Page 1

Diyarbakýr 'Barýþ'ý tartýþacak

T

ürkiye Barýþ Meclisi (TBM) Diyarbakýr Giriþimi, 24 Þubat'ta 'Niçin, nasýl kimin için barýþ' konulu çalýþtay düzenleyecek. Giriþim üyesi Þemsettin Koç, ölümlere 'dur' demek istediklerini söyledi. 5'te

Barýþa kadar anketten vazgeçin Ý

Suriye için seferberlik S

uriye'de süren iç savaþtan dolayý maðdur olan Suriyelilere destek amacýyla Diyarbakýr'da yardým kampanyasý baþlatýl-

dý. Bir ay sürecek olan kampanyada toplanacak olan yardýmlar Nusaybin'den Suriye'ye ulaþtýrýlacak. 7'de

mralý sürecine iliþkin anketi deðerlendiren BDP Eþbaþkaný Selahattin Demirtaþ, "Bu iþ anketlerle yürüyecek bir iþ deðil. Yüzde 99 barýþa karþý olsa barýþý savunmayacak mýyýz? Baþbakan'a tavsiyem, barýþ gerçekleþene kadar anket iþinden vazgeçsin" dedi. 9'da

Son kez Cumartesi Anneleri'yle 1

2 Eylül darbesi sýrasýnda gözaltýnda kaybolan oðlu Cemil Kýrbayýr'ý 32 yýl boyunca arayan "Berfo Ana" lakaplý Berfo Kýrbayýr, kayýp yakýnlarýnýn buluþtuðu yer olan Galatasaray Lisesi önüne son kez gitti. 9'da

Kürtce Cuma Hutbesi CUMARTESÝ 23 ÞUBAT 2013

www.diyarbakirolay.com.tr

Fiyatý : 30 KR

Demokratik açýlým ve Ýmralý görüþmeleri ile ilgili süreç devam ederken, Diyarbakýr'da bazý camilerde dün Cuma hutbesi Kürtçe verildi. Baþbakan yeþil ýþýk yakmýþtý Baþbakan Erdoðan, 17 Þubat'ta Mardin'de sivil toplum kuruluþlarý ve kanaat önderlerinin gündeme getirdiði Kürtçe vaaz talebine "Önemli olan hangi dilde söylediði deðil, ne söylediðidir. Hutbelerin içinde zaten Arapça var. Türkçe olarak bugüne kadar anlatýlýyor. Birileri 'ben Kürtçe daha iyi istifade ediyorum' diyorsa hoca efendilerin bunu karþýlamasý lazým" diye cevap vererek Kürtçe hutbeye yeþil ýþýk yakmýþtý.

Bunlar daðcý deðil Bitlis'te fedakar bir öðretmen

'Vatan Hutbeyle bölünmez' Bu açýklamalar sonrasýnda Diyarbakýr'ýn merkez Kayapýnar ilçesinde bulunan Hacý Sýddýk Camii'nde Kürtçe hutbe okundu. Ýmam Abdülvasi Yaz, 5 yýldýr Kürtçe hutbe okuduðunu söyledi. Yaz, ''Vatan Kürtçe hutbe okumakla bölünmez. Ýnsanlar zihinlerindeki bu korkularý atsýnlar'' dedi. Hutbenin ardýndan cuma namazý kýlýndý. Kürtçe sohbet ve hutbeyi dinleyen cami cemaati, Kürtçe'ye yeþil ýþýk yakýlmasýný olumlu buldu.

B

itlis Anadolu Lisesi Müdür Yardýmcýsý ve Coðrafya Öðretmeni Ayþen Ekerbiçer, öðrencileri için tüm Türkiye'de 'Bitlis Anadolu Lisesi Okuyor' adlý bir proje baþlattý. Ayþen öðretmen, Cem Yýlmaz'ýn da projeye katký sunduðunu söyledi. 4'te

H

akkari'de çýð düþmesi sonucu su isale hatlarýnda meydana gelen arýza, yapýlan tüm çalýþmalara raðmen giderilemedi. Çýðýn getirdiði 20 metrelik karýn altýndaki borulara ulaþamayan ekipler, çalýþmalarý ertelemek zorunda kaldý. 3'te

En çok bebek ölümü Güneydoðu'da 26 yýl önce öldürülen 14 köylü anýldý T

ürkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Diyarbakýr Bölge Müdürü M. Salih Uras, 2011 yýlýnýn ölüm istatistiklerini açýkladý. Güneydoðu Anadolu Bölgesi'nde bebek ölümleri 3 bin 310'dan 3 bin 357'e çýktý. 8'de

Þ

ýrnak'ýn Uludere Ýlçesi Taþdelen Köyü'ne 22 Þubat 1987 günü PKK'lýlarýn yaptýðý baskýnda 14 köylü öldürülmüþtü. Köylüler, ölümlerinin 26'ncý yýlýnda düzenlenen törenle anýldý. 5'te

Vali Aydýn taziye için köyde D

Lice'de operasyon

iyarbakýr'ýn Lice Ýlçesi Dibek Ormanlarý bölgesinde hareket halinde olduklarý tespit edilen bir grup PKK'lýyý etkisiz hale getirmek için polis ve jandarma özel harekat timlerinin katýldýðý hava destekli operasyon düzenlendi. 3'te

S

iirt Valisi Ahmet Aydýn, merkez Bayraktepe Köyü'nde vefat eden Nureddin Özbey adlý vatandaþýn ailesini ziyaret ederek, taziye verdi. Vali Aydýn, devlet olarak her zaman vatandaþlarýn yanýnda olduklarýný söyledi. 4'te

Karlis alçý tam gaz

Zabýta personeline cinsiyet eðitimi KCK duruþmasýnda protesto ardelen Kadýn

K

Merkezi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü programý kapsamýnda Baðlar Belediyesi Zabýta personeline "Toplumsal Cinsiyet" konulu eðitim verdi. 3'te

Ýç piyasada adýný duyuran Karlis Alçý ve bims, dýþ piyasada da hak ettiði yeri almak için çalýþmalarýný sürdürüyor.

V

an'da, Belediye Baþkaný Bekir Kaya'nýn da aralarýnda bulunduðu 8'i tutuklu 13 sanýðýn yargýlandýðý KCK davasýnýn duruþmasýnda avukatlar salonu terk etti. 7'de

„ 6’da


2

23 ÞUBAT 2013 CUMARTESÝ

Saðlýk

Stres kadýnda astýmý tetikliyor

Astým, tüm dünyada giderek yaygýnlaþan bir hastalýk. ABD'de yapýlan araþtýrmalarda hastalýðýn kadýnlarda erkeklere oranla daha fazla etkili olduðu görülüyor. Bu tablonun nedeni olarak da stres gösteriliyor.

M

odern yaþam þartlarý, kadýnlarý aktif iþ hayatýnýn içinde daha etkili kýlarken artan sorumluluklarý nedeniyle daha fazla stres yaþamalarýna neden oluyor. Ýþ hayatý, ev iþleri, çocuk yetiþtirmek ve aile iliþkileri derken giderek karmaþýklaþan ve artan sorumluluklarýnýn yarattýðý stres, özellikle kadýnlarda birçok hastalýðý da beraberinde getiriyor. Amerika Birleþik Devletleri'nde yapýlan araþtýrmalara göre; erkeklerde astým oranýnýn %5, kadýnlarda ise %10 olduðunu belirten Alerji Uzmaný Prof. Dr. Yonca Tabak, bu farkýn nedeninin stres olduðunu

söylüyor. Prof. Dr. Yonca Tabak'a göre, stresle baðlantýlý olarak kadýnlarda görülme sýklýðý artan tek hastalýk astým deðil. Psikosomatik, diðer bir deyiþle, beynin istemeden vücuda zarar verdiði hastalýklardan kabul edilen reflü de stres yükü fazla olan kadýnlarda sýk görülüyor. KADINLAR ÇÖZÜMÜ ÇÝKOLATADA ARIYOR Prof. Tabak'a göre stresle mücadele etmeye çalýþýrken yanlýþ beslenme alýþkanlýklarýna yönelen kadýnlar reflüye davetiye çýkarýyor. Stresli kadýnlarýn endorfin hormonu sal-

gýlatmasý nedeniyle çikolataya yöneldiklerini söyleyen Prof. Tabak, "Astým hastasý kadýnlarda yüzde 80 var olan reflü, kakaonun içeriðindeki kafein ile artýyor. Astým reflüyü, reflü ise astýmý kötüleþtiriyor. Çikolatanýn stresle mücadele de kiþinin kendini mutlu etme yöntemi olarak kullanýlmasýnýn, astýmý daha da içinden çýkýlmaz bir hale getireceði bilgisi hastalara mutlaka verilmeli. Benzer þekilde kahve, kola ve alkolün reflüyü arttýrýcý etkisi olduðu, özellikle iþ yeri gibi stresli alanlarda bu gýdalardan uzak durulmasý gerektiði de unutulmamalý'' diyor.

Ýnatçý tansiyonun nedeni apne olabilir Uykuda geçici solunum durmasý olan apne sorunu yaþayanlarda hipertansiyona daha fazla rastlanýyor. Çalýþmalara göre, dirençli hipertansiyon hastalarýnýn büyük bir kýsmý ayný zamanda apne hastasý.

U

yku apnesi ile inatçý hipertansiyon arasýndaki iliþkiye dikkat çeken Kulak Burun Boðaz ve Baþ Boyun Cerrahi Uzmaný Op. Dr. Bahadýr Baykal, bu iliþkiyi göz önünde bulundurmanýn, bazý hastalarý yýllarca boþ yere ilaç kullanmaktan kurtaracaðýný söyledi. Baykal, uyku apnesi ve hipertansiyon baðlantýsýna dair þun-

larý söyledi: "Dünyada on binlerce kiþi üzerinde hipertansiyon araþtýrmalarý yapýlýyor. Tansiyon hastalarýndan % 34'ünün ilaca raðmen tansiyonlarýnýn kontrol altýna alýnamadýðý tespit edildi. Hipertansiyon hastalarýnýn % 15'i ilaçla kontrol altýna alýnamayan dirençli hipertansiyon hastasýdýr. Dirençli hipertansiyon hastalarýnýn ise büyük bir kýsmý ayný zamanda uyku apnesi hastasýdýr. Uyku apnesini tedavi etmek, bu hastalarýn boþ yere ilaç almalarýný önlemeye yetecektir. Üzülerek görüyorum ki, hipertansiyonla ilgilenen deðerli uzmanlar bu noktaya gereken önemi vermemektedir. Oysa uyku apnesinden þüphelendikleri ve tedaviye yanýt alamadýklarý hipertansiyon hastalarýna uyku

tetkiki yaptýrsalar asýl nedeni ortaya koyacaklar." Kendisine baþvuran uyku apneli hastalarýn büyük bir kýsmýnýn hipertansiyona meyilli olduðunu vurgulayan Baykal, "Araþtýrmalar göstermiþtir ki uyku apnesi; þiþmanlýk, alkol ve sigara gibi diðer faktörlerden baðýmsýz olarak tansiyon yüksekliðine yol açar. Bu hastalardaki hipertansiyon saatteki soluk durma sayýsý ile doðru orantýlýdýr" dedi.

TEDAVÝ EDÝLMEZSE ÖLÜM RÝSKÝ ARTAR Uyku apnesinin sadece hipertansiyon deðil ayný zamanda kalp fonksiyon bozukluðu ve enfarktüs nedeni olarak da kabul edildiðini söyleyen Dr. Baykal bu durumu, "Uykuda solunum

durmasý olunca kiþide nefes alma çabasý artar. Bir süre sonra akciðer geniþler, kalp ve büyük damarlar etrafýndaki basýncý etkiler, ayrýca beynin oksijensiz kalmasý da hipertansiyon geliþiminde rol oynar" þeklinde açýkladý. Baykal, tedavi edilmemiþ apne hastalýðýnda ölüm riskinin normal bireylere göre % 300 arttýðýný, ayrýca bu hastalarda beyin kanamasý ve felç

riskinin de yükseldiðini söyledi. Uyku apnesinin kiþinin yaþam kalitesini bozan bir hastalýk olduðunu vurgulayan KBB ve Baþ Boyun Cerrahi Uzmaný Op. Dr. Bahadýr Baykal, "Tüm sistemler gibi kalp-damar sistemi de yakýndan izlenmeli, hipertansiyonlu uyku apnesi hastalarýnýn tedavi edilmesiyle birlikte kan basýncýnýn önemli ölçüde düþtüðü unutulmamalý" þeklinde konuþtu.

Yað deðil asýl þeker tehlikeli Beslenmede yýllarca yað konusuna dikkat çekilirken, þekerin zararlarýnýn saklandýðýný savunan Karatay'dan önemli açýklamalar.

Y

Diyet öðle menüsünde bunlara dikkat!

Ö

ðle yemeklerinde kilo almamak için dikkat etmeniz gereken noktalarý Diyet Uzmaný Oya Yüksek açýklýyor. Çalýþanlarýn besin tüketimine bakýldýðýnda en çok kalori alýmýnýn öðlen ve öðleden sonra olduðu görülüyor. Sabah saatlerinde yemeðe ayrýlacak vaktin sýnýrlý olmasý ve iþtahsýzlýk daha az besin tüketimine neden olurken, öðlen en acýkýlan ve kalori alýmýnýn en fazla olduðu öðün olarak karþýmýza çýkýyor. Acýbadem Ataþehir Cerrahi Týp Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmaný Oya Yüksek, öðle yemeklerinde dikkat edilmesi gerekenler hakkýnda bilgi verdi. Özellikle dýþarýda veya iþ yerlerinde sunulan hazýr menüler kiþileri daha çok yemek yemeye sürüklüyor. Aslýnda daha az yemekle daha çok doyabilecekken daha çok yemekle daha çok acýkýr hale geliyoruz. Bununla beraber; hareketsiz ofis ortamlarý ve

streste durumunda yeme isteðinin artmasý kilo alýmýný kaçýnýlmaz kýlýyor. Acýbadem Ataþehir Cerrahi Týp Merkezi Beslenme ve Diyet Uzmaný Oya Yüksek, öðle yemeklerinde kilo almamanýz için dikkat etmeniz gereken noktalarý þöyle açýklýyor; Kendi menünüzü oluþturun: Öðlen yemeðinde dört çeþit yemek varsa hepsini yemek zorunda deðilsiniz. Yemekleri kendinize göre seçebilirsiniz. Çorba ve makarna ayný menüde olmasýn: Yemekte çorba varsa pilav-makarna tercih etmeyin. Eðer canýnýz pilav ya da makarna tipi yiyecekleri tüketmek isterse de çorba içmeyin. Tercihiniz ýzgara olsun: Izgara yeme þansýnýz varsa kýrmýzý ya da beyaz et yiyebilirsiniz. Yemeðe ekstra yað eklenmediði için sebze yemeðinden daha yaðsýz oluyor. Böylece hem az kalori alýr hem de proteinin tok tutma özelliði sayesinde çabuk acýkmazsýnýz.

azdýðý diyet kitaplarý ve geliþtirdiði ''Karatay Diyeti'' ile tanýnan Prof. Dr. Canan Efendigil Karatay, yeni kitabý ''Karatay Diyetiyle Obezite ve Diyabete Çözüm Var!'' kitabýnýn tanýtýmýnda yaptýðý konuþmada, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn beyaz ekmeðe yönelik açýklamalarý ve Saðlýk Bakanlýðý'nýn Obezite ile Mücadele Programý ile rafine un, þeker ve tuza yönelik baþlatýlan mücadeleye deðindi. Prof. Dr. Karatay, þunlarý söyledi: ''Bu, çok önemli halk saðlýðý projesidir. Bu, hiç bir hükümetin yapmadýðý bir projedir. Hakikaten, hekimler olarak biz, senelerdir hep '3 beyazdan uzak durun' diye söyleriz ama halk saðlýðý açýsýndan böyle bir proje baþlatýlmamýþtý. Bu projenin geliþmesi için Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ý destekliyoruz.''

YAÐ DEÐÝL ÞEKER TEHLÝKELÝ Hemen her evde bir obez bulunduðunu ve bel çevresi geniþ olan herkesin hastalýklara aday olduðunu kaydeden Prof. Dr. Karatay, þöyle devam etti: ''Önerdiðim diyetin klasik diyetlerle alakasý yok. Benim diyetim tamamen saðlýklý beslenmedir. Vücuda saðlýklý karbonhidrat, protein ve yaðlar girmelidir" Yýllarca yað konusuna dikkat çekilirken, þekerin bu derece hastalýklara neden olduðunun ''saklandýðýný'' savunan Prof. Dr. Karatay, ''Vücuda girdiði anda

bütün þekerler aynýdýr, bal da pekmez de dahil. Kan þekerini yükselten her þey tehlikelidir" dedi.

MEYVE AKÞAM YENMEMELÝ Prof. Dr. Karatay, meyvede de þeker bulunduðuna dikkati çekerek, ''Meyve sabah kahvaltýda peynirle yenebilir.

Akþam yeyip yatmak tehlikelidir'' bilgisini verdi. Ýbn-i Sina'nýn ''Günde 2 öðün önemlidir, 3. öðün hastalýktýr'' dediðini, Hz. Muhammed'in de günde 2 öðün yemek yediðini kaydeden Karatay, ''6 öðün, 8 öðün... Bunlar saðlýðýmýzý bozar, karaciðerimizi yaðlandýrýr'' dedi.


Genç aktivistler Eþitlik Merkezi'nde

P

olonyalý genç aktivistler Batman'ýn Gercüþ ilçesinde faaliyet yürüten Eþitlik Merkezi isimli proje ofisini ziyaret etti. Gaziantep'te Alternatif Gençlik Çalýþmalarý Derneði bünyesinde çalýþmalar yürüten Polonyalý iki gönüllü aktivist, Biyo Teknoloji Uzmaný Ewelina Rog ve Ýngilizce Öðretmeni Dagmara Szczepaniec adlý gönüllüler, Gercüþ Eþitlik Merkezi'ni ziyaret ederek çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý. Rehber kadýnlarla sohbet eden genç aktivistler, kadýnlarýn çalýþmalarýný takip edip beraber ev ziyaretlerinde bulundu. Tüm günlerini merkezde geçiren aktivistler, projeyi basýndan duyduklarý için gelip yerinde ziyaret etmek istediklerini belirtti.

Zabýta personeline cinsiyet eðitimi 23 ÞUBAT 2013 CUMARTESÝ

Kardelen Kadýn Merkezi, 8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü programý kapsamýnda Baðlar Belediyesi Zabýta personeline "Toplumsal Cinsiyet" konulu eðitim çalýþmasý baþlattý. K ardelen Kadýn Merkezi, Baðlar Belediyesi Zabýta personeline "Toplumsal Cinsiyet" konulu bir eðitim verdi. Kardelen Kadýn Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleþtirilen "Toplumsal Cinsiyet" eðitimine Eðitimci Halit Kýzýl ve zabýta personeli katýldý. Kýzýl tarafýndan verilen eðitimde personellere biyolojik cinsiyet ile toplumsal cinsiyet arasýndaki farklar anlatýldý ve toplumun kadýn ve erkeðe biçtiði roller tartýþýldý. Cinsiyetin, erkek ve kadýnlar arasýndaki evrensel ve deðiþmez biyolojik farklýlýklarý tanýmladýðýný söyleyen Kýzýl, "Toplumsal Cinsiyet" ise her hangi bir toplumda, bir toplumun belli bir üyesi olarak erkek ya da kadýna toplumun

verdiði özellikler, roller, eylemler, sorumluluklar ve ihtiyaçlar olarak tanýmlanabileceðini kaydetti. Kýzýl, çalýþan üreten ve toplumu yeniden üretime sevk eden ancak gelirde en az alanýn yine kadýn olduðuna dikkat çekti.

'Kadýnlar daha duyarlý' Kimlik konusuna da deðinen Kýzýl, devletlerin ve kentlerin birer kimliklerinin olduðunu belirtti. "Kýz ve erkek çocuklara verilen roller aslýnda toplumun bize biçtiði rollerdir. Toplumsal cinsiyetimizi sadece biyolojimiz belirlemiyor ayný zamanda toplumun kendisi belirliyor" diyen Kýzýl, þöyle konuþtu: "Örneðin Diyarbakýr bu konuda daha farklýdýr. Örnek verirsek

Baðlar Belediyesi'nde biraz farklýlaþma var. Toplumsal deðiþim ve dönüþüm sürecini birlikte yaþýyor. Çünkü iki dönemdir Baðlar Belediyesi kadýnlar tarafýndan yönetiliyor. Baðlar'ý kadýnlar yönettiði için kadýnlarýn bakýþ açýsýna ve düþüncelerine göre þekilleniyor. Kadýnlar toplumsal cinsiyete duyarlý, birazda kadýn ve erkek ayrýmýný ortadan kaldýran ve hatta kadýna pozitif yaklaþýmý ortaya koyan bir yapýnýn oluþumuna doðru gidiyor." Zabýtanýn tamamýnýn erkek personelden oluþmasý ve eðitimcinin de erkek olmasý nedeniyle eðitimde ilginç diyaloglar ortaya çýktý. Zabýtalar kendi yaþamlarýndan örnekler vererek eðitime katýlým saðladý.

Elektroþoklu fuhuþ çetesi çökertildi Þanlýurfa'da zorla alýkoyduklarý kadýnlara elektroþok uygulayarak fuhuþ yaptýran çete, polisin düzenlediði operasyonla çökertildi. Operasyonda biri kadýn 5 kiþi gözaltýna alýndý.

Þ

anlýurfa Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Þubesi Ahlak Þube ekipleri, otobanda

Karakolda intihar! Elazýð'ýn Maden Ýlçesi Hazar Jandarma Karakolu'nda vatani görevini yapan er Mazlum Aksu intihar etti. Maden Ýlçesi'ndeki Hazar Jandarma Karakolu'nda görevli jandarma er Mazlum Aksu, bilinmeyen bir nedenle girdiði bunalým sonucu intihar etti. Gece kazan dairesinden gelen silah sesi üzerine olay yerine giden arkadaþlarý, Mazlum Aksu'yu kanlar içerisinde yerde buldu. Olay yerinde ölen Aksu'nun üzerine zimmetli G-3 tüfekle intihar ettiði belirtildi. Aksu'nun cesedi otopsi yapýlmak üzere Elazýð Fýrat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldýrýldý. Mardin nüfusuna kayýtlý olan ve terhisine 5 ay kaldýðý belirtilen Aksu'nun intiharýyla ilgili soruþturma baþlatýldý.

iyarbakýr'ýn Lice Ýlçesi Dibek Ormanlarý bölgesinde hareket halinde olduklarý tespit edilen bir grup PKK'lý için polis ve jandarma özel harekat timlerinin katýldýðý hava destekli operasyon düzenlendi. Diyarbakýr Valiliði, Lice'nin Dibek Ormanlarý bölgesinde PKK'ya 21 Þubat günü operasyon düzenlendiðini açýkladý. Açýklamada, þöyle denildi: "Bazý bölücü terör örgütü PKK/KCK'lý teröristlerin faaliyet ve hareket içerisinde olduklarýna dair gelen istihbarat bilgileri deðerlendirilerek anýlan noktalara Jandarma Bölge Komutanlýðý'nýn sevk ve idare-

Adliyeye sevk edildiler Çete üyelerinden C.E.'nin paralarý alýrken, Þ.G'nin ise silahla beklemede

kaldýðý öðrenildi. Çetenin fuhuþ yaptýrdýklarý kadýnlarý Gaziantep ve Adana'dan getirdikleri de belirlendi. Adam yaralama, kiþiyi hürriyetinden yoksun býrakma, tehdit, hýrsýzlýk, fuhuþ, silahlý suç örgütü, yaðma gibi birçok suçtan sabýkalarý bulunan zanlýlar, Þanlýurfa Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne götürüldükleri sýrada görüntü çeken basýn mensuplarýna hakaret etti. Çete üyeleri, saðlýk kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.

Bunlar daðcý deðil Hakkari'de çýð düþmesi sonucu su isale hatlarýnda meydana gelen arýza, yapýlan tüm çalýþmalara raðmen giderilemedi. Çýðýn getirdiði 20 metrelik karýn altýndaki borulara ulaþamayan ekipler, çalýþmalarý ertelemek zorunda kaldý.

H

akkari'ye Karadað bölgesinden su taþýyan isale hatlarýnýn geçtiði 2700 rakýmlý Otluca Köyü yakýnlarýnda 1 ay önce çýð düþtü. Çýð nedeniyle su hatlarýnda arýzalar meydana gelince

sinde karadan Kirpi tipi zýrhlý araçlar, havadan Sikorsky ve silahlý Kobra helikopterler ile destek saðlanarak arama, tarama ve kontrol operasyonu icra edilmiþtir. Operasyona Diyarbakýr Jandarma Özel Harekat Taburu (JÖH), Silvan Jandarma Komando Taburu, Özel Kuvvet Timleri ve Polis Özel Harekat (PÖH) timleri katýlmýþtýr. Ýcra edilen operasyon da hava unsurlarý yanýnda hedef bölgesine karadan Kirpi tipi zýrhlý araçlarla yaklaþýlmýþtýr. Müteakiben kayalýk, ormanlýk ve karla kaplý çetin arazi koþullarýna raðmen, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat ve Komando

Hakkari'de sýkýntý yaþanmaya baþladý. Belediye ekipleri arýzalarý gidermek için kar yaðýþý ve tipinin etkisini kaybetmesini bekledi. Havalarýn düzelmesinin ardýndan bir hafta önce 6 kiþilik belediye arýza ekibi Otluca Tugayý'na ait kar üstü araçla bölgeye götürüldü. Ancak kardan dolayý arýzayý gideremeyen ekip geri dönmek zorunda kaldý. Hakkari'de su sýkýntýsýnýn giderek artmasý üzerine, önceki gün aralarýnda belediye meclis üyelerinin de bulunduðu 21 kiþilik ekip askerlerin saðladýðý güvenlikle çýðýn düþtüðü bölgeye yaklaþýk 5 saatte ulaþtý.

20 metre kar var

Lice'de operasyon

D

fuhuþ yapan kadýnlarý 6 ay boyunca teknik ve fiziki takibe aldý. Yapýlan çalýþmalar neticesinde zorla alýkoyduklarý kadýnlara elektroþok uygulayarak fuhuþ yaptýran çete, 5 ev ve bir maðaraya düzenlenen eþ zamanlý operasyonla çökertildi. Operasyonda çetenin elebaþý A.Ç. ve Ö.G, S.K, Þ.E. ve C.A. gözaltýna alýnýrken, 6 kadýn kurtarýldý.

Timlerinden oluþan birliklerle operasyon planlandýðý þekilde baþarýyla icra edilmiþ ve vukuatsýz olarak akþam saat 17.00 da sona ermiþtir." Açýklamada, operasyon alanýna girebilecek vatandaþlarýn zarar görmemesi için polis ve jandarma unsurlarýyla yolun kontrol altýnda tutulduðu belirtilerek, "Operasyon baþarýyla icra edilmiþ ve güvenlik birimleri bir sorun yaþamadan görev yerlerine intikal etmiþlerdir" denildi.

Soðuk havaya raðmen zorlu bir yolculuk sonrasý bölgeye giden ekipler, su borularýna ulaþmak için yoðun bir çalýþma baþlattý. Yaklaþýk 20 metre kalýnlýðýndaki karlarý açmayý çabalayan ekipler 3 saatlik çalýþmayla 9 metre derinliðinde bir çukur açabildi. Buna raðmen arýzanýn olduðu noktaya inemeyen ekipler, havanýn karamasý ve soðuk havanýn etkili olmasý üzerine geri dönmek zorunda kaldý. Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon Ýþleri Müdürü Mehmet Kýzýlkaya, çýðla gelen karýn insan gücüyle temizlenmesinin imkansýz olduðunu, iþ makineleriyle yapýlacak çalýþmayla arýzayý gidermeyi planladýklarýný söyledi.

Öðrencilerinden akan çatý tepkisi M

ardin'in Derik ilçesinde Kýz Teknik ve Meslek Lisesi öðrencileri, okulun çatýsýnýn akmasýndan dolayý yetkililere tepki gösterdi. Geçen yýl Mart ayýnda þiddetli lodos nedeniyle çatýsý hasar gören Kýz Teknik ve Meslek Lisesi öðrencileri, yaðmurlu günlerde derse giremiyor. Yaðmur yaðdýðýnda sýnýflarýn tavanlarýnýn aktýðýný belirten öðrenciler, ders iþleyemez duruma geldiklerini söyledi. Okul Aile Birliði Baþkaný Þahan Dursun da, "Sýnýflarýmýzýn bazýlarýnda boya ve sývalar sökük durumda. Okulun bilgisayarlarýný naylonlarla kapatarak korunuyor. Elektrik prizlerine kadar sular akýyor. Bu durum öðrenciler için büyük tehlike arz ediyor. Okulumuzun onarýmý için çok kez giriþimlerde bulunduk. Yetkililere durumu izah etmemize raðmen hala hiçbir sonuç elde etmiþ deðiliz. Çocuklarýmýzýn ve öðretmenlerimizin maðduriyetlerinin bir an önce giderilmesini istiyoruz" dedi. Öðrenciler ise, sýnýfta ders iþlerken baþlarýna su damladýðýný belirterek, "Sýnýflarýmýz küf kokuyor. Defter ve kitaplarýmýz ýslanýyor ve bu durumda ders iþleyemiyoruz" diyerek tepkilerini dile getirdi. Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü yetkilileri de, okulun onarýmý için ihalenin yapýldýðýný, okulun en kýsa zamanda onarýlacaðýný ve öðrencilerin maðduriyetlerinin gidereceðini ifade etti.


4

HABER

23 ÞUBAT 2013 CUMARTESÝ

Bitlis'te fedakar bir öðretmen Bitlis Anadolu Lisesi Müdür Yardýmcýsý ve Coðrafya Öðretmeni Ayþen Ekerbiçer, öðrencileri için tüm Türkiye'de 'Bitlis Anadolu Lisesi Okuyor' adlý bir proje baþlattý.

P

roje kapsamýnda yüzlerce mail atan ve onlarca telefon görüþmesi yapan fedakar öðretmen Ayþen Ekerbiçer, kütüphanelerinin yetersizliklerinden dolayý 'Bitlis Anadolu Lisesi Okuyor' diye bir proje baþlattýðýný söyledi. Ekerbiçer, "Bu proje kapsamýnda öncelikle amacým çocuklara okuma alýþkanlýðýný kazandýrmaktýr. Her gün son dersimizin 15 dakikasý bütün okulda sessizlik oluyor ve kitap okuyoruz. Bunu gezici kütüphane ve halk kütüphanesi ile yapmaya çalýþtým. Gezici kütüphaneyi 15 günde bir getiriyorum. Çocuklara 5'er dakikayla gezdiriyorum. Halk kütüphanesini ise bir sýnýfa kuruyorum. Bu sýnýfa kitaplarý dizerek çocuklara kütüphane havasý oluþturmak istiyorum. Bizim memleketimiz kar kýþ memleketi olduðu gibi havalar da erken kararýyor. Çocuklar zaten akþam saatlerinde okulda çýkýyorlar ve onlarý kütüphaneye gidecekler diye riske atmak istemeyince bu þekilde çarelere baþvuruyorum. Kendi kendime ben okulda bir kütüphane kurayým diye düþündüm" dedi.

Cem Yýlmaz kitap gönderdi Ayþen öðretmen, baþlatmýþ olduðu projede emeðinin boþa gitmediðini ifade ederek, Cem Yýlmaz'ýn bile kitap yolladýðýný söyledi. Ekerbiçer, "Türkiye genelinde baþlattýðým proje kapsamýnda 583 mail attým, yüzlerce telefon görüþmesi yaptým. Sanatçýlardan, yardýmsever insanlardan özellikle halktan yardým gördüm. Cem Yýlmaz da sað olsun kitap gönderdi. Erdal Demirkýran da kitap gönderdi. Bu arada özellikle okulumuza gelip çocuklara yönelik bir seminerde vermek istiyor. Bunun yaný sýra iþ adamlarý ve vakýflar kitap yolladýlar. O kadar çok kitap gönderen var ki okulumuzdaki kitaplarýn yaný sýra 500 kitap sözü daha almýþ durumdayým. Bu kütüphaneyi halk kütüphanesi kadar olmasa da güzel bir hale getireceðim. Kitaplarý barkotlayýp ciltleyeceðim. Seneye nasip olursa tayin olup gideceðim. Gittiðimde 'bir Ayþen hoca vardý, sað olsun bizlere yardýmý dokundu' desinler diye ve çocuklar için uðraþýyorum. Yeter ki onlar okuyup zararlý

Vali Aydýn taziye için köyde

alýþkanlýklara bulaþmasýnlar" þeklinde konuþtu.

Köy okullarýna da gönderecek Coðrafya öðretmeni Ayþen Ekerbiçer, baðýþ yapýlan ansiklopedi gibi kitaplara kendi teknoloji sýnýflarý olduðu için ihtiyaçlarýnýn olmamasýndan dolayý köy okullarýna baðýþ yapacaðýný belirterek, "Baðýþ severler diyorlar ki ansiklopedi gönderelim. Ben de kýrmak istemiyorum, çünkü bizim teknoloji sýnýfýmýz var. Bilgisayar laboratuarýmýz var, oradan çocuklar ödevlerini yapýyorlar. Ancak ben baðýþ yapanlara ansiklopedileri köy okullarýna göndereceðimi söylüyorum. Ayrýca ilköðretim seviyesinde olan kitaplarýmýz da var, onlarýn da köylere baðýþlayacaðým. Ben bu projeyi bütün olarak düþünüyorum ve herkesten yardým istiyorum. Çünkü bu kütüphaneyi doldurmamýz lazým. Okunmamýþ her kitap bizim için yeni kitap demektir. Yýrtýlmýþ olamasýn ve okunabilir deðeri olsun" ifadelerini kullandý.

Batman barýþa omuz verdi

B

S

iirt Valisi Ahmet Aydýn, merkez Bayraktepe Köyü'nde vefat eden Nureddin Özbey adlý vatandaþýn ailesini ziyaret ederek, taziye verdi. Özbey ailesine ve tüm köylülere baþsaðlýðý dileðinde bulunan Vali Aydýn, devlet olarak her zaman vatandaþlarýn yanýnda olduklarýný söyledi. Aydýn, "Vatandaþlarýmýzla her daim bir

ve beraberiz. Vatandaþlarýmýzýn her türlü acýlarýný, üzüntülerini mutluluk ve sevinçlerini paylaþýyoruz. Siirt ilimiz, belde ve köyleriyle birlikte taziye kültürünün, birlik ve beraberliðin, yardýmlaþma ve dayanýþmanýn yaþandýðý örnek bir ildir. Merhuma Allah'tan rahmet, acýlý ailemize de baþsaðlýðý dilerim" dedi.

Zayi ilanlarý Diyarbakýr nüfus müd.almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim.Hükümsüzdür Yonca Bayrak Þýrnak nüfus müd.almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý 15.02.2013 tarihinde kaybettim.Hükümsüzdür Sadýk Sidar

arýþ ve Demokrasi Partisi (BDP) Batman Ýl Baþkanlýðý, 'Barýþa Omuz Veriyoruz' adýyla imza kampanyasý baþlattý. Gülistan Caddesi Ýnsan Haklarý Anýtý önünde yapýlan basýn açýklamasýnýn ardýndan metni imzaya açan BDP Batman Ýl Baþkanlýðý, barýþa giden yolda atýlacak tüm demokratik adýmlarý sahipleneceklerini açýkladý. Basýn açýklamasýný okuyan BDP Batman Ýl Baþkaný Rahþan Çarboða, toplumun demokratik bir yönde geliþmesi için çaba gösteren vatandaþlar olarak son geliþmeler üzerine böyle bir açýklama yapma gereði duyduklarýný söyledi. Analarýn artýk aðlamak istemediðini belirten Çarboða, Ýmralý'da Abdullah Öcalan ile yürütülen görüþmelerin, özlemi çekilen barýþýn kapýsýný ciddi bir biçimde araladýðýný dile getirdi. Çarboða, "Sürecin mümkün olduðu kadar þeffaf hale getirilmesi büyük bir ihtiyaçtýr. TBMM'den baþlayarak, çözüme katký sunabilecek bütün taraf ve kesimleri sürecin parçasý haline getirmek demokratik, adil ve kalýcý çözümü kolaylaþtýracak ve hýzlandýracaktýr" dedi. Basýn açýklamasýnýn ardýndan kampanya için imza toplanmaya baþlandý.

'Ana dilde eðitim kabul edilmeli' M

uþ'un Varto ilçesinde, Eðitim-Sen Þubesi tarafýndan 'Dünya Ana Dil Günü' nedeniyle bir basýn açýklamasý yapýldý. Belediye Ýþhaný önünde yapýlan basýn açýklamasýna Eðitim-Sen üyelerinin yaný sýra Varto Belediye Baþkaný Gülþen Çelebi, BDP Ýlçe Baþkaný Gýyasettin Altýn da katýldý. Burada basýn metnini okuyan Eðitim-Sen Varto Þube Baþkaný Mahmut Kýlýç, "Ana dilde eðitim talebine karþýlýk seçmeli ders yaklaþýmý pek çok açýdan kabul edilemez bir yaklaþýmdýr. Çocuklarýn ana dillerini okullarda seçmeli ders ile öðrenme-

23 ÞUBAT 2013 CUMARTESÝ YIL: 12 SAYI: 4187 Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk Rek. Eðt. San.Tic. Ltd Þti. Adýna Tüzel Kiþi Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Yazý iþleri Müdürü Muhittin TALAY Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: Stadyum Altý Kuzey Kale Arkasý YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR e-posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

lerini beklemek, gerçekçi olmadýðý gibi yasaklayýcý niteliktedir. Çocuklarýn zaten bildikleri ana dillerini öðretecek seçmeli derslere deðil, ana dillerinde eðitim yapmaya, eðitimde ana dillerine yer verilmesine, bütün dillere eþit deðer verilmesine ihtiyacý bulunmaktadýr. Bugün gelinen aþamada artýk dillerin, kültürlerin, halklarýn hiyerarþi deðil eþit temelde bir ortaklaþma içinde yeniden buluþmalarý, kaynaþmalarý için ana dilde eðitim hakký kabul edilmelidir" dedi.Yapýlan açýklamanýn ardýndan kalabalýk sessizce daðýldý.

Varto'da estetik ameliyat yapýlýyor VVan'da hasta memnuniyeti denetimleri M

uþ'un Varto Devlet Hastanesi'nde son iki ay içerisinde 15 hastaya estetik ameliyatý yapýldýðý bildirildi. Varto Devlet Hastanesi'nde görevli kulak burun boðaz uzmaný Dr. Arzu Öz, hastanede kulak, burun ve boðaz operasyonlarýnýn yaný sýra devletin verdiði malzemelerle artýk estetik ameliyatlarý da yapmaya baþladýklarýný söyledi. Burun düzeltme ameliyatlarý yapabildiklerini ifade eden Dr. Arzu Öz, "Kulak burun boðazda þikayeti olan ve estetik konusunda zorluk çeken hastalar varsa korkusuzca gelip ameliyatlarýný yapabilirler. Hastanemizde son iki ay içerisinde 15 estetik ameliyatý yapmýþ bulunmaktayýz. Ameliyat olan hastalarýmýzýn gayet memnun bir þekilde ayrýldýklarýný görüyoruz. Bu da bize daha fazla cesaret verip ve daha fazla çalýþmamýzý tetiklemektedir. Daha önceleri hastalarýmýz Muþ ve Erzurum iline gitmekteydiler. Ama bizim burada yaptýðýmýz hizmetler ve ameliyatlardan sonra hastalarýmýzýn ilçe dýþýna gitmeleri engellenmiþtir. Bu da hastalarýmýzýn menfaatinedir. Hasta olan vatandaþlarýmýzýn

cesaretle gelip ameliyat olmalarýný tavsiye ediyoruz. Artýk devletin verdiði malzemelerle rahat bir þekilde ameliyatlarýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Bu konuda bize destekte bulunan hasta yönetimimize ve emeði geçen herkese teþekkür ederim" dedi. Smeliyat olan Öykü Bahar Baþ adlý hasta ise, önceden burnuna darbe aldýðýný ve nefes almada sýkýntý yaþadýðýný söyledi. Baþ, "Ameliyattan sonra nefes almada rahatlýk yaþýyorum. Bu tür sýkýntýlý hasta varsa gelmelerini öneririm. Ayrýca farklý gözüken burnumun altýndaki farklý parçaya da estetik yapýldý. Sýkýntým giderilmiþ oldu" diye konuþtu.

an Bölge Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Murat Toprak, hasta memnuniyeti için hastane içi denetimlerine hýz kesmeden devam ediyor. Vatandaþlarýn daha kaliteli ve iyi koþullarda saðlýk hizmetlerinden faydalanabilmeleri için denetimlerinin aralýksýz devam ettiðini belirten Dr. Murat Toprak, hastanenin temizliði, güvenliði, kalite kontrolü ve özellikle hasta memnuniyeti konularýnda denetimlerde bulunduðunu söyledi. Hastane Baþhekimi Uz. Dr. Özcan Öktem, Týbbi Hizmetler Müdürü Behrem Çelik ve baþhekim yardýmcýlarýndan oluþan bir heyetle denetimlerin rutin bir þekilde yapýldýðýný ifade eden

Toprak, "Hastalarýmýzla sürekli sohbetler edip gerek hastanenin temizliði, güvenliði ve memnuniyetleri hakkýnda bilgiler ediniyoruz. Rutin olarak yapýlan bu denetlemeler, halkýmýzýn daha iyi koþullarda muayene ve poliklinik hizmetlerini almalarý içindir. Vatandaþlarýmýz, hizmetin en iyisine ve kalitelisine layýktýr" dedi.


HABER

Diyarbakýr 'Barýþ'ý tartýþacak

Türkiye Barýþ Meclisi (TBM) Diyarbakýr Giriþimi, 24 Þubat'ta 'Niçin, nasýl kimin için barýþ' konulu çalýþtay düzenleyecek. Giriþim üyesi Þemsettin Koç, ölümlere 'dur' demek istediklerini söyledi.

T

ürkiye Barýþ Meclisi (TBM) Diyarbakýr Giriþimi'nin, 24 Þubat'ta Diyarbakýr Sümerpark Resepsiyon Salonu'nda düzenleyeceði çalýþtay hakkýnda Güneydoðu Gazeteciler Cemiyeti'nde kahvaltýlý basýn toplantýsý gerçekleþtirdi. Giriþim adýna açýklama yapan Barýþ Meclisi Diyarbakýr Giriþimi üyesi Þemsettin Koç, çalýþtaya Cengiz Çandar, Mete Çubukçu, Maya Arakon, Celal Baþlangýç gibi gazeteciler ile Ahmet Faruk Ünsal ve Celalettin Can gibi insan haklarý savunucularýnýn katýlacaðýný aktardý. Çok sayýda din aliminin çalýþtaya katýlacaðýný duyuran Koç, çalýþtayýn "Barýþ ve dünya deneyimleri" ve "Barýþa giden yol ve barýþýn dili" konu baþlýklarý ile gerçekleþeceðini belirtti.

'Barýþ parçalanma olarak algýlandý' Türkiye coðrafyasýnda yaþayan tüm halklarýn, inançlarýn, gruplarýn, kültürlerin demokratik yaþam koþullarýný, insan hak ve özgürlüklerini

karþýlýklý saygý, uyum, hoþgörü, anlayýþ ve huzur içinde yaþamasý olan barýþ kavramý sanki bölünme, parçalanma, egemenliðin kaybolmasý þeklinde algýlandý. Sistem ve toplumun bu halde olmasýnda siyasal alanýn, sosyal alanýn ve ekonomik alanýn sorumluluklarý mevcuttur" dedi.

Ölümlere dur demek için…

gerçek anlamda yaþayamadýðýný ifade eden Koç, bu topraklarda darbelerin, katliamlarýn, sürgünlerin, antidemokratik uygulamalarýn yaþatýldýðýný söyledi. Toplumun büyük çoðunluðunun þiddeti, iþkenceyi, ölümü ve gözyaþýný doðal olaylarmýþ gibi benimsediðine dikkat çeken Koç, "Toplum öyle bir hale geldi ki, düþmanlýklarýn, kötülüklerin, kavgalarýn, savaþlarýn olmadýðý, insanlarýn

Ülkede yaþayanlarýn son 30 yýldýr yaþanan çatýþmalardan dolayý ölümlere ve kayýplara tahammülü kalmadýðýna dikkat çeken Koç, Barýþ Meclisi olarak analarýn gözyaþlarýna ve ölümlere dur demek istediklerini belirtti. Koç, özelikle son iki aydýr yaratýlmak istenen diyalogun barýþa evirilmesi konusunda herkesi rollerini oynamaya davet etti. Koç, "Yaþanan tüm provokatif eylemler hiçbir þekilde barýþ ortam yaratma sürecine engel olmamalýdýr. Asýl hedef demokrasi, özgürlükler, eþitlik, adalet ve insanca yaþam olmalýdýr" þeklinde konuþtu.

26 yýl önce öldürülen 14 köylü anýldý Þ

ýrnak'ýn Uludere Ýlçesi Taþdelen Köyü'nde 26 yýl önce öldürülen 14 köylü düzenlenen törenle anýldý. Taþdelen Köyü'ne 22 Þubat 1987 günü PKK'lýlarýn yaptýðý baskýnda 14 köylü öldürülmüþtü. Köylüler, ölümlerinin 26'ncý yýlýnda düzenlenen törenle anýldý. Köydeki törene 22'nci Jandarma Sýnýr Tugay Komutaný Tuðgeneral Hacý Ýlbaþ, 48'inci Motorlu Tugay

DÝYARBAKIR ÝLÝ ORGANÝZE SANAYÝ BÖLGESÝ DOGALGAZ YAPIM ÝÞÝ DÝYARBAKIR ÝL ÖZEL ÝDARESÝ ÝMAR VE KENTSEL ÝYÝLEÞTÝRME DAÝRE BAÞKANLIÐI/PLAN PROJE YATIRIM ÝNÞAAT MÜDÜRLÜÐÜ Diyarbakýr Ýli Organize Sanayi Bölgesi Doðalgaz Yapým iþi yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19.uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : : 2013/20867 1-Ýdarenin a) Adresi : Elazýð Cad. 2. Sanayi Sitesi Karþýsý 21100 SEYRANTEPE YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR b) Telefon ve faks numarasý : 4122624700 - 4122621002 c) Elektronik Posta Adresi : ismail.akcan@icisleri.gov.tr ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2 Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin nitelimi, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer :Diyarbakýr Ýli Organize Sanayi Bölgesi c) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 150 (yüzelli) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Diyarbakýr Ýl Özel Ýdaresi Ýmar Ve Kentsel Ýyileþtirme Daire Baþkanlýðý Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Elazýð Cad. 2. Sanayi Sitesi Karþýsý 21100 Seyrantepe-YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR b) Tarihi ve saati : 18.03.2013 - 11:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi. 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sanatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge. 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge. 4.1.1.3. Ýhale konusu iþin yapýlmasýna iliþkin olarak ilgili mevzuatý gereði alýnmasý zorunlu olan belge; ihaleye teklif verecek olan istekliler,EPDK tarafýndan yetkili kýlýndýðýna dair belgeyi teklif kapsamýnda vereceklerdir. Bu iþin yapýný aþamasýnda BOTAÞ yönetmenliði uygulanacaktýr 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri. 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri. 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5. Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler: Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafýndan belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanýlmamýþ nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kýsýtlama bulunmayan mevduatýný gösteren banka referans mektubu, Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarlarý toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de saðlanabilir. 4.2.2. Ýsteklinin ihalenin yapýldýðý yýldan önceki yýla ait yýl sonu bilançosu veya eþdeðer belgeleri: Ýsteklinin ihalenin yapýldýðý yýldan önceki yýla ait yýl sonu bilançosu veya eþdeðer belgeleri; a) Ýlgili mevzuatý uyarýnca bilançosunu yayýmlatma zorunluluðu olan istekliler yýl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin saðlandýðýný gösteren bölümlerini,

Komutaný Tuðgeneral Erhan Sipahioðlu, Ýl Jandarma Komutan Yardýmcýsý Albay Harun Bakkal, Þýrnak Þehit ve Gaziler Dernek Baþkaný Mehmet Güngör, öðrenciler ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Babasý Ali Cengiz'i kaybeden Güngör Cengiz, köydeki herkesin bir eve sokularak tarandýðýný ve daha sonra evin ateþe verildiðini söyledi.

23 ÞUBAT 2013 CUMARTESÝ

5

Bingöllü bayanlar nakkaþ oluyor B

ingöl Halk Eðitim Merkezi'nde (HEM) Sosyal Destek Programý (SODES) kapsamýnda hazýrlanan 'Bilinçlen Üret, Mutlu Ol' adlý proje ile bayanlara nakkaþ ve ahþap oyma eðitimi veriliyor. Türkiye'nin tanýnmýþ nakkaþ ustalarýndan Sýddýk Korkutata, yaklaþýk 20 yýldýr emek harcadýðý nakkaþlýk sanatýný Bingöl'deki kursiyerler ile paylaþýyor. SODES kapsamýnda 'Bilinçlen Üret, Mutlu Ol Projesi' ile 30 bayana nakkaþlýk eðitimi verdiklerini belirten Korkutata, HEM bünyesinde de 30 erkek ve bayana yönelik ahþap oyma sanatý kursu vereceklerini söyledi. Bingöl Belediyesi Kültür Merkezi'nde de çini döþeme, ahþap oyma kursunun baþladýðýný belirten Korkutata, Türkiye'de ilk defa nakkaþlýk kursunun öðretildiði bir kurs ortamý oluþturulduðunu, ayný þekilde yine ilk defa çinilerin günlük eþyalar üzerine iþlendiði bir kurs açtýklarýný dile getirdi.

60 kursiyer var Nakkaþ ustasý Korkutata, "Amacýmýz tüm dünyada bilinen bir mesleði ilimizde yaygýnlaþtýrarak bu iþin pazarýný oluþturmaktýr. Bingöl'de ilk defa çiniler masa, sehpa ve benzeri günlük eþyalar üzerine iþleniyor. Bingöl'de nakkaþlýk sanatýnýn ne olduðu halen bilinmiyor. Ýnsanlar dikiþ-nakýþla karýþtýrýyorlar. Yýllardýr baþka illerde cami ve benzeri mekanlarý süslediðimiz nakkaþlýk sanatýný, ilimizdeki kursla meslek olarak yaygýnlaþmasýný istiyoruz. SODES kapsamýnda ve HEM bünyesinde 60 kursiyerimiz var. SODES kapsamýndaki projemizde 30 bayana nakkaþlýk eðitimi veriyoruz. HEM bünyesindeki kursta ise 30 kursiyere de makineyle ahþap oyma ve nakkaþlýk eðitimi vermeyi hedefliyoruz. Bununla birlikte Bingöl Belediyesi Kültür Merkezi'nde 25 kiþilik ahþap oyma ve çini iþleme kursu açýlacak. Kurslarda ahþap ile çiniyle buluþturduðumuz kursiyerlerimiz meslek edinecek" þeklinde konuþtu.

b) Ýlgili mevzuatý uyarýnca bilançosunu yayýmlatma zorunluluðu olmayan istekliler, yýl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin saðlandýðýný gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin saðlandýðýný göstermek üzere yeminli mali müþavir veya serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar. Sunulan bilanço veya eþdeðer belgelerde; a) Cari oranýn (dönen varlýklar / kýsa vadeli borçlar) en az 0,75 olmasý. b) Öz kaynak oranýnýn (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0.15 olmasý. c) Kýsa vadeli banka borçlarýnýn öz kaynaklara oranýnýn 0,50"den küçük olmasý, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranýr. Yukarýda belirtilen kriterleri bir önceki yýlda saðlayamayanlar, son üç yýla kadar olan yýllarýn belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yýllarýn parasal tutarlarýnýn ortalamasý üzerinden yeterlik kriterlerinin saðlanýp saðlanmadýðýna bakýlýr. Ýhale veya son baþvuru tarihi yýlýn ilk dört ayýnda olan ihalelerde, bir önceki yýla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yýla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde, yeterlik kriterini saðlayamayanlar ise iki önceki yýlýn belgeleri ile üç önceki ve dört önceki yýlýn belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yýllarýn parasal tutarlarýnýn ortalamasý üzerinden yeterlik kriterlerinin saðlanýp saðlanmadýðýna bakýlýr. 4.2.3. Ýþ hacmini gösteren belgeler: Ýsteklinin ihalenin yapýldýðý yýldan önceki yýla ait, aþaðýda belirtilen belgelerden birini sunmasý yeterlidir; a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu, b) Taahhüt altýnda devam eden yapým iþlerinin gerçekleþtirilen kýsmýnýn veya bitirilen yapým iþlerinin parasal tutarýný gösteren faturalar. Ýsteklinin cirosunun teklif ettiði bedelin % 25 inden, taahhüt altýnda devam eden yapým iþlerinin gerçekleþtirilen kýsmýnýn veya bitirilen yapým iþlerinin parasal tutarý için ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmamasý gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini saðlayan ve saðladýðý kritere iliþkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir. Bu kriterleri ihalenin yapýldýðý yýldan önceki yýl için saðlayamayanlar, ihalenin yapýldýðý yýldan önceki yýldan baþlamak üzere birbirini takip eden son altý yýla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yýllarýn parasal tutarlarýnýn ortalamasý üzerinden yeterlik kriterlerinin saðlanýp saðlanmadýðýna bakýlýr. Ýhale veya son baþvuru tarihi yýlýn ilk dört ayýnda olan ihalelerde, bir önceki yýla ait gelir tablosunu sunmayanlar bakýmýndan iki önceki yýl. ihalenin yapýldýðý yýldan bir önceki yýl olarak kabul edilir. Bu gelir tablosu itibariyle yeterlik þartýnýn saðlanamamasý halinde ise. iki önceki yýl. ihalenin yapýldýðý yýldan bir önceki yýl olarak kabul edilmek üzere son altý yýla kadarki gelir tablolarý sunulabilir ve bu durumda gelir tablolarý sunulan yýllarýn parasal tutarlarýnýn ortalamasý üzerinden yeterlik kriterlerinin saðlanýp saðlanmadýðýna bakýlýr. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: Yapým iþlerinde benzer iþ gruplarý tebliðinin (A) Alt yapý iþleri III. Grup:Boru ve iletim hatlarý iþleri benzer iþ olarak kabul edilecektir. 4.4.2. Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Makina Mühendisleri diplomalarý ile ihaleye teklif verebilirler. 5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Diyarbakýr Ýl Özel Ýdaresi Muhasebe Müdürlüðü Elazýð Cad. 2. Sanayi Sitesi Karþýsý 21 100 SevrantepeYENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Diyarbakýr Ýl Özel Ýdaresi Ýmar Ve Kentsel Ýyileþtirme Daire Baþkanlýðý Plan proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Ýhale Bürosu adresine elden teslim edilebileceði gibi ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle analýlar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1,20

Basýn-341

(www.bik.gov.tr) Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr’de


6

EKONOMÝ

23 ÞUBAT 2013 CUMARTESÝ

Karlis alçý tam gaz

Karavil Grup'a baðlý Karlis Alçý, Organize Sanayi Bölgesi'nde iki yýlý aþkýn süredir hizmet vermeye devam ediyor. Ýç piyasada adýný duyuran Karlis Alçý ve bims, dýþ piyasada da hak ettiði yeri almak için çalýþmalarýný sürdürüyor.

M

obilya sektöründe baþarýsýyla bilinen Karavil Grup, inþaat sektöründe de adýný duyuruyor. Abdulkadir Karavil'in baþkanlýðýný yaptýðý Karavil Grup'a baðlý Karlis Alçý, Türkiye pazarýnda önemli bir yere geldi. Bölge pazarýnda hak ettiði yeri bulan Karlis Alçý, Batý Afrika'ya da alçý satmak için görüþmeler yapýyor. Lojistik firmasý da bulunan Karavil Grup'un bims fabrikasýnda üretilen alçý ve yapý kimyasallarý fabrikasýný baþarý ile yürüttüklerini belirten Abdulkadir Karavil,

geçtiðimiz günlerde Batý Afrika ziyaretinde de oradaki iþ adamlarýyla görüþmeler yaptýðýný söyledi. Þirketlerinde 208 kiþiyi istihdam eden Karavil Grup Yönetim Kurulu Baþkaný Abdulkadir Karavil, Rusya, Tayland, Azerbaycan, Irak, Ýran ve Gürcistan'a da mal pazarladýklarýný belirtti.

Kalkýnma için yatýrým Pazar sýkýntýsý çekmediklerini ifade eden Abdulkadir Karavil, ürettikleri malý çok rahat satabildiklerini kaydetti. Ýleriye

Hakkari'de üniversitesanayici buluþmasý

H

akkari Üniversitesi ile Bilim Sanayi ve Teknoloji Müdürlüðü organizatörlüðünde "Üniversite-Sanayici Buluþmalarý 1. Çalýþtayý" toplantýsý yapýldý. Hakkari Üniversitesi lokalinde düzenlenen toplantýya, tarýmsal üretim, hayvan yetiþtiriciliði, elektrik ve enerji, kimya, maden, otomotiv, tesisat, makine, turizm ve mali iþler alanlarýnda faaliyet gösteren fermalarýn temsilcileri katýldý. Toplantýda var olan iþletmelerin geliþtirilmesi, yeni iþletmelerin açýlabilmesi ve bilimin ýþýðýnda sanayiye yönelik yenilikçi ve giriþimci politikalarýn hayata geçirilmesi konularý ele alýndý. Toplantý Ýl ve ilçe bazýnda ise arzu edilen standartlara ulaþmasý için üniversite akademisyenleri ile sanayicilerin ve esnaflarýn görüþ alýþ veriþi ile gerçekleþtirilen ortak çalýþmalar ve projeler yürütülebileceði konusunda alýnan kararlar ile sona erdi.

dönük hedefleriyle ilgili bilgi de veren Karavil, ''Biz buradaki fabrikalarýmýzý geliþtirmek, büyütmek, yeni insanlara istihdam yaratmak, bölgemize katma deðer saðlamak istiyoruz. Bizim gibi yatýrým yapacak yabancý yatýrýmcýyý da buraya çekmek istiyoruz. Hep birlikte, elbirliðiyle kalkýnma için, büyümek için yatýrým yapmak zorundayýz. Ýnþallah bunlarý da hep beraber yapacaðýz" diye konuþtu. Baran ÇÝMEN -HABER MERKEZÝ

Babacan: Kriz bitmedi B

aþbakan Yardýmcýsý Ali Babacan, krizin hala devam ettiðini belirterek, "Adeta pansumanla, yara bandýyla, geçici pamuk ipliðine baðlanmýþ tedbirlerle maalesef bu çark dönüyor. Bunun öncelikle farkýnda olmamýz lazým" uyarýsýnda bulundu. Babacan, Ýstanbul'a taþýnan Türk Eximbank Genel Müdürlüðü'nün Ümraniye'deki binasýnýn açýlýþ töreninde konuþtu. Türkiye ekonomisinin 2012 yýlýný gayet iyi geçirdiðini, cari açýðýn kontrollü bir þekilde düþürüldüðünü vurgulayan Baþbakan Yardýmcýsý Ali Babacan, yine 2012 yýlýnda toplam istihdamýn 1 milyon arttýðýný ve bunun yaklaþýk yarýsýnýn kadýn istihdamýndan oluþtuðunu bildirdi. Tüketici ve üretici endekslerinin de iyi noktalarda olduðunu kaydeden Babacan, ayrýca Türkiye'nin yurt dýþýnda risk

priminin tarihi düþük oranlarda olduðunun altýný çizdi.

'Kriz devam ediyor' Küresel kriz konusuna da deðinen Babacan, dünya tarihinden bu yana modern tarihin yaþadýðý belki de en büyük krizin halen sürdüðünü, krizin bitmediðini ve fazlar deðiþtirerek devam ettiðini söyledi. Krizin kökenine inerek sorunlarýn henüz çözülemediðine dikkati çeken Babacan, "Adeta pansumanla, yara bandýyla, geçici pamuk ipliðine baðlanmýþ tedbirlerle maalesef bu çark dönüyor. Bunun öncelikle farkýnda olmamýz lazým. Son aylarda finansal piyasalarda daha sakin bir ortam söz konusu. Bu ortamýn ne kadar kalýcý olduðu konusunda ciddi endiþelerimiz var" dedi.

Muþ'ta kadýn Sektörel güven endeksi arttý çiftçiler yarýþacak

Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK), þubat ayý sektörel güven endekslerini açýkladý. Verilere göre hizmet, perakende ticaret ve inþaat sektörü güven endeksleri þubat ayýnda arttý. TÜÝK Diyarbakýr Bölge Müdürlüðü'nden alýnan verilere göre, bir önceki ayda 94,9 olan hizmet sektörü güven endeksi 99,6; 95 olan perakende ticaret sektörü güven endeksi 104; 80,6 olan inþaat sektörü güven endeksi 85,5 deðerine yükseldi. Hizmet sektörü güven endeksindeki artýþ, son üç aylýk dönemdeki iþ durumu, son üç aylýk dönemde hizmetlere olan talep ve gelecek üç aylýk dönemde hizmetlere olan talep beklentisi deðerlendirmelerindeki iyileþmeden kaynaklandý. Söz konusu alt endeksler, þubat ayýnda bir önceki aya göre sýrasý ile yüzde 2,1, yüzde 1,3 ve yüzde 9,9 arttý.

Perakende sektörüne güven Gelecek üç aylýk dönemde iþ hacmi satýþlar beklentisindeki yüzde 26,6'lýk ve son üç aylýk dönemde iþ hacmi satýþlar deðerlendirmesindeki yüzde 5,6'lýk iyileþmeler, perakende ticaret sektörü güven endeksinin bir önceki aya göre artmasýna neden oldu. Bu sektörde mevcut mal stok seviyesi alt endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 3,8 azaldý. Ýnþaat sektörü güven endeksindeki artýþ, gelecek üç aylýk dönem için toplam çalýþan sayýsý beklentisi alt endeksindeki yüzde 12,9'luk artýþtan kaynaklandý. Ýnþaat sektöründe alýnan kayýtlý sipariþlerin mevcut düzeyi alt endeksi ise bir önceki aya göre yüzde 3,1 düþtü.

Vergi kalkýnmanýn temel taþý

B

itlis Defterdarý Yusuf Balcý, 25 Þubat-3 Mart tarihleri arasýnda kutlanan Vergi Haftasý nedeniyle bir açýklama yaptý. Balcý, kamuoyunda saðlýklý bir vergi bilincinin oluþturulmasý için vatandaþlarla Maliye Ýdaresi arasýndaki iliþkilerin daha saðlýklý ve düzenli bir hale getirilmesi gerektiðini söyledi. Balcý, "Verginin toplumun tüm kesimlerine benimsetilmesi ve verginin düzenli ödenmesini saðlamak amacýyla, geleneksel hale getirilen ve her yýl kutlanmakta olan Vergi Haftasý'nýn 24'ncüsü bu yýl 25 Þubat 2012-03 Mart 2013 tarihleri arasýnda kutlamaktayýz. Vergi, Anayasanýn 73'üncü maddesinde 'Herkes Kamu Giderlerini Karþýlanmak Üzere Mali Gücüne Göre Vergi Ödemekle Yükümlüdür' þeklinde yer almaktadýr. Yani, mali gücü olan herkes ayrým gözetilmeksizin vergi ödemekle yükümlü olmaktadýr. Günümüzde vergiler, kamu gelirleri arasýnda ilk sýrayý almaktadýr. Vergi, bir ulusun kalkýnmasýnýn temel taþlarýndan birincisidir. Ýnsanlýk tarihinde önemli bir yeri olan vergiler, ekonomik kalkýnmanýn saðlanmasý, dengesizliklerin giderilmesi ve gelir daðýlýmýnýn düzeltilmesi amaçlarýna ulaþmada kullanýlan önemli araçlardandýr. Kiþiler tarafýndan ödenen vergiler, devlet tarafýndan hizmet olarak geriye dönmektedir. Bu hizmetler okul, hastane, yol olarak karþýmýza çýkmaktadýr" dedi.

Muþ Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü tarafýndan her yýl düzenlenen 'Kadýn Çiftçiler Yarýþýyor' bilgi ve proje yarýþmasýnýn ön elemeleri yapýldý.

Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý tarafýndan 2013 yýlýnda yapýlacak olan 'Kadýn Çiftçiler Yarýþýyor' bilgi ve proje yarýþmasýna Muþ'tan katýlmak için müracaat eden kadýn çiftçiler, il finalinde yarýþmak için ön elemelere katýldý. 8 Mart Dünya Kadýnlar Günü'nde gerçekleþtirilen yarýþmada 6 kadýn çiftçi il finali sonrasýnda bölge finaline katýlmaya hak kazanacak. Bölge finalinde baþarý gösteren kadýn çiftçi, Türkiye finalinde yarýþacak.

8 Mart'ta yapýlacak Muþ merkez, Varto, Bulanýk, Hasköy ve Korkut ilçelerinde birer kiþinin müracaat etmesinden dolayý ön eleme yapýlmazken, Malazgirt ilçesinden müracaatta bulunan iki kadýn çiftçi ön eleme deðerlendirmesinde kýyasýya yarýþtý. Toplam 15 soru yöneltilen kadýn çiftçilerden Sibel Öðreten rakibinin 9 doðru cevabýna karþýlýk 15 sorudan 12'sine doðru cevap vererek ön elemeden geçti. Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü'nce 8 Mart tarihinde Kültür Merkezi'nde gerçekleþtirilecek yarýþmanýn bölge finali 22 Mayýs günü Bingöl'de yapýlacak. Türkiye finali ise daha sonra belirlenecek olan bir tarihte Balýkesir'de gerçekleþtirilecek.

Solhan'da yaylalar kiralanacak B

ingöl'ün Solhan ilçesindeki bazý mera ve yaylalarýn Ýl Mera Komisyonu tarafýndan kiralanacaðý bildirildi. Solhan ilçesi sýnýrlarý içindeki Avgani, Musadüzü, Terazin ve Gahuran yaylalarýnýn kiralama iþlemlerinin, Mera Yönetmeliði ve Devlet Ýhale Kanunu ilgili hükümleri uyarýnca pazarlýk usulü ile yapýlacaðý belirtildi. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamada, Solhan'daki yayla ve meralarýn kiralama ihalesinin 4 Mart 2013 tarihinde yapýlacaðý ifade edildi. Ýhaleye girmek isteyenlerin geçici teminat makbuzu, aþý kaydý, ikametgah belgesi, nüfus cüzdan fotokopisi, Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri veya Koyun-Keçi Yetiþtiricileri Birliði üyeliði, sabýka kaydý, yayla ve mera otlatma kapasitesinin en az yarýsý kadar hayvan kaydýný gösteren 'TÜRKVET' kaydý ile Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü'ne baþvurmasý gerektiði bildirildi. Yayla kiralama ihalesine katýlým için ayrýntýlý bilgi ve belgelerin Tarým Ýl Müdürlüðü Tarýmsal Altyapý ve Arazi Deðerlendirme Þubesi'nden temin edilebileceði belirtildi.


GÜNCEL

23 ÞUBAT 2013 CUMARTESÝ

7

Suriye icin yardým kampanyasý Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir, Baðlar, Yeniþehir, Sur ve Kayapýnar belediye baþkanlarý, sivil toplum kuruluþlarý temsilcilerinin de katýlýmýyla Suriye halkýna destek olmak amacýyla yardým kampanyasý baþlattý.

S

uriye'de süren iç savaþtan dolayý maðdur olan Suriyelilere destek amaçlý Diyarbakýr'da yardým kampanyasý baþlatýldý. Kampanya Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir tarafýndan düzenlenen basýn toplantýsýyla duyuruldu. Büyükþehir Belediyesi önündeki basýn toplantýsýnda yardým kampanyasýnda yer alan Baðlar, Sur, Kayapýnar, Yeniþehir belediye baþkanlarýnýn yaný sýra çok sayýda sivil toplum örgütü temsilcileri yer aldý. Kampanyanýn resmi bir þekilde yapýldýðýný belirten Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir, kampanyanýn bir ay süreceðini ve toplanan yardýmlarýn Nusaybin ilçesinden Suriye'ye götürüleceðini söyledi. Baydemir, "Bulunduðumuz yerleþim birimlerinde yaný baþýmýzdaki komþu ülke Suriye'deki iç savaþý, çatýþmayý kaygýyla izlemeye devam ediyoruz. Her þeyden önce halklarýn özgürlüðe, barýþa, demokrasiye bir an önce ulaþmasý temennisini yüksek bir sesle bir kez daha ifade etmek istiyoruz. Þüphesiz ki bu despotik rejimin uygulamalarýnýn yaratmýþ olduðu bir baþka insani travma ve trajedi var. Orada bulunan sivil halkýn içerisinde bulunduðu maddi güçlükler, yoksulluk ve açlýða varan gýda ambargosu var. Tam da bu noktada Diyarbakýr'da bulunan sivil toplum örgütlerimiz, dinamiklerimiz hatýrý sayýlýr bir çabanýn içerisinde bulundular" dedi.

Þýrnak'ta da kampanya baþlatýldý

Kampanya bir ay sürecek Diyarbakýr'da toplanýlacak yardým malzemelerinin 10 kalemden oluþtuðunu ifade eden Baydemir, belirlenen yardým malzemeleri haricinde yardýmlarýn alýnmayacaðýný kaydetti. Toplanýlacak yardým malzemelerinin 5 belediye tarafýndan belirli noktalarda toplanacaðýný anlatan Baydemir, sözlerini þöyle sürdürdü: Doðrusunu ifade etmek gerekirse þuana kadar giden yardýmýn yaný sýra 5 belediyemizin resmi müracaatýyla yeni bir dayanýþma kampanyasýný bugün itibariyle baþlatýyoruz. Yaklaþýk olarak bir ay süreyle sürdüreceðimiz çabamýzda, Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi, Baðlar Belediyesi, Kayapýnar Belediyesi, Sur Belediyesi ve Yeniþehir Belediyesi'nin ortaklaþa yürüteceði bir kampanya olacaktýr. Özellikle yardým malzemelerinin bugüne kadar en az ulaþmýþ olduðu Halep, Afrin, Kamýþlý, Serekani gibi bölgelere ulaþmasý konusunda Suriye'ye sýnýr olan Nusaybin ilçemizden bu yardýmýn gerçekleþmesini saðlayacaðýz.

10 kalemden oluþuyor Diyarbakýr halkýnýn destekleriyle toplayacaðýmýz yardým malzemeleri sadece 10 kalemden ibaret olacak. Baþta kuru bakliyat, un, pirinç, yað, çay, þeker, çocuk bezi ve çocuk mamasýndan oluþacaktýr. Bunun dýþýndaki yardým kalemleri kabul edilmeye-

cektir. Özü itibariyle temel insani ihtiyaçlara biz öncelik vereceðiz. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Baþkanlýðý binasýnda yardým malzemesi toplanacaktýr. Baðlar Belediyesi Zabýta Müdürlüðü gelen yardýmlarý alacak. Kayapýnar Belediyesi, belediye ait þantiyede yardýmlarý toplayacak. Yine Yeniþehir Belediyemiz, Alipýnar þantiyesinde yardýmlarý toplayacak ve Sur Belediyesi de Mardinkapý þantiyesinde söz konusu yardýmlarý toplayacak. Toplanacak yardýmlarýn hepsi kayýt altýna alýnacak.

Dayanýþma günü Baydemir, Diyarbakýrlýlarýn daha önce birçok bölgeye yardým topladýklarýný, bugün de Suriye halkýna kardeþlik elini uzatacaðýný ifade etti. Baydemir, "Diyarbakýr halký nasýl ki Gölcük'te deprem felaketine maruz kalan kardeþlerimiz için ellerini uzattýysa, Batman, Bingöl, Elazýð, Van'da nasýl destek ve dayanýþma için kardeþlik elini uzattýysa, Filistin halkýna nasýl destek ve kardeþlik için elini uzattýysa, bugün de Suriye için bu yardým elini uzatacaktýr. Bugün kardeþlerimizle dayanýþma günüdür. Bugün de dostluk ve kardeþlik elimizi Kamýþlý'ya, Afrin'e, Hasaki'ye, Serekani'ye, Halep'e uzatýyoruz. Bu ayný zamanda resmi bir kampanyadýr, izni alýnmýþ bir kampanyadýr. Yardýmlar, Nusaybin'den ihtiyaç duyulan bölgelere gönderilecektir. Sýnýr kapýsý da bu manada açýktýr" þeklinde konuþtu.

Þýrnak Belediye Baþkanlýðý, BDP Ýl Baþkanlýðý, Toplumsal Dayanýþma Derneði, Zilan Kadýn Derneði, KESK, Kurdi-Der ve Cudi Kültür Merkezi Suriye'deki vatandaþlara yardým için kampanya baþlattý. Þýrnak Belediye Baþkanlýðý önünde toplanan kalabalýk Suriyelilere yardým göndermek için baþlattýklarý çalýþmalarý basýn duyurusu ile açýkladý. Suriyelilere gönderilecek yardýmý herkesin yapabileceðini belirten Sosyolog Özgün Ergin Yürek, Suriye'deki kardeþlerinin acýlarýný dindirmek için toplandýklarýný söyledi. Yürek, "Bu gün burada Suriyeli kardeþlerimizin acýlarýný biraz daha dindirmek için, onlara baþlattýðýmýz yardým kampanyasýný size ilan etmek için toplandýk. Bütün duyarlý halkýmýz yardým kampanyamýza davetlidir. Belediyenin arkasýnda çadýr açacaðýz. Ya da belediyenin arkasýnda yardýmlarýmýz toplanacak. Bütün halkýmýzý davet ediyoruz" dedi. Þýrnak BDP Ýl Baþkaný Baki Katar ise Suriye'deki vatandaþlara yardým için destek istedi.

Kamuda özgürlük için

Müsteþar Saran Diyarbakýr'da Kamu Düzeni ve Güvenliði Müsteþarý Mehmet Ulvi Saran, Diyarbakýr Valisi Mustafa Toprak'ý makamýnda ziyaret etti. Çeþitli incelemelerde bulunmak üzere Diyarbakýr'a gelen Kamu Düzeni ve Güvenliði Müsteþarý Mehmet Ulvi Saran, Vali Toprak'ý makamýnda ziyaret ederek bir süre görüþtü. Diyarbakýr'da bulunmaktan dolayý duyduðu memnuniyeti dile getiren Müsteþar Saran, Diyarbakýr'da son yýllarda büyük bir deðiþim yaþandýðýný ve bu deðiþim sayesinde Diyarbakýr'ýn ekonomik, sosyal ve kültürel anlamda hak ettiði noktalara ulaþmak üzere olduðunu söyledi. Vali Toprak ise, Diyarbakýr'ýn kýsa zamanda bütün dinamikleriyle büyümede ivmeler kazandýðýný ve bu kazanýmlar sayesinde yakýn gelecekte çok daha güzel bir kent olacaðýný belirtti. Diyarbakýr'ýn üzerinde barýndýrdýðý tarihi ve kültürel deðerler ve inanç turizmi ile kadim kent olmanýn tüm güzelliklerini üzerinde barýndýrdýðýný vurgulayan Vali Toprak, hükümetin vermiþ olduðu destek ve hibe projeleri ile Diyarbakýr'ýn marka þehir olma yolunda çok önemli ilerlemeler saðladýðýný söyledi.

Muþ'tan 20 bin imza

Memur-Sen Muþ Ýl Baþkaný Feyat Asya, 'Özgürlük Ýçin 10 Milyon Ýmza' kampanyasýnýn sona erdiðini açýklayarak, kampanyaya Muþ'tan 20 bin imza ile destek verildiðini söyledi. Milletimiz, attýðý imzalarla darbecilerini yargýlayan Türkiye'nin, darbe anayasasýyla yönetilmekten ve bu anayasa da bile yer almayan kýlýk-kýyafet yönetmeliði ile kamu görevlilerinin özgürlüklerini kýsýtlamasý ayýbýndan kurtulmak istediðini de beyan etmiþtir" dedi.

'Yasaklar kaldýrýlsýn' Kampanyaya Muþ'tan beklenilenin üzerinde bir katýlým olduðunu belirten Asya, sendika olarak Muþ halkýna teþekkür ettiklerini belirtti. Asya, "Baþlangýçta belirlediðimiz 10 milyon imza hedefinin üstüne çýkarak kampanyamýzý tamamladýk. Bu tablo, milletimizin özgürlüklerden yana olan tavrýný göstermesi bakýmýndan önemlidir.

12 Eylül referandumuyla baþlayan demokratikleþme hamlesinin yeni anayasayla sürmesi gerektiðini her zaman vurguladýklarýný anlatan Asya, "TBMM'de yeni anayasa konusunda uzlaþý olmadýðýný görmek, bizleri fazlasýyla üzüyor. Meclis'te grubu bulunan siyasi partilerin seçim vaadi olan yeni anayasa sözünü buradan bir kez

daha hatýrlatýyoruz. Bu konuda üzerine düþen sorumluluðu yerine getirmeyenlere, milletimizin kendisini ihmal edenleri seçimlerde affetmediðini bir kez daha hatýrlatýyoruz. Bizim talebimiz; kamu görevlilerinin saç, sakal, býyýk, favori ve týrnak uzunluðu ile ilgilenen, kadýnlara baþý açýk olmayý dayatan, kazaðýn yakasýyla, pantolonun kumaþýyla, ayakkabýnýn topuk boyuyla ilgilenen, yasal bir dayanaðý olmayan 1982 model darbe dönemi kalýntýsý kýlýk-kýyafet yönetmeliðindeki yasaklarýn kaldýrýlmasýdýr. Söz konusu yönetmelik üzerinden siyasette ve kamuda çalýþanlar arasýnda hem kadýn-erkek hem de kadýnkadýn ayrýmcýlýðý yapýlýyor" þeklinde konuþtu.

KCK duruþmasýnda protesto Van'da, Belediye Baþkaný Bekir Kaya'nýn da aralarýnda bulunduðu 8'i tutuklu 13 sanýðýn yargýlandýðý KCK davasýnýn duruþmasýnda avukatlar salonu terk etti. KCK'ya yönelik 7 Haziran 2012 tarihinde düzenlenen operasyonun ardýndan "terör örgütüne üye olmak" iddiasýyla tutuklanan Van Belediye Baþkaný Kaya ile BDP'li bazý ilçe belediye baþkanlarý ve il yöneticilerinin yargýlandýðý davanýn ikinci duruþmasý, adliye binasý olarak kullanýlan Van M Tipi Kapalý Cezaevi'nde oluþturulan salonda yapýldý. Sanýklardan

tutuksuz yargýlanan BDP Ýl Eþbaþkaný Mihriban Þah'ýn katýlmadýðý duruþmada, diðer sanýklar hazýr bulundu. Mahkeme Baþkaný Kerim Küçük, birinci duruþmanýn ardýndan mahkemeye sunulan belgeleri okuyarak sanýklara söyleyecekleri bir þey olup olmadýðýný sordu. Bunun üzerine tek tek ayaða kalkan sanýklar, Kürtçe, "Söyleyecek bir þeyimiz yoktur" dedi. Birinci duruþmada sanýk avukatlarýnýn, gizli tanýk Ahmet Su kod adlý þahsýn duruþmada hazýr bulunmasý talebi, gizli tanýðýn kimliðinin ortaya çýkacaðý gerekçesiyle

kabul edilmezken, gönderdiði dilekçenin okunmasýnýn ardýndan sanýk avukatlarýndan Murat Timur söz aldý.

Duruþma 29 Mart'a ertelendi Gizli tanýðýn ifadelerinin dosyadan çýkarýlmasýný talep eden Timur, 'Tanýk Koruma Kanunu'na aykýrý davranýldýðý gerekçesiyle emniyet yetkilileri hakkýnda suç duyurusunda bulunmasýný talep etti. Bunun üzerine iddia makamý Savcý Recep Bakýrcý, gizli tanýk ifadelerinin dosyadan çýkarýlmasýnýn reddine karar verdi. Tekrar söz alan Timur, adil yargýlan-

ma yapýlamadýðýný söyleyerek, beraberindeki meslektaþlarýyla birlikte duruþma salonunu terk etti. Avukatlar dýþarý çýkarken, sanýklar da sýrtýný dönerek mahkeme heyetini protesto etti.Mahkeme Baþkaný Küçük'ün tekrar bir þey söyleyip söylemeyeceklerini sormasý üzerine sanýklar Kürtçe bir þey söylemeyeceklerini belirtti. Ýddia makamý sanýklarýnýn tutukluluk

hallerinin devamýný isterken, mahkeme heyeti de tutukluluk hallerinin devamýna karar vererek duruþmayý 29 Mart'a erteledi.Salonu terk ettikten sonra meslektaþlarýyla birlikte adliye binasý önünde bir açýklama yapan Van Baro Baþkaný Murat Timur, adil yargýlanmanýn olmadýðýný öne sürerek buna tepki olarak salonu terk ettiklerini söyledi.


8

Aktüalite

23 ÞUBAT 2013 CUMARTESÝ

En çok bebek ölümü Güneydoðu'da Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Diyarbakýr Bölge Müdürü M. Salih Uras, 2011 yýlýnýn ölüm istatistiklerini açýkladý. Güneydoðu Anadolu Bölgesi'nde bebek ölümleri 3 bin 310'dan 3 bin 357'e çýktý. Siirt'te bin 161'den bin 174'e yükseldi. Bölgede ölüm sayýsý düþen sadece Mardin ve Batman oldu. Mardin'de ölenlerin sayýsý 2 bin 625'ten 2 bin 485'e, Batman'da bin 615'den bin 387'e düþtü.

Ölümlerin yüksek olduðu yaþ grubu

B

ölgeler arasýnda bebek ölüm hýzý en yüksek bölge binde 16.1 oranýyla Güneydoðu Anadolu Bölgesi oldu. Verilere göre Güneydoðu Anadolu Bölgesi'nde ölüm sayýsý 2010 yýlýnda 27 bin 601 iken, 2011 yýlýnda 27 bin 625'e yükseldi. Ölenlerin yüzde 53.48'i olan 14 bin 773 kiþinin erkek, yüzde 46.52'i olan 12 bin 852 kiþinin de kadýn olduðu belirtildi. 2010-2011 verileri dikkate alýndýðýnda, Diyarbakýr'da ölüm sayýsý 5 bin 320'den 5 bin 333'e, Þanlýurfa'da 5 bin 968'den 6 bin 92'ye, Gaziantep'te 6 bin 561'den 6 bin 495'e, Adýyaman'da 2 bin 287'den 2 bin 330'a, Kilis'te 716'dan 729'a, Þýrnak'ta bin 348'den bin 387'e,

Güneydoðu Anadolu Bölgesi'nde 2011 yýlýnda ölümlerin en yüksek olduðu yaþ grubu yüzde 35 ile 75 ve daha yukarý yaþ grubu olurken, en düþük olduðu yaþ grubu ise yüzde 1,6 ile 10-14 yaþ grubu oldu. Ölümlerin en yüksek olduðu yaþ grubu olan 75 ve daha yukarý yaþ grubunun bölgede illere göre sýralamasýnda, Diyarbakýr'da yüzde 34.73, Þanlýurfa'da 29.22, Gaziantep'te yüzde 34.75, Adýyaman'da yüzde 45.41, Kilis'te yüzde 46.36, Mardin'de yüzde 41.09, Batman'da yüzde 34.75, Þýrnak'ta 29.06, Siirt'te yüzde 35.09 oldu. ÝBBS 1. düzeye göre 2011 yýlýnda, bebek ölüm hýzýnýn en yüksek olduðu bölge binde 16,1 ile Güneydoðu Anadolu, en düþük olduðu bölge ise binde 8 ile Ýstanbul oldu. Güneydoðu Anadolu Bölgesi'nde bebek ölümleri 3 bin 310'dan 3 bin 357'e çýktý. 2010 yýlýnda binde 15,8 olan bebek ölüm hýzý, binde 16.1'e yükseldi. Güneydoðu Anadolu Bölgesi'ni binde 15.7 ile Kuzeydoðu Anadolu Bölgesi, binde 13,7 ile Orta Anadolu Bölgesi takip etti.

Gönüllü öðretmenlerin türkü sevdasý

Van'ýn Erciþ Ýlçe Halk Eðitimi Merkezi Müdürlüðü bünyesinde oluþturulan Türk Halk Müziði korusunda görev alan gönüllü öðretmenler, türküye olan sevdalarýný dile getiriyorlar.

Ý Cizre'de El-C Cezeri Paneli

Þ

ýrnak'ýn Cizre ilçesinde kaymakamlýðýn baþlattýðý 'Okur-Yazar projesi' kapsamýnda öðretmen evinde "Ýslam Medeniyetinde Bilim ve Teknoloji Tarihinde El-Cezeri" paneli düzenlendi. Araþtýrmacý yazar Prof. Dr. Mustafa Kaçar, Cizreli gençlerle bir araya geldi. Cizre Kaymakamý Þenol Koca'nýn desteði ile Ýlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüðü tarafýndan baþlatýlan Cizre Edebiyat Günleri kapsamýnda her ay 100 lise öðrencisi bir yazarla buluþuyor. Ýlki Kasým ayý içerisinde gerçekleþen 'Okur Yazar' buluþmasýnýn bu ayki konuðu ise Yazar Prof. Dr. Mustafa Kaçar oldu. Cizre öðretmen evinde gerçekleþen etkinlikte araþtýrmacý yazar Prof. Dr. Mustafa Kaçar, "Ýslam Medeniyetinde Bilim ve Teknoloji Tarihinde El-Cezeri" ilgili öðrencilere bilgiler aktarýp, öðrencilerin bu konulardaki sorularýný yanýtladý.

Çermik'in stratejik planý hazýrlanýyor D

iyarbakýr'ýn Çermik Ýlçe Kaymakamý Mimar Sinan Batmaz, sorun ve öncelikli hizmetleri belirlemek için ilçenin stratejik planýnýn çýkarýlmasý için çalýþma baþlattý. Göreve baþladýðý günden beri öncelikle ilçeye neler yapýlabileceði yönünde çaba sarf eden Kaymakam Batmaz, kamu kurum ve kuruluþlarýyla bir araya gelerek toplantýlar yaptýklarýný belirtti. Kaymakam Batmaz, bu toplantýlarýn ardýndan STK temsilcileri ile ilçede yapýlabilecek hizmetlerin neler olduðu konusunda görüþ bildirmelerini ve bunu rapor halinde sunmalarýný istediklerini söyledi. Bu kapsamda STK temsilcilerinden görüþ isteyen Kaymakam Mimar Sinan Batmaz, ilçenin hayat þartlarýnýn ve refah seviyesinin daha iyi bir seviyeye gelmesi için ilçe stratejik planý yapýlmasýný hedeflediklerini dile getirdi. Kaymakam Batmaz, bu nedenle ilçenin sorunlarý ve çözümlerini içeren rapor ile yapýlmasýnýn faydalý olacaðý yatýrýmlarý ve projeleri içeren görüþlerin bildirilmesi konusunda STK'larýn görüþ belirtmesinin önemli olduðunu kaydetti.

lçede bulunan kamu okullarýnda görev yapan 35 müzik ve branþ öðretmeni, oluþturulan Türk Halk Müziði Korusu'nda görev yapýyor. Ýlçeye has türküleri büyük bir ustalýkla seslendiren öðretmenler, Erciþli gençleri de kültürlerine sahip çýkmaya çaðýrýyor. Müzik Öðretmeni Oktay Rona yönetiminde bir araya gelen gönüllü öðretmenler, kendilerine ayrýlan bölümde yöreye has türküleri seslendiriyor. Ýleriki aylarda program da yapacak olan öðretmenlerin hayli neþeli olduklarý gözlendi. Koruyu yöneten Erciþ Beyazýt Ortaokulu Müzik Öðretmeni Oktay Rona, amaçlarýnýn, yöreye has türküleri seslendirmek olduðunu söyledi. Rona, "Korumuzda görev alanlarýn tamamý öðretmen. Enstrümanlarda müzik öðretmenlerimiz, koruda ise branþ öðretmenlerimiz görev almaktadýr. Yaptýðýmýz iþ tamamen gönüllülük esasýna dayanmaktadýr. Yetkilerden bizlere destek olmalarýný bekliyoruz" dedi.

35 gönüllü öðretmen Koruda görev alan öðretmenler ise her birinin ayrý bir branþ öðretmeni olduklarýný belirterek, farklý bir etkinlik içerisinde boþ zamanlarýný deðerlendirdiklerini söylediler. Erciþ Halk Eðitimi Merkezi Müdürü Nihat Kýyan ise, merkez bünyesinde birçok kursun devam ettiðini bildirdi. Gönüllü öðretmenlerden oluþan Türk Halk Müziði Korusu'nu kurmalarýndaki amaçlarýnýn ise ilçedeki kültürel faaliyetleri yaþatmak olduðunu belirten Kýyan, koroda 35 gönüllü öðretmenin bulunduðunu da anlatarak, "Amacýmýz, yöremize ait türküleri gençlerimize tanýtmak, bilmeyen nesillerimize bunu öðretmek ve devamýný saðlamaktýr. Bu amaçla öðretmenler korumuzu oluþturduk. Gönüllü öðretmenlerimizin katkýlarýyla korumuz belli bir mesafeye gelmiþtir. Hepsine ayrý ayrý teþekkür ediyorum" þeklinde konuþtu.

Bitlis'in en küçük eskimosu

Bitlis'in Ahlat ilçesinde yaþayan ve kendini 'En küçük Eskimosu' olarak nitelendiren 14 yaþýndaki Cihat Öðe, boþ zamanlarýnda kilometrelerce karlarý yararak donan Nazik Gölü'nde balýk avlýyor.

B

itlis'in Ahlat ilçesindeki Donan Nazik Gölü'nde balýkçýlýk yapan aileler, günlük yiyecekleri için buzlarý kýrýp göle aðlarýný atýyor. Yaklaþýk 30 kilometrekare alanýna sahip Nazik Gölü þiddetli soðuklar yüzünden tamamen donarken, buzlarý kýrarak gün boyu avlanan balýkçýlar ise buzlarýn kýrýlma tehlikesine raðmen adeta ölüme meydan okuyor. Balýkçýlar arasýnda yer alan ve kendisinin Bitlis'in en küçük Eskimosu olduðunu anlatan 14 yaþýndaki Cihat Öðe ise, zorlu balýk avýnda babasýna yardým etmenin mutluluðunu yaþadýðýný ifade ediyor. Cihat, balýk avlamanýn kendisi için çok güzel bir hobi olduðunu da anlattý.

Babasýna yardýmcý oluyor Cihat, "Sabahýn erken saatlerinde kilometrelerce kar ve buz üzerinde yürüyoruz. Kazma ve küreklerle açtýðýmýzý gözeneklere að serpip balýk avlýyoruz. Özellikle hafta sonlarý gelerek babama balýk avýnda yardýmcý oluyorum. Bazen buzlarý kýrýyorum, bazen de göle að atýyorum. Günde

birkaç balýk avlayarak aileme destek oluyorum. Balýk avý oldukça zevkli olduðundan dolayý sürekli babamla gelmek istiyorum. Babam izin verince de iyice giyinip babama yardým ediyorum. Havanýn soðu veya sýcak olmasý beni etkilemiyor çünkü bu iklime alýþtýk. Bu gölde benden iyi balýk avlayan yok. Buranýn en iyi balýkçýsý benim" dedi.

Evin geçimini saðlýyorlar Ekmeklerini zorlu mücadele sonucu kazandýklarýný belirten balýkçýlardan Cevdet Öðe ise þunlarý söyledi: "Tüm soðuk ve aðýr kýþ þartlarýna raðmen evlerimize götürebilecek birkaç balýk için her gün kilometrelerce yürüyoruz. Donan gölde gözeler açýp aynalý sazan avlamaya çalýþýyoruz. Kazma ve küreklerle buz kýrýyoruz. Çok olmasa da çýkardýðýmýz balýklar evimizin geçimini saðlamaya yetiyor. Oðlum Cihat ise balýk avýný çok sevdiðinden bazen bana yardýma geliyor." Bol miktarda aynalý sazan balýðý olan Nazik Gölü, 30 kilometrekare alanýyla denizden bin 876 metre yüksekliðinde ve 40-50 metre derinliðe sahip. Göl; akarsu kaynaklarý, ilkbaharda eriyen kar sularý ve yaðmur sularýyla besleniyor. Gölün en önemli özelliklerinden birisi ise kýþ mevsiminde üzerinden araç geçecek þekilde donmasýdýr.


Ýç-Dýþ Politika

23 ÞUBAT 2013 CUMARTESÝ

9

Son kez Cumartesi Anneleri'yle 12 Eylül darbesi sýrasýnda gözaltýnda kaybolan oðlu Cemil Kýrbayýr'ý 32 yýl boyunca arayan "Berfo Ana", kayýp yakýnlarýnýn buluþtuðu yer olan Galatasaray Lisesi önüne son kez geldi.

''Cumartesi Anneleri'' ve kayýp yakýnlarý katýldý. Baþucuna yazma baðlanan ve üzerine karanfiller serpilen ''Berfo Ana''nýn tabutu, cenaze aracý ile Galatasaray Meydaný'na götürüldü. ''Berfo Ana''nýn tabutu, tören için oluþturulan üzerinde ''Unutmadýn, Unutmayacaðýz. Benim annem Cumartesi, Berfo Annem Cumartesi'' yazýlý kaideye konuldu. Ellerinde ''Berfo Ana'' ve oðlu Cemil Kýrbayýr'ýn fotoðraflarýný taþýyarak törene katýlanlar, ''Berfo Ana''nýn çocuklarýna ve yakýnlarýna taziyelerini sundu.

'Gözün arkada kalmasýn'

1

05 yaþýnda hayata gözlerini yuman kayýp yakýnlarýnýn sembolü ''Berfo Ana'' olarak tanýnan Berfo Kýrbayýr için tören düzenlendi. Törene, ''Berfo Ana''nýn oðlu Mikail Kýrbayýr, kýzlarý

Fatma Gülmez, Filiz Batmaz, torunu Seval Gülmez ile BDP Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ ve Genel Baþkan Yardýmcýsý Gültan Kýþanak, Akýn Birdal, Ufuk Uras, Ferhat Tunç,

Mali'yi vurdu barýþ ödülü kazandý rýþ komitesi, ödülü töreninin ne zaman yapýlacaðýný ise açýklamadý. Fransa Cumhurbaþkaný François Hollande, 11 Ocak'ta ülkesinin Mali'ye asker göndermesine karar vermiþti. Mali'deki düzenli ordunun Ýslamcý militanlarla mücadelesine katký veren yaklaþýk 3 bin 500 Fransýz askerinin önümüzdeki haftalar içinde kademeli olarak geri çekilmesi bekleniyor.

Hedef uranyum

B

M'nin Bilim, Eðitim ve Kültür Örgütü'nün (UNESCO), Felix Houphouet-Boigny adýna düzenlediði barýþ ödülü, bu yýl Afrika'da barýþ ve istikrara yaptýðý katkýlardan dolayý Fransa Cumhurbaþkaný François Hollande'a verilecek. UNESCO barýþ ödül komitesinden yapýlan açýklamada, jürinin, ''özellikle Afrika halkýyla yaptýðý dayanýþma ve Mali'ye yönelik askeri müdahale yüzünden'' Fransa Cumhurbaþkaný François Hollanda'ý bu yýlki ödüle layýk görüldüðü belirtildi. Ýlk defa 1989 yýlýndan verilen ödüle layýk görülen kiþi veya kuruma ayrýca, 150 bin dolar para ödülü veriliyor. UNESCO ba-

Törende konuþan Mikail Kýrbayýr, böyle bir zamanda kendilerini yalnýz býrakmayanlara teþekkür etti. Kýrkbayýr, þöyle konuþtu: "Annemin ölmeden önce son cümlesi de 'Beni oðlumun kemiklerini bulmadan gömmeyin' oldu. Annem, 105 yaþýndaydý, 32 yýlýný oðlunu aramakla geçirdi. O, oðlunun bir kemiðine bile razýydý. Ancak bu konuda kendisine söz verenler bunu yerine getirmedi. Annemizin, Cemil'in kemikleri bulunmadan topraða gömülmesine sebep olan herkesin hak ettikleri cezalarý almalarý için Kýrbayýr ailesi olarak mücadele edeceðiz, bunu da buradan duyuruy-

Fransa'nýn Mali'ye askeri operasyon düzenlemesinin asýl nedeninin, bu ülkedeki uranyum kaynaklarý olduðu ileri sürüldü. Bazý gözlemcilere göre, Fransýz þirketi Areva, Nijer'deki uranyum kaynaklarýnýn iþletme haklarýný 40 yýldýr elinde bulunduruyordu. Ancak Nijer hükümeti son zamanlarda önemli bir adým atarak uranyum madenlerini iþletme hakkýný Çin, Hindistan, Ýngiltere, Güney Afrika, ABD, Kanada ve Avustralya þirketlerine de verdi. Nijer'de uranyum iþletme hakkýný diðer ülkelerle paylaþmak zorunda kalan Fransa, Mali'de de ayný akýbetle karþýlaþmamak için hemen harekete geçti.

Müfettiþ raporlarý bekleniyor Ý

çiþleri Bakaný Muammer Güler, BDP milletvekillerinin Karadeniz gezisinde çýkan olaylara iliþkin, "Müfettiþ raporunu bekliyoruz, gelecek. Müfettiþ raporunun sonucuna göre gereðini yapacaðýz" dedi. Ýçiþleri Bakaný Muammer Güler, yakýn arkadaþý Yaþar Özkuþ'un Kocatepe Camii'nde düzenlenen cenaze törenine katýldý. Cuma namazýný da Kocatepe'de kýlan Bakan Güler, namazýn ardýndan arkadaþý Özkuþ'un cenazesinde saf tuttu. Törende Bakan Güler'n yaný sýra Avrupa Birliði Bakaný ve Baþmüzakereci Egemen Baðýþ da hazýr bulundu. Öðle namazýna müteakiben kýlýnan namazýn ardýndan Bakan Güler ve Baðýþ, Ulus esnaflarýndan merhum Yaþar Özkuþ'un tabutunu cenaze aracýna kadar taþýdý.

'Gereðini yapacaðýz' Eski Ýçiþleri Bakaný Ýdris Naim Þahin de Cuma namazýný Kocatepe Camii'nde kýldý. Þahin, namazýn ardýndan cenaze törenine katýlmadý. Ýçiþleri Bakaný Muammer Güler, törenin ardýndan Sinop ve Samsun'da yaþanan olaylara iliþkin sorularý cevapladý. BDP milletvekillerinin Karadeniz gezisinde çýkan olaylara iliþkin görevlendirilen iki müfettiþin çalýþmalarýna iliþkin soru üzerine Güler, "Müfettiþ raporunu bekliyoruz, gelecek. Müfettiþ raporunun sonucuna göre gereðini yapacaðýz" diye konuþtu.

Camisi'ne götürüldü. ''Berfo Ana''nýn cenazesi, Þakirin Camisi'nde öðle vakti kýlýnacak cenaze namazýnýn ardýndan topraða verilmek üzere Ardahan'ýn Göle ilçesine baðlý Okçu Köyü'ne gönderilecek. Berfo Kýrbayýr, mide kanseri ve yaþlýlýða baðlý nedenden ötürü önceki gün hayatýný kaybetmiþti. "Berfo Ana", 13 Eylül 1980'de gözaltýnda alýndýktan sonra kaybolan oðlu Cemil Kýrbayýr'ýn bulunmasý için yýllardýr mücadele etmiþti.

oruz. Gözün arkada kalmasýn, senin taþýdýðýn resmi taþýmaya devam edeceðiz. Topraðýn bol olsun." Berfo Kýrbayýr'ýn kýzý Fatma Gülmez, annesinin gözü açýk gittiðini belirterek, "Kardeþimin kemiklerini verin, anamýn yanýna yatýralým" dedi.

Memleketinde defnedilecek Galatasaray Meydaný'nda düzenlenen törenin ardýndan ''Berfo Ana''nýn cenazesi, Üsküdar'daki Þakirin

'Barýþa kadar anketten vazgeçin' Ýmralý sürecine iliþkin anketi deðerlendiren BDP Eþbaþkaný Selahattin Demirtaþ, "Bu iþ anketlerle yürüyecek bir iþ deðil. Yüzde 99 barýþa karþý olsa barýþý savunmayacak mýyýz? Baþbakan'a tavsiyem, barýþ gerçekleþene kadar anket iþinden vazgeçsin" dedi.

M

armara Bölgesi Alevi Diyalog Toplantýsý'nýn açýlýþýnda konuþan Selahattin Demirtaþ, basýn mensuplarýnýn Ýmralý görüþmelerine iliþkin sorularýný yanýtladý. Bir gazetecinin ''Yarýn Ýmralý'da bir görüþme olacak. Süreci nasýl deðerlendiriyorsunuz?'' sorusuna Demirtaþ, ''uzun uzun deðerlendirme yaptýk. Arkadaþlarýmýz gidip geldikten sonra kapsamlý deðerlendirme yapacaðýz. Ýsim tartýþmasý, heyet tartýþmasý bizler açýsýndan uzun süredir bitmiþtir. Sürecin ilerlemesini istiyoruz. Katký sunmak istiyoruz. Ýktidarýn yürüttüðü tartýþmayý son derece geri bir tarz olarak deðerlendirdik. Bizler katký sunmaya çalýþýyoruz. BDP olarak baþýndan beri sürecin önü açýlsýn diye uðraþýyoruz, gayret ediyoruz. Baþbakan'ýn ýsrarla, süreci týkayan tutumuna, üslubuna, diline, yaklaþýmýna raðmen biz barýþ kanallarýný, yollarýný geniþletmeye çalýþýyoruz'' yanýtýný verdi.

Barýþ sürecine anket Demirtaþ, kamuoyuna yansýyan ve

süreci yürütemeyiz. Anketlere bakmak yerine insanlarýn yüreðine, gözlerine bakmayý tercih ediyoruz. Ýnsanlar barýþ istiyorlar'' diye konuþtu.

'Eþbaþkanlar arasýnda ayrým yok'

barýþ sürecine yüzde 95 desteðin olduðuna iliþkin anketle ilgili soru üzerine, ''Bu iþ anketlerle yürütülecek bir iþ deðil. Yüzde 99 barýþa karþý olsa barýþý savunmamamýz mý gerekiyor? Baþbakan'a tavsiyemiz þudur; 'Barýþý gerçekleþtirene kadar anket iþinden vazgeç' derim. Anketlere, oy oranlarýna bakarak bu

Selahattin Demirtaþ, bir röportajýnda ''Herkes Öcalan'la tanýþmak ister'' sözleri hatýrlatýlarak, partilerinde de herkesin böyle düþünüp düþünmediðine iliþkin soru üzerine, þunlarý söyledi: ''Hayýr, politikacýlar olayýn politik yanýný nasýl bir kenara býrakabilirler ki... Hiçbir þekilde, milletvekillerimiz, eþbaþkanlar arasýnda asla bir ayrým yoktur. Hiç kimse de bu ayýrýmý bize dayatamaz. Böyle varmýþ gibi gösterenler de kendilerini yanýltmýþ olurlar. Oraya giden her arkadaþýmýz politik bir amaçla gidiyordur. Tabii ki, her milletvekili arkadaþýmýz Sayýn Öcalan'la tartýþmak isterdi, bu süreci kendisiyle yüz yüze görüþmek isterdi. Ama bu giden arkadaþlarýmýz açýsýndan da dýþarýda, gitmeyen arkadaþlarýmýz açýsýndan da ayný sorumluluktur, fedakarlýktýr.''

Türk Alfabesi'ne yeni harfler

BDP teklif verdi top mecliste B

arýþ ve Demokrasi Partisi (BDP) Hakkâri Milletvekili Adil Kurt; ê, î, x,w,q harflerinin alfabede kullanýlmasý için kanun teklifi verdi. Adil Kurt, 1353 Sayýlý Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkýnda Kanunda Deðiþiklik Yapýlmasýna Dair Kanun Teklifi'ni Meclis Baþkanlýðý'na sundu. Teklifin gerekçesinde, Türkçede bulunmayan ê, î, x,w,q harfleri nedeniyle Kürtçe isimlerin fiilen engellendiði belirtildi. Teklifte, "Doðu ve Güneydoðu bölgelerindeki birçok belediyenin anadilde hizmet sunma, Kürtçe basýlmýþ broþür, afiþ, davetiye kartlarýndan dolayý yerel yöneticiler hakkýnda sayýsýz davalar bulunmaktadýr. Baþta parklar olmak üzere birçok yere verilen Kürtçe isimlere mülki amirleri ve savcýlar tarafýndan, TCK'nýn 222. maddesi kapsamýnda Harf Kanunu'na muhalefetten çok sayýda dava açýlmýþ, park-

lara ve kültür merkezlerine verilen isimler iptal edilmiþtir" denildi.

ê, î, x,w,q harfleri Teklifle; ê, î, x,w,q harflerinin verilecek tapu kayýtlarý ve senetleri, nüfus ve evlenme cüzdanlarý ve kayýtlarý, askeri hüviyet ve terhis cüzdaný gibi özel isimlerin kullanýmýnýn söz konusu olduðu durumlarda ilgili kayýtlarda yer alabilmesi öngörülüyor. Kurt'un teklifi, ilgili kanunun 2. maddesine, "Kamu hizmetinden yararlanmanýn söz konusu olduðu saðlýk, eðitim gibi sair haklarýn söz konusu olduðu durumlarda vatandaþlar kendi anadillerini özgürce kullanabilirler. Bu özgürlük vatandaþlarýn kendi anadillerinde bulunan alfabeyi kamusal alanlarda kullanabilme hakkýný da barýndýrýr. Devlet söz konusu kamusal hizmetlerin gereði gibi verilmesi için uygun önlemleri pozitif yükümlülüðü gereði almakla sorumludur." ifadesinin eklenmesini öngörüyor.


10

23 ÞUBAT 2013 CUMARTESÝ

GÜNDEM

Yoksulluk Avrupa'yý ürkütüyor

Yoksulluk Avrupa genelinde ürkütücü boyutlara ulaþmaya baþladý. Avrupa'da 80 milyon "yoksul" var. AB'nin 503 milyonluk nüfusunun 120 milyonu ya yoksulluk içinde yaþýyor ya da sosyal dýþlanma riskiyle karþý karþýya.

Merkel'e 6 maddelik dosya A

lmanya Baþbakaný Angela Merkel'in hafta sonu yapacaðý ziyarette 2.5 milyon Türk vatandaþýnýn sorunlarý da masaya yatýracak. Merkel'e sunulacak dosyada aile birleþmesinden, çifte vatandaþlýk hakkýna; ailesinden alýnan çocuklardan, oy kullanma konusuna kadar birçok konu yer alacak. Almanya Baþbakaný Angela Merkel, Pazar günü Türkiye'ye gelecek. Ankara'da ilk olarak Anýtkabir'i ziyaret edecek Merkel, Cumhurbaþkaný Abdullah Gül tarafýndan kabul edilecek. Merkel, daha sonra Baþbakan Recep Tayyip bir araya gelecek. Türkiye ziyaretinde Kahramanmaraþ'a da geçmesi beklenen Merkel, burada Patriotlar için görev yapan Alman askerlerini ziyaret edecek. Merkel'in Hýristiyan dünyasý için öneme sahip Kapadokya'yý da ziyaret edeceði belirtildi. Angela Merkel'in Türkiye ziyaretinin en önemli gündem maddelerinden biri kuþkusuz Almanya'da yaþayan 2.5 milyon Türk vatandaþýnýn sorunlarý olacak. Ankara'nýn Angela Merkel'e bu konuda sunacaðý dosyada, 6 baþlýðýn yer alacaðý öðrenildi. Edinilen bilgilere göre dosyada yer alan baþlýklar þöyle; Aile Birleþmeleri: Almanya'nýn aile birleþmeleri konusunda getirdiði "dil sýnavý" þartýnýn kaldýrýlmasý talep edilecek. Almanya, Türkiye'de bulunan eþ veya çocuklarýn, bu ülkede oturma izni alabilmesi için Almanca bilme þartý getiriyor. Çifte Vatandaþlýk: Avrupa Birliði (AB) üyesi ülkelerde Türk vatandaþ-

larýna çifte vatandaþlýk hakký tanýnýrken; Almanya, Türk vatandaþlarýna çifte vatandaþlýk hakký tanýmýyor. Almanya, ABD, Japonya ve Güney Kore gibi ülkelere çifte vatandaþlýk hakký verildiði gibi Türk vatandaþlarýna da çifte vatandaþlýk hakký tanýnmasý gündeme getirilecek. Opsiyon Modeli: Almanya'da doðan Türk çocuklarýna 18 yaþýna geldikten sonra 23 yaþýna kadar Almanya veya Türkiye vatandaþlýklarýndan birini seçme zorunluluðu getirildi. 2013 yýlýnda uygulanmaya baþlanacak bu yasanýn kaldýrýlmasý istenecek. Irkçý saldýrýlardaki artýþ: Son yýllarda Almanya'da özellikle Türk vatandaþlarýna yönelik artan aþýrý sað ve ýrkçý saldýrýlarýn önlenmesi konusunda tedbirler alýnmasý istenecek. Ailesinden Alýnan Çocuklar: Türk çocuklarýnýn Gençlik Daireleri kanalýyla ailelerinden alýnmasý konusu da masaya getirilecek. Gençlik Daireleri'nin Türk ailelerinden çocuklarý subjektif gerekçelerle aldýklarý dile getirilirken, aileden alýnan çocuklarýn Türk kültür ve geleneklerinden uzaklaþtýrýlmasýnýn engellenmesi istenecek. Oy Kullanma: Almanya'da bulunan 2.5 milyon vatandaþýmýzýn 2014 Cumhurbaþkanlýðý seçimleri baþta olmak üzere seçimlerde oy kullanmalarýna imkan saðlanmasý istenecek. Vatandaþlarýmýzýn konsolosluklarda veya konsolosluk dýþý mekanlarda oy kullanmalarýna izin verilmesi ve oy kullanma günü güvenliðin saðlanmasý gündeme getirilecek.

zamanlarýn en yüksek iþsizlik oranýna ulaþýlmýþ durumda. Ýþsizlik Ýspanya'da gençler arasýnda yüzde 56 gibi þok edici bir seviyede. Avrupa Ýstatistik Kurumu verilerine göre, AB içinde "yoksul" kategorisine giren nüfusun en yoðun olduðu ülkelerin baþýný Romanya, Ýspanya, Bulgaristan ve Yunanistan çekiyor. Bu ülkelerde "yoksul" oraný yüzde 20'nin üzerinde. En düþük oran yüzde 9 ile Çek Cumhuriyeti'nde. AB ortalamasý ise yüzde 16.4.

Servetin yarýsý yüzde 10'da

A

vrupa Birliði (AB) ile Türkiye'nin de üyesi olduðu Avrupa Konseyi, yoksulluk oranýndaki kaygý verici bu fenomen hakkýnda Strasbourg'da uluslararasý bir konferans düzenliyor. Konferansa 55 ülkeden yoksulluk ve sosyal politikalar konusunda uzman 100'ü aþkýn kuruluþun temsilcileri katýlýyor. Konferans Avrupa genelinde yoksulluðun geldiði boyutu gösteren bilançolarýn açýklanmasýyla baþladý. Konferansa ev sahipliði yapan Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Throbjorn Jagland, bugün sadece AB'yi oluþturan 27 ülke içinde 80 milyondan fazla insanýn "yoksul" olarak nitelendiðini hatýrlattý. Avrupa Konseyi verilerine göre, ekonomik krizden en olumsuz etkilenen Avrupa ülkelerinden Yunanistan'da nüfusun yüzde 20'den

fazlasý yoksulluk sýnýrý altýnda yaþýyor. Avrupa Konseyi bu oranýn Ýran veya Meksika gibi ülkelerde yoksulluk sýnýrý altýnda yaþayanlardan daha fazla olduðuna dikkat çekiyor.

26 milyon iþsiz Konferansta çarpýcý veriler açýklayan bir diðer isim de Avrupa Komisyonu'nun istihdam ve sosyal politikalardan sorumlu üyesi Laszlo Andor oldu. Andor, AB genelinde 26 milyon iþsiz olduðunu, bunlarýn 7.5 milyonunu 15-24 yaþ grubundaki gençlerin oluþturduðunu bildirdi. Avrupa Komisyonu temsilcisi, bu gençlerin hiçbir eðitim veya mesleki eðitim sistemine dahil olmadýklarýnýn da altýný çizdi. Ýþsizlik konusundaki en vahim vakalar arasýnda Ýspanya gösterilmekte. Bu ülkede yüzde 26'lýk oranla tüm

Avusturya'da ülkenin en zengin yüzde 10'u toplam mali varlýklarýn yüzde 54'ünü elinde bulunduruyor. Ýrlanda'da ise ekonomik kriz ve daralmaya raðmen ülkedeki en zengin 300 kiþi toplam 50 milyar Euro deðerinde servete sahip. Þu an AB dönem baþkaný olan bu küçük ülkede 6 milyarder var. Ýrlandalý milyoner sayýsýnýn gayrimenkuller de dikkate alýndýðýnda 100 binin üzerinde olduðu söyleniyor. Avrupa Konseyi, yoksullukla mücadele için "daha fazla demokrasi" ve "sosyal sorumluluk paylaþýmý" öneriyor. Avrupa Konseyi uzmanlarý, "Ýnsan haklarý bölünmez bir bütündür. Sosyal haklar kýsýtlanýrsa sivil ve siyasi haklarýn da tam olarak kullanýldýðý söylenemez" diyor. Konsey; Avrupa'da birçok hükümetin ekonomik krizle beraber uygulamaya koyduðu kemer sýkma politikalarý için de "Demokratik kurumlarýn vatandaþlarýn onurlu biçimde yaþama hakkýný koruma kapasitesine olan inancý zedeledi" yorumunda bulunuyor. Bu durumun yaratabileceði, hatta yaratmaya baþladýðý siyasi sorunlara dikkat çekiyor.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


Diyarbakýrspor 1968 Kulübü resmen kuruldu

Daha önce Yeni Diyarbakýrspor'u kuran Bedirhan Akyol, bu kez Diyarbakýrspor 1968 Kulübünün resmi olarak kurulduðunu açýkladý.

D

iyarbakýrspor'un 23 Milyon TL'yi geçen borçlarýndan kurtulamamasý, kulüpten alacaðý olan alacaklýlarýn vazgeçmemesi üzerine mevcut kulüp için hiç bir þey yapýlamayacaðý ortaya çýkýnca yeni alternatifler kurulmaya baþlandý.

DÝYARBAKIRSPOR ÝSMÝ YAÞATILACAK Bunlardan biri daha Diyarbakýr'da dün futbol hayatýna baþladý. Futbola 25 yýlýný veren Bedirhan Akyol, Süper Amatör'de mücadele eden Sanayispor takýmýný satýn alarak, ismini Diyarbakýrspor 1968 olarak tescil ettirmeyi baþardý. Kulübün renklerinin ve amblebinin aynen Diyarbakýrspor ile bire bir ayný olduðu öðrenildi. Akyol yaptýðý açýklamada, futbol'un Diyarbakýr'da çöküþ içerisinde olduðunu ifade etti. Bedirhan Akyol, mevcut Diyarbakýrspor'un durumunun ortada olduðunu, borçlarýný kimsenin

karþýlamasýna imkan kalmadýðýný belirterek, ortaya çýkacak boþluðu doldurmak adýna Diyarbakýrspor 1968 kulübünün resmi olarak kurul-

duðunu açýkladý. Akyol, Diyarbakýrspor 1968 Kulübünün bu yýl süper amatör'de mücadele ettiðini önümüzdeki sene

gerekli takviyelerle BAL Ligine çýkarmak hedefleri olduðunu belirterek þunlarý söyledi: "DÝyarbakýrspor 1968 kulübünün resmi olaak kurulumu gerçekleþti. Diyarbakýrýmýza hayýrlý uðurlu olsun. Ben futbola 25 yýlýný vermiþ biriyim. Bu yýl süper amatörde mücadele edecek olan takýmýmýz önümüzdeki sene hedefi BAL ligine yükselmektir. Bunun yanýnda 3. Lig'den belki bir kulübün haklarýný satýn alarak, isminin deðiþtirmekte planlarýmýzda var. Bu þekilde direk 3.ligde de o yer alabiliriz. Bu konuda taraftarlarýmýzýnda görüþlerini aldýk hepsi bizlere desteklerini sundular. Hedeflerimiz kentin dinamiklerini harekete geçirerek, gençlerimize yeni kapýlar, yeni umutlar yaratmaktýr. Bu kentteki futbol potansiyelini en iyi bilenlerdenim, bunu en iyi þekilde deðerlendirerek, kentimize yakýþýr alt yapýsý, tesisleri güçlü bir kulüp vaadediyoruz, herkese hayýrlý olsun" dedi. Taþkýn Civelek

23 ÞUBAT 2013 CUMARTESÝ

11

Siirtspor'da kýnama S

por Toto 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Siirtspor Kulübü Baþkaný Zekeriya Batðý, hakemlik müessessine yapýlacak her türlü saldýrýyý kýnadýklarýný bildirdi. Batðý, yaptýðý açýklamada, birer insan olarak hakemlerin de yanlýþ yapabileceklerini, bu tür hatalarýn futbolcu, yönetici ve taraftarýyla bütün futbol camiasýný üzdüðünü belirtti. Takým olarak son zamanlarda yaptýklarý maçlarda da bu tür hatalarla olduðundan daha fazla karþýlaþtýklarýný kaydeden Batðý, þöyle dedi: "Bu durum elbette bizi üzdü. Ancak bu üzüntümüzü demokratik, centilmence bir þekilde dile getirmemiz gerekirken, Fatih Karagümrükspor maçýnýn ardýndan kendini bilmez bazý seyircilerin maçýn hakemlerine fiziki saldýrýda bulunduklarýný öðrenmenin üzüntüsünü yaþýyoruz. Bu olayý tasvip etmek mümkün deðil. Bu olayý gerçekleþtirenlerin futbolla, sporla ve hatta insanlýkla bir ilgileri olmadýðýna inanýyor ve kýnýyoruz. Hakemlik müessesine yapýlacak her türlü saldýrýyý kýnýyoruz."

Adýyamanspor’da moraller yerinde

Spor Toto 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Adýyamanspor, pazar günü deplasmanda yapacaðý Dardanelspor maçýnýn hazýrlýklarýný sürdürdü.

A

Elazýðspor 2. randevusuna çýkýyor Spor Toto Süper Lig'de bugün sahasýnda Medical Park Antalyaspor'u konuk edecek Sanica Boru Elazýðspor, rakibiyle ligdeki 2. randevusuna çýkacak.

L

igde 22. hafta sonunda topladýðý 21 puanla 16. sýrada bulunan Elazýðspor ile 34 puanla 5. sýrada yer alan Antalyaspor arasýndaki maçý, hakem Fýrat Aydý-

nus yönetecek. Küme düþme hattýndan uzaklaþma mücadelesi veren Elazýðspor ile iyi bir sezon geçiren ve ligi üst sýralarda bitirmeyi hedefleyen Antalyaspor arasýnda Elazýð Atatürk Stadý'nda bugün oynanacak maç, saat 16.00'da baþlayacak. Ýki ekip arasýnda bu sezon ligin 6. haftasýnda Akdeniz Üniversitesi Stadý'nda oynanan maçtan Medical Park Antalyaspor 4-0 galip ayrýlmýþtý.

Spor Toto 3.Lig 1.Grup

dýyamanspor Kulüp Baþkaný Hüseyin Koç, yaptýðý açýklamada, Dardanelspor deplasmanýndan puan ya da puanlarla dönmeyi hedeflediklerini belirtti. Rakiplerinin ligin güçlü ekiplerinden biri olduðunu, bu nedenle de maçýn oldukça zorlu geçeceðini ifade eden Koç, "Geçen hafta sahamýzda 30 kazandýðýmýz Derince maçýndan dolayý futbolcularýmýzýn ve teknik heyetimizin morali yerinde. Dardanelspor maçýna da bu moralle çýkacaðýz. Ýnþallah oradan da puan ya da puanlarla döneceðiz" dedi. Ýdari iþlerden sorumlu asbaþkan Ýbrahim Aslan da satýlan kombine gelirlerini bu maç için prim olarak futbolculara vadettiklerini kaydetti.

Spor Toto 3.Lig 3.Grup

Balkan Salon Atletizm Þampiyonasý baþlýyor! 18. Balkan Salon Atletizm Þampiyonasý, 14 ülkenin katýlýmýyla bugün Ýstanbul'da baþlýyor. Sporseverler, Aslý Çakýr Alptekin Atletizm Salonu'ndaki yarýþmalarý ücretsiz olarak izleyebilecek.

B

alkan Atletizm Federasyonlarý Birliði'ne (ABAF) üye 12 ülkenin katýlýmý ile Ýstanbul'da düzenlenecek 18. Balkan Salon Atletizm Þampiyonasý yarýn baþlýyor. 183 atletin mücadele edeceði ve bir gün sürecek þampiyona, 13.30'da kadýnlar üç adým atlama yarýþý ile baþlayacak. Sporseverler, ücretsiz olarak izleyebilecekleri þampiyonada Türkiye'nin yaný sýra Arnavutluk, Ermenistan, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hýrvatistan, Yunanistan, Moldova, Karadað, Romanya, Makedonya ve Sýrbistan'dan gelen atletleri görme fýrsatý bulacak. Ayrýca, misafir olarak katýlan Kenya ve Azerbaycan'dan dört atlet de Türk sporseverlerin karþýsýna

çýkacak. Þampiyonanýn favori ekipleri arasýnda yer alan Türkiye'nin kadrosunda 39 kiþi bulunuyor. Romanya 27, Bulgaristan da 21 atlet ile en çok sporcu ile katýlým gösteren diðer ülkeler. Türkiye'nin kadrosunda; Avrupa þampiyonu ve Olimpiyat beþincisi Nevin Yanýt, Türkiye rekortmeni Sevim Sinmez Serbest, Dünya Salon ikinciliði bulunan Ýlham Tanui Özbilen, 10000 metrede Avrupa Þampiyonu, 5000 metrede Avrupa üçüncülüðü bulunan Polat Kemboi Arýkan, Avrupa dördüncülüðü bulunan Hüseyin Atýcý gibi isimler yer alýyor. Tecrübeli isimlerin yanýnda Aslý Arýk, Emel Dereli, Toros Pilikoðlu gibi kategorilerinde rekortmen genç atletler de ülkemizi temsil edecek.


12

23 ÞUBAT 2013 CUMARTESÝ

Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor Spor Toto 3.lig 1.grup 23'üncü haftasýnda kendi saha ve seyircisi önünde oynayacaðý Kastamonuspor maçý hazýrlýklarýna Þilbe'de yaptýðý antrenmanla tamamladý.

T

eknik Direktör Turhan Özyazanlar nezaretinde Kastamonuspor maçý hazýrlýklarýný tamamlayan Belediyespor son idmanýna kondisyona dayalý istasyon çalýþmasý yaparak baþladý. Antrenmanýn ikinci bölümündeyse topla çalýþmaya geçen takým bu bölümde kanat organizasyonlarý üzerinde durup, yan top çalýþmasý yaparak idmaný tamamladý.

Kazanmak için oynayacaðýz Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor takýmý teknik direktörü Turhan Özyazanlar , "Taraftarlardan yarýnki maçta bizi yalnýz býrakmamalarýný istiyoruz, hafta boyunca Kastamonuspor maçýna iyi hazýrlandýk. Takým olarak galip gelip taraftarýmýza bu galibiyeti armaðan etmek istiyoruz" dedi.

Bilet fiyatlarý açýklandý. Yarýn Seyrantepe Belediyespor tesislerinde oynanacak olan 3.Lig 1.grup takýmlarýndan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor ile Kastamonuspor arasýndaki maçýn bilet satýþý Seyrantepe Belediyespor tesislerinde bugün saat 11:00 den itibaren satýþa sunulacaktýr. Tüm taraftarlara duyurulur. Bilet Fiyatlarý KAPALI ( A ) 5 TL KAPALI ( B ) 5 TL

Diyarbakýrspor 1968 Kulübü resmen kuruldu

D

aha önce Yeni Diyarbakýrspor'u kuran Bedirhan Akyol, bu kez Diyarbakýrspor 1968 Kulübünün resmi olarak kurulduðunu açýkladý. „ 11’de

Siirtspor'da kýnama S por Toto 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden Siirtspor Kulübü Baþkaný Zekeriya Batðý, hakemlik müessessine yapýlacak her türlü saldýrýyý kýnadýklarýný bildirdi. „ 11’de

23.02.2013 Gazete Sayfaları  
23.02.2013 Gazete Sayfaları  

23.02.2013 Gazete Sayfaları

Advertisement