Page 1

PEN standýnda þairler ve yazarlar buluþtu T

ÜYAP kitap Fuar'ýnýn ikinci gününde Diyarbakýrlý þair ve yazarlar Uluslar arasý Yazarlar Birliði (PEN) Diyarbakýr Temsilciliðinin standýnda buluþtu. Sayfa 5’te

Kadýnlar emeklerini sergiledi

D

iyarbakýr'ýn Sur Ýlçe Belediyesi Kadýn Destek Merkezi (KADEM), ürettiði ürünleri halka satmak ve geliri ile eðitim merkezindeki kadýnlara ekonomik destek saðlamak üzere kermes kurdu. 5’te

DEDAÞ yaz aylarýna hazýrlanýyor D

icle Elektrik Daðýtým Anonim Þirketi (DEDAÞ) Mardin Ýl Müdürü Tekin Türk, yaz aylarýnda vatandaþlarýn saðlýklý enerji alabilmesi için trafo merkezlerini inceledi. 8’de

Eylem yapan annelere destek PERÞEMBE 22 MAYIS 2014

www.diyarbakirolay.com.tr

Fiyatý : 25 KR

AK Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Aydýn Altaç, çocuklarýnýn PKK tarafýndan kaçýrýldýðýný iddia ederek Büyükþehir Belediyesi önünde oturma eylemi baþlatan anneleri ziyaret etti.

2

3 Nisan'da Diyarbakýr'ýn Lice ilçesinde düzenlenen piknik gezisi sonrasý PKK tarafýndan kaçýrýldýðý iddia edilen çocuklarýn anneleri, önceki gün baþlattýklarý oturma eylemine dün de devam etti. Büyükþehir Belediyesi önüne kurduklarý çadýrla eylemlerine devam eden anneleri, AK Parti Ýl Baþkaný Aydýn Altaç ziyaret etti. Annelerle tek tek tokalaþýp sorunlarýný dinleyen Altaç, çocuklarýn getirilmesi için yapmalarý gereken tüm iþlemleri baþlattýklarýný bildirdi.

Destek sunduk

Eþ baþkanlardan esnaf ziyareti

D

iyarbakýr'ýn Kayapýnar Ýlçe Belediye Eþ Baþkanlarý Mehmet Ali Aydýn ile Fatma Arþimet, Huzurevleri Mahallesi esnafýný gezerek seçimde desteklerinden dolayý teþekkür ettiler. 7’de

Daha sonra açýklama yapan Altaç, 23 Nisan'da bir þekilde kandýrýlmak suretiyle daða götürülen çocuklarýn ailelerinin belediye önünde eylem baþlattýðýný söyledi. Kendilerinin de onlara destek sunmak için eylem yerine geldiklerini ifade eden Altaç, hükümet olarak 2002'den bu yana Türkiye'deki bütün toplumsal, ekonomik sorunlarýn çözümü için çok ciddi gayretler gösterdiklerini dile getirdi. Sayfa 5’te

Diyarbakýr tanýtýlýyor DÜ'de Spor Uzmanlýðý semineri

D

icle Üniversitesi Beden Eðitimi Spor Yüksekokulu (BESYO) tarafýndan düzenlenen 'Spor Uzmanlýðý' semineri, öðrenciler tarafýndan ilgiyle takip edildi. 8’de

16 STK'dan KDP'ye kýnama D

Katý atýk tek elden toplanacak

„ 4’te

iyarbakýr'da bir araya gelen 116 sivil toplum örgütü, Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) Kürt kurumlarýna yönelik baskýn, kapatma ve gözaltý operasyonlarýný kýnadý. 7’de

T

ÜYAP ve Türkiye Yayýncýlar Birliði ortaklýðýyla düzenlenen 5. Diyarbakýr Kitap Fuarý'ndaki Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi standý büyük ilgi görüyor. Diyarbakýr'ýn tanýtýmýný yapan materyaller katýlýmcýlarýn ilgisini çekiyor. 8’de

Çözüm süreci yaban hayatý canlandýrdý

S

iirt'in Eruh Ýlçesi kýrsalýnda varlýðý bilinen leopar neslinin korunmasý amacýyla daha önce kýrsal alanda farklý bölgelere yerleþtirilen fotokapanlar, Vali Ahmet Aydýn'ýn da bulunduðu grup tarafýndan kontrol edildi. Yapýlan kontrollerde yabani domuz, kurt, tilki ve ayý gibi hayvanlarýn bölgede yaþadýðý görüldü. 8’de

Diyarbakýr OLAY Gazetesi Diyarbakýr’da basýlmakta olup Þanlýurfa, Mardin, Siirt, Batman, Bingöl, Þýrnak, Van ve Hakkari illerindeki gazete bayilerinde bulunmaktadýr.


2

Saðlýk

22 MAYIS 2014 PERÞEMBE

Enginar’ýn faydalarý bitmiyor

Faydalarý saymakla bitmeyen enginar, bu yýl çiftçinin yüzünü güldürdü. Yaðýþlarýn da etkisiyle bereketli bir yýl geçiren Bursalý enginar üreticileri, en iyi müþterilerinin doktor ve profesörler olduðunu söyledi.

T

ürkiye'de en iyi enginarlarýn yetiþtirildiði yerlerden biri olarak gösterilen Bursa Doðanköy'de yüzler gülüyor. Yaðýþlarýn etkisiyle bu yýlki rekolte yüzde 100 arttý. Tanesi toptan 1.5-2 liradan satýlan enginar çiftçinin hem yüzünü hem cebini güldürdü. Her evde kurulan mini aile þirketleri, ürettikleri enginarý temizleyip vakumlu poþetlerde saklýyor. Yok satan enginarlardan kalanlar ise buzhanede ilk günkü tazeliðiyle muhafaza ediliyor. Faydalarý saymakla bitmeyen enginara en çok doktor ve profesörler raðbet ediyor. Karaciðer ve safra kesesi dostu olan enginar, vücuttan nikotin, alkol ve yað atýlmasýný saðlamanýn yaný sýra amonyak ve kolesterolü azaltýp cinsel gücü artýrýyor. Ateþ düþürücü, vücudu kuvvetlendirici ve iþtah açýcý özelliði de bulunan enginarýn romatizma, ishal, sarýlýk ve sinirlere iyi geldiði biliniyor. Türkiye'de bir marka haline gelen Doðanköy'deki tecrübeli enginar üreticilerinden Mehmet Fidan, "Genelde enginar bir göbek, iki koltuk olmak üzere 3 kez verir. Bu seneki bahar yaðmurlarý sebebiyle enginarlarda verim yüzde 100 arttý. Bu enginarýn tek düþmaný var, onlar da köstebekler. Bu yýl ürünümüz çok iyi. Bereketli bir yýl. Yaðmurlarýn yaðmasý iyi oldu. Doðanköy'ün enginarý organiktir. Biz bunlar için sadece hayvan gübresi kullanýyoruz. Mahsulümüz çok leziz" dedi.

yakýn da dýþarý satýyoruz. Özellikle doktorlar çok daha fazla alýyor. Fakülteden doktorlar, profesörler geliyor. En az alan 200 tane alýp gidiyorlar. Bizim Doðanköy enginarý bir marka" diye konuþtu. Sabah saatlerinde kestikleri enginarý kendi evlerinin avlusunda iþlediklerini ifade eden Bahattin Fidan ise, "Ürünlerimizi Bursa'nýn en iyi lokantalarýna veriyoruz. Kabuklarý hayvanlara yem oluyor. Göbeðini kurutup çay yapýyorlar. Bunun kolesterole ve þekere iyi geldiði biliniyor. Kabuklarýný soyup temizliyoruz. Ardýndan vakumlanarak poþetleniyor. Buzhanede saklýyoruz. Köye gelen müþterilerimiz yýlýn her günü enginar bulabiliyorlar. Karaciðere iyi geliyor. '40 günde 40 tane yersen iyi geliyor' diyorlar" þeklinde konuþtu.

"DÜNYAYA AÇILMAK ÝSTÝYORUZ"

"DOKTOR VE PROFESÖRLER EN AZ 200 TANE ALIP GÝDÝYOR" Eþlerine her zaman yardým ettiklerini ifade eden Esma Alýnca, "Doðanköy'ün enginarý diðer enginarlara benzemez, susuz yetiþir. Biz eþlerimize yardým ediy-

oruz. Aile þirketi gibi olduk. Sabah erken kalkýp eþlerimizle yardýma gidiyoruz. Çok meþakkatli oluyor ama eþimiz ve çocuklarýmýzla hep beraber çalýþýyoruz. Pazarlama sýkýntýmýz yok. Doktorlar, avukatlar geliyor. Lokantalarýn haricinde dýþarýya da çok fazla veriyoruz. 20 bine

Enginar kesiminin güneþ doðmadan sabah saat 06.00'da baþladýðýný kaydeden Bahattin Fidan sözlerini þöyle sürdürdü: "Tarlada ailece çalýþýyoruz. Küfelerle günde yaklaþýk 2 bin tane enginar kesiyoruz. Zaten hasat 25 gün sürüyor. Ondan sona çýkan enginarlar, kýlçýk yapmaya baþlýyor. Tanesini 1.5, 2 liradan satýyoruz. Bizim topraðýmýz kuvvetlidir, sarý topraða benzemez. Biz dünyaya açýlmak istiyoruz. Tamamen organik olan enginarýmýzý dünya satmak istiyoruz. Burada yetiþtirilen enginar hiçbir yerde yetiþmez. Bu Allah vergisi, topraðýmýzýn bir özelliði."

Ý

Aþýrý egzersiz kalbe zararlý olabilir'

ngiliz Kalp Vakfý tarafýndan yapýlan bir araþtýrma, aþýrý egzersizin farelerde, kalbin doðal atýþ ritmini oluþturan bölümünde moleküler deðiþikliðe neden olduðunu ortaya koydu. Ýngiliz Kalp Vakfý tarafýndan yapýlan bir araþtýrma aðýr egzersiz yapanlarýn hayatlarýnýn ileriki dönemlerinde kalp sorunlarý yaþayabileceðine iþaret ediyor. Araþtýrmada egzersizin farelerde, kalbin doðal atýþ ritmini oluþturan bölümünde moleküler deðiþikliðe neden olduðunu ortaya koydu.Nature Commnunications adlý týp dergisine konuþan bilim insanlarý bu durumun, büyük sporcularýn dinlenme nabýzlarýnýn düþük ve ritim bozukluðu yaþama ihtimallerinin yüksek olmasýný açýklayabileceðini belirtti.

- ÇENGEL BULMACA -

- KARE-


Sýnýrda vurulan çocuk Diyarbakýr'a sevk edildi

S

uriye'den Türkiye'ye kaçak yollarla geçmek isterken açýlan ateþ sonucu baþýndan aðýr yaralanan 14 yaþýndaki Ali Özdemir, Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi'ne sevk edildi. Üç gün önce Suriye'den Türkiye'ye kaçak geçmek isterken aðýr yaralanan ve her iki gözünü kaybeden Özdemir'in, Mardin Özel Kýzýltepe Ýpekyolu Hastanesi'nden Diyarbakýr Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi'ne kaldýrýldýðý öðrenildi. Özdemir'in babasý Abdulðani Özdemir, sevk iþleminin sabah saatlerinde yapýldýðýný belirterek, kendilerine hiçbir bilginin verilmediðini öne sürdü. ÝHA

22 MAYIS 2014 PERÞEMBE

Baðlar'da elektrik isyaný

'Burasý köy deðil'

Diyarbakýr'ýn merkez Baðlar ilçesinin Selahaddin Eyyubi Mahallesi sakinleri, sýk sýk yaþanan elektrik kesintilerinde yakýndý. Mahalleli, "Burasý köy deðil, Diyarbakýr þehrinde yaþýyoruz" diye tepki gösterdiler.

E

lektrik kesintilerinden rahatsýz olan bakkal dükkaný iþletmecisi Rýdvan Özdemir, elektrik kesintilerinin sürekli olduðunu, DEDAÞ'ý aradýklarýnda da her-

hangi bir cevap vermediklerini söyledi. Özdemir, "Bugün de yaklaþýk 3 saattir elektrikler kesilmiþ. Biz kendilerine ulaþýp, elektrik kesintisinin nedenini öðrenelim diyoruz. Benim þu anda yavaþ yavaþ dondurmalarým eriyor. Su, kola, soðuk içeceklerim ýsýnýyor. Elektriðin sürekli gidip gelmesinden dolayý dolaplar bozuluyor. Buradan yetkililere sesleniyorum. Madem ki 'çaðrý merkezimiz var' diyorsanýz, o zaman telefonlarýmýza cevap verin. Yaþlý adamlar asansörleri kullanamýyorlar" dedi.

devamlý oluyor. Bundan dolayý da çoðu esnaf þikâyetçidir. Tavuklar dolapta ama elektrik yok. Daha önce kýsa süren elektrik kesintisi, þimdi de uzun süreli oluyor. DEDAÞ'tan tek isteðimiz bunun icabýna bakmasýydý. Þimdi kaçak kullaným da kalktý ama yine kesinti yaþanýyor. DEDAÞ müdürünün elektriðimizi yapmasýný istiyoruz. Elektrik olmayýnca et dolabýna koku düþüyor, kýyma makinesi çalýþamýyor" þeklinde konuþtu.

'Et dolabý koku yapýyor'

Yaþadýklarý yerin köy deðil Diyarbakýr þehrinin olduðunu söyleyen mahalle sakinlerinden Dilek Aylin ise þunlarý söyledi: "Ben iki yýldýr burada oturuyorum. Önce bu çevrenin düzenlemesini yapsýnlar. Elektrik

Kasap Fatih Özer ise, elektriklerin olmadýðý zaman et dolabýnýn içine koku düþtüðünü ve kýyma makinesinin çalýþmadýðýný belirterek, "Elektrik kesintileri

'Yaþadýðýmýz yer köy deðil'

kablolarý çekiyorlar diye belediye bu yollarý düzenlemiyor. Elektriði yaptýlar ama iki saatte bir gidiyor. Karþý tarafýn elektriði var ama bizim yok. Ýki yýldýr biz bu pisliði çekiyoruz. Burasý köy deðil ,Diyarbakýr þehrinde yaþýyoruz. Kesinlikle çevre düzenlememizi yapsýnlar ve elektrik sorunumuza çözüm getirsinler." ÝLKHA

Çiftçiler yol kapattý Þanlýurfa'ný Siverek Ýlçesi'nde son zamanlarda sýk yaþanan elektrik kesintilerini protesto eden 600 kadar çiftçi, Þanlýurfa-Diyarbakýr karayolunu 3 saat boyunca trafiðe kapattý.

S

550 öðrenciye kent gezdirildi D

iyarbakýr Büyükþehir Belediyesi'nin 5 yýldan bu yana sürdürdüðü ve öðrencilerin tarih ve kültür bilincini geliþtirmeye yönelik kent gezilerinin 10'uncusu gerçekleþtirildi. 12 okuldan 550 öðrenci kentin tarihi ve turistik yerleri gezdirildi. Kültür ve Turizm Daire Baþkanlýðý ile Ýmar ve Þehircilik Daire Baþkanlýðý'na baðlý KUDEB Þube Müdürlüðü'nün birlikte organize ettiði geleneksel kent gezileri sona erdi. Tarihi ve kültürel mirasý koruma bilincinin oluþturulmasý amacýyla düzenlenen gezilere ÝMKB Hattat Hamit Aytaç Ortaokulu öðrencileriyle devam edildi. Okul yönetimi tarafýndan tespit edilen öðrencilerden oluþan 35 kiþi tarihi yerleri gezme fýrsatý buldu. Sabah saatlerinde Büyükþehir Belediyesi'ne ait araçlarla okuldan alýnan öðrencilere öðretmenleri eþlik etti. On Gözlü Köprü'den baþlatýlan gezide, buradaki tarihi yapýlarýn özellikleri anlatýldý. Ardýndan Keçi Burcu, Dört Ayaklý Minare, Surp Giragos Kilisesi, Hasanpaþa Haný, Cahit Sýtký Tarancý Müzesi, Ulu Cami, Cemil Paþa Konaðý'ný gezen öðrenciler, Dengbêj Evi'nde dengbêjlerin stranlarýný dinlediler. Haber Merkezi

Güvenlik güçleri faciayý önledi

T

unceli'de karakol inþaat alanýna giden yol üzerine döþenmiþ 61 kilogram patlayýcý, güvenlik güçleri tarafýndan fark edilerek imha edildi. PKK mensuplarý tarafýndan Nazýmiye ilçesi Dallýbahçe Köyü Karakolu inþaatý alanýna giden toprak yol üzerine döþenen el yapýmý 61 kilogram patlayýcý, yol kontrolü yapan güvenlik güçleri tarafýndan tespit edildi. Patlayýcý kontrollü bir þekilde patlatýlarak imha edildi. Tunceli Valiliði tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamada, "Nazýmiye ilçesi Dallýbahçe Karakol inþaat alanýna giden berkitme yol üzerinde güvenlik güçlerimiz tarafýndan tespit edilen 61 kg EYP (el yapýmý patlayýcý) madde uzmanlarca etkisiz hale getirilmiþtir" denildi. ÝHA

iverek'te son günlerde sýkça yaþanan elektrik kesintileri, yüksek faturalar ve düþük voltajý protesto etmek isteyen ve sosyal medya üzerinden organize olan 600 kadar çiftçi, öðle saatlerinde Siverek-Diyarbakýr karayolunun 7'nci kilometresindeki Siverek Devlet Hastanesi önünde toplandý. Oturma eylemi yaparak karayolunu çift taraflý ulaþýma kapatan çiftçilerin eylemi üzerine olay yerine çok sayýda polis ve Jandarma ekibi ile zýrhlý araç sevk edildi. Güvenlik güçlerinin ikna edemediði çiftçiler, sorunlarýnýn çözümü için Ýlçe Kaymakamý'nýn yanlarýna gelmesini istedi. Yaklaþýk 3 saat süren eylemin ardýndan çiftçiler güvenlik güçlerince ikna edildi ve karayolu ulaþýma açýldý. Yolu ulaþýma açan çiftçiler ise ilçe merkezine doðru yürümeye baþladý. Yürüyerek ilçe giriþindeki otogar kavþaðýna giden kalabalýk burada da yolu ulaþýma kapattý.

Kaymakam ile görüþtüler Kýsa süre sonra çiftçiler yanlarýna giden Siverek Kaymakamý Hamza Erkal ile görüþtü ve anlattýklarý sorunlarýna çözüm bulunmasýný istedi. Faturalarýnýn çok yüksek geldiðini ve sýk sýk kesinti yaþandýðýný söyleyen çiftçiler, "Maalesef sulama yapamadýðýmýz için tarladaki

ekinlerimiz kurudu. Günde neredeyse 8 saati bulan kesintiler nedeniyle periþan durumdayýz" diyerek yardým istedi. Dinlediði çiftçilerin sorunlarýna iliþkin görüþmeler yapacaðýný söyleyen Kaymakam Hamza Erkal, "Ben de çiftçi bir ailenin çocuðuyum ve sizi anlýyorum. Yaþadýðýnýz

sorunlarý yetkilere bildireceðim ve gerekenin yapýlmasý için elimden geleni yapacaðým. Ancak yolu trafiðe kapatmakla baþka vatandaþlarý maðdur ediyorsunuz" dedi. Kaymakam Erkal'ýn iknasýnýn ardýndan eyleme son veren çiftçiler, sorunlarýnýn çözülmemesi durumunda yeniden eylem yapacaklarýný kaydetti.

Yaz kurslarý baþlýyor D

iyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Baþkanlýðý, Çocuk ve Kreþ Hizmetleri Þube Müdürlüðü'nün çocuklara yönelik yaz kurslarý baþlýyor. Çocuklara yönelik drama, baðlama, koro, sanat, resim, akýl oyunlarý ve Kürtçe atölyelerin yer alacaðý yaz kursundan 6-14 yaþ arasý çocuklar faydalanacak. 13 Mayýs 2014 tarihinde baþlayan kurs kayýtlarý yaz dönemi sonuna kadar devam edecek. Kayýt yapmak isteyen çocuklar velileriyle birlikte baþvuru yapabilecek. Kayýtlarýn Sümerpark Ortak Yaþam Alaný Çocuk ve Kreþ Hizmetleri Þube Müdürlüðü'nde yapýldýðý belirtildi. Drama, baðlama, koro, sanat, resim, akýl oyunlarý ve Kürtçe atölyelerin yer alacaðý yaz kursu 16 Haziran 2014'de baþlayacak ve okullar açýlýncaya kadar devam edeceði bildirildi. Yaz kursunun devam ettiði süre boyunca haftanýn cuma günleri sinema gösterimi de olacaðý açýklandý. Çocuk ve Kreþ Hizmetleri Þube Müdürlüðü'ne baðlý Sümer Park Ortak Yaþam Alaný ve DÝKASUM þubelerinde bulunan okul öncesi çocuklara eðitim veren oyun odalarýnýn da yaz süreci boyunca açýk olacaðý belirtildi. Haber Merkezi


4

Gündem

22 MAYIS 2014 PERÞEMBE

Mezarlýkta esrarengiz ceset

Þýrnak'ýn Cizre ilçesinde meydana gelen trafik kazasýnda yaþamýný yitiren 17 yaþýndaki Ýbrahim Nayýr için mezar kazýlan bölgede elbiseleri ve ayakkabýsý ile battaniyeye sarýlý bir ceset bulundu.

Siverek'te elektriðin yüzde 92'si ödenmiyor Þ

anlýurfa'nýn Siverek ilçesinde tarýmsal sulamada kullanýlan elektriðin yüzde 8'inin parasýnýn ödendiði, yüzde 92'sinin ise kaçak kullanýldýðý ortaya çýktý. Destekleme primlerinin elektrik borçlarýndan dolayý ödenmeyeceðini öðrenen bölge çiftçileri, bunun önüne geçebilmek için deðiþik arayýþlar içerisine girdi. Dicle Elektrik Daðýtým Anonim Þirketi (DEDAÞ), bu güne kadar çok da açýklamadýðý il veya ilçe bazýndaki kaçak elektrik kullaným oranlarýný kamuoyu ile paylaþmaya baþladý. Daha önce Diyarbakýr'ýn Bismil ilçesinde özellikle tarýmsal alanda kullanýlan kaçak elektrik oranlarýný paylaþan DEDAÞ, bu kez de Þanlýurfa'nýn Siverek ilçesindeki durumu paylaþtý. DEDAÞ sözcüsü Mehmet Gökay Üstün, elektrik daðýtýmý yaptýklarý Diyarbakýr, Þanlýurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Þýrnak'ta tarýmsal sulamada kullanýlan yaklaþýk 4 milyar kilowat saat elektriðin yaklaþýk yüzde 95'inin kayýt dýþý olarak tüketildiðini hatýrlattý. Üstün, özellikle tarýmsal alanda kullanýlan elektrik enerjisinin kayýt altýna alýnabilmesi için DEDAÞ tarafýndan baþlatýlan ve 16 Haziran'a kadar sürecek kampanyadan tüm çiftçilerin yararlanmasýný da isterken, Þanlýurfa'nýn Siverek ilçesindeki tüketime iliþkin de bilgiler verdi. Mehmet Gökay Üstün, 228 bin dönüm alanda pamuk, 238 bin dönüm alanda mýsýr ve 222 dönüm alanda da buðday ekiminin yapýldýðý Siverek'te 2013 yýlýnda 872 milyon kilowat saat elektrik enerjisi kullanýldýðýný bildirdi. Üstün, tüketilen bu enerjinin karþýlýðýnda toplam 288 milyon TL tahsilat yapýlmasý gerekirken, 23 milyon TL tahsilat gerçekleþtiðini ve bunun da yapýlmasý gereken toplam tahsilatýn ancak yüzde 8'ini oluþturduðunu kaydetti.ÝHA

Zayi ilaný Diyarbakýr nüfus müd. almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim.Hükümsüzdür

Selva Zaman Diyarbakýr nüfus müd. almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim.Hükümsüzdür

Güllü Bilgin Diyarbakýr/Baðlar nüfus müd. almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim.Hükümsüzdür

Ahmet Akaydýn

C

izre ilçesinde geçirdiði motosiklet kazasýnda hayatýný kaybeden 17 yaþýndaki Ýbrahim Nayýr isimli yurttaþýn defnedilmesi için belediye ekipleri tarafýndan kazýlan mezarda baþka bir cenaze çýktý. Cizre Asri Mezarlýðý'nda çalýþan mezar ekipleri, mezarý kazdýklarý sýrada battaniyeye sarýlý, üzerinde bölgede "Leþkeri" adý verilen kýyafetler içinde ayaðýnda mekap ayakkabý bulunan bir cenaze tespit etti. Cenazeden geriye sadece kemikler kalýrken, üstündeki elbisenin ve ayakkabýnýn saðlam kaldýðý görüldü. Battaniye içerisinde ayrýca bir poþet içerisinde týbbi eldivenler bulunmasý dikkat çekti. Belediye görevlilerin cenazeyi görmesinden sonra durum ilk önce belediye eþ baþkanlarýna bildirildi ve ardýndan Cumhuriyet Savcýlýðý'na bilgi verildi. Bunun üzerine eþ baþkanlar ve beraberinde gelen onlarca kiþi mezarlýðý inceledi. Cesedin görülmesinden sonra olay yerine sevk edilen polisler, mezar etrafýnda güvenlik þeridi çekip geniþ güvenlik önlemi aldý. Akabinde Ýlçe Emniyet Müdürü Mehmet Kara ve emniyet yetkilileri de mezarlýða gidip incelemelerde bulundu. Trafik kazasýnda hayatýný kaybeden Ýbrahim Nayýr'ýn cenazesi ise kazýlan yerin 5 metre ilerisinde baþka bir mezar yerine defnedildi.

Adli Týp'a gönderiliyor Güvenlik çemberine alýnan mezar yerinde Cizre Cumhuriyet Baþsavcýlýðý tarafýndan inceleme yaptý. Savcýlýðýn yaptýðý inceleme sonunda kemikler mezardan çýkarýldý. Kemikleri savcýlýk gözetiminde alan olay yeri inceleme ekipleri, kemik ve elbiseleri Ýstanbul Adlý Týp Kurumu'na gönderdi. Mezarlýkta dünden beri olayý takip etiðini belirten Avukat Sertaç Özkan, kazýlan mezarda böyle bir durumla karþýlaþýldýðýný söyledi. Özkan, "Dün akþam bu ceset mezarý kazan belediye ekipleri tarafýndan tespit edildi. Bizler bu durumu savcýlýða bildirdik. Bu gün olay yerine gelen savcý bu cesede ait kemik ve elbiseleri aldý. Ýstanbul Adli Týp Kurumu'na gönderecekler. Bizler bu durumun

10. Dicle Fizik Günleri sürüyor Fen Fakültesi Fizik Bölümü ve Dicle Üniversitesi Fizik Topluluðu(DÜFÝT) tarafýndan düzenlenen 10. Dicle Fizik Günleri baþlýklý etkinliðin 2. Bölümü kongre merkezinde gerçekleþtirildi.

P

rogram, DÜFÝT adýna Eda Aþan'ýn tanýtým konuþmasýndan sonra Fizik Bölümü Baþkaný ve DÜFÝT Danýþmaný Prof. Dr. Ýrfan Açýkgöz'ün konuþmasýyla baþladý. Prof. Dr. Süheyla Özbey, "X-ýþýnlarý Kristalografisi ve Uygulamalarý" baþlýklý sunumunda; tarihsel arka-plan, geliþmeler, bu alandaki Nobel Ödülleri ve Türkiye'deki çalýþmalardan örnekleri anlattý. Kristalografi Derneði'nin Baþkaný olarak sürdürülen çalýþmalardan ve yürütülmekte olan projelerden kýsaca bahseden Özbey, X-ýþýnlarý kristalografisinde kullanýlan yöntemler, yeni uygulamalar ve farklý disiplinlerden bilim insanlarýnýn ortak çalýþmalarýna deðinen konuþmacý ilginç ve anlamlý sonuçlarý dile getirdi. Özbey, Týp, mühendislik, ,ilaç sanayi ve temel bilimlerde yürütülen çalýþmalarýn insanlýðýn geleceði için önemli sonuçlar vereceðinin altýný çizdi.

Hýzlandýrýcý Merkez 22 MAYIS 2014 PERÞEMBE YIL: 13 SAYI: 4631 Diyar Medya Matbaacýlýk Rek. Eðt. San. Tic. Ltd. Þti Adýna Ýmtiyaz Sahibi: Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: ZEKÝSAN Matbaa Kýrtasiye Adres: M.Akif Ersoy Cad. Et Balýk Kurumu Yaný Kaya 3 Apt altý Yeniþehir/Diyarbakýr Tel: 0 412 2267179 e-p posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

takipçisi olacaðýz. Kemiklerin arasýnda çýkan týbbi eldivene ait poþet ve o poþetin üstünde imal tarihi 1998 yazýyordu, ancak soruþturmanýn seyri açýsýndan þimdilik bir açýklama yapmak doðru olmaz. Cesedin üzerinde þuan için ateþli silaha ait bir bulguya rastlamadýk ancak Adli Týp Kurumu'nun raporundan sonra olayýn seyri deðiþebilir" dedi. Cumhuriyet Savcýlýðý'nýn incelemelerinden sonra mezar yeri Cizre Belediyesi'ne ait iþ makinesi ile tekrar kapatýldý. ÝHA

Prof. Dr. Ömer Yavaþ ise "Hýzlandýrýcý

Teknolojileri, CERN ve Türk Hýzlandýrýcý Merkezi Projesi" baþlýklý sunumunu gerçekleþtirdi. Sunumda, hýzlandýrýcýlarýn ilk evrelerinden baþlayarak en son CERN'de yapýlan müthiþ deneylerin anlamlý sonuçlarýnýn yansýmalarýný açýklayan Yavaþ, Ankara'da inþa edilen Hýzlandýrýcý Merkezinin geliþme sürecini anlattý. Araþtýrma ve Geliþtirmeye ayrýlan pay, mühendis ve bilim insaný sayýsý ile kiþi baþýna düþen gelirin bir ülkenin geliþmesinde ve kalkýnmasýnda temel kriterler olduðunun altýný çizen Yavaþ, Asya, Avrupa ve Amerika'da bu alanda yapýlan çalýþmalarý göz önüne sererek Türkiye'nin hak ettiði yeri almasý için yapýlmasý gerekenleri dile getirdi. Yavaþ, Hýzlandýrýcý Fiziði alanýnda çalýþacak insan gücünün ve hýzlandýrýcý teknolojilerini geliþtirecek programlarýn çok önemli olduðunu belirterek, gerek CERN ve gerekse Türkiye Hýzlandýrýcý Merkezinde çalýþanlar için kritik bir dönemden geçildiðini de hatýrlattý. Haber Merkezi

Katý atýk tek elden toplanacak

D

iyarbakýr Ýli Çevre Hizmetleri Birliði (DÝÇEB) 2 yýl içinde Katý Atýk Entegre Tesisi Projesini gerçekleþtirecek, diðer yandan çevre politikalarýna ortak perspektif ve uygulama getirecek. Diyarbakýr merkezde katý atýklarý tek elden DÝÇEB toplayacak. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi ve Yeniþehir, Sur, Baðlar, Kayapýnar, Eðil, Ergani, Dicle, Çýnar, Bismil, Hani ilçe belediyelerinin üye olduðu DÝÇEB, 2014'ün ilk Genel Kurulu'nu gerçekleþtirdi. Sümerpark

Ortak Yaþam Alaný'nda yapýlan toplantýya Büyükþehir Belediyesi Eþ Baþkanlarý Gültan Kýþanak, Fýrat Anlý, üye belediyelerin eþ baþkanlarý, Meclis Üyeleri ile DÝÇEB'in yöneticileri katýldý. Toplantý Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Çevre Koruma Daire Baþkaný ve DÝÇEB Müdürü Þahin Elkaan'ýn DÝÇEB'i tanýtan slayt gösterisiyle baþladý. Daha sonra Büyükþehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Daire Baþkanlýðý'nda Çevre Mühendisi olan Deniz Kýraç, DÝ-

ACENTE YETKÝ BELGESÝ ( VEKALETNAME ) Þirketimizle acentelik sözleþmesi imzalayan, DÝKEY SÝGORTA ARACILIK HÝZMETLERÝ LTD.ÞTÝ. Kooperatifler Mah. Akkoyunlu Bulvarý Özkaracadað Apt. No.1/1 Yeniþehir/DÝYARBAKIR adresine, Þirketimizin faaliyette bulunduðu "hayat ve ferdi kaza sigorta türlerine" iliþkin sigorta sözleþmelerinin akdedilmesine aracýlýk etmek; sigorta teklifnamelerini almak; sigorta teklifnamelerini Þirketimizin Genel Müdürlüðü'ne veya Bölge Müdürlüklerine teslim etmek üzere yetki verildiði ilan olunur. ANADOLU HAYAT EMEKLÝLÝK ANONÝM ÞÝRKETÝ Duygu KalmukYenigün Ömer Nakýþ

ÇEB'in faaliyetlerini ve gelecek planlamasýný anlattý.

Katý atýklara modern yöntem Diyarbakýr Büyükþehir Belediye E bbaþkaný Gültan Kýþanak, toplanan katý atýklarýn her ilçenin kendi bildiði ve modern olmayan bir yöntemle depoladýðýný vurguladý. Kýþanak, "Bu yöntem doðaya zarar veriyor. Katý atýklarýn bu þekilde depolanmasý kabul edilemez. Bundan sonra toplanacak katý atýklar çaðýn yöntemlerine uygun þekilde depolanmasý gerekir" dedi. Toplanan katý atýklarýn yeniden geri dönüþüme kazandýrýlmasýnýn ekolojik politikalarýnýn bir gereði olduðunu vurgulayan Kýþanak, katý atýklarýn ekonomiye kazandýrýlabileceðinin de mümkün olduðunu söyledi.

Katý Atýk Entegre Tesisi yapýlacak Gültan Kýþanak, DÝÇEB'in 11 belediyenin katý atýklarýný bir merkezde toplayarak kurulacak olan Katý Atýk Entegre Tesisi ile doðaya zarar vermeden modern olarak bertaraf edileceði ve atýklardan geri dönüþümün saðlanacaðýný söyledi. DÝÇEB'in Avrupa Birliði standartlarýna uygun bir proje hazýrladýðýný ifade eden Kýþanak, "Hazýrlanan projeye tüm ilçeler ortak edilmiþtir. Proje

bütçesinin büyük bir bölümünün de hibe þeklinde gerçekleþiyor. 34 milyon avronun % 78 Avrupa Birliði, bir kýsmýný da bakanlýk finanse ediyor. Geriye kalan 13 milyon avroluk bütçeyi de DÝÇEB bileþenleri ödeyecek. Yapýlan çalýþmalarýn ardýndan proje imza aþamasýna gelmiþ ve iki yýl sonunda Silvan'da kurulacak Katý Atýk Entegre Tesisi'yle proje tamamlanacak" dedi.

Çevre politikalarýna ortak uygulama DÝÇEB'in ayný zamanda çevre ile ilgili tüm politikalarý ortak perspektif ve uygulamayla ele almaya çalýþacaðýnýn da altýný çizen Kýþanak, bu çalýþmanýn kendileri açýsýndan daha fazla önem taþýdýðýný söyledi. DÝÇEB Genel Kurulu'nda Büyükþehir, Yeniþehir, Sur, Kayapýnar ve Baðlar'da katý atýklarýn tek elden yürütülmesi yönünde karar aldý ve kendi yapýsýný buna göre þekillendirecek. Öte yandan Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Meclisi, 5 ilçe belediyesinin ortaklaþa kurduðu Silvan Ekolojik Birliði'ne üye olma kararý aldý. Böylece Büyükþehir Belediyesi, kent genelinde yürütülen tüm çevre hizmetlerine müdahil olacak. Silvan Ekolojik Birliði de 24 milyon Avroluk bir Katý Atýk Entegre Tesisi Projesi için çalýþma yürütüyor. Haber Merkezi


CMYK

Bölge Haber

22 MAYIS 2014 PERÞEMBE

PEN standýnda þairler ve yazarlar buluþtu

5

TÜYAP kitap Fuar'ýnýn ikinci gününde Diyarbakýrlý þair ve yazarlar Uluslar arasý Yazarlar Birliði (PEN) Diyarbakýr Temsilciliðinin standýnda buluþtu.

D

iyarbakýrlý yazar ve TRT Prodöktürlüðünden emekli Nuri Erkal, Diyarbakýrlý þair Aydýn Kizir, Diyarbakýrlý þair Edip Berk roman ve þiir kitaplarýyla PEN Diyarbakýr Temsilciliði standýnda okurlarýyla buluþtu. Diyarbakýrlý þair Aydýn Kizir Pazar günü imza günü düzenleyecek. PEN Standýnda ayrýca, DÝTAV(Diyarbakýr Tanýtma ve Kültür Vakfý) yayýnlarý da yer aldý. Diyarbakýr'ý tanýtan fotoðraflý eser-

lerde TÜYAP Kitap Fuarý'nýn bitiminde kadar bu standda yer almaya devam edecek. Diyarbakýr'daki Saðlýk Meslek Liseleri de stand açtý.

Standlarýnda lise son sýnýf öðrencileri tansiyon ölçtü, ziyþaretçilere cansýz manken üzerinde kalp masajý yapmayý öðretti. Berat DOÐRUYOL-ÖZEL

SSPE hastalýðýna dikkat çektiler B

Kadýnlar emeklerini sergiledi D

iyarbakýr'ýn Sur Ýlçe Belediyesi Kadýn Destek Merkezi (KADEM), ürettiði ürünleri halka satmak ve geliri ile eðitim merkezindeki kadýnlara ekonomik destek saðlamak üzere kermes kurdu. Gazi Caddesi Ulu Cami önündeki alanda kurulan çadýrda bir yýl boyunca yapýlan ürünler Kadýn satýþa sunuldu. Kermeste konuþan Kadem çalýþanlarýndan Tülay Deniz, "Kademlerdeki atölyelerimizde öðrencilerimiz bütün bir yýl boyunca el emeði ile çeþitli ürünler yaptýlar ve bugün bu kermes de satýþa sunduk. Gelirler, Ýhtiyacý olan kadýnlara ve atölyelerimizdeki eksikleri tamamlamak için ayýracaðýz" dedi. Haber Merkezi

atman'da bir gurup öðrenci, SSPE hastalýðýna dikkat çekmek ve hastalýðýn tedavi masraflarýnýn devlet tarafýndan karþýlanmasý için yürüyüþ düzenledi. Saðlýk Emekçileri Sendikasý (SES) Batman Þubesi Eþ Baþkaný Sefa Yurtsever'in de aralarýnda bulunduðu bir gurup, SSPE hastasý yakýný liseli öðrenciler, Batman Valiliði önünde toplanarak Ýl Saðlýk Müdürlüðü önüne kadar yürüyüþ düzenledi. 'Küçük çocuklar yataða deðil, hayata baðlanmalý' pankartý taþýyan öðrenciler Ýl Saðlýk Müdürlüðü önünde basýn açýklamasý yaptý. Öðrenciler adýna basýn açýklamasýný okuyan Özel Ýdare Lisesi öðrencisi Ali Turan Taylak, SSPE hastalýðýna dikkat çekerek, devlet yetkilileri ve kamuoyunun duyarlý olmalarýný istedi. Ali Turan Taylak, yapýlan yanlýþ aþýlar nedeni ile Türkiye'de binlerce SSPE hastasýnýn bulunduðuna dikkat çekerek, hastalýða neden olanlarýn elini kolunu sallayarak gezdiðini dile getirdi. Taylak, "Türkiye'de SSPE hastalýðýyla karþý karþýya kalan bin 313 kiþinin katili sayýlabilecek bu kiþilerin bir an önce bulunup yargýlanmalarý için kamuoyunda destek bekliyoruz. Bu SSPE hastalýðýný bilinçli bir þekilde

Eylem yapan annelere destek

AK Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Aydýn Altaç, çocuklarýnýn PKK tarafýndan kaçýrýldýðýný iddia ederek Büyükþehir Belediyesi önünde oturma eylemi baþlatan anneleri ziyaret etti.

2

3 Nisan'da Diyarbakýr'ýn Lice ilçesinde düzenlenen piknik gezisi sonrasý PKK tarafýndan kaçýrýldýðý iddia edilen çocuklarýn anneleri, önceki gün baþlattýklarý oturma eylemine dün de devam etti. Büyükþehir Belediyesi önüne kurduklarý çadýrla eylemlerine devam eden anneleri, AK Parti Ýl Baþkaný Aydýn Altaç ziyaret etti. Annelerle tek tek tokalaþýp sorunlarýný dinleyen Altaç, çocuklarýn getirilmesi için yapmalarý gereken tüm iþlemleri baþlattýklarýný bildirdi. Daha sonra açýklama yapan Altaç, 23 Nisan'da bir þekilde kandýrýlmak suretiyle daða götürülen çocuklarýn ailelerinin belediye önünde eylem baþlattýðýný söyledi. Kendilerinin de onlara destek sunmak için eylem yerine geldiklerini ifade eden Altaç, hükümet olarak 2002'den bu yana Türkiye'deki bütün toplumsal, ekonomik sorunlarýn çözümü için çok ciddi gayretler gösterdiklerini dile getirdi. Altaç, "Bu gayretlerin içinde en takdire þayaný hiç kuþku yok ki 30-35 yýl kan

dökülen, gözyaþýnýn aktýðý, maðduriyetlerin oluþtuðu bir sorunu çözüm noktasýna getirmemiz oldu. 2002'den önce ismi konulamayan bu sorunu biz ismini koyarak esasýný çözmek suretiyle bu aþamaya getirdik. 18 aydýr kanýn akmadýðý, gözyaþýnýn akmadýðý bir ülkede yaþýyoruz, kardeþkanýnýn akmadýðý bir ülkede yaþýyoruz" dedi. 'Çözüm sürecine katký sunmaz' Çocuklarýn daða götürmesinin kabul edilemeyeceðini belirten Altaç, "Biz daðdakilerin inmesini beklerken, çocuklarýn daða gönderilmesinin hiçbir ahlaki yaný yoktur. Hiçbir þekilde çözüm süreci ile baðdaþmaz ve çözüm sürecine katký sunmaz. Biz ailelerin yanýndayýz, desteklerimizi sunuyoruz. Bundan sonra da parti olarak, hükümet olarak elimizden geldiðince çocuklarýna kavuþmalarý için her türlü gayreti göstereceðiz. Dileðimiz þudur, bu çocuklarýn bir an önce ailelerine kavuþmasý, eðitimlerini öðretimlerini tamamlamalarý toplumlarýna, ailelerine ve vatanlarýna hayýrlý birer evlat olmalarýnýn önünün açýl-

masýdýr. Bu anlamda, belediyenin önündeki oturma eylemini çok anlamlý buluyoruz. Bu oturma eylemi þunu bize gösteriyor, bölge halký, Türkiye'deki bütün vatandaþlarýmýz insanlarýmýz bu süreci kucaklamýþ, bu süreci destekliyor, bu sürecin mimarý olan Baþbakanýmýz, Genel Baþkanýmýz Recep Tayyip Erdoðan'ýn attýðý adýmlarý destekliyor. Bunun en açýk ifadesini de bugün burada görüyoruz. Dileðimiz bundan sonra daða gidiþlerin önünün tamamen kesilmesi ve bu çocuklarýn da bir an önce ailelerine kavuþmasýdýr. Biz bu iþin güvenlik boyutuyla, resmi kurumlarýmýz anlamýnda yapmamýz gereken iþlemleri yapacaðýz. Haricen görüþtük de. Þu an için ayrýntý paylaþmak doðru deðil ama dileðimiz, bu çocuklarýn bir an önce ailelerine kavuþmasýdýr" þeklinde konuþtu. Altaç'ýn konuþmasý sýrasýnda 15 yaþýndaki Halime Gündüz'ün annesinin teyzesi baygýnlýk geçirdi. Yaþlý kadýn, olay yerine çaðrýlan ambulansla Diyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýldý. ÝHA

yayan kiþilerin bir önce bulunmasýný talep ediyoruz. Bu hastalýða yakalanan bütün çocuklarýmýzýn ihtiyacý devlet tarafýndan karþýlanmasýný talep ediyoruz. Bu konuda STK, halk ve devletin ilgili organlarý bizi yalnýz býrakmamalarýný istiyoruz. SSPE hastalýðý genellikle bölge illerinde yaygýndýr. Kaç tane hasta ve yakýný varsa bize destek versinler, birlikte bu mücadelemizi yürütelim" dedi. Basýn açýklamasýnýn ardýndan öðrenciler sessizce daðýldý. ÝHA


6

HABER

22 MAYIS 2014 PERÞEMBE

Buðday üretiminde rekor düþüþ

Küresel ýsýnmanýn etkisiyle yaþanan kuraklýk buðday üretimini vurdu. Buðday rekoltesindeki büyük düþüþlere karþýlýk, nüfus, turist ve göçmen sayýsýndaki artýþlara baðlý tüketimde patlama bekleniyor.

Siirt'te kasaplara sýký denetim Siirt'te et satýþlarýnýn kurallara uygun yapýlmýyor. Vatandaþlarýn þikayeti üzerine Siirt Belediyesi Zabýta Müdürlüðü ekipleri, kasaplara yönelik denetimlerini artýrdý.

Siirt Belediyesi Baþkan Yardýmcýsý Sabri Özdemir ile Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl

Müdürü Ýzzet Murat, zabýta ve gýda denetim ekiplerinin katýlýmýyla kent merkezinde bulunan kasaplarý denetlendi. Denetimler sýrasýnda kurallara uymayan kasaplara yönelik uyarýda bulunan Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Ýzzet Murat, kentte yaþayan tüm vatandaþlarýn saðlýklý ve hijyenik ortamlarda bulunan et ürünlerini tüketmesinin en temel hakký olduðunu ifade etti. Ceza uygulanacak Murat, dýþarýda satýþ için sergilenen et ve et ürünlerinin toz, egzoz gazý, sinek gibi çeþitli etkenlerden etkilendiðini, bunlarýn insan saðlýðý için tehlike arz ettiðini kaydetti. Murat, bu neden kentte bulunan kasaplar et satýþlarýnda kurallara uymalarý konusunda gerekli hassasiyeti göstermedikleri takdirde cezai iþlemlerin uygulanacaðýný söyledi. Et satýþlarýnýn hijyenik ortamlarda yapýlmadýðýna yönelik þikayetler geldiðini belirten Siirt Belediye Baþkan Yardýmcýsý Sabri Özdemir ise, "Belediye olarak kentte zabýta denetim ekiplerinin denetimlerinin sürüyor" dedi. ÝHA

Ulusal Hububat Konseyi'nin 2013-2014 üretim yýlýna iliþkin buðday deðerlendirmesi raporuna göre, meteorolojik kuraklýk kaynaklý buðday üretiminin yetersizliðine dikkat çekildi. Raporda, Türkiye'ye gelen göçmenler, yurt dýþýna yapýlan yardýmlar ve komþu ülkelerden gelen talebin artýþýna vurgu yapýldý. Raporda, uzun yýllar ortalamasý olarak 20.0 milyon Ton olan buðday üretiminin, yüzde 13.3 düþüþle 17 milyon 348 bin tona düþeceði tahmin edildiði belirtildi. Raporda yer alan verilere göre, Türkiye'nin 2013 yýlý buðday üretimi rekor düzeyde olmak üzere 22.0 milyon ton olarak gerçekleþti. Rekoltenin 2014 yýlýnda Konsey'in öngördüðü düzeylere inmesi durumunda, düþüþ oraný yüzde 21.1'i bulacak. Böylece, 2013 yýlýnda buðdayýn 820 milyar dolarlýk gayri safi yurtiçi hasýlaya (GSYH) katkýsý yaklaþýk 16.5 milyar dolar ile yüzde 2.0'yi buldu. Buðday

jeksiyon ile daha gerçekçi fiyatlara ulaþýlabileceði vurgulandý.

rekoltesinde meydana gelecek yüzde 21.1 düzeyinde bir gerileme, bu katkýyý 2013 deðerleriyle yüzde 1.6 düzeyine düþürecek. Üretim yetersizliði Raporda, buðday ekim alanlarýnda sýnýr deðerlere ulaþýldýðý vurgulanarak, bununla beraber kurak yýllarda üretim yetersizliðinin yaþandýðý belirtilerek,

buðdaya yapýlan desteklerin bölgesel farklýlýklar göz önünde bulundurularak artýrýlmasý önerildi. Konsey raporunda, Türkiye'de buðday tüketim projeksiyonlarýnýn 75 milyonluk nüfusa göre yapýldýðý için fiyatlarýn yükseldiði belirtilerek, bunun yerine turizm, göçler ve komþu ülke talepleri göz önüne alýnarak, 85-90 milyonluk nüfusa göre yapýlacak bir pro-

Olumsuz hava koþullarý Raporda, 10 yýl önce 9 milyon hektar olan buðday ekim alanýnýn, giderek azalarak 7.7 milyon hektar civarýna düþtüðü, buna raðmen gerek yeni çeþitlerin ýslahý gerekse yetiþtirme tekniklerindeki geliþmelerle ekim nöbeti ilkelerine uyulmasý gibi nedenler ile birim alan veriminin giderek arttýðýna dikkat çekildi. Raporda, Ýç Anadolu, Akdeniz, Doðu Anadolu ve Güneydoðu Anadolu Bölgelerinde meteorolojik kuraklýðýn yanýnda kýþlýk hububat için tarýmsal kuraklýðýn da oluþtuðu, bu alanlarda kuraklýðýn yanýnda soðuk havanýn zararýnýn da dikkat çekici boyutlara ulaþtýðý ifade edildi. Ayrýca, Karadeniz Bölgesi ve Ege Bölgesi'nde de iç geçit kýsýmlarýnda tarýmsal kuraklýk görüldüðü belirtildi.

Seyyar satýcýlar semt pazarýna taþýnacak Bitlis'in Tatvan Belediyesi, ilçede seyyar satýcýlýk yapanlarla bir araya gelerek seyyar satýcýlýðýn sonlandýrýlmasý için toplantý yaptý. Tatvan Belediyesi meclis salonunda Tatvan Belediye Baþkan Yardýmcýsý Servet Avcý baþkanlýðýnda yapýlan toplantýda, seyyar satýcýlarýn oluþturulan semt pazarýna taþýnmasý kararý alýndý. Toplantýdan sonra konuþan Tatvan Belediye Baþkan Yardýmcýsý Servet Avcý, seyyar satýcýlara halk pazarý alaný yapacaklarýný ve seyyar satýcýlarýn artýk çarþý merkezinde ürün satamayacaklarýný söyledi. Geçimini bu yoldan saðlayan vatandaþlarý maðdur etmemek adýna yeni bir halk pazarý ku-

Sedat Kuruyemiþ Mehmet Kaçar Her türlü kuruyemiþ çeþiti mevcuttur Ofis Cahit Sýtký Tarancý Sokak Dicle Apt. 27/ A

racaklarýný belirten Avcý, "Tatvan'da, seyyar satýcýlýðýn sona ereceðini belirtmek istiyorum. Bu düzenlemeyi yaparken, geçimini seyyar satýcýlýk yaparak saðlayan esnaflarýmýzý da maðdur etmeyeceðiz. Bu nedenle belediye arkasýnda bulunan ve daha önceden otopark olarak kullanýlan alaný, gerekli düzenlemeleri yaptýktan sonra halk pazarýna çevireceðiz. Seyyar satýcýlara bu alanda kura çekimi ile yer tahsis edeceðiz" dedi. Avcý, son olarak halký yeni kurulacak olan pazara yönlendireceklerini, bunun için gerekli anons ve reklam çalýþmalarýnýn da yapýlacaðýný belirtti. ÝHA

Meþhur Çiðköfteci Osman Usta ve Kahvaltý salonu 7/24 Hizmetinizdedir ev ve iþyerlerine servis yapýlýr Tel : 0 530 695 31 14

Nezir çayevi Her türlü sýcak ve soðuk içecek servisleriyle hizmetinizde...

Tel: 0532 395 65 15

Giyim


GÜNCEL

22 MAYIS 2014 PERÞEMBE

7

16 STK'dan KDP'ye kýnama

Diyarbakýr'da bir araya gelen 116 sivil toplum örgütü, Kürdistan Demokrat Partisi'nin (KDP) Kürt kurumlarýna yönelik baskýn, kapatma ve gözaltý operasyonlarýný kýnadý. halký, diðer halklar gibi kendi kimliðiyle eþit ve özgür yaþamak istemektedir. Kürtlerin bu evrensel, demokratik ve insani isteðine tahammül edilmemekte, Kürtlerin kazanýmlarýna yönelik saldýrýlar devam etmektedir. Ýran'da Kürtlere yönelik katliama varan idamlar, Rojava'ya yönelik saldýrýlar bu saldýrýlarýn somut örneðidir. Rojava'da Kürt halkýnýn diðer halklarla birlikte örnek bir model oluþturarak elde etmiþ olduðu demokratik kazanýmlara Kürdistan ve Ortadoðu halklarýnýn sahiplenmesi demokrasinin de gereðidir. Kürt halkýnýn kazanýmlarýnýn kalýcý hale gelmesi ayný zamanda Ortadoðu'nun demokratikleþmesine ve barýþýna ivme kazandýracaktýr. Bunun içinde Kürt halkýnýn ulusal birliðini güçlendirmesi tarihi bir önem arz etmektedir" diye konuþtu.

'KCK operasyonlarýndan farklý deðil'

D

TK ve BDP öncülüðündü bir araya gelen 116 sivil toplum örgütü, basýn açýklamasý yaparak KDP'yi uyardý. DTK binasý önünde yapýlan basýn açýklamasýna Büyükþehir Belediyesi Eþ Baþkanlarý Gülten Kýþanak ile Fýrat Anlý, Ýlçe belediye baþkanlarý, BDP Ýl Eþ Baþkaný Zübeyde Zümrüt, STK temsilcilerinin yaný sýra çok sayýda kiþi katýldý. 116 Sivil

Van'da çözüm süreci masaya yatýrýldý V

an Yüzüncü Yýl Üniversitesi (YYÜ) tarafýndan düzenlenen "Çözüm Süreci: Beklenti ve Temenniler" çalýþtayý baþladý. YYÜ Cengiz Andiç Kültür Merkezi'nde yapýlan çalýþtaya Van Valisi Aydýn Nezih Doðan, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, Van Büyükþehir Belediyesi Eþ Baþkaný Hatice Çoban, Tuþba Belediye Baþkaný Doç. Dr. Fevzi Özgökçe, Van Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Necdet Takva ile 6 ilden 147 kanaat önderinin katýlýmýyla baþladý. YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, bölgemizle ilgili yazýlmýþ fikirlerin yüzde 90'ýnýn bölgeyi yansýtmadýðýný belirterek, "Bunlarý beyan eden arkadaþlarýn büyük bir kýsmý bölgeyi, bölge insanýný tanýmýyor. Bunlarý bilmeden yazmaya çalýþýyorlar. Bizimle ve bölgemizle ilgili yazýlanlarýn önemli kýsmý bölgeyi yansýtmýyor. Bölgede yaþayan bizler 'oturalým sorunlarýmýzý konuþalým' dedik. Bu önemli meseleyi kendi içimizde, birbirimize tahammül ederek konuþmamýz gerektiðine inanýyorum. Burada konuþulacak her þey kitap haline getirilecek ve ilgili tüm kurumlara gönderilecek" dedi.

'Sorun kendiliðinden çözülmez' Ýki gün sürecek olan çalýþtayda konuþan Van Valisi Aydýn Nezih Doðan ise, Yunus Emre'den bir örnek vererek, eðer ortada sorun varsa kendiliðinden çözülmeyeceðini, bunun için iradeye ihtiyaç olduðunu söyledi. Vali Doðan, "Ýnsanlarla ilgili hoþ þeyler söylerseniz aranýzdaki þeyler geliþir. Önce dilimize sahip çýkmalýyýz. Sözlerin hedefine doðru ulaþmasý için ortak nokta belirlemek zorundayýz. Eðer konuþmalarýmýzda, hallerimizde süreci temelden etkileyecek yanlýþlýklarý yaparsak, bilmeliyiz ki zaten zor olan süreci, yeni zorluklarla karþý karþýya getiririz. Eðer ortada sorun varsa kendiliðinden çözülmez. Bunun için iradeye ihtiyaç vardýr. Buradan ortaya konan iradenin mimarýna çok teþekkür ediyorum. Baþbakanýmýz önemli bir siyasi risk almýþtýr. Gereken adýmlarý atmakta ve atmaya devam etmektedir. Birlikte Türkiye'yi inþa etmeye çalýþmaktayýz. Ortak bir din ve tarihdaþlýðýn sonucu olarak ortak bir kültürümüz var. Sabra ve akla ihtiyacýmýz var, ama duaya da ihtiyacýmýz var. Burada bulunan kanaat önderi ve din alimlerimizin dualarýný bekliyoruz" þeklinde konuþtu. 'Kürt sorunu en temel sorun' Van Büyükþehir Belediyesi Eþ Baþkaný Hatice Çoban da, Kürt sorununun Türkiye'nin, Ortadoðu'nun ve dünyanýn en temel sorunlarýnýn baþýnda geldiðini belirtti. Çoban, "Bu sorun tüm insanlarýn hayatýnda iz býrakmýþtýr. Gerçek bir demokratikleþmeden söz edemiyorsak, yine bundan kaynaklýdýr. 30 yýldýr her noktaya gençlerin cenazeleri gitti. Hakkâri'den Edirne'ye kadar her evde bir acý var. Bunun oluþturduðu tahribat derin bir boyuta ulaþtý. Sadece canlarýmýzý deðil; düþünme, tartýþma hassasiyetimizi kaybettik. Çocuklarýmýz bu savaþýn oluþturduðu tahribatla büyüdü ve yaralar kapanmayacak noktaya ulaþtý. 50 bine yakýn can, köy yakmalar, iþkenceler bu acýnýn sonucudur. Baþlangýcý Oslo'ya dayanan süreçte, eksikleriyle bugüne gelindi. Bu süreç Türkiye'nin yaþadýðý en normal ve rahat süreç oldu. Sizlerin huzurunda bunu oluþturan, karar veren ve anlamlandýran herkese teþekkür ediyorum. Çatýþmanýn olmamasý önemlidir. Ama eski günlere dönmemek için acilen yapýlmasý gerekenler var. Ýnsanlar ölmüyor, süreç devam ediyor, ama böyle devam edeceðinin garantisi de yok. Bu ortamýn devam etmesi için üzülerek belirtmeliyim ki saðlam zemin yoktur. Zeminin oluþabilmesinin en temel noktasý, yasal zeminlerin oluþturulmasýdýr" ifadelerini kullandý. Çalýþtay, daha sonra üç ayrý salonda yapýlan panellerle basýna kapalý olarak devam etti. ÝHA

"6 aylýk ikamet þartý" seçimi iptal ettirdi Y

acýlarý bir daha yaþamak istemeyen Kürt halký, örgütlenerek, direnerek kendini yeniden var etmektedir" dedi.

toplum kuruluþunun imzasýnýn bulunduðu basýn metnini okuyan BDP Ýl Eþ Baþkaný Zübeyde Zümrüt, "Ortadoðu'nun en kadim halklarýndan olan Kürt halký son iki yüzyýldýr büyük katliamlara ve acýlara maruz kalmýþtýr. Kürt halkýnýn tarihi, egemenler tarafýndan acýlarýn ve katliamlarýn tarihine dönüþtürülmek istenmiþtir. Bu insanlýk dýþý katliamlarý ve

üksek Seçim Kurulu (YSK), Siirt'in Eruh ilçesine baðlý Görendoruk Köyü'ndeki seçimlerin, seçilen muhtar Abdulhadi Ete'nin "en az 6 aylýk ikamet þartý"ný yerine getirmediði gerekçesiyle iptaline karar verdi. YSK, muhtar adayý olan Halil Aksu'nun, muhtarlýðý 68 oyla kazanan Abdulhadi Ete'nin, "en az 6 aylýk ikamet þartý"ný yerine getirmediði yönündeki itirazýný deðerlendirdi. YSK, yaptýðý incelemede, 2972 sayýlý Mahalli Ýdareler Yasasý'nýn 31. maddesindeki ''En az 6 ay o mahalle veya köyde oturma þartýný taþýma'' koþulunu esas alarak, Ete'nin "6 aylýk ikamet þartý"ný yerine getirmediði gerekçesiyle seçimin iptaline karar verdi. Görendoruk Köyü'nde muhtarlýk seçiminin 1 Haziran'da yeniden yapýlacaðý bildirildi.

'Ulusal birlik güçlendirilmeli' Kürt halkýnýn hiç kimsenin topraðýnda gözü olmadýðýný belirten Zümrüt, "Hiç bir halkýn topraðýnda ve haklarýnda gözü olmayan Kürt

KDP'nin politikalarýný eleþtiren Zümrüt, "Bu tarihi süreçte Kürtlerin kazanýmlarýna yönelik saldýrýlarý boþa çýkarmak için Kürt ulusal kongresini gerçekleþtirmek gerekirken, KDP'nin son süreçte Rojava'ya yönelik ambargo, hendek vb. politikalarý, Hewler, Duhok ve Zaxo'da birçok Kürt kurumuna baskýn düzenlemesi baskýnda çok sayýda kiþinin gözaltýna alýnmasý ve Mahmur kampýnýn kuþatýlmasý kabul edilemezdir. Bu baskýnlar aslýnda tüm Kürt halkýna ve Kürt kurumlarýna yönelik yapýlan baskýn ve gözaltýlardýr. Bu baskýn ve gözaltýlar Türkiye'de Kürt kurumlarýna ve

siyasetçilerine yönelik KCK adý altýnda yapýlan siyasi soykýrým operasyonlarýndan farklý deðildir. Son dönemde AKP ve Kürdistan yönetimi arasýnda ekonomik, diplomatik ve siyasal iliþkilerin geliþmesi sonrasý bu operasyonlarýn geliþmesi manidardýr. Ulusal birliðe en çok ihtiyaç duyulan bu süreçte, Kürt halkýnýn demokratik ve özgürlük mücadelesine büyük zarar veren bu politikalar gafletin ve akýl tutulmasýnýn dýþa yansýmasýdýr" ifadelerini kullandý.

'Kürt halkýndan özür dilenmeli' Kürt kurumlarýna yapýlan baskýnlardan dolayý KDP'nin özür dilemesini isteyen Zümrüt, sözlerini þöyle sürdürdü: "Bu politika ve duruþuyla Ortadoðu'nun demokratik geleceðine Kürt halkýnýn özgür yarýnlarýna ciddi zararlar veren KDP, ulusal birliði zedeleyici yanlýþ politikalarýndan bir an önce vazgeçmeli gözaltýna alýnanlar serbest býrakýlmalýdýr. Bu yanlýþ ve karþýtlaþtýran politikalarýndan dolayý da Kürt halkýndan özür dilenmelidir. Bizler Kürdistani kurumlar olarak halkýmýzýn kazanýmlarýný yok sayan, ulusal birliðe zarar veren, ulusal çýkarlarý grupsal çýkarlara feda eden her siyasal yapýya karþý duracaðýmýzý da herkesin bilmesini istiyoruz. KDP'nin ulusal birliðe hizmet etmeyen yanlýþ politikalarýný kýnýyor, Kürdistanlý tüm ulusal, siyasal ve toplumsal yapýlarý, Kürdistan ulusal birliðine zarar veren bu politikalara karþý da tutum almaya davet ediyoruz."

Eþ baþkanlardan esnaf ziyareti D

iyarbakýr'ýn Kayapýnar Ýlçe Belediye Eþ Baþkanlarý Mehmet Ali Aydýn ile Fatma Arþimet, Huzurevleri Mahallesi esnafýný gezerek seçimde desteklerinden dolayý teþekkür ettiler. Esnaf ziyaretine BDP Ýlçe yöneticileri, Huzurevleri Mahalle Meclisi yöneticileri ve meclis üyeleri de eþlik etti. Ziyarette esnafýn sorunlarý da dinleyen eþ baþkanlar, yapýlacak acil hizmetlerin halkýn görüþ ve önerileri doðrultusunda yapacaklarýný söylediler. Görevde olduklarý süre içinde her fýrsatta yurttaþlarý ziyaret edeceklerini belirten eþ baþkanlar, temizlik ve kaldýrým iþgalleri konusunda esnaflarýn daha çok duyarlýlýk göstermesi istediler. Haber Merkezi

Jirki Aþireti lideri Cemil Öter:

PKK'yla helalleþmeye hazýrýz Yýllardýr PKK'ya karþý korucu olarak mücadele veren 30 bin kiþilik Jirki aþiretinin liderlerinden Cemil Öter, çözüm sürecine destek verdi. Öter, PKK ile helalleþmeye hazýr olduklarýný söyledi.

Þ

ýrnak'ýn Beytüþþebap Ýlçesi'ndeki Tanin Daðlarý eteklerindeki Mutluca Köyü'nde yaþayan Jirki Aþireti Mala Hüseyin kolunun lideri Cemil Öter, barýþý getirecek bir çözüm sürecine sonuna kadar destek olacaklarýný söyledi. Sürecin devam etmesinden yana olduðunu ifade eden Öter, þu ana kadar bölgelerinde herhangi bir yanlýþlýðýn olmadýðýný söyledi. Bu durumun devam etmesinden ümitli olduklarýný belirten Öter, "Çünkü biz huzur bulduk, güven bulduk, daha önce çýkmadýðýmýz yere çýkabildik. Yaylalarýmýza çýkabildik. Boþaltýlan köylere çýkabildik. Devlet bunu barýþa götürdükten sonra biz bölge insaný, her zaman barýþtan yanayýz. Þehit vermiþiz, gazi olmuþuz, görmediðimiz bir acý kalmamýþ. Ama barýþ olacaksa, helalleþmeye ve unutmaya hazýrýz. Çünkü bir insan dünyaya geldiðinde 2-3 gün yaþýyor. Bir bu günü, bir de yarýný, dün zaten geçmiþ. Bu günün içindeyiz, yarýn ne olacaðý belli deðil. Biz barýþa, unutmaya, helalleþmeye her zaman hazýrýz. Devlet bunu istedikten sonra, biz devletin vatandaþýyýz. Devlet bunu kabul ederse, biz seve seve kabul ederiz ve kucaklaþmaya her zaman hazýrýz" dedi.

MHP ve CHP'ye çaðrý CHP ve MHP'ye de çözüm sürecine destek

lerine ekledi.

"ÇATIÞMALARIN OLDUÐU YERDE ÞÝMDÝ ÇOCUKLAR OYNUYOR"

olma çaðrýsý yapan Öter, "Sayýn Kýlýçdaroðlu ve Sayýn Bahçeli ne kadar Türk ise, ben de o kadar Türküm. Ben ne kadar Kürt isem, onlar da o kadar Kürt müdür acaba? Açýk söylüyorum. Öyle bir siyaset yapsýnlar ki, ekrana çýktýklarý zaman kanal deðiþtirmeyelim. Çünkü biz siyaset istiyoruz, biz çözüm istiyoruz, biz kötüye deðil, iyiye gitmek istiyoruz" diye konuþtu. Öter, Türkiye'nin þu anda dünyada iyi bir yerde olduðunu da söz-

Beytüþþebap Kaymakamý Fevzi Dönmez de, bir zamanlar þiddetli çatýþmalarýn olduðu Kato Daðý'nda þimdi çocuklarýn top oynadýðýný hatýrlatarak, "Eskiden çatýþma yaþanan Kato Daðý ilçemizin sýnýrlarýnda. Eskiden çatýþma yaþanan yerlerde þimdi çocuklarýmýz top oynuyor. Ýnsanlarýmýz yaylaya çýkýp hayvanlarýný otlatabiliyorlar. Eski o sýkýntýlý günler artýk geride kaldý inþallah. Sayýn Baþbakanýmýz Recep Tayyip Erdoðan'ýn giriþimleriyle baþlayan bu çözüm süreciyle bölgemiz artýk huzurlu, insanlarýmýz daha rahat ve artýk þehit haberleri alýnmýyor, çatýþma yaþanmýyor. Çok þükür artýk insanlar, sadece ekmeklerinin derdinde. Hayvanlarýný yaylaya çýkartabiliyorlar. Çocuklarýnýn eðitimleriyle daha çok ilgileniyorlar" diye konuþtu. PKK ile yýllarca mücadele eden Jirki Aþireti'nin Mala Hüseyin koluna baðlý bin 200 köy korucusu bulunuyor. Bugüne kadar çýkan çatýþmalarda 87 þehit veren aþiretin, 60 gazisi bulunuyor.


8

Haber

22 MAYIS 2014 PERÞEMBE

Çözüm süreci yaban hayatý canlandýrdý

Siirt'in Eruh Ýlçesi kýrsalýnda varlýðý bilinen leopar neslinin korunmasý amacýyla daha önce kýrsal alanda farklý bölgelere yerleþtirilen fotokapanlar, Vali Ahmet Aydýn'ýn da bulunduðu grup tarafýndan kontrol edildi. Yapýlan kontrollerde yabani domuz, kurt, tilki ve ayý gibi hayvanlarýn bölgede yaþadýðý görüldü. 2010'da bir leopar öldürülmüþ, maalesef derisi þu an bizde. Geçen sene yine ayný þekilde Diyarbakýr ilimizde leopar öldürüldüðünden dolayý, bu bölgede bilim adamlarýmýz çalýþmalar yürütüyor. Kapan yerleþtirdi arkadaþlarýmýz proje kapsamýnda. Doðu ve Güneydoðu Anadolu Bölgemizde leoparý koruma projemiz var. Bu kapsamda bu bölgedeki leopar popülasyonunu tespit etmek amacýmýz ama onun dýþýnda da yaban hayatýyla ilgili birçok hayvan var burada; yaban keçisi, domuz, sincap tavþan gibi birçok hayvan var" dedi.

Eruh kýrsalý turizme açýlýyor Eruh'taki kýrsal bölgeyi yaban hayatý ve yaban turizmine açmayý düþündüklerini dile getiren Vali Aydýn, "Amacýmýz, hakikaten Eruhumuzun böyle insan eli deðmemiþ, çok bakir alaný olan burasýný, yaban hayatýna, yaban turizmine açmak istiyoruz. Bu kasamda Orman ve Su iþleri Bakanlýðý'nýn çok büyük destekleri var. Hocalarýmýz çok güzel çalýþmalar yapýyor. Biz de valilik olarak geçen sene de bahsettik, ne olur dedik, canlý gördüðünüz zaman bunu öldürmeyin, bu leoparlar nesli tükenmek üzere biliyorsunuz. En son 1974 yýlýnda Ankara'da görülmüþtü, nesli tükenmiþ deniliyordu ama sonuçta 2010'da Siirt'te görüldü, iþte bir buçuk iki sene önce. Diyarbakýr'da gözüktü ki bu bölgeden gittiði tahmin ediliyor. Bizim de öncelikli amacýmýz, bu bölgemizi gerçekten tabiat harikasý florasýyla, biyolojik çeþitliliðiyle onu turizme kazandýrmak istiyoruz. Birinci amacýmýz bu, ikinci amacýmýz da bu hayvanlarý koruma altýna almak istiyoruz. Bu kapsamda yürüyüþ yaptýk arkadaþlarýmýzla" diye konuþtu.

S

iirt Valisi Ahmet Aydýn, bölgede leopar neslinin korunmasý ve leopar popülasyonunun tespit edilmesi amacýyla yürütülen Güneydoðu Anadolu Leopar Projesi arazi çalýþmalarýna katýldý. Vali Aydýn, Eruh'un Yelkesen Köyü yakýnlarýnda proje kapsamýnda bölgeye býrakýlan fotokapanlarý kontrol etti.

Kontrolü yapýlan fotokapanlarda ayý, domuz, kurt ve tilki gibi birçok yaban hayvanlarýnýn bölgede yaþadýðý görüldü. Yaklaþýk 30 yýldan beri kimsenin yaþamadýðý bölgeyi gezdiklerini belirten Vali Aydýn, "Bulunduðumuz bölge Mardin, Þýrnak, Siirt üçgeninde bir yerdeyiz. Arkamýzda Gabar daðlarý var. Bu bölgede

Hat sanatýyla yazýlan Kur-an'ý Kerim

B

u yýl 5'incisi düzenlenen Diyarbakýr Kitap Fuarý'nda açýlan stantlar ilgi çekmeye devam ediyor. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Ahmet Karahisarý tarafýndan hat sanatýyla yazýlan ve halen Topkapý Sarayý müzesinde sergilenen büyük ebattaki Kur'an-ý Kerim'in kopyasý Kitap Fuarý'nda bir stantta sergileniyor. Stant görevlisi Ahmet Cengiz, Kur'an-ý Kerim'in hat sanatýyla yapýlmasýnýn ayrýca bir özelliði olduðunu belirtti. Cengiz, "Ahmet Karahisarý'nýn yazdýðý bu Kur'an-ý Kerim'in aynýsý Topkapý Sarayý'nda þuanda sergileniyor. Onun birebir týpký baskýsýný Bakanlýk yaptý. Bu þekilde de fuarlara getirip indirimli maliyette okuyuculara ulaþtýrmaya çalýþtýrýyoruz. Hat sanatýyla yazýlmýþ olmasý ayrý bir özelliðidir. Tabi herkesin ilgi gösterdiði bir alan deðil ama hat sanatýna ilgi gösteren kiþilerin de özellikle almaya çalýþtýðý bir kitap. Normalde maðazalarda kapak hediye fiyatý 350 milyon liradýr. Fakat bu fuar dolayýsýyla buradaki okuyuculara ulaþmasý için 227,5 liraya indirdik. Yüzde 35 indirim yaptýk bunun için" dedi. ÝLKHA

DÜ'de Spor Uzmanlýðý semineri

D

icle Üniversitesi Beden Eðitimi Spor Yüksekokulu (BESYO) tarafýndan düzenlenen 'Spor Uzmanlýðý' semineri, öðrenciler tarafýndan ilgiyle takip edildi. Kongre merkezinde gerçekleþtirilen semineri BESYO Müdürü Prof. Dr. Hüseyin Büyükbayram, öðretim elemanlarý ve öðrenciler takip etti. Burada kendini geliþtirmek isteyen seçkin bir grup gördüðünü dile getiren Zafer Ýpekçi, insanlarýn kendi yapmýþ olduklarý iþe ciddiyetle sarýldýklarý vakit, toplumun da onlara saygý duyduðunu ve sporun bu anlamda büyük önem kazandýðýný belirtti. Anders Loonnqvist, insan kaynaðýnýn bir projeyi yürütmede önemli bir etken olduðunu kaydetti. Teknik yardýmýn Avupa Birliði projelerinde kullanýlan enteresan bir terim olduðuna dikkat çeken Loonnqvist, anlaþýlmasý zor olan kavramýn spor yoluyla sosyal katýlýmýn olduðunu ifade etti.

'Sportif aktiviteler desteklenmeli' Ardýndan söz alarak "Spor ve Sosyo Ekonomik Geliþme Deneyimler ve Gelecek Persfektifleri" konusunda

ten samimi söylüyor ama tabi bunu tespit etmek çok zor. Burada yerleþtirdiðimiz kapanlar, çalýþmalarýmýz bu kapsamda, bunu canlý olarak da görmek istiyoruz. Ama bugüne kadar hep vatandaþýmýzdan aldýðýmýz duyumlarla bunu tespit etmeye çalýþýyoruz. Amacýmýz bunu canlý görüntülemek ve arkasýndan da popülasý için gerekli önlemleri

almak istiyoruz. Çözüm süreci bölgemize bir enerji verdi sinerji verdi. Herkesin yüzü gülüyor, herkes çok memnun. Umarým sonuçlanacaktýr, inþallah artýk vatandaþ çatýþmak istemiyor, vatandaþ kan görmek istemiyor. Vatandaþýmýz huzur istiyor, bunu herkes de görüyor, bunu biz de dillendiriyoruz. Bundan güzel bir þey var mý?"

'Bir ay önce leopar görüldü iddiasý' Yaklaþýk bir ay önce bir kiþinin valiliðe gelerek, gördüðü leoparýn kendisine saldýrdýðýný iddia ettiðini aktaran Aydýn, þunlarý söyledi: "Bir ay önce köylü bir vatandaþ, bize gelerek leoparýn kendine saldýrdýðýndan bahsetti ve korkusundan kaçtýðýný söyledi. Vatandaþla da arkadaþlarýmýz görüþtü, gerçek-

Diyarbakýr tanýtýlýyor

TÜYAP ve Türkiye Yayýncýlar Birliði ortaklýðýyla düzenlenen 5. Diyarbakýr Kitap Fuarý'ndaki Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi standý büyük ilgi görüyor. Diyarbakýr'ýn tanýtýmýný yapan materyaller katýlýmcýlarýn ilgisini çekiyor.

5

. kez kapýlarýný Kitap fuarýna açan Diyarbakýr'da okurlar kitaplar ve yazarlarla buluþuyor. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi'nin de stant açtýðý fuarda, belediyenin yayýnladýðý kenti tanýtan materyaller kent dýþýndan gelen katýlýmcýlarýn ilgisini çekiyor. Stantta broþür, kent haritasý, gezi rehberi, Diyarbakýr tanýtým belgeseli gibi tanýtým materyallerinin yanýsýra Kürtçe ve Türkçe Amed tarihi, Dengbêj Antolojisi, aralarýnda Mezopotamya, Waneyên Muzîkê, Pêþbaziya Nivîsandina Lîstikên Þanoya Kurdî gibi eserlerin bulunduðu müzik ve tiyatroyla ilgili basýlan Kürtçe ve Türkçe kitaplar, kültürel mirasý belgelemek adýna hayatý ve eserleri þarký ve belgefilm CD'leri ile birlikte kitap olarak basýlan Eyþe Þan ve Aram Tigran kitaplarý, ayrýca Diyarbakýr yemek kültürünü belgeleyen Meyir adlý kitap satýþa sunuldu.

Konferans, söyleþi ve panel 150 yayýnevi ve sivil toplum kuruluþunun katýlýmýyla düzenlenen fuarda konferans, söyleþi, panel, þiir dinletisi gibi 60 kültür etkinliði

si Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Kadri Yýldýrým konuþmacý olarak katýldý. Ayrýca Kadýn Yazarlar Derneði'nin hazýrladýðý Sevim Korkmaz Dinç ve Figen Özbaðcý'nýn "Kadýnlar Neden Yazmalý" söyleþisi ilgi çeken etkinlikler arasýnda yer aldý.

Son gün sergileri

yapýlýyor. Divan-ü Lügati't Türk'ü gün ýþýðýna çýkaran Ali Emîrî Efendi, ölümünün 90. yýlýnda memleketinde anýldý. Fuar kapsamýnda düzenlenen "Bütün yönleriyle bir Diyarbakýr Aydýný: Ali Emiri" baþlýklý panele Ali Emîrî'nin yaþamý ve eserleri üzerine Fahri Aral ve Artuklu Üniversite-

Fuarýn son günü "Kürt Yayýncýlýðýnda Mem u Zîn ile Melayê Cizîrî'nin Yeri" baþlýklý söyleþiye Abdurrahman Adak ve Perwez Cîhanî konuþmacý olarak katýlacak. Yine ayný gün "Ehmedê Xanê ve Diwan'ý Kadri Yýldýrým tarafýndan irdelenecek. Bu yýl 100. doðum yýllarý kutlanan edebiyatýn önemli isimleri Orhan Kemal, Orhan Veli ve Oktay Rifat da Diyarbakýr Kitap Fuarý'nda sergi ve etkinliklerle anýlacak. "Orhan Kemal 100 Yaþýnda", "Garip Þairleri 100 Yaþýnda" ve "Sakýn Þaþýrma: Orhan Veli 100 Yaþýnda" sergileri fuar kapsamýnda görülebilecek. 25 Mayýs'ta sona erecek fuar ücretsiz ziyaret edilebilir. Fuar için Büyükþehir Belediyesi önünden belirli periyotlarla araç kaldýrýlýyor. Haber Merkezi

DEDAÞ yaz aylarýna hazýrlanýyor konuþan Milan Hosta, projenin amaçlarýndan birinin de yerel uzmanlarýn kapasitesini artýrma ve onlarla birlikte bir amaca yönelik çalýþma olduðunu anlattý. Beden eðitimi öðretmenliðinin harika bir þey olduðunu, bu eðitim sonunda ne kadar þanslý olduklarýný göstermeye çalýþacaðýný söyleyen Hosta, "Çok güzel nehirleriniz var. Kano sporu açýsýndan bunlardan dinlence olarak yararlanýlmalý. Diyarbakýr'daki turizm ile baðlantýlý olarak sportif aktivitelerle desteklenebilir" dedi. Haber Merkezi

D

icle Elektrik Daðýtým Anonim Þirketi (DEDAÞ) Mardin Ýl Müdürü Tekin Türk, yaz aylarýnda vatandaþlarýn saðlýklý enerji alabilmesi için trafo merkezlerini inceledi. TEÝAÞ Mardin Ýl Müdürü Hakan Altýnsu ile birlikte trafo merkezlerini gezen Müdür Türk, yenileme ve bakým onarým gerektiren trafolarý tespit edip sorunlarý gidermek istediklerini söyledi. Mardin'de kaçak elektrik kullanýmýnýn yüksek olduðunu kaydeden Türk, bu nedenle arýzalarýn sýkça yaþandýðýný dile getirdi. Hedeflerinin kesintisiz enerji

olduðunu vurgulayan Türk, "Biz gerekli çalýþmalarý yapýyoruz ancak çalýþmalarýmýzla kesintilerin tamamen giderilmesi mümkün deðildir. Aþýrý yüklenme, israf ve usulsüz kullaným kesinti ve arýzalarýn temel kaynaðýný oluþturuyor. Mardin'de kaçak kullaným oraný yüzde 90 seviyesindedir. Böyle bir durumda saðlýklý enerji sunmak mümkün mü" dedi. Mardin merkez, Nusaybin ve Kýzýltepe ilçelerindeki trafo merkezlerini gezen ve durumlarýný yerinde gören Türk, yaz aylarýna hazýrlýk çalýþmalarýnýn baþladýðýný sözlerine ekledi. ÝHA


Ý ç Politika

22 MAYIS 2014 PERÞEMBE

9

'Çözüm sürecinde aksama yok' Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay, "Çözüm süreciyle ilgili olaðanüstü bir durum yok, aksama yok. Süreç, normal olarak yürüyor. O konuda hükümetimizin kararlýlýðý tamdýr" dedi.

B

aþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay, Gazi Üniversitesi'nde gerçekleþtirilen "Kültürler Kavþaðýnda AfrikaTürkiye Buluþmasý: 2014 Afrika Günü etkinliðine katýldý. Atalay, programa geliþinde basýn mensuplarýnýn sorularýný cevapladý. Bir gazetecinin HDP heyetinin gerçekleþtirdiði ziyaret ile ilgili sorusu üzerine Atalay, "Çözüm süreciyle ilgili olaðanüstü bir durum yok. Çözüm süreciyle ilgili bir aksama yok. Süreç, normal olarak yürüyor. O konuda hükümetimizin kararlýlýðý tamdýr. Taraflarýn zaman zaman bir araya geldiði oluyor. Özellikle bu konuda siyaset kurumlarýnýn fazla devrede olmasýný arzuluyoruz. Onun için de

Meclis'te grubu bulunan HDP milletvekilleri ile zaman zaman bir araya geliyoruz. Dünkü de onlardan birisiydi. Ve tabii Baþbakanýmýzýn baþkanlýðýnda 19 Mayýs'ta yaptýðýmýz toplantý, hükümetin, partinin kendi içinde çözüm süreciyle ilgili þu anda neredeyiz, neler yapýyor, bundan sonrasýna genel bir bakýþ olarak genel bir deðerlendirmeydi. Herkese çok faydalý oldu. Özellikle süreci yürüten bizler için bu tür toplantýlara zaman zaman tabi ihtiyaç oluyor. Yeni kararlar, yeni talimatlar gerekebiliyor. Dolayýsýyla bunlar normal toplantýlar olarak deðerlendirilebilir" þeklinde konuþtu.

H

DP Þýrnak Milletvekili Hasip Kaplan, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz ve Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik hakkýnda gensoru önergesi verdiklerini söyledi. Kaplan, TBMM'de HDP milletvekilleri Levent Tüzel ve Selma Irmak ile birlikte basýn toplantýsý düzenledi. Soma'da yaþanan maden kazasýndan Baþbakan Erdoðan'ýn sorumlu olduðu, hükümetin gerekli çalýþmalarý yapmadýðýný belirten HDP Þýrnak Milletvekili Hasip Kaplan, bu gerekçelerle Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz ve Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik hakkýnda gensoru önergesi verdiklerini belirtti. Kaplan, "Siyaseten sorumlu olanlarýn erdemli davranarak, hatta adli, idari soruþturmanýn baþladýðý bir noktada sorumluluklarý olduðu için bakanlarýn istifa etmesi gerekirdi. Bakan Yýldýz ile bakan Çelik'in istifa etmeliler" dedi.

Soma'da 8 kez teftiþ yapýldý Özel ile Baþbuð görüþtü

S

oma'daki maden faciasýyla ilgili konuþan Çalýþma Bakaný Faruk Çelik, ''Soma'daki madende 8 kez programlý 8 kez þikayet üzerine teftiþ yapýldý. Kimin nerede ne ihmali var, bunlar çok net ortaya çýkacak'' dedi. AK Parti, CHP, MHP ve HDP'nin Soma'daki faciayla ilgili Meclis Araþtýrmasý açýlmasýný içeren önergeleri Genel Kurul'da görüþülüyor. Meclis'te söz alan Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik, þunlarý söyledi: ''Þunu üzülerek ifade etmek istiyorum. Magazin haberlerine gösterilen ilgi, iþ saðlýðý

güvenliði ile ilgili haberlere gösterilmiyor. Bütün çalýþanlar iþ güvenliði eðitiminden geçecek. Tehlike ve çok tehlikeli iþlerde çalýþanlarýn mutlaka mesleki eðitim alma zorunluluðu var. 2010 yýlýndan itibaren özellikle madenlerle ilgili yeni bir teftiþ politikasý hayata geçirildi. Soma'daki madende 8 kez programlý 8 kez þikayet üzerine teftiþ yapýldý. Teftiþ yapan maden mühendisleri. Ocak canlý bir organizma. Bir gün sonra bir saat sonra ne olacaðýný bilemiyoruz. Savcýlýk el koydu, ihmaller ortaya çýkacak. Taþeron sistemi emeðin sömürüsüdür.''

Baþbakan ve iki bakan hakkýnda gensoru

G

enelkurmay Baþkaný Orgeneral Necdet Özel ile eski Genelkurmay Baþkaný Ýlker Baþbuð'un Ankara'da bir araya geldikleri ortaya çýktý. Görüþme yaklaþýk 15 gün önce, Ýlker Baþbuð Anayasa Mahkemesi önündeki adalet nöbetine destek vermek için Ankara'ya geldiðinde gerçekleþti. Genelkurmay Baþkaný Org. Necdet Özel, merkez orduevinde kalan Ýlker Baþbuð'u ziyaret etti. Askeri kaynaklar, eski genelkurmay baþkanlarýnýn Ankara'ya geldiklerinde görevdeki genelkurmay baþkanýný ziyaretinin bir gelenek olduðunu ve görüþmenin de bu çerçevede gerçekleþtiðini belirtti.


10

22 MAYIS 2014 PERÞEMBE

Haber

Karayýlan: Piþman deðiliz PKK'nýn silahlý kanadýnýn baþýnda bulunan Murat Karayýlan, geçen bir yýllýk çözüm ve barýþ sürecini geliþtirmekten asla piþman olmadýklarýný söyledi.

M

urat Karayýlan, PKK'nýn yayýn organý Serxwebun Dergisi'ne çözüm sürecini deðerlendiren bir makale yazdý. Çözüm sürecinin 3 aþamadan oluþtuðunu, birinci aþamanýn ateþkes ve geri çekilme, ikinci aþamanýn yasal ve anayasal adýmlar atýlmasý ve üçüncü aþamanýn da normalleþme olarak adlandýrýlan aþama olduðunu belirten Karayýlan, "Son aþama, önderlik dahil olmak üzere bütün tutsaklarýn özgür olduðu ve taraflarýn birbirinin hatalarýný affettiði bir aþamaydý. Bu üç aþamanýn tamamlanmasý demek, Kürt sorununun çözümü anlamýna geliyordu. Kürt sorununun çözümü ise Ortadoðu'da kördüðüme dönüþen tüm sorunlarýn aþýlmasý yolunda çok büyük bir adýmdý" dedi.

'Barýþ yanlýsýyýz' Murat Karayýlan, sorunu siyasi yol ve yöntemlerle halklarýn

kardeþliði, eþitliði ve özgürlüðü temelinde çözmek istediklerini, gelinen bu aþamada artýk kimsenin Kürt sorununu inkar edemeyeceðini belirtti. Karayýlan, "Bu geçen bir yýllýk süreci geliþtirmekten dolayý asla piþman deðiliz. Önder Apo'nun sunmuþ olduðu perspektifi ve Newroz'da ilan edilen tarihi deklarasyonu þu anda da doðru görüyoruz ve bu perspektife sonuna kadar baðlýyýz. Yine bu süreçte halk ve hareket olarak bir çok kazanýmýmýz söz konusudur. Her þeyden önce tüm dünya kamuoyu gördü ki biz sorunu gerçekten siyaset ve diyalog yoluyla çözmek istiyoruz; savaþ deðil barýþ yanlýsýyýz. Ancak þeref ve onurumuza da baðlýyýz. Þeref, onur ve özgürlüðümüz için gerekiyorsa savaþýrýz. Bu bir kararlýlýktýr ve bugün tüm dünya tarafýndan bilinmektedir" þeklinde konuþtu.

Mübarek'e 3 yýl hapis cezasý

ýsýr'da halen askeri bir hapishanede gözaltýnda tutulan Mýsýr'da eski M eski Cumhurbaþkaný Hüsnü Mübarek, bu kez zimmete para geçirme suçlamasýyla hakim karþýsýna çýktý. Mübarek, 3 Cumhurbaþkaný Hüsnü yýl hapis cezasýna çarptýrýldý. Ayný davada yargýlanan Mübarek'in iki oðlu Alaa ve Cemal Mübarek ise 4'er yýl hapis cezasý aldý. Mübarek ve oðullarý, 3 milyon dolar para cezasý da Mübarek, kamu kayödeyecek. Ayrýca zimmetlerine geçirdikleri belirtilen 17 milyon dolarý da geri verecek. 86 yaþýndaki Hüsnü Mübarek, naklarýný zimmete 2011'de iktidarý býraktýðý halk ayaklanmasýnda ölen protestonedeniyle de yargýlanýyor. 2012'de Hüsnü Mübarek bu geçirmek suçlamasýyla 3 cular davada suçlu bulanarak ömür boyu hapse çarptýrýlmýþtý. An2013'te üst mahkeme, alt mahkemenin kararýný bozarak yýl hapse mahkum edildi. cak Mübarek'in yeniden yargýlanmasýna hükmetmiþti.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


SPOR

22 MAYIS 2014 PERÞEMBE

11

Mardinli gençler milli takýma seçildi Mardin Gençlik ve Spor Kulübü'nden (Margenç) 9 atýcý milli takýma seçildi.

M

ardin Gençlik ve Spor Ýl Müdürü Mustafa Kuzu, Türkiye Atýcýlýk ve Avcýlýk Federasyonu Gençlik ve Spor Kupasý müsabakalarý sonrasý 6 gencin daha milli takýma seçildiðini belirtti. 15 ilden 350 sporcunun katýlýmýyla yapýlan müsabakalarda baþarý gösteren sporcularýn milli takýma seçildiðini belirten Kuzu, "Genç erkeklerde Mardin Margençspor'dan Mert Vural birinci oldu. 50 metre yat atýþý yeni Türkiye rekorunu kýrdýk. 3x40 atýþlarýnda 2. Aziz Kara oldu ve 50 metre yat atýþý takým 1. Margenç oldu 3. ise yine ilimizi temsil eden Atýcýlýk ve Avcýlýk Spor Kulübü oldu. Bu müsabakalar sonucu Mert Vural, Aziz Kara, Yunus Emre Gökalemin milli takýma seçildi. Daha öncede atýcýlýk dalýnda Türkiye Rekoru kýran Mardinli sporcular 2 sene içinde 6 Türkiye rekoru sahibi oldular. Ayný zamanda Mert Vural ve N. Hakan Abakuþ daha önce milli takým formasý giymiþti. Aziz Kara ve Y. Emre Gökalemin'in milli takýma seçilmesi ile atýcýlýk sporunda toplamda 9 milli sporcuya ulaþan ilimiz sporcularý bu alanda da rekor üstüne rekor kýrmýþ oluyorlar. Hepsine milli takýmda baþarýlar diliyorum" dedi.

Adilcevaz'da voleybol turnuvasý Bitlis'in Adilcevaz Kaymakamlýðý tarafýndan organize edilen Kurumlar arasý Bahar Voleybol Turnuvasý sona erdi.

A

dilcevaz Kaymakamlýðý tarafýndan kapalý spor salonunda düzenlenen turnuvanýn final maçýnda Ziraat Odasý ile Cevizlibað takýmlarý karþýlaþtý. Ziraat Odasý, Cevizlibað voleybol takýmýný 3-2 maðlup ederek þampiyon oldu. Turnuvanýn üçüncülük maçýnda ise Halk Eðitim ile Öðretmen Gücü takýmlarý karþýlaþtý. Karþýlaþmayý Öðretmen Gücü takýmý 3-1 kazandý. 16 takýmýn katýldýðý turnuvada, takýmlarýn dört grup halinde yaptýklarý maçlarýn ardýndan Ziraat Odasý birinci, Cevizlibað ikinci ve Öðretmen Gücü takýmý üçüncü oldu. Dereceye giren takýmlara kupalarýný AK Parti Adilcevaz Ýlçe Baþkaný A. Hamdi Tutçu verdi.

Aziz Gülmüþ’ün Yeni kitabý

ALLAHWEKÝL DÝYARBEKÝR Tüm kitapçýlarda

Yazýhan'da futbol turnuvasýnda yarý final takýmlarý belirlendi Malatya'nýn Yazýhan Ýlçesi'nde düzenlenen futbol turnuvasýnda yarý finalde oynayacak takýmlar belirlendi.

Y

azýhan Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü bünyesinde SODES kapsamýnda yürütülmekte olan "Þimdi Oyun Zamaný Projesi" çerçevesinde ortaokullar arasýnda düzenlenen futbol turnuvasý tüm coþkusuyla devam ediyor. Turnuvaya Yazýhan Ortaokulu, Hamidiye Ortaokulu, Fethiye Ortaokulu, Tecirli Ortaokulu, Sürür Abdurrahman Serttaþ Ortaokulu, Yeniköy Abdurrahman Serttaþ Ortaokulu, Durucasu Ortaokulu olmak üzere 7 ortaokul katýldý. Yapýlan ilk maçlarda Yeniköy Abdurrahman Serttaþ

Ortaokulu futbol takýmý Fethiye Ortaokulu futbol takýmýný 3-1, Hamidiye Ortaokulu futbol takýmý Abdurrahman Serttaþ Ortaokulu futbol takýmýný hükmen 3-0, Sürür Serttaþ Ortaokulu futbol takýmý Tecirli Ortaokulu futbol takýmýný 3-1, Yazýhan Ortaokulu futbol takýmý Durucasu Ortaokulu futbol takýmýný 7-1'lik skorlarla geçtiler. Yeniköy Serttaþ Ortaokulu ile Hamidiye Ortaokulu, Yazýhan Ortaokulu ile Sürür Serttaþ Ortaokulu yarý final maçý için eþleþtiler. Turnuva Koordinatörü Mustafa Öz, yaptýðý açýklamada, final maçýndan sonra yapýlacak olan törende turnuvaya katýlan bütün öðrencilere katýlým belgesi; birinci, ikinci ve üçüncü olan takýmlara da kupa, madalya ve katýlým belgesi verileceðini ve kupa törenine hem öðrencilerin, hem de vatandaþlarýn yoðun ilgi göstereceklerini söyledi.


12

22 MAYIS 2014 PERÞEMBE

1968 Diyarbakýrspor'a süpriz sponsor Diyarbakýr amatör liginde rekor bir baþarýya imza atarak BAL ligine yükselen 1968 Diyarbakýrspor Kulübüne Malamira Ýnþaat A.Þ sponsor oldu.

kaldýrmasý gerektiðini defalarca dile getirdik. Bu konuda da TFF Yönetim Kurulu üyesi sayýn Edip Eren'den söz aldýk. Konuyu TFF'de ele alacaklarýný konuya sýcak baktýðýný söyleyebilirim. Play-Off olursa Doðu'da ve Güneydoðu'da futbol biter. Futbola yatýrým yapan iþadamlarý tek tek geri çekilirler. TFF'nin bu konuyu akýlcý bir yolla çözmesini bekliyoruz" dedi. Malamira Ýnþaat AÞ Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet Baykara'da ise, Diyarbakýr'da gençlere destek olmaktan dolayý mutlu olduklarýný belirterek þunlarý ifade etti: "Diyarbakýr benim memleketim. Kendi öz çocuklarýmýza destek vermek bizim için mutluluk verici bir þeydir. 1968 Diyarbakýrspor Kulübü önümüzdeki sezon BAL Liginde önüne büyük hedefler koymuþ, baþkanlarýda deðerli dostumuz Bedirhan Akyol'da bu konularda hem bizim, hem de kentin takdirini kazanmýþ çok deðerli bir dostumdur." dedi. Taþkýn Civelek

K

ulüp Baþkaný Bedirhan Akyol yaptýðý açýklamada, hedeflerinin çok büyük olduðunu belirterek "Önümüzdeki sezon BAL Liginde þampiyonlugu hedefliyoruz. Ankara'da yaþayan deðerli iþadamýmýz Malamira Ýnþaat Yönetim Kurulu Baþkaný Sayýn Mehmet Baykara kulübümüze önümüzdeki yýl için sponsor oldular. Spora verdikleri destekten ötürü þahsým ve kulübüm adýna Baykara'ya ve Malamira Ýnþaat'a çok teþekkür ediyoruz. Ben 25 Yýldýr bu memleketin gençlerine ve spora maddi ve manevi

olarak destek veriyorum. Daha önce kurduðum takým þimdi 3.Ligde. Geçen sezon 1968 Diyarbakýrspor Kulübü'nü ligden aldýk ve bu sezon þampiyon olarak BAL Ligine yükseldik. Burada da çok fazla kalýcý olmayacaðýmýzý söylemek isterim, TFF'nin önümüze koyduðu Play-Off uygulamasýný mutlaka

Diyar bunu hep yapýyor S

por toto 3. Lig 3. Grup Play Off final mücadelesinde önceki akþam Konya Atatürk Stadýnda Menemen Belediyespor ile karþýlaþan Yeni Diyarbakýrspor, finalde Menemen'e yenilmesi taraftara hayal kýrýklýðý yaþattý.

Çýkmamak adýna ne gerekiyorsa yaptý Ligde uzun süre liderliði elinde bulundurmasýna raðmen küme düþen Yimpaþ Yozgatspor ve Kocaelispor'un yaný sýra ligde kalmayý bitime 2 hafta kala garantileyen Vanspor'a saha ve seyircisi önünde yenilerek þampiyonluðu Keçiörengücü'ne hediye eden Yeni Diyarbakýrspor, bu yöndeki

istikrarsýzlýðýný önceki akþam da sergiledi.

2. Lig vizesini Menemespor'a verdi Play off'ta Ligin güçlü takýmý Ýstanbulspor'u eleyerek finale çýkan Yeni Diyarbakýrspor, Tuzlaspor'u penaltýlarla geçen ve son haftalardaki çýkýþýyla kendini Play Off'a atan Menemen Belediyespor gibi kendisinden çok daha güçsüz bir takýma yenilerek 2. lig vizesini hediye etti. Önce ligde sonra da Play Off'da þampiyonluðu elinin tersiyle itip rakiplerine hediye eden yeni Diyarbakýrspor'un bu yöndeki basiretsizliði kahretti.

Kazanmamýz gereken maçtan elendik

Spor Toto 2.Lig Play Off Çeyrek Final rövanþ maçýnda Alanyaspor'a yenilen Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor üzgün.

F

utbol þube sorumlusu Cemal Doðrul, yaptýðý açýklamada, turu geçemedikleri için üzgün olduklarýný söyledi. Alanyaspor'a yenildiklerini hatýrlatan Doðrul, "Çok farklý kazanmamýz gereken maçta elde ettiðimiz bu yenilgi bizi bir hayli üzdü”dedi.

"KAZANMAMIZ GEREKEN MAÇTAN ELENDÝK" Play-off çeyrek finalinde Alanyaspor'a kendi eliyle PTT 1.liðe gönderen Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor da üzüntü hakým olurken Futbol Þube Sorumlusu Cemal Doðrul, "Büyük çekiþmeye sahne olan karþýlaþmaya iyi baþladýk, yakaladýðýmýz birçok pozisyon oldu ama sonuca gidemedik. Ýlk yarýyý 1-0 önde kapattýk. Ancak ikinci yarýda skoru korumak ve

ileride istediðimizi yapmamýz bize pahalýya mal oldu. Turu Kazanmamýz gerek maçtan yenilgiyle aldýk. Bizim için üzücü bir sonuç oldu. Böyle kolay kaybetmemiz bizi üzdü. Aksi halde çok zor günler yaþarýz." Dedi.

TARAFTARIMIZA AYIP OLDU Sezon baþýndan buyana taraftarlarýn kendilerini yalnýz býrakmadýðýný belirten Doðrul, sözlerini þöyle tamamladý: "Taraftarlarýmýz bizi yalnýz býrakmadý. Her maçýmýzda yanýmýzda olarak destek sundular. Alanyaspor maçýnda bu destek zirve yaptý. Tribünler doldu taþtý. Bizi yalnýz býrakmayan taraftarlarýmýza isterdikki hep beraber kupayý alýp Diyarbakýr'a sevinçli dönelim olmadý çok üzgünüz" diye konuþtu.

22 05 2014 gazete sayfaları  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you