Page 1

Nevruz huzur içerisinde geçti

9 yakýnýný kaybetti

Barýþa destek istiyor

D

iyarbakýr Valisi Mustafa Toprak, Nevruz kutlamalarý ile ilgili yaptýðý açýklamada, "Bazý istenmeyen görüntüler ve Türk bayraðýnýn orada olmamasý hiç hoþ olmamýþtýr. Ben inanýyorum ki, bundan sonraki etkinlikler ve faaliyetlerde o eksikliðin de giderilmesi gerekiyor" dedi. „ Sayfa 9’da

H

akkari'de yola döþenen mayýnýn patlatýlmasý sonucu ailesinden 9 kiþiyi kaybeden Cahit Erol, "Evlatlarýmý kaybettim, evime ateþ düþtü, psikolojimiz bozuldu ama yine de barýþ temellerinin atýlmasýna en çok ben sevindim" dedi. „ 8’de

75 milyon sevinç duyacak

B

aþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç, Diyarbakýr'daki Nevruz kutlamalarýnda okunan bölücü örgüt elebaþý Abdullah Öcalan'ýn mesajýna yönelik deðerlendirmede bulunarak, "Diyar-

Okullarda þiddete son verelim Projesi

D

iyarbakýr Valiliði koordinasyonunda, Kayapýnar Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan yürütülen Sosyal Destek Programý (SODES) tarafýndan finanse edilen 'Okullarda Þiddete Son Verelim' projesi kapsamýnda öðrencilere spor kýyafeti daðýtým töreni düzenlendi. „ 4’te

Kakao ve çay zekayý açýyor!

„ 2’de

CUMARTESÝ 23 MART 2013

bakýr'da Nevruz meydanýnda bazý milletvekillerinin okuduðu bildiride genellikle olumlu izler gördüm. Bu olumlu izler çözüm süreci içerisinde ümit veriyor" dedi. „ 9’da

Bayrak düsmanlýðýmýz yok www.diyarbakirolay.com.tr

Fiyatý : 30 KR

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Genel Baþkaný Ahmet Türk, Diyarbakýr'da düzenlenen Nevruz etkinliklerinde Türk bayraðý bulunmamasý ile ilgili olarak, "Biz bayrak asýp birileri indirseydi farklý bir süreç oluþurdu. Bayrak düþmanlýðýmýz yok" dedi. Yeni süreç Bolivya senatörleri, DTK'yý ziyaret etti. Nevruz'un çok renkli geçtiðini anlatan Bolivyalý heyet, Diyarbakýr'da olmalarýndan dolayý büyük bir memnuniyet yaþadýklarýný dile getirdi. Bolivya'nýn siyasal ve ekonomik yapýsýný anlatan heyet, DTK'lýlara Bolivya hakkýnda geniþ bilgi verdi. DTK yetkilileri ise, Diyarbakýr'da kutlanan Nevruz'un yeni bir süreci baþlattýðýný, Kürt sorununun çözümüne yakýn olduklarýný ifade etti.

Mesaj bölgede umut doðurdu

Grubumuzda bayrak var

Aydoðan'dan bayrak açýklamasý B

DP Diyarbakýr Milletvekili Nursel Aydoðan, alanlarda Türk bayraðýnýn olmamasýný Nevruz'un resmi bir bayram olmamasýna baðladý. Aydoðan, "Nevruz resmi bir bayram deðil. Bir halkýn bayramýdýr. Yani gayrý resmi bir bayramdýr” dedi. „ 7’de

Baþbakan Erdoðan'ýn Diyarbakýr'da kutlanan Nevruz Bayramý'nda Türk bayraðý asýlmamasýyla ilgili yaptýðý eleþtiriyi de deðerlendiren Türk, bayraða karþý olmadýklarýný ifade ederek, "Nevruz alanýnda bayrak asýlsaydý, birileri tarafýndan indirilseydi farklý bir süreç yaþanýrdý. Baþbakan'ýn bayrak açýklamasýný bence böyle bir tartýþmanýn hiçbir anlamý yok. Katliamlarýn yapýldýðý Nevruzlarda bile Kürtler bayramýný kutladý. Bizim bayraða karþý bir düþmanlýðýmýz yok. Partimizde, grubumuzda bayrak var. Biz siyasi olarak karar alsak Nevruz alanýnda bayrak assak bile birileri bayraðý indirdiði zaman bu sefer farklý bir tartýþma olur. Aslýnda böyle bir tartýþmanýn süreçle ilgisi hiç olmamasý gerekiyor. Mesele çok açýk, Kürtler ve Türklerin kucaklayacaklarý bir sürecin alt yapýsýný oluþturmak lazým. Bunun dýþýnda bayrak vardý, yoktu gibi tartýþmalarýn hiçbir anlamý yok. Ayný zamanda bir faydasý da yok" diye konuþtu. „ 8’de

N

evruz'da Abdullah Öcalan'ýn mesajý bölgede umut yarattý. Sivil Toplum kuruluþlarý ve vatandaþlar, iki baharýn birlikte yaþandýðýný ve umutlarýn yeþerdiðini belirtti. Haberi 5,7 ve 8. sayfada

Kengere büyük ilgi var Sýnýrda kaçakçýlýk operasyonu Yaþlýlarýn sinema sevinci „ 4’te

„ 3’te

„ 4’te

Nevruz alaný temizleniyor D

iyarbakýr'da binlerce kiþinin katýlýmý ile yapýlan tarihi Nevruz kutlamasýnýn ardýndan alan adeta çöp ile kaplanýrken, belediyelere baðlý temizlik iþçileri de sabahýn erken saatlerinden itibaren temizlik çalýþmalarýna baþladý. „ 7’de

Güneydoðu güvenli liman olur

ardin'in Midyat Belediye Baþkaný Siirt sosyal M Þehmus Nasýroðlu, Abdullah Öcamesajýyla ilgili açýklama yaptý. Diyaþamda ilerliyor lan'ýn yarbakýr'daki Nevruz'un coþkuyla kutlan-

S

iirt Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü bünyesinde geçen yýl kurulan kadýnlar futbol takýmýndan sonra kýzlar futbol okulu da açýlýyor. „ 4’te

masýndan dolayý umutlu olduklarýný söyleyen Nasýroðlu, Abdullah Öcalan'ýn çaðrýsýný önemsediklerini dile getirdi. „ 5’te


2

Saðlýk

23 MART 2013 CUMARTESÝ

Baharda botoks yaptýrmanýn ilk 4 nedeni

Mevsim geçiþlerinde yaþanan depresyon insanlarý deðiþik arayýþlara sürükler.

D

aha huzurlu, daha genç, daha parýltýlý, daha dinamik bir yüzle yaza hazýrlanmak istiyorsanýz botoks yaptýrmanýzýn tam zamaný. Medical Estetik Uzmaný Dr. Hikmet Gülaçtý, mevsim geçiþlerinde yaþanan depresyondan en az etkiyle kurtulmak isteyen, orta yaþ bunalýmý yaþayan kiþilere botoks yaptýrmalarýný öneriyor. Botoks, 'Clostridium Botulinusmus' isimli bir bakteriden elde edilen, amacý kaslarý gevþetmek olan bir ilaçtýr. 20 yýldan fazla bir zamandýr týbbýn deðiþik branþlarýnda adale kasýlmalarýný rahatlatmak amacýyla kullanýlmaktadýr. Medikal estetikteki kullaným amacý yüz çizgilerini geçici bir süre için yok etmektir. Medical Estetik Uzmaný Dr. Hikmet Gülaçtý,

mevsim geçiþlerinde yaþanan depresyondan en az etkiyle kurtulmak isteyen, orta yaþ bunalýmý yaþayan kiþilere botoks yaptýrmalarýný öneriyor ve konuya þöyle açýklýk getiriyor. Yüz mimiklerini yapmamýzý saðlayan kaslar, üstlerini örten deriye yapýþýktýr. Bu nedenle gülme, aðlama, üzülme, endiþelenme gibi duygulaným durumlarýnda mimik kaslarý harekete geçerken üzerindeki deri de büzüþür. Böylece kýrýþýklýklarýn ilk adýmý atýlmýþ olur. Yýllarca süren bu iþlem cildin esneklik yapýsýnýn da azalmasý ile birleþince kýrýþýklýklar oluþmaya baþlar. Mevsim geçiþlerinde yaþanan depresyon sýrasýnda kiþinin kendisini beðenmemesi ve deðiþiklik arayýþlarýna girmesi sýklýkla karþýlaþtýðýmýz bir tablodur. 'Bu durumda yaptýrýlacak botoks uygulamasý ne iþe yarar diye soracak olursanýz?' Botoks yüzdeki kaslarý gevþeterek hem kýrýþýklýk oluþturan sürecin önüne geçer yani bir anlamda koruyucu etki yapar yaþlýlýk sürecini yavaþlatýr diðer taraftan da daha huzurlu, daha genç, daha parýltýlý, dinamik bir yüz ortaya çýkar.

Bu yaz çok sýcak olacak Uzmanlar 2013 yazýnýn çok sýcak geçeceði konusunda uyardý!

Ý

klim ve Toplum Ýçin Uluslararasý Araþtýrma Enstitüsü'nün tahminlerine göre, 2013 yazýnda hava sýcaklýklarý yüzde 75 mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Ýstanbul Teknik Üniversitesi (ÝTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Mikdat Kadýoðlu, yaptýðý açýklamada, Ulusal Okyanus ve Atmosfer Ýdaresi'nin kayýtlarýna göre 2010'un, 1998 ve 2005'in en sýcak yýl rekorunu egale ederek, en sýcak yýl olduðunu anýmsattý. Güneþ etkinliklerinin, 2010'da en düþük seviyede olduðuna iþaret eden Kadýoðlu, güneþ lekelerindeki artýþlarýn ise 2013'te tepe noktasýna ulaþacaðýný vurguladý. Kadýoðlu, bu nedenle Mart 2013'te güneþ lekelerinin en üst seviyeye çýkmasýyla dünyada görülmemiþ yüksek sýcaklýklarýn yaþanacaðýný dile getirdi. Bu yýl tepe noktasýna çýkacak güneþ lekelerinin sayýsýna, plansýz kentleþme de eklenince 2013 yazýnýn çok sýcak geçmesinin beklendiðini anlatan Kadýoðlu, þöyle konuþtu: "Ýklim ve Toplum Ýçin Uluslararasý Araþtýrma Enstitüsü okyanuslarýn yüzeyindeki su sýcaklýklarýný kullanarak birleþik atmosfer-okyanus modelleriyle 6 aylýk tahminler yapýyor. Böyle yapýlan iklim tahminleri, günlük hava tahminlerinden farklý. Onlar sýcaklýk ve yaðýþ gibi iklim elemanlarýnýn 30 yýllýk ortalamalarýnýn üzerinde veya altýnda olup olmayacaðýný söyler. Burada sözü geçen 30 yýllýk ortalama þu an 1981-2010 arasýndaki süredir. Gerçekte ise mevsim normali gibi gözlenmiþ bir hava yoktur. Bunlar iklim tahminlerinde kýyas için kullanýlýrlar."

Sýcaklýða nem de eklenecek Kadýoðlu, Enstitü'nün bu yýl yaz mevsimi için yaptýðý hava sýcaklýðý tahminlerine göre, Karadeniz ve güney illeri dahil olmak üzere Anadolu'nun doðusu hariç, Türkiye'nin büyük bölümünde ve özellikle de batýsýnda hava sýcaklýklarýnýn yüzde 75 oranda mevsim normallerinin üzerinde geçeceðini vurguladý. Toplam 92 gün süren yaz aylarýnýn en az 64 gününde sýcaklýklarýn mevsim normallerinin üzerinde geçeceðinin tahmin edildiðini vurgulayan Kadýoðlu, þöyle devam etti: "Bu tahminde sadece havayla iliþkili sýcaklýktan bahsediliyor. Bu deðerlere ozon tabakasýnýn delinmesinin etkileri dahil deðil. Yeterince yeþil alan ve planlanmadan yoksun þehirlerde hava sýcaklýðýnýn kýrsal alana göre 9 dereceye kadar daha yüksek olabildiðini de unutulmamalý. Hesapta olmayan bir de nem var. Yani sýcak ve nemli havalarda ýsýyla nemin bileþimi de kalp, solunum yolu hastalýklarýný tetikleyerek kitlesel ölümlere sebep olabilir. Örneðin, Avrupa'da Aðustos 2003'te Fransa ve Ýspanya civarýnda sýcak hava dalgalarý nedeniyle yaklaþýk 35 bin kiþi hayatýný kaybetmiþ ve 13 milyar avroluk ekonomik kayýp olmuþtu. Böyle bir sýcaklýkta elektrik enerjisi tüketimi ve orman yangýnlarý da artmakta. Orman ve anýz yangýnlarýnýn neden olduðu duman, trafikteki araçlarýn neden olduðu ozon ve partikül maddeler de durumu kötüleþtirebilmekte. Özetle, konuyla ilgili acilen gerekli önlemlerin alýnmasý gerekiyor."

Bu da insanýn kendine olan özgüvenini olumlu yönde etkiler ve kiþi kendini daha mutlu hisseder.

Tecrübeli Hekim, Doðru Botoks Uygulamasý Kiþilerin botoks uygulamasý yaptýrmadan önce yaþadýklarý endiþelerin ilk sýrasýnda 'mimiklerim kaybolursa, maske gibi bir yüzüm, donuk bir ifadem olursa' yer alýr. Oysa doðal bir görünüm, baþarýlý ve doðru botoks uygulamasý hekimin tecrübesi ile baðlantýlýdýr.

Botoks Hangi Sýklýkla Yapýlmalýdýr? Hýzla uygulandýðý için çok az acý hissedilir, çok ince insülin iðneleri ile yapýlýr, uygulama öncesinde bir lokal anestezik krem de sürülür. Tedaviyi takip eden 3 ya da 4'üncü günde botoks etkisini yavaþ yavaþ gösterir ve istenilen sonuca yaklaþýk 10 günde ulaþýr. Ýki hafta sonra doðal görünüm ortaya çýkar. Yaklaþýk 4 aylýk bir ömrü vardýr fakat bir çok hasta 6 aya kadar kendini iyi hissettiði için yýlda iki kere bu uygulamayý yaptýrýr.

Muzun bile turþusu varmýþ

Neredeyse tüm sebze ve meyvelerin turþusu yapýlabiliyor. Ö

nceden hazýrlanmasý gereken yiyeceklerin baþýnda gelen turþular, tuzlu ve ekþimsi aromasýyla çeþni ve iþtah açýcý garnitür olarak akþam yemeklerinin vazgeçilmez lezzeti oluyor. Neredeyse her yemeðin yanýna yakýþan turþunun saðlýðýmýza olan etkilerini, Diyetisyen Selma Önelge Gür anlattý. Turþunun yapýlmasýnda temel nokta tuzun kullanýlmasýdýr. Tuzun antiseptik olduðu ve besinlerde nem miktarýný önemli ölçüde düþürerek sebze ve meyvelerin bozulmasýna neden olan bakterileri denetim altýnda tuttuðu çok eski tarihlerde keþfedilmiþtir. Sebze ve meyveleri yetiþmediði mevsimlerde de tüketebilmek, sofralarda çeþitlilik saðlamak için tat ve aromalarý belli ölçülerde korunarak saklanmasýný saðlayan en eski yöntem turþu yapýmýdýr.

Turþularý saklama süreci Turþusu kurulacak olan malzemeler %5-10'luk tuz çözeltisine basýldýktan sonra laktik fermantasyon (mayalanma) süreci baþlýyor. Sebze ve meyvelerdeki þeker 20-25? C sýcaklýkta, genelde birkaç haftalýk bir sürede laktik aside dönüþüyor. Laktik asit fermantasyonu, sebze ve meyvelerin yüzeyindeki doðal mikro florada bulunan laktik asit bakterileri tarafýndan gerçekleþtiriliyor. Oluþan laktik asit ürünün bozulmasýný önleyerek besin deðerinde önemli kayýplar olmadan uzun süre saklanabiliyor.

Neredeyse tüm sebze ve meyvelerin turþusu yapýlabiliyor Turþusu yapýlabilen sebze meyveler yöresel alýþkanlýklara göre deðiþiyor. Beþiktaþ Þair Nedim Caddesi'nde kaliteli turþularýyla tanýnan turþucuya göre, neredeyse tüm sebze ve meyvelerden turþu kuruluyor. Muzun bile turþusu

Aþýrý tuz tüketimi saðlýk problemlerini beraberinde getiriyor Turþu yapýmýnda kullanýlan tuz (sodyum klorür) yapýsýndaki sodyumun alýnmasýna önemli bir katký yapýyor. Tuzun % 60'ý klor, %4 0'ý ise sodyumdan oluþuyor. Sodyum organizmada sývý ve asit-baz dengesinin saðlanmasýnda önemli bir rol oynuyor. Sodyum yetersizliðinde; kusma, zihin bulanýklýðý, kas yorgunluðu, aðrýlar ve solunum yetersizliði gibi belirtiler görülüyor. Tuzun 1 gramýnda 400 mg sodyum bulunuyor. Yetiþkinler için minimum sodyum gereksinimi günde 500 mg'dýr. Bu miktar yaklaþýk ¼ tatlý kaþýðý tuzdur. Maksimum tuz alýmý ise günlük 6 g (2.4 g sodyum) olarak belirlenmiþtir.

Turþunun saðlýkla iliþkisi

olduðunu söylüyor. Turþusu kurulan sebze ve meyveler ortak akýl ve lezzetin buluþtuðu ölçüde yaygýn olarak tüketiliyor. Sebzelerden en çok; salatalýk, lahana, biber, patlýcan, yeþil domates, acur, havuç, kabak, taze fasulye, pancar, bamya kullanýlýyor. Yöresel olarak Karadeniz Bölgesi'nde kýrmýzýlâhana, pazý sapý, muþmula, Sivas'da pancar sapý (pezik), Trakya'da dolma turþular (biber, patlýcan vb.), Ege'de enginar turþusu kuruluyor. Meyvelerden kavun (kelek), karpuz kabuðu, kiraz, erik, ayva, elma, yaban eriði, nektar, çaðla bademden turþu yapýlýyor. Turþu kurulurken ana malzemenin yaný sýra nohut, nar, sarýmsak, dere otu, maydanoz, kereviz sapý aroma vermek amacýyla eklenebiliyor. Turþulaþmýþ (mayalanmýþ), fermente gýdalar yapýldýðý gýdanýn içerdiði vitamin ve mineraller korunuyor. Sindirilmesi güç olan maddeler kolay sindirilebilir hâle geliyor. Hastalýk yapýcý mikroorganizmalarýn geliþimi de engelleniyor. Baðýrsaktaki bakteri dengesini düzenliyor. Mevsiminde bol bulunan sebze ve meyvelerden yapýlýyor olmasý mutfak ekonomisine katkýda bulunuyor. Menü planlamada çeþitlilik saðlýyor.

Böbrekler kan sodyum düzeyinin düzenlenmesinde önemli organlardan biridir. Bazý böbrek hastalýklarýnda, vücutta sodyum birikimi oluyor. Kanda miktarý artýyor ve suyu da çekerek vücudun belirli yerlerinde "ödem" denilen þiþkinlikler oluþturuyor. Bazý karaciðer hastalýklarýnda da benzer durum yaþanýyor. Aþýrý tuz tüketimi hipertansiyona neden oluyor. Yüksek kan basýncý (hipertansiyon) ise kalp hastalýklarý, böbrek hastalýklarý ve felç için temel risk faktörüdür. Aþýrý tuz tüketiminin ayrýca mide ve aðýz kanserlerinin oluþmasýnda risk faktörü olduðu biliniyor. Tuz tüketiminin fazla olmasý, kemik erimesi olarak bilinen osteoporozun da risk faktörlerinin baþýnda geliyor. Saðlýðýn korunmasý ve sürdürülmesi çeþitli gýdalarýn ölçülü ve dengeli olarak alýnmasýyla mümkündür. Aþýrý tüketilen her gýda ya da besin öðesi saðlýðýnýzý tehdit edebilir. Bu nedenle saðlýðýn korunmasýnda; turþu tüketileceði günlerde diðer tuz kaynaðý olan gýdalarýn alýmýna dikkat edilmeli, miktarý gereksinimi aþmamalý, su tüketimi arttýrýlmalý, turþunun fermente özelliklerinin saðladýðý fayda olumsuza dönüþtürülmemelidir. Hastalýklarda; hipertansiyon, böbrek, karaciðer, kalp hastalarý, kanser tedavisi görenler ayrýca gebeler diyetisyenlerine danýþmadan turþu tüketmemelerinde yarar vardýr.

Kakao ve çay zekayý açýyor!

Alzheimer hastalarý üzerinde yapýlan araþtýrmalar olumlu sonuç verdi.

Y

apýlan araþtýrmalarda, kakaonun ve çikolatanýn beynin kapasitesini artýrdýðý kanýtlandý. Kakao dýþýnda; içinde flavanol bulunan elma ve çay da zekayý açýyor. Ýtalya'daki L'Aquila Üniversitesi'ndeki bilim adamlarý; hafif biliþsel bozukluðu olan ve Alzheimer hastasý 90 kiþinin, sekiz hafta boyunca orta ve yüksek dozda flavanol içeren kakaolu içecekler içmesini saðladý. Ardýndan katýlýmcýlara görsel-sözel zekalarýný ve dikkatlerini ölçmek için üç ayrý test uygulandý.

Beyne fazla oksijen gidiyor!

Deney sonunda; fazla miktarda flavanol içeren kakaoyu tüketen kiþilerde, beyin iþlevinin daha seri olduðu gözlemlendi. Yapýlan araþtýrmalar; kakaonun yapýsýnda bulunan ve flavonol grubundan olan epikateþin maddesinin; kan akýþýný hýzlandýrarak beyne daha fazla oksijen gitmesini saðladýðýný gösteriyor. Bu madde; kakaonun dýþýnda elma, þarap ve çayda da bulunuyor. Araþtýrma sonuçlarýna ulaþmak için kiþinin günde 10-20 parça çikolata tüketmesi gerekiyor. Uzmanlarýmýzdan Prof. Dr. Neriman Ýnanç da, antioksidan özelliði bulunan elmanýn; kalp damar hastalýklarý, prostat kanseri, felç riskini azaltmanýn yaný sýra alzheimer ve demans gibi beyin fonksiyonlarýný etkileyen hastalýklarý da büyük oranda önlediðini belirtti.


Minibüs takla attý

A

23 MART 2013 CUMARTESÝ

Vincin üstünde tehlikeli hareketler

dýyaman'da bir minibüsün takla atarak þarampole yuvarlanmasý sonucu meydana gelen kazada 1'i aðýr 3 kiþi yaralandý. Edinilen bilgiye göre, Malatya istikametinden Adýyaman istikametine gelmekte olan Murat K.idaresindeki 02 D 0054 plakalý minibüs, Pirin Köprüsü yakýnlarýnda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak þarampole yuvarlandý. Meydana gelen kazada minibüs sürücüsü

Murat K., ve minibüs içerisinde bulunan Mert Þ., Esen Y., ile soyadý öðrenilemeyen Ýsmail isimli bir þahýs yaralandý. Yaralýlar olay yerine gelen saðlýk ekiplerince yapýlan ilk müdahalenin ardan ambulansla Adýyaman Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine kaldýrýldý. Hastanede tedavi altýna alýnan 4 yaralýdan minibüs sürücüsü Murat K.'nin saðlýk durumunun ciddiyetini koruduðu öðrenildi. Kazayla ilgili soruþturma sürdürülüyor.

Diyarbakýr'da kutlanan Nevruz Bayramý'nda yaðlý vincin pistonlarýna týrmanarak tepeye çýkan iki genç, yaptýklarý hareketlerle izleyenlere korkulu anlar yaþattý.

Y

aklaþýk 20 metre yükseklikteki vincin tepesine çýkarak Nevruz alanýný izleyen gençler, halay çekip meydandaki kalabalýða el salladý. Vincin tepesindeki iki gençten biri iniþ sýrasýnda

arkadaþýna tekme atýnca tehlikeli anlar yaþandý. Vincin üzerinde ellerini serbest býrakarak sigara yakan gençler, telefonla konuþtu. Gençlerin bu hareketleri meydanda bulunan vatan-

daþlarýn paniklemesine sebep oldu. Ýbrahim Bakýr ve Cebrail Kýlýç adlý gençler, ÝHA muhabirine yaptýklarý açýklamada tepeye çýkmaktan korkmadýklarýný belirterek, "Korksaydýk oraya çýk-

mazdýk" dedi. Açýlmýþ vincin pistonlarýnýn yaðlý olmasýndan dolayý zorlandýklarýný dile getiren gençler, her þeye raðmen oraya çýkmanýn keyifli olduðunu söylediler.

Motosiklet kazasýnda hayatýný kaybetti M

ardin'in Kýzýltepe ilçesinde önceki gün bir motosiklet ile otomobilin çarpýþmasý sonucu aðýr yaralanan motosiklet sürücüsü Aydýn Aslan (30) kaldýrdýðý Kýzýltepe Devlet Hastanesi'nde yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamayarak hayatýný kaybetti. Yoðun bakým ünitesine kaldýrýlan Aydýn Aslan, durumunun kötüye gitmesi dolayýsýyla Elazýð Fýrat Üniversitesi Týp Fakültesi Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýldý. Hastaneye yetiþtirildiðinde saðlýk durumu daha da kötüleþen Aslan, yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamadý.

Suriye sýnýrýnda kaçakçýlýk operasyonu

Þ

anlýurfa'da güvenlik güçleri tarafýndan Suriye sýnýrýna sýfýr noktada bulunan köylerde 250 kiþilik ekip ile kaçakçýlýk operasyonu düzenlendi. Operasyonda camiler de arandý. Þanlýurfa Emniyet Müdürlüðüne baðlýk Kaçakçýlýk ve Organize Suçlar Müdürlüðü ekipleri ve Jandarma tarafýndan yaklaþýk 250 kiþilik ekip ile Þanlýurfa'nýn Akçakale ilçesine baðlý Suriye sýnýrýna sýfýr noktada bulunan köylere þafak vakti operasyon düzenledi. Özel Harekat Polislerinin de katýldýðý operasyonda, Tomalar, Akrepler kullanýldý. Yoðun güvenlik önlemlerinin alýndýðý operasyonda depolar, çuvallar, hayvan barýnaklarý, kamyonlar ve camiler didik didik arandý. Daha önce de sýnýra yakýn köylerde operasyonlar düzenleyen güvenlik güçleri bu seferki operasyonda herhangi bir suç unsuruna rastlamadý. Yaklaþýk 5 saat süren operasyonda boþ mazot varilleri bulundu.

Hakkari'de trafik kazasý Hakkari'de meydana gelen iki ayrý trafik kazasýnda 2 kiþi yaralandý.

E

dinilen bilgiye göre, ilk kaza Bulvar Caddesi üzerinde bulunan Þenler Kavþaðý'nda meydana geldi. Karþýdan karþýya geçmekte olan ve ismi öðrenilemeyen bir kiþi, karþý yönden gelen Hakkari Ýl Emniyet Müdürlüðü'ne ait bir sivil aracýn çarpmasý sonucu hafif þekilde yaralandý.

Korsan tüp operasyonu Þ

anlýurfa Emniyet Müdürlüðü Güvenlik Þube Müdürlüðü ekiplerinin yaptýklarý çalýþma sonucu, 511 adet korsan tüp ele geçirildi. Olayla ilgili iki kiþi gözaltýna alýndý. Güvenlik Þube Müdürlüðü ekipleri, daha önceden bilgisini aldýðý kamyoneti Diyarbakýr yolu üzerinde durdurdu. Kamyonette yapýlan arama sonucunda çeþitli firmalara ait 511 korsan piknik tüpü ele geçirildi. Olayla ilgili M.B. ve M.K adlý þahýslar gözaltýna alýndý. Ele geçirilen piknik tüplerine el konuldu.

Yaralý kaza yerine çaðýrýlan ambulansla Hakkari Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldýrýldý. Ýkinci kaza ise, Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Ýl Emniyet Müdürlüðü'ne ait aracýn geri manevra yapmasý sonucu Ý.Ç. (35) isimli vatandaþa çarptý. Yaralý Ý.Ç., çaðrýlan ambulansla hastaneye kaldýrýldýðý ve durumunun iyi olduðu belirtildi.

Evde yangýn korkuttu

A

dýyaman'da bir evde bilinmeyen bir nedenle çýkan yangýn korkuya neden oldu. Edinilen bilgiye göre Bahçeli Evler Mahallesi Necip Fazýl Kýsa Kürek Parký yakýnlarýnda Abdurahman T.'ye ait evin yatak odasýnda henüz bilinmeyen bir nedenden yangýn çýktý. Yangýný fark eden vatandaþlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri kýsa sürede alevleri söndürdü. Olayla ilgili soruþturma sürdürülüyor.


4

HABER

23 MART 2013 CUMARTESÝ

Okullarda þiddete Son Verelim Projesi

Diyarbakýr Valiliði koordinasyonunda, Kayapýnar Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan yürütülen Sosyal Destek Programý (SODES) tarafýndan finanse edilen 'Okullarda Þiddete Son Verelim' projesi kapsamýnda öðrencilere spor kýyafeti daðýtým töreni düzenlendi.

D

iyarbakýr'da okullarda þiddete son vermek için baþlatýlan proje kapsamýnda Mehmet Ýçkale Ýlköðretim Okulu'nda öðrencilere spor kýyafeti daðýtým töreni yapýldý. Törene Diyarbakýr Valisi Mustafa Toprak, Vali Yardýmcýsý ve Kayapýnar Kaymakamý Cemal Hüsnü Kansýz, Ýl Milli Eðitim Müdürü Mehmet Hadi Aðýrbaþ, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Mehmet

Þakir Yaman, Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Abdullatif Umut katýldý. Vali Mustafa Toprak, törende yaptýðý konuþmada, eðitimin önemini belirtti. Toprak, "Geleceðinizi güzel kýlmak için uðraþýyoruz. Sizlerin iyi bir eðitim alýp saðlam adýmlar atmanýz gerekiyor. Daha iyi yetiþmeniz için bu güzel projelerle hareket ediyoruz. Sizin için ne kadar fedakarlýk

yapýlsa azdýr" dedi. Konuþmalarýn ardýndan öðrencilere spor kýyafetleri daðýtýldý. Vali Mustafa Toprak, spor kýyafetlerini öðrencilere vererek öðrencilerle kucaklaþtý. Spor kýyafeti daðýtýmýnýn ardýndan Vali Mustafa Toprak, törene katýlanlarla birlikte öðretmenler odasýnda düzenlenen kokteyle katýldý.

Kengere büyük ilgi var Mardin'in Kýzýltepe ilçesinde ilkbahar mevsimine girilmesi ile birlikte Karaca Daðý eteklerinde yaygýn olan kenger bitkisi tezgahlardaki yerini almaya baþladý.

K

ýzýltepe'de kenger satýcýlýðý yapan Abdurahman Oral, günde yaklaþýk olarak 12-13 ton kengerin ilçeye girdiðini ve bunun tüketildiðini söyledi. Oral, vatandaþlarýn kengere yoðun ilgi gösterdiðini belirterek, "Kýzýltepe'den batý illerinin yansýra Irak'a da kenger bitkisi ihraç ediliyor" dedi. Kenger almaya gelen A. Vehap Çoban ise kengerin diðer sebzelerden daha raðbet gördüðünü ve daha ucuz olduðunu söyledi. Çoban, "Kengerlerin kilosunu 2,5 TL'ye alýyoruz, hem ekonomik, hem de yararlý bir bitki olduðunu düþünüyorum" diye konuþtu.

Camiler doldu taþtý V

an'da, Cuma namazýnda camiler doldu taþtý. Camilerde yer kalmayýnca cemaat namazý yolda ve kaldýrýmlarda kýldý. Geçtiðimiz 2011 yýlýnda meydana gelen depremlerden dolayý birçok cami hasar görürken, yapýlan güçlendirmelerle birlikte tekrar hizmete açýlan camiler talebi karþýlamýyor. Birçok vatandaþ Cuma namazýný bahçelerde, parklarda, yollarda kýldý. Cuma namazýnda camilere adeta akýn eden vatandaþlar, yer bulamayýnca bu kez namazlýklarýný yola sererek burada namazlarýný eda ettiler.

CAMÝLERÝN ONARIMI ÝSE ARALIKSIZ SÜRÜYOR Yaþanan depremin ardýndan bazý camilerde güçlendirme çalýþmalarý ise aralýksýz sürüyor. Van Müftülüðü yetkilileri ise, birkaç cami dýþýnda tüm camilerin bir bir elden geçirildiðini ifade ederek, kalan camilerin de kýsa sürede tadilat ve onarým çalýþmalarýnýn sona ereceðini kaydettiler. Tüm bu çalýþmalarýn bitmesiyle birlikte vatandaþlarýn tüm camilerde rahat bir þekilde namazlarýný kýlacaklarýný kaydettiler.

Zayi ilanlarý Diyarbakýr nüfus müd.almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim.Hükümsüzdür Mehmet Yýldýz Diyarbakýr nüfus müd.almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim.Hükümsüzdür Mustafa Nuþad Bukarlý

23 MART 2013 CUMARTESÝ YIL: 12 SAYI: 4215 Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk Rek. Eðt. San.Tic. Ltd Þti. Adýna Tüzel Kiþi Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Yazý iþleri Müdürü Muhittin TALAY Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: Stadyum Altý Kuzey Kale Arkasý YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR e-posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

Siirt sosyal yaþamda ilerliyor S

iirt Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü bünyesinde geçen yýl kurulan kadýnlar futbol takýmýndan sonra kýzlar futbol okulu da açýlýyor. Antrenör Zeki Eren, kurulacak olan kýzlar futbol okulu ile Siirt'te bir ilke imza atýlacaðýný belirtti. Eren, "Siirt'te 12-16 yaþ kategorisinde kýzlarýmýzý futbola kazandýrmak için böyele bir çalýþma baþlattýk. Geçen yýl Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü bünyesinde oluþturduðumuz kadýnlar futbol takýmý bölgeye örnek oldu. Halen de mevcut takýmda 30'a yakýn lisanslý sporcumuz mevcut. Bu kýzlarýmýz 2. ligde mücadele veriyor. Kadýnlara yönelik böyle bir kulübümüz mevcuttur. Bunun altyapýsýný saðlam atmak için kýzlar futbol okulunu devreye koymayý amaçlýyoruz. Böylelikle kadýn futbolunu tabana yayarak kulübümüze ve milli takýmlarýmýza iyi futbol eðitimi almýþ daha fazla oyuncu kazandýr-

mak istiyoruz. Kýz futbol okulu ile kýzlarýmýzýn futbola baþlama yaþýný erkene çekip, onlarýn küçük yaþta bu güzel oyunla tanýþmalarýný arzu ediyoruz" dedi. Eren, çok yakýnda kurulmasýný planladýklarý futbol okulu ile kýzlarýn ayný zamanda futbolun teorik eðitiminin yanýnda pratik eðitim de görerek kaliteyi yakalayacaklarýný açýkladý. Kýzlarýn son dönemde futbola olan ilgisinin arttýðýný da ifade eden Eren, "Açýlan futbol takýmý ile kýzlarýmýzýn bu spor dalýna olan ilgisi artacaktýr. Þuan 25'e yakýn küçük yaþtaki kýzalar ailelerinin teþvikiyle futbol dersi almak istediklerini belirterek müracaatta bulundu. Futbola olan bu ilgiyi göz önünde bulundurarak futbol takýmýnýn biran önce açýlmasý için giriþimde bulunacaðýz" þeklinde konuþtu.

Yaþlýlarýn sinema sevinci

B

itlis Belediyesi tarafýndan "Yaþlýlar Haftasý" nedeniyle kentteki yaþlýlarý sinemaya götürdü. Tatvan'da bulunan bir sinema salonuna getiren yaþlýlar, geçtiðimiz günlerde vizyona giren "Hükümet Kadýn" isimli sinema filmini izlediler. Filmi oldukça beðenen yaþlýlar, oldukça neþeli vakit geçirdiklerini belirtti. Bitlis Belediye Baþkaný Fehmi Alaydýn, belediyenin asli görevlerinin yaný sýra sosyal alanda

da çalýþma yaptýklarýný söyledi. Yaþlýlar Haftasý nedeniyle düzenledikleri programla sosyal belediyeciliðin bir yönünü sergilemek istediklerini ifade eden Alaydýn, "Kentteki mahallelerden ve çarþý merkezinde belirlediðimiz yaþlýlar için böyle bir etkinlik düzenledik. Belki uzun yýllar sinemaya gidemeyen veya hayatý boyunca sinemaya gitmeyen büyüklerimiz var. Bu kapsamda büyüklerimizin 'Hükümet Kadýn' filmini izlemelerini arzu ettik. Davetimize katýlan büyüklerimizin ellerinden öpüyorum. Birlikteliðimiz, önümüzdeki günlerde yapacaðýmýz etkinliklerde devam edecek. Büyüklerimizin buraya gelmesinden dolayý çok sevindik. Bu büyüklerimiz için güzel bir aný olacak. Bunlar izledikleri filmi ve yaþadýklarý sinema keyfini, döndükten sonra torunlarýna, çocuklarýna ve kahvehanede arkadaþlarýna anlatacaklar" dedi. Bitlis Valisi Veysel Yurdakul, Bitlis Belediye Baþkaný Fehmi Alaydýn, Tatvan Kaymakamý Murat Erkan ve Ahlat Kaymakamý Osman Dölek de yaþlýlarla birlikte "Hükümet Kadýn" filmini izledi.

Yeni imar planý yoðunluðu V

an'da, geçtiðimiz günlerde askýya çýkarýlan yeni imar planý ile ilgili itiraz baþvurularý sürerken, arsasýnda yol geçtiðini öðrenmek isteyen vatandaþlar ise tapularýyla birlikte soluðu Tapu Kadastro Van Ýl Müdürlüðü'nde alýyor. Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý tarafýndan geçtiðimiz haftalarda askýya çýkarýlan yeni imar planýnýn itirazlarý devam ediyor. Arsasýnda okul, yol, park veya yeþil alan belirlenen vatandaþlar, Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðü baþta olmak üzere Tapu Kadastro Van Ýl Müdürlüðü'nde soluðu alýyor. Çevre ve Þehircilik Ýl Müdürlüðü'nde itiraz baþvurusu gerçekleþtiren vatandaþlar, Tapu Kadastro Müdürlüðü'nde ise arsalarýnda yol, park veya yeþil alanýn olup olmadýðýný öðrenmeye çalýþýyorlar.


HABER

5

Kardeþçe yaþama günüdür 23 MART 2013 CUMARTESÝ

Diyarbakýr'daki Nevruz kutlamalarýnda okunan Abdullah Öcalan'ýn mektubunda, "Silahlarý býrakýn" çaðrýsý yapýlmasý, Bitlis'teki sivil toplum kuruluþlarý (STK) tarafýndan olumlu karþýlandý.

B

arýþ sürecinin sonuna kadar devam etmesi ve sekteye uðramamasý için tüm kesimleri saðduyuya davet eden STK temsilcileri, süreçten ümitli olduklarýný belirtti. Çözüm süreciyle birlikte Kürt-Türk ayrýmý yapýlmaksýzýn eskiden olduðu gibi bundan sonr ada kardeþçe yaþanmasý gerektiðine vurgu yapan STK temsilcileri, çözüm sürecinde barýþý istemeyen kesimlerin komplolarýna karþý da duyarlý olunmasý gerektiðine dikkat çekti. Bu milletin bin yýldýr bu topraklarda Kürt-Türk ayrýmý yapýlmaksýzýn kardeþçe yaþadýðýný belirten Bitlis Genç Ýþ Adamlarý Derneði (BÝGÝAD) Baþkaný Cengiz Þahin, çözüm süreciyle birlikte 30 yýldýr bu topraklarda akan kardeþ kanýnýn duracaðýný ümit ettiklerinin söyledi. Nevruz'un Türkiye'de

ilk defa bu kadar saðduyuyla kutlandýðý için mutlu olduklarýný ifade eden Cengiz Þahin, "Bitlisli STK'lar olarak bizler de Türkiye'deki bu barýþ sürecinin mutluluðunu yaþýyoruz. Ýnþallah bu yýl kutlanan Nevruz, ileride kutlanacak olan Nevruz'lar için milat olur. Bin yýldýr bu topraklarda yaþayan bu milletin ayrý gayrýsý yoktur ancak nifak güçlerinin sürekli çatýþma ortamý oluþturmaya çalýþmasý sonucu 30 yýldýr bu topraklarda kardeþ kaný akmasýna neden oldu. Ýnþallah baþlatýlan süreçle birlikte bu kan sona erecektir. Biz STK'lar süreci caný gönülden destekliyoruz. Çözüm süreci büyük bir süreçtir, önemli bir süreçtir. Bu yüzden herkesin destek vermesi, elini taþýn altýna koymasý gerekiyor çünkü bu süreç ülke tarihinde yaþanan en önemli milatlardan biridir. Tüm kesimler buna destek vermelidir. Küçük nifaklar bir kenara býrakýlmalýdýr. Bundan sonra büyük Türkiye için hep birlikte el ele verelim. Uzun zamandýr içimizde eþitlik, özgürlük ve kardeþlik ekseninde büyük Türkiye umudumuzu besliyoruz. Biz Bitlisli STK'lar olarak barýþý Bitlis'ten haykýrýyoruz. Allah'ýn izniyle de barýþ günleri yakýn olacaktýr" diye konuþtu. Barýþ sürecinin Nevruz'da açýklanmasýnýn kendilerini çok heyecanlandýrdýðýný belirten Tatvan Esnaf Sanatkarlar Odasý Baþkaný Nevzat Turgut ise, sürece tam destek verdiklerini belirterek tüm kesimlere Türkçe ve Kürtçe "Edi bese", "Artýk yeter" diye seslendi. Turgut, "Bizler Tatvan esnafý olarak canýmýzla, malýmýzla, her þeyimizle süreci sonuna kadar destekliyoruz. Artýk kardeþ kaný akmasýn, acýlar

yaþanmasýn, analar aðlamasýn istiyoruz. Bu yüzden hep birlikte sürece destek olduk, olmaya devam edeceðiz. Yeter artýk, akan kanlar dursun. Ülkemizde artýk savaþ, çatýþma deðil barýþ konuþulsun, barýþ þarkýlarý söylensin. Bu konuda gereken duyarlýlýðý hep birlikte göstereceðiz. Gün kavga, çatýþma günü deðil birleþme günüdür. Birlikte kardeþçe yaþama günüdür. Kardeþçe iç içe, gönül gönüle yaþama günüdür. O günde bu gündür. Ýnþallah süreç hayýrlara vesile olur ve özlenen barýþ ortamý saðlanýr" dedi.

"Barýþ süreci farz" Özgür Eðitim-Sen Bitlis Temsilcisi Sinan Kýranþal ise, bu ülke insanýnýn son 30 yýldýr çok büyük acýlar yaþadýðýna dikkat çekerek,

Cezaevi'nde aile görüþmesi için hazýrlýklar tamam

M

uþ E Tipi Kapalý Ceza ve Ýnfaz Kurumu'nda kalan tutuklu ve hükümlülerin aileleri ile görüþmeleri için tüm hazýrlýklar tamamlanýrken, uygulamanýn baþlamasý için yönetmeliðin Resmi Gazete'de yayýnlanmasý bekleniyor. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn, 'aile görüþmesi' adýyla cezaevlerindeki mahkumlara 'eþleriyle 24 saat görüþme imkaný tanýyacaklarýný' açýklamasýyla birlikte baþlatýlan uygulama netlik kazanmaya baþladý. Muþ Cumhuriyet Baþsavcýsý Hasan Kaya, Adalet Bakanlýðýnýn talimatlarý doðrultusunda gerekli altyapýyý hazýrladýklarýný belirterek, Muþ E Tipi Kapalý Ceza ve Ýnfaz Kurumu'nda bu uygulama için 3 oda hazýrladýklarýný, 1 odayý ise yedekte beklettiklerini açýkladý. Yönetmeliðin yayýmlanýp yürürlüðe girmesi ile birlikte tutuklu ve hükümlülere bu haklarý tanýyacaklarýný belirten Kaya, bunun bir hak deðil, ayrýcalýk olduðuna dikkat çekti. Baþsavcý Kaya, "Odalarýmýz hazýr vaziyette, bu hakký tutuklu ve hükümlülere ödül mahiyetinde vereceðiz. 3 ayda bir eþi ile çocuklarýyla görüþme haklarý olacak. Biz bu konuda altyapýyý hazýrladýk. Sadece gelecek olan yönetmeliðin Resmi Gazete'de yayýnlanmasýný bekliyoruz. Yayýnlandýðý takdirde hemen uygulamaya baþlayacaðýz" dedi. Baþvurularýn baþladýðýný belirten Kaya, "Þu anda baþvuru dilekçelerle birlikte yapýlmaya baþlandý. Biz onlarý muhafaza ediyoruz. Zaten bu çerçevede insanlarý rencide etmeden böyle bir þey gerçekleþtirmek gerekiyor. Bu tür uygulamalar göz önünde olmaz. Ýyi olur, faydalý olur diye düþünüyorum. Yani insani bir düzenlemedir, inþallah hayýrlý olur" þeklinde konuþtu.

Bitlis'in Güroymak Esnaf ve Sanatkarlar Odasý Baþkaný Cemil Ýlk, baþlatýlan barýþ sürecine destek verdiklerini söyledi.

Ý

lk, Öcalan'ýn mesajlarýnýn çok olumlu ve barýþý isteyen bir üslup olduðunu ifade etti. Yýllardýr süregelen bu savaþýn son bulmasýnda kimsenin kaybý olmayacaðýný ve kazananýn herkes olacaðýný belirten Ýlk, "Bu süreç özellikle bölgemizi

"Diyarbakýr'da okunan mektup, barýþa olan inancýmýzý daha da güçlendirdi. Barýþ sürecinin her ne þartla olursa olsun farz olduðuna inanýyoruz çünkü silahlarýn konuþulduðu bir ülkede ya da dünyada insanlarýn konuþarak anlaþmasý mümkün deðildir. Ancak 21 Mart'la birlikte ülkemize barýþýn gelmesi büyük bir umuttur. Bu umut inþallah Türkiye'deki tüm halklar için hayýrlara vesile olacaktýr. Süreçten oldukça umutluyuz. Güzel günlerin bizleri beklediðini ümit ediyoruz" þeklinde konuþtu. Eski milli maratonculardan Beþminare Düþünce Akademisi Baþkaný Serdar Durer de Kürt sorununun sosyal, siyasal ve tarihsel boyutlarý olan, Osmanlý Ýmparatorluðu'ndan Türkiye Cumhuriyeti'ne devredilen bir sorun olduðuna iþaret etti. Durer, "Geçmiþte çeþitli güç odaklarý, Kürtlerin demokratik taleplerini þiddet politikalarý ile bastýrmýþ, sorunun çözümünde askeri yöntemlere dayalý, militarist anlayýþý tümüyle hakim kýlmýþlardýr. Acýdýr ki süreç devam ederken bölgede her taraf yakýlýp yýkýlmýþ, tarihi, sosyal ve kültürel birtakým deðerler yok edilmiþtir. Faili meçhul cinayetler, yargýsýz infazlar ve gözaltýnda kayýplar bölgede yoðun olarak yaþanmýþ, sorunlara iliþkin düþüncelerini açýklayan baþta milletvekilleri olmak üzere gazeteciler, bilim insanlarý, aydýnlar ile binlerce insanýmýz cezaevlerinde çürütülmüþtür. Yaþanýlan savaþ bahane edilerek insanlar siyasal, sosyal ve kültürel haklarýndan mahrum edilmiþlerdir. Bölgenin doðal kaynaklarý yýllarca bölge dýþýna taþýnmýþ

olup, bu kaynaklardan oluþan katma deðerden bölge halký yararlanamamýþtýr. Bu sorun emperyalist devletlerin çýkarlarý ve kirli emelleri doðrultusunda deðil, baþta Kürt halkýnýn iradesi olmak üzere bölge halklarýnýn demokrasi ve özgürlük taleplerine uygun, demokratik, adil, eþitlik temelinde barýþçýl yöntemlerle ancak gelir. Kürt halký tarihin þafaðýnda doðmuþ kadim bir halktýr. Kürt halký bazý iç ya da dýþ güç odaklarýnýn iðrenç emellerine alet olmayacak kadar asil bir halktýr" dedi.

Güroymak'tan barýþ sürecine destek geldi

çok olumlu etkileyecek. Ülkemizin de daha parlak bir geleceðe emin adýmlarla ilerleyeceði, vatandaþlarýn yaþamlarýndaki özgüveni artacak, kardeþlik baðlarý daha da kuvvetlenecektir. Asýrlardýr bu topraklarý beraber koruduk. Bu ülkeyi beraber kurduk. Cennet olan bu ülkemizi neden bilinçsizliðe itelim, yýllardýr çekilen acýlar yetmedi mi? Analarýn aðýt yakmasý, çocuklarýn yetim kalmasý, gelinlerin dul kalmasý, delikanlýlarýn sakat kalmasý yetmedi mi? Neye hizmet olur, bu süreci çözümsüzleþtirmek? Ülkemizin bu müpteladan dolayý harcadýðý para ve ekonomik kayýp yetmedi mi? Bölgemizde iþsizlik ve

eðitim seviyesinin böyle düþük olmasý yetmedi mi? Özellikle AK Parti'nin bu konuda aldýðý risk çok fazla, inþallah bu risk ülkemize barýþý, huzuru getirir. BDP'nin de azýmsanmayacak katkýlarý var. Ýnþallah diðer iki partimiz de ayný hassasiyeti gösterirler, provakasyonculara cesaret vermezler. Hassas bir süreçten geçiyoruz. Nevruz Bayramý'nda Öcalan'ýn açýklamalarý barýþý bir adým daha yaklaþtýrmýþtýr. Ülkenin bütünlüðüne ve en önemlisi din kardeþliðine vurgusu çok olumluydu. Dinimizde ýrkçýlýk yoktur, yaratýlaný yaratandan ötürü sevmek vardýr. 'Kim olursan ol yine gel' vardýr. Kadirþinaslýk, misafirperver-

lik vardýr. Baþkasýnýn ayýbýný örtmek vardýr. Cana ve mala kasýt yoktur. Hoþgörü vardýr. Peygamber Efendimiz (S.A.V) fitneyi önlemek için münafýklarýn elebaþýna gömleðini giydirmiþtir. Yapmamýz gereken sürecin en saðlýklý þekilde çözüme kavuþmasý için herkesin elinden geleni en iyi þekilde ve ayný hassasiyette sunmasýdýr. Özellikle sivil toplum kuruluþlarý ve kanaat önderleri bu süreçte daha aktif olmalarý gerekir, sürece en iyi katkýyý sunacaklarýna eminim. Sürecin baþarýyla çözüme kavuþmasý için hep beraber el ele, kardeþçe, mutlu ve güven dolu bir gelecek için hep bir olalým" dedi.

Güneydoðu güvenli liman olur

Mardin'in Midyat Belediye Baþkaný Þehmus Nasýroðlu, Abdullah Öcalan'ýn mesajýyla ilgili açýklama yaptý.

D

iyarbakýr'daki Nevruz'un coþkuyla kutlanmasýndan dolayý umutlu olduklarýný söyleyen Nasýroðlu, Abdullah Öcalan'ýn çaðrýsýný önemsediklerini dile getirdi. Nasýroðlu, "Sonuçta kanýn durmasý için bazý kiþilerin, kuruluþlarýn tavýr koymasý lazým,

iradelerini ortaya koymalarý lazým. Bu konuda Abdullah Öcalan da tavrýný ortaya koymuþtur, hükümetimiz de tavrýný koymuþtur. Bu ortamda en çok zarar gören Kürtlerdir, güneydoðu halkýdýr. Hem evlerinden oldular, hem iþlerinden oldular. Buraya yatýrým gelmemesinin sebebi güvenliðin olmamasýdýr. Güvenliðin eksik olduðu yerde yatýrým gelmez sermaye nereye gider, güvenli limana gider" þeklinde konuþtu. Nasýroðlu, güvenliðin saðlanmasý durumunda yatýrýmlarýn olacaðýný ve bölgenin çok kýsa sürede geliþeceðine inandýklarýný sözlerine ekledi.


6

EKONOMÝ

23 MART 2013 CUMARTESÝ

Ev Tekstilinde Açan çicekler Projesi

Þanlýurfa'da SODES ve Milli Eðitim Müdürlüðü'nün iþ birliði ile "Ev Tekstilinde Açan Çiçekler Projesi"nin açýlýþý gerçekleþti. Kýz Meslek Lisesinde gerçekleþen açýlýþ programýnda konuþan Milli Eðitim Müdürü Metin Ýlci, 196 bin TL maliyeti olan projede 25 bayanýn eðitim aldýðýný belirterek, "Amacýmýz ev tekstilinde kalifiye eleman yetiþtirmektir. Bayanlarýmýz 440 saatlik dersten sonra uygulama alanlarýnda da staj görecekler. Ayrýca burada kurs gören bayanlara günlük 15 lira ödeme yapýlýyor. Kadýnlara sadece iþ imkaný saðlamýyoruz. Onlarý sosyal etkinliklere de dahil ediyoruz" diye konuþtu.

2 bin kadýna istihdam Þanlýurfa Valisi Celalettin Güvenç de, artýk kötü günlerin geride kaldýðýný, kadýnlarýn kýzlarýn meslek sahibi olmasý için Ankara'dan Þanlýurfa'ya herkesin üstüne düþeni yaptýðýný söyledi. Vali Güvenç, 2012 yýlýnda 400 kadýnýn iþ sahibi olduðunu, ancak 2013 yýlýnda hedefin daha da büyütüldüðünü ve 2 bin kadýna istihdam saðlanacaðýný belirtti. Vali Güvenç, "Eþinin eline bakan, meslek

sahibi olmayan haným kardeþlerimize iþ bulacaðýz. Sabah mahallelerden kadýnlarýn iþe gittiði servis araçlarýný hep hayal ediyordum. Ýnþallah bu hayalimiz gerçekleþecek. Bunun için üzerimize düþeni yapýyoruz. Sizin de elinizden geleni yapýp gayret göstermeniz gerekiyor. her kadýnýn mutlaka koluna bir altýn bilezik takmasý gerekiyor" diye konuþtu. Þanlýurfa Valisi Celalettin Güvenç son olarak þunlarý söyledi, "Zaman zaman bu tür programlar konusunda sizlere ulaþamadýðýmýz oluyor. O zamanlarda da STK'lardan yardým istiyoruz. Hedefimiz en son kadýna ve çocuða ulaþabilmektir. Aydýnlanmýþ, meslek sahibi kadýnlarýmýzla geleceðe bakanbir toplum hayal ediyoruz. Çok çalýþýn ve baþarýlý olun." Kýz öðrencilerle birlikte açýlýþý gerçekleþtiren Vali Güvenç, bayanlarýn yaptýðý tekstil ürünlerini inceledi. Onlardan Þanlýurfa'yý temsil eden çalýþmalarýn yapmalarýný istedi. Kursiyerler arasýnda 63 yaþýndaki Fikriye

Bengi ile sohbet eden Vali Celalettin Güvenç, "Maþallah bu yaþta bu azimle çalýþmasý gerçekten takdir edilecek bir durumdur. Herkesin bu kardeþimizi örnek almasý gerekiyor" dedi. Kýz öðrenciler Vali ile sohbet edip okullarýna tablet bilgisayarlar ve akýllý tahtalar istedi.

Þanlýurfa Valisi Güvenç de öðrencilerin isteðini ilk fýrsatta yerine getireceðinin sözünü verdi. Açýlýþa Þanlýurfa Valisi Celalettin Güvenç, Vali Yardýmcýsý Aylin Kýrcý Duman, Milli Eðitim Müdürü Metin Ýlci ve beraberindeki heyet katýldý.

Türkiye su zengini deðil

Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, kullanýlabilir 112 kilometreküp suyu bulunan Türkiye'nin su zengini bir ülke olmadýðýný belirterek, "Bundan dolayý baþta tarým olmak üzere suyu ekonomik kullanmak zorundayýz" dedi.

Bayraktar, 22 Mart Dünya Su Günü dolayýsýyla yaptýðý açýklamada, Türkiye'nin kullanýlabilir su potansiyelinin 112 kilometreküp olduðunu, bunun yaklaþýk 40 kilometreküpünün içme suyu, sanayi ve sulama amaçlý kullanýldýðýný belirtti.

Türkiye'de kiþi baþýna düþen kullanýlabilir su miktarýnýn, son nüfus rakamlarýna göre 1481 metreküp olduðunu, bu rakamýn 2023 yýlýnda 1329 metreküpe ineceðini vurgulayan Bayraktar, þunlarý kaydetti: "Bilinenin tersine Türkiye su zengini bir ülke deðildir. 'Az miktarda su kýtlýðý çeken ülkeler' arasýnda yer almaktadýr. Fakat nüfus artýþý nedeniyle kiþi baþýna kullanýlabilir su miktarý yýllar itibarýyla gerilemiþ, 1500 metreküpün altýna inmiþtir. Hýzlý nüfus artýþý, kirlenmenin yaný sýra kentlerdeki þebekelerde su kaybý vardýr. Tarým, sanayi ve evsel su kullaným oranlarý, belli bir strateji doðrultusunda daðýtýlmamaktadýr. Ülkemizde yýllýk yaðýþ ortalamasý, dünya ortalamasýndan düþüktür. Bu durumlar mevcut kaynaklarýn daha dikkatli kullanýlmasý ve kirlenmeye karþý gerekli tedbirlerin bir an önce alýnmasý gerekliliðini ortaya koymaktadýr. Gelecek nesillere yeterli suyun býrakýlabilmesi

için birtakým tedbirlerin alýnmasýný gerektirmektedir. Su kaynaklarýmýzýn yetersizliði, baþka amaçlarla su kullanýmýna olan talep, tarýmsal sulamada da suyun ekonomik kullanýlmasý gerektiðini ortaya koymaktadýr. Þu anda kullanýlabilir suyun yaklaþýk 29,6 kilometreküpü sulama amacýyla kullanýlmaktadýr. Tarým arazilerimizin yaklaþýk 8,5 milyon hektarý teknik ve ekonomik olarak yer altý ve yer üstü sularla sulanabilir özelliktedir. Hala sulamaya açýlmamýþ arazi miktarý 2,9 milyon hektar düzeyindedir."

Kuraklýk riskini azaltmak için önlemler Konya Ovasý Projesi (KOP), Doðu Karadeniz Projesi (DOKAP) ve Güneydoðu Anadolu Projesi'ndeki (GAP) sulama projelerinin hayata geçirilmesiyle sulama alanlarýnýn daha da artacaðýný vurgulayan Bayraktar, kýt olan sularý verimli bir þekilde kullanmak ve kuraklýk riskini

Barýþ süreci yatýrýmcýyý coþturacak Ekonomi Bakaný Zafer Çaðlayan, barýþ süreci ile birlikte yatýrýmcýlarýn coþacaðýný söyledi.

Bakan Çaðlayan, Swiss Otel'de Uluslararasý Yatýrýmcýlar Derneði (YASED) üyeleriyle bir araya geldi. Buradaki konuþmasýnda çözüm sürecine deðinen Bakan Çaðlayan, Türkiye'nin dikkatli olmasý gerektiðini belirterek, "Ümit ediyorum inþallah Türkiye bu konuda çok önemli bir mesafe katetti, katediyor. Bundan sonra Türkiye'nin biraz daha dikkatli olmasý gerekiyor. Türkiye düþmanlarý Türkiye'nin geliþmesini, büyümesini, barýþ sürecine eriþmesini istemeyenler alçakça saldýrýlara devam edecektir. Türkiye'yi hiç bu kadar çözüm sürecine yakýn görmemiþtim. Geçmiþte tabu olarak bilinen, konuþulamayan þeyler bugün Türkiye'de artýk konuþuluyor. Keþke bundan 10 sene evvel yapýlsaydý. Keþke geçmiþteki kýsýtlamalar bugüne sarkmamýþ olsaydý. Birbirimizi reddederek, tanýmayarak nereye kadar gidebiliriz. Bende bu ülkenin milliyetçisiyim. Ben bizim anlayýþýmýzla milliyetçiliði, ülkenin büyümesi, geliþmesi, kiþi baþý gelirinin arttýrýlmasý anlayýþý olarak görmek lazým. Biz geçmiþte tozu halýnýn altýna saklamaya çalýþtýk, þiþti halý kaldýrmýyor artýk" dedi.

"YATIRIMCILAR COÞACAK" Barýþ sürecinde Türkiye'nin son derece önemli bir mesafe yakaladýðýný ifade eden Bakan Çaðlayan, "Türkiye'nin bu iþi çöze-

bilecek hükümet bu hükümettir. Bu iþ cesaret, kararlýlýk ister. Yapýlan saldýrý zaten bunun ne anlama geldiðini çok iyi bir þekilde anlatýyor. Ancak bunlar bizi kesinlikle bir milimetre bile dahi geriye götürmez. Doðu, güneydoðuda geçmiþte PKK terörü yatýrým yapmayý engelledi, araçlarý yaktý. O bölgelerin geliþmemesi, kendisi de sermaye olarak kullanmaya çalýþtýlar. Ýnsanlarý devletine karþý asi duruma getirmeye çalýþtýlar. Ümit ediyorum bu süreçle beraber yatýrýmcýlar coþacak" þeklinde konuþtu.

Imalat Sanayinde Kapasite Kullaným Oraný azaldý Ýmalat Sanayinde Kapasite Kullaným Oraný Mart ayýnda yüzde 0,4 puan azalarak yüzde 72.7 seviyesinde gerçekleþti. Mart ayýnda imalat sanayi genelinde kapasite kullaným oraný, geçen yýlýn ayný ayýna göre 0,4 puan azalarak yüzde 72,7 seviyesinde gerçekleþti. Ýmalat sanayi genelinde mevsimsel etkilerden arýndýrýlmýþ kapasite kul-

laným oraný bir önceki aya göre 0,7 puan artarak 74,0 seviyesinde gerçekleþti. Mal gruplarýna göre kapasite kullaným oranlarýnda, geçen yýlýn ayný ayýna göre dayanýksýz tüketim mallarý, gýda ve içecekler ve yatýrým mallarýnda artýþ görülürken, dayanýklý tüketim mallarý ve ara mallarýnda düþüþ görüldü.

Sektörel güven endeksleri arttý

"NEVRUZ HERKESÝN BAYRAMI" Çaðlayan, "Bizim 6'ncý bölgeden beklentimiz yatýrýmlarýn büyüklüðü küçüklüðü deðil, oradaki yatýrým iklimi. O þevk ve heyecanýn yaratmýþ olduðu istihdam. Bizim iþ saðladýðýmýz her bir insan terörün önünden almýþ olduðumuz insanýmýzdýr. Ýþin manevi boyutunda 'analar aðlamasýn' diye yola çýktýk. Türkiye çok þey kaybetti. Ondan dolayý Türkiye bu zamana kadar destek istedi. Gelmiþ olduðumuz süreç gerçek kardeþliðin yaþandýðý, insanlarýn renklerine, dinlerine, inançlarýna göre ayrýlmadýðý, insanlar insan olduðu için, Allah yarattýðý için hepimizin sevmesi gereken bir yapýya dönüyoruz. Yapýlan açýklamalar son derece doðrudur. Nevruzu dün ciddi bir þekilde

azaltmak için alýnacak önlemler alýnmasý gerektiðini vurguladý. Bayraktar, suyla ilgili diðer önerilerini þöyle sýraladý: "Tarýmda suyun ekonomik kullanýmý için, tarla içi hizmetlerin geliþtirilmesi paralelinde arazi ve bitkinin çeþidine göre damlama sulama veya yaðmurlama sulama sistemleri hýzla devreye sokulmalý ve bu sistemleri yaygýnlaþtýrmak için gerekli çalýþmalara aðýrlýk verilmeli, Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðýnca damlama ve yaðmurlama gibi basýnçlý sulama projelerine verilmekte olan sýfýr faizli krediler artýrýlarak devam etmeli, Bazý suiistimalleri önlemek için projelerin uygulanmasý en az beþ yýl takip edilmeli, Toprakta nem takipleri yapýlmalý ve çiftçinin ihtiyacý olan sulama programý hazýrlanmalý, Erozyon kontrolü, ormanlarýn korunmasý ve aðaçlandýrma çalýþmalarýna gereken önem verilmelidir."

olgunluk içinde kutladýk. Nevruz Türk'ün de bayramý, Kürt'ün de bayramý, herkesin bayramý" diye konuþtu. Bakan Çaðlayan, konuþmasýnda Baþbakan Erdoðan'ýn açýklamalarýný da hatýrlattý. Çaðlayan, "Keþke Diyarbakýr'da yapýlan kutlamalarda al yýldýzlý bayraðýmýzda orada olsaydý. Ama ümit ediyorum gelmiþ olduðumuz noktada yapýlan söylemler, þimdi fiili uygulamalar önemli. Türkiye bu sýkýntýdan kurtulmalýdýr. Türkiye'yi tutana aþk olsun ondan sonra. Türkiye'nin önü açýktýr" dedi.

Türkiye Ýstatistik Kurumu (TUÝK) verilerine göre, Mart ayýnda hizmet, perakende ticaret ve inþaat sektörlerinde güven arttý. Bir önceki ayda; 99,6 olan hizmet sektörü güven endeksi 102,2; 104 olan perakende ticaret sektörü güven endeksi 111,4; 85,5 olan inþaat sektörü güven endeksi 94,9 deðerine yükseldi. Hizmet sektörü güven endeksindeki artýþ, son üç aylýk dönemdeki iþ durumu, son üç aylýk dönemde hizmetlere olan talep ve gelecek üç aylýk dönemde hizmetlere olan talep beklentisi deðerlendirmelerindeki iyileþmeden kaynaklandý. Söz konusu alt endeksler Mart ayýnda bir önceki aya göre sýrasý ile yüzde 1,7, yüzde 1,2 ve yüzde 4,1 arttý. Gelecek üç aylýk dönemde iþ hacmi-satýþlar beklentisindeki yüzde

14,4'lük ve son üç aylýk dönemde iþ hacmi-satýþlar deðerlendirmesindeki yüzde 11,4'lük iyileþme perakende ticaret sektörü güven endeksinin bir önceki aya göre artmasýna neden oldu. Bu sektörde mevcut mal stok seviyesi alt endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 5,1 azaldý. Ýnþaat sektörü güven endeksindeki artýþ, gelecek üç aylýk dönem için toplam çalýþan sayýsý beklentisi alt endeksindeki yüzde 15,9'luk ve alýnan kayýtlý sipariþlerin mevcut düzeyi alt endeksindeki yüzde 3,1'lik artýþtan kaynaklandý.


GÜNCEL

23 MART 2013 CUMARTESÝ

7

Nevruz alaný temizleniyor Diyarbakýr'da dün binlerce kiþinin katýlýmý ile yapýlan tarihi Nevruz kutlamasýnýn ardýndan alan adeta çöp ile kaplanýrken, belediyelere baðlý temizlik iþçileri de sabahýn erken saatlerinden itibaren temizlik çalýþmalarýna baþladý.

D

iyarbakýr'da gerçekleþen tarihi Nevruz mitinginin ardýndan alanda çöp yýðýný kaldý. Öcalan'ýn Ýmralý'dan gönderdiði mektubun okunmasý nedeniyle binlerce kiþinin toplandýðý Nevruz alanýna gelen vatandaþlar çöplerini yerlere

atýnca alan adeta þehir çöplüðüne döndü. Rüzgarýn da vurmasý ile yaklaþýk 4 kilometre karelik bir alana yayýlan çöpleri toplamak için baþta Büyükþehir Belediyesi temizlik iþçileri olmak üzere alt kademe belediyelerinde personelleri

katýlarak alaný dün temizleme çalýþmasýna baþladý. Yaklaþýk 300 personelin katýldýðý temizlik çalýþmasýnýn 2 gün daha sürmesi beklenirken, alanda tonlarca çöp toplanarak kamyonlar ile þehir çöplüðüne taþýnýyor.

Mesaj Van'da Aydoðan'dan bayrak açýklamasý olumlu yanký buldu

Van'daki oda temsilcileri, Abdullah Öcalan'ýn Diyarbakýr'daki Nevruz kutlamalarýnda okunan mesajýný olumlu deðerlendirdi.

Feridun Irak

D

iyarbakýr'daki Nevruz kutlamalarýnda okunan Abdullah Öcalan'ýn mektubunu deðerlendiren Van'daki oda temsilcileri, verilen mesajlarýn olumlu olduðunu belirterek bu süreçte provokasyonlara karþý da saðduyulu olunmasý uyarýsýnda bulundu. Öcalan'ýn mesajýný deðerlendiren Van Ticaret Borsasý Baþkaný Feridun Irak, herkesin arzusunun barýþ olduðunu belirtti. Irak, "Herkesinde yakýndan bildiði gibi son 30 yýldan bu yana yaþanan bu çatýþma ortamýndan ülke olarak zararlý çýktýðýmýz ortadadýr. Ortada bir sorun var, herkes kendisine göre farklý isimlendiriyor. Ýsmi ne olursa olsun önemli deðil ancak bir sorun olduðu kesin. Bu sorunun 30 yýldýr süre gelmesi 10 binlerce insanýmýzýn can kaybýnýn yaný sýra milyarlarca dolarlýk maddi zararý da beraberinde getirmiþtir. Ülke olarak bu zararlarý hep birlikte yaþadýk. Bölge olarak çok daha fazla yaþýyoruz. Çok daha yakýndan hissediyoruz. Ýþte can kayýplarýnýn yanýnda iþsizlik, açlýk, sefalet hep bu bölgede çünkü yatýrým ortamý iyi deðil. Dýþarýdan yatýrým alamadýðýmýz gibi beyin ve sermaye göçünü de önleyemiyoruz. Hepimizin arzusu bu barýþýn saðlanmasýdýr. Bugün de atýlan adýmlarý biz yürekten destekliyoruz. Ýmralý'dan gelen açýklamada bu yönde adýmlar atýlmasýný kolaylaþtýrýcý olarak görüyoruz. Ýmralý'dan gelen açýklamada inatla birleþmeden bahsediliyor ki bu herkesin arzusudur. Elbette ki bu sürecin devamý önemlidir. Biz iþ dünyasýný temsil edenler olarak huzuru istiyoruz. Hukukun üstünlüðünü istiyoruz. Ýnsan haklarýna

saygýyý istiyoruz. Evrensel hukukun uygulanmasýný istiyoruz. Bununla ilgili çözüm merci de parlamentodur. Parlamentoda temsil edilen 4 siyasi partinin temsil oranýna baktýðýmýzda yüzde 90'lara varmaktadýr. Görev parlamentoya düþmektedir. Kimsenin tahammülü kalmadý. Bu sorun mutlaka çözülmelidir" dedi. "BARIÞ BÖLGE EKONOMÝSÝNÝ KALKINDIRIR" Van Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði Baþkaný Faruk Alpaslan ise, "Buradaki insanlarýn arzusunun göz ardý edilmemesi lazým. Buradaki insanlarýn tek ortak isteði bir barýþýn saðlanmasýdýr. Bölgelerinde ve kendi topraklarýnda yaþayan bölge insanýnýn, keza tüm halklarýn birinci önceliði barýþtýr. Yýllardýr bu savaþ heba edilen bunca paranýn bölge ve ülkede istihdamýna yatýrýlmasý çok büyük önem arz etmektedir. Bu sorunun çözülmesiyle bölgedeki iþsizlik oranýnýn azalmasý büyük önem arz ediyor. Ülke olarak kalkýnmamýzý ve yaþam standardýmýzý daha da yükselecek bir barýþý neden istemeyelim? Sadece maddi deðil manevi olarak da büyük fayda saðlayacaktýr. Barýþ, birçok medeniyetlere ev sahipliði yapmýþ ve doðal güzelliklerini içinde barýndýran bu bölgeye daha çok turistin gelmesi demek. Barýþ çok önemli ve barýþtan sonraki ilk çalýþma da bence eðitim olmalý. Hangi dilde olursa olsun ama eðitim önemli. Bu oluþan havanýn sýcak tutulmasý gerekir" þeklinde konuþtu.

BDP Diyarbakýr Milletvekili Nursel Aydoðan, alanlarda Türk bayraðýnýn olmamasýný Nevruz'un resmi bir bayram olmamasýna baðladý.

A

ydoðan, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn Diyarbakýr'da kutlanan Nevruz Bayramý'nda Türk bayraðýnýn olmamasýnýn verilen mesaja ters düþtüðünü açýklamasýný deðerlendirdi. Aydoðan, "Nevruz

resmi bir bayram deðil. Bir halkýn bayramýdýr. Yani gayrý resmi bir bayramdýr. Resmi olmayan bir günde, halký bayrak asmamasýyla ilgili yapýlan eleþtiri doðru bir eleþtiri deðildir. Kürt halký, bayraða olan saygýsýný, tek bayrak konusundaki yaklaþýmýný hiçbir zaman deðiþtirmedi. Cumhuriyetin kuruluþundan ve günümüze kadar Türkiye Cumhuriyeti'nin bayraðýný kendi bayraðý olarak benimsedi. Bayraðýmýz birdir. Baþbakan'ýn da bu konuda kaygý duymasýna gerek yok diye düþünüyorum" dedi.

Mardin'de STK'lar mesajlarý olumlu buldu

Diyarbakýr'daki Nevruz kutlamalarýnda Abdullah Öcalan'ýn mektubunun okunmasýný deðerlendiren Mardin'deki sivil toplum kuruluþu (STK) temsilcileri, verilen mesajlarýn olumlu olduðunu miz gerekir. Yeni bir milada giriyoruz. Bu çözüme katký saðlamalýyýz. Abdullah Öcalan'ýn Nevruz'da vermiþ olduðu mesajlar çok önemlidir" dedi.

M. Ali Dündar

S

Faruk Alpaslan

TK ve kanaat önderleri Abdullah Öcalan'ýn silahlarýn býrakýlmasý ve örgütün sýnýr dýþýna çekilmesi mesajýna destek vererek, süreç adýna önemli bir adým olduðunu açýkladý. MÜSÝAD Mardin Ýl Baþkaný M. Ali Dündar, bu Nevruz'un beklentilerini karþýlayacak bir Nevruz coþkusu ile geçtiðini dile getirdi. Örgütün silahlarý býrakýp ülke dýþýna çýkmasý talimatýnýn olumlu geliþme olduðunu kaydeden Dündar, "Türkiye'de birlik ve beraberliðin güçlenmesi tüm halklarýn eþit bir þekilde ve modern bir þekilde yaþamasýnýn koþullarýn inþasý için yeni bir sürece girmiþ olduðumuza inanýyorum. Bu alanda hepimizin bütün STK'larýn bu yapýlan çalýþmalara destek vermesi gerekir. Nevruz coþkusunun bütün Türkiye'ye barýþý getirmesini istiyorum. Bizim bu çözüm sürecinde hepimizin üzerine düþen görevi yerine getirme-

Medeni Çelik Ahmet Akgül Türkiye'de yeni süreç Uluslararasý Stratejik Tahlil ve Araþtýrmalar Merkezi (USTAD) Baþkaný Ahmet Akgül ise, "Oldukça dikkat çeken mesajlar verdi. Bu çok önemlidir. Türkiye artýk yeni bir sürece girdi. Bu barýþ ve kardeþlik sürecidir. Bunu dikkate almak gerekir. Bu mesajlarda herkesin alacaðý mesajlar vardýr. Artýk birlik beraberliðin zamaný geldi. Güneydoðu'nun kalkýnmasý Türkiye'nin kalkýnmasý demektir. Bundan sonra Türkiye'de çatýþma ortamý deðil, barýþ ve kardeþlik ortamý tesisi edilecek" diye konuþtu.

Ýki bahar Mardin Ýþ Adamlarý Derneði Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Medeni Çelik ise bugünün gerçekten Türkiye'de iki baharý birden yaþatan bir gün olduðunu söyledi. Çelik, "Artýk bir yürek tek yürek olma zamanýdýr. Mardin modeli baktýðýmýzda bütün Mardin'de Kürdü ile Arabý, Türkü, Süryanisi, Hristiyaný, Ermenisi ile herkes bir kilim gibi Mardin'deki kilim gibi annelerimizin ördüðü kilim gibi bir tek renk bir tek yürek olacaðýz. Ýþ adamlarý olarak barýþ saðlandýðý zaman bölgenin ekonomisi daha da güçleneceðini ve iþsizliðin sona ereceðine inanýyorum" þeklinde konuþtu.


8

HABER

23 MART 2013 CUMARTESÝ

Bayrak düþmanlýðýmýz yok

Demokratik Toplum Kongresi (DTK) Genel Baþkaný Ahmet Türk, dün Diyarbakýr'da düzenlenen Nevruz etkinliklerinde Türk bayraðý bulunmamasý ile ilgili olarak, "Biz bayrak asýp birileri indirseydi farklý bir süreç oluþurdu. Bayrak düþmanlýðýmýz yok" dedi. Türklerin kucaklayacaklarý bir sürecin alt yapýsýný oluþturmak lazým. Bunun dýþýnda bayrak vardý, yoktu gibi tartýþmalarýn hiçbir anlamý yok. Ayný zamanda bir faydasý da yok" diye konuþtu.

"Kürtler Yaþadýðý Acýlara Raðmen Birlik Yaþamý Savunuyor"

Bolivya senatörleri Mary Medine Zabaleta, Rosssemery Carlo Lukas, Zonia Guardia Melgar ve Dr. Quario Altisida, DTK'yý ziyaret etti. Nevruz'a katýlmak için Diyarbakýr'a gelen Bolivyalý senatörler, Nevruz izlenimlerini aktardý. Nevruz'un çok renkli geçtiðini anlatan Bolivyalý heyet, Diyarbakýr'da olmalarýndan dolayý büyük bir memnuniyet yaþadýklarýný dile getirdi. Bolivya'nýn siyasal ve ekonomik yapýsýný anlatan heyet, DTK'lýlara Bolivya hakkýnda geniþ bilgi verdi. DTK yetkilileri ise, Diyarbakýr'da kutlanan Nevruz'un yeni bir süreci baþlattýðýný, Kürt sorununun çözümüne yakýn olduklarýný ifade etti. Ziyaretin ardýndan gazetecilerin sorularýný yanýtlayan DTK Genel Baþkaný Ahmet Türk, Öcalan'ýn mesajýný deðerlendirdi. Öcalan'ýn mesajýyla Kürtlerin Türkiye halkýyla doðru bir dayanýþma, ortak bir yaþamý ve demokratik bir geleceði paylaþmayý esas alan bir yaklaþýmýnýn yaþandýðýný ifade eden Türk, bundan sonra topun hükümette olduðunu söyledi. Türk, "Elbette ki bütün bu geliþmeler Kürtlerin hem daha özgür bir geleceði için hem halklarýn kardeþliði içindir. Bunun böyle doðru okunmasý durumunda, bir sorunun olmayacaðý inancýndayým. Kürtler açýsýnda çok net ve açýk baktýðýný ifade etmiþti. Devletin, Kürtlerin haklarýný görmeleri ve kucaklamalarý konusunda artýk Kürtler devletin bundan sonra yapacaðý pratik-

leri bekleyecek. Geri çekilmeyle ilgili zaten çaðrýlar yapýldý. Bunun üzerinde yorum yapmaya gerek yok. Biz dün Nevruz'da fazla bir konuþma yapmadýk. Sürecin arkasýnda olduðumuzu ifade ettik. Öcalan'ýn gönderdiði mesaj açýk. Süreçle ilgili düþüncelerini anlattý, bundan sonra top hükümettedir. Hükümetin kucaklayýcý, Kürtlerin hak ve hukukunu esas alan bir yaklaþýmýný, sorunun barýþçýl bir yönde geliþmesine katký sunmaktýr. Ama düþüncelerinde bir deðiþimin olmadýðý taktirde Kürtlerin de artýk süreci çok iyi bilen, demokrasiyi iyi bilen, özgürlüðün ne olduðunu bilen Kürtler özgürlük mücadelelerinden asla taviz vermez" dedi. Baþbakan Erdoðan'ýn Diyarbakýr'da kutlanan Nevruz Bayramý'nda Türk bayraðý asýlmamasýyla ilgili yaptýðý eleþtiriyi de deðerlendiren Türk, bayraða karþý olmadýklarýný ifade ederek, "Nevruz alanýnda bayrak asýlsaydý, birileri tarafýndan indirilseydi farklý bir süreç yaþanýrdý. Baþbakan'ýn bayrak açýklamasýný bence böyle bir tartýþmanýn hiçbir anlamý yok. Katliamlarýn yapýldýðý Nevruzlarda bile Kürtler bayramýný kutladý. Bizim bayraða karþý bir düþmanlýðýmýz yok. Partimizde, grubumuzda bayrak var. Biz siyasi olarak karar alsak Nevruz alanýnda bayrak assak bile birileri bayraðý indirdiði zaman bu sefer farklý bir tartýþma olur. Aslýnda böyle bir tartýþmanýn süreçle ilgisi hiç olmamasý gerekiyor. Mesele çok açýk, Kürtler ve

9 yakýnýný kaybetti:

Barýþa destek istiyor Hakkari'de yola döþenen mayýnýn patlatýlmasý sonucu ailesinden 9 kiþiyi kaybeden Cahit Erol, "Evlatlarýmý kaybettim, evime ateþ düþtü, psikolojimiz bozuldu ama yine de barýþ temellerinin atýlmasýna en çok ben sevindim" dedi. Hakkari'nin Durunkaya beldesi ile Geçitli köyü yoluna 16 Eylül 2010 tarihinde döþenen mayýnýn patlamasý sonucu 9 kiþi hayatýný kaybetmiþ, 4 kiþi de yaralanmýþtý. Patlamada oðlu Aydýn, kýzý Þirin, yeðeni Enes'le birlikte 9 yakýnýný kaybeden ve torunlarý 5 yaþýndaki Sudenaz ile 2 yaþýndaki Zeynep'in yaralandýðý olay nedeniyle aile olarak psikolojilerinin bozulduðunu belirten Cahit Erol, buna raðmen barýþ istediklerini söyledi. Erol, "2010 yýlýnýn 9'uncu ayýnda 9 yakýnýmý kaybettim. Buna raðmen barýþýn olmasýna sevindim. Artýk kimsenin caný yan-

masýn, benim yaþadýðým acýyý kimse yaþamasýn, analar aðlamasýn. Biz hepimiz barýþtan yanayýz. Biz kanýn durmasýný istiyoruz ancak bazýlarý silahlarýn susmasýný kabul etmiyor. Diyorlar ki, 'Bu barýþ olmasýn.' Bu da onlarýn hatasý deðildir, onlara oy verenlerin hatasýdýr. Bu olaylarda binlerce can gitti, nice acýlar yaþandý. Ailemden 9 kiþiyi kaybetmeme raðmen ben halen barýþtan yanayým. Biz artýk diyoruz ki asker, polis, PKK'lý hiç kimse ölmesin. Hepimiz Türkiye Cumhuriyeti'nin vatandaþýyýz. Yaþanan acýlarý ancak anne ve babalar bilir, ateþ düþtüðü yeri yakar. Yazýktýr, günahtýr, benim canlarým gitti, ailem bitmiþ. Olayýn üzerinden 3 yýl geçmesine raðmen benim evim cehenneme döndü. Biz yeter artýk diyoruz. Herkes barýþ sürecine destek versin" dedi.

DTK Genel Baþkan Yardýmcýsý Aysel Tuðluk ise, Öcalan'ýn mesajýnda Kürtlerin birlikte yaþamý konusunda yaptýðý vurguya dikkat çekerek, Kürtlerin birlikte yaþamý, yaþadýðý acýlara raðmen savunduðunu dile getirdi. Tuðluk, "Nevruz, Türkiye açýsýndan tarihi bir gündü. Öcalan'ýn mesajýndaki vurgular son derece önemli. Önümüzdeki sürecin nasýl bir siyasi tarzýyla yürütüleceðinin iþaretini veren bir mesajdý. Ben bu mesajý demokratik birlik manifestosu olarak deðerlendiriyorum. Bugün gerçekten Kürtlerin yaþadýðý bu kadar acýya raðmen eðer demokratik birlikten ve birlikte yaþamaktan bahsediliyorsa bu Öcalan'ýn sayesindedir. Bir kez daha bir sorumluluk üstlenilmesi söz konusudur. Türkiye'de meselelerin çözümünde, artýk silahlý siyasette, silahsýz siyasete geçiþin startýydý. Artýk silahlar sussun, fikirler konuþsun mesajý, Kürtlerin bundan sonraki mücadelenin demokratik meþru zeminde ve kendi haklarýný bu þekilde arayacaklarý þekilde nitelendirmek lazým. Bizler ve Türkiye açýsýndan yeni bir dönemdir. Umut ediyorum ki, bu fýrsat doðru deðerlendirilir. Bu savaþ ve bu kargaþa ortadan kaldýrýlmalý. Artýk barýþ içerisinde yaþamanýn arayýþlarýný yürütmeliyiz. Ben Öcalan'ýn çaðrýsýný böyle deðerlendiriyorum. Kürtlerin attýðý bu tarihi adýma adalet içeren bir yanýt verilir. Bunu baþarabiliriz. Bin yýllýk tarihimiz bunun bir güvencesidir. Çok fazla bir þey istenilmiyor. Birlikte yaþamamýzý güçlendirecek, bir eþit ve özgürlük temelinde bir hukuk isteniliyor. Kürtler haklarýnýn tanýnmasýný istiyor. Artýk bundan sonraki iþ anayasa meselesine dönüþecek" þeklinde konuþtu.

"Sýnýr Dýþýna Çýkýþlarda Meclis Ýnisiyatif Almalý" PKK'lýlarýn çözüm sürecinde sýnýr dýþýna çýkýlmasýnýn nasýl olmasý gerektiðine de deðinen Tuðluk, bu konuda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin rol almasý gerektiðini söyledi. Tuðluk, "Sýnýr dýþýna çýkma tartýþmalarý çok yoðun. Sýnýr dýþýna çýkarabilmesi için bir takým kurumsal gözlemci heyetin oluþmasý gerekiyor. Meclis'in bu konuda inisiyatif almasý gerekiyor. Bu gerçekleþtiðinde çok önemli bir adým atýlmýþ olacak. Sorumluluk artýk iktidar ve devlete kaldý. Kürtler, Öcalan ve PKK çok samimidir bu konuda. Ayný samimiyetle devlet ve hükümet adým atarsa, biz barýþý çok yakýn bir zamanda görebileceðiz. Öcalan'ýn çizdiði çerçevede bir yaklaþým görüldüðünde iddia ediyorum bir haftada Kürt meselesi çözülür. O kadar yakýnlaþtýðýmýzý ifade ediyorum. Bu arada bu süreci istemeyen bazý provokatif yaklaþýmlar da olabilir. Biliyoruz bunu, istemeyen içte ve dýþta güçler var. Bunlara karþý da çok dikkatli olmak zorundayýz" ifadelerini kullandý. Nevruz'da Abdullah Öcalan'ýn mesajýný Kürtçe okuyan Pervin Buldan'a yapýlan 'Kötü bir Kürtçe ile okudu' eleþtirilerine de yanýt veren Tuðluk, "Bu konuda çok yorum yapmak istemiyorum. Önemli olan o metindeki içerik. Bence onun üzerinde yoðunlaþmak gerekiyor. Bugün bizler Kürtçeyi bilmiyorsak, bu devletin inkarcý politikalarýndan kaynaklanýyor. Kendi dilimize sahip çýkacaðýz zaten onun mücadelesini veriyoruz" diye konuþtu.

Diyarbakýrlýlar mesajý olumlu buldu

Diyarbakýr'da dün Nevruz kutlamalarýnda BDP Grup Baþkanvekili Pervin Buldan ile BDP Milletvekili Sýrrý Süreyya Önder tarafýndan okunan Öcalan'ýn mektubunu Diyarbakýrlýlar olumlu karþýladý.

Mektupta verilen en önemli mesajýn PKK'nýn sýnýr dýþýna çekilmesi ve silahlarýn artýk susmasý yönündeki çaðrýsý olduðunu belirten Zana Ýrmez isimli vatandaþ, bu süreçten sonra olumlu adýmlarýn atýlacaðýný ve bu adýmlarýn bu ülkeye huzur ve refahý getireceðine inandýðýný söyledi. Artýk kimsenin kimseyi öldürmesini istemediklerini kaydeden Ýrmez, gece yatarken baþlarýný yastýða gönül rahatlýðýyla

koyup uyumayý istediklerini ifade etti. Herses için iyi olacak Mektupta belirtilen çaðrýnýn tüm Türkiye halkýna hayýrlý olmasýný dileyen Þeyhmus Þýray ise, verilen mesajlarýn çok olumlu olduðunu söyledi. Þýray, "Mesaj herkes tarafýndan çok iyi karþýlandý. Hükümet kanadý da bu iþin olmasýný istiyor. Mektupta belirtilen mesajlarý olumlu karþýladýlar. Barýþýn herkes için iyi olacaðýný ve bu barýþýn bölgenin ekonomik kalkýnmaya vesile olacaðýna inanýyorum" dedi. Kimse ölmesin Diyarbakýr sokaklarýnda dolaþan vatandaþlar, verilen mesajýn olumlu olduðunu, bunun hem bölge hem de Türkiye'ye büyük yarar getireceðini söyleyerek, "Ýnanýyoruz ki bu mesaj bölgenin kalkýnmasý ve refahýný beraberinde getirecektir. Kimsenin ölmesini istemiyoruz" ifadelerini kullandýlar.


Ýç-Dýþ Politika

23 MART 2013 CUMARTESÝ

9

Nevruz huzur içerisinde geçti Diyarbakýr Valisi Mustafa Toprak, Nevruz kutlamalarý ile ilgili yaptýðý açýklamada, "Bazý istenmeyen görüntüler ve Türk bayraðýnýn orada olmamasý hiç hoþ olmamýþtýr. Ben inanýyorum ki, bundan sonraki etkinlikler ve faaliyetlerde o eksikliðin de giderilmesi gerekiyor" dedi.

S

osyal Destek Projesi (SODES) kapsamýnda bir okulda düzenlenen etkinliðe katýlan Vali Toprak, gazetecilerin sorularýný yanýtladý. Nevruz kutlamalarý ile ilgili konuþan Vali Toprak, 21 Mart Nevruz Bayramý'nýn tüm yurtta, tüm coðrafyalarda olduðu gibi Diyarbakýr'da da kutlandýðýný söyledi. Nevruz'a büyük bir katýlýmýn olduðunu belirtti.

Huzur ve güven Vali Toprak, "Ben öncelikle vatandaþlarýmýza çok teþekkür ediyorum. Nevruz etkinliði önceki yýllarýn aksine güzel ve huzur içerisinde, güven içerisinde geçti. Bir taraftan da yine güvenlik birimlerimize teþekkür etmek istiyorum. Almýþ olduðumuz tedbirlerle arkadaþlarýmýzýn özverisi ve fedakarlýðý çerçevesinde karþýlýklý oluþturulan iþbirliði sayesinde herhangi bir problem

olmadan bu Nevruz Bayramý'ný da geleceðe de bir takým olumlu görüntüler ile bitirmiþ olduk. Endiþe oluþturabilecek problemlerin giderilmesi gerekiyor. Onun için o görüntüler olumsuz olmuþtur, ama nihayetinde genele baktýðýmýzda orada vatandaþlarýmýzýn bir güzellik içerisinde oraya geldiklerini ve yine de herhangi birinin baþýna bir olumsuzluk gelmeden rahat bir þekilde evlerine döndüklerini de görüyoruz" diye konuþtu.

"Bayraðýmýzýn olmamasý eksik" Nevruz alanýnda Türk bayraðýnýn bulunmamasý ile ilgili de açýklamalarda bulunan Vali Toprak, þunlarý söyledi: "Bazý istenmeyen görüntüler ve Türk bayraðýmýzýn orada olmamasý, eksik olmasý da hakikaten hiç hoþ olmamýþtýr. Ben inanýyorum ki bundan sonraki

22 parti seçime giriyor

Y

üksek Seçim Kurulu, seçmen kütüklerinin verileceði siyasi parti sayýsý 22 olarak belirledi. Yüksek Seçim Kurulu Baþkanlýðý seçmen kütüklerinin verileceði siyasi partiler ile ilgili çalýþmasýný tamamlayarak, aldýðý kararý açýkladý. Yüksek Seçim Kurulu, seçmen kütüklerinin verileceði siyasi partileri þu þekilde açýkladý; 1Adalet ve Kalkýnma Partisi, 2- Alternatif Parti, 3- Baðýmsýz Türkiye Partisi, 4-Barýþ ve Demokrasi Partisi, 5- Büyük Birlik Partisi, 6-Cumhuriyet Halk Partisi, 7-Demokrat Parti, 8- Demokratik Sol Parti, 9- Doðru Yol Partisi, 10-Emek Partisi, 11- Genç Parti, 12- Hak ve Eþitlik Partisi, 13-Hak ve Özgürlükler Partisi, 14- Halkýn Yükseliþi Partisi, 15- Ýþçi Partisi, 16- Liberal Demokrat Parti, 17- Millet Partisi, 18- Milliyetçi Hareket Partisi, 19- Milliyetçi ve Muhafazakar Parti, 20- Özgürlük ve Dayanýþma Partisi, 21Saadet Partisi ve 22- Türkiye Komünist Partisi. Her yýl Ocak ayýnda siyasi partilerin seçime katýlabilme yeterliliklerinin Yüksek Seçim Kurulunca yeniden saptanarak ilanýna da karar veren Yüksek Seçim Kurulu Seçim Dönemi Kavramý ile ilgili olarak ise, "Seçim dönemi kavramýnýn, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn 101. maddesi ile ayný konuya iliþkin 6271 sayýlý Cumhurbaþkaný Seçimi Kanunun 3. maddesinde yer alan 5 (beþ), Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn 77. maddesi ile 2839 sayýlý Milletvekili Seçimi Kanununun konuya iliþkin 6. maddesinde yer alan 4 (dört) ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn 127 nci maddesi ile 2972 sayýlý Mahalli Ýdareler ile Mahalle Muhtarlýklarý ve Ýhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkýnda Kanunun ayný konuya iliþkin 8. maddesinde yer alan 5 (beþ) yýllýk dönemler olarak anlaþýlmasý gerektiðine" de karar verdi. Siyasi partilerin, seçmen kütüðü talep etmeleri halinde Maliyeye seçmen baþýna 6 Kuruþ vermeleri gerekiyor. Seçmen kütükleri manyetik ortamda verildiði takdirde ücret talep edilmeyecek.

etkinlikler ve faaliyetlerde o eksikliðin de giderilmesi gerekiyor. Çünkü biz birlikte yola çýktýk ve güzelliklerden bahsediyorsak ve ortak manada herkesin sevgisini, hoþgörüsünü ve birlikte yaþamýn o güvencesini ortaya koymaya çalýþýyorsak herkesin karþýlýklý güzellikleri de ortaya koymasý gerekiyor. O noktada bayraðýmýzýn olmamasý ciddi bir eksiklik, ama bundan sonra inþallah bunun giderileceðine ben inanýyorum. Herkes bu sürece çok olumlu bir katký koymalý, 75 milyonu belki rahatsýz edebilecek görüntüler varsa onlardan da mutlak suretle uzak durmalýyýz. Herhangi bir yol kazasý ve olumsuzluk olmamasý açýsýndan her bir bireyin, her bir dinamiðin, her bir tarafýn bu konuda üzerine düþen görevi hassas, özenli davranýþý, görüntüyü de ortaya çýkarmasý gerekir diye düþünüyorum."

Davutoðlu Hitto ile görüþtü "Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu, Türkiye, Suriye'deki siyasi deðiþim sürecinin en kýsa þekilde ve en barýþçýl þekilde olmasý konusunda üzerine düþen görevi yapmaya devam edecektir" dedi.

75 milyon sevinç duyacak

B

aþbakan Yardýmcýsý Bülent Arýnç, Diyarbakýr'daki Nevruz kutlamalarýnda okunan bölücü örgüt elebaþý Abdullah Öcalan'ýn mesajýna yönelik deðerlendirmede bulunarak, " Diyarbarkýr'da Nevruz meydanýnda bazý milletvekillerinin okuduðu bildiride genellikle olumlu izler gördüm. Bu olumlu izler çözüm süreci içerisinde ümit veriyor" dedi. Baþbakan Yardýmcýsý Arýnç, Baþbakanlýk Kamu Diplomasisi Koordinatörlüðü tarafýndan yürütülen program kapsamýnda çeþitli kurumlarý ziyaret etmek üzere Türkiye'de bulunan 35 Filistinli öðrenciyi Baþbakanlýk Merkez Binasý'nda kabul etti.

T.C. DÝYARBAKIR 3. ÝCRA DAÝRESÝ 2012/92 TLMT.

Örnek No: 25

TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI

Aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn aþaðýda belirtilen gün saat ve yerde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin % 50'sine istekli bulunmadýðý taktirde, yine aþaðýda belirtilen gün. saat ve ayný yerde 2. artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadar ki, artýrma bedelinin malýn talimin edilen deðerinin %50'sini bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüclýaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu: birinci artýrmadan on gün önce baþlamak üzere artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceði, birinci artýrmada istekli bulunmadýðý takdirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki besinci günden baþlamak üzere ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceði, mahcuzun .satýþ bedeli üzerinden aþaðýda belirtilen oranda KDV.'nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði: gideri verildiði takdirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderilebileceði: fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 19/03/2013 1. Ýhale Tarihi 2. Ýhale Tarihi Ýhale Yeri No 1

: 18/04/2013 günü saat 11:00 - 11:10 arasý. : 03/05/2013 günü, saat 11:00 - 11:10 arasý. : MERKEZ OTOMOTÝV OTO PARKI MURAT DOÐAN ÞANLIURFA YOLU 3.KM 500. SK. KARABEHLÜL APT. ALTI BORAN PETROL ARKASI DÝYARBAKIR Takdir Edilen Adedi KDV Cinsi (Mahiyeti vc Önemli Nitelikleri) Deðeri TL 30.000.00 1 %18 21FD37I Plakalý. 2006 Model Ford Marka, cargo 2530 Tipli . NM0B81TEDF5C50166 Motor nolu NM0B81TEDF5C50166 Þasi nolu BEYAZ RENKLÝ 520 LT YAKIT DEP KAMYON(AÇIK KASA). UZUN ÞASELÝ 10 TEKERLEKLÝ, KASASIZ ÇALIÞIR VAZÝYETTEDÝR. Ayrýntýlý açýklama için müdürlüðümüz talimat dosyasýnda mevcuttur.

( ÝÝK m.114/ 1,114/3) *: Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 63'e karþýlýk gelmekledir.

Basýn-559

(www.bik.gov.tr) Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr’de

Davutoðlu, Suriye Geçici Hükümeti Baþbakaný Ghassan Hitto ile Dýþiþleri konutunda görüþtü. Görüþmenin baþýnda açýklama yapan Davutoðlu, Suriye halkýnýn katliamlara varan, scud füzeleriyle yapýlan saldýrýlara karþý onuru için mücadele ettiðini belirterek, "Türkiye her zaman tarihte olduðu gibi Suriye halkýnýn yanýndadýr, gelecekte de Suriye halkýnýn yanýnda olacaktýr. Türkiye ve Suriye halký asýrlarca bir arada yaþamýþ, bundan sonra da bir arada yaþayacaktýr. Suriye muhalefeti de Suriye Ulusal Koalisyonu oluþmasýndan sonra þimdi önemli bir adým daha attý. Suriye hükümeti oluþtu. Biz her zaman Suriye halkýnýn ve Suriye muhalefetinin aldýðý karar-

lara saygý duyduk" þeklinde konuþtu. Davutoðlu, Türkiye'nin Suriye'deki siyasi deðiþim sürecinin en kýsa þekilde ve en barýþçýl þekilde olmasý konusunda üzerine düþen görevi yapmaya devam edeceðini vurguladý. Hitto ise Davutoðlu'nun nezdinde Türkiye hükümetine ve Türk halkýna teþekkür ederek, kamplarý ziyaret ettiðinde 'Onlar Türkiye'nin misafiridir' yazýsý gördüðünü ve bunun da TürkiyeSuriye iliþkilerini yansýttýðýný ifade etti. Hotti, "Türkiye kamplardaki yardým seviyesini yükseltmiþtir. Gösterdiðiniz misafirperverlik için teþekkür ederiz. Gelecek dönem bizim için zor olacaktýr. Bu süre içinde bütün çabalarýn birleþtirilmesi gerekecektir. Ayný zamanda Türk halkýnýn bizimle birlikte durmasýný gerektirecektir. Türkiye'nin gelecekte de bizim yanýmýzda durmasýný beklemekteyiz" ifadelerini kullandý.

Programýn ardýndan gazetecilerin sorularýný cevaplayan Arýnç, eþ zamanlý olarak, AK Parti Genel Merkezi'ne lav silahlý saldýrý ve Adalet Bakanlýðý'na el bombasý atýlmasýnýn ardýndan terör örgütü DHKP-C'ye yönelik düzenlenen operasyonlarýn hatýrlatýlmasý üzerine Arýnç, "Sadece operasyon yapýldýðýný ve iz sürmek suretiyle bazý bilgi ve belgelere ulaþýlmak istendiðini biliyorum. Soruyu Ýçiþleri Bakanýmýz cevaplandýrdý. Belki farklý bilgiler verebilir ama olayla doðrudan ilgili bir ele geçirilmiþ sanýk yok" karþýlýðýný verdi. Diyarbakýr'daki nevruz kutlamalarýnda Türk bayraðýnýn olmayýþý ve Abdullah Öcalan'ýn mesajýndaki Ýslamiyet vurgusunun sorulmasý üzerine ise Arýnç, "Sayýn Baþbakanýmýz, bu konuda deðerlendirme

yaptý. Sayýn Baþbakanýmýzýn deðerlendirmesine aynen katýlýyorum. Buna ilave edilecek bir husus yok. Dün Diyarbarkýr'da nevruz meydanýnda bazý milletvekillerinin okuduðu bildiride genellikle olumlu izler gördüm. Bu olumlu izler çözüm süreci içerisinde ümit veriyor. Türkiye'nin yýllardan beri acý ve ýzdýrap duyduðu terör sorunu bu yoldan gidilerek çözülecekse buna 75 milyon insanýmýzýn sevinç duyacaðýný düþünüyorum. Ýþin sonuna baksýnlar. Sonunun hayýrlý ve baþarýlý olmasýný dilerim. Ama Aralýk sonundan itibaren bazý görüþmelerle ve açýklamalarla devam edecek, çözüm sürecinde dünkü açýklamalarý tekrar olumlu bulduðumu ifade etmek istiyorum" ifadelerini kullandý.

Mehmetçik Munzur çayýna düþen adamý arýyor Uludere raporu Tunceli'de Munzur Çayý'na düþerek kaybolan þahýs, Ýl Afet ve Acil Durum Müdürlüðü ve sualtý dalgýç polislerinin suda yaptýðý aramalarýn yaný sýra jandarma tarafýndan da helikopterle aranýyor.

M

avi Köprü'de 17 Mart'ta Munzur Çayý'na düþerek kaybolan Ozan Metin'i (32) arama çalýþmalarý, Tunceli ve Elazýð Ýl Afet ve Acil Durum Müdürlüðü'ne baðlý ekiplerin yaný sýra Elazýð ve Þanlýurfa Emniyet Müdürlüðü Sualtý Grup Amirliði'nde görevli dalgýç polisleri ve Tunceli Jandarma Bölge Komutanlýðý'ndan kalkan Skorsky tipi helikopterle sürüyor. Askerler, helikopterle Munzur Çayý üzerinde alçaktan uçarak oluþan hava akýmýyla suya hareket kazandýrýp cesedin yüzeye çýkmasýný saðlamaya çalýþýrken, su yüzeyini havadan taramayý da sürdürüyor. Munzur Çayý'nda ve çayýn beslediði Uzunçayýr Barajý'nýn havzasýnda devam eden arama çalýþmalarýna, Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Ýtfaiye Müdürlüðü'ne baðlý sualtý arama ekibi ile Tunceli Daðcýlýk ve Kamp Sporlarý Kulübü üyeleri de destek veriyor. Bu arada, tahliye kapaklarýnýn açýlmasý sonucu su seviyesi düþürülen baraj havzasýnda Ozan Metin'e ait mont ve gözlük bulundu. Elazýð Emniyet Müdürlüðü Sualtý Arama ekibinde görevli bir polis memuru, olayýn ikinci günü Tunceli'ye gelerek aramalarý baþlattýklarýný dile getirdi. Polis memuru, "Dört günden beri su altý arama çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz. Bugün de Þanlýurfa'dan gelen ekip sonar cihazý getirdi. Bu cihazla aramalarýmýzý sürdürüyoruz. Ancak henüz bir sonuca ulaþamadýk" dedi.Ekipler suyun debisinin yüksekliði, bulanýk olmasý ve baraj sahasý zemininin kirli olmasýnýn arama çalýþmalarýný güçleþtirdiðini dile getirdi.

T

BMM Ýnsan Haklarýný Ýnceleme Komisyonu bünyesinde oluþturulan Uludere Alt Komisyonu'nun raporu tamamlandý. Raporda, "Tüm Türkiye'yi derinden üzen ve sarsan bu olayla ilgili yapýlan araþtýrma ve incelemelerde olayýn kasten yapýldýðýna yönelik olarak herhangi bir delil elde edilmediði görüþ ve kanaatine ulaþýlmýþtýr" denildi. Komisyonun muhalefet partilerine mensup üyeleri, imzalarýnda muhalefet þerhlerini belirtti.


10

GÜNDEM

23 MART 2013 CUMARTESÝ

Nuland: "Öcalan'ýn mesajý pozitif bir adýmdýr" ABD Dýþiþleri Bakanlýðý Sözcüsü Victoria Nuland, Abdullah Öcalan'ýn "silahlarý býrakýp sýnýr dýþýna çýkýn" þeklindeki mesajýný memnuniyetle karþýladýklarýný dile getirdi.

B

asýna verdiði yazýlý açýklamada, Abdullah Öcalan'ýn çaðrýsýný "40 binden fazla insanýn hayatýna mal olmuþ bir çatýþmanýn sonlandýrýlmasýna yönelik atýlan pozitif bir adým" olarak deðerlendiren Nuland, "Yaþanan þiddet sonucu birçok insanýn caný ve istikbali kayboldu. Türk hükümetinin ve Türkiye'nin

demokratik standartlarýný yükseltecek, halkýn yaþam kalitesini arttýracak barýþçýl bir çözüm bulunmasýna katkýda bulunan bütün partilerin cesur çabalarýný alkýþlýyoruz" ifadelerini kullandý. Nuland ayrýca ABD'nin, 30 yýldýr devam eden þiddet olaylarýnýn sonlanmasý için Türkiye'yi desteklemeye devam edeceðini bildirdi.

'Filistinliler baðýmsýz devleti hak ediyor' ABD Baþkaný Obama, Filistin lideri Mahmud Abbas ile görüþmesinin ardýndan düzenlenen basýn toplantýsýnda, baðýmsýz Filistin devleti kurulmasýný desteklediklerini ifade etti.

B

aþkaný Barack Obama, ülkesinin baðýmsýz ve egemen bir Filistin devletinin kurulmasýný desteklediðin belirterek, ''Filistinliler devleti hak ediyor" dedi. Ortadoðu turu çerçevesinde dün Ýsrail'e gelen ve ziyaretinin ikinci

gününde Ramallah'a geçen ABD Baþkaný Obama, Filistin Devlet Baþkaný Mahmud Abbas ile bir araya geldi. Obama ile Abbas, Filistin Devlet Baþkanlýðý Sarayý'nda iki saati aþkýn süre görüþtükten sonra ortak basýn toplantýsý düzenledi. ABD Baþkaný Obama, burada yaptýðý konuþmada, 5 yýl önce geldiði Ramallah'ý tekrar ziyaret etmekten mutluluk duyduðunu, ziyareti sýrasýnda hem þehirdeki ilerlemeyi hem de zorluklarý görme fýrsatý yakaladýðýný söyledi.

'ABD BAÐIMSIZ FÝLÝSTÝN'Ý DESTEKLÝYOR' Obama, ''Ramallah'a döndüm, çünkü ABD baðýmsýz ve egemen bir Filistin devletinin kurulmasýný destekliyor. Filistinliler, iþgalin son bulmasýný,

özgürce ve güvende hissederek hareket ve seyahat etmeyi hak ediyor. Filistinliler, haklarýna saygý duyulduðu, yarýnýn bugünden daha iyi olacaðý bir geleceði hak ediyor. Filistinliler, kendilerine ait bir devleti de hak ediyor'' diye konuþtu.

YAHUDÝ YERLEÞÝM BÝRÝMLERÝ ELEÞTÝRÝSÝ Ýsrail'in Batý Þeria'da uyguladýðý yerleþim birim politikasýný da eleþtiren Obama, "Biz Yahudi yerleþim birimlerindeki yeni inþaatlarýn barýþ çabalarý için yapýcý ve uygun olduðunu düþünmüyoruz" diye konuþtu. Ardýndan Kudüs'te Ýsrailli öðrencilere hitap eden Obama, Ýsrail'in baðýmsýz devlet olmasý yönündeki ifadelerini burada da tekrarladý. "Filistinlilerin kendi kaderini tayin

etme ve adil davranýlma haklarý tanýnmalý" diyen Obama, þunlarý söyledi: "Kendinizi onlarýn yerine koyun, dünyaya onlarýn gözünden bakýn. Bir Filistinli çocuðun kendi devletinde büyüyememesi, ailesinin hareketlerinin her gün yabancý bir ordu tarafýndan kontrol edilmesi, bir yerleþimcinin Filistinlilere yönelik þiddetinin cezasýz kalmasý adil deðil. Filistinlilerin tarým yapamamasý, bir öðrencinin Batý Þeria'da hareket özgürlüðünün kýsýtlanmasý ya da Filistinli ailelerin evlerinden olmasý doðru deðil. Ne iþgal ne ihraç çözüm. Ayný Ýsraillilerin anavatanlarýnda bir devlet kurmalarý gibi, Filistinlilerin de kendi topraklarýnda özgür olma haklarý var.''

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


23 MART 2013 CUMARTESÝ

Siirt'te bölge müsabakalarý basladý Siirt'te Türkiye Futbol Federasyonu (Tff) U 15 Ligi 1'nci Kademe bölge müsabakalarý baþladý.

S

iirt'in 2 nolu çim sahasýnda yapýlan ve 4 takýmýn katýldýðý müsabakalar pazar günü sona erecek. Tff Temsilcisi Ahmet Muhtar Akýncý, söz konusu müsabakalarýn Türkiye genelinde 20 ilde yapýldýðýný belir-

S

terek, "Bu 20 il arasýnda bulunan ilimizde Van, Bitlis, Diyarbakýr ve Muþ illerini temsil eden takýmlar katýlýyor. Müsabakalar pazar günü sona erecek. Ücretsiz olarak seyredebilecek maçlara bütün futbolse-

Sandýklý maçýnda düdük Demir'in

por Toto 3. Lig'in 28. haftasýnda oynanacak Sandýklýspor - Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor maçýnýn hakemi açýklandý. Futbol Federasyonundan yapýlan açýklamaya göre Bugün saat 13.30'da oynanacak zorlu mücadeleyi Sefa Demir yönetecek. Demir'in yardýmcýlýklarýný Serhar Tekgöz ve Serdar Ýla yapacak. Maçýn 4. hakemi ise Tugay Kaan Numanoðlu olacak.

verleri davet ediyorum" dedi. Müsabakalarýn baþlamasý nedeniyle düzenlenen törene Vali Yardýmcýsý Mustafa Pala, Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Hüsam Olgaç ve diðer yetkililer katýldý.

Batman'da Nevroz voleybol turnuvasý V

aliliðin düzenlediði kurumlar arasý erkekler voleybol turnuvasýnýn ilk maçý, Batman Esnaf spor ile Sason Milli Eðitimspor arasýnda oynandý. Atatürk kapalý spor salonunda oynanan müsabakalarda iki takýmýn kaptaný çiçeklerle birbirlerini kutlayarak baþarý diledi. Maçtan önce açýklama yapan Esnafsporun emektar kaptaný Bedri Boran "15 yýldýr turnuvalara katýlýyoruz. Son 6 yýlý kimseye kaptýrmadan þampiyonlukla bitiren bir takýmýz. Voleybol turnuvasýnýn ilk maçýna çýkacaðýz. Ýyi hazýrlandýk ve iyi bir maç çýkarýp turnuvaya galibiyetle baþlamak arzusundayýz. Sason milli eðitim spora da baþarýlar diliyorum" dedi. Müsabaka sonucunda Esnafspor, Sason Milli Eðitimspor'u 3-0 maðlup etti.

Düþme korkusu yaþamýyoruz S

anica Boru Elazýðspor Genel Menajeri Özgür Öztürk, düþme korkusu yaþamadýklarýný söyledi.. Öztürk, milli maçlar nedeniyle lige verilen arayý Antalya'da kamp yaparak deðerlendirdiklerini belirtti. Kampta her þeyin çok iyi gittiðini dile getiren Öztürk, ''Sakatlýklarý devam eden Serdar ve Sedat da yarýn takýmla antrenmanlara katýlacak. Emir Kujoviç'in tedavisi devam edecek. Onun dýþýnda bir eksik yok, moraller gayet iyi. Takýmýn havasý da çok güzel. Çalýþmalar son derece neþeli geçiyor'' diye konuþtu. Antalya kampýnýn ardýndan takýmýn 30 Mart'ta Elazýð'a döneceðini, ertesi gün de Gençlerbirliði karþýlaþmasýna çýkacaðýný ifade eden Öztürk, taraftarlarý bu zorlu maçta tribünleri doldurarak takýmý desteklemeye çaðýrdý.

1. Grup 13.30 Tekirova Belediyespor-Gölcükspor: Mehmet Emre Atasoy 13.30 Kastamonuspor-Kayseri Þekerspor: Harun Yücedað 13.30 Beþikdüzüspor-Pazarspor: Murat Göze 13.30 Belediye Vanspor-Fatih Karagümrük: Volkan Çetinkaya 13.30 Çorumspor-Ýstanbulspor: Mustafa Burak Er 13.30 Sandýklýspor-Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor: Sefa Demir 13.30 Orhangazispor-Siirtspor: Evren Atýþ 13.30 Anadolu Üsküdar 1908-Bergama Belediyespor: Erhan Sönmez 13.30 Ankara Demirspor-Kýrýkhanspor: Yavuz Çetin

Spor Toto 3.Lig 1.Grup Takýmlar

-''Düþme korkusu olmayan takýmlardan biriyiz''Gençlerbirliði'ni ligin ilk yarýsýnda deplasmanda maðlup ettiklerini hatýrlatan Öztürk, þunlarý söyledi: ''Ligde bu sezon ilk galibiyetimizi aldýðýmýz Gençlerbirliði karþýsýnda tekrar 3 puan hedefliyoruz. Ligde artýk düþme korkusu olmayan takýmlardan biriyiz. Oynadýðýmýz oyun ve mücadeleyle bunu spor kamuoyuna da zaten gösterdik. Ayný birlik, bütünlük ve anlayýþla ligin sonuna kadar mücadelemizi gösterip, ligi daha üst sýralarda bitirmek için elimizden geleni yapacaðýz.''

Spor Toto 3.Lig 3.Grup Takýmlar

Çetiner'in sitiliyle toparlanmaya baþladýk P

TT 1. Lig ekiplerinden Þanlýurfaspor Kulübü Baþkaný Fethi Þimþek, TKÝ Tavþanlý Linyitspor maçýnda sahaya kazanmak için çýkacaklarýný söyledi. Þimþek yaptýðý açýklamada, sarý-yeþilli ekibin, yarýn GAP Arena Stadý'nda karþýlaþacaðý TKÝ Tavþanlý Linyitspor maçýnýn hazýrlýklarýný tamamladýðýný belirtti. Takýmýn geçen hafta Adana Demirspor maçýnda sergilediði futbolun gelecek adýna umut verdiðini ifade eden Þimþek, þunlarý kaydetti: ''Futbolcularýmýzýn moral ve motivasyonu üst düzeyde. Ýki hafta önce göreve gelen teknik direktörümüz Raþit Çetiner'in oyun sitiliyle takýmýmýz toparlanmaya baþladý. TKÝ Tavþanlý Linyitspor karþýsýnda sahaya kazanmak için çýkacaðýz. Takýmýmýz her geçen hafta daha iyi oyun ortaya koyuyor. Taraftarýmýza Tavþanlý maçýnda galibiyeti hak eden bir oyun izletmek istiyoruz.'' Þimþek, hafta sonu yapýlacak maçta, milli maçlar dolayýsýyla ülkelerinde bulunan Tisdell, Sankoh ve Bangura ile cezalý durumdaki Kývanç'ýn yer alamayacaðýný sözlerine ekledi.


12

23 MART 2013 CUMARTESÝ

Sandýklý maçý Afyon'da Bugün oynanacak Sandýklýspor-Büyükþehir maçý, iki takým arasýnda geçen yýl oynanan maçlarda yaþanan gerilimin hassasiyeti ile Sandýklý'dan Afyonkarahisar'a alýndý. Büyükþehir'de bunun üzerine yolculuk rotasýný Afyona çevirdi. GÜVENLÝK NEDENÝYLE YER DEÐÝÞTÝRÝLDÝ Spor Toto 3. Lig 1. Grup'ta bugün Sandýklý'dan oynanmasý gereken Sandýklýspor-Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor karþýlaþmasý güvenlik gerekçesiyle Afyon Atatürk Stadý'na alýndý. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapýlan açýklamada güvenlik gerekçe gösterilerek Sandýklý spor- Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor maçýnýn yerinin deðiþtirildiði kaydedildi. Açýklamada, "Ýç Ýþleri Bakanlýðýnýn emniyet Genel Müdürlüðü ve Afyonkarahisar Ýl Spor Güvenlik Kurulunun talebi üzerine güvenlik önlemlerinin tan olarak alýnabilmesi amacýyla müsabaka, ayný gün ve ayný saatte Afyon Atatürk Stadýnda oynanmasýna karar verilmiþtir." denildi. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor Teknik Direktörü Turhan Özyazanlar, yaptýðý açýklamada, Sandýklýspor'un tecrübeli bir takým olduðunu, onlarýn iç saha, kendilerinin de dýþ saha performanslarýnýn kötü olduðunu kaydetti. Son haftalarda iyi futbol oynayan iki ekibin mücadelesinin çok güzel olacaðýný tahmin ettiðini ifade eden Özyazanlar, ''Her maçta olduðu gibi bu maçta da galip gelmek için bütün hazýrlýklarýmýzý yaptýk. Yine 3 puan için sahaya çýkacaðýz. Ama bunun için önemli olan bu hedef için gösterilecek çaba, verilecek mücadeledir. Biz bu çabayý gösterip, mücadelemizi verip kazanmak istiyoruz. Zor bir maç olacak'' dedi.

SANDIKLI ÝTÝRAZ ETTÝ, BÜYÜKÞEHÝR GÝDÝYOR Sandýklý Spor Kulübü'nden yapýlan açýklamada ise saha ve seyirci avantajýnýn ellerinden alýndýðý belirtilerek, bu karara itiraz edileceði belirtildi. Açýklamada, "Valilik 2 bin kiþilik statta

güvenlik zafiyeti nasýl olacak, bunu düþünüyoruz. Bu güne kadar bizim stadýmýzda hiçbir adli olay meydana gelmemiþtir. Karara karþý hakkýmýzý arayacaðýz" ifadelerine yer verildi. Maçýn Afyon'a alýnmasýndan sonra Büyükþehir'in bu kente gidiþ programý da deðiþti. Dün sabah uçakla Ankara'ya giden Sarý- kýrmýzýlý kafile daha sonra karayolu ile Afyonkarahisar'a gitti. Taþkýn CÝVELEK

23.03.2013 Gazete Sayfaları  

23.03.2013 Gazete Sayfaları

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you