Page 1

CMYK

Lice iddianamesi hazýr Sürecin sonuna gelindi D

K

CK Yürütme Konseyi Eþbaþkaný Cemil Bayýk, "Sürecin sonuna gelindi. Ya Kürt hareketiyle derin ve anlamlý müzakereleri kabul ederler ya da Türkiye'de iç savaþ çýkar" dedi. 10'da

DEDAÞ'a isyan

D

icle Elektrik Daðýtým Anonim Þirketi (DEDAÞ), Diyarbakýr baþta olmak üzere sorumluluk alaný olan 6 ilde görevli 227 güvenlik görevlisinin iþine son verdi. Ýþten çýkarýlan güvenlikçiler eylem yaptý. 3'te

Aðýrlýðý yaklaþýk bir kilo

B

atman'ýn Sason ilçesinde çiftçilik yapan Abdullah Yavuz, yaz baþýnda diktiði domates fideleri ile kocaman domatesler yetiþtirdi. Yavuz'un Diyarbakýr'da oturan yakýnlarýna getirdiði domateslerin birçoðu 750 gram ve üstünde. 5'te

Safra yolu hastalýklarýna çözüm

„ 8’de

Bahtiyar AYDIN

iyarbakýr Cumhuriyet Baþsavcýlýðý, aralarýnda uðradýðý suikast sonucu öldürülen dönemin Diyarbakýr Jandarma Bölge Komutaný Tuðgeneral Aydýn'ýn da bulunduðu 2'si asker 16 kiþinin ölümüyle ile ilgili soruþturmayý tamamladý. 7'de

Ortamý heba ettiler www.diyarbakirolay.com.tr

ÇARÞAMBA 23 EKÝM 2013

Fiyatý : 30 KR

BDP Eþ Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, AK Parti'nin oluþan ortamý heba ettiðini söyledi ve ekledi: Bu ortam baþbakanýn iki dudaðýnýn arasýnda deðil. Bugünlere gelene kadar insanlarýn caný ve kaný var.

Semercilik teknolojiye yenik düþtü

'Paketi pazarladýlar' BDP Eþ Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, partisinin grup toplantýsýnda konuþtu. Demokratikleþme paketini açýklanmadan önce Baþbakan Erdoðan'ýn kanal kanal gezerek paketi pazarlamaya çalýþtýðýný belirten Demirtaþ, "Bu kadar pazarlamanýn ardýndan bu kadar ucuz ürün çýkýnca herkes þok oldu. Oluþan ortamý heba ettiler'' dedi.

D

iyarbakýr'da bir zamanlarýn en gözde meslekleri arasýnda olan semercilik, geliþen teknolojiye yenik düþtü. Diyarbakýr'da semerciliðin son temsilcisi olan Fesih Sürmeli, semerciliðin korunmasý gereken bir meslek olduðunu söyledi. 8'de

Ýþ kadýnlarý AK Parti'yi aðýrladý D

'Biat etmemizi istiyorlar'

Diyarbakýr'da sahte ehliyet operasyonu

„ 3’te

Bu ortamýn baþbakanýn iki dudaðýnýn arasýnda olmadýðýný belirten Demirtaþ, ''Bugünlere gelene kadar insanlarýn caný ve kaný var. Þimdi adým atmasý için sunulan fýrsatlarýn kendi eli ile bitirilmesidir bu. Ne olacak þimdi? Seçim barajýný bile kendi çýkarlarýný gözeterek düzenlemeye çalýþtýlar. Gece gündüz kendilerine biat etmemizi istiyorlar" þeklinde konuþtu. 9'da

iyarbakýr'da faaliyet yürüten Kadýn Dostu Kent Projesi üyeleri, AK Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Aydýn Altaç ve beraberindekileri aðýrladý. 4'te

Kaya gazý bölgeyi kalkýndýracak K

aya gazý (Þeyl gazý) uzmaný ve Türkiye Petrol Jeologlarý Derneði üyesi (TPJD) Ümit Iþýk, Batman ve yöresinin doðalgaz ve petrole alternatif olan Þeyl gazý konusunda önemli bir potansiyele sahip olduðunu söyledi. 6'da

Toprak evde yaþam mücadelesi Kadýn özgürleþmeden toplum özgürleþmez

D

Lice'de bað bozumu D

iyarbakýr'ýn Lice ilçesinde sonbaharla birlikte üzüm baðlarý sarý renge büründü. Vatandaþlar, bað bozumuyla birlikte pekmez, pestil ve sucuk yapýmýna baþladý. 5'te

CMYK

iyarbakýr merkez Sur ilçesi Tezgeçer Köyü'nde yaþayan hasta Saadettin ile Asiye Alabalýk çifti, etrafý çatlamýþ toprak evde yalnýzlýða terk edilerek yaþam mücadelesi veriyor. 3'te

A

vustralya Büyükelçisi Lon Biggs'i aðýrlayan Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir, kadýnýn özgürleþmeden toplum özgürleþemeyeceðini söyledi. 4'te

Þeker pancarý hasadý baþladý Çocuklarýna sarýlmak istiyor

'Köye dönüþ' konferansý düzenlenecek M Cegerxwîn anýlacak D

D

iyarbakýr'ýn Kayapýnar Ýlçe Belediyesi bünyesinde faaliyet yürüten Cegerxwin Gençlik Kültür ve Sanat Merkezi, 29. ölüm yýldönümünde Kürt þairi Cegerxwîn'i düzenleyeceði etkinlikle anacak. 7'de

emokratik Toplum Kongresi (DTK) Sosyal Politikalar Komisyonu Emek Göç ve Yoksulluk Çalýþma Grubu, 2-3 Kasým tarihlerinde Diyarbakýr'da 'Köye Geri Dönüþ' konferansý düzenleyecek. 5'te

ardin'in Kýzýltepe Ýlçesi'nde yaþayan evli ve 5 çocuk babasý 40 yaþýndaki Hüseyin Yýldýrým, 5 yýl önce kaybettiði kol ve bacaklarý nedeniyle zor günler yaþýyor. Yýldýrým, çocuklarýna tekrar sarýlabilmek için kol ve bacak nakli istiyor. 4'te

„ 6’da


2

Saðlýk

23 EKÝM 2013 ÇARÞAMBA

Erkekler daha çok estetik yaptýrýyor Genel kanýnýn aksine erkekler kadýnlardan daha çok burun estetiðine yöneliyor. KBB Uzmaný Op. Dr. Bahadýr Baykal'a göre, kadýnlarda burun estetiði oraný %12 iken, erkeklerde %18 civarýnda.

E

stetik burun ameliyatlarýna ilginin giderek arttýðýný belirten Kulak Burun Boðaz ve Baþ Boyun Cerrahi Uzmaný Op. Dr. Bahadýr Baykal, son zamanlarda erkeklerin bu ameliyatlar için daha fazla baþvuruda bulunduðunu söyledi. Dr. Baykal, "Kadýnlarda burun estetiði oraný %12 iken, erkeklerde yaklaþýk %18. Ancak tabi bu noktada ekonomik durum önemli, herkes ameliyat maliyetini karþýlayabilme lüksüne sahip olsa bu oranlar daha deðiþik olur" dedi. Hasta istese bile gerçekten ihtiyacý yoksa ameliyat yapmadýðýný dile getiren Baykal, bilgisayarda çizim yaparak kiþinin yüzüne yakýþan burnu belirlediklerini söyledi. Burun yapýsýnýn ayýrt edici olabildiðini belirten Op. Dr. Baykal, burun estetiði hakkýnda sýk sorulan sorularý þöyle yanýtladý:

taraftarýyým. Ancak asýrlardýr küçük, biçimli ve kalkýk burun özellikle kadýnlarda masumiyetin ve güzelliðin simgesi olmuþ. Burun estetiði ameliyatlarý çok tercih edilmesine raðmen, insanlarýn bazý çekinceleri olabiliyor, bunun nedeni ameliyatýn zorluðu mu? Rinoplasti oldukça karmaþýk bir cerrahidir. Burun yüzün tam ortasýndadýr ve nefes alýp vermek gibi önemli bir göreve sahiptir. Kötü ameliyat, telafisi güç sýkýntýlara yol açabilir. Estetik problemler herkes tarafýndan görülebileceði gibi düzeltme cerrahileri de oldukça zordur. Dolayýsýyla insanlar ameliyattan çekinebilirler. Eðer ameliyat olmaya karar verdiyseniz özellikle burun estetik ameliyatlarý konusunda özelleþmiþ doktorlarý tercih etmeniz riski oldukça azaltacaktýr.

Küçük, kalkýk ve biçimli… Hangi burun daha makbul?

Estetik burun ameliyatlarýnda yeni yaklaþýmlar nelerdir?

Çevrenize baktýðýnýzda pek çok popüler kadýn veya erkeðin büyük burnu olduðunu görürsünüz. Büyük burun asla kötü deðildir, karakteristik bir ifade veriyorsa dokunmama

Bence temel cerrahi felsefede en öneli deðiþim; küçültmeye yönelik iþlemlerin daha az kullanýlýyor olmasý. Özellikle burun orta çatýsýnýn stabilitesini saðlamlaþtýrmak her cer-

Kahve þifa mý, bela mý?

Kahvenin baþtan çýkaran kokusuna kim dayanabilir? Peki kahve gerçekten masum mu? Alman bilim adamlarýnýn yaptýðý araþtýrmalar kahve ve saðlýk tartýþmalarýný alevlendirdi.

D

eutsche Welle'nin haberine göre Köln Üniversite Hastanesi'nde patolog ve toksikolog olarak görev yapan Kuno Güttler kahvedeki kafeinin sinir sistemini uyardýðýný ve dolaþýmý canlandýrdýðýný ortaya çýkardý. Güttler bu sayede beyindeki kan

dolaþýmýnýn güçlendiðini, daha fazla oksijen saðlandýðýný bu nedenle kiþinin kendini daha dinç hissettiðini ve bunun da kiþinin daha iyi düþünmesini saðlayabileceðini ifade ediyor. Güttler kahvenin beyin damarlarýný daraltýcý etkisi nedeniyle hafif migren aðrýlarýný da dindirebileceðini belirtiyor.

Býrakýnca baþ aðrýsý geri dönüyor Ancak yine ayný nedenle kahve tüketimine son verildiðinde baþ aðrýlarýnýn bir baðýmlýlýk efekti olarak geri dönmesi durumu söz konusu. Bu nedenle birçok bilim insaný kahve tüketiminin olumsuz etkilerine karþý uyarýyor. Birçok araþtýrmacý ve doktor, böbreküstü bezlerinin adrenalin üretimini uyardýðý için, düzenli kahve tüketiminin vücudu sürekli stres altýnda tuttuðu görüþünde.

rahide þart. Burun sýrtýný burun ucuna uydurmaya çalýþmak yerine, burun ucunu burun sýrtýna uydurmaya çalýþýyoruz.

Yani burnu küçültmek yanlýþ mý? Hayýr, gerektiðinde küçültüyoruz ama burun estetiðini salt küçültme cerrahisi olarak görmemek lazým. Burnun yapýsýna göre bazý kýsýmlar küçültülebilir, bazý kýsýmlarsa büyütülebilir. Yani bir nevi dengeleme yapmak gerekir. Aþýrý küçültülmüþ burunlarda sonradan burun týkanýklýðý geliþir. Daha doðal ve fonksiyonel sonuçlar için dengeleme önemlidir.

Baþarýlý bir ameliyatý nasýl tanýmlamak gerekir? Bence fonksiyon olarak burnun nefes alma iþlevi korunmalý, eðer týkanýklýk varsa bu sorun giderilmelidir. Kozmetik olarak ise burun ve yüz yapýlarý arasýnda orantý-uyum saðlanmalýdýr. Burun kanatlarý, burun sýrtý, burun ucu arasýnda maksimum uyum olmalýdýr. Bu amaçla çene ucu, alýn ve yanaklar hatta dudaklara da ayný seansta düzeltme iþlemleri

yapýlabilir.

Hastalarýn en çok çekindiði noktalardan biri de tampon… Artýk buruna tampon yerleþtirilmiyor. Ameliyat sonrasýnda stabilite ve fonksiyonun bozulmasýndan endiþeleniyorsak özel silikon materyalleri burunda birkaç gün tutabiliyoruz. Ancak bu silikonlar tampon gibi aðrýlý deðil. Son derece konforludur, rahatsýzlýk hissi vermez, içindeki oluk sayesinde hasta nefes alýp verebilir. Burun estetiði yaparken cinsiyete göre farklý planlama gerekir mi? Elbette, erkek ve kadýnda farklý prensipler geçerlidir. Erkeklerde feminize bir görünüm oluþturmamak lazým. Özellikle burun sýrtýnýn oyuk olmasý hoþ bir durum deðil. Burun sýrtý düz gelmeli, hatta bazen çok hafif

H

er yaþda ortaya çýkabilirler ancak genellikle 20-40 yaþlarý arasýnda sýk görülür. Oluþum nedeni tam olarak bilinmemektedir ancak ailesel ve genetiksel faktörlerin etkili olduðu bilinmektedir. Yað Bezesi kötü huylu bir kitle deðildir ve genellikle kiþiye zararsýzdýr. Sýklýkla

kollarda, gövdede, sýrtta, bacakta boyunda ve kalçada çýkar. Lipom(Yað Bezesi) tanýsý sýklýkla klinik muayene ile konur. Eðer yerleþim yeri farklý ise veya þüphelenilen klinik bir durum var ise ultrasonografi, tomografi, iðne ile biyopsi veya cerrahi biyopsi yaptýrýlabilir. Tedavi genellikle gerekli deðildir. Ancak lipom istenmeyen bir yerleþim yerinde ise ve basýya baðlý sýkýntý oluþturuyorsa, aðrýlý ise, hýzla büyüyorsa veya hastada kozmetik sorunlar yaratýyor-

Ýkinci ya da üçüncü kez burun ameliyatý olmak zorunda kalan hastalara ne tavsiye edersiniz? Sekonder rinoplasti ya da diðer adýyla düzeltme burun estetiði ilkine göre çok fazla deneyim ve beceri gerektiren bir ameliyattýr. Burnun yeniden yapýlandýrýlmasý için çoðu zaman kaburga veya kulak bölgesinden kýkýrdak doku almamýz gerekir. Bu da normal ameliyatlara göre daha uzun sürer. Bence hastalar bu süreçte sadece burun ameliyatlarýna yönelmiþ doktorlarý bulmaya çalýþmalý. Doðru seçimlerin mutlu sonuçlarý beraberinde getirdiði unutulmamalý.

Grip olduktan sonra ilaca baþvurmayýn Uzmanlar, soðuk havalarda iyice yaygýnlaþan grip ve nezleye karþý uyarýda bulunarak, vücudun iyileþmesi için hemen ilaca baþvurulmamasý gerektiðini söylüyor.

larda besleniyorsan zaten C vitamini alýyorsundur. Sebze ve meylelerde bu yeteri kadar var. Meyvenin suyu deðil, kendisini yemek, enfeksiyon ve obozite açýsýndan faydalýdýr" ifadelerini kullandý.

öðüs Hastalýklarý Uzmaný Prof. Dr. Ahmet Rasim Küçükusta, grip hastalýðýnýn tek çaresinin ilaç olmadýðýný belirterek, "Grip olduktan sonra bol sýva alýnmalý. Ilýk duþ yapmalý. Bunlara raðmen ateþ düþmüyorsa, ilaçlara baþvurmak lazým. Çünkü ilaç kimyasal maddedir. Ýlaçlarýn kimi böbreðe, kimi karaciðere zarar verebilir. Dirençli mikroplarýn geliþmesine yol açabiliyor. Bu hastalýklarda ilacýn hiçbir yeri yok. Hastalýðýn bir seyri var. Ýlaç almasanýz bile o seyir içinde vücut kendini iyileþtiriyor. Önemli olan isti-

"GÜNDE 1 SAAT YÜRÜYÜN"

G

rahat etmek. Bol bol sebze ve meyle yemek kafi" dedi.

VÝTAMÝN UYARISI Ýlaç konusunda hastalarýn dikkatli olmasý gerektiðinin altýný çizen Küçükusta, "Ateþ düþürücü hastalýklara dikkat etmek lazým. Ufacýk ateþ varken ateþ dürücü ilaç alýr-

sanýz virüslerin daha kolay ilerlemesine yol açarsýnýz. Bu hastalýðý iyileþtirmez, aksine uzatýr. Ýlaç son çare olmalý. Grip ve nezle oldum diye vitamin alýnýyor. C vitamini, saðlýký olmak için þart. Ancak yüksek dozda almanýn hiçbir manasý yok. Türkiye gibi ülkelerde normal þart-

Yað bezesi ne kadar tehlikeli? Hemen herkeste görülen yað bezeleri nedir? Tehlikeli midir? Ölümcül riski var mý? Hangi durumda dikkat etmeli?

bir kemer býrakýlmalýdýr. Erkeklerde böylece daha natürel bir duruþ yakalayabiliriz.

sa cerrahi olarak çýkarýlmalýdýr.

YAÐ BEZESÝ NE ZAMAN TEHLÝKELÝ? Lipomlar mikrop kaptýðýnda problem yaratabilir. Özellikle renk deðiþtirme, kýzarma, büyüme gibi durumlarda dikkatli olmak gerekir. Çok nadir de olsa selim lipomlar habis tümörlere dönüþebilir. Zamansýz büyüme gösteren lipomlar mutlaka ameliyatla çýkarýlmalý. Daha sonra da patolojik sonucuna bakýlmalý. Eðer sonuç kanser çýkarsa tümör ameliyatla geniþ olarak

çýkarýlýr. Baðýþýklýk sisteminizi güçlendirmek için beslenmenize çok dikkat edin, düzenli egzersiz yapýn, sigara ve alkolden uzak durun.

Belirtileri nelerdir? Yað bezesinin en tipik belirtisi dokuda görülen þiþliktir. Ancak bu þiþlik uzun süreli ve soðuk bir þiþliktir. Uzun zaman dilimi sürecinde þiþlik aðýr bir biçimde büyür. Þiþlikte herhangi bir aðrý veya sýzý olmaz. Ancak Angiolipom gibi lipom çeþitleri aðrýlý olabilir.

Baðþýklýk sistemini düzeltmek için beslenmeye özellikle dikkat edilmesi gerektiðine dikkat çeken Küçükusta þöyle devam etti: "Düzenli egzersiz yapýn. Günümüz insaný hareketsiz. Herkes iþe arabayla veya metroyla gidiyor. Her gün bir saat mutlaka yürümek lazým. Düzenli uyumak çok önemli. Sigara ve alkolden uzak durmalýyýz. Gece uykusu mühim. Gençler sabaha kadar bilgisayarbaþýnda. Karanlýkta uyumanýn baðýþýklýk sistemine büyük faydasý var".


Kulp'ta ev yangýný korkuttu

D

iyarbakýr'ýn Kulp ilçesinde iki katlý müstakil bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle çýkan yangýn paniðe neden oldu. Yeni Mahalle'de trafo yanýnda bulunan iki katlý müstakil bir evde kimsenin olmadýðý bir sýrada yangýn çýktý. Çevredekilerin ihbarý ile olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangýna müdahale ederek kontrol altýna aldý. Giriþ katý ahýr olarak kullanýlan evde bir büyük baþ hayvan telef olurken, evde maddi hasar meydana geldi. Ev sahibi Mahmut Dengiz, "Evimde bilinmeyen bir nedenden dolayý yangýn çýktý.

Çýkan yangýn sonucu iki katlý evimin birinci katýnda bulunan bir büyük baþ hayvaným telef oldu. 30 tonluk kýþlýk samanlýk tamamýyla yandý. Ayrýca bana ait evimin içinde bulunan muhtelif malzemelerin kullanýlmaz hale gelirken, birinci katýn tabaný aðaç kerestelerden oluþtuðu için evin ikinci katýnda büyük hasarlar meydana gelmiþ. Ev kullanýlamaz halde. 4 nüfuslu bir aileyim. Geçimimi zaten zor kuþular altýnda saðlýyordum, bir de evimin yanmasýyla daha büyük bir sýkýntý içerisine girmiþ durumdayým" dedi. ÝHA

Toprak evde yaþam mücadelesi 23 EKÝM 2013 ÇARÞAMBA

Diyarbakýr merkez Sur ilçesi Tezgeçer Köyü'nde yaþayan hasta Saadettin ile Asiye Alabalýk çifti, etrafý çatlamýþ toprak evde yalnýzlýða terk edilerek yaþam mücadelesi veriyor. yere baþvuru yaptýðýný fakat hiç bir yerden sonuç gelmediðini söyledi. Bulunduklarý evin topraktan yapýldýðýný, evin bakýmsýzlýktan her tarafýnýn hasar gördüðünü aktaran Saadettin Alabalýk, kendilerine bir ev yapýlmasýný, ya da eþi ile birlikte huzurevine yerleþtirilmelerini istedi.

Hastalýk ve yalnýzlýk

T

ezgeçer Köyü'nde ikamet eden Saadettin (89) ile Asiye Alabalýk (85) çifti, topraktan yapýlmýþ evde hem hastalýk hem de yalnýzlýkla mücadele ediyor. Eþi Asiye'nin vücudunun büyük bir bölümü felçli olduðu ve yataktan kalkamadýðýndan dolayý kendisine baktýðýný ifade eden Saadettin Alabalýk, yýllardýr yardým için bir çok

Uzun yýllar boyunca eþiyle birlikte hastalýk ve yalnýzlýkla mücadele ettiklerini dile getiren Alabalýk, "Eþim vücudunun büyük bir bölümü felçli bir halde. Yataktan kalkmýyor. Ben de hasta halimle ona hizmet etmeye çalýþýyoruz. Köylüler tarafýndan bazen bize yemek getiriliyor. Yemek bulamadýðýmýz zamanlarda çok oluyor. Eþimle birlikte çok zor þartlar altýnda yaþýyoruz. Buna yaþamak denilirse. Evimiz topraktan yapýlmýþ. Çok eski bir yýkýlmaya yüz tutmuþ bir durumda. Ýki katlý olmasýndan dolayý bazen dýþarýya çýkmaktan güçlük çekiyorum. Yetkililerden bizim için ya yeni bir ev ya da bizleri huzurevine almalarýný bekliyoruz. Kimsemiz yok bizim. Eþimle birlikte hasta halimizle yalnýzlýða terk edilmiþiz" dedi. ÝHA

Kýþ aylarýnda yakacak kaygýsý

K

ýþ mevsiminin sert ve soðuk geçtiði Muþ'un Malazgirt ilçesinde kýþa hazýrlanan vatandaþlarý yüksek yakacak ücretleri düþündürüyor. Yüksekliði nedeniyle kýþ mevsiminin kendisini en fazla hissettirdiði yerlerin baþýnda gelen Malazgirt'te vatan-

daþlar kýþý karþýlamak için kollarý sývadý. Sert geçen mevsimde yakacak sorunu yaþayan vatandaþlar, kýþý nasýl geçireceklerinin kaygýsý içinde. Maddi durumu iyi olmayan yurttaþlar her yýl devletin verdiði ucuz kömürlerle kýþý geçirmeye çalýþýrken, yardým alamayan bazý yurttaþlar ise tezek ve odunlarla kýþý geçirmeyi planlýyor. Kýþý geçirmek için kömürcülerden 3 ton kömür aldýðýný belirten Cüneyt Eren isimli yurttaþ, ton baþýna 675 TL ödediðini söyleyerek, bu parayý durumu iyi olmayanlarýn vermekte güçlük çekeceðini dile getirdi. Kömür ve odun ticareti yapanlar ise, son yýllarda kömür satýþlarýnýn düþmesinden yakýndý. Kömürcüler, "Ýthal kömürün tonu 650-675 TL, Þýrnak kömürü ise 300-350 TL'den satýlýyor. Odunun tonu ise 400 TL'dir. Geçen seneyle ayný olmasýna raðmen kömür satýþlarý iyi deðil" dediler. DÝHA

DEDAÞ'a güvenlikçi isyaný Dicle Elektrik Daðýtým Anonim Þirketi (DEDAÞ), Diyarbakýr baþta olmak üzere sorumluluk alaný olan 6 ilde görevli 227 güvenlik görevlisinin iþine son verdi. Ýþten çýkarýlan güvenlikçiler eylem yaptý. rýyla ilgili herhangi bir gerekçe göstermeden Diyarbakýr'da 60, diðer illerden 167 olmak üzere toplamda 227 kiþinin iþten çýkarýldýðýný dile getirdi.

'Sadece ekmeðimizi istiyoruz'

D

iyarbakýr'da iþten çýkarýlan güvenlikçiler çalýþtýklarý kurumun önüne giderek güvenlik kartlarýný yere atýp duruma tepki gösterdi. DEDAÞ hizmet bi-

nasý önünde toplanan güvenlikçiler, iþten çýkarýlmalarýný protesto etti. Ýþten çýkarýlan güvenlik görevlileri adýna açýklama yapan Ersin Gülsüm, iþten çýkarýlmala-

Diyarbakýr'da sahte ehliyet operasyonu

Diyarbakýr ve Þanlýurfa'da eþ zamanlý düzenlenen sahte ehliyet operasyonunda gözaltýna alýnan 12 kiþiden 9'u çýkarýldýðý adli makamlar tarafýndan tutuklandý.

D

iyarbakýr Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü Mali Suçlar Büro Amirliði ekipleri, Diyarbakýr ve Þanlýurfa'da eþ zamanlý sahte ehliyet operasyonu düzenledi. Operasyonda sürücü kursu sahibi olan S.T.'nin liderliðindeki suç örgütünün, Türkiye'nin her yerinden sürücü belgesi almak isteyen ve önceden sýnava girdiði halde baþarýlý olamayan kiþiler ile okuma yazmasý olmayan, özellikle kýrsal kesimlerde yaþayan þahýslarýn yerlerine 4 bin 500 ile 5 bin TL para karþýlýðýnda joker þahýslarý sýnava soktuklarý, kurs süresince kursiyerlere zorunlu olarak verilmesi gereken eðitimlerin verilmediði, sürücü belgesi alma yeterliliðine sahip olmayan kursiyerlere para karþýlýðýnda sahte diploma temin ettikleri ve sürücü kurslarýnýn tamamen evrak takip bürosuna döndüðü tespit edildi.

3 ayrý sýnavda 28 joker yakalandý Düzenlenen operasyonda 16 Mart 2013 günü yapýlan sýnavda 5 ayrý joker, 13 Nisan 2013 günü yapýlan sýnavda 8 ayrý joker yakalamasý, 29 Haziran 2013 günü yapýlan sýnavda 15 ayrý joker yakalamasý olmak üzere 3 ayrý sýnavda toplam 28 ayrý joker yakalandýðý belirtildi. 8 Ekim 2013 günü sürücü kursu çalýþanlarý ve irtibatlý olduklarý þahýslara yönelik Diyarbakýr ve Þanlýurfa illerinde eþ zamanlý düzenlenen operasyonda 12 þahýs yakalanarak gözaltýna aldý. Söz konusu þahýslarýn ikametlerinde ve sürücü kurslarýnda yapýlan aramalarda çok sayýda sahte diploma, baþkalarýna ait nüfus cüzdanlarý ve iki adet farklý okul adýna düzenlenmiþ sahte mühür ele geçirildi. Haklarýnda yasal iþlem yapýldýktan sonra adli makamlara sevk edilen 12 þahýstan 3' ü serbest kalýrken, 9 þahýs ise tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Boþ binalarda hýrsýzlýk ve fuhuþ an'da 2011 yýlýnda meydana gelen depremlerV de hasar gören ve sonradan boþaltýlan binalarda hýrsýzlýk ve fuhuþ yapýldýðý iddia ediliyor.

Son günlerde güpegündüz hýrsýzlarýn binalara girdiðini belirten Tahir Özkan, depremde hasar gören binalarýn yanýna yaklaþtýðýnda iki kiþinin binadan bir þeyler indirdiðini belirterek, "Yabancý olduklarý için þüphelendim. Sabahleyin de arkadaþlar evlerinde kalan eþyalarý taþýyorlardý. Arkadaþlarý arayýp sizin elemanlarýnýz çalýþýyorlar mý diye sordum. Arkadaþ eleman çalýþtýrmadýðýný söyledi. Bunun üzerine hýrsýz olabilecekleri þüphesiyle polis çaðýrdýk" dedi. Hýrsýzlarýn 5-6 kiþi olduðunu ve bina kapýsýný kýrarak içeri girdiklerini söyleyen Bina bekçisi Ýskender Abi ise, "Ýçeriden birkaç eþya almýþlar. Kalorifer peteklerini götürmeye çalýþtýlar. Polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle kaçmaya baþladýlar, bir tanesi yakalandý. Ancak diðerleri kaçtý" diye konuþtu. Öte yandan ismini vermek istemen bir görgü tanýðý ise bu binalarda tinercilerin olduðunu ve hatta binalarda fuhuþ dahi yapýldýðýný öne sürdü. ÝLKHA

DEDAÞ'ýn özelleþmesinin ardýndan güvenlikçilerin iþine son verildiðini belirten Gülsüm, "Baþbakan'a, AK Parti milletvekillerine, bakanlara, BDP'li milletvekillerine ve sivil toplum kuruluþu temsilcilerine sesleniyoruz. Bizden desteklerinizi esirgemeyin, çünkü biz sadece ekmeðimizi istiyoruz" dedi. 4 aydan bu yana maaþ alamadýklarýný belirten güvenlik görevlileri, eylem yaptýklarý yerde slogan atarak, kimlik kartlarýný yere atýp soruna çözüm bulunmasýný talep etti. Güvenlikçiler sorunlarý çözüme kavuþana kadar eylemlerini sürdüreceklerini ifade ettiler. ÝHA

Kaçak sigaraya geçit yok B

ingöl Emniyet Müdürlüðü, 2013 yýlý baþýndan bu yana yapýlan operasyonlarda 427 bin 457 paket gümrük kaçaðý sigara ele geçirildiðini açýkladý. Bingöl Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü ekipleri, Tugay Kavþaðý mevkiinde durdurulan bir araçta arama yaptý. Yapýlan aramada deðiþik markalarda toplam 8 bin 500 paket gümrük kaçaðý sigara ele geçirildi. Olayla ilgili olarak yakalanan E.G. ve A.G. isimli þahýslarýn tamamlanan iþlemlerin ardýndan Emniyet Müdürlüðü'nden salýverildikleri belirtildi. Ayrýca, Muþ-Bingöl karayolu üzeri Ekinyolu Köyü mevkiinde durdurulan bir kamyonda yapýlan aramada, deðiþik markalarda toplam 214 bin paket gümrük kaçaðý sigara ele geçirildiði, olayla ilgili olarak yakalanan S.T. isimli þahsýn 20 Ekim'de sevk edildiði adli makamlarca tutuklandýðý belirtildi. Geçtiðimiz hafta yaþanan olaylarla birlikte 2013 yýlýnda meydana gelen 41 ayrý kaçakçýlýk olayýnda 57 þahýs hakkýnda iþlem yapýldýðý, 4 þahsýn ise tutuklandýðý belirtildi. Açýklama-

da, "Yýl içinde meydana gelen olaylarda, 427 bin 457 paket gümrük kaçaðý sigara, 700 adet puro, 6 bin 401 adet kaçak emtia, 161 kilogram kaçak çay, 40 bin adet makaron (Filtreli sigara kaðýdý), 71 kilogram kýyýlmýþ tütün ele geçirilmiþtir. Sigara kaçakçýlýðýnýn, vergi kaybý, kayýt dýþý ekonomi, toplum saðlýðýnýn bozulmasý, sosyal güvenlik harcamalarýnýn artmasý ve en önemlisi ülkemiz güvenliðini tehdit eden terör örgütü ve suç organizasyonlarýnýn finansýna kaynak teþkil etmesi riskleri bakýmýndan kaçakçýlýk suçlarý ile etkin mücadelemiz devam edecektir" denildi. ÝHA


4

Gündem

23 EKÝM 2013 ÇARÞAMBA

Çocuklarýna sarýlmak istiyor Mardin'in Kýzýltepe Ýlçesi'nde yaþayan evli ve 5 çocuk babasý 40 yaþýndaki Hüseyin Yýldýrým, 5 yýl önce kaybettiði kol ve bacaklarý nedeniyle zor günler yaþýyor. Yýldýrým, çocuklarýna tekrar sarýlabilmek için kol ve bacak nakli istiyor.

M

ardin Valisi Ahmet Cengiz, Kýzýltepe Kaymakamý Erdoðan Turan Ermiþ ile birlikte Kýzýltepe'de 2008 yýlýnda yüksek gerilim hattý akýmýna kapýlarak her iki kol ve bacaðýný kaybeden boyacý ustasý Hüseyin Yýldýrým'ý evinde ziyaret etti. Beþ yýl önce inþaatta çalýþtýðý sýrada geçirdiði kazayý Vali Cengiz'e anlatan Hüseyin Yýldýrým, kazanýn ardýndan ilk kez bir devlet yetkilisinin evine kadar gelerek, kendisini ziyaret ettiðini söyledi. Devletin verdiði 700 liralýk bakýcý ücretiyle geçinmeye çalýþtýklarýný belirten Yýldýrým, bu para ile okula giden 4 çocuðun masrafýný karþýlayamadýðýný, ailesiyle birlikte derme-çatma bir evde yaþamak zorunda kaldýðýný anlattý.

Tazminat alamadý Yýldýrým, "Sosyal güvencem olmadýðý için tazminat da alamadým. Devletten aldýðým 700 lira ile evimin ve çocuklarýmýn ihtiyaçlarýný karþýla-

larýmdan vazgeçtim, sadece kol nakli için organ baðýþý bekliyorum" þeklinde konuþtu.

mamamdýr. Yaþadýðým kazadan sonra benimle beraber eþimin de hayatý karardý. Lavabo ihtiyacýmý da, týraþýmý da, diðer þahsi bakýmýmý da, çok þey borçlu olduðum eþim yapýyor. Bir suyu bile eþimin yardýmý olmadan içemiyorum, onun için de çok üzülüyorum" dedi.

Vali çaðrý yaptý Yýldýrýmýn durumuyla ilgili gerekli notlarý alan Vali Ahmet Cengiz, þunlarý söyledi: "Hüseyin beyle benzer kazayý yaþayan, ancak daha hafif atlatan bir vatandaþýmýzýn durumuna Aksaray'daki görev süresinde þahit olmuþtum. Ama burada karþýlaþtýðým manzara çok daha farklý. Kazalar yaþamýn içerisinde her zaman var. Burada organ baðýþýnýn ne kadar önemli olduðuna bir kez daha þahit oluyoruz. Hüseyin bey gibi organ baðýþý için bizler de buradan çaðrýda bulunuyoruz. Ýnþallah beklenen baðýþ gerçekleþir ve nakil yapýlýr. Bu süre içerisinde bizler Hüseyin bey ve ailesinin daha iyi þartlarda yaþayabilmesi için devlet olarak üzerimize düþeni yapmanýn gayreti içerisinde olacaðýz."

Nakil için yardým istedi

maya çalýþýyorum ama yetmiyor. Bacaklarým olmadýðý için yürüyemiyorum, kollarým olmadýðý için Kuran-ý Kerim'i okurken sayfayý bile eþime

çevirtiyorum. Çocuklarýma sarýlamýyorum. Aslýnda her halime þükrediyorum ama en fazla içime oturan ve özlemini duyduðum tek þey çocuklarýma sarýla-

Özellikle yakýnlarýný kazalarda kaybeden aileleri, organ baðýþýnda bulunmalarý konusunda duyarlý olmaya davet eden Yýldýrým, Akdeniz Üniversitesi'nde yapýlan baþarýlý organ nakli ameliyatlarýnýn kendisi için umut olduðunu söyledi. Yýldýrým, "Akdeniz Üniversitesi'ni arayarak organ nakli için kaydýmý yaptýrdým ancak, ben bu konuda bütün yetkililerden özellikle yardým bekliyorum. Organ bulunmasý durumunda bana öncelik verilmesini özellikle istiyorum. Organ baðýþý olmadýðý için ihtiyaç sahibi olan bizler de beklemede tutuluyoruz. Ben bacak-

Ýþ kadýnlarý AK Parti'yi aðýrladý Zayi ilanlarý G.V. 6630271340 nolu mükellefi olup 3005130100 arasý 1 adet koçan defteri kaybolmuþtur. Hükümsüzdür Fidan Kýran (Limon Cosmetic) Kilis Nüfus müd almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim.Hükümsüzdür Recep Topalbekiroðlu Adana Nüfus müd almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim.Hükümsüzdür Yusuf Ýler Diyarbakýr/Kayapýnar Nüfus müd almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim.Hükümsüzdür Yasin Burak Özlü S.N 5640064202 nolu mükellefi olup iþyerimize ait 012101 nolu gider pusulasýný kaybettik.Hükümsüzdür Koca Giyim Ýletiþim Gýda Tem Ýnþ. San ve Tic Ltd.Þti.

D

iyarbakýr'da faaliyet yürüten Kadýn Dostu Kent Projesi üyeleri, AK Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Aydýn Altaç ve beraberindekileri aðýrladý. AK Parti seçim komisyonu

YIL: 13 SAYI: 4420 Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk Rek. Eðt. San. Tic. Ltd. Þti Adýna Tüzel Kiþi Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: ZEKÝSAN Matbaa Kýrtasiye Adres: M.Akif Ersoy Cad. Et Balýk Kurumu Yaný Kaya 3 Apt altý Yeniþehir/Diyarbakýr Tel: 0 412 2267179 e-posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

bizleri gururlandýrýyor. Belki de bugünlerde siyaset dilinin en çok ihtiyacý olan þey iþte bu kadýn hassasiyetidir" dedi.

Baþkanlarýn 3'te biri kadýn olacak Toplantýda konuþan Ýl Baþkaný Aydýn Altaç, parti olarak yerel politikalardaki temel prensiplerini anlattý. Altaç, "Her üç belediye baþkanýndan birinin kadýn olmasýna karar verdik. Kadýnlarýn etkinliðinin sadece koyduklarý kadýn

'Kadýn özgürleþmeden toplum özgürleþmez' Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir, kendisine nezaket ziyaretinde bulunan Avustralya Büyükelçisi Lon Biggs`e bir dahaki ziyaretlerinde kadýn belediye baþkaný tarafýndan karþýlanacaðýný söyledi.

A

23 EKÝM 2013 ÇARÞAMBA

heyeti ile görüþen Kadýn Dostu Kent Projesi Koordinatörü Reyhan Aktar, tüm partilere eþit mesafede çalýþma yürüttüklerini belirterek, hedeflerinin kadýnlarýn da erkekler kadar faal olduðu bir Diyarbakýr olduðunu söyledi. Aktar, "Bu toplantýlarda insaný en çok sevindiren þey her görüþten kadýnýmýzýn görüþlerini samimiyetle ifade edebilmesi ve bunu partilerimizle saygýn ve demokratik çerçeve de tartýþabilmesidir. Ýletiþimin en hassas olduðu bu süreçte kadýnlarýmýzdaki bu yöntemi görmek

vustralya Büyükelçisi Lon Biggs, Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir'i makamýnda ziyaret etti. Bismil'e baðlý Alibey Köyü'nde Avustralya Büyükelçiliði'nin katkýlarýyla yapýlan projenin sonuçlarýný deðerlendirilmesi amacýyla Diyarbakýr'da bulunduðunu anlatan Biggs, köydeki çocuklarýn durumundan ve köy ortamýndan çok etkilendiklerini söyledi. Restore edilen Surp Giragos Ermeni Kilisesi'ni ziyaret edeceðini belirten Biggs, Diyarbakýr'daki tüm kültürlerin yeniden yeþermesini görmenin mutluluk verici olduðunu ifade etti.

Büyükþehir Belediye Baþkaný Baydemir de Diyarbakýr'da dünyanýn en güzel sonbaharýnýn yaþandýðýný ancak iklimleri güzelleþtiren þeyin ayný zamanda siyasi atmosfer olduðunu anýmsatarak, "Ýstikrarýn olmadýðý yerlerde insanlar doðasý gereði güzellikleri göremeyebiliyor" dedi.

'Kent vizyonunu ileriye taþýdýk' Köklü bir tarihi geçmiþe sahip Diyarbakýr'da son 80 yýlda yapýlmayan hizmeti 10 yýlda yaptýklarýný ifade eden Baydemir, altyapýda büyük aþama kaydettiklerini söyledi. Belediye olarak geçmiþi yakalamak ve gelecekte Diyarbakýr'ý Ortadoðu'nun kültür, sanat ve ticaret merkezi haline getirmek için çaba sarf ettiklerini bildiren Baydemir, kentin vizyonuna iliþkin çok ileri bir noktada olduklarýný vurguladý. 2004 seçimlerinde yüzde 57 oy

oranýný 2009'da yüzde 66'ya çýkarttýklarýný anýmsatan Baydemir, önümüzdeki seçimlerde bu oranýn daha da yükseleceðine inandýðýný ifade etti.

BDP kadýna büyük deðer veriyor Mensubu olduðu BDP siyasetinin kadýn kotasýna verdiði önemi anlatan Baydemir, Büyükelçiye bir dahaki Diyarbakýr ziyaretinde karþýlarýnda kadýn belediye baþkaný göreceklerini aktardý. Ortadoðu coðrafyasýnda kadýna en büyük deðeri veren siyasetin bir parçasý olduðu için onur duyduðunu belirten Baydemir, "Þahsi kanaatim kadýn özgürleþmeden toplum özgürleþemez" diye konuþtu. Görüþmenin ardýndan Baydemir konuðuna Diyarbakýr surlarýnýn resmedildiði bir çini hediye etti. Biggs de Baydemir'e Avustralya'nýn fotoðraflarýnýn bulunduðu bir albüm armaðan etti.

Tarancý sempozyumu kalýcý hale geldi D

iyarbakýrlý ünlü þair Cahit Sýtký Tarancý adýna düzenlenen sempozyum kitap haline getirildi. Editörlüðünü Dicle Üniversitesi öðretim üyelerinden Doç. Dr. Kemal Timur ve Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin Uludað'ýn yaptýðý ve bin 113 sayfadan oluþan kitap, birçok akademisyenin bildiri ve sunumlarýndan oluþuyor. Atatürk Kültür Merkezi Müdürü Prof. Dr. Osman

Horata, Bartýn Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ramazan Kaplan ve Þair Abdulkadir Ýnal'ýn da katýldýðý sempozyumda, farklý birçok üniversiteden akademisyenler bildiri ve sunumlarý ile kitapta yer aldý. Yurt içi ve yurtdýþýndaki çok sayýda üniversiteden ve çeþitli kurumlardan birçok akademisyenin katýldýðý sempozyumda, 71 bildiri ve sunum yapýldý.

kotalarý ile deðil geliþtirmekte olduklarý diðer politikalar ile de ilerletmeyi hedefliyoruz. Kadýnlarýn iþ yaþamýnda ön planda daha fazla yer istiyoruz. Mecliste en fazla kadýn vekil AK Parti'de. Kadýnlara yönelik dezavantajlarý avantaja çevirmeyi ilke edinmiþ bir partiyiz. Biz kadýnlara eþit imkânlar tanýndýðýnda kendini siyasette, iþ hayatýnda baþarýlý bir yol bulup ilerleyeceðine inanýyoruz" þeklinde konuþtu.

TOKÝ lojmanlarý sahiplerini buldu D

icle Üniversitesi (DÜ) yerleþkesinde yer alan 120 lojman sahibini buldu. TOKÝ'ye yaptýrýlan 120 lojmanýn akademik unvan ve puan sýrasýna göre daðýtýmý yapýldý. Kamu Konutlarý Yönetmeliði'ne ve Dicle Üniversitesi Lojman Yönergesi çerçevesinde puanlama sistemine göre daðýtýmýn yapýldýðýný söyleyen DÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Sabri Eyigün, en yüksek puandan baþlayarak, kiþinin, tercih ettiði daireye yerleþtirildiðini ifade etti. Prof. Dr. Eyigün, "Geçtiðimiz beþ yýl içerisinde olduðu gibi, bu yýlda konut daðýtýmýnýn oldukça adil ve þeffaf bir þekilde gerçekleþtirildi. 3 yýl Dicle Üniversitesi lojmanlarýnda oturanlar, unvan deðiþikliðinden dolayý daha erken bir tarihte baþvuranlar veya daha önce lojmanlarda hiç oturmayanlar baþvuruda bulundu. Boþalan lojmanlara ikinci bir duyuruya çýkýlmadan, puanlama sistemine göre yerleþtirme yapýlacak. Lojman daðýtýmlarýnýn adil bir þekilde, þeffaf ve demokratik bir ortamda gerçekleþtirildi. Ayný duyarlýlýkla idari personele de lojman tahsisinin yapýlacak" dedi. ÝHA

T.C Diyarbakýr 1.SULH Hukuk Mahkemesi Esas no: 2013/956 Esas Karar no: 2013/1417 Hüküm :Ayrýntýlarý ve gerekçesi ile yukarýda açýklandýðý üzere; Davanýn Kabulü ile Mardin ili Savur ilçesi Evren Mahallesi Cilt no: 3 Hane :54 Bsn no: 148’de nüfusa kayýtlý Ridvan ve Halisa’dan olma 18/08/1966 Nusaybin d.lu 24833397076 TC nolu Zeynel Abidin Kavak’ýn kayden Zeynel Abidin olan isminin Mehmet Abidin, Kavak olan soy isminin Armaðan olarak deðiþtirilmek suretiyle tesciline karar verildiði ilan olunur. Basýn-2037 (www.bik.gov.tr) (www.ilan.gov.tr)


Bölge Haber

23 EKÝM 2013 ÇARÞAMBA

Lice'de bað bozumu

5

Diyarbakýr'ýn Lice ilçesinde sonbaharla birlikte üzüm baðlarý sarý renge büründü. Vatandaþlar, bað bozumuyla birlikte pekmez, pestil ve sucuk yapýmýna baþladý. maþtýrýyor. Ceviz içinin geçirildiði bir buçuk metrelik ince ipler, kazanlardaki bulamaca batýrýlýyor, bir süre kurumaya býrakýldýktan sonra ikici kez bu iþlem tekrarlanýyor. Lice'nin Huseynik Köyü'ne baðlý Çelebi mezrasý sakinlerinden Kamuran Haran, baðcýlýk yapmanýn zorluklarýna dikkat çekiyor. Üzüm baðýnýn budamasýný ilkbaharda yaptýklarýný belirten Haran, daha sonra dallarý toplayýp çubuklara baðladýklarýný ve çapalama iþlemi yaptýklarýný söyledi.

Hummalý bir hafta

Sararan baðlarýn arasýnda buhar dumanlarý yükselirken, baðlardan toplanan üzümler, kovalarla taþýnýp torbalara konulduktan sonra havuzlarda dövülüyor ve elde edilen þire kazanlarda saatlerce kaynatýlýp pekmeze dönüþtürülüyor. Baðlarýn çevresinde bulunan her eve bitiþik bir havuz bulunurken, tamamen doðal olan pekmezin birçok saðlýk sorununa ilaç olduðu belirtiliyor. Yurttaþlarýn baðlarýn çevresinde kurumaya býraktýðý cevizli-sucuklar ise, içerdikleri bol vitaminle göz ka-

Baðýn saðlýklý geliþmesi için yýlda iki kez ilaçlama yaptýklarýný ifade eden Haran, "Bu aþamalardan sonra her yýl Ekim ayýnýn 15'inde üzüm yetiþme aþamasýna geliyor. Bir hafta boyunca gece gündüz bað iþleriyle uðraþýyoruz, ancak tamamlayabiliyoruz. Bað bozumuna kadar geçen tüm iþler zordur. Baðda öncelikli olarak kesme iþlemi yapýyoruz. Daha sonra üzümü torbalara doldurup havuzda eziyoruz. Elde ettiðimiz üzüm þiresini süzdükten sonra büyük kazanlara doldurup ateþin üzerine veriyoruz. Ateþin üzerine verdikten bir süre sonra kazana maya atýyoruz. Bir saat sonra köpüðünü alýyoruz ve süzüyoruz. Þireyi tekrar kazana doldurup 4 saat boyunca kýsýk ateþte kaynatýyoruz. Pekmez soðuduktan sonra bidonlara dolduruyoruz. Zor ve zahmetli

EKMEK BAKIM VE REHABÝLÝTASYON MERKEZÝ- AÝLE VE SOSYAL POLÝTÝKALAR BAKANLIÐI MÜSTEÞARLIK Ekmek alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2013/150432 1-idarenin a) Adresi : Yiðitçavuþ Mahallesi Silvan Bulvarý No:246 21280 SUR/DÝYARBAKIR b) Telefon ve faks numarasý : 4123261247 - 4123261267 c) Elektronik Posta Adresi : diyarbakirbakreh@aile.gov.tr ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yeri : Diyarbakýr Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüðü Silvan Bulvarý Yiðitçavuþ Mh. No:246 Sur/DÝYARBAKIR c) Teslim tarihi : 01.01.2014 - 31.12.2014 tarihleri arasý 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Diyarbakýr Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüðü Silvan Bulvarý Yiðitçavuþ Mh. No:246 Sur/DÝYARBAKIR b) Tarihi ve saati : 04.11.2013 - 09:30 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kýþý olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.3. ihale konusu malýn satýþ faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereðince alýnmasý zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: Ýhale konusu iþ ile ilgili Ýþyeri Açma Ruhsatý (aslý veya Noter tasdikli sureti) 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve malý yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. 4.3.1.1. Standarda iliþkin belgeler: Gýda Üretim Sertifikasý ve Gýda Sicil Sertifikasý (Aslý veya Noter Tasdikli Sureti) 5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Diyarbakýr Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüðü Silvan Bulvarý Yiðitçavuþ Mh. No:246 Sur/DÝYARBAKIR adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Diyarbakýr Bakým ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüðü Silvan Bulvarý Yiðitçavuþ Mh. No:246 Sur/DÝYARBAKIR adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Basýn-2036

(www.bik.gov.tr) Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr’de

bir iþtir. Bir hafta gece gündüz verdiðimiz emeðin karþýlýðýný alamýyoruz. Kendimiz için pekmez yapýp, fazlasýný satýyoruz. Geliþen teknik pekmezin yapýmýnda kolaylýk saðlamak için bugüne kadar bir çözüm bulamadý. Biz bu zorluklara katlanarak terimizi dökmezsek gerçek pekmez tarih olur" dedi.

Kadýnýn emeði görüþmüyor Baðda çalýþan Meyase Haran ise, baðcýlýðýn dede ve babalarýnda kalan bir kültür olduðunu, zorluklarý olsa da bu kültürü yaþatacaklarýný ve torunlarýna devredeceklerini belirtti. Haran, "Bu yýl geçen yýllara oranla üzüm azdý. Baharda yaðýþlar uzun sürdüðü için bað saðlýklý geliþmedi. Çelebi mezrasýndayýz. Bu devirde elektrik, su ve yolumuz yok. Bu yüzden de çok zorluk çekiyoruz. Elektrik için bir yýldýr yetkili kurumlara baþvuru yapmamýza raðmen ilgilenen olmadý. Yaþadýðýmýz sýkýntýlara raðmen iþlerimizi yapmak için çabalýyoruz. Baðda en çok kadýnlar emek harcýyor. Biz kadýnlar üzüm kesiyoruz, taþýyoruz ve torbalara dolduruyoruz. Ateþ yakýyoruz ve soðuk havaya raðmen kazanlarýn baþýnda saatlerce nöbette bekliyoruz. Bir de bunun yanýnda evin yemek iþleriyle uðraþýyoruz. Baðda kadýnlarýn sarf ettiði emek pek görülmüyor" diye konuþtu. DÝHA

Aðýrlýðý yaklaþýk bir kilo Batman'ýn Sason ilçesinde çiftçilik yapan Abdullah Yavuz, yaz baþýnda diktiði domates fideleri ile kocaman domatesler yetiþtirdi.

Üzüm baðýnýn hemen yanýndaki küçük tarlasýnda sebze bostaný yapan Abdullah Yavuz, doðal olarak yetiþtirdiði domateslerin en küçüðünün yarým kilo geldiðini söyledi. Bahçesindeki domateslerin çoðunluðu ise 750 gram ve üstünde. Diyarbakýr'daki yakýnlarýný ziyarete gelen Abdullah Yavuz, beraberinde pestil, üzüm sucuðu, pekmez gibi yöresel ürünler getirirken bir de yetiþtirdiði domateslerden de çuvalýna koydu. Doðal domatesleri sonbaharýn sonuna kadar bahçeden alýp yediklerini belirten Abdullah Yavuz, "Yaz baþýnda ektiðim fidelere gözümüz gibi baktýk. Sadece zamanýnda suladýk ve doðal gübre kullandýk. Suni gübre kullanmýyoruz ve hormonda yok. Kendi ihtiyaçlarýmýzýn yaný sýra yakýn çevremize de veriyoruz. Diyarbakýr'daki dostlarýmýza da gelmeden bahçeye girip biraz domates topladým. Bundan bir ay önce benim bahçemden bir kilo aðýrlýðýnda bir domates de vardý" dedi. Berat DOÐRUYOL

'Köye geri dönüþ' konferansý düzenlenecek Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Sosyal Politikalar Komisyonu Emek Göç ve Yoksulluk Çalýþma Grubu, 2-3 Kasým tarihlerinde Diyarbakýr'da 'Köye Geri Dönüþ' konferansý düzenleyecek.

DTK binasýnda yapýlan açýklamaya DTK üyeleri katýldý. Katýlýmcýlar adýna açýklama yapan DTK Sosyal Politikalar Komisyonu Emek Göç ve Yoksulluk Çalýþma Grubu Baþkaný Vecih Aydoðan, cumhuriyetin ilk yýllarýnda Mecburi Ýskan Yasalarýyla on binlerce Kürt ailenin batý illerine zorla sürgün edildiðini söyledi. Aydoðan, "1946'da Mahabad Kürt Cumhuriyeti'nin yýkýlmasý sonrasýnda Mele Mustafa Barzani ve yol arkadaþlarýnýn uzun yürüyüþ sonrasýnda Sovyetler Birliði'ne sýðýnarak mülteci konuma düþmeleri, 1988 yýlýnda Halepçe katliamýndan sonra yüz binlerce Kürdün Türkiye ve Ýran'daki Kürt bölgelerine mecburi olarak göç ettirilmesi, 1990'lý yýllardaki düþük yoðunluklu savaþ döneminde uygulanan Kürt coðrafyasýný insansýzlaþtýrma politikalarý sonucunda 3 bin 500 yerleþim yeri-

nin yakýlýp yýkýlmasý ve 3 milyondan fazla insanýn zorla göç ettirilmesi, yakýn tarihimizin en önemli trajik Kürt göçleridir'' dedi.

'Rojava geçmiþ politikalarýn devamý' Bugün Suriye halkýna ve Rojava Kürtlerine dayatýlan zorla göç ettirmenin Kürtlere yönelik geçmiþ politikalarýn devamý olduðunu belirten Aydoðan, ''Zorla göç ettirilen her halkýn yeni yerleþim yerlerinde bir yanda iþsizlik ve yoksulluða mahkum edilirken, öte yandan da kendine yabancýlaþtýrmaya, toplumsal yozlaþmaya, kültürel soykýrýma ve asimilasyona uðradý. Geriye dönüþler, kadim topraklarda yeniden üretim yapmak, yeni bir ya-

þam kurmak, demokratik ulus inþasýný gerçekleþtirmek için tarihsel bir fýrsattýr. Halkýmýzýn kadim topraklarýnda kendi kendini yönetecek bir konuma gelerek yeni bir yaþamý kurmasýdýr. Çünkü Kürt coðrafyasýnýn doðal zenginlikleri ve tarihsel birikimi; demokratik, ekolojik bir toplumu inþa etmek için fazlasýyla yeterlidir" þeklinde konuþtu. Köye Geri Dönüþ konferansýnýn 'Yaþam ana topraklarda yaþamakla anlam bulacaktýr' baþlýðýyla 2-3 Kasým tarihlerinde Cigerxwin Konferans Salonu'nda, akademisyen, aydýn, yerel yöneticiler, deðiþik inanç gruplarý, sivil toplum örgütlerinin katýlýmýyla gerçekleþtirileceði ifade edildi. ÝHA


6

23 EKÝM 2013 ÇARÞAMBA

EKONOMÝ

Güneydoðu'da kaya gazý rezervi

Kaya gazý (Þeyl gazý) uzmaný ve Türkiye Petrol Jeologlarý Derneði üyesi (TPJD) Ümit Iþýk, Batman ve yöresinin doðalgaz ve petrole alternatif olan Þeyl gazý konusunda önemli bir potansiyele sahip olduðunu söyledi. Artan global enerji talebi, kolay eriþebilir kaynaklarýn azalmasý, mevcut enerji üretim sahalarýnda üretim düþüþleri, petrol doðalgaz fiyatlarýndaki artýþ, ülkeleri ve bilim çevrelerini yeni enerji arayýþlarýna yöneltti. Bunlardan biri de Þeyl gazýdýr. Küçük taneli tortul kayaçlarýn (Þeyl) gözeneklerinde yer alan petrol veya doðalgazý tanýmlýyor. Bu gazlara da bilim çevresi Þeyl Gazý (Kaya gazý) diyor. Dünyada bu gaz konusunda öne çýkan ülke ise ABD. ABD kaya gazýyla doðalgazý alternatif olarak kullanmayý hedefliyor. Kaya gazý uzmaný Ümit Iþýk, "Þeyl gazý ile doðalgazýn kökeni aynýdýr, yalnýzca üretim ve

sondaj teknikleri farklýdýr. Dünya enerji þirketleri petrol ve doðalgaza alternatif olarak Þeyl gazý üretmeyi planlýyor. ABD gaz ihtiyacýnýn 3'te ikisini 2035 yýlýna kadar kullanmayý hedefliyor. ABD Þeyl gazý konusunda 1970'lerden bu yana çalýþmalar yürütüyor. ABD'nin en büyük hedefi Þeyl gazý konusunda ihracatçý konumda olmaktýr" dedi.

Þirketlerin iþtahýný kabartýyor Türkiye'de Þeyl gazý (Kaya gazý) üretim sahalarýnýn baþýnda Güneydoðu Anadolu bölgesi ve Trakya bölgesinin yer aldýðýný vurgulayan Iþýk, her iki bölgenin tahmin edilen yerinde 13 trilyon metreküp gaz rezervine

Sezon o iyi baþladý 48 yýldýr çarþýda soba üretimi ve satýþý yaptýðýný belirten Nihat Atacan ise yýllara meydan okumaya devam ediyor. Atacan, "48 yýllýk sobacýyým. Soba üretimine devam ediyoruz. Ýþlerimiz bu yýl güzel baþladý. Böyle devam ederse iþler daha da iyi olacak. 48 yýl önce burada ayný yerimde bu iþe baþladým. O zaman bizler sobalarý elle yapýyorduk. Bir usta az soba imal ederdi. Þimdi ise makineler sayesinde daha fazla soba yapabiliyor. Þimdi ise ýzgaralý sobalar yapýyoruz, hem kömür hem de odun kullanýlabiliyor. Fiyatlar geçen sene ile aynýdýr." þeklinde konuþtu.

Babasýndan öðrendi Babasýyla birlikte burada çalýþtýðýný belirten Ýbrahim Atacan ise þunlarý söyledi: "Ben de bu mesleði babamdan öðrendim. Ýnþallah elimizden geldiðince bizlerde sürdüreceðiz. Sezonu açtýk. Doðalgaz biraz iþlerimize incir aðacý diktiyse de iþler elhamdülillah fena deðil. Soba fiyatlarý da oldukça uygundur. 35-80 lira arasýnda deðiþiyor. Boru fiyatlarý geçen sene 4 liraydý bu yýl da aynýdýr. Genelde fiyatlarda ciddi bir artýþ olmamýþ. Soba alýrken sacýnýn kalýn olmasýna dikkat edilmeli, görüntüye aldanmamalý ve güvenmediðimiz kiþilerden almamaya dikkat etmeliyiz. Biliyorsunuz zehirlenmelerin büyük bir bölümü kalitesiz ve gaz sýzýntýsý yapan sobalardan kaynaklanýyor. Aldýðýnýz sobalarýn ve yakacaðýnýz kömürün kalitesine mutlaka dikkat edin." ÝLKHA

Diyarbakýr karayoluna yakýn bir alanda 'Sarýbuðday-1' kuyusunda Þeyl gazý üretim amaçlý kuyu açýlmýþtý. Güneydoðu'nun Þeyl gazý potansiyeli yabancý þirketlerin iþtahýný kabartýyor. Bu nedenle ülkemizin bu gaz konusunda sondaj çalýþmalarýna daha fazla aðýrlýk vermesi gerekiyor. Yeni yeni geliþen bir sektör olduðu için þuan yurt dýþýna teknolojik anlamda baðýmlýyýz. Bu tekniðin ülkemiz tarafýndan da hýzlý bir þekilde öðrenilip, kendi gaz ihtiyacýný karþýlayabilecek konumda olmamýz gerekiyor." ÝLKHA

Þeker pancarý hasadý baþladý

Sobacýlar Çarþýsý sezona baþladý Van'da yaklaþýk 50-55 yýllýk bir geçmiþi olan Sobacýlar Çarþýsý hizmete devam ediyor. Çarþý esnafý bu yýl sezona "Bismillah" diyerek baþladý. Havalarýn soðumaya baþlamasý ile birlikte sobacýlar da çalýþmalarýný hýzlandýrdý. Maddi durumlarý kötü olan ve kýrsal kesimlerde ikamet eden vatandaþlar, genelde teneke sobalarý tercih ederken, maddi durumlarý biraz daha iyi olan ve kömür kullanabilenler ise kovalý ya da turbo sobalarý tercih ediyor. Çarþý esnafýndan Ferdi Akcan, yaz aylarýnýn baþlamasýyla mangal-semaver türü piknik malzemesi ürettiklerini belirterek, kýþ mevsiminin baþlamasýyla birlikte ise soba üretimi yaptýklarýný söyledi. Sobaya dair her þeyin çarþýda bulunabildiðini aktaran Ferdi usta, "Þuan baca þapkasý imalatýný yapýyoruz.. Ýþlerimiz hamdolsun iyidir. Sezona iyi baþladýk. Geçmiþ yýllara göre iþlerimizde düþüþ olsa da yine de þükrediyoruz. Sobalarýn fiyatlarý ortalama 35-40 liradan baþlayýp 6070 liraya kadar yükseliyor" dedi.

sahip olduðunu söyledi. Iþýk, sözlerini þöyle sürdürdü, "Þeyl gazý konusunda ülkemiz oldukça þanslý. 2011 yýlý verilerine göre ülkemizin doðalgaz tüketiminin 43.8 milyar metreküp olduðu düþünülürse, bu rezervin bugünkü tüketim miktarý ile ülkemizin 40 yýllýk ihtiyacýný karþýlayacak olduðu ortaya çýkýyor. Bunlarýn yaný sýra Þeyl gazý potansiyel Kuzey Doðu Anadolu Bölgesi, Toroslar ve Tuz gölü civarýnda olduðu biliniyor. Ülkemizde bu konuda ilk çalýþma 2012 yýlýnda TPAO ve Shell tarafýndan Silvan-

Þeker pancarý üretiminde Çukurova ile yarýþan Bitlis ve ilçelerinde þeker pancarý hasadý baþladý. Ýl genelinde 900 ailenin geçim kaynaðý olan þeker pancarýndan bu yýl 165 bin ton rekolte elde edildi. bulunan þeker pancarý fabrikasýna gönderiliyor. Bitlis Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Bülent Korkmaz, il genelinde 20 köyde 900 çiftçinin þeker pancarý üretimi yaptýðýný belirtti. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'nýn kýrsal kalkýnma yatýrýmlarý çerçevesinde çiftçilere yapýlan makine ekipman ve sulama desteði sayesinde elde edilen yüksek verim üreticinin yüzünü güldürdü. Bitlis'in Güroymak, Tatvan ve Ahlat ilçelerinde ekilen þeker pancarlarý el deðmeden makinelerle sökülerek iþlenmek üzere Van'ýn Erciþ ilçesinde

900 çiftçi pancar ekiyor Korkmaz, "Özellikle Ahlat, Tatvan ve Güroymak ilçelerimizde 20 köyde yaklaþýk 900 çiftçi, ailesiyle þeker pancarý tarýmý yapýyor. Bu þeker pancarý sektörüne özellikle gýda, tarým ve hayvancýlýk bakanlýðýmýz tarafýndan ilimizde þekerpancarý söküm makineleri ve þeker pancarý alanlarýnda ver-

Güneydoðu'dan Suriye'ye ihracat arttý Güneydoðu Anadolu Bölgesi'nden Suriye'ye ihracat geçmiþ yýllara oranla arttý. Þu ana kadar en yüksek 220 milyon dolarlýk ihracatýn gerçekleþtirildiði Suriye'ye, geçen 9 aydaki ihracat 240 milyon dolarý buldu. Suriye'ye en çok gýda maddesinin ihracat edildiðini belirten GTO Baþkaný Eyüp Bartýk, Suriye'deki karýþýklýklarýn bir an önce bitmesini ve bu ülkeye gidip ticaret yapmayý istediklerini söyledi. Bartýk, "Suriye'nin kendi içindeki insanlýk dramýndan hiçbirimiz hoþnut deðiliz. Suriye'de bir an önce her þeyin yoluna girmesini istiyoruz. Tabii ticari anlamda tüm yýllara baktýðýmýzda, bu yýl Suriye'ye ihracatta ciddi artýþlar kaydediliyor. Bunun nedeni ise orada kendi ürettikleri ürünlerin yanýnda bizim buradan özellikle gýda maddesi göndermemiz. Bu, rakamlarý arttýrýyor. Tabii 200 bin Suriyeli Gaziantep'te yaþýyor. Bu rakam da kendi iç turizminde de þu anda katký saðlýyor. Ama biz istiyoruz ki Suriye'de insanlýk dramý son bulsun. Biz gidip ticaret yapalým, oraya ihracat yapalým. Ürünler üretip, daha çok iþbirliði yapalým. Belki bu, bunun vesilesidir. Aylar bazýnda ihracatýmýz yüzde 30 ile yüzde 114 arasýnda artýyor. Yýl sonunda rakamlara bakmak lazým. Ama gýda maddeleri anlamýndaki artýþ çok fazla. Talepler genellikle sýnýr bölgelerinden geliyor. Bölgedeki Þanlýurfa, Gaziantep, Antakya, Malatya gibi illerden ihtiyaçlar tedarik ediliyor" dedi.

'Muhalif bölgeleri doyuruyoruz' Suriye'ye yapýlan ihracatýn 240 milyon dolarý geçtiðini belirten GAÝB Baþkaný Abdulkadir Çýkmaz ise Suriye'nin muhalif

bölgelerini doyurduklarýný belirterek, þunlarý kaydetti: "Güneydoðu Anadolu Ýhracatçýlar Birliði'nin alanýna giren illerden Suriye'ye þu ana kadar 240 milyon dolarlýk ihracat gerçekleþti. Kriz öncesinde bu rakam en fazla 220 milyon dolarlara ulaþabilmiþti. Bu sevindirici bir durum. Krizin de ilk yýllarýnda sýfýrlama noktasýna gelmiþtik. Yani neredeyse artýk ihracat durmuþtu. Suriye'nin merkezi hükümeti hakim olduðu gümrük bölgelerine ihracat yapýlamýyordu. Bizim sýnýrlarýmýzýn bulunduðu bölgeler, Suriye'nin muhalefetinin eline geçtikten sonra buradaki illere baþta gýda maddeleri olmak üzere çimento ve inþaat malzemeleri gidiyor. Bu da sevindirici bir durum. Biz Irak'ý doyurduðumuz gibi þimdi d e Suriye'yi doyuruyoruz. Ýnþallah, kriz de bir an önce bitince bu ihracat rakamlarý da daha ilerilere gidecek. Krizin bir an önce bitmesini temenni ediyoruz. Suriye'ye Gaziantep, Hatay ve Þanlýurfa'dan daha çok gýda maddesi gidiyor. Yaklaþan kýþ öncesi, Suriye'dekilerin daha çok gýdaya ihtiyaçlarý var. Þu anda ihracat rakamýmýz 240 milyon dolarý geçti. Kýþ mevsimiyle birlikte yýl sonuna kadar bu rakamýn 300-400 milyon dolara çýkacaðýný tahmin ediyoruz."

ilen sulama destekleriyle bu sene 165 bin ton civarýnda bir verim gerçekleþti" dedi. Tatvan'ýn Kýyýdüzü Köyü'nde hasat yapan çitçilerden Hakim Uðraþ ise, bu yýlki hasadýn son derece verimli olduðunu söyledi. Hava þartlarý nedeniyle bu yýlki hasadýn erken baþladýðýna vurgu yapan Uðraþ, "Havalar gün geçtikçe iyice soðuyor ve buna baðlý olarak don yaþanmaya baþlayacak. Bu nedenle bu yýl hasada erken baþladýk. Bu sayede de ekinlerimizi donun olumsuz etkilerinden korumuþ olduk" þeklinde konuþtu. ÝHA

Ninova'yý 120 bin kiþi ziyaret etti Güneydoðu Anadolu Bölgesi'nin en büyük alýþveriþ merkezlerinden olan Ninova Park AVM, bayram boyunca vatandaþlarýn akýnýna uðradý. Kurban Bayramý boyunca 120 bine yakýn ziyaretçinin AVM'ye giriþ çýkýþ yaptýðý açýklandý. Ninova Park AVM Pazarlama ve Halkla Ýliþkiler Müdürü Elif Yýldýz, Kurban Bayramý boyunca yoðun

Hakkari'ye kampus dopingi Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ebubekir Ceylan, tek bir fabrikasý olmayan Hakkari'de üniversite kampüsünün tamamlanmasý halinde kente ekonomik anlamda büyük katký saðlayacaðýný söyledi.Hakkari Üniversitesi Kýran Mahallesi'nde bulunan 603 bin metrekare arazinin üzerinde kurulacak kampus için TOKÝ ile yapýlan protokol kapsamýnda 25 Mart 2013 tarihinde yapým ihalesi gerçekleþtirildi. Ýhale kapsamýnda 700 gün içerisinde tamamlanacak birinci etap olan kafeterya, yemekhane, lojman, kantin ve derslik binalarý inþaatý ile altyapý ve çevre düzenlemesi çalýþmalarýna 2.5 ay önce baþlandý. Kampus yerleþkesinin bir an önce tamamlanmasý için alanda incelemelerden bulunan ve þantiye yetkililerinden bilgiler alan Rektör Prof. Dr. Ceylan, inþaatta çalýþan iþçilerle sohbet edip çalýþmalarý hakkýnda da bilgi aldý.

110 iþçi çalýþýyor Rektör Ceylan, "Buradaki inþaatlarýmýz iki etaptan oluþmaktadýr. Birinci etapta lojmanlar, merkezi derslikler, kantin, kafeterya, yemekhane ve 4 bin 200

ziyaretçi akýnýna uðradýklarýný belirterek bayramýn ilk günü öðle saatlerinde mesaiye baþladýklarýnda vatandaþlarýn kapýda sýra beklediklerini ve adeta izdihama neden olduðunu söyledi. Bayram boyunca 120 bin kiþiye yakýn ziyaretçinin giriþ çýkýþ yaptýðýný belirten Yýldýz, "Vatandaþlarýmýzýn göstermiþ olduðu bu duyarlýlýktan dolayý teþekkür ediyoruz. AVM yönetimi ve çalýþanlarý olarak halkýmýza daha iyi hizmetler vermeye devam edeceðiz" dedi. ÝHA metrelik ihata duvarýndan oluþmaktadýr. Þu an çalýþmalar hýzla devam ediyor. Tabii ikinci etapta da diðer akademik ve idari binalarýmýz yapýlacak. Þimdi burada binalarýn yükselmesi bana ayrýca bir heyecan veriyor. Çünkü kampüsümüzün kurulmasý biraz gecikmiþ, geciktiði için de çok hýzlý çalýþýyoruz. Her gün denetliyoruz. Þu anda þantiyemizde 110 iþçi çalýþmaktadýr. Bu Hakkari için çok büyük bir rakamdýr. Ýkinci etap baþladýðý zaman bu sayý 300-400'ü geçecek" dedi.

Þehir için gelir kaynaðý Üniversitelerin bir þehir için büyük bir gelir kaynaðý olduðunu vurgulayan Prof. Dr. Ceylan, Hakkari Üniversitesinde þu an 2 bin 623 öðrenci bulunduðunu söyledi. Rektör Ceylan, þöyle konuþtu: "Daha önceki dönemde öðrencilerimizin bir kýsmý Adana'da eðitim görüyordu. Bu sene onlarý göndermedik. Onlar da burada eðitim görüyor. Dolayýsýyla öðrenci sayýmýz her geçen yýl artacak. Hedefimiz; kýsa sürede bu öðrenci sayýmýzý 10 bine yükseltmek. Kampus alaný eðer bir aksilik olmazsa birinci etap çalýþmalarý 2015 yýlýnda bitecek. Ýkinci etapta henüz süreç iþliyor. Benim gönlümde geçen kampusun tümünü 3 yýl içerisinde bitirmek. TOKÝ bu kampusumüzü yapýyor."


Güncel

7

Lice sorusturmasý tamamlandý 23 EKÝM 2013 ÇARÞAMBA

22 Ekim 1993 tarihinde Diyarbakýr'ýn Lice ilçesinde yapýlan katliamýn ardýndan baþlatýlan soruþturma dün 20. yýlýný doldurdu. Olayýn yýldönümünde dosyaya bakan savcý, soruþturmayý tamamlayarak dosyanýn zaman aþýmýna uðramasýný önledi. Diyarbakýr Cumhuriyet Baþsavcýlýðý, aralarýnda uðradýðý suikast sonucu öldürülen dönemin Diyarbakýr Jandarma Bölge Komutaný Tuðgeneral Aydýn'ýn da bulunduðu 2'si asker 16 kiþinin ölümüyle ile ilgili soruþturmayý tamamladý. Ýddianamede, resmi açýklamalara göre PKK'nýn ilçeye saldýrdýðý belirtilse de, aradan geçen 20 yýla raðmen, PKK'nýn bu eylemi yaptýðýna dair delil bulunmadýðý belirtildi. 20 yýllýk zaman aþýmýna gireceði gün hazýrlanan iddianame, TMK'nýn 10. Maddesiyle Görevli 8. Aðýr Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Ýddianamede, 22 Ekim 1993 tarihinde Diyarbakýr Jandarma Bölge Komutaný olarak görev yaparken, Lice Jandarma Komando Bölük Komutanlýðý Binasý önünde "kanas" olarak tabir edilen uzun namlulu silahla suikaste uðrayan Tuðgeneral Bahtiyar Aydýn'ýn öldürülmesiyle ilgili detaylara yer verildi.

PKK izi yok Ýddianamede, 20 yýl önce Lice ilçesinde çýkan olaylarda Diyarbakýr Jandarma Bölge Komutaný Tuðgenaral Bahtiyar Aydýn, Jandarma Uzman Çavuþ Yüksel Bayar ile 14 vatandaþýn

Lice yangýný hala sönmedi öldüðü belirtilerek, "Olayda bir uzman çavuþ, bir er ve bir polis memuru ile çok sayýda vatandaþ yaralanmýþ, çok sayýda konut, iþ yeri ve araç hasar görmüþtür. Operasyonu Diyarbakýr Jandarma Komutaný olan þüpheli Eþref Hatipoðlu yönetmiþtir. Resmi tutanaklarda PKK mensuplarýnýn ilçeye saldýrmasý nedeniyle bu sonucun meydana geldiði yazýlmýþ, ancak örgüt o gün ilçeye kendilerine ait hiçbir gruptan

saldýranýn olmadýðýný ileri sürmüþtür. Aradan geçen 20 yýla raðmen saldýrýya katýldýðý tespit edilen örgüt mensubu olmamýþtýr" denildi. Ýddianamede, suikastle ilgili olarak dönemin Diyarbakýr Jandarma Alay Komutaný Emekli Albay Eþref Hatipoðlu ve Üsteðmen Tünay Yanardað, "þüpheli" sýfatýyla yer aldý. Hatipoðlu ve Yanardað hakkýnda aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet hapis cezasý istendi.

Ortak yaþam alanlarýnda enfeksiyonlara dikkat

Dicle Üniversitesi'nde görevli enfeksiyon hastalýklarý ve klinik mikrobiyoloji uzmaný Prof. Dr. Saim Dayan, havalandýrmanýn iyi olmadýðý okul ve kalabalýk ortamlarda virüslerin enfeksiyona neden olabileceðini kaydetti. Okullarda eðitim ve öðretimin baþlamasýyla birlikte enfeksiyon hastalýklarýnda da artýþ görüldüðünü belirten Prof. Dr. Dayan,

okul gibi toplu yaþam alanlarýnda enfeksiyon riskinin sýk görüldüðüne dikkat çekti. Prof. Dr. Dayan, "Soðuk algýnlýðý dýþýnda kalan grip, kýzamýk, kýzamýkçýk, kabakulak ve su çiçeði gibi enfeksiyonlarýn aþý ile önlenme imkaný vardýr. Ülkemiz çocukluk dönemi aþýlarý içinde bunlar mevcuttur. Okul idareleri tarafýndan çocuklarýn bu tür aþýlarýnýn yapýlmýþ olduðuna dair kontroller yapýlmalýdýr. Grip aþýsýnýn ise daha çok astým, diyabet, kalp, böbrek ve nörolojik hastalýðý olan risk altýndaki çocuklara yapýlmasý önerilmektedir. Kýþ döneminde öðrencilerin daha sýk hastalanmalarýnýn nedeni soðuktan çok; kalabalýk yaþam ortamý, havalandýrmanýn iyi olmamasý, düþük nem oraný ve kötü hijyen þartlarýdýr. Bu tür ortamlarda 200 den fazla virüs havadan damlacýk yolu ile enfeksiyona neden olabilmektedir. Bu nedenle bazý çocuk-

lar bir yýllýk okul dönemi boyunca ortalama 5-7 kez üst solunum yolu enfeksiyonu geçirebilmektedirler. Üst solunum yolu enfeksiyonlarýnýn ana nedeni grip veya soðuk algýnlýðýdýr. Bu iki hastalýðý birbiri ile karýþtýrmamak gerekir. Soðuk algýnlýðýna neden olan 200 den fazla virüs mevcut iken grip etkeni Ýnfluenza A ve Ýnfluenza B virüsleridir. Bir kiþi, bir kýþ dönemi boyunca sadece bir kez grip enfeksiyonu geçirir. Grip zannedilen çoðu üst solunum yolu enfeksiyonlarý aslýnda soðuk algýnlýðýdýr" dedi. Prof. Dr. Dalan, toplu ve ortak yaþam alanlarýnda enfeksiyon riskini azaltmak amacýyla öðrencilerin hijyen kurallarý konusunda bilgilendirilmesi, ellerin yýkanmasý, lavabolarda normal sabun yerine sývý sabun kullanýlmasý, ortamýn sýk sýk havalandýrýlmasý ve ortak malzeme kullanýmýndan uzak durmasý gerektiðini sözlerine ekledi.

Cegerxwîn Diyarbakýr'da anýlacak

'Irkçý yazýlar kardeþliði bozuyor' MÜSÝAD Van Þubesi Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Baynal, bölge illerinin daðlarýna yazýlan ýrkçý yazýlarýn halkýn birlik ve beraberliðine faydasý olmadýðýný söyledi. Müstakil Ýþ Adamlarý Derneði (MÜSÝAD) Van Þubesi yönetim kurulu üyesi Kerem Baynal, özellikle Kürtlerin yoðun olarak yaþadýðý bölgelerin daðlarýnda yazýlan "Ne Mutlu Türküm Diyene" gibi ýrkçý yazýlarýn bölge halkýný ciddi anlamda rahatsýz ettiðini belirtti. Bu azýlarýn halkýn kardeþliðine de zarar verdiðini ifade eden Baynal, bu tür yazýlarýn bir an önce kaldýrýlmasý gerektiðini vurguladý. Baynal, "Kürtlerin çoðunlukta olduðu bölgelerde gözle görülür bir þekilde 'Ne mutlu türküm diyene' vb yazýlarýn yazýlmasýnýn birlik ve beraberliðimize faydasý olmadýðý gibi kardeþliðimizi bozuyor" dedi. ÝLKHA

Diyarbakýr'ýn Kayapinar ilçesinde belediye bünyesinde birçok alanda kültürel ve sanatsal faaliyetlerini yürüten Cegerxwin Gençlik Kültür ve Sanat Merkezi, 29. ölüm yýldönümünde Kürt þairi Cegerxwîn'i düzenleyeceði etkinlikle anacak. Ekolojik, demokratik yerel yönetim anlayýþýnýn yaþama geçirilmesi için çalýþmalar yürüttüðü kadar kültürel ve sanatsal çalýþma yürüten Kayapýnar Belediyesi, Kürt Þair Cegerxwin'in ölüm yýldönümü nedeniyle 29 Ekim'de etkinlik düzenleyecek. Kültür Merkezi'nin konferans salonunda saat 13.00'te yapýlacak anma etkinliði programý hakkýnda bilgi veren Dil ve

Edebiyat Öðreticisi ve ayný zamanda merkezin yöneticilerinden Servet Deniz, Cegerxwîn'in Kürt halkýnýn kültürü, dili ve edebiyatý için öncü bir kiþiliðe sahip olduðunu belirtti. Deniz, "Biz Cegerxwîn'in iyi tanýnmasý için tiyatro, edebiyat, sinema ve çeþitli etkinlikler ve atölye çalýþmalarýný yürütüyoruz. Cegerxwîn 20. yüzyýlda Kürt edebiyatý ve dilinde önemli bir yere sahiptir. Cegerxwîn, sadece þair deðil, ayný zamanda hem siyasetçi, hem dil bilimcisi, hem de sosyologdur. Biz Cegerxwîn'in 29. ölüm yýldönümü nedeniyle anma programý düzenleyeceðiz" dedi. DÝHA

Siirt'te Kürtçe eðitim için kayýtlar baþladý KURDÎ-DER Siirt Þubesi, Kasým ayýnýn ilk haftasýnda KURDÎ-DER binasýnda gramer, edebiyat ve tarih bölümlerinde Kürtçe eðitim verecek. KURDÎDER Siirt Þubesi yöneticilerinden Þerefhan Erdoðan, Kürt halkýnýn Kürtçe'nin kamusal alanda kullanýlmasý ve eðitim dili olmasý için taleplerinin kamuoyunun her kesi-

minde tartýþýldýðý bir dönemde, Kasým ayý baþýnda açacaklarý kurslarla Kürtçe gramer, edebiyat ve Kürt tarihi konularýnda eðitim vereceklerini söyledi. Erdoðan, kurs için tüm hazýrlýklarýnýn tamamlandýðýný ve dün itibariye kursiyer kayýtlarýna baþladýklarýný belirtti. DÝHA

22 Ekim 1993 tarihinde Lice'de sadece katliamýn yaþandýðý günler deðil, katliamýn son bulmasýndan sonra verilen hukuk mücadelesinde de trajedilerin en acýsýna sahne oldu. Katliamýn üzerinden bir hafta geçmeden Diyarbakýr Barosu tarafýndan 240'a yakýn avukat ilçeye giderek hasar tespit çalýþmalarýna katýldý. Hemen ardýndan da katliam sonucu maðdur olmuþ yurttaþlar adýna mahkemelere baþvuran avukatlar, davalar açtý. Avukatlar aracýlýðýyla katliam ile ilgili belgeler bütün resmi kurum ve üst düzey kurumlara gönderilmiþti. En son Süleyman Demirel, Baþbakan olduðu dönemde Diyarbakýr'ý ziyaret ederken Diyarbakýr Barosu tarafýndan katliama iliþkin belgelerin içinde bulunduðu dosya kendisine sunulmuþtu. Lice Belediyesi de kendi bünyesinde oluþturduðu bir komisyon ile ilçede hasar tespiti yaptýrdý. Tespitler yapýlmadan önce katliamýn maðduru olan 29 kiþi, avukatlar aracýlýðý mahkemeye suç duyurusunda bulundu.

AÝHM dostane çözüm önerdi Katliamýn binlerce maðduru ise, katliamýn vermiþ olduðu korku ile mahkemelere suç duyurunda bulunmaktan kaçýndý. Türkiye mahkemelerinde açýlan bu davalardan herhangi bir sonuç çýkmamasý üzerine, davalar 1995 yýlýnda Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'ne (AÝHM) taþýndý. Dosyalarla ilgili AÝHM, Türkiye'ye yüksek miktarda tazminat cezasý kesmemek için katliamýn maðdurlarý ile "Dostane Çözüm" yapmasýný önerdi. AÝHM'in bu önerisi üzerine dönemin hükümet yetkilileri, avukatlarla görüþerek bir mutabakata vardý ve her baþvuruya 10 bin sterlin tazminat ödedi. Bu sýrada ÝHD üzerinden AÝHM'e baþvuru yapan 4 maðdur ise, "Dostane çözümü" kabul etmeyince, AÝHM verdiði kararla Türkiye'nin katliam yaptýðýný kabul etti ve "Yaþam hakký ihlali" gerekçesi ile kiþi baþýna 60 milyar tazminat ödenmesi kararýna vardý.

Köye dönüþ yasasý çýkarýldý Hem ÝHD hem de avukatlarýn açtýðý davalarýn sonucunda AÝHM'in verdiði tazminat miktarlarý sonucunda binlerce kiþi avukatlara ve ÝHD'ye baþvuruda bulundu. Bu baþvurular içerisinde Þýrnak ve Diyarbakýr'ýn bazý ilçelerinde daha önce bu tür katliamlara maruz kalan yurttaþlar da yer aldý. Binlerce maðdurun yaptýðý baþvurular sonucunda AÝHM'e taþýnan dosyalarýn toplamýna dönemim parasýyla 2 milyon 4 bin lira tazminat cezasý verildi. Bu cezalarýn, Türkiye için çok fazla olacaðýndan AÝHM, hükümet ve katliam maðdurlarýna "Kendi aranýzda çözüm bulun" önerisinde bulundu. Bunun üzerine Türkiye'deki dönemin hükümeti, köye dönüþler için çalýþmalar yapmaya baþladý. 2004 yýlýnda ise Köye Dönüþ Yasasý çýkarýldý. Çýkarýlan yasanýn ardýndan AÝHM'de bulunan dosyalarýn tümü "ret" edildi. Bugün binlerce dosyanýn içerisinde sadece birkaçý AÝHM'de bulunuyor.

'Dosya raftan indi' Tunceli Ýl Jandarma Alay Komutaný Albay Kazým Çillioðlu'nun þüpheli ölümüyle ilgili Malatya Cumhuriyet Savcýlýðý tarafýndan dosyanýn yeniden açýlmasýnýn ardýndan

1993'te öldürülen Tuðgeneral Bahtiyar Aydýn'ýn dosyasý da raftan indirildi. Faili meçhul cinayetleri soruþturan Özel Yetkili Diyarbakýr Cumhuriyet Savcýsý, Tuðgeneral Aydýn'ýn Lice'de suikast sonucu öldürülmesini de inceleme kapsamýna aldý. Lice katliamý maðduru olan yüzlerce kiþi Diyarbakýr Emniyet Müdürlüðü Terörle Mücadele Þubesi'ne çaðrýlarak ifadeleri alýndý. Özel yetkili Cumhuriyet Savcýsý'nda katliamýn gerçekleþtiði dönemde Lice'de öðretmenlik yapan iki kiþinin de ifadelerine baþvurdu. Öðretmenlerden Mahmut Cantekin, savcýya vermiþ olduðu ifadesinde 22 Ekim günü ilçede askerler ile PKK'lýlar arasýnda herhangi bir çatýþmanýn yaþanmadýðýný belirterek, özel timler ve askerler tarafýndan ilçenin rastgele tarandýðýný ifade etti.

'Helikopterler havadan bombaladý' Ýlçe merkezinde top atýþlarýnýn sabah 09.20'de baþladýðýný beyan eden Cantekin, 10 dakika içerisinde Komando Taburu'ndan, cezaevinden, Emniyet'ten okul dâhil her yere yaðmur gibi kurþun yaðdýðýný dile getirmiþti. Cantekin, "Panzerler sokaklarda, caddelerde seriye taktýklarý makineli tüfeklerle ev, iþyeri ayrýmý yapmadan kurþun yaðdýrýyordu. Saat 10.00'dan sonra helikopterler yangýn bombalarýyla, uçaksavar mermileriyle atýþlara katýldý. Evler cayýr cayýr yanýyordu. Top atýþý da yapýlýyordu. Bahtiyar Aydýn'ýn vurulduðu saat olarak anlatýlan 11.45 sýralarýnda tabura bakan barakalar, evler yanmýþtý. Sokaklarda asker, polis ve araçlarýndan baþka kimse yoktu. Sokakta görülen insanlar ve hayvanlar taranýyordu. O saatte okulun penceresinden taburun bahçesine baktýðýmda tüm askerlerin ayakta olduðunu ve çatýþma görülmüyordu. Askerler bana da ateþ etti" þeklinde ifade vermiþti.

'Cezalar ekonomiyi sarsacaktý' Dönemin Diyarbakýr Baro Baþkaný ve maðdurlarýn avukatlarýndan Fethi Gümüþ, katliamýn ardýndan birçok engel ile karþýlaþtýklarýný ifade etti. Gümüþ, dönemim hükümeti tarafýndan katliamýn, PKK tarafýndan yapýldýðý belirtmesine raðmen Emniyet ve Bayýndýrlýk Bakanlýðý'nýn birlikte hazýrladýðý raporlarda PKK'ye iliþkin herhangi bir bilginin yer almadýðýna iþaret etti. Ýlk yýllarda halkýn korkudan mahkemelere suç duyurusunda bulunmadýðýný, bazý davalarýn sonuçlanmasý ile birlikte halkýn cesaretlenerek katliama iliþkin suç duyurusunda bulunduðunu belirten Gümüþ, "2001 yýlýnda binlerce baþvuru yapýldý. Bu baþvurulara verilecek olan yüksek miktardaki para cezalarýna karþýlýk hükümet Köye Dönüþ Yasasý çýkarttý. Devlet bu kanunu 2004 yýlýnda çýkardýðý zaman Kürdistan'da bu kadar köyün yakýldýðýný, bu kadar il ve ilçenin yakýldýðý konusunda bir bilgiye fazla sahip deðildi. Yapýlan ve devamýnda gelecek olan baþvurularýn ardýndan verilecek olan kararlar ile Türkiye'nin ödeyeceði tazminat miktarýnýn, Türkiye ekonomisini sarsacaðýný fark etmesi üzerine bu yasayý çýkarmak için acele etti" dedi. DÝHA


8

Aktüalite

23 EKÝM 2013 ÇARÞAMBA

Semercilik teknolojiye yenik düþtü Diyarbakýr'da bir zamanlarýn en gözde meslekleri arasýnda olan semercilik, geliþen teknolojiye yenik düþtü. Diyarbakýr'da semerciliðin son temsilcisi olan Fesih Sürmeli, semerciliðin korunmasý gereken bir meslek olduðunu söyledi.

D

iyarbakýr'ýn Sur ilçesi Balýkçýlar semtinde bulunan Bakýrcýlar Çarþýsý'nda (Çarþiya Þewitî) eþekler ve atlar için semer yapan Fesih Sürmeli, Diyarbakýr'ýn tek semer yapýmýyla uðraþan zanaatçýsý. Teknolojinin geliþmesi ile birlikte yok olmayla karþý karþýya kalan birçok zanaat gibi semercilik de, araçlarýn yaygýlaþmasý, köylere kadar ulaþýmýn saðlanmasý ve yük araçlarýnýn kullanýlmasý ile birlikte yok olmanýn eþiðinde. 25 yýldýr semer yapýmýyla uðraþan Sürmeli, bu mesleðin Ermeni olan ustasýndan kendisine kaldýðýný belirtti. Sürmeli, "Bu meslek onlardan bize kaldý. Eskiden bu iþi yapanlar vardý, býraktýlar. Þimdi Diyarbakýr'da ben tek yapýyorum. Kadýnlarýn iþlediði palaslarý (keçi kýlýndan dokunan kilim) alýyorum. Kesip dikiyorum, arasýna kamýþ doldurup bir palas daha ekleyerek dikiyorum, bu þekilde semer oluyor. Kamýþlarý Doðubayazýt, Bitlis ve Muþ'tan getiriyorum" dedi.

merleri alýp pikapla satmaya çalýþýyorum. Ben dünyanýn en zor mesleðini yapýyorum. El emeði, göz nurudur. Bir semere 100 bin dikiþ atýyorum. Kollarým sürekli çalýþýyor. Yorucu bir zanaattýr. Günde bir semer yapýyorum. Bir semeri 100-150 TL arasýnda kalitesine göre satýyorum. Korunmasý gereken bir meslek ama iþlerim artýk eskisi gibi deðil, bir kazancým olmuyor. Bu mesleði býrakmayý düþünüyorum" þeklinde konuþtu. DÝHA

'Korunmasý gerekiyor' Eskiye göre iþlerinin durgun olduðunu, geçimini saðlayamadýðýný belirten Sürmeli, "25 yýl önce bu meslek çok iyiydi. Ýþlerimiz çok iyiydi. Teknolojinin geliþmesi ile bizim iþ bitti. Eskiden müþteriler gelirdi semer almaya, þimdi ben se-

Safra yolu hastalýklarýna çözüm

Diyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde Eylül ayýnda hizmete giren ERCP, pankreas ve safra kanalý hastalýklarýnýn teþhis ve tedavisini saðlýyor.

S

afra kesesi ve karaciðerde taþ, tümör ve kanal darlýðý nedeniyle oluþan 'týkanma sarýlýðý' tedavisinde kullanýlan ERCP yöntemiyle 3 ayrý hasta saðlýðýna kavuþtu. Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde uygulanan yöntemle bir hastada daha önce var olan stent çýkarýlýrken, bir hastanýn ise safra yollarýndaki taþlarý alýndý. Son olarak safrasýndaki taþlar nedeniyle hastaneye baþvuran 20 yaþýndaki Mizgin Akýn adlý hasta da

bu yöntemle saðlýðýna kavuþtu. Endoskopi cihazý, çeþitli kateterler ve röntgen cihazý birlikte kullanýlarak uygulanan iþlem sayesinde hasta Akýn, vücudunda ameliyat kesiði olmadan taþlarýndan kurtuldu.

Bölgede iki hastane uyguluyor Diyarbakýr Kamu Hastaneler Birliði Genel Sekreteri Doç. Dr. Muhammet Güzel Kurtoðlu, araþtýrma hastanesinin, ERCP

yöntemini bölgede uygulayan ikinci hastane olduðunu söyledi. Kurtoðlu, pankreas ve safra yollarýnýn iltihabýna neden olan ve ciddi bir tehlike arz eden safra ve pankreas yollarýndaki taþlarýn tespit edilerek alýnmasýnýn önemli olduðunu dile getirdi. Kurtoðlu, " Ameliyat kesiði olmadan uyutularak uygulanan yöntemle tespit edilen taþlar, kateterler ve çeþitli aletler yardýmý ile çýkarýlýrken, dar-

lýklar ise stent denen borucuklarýn yerleþtirilmesi ile gideriliyor. Konforlu hizmet vermesinin yaný sýra üstün teknik ve týbbi donanýma sahip hastanemizde iþlerinde baþarýlý 3 Uzman Gastroenteroloji doktorumuz teþhis ve tedavi için ERCP hizmeti sunmaktadýr. Ýmkânlarýmýz doðrultusunda en son teknolojilerle hizmet vermeye devam edeceðiz" dedi. ÝLKHA

Puþiye turist ilgisi

Ç Bitlis'in en büyük parký Tatvan'a yapýlýyor

B

itlis'in Tatvan Belediyesi tarafýndan ilin en büyük park projesi hayata geçiriliyor. Tatvan-Ahlat yolu üzerinde bulunan ve önceden askeri alan olarak kullanýlan bölgede yapýlacak olan parkýn toplam kullaným alaný 21 bin metrekareyi buluyor. Yapýmýna baþlanan parkýn önümüzdeki yýl tamamlanmasý hedefleniyor. Tatvan Belediyesi'nden yapýlan yazýlý açýklamada, "Kent parkýnda 800 metre çevre duvarýyla kapatýlacak park alanýnda, 8 bin 200 metrekare yeþil alan olarak ayrýlýrken, toplam yapýsal alan 12 bin 272 metrekareyi buluyor. Yapýmýna 2013 Eylül ayýnda baþlanan proje, hava þartlarýna baðlý olarak yýlsonuna kadar devam edecek olup, parkýn tamamýnýn ise 2014 yýlý içinde yapýlmasý planlanýyor" denildi.

Silvan Kaymakamý okul inceledi D

iyarbakýr'ýn Silvan Ýlçe Kaymakamý Berkan Sönmezay, Milli Eðitim Müdürü Seyithan Erboðayla birlikte Silvan Anadolu Lisesi'nde incelemelerde bulundu. Kaymakam Sönmezay, yapýlan çalýþmalar hakkýnda Okul Müdürü Recep Nakçý'dan bilgi aldý. Anadolu lisesinde güzel çalýþmalarýn yürütüldüðünü belirten Kaymakam Sönmezay, "Güzel çalýþmalarýn yürütülmüþ, öðrenciler için güzel bir ortam oluþturulmuþ. Yemekhane ve çevre düzenlenmesiyle bir okula yakýþýr þekilde çalýþmalar yapýlmýþ. Eðitim-öðretim yýlý içerisinde bütün okullarýmýzda bu tür incelemelerimizi yapacaðýz" dedi. ÝHA

eþitli Arap ülkelerinden Þanlýurfa'ya getirilen puþi, son zamanlarda yerli ve yabancý turistlerin ilgi odaðý oldu. Kýrmýzý ve beyaz nakýþlý iþlemeler ile göz dolduran puþileri turistler görünce hemen baþlarýna dolayýp fotoðraf çektiriyor. Puþi, Balýklýgöl platosu ve civarýnda tanesi 10 liradan alýcý buluyor. Puþileri özellikle bayanlarýn aðýrlýklý olarak aldýklarýný dile getiren bir satýcý, "Bu puþiler Suriye

baþta olmak üzere çeþitli ülkelerden Þanlýurfa'ya getiriliyor. Eskiden daha sýk getirir ve ucuza satardýk. Fakat þuan ki savaþ nedeniyle ürün getirmek zorlaþtý. Bu nedenle eskiden satýþýný yaptýðýmýz ürünlerde fiyat fazlalaþtý. Buraya gelen yerli ve tabancýlar çok raðbet gösteriyor. Kimi ise sadece fotoðraf çekmek için baþlarýna takýp geri veriyorlar" dedi. ÝHA

Uzmanlardan sonbahar uyarýsý

Sonbaharý iyi geçirmek için beslenme alýþkanlýklarýna dikkat edilmesi gerektiðini belirten Dr. Ceren Aktaþ, kýþ aylarýnda sývý tüketimine dikkat edilmesini istedi.

B

eslenme ve Diyet Uzmaný Dr. Ceren Aktaþ, kýþa girerken saðlýklý beslenme konusunda önerilerde bulundu. Aktaþ, yaz aylarýnýn ve uzun bir tatil döneminin geride kaldýðý þu günler de, sonbaharý iyi geçirmek için beslenme alýþkanlýklarýna dikkat edilmesi gerektiðini belirtti. Soðuk hava bahane edilerek hareketsiz kalýnmamasý gerektiðini dile getiren Aktaþ, yapýlan en büyük yanlýþlardan birinin, kilo alan bireylerin öðün atlama ve tam gün aç kalma gibi yöntemlerin olduðunu aktardý. Bu tür yanlýþlarýn metabolizmayý olumsuz etkilediðini kaydeden Aktaþ, vücudun kýtlýk sendromuna girerek aldýðý her besini yað olarak depoladýðýný ifade etti. Sonbahar döneminde ve kýþa girerken sývý alýnmasýna dikkat edilme-

etkinin kýþ aylarýndan ilkbahara geçiþinde sývý kaybýnýn artmasýna paralel olarak yaþandýðýný aktaran Aktaþ, "Kayýplarýn karþýlanamamasý ile birlikte ortaya çýkmaktadýr. Her iki durumda da 'bahar yorgunluðu' þeklinde yorumlanan bu durumun vücuttaki sývý dengesi ile yakýndan iliþkisi bulunmaktadýr. Bu iki mevsimsel geçiþ döneminde de günde 2-2.5 litre su tüketilmesi gerekmektedir" dedi.

Sebze ve meyve tüketin

si gerektiðini aktaran Aktaþ, sývýnýn az alýnmasý halinde halsizliðin, yorgunluðun, baþ aðrýlarýnýn oluþabileceðini belirtti. Benzer bir

Aktaþ, mevsimsel geçiþ dönemlerinde hastalýklardan korunmak ve savunma mekanizmasýný güçlendirmek için beslenmeye gerekli oranlarda vitamin alýnmasýna dikkat edilmesi gerektiðini kaydetti. Bol miktarda sebze ve yeterli

miktarlarda meyve tüketilmesi gerektiðini ifade eden Aktaþ, ayrýca beslenmede kuru baklagiller, kepekli tahýllar (esmer ekmek, kepekli makarna, bulgur vb.) gibi lifli besinlere de yer vermesi gerektiðini aktardý. Aktaþ, lifli besinlerin öte yandan kabýzlýk sorununa da engel olduðunu söyledi. Havalarýn soðumaya baþlamasý ile fiziksel aktivitenin azaldýðýna dikkat çeken Aktaþ, "Hava yaðmurlu olsa da yaðmurdan koruyucu önlemler alarak uzun mesafeli yürüyüþler yapýlabilir. Ne kadar çok hareket edilirse, o kadar çok kalori yakýlýr. Yaþamda ve günlük aktivitelerde yapýlacak küçük deðiþiklikler her gün yakýlan kalori miktarýný da artýracaktýr" þeklinde konuþtu.


Ýç-Dýþ Politika

23 EKÝM 2013 ÇARÞAMBA

9

'Ortamý heba ettiler'

BDP Eþ Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, AK Parti'nin oluþan ortamý heba ettiðini söyledi ve ekledi: Bu ortam baþbakanýn iki dudaðýnýn arasýnda deðil. Bugünlere gelene kadar insanlarýn caný ve kaný var.

B

DP Eþ Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, partisinin grup toplantýsýnda konuþtu. 20. yýldönümü nedeniyle Lice Katliamý'nda yaþamýný yitirenleri anan Demirtaþ, "O dönemin hükümeti dahi Lice'ye giremiyordu. Bir ülkenin bir ilçesi günlerce devlet güçleri tarafýndan bombalandý. Tam 401 ev tahrip edildi. 17 sivil katledildi. Bu katliama dair dava bile açýlamadý. Bu katliam yakýn tarihin acý olaylarýndan biridir. Bahtiyar Aydýn bizzat devlet tarafýndan öldürülmüþ ve bu bahane ile Lice halký katledilmiþtir. Lice'nin direniþ tarihinden hesap sorulmak istenmiþtir. Gazi, Dersim ve Lice ile hesaplaþýlmadýðý müddetçe, Türkiye'de þeffaf bir devletten söz edemeyiz. Sayýn Öcalan görüþmelerde ýsrarla hükümete paralel devlet mesajýný veriyor. Türkiye'de bir paralel devlet yapýlanmasý vardýr. Türkiye'de iki devlet her daim yönetimdedir. Eðer AKP bu paralel devleti tasfiye ettiðini samimiyetle ortaya koymak istiyorsa, bunun

tek göstergesi Ergenekon davalarý deðildir. Bu kirli geçmiþle yüzleþmek ve hesap sormaktýr" dedi. 'Paket kamplaþmayý derinleþtirdi' AKP'nin demokratikleþme paketi-

Yedisu'da deprem beklentisi

K

aradeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Jeoloji Mühendisliði Bölümü Öðretim Üyesi Prof. Dr. Osman Bektaþ, Türkiye'ye Doðu'dan gelen bir deprem dalgasý olduðunu belirterek, Bingöl Yedisu mevkiinde deprem beklentisi oluþtuðunu açýkladý. Doðu Hint

Okyanusundan Batý'ya doðru göç eden bir depremin söz konusu olduðunun altýný çizen Bektaþ, "Bu büyük depremler Türkiye'de doðrudan deprem oluþturmaz. Olabilecek olan depremi öne alýr veya erteler. Bunun dýþýnda büyük bir sýkýntý yok. Türkiye bir deprem bölgesi, her an her yerde büyük depremler olabilir. Depreme karþý da önlem almamýz gerekir. Doðu Anadolu Bölgesi'nde binalarýnýn yapýsý çok kötü durumda. Binalarýn çoðu depreme dayanýksýz durumda. Dolayýsýyla 6 büyüklüðündeki bir deprem Doðu Anadolu'da can ve mal kaybýna sebebiyet verebiliyor. Orada nüfus yoðunluðu pek fazla olmadýðý için bu bir avantaj olabiliyor. Örneðin, Yedisu mevkiinde bir deprem bekleniyor. 200 yýldýr deprem olmamýþ. En kritik yerlerden biri Yedisu vadisidir" dedi.

ni açýklanmadan önce Baþbakan Erdoðan'ýn kanal kanal gezerek paketi pazarlamaya çalýþtýðýný belirten Demirtaþ, þöyle konuþtu: "Bu kadar pazarlamanýn ardýndan bu kadar ucuz ürün çýkýnca herkes þok oldu. Kendi-

si bile paketi hazýrlarken, sürpriz yumurta kadar heyecan yaratmadýðýnýn farkýnda olacak ki, 'Daha bekleyin sürprizler olacak' dedi. Oluþan ortamý heba ettiler. Bu ortam baþbakanýn iki dudaðýnýn arasýnda deðil. Bugünlere gelene kadar insanlarýn caný ve kaný var. Þimdi adým atmasý için sunulan fýrsatlarýn kendi eli ile bitirilmesidir bu. Ne olacak þimdi? 'Bizim amacýmýz siyasetin güçlenmesidir' diyen kendisi deðil miydi? Seçim barajýný bile kendi çýkarlarýný gözeterek düzenlemeye çalýþtýlar. Gece gündüz kendilerine biat etmemizi istiyorlar. Paketin reklamýný yapacaðýna taraflarla oturup müzakere edecektin. Heyetlerimiz defalarca hükümet ile yapýlan görüþmelerde paket konusunda ortaklaþma istemiþtir. Buna raðmen ýsrarla paket AKP'nin siyasi rantýna dönüþtürülmeye çalýþýlmýþtýr. Paket kamplaþmayý derinleþtiren bir pakete dönüþmüþtür." 'Sýnýra yürüyeceðiz' Rojava sýnýrýna örülen duvarý da

eleþtiren Demirtaþ, "Kürt bölgesi ambargo altýnda. Gazze gibi. Bu tarafta AKP'nin öbür tarafta Semelka'da Kürt tarafýnýn. Bunun kýrýlmasý için gücümüzü kullanacaðýz. Güney Kürdistan hükümeti politikalarýný gözden geçirecektir. Bundan kuþkumuz yok. AKP þunu iyi bilmeli biz Rojava sýnýrýndaki duvarý asla kabul etmeyeceðiz. 100 yýl önce tel örgüler ve mayýnlarla böldüðünüz Kürt halkýný bir kez daha bölemeyeceksiniz. 2 Kasým'da Nusaybin'de sýnýra yürüyeceðiz. Ambargo kalkmalýdýr. Sýnýrlar insani yardýma ve günlük ticarete açýlmalýdýr. Duvar örülmesine son verilmelidir. Çetelere desteðe son verilmelidir. Eðer bu konularda hükümet samimi adým atarsa biz bunun güçlenmesi için elimizden geleni yapar ve o gün Nusaybin'de büyük bir þölenle bunu destekleriz" þeklinde konuþtu. Rýza BARUT-Haber Merkezi

'Baþbakan yürütme organýnýn baþý' CHP Lideri Kemal Kýlýçdaroðlu, "Yolsuzluk konusunda Recep Tayyip Erdoðan'ýn eline su dökecek kimse yok. 'Yürütme organýnýn baþýyým' diyor. Doðru, yürütme organýnýn baþýsýn" dedi.

Demokrasinin dýþýna itiliyoruz

C

umhuriyet Halk Partisi Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, partisinin grup toplantýsýnda gündeme iliþkin deðerlendirmelerde bulundu. Kýlýçdaroðlu'nun konuþmasýndan satýr baþlarý þöyle: Türkiye'yi Ortadoðu bataklýðýna itti. Türkiye terör ithal eden bir ülke oldu. Erdoðan bugün hiçbir Ortadoðu ülkesine gidemez. Bugün bana birisi telefon etsin diye bekliyor. Bekleme sana kimse telefon etmez. Terör örgütleriyle iç içe bir parti olabilir mi? Hükümetin meþruiyeti uluslararasý alanda tartýþýlýyor. Recep Tayyip Erdoðan'ýn elleri kanlýdýr. Dýþarýda bu hükümet güven vermiyor. Peki içeride,

içeride de kimse güvenmiyor. Bu iktidara yandaþlarý dýþýnda kimse güvenmiyor. Bir þeye hakkýný teslim etmek lazým. Yolsuzluk konusunda Recep Tayyip Erdoðan'ýn eline su dökecek kimse yoktur. Demiyor muydun? 'Siyasete yýrtýk ayakkabýyla girdim'. Nereden geldi bu para? 'Yürütme organýnýn baþýyým' diyor. Doðru, yürütme organýnýn baþýsýn.

Erdoðan: Ameliyat yaptýrmayýz

Adým adým demokrasinin dýþýna itiliyoruz. Otoriterleþen bir süreç yaþýyoruz. Yargý adalet daðýtmaktan uzaklaþtý. Siyasi otoritenin hizmetinde. Adalet milletin vicdaný demektir. Toplumu ayakta tutan adalet duygusudur. Teraziyi elinde tutuyorsun sen. Siz adaleti aldýnýz çöpe attýnýz. Vicdanýyla karar vermek varken birinin talimatýyla karar verirsen orada adalet mi gerçekleþir. Yoksulun hakkýný yiyenlerin sýrtý sývazlanýyor. Adalet birarada yaþamamýzýn güvencesidir. Onu yok ettiðiniz anda kutuplaþma baþlar. 'Bir tek kiþiye yapýlmýþ adaletsizlik bütün topluma yapýlmýþtýr der' bilim insanlarý. Biz görüþü ne olursa olsun bilin ki onun yanýnda bir CHP milletvekili vardýr. Ýster KCK'dan ister ÝBDAC'den olsun. Biz yurttaþlarýmýz arasýnda ayrým yapmayýz. Türkiye'de yeniden adalet kavramýnýn vicdanlara yerleþmesi lazým.

Baþbakan Erdoðan, "Türkiye üzerinde ameliyat yapýlacak bir ülke deðildir. Buna müsaade etmedik, bundan sonra da etmeyeceðiz. Türkiye bu kampanyalara boyun edecek bir ülke deðildir" dedi.

B

aþbakan Recep Tayyip Erdoðan, partisinin TBMM Grup Toplantýsý'nda konuþma yaptý. Baþbakan Erdoðan, þunlarý söyledi: Bu bölgede güçlü Türkiye istemeyen, bunu hazmedemeyen, içine sindiremeyen her yola baþlayan odaklar var. Türkiye'nin büyümesini engellemek için içeride olduðu kadar dýþarýda odaklar var. Türkiye'ye kasteden terörü besleyen, kollayan odaklara karþý hukuk içinde çok yoðun mücadele veriyoruz. Türkiye üzerinde ameliyat yapýlacak bir ülke deðildir. Buna müsaade etmedik, bundan sonra da etmeyeceðiz. Türkiye bu kampanyalara boyun edecek, rotasýný deðiþtirecek bir ülke deðildir. Kalbimizin bir yarýsý bayram coþkusunu yaþarken, bir yarýsý bölgemizde akan kanýn hüznünü

yaþýyordu. Bizim vicdanýmýzdan, kalbimizden paylaþma duygusunu hiç kimse söküp atamaz. Biz bir varil petrol için, bir avuç elmas için, bir çuval altýn için, iktidar ve güç hýrsý için kardeþini satacak, arkadan hançerleyecek, kardeþine sýrtýný dönecek bir millet deðiliz. Bu böyle bilinmeli. Dostumuza

dost oluruz, bize düþmanlýk taslayana gerekeni yaparýz. Bölgedeki ülkeler bizim dostluðumuzdan emin olsun, her þart hakkýnda hak, adalet ve barýþý savunacaðýmýz bilsin. Türkiye eski Türkiye deðil Türkiye eski Türkiye deðil. Türkiye'nin söyleyecek sözü var.

Türkiye kimi iktidarlar döneminde sözüne saklamýþ olabilir. Ama bugün Türkiye söyleyecek sözü olan bir ülke konumuna yükseldi. Biz hesabýmýzý önce Allah'a sonra millete veririz. Kimsenin karanlýk senaryolarý karþýsýnda boynumuzu eðmeyiz. Avrupa Birliði Ýlerleme Raporu'ndaki eleþtirileri not ettik. Ýlerleme Raporu, kimi hususlarda eksik ve yanlýþ bilgilenme neticesinde veya inatçý bir yaklaþýmla doðru olmayan deðerlendirmeler içerse de geneli itibariyle hükümetimizin reform kararlýlýðýný teyid eder mahiyettedir. Bu rapor, Türkiye'ye bir karne deðildir. Hükümetimize karne verecek tek merci milletimizdir. AB'nin tek derdi Türkiye'ye ilerleme raporu mu hazýrlamaktýr? Siz Suriye'yle ilgili duyarsýz kalamazsýnýz. AB katliam karþýsýnda halen tavýr alamadý. Mýsýr'daki darbeye 'darbe' deme cesaretini göstermemiþtir. AB'nin kendi öz eleþtirisi yapmasýný, kendi ilerleme raporumu yazmasýný samimiyetle bekliyorum.

AÝHM yine mahkum etti

T

ürkiye, ifade özgürlüðünün ihlal edildiði gerekçesiyle Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi'nde (AÝHM) yine mahkum oldu. AÝHM, 2003 yýlýnda düzenlenen ve Abdullah Öcalan lehinde sloganlarýn atýldýðý bir mitingde yaptýðý konuþmada "suçu ve suçluyu övdüðü" gerekçesiyle yargýlanýp üç ay hapis cezasýna çarptýrýlan ancak cezasý 2 bin liralýk para cezasýna dönüþtürülen Bülent Kaya'nýn þikayeti üzerine açýlan davada Türkiye'yi haksýz buldu. "Ýfade özgürlüðü" hakkýnýn ihlal edildiði kanýsýna varan Mahkeme, Türkiye'nin Kaya'ya, maddi ve manevi tazminat olarak toplam 4 bin 860 Euro, mahkeme masraflarý olarak da 500 Euro'yu ödemesine hükmetti.


10

23 EKÝM 2013 ÇARÞAMBA

Ýç-DýþHaberler

'Sürecin sonuna gelindi' KCK Yürütme Konseyi Eþbaþkaný Cemil Bayýk, "Sürecin sonuna gelindi. Ya Kürt hareketiyle derin ve anlamlý müzakereleri kabul ederler ya da Türkiye'de iç savaþ çýkar" dedi.

K

andil'de konuþan KCK Yürütme Konseyi Eþbaþkaný Cemil Bayýk, hükümetin adým atmamasý halinde silahlý mücadelenin yeniden baþlayabileceðini söyledi. Bayýk, Abdullah Öcalan'ýn cezaevi koþullarýnýn iyileþtirilmesini, anayasal deðiþikliklerin yapýlacaðý konusunda güvence verilmesini ve sürecin iþlemesinde beklenen geliþmeleri izlemek için üçüncü bir tarafýn belirlenmesini istediklerini ifade etti. Barýþ

sürecinin baþladýðý Mart ayýndan bu yana Türkiye'den çýkmýþ olan güçlerin yeniden dönebileceðini belirten Bayýk, "Sürecin sonuna gelindi. Ya Kürt hareketiyle derin ve anlamlý müzakereleri kabul ederler ya da Türkiye'de iç savaþ çýkar. Þimdi çýkan gruplarýn, eðer hükümet koþullarýmýzý kabul etmezse, yeniden Kuzey Kürdistan'a dönüþ için hazýrlýk yaparýz" þeklinde konuþtu.

AB ile 3 yýl sonra ilk fasýl Avrupa Birliði, 3 yýl sonra ilk faslý müzakereye açma kararý aldý. Faslýn açýlmasý için düzenlenmesi gereken toplantý 5 Kasým'da yapýlacak.

Avrupa Birliði (AB) Türkiye ile katýlým müzakerelerinde 3 yýl aradan sonra bir fasýl açýlmasýna karar verdi. AB'den 22 numaralý baþlýðýn açýlmasýna onay çýktý. Lüksemburg'da toplan AB Genel Ýþler Konseyi'nde Türkiye'yle müzakerelerde "Bölgesel Politika ve Yapýsal Araçlarýn Koordinasyonu" baþlýðýnýn açýlmasýna onay verildi. Baþlýðýn açýlmasý için düzenlenmesi gereken Hükümetler Arasý Konferans (HAK) için 5 Kasým tarihi belirlendi. Avrupa Birliði dönem baþkaný Litvanya, 5 Kasým'da Türkiye'yi bölgesel politikalarla ilgili baþlýðý müzakereye açmaya davet edecek. Toplantýda Avrupa Birliði Bakaný Egemen Baðýþ'ýn yaný sýra Kalkýnma Bakaný Cevdet Yýlmaz'ýn da katýlmasý bekleniyor.

'23 ve 24 fasýl da açýlsýn'

16 Ekim'de yayýmlanan Avrupa Komisyonu'nun Türkiye Ýlerleme Raporu'nda "Bölgesel Politika ve Yapýsal Araçlarýn Koordinasyonu" baþlýðýnýn müzakereye açýlmasý tavsiye edilmiþti. Hafta sonu Avrupa Birliði büyükelçileri de bunu deðerlendirdi ve olumlu görüþ bildirdi. AB dýþiþleri bakanlarý dünkü görüþmelerde Türkiye'yle yeni baþlýk açýlmasýna yeþil ýþýk yakmýþtý. Böylece Gezi olaylarý nedeniyle açýlmasý ertelenen 22 numaralý baþlýk müzakereye baþlanacak. 3 yýl sonra yeni baþlýk açan Avrupa Birliði, Türkiye'yle müzakerelerde yolu yarýlamýþ olacak. AB'nin Geniþlemeden Sorumlu Üyesi Stefan Füle, AB devletlerini Türkiye ile üyelik sürecini hýzlandýrmaya çaðýrmýþtý. Füle, 22 baþlýðýn yaný sýra 23 ve 24 numaralý baþlýklarýn da açýlmasýný tavsiye etmiþti.

Ülkesine þeriat getirecek B

runei Sultaný, ülkede 6 ay içinde yeni bir þeriat yasasýnýn yürürlüðe gireceðini açýkladý. Yeni yasa, hýrsýzlýk yapanlarýn uzuvlarýnýn kesilmesi ve zina suçu için recm cezasýný öngörüyor. Sultan Hassanal Bolkiah, Þeriat Ceza Yasasý'nýn, Allah'ýn "özel kýlavuz" biçimi olarak kabul edilmesi gerektiðini ve Borneo Adasý'ndaki küçük, petrol zengini monarþisinin "yüce tarihinin bir parçasý" olacaðýný söyledi. Yeni yasa, hýrsýzlýk yapanlarýn uzuvlarýnýn kesilmesini ve zina suçu iþleyenlere taþlayarak öldürme olan recm cezasýný öngörüyor. Petrol Krallýðý olarak bilinen Brunei Sultanlýðý'nda þeriat mahkemesinin geçmiþte çoðunlukla aile anlaþmazlýklarýný çözdüðü biliniyor. Ülkede Müslümanlar, nüfusun üçte ikisini oluþturuyor. Brunei Sultanlýðý'ndaki azýnlýklar çoðunlukla Budist, Hristiyan ve yerel inançlýlardan oluþuyor.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


11

Birê müsabakasý yapýlacak 23 EKÝM 2013 ÇARÞAMBA

Mezopotamya kültürünün bir parçasý olan geleneksel Birê oyunu, Birê oyunu, Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Baþkanlýðý'na baðlý Spor Müdürlüðü ve Büyükþehir Belediyespor Kulübü ile yeniden hayat buluyor.

B

irê turnuvasýnýn 3'üncüsü 26 Ekim 2013 Cumartesi günü yapýlacak. Turnuva Þilbe Atletizm Tesisi'nde saat 10:0018:00 arasýnda gerçekleþecek. Turnuvaya Van, Hakkari, Kýzýltepe, Nusaybin, Batman, Cizre, Silvan, Hazro, Kocaköy, Karacadað, Çýnar ve Eðil'in yaný sýra Urmiye kentinden toplam 14 takým katýlacak. Turnuva ve Birê sporu hakkýnda bilgi veren Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Baþkanlýðý Spor Koordinatörü Biþar Ýçli, çevre il ve ilçelerden turnuvaya bir çok takýmýn baþvurmasýna raðmen, bu yýlki turnuvaya imkanlarý dahilinde sadece bi-

rer takýmý kabul ettiklerini belirtti. Ýçli, önümüzdeki turnuvalarda Birê sporu için kulüpleþmeye giderek, Birê'ye kurumsal bir kimlik kazandýrmak istediklerini söyledi.

Birê nasýl oynanýyor? Birê 15'er dakikalýk üç devre halinde; 7 asil ve 3 yedek oyuncudan oluþan toplam 10 kiþi ile iki takým halinde oynanan bir takým oyunu. Çeviklik, hýz ve ani kararlar almayý gerektiren Birê, saldýrý ve savunma olmak üzere iki takým üzerine kuruludur. Oyunda amaç, rakip takýmdaki oyuncularý eleyerek kaleye ulaþmaktýr. Takýmlarýn baþýnda

lider, oyuncularýn daðýlýmýný yapar. Saldýrý yapan oyuncularýn savunmadaki oyunculardan herhangi birinin kaleye ulaþmasý ile oyun kazanýlýr. Oyuncu elemenin her iki takým açýsýndan farklý yöntemleri vardýr. Savunmadaki oyuncular ise iyi bir koþu stratejisi belirleyerek karþý takýmýn oyuncularýna dokunarak onlarý eleyebilir. Saldýrý takýmýnýn tüm oyuncularý elenirse, oyunu, savunma kazanmýþ olur. Oyun, 15 dakika içinde bitmediði taktirde takýmlarýn elenen oyuncu sayýsýna bakýlarak sonuca varýlýr. En çok oyuncusu elenen takým maðlup sayýlýr. Üç devrede de berabere kalýnmasý halinde ise tüm devrelerdeki elenen oyuncu sayýsýna bakýlarak karar verilir. Ayrýca ceza alaný kurallarýna uymayan ve teknik hatalarda hakemin iki uyarýsýný alan oyuncu devre dýþý kalýr. Sözlü sataþma ve þiddet tavýrlarý, oyundan atýlmaya nedendir. Takýmlar, devre arasý bir, iki veya üç oyuncuyu deðiþtirme hakkýna sahiptir. Çýkarýlan oyuncu tekrar oyuna alýnabilir ve oyun dört hakem tarafýndan yönetilir.

Erganispor sýký çalýþýyor Bölgesel Amatör Ligi hafta sonu deplasmanda Mardinspor ile karþýlaþacak olan Erganispor günü tek antrenmanla geçirdi. Jenerasyon idmaný yapan Sarý-Siyahlýlar ilk antrenmanýný yaptýlar.

M

ardinspor karþýlaþmasýna hazýrlanan Erganispor, bugün yapacaðý çalýþmayla hazýrlýklarýný sürdürecek. Erganispor Teknik Direktörü Emin Sevmiþ, yaptýðý açýklamada, "Dünden beri çalýþmalarýmýzdaki ana planýmýzý galibiyet üzerine kuracaðýz. Takým olarak puanlara ihtiyaç vardýr. Ligdeki durumumuzu düzeltip, kendimize ligin orta sýralarýnda yer bulmalýyýz. Þu anda 1 puanla 11. sýradayýz. Pazar günü deplasmanda oynayacaðýmýz maçýn provasýný bugün çift kale maç olarak yaptýk. Futbolcularým neþeli, istekli ve istediklerimi yaptýlar. Bu hýrsýmýzý sahaya dökersek bu hafta sonu Mardinde ilk 3 puanýmýzý alýrýz. Erganispor olarak puan kaybýna tahammülümüz yoktur. bu futbolcularýmýza izah ettik. Onlar da durumumuzun bilincindeler" dedi.

Taraftarlar o kiþiyi lanetledi Diyarbakýrspor Dernekler Birliði sahaya giren ve þiddet yanlýsý olanlarý lanetleyen bir açýklamada bulundu.

larýn olmasýný istemiyoruz. Bizler Diyarbakýrspor ismini yaþatmak için nelerle uðraþýyoruz, kendini bilmez birisi çýkýp sahaya giriyor, bu densizlik, meczupluktur, bu hem bu kente, hem de bu kulübe ihanetten baþka bir þey deðil, Bu tip insanlar kesinlike gelmesin istemiyoruz. Takýmýmýz iyi gidiyor, bu hafta 2 puan kaybettik

Sahibinden Satýlýk Lüx Daireler - 4.Katta bulunan 2 adet daire - 3 Oda - 1 Salon - Ana cadde üzeri - Durak, Alýþveriþ merkezi - Okul - Islak zemin granit -

- Odalar parke, Net : 150 m2 Karayollarý Kantar kavþaðý Umut apt. Ziraat Bankasý Bitiþiði

0531 992 72 64 Cihat Toprak

Gaziantepspor, Spor Toto Süper Lig'de deplasmanda karþýlaþacaðý Fenerbahçe maçýnýn hazýrlýklarýný sürdürdü.

C

D

ernekler Birliði Baþkaný Ramazan Tugay, Diyarbakýrspor'u kentte bitiren zihniyete bundan böyle paye verilmeyeceðini belirterek bunlarý lanetlediklerini söyledi. Tugay:"45 Yýllýk bir çýnarý yýkmak için ellerinden geleni yaptýlar, þimdi sýra geldi Yeni Diyarbakýrspor'a, anlaþýlan o'ki bu kentte birileri sporu ve bu kulübün isminden rahatsýz oluyorlar. Bu tip olaylarý o kadar çok yaþadýk ki, bundan sonra ancak avuçlarýný yalarlar. Kulübümüz sahaya giren o meczup hakkýnda dava açtý. Bizde Taraftarlar adýna Dernekler Birliði olarak davaya müdahil olmak için müracaat edeceðiz. Kesinlikle bu tür kiþieri asla maçlarýmýza istemiyoruz. Bu tür niyetleri olan kiþilere karþý tüm gençlerimizi devamlý uyarýyoruz, burada taraftarlarýmýza bir kez daha sesleniyoruz, maçlarda herkes yanýndakine mukayyet olsun. Bir musibet, bin nasihattan iyidir derler bu'da bizlere ders olsun. Bir daga bu tür çirkin olay-

Gaziantepspor, F.Bahçe maçý için umutlu!

olsun, daha yolumuz uzun bu yolun sonunda baþarý mutlaka gelecektir. Dernekler Birliði olarak hafta sonu oynayacaðýmýz Kocaelispor deplasmaný için organizasyon yapacaðýz. Bu karþýlaþmada Ýstanbul'dan çok fazla taraftarýmýz maça gelecek. Bizlerde yanlarýnda olmak için Kocaeli'de olacaðýz" dedi.

elal Doðan Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Uygun gözetiminde gerçekleþtirilen antrenman egzersizle baþladý. Futbolcular, yarý alanda çift kale maçýnýn ardýndan þut çalýþmasý yaptý. Hafif sakatlýðý bulunan Serdar Özbayraktar ise takýmdan ayrý çalýþtý. Marius Stankevicus, gazetecilere yaptýðý açýklamada, lig lideriyle karþýlaþacaklarýný ve rakiplerine saygý duyduklarýný söyledi. Fenerbahçe maçýna kafa olarak da hazýrlandýklarýný ifade eden Stankevicus, "Ne yaptýðýný bilen bir hocamýz var, onun önderliðinde hazýrlýklarýmýzý sürdürüyoruz. Maça üst düzeyde konsantrasyonla hazýrlanýyoruz. Son 3 maçta performansýmýzýn iyi olduðunu düþünüyorum. Bunu devam ettirmek istiyoruz" dedi. Abdou Razack Traore ise deplasmanda Fenerbahçe'ye karþý zor bir maça çýkacaklarýný belirterek, "Torku Konyaspor maçýnýn yorgunluðunu üstümüzden attýk. Fenerbahçe maçýna hazýrlanýyoruz. Bu maçta Bülent hocamýzýn dediklerini yapmamýz yeterli olacaktýr" diye konuþtu.

Tanrýseven "Ýstikrardan yanayýz" Petrolspor yönetimi, bazý taraftarlarýn tepkili olduðu teknik direktör Adnan Þentürk'e destek verdi.

P

etrolspor kulübü 2. baþkaný Habip Tanrýseven ''Ýstikrardan yanayýz. Adnan Þentürk, teknik kadroya ve futbolcularýmýza güveniyoruz'' dedi. Deplasmanda Bursa Nilüferspor'a 2-1 maðlup olan Petrolspor'da kýrmýzý-beyazlý bazý taraftarlarýn hedefi haline gelen teknik direktör Adnan Þentürk'e yönetim destek oldu. Petrolspor Kulübü 2. baþkaný Habip Tanrýseven, yönetim kurulu olarak istikrardan yana olduklarýný ve teknik direktör Adnan Þentürk ve futbolculara güvendiklerini söyledi. Tanrýseven, Maltepespor maçýný çýkýþ maçý olarak gördüklerini belirtirken ''10 yýldýr

baþarýsýzlýklardan sonra dýþarýdan yapýlan baskýlardan dolayý Petrolspor anlýk kararlar verip hocalar deðiþtirmiþler, futbolcular gönderilmiþ ve baþarý yakalanamamýþtýr. Biz istikrardan yanayýz. Adnan Þentürk ve teknik kadromuza bu

anlamda güveniyoruz'' dedi. Bir teknik direktör deðiþiminin çok kolay olabileceðini kaydeden Tanrýseven ''Adnan hocanýn eksiklikleri yok mu, bizim de eksik gördüðümüz þeyler var. Fakat bunlarý konuþabildiðimiz bir teknik adam. Yönetimi bu konuda bilgilendiriyor. Her insanýn eksiði var ama bir yola çýktýk. Yeni bir teknik direktör almak, yeni bir kadro, yeni bir sistem demek. Baþarýyý ertelemek demektir. Kaliteli kadromuzla futbolcularýmýzýn gereðini yapýp, baþarýyý yakalayacaklardýr" þeklinde konuþtu. Tanrýseven, Civar dýþýnda bir eksikliklerinin bulunmadýðýný Maltepespor maçýna tam kadro hazýrlandýklarýný sözlerine ekledi.


12

CMYK

Bugsaþ mesaisi baþladý 23 EKÝM 2013 ÇARÞAMBA

Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor, Spor Toto 2.Lig'in 9. haftasýnda Buðsaþspor ile yapacaðý maçýn hazýrlýklarýna dün Seyrantepe tesislerinde teknik direktör Turhan Özyazanlar nezaretinde baþladý.

D

iyarbakýr Büyükþehir Belediyespor Teknik Direktörü Turhan Özyazanlar hakem hatalarýnýn sezon baþýndan beri maçlarýn kaderlerine etki ettiðini savunarak þunlarý söyledi: "Maalesef Türkiyemiz'de hakem hatasý her zaman yapýlýyor. Mühim olan yaptýðýnýz hatanýn büyüklüðü ve küçüklüðü. Bir þehrin kaderine, bir hocanýn geleceðine mal olabiliyorsunuz. Bir camiada, kývýlcým sebebi olup birçok olaylarýn çýkmasýna neden olabiliyorsunuz. Öyle bir duruma geldik ki ben zaten bunu da anlamýþ deðilim. Ýnsanlarýmýz futbol sahalarýný sanki bir arena gibi düþünmeye baþladý. Eskiden bir keyifti, bir tezahürattý, bir sevgiydi. Ýnsanlar baþka takýmýn formasýný giymiþ futbolcuyu gördüðünde kendisi hangi takýmý tutarsa tutsun onunla resim çektirmek için o güzelliði sunardý. Þimdi rakip takýmýn futbolcusunu gördüðünde uzaktan neredeyse küfür edecek duruma geldi. Herkes birbirine, o ona sallýyor, bu buna sallýyor. Yani bu bir spor. Elinden geleni yapmaya çalýþan insanlar var. Yani ben bir teknik direktör olarak nasýl bazen bir kadro seçiminde hata yapabiliyorsam idmanda gördüðüm, iyi olduðuna inandýðým oyuncuyu oynatýyorum ya da rakibin eksik bulunduðu pozisyona göre hamleler yapýp da bazen yanlýþ, bazen doðru olabiliyorsa hakem de hata yapacaktýr. Hakem hatasýnda da önemli olan maçýn

kondisyonunu gidermesi, zamanla o idmanlarý yaparak bir yerlere gelmesi gerekiyor. Ýþte bu zorlu süreçte de bunlarýn hepsinin formunda olmayýþý, takým içerisinde 2-3 tane çok beklentili olan arkadaþlardan o performansý alamamýþ olmam, bizim bu yaþadýðýmýz süreci ortaya çýkarýyor. Ve ben bu süreci zaten görmüþtüm" dedi.

Bugsaþspor maçý zor

kaderine etki etmemesidir. Etti mi? Evet. Bizim maçlarýmýza maalesef sezon baþýndan beri hakem hatalarý maçýn kaderini etkiliyor. Biz de elimizden geldiði kadar, hakem hatalarýnýn olmamasýna çalýþýyoruz. Suçu üzerime almam gereken yerlerde alýyorum, hakemler için de yapýlmasý gereken projeleri de anlatýyorum. Onu da yapmasý gerekenler yapmýyorsa, o zaman onlarýn sorunudur. Ve bir an önce de Türki-

Spor Toto 2.lig kýrmýzý grup TAKIMLAR

ye'de hakemliðin profesyonelliðe geçmesinin göstergesidir bu hakem hatalarý. Bu yapýldýðý andan itibaren ben, hakem hatalarýnýn minimuma ineceðini düþünüyorum" dedi.

Olumsuzluklarý yaþamaya devam ediyoruz Turhan Özyazanlar, þanssýzlýklarla baþlayan süreçten gelen olumsuz etkileri yaþamaya devam ettiklerini belirte-

rek, "Ben bu göreve geldiðim zaman elimde 24 kiþilik bir kadro vardý. Onlardaki yeteneðe ve o inanmýþlýða, ne olursa olsun içindeki potansiyelleri çýkarttým. Fakat, süreç öyle þansýzlýklarla devam etti ki sakatlýklar üst üste eklendi. Bugün hala o sakatlýklarýn cemeresini çekiyoruz.Uðurun hala sakatlýðý var. Bunlar bir takýmýn þansýzlýðýdýr. Bunlarý yaþadýðýmýz için, onlarýn da form grafiði için, oyun oynamasý, maç

Turhan Özyazanlar zor bir maçýn kendilerini beklediðini belirterek, "Lig çok enteresan geçiyor. Her takým her takýmý yenebilecek güce sahip. Rakibin ile nerde oynadýðýnýn hiç önemi yok. Biz kendi sahamýzda puan almak için mücadele edeceðiz. Buðsaþspor'un lig de þuan bulunduðu yer kimseyi yanýltmasýn, çok iyi kadroya sahip bir takým. Onlarda kazanýp çýkýþ yakalamak için ne gerekiyorsa yapacaklardýr. Oynadýðýmýz takýmlar bize sýký önlemler alýyor. Biz de ona göre çözüm üretmek zorundayýz. Oynadýðýmýz maçlarda gol bölgelerinde son vuruþu yapamadýk maalesef. Ýnanýyorum ki Buðsaþspor ve ondan sonra oynayacaðýmýz maçlarda bu bölgeye de çözüm bulup sýkýntýyý gidereceðiz. Þunu söyleyebilirim; Bugdaþspor u kazanmak için oynayacaðýz. Ýyi oynayan ve kazanan takýmýn biz olmasýný istiyorum" diye konuþtu. Taþkýn Civelek

Çift kale maç yaptýlar Pazar günü deplasmanda Kocaelispor ile karþýlaþacak olan Y.Diyarbakýrspor, günü tek antrenmanla geçirdi.

K

Spor Toto 3.Lig 3.Grup TAKIMLAR

ýrmýzý-Yeþilli takým antrenmanýn ana bölümünde koordinasyon, pas, minyatür kale oyun ve dar alanda çift kale maç çalýþmalarý yaptý. Teknik Direktör Namýk Altýnsoy yönetiminde gerçekleþtirilen antrenmanda futbolcular formayý kapabilmek adýna kýyasýya mücadele ettiler. Altýnsoy takýmýný motive ediyor Y.Diyarbakýrspor Teknik Direktörü Namýk Altýnsoy, takýmýný zorlu Kocaeli maçý için hazýrlýyor. Yeþil- kýrmýzýlý takým deplasmanda oynayacaðý Kocaelispor engelini kayýpsýz geçerek kötü günleri geride býrakmak istiyor. Deplasmanda oynayacaðý Kocaelispor maçý öncesinde ise zirve hesaplarý yapmaya baþladý. Teknik Direktör Namýk Altýnsoy ve öðrencileri Kocaelispor maçýný kayýpsýz geçerek üst basamaklara doðru týr-

manmanýn planlarýný yapýyor. Kocaeli'de Kocaelispor ile oynayacaðý maçýn ardýndan Belediye Vanspor'u sahasýnda aðýrlayacak olan Güneydoðu ekibi söz konusu iki karþýlaþmadan 6 puan ile ayrýlmasý halinde zirveye doðru týrmanýþýný sürdürecek.

Sürekli futbolcularýyla görüþüyor Teknik Direktör Namýk Altýnsoy, sýkýntýlý süreci futbolcularýyla sýk sýk bir araya gelerek aþmaya çalýþýyor. Hem saha içinde hem saha dýþýnda oyuncularýyla sürekli görüþerek yaþanan sancýlý sürecin kaynaðýný bulup çözüm yollarýný arayan genç teknik adam üst üst alýnan galibiyetlerin devamý noktasýnda da iþi sýký tutuyor. Futbolcularýna her maçý tek tek düþünmeleri gerektiðini aktaran

Altýnsoy, "Bizim önümüzde Kocaelispor ile deplasmanda oynayacaðýmýz bir maç var. Her rakip bizim için önemli ve ciddi. Bir maç geçirmeden diðer maçý düþünmemiz doðru olmaz. Ligde kolay takým yok herkes zorlu ve güçlü rakipler. Kimi yenerseniz yenin veya kaybe-

din aldýðýnýz puanda ayný kaybettiðiniz puanda o yüzden herkesin Kasýmpaþa maçýna odaklanmasýný istiyorum. Sadece bu maçý düþünelim. Belediye Vanspor maçýný bu maçtan sonra düþünmeliyiz" diyerek uyarýlarda bulunduðu öðrenildi. Taþkýn Civelek

Diyarbakýr'da atýcýlýk düzenlendi D

iyarbakýr'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramý etkinlikleri kapsamýnda atýcýlýk yarýþmalarý düzenlendi. Yarýþmada, büyük erkeklerde Cihan Binbir, genç erkeklerde Yýlmaz Akgün, Yýldýz Erkekler'de Süleyman Bozkurt, Genç Bayanlar'da Ezgi Hilal Yýlmaz ve Yýldýz Bayanlar'da Elif Yaþar birinci oldu. Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü Atýcýlýk Merkezi'nde yapýlan müsabakalara 45 sporcu katýldý. 5 kategoride yapýlan müsabakalarda ilk 3'e giren toplam 15 sporcu 25-30 Ekim tarihleri arasýnda Mersin'de yapýlacak Havalý ve Ateþli Silahlar Cumhuriyet Kupasý müsabakalarýna katýlma hakký kazandý. Mersin'deki müsabakalarda baþarýlý olanlar milli takýma seçilecek. CMYK

23 10 2013 gazete sayfaları  
23 10 2013 gazete sayfaları  
Advertisement