Page 1

Öðrenci Andý kaldýrýlsýn

Çocuklarýmýzýn kardeþçe yaþamalý

B

M

aZLUMDER Diyarbakýr Þubesi Baþkan Yardýmcýsý Av. Cihan Üslen, 'Öðrenci Andý'nýn bir utanç abidesi olduðunu söyledi ve ekledi: Çözüm sürecinin saðlýklý yürümesi isteniyorsa Öðrenci Andý bir an evvel kaldýrmalý. 3'te

Diyarbakýr'da 23 Nisan coþkusu 2

3 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý, Diyarbakýr'da coþkuyla kutlandý. Kutlamalara BDP'li Belediye

Baþkanlarý ve temsilcileri katýlmadý. Kutlamalarda öðrenciler bir birinden güzel gösteriler yaptý. 4'te

aþbakan Erdoðan, "Biz acýlarla büyüdük. Ama þimdi çocuklarýmýza güvenle yaþayacaklarý, kardeþçe yaþayacaklarý, birbirlerine silah doðrultarak deðil, birbirleriyle kucaklaþarak yaþayacaklarý bir vatan teslim etmek hepimizin boynun borcudur" dedi. 9'da

Barýþ süreci tarihi bir fýrsat I

rak Kürt Bölgesel Yönetimi eski Baþbakaný Barham Salih, ''Demokratik açýlým ve barýþ süreci tarihi bir fýrsat. Erdoðan ve Kürt liderler desteklenmeli'' dedi. 10'da

Kucaklasmaya hazýrým ÇARÞAMBA 24 NÝSAN 2013

www.diyarbakirolay.com.tr

Fiyatý : 30 KR

Muðla'da polis kurþunuyla ölen Þerzan Kurt'un annesi Nejla Kurt, kimsenin evlat acýsý çekmesini istemediðini söyledi ve ekledi: Bir polisin, bir askerin annesiyle kucaklaþmaya hazýrým. Polis kurþunuyla ölmüþtü

Cuma Ýçten Eðil'de

Güneydoðu Akil Ýnsanlar Heyeti, Diyarbakýr, Mardin ve Þýrnak'ýn ardýndan temaslarýný Batman'da sürdürdü. Heyet, polis kurþunu ile ölen Muðla Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Ýþletme Bölümü ikinci sýnýf öðrencisi Þerzan Kurt'un ailesi ile görüþtü. 'Çözüm Süreci'ni desteklediklerini belirten Kurt ailesi, adalet ve vicdanýn su yüzüne çýkmasýný istedi.

Acýyý en fazla anneler çekti Çözüm sürecinin devam etmesini ve gerçekten sonuca gitmesini isteyen anne Nejla Kurt, hiç kimsenin evlat acýsý çekmesini istemediðini söyledi. Anne Kurt, "Bizim de aslýnda bu sürece katkýmýz olmalý. Bir polisin, bir askerin annesiyle kucaklaþmaya hazýrým. Burada en fazla maðdur olanlar anneler. Bu insanlarla da yan yana gelmek, kucaklaþmak isterim" dedi. 7'de

Bingöl'ün 'Ortadoðu' hayali Ç

özüm süreciyle birlikte Bingöl'ün yatýrým potansiyeli ve pazar sorunu tekrar tartýþýlmaya baþlandý. 1970'li yýllarýn hayvancýlýk

merkezi olan Bingöl, Ortadoðu ile baðlantý saðlayan 3 sýnýr kapýsýna olan yakýnlýðýný fýrsata dönüþtürmek istiyor. 6'da

A

K Parti Diyarbakýr Milletvekili Cuma Ýçten, Eðil ilçesinde incelemelerde bulundu. Bir araya geldiði vatandaþlarýn sýkýntýlarýný not alna Ýçten, felçli olan bir vatandaþa tekerlekli sandalye hediye etti. 8'de

Sýnýr köyünde renkli kutlama

Küçük jandarmalar iþ baþýnda

H

akkâri'nin Yüksekova ilçesinin sýnýr bölgesinde bulunan Ortaç Köyü Ýlkokulu'nda kutlanan 23 Nisan, renkli görüntülere sahne oldu. Kutlamaya katýlan jandarma komutanýna öðrenciler puþi hediye etti. 4'te

Tersine askeri sevkiyat Ç

özüm sürece ile birlikte silahlarýn sustuðu Güneydoðu'da tersine askeri sevkiyatlar yapýlmaya baþlandý. Þýrnak ve Irak sýnýrýndaki birliklerde konuþlandýrýlan asker, tank ve mühimmatlar Batý illerine sevk edildi. 7'de

D

iyarbakýr Ýl Jandarma Komutanlýðý ekipleri, 23 Nisan Çocuk Bayramý nedeniyle trafik kontrolünü çocuklarla birlikte yaptý. Trafik bilincini artýrmaya yönelik yapýlan uygulama vatandaþlarý þaþýrttý. 3'te

'Çocuk Gelinlere Hayýr' an Kadýn Derneði (VAKAD) Çiftçilerden çözüme destek V ile Muþ Kadýn Derneði (MUKADDER) tarafýndan 'Çocuk Gelinlere Hayýr' konulu bir panel düzenlendi. 5'te

O

rtadoðu Tarým Fuarý'na katýlmak üzere Diyarbakýr'a gelen Mersin Silifkeli çiftçiler, Diyarbakýrlý çiftçilerle bir araya gelerek çözüm sürecine destek verdiklerini dile getirdi. 7'de


2

Saðlýk

24 NÝSAN 2013 ÇARÞAMBA

Mucize ilaçtan bir fayda daha

Birçok hastalýðýn tedavisinde kullanýlan mucize ilaç Aspirin'in bir yararý daha ortaya çýktý.

D

üþük doz Aspirin'in bir çeþit meme kanserinin ilerlemesini engellediði belirtildi. ABD'de yapýlan bir araþtýrmada günde düþük dozda alýnan Aspirin'in bir tür meme kanserinin ilerleyiþini engellediði ortaya çýktý. ABD'nin Kansas City kentindeki

Emekliler Týp Merkezi ve Kansas Üniversitesi Týp Merkezi'nin ortaklaþa yaptýðý araþtýrmada laboratuvar ortamýnda düþük doz Aspirin verilen farelerdeki tümörün geliþmesinin azalttýðý ve kanserin yayýlmasýný durdurduðu görüldü. Ýlacýn meme kanseri hücrelerinin dirençli þeklini durdurduðu ve onlarý tedaviye karþý savunmasýz býraktýðý belirtildi. Buna göre düþük dozda Aspirin alan kadýnlardaki meme kanserinin agresifliði kýrýlmýþ oluyor. Uzmanlar bu iliþkinin daha önce fark edilmediðni söyledi. Kansa Üniversitesi'ndeb Prof.

Sushanta Banerjee "Hücreyi hedeflemezseniz herhangi bir etki yapmaz. Kanser kötüye gider" dedi. American Society for Biochemistry and Molecular Biology dergisinde yayýmlanan çalýþmayý deðerlendiren Banerjee, Aspirin'in çoklu metabolik yollara saldýrma kapasitesinin onu kansere karþý etkili ilaç yaptýðýný söyledi. Banerjee "Kanser tek genli hastalýk deðil. Çoklu genlerle iliþkili" dedi. Daha önce yapýlan araþtýrmalarda Aspirin'in kolorektal kanser riskini düþürdüðü belirtilmiþti.

Eyvah! Kanserin vücuttaki yeri deðiþti! Hazýr gýda tüketiminin artmasýnýn mideye zararlý olduðu bildirildi.

S

on yýllarda hazýr gýda tüketiminin artmasýnýn ve beslenme alýþkanlýklarýnýn deðiþmesinin mide kanserinin yerini deðiþtirdiði ve midenin kurtarýlmasýný zora soktuðu belirtildi. Ýzmir Kent Hastanesi Genel Cerrahi Uzmaný Prof. Dr. Sinan Ersin, dünyada ve Türkiye'de son yýllarda yiyecek alýþkanlýklarýnýn "fast food" ve hazýr gýdalara yöneldiðini belirtti. Ersin, hazýr gýdalarýn raf ömrü uzun olsun diye çok fazla koruma faktörü içerdiðini, yine yüksek oranda tuz içeren pastýrma, sucuk gibi þarküterileri ürünlerinin, ev salçasý, turþu, tütsülenmiþ, tuzlanmýþ balýklarýn mide kanseri açýsýndan risk oluþturduðuna dikkati çekti. Hýzlý ve sýcak yemek tüketimi Ýnsanlarýn artýk hýzlý yiyecek tüket-

tiðini dile getiren Ersin, þöyle konuþtu: "Sýcak ve hýzlý yemek reflüyü tetikliyor. Bu son derece zararlý. Yiyeceklerin ýsýsýnýn düþürülmesi gerekir. Çok sýcak çay içiyoruz. O çay elimize dökülse yakar ama midemize, yemek borumuza döküyoruz. Bu hücreler için zararlý, reflü için riskli. Beslenme alýþkanlýðýmýz da fast food'a kaydý. Fast food denilen þeyler zaten ya kýzartma ya da direkt ateþe maruz kalmýþ yiyecekler. Yüksek kalorili olmalarý nedeniyle kilo almamýzý saðlýyorlar. Aþýrý kilo da kanser açýsýndan risk faktörü." Kanser aþaðýdan yukarýya çýktý Beslenme alýþkanlýklarýndaki deðiþikliklere baðlý olarak kanserin mide içindeki yerleþimini

Bunlarý okuyunca papatya toplarsýnýz! Aðrý kesici ve ateþ düþürücü etkisi var. Boðaz iltihaplanmalarý için birebir... Dahasý da var... Ýþte papatyanýn yararlarý;

P

apatya þifalý bitkisinin sinirleri yatýþtýrdýðý ve sakinleþtirici etkisi en çok bilinen yararlarý arasýndadýr. Aðrý giderici ve ateþ düþürücü þeklinde kullanýmý da görülmüþtür. Baðýrsak gazlarý ve spazmlara karþý oldukça yararlý olduðu belirtilmiþtir. Papatya vücuda rahatlýk veren bir bitkidir. Papatyanýn saçlarý sarartmak

Salatanýn sosu neden önemli

B

aþarýnýn sýrrý basit sorularda gizli. Ýþin uzmaný olmayanlardan edinilen kulaktan dolma bilgiler sizi yanlýþ yönlendiriyor. Mesela bilinenin aksine diyet yaparken salataya yað koymazsanýz kilo veremiyorsunuz. As-

Sigara içmenin bir zararý daha U

zmanlara göre günde sadece birkaç sigara içmek bile eklem iltihabý hastalýðý riskini iki katýna çýkarýyor. Ýsveç'te yapýlan bir araþtýrmada günde birkaç sigara içmenin bile eklem iltihabý hastalýðýna yakalanma riskini iki katýna çýkardýðý ifade edildi. Araþtýrmada günde birde yediye kadar sigara içen kadýnlarýn hiç içmeyen kadýnlara göre bu hastalýða yakalanma riskinin iki kat olduðu belirtildi.

için kullanýldýðý da görülmüþtür.

BOÐAZ ÝLTÝHAPLARI ÝÇÝN ÝDEAL *Papatya çayýnýn gargara þeklinde kullanýlmasý ile boðaz aðrýlarýnýn dindirildiði görülmüþtür. *Papatya vücuttaki zararlý madde ve zehirlerin temizlenmesinde ve dýþarý atýlmasýnda büyük rol oynar. *Kabýzlýðý gideren ve hazmý kolaylaþtýran etkisi olan papatyaiþtahý açar. *Soðuk algýnlýðý gibi kýþ rahatsýzlýklarýnda da kullanabilen papatya, menopoz dönemindeki bayanlar içinde

lýnda üzerlerinde derin araþtýrmalar yapýlan bu 5 soruyu kaynaklarý ile birlikte Sports International eðitmeni Oktay Saðnak açýkladý; Kuvvetli egzersizleri haftada 200 dakikadan daha fazla gerçekleþtirmek özellikle orta yaþlýlarda, arter korunmasýna yardýmcý olacaktýr. Arteriyel sertleþme, yaþlanmada ortak bir ýzdýrap. Hindistan Üniversitesi'nde yapýlan bir araþtýrmaya göre, aktif olmayan insanlarda daha sýk görülür ve

deðiþtirdiðine iþaret eden Ersin, þöyle devam etti: "Eskiden daha çok midenin altýnda yerleþen kanser, beslenme alýþkanlýklarýnýn deðiþmesine baðlý olarak artýk midenin üst bölümünde görülüyor. Midenin daha çok bir kýsmýný alarak cerrahi tedavi yaparken artýk çoðunlukla tümünü almak durumunda kalýyoruz. Daha önce midenin üçte ikisini alsak da kalan bölümü iþlevini görüyordu. Artýk tamamýný alýyor mideyi kurtaramýyoruz. Midesinin tamamýný aldýðýmýz vaka sayýsý arttý. Az geliþmiþ ülkelerde hala eskisi gibi kanser midenin alt bölümünde görülüyor çünkü hazýr gýda tüketmiyorlar, daha doðal besleniyorlar."

oldukça yararlýdýr. *Baþ ve bel aðrýlarýnýn tedavisinde de kullanýlan papatya diþ eti ve bademcik iltihaplarýna karþý oldukça yararlýdýr. *Papatya yaðý spazm giderici etkisiyle bilinir. Papatya içeriðindeki yararlý maddeler sayesinde papatya yaðý ile cildi besleyici etkisi vardýr. Papatya yaðý ancak gargara þeklinde ve cilde sürme þeklinde uygulanmasý yapýlabilir, kesinlikle içilmesi tavsiye edilmez.

bu bilhassa kadýnlar için kötüdür. Spor salonunda bir çentik yukarý tekme atabilirseniz bile kardiyovasküler hastalýk riskini azaltabilirsiniz.

SALATANANIN SOSU NEDEN ÖNEMLÝDÝR Yeþillik tüketmek önemlidir, salata sosu ise daha zevkle ve daha iyi çiðneyerek salatayý yemenize olanak tanýr. Purdue Üniversitesi'ndeki araþtýrmacýlara göre, yað içeriði lutein, li-

kopen, beta-karoten ve zeaksantin gibi yaðda çözünen karotenoid emilimi için gereklidir. Eðer meyve ve sebzelerden daha fazla yararlanmak istiyorsanýz, yað bazlý soslar ile salatayý düzgün eþleþtirmek zorundasýnýz. Zeytinyaðý gibi saðlýklý yaðlar, tokluk için en önemlisi beyin fonksiyonlarýný saðlayan maddelerin, besin emilimi için gereklidir.

SÝGARAYI BIRAKSANIZ BÝLE SONUÇ AYNI Bu risk sigara býrakýlsa da deðiþmiyor. Ayný araþtýrmada çýkan sonuca göre sigara 15 yýl önce býrakýlmýþ olsa bile eklem iltihabýhastalýðýna yakalanma riski yine iki kat oluyor. Eklem iltihabý doðuþtan olan baðýþýklýkla ilgili bir hastalýk olup

acý ve þiþkinlik veriyor. Stockholm'daki Karolinska Enstitiüsü tarafýndan yapýlan araþtýrmada 34.101 kiþi incelendi. Ýncelenen kiþiler 54 ile 89 yaþ arasýnda deðiþiyor. Bu incelenen kiþilerin 219'unda bu hastalýk görüldü.

SÝGARA ÝÇENLERDEN EKLEM ÝLTÝHABI RÝSKÝ YÜKSEK Veriler sigara içme süresinin eklem iltihabý görülme oranýný artýrdýðýný gösteriyor. 25 yýllýk bir içicide risk, bir yýllýk içiciye göre 1.6 kat arttýðý gözlemlendi. Daha önceki araþtýrmada alkolüneklem iltihabý riskini düþürdüðü ortaya çýkmýþtý. Karolinska Enstitiüsü'nün yaptýðý araþtýrmada ayrýca haftada beþ bardak ve daha çok þarap veya biranýn eklem iltihabý riskini yarýya düþürdüðü belirtilmiþti.


Muþ Ovasý renklendi M

uþ'un simgesi olarak nitelendirilen 'kýrmýzý laleler' yaðmur ile Muþ Ovasý'ný kýrmýzýya çevirdi. Hasköy Ýlçesi Sungu Beldesi yakýnlarýnda Muþ Ovasý'ný kýrmýzý renge büründüren doðal laleler, her yýl Nisan ayýnýn sonlarýna doðru çýkýyor. Doðada kendiliðinden yetiþen ve ömrü 15 gün olan kýrmýzý lalelerden toplamak isteyenler ovaya akýn etmeye baþladý. Eþsiz güzelliði fotoðraflamak için ovaya gelen ve ilk kez lale tarlasý gören Adile Kaya, "Muþ lalelerin doðal ortamýnda korunmasý gerekiyor. Lalelerimizin ülkeye ve dünyaya tanýtýlmasý istiyoruz" dedi.

24 NÝSAN 2013 ÇARÞAMBA

'Öðrenci Andý kaldýrýlsýn' MAZLUMDER Diyarbakýr Þubesi, yaptýðý açýklamada 'Öðrenci Andý'nýn bir utanç abidesi olduðunu söyledi ve ekledi: Çözüm sürecinin saðlýklý yürümesi isteniyorsa Öðrenci Andý bir an evvel kaldýrmalý.

M

AZLUMDER Diyarbakýr Þubesi, bir kez daha okullarda okutulan 'Öðrenci Andý'nýn kaldýrýlmasýný istedi. Þube Baþkan Yardýmcýsý Av. Cihan Üslen, andýn utanç abidesi olduðunu söyledi. Üslen, açýklamasýný þöyle sürdürdü: 12 Haziran 2009 tarihinde baþlattýðýmýz "Andýmýz Kaldýrýlsýn Kampanyasý" kapsamýnda birçok þey yaptýk. Diyarbakýr Ýl Milli Eðitim Müdürlüðüne "andýn" kaldýrýlmasýna iliþkin dilekçeler gönderdik, þehrin farklý yerlerine afiþler astýrdýk. Astýrdýðýmýz afiþler hukuksuz müdahalelerle kaldýrýldý ve kampanya gerekçe gösterilerek hakkýmýzda soruþturmalar açýldý. "andimizkaldirilsin.com" adýnda açtýðýmýz sitede baþlatýlan imza kampanyasýnýn neticesinde çoðunluðu öðrenci ve eðitimciden oluþan binlerce insandan destek mesajlarý ve imza

aldýk. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý adýyla anýlan ve çocuklara bayram hediye etmekle övünen ülkemizde "öðrenci andýnýn" varlýðý, bu bayramýn ve andýn devletin tekçi ve militarist elini çocuklarýn üzerinden çekmediðinin açýk ispatýdýr.

Tahammülsüzlüðün göstergesi Türkiye'de yer alan farklý kimlikler göz önünde bulundurulduðunda, öðrenci andýnda yer alan ifadelerdeki teklik vurgusu, farklý etnik kimliklere tahammülsüzlüðün göstergesidir. Kaldý ki Türk çocuklarýnýn bile her sabah bu andý okumasý ve varlýklarýný bir ulusa armaðan etmeleri anlayýþýnýn bizatihi kendisi, devletin oyun çaðýndaki kendi çocuðuna bile asker muamelesi yapmasýndan baþka bir þey deðildir. Bu yönüyle devletin ideolojik aygýtý haline gelen eðitim sistemi ve eðitim kurumlarý tüm çocuklar üzerinde her sabah

askeri bir disiplinle "hazýr ol" vaziyetinde "öðrenci andýný" okutarak militarize ettiði için suçludur. Türk olmayan çocuklardan ise kendi kimliklerini, onlara yalan söyletmek sureti ile inkâr etmelerini istediði için ikinci kez suçludur. Unutulmamalýdýr ki demokrasi ve insan haklarý, tekçi, faþist, militarist ve otoriter ülkelerin rejimlerinde tozlu rafa kaldýrýlmýþ bir nostaljiden ibarettir.

Saðlýk süreç için… Eðer devlet, çözüm sürecinin saðlýklý yürümesini istiyorsa bir utanç abidesi olan "Öðrenci Andý"ný bir an evvel kaldýrmalýdýr. Çocuk haklarýna dair uluslar arasý belge ve sözleþmelere raðmen Türkiye bugün okullarda okutulan bu ant ile sözleþmelere riayet etmemekte ve hukuk devleti olamama yolunda ilerlemektedir. MAZLUMDER Diyarbakýr

Þubesi olarak, devletin çocuklarýmýza, onlarýn sahibi gibi davranarak istediði gibi ideolojik kalýba sokma giriþimlerinden biri olan "öðrenci andý" kaldýrýlana kadar kampanya ve çalýþ-

malarýmýza ara vermeksizin devam edeceðimizi duyuruyor, çocuklarýmýzýn varlýðýna konulan tüm ipoteklerin kaldýrýlmasý için yasa koyucu olarak Meclisi göreve çaðýrýyoruz.

Küçük jandarmalar iþ baþýnda D

iyarbakýr Ýl Jandarma Komutanlýðý ekipleri, 23 Nisan Çocuk Bayramý nedeniyle trafik kontrolünü çocuklarla birlikte yaptý. Sürücüler ve öðrencilerin trafik bilincini artýrmaya yönelik yapýlan uygulamaya vatandaþlar þaþýrdý. Diyarbakýr'da ilk kez yapýlan bu uygulamayý çözüm süreci ile iliþkilendiren sürücüler, geçmiþ dönemlerde yapýlan trafik uygulamalarýyla, þimdi yapýlan uygulamalar arasýndan büyük bir farkýn olduðunu dile getirdi. Uygulamanýn amacý, kontroller sayesinde vatandaþlarýn ve öðrencilerin trafik bilincini artýrmak ve trafik kontrol yetkilerini öðrencilere devretmek olduðu bildirildi. Kontrolleri yapýlan araçlarda öðrenciler, sürücülere baþta emniyet kemeri, hýz limiti, dikkatli kullanmalarý yönünde uyarýlarda bulundu. Öðrenciler, kontrol yaptýklarý araçta bulunanlara þeker, kolonya ikramýnýn yaný sýra, þapka hediye etti.

Muhtaçlar yararýna kermes Van nüfusunun yarýsý çocuk

V

an'ýn Edremit Kaymakamlýðý'nca yürütülen Gönül Elçileri Projesi'ne üye aileler, muhtaç aileler yararýna kermes düzenlendi. Gönül Elçileri Projesi'ne üye aileler tarafýndan hazýrlanan yemekler ve el iþi ürünler, Van-Kocaeli Dostluk Parký'nda sergilenerek satýþa sunuldu. Halkýn yoðun ilgi gösterdiði kermese Van Vali Yardýmcýsý Mehmet Özel, Edremit Kaymakamý Mehmet Akif Celep, Gevaþ Kaymakamý Yusuf Güni, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Ünal Öncül, VAGÝAD Baþkaný Veysel Dikici ve yönetim

kurulu üyeleri, Ýzmir ve Antalyalý Gönül Elçisi iþadamlarý ve kurum amirleri katýldý. Hayýrsever kadýnlar tarafýndan hazýrlanan yöresel yemekler ve el emeði göz nuru eþyalar, yoðun ilgi gördü. Kermese gelen vatandaþlar, Van Gölü kýyýsýnda tadýna doyulmaz yemeklerle ve çalýnan müzikler eþliðinde halay çekerek unutulmaz bir gün geçirdiler. Kermes kapsamýnda kurulan stantta Gönül Elçileri Projesi'nin de tanýtýldýðý etkinlik, Van Gölü Çocuk ve Gençlik Merkezi'nden gelen çocuklarýn folklor gösterisiyle sona erdi.

Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Van Bölge Müdür Vekili Mustafa Uslu, 1 milyon 52 bin civarýnda olan kent nüfusunun yaklaþýk 484 binini çocuklarýn oluþturduðunu söyledi. TÜÝK, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý dolayýsýyla çocuk nüfusuna (0-17 yaþ) bazý veriler yayýnladý. Türkiye'de çocuk nüfus oraný yüzde 30 iken bu oranýn Van'da yüzde 46 düzeyinde olduðu belirtildi. 1 milyon 52 bin civarýnda olan Van il nüfusunun yaklaþýk 484 bininin çocuklardan oluþtuðu öðrenilirken, Avrupa Birliði üyesi ülkelerde ise çocuk nüfusunun toplam nüfusa

oranýnýn yüzde 19 civarýnda olduðu kaydedildi. TÜÝK Van Bölge Müdür Vekili Mustafa Uslu, ilerleyen yýllarda Türkiye için de benzer bir senaryonun söz konusu olduðunu belirterek, "Buna göre Türkiye'deki çocuk nüfus oranýnýn 2023 yýlýnda yüzde 25,7 ye, 2050 yýlýnda ise yüzde 19,1'e düþmesi öngörülüyor. Son bir yýlda çocuklara en çok konulan isimlerin erkeklerde Berat ve Yusuf, kýzlarda ise Zeynep ve Elif olduðu tespit edildi. Ayrýca 2012 yýlýnda bebek ölüm hýzý ülkemiz genelinde binde 11,6 olurken ilimizde bu oran binde 9,4 düzeyine indi" dedi.

Üst geçit eylemi

Þ

anlýurfa'nýn Siverek ilçesinde meydana gelen trafik kazasý sonrasýnda vatandaþlar, üst geçit olmadýðý gerekçesiyle yolu 1 buçuk saate yakýn trafiðe kapattý. Siverek ilçesinin Selimpýnar Mahallesi'nde meydana gelen trafik kazasýnda, Azat Baytok (8) yaralandý. Kaza sonrasý mahalle sakinleri yolu trafiðe kapatarak, üst geçit

yapýlmasý için eylem yaptý. Yol, yaklaþýk 1 buçuk saat boyunca trafiðe kapatýldý. Yol kapatma yüzünden uzun kuyruklar oluþurken, Siverek Emniyet Müdürlüðü ekipleri, vatandaþlarýn yolu tekrar açmasý yönünde mahalle sakinleri ile konuþma yaptý. Ancak mahalle sakinleri, yaptýklarý eylemde kararlý olduklarýný, üst geçit yapýlma sözü verilene kadar

yolu açmayacaklarýný söyledi. Selimpýnar Mahallesi Muhtarý Bubo Tata, "15 yýldýr buraya üst geçit yapýlmýyor, 12 insanýmýz burada hayatýný kaybetti. Yaptýðýmýz baþvurularda kimse bize dönüþ yapmadý. Daha kaç kiþinin ölmesi gerekiyor" dedi. Telefonla ikna oldular Öte yandan Þanlýurfa Emniyet

Müdürü'nün mahalle muhtarý ile konuþtuðu esnada, kapalý alana girmek isteyen bir araç sürücüsüne vatandaþlar saldýrýrken, aracýn camlarý kýrýldý. Polis olaya müdahale etti. Eylem noktasýna giden AK Parti Siverek Ýlçe Baþkaný Ýlhan Çelik de, vatandaþlarla sorunun çözümü için konuþtu. Ýlhan Çelik, Diyarbakýr Karayollarý 9. Bölge Müdürü'nü telefonla arayarak, mahalle muhtarý ile görüþtürdü. Muhtar ile konuþan Diyarbakýr Karayollarý 9, Bölge Müdürü Þamil Gülen, sorunun çözümü için en kýsa zamanda uðraþacaklarýný belirtti. Telefon konuþmasýnýn ardýndan vatandaþlar yolu trafiðe açtý.


4

Gündem

24 NÝSAN 2013 ÇARÞAMBA

Diyarbakýr'da 23 Nisan coþkusu

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý, Diyarbakýr'da coþkuyla kutlandý. Bu yýlki kutlamalara BDP'li Belediye Baþkanlarý ve temsilcileri katýlmadý. Kutlamalarda öðrenciler bir birinden güzel gösteriler yaptý. sonra Milli Eðitim Müdürü Mehmet Hadi Aðýrbaþ bir konuþma yaptý. Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Korosu tarafýndan verilen mini konserin ardýndan halk oyunlarý gösterileri ile tören sona erdi.

larýndan çýkarmak ve onlara sürekli televizyonda gördükleri yerleri göstermek. Ayrýca 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramýný kutlayarak onlarýn bayramý olduðunu göstermek, yaþayamadýklarý bu duyguyu onlara yaþatmak istedik" dedi.

Silvan'da Kürtçe tiyatro Diyarbakýr'ýn Silvan ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý, Türkçe ve Kürtçe hazýrlanan tiyatro oyunuyla kutlandý. Törene, Silvan Kaymakamý Yunus Sezer, Ýlçe Jandarma Komutaný Ýsmail Terzi, Belediye Baþkan Vekili Ýhsan Baykara, Cumhuriyet Baþsavcýsý Selçuk Yýlmaz, Ýlçe Emniyet Müdürü Mustafa Kýlýçaslan, AK Parti Ýlçe Baþkaný

Nedim Kýlýçaslan, kurum amirleri, sivil toplum kuruluþlarý, öðretmen, öðrenci ve vatandaþlar katýldý. Ýlçedeki tören Hükümet Konaðý bahçesine çelenk býrakýlmasýyla baþladý. Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý okunmasýnýn ardýnda Yatýlý Bölge Ortaokulu'na geçildi. Günün anlam ve önemini belirten konuþma Yatýlý Bölge Ortaokulu Sýnýf Öðretmeni Ümit Yýldýz tarafýndan yapýldý. Yýldýz, Atatürk'e hitaben þiirler okudu. Kutlamalarda ayrýca, Yatýlý Bölge Ortaokulu öðrencileri tarafýndan hazýrlan Doktor adlý tiyatro Türkçe ve Kürtçe oyunu sahnelendi. Müzik Öðretmeni Ünal Yaþar'ýn yönetiminden oluþan koro tarafýndan çeþitli þarkýlarý seslendirildi. Ardýndan folklor ekibinin gösterisiyle tören sona erdi.

Engelliler 23 Nisan'ý kutladý

D

iyarbakýr'da 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý, Valilik binasý önünde yapýlan etkinlikle kutlandý. Diyarbakýr'da törenler Atatürk Anýtý'na çelenk konulmasý, saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasý ile baþladý. Programa Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, Diyarbakýr Valisi Mustafa Toprak, askeri erkan, daire müdürleri,

siyasi partilerin temsilcileri, öðretmenler, öðrenciler ve veliler katýldý. Törenlere Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir ve bu partiden olan ilçe belediye baþkanlarý ile temsilcileri katýlmadý. Öðrenciler, 23 Nisan'ýn önemini anlatan þiirler okudu. Anasýnýfý ve 1.sýnýf öðrencileri bale, Kafkas, kolbastý ve çeþitli halk oyunlarý gösterisi yaptý. Törende daha

Diyarbakýr Dicle Üniversitesi Çocuk Geliþimi Programý öðrencileri, engelli 15 öðrenciyle birlikte 23 Nisan'ý kutladý. Sur ve Baðlar ilçe Rehberlik Araþtýrma merkezlerinin katkýlarý ile düzenlenen etkinlikte MYO öðrencileri, özel bir rehabilitasyon merkezinden 15 engelli çocuk ile stadyuma giderek top oynadý. Öðrenciler daha sonra Diyarbakýr Devlet Tiyatrosu'nda sergilenen "Oz Büyücüsü" adlý oyunu seyretti. Projenin kurucularýndan Necla Tekin, 'Farkýndalýk Projesi' kapsamýnda dördüncü etkinliklerini yaptýklarýna söyledi. Tekin, "Genelde tüm etkinliklerimizi engelli bireyler ile yaptýk ve etkinliklerimiz merak konusu oldu. Bizim en büyük amacýmýz onlarý sürekli yaþam ortam-

Sýnýr köyünde renkli kutlama Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinin sýnýr bölgesinde bulunan Ortaç Köyü Ýlkokulu'nda kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý, renkli görüntülere sahne oldu.

Ç

özüm süreciyle birlikte oluþan olumlu hava, sýnýr bölgesinde kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý'na da yansýdý. Ýlçeye yaklaþýk 42 kilometre uzaklýkta ve sýnýr bölgesinde yer alan Ortaç Köyü Ýlköðretim Okulu'nda kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý kapsamýnda farklý kültürlerden gösteriler sahnelendi. Köy sakinlerinin yoðun ilgi gösterdiði kutla-

24 NÝSAN 2013 ÇARÞAMBA YIL: 12 SAYI: 4247 Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk Rek. Eðt. San.Tic. Ltd Þti. Adýna Tüzel Kiþi Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Yazý iþleri Müdürü Muhittin TALAY Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: Stadyum Altý Kuzey Kale Arkasý YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR e-posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

malar, Ýstiklal Marþý'nýn okumasýyla baþladý. Günün anlam ve öneminin belirtildiði konuþmalardan sonra, rengarenk kýyafetler giyen Ortaç Köyü Ýlköðretim Okulu öðrencilerinin hazýrladýðý tango, zeybek ve farklý kültürlerden temalarýn iþlendiði skeç gösterileri sahnelendi. Yüksekova'da ilk kez bir resmi bayramda hazýrlanan tango gösterisi, etkinlikleri izleyenler tarafýndan yoðun beðeni topladý.

Puþili komutan halayda Gösterilerin ardýndan söz alan Yeni Köprü Jandarma Komutaný Jandarma Üsteðmen Ýbrahim Yýldýz, "Bütün çocuklarýn 23 Nisan Ulusal Egemenlik

ve Çocuk Bayramý'ný kutluyorum. Kutlamalar güzel görüntülere sahne oldu. Umarým bu kardeþlik havasý böyle devam eder. Kutlamalara katýlan köy sakinlerimize de ayrýca teþekkür ediyorum" dedi. Okul Müdürü Deniz Telek de, "Sevginin, kardeþliðin, hoþgörünün ve barýþýn hâkim olduðu bir dünyada el ele yaþamak ümidiyle bütün çocuklarýn bayramýný kutluyorum" diye konuþtu. Düzenlenen yarýþmalarda baþarýlý olan öðrencilere hediyelerini veren Jandarma Komutaný Yýldýz'a öðrenciler tarafýndan puþi hediye edildi. Kendisine hediye edilen puþiyi omzuna atan Yýldýz, öðrenci, öðretmen ve

Van'da Tiyatro Þenliði

V

an Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatrolarý Þenliði baþladý. Bu yýl 12'ncisi düzenlenen Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatrolarý Þenliði'nin açýlýþý Ertuðrul Günay Sanat Çadýrý'nda yapýldý. Devlet Tiyatrolarý Van Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatrolarý Þenliði, 'Her okul bir tiyatro' sloganýyla perdelerini açtý. Depremde hasar gören Van Devlet Tiyatrosu binasýnýn hemen karþýsýna inþa edilen 'Çadýr Tiyatro'da gerçekleþtirilen þenlik, çocuklar tarafýndan büyük ilgi gördü. Festivalin startýnýn verilmesi öncesi salonda bekleyen çocuklar palyaçolar ve müzik eþliðinde gönüllerince þarkýlar söyleyip

oynadýlar. Ardýndan düzenlenen programýn açýlýþ konuþmasýný yapan Festival Koordinatörü Zeynep Mataracý, sözlerine çocuklarýn 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý'ný kutlayarak baþladý. Çok uzun bir süredir þenlik programý için çalýþtýklarýný ifade eden Mataracý, ancak kentteki yaðýþtan dolayý önceden planladýklarý korteji gerçekleþtiremediklerini kaydetti. Þenlik kapsamýnda atölye çalýþmalarý ve oyunlarýn devam edeceðini anlatan Mataracý, "Devlet Tiyatrolarý Genel Müdürlüðü ve Van Valiliði'nin Van Devlet Tiyatrosu'na hediye ettiði 'Çadýr Tiyatro'da ilk kez geçen yýl oynanýlan oyunlarýn ardýndan bu yýl da çocuk oyunlarýný sahneleyeceðimiz þenliðimiz yaklaþýk iki hafta boyunca sürecek. 12 yýldýr devam eden þenliðe destek verdiði için Devlet Tiyatrolarý Genel Müdürü Lemi Bilgin ve þenlik açýlýþýna katýlan tüm tiyatro severlere teþekkür ederiz" dedi. Yapýlan konuþmanýn ardýndan açýlýþ konseri verildi. Konserin ardýndan ise, etkinlik kokteyl ile son bulurken, Erzurum Devlet Tiyatrosu tarafýndan hazýrlanan 'Yürüyen Taþlar' adlý tiyatro oyunuyla þenlik perdelerini açtý.

köy sakinleriyle birlikte uzun süre halay çekti. Etkinlik öðrenciler tarafýndan seslendirilen Türkçe ve Kürtçe þarkýlarla son buldu.

RSF'den ÝHD'ye ziyaret H

aklarýnda dava açýlan 26'sý tutuklu 46 basýn çalýþanýnýn yargýlandýðý davanýn dördüncü duruþmasýný izlemek amacýyla Türkiye'ye gelen ve bölgede bir dizi temaslarda bulunan Sýnýr Tanýmayan Gazeteciler Örgütü (RSF) Avrupa Masasý Direktörü Johann Bihr ve Türkiye Temsilcisi Erol Önderoðlu, ÝHD Diyarbakýr Þubesini ziyaret etti. Þube Baþkaný Raci Bilici tarafýndan karþýlanan Bihr ve Önder, bölgede yaþanan insan haklarý ihlalleri konusunda bilgi aldý. Hak ihlallerinin bölgede devam ettiðini söyleyen Bilici, ifade ve örgütlenme özgürlüðünün haksýz gözaltý ve tutuklamalarla tehdit edildiðini belirtti.


Bölge Haber

24 NÝSAN 2013 ÇARÞAMBA

5

'Sürece herkes sahip çýkmalý' Siirt Milletvekili Afif Demirkýran, akan kanýn durmasý için herkesimin elini taþýn altýna koymasý gerektiðini söyledi.

T

ürkiye'nin demokrasi ve insan haklarý mücadelesi noktasýnda son yýllarda çok önemli adýmlar attýðýný ifade eden Demirkýran, "Tüm çocuklarýn bayramýný bir kez daha kutluyorum. Malumunuz, akan kanýn durmasý noktasýnda 7 bölgemizde Akil Ýnsanlardan heyetler oluþturuldu. Çözüm sürecinde 7 bölgede 9'ar kiþiden oluþan heyet, Türkiye'nin demokratikleþmesi ve akan kanýn durma için yarýn Siirt'e gelecek. Heyet ilimizde esnafla, sivil toplum örgütleri ile görüþecek, çözüm sürecinin baþarýlý olmasý için neler

B

yapýlacaðýna dair yapýlan bu görüþmeleri rapor halinde sayýn baþbakanýmýza sunacaktýr" dedi. Demirkýran, Orta Anadolu ve batýda Akil Ýnsanlara, yüzde 55 olan destek bugün yüzde 70'e kadar ulaþtýðýný söyleyerek, "Geçen ay AK Parti'den oluþan 45 kiþilik bir heyet bölgemizde bir gezi düzenleyerek halkýn nabzýný tutmuþtu. Gezide yapýlan inceleme sonunda halkýmýzýn barýþa olan inancý göz önünde bulundurulduðunda bölgemizde yüzde 70, hatta yüzde 80 olan Akil Ýnsanlara desteðin bugün yüzde 90'lara kadar çýktýðýný görebiliyoruz" þeklinde konuþtu. Demirkýran, akan kanýn durmasý ve sürecin saðlýklý bir þekilde barýþla noktalanmasý için her kesime görev düþtüðünü sözlerine ekledi.

55 yaþlý vatandaþ Çanakkale yolunda

itlis Belediye Baþkaný Fehmi Alaydýn, Yaþlýlar Haftasý etkinlikleri kapsamýnda 55 yaþlý vatandaþý Çanakkale'ye yolladý. Toplam 55 yaþlý vatandaþý halaylar ve dualarla Bitlis'ten yola çýktý. Vatandaþlara, Bitlis Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Veysi Yamaç ve personelleri refakat edecek. Bitlis Belediye Baþkaný Fehmi Alaydýn, Çanakkale için verdikleri sözü tuttuklarýný söyledi. Baþkan Alaydýn, "Bugün 55 hemþerimizi personellerimizle birlikte uðurluyoruz. Ýlk önce Bursa, ardýndan Çanakkale ve Ýstanbul'a hayýrlýsýyla gidip gelecekler. Þehitler diyarý Çanakkale'ye gitmeleri yönünde bizden rica ettiler, bizde o zaman söz verdik. Bugün bu sözü tutuyoruz. Halaylarla dualarla þehitler diyarýna uðurluyoruz" dedi.

'Çocuk Gelinlere Hayýr' Van Kadýn Derneði (VAKAD) ile Muþ Kadýn Derneði (MUKADDER) tarafýndan 'Çocuk Gelinlere Hayýr' konulu bir panel düzenlendi.

ýrnak Tabip Odasý ve Þýrnak SES Cizre Þubesi, saðlýk çalýþanlarýna yönelik þiddeti yaptýklarý basýn açýklamasý ile kýnadý. Cizre'de Selahattin Cizrelioðlu Cizre Devlet Hastanesi'nde görevli Hemþire Barýþ Kýzýltaþ'ýn saldýrýya uðramasýna tepki gösteren saðlýk emekçikleri, Cizre Devlet Hastanesi Acil Servis önünde basýn açýklamasý düzenledi. Þýrnak Ses Cizre Þube Temsilcisi Aziz Yural, acil serviste nöbetçi olan Barýþ Kýzýltaþ'ýn yemek için mola verdiði saatlerde 6-7 kiþi tarafýndan saldýrýya maruz kaldýðýný belirtti. Yural, "24 saat gibi uzun süreli mesai ile çalýþan saðlýk çalýþanlarýnýn yoðun mesailerde iþ yoðunluðu stres, gerginliði yetmediði gibi hemen hemen her gün çeþitli þekillerde saldýrýya maruz kalýyorlar. Bizler þiddete karþý durarak bunu dile getirmekten, haykýrmaktan, eylem yapmaktan býktýk bizlere saldýranlar bundan býkmadý. Bunlara dur demek için daha ne kadar bekleyeceðiz? Daha kaç arkadaþýmýz arkadaþýmýzýn ölmesi gerekiyor? Yetkililerin sadece beyaz kod gibi güvenliðe dayalý çözümsüz önerileri yetmiyor. Yetmediði gibi bu yöntemlerin iþlevsizliði þiddeti daha da arttýrýyor. Son bir ay içerisinde Cizre Devlet Hastanesi'nde 4 defa þiddet vakasýnýn yaþandý" diyerek, yetkililere performansa dayalý sistemle kullanýlan dilden derhal vazgeçme çaðrýsýnda bulundu.

'Çocuklarý erken evlendirmeyin'

V

an Ticaret ve Sanayi Odasý (VATSO) Tuþba Salonu'nda yapýlan panele Sosyal Hizmet Uzmaný Nihat Tarýmeri, Van Yüzüncü Yýl Üniversitesi (YYÜ) Kadýn Sorunlarý Araþtýrma ve Uygulama Merkezi Müdürü Uzman Sosyolog Sema Sancak, Uçansüpürge'den Eda Özyurt Kýlýç, Muþ Kadýn Derneði'nden Elif Çetinbaþ, Van Kadýn Derneði'nden Münevver Ölmez panelist olarak katýldý. Moderatörlüðünü Aylin Çelik'in yaptýðý panelde ilk olarak Sema Sancak konuþtu. Okula gönderilmeyen kýzlarýn küçük yaþlarda evlendirildiðini ifade eden Sancak, bunlarýn okula gönderilmesi için öðretmenlerin araya girdiðini belirtti. Bu tür çalýþmalarý devletin kendisinin yapmasý gerektiðini vurgulayan Sancak,

öðretmenlerin arada býrakýlmamasý gerektiðini kaydetti.

Kadýn þiddeti artýyor MUKADDER üyesi Elif Çetinbaþ ise, toplum olarak hemen herkesin erken yaþta evliliðin açýk bir tanýðý olduðunu belirtti. Bu konuyla ilgili yaklaþýk bin 500 kadýna ulaþtýklarýný, Þanlýurfa gibi bir ilde 1 yýlda genç yaþta evlendirilen 38 gelinin hayatýný kaybettiðini anlatan Çetinbaþ, "Erken yaþta evlilik toplumda ekonomik, hukuk, eðitim ve saðlýk gibi sorunlarý meydana getiriyor.

Van Kadýn Derneði'nden Münevver Ölmez ise, erken evlendirilen yüzlerce çocuktan sadece biri olduðunu belirtti. 8 yýl önce VAKAD'a sýðýndýðýný anlatan Ölmez, kendisi gibi sorun yaþayan insanlarla dayanýþma içinde olduðunu söyledi. Çocuk yaþta evlendirilip çocuk sahibi olduðunu belirten Ölmez, o günden bugüne hiç bir þeyin deðiþmediðinin altýný çizdi. Ölmez, "Bugün 23 Nisan Çocuk Bayramý. Bizim anlattýklarýmýz belki bayram tadýnda olmayacak, çocuk yaþta evlendirilmeye zorlanan bunca insan var. 23 Nisan'da her çocuk gibi bende bayram tadýnda bir gün geçirmek isterdim ama olmadý. Ben sadece þunu diyorum; anne ve babalar hiç bir çocuðunu erken yaþta evlendirmesin ve okuldan almasýn" þeklinde konuþtu. Yapýlan konuþmalarýn ardýndan panel sorularýn cevaplanmasý ile sona erdi.

Baþkale'nin kadýn baþkanýna yoðun ilgi V

Saðlýkçýlara yönelik þiddete kýnama Þ

Kadýna yönelik þiddet her geçen gün artýyor. Her gün ortalama 4-5 kadýn eþi tarafýndan þiddete maruz kalýp, katlediliyor. Biz kadýn dernekleri olarak erken yaþta evlilik ve kadýn þiddetine dikkat çekmek amacýyla çalýþmalarýmýza durmadan devam ediyoruz" dedi.

an'ýn Baþkale Belediye Baþkaný seçilen Eylem Açýkalýn'a ziyaretler devam ediyor. BDP Van Ýl Eþbaþkaný Figen Yaþar, Bostaniçi Belediye Baþkaný Nezahat Ergüneþ, Van Belediyesi Meclis üyeleri, BDP Kadýn Meclisi, Barýþ Anneleri Ýnisiyatifi Baþkaný Hanife Koçak, Baþkale Belediye Baþkaný Eylem Açýkalýn'ý makamýnda ziyaret ettiler. Ziyarette konuþan Van BDP Ýl Eþbaþkaný Figen Yaþar, Baþkale'de bir kadýnýn belediye baþkanlýðý görevine seçilmesinin son derece önemli olduðunu söyledi. Yaþar, "Bugün partimiz sayesinde kadýnda Baþkale'de her alanda var olduðunu göstermektedir. Bizlerde Van BDP Ýl Baþkanlýðý olarak

göreve seçilen kadýn arkadaþýmýza sonsuz baþarýlar diler, her zaman destekçisi olduðumuzu belirtmek isteriz" dedi. Bostaniçi Belde Belediye Baþkaný Nezahat Ergüneþ ise, Baþkan Açýkalýn'a görevinde baþarýlar dileyerek, her zaman destekçisi olacaklarýný belirtti. Baþkale Belediye Baþkaný Eylem Açýkalýn ise, ziyarete gelen herkese teþekkür ederek, "Bir kadýn olarak Baþkale'de görev yapmanýn zorlu þartlarýnýn çok yüksek olduðunu biliyorum. Ama gerek mesai, gerekse partili arkadaþlarýn vereceði güç ile bu görevi layýkýyla yerine getirmeye çalýþacaðým" diye konuþtu.

Zap'ta rafting heyecaný Hakkari Üniversitesi ile Gençlik Hizmetleri Spor Ýl Müdürlüðü'nden 6 kiþilik rafting ekibi, azgýn Zap Suyu'nda deneme amaçlý bir gösteri yaptý.

Þ

ehirden 35 kilometre uzaklýkta bulunan ve deðiþik yýllarda onlarca kiþinin ya aracýyla kaza yaparken ya da yüzmeye çalýþýrken hayatýný kaybettiði Zap Suyu'nda rafting denemesi yapýldý. Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Reþit Güldal, Hakkari Üniversitesi

hocalarýndan oluþan 6 kiþilik ekibin Zap Suyu üzerinde deneme rafting gösterisi yaptýðýný söyledi. Barýþ sürecinin saðlanmasýyla birlikte huzur ve güvenin hakim olduðu Hakkari yöresinde birçok kurum tarafýndan Hakkari'yi tanýtmak amacýyla rafting, doða yürüyüþleri, dað týrmanýþý, yayla þenlikleri ve birçok deðiþik etkinlikler düzenleneceði bildirildi. Yaklaþýk 10 yýl önce de Hakkari'ye Yusufeli'den gelen 10 kiþilik rafting ekibi, Depin mevkiinde hiç kimsenin yanaþamadýðý azgýn Zap Suyu'nda, Hakkarili vatandaþlarýn meraklý bakýþlarý altýnda rafting yapmýþlardý.


EKONOMÝ 6 Altýn geri dönüyor Bingöl'ün 'Ortadoðu' hayali 24 NÝSAN 2013 ÇARÞAMBA

A

ltýn fiyatlarý toparlanmaya çalýþýyor. Uluslararasý piyasada altýnýn ons fiyatý 1426 dolarla son bir haftanýn en yüksek düzeyine yükseldi. Altýnýn yükseliþinde yatýrýmcýlarýn teknik alýmlarý etkili oldu. Altýndaki kýsmi yükseliþe raðmen yatýrýmcýlarýn 'güvenli liman' olarak nitelendirilen deðerli madene yönelik endiþeleri sürüyor. Altýn fiyatlarý 16 Nisan'da 1321 dolara kadar düþerek son iki yýlýn en düþük

düzeyini görmüþtü. Altýn fiyatlarý bu yýl yüzde 15 deðer kaybý yaþadý. Altýn 1920 dolarla rekor kýrdýðý 2011 yýlýndan bu yana yaklaþýk yüzde 35 geriledi. Analistler, altýn fiyatlarýnda halen düþüþ riski olduðunu belirtiyor. Altýn fiyatlarý Güney Kýbrýs'ýn altýn satma planýyla da baský altýnda bulunuyor. Rumlarýn 400 milyon Euro'luk altýn satabileceði, bunun diðer ülkelere de sýçrayabileceði korkusu yatýrýmcýlarý kaygýlandýrýyor.

DÝYARBAKIR ÝLÝ YENÝÞEHÝR ÝLÇESÝ GÜZEL SANATLAR VE SPOR LÝSESÝ ÇATI ONARIMI ÝÞÝ DÝYARBAKIR ÝL ÖZEL ÝDARESÝ ÝMAR VE KENTSEL ÝYÝLEÞTÝRME DAÝRE BAÞKANLIÐI/PLAN PROJE YATIRIM ÝNÞAAT MÜDÜRLÜÐÜ

Diyarbakýr Ýli Yeniþehir Ýlçesi Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi Çatý Onarýmý iþi yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2013/47378 1-Ýdarenin a) Adresi : Elazýð Cad. 2. Sanayi Sitesi Karþýsý 21100 SEYRANTEPE YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR b) Telefon ve faks numarasý : 4122624700 - 4122621002 c) Elektronik Posta Adresi : ismail.akcan@icisleri.gov.tr ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Diyarbakýr Ýli Yeniþehir Ýlçesi c) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Diyarbakýr Ýl Özel Ýdaresi Ýmar Ve Kentsel Ýyileþtirme Daire Baþkanlýðý Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Elazýð Cad. 2. Sanayi Sitesi Karþýsý 21100 SeyrantepeYENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR b) Tarihi ve saati : 09.05.2013 - 10:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi. 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sânatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri. 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: Yapým iþlerinde benzer iþ gruplar tebliðinde belirtilen (B) Üst yapý (Bina) iþlerinden BIII grubu iþler ve bu iþe ait onarýmlar benzer iþ kabul edilecektir. 4.4.2. Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Ýnþaat Mühendisi veya Mimarlar diplomalarý ile ihaleye teklif verebilirler. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Diyarbakýr Ýl Özel Ýdaresi Muhasebe Müdürlüðü Elazýð Cad. 2. Sanayi Sitesi Karþýsý 21100 Seyrantepe-YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Diyarbakýr Ýl Özel Ýdaresi Ýmar Ve Kentsel Ýyileþtirme Daire Baþkanlýðý Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Ýhale Bürosu adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1,00

Basýn-825

(www.bik.gov.tr) Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr’de

Çözüm süreciyle birlikte Bingöl'ün yatýrým potansiyeli ve pazar sorunu tekrar tartýþýlmaya baþlandý. 1970'li yýllarýn hayvancýlýk merkezi olan Bingöl, Ortadoðu ile baðlantý saðlayan 3 sýnýr kapýsýna olan yakýnlýðýyla önemli bir avantaja sahip.

Ç

özüm sürecinden önce açýklanan son teþvik paketinin en toleranslý bölgesi olduðu belirtilen 6. Bölge'de yer alan Bingöl, 1970-1980'li yýllarda olduðu gibi Ortadoðu'ya hayvansal ürünler, hayvan ve meyve ihraç etmenin hayallerini kuruyor. Bir zamanlar hayvancýlýðýn üretim merkezi olduðu halde sektörde meydana gelen erimeye engel olamayan Bingöl, Türkiye'nin Ortadoðu'ya açýlan en önemli sýnýr kapýlarýndan olan Habur Sýnýr Kapýsý'na olan uzaklýðý 381 kilometre, Cilvegözü Sýnýr Kapýsý'na 521 kilometre, Gürbulak Sýnýr Kapýsý'na olan uzaklýðý ise 359 kilometre. Öte yandan Ankara'ya 905 kilometre mesafede olan Bingöl'ün, önemli liman ve kýyý kentlerinden olan Mersin'e 702, Samsun'a 720, Trabzon'a 482, Antalya'ya bin 191, Hatay'a 623, Adana'ya 633 ve Ýstanbul'a da bin 311 kilometre uzaklýkta. Bingöl Giriþimci Ýþadamlarý Derneði (BÝNGÝAD) Baþkaný Medeni Arifoðlu, "Çözüm sürecinin bölgeye yatýrým anlamýnda olumlu yansýmalarýnýn olacaðýný düþünüyoruz. Süreçle birlikte bizi arayan yatýrýmcýlar oldu. Bingöl'e yatýrým yapmayý düþünen iþadamlarý var. Özellikle tekstil alanýnda yatýrým yapmak istiyorlar. Bugüne kadar bölgede yatýrým yapmak isteyen iþadamlarý terörden dolayý bir türlü adým atamýyorlardý. Ancak geliþen yeni süreçle birlikte yatýrýmcýlarda adým atmaya eðilim gösterdi. Örneðin bir süredir Bingöl'de yatýrým yapmayý düþünen Sütaþ, Bingöl Havaalaný þantiyesinin yakýlmasýndan sonra vazgeçti. Þimdi ise Bingöl'de süt topluyorlar. Bu süreçle birlikte yatýrým yapma ihtimalleri daha da yükselebilir. Çünkü terörün olduðu yerde yatýrýmcý ürkek davranýyor" dedi. Tarým ve hayvancýlýk Bingöl'ün temel geçim kaynaðýnýn tarým ve hayvancýlýk olduðuna dikkat çeken Arifoðlu, ancak ilkel yöntemlerle yapýlan tarým ve hayvancýlýðýn istenilen düzeyde olmadýðýný hatýrlattý. Tarým ve hayvancýlýðýn bilimsel yöntemlerle profesyonel olarak yapýlmasý gerektiðinin altýný çizen Arifoðlu, "Biz babadan-atadan kalma yöntemlerle tarým ve hayvancýlýk yapýyoruz. Bunda ýsrarcý olduðumuz için istenilen verimi de alamýyoruz. Öncelikle süreçle birlikte bu iki sektörde profesyonel yöntemlerin geliþtirilmesi þarttýr. Devletin çok ciddi teþvikleri olduðu halde

bunu tam anlamýyla kullanamýyoruz. Oysa yeni teþviklerle birlikte özellikle hayvancýlýðýn daha ileri bir seviyeye taþýnmasý mümkün. Bingöl'ün altýn deðerinde eþsiz kaynaklarý var. Örneðin sahip olduðumuz jeotermal kaynaklar birçok alanda kullanýlmaya uygundur. Özellikle saðlýk turizmi ve seracýlýkta kullanýlan termal suyun Denizli'de nasýl kullanýldýðýný yerinde gördük. Bingöl'den 40 iþadamýyla birlikte iki hafta önce Denizli'ye gittik. Burada bölgedeki yatýrýmcýlarla çeþitli temaslarýmýz oldu. Denizli termal suyunu seracýlýkta profesyonel bir þekilde kullanýyor. Meyvecilik ve sebzecilik çok geliþmiþ. Denizlili iþadamlarýyla bu konuda ortak bir karar aldýk. Geliþtireceðimiz proje ile Bingöl'de termal, meyvecilik, hayvancýlýk ve seracýlýk konusunda yatýrým yapmak isteyen müteþebbislere eðitim verilecek. Birkaç aylýk eðitimden sonra çiftçilerimiz, bugüne kadar geleneksel olarak yaptýðý iþleri daha profesyonel olarak yapma imkanýna kavuþacak" þeklinde konuþtu. OSB'de sýrada bekleyenler var Termal turizmin canlandýrýlmasýyla Bingöl'de yapýlacak otellerle tesis sorununun giderilebileceðini ifade eden Arifoðlu, "Dýþarýdan bizi arayýp Bingöl'deki termal kaynaklardan faydalanmak isteyenler oluyor, ancak kalacak yer sorunu olduðu için gelmiyorlar. Ýþte bu sorunlarýn aþýlmasý için turizm bölgesi ilan edilen alana oteller yapýlmasý lazým. Diðer taraftan OSB'de yatýrým yapmak için sýra bekleyen 15 giriþimci var. OSB'nin þu anda talebi karþýlamama durumu var. OSB'de arsa tahsisi baþvurusunda bulunup yatýrým yapmak isteyenlerin yüzde 10'u bile yatýrým yapsa bize yeter" ifadelerini kullandý. Çözüm süreciyle birlikte köylerin tekrar canlanacaðýný söyleyen Arifoðlu, þiddet ortamýndan dolayý köylerini terk etmek zorunda kalanlarýn dönmesiyle kýrsal alanda da canlýlýk yaþanacaðýný, bununda göç ve benzeri olumsuzluklarýn önüne geçebileceðine dikkat çekti.


GÜNCEL

24 NÝSAN 2013 ÇARÞAMBA

Þerzan Kurt'un annesi:

7

Kucaklaþmaya hazýrým Batman'da temaslarýný sürdüren Akil Ýnsanlar Heyeti, Muðla'da polis kurþunuyla ölen Þerzan Kurt'un ailesini ziyaret etti. Anne Nejla Kurt, "Kimsenin evlat acýsý çekmesini istemiyorum. Bir polisin, bir askerin annesiyle kucaklaþmaya hazýrým. Bu insanlarla da yan yana gelmek, kucaklaþmak isterim" dedi.

G

üneydoðu Akil Ýnsanlar Heyeti, Diyarbakýr, Mardin ve Þýrnak'ýn ardýndan temaslarýný Batman'da sürdürdü. Heyette yer alan Yýlmaz Ensaroðlu, Kezban Hatemi, Mehmet Emin Ekmen, Fazýl Hüsnü Erdem, Lami Özgen, Ahmet Faruk Ünsal, polis kurþunu ile ölen Muðla Üniversitesi Ýktisadi ve Ýdari Bilimler Fakültesi Ýþletme Bölümü ikinci sýnýf öðrencisi Þerzan Kurt'un annesi Nejla ve babasý Ömer Kurt ile görüþtü. 'Çözüm Süreci'ni desteklediklerini belirten Þerzan Kurt'un babasý Ömer Kurt, "Toplantýlarýnýz, yaralarýn kaþýnmasýdýr ayný zamanda. Eðer yaraya iyi bir merhem sürülmez, tedavi iyi yapýlmazsa, bundan sonraki kaoslar daha acý olacak. Adalet ve vicdanýn su yüzüne çýkmasýný istiyoruz. Adaletsizliði kim yapýyorsa hak ettiði cezayý almasýný istiyoruz. Toplumun eskisi gibi yan yana gelmesini istiyoruz. Kürtler ile Türklerin bir birleriyle alýp- veremeyeceði bir þey yok. Geçmiþten bu yana bu toplumlar arasýnda hiçbir ihanet olmadý. Ama bugün baktýðýmýzda Kürt denilince deðiþik bir varlýk algýlanýyor. Bu durum devlet araçlarýnýn yanlýþ kullanýlmasýndan kaynaklanýyor. Eðer devlet imkanlarýný kötüye kullanýrsanýz canavara dönüþür. Ama

tek tek çýkarýlmasý gerekiyor. Bu da ayrý bir süreçtir."

Burada en fazla maðdur olanlar anneler. Bu insanlarla da yan yana gelmek, kucaklaþmak isterim" ifadelerinin kullandý.

'Daha normal bir hayat'

'Acýlar paylaþtýkça azalacak'

hakkaniyetle kullanýrsanýz her þey güzel olur. Biz çocuklarýmýzý kaybettik. Çok kiþinin caný yandý, iþkence, eziyet gördü. Bu bölgede bu sorunlardan 'Etkilenmedim' diyen hiç kimseyle karþýlaþamazsýnýz. Tek mesele; Kürt sorunundan kaynaklanýyor. Bu sorunun artýk çözülmesi gerek" þeklinde konuþtu.

Heyetin Baþkan Vekili Kezban Hatemi, hiç kimsenin milliyet, vatanýný seçemeyeceðini belirterek, þöyle konuþtu: "Bu topraklarýn güzelliklerini birlikte paylaþacaðýmýz yerde maalesef kirli yapýlanma, iðrenç, derinin de derinindeki devlet evlatlarýný, evlatlarýna kýrdýrdý. Biz, þimdi buna 'Dur' demenin zamaný olduðunu, toplumun bilinçlenmesi için bir adým atýyoruz. Barýþ süreci bunu gösteriyor. Silahsýzlanma, ateþ düþtüðü yeri yakar hikayesinin ne kadar beyinlere yanlýþ kazýldýðýnýn da meydana çýkmasý gayretindeyiz. Acýnýzý caný gönülden paylaþýyorum. Geciken adalet, adalet deðildir. Ziyaretlerimizin temel sebebi toplumda dikkati çekmek, ne olup, bittiðini iyi anlamak ve anlatmaktýr. Çünkü acýlar paylaþtýkça azalacaktýr. Bu kültürden geliyoruz. Bu ülkede faili meçhul filan yoktur. Failler biliniyordur, yeter ki derin devletin üstesinden gelinsin. Bence bunlarýn hepsi çýkacak ve hesap verecek. Helalleþme de ancak böyle olur. Yoksa durup dururken neyin helalliðini yapýyorsun? Failli meçhuller bu ülkede bellidir ve

'Kucaklaþmaya hazýrým' Anne Nejla Kurt, çözüm sürecinin devam etmesini ve gerçekten sonuca gitmesini, hiç kimsenin evlat acýsý çekmesini istemediðini belirtti. Anne Kurt, "Bizim de aslýnda bu sürece katkýmýz olmalý. Tam bizim zýttýmýz durumda olan bir polisin, bir askerin annesiyle kucaklaþmaya hazýrým.

Heyet üyelerinden sanatçý Yýlmaz Erdoðan, Kültür Merkezi'nde lise öðrencilerle bir araya geldi. Süreci anlatýp, öðrencilerin sorularýný yanýtlayan Erdoðan, Batman'a uzun süreden bu yana gelmediðini anlatýrken þöyle dedi: "Burayý epey güzelleþtirmiþsiniz. Bizim akil arkadaþlara, 'Siz gidin politik kiþilerle görüþün, ben çocuklarýmýzla görüþeceðim, yarýnýn toplumunu onlar kuracak' dedim. Bizim çocukluðumuz saçma çatýþmalarýn içinde sizinki de malum. Umarým bundan sonra çocuklarla daha normal, daha güzel ve daha barýþ içinde bir hayat geçireceðiz. Bütün çabamýz bunun için. Elimizde kocaman bir umut var. Bu da çok önemli bir þey. Dolaþtýðýmýz her yerde bunu görmek çok güzel. Akil insanlarýn amacý sahaya inip topladýðý bilgilerle, kim ne diyor, ne istiyor, süreç neyin üstüne kurulacak, bu tür verileri toplama iþini yapýyoruz. Baðýmsýz, parasýz, akýllý insanlar. Bu iþin çok akýlla da ilgisi yok, kalple ilgisi var. Çünkü akýl, beyinle ilgili. Bir þekilde beyin siyaset yapar ama kalp yapmaz. Kalp, iyilik enerjisiyle çalýþýr. 63 insan da böyle."

Çiftçilerden çözüme destek Tersine askeri sevkiyat

Þ

ýrnak ve Irak sýnýrýndaki birliklerde konuþlandýrýlan asker, tank ve mühimmat, konvoy halinde Batý illerine sevk edildi. Çözüm sürece ile birlikte silahlarýn sustuðu Güneydoðu'da tersine askeri sevkiyatlar yapýlmaya baþlandý. Þýrnak ve Irak sýnýrýndaki birliklerde konuþlandýrýldýðý öðrenilen asker, tank ve mühimmatlar, konvoy halinde Batý illerine sevk ediliyor. Þýrnak tarafýndan gelen TIR'lar üzerinde tank, kapalý kasa kamyonlarda askeri malzeme ve sivil plakalý minibüslerde askerlerin yer aldýðý konvoy, Mardin'in Nusaybin Ýlçesi'nden geçerek Batýya doðru gitti. Konvoyun geçiþi sýrasýnda sýký güvenlik önlemleri alýnýrken, konvoya frekans karýþtýrýcý Jammerli araçlar da eþlik etti. Nusaybin'den bir kaç gün önce Þýrnak tarafýna boþ olarak giden TIR'larýn bu kez üzerinde yüklenmiþ tanklarla birlikte Batý illerine gittiði görüldü.

Bölgeye yatýrým talebi patladý

E

konomi Bakaný Zafer Çaðlayan, Çözüm süreci ile birlikte Doðu ve Güneydoðu'ya yatýrým konusunda muazzam bir talep olduðunu söyledi. Bakan Çaðlayan, Bingöl'de geçen yýl ile bu yýl arasýnda teþvik belgesine dayalý sabit yatýrým tutarýnýn yüzde 5 bin arttýðýna dikkat çekti. Bakan Çaðlayan, Þanlýurfa ve Siirt'te de belge sayýsý, hem sabit yatýrým ve istihdam açýsýndan artýþ görüldüðünü anlattý. Teþvik sisteminin Doðu ve Güneydoðu için bir 'Kardeþlik projesine' dönüþtüðünü anlatan Çaðlayan, þunlarý söyledi: "Ben doðuluyum. Benim doðuya yatýrým yapmamla Türkiye'nin batýsýnda, güneyinde doðmuþ birinin doðuya yatýrým yapmasý daha anlamlý olur. Çözmek zorundayýz, çözeceðiz inþallah. Bu yapýldýktan sonra Türkiye'yi tutana aþk olsun. Türkiye uçar."

Ortadoðu Tarým Fuarý'na katýlmak üzere Diyarbakýr'a gelen Mersin Silifkeli çiftçiler, Diyarbakýrlý çiftçilerle bir araya gelerek çözüm sürecine destek verdiklerini dile getirdi.

D

iyarbakýr Ziraat Odasý Ýl Koordinasyon Kurulu'nun düzenlediði kahvaltýda bir araya gelen Akdenizli ile Güneydoðulu çiftiler, sürdürülen çözüm sürecinden umutlu olduklarýný ifade etti. Ülke olarak birlik ve beraberliðe çok ihtiyacýn olduðunu anlatan Diyarbakýr Ziraat Odasý Ýl Koordinasyon Kurulu sözcüsü Kenan Akdeniz, çok büyük açýlar çekmelerine raðmen kin gütmediklerini söyledi. Akdeniz, sözlerini þöyle sürdürdü: Arada çok büyük bir algý sorunu var. Birileri tarafýndan ne yazýk ki aralara duvarlar örünmüþ. Birileri bizlerin birbirlerini anlamalarýný istemedi.

Tarihi süreçten geçiyoruz Ülke olarak tarihi bir süreçten geçiyoruz. Ülkenin þekillendiði bir süreçten geçiyoruz. Bu bölgede çok büyük sýkýntýlar yaþandý. Yaþanan sorunlar bu ülkenin dört bir yanýna yansýdý. Kendim göç maðduruyum. Köyüm yakýldý, evimden, canýmdan, malýmdan oldum. Tüm bunlara raðmen bu ülkeye karþý hiçbir zaman kin gütmedim. Bu gemi batarsa, hepimiz boðuluruz. Bizim yapmamýz gereken, bu gemiyi saðlam

limanlara götürmek. Hükümetimizin baþlattýðý bu tarihi süreci iyi anlamamýz gerekiyor. Bizim, batýdaki insanlara karþý hiçbir ön yargýmýz yoktur. Onlarýn da bize karþý olmamalarý gerekiyor. Bizi birbirine kýrdýrtan ön yargýlardýr.

Bunlarýn arasýnda Türkiye'nin dört bir yanýnda yaþanlar var. Köylerine geri dönmek isteyenler, bu sürecin bedelini çok aðýr ödediklerini ve artýk kendi köylerine geri dönüp üretim yapmak istediklerini söylüyorlar.

10 bin kiþi dönmek istiyor

'El ele vereceðiz'

Biz eðer kardeþsek, kardeþ kardeþin sorununu gelir dinler. Birbirimizin sorunun dinlemeliyiz. Kardeþlik hukukumuzu güçlendirmek için, bu tarihi sürece destek vermemiz gerekiyor. Þu an geleceðimizi þekillendiriyoruz. Bu iç savaþýn bedelini çok aðýr ödemiþ biriyim. Bu süreç bunu bitirecek. Ben ilk defa bu kadar umutluyum. Silifke ne kadar Diyarbakýr'sa, Diyarbakýr da o kadar Silifke'dir. Köye dönüþ yapmak isteyenler her geçen gün artýyor. 10 bin kiþi köyüne dönmek için dilekçeler verdi.

Diyarbakýr'da olduklarýndan ötürü memnun kaldýklarýný ifade eden Silifke Ziraat Odasý Baþkaný Mahide Can ise, Diyarbakýrlý çiftçileri Silifke'ye davet etti. Can, "O Güzel misafirperverliðinizden dolayý mutluyuz. Daha önce ben tek gelmiþtim. Ama bugün 50 kiþi geldik. Sizleri de Silifke'ye bekliyoruz. Birbirimize gidip gelerek kaynaþalým, el ele vereceðiz. Bu ülkenin kalkýnmasý için hepimiz birer temel taþýyýz. Sizleri seviyoruz. Ülkemize ve milletimize sahip çýkarsak sýrtýmýz yere gelmeyecektir" dedi.

Hakkari'de yürüyüþ B

DP Hakkari Ýl Örgütü tarafýndan "Demokratik Cumhuriyete Evet, Ýnkarcý Cumhuriyete Hayýr" adý altýnda bir yürüyüþ düzenlendi. Bulvar Caddesi üzerinde bulunan parti binasý önünde toplanan kalabalýk yürüyüþe geçti. Aralarýnda Belediye Baþkaný Fadýl Bedirhanoðlu'nun da bulunduðu kalabalýk, slogan atarak Þenler Caddesi'ne kadar yürüdü. Buradan tekrar yürüyerek basýn açýklamasýnýn yapýlacaðý belediye binasý önüne gelen kalabalýk adýna bir açýklama yapan BDP Ýl Baþkaný Rahmi Kurt, Cumhuriyet'in 90. kuruluþ yýldönümünde ne yazýk ki Cumhuriyet'in

asli unsuru olan Kürtlerin bugün Cumhuriyet'in en maðduru olduklarýný söyledi. Kurt, "1920'de TBMM'nin ilaný ile baþlayan süreç, iþgale karþý olmanýn ötesinde toplumsal bir birlikteliði, devrimi ifade etmektedir. Sayýn Abdullah Öcalan, bugün demokratik cumhuriyetin inþasý için büyük bir çabanýn içerisine girmiþ, Türkiye'de tüm halklarýn özgür ve eþit vatandaþlýk temelinde yeni bir anayasanýn yapýmý konusunda AKP hükümetine büyük bir fýrsat tanýmýþtýr. Biz Kürtler, halkýmýza ve çocuklarýmýza karþý, halklarý yok sayan, ötekileþtiren inkar ve imha cumhuriyetine karþý alternatif olarak demokratik cumhuriyetin inþasýna kadar yasal, legal demokratik haklarýmýzý kullanacaðýmýzý belirtiyoruz ve bu konuda halkýmýzýn örgütlü gücüne inandýðýmýzý bir kez daha vurguluyoruz" dedi. Yürüyüþün ardýndan kalabalýk sessizce daðýldý.


8

A k t ü a l i t e

24 NÝSAN 2013 ÇARÞAMBA

Cuma Içten Eðil'de AK Parti Diyarbakýr Milletvekili Cuma Ýçten, Eðil ilçesinde incelemelerde bulundu. Bir araya geldiði vatandaþlarýn sýkýntýlarýný not alna Ýçten, felçli olan bir vatandaþa tekerlekli sandalye hediye etti.

E

ðil ilçesinde Devlet Hastanesi'ni ziyaret eden Ýçten, hastane personeli ve yetkililerden hastanenin sorunlarý hakkýnda bilgi aldý. Daha sonra Atatürk Ýlköðretim Okulu'na giden Ýçten, sýnýflarý dolaþarak öðrencilerle sohbet etti. Öðrencilere,

"Benden bir isteðiniz var mý?" sorusuna karþýlýk olarak öðrenciler, okullarýna kantin, laboratuar ve tablet bilgisayar istedi. Eðil Mesleki ve Teknik Eðitim Merkezi Lisesi'ni de ziyaret eden Ýçten, 11. sýnýf öðrencileri ile sohbet etti. Öðrenciler Ýçten'-

den laboratuar ve bilgisayar sýnýfý isteðinde bulundu. Öðrencilerin sorunlarýný tek tek dinleyen Ýçten, sorunlarýný çözmek için elinden gelen çabayý göstereceðini belirtti. Lise çýkýþý esnaf ziyaretinde bulunan Ýçten, esnaflarla tek tek görüþüp sorunlarýný dinledi. Ýçten, incelemeleri kapsamýnda Eðil ilçesine baðlý köy ve mahalle muhtarlarý ile bir araya gelerek, muhtarlarýn sorunlarýný dinleyip, notlar aldý. Köylerle ilgili olarak bir takým sýkýntýlarýn olduðunu dile getiren Ýçten, bu sorunlarý çözmek için gerekenin yapýlacaðýný ifade etti. Felç hastasýna tekerlekli sandalye AK Parti Diyarbakýr Milletvekili Cuma Ýçten, ilçede felçli olan Emine Süren isimli yaþlý kadýna tekerlekli sandalye hediye etti. Ýçten, ziyarette Süren'in eþinin akþam kalp krizinden vefat ettiðini öðrendi. Ýçten, taziye ziyaretinden sonra Emine Süren'e sandalyeyi hediye etti. Ýçten, Süren'in 72 yaþýndaki kocasýnýn vefatýndan dolayý duyduðu üzüntüyü dile getirdi.

Felç hastasý Emine Süren ise, acý ve sevinci bir arada yaþadýðýný dile getirerek, "Gerek hastalýðým gerekse de kilolarýmdan dolayý hareket ede-

mez durumdaydým. Milletvekilinin bana vermiþ olduðu bu sandalye ile artýk daha rahat bir þekilde hareket etme imkaným olacak" dedi.

Bingöl'e 2 yýlda 14 park B

ingöl Belediyesi'nin kentin çeþitli yerlerinde hizmete sunduðu 14 park vatandaþlar tarafýndan memnuniyetle karþýlandý. Parklarda modern çocuk oyun gruplarý, spor alanlarý ve yürüyüþ yollarý ile þehrin çehresini deðiþtirerek, yeþil alanlarýn sayýsýnda önemli bir artýþ saðlandý. Parklarda oyun gruplarý ve fitness aletlerinin yaný sýra bank ve oturma gruplarý da bulunuyor. 56 bin metrekarelik alana yapýlan 14 park hakkýnda bilgi veren Bingöl Belediye Baþkaný Serdar Atalay, "Yeþil alanlarýn eksikliðini çok ciddi

Tatvan'a Gül Bahçesi

B

itlis'in Tatvan Kaymakamlýðý bahçesinde Kutlu Doðum Haftasý etkinlikleri kapsamýnda "Gül Bahçesi" oluþturuldu. Tatvan Kaymakamlýðý bahçesinin bir kýsmýna 99 gül ekerek "Gül Bahçesi" oluþturduklarýný belirten Tatvan Kaymakamý Murat Erkan, geçmiþ yýllara nazaran çok kapsamlý ve çok güzel bir 'Kutlu Doðum Haftasý' etkinliði yapmanýn mutluluðu içerisinde olduklarýný belirtti. Tatvan Müftüsü Sabhetullah Kýzýlþah ise, Kutlu Doðum Haftasý etkinlikleri kapsamýnda gýda toptancýlarý ve kasap esnafýnýn katkýlarýyla 30 bin kiþilik etli pilav yaptýrýp daðýttýklarýný söyledi. Kýzýlþah, "Peygamber Efendimizin (S.A.V.) eþ veya çocuklarýnýn adýný, Kutlu Doðum Haftasý içinde yeni doðan çocuklara isim olarak býrakanlara, kuyumcu esnaflarýmýzýn katkýlarýyla birer çeyrek altýn verdik. Bunun yaný sýra belirlenen bu 19 yeni doðan bebeðin ailesine de Efendimizin (S.A.V.) kimlik örneði, gül ve farklý hediyeler verildi. Camimizde Sakal-ý Þerif ziyareti ve Kur'an ziyafeti yapýldý. 4 dilde mevlit okutuldu. Fakir ve ihtiyaç sahibi 571 aileye gýda paketi daðýtýldý. Kutlu Doðum etkinlikleri 23 köyümüzde de tüm hýzýyla devam etti. Ýzmir'in Konak Müftülüðü tarafýndan 'Konak'tan Tatvan'a Kardeþlik Köprüsü' adý altýnda 234 yetim kardeþlerimiz için gelen eþyalarýn evlere teslimatlarý da devam ediyor. 'Kutlu Doðum Hatýra Ormaný' oluþturarak 571 çam fidaný dikildi. Bugün de burada 99 gülfidaný dikerek 'Gül Bahçesi'ni oluþturduk. Yarýn da esnaflarýmýza gül daðýtýmlarý yapýlacak" dedi.

olarak hissettiðimiz kentimizde, parklara ayrý bir önem verdik. 'Her Mahalleye Bir Park' Projesi kapsamýnda, bazý büyük mahallelerimize 2 park, diðer mahallelerde de en az 1 park yapmak suretiyle, toplamda 14 parkýmýzý hizmete sunmuþ olduk. Toplam 56 bin metrekarelik bir alaný kapsayan parklarýmýzýn belediyemize maliyeti yaklaþýk 4 milyon TL oldu. Halkýmýzýn ailece gece yarýlarýna kadar parklarýmýzda güzel vakit geçirdiklerini biliyoruz. Parklarýmýzda büyük bir memnuniyet olduðunu

gördük. Prensip olarak parklarýmýzý herhangi bir ticari iþletme gibi de görmedik. Halkýmýz da bizlerden bunu istiyordu. Parklarýmýz halka açýk; sadece korumasý, bakýmý ve temizlikleri belediye personeli tarafýndan yapýlýyor. Parklarýmýzýn içinde 5'li oyun gruplarý, fitness aletleri ve farklý oyun gruplarý bulunmaktadýr" dedi. Belediye'nin park çalýþmalarýndan memnuniyet duyduklarýný dile getiren vatandaþlar, yeni düzenlenen parklarla çocuklarýn rahat hareket edebileceði alanlara kavuþtuðunu ifade ettiler.

Van'da Erkan Oður konseri V

an'da sahne alan Erkan Oður ve Ýsmail Hakký Demircioðlu, hayranlarýna unutulmaz bir akþam yaþattýlar. Vatandaþlarýn yoðun ilgi gösterdiði konserde, sanatçýlar okuduðu birbirinden güzel þarkýlarla hayranlarýna unutulmaz bir akþam yaþattý. Sanatçýlarýn seslendirdiði þarkýlara eþlik eden vatandaþlar, ayný zamanda cep telefonlarýyla bol bol kayýt yaptýlar. Konser sonunda bir konuþma yapan Van Toplum Kültür ve Sanat Derneði Baþkaný Murat Oto, Van'ýn sanatsal ve kültürel faaliyetler bakýmýndan batý illerine nazaran zayýf kaldýðýný söyledi. Dernek ve diðer organizasyon þirketleriyle ilde kültürel ve sanatsal faaliyetlere katký saðlamak amacýyla bu tür

etkinlikler düzenlediklerini vurgulayan Murat Oto, Van Toplum Kültür ve Sanat Derneði'nin 18 yýldýr bu tür etkinlikler yaptýðýnýn altýný çizdi. Oto, "Bu amaçla dünyada ülkemizi en iyi þekilde temsil eden Erkan Oður ve Ýsmail Hakký Demircioðlu'nu konser vermek üzere ilimize davet ettik. Yüksek bir katýlým gerçekleþti" dedi. Bu tür etkinliklerin ileriki zamanlarda da devam edeceðini dile getiren Oto, konsere vatandaþlarýn gösterdiði ilgiden dolayý þükranlarýný sundu. Ýlde bu tür etkinliklerin kendilerini mutlu ettiðini belirten vatandaþlar ise, böyle bir konserin düzenlenmesinde emeði geçen herkese teþekkür ettiler.

Varto'da Uçurtma Þenliði M

uþ'un Varto ilçesine baðlý Sazlýca Köyü'nde geleneksel hale getirilen uçurtma þenliði renkli görüntülere sahne oldu. Her yýl düzenlenen uçurtma þenliðine Varto Kaymakamý Tahir Þahin, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Basri Avcý, Milli Eðitim Þube müdürleri A. Nasýr Sever, Güven Yýldýz ile köylüler ve öðrenciler katýldý. Varto Kaymakamý Tahir Þahin ile Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Basri Avcý, uçurtma uçurarak davul zurna eþliðinde köylülerle halay çektiler. Sazlýca Köyü Ortaokulu Müdürü Kadim Polat, öðrencilerin sosyal geliþimini ve veli-okul bütünleþmesini saðlamak amacýyla böyle bir þenlik

düzenlediklerini belirtti. Polat, "Baharý uçurtmalarla karþýlamak amacýyla düzenlediðimiz bu þenliklerin verimli geçmesini diliyorum. Baharý hep uçurtma gibi mutlu, gökyüzünü hep açýk þekilde karþýlamayý temenni ediyorum" dedi. Varto Kaymakamý Tahir Þahin ise, Sazlýca'da güzel bir etkinlik yapýldýðýný belirterek, "Þenlik, vatandaþýmýzýn yoðun katýlýmýyla geçti. Muhtarýmýza, okul yönetimimize, Ýlçe Milli Eðitim Müdürümüze, bu etkinlikten dolayý herkese teþekkür ediyorum" diye konuþtu. Yapýlan yumurta ve çuval yarýþmalarýnýn ardýndan etkinlik sona erdi.


Ýç-Politika

24 NÝSAN 2013 ÇARÞAMBA

9

'Çocuklarýmýzýn kardeþçe yaþamalý' Baþbakan Erdoðan, "Biz acýlarla büyüdük. Ama þimdi çocuklarýmýza güvenle yaþayacaklarý, kardeþçe yaþayacaklarý, birbirlerine silah doðrultarak deðil, birbirleriyle kucaklaþarak yaþayacaklarý bir vatan teslim etmek hepimizin boynun borcudur" dedi.

çocuklarý refah ve istikrar içinde büyüyecekleri dayanýþma ve kardeþlik içinde büyüyecekleri bir vataný çok ama çok fazlasýyla hak ediyorlar. Ýnanýn bu ülkenin tüm çocuklarý anne ve babalarýyla büyümeyi, her akþam anne ve babalarý, kardeþleriyle sofraya oturmayý, her akþam babalarýyla doyasýya kucaklamayý hak ediyorlar. Her biri þehit evladý olan, her biri þehit torunu olan bu ülkenin çocuklarý onurla, gururla, þerefle yaþamayý ülkesiyle, vatanýyla, bayraðýyla, milletinin büyüklüðüyle gururlanmayý elbette hak ediyorlar" þeklinde konuþtu.

BMM Genel Kurulu özel gündemle toplandý. Genel Kurula hitap eden Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, maziyi deðiþtirme gücüne sahip olmadýklarýný ama istikbali þekillendirme gücüne sahip olduklarýný söyledi. Yetim kalmýþ çocuklara babalarýný iade edecek bir kudretlerinin olmadýðýný vurgulayan Erdoðan, ancak daha fazla çocuðun yetim kalmasýný engelleyecek iradeye sahip olduklarýnýn altýný çizdi. Þehitlerin çocuklar için canlarýný hiç tereddüt etmeden ortaya koyduklarýný kaydeden Erdoðan, "Türkiye'nin tüm

23 Nisan 1920'de ilk Meclis'in milli egemenliði tesis ederek çocuklara hediye ettiðini belirten Erdoðan, ilk Meclis'in tüm renkleriyle, tüm farklýlýklarýyla tek bir Türkiye fotoðrafý teþkil ederek çocuklara yeni bir millet kavramýný onunla birlikte güçlenmiþ bir kardeþliði hediye ettiðinin altýný çizdi. Erdoðan, "Biz sorunlar içerisinde büyüdük ama çocuklarýmýza sorunlarýný çözmüþ yada çözüm yoluna koymuþ bir Türkiye emanet etmek boynumuzun borcudur. Biz müdahale Anayasalarýyla büyüdük. Ama çocuklarýmýza demokratik, katýlýmcý, özgür-

T

'Zamansýz ölümleri engelleyebiliriz'

'Boynumuzun borcu'

lükçü, herkesi kucaklayan bir Anayasa teslim etmek bizimde, bu meclisinde boynunun borcudur. Biz acýlarla büyüdük. Biz terörün kararttýðý hayatlara, terörün söndürdüðü ocaklara gözyaþý dökerek büyüdük. Ama þimdi

çocuklarýmýza güvenle yaþayacaklarý, kardeþçe yaþayacaklarý, birbirlerine silah doðrultarak deðil, birbirleriyle kucaklaþarak yaþayacaklarý bir vatan teslim etmek hepimizin boynun borcudur" ifadelerini kullandý.

Denizli'de bir þehit annesinin kendisini ziyaret edenlere söylediði 'Keþke bu süreç 6 ay önce baþlasaydý da Vedat'ým da þehit olmasaydý, yaným da olsaydý' sözünü hatýrlatan Erdoðan, sözlerini þöyle sürdürdü: "Þehit Vedat'ý geri getiremeyiz. Ama þunu biliniz ki baþka Vedat'larýn, baþka fidanlarýn, baþka ana kuzularýnýn zamansýz topraða düþmesini engelleyebiliriz. Tek baþýmýza da kalsak, yalnýz da býrakýlsak daha aydýnlýk bir Türkiye'yi imar etmek için biz bu mücadeleye devam edeceðiz. Yeni Vedat'lar þehit olmasýn diye. Þehitlerimizin muazzez ruhunu incitmeden, þehit analarýný rencide etmeden birliðimizi, bütünlüðümüzü, kardeþliðimizi týpký þehitlerimiz gibi muhafaza etmeye, yüceltmeye devam edeceðiz. 23 Nisan 1920 ruhuyla, o anlayýþla kardeþlikle ilerlemeyi kararlýlýkla sürdüreceðiz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk baþta olmak üzere bütün Ýstiklal kahramanlarýmýzý þehit ve gazilerimizi bu Meclis'te görev yapmýþ bütün siyasetçilerimizi þükranla yad ediyorum. Tüm çocuklarýmýzýn ve tüm dünya çocuklarýnýn bayramlarýný kutluyorum."

Kýlýçdaroðlu: T.C. gibi silinmez B

aþbakan Erdoðan'ýn ardýndan kürsüye CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu çýktý. Kýlýçdaroðlu, "Bu Yüce Meclis'in kendi hukukunu çiðnetmeye hakký yoktur. Herkesi bir kez daha elini vicdanýna koyarak, gözünün önüne o kurucu Meclis'in asil kahramanlarýný getirerek bir kez daha düþünmeye davet ediyorum: 8 üyesi gayrimeþru olarak ve hukuk dýþýna çýkýlarak hapse atýlmýþ bir Meclis'in itibarý doðal olarak kaybolmaz mý? Bu bayram, öz ve öz milletin bayramýdýr. Onun içindir ki; 23 Nisan 1920, hem zihinlerde, hem yüreklerde, hem de dillerdedir. Silmeye ne kimsenin gücü ne de cesareti yeter. Týpký Türkiye Cumhuriyeti, týpký T.C. gibi" þeklinde konuþtu.

Bahçeli: Çizgiler ihlal edilemez Kýlýçdaroðlu'nun ardýndan konuþan MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli ise þu ifadeleri kullandý: ''Vatanýmýzýn bölünmez bütünlüðü, devletimizin üniter yapýsý, Türk milletinin þeref, itibar ve birliði Gazi Meclis'in kýrmýzý çizgilerindendir ve ihlal edilemeyecektir.''

Ýlk tören Anýtkabir'de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý kapsamýnda ilk tören Anýtkabir'de düzenlendi. Baþbakan Erdoðan, rahatsýzlýðý nedeniyle törene katýlmadý. Protokol deðiþikliði nedeniyle ilk törende çocuklar da yer almadý.

2

3 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý kapsamýnda ilk tören Meclis'teki Atatürk Anýtý önünde tören düzenlendi. Bu törenin ardýndan Anýtkabir'de tören düzenlendi. TBMM Baþkaný Cemil Çiçek, Baþbakan Yardýmcýlarý Bülent Arýnç, Beþir Atalay ve Bekir Bozdað, CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, MHP Genel Baþkaný Devlet Bahçeli ile bazý bakan ve milletvekilleri Aslanlý Yol'dan geçerek, Atatürk'ün mozolesinin önüne gitti. Cemil Çiçek'in, Atatürk'ün mozolesine "TBMM Baþkaný" yazýlý çelengi koy-

masý ardýndan saygý duruþunda bulunuldu, Ýstiklal Marþý okundu. Heyet daha sonra Misak-ý Milli Kulesi'ne geçti. Çocuksuz bayram Bu arada, protokol sýralamasýnda yapýlan deðiþiklik nedeniyle törende bu yýl çocuklar yer almadý. Anýtkabir, saat 10.00'dan itibaren vatandaþlarýn

ziyaretine açýldý. Öte yandan, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Anýtkabir'deki törenlere saðlýk sorunlarý nedeniyle katýlamadý. Doktorlarýnýn ses kýsýklýðý rahatsýzlýðýnýn tedavisi sürecinde Baþbakan Erdoðan'a, rüzgarlý havaya çýkmamasý uyarýsýnda bulunduðu için Anýtkabir'deki törene katýlamadýðý öðrenildi.

Kerkük'te çatýþma I

rak'ýn Kerkük kentinde güvenlik güçleriyle Sünni protestocular arasýnda çýkan çatýþma sonucu en az 26 kiþinin öldüðü açýklandý. Irak Savunma Bakanlýðý, çatýþmayý eylemcilerin kampýndaki silahlý kiþilerin baþlattýðýný savundu. Olayda 20'si gösterici, altýsý asker olmak üzere en az 26 kiþinin öldüðü bildiriliyor. Hawija'da geçen yýl sonundan beri, Þiiler'in hakimiyetindeki Baðdat yönetimine karþý gösteriler yapýlýyor. Yerel seçim

sonuçlarýný bekleyen Irak'taki þiddet olaylarý özellikle seçim süreciyle birlikte artmaya baþladý. Geçen hafta Þiiler'in çoðunlukta yaþadýðý bölgelerde düzenlenen bombalý saldýrýlarda onlarca kiþi ölmüþtü. Yerel seçimde aday olan çoðu Sünni 14 siyasetçi de öldürüldü. Þiddet olaylarý nedeniyle hükümet, Sünniler'in çoðunlukta yaþadýðý iki bölgede oy verme iþlemini ertelemek zorunda kaldý.


10

Ýç-DýþPolitika

'Barýþ süreci tarihi bir fýrsat' 24 NÝSAN 2013 ÇARÞAMBA

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi eski Baþbakaný Barham Salih, ''Demokratik açýlým ve barýþ süreci tarihi bir fýrsat. Erdoðan ve Kürt liderler desteklenmeli'' dedi.

S

üleymaniye'de düzenlenen 'Türkiye-Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Kadýn Gazeteciler Medya Çalýþtayý' programý kapsamýnda gazetecilere akþam yemeði verildi. Yemeðe Kürt Yönetimi eski Baþbakaný Barham Salih de katýldý.Kürt ve Türk gazetecilerin ortak çalýþmasýyla bölgeye barýþýn ve özgürlüðün geleceðini vurgulayan Barham Salih, Türkiye'de devam eden barýþ sürecini deðerlendirdi. Salih, "10 yýl önce Kürt Yönetimi, Türkiye'nin güvenliði için tehdit olarak görülüyordu. Ancak bugün Türkiye'nin istikrarlý, güvenli ve güvenilir bir dostuyuz. Mesaj çok açýk: Kürtçe, Kürt kimliði ve Kürt haklarý tanýnmalý. Birlikte yapabileceðimiz çok þey var. Milliyetçilik bizi bölüyor. Ben de bir Kürt'üm ama kimliðimiz dýþýnda önemli olan her iki tarafýn da endiþelerinin ayný olmasý. Baþbakan Erdoðan'ýn baþlattýðý demokratik açýlým ve barýþ süreci tarihi bir fýrsat. Erdoðan ve Kürt liderler desteklenmeli. Türk hükümeti ve Kürt liderler buradaki liderlerin fikirlerini almalý. Çatýþma ne Türkler ne de Kürtler

için iyi. Buna son vermek için barýþý desteklemeliyiz. Kürt haklarýnýn tanýnmasý gerekiyor" þeklinde konuþtu.

20. yüzyýl ve Kürtler Barham Salih, Suriye'de yaþananlara da deðindi. Uluslararasý toplumun yaþanan katliam karþýsýnda sessiz kalmasýný eleþtiren Salih, bölgedeki önemli aktörler olan Türkiye, Irak, Ýran, ABD ve Rusya'nýn birleþip barýþ yoluyla Suriye'de yaþananlara son vermesini istedi. Salih, "20. yüzyýl Kürtlere çok acýmasýz davrandý. Ancak 21. Yüzyýl Ortadoðu bölgesinin yükseliþini görecek" ifadelerini kullandý. Barham Salih sosyal medyanýn yakýn takipçilerinden. Facebook ve Twitter'ý aktif bir þekilde kullanan Barham Salih, internetin çok önemli bir mecra olduðunu ve Kuzey Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde de sosyal medyanýn yazýlý basýný çok geride býraktýðýný belirtti. Eski baþbakan, yemek sýrasýnda çektiði bir fotoðrafý Twitter hesabýndan, "Süleymaniye'de Türkiye'den kadýn gazetecilerle yemekteyiz" notuyla paylaþtý.

'Esad kimyasal silah kullandý'

Ý

srail, Suriye ordusunun rejim karþýtý güçlere karþý kimyasal silah kullandýðýný belirtti. Ýsrail ordusu, Suriye'nin en çok sinir gazý kullandýðýndan þüpheleniyor. Suriye'de iki yýldýr süren iç çatýþmalarda kimyasal silah kullanýldýðýna yönelik iddialarýn ardýn-

F

dan, Ýsrail askeri istihbaratý, Beþar Esad rejiminin kimyasal silaha baþvurduðunu belirtti. Esad güçlerinin, muhaliflere karþý sinir gazý ve diðer kimyasal silahlar kullandýðý belirtildi. Ýsrail ordusu askeri istihbarat biriminin araþtýrma bölümünü yöneten Tuðgeneral Itai Brun, "Anladýðýmýz kadarýyla Esad rejimi birkaç defa kimyasal silaha baþvurdu ve muhtemelen sinir gazý kullanýldýðýný düþünüyoruz" dedi.

Fransa elçiliðine bombalý saldýrý

ransa'nýn Libya'daki büyükelçiliði bombalý saldýrýya uðradý. Baþkent Trablus'ta düzenlenen saldýrýda, bomba yüklü bir aracýn infilak etmesi sonucu iki güvenlik görevlisi yaralandý. Libya'nýn baþkenti Trablus, Muammer Kaddafi rejiminin 2011'de sona ermesinin ardýndan ilk bombalý saldýrýya tanýk oldu. Fransýz büyükelçiliðini hedef alan saldýrýda büyük maddi hasar oluþurken, iki güvenlik görevlisi yaralandý. Fransýz yetkililer, bombanýn bubi tuzaklý bir araca yerleþtirilmiþ olduðunu belirtti.

Ýç çatýþmalar hala sürüyor Kaddafi rejiminin devrilmesinin ardýndan iç çatýþmalarýn devam ettiði Libya, 11 Eylül 2012'de Bingazi'deki ABD büyükelçiliðine saldýrý düzenlenmiþ ve büyükelçi Christopher Stevens ve üç yetkili öldürülmüþtü. Trablus'ta gerçekleþtirilen bombalý saldýrý ise yabancý bir ülkenin elçiliðine düzenlenen ilk eylem olma özelliðini taþýyor. Libya hükümeti, iç savaþta kontrol saðladýklarý bölgelerde kendi yönetimlerini ilan eden silahlý milislere karþý hala otorite saðlayabilmiþ deðil.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


24 NÝSAN 2013 ÇARÞAMBA

11

20 Çocuk altyapýya seçildi Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi 2. Okullar Arasý Futbol Turnuvasý son maçlar ve katýlým plaketleri ile sona erdi.

D

iyarbakýr Büyükþehir Belediyespor Kulubü turnuvada oynadýklarý futbolla göz dolduran 20 çocuðu altyapýsýna aldý. Sosyal Hizmetler Daire Baþkanlýðý Spor Müdürlüðü ile Büyükþehir Belediyespor Kulübünün ortaklaþa düzenlediði 2. Okullar Arasý Futbol Turnuvasý'na 14 okuldan 150 öðrenci katýldý. 10-13 yaþ arasýnda çocuklarýn katýldýðý turnuva iki hafta sürdü. Son gün Nuriye Zekiye Has Ýlköðretim Okulu birinci olurken, Ýstiklal Ýlköðretim Okulu ikinci, Celal Güzelses Ýlköðretim Okulu ise üçüncü oldu. Okul müdürleri ve öðretmenlerin de eþlik ettiði turnuvada Büyükþehir Belediyespor Kulübü Baþkaný Metin Kýlavuz ile Sosyal Hizmetler Daire Baþkaný Semra Kýratlý çocuklara katýlým plaketlerini ve katýlým belgelerini verdi. Büyükþehir Belediyesi tüm katýlýmcý çocuk sporculara forma ve tozluk hediye etti.

Diyar 3.lig’de 2

012-2013 Sezonu Bölgesel Amatör Lig'de maçlarý tamamlanan 5 grup'ta Spor Toto 3. Lig'e çýkan 5 takým belli oldu. Maçlarý tamamlanan 2, 6, 8, 10 ve 11. gruplarý lider olarak tamamlayan takýmlar þöyle: 2. Grup: Yeni Diyarbakýrspor 6. Grup: Adliyespor 8. Grup: Balçova

Senvar’ýn istifasý kabul edilmedi B

AL'da sezonu 2. olarak tamamlayan Erganispor'da Basýn Sözcüsü Ekrem Senvar'ýn geçen hafta yaptýðý açýklamada Erganispor Basýn sözcülüðünden istifa etmesinden dolayý Erganispor yönetim kurulu önceki gün yaptýðý toplantýda Ekrem Senvar'ýn istifasýný kabul etmeyerek görevinde kalmasýna karar verdi. Erganispor'un Futbol Þube Sorumlusu Nedim Þimþek yaptýðý açýklamada "Sonuna kadar Ekrem Senvar'ýn yanýndayýz' diyen Kulüp Þube Sorumlusu Nedim Þimþek, þunlarý söyledi: "Kulübün basýn sözcüsü Ekrem Senvar Erganipor'un çok kritik döneminde takýmýn baþýndaydý. Geçen yýl takýmýmýzýn sýkýntýlý olan günlerinde de yanýnda oldu. Erganispor takýmýna böylesine iyi hizmetler etmiþtir ve Basýn Sözcümüz Ekrem Senvar görevinin baþýndadýr" dedi.

Belediyespor 10. Grup: Çýksalýnspor (Ýstanbul) 11. Grup: Tuzlaspor Bölgesel Amatör Lig'de maçlarý devam eden 6 gruptan Spor Toto 3. Lig'e çýkacak takýmlar ise 5 Mayýs 2013 tarihinde oynanacak karþýlaþmalar sonunda belirlenecek.

Rekor Yeni Diyar’da Yeni Diyarbakýrspor'u Spor Toto 3.Lig'e taþýyan Faruk Türk yönetimindeki teknik heyet,bir baþka baþarýya da imza attý.

T

ürk ve ekibi,takýmýn baþýnda çýktýðý 12 maçta 11 galibiyet ve 1 beraberlik alarak hiç yenilmedi. 14 maçta sadece 24 puan toplayabilen Yeþil-Kýrmýzýlý takým,Türk'ün ekibiyle 12 maçta 34 puan toplayarak kýrýlmasý güç bir rekora imza attý.

5.SIRADA ALIP ÞAMPÝYON YAPTILAR

Ýkinci yarýnýn ilk haftasýnda Kayapýnar'a 1-0 yenilen takýmý 14.haftada 24 puanla 5.sýrada yer alan Türk ve ekibi,ligin bitimine 2 hafta kala þampiyonluðu garantilerken, 14 maçta 24 gol atýp 11 gol giyen takým,son 12 maçta 32 gol attý ve kalesinde 5 gol görerek bir baþka baþarýyý gerçekleþtirdi. 60 gol atan Bismil Belediyespor'dan sonra 56 golle en fazla gol atan ikinci takým olan Y.Diyarbakýrspor,kalesinde gördüðü 16 golle en az gol yiyen takým ünvaný ile sezonu tamamladý.

Spor Toto 3.Lig 1.Grup Takýmlar

Þimþek : 'Beraberlik golünün üzüntüsünü yaþýyoruz

Þanlýurfaspor Kulüb Baþkaný Fethi Þimþek, Çaykur Rizespor karþýsýnda yenilen son dakika golünün üzüntüsünü yaþadýklarýný belirtti.

Spor Toto 3.Lig 3.Grup Takýmlar

P

TT 1. Lig ekiplerinden Þanlýurfaspor'un Baþkaný Fethi Þimþek , Çaykur Rizespor karþýlaþmasýndan berabere ayrýlmanýn üzüntüsünü yaþadýklarýný belirtti. Þimþek, yaptýðý yazýlý açýklamada, takýmýn son haftalardaki performansýnýn kendilerini memnun ettiðini ifade etti. Çaykur Rizespor maçýnda önde olmalarýna raðmen avantajlarýný kullanamadýklarýný belirten Þimþek , karþýlaþmanýn sonlarýna doðru yedikleri golle sahadan beraberlikle ayrýldýklarýný hatýrlattý. Þimþek, sarý-yeþilli ekibin rakibi karþýsýnda sergilediði mücadeleden memnun olduklarýna dikkati çekerek, þunlarý kaydetti: "Son dakikada yediðimiz golle sahadan beraberlikle ayrýlmanýn üzüntüsünü yaþýyoruz ancak takýmýmýz, þampiyonluk mücadelesi veren Rize karþýsýnda gösterdiði performansla ne kadar kaliteli bir takým olduðunu ispatladý. Teknik ekibimizi ve futbolcularýmýzý mücadelesinden

dolayý tebrik ediyor ve kalan maçlarýnda da ayný arzu ve isteði göstereceklerine inanýyoruz. Bu sonuca raðmen Rizespor maçýnda taraftarlarýmýzýn keyifli bir futbol izlediðini düþünüyorum." Söz

konusu maçla play-off hedeflerine ulaþma ihtimallerinin düþük olduðunu belirten Þimþek, kalan maçlarý kazanarak ligi üst sýralarda bitirmeye çalýþacaklarýný belirtti.


12

Belediyespor Kýrýkhanspor'a bileniyor! 24 NÝSAN 2013 ÇARÞAMBA

Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor, Spor Toto 3 Lig'in 33. haftasýnda deplasmanda oynayacaðý Kýrýkhanspor maçýnýn hazýrlýklarýna ara vermeden baþladý.

S

eyrantepe Tesisleri'nde teknik direktör Turhan Özyazanlar yönetimindeki antrenmanda futbolcular düz koþu, ýsýnma hareketleri ve pas çalýþmasýnýn ardýndan çift kale maç yaptý. Özyazanlar yaptýðý açýklamada, ligin son

haftalarýnda iyi futbol ortaya koyarak puan ve puanlar almayý hedeflediklerini söyledi. Özyazanlar, Kýrýkhanspor karþýlaþmasýndan alacaklarý 3 puanýn çok önemli olduðunu, mutlaka kazanmalarý gerektiðini belirterek, "Kýrýkhan spor karþýlaþmasýn-

dan 3 puan alarak önceki gün sahamýzda kaybettiðimiz Fatih Karagümrükspor maçýný hafta sonu deplasmanda oynayacaðýmýz Kýrýkhanspor karþýlaþmasýnda telafi edeceðiz" dedi. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor Teknik Direktörü Turhan Özyazanlar, Hafta sonu deplasmanda karþýlaþacaklarý Kýrýkhanspor maçýnda, daha önceki hatalardan kurtulup 3 puanla dönmeyi hedeflediklerini söyledi. Teknik Direktör Turhan Özyazanlar yaptýðý açýklamada, son haftalarda oynanan karþýlaþmalarýn zorlu geçtiðini belirterek, Kýrýkhanspor deplasmanýndan 3 puan almayý hedeflediklerini söyledi. Basit hatalar nedeniyle Son haftada sahamýzda kaybettiðimiz Fatih Karagümrük maçýnda istemediðimiz sonuçlan ayrýldýklarýný belirten Özyazanlar, oyunsal ve mücadele anlamýnda takýmýn bir sýkýntýsýnýn olmadýðýný ancak duran toplardan yenilen gollerin önemli bir sorun olduðunu anlattý. Özyazanlar, Kýrýkhanspor'un ligin güçlü ve iddialý ekiplerinden olduðunu dile getirerek, ''Takýmlarýn güçlü yada zayýf olmasý bizim için fark etmez. Biz, gerekli bütünlük içerisinde gerekli mücadeleyi yine ortaya koyacaðýz. Önemli olan maç esnasýnda basit hatalardan sýyrýlabilmek. Bu yönde çalýþtýklarýný ve Kýrýkhanspor maçýnda, daha önceki yaptýðýmýz hatalardan kurtulup 3 puan alarak döneceðiz'' þeklinde konuþtu. Taþkýn Civelek

Duran: Yönetime talibiz D

iyarbakýrspor'a kayyum olarak atanan Abdulkadir Duran'dan ilk açýklama geldi. Diyarbakýr 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'nce, Diyarbakýrspor'a kayyum olarak atanan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi'nde þube müdürü olarak görev yapan Abdülkadir Duran yaptýðý açýklamada, Diyarbakýrspor'un yaþadýðý yönetim sýkýntýsý nedeniyle yönetime talip olduðunu belirterek, "Diyarbakýrspor Kulübü'nün kapanmasýna gönlüm razý olmadý,bu nedenle kimsenin etkisinde kalmadan kendi hür irademle yaklaþýk bir ay önce

mahkemeye baþvurarak kayyum olarak atanmayý talep ettim. Mahkeme de yaptýðý araþtýrmanýn ardýndan kayyum olarak atanmamý kararlaþtýrdý, hedefim Diyarbakýrspor'un sorunlarýný çözmek ve gelecek sezon ligde mücadele etmesini saðlamak olacak" dedi. Geçen ay çoðunluk aranmaksýzýn yapýlan ve divan heyeti oluþturulamadýðý için gerçekleþmeyen genel kurulun ardýndan Kayyum Nurettin Uður, 4 aydýr yürüttüðü görevini Diyarbakýr 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'ne iade etmiþti. Taþkýn Civelek

Abdülkadir Duran

24.04.2013 Gazete Sayfaları  

24.04.2013 Gazete Sayfaları