Page 1

Emniyetten köy okuluna yardým Baðlar'da kadýna pozitif ayrýmcýlýk D

B

iyarbakýr'ýn Baðlar Ýlçe Emniyet Müdürlüðü, merkeze baðlý Damlakaya köyü Ýlköðretim Okulu'nun duvarlarýný boyayýp, tavanýný onardý. Personelin maaþlarýndan topladýðý yardýmlarla öðrencilere hediyeler de daðýtýldý. 3’te

ÇARÞAMBA 25 NÝSAN 2012

aðlar Belediyesi Kadýn Meclis üyeleri ve kadýn çalýþanlarý bir araya gelerek 'Kadýn Kurulu' toplantýsýný yaptý. Belediye Baþkaný Yüksel Baran, kadýnlara kentsel çalýþmalar, kadýn çalýþmalarý ve belediyenin yeni projelerini anlattý. 5’te

Kandil'den gelenlere hapis www.guneydoguolay.com

Fiyatý : 30 KR

PKK'nýn Kandil ve Mahmur kamplarýndan gelen grubun içinde yer alan 7 tutuklu sanýk, 9 yýl 6 ay ile 16 yýl arasýnda deðiþen oranlarda hapis cezasýna çarptýrýldý.

Beþir Atalay Van'a gidiyor K B

aþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay, çeþitli incelemelerde bulunmak üzere Van'a gidiyor. Van Valiliði'nden yapýlan yazýlý açýklamada, Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay'ýn bugün saat 15.30'da Van'a gelerek Edremit ilçesinde yapýlan TOKÝ Konutlarýný gezeceði belirtildi. 7’de

Bingöl'de çatýþma: 2 þehit

andil ve Mahmur kamplarýndan 19 Ekim 2009 günü gelen 34 kiþiden 10'u hakkýnda ''terör örgütü üyesi olmak'', ''örgüt adýna suç iþlemek'' ve ''terör örgütünün propagandasýný yapmak'' suçlarýndan dava açýlmýþtý. Diyarbakýr 4. Aðýr Ceza Mahkemesi'ndeki duruþmada, Kandil ve Mahmur kamplarýndan gelen grubun içinde yer alan 7 tutuklu sanýða 9 yýl 6 ay ile 16 yýl arasýnda deðiþen oranlarda hapis cezasý verildi. 7’de

Temsili rektör ücretsiz servis istedi

A

li Kuþçu Ýlköðretim Okulu 4. Sýnýf öðrencisi Fulya Çelik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý kutlamalarý çerçevesinde, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ayþegül Jale Saraç'ýn makamýna oturdu. 5’te

STK'lardan Yaðmur'a plaket

D

iyarbakýr'da bulunan sivil toplum kuruluþlarý (STK), Bölge Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Baþhekimi Prof. Dr. Yusuf Yaðmur'a çalýþmalarýndan dolayý teþekkür plaketi verdi.Göreve geldiði günden

B

ingöl'ün Genç Ýlçesi Yolaçtý Köyü'nde güvenlik güçleriyle PKK'lýlar arasýnda çatýþma çýktý. Çatýþmada 1 asker ve 1 korucu þehit olurken, 4 korucu, 5 asker yaralandý. Çatýþmada 3 PKK üyesi de ölü ele geçirildi. 4’te

bu yana birbiri ardýna gerçekleþtirdiði projelerle hastanenin hizmet kapasitesini artýran Baþhekim Prof. Dr. Yusuf Yaðmur'a, sivil toplum kuruluþlarý yetkilileri tarafýndan teþekkür plaketi verildi. 4’te

Memurun zamlý maaþý Haziran'da

Ý

ki milyonu aþkýn memurun gözü toplu görüþmelere çevrildi. Kamu çalýþanlarýyla toplu görüþmeler 30 Nisan'da baþlayacak. Hakem heyetine gidilmezse görüþmeler 29 Mayýs'ta bitecek. 6’da

Ýplik Mahallesi'nde Halk Toplantýsý

Kurbanoðlu: Hesap veriyoruz D

Büyükþehir 32 bin 500 aðaç dikti

D

iyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Baþkanlýðý, bir yandan üretim tavalarýna 32 bin 500 aðaç dikimi yaparken diðer yandan yýlýn ilk üç ayýnda 5 bin 763 aðaç dikti. 7’de

iyarbakýr'ýn Yeniþehir Ýlçe Belediyesi Ýplik Mahallesi'nde halk toplantýsý düzenledi. Toplantýya halk yoðun ilgi gösterdi. Belediye Baþkaný Selim Kurbanoðlu, toplantýlarla vatandaþ hesap verdiklerini söyledi ve mahalleye büyük bir park yapýlacaðý müjdesi verdi. 7’de

Cezaevlerinde ihlaller yaþanýyor

B

arýþ ve Demokrasi Partisi (BDP) Genel Baþkan Yardýmcýsý Meral Danýþ Beþtaþ, BDP Diyarbakýr Ýl Baþkanlýðý'nda cezaevlerindeki uygulamalar hakkýnda açýklama yaptý. 9’da

Validen Kürtçe 'Sorun yok' mesajý

Þ

anlýurfa Valisi Celalettin Güvenç, Siverek Ýlçesi'nde devam eden yol çalýþmalarýný denetledi. Ýþ makinesi kullanan ve eline aldýðý kürekle yol yapým çalýþmalarýna katýlan Vali Güvenç, köylülere, 'Sorun yok' anlamýna gelen Kürtçe "Sorun týnne" dedi. 4’te


2

SAÐLIK

25 NÝSAN 2012 ÇARÞAMBA

Beslenme alýþkanlýklarýnýz yemek borusu kanserine yol açabilir!

Yemek borusu kanserlerine kimi zaman yaþam koþullarý kimi zaman da çevresel faktörler neden oluyor. Kýrmýzý ve tütsülenmiþ et temelli beslenme alýþkanlýðý, çok sýcak çay içilmesi, sigara ve alkol kullanýmý gibi alýþkanlýklarýnýz yemek borunuzda kanser oluþumunu tetikleyebiliyor.

D

ünya genelinde kanser nedenli ölümlerde altýncý sýrada olan Özofagus (yemek borusu) kanseri ülkemizde özellikle 50 yaþ üzeri erkeklerde ve mutfak kültüründe etin geniþ yer tuttuðu Doðu Anadolu Bölgesi'nde sýklýkla görülüyor.Memorial Antalya Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü'nden Op. Dr. Behlül Baydar, geç bulgu veren Özofagus kanseri ve tedavisi hakkýnda bilgi verdi.

Reflü, ileri yaþlarda özofagus kanserine dönüþebiliyor Tütün ve alkol kullanýmý, çok sýcak çay tüketilmesi, sebzeden fakir, kýrmýzý ve tütsülenmiþ et ile beslenilmesi, safra ve uzun süreli olarak mide asidinin özofagusa geri kaçmasý, bazý viral enfeksiyonlar, elde terleme eksikliði (tylosis), radyasyona maruz kalmak ve ailesel/genetik faktörler özofagus kanserinin geliþimini tetikleyebiliyor. Bazý ailelerde genç yaþlarda reflü, orta yaþlarda yemek borusu hücre yapýsý deðiþikliði (Barrett özofagusu) ve kiþiler 50-60 yaþýna ulaþtýklarýnda özofagus kanseri geliþimi gözlenebiliyor.

Hastalýk erken dönemde semptom vermiyor Yemek borusu kanseri gastrit benzeri yakýnmalar nedeniyle geç bulgu veriyor. Anatomik özellikleri nedeni ile özofagus duvarýna, göðüs boþluðu ve komþu organlara yayýldýðý için erken dönemlerde genellikle semptom vermeden seyrederken; tümör evresi ilerlemiþ olgularda yutma güçlüðü, kilo kaybý, göðüs veya karýn aðrýsý ve yemek borusu iç kýsmý daralmasýna baðlý olarak yenilen yiyecek ve içeceklerin, kusma olmaksýzýn aðza geri gelmesi (regürjitasyon) en sýk görülen semptomlar olarak karþýmýza çýkýyor.

Hafif de olsa yutma güçlüðü varsa, dikkat! Yemek borusu kanserinin en uygun tedavisinin ne olduðu günümüzde hala tartýþýlýyor. Erken taný çabalarýna raðmen özellikle ülkemizde özofagus kanserli hastalarýn çoðuna lokal ileri hastalýk ya da yayýlma evresinde taný koyulabiliyor. Özofagus kanserinin teþhisi endoskopi ve bu iþlem sýrasýnda alýnan parçanýn patolojik incelemesi ile konu-

luyor. Endoskopik olarak görülemeyen duvar içerisinde yer alan tümörlerde endoskopik ultrasonografi ile iðne biyopsisi yapýlabiliyor. Hastalýðýn teþhisi için basit þikâyetler þeklinde de olsa belirtilerin ihmal edilmemesi gerekiyor. Daha önceden olmayan yemek yedikten sonra takýlma hissi uyarýcý bir nitelik taþýyor. Hafif derecede dahi bir yutma güçlüðü özofagus kanserine iþaret edebiliyor.

Tanýda Nükleer týp yöntemleri kullanýlýyor Endoskopi, hastalýðýn yemek borusunun ne kadarýný etkilediði ve tümörün uzunluðu hakkýnda bilgi verirken tüm hastalara toraks ve üst batýn tomografileri çekiliyor. Bu tomografik inceleme hastalýðýn çevre dokulara, akciðerlere ve karaciðere sýçrayýp sýçramadýðý hakkýnda bilgi veriyor. Nükleer týp yöntemlerinde PET, vücutta fazla þeker tüketen dokularý gösteriyor. Kanser hücreleri hýzlý üreyebilmek için birçok dokudan daha fazla þeker tüketirler. PET, tümörün boyutlarý, çevre dokularla iliþkisi, bölünme hýzý ve lenf bezleri-

ne ve baþka organlara sýçrayýp sýçramadýðý konusunda çok deðerli bilgiler veriyor. Tüm bu tetkikler sonucunda özofagus kanserinin klinik aþamasý belli oluyor ve tedavi yöntemi bu aþamaya göre planlanýyor.

Yemek borusu tamamen alýnabiliyor Yemek borusu kanseri diðer organlara yayýlým yapmadýðý sürece ameliyat ile tedavi edilebiliyor. Tümör dokusunun çok büyük olduðu veya yakýnýndaki lenf bezlerine sýçradýðý durumlarda ameliyat öncesi kemoradyoterapi uygu-

Ayak aðrýlarýný ciddiye alýn

lanarak tümör dokusu küçültüldükten sonra ameliyat ile tedavi edilebiliyor. Stent uygulamalarý tedavi edici nitelikte deðildir. Stent ile daralmýþ olan bölge tümör itilerek açýlýr. Eþlik eden kalp veya diðer organ rahatsýzlýklarý olan ve cerrahi tedavinin yüksek risk taþýdýðý hastalarda tedavi olarak sadece kemoradyoterapi uygulanabilir. Yemek borusunun cerrahi olarak tamamen çýkarýlmasý iþlemi olan Özofajektomi yapýlmasý durumunda ise yemek borusu alýnan hastalara mide veya kalýn baðýrsaktan yemek borusu yapýlýyor.

Ayak problemlerinde tedavinin geciktirilmesi ciddi sorunlara yol açabiliyor. En fazla sorun yaratan ise halk arasýnda kemik çýkýntýsý olarak bilinen halluks valgus hastalýðý.

E

n sýk yaþanan ayak problemlerinin baþýnda parmak deformitelerinin geldiðini belirten Ýstanbul Üniversitesi Cerrahpaþa Týp Fakültesi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Tahir Öðüt, özellikle baþparmak deformitesinin yaygýn görüldüðünü söyledi. Halluks valgus sorununun daha çok kadýnlarda görüldüðünü söyleyen Prof. Öðüt, ''Bunun nedeni daha çok genetiktir ve anne tarafýndan geçer. Eðer bir nesilde oluyorsa, üç nesilde de olma ihtimali oluyor. Fakat genetik geçiþten baþka çevre faktörlerin de etkin ki bunun baþýnda ayakkabý geliyor. Kadýnlarýn çok sevdikleri yüksek topuklu dar burunlu ayakkabýlar bunu hýzlandýran bir etken. Genetik bir yatkýnlýk varsa, bir de bu tip ayakkabýlardan giyiyorsa, sorun çok daha hýzlý ortaya çýkýyor. Ve parmak bir kere eðrilmeye baþlarsa mutlaka ilerlemesi devam ediyor'' dedi. Prof. Dr. Öðüt, bu sorunu yaþayan kiþilerin sýklýkla parmak arasýna makara koyarak tedavi yolunu seçtiklerini, ancak bunun geçici bir çözüm olduðunu ifade etti. Sorunun temelinden düzeltilmesi gerektiðine iþaret eden Öðüt, þöyle konuþtu:

AÐRI VARSA AMELÝYAT GEREKEBÝLÝR ''Çünkü buradaki sorun, kemiðin kaymýþ olmasý. Düz duran bir kemiðin ucundan bir çýkýntý oluyor, kemiðin aksý kayýyor. Biz bu kayan aksý düzeltmezsek tekrarlar. Halk arasýnda ameliyat yapýlsa da tekrarlar diye bilinir. Nedeni de bunun bir çýkýntý olarak algýlanýp traþlanmasý gibi iþlemlerden kaynaklanýyor. Bunun traþlanýp geçmesi gibi bir tedavisi yok. Kesin tedavi için mutlaka kemiðin düzeltilmesi lazým. Kesilen kemiðin yerine oturtulmasý gerek. Eðer hastanýn hiçbir aðrýsý yoksa ameliyat önermiyoruz. Eðer deformiteyle birlikte hastanýn aðrýsý ya da zonklama gibi þikayetleri varsa, makara koymak gibi ameliyat dýþý yöntemlerin hiçbiri iþe yaramaz. Mutlaka ameliyat edilmesi lazým. Ameliyatýn baþarý þansý yüksek. Tabii her ameliyatta olan yüzde 1-2 gibi komplikasyon riskleri var, o kadar.'' Prof. Dr. Tahir Öðüt, dizdeki kireçlenme ve ayak bileðinde kýkýrdak problemlerinin de sýklýkla görülen rahatsýzlýklardan olduðunu ifade etti ve Türkiye'nin dünya genelinde baþarýlý ortopedik operasyonlara imza attýðýna dikkat çekti.

Kýrýþýklýðýn en önemli nedeni D

Zayýflamak isterken kalp saðlýðýndan olmayýn

H

ýzlý kilo verdiren birçok diyet her bahar olduðu gibi yine herkesin gündeminde. Ancak hýzlý kilo verdiren diyetler kalp saðlýðý açýsýndan tehlike yaratýyor. Saðlýðý tehlikeye atmadan zayýflamanýn en önemli kurallarýndan birinin verilen kilonun haftada 0,5-1

kiloyu aþmamak olduðunu belirten Kardiyoloji Uzmaný Dr. Utku Zor, kalp saðlýðýný zorlayan diyetlere dikkat çekti. Dr. Zor'a göre zayýflamak isterken kalp saðlýðýný bozan 5 hata þöyle: 1- Uzun süreli açlýk tansiyonu ve kan þekerini etkiler: Kýsa süre içerisinde fazla kilo vermek isteyenlerin yaptýðý en önemli hatalardan biri þok diyetler. Bu diyetlerde uzun süreler aç kalýnýyor ve öðünlerdeki yemek miktarlarý çok az oluyor. Öðün atlayarak yapýlan diyetlerde ilk olarak metabolizma bu durumdan etkileniyor. Tansiyonda ani düþüþler ve kan þekerinde düzensizlikler meydana geliyor. Bu durumu takiben de aþýrý halsizlik, baygýnlýk gibi sorunlar yaþanabiliyor. 2- Þok diyetten sonra hýzla alýnan kilo, diyabet riskini artýrýr: Þok diyetlerle verilen kilolar genellikle çok hýzlý bir þekilde geri alýnýyor. Yaza zayýf gir-

mek saðlansa da sonbaharda diyetin býrakýlmasýyla birlikte kilolar verilenden daha hýzlý bir þekilde alýnýyor. Ani kilo vermek ve ardýndan hýzlý þekilde almak insülin direncine yol açarak þeker metabolizmasýnda dalgalanmalara neden olabiliyor. Bu tür dalgalanmalar da kiþinin ileride þeker hastalýðýna yakalanma riskini artýrýyor. 3- Ani kilo alýp vermek kalp krizi riskini artýrýr: Beslenme düzeninde yapýlan ani deðiþiklikler, kolesterol profilinde de dalgalanmalar yaþanmasýna neden oluyor. Kýsa sürede yüzde 10 veya daha fazla kilo artýþý olan orta yaþlý bireylerde ilerleyen yýllarda kalp krizi riskinin arttýðý gözlemleniyor. 4- Protein diyetleri kolesterolü dengesini bozabilir: Son zamanlarda sýklýkla tercih edilen tek tip beslenmenin uygulandýðý diyetler ilk etapta hýzlý kilo vermeyi saðlýyor. Ancak uzun sü-

re yapýldýðýnda vücutta pek çok dengenin alt üst olmasýna neden olabiliyor. Sadece proteinden zengin gýdalarýn alýnmasý kolesterol profilini olumsuz etkileyebiliyor. Hayvansal gýdalarýn sýk olarak tüketilmesi kolesterol ve doymuþ yað oranýný artýrýyor. Bu diyetlerle kilo kaybý yaþansa da kiþilerin kötü kolesterol düzeyleri artýp, iyi huylu kolesterol düzeylerinde düþüþ yaþanýyor. Ayrýca fazla protein alýmýnýn diyabet riskini artýrdýðý yakýn zamanda açýklanan çalýþmalar ile gösteriliyor. 5- Spora aniden yüklenmek kalp krizi riskini artýrýr: Kýþ boyunca hareketsiz kalanlarýn bahar aylarýnda zayýflamak için spora baþlamasý ve vücuda hýzlý bir þekilde yüklenmesi kalp krizine bile neden olabiliyor. Özellikle 40 yaþýn üzerindeki bireylerde tansiyon ve kolesterol yüksekliði gibi sorunlar da yaþanýyorsa spora baþlamadan önce mutlaka bir kardiyoloji hekimine muayene olmalarý öneriliyor.

vitamini açýsýndan önemli bir kaynak olan güneþ ýþýðý, yaþlanmanýn ve kýrýþýklýklarýn en büyük sebeplerinden biri. Mümkün oldukça güneþten korunmak gerektiðini, sadece güneþ kremiyle korunmanýn ise yetmediðini belirten Dicle Üniversitesi (DÜ) Týp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalý Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Meltem Akkurt, baþta giysi, güneþ gözlüðü gibi fiziksel faktörlerin de korunmada etkin olduðunu bildirdi. Bilinçsiz güneþlenmenin ciltte yaþlanmayý hýzlandýrdýðýný, kýrýþýklýklarýn ve yaþlanmanýn yüzde 80'inin kiþinin ömrü boyunca maruz kaldýðý güneþ ýþýnlarýndan kaynaklandýðýný ifade eden Akkurt, ''Yaþlanmanýn ve kýrýþýklýklarýn en büyük sebeplerinden biri, hayat boyu maruz kalýnan güneþtir. Vücudumuzda güneþ yanýðý olmamýþ veya çok uzun süre güneþin altýnda yatmamýþ olabiliriz. Ama ömür boyu, evimize gidip gelirken maruz kaldýðýmýz güneþ dahi kýrýþýklarý oluþturmaya, yaþlandýrmaya yetiyor. Güneþ ciddi þekilde yaþlanma meydana getiriyor'' dedi. Akkurt, güneþin kansere davetiye çýkaran bazý lezyonlara da neden olduðunu, güneþ görmeyen cildin çok daha genç görünümlü kaldýðýný ifade ederek, dermatologlarýn güneþlenmeyi önermediðini kaydetti. AZI KARAR ÇOÐU ZARAR

Kiþilerin ''bronzlaþma'' adý altýnda saatlerce güneþ altýnda kaldýðýný, bunun son derece sakýncalý olduðunu vurgulayan Akkurt, þöyle konuþtu: ''Saðlýklý bronzlaþma diye bir þey yok. Bronzlaþma zaten vücudun savunma mekanizmasý. Yanmamýþsak, vücudumuz kýzarmýþ olsa bile güneþten zarar gördüðünü gösterir. Bu nedenle, amaç aslýnda hiç bronzlaþmamaktýr. Aslýnda güneþ her zaman düþmandý. Ama insanlar bu kadar farkýnda deðillerdi. Kansere yol açtýðýný ve yaþlanmadan birinci derecede sorumlu olduðunu bilmiyorlardý. Son yýllarda bilinç artýkça bundan korunma da daha görünür oldu. Hayatýmýz boyunca özellikle çocukluk ve gençlik dönemlerinde maruz kaldýðýmýz güneþ, ileri yaþlarda kýrýþýklýk olarak ortaya çýkýyor. Ciltte leke gibi hasarlara neden oluyor. Bunu engellemek için gençlik döneminde güneþten kaçýnmak geleceðe yatýrýmdýr. Eðer zamanýnda bunu yapmadýysak geç kalmýþ deðiliz. Güneþten kaçýnarak ilerlemesini engelleyebiliriz. Yaþam için gerekli olan güneþin azý karar çoðu zarar.''


Cizre Adliyesi'ni havaya uçuracaklardý

Þ

25 NÝSAN 2012 ÇARÞAMBA

Beyaz perdeyle tanýþtýlar

V

an'ýn Muradiye Ýlçe Emniyet Müdürlüðü, 'Mavi Köprü' projesi kapsamýnda köy okullarýndaki öðrencilere sinemada çizgi film izleme keyfi yaþatýyor. Her gün bir köy okulunun öðrencileri, Þehit Er Erol Tavukçu Konferans salonundaki dev ekrandan çizgi film izleyerek stres atýyor. Proje kapsamýnda Muradiye'ye 16 kilometre uzaklýktaki Yukarý Argýt Köyü'nün yaklaþýk 70 öðrencisi okullarýndan alýnarak ilçe merkezine götürüldü. Þehit Er Erol Tavukçu Konferans Salonu'na kurulan dev ekranda çeþitli çizgi filmleri izleyen öðrencilerin mutluluklarý yüzlerinden okundu. Öðrenciler ilk defa kendilerine böyle bir ortamda çizgi film izleme þansý veren polislere teþekkür ederken, öðretmenler, öðrencilerin sosyalleþmesi bakýmýndan bu etkiliðin çok önemli olduðuna dikkat çekti.

Etkinlikler sürecek Ýlçe Emniyet Müdürü Oktay Çelik, etkinliðin öðrencileri kýsa süreli de olsa köy ortamýndan uzaklaþtýrýp motivasyonlarýný arttýrmak amacýyla gerçekleþtirildiðini belirterek, "Amacýmýz köydeki öðrencilerimizi kurumumuza getirip çizgi filmler izleterek, hem hoþça bir vakit geçirmelerini saðlamak, hem de çocuklarýn motivasyonlarýný arttýrmaktýr. Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü ile birlikte, organizeli bir biçimde tüm köy okullarýndaki öðrencilerimizi ilçeye getirerek, bir nebze de olsa köy ortamýndan uzaklaþtýrdýk. Bu etkinliklerimiz sürecek" dedi.

ýrnak'ýn Cizre Ýlçesi'nde adliye binasýna düzenlenen ses bombalý ve molotoflu saldýrýnýn ardýndan binanýn 16 kiloluk bomba ile havaya uçurulmak istendiði ortaya çýktý. Cizre'nin Kale Mahallesi'nde bulunan adliye binasýnýn arka kýsmýna önceki gün saat 21.00 sýralarýnda bir grup ses bombasý ve molotof kokteyli atýldý. Atýlan ses bombasý ve

molotoflar nedeniyle camlarý kýrýlan binanýn içinde yangýn çýktý. Yangýn büyümeden polisler tarafýndan söndürüldü. Bu sýrada saldýrganlar arasýnda bulunan bir kiþi de duvarý atlayarak girdiði adliye bahçesindeki duvar dibine teneke içinde bomba koyup, fitilini de ateþlemek için yanan sigarayý býrakýp kaçtý. Polis fark edip sigarayý söndürdü Olay yerine giden polis, yaptýðý incelemede duvar dibinde üzerinde yanan sigara bulunan tenekeyi görünce

hemen sigarayý söndürdü. Bomba uzmaný ekipler üzerinde yaptýðý incelemede bombanýn 16 kilo olduðunu ve tahrip gücünü arttýrmak için amonyum nitrat ve çivilerle desteklendiðini belirledi. Etkisiz hale getirilen bombanýn patlamasý halinde bir facia yaþanabileceði belirtildi. Polis, saldýrganlarý yakalamak için ilçede geniþ çaplý operasyon baþlattý. Cizre Cumhuriyet Baþsavcýsý Mahammed Varal, olay yerine giderek incelemelerde bulundu.

Emniyetten köy okuluna yardým

Diyarbakýr'ýn Baðlar Ýlçe Emniyet Müdürlüðü, merkeze baðlý Damlakaya köyü Ýlköðretim Okulu'nun duvarlarýný boyayýp, tavanýný onardý. Personelin maaþlarýndan topladýðý yardýmlarla öðrencilere hediyeler de daðýtýldý.

B

aðlar Ýlçe Emniyet Müdürü Sýddýk Ekinci, merkeze baðlý Damlakaya köyü ilköðretim okulunda öðrencilere seminer vermeye geldiklerinde okulun onarýma ihtiyaç duyduðunu gördü. Ekinci, önce emniyet personelinden sonra da esnaflardan yardým istedi. 6 gün içerisinde hem maaþlarýndan baðýþta bulunan polislerin parasý, hem de Baðlar'daki esnafýn yardýmlarýyla okulun çatýsý onarýldý, duvarlarý boyandý, tuvaletler düzenlendi ve kütüphane kuruldu. Eðitime yaptýklarý katký nedeniyle okul bahçesinde bir program düzenlendi. Programa Ýl Emniyet Müdürü Mustafa Saðlam'ýn eþi Fatma Saðlam, Ýl Emniyet Müdür Yardýmcýlarý Ýlhan Kara, Ýlyas Burunak, Baðlar Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Abdurrahman Sevgili, Baðlar Ýlçe Emniyet Müdürü Sýdýk Ekinci, vatandaþlar ve çok sayýda öðrenci katýldý.

6 günde yenilendi Programa katýlanlar, öðrenci ve köydeki vatan-

daþlar ile birlikte davul zurna eþliðinde halay çektikten sonra açýlýþ programýna geçti. Baðlar Ýlçe Emniyet Müdürü Sýdýk Ekinci, ilk olarak bu okula seminer vermek için geldiklerinde okulun eksikliklerini fark ettiklerini ve bunu gidermek için giriþimlerde bulunduklarýný söyledi. Ekinci, "Biz okulu gördük ve daha fazlasýný yapabiliriz dedik. 6 gün içerisinde okulun boyasý, çatýsý, çevre düzenlemesi, bilgisayar ve kütüphane kurduk. Polis arkadaþlarým maaþlarýný alýr almaz maaþlarýndan topladýklarý para ve Baðlar esnafýnýn da katkýlarý ile bunlarý gerçekleþtirdik. Bizde bu birliktelik olduktan sonra bizim sýrtýmýz yere gelmez. Katkýsý olan herkese teþekkür ediyorum" dedi. Yapýlan konuþmalarýn ardýndan Emniyet Müdür Yardýmcýlarý ve Emniyet Müdürü'nün eþi Fatma Saðlam kurdeleyi keserek açýlýþý yaptý. daha sonra öðrencilere kýrtasiye malzemesi ve oyuncak daðýtýlýrken, saðlýk taramasýndan da geçirildiler.

Yine çadýr yangýný V

an'da elektrik kontaðýndan çýkan yangýnda bir çadýr içindeki eþyalarla birlikte kullanýlamaz hale gelirken, içinde yaþayan depremzede yaþlý çift dýþarýda kaldý. Akköprü Mahallesi Seyitoðlu Sokak'ta ikamet eden Ýdris Ökdem isimli þahsýn, evinin önünde bulunan boþ arazide depremden dolayý kurduðu çadýrda sabah saatlerinde elektrik kontaðýndan kaynaklandýðý

tahmin edilen yangýn çýktý. Yangýnda, çadýr ile birlikte içeride bulunan eþyalar yanarak kül oldu. Yangýný fark eden mahalle sakinleri, içeride bulunan yaþlý kadýný dýþarý çýkardýktan sonra kovalarla çadýra müdahale etti. Yangýn, yan çadýrlara sýçramadan söndürülürken, elektriðin zamanýnda kesilmemesi ise vatandaþlarýn tepkisine neden oldu.


4

25 NÝSAN 2012 ÇARÞAMBA

Kimsesiz çocuklar için Hatýra Ormaný Siirt'te koruma ve bakým altýnda olan çocuklara aðaç ve çevre sevgisini kazandýrmak amacýyla Hatýra Ormaný oluþturuldu. Hatýra Ormaný'nýn ilk fidanlarý düzenlenen törenle toprakla buluþtu. Siirt Orman ve Su Ýþleri Müdürlüðü ile Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü iþbirliðiyle Siirt-Kurtalan Karayolu'nun Baþur Kavþaðý'ndaki 3 dönümlük alanda oluþturulan ormana 400 fidan dikildi. Fidan dikimi için düzenlenen programa, Vali Musa Çolak, eþi Gülsüm Çolak, Vali Yardýmcýsý Mustafa Pala, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Aydýn Sayýn, Orman ve Su Ýþleri Müdürü Nevzat Çelikten ile yuvada kalan çocuklar katýldý. Vali Musa Çolak ve eþi Gülsüm Çolak, çocuklarla bir süre sohbet ettikten sonra hatýra ormanýnýn ilk fidanýný çocuklarla birlikte dikti. Vali Çolak, dikilen fidanlarýn yeþermesinin çocuklarýn umutlarýnýn yeþereceði anlamýna geldiðini söyledi.

Aðaçlandýrma seferberliði Vali Çolak, kimsesiz çocuklarýn, ormana dikilen fidanlar gibi devletin adaletli ve þefkatli kollarýnda büyüdüðünü ifade etti. Vali Çolak, çocuklara aðaç ve çevre sevgisini kazandýrmak amacýyla yapýlan bu çalýþmanýn çok önemli olduðunu vurguladý. Bu yýl aðaçlandýrma çalýþmalarý kapsamýnda vatandaþlara toplam 30 bin fidan daðýtýldýðýný belirten Vali Musa Çolak, "15 bin Fýstýk Fidaný da ayrýca müdürlüðümüz tarafýndan vatandaþlara daðýtýldý. Ýl düzeyinde bir aðaçlandýrma seferberliði baþlattýk. Toplamda 45 bin fidan daðýtýldý" dedi. Fidan dikiminin ardýndan Vali ile eþi, Baþur Mesire alanýnda kimsesiz çocuklarla birlikte top oynayarak, halay çekti. Misbah YILMAZ

Zayi ilaný Diyarbakýr/Yeniþehir nufus müd. almýþ olduðum nufus cüzdanýmý 23.04.2012 tarhinde kaybettim.Hükümsüzdür Celaleddin Baðlan SCR 1-2-3-4 Ticari çalýþma belgemi THK üyelik kartýmý ve Diyarbakýr trafik þube müd. almýþ olduðum B sýnýfý sürücü belgemi kaybettim. Hükümsüzdür Ýbrahim Halil Pekyanýk Diyarbakýr/Baðlar nüfus müd. almýþ olduðum nufus cüzdanýmý kaybettim.Hükümsüzdür Hüseyin Buhan Dicle Üniversitesi hastanesine abim Yusuf Parlar adýna tedavi masrafý için yatýrdýðým 1500 TL’lik makbuzu kaybettim.Hükümsüzdür Yusuf Parlar Diyarbakýr Ulaþtýrma Bölge müd. almýþ olduðum 21 EE 221-21 AN 521 plakalý taþýtlara ait K1 taþýt kartlarýný kaybettik.Hükümsüzdür Barutlar Ýnþ. Oto Tur. Pet. San Tic. Ltd.Þti.

HABER

Bingöl'de çatýþma: 2 þehit

Bingöl'ün Genç Ýlçesi Yolaçtý Köyü'nde güvenlik güçleriyle PKK'lýlar arasýnda çatýþma çýktý. Çatýþmada 1 asker ve 1 korucu þehit olurken, 4 korucu, 5 asker yaralandý. Çatýþmada 3 PKK üyesi de ölü ele geçirildi.

B

ingöl'ün Genç Ýlçesi Yolaçtý Köyü kýrsal kesiminde dün sabah saatlerinde arama tarafa faaliyetine çýkan güvenlik güçleri bir grup PKK'lý ile karþýlaþtý. Güvenlik güçlerinin 'Teslim ol' çaðrýsýna PKK'lýlarýn ateþle karþýlýk vermesi üzerine, açýlan ilk ateþte 1 asker ve 1 korucu þehit olurken, 4 korucu ve 5 asker de yaralandý. Yaralýlar Bingöl devlet Hastanesine kaldýrýldý. Askerlerin karþýlýk vermesi üzerine çýkan çatýþmada 3 PKK üyesi de ölü ele geçirildi. Çatýþma bölgesine Sikorsky helikopterlerle özel eðitimli komando timleri indirildi. Bölgede kaçmaya çalýþan PKK'lýlarý etkisiz hale getirmek için hava destekli geniþ çaplý operasyonlar sürdürülüyor.

Þandur isimli vatandaþ, bir iþ makinesinden seken kurþunla yaralandý. Yaralanan Þandur Derecik Saðlýk Ocaðý'nda yapýlan ilk müdahalenin ardýndan Þemdinli Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. Þandur'un saðlýk durumunun iyi olduðu belirtildi. Öte yandan ayný bölgede çalýþan bir iþ makinesinin altýna býrakýlan mayýn da sabah saat 07.00 sýralarýnda büyük bir gürültü ile patladý. Patlamada ölen ya da yaralanan olmazken, bölgedeki operasyonlar sürüyor.

Askeri araca bombalý saldýrý

Hakkari'de þantiye baskýný Hakkari'nin Þemdinli Ýlçesi'nde askeri kulelerin yapýldýðý þantiye alanýna girmek isteyen PKK'lýlar termal kameralar tarafýndan tespit edildi. Olay Derecik Beldesi'ne baðlý Umurlu Köyü Yolgeldi Mezrasý'nýn Kuzey Gedik Bölgesi 86 Nolu sýnýr taþýnda meydana geldi. 86 Nolu sýnýr taþý yakýnlarýnda askeri kule yapýmýnda çalýþan iþ makinelerin bulunduðu þan-

tiyeye girmek isteyen PKK'lýlarý, Derecik Ýç Güvenlik Alay Komutanlýðý ile Umurlu Taburunda bulunan termal kameralar tespit etti. Bunun üzerine PKK'lýlarýn kaçabileceði bölgeler, obüs ve havan toplarýyla bom-

balandý.

Bekçi yaralandý Güvenlik güçleri ile PKK'lýlar arasýnda kýsa süreli süren çatýþmada askeri kule yapýmýnda çalýþan iþ makinelerin bekçiliðini yapan Osman

STK'lardan Yaðmur'a plaket

Diyarbakýr'da bulunan sivil toplum kuruluþlarý (STK), Bölge Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Baþhekimi Prof. Dr. Yusuf Yaðmur'a çalýþmalarýndan dolayý teþekkür plaketi verdi.

G

öreve geldiði günden bu yana birbiri ardýna gerçekleþtirdiði projelerle hastanenin hizmet kapasitesini artýran Baþhekim Prof. Dr. Yusuf Yaðmur'a, sivil toplum kuruluþlarý yetkilileri tarafýndan teþekkür plaketi verildi. Demokratik Ofis-Sen Mardin Ýl Baþkaný M. Veysi Yýlmaz, Uluslararasý Engelliler Derneði Diyarbakýr Þubesi Baþkaný Erdal Satýlýþ ve Diyarbakýr Dicle Hemofili Derneði Baþkaný Selim Paksoy, Baþhekim Yusuf Yaðmur'u hastanede ziyaret ederek, çalýþmalarýndan do-

layý tebrik ettiler. Baþhekim Yaðmur'a teþekkür plaketi sunan STK temsilcileri, Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nin her geçen gün büyüyen hizmet aðýnýn takdire þayan olduðunu belirterek, örnek teþkil ettiði görüþünde birleþti.

Hastaneyi gezdirdi Görüþlerini açýklayan Uluslararasý Engelliler Derneði Diyarbakýr Þubesi Baþkaný Erdal Satýlýþ, "Biz dernek olarak, engelli kardeþlerimize, gerek saðlýk ve gerekse sosyal içerikli çalýþ-

malar yapýyoruz. Bu kapsamda bizlere çalýþmalarýnda büyük destek olan Baþhekim Yusuf Yaðmur beye ne kadar teþekkür etsek azdýr" dedi. Konuklarýna hastaneyi gezdirerek çalýþmalar hakkýnda bilgi veren Baþhekim Yusuf Yaðmur ise, konuklarýný makamýnda aðýrlayarak göreve geldiði günden bu yana yapýlan çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi. STK temsilcileri, yaptýðý hizmetlerden ötürü Prof. Dr. Yusuf Yaðmur'a teþekkür plaketi verirken, baþarýlarýnýn devamýný diledi.

Validen Kürtçe 'Sorun yok' mesajý

Þanlýurfa Valisi Celalettin Güvenç, Siverek Ýlçesi'nde devam eden yol çalýþmalarýný denetledi. Ýþ makinesi kullanan ve eline aldýðý kürekle yol yapým çalýþmalarýna katýlan Vali Güvenç, köylülere, 'Sorun yok' anlamýna gelen Kürtçe "Sorun týnne" dedi. beraberlik içinde sorunlarýmýzý çözeceðiz" diye konuþtu.

Ýþ makinesi kullandý 25 NÝSAN 2012 ÇARÞAMBA YIL: 11 SAYI: 3890 Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk adýna Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Sayfa Editörü A.Baran ÇÝMEN Sayfa Düzeltmeni Aziz Muhammed FÝDANCI Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: Stadyum Altý Kuzey Kale Arkasý YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR e-p posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

Mardin'de PKK'lýlarýn yola döþediði mayýný uzaktan kumandayla patlatmasý sonucu 1 asker hafif þekilde yaralandý. Mardin Valisi Turhan Ayvaz, Sultan köyü yakýnlarýnda güvenlik güçlerinin yol kenarýnda dedektörle mayýn aramasý yaptýðý sýrada önceden döþenmiþ mayýnýn patladýðýný bildirdi. Ayvaz, patlamada 1 askerin elinden hafif yaralandýðýný belirtti. Öte yandan, patlama nedeniyle karayolu bir süre trafiðe kapatýlýrken olay yerinde geniþ güvenlik önlemleri alýndý.

V

ali Celalettin Güvenç, AK Parti Þanlýurfa Milletvekili Mehmet Kasým Gülpýnar ve bürokratlar ile birlikte Siverek'e gitti. Ýlçenin Karacadað bölgesindeki köyleri ziyaret eden Vali ve beraberindekiler, buralarda devam eden yol ve içme suyu çalýþmalarýna iliþkin bilgi aldý. Vali Güvenç çalýþmalarýn devam ettiði köylerde yaþayan vatandaþlarla da sohbet etti. Bölgenin yýllarca ihmal edildiðini ifade

eden Vali Güvenç, özellikle içme suyu konusunda yaþanan sýkýntýlarý bitirmek için çabaladýklarýný belirterek, "Siverek'te içme suyu sorunu bulunan köylerimizin su sorununu bu dönem çözeceðiz. Sayýn Bakanýmýz Faruk Çelik ve milletvekillerimizle birlikte bu konuda yoðun bir çalýþma içindeyiz. Mevcut sorunlarýn 2 yýl içinde çözümü için iþçimizle, memurumuzla günün 24 saati çalýþýyoruz. Birlik ve

Sohbet sýrasýnda köylülere, 'Sorun yok' anlamýna gelen Kürtçe, "Sorun týnne" diyen Vali Güvenç, "Yeter ki birlik ve beraberliðimizi koruyalým. Sabýrlý olalým" diye konuþtu. Köylerdeki ziyaretlerin ardýndan ilçe merkezine dönen Vali Güvenç, Siverek-Diyarbakýr eski karayolunda yapýlan yol çalýþmalarýný da yerinde inceledi. Çalýþmalara iliþkin bilgi alan Vali Güvenç, burada iþ makinesinin üzerine çýkarak bir süre kullandý ve ardýndan beraberindekilerle birlikte eline aldýðý kürekle asfaltlama çalýþmalarýna yardým etti. Ýlçe merkezine dönen Vali Celalettin Güvenç, burada vatandaþlarýn katkýsýyla alýnan 5 aracýn Emniyet Müdürlüðü'ne hibe törenine katýldý. Araçlarýn alýmýna katký sunanlara teþekkür eden Vali Güvenç, yeni araçlarýn anahtarlarýný Ýlçe Emniyet Müdürü Recep Yeþil'e teslim etti.

Van'da yýkým ve onarým bir arada Hayatýn her gün biraz daha normale döndüðü Van'da aðýr hasarlý binalar yýkýlýrken, az hasarlý binalarýn ise onarým ve güçlendirme çalýþmalarý hýz kazandý. Van'da 23 Ekim ve 9 Kasým tarihlerinde yaþanan depremlerin izleri silinmeye çalýþýlýyor. Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý ile Van Valiliði'nin anlaþtýðý 3 üniversitenin teknik elemanlarýnýn yaklaþýk 5 aydýr sürdürdüðü hasar tespit çalýþmalarýnýn tamamlanmasýnýn ardýndan yýkýlacak olan binalarda yavaþ yavaþ netlik kazanýyor.

Ýþyerleri açýlýyor Özellikle çok katlý binalarda hasarýn daha fazla olduðu belirtilirken, þehir merkezinde az hasarlý olan ve büyük bölümü 2-3 katlý olan iþyerlerin çoðu faaliyetlerine baþladý. Bazý esnaf ise küçük çaplý tadilat ve onarým yaparak iþyerlerini açmaya hazýrlanýyor. Yapýlan nihai hasar tespit çalýþmalarýnýn ardýndan az hasarlý olan çok katlý binalarda ise havalarýn ýsýnmasýyla birlikte onarým iþi de hýz kazandý. Bir yandan da aðýr hasarlý olduðu için tehlike arz eden binalarýn yýkýmý da ayný süratle sürdürülüyor.


HABER

25 NÝSAN 2012 ÇARÞAMBA

5

Baðlar'da kadýna pozitif ayrýmcýlýk

Baðlar Belediyesi Kadýn Meclis üyeleri ve kadýn çalýþanlarý bir araya gelerek 'Kadýn Kurulu' toplantýsýný yaptý. Belediye Baþkaný Yüksel Baran, kadýnlara kentsel çalýþmalar, kadýn çalýþmalarý ve belediyenin yeni projelerini anlattý.

B

aðlar Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleþtirilen toplantýya Belediye Baþkaný Yüksel Baran, Baþkan Yardýmcýsý Sema Koç, Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Fatma Sultan Gümüþ ve belediye kadýn çalýþanlarý katýldý. Toplantýda meclis üyelerinin ve baþkan yardýmcýlarýnýn tutuklanmasý ile zor bir süreç geçirdiklerini belirten Baran, her þeye raðmen hizmetlerini en iyi þekilde yaptýklarýný söyledi. Kentsel çalýþmalarýný kadýnlara anlatan Baran, 2012 ve 2013 yýlýnda yapacaklarý kentsel projeleri tanýttý. Baran, bu yýl içerisinde Þeyh Þamil Mahallesi'nde bir kent meydaný tasarladýklarýný, yine Kaynartepe'ye çocuk yüzme havuzlarý ve çocuk oyun evi yapmayý planladýklarýný söyledi.

Yeþil Kuþak Projesi Eski Baðlar bölgesinin yarýsýna yakýnýnda kilitli parke taþý döþemeyi bitirdiklerini ve diðer bölgelerde de bu yaz içinde tümden yenileme çalýþmalarýný

yapacaklarýný belirten Baran, þöyle devam etti: "Yeþil Kuþak Projesi'ne seçim zamanýnda baþlayacaðýmýzý belirtmiþtik. Bu en önemli alanýmýz aslýnda. Bunu etaplar halinde yapamaya baþladýk. Yeþil kuþak projesinin 1. Etabý olan Ayþe Þan Parký ile Yeni Hal arasýndaki bölümü bu yaz içerisinde tamamlayacaðýz. Yine 3. Etap olan Göletli Parký yaz sonunda hizmete sunacaðýz. Sunay Caddesi'nde dýþ cephe yenileme çalýþmalarý yapýlacak. Ayný zamanda Ninova Park ve Carrefour (AVM) arasýnda bulunan alaný tümden yenileyeceðiz. Burada yürüyüþ yolu yapýlacak, orta refüjler deðiþtirilecek ve güzel bir peyzaj olacak."

'Kadýnlar þiddete maruz kalýyor' Daha sonra kadýn çalýþmalarýný anlatan Baran, yapýlan hizmetlerde kadýnlara öncelik verildiðini ve kadýnlara dönük aðýrlýklý olarak eðitim, kültür, istihdam ve þiddet alanlarýnda yoðunlaþtýklarýný ifade etti. Baran, özellikle þiddet konusunda

yapýlan araþtýrmalarda her kadýnýn yaþamý boyunca bir þekilde þiddete maruz kaldýðýný söyledi. Baran, "Oran olarak kadýnlarýn yarýsýna yakýnýnýn çeþitli þekillerde þiddete maruz kaldýðýný araþtýrmalar sonucunda gördük. Farklý þiddet türlerine maruz kalan kadýnlar oluyor. Buna dönük bir çalýþma yürüttük. Bu çalýþmalar ýþýðýnda kadýn sýðýnma evi ihtiyacý ortaya çýktý. Sýðýnma evi çalýþmalarýmýz sürüyor. Yer ve mekân tamamlandý. Burada çalýþacak ekibimizde hazýr. Sadece teknik hazýrlýklar kaldý. Onlarý da tamamlayýp sýðýnma evini faaliyete koyacaðýz" dedi. Baðlar Belediyesi ile AB "Deðiþim ve Geliþim Ýçin Genç Kadýnlar Meslek Ediniyor" projesine de deðinen Baran, bu projede yer alan 5 kadýnýn otobüs þoförü olarak iþe baþladýðýný belirtti.

Kadýnlar yoksulluðu yenecek Toplantýda dikkat çeken konulardan bir diðeri ise Baðlar Ýlçesi'ndeki yoksulluk ve bu yoksulluðun kadýnlarýn üzerindeki etkileri oldu. Yoksulluk ve kadýn sorununa deðinen Baran, "En önemli çalýþmalarýmýzdan biri de kadýna yönelik istihdam amaçlý yaptýðýmýz faaliyetlerdir. Baðcýlar'da Kadýn pazarcýlarýn çalýþacaðý sabit semt pazarý açacaðýz. Yine Kaynartepe'de kadýn atölyesi açýyoruz. Burada kadýnlar biçki-dikiþ kurslarý görerek kurs sonunda istihdam edileceklerdir" diye konuþtu. Belediyenin önümüzdeki dönem kadýn çalýþmalarý hakkýnda bilgi veren Baran, Kadýn filmleri festivali, Yerel Yönetimler Kadýn Fuarý, Uluslararasý Kadýn Konferansý, Kadýn Edebiyat günleri gibi çalýþmalar yapýlacaðýný belirtti. Konuþmalarýn ardýndan toplantýya katýlan kadýnlar çalýþmalara iliþkin görüþ ve önerilerini sundu.

Temsili rektör ücretsiz servis istedi Ali Kuþçu Ýlköðretim Okulu 4. Sýnýf öðrencisi Fulya Çelik, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý kutlamalarý çerçevesinde, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ayþegül Jale Saraç'ýn makamýna oturdu. Öðretmenleri ile birlikte Rektör Prof. Dr. Ayþegül Jale Saraç'ý ziyaret eden Fulya Çelik, koltuðu Rektör Saraç'tan devraldý. Kendisine bu imkaný sunan öðretmenlerine teþekkür eden Fulya Çelik, " Eðer ben Rektör olsaydým öðrencilere ücretsiz servis ayarlardým" dedi. Büyüyünce ne olmak istediði konusunda Rektör Saraç ile sohbet eden Fulya Çelik, pilot yada polis olmak istediðini

belirterek üniversite'nin geniþ kampus alanýnýn hakla açýlmasýný istediðini sözlerine ekledi. Temsili rektöre hediye "Sizler önce çalýþýp çabalayacaksýnýz. Hayýrlý olmayý isteyeceksiniz. Ýnþallah ilerde hayra hizmet edeceðin mevkiler, makamlarda olursun" diye belirten Rektör Saraç, Çelik'e, içindeki pýrýltýyý hayatýna yansýtmasýný temenni etti. Üniversite'nin kampus alaný ve yaptýklarý düzenlemeler konusunda bilgiler veren Rektör Saraç, temsili rektör olan öðrenciye çeþitli hediyeler takdim etti. Sýcak ve samimi bir ortamda gerçekleþen ziyaret, fotoðraf çekimi ile son buldu.


6

EKONOMÝ

25 NÝSAN 2012 ÇARÞAMBA

Siirt'te kaçak elektrikle mücadele

Siirt'te kaçak elektrikle mücadele için kaçak tespit ekiplerinin sayýsý arttýrýldý. Dicle Elektrik Daðýtým A.Þ Siirt Ýl Müdürü Muzaffer Özdemir, kentte kaçak kaybýnýn bölge ortalamasýnýn altýnda olduðunu, bunu daha da aþaðýya çekeceklerini söyledi.

D

icle Elektrik Daðýtým A.Þ Siirt Ýl Müdürü Muzaffer Özdemir, kaçak elektrik kullanýmýnda yýlsonu hedeflerinin yüzde 38 olduðunu ifade etti. Ýl Müdürü Muzaffer Özdemir, yüzde 47'lik kaçak elektrik kullanýmý ile bölgenin en düþük oranýna sahip olmalarýna raðmen, bu rakamý daha da aþaðýya çekmek istediklerini belirtti. Bölgede kaçak elektrik tüketim ortalamasýnýn yüzde 72 olduðuna dikkati çeken Özdemir, þöyle devam etti:

Adilcevaz bastonuna sedef iþlemesi

Kaçak ekip sayýsý arttý "Bizde ise bu oran yüzde 47 düzeyindedir. Ancak ilimizde oranýn bölge ortalamasýndan düþük olmasý bizim için çok önemli deðil. Amacýmýz bu oraný daha da aþaðýya çekmek. Kaçak elektrik takibi istikrar ve destek isteyen uzun vadeli bir konudur. Bu konuda sayýn valimiz baþta olmak üzere bütün bürokrat ve siyasetçilerden destek alýyoruz. Kaçak elektrik ekiplerimizi arttýrdýk. Hedefimiz yýlsonunda bu oraný yüzde 38'e çekmektir. Bu rakamý minimum düzeye indirmeyi hedefliyoruz." Misbah YILMAZ

Memurun zamlý maaþý Haziran'da

Ýki milyonu aþkýn memurun gözü toplu görüþmelere çevrildi. Kamu çalýþanlarýyla toplu görüþmeler 30 Nisan'da baþlayacak. Hakem heyetine gidilmezse görüþmeler 29 Mayýs'ta bitecek.

Ç

alýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik, memurlarýn toplu sözleþme görüþmelerinin 30 Nisan'da baþlayacaðýný belirterek, hakem heyetine gidilmezse görüþmeleri 29 Mayýs'ta sonlandýrmayý hedeflediklerini açýkladý. Görüþmelerin 29 Mayýs'ta sonuçlanmasýyla memurlar zamlý maaþlarýný en erken Haziran ayýnda alabilecek.

Yüzde 15 isteniyor Kamuda toplu sözleþme görüþmelerinin yürütülme esaslarý ile kurullarýn kuruluþ esaslarýný belirleyen yönetmelik 20 Nisan'da Resmi Gazete'de yayýmlanmýþtý. Memur-Sen 2012 için yüzde 16, 2013 için yüzde 14 zam talep ediyor. Türkiye Kamu-Sen'in zam talebi ise, bu yýl Ocak ve Temmuz aylarýnda maaþlara yüzde 10+10 zam, taban aylýða da 100 lira artýþ yapýlmasý. Grev hakký için imza kampanyasý baþlatan KESK de en düþük memur maaþýnýn 2 bin 145 liraya çýkarýlmasýný istiyor.

B

itlis Valisi Nurettin Yýlmaz, Adilcevaz ilçesi ziyaretinde baston ustasý Cumali Birol'u atölyesinde ziyaret etti. Ceviziyle ünlü Adilcevaz'da yaþayan baston ustasý Cumali Birol, ceviz aðacýndan yaptýðý bastonlara artýk sedef de iþlediðini söyledi. Birol, Vali ve Eþi Hatice Yýlmaz'a ürünleri hakkýnda bilgiler verirken, daha önce manda, koç ve sýðýr boynuzunu iþleyerek yaptýðýný bastonlara bir yenisini eklediðini ve bastona sedef iþlemeye baþladýðýný ifade etti.

Osmanlý tuðrasý da iþleniyor Birol, "Bu çerçevede sedef kak-

ma bastonlarýn yapýmýna baþladýk. Daha önce Gaziantep'te sedefkar olan ve sadece çeyiz sandýklarýna sedef iþleyen ustalardan sedefin iþlenmesini gördüm. Bunu bastona iþlemeyi düþündüm. Yaklaþýk bir ay kadar önce sedef temin edip çalýþmalara baþladýk. Sedefin kesimi bayaðý sýkýntýlý. Sedef kesme yöntemini öðrendik. Þimdi daha rahat sedef kesip, bastona iþlemeye baþladýk. Bunun yaný sýra 925 ayar gümüþten Osmanlý tuðrasýný ve ay yýldýzý da sedefli bastonlara iþliyoruz" dedi.

Hakkari'de banka sorunlarý tartýþýldý

Hakkari Ticaret ve Sanayi Odasý (HATSO) koordinatörlüðünde düzenlenen toplantýda bankalarla ilgili yaþanan genel sorunlar ele alýndý.

T

oplantýya deðiþik bankalarýn þube ve bölge müdürleri, mali müþavirler, tüccar, iþ adamlarý ve esnaf katýldý. Toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný yapan HATSO Meclis Baþkaný Cemal Erip, iþlem yaparken sorun ve sýkýntý yaþayan esnafýn taleplerini direk olarak banka yetkililerine aktararak ve ortaya çözüm önerileri koymak için burada bir araya geldiklerini söyledi. Banka müdürleri ise sýrasýyla söz alarak bankacýlýk iþlemlerinde esnaftan beklentilerini, kendi bankalarýnýn çalýþma þekillerini ifade ederek, özellikle bilançolarýn gerçeði yansýtmadýðýný, kayýt dýþý sorunu olduðunu, esnaflarýn Basell kriterlerine uygun bilanço düzenlemediðini belirttiler.

'Ayrýmcýlýk yapýlýyor' Ýþ adamlarý da bankalarda nakdi, gayri nakdi kredi sözleþmelerinde sorunlar yaþadýklarýný, teminat olarak gösterdikleri gayrimenkullerinin ekspertiz raporlarýnda gerçek deðeriyle deðerlendirilmediðini, bankalarda yeterli sayýda ve nitelikte personel bulunmadýðý ifade ederek, kent merkezinde bulunan ATM'lerin sayýsýnýn az olduðunu, müþteri memnuniyetinin ise ön planda tutulmadýðýný dile getirdiler. Toplantýda konuþan bazý esnaflar ise bankalarýn Hakkari'ye gerekli itina ile hizmet vermediðini ve diðer illere göre ayrýmcýlýk yapýldýðýna inandýklarýný söylediler. Mali Müþavirler Hakkari Ýl Temsilcisi Tahirhan Taþ da, firmalarýn kurumsallaþamadýðýný ve ortaklýk kültürünün geliþmediðini dile getirdi. Toplantý karþýlýklý iyi niyet açýklamalarýyla sona erdi.

Gercüþ ve Hasankeyf için hizmet alýmý

Dicle Elektrik Daðýtým Anonim Þirketi (DEDAÞ), Batman'ýn Gercüþ ve Hasankeyf ilçeleri için hizmet alýmý yapacak. Diyarbakýr Dicle EDAÞ, Batman'ýn Gercüþ ilçesi ve Hasankeyf ilçesi için arýza onarým ve bakým onarýmlar için hizmet alýmýna gidiyor. Hizmet alýmý için ihale yapýlacaðý ve ihalenin 24 Mayýs tarihinde saat 10.00'da Dicle Elektrik Daðýtým

Anonim Þirketinde yapýlacaðý belirtildi. Ýhaleyi alacak þirketin 2 yýl süresince 1 koordinatör mühendis, 2 elektrik teknikeri, 25 elektrik teknisyeni, 4 haberleþme ve veri kayýt operatörü, 1 vasýfsýz (düz) iþçi ile beraber 2 adet 44 pick-up, 1 adet hidrolik plt. sepetli araç ve 1 adet bomlu sepetli (kovalý vinç) ile arýza onarým ve bakým alýnacaðý ifade edildi.

Çarklar dönmeye devam ediyor

Ý

malat sanayinde kapasite kullaným oraný Nisan'da yüzde 74.7 olarak gerçekleþti. Merkez Bankasý imalat sanayinde kapasite kullaným oranýnýn (KKO) Nisan ayýnda geçen yýlýn ayný ayýna göre 0.2 puan azalarak, bir önceki aya göre ise 1.6 puan artarak yüzde 74.7 seviyesinde gerçekleþtiðini açýkladý. TCMB verilerine göre mevsimsel etkilerden arýndýrýlmýþ kapasite kullaným oraný ise Nisan ayýnda, bir önceki aya göre 0.4 puan

azalarak yüzde 75.6 oldu. KKO Mart ayýnda yüzde 73.1, mevsimsel etkilerden arýndýrýlmýþ KKO yüzde 76 seviyesinde gerçekleþmiþti. Mal gruplarýna göre kapasite kullaným oranlarýnda geçen yýlýn ayný ayýna göre, dayanýklý tüketim mallarýnda, tüketim mallarýnda, dayanýksýz tüketim mallarýnda ve gýda ve içeceklerde artýþ gözlenirken, yatýrým mallarýnda ve ara mallarýnda düþüþ gözlendi.


GÜNCEL

25 NÝSAN 2012 ÇARÞAMBA

Ýplik Mahallesi'nde Halk Toplantýsý

7

Kurbanoðlu: Hesap veriyoruz

Diyarbakýr'ýn Yeniþehir Ýlçe Belediyesi Ýplik Mahallesi'nde halk toplantýsý düzenledi. Toplantýya halk yoðun ilgi gösterdi. Belediye Baþkaný Selim Kurbanoðlu, toplantýlarla vatandaþ hesap verdiklerini söyledi ve mahalleye büyük bir park yapýlacaðý müjdesi verdi.

Ý

plik Mahallesi Eðitim Destek Evi bahçesinde yapýlan halk toplantýsýna Yeniþehir Belediye Baþkaný Selim Kurbanoðlu, BDP Diyarbakýr Yeniþehir Ýlçe Baþkaný Nihat Yýldýz, BDP'li yöneticiler, BDP Ýplik Mahallesi Komisyonu, Yeniþehir Belediye Baþkan Yardýmcýlarý, Meclis Üyeleri ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Belediye Baþkaný Selim Kurbanoðlu, son üç yýlda yürütülen çalýþmalarý slâytlar eþliðinde katýlýmcýlara sundu. Halka hesap vermenin önemine deðinen Baþkan Kurbanoðlu, "Halk toplantýlarýnda çalýþmalarýmýzý halkýmýzla paylaþýyoruz. Halkýmýz bize bu görevi verdi. Görevimizi layýkýyla yapmaya çalýþýyoruz. Bizi bu göreve getiren halkýmýza hesap veriyoruz" dedi.

Büyük park yapýlacak Belediyenin çalýþmalarýný halkýn onayýna sunduklarýný kaydeden Kurbanoðlu, "BDP'li belediyeler çok önemli çalýþmalarý yaþama geçirdi. Bu çalýþmalarý engellemek için seçilmiþ birçok arkadaþýmýz zindana atýldý. Ancak Kürtleri zindana atmakla bu yürüyüþü kimse engelleyemez. Kürt halkýnýn aydýnlýk günleri yakýndýr. Bunun yaný sýra Ýplik Mahallesi Eðitim Destek Evi'nde kurslara katýlan öðrenciler için Kürtçe masal kitabý Kêzxatun'u çýkardýk. Çocuklarýn eðitimini önemsiyoruz. Mahallemizde

önemli çalýþmalarý tamamladýk. Alt yapýya dönük çalýþmalar bitti. Kaldýrým ve yol konusunda önemli bir eksiklik kalmadý. Önümüzdeki dönemde burada büyük bir park çalýþmasý yapacaðýz. Projesini tamamladýk" diye konuþtu.

Yýldýz: Tecride son verin Hükümetin belediyelerine yönelik politikalarýný eleþtiren BDP Yeniþehir Ýlçe Baþkaný Nihat Yýldýz ise, hükümetin KCK adý altýnda yaptýðý operasyonlara deðindi. Yýldýz, "Bugün itibariyle 7 bin parti çalýþaný, meclis üyesi ve seçilmiþ arkadaþýmýz tutuklanmýþtýr. Bütün bu tutuklamalara raðmen belediyelerimiz önemli hizmetler yürüyor. Halkýmýz kurumlarýna sahip çýkýyor. Halkýmýzýn yürüyüþü özgürlük yürüyüþüdür. Bir bütün olarak Kürt halký ayaktadýr. Tutuklamalarla çalýþmalarýmýzý engelleyemezsiniz. Halk deðerlerine ve mücadelesine sahip çýkmayý sürdürüyor. Kürt halký yürüttüðü mücadelede çok bedeller ödedi. Abdullah Öcalan üzerindeki tecridin derhal kaldýrýlmasýný istiyoruz" dedi. Halk toplantýsýnda söz alan vatandaþlar da belediyenin çalýþmalarýný takdir ettiklerini söylediler.

Büyükþehir 32 bin 500 aðaç dikti Kandil'den gelenlere hapis P

KK'nýn Kandil ve Mahmur kamplarýndan gelen grubun içinde yer alan 7 tutuklu sanýk, 9 yýl 6 ay ile 16 yýl arasýnda deðiþen oranlarda hapis cezasýna çarptýrýldý. Kandil ve Mahmur kamplarýndan 19 Ekim 2009 günü gelen 34 kiþiden 10'u hakkýnda ''terör örgütü üyesi olmak'', ''örgüt adýna suç iþlemek'' ve ''terör örgütünün propagandasýný yapmak'' suçlarýndan

D

iyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Baþkanlýðý, bir yandan üretim tavalarýna 32 bin 500 aðaç dikimi yaparken diðer yandan yýlýn ilk üç ayýnda 5 bin 763 aðaç dikti. "Yeþil bir Diyarbakýr" için çalýþma yürüten Çevre Koruma ve Kontrol Daire Baþkanlýðý ekipleri, yýlýn ilk üç ayýnda 5 bin 763 aðaç dikti. 7 bin 354 çalý bitkisi de diken ekipler, 207 kilogram da Çim tohumu ekti. Çevre Koruma ve Kontrol Daire Baþkanlýðý, yine yýlýn ilk üç ayýnda sera ve fidanlýk alanýndaki üretim tavalarýna 7 bin 500 adet mavi servi, 2 bin 500 adet sütün servi, 5 bin adet dallý servi, 10 bin adet Ýran çamý, 5 bin adet mazý, 2 bin 500 adet oya dikimi yaptý. Çevre ekipleri ayrýca 180 bin adet çok çeþitli mevsimlik çiçek tohumunu refüjlere ekti.

dava açýlmýþtý. Diyarbakýr 4. Aðýr Ceza Mahkemesi'ndeki duruþmada, Kandil ve Mahmur kamplarýndan gelen grubun içinde yer alan 7 tutuklu sanýða 9 yýl 6 ay ile 16 yýl arasýnda deðiþen oranlarda hapis cezasý verildi. Mahkeme heyeti, ''sanýklarýn piþmanlýk göstermemesi ve suçu iþledikten sonraki hal ve davranýþlarýný'' dikkate alarak indirim uygulamadý.

Beþir Atalay Van'a gidiyor B

aþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay, çeþitli incelemelerde bulunmak üzere Van'a gidiyor. Van Valiliði'nden yapýlan yazýlý açýklamada, Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay'ýn bugün saat 15.30'da Van'a gelerek Edremit ilçesinde yapýlan TOKÝ Konutlarýný gezeceði belirtildi. Ardýndan Yeþilsu ve Topaktaþ köylerinde incelemelerde bulunacak olan Atalay'ýn daha sonra Van Valiliði'ni ziyaret edeceði ifade edildi. Geceyi Van'da geçirip sabah basýn mensuplarý ile kahvaltýda bir araya gelecek olan Atalay'ýn, helikopterle il merkezi ve Erciþ ilçesindeki TOKÝ Konutlarýný havadan inceledikten sonra bir basýn toplantýsý düzenleyip Van'dan ayrýlacaðý belirtildi.

1 Mayýs'a katýlým çaðrýsý

Diyarbakýr'da kutlanacak 1 Mayýs için basýn toplantýsý düzenleyen KESK, DÝSK, TMMOB, Türk-Ýþ, Diyarbakýrlýlarý 1 Mayýs günü Ýstasyon Meydaný'na çaðýrdý.

K

ESK, DÝSK, TMMOB, Türk-Ýþ, Güneydoðu Gazeteciler Cemiyeti'nde basýn toplantýsý düzenledi. Diyarbakýr'da 1 Mayýs kutlamalarý için Ýstasyon Meydaný için baþvuru yaptýklarýný belirten Türk-Ýþ 7. Bölge Temsilcisi Bahri Zülküf Karakoç, Diyarbakýrlýlarý 1 Mayýs'a çaðýrdý. Türk-Ýþ 7. Bölge Temsilcisi Bahri Zülküf Karakoç, 1 Mayýs'ýn amacýna uygun ve özgür kutlanmadýðýný belirtirken, bu yýlki 1 Mayýs'ý amacýna uygun ve görkemli kutlamak istediklerini söyledi. Diyarbakýr Ýstasyon Meydaný için baþvuruda bulun-

duklarýný belirten Karakoç, tahminlerine göre herhangi bir sorun çýkmadan mitinglerini yapacaklarýný ifade etti.

Ýstasyon Meydaný'nda kutlanacak KESK, DÝSK, TMMOB ve TürkÝþ'ten oluþan 4 kurumdan oluþan bir platform oluþturduklarýný söyleyen Karakoç, Kürt sorununun demokratik barýþçýl yöntemle çözümü, eþitlik ve özgürlük, örgütlenme önündeki engellerin kaldýrýlmasý, kýdem tazminatý, vergilerin kaldýrýl-

masý, zamlarýn geri alýnmasý için 1 Mayýs'a çaðýrdý. BDP Ýl Baþkaný Zübeyde Zümrüt ise, BDP olarak 1 Mayýs'a gerek hazýrlýklar gerekse de kitlesel katýlým saðlayacaklarýný söyledi. Nevroz ruhuyla 1 Mayýs'a katýlacaklarýný belirten Zümrüt, "Emekten yana olan herkesi 1 Mayýs'a katýlým saðlamasýný istiyoruz" dedi. Zümrüt'ün ardýndan konuþan ESP Diyarbakýr Ýl Baþkaný Ramazan Karakaya da, "Halkýmýzýn coþkulu bir þekilde 1 Mayýs'a katýlýmýný bekliyoruz" diye konuþtu.


8

25 NÝSAN 2012 ÇARÞAMBA

HABER

Kemalê Amed'den bir albüm daha

Diyarbakýrlý Þivan Perwer olarak adlandýrýlan Kemalê Amed'in yeni albümü piyasaya çýktý. 'Ýnkar Etme' albümünü müzikseverlerin beðenisine sunan Amed, albümde kardeþlik ve hoþgörüyü ön plana çýkardýðýný söyledi.

D

iyarbakýrlý sanatçý 'Ýnkar Etme' adlý dördüncü albümü ile dinleyicilerinin karþýsýna çýktý. "Ýlk profesyonel albümüm" olarak tanýmladýðý 'Kela Zilme'nin 13 eserinden yedisinin söz ve müzikleri Amed'e ait. Þivan Perwer'in 'Ey Ferat' adlý eserine de yer veren sanatçý, her þarkýsýnda Kürt müziðinin geleneksel motiflerinden izler taþýyor. Kemalê Amed, 12 yaþýnda Perwer'in etkisinde kalarak müzikle tanýþtýðýný ve o günden sonra Kürtçe okuyup Kürtçe dinlemeye baþladýðýný söyledi. Amed,

müziðe baþladýðý yýllarda yaþama daha arabesk baktýðýný ve popüler olma hayalleri kurarken, kendini Kürtçe üzerindeki baskýlarýn içinde gördüðünü ifade ediyor. Kardeþlik ve hoþgörü albümü Zamanla kendi dilinde müzik icra ettikçe ve Kürtçe üzerindeki baskýyý gördükçe bu zorluklarla mücadele etme azminin daha da arttýðýný kaydeden Amed, ''Kürtçe'nin ne kadar zor olduðunu müziðimle uðraþýrken daha çok anladým ve daha çok yaklaþtým

Bitlisli gençlerin tiyatro baþarýsý Bitlis Sanat Tiyatrosu, Denizli'de düzenlenecek olan 28'inci Uluslararasý Amatör Tiyatro Topluluklarý Festivali'ne davet edildi.

B

itlis Kültür ve Sanat Derneði çatýsý altýnda kurulan tiyatrodaki gençler, kýsa bir sürede büyük baþarý elde ederek iki festivale birden katýlmaya hak kazandý. Genel Sanat Yönetmeni Gökmen Okdayan, Bitlis tarihinde bir ilki gerçekleþtirerek uluslararasý ölçekte düzenlenen tiyatro festivaline katýlan ilk ekip olduklarýný söyledi. Doðu ve Güneydoðu Anadolu Bölgelerinde, bu festivale davet edilen tek tiyatro ekibi olduklarýný kaydeden Okdayan, þöyle devam etti:

Davet edilen tek ekip "Denizli Belediyesi, her yýl Uluslararasý Amatör Tiyatro Topluluklarý Festivali düzenliyor. Bunun uluslararasý olmasý çok önem-

li. Bitlis tarihinde uluslararasý anlamda düzenlenen tiyatro festivaline davet edilen tek ekip biz olduk. Festivale, Hollanda, Kazakistan, Makedonya, Macaristan, Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti, Kosova'dan tiyatro ekipleri katýlacak. Bununla beraber Ýstanbul, Ankara, Antalya, Denizli, Hatay, Muðla ve Aydýn'dan gelen ekipler de festivalde yer alacak. Bu büyük organizasyona Doðu ve Güneydoðu Anadolu Bölgelerinden davet edilen tek tiyatro ekibiyiz. Bu büyük bir baþarý ekibimizin ve oyuncularýmýzýn baþarýsýdýr. Bu anlamda oyuncularýmýzý hepsini tek tek tebrik ediyor, hepsine teþekkür ediyorum." Kýsýtlý imkanlarla çalýþýyorlar Çok kýt imkanlara raðmen büyük

baþarýlar elde ettiklerini belirten Okdayan, "Ekibimiz, çok kýsýtlý imkanlarla, 20 metrekare bir alanda çalýþmalarýný sürdürüyor. Sadece oyundan oyuna sahneyi görebilen bir ekibiz. Böyle kýsýtlý imkanlarla bu baþarýyý elde etmiþsek, destek verildiði takdirde daha büyük baþarýlara imza atacaðýmýza inanýyorum. Bu konuda Bitlisli iþ adamlarýndan ve bürokratlardan destek bekliyoruz. Çünkü daha iyi yerlere gelmek için daha çok desteðe ihtiyacýmýz var. Tüm bu koþullarda bizden hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen, Bitlis Eðitim ve Tanýtým Vakfý (BETAV) baþta olmak üzere, Bitlis Belediye Baþkaný Fehmi Alaydýn ve Kýzýltaþ Gayri Menkul Yatýrým Ortaklýðý'na sonsuz teþekkür ediyoruz" dedi.

Kürtçeye. Yýllardýr kendi ülkemizde ezilen bir halk olduk. Bu baskýlar içerisinde dil ve kültürle ayakta kalabilmek çok önemliydi. Bende bu eksende yýllardýr sanat yaþantýmda anadilin önemi doðrultusunda çalýþmalarýmý yürüttüm. Müzikseverlerin beðenisine sunduðum son albümümde kardeþlik ve hoþgörü temasýný ön plana çýkardýk. Bu albümün ardýndan Sýngle çalýþmam olacak. Bu çalýþma da Kürtçe Rock parçalardan oluþacak'' dedi. Taþkýn CÝVELEK


POLÝTÝKA

25 NÝSAN 2012 ÇARÞAMBA

9

Cezaevlerinde ihlaller yaþanýyor Barýþ ve Demokrasi Partisi (BDP) Genel Baþkan Yardýmcýsý Meral Danýþ Beþtaþ, BDP Diyarbakýr Ýl Baþkanlýðý'nda cezaevlerindeki uygulamalar hakkýnda açýklama yaptý. gelebileceði görüþümüzü daha önce kamuoyu ile paylaþmýþtýk. 953 kiþi öldü cezaevlerinde son 11 yýlda. Burada kanayan bir yara var ve duyarlýlýk þart bu cezaevlerinde yaþanan ihlallere karþý.

Çýplak arama yapýlýyor En ciddi baþvurularýn olduðu cezaevlerinden biri Þakran cezaevi. Bu cezaevi yeni bir cezaevi. Henüz inþaat aþamasýnda ama tutuklu ve hükümlüler hýzlýca oraya naklediliyor. Yaptýðýmýz araþtýrmalarda çok vahim tablolara tanýklýk ettik, baþvurularýný aldýk. Özellikle görüþe giriþ ve çýkýþlarda çýplak arama ciddi bir þekilde uygulanýyor. Bu karþý çýkýlýnca þiddete dönüþüyor zaman zaman. Kadýnlar elle taciz muamelelerine maruz kalýyor. Görüþe çýkarken bile 3-4 kez aranýyorlar. Ýçeriden gelenin üstünde bir þey getirme olanaðý yoktur. Bu tacize dönüþmüþtür. Sevk edilince kendi özel eþyalarý verilmemiþ. Ciddi bir beslenme sýkýntýsý var, içme suyu saðlanmýyor. Açlýk grevindekilere verilmesi gereken su, limon ve þeker bile saðlanmamakta. Sadece özel araçlarla gidiliyor.

B

DP Ýl Baþkanlýðý'nda yapýlan açýklamaya Meral Danýþ Beþtaþ'ýn yaný sýra, BDP Kars Milletvekili Mülkiye Birtane, BDP Diyarbakýr Ýl Baþkaný Zübeyde Zümrüt katýldý. Cezaevlerindeki uygulamalar hakkýnda açýklamalarda bulunan Beþtaþ, Türkiye'deki cezaevlerinden çok sayýda baþvurularýn olmasý nedeniyle bu açýklamayý yaptýklarýný söyledi. Özellikle Pozantý cezaevinde yaþananlarýn, Türkiye'nin birçok yerinde çok sayýda kiþinin açlýk grevine girmesinin, Türkiye'deki temel gündemlerden birinin cezaevi gerçeði olduðunu maalesef kendilerine gösterdiðini belirtti. Türkiye'de cezaevinde yaþanan iþkencelerin özellikle Diyarbakýr 5 nolu cezaevinde yapýlan-

Keyfi disiplin cezalarý larýn bugün bile çok güncel bir þekilde tartýþýldýðýný aktaran Beþtaþ, þöyle devam etti:

Hak ihlalleri tesadüf deðil Ankara'da görülen 12 Eylül davasýnda da temel gündem maddelerinden biri yine Diyarbakýr 5 nolu cezaevinde yaþanan insanlýk dýþý iþkencelerin sonuçlarýyla yüzleþme süreci. Asla yeterli olmasa da tartýþma süreci yaþýyoruz. Ama bugün iktidar partisi Kürt sorununu çözmeme konusundaki iradesini ve uygulamasýný birçok alanda gösterdiði gibi cezaevlerinde de gösteriyor. Biz cezaevlerinde yaþanan hak ihlallerinin hiçbirinin tesadüf olmadýðýný, bunun merkezi bir irade ile ancak bu hale

Tutuklu ve hükümlü yakýnlarý ciddi sýkýntýlar yaþýyor. Yasada yönetmelikte olmayan, mektuplara el konulup verilmiyor. Telefon hakký kullandýrýlmýyor. Yakýnlarý ile iletiþim saðlanmýyor. Kampus 7 cezaevinden oluþuyor ama tek doktor bulunuyor. Tekirdað 2 nolu cezaevinde sorunlar devam ediyor. Akrabalar baba ve çocuk yan yana getirilmiyor. Son bir buçuk yýldýr inanýlmaz disiplin yasaðý veriliyor. Keyfi bir uygulamaya dönüþmüþ durumda. Ciddi bir þiddet uygulamasýný da tespit ettik. Bütün kitaplara ve yazýlara el konuluyor. Diyarbakýr, Mardin, Elbistan, Erzurum da ortak sorunlar var. En temel sorunlardan biri kapasite sorunu. 10 kiþilik koðuþta 30 kiþi kalýyor.

Kaplan: ABD ziyareti önemli B

DP heyetinin ABD ziyaretinin Kürt sorununun çözümü açýsýndan önemli olduðunu belirten BDP Grup Baþkanvekili Hasip Kaplan, "Hükümet kusura bakmasýn, biz de onlarýn yaptýklarýna karþý ustalaþtýk" dedi. Barýþ ve Demokrasi Partisi Grup Baþkanvekili Hasip Kaplan, BDP Genel Baþkaný Selahatin Demirtaþ ve beraberindeki heyetin ABD temaslarýna iliþkin sorularý yanýtladý. Bu ziyaretin son derece normal olduðunu, BDP'nin, Türkiye'nin demokratikleþmesinde, Kürt sorunun çözümünde önemli bir misyonu olduðunu ifade eden Kaplan, þunlarý söyledi:

'Biz de ustalaþtýk' ''Siyasi parti olarak duruþumuzu ve görüþümüzü anlatmak için bu tür ziyaretleri yapmamýzdan daha doðal bir þey olamaz. Aslýnda bu tür ziyaretler, Kürt sorunun çözümünde demokratik kanallarý açmak, barýþ için yeni bir anayasa sürecinde uygun bir iklimi yaratmak açýsýndan çok önemli ve olumludur. Kusura bakmasýn hükümet, bizim ikinci dönemimiz ama onlarýn yaptýklarý ve yaþadýklarýna karþý biz de ustalaþtýk, diplomasiyi onlar kadar öðrendik.''

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


10

ÝÇ-DIÞ HABERLER

25 NÝSAN 2012 ÇARÞAMBA

Suriye'de kan durmuyor

BM gözlemci heyeti Suriye'deki ateþkesi denetlemesine raðmen, önceki gün 60 kiþinin öldürüldüðü iddia edildi. Suriyeli muhalifler, 28'i Humus'ta olmak üzere, ülke genelinde 60 kiþinin öldürüldüðünü savundu.

S

uriyeli muhalifler, güvenlik güçlerinin Humus'ta aðýr makineli tüfeklerle düzenlediði saldýrýlarda 28 kiþiyi öldürdüðünü iddia etti. Londra merkezli Suriye Ýnsan Haklarý Gözlemevi'nden yapýlan açýklamada, Humus'un Erbeen mahallesindeki saldýrýda 28 sivilin öldürüldüðü savunuldu. BM ve Arap Birliði Suriye Özel Temsilci Kofi Annan'ýn ateþkes planýný denetlemek için Suriye'de bulunan gözlemci heyetinden Niraj Singh, BM gözlemci raporunun birinci aþamasýnýn ne zaman açýklanacaðýný bilmediðini fakat gözlemcilerin raporlarýný günlük, özel yollarla Kofi Annan'a ilettiklerini söyledi.

AB baskýyý artýyor Gözlemcilerin Duma Haresta ve Zabadani ken-

tinde incelemelerde bulunduðunu ifade eden Singh, Duma semtindeki incelemelerin biraz uzun sürdüðünü ve gözlemcilerin burada halkla bir araya gelerek semtin farklý yerlerinde incelemelerde bulunduðunu belirtti. Suriye'deki ateþkesi gözlemlemek için Birleþmiþ Milletler heyetinin sayýsýnýn 300'e yükseltilmesine karar verilmiþti. Suriye'de 12 Nisan'da ateþkes yürürlüðe girmiþ, az sayýdaki Birleþmiþ Milletler heyeti de ateþkese uyulup uyulmadýðýný denetlemek için Suriye'ye gitmiþti. Bu arada Avrupa Birliði Suriye üzerindeki baskýsýný artýrýyor. Suriye'ye lüks tüketim malzemeleriyle hem sivil hem de askeri amaçlar için kullanýlabilen çift kullanýmlý teknoloji ürünlerinin satýþýnýn yasaklanacaðý belirtildi.

Suriye'den Irak'a göç

Suriye'de yaþanan kriz, birkaç yýl önce bu ülkeye sýðýnan Iraklý mültecileri zor durumda býraktý. Iraklýlar artýk Suriye'de koþullarýn kötüleþmesiyle birlikte ülkelerine dönüyor. Iraklýlarýn yaný sýra, çatýþmalardan kaçan Suriyeliler de Irak'a sýðýnýyor.

S

uriye'deki þiddet olaylarý Iraklýlarý yola döktü. 2006-2007 yýllarýnda ülkelerindeki saldýrý ve çatýþmalardan kaçarak Suriye'ye sýðýnan Iraklýlar geri dönüyor. Suriye'deki durumun kötüleþmesi ve bu ülkeyle karþýlaþtýrýldýðýnda Irak'ýn nispeten daha istikrarlý olmasý bunda önemli rol oynuyor.

'Irak daha istikrarlý' Irak'taki durumun daha istikrarlý olduðunu düþünen Iraklý mülteciler, Þam'dan otobüslerle 10 saatlik zorlu bir yolcululuktan sonra Baðdat'a ulaþýyor. Suriye'den her gün Irak'a 20 otobüs kalkýyor. Dönen Iraklý ailelerin sayýsý 2 bin

500 olarak belirtiliyor. Sadece Iraklýlar deðil, þiddet olaylarýndan kaçan Suriyeliler de Irak'a sýðýnýyor. Irak'taki ABD iþgali ve ardýndan yaþanan mezhep çatýþmalarý sonrasýnda yaklaþýk 200 bin kiþi Suriye'ye geçmiþti. Þimdiye kadar bin 200'den fazla Iraklý ailenin Irak'a giriþ yaptýðý belirtildi.

BDP'ye siyah çelenk

Saðlýk-Sen üyeleri Van'da BDP Milletvekili Özdal Üçer'in Dr. Oðuz Eroðlu'na saldýrmasýný protesto ederek, BDP Genel Merkezi'ne siyah çelenk býraktý. Saðlýkçýlar, Üçer'in dokunmazlýðýnýn kaldýrýlmasýný ve BDP'den ihraç edilmesini istedi.

B

DP Genel Merkezi önünde toplanan Saðlýk-Sen Ankara Þubesi üyesi bir grup saðlýk çalýþaný, Van'da doktora saldýran BDP Milletvekili Özdal Üçer'i protesto etti. 'Bana vurduðunuzda eliniz acýrsa alo 184'ü arayýn', 'Saðlýk çalýþanlarýna uzanan eller kýrýlsýn' þeklinde pankartlar açan saðlýkçýlar, BDP Genel Merkezi önüne de üzerinde 'Saðlýkta þiddette son' yazýlý siyah çelenk býraktý. Saðlýk-Sen Ankara 1 Nolu Þube Baþkaný Þenol Þahin, Özdal Üçer'in Van'da Dr. Oðuz Eroðlu'na saldýrmasýný kýnadýklarýný ve bu durumun kabul edilemez olduðunu belirterek, þunlarý söyledi:

Ýran petrolüne siber saldýrý N

'Dokunulmazlýðý kaldýrýlsýn' "Üçer'in yaptýðý bu saldýrý insanlýða yakýþmayan, insafsýz, vicdansýz, merhametsiz, nezaketsiz, letafetsiz, ilkesiz, onursuz yaklaþýmýný kýnýyoruz. BDP'nin derhal Üçer'i ihraç etmesi, savcýlarýn saðlýk çalýþanlarýna yönelik tüm saldýrýlarla özdeþleþtirerek dokunulmazlýðýnýn kaldýrýlmasý yönünde tezkere hazýrlayarak TBMM'ye göndermesini ve milletvekillerince 'milletvekili' adýný kirleten bu kiþinin dokunulmazlýðýný kaldýrmasýný istiyoruz. Saðlýk çalýþanlarýna yönelik þiddet olaylarýný araþtýrmak üzere komisyon kurulmasý yönünde Meclis'e verilen öneride imzasý olan tüm vekillerin imzalarýný çekerek Özdal Üçer'in imzasýnýn olmadýðý bir öneriyi tekrar vermesini istiyoruz."

ABD yeni istihbarat birimi kuruyor

Hedef Çin ve Ýran S

avunma stratejisini Pasifik Okyanusu'na doðru kaydýran Barack Obama yönetimi, Çin ve Ýran'ý hedef alacak yeni bir istihbarat birimi kuruyor. Eski CIA baþkaný Leon Panetta, geçtiðimiz yýl savunma bakaný koltuðuna oturduktan sonra Pentagon'da istihbarat servisleri konusunda yeni bir çalýþma baþlattý. Panetta, Amerikan Merkezi Haberalma Teþkilatý'yla (CIA) yakýn iþbirliði içinde çalýþacak yeni bir istihbarat biriminin Pentagon bünyesinde

faaliyete geçmesi için harekete geçti. Pentagon bünyesindeki yeni istihbarat biriminin hedefinde ise Çin ve Ýran bulunuyor. New York Times gazetesinin haberine göre, Panetta'nýn geçtiðimiz hafta onay verdiði plana göre, Pentagon bünyesindeki yeni istihbarat birimi de, CIA gibi uluslararasý terör, casusluk ve askeri istihbarat konularýnda yoðunlaþacak.

Pasifik'te yoðunlaþacak Pentagon bünyesinde faaliyet gösteren mevcut Savunma Ýstihbarat Ajansý (DIA) son dönemde ulus-

lararasý terör ve silah kaçakçýlýðýyla ilgili istihbarat üzerine de yoðunlaþtý. DIA'ýn ajanlarý, istihbarat toplarken, ABD'nin yurtdýþýndaki elçiliklerini kullanýyor. Yeni kurulacak istihbarat birimi de benzer olanaklardan faydalanacak. Yeni istihbarat servisiyle Irak ve Afganistan gibi savaþ bölgelerinden çekilmekte olan ABD'nin baþta Çin olmak üzere Pasifik'te yoðunlaþacaðý vurgulandý. Yeni istihbarat servisinin gelecek yýllarda yüzlerce ajan yetiþtirmesinin beklendiði belirtildi.

ükleer programý nedeniyle ABD ve AB'nin petrol ambargosuyla karþý karþýya olan Ýran'ýn Petrol Bakanlýðý ve rafinerileri siber saldýrýya uðradý. Ýran'ýn petrol ihracýnýn yüzde 90'ýný gerçekleþtirdiði Ýran Körfezi'ndeki Kharg adasýndaki petrol rafinerisi ve tesisleri "Viper" adý verilen bir bilgisayar virüsünün saldýrýsýyla karþý karþýya kaldý. Ýran Petrol Bakanlýðý, Ýran Milli Petrol Þirketi ve bakanlýða baðlý bazý þirketlerin ana internet birimleri, internet ve muhabere sistemlerine karþý 'siber saldýrý' giriþiminde bulunulduðunu açýkladý. Bakanlýktan yapýlan açýklamada, virüs yazýlýmýnýn bakanlýðýn yazýlým sistemlerini 'enfekte edemeden' tespit edildiði ve derhal uzmanlardan oluþan 'özel bir kriz masasý' kurulduðu belirtildi. Ýran Petrol Bakanlýðý sözcüsü de, siber saldýrýya uðrayan bilgisayarlardaki bilgilerin çalýndýðýný doðruladý. Sözcü, saldýrýya uðrayan bilgisayarlarýn zarar gördüðünü ancak bu bilgisayarlarýn Petrol Bakanlýðý'nýn ana sunucusuyla baðlantýsý olmadýðý için zarar veremediðini belirtti.

Petrolün yüzde 90'ý Kharg'dan Kharg Adasý'ndaki petrol terminali, Ýran'ýn petrol ihracýnýn yüzde 90'ýný idare ediyor. Saldýrý sonrasý sorunlarla ilgilenmek ve güvenliði arttýrmak amacýyla "siber kriz komitesi" harekete geçirildi. Söz konusu komite, 2010'da Ýran'ýn nükleer programýný hedef alan Stuxnet virüsü saldýrýsýnýn ardýndan kurulmuþtu. Ýran Dýþiþleri Bakaný Ali Ekber Salihi de, Ýsrail'in ülkesine saldýracaðý iddiasýnýn sadece blöf olduðunu söyledi. Tunus'a giden Salihi, Ýsrail'den gelen tehditleri boþ söz ve blöf olarak nitelendirdi. Ýran Dýþiþleri Bakaný Salihi, bir önceki açýklamasýnda, Ýran'ýn nükleer programýyla ilgili ''5 artý 1" ülkeleriyle 23 Mayýs'ta Baðdat'ta yapýlacak müzakerelerden ümitli olduðunu söylemiþ, 14 Nisan'da Ýstanbul'da yapýlan toplantýnýn sonuçlarýný tatmin edici bulduðunu'' belirtmiþti.


SPOR

25 NÝSAN 2012 ÇARÞAMBA

11

Hakeme öfke dinmiyor Hafta sonu Tokatspor deplasmanýnda büyük haksýzlýða uðrayan Diyarbakýrspor kulübünden maçýn hakemi Hüseyin Sabancý'ya sert tepki geldi.

K

ulüp Baþkaný Nurullah Edemen, karþýlaþmaya atanan hakemlerin verdiði yanlýþ kararlarla Diyarbakýrspor'un 1 puanýný gasp edildiði vurguladý. Edemen, ''Atmosferi çok yüksek olan maçta hakem faciasý yaþadýk. Kümede kalma mücadelesi veren iki takýmýn karþý karþýya geldiði maçta iki takýmýn verdiði mücadeleye hakem gölgesi düþtü. Haksýz ve yanlýþ kararlarla takýmýmýzýn hak ettiði ama hakem engellemeleri nedeniyle 1 puanýmýz elimizden alýnmýþtýr. Haksýz yere verilen kartlarla futbolcularýmýz yýldýrýlmýþtýr. Kýrmýzý kartla oyunda atýlan Mustafa Kuru'ya büyük bir haksýzlýk yapýlmýþ Tokatspor karþýsýnda 10 kiþi kalmamýz saðlanmýþtýr. Bu oyuncumuzun maç içindeki davranýþlarý da kendisine verilen kararýn yanlýþ olduðunu ortaya koymuþtur. Ev sahibi ekibin futbolcularýnýn saha içindeki agresif davranýþlarýna da hakemler göz yumarak. Taraftar baskýsýnýn etkisinde kalmýþtýr. Tokat'ta yaþanan bu olaylar, Diyarbakýrspor'un önünü kesme giriþimidir. Ancak hakem hatalarýnýn peþini býrakmayacaðýmýzýn özellikle bilinmesini istiyoruz. Çünkü bu konunun takipçisi olacak ve TFF ile gerekli giriþimleri gerçekleþtireceðiz. Hakem hatalarýnýn hepsinin Diyarbakýrspor'a 'tesadüf' etmesi akla ister istemez bazý sorularý getiriyor. Bu hatalarýn ardýnda kasýt olmadýðýna, Diyarbakýrspor'un özel olarak hedef seçilmediðine inanmak istiyoruz, daha doðrusu bunun tersini düþün-

Edemen sözlerini þöyle tamamladý:''Bizimle ligde ayný pozisyonda olan Tokatspor'a Tokat halkýnýn büyük bir destek verdiðini gördük. Kentin Valisi, Belediye Baþkaný, Emniyet Müdürü, Sivil Toplum Kuruluþlarý ve siyasileri Tokatspor'a her türlü desteði veriyor. Tokatspor'un geliþtirdiði ataklarda taraftar gibi kentin ileri gelenleri sevinerek takýmlarýna olan baðlýlýklarý gösteriyorlar.

Diyarbakýrspor kimsenin umurunda deðil

mek bile istemiyoruz. Son iki maçta hakem hatalarý, kulübümüzün sýkýntýlarýný aþmayý planladýðýmýz bugünlerde çalýþmalarýmýzý zorlaþtýrmaktan ve rakiplerimize haksýz yere güç vermekten baþka bir iþe yaramamaktadýr. Bu haksýzlýklara sebep olanlardan þikayetçi olduðumuzu ve bundan sonra bu durumun devamý halinde tepkilerimizin daha aðýrlaþmak zorunda kalacaðýz" dedi.

Bize sahip çýkýlmýyor Tokatspor'a kentin sahip çýktýðýný bu deplasman maçýnda gördüklerini belirten

Diyarbakýr'da tam tersi oluyor. Maalesef Diyarbakýrspor, þu ana kadar hiç kimsenin umurunda olmadý. Birkaç iyi niyetli insanýn dýþýnda gereken ilgi ve alaka bu takýma gösterilmedi. Diyarbakýrspor hep kiþilerden sonra geldi. Bazý insanlarýn mantýðý sadece 'Ben varsam Diyarbakýrspor vardýr' oldu. Bu bizim gerçeðimizdir. Kimse bunu inkar etmesin. Son günlerde bunu çok iyi gördük. Yani Diyarbakýrspor kimsenin umurunda deðil. Bireysel isteklerle Diyarbakýrspor yorumlanýyor.''

Taraftarlarýmýza ve eski baþkanlarýmýza teþekkür ediyoruz Edemen ayrýca, Tokatspor maçýna gelerek takýmlarýna destek veren taraftarlara, eski baþkanlardan Abdullah Akyýl ve eski yöneticilerden Felat Hevedanlý'ya kulüp adýna teþekkür ettiklerini söyledi. Taþkýn Civelek

Yeni Diyar'a destek olalým Yeni Diyarbakýrspor Baþkaný Bedirhan Akyol, Kahramanmaraþ Belediyespor'la yapacaklarý final maçý öncesinde spor taban birliklerinden ve Taraftarlardan destek çaðrýsýnda bulundu.

D

iyarbakýr'a borçsuz ve imajý temiz olan bir 3.Lig takýmý armaðan etmek istediklerini belirten Akyol, siyasetçisinden kent yöneticilerine, iþ adamlarýndan STK yöneticileri ve basýnýndan taraftarýna kadar herkesi Þanlýurfa'ya davet etti.

'ARTIK KENT MESELESÝ OLDU' 'Bu iþ artýk kent meselesi oldu' diyen Akyol,Kahramanmaraþ'ýn þehir olarak bu maça kilitlendiðine dikkat çekerek, ayný gücü Diyarbakýr'dan almak istediklerini söyledi. Akyol,"Büyük emek vererek bu duruma geldik. 3 yýlda 3 lig çýktýk. Bu yýl sorumluðumuz daha fazla. Diyarbakýr

bizden 3.Lig bekliyor. Bunu biz de istiyoruz .Maçýn komþu þehir Urfa'da olmasý bizim için avantajýdýr. Þanlýurfa kardeþ þehrimizdir. Ýnanýyorum ki GAP Arena'ya gelerek bizi destekleyeceklerdir. Þanlýurfaspor taraftarlarýný,Þanlýurfa'daki spor adamlarýný desteðe bekliyoruz. Maç günü otobüsler kaldýracaðýz. Diyarbakýrspor taraftar gruplarýyla irtibata geçtik.

'BU TAKIMI BERABER ÇIKARALIM' Diyarbakýr'daki siyasetçi, yerel yönetimler, mülki amirler, basýn ve spor

Hedefte Kastamonuspor var

yöneticilerini davet ediyoruz. Bunun için hem telefonla arýyoruz, hem de davetiye gönderiyoruz. Ulaþamadýðýmýz herkese ayný çaðrýyý yapýyoruz. Bu takým kimsenin deðil Diyarbakýr'ýn takýmýdýr. Gelin Pazar günü rengi yeþil-kýrmýzý ve armasý Diyarbakýr olan sýfýr borçlu,imajý temiz bu takýmý 3.Lig'e çýkaralým.Prim sözü veren kurumlar var. Ýþ adamlarýndan ve bazý eski Diyarbakýrsporl'u yöneticilerden de bu yönden destek bekliyoruz. Ayrým yapmadan herkesi maça davet ediyoruz. Biz de maddi olarak þampiyonluk için imkanlarýmýzý zorlayacaðýz"dedi. Taþkýn Civelek

Spor Toto 3. liginde elde ettikleri seri galibiyetlerle Play-Off umutlarýný yeþerten Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'da bu hafta ki hedef Kastamonuspor.

G

eçen hafta deplasmanda oynadýðý Lüleburgazspor beraberliðiyle moral bulan Sarý - kýrmýzýlý futbolcular bu hafta kendi sahasýnda karþýlaþacaðý Kastamonuspor maçýnýn hazýrlýklarýna baþladý. Takým Diski tesislerinde teknik direktör Turhan Özyazanlar nezaretinde dün yapýlan çalýþmaya tam kadro çalýþtýlar.

Kayapýnar Ligde kalma umudunu zora soktu

TALÝHSÝZLÝKLER YAÞIYORDUK Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'un her zaman iyi bir takým ve çok kaliteli futbolcularýnýn olduðunu söyleyen teknik direktör Turhan Özyazanlar, " Daha önce bir talihsizlik yaþýyorduk, yani Türkiye liglerinde hiçbir takýmýn yaþamayacaðý þanssýzlýklarý yaþadýk. Baþýmýza gelmesi gereken ne türlü þanssýzlýklar varsa onlarý gördük ama yýlmadýk ve kimseye de taviz vermeden yolumuza devam ettik." dedi.

TAKIMA HAVA GELDÝ Futbolcularýnýn antrenmanda sergiledikleri performansý sahaya yansýtmalarý dahilinde yenemeyecekleri hiçbir

S

takýmýn olmayacaðýný kaydeden Özyazanlar, "Bu oyuncularla bir çok maçýmýzý farklý kazanabiliriz,Bahar ayý ile birlikte takýmada bir hava geldi. Bundan sonraki maçlarýmýzda da ayný coþkuyu, birliðimizi ve beraberliðimiz devam eder ve play-off þansýný yakalarýz" dedi.

Play-off'a gitmeyi çok istediklerini ifade eden Özyazanlar, " Bunu çok arzuluyor ve istiyoruz çünkü biz orayý hak ediyoruz. Kalan maçlarýmýzý en yüksek puanlarla tamamlarsak diðer tarafta problem yaþamayýz, önemli olan bizim play-off'lara gitmemiz olacak" diye konuþtu Taþkýn Civelek

por Toto 3.Lig 3.Grup takýmlarýndan Kayapýnar Belediyespor, geçen hafat sahasýnda oynadýðý Siirtspor maçýndan 0-0 berabere ayrýlarak ligde kalma umutlarý zora soktu. Mutlak galibiyet parolasýyla çýktýðý Siirtspor maçýndan istediði sonuçla ayrýlamayan Kayapýnar Belediyespor ligde kalma durumunu zora soktu. Konuyla ilgili açýklamalarda bulunan Sarý-yeþilli takýmýn Futbol Þube Sorumlusu Adil Demir, rahatlýkla galip gelebilecekleri bir maçtan 2 puan kaybettiklerini

söyleyerek, "Ligdeki durumumuzu düþünerek, çok iyi hazýrlandýðýmýz Siirtspor maçýnda hayal kýrýklýðýna uðradýk. Maçýn 90 dakikasý boyunca atak oynayan gol arayan taraf bizdik. Rakibimiz gol yollarýnda etkisizdi. Futbolcularýmýz ellerine geçen fýrsatlarý deðerlendiremeyince sahamýzda 3 puaný kaçýran taraf biz olduk. Sahamýzda çok büyük puanlar kaybettik. Maçýn hakemi Zafer Koçbay ise çaldýðý yersiz düdüklerle futbolcularýmýzý oyundan düþürdü. Bu maçta 11 sarý 2 kýrmýzý kart gösterdi" dedi.


SPOR 12 Yenilginin tek sorumlusu Hakem Hüseyin Sabancý’dýr 25 NÝSAN 2012 ÇARÞAMBA

H

afta sonu Tokatspor deplasmanýnda büyük haksýzlýða uðrayan Diyarbakýrspor kulübünden maçýn hakemi Hüseyin Sabancý'ya sert tepki geldi. Kulüp Baþkaný Nurullah Edemen, karþýlaþmaya atanan hakemlerin verdiði yanlýþ kararlarla Diyarbakýrspor'un 1 puanýný gasp edildiði vurguladý. 11’de

Yeni Diyarbakýrspor destek istiyor

Y

eni Diyarbakýrsp or Baþkaný Bedirhan Akyol, Kahramanmaraþ Belediyespor'la yapacaklarý final maçý öncesinde spor taban birliklerinden ve Taraftarlardan destek çaðrýsýnda bulundu.11’de

25.04.2012 Gazete Sayfaları  

25.04.2012 Gazete Sayfaları