Page 1

CMYK

AK Parti'den Kürtçe pankart hamlesi

Hýrsýzlar huzur býrakmadý S

on zamanlarda Diyarbakýr'ýn köylere dadanan hýrsýzlar, vatandaþlarý fazlasýyla tedirgin etti. Özellikle Ergani, Çermik ve Karacadað köylerinde yaþanan hýrsýzlýk olaylarý nedeniyle köylüler þimdi 24 nöbet tutuyor.

D

iyarbakýr'da AK Parti Belediye Baþkan adaylarý kentin birçok noktasýna Kürtçe yazýlý propaganda pankartlarý astý. AK Parti Ýl Binasý önüne asýlan Türkçe pankartlar, yerini Türkçe ve Kürtçe hazýrlanan yeni pankartlara býraktý.

3

8

BDP'ye katýlýmlar sürüyor E

ski Baðývar Beldesi Baþkaný Abdullah Kuzu, BDP Sur Ýlçe Örgütü'nün düzenlediði törenle BDP'ye katýldý. Törende konuþan Sur Belediye Eþ Baþkan Adayý Fatma Þýk Barut, BDP'ye katýlan ailelere teþekkür etti. Partiye katýlanlara rozetlerini Eþ Baþkan Adayý Seyit Narin taktý. 4'te

Kuraklýk endisemiz var www.diyarbakirolay.com.tr

PAZARTESÝ 24 ÞUBAT 2014

Fiyatý : 30 KR

Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, "Doðu ve Güneydoðu'daki 12 il dýþýnda tarýmsal kuraklýk konusunda endiþemiz var. Geliþmeleri takip ediyoruz. Ýlkbahar yaðýþlarýný bekliyoruz" dedi. Yaðýþ olmaz ise… Seçim çalýþmalarý kapsamýnda Diyarbakýr'da bulunan Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, basýn mensuplarý ile kahvaltýda bir araya geldi. Bakan Eker, uzun süredir meteorolojik kuraklýk ile ilgili geliþmeleri izlediklerini, Ekim-Ocak arasýnda yeteri kadar yaðýþ yaðmadýðýný söyledi. Bakan Eker, "Eðer yaðýþ olmaz ise Türkiye'de bir kuraklýk meydana getirebilir" þeklinde konuþtu.

Eylem planý hazýr

HÜDA PAR alternatiftir

Bakan Mehdi Eker, kuraklýk için eylem planlarýnýn olduðunu, kuraklýk olan yerlerde komisyonlar oluþturulduðunu belirtti. Bakan Eker, "Çiftçilere bir takým tavsiyeler olacak. Kuraklýða dayanýklý bitkiler ve ürünler tavsiye edilecek. 2007'deki kuraklýktan sonra kuraklýk eylem planý hazýrlandý. Geliþmeleri izleyip takip edeceðiz. Geliþmelere göre tedbirleri uygulayacaðýz" ifadelerini kullandý. 5'te

H

ür Dava Partisi (HÜDA PAR) Diyarbakýr merkez Baðlar Ýlçe Belediye Baþkan Adayý Vedat Turgut, "Aþkla, þevkle ve 7'den 70'e hepimiz seferber olmuþuz. Halkýn alternatifi olmuþuz" dedi. 7'de

Süreç bitme riski taþýyor Ý

Zamlara tepki

S

on dönemlerde ceviz ve fýstýða yapýlan zamlara Diyarbakýr esnafý tepki gösterdi. Ceviz ve fýstýða gelen zamlar satýþlarýn düþmesine sebep oldu. Geçen senelerde fýstýðýn kilosu 70 lira iken gelen zamla 93 lira olduðunu belirten esnaflar, cevizin ise 15 liradan 25 liraya yükseldiðini ifade ettiler. Zamla birlikte satýþlarýn düþtüðünü belirten esnaflar, zarar ettiklerini ve müþteriden de tepki aldýklarýný söylediler.

Ahmet AY

BEN ALÝ'DEN YANAYIM Yazýsý 5’te

HD Bölge Temsilcisi Þevket Akdemir, çözüm sürecinin duraðanlaþtýðýný ve her an küçük bir provokasyonla bitme riski taþýdýðýný söyledi ve ekledi: Sürecin kalýcý bir barýþa dönüþmesi için herkes üzerine düþen sorumluluðu yerine getirmeli. 7'de

Ensarioðlu'ndan ilçe ziyaretleri

A

K Parti Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkan Adayý Galip Ensarioðlu, Hani ve Dicle ilçesini ziyaret etti. Ensarioðlu, Hani Belediye Baþkan Adayý Mehmet Fatih Kayhan ve partililer tarafýndan karþýlandý. 4'te

Kanseri yendi hurdacýlýkla geçiniyor 18 aileye yardým D

iyarbakýr' da 15 yýl kanserle mücadele ettikten sonra saðlýðýna kavuþan 70 yaþýndaki Seyfettin Dal, hurdacýlýk yaparak geçimini saðlýyor. Sayfa 3'te

D

iyarbakýr'ýn Sur ilçesine baðlý Çarýklý (Fabrika) Köyü'nde yardým ve kültürel alanda hizmetlerde bulunan Fab-Der, her ay düzenli olarak yaptýklarý yardýmlara bu ay da devam etti. 3'te

Yeniþehir'e 2 seçim bürosu daha

B

DP Yeniþehir Ýlçe Örgütü, Aziziye ve Þehitlik mahallerinde iki seçim bürosu açtý. Açýlýþlarda konuþan Yeniþehir Belediye Eþ Baþkan Adayý Selim Kurbanoðlu, mücadelelerinin kardeþlik mücadelesi olduðunu söyledi. 7'de

Diyarbakýr OLAY Gazetesi Diyarbakýr’da basýlmakta olup Þanlýurfa, Mardin, Siirt, Batman, Bingöl, Þýrnak, Van ve Hakkari illerindeki gazete bayilerinde bulunmaktadýr. CMYK


2

Saðlýk

24 ÞUBAT 2014 PAZARTESÝ

Sýký bir vücut için 15 dakika yeter!

Güzel ve sýký bir vücuda sahip olma isteði, gözleri vücut þekillendirmede son yýllarýn en trend uygulamasý olan lazer lipoliz yöntemine çeviriyor.

B

u uygulama diðer yað aldýrma yöntemlerine nazaran daha güvenli ve hýzlý olmasýyla da en çok tercih edilen iþlemlerin baþýnda geliyor. Estetik ve Plastik Cerrahý Op. Dr. Ýlker Manavbaþý, vücudunda yaðlanma problemi yaþayan kadýn ve erkek tüm hastalarda uygulanan lazer lipoliz yöntemi hakkýnda bilgiler veriyor. Lazer lipoliz uygulamasý, bölgesel zayýflama ve vücut þekillendirmede kullanýlan cerrahisiz bir yöntemdir. Estetik cerrahi alanýnda son yýllarýn gözde trendi olan lazer lipoliz, bölgesel yað fazlalýklarýndan kurtulmanýn

güvenli ve en kýsa yollarýndan birisi olarak da öne çýkmaktadýr. Lazer lipoliz uygulamasý ayrýca koltuk altý terlemelerine karþý da uygulanabilen bir iþlemdir.

gesindeki lokalize yaðlarýn giderilmesi amacýyla kullanýlýr.

Hem fazla yaðlarýnýzdan kurtulun hem sýkýlaþýn! Lazer lipoliz yöntemi, lazer ýþýðýnýn yað dokusu içerisine fiberoptik aracýlýðýyla gönderilerek, parçalanmasý prensibine dayanýr. Lazer lipoliz hem yað hücrelerini yok eder hem de uygulanan bölgedeki cildi sýkýlaþtýrýr. Benzer yað aldýrma yöntemlerine nazaran daha fazla avantaj sunan bu uygulama, vücudun her böl-

Lazer lipoliz uygulamasýnda hekim tecrübesi önemli Lazer lipoliz uygulamasý, konusunda uzman plastik cerrahlar tarafýndan ameliyathane koþullarýnda narkozsuz yapýlýr. Buradaki en önemli nokta uygulamayý yapacak plastik cerrahýn, deri elastikiyeti ve yað alýmý konusundaki tecrübesidir. Çünkü vücut þekillendirmede ameliyat planlamasý yapýlýrken, yað depolanmalarý da bir bütün olarak deðerlendirilmelidir.

Tek seansta arzu edilen görünüm Lazer lipoliz ile vücuttaki yað hücreleri 1 mm çapýnda iðnelerle parçalanýr ve vücut tarafýndan emilerek, kendiliðinden yok olmasý saðlanýr. Uygulama yapýlan bölgedeki gevþemeler ve sarkan deriler sýkýlaþtýrýldýðýndan, tek seansta istenilen sonuca ulaþýlýr. Operasyon 15 ile 60 dakika arasý sürer ve sonrasýnda vücutta oluþan morluk, aðrý, þiþlikler az olur. Hasta kýsa sürede eski saðlýðýna kavuþur ve iþine geri dönebilir. Lazer lipoliz uygulanan bölgelerde yaðlanma oluþmaz.

Yok edilemeyen inatçý yaðlara son! Lazer lipoliz yöntemi, vücudunda yaðlanma problemi yaþayan kadýn ve erkek tüm hastalarda uygulanabilir. Ancak akciðer, kalp-damar gibi ciddi hastalýðý veya kanama sorunu olan hastalarda doktor deðerlendirmesi sonrasý iþleme karar verilir. Lazer lipoliz

yöntemi, diyet veya sporla yok edilemeyen inatçý yaðlarý ortadan kaldýrmada etkili ve hýzlý bir uygulamadýr. Yüz, gýdý, karýn, bel, sýrt, basen, kalça ve dizlerde birikmiþ yaðlarda, erkeklerde meme büyümesi tedavisinde ve daha önce liposuction yapýlmýþ bölgelerde de etkileyici ve arzu edilen sonuçlar ortaya koymaktadýr.

Yeþil çay karýn yaðlarýný yakýyor Yað yakan bu gýdalarý diyetinize ekleyerek daha kolay zayýflayabilirsiniz.

Y

ediklerinize dikkat ediyor ama yine de kilo veremiyor musunuz? Yað yakmaya yardýmcý gýdalarýn kilo vermeye yardýmcý olduðunu söyleyen Beslenme ve Diyet

Uzmaný Elif Karacanoðlu, bu gýdalarý sýraladý… Tarçýn Yapýlan çalýþmalar tarçýnýn kan þekeri seviyesini düzenlemede yardýmcý olduðunu göstermiþtir. Özellikle tip 2 diyabeti olan kiþilerde tarçýn iþtahý azaltmak için kullanýlabilir. Tatlýdan vazgeçemem diyenlerdenseniz kalori eklemeden tat almak için kahve, çay ya da yoðurdun içine karýþtýrýn. Yeþil çay Bazý çalýþmalar yeþil çayýn, karýn yaðý yakarak vücudu uyardýðý ve kilo kaybýný teþvik ettiðini göstermiþtir. Yeþil çay, metabolizmayý etkileyen fitokimyasal bir yapý içerir. Kilo kaybý konusunda yeþil çaydan destek almak istiyorsanýz günde birkaç fincan içmeniz gerekebilir.

'Ayakkabýnýn modelinden çok rahatlýðýna dikkat edin'

Greyfurt Sindirimi uzun süren ve bol miktarda lif içeren greyfurt; yað yakýcý özelliðe sahip olmasa da daha az kalori alarak kendinizi tok hissetmenize yardýmcý olur. Yemekten önce yarým greyfurt yer ya da yarým bardak greyfurt suyu içerseniz yemek sýrasýnda daha az yiyeceðiniz için daha az kalori almýþ olursunuz. Karpuz Su içeriði yüksek olan gýdalar baðýrsaklarda daha fazla yer kaplar, bu da yemek için daha az yer býrakýr. Birçok çið meyve ve sebze de su içeriði yüksek olduðu için midede çok yer kaplarken düþük kalori almanýzý saðlar. Karpuz likopen açýsýndan zengin bir kaynaktýr ve gün için bazý A ve C vitaminleri almanýza da yardýmcý olur.

Günde bir avuç çekirdek her derde deva

Adana Asmer Ayak Saðlýðý Uzmaný Mukaddes Öz, ayakkabý seçilirken D model ve renginden çok rahatlýðýna dikkat edilmesi gerektiðini söyledi.

M

ukaddes Öz ortopedik ayakkabýlarýn vücudun rahat taþýnmasýný saðladýðýný ve omuriliðin duruþunu desteklediðini belirterek, "Doðal malzemeden üretilenayakkabýlar cilt saðlýðýnýn korunmasýný saðlar, nasýr, batýk týrnak ve mantar gibi rahatsýzlýklarýn oluþmasýný engeller. Doðru ayakkabý ve sandaletler de ayaða egzersiz yaptýrýr" dedi. Giydikçe geniþler, rahat olur düþüncesiyle alýnan ayakkabýlarýn basma bozukluðuna, týrnak batmalarýna, ayak mantarlarýna, acýlý nasýrlara, ayak parmaklarýnda þekil bozukluklarýna, ayak, bacak ve bel aðrýlarýna ve ayakta kalýcý deformasyonlara neden olabileceðine deðinen Öz "Ayakkabý seçerken ilk kriterin; model ve renkten önce rahatlýk olmasý gerekir. Ayak saðlýðý ayakkabýseçimiyle doðru orantýlýdýr" þeklinde konuþtu. Ayakkabýlarýn alýnýrken doðal malzemeden imal edilmiþ olmasýna dikkat etmenin önemli olduðunu vurgulayan Öz, ayrýca anatomik ayakkabýlarýn taban yapýsýnýn, ortopedik ayakkabýlara göre çok yumuþak olduðunu belirterek, "Yumuþak olan taban yapýsý kiþini ayak þeklini alýr ve basýþ noktalarýný deðiþtirme özelliði yoktur" dedi. Ayak rahatsýzlýklarýndan kurtulmak için yapýlan tüm tedavilerin düzenli olarak uygulanmasý gerektiðini belirten Öz, ayakkabý kullanýmýnýn tedavilerde olumlu sonuç vermesi için önemli bir etken olduðunu ortopedik ayakkabýlarýn da düzenli kullanýlmasý gerektiðini belirtti.

Kiþinin ayak yapýsýna en uygun taban bulmanýn çok önemli olduðuna dikkat çeken Öz, ortopedik olmayan ayakkabýlarýn bile bot, çizme, terlik, sandalet, spor ayakkabý gibi birçok modelin ortopedik özellik kazanabileceðini söyledi.

iyetisyen Gizem Þeber, kýþýn uzun gecelerde ayçiçeðinin çok tüketildiðini belirterek, "Bir avuç ayçiçeði kalp damar hastalýklarýna, hatta kansere bile iyi geliyor" dedi. Þeber, yaptýðý açýklamada, kýþ akþamlarýnda vaktin çoðunun televizyon veya bilgisayar baþýnda geçtiðini söyleyerek, "Hem soðuðun etkisi hem de kýþýn kalýn kýyafetlerin içerisinde kilolarýmýzý rahat rahat saklýyor oluþumuzun verdiði cesaret ve rehavetle o keyifli akþam saatlerinde baþta çekirdekolmak üzere benzer yiyeceklerden vazgeçemiyoruz" diye konuþtu. Þeber, çekirdeðin yüksek E vitamini içeriði ile antioksidan etkisi olduðuna dikkat çekerek þunlarý kaydetti: "Bu etkisi sebebiyle çekirdeðin kalp-damar hastalýklarýndan ve romatoid artritgibi bazý otoimmün hastalýklardan koruyucu etkisi olduðu düþünülmektedir. Çekirdek saðlýklý kemikler ve enerji üretimi için gerekli olan magnezyum mineralinden zengindir. Selenyum içeriði ile kansere karþý koruma saðladýðý düþünülüyor. 1 avuç dolusu ay

çekirdeði, günlük E vitamini gereksiniminin yaklaþýk yüzde 82'sini, selenyum gereksinmesinin yüzde 35'ni karþýlar. 1 avuç dolusu 200 kaloridir. Çekirdeði günde 1 avuç dolusu ile sýnýrlandýrmak aþýrý kalori alýmýný engellemek için ideal bir yol. Ayrýca, çekirdek tüketeceðiniz günlerde salatalarýnýza yað eklememek de yaðdan gelecek kaloriyi dengelemek açýsýndan önemli."


Ses bombasý ve molotof ele geçirildi V

an'ýn Çaldýran ilçesinde düzenlenen operasyonda 10 adet ses bombasý, 20 adet molotofkokteyli ve 3 paket havai fiþek ele geçirildi. Önceki gün Çaldýran'da miting düzenleyen AK Parti Van milletvekilleri, Van Büyükþehir Belediye Baþkan Adayý Osman Nuri Gülaçar ve Çaldýran Belediye Baþkaný ve AK Parti Çaldýran Belediye Baþkan Adayý Ferman Yýldýrým'a taþlý sopalý saldýrý düzenlenmiþti. Saldýrý sonrasý operasyon düzenleyen polis ekipleri, çarþý merkezindeki bir adreste 10 adet ses bombasý, 20 adet molotofkokteyli ve 3 paket havai fiþek ele geçirdi. Malzemelere el konulurken, soruþturmanýn sürdürüldüðü belirtildi. ÝHA

24 ÞUBAT 2014 PAZARTESÝ

Hýrsýzlar köylerde huzur býrakmadý

24 saat nöbet tutuyorlar

Son zamanlarda Diyarbakýr'ýn köylere dadanan hýrsýzlar, vatandaþlarý fazlasýyla tedirgin etti. Özellikle Ergani, Çermik ve Karacadað köylerinde yaþanan hýrsýzlýk olaylarý nedeniyle köylüler þimdi nöbet tutuyor.

'Kaos yaratýlmak isteniyor'

sesleniyorum. Ýsteðimiz, en çabuk bir þekilde olaylarýn önüne geçilmesidir. Hýrsýzlýk çetelerinin önünün kesilmesidir. Halkýmýz evinde uyusunlar. Köylerde av tüfekleri boynunda, el fenerleri elinde, hayvan barýnaklarýnýn önünde nöbet tutuyorlar. Anlatýnca utanýyoruz. Bu devirde olacak iþ midir? Devlet bu iþe bir el atsýn. Güven kalmamýþ, huzur kalmamýþ, hangi çaðda yaþýyoruz. Sanki kaos yaratýlmak isteniyor. Bu bölgede provokasyon yapýlmak isteniyor. Bir köye giriyorlar, bakýyorsun ayný gece baþka bir köye de girilmiþ. Bir gecede 3-4 köye giriþ yapýyorlar. Bunun ortaya çýkmasýný istiyoruz" þeklinde konuþtu.

Devlet yetkililerine seslenen Nuri Karahanlý, "Ne oldu da bu çete köylere dadandý? Devlet yok mudur? Neden engel olmuyorlar, araþtýrmýyorlar? Bu çetelerin, hýrsýzlýklarýn önüne neden geçmiyorlar? Zaten köylülerin maddi durumu yetersiz. Geçindikleri hayvancýlýktýr. Onlarý da çalmaya çalýþýyorlar. Bu utanç verici bir þey. Acýyoruz halkýmýza, halkýmýz periþan haldedir. Devlet yetkililerine tekrar

Yaþanan hýrsýzlýklarýn planlý yapýldýðýna dikkat çeken Ürkme (Tenk) Köyü sakini Ýsmail Ergin ise þunlarý söyledi: "Hýrsýzlýklar bölge halkýný tedirgin ediyor. Halkýn gözüne uyku girmiyor. Þimdiye kadar böyle bir þey ne iþittim, ne gördüm. Bu planlý bir hýrsýzlýktýr. Bunun muhakkak ortaya çýkmasý, tespit edilmesi lazýmdýr. Kimlerdir bunlar. Planlý hýrsýzlýðýn ortaya

deðil 2-3 kere girmiþler. Köylülere huzur kalmadý. Gençler sabahlara kadar nöbet tutuyorlar. Hýrsýzlardan dolayý güvensiz bir ortamýn oluþtu ve bu çatýþmalara kadar vardý. Geçenlerde bizim köye misafirler gelmiþ. Nöbet tutan köylüler yolu kapattýðýndan dolayý bunlarýn kim olduklarýný, niçin köye geldiklerin sormuþlar. Birbirlerini tanýmadýklarý için aralarýnda gerginlik yaþanmýþ. Birbirlerine silah çekip ateþ açmýþlar. Köylü oluþan gerginlikten dolayý görülen bir þüpheliye silah sýkýlacak hale geldiler. Huzurumuz kalmadý, sabaha kadar nöbet tutuyoruz" dedi.

K

öylerde son bir ay içerinde peþ peþe yaþanan hýrsýzlýk olaylarý vatandaþlarýn nöbet tutmasýna neden oldu. Öyle ki köylüler evde uyumak yerine hayvan barýnaklarýnýn önünde uyuyor, kimi köylerde de köyün giriþinde bekleyen nöbetçiler var. Hýrsýzlýk olaylarýnýn yoðun olarak yaþandýðý Akdibek (Dalkýran) Köyü

sakini M. Nuri Karahanlý, olaylarýn aydýnlatýlmamasýna tepki gösterdi. Karahanlý, "Diyarbakýr, Ergani, Çermik, Siverek ve Karacadað köylerinden oluþan mýntýkada son zamanlarda hýrsýzlýk olaylarý yaþanýyor. Þehirdekiler bir yana, köydekiler de çete gibi çalýþýyor. Bildiðim kadarýyla hýrsýzlar 12 köye girmiþ. Her köye de 1

'Failler yakalansýn'

çýkmasý lazým. Halk periþan, bu durum böyle devam ederse kötü þeyler olabilir. Halkýn artýk rahat bir nefes almasý gerekiyor. Halkýn korkusuz bir þekilde yaþamasý lazým. Yetkililer mutlaka bunu ortaya çýkarsýnlar. Bu nedir, neyin nesidir, kimler yapýyor? Öðrenmek istiyoruz. En kýsa zamanda olaylar sona ersin ve failler yakalansýn. Hýrsýzlýk meselesi de tarihe karýþsýn. Yetkililerden bunu istiyoruz." ÝLKHA

Kanseri yendi hurdacýlýkla geçiniyor D

Fab-Der'den 18 aileye yardým

D

iyarbakýr'ýn Sur ilçesine baðlý Çarýklý (Fabrika) Köyü'nde yardým ve kültürel alanda hizmetlerde bulunan Fabrikalýlarla Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði (Fab-Der), her ay düzenli olarak yaptýklarý yardýmlara bu ay da devam etti. Her ay düzenli olarak 20 muhtaç aileye yardým faaliyetlerinde bulunduklarýný belirten Fab-Der Baþkaný Hüsamettin Atman, bu ay 18 aileye ulaþtýklarýný açýkladý. Bu tür hayýrlý faaliyetlerin artmasý gerektiðini belirten Atkan, "Kendi imkânlarýmýzla bu yardýmlarý yapýyoruz. Düzenli olarak 20 aileye yardým ediyorduk, bu ay 18 aileye ulaþtýk. Maðdur ve ihtiyaç sahibi olan aileler için zengin kardeþlerimizin yardýmlarýný bekliyoruz. Bu tür faaliyetlerin toplumun her alanýnda yaygýnlaþmasý için herkesin çalýþmasýný istiyoruz" dedi. Yardým faaliyetlerinin toplumun her kesiminde artmasý gerektiðini vurgulayan Atman, maddi durumu iyi olanlarýn yardýmlarýný beklediklerini söyledi. ÝLKHA

Siirt'te korkutan yangýn Siirt'te sabah saatlerinde meydana gelen yangýnda bir iþ yeri tamamen kullanýlamaz hale geldi.

A

ydýnlar Caddesi'nde Cevher Çiftçi'ye ait bakkal dükkaný, elektrik kontaðý nedeni ile alev aldý. Mahalle sakinleri tarafýndan itfaiy-

eye haber verilmesiyle olay yerine giden ekipler, yangýna müdahale etti. Ýtfaiye ekipleri, iþ yerinde bulunan piknik tüplerini olasý bir patlamaya karþý dýþarý çýkardý. Sabah erken saatlerde bakkal dükkanýný açmaya gelen iþ yeri sahibi, gördüðü manzara karþýsýnda büyük bir þaþkýnlýk yaþadý. Olayla ilgili soruþturma baþlatýldý. ÝHA

iyarbakýr'da 15 yýl kanserle mücadele ettikten sonra saðlýðýna kavuþan 70 yaþýndaki Seyfettin Dal, hurdacýlýk yaparak geçimini saðlýyor. Sur ilçesindeki Balýkçýlarbaþý semtinde eski bir konakta topladýðý hurdalarla birlikte yaþayan Dal, insanlarýn kendisini bu iþi yaptýðý için ayýpladýðýný söyledi. Çalýþtýðý için kendini daha iyi hissettiðini belirten Dal, sokaklarda pet þiþe, plastik, kablo, bidon, leðen ve kovalarý toplayarak satýp geçimini saðladýðýný dile getirdi. Kanserle mücadele sýrasýnda yaþadýðý yoksulluða raðmen devletin kendisine yardým ettiðini, karþýlaþtýðý zorluklardan yýlmadýðýný aktaran Dal, yaþama dört elle sarýldýðýný vurguladý. Dal, sonunda bu hastalýðý yendiðini sözlerine ekledi. ÝHA

Zihinsel engelliler kan döktü D

iyarbakýr'ýn Ergani ilçesinde zihinsel engelli olduðu iddia edilen bir þahýs, yine kendisi gibi zihinsel engelli bir kiþiyi býçaklayarak kayýplara karýþtý. Olayda yaralanan þahýs, hastaneye kaldýrýldý. Ergani çarþý merkezinde bilinmeyen bir nedenden ötürü zihinsel engelli iki genç arasýnda kavga çýktý. Býçak darbeleriyle kanlar içerisinde kalan þahýslardan biri ambulansla Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. Diðer þahýs ise ara sokaklarda kayboldu. Bazý vatandaþlarýn zihinsel engelli gençleri birbirine düþürdüðü ve kavganýn bu yüzden çýktýðý iddia edildi. Kavgayla ilgili polis soruþturma baþlattý. ÝLKHA

Van'dan Suriye'ye 3 TIR yardým daha V

an'da ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý tarafýndan Suriye'ye 3 TIR yardým daha gönderildi. Van ÝHH gönüllüsü Engin Çiftçi, Suriye'de yýkým ve katliamlarýn devam ettiðini belirterek, "Yaþlýlara, kadýnlara ve çocuklara yönelik zülüm her geçen gün artmaktadýr. Milyonlarca insan yerinden yurdundan edildi. Ýnsanlar en temel ihtiyaçlarýný bile karþýlayamaz duruma getirildi. Ayrýca açlýktan ve ölümlere bir de kýþ þartlarýnýn getirdiði olumsuzluklar eklenince kardeþlerimizin acýsý ve maðduriyeti kat kat arttý. Dolayýsýyla yardýmlara olan ihtiyaç ve yardýmlarýn aciliyeti de her geçen gün artmaktadýr. Acýyý yüreðinde hisseden Van halký Suriye'de yaþanan insanlýk dramýna sessiz kalmadýðýný bugün gönderdiði 3 TIR ile 26'ya yükseltmiþtir. Komþuluk hakký için Van'dan uðurladýðýmýz 2 TIR'ýmýzda un ve kuru gýda, 1 TIR'ýmýzda ise muhtelif ihtiyaç malzemesi bulunmaktadýr. Ýnþallah bu yardýmlarla Suriye'deki aç, susuz ve yaralý yetimlerin yaralarýna bir nebze olsun merhem olabiliriz" dedi. Açýklamanýn ardýndan yapýlan duanýn ardýndan TIR'la yola çýktý. ÝHA


4

Gündem

BDP'ye katýlýmlar sürüyor 24 ÞUBAT 2014 PAZARTESÝ

Eski Baðývar Beldesi Baþkaný Abdullah Kuzu, BDP Sur Ýlçe örgütünün düzenlediði törenle BDP'ye katýldý. Törende Sur Ýlçe Eþ Baþkan Adaylarý Fatma Þýk Barut ve Seyit Narin de hazýr bulundu.

T

örende konuþan Sur Ýlçe Eþ Baþkan Adayý Fatma Þýk Barut, BDP'ye katýlan ailelere teþekkür etti. Barut, ''Evinize hoþ geldiniz. Bu kutsal bir yoldur ve 35 yýldýr sürüyor ve özgürlüðümüzü kazanýnca ya kadar devam edecek. Bugün BDP'ye katýlan aileler bizleri çok sevindirdi'' dedi. Bölgede yaþayan diðer ailelerine seslenen Barut, ''Sizlerde artýk kendi evinize dönün'' çaðrýsý yaptý.

kuruculuðunu yaptým. Bugün bizim için bir düðün oldu. Kabe Beldesi'ne baðlý birçok köyümüz var. Bu katýlýmýmýzla birlikte oylarýmýz yükselecek. Söylenecek çok þey var ama affýnýza sýðýnarak bugün fazla bir þey söyleyemeyeceðim. Eþ baþkanlarýmýzý hep birlikte caný gönülden destekleyeceðiz. Bütün halkýmýz rahat olsun, oylarýmýz artmýþtýr. Önümdeki yýllarda düzen partileri buradan gidecektir. Þimdi evime döndüm, çok mutlu ve huzurluyum. Deðerli Kürt halký ile birlikte elimizden ne gelirse yapacaðýz ve destekleyeceðiz'' þeklinde konuþtu. Haber Merkezi

'Evime döndüm' Baðývar Belde Teþkilatý Eski Baþkaný Abdullah Kuzu, ''2001'den beri AK Parti'nin

Ensarioðlu'ndan ilçe ziyaretleri A

K Parti Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Adayý Galip Ensarioðlu, Hani ve Dicle ilçesini ziyaret etti. Ensarioðlu, Hani Belediye Baþkan Adayý Mehmet Fatih Kayhan ve partililer tarafýndan karþýlandý. Partililerle kýsa bir sohbet yapan Ensarioðlu, ilçe merkezine geçerek esnaf ve vatandaþlarý selamladý. Ensarioðlu daha sonra ilçeye baðlý Gürbüz Beldesi'nde Kýlýnç ailesinin taziye evine giderek baþsaðlýðý dileklerinde bulundu. Taziyenin ardýndan Dicle ilçesine hareket eden Ensarioðlu, merkeze baðlý Pýnar, Kuyular, Kýrklar köylerini ziyaret etti. Fatma ÇÝMEN

Siirtli öðrencilerden Suriye'ye yardým

S

iirt Zübeyde Haným Kýz Teknik ve Meslek Lisesi öðrencileri, Suriye'de yardýma muhtaç aileler için yardým topladý. Suriye'nin yardým beklediðini ve herkesin üstüne düþen görevi yerine getirmesi gerektiðini belirten Okul Müdürü Ýdris Yolbaþ, okul olarak baþlattýklarý kampanyaya öðrencilerden tam destek geldiðini ve toplanan yardýmlarýn Suriye'ye ulaþtýrýlmasý için ÝHH Ýnsani Yardým Vakfý Siirt Þubesi'ne teslim edildiðini söyledi. Daha önce Afaganlý aileler için de yardým kampanyasý

düzenlediklerini belirten Yolbaþ, "Þimdi de yardýma muhtaç olan Suriye'de yaþayan kardeþlerimiz için öðrencilerimizle beraber yardým kampanyasý baþlattýk. Öðrencilerimiz, Suriyeli kardeþlerimize gönderilmek üzere harçlýklarýyla aldýklarý gýda ve giyecek yardýmlarýný okulda topladý. Bu yardýmlarýmýz inþallah kýsa sürede ihtiyaç sahiplerine ulaþacak" dedi. Yolbaþ, yardýmlaþmanýn önemine deðinerek bu tür çalýþmalarýnýn devam edeceðini sözlerine ekledi. Misbah YILMAZ

BBP Genel Baþkaný Destici Batman'da 24 ÞUBAT 2014 PAZARTESÝ YIL: 13 SAYI: 4544 Diyar Medya Matbaacýlýk Rek. Eðt. San. Tic. Ltd. Þti Adýna Ýmtiyaz Sahibi: Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: ZEKÝSAN Matbaa Kýrtasiye Adres: M.Akif Ersoy Cad. Et Balýk Kurumu Yaný Kaya 3 Apt altý Yeniþehir/Diyarbakýr Tel: 0 412 2267179 e-p posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Baþkaný Mustafa Destici, seçim çalýþmalarý kapsamýnda Batman'a geldi. Destici, Özel Yetkili Mahkemelerin kaldýrýlmasýnýn, Muhsin Yazýcýoðlu soruþturmasýnýn üstünün kapatýlmaya yönelik olduðunu söyledi.

3

0 Mart tarihinde yapýlacak seçimlerin Türkiye geneli için çok büyük bir önem arz ettiðini belirten Destici, 17 Aralýk operasyonundan sonra Türkiye'nin çok farklý bir iklime girdiðini ve yerel seçimlerin genel seçim havasýna girdiðini ifade etti. Baþbakanýn ilk mitingini takip ettiðini ve orada verdiði mesajlarýn yerel yönetimlerle ilgili, belediyelerle ilgili mesajlar olmadýðý tamamen genel politikaya yönelik söylemlerin öne çýktýðýný ifade eden Destici, "Biz bunun doðru olmadýðýný düþünüyoruz. Tabii ki Türkiye gündemini konuþacak ama eðer bir yerel seçime gidiyorsak mutlaka önceliðin burada olmasý lazým. Çünkü vatandaþlarýn Türkiye'nin hangi bölgesinde olursa olsun problemleri çözülmüþ deðil,ne yerel yönetimler yerelde vatandaþlarýn sorunlarýný çözmüþ vaziyette ne genel hükümet 11 yýllýk iktidar olmasýna raðmen genel problemlerimizi çözmüþ vaziyette deðil. Dolayýsýyla bunlarýn birlikte konuþulmasý lazým,bunlarýn birlikte ele alýnmasý lazým" dedi.

hükümeti uyarmýþtýk. Eðer bu soruþturma dosyasý Özel Yetkili Mahkemelerin kaldýrýlmasýyla akamete uðrar ve aydýnlatýlmazsa elbette ki bunun baþ sorumlusu bu özel yetkili mahkemeleri kaldýranlar olur."

Suriye'deki iç savaþ

Özel Yetkili Mahkemeler Özel Yetkili Mahkemelere deðinen Destici, sözlerini þöyle sürdürdü: "En büyük hassasiyetlerimizden bir tanesi rahmetli Muhsin baþkanýmýzýn Özel Yetkili Mahkemelerin kaldýrýlmasýyla birlikte Malatya Özel Yetkili Cumhuriyet savcýlýðýnda devam eden soruþturma, normal aðýr ceza mahkemelerine devredilecektir. Önemli bir noktada neredeyse soruþturmanýn sonuna geldiðimiz bir noktada bu kararýn alýnýyor olmasýný, biz özelde rahmetli genel baþkanýmýzýn soruþturma sürecinin üstünü kapatýlma olarak anlýyor ve algýlýyoruz. Daha önce

Açýklama yaptýðý sýrada Suriye'nin Türkiye sýnýrýnda patlama haberini alan Destici, "Sýnýrýmýzýn iki kilometre dýþýnda Suriye'nin Atane kasabasýnda bir patlama meydana gelmiþ ve çok sayýda ölü ve yaralý var. Suriye'deki iç karýþýklýk artýk Türkiye'yi direk ilgilendiren bir konuma gelmiþtir. Hükümetin yanlýþ politikalarý yüzünden maalesef Türkiye, Suriye'de büyük bir bedel ödemektedir. Hem siyasi olarak hem ekonomik olarak en aðýr bedelleri biz ödediðimiz gibi ayný zamanda bu patlamalarda hayatýný kaybeden kardeþlerimizden ve milyonlarca insan mülteci konumunda insaný ve Ýslami olarak en aðýr bedelleri biz ödüyoruz" þeklinde konuþtu. Destici, yaptýðý açýklama sonrasýnda Siirt'e gitti.

Baþbakan 11 Mart'ta Bingöl'de

Y

erel seçimlere hazýrlýk kapsamýnda partisinin mitinglerini Sivas'ta baþlatan Baþbakan Erdoðan'ýn Bingöl programý beli oldu. Baþbakan Erdoðan'ýn katýlýmýyla gerçekleþtirilecek AK Parti Bingöl mitinginin 11 Mart Salý günü saat 13.00'da Genç Caddesi PTT Kavþaðý'nda yapýlacaðýný belirten AK Parti Ýl Baþkaný Yusuf Coþkun, hazýrlýklarýn baþlatýldýðýný söyledi. Halka seslenecek olan Baþbakan Erdoðan'ýn önemli mesajlar vereceðini ifade eden Coþkun, "Miting için çalýþmalarýmýzý baþlattýk. Parti organlarýmýz yoðun bir tempoyla hazýrlýklarýný sürdürecek. Halkýmýzýn da her zamanki gibi Baþbakanýmýz Recep Tayyip Erdoðan'a sevgisini göstereceðinden ve coþkulu bir þekilde karþýlayacaðýndan eminim. Çünkü Bingöl, Baþbakanýmýzýn gönlünde apayrý bir yere ve öneme sahiptir. O, Bingöl sevdalýsýdýr. Bunun farkýnda olan Bingöl halký, 11 Mart günü büyük bir coþkuyla bir kez daha Baþbakanýmýzý baðrýna basacaktýr" dedi. ÝHA


CMYK

Bölge Haber

5

'Kuraklýk endiþemiz var' 24 ÞUBAT 2014 PAZARTESÝ

Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, "Doðu ve Güneydoðu'daki 12 il dýþýnda tarýmsal kuraklýk konusunda endiþemiz var. Geliþmeleri takip ediyoruz. Ýlkbahar yaðýþlarýný bekliyoruz" dedi. endiþeye sevk edecek kuraklýk ile ilgili geliþmeler olduðunu ifade eden Bakan Eker, "Bu bölgeler için endiþelerimiz devam ediyor. Eðer yaðýþ olmaz ise Türkiye'de bir kuraklýk meydana getirebilir. Doðu ve Güneydoðu'daki 12 Ýl için sorun yoktur. Orta Anadolu'da bazý bitkilerde kuraklýða baðlý geliþme geriliði var. Her þey ilkbahar yaðýþlarýna baðlý. Ýlkbaharda beklenen yaðýþlar olursa sýkýntý olmaz ama olmaz ise sýkýntý çýkar. Ýl il uzmanlar sahada çalýþmalarýný yürütüyor" þeklinde konuþtu.

Eylem planý hazýr

S

eçim çalýþmalarý kapsamýnda Diyarbakýr'da bulunan Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, basýn mensuplarý ile kahvaltýda bir araya geldi. Programa Bakan Eker'in yaný sýra Vali Mustafa Cahit Kýraç, AK Parti Diyarbakýr milletvekilleri Mine Lök Beyaz, Oya

Eronat, Süleyman Hamzaoðullarý, AK Parti Ýl Baþkaný Aydýn Altaç ve çok sayýda gazeteci katýldý. Bakan Eker, uzun süredir meteorolojik kuraklýk ile ilgili geliþmeleri izlediklerini, Ekim-Ocak arasýnda yeteri kadar yaðýþ yaðmadýðýný söyledi. Akdeniz ve yer yer orta Anadolu'da kendilerini

Bakan Mehdi Eker, kuraklýk için eylem planlarýnýn olduðunu, kuraklýk olan yerlerde Valiler baþkanlýðýnda komisyonlar oluþturulduðunu da belirtti. Bakan Eker, "Çiftçilere bir takým tavsiyeler olacaktýr. Kuraklýða dayanýklý bitkiler ve ürünler tavsiye edilecek. 2007'deki kuraklýktan sonra kuraklýk eylem planý hazýrlandý. Kuraklýða dayanýklý tohum çeþitleri geliþtirildi. Elimizde kuraklýða dayanýklý buðday ve bazý hububat çeþitleri var. Geliþmeleri izleyip takip edeceðiz.

Geliþmelere göre tedbirleri uygulayacaðýz. 2013 yýlýnda tarýmsal alanda Cumhuriyet tarihinin rekorlarýný kýrdýk. Ýhtiyacýmýzdan fazla hububat elde ettik. Tedarikimiz var, sorun yoktur. 2013 yýlýný 17.7 milyar dolar tarým ihracatý ile kapattýk. Dýþ ticaret fazlamýz var eksiðimiz yoktur. Dýþarýdan aldýðýmýzdan 6 milyar dolar daha fazla gýda ürünleri satýyoruz" ifadelerini kullandý.

649 bin hektar alanda toplulaþtýrma Diyarbakýr'da yürütülen toplulaþtýrma çalýþmalarýyla ilgili de bilgi veren Bakan Eker, 364 köyde 649 bin hektar alanda toplulaþtýrma çalýþmasýnýn yapýldýðýný söyledi. Diyarbakýr'da 649 bin hektar alanýn 645 bin hektarýnda toplulaþtýrma çalýþmasýnýn tamamlandýðýný belirten Bakan Eker, sözlerini þöyle sürdürdü: "Bu oran 6,5 milyon dönüm demektir. Kalan 4 bin hektarlýk alanda çalýþmalarýmýz devam ediyor. Toplulaþtýrma çalýþmalarý 364 köyümüzde gerçekleþti. Bu çalýþmada faydalanan kiþi sayýsý 165 bin. Toplulaþtýrma çalýþmalarý için 185 milyon lira harcama

yaptýk. Yine bu kapsamda bin 400 kilometre atýk su þebekesini yaptýk."

'Üç dönem þartý çalýþmamýz yok' Bir gazetecinin, AK Parti'nin 3 dönem aday olma þartýnýn kaldýrýlmasýyla ilgili yapýlan tartýþmalarla ilgili sorusu üzerine Bakan Eker, AK Parti'nin böyle bir çalýþmasýnýn olmadýðýný ifade etti. Bakan Eker, bunun bir prensip kararý olduðunu söyledi ve ekledi: "Hukuken, aldýðýmýz bir karar deðildir. Yöneticilerimiz, belediye baþkanlarýmýz, milletvekillerimiz 3 dönem üst üste görev yaptýktan sonra, bir dönem ara verip ondan devam edecekse tekrar görev alýr diye bir prensip kararýmýz var. Bu konu zaman zaman gündeme geliyor. Bu prensip kararýný hangi mekanizmalar tarafýndan ne þekilde, hangi usulden karar alýnmýþsa, bunun deðiþtirilmesi de yine ayný mekanizmalarýn sürece dahil edilmesiyle bu konu yeniden deðerlendirilir. Þu an 3 dönem þartýnýn kaldýrýlmasýna dair partimiz içerisinde bir çalýþma yok."

Maliye Bakaný Þimþek Muþ'ta Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, bölgedeki BDP'li belediyelerin söylemler üzerinden duygulara hitap ettiklerini, AK Partili belediyelerin ise hizmet ürettiðini söyledi.

M

BDP'den Bismil'e seçim bürosu D

iyarbakýr'ýn Bismil ilçesinde BDP'nin seçim çalýþmalarý tüm hýzýyla devam ediyor. Seyrantepe Mahallesi'nde bulunan seçim bürosu verilen bir konserle açýldý. Açýlýþa Bismil Belediye Eþ Baþkan Adaylarý Cemile Eminoðlu, Resul Sarý, BDP Bismil Ýlçe Baþkaný Tufan Tunç, Bismil MEYADER, temsilcilerin yaný sýra yüzlerce kiþi katýldý. Bismil Belediyesi Aram Tigran Kültür Sanat Merkezi'nde faaliyet yürüten Koma Denge Aram, Koma Keskesor müzik guruplarýnýn sahne aldýðý açýlýþta vatandaþlar halaylar çekti. Verilen konserin ardýndan seçim bürosunun açýlýþ kurdelesi alkýþ ve zýlgýtlar eþliðinde kesildi. Haber Merkezi

Ahmet AY olayhaber@hotmail.com

BEN ALÝ'DEN YANAYIM Hz. Osman 3. Halife olarak seçildikten kýsa bir süre sonra "yönetimdeki zafiyetten dolayý" dâhili huzursuzluklar baþlamýþ, Halife'nin bu huzursuzluðu dikkate almayýþý sonucunda iþ isyana dönüþmüþtü. Bu süreçte iyi niyetli çabalar netice vermeyince, aralarýnda Hz. Ebu Bekir'in oðlu Muhammed'in de bulunduðu itirazcý/isyancý grup Hz. Osman'ýn (RA) evini kuþatmýþlardý. Gün geçtikçe kuþatma ile ilgili tedirginlikler artýyor, epeyce uzun süren bu kuþatmada ümmetin rahatsýz olacaðý bir olayýn gerçekleþmemesi için Ýmam Ali bizzat kendi evlatlarýný Hz. Osman'ý korumak üzere görevlendirmiþti. Ama maalesef bu kuþatma Hz. Osman'ýn isyancýlar tarafýndan þehid edilmesiyle noktalanmýþtý. Hz. Osman'ýn þehadetinden hemen sonra ashab ve tabiinin seçkinlerinden büyük çoðunluk Ýmam Ali'ye biat edip onu 4. Halife seçtiler. Ümeyye oðullarý ise meþru halifeye biat etmeyip Hz. Osman'ýn yerine kendilerinden birisinin halife olmasýný daha doðru ve hak olarak görüyorlar ve bu emellerine ulaþmak için entrikalara baþvurmaktan çekinmiyorlardý. Henüz isyan dinmemiþ, kaos artarak sürüyor, buna raðmen Ýmam Ali muhalifleri; "Osman'ýn

aliye Bakaný Mehmet Þimþek, bir dizi programlara katýlmak üzere Bitlis'ten karayolu ile Muþ'a geçti. Muþ Valiliðini ziyaret eden Bakan Þimþek, valilik ziyaretinin ardýndan AK Parti Kadýn Kollarý Baþkanlýðý seçim irtibat bürosunun açýlýþýna katýldý. Seçim irtibat bürosunun açýlýþýný yapan Bakan Þimþek, burada partililere hitap etti. Çözüm sürecinin bölge için önemli olduðuna vurgu yapan Þimþek, sürecin mimarýnýn Baþbakan Erdoðan olduðunu kaydetti. Þimþek, 17 Aralýk operasyonuna deðinerek "Muþ'ta, Bitlis'te, Batman'da, Van'da ve diðer Doðu ve Güneydoðu Anadolu bölgesinde yaþayan kardeþlerimizin ortaya çok güçlü bir irade koymalarý gerekiyor. Türkiye terörle mücadeleye çok kaynak aktardý. Son 30 yýl içerisinde terörle mücadeleye 350 milyar dolar harcamýþýz. Biz artýk bu parayý milletimize hizmet noktasýnda harcamak istiyoruz. Dolayýsý ile çözüm süreci demek kaynaklarýn milletimiz için harcanmasý demektir" dedi. 'BDP duyguya hitap ediyor' Bölgede hizmet noktasýnda sýkýntýlar yaþandýðýna dikkat çeken Bakan Þimþek, þöyle konuþtu: "Bakýnýz Batman'da ve bazý illerimizde belediyeler Barýþ ve Demokrasi Partisi'nde. Bu belediyelerimizde hizmet noktasýnda maalesef iyi bir performans yok. Söylem üzerinden her þeyi yapýyorlar. Duyguya hitap ediliyor. Hâlbuki onlarýn duygu ile ifade ettiðini biz eyleme geçirmiþiz. 30 Mart yerel seçimleri bizim için çok önemlidir. Biz ka-

intikamýný istiyoruz" diye Halife Ali'yi sýkýþtýrmaya baþladýlar. Hz. Ali muhalifleri, Hz. Osman'ýn kaný konusunda Hz. Aiþe validemizi ve diðer bazý sahabeyi de ikna ederek meþru ve seçilmiþ/biat edilmiþ halifeye karþý mücadele baþlattýlar. Bu karþý mücadelede herkesin niyeti farklý olsa da Hz. Aiþe validemiz ve ashaptan bazýlarýnýn halisane talepleri "Osman'ýn katillerinin cezalandýrýlmasý" idi. Normal þartlarda bu doðru bir talepti. Ne var ki Hz. Osman'ýn katillerinin kimlikleri ve sayýsý konusunda dahi anlaþmazlýk varken, kimisi "katilleri bize teslim edin" diyor, kimileri de "katillere derhal kýsas uygulansýn" istiyordu. Bu kargaþada, Medine'nin o günkü þartlarýnda katillere hemen kýsas uygulamak ya da katilleri Hz. Osman'ýn akrabalarýna teslim etmek daha büyük olaylara sebebiyet verecekti. Ýmam Ali de; "biraz bekleyin, mevcut kargaþayý bitireyim, gereken hukuki süreci baþlatacaðým, nasýl olsa olaya karýþanlar bir yere gitmiyorlar", diyordu. Kýsa sürede anlaþýldý ki mesele Hz. Osman'ýn kaný deðilmiþ… "Ali acilen ve mutlaka gitmeli" sloganýyla olaya müdahil olan Muaviye'ci gurup ile çoðu yeni yeni Müslüman olan sinsi bedevi kesim; "kesinlikle beklemeyeceðiz, Osman'ýn katilleri bize teslim edilmezse bunu savaþ sebebi sayarýz", diyorlardý. Ýlginçtir, Muaviye ve taraftarlarýnýn "onlar Hz. Osman'ýn katilleridir, onlarý bize teslim edin" diye itham ettikleri þahýslar arasýnda olaya karýþmamýþ olan ashaptan çok deðerli þahsiyetler de bulunuyordu. Bu yüzden Ýmam Ali, "ortalýk durulansýn, beraberce katilleri tespit edip gereken cezayý verelim" diyordu. Eðer Hz. Ali bu topluluðu muhalifler-

pý kapý dolaþarak vatandaþlarýmýza bu önemliliði anlatmamýz gerekiyor. AK Parti ve AK Parti'nin hizmetlerini anlatýn. Bakýnýz ben 2002 yýlýndan önce Muþ'a gelip bu konuþmayý bu þekilde yapsaydým muhtemelen beni hapse atarlardý. Bugün eðer ben bunlarý söyleyebiliyorsam bu AK Parti hükümeti sayesindedir." ÝHA

ine teslim etse muhalifler "kýsas uyguluyoruz" diyerek bunlarý öldürecekti. O zaman da Hz. Ali hem masumlarýn da katledilmesine vesile olacak hem de kendisine en büyük desteði veren aileleri karþýsýna alacak, bu da daha büyük bir kargaþaya yol açacaktý. Zaten muhaliflerin tek amacý Ali'nin etrafýný boþaltmak, Muaviye'ye iktidar yolunu açmaktý. Uzatmayayým, anlaþmazlýk neticesinde Hz. Ali ile Hz. Aiþe validemiz karþý karþýya geliyor. Cemel Savaþý oluyor. Savaþta 13 bin sahabi ve tabiin katlediliyor. Yenilen Hz. Aiþe Resul-i Ekrem'le yaþadýðý "Ben-i Av'af'ýn köpekleri" diyalogunu hatýrlayýp savaþý sona erdirse de Muaviye'nin muhalefeti ve halifelik hýrsý dinmiyor, kargaþayý ve her þeyi mubah gören gayr-i ahlaki mücadelesini sürdürüyordu. Olay bu eksende seyrederken pusuda bekleyen Yahudi ve Hýristiyanlarýn da sinsi müdahaleleriyle Ali'ye karþý oluþturulan fitne cephesi gittikçe büyüyordu. Neticede; Hakem tayini sonrasý meþru Halife Ýmam Ali'nin vekili Ebu Musa el-Eþ'ari Muaviye'nin vekili Amr ibn el-As tarafýndan kandýrýlýyor ve Hilafet görevi Ali'den alýnýp Muaviye'ye veriliyor. Böylece asýl "meselenin Hz. Osman'ýn kaný ve katillerinin teslimi olmadýðý" da, bunun Ali'ye yönelik açýk bir kumpas olduðu da herkes tarafýndan anlaþýlýyordu. "Meþru olmayan bir biçimde isyan eden Muaviye, hileli yollarla hilafeti ele geçirdi. Ve bilindiði gibi Sýffin hadisesi yaþandý. Sýffin'de isyancý Muaviye taraftarlarý savaþý kaybedeceklerini anlayýnca mýzraklarýnýn ucuna Kur'an sayfalarýný

astýlar ve 'aramýzda Kur'an hakem olsun, Kur'an varken neden savaþýyoruz', dediler. Bu bir hile idi ve kelimenin tam anlamýyla Kur'an'ý kullanmaktý…" Yazý uzamasýn diye özün özü, Ýmam Ali Hariciler tarafýndan hakem hâþâ- "kâfir oldu" diye þehid ediliyor, böylece Muaviye ve Yezid'e saltanat ve zulüm yolu açýlýyor. Açýkça söyleyeyim, sahabenin Hz. Osman'a itirazýný yerinde, lakin olayý isyan ve 3. Halifenin þehadetine vardýran boyutu yanlýþ buluyorum. Þimdi ise Ýsrail ve Neo-Con'larýn destekleriyle baþta Ortadoðu, Balkanlar, Kafkasya ve diðer maðdur Müslüman bölge halklarýn umudu olan baþbakan R. Tayyip Erdoðan'a yönelik operasyona tanýklýk ediyoruz. Bu olaylar ýþýðýnda 17 Aralýk 2013 operasyonu ve sonrasýndaki geliþmelere baktýðýmýzda "yolsuzluk var, yargý yolsuzluk yapanlarý ortaya çýkarsýn " diyenlerle, "Osman'ýn katilleri dediðimiz bütün þahýslara derhal kýsas uygulayýn ya da katil dediðimiz herkesi bize teslim edin" diyenler arasýndaki "yedi farký" bulmak mümkün görünmüyor. "Yolsuzluk var, yargýçlarýn soruþturmasýna izin verin" diyen cemaat önderleri ve destekçileri KOÇDOÐAN gibilerin baþbakan Tayyip Erdoðan'ýn çevresini boþaltmak istedikleri gün gibi aþikârdýr. E müsaade edin de baþbakan da olup bitenlerin bu kadarýný bilsin… Twitter: @ahmetay_


6

24 ÞUBAT 2014 PAZARTESÝ

EKONOMÝ Çýnarlý çiftçilere destek ödemesi

Bilgiler askýya çýkýyor Diyarbakýr Çýnar Ýlçe Gýda, Tarým Ve Hayvancýlýk Müdürlüðü, çiftçiye yapacaðý 2. etap destek ödeme bilgilerini açýklýyor. 28 Þubat Cuma günü mesai bitimine kadar çiftçiler varsa itirazlarý dilekçe ile baþvurabilecekler. Ç ýnarlý çiftçilere yapýlacak olan 2. etap destek ödemeleri bugün askýya çýkýyor. Çiftçiler askýya çýkan bu icmal bilgilerini kontrol edip bilgileri teyit etmek zorundalar. Aksi takdirde yaþanacak maðduriyetler telafi edilemeyecek. Askýdan indirilen icmal bilgileri komisyon kararý ile Ankara'ya gönderilecek, müteakiben 15-20 gün sonra ödemeler yapýlacak. Þu ana kadar 3 bin çiftçinin baþvurduðu belirtilen açýklamada, TMO'ya ürünlerini yapan yaklaþýk 250 çiftçiye ilk etapta ödeme yapýldýðý, geriye kalan firma ve zahirecilere satan çiftçilerin ödemelerinin ise bu süreç sonunda yapýlacaðý ifade edildi. Çiftçilerin maðduriyet yaþamamalarý için mutlaka askýya çýkan bu bilgileri kontrol etmeleri gerektiðinin altý çizildi. ÝLKHA

Çiftçilere fýstýk budama eðitimi

Hakkari'de ördek çiftliði kuruldu H

akkari'deki ilk ördek çiftliði kuruldu. HakkariVan karayolu üzerindeki Helel mevkiinde yýllardýr alabalýk tesisi iþleten Kerem Çallý, tesislerine bir de ördek çiftliði ekledi. 60'a yakýn ördeðin bulunduðu çiftlikte elde edilen yumurtalarýn alabalýk almaya gelen vatandaþlara satýldýðý belirtildi. Çallý, "Ben yýllardýr alabalýk tesisi iþini yapýyorum. Defalarca çýð ve benzer doðal olaylarda balýklarýn çoðu ölünce emeklerim boþa gitti. Alabalýk tesislerinin yanýnda birde ördek yetiþtirmeye karar verdim. Þu anda 60'a yakýn deðiþik türden ördek bulunuyor. Burada elde ettiðim yumurtalarý ailemle birlikte tüketiyoruz. Geriye kalanlarý ise alabalýk almaya gelen müþterilerimize 1 liradan satýyoruz" dedi. ÝHA

S

iirt'in Þirvan Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü tarafýndan çiftçilere 'Fýstýk budama eðitimi' verildi. Dicle Kalkýnma Ajansý (DÝKA) 2013 yýlý teknik destek kapsamýnda kabul gören 'Fýstýk budama eðitimi' projesi uygulanmaya baþlandý. Siirt Üniversitesi öðretim görevlisi Yrd. Doç. Dr. S. Halil Atlý tarafýndan verilen eðitim programýnda, çiftçilere üç gün teorik, iki gün uygulama olmak üzere 5 gün eðitim verildi. Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü proje koordinatörleri, eðitim sonrasý uygulama yapýlan köyleri ziyaret etti. Koordinatörler, burada çiftçilere fýstýk aþýlama ve budama aletleri daðýtýrken, uygulanacak modern tarým ile ürün rekoltesinin nasýl elde edileceði ile ilgili çiftçileri bilgilendirdi. ÝHA

Servet

0531 811 86 08

Giyim


GÜNCEL

24 ÞUBAT 2014 PAZARTESÝ

77

iHD: Süreç bitme riski taþýyor

ÝHD Bölge Temsilcisi Þevket Akdemir, çözüm sürecinin duraðanlaþtýðýný ve her an küçük bir provokasyonla bitme riski taþýdýðýný söyledi ve ekledi: Sürecin kalýcý bir barýþa dönüþmesi için herkes üzerine düþen sorumluluðu yerine getirmeli.

Ý

nsan Haklarý Derneði'nin (ÝHD) bölgede bulunan 17 þube ve temsilciliði tarafýndan çözüm sürecine iliþkin basýn toplantýsý düzenlendi. Hazýrlanan ortak metni okuyan ÝHD Bölge Temsilcisi Þevket Akdemir, baþlatýlan diyalog ve barýþ sürecinin kalýcý bir barýþa evrilmesi konusunda sürece dair umutlarýn her geçen gün azalmaya baþladýðýný söyledi. Atýlmasý gereken ciddi adýmlarýn henüz atýlmadýðýný ifade eden Akdemir, "2013 Newroz'unda baþlayan süreç ile birlikte oluþan çatýþmasýzlýk süreci savaþtan kaynaklý ihlalleri azalttý. Ne asker ne de gerillanýn ölmemiþ olmasý, savaþtan kaynaklanan hak ihlallerinin azalmasý, baþlatýlan sürecin hayati bir önemde olduðunu bir kez daha göstermiþtir. Ancak, çatýþmasýzlýk hali devam etmekle beraber bunun bir barýþ dönemi olmadýðýný önemle vurgulamak isteriz. Baþlatýlan çatýþmazsýzlýðýn barýþa evrilmesi için hükümet tarafýndan atýlmasý gereken adýmlar hala atýlmamýþ,

müzekkere aþamasýna geçilememiþtir" dedi.

'Herkes üzerine düþeni yapmalý' Hükümetin sürecin ilerletilmesi ile ilgili üzerine düþen sorumluluklarý yerine getirmediðini belirten Akdemir, "Demokratik sivil bir anayasa yapýlmamýþ, anadil konusunda cesur adýmlarýn atýlmamýþ, düþünce ve ifade özgürlüðü önündeki engeller kaldýrýlmamýþtýr. Yine KCK adý altýnda yapýlan operasyonlarla tutuklu bulunan Kürt siyasetçileri ve insan haklarý savunucularý ile hasta mahpuslarýn tutukluluklarý devam ediyor olmasý ve özellikle Þýrnak ve Hakkari bölgesi baþta olmak üzere sýnýrlardaki askeri hareketlilik, barýþ sürecinin geleceði açýsýndan bizlerde ciddi kaygýlara neden olmaktadýr" þeklinde konuþtu. Sürecin duraðanlaþtýðý ve her an küçük bir provokasyonla bitme riski taþýdýðý tespitinde bulunan Akdemir, sürecin

BDP'li baþkan adayýna veto B

arýþ ve Demokrasi Partisi (BDP) Derecik Belediye Baþkan Adayý Cabbar Taþ'ýn adaylýðý, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafýndan reddedildi. Þemdinli ilçesine baðlý Derecik Beldesi'nde BDP'den belediye baþkan adayý olarak gösterilen Cabbar Taþ'ýn adaylýk dosyasý, Yüksek Seçim Kurulu tarafýndan reddedildi. 2012 yýlýnda hakkýnda açýlan bir davada 80 TL para cezasýna çarptýrýlan Cebbar Taþ'ýn cezasý Yargýtay tarafýndan onaylanmýþtý. ÝHA

kalýcý bir barýþa dönüþmesi için herkesi üzerine düþen sorumluluklarýný yerine getirmeye çaðýrdýklarýný belirtti.

Çözüm için öneriler Akdemir, bölgede bulunan ÝHD þube ve temsilcilikleri adýna önerilerini þöyle sýraladý: ''Öncelikle, Türkiye'de onurlu, demokratik ve kalýcý bir barýþýn saðlanmasý için çözüm sürecinin mimarlarýndan olan Sayýn Abdullah Öcalan bir an önce özgürlüðüne kavuþmalýdýr. Kürt meselesinin demokratik bir zeminde çözümü için baþlatýlan süreç bir takvime baðlanmalý ve TBMM sürece dahil edilmeli, sürecin yasal zemini hazýrlanmalý atýlmýþ ve atýlacak tüm adýmlar yasal dayanaða kavuþturulmalýdýr. Acilen Siyasi ve askeri operasyonlara son verilmeli, anti demokratik mevzuat süratle deðiþtirilmeli ve askeri ve militarist uygulamalardan vazgeçilmesi gerektiðini kamuoyuna saygý ile duyururuz.'' Haber Merkezi

'HÜDA PAR alternatiftir' H

ür Dava Partisi (HÜDA PAR) Diyarbakýr merkez Baðlar Ýlçe Belediye Baþkan Adayý Vedat Turgut, seçim çalýþmasý kapsamýnda Þeyh Þamil Mahalle esnafýný ziyaret etti. Turgut, ziyaretlerin ardýndan HÜDA PAR seçim bürosuna gidip partililer ile kýsa bir konuþma yaptý. Turgut, "Hakikaten bu gibi çalýþmalara baktýðýmýz zaman nasýl ki o sahabeler, o peygamberler mücadelesini verip hizmetlerini yaparken ev ev, köy köy, il il hata memleket memleket gezdiler. Bizlerde aþkla, þevkle ve o inançla 7'den 70'e hepimiz seferber olmuþuz. Bizler bu halký zulümden, fuhuþtan, kötülüklerden kurtarmak için seferber olmuþuz. HÜDA PAR olarak halkýn alternatifi olmuþuz ve inþallah bu çabalar Ortadoðu belki de dünya Müslümanlarýný etkileyecek bir mihenk olacaktýr inþallah" dedi. ÝLKHA

Baðlar'da coþkulu büro açýlýþý Yeniþehir'e 2 seçim bürosu daha BDP Yeniþehir Ýlçe Örgütü, Aziziye ve Þehitlik mahallerinde iki seçim bürosu açtý.

A

çýlýþa BDP Yeniþehir Belediye Eþ Baþkan Adayý Selim Kurbanoðlu, Barýþ Anneleri, Sivil Toplum Kuruluþ (STK) yöneticileri ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Halaylar ve zýlgýtlar eþliðinde seçim bürolarýnýn açýlýþý yapýldý. Açýlýþlarda konuþan Kurbanoðlu, "Bugün 10 ve 11. seçim büromuzu Aziziye ve Þehitlik mahallemizde açýyoruz. Burada propaganda yapmaya gerek yoktur. Burasý Þahin Önerin mahallesidir. Biz yürekten sizi selamlýyoruz. Bizler barýþ

anneleri önünde saygýyla eðiliyoruz. Yýlardýr halkýmýz dili, kimliði ve kültürü için mücadelesini sürdürmektedir. Gün Kürtlerin günü olacaktýr. Mücadelemiz kardeþlik mücadelesidir. Mücadelemiz özgürlük mücadelesidir. Amed üzerinde büyük oyunlar oynanýlmak isteniyor. Bilmiyorlar mý burasý Amedtir? Burasý Kürdistan'ýn kalbidir. Ýnanmak istemeyenlere buradan sesleniyorum. Buyurun gelin Þehitliðe, Aziziye bakýn, gelin Amede bakýn. Biz 30 Mart'ta sandýklara giderken neyi seçeceðimizi çok iyi biliyoruz. Bu seçimler Kürtler için bir referandum olacaktýr. 2014 seçimleri Kürt halkýnýn Ortadoðu'da özgürleþeceði bir seçim olacaktýr. Her zaman olduðu gibi yine tek parçayýz" dedi. Haber Merkezi

BDP Baðlar Belediyesi Eþ Baþkan Adaylarý Birsen Kaya Akat ve Eþref Güler, çalýþmalarýný seçim bürosu açýlýþýyla sürdürdü. Seçim bürosunun açýlýþýnda konuþan BDP Ýl Eþ Baþkaný Zübeyde Zümrüt, 30 Mart'ta yapýlacak yerel seçimlerin Kürt halký için bir referandum olduðunu belirtti. Zümrüt, "30 Mart'ta bizler rengimizle seçime damga vuracaðýz. Yapýlacak seçimler bizim için belediyeyi kazanmak deðil, bir referandumdur" dedi. Zümrüt'ün ardýndan konuþan Eþ Baþkan adayý Birsen Kaya, seçimlere yönelik bir kaygýlarý olmadýðýný söyleyerek "Kürt halkýnýn ne istediði ortadadýr. Kürt halkýnýn aklý fikri berraktýr. Kürt halký özgürlüðünü artýk ne bir þekilde istemektedir. 30 Mart seçimlerinde bu kent, bir kez daha tüm dünyaya bir þeyler haykýracaktýr" þeklinde konuþtu. Bir diðer Eþ Baþkan Adayý Eþer Güler ise, yeni bir dönemin baþladýðýný, tüm Kürtlerin birlik içerisinde hareket etmesi gerektiðinin altýný çizdi. Güler, "Tüm Kürtler birlik olacaktýr. Kürtler artýk eski Kürtler deðildir. 30 Mart seçimlerinde Amed bir kez daha tüm dünyaya rengini gösterecektir" ifadelerini kullandý. Haber Merkezi


8

Haber

24 ÞUBAT 2014 PAZARTESÝ

AK Parti'den Kürtçe pankart hamlesi Diyarbakýr'da AK Parti Belediye Baþkan adaylarý kentin birçok noktasýna Kürtçe yazýlý propaganda pankartlarý astý. AK Parti Ýl Binasý önüne asýlan Türkçe pankartlarýn yerine Türkçe ve Kürtçe hazýrlanan yeni pankartlar asýldý.

D

iyarbakýr'da büyükþehir baþta olmak üzere ilçe belediyelerinin önemli bölümünü elinde bulunduran BDP ile yarýþan AK Parti, propaganda çalýþmalarýný arttýrdý. BDP'li Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi kentteki bütün bilboardlara yaptýklarý çalýþmalarý Kürtçe ve Türkçe 'Söz verdik, sözümüzü yerine getirdik', 'Söz verdik, birlikte çalýþtýk ve baþardýk' yazýlý pankartlarla duyururken, AK Parti adaylarý da Kürtçe afiþ ve pankart hazýrlayarak kentin deðiþik noktalarýna astý. AK Parti Büyükþehir Belediye Baþkan Adayý Mehmet Galip Ensarioðlu'nun fotoðrafýnýn yer aldýðý, 'Diyarbakýr artýk deðiþim istiyor' anlamýna gelen "Amed Edi Guhertin Dixwaze' yazýlý pankartý, kentin merkezi durumundaki merkez Yeniþehir Ýlçesindeki Valilik binasýnýn karþýsýndaki bir binaya astý. Ayrýca AK Parti Yeniþehir Belediye Baþkan Adayý Sebgetullah Seydaoðlu'nun fotoðrafýnýn yer aldýðý Türkçe 'Barýþý

hizmetle süsleyeceðiz' anlamýna gelen 'Eme Aþitiye bi xizmete Bixemilinin' yazýlý pankart da ayný caddeye asýldý. Valilik binasýnýn bulunduðu caddenin yaný sýra merkez Kayapýnar Ýlçesi'ndeki 75'inci Yol üzerinde bulunan AK Parti seçim bürosunun içi ve dýþýna da AK Parti Adayý Ensarioðlu'nun Baþbakan Erdoðan ile birlikte fotoðrafýnýn yer aldýðý Türkçe ile Kürtçe'nin Kurmanci ve Zazaki lehçeleriyle yazýlý büyük pankart ve afiþler asýldý.

Ensarioðlu: Bunlar bizim dilimiz Seçimlerin yaklaþmasýyla birlikte AK Parti Ýl Baþkanlýðý binasýna asýlý sadece Türkçe olan yazýlar da deðiþtirildi. Ýl binasýnýn önüne getirilen bir vinç yardýmýyla hazýrlanan Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn fotoðraflarýnýn bulunduðu, 'Genç Diyarbakýrým. Peygamberler

ve ashaplarýnýn yeriyim' anlamýna gelen 'Ez Diyarbekira ciwaným, Cih u wara Esheb u Peyxamberanim' yazýlý büyük afiþler ile, AK Parti Ýl binasýnýn tabelasýnýn üzerine ise "Yeni Türkiye Yolunda, Yeni Diyarbakýr" yazýsý asýldý. AK Parti Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkan Adayý Mehmet Galip Ensarioðlu, ana dil konusundaki tavrýnýn öteden beri belli olduðunu belirterek, "Neticede bu yerel seçim. Bu yerel seçimde kendi insanýmýzýn anlayacaðý lisanlarla bir takým mesajlar vermeyi daha doðru bulduk. Onun için bu afiþ ve pankartlarda Türkçe de, Kürtçe de, Zazaça da var. Bunlar bizim dilimiz ve güzelliðimizdir. Düne kadar ayrýlýk, korku ve bölünme vesilesi gibi görülen ve bunun üzerinden çatýþma yaratan bu dil ve kimlik sorunu bugün artýk özgürdür ve bizde bu özgürlüðü kullanýyoruz. Pankart ve afiþlerdeki yazýlarý tamamen ben seçtim" dedi.

Diyarbakýr'a 15 yeni ambulans D

iyarbakýr Saðlýk Ýl Müdürlüðü'ne tahsis edilen 15 ambulans, düzenlenen törenle hizmete baþladý. Ýl Saðlýk Müdürlüðü bahçesinde yapýlan daðýtým törenine; Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, Diyarbakýr Valisi Mustafa Cahit Kýraç, AK Parti Diyarbakýr milletvekilleri Mine Lök Beyaz, Oya Eronat, Süleyman Hamzaoðullarý, Diyarbakýr Cumhuriyet Baþsavcýsý Ramazan Solmaz, Ýl Saðlýk Müdürü Sait Avar ve kamu kurumu temsilcileri katýldý. Ambulans daðýtým töreninde konuþan Bakan Mehdi Eker, AK Parti hükümetlerinin saðlýk alanýnda iktidara geldiði günden beri büyük destekler saðladýðýný ifade ederek, þehir merkezindeki hastalara donanýmlý ambu-

lanslarla çok kýsa bir sürede ulaþýldýðýný söyledi.

Müdahale sayýsý 100 bin Bakan Eker, "Ýnsanlarýn hastalanmalarýndan, bir takým kaza sonucu vuku bulan problemlerden ötürü çok acýlar çektiðini, kanamalardan hayatlarýný kaybettiklerini biliriz. Ben de küçüklüðümde bu tür durumlara çok þahit oldum. Yetersiz saðlýk hizmetleri sebebiyle insanlarýn hayatlarýnýn göz göre göre kaybolduklarýna þahit oldum. Bugün Diyarbakýr'da 15 tane ambulansýmýz devreye giriyor. Yeni ambulanslarýmýz çalýþmalarýmýza güç katacaktýr. Diyarbakýr'daki istasyonlarýn müdahale ettiði toplam vaka sayýsý 100 bin olarak belirlendi. Bu ambulanslarýmýzla

100 bin hasta taþýnýyor. Bu çok büyük bir hizmettir. Artýk 8-10 dakika içerisinde þehir merkezinde hastalara ulaþýlabiliniyor" dedi.

54 istasyon 86 ambulans Diyarbakýr Ýl Saðlýk Müdürü Sait Avar ise, 15 ambulansýn 12'sinin Saðlýk Bakanlýðý, 3'ünün ise Diyarbakýr Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekterliði tarafýndan tahsis edildiðini söyledi. Avar, 2002 yýlýnda 2 istasyon ve 2 ambulansla müteþekkil olan Diyarbakýr ambulans hizmetlerinin bugün 54 istasyon ve 86 ambulansla hizmet sunduklarýný kaydetti. Konuþmalarýn ardýndan kesilen kurdele ile ambulanslar hizmete sunuldu. ÝHA

Bin yýllýk kilise onarýlmayý bekliyor H

akkari'den 10 kilometre mesafede bulunan Zap Vadisi'nin Helel mevkiinde bulunan ve bin yýllýk bir geçmiþi olan Nasturilere ait olduðu sanýlan Halil Kilisesi, bu yýlda ayakta kalmayý baþardý. Kilisenin doðu, batý doðrultusunda üzeri beþik tonoz ile örtülmüþ, batý yönündeki mazgal pencereleri ile içerisi aydýnlatýlmýþ. Kilisenin giriþten sonraki bölümüne ise sivri kemerli iki demir kapýdan geçtiði belirtildi. Hakkari'de yetkililerin tarihi yapýlara sahip çýkmadýðýný belirten vatandaþlar, bölgenin deðiþik noktalarýnda bulunan birçok tarihi yapýnýn restore edilmeyi beklediðini ifade ettiler. Vatandaþlar, barýþ süreci ile birlikte bu tarihi yapýlarýn acilen restore edilmesi gerektiðini söylediler. Hakkari Kültür ve Turizm Müdürlüðü yetkilileri ise, Halil ve Kocanýs kiliseleriyle Biçer Mahallesi'ndeki Meydan Medresesi'nin restore edilmesi için bakanlýða yazý yazdýklarýný, ancak ödenek yetersizliðinden dolayý restore kararý çýkmadýðýný belirttiler. ÝHA

TÜÝK'ten yeni proje

Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK), Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler ve Yeminli Mali Müþavirler Odalarý Birliði (TURMOB) iþbirliðiyle Elektronik Veri Transferi (e-VT) projesini hayata geçiriyor. TÜÝK Diyarbakýr Bölge Müdürü M. Salih Uras, proje sayesinde muhasebecilerin, saniyeler içinde veriyi TÜÝK'e gönderebileceklerini, daha sonra hangi veriyi gönderdiklerini görebileceklerini, bu sayede hem zamandan hem de ekonomik alanda tasarruf saðlayacaðýný söyledi. Muhasebecilere teknik desteðinde sunulacaðýný belirten Uras, muhasebe yazýlýmý geliþtiren yazýlým firmalarýnýn da bu sisteme dahil olmalarý için gereken teknik kýlavuzlar ve sisteme iliþkin bilgilerin kurum baþkanlýðýnýn web sayfasýndan duyurulduðunu dile getirdi. ÝHA

Þýrnak'ta Raperin rüzgarý Þýrnak Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü kapalý spor salonunda binlerce kiþiye konser veren Raperin, Nisan ayýnda 10 þarkýlý Kürtçe albümü çýkartacaðýný söyledi.

Þ

ýrnak'ý daha önce görmediðini belirten Raperin, kenti çok beðendiðini dile getirdi. Þýrnak'ýn kendisi için çok önemli bir yere sahip olduðunu aktaran Raperin, "Kürtçem çok fazla iyi deðil. Çünkü çok sonradan öðrendim Kürtçeyi. Kendi çabalarýmla öðrenmek

zorunda kaldým. Bunlarda ülkemizin üzerimizde uyguladýðý asimilasyon politikalarýndan biri. Kendi dilimizi bu þekilde sonradan öðrenmek zorunda kalýyoruz. Yeni albüm çalýþmamýz var. Nisan ayý gibi çýkartmayý düþünüyoruz, yen, albümü. Bu albümde 10 þarký var. 10'unun da müziði bana ait. Þiirleri Müslüm Asa adýnda bir Kürt þaire ait ve bütün besteler Kürtçe. Þu anda bitirmeye çok yakýnýz albümü. Nisan ayýnýn baþýnda çýkaracaðýz nasip olursa. Bir sürü parça sayabilirim ama sanýrým en çok ön planda tutan beni, Rotinda'nýn 'Çý Býkým' þarkýsýný yorumlayýþým oldu" dedi. ÝHA


Ýç-Dýþ Politika

24 ÞUBAT 2014 PAZARTESÝ

9

'Ýradeyi kimseyle paylaþmayýz' Afyonkarahisar'da düzenlenen mitingde konuþan Baþbakan Erdoðan, ''Biz bu emaneti kimseye vermez, iradeyi kimseyle paylaþmayýz. Milletin iradesini çalmaya çalýþanlara asla göz yummayýz'' dedi.

B

'Gençlik mücadelenin temel taþýdýr' BDP Gençlik Meclisi'nin Diyarbakýr'da düzenlediði konferansta konuþan Gültan Kýþanak, "Gençlik doðrultu demektir, gençlik çizgi demektir. Gençlik bu hareketin deðerleridir, bu mücadelenin temel taþýdýr" dedi.

B

DP Gençlik Meclisi 1 Konferansý'ný BDP Diyarbakýr Ýl Binasý Vedat Aydýn Konferans Salonu'nda gerçekleþtirdi. Konferansa BDP Eþ Genel Baþkaný ve Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Eþ Baþkan adayý Gültan Kýþanak, BDP Diyarbakýr Ýl Eþ Baþkaný Mehmet Emin Yýlmaz'ýn yaný sýra Gençlik Meclisi üyeleri katýldý. Gençlik Meclisi Sözcüsü Ýbrahim karaman, meclis üyeleri Sinem Iþýk, Rahþan Baltýk ve Nuri Duman'ýn divana seçilmesinin ardýndan konferans baþladý. Konferansýn açýlýþ konuþmasýný yapan Gençlik Sözcüsü Ýbrahim Karaman, konferansýn temel amacýnýn Gençlik Meclisi'nin 10 ay önce gerçekleþtirdiði kongre sonrasý meclis çalýþmalarýnýn geldiði aþamanýn deðerlendirilmesi olduðunu ifade etti. Karaman'ýn ardýndan konuþan BDP Eþ Genel Baþkaný ve Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Eþ Baþkan Adayý Gültan Kýþanak, gençliðin toplum içerisinde siyaseti en iyi bilen sosyal kesimi oluþturduðunu söyledi. Siyasetin duraðanlýk kabul etmediðini ifade eden Kýþanak, "Eðer bir siyasi yapýlanma yerinde sayarsa; statik olur, tutucu olur, gerici olur çürür. Gençlik ise akan su gibidir. Asla kokmaz, asla pislik tutmaz. Her zaman tazedir, her zaman coþkundur, her zaman deðiþken ve devinim içerisindedir. Ve bu da canlýlýk getirir. Bu nedenle biz siyasal alanda BDP Gençlik Meclisi'nin örgütlenmesini genel siyasetimiz adýna siyasetin kaynaðý akarsuyu olarak görüyoruz. Hepimizi doðru yerde tutacak, hepimizi halkýn hizmetinde doðru siyaset yapma konusunda hepimize öncülük edecek bir güç ve dinamizm olarak görüyoruz. Gençlik kaç kiþidir ne kadardýr hiç önemi yok. Bir toplantýda bir ortamda yüz tane yaþlý içinde bir tane geç varsa eðer sözünü söylemeye cesaret ederse o yüzünü deðiþtirip dönüþtürme gücüne sahiptir. Çünkü yenidir, hareketlidir, deðiþime dönüktür, iyiyi isteyendir" þeklinde konuþtu.

'Baskýya ancak gençlik itiraz edebilir' Fakat bunu baþarmanýn tek yolunun gençliðin bulunduðu her ortamda her zaman sözünü net þeklinde söylemesi gerektiðini dile getiren Kýþanak, "Bu güne kadar yaptýnýz. Bunu çok iyi biliyoruz. Biz eðer siyaset olarak doðru bir çizgide bu güne kadar geldiysek, bu gençliðin önümüze koyduðu yol gösterici, doðruyu tarif edici tutum ve davranýþlardan dolayýdýr. Gençlik sadece eylem ve etkinlik demek deðildir. Gençlik doðrultu demektir, gençlik çizgi demektir. Gençlik bu hareketin de-

ðerleridir, bu mücadelenin temel taþýdýr. Kendinize böyle bakacaksýnýz ve kendinizi bu parti içerisinde, bu toplumsal yapý içerisinde böyle konumlandýracaksýnýz. O zaman bize gerçekten de çok büyük güç kazandýracaksýnýz. Biliyoruz bizim en büyük þansýmýz böylesine güçlü bir gençlik dinamizmine sahip olmamýzdýr. Sorgulayan, eleþtiren, karþý çýkan, tutum alan, doðruyu yapmak için ýsrar eden. Bunlar bizi hepimizi doðru yerde mücadele etmeye sevk eden yaklaþýmlardýr. Ve biz her zaman sizin bu yaklaþýmýnýzdan bu tutumunuzdan büyük güç ve destek aldýk. Bu hareket zaten bir gençlik hareketi olarak baþladý. Bu bir slogan ya da söylem deðildir. Çünkü bu kadar korkunç baskýya, katliama, sindirmeye, yok etmelere karþýn, böylesine aðýr sömürgeci politikalara karþý ancak gençlik itiraz edebilir. Ancak gençler buna kafa tutabilir" ifadelerini kullandý. 'Eðer baþaramazsak…' Gençliðin her zaman doðruyu ve en yeniyi söylediðini dile getiren Kýþanak, sözlerini þöyle sürdürdü: "Þimdi geldiðimiz aþamada gerçekten de Kürdistan gençliði týpký özgürlük hareketinin çýkýþý gibi, týpký Amed zindanýnda Mazlumlarýn direniþi gibi, son hamleye damgasýný vuracak çýkýþýný yapmasý lazým. Sizden bu anlamda beklentimiz çok büyüktür. Gelinen aþama budur. Evet büyük bir özgürlük yolculuðuydu. En deðerlilerimizi, en kýymetlilerimizi sonsuzluða uðurladýk belki. Bunlarýn her biri bizim için geleceðe daha umutla bakmamýza ve görevimize sýký sýkýya sarýlmamýza neden olan deðerlerimizdir. Þehitlerimizdir. Bunlara her zaman bizlere rehberlik eden Kutup yýldýzlarýmýz gibi bakacaðýz. Onlarý takip edeceðiz. Bu yolculuk içerisinde önemli bir toplumsal güç biriktirdik. Önemli bir mücadele nedenini ortaya çýkardýk. Baþkan Apo yeni yaþamý bütün paradigmasýný yol haritasýný önümüze koydu. Çözümün tüm Ortadoðu'da halklarýn içerisinde kardeþçe, demokratik bir yaþam sürmeleri formülünü önümüze koydu. Bu kadar güçlü bir Önderlik var, bu kadar büyük bir toplumsal mücadele var, bu kadar birikmiþ deðerlerimiz var, stratejimiz var, yol haritamýz var... Geriye bunu gerçekleþtirmek kaldý. Bunun için de güçlü bir irade, güçlü bir atýlým gereklidir. Þimdiye kadar bütün bunlarý yaratmak için büyük bedeller ödendi. Ama þu an ki potansiyelimiz gerçektende halkýmýzý özgürlüðüne kavuþturabilecek büyük bir potansiyeldir. Bu koþullarda eðer baþaramazsak, bu artýk bizim insanlýða ve halkýmýza karþý boynumuzdan tarih boyunca inmeyecek bir vebal olacaktýr. Geleceðe yön verebilecek olan bir halk potansiyelini ortaya çýkarmýþ olan bir düzeye geldik. Bunu da biz gençlikten bekliyoruz." Haber Merkezi

aþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Afyonkarahisar'da Cumhuriyet Meydaný'nda düzenlenen mitingde konuþtu. Baþbakan Erdoðan, ''Deðerli kardeþlerim bu ülkeyle ilgili kararý veren sadece millettir. Bu ülkeyi siz yöneteceksiniz. Son 12 yýlda olduðu gibi. Bu ülkenin rotasýný hep siz çizecekseniz. Manþetler deðil, paralel örgüt, mafya çete deðil. Ýþte þu an da bir kez daha bu konu tartýþýlýyor. Yýllardýr milleti yok sayanlar ittifak yaptýlar. Milletin iradesini gasp etmenin mücadelesini veriyorlar. Türkiye'de Gezi olaylarýndan beri baþlayan tartýþma budur: Türkiye'yi kim yönetecek? Biz bu emaneti kimseye vermez, iradeyi kimseyle paylaþmayýz. Milletin iradesini çalmaya çalýþanlara asla göz yummayýz. Merhum Menderes'in milli iradeyi, demokrasiyi egemen kýlmasýndan, kararý millete devretmesinden baþta bu CHP olmak üzere, iþte bu medya, seçkinler, elitler, çok rahatsýz oldular'' þeklinde konuþtu.

'Maðdurlarýn sesiyiz' Bundan 54 yýl önce Merhum Menderes'e ne yaptýlarsa, hangi tuzaklarý kurdularsa, hangi senaryolarý yazdýlarsa þu anda kendilerine de aynýsýnýn yapýldýðýný belirten Baþbakan Erdoðan, sözlerini þöyle sürdürdü: ''Manþetlere bakýn. Bugün atýlanlarla 54 yýl önce atýlanlarýn aynýsý olduðunu görecekseniz. Sokak olaylarýna, CHP'nin tavrýna bakýn ayný. Merhum Menderes'e hangi iftiralarý attýlar hatýrlayýn. Örtülü ödenekten

dava açtýlar. Bize de aynýsýný yapmaya çalýþýyorlar. Benim milletim bunlarý yutmuyor artýk. 6-7 Eylül provokasyon kokan sokak eylemlerine dava açtýlar. Ýstanbul'da yaptýðý çok önemli yatýrýmlardan, açtýðý yollardan dolayý dava açtýlar. Yargý içinde bazý demokrasi karþýtý oluþumlarla mücadele etti-

ði için dava açtýlar. Çok çirkin iftiralarla Menderes'e maalesef milletin gözünden düþürmek için her türlü iftirayý attýlar. Tuttu mu? Tutmadý. Tutmayýnca ipe götürdüler. Zalimler hiçbir zaman hatýrlanmaz. Zulümleri ile anýlýrlar. Biz mazlumlarýn, maðdurlarýn sesi olarak yürüyeceðiz.''

52 milyon seçmen oy kullanacak Y

üksek Seçim Kurulu (YSK), 30 Mart Mahalli Ýdareler Genel Seçimleri'ndeki seçmen sayýsýný 52 milyon 695 bin 831 olarak açýkladý YSK'nýn resmi internet sitesinde yapýlan açýklamada, 30 Mart Mahalli Ýdareler Genel Seçimlerindeki Türkiye Genel seçmen sayýlarýna yer verildi. Ýl, Ýlçe, muhtarlýk, belde, köy seçmen sayýsý, 52 milyon 695 bin 831 olarak kaydedildi. Ýl ve ilçelerde 194 bin 310 sandýkta oy kullanýlacaðý kaydedildi. Mahallelerde 48 milyon 55 bin 316 seçmen 169 bin 213 sandýkta, beldelerde 820 bin 194 seçmen 3 bin 379 sandýkta ve köylerde 3 milyon 820 bin 321 seçmen 21 bin 718 sandýkta oy kullanacaðý belirtildi. Türkiye genel sandýk sayýsýna cezaevleri sandýklarýnýn dahil olmadýðý ifade edildi.

Buldan'dan Uludere yorumu

'Provokasyon olabilir' B

DP Grup Baþkanvekili Pervin Buldan, Þýrnak'ýn Uludere Ýlçesi'nde son günlerde gündeme gelen ve bir uzman çavuþun yaralanmasýna yol açan taciz ateþi ve çatýþmalarýn provokasyon olabileceðini söyledi. Pervin Buldan, Uludere Ýlçesi'ne baðlý Ortasu Köyü'nün Irak sýnýrýnda yer alan bölgesinde yapýlan güvenlik yolu nedeniyle son günlerde PKK'lýlar ile askerler arasýnda çýkan ve bir uzman çavuþun yaralanmasý ile sonuçlanan taciz ateþleri ve çatýþmalarý deðerlendirdi. Bu yaþananlarýn çatýþmasýzlýk sürecini bitireceðine inanmadýðýný vurgulayan Buldan, çatýþmasýzlýk sürecini bitirecek olan ve sonlandýracak olan kiþinin Abdullah Öcalan olduðunu söyledi. Buldan, "O yüzden Sayýn Öcalan'ýn bilgisi dýþýnda, vermiþ olduðu o kararýn dýþýnda ben Kandil'in ya da KCK yetkililerinin bir karar alacaðýný düþünmüyorum. Bu kararý sadece Sayýn Öcalan alýr. Yani çatýþmasýzlýðýn bitmesine dair de, barýþ sürecinin bitmesine dair de verilecek olan karar sadece Sayýn Öcalan tarafýndan verilir. O yüzden ben bu sýkýntýnýn çatýþmasýzlýðý bitireceðine dair deðerlendirmeyi doðru bulmuyorum. Bir sýkýntý yaþanmýþ benimde aldýðým bilgiye göre. Bir taciz ateþÝ var, orada bir güvenlik yolu yapýlýyor. Kimin açtýðý, nasýl açtýðý, nasýl yapýldýðýna dair çok saðlýklý bilgi yok elimizde. Provokasyon da olabilir. Dolayýsýyla tam bilmeden, öðrenmeden bir deðerlendirme yapmanýn da doðru olmayacaðýný düþünüyorum. Ama ateþkesin bitirileceðine dair bir þey olarak algýlanmamalý" dedi.


10

Haber

Türkiye-Suriye sýnýrýnda patlama 24 ÞUBAT 2014 PAZARTESÝ

Türkiye'ye 2 kilometre uzaklýktaki Suriye'nin Atme Kasabasý'nda bomba yüklü araç infilak etti. Patlamada çok sayýda ölü ve yaralýnýn olduðu belirtilirken, Hatay'ýn Reyhanlý Ýlçesi'nden ambulanslar yaralýlarý almak için Suriye tarafýna geçti.

P

atlama, sabah saat 09.30 sýralarýnda Reyhanlý Ýlçesi Bükülmez Köyü'nün karþýsýnda bulunan Atme Kasabasý'ndaki bir hastanenin yakýnlarýnda meydana geldi. Þiddetli patlama Reyhanlý Ýlçesi'nden de duyulurken, çok sayýda ölü ve yaralýnýn olduðu belirtildi. Patlamanýn ardýndan Reyhanlý'dan çok sayýda ambulans Atme Kasabasý'na gönderildi, Reyhanlý Devlet Hastanesi'nde de yaralýlar için hazýrlýk yapýldý. Atme Kasabasý'nda iç savaþtan kaçan ama ülkelerini terk etmek istemeyen 30 bin civarýnda Suriyelinin yaþadýðý çadýr kent bulunuyor.

12 ölü, 60 yaralý Atme Kasabasý'na geçen ambulanslar dönmeye baþladýðýnda, yaralýlarýn durumlarýnýn aðýr olduðu anlaþýldý. Bölgeye gelen ilk haberlere göre patlamada 12 kiþi öldü, 65 dolayýnda da yaralý var. Öte yandan Atme Kasabasý'ndaki patlamanýn Orient Hastanesi yakýnlarýnda meydana geldiði ve þiddetli patlamada hastanenin bir bölümünün de çöktüðü belirtildi. Ölenlerin bir kýsmýnýn bu enkazda olduðu kaydedildi. Cilvegözü sýnýr kapýsýna 20, Türkiye sýnýrýna 2 kilometre uzaklýktaki patlamanýn meydana geldiði bölge, Özgür Suriye Ordusu'nun denetiminde bulunuyor.

Afganistan'da Taliban saldýrýsý

A

fganistan'da Taliban'nýn düzenlediði saldýrýda 19 Afgan askeri öldü. Afganistan'ýn doðusunda bulunan Kunar eyaletindeki saldýrýda Afgan ordusuna ait bir kontrol noktasý hedef alýndý. Saldýrýda 19 Afgan asker öldürüldü. Saldýrý sonrasý 6 askerin de kayýp olduðu açýk-

landý. Askerlerin Taliban tarafýndan kaçýrýldýklarý yönünde bilgiler geliyor. Bölgede kayýplarýn bulunmasý için operasyon baþlatýldý. Saldýrý sonrasý Afganistan Devlet Baþkaný Hamid Karzai, Sri Lanka'ya gerçekleþtireceði ziyareti iptal etti.

Suriye'ye yardým tasarýsý kabul edildi

B

irleþmiþ Milletler Güvenlik Konseyi'nden, Suriye'nin tüm bölgelerine insani yardým ulaþtýrýlmasý çaðrýsý geldi. Rusya ve Çin'in de desteklediði karar oy birliðiyle alýndý. Birleþmiþ Milletler Güvenlik Konseyi'nde kabul edilen kararla Suriye'de tüm taraflardan ülkeye insani yardýmlarýn artýrýlmasý için katkýda bulunmalarý talep edildi. Ýnsan haklarý ihlalleri nede-

niyle hem Esad yönetimi, hem de muhalif silahlý gruplar kýnandý. Her iki tarafýn da sivilleri hedef almayý durdurmalarý istendi. Oturumda konuþan BM Genel Sekreteri Ban Ki-moon, savaþ taktiði olarak sivillerin kuþatma altýnda tutulmasýnýn kabul edilemez olduðunu söyledi. Kararýn uygulanmasý için taraflara 30 günlük bir süre verilecek.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


Spor

24 ÞUBAT 2014 PAZARTESÝ

11

Bayýltan kros yarýþý Erzincan'da yapýlan Bölgesel Kros yarýþlarýnda, kimi sporcular aðladý kimileri bitiþ çizgisinin bulunduðu alanda baygýnlýk geçirdi.

Gaziantep BB'de istifa! P

TT 1. Lig ekiplerinden Gaziantep Büyükþehir Belediyespor'un Baþkaný Ünsal Göksen, istifa etti. Kulüpten yapýlan açýklamada, gerçekleþtirilen yönetim kurulu toplantýsýnda. Baþkan Ünsal Göksen'in istifasýný sunduðu belirtildi. Açýklamada, yönetim kurulunun istifayý kabul ettiði, kulübün ikinci baþkaný Nurettin Özkaya'yý baþkanlýða getirdiði kaydedildi.

Hazýrlýklar tamamladý

E

rzincan'da yapýlan Bölgesel Kros yarýþlarýnda, kimi sporcular aðladý kimileri bitiþ çizgisinin bulunduðu alanda baygýnlýk geçirdi. Türkiye Atletizm Federasyonu tarafýndan düzenlenen Küçükler ve Yýldýzlar Kulüpler Bölgesel Kros Ligi 2. Etap Yarýþlarý, ErzincanKent Ormanýnda yapýldý. 11 ilden 307 sporcunun katýldýðý kros yarýþmalarýnda birincilik için koþan çocuklar zor anlar yaþadý. Erzincan, Erzurum, Aðrý, Ardahan, Kars, Iðdýr,Van, Muþ, Bitlis, Bingöl ve Tunceli illerinden yarýþmaya katýlan sporcular küçük kýzlar bin 500, küçük erkekler 2 bin, yýldýz bayanlar 2 bin, yýldýz erkekler ise 3 bin metre koþtu. Birincilik ünvanýný alabilmek için kýyasýya mücadele eden genç atletlerden bazýlarý yarýþý zor tamamladý. Bitiþ çizgisine ulaþan bazý genç atletler yere yýðýlarak baygýnlýk geçirdi. Baygýnlýk geçirenlere saðlýk ekiplerince müdahale edildi. 112 Acil Servis ambulansýyla çocuklar ilk müdahalenin ardýndan hastaneye sevk edildi. Bazý genç atletler baygýnlýk geçiren arkadaþlarýnýn ardýndan gözyaþlarýna hakim olamadý. Yarýþlarýn finallerinin 9 Mart 2014 tarihinde Samsun'da yapýlacaðý bildirildi.

F

enerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasýnda deplasmanda oynayacaðý Elazýðspor maçýnýn hazýrlýklarýný tamamladý. Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Ersun Yanal yönetimindeki antrenman koþu, ýsýnma ve çabukluk çalýþmasýyla baþladý. Ardýndan 3 gruba ayrýlan sarý-lacivertli futbolcular 5'e 2 top kapma ve pas çalýþmalarý yaptý. Antrenman taktiksel ve bireysel hazýrlýklarla tamamlandý. Fenerbahçe'de Moussa Sow, Pierre Webo ve Serdar Kesimal özel program dahilinde çalýþmalarýný sürdürürken, Bruno Alves'in ise tedavisine devam edildi.

Aziz Gülmüþ’ün Yeni kitabý

ALLAHWEKÝL DÝYARBEKÝR Tüm kitapçýlarda

EURO 2016'da kura çekimi tamamlandý F

ransa'da düzenlenecek 2016 Avrupa Futbol Þampiyonasý'nýn (EURO 2016) eleme gruplarý kura çekimi yapýldý. A Milli Futbol Takýmý, EURO 2016 eleme gruplarý kura çekimine 3. torbadan katýldý. Turnuvanýn ev sahibi Fransa, tarihte ilk kez 24 takýmla düzenlenecek finallerde direkt olarak yer alacak.

2. Maçlar: 15-16-17 Kasým 2015 EURO 2016 eleme gruplarý kura çekimi için oluþturulan 6 torbanýn ilk beþinde 9, 6. torbada ise 8 takým bulunuyor.

ELEME GRUPLARINDA MAÇ TARÝHLERÝ EURO 2016 elemeleri maç tarihleri þöyle: 1. Maçlar: 7-8-9 Eylül 2. Maçlar: 9-10-11 Ekim 3. Maçlar: 12-13-14 Ekim 4. Maçlar: 14-15-16 Kasým 5. Maçlar: 27-28-29 Mart 2015 6. Maçlar: 12-13-14 Haziran 2015 7. Maçlar: 3-4-5 Eylül 2015 8. Maçlar: 6-7-8 Eylül 2015 9. Maçlar: 8-9-10 Ekim 2015 10. Maçlar: 11-12-13 Ekim 2015

Eleme gruplarý kura çekimi torbalarý þu þekilde: 1. Torba: Ýspanya, Almanya, Hollanda, Ýtalya, Ýngiltere, Portekiz, Yunanistan, Rusya, Bosna Hersek. 2. Torba: Ukrayna, Hýrvatistan, Ýsveç, Danimarka, Ýsviçre, Belçika, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Ýrlanda Cumhuriyeti. 3. Torba: Sýrbistan, Türkiye, Slovenya, Ýsrail, Norveç, Slovakya, Romanya, Avusturya, Polonya. 4. Torba: Karadað, Ermenistan, Ýskoçya, Finlandiya, Letonya, Galler, Bulgaristan, Estonya, Belarus. 5. Torba: Ýzlanda, Kuzey Ýrlanda, Arnavutluk, Litvanya, Moldova, Makedonya, Azerbaycan, Gürcistan, Kýbrýs Rum Kesimi. 6. Torba: Lüksemburg, Kazakistan, Liechtenstein, Faroe Adalarý, Malta, Andorra, San Marino, Cebelitarýk.

PLAY-OFF MAÇ TARÝHLERÝ 1. Maçlar: 12-13-14 Kasým 2015

GRUPLAR A GRUBU Hollanda Kazakistan Ýzlanda Letonya

Türkiye

Çek Cumhuriyeti B GRUBU Bosna Hersek Andorra Güney Kýbrýs Rum Kesimi Galler Ýsrail Belçika

C GRUBU Ýspanya Lüksemburg Makedonya Belarus Slovakya Ukrayn

D GRUBU Almanya Cebelitarýk Gürcistan Ýskoçya Polonya Ýrlanda Cumhuriyeti E GRUBU Ýngiltere

TORBALAR

San Marino Litvanya Estonya Slovenya Ýsviçre F GRUBU Yunanistan Faroe Adalarý Kuzey Ýrlanda Finlandiya Romanya Macaristan G GRUBU Rusya Liechtenstein Moldova

Karadað Avusturya Ýsveç H GRUBU Ýtalya Malta Azerbaycan Bulgaristan Norveç Hýrvatistan I GRUBU Portekiz Arnavutluk Ermenistan Sýrbistan Danimarka


CMYK

12

Altýn deðerinde galibiyet 24 ÞUBAT 2014 PAZARTESÝ

Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor kendi evinde çok rahat bir þekilde 3 puanýn sahibi oldu. S por Toto 2.Lig Kýrmýzý Grup 22.hafta karþýlaþmasýnda Seyrantepe tesislerinde oynanan karþýlaþmada ev sahibi Yeþil-Kýrmýzý ekibin rakibi Eyüpspor'du. Maça oldukça etkili baþlayan Diyarbakýr ekibi oyunu tama-

men rakip alana yýktý. 21. dakikada Kamil Ýçer, 46. dakikada ise Mert'in kaydettiði gollerle rakibini net bir skorla uðurladý. Yeþil-Kýrmýzýlý ekip bu galibiyete puanýný 36'ya yükselterek puan tablo-

sunda 6. sýraya yükseldi. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor play-off yolunda çok önemli bir haftayý daha geride býraktý. Belediyespor önümüzdeki hafta deplasmanda Bandýrmaspor'a konuk olacak.

2-0

Diyarbakýrspor eli boþ döndü

Spor Toto 3.Lig 3.Grupta dün oynanan karþýlaþmada Grubun lideri Diyarbakýrspor umutla gittiði Kayseri'de 1-0 maðlup olarak altýn deðerinde 3 puan kaybetti.

Y

eþil-Kýrmýzýlý ekip puan tablosunda altýndaki rakiplerinin de puan kaybýndan dolayý bu haftayý da lider olarak kapattý. Diyarbakýrspor önümüzdeki hafta kendi sahasýnda Anadolu Üsküdar 1909 ile karþýlaþacak.

Kayseri Þekerspor 1-0 Diyarbakýrspor

1-0

Ýlk yarýsý golsüz sona eren karþýlaþmada ev sahibi ekip karþýlaþmanýn 2. yarýsýnda etkili olarak geldiði dakikalarda golü buldu. Karþýlaþmanýn 51.dakikasýnda Emre Gemici'nin kaydettiði gol ile 3 puanýn sahibi oldu.

Spor Toto 2.lig Kýrmýzý Grup

Spor Toto 3.Lig 3.Grup

TAKIMLAR

TAKIMLAR Diyarbakýrspor A.Þ

Spor Toto 2.lig Kýrmýzý Grup’ta haftanýn sonuçlarý Diyarbakýr Bld. 2 - 0

Eyüpspor

Yüzme ve judo müsabakalarý sona erdi

Adýyaman'da çeþitli illerden sporcularýn katýlýmýyla gerçekleþtirilen yüzme ve judo müsabakalarý sona erdi.

G

ençlik ve Spor Bakanlýðý Spor Genel Müdürlüðü tarafýndan bu yýl baþlatýlan Anadolu Yýldýzlar Ligi Yüzme müsabakalarý sona erdi. 100.Yýl Kapalý Yüzme Havuzu'nda yapýlan yüzme müsabakalarý yapýlan ödül töreni ile sona erdi. Beþ ilden 46 erkek 38 bayan toplam 84 sporcunun katýldýðý yüzme müsabakalarý sonunda dereceye girenlere ödülleri ve madalyalarý verildi. Törende konuþma yapan Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Seyit Ahmet Baðcý, "Anadolu Yýldýzlar Ligi Projesi kapsamýnda 84 sporcumuz yarýþmalarda kulaç attý. Bu pro-

jeyle milli takýma yeni sporcular kazandýrmak, en önemlisi Türkiye Olimpik Hazýrlýk Merkezleri Projesi'ne (TOHM) sporcu seçilmesi amaçlanýyor" dedi. Diðer taraftan Anadolu Yýldýzlar Ligi Judo müsabakalarý da sona erdi. Besni ilçesi Spor Salonunda 8 ilden 150 sporcunun katýlýmýyla gerçekleþen müsabakalar sonunda ödül töreni düzenlendi. Müsabakalar sonunda bir açýklama yapan Besni Kaymakamý Emrah Yýlmaz, organizasyonun Besni ilçesinde yapýlmasýndan dolayý duyduðu mutluluðu dile getirdi.

Spor Toto 3.Lig 3.Grup’ta haftanýn sonuçlarý

Diyarbakýr A.Þ

24 02 2014 gazete sayfaları  
24 02 2014 gazete sayfaları  
Advertisement