanlýðý için Ahmet Öcal, Nesim Aydýn ile Mehmet Karakaþ aday adayý oldu. Rýza BARUT

Van'da eleman sýkýntýsý

Þilanlar erken olgunlaþtý

Ý

Þ KUR Van Ýl Müdürlüðü, bin 104 iþyerinde 2013 yýlý Ýþgücü Piyasasý Talep Araþtýrmasý yaptý. Van'da her 100 iþyerinden 13'ünde açýk iþ ve 40'ýnda da eleman temininde güçlük çekiliyor. 6'da

„ 8’de


2

Saðlýk

25 EKÝM 2013 CUMA

Kan kanserinde önemli adým

Dicle Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araþtýrma Merkezi'ne Taramalý Elektron Mikroskobu cihazý alýndý. Cihaz ile kan hücrelerinde bulunan kanser hücreleri tespit edilecek.

D

icle Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Uygulama ve Araþtýrma Merkezi'ne (DÜBTAM) Müdürü Prof. Dr. Hamdi Temel, dünyada çok az sayýda bulunan bazý cihazlarýn bir kýsmýnýn DÜBTAM'da bulunduðunu belirtti ve bu cihazlardan birinin de taramalý elektron mikroskobu olduðunu söyledi. DÜBTAM'ý Ortadoðu ve bölge için büyük bir teknoloji atýlýmý olarak gördüklerini kaydeden Temel, bilim, sanayi, saðlýk gibi birçok iþ koluna öncülük edeceklerini ifade etti.

Kan dokusu inceleniyor Temel, "Elektron mikroskobumuz fizik, kimya, biyoloji ve özellikle saðlýk alanýnda çalýþma yapan araþtýrmacýlara hizmet vermektedir. Elektron mikroskobu ile karekterizasyon, yüzey ölçümleri, yüzey görüntüleme iþlemleri yapýla-

Baðýþýklýðýn deðeri salgýnlarda artýyor Baðýþýklýk sistemi kuvvetli olanlar, salgýn hastalýklarýn yaygýnlaþtýðý dönemleri kolay atlatýrken, baðýþýklýðý düþük kiþiler, özellikle mevsim geçiþlerinde hastalýklardan kurtulamaz.

B

u dönemlerde baðýþýklýk sisteminin daha fazla önem kazandýðýný dile getiren KBB Uzmaný Op. Dr. Orhan Altýntaþ sistemin mekanizmasýný, "Vücuda giren yabancý maddelerin etkisizleþtirilmesi, dýþarýya atýlmasý veya yok edilmesi görevini üslenen baðýþýklýk sistemi; insan vücudunu çevresinde bulunan virüs, bakteri, mantar ve parazit gibi mikroplara karþý korur. Sisteminin görevi öncelikle mikroplarýn vücuda girmelerini ve yayýlmalarýný engellemek ya da geciktirmektir" þeklinde özetliyor.

SÝSTEMÝN ASKERLERÝ: LENF BEZLERÝ Baðýþýklýk, timus bezi, kemik iliði, dalak ve lenf düðümlerinden oluþan bir sistem. Baðýþýklýk sisteminin askerleri olarak düþünülen hücreler buralarda üretiliyor ve nerede ihtiyaç varsa o bölgeye kan yoluyla daðýtýlýyor. Bu hücreler, insan bedeninde yabancý maddelere ve mikroplara karþý sürdürülen savunmanýn en önemli unsurlarý. Boyun, koltuk altý, kasýklar, göðüs ve karýn boþluðunda çok sayýda lenf düðümü mevcut. Mikroplarla mücadele sýrasýnda lenf bezeleri þiþerek özellikle boyunda elle ya da gözle fark edilebilecek boyutlara ulaþabiliyor. Baðýþýklýk sisteminde yer alan hücrelerin bir kýsmýnýn doðrudan mikroplarý yok edebilecek donanýma sahip olduðunu vurgulayan Dr.

bilmektedir. Ayrýca mikroskobaek olarak alýnan EDAX dedektörü ile elementel analiz ve haritalama yapýlýrken, EÞSEM modu sayesinde kan dokusu, virüs, bakteri örnekleri ile her türlü biyolojik örnekler kaplama ihtiyacý olmaksýzýn incelenebilmektedir" dedi.

Hastalýk hemen tespit ediliyor Cihaz sayesinde incelenen kanda herhangi bir hastalýðýn olup olmadýðýnýn kolay anlaþýldýðýný söyleyen Temel, "Bu sayede artýk kan kanserinin tespiti bölgemizde Dicle Üniversitesi'nde kolaylýkla gerçekleþtirilebilecektir. DÜBTAM bünyesinde alýnan Taramalý Elektron Mikroskobu sahip olduðu donaným ve teçhizatlarý bakýmýndan Doðu ve Güneydoðuda ilk olma özelliði göstermektedir" þeklinde konuþtu. Berat DOÐRUYOL-Haber MERKEZÝ

Göz altý torbalarýnýz kabus olmasýn!

Güzelliðin ve yüz ifadesinin en önemli unsurlarýndan biri olan gözler, yaþýn ilerlemesiyle birlikte deforme olabiliyor.

G

Altýntaþ, "Diðer kýsmý ise kan dolaþýmýna antikor denilen sývýsal maddeler salgýlayarak mikroplarýn ölmelerini saðlar. Hücresel ve sývýsal baðýþýklýk sistemlerinin bir arada görev yapmasý canlýnýn varlýðýný sürdürmesini saðlar. Bir mikrop türü vücuda girip hastalýk oluþturduktan sonra o mikrop tanýnmýþ olur ve ona karþý baðýþýklýk geliþir. Bir kez daha ayný mikroorganizma ile karþýlaþtýðýnda immun sistem onu tanýdýðý için artýk hazýrdýr, hastalýðý oluþmadan yok eder. Bu baðýþýklýk bazý mikroplar için ömür boyu kalýcýdýr, bazý mikroplara karþý ise bir süre içinde etkinliðini kaybeder" diyor.

KORUNMAK ÝÇÝN NASIL ÖNLEM ALINMALI? Grip ve nezleye sebep olan virüsler çok yaygýn ve çok çabuk

Yüksek oranda lif içeren greyfurt kilo verilmesine yardýmcý oluyor Diyetisyen Çilingir, çok yüksek oranda lif içeren meyveninkalorisinin az ve yað yakan enzimlere sahip olduðunun altýnýçizdi.

Ý

nsülin direncini de düþüren greyfurtun günlük öðüne ekolarak her yemekte bir adet tüketilmesi durumunda haftada bir kilo verilmesine neden olduðunu belirten Çilingir, aynýþekilde günde 2-3 adet cevizin de kilo vermeye yardýmcýolduðunu ifade etti. Fazla kilolardan kurtulmak için

bulaþýyor. Özellikle risk gurubunda bulunanlar için de tehlikeli olabiliyor. Bebekler, 65 yaþýn üzerindekiler, astým, kronik akciðer, kalp, böbrek hastalarý ve baðýþýklýk sistemi baskýlanmýþ kiþiler risk gurubunda. Ýlk yapýlacak þeyin gripli kiþilerden uzak durmak, öksüren ve aksýranlarýn bulunduðu kalabalýk yerlerde bulunmamak olduðunu aktaran KBB Uzmaný Op. Dr. Orhan Altýntaþ, diðer tedbirleri þöyle anlatýyor: "Bazen mikroplar burun ve boðazýmýza ellerimizden bulaþtýðý için ellerimizi sýk sýk yýkamak faydalýdýr. Hastalýktan korunmanýn yolu vücut direnci ve baðýþýklýk sisteminin en iyi durumda olmasýdýr. Ýyi beslenmek, dinlenmek, stresten uzak durmak ve sigara içmemek önemlidir. Baðýþýklýk sistemini güçlendiren doðal baðýþýklýk artýrýcýlarý özellikle salgýn dönemlerinde kullanmak çok yararlýdýr." en önce beslenmealýþkanlýklarýna dikkat çeken uzmanlarýn bazý pratikhatýrlatmalarý da var. Bir çok kiþinin 'atýþtýrma' kelimesinden korkmasýna raðmenbilinçli olarak yapýldýðýnda yararlý olabildiðini hatýrlatan Çilingir, yulaf ezmesi ve yoðurtun metabolizmayý hýzlandýrdýðýný unutmamak gerektiðini, gece yatmadan önce yoðurdun maydanoz ile karýþtýrýlarak tüketilmesinin sindirimi kolaylaþtýrdýðýnýn unutulmamasýný istedi. Çilingir ayrýca, az yaðlý sade yoðurdun içine biraz rendelenmiþ havuç, kuru üzüm ve doðranmýþ ananasýnda saðlýklýk bir abur cubur olabildiðini kaydetti.

öz kapaklarýnda düþme ve göz altý torbalarý en güzel gözlere bile gölge düþürüyor. Ancak basit estetik müdahalelerle yýllara meydan okuyan canlý ve saðlýklý bakýþlara sahip olmakmümkün oluyor. Estetik ve Cerrahi Uzmaný Prof. Dr. Erol Kýþlaoðlu, göz çevresi estetiði hakkýnda görüþlerini paylaþýyor.

Göz çevresi sorunlarý kolayca ve kýsa sürede gideriliyor Göz çevresi sorunlarýnýn lokal anestezi ile acýsýz ve çok kýsasürede düzeltilebileceðini söyleyen Prof. Dr. Erol Kýþlaoðlu ''Göz kapaðý yaþlanmaya baðlý olarak ya da kalýtsal nedenlerle çok genç yaþlarda da torbalanabilir. Bazen de göz kapaðý derisinde torbalanma olmadan, sadece sarkma ya dagevþeme de görülebilir. Tüm bunlar, kiþiyi yorgun ve yaþlýgösterir. Bu durumun estetik görünüm bozukluðuna neden olmasý yanýnda, sarkýk haldeki üst göz kapaklarýnýn gözün önünü kapatmasý kiþinin görmesini de engelleyebilir'' sözleriyle görüþlerini dile getiriyor.

Göz kapaðý ameliyatý nasýl yapýlýr? Göz kapaðý estetiði ameliyatý ya da diðer adýyla blefaroplastinin, göz kapaklarýna uygulanan estetikcerrahi bir giriþim olduðunu söyleyen Kýþlaoðlu, görüþlerini paylaþmaya devam ediyor: "Bu operasyonda,alt ve üst göz kapaklarýndan fazla sarkma ve torbalanmaya neden olan deri fazlalýklarý çýkarýlýr, ancak çýkarýlan doku miktarlarýnýn çok iyi planlanmasý gerekir. Estetik göz kapaðý ameliyatý ile fazla deri alýnýr, ayrýca fýtýklaþmýþ yað dokusu önündeki zar kuvvetlendirilir. Bu þekilde hem güzel bir görünüm elde edilir hem de kiþinin rahat görmesi saðlanmýþ olur. Göz kapaðý estetiði lokal anestezi ile

yapýlýr, hastanýn talep etmesi durumunda veya baþka iþlemler de yapýlacaksa genel anestezi altýnda da yapýlabilir. Hastanýnmevcut þikayetlerine göre, sadece üst veya alt kapaklar ya da her ikisi de ayný anda ameliyat edilebilir. Ameliyat ortalama 1-1,5 saat sürer.''

Operasyon sonrasý iz kalýyor mu? Üst göz kapaðý için kesinin göz kapaðýnýn katlanma yerinden yapýldýðýný söyleyen Kýþlaoðlu, görüþleriniaktarmayý sürdürüyor: "Üst göz kapaðýnda gizli bir dikiþ ve alt göz kapaðýnda kirpik dibinde kendiliðinden kaybolan dikiþler yer alýr. Bu nedenle, operasyon sonrasý iz görünmez. Ameliyat sonrasý ödem oluþumunu önlemek için, göz 1 saat kapalý tutulur. Hasta hemen evine dönebilir. Herhangi bir sargý ya da pansuman söz konusu olmaz; hasta iki gün sonra banyo yapabilir, ihtiyaçlarýný rahatlýklagiderebilir. Hastanýn dört gün sonra üst göz kapaðýndaki dikiþ alýnýr. Bu süre zarfýnda, hasta güneþgözlüðü takarak günlük hayatýna devam edebilir. Bu operasyon tek baþýna uygulanýrken, kaþ kaldýrma veyüz germe operasyonlarý ile kombine edilebilir."

Yeni göz kapaðý þeklini ne kadar korur? Genellikle iyi sonuç veren bu operasyonlar ve revizyonlarýn, (yeniden cerrahi giriþim) nadiren gerekli görüldüðünü kaydeden Kýþlaoðlu, göz kapaklarýnýn yeni þeklinin yerçekimi dolayýsýyla bazen 5-10 yýlbazen de ömür boyu dayanabileceðini sözlerine ekliyor.


Otomobil ambulansla çarpýþtý M

uþ'ta þehir stadyumu yakýnlarýnda otomobil ile ambulansýn çarpýþmasý sonucu bir kiþi yaralandý. Çevre yolundan kontrolsüz bir þekilde kavþaða giren 49 AF 179 plakalý bir araç, Elazýð istikametinden Muþ merkeze doðru seyir halinde olan Erol Çakýr yönetimindeki ambulansa çarptý. Kazada ismi öðre-

nilemeyen otomobil sürücüsü yaralandý. Yaralý otomobil sürücüsüne ilk müdahale olay yerine gelen baþka bir ambulansýn içinde yapýldý. Yaralanan araç sürücüsünün durumunun iyi olduðu öðrenilirken, ambulansa çarpan otomobilde büyük çapta hasar meydana geldi. ÝLKHA

Köylerde saðlýk taramasý 25 EKÝM 2013 CUMA

Diyarbakýr'ýn Kayapýnar Ýlçe Belediyesi, ilçeye baðlý köylerde kadýn ve çocuklara yönelik saðlýk taramasý baþlattý. Saðlýk taramasýnda çocuklara diþ macunu, dýþ fýrçasý ve Kürtçe-Zazaca eðitici bilgiler veren bebekler daðýttý.

K

siyet konusunda bilgilendirme yapýlýrken, çocuklara yönelik genel bir saðlýk taramasý yapýlmakta. Bu uygulamayý önümüzdeki yýllarda devam ettireceðiz. Hizmetlerimizde ayrým yapmýyoruz" dedi.

ayapýnýr Belediyesi, geçen yýllarda köylerde yaptýðý saðlýk taramasý uygulamasýna bu yýlda start verdi. Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Saðlýk Merkezi ile ortaklaþa yapýlan saðlýk taramasý bu yýl beþ köyde yapýlýyor. Saðlýk taramasýnýn yaný sýra, Ekin Ceren Kadýn Danýþmanlýk Merkezi sosyologlarý tarafýndan kadýnlara 'Toplumsal cinsiyet' konulu sunumlar yapýldý. Esentepe Köyü'ndeki saðlýk taramasýna Kayapýnar Baþkan Vekili Mahmut Dað, Baþkan Yardýmcýsý Aynur Yýlmaz, BDP ilçe yöneticileri ve meclis üyeleri katýldý.

5 köyde yapýlýyor Çalýþmayla ilgili bilgi veren Baþkan Vekili Mahmut Dað, "Her sene köylere

Çocuklara oyuncak daðýtýldý

yönelik yapýlan çalýþmayý bu yýl beþ köyde yapýyoruz. Belediyemiz ile Büyükþehir Belediyesi saðlýk merkezi

elemanlarýyla birlikle yapýyoruz. Saðlýk taramasýnda kadýnlara yönelik saðlýk ve toplumsal cin-

Saðlýk taramasý sonrasý kadýnlara hijyen paketi, çocuklara ise diþ macunu ve diþ fýrçasý daðýtýmý yapýldý. Ayrýca çocuklar için Kürtçe ve Zazaca duyu organlarýný tanýtan, sayýlar ve þarký söyleyen bebekler hediye edildi. Baþkan Vekili Mahmut Dað, bebeklerin nasýl çalýþtýðýný uygulamalý olarak çocuklara gösterdi. Haber Merkezi

Üst geçidi kullanmýyorlar D

Uçakta sigara içti

D

iyarbakýr'dan Ýzmir'e giden uçakta sigara içen kiþi hakkýnda havalimanýnda Kabahatler Kanunu'na muhalefetten iþlem yapýldý. Yolcu, "uyuþturucu ticareti yapmak" suçundan arandýðý ortaya çýkýnca gözaltýna alýndý. Özel havayolu þirketine ait uçakta, yolcularýn arasýnda sigara yakan M.Y.T uyarýlara raðmen sigara içmeye devam edince, durum uçuþ görevlileri tarafýndan Ýzmir Adnan Menderes Havalimaný polisine bildirildi. M.Y.T, piste inen uçaktan polisler tarafýndan alýnarak, hakkýnda Kabahatler Kanunu'na muhalefetten iþlem yapýlmak üzere Havalimaný Þube Müdürlüðü'ne götürüldü. Yolcunun kimlik sorgusunu yapan polis, M.Y.T'nin "uyuþturucu ticareti yapmak" suçundan arandýðýný tespit etti. Gözaltýna alýnan M.Y.T'nin iþlemlerinin ardýndan adliyeye sevk edileceði bildirildi.

iyarbakýr'ýn Baðlar ilçesi Koþuyolu Caddesi'nde bulunan bir ilkokuldan çýkan öðrenciler, üst geçidi kullanmak yerine caddeyi kullanýnca kazaya davetiye çýkarýyor. Koþuyolu Caddesi üzerinde bulunan Yunus Emre Ýlkokulu öðrencilerinin okula giriþ ve çýkýþlarýnda üst geçit yerine caddeyi kullanmasý sürücülere zor anlar yaþatýyor. Ayný bölgede defalarca üst geçit yapýlmasý için eylem yapýldýðýný belirten vatandaþlar, üst geçit yapýldýktan sonra kimsenin kullanmamasýný anlayamadýklarýný söyledi. Okul çýkýþ kapýsýnda bulunan

üst geçit yerine caddeyi kullanan öðrencilerin zaman zaman trafik kazalarýna neden olduðunu belirten çevre sakinleri, okul idaresi ve ailelerin bu durumu önlemek için öðrencileri bilgilendirmesi gerektiðini kaydetti. Okul idarecileri de bu durumdan rahatsýzlýk duyduklarýný ve defalarca veliler ile öðrencileri uyarmalarýna raðmen, üst geçidin kullanýlmadýðýný dile getirdi. Özellikle okul daðýlýþýnda caddede büyük yoðunluk yaþandýðýný belirten okul idarecileri, bir türlü bu sorunu çözemediklerini kaydetti. ÝHA

Hakkari'nin içme suyu þebekesi yenilendi

Silvan'da 3 kiþi hýrsýzlýk suçundan yakalandý

D

iyarbakýr'ýn Silvan ilçesinde hýrsýzlýk yaptýðý öne sürülen üç kiþi yakalandý. Silvan Ýlçe Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Büro Amirliði ekipleri tarafýndan Cami Mahallesi'nde bulunan eski subay lojmanlarýnda yapýlan aramada, daha önce hýrsýzlýk yaptýklarý gerekçesiyle M.A., B.C. ile Y.K. isimli þahýslar yakalandý. Yapýlan aramada þahýslarýn üzerinde bir adet dizüstü bilgisayar ve bir miktar para ele geçirildi. Yakalanan þahýslarýn Silvan Ýlçe Emniyet Müdürlüðü'nde sorgularýnýn devam ettiði belirtildi. ÝHA

H

akkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon Ýþleri Müdürlüðü, Otluca Köyü Þeyh Musa mevkiinde bulunan içme suyu isale hattýndaki borularý deðiþtirdi. Yaklaþýk bir haftadýr devam eden çalýþmalar, Belediye Baþkan Vekili Abdullah Kýlýnç tarafýndan yerinde incelendi. Çalýþmalarla ile ilgili açýklama yapan Kýlýnç, bayram tatilinde de görevlerini aksatmadan çalýþtýklarýný belirterek, "Su ve Kanalizasyon Ýþleri Müdürlüðü elemanlarý ve iþ makinelerimiz yaklaþýk olarak bir haftadýr burada çalýþýyorlar. Bayram tatili olmasýna raðmen arkadaþlarýmýz büyük bir

özveri göstererek buradaki çalýþmalarý aksatmadan devam ettirdiler. Þu anda üzerinde çalýþtýðýmýz içme suyu þebekesi özellikle kýþ aylarýnda bize büyük sýkýntýlar vermekteydi. Boru çaplarýnýn yetersiz olmasý ve eski borular olmasý nedeni ile hem sýk sýk arýzalar meydana gelmekte hem de çaplarýnýn yetersizliðinden dolayý yeteri kadar su akýþý saðlanamýyordu. Yaptýðýmýz bu çalýþma ile 2 bin metrelik þebeke hattýný yeniledik. Bu çalýþmalarýmýz özellikle kýþýn içme suyu sýkýntýsýnýn çözümüne yönelik büyük bir katký sunacaktýr" dedi. ÝHA

Silopi'de molotoflu gece Þ

ýrnak'ýn Silopi ilçesinde gece saatlerinde çýkan olaylarda 8 ayrý yere molotof atýldý. Akþam saatlerinde yol kapatan göstericiler ile polisler arasýnda olaylar çýktý. Yeþiltepe Mahallesi'nde bir araya gelen göstericiler, yollarý kapatýp barikat kurdu. Polisin olay yerine gitmesiyle beraber ortalýk savaþ alanýna döndü. Göstericilerin taþlý saldýrýsýna polisler biber gazý ile müdahalede bulundu. Ara sokaklara kaçan göstericiler daha sonra ilçede bir okul ve 7 ayrý iþyerine molotof attý. Göstericiler ayrýca bir esnafa ait otomobile de molotof atarak zarar verdi. Polis, ilçede çeþitli yerlere molotof atanlarýn yakalanmasý için çalýþma baþlattý.


4

Gündem

Halk maðdur belediye duyarsýz 25 EKÝM 2013 CUMA

Yollarýnýn olmadýðý için yüklerini eþek sýrtýnda taþýyan Bitlis'in Saray Mahallesi sakinleri, birçok sorunlarýnýn yanýnda sularýnýn da sürekli kesildiðini belirttiler.

B

itlis Saray Mahallesi sakinleri, maðduriyetlerini defalarca Belediye Baþkan'ýna iletmelerine raðmen yetkililerin sorunlarýna duyarsýz kaldýðýný ileri sürdü. Sorunlarýnýn bir türlü çözülmediðini belirten Mahalle sakinlerinden Nusret Güngördü, "Ben 80 yaþlarýndayým, bu güne kadar halk bu kadar maðdur edilmedi. Bu kadar imkanlarýn arttýðý ve teknolojinin geliþtiði bir çaðda þehir merkezinin göbeðinde bir mahalle olmamýza raðmen odunlarýmýzý, kýþlýk zahirelerimizi ve tüm ev ihtiyaçlarýmýzý kendi sýrtýmýzda ve hayvanlarýn sýrtýnda taþýmak zorundayýz. Yaklaþýk 20 hane ve 150 kiþiye yakýn insan bu-

rada yaþýyor. Bizzat ben kendim defalarca Belediye Baþkaný ile görüþtüm. Bana, 'Amca senin bu yaþýnda saðlýklý olmanýn sebebi, evinize yayan gidip gelmendir. Biz masraf yaparak buraya yol getiremeyiz. Bu dönem söz vermem, gelecek dönem de belki aday olmam' þeklinde cevap verdi. Bir hastamýz olduðunda, bir cenazemiz olduðunda battaniyenin içinde taþýmak zorunda kalýyoruz. Yol olmadýðý için kardeþimin hamile olan eþini battaniyeyle taþýrken iki defa bu yolun yarýsýnda düþük yaptý" dedi.

Sular devamlý kesik Sularýnýn ve yollarýnýn olmadýðýndan yakýnan mahalle

sakinlerinden Hikmet Ceyhan ise, "Sularýmýz sabah kesiliyor, akþam saatlerine kadar gelmiyor. Bazen 2-3 gün devamlý olarak kesiliyor. Hal böyle olunca bulaþýklarýmýzý yýkayamýyoruz, abdest alamýyoruz ve zaruri ihtiyaçlarýmýzý karþýlayamýyoruz. Bunun yanýnda yollarýmýz yoktur. Evde eþim hasta diyalize baðlýdýr. Eþimi battaniye içine koyarak hastaneye götürmek zorunda kalýyoruz" þeklinde konuþtu. Oluþacak bir yangýnda müdahale edilmesinin imkansýz olduðunu ifade eden mahalle sakinlerinden Barýþ Kýnay, "Yaklaþýk 250 metre yolumuz var, bu yoldan yaklaþýk 20 hane faydalanmaktadýr. Fakat bu 250 metrelik yolu ne

DÜ'de Europass bilgilendirme semineri

Diyarbakýr Dicle Üniversitesi Kariyer Danýþma ve Uygulama Merkezi ile Ulusal Europass Merkezi iþbirliði ile 'Europass Bilgilendirme Semineri' düzenlendi.

D

icle Üniversitesi Kongre Merkezi'nde gerçekleþtirilen semirene öðrenciler yoðun ilgi gösterdi. Mesleki Yeterlilik

Kurumu yetkilisi M. Hüdazan Yaþýn, üniversite öðrencilerine Europass sistemi hakkýnda bilgi vererek, sistem sayesinde kiþilerin, beceri ve yeterliliklerini daha etkin ve net bir biçimde ifade edilebileceðini aktardý. Yaþýn, katýlýmcýlara iyi bir CV'nin nasýl olacaðýyla ilgili bilgilendirmede bulunarak, yabancý dil bilmenin istihdam edilmede önemli bir yer tuttuðunu belirtti. Yaþýn, ayrýca kiþilerin dil seviyelerini açýkça, anlaþýlabilir bir þekilde ifade edebilmeleri için Europass Dil Pasaportu kullanmalarý gerektiðini sözlerine ekledi. Europass sistemini ve sistemin üniversiteli gençlere faydalarýný içeren bir sunum yapan Yaþýn, Europass belgelerinin faydalarý hakkýnda bilgiler verdi. Öðrencilere mezuniyet sonrasý devam edecekleri eðitim kariyerlerinde Europass'ýn saðladýðý avantajlarýn da anlatýldýðý sunum sonrasýnda seminer soru cevap formatýnda devam etti. ÝHA

Zayi ilanlarý G.V. 1030455782 Nolu mükellefi olup 2590125950 arasý ve 113051-113100 arasý faturalarý kaybettik.Hükümsüzdür Mehmet Emin Atlý

25 EKÝM 2013 CUMA YIL: 13 SAYI: 4422 Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk Rek. Eðt. San. Tic. Ltd. Þti Adýna Tüzel Kiþi Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: ZEKÝSAN Matbaa Kýrtasiye Adres: M.Akif Ersoy Cad. Et Balýk Kurumu Yaný Kaya 3 Apt altý Yeniþehir/Diyarbakýr Tel: 0 412 2267179 e-posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

hikmetse belediye yapmak istemiyor. Bu mahallede bir yangýn olmasý halinde ne itfaiye ne de sivil savunma müdahale edemez. Seçimlerde geliyorlar, yapacaðýz diyerek not ediyorlar, seçimler bitiyor. Yapmadýklarý bu hizmetleri de bir dahaki seçim için malzeme olarak kullanýyorlar. Bizler bu devlete vergi veren vatandaþlarýz. Bizlere yol, su, elektrik ve benzeri hizmetleri sunmak devletin görevidir. Vatandaþ olarak bu hizmetlerden faydalanmak istiyoruz. Bu mahallenin maðduriyetinin giderilmesi için yetkilileri göreve davet ediyoruz" ifadelerini kullandý. ÝLKHA

Husumetli aileler barýþtýrýldý B

DP Silvan Ýlçe Örgütü'nün giriþimleriyle aralarýnda husumet bulunan Keskin ve Tanvar aileleri barýþtýrýldý. BDP Silvan Ýlçe Örgütü'nün giriþimleri sonucu, Silvan ilçesine baðlý Saðlýk (Sloqê) Köyü'nde bir ay önce "þizofren hastasý" olduðu belirtilen Zeki Tanvar adlý kiþinin eþini ve kardeþinin bacanaðýný öldürmesi sonucu Tanvar ve Keskin ailesi arasýnda baþlayan husumet sona erdi. Keskin ve Tanvar aile fertleri bir araya getirilerek, köy meydanýnda bulunan camide el sýkýþarak barýþtýrýldý. Törende konuþan BDP Diyarbakýr Milletvekili Nursel Aydoðan, barýþ kararý alan her iki ailenin fertlerini kutlayarak, "Çünkü hem siyasal hem de toplumsal meseleler de en zor olan barýþmaktýr. Ailelerimizin aldýðý barýþ kararýný parti olarak önemsiyoruz. Bu kararýn halkýmýza ve köyümüze hayýrlý olmasýný diliyoruz. Barýþ kararýn da aracý olanlara da teþekkür ediyoruz" dedi. Ardýndan konuþan Keskin ailesi fertlerinden Ekrem Keskin, "Bu iþin ne erkeklerle ne de dünya malý ile sonuçlanacaðýna inandýk. Bir olmuþ iki olmasýn. Bizler bunu bitirelim" diyerek barýþ kararýnýn alýnmasýnda emeði geçen tüm herkese teþekkür etti. Yapýlan konuþmalarýn ardýndan barýþ yemeði verildi. DÝHA

'Seyrantepe davasý' ertelendi

S

eyrantepe semtinde polis servis aracýna yönelik gerçekleþtirilen saldýrý sonucunda haklarýnda soruþturma açýlan 5'i tutuklu 15 kiþinin yargýlandýðý davanýn duruþmasý görüldü. Müdafi avukatlarýn talebi üzerine mahkeme heyeti duruþmayý ileri bir tarihe erteledi. Diyarbakýr'ýn Seyrantepe semtinde polisleri taþýyan servis aracýna yönelik 8 Ekim 2008 tarihinde gerçekleþtirilen saldýrý sonucunda 5 polis yaþamýný yitirirken, 25 polis de

yaralanmýþtý. Saldýrý sonunda 5'i tutuklu 15 kiþi hakkýnda açýlan ve kamuoyunda "Seyrantepe saldýrýsý" olarak da bilinen olayla ilgili davanýn duruþmasý Diyarbakýr 5. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Tutuklu sanýklardan Halis Yildeniz, Ramazan Benice ve Ali Nergiz duruþmada hazýr edilirken, müdafi avukatlar duruþmada hazýr bulundu. Çok sayýda tutuklu yakýný da duruþmayý izledi. Duruþmada söz alan müdafi avukatlar, duruþmanýn ileri

bir tarihe ertelenmesini talep ederken, iddia makamý önceki mütalaasýný tekrarladý.

Talep dikkate alýndý Savcý, tutuklu sanýklar Murat Yildeniz, Neytullah Bayram, Halis Yildeniz, Ali Nergiz ve Ramazan Benice hakkýnda, "Devletin birliðini ve ülke bütünlüðünü bozma", 5 kamu görevlisini "kasten öldürme" ve 25 kamu görevlisini de "kasten öldürmeye teþebbüs etme" suçlarýndan 31'er kez aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet

hapis cezasý ile cezalandýrýlmalarýný istedi. Savcý, eylemi yaptýðý ileri sürülen firari sanýk PKK'li Mehmet Þah Yildeniz'in yakýnlarý olan diðer 8 sanýk için ise "Yasadýþý örgüte bilerek ve isteyerek yardým etme" suçundan 10'ar yýl hapis cezasý istemini yineledi. Duruþmaya verilen kýsa bir aranýn ardýndan mahkeme heyeti, tutuklu sanýklarýn tutukluluk hallerinin devamýna karar vererek, müdafi avukatlarýn talebini dikkate alarak duruþmayý 12 Kasým tarihine erteledi. DÝHA

Ahlat'ta soba satýþlarý arttý

B

itlis'in Ahlat ilçesinde havalarýn soðumaya baþlamasýyla birlikte vatandaþlar kýþlýk odun, kömür ve soba ihtiyaçlarýný da karþýlamaya baþladý. Ýlçede soba satýþý yapan Murat Köþer, havalarýn soðumaya baþlamasýndan itibaren soba satýþlarýnýn arttýðýný söyledi. Köþer, geçen yýla göre bu yýl soba satýþlarýnýn daha erken baþladýðýný belirterek, "Ýþyerimde birçok çeþit soba var. En çok satýlan sobalar ise özellikle tuðlalý, demir döküm ve tuðlalý fýrýnlý sobalar oluyor. Ýþyerimde bulunan katalogdaki tüm ürünler mevcuttur. Ayrýca soba borularý ise kenetli olup özel bir tasarýma sahiptir. Bu soba borularý da raðbet görüyor. Soba fiyatlarý ise 200 TL'den baþlayarak modeline göre fiyatý da deðiþiyor. Gittikçe de satýþlarýmýz artýyor. Sobalara olan raðbet bizim yüzümüzü güldürüyor. Geçen yýla oranla bu yýl soba satýþlarýmýz daha iyidir. Çünkü hava þartlarýndan dolayý satýþlar bu yýl daha erken baþladý" dedi. Köþer, iþyerine yeni getirmiþ olduðu þömine tarzý sobanýn ise raðbet gördüðünü söyledi. ÝHA

T.C Diyarbakýr 2.Sulh Hukuk Mahkemesi ESAS NO : 2013/889 Esas KARAR NO : 2013/1362 HÜKÜM: Gerekçesi Yukarýda Açýklandýðý Üzere; DAVANIN KABULÜ ÝLE; 1-Kýrýkkale ili Merkez ilçesi Çullu mah cilt 35 hane no 61 BSN 120 T.C. Kimlik no 29096519326 da nüfusa kayýtlý Seyfi ve Dönüþten olma 02/07/1990 doðumlu Döndü Ünal'ýn Döndü olan ön adýnýn Esma olarak TASHÝHEN TESCÝLÝNE karar verildiði ilan olunur. Basýn-2060 (www.bik.gov.tr) (www.ilan.gov.tr)


Bölge Haber

5

Elektrik gitti piyasa durdu 25 EKÝM 2013 CUMA

Elektrik kesintileri dün esnafý vurdu. Yaklaþýk 4 saatlik elektrik kesintisi nedeniyle esnaflar elektronik kepenklerini dahi açamadý. Ama sokak lambalarý yanýnca esnaf haklý olarak sinirlendi. Y az mevsiminde elektrik kesintilerinden býkan esnaf, kýþ mevsiminde de ayný derdi çekecek gibi. Daha kýþ bastýrmadan elektrik kesintileri baþladý. Bayram'ýn son iki günü ve sonrasýnda ara ara elektrik kesintileri olmaya baþladý. Dün de özellikle Yeniþehir ilçesi Ofis semtinde elektrik kesintisi oldu. Sabah erken saatte iþyerlerini açmak için evlerinden çýkan esnaflar, elektrik kesintisi olunca iþyerlerinin elektronik sistemli kepenklerini açamadý. Ofis semtinde 'Kepenk Kapama Eylemi ' görüntüsü oluþtu. Birçok esnaf elektrik kepengini açamayýnca iþinden oldu. Sokak lambalarý yanýyor Kepengi elektronik olmayan esnaf da iþyerini açtý açmasýna, ancak ne yazar kasa çalýþtý, ne de POS cihazlarý. Sularda akmayýnca iþyerlerinin temizliði de yapýlamadý. Ýþyerinin önünde elektriklerin gelmesini bekleyen esnaflar, aydýnlatma lambalarýnýn yandýðýný fark etti. Bu duruma sinirlenen esnaflar, "Esnafýn elektriði yok, sokak lambasý yanýyor. Sensörlü diyorlar ama güpe gündüz lambalar niye yansýn. Sensörlü ise ve gündüz bile yanýyorsa baþka çözüm bulunsun. Bize 'enerji sýkýntýsý var' deniyor ancak bol keseden elektrik harcanýyor. Biz bir gün faturayý geciktirsek ceza,

daha geç ödesek elektriðimiz kesiliyor. Ama DEDAÞ elektriði fuzuli yere harcýyor, hesap soran yok" diye tepki gösterdiler. Habersiz kesiyorlar

DEDAÞ'ýn duyuru yapmadan elektrik kesintisi uygulamaya baþladýðýný belirten esnaflar, "Daha önce duyuru yapýyorlardý. Gazete ve televizyonlardan elektrik kesintisi uygulanacaðýný öðreniyorduk. Artýk bunu da yapmýyorlar. Direk kesiyorlar. Böyle olunca tedbirimizi de alamýyoruz. Daha önceki uygulamada olduðu gibi haberli kesmeleri gerekir. Kýþ mevsiminde sýk elektrik kesintileri uygulanýyor. Bunun önlemi bir türlü alýnmadý. Aþýrý yüklenme nedeniyle trafolarýn kaldýrmadýðý belirtiliyor. Ancak yükü kaldýracak daha güçlü trafolar gerekiyorsa o takýlsýn. Bunun cezasýný biz mi çekelim. Biz zamanýnda faturamýzý ödüyoruz. Ancak iyi bir hizmet alamýyoruz. Kenti yöneten yöneticilerimize sesleniyoruz. Kýþ mevsimi gelmeden varsa sorun þimdiden çözümlensin. Esnaf zaten çok zor durumda. Sýrf elektrik kesintileri olacak diye kýþ mevsiminin gelmesini istemiyoruz" diye konuþtular. A. Baran ÇÝMEN- Haber Merkezi

Annesine bakmak için…

TÝTAK'tan Baydemir`e ziyaret

Diyarbakýr'da yatalak olan annesine bakmak için okul yerine çalýþmak zorunda kalan 9 yaþýndaki çocuðun yaþam mücadelesi yürek burkuyor. Küçük yaþýnda sokaklarda çöplükte topladýklarýný satarak para kazanan E.B, geçen yýl babasýnýn vefat ettiðini ve kendisinden baþka kardeþi olmadýðý için yatalak annesine bakmak zorunda kaldýðýný söyledi. Annesine bakmak için çöp topladýðýndan dolayý okula gidemediðini de belirten E.B, "Annem evde yatalak yatýyor. Ben okula gitseydim annem þimdi ölmüþtü. Babam hastalýktan öldü evde ben ve annem kaldýk. Dýþarýda topladýklarým ile günlük 5 ile 10 TL arasýnda kazacým oluyor. Bazý günler de hiç para kazanamýyorum" dedi. Annesine bakmak için çöplerden topladýklarýný çuvala dolduran E.B, kendinden büyük çuvalý taþýrken adeta yükün altýnda eziliyor. ÝHA

Ticari Taksiciler Kooperatifi (TÝTAK) Baþkaný Mehmet Yalçýn ile yönetim kurulu üyeleri, Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir`i ziyaret etti. Konuklarýný Büyükþehir Belediyesi Ulaþýmdan Sorumlu Meclis Üyesi Þeyda Aslantaþ ve Ulaþým Daire Baþkaný Hikmet Altuð ile birlikte karþýlayan Baydemir, yeni yönetimin çalýþmalarýnda baþarý dileklerinde bulundu. Baydemir, taksilerden durak parasý alýndýðýna yönelik duyumlar aldýðýný ve bunun taksicileri maðdur ettiðini söyleyerek, her taksinin kendi duraðýnda çalýþmasý gerektiðinin altýný çizdi. Herkesin birbirinin hakkýna saygý duymasýnýn gerekliliðine iþaret eden Baydemir, biri kazanýrken diðeri maðdur edildiðinde adaletin saðlanamayacaðýný ifade etti. Büyükþehir Belediyesi'nin bugüne kadar hiçbir yönetimin vermediði imkaný taksicilere sunduðunu anýmsatan Baydemir, "Taksilerimiz paslanmýþtý, yurttaþlar binmeye korkuyordu. Lütfen yakaladýðýmýz standardý düþürmeyelim" dedi.

Taksimetre uyarýsý Her taksinin belediyenin ve TÝTAK'ýn kurasýný çektiði durakta çalýþma hakkýna sahip olduðunu yineleyen Baydemir, "Bunu engellemek zulümdür ve bu zulme Büyükþehir Belediyesi sessiz kalmayacaktýr" þeklinde konuþtu. Baydemir, Diyarbakýr'da bulunan 52 taksi duraðýna verilmek üzere hangi taksilerin hangi duraklarda çalýþacaðýný belirleyen ve bu taksilerden de herhangi bir durak parasý alýnmasýnýn suç olduðunu ifade eden resmi bir yazý hazýrlayacaklarýný bildirdi. Baydemir, bundan yaklaþýk 6 ay önce taksimetre ücretlerinde bir düzenleme yaptýklarýný, ancak hala kimi taksi esnafýnýn taksimetre açmadýðýna dikkat çekerek, bu konuda da TÝTAK'ýn yeni yönetiminin uygulamanýn takipçisi olmasýný istedi.

Özel Haber

37 yýllýk su hasreti sona erdi Van'ýn Çaldýran ilçesine baðlý Kardulda Köyü'nün 37 yýllýk içme suyu sýkýntýsý son buldu. Ýlçeye 28 kilometre mesafede bulunan köye baðlý Tekesuyu mezrasý halký, su ihtiyacýný 1976 Çaldýran depreminden sonra köy ortasýnda yapýlan ortak çeþmeden karþýlýyordu. Köy muhtarý ve halkýnýn Çaldýran Belediyesi'ne baþvurmasýyla baþlayan çalýþmalar neticesinde köy içme suyu þebekesine kavuþtu. Tekesuyu halký, su þebekesinin açýlýþýný yapmak üzere Belediye Baþkaný

Ferman Yýldýrým'ý köye davet etti. AK Parti Çaldýran Ýlçe Baþkaný Fevzi Akbalýk ve muhtarlarla köye giden Yýldýrým, açýlýþ kurdelesini keserek pompalara ilk suyu verdi. Yýldýrým ve beraberindekiler, içme suyu þebekesi açýlýþýndan sonra Çaldýran Belediyesi tarafýndan yapýlan Karadulda Köyü Taziye Evi açýlýþýný da yaptý. Daha sonra köylülerce hazýrlanan yemeði köy halkýyla beraber yiyen Baþkan Yýldýrým ve beraberindekiler, ardýndan köyden ayrýldýlar. ÝHA

Esnaftan duyarlý davranýþ Diyarbakýrlý bir esnaf, kendilerine gelen müþterilerinin kan gruplarýný yazýp kan ihtiyacý olan vatandaþlara ulaþtýrýyor. Televizyon ve radyolarda yapýlan kan anonslarýný iþiten esnaf Þaban Düzgün, berber dükkânýna gelen müþterilerinin kan gruplarýný kayýt altýnda tutarak kan ihtiyacý olan þahýslara ulaþtýrýyor. Þaban Düzgün, "Çevremdeki akrabalarým, esnaf arkadaþlarým, iþyerime gelen müþterilerim ve hepsinin kan gruplarýný, telefon numaralarýný alýyorum. Daha sonra ise; ailem arkadaþlarým, çevredeki esnaf ve ihtiyacý olan

Öðretmen açýðýna tepki Türk Eðitim-Sen Mardin Þube Baþkaný Bahattin Biçer, Mardin'in kanayan yarasý öðretmen açýðýnýn had safhaya ulaþtýðýný, Þubat 2014'te Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn þehre öðretmen atamasý yapmasý gerektiðini belirtti.

Sendika binasýnda açýklama yapan Bahattin Biçer, Mardin'de yaþanan öðretmen açýðýna tepki gösterdi. Biçer, "Mardin Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü'nün resmi rakamlarýna göre 2 bin 315 öðretmen ihtiyacý vardýr. En basiti il genelinde 600'e yakýn sýnýf öðretmeni açýðý vardýr, bunlar ücretli öðretmenlerle doldurulmaya çalýþýlýyor. Ýl genelinde yine 200'ün üstünde Ýngilizce öðretmenine, 100'e yakýn sosyal bilgiler öðretmenine ihtiyaç vardýr ve yine 200'ün üstünde rehber öðretmene ihtiyacý vardýr. Mardin'de ve ilçelerde yaklaþýk olarak bin tane ücret karþýlýðý öðretmen görevlendirmesi yapýlmýþtýr. Eðitim kesinlikle bütçeye takýlmamalýdýr, üç

beþ kuruþun hesabýný yaparken bir bakmýþsýnýz ülke dinamikleri yerinden oynamýþtýr. Eðitim almayan bir insan yarým kalmýþtýr. Bundan dolayý þapkamýzý önümüze alýp düþünmeliyiz, ya üç beþ kuruþun hesabýný yapacaðýz, ya da ülkenin geleceðinin hesabýný yapacaðýz" dedi. Türk Eðitim-Sen Þube Baþkaný Biçer, bu konuda il valisi ve hükümete görev düþtüðünü söyledi. Hükümete Þubat 2014'te atama yapýlmasý için baský yapýlmasý gerektiðini savunan Biçer, þubat ayýnda atama yapýlmamasý durumunda Türk Eðitim-Sen genel merkezinin ve ve þube olarak kendilerinin eylem yapacaðýný açýkladý. ÝHA

herkese yardým etmeye çalýþýyorum. Kana acil olan kiþiler beni arýyor, bende kan grubu sahiplerini arýyorum. 'Þöyle bir sýkýntý var, eðer müsaitseniz Allah rýzasý için yardýmcý olalým diyorum', onlarda geri çevirmiyorlar. Bugüne kadar kimi aramýþsak Allah rýzasý için geliyorlar, eðer müsait deðillerse 'þu saatte gelebilirim' diyorlar. Bizde kan sahiplerini arýyoruz eðer sýkýntý olmazsa size þu saatte kaný gönderebiliriz þahýs tamam derse telefon numarasýný veriyorum görüþüyorlar o þekilde yardýmcý olmaya çalýþýyorum" dedi. ÝLKHA


6

EKONOMÝ

Kayýt dýsý istihdam geriledi 25 EKÝM 2013 CUMA

SGK Batman il Müdürü Sefa Tatlýsu, kayýt dýþýlýðýn ülkenin en önemli sorunlardan biri olduðunu belirterek, son 5 yýlda kayýt dýþý istihdamýn yüzde 50'den yüzde 36'ya gerilediðini söyledi.

Kýrmýzý ayva þaþýrttý Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Batman Ýl Müdürü Sefa Tatlýsu, kayýt dýþý çalýþma oraný ve bu konuda yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi. Ülkenin en önemli sorunlardan birinin kayýt dýþýlýk olduðunu belirten Tatlýsu, kurum olarak kayýt dýþý istihdamla mücadelenin öncelikli görevleri arasýnda yer aldýðýný ifade etti. Kayýt dýþý istihdam oranlarýnýn 2008 yýlýnda yüzde 50 civarýndayken, yapýlan yasal düzenlemeler sonrasýnda 2013 yýlýnda bu oranýn yüzde 36 seviyesine çekildiðini belirten Tatlýsu, "Bu oranýn daha aþaðýlara çekilmesi için çalýþmalara ayný ciddiyetle devam edilmektedir. Bu konuda ilimizde sosyal güvenlik bilinci oluþmasýný saðlamak amacýyla,

ilgili taraflara bilgilendirme faaliyetlerine devam edilmekte, sosyal güvenlik denetmenlerimiz tarafýndan iþyeri ziyaretleri ve denetimlere devam edilmektedir" dedi.

Þikayetler çoðaldý Ýþveren ve iþletmelerin herhangi bir sýkýntý yaþamamalarý için kayýt dýþý iþçi çalýþtýrmamalarý hususunda gereken hassasiyeti göstermelerini isteyen Tatlýsu, "Bilindiði üzere yatýrým teþviki ile sigorta prim desteðinden yararlanan iþletme ve iþverenlerimizin bu teþviklerden yararlanmasý için, sosyal güvenlik borcu bulun-

mamasý, bildirimlerini düzenli yapmalarý yanýnda kayýt dýþý/kaçak iþçi çalýþtýrmamalarý gerekmektedir. Bu yükümlülüðünü yerine getirmeyen iþletmenin tespiti halinde, yasa gereði bir yýl süreyle tüm teþviklerden yararlanma hakkýný kaybetmektedir. Kayýt dýþý çalýþma ile ilgili olarak Alo 170/BÝMER hatlarý vasýtasýyla çok sayýda þikayet geliyor. Yasa gereði bu ihbarlarýn gereðini yapmak zorundayýz. Gerekli iþlemler yapýlýyor ve bazý iþletmeler teþvikten yararlanmama gibi sýkýntýlar ile karþý karþýya kalabiliyor" þeklinde konuþtu. ÝLKHA

Muþ'un Aðaçlýk Köyü'nde oturan 47 yaþýndaki Seyfetullah Olcay, bahçesine diktiði fidandan 11 yýl sonunda ilk ürün olarak kýrmýzý renkli ayva aldý. Meyve aðacý dikmeye 2002 yýlýnda baþlayan ve 2,5 dönümlük bahçeye deðiþik türde 80 meyve fidaný diktiðini belirten Seyfetullah Olcay, kiraz, viþne, elma, armut, ceviz, erik aðaçlarýndan her yýl meyve aldýðýný bildirdi.

Sadece 3 ayva aðacýndan bugüne kadar hiç meyve alamadýðýna iþaret eden Olcay, "11 yýl sonra ilk kez ayva aðaçlarý meyve verdi. Aðaçlardan biri sarý ve tüylü, diðer ikisi ise parlak kýrmýzý renkle ayva verdi. Her bir aðaçta 100 kilo dolayýnda ayva var. Kýrmýzý büyük elma görünümündeki meyve, yenildiðinde ayva olduðu anlaþýlýyor" dedi.

Hilvan narý görücüye çýktý Þanlýurfa'nýn Hilvan ilçesine baðlý Atamer Köyü'nde yetiþtirilen narlar ilçe halkýndan yoðun ilgi görüyor. Atamer Köyü'nde yetiþtirilen narlarýn günde ortalama 1 ton satýþý yapýlýyor. Hilvan narý, tamamen hormonsuz ve

doðal olarak yetiþtiriliyor. Çiftçi Mehmet Okur, "Hilvan halkýmýz narýmýza çok güzel bir þekilde ilgi gösteriyor. Yaklaþýk 3 aylýk özveri sonucu yetirilen narlar tamamen Hilvan'ýmýzýn yerli malýdýr" dedi. ÝHA

Bölgede araç sayýsý arttý Diyarbakýr ve Þanlýurfa bölgesinde Aðustos ayýnda araç sayýsý yüzde 5 oranýnda artarak 348 bin 438'e yükseldi.

Van'da eleman sýkýntýsý ÝÞ KUR Van Ýl Müdürlüðü, bin 104 iþyerinde 2013 yýlý Ýþgücü Piyasasý Talep Araþtýrmasý yaptý. Araþtýrmaya sonuçlarýna göre, Van'da her 100 iþyerinden 13'ünde açýk iþ ve 40'ýnda da eleman temininde güçlük çekiliyor. Açýk iþlerin oranýnýn yüzde 12.7 olduðu tespit edilirken, sektörler bazýnda incelendiðinde en yüksek açýk iþ oranýn yüzde 42.9 ile gayri

menkul faaliyetler sektöründe olduðu öðrenildi. Bu sektörü yüzde 28 ile insan saðlýðý ve sosyal hizmet faaliyetleri, yüzde 22,2'lik oranla bilgi ve iletiþim sektörü izliyor. Yapýlan araþtýrma sonuçlarýnda ortaya çýkan detaylý bilgileri þu þekilde sýralandý: Diðer bir sonuçta en fazla açýk iþlerin olduðu mesleðin satýþ danýþmaný bu mesleði ön muhasebeci, pazarlamacý, mobilya montaj iþçisi, hemþire meslekleri izlemektedir.

Sýkýntý çeken sektörler Baþka bir araþtýrma sonucu da iþgücü talebinde eðitim düzeyinden ziyade mesleðe iliþkin yeterli bilgi öne çýkmaktadýr. Açýk iþler için eðitim düzeyi olarak da iþletmeler tarafýndan yüzde 70 oranýnda asgari düzeyde eðitim talep edilmiþtir. Araþtýrma kapsamýnda iþverenlere meslek olarak en çok hangi meslekte teminde güçlük çektikleri sorulmuþ, alýnan cevapta ilk sýrada satýþ danýþmaný bunu sýrasýyla pazarlamacý, aþçý, ön muhasebeci, mobilya montaj iþçisi, kepçe operatörü, plastik doðramacý, satýþ temsilcisi meslekleri izlemektedir. Ýþverenlerin yüzde 74'ünün yeterli beceri ve niteliðe sahip eleman bulamasý, yüzde 70'inin tecrübeli eleman bulamamasý ve yüzde 47'sininde bu meslekte eleman bulamamasý olarak teminde güçlük çektikleri ifade edilmiþtir. ÝLKHA

Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Diyarbakýr Bölge Müdürü M. Salih Uras, Diyarbakýr ve Þanlýurfa'nýn yer aldýðý TRC2 bölgesine ait Aðustos ayý motorlu kara taþýtlarý istatistiklerini açýkladý. Verilere göre, 2012 yýlý Aðustos ayýnda Diyarbakýr ve Þanlýurfa'da araç sayýsý 332 bin 989 iken, 2013 yýlý Aðustos ayýnda yüzde 5

oranýnda bir artýþ göstererek 348 bin 438'e ulaþtý. Diyarbakýr'da geçen yýlýn ayný döneminde 109 bin 436 olan araç sayýsý, yüzde 4 oranýnda artýþ göstererek 113 bin 695'e, Þanlýurfa'da ise 223 bin 553 olan araç sayýsý, yüzde 5 oranýnda

artarak 234 bin 743'e ulaþtý.

Diyarbakýr'da 2 bin 575 araç devredildi Aðustos itibariyle Diyarbakýr'da 48 bin 627 otomobil, 6 bin 328 minibüs, bin 336 otobüs, 21 bin 918 kamyonet, 6 bin 864 kamyon, 8 bin

Gercüþ þalgamý

pazarda yerini aldý Batman'ýn Gercüþ ilçesinde yetiþen þalgamlar pazardaki yerini aldý. Kýþ aylarýnýn baþlarýnda satýþa sunulan þalgamýn astým, þeker ve hemoroit gibi hastalýklara iyi geldiði belirtildi.

Çeþitli yemeklerde, etle ya da bulgur pilavýnýn içinde haþlanarak sofralara konulan þalgamýn tadýný alan vatandaþlar, stoklamak için turþusunu yaprak kýþýn tüketiyor. Gercüþ'ün Çukuryur Köyü'nde þalgam üreticiliði yapan köylüler, þalgamlarýn çeþidine göre kýrmýzý, mor, sarý, beyaz veya iki farklý rengin bir araya gelmesi

ile deðiþik renkte de olabileceðini söyledi. Köylüler, "Þekilleri yuvarlak, uzun, uzun yuvarlak, büyüklüðü ise yetiþtirme koþullarý ve çeþit özelliðine baðlý olarak 5-20 santimetre çapýnda ve 5-30 santimetre boyunda olabilen þalgamlar toprak altýnda patatese benzer yumrularý olan bir sebze türüdür" dediler. ÝHA

133 motosiklet, 20 bin traktör ve 489 özel amaçlý araç bulunuyor. Þanlýurfa'da ise 87 bin 819 otomobil, 7 bin 302 minibüs, bin 303 otobüs, 25 bin 110 kamyonet, 14 bin 961 kamyon, 66 bin 772 motosiklet, 31 bin 73 traktör ve 403 özel amaçlý araç bulunuyor. Diyarbakýr'da 2 bin 575, Þanlýurfa'da ise 4 bin 612 olmak üzere toplamda bölgede Temmuz ayýnda 7 bin 187 aracýn devri yapýldý. Diyarbakýr'da bin 422 otomobil, 221 minibüs, 10 otobüs, 475 kamyonet, 123 kamyon, 64 motosiklet, 258 traktör ve 2 özel amaçlý araç el deðiþtirdi. Þanlýurfa'da ise 2 bin 344 otomobil, 369 minibüs, 26 otobüs, 612 kamyonet, 431 kamyon, 488 motosiklet, 342 traktör el deðiþtirdi.


Güncel

7

Utanc duvarýna tepki 25 EKÝM 2013 CUMA

Diyarbakýr'ýn Kayapýnar Belediyesi çalýþanlarýnýn her hafta yaptýðý 'Kara Perþembe' eyleminin 189'uncusu yapýldý. Eylemde sýnýr hattýna örülen duvara tepki gösterildi. Kayapýnar Belediyesi çalýþanlarý, Belediye Baþkanlarý Zülküf Karatekin ve Kürt siyasetçiler için 189. kez hizmet binasý önünde toplandý. Bu haftaki eyleme Baþkan Vekili Mahmut Dað, Baþkan Yardýmcýsý Aynur Yýlmaz, Ýhsan Avcý, Yeniþehir Belediye Baþkan Yardýmcýsý A. Haluk Eyüpoðlu, ÝHD Bölge Temsilcisi Þevket Akdemir, barýþ anneleri, meclis üyeleri ve çalýþanlar katýldý. ÝHD MYK Üyesi ve Bölge Temsilcisi Þevket Akdemir, eylemde bir açýklama yaptý. Hükümetin, halkýn iradesini cezaevlerinde rehin tutmaya devam ettiðini belirten Akdemir, ''Demokrasi ve halk iradesini dilinden düþürmeyen hükümete soruyoruz; belediye baþkanýmýz ile diðer Kürt siyasetçilerin suçlar ne?

Hýrsýzlýk mý yaptýlar, yüz kýzartýcý suç mu iþlediler? Ýddianameye bakýyoruz, bu bahsettiðim suçlarla ilgili tek bir cümle yok. O zaman sormak lazým, tek suçu halka hizmet olan belediye baþkanýmýzý cezaevinde niye tutuyorsunuz? Barýþ süreciyle demokratik siyasetin önünü açacaðýnýza, demokratik siyaset yapanlarý hukuksuz bir þekilde cezaevlerinde tutuyorsunuz'' dedi.

'Paket hayal kýrýklýðý yarattý' Açýklamasýnda hükümete seslenen Akdemir, ''Türkiye'de kalýcý barýþ isteniyorsa öncelikle seçilmiþ belediye baþkanlarý, milletvekilleri, insan haklarý savunucularý ve cezaevindeki tüm tutsaklarýn serbest býrakmalarýný talep ediyoruz. Kürt tarafý barýþa bir þans verilmesi

için üzerine düþeni yapmasýna raðmen, hükümetin sürece yaklaþýmý geleceðe dair kaygýlarýmýzý artýrýyor. Sürecin aðýrlýðý ve hassasiyetinden uzak hükümetin açýkladýðý demokratikleþme raporu hayal kýrýklýðý yaratmýþtýr. Hükümetin açýkladýðý demokratikleþme paketini gözden geçirilmesini istiyoruz. Ayný þekilde yýllarca insanlýk ayýbý olan Berlin duvarý yýkýlmýþken, Ýsrail'in Gazze'de ördüðü duvara her fýrsatta tepkisini dile getiren AKP hükümeti, ayný utanç duvarýný Suriye sýnýrýnda inþa etmektedir. Sýnýr ve cezaevi duvarlarý insanlarýn özgürlükleri önünde engel olamayacaktýr'' þeklinde konuþtu. Açýklamanýn ardýndan eylem beþ dakikalýk oturma eylemiyle sone erdi. Berat DOÐRUYOL-Haber Merkezi

Köy yollarý asfalta kavuþuyor Diyarbakýr'ýn Baðlar Ýlçe Belediyesi, yeni yerleþim bölgeleri ve asfaltý aþýnmýþ köy yollarýnda asfalt çalýþmasý baþlattý.

Üç bakan Muþ'a çýkarma yapýyor Muþ Ticaret ve Sanayi Odasý (MUÞ TSO) Baþkaný Fatih Cengiz, Ekonomi Bakaný Zafer Çaðlayan, Milli Eðitim Bakaný Nabi Avcý ile Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker'in yarýn (bugün) kente geleceðini söyledi. Muþ Alparslan Üniversitesi'nin (MÞÜ) konuðu olarak Muþ'a gidecek olan baknalarýn ziyareti ile ilgili bir açýklama yapan Fatih Cengiz, Muþ için önemli bir gün olacaðýný belirtti. Muþ'un bir günde 3 bakaný birden aðýrlayacaðýný ifade eden Cengiz, "Ekonomi Bakanýmýz Sayýn Zafer Çaðlayan tarafýndan haziran ayýnda temeli atýlan Malazgirt Meslek Yüksekokulu'nun açýlýþý nedeniyle ilimize gelecek olan heyet önemli bir ziyaret gerçekleþtiriyor. Kentin genel durumu hakkýnda fikir alýþveriþi yapýlacak. STK temsilcilerinin karþýlaþmýþ olduklarý sorun ve sýkýntýlarýn ele alýnacaðý bir toplantý yapýlacak. Bizde iþadamlarýmýzýn karþýlaþmýþ olduðu sýkýntýlarý Sayýn Bakanlarýmýza aktarma fýrsatý bulacaðýz" dedi. ÝHA

Delege eðitimleri baþladý

Belediyeye baðlý Mezrik (Pýnaroðlu Köyü), Molalî (Yukarý Molali), Asî (Doðuçanak), Qarawelî (Karaveli), Taþdîreg, Heþt (Topraktaþ), Hewara Xas (Yeþildallý) ve Hewara Dehlê (Yemiþ Alan) köylerinde yol yapýmý ve asfalt çalýþmalarý sürüyor. Baðlar Belediye Baþkan Yardýmcýsý Yüksel Aslan Acer ve Fen Ýþleri Yapým Þefi Murat Bingöl, belediye sýnýrlarýnda bulunan köylerde yapýlan yol yapým çalýþmalarýný denetledi. Kýþ öncesi çalýþmalarýna hýz verdiklerini dile getiren Fen Ýþleri Yapým Þefi Murat Bingöl, çalýþmalarýný aybaþýndan beri sürdürdüklerini belirtti. Asfalt çalýþmalarýnýn hazýr hale gelmiþ olduðu bazý köylerin de var olduðunu sözlerine ekleyen Bingöl, þu an toplamda 8 ayrý köyde yol yapým ve asfalt çalýþmalarýnýn sürdüðünü, çalýþmalarý bir ay içerisinde bitirmeyi hedeflediklerini söyledi. Haber Merkezi

BDP Diyarbakýr adayýný ön seçimle belirleyecek Büyükþehir Belediyesi baþkan adaylýðý için baþvurularýn devam ettiði Diyarbakýr'da baþkan adayý ilk kez yapýlacak olan ön seçimle belirlenecek. Seçim çalýþmalarýnýn ve aday belirleme çalýþmalarýnýn yoðun olarak geçtiði adreslerden biri de Diyarbakýr. BDP, Diyarbakýr'da kadýn adayla seçimlere girme kararý alýrken, BDP'nin kadýn adayýnýn seçimlerden baþarýlý çýkmasý durumunda Türkiye'de ilk defa bir kadýn büyükþehir belediye baþkanlýðýný kazanmýþ olacak. Kürt halký ve demokratik çözümden yana olan kesimler için bir referandum niteliði taþýyan seçimlerde, bölgenin birçok yerinde olduðu gibi Diyarbakýr'da belediye baþkan adaylarý demokratik kitle örgütü temsilcileri ve halk içerisinden belirlenen delegelerin ön seçimde kullanacaðý oylarla belirlenecek. Aday adaylýðý baþvurularý 25 Ekim'de son bulacak ve baþvurularý kabul edilen aday adaylarýnýn içerisinden belediye baþkan adayý belirlemek için delegeler Kasým ayýnýn ilk haftasýnda sandýk baþýna gidecek. Türkiye'de ilk defa BDP tarafýndan hayata geçirilen ön seçim uygulamasý ile halkýn yerel yönetimdeki temsilcileri kendisi seçerek, savunduðu

demokratik sistemin gereði de yerine getirilecek.

12 bin delege belirlendi BDP Genel Merkezi Seçim Örgütlenmesi Komisyonu Sözcüsü ve Diyarbakýr Ýl Seçim Komisyonu üyesi Abdullah Kaya, 2014 yerel seçimlerinin büyük bir referandum niteliðini taþýdýðýný ifade etti. Seçimlerden çýkacak sonuçlarýn demokratik bir Türkiye için bir güç açýða çýkartacaðýný belirten Kaya, "Bu seçim sadece Kürt halkýnýn kendi kendini ve kentlerini yöneteceði bir seçim deðil. Ayný zamanda alacaðý sonuçla birlikte Kürt halkýnýn demokrasi ve özgürlük mücadelesinin de zafere ulaþma noktasýnda mihenk taþý olma ve özgür Kürdistan'ý yaratma noktasýnda büyük bir önem taþýyor. Bölgenin 7 kentinde olduðu gibi Diyarbakýr'da da ön seçimle adaylarý belirleme kararý aldýk. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi ile Baðlar, Sur, Kayapýnar, Yeniþehir, Silvan, Bismil, Çýnar ve Lice belediye baþkan adaylarý yapýlacak ön seçimle belirlenecek. Kentte aldýðýmýz oyun yüzde birine tekabül edecek bir delegasyonla ön seçim yapýlacak. Þu ana kadar 12 bine yakýn delege belirlendi. Seçilen delegelerin tümü ön seçimlerde oy kullanacak. Ön seçimde birinci çýkan kiþi belediye baþkan adayýmýz olacak. Kentte bulunan demokratik

kitle örgütlerinin tümüne ulaþmaya çalýþarak, kendilerinden delege belirlenmesi istenildi. Halktan yana delegeler de halkýn kendi iradesiyle birebir seçildi" dedi.

'Belirlenen aday yok' Baþvurularýn sona ermesinin ardýndan aday adaylarý listesi belirleneceði ve ön seçim için pusulalarýn hazýrlanacaðýný dile getiren Kaya, ardýndan önümüzdeki günlerde belirlenecek tarih ve yerlerde kurulacak sandýklarla oy verme iþleminin gerçekleþeceðini söyledi. Ön seçimin "Bize demokratik özerkliði çok gören, yasaklayan bir devletin bu sýnýrlayýcýlýðýna" karþý hayata geçirildiðini dile getiren Kaya, "Biz yaþamýn içerisinde demokratik özerkliðimizi, özerkliðe giden kurumlaþmayý her geçen gün biraz daha hayata geçireceðiz. Bu model baþka bir partide görülmeyen bir modeldir. Partimiz tarafýndan þu anda belirlenmiþ hiçbir belediye baþkan adayýmýz yoktur. Ön seçim yapýlacak yerlerde hangi aday en çok oy almýþsa o aday partimizin resmi adayý olacaktýr. Eðilim yoklamasýyla belirlenecek adaylýklar içinse çalýþmalar devam etmekte ve eðilim yoklamasý sonucu adaylýklarýn kesinleþecek" þeklinde konuþtu. DÝHA

Diyarbakýr'da 2014 yerel seçimleri için yarýþacak olan belediye baþkan adaylarýný belirleyecek olan ön seçimlerde oy kullanacak delegelerin eðitim toplantýlarý baþladý. BDP Diyarbakýr Ýl Örgütü binasýnda baþlayan toplantýlarýn ilk oturumunda Baðlar ilçesine baðlý köylerde belirlenen delegelerle bir araya geldi. Ýkinci oturumda ise, Baðlar ilçesine baðlý Þehþamil, Mevlana Halid, 5 Nisan ve Selahattin Eyyubi mahallelerinde belirlenen delegeler ile toplantý yapýldý. Vedat Aydýn Toplantý Salonu'nda gerçekleþen toplantýya il seçim komisyonu üyeleri ve 800'e yakýn delege katýldý. Toplantýda 2014 yerel seçimlerinin Kürt halký açýsýndan önemi üzerinde durulurken, ilk kez bu seçimde uygulanacak olan ön seçimin tüm dünyaya örnek teþkil edecek bir model olduðuna dikkat çekildi. Toplantýda ön seçimlerde delegelerin nasýl oy kullanacaðýnýn yaný sýra aday belirleme kriterlerine ve ön seçimin nasýl olacaðýna dair bilgilendirme yapýldý. DÝHA


8

Aktüalite

25 EKÝM 2013 CUMA

Diyarbakýr'da evde saðlýk hizmeti Diyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi bünyesinde kurulan 'Evde Saðlýk Hizmetleri Birimi', gezici bir hastane gibi halka hizmet vermeye devam ediyor.

D

iyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi (DEAH), halkýn muayene, tetkik, tahlil, tedavi, týbbi bakým ve rehabilitasyon gibi hizmetleri vatandaþlarýn ayaðýna götürmek için 'Evde Saðlýk Hizmetleri Birimi' kurdu. Birim, kurulduðu günden bu yana gezici bir hastane gibi hizmet veriyor. 3 doktor, 2 hemþire, 2 saðlýk memuru, 1 veri hazýrlama ve kontrol iþletmeni ile 2 þoförün bulunduðu 10 kiþilik bir ekibe sahip olan ekip, haf-

tada 558 hastaya hizmet sunuyor. Ayrýca birim tarafýndan bu güne kadar toplam 1050 hastaya da evinde tedavi imkâný sunuldu. Moral ve motivasyonun yüksek tutulmasý gereken ve parapleji, hemipleji, alzheimer, felç, kalça çýkýðý, terminal dönem palyatif bakýmý ve KOAH gibi hastalýklarý nedeniyle yataða baðýmlý yaþayan hastalarý bayramda ziyaret ettiklerini belirten birim çalýþanlarý, hastalarýn kendilerini karþýlarýnda görünce

þaþýrdýklarýný ifade ettiler.

Bayramda mesai yaptýlar Diyarbakýr Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Doç. Dr. Muhammet Güzel Kurtoðlu, bayramda özellikle yaþlý ve hastalarýn ziyaret edilmesi gerektiðini belirtti. Kurtoðlu, "Yataða baðlý hastalar tedaviye ihtiyaç duyuyorlar. Evde bakým demek, tedavinin yanýnda, hastaya ve ailesine

gerekli sosyal ve psikolojik desteði de saðlayabilmektir. Bu desteðin saðlanabilmesi için öncelikle hasta ve görevli ekip arasýnda kuvvetli bir iletiþim gereklidir. Her zaman yataða baðlý çevreyle iliþiði büyük ölçüde kesilmiþ insanlar, bir sese bir nefese daha çok ihtiyaç duyarlar. Ýnce bir düþünce ile bayramda hastalarýný ziyaret eden ekibin bu örnek davranýþý takdire þayandýr" dedi. Haber Merkezi

Köye dönüþler hýzlandý Çözüm sürecinin baþlamasýyla birlikte Tunceli'de köye dönüþler sürüyor. 19 yýl önce boþaltýlan Pýnar köylüleri, göç ettikleri Fransa'dan köye geri dönüþ yaptý.

T

unceli merkez Pýnar Köyü 1994 yýlýnda boþaltýldý. Köy halký, Tunceli, Ýstanbul ve Fransa'ya gibi yerlere göç etti. Köy yaþamýna olan özlemleri bir türlü dinmeyen köylüler, son yýllarda yaz aylarýnda köylerini ziyaret etmeye baþladý. Köylüler, barýþ için umutlarýn yeþermesiyle birlikte köylerine kesin dönüþ yapma kararý verdi. Pýnar Köyü'nde 1994 yýlýnda göç eden 10 aile, köye dönerek evlerini tamir etmeye baþladý. 4 aile ise

yeni evlerinin temelini attý. 1994 yýlýnda Fransa'ya göç eden ve ailece orada yaþayan 65 yaþýndaki Musa Kaya, köye yerleþmek üzere evinin temelini attý. Barýþ süreci nedeniyle dönüþ yaptýðýný belirten Kaya, "Bizim için buranýn önemi farklýdýr. Ancak uzun sureden beri boþ kalan köyün içme sularý, yollarý tahrip olmuþ. Süreç iyi gider inþallah, umutluyuz. Köylülerin tümü geri dönmek üzere çaba harcýyor, ancak çoðunun imkanlarý kýsýtlý. Mutlaka

devletin yardýmý gerekiyor. Süreç iyi giderse hepimiz de köylerimize döneceðiz" dedi.

'Köyümüze sahip çýkacaðýz' Kaya, köylerinin havasý, suyu, doðasýyla çok güzel olduðunu ve orada yaþamak istediklerini sözlerine ekledi. Köyünün boþaltýlmasýnýn ardýndan ailesiyle 19 yýl Ýstanbul'da yaþayan Metin Çelik ise, baba yadigarý evinin yýkýlan duvarýný yeniden örmeye baþladý. Köyün alt yapý sorununun

olduðunu anlatan Çelik, "Süreç iyi giderse inþallah hepimiz köylerimize geri döneriz. Elektrik ve yolumuzu kendi imkanlarýmýzla getirdik. Çocuklar Ýstanbul'da kalacak ancak biz kýþýnda köyümüzde kalacaðýz. Burasý bizim için ideal bir yer. Suyu, havasý çok güzel, bol oksijen var. Havuzumuz, suyumuz var. Tekrar bahçelerimizi yetiþtireceðiz. Elimizden geldiðince köyümüze sahip çýkacaðýz" þeklinde konuþtu. ÝHA

erken olgunlaþtý Þair Arjen Ari anýlacak Þilanlar B Þair Arjen Ari ölümünün birinci yýldönümünde Kürt yazar ve sanatçýlarý tarafýndan 27 Ekim'de Cegerxwîn Gençlik Kültür ve Sanat Merkezi Tiyatro Salonu'nda anýlacak.

K

ürt Yazarlar Derneði Eþ Baþkaný Mehmet Yýlmaz, Þair Arjen Ari'nin Cegerxwîn, Osman Sebri ve Celalet Ali Bedirxan'ýn son zinciri olduðunu belirterek, "Þiirlerini sistem tarafýndan Kürtler üzerinde gerçekleþen asimilasyonlar nedeniyle hep maruz kalan Kürtler için yazýyordu. Çok inatçýydý. En büyük inatlarýndan birisi de Kürt dilinin yaþatýlmasý ve dil üzerine yoðunlaþmasýydý. 'Dil her

þeydir, eðer dil olmazsa halklarda olmaz' diyordu. Þiirleri modernite yaþamýný anlatýyordu. Özgürlüðü ve maðduriyeti anlatýyordu" dedi.

Arjen Ari Kimdir? Arjen Ari, 1956 tarihinde Mardin'in Ömerli ilçesindeki Çelé köyünde dünyaya geldi. Nusaybin'de ilk ve orta öðrenimini tamamladýktan sonra Diyarbakýr'a gelerek Eðitim Enstitüsü Türkçe Bölümü'nü 1979 yýlýnda bitirdi. Gençlik döneminde þiir yazmaya baþlayan Ari'nin ilk kitabý "Ramûsan min veþartin li gelîyekî" adýyla Avesta Yayýnlarý tarafýndan 1999'da yayýnlandý. O dönem Ari'nin þiirleri deðiþik dergi ve gazetelerde yer alý-

yordu. Evli dört çocuk babasý olan Ari'nin ilk þiiri 12 Eylül'ün 1980 yýlýnda Ýsveç'te yayýmlanan Berbang, Kurdistan Pres, Nüdem dergisinde yayýnlanýrken, bölgede ise Rewþen, Nubibar, Gulistan, Kevan, Tirej adlý dergilerde yayýnlandý. Ayný zamanda Azadiya Welat gazetesinde köþe yazarlýðý da yapan Ari, Ev Çiya Rûspî ne, Ramûsanên Min Veþartin li Geliyekî, Destana Kawa, Þêrgele, Çil Çarîn, Gorî û Bindest, Kulîlkên Be'îvan, Payiza Peyvê, Eroûtîka, Bîhoka Li Piþt Sinor, Bakurê Helbestê eserlerini arkasýnda býrakýp kanser hastalýðýna yakalandý. Ari, 30 Ekim 2012 tarihinde Diyarbakýr'da tedavi gördüðü hastanede yaþamýný yitirdi. DÝHA

u yýl kýþ geçen yýllara oranla çok erken geldi, daðlar beklenmedik bir anda beyaz örtüyle kaplanýnca bitki örtüsü de soðuklardan nasibini aldý. Normalde Ekim ayýnýn bitiminde toplanan ve birçok vitamini içeren þilan da (kuþburnu), ayýn ortalarýnda olgunlaþtý. Kýrmýzý rengiyle dikkatleri üzerine çeken þilanlar, hem reçel yapmak hem de kurutulmak için köylerde toplanmaya baþlandý. DÝHA

Yumurta üzerinde Arapça yazý Siirt'e 5 yeni park yapýlýyor Van'ýn Muradiye Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Reþit Kütükçüoðlu, kaynatýlan yumurtanýn üzerindeki Arapça yazýyý görünce yemekten vazgeçti.

H

afta sonu tatilini geçirmek için gittiði Hakkâri'nin Durankaya Beldesi'ndeki evinde sabah kahvaltýsý için piþirilen yumurtanýn üzerinde Arapça 'La ilahe illallah' yazýsýný gördüðünü ifade eden Kütükçüoðlu, "Sabah kahvaltý sofrasýna getirilen yumurtayý oðlum fark etti. 'Üzerinde Arapça yazý var' dedi. Alýp baktýðýmda Arapça yazýsýný gördüm. Tabi yumurtayý yemeyerek kaldýrdýk. Bu yumurtayý yumurtlayan tavuðumuza bundan sonra ayrý bir özen göstereceðiz. Tabi ben görev yerime gelirken kendimle birlikte yumurtayý getirdim. Gösterdiðim bazý kiþiler 'Allah', bazýlarý ise 'La ilahe illallah' olarak okudular. Allah (c.c), ismini her yerde insanoðluna hatýrlatýyor, önemli olan bunu idrak etmektir. Gelen misafirlere gösteriyorum. Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü'ne gelen ve tavuðun yumurtasýnýn üzerinde Arapça harflerle yazan 'La ilahe illallah' yazýsýný gören misafirler ise þaþkýnlýklarýný gizleyemiyorlar" dedi. ÝHA

S

iirt Belediyesi bünyesinde deðiþik mahallerde Eylül ayýnda yapýmýna baþlanan 5 yeni parkýn yapýmý sürüyor. Çalýþmalar kapsamýnda parklarýn çevre duralarýnýn yapýmý tamamlanýrken, park

içinde bulunan cafe ve sosyal amaçlý binalarýn da kaba inþaat çalýþmalarý devam ediyor. 5 yeni parkta süren çalýþmalar Aralýk ayýnda tamamlanacak. Misbah YILMAZ


Ýç-Dýþ Politika

9

'AKP savaþa hazýrlanýyor' 25 EKÝM 2013 CUMA

KCK Yürütme Konseyi Eþbaþkanlýðý, AK Parti'nin söylem ve tutumlarýnýn savaþa hazýrlýk anlamýna geldiðini açýkladý ve ekledi: AKP'nin politikalarý karþýsýnda tek seçenek mücadeleyi yükseltmektir.

K

CK'nýn açýklamasýnda, Baþbakan Erdoðan'ýn son zamanlarda BDP'ye yönelik hakaretlerinin arttýðý ifade edildi. Açýklamada þunlar belirtildi: Bir taraftan hakaretler yaparken, diðer taraftan da tehditler savuruyor. 'Ýmralý'ya giden heyetleri ben belirlerim' diyor. 'BDP Adalet Bakanýyla iyi geçinsin, yoksa adaya gidemez' tehdidi yapýyor. Hükümet, Ýmralý'ya giden heyet üyelerinden Selahattin Demirtaþ'ý engellemesine yönelik eleþtirilerden sonra bu açýklamalarda bulunulmuþtur. Daha önce de defalarca heyetten bazý isimlerin Ýmralý'ya gidiþini engelledikleri bilinmektedir. Baþbakan ve AKP'nin bu söylem ve uygulamalarý kendilerinin de demokratik çözüm süreci olarak ifade ettikleri sürecin bir tarafý olan BDP'ye yöneliktir. Böylece BDP heyetinin bu süreci baþlatan Öcalan'la yaptýðý görüþmelere müdahale edilmektedir.

orada görüþme ve diyalogdan bile söz edilemez. Öcalan'la görüþen heyetlere müdahale edilmesi AKP'nin bir çözüm zihniyeti olmadýðýný göstermektedir. AKP süreci bitirdim demiyor, ama süreci bitirdiðini ortaya koyan her þeyi yapmýþ bulunmaktadýr.

Tek seçenek mücadele

AKP hükümetinin süreci geliþtirecek görüþmelere kolaylýk saðlamasý gerekirken, görüþmeleri anlamsýz hale getiren ve kendi istediði gibi sürmesi-

ni isteyen müdahaleler ve saldýrýlarda bulunmasý süreci sabote etmek anlamýna gelmektedir. Eðer bir tarafýn heyetlerine keyfi müdahale ediliyorsa

Adalet Bakaný da mazlum ve haklarý gasp edilmiþ Kürt halkýnýn temsilcilerine 'Ýstikrarý bozmayýn' demektedir. Ýstikrardan, barýþtan ve huzurdan anladýklarýnýn, Kürtlerin boyun eðmesi ve sessiz kalmasý olduðu bir daha görülmüþtür. Kürtleri yüzyýllýk devlet zihniyeti gibi aþaðýlayan, hor gören bir anlayýþýn Kürt sorununu çözmeyeceði açýktýr. Her þeyden önce Kürt halkýna ve temsilcilerine saygýlý olunmasý þarttýr. Bir çözüm zihniyeti olup olmadýðý en baþta böyle belli olur. AKP saygýsýz, hakaret edici tarzý ve tehditkar üslubuyla bir çözüm zihniyeti

olmadýðýný bir daha ortaya koymuþtur. AKP yýllardýr sürdürdüðü politikayý bugün de yürütmektedir. Ancak oyalama politikasýný artýk sürdüremeyeceðinden þiddetli bir savaþa hazýrlandýðý anlaþýlmaktadýr. Bazen hakaret eden, saygýsýz ve sürecin ruhuna uygun olmayan davranýþlarýna devlet geleneði, dil ve alýþkanlýklarýný bir anda býrakamýyorlar düþüncesiyle tahammül etmiþ olsak da, AKP'nin söylem ve tutumlarý tahammül edilmeyecek noktaya gelmiþtir. Çözüm zihniyeti ve niyeti olmayan böyle bir siyasi anlayýþa artýk demokratik kamuoyunun dur demesi ve çözüm için demokrasi güçlerinin mücadeleyi yükseltmesi gerekir. AKP'nin politikalarý karþýsýnda tek seçenek, mücadeleyi yükselterek Türkiye'nin demokratikleþmesini gerçekleþtirip Kürt sorununun çözümünü saðlamaktýr.

Asker kaçaklarýna takip

Zorunlu askerliðin kýsalmasýyla birlikte asker mevcudunda sorun yaþanmamasý için harekete geçildi. Asker kaçaklarýna göz açtýrýlmayacak. 750 bin kaçaðýn takibini polis ve jandarma yapacak.

M

illi Savunma Bakanlýðý (MSB), askerlik

süresinin kýsaltýlmasýyla meydana gelebilecek asker açýðýnýn önüne geçebilmek için yeni tedbirler alýyor. Bu amaçla ilk planda yoklama kaçaðý ve bakaya olanlarýn silah altýna alýnmasý için MSB ile Ýçiþleri Bakanlýðý arasýnda protokol imzaladý. Buna göre 2008'de Genel Bilgi Toplama'dan (GBT) aramalarý düþürülen asker kaçaðý ve bakayalar yeniden aranacak.

Bununla ilgili yönetmelik çalýþmasýna da baþlandý. MSB, asker kaçaðý ve bakaya durumunda olan 750 bin kiþinin bilgilerini de Emniyet Genel Müdürlüðü'ne gönderdi. Yönetmelik deðiþikliðinin ardýndan yoklama kaçaklarý ve bakayalar, GBT sisteminden aranacak. Polis ve jandarma denetimlerinde tespit edilenler en yakýn askerlik þubesine teslim edile-

cek. GBT sorgusunda arandýðý belirlenen kiþilere eskiden olduðu gibi gözaltý iþlemi yapýlmayacak. Mesai saatleri dýþýnda veya hafta sonu yakalanan kiþiler yapýlacak tebligat ile serbest býrakýlýrken, 15 gün içinde askerlik þubesine teslim olmayanlara 300 ile 1000 liraya kadar idari para cezasý uygulanacak.

'Bireysel çýkarlarla bir yere varýlmaz' Bireysel mücadeleyle hiçbir yere varamayacaklarýný belirten Abdullah Öcalan, ''Kendi ve ailemizin çýkarlarýný bir kenara býrakarak toplumun kazanacaðý yol ve yöntemleri oluþturmalýyýz" dedi.

Þ

Kýdem tazminatýnda kýrmýzý çizgi belli D

ÝSK Genel Baþkaný Kani Beko, "DÝSK'in kýdem tazminatýna dair kýrmýzý çizgileri bellidir ve konfederasyonumuz, bu kýrmýzý çizgileri çiðneyen herhangi bir pazarlýða girmeyi reddetmektedir" dedi. DÝSK üyeleri Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý önünde toplandý. DÝSK Genel Baþkaný Kani Beko, Hükümetin talepleri doðrultusunda, iþçi sýnýfýnýn en önemli kazanýmlarýndan kýdem tazminatý haklarýnýn gasp edilmek üzere bir hazýrlýk içerisinde olduðunu ileri sürdü. Kýdem tazminatý haklarýnýn gasp edilmesinin onay makamý olmayacaklarýný bildiren Beko, bütün iþçilerin kýdem tazminatý alabilmesinin mümkün olduðunu savundu. Beko, "DÝSK'in kýdem tazminatýna dair kýrmýzý çizgileri bellidir ve konfederasyonumuz, bu kýrmýzý çizgileri çiðneyen herhangi bir pazarlýða girmeli reddetmektedir. Kazanýlmýþ hak geçmiþ, bugün ve gelecek demektir. DÝSK olarak itirazlarýmýzý ve tüm iþçilerin kýdem tazminatý alabilmesi için yapýlmasý gerekenleri açýkça ilan ettik. Ýþçinin bir gün bile çalýþmasý halinde kýdem tazminatýna hak kazanmasýnýn yolu açýlmalý, hak kayýplarýna neden olan kýdem tazminatý üst sýnýrý kaldýrýlmalýdýr. Ulusal Ýstihdam Stratejisinde, Orta Vadeli Program'da fon sisteminin gerekçesi olarak daha fazla esneklik gösterilmektedir. Bizim için daha fazla esneklik demek 'kölelik' demektir. Artýk bizim için söz bitmiþtir ve eylem zamanýdýr. Bugün Ýstanbul ve Ankara'da baþlattýðýmýz bu mücadele süreci kasým ayýnda 'köleliðe karþý diren iþçi' kampanyasýyla yaygýnlaþtýrýlacaktýr" þeklinde konuþtu.

anlýurfa'nýn Halfeti ilçesinde düzenlenen 1. Karagül Festivali "Mezopotamya tarihi ýþýðýnda son siyasal geliþmeler" konulu panelle baþladý. Gazeteci Þeyhmus Çakýrtaþ'ýn moderatörlüðünü yaptýðý panele Abdullah Öcalan'ýn avukatý Bekir Benek ve BDP MYK üyesi Mehmet Sait Üçlü konuþmacý olarak katýldý. Panele çok sayýda yurttaþýn yaný sýra Abdullah Öcalan'ýn kardeþi Mehmet Öcalan da katýldý. Panelde konuþan Abdullah Öcalan'ýn kardeþi Mehmet Öcalan, Öcalan'ýn kendisinden Urfa siyasetini sorduðunu söyleyerek, "Bozova, Birecik ve Halfeti'yi çok iyi bildiðimi söyledim. 1995 yýlýna kadar çalýþmalarýn çok iyi olduðunu belirttim. Ancak 95'ten sonra devletin de yönlendirmesiyle gençler baþta olmak üzere insanlarýn Avrupa'ya göç ettiðini söyledim. Bireysel yaþamýn öne çýktýðýný,

toplumun kazanacaðý bir mücadelenin yürütülmediðini aktardým" dedi.

'Toplum çýkarlarý esas olmalý' Mehmet Öcalan, abisinin karþýlýk olarak þu cümleleri kurduðunu söyledi: "Bireysel mücadeleyle hiç bir yere varamayýz. Kendi ve ailemizin çýkarlarýný bir kenara býrakarak toplumun kazanacaðý yol ve yöntemleri oluþturmalýyýz. Toplumun çýkarlarý bizim için esas olmalýdýr. Örgütlenmemizi de bu esaslar üzerine kurmalýyýz. Önümüzdeki seçimlerde çalýþma tarzýmýz bu olmalýdýr. Bu tarzý esas almayanlar sistemle ortaklaþýyor ve çýkar elde ediyor, fayda saðlýyorlar. Demokratik mücadeleyi deðil þahsi mücadeleyi esas alýyorlar. Aksi takdirde Kürtlerin özgürleþmesi çok zor olacaktýr." DÝHA

'Engelleme kabul edilemez'

S

emalka Sýnýr Kapýsý'ný kapalý tutan Federal Kürdistan Bölge hükümetinin 17 Ekim'de PYD Eþ Baþkaný Salih Müslim'in sýnýr kapýsýndan geçiþine izin vermemesine KONGRAGEL Eþ Baþkaný Remzi Kartal tepki gösterdi. Kartal, bu tutumun sadece Salih Müslim'i engellemekle sýnýrlý deðil ayný zamanda Rojava'da Kürtlere yönelik saldýrýlarýn da içinde olmak anlamýna geldiðini belirtti. Kartal, "Amaç Rojava Kürtlerinin Cenevre'ye gidiþini engellemektir. Bu hiç bir biçimde kabul edilemez. Kürt halkýnýn ortak çýkarlarýna zarar verecek bir tutumdur. Güney yönetimi bu sorumluluktan kaçamaz" dedi.

'Kürtlerin birliðinin önüne set' BDP Grup Baþkan Vekili Pervin

Buldan ise, ''Ulusal konferansýn yapýlacaðý þu günlerde Salih Müslim'in KDP tarafýndan engellenmesi Kürtlerin birliðinin ve beraberliði önüne set çekilmesi anlamýna geliyor ve kabul edilemez. Salih Müslim Rojava'da bir partinin baþkanýdýr. Bütün ülkelere seyahat eden PYD eþ baþkanýnýn Güney'e giriþinin engellenmesi manidardýr. Bunun kalkmasýný istiyoruz. Kürtlerin birliði ve beraberliði önemli. Cenevre toplantýsý öncesi Müslim'in engellenmesi düþündürücüdür. Rojava'daki devrim Türkiye'yi rahatsýz etmiþtir. Dolayýsýyla bunun arkasýnda Türkiye'nin olduðu gerçeðini de unutmamak lazým" þeklinde konuþtu.


10

Ýç-DýþHaberler

Türkiye'ye Ömer Güney sorulacak 25 EKÝM 2013 CUMA

Fransa, Paris'te geçen Ocak'ta öldürülen 3 PKK'lý kadýnýn cinayet zanlýsý Ömer Güney'le ilgili Türkiye'den bilgi talep etmeye hazýrlanýyor. Resmi baþvuru yapýlarak Ömer Güney'in Türkiye'den sýk telefonlaþtýðý kiþilerin isimleri sorulacak.

Suriye 48 kadýný F serbest býraktý E

sad yönetimi, iki Türk pilot ve 9 Lübnan vatandaþýnýn serbest býrakýlmasýnýn koþulunu yerine getiriyor. Suriye, Salý gününden bu yana 62 kadýn tutukluyu serbest býraktý. Dün de 4'ü Filistinli 48 kadýn tutuklu salýverildi. Hafta sonu Türk pilotlar Murat Akpýnar ve Murat Aðca ile Lübnanlý 9 rehinenin serbest býrakýlmasýnýn ardýndan Þam rejimi de bazý kadýn tutuklularý serbest býraktý. Esad yönetimine ait basýn ofisinden yapýlan resmi açýklamada, 4'ü Filistinli 48 kadýn tutuklunun serbest býrakýldýðý belirtildi. Açýklamada serbest býrakýlan kadýn tutuklularýn isimleri de yayýnlandý. Muhaliflerin oluþturduðu Suriye Ýnsan Haklarý Örgütü de, Esad rejiminin Salý gününden bu yana 62 kadýn tutukluyu serbest býraktýðýný açýkladý.

Kuzey Fýrtýnasý Tugayý yapmýþtý Ýran'a ziyarete giden 11 Lübnanlý geçtiðimiz yýl Mayýs ayýnda ülkelerine dönerken Suriye'nin Azez kenti yakýnlarýnda kaçýrýlmýþ, bunlardan ikisi daha sonra Türkiye'nin arabuluculuðuyla serbest býrakýlmýþtý. 9 Lübnan vatandaþýný elinde tutan ve adýný "Kuzey Fýrtýnasý Tugayý" olarak açýklayan grup, alýkonulan Lübnanlýlarýn teslim edilmesi için Suriye hapishanelerindeki 130 kadýn tutuklunun serbest býrakýlmasýný þart koþmuþtu. Kaçýrýlan 9 Lübnanlý geçen hafta serbest býrakýlmýþtý.

ransa'nýn baþkenti Paris'te geçen Ocak'ta 3 PKK'lý kadýnýn öldürülmesiyle ilgili olarak yürütülen soruþturmada gözler Türkiye'ye çevrildi. Fransa Ankara'dan cinayetlerin zanlýsý Ömer Güney'in Türkiye'deki baðlantýlarýyla ilgili bilgi isteyecek. Zira yürütülen soruþturmada Güney'in cinayetten üç ay önce Türkiye'den çeþitli kiþilerle yaptýðý telefon konuþmalarý tespit edildi. Elde edilen bilgilere göre Güney, 2012 yýlýnýn Aðustos, Ekim ve Aralýk aylarýnda Türkiye'yi ziyaret etti. Ayný dönemlerde sahip olduðu 5 cep telefonu hattýnýn birinden Türkiye'yi onlarca kez aradý.

'Ölüm emrini kim verdi?' Fransýz yetkililer, cinayetlerle ilgili olarak en çok "ölüm emrini kim verdi?" sorusuna yanýt arýyor. Soruþturmayla ilgili dikkat çekici baþka geliþmeler de yaþanýyor. Davaya bakan Fransýz sorgu yargýcý Jeanne Duye'nin davayla ilgili dosyalarý içeren bilgisayarý da geçen ay evinden çalýndý. Hýrsýzýn kim olduðu hala bulunamazken davayla ilgili hassas dosyalarýn akýbetinden kaygý duyuluyor. Ömer Güney'in avukatýysa beynindeki tümör nedeniyle müvekkilinin tutuksuz yargýlanmasýný talep etmeyi planlýyor. PKK'nýn kurucularýndan Sakine Cansýz'la Fidan Doðan ve Leyla Þaylemez 9 Ocak'ta Paris'te öldürülmüþlerdi.

Mýsýr'da öðrenciler Sisi posteri yaktý

M

ýsýr'da darbe karþýtý öðrencilerin eylemi altýncý gününe girdi. Ezher Üniversitesi öðrencileri gösterilerde ilk kez Genelkurmay Baþkaný Sisi'nin fotoðraflarýný yaktý. Mýsýr'daki El-Ezher Üniversitesi öðrencileri, kampüs içinde düzenlediði darbe karþýtý gösteriler sýrasýnda Savunma Bakaný ve Genelkurmay Baþkaný Abdulfettah es-Sisi'nin fotoðrafýný yaktý. Ezher Üniversitesi öðrencileri tarafýndan baþlatýlan darbe karþýtý öðrenci eylemleri altýncý gününe girdi. "Asker yönetimi

yýkýlsýn", sloganlarý atýlan gösteriler sýrasýnda ilk defa Sisi'nin fotoðrafý yakýldý. Bir grup kýz öðrenci de tutuklu arkadaþlarý serbest býrakýlana kadar ders iþlemeyi reddettiklerini belirterek, üniversitenin rektörlük binasýna doðru yürüyüþe geçti. Üzerinde "Öðrenciler hapisteyken ders olmaz" yazýlý pankart taþýyan öðrenciler, Rabia amblemli maskeler taktý. Mýsýr polisi, Ezher Üniversitesi önünde darbe karþýtý gösterilere katýlan 41 öðrenciyi 20 Ekim Pazar günü gözaltýna almýþtý.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


25 EKÝM 2013 CUMA

11

Spor Meclisi Genel kurula gidiyor Diyarbakýr'da Yerel Gündem 21 Kent Konseyi bünyesinde oluþturulan Spor Meclisi, ilk genel kurulunu 29 Ekim'de yapacak. Meclis Baþkaný Metin Kýlavuz, genel kurulda yönetim seçmenin yaný sýra kentin spordaki sorunlarýný ve çözüm önerilerini tartýþmaya açacaklarýný söyledi.

Y

erel 21 Kent Spor Meclisi'nin organize ettiði, Büyükþehir Belediyesi ve Büyükþehir Belediyespor'un da destek verdiði Spor Konferansý'na 2014'un ilk ayýndaki 4'üncü toplantý ile devam edilecek. Sümerpark Ortak Yaþam Alaný'nda bulunan Yerel Gündem 21 Kent Meclisi Toplantý Salonu'nda bir araya gelen Kent Spor Meclisi Yürütme Kurulu önemli kararlara imza attý. Metin Kýlavuz baþkanlýðýnda toplanan kurul, geleneksel hale gelen ve ilki 2010 yýlýnda olmak üzere daha önce 3 kez yapýlan Spor Konferansý'nýn tarihini belirledi. Buna göre hem bölgeden hem de ülke genelinden kendi alanlarýnda uzman önemli spor adamlarýnýn konuþmacý olarak çaðrýlacaðý ve spora hizmet edelere çeþitli ödüllerin verileceði konferansýn ocak ayýnýn ilk 2 haftasýnda yapýlacaðý kararlaþtýrýldý.

Konferansýn yapýlacaðý kesin gün, davet edilecek isimler ve konferansýn içeriðinin ise daha sonra yürütme kurulu üyeleri arasýndan seçilecek ekip tarafýndan belirleneceði belirtildi. Toplantýda alýnan bir diðer önemli karar ise Spor Meclisi için genel kurul

VanÝpekspor- Yolspor Cumartesi oynanacak

B

ölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) 2. Grup'ta 27 Ekim Pazar günü oynanacaðý açýklanan Van Ýpekyoluspor-Diyarbakýr Yolspor maçý Cumartesi gününe alýndý. Bu deðiþikliðin nedeni Pazar günü oynanacak Belediye Vanspor-Keçiörengücü karþýlaþmasýnýn da ayný güne denk gelmesi gösterildi. Van Atatürk Stadý'nda Cumartesi günü oynanacak Van Ýpekyolu-Diyarbakýr Yolspor karþýlaþmasý saat 13.30'da baþlayacak.

tarihi belirlemek oldu. Kentteki yerel yönetimler, resmi kurumlar, spor taban birlikleri, spor basýný, spor branþlarý ve kulüp temsilcilerinin oluþturduðu Spor Meclisi'nin ilk genel kurulunun 29 Ekim'de saat 14.00'da Sümerpark'ta yapýlmasý kararlaþtýrýldý. Genel kurulda hem yönetimin seçileceði, hem de kentin ve bölgenin spordaki sorunlarý üzerinde görüþler dile getirilerek bunlarýn çözümü noktasýnda ilgili kurumlarýn nasýl harekete geçirileceðine dair kararlar alýnacaðý ifade edildi. Toplantýda amatör sporun kanayan yarasý olan tesisleþme ve saðlýk sorunlarý da ele alýndý. Yürütme Kurulu'nun, baþta maçlardaki ambulans sorunu olmak üzere kritik öneme sahip sorunlarýn çözümü için ilgili kurumlarla görüþme yapmasý kararlaþtýrýldý. Bu kurumlarla yapýlacak görüþmelerden sonuç alýnamamasý durumunda, soru-

nun önemine dikkat çekmek amacýyla gerekirse amatör lig maçlarýnýn toplu olarak boykot edilerek gündem oluþturulmaya çalýþýlacaðý belirtildi. Maddi kaynaklarý ve kurum desteði olmayan kulüplere malzeme yardýmý yapýlmasý için de hem valilik hem de belediyeler düzeyinde giriþimlerde bulunulmasý adýna çalýþma baþlatýlacaðý da kararlaþtýrýldý.

Aktif olmalýyýz Toplantýda ayrýca 31 olan yürütme kurulu üye sayýsýnýn 23'e indirilmesi kararlaþtýrýldý. Alýnan kararlarla ilgili deðerlendirme yapan Kent Spor Meclisi Baþkaný Metin Kýlavuz, kuruluþ amacý kentin spordaki sorunlarýný tespit etmek ve çözüm önerilerinde bulunarak ilgili kurumlar bazýnda giriþimlerde bulunmak olan Spor Meclisi'nin 2013 yýlýnda çok aktif olamadýðý itirafýnda bulunarak 29

Tungaç: Dikkatli olmalýyýz Hakemler açýklandý S

por Toto Süper 2.Lig ve 3.Lig'de 9.hafta maçlarýný yönetecek hakemler açýklandý. D.Bakýr B.Þehir Belediyespor - Buðsaþspor Pazar Saat :13.30 Stad : Seyrantepe DÝSKÝ Hakemler : Osman Yiðit Üzer (Ýstanbul Orta), Hakan Karayel (Ýstanbul-1.Yardýmcý), Mustafa Çevik (Tekirdað-2.Yardýmcý), Gürcan Çalýþkan ( Ýstanbul-4.hakem)

Bitlis'te okullararasý sportif faaliyetler baþlýyor

B

itlis'te Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðünce okullararasý düzenlenecek sportif faaliyetlerin baþlayacaðý bildirildi. Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Muzaffer Güven, yaptýðý açýklamada, yeni eðitim öðretim yýlýnýn açýlmasýyla sportif faaliyetlere hýz kazandýrdýklarýný söyledi. Yakýn zamanda farklý býranþlarda okullararasý faaliyetler düzenleyeceklerini belirten Güven, þöyle konuþtu: "Geçen yýl yaklaþýk yüzde 90'lýk bir katýlým yakaladýðýmýz okullararasý sportif faaliyetlere bu yýl yüzde 100 katýlým bekliyoruz. Bunun için okul müdürlerinden, velilelerden ve öðretmenlerden destek bekliyoruz. Öðrencilerin, kendilerine uygun bir branþ seçerek göndereceðimiz antrenörlerle faaliyetlere hazýrlanmalarýný bekliyoruz. Bu faaliyetlerle hem öðrencilerin becerilerinin ortaya çýkmasý, yeteneklerini sergelimesi hem de saðlýklý olmalarý adýna katýlmalarýný öneriyoruz. Özellikle çocuklarýn sporla tanýþmalarý, spor faaliyetlerine katýlmalarý, spor vesilesiyle baþka illere giderek yeni dostluklar kurmalarý, yeni aktivitelere katýlmalarýný öneriyoruz." Faaliyetleri baþlatmak için spor servisi olarak tüm hazýrlýklarýný tamamladýklarýný anlatan Güven, Ýl Milli Eðitim Müdürlüðüyle yapacaklarý toplantýnýn ardýndan faaliyetlere baþlayacaklarýný sözlerine ekledi.

2.Lig Kýrmýzý Grup Bozüyükspor- Ofspor: Eyüpspor-Altýnordu: Bandýrmaspor- Alanyaspor: Ýskenderun Demir Çelikspor- Tepecikspor: Körfez Futbol Kulübü-Nazilli Belediyespor: Ýstanbul Güngörenspor-Kýzýlcahamamspor:

3.Lig 3.grup

B

ölgesel Amatör Liginde mücadele eden Yolspor hafta sonu deplasmanda oynayacaðý Van Ýpekyoluspor maçýnýn hazýrlýklarýný Karayollarý 9.Bölge Müdürlüðünde Teknik Direktör Ýbrahim Tungaç yönetiminde tek idmanla sürdürüyor. Yolspor Teknik direktörü Ýbrahim Tungaç Cumartesi günü deplasmanda oynayacaklarýVan Ýpekyoluspor maçýndan galibiyetle ayrýlacaklarýný söyledi. Ligde son dört karþýlaþmadan 6 puan aldýklarýný belirten Tungaç, "Bu tablo doðal olarak bir endiþe ortamý yarattý. Ancak biz bu

takýmýn neler yapabileceðini çok iyi biliyoruz. Hafta içinde çalýþmalarýmýzý çok yönlü olarak sürdürüyoruz. Bunun sonucunu da olumlu olarak göreceðimize inanýyoruz" dedi. Ýbrahim Tungaç yaptýðý açýklamada þunlarý söyledi: "Geçen hafta biliyorsunuz çok üzüntü verici bir karþýlaþma oynadýk. Mardinspora kendi sahamýzda maðlup ayrýldýk. Onun için bu hafta çok önemli bir karþýlaþma bizim için. Van Ýpekyoluspor maçý dikkatli olmamýz gereken bir karþýlaþma. Kazanacaðýmýza inanýyorum inþallah bu maçý kazanýrýz" dedi. Taþkýn Civelek

- 4.Katta bulunan 2 adet daire - 3 Oda - 1 Salon - Ana cadde üzeri - Durak, Alýþveriþ merkezi - Okul - Islak zemin granit -

- Odalar parke, Net : 150 m2 Karayollarý Kantar kavþaðý Umut apt. Ziraat Bankasý Bitiþiði

Kocaelispor- Y.Diyarbakýrspor Pazar Saat :13.30 Stad :Ýsmetpaþa Hakemler : Veli Karakaya (Uþak-Orta), Mehmet Özkan ( Ýzmir -1.Yardýmcý), Koray Can Karadede ( Uþak -2.Yardýmcý), Erdem Erbil ( Uþak -4.hakem) Þekerspor A.Þ - Gölcükspor Denizli BBspor- Kýrkhanspor 1930 Bafraspor - Y.Yozgatspor Arsin spor - Erzincan Refahiyespor Belediye Vanspor - Keçiörengücü Anadolu Üsküdar 1908 spor - Tuzlaspor Kayseri Þekerspor - Menemen Belediyespor AyvalýkGücü Belediyespor - Ýstanbul A.Þ

Spor camiasý'ndan Kurbanoðlu'na plaket

Sahibinden Satýlýk Lüx Daireler

0531 992 72 64 Cihat Toprak

Ekim'de yapýlacak genel kurulla beraber çok daha aktif olmalarý gerektiðini söyledi. Kýlavuz, "Daha önceki yýllarda daha aktif olmuþtuk diyebiliriz. Özeleþtiri yapmamýz gerekirse 2013 yýlýnda ayný performansý ortaya koyamadýk. Bu meclis belli bir grubu veya zümreyi içerip diðerlerini dýþarýda býrakmýyor. Sporla ilgili tüm bileþenler burada temsil ediliyor. Genel kurulda sadece yönetim oluþturmayacaðýz, spor meclisinin ana gayesi olan sorunlarýn çözümü için tartýþma ve önerilere imkan oluþturacaðýz. En önemlisi daha önce 3 kez yaptýðýmýz ve oldukça faydalý sonuçlar veren Spor Konferansý'ný yine yapacaðýz. Kentimizde tesisleþme baþta olmak üzere ciddi anlamda sorunlar var. Biz meclis olarak ancak ilgili kurumlar üzerinde baský unsuru olabiliriz. Bu iþlevi yerine getireceðiz." dedi.

leri'nde, 2 adet basketbol sahasý, 2 adet veleybol sahasý, 2 adet tenis kortu,1 adet ulusal standartlarda büyük futbol sahasý,2 adet halý futbol sahasý,Fitnes , çocuk oyun gruplarý,bisiklet ve yürüyüþ parkurlarýndan oluþuyor.

D

iyarbakýr Amatör Spor Kulüpleri Federasyon'u (ASKF) Baþkaný Remzi Dayan, Diyarbakýr TÜFAD Baþkaný Samet Karakaþ, Yeniþehir Belediye Spor Kulüp Baþkaný Faik Okutucu, Diyarbakýr Futbol Federasyonu Bölge Müdürü Serkan Bayhan, Diyarbakýr Amatör Futbolcular Derneði Þube Baþkaný Mesut Deri ve Spor Camiasý yöneticileri , yapýmý devam eden Yeniþehir Belediyesi Spor Tesislerinin çalýþmalarýný yerinde incelediler. Ýncelemelerin ardýndan, Diyarbakýr Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) Baþkaný Remzi Dayan, ve Diyarbakýr Amatör Futbolcular Derneði Þube Baþkaný Mesut Deri'den, Yeniþehir Belediye Baþkaný Selim Kurbanoðlu'na, bölgeye ve Diyarbakýr'a kazandýrdýklarý büyük spor tesisi için plaket verdiler. Mardin yolu üzerinde bulunan fidanlýk ve sosyal tesisi´nde 70 bin metrekare alan üzerine inþa edilecek Yeniþehir Spor Tesis-

bakýrda bugüne kadar gerçekleþtirilmeyen ve bir ilki baþaran sayýn Selim Kurbanoðluna bu tesisi Spor camiasýna kazandýrdýklarý için teþekkür ediyoruz ve bugünün anýsýna kendilerine dernek olarak bu plaketi sunmak istiyoruz." Dedi.

Bir ilki baþardý.

Hep beraber baþarmýþ olduk

Spora böyle devasa bir tesisi kazandýrdýklarý için Kurbanoðluna teþekkür ederek "Belediye baþkanýmýz Selim Kurbanoðlu ilk günden bugüne kadar amatör spor camiasýna sýcak ilgi ve katkýlarýnda dolayý biz amatör kulüpleri federasyon yönetim kurulu olarak burada TÜFAD baþkanýmýz , saha komserleri baþkanýmýz amatör futbolcular ve mezopotamya kulüp baþkanýmýz , sporu temsil eden kulüp baþkanlarý , hocalarý ve tüm spor camiasý olarak teþekkürlerimizi sunuyoruz . Bunun gibi katkýlarýn devam etmesini diliyoruz. Bir daha ki dönemde bu tesislerin güzelleþmesi ve ek tesislerin sunulmasý için yine Selim baþkanýn kapýsýný çalma adýna bu plaketi kendisine sunuyor ve teþekkür ediyoruz." dedi. Ardýndan kýsa bir konuþma yapan Diyarbakýr Amatör Futbolcular Derneði Þube Baþkaný Mesut Deri "Bizde Diyarbakýr amatör futbolcular derneði olarak , Diyar-

Selim Kurbanoðluda açýklamalarýn ardýndan Kulüp baþkanlarýna teþekkür ederek, " Kýsa bir süre önce spor camiasýný çaðýrdýk ve dedik ki böyle bir düþüncemiz var sizin öneri ve görüþleriniz doðrultusunda bizde yürüyüþümüzü gerçekleþtirmek istiyoruz . Sizler de büyük oranda katký sundunuz. Nasýl bir tesisleþme gerçekleþtireceðimizi bizlerle paylaþtýnýz. Hep birlikte bir ilkin mutluluðunu paylaþýyoruz . Þuanda gördüðünüz spor tesisleri tamamýyla kamuya açýk olacak þekilde olacaktýr. Çok deðer verdiðimiz katýlýmcýlýk ilkesi gereði, bu çalýþmanýn proje aþamasýnda ve yapým aþamasýnda birlikte olduk . Hep beraber baþarmýþ olduk. Tesisimizin toplam alaný 70 bin m2'dir. Bu anlamda yalnýz Diyarbakýr'a deðil, bölgenin tamamýna hizmet edebilecek bir tesis olacaktýr." Dedi. Kasým ayý içerisinde açýlýþý yapýlacak olan tesisin çalýþmalarýný birlikte incelediler.


12

CMYK

25 EKÝM 2013 CUMA

Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor Spor Toto 2.Lig'de hafta sonu kendi sahasýnda Buðsaþspor ile yapacaðý maçýn hazýrlýklarýný sürdürdü.

S

eyrantepe Tesislerinde teknik direktör Turhan Özyazanlar Yönetimdeki, antrenmanda koþunun ardýndan pas çalýþmasý gerçekleþtirdi. Daha sonra iki gruba ayrýlan futbolcular, tam sahada taktik aðýrlýklý maç yaptý. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor, yarýn yapacaðý antrenmanla Buðsaþspor maçý hazýrlýklarýný tamamlayarak maç saatini bekleyecek. Teknik Direktör Turhan Özyazanlar taraftarlarýnýn da desteðiyle kendi sahalarýnda oynayacaklarý Buðsaþspor maçýný kayýpsýz geçirmek istediklerini söyledi. Özyazanlar , " Geçen hafta ortaya konan mücadele, güzel futbol, adýna güzel þeyler yaptýk. Kendi sahamýzda

oynayacaðýmýz Buðsaþspor maçýný kazanýp kaybettiðimiz Nazilli Belediyespor maðlubiyetini unutmak istiyoruz. Bu haftaki karþýlaþmada öncelikle tribünlerin dolu olup coþkulu bir taraftar topluluðu önünde kazanmak ve ortaya koyduðumuz mücadeleyi daha üst seviyeye çýkartmamýz gerekiyor. Taraftarýmýzýn desteðiyle Buðsaþspor önünde galip gelip, ligde güzel bir yere geleceðimizi düþünüyorum" dedi. "HERKESÝN DESTEÐÝNE ÝHTÝYACIMIZ VAR" Buðsaþspor maçýnýn önemine deðinen baþarýlý teknik adam, "Hem taraftar, hem futbolcular, hem teknik kadro olarak bu iþi ne kadar is-

tediðimizi göstermeliyiz. Buðsaþspor maçý çok önemli. Burada alýnacak 3 puan sonucunda nerede olmak istediðimizin kararýný hep beraber vereceðiz. Seyircisiyle, taraftarýyla, futbolcusuyla, teknik kadrosuyla elimize geçen bu fýrsatý iyi kullanmamýz gerekiyor. Burada herkesin desteðine ihtiyacýmýz var. Bir bütünlük oluþturup kayýpsýz geçmemiz lazým. Buðsaþspor maçýný kayýpsýz atlatacak ortamý oluþturmamýz gerekiyor. Hem 3 puaný alýp sýralamada bir kaç basamak çýkýp bir sonraki haftaya daha moralli girme þansýný elde etmek için Buðsaþspor maçýný iyi deðerlendirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandý. Taþkýn Civelek

Süper Amatör Ligi çekiþmeli geçiyor Diyarbakýr Süper Amatör Futbol Ligi'nde þampiyonluk mücadelesi veren takýmlarýn transferde harcadýðý paralar profesyonel ve Bölgesel Amatör Ligleri'ndeki birçok takýmý yakaladý.

Maç saatlerine kýþ ayarý

Y

az saati uygulamasýnýn sona ermesi ve kýþ saati uygulamasýnýn baþlamasý nedeniyle saatlerin 27 Ekim gecesi 1 saat geriye alýnacak olmasý üzerine futbolda da maç saatlerinde deðiþiklik yapýldý. Spor Toto 2. Lig ve 3. Lig'de maçlar bu haftadan itibaren 15.00 yerine 13.30'da baþlayacak. Pazar günü 2. Lig Kýrmýzý Grup'ta oynanacak Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor-Bugsaþspor ve 3. Lig 3.Grup'taki Kocaelispor-Yeni Diyarbakýrspor A.Þ karþýlaþmalarýnýn 13.30'da baþlayacaðý açýklandý.

D

iyarbakýr Süper Amatör Futbol Ligi'nde son yýllarýn en büyük çekiþmesi yaþanacak. Zirveyi hedefleyen takýmlar hem yönetime aldýklarý isimler hem de harcadýklarý rakamlarla dikkat çekiyor. Transferde

Spor Toto 3.Lig 3.Grup TAKIMLAR

harcanan rakamlar 200 ile 500 bin lira arasýnda telaffuz edilirken, bu ortamý cazip bulan birçok eski profesyonel futbolcu da profesyonel ve BAL takýmlarýnýn tekliflerini red ederek bu lige geldi. Takýmlarýn

Final gibi bir maç oynayacaðýz

Spor Toto 3 Lig'de bu hafta deplasmanda Kocaelispor ile karþýlaþacak olan Y.Diyarbakýrspor'da teknik direktör Namýk Altýnsoy , "Final gibi bir maç oynayacaðýz" dedi. enizli Belediyespor maçýnda etkili oynamasýna raðmen karþýlaþmada 1-1 berabere kalan Y.Diyarbakýrspor moralini bozmadý. Kýrmýzý yeþilliler hafta sonu Ýzmir deplasmanýnda Kocaelispor ile oynayacaðý maçýn hazýrlýklarýný seyrantepe tesislerde yaptýðý çalýþma ile sürdürdü. Teknik Direktör Namýk Altýnsoy , "Mükemmel oynayýp iyi iþler yaptýk. Biz iyi bir galibiyet alacaðýmýzý düþünürken kötü gol yedik. Ama 1-1'den sonra bile ataðý ve golü düþündük. Sonuna kadar iyi oynadýk ama defans ve ofansta dikkat etmek gerekiyor.

Hedeflerimiz gözönüne alýndýðýnda bizim için final niteliðinde bir maç olacak. 2 arkadaþýmýz oynayamayacak. Ama diðer oynayan arkadaþlarýmýzýn da çok iyi olacaklarýna inanýyorum. " dedi.

D

CMYK

kadrolarý önemli futbolculardan oluþurken, þampiyonluk için Diyarbakýr 1968Spor, Bismil Belediyespor, Aliparspor ve Baðlar Belediyespor takýmlarý ön plana çýkýyor.

Kocaelispor maçý zor geçecek Bu maçta tecrübe bir daha ortaya çýktý. Pozisyona giriyorsanýz bunlarý atacaksanýz. Ama ben yine de oyuncularýn performansýndan memnunum. Bu ilerisi için umut oldu. Bu oyunu diðer maçlara da yansýtacaðýz. Tek hedefimiz Kocaelispor maçý. Oradan da puan ve puanlar ile dönmek istiyoruz. Ýzmitt'e taraftar desteðine ihtiyacýmýz var.

Hafta sonu deplasmanda karþýlaþacaklarý Kocaelispor maçýnýn zor geçeceðini ifade eden Altýnsoy, "Ligin bana göre birincisi ile sonuncusu arasýnda çok fark yok. Kocaelispor kendi sahasý ve seyircisi önünde galip gelmek için ne gerekiyorsa yapacaktýr. Onlar için kritik bir maç. Zor bir maç olacak. Ýçerde de dýþarýda da galibiyet için oynayacaðýz" diyerek sözlerini noktaladý.

Ayný zamanda AK Parti Ýl Yönetiminde yer alan Bedirhan Akyol'un baþkaný olduðu Diyarbakýr 1968Spor'un yönetimi de AK Parti'li yöneticilerden oluþurken, Ýl Baþkaný Aydýn Altaç ve Ýl Baþkan Yardýmcýsý Adnan Nabikoðlu gibi isimler yönetimde. Beyaz Tebeþir Tesisleri'ndeki kulüp binasýný valilik kanalýyla para ödeyip alan Diyarbakýr 1968Spor'un futbolcu ve teknik heyeti de Ýþ-Kur üzerinde Toplum Yararýna Çalýþma Programý çerçevesinde 1 yýl boyunca iþe alýndý. Kulüp yönetimi þampiyonluk için maddi olarak tüm imkanlarý seferber etmiþ durumda. Maddi yönden güçlü olan diðer iki takým Aliparspor ve Bismil Belediyespor. Önemli harcama yaparak transfer döneminde iddialý kadro kuran Aliparspor'da 2. Lig ve 3. Lig deneyimine sahip futbolcular forma giyiyor. Geçen sezon Bölgesel Amatör Lig'den düþen Bismil Belediyespor ise geçen sezonki kadrodan bazý oyuncularý tutarak bunlarý profesyonel liglerde oynamýþ oyuncularla takviye etti.Ligde þu ana kadar oynadýðý maçlarý kazanan Diyarbakýr 1968Spor,Aliparspor ve Bismil Belediyespor arasýnda sezon sonuna kadar büyük çekiþme yaþanmasý bekleniyor.

Spor Toto 2.lig kýrmýzý grup TAKIMLAR

25 10 2013 gazete sayfaları  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you