Page 1

Kene vakalarýnda artýþ

Eker bölge hayvancýlýðýný masaya yatýrdý G

B

itlis ve ilçelerinde zehirli ve ölümcül kene vakalarýnda bu yýl büyük bir artýþ yaþandýðýna dikkat çeken uzmanlar, vatandaþlarýn keneye karþý dikkatli olmalarý uyarýsýnda bulunuyor. 4’te

Bal, Yazýcý ile görüþtü

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu ve Gümrük ve Ticaret Bakaný Hayati Yazýcý ile bir araya gelen Diyarbakýr

Ticaret Borsasý Baþkaný Ebubekir Bal bölgenin sorunlarý ile ilgili TOBB Baþkaný Hisarcýklýoðlu ve Bakan Yazýcýya bilgi verdi. 6’da

ýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, tarihi Kongre binasýnda bölge hayvancýlýðýyla ilgili sektör temsilcileriyle deðerlendirme toplantýsý yaptý. 6’da

Bakan Þimþek öðretmenlerle iftar açtý M

aliye Bakaný Mehmet Þimþek, memleketi Batman'da öðretmenler ve aileleriyle beraber iftar açtý. Bir dizi ziyaret kapsamýnda memleketi Batman'a gelen Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, Aile Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü'nün düzenlediði "Daha Güzel Yarýnlara 5" programý kapsamýnda öðretmen ve aileleri için düzenlenen iftar yemeðine katýldý. 8’de

Erkekler tecavüze karsý yürüdü PAZARTESÝ 22 TEMMUZ 2013

www.diyarbakirolay.com.tr

Fiyatý : 30 KR

Son dönemlerde yaþanan tecavüz olayýna dikkat çekmek için Diyarbakýr'da bulunan sivil toplum örgütlerinin erkek temsilcileri yürüyüþ düzenlendi.

D

iyarbakýr'daki sivil toplum kuruluþlarý, bölgede son dönemlerde yaþanan tecavüz olaylarýna tepki göstermek amacýyla yürüyüþ düzenledi. Sanat Sokaðý'ndan Koþuyolu Parký'nda bulunan Ýnsan Haklarý Anýtý önüne kadar yürüyüþ düzenleyen sivil toplum kuruluþlarýnýn erkek temsilcileri, kadýnlara yönelik yapýlan cinsel istismarý protesto etti.

Sloganlar atýldý Yaklaþýk 80 kiþinin katýldýðý yürüyüþte, kadýnlarýn uðradýklarý tecavüz olaylarýna iliþkin sloganlar atarak yürüdü. Koþuyolu Parký'nda bulunan Ýnsan Haklarý Anýtý önüne gelen, kitle burada bir basýn açýklamasý düzenleyerek, tecavüz olaylarýna dikkat çekti. „ Sayfa 9’da

Hedef kenti en iyi þekilde tanýtmak D iyarbakýr Turizm Platformu Derneði yönetim kurulu üyeleri Diyarbakýr Valisi Mustafa Cahit Kýraç'ý makamýnda ziyaret etti. „ 7’de

Barzani'den Kürt Ulusal Konferansý çaðrýsý „ 8’de

Içten yoksul ailelere yardým daðýttý A

dalet ve Kalkýnma Partisi (AK Parti) Diyarbakýr Milletvekili Cuma Ýçten eþi ile birlikte Diyarbakýr'ýn Baðlar ilçesindeki yoksul aileleri ziyaret ederek yardým daðýttý. „ 8’de

Sokaktan kuyumculuða D

iyarbakýr'da altýn üretimi yapan Elif Gold ile Halk Eðitim Merkezi iþ birliðince gümüþ ve altýn tasarým eðitimi alan çocuklar ustalaþýyor. „ 7’de

En fazla fiyat artýþý karpuzda oldu

T

ZOB Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, "20 günlük süreçte üretici ve marketlerde fiyatý en fazla artan ürünler karpuz, kuru soðan ve fýndýk, fiyatý en fazla düþen ürünler ise sivri biber, domates, patates, marul, yeþil fasulye, elma, patlýcan, þeftali ve yumurta oldu" dedi. „ 6’da

Hakkari'de geri dönüþler baþladý

H

akkari'nin Çukurca ilçesine baðlý Dutluca Mahallesi sakinleri, yýllar sonra geri dönmenin mutluluðunu yaþýyor. „ 5’te

Baðýmsýz bir doktor Demokratik Özerklik Türkiye'nin yararýna olur Yüksekova'da gergin gece heyeti Ýmralý'ya gitmeli B DP Diyarbakýr „ 5’te Milletvekili NurTK Saðlýk Komisyosel Aydoðan SuriDnu Sözcüsü Saliha Ahmet AY ye'de yaþanan duAydeniz, Öcalan'ýn sýradan bir þahsiyet olmadýðýný, Öcalan'ýn saðlýk durumunun da "Saðlýk sorunu yoktur" açýklamasýyla geçiþtirilemeyeceðinin altýný çizdi. „ 5’te

rumu deðerlendirdi ve "Suriyeli Kürtlerin yanýnda yer almak Türkiye'ye en yakýþan tutumdur" dedi. „ 5’te

KÝM BAÞBAKANDAN NE ÝSTÝYOR? Yazýsý 4’te


2

Saðlýk

22 TEMMUZ 2013 PAZARTESÝ

Siz de o hastalýða yakalanmýþ olabilirsiniz!

Bu belirtiler önemli! Kadýnlarda daha çok görülüyor. Unutmayan insan yoktur. Unuttuðunuz kadar ayný ölçüde yeni þeyler öðrenebiliyorsanýz, bu, hastalýk habercisi deðildir. Yakýnlarýnýzýn isimlerini unutmak ise önemli bir Alzheimer belirtisi.

U

kaynaklanabilmesi için bu unutkanlýðýn kiþinin þahsi, ailevi ve mesleki yaþamýnda sürekli anlamda bir olumsuzluða neden olmasý gerekir" diyor. Bunun dýþýnda Alzheimer 50 yaþýn üzerindeki kiþilerde ortaya çýkan bir hastalýk olduðu için diðer yaþ gruplarýndaki unutkanlýklar baþka nedenlerden kaynaklanabiliyor. Örneðin depresyon, tiroit hastalýklarý, kronik kansýzlýk ve vitamin eksiklikleri de unutkanlýk nedeni olabiliyor.

nutkanlýk insanýn hayatýnda sayýsýz kez yaþayýp üzerinde durmadýðý doðal bir kiþilik özelliði olabileceði gibi ilerleyici bir beyin hastalýðýnýn baþlangýç belirtisi olarak da görülebiliyor. Üsküdar Üniversitesi Nöroloji Uzmaný Prof. Dr. Oðuz Tanrýdað, "Unutmayan insan yoktur ve olamaz. Çünkü insan hayatýný, yaþam içinde baþýna gelen olumsuz þeyleri unutarak sürdürebilir. Beynin iþlemesi açýsýndan öðrenmek ne kadar doðal bir þeyse unutmak da o kadar normal bir olaydýr" diyor. "Saðlýklý unutma'' olarak adlandýrýlan unutma türünde, zihinde yeni bilgilerin öðrenilmesi için ek bir kapasite yaratýlýyor. Bu sayede insanlar iliþkilerini olumsuzluklarýn üzerinde durmadan sürdürebiliyor. Bir insan unuttuðu kadar ayný ölçüde yeni þeyler de öðrenebiliyorsa, unutma olayý hastalýk habercisi olarak deðerlendirilmiyor.

ZÝHÝN CHECK-UP'I SORULARA YANIT VERÝYOR

ALZHEIMER BÝR DEMANS HASTALIÐIDIR Alzheimer hastalýðý; unutkanlýk ve yeni olaylarý öðrenememeyle baþlayan, gündelik hayatý etkileyerek davranýþ deðiþikliðine neden olan ilerleyici bir beyin hastalýðý olarak tanýmlanýyor. Demans ise aralarýnda Alzheimer hastalýðýnýn da bulunduðu birçok hastalýktan kaynaklanabilen ilerleyici zihin yetmezliði þeklinde açýklanýyor. Her demans Alzheimer olmasa da her Alzheimer'ýn bir demans hastalýðý olduðu belirtiliyor. Demans; damar hastalýklarýna, trav-

malara, genetik bozukluklara, AIDS ve Parkinson rahatsýzlýklarýna baðlý olarak oluþabiliyor.

sine sahip olduklarý için yaþlýlýk döneminde daha fazla unutmalarý ile dikkat çekiyor.

KADINLAR DAHA ÇOK UNUTUYOR

HER UNUTKANLIK ALZHEIMER DEÐÝL

Türkiye'deki Alzheimer oranlarýna dair net bir araþtýrma bulunmamakla birlikte Batý toplumlarýnda Alzheimer görülme sýklýðýnýn 65 yaþýn üzerindeki kiþilerde yüzde 5-10 arasýnda olduðu ifade ediliyor. Kadýnlar erkeklerden ortalama 10 yýl daha fazla yaþam süre-

En basit unutkanlýðý bile Alzheimer baþlangýcý olarak yorumlamanýn yanlýþ olduðu dile getiriliyor. Bu düþüncedeki kiþiler genellikle obsesif, pesimist ve depresif özellikler gösteriyor. Prof. Dr. Oðuz Tanrýdað, "Bir unutkanlýðýn Alzheimer hastalýðýndan

Basit unutkanlýk; unutulan þeyin çabucak hatýrlanmasý ve unutkanlýðýn kiþinin hayatýnda sorun çýkarmamasý olarak deðerlendiriliyor. Tanrýdað, "Alzheimer hastalýðýnýn ve basit unutkanlýðýn ayýrýcý tanýsýnda sadece doktor gözlemi ve hastayla konuþmak yeterli deðildir. Çünkü bu durumlarda doktor kolaylýkla yanýlabilir" diyor. Unutkanlýk nedeniyle doktora baþvurmuþ kiþilere beyin MR'ý, beyin elektrosu, bazý kan tahlilleri ve en önemlisi zihin check-up'ý tetkiklerinin yapýlmasý gerekiyor. Bu check-up sadece hafýza için deðil; dikkat, yönelim, problem çözme ve karar verme testlerinin yapýlmasý için de gerekli görülüyor.

KANSIZLIK VE VÝTAMÝN EKSÝKLÝÐÝ DAHA ÇOK UNUTTURUYOR Kiþinin önem vermeden öðrendiði ve onu heyecanlandýrmayan þeyleri

unutmasýnýn doðal olduðu belirtiliyor. Ýnsanýn bir toplantýda tanýþtýðý ve ilgisini çekmeyen kiþilerin isimlerini unutmasý gibi durumlar tamamen normal görülüyor. Gençliðinde depresyon tanýsý konulmuþ, kansýzlýðý olan, vitamin eksikliði yaþayan, tiroitleri iyi çalýþmayan kiþiler ise daha fazlaunutkanlýk gösteriyor.

Bu belirtiler önemli Yakýnlarýnýzýn isimlerini hatýrlayamýyorsanýz, Yakýnlarýnýzla olan yakýnlýk derecenizi anýmsayamýyorsanýz (Oðlunuzu babanýz veya kýzýnýzý anneniz gibi kabul etmeye baþlama durumu), Aracýnýzý sürekli park ettiðiniz yeri unutuyorsanýz, Yýllarca gidip geldiðiniz mekânlarýn isimlerini ve yerlerini unutuyorsanýz, bir uzmana danýþmanýzda yarar var. Ailesinde Alzheimer hastasý olan risk altýnda Gençliðinden beri çok unutkan olan bir kiþinin Alzheimer olma riskinin yüksek olduðunu destekleyen araþtýrmalar bulunmuyor. Ancak unutkanlýk þikâyeti çok olan ve ailesindeAlzheimer hastasý bulunan kiþilerin 50 yaþýndan itibaren düzenli olarak beyin checkup'ýna gitmesi öneriliyor. Bu sayede beyindeki yapýsal ve iþlevsel sorunlar zihin testleri yoluyla ortaya çýkarýlýyor.

Her ilacý buzdolabýna koymayýn Ofiste gözleri bozan 5 neden

Y

anma, kýzarýklýk ve batma gibi þikayetler oluþturan kuru göz sendromuna ofisçalýþanlarýnda sýk rastlanýyor. Sorun tedavi edilmezse kronikleþebiliyor, uzun vadede görme yeteneðinde azalmaya neden olabiliyor. Bilgisayar baþýnda geçirilen sürenin uzamasý nedeniyle göz hastalýklarýnýn görülme sýklýðýnda artýþ yaþanýyor. Ayrýca ofis içindeki bazý olumsuz etkenler de göz saðlýðýnýn bozulmasýnda etkili oluyor. En sýk karþýlaþan sorunlardan biri göz kuruluðu. Gözlerde yanma, batma, kýzarýklýk, görmede bulanýklýk ve baþ aðrýsý gibi yakýnmalara yol açan bu sendrom, çalýþanlarýn yaþam kalitesini olumsuz etkiliyor ve iþ veriminde azalmaya neden oluyor. Üstelik tedavi edilmezse kronikleþebiliyor, hatta uzun vadede görme yeteneðinde azalma gibi ciddi tablolara da yol açabiliyor. Aslýnda alýnabilecek basit önlemlerle kuru göz sendromundan korunmak mümkün. Göz Saðlýðý ve Hastalýklarý Uzmaný Dr. Teoman Özek, ofiste göz saðlýðýný bozan tehlikeyi ve alýnmasý gereken önlemleri þöyle sýralýyor: Yetersiz aydýnlatma sistemi: Ofiste çalýþanlarýn göz saðlýðýný bozan en önemli faktör, ortamýn yeterince aydýnlatýlmamýþ olmasý. Aydýnlatma ne kadar az olursa, gözler net görebilmek için o kadar çok çalýþmak zorunda kalýyor. Gözlerin aþýrý zorlanmasý nedeniyle de akþam saatlerinde görme yeteneðinde azalma, yanma, batma, kýzarýklýk ve baþ aðrýsý gibi þikayetler ortaya çýkabiliyor. Çözümü: Göz saðlýðý için ofis ortamýnýn yeterince aydýnlatýlmýþ olmasý ve ýþýðýn göze doðrudan deðil, dolaylý olarak gelmesi gerekiyor. Bir noktaya uzun süre odaklanmak: Gözlerde kuruluða neden olan bir baþka etken de, bilgisayar karþýsýnda ara vermeden saatlerce çalýþmak. Bilgisayarda uzun süre bir yere odaklanmak göz kapaklarýnýn kýrpma refleksini azaltýyor. Gözlerin yeterince kýrpýlmamasý sonucunda ise gözü temizleme gibi son derece önemli bir iþleve sahip olan gözyaþý, kalite ve miktar açýsýndan yetersiz kalýyor. Göz kuruluðuna baðlý olarak özellikle günün sonunda kýzarýklýk, yanma, batma ve kaþýntý gibi sorunlar ortaya çýkýyor. Kontakt lens kullanýmýnda bu sorun 2 kat þiddetlenebiliyor.

Saðlýk Bakanlýðý Ýlaç ve Týbbi Cihaz Kurumu, kullanma talimatýnda belirtilmediði sürece ilaçlarýn buzdolabýnda saklanmamasý gerektiðini açýkladý.

Ý

laç ve Týbbi Cihaz Kurumu'ndan yapýlan açýklamada, 'akýlcý ilaç kullanýmý'nýn yaygýnlaþtýrýlmasý gerektiði belirtildi. Akýlcý ilaç kullanýmýnýn öncelikli olarak halkýn saðlýðýný ve toplumun çýkarýný gözettiðinin anlatýldýðý açýklamada, öncelikle hastanýn probleminin tanýmlanmasý, yani hekim tarafýndan doðru teþhisin konulmasý gerektiði vurgulandý. Ýlaçlý veya ilaçsýz, etkili ve güvenilir tedavinin tanýmlanmasýnýn þart olduðuna iþaret edilen açýklamada, "Eðer ilaçla tedavi uygulanacaksa, uygun ilaçlarýn seçimi, her bir ilaç için uygun dozun ve uygulama süresinin belirlenmesi ve uygun reçetenin yazýlmasý basamaklarý izlenmelidir. Bu aþamada onaylanmýþ, güncel taný ve tedavi kýlavuzlarý esas alýnmalýdýr. Kullanýlmakta olan ve en son kullanýlan ilaçlar, hastanýn alerjik durumlarý sorgulanmalý ve hasta tarafýndan belirtilmelidir. Ýlaçlarýn nasýl, hangi dozda, hangi sýklýkta, ne kadar süre kullanýlacaðý ve hangi koþullarda saklanacaðý hastaya tam olarak anlatýlmalý, hasta ve hasta yakýný tarafýndan eksiksiz olarak uygulanmalýdýr. Hasta yakýný ilacýn olasý yan etkileri, ilacýn besin ve ilaç etkileþimleri konusunda bilgilendirilmelidir. Bu durum hasta/hasta yakýný tarafýndan da sorgulanmalýdýr" denildi.

ÝLACIN KÝMYASINI BOZMAYIN Ýlaç ve Týbbi Cihaz Kurumu'nun açýklamasýnda, kullanma talimatýnda belirtilmediði sürece

ilaçlarýn buzdolabýnda saklanmamasý gerektiðine dikkat çekildi. Uygun olmayan saklama koþullarýnda ilaçlarýn kimyasal yapýlarýnýn bozulabileceðinin hatýrlatýldýðý açýklamada, ilacýn etkisini kaybedebileceði hatta istenmeyen etkilerin ortaya çýkabileceði ve zehirlenmelere sebebiyet verebileceði dile getirildi. Buzdolabýnda saklanmasý gereken ilaçlarýn kesinlikle buzlukta saklanmamasý ve dondurulmamasýnýn tavsiye edildiði açýklamada, hamilelik ve emzirme döneminde, çocuklarda, yaþlýlarda, böbrek ve karaciðer yetmezliði olan hastalarda, kronik hastalýðý olanlarda, ilaç alerjisi öyküsü olanlarda ilaç kullanýmý konusunda daha dikkatli olunmasý gerektiði vurgulandý.

Hamilelerin ve emziren annelerin ilaç kullanmadan önce mutlaka hekim ve eczacýya danýþýlmasý gerektiðinin kaydedildiði açýklamada þu

uyarýlara yer verildi: "Ýlacýnýz; hekiminize veya eczacýnýza sormadan; çiðnenerek, kýrýlarak, bölünerek veya suda çözülerek kullanýlmamalýdýr. Ýlaçlar çocuklarýn göremeyeceði, ulaþamayacaðý yerlerde, ýþýktan ve nemden korunarak ve ambalajýnda saklanmalýdýr. Ýlaç, hekiminiz tarafýndan önerilen süre boyunca kullanýlmalýdýr. Ýlaç kullanýmý yarýda kesilmemeli, hekime danýþmadan doz deðiþikliðine gidilmemelidir. Doz atlamamaya ve ilacý her gün ayný saatlerde almaya özen gösterilmelidir. Herhangi bir ilacý veya vitamin, ilaç dýþý gýda takviyesi, bitkisel ürün gibi bütün ürünleri kullanmadan önce hekiminize ve eczacýnýza danýþýnýz. Kesilmiþ veya açýlmýþ ambalajlar satýn alýnmamalý, son kullanma tarihi geçmiþ olan ilaçlar kesinlikle kullanýlmamalýdýr. Ýlaç ancak doðru kullanýlýrsa etkilidir. Ancak ne yazýk ki tüm dünyada ilaçlarýn yaklaþýk yüzde 50'si uygunsuz þekilde kullanýlmaktadýr."

katýlmak için geldiði Elazýð'da, çeþitli besinlerde kanser önleyici birçok maddenin bulunduðunu ama bunlarýn tam nasýl çalýþtýklarý, mekanizmalarýnýn ne olduðu, kanser üzerine etkilerinin nasýl olduðunun bilinmediðini belirtti.

Bazý besin maddelerinin kanseri önleyici etkilerinin yaný sýra kemoterapi ve radyoterapi gibi tedavilere olumlu etkisinin bulunduðunu ifade eden Küçük, þunlarý aktardý: ''Kanserle mücadelede bütün sebze ve meyveler faydalý. En önemli þey bir tek sebzeyi veya bir tek meyveyi yememek. Her çeþit meyvede ve sebzede faydalý þeyler var. Kötü sebze diye bir þey yok. Sadece bazý besin maddeleri üzerinde daha çok araþtýrma yapýldýðý için bilinirlikleri fazla. Örneðin brokoli üzerinde çok araþtýrma yapýlmýþ. Meme ve prostat kanserine önleyici etkisi görülmüþ. Domatesin ise kolon, meme ve prostat kanserine önleyici etkisi görülmüþ. Ama benim önerim her çeþit sebzeyi ve meyveyi yemek. Özellikle sebzelerde deðiþik koruyucu maddeler var.''

ÝLAÇLARIN YÜZDE 50'SÝ UYGUNSUZ KULLANILIYOR

Kanserden korunmak için meyve ve sebze tüketin

A

BD'de kanser araþtýrmalarýyla tanýnan Prof. Dr. Küçük,kanserden korunmak için fiziki aktivitenin artýrýlmasý,obezitenin önlenmesi, bol sebze ve meyve tüketilmesi önerisinde bulundu. Emory Üniversitesi Medikal Onkolojisi ve Hematoloji Bölümü Öðretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Küçük, kanserden korunmak için fiziki aktivitenin artýrýlmasý, obezitenin önlenmesi, bol sebze ve meyve tüketilmesi gerektiðini söyledi. ABD'de kanser araþtýrmalarýyla tanýnan Küçük, 5. Uluslararasý Beslenme ve Kanser Kongresi'ne


Trafik kazasý : 4 yaralý Þ

anlýurfa'nýn Ceylanpýnar ilçesinde meydana gelen trafik kazasýnda 4 kiþi yaralandý. Edinilen bilgiye göre, Ceylanpýnar'a baðlý Büyük Yenice köyünden Muratlý köyü istikametine giden Tahsin Þakar idaresindeki 63 SH 284 plakalý otomobil, karþý yönden gelen, plakasý ve sürücüsü öðrenile-

meyen hafif ticari araçla çarpýþtý. Kazada sürücü ile birlikte ayný araçta bulunan Levent Gözen, Hamdin Þakar ve Mehmet Þerif Gündüz yaralandý. Özel araçlarla Ceylanpýnar Devlet Hastanesi'ne getirilen yaralýlar, buradaki ilk müdahalenin ardýndan Þanlýurfa'ya sevk edildi.

Mermiler iki eve isabet etti 22 TEMMUZ 2013 PAZARTESÝ

Gazeteciler ayýlarýn saldýrýsýna uðradý K

S

uriye'nýn Rasulayn ilçesinden ateþlendiði sanýlan uçaksavar mermileri, Þanlýurfa'nýn Ceylanpýnar ilçesinde bulunan iki eve isabet etti. Rasulayn ilçesinden ateþlendiði düþünlen uçaksavar mermileri, Ceylanpýnar ilçesinin Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde ikamet etmekte olan Mahmut Turan ve Hadi Þen isimli vatandaþlarýn evlerine isabet etti. Mermilerin evlerin duvar kýsýmlarýna isabet ettiði olayda can kaybý ve yaralanma yaþanmadý.

Sulama havuzunda boðuldular

Þ

uzey Irak'ýn sýfýr noktasýnda bulunan Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, gazeteciler ayýlarýn saldýrýsýna uðradý. Ýlçeden 10 kilometre mesafede bulunan Dutluca Mahallesi'nde habere giden ÝHA muhabirleri, dönüþtü ilçe merkezine 2 kilometre kala 3 ayý ile karþýlaþtýlar. Araçtan inerek ayý ve yavrularýný görüntülemeye çalýþan muhabirler, bir anda neye uðradýklarýna þaþýrdý. Ayýlarýn taþlý saldýrýsýna uðrayan gazetecilerin araçlarý hasar gördü. Þans eseri yara almadan kurtulan gazeteciler, olay yerinden hýzla uzaklaþtýlar. Muhabirler, sadece aracýn camýndan aðaçlýk alana çýkan ayýlarý fotoðraflayabildiler.

Yaralýlar Akçakale'ye getirildi Suriye'nin Tellebyad ilçesine 4 km uzaklýktaki Aynel Arap bölgesinde PYD ve ÖSO arasýnda çatýþmalarda bir kiþi öldü bir kiþi yaralandý. Yaralanan ÖSO mensubu Türkiye'ye getirildi.

ýrnak'ta 2 kýz çocuðu, bahçede bulunan sulama havuzunda ölü olarak bulundu. Þýrnak'ta Nuh Mahallesi Çakýrsöðüt semtinde bir evin bahçesinde sulama amaçlý bulunan havuza giren 2 kýz çocuðu, boðularak hayatýný kaybetti. Sulama havuzuna giden Veli Sürgit, 1,5 metre derinliðindeki havuzun içerisinde, 5 yaþýndaki Nuran Atak ve 7 yaþýndaki Hatice Batmaz'ýn boðulmuþ halde cesetleriyle karþýlaþtý. Olay yerine gelen saðlýk ekipleri, havuzdan çýkarýlan cesetleri otopsi yapýlmak üzere, Þýrnak Devlet Hastanesi Morgu'na kaldýrdý. Olayla ilgili soruþturma baþlatýldý.

E

dinilen bilgiye göre , saat önceki gece 23.00 sularýnda 1 yýl önce Özgür Suriye Ordusu'nun kontrolüne geçen Þanlýurfa'nýn Akçakele ilçesine sýfýr noktada bulunan Tellebyad bölgesine 4 km uzakta bulunan Aynel Arap bölgesinde çatýþmalar baþladý. Edinilen bilgiye göre. Rasulayn ilçesini alan PYD güçleri, Kobani bölgesinde bulunan güçlerini harekete geçirerek Tellabyat ilçesinde kuþatma altýna aldýðý ve ÖSO askerlerine pusu kurduðu iddia edilirken, çýkan çatýþmada iki ÖSO askerinin aðýr yaralandýðý ve bir kiþinin hayatýný kaybettiði belirtildi. Akçakale Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalesi yapýlan yaralýlar daha sonra Þanlýurfa'nýn deðiþik hastanelerine sevk edildi.

Öðretmen adayý intihar etti S

Adýyaman'da orman yangýný A

dýyaman'da bilinmeyen nedenlerden dolayý meydana gelen orman yangýnýnda 5 hektarlýk alan kül oldu. Edinilen bilgiye göre Adýyaman Üniversitesi yakýnlarýnda bulunan ormanlýk alan içerisinde bilinmeyen nedenlerden dolayý yangýn çýktý. Vatandaþlar tarafýndan fark edilen olan Adýyaman Belediyesi Ýtfaiye ekipleri ile Orman Ýl Müdürlüðüne baðlý itfaiye ekiplerine haber verildi. Kýsa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangýna müdahale ederek yangýný söndürdü. Yangýn söndürme sonrasý 5 hektarlýk ormanlýk alanýnýn kül olduðu belirlendi. Olayla ilgili soruþturma sürdürülüyor.

iirt'te, Türkçe Öðretmenliði Bölümü'nü bitiren genç, yeterlilik sýnavýný kazanamayýnca, girdiði bunalým sonucu intihar etti. Edinilen bilgilere göre olay, önceki gün Aydýnlar ilçesinde meydana geldi. Türkçe Öðretmenliði Bölümü'nü bitiren S.G. (28), yeterlilik sýnavýný kazanamayýnca bunalýma girdi.

Ailesini telefonla aradý Ailesini telefonla arayarak intihar edeceðini söyleyen S.G., Kale-tül Üstat tepesine giderek önce bileðini kesti, ardýndan yaklaþýk 40 metre yüksekliðindeki tepelikten atlayarak intihar etti. Ailesinin polise haber vermesiyle durum jandarmaya bildirilirken, Ýlçe Jandarma Komutanlýðý ve Sivil Savunma Müdürlüðü personellerinden oluþan arama kurtarma ekipleri gencin cesedini aradý. Yaklaþýk 4 saat süren çalýþmalar sonunda cesede ulaþýldý. Olay yerine gelen ailesi, S.G.'nin intihar ettiði haberinin doðru olduðunu görünce sinir krizleri geçirdi. Jandarma ekipleri kriz geçiren aile fertlerini güçlükle sakinleþtirmeye çalýþýrken, S.G.'nin cesedi ise, yaklaþýk 500 metre taþýnarak baraj yolundan ambulansa bindirilip, otopsi yapýlmak üzere Siirt Devlet Hastanesi'ne getirildi. Olayla ilgili soruþturma baþlatýldý.


4

22 TEMMUZ 2013 PAZARTESÝ

Gündem

Kene vakalarýnda artýþ Bitlis ve ilçelerinde zehirli ve ölümcül kene vakalarýnda bu yýl büyük bir artýþ yaþandýðýna dikkat çeken uzmanlar, vatandaþlarýn keneye karþý dikkatli olmalarý uyarýsýnda bulunuyor.

T Açýk havada þark köþesi

M

ardin Movapark Alýþveriþ Merkezi'nin içinde bulunan yeþil alana ailelerin oturabileceði þark köþeli açýk hava alaný yapýldý. Ailelerin raðbet gösterdiði açýk hava parký geceleri sahura kadar dolup taþýyor. Ailelerin rahatça oturabilecekleri bir alan oluþturduklarý için mutlu olduklarýný belirten iþletme sahibi Lokman Kutlucan, "Mardin güzel bir þehir, daha öncede bazý iþletmelerde yer aldýk, ama Mardin'de böyle açýk havalarda aileleriyle ve çocuklarýyla birlikte gelebilecekleri güzel bir mekanýmýz yoktu. Movapark AVM'nin içinde bir çim alanýmýz vardý, biz de bunu en iyi þekilde deðerlendirmek istedik. Þark odasý tarzýnda insanlarýn gelip rahatça oturabilecekleri ve zaman geçirebilecekleri bir yer yaptýk. Ýftardan sonra sahura kadar burada oturabiliyor insanlar. Elimizden geldiði kadar da insanlarýmýza en güzel hizmeti vermeye çalýþýyoruz. Aquparkla birlikte bu mekanda 52 personel istihdam ediyoruz. Bu þekilde insanlarýmýza da iþ imkaný doðuyor. Burada etkinliklerimizde var ramazan boyunca sýra gecelerimiz oluyor, ayrýca sema gösterisi de yapmayý düþünüyoruz. Ýlahi konserleri de olacak ve ramazan ayý boyunca farklý etkinliklerle halkýmýza en iyi þekil hizmeti vermeye çalýþacaðýz" dedi. Movapark AVM Medya ve Pazarlama Müdürü Mehmet Zeynel Güneþ, ise, "Movapark'a gelen ailelerimizin rahatça oturabileceði bir yer, gerçekten güzel bir yer sýra geceleri var. Güzel verilen bir hizmet var, kaliteli çalýþanlarýn olduðu bir mekan ve iftarýnýzý açtýktan sonra gelip oturabileceðiniz bir yer oldu. Ýþletme sahibinden Allah razý olsun" diye konuþtu.

Polisten iftar yemeði

B

itlis'in Hizan Ýlçe Emniyet Amirliði tarafýndan iftar yemeði verildi. Hizan Emniyet Amirliði, Hizan Öðretmenevi'nde mahalle muhtarlarýna, esnaflara ve ilçenin önde gelenlerine iftar yemeði verdi. Ýftar yemeðine katýlan Bitlis Ýl Emniyet Müdürü Sadettin Akgüç de Hizanlý vatandaþla oturarak sohbet etti. Ýftar yemeðine Hizan Jandarma Komutaný Yüzbaþý Serdar Atakan, Hizan Ziraat Odasý Baþkaný Erkan Durmaz, Hizan Milli Eðitim Þube Müdürü Mithat Ýzsiz, mahalle muhtarlarý, esnaflar ve ilçenin önde gelenleri katýldý.

22 TEMMUZ 2013 PAZARTESÝ YIL: 13 SAYI: 4336 Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk Rek. Eðt. San.Tic. Ltd Þti. Adýna Tüzel Kiþi Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Yazý iþleri Müdürü Muhittin TALAY Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: Stadyum Altý Kuzey Kale Arkasý YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR e-posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

atvan Devlet Hastanesi Enfeksiyon ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmaný Uz. Dr. Çetin Turan, kene vakalarýnýn bölgede son yýllara oranla büyük ölçüde artýþ yaþandýðýný söyledi. Tatvan'da son aylarda kene þikayetiyle hastaneye baþvuran kiþi sayýsýnýn 200'ün üzerinde olduðuna dikkat çeken Çetin Turan, kene þikayetiyle hastaneye baþvuran iki vakada ise Kýrým Kongo Kanamalý Ateþi'nin zehirli türünün tespit edildiðini ve tedavi amacýyla Van'a sevk edildiðini açýkladý. Kene vakalarýnýn artýþýný havalarý ýsýnmasýna baðlayan Uz. Dr. Çetin Turan, vatandaþlar keneler konusunda dikkatli olmalarý ve kene ýsýrmasý durumunda keneyi vakanýn kendisinin çýkarmamasý gerektiðini, çýkarýlmasý için en yakýn hastaneye baþvurmasý gerektiðini belirtti. Kene vakalarýna karþý sergilenen duyarsýz davranýþlar nedeniyle bu vakalarýn çoðu kez ölümle sonuçlanabileceðine vurgu yapan Dr. Turan, kenelerin sadece kýrsal alanlarda deðil tüm alanlarda bulunabileceðini ifade ederek, "Özellikle kýrsal alana çalýþmaya giden ya da piknik yapmak amacýyla kýrsal alanlara giden vatandaþlarýn eve dönüþlerde mutlaka vücudunu kontrol etmesi gerekiyor. Aksi taktirde vücutta kalan keneler çoðu kez zehirli türden olabiliyor ve bu da ölümle sonuçlanabiliyor" dedi. Kenenin ýsýrdýðý vakalarda ilk olarak baþ aðrýsý ve halsizlik baþ gösterdiðini, müdahale edilmemesi durumunda ise kusma, burun kanamasý, gözlerde kanlanma, ishal ve daha birçok rahatsýzlýk ile devam edebileceðini aktaran Çetin Turan, "Hastalýðýn geri dönüþü olmayabilir. Bu yüzden keneden korunmak gereklidir. Müdahale edilmemesi durumunda durum ölümle sonuçlanabilir" ifadelerini kullandý. Aðýrlýklý olarak mayýs ayýndan itibaren kene vakalarýný görmeye baþladýklarýný anlatan Dr. Turan, "Öncelikli olarak daha çok kýrsal kesimden þikayet gelmekte. Þu ana kadar 200'ün üstünde vaka geldi. Bunlardan 2'sini Van'a sevk ettik. Bu yýl vaka sayýlarýnda ciddi bir atýþ söz konusu. Bu da havalarýn birden fazla ýsýnmasý

ve kenelerin aktif hale geçmesi, insanlarýn tarýmla uðraþmaya ayný dönemde baþlamasý dolayýsýyla da buna baðlý kene ýsýrýðý vakalarýnýn arttýðýný düþünüyoruz. Hastalýk seyrine baktýðýmýzda geçen yýllara oranla büyük ölçüde farklýlýk var. Her seferinde ayný þeyi vurguluyoruz, kene ýsýrýðý ile karþýlaþtýðýnýzda bir saðlýk kuruluþuna baþvurunuz. Kendiniz ilkel yöntemlerle bunu çýkarmayýnýz. Artýk yaz mevsimindeyiz, ahýrlarýn temizlenmesi ve beyaz badana yapýlmasý konusunda sürekli uyarýlarda bulunuyoruz. Çünkü keneler, soðuk, ýslak ve kirli yerlerde daha kolay yaþayabiliyor. Oralarý beyaz badana ve dezenfekte yaptýklarýnda hem keneyi görme imkanlarý artar hem de barýnma þansýný azaltmýþ olurlar" diye konuþtu. KENELERDEN KORUNMA YÖNTEMLERÝ Kýrsal kesimde çalýþýrken pantolon paçalarýný çorap içlerine, giysi kollarýný ise eldiven içine sokarak çalýþýlmasý uyarýsýnda bulunan Turan, "Eve döndüklerinde ise vücutlarýnda kene muayeneleri yapmalýlar. Ama bunlar hala tam yapýlmýyor ki biz hala kene vakalarýyla karþýlaþýyoruz. Çok þükür þimdiye kadar ölümcül bir vakamýz olmamýþtýr. Umarým bundan sonra da olmaz. Burada ölümü tetikleyen sebepler ise hastanýn ýsýrýldýktan veya

Ahmet AY olayhaber@hotmail.com

KÝM BAÞBAKANDAN NE ÝSTÝYOR? Bir önceki yazýmýzý þu sorunun cevabýný aramaya ayýrmýþtýk: "Türkiye'de son bir yýlda ne oldu da kimi liberal aydýnýmýz hükümeti, ama özellikle sayýn baþbakaný bu kadar insafsýzca eleþtiriyor? Sonra soruyu þöyle bitirmiþtik: Ne oldu diye sorunca cevap alamýyoruz, soruyu deðiþtirip 'doðru soru' soralým: Ne olmadý da ALDs (Aydýnlýkçý-liberaldemokratsolcular) "...Ne yapýp edip, zaten söz konusu olan "otoriter tek adam yönetimi"nin "faþizm rotasý"na girmesine engel olunmalýdýr..." deme noktasýna geldiler? Evet, sahi ne olmadý da Tayyip Erdoðan'a içerden ve dýþarýdan böyle saldýrýlar baþladý? Önce 'ne olmadý da böyle oldu' sorusuna çok sade bir cevap verelim, sonra asýl mesele üzerinde kafa yoralým: Tayyip Erdoðan 'teslim olmadý…' Tayyip Erdoðan bunlarýn isteklerine teslim olmadýðý için. Bugünün Türkiye'si 10-15 yýl önceki Türkiye'den her yönüyle daha iyi yerde mi? Evet, Özgürlüklerin önündeki engeller bir bir kalkýyor mu? Evet, Bireyin, cemaatlerin, sivil örgütlerin, ticari kuruluþ ve SÝADlarýn-sendikalarýn haklarý her geçen yýl daha iyi mi? Evet, Sorun ne peki? Sorun ne ki Mao'cu Aydýnlýk grubu ve kimi liberal demokrat baþbakan Erdoðan'a böyle insafsýzca saldýrýyor? Aslýnda sorun 'öte'lerde, çok 'öte'lerden kaynaklanýyor; derin iþ, derin dünya iþi. Gezi olaylarýnda aðýz birliði ederek 'Tayyip Erdoðan dik-

kendinde belirti çýktýktan sonra bir saðlýk kuruluþuna baþvurmamasý. Bunu artýk öðrendik, Kýrým Kongo'nun spesifik olarak etkene dönük bir tedavisi yok. Destek tedavisi ise çok önemli, çünkü kene ýsýrdýktan sonra vücuda giren virüs çok hýzlý bir þekilde baðýþýklýk sistemini çökertmeye yönelik hareket ediyor. Öyle bir hale geliyor ki hem yaygýn olarak kanamalar meydana geliyor hem de vücuttaki koruyucu hücrelerin miktarýný ve cinsini azalttýðý için hastalar birden bire düþkün hale geliyorlar. Bu hastalarda kanama çok önemli, kaybedilen hastalara baktýðýmýzda vücudun deðiþik bölgelerinde çok ani ve hýzlý kanamalarla yaþamýný yitirdiklerini görüyoruz. Týp dilinde vücudun hemodinamik denge dediðimiz dengenin bozulmasý ölümde çok önemli. O nedenden dolayý ýsýrýlan vakalarýn, kendinde biraz halsizlik, bulantý, kusma, ateþ, ishal, aþýrý halsizlik, kas ve eklem aðrýsý gibi belirtiler olduðunda lütfen bir saðlýk kuruluþuna baþvursun. Baþka bir hastalýðýn belirtisi çýksa bile saðlýk kuruluþuna gitmeyi ihmal etmesinler. Çünkü erken teþhis, hastalarýn vücut dengeleri bozulmadan yapýlacak bir taný ölümcül vakalarýn engellenmesinde çok önemli" þeklinde konuþtu. "BÖLGEDE DEÐÝÞÝK KENE TÜRLERÝ VAR" Bölgede deðiþik kene türlerinin bulunduðunu kaydeden Turan, "Kenenin birçok çeþidi var. Bütün bu kenelerin hepsi ayný virüsü taþýmýyorlar. Keneler kolay saklandýklarý ve nemli bölgeleri tercih ediyorlar. Biz hastalar hastaneye geldiklerinde bütün vücudunda kene muayenesi yaparak dezenfektanla yýkatýyoruz. Kenenin vücutta kalmasý süresi çok önemli, ne kadar kalýrsa o kadar virüs salýyor vücuda. Ayrýca keneyi bireysel olarak çýkarmaya çalýþtýðýmýzda, cýmbýzla zorladýðýmýzda kendini savunmak amaçlý olarak kene vücuda virüs kusuyor. Özetlersek kene vücutta ne kadar kalýrsa, ne kadar kan emerse o kadar virüs yayar ve ölümcül hale gelir" þeklinde konuþtu.

tatör oldu' diyen derin dünya. Þimdi birileri buna komplo diyebilir, desin, zaten "derin güçler" de bu oyunlara 'komplo' diyenleri severmiþ. Peki, "bu derin iþ kimin iþi" dediðinizi duyar gibiyim, anlatacaðým, az sabýr. Bildiðiniz gibi dünyanýn bütün ülkelerini kendi hegemonyasýna almak isteyen CFR'nin de içinde yer aldýðý Tavistoc bütün ülkelerde sözlerinden çýkmayacak 'elemanlar' bulur, öðütür, eðitir ve günü gelince de o ülkenin yönetici kadrosuna dâhil eder. Bu 'elemanlar' GAZETECÝ-AKADEMÝSYEN-ÝÞ ADAMI, askersivil bürokrat, parti baþkaný, baþbakan, cumhurbaþkaný yapýlýr. Ancak bir gün ülke 'istisna' dediðimiz 'ülkesinin menfaatlerini uluslar arasý güçlerin menfaatlerinin önünde tutan' yöneticinin inisiyatifinde bir seyir izlerse (eksen kaymasý) o zaman bu derin güçlerin emrindeki 'elemanlarýn' blokajý-engellemeleri devreye girer. Nasýl mý? Bu engelleme ülkenin þartlarýna göre deðiþse de bize uygun olanlarýndan bahsedeyim: Önce bürokratik dille uyarýlýr, buna "ikna" denir, Ýkna olmazlarsa basýn üzerinden mesajlar verilir, buna þantaj denir, Þantaj yeterli gelmezse hem bürokrasi ve hem de basýn üzerinden mesaj verilir, buna tehdit denir, Tehditten sonra güvenlik sorunu çýkarýlýr, buna 'eleman'larý olan iþ çevresi, bürokrasi ve basýn alet edilir, buna kuþatma denir, Kuþatma da fayda vermezse anarþi ve teröre baþvurulur, buna bir þey denmiyor! Çünkü muktedir olmayan hiçbir siyasi iktidar bu sürece dayanamaz. Ha, eðer direnirse o zaman da kaos, 'uluslar arasý diplomasi dýþý faktörler' devreye girer ve buna da artýk o iktidarýn sonu denir. Tayyip Erdoðan bu süreçlerin tümünden geçti, geçti ama neticede hala baþbakan Tayyip Erdoðan'ý yerinden edemediler, neden? Kesip atmýyorum, ama Allah'ýn hesabýyla milletin hesabý birbirine uyuyor, bu yüzden süreç Sayýn baþbakanýn lehine seyrediyor. Ama konuyu biraz daha açarsak, bu süreçte iç ve dýþ güçlerin lehine bir þey olmadýysa, bu onlarýn kalburüstü adamlarýnýn þu an Silivri'de yat-

Þemdinli Belediyesi'nden evlere iftar servisi

H

akkari'nin Þemdinli Belediyesi, maddi durumu iyi olmayan ailelerin evlerine iftar yemeðini kapýya kadar götürerek teslim ediyor. Konuyla ilgili bilgi veren Þemdinli Belediye Baþkaný Sedat Töre, Ramazan ayý nedeniyle belediye ve esnaflarla ortaklaþa açmýþ olduklarý iftar çadýrýnda yemek vermeye devam ettiklerini söyledi. Ýlçede bulunan bir kafeteryada verilen iftar yemeðine her gün yaklaþýk 400 kiþinin katýldýðý ifade eden Töre, "Her gün deðiþik menülerle verilen iftar yemeðinin yaný sýra belediye tarafýndan tespit edilen ve maddi durumlarý iyi olmayan 60 ailenin evine de sýcak yemeðin yanýnda gýda yardýmý da yapýyoruz. Ýftar vakti yaklaþtýðýnda görevliler tarafýndan sýcak iftar yemekleri vatandaþlarýn evine götürülerek kapýlarýnda teslim ediliyor. Hazýrlanan yemek, iftar çadýrýna gelen vatandaþlara belirlenen görevliler tarafýndan daðýtýlýyor" dedi. Belediye tarafýndan kapýlarýna kadar yemek getirilmesinden duyduðu memnuniyeti dile getiren Emine Yýlmaz, "Belediyemizden Allah razý olsun. Belediyemize minnettarýz. Bu Ramazan ayýnda insanlara yardým elini uzatan belediyemiz bizleri de yalnýz býrakmadý. Her gün sýcak ve güzel yemekler kapýmýza kadar getiriyorlar" diye konuþtu.

masýyla alakalýdýr. Eðer Silivri'dekiler dýþarýda olsaydý Tayyip Beyin düþmesi için gerektiðinde ülke kan gölüne dönüþtürülürdü. Hamdolsun ki küresel güçlerin asýl 'elemanlarý' el an Silivri'de mahkûm-tutuklu. Peki, Mademki uluslar arasý karanlýk güçler devrede, o zaman Sayýn baþbakanýn gitmesi için bunlarýn devrede olmalarýnýn ciddi bir sebebi olmalý deðil mi? Uluslar arasý güçler boþuna mý Sayýn baþbakanla bu kadar uðraþýyor? Nedir sorun, ciddi sebebi var mý? Sayýn baþbakanýn 'teslim olmamasý' ne anama geliyor? Yukarýda deðinmeye çalýþmýþtým; Tayyip Erdoðan bu küresel güçlerin iþini bozacak hamleler yaptý: 1-Sayýn baþbakan onlarýn kurulu düzenini tanýmadýðýný açýklayarak bundan sonra (ki yýllarda) baþka ülkelerin de bu kurulu/müesses nizamý, yani BM'in derin güçlere hizmet eden yapýsýný eleþtirmesini beraberinde getirecekti. Erdoðan 'cezasýz' kalýrsa bundan cesaret alan ülkeler artabilir, güçlenebilir ki bu durum küresel karanlýk güçler için kabul edilebilir bir durum deðil. 2-Sayýn baþbakan onlarýn 'tutmaz, olmaz, olmamalý' dedikleri halký Müslüman olan bir ülkede demokrasiyi, demokratik teamülleri, demokratik kültürü geliþtirdi. Erdoðan bununla halký Müslüman monarþik ülkelere model oldu, üstelik bu ülkelere 'demokrasi ihracý'na baþladý. Bu durum derin dünyayý rahatsýz etti. Zira demokrasinin yeþerdiði hiçbir Ýslam ülkesi Batý'nýn çýkarlarýný kendi çýkarlarýnýn önünde tutmaz. Artýk acý da olsa kabullenelim ki Batý Ýslam dünyasý için demokrasi falan istemiyor, bu sebeple Batý için bu ülkelerde en zalim diktatör/lük, en iyi demokrasiden yeðdir. Yazýmýzýn bu bölümünü bitirmeden þu soruyu soralým: En son 27 Nisan 2007 e-muhtýrasýnda ABD'nin nasýl bir duruþ sergilediðini hatýrladýnýz mý? Mao'cu ALDs'cilere yine sýra gelmedi, ama bir sonraki yazýmýzda devam edeceðiz… Twitter: @ahmetay_


Bölge Haber

22 TEMMUZ 2013 PAZARTESÝ

Demokratik Özerklik Türkiye'nin yararýna olur

5

BDP Diyarbakýr Milletvekili Nursel Aydoðan Suriye'de yaþanan durumu deðerlendirdi ve "Suriyeli Kürtlerin yanýnda yer almak Türkiye'ye en yakýþan tutumdur" dedi.

B

arýþ ve Demokrasi Partisi (BDP) Diyarbakýr Milletvekili Nursel Aydoðan, PYD'nin Rasulayn'ý ele geçirmesinin ardýndan Dýþiþleri Bakaný Ahmet Davutoðlu'nun yaptýðý açýklamalarý deðerlendirerek, "Suriye Kürtleri Suriye'de yaþayan halklarýn içerisinde en mazlum olanýdýr. Suriye kurulduðu günden beri kimlikleri tanýnmamýþtýr, dilleri tanýnmamýþtýr. Bir nüfus cüzdanlarý bile yoktur. Yani Suriye Cumhuriyeti'nin vatandaþlarý bile deðildir. Ýþte bu kadar ezilmiþ bir halkýn yanýnda olmak Türkiye Cumhuriyeti devletine en yakýþan tutumdur. Ýnancým odur ki orada eðer bir demokratik özerklik geliþirse yine bu Türkiye'nin yararýna olacaktýr" dedi.

Barzani ve Talabani'ye de yapýlmýþtý BDP'nin KCK ana davasýndan tutuklu milletvekili Hatip Dicle'nin annesinin taziye ziyaretine giden Aydoðan, ÝHA muhabirinin sorularýný yanýtladý. Zamanýnda Irak'ta yaþayan Kürtlere de

ayný þekilde bir tutum sergilendiðini hatýrlatan Aydoðan, günümüzde ise Irak'ýn Türkiye'nin en çok ihracat yaptýðý ülkeler arasýnda yer aldýðýný belirterek þöyle konuþtu: "Þunun altýný çizerek belirtmek istiyorum; sayýn Dýþiþleri Bakaný Davutoðlu'nun yapmýþ olduðu açýklama talihsiz bir açýklamadýr. Türkiye Cumhuriyeti devletinin Kürt halkýna yönelik politikasý artýk deðiþmelidir diyorum. Geçmiþ dönemde Irak'ta yaþayan Kürtlere yönelik ayný politika vardý. O dönem Barzani'ye ve Talabani'ye Türkiye Cumhuriyeti'nin yaklaþýmýný hepimiz biliyoruz. Yani Ortadoðu'ya yeniden dizayn verilirken orada bir federe hükümetinin kurulduðunu biliyoruz. Kurulduktan sonra iliþkiler geliþtirdiðini ve þu anda hükümetin en büyük ihracat yaptýðý ülkeler arasýnda olduðunu biliyoruz. Bu nedenle bütün geçmiþtekilerin çok iyi takip edilmesi lazým." Suriye Kürtleri için de ayný durumun geçerli olduðunu aktaran Aydoðan, Suriye Cumhuriyeti içinde en çok ezilen halkýn Kürtler olduðunu

söyledi.

Özerklik Türkiye'nin yararýna Aydoðan, Ortadoðu'nun yeniden dizayný çerçevesinde Suriye'nin de yeniden dizayn edildiðini belirterek sözlerini þöyle sürdürdü: "Bu dizayn sýrasýnda Suriye Kürtlerinin de kendi yaþadýðý bölgelerde bir statü sahibi olarak yaþama haklarý var. Ýþte sayýn Davutoðlu'nun yaptýðý gibi defacto bir durum geliþtiðinde müdahale ederiz ve benzeri türü aba altýnda sopa gösterme ya da tehdit türü politikalarýn sonuç vermeyeceðini kendilerinin de bilmesi gerekir. Bence Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin, Dýþiþleri Bakanlýðý'nýn yapacaðý þey PYD'nin Eþ Baþkaný Salih Müslim ile görüþmek olmalýdýr. Kendisi ile görüþtükten sonra tercihlerinin ne olduðunu sormak ve bu tercihlerine saygýlý olduðunu belirtmek gerektiðini düþünüyorum. Sonuç olarak Suriye Kürtleri, Suriye'de yaþayan halklarýn içerisinde en mazlum olanýdýr. Suriye kurulduðu

Hakkari'de geri dönüþler baþladý

Hakkari'nin Çukurca ilçesine baðlý Dutluca Mahallesi sakinleri, yýllar sonra geri dönmenin mutluluðunu yaþýyor.

13 yaþýndaki PKK'lý teslim oldu Þ

ýrnak'ýn Silopi ilçesinde PKK'dan kaçan 13 yaþýndaki çocuk Habur Sýnýr Kapýsý'nda güvenlik güçlerine teslim oldu. Edinilen bilgilere göre PKK'nýn Kandil kampýndan kaçan 13 yaþýndaki bir çocuk Habur Sýnýr Kapýsý'nda güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan çocuðun ifadesi alýndýktan sonra savcýlýða çýkartýlacaðý öðrenildi.

günden beri kimlikleri tanýnmamýþtýr. Dilleri tanýnmamýþtýr. Bir nüfus cüzdanlarý bile yoktur. Yani Suriye Cumhuriyeti'nin vatandaþlarý bile deðildirler. Ýþte bu kadar ezilmiþ bir halkýn yanýnda olmak Türkiye Cumhuriyeti devletine en yakýþan tutumdur. Ýnancým odur ki orada eðer bir demokratik özerklik geliþirse yine bu Türkiye'nin yararýna olacaktýr."

Ý

lçe merkezinden 10 kilometre mesafede bulunan 30 hanelik Dutluca Mahallesi sakinleri, barýþ süreci ile birlikte mahallelerine yeniden dönüþ yapmanýn sevincini yaþadý. Dutluca Mahallesi'ne giderek ailelerin sorun ve sýkýntýlarýný yerinde dinleyen Çukurca Belediye Baþkaný Hýdýr Demiroðlu, tahrip olan yol ve su þebeksi için çalýþmalar baþlattýklarýný belirtti. Demiroðlu, "Burasý ilçeden sadece 10 kilometre uzaklýkta bulunmaktadýr.

Bölgede meydana gelen olaylardan dolayý buralara gelemiyorduk. Barýþ süreci ile birlikte buralara hizmet getirmek için çalýþma baþlattýk. Yol ve içme suyu þebekesini onardýk. Ancak geceleri bu mahalle halen yasaklý olduðu için yabani hayvanlar ekinlerimize zarar vermektedir. Bu yasaklarýn bir an önce kaldýrýlmasý gerekiyor. Tek isteðimiz yýllar sonra el birliði ile bu mahalleye hizmet götürmektir" dedi.

Yüksekova'da gergin gece

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen yürüyüþün ardýndan olaylar çýktý.

Y

üksekova'da tertip edilen PKK'nýn Suriye'deki yapýlanmasý olan Demokratik Birlik Partisi (PYD) ile ilgili programýn ardýndan Cengiz Topel Caddesi'nde yürüyüþe geçen yüzü kapalý grup, çevreye ses bombalarý, Molotof kokteylleri ve havai fiþek attý. Polis, gruba tazyikli su ve gaz bombalarý ile müdahale etti. Grup daðýlýrken, gerginlik ara sokaklarda devam etti.

Baðýmsýz bir doktor heyeti Ýmralý'ya gitmeli ma olmadýðýný belirten Aydeniz, Öcalan'ýn sýradan bir þahsiyet olmadýðýný, Öcalan'ýn saðlýk durumunun da "Saðlýk sorunu yoktur" açýklamasýyla geçiþtirilemeyeceðini belirtti.

'Baþvurumuza herhangi bir cevap alamadýk' Adalet Bakanlýðý'nýn Abdullah Öcalan'ýn saðlýk durumuna iliþkin yaptýðý açýklamanýn hem kendileri tarafýndan hem de halk tarafýndan tatmin edici bir açýklama olmadýðýný belirten DTK Saðlýk Komisyonu Sözcüsü Saliha Aydeniz, Öcalan'ýn sýradan bir þahsiyet olmadýðýný, Öcalan'ýn saðlýk durumunun da "Saðlýk sorunu yoktur" açýklamasýyla geçiþtirilemeyeceðinin altýný çizdi.

A

dalet Bakanlýðý'nýn Öcalan'ýn saðlýk durumuna iliþkin 19 Temmuz'da yaptýðý açýklama ise, Kürt halkýnýn beklentilerine cevap vermedi. Bakanlýðýn "Ýmralý F Tipi Ceza Ýnfaz Kurumu'nda bulunan hükümlü Abdullah Öcalan'ýn saðlýk kontrolü için baðýmsýz bir doktor heyetinin gönderilmesi" yönünde yapýlan yayýnlarla ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirmek amacýyla yaptýðý yazýlý açýklamayý, DTK Saðlýk Komisyonu Sözcüsü Saliha Aydeniz, deðerlendirdi. Bakanlýðýn açýklamasýnýn doyurucu bir açýkla-

Abdullah Öcalan'ýn saðlýk sorunlarýna iliþkin açýklamalarýnýn Ýmralý'ya giden BDP heyeti ve ailesi aracýlýðýyla basýna yansýdýðýný ve Öcalan'ýn baðýmsýz bir doktor heyeti istemesi üzerine DTK olarak baþvuru yaptýklarýný hatýrlatan Aydeniz, bu baþvuruya olumlu-olumsuz bir cevap almadýklarýný ifade etti. Bakanlýðýn kendilerine bir cevap vermek yerine kendi bünyelerinde bir heyetin Ýmralý'ya gittiði açýklamasý yapmasýnýn hem halk açýsýndan hem de kendileri açýsýndan rahatlatýcý bir açýklama olmadýðýný kaydeden

Aydeniz, Ýmralý'da yapýlan tetkik ve muayene noktasýnda her hangi bir ifadenin de yer almadýðýna dikkat çekti. Bakanlýðýn yaptýðý açýklamada hangi uzmanlarýn gittiði, nasýl bir tetkik ve muayene yöntemi izlendiði yönünde bilgilendirmenin bulunmamasýnýn da kendileri açýsýndan yetersiz olduðunu dile getiren Aydeniz, baðýmsýz bir doktor heyetinin Ýmralý'ya gitmesinin önünün böyle geçiþtirici bir açýklamayla kesilemeyeceðini ifade etti.

'Saðlýk sorunu yoktur demek geçiþtirici bir cevaptýr' Aydeniz, Bakanlýðýn açýklamasýndaki "Bu bilgilere raðmen: saðlýk konusu üzerinden yapýlan spekülasyonlarýn çözüm sürecini olumsuz etkilemeye yönelik sonuçlarýnýn olabileceði deðerlendirilmektedir" ifadesinin de kendilerini kaygýlandýrdýðýný kaydederek, asýl baðýmsýz bir heyetin Ýmralý'ya gitmemesinin süreci olum-

suz etkileyeceðine dikkat çekti. 21 Mart'ta Diyarbakýr Newroz ile baþlayan "Demokratik çözüm" sürecinin mimarýnýn Öcalan olduðunu belirten Aydeniz, þunlarý söyledi: "Hükümetin Sayýn Abdullah Öcalan'ýn saðlýk durumuna duyarsýz yaklaþýmý, bu süreç içerisinde herhangi bir adým atmamasý da bir güven sýkýntýsý yaratmýþtýr. Bunun üzerinden ciddi bir saðlýk sorunu olduðu ifade ediliyor, buna raðmen böyle kýsa bir açýklama ile 'herhangi bir saðlýk sorunu yoktur' demek geçiþtirici bir cevaptýr. Ayný zamanda da çok yüzeysel bir açýklamadýr. Orada hangi tahliller yapýldý? Hangi sonuçlar çýktý noktasýnda bir açýklama yokken, Bakanlýk neye dayanarak, 'hiçbir saðlýk sorunu yoktur' ifadesini kullanabiliyor." Aydeniz, en kýsa zamanda TTB ve DTK'nin yaptýðý baþvuruya da Bakanlýkça olumlu bir cevap verilmesinin gerektiðini dile getirdi.


6

EKONOMÝ

22 TEMMUZ 2013 PAZARTESÝ

Eker bölge hayvancýlýðýný masaya yatýrdý

Oteli olmayan tek ilçe

Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, tarihi Kongre binasýnda bölge hayvancýlýðýyla ilgili sektör temsilcileriyle deðerlendirme toplantýsý yaptý. Bakan Eker, ''Burada bakanlýðýn ve Ardahan'daki ilgililerin yaptýðý tüm görüþmelerin hepsi kayda alýndý. Öneriler yazýldý. Ardahan ile ilgili konularý enine boyuna masaya yatýrmýþ olduk. Ve bunlarý deðerlendirip Ardahan için özellikle tarým ve hayvancýlýk alanýnda bunlarý bir eylem planýna dönüþtüreceðiz.''dedi. Ardahan'da 13 bin kayýtlý çiftçi olduðunu ve çiftçimize ait 76 bin hektarlýk bir arazinin mevcut olduðunu kaydeden Eker, Ardahanlýlarýn devletin verdiði teþviklerden yararlanmasýný istedi.

Doðru proje Yapýlan bazý projelerde devlerin 100 liraya karþý 116 lira destek verdiðini vurgulayan Eker, ''Yani harcadýðýnýn daha fazlasýný devlet teþvik

olarak karþýlýyor. Tarým ve kýrsal kalkýnmayý destekleme kurumu ilk çaðrýda 30 tane proje kabul etti. 30 proje, bu çok büyük bir þey. 30 proje için de toplam tutar 9.5 milyon lira. Bu da Ardahan gibi bir vilayet için çok önemli. Bunun hibe desteði 5 milyon lira. Yarýsýndan daha fazlasý. Dikkatiniz çekiyor mu? Hibe. Geri almýyoruz. Et ve et ürünleri üzerine yeter ki, doðru proje yapýlsýn'' diye konuþtu. Proje sayýsýna bakýlmaksýzýn deðerlendirildiðini ifade eden Eker, her projeyi kabul etme imkanlarýnýn olduðunu ifade etti.

Sunulan imkandan iyi istifade edilsin Devletin sunduðu bu imkanlardan herkesin iyi istifade etmesi gerektiðini vurgulayan Eker, ''Bu imkan bütün Türkiye'de yok. Bazý iller için geçerli. 8 adet hayvansal iþleme-paketleme tesi-

sine bugüne kadar Ardahan'da 1 milyon 100 lira biz bunlara hibe ödedik buda baþka bir proje'' ifadelerini kullandý. Toplantý daha sonra basýna kapalý gerçekleþti.

En fazla fiyat artýþý karpuzda oldu TZOB Genel Baþkaný Þemsi Bayraktar, "20 günlük süreçte üretici ve marketlerde fiyatý en fazla artan ürünler karpuz, kuru soðan ve fýndýk, fiyatý en fazla düþen ürünler ise sivri biber, domates, patates, marul, yeþil fasulye, elma, patlýcan, þeftali ve yumurta oldu" dedi.

Türkiye Ziraat Odalarý Birliði (TZOB) Genel Baþkaný Bayraktar, Ramazan ayý gýda fiyatlarý ve deðiþimlerine iliþkin basýn açýklamasý yaptý. Ramazan ayý öncesinde TZOB tarafýndan gýda fiyatlarýndaki deðiþimlerin takip edileceðini duyurduklarýný hatýrlatan Bayraktar, "Ramazan ayýnýn ilk haftasýnda, bazý medya organlarýnda 'tavuk etine zam yapýldýðý' haberleri yer almýþtýr. Sektör temsilcileri, zam haberleriyle ilgili yaptýðýmýz görüþmelerde; 'Ramazan'da beyaz ete zam yapýlmadýðýný, hatta tavuk eti fiyatlarýnýn Mayýs ayýndaki fiyatlarýn da altýnda satýþa sunulduðunu' belirtmiþlerdir. Birliðimizce yapýlan fiyat araþtýrmalarý da sektör temsilcilerini doðrular niteliktedir" ifadesini kullandý. "28 Haziran-18 Temmuz Tarihleri Arasýndaki Gýda Fiyatlarýnda Önemli Artýþlar Olmamýþtýr" Spekülatif haberlerin önüne geçmek adýna ilgili kurumlarýn gereken hassasiyeti gösterdiklerini ve asýlsýz haberlerle suni fiyat artýþlarýnýn engellendiðini belirten Bayraktar, "20 günlük süreç içerisinde Birliðimiz tarafýndan yapýlan uyarýlar da etkisini göstermiþ, 28 Haziran-18 Temmuz tarihleri arasýndaki gýda fiyatlarýnda önemli artýþlar olmamýþtýr" dedi. Bu süreçte, üretici fiyatlarýnda ve marketlerde özellikle yaþ meyve ve sebzede indirimlerin olduðuna iþaret eden Þemsi Bayraktar, Ramazan ayýnda zam yapýldýðý iddia edilen tavuk etinde de indirim gerçekleþtiðini bildirdi. "Marketlerde Et Ürünlerinden Dana Etinde Yüzde 3,83 Düþüþ Gerçekleþti" Bayraktar, Ramazan ayýnda tüketimi artan baklagillerden kýrmýzý mercimek, nohut ve yeþil mercimeðin market fiyatlarýnda düþüþ görülmesinin, halkýn daha rahat tüketimi açýsýndan sevindirici olduðunu vurgulayarak, "Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanýmýz Mehdi Eker'in Ramazan öncesinde, Et ve Süt Kurumu'nun et ürünlerinde indirim yapýlacaðý yönündeki açýklamasý piyasalarý da etkilemiþ; marketlerde et ürün-

lerinden dana etinde yüzde 3,83 düþüþ gerçekleþmiþtir. TZOB Teknik Uzmanlarý'nýn yaptýðý araþtýrmalara göre, kuzu etinde ise yüzde 0,69 oranýnda, oldukça düþük sayýlabilecek bir artýþ belirlenmiþtir" diye konuþtu. Bayraktar, gýda fiyatlarýna iliþkin þu bilgileri verdi: "Son 20 gün içerisinde fiyatlardaki geliþmelere baktýðýmýzda market fiyatlarýnda; 4 üründe fiyat deðiþimi görülmezken, 21 üründe azalma, 13 üründe ise fiyat artýþý olmuþtur. Maydanoz, kuru incir Antep fýstýðý, mýsýrözü yaðý fiyatlarýnda deðiþim yaþanmamýþtýr. Fiyat düþüþü yüzde 25,54 oran ile en fazla domateste görülmüþtür. Domatesteki fiyat düþüþünü yüzde 19,05 ile sivri biber, yüzde 18,72 ile marul, yüzde 14,88 ile pirinç, yüzde 14,75 ile elma, yüzde 10,40 ile yeþil soðan, yüzde 8,11 ile kýrmýzý mercimek, yüzde 6,70 ile nohut, yüzde 6,58 ile tavuk eti, yüzde 5,11 ile yeþil fasulye, yüzde 4,70 ile limon, yüzde 4,52 ile patates, yüzde 3,93 ile þeftali, yüzde 3,83 ile dana eti, yüzde 3,66 ile havuç, yüzde 3,23 ile salatalýk, yüzde 2,64 ile patlýcan, yüzde 2,46 ile yumurta, yüzde 1,48 ile kuru üzüm, yüzde 0,84 ile süt, yüzde 0,65 ile yeþil mercimek izlemiþtir. "En Fazla Fiyat Artýþý Karpuzda Görülmüþtür" Markette en fazla fiyat artýþý

ise yüzde 19,08 oran ile karpuzda görülmüþtür. Karpuzdaki fiyat artýþýný yüzde 13,63 ile kuru soðan, yüzde 10,82 ile çilek, yüzde 8,59 ile kuru kayýsý, yüzde 4,96 kiraz, yüzde 4,19 ile zeytin, yüzde 3,82 ile zeytinyaðý, yüzde 3,01 ile kuru fasulye, yüzde 1,96 ile fýndýk, yüzde 1,68 ile toz þeker, yüzde 1,46 ile ayçiçeði ve kabak, yüzde 0,69 ile kuzu eti takip etmiþtir." Üretici fiyatlarýnda ise; 18 üründe fiyatlarýn deðiþmediðini söyleyen Bayraktar, "9 üründe azalma, 7 üründe ise fiyat artýþlarý olmuþtur. Salatalýk, havuç, maydanoz, yeþil soðan, limon, çilek, kuru fasulye, nohut, kýrmýzý mercimek, yeþil mercimek, pirinç, kuru kayýsý, kuru üzüm, kuru incir, Antep fýstýðý, süt, zeytin, zeytinyaðý fiyatlarýnda deðiþim meydana gelmemiþtir. Fiyat düþüþü yüzde 40,80 oran ile en fazla sivri biberde görülmüþtür. Sivri biberdeki fiyat düþüþünü yüzde 27,64 ile domates, yüzde 22,89 ile patates, yüzde 20,27 ile marul, yüzde 16,70 ile yeþil fasulye, yüzde 14,63 ile yumurta, yüzde 13,73 ile elma, yüzde 12,76 ile patlýcan, yüzde 8,46 ile þeftali izlemiþtir" dedi. Üreticide en fazla fiyat artýþýnýn yüzde 41,38 oran ile karpuzda görüldüðüne dikkati çeken TZOB Baþkaný Bayraktar, "Karpuzdaki fiyat artýþýný yüzde 26,67 ile fýndýk, yüzde 21,52 ile

kuru soðan, yüzde 6 ile kabak, yüzde 3,85 ile kiraz, yüzde 2,35 ile kuzu eti, yüzde 1,03 ile dana eti izlemiþtir" þeklinde ifade etti. Bayraktar, 20 günlük süreçte üretici ve marketlerde fiyatý en fazla artan ürünlerin karpuz, kuru soðan ve fýndýk, fiyatý en fazla düþen ürünlerin ise sivri biber, domates, patates, marul, yeþil fasulye, elma, patlýcan, þeftali ve yumurta olduðunu kaydetti. "Kuru Soðan Fiyatlarýnda Gerileme Bekleniyor" Akdeniz Bölgesi'nde kuru soðan üretiminin fazla gerçekleþtiði Reyhanlý ilçesinde hasadýn erken tamamlanmasý, Ýç Anadolu Bölgesi'nde ise henüz tam olarak hasadýn baþlamamasý nedeniyle piyasada kuru soðan arzýnýn azalmasý fiyatlarda artýþa neden olduðuna iþaret eden Bayraktar, önümüzdeki günlerde Ýç Anadolu Bölgesi'nde hasadýn yoðunlaþmasý ile fiyatlarda gerileme beklendiðini belirterek, þöyle devam etti: "2012 yýlýnda karpuz fiyatlarýnýn aþýrý düþmesi nedeniyle bu yýl ekim alanlarý azalmýþtýr. Geçen yýl 4 milyon 22 bin 296 ton olan karpuz üretiminin, 2013 yýlý ilk tahmin sonuçlarýna göre yüzde 6 oranýnda gerileyerek 3 milyon 781 bin 870 tona inmesi beklenmektedir. Karpuz üretimindeki azalma ve bu yýl yaz dönemine rastlayan Ramazan ayýnda karpuza olan talep artýþý, fiyatlarýn artmasýna neden olmuþtur. Bu sene fýndýk rekoltesinin düþük tahmin edilmesi, önemli ihraç ürünümüz olan fýndýk fiyatlarýnýn artmasýna neden olmuþtur. Ramazan ayý öncesinde yaptýðýmýz basýn toplantýsýnda; bu yýlki Ramazan öncesi fiyat araþtýrmamýzýn, tarla ürünlerinin piyasaya tam olarak çýkmadýðý; sera üretiminin de sona erdiði ürünlerin az olduðu geçiþ dönemine rastladýðýný, tarla ürünlerinde hasat edilen ürün miktarýnýn artmasýyla birlikte özellikle yaþ sebze meyve fiyatlarýnda düþüþ beklediðimizi ifade etmiþtik. Nitekim üretici fiyatlarýnda ve marketlerde fiyatý en fazla düþen ürün grubu yaþ sebze ve meyve olmuþtur."

Kuzey Irak'ýn sýnýf noktasýnda bulunan Hakkari'nin Çukurca ilçesinde hala bir otel yok. Türkiye genelinde oteli olmayan tek ilçe konumunda bulunan yaklaþýk 5 bin nüfuslu Çukurca ilçesinde, konaklama sýkýntýsý çekiliyor. Bir zamanlar "Kale Otel" adý altýnda faaliyet gösteren tek katlý otel de, ilçenin deðiþik noktalarýnda tabelasý ve telefon numarasý olmasýna raðmen iki yýl önce kapandýðý belirtildi. Ýlçeye giden gazeteciler ve birçok kiþi, kalacak yer olmadýðý için öðretmen evinde konaklamak zorunda kalýyor. Ýlçedeki yetkililer ise, barýþ süreci ile birlikte ilçede huzur ve güvenin her geçen gün daha ilerliye gittiðini ifade ederek, iþadamlarýný ilçeye yatýrým yapmaya davet ettiler.

Bal Yazýcý ile görüþtü

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði (TOBB) Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu ve Gümrük ve Ticaret Bakaný Hayati Yazýcý ile bir araya gelen Diyarbakýr Ticaret Borsasý Baþkaný Ebubekir Bal bölgenin sorunlarý ile ilgili TOBB Baþkaný Hisarcýklýoðlu ve Bakan Yazýcýya bilgi verdi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliði'ne (TOBB) baðlý 365 Oda ve Borsanýn Baþkanlarý, TOBB Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýoðlu ve Gümrük ve Ticaret Bakaný Hayati Yazýcý'yla iftar yemeðinde bir araya geldi. TOBB Baþkaný M. Rifat Hisarcýklýkoðlu, oda ve borsa baþkanlarýna hitaben, "Uzun bir seçim döneminden geçtiniz. Türkiye'nin parlak geleceðine hizmet etmek için 4 yýllýk mazbatanýzý aldýnýz. Öncelikle hepinizi tebrik ediyorum. 4 yýllýk yetkiyle birlikte büyük bir sorumluluðu üstlendiniz. Þehrinize, ülkenize hizmet noktasýnda taþýn altýna artýk gövdenizi koydunuz. Allah utandýrmasýn, yar ve yardýmcýnýz olsun" dedi

Takýlýp Kalmamak Gerekiyor Ýftar yemeðinin ardýndan Bakan Yazýcý ile TOBB Baþkaný Rifat Hisarcýklýoðlu ile görüþen Diyarbakýr Ticaret Borsasý Baþkaný Ebubekir Bal ilin sorunlarý hakkýnda bilgi verdi. Çözüm sürecine iliþkin deðerlendirmelerde de bulunan Yazýcý, süreci sabote etmek isteyenlerin olduðunu ve hedefin sapmasýný amaçlayanlarýn fiillerine takýlýp kalmamak gerektiðini kaydetti. Yapýlan görüþmelerin ardýndan Diyarbakýr Ticaret Borsasý Baþkaný Ebubekir Bal,Bakan Yazýcý'ya özel sektörün önünü açan reformlarýn hayata geçirilmesinden dolayý teþekkür ederek,el iþleme bakýr kahve seti hediye etti.


GÜNCEL

22 TEMMUZ 2013 PAZARTESÝ

7

Sokaktan kuyumculuða Diyarbakýr'da altýn üretimi yapan Elif Gold ile Halk Eðitim Merkezi iþ birliðince gümüþ ve altýn tasarým eðitimi alan çocuklar ustalaþýyor.

Ö

zellikle iþsiz ve meslek sahibi olmayan gençlerin yoðunlukta baþvurduðu Halk Eðitim Merkezlerinde kuyumcu ustalarý tarafýndan eðitim alan geçleri meslek sahibi ettiklerini belirten Elif Gold Yönetim Kurulu Baþkaný Muhammet Utangaç amaçlarýnýn Diyarbakýrlý Ustalar yetiþtirmektir dedi.

-PROJE UMUT OLDUDiyarbakýr'da kuyumculuk sektörünün kalifiye eleman konusunda büyük sýkýntýlar yaþadýðýný belirten Utangaç,Halk Eðitim Merkezleri ile yapmýþ olduðumuz projelerle bu açýðý kapatmak istiyoruz.Þu an atölyemizde 30 personel çalýþmakta,buradan yetiþtirdiðimiz bir çok ustalarýmýz iþ yeri sahibi olmuþ durumda ilimizde altýn tasarýmýnda ustalar genelde Kahramanmaraþ'tan gelmektedir.Dýþardan ilimizdeki atölyelere gelen bu ustalar çekip gittiðinde atölyelerimiz zor durumda kalmakta ve hatta usta bulamadýklarýndan dolayý kapatmak zorunda kalmýþlardýr. Çözüm süreciyle birlikte yakalanan huzur ve güven ortamýyla Diyarbakýr Markalarýnýn bir bir ortaya çýkacaðýna inandýklarýný belirten Elif Gold Yönetim Kurulu

45 bin Ramazan kolisi E

konomi Bakaný Zafer Çaðlayan, Mersin ve ilçelerindeki ihtiyaç sahibi vatandaþlara daðýtýlmak üzere 45 bin koli Ramazan yardýmý gönderdi. Edinilen bilgiye göre, Bakan Çaðlayan tarafýndan kendi imkanlarýyla gönderilen ve içerisinde çay, þeker, pirinç, bulgur, yað ve salça gibi temel gýda maddelerinin bulunduðu yardým malzemeleri, nüfus oranlarýna göre Mersin merkez ve 13 ilçeye gönderildi. Yardým malzemelerinin burada ilçe ve mahalle baþkanlarý tarafýndan önceden tespit edilen ihtiyaç sahibi vatandaþlara teslim edildiði öðrenildi.

Baþkaný Muhammet Utangaç ilimizde bizler gibi bir çok büyük ve marka firmalarýmýz bulunmakta umuyorum süreçle beraber bu markalarýmýz kendini gösterecek ve diyarbakýrýmýzý hak ettiði konuma getireceklerdir.

Hedef kenti en iyi þekilde tanýtmak

Diyarbakýr Turizm Platformu Derneði yönetim kurulu üyeleri Diyarbakýr Valisi Mustafa Cahit Kýraç'ý makamýnda ziyaret etti. iyarbakýr Turizm Platformu Derneði YöneD tim Kurulu Baþkaný Mustafa Tanrýkulu ve yönetim kurulu üyeleri Vali Kýraç'a derneðin çalýþmalarý ve projeleri hakkýnda bilgi verdi. Diyarbakýr'ýn tanýtýmýna ve turizmine katký sunmayý amaçladýklarýný belirten Diyarbakýr Turizm Platformu Derneði Baþkaný Mustafa Tanrýkulu, kentin imajýnýn ilimizdeki tüm kurum ve kuruluþlarýn destekleriyle yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi. Diyarbakýr'ýn en önemli ihtiyacýnýn tanýtýmý olduðunu ve bunun acilen yapýlmasý gerektiðine inandýklarýný belirten Tanrýkulu '' Diyarbakýr'ýmýzý en iyi þekilde tanýtmayý hedeflemekteyiz.Ýlimiz baþta olmak üzere ilçelerimizin hepsi birer tarih bu tarihi en iyi þekilde tanýtmalýyýz dedi. Diyarbakýr Valisi M.Cahit Kýraç ise kendilerine her zaman destek olacaklarýný belirterek tanýtýmýn önemine deðindi. Ziyaret anýsýna Diyarbakýr Turizm Platformu Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný Mustafa Tanrýkulu ve yönetim kurulu üyeleri Kýraç 'a kentin simgesi olan bakýr iþleme armaðan ettiler.

Güroymak'ta Ramazan etkinliði B

itlis'in Güroymak ilçesinde düzenlenen Ramazan etkinlikleri büyük ilgi görüyor. Gençlik ve Spor Bakanlýðý'nca desteklenen ve Güroymak Kaymakamlýðý'nca yürütülen "Gençlik Ramazanda Buluþuyor" projesiyle Ramazan ayý boyunca her hafta Þelale Çay Bahçesi'nde etkinlikler düzenleniliyor. Etkinlikler kapsamýnda ilahi sanatçýsý Muzaffer Gürler bir konser verirken, Hacivat-Karagöz gösterisi ve Kur'an-ý Kerim tilaveti de okundu. 25 Temmuz Perþembe günü de ilahi sanatçýlarý Recep Aslan ve Muhammed Erkan'ýn birer konser vereceði etkinliklerde, tiyatro gösterisi, þiir dinletisi ve Kur'an-ý Kerim tilavetinin okunacaðý kaydedildi. Etkinlikler kapsamýnda 1 Aðustos Perþembe günü de, ilahi sanatçýsý Emrah Güneþ'in bir konser vereceði ve semazen gösterisi yapýlacaðý belirtildi.

Cizre TSO'dan iftar Cizre Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkanlýðý (TSO), "Ramazan'da Birlikte Olalým" sloganý adý altýnda 400 kiþiye iftar yemeði verdi.

C

izre Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Süleyman Çaðlý'nýn Þýrnak Barosu Sosyal Tesisleri'nde düzenlediði iftar yemeðine; Kaymakam Þenol Koca, Esnaf Sanatkarlar Odasý Baþkaný Hafzullah Memduhoðlu, ilçenin önde gelen iþadamlarý, esnaf, sivil toplum örgütü temsilcileri ve vatandaþlar katýldý. Ýftar yemeðiyle ilgili kýsa bir açýklama yapan Çaðlý, "'Ramazan'da Birlikte Olalým' sloganý adý altýnda düzenlediðimiz iftar yemeðinin amacý, bu kutsal ayýn verdiði bereket ile iþadamlarýmýzý, esnaflarýmýzý, sivil toplum örgütü temsilcilerimizi, mülki idare amirlerini bir günlükte olsa bir araya getirmek ve insanlarýmýzýn birbirleriyle kaynaþmalarýný saðlamaktýr. Bu akþam hem birlikte iftarýmýzý açtýk hem de davetimizi kýrmayýp gelen misafirlerimizi de daha yakýndan tanýma fýrsatýný elde ettik. Bizi kýrmayýp düzenlediðimiz iftar yemeðine katýlan herkese teþekkür ediyorum" dedi. Cizre TSO Baþkaný Süleyman Çaðlý iftar öncesinde bütün davetlileri kapýda karþýladýðý gibi, yemekten sonra da bütün davetlileri kapýda uðurladý.

Vali Karaloðlu'dan taziye ziyareti Van Valisi Münir Karaloðlu, yeðenleri vefat eden AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Gaziantep Milletvekili Hüseyin Çelik'in baba evine taziye ziyaretinde bulundu.

U

zun süredir Ankara'da tedavi gören AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý ve Gaziantep Milletvekili Hüseyin Çelik'in 30 yaþýndaki yeðeni Hatice Þekerci tedavi gördüðü hastanede, halasýnýn torunu Kadir Keskin de Eðirdir Gölü'nde boðularak hay-

atýný kaybetmiþti. Vefat haberlerini öðrenen Vali Münir Karaloðlu, telefonla aradýðý Çelik'e taziyelerini bildirdi. Akþam ise beraberinde AK Parti Van milletvekilleri Burhan Kayatürk ve Mustafa Bilici ile AK Parti Ýl Baþkaný Abdullah Aras'la Hüseyin Çelik'in Ýstasyon Mahallesi'nde bulunan babasý Hasan Çelik'in evine gitti. Baba Hasan Çelik, aðabeyi Ramazan Çelik ve aile mensuplarýna taziyelerini bildiren Vali Karaloðlu, okunan duanýn ardýndan buradan ayrýldý.


8

Ýç-DýþHaberler

22 TEMMUZ 2013 PAZARTESÝ

Bakan Þimþek öðretmenlerle iftar açtý Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, memleketi Batman'da öðretmenler ve aileleriyle beraber iftar açtý.

B

ir dizi ziyaret kapsamýnda memleketi Batman'a gelen Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, Aile Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü'nün düzenlediði "Daha Güzel Yarýnlara 5" programý kapsamýnda öðretmen ve aileleri için düzenlenen iftar yemeðine katýldý. Petrolkent Mahallesi 75. Yýl Toplum Merkezi'nde düzenlenen iftar yemeðinde konuþma yapan Bakan Þimþek, öðretmenlerin fedakarlýðýný destekleyen ailelerini tebrik etti. Þimþek, daha güzel yarýnlar için öðretmenlerin proje kapsamýnda çocuklarý geleceðe hazýrladýðýný, öðretmenlerin çok

büyük bir hizmet verdiklerini ifade etti. Ramazan ayýnda ortak program yapýlmasýnýn, öðretmen ve aileleriyle birlikte olmanýn büyük bir gurur kaynaðý olduðunu ifade eden Bakan Þimþek, "Çocuklarýn bu yaþlarda ileriye yönelik hayatlarýný siz þekillendiriyorsunuz. Bu tür projelerle rutin görevleriniz yanýnda birçok hayata dokunuyorsunuz. Bazýsý Türkiye'nin geleceðini bir anlamda Batman'ýn geleceðini bir anlamda þekillendiriyorsunuz. Onun için bu yaptýðýnýz büyük bir hizmet. Allah Ramazan ayýný hayýrlý kýlsýn,

mübarek olsun" dedi. Konuþma sonrasý "Daha Güzel Yarýnlara 5" projesinde görev alan öðretmenlere çeþitli hediyeler veren Bakan Þimþek, öðretmenlerden öðrencilere verdikleri dersler hakkýnda bilgi aldý.

Barzani'den Kürt Ulusal Konferansý çaðrýsý Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Baþkaný Mesut Barzani, "Kürt Ulusal Konferansý"na hazýrlýk niteliði taþýyan Hewler'deki buluþma için dört parçadaki Kürt siyasilere atfen kaleme aldýðý davet mektubunda Öcalan ve Talabani'ye atýfta bulunarak, "Her dört parça Kürdistan'da Kürtlerin ve diðer halklarýn barýþ ve demokrasi içinde yaþamalarýnýn koþullarý doðmuþtur" dedi. "Kürt Ulusal Konferansý"na hazýrlýk niteliði taþýyan Hewler'deki buluþma

için, Federal Kürdistan Bölgesi Baþkaný Mesut Barzani'nin her dört parçadaki siyasi partilere davetiye mektuplarý göndermesinin ardýndan, toplantýya iliþkin detaylarda yavaþ yavaþ açýða çýkmaya baþladý.

'Ulusal konferans Öcalan'ýn ve Mam Celal'in isteðiydi' Ýlgili tüm siyasi taraflarýn davet edildiði mektupta Barzani'nin "Her dört parça Kürdistan'da Kürtlerin ve diðer halklarýn barýþ ve demokrasi içinde yaþamalarýnýn koþullarý doðmuþ bulunuyor. Mam Celal ve Abdullah Öcalan'ýn birçok sefer ulusal bir konferans yapýlmasý için çaðrýlarý olmuþtu. Bende kendim, Mam Celal ve

Abdullah Öcalan adýna, sizleri ulusal konferansa hazýrlýk amaçlý özel bir toplantýya davet ediyorum." dediði öðrenildi. Organizasyonu Federal Kürdistan Bölgesi Baþkanlýðý tarafýndan yapýlan buluþmanýn temel amacýnýn Kürt Ulusal Konferansý için bir hazýrlýk komitesinin çýkarýlmasý olduðu öðrenildi. Toplantýnýn kesin tarihi ve yeri öðrenilemezken toplantýya KNK ve KCK'nin yaný sýra BDP, Özgürlük ve Sosyalist Partisi, KADEP ve PSK, Suriye'den ; PYD ve ENKS temsilcileri, Ýran'dan; PJAK, Komalay Zehmetkeþani Kurdistan, KDP-Ýran, Komaley Þoreþgeran, PAK ve Komaleyi Ýran, Güney Kürdistan'dan;

KDP, YNK, Tevgera Goran, PÇDK, Yekgirtuyi Ýslami, Komaleye Ýslami, Býzotnavey Ýslami, Hizbi Sosyalist, Hizbi Zahmetkeþani Kurdistan, Hizbi Þui, YNDK ve Hýzbi Ayende partilerinin yaný sýra her dört parçadan çok sayýda sivil toplum örgütü temsil-

cisinin katýlacaðý bilgisine ulaþýldý. Toplantýya katýlacaklar listesinde ismi geçen, Rojava ve Rojhýlat partileri baþta olmak üzere, çoðu parti ve sivil toplum örgütünün temsilcilerinin uzun süredir Hewler'de olduðu da edinilen bilgiler arasýnda.

Ýçten yoksul ailelere yardým daðýttý

Adalet ve Kalkýnma Partisi (AK Parti) Diyarbakýr Milletvekili Cuma Ýçten eþi ile birlikte Diyarbakýr'ýn Baðlar ilçesindeki yoksul aileleri ziyaret ederek yardým daðýttý.

A

Ankara'da Mursi'ye destek eylemi

A

BD'nin Ankara Büyükeçiliði önünde toplanan Mýsýr ve Suriye ile Dayanýþma Platformu üyesi bir grup, Mýsýr'da yaþanan askeri darbeyi ve yaþanan kanlý saldýrýlarý protesto ederek, devrik lider Cumhurbaþkaný Muhammed Mursi'ye destek verdi. Mýsýr ve Suriye ile Dayanýþma Platformu yaklaþýk 30 kiþilik bir grup, Mýsýr ordusunun Cumhurbaþkaný Muhammed Mursi yönetimini darbe sonucu ele almasýný ve yaþanan kanlý saldýrýlarý protesto etmek için ABD'nin Ankara Büyükelçiliði önünde toplandý. Ellerinde Arapça ve Ýngilizce dövizler taþýyan grup, slogan attý. Eyleme kadýn ve çocuklar da destek verdi. Çevik kuvvet basýn açýklamasý sýrasýnda yoðun güvenlik önlemi aldý. Grup açýklamanýn ardýndan olaysýz þekilde daðýldý.

k Parti Diyarbakýr Baðlar Ýlçe Danýþma Meclisi Toplantýsý'nýn ardýndan eþi ile beraber Baðlar ilçesindeki yoksul aileleri ziyaret eden Milletvekili Ýçten, gittiði evlerdeki vatandaþlarýn sorunlarýný da dinledi. Eþiyle birlikte aileleri ziyaret ederek sorunlarýný dinleyen Ýçten ve eþinin samimi ve mütevazi davranýþlarý gözden kaçmadý. Eþi tarafýndan terk edilmiþ ve 5 çocuðu ile birlikte yaþayan bir ailenin evini ziyarete giden Ýçten, aileye yapýlacak yardýmýn sadece ramazanla sýnýrlý kalmayacaðýný, irtibatýn sürdürüleceðini söyledi. Ýçten, "5 çocuðu ile birlikte ortada kalmýþ bir anne. Maddi ve manevi sýkýntýlarýnýn yaný sýra saðlýk problemleri de var. Biz bu ailemizle sohbet ettik. Onlara sadece ramazanda deðil ramazandan sonrada destek olmaya devam edeceðiz. Bu kadýnýn sadece

maddi yardýma ihtiyacý yok. Onun kendisini anlayacak insanlara, morale desteðe ihtiyacý var" dedi.

Esnaflarý da gezdi Böyle durumlarýn Diyarbakýr için þýk bir görüntü oluþturmadýðýný, ellerinden geldiði sürece maddi manevi destek olmaya devam edeceklerini aktaran Ýçten, ramazan dolayýsýyla böyle ailelere, böyle hikayelere ulaþmanýn mutluluðunu yaþadýklarýný ifade etti. Eþi ile birlikte Baðlar ilçesinde yaptýklarý aile ziyaretinin ardýndan esnaf ziyareti yapan Ýçten, esnafýn da sorunlarýný dinledi. Çözüm sürecinden umutlu olduklarýný dile getiren esnaf, Ýçten'Ýn ve AK Parti yönetiminin yanýnda olduklarýný, sürecin sekteye uðratýlamayacaðýna inandýklarýný kaydetti.

Seken mermi çocuk parkýna isabet etti Þ

anlýurfa'nýn Ceylanpýnar ilçesinin karþýsýnda bulunan Suriye'nin Resul-ayn bölgesinden seken mermi, çocuk parkýna isabet etti. Ýlçede sokaklar hayalet kente döndü. Yaklaþýk 1 haftadýr Suriye'nin Resul-Ayn bölgesinde PYD ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) arasýnda çatýþmalar aralýklarla devam ederken, seken bir mermi çocuk parkýna isabet etti. Parkta kimsenin olmamasý faciayý önledi. Ýlçede yaþanan tedirginlik ve korku nedeniyle esnaf kepenk kapatýrken, caddelerin ise boþ olduðu

görüldü. Ýlçede sokakta korktuklarýný dile getiren Ceylanpýnarlýlar, "Karþýda Resul-ayn bölgesinde PYD ve ÖSO çatýþýyor. Seken mermiler parka isabet etti. Çok þükür korkudan kimse dýþarý çýkmadýðý için kimseye bir þey olmadý. Genelde burasý çocuklarýn oyun alaný olduðu için kalabalýk olur ama þuan kimseler yok" dediler. Öte yandan, caddelerin boþ kaldýðý ilçede çocuklar ise korktuklarýný dile getirerek mermilerin kendilerine gelmemesi için sokaða çýkmaya korktuklarýný söylediler.


Ýç-Dýþ Politika

9

Erkekler tecavüze karþý yürüdü 22 TEMMUZ 2013 PAZARTESÝ

Son dönemlerde yaþanan tecavüz olayýna dikkat çekmek için Diyarbakýr'da bulunan sivil toplum örgütlerinin erkek temsilcileri yürüyüþ düzenlendi.

D

iyarbakýr'daki sivil toplum kuruluþlarý, bölgede son dönemlerde yaþanan tecavüz olaylarýna tepki göstermek amacýyla yürüyüþ düzenledi. Sanat Sokaðý'ndan Koþuyolu Parký'nda bulunan Ýnsan Haklarý Anýtý önüne kadar yürüyüþ düzenleyen sivil toplum kuruluþlarýnýn erkek temsilcileri, kadýnlara yönelik yapýlan cinsel istismarý protesto etti.

Sloganlar atýldý Yaklaþýk 80 kiþinin katýldýðý yürüyüþte, kadýnlarýn uðradýklarý tecavüz olaylarýna iliþkin sloganlar atarak yürüdü. Koþuyolu Parký'nda bulu-

nan Ýnsan Haklarý Anýtý önüne gelen, kitle burada bir basýn açýklamasý düzenleyerek, tecavüz olaylarýna dikkat çekti. Açýklamayý okuyan Diyarbakýr Emek ve Dayanýþma Gücü Platformu adýna Mehmet Karaaslan, tecavüzü teþvik eden politikalara karþý mücadelelerin daha da yükselteceklerini ifade etti. Tecavüzcülerin bölgede yerleri olmayacaðýný duyuran Karaaslan, "Bizler emek ve demokrasi güçleri içinde çalýþan erkekler olarak bundan böyle erkek egemen sistemin ve onun ürünü olan devletin, yok sayan, asimile eden,

ahlaki çöküntü üreten, taciz ve tecavüzü teþvik eden politikalara karþý mücadelemizi daha da yükselteceðimizi ilan ediyoruz" dedi.

"GÜNDE 5 KADIN ÖLDÜRÜLÜYOR" Karaaslan, kadýn cinayetlerine de deðinerek, günde ortalama 5 kadýnýn öldürüldüðünü

belirtti. Önceki gün ortaya çýkan Siirt Belediye Baþkan Yardýmcýsý tecavüz olayýna karýþtýðý iddiasýyla baþta serbest býrakýlmasý

ardýndan tutuklanmasýnýn önemli bir geliþme olarak gördüklerini anlatan Karaaslan, "Siirt Belediye Baþkan Yardýmcýsý A.Ç'nin ilk anda serbest býrakýlmasý daha sonra kamuoyu baskýsý sonucu tutuklanmasý bizim için önemli bir sonuçtur. Bu demektir ki, mücadelede edince sonuca varmak mümkündür" þeklinde konuþtu. Yapýlan açýklamanýn ardýnda grup olaysýz bir þekilde daðýldý.

Kanunsuz eyleme karþý çýkacaðýz

Ýçiþleri Bakaný Muammer Güler, "Biz, kanunsuz eyleme, Vandalizme, kamu mallarýna zarar verilmesine mutlaka polis olarak karþý çýkacaðýz" dedi. Güler ayrýca, Suriye plakalý bomba yüklü bir aracýn Ankara'da olduðu iddialarýna yönelik de "Öyle bir þey kesinlikle yok. Zaten öyle bir istihbarat alýnsa, güvenlik güçleri gerekli izlemeleri yapýyorlar" ifadelerini kullandý.

Ý

çiþleri Bakaný Muammer Güler, Birlik Vakfý tarafýndan düzenlenen iftar programýnda, basýn mensuplarýnýn sorularýný cevapladý. Güler, Gezi Parký'na benzer eylemlerin tekrar yapýlmak istendiðine dair kendilerine istihbarat gelip gelmediðinin sorulmasý üzerine, "Biz, kanunsuz eyleme, Vandalizme, kamu mallarýna ve özel mallara zarar verilmesine mutlaka polis olarak karþý çýkacaðýz. Devletin, polisin, güvenlik kuvvetlerinin ve jandarmanýn görevi vatandaþlarýn can ve mal emniyetini saðlamaktýr" dedi. "BAÞKALARININ ÖZGÜRLÜKLERÝNÝ KISITLAYACAK BÝR HAK KULLANIMI OLAMAZ" Türkiye'de özgürlüklerin önünü açan bir iktidar olduklarýný ve önemli reformlar yaptýklarýný kaydeden Güler, "Elbette ki özgürlüklerin önünü açma anlamýnda hükümetimizin daha yapacaðý çok þeyler de var ama haklarýn kullanýmýnda istismarý hiç kimse kabul edemez. Anayasa herkesin temel hak ve özgürlüklerini saymýþ ama

bunlarýn hangi hallerde sýnýrlandýrýlabileceðini de saymýþ. Baþkalarýnýn hak ve özgürlüklerini kýsýtlayacak bir hak kullanýmý olamaz. Buna kanun da cevaz vermez, himaye etmez, bunu özellikle belirtiyorum" þeklinde konuþtu. "Gezi Parký olaylarýyla ilgili olarak gelecekte oradaki insanlarýn özgürlüklerini kullanma anlamýnda samimiyetli davranan insanlarý, baþka amaçlarla kendi ideolojik amaçlarýyla kullanmak isteyenlere dikkat etmelerini rica ediyorum" diyen Bakan Güler, en küçük bir vesileyle bile vatandaþla polisi karþý karþýya getirecek birtakým hazýrlýklar içinde olunduðuna ve sosyal medya alanýnýn bir hukuksuzluk alaný olarak kullanýlmaya çalýþýldýðýna dikkat çekti. MESELE ÇEVRE DEÐÝL MESELE ÇEPEÇEVRE" Ýftar programýnda yaptýðý konuþmada da , Gezi Parký olaylarýný deðerlendiren Bakan Güler "Sayýn Bakanýmýz bahsetti, 'mesele çevre deðil' dedi. Evet mesele çevre deðil, mesele çepeçevre. Yani çepeçevre

bir þeyler kuþatýlmak isteniyor. Sandýkta elde edilemeyen daha doðrusu elde edilemeyen muktedir bir iktidar ve milletin iktidarýyla milletle olan görülmemiþ bir hesap þimdi baþka türlü yollardan görülmeye çalýþýlýyor. Herkes bu hesabýn farkýndadýr ama bunun yegane çaresinin daha çok demokrasi olduðunu biliyoruz" dedi. "ÖNÜMÜZDE TÜRKÝYE'NÝN GELECEÐÝNE YÖN VERECEK BÜYÜK BÝR DÖNEM VAR" "Türk demokrasisi ve Cumhuriyet tarihimiz herhalde bu içinde yaþayacaðý 2 yýllýk bir dönem gibi dönemi hiçbir zaman yaþayamayacak" diyen Güler, "Çünkü bu dönem Türkiye'nin geleceðine yön veren en önemli dönemdir. Herkes kendi tavrýný, hareketini buna göre deðerlendirmeli ve ona göre davranmalýdýr. Önümüzde Türkiye'nin geleceðine yön verecek büyük bir dönem var. Tabii yaþamakta olduðumuz çözüm süreci dönemini de özellikle belirtmek istiyorum. Bir samimiyet testi geçiyor, bir muktedir iktidar, bir

millet iktidarý inþallah 30 seneden beri Türkiye'nin ayaðýna pranga olmuþ bir olayý çözmeye çalýþýyor. Bütün engellemelere raðmen bunu

çözmeye çalýþýyor. Ancak bu çözüm sürecinin tek tarafý hükümet deðildir, milletin her kesiminin buna ortak olmasý lazým ve bu iþten geri adým atan zarar görecektir. Milletin geleceði, huzurdadýr, birliktedir, beraberliktedir" þeklinde konuþtu. Milli Savunma Bakaný Ýsmet Yýlmazda yaptýðý konuþmada, "Bereket ayý olan Ramazan'da birlikte de rahmet vardýr diyerek Birlik Vakfý'nýn iftar yemeðine katýlan herkesin Ramazan'ýný kutluyorum" dedi. Yýlmaz, 'Medeniyetler çatýþmasýný gerçekleþtiremeyenlerin ayný medeniyet içerisinde bir çatýþma olur mu?' diye bir arayýþýn olduðu dönemde Birlik Vakfý'nýn bu dönemde ihtiyaç duyulan birlik ve beraberliði saðlamaya yönelik çabalarýný takdir ettiðini belirtti.

"TARÝHE LAYIK HALE GELÝNCE TARÝHÝ YAÞATIR OLDUK" Birlik Vakfý Kurucular Kurulu Baþkaný Ýsmail Kahraman da yaptýðý konuþmada, þu ifadeleri kullandý: "Böyle bir topluluðu görünce ifti-

har ediyorum. Ýstanbul'da yalnýz bir yerde iftar yapýlýrdý. Hele devlet erkanýnýn iftara gelme meselesi mevzu bahis deðildi. Çünkü laik bir ülkedeydik, layýk deðil. Tarihine layýk hale gelince tarihi yaþatýr olduk. Ben henüz Milli Türk Talebe Birliði'ndeyken herhangi bir bakanlýktan ayrýlýrken 'Allahaýsmarladýk' dediðim zaman içinde Allah geçiyor diye seviniyordum. Ne günlerden ne günlere geldik. Çok mesut ve bahtiyarým. Allah buna vesile olanlardan razý olsun. Önü kesilemeyecek, bu kervan yürüyecek. Çünkü tarihe, köküne sahip olanlar meyve verirler. Köksüz aðacýn meyve vermesi mümkün deðil." Bakan Güler, Suriye plakalý, bomba yüklü bir aracýn Ankara'da olduðu iddialarýna yönelik bir soru üzerine ise, "Öyle bir þey yok, kesinlikle yok. Zaten öyle bir istihbarat alýnsa, güvenlik güçleri gerekli izlemeleri yapýyorlar. Sizin söylediðinizden benim þimdi haberim oldu" dedi.


10

Ýç-DýþHaberler

Muhalifler uçak düþürdü 22 TEMMUZ 2013 PAZARTESÝ

Suriye'nin Halep kentinde Özgür Suriye Ordusuna (ÖSO) mensup askerler Esad yanlýsý ordu güçleri kontrolünde bulunan bir savaþ uçaðýný düþürdü. H

alep kýrsalýnda devriye uçuþu gerçekleþtiren Suriye Hava Kuvvetlerine ait Rus yapýmý MÝG 23 tipi savaþ uçaðý, Özgür Ordusu Suriye askerleri tarafýndan roket ile düþürüldü. Uçaðýn pilotu son anda paraþüt ile kurtuldu. Savaþ uçaðýnýn vurulma aný saniye saniye amatör kameralara yansýdý. Uçaðýn pilotu ÖSO askerleri tarafýndan gözaltýna alýndý.

Bozdað Köln'de camiyi gezdi Baþbakan Yardýmcýsý Bekir Bozdað Almanya ziyareti sýrasýnda Köln Kale Camii'ni ziyaret etti.

B

aþbakan Yardýmcýsý Bozdað, twitter hesabýndan Almanya ziyareti ile ilgili yaptýðý açýklamada, "Almanya Köln'de Kale Camii'ni ziyaret ettik. Bu cami çok ilginç. Tarihi kalenin surlarýnýn tam kenarýna inþa edilmiþ. Köln Kalesi'nin surlarýna bitiþik bu camii hayýrsever Þefik Karagüzel isimli vatandaþýmýz öncülüðünde inþa edilmiþ" dedi.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


22 TEMMUZ 2013 PAZARTESÝ

11

Kýlýç: Spor hayat kalitesini artýrýr Gençlik ve spor Bakaný Suat Kýlýç, ekonomik durumu iyi olmayan çocuklarýn gençlik merkezlerinde baþarýlarýna ortak olduklarýný söyledi.

K

ýlýç, Gençlik ve Kültür Evi, Tpao tarafýndan yaptýrýlan YURT-KUR binasý, 2 bin 500 kiþilik spor salonu ile Samsat ilçesindeki Sahabe Saffan Bin Muattal'ýn kabrini ziyaret etti. Ziyaretlerinin ardýndan Kahta ilçesindeki gençlik ve kültür merkezinin açýlýþ törenine katýlan Kýlýç, burada yaptýðý konuþmada, çalýþmalarýnýn "gece gündüz" demeden devam ettiðini söyledi. Gençlere seslenen Kýlýç, þunlarý kaydetti:

"Gençlerimiz buralardan yararlansýn. Dünya insaný haline gelsinler, eksiklerini tamamlasýnlar. Bunu arzu ediyoruz. Ekonomik durumu iyi olanlar çocuklarýný tatile gönderebiliyor ama ekonomik durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarý bundan mahrum kalýyor. Bunlardan yararlanamýyorlar. Dolayýsýyla gençlik merkezleriyle bu çocuklarýn baþarýsýna ortak olmayý hedefliyoruz. Ekonomik durumu iyi olmayan çocuklarýn gençlik merkezlerinde

Sanica Boru Elazýðspor Gekas'a talip A

khisar Belediyespor'un yeni sezon için yaptýðý teklifi kabul etmeyen Gekas'a Sanica Boru Elazýðspor talip oldu. Geçen sezon devre arasýnda kadrosuna katmak istediði Yunan yýldýzý Akhisar Belediyespor'a kaptýran Sanica Boru Elazýðspor bu kez transfer için kesenin aðzýný açmaya hazýrlanýyor. Almanya'da hazýrlýklarýna devam eden Akhisar Belediyespor'da Baþkan Hüseyin Eryüksel ve yöneticiler kampý ziyaret edecek.

baþarýlarýna ortak oluyoruz." Kýlýç, Türkiye'nin her tarafýnda olduðu gibi Adýyaman ve ilçelerinde de gençlerin spor yapabilmesi ve hayat kalitelerinin yükseltilmesi için çalýþtýklarýný belirterek, "Türkiye'nin her tarafýnda gençlerimiz hangi þartlarda sporunu yapabiliyorsa Adýyaman ve ilçelerinde de yavrularýmýz, çocuklarýmýz ayný þartlar altýnda sporunu yapmaya, hayat kalitesini arttýrmaya devam edebilsinler" diye konuþtu.

Þanlýurfaspor, hazýrlýklarýný sürdürüyor

PTT 1. Lig takýmlarýndan Þanlýurfaspor, yeni sezon hazýrlýklarýný Kartepe'de sürdürüyor.

T

eknik direktör Raþit Çetiner yönetiminde ikinci etap kamp çalýþmalarýna devam eden Þanlýurfa temsilcilsi, günü çift antrenmanla tamamladý. Saha çevresinde düz koþu yapan futbolcular, daha sonra taktik ve teknik aðýrlýklý çalýþtý. Þanlýurfaspor, Kartepe'deki kamp çalýþmalarý kapsamýnda 22 Temmuz'da Spor Toto 3. Lig ekiplerindenKocaelispor, 24 Temmuz'da PTT 1. Lig takýmlarýndan Adanaspor, 26 Temmuz'da da Türkmenistan temsilcisi FC Ashgabat ile hazýrlýk maçý yapacak.

Adanaspor'da Çatalan kampý sona erdi PTT 1.Lig takýmlarýndan Adanaspor Teknik Direktörü Ekrem Al, oyuncularýnýn kampta ve hazýrlýk maçýnda gösterdikleri mücadeleden memnun olduðunu söyledi.

T

eknik Direktör Ekrem Al, Çatalan kampýnýn sonunda Spor Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor ile Kamil Ocak Stadý'nda yaptýklarý karþýlaþmayý ikinci yarýda Ahmet Dereli'nin attýðý golle 1-0 kazandýklarýný belirterek, bir çok oyuncusunu bu maçta görme fýrsatý bulduðunu vurguladý. Oyuncularýnýn kampta ve hazýrlýk maçýnda gösterdikleri mücadeleden memnun olduðunu söyleyen Al, "Çok iyi bir hazýrlýk maçý oldu. 12 günlük çalýþmanýn temposunu pekiþtirdik. Kampýmýz moralli bir þekilde sona erdi. Yoðun antrenman programýnýn verdiði yorgunluk maçta kendini gösterdi. Geçen sezonun sistemini deðiþtirdiðimiz için çok fazla pozisyon zenginliði yaþanmayan bir müsabaka oldu. Ýlk yarýda bulduðumuz pozisyonlarda son paslarda etkisiz kaldýk. Ýkinci yarýda golle beraber pas yüzdesinde artýþ yaþandý. Bu takým daha önceden çok fazla gol yiyen bir ekipti. Onu telafi etmeye çalýþýyoruz" dedi. Kartepe kampýnda hazýrlýk maçlarýnýn devam edeceðini Ekrem Al, "Henüz þans vermediðimiz arkadaþlarýmýz var. Her oyuncumuza eþit þekilde yaklaþarak sonunda ideal kadromuzu belirleyeceðiz. Oyuncularýmýn hazýrlýk müsabakasý olmasýna raðmen sahada gösterdiði perfor-

Avrupa maçlarý artýk þifresiz yayýnlanacak

R

manstan çok memnun oldum. Genç oyuncularýmýzýn saha içindeki özgüvenleri gelecek için umutlarýmý arttýrdý" diye konuþtu. Futbolcular bugün yapýlacak son antrenmanýn ardýndan iki gün izin yapacaðýný belirten Al, 21 Tem-

muz'daKocaeli Kartepe'de toplanarak ikinci etap hazýrlýklarýna baþlayacaklarýný kaydetti. Adanaspor'un Kartepe'de oynayacaðý maçlarýn tarihleri de belli oldu. Program þöyle: "24 Temmuz Salý günü Adanaspor- Þanlýurfaspor, 26

Yaz futbol kursu sona erdi Þ

anlýurfa'nýn Siverek ilçesinde Siverek Halk Eðitimi Merkezi Müdürlüðü ve SiverekEyüp Cenap Gülpýnar Gençlik Merkezi tarafýndan ortaklaþa düzenlenen yaz futbol kursu sona erdi. Ýlçenin Firkan Tüysüz Þehir Stadyumu'nda

Temmuz Cuma günü Adanaspor-Balkan Abat (Türkmenistan Süper Lig), 30 Temmuz Salý günü Adanaspor-FC Zestafoni (Gürcistan Süper Lig), 2 Aðustos Cuma günü Adanaspor-Karagümrük ve 5 Aðustos Perþembe günü Adanaspor-Turgutluspor."

devam eden kursun sonunda, kursiyerlere futbol kursu bitirme belgesi verildi. Konuyla ilgili açýklama yapan Siverek Halk Eðitimi Merkezi Müdürü Murat Tüysüz, "Ýki ay süren kursta yetenekli çocuklarýmýzý keþfettik. Gençlik Merkezimizle birlikte bu yetenekli gençlerin ellerinden tutacaðýz. Ýleride bu tür yetenekleri daha da geliþtirmek için merkezimiz ve gençlik merkezinin ortaklaþa çalýþmalarý devam edecektir. Þuan gençlik merkeziyle birlikte; karate, bilgisayar, futbol, gitar ve halk oyunlarý kurslarýmýz devam ediyor" dedi.

TÜK, kanallarda þifresiz ve ücretsiz yayýnlanmak zorunda olan önemli olaylar listesini hazýrladý. Listede UEFA Avrupa Kupasý maçlarý da bulunuyor. RTÜK bir süredir üzerinde çalýþtýðý listeye son þeklini verdi. 16 maddelik ilk listeye CHP ve MHPkontenjanýndan seçilen RTÜK üyelerinin isteðiyle 'Hacý Bektaþi Veli anma törenleri', 'Nevruz etkinlikleri' ve 'Boðaziçi kýtalararasý yarýþmalar'ý da eklendi. Ýþte televizyon kanallarýnda þifresiz ve ücretsiz yayýmlanmasý zorunlu önemli olaylar listesi: 1- Yaz, Kýþ ve Paralimpik Olimpiyat Oyunlarý, 2- FIFA Dünya Kupasý yarý final ve final karþýlaþmalarý, 3-UEFA Avrupa Kupasý Kupasý yarý final ve final karþýlaþmalarý, 4- Türk milli futbol takýmlarýnýn eleme ve final karþýlaþmalarý, 5- Türkiye Kupasý (futbol, basketbol, voleybol, hentbol) karþýlaþmalarý, 6- Avrupakupalarýnda (futbol) Türk takýmlarýnýn oynadýðý bütün maçlar ile yarý final ve final karþýlaþmalarý, UEFAAvrupa Ligi karþýlaþmalarý ve UEFA Þampiyonlar Ligi karþýlaþmalarý, UEFA süper kupa maçlarý, 7Dünya Þampiyonasý (her branþta) yarý final ve final karþýlaþmalarý, 8- Avrupa þampiyonalarý (her branþ) yarý final ve final karþýlaþmalarý, 9Türkiye'de yapýlan uluslararasý tenis organizasyonlarý, 10- Cumhurbaþkanlýðý Bisiklet Turu, 11Akdeniz Oyunlarý, 12- Avrasya Maratonu, 13Ýslam Dayanýþma Oyunlarý, 14- KýrkpýnarYaðlý Güreþleri, 15- Mevlana anma törenleri (Þeb-i Arus), 16- Yunus Emre þenlikleri, 17- Hacý Bektaþi Veli anma törenleri, 18- Nevruz etkinlikleri, 19- Boðaziçi kýtalararasý yarýþmalar.


12

22 TEMMUZ 2013 PAZARTESÝ

j Ramazan j

Ramazanda diþler ihmal edilmemeli

mine uygun olarak temizlenmesinin önemini hatýrlatmak isterim. Bu fýrçalamalarýn bir tanesi de mutlaka gece yataða gitmeden önce olmalýdýr. Yataða gitmeden önce banyoya uðramak diþlerimizi fýrçalamak, tercihen bir gargara ile aðzýmýzý çalkalamak ve artýk hiçbir þey yiyip içmeden yataða gitmek. Çünkü gece diþlerimiz çürüðe en açýk dönemini yaþar. Bu dönemde diþlerimizin temizlenmiþ ve çürüðe karþý korunaklý hale getirilmiþ olmasý çok önemlidir. Sahur sonrasý hemen yatýlmasý ve aðýz diþ temizliðinin yeteri kadar yapýlmamasý bakterilerin üremesine, bakterilerin üremesi de çürüklerin artmasýna neden olur. Özellikle tatlý ve þekerli gýdalardan kaçýnmak her dönem olduðu gibi ramazanda da çürük artýþýný ciddi oranda engeller" dedi.

Diþ sorunu aðýz kokusuna neden

D

entistanbul Diþ Hastanesi'nden Prof. Dr. Sedat Küçükay, " Ramazan ayýnda aðrý ile diþ hekimine gelme durumlarýný çok sýklýkla görüyoruz. Tedavisi ihmal edilen bir diþ birdenbire kendini gösterebiliyor. Bu elbette ki karþýlanamayacak bir durum deðil. Ama böyle aðrý ile ortaya çýkabilmesi olasý diþleri bir planlama içinde fazla ihmal etmeden tedavi ettirmek, hastalarýmýzýn daha

fazla zor durumda kalmasýný önleyecektir" dedi.

Mutlaka fýrçalanmalý Küçükay, Ramazan'da diþ fýrçalamanýn ihmal edilmemesi gerektiðini kaydederek, "Diþlerimizin doðru bir þekilde temizlenmesi çok önemli. Ramazan'da, diþlerimizin, diþ hekimimizin önerdiði fýrçalama yönte-

Prof.Dr.Küçükay, Ramazan'da aðýz kokusunun en çok yakýnýlan konularýn baþýnda geldiðini belirterek, kötü kokuya neden olabilecek diþ sorunlarýnýn ortadan kaldýrýlmasý gerektiðini kaydetti. Prof.Dr. Küçükay, Ramazan sonrasýnda daha büyük sýkýntýlar yaþamamak adýna, alýnabilecek önlemleri þöyle sýraladý: "Baþta sahur olmak üzere çok þekerli gýdalardan kaçýnmak, sahur sonrasýnda ve gün ortasýnda diþler mutlaka fýrçalamak, gargara yapmak, diþ ipi kullanmak".

Sahur ve iftarda yoðurt tüketerek vücudunuzdaki yaðlardan kurtulun!

Ramazan ayýnda oruç tutmanýn fiziksel faydalarýndan biri de vücudunuzdaki fazla kilolardan kurtulmak için fýrsat sunmasýdýr.

Y

örsan Gýda Mühendislerinden Nilüfer Hakarayan sahur ve iftarda tüketilen 3-4 porsiyon yoðurt sayesinde fazla kilolarýmýzdan daha kolay kurtulabileceðimizi söyledi.

Yoðurt tüketmek yað yakýmýný yüzde 61 arttýrýyor Üniversite araþtýrmalarý da bu tezi destekliyor. Örneðin Tennessee Üniversitesi'nin araþtýrmasýnda diyet programlarýnda yoðurdun etkisi incelendi. Araþtýrmada, düþük kalorili diyet yapan kiþilerin diyetlerine yoðurt ilave edildi ve gün içinde 3 öðün yaðsýz yoðurt yiyen

aþýrý kilolularýn yoðurtsuz diyet uygulayanlara göre yüzde 22 daha fazla kilo verdikleri görüldü. Ayrýca, bu kiþilerin yüzde 61 daha fazla yað yaktýklarý tespit edildi.

Güzelliðinize Güzellik Katýn Güzellik için de çok önemli bir besin kaynaðý olan yoðurdun cilde müthiþ bir parlaklýk kazandýrdýðýný da belirtmek gerekir. Yörsan Gýda Mühendislerinden Nilüfer Hakarayan'ýn verdiði bilgilere göre; yoðurdun kas kütlesini koruyucu ve yað yakýmýna yardýmcý olmasý özelliði nedeniyle formda kalmaya yardýmcý oluyor. Ayrýca yoðurt, doðal bir nefes kokusu ve diþ taþý önleyicisidir. Ayrýca kilo vermek ve özellikle karýn bölgesindeki fazla kilolardan kurtulmak isteyenler için de ideal bir besindir.

22 07 2013 gazete sayfaları  
22 07 2013 gazete sayfaları  
Advertisement