Page 1

Diyarbakýr EMITT yolcusu

Þebeke yokluðuna ilginç çözüm

D

iyarbakýr Büyükþehir Belediyesi, kentin tüm dinamikleriyle birlikte dünyanýn en önemli turizm fuarlarý arasýnda yer alan Doðu Akdeniz Uluslararasý Turizm ve Seyahat Fuarý EMITT'e katýlacak. „ 5’te

H

akkari'nin Yüksekova ilçesine baðlý Beþatlý Köyü'nde yaþayan vatandaþlar, GSM þebekeleri çekmeyince cep telefonlarý ile konuþabilmek için ilginç bir yönteme baþvuruyorlar. „ Sayfa 3’te

Gazeteci Cem Emir anýldý

Yüzünüzdeki kýrýþýklýklarý tanýyor musunuz?

K V

an'da 9 Kasým tarihinde meydana gelen depremde Bayram Oteli enkazý altýnda kalarak yaþamýný yitiren Doðan Haber Ajansý (DHA) Diyarbakýr muhabiri Cem Emir anýldý. „ 8’de

'Atýlan adýmlar cesurca' ÇARÞAMBA 23 OCAK 2013

www.diyarbakirolay.com.tr

Fiyatý : 30 KR

3 dönem Devlet Bakanlýðý yapan Salim Ensarioðlu, hükümetin barýþ sürecinde attýðý adýmlarýn olumlu adýmlar olduðunu belirterek, BDP'nin de sürece dahil edilmesi gerektiðini söyledi.

E

nsarioðlu, baþlatýlan sürece barýþý isteyen herkesin destek olmasý gerektiðini kaydetti. Ensarioðlu, "Baþbakanýn barýþ sürecindeki tavrýný doðru buluyorum. BDP sürece daha fazla aktif edilmeli. Hükümetin Kürt çözümü konusunda attýðý adýmlarý oldukça cesur hareket olarak deðerlendiriyorum. Barýþ adýna olumlu bir hareket. Barýþý isteyen herkesin destek olmasý gerekmektedir. Bu durumu destekleyip, sekteye uðratmamak gerekir. Çünkü insanlarda hayal kýrýklýðý olur. Ýnsanlar artýk barýþýn gelmesini istiyor. Baþbakan da kartlarý açýk oynadý ki bana göre gayet doðru da yaptý. Barýþýn gelmemesi birçok umudu kýrar. Cesur bu adýmý destekliyor ve alkýþlýyorum. Muhalefetin de destek olmasý gerekiyor. Olasý bir aksi durumda herkes kaybeder. Barýþ uðruna Ýmralý ile görüþülmesini destekliyorum. 2009 yýlýnda Öcalan'ýn muhatap olarak alýnmasý gerektiðini söylemiþtim. O gün söylediklerim bugün uygulanýyor'' dedi. „ 4’te

'Samimiyseniz silahý býrakýrsýnýz' P

B

aþbakan Erdoðan'ýn AK Parti grup toplantýsýnda sözlerinden dolayý eleþtirdiði Ahmet Türk, açýklamalarda bulundu. „ 9’da

Akyýl: Aday olmayacaðým

D

iyarbakýr Ticaret Borsasý Baþkaný Fahrettin Akyýl, saðlýk sorunlarý nedeniyle yaklaþan seçimlerde Ticaret Borsasý Baþkanlýðý'na aday olmayacaðýný açýkladý. „ 5’te

'Karþýmýzda irade görmek istiyoruz'

artisinin grup toplantýsýnda konuþan Baþbakan Erdoðan, ''Terör estirenler bizden anýnda cevabýný alýrlar. Samimiyseniz býrakýrsýnýz silahlarý, gitmek istediðiniz ülkeye de gidersiniz'' dedi. „ 9’da

Ahmet Türk'ten Baþbakan'a yanýt

ýrýþýklýklarýnýz sabit mi, harekete baðlý mý? Günümüzde estetik cerrahide uygulanan kýrýþýklýk karþýtý, ameliyatsýz yöntemlerin neler olduðunu biliyor musunuz? „ 2’de

B

DP lideri Selahattin Demirtaþ, "Barýþýn dili dünyanýn en güzel anadilidir. Biz cesuruz. Karþýmýzda oyun yapmaktan, zaman kazanmaktan vazgeçmiþ bir irade görmek istiyoruz" dedi. „ 9’da

'Samimiyet sýrasý iktidarda' K

ESK Genel Baþkaný Lami Özgen, 'Diyarbakýr'daki cenaze töreninde samimiyet sýnavýnýn fazlasýyla verildiðini söyledi ve ekledi: Þimdi samimiyet sýrasý ve testi Baþbakan ve siyasi iktidar için geçerlidir. „ 8’de

Ýptal edilen sýnav yapýldý

D

icle Üniversitesi'nde (DÜ) önceki gün sorularýn çalýnmasý üzerine iptal edilen Kürtçe tezsiz yüksek lisans sýnavý dün yapýldý. DÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Sabri Eyigün, tüm gece çalýþýp sýnavý ertesi gün gerçekleþtirdiklerini söyledi. „ 4’te

Belçika'da PKK gerginliði P

aris'te 3 PKK'lý kadýnýn öldürülmesinin ardýndan gerginlik komþu ülke Belçika'ya sýçradý. Belçika makamlarý olaylarýn büyümemesi için teyakkuza geçti. „ 10’da

Ýkinci Kürtçe kreþ hizmette D

Surlar temizleniyor 2

013 yýlýnýn Diyarbakýr Surlarý Yýlý olmasý ve UNESCO Dünya Mirasý listesine alýnmasý için yürütülen kampanya devam ederken, kaçak yapýlandýrmadan arýndýrýlan surlarýn burçlarý temizleniyor. „ 5’te

iyarbakýr'ýn Sur Ýlçe Belediyesi tarafýndan Hasýrlý Mahallesi'nde bulunan Kadýn Destek Merkezi'nde Kürtçe eðitim veren ikinci kreþ açýldý. „ 7’de

Kendi elektriklerini üretecekler „ 6’da Bölgenin ilk turþu fabrikasý Tatvan'da „ 6’da


2

Saðlýk

23 OCAK 2013 ÇARÞAMBA

Boyun fýtýðý mý kas aðrýsý mý? Son zamanlarda boynunuzda ciddi bir aðrý mý baþladý? Bu aðrý kolunuza da yayýlýyor mu? Kollarýnýz ve ellerinizde güç kaybý mý var?

B

u aðrýlarýn boyun fýtýðýndan kaynaklanabileceðini düþünerek endiþeleniyor musunuz? Aðrýlarýnýzýn boyun fýtýðý mý yoksa baþka bir hastalýktan mý kaynaklandýðýný öðrenmek için bu yazýyý okumanýzda fayda var… Hisar Intercontinental Hospital Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü Baþkaný Prof. Dr. Mustafa Bozbuða ile boyunda, omurilik ve/veya sinir köklerine basý yaparak çok þiddetli boyun ve kol aðrýlarýna, kol ve ellerde kuvvet kayýplarýna, duyu bozukluklarýna ve omurilik basýsýnýn aðýr nörolojik fonksiyon kayýplarýna yol açabilen boyun fýtýðýný konuþtuk. Boyun fýtýðý mý baþka bir problem mi? Aðrýnýzýn nedenini sorgulayýn!

Omurlar arasýnda bulunan diskler, omurgaya yüklenmeyi azaltarak aktaran kýkýrdaðýmsý elastik yastýkçýklardýr. Diskler, yaþlanmaya koþut olarak yýpranýr, dejenerasyon ile elastikiyetleri azalýr ve fýtýklaþmalarý kolaylaþýr. Boyun fýtýðýnýn en sýk belirtisi olan boyun ve kol aðrýlarýnýn nedenleri çok geniþ bir yelpaze oluþturur. Bu aðrýlar, boyun fýtýðý dýþýnda; basit bir kas spazmý, mekanik boyun aðrýsý, eklem ve omurga kireçlenmeleri, yumuþak doku hastalýklarý ve zorlanmalarý, omurganýn ve yumuþak dokularýn iltihabýndan, enfeksiyon hastalýklarýndan, apselerden, kemik hastalýklarý ve kýrýklarýndan, metabolik, hormonal, romatizmal ve iç organ hastalýklardan, çeþitli tümörlerden ve daha birçok hastalýktan kaynaklanabilir. Bu nedenle, aðrýlarýnýzýn kaynaðý, özellikleri, seyrinin sorgulanmasý, çok yönlü sistemik ve nörolojik muayene, temel ve ileri tetkikler ve görüntülemeler olasý hastalýklarýn ayrýmýnda yararlýdýr. Bu nedenle boyun ve/veya kol aðrýlarýnýz tanýya yönelik önemli ipuçlarý verebilir. Aðrýnýn yeri, baþlangýç þekli, zamaný, þiddeti, süresi, yayýlýmý, niteliði (yanýcý, batýcý, delici), aðrýyý tetikleyen ya da artýran ve azaltan faktörler, aðrýnýn iklim þartlarý ile ilgisi, aðrýnýn istirahat ve hareket ile ilgisi, gece þiddetlenmesi, uykudan uyandýrmasý hatta uyutmamasý hekimi yönlendirmede anlamlýdýr.

Aðrýlarýnýz Var Ama Ameliyat Gerekli mi? Basit mekanik boyun aðrýlarýnda ya da omurilik ve sinir basýsý yapmayan boyun fýtýklarýnda cerrahi tedavi uygulanmaz. Cerrahi tedavinin alternatifleri; boynun istirahate alýnmasý, ilaç tedavisi,

boyunluk, traksiyon (yumuþak dokularý germek, eklem aralýklarýný geniþletmek yada kýrýk kemik parçalarýný birbirinden uzaklaþtýrmak için vücudun bir parçasýna uygulanan çekme tekniði), lokal enjeksiyonlar, fizik tedavi ve egzersizlerden oluþur. Ancak, omurilik ya da belirgin sinir kökü basýsý yaparak kuvvet kaybý, yürüme bozukluðu, idrar ve gaita kontrol kusuru gibi nörolojik belirti ve bulgulara yol açan; klinik tablo ile görüntüleme bulgularýnýn uyumlu olduðu boyun fýtýklarýnda zaman geçirmeden acil olarak ameliyat yapýlýr. Sinir kökü basýsýnýn belirgin olduðu ve felç (motor kayýp) ile seyreden ya da cerrahi dýþýndaki tedavilere yanýt vermeyen, þiddetli ve ýsrar eden aðrýlarda da yine cerrahi tedavi düþünülmelidir. Boyun fýtýklarýnda cerrahi giriþimler ile çok iyi sonuçlar alýnabilir. Bu ameliyatlar, küçük bir açýklýktan yapýlan ve hastanýn çok kýsa sürede normal yaþama dönebildiði ameliyatlar olabileceði gibi bazý hastalarda çok kompleks ve büyük ameliyatlar da gerekebilir. Günümüzde yüksek teknolojinin getirdiði imkanlar, cerrahi mikroskop ve endoskobun kullanýlmasý ile cerrahi tedavi alternatifleri ve imkanlarý son derece çeþitlenmiþtir ve en kapsamlý ve büyük ameliyatlar bile yüksek bir baþarý oraný ile gerçekleþtirilebilmektedir. Bu ameliyatlar zamanýnda ve doðru bir þekilde yapýldýðýnda sinir dokusuna (omurilik ve sinir köklerine) ait fonksiyonlar korunabilir; kayýp varsa geri dönebilir, omurganýn koruyuculuðu yeniden saðlanabilir ve ileride oluþabilecek risklerin önüne geçilebilir.

Gençlerde hepatit azalýyor!

K

ronikleþebilme özelliði nedeniyle öne çýkanHepatit B ve Hepatit C ile ilgili bilgi veren Gastroenteroloji Uzmaný Doç. Dr. Murat Gürsoy, hastalýðýn genç yaþlarda daha hafif, yaþ ilerledikçe daha alevli seyretmesinin gençlerde kronikleþme oranlarýnýn yüksek olmasýndan kaynaklandýðýný belirtiyor... Hepatit denilince akla ilk olarak viral olan "kronik hepatitler" gelse de aslýnda hepatit, karaciðerin bazý etkenlere baðlý olarak iltihaplanma durumu olarak tanýmlanýyor. Viralhepatitler ise virüs tipine baðlý olarak HepatitA, Hepatit B, Hepatit C, Hepatit D, Hepatit E, Epstein-Barr virüsünün yol açtýðý hepatit ve herpes virüsü hepatiti olarak adlandýrýlýyor.Hepatit A, E ve Epstein-Barr virüsü gibivirüslere baðlý hepatitlerde, virüs haftalar ya da aylar içinde iltihaba neden olup, vücutvirüse karþý savaþýyor ve onu yenip, kendinivirüsten temizleyebiliyor. Ancak Hepatit B, C ve D'de hastalýk akut (baþlayýp daha sonra) olmayýp kronikleþebiliyor. Yani bu mikrop vücutta sürekli tutunup, ilerleyen zamanlarda karaciðerde siroz oluþumuna yol açabiliyor.Hepatit D ise yalnýzca Hepatit B ile infekte kiþilerde kronikleþebiliyor... Türkiye'de mikrobun artýk çok iyi tanýnmýþ olmasý, nasýl bulaþtýðýnýn iyi bilinir hale gelmesi, tanýnýn çok hýzlý konula-

bilmesi, nasýl önlem alýnacaðýnýn bilinmesi ve basýn-yayýn organlarýnýn bilgilendirici yayýnlara yer vermesi sayesinde, yeni kuþaklarda kronik hepatit hastalarýnýn görülme sayýsý hýzla azalýyor. Gastroenteroloji Uzmaný Doç. Dr. Murat Gürsoy, kronikleþebilme özelliði nedeniyle öne çýkanHepatit B ve Hepatit C ile ilgili önemli bilgiler veriyor.

Hepatit B ve Hepatit C, kan yoluyla bulaþabiliyor Hepatit B ve Hepatit C'nin özellikle kan yoluyla bulaþabildiðine dikkat çeken Anadolu Saðlýk Merkezi Gastroenteroloji Uzmaný Doç. Dr. Murat Gürsoy, "týrnak makasý, diþ fýrçasý, týraþ býçaðý, dövme veya akupunktur iðnesi, manikür-pedikür malzemeleri ya da diþ tedavisinde kullanýlan ancak iyi sterilize edilmeyen delici ve kesici aletlerin ortak kullanýmýnýn yaný sýra cinsel yolla ya da kan ürünleriyle de bulaþabiliyor" diyor.

Yüzünüzdeki kýrýþýklýklarý tanýyor musunuz? Kýrýþýklýklarýnýz sabit mi, harekete baðlý mý? Günümüzde estetik cerrahide uygulanan kýrýþýklýk karþýtý, ameliyatsýz yöntemlerin neler olduðunu biliyor musunuz?

E

Kalbi zayýf olan üþümesin!

A

bant Ýzzet Baysal Üniversitesi (AÝBÜ) Týp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalý Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Serkan Öztürk, soðuk havanýn kalp krizini tetikleyebildiðini belirterek, soðuk nedeniyle kalp damarlarýnýn büzüþtüðünü söyledi. Öztürk, yaptýðý açýklamada, kýþ ayýnýn gelmesiyle hastalýklarýn etkisini göstermeye baþladýðýna dikkati çekerek, soðuk havanýn masum hastalýklara yol açmasýnýn yaný sýrakalp krizi nedeniyle ani ölümlere de yol açabildiðini anlattý. Soðuk havalarda þeker, tansiyon ve kalp hastalarýnýn dýþarý çýkmamasý gerektiðini ifade eden Öztürk, ''Ýnsanlarýmýzýn þeker hastalýðý, daha önceden bilinen kalp hastalýðý ve ailelerinde kalp hastalýðý öyküsü varsa soðuk havalarda daha dikkatli olmalarý, saðlýklarý açýsýndan gerekli. Þeker ve tansiyon hastalarý için soðuk havalarda dýþarý çýkmamalarý daha uygun olabilir'' þeklinde konuþtu. ''Soðuk hava kalp krizini tetikleyebilir, soðuk havada kalp damarlarýnda spazm yani büzüþme meydana gelmektedir'' diyen Öztürk, göðüs aðrýsý ya da göðüste baský hissedilmesi durumunda acilen saðlýk merkezine baþvurulmasý gerektiðini bildirdi. Öztürk, yeni yýlýn yaklaþtýðýný hatýrlatarak, yýlbaþý gecesi yemek tüketiminde aþýrýya kaçýlmamasý gerektiðini vurguladý. Aþýrý yemek tüketiminin baðýrsak sistemini zorlayacaðýný ve kalbe yük getireceðini kaydeden Öztürk, ''Yýlbaþýnda aþýrý yemek, kalp krizine neden olabilir. Ayný þekilde ani tansiyon yüksekliði ve beyin damarlarýnda problem sonucunda da felç geçirme ihtimali de bulunmaktadýr'' diye konuþtu.

stetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmaný Op. Dr. Metin Kerem, toplumda "Yaþlanma" anlayýþýnýn orta yaþ sonrasý oluþan bir süreç gibi algýlandýðýna deðinerek, aslýnda "yaþlanmanýn" doðumdan itibaren baþlayan deðiþim sürecinin bir parçasý olduðuna vurgu yapýyor. Yüzdeki kýrýþýklýklarýn çeþitli özelliklerinin bulunduðunu belirterek, bu kýrýþýklýklarýn iyi analiz edilmesi gerektiðini söylüyor. Kýrýþýklýklarýn, harekete baðlý (dinamik) ya da sabit (statik) özellikte; derin veya yüzeysel, ince ve kaba olabildiðine deðiniyor. Op. Dr. Kerem, kýrýþýklýk özelliklerine göre en uygun tedaviyi önerdiklerini, her tip kýrýþýklýðýn farklý tedavi edildiðini, kiþiye özel yapýlan ameliyatlý ve ameliyatsýz çeþitli uygulamalarýn iyi sonuç verdiðini dile getiriyor. Ameliyatsýz Yöntemler Op. Dr. Metin Kerem yüzdeki kýrýþýklýklarýn, cilt kalitesindeki bozulmalarýn, yara ve sivilce izlerinin, çukurlaþmalarýn tedavisinde Fraksiyonel Lazer teknolojisini kullandýklarýný söylüyor. Yapýlan uygulamada cildin yüzeysel tabakasýnýn buharlaþtýrýldýðýný, cildin derin tabakasýnýn ise ýsýtýlarak yenilendiðini belirtiyor. Bu yöntemin; kan dolaþýmýný arttýrdýðýný, cilde parlaklýk ve tazelik kazandýrdýðýný, yüzeysel kýrýþýklarý düzeltmeye yardýmcý olduðunu, sýký, yeni ve genç bir cilt oluþumunu desteklediðini, güvenli ve de etkili olduðunu vurguluyor. Özellikle kýþ aylarýnda yapýlmasý gereken bir uygulama olduðuna dikkat çekerek, 3-4 hafta direkt güneþ ýþýðý almamak ve solaryuma gitmemek kaydýyla yaptýrýlmasý gerektiðinin altýný çiziyor.

Harekete Baðlý (Dinamik) Kýrýþýklýklar Ýçin Günümüzde harekete baðlý (dinamik) oluþan ince kýrýþýklýklar için botox yapýldýðýný belirten Op. Dr. Metin Kerem; bu yöntemin dozunda uygulandýðý takdirde herhangi bir mimik kaybýna yol açmadýðýný ve donuk bir ifade oluþturmadýðýný söylüyor. Cilt kýrýþmasýný önleyen Botox'un, ortalama 6 ay sonra tekrarlanmasý gereken geçici bir ilaç olduðunu sözlerine ekliyor. En sýk kullanýlan bölgenin; kaz ayaklarý, kaþ arasý ve alýn olduðunu belirtiyor. Dinamik kýrýþýklýklarýn tedavisinde halen altýn standardýn botox olduðunu vurgulayarak, uzman eller tarafýndan doðru yapýlan uygulamalarýn doðal sonuçlar verdiðine deðiniyor. Sabit Özellikte (Statik) Derin Kýrýþýklýklar Ýçin Op. Dr. Metin Kerem, derin kýrýþýklýklar için sentetik dolgularýn ve yað dokularýnýn kullanýldýðýný söylüyor. Sentetik dolgularýn

yaklaþýk bir yýl içerisinde eridiðini ve uygulama alanýnýn eski haline döndüðünü sözlerine ekliyor. Kolay ve aðrýsýz olan bu uygulamanýn, hýzlý sonuç verdiðini ve bu sebepten dolayý çok tercih edildiðini belirtiyor. Vücudun bir baþka yerinden alýnan yað dokusunun derin çöküntülerin doldurularak giderilmesinde etkili olduðunu ve daha uzun süre kaldýðýný söylüyor. Yað enjeksiyonunun en önemli avantajýnýn ise hastanýn kendi vücudundan alýnarak, güvenle istenilen miktarda kullanýlabilmesi olduðunu belirtiyor. Yað dokusunun içinde bulunan kök hücrelerin uygulama bölgesinde ki yenilenmede, anahtar rol oynadýklarýna vurgu yapýyor. Günümüzde yað transferlerinin ve yað dokusunun özellikleriyle ilgili bilimsel çalýþmalarýn devam ettiðini, yapýlan araþtýrmalar sonucunda her geçen gün yeni keþiflerle karþýlaþtýklarýný dile getiriyor. Kiþinin Kendi Kaný Ýle Gençleþmesi (PRP) Op. Dr. Metin Kerem; modern biyoteknolojinin yüz gençleþtirme tedavilerine en son katkýlarýndan birinin de "PRP" adý verilen uygulama olduðunu söylüyor. PRP'nin kiþinin kendi kanýndan elde edilen bir büyüme faktörü kokteyli olduðunu, yoðun bir þekilde uygulandýðýnda cildin yenilenmesini saðladýðýný, bunun yara iyileþmesinde görülen sürece benzediðini belirtiyor.Ýngilizce adýnýn Platelet Rich Plasma olduðunu, isim olarak kýsaltmasýnýn (PRP) kullanýldýðýný, tamamen doðal olarak kiþinin kendi kanýndan elde edildiði için herhangi bir yan etkinin söz konusu olmadýðýnýn altýný çiziyor. Op. Dr. Metin Kerem ameliyat gerektiren durumlarda cerrahi müdahalede bulunduklarýný, gerekmeyen durumlarda ise ameliyatsýz yöntemleri tercih ettiklerini belirtiyor. Güzel ve genç kalmak isteyen herkesin çocukluktan itibaren saðlýklý yaþamasý, düzenli spor yapmasý, dengeli beslenmesi gerektiðine dikkat çekiyor ve kýrýþýklýklarýn azaltýlmasý için bol bol su içmelerini öneriyor.


Diyarbakýr'da fuhuþ operasyonu

D

iyarbakýr Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Þube Müdürlüðü Ahlak Büro Amirliði ekipleri, 2012 yýlý içerisinde 29 ayrý fuhuþ operasyonu düzenledi. Yapýlan bu operasyonlarda 49 fuhuþ yaptýran ve 51 fuhuþ yapan þahýs yakalandý. Operasyonlarda 16 ayrý ev, 3 iþyeri ve 1 otelde fuhuþ yapýldýðý gerekçesiyle 30 gün süre ile mühürlenirken, 49 þahsa idari para cezasý verildiði kaydedildi. Ahlak Büro Amirliði ekipleri ayrýca kentte yasa dýþý bahis oynatan 168 noktaya operasyon düzenledi. 168 ayrý

23 OCAK 2013 ÇARÞAMBA

olayda 179 bahis oynatan ve 183 bahis oynayan þahýs yakalandý. Kumar oynatan yerlere yönelik yapýlan operasyonlarda ise 30 ayrý olayda, 32 kumar oynatan ve 88 kumar oynayan þahýs yakalandý. 140 ayrý iþ yerinin ruhsatsýz olarak faaliyet gösterdiði, kumar ve bahis oynattýklarý tespit edilirken ruhsat alýncaya kadar kapattýrýldýðý ifade edildi. Yapýlan operasyonlarda 48 bin 629 lira para, 208 adet bilgisayar, 121 adet yazýcý, 1 adet cep telefonu, 4 adet tabanca, 12 adet 7,65 milimetre fiþek, 3 adet sigaramatik makinesi ele geçirildiði bildirildi.

Þebeke yokluðuna ilginç çözüm

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine baðlý Beþatlý Köyü'nde yaþayan vatandaþlar, GSM þebekeleri çekmeyince cep telefonlarý ile konuþabilmek için ilginç bir yönteme baþvuruyorlar. zorunda kalýyoruz. Çok maðdur durumdayýz" dedi.

Telefonunu kýrarak tepki gösterdi Yaþanan soruna cep telefonunu kýrarak tepki gösteren Enver Aslan, "Köyde yaklaþýk 200'ü faturalý 400 cep telefonu bulunan vatandaþ var. GSM operatörlerine defalarca dilekçe verdik, ama bir þey yapmadýlar. Herkes aldýðý parasýna bakýyor. Kendimi bildim bileli bu sýkýntýyý yaþýyoruz. Biz ayda 50, hatta 100 TL'ye varan faturalar ödüyoruz. Her saat baþý buraya gelip telefon konuþuyoruz. Akrabalarýmýz, kardeþlerimiz dýþarýda kimisi asker, kimisi öðrenci. Ben bu telefonu kullanamayacaksam ne yapayým. Minibüs olmadýðý zamanlar

yaya gelmek zorunda kalýyoruz. Bazen eksi 25 dereceye varan soðukta yaya olarak 3 kilometrelik yolu kat ediyoruz. Þimdi Malatya'da öðrenci olan ve tatil için gelen kardeþimi aradým. Þuan yolda, 2 saat sonra buraya ulaþacakmýþ. Ben þimdi köye gitmek zorundayým ona nasýl ulaþacaðým. Hava çok soðuk, kurtlar var. Kardeþimin buraya ulaþýp ulaþmadýðýný nasýl öðreneceðiz. Biz ne yapacaðýz böyle" diye sitem etti.

Her saat baþý servis Batý illerinde birçok yakýnlarýnýn olduðunu belirten Fevzi Þatýr, büyük bir iletiþim sorunu yaþadýklarýný belirt-

Ý

lçe merkezine 10 kilometre mesafede bulunan 80 hane ve 875 nüfusu olan köyde ikamet eden Sami Þatýr isimli vatandaþ, kendisine ait minibüsü ile köy sakinlerini cep telefonu görüþmeleri için her gün belirli saatlerde 3 kilometre uzaklýktaki GSM þebekelerinin çektiði noktaya götürüp geri getiriyor. Yýllardýr ayný sorunu yaþadýklarýný belirten köy sakinlerinden Fethi Erci, "Bu þebeke sýkýntýsýna yetkililer bir türlü çözüm bulamadýlar. Dýþarýdaki arkadaþlarýmýzla, asker olan kardeþlerimizle, öðrenci olan kardeþlerimizle hiçbir þekilde köyde iletiþim kuramýyoruz. Lütfen yetkililer bu duruma bir çözüm bulsun. Yakýnlarýmýzla telefon görüþmek için her gün böyle 3 kilometre yol kat ederek bu minibüsle gelip gitmek

'Þebeke burada servisi' 'Þebeke Servisi' minibüsünün sürücüsü Sami Þatýr, "Þebeke burada servisi' fikri aklýnýza nereden geldi?" sorusuna "Her köyde þebeke var, sadece bizim köyde yok. Çaresizdik. Ben de biraz da köylülerimizin çaresizliklerinden böyle bir yola baþvurdum. Köylüler bir ücret öderlerse alýyorum, ödemezlerse de almýyorum. Biraz da hizmet amaçlý yapýyorum. Çok zor durumda olan insanlar oluyor. Mecbur kaldým" diye cevap verdi.

Kaçak sigara þebekesi çökertildi S

iirt'te 4 ay önce baþlatýlan bir çalýþma sonucunda kaçak sigara þebekesinin çökertildiði bildirildi. Siirt Emniyet Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamada, Siirt Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Þube Müdürlüðü (KOM) görevlilerince 17 Eylül 2012 tarihinde kaçak sigara þebekesine yönelik çalýþma baþlatýldýðý belirtildi. Açýklamada, "Yaklaþýk 4 aydýr sürdürülen bahse konu çalýþma kapsamýnda, illegal yollardan temin ettiði gümrük kaçaðý sigaralarý, ilimizde piyasaya sürerek gerek insan saðlýðýný gerekse ekonomiyi olumsuz yönde etkileyen ve bu þekilde haksýz kazanç saðlayan bir suç organizasyonu tespit edilmiþtir. Bahse konu suç organizasyonunun deþifre edilebilmesine yönelik 15 Ocak 2013 Salý günü ilimizde ve Van'da eþzamanlý bir

Asker hayat kurtarmaya devam ediyor

B

itlis'in Hizan ilçesinde yüksek ateþ rahatsýzlýðý bulunan bir bebek ile yüksek tansiyon rahatsýzlýðý bulunan vatandaþýn imdadýna askeri helikopter yetiþti. Bitlis Valiliði'nden yapýlan açýklamada, Hizan'a baðlý Ballýca köyü ve Aksüt mezrasýndan iki acil vakanýn helikopterle kurtarýldýðý bildirildi. Karayolu ile tahliyesi neredeyse imkansýz olan hastalar, valilik talimatýyla evlerinde alýnarak hastaneye yetiþtirildiler. Yapýlan açýklamada, Ballýca köyünde bulunan 6 aylýk Burak Özer ile Aksüt mezrasýnda yüksek tansiyon rahatsýzlýðý bulunan 47 yaþýndaki Hacer Ýnce adlý vatandaþýn, askeri helikopterle alýnarak Bitlis Devlet Hastanesi'ne ulaþtýrýldýðý, tedavileri yapýlan iki hastanýn da saðlýk durumlarýnýn iyi olduðu belirtildi.

ti. Þatýr, þöyle devam etti: "Valimize sesleniyoruz, bize sahip çýksýnlar. Yollarýmýz çoðu zaman kapalý kalýyor. Gerekli yerlere müracaatlarda bulunduk ama bir sonuç alamadýk. Köyde bulunan 'Þebeke' servisi saatte bir kalkýyor. Minibüsle gelip burada telefonla yakýnlarýmýzla konuþabiliyoruz. Minibüs olmadýðý zamanda maðdur ve çaresiz bir þekilde köyde kalýyoruz. Geceleri ise evde hiçbir þekilde telefonla konuþamýyoruz. Ben iþimden dolayý ayda 100 TL'ye yakýn fatura ödüyorum. Doðru düzgün hiç kimseyle telefonla konuþamýyorum. Ancak buraya gelerek ya da þehir merkezine gittiðimiz zaman konuþabiliyoruz."

operasyon gerçekleþtirilmiþtir. Operasyonda, bahse konu suç organizasyonunda aktif rolü bulunan toplam 5 þüpheli yakalanarak gözaltýna alýnmýþtýr. Ayrýca, operasyon kapsamýnda yapýlan arama çalýþmalarý neticesinde bahse konu þüpheliler ile birlikte deðiþik markalarda toplam 91 bin 550 paket gümrük kaçaðý sigara ele geçirilmiþtir. Bunun yaný sýra, þüpheliler üzerinde ele geçirilen toplam 2 bin 675 liraya suçtan elde edilen gelir kapsamýnda el konulmuþtur. Soruþturma kapsamýnda gözaltýna alýnan 5 þüpheli, ifadelerinin alýnmasýný müteakip adli makamlara sevk edilmiþlerdir. Diðer yandan, bahse konu yakalamalar neticesinde ele geçirilen gümrük kaçaðý sigaralarla Türkiye'de toplamda 525 bir lira zarara uðratýldýðý tespit edilmiþtir" denildi.

Yeni doðan bebek terk edildi M

ardin'de valilik yakýnýnda bulunan bir aracýn üzerinde yeni doðmuþ bir kýz bebeði bulundu. Yeniþehir semtinde valilik binasý altýnda vatandaþlar bir aracýn üzerine terk edilmiþ vaziyette yeni doðmuþ kýz çocuðu buldu. Vatandaþlarýn ihbarý üzerine olay yerine giden polis, aracýn üzerinde bulunan çantada yaptýðý incelemede yeni doðmuþ bebekle karþýlaþtý. Polisin yaptýðý incelemede bebeðin üzerinde annesinin yazmýþ olduðu not bulundu. Notta, 'Bebeðimi çocuk yuvasýna teslim edin' yazýsý bulunurken, 112 acil servis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle birlikte bebek, saðlýk kontrolü için çocuk hastanesine kaldýrýldý. Polis bebeði býrakanlarý tespit etmek için inceleme baþlattý.

Tecavüz sanýklarýna ceza yaðdý Hayallerini yýkan genci öldürdü M

ardin'de içeceðine ilaç koyup uyuttuklarý genç kýza tecavüz edip, þantajla eylemlerini bir yýl sürdürmekten tutuklu yargýlanan Özgür Karaboða 25,5 yýl, tutuksuz sanýk Emrah Aydoðan ise 24 yýl hapis cezasý mahkum oldu. Aydoðan kararla birlikte tutuklandý. Kent merkezde 2009 yýlýnda arkadaþlýk kurduklarý, o tarihte 21 yaþýnda olan G.S.'nin içeceðine ilaç koyup tecavüz ettikleri ve çektiklerini iddia ettikleri görüntülerle þantaj yapýp 1 yýl boyunca tecavüz ve tacizi sürdürmekten 2010 yýlýndan beri yargýlanan Özgür Karaboða (28) ve Emrah Aydoðan (27) davasýnda dün karar çýktý. Türkiye kamuoyunda uzun süre tartýþýlan N.Ç davasýnda son kararý veren Mardin 1'inci Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný Lokman

Özkan, tutuklu yargýlanan Özgür Karaboða'ya 25 yýl 6 ay, tutuksuz yargýlanan Emrah Aydoðan'a ise 24 yýl hapis cezasý vererek tutuklanmasýna karar verdi.

Davanýn geliþimi Mardin kent merkezde oturan ve olay tarihinde 21 yaþýnda olan G.S, arkadaþlýk kurduðu 2 sanýkla bir yerde otururken, içeceðine ilaç konularak uyutuldu. Uyandýðýnda tecavüze uðradýðýný fark eden G.S, korkudan kimseye bir þey anlatamadý. Karaboða ve Aydoðan, iddiaya göre genç kýzý arayarak ellerinde kendisinin çýplak görüntülerini olduðunu belirterek, þantajla 1 yýl boyunca defalarca tecavüz edip para aldý. Yaþadýklarýndan bunalan G.S.'nin 2010 yýlýnda polise yaptýðý þikayet üzerine iki sanýk yakalandý.

V

an'ýn Erciþ Ýlçesi'nde oturan 16 yaþýndaki G.U., evlenme vadiyle birlikte olduðu 26 yaþýndaki Kenan Hezer'i tabancayla öldürdü. Olay, Erciþ'in Alkanat Mahallesi'nde meydana geldi. G.U., kendisine evlenme vaadinde bulunduðunu öne sürdüðü Kenan Hezer ile birlikte olurken, bu birliktelikten hamile kaldý. Olayýn ailesi tarafýndan fark edilmesi üzerine G.U., bir süre önce evinden kaçarak Van Sosyal Hizmetler Ýl Müdürlüðü kadýn sýðýnma evinde kalmaya baþladý. Genç kýz ardýndan kürtaj oldu. Geçen hafta, Erciþ Ýlçesi'ne giden G.U, telefonla Hezer'i arayarak buluþmak istediðini söyledi. G.U., ailesinin kendisini öldüreceðini söylemesi üzerine de Kenan Hezer, üzerinde taþýdýðý tabancayý ken-

disini savunmasý için G.U.'ya verdi. G.U. tabancayý alýr almaz, evlenme vadiyle kendisini kandýrýldýðýný söylediði Kenan Hezer'e ateþ etmeye baþladý. Hezer, çeþitli yerlerine isabet eden 6 kurþunla öldü. G.U. ise, polise giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruþturma sürüyor.


4

HABER

23 OCAK 2013 ÇARÞAMBA

Ensarioðlu'ndan sürece destek

'Atýlan adýmlar cesurca'

Eski Devlet Bakaný Salim Ensarioðlu, hükümetin barýþ sürecinde attýðý adýmlarýn olumlu adýmlar olduðunu belirterek, BDP'nin de sürece dahil edilmesi gerektiðini söyledi.

S

Ölen PKK üyesi topraða verildi H

akkari'nin Çukurca ilçesinde çýkan çatýþmada ölü ele geçirilen PKK'lý 'Leþker' kod adlý Emrah Kaya, il merkezinde topraða verildi. Cenaze nedeniyle esnaf kepenk açmadý. Çukurca ilçesi Karataþ Sýnýr Jandarma Karakolu'na yapýlan baskýnda çýkan çatýþmada ölü ele geçirilen 14 PKK'lýdan Hakkari doðumlu 'Leþker' kod adlý Emrah Kaya'nýn cenazesi, Malatya Adli Týp Kurumu'ndan alýnarak sabah saatlerinde Hakkari Devlet Hastanesi morguna kaldýrýldý. Cenaze, Belediye Baþkaný Fadýl Bedirhanoðlu'nun da aralarýnda bulunduðu kalabalýk bir grup tarafýndan hastaneden alýnarak Sümbül Mahallesi Mezarlýðýna götürüldü. Sýk sýk slogan atan kalabalýk, Emrah Kaya'nýn ve Paris'te öldürülen 3 PKK'lýnýn posterlerini taþýdý.

Çatýþma bölgesinde cenaze var BDP Ýl Baþkaný Rahmi Kurt, cenaze törenine katýlan herkese teþekkür edip kepenk kapatan esnafa iþ yerlerini açmalarý çaðrýsýnda bulundu. Kurt, Çukurca'da çýkan çatýþmada ölen 14 PKK'lýdan 2'sinin cenazesinin halen çatýþma bölgesinde bulunduðunu söyleyerek, "Çatýþma bölgesinde halen 2 PKK'lýnýn cenazesi bulunuyor. Yarýna kadar Ýnsan Haklarý Derneði Hakkari Þubesi yetkililerine arama izni verilmemesi halinde biz de 100 kiþi ölse bile sabah saatlerinde araçlarla bölgeye gideceðiz. Daha sonra da çatýþma bölgesine girerek cenazeleri aramaya baþlayacaðýz" dedi.

Zayi ilanlarý Diyarbakýr/Kayapýnar nüfus müd.almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim.Hükümsüzdür Mesude Bulut Diyarbakýr nüfus müd.almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim.Hükümsüzdür Nevvaf Arslan Diyarbakýr/Kayapýnar nüfus müd.almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim.Hükümsüzdür Bube Süleyman Ekinci

alim Ensarioðlu, baþlatýlan sürece barýþý isteyen herkesin destek olmasý gerektiðini kaydetti. Ensarioðlu, "Baþbakanýn barýþ sürecindeki tavrýný doðru buluyorum. BDP sürece daha fazla aktif edilmeli. Hükümetin Kürt çözümü konusunda attýðý adýmlarý oldukça cesur hareket olarak deðerlendiriyorum. Barýþ adýna olumlu bir hareket. Barýþý isteyen herkesin destek olmasý gerekmektedir. Bu durumu destekleyip, sekteye uðratmamak gerekir. Çünkü insanlarda hayal kýrýklýðý olur. Ýnsanlar artýk barýþýn gelmesini istiyor. Baþbakan da kartlarý açýk oynadý ki bana göre gayet doðru da yaptý. Barýþýn gelmemesi birçok umudu kýrar. Cesur bu adýmý destekliyor ve alkýþlýyorum. Muhalefetin de destek olmasý gerekiyor. Olasý bir aksi durumda herkes kaybeder. Barýþ uðruna Ýmralý ile görüþülmesini destekliyorum. 2009 yýlýnda Öcalan'ýn muhatap olarak alýnmasý gerektiðini söylemiþtim. O gün söylediklerim bugün uygulanýyor'' dedi.

'Süreçten umutluyum' Ensarioðlu, "Ben bu süreçten umutluyum. Aksi durumdaki düþünmek dahi istemiyorum felaket olur. Bugün baktýðýmýzda herkes elini taþýn altýna koyuyor. Hükümet bir adým atýyor, Diyarbakýr'daki cenazeler sorunsuz geçiyor. Þehit anneleri dahi bu süreci kabul edip, destekliyoruz

caktýr. 3 PKK'lý kadýn için taziyeye giden (CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün, barýþ sürecinde doðru bir iþ yaptý. Aygün'ün bu davranýþýný destekliyorum'' þeklinde konuþtu.

'Derin devlet bitmedi'

diyorsa bugün herkese bu sürece destek olmak düþer. Fransa'da PKK'lý 3 kadýnýn öldürülmesinin süreçle alakalý olmadýðýna inanýyorum. Þu anda ne yorum yaparsak farklý algýlanabilir o yüzden fazla bir yorum yapmak da istemiyorum. Ancak bu olayýn arkasýnýn aydýnlatýlmasý gerekiyor. Profesyonel bir operasyon yapýlýyor. 3 kiþiye on kurþun sýkýlýyor. Bu olayýn sorumlularý ortaya çýkmazsa, çýkarýlmazsa bir muamma olarak kala-

Ýptal edilen sýnav yapýldý mayan öðrenciler, bu durumun kendilerine önceden bildirilmediði için maðdur olduklarýný ifade etti. Sorularý hazýrlayan komisyon üyelerinin gece boyunca çalýþarak yeni sorularý hazýrladýklarý belirtildi. Yaklaþýk bin 500 kiþinin katýldýðý yazýlý sýnavda baþarýlý olan kiþilerin daha sonra sözlü mülakata alýnacaklarý ve 150 kiþinin seçilerek eðitime baþlayacaðý ifade edildi. 40 sorunun sorulduðu 1 saat süren sýnavda Osmanlýca alfabesi ile yazýlmýþ Kürtçe sorulara da yer verildi.

Soruþturma baþlatýldý

D

icle Üniversitesi'nde (DÜ) önceki gün sorularýn çalýnmasý üzerine iptal edilen Kürtçe tezsiz yüksek lisans sýnavý dün yapýldý. DÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Sabri Eyigün, tüm gece çalýþýp sýnavý ertesi gün gerçekleþtirdiklerini söyledi. Yaþayan Diller Enstitüsü Kürt Dili ve Kültürü Ana Bilim Dalý tarafýndan, Kürtçe tezsiz yüksek lisans düzeyinde 150 öðrencinin alýmý için önceki gün saat 10.00'da yapýlmasý planlanan sýnav, bazý kiþilere sorularýn e-mail yoluyla gönderildiði iddiasý üzerine iptal edildi. Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn Kürtçe seçmeli ders için öðretmen ihtiyacýný karþýlamak amacýyla düzenlenen sýnav, dün geniþ güvenlik önlemleri altýnda yapýldý. Sýnava çanta, cep telefonu ve su ile içeri alýn-

Sýnavýn koordinatörü, Dicle Üniversitesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Sabri Eyigün, nihai amaçlarýnýn dýþarýdan gelen öðrencileri maðdur etmemek olduðunu belirterek, tüm gece çalýþýp sýnavý ertesi gün gerçekleþtirdiklerini dile getirdi. Öðretim görevlilerinden hiçbir þüphe duymadýðýný ifade eden Eyigün, sýzdýrýlma olayýnýn tamamen elektronik ortamda hackerler tarafýndan yapýlmýþ olma ihtimali üzerinde durduklarýný söyledi. Eyigün, "Dün sýnav yapýlacaktý. Oluþturduðumuz soru havuzundaki 200 sorudan 30'unun basýna sýzdýrýldýðýný öðrendik. Kürtçe sorularda sýzdýrma olmamasýna raðmen öðrencilerimizin aklýna þaibe gelmemesi için sýnavý iptal ettik. Zazaca sorularýn ham bölümünün bir kýsmýný iptal ettik. Dün ayný jüri bir araya geldi.

"Sözde Kürt" tartýþmasý V

23 OCAK 2013 ÇARÞAMBA YIL: 12 SAYI: 4156 Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk adýna Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Yazý iþleri Müdürü Muhittin TALAY Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: Stadyum Altý Kuzey Kale Arkasý YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR e-posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

Türkiye'nin hukuk devleti olma yolunda ilerlediðinin altýný çizen Ensarioðlu, derin devlet olgusunun bitmediðini kaydetti. Asker ve paþalarýn yargýlanmasýnýn hukuk adýna sevindirici bir olay olduðunu kaydeden Ensarioðlu, þunlarý söyledi: "Ben þu anda tutuklu olan herkesin suçlu olduðunu iddia edemem. Ama demokrasi açýsýndan çok güzel bir geliþmedir. Ayakta alkýþlanacak bir geliþmedir. Yalnýz derin devlet dediðimiz olay ne yazýk ki bitmemiþtir. Baþbakan bile bugün bunu ifade edebiliyor. Demokrasi hareketini destekliyorum. Eskiye baktýðýmýzda özellikle bölgemizde sivil araçlarla kaçýrýlan insanlarýn peþinden hiç kimse gidemezken bugün en ufak bir olay dahi gündem olabiliyor. Bu da demokraside ilerlediðimizi gösteriyor. Ancak yine tekrar ediyorum bölgeye istenilen yatýrým yapýlmamýþtýr. Benim þahsi düþüncem þudur, özel sektör bu bölgeye çeþitli nedenlerden dolayý gelemiyorsa, hükümet ve devlet kendisi yatýrým yapmalýdýr."

an'da aralarýnda Belediye Baþkaný Bekir Kaya'nýn da bulunduðu 10'u tutuklu 13 sanýðýn yargýlanmasýna baþlandý. Savunma öncesi söz alan Bekir Kaya, iddianamede Kürtlerin "sözde millet" olarak geçtiðini söylerken, iddia makamý savcý ise "sözde Kürt" kelimesinin geçmediðini söyledi. KCK operasyonlarý kapsamýnda Bekir Kaya'nýn da aralarýnda bulunduðu 13 sanýk, dün ilk kez Van 5. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde hakim karþýsýna çýktý. Kerim Küçük'ün baþkanlýk ettiði davanýn ilk duruþmasýnda 13 sanýk hazýr bulundu. Duruþmayý bazý BDP milletvekilleri ve CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Sezgin Tanrýkulu baþta olmak üzere

çok sayýda avukat ve sivil toplum örgütü temsilcisi de takip etti. Kimlik tespiti öncesi söz hakký alan Baþkan Bekir Kaya, iddianamenin mahkemece kabul edilmemesi gerektiðini söyledi. Ýddialarýn hukuk dýþý olduðunu ifade eden Kaya, "Ýddianamede hala 'sözde Kürtlerin talepleri' deniliyor. Bu saygýsýzlýðý kimse gösteremez. Kimsenin haddi deðil. KCK operasyonlarý siyasi operasyonlardýr. 2009 yerel seçimlerinden sonra operasyonlar baþlatýlmýþtýr. 2009 seçimlerinde BDP mevcut belediye sayýsýný iki katýna çýkardý, Baþbakanýn ciðeri yandý. Þimdiki Meclis Baþkaný, 'Ermenistan sýnýrýna dayandýlar' diyerek bunun devlet politikasý olarak ele alýnmasýný iste-

PKK'lý 3 kadýn için yürüyüþ B

DP Silopi ilçe teþkilatý, Fransa'da öldürülen 3 kadýn için yürüyüþ yapmak istedi. Yürüyüþe Ýlçe Emniyet Müdürü izin vermeyince müdür ile BDP'li baþkaný arasýnda sözlü tartýþma yaþandý. BDP Silopi Ýlçe Baþkaný, Fransa'da öldürülen 3 kadýn için yürüyüþ yapmak istediklerini Ýlçe Emniyet Müdürü Sezer'e bildirdi. Sezer, yürüyüþe izin vermeyeceklerini belirterek, grubun basýn açýklamasýnýn ar-

dýndan daðýlmasýný istedi. Yaþanan tartýþmalarýn ardýndan BDP ilçe binasý önünde basýn açýklamasý yapýldý. Basýn açýklamasýný okuyan Fatma Gündüz, Paris'te öldürülen kadýnlarýn sorumluluðunun Fransa hükümetinde olduðunu ve sorumlularýn ortaya çýkarýlmasýný beklediklerini söyledi. Basýn açýklamasýnýn ardýndan oturma eylemi yapan partililer daha sonra olaysýz bir þekilde daðýldý.

Çok farklý önlemler aldýk. Hocalarýmýz geç saatlere kadar yeniden sorularý hazýrladý. Gece sorularýn basýmý bitti ve bugün yetiþtirdik. Tek amacýmýz, dýþarýdan gelen öðrencilerin maðdur olmamasýydý. Akýllarýna bir þaibe gelmesin diye ne gerekmiyorsa yapýldý. Hemen soruþturma baþlattýk. Bilgi Ýþlem Daire Baþkanlýðý'nda teknik inceleme devam ediyor" dedi.

di" iddiasýnda bulundu.

'Vataný birlikte kurduk' Bunun üzerine Mahkeme Baþkaný Kerim Küçük ise, "sözde Kürt" ifadesinin kullanýldýðý iddiasý ile ilgili olarak, "Bu vataný birlikte kurduk. Ýddianamede geçmiþse de yanlýþlýkla geçmiþtir" dedi. Sanýk avukatlarýndan ve BDP Genel Baþkan Yardýmcýsý Meral Danýþ da savcýnýn suç iþlediðini savundu. Ardýndan sanýk avukatlarýnýn iddianamenin mahkemece iade edilmesi ve müvekkillerinin tahliye edilmesi talepleri reddedildi. Kendisine söz hakký

doðan iddia makamý cumhuriyet savcýsý ise, "sözde örgüt" ve "bayrak" kelimelerinin iddianamede geçtiðini ancak bir tane bile "sözde Kürt" kelimesinin geçmediðini söyledi. Savcý, "Terör örgütünü Kürt þemsiyesi altýnda gizleyemezsiniz. Gariban Kürt vatandaþýna en büyük zararý PKK veriyor" þeklinde konuþtu. Yaþanan kýsa süreli gerginliðin ardýndan kimlik tespitine geçildi. Sanýk avukatlarýnýn 710 sayfalýk iddianamenin özet þeklinde olan son iki sayfasýnýn okunmasý talebi mahkeme heyeti tarafýndan reddedildi.

Elemanlar alýnacaktýr Büyük Bir Eðitim Kurumunun Muhasebe Servisinde Görevlendirilmek Üzere: Q Üniversitelerin Muhasebe, Ýþletme, Ýktisat bölümlerinden mezun, Q Muhasebe-Finans-Cari hesaplarýn takibi alanlarýnda en az 5 yýl deneyimli, Q Microsoft ofis programlarýný kullanabilen Q Ekip çalýþmasýna yatkýn, diksiyonu düzgün, Q Düzenli raporlama yapabilecek, Q Tercihen sektör deneyimi olan , Q Bay-Bayan personel alýnacaktýr.

Ýrtibat: Ýsmail TUÐYILDIZ Gsm: 0530 657 44 60 e-mail: tugyildiz_m@hotmail.com


HABER

23 OCAK 2013 ÇARÞAMBA

Diyarbakýr EMITT yolcusu Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi, kentin tüm dinamikleriyle birlikte dünyanýn en önemli turizm fuarlarý arasýnda yer alan Doðu Akdeniz Uluslararasý Turizm ve Seyahat Fuarý EMITT'e katýlacak.

2

4-27 Ocak 2013 tarihleri arasýnda TÜYAP'ta 17. kez düzenlenecek olan Doðu Akdeniz Uluslararasý Turizm ve Seyahat Fuarý EMITT'te Diyarbakýr standý açýlacak. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi, Diyarbakýr Valiliði, Karacadað Kalkýnma Ajansý, Diyarbakýr Ticaret Odasý, Ticaret Borsasý, Esnaf ve Sanatkarlar Odasý ve DÝTAV gibi çeþitli sivil toplum örgütlerinin katýlarak destek vereceði fuarda iki ayrý stant kurulacak. Diyarbakýr'ýn tarihi, turistik ve kültürel yönlerinin tanýtýldýðý standýn dýþýnda otel ve acenteler için de ayrý bir stant kurulacak.

Baydemir ev sahipliði yapacak Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir, fuar boyunca stantta ev sahipliði yapacak. 2013 Diyarbakýr Surlar Yýlý Olsun kampanyasý çerçevesinde imza toplanmaya devam edileceði fuarda, surlarýn tanýtým videosu gösterilecek. Kampanya nedeniyle bu yýl stant görkemli bir sur þeklinde tasarlandý. Eyvan Grubu'nun müzik dinletisi vereceði stantta Diyarbakýr kadayýfý, çiðköfte ve Diyarbakýr kahvaltýsýnýn tanýtýmý yapýlacak. Diyarbakýr standý 12. Holde 207 metrekarelik alanda fuar katýlýmcýlarýný karþýlamaya hazýr.

Akyýl: Aday olmayacaðým Kadýnlardan sýðýnmacýlara yardým A

dalet ve Kalkýnma Partisi (AK Parti) Batman Kadýn Kollarý Baþkanlýðý, Suriyeli mültecilere gýda ve giyim yardýmý yaptý. AK Parti Kadýn Kollarý Baþkaný Þaziye Gündüz, Suriye'de yaþanan olaylarýn kendilerini çok üzdüðünü belirtti. Gündüz, kentte mülteci konumunda bulunan Suriyelileri ziyaret ederek sýkýntýlarýna bir parça da olsa ortak olmaya çalýþtýklarýný söyledi. Gündüz, "Bize Allah'ýn misafiri olarak gelen Suriyeli kardeþlerimize her türlü imkaný en iyi þekilde sunmaya çalýþacaðýz. Bir hiç uðruna küçük yaþta çocuklarýn yaralanmasýna ve hatta ölmesine neden olan zalim yönetici Esed'i þiddetle kýnýyoruz. AK Parti Kadýn Kollarý olarak yanýmýzda getirdiðimiz gýda giyim ve temizlik malzemelerinden oluþan yardým malzemelerini kendilerine ulaþtýrdýk. Temennimiz 2013'ün Suriye için dostluk ve kardeþliðin egemen olduðu bir yýl olmasýdýr" dedi.

Surlar temizleniyor

Diyarbakýr Ticaret Borsasý Baþkaný Fahrettin Akyýl, saðlýk sorunlarý nedeniyle yaklaþan seçimlerde Ticaret Borsasý Baþkanlýðý'na aday olmayacaðýný açýkladý. Diyarbakýr'da basýn mensuplarýyla kahvaltýda buluþan Ticaret Borsasý Baþkaný Fahrettin Akyýl, yaklaþan Ticaret Borsasý seçimleri öncesinde açýklamalarda bulundu. Akyýl, üç dönem yürüttüðü baþkanlýðý ayný yönetimden bir arkadaþýna devredeceðini ifade etti. Saðlýk sorunlarýný gerekçe göstererek yeni dönemde aday olmayacaðýný belirten Akyýl, açýklamasýný þöyle sürdürdü: Önümüzdeki ay tüm Türkiye'deki oda ve borsalarýn seçimi var. Biz Diyarbakýr Ticaret Borsasý olarak 10 Þubat'ta seçim kararý aldýk. 3 dönemdir yürüttüðüm borsa baþkanlýðýný rahatsýzlýðým dolayýsýyla býrakýyorum. Arkadaþlarýmdan rica ederek yeni dönemde beni mazur görmelerini istedim.

Yeni yönetime baþarýlar

Yönetim kurulumuz aynen devam edecek ve bu yönetim kurulu içerisinde bir arkadaþýmýzý baþkan olarak seçeceðiz. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði üyesiyim. Mayýs ayýnýn sonunda orada da bir seçim olacak. Kýsmet olursa oradaki görevimi sürdüreceðim, kýsmet olmazsa evimize dönüp iþimize bakacaðýz. Bu seçimden sonra Diyarbakýr Odalar ve Borsalar Birliði Baþkanlýðý'na aday deðilim. Tamamen saðlýk gerekçesiyle yeni dönemde baþkanlýk yapmayacaðýmý arkadaþlarýma belirttim. Zaten meclisteki görevime devam edeceðim. Yoðunluktan dolayý arkadaþlarýmdan rica ettim. Sað olsun onlarda kýrmadýlar beni ve hoþ gördüler. Þimdiden yeni seçilecek yönetime çalýþmalarýnda baþarýlar dilerim.

Donan gölde zorlu balýk avý B

itlis'in Ahlat ilçesinde bulunun ve 30 kilometrekare alanýyla donan Nazik Gölü þiddetli soðuklar yüzünden tamamen donarken, buzlarý kýrarak gün boyu avlanan balýkçýlar evlerine sadece 3 balýkla dönebildiler. Bitlisli balýkçýlar her yýl olduðu gibi bu yýlda vira Bismillah diyerek buzlarý kýrýp suya mevsimin ilk aðýný attýlar. Sabahýn erken saatlerinde kilometrelerce kar ve buzlarý yürüyerek geçen ve gün boyu avlanan balýkçýlar, meþakkatli saatlerin sonunda ise evlerine sadece 3 balýkla dönebildiler. Balýkçýlar, tüm soðuk ve aðýr kýþ þartlarýna raðmen evlerine götürebilecekleri birkaç balýk için her gün kilometrelerce karlarý yürüyerek donan gölde gözeler açýp aynalý sazan avlamaya çalýþýyor. Beþ çocuk babasý olan 41 yaþýndaki Cevdet Öðe isimli balýkçý, 25 yýldýr balýk avlayarak ailesini geçindirdiði

söyledi.

Tek geçim kaynaklarý Her gün bin bir zahmetle balýk avýna çýktýklarýný anlatan Öðe, "Yapacak baþka bir iþimiz yok. Tek geçim kaynaðýmýz balýkçýlýk. Bizler Nazik Gölü'nden çýkardýðýmýz aynalý sazan balýðý ile geçimimizi saðlýyoruz. Aralýk ayýnda donan göl, nisan ayýnýn sonlarýna kadar ancak çözülüyor. Kazma ve küreklerle buz kýrýyoruz. Çok olmasa da çýkardýðýmýz balýklar evimizin geçimini saðlamaya yetiyor. Bazen eli boþ, bazen de günde bir kaç kilogram balýk avlayarak evimize dönüyoruz. Bu gün ise gün boyu balýk avýna çýktýk fakat 3 tane balýk avlaya bildik. Gün boyu eksi 5-10 derecede suya að atarak balýk avlýyoruz. Elimiz adeta buz kesiyor" dedi.

Siirt heyeti Ýstanbul'a çýkarma yapýyor

2

013 yýlýnýn Diyarbakýr Surlarý Yýlý olmasý ve UNESCO Dünya Mirasý listesine alýnmasý için yürütülen kampanya devam ederken, kaçak yapýlandýrmadan arýndýrýlan surlarýn burçlarý temizleniyor. Büyükþehir Belediyesi Ýmar ve Þehircilik Daire Baþkanlýðý KUDEB Þube Müdürlüðü tarafýndan yapýlan temizlik çalýþmalarý Ocak ayýnda baþladý. Toplamda 80 burcun temizleneceði çalýþmada Ýþ-Kur'dan talep edilen 30 kiþiden oluþan 4 ekip çalýþýyor. Tarihi yapýya zarar verilmemesi için 4 arkeologun bulunduðu çalýþma 9 ay sürecek.

M

illetvekili, Valisi, siyasetçisi, akademisyeni, bürokratý, sivil toplum kuruluþlarý ve iþ adamlarýndan oluþan Siirt heyeti, Ýstanbul'a çýkarma yapacak. Organizasyonun her aþamasýna ev sahipliði yapan Vali Ahmet Aydýn, fuarýn ikinci gününde il dýþýnda yaþayan

Siirtlilerle de toplantý yapacak. Siirt'in tanýtýlmasý amacýyla böyle bir organizasyona ev sahipliði yaptýklarýný vurgulayan Vali Ahmet Aydýn, "24 Ocak Perþembe günü Baþbakanýmýz Sayýn Recep Tayyip Erdoðan tarafýndan açýlacak olan Emitt Turizm Fuarý'na stant açarak Siirt'in

tanýtýmýný gerçekleþtireceðiz. Fuara bu yýl çok önemli çalýþmalar gerçekleþtireceðiz. Bilim dünyasýnýn büyük bir dikkatle izlediði Ýbrahim Hakký Hazretleri'nin Güneþ Hadisesi'ni fuarda canlandýracaðýz. Bunun dýþýnda ilimizin marka ürünlerini ve kültürel deðerlerimizi bütün dünyaya tanýtacaðýz. Tanýtým çalýþmalarýna çok önem veriyoruz. Dolayýsýyla çalýþmalarýmýzý kurumsal ve her aþamasýný takip ederek önemli bir çalýþma gerçekleþtiriyoruz. Öte yandan 25 Ocak Cuma günü saat 20.00'de il dýþýnda yaþayan Siirtli hemþerilerimizle bir toplantý yapacaðýz. Toplantýda Siirt'in deðiþen yüzünü anlatýp, bundan sonra Siirt için neler yapýlmasý gerektiðini deðerlendirip, çalýþmalarýmýza yön vereceðiz" dedi. Misbah YILMAZ

Kaymakamdan eðitimcilere baþarý belgesi

D

iyarbakýr'ýn Dicle Ýlçe Kaymakamý Çaðlayan Kaya, okul müdürleri ve öðretmenlere gayretli çalýþmalarýndan dolayý baþarý belgesi verdi. Kaymakam Kaya, geleceðin güvencesi saðlam temellere dayalý bir eðitime, eðitimin ise öðretmene dayalý olduðunu, baþarýnýn birlik ve beraberlik içinde uyumlu çalýþmaktan geçtiðini söyledi. Baþarýlý çalýþmalarýndan dolayý memnuniyetlerini dile getiren Kaya, "Kendilerini tebrik ediyor, baþarýlý çalýþmalarýnýn devam etmesini temenni ediyorum" dedi.


6

23 OCAK 2013 ÇARÞAMBA

EKONOMÝ

Kendi elektriklerini üretecekler Bitlis'in Ahlat Ýlçe Ziraat Odasý Baþkaný (AHZO) Necat Demirden, Ahlatlý çiftçi ve sanayicilerin artýk kendi elektriðini üretip doðanýn gücünden faydalanacaðýný söyledi.

AHZO Baþkaný Demirden, tüm dünyada artan enerji ihtiyacý ve buna baðlý olarak ülkedeki ciddi enerji açýðý, alternatif çözüm arayýþlarýnýn yoðunlaþmasýna olanak saðladýðýný belirtti. Demirden, konuþmasýna þöyle devam etti: Türkiye'nin dýþa baðýmlý enerji politikasý gereði maliyetlerin sürekli arttýðý ülkemizde, sürdürülebilir enerji yatýrýmlarý geleceðe yönelik umutlar veriyor. Kendi elektriðimizi üretmek enerji maliyetlerini düþürdüðü gibi, para kazanmak ve ayný zamanda ülkemizin dýþ enerji açýðýný kapamada katkýda bulunmak

için de önemli bir yatýrým aracý. Dünyamýzýn içinde bulunduðu küresel ýsýnmaya sebep olan birtakým zararlý atýklar, geleceðimizi etkileyeceði gibi, çocuklarýmýzýn yarýnlarýna da büyük zararlar verecektir. Yenilenebilir enerji kaynaklarýný kullananlar bundan sonra çevreye zarar vermeyecekler. Bundan sonra kolay kolay ceplerinden enerji parasý çýkmayacak. Kendi elektriðimizi üretmek enerji maliyetlerini düþürdüðü gibi, para kazanmak ve ayný zamanda ülkemizin dýþ enerji açýðýný kapamada katkýda bulunmak için de önemli bir yatýrým aracý.

Tanýtým yapýlacak Dünyamýzýn içinde bulunduðu küresel ýsýnmaya sebep olan birtakým zararlý atýklar, geleceðimizi etkileyeceði gibi çocuklarýmýzýn yarýnlarýna da büyük zararlar verecek. Bunu engellemek hepimizin sosyal sorumluluðu çiftçilerimizin ve sanayicilerimizin artýk kendi elektriðini üretip doðanýn gücünden faydalanmalarý için Avrupa Birliði, DAKA ve Kýrsal Kalkýnma Projeleri'nden de yararlanarak yüzde 50 hibe þeklinde projeler üretebilecek. Doðanýn gücünden fay-

dalanarak rüzgar enerjisi ve güneþ enerji sistemlerinde söz sahibi olmaya aday TURKWATT sizleri bu ürünlerle tanýþtýrarak gelecekte önemli katkýlar saðlayacak projelere imza atmak için Bitlis'e geliyor. TURKWATT Operasyon Müdürü Burak Þenöz, Ahlat Ziraat Odasý'nda vereceði konferans ile çiftçi ve sanayicimizin kendi enerjisini nasýl ve hangi þartlar ile üretebileceðini anlatacak. Ahlat Kültür Merkezi konferans salonunda yapýlacak olan tanýtýma tüm vatandaþlarýmýz davetlidir.

masý gerekir. Sürekli olarak esnafýmýzýn, iþadamlarýmýzýn sorun ve sýkýntýlarýný dinliyoruz. Muþ'un kalkýnmasý, geliþmesi için yetkili kurumlarda olan herkes elinden gelen gayreti göstermelidir" þeklinde konuþ-

tu. KOSGEB gibi bir kurumdan yararlanmak için giriþimcilere de uyarýlarda bulunan Sinecem, giriþimci belgesini alan gençlerin korkmadan, endiþe etmeden yatýrým alanlarýna katýlmasý gerektiðini söyledi.

Muþ'ta 120 kiþiye giriþimcilik kursu Muþ Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) Yönetim Kurulu Baþkaný Þihmus Sinecem, düzenledikleri kurslar neticesinde toplam 120 genç giriþimciye sertifika verdiklerini söyledi. TSO Baþkaný Þihmus Sinecem, düzenlendiði basýn toplantýsýnda, giriþimcilerin daha fazla destek alabilmesi için KOSGEB Muþ Ýl Müdürlüðü ile sürekli istiþare yaptýklarýný açýkladý. Sinecem, genç giriþimciler baþta olmak üzere ilde faaliyet gösteren yatýrýmcýlarýn, esnafýn ve iþadamlarýnýn sorunlarýnýn giderilmesi için herkesin üzerine düþen sorumluluðu yerine getirmesi gerektiðini belirterek, "Genç giriþimciler sayesinde ildeki yatýrýmýn hareketlen-

mesini hedefliyoruz. Gençlerimiz istihdam alanlarý oluþtursunlar, yatýrým yelpazesi içerisinde yer alsýnlar. Bu bilinçle hareket eden odamýz 120 giriþimciye sertifika vererek, gençlere n e kadar önem verdiðini göstermiþtir. Bugüne kadar olduðu gibi bugünden sonra da gençlerin yatýrým sektörlerinde faaliyet göstermesi için çalýþmaya devam edeceðiz" dedi.

'Yatýrým alanlarýna katýlýn' Daha fazla istihdam alanlarýnýn oluþturulmasý ve daha fazla yatýrýmýn

gerçekleþmesi için iþadamlarýnýn, esnaflarýn karþýlaþtýðý sorunlarýn asgariye indirilmesi için çaba sarf ettiklerini kaydeden Sinecem, yatýrýmcýlarýn çok hassas olduðunu ve duygusallýða asla prim tanýmadýklarýný söyledi. Baþkan Sinecem, "Baþta bürokrasi olmak üzere hiçbir kesimin yatýrýmcýlara engel çýkarmasýna müsaade etmeyeceðiz. Giriþimcilerin yatýrým sektörüne yönelmesi için yoðun bir çaba sarf ediyoruz. Herkesin bu çalýþmalara katký saðla-

Bölgenin ilk turþu fabrikasý Tat van'da BATSO Erbil TSO ile kardeþ oda oldu

Otomotivde yerlilik oraný ithali geçti Ekonomi Bakaný Zafer Çaðlayan, otomobil sektöründe yerlilik oranýnýn ithal oranýný geçtiðini söyledi. Çaðlayan, 8.7 milyar liralýk stratejik yatýrým için 10 baþvurunun deðerlendirildiðini belirtti. Çaðlayan, ''Otomobil sektöründe yerlilik oraný ithal oranýnýn üzerine çýktý. Bu sevindirici bir geliþme ama yeterli deðil'' dedi. Çaðlayan, otomotiv ve enerji sektörleri için ince ayar üzerinde çalýþtýklarýný belirtti. Bakan, asgari 75 milyon TL motor, 20 milyon TL motor aksamýnýn öncelikli yatýrým kapsamýna alýnacaðýný ifade etti. Çaðlayan, 8.7 milyar liralýk stratejik yatýrým için 10 baþvurunun deðerlendirildiðini söyledi. Çaðlayan, ''Stratejik yatýrým için 10 baþvuru yapýldý. Bunlar inceleniyor. Baþvurularýn 1 tanesi yabancý, 9 tanesi yerli firmalarca yapýldý'' þeklinde konuþtu.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde genç iþ adamý Faruk Faruk tarafýndan kurulan bölgenin ilk turþu fabrikasýnda bu yýl 250 tonluk üretim yapýldý. Ýþ adamý Faruk, bölgenin ilk turþu fabrikasý olan tesiste biberiye, süs biberi, salatalýk gibi 10 çeþit ürün üretip bölgeye ihraç ettiklerini söyledi. Fabrikada iþlenen ürünleri bölge halkýna ektirdiklerini anlatan Faruk, "Tesisimizi bu yýl kurmamýza raðmen çalýþma sezonunda ilk etapta 250 tonluk üretim gerçekleþtirdik. Burada iþlenen tüm ürünlerimizi bölge halkýmýza ektiriyoruz. Bu þekilde bölgedeki çiftçilerimizin de kazanç elde etmesini saðlýyoruz. Tesisimizde gündelik iþçilerle birlikte 25 kiþiyi istihdam ettiriyoruz. Tesisimizin üretim alaný yaklaþýk olarak 500 metrekare

Batman Ticaret ve Sanayi Odasý (BATSO), Kuzey Irak'ýn Erbil kentinde bulunan Erbil Ticaret ve Sanayi Odasý (TSO) ile iþ birliði protokolü imzalayarak kardeþ oda oldu. Dicle Kalkýnma Ajansý (DÝKA) gezisi kapsamýnda Kuzey Irak'ta bulunan Duhok, Erbil ve Süleymaniye kentlerine giden BATSO Baþkaný Osman Nasýroðlu, çalýþma ziyareti ve iþbirliði kapsamýnda Erbil Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Dara Jalýl Al-Kayat ile iþbirliði protokolü imzaladý. Protokol ile BATSO ve Erbil TSO kardeþ oda oldu. BATSO Baþkaný Osman Nasýroðlu, "Ziyaretimizin kapsamýnda gezimizin amacý Irak ile bölgemiz arasý ticaret ve iþbirliðini geliþtirmek, DÝKA'nýn ve ilimizin Irak'taki pazar payýný arttýrmak amacýyla diplomatik iliþkileri

civarýndadýr. Tesisimizi yaklaþýk olarak 1 milyon liraya kurduk. Bunun 350 bin lirasýný Tarým Bakanlýðýndan hibe olarak aldýk. Fabrikamýzda kavanoz, pet ve teneke olmak üzere 3 ayrý çeþitte üretiyoruz. Ürettiðimiz ürünleri Bitlis, Aðrý ve Muþ bölge bayilerimiz aracýlýyla bölgeye ihraç ediyoruz. Hedefimiz önümüzdeki yýllarda þu anda 3 olan bölge aðýmýzý 8 ile çýkarmak ve tüm yurda açýlmaktýr" dedi.

geliþtirmektir. Bu amaçla Batman, Siirt, Þýrnak, ve Mardin illerimizin diplomatik ve ekonomik temsilcileri olarak iþadamlarýmýz ile birlikte ziyaret gerçekleþtirerek bölgedeki yeni fýrsatlar hakkýnda bilgi edinip bölgemizdeki fýrsatlarý ve geliþmeleri ilgili makamlara aktarmayý hedefliyoruz. Bundan sonra bu bölgeye daha sýk ziyaretler gerçekleþtireceðiz. Bölge yöneticileri bize çok yakýn ilgi ve misafirperverlik göstermiþlerdir. Erbil TSO ile yaptýðýmýz iþbirliði ve kardeþ oda protokolünün ilimize ve iþadamlarýmýza hayýrlý olmasýný diliyor, Erbil, Duhok ve Süleymaniye yöneticilerinin bize gösterdiði yakýn ilgi ve misafirperverliklerinden dolayý teþekkür ediyorum" dedi.


GÜNCEL

23 OCAK 2013 ÇARÞAMBA

Ýkinci Kürtçe kreþ hizmette Diyarbakýr'ýn Sur Ýlçe Belediyesi tarafýndan Hasýrlý Mahallesi'nde buluSilopi'de 'Gönül nan Kadýn Destek Merkezi'nde Kürtçe eðitim veren ikinci kreþ açýldý. Çok Dilli Belediyecilik kararý nedeniyle bir dönem görevden alýnan Sur Belediye Baþkaný Abdullah Demirbaþ, Türkiye'de Kürtçe eðitim veren ilk kreþin ardýndan ikinci kreþi de açtý. Hasýrlý Mahallesi'nde açtýðý kreþ ile çocuklarýn ana dilleriyle okula hazýrlandýðýný, buradaki eðitimin tamamen bilimsel ve pedagojik usulle yapýldýðýný ifade eden Demirbaþ, kreþten üniversiteye kadar tüm eðitim kurumlarýnda ana dilde eðitimi önerdiklerini söyledi. Demirbaþ, sözlerini þöyle sürdürdü: Ana dilinin bir hak olduðunu iddia etmenin yaný sýra bunun bir gerçeklik olduðunu kabul etmek gerekiyor. Türkiye, tek dil, tek millet mantýðýndan vazgeçip farklý dillerin farklý kimliklerin varlýðýný kabul etmesi gerekiyor.

Elçisi Projesi'

Yerel yönetimlere devredilmeli Eðitim, yerel yönetimlere devredilmeli, yerel yönetimler de çok dilli eðitim yapmalýdýr. Bu ülkeyi güçlendirir ve bütünleþtirir. Farklý dilleri esas alan eðitim modelinin benimsenmesi Türkiye'yi Ortadoðu'da çok önemli bir ülke haline getirecektir. Bizler, çocuðun en temel eðitim alanlarýndan biri olan kreþlerin de ana dilde yapýlmasýný esas alýyoruz. Sur Belediyesi olarak, çocuklarýmýzýn hem psikolojik hem de zihinsel geliþimlerine katkýda bulunmak için kreþlerimizi çok dilli açtýk. Bundan sonraki çalýþmalarýmýzda da kreþten üniversiteye kadar olacak ana dilde eðitim veya çok dilli eðitim modellerinin hepsini destekleyeceðiz ve pratiðe geçirmek için çalýþmalarýmýza devam edeceðiz.

B

Baþbakan 8 Mart'ta Siirt'te AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, Baþbakan Erdoðan'ýn, 8-9 Mart tarihlerinde Siirt'e gelecek olmasýnýn çok önemli olduðunu belirterek, il olarak bu olayý sahiplenmeleri gerektiðini söyledi. sektörlerine kadar her alanda önemli çalýþmalar gerçekleþtirdiklerini belirten Ören, konuþmasýný þöyle sürdürdü: Pervari yolumuzu yaptýðýmýz çalýþmalarla kýsaltýyoruz. Siirt'ten Ýstanbul'a seferler yapýlabilmesi için bir yandan yeni bir havaalaný için arsa arayýþý içerisindeyiz. Uygun arsa bulduðumuz takdirde terminal binasý için ödenek hazýr. Bir yandan da THY yetkilileri ile yaptýðýmýz görüþmede 2013 yýlýnda 100 kiþilik uçaklarýn alýnacaðý bilgisini aldýk.

Aydýnlar'a dev eðitim kampusu

Ýngilizce kursunu tamamladýlar

M

illetvekili Osman Ören, AK Parti Siirt Ýl Baþkaný Ali Ýlbaþ ve yöneticiler ile birlikte basýn açýklamasý düzenledi. Ulaþýmdan eðitim ve saðlýk

Bu uçaklar alýndýðý zaman, Siirt'ten Ýstanbul'a uçak seferleri baþlayacak. Demiryolunun ilimize gelmesi için çalýþmalarýmýz devam ediyor. Çaðrý merkezi kurulmasý için çabalarýmýz devam ediyor, aldýðýmýz sözler var. Bu konuyu takip ediyoruz.

aþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn eþi Emine Erdoðan'ýn 19 Aralýk 2012 tarihinde Ankara'da baþlattýðý "Gönül Elçisi Projesi" Þýrnak'ýn Silopi ilçesinde tanýtýldý. Silopi Kaymakamý Suat Demirci'nin eþi Hediye Demirci'nin baþlattýðý çalýþma kapsamýnda proje ile ilgili Silopi Polis Evi'nde bir seminer düzenlendi. Seminere Þýrnak ve Silopi ilçesindeki bürokrat eþleri Þýrnak Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü görevlileri, emniyet müdürlüðü ve milli eðitim müdürlüðü temsilcileri ile okul müdürleri ve vatandaþlar katýldý. Toplantýda Þýrnak Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü görevlileri Fatma Elçi ve Nezahat Fýrat sunum eþliðinde birer konuþma yaptý. Konuþmalarýn ardýndan toplantýya baþkanlýk yapan Silopi Kaymakamý eþi Hediye Demirci, toplumda gönüllülük kavramýna yönelik farkýndalýðýn geliþtirilmesi gerektiðini söyledi. Toplumsal kalkýnmaya katký saðlayacak gönüllü sayýsýnýn artýrýlmasý ve gönüllü çalýþmanýn yaygýnlaþtýrýlmasýnýn amaçlandýðýný ifade eden Demirci, aile ortamýndan uzak bir þekilde büyüyen çocuklara koruyucu aile olmanýn önemine deðindi. Demirci'nin konuþmasýnýn ardýndan seminer sona erdi.

Aydýnlar ilçesinde devlet kamu iþbirliðiyle yapýlacak dev eðitim kampüsü için proje hazýrlayabilen 5 ilin arasýndayýz. 400 dönüm arazide kurulacak çeþitli alanlardaki liselerde 3 bin 500 öðrenci öðrenim görecek. Üniversite bünyesinde týp fakültesi kurulmasý için rektörlüðün baþlattýðý çalýþmalarý destekliyoruz. YÖK bu ay içerisinde karar alacak. Bu kararýn olumlu olmasý için Baþbakana ulaþmak istiyoruz.

'Heyecanlý karþýlayalým' Ören, Türkiye'de yaþanan terör sorununun, bütün olumsuzluklarýn temelinde yer aldýðýný ve yatýrýmý engellediðini

belirterek, bu konudaki çabalara destek verdiklerini dile getirdi. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-9 Mart tarihlerinde Siirt'e gelecek olmasýnýn önemli olduðunu aktaran Ören, "Biz Baþbakana ilimizin en temel ihtiyacý olan üç konuyu arz etmeyi planlýyoruz. Bu konularý belirlemek için baþta basýn mensuplarý olmak üzere toplumun her kesiminden gereken desteði bekliyoruz. Bu konuda herkes görüþlerini bildirsin. Siirt olarak bu olayý sahiplenmemiz gerekiyor. Baþbakanýmýzý sýcak ve heyecanlý bir þekilde karþýlayalým" dedi.

Hasankeyf Kalesi

saðlamlaþtýrýlacak Diyarbakýr'ýn Silvan ilçesinde, 'Avrupa Birliði Eðitim ve Gençlik Programlarý Merkezi Leonardo da Vinci Hareketlik Programý' projesine katýlan ve 80 saat Ýngilizce eðitimi gören öðrencilere sertifikalarý verildi. Silvan Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü tarafýndan hazýrlanan 'Avrupa Birliði Eðitim ve Gençlik Programlarý Merkezi Leonardo da Vinci Hareketlilik Programý' çerçevesinde kabul edilen dýþ cephe yalýtým sistemleri projesi kapsamýnda öðretmen, idareci ve kursiyerlerden oluþan

26 kiþilik ekip, Nisan ayýnda Almanya'ya gidecek. Ýngilizce öðretmeni Fatmanur Ersayýn, "Bu çok amaçlý ve kapsamlý projenin, sizlerden aldýðýmýz olumlu düþüncelerle yararlý olduðu fikrindeyim. Amacýmýz geleceðe güvenle bakan bireyler yetiþmesine katký saðlamaktýr. Proje kapsamýnda 80 saatlik Ýngilizce eðitimlerini tamamlayan 26 öðrencimize sertifikalarý verildi. Gerek iletiþimleri gerekse ortam olarak baþarýlý bir eðitim olduðuna inanýyorum" dedi.

Batman'ýn Hasankeyf Kalesi'ni saðlamlaþtýrma proje çalýþmalarýna baþladý. DSÝ 16. Bölge Müdürü Mahmut Dündar, Barajlar ve HES Daire Baþkan Yardýmcýsý Ýlkan Aydoðan, ES Proje Mühendislik

Müþavirlik Limited Þirketi Proje Müdürü Salih Bilgin Akman ve teknik personel, Hasankeyf Kaymakamý Ceyhun Dilþad Taþkýn'ý makamýnda ziyaret etti. Ziyarette yeni yerleþim ve Hasankeyf Kalesi,

Darphane, Þaab ve Dere Vadisi'nin korunmasý konularýnda bilgi alýþveriþinde bulunuldu. 31 Aralýk 2012 tarihinde sözleþmesi imzalanan Mardin-Hasankeyf Antik Kenti'nin Jeolojik-Jeoteknik Bakýmdan Araþtýrýlmasý ve Güçlendirilmesi Projesi yapým iþini üstlenen ES Proje Mühendislik Müþavirlik Limited Þirketi'ne yer teslimi yapýldý. Ýþ kapsmaýnda Hasankeyf Kalesi, Darphane Kayalýðý, Þaab ve Dere Vadisi kesimlerinde mevcut kaya yapýsý, tarihi deðerlerin zeminlerini oluþturan jeolojik yapýnýn araþtýrýlmasý, risk haritalarýnýn oluþturulmasý ve kale bölgesinin saðlamlaþtýrýlmasý için fiziki müdahalelerin tasarlanmasý, projelerin hazýrlanmasý gibi çalýþmalar yer aldýðý belirtildi. Deðerlendirme toplantýsýnýn ardýndan heyet bölgede incelemelerde bulundu.


8

Haber

23 OCAK 2013 ÇARÞAMBA

'Samimiyet sýrasý iktidarda'

KESK Genel Baþkaný Lami Özgen, 'Diyarbakýr'daki cenaze töreninde samimiyet sýnavýnýn fazlasýyla verildiðini söyledi ve ekledi: Þimdi samimiyet sýrasý ve testi Baþbakan ve siyasi iktidar için geçerlidir.

K

amu Emekçileri Sendikalarý Konfederasyonu (KESK) Genel Baþkaný Lami Özgen ile Eðitim ve Bilim Emekçileri Sendikasý (EðtimSen) Genel Baþkaný Ünsal Yýldýz, gündeme iliþkin açýklamalarda bulundu. KESK ve Eðitim-Sen'e baðlý bir grup, Diyarbakýr Adliyesi önünde bir araya geldi. Burada açýklamalarda bulunan Eðitim-Sen Genel Baþkaný Yýldýz, adliye binasýnda devam eden KCK davasýna dikkat çekerek, siyasal iktidarýn ileri demokrasi söylemi altýnda oluþturduðu iklim ve sonuçlarýyla

karþý karþýya kaldýklarýný söyledi. Türkiye'nin kocaman bir cezaevine dönüþtüðünü savunan Yýldýz, "Önce siyasal iktidar ve uygulamalarýna muhalif olan bütün kesimlere karþý bir siyasal linç kampanyasý oluþmuþ ama giderek AKP'ye alkýþ tutmayan herkes bu linç kampanyasýndan payýna düþeni yaþadýðý bir ortam söz konusu olmuþtur. Baþbakanýn ifadesi ile 3 Kürt kadýn siyasetçinin bir suikastla yaþamlarýnýn sona erdiði olayý takiben cenaze törenleri ile ilgili söylediði söz son derece önemlidir. Kürt halkýný samimi olmaya ve samimiyete davet etmiþtir. Diyarbakýr'daki cenaze töreninde bir samimiyet sýnavý fazlasýyla verilmiþtir. Acýlarý ile birlikte bir topluluk metaneti ile bir yanýt vermiþtir. Barýþa ne kadar özlem duyduðunu ortaya koþmuþtur. Ama þimdi samimiyet sýrasý ve testi Baþbakan ve siyasi iktidar için geçerlidir. Ýçerde görülmekte olan dava, siyasal iktidarýn Kürt sorunun demokratik çözümü, barýþçýl çözümü ile ilgili olarak ne kadar samimi olduðunu ortaya koyacak olmasý bakýmýndan da oldukça önem taþýmaktadýr" dedi. 'Ülke açýk cezaevi halinde' Kendilerinin izlediði sendikal hakkýn sadece ücret talebi ile sýnýrlý

Adalet Bakaný ve Ýçiþleri Bakaný þunu iyi bilmelidir ki bu ülkenin, bu uyguladýklarý hukuklarý yarýn onlara da lazým olacak. AKP hükümeti sözüm ona Türkiye, Ortadoðu'ya model olmak suretiyle demokrasi dersi veriyor ama kendi ülkesinde hele Kürtlerin ve ezilen muhalif kesimlerin devrimci ve sosyalistlerin oluþturduðu demokrasi platformlarýndan, demokrasi mücadelesinden korkuyor" ifadelerini kullandý. Konuþmalarýn ardýndan grup, KCK davasýný takip etmek için Diyarbakýr Adliyesi'ne girdi.

olmadýðýný aktaran Yýldýz, "Sendikal faaliyetlerimizin içerisinde bu ülkenin sorunlarýna çözüm arayýþlarýnýn taraf olma çabasý da bulunmaktadýr. Özellikle Kürt sorunu konusunda siyasal iktidar ile ayný çözüm noktasýnda deðiliz olmadýðýmýz için onur duyuyoruz. Ancak bunun bir bedeli gerekecekse ödemeye de hazýrýz" diye konuþtu. Daha sonra konuþan KESK Genel Baþkaný Lami Özgen ise iktidarýn ken-

disinden yana tutum göstermeyen bütün kesimi zorla, yargý yoluyla hukuksuz, adaletsiz bir þekilde cezaevlerine týkmak sureti ile bu ülkeyi açýk cezaevi haline getirmek istediðini öne sürdü. Özgen, "Film ayný film, senaryo ayný senaryo, yeter ki muhalif ol uyduruk gerekçeler ile uyduruk söylemlerle ne olduðu belirsiz sözüm ona gizli tanýklarla bir süreç iþletilmeye çalýþýlýyor. Baþbakan

Okul kara gömüldü Hakkari'nin Geçitli Köyü'nde kar altýnda kalan bir okulun görüntüleri bölgede yaþanan kar esaretini gözler önüne seriyor.

Þ Batman'da doktorlar bir ilke imza attý

B

atman Bölge Devlet Hastanesi'nde (BBDH) üroloji doktorlarý bölgede bir ilke imza attý. Böbreðin kapalý yöntemle alýnmasý ameliyatý baþarýlý bir þekilde gerçekleþtirildi. BBDH, bölgede Dicle Üniversitesi dýþýnda bu ameliyatýn gerçekleþtirildiði hastane olma özelliðini kazandý. Bu kapalý ameliyat sayesinde hastanýn ameliyat sonrasý daha az aðrý hissettiði ve ayrýca hastanede kalma ve iyileþme süresinin de kýsaldýðý belirtildi. Böbreðin kapalý yöntemle alýnmasý ameliyatý olarak bilinen Laparaskopik nefrektominin yaný sýra, Bölge Devlet Hastanesi üroloji kliniðinde bir baþka ilk olan prostat biyopsilerine baþlandýðý da belirtildi. Yine bölgede bu iþlemin yapýldýðý tek merkez haline gelen BBDH'de artýk hastalarýn Diyarbakýr'a sevk edilmeyeceði açýklandý.

Taþ kýrma cihazý hizmete girecek Taþ kýrma cihazýnýn da yakýn bir zaman içerisinde hastane hizmetlerine ekleneceðini belirten BBDH Yöneticisi Op. Dr. Adnan Tuna, hastanelerinde üroloji alanýnda modern ameliyat teknikleri ile laporoskopik nefroktomi yapýldýðýný söyledi. Tuna, "Ayrýca endoskopik ürolojik ( býçaksýz) ameliyatlar da hastanemizde yapýlmaktadýr. Yakýn bir zamanda hastanemize böbrek taþý kýrma cihazý da kurulacaktýr. Bu yenilikler dýþýnda normal üroloji kliniklerinde yapýlan bütün ameliyatlar, eriþkin ve çocuk hastalara baþarýlý bir þekilde üroloji kliniðimizde üroloji doktorlarýmýz Mustafa Cengiz Zaman, Seyfettin Örgen, Rahmi Aslan, Cem Kezer ve Alaaddin Akay tarafýndan yapýlmaktadýr" dedi.

ehirden 45 kilometre uzaklýkta bulunan 350 haneli ve yaklaþýk 3 bin nüfuslu Geçitli Köyü'nde kar kalýnlýðý 3 metreyi buluyor. Bir süre önce çýð düþmesi sonucu çöken ahýr altýnda kalan 32 küçükbaþ hayvanýn telef olduðu köyün Hemedan Mahallesi'nde bulunan 3 derslikte 150 öðrenci eðitim görüyor. Ýlköðretim okulu, tek katlý evler gibi adeta kara gömüldü. Bunun üzerine harekete geçen köylüler, ellerine kürek alarak okulu karlardan temizlemeye çalýþtý. Kapý kýsmýnýn aþýrý kar yýðýnlarýndan dolayý açýlmamasý nedeniyle öðrenciler pencereden okula girmek zorunda kaldý. Pencerelerin kar yýðýnlarýna daha fazla dayanamayarak kýrýlmasý üzerine sýnýflar karla doldu.

Pencereden giriyorlar Pencereden sýnýflara girmeyi baþaran öðrenciler, okulun odunluk kýsmýnda aldýklarý yakacaklarý

kucaklarýnda taþýyarak sýnýf sobasýný yakarak önünde ýsýnmaya çalýþtýlar. Okulun kardan temizlenmesi çalýþmalarýna katýlan öðrenci velilerinden Ýsmet Demiryent, çatý katýnda ise yaklaþýk 3 metreden fazla kar olduðunu söyledi. Okul kapýsýnýn kapanmasý üzerine öðrencilerin pencereden sýnýflara girdiðini ifade eden Demiryent, okulun çatýsý ve çevresinin kardan temizlenmesi için tüm velilerle el birliði yaparak böylece okulun çatýsýnýn çökmesini engellemeye çalýþtýklarýný belirtti. Okulun 4/A sýnýfý öðrencisi A. Kerim Ertunç da, okullarýnýn yoðun yaðýþ nedeniyle kar altýnda kaldýðýný, kapýlarý bile kapandýðýný belirtti. Ertunç, "Öyle bir kar var ki pencerelerden içeri zor giriyoruz. Öðretmenlerimiz ve velilerimiz kar çalýþmasý baþlatarak okulu kardan temizlemeye çalýþýyorlar. Biz de okulun sobasýný yakarak onlara destek vermeye çalýþýyoruz" dedi.

Gazeteci Cem Emir anýldý Van'da 9 Kasým tarihinde meydana gelen depremde Bayram Oteli enkazý altýnda kalarak yaþamýný yitiren Doðan Haber Ajansý (DHA) Diyarbakýr muhabiri Cem Emir anýldý. Kültür ve Turizm Bakanlýðý tarafýndan kurulan Sanat Çadýrý Ertuðrul Günay Sahnesi'nde gösterilen Cem Emir belgeselinde duygulu anlar yaþandý. Cem Emir'in kardeþi Kemal Emir tarafýndan hazýrlanan belgeselde, Van'da meydana gelen deprem aný, deprem sonrasý ve Cem Emir'den geriye kalan birkaç görüntü yer aldý. Belgeselin ardýndan bir açýklamada bulunan Cem Emir'in kardeþi Kemal Emir, hem Cem'i yaþatmak, hem de depremi anýmsatmak ve unutturmamak amacýyla arkadaþlarýyla birlikte bu geceyi düzenlediklerini belirtti.

Belgesel duygulandýrdý

Özellikle depremdeki ihmalleri göz önünde bulundurduklarýný ifade eden Emir, "Bu durumda en iyi hayat hikayesini bildiðimiz Cem idi. Bu nedenle Cem'in hayat hikayesini ve depremdeki ihmalleri göz önünde bulundurduk. Bunun yanýnda belgeselimizde, depremzede bir ailenin evladýný kaybetmesinin yarattýðý travmayý vermeye çalýþtýk. Cem'in gazeteciliði, hayatý, ailesi ve arkadaþlarýnýn yer aldýðý bu belgeselde en acý þey ise depremdeki ihmallerdi. Eðer bunu verebilmiþsek ne mutlu bize. Belgeseli yaparken çok zorlandým. Her gün 7-24 Cem'le oturup, Cem'le kalkýyorsunuz. Tabi ki çok acý. Ancak, sorumlularýný bildiðiniz halde kimsenin onlara dokunamamasý daha da acý" dedi.

Fakýbaba AK Parti'de Þ

anlýurfa Büyükþehir Belediye Baþkaný Ahmet Eþref Fakýbaba, AK Parti'ye katýldý. Baþkan Fakýbaba, Baþbakan Erdoðan'a minnettar olduðunu söyledi. AK Parti'nin grup toplantýsýnda parti rozetini takan Ahmet Eþref Fakýbaba, "Sayýn Baþbakan'ým heyecanlýyým, beni baðýþlayýn. Sayýn Baþbakaným, sizleri, arkadaþlarýmý, ailemi özlemiþtim. Bana bu fýrsatý verdiniz; size yürekten teþekkür ediyorum, minnettarým. Sizin hoþgörünüz, büyüklüðünüz bu fýrsatý bana verdi. Þu anda hem bende hem Urfa'da müthiþ bir bayram var. Ýnanýn bu bayramýn sebebi sizsiniz, size ne kadar teþekkür etsem azdýr. Buraya geliþim, sadece ve sadece bir makam deðildir. Benim buraya geliþ amacým AK Parti'nin þanlý üyeliðini alabilmektir. Bunu verdiniz size minnettarým. Ýnþallah bundan sonra sizin ve partimin emrinde olacaðým. Bir nefer gibi çalýþacaðým, size yürekten teþekkür ediyorum" dedi.


Ýç-Dýþ Politika

23 OCAK 2013 ÇARÞAMBA

'Samimiyseniz silahý býrakýrsýnýz'

Partisinin grup toplantýsýnda konuþan Baþbakan Erdoðan, ''Terör estirenler bizden anýnda cevabýný alýrlar. Samimiyseniz býrakýrsýnýz silahlarý, gitmek istediðiniz ülkeye de gidersiniz'' dedi.

B

aþbakan Recep Tayyip Erdoðan, partisinin TBMM Grup Toplantýsý'nda konuþtu. "Bu sabah yavru muhalefet verip veriþtiriyor" diyen Erdoðan, "Onlarýn dilinden hukuk anlar. Onlarý hukuka havale edeceðim. Bu ülkede ne anamuhalefet ne de yavrular ürettikleri bir þey yok. Bunlarýn dili sövmeyle eþdeðer. Baþka bir þeyden anlamýyorlar. Yanlýþ kýlavuz seçtikleri için bizi o yolda deðerlendiriyorlar. Bu yüzden cevap yok. Onlarýn cevabý hukukta. Irkçýlýk asabiyetten, asabiyet ise þeytandandýr. Irkýný, kavmini övmek diðer yaradýlanlarý aþaðýlamak þeytandandýr. Kürt kardeþimin de, Türk kardeþimin de kaynaðý aynýdýr. Hiç kimse çýkýp da þu etnik grubun partisi biziz diyemez. Irkçý siyasetle arasýna millet mesafe koyuyor. Benim milletim ýrkçýlýðýn þeytani bir

duygu olduðunu çok iyi biliyor" þeklinde konuþtu.

'Aklýnýzý kiraya mý verdiniz?' BDP'ye süreçte cesur davranmasý için tavsiyelerini ilettiklerini hatýrlatan Erdoðan, "Siz aklýnýzý kiraya mý verdiniz? Ýradenizi kiraya mý verdiniz? Madem siyaset yapacaksýnýz kendi iradenizle yapýn. Talimatý beklememiz lazým. Sen nesin o zaman? Siyaset zor zamanda zor kararlar almakla çözümün bir aracý olabilir. Biz BDP'nin en baþýndan itibaren öldürmenin deðil, yaþatmanýn yanýnda durmasýný bekledik. Bir polisimizi alçakça þehit ederken, operasyonlarý eleþtirmek samimi bir duruþ deðildir. Þu anda polisimiz daðlarda onlarýn peþinde çatýþma halinde, girerken öðrendim.

Ýzlerini sürmeye mecburuz Ne yapacaðýz, çatýþmayacak mýyýz? Onlarýn izlerini sürmeyecek miyiz? O polisimizin kanýný yerde mi býrakacaðýz? O 1.5 yaþýndaki Musab'ýn gözyaþlarýný ne yapacaðýz? Sonuna kadar onlarýn izini sürmeye mecburuz. Bu bizim sorumluluðumuzdur. Elinde silah daðlarda askerimize pusu kuranlarýn hakkýný savunmak çözümü isteyen içten bir tavýr deðildir. Terör estirenler bizden anýnda cevabýný alýrlar. Samimiyseniz býrakýrsýnýz silahlarý, gitmek istediðiniz ülkeye de gidersiniz. Samimi olmayanlarla neyi konuþacaðýz? Kendilerini adaya gönderiyoruz. Adadan dönünce zehir zemberek açýklama yaparsan bu olmaz. Seni oraya gönderen Baþbakan'a 'Bu Baþbakan bomba yaðdýrýyor' dersen olmaz.

'Karþýmýzda irade görmek istiyoruz' BDP lideri Selahattin Demirtaþ, "Barýþýn dili dünyanýn en güzel anadilidir. Biz cesuruz. Karþýmýzda oyun yapmaktan, zaman kazanmaktan vazgeçmiþ bir irade görmek istiyoruz" dedi.

P

artisinin TBMM Grubunda konuþan BDP genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, Baþbakan Erdoðan'ýn "Kürt sorunu yoktur" sözlerine katýldýðýný söyledi. Demirtaþ, konuþmasýna þöyle devam etti: Devlet faþizmi sorunu vardýr, bu ülkede 90 yýldýr uygulanan inkarcý asimilasyoncu politikalardýr. Ama Sayýn Baþbakanla ayný þeyleri kastetmiyoruz herhalde. Yaradýlaný yaradandan ötürü sevmek de güzeldir, biz inkarý bitirdik demek güzeldir. Size küçük bir belge göstermek istiyorum. Kayapýnar Belediyesi Parký diyor fotoðraf. Kayapýnar Belediyesi Beybun adýný vermiþ, valilik bu kararý reddetmiþ. Bakýn bunlarý da Allah yaratmýþ, halký da Allah yaratmýþ. Bir halkýn parkýna bile isim koymasýna nasýl karþý çýkýyorsun onu bir anlat anlayalým. Türkçe'ye olimpiyat yapacaksýnýz,

'Etnik temizlik yapýlmadý' C

HP lideri Kemal Kýlýçdaroðlu, PKK'lýlara taziye ziyaretinde bulunda CHP'li Hüseyin Aygün'e mesaj verdi. Kýlýçdaroðlu, "Kurtuluþ Savaþý'nda etnik temizlik yapýldý düþüncesi asla kabul edilmez" dedi. CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, partisinin Grup Toplantýsý'nda konuþma yaptý. Kýlýçdaroðlu, Fransa'nýn baþkenti Paris'te öldürülen 3 PKK'lý için taziye ziyaretinde bulunan CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün'ü isim vermeden eleþtirdi. Kýlýçdaroðlu, þu ifadeleri kullandý: "Kurtuluþ Savaþý kolay verilmedi. Bu partide görev alacak herkesin bunu bilmesi lazým. 'Kurtuluþ Savaþý'nda etnik temizlik yaptýk' diye bir düþünce asla ve asla kabul edilmez. Ülkemizi, tarihimizi seviyoruz, bu toprak için kan döktük. Batý'nýn Hasan Tahsin'i neyse Doðu'nun Diyap Aða'sý odur."

Kürtçeye park ismi koyamayacaksýnýz. Kürtleri kim yarattý, onu da açýklayýn bakalým. Kürt halký kendi dilini kullanamýyor. TRT Þeþ'te siz kullanabiliyorsunuz, devlete Kürtçe serbest halka hala yasaktýr. Bu halk kendi anadilinde eðitim yapabilecek mi? Bunlara bir cevap ver bakalým.

Ölenlerin hepsi candýr Bize akýl verip ayar vermeye çalýþacaðýnýza dönün sokaða bir bakýn, kullandýðýnýz dile bir bakýn. Biz sizden lütuf beklemiyoruz sayýn baþbakan, sadaka beklemiyoruz. Bir halkýn gasp edilen haklarýnýn iadesini istiyoruz. Dile üsluba dikkat edilsin derken kendi dilinize üslubunuza bakýn. Son 10 gün içinde baþbakanýn yaptýðý açýklamalarý biz yapsaydýk medya daraðacýný kurmuþtu. Ölenlerin hepsi candýr. Mardin'de ölen polis de candýr, ama Malatya morgunda

ailelere vermediðiniz gerilla da candýr. Zorlu bir süreç olacaktýr ama halkýmýza güveniyoruz. Barýþýn dili dünyanýn en güzel anadilidir. Biz cesuruz. Ama karþýmýzda oyun yapmaktan, zaman kazanmaktan vazgeçmiþ bir irade görmek istiyoruz. Bir halkýn tarihi sorunu bir yanda, siyasetçilerin tarihi sorumluluðu bir yanda. Halkýmýz onurlu bir barýþa hazýrdýr, müzakere sürecine hazýrdýr. Bunun somut adýmlarýný gördükçe ilerlemekten çekinmeyeceðiz. Ama bu süreci tek baþýna hükümete býrakmamak lazým beceremezler çünkü. Yol göstermemiz, ikna etmemiz lazým. AKP bu sorunu çözer rehavetine kapýlýrsak süreç ilerlemeyebilir. Bizler bütün dostlarýmýzla birlikte sorumluluðumuzun gereðini yerine getirip mücadele etmek görevimizdir diye düþünüyorum.

Ahmet Türk'ten Baþbakan'a yanýt

Baþbakan Erdoðan'ýn AK Parti grup toplantýsýnda sözlerinden dolayý eleþtirdiði Ahmet Türk, açýklamalarda bulundu.

B

aþbakan Erdoðan, "Biz Kürt kardeþlerimize gönlümüzü açtýk, onlara bomba yaðdýrmadýk. Biz teröristlere bomba yaðdýrdýk" sözlerine Ahmet Türk, "Bu bombalar patlamasýn' derken elbette ki hassasiyet konusunda da bizim söyleyebileceðimiz bazý þeylerin doðru okunmasý ve

algýlanmasý gerekir diye düþünüyorum. Barýþ sürecinin güvensizliðini arttýracak bir davranýþ olarak nitelendirdim. Bu konuda düþüncelerimi paylaþtým. Sadece Kürtlerden hassasiyet beklemek gerçekten doðru deðil. Herkesin hassasiyeti göstermesi lazým. 30 yýldan beri acýlarýn yaþandýðý, bombalarýn patladýðý bir dönem. Bu bombalar patlamasýn derken elbette ki hassasiyet konusunda da bizim söyleyebileceðimiz bazý þeylerin doðru okunmasý ve algýlanmasý gerekir diye düþünüyorum" dedi.

Osmanlý camisine saldýrý B

Kýbrýs Rum kesiminde Osmanlý döneminden kalma tarihi camiye, Türk karþýtý eylemleriyle bilinen ELAM örgütü tarafýndan saldýrý düzenlendi. Osmanlý camisinin 2 duvarý yýkýldý. Açýlýmý Rum Ulusal Halk Cephesi olan ELAM örgütü üyesi 1 kiþi tutuklandý.

irleþmiþ Milletler Kalkýnma Programý çerçevesinde kültürel miras kabul edilen ve restorasyona alýnan cami 2 gün önce sabaha karþý saldýrýya uðradý. Caminin kuzey ve güney duvarlarý tamamen yýkýldý. Saldýrganlar tarihi Osmanlý camisinin tümünü yýkmaya çalýþtý ancak baþarýlý olamadý. Olay iþbaþý yapmak üzere camiye giden restorasyon ekibi tarafýndan fark edildi. Rum polisi saldýrýnýn Osmanlý kültür mirasýna karþý çýkan ýrkçý ve fanatik çevreler tarafýndan yapýldýðýný açýkladý. Polis, saldýrýda yer aldýðý iddiasýyla ELAM üyesi 40 yaþýnda erkek bir Rum'u tutukladý. Zanlýnýn kimliði açýklanmadý. Saldýrganlarýn caminin karþý duvarýna Türk karþýtý sloganlar yazdýðý da bildirildi. Tarihi Osmanlý camine yönelik ýrkçý saldýrý kamuoyunda yanký yarattý. Rum basýný "Dostluk restorasyonunu yerle bir ettiler" ifadesini kullandý.

Kiliseden kýnama Olay üzerine Rum Baþkanlýk Komiseri Yorgos Yakovu ve Kültürel Miras Teknik Komitesi Baþkaný Takis Hacýdimitriu camiye gitti. Yakovu, camideki zararýn çok büyük olmadýðýný, ancak saldýrýnýn iki kesimde kültürel mirasýn korunmasýna yönelik çabalarý olumsuz etkilediðini söyledi. Kültürel Miras Komitesi Baþkaný Takis Hacýdimitriu da, saldýrýyý kýnadý ve hoþgörüsüzlüðün köyün en önemli tarihi mirasýna büyük zarar verdiðini söyledi. Saldýrýnýn zamanlamasýna dikkat çeken Hacýdimitriu, "Türk tarafýnda Hýristiyan aleminin en önemli kutsal mekanlarýndan olan Apostolos Andreas Manastýrý için 5 yýldýr mücadele ettik, son aþamaya geldiðimizde bu olayla karþýlaþtýk" dedi. Rum Ortodoks Kilisesi Baþpiskoposu II. Hrisostomos da, Osmanlý camisine yapýlan saldýrýyý kýnadý. Baþpiskopos saldýrganlarýn yargý önüne çýkarýlmasýný istedi.


10

23 OCAK 2013 ÇARÞAMBA

GÜNDEM

Belçika'da PKK gerginliði Paris'te 3 PKK'lý kadýnýn öldürülmesinin ardýndan gerginlik komþu ülke Belçika'ya sýçradý. Belçika makamlarý olaylarýn büyümemesi için teyakkuza geçti.

S

uikastýn duyulmasýnýn ardýndan PKK sempatizanlarý Brüksel'deki Türk Büyükelçiliði'nin önündeki protesto gösterisi yapmýþtý. Birkaç gün sonra kimliði belirsiz kiþilerce Genk þehrindeki Kürt Kültür Merkezi'ne molotoflu saldýrý gerçekleþtirildi. Çýkan yangýnda kültür merkezinde maddi hasar yaþanýrken, ölen ya da yaralanan olmamýþtý. Saldýrýyý protesto etmek için Genk þehir merkezin düzenlenen yürüyüþte Kürt gençlerle Türk gençler arasýnda gerginlik yaþanmýþtý. Belçika polisinin müdahale ettiði yürüyüþte olaylarýn büyümesine izin verilmedi. Genk þehrinde günlerdir süren gergin hava Sint Lodewijk Lisesi'nde 18 ve 19 yaþlarýnda Ýbrahim Ýpek ve Veli Gezici isimli öðrencilerin býçaklanmasýyla endiþe verici hal aldý.

Güvenlik önlemleri arttý Sabah çýkan tartýþma sonrasýnda PKK yandaþý olduðu öðrenilen bir öðrencinin ailesini aradýðý ve sonrasýnda okula gelen baba ve akrabalarýn da tartýþmaya karýþtýðý aktarýldý. Tartýþma sonrasýnda okula gelen babanýn ve birkaç akrabasýnýn iki öðrenciyi býçakladýðý kaydedildi. Hastanedeki

tedavilerinin ardýndan taburcu edilen öðrencilerin saðlýk durumunun iyi olduðu belirtildi. Býçaklý saldýrýnýn zanlýsý ve bir kiþinin gözaltýna alýndýðý öðrenildi. Okul çevresi ile istasyon önü ve þehir merkezinde geniþ güvenlik önlemi alan Belçikalý makamlar teyakkuza geçti. Okulun çýkýþ saatlerinde diðer okulun öðrencileri ile karþýlaþma olmamasý için deðiþiklik yapýldý. Polis devriyeleri arttýrýlýrken, akþam saatlerinde grup halinde dolaþan 16 genç daðýlmak istemeyince gözaltýna alýnarak karakola götürüldü.

F

Saðduyu çaðrýsý Yaralanan öðrencilerden Ýbrahim Ýpek'in aðabeyi Osman Ýpek kardeþinin durumunun iyi olduðu ve olayýn Türk-Kürt çatýþmasýna döndürülmemesi gerektiðini aktardý. Osman Ýpek, "Kardeþim eve geldi. Durumu iyi. Eve ziyarete gelenler arasýnda Kürt vatandaþlar da vardý. Yýllarca Genk'te barýþ içinde yaþadýk ve o þekil devam etmesini istiyoruz. Biz olayýn hukuki sürecini takip edeceðiz" dedi. Osman Ýpek, kardeþi Ýbrahim'in de arkadaþlarýna mesaj çekerek sakin olmalarýný istediðini ve ateþe ateþle karþýlýk verilmemesini istediðini aktardý.

Iraklý parlamenterden çýlgýn iddia

I

raklý parlamenter Hüseyin Merabi, Türkiye'nin Irak'ý kendi topraklarýna ilhak etme hayalinin, iki komþu ülke arasýnda savaþa sebep olacaðýný iddia etti. Merabi, Ankara yönetiminin iki ülke arasýnda savaþ çýkma pahasýna olsa bile Irak'ý Türkiye topraklarýna ilhak etmeyi hayal ettiðini öne sürdü. Hüseyin Merabi, Türkiye'ye

karþý güçlü bir tavýr sergilenememesinden sorumlu tuttuðu Irak Meclis Baþkaný Usame Necifi'nin, Irak'ýn içiþlerine müdahalenin Meclis'te ele alýnmasýný engellediðini savundu. Merabi iddialarýna, Irak'ta ne zaman bir kriz çýkacak olsa, Türkiye'nin krizin perde arkasýnda olduðunun anlaþýlmasýný da ekledi.

Mali'de 3 bölge kurtarýldý

ransa, Mali'nin kuzeyinde 11 Ocak'ta baþlattýðý askeri operasyonda, þu ana kadar Ýslamcý militanlarýn elinden 3 bölgeyi aldý. Mali ordusuyla birlikte operasyonlara katýlan Fransýz askerleri "kuru kafa" maskeleriyle savaþýyor. Fransa'nýn Mali'ye 11 Ocak'ta baþlattýðý operasyon devam ediyor. El Kaide baðlantýlý Ýslamcý militanlarýn ilerleyiþini durduran Fransa, Konna, Diabaly kentlerinden sonra Duentza kasabasýný da geri aldý. Mali'nin Niono kentinde operasyona katýlan bir Fransýz askeri, çölde tozdan korunmak için üzerinde "kuru kafa" olan bir maske taktý. Mali hükümetinin yerel danýþmaný Sali Maiga, Fransýz ve Mali askerlerinin Duentza'ya girdiðini, ancak radikal Ýslamcý gruplarýn baskýn öncesi kasabayý terk ettiðini söyledi. Maiga, stratejik konumdaki Duentza'nýn hükümet güçlerinin kontrolünde olduðunu söyledi. Fransýz General Thierry Burkhard da, þu an Mali'de Nijerya, Togo, Benin, Nijer ve Çad'dan bin asker bulunduðunu söyledi. Ýngiliz hükümeti de, Fransa'nýn Mali'deki askeri müdahalesine desteðini artýracaðýný açýkladý. Operasyon için iki adet C17 tipi askeri kargo uçaðýyla lojistik destek saðlayan Ýngiltere'nin, ulaþým ve denetim için daha fazla yardým etmesi bekleniyor. Olaðanüstü hal uzatýldý Mali yönetimi de, ülkedeki olaðanüstü halin 3 ay daha uzatýldýðýný ilan etti. Ülkedeki olaðanüstü halin uzatýlma kararý, Mali ordusu ve radikal Ýslamcý gruplar arasýndaki çatýþmalarda ordunun performansýný deðerlendirmek üzere düzenlenen Olaðanüstü Bakanlar Kurulu Toplantýsý'nda alýndý. Mali ordusu resmi sözcüsü Modyibu Teravari de Fransa ile birlikte yürütülen operasyon konusunda bilgi verdi. "Ülkemizde, hiçbir dini ve etnik gruba karþý savaþmýyoruz" diyen Teravari, çaðdaþ hayatýn deðerlerini engellemek isteyen teröristler karþýsýnda savaþtýklarýný söyledi. Teravari, "Mali ordusunun yürüttüðü, Fransa ve diðer Afrika ülkelerinin yardým ettiði askeri operasyonun herkes tarafýndan desteklenmesini istiyoruz" dedi.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


SPOR

23 OCAK 2013 ÇARÞAMBA

11

Diyar'da hazýrlýklar baþladý Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta kümede kalma mücadelesi veren Diyarbakýrspor, ikinci yarýnýn ikinci maçýnda deplasmanda bu hafta Oyak Renaultspor ile oynayacak.

D

iyarbakýrspor'da teknik direktör Rafet Ýyem ilk karþýlaþmada son dakikalardaki golle yenildiklerini belirterek, " Geçen haftayý unutmak istiyoruz o maç geride kaldý. Þimdi deplasmanda oynayacaðýmýz Oyak Renaultspor maçýna odaklanmýþ bulunuyoruz. Ýdmanlarýmýza baþladýk, Cuma gününe kadar sýký bir þekilde bu maça hazýrlanacaðýz. Deplasmanda oynayacaðýmýz bu maçta tek hedefimiz galip gelmek" dedi.

Düþme hattýndaki takýmlar son anda üzdü

1

8.haftaya düþme hattýnda giren Sanica BoruElazýðspor, MersinÝdmanyurdu veAkhisar Belediyespor, birer puanla ayrýldý. Spor Toto Süper Lig'de 18. haftaya düþme hattýnda giren Sanica Boru Elazýðspor, MersinÝdmanyurdu ve Akhisar Belediyespor, bu hafta oynadýklarý maçlarýn son bölümlerinde yedikleri gollerle sahadan birer puanla ayrýldý. Ligde ikinci devreye düþme hattýnda giren ekiplerden Sanica Boru Elazýðspor, 18. haftada deplasmanda Fenerbahçe karþýsýnda 2-0 öne geçmesine raðmen 68. dakika Sow'un golüne engel olamadý. Karþýlaþmanýn son bölümüne 2-1 önde giren Elazýð temsilcisi, 90+3. dakikada Mehmet Topal'ýn attýðý golle galibiyeti kaçýrdý. Ligde bugün deplasmanda Orduspor ile karþýlaþan Mersin Ýdmanyurdu ilk devrenin sonuna doðru öne geçmesine raðmen raðmen 87. dakikada Þamil'in golüne engel olamayýnca, müsabakadan 1 puan aldý. Akhisar Belediyespor ise müsabakanýn baþýnda 1-0 öne geçtiði Eskiþehirspor maçýnda, 88. dakikada Uður'un kendi kalesine attýðý golle düþme hattýndaki diðer rakipleri gibi 3 puan yerine sahadan 1 puanla ayrýldý. Ligde son 3 sýrada yer alan ekipler, aldýklarý beraberliklerle düþme hattýndan çýkamadý.

Batman Petrolsporlu Ercan, Etiyopya'da kamp yapacak B

atman Petrolsporlu milli atlet Ercan Muslu, Etiyopya'ya gitti. Balkan maraton þampiyonu veAvrupa dað ikincisi baþarýlý sporcu Muslu, ikinci etap kamp çalýþmalarý için atletizm federasyonu tarafýndan Etiyopya'ya gönderildi. Batman Petrolspor Atletizm Takýmý'nda baþarýlý müsabakalar çýkaran atletin iki ay boyuncaEtiyopya'da kalacaðý belirtildi. Batman PetrolsporAtletizm Antrenörü Ümit Kemal Piþkin, "Geçen sezon baþarýlý bir müsabaka dönemi geçiren ve geleceðin maratoncusu olarak lanse edilenMuslu'nun, yarýþ takvimi öncesi kamp dönemi geçirmesi gerekiyordu. Atletizm federasyonu ile yapýlan görüþmelerde sporcunun kamp geçirmek istediði Etiyopya olumlu karþýlandý. Yaklaþýk 2 ay boyunca sporcumuz Etiyopya'da yüksek rakým antrenmanlarý yapacak. Önümüzde iki veya üç hedefli müsabakalar bulunmaktadýr. Sporcumuz, kulübümüzün önemsediði Dünya ve Avrupa dað þampiyonasý ile haziran ayýnda Mersin ilinde yapýlacak olan Akdeniz Oyunlarý için hazýrlanacaktýr. Kendisi ile sürekli görüþme halindeyiz ve çalýþmalarý ile ilgili bilgi almaktayým. Baþarýlý bir kamp dönemi geçirmesini beklemekteyiz" dedi.

Kayserispor'da ayrýlýk!

K

ayserispor, 23 yaþýndaki Berkay Dabanlý'nýn sözleþmesini karþýlýklý olarak feshetti. Kayserispor, futbolcu Berkay Dabanlý ile sözleþmesini karþýlýklý feshetti. Sarý-kýrmýzýlý takýmda teknik direktör Robert Prosinecki'nin ikinci yarýda kadroda düþünmediði 23 yaþýndaki Berkay Dabanlý ile karþýlýklý anlaþýlarak sözleþmeye son verildi. Geçen sezon baþýnda Almanya'nýn Bayern Leverkusen takýmýndan Kayserispor'a transfer olan Berkay Dabanlý, sarý-kýrmýzýlý takýmda 15 maçta forma giydi. Genç futbolcunun Kayserispor ile sezon sonuna kadar sözleþmesi bulunuyordu. Kayserispor, bir süre önce futbolcular Franco Cangele, Umut Sözen ve Murat Bildirici ile de karþýlýklý anlaþarak yollarýný ayýrmýþtý.

G.Antep - F.Bahçe biletleri satýþa G

aziantepspor-Fenerbahçe maçýnýn bilet fiyatlarý satýþa sunuldu. Kulüpten yapýlan açýklamaya göre, Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasýnda Kamil Ocak Stadý'nda oynanacak Gaziantespor-Fenerbahçe maçýnýn bilet fiyatlarý açýklandý. Futbolseverler, karþýlaþmayý kale arkasý 40, maraton 50, kapalý 150 ve gold tribünden 250 TL karþýlýðýnda izleyebilecek. Biletler, Biletix satýþ noktasý ve Gaziantepspor Store'den satýn alýnabilecek.

Ünsal Göksen yeni teknik adamý tanýmladý! PTT 1. Lig ekiplerinden Gaziantep Büyükþehir Belediyespor Kulüp Baþkaný Ünsal Göksen, "Bizi taþýyabilecek bir teknik adamla anlaþacaðýz" dedi.

G

öksen yaptýðý açýklamada, teknik direktör Mehmet Þahan'ýn istifasýnýn ardýndan teknik direktör arayýþlarýnýn devam ettiðini söyledi. Konuyla ilgili yarýn yönetim kurulunun toplanacaðýný hatýrlatan Göksen, þunlarý kaydetti: Teknik direktör arayýþýmýz devam ediyor ve bu konuda acele etmeyeceðiz. Bizi taþýyabilecek bir teknik adamla anlaþacaðýz. Bu göreve takýmý taþýyabilecek bir ismi oturtacaðýz. Birkaç isim gündeme geldi ancak henüz net bir karar vermedik" Göksen, futbolcularýn Denizlispor maçý hazýrlýklarýna altyapý teknik adamlarý nezaretinde devam ettiðini sözlerine ekledi.

"

Spor Toto 3.Lig 1.Grup

Spor Toto 3.Lig 3.Grup


12

23 OCAK 2013 ÇARÞAMBA

REKLAM

23.01.2013 Gazete Sayfaları  

23.01.2013 Gazete Sayfaları