Page 1

3 kardeþin yaþam savaþý

Bundan sonra top hükümette

D

iyarbakýr'ýn Lice ilçesinde yaþayan 19 yaþýndaki Wilson sirozu hastasý Vedat Aytek, karaciðer nakli olamadýðýndan evde ölümü beklemeye baþladý. Ayný hastalýða 23 yaþýndaki abisi Serkan ile ablasý Þeynaz'ýn da yakalanmasý aileyi periþan etti. 4'te

D

Cudi'nin zirvesinde namaz Þ

ýrnak'ta Nuh peygamberin gemisinin oturduðuna inanýlan Cudi Daðý'nýn zirvesindeki 'Sefine' diye bilinen yere, 30

yýl aradan sonra vatandaþlar ayak bastý. Yaklaþýk 50 kiþilik grup, zirvede dua edip namaz kýldý. 7'de

TK Eþ Baþkaný Mardin Baðýmsýz Milletvekili Ahmet Türk, Kürt tarafýnda çözüm süreciyle ilgili herhangi bir sýkýntý olmadýðýný söyledi ve ekledi: Bundan sonra top biraz da hükümettedir. 9'da

Ýþ kadýnlarý tarihi mekanlarý gezdi A

K Parti Kadýn Kollarý Genel Baþkaný Güldal Akþit öncülüðünde iki gündür Diyarbakýr'da temaslarýný sürdüren iþ kadýnlarý, Diyarbakýr'ýn tarihi mekanlarýný gezdi. 4'te

Geri dönüs yok ÇARÞAMBA 22 MAYIS 2013

www.diyarbakirolay.com.tr

Fiyatý : 30 KR

Diyarbakýr'da kurulan Ýzleme Komisyonu, AK Parti Ýl Baþkaný Aydýn Altaç'ý ziyaret etti. Süreç ile ilgili kaygýlarýn paylaþýldýðý ziyarette konuþan Altaç, sürecin geri dönüþünün olmadýðýný söyledi. Ölümler yaþanmasýn Diyarbakýr'da PKK üyelerinin geri çekilme sürecini izlemek amacýyla sivil toplum kuruluþlarýnýn kurduðu Ýzleme Komisyonu, AK Parti Diyarbakýr Ýl Baþkanlýðý'ný ziyaret etti. Eðitim Sen Diyarbakýr Þube Baþkaný Kasým Birtek, artýk ölümlerin yaþanmayacaðý bir Türkiye temennisinde olduklarýný kaydetti.

Çocuklarýmýzý kaybettik

Amazon yerlileri Hasankeyf'te üney Amerika, ABD, Avrupa, Afrika ve G Türkiye'deki baraj karþýtlarý ve uluslararasý doða koruma örgütlerinin temsilci-

Ziyarette konuþan Barýþ Annesi Havva Kýran ise anne yüreklerinin bir olduðunu söyledi. Kýran, ''Biz bu savaþta çocuklarýmýzý kaybettik. Bugün bir uçak kalkarken, bir annenin yüreði yerinden sökülüyor. Bu tür uygulamalar bizde þüphe yaratýyor. Eðer bu süreç boþ çýkarsa bunun altýnda hepimiz kalýrýz" dedi. 9'da

Sezai Karakoç'un 'Gri' dergisi

D

iyarbakýr Sezai Karakoç Anadolu Lisesi'nin Kültür ve Edebiyat Dergisi oaln 'Gri'nin ikinci sayýsý çýktý. Mayýs ayýnda çýkan dergi, zengin yazý ve konular yer alýyor. Öðrencilerin yazý ve þiirleri dergiye ayrý bir renk katýyor. 5'te

leri, Ilýsu Barajý þantiyesinin giriþinde protesto eylemi yaptý. 3'te

Tecavüze karþý yürüdüler D

iyarbakýr'ýn Silvan ilçesinde bir araya gelen kadýnlar, cinsel taciz ve tecavüze karþý yürüdü. DÖKH birleþeni üyesi Hülya Kanat, tecavüzcülerin halen aralarýnda dolaþtýðýný söyledi. 4'te

Yüzleþme saðlanmalý

Ý

Yaþam süresi artýyor D

Demokrasi paketine ihtiyaç var

B

DP Eþ Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, yol temizliði ve yasal reform sürecine ihtiyaç olduðunu söyledi ve ekledi: Acil demokrasi paketine ihtiyaç var. 7'de

DTSO'da seçim heyecaný „ 6’da

iyarbakýr'da, Türkiye Halk Saðlýðý Kurumu tarafýndan istiþare ve deðerlendirme toplantýsý yapýldý. Toplantýda Türkiye'nin ortalama yaþam süresinin arttýðý açýklandý. 5'te

HD Diyarbakýr Þubesi'nin düzenlediði çalýþtayda Türkiye'deki faili meçhuller ve toplu mezar gerçeði tartýþýldý. Adli Týp Uzmanlarý Derneði Üyesi Ümit Biçer, yüzleþmenin saðlanmasý gerektiðini söyledi. 8'de

Diyarbakýr'da araç sayýsý arttý

Bitlis'te halk oyunlarý yarýþmasý

D

oðu Anadolu ve Güneydoðu Anadolu bölgesi okullar arasý halk oyunlarý grup yarýþmasý Bitlis'te baþladý. Yarýþmaya 8 ilden 14 okulun halk oyunlarý ekibi katýlýyor. 5'te

D

iyarbakýr ve Þanlýurfa'nýn yer aldýðý TRC2 bölgesinde Mart ayý itibariyle araç sayýsý geçen yýlýn ayný ayýna göre yüzde 6 oranýnda arttý. Diyarbakýr'da araç sayýsý 112 bin 331'e ulaþtý. 6'da


2

Saðlýk

22 MAYIS 2013 ÇARÞAMBA

Yumurtayý kullanmadan önce mutlaka yýkayýn! Uygun koþullarda saklanmayan gýdalarýn, insan saðlýðýný tehdit ettiðini vurgulayan Doç. Dr. Iþýl Var, "Et ve süt ile bunlara ait ürünleri mutlaka buzdolabýnda uygun sýcaklýkta muhafaza etmeli, piþmiþ gýdalarý hemen tüketmeli ve gýda temizliðinde deterjan kullanmamalýyýz" dedi.

K

üflenen gýdalarýn tüketilmemesini isteyen Doç. Dr. Iþýl Var, kesilen ve suyu sýkýlan meyvelerin hemen yenilmesini, buzlukta dondurulan gýdalarýn çözüldükten sonra kesinlikle yeniden dondurulma-

masý gerektiðini kaydetti. Gýda satýn alýnýrken de dikkatli olunmasýný, ürün etiketlerinin mutlaka iyice okunmasýný öneren Doç. Dr. Iþýl Var, istenilmeyen durumlarla karþýlaþýldýðýnda 'Alo 174 Gýda Hattý'nýn aranmasý çaðrýsýnda bulundu.

Gýda tüketimiyle ilgili önemli uyarý ve öneriler Gýdalarýn piþirilmesinde de dýþ yüzeyin olduðu kadar iç kýsmýnýn da piþmiþ olmasýna dikkat edilmesi gerektiðini vurgulayan Doç. Dr. Iþýl Var, gýda tüketimiyle ilgili þu uyarý ve önerilerde bulundu: o Uygun saklama koþullarýnda saklanmamasý nedeniyle küflenmiþ gýdalarýn küflü kýsýmlarýný

atarak kalan kýsmý kesinlikle kullanmamalýyýz. Çünkü bozulma bütün gýdayý etkilemiþtir. o Yumurtalarý yýkamadan buzdolabýna yerleþtirmeli, piþirilmeden önce mutlaka yýkamalýyýz. o Meyveleri kesildikten ya da suyu sýkýldýktan hemen sonra tüketmeliyiz. Aksi takdirde vitamin deðerleri önemli ölçüde azalýr. o Patatesi, karanlýk, serin, kuru ve hava akýmý olan yerde saklamalý, üzerinde filizler oluþan patatesleri kesinlikle tüketmemeliyiz. o Kuru yiyecekleri serin, karanlýk, kuru ve havalandýrýlabilen yerlerde saklamalýyýz. Yasal olarak gýdalarýn ambalajlý ve

etiketli satýþa sunulmasý gerekmekte. o Gýda maddelerinin etiketindeki maddenin adý, içindekiler, net miktarý, firma adý, adresi ve üretildiði yer, son tüketim tarihi ile Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'ndan alýnmýþ üretim iznini gösteren tarih ve sayýsýnýn olup, olmadýðýný kontrol etmeliyiz. o Satýn alýndýktan sonra son kullanma tarihi geçmemiþ olsa bile gýda maddesinin ambalajý açýldýðý anda bozulma, küflenme, renk deðiþikliði veya kokusunda deðiþiklik varsa böyle gýdalarý tadýna bakarak kontrol etme yoluna gitmemeli, ürünü tüketmeden iade etmeliyiz."

Güne zinde baþlamanýn sýrrý Kaliteli bir uyku, sabah yorgunluðuna son vermek ve gün boyu konsantrasyonunuzu artýrmak için kaliteli beslenmenin þart olduðunu söyleyen Diyetisyen Büþra Totan, sabah alarmý ertelemeden uyanmanýza ve kendinizi yeterince dinlenmiþ hissetmenize yardýmcý olacak birkaç öneri.

S

abah uyandýðýnýz halde yataktan çýkmakta zorlanýyorsanýz, o zaman ihtiyacýnýz olan enerjinizi yükseltecek, size dinçlik verecek bir beslenme düzeni. Siz bunun için güne kahve içerek mi baþlýyorsunuz? Peki, bu ne kadar doðru? Evet, kafein metabolizmayý uyarýr ve daha kolay uyanmanýzý saðlar. Ancak her gün sabah kahve

içmek; kafein duyarlýlýðýnýzý artýrýr ve git gide uyanmak için içtiðiniz bu içecek baþ aðrýsý nedeniniz olabilir. Bunun yerine; 1. Uyanýr uyanmaz 1-2 bardak ýlýk su içerisine; 1 dilim limon, 2 adet karanfil ve 1 çay kaþýðý zencefil ekleyin. Güne hýzlý bir metabolizma ile giriþ yapýn. 2. Kahve ile güne "merhaba" demek yerine mutlaka yumurta, süt, yoðurt gibi bir protein kaynaðý ile kahvaltý yapýn. 30-45 dk sonrasýnda çay ve kahvenizi içebilirsiniz. 3. Yatmadan 2 saat önce yemek yemeyi býrakýn. Fazladan bir meyve bile yiyip yatmak, midenizde rahatsýzlýk hissi yaratarak uyku kalitenizi düþürebilir.

Aðýzdan nefes almayýn!

Karpuz faydalý, peki ya çekirdeði?

Yaz aylarýnýn en sevilen meyvelerinden karpuzun önceleri sadece þeker ve sudan ibaret, besin deðeri olmayan bir meyve olduðu düþünülürdü.

Belki de aðýz ve diþ saðlýðý sorunlarýnýzýn nedeni A burnunuz yerine aðzýnýzdan aldýðýnýz nefes olabilir. N efes almak için burnunuz yerine aðzýnýzý kullanýyorsanýz aðýz ve diþ saðlýðýnýz baþta olmak üzere bir çok probleme davetiye çýkarýyor olabilirsiniz.Dent Suadiye Ortodontist Dr.Dt.Ahmet Pýnar konu ile ilgili önemli noktalarýn altýný çizdi… Saðlýklý bireylerde solunum burunda baþlar, ancak soluk alýp vermeyi engelleyen bir sorun varsa solunum kýsmen ya da tamamen aðýzdan yapýlýr. Bu aslýnda oluþacak bir dizi sorunun baþlangýcýdýr. Aðýz solunumunun nedenleri þunlardýr; 1) Bademcik veya geniz eti büyümesi % 46 2) Alerji ve alerjik burun týkanýklýðý % 17 3) Burun içindeki kemiklerin saða ya da sola eðik olmasý % 14 4) Burun içindeki boþluklarýn mukoza ile kaplý olmasý 5) Burun deliklerinin normalden küçük olmasý 6) Uyku apnesi ( uyku esnasýnda solunumun durmasý ve sýçrayarak uyanma) Dil normalde damak kubbesinde durmasý

gerekirken týkanýklýk durumunda alt diþlerin arkasýna doðru iner, bu durum uzun süre devam ettiðinde damak geliþimi normalden geri kalýr ve olmasý gereken geniþliðe eriþemez. Farklý sebeplerle hayatýnýn özellikle erken bir döneminde belli bir süre aðýz solunumu yapmýþ veya halen yapmakta olan bireylerde görülebilen özelliklerden bazýlarý þunlardýr; 1) Uzun bir yüz

2) Ýstirahat halinde bile açýk bir aðýz 3) Kapanmayan veya zor kapanan dudaklar 4) Bazý harflerin telaffuzunda farklýlýk 5) Gülümsemede aþýrý görünen diþ etleri 6) Yutkunmada aðýz çevresindeki kaslarýn büzülmesi 7) Gözaltlarýnda çukurluk ve morluk, göz dýþ kenarlarýnýn aþaðýya doðru çekilmiþ gibi durmasý

Aðýz solunumunun aðýzda oluþturduðu bazý sorunlar ise þöyle sýralanabilir; 1)Üst çenede tek veya çift taraflý darlýk 2) Azý diþlerinde aþaðý sarkma 3) Ön diþlerin kapanmamasý 4) Üst diþlerde ileri itim 5) Alt çene ileriliði (özellikle bademcik ve geniz etiyle ilgilidir) 6) Bozuk aðýz hijyeni ve özellikle ön bölgede diþ eti sorunlarý. Ýnsanlarda yüz geliþiminin % 60'ý 4 yaþýna dek oluþur. Aðýz solunumu alýþkanlýðýnýn erken ve doðru teþhis edilmesi ve hastanýn doðru yönlendirilmesi sorunlarýn oluþmasýný engelleyeceðinden ve bireylerin yaþam kalitesini olumlu yönde etkileyeceðinden aðýz solunumu yapan bireylerde % 50 oranýnda görülen büyük geniz eti ve bademciklerin 4 yaþ civarýnda alýnmasý uygundur.

4. Yatmadan önce kafein içeren içecekler tüketmeyin. 5. Kýsa süreli enerji veren gýdalarýn cazibesine kapýlmayýn. Asýl ihtiyacýnýz olan gün boyu enerjinizi yüksek tutacak, dinçlik veren besinleri beslenmenize katarak sabah yorgunluðuna son vermek. Kurabiyeler, hamur iþleri, çikolata ve þekerler, gazlý içecekler ve meyve sularý, kýsacasý þeker yoðunluðu fazla gýdalar… Bunlar enerjinizi kýsa süreliðine yükseltse de, insülin seviyenizi de yükselteceði için hýzla kan þekeriniz tekrar düþeceðinden enerjiniz çabucak biter. Sabah yorgunluðu, ikindi uykusu olarak geri döner.

ncak yapýlan çalýþmalar karpuzun aslýnda çok deðerli bir meyve olduðunu gösteriyor. Karpuzun faydalarýný anlatan Diyetisyen Derya Devrim Dalkýlýnç, karpuz çekirdeði ile ilgili de açýklamalarda bulundu. Karpuzun yüzde 92'si su, yüzde 6'sý þekerden oluþur. Karpuz C vitamini, A vitamini ve betakarotenler açýsýndan iyi bir kaynaktýr. 150 gram karpuz, günlük C vitamini ihtiyacýnýn yüzde 24.3'ünü, A vitamini gereksiniminin yüzde 11'ini karþýlar. Karpuz ayrýca enerji üretimi için gerekli olan B, B1, B6 vitaminleri, magnezyum ve potasyum açýsýndan da zengin bir kaynaktýr. Büyük miktarý su olduðu için kalori deðeri düþük olan karpuzun, 200 gramýnda yaklaþýk 50 kalori vardýr. Bu sebeple kalori baþýna alýnan besin öðesi miktarý fazladýr.

Karpuzun kansere karþý koruyucu özelliði var Karpuz domateste de fazlaca olduðu bilinen ve kansere karþý koruyucu bir antioksidan olan likopen içeriði açýsýndan liderdir. Bu güçlü antioksidanlar vücutta biriken serbest radikallerle savaþarak kanser oluþumuna karþý koruyucu etki gösterirler. Karpuz zengin A,C vitamini betakaroten ve likopen içeriðiyle kalp hastalýðý, kolon, meme kanseri, akciðer, prostat kanseri ve yasa baðlý geliþen görme bozukluklarýna karþý koruyucu etki gösterir. Osteoartrit, römotoidartrit ve astým hastalýklarýnýn bazý semp-

tomlarýný hafifletirler. Çalýþmalar yeþil çay ve likopenden zengin besinlerin, birlikte tüketiminin sinerjik etki yaratarak kansere karþý daha güçlü bir koruma saðladýðýný gösteriyor.

Karpuz çekirdeði ve apandisit iliþkisi Karpuz yüksek kan basýncýný da düþürmektedir. Tartýþýlan bir diðer konu ise karpuz çekirdeði yutmanýn apandisit problemlerine neden olup olmayacaðýdýr. Sindirilemeyen karpuz çekirdekleri çok küçük bir ihtimal de olsa apandisitte týkanmaya yol açabilir. Ancak bu çok ender rastlanabilecek bir durumdur ve endiþe edilmemelidir.


Güroymak'tan Rojava'ya yardým

B

itlis'in Güroymak (Norþin) ilçesinde belediye tarafýndan baþlatýlan Rojava ile dayanýþma kampanyasý çerçevesinde ilçede toplanan yardýmlar, bir kamyona yüklendikten sonra Nusaybin'e doðru yola çýkarýldý. Gýda, çocuk mamasý ve çocuk bezi gibi acil ihtiyaçlardan oluþan yardým malzemeleri, Güroymak Belediyesi'ne ait depodan bir kamyona yüklendi. Güroymak Belediye Baþkaný

Mehmet Emin Özkan, Suriye'de uzun süredir devam eden iç savaþtan kaynaklý Rojava halkýna destek için tüm dünya halklarýnýn duyarlý olmasý gerektiðini belirtti. Özkan, "Rojava halkýmýz büyük bir direniþ içerisindedir. Bizler de buradan destek amaçlý temel ihtiyaçlarýný karþýlamak için bir kampanya baþlattýk ve tüm herkesin bu konuda duyarlý olup el ele vermesi gerekiyor" dedi. (DÝHA)

Amazon yerlileri Hasankeyf'te 22 MAYIS 2013 ÇARÞAMBA

Güney Amerika, ABD, Avrupa, Afrika ve Türkiye'deki baraj karþýtlarý ve uluslararasý doða koruma örgütlerinin temsilcileri, Ilýsu Barajý þantiyesinin giriþinde protesto eylemi yaptý.

A

mazon yerlileri Hasankeyflilerle birlikte Ilýsu Barajý þantiyesinin yolunu kapattý. Aralarýnda Amazon yaðmur ormanlarýnda baraj karþýtý mücadeleleriyle tanýnan ünlü Kayapo kabilesinin Þefi Megaron Txucarramae ve Hasankeyflilerin de olduðu 20 eylemci, üstünde Ýngilizce ve Türkçe "Nehirler birleþtirir, barajlar böler: Ilýsu ve Belo Monte'yi durdur" yazan bir pankart açtý. Ýstanbul'da düzenlenen Dünya Nehirler Konferansý'na katýlan uluslararasý delegasyon daha sonra Ilýsu Baraj alanýna gitti. Doða Derneði Hasankeyf Kampanya Koordinatörü Dicle Tuba Kýlýç, "Ilýsu Baraj projesi durdurulmadan ve Hasankeyf kurtarýlmadan Türkiye'deki barýþ süreci tamamlanamaz. Ayný zamanda Dicle ve Fýrat nehirlerinin sularýnýn barajlarla tutulmasý, Türkiye hükümetinin komþularýyla sýfýr sorun politikasýyla çeliþmektedir. Çünkü Ortadoðu'da giderek artan su krizi bölgede gerilimin giderek artmasýna sebep olabilir" dedi.

'Nehirlerimizi öldüremezsiniz' Eyleme katýlan Amazon'daki Belo Monte

Barajý'nýn yapýmýna karþý uzun yýllar mücadele veren Kayapo kabilesinin lideri Megaron Txucarramae, "Þingu Nehri'ni Belo Monte'den kurtarmak için sürdürdüðümüz mücadele, Dicle Nehri'ni Ilýsu Barajý'ndan kurtarmak için sürdürülenden farklý deðildir. Biz hükümetlere, insanlarý ve kültürleri var eden nehirlerimizi öldüremezsiniz demek için birleþtik" diye konuþtu. Hasankeyfli Ömer Güzel ise barajýn bir an önce durdurulmasý gerektiðini söyledi. Kenyalý Joshua Angelei de, "Bizim orada yapýlan baraj, týpký burada yapýlan Ilýsu Barajý gibi çok büyük zararlarý olacak. Suyun gitmesi gereken halklarý susuz býrakacak. En önemlisi bu barajýn çevreye, doðaya etki deðerlendirilmesinin olmamasý ve týpký Kenya'daki baraj gibi buradaki halka zararýnýn aslýnda hesaplanmamýþ olmasý. Bende kendi ülkemdeki gibi üç baraja karþý nasýl mücadele ediyorsam Ilýsu Barajý'na karþý mücadele etmeye geldim. Hep geliþme ve kalkýnma için çalýþýyoruz ancak kalkýnma sosyal adaletle mümkündür" ifadelerini kullandý.

Erciþ'te deprem vurgunu mu? V

an'da meydana gelen depremlerin ardýndan Erciþ ilçesine gönderilen yardýmlar depremzede yurttaþlara daðýtýlmazken, kaymakamlýkta çalýþan bir memura ait olduðu iddia edilen arazide 100'e yakýn konteyner ortaya çýktý. Van'da 23 Ekim ve 9 Kasým 2011 tarihinde meydana gelen depremlerin ardýndan binlerce yurttaþ, depremin aðýr hasarý nedeniyle evsiz kalmýþtý. Kýzýlay ve AFAD baþta olmak üzere çeþitli kurumlarýn bölgeye gönderdiði konteynerler vatandaþlara barýnma imkâný saðlamýþtý. Depremin ardýndan çatýþmalar nedeniyle Türkiye'ye sýðýnan Suriyeli mülteciler için kamplar kurulmuþ, bu kamplara ise depremzedelerin kaldýklarý konteynerler tahsis edilmiþti. Suriyeli mültecilere gönderildiði iddia edilen ve ilçe genelinde bulunan yüzlerce konteynerin Erciþ'te boþ bir arazide istiflenmiþ olduðu ortaya çýktý. Çevredeki bazý görgü tanýklarýn iddialarýna göre, konteynerlerin bulunduðu arazinin Erciþ Kaymakamlýðý'nda çalýþan bir memurun arazisi olduðu ve deprem sonrasý ayný yere onlarca týr erzak yardýmlarýnýn geldiði, bu yardýmlarýn Van Gölü'nde deniz yolu ile çevre il ve ilçelere transfer edildiði iddia edildi. 'Yardýmlar baþka illere gönderildi'

Adabað mevkisinde bulunan arazide istiflenmiþ yüze yakýn konteyner, çadýr ve ne olduðu anlaþýlamayan brandalarla üzeri kapatýlmýþ deprem malzemeleri bulundu. Konu ile ilgili isimlerinin açýklanmasýný istemeyen çevre halký, depremin ardýndan gönderilen malzemenin buraya getirildiðini, buradan ise deniz yolu aracýlýðý ile çevre il ve ilçelere aktarýldýðýný iddia etti. Ýlçede çiftçilik yapan ve ismini vermek istemeyen bir yurttaþýn ifadeleri ise, skandal yaratacak derecede. Arazinin depremden önce Erciþ Kaymakamlýðý'nda çalýþan bir memur ile Erciþ Belediyesi'nde çalýþan bazý yetkililer tarafýndan kiralandýðýný ifade ederek, depremden sonra bu arazinin Erciþ Kaymakamlýðý'nda çalýþan ayný memur tarafýndan satýn alýndýðýný söyledi. Yaþanan deprem sýrasýnda bölgeye gönderilen onlarca týr malzemenin bu alana getirildiðini iddia eden yurttaþ, daha sonra bu malzemelerin deniz yolu ile baþka yerlere gönderildiðini dile getirdi. Hurdacýdan satýn almýþ Erciþ Kaymakamlýðý Birim Amir Müdürü Kýlýç Koçak, arazinin kendisine ait olduðunu doðrulayarak, içerisinde bulunan Kýzýlay malzemelerinin önce kaymakamlýk tarafýndan ihale yolu ile bir hurdacýnýn satýn aldýðýný ve malzemenin ona ait olduðunu ifade etti. Koçak, "Hurdacý konteynerleri kaymakamlýktan satýn aldý, ben de ondan satýn aldým" dedi. Ankara Kýzýlay Merkezi yetkilileri, depremin yaralarýnýn sarýlmasýndan sonra bin 595 adet konteynerin bölge depolarýnda bakýma alýndýðýný, geri kalan kýsýmlarýn ise Erciþ Kaymakamlýðý denetimine býrakýldýðýný ifade etti. Yetkili, Kýzýlay'ýn hiçbir ürününün kaymakamlýk tarafýndan satýlamayacaðýný vurgulayarak, "Kaymakamlýk sadece devredebilir, Kýzýlay'ýn hurdaya çýkmýþ ürünlerini bile Kýzýlay satabilir ve Kýzýlay kendi kasasýna aktarabilir" diye belirtti. (DÝHA)

Doða katliamýna karþý yürüyecekler

D

ersimliler, baraj, siyanür, kara mayýný, yeni karakollarýn yapýmýna karþý 25 Mayýs günü "Dersim'de Sadakat Yürüyüþü" sloganýyla yürüyüþ gerçekleþtirecek. Seyit Rýza Meydaný'nda baþlayacak olan yürüyüþ Ana Fatma'ya kadar sürecek. 23 HES, 63'ü aþkýn madenin iþletildiði, 10 bin 557 adet anti personel mayýnýn bulunduðu Dersim'de, inanç alanlarý ile kültür varlýðý olan alanlar ise yeni inþa edilen karakollarla yok edilmeye devam ediyor. Tüm ilçeleri HES tehdidi altýnda olan Dersim, son süreçle birlikte madencilik projeleri açýsýnda da büyük tehdit altýna girdi. Dersim halký için kutsal olan alanlar arasýnda yer alan Koye Jel ve Sinan Kalesi harabelerinde ise, karakol inþasý için iþ makineleri çalýþmaya baþladý. Dersimliler, 25 Mayýs'ta baraj, HES, madencilik projeleri ile karakollarla ekolojik ve kültürel kýrýma uðratýlmak istenen Munzur Vadisi'ne yürüyüþ gerçekleþtirecek. (DÝHA)

Cizre'yi su bastý Þ

ýrnak'ýn Cizre ilçesinde etkili olan yaðmur, kýsa sürede cadde ve sokaklarý sular altýnda býraktý. Öðleden sonra aniden yaðmaya baþlayan dolu ile karýþýk yaðmur cadde ve sokaklar ile uluslararasý E24 karayolunu adeta nehre döndürdü. Cudi, Sur ve Nur mahallelerindeki birçok ev ve iþ yeri de su altýnda kaldý. Sur Mahallesi Kanal Sokak üzerinde oturan ve yaþadýðý durumdan dolayý belediyeye tepki gösteren Resul Ekinci, her yaðmurda evinin sular altýnda kaldýðýný söyledi. Ekinci, "Burada biz çile çekiyoruz. Her yaðmur yaðdýðýnda evimi su basýyor. Belediyeye birçok sefer þikayette bulundum. Belediyeyi kaç kere aradýk, hiç kimse bize cevap vermedi. Suyu boþaltýrken komþularým yardýmcý oluyor" dedi.

Belediyeye tepki

Belediyenin yaðmurdan zarar görenlere yardýmcý olmadýðýný ileri süren Ekinci, altyapý yetersizliðinden dolayý evlerinin su altýnda kaldýðýný söyledi. Ekinci, "Altyapý olmadýðýndan dolayý evimiz her defasýnda su altýnda kalýyor. Evimin hemen altýndan kanalizasyon borusu geçiyor. Yaðmur yaðýnca boru týkanýyor ve evim kanalizasyon sularýyla doluyor. Bu durumdan da oldukça rahatsýzýz" diye konuþtu. Ev ve iþ yerleri su altýnda kalan bazý vatandaþlar belediyenin ilgisizliðinden yakýnýrken, bazý vatandaþlar ise belediyenin alt yapý çalýþmalarýna gereken önemi vermediði için bu duruma düþtüklerini belirtti.

Bingöl'de ücretsiz süt daðýtýldý D

Kulp'u dolu vurdu

Bingöl Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü ile Sütaþ ve Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði, 'Dünya Süt Günü' nedeniyle bin 500 litre süt daðýttýlar.

V

ali Yardýmcýsý Mehmet Alper Çýð, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Sedat Ildýz, Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Doðan Koç'un katýldýðý etkinlikte, vatandaþlara daðýtýlan ücretsiz sütün yanýnda poðaça da ikram edildi. Genç Caddesi Ulu Cami yanýnda kurulan standýn önüne getirilen tankerden pet bardaklara doldurulan sýcak sütü vatandaþlara ikram eden Ýl Müdürü Sedat Ildýz, amaçlarýnýn Bingöl'de süt üretimini geliþtirmek ve süt ürünlerinin tüketimine yönelik farkýndalýk oluþturmak olduðunu söyledi. Ildýz, "Ülkemizde 21-25 Mayýs tarihleri arasý Süt Haftasý olarak kutlanmaktadýr. Bu etkinlikteki gayemiz, süt üretimi ve süt ürünlerinin tüketimine yönelik farkýndalýk oluþturmaktýr. Çünkü geliþmiþ ülkelere baktýðýmýzda yýllýk kiþi baþýna tüketilen süt miktarý 100 litrenin

üzerinde iken ülkemizde bu yaklaþýk 26 litre civarýndadýr. Ama ülkemizde gazlý içecek tüketimine baktýðýmýzda ise bu 40 litre civarýndadýr" dedi. Ildýz, süt tüketiminin teþvik edilmesi amacýyla bin 500 litre süt daðýttýklarýný söyledi. 'Süt merkezi olacaðýz' Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði Baþkaný Doðan Koç ise, Bingöl'ün geçmiþ yýllarda olduðu gibi bundan sonrada süt merkezi haline gelmesini hedeflediklerini ifade etti. Saðlýk açýsýndan sütün

çok önemli olduðunu belirten Koç, herkesi süt içmeye davet ederek, "Bugün Dünya Süt Günü ve herkesin gününü kutluyorum. Birlik olarak Sütaþ'ýn Bingöl'e gelip süt almasýyla birlikte, süt toplama merkezi kurduk ve Dünya Süt Günü etkinliklerine katýldýk. Bundan sonraki yýllarda daha da ileriye gideceðimizi umuyoruz. Farklý projelerle sütün merkezi haline gelmesi için güçlü sanayinin olmasý gerekiyor. Güçlü sanayi olmadan hayvancýlýðýn geliþeceðini kimse kestiremiyor. Onun için insanlarýn süt üretimi ile ilgili katkýlarý ve emekleri çok önemlidir. Süt önemlidir, Bingöl içinde önemlidir, ülke içinde önemlidir. Halk içinde önemli bir kaynaktýr. Hayvancýlýk bölgesi olan bir ilde sütün daha aktif hale gelmesi için herkesin çaba göstermesi gerekiyor. Bizim de bu konuda Damýzlýk Sýðýr Birliði olarak elimizden ne geliyorsa yapmaya çalýþacaðýz. Bundan sonra sütün daha iyi bir para ile satýlmasý için bölgemizde güçlü bir süt sanayisinin olmasý önemlidir" diye konuþtu.

iyarbakýr'ýn Kulp ilçesinde etkili olan dolu yaðýþý, ekili alan ve meyve aðaçlarýna zarar verdi. Kulp'a baðlý Rezetele mezrasýnda etkili olan dolu yaðýþý, asma aðaçlarý, baðlar ve ekili alanlara zarar verdi. Mayýs ayýnýn son günlerinde yaðan dolunun ekinlerinde büyük zarara yol açtýðýný belirten çiftçilerden Mehmet Ekinci, "Bu bir felaket. Bu mevsimde böyle bir dolu yaðýþý hiç görmedik. Dolu taneleri ceviz büyüklüðünde ve ekinlere zarar verdi. Bütün ekinler gitti, bütün baðým ve meyve aðaçlarýmýn dallarý kýrýldý, yaðmur ve dolu yaðýþý evimin içine kadar girdi ve evimde sular altýnda kaldý kaybýmýzýn giderilmesi için destek bekliyoruz" dedi. Aniden bastýran dolu yaðýþý nedeniyle yerler beyaza büründü.


4

Gündem

22 MAYIS 2013 ÇARÞAMBA

Kadýnlar tecavüze karþý yürüdü Diyarbakýr'ýn Silvan ilçesinde bir araya gelen yüzlerce kadýn, cinsel taciz ve tecavüze karþý yürüdü. DÖKH birleþeni üyesi Hülya Kanat, tecavüzcülerin halen aralarýnda dolaþtýðýný söyledi.

D

emokratik Özgür Kadýn Hareketi (DÖKH) çaðrýsýyla kadýnlar BDP Silvan ilçe binasý önünde toplandý. Yürümek isteyen kadýnlara polis ilk önce izin vermedi. Duruma tepki gösteren kadýnlar, bi kaldýrýmda sloganlarla ve taleplerinin yazýlý olduðu dövizler taþýyarak etkinliðin yapýlacaðý Meya Kadýn Merkezi önüne gitti. Burada kadýnlar adýna basýn açýklamasýný okuyan DÖKH birleþeni üyesi Hülya Kanat, bugün Türkiye'nin her yerinde artarak devam eden kadýna yönelik þiddet, kýz çocuklarýnýn sistematik olarak istismar edilmesi, kadýn sýnýfýný kýrýmdan geçirme ve kimliksizleþtirme pratiklerinin, erklerin kendilerini var etme biçimi olarak karþýlarýna çýktýðýný söyledi. Kanat, "Bugün kadýn kýrýmýna karþý Silvan'dayýz. Yarýn baþka bir þehirde. Kadýn sýnýfýnýn, kadýn mücadelesinin her yerde her zaman var olduðunu haykýrmak için, kadýný yeryüzünden silmeye çalýþan erkek egemen zihniyeti deþifre etmek için mücadele etmeye devam edeceðiz'' dedi.

'Tecavüzcüler halen aramýzda' Silvanlý N.K.'nýn bundan yaklaþýk 1 yýl önce kendinden 20 yaþ büyük olan Recep Y., tarafýndan kaçýrýldýðýný belirten Kanat, ''N.K., Batman'da tekrar tekrar istismar edildi. Bir süre kadar yurtta kaldý ve yeniden ailesine dönüp hayatýnda yeni bir sayfa açmak istedi. Ancak erkeklik

van'da vuku bulan bu istismar yaþandýðýndan beri N.K.'nýn ve ailesinin yanýnda olduk. Bütün örgütlü kadýn kurumlarý olarak davanýn takipçisi olmaktan da vazgeçmedik, geçmeyeceðiz" þeklinde konuþtu.

'12 yaþýndaki kýz çocuðu korumasýz'

buna izin vermedi ve toplum nezdinde zaten yaftalanmýþ, yaþadýðý istismarýn sorumlusu kýlýnmýþtýr. N.K. ifadesinde yaþadýðý tecavüzden haberdar olan Muharrem U., Mehmet, Abdullah, Barýþ, A. ve Nihat isimli þahýslarýn, kendisini 19 Aðustos 2012 tarihinde 21 FA 501 plakalý araçla alarak Malabadi Köprüsü yakýnlarýnda ormanlýk bir alana götürüp uyuþturucu madde verdiði, daha sonra Muharrem U. ve Mehmet adlý þahýslar tarafýndan tecavüze uðradýðýný söylemiþtir. Olay emniyete ve yargýya yansýmasýna raðmen bugüne kadar herhangi bir iþlem yapýlmamýþtýr. Tecavüzcüler halen aramýzda dolaþmaktadýr. Demokratik Özgür Kadýn Hareketi'nin bileþenleri olarak Sil-

A

ket attýrdýk ve çizgi üzerinde yürüyüþler yaptýrdýk. Vatandaþlarýmýza, alkollü bir kiþinin araç kullanýrken ne hallere düþtüðünü böylelikle anlatmýþ olduk. Bir kiþi alkollü ise basket topunu potaya atamýyorsa, ya da düz çizgide yürüyemiyorsa araç kullanýrken de ayný durumda olduðunu ifade etmeye çalýþtýk. Bu gözlükler eðitim amaçlý kullanýldý. Normalde trafik kontrollerinde alkolmetre kullanýlýyor ya da kiþi hastaneye götürülüp alkollü olup olmadýðý tahlille belirleniyor" dedi.

Zayi ilaný

Ankara Üniversitesi Týp fakültesi bölümünden almýþ olduðum 2011 yýlý dönemine ait geçici mezuniyet belgemi kaybettim.Hükümsüzdür Elif Dursun

22 MAYIS 2013 ÇARÞAMBA YIL: 12 SAYI: 4275 Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk Rek. Eðt. San.Tic. Ltd Þti. Adýna Tüzel Kiþi Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Yazý iþleri Müdürü Muhittin TALAY Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: Stadyum Altý Kuzey Kale Arkasý YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR e-posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

'Kýrýma geçit vermeyeceðiz' Kanat, açýklamasýný þöyle noktaladý: ''Kadýn kýrýmý politikalarýný deþifre etmek ve alternatif toplum modelini yaratmak; biz kadýnlarýn temel mücadele gerekçesi olarak rolümüzü ve misyonumuzu yerine getirmemizle mümkün olacaktýr. Savaþlarýn birincil muhatabý olmamýz bizlere toplumsal barýþý saðlama noktasýnda öncülük tanýmýþtýr. Devletlerin yarattýðý savaþlar ve bu savaþlarýn göç, yok etme, asimile etme politikalarý en çok biz kadýnlara etki etmiþ, kadýnlýðýmýzý elimizden almaya çalýþmýþtýr. Bu politikalara karþý her an her yerde örgütlü kadýn mücadelesini yükselterek cevap olduðumuz gibi, bu yeni süreçte de biz kadýnlar kýrýma geçit vermeyeceðiz. Kimliðimize, bedenimize, kültürümüze ve dilimize dönük her türlü yok saymaya karþý, biz buradayýz demeye devam edeceðiz. Bugün Silvan'da yaþanan ama evlerin duvarlarý arasýnda kadýnlarý, kýz çocuklarýný tacize, tecavüze maruz býrakan erkek egemen anlayýþý yine bu anlayýþýn yürütücüsü olan sistemin savaþýn sebebi, etkileri-sonuçlarý olduðunun farkýndalýðýyla, Kürt kadýnlarý olarak mücadeleye devam edeceðiz. Bu sebeple bütün örgütlü kadýn güçlerini bizlerle dayanýþmaya, Kürt ve kadýn kimliðimizden kaynaklý yaþadýðýmýz bu kýrým karþýsýnda beraber durmaya çaðýrýyoruz."

Ýþ kadýnlarý tarihi mekanlarý gezdi

Alkol dengeyi bozar

'Alkollü iken araç kullanmak hayat karartýr' sloganýyla yola çýkan Diyarbakýr Trafik Denetleme Þube Müdürlüðü, alkollü iken araç kullanan kiþinin fiziksel hareketlerini yürüyüþ þeklini göstermek için AVM'lerde stant açtý. Alkollü olan kiþinin yürüyüþ ve hareketlerinin deðiþtiðini gösteren gözlükler kullanýlarak vatandaþlar bilgilendirildi. Diyarbakýr'da alýþveriþ merkezlerinde stant kuran Trafik Denetleme Þube Müdürlüðü ekipleri, bir kiþinin alkollü olduðunu belirleyen gözlüðü tanýttý. Alýþveriþ merkezlerinde dolaþan vatandaþlarýn büyük ilgisini çeken gözlükler ayný zamanda isteyen kiþiler tarafýndan denendi. Vatandaþlar gözlüðü taktý ve kurulan potaya basket attý. Vatandaþlarýn alkollü olmadýðý hemen belirlendi. Gözlüðü takan kiþi eðer alkollü ise hareketlerinden, yürüyüþünden ve reflekslerinden hemen anlaþýlýyor. Bu gözlüðü eðitim amaçlý uygulamalý göstermek için kullandýklarýný belirten Trafik Denetleme Þube Müdürlüðü yetkilileri, "Bir kiþi alkollü iken çift görür, net görmez. Bu hemen belli ediyor. Eðitim amaçlý, yani alkollü iken bir kiþinin fiziksel dengesini göstermek için pota kurup bas-

Mahkemelerin 'rýzasý vardýr' yaklaþýmýnýn karþýsýnda ýsrarla 12 yaþýnda bir kýz çocuðunun rýzasýnýn aranmayacaðýný haykýrdýklarýný aktaran Kanat, "Yaþadýðý ilk istismardan sonra onlarca baþka erkek tarafýndan istismar ediliþinin hukuki soruþturmasýnýn aylardýr tamamlanmamýþ olmasý; erkek yargýnýn erkekliði korumasýndan öte deðildir. 12 yaþýndaki bir kýz çocuðunun devlet tarafýndan korumasýz ve güvencesiz býrakýlmasý, anayasasýnda demokratik, sosyal bir devlet olarak kendisini deðerlendiren bir devlet açýsýndan yerel ve uluslar arasý anlamda bir hak ihlalidir. Bu kýz çocuðunun yaþadýðý travmada devletin büyük sorumluluðu olduðunu unutmamak gerekir. Erkekliðin, kadýnýn bütün yaþamýný zapt u rapt altýna alma, yaþamýna son vermeye sürükleme hallerinin bir sonucu olarak yaþanan bu olaylarýn, yargý tarafýndan temkinli incelenmesi ve bundan sonraki hayatýný saðlýklý geçirmesi þartlarýnýn oluþturulmasý birincil adým olmasý gerekirken; hukuk, adalet ve insan haklarýyla çeliþmek, var olan hukuksuzluklarý görmezden gelmektir'' ifa-

delerini kullandý.

D

Lice'de 3 kardeþin yaþam savaþý

iyarbakýr'ýn Lice ilçesinde yaþayan 19 yaþýndaki Wilson sirozu hastasý Vedat Aytek, karaciðer nakli olamadýðýndan evde ölümü beklemeye baþladý. Ayný hastalýða 23 yaþýndaki abisi Serkan ile ablasý Þeynaz'ýn da yakalanmasý aileyi periþan etti. Lice'ye baðlý Çeper Köyü'nde yaþayan ve sara hastasý olan 53 yaþýndaki iþsiz baba Nizamettin Aytek, tüm varlýðýný 7 yýldýr karaciðer hastasý olan 19 yaþýndaki oðlu Vedat Aytek'e harcadý. 7 yýl önce evde aniden rahatsýzlanarak Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne kaldýrýlan Vedat'ýn karaciðerinin tamamen iflas ettiði belirlendi. Gittikleri her hastanede sýraya konulduðunu ancak 7 yýldýr bir cevap alamadýklarýný belirten baba Nizamettin Aytek, Wilson sirozu olarak da bilinen karaciðer hastalýðýna yakalanan 19 yaþýndaki oðlunun gün geçtikçe eridiðini ve ölümü beklediðini kaydetti. Baba Aytek, çocuðuna karaciðer naklini beklerken, 23 yaþýndaki oðlu Serkan Aytek ve kýzý Þeynaz Aytek'in de ayný hastalýða yakalandýðýný duymasýyla þok yaþadý.

'Yaþamak istiyoruz' 2 odalý toprak evde oturan 7 nüfuslu Aytek ailesi yetkililerden kendilerine yardým eli uzatmasýný istiyor. Baba Nizamettin Aytek, "Benim iki oðlumun kaderi ayný. Maddi durumumuz iyi deðil elimizde neyimiz var neyimiz yok hepsini harcadýk bende de saralýk hastalýðý var. Bende hastayým ne yapacaðýmýzý bilemiyorum. Çocuklarýmý kaybetmek istemiyorum" dedi. Anne Sabiha Aytek ise çocuklarýný kaybetmek istemediðini belirterek, "Allah bu acýyý kimseye yaþatmasýn. Hayýrsever kiþilerden yardým bekliyoruz. Dünya bana karanlýk oldu. Çocuklarýmý kaybedersem tamamen yýkýlýrým" dedi. Ölümü bekleyen 19 yaþýndaki Vedat Aytek ile Þeynaz Aytek ise yaþamak istediklerini kaydederek, yetkililerden kendilerine yardým etmelerini istedi.

K Parti Kadýn Kollarý Genel Baþkaný Güldal Akþit öncülüðünde iki gündür Diyarbakýr'da temaslarýný sürdüren iþ kadýnlarý, Diyarbakýr'ýn tarihi mekanlarýný gezdi. Hasanpaþa Haný'nda yapýlan kahvaltýnýn ardýndan, tarihi Kuyumcular Çarþýsý, Ulu Cami, Ýçkale, Hz. Süleyman Cami'sini gezen iþ kadýnlarý, Diyarbakýr'a hayran kaldýklarýný dile getirdi. Ýþ kadýnlarýna öncülük eden AK Parti Kadýn Kollarý Genel Baþkaný Güldal Akþit, iþ kadýnlarýnýn Diyarbakýr'da yaptýðý iki günlük programdan umutlu ayrýldýklarýný söyledi. Ortamý kendilerinin saðladýðýný, çalýþmayý da onlarýn yapacaðýný kaydeden Akþit, çözüm süreciyle birlikte normale dönüþün yaþanmasýyla bölge insanýn umutlu olduklarýný gözlemlediklerini belirtti. Bölge gezilerinin devam edeceðini ifade eden Akþit, iki günlük Diyarbakýr izlenimlerini þöyle anlattý: Ýki günlük gezimizde kadýnlarýn buradan mutlu ayrýldýklarýný gördüm. Biz böylesi bir çalýþmayý baþlatýrken amacýmýz, çözüm sürecinde bölgeye ve özellikle Diyarbakýr'ý sembol kent olarak ele alýp, tüm bölgeye neler kadýnlar olarak neler yapabiliriz çalýþmalarýna baþladýk. Biz kadýnlarý bölgeye götürsek, kadýn duyarlýlýðýyla bu soruna bakarsalar daha uygun olacaðýný düþündük. Nitekim buraya gelen sanayici kadýnlarýmýz bunu ifade etti.

Yatýrým bekliyoruz Ýþ kadýnlarý, bölgeye gönül ve kalp gözüyle baktýklarýný, kendilerinin de kadýn ve birer anne olduklarýný anlattýlar. Mutlaka bir þey yapmak için kadýnlar farklý çözümler üretecek ve klasik bir bakýþ sergilemeyecek. Biz bölgeye gelen iþ kadýnlarýndan mutlaka yatýrým bekliyoruz. Birinin bile yapacaðý yatýrým bölgeyi canlandýracaktýr. Birinin cesaret gösterip o ilk adýmý atmasý gerekiyor. Bunu yapacak kiþileri görmek bizi mutlu etti. Bu çalýþmamýzda siyasi bir þekilde hareket etmedik. Amacýmýz, bölge insaný için neler yapabilir oldu. Biz artýk annelerin aðlamasýný istemiyoruz. Babalar artýk gizli gizli gözyaþý dökmesin dedik. Bu bölge 30-40 yýlýný kaybetmiþ. Çok can kaybetti. Bugün Diyarbakýr'ýn tarihi mekanlarýný gezdik. Çok güzel eserlerle karþýlaþtýk. Böyle bir þehrin terörle anýlýyor olmasý bizi üzüyordu. Bugün normale dönüþ iþareti verilmiþ olmasý, vatandaþlarýmýzýn gözünde tebessümün oluþmasý bizleri de umutlandýrdý. Kadýnlar, çözüm sürecine el atarsa, süreç çok hýzlý ilerleyecek. Diyarbakýr Organize Sanayi Bölgesi'ni gezdiðimizde bize umut aþýladý. Ýþletmeleri görmek, Diyarbakýr'a gelen iþ kadýnlarýna güven verdi. Ortamý biz saðladýk, çalýþmayý da onlar yapacak. Hafta sonu da Gaziantep'te olacaðýz. Bundan sonra sürekli bölgede olacaðýz. Bunu iþ kadýnlarýmýz bizden istediler.

Cenazelerin kimlikleri belli oldu

C

udi Daðý eteklerindeki Cevizdüzü (Cifane) Köyü mezarlýðý yakýnlarýnda bulunan cenazelerin kimlikleri belli oldu. Cenazeler, 11 Kasým 2012 tarihinde çýkan çatýþmada yaþamýný yitiren PKK üyelerine ait. Þýrnak'ýn Cudi Daðý eteklerinde bulunan Cevizdüzü (Cifane) Köyü mezarlýðý yakýnlarýnda iþe giden maden iþçileri tarafýndan 2 PKK'lýya ait cenazeler bulundu. Cenazeleri bulan iþçilerin köy muhtarýna haber vermesi üzerine cenazelerin bulunduðu yere zýrhlý araçlarla çok sayýda asker sevk edildi. Olayýn duyulmasýnýn ardýndan cenazelerin bulunduðu yere BDP ve MEYADER yöneticileri de giderken, her iki cenazenin üzerinde notlar bulundu. Cenazelerin üzerinde bulunan notlarda, PKK üyelerinin 11 Kasým 2012 tarihinde çýkan çatýþmada yaþamýný yitirdiði belirtildi. Bir cenazenin üzerine, "Silopi ilçesi nüfusuna kayýtlý Arafat Aþkan (Herekol Cudi) adlý arkadaþýmýz düþmanýn eline geçmemek için kendini kayalýklardan atarak þehit olmuþtur" yazýlý not bulundu. Diðer cenazenin üzerindeki notta ise, "Erzurum Karayazý nüfusuna kayýtlý Selim Göksu (Mahir Serhat) arkadaþýmýz ayný tarihte çýkan çatýþmada þahadete ulaþmýþtýr" yazýldýðý görüldü.

Adli Týp'a gönderilecekler

Askerler, savcýnýn Maden Jandarma Karakolu'na gelip cenazeler üzerinde inceleme yapacaðýný söyledi. Bunun üzerine MEYADER yöneticileri, olay yerine bir ambulans çaðrýlarak, cenazelerin Þýrnak Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlmasýný istedi. Bu talebin askerler tarafýndan kabul edilmemesi üzerine kýsa süreli gerginlik yaþandý. Gerginliðin ardýndan cenazeler askerler tarafýndan zýrhlý askeri araçlara alýnýrken, BDP ve MEYADER'den birer yönetici de cenazelerin konduðu araca bindi. Cenazeleri taþýyan askeri araç, Maden Jandarma Karakolu'na varmadan, aralarýnda BDP yöneticileri ile belediye çalýþanlarýnýn da bulunduðu kalabalýk bir grup tarafýndan karþýlandý. Burada cenazeleri taþýyan askeri araç durdurulurken, kitle tarafýndan cenazeler belediyeye ait cenaze aracýna alýnmak istendi. Ancak buna izin vermeyen askerler ile kitle arasýnda bir kez daha gerginlik yaþandý. Kitlenin yürüyüþle eþlik ettiði cenazeler karakola götürülürken, Þýrnak Baþsavcýsý da karakola ulaþtý. Ýþlemlerin ardýndan cenazelerin Malatya Adli Týp Kurumu'na gönderileceði belirtildi. (DÝHA)

Çocuklara drama eðitimi

D

iyarbakýr Büyükþehir Belediyesi tarafýndan kentin dezavantajlý kesiminde yer alan Benusen Çamaþýr Evi'ndeki çocuklara "Yaratýcý Drama" eðitimi verildi. Gönüllü eðiticiler olan Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler bölümü son sýnýf öðrencisi Meki Ekin, Aynur Pekdemir, Semra Ekinci ve Saadet Küllahcý tarafýndan 20 dezavantajlý çocuk için Yaratýcý Drama eðitimi planlandý. Plan doðrultusunda yaþlarý 13 ile 15 arasýnda olan çocuklara Pazartesi ve Perþembe günleri gönüllü eðitmenler tarafýndan Kürtçe ve Türkçe Yaratýcý Drama eðitimi verildi. Ýki buçuk ay süren eðitim sonucunda

Gazi Köþkü'nde yapýlan etkinlik sonucunda drama eðitimi alan öðrencilere ve eðitimi veren gönüllü eðitmenlere Kadýn ve Aile Þube Müdürü Ayten Tekeþ ve Benusen Çamaþýr Evi sorumlusu Eylem Güldiken tarafýndan sertifika verildi.


Bölge Haber

22 MAYIS 2013 ÇARÞAMBA

5

Yaþam süresi artýyor

Diyarbakýr'da, Türkiye Halk Saðlýðý Kurumu tarafýndan istiþare ve deðerlendirme toplantýsý yapýldý. Toplantýda Türkiye'nin ortalama yaþam süresinin arttýðý açýklandý.

D

iyarbakýr'da bir otelde yapýlan toplantýda, toplum saðlýðý, çevre saðlýðý, bulaþýcý hastalýklar ve baðýþýklama, ana çocuk saðlýðý konularý ele alýndý. Toplantýya, Türkiye Halk Saðlýðý Kurum Baþkaný Doç. Dr. Turan Buzgan, Kurum Baþkan Yardýmcýsý Dr. Halil Ekinci, birinci hukuk müþaviri Halil Þen, kurum daire baþkanlarý, 17 ilin Halk Saðlýðý Müdürlüðü temsilcileri ile Diyarbakýr Halk Saðlýðý Müdürü Dr. Fatih Mehmet Aslan katýldý. Artýk daha çok sahaya inerek genel deðerlendirmeler yapacaklarýný dile getiren Doç. Dr. Turan Buzgan, bu tür toplantýlarda ayný konularýn üzerinde durmak yerine önemli konularý ele alacaklarýný belirtti.

Aile Hekimliði'nde baþarý Saðlýk ocaklarý, saðlýk merkezlerinin

açýlmasý, aile hekimliði uygulamasýnýn baþlatýlmasý gibi önemli iþler yapýldýðýný ifade eden Buzgan, aile hekimliði uygulamasýnda baþarýya ulaþtýklarýný kaydetti. Doç. Dr. Buzgan, "Aile hekimliði ile birlikte anne ve çocuk ölümleri azaldý. Eriþim engelinin ortadan kalkmasýyla birlikte vatandaþlarda saðlýk bilinci de oluþtu. Aþýlama oranlarý yüzde 30'larda iken þimdi yüzde 95'lerde. Türkiye'de Hepatit B oraný yüzde 6 iken þimdi yüzde 3'ün altýna düþtü. Ortalama yaþam süresi arttý. Artýk ortalama yaþam süresi 77 yýl. AB ülkeleriyle aramýzda ki fark kapanýyor. Türkiye dünyada geliþen saðlýk sorunlarýndan etkileniyor. Dünyadaki salgýnlardan bizde etkileniyoruz. Ama salgýnlarla baþ etme, kriz yönetme konusunda tecrübeliyiz" dedi.

1. Basamak Saðlýk Hizmeti Türkiye Halk Saðlýðý Kurumu olarak tek görevlerinin 1. basamak saðlýk hizmeti vermek olmadýðýný vurgulayan Buzgan, Halk Saðlýðý Kurumu'nun Toplum Saðlýðý Merkezleri, Ana Çocuk Saðlýðý ve Aile Planlamasý Merkezleri, Verem Savaþ ve Sýtma Savaþ Dispanserleri, saðlýk evlerini ve aile hekimliðini bünyesinde bulundurduðunu dile getirdi. Buzgan, bu merkezlerin verdikleri hizmetlerle ilgilendiklerini ve kontrollü bir þekilde takip ettiklerini de sözlerine ekledi. Toplantý, daha sonra basýna kapalý devam etti.

Sezai Karakoç'un 'Gri' dergisi D

iyarbakýr Sezai Karakoç Anadolu Lisesi'nin Kültür ve Edebiyat Dergisi 'Gri'nin ikinci sayýsý çýktý. Mayýs ayýnda çýkan dergi, bir lisenin hazýrlayabileceði en güzel dergi niteliðinde. Zengin yazýlar ve konularýn yer aldýðý Gri dergisi dolu dolu. Kültür, Sanat Edebiyat ve öðrencilerin biri birinden güzel yazýlarý ve þiirleri dergiye ayrýca bir renk katmýþ. Ýmtiyaz Sahipliðini Enver Çelikten'in yaptýðý derginin Yayýn Yönetmeni edebiyat öðretmeni Tülay Beyaz ve rehber öðretmen Nigar Kocaman. Yayýn Kurulu üyesi de Ýngilizce öðretmeni Serpil Kýran. Derginin yayýn kurulunda bir de öðrenci temsilcisi bulunuyor. Siraç Aydýn… Öðrencilerin biri birinden güzel þiirleri, fýkralarý ve profesyonelce yazdýklarý köþe yazýlarý okunmaya deðer. 64 sayfadan oluþan Gri dergisi

baský ve mizanpaj anlamýnda da tam bir profesyonel görüntü oluþturuyor. Oldukça eðitici yazýlarýn da yer aldýðý Gri dergisinde Dünya ülkelerinin kültürlerinde de bilgilere yer verilmiþ. Yayýn yönetmenleri Tülay Beyaz ve Nigar Kocaman, dergideki sunu bölümünde "Albenisi olan renklere deðil, maviyedir özlemimiz bizim. Ezilenden, hor görülenden, sömürülenden yana tavrýmýz bizim. Nefret kusan dillere deðil, barýþýn dilinedir sevdamýz bizim. 'Gözyaþýnýn rengi yoktur' diye baþlar önsüzümüz' diye yazdý. Okul Müdürü ve derginin imtiyaz sahibi Enver Çelikten ise, derginin ikinci sayýsýný çýkarmanýn heyecan ve mutluluðunu yaþadýklarýný belirterek duygularýný dergiye þu sözlerle yazdý: "Bir tohum ektik topraða; bilginin, kültürün ve sanatýn en nadide çiçekleri açýlsýn diye. Fidan oldu, aðaç oldu, kopmaz kökler saldý yüreklere." Haber Merkezi

Bitlis'te halk oyunlarý yarýþmasý D

oðu Anadolu ve Güneydoðu Anadolu bölgesi okullar arasý halk oyunlarý grup yarýþmasý Bitlis'te baþladý. Yarýþmaya 8 ilden 14 okulun halk oyunlarý ekibi katýldý. Türkiye Okul Oyunlarý Federasyonu ve Türkiye Halk Oyunlarý Federasyonu'nun organizesiyle düzenlenen yarýþmalar, Bitlis Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü kapalý spor salonunda törenle baþladý. Törende açýlýþ konuþmasýný yapan Bitlis Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüðü Þube Müdürü Hamdullah Kardaþ, yarýþmalarýn yýldýzlar ve gençler kategorisinde yapýlacaðýný belirtti.

Birinciler finale gidecek Kardaþ, "Bu yarýþmalarýn Bitlis'te yapýlmasý için Türkiye Okul Oyunlarý Federasyonu ve Türkiye Halk Oyunlarý Federasyonu'na baþvuru yaptýk. Baþvurumuzun kabul edilmesi bizi memnun etti. Ayrýca 8 ilden gelen ortaokul ve lise halkoyunlarý ekibindeki öðrenciler ve eðiticiler-

ine Bitlis'in tarihi ve turistik yerlerini tanýtma fýrsatý bulacaðýz. Buda bizim için çok önemli. Rehberlerimiz bizim kültürümüzü de bu öðrencilere aktarmýþ olacak" dedi. Yarýþmalar Bitlis Halk Oyunlarý ekibinin gösterisiyle baþladý. Yarýþmada yýldýz ve gençler kategorisinde birinci olan okullar, Türkiye finallerinde Doðu ve Güneydoðu Anadolu bölgelerini temsil edecek.

Polisin yaraladýðý vatandaþa ziyaret Batman'da komisyon harekete geçiyor söyledim. 'Bana zulmettiniz. Suçsuz yere beni vurdunuz. Ben hem doktordan hem de polislerden þikayetçiyim' dedim."

'Gençlerimize sahip çýkalým'

BDP Silvan Ýlçe Örgütü, geçtiðimiz günlerde aracý ile Silvan'da seyir halindeyken polisin vurduðu Kamuran Özkan (25) isimli yurttaþý ziyaret etti.

Z

iyarete, BDP Silvan Ýlçe Eþ Baþkaný Kerem Canpolat ve ilçe yöneticileri katýldý. BDP heyetini karþýlayan Kamuran Özkan ve beraberindekiler, gösterdikleri ilgiden dolayý BDP'lilere teþekkür etti. Olayý anlatan Özkan, Serê Gulanê etkinlikleri için ilçe dýþýnda piknik yapmak istediklerini ve geri döndüklerinde Yüksek Mahallesi yakýnlarýnda sivil bir araç tarafýndan takip edildiklerini belirterek, "Polis olduklarýný bilmiyorduk. Önüme geçti ve ben durdum. Bana dur demiþ olsa zaten dururum. Herhangi bir þey söylemedi. Geldiði gibi bir el havaya bir el de sað bacaðýma ateþ etti. Korktum, kaçtým ama fazla ilerleyemedim" dedi.

'Aramýzda halledelim' Kendisine ateþ eden polisin olay yerinden ayrýldýðýný ve baþka polislerin kendisini Silvan Devlet Hastanesi Acil Polikliniði'ne kaldýrdýðýný anlatan Özkan, hastanede kendisine basit bir operasyonla müdahale edildiðini ve serum takýldýðýný belirterek, þöyle devam etti: "Serum ve kanlý ayaðýmla doktor beni polislere teslim etti. Polisler de beni karakola götürdü. Yaklaþýk bir saat boyunca karakolda bekletildim. Polisler bana 'Gel kendi aramýzda bu iþi halledelim. Para verelim. Bizden þikayetçi olma' dediler. Ama ben kendilerine sonuna kadar hakkýmý savunacaðýmý ve þikayetçi olacaðýmý

BDP Silvan Ýlçe Eþ Baþkaný Canpolat ise, "Her þeyden önce yaralanan kiþi bir Kürt gencidir. Bahse göre olay keyfi bir þekilde yapýlmýþtýr. Biz bunu kabul etmiyoruz. Her zaman gençlerimizin arkasýndayýz. Kürt gençleri sahipsiz deðildir. Bunlarýn dýþýnda Kürt gençleri bilinçli olarak yapýlan tehlikelerle karþý karþýya býrakýlýyor. Gençlerimiz esrar, hap, uyuþturucu ve fuhþa alýþtýrýlýyor. Bütün gençlerimize çaðrýmýzdýr; bu tür oyunlara gelmeyin. Bugünden sonra devlet ya da polis gençler üzerinde daha fazla duracaklardýr. Halkýn gençlere ihtiyacý vardýr. Bu yüzden tüm halkýmýzýn gençleri yalnýz býrakmamasýný istiyoruz. Gençlerimize sahip çýkalým. BDP Silvan Ýlçe Örgütü olarak bunu kabul etmediðimizi belirtiyoruz. Baþlatacaðýmýz çalýþma ile birlikte ilçemizde bulunan tüm mahallelerimizi uyuþturucudan temizlemeyi hedefliyoruz. Bütün Silvan'ý uyuþturucudan arýndýracaðýz" dedi. (DÝHA)

Dersim'de barýþ konseri

D

ersim Cem Evi, çözüm sürecine destek vermek amacýyla Seyit Rýza Meydaný'nda "Barýþa bir ses de sen ver" sloganýyla konser düzenledi. Yüzlerce yurttaþýn katýldýðý konserde çok sayýda sanatçýda sahne aldý. Konserde, DÖKH öncülüðünde kurulan "Demokratik kurtuluþ ve çözüm" çadýrýnda nöbet tutan anneler adýna konuþan Cemile Akgün, Dersim'de bulunan her kesimin sürece destek vermesi çaðrýsýnda bulunarak, "Bu gün bir süreç yaþanýyor. Ama bu sürecin saðlýklý yaþanmasý ve ilerlemesi için herkesin dahil olmasý gerekiyor. Bu süreç baþlarken birileri kendini dýþýnda tutsun diye baþlatýlmadý. Bu sürecin sonunda aðlamayacak olanlar biz anneler olacaðýz" dedi. Konuþmalarýn ardýndan konser gece geç saatlere kadar devam etti. (DÝHA)

Batman Baro Baþkaný Ahmet Sevim, bu süreçte yaþanabileceklere müdahil olmak için komisyon kurduklarýný belirterek, "Ýlgili ve yetkililerle devreye girip görüþmeler yapmayý düþünüyoruz" dedi.

B

atman Ýzleme Komisyonu'nun çalýþmalarý hakkýnda bilgi veren Batman Baro Baþkaný ve ayný zamanda komisyonun da baþkaný olan Ahmet Sevim, uzun süredir kamuoyu ve bütün toplumun barýþ beklentisi içerisine girdiðini söyledi. Sevim, "Son dönemde taraflarýn toplumun beklentisiyle örtüþen bir iradeyi ortaya koymalarý çok önemlidir. Artýk hayat gerçekten çatýþmalý süreci kaldýrmýyordu. Günümüz dünyasýnda da bunu artýk bir karþýlýðý yok. Siyaset kurumlarý olarak siyasetin bu konularýný tamamýyla tartýþmasýný düþünüyorum. Siyasi boyutun yaný sýra ayný zamanda emek ve hak örgütlerinde direk baðlantýsý var. Biz iþin daha çok bu boyutuyla ilgiliyiz. Þiddetin devre dýþý býrakýlarak, canlarýn kaybolmamasý ve yaþam hürriyetinin özgürlüðünün kaybolmamasý adýna çok önemli bir süreçten geçiyoruz. Biz süreci sonuna kadar destekliyoruz. Asýl olan bu iradenin ortaya çýkmasýdýr" diye konuþtu.

Çalýþmalar raporlaþtýrýlacak Sürecinin en önemli adýmýnýn PKK

güçlerinin çekilmesi olduðunu ifade eden Sevim, þunlarý dile getirdi: "Bu kritik eþiði aþarsak çok rahat olabileceðimizi düþünüyorum. Çünkü çatýþma riskinin ortadan kalkmasýyla siyaset kurumunun eli güçlenecek. Ýnsanlar yüksek sesle hak ve özgürlükleri talep edilebilecek. Þu ana kadar ortaya konulan irade bu yöndedir. Bu barýþa dair ümidimizi artýrýyor. Önemli bir eþiktir. Bugüne kadar bir sorun yaþanmamasý bu konudaki yükümüzü de artýrýyor. Bu komisyonun kurulmasýnýn mantýðý bu süreçte yaþanabilecek olaylarda müdahil olmamýzdýr. Yaþanabilecek her olumsuzluklarý rapor etmek, ilgili yerlere ulaþmak ve barýþ çaðrýlarýna destek sunmaktýr. Ýlgili ve yetkililerle devreye girip görüþmeler yapmayý düþünüyoruz. Hiç istenmeyen olaylar yaþanýrsa raporlayýp ilgili yerlere ulaþtýracaðýz. Yaþanacak her bir olumsuzluðu yargýya taþýnmayý ve kamuoyuna bilgilendirmek amacýyla faaliyet yürüteceðiz." (DÝHA)


6

EKONOMÝ

22 MAYIS 2013 ÇARÞAMBA

Diyarbakýr'da arac sayýsý arttý Diyarbakýr ve Þanlýurfa'nýn yer aldýðý TRC2 bölgesinde Mart ayý itibariyle araç sayýsý geçen yýlýn ayný ayýna göre yüzde 6 oranýnda arttý. Diyarbakýr'da araç sayýsý 112 bin 331'e ulaþtý. artarak 231 bin 724'e ulaþtýðýný kaydetti.

8 bin aracýn devri yapýldý

Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Diyarbakýr Bölge Müdürü M. Salih Uras, Diyarbakýr ve Þanlýurfa'ya ait motorlu kara taþýtlarý istatistiklerini açýkladý. Uras, 2012 yýlý Mart ayýnda Diyarbakýr ve Þanlýurfa'da araç sayýsý 324 bin 414 iken, 2013 yýlý Mart ayýnda yüzde 6

oranýnda bir artýþ göstererek 344 bin 55'e ulaþtýðýný söyledi. Diyarbakýr'da geçen yýlýn ayný döneminde 106 bin 754 olan araç sayýsýnýn, yüzde 5 oranýnda artýþ göstererek 112 bin 331'e ulaþtýðýný aktaran Uras, Þanlýurfa'da ise 217 bin 724 olan araç sayýsý, yüzde 6 oranýnda

Uras, ''Diyarbakýr'da 48 bin 86 otomobil, 6 bin 357 minibüs, bin 336 otobüs, 21 bin 597 kamyonet, 6 bin 821 kamyon, 8 bin 140 motosiklet, 19 bin 556 traktör ve 438 özel amaçlý aracýn bulunuyor. Þanlýurfa'da ise 86 bin 657 otomobil, 7 bin 91 minibüs, bin 303 otobüs, 24 bin 620 kamyonet, 14 bin 953 kamyon, 66 bin 261 motosiklet, 30 bin 453 traktör ve 386 özel amaçlý araç bulunuyor. Diyarbakýr'da 2 bin 803, Þanlýurfa'da ise 5 bin 277 olmak üzere toplamda bölgede þubat ayýnda 8 bin 80 aracýn devrinin yapýldý. Diyarbakýr'da bin 549 otomobil, 186 minibüs, 10 otobüs, 587 kamyonet, 133 kamyon, 52 motosiklet ve 286 traktör amaçlý araç, Þanlýurfa'da ise 2 bin 949 otomobil, 246 minibüs, 22 otobüs, 817 kamyonet, 433 kamyon, 381 motosiklet, 426 traktör ve 3 özel amaçlý araç el deðiþtirdi'' dedi.

HATSO'nun yeni baþkaný Servet Taþ Hakkari Ticaret ve Sanayi Odasý'nýn (HATSO) 10. Olaðan Kongresi'nde adaylardan Servet Taþ baþkan seçildi. Bir süreden beri oldukça çekiþmeli geçen ve 3 adayýn yarýþtýðý HATSO seçimleri sonuçlandý. Sabah saatlerinde HATSO binasýnda baþlayan ve akþam saat-

lerinde son bulan seçimlerde 530 delege oy kulandý. 26 oy farkla rakiplerine geçen Servet Taþ HATSO'nun yeni baþkaný seçildi. Seçimlerin sonuçlanmasýyla birlikte bazý esnaflar Taþ'ý omuzlarýnda taþýyarak sevgi gösterilerinde bulundular.

DTSO'da seçim heyecaný Diyarbakýr'da 1 Haziran tarihinde yapýlacak olan Ticaret ve Sanayi Odasý seçimlerine az bir süre kala çalýþmalar hýzlandý. Aziz FÝDANCI/DÝYARBAKIR

Kadýn çiftçiler Mardin'de yarýþacak 'Kadýn çiftçiler yarýþýyor' bilgi ve proje yarýþmasý Mardin'de düzenlenecek. Mardin Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü tarafýndan düzenlenecek yarýþmanýn bölge finali 5 Haziran'da yapýlacak. Mardin Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Mehmet Salih Söðüt, dünya tarým iþ gücünün yüzde 40'ýný kadýnlarýn oluþturduðunu ifade etti. Tarýmýn, Türkiye için önemli ve vazgeçilmez bir sektör olduðunu vurgulayan Söðüt, "Kýrsal kesimde üretim yapan emek veren, tarlada, baðda, bahçede, evde, ahýrda, aðýlda kýsaca her yerde kadýnlarýmýz yer almakta. Kýrsal alanda kadýn çiftçilere götürülen eðitim yayým çalýþmalarýnýn sonuçlarýný görmek, tarýmsal konularda performanslarýný deðerlendirmek, kendilerine olan güven duygularýný geliþtirmek, birbirleriyle kaynaþmalarýný saðlamak ve giriþimcilik ruhunu aþýlamak amacýyla her sene farklý illerde düzenlenen yarýþmada birinci olacak olan yarýþmacýmýz bu sene Türkiye finali için Balýkesir'e gidecek. Dolayýsýyla kadýnlarýmýzýn eðitimli olmasý, kültürlü olmasý, kýrsal alanda yapmýþ olduklarý faaliyetleri bilerek yapmasý, ülke olarak önemsediðimiz bir husustur" dedi.

Demokratik Ýþverenler Giriþimi adýna açýklama yapan Þilan Elmas, çözüm sürecine destek verdiklerini açýklarken, amaçlarýnýn ulusal ve toplumsal olaylara karþý duyarlý ve kendi içinde özerk bir yönetim oluþturmak olduðunu söyledi. DTK ve BDP tarafýndan desteklenen , Demokratik Ýþverenler Giriþimi adýna konuþan Þilan Elmas, Mavi Grup olarak 16 gruptan oluþtuðunu kaydederek, gruplarýnýn 46 baþkan adayý olduðunu belirtti.. Þilan Elmas, amaçlarýnýn ulusal

ve toplumsal olaylara karþý duyarlý, kendi içinde özerk-özgün bir Ticaret ve Sanayi Odasý'ný ortaya çýkarmak olduðunu söyledi. Abdullah Öcalan'ýn Kürt sorununda baþlatmýþ olduðu yeni süreci desteklediklerini kaydeden Elmas, "Bu sürece katýlýmýn hayatýn her alanýnda gerçekleþecek projeler ve kurumsallaþmalarla mümkün olacaðýna inanýyoruz. TSO bu yönüyle özgür yaþamýn inþa edileceði, Türkiye'nin demokratikleþmesine katkýda bulunacaðý ve Kürt sorununun demokratik yöntemlerle çözülmesini

ciddi katkýsýnýn olacaðý gerçeði ile deðerlendiriyoruz. On yýldan bu yana devam eden savaþ ortamýndan kaynaklý, oluþan toplumsal ve ekonomik tahribatýn giderilmesi ve bu anlamda ülkenin yeniden inþa edilmesinden ekonomi ile ilgili aktörlerin çok önemli rol oynayacaðýný düþünmekteyiz. Biz mavi liste ile seçime giren olarak on altý grubun on altýsýnda da adaylarýmýzý netleþtirdik. Çalýþmalarýmýz kapsamlý ve tempolu bir þekilde devam etmektedir. Yine kentimizde etkinliði olan bütün kurumlarla, toplumsal bütün aktörlerle istiþare ve bütünlük içerisinde ortaya çýkardýðýmýz listemizin seçimleri ciddi bir oy aðýrlýðý kazanacaðýna inanýyoruz. Bu anlamda seçim süreci Diyarbakýr ve bölge ekonomik aktörlerinin ortaya çýkardýðý, bir araya getirdiði ve illerde bir koordinasyonu kavuþturulacaðý zemin de sunmaktýr. Hedeflerimiz içinde böyle bir koor-

dinasyonu oluþturmakta vardýr. Bu süreç ayný zamanda netleþme sürecidir" dedi. Demokratik Ýþverenler Giriþimi ve Mavi Liste Koordinatörü Hüsnü Pervane de, daha önceki yýllarda önce baþkanýn seçildiðini ve yönetimin ardýndan oluþtuðunu ve bunu demokratik görmediklerini kaydederek, "Biz Demokratik Ýþverenler Giriþimi ve Mavi Liste Koordinasyonu olarak, böyle bir uygulamayý kabul görmedik. Bizde bulunan anlayýþ, demokratik kolektif bir çalýþmadýr. Esas aldýðýmýz önce adaylarýn belirlenmesi ve sonrasýnda ilgili mercilerin oluþturulmasýdýr" þeklinde konuþtu.

Siirt'te kadastro çalýþmalarý Van esnafýnýn zararý tamamlanýyor karþýlanacak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü'nün 166. kuruluþ yýl dönümü Siirt'te bir dizi etkinlik ile kutlandý. Kadastro Ýl Müdürü Günay Demir, Tapu Müdürü Musa Sarýkaya ve kurum çalýþanlarýyla birlikte, Vali Vekili Mustafa Pala'yý makamýnda ziyaret etti.

Ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getiren Vali Vekili Mustafa Pala, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü'nün, Türkiye'nin köklü ve önemli kuruluþlarýndan birisi olduðunu söyledi. Tapu ve kadastro çalýþanlarýnýn günlerini kutlayan ve çalýþanlara baþarý dileðinde bulunan Vali Vekili Pala, "Tapu Kadastro Genel Müdürlüðü þuanda yürütmekte olduklarý önemli projelerle, ülkemizin geleceðinin dizayn edilmesinde, yatýrýmcý kurum ve

Van'da etkili olan saðanak yaðýþ sonucu iþyerlerini su basan Aydýn Talay Yeraltý Çarþýsý'nda zarar ziyanýn tespit çalýþmalarýna baþlandý.

kuruluþlara yapacaklarý plan ve projelerin taþýnmaz mülkiyeti alanýnda, teknik ve hukuksal alt yapýnýn hazýrlanmasýnda önemli hizmetler sunmaktadýr" dedi. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüðü'nün kuruluþ yýl dönümü etkinlikleri ve il genelinde yapýlan kadastro ve tapu çalýþmalarý hakkýnda bilgi veren Kadastro il Müdürü Günay Demir ise, "Siirt il genelinde yapýlan kadastro çalýþmalarýnýn yüzde 92'si, tesis kadastro çalýþmalarýnda 344 birimden, 317'si tamamlandý. Merkez, Baykan, Eruh ve Pervari ilçelerinde toplam 14 birimde ise kadastro çalýþmalarý 2013 yýlý iþ programýna alýndý. Çeþitli sebeplerden dolayý kalan 13 birimin ise çalýþmalarý en kýsa sürede tamamlanacak" diye konuþtu.

VATSO Yönetim Kurulu Baþkaný Mirza Nadiroðlu, beraberinde Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri Ferit Daðdeviren, belediye, Defterdarlýk, AFAD ve Çevre ve Þehircilik il müdürlükleri görevlileri ile çarþý esnafýný ziyaret etti. Sel sularý altýnda kalan iþyerlerini tek tek dolaþarak esnaflara geçmiþ olsun dileðinde bulunan Nadiroðlu, esnaflarla bir de toplantý yaptý. Su baskýnýndan dolayý duyduðu üzüntüyü dile getiren Nadiroðlu, "Valimizin saðduyulu yaklaþýmlarý sonucu belediye, Defterdarlýk, Ýl Özel Ýdaresi, AFAD, Çevre ve Þehircilik müdürlükleri, VATSO ile Aydýn Talay Yeraltý Çarþýsý Derneði Yönetim Kurulu üyelerinden oluþan bir komisyon kurarak çalýþmalara baþladýk. Komisyonun yapacaðý çalýþma sonucu esnaflarýn zarar ziyanlarý tespit edilerek hazýrlanacak bir raporla valiliðe sunulacak. Bu zarar ziyan tespi-

ti tamamen Sayýn Valimizin saðduyulu yaklaþýmlarý sonucu yapýlýyor. Ancak zarar ziyan tespiti yapýlýrken, esnaflarýmýz afaki rakamlar yerine gerçek zarar ziyanýný beyan etmesi durumunda çalýþmalar daha hýzlý yürütülecek" dedi. Ödeme

vadesi gelmiþ çek ve senetleri olduðunu ifade eden esnaflar ise, zarar ziyanlarýnýn yaný sýra iþ kayýplarý olduðunu ifade ederek, iþyerlerinin temizlenmesi için zarar ziyan tespitini bir an önce tamamlanmasýný istediler.


GÜNCEL

22 MAYIS 2013 ÇARÞAMBA

7

Cudi'nin zirvesinde namaz Þýrnak'ta Nuh peygamberin gemisinin oturduðuna inanýlan Cudi Daðý'nýn zirvesindeki 'Sefine' diye bilinen yere çýkan yaklaþýk 50 kiþilik grup, zirvede dua edip namaz kýldý. Þýrnaklý bir grup 30 yýldan bu yana süren çatýþmalý ortam nedeniyle yasaklý olan ve Hz. Nuh Peygamberin gemisinin oturduðu yer olduðuna inanýlan Cudi Daðý'ndaki Sefine bölgesine çýktý. Araçlarý ile 1 saat yolculuk yapan grup, daha sonra 30 yýldýr sivillere yasak olan Cudi Daðý'na týrmanmaya baþladý. Yaklaþýk 4 saat süren týrmanýþtan sonra Cudi Daðý zirvesine ulaþan Þýrnaklýlar, rivayete göre Hz. Nuh'un gemisini 7 yýl boyunca arayan ve geminin oturduðu yere 1,5 kilometre kala önüne çýkan birinin, "Yürüdüðün kadar daha yürüsen Nuh'un gemisinin oturduðu yere varamazsýn" dediði ziyaretin kabulü ve canýný almasý için Allah'a dua eden Lavge Garip'in mezarýný ziyaret edip dua etti. Grup üyeleri Cudi Daðý zirvesinde piknik de yaptý.

Yol yâda teleferik Grupta yer alan Mehmet Altan, Nuh Peygamberi ziyarete geldiklerini belirterek, "Eskiden Þýrnak halký her yýl 7 ayda burayý ziyaret ediyordu. Maalesef 1984 yýlýndan beri yaþanan olaylar nedeniyle buralar yasaklandý. Artýk kimse gelemez oldu. PKK'lýlarýn bölgeden çekilmesiyle birlikte bir

huzur doðdu. Buradan Sayýn Cumhurbaþkanýmýz, sayýn Baþbakanýmýz ve sayýn Kültür Bakanýmýzdan tek ricamýz, Nuh Peygamberimizin gemisinin oturduðu Cudi Daðý'nýn yeniden ziyarete açýlmasý ve teleferik hattý kurulmasýdýr. Buraya karayolu yapýlsa ya da teleferik hattý kurularsa insanlarýmýz rahatça buraya çýkabilir. Cudi Daðý'nýn zirvesi Sefine'ye ulaþtýk. Nuh

Gemisi'nin oturduðu yere ulaþmak herkesin isteðidir. Geminin oturduðu yer Sefinedir. Dikkat etmiþseniz bu zirvede aðaç yetiþmiyor. Sefinenin yanýndaki çukurda da Þeyh Mustafa evliyasýnýn türbesi bulunuyor" dedi.

Kuran-ý Kerim iþaret ediyor Grupta yer alan Bedri Caner ise, barýþ sürecin baþlamasýyla bölge insanýnýn huzura kavuþtuðunu ifade

etti. Caner, "Artýk herkes istediði yere gidip gezebilir. Nuh Peygamberin gemisinin oturduðu yerin dünyaya tanýtýlmasý hem bölge halký hem de Þýrnak için çok önemli bir þey. Burayý kesinlikle dünyaya tanýtmamýz lazým" þeklinde konuþtu. Grup ile Cudi Daðý'nýn zirvesine çýkan Þýrnak Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim Görevlisi Doç. Dr. Hamdi Gündoðar da, Cudi Daðý'nýn Kuran-ý Kerim ve dini metinlerde Hz. Nuh'un gemisinin konduðu bir dað olarak rivayet edildiðini söyledi. Gündoðar, "Tarih boyunca yapýlan araþtýrmalarda g Cudi'nin Mezopotamya bölgesinde olduðunu, burada geminin oturduðu belirtilmektedir. Cudi Daðý'nýn inanç turizmi açýsýndan önemi büyüktür. Belki güvenlik nedeniyle deðerlendirilmiyor. Ancak, umuyorum ileriki zamanlarda inanç turizme kazandýrýlýp bölgenin geliþimine katký saðlayacaktýr" ifadelerini kullandý. Doç. Dr. Gündoðar, Kuran-ý Kerimin Hud Suresinin 44 ayetinde Nuh gemisinin Cudi Daðý'nda oturduðunun açýkça belirtildiðini ve bütün Ýslam tefsirlerinin bu konuda ittifak halinde olduklarýný da söyledi.

Demokrasi paketine ihtiyaç var

BDP Eþ Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, yol temizliði ve yasal reform sürecine ihtiyaç olduðunu söyledi ve ekledi: Acil demokrasi paketine ihtiyaç var. BDP Eþ Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, partisinin grup toplantýsýnda konuþtu. Baþbakan Erdoðan'ýn ABD'den gündemi deðiþtirmeye çalýþtýðýna vurgu yapan Demirtaþ, gündemlerinin sandýk deðil yeni anayasa çalýþmalarý olduðunu vurguladý. 12 Eylül darbe anayasasýndan, onun ruhundan bir kopuþ olmadan demokratik, sivil, özgürlükçü bir anayasa yapýlamayacaðýný dile getiren Demirtaþ, "Anayasa konusunda samimiyseniz BDP'nin anayasasýný madde madde alýp deðerlendireceksiniz. Tek dil, tek millet olacak diyorlar. Anadilde eðitim Türkçeden baþka asla olmaz diyorlar. Devletin yönetim þeklini tartýþmayacaðýz diyorDicle Üniversitesi Sosyal Araþtýrmalar Merkezi (DÜSAMER), çözüm sürecine yönelik halkýn beklentilerinin neler olduðunu ortaya koymak amacýyla bir araþtýrma yapýyor. Bin kiþi ile yapýlmasý planlanan görüþmeler sonucunda ortaya çýkacak sonuçlarý kamuoyu ile paylaþacaklarýný belirten DÜSAMER Müdürü Behçet Oral, çalýþmanýn amacýnýn baþlatýlan sürece katkýda bulunmak olduðunu söyledi. DÜSAMER'in kuruluþ amacýnýn, dünyada ve Türkiye'de özelde ise bölgede meydana gelen toplumsal deðiþmeleri, sorunlarý akademik anlamda ele alýp incelemek ve çözüm önerileri geliþtirmek olduðunu kaydeden Oral, bu baðlamda þu ana kadar birçok araþtýrmaya imza attýklarýný ifade etti. Oral, en

lar. Peki neyi tartýþacaðýz? Biz niye deðiþtiriyoruz, niye deðiþtirmeyi tartýþýyoruz? Darbe anayasasýný alýn madde madde tartýþýn o zaman. Tekçi dayatmayla yeni anayasa üzerinde uzlaþma olmaz. Türkiye toplumu tek din, tek dil, tek ýrktan oluþan bir devlet deðil. Bütünlükçü bir tarzda herkesin kendini bulacaðý bir anayasa þart. Demokrasi anlayýþýnýz bunu hazmetme konusunda bu kadar kýtsa bu komisyonda ne iþiniz var? Bu 'yeni bir anayasa yapmayý nasýl engellerim' demektir. Darbe anayasasýný yeniden yeniden sunmanýn bir anlamý olabilir mi? Zaman baskýsý altýnda olmamasý için sonsuz güven verdik, yetki verdik. Tam yetkilidirler dedik" dedi.

Referanduma karþý çýkýlmayacak Anayasa üzerinde uzlaþmanýn mümkün olmamasý halinde BDP olarak tek baþlarýna anayasa yapma güçlerinin bulunmadýðýný ifade eden Demirtaþ, "Bu mümkün deðil diyorlarsa, eðer uzlaþmaya yanaþýlmýyorsa, BDP olarak tek baþýna anayasa yapmaya gücümüz yetmez. Eðer bir paket halinde geçici bir anayasa reformu, bir deðiþiklik tartýþmasý olacaksa biz bundan vazgeçmeyeceðiz. Bunun için öncelikle AKP'nin baþkanlýk dayatmasýndan vazgeçmesi gerekir. Anayasal reform paketi üzerinde tartýþma yürütülebilir. Bu noktada bir referanduma gidilebilir. Biz buna karþý çýkmayacaðýz. Biz BDP olarak buna hayýr demeyeceðiz. Bu Türkiye'nin 30 yýllýk hayalidir. Sivil, özgürlükçü eþit bir anayasa Türkiye'nin hayalidir. Biz seçmenlerimize verdiðimiz sözümüzün gereði olarak bunun

arkasýndayýz ve o konuda dik duruþumuzu sürdürmeye devam edeceðiz. Yol temizliði ve yasal reform sürecine ihtiyaç var. Acil demokrasi paketine ihtiyaç var. Milletvekillerinin tutuklu olduðu koþullarda, gazetecilerin, avukatlarýn tutuklu olduðu, basýn üzerinde sansürün etkili olduðu bir ortamda yeni anayasayý nasýl yapacaðýz. Acil demokrasi paketine ihtiyacýmýz var" diye konuþtu.

'Seçime hazýrýz' Baþbakan'ýn seçim üzerinden yaptýðý siyasete deðinen Demirtaþ, "Biz BDP olarak seçimlere hazýrýz. Ne zaman isterseniz seçime hazýrýz. Ama seçim içinde demokratik bir ortam þarttýr. Anti demokratik seçim koþullarýnýn olduðu yerde demokratik bir seçimden bahsetmek mümkün deðil. Önümüze çýkarýlan bin bir baraja raðmen biz buralara geldik. Bizim burada olmamýz parlementer sistemin iþlediði anlamýna gelmiyor. Þimdi bundan sonra demokrasi inþa edilecekse ayný modelle mi hareket edilecek? Biz bunu kabul etmiyoruz. Her þey parti genel baþkanýnýn iki dudaðý arasýnda rehin tutuluyorken bu sistemin demokratik bir yarýþa dönüþmesi imkansýzdýr. Seçim barajýný kaldýralým. Hazine yardýmýndan bütün partiler yararlansýn. Parlamento içinde ve dýþýnda olan tüm partiler yararlansýn. Seçmenimizin bütün vergileri AKP, CHP ve MHP'ye gidiyor. Buna da eþit adil seçim yarýþý deniyor. Biz seçimden korkmuyoruz. Biz iki defadýr halkýmýzýn özverisiyle, cesur duruþuyla buraya geliyoruz. Önce yasal reformlarýn yapýlmasý, seçimi tartýþýyorsak seçim barajýnýn kaldýrýlmasý,

DÜ'den çözüm süreci araþtýrmasý önemli çalýþmalarýnýn 'Diyarbakýr'da anayasa deðiþikliði ve referandum algýsý', 'Tüm yönleri ile þiddet çalýþtayý' ve 'Tüm yönleri ile göç çalýþtayý' olduðunu dile getirdi.

Araþtýrma baþladý Araþtýrmaya yaklaþýk iki buçuk ay önce baþladýklarýný anlatan Oral, "Araþtýrmaya baþlamadan önce öncelikle halktan bilgi toplandý. Yerel ve ulusal düzeydeki bazý gazetecilerden bilgiler toplandý. Topladýðýmýz bu bilgiler ýþýðýnda bir grup akademisyenlerimiz bir araya gelerek anket düzenlediler. Ankette yer alan bazý sorular þöyle: Akil Ýnsanlar grubu çözüm sürecinde nasýl bir rol

oynamaktadýr? Çözüm süreci ile ilgili siyasi partilerin tutumlarýný nasýl buluyorsunuz? Sürecin Baþarlý olmasý için medyanýn üstleneceði en önemli rol ne olmalýdýr? Hangi adýmlar atýlýrsa çözüm süreci daha baþarýlý olur? Sürecin sonunda ortaya çýkacak en endiþe verici durum hangisidir? Türkiye'de yerel yönetimlerin güçlendirilmesi esasýna dayalý bir yönetim tesis edildiðinde ne olur? Çözüm sürecini etkileyecek en önemli etken hangisidir? Gibi bazý sorular yer almaktadýr" dedi.

Sonuçlar paylaþýlacak Araþtýrmadaki amaçlarýnýn baþlatýlan sürece destek vermek

Özel Yetkili Mahkemelerin (ÖYM) kaldýrýlmasý, ifade özgürlüðünde düzenlemeler yapýlmasý, hakikatlerle yüzleþilmesi, bütün bunlarda düzenleme yapmadan demokratik adýmlardan bahsedilemez. Türkiye'deki anti demokratik uygulamalara raðmen biz buradayýz" ifadesini kullandý.

Kalýcý barýþa geçiþin tek yolu Bugüne kadar savaþý, þiddeti bahane edenlerin artýk elinde bahane kalmadýðýný söyleyen Demirtaþ, hükümetin þart koþmasý deðil toplumsal talepleri ciddiye almak durumunda olduðuna dikkat çekti. Demirtaþ, sözlerine þöyle devam etti: "Bu geçici barýþý kalýcý bir barýþa dönüþtürmenin tek yolu demokratikleþmedir. Biz bu fýrsatlarý heba etmelerine izin vermeyeceðiz. Kadýnlar alanlarda, meydanlarda, daðlardalar, Aleviler, iþçiler, memurlar, gayri Müslimler hepsi alanlardalar. Hükümetin de kulaðýný kapatamayacaðý bir dönemi yaþýyoruz. Hükümet bu süreci heba ederse ne olur? Bunu hükümet düþünsün. Biz hükümet karþýsýnda çaresiz deðiliz. Örgütlü bir toplumuz. Doðru örgütlenir ve sesimizi doðru yöntemlerle duyurursak sonuç alýrýz. Bunu engellemek için hükümet tedbir almak da isteyecektir. Ama bizim önerimizi dikkate alsýnlar. Esas olarak onlar kaybederler. Þu ana kadar umut vermiyorlar. Barýþ kardeþlik dilini bile kurmayý beceremediler. Bu onlarýn sorunu kendileri bilir. Çünkü Türkiye'de halklar ve demokrasi kesin kazanacaktýr. Türkiye'nin önümüzdeki yüzyýllýk geleceðini tartýþýyoruz. Hükümetin ketum davranmasý durumunda kaybedeceði açýktýr." olduðunu belirten Oral, araþtýrmanýn tamamlanmasýndan sonra kamuoyu ile paylaþýlacaðýný duyurdu. Oral, "Türkiye'nin içerisinde bulunduðu bu kaos ve terör ortamýndan kurtulmasý için baþlatýlan bu sürecin baþlatýlmasýna katkýda bulunmaktýr. Araþtýrma tamamen akademik olarak yapýlan bir araþtýrma. Elde ettiðimiz sonuçlarý akademik olarak deðerlendirip en yakýn zamanda kamuoyu ile paylaþacaðýz. Anket uygulamalarý devam ediyor. Anketler DÜSAMER adýna çalýþan anketörler tarafýndan uygulanýyor. Hedefimiz bin küsür ankete ulaþmak. Þu anda bir miktar anket uygulandý. Tamamý uygulandýktan sonra istatistiki analizler uygulanacak ve sonuçlar en kýsa sürede kamuoyu ile paylaþýlacaktýr" diye konuþtu.

Kadýn personele saldýrdý Muþ Belediye Meclisi Üyesi M.S'nin, belediyenin kadýn personeline saldýrýp kurumun kapý ve bilgisayarlarýna zarar verdiði öðrenildi. H.S. isimli bir vatandaþýn iþ takibi için Belediye Baþkanlýðý Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðü'ne giden BDP'li Meclis Üyesi M.S, imar konusuyla ilgili þehir plancýsý Burçak Uzel'le görüþtü. M.S, bir süre sonra tartýþmaya baþladýðý Burçak Uzel'e saldýrmaya kalkýþtý. Özel güvenlik görevlileri ve kurum personelinin araya girmesiyle Uzel tartýþmanýn yaþandýðý odadan çýkarýlýrken, M.S ve H.S. kapý ve bilgisayara zarar verdi. Personeller tarafýndan Ýmar ve Þehircilik Müdürlüðü'nden çýkarýlan iki kiþi, belediyeye çaðrýlan polise teslim edildi. Tartýþmayý duyan Belediye Baþkaný Necmettin Dede, belediyede müessir bir olay yaþandýðýný söyledi.

Gözaltýna alýndýlar 1,5 yýldýr imar planý üzerinde çalýþtýklarýný ifade eden Dede, "Ýmar planýnýn son safhalarýna doðru vatandaþ çok hýrçýnlaþmýþ, daireye karþý sanki kinle gelmiþ ve belediyenin bütün imkanlarýný elde etmek için hýrsa bürünmüþ. Bugün de maalesef BDP'nin Meclis Üyesi M.S, baþkasýnýn iþini takip etmek üzere daireye geliyor. Memur arkadaþýmýzla görüþüyor. Bizim personel de, 'Tapunuzla gelmeniz gerekiyor' demiþ. Buna karþýn arkadaþýmýz memura hakaret ediyor. M.S'yle birlikte gelen bir kiþi memura saldýrýyor ve kapý ile bilgisayarlarý kýrýyor. Karþýlarýnda bir erkek olsa veya fiili mukavemet olsa aklým erer. Bir bayana karþý bu þekilde hücum etmelerine mana veremiyorum. Bir daire içinde bunu kýnýyorum" dedi. Belediye binasýna gelen polis iki kiþiyi gözaltýna alýrken, olayla ilgili soruþturmanýn devam ettiði bildirildi.

Komisyon Kato Daðý'nda Van'da PKK üyelerinin geri çekilmesini izlemek için kurulan izleme komisyonu, Çatak ilçesi sýnýrlarýnda bulunan Kato Daðý'na çýkarak incelemelerde bulundu. Van'da kurulan süreci izleme komisyonu, gözlemlerde bulunmak amacýyla Van'ýn Çatak (Þax) ilçesi sýnýrlarýnda bulunan Kato Daðý'nýn Xelîla bölgesine gitti. Ýlk olarak Çatak ilçesine baðlý Kýyýcýk (Þaminis) Köyü'ne giden komisyon, burada yurttaþlar tarafýndan sloganlar eþliðinde karþýlandý. Komisyon köyde sürece iliþkin yurttaþlarýn izlenimlerini ve kaygýlarýný dinledi. Yurttaþlar genel olarak yeni yapýlmaya baþlanan karakollar ve açýlan korucu kadrolarýndan dolayý kaygýlarýný dile getirdi. Yurttaþlarý dinleyen komisyon, kaygýlarý ve izlenimlerini not alarak Kato Daðý Xelîla bölgesine gitti. Zorlu yollarý kat ederek Xelîla bölgesine ulaþan komisyon üyeleri, bir süre bölgede gezerek incelemelerde bulundu. Kato Daðý zirvesinde incelemelerde bulunan komisyon üyeleri, burada bir basýn açýklamasý yaptý.

Vatandaþ kaygýlý Ýzleme komisyonu sözcüsü Yýlmaz Berki, "Komisyon olarak çalýþmamýza Çatak ilçesinden baþladýk. Bugün merkezde çeþitli incelemelerde bulunduktan sonra köylere geçtik. Yurttaþlarýn süreç hakkýndaki görüþlerini ve izlenimlerini dinledik. Çatak'a baðlý köylerde karakollarýn yapýlmasýnýn ve yeni korucu kadrolarýnýn açýlmasýnýn, yurttaþlarý kaygýlandýrdýðýný gördük. Van'da yaklaþýk 20 kurum olarak bu süreci takip ediyoruz. Süreç boyunca Van ve ilçelerinde incelemelerimize devam edeceðiz" dedi. Komisyon üyelerinin bir kýsmý Kato Daðý'na çýkarken, bir kýsmý da Kýyýcýk Köyü'nde kalarak yurttaþlarý dinledi. Komisyon üyeleri, bölgedeki incelemelerin ardýndan akþam saatlerinde Van merkeze döndü. (DÝHA)


8

A k t ü a l i t e

22 MAYIS 2013 ÇARÞAMBA

Türkiye'de yüzleþme saðlanmalý ÝHD Diyarbakýr Þubesi'nin düzenlediði çalýþtayda Türkiye'deki faili meçhul ve toplu mezar gerçeði tartýþýldý. Adli Týp Uzmanlarý Derneði Üyesi Ümit Biçer, yüzleþmenin saðlanmasý gerektiðini söyledi. 1

8-19 Mayýs'ta gerçekleþtirilen "Kayýplar ve Toplu Mezarlar ve Geçmiþle Yüzleþme Çalýþtayý"nda iç savaþta Türkiye'de medya nasýl bir rol oynadý, günümüzde nasýl bir rol üstlenmesi gerekiyor? Hakikatleri Araþtýrma Komisyonu bu süreçte rolü neden rol almalý? Türkiye toplu mezar gerçeðiyle yüzleþirken neye dikkat etmeli? Kayýp yakýnlarý ne istiyor?" sorularýna yanýt arandý. Çalýþtaya katýlan Avukat Eren Keskin, Gazeteci-yazar Ragýp Duran, Adli Týp Uzmanlarý Derneði Üyesi Prof. Dr. Ümit Biçer, BM Kayýp Kiþiler Uluslararasý Komisyon Üyesi Matthew Holliday ve kayýp yakýný Rukiye Aksoy DÝHA'ya konuþtu.

uygun bir yöntem bulmak gerekiyor" ifadelerini kullandý.

Medyaya eleþtiri!

Gazeteci Ragýp Duran, Kürt realitesinin Türk medyasýnda iþleniþine yönelik deðerlendirmelerde bulundu. Duran, 1853'te ilk Türk gazetesinin kurulmasýndan bu yana medyanýn siyasi iktidara baðlý olduðunu, bu nedenle toplumdaki gerçekleri anlatmadýðýný söyledi. Duran, þöyle devam etti: "Kürt sorununda Þeyh Sait isyanýndan bu yana Türk basýnýný taradýðýmýz zaman bunlar hep Kürtler, PKK, Þeyh Sait hep Genelkurmay'ýn gözüyle yansýtýldý. Türk medyasý Kürtleri Türkiye toplumuna olduðu gibi deðil, kendi bakýþ açýsýyla yansýttý. Medya, 'Þaki, bölücü, terörist' olarak tanýttý. Öcalan için dün 'bebek katili' diyen medya, time dergisinde en etkili yüz adam arasýnda seçildiði haberini geçti. Bu da Türk basýnýn özgür ve baðýmsýz olmadýðýný gösteriyor. Siyasi iktidar tutum deðiþtirdiðinde o da hemen deðiþtiriyor. Kürtlere ve Ermenilere karþý devletin tutumu devam ediyor."

Faili meçhullerde aðýr sorumluluk

'Özürle süreç baþarýya ulaþýr' Av. Eren Keskin, kayýplarýn acýlarýný unutmak istemediðine vurgu yaparak, "Kayýplar doðal olarak failleri istiyorlar. Bir barýþ süreci yaþýyoruz. Devletin de adýna barýþ süreci dediði ve bir takým þeylerin deðiþtiði bir süreci yaþýyoruz. Þimdi bu süreç sözde helalleþme kavramýyla bitecek bir süreç deðildir. Çok büyük acýlar yaþandý bu coðrafyada. Yaþanan bütün devlet suçlarýnýn faillerinin açýklanmasý ve devletin özür dilemesiyle bu süreç baþarýya ulaþabilir. Bu yapýlmadan hiçbir þekilde süreç baþarýya ulaþmayacaktýr. Ben bu konuda Kürt halkýna son derece güveniyorum. Bu güne kadar baþka coðrafyalarda yaþanmamýþ kadar büyük acýlar yaþandý. Kürt halký bugüne kadar dik durdu ve durmaya devam edecek. Bu dik duruþun sonuçlarýndan biri de faillerin istenmesidir" þeklinde konuþtu.

Hakikatleri Araþtýrma Komisyonu Yaþanacak süreçte hakikatler komisyonun mutlaka oluþmasý gerektiðini altýný çizen Keskin, "Bu komisyonlarýn kesinlikle baðýmsýz olmasý gerekiyor. Öyle olmalý ki maðdurlar, kurban yakýnlarý kendi sorunlarýný özgürce dile getirebilsin. Aileler bu sürecin birincil tarafý olarak, kayýp yakýnlarý bu sürece kendi hikâyeleri anlatýcý olarak girmelidir. Hukukçulara, adli týp uzmanlarýna, hekimlere, sosyologlara çok büyük görevler düþüyor. Çok büyük travmalar var, bu travmalarýn atlatýlmasýnýn yolu da Hakikatleri Araþtýrma Komisyonlarýnýn kurulmasýndan geçiyor. Bu nedenden bu tür komisyonlar çok önemlidir. Hükümetin yaptýðý Akil Ýnsanlar çalýþmasý önemli ama baðýmsýz olmalýdýr. Bu tür komisyonlarý kurmak kolay deðil, hele ki bizim coðrafyamýzda da zor. Bizim coðrafyamýza

Medyanýn bu süreçte "Barýþ, PKK, silahlý mücadele" gibi kullandýðý kavramlara ve kavram deðiþikliðine kuþkuyla baktýðýný söyleyen Duran, "Son zamanlarda bazý deðiþikler oldu fakat, altý doldurulmadýðý için yarýn yine daha önce kullanýlan kavramlar kullanýlabilir. Yaklaþýk 30 yýldýr süren savaþta ortaya çýkan faili meçhul gerçeðinde meydanýn rolü aðýr. Gazeteciler devletin cinayetlerini gizlemek yerine, bu cinayetleri deþmek gibi bir gazetecilik faaliyeti içine girselerdi, bu kadar yaygýn ve bu kadar çok faili meçhul cinayet yaþanmazdý. Diyarbakýr'da Özgür Gündem Gazetesi'nin çabalarýyla faili meçhul cinayetlerin belirli ölçüde ortaya çýkmasý veyahut da kaybolmasý önlenebiliyordu. Ama tabi bütün egemen medya bunu yapmadýðý için faili meçhul cinayetlerde Türk medyasýnýn bir sorumluluðu vardýr. Ya görmezden geldi hiç haber yapmadý ya da tahribatlý bir þekilde yaptý. Devletin hizbulkontranýn kaçýrýp öldürdüðü insanlarý PKK yaptý diye haber yaptý" diye belirtti.

'Medya adaletsizliði ortaya koymalý' Meydanýn yaþanan süreçte diline dikkat etmesi gerektiðini ifade eden Duran, þu deðerlendirmede bulundu: "Toplumun büyük kesimi Kürt sorununun siyasal yönden çözülmesini istiyor. Kürt sorununun ortaya çýkmasýnda nedenler var. Kürtlere zulüm yapýldý. Medya bunu iþlemelidir. Medya, Kürtlere yapýlmýþ adaletsizliði ortaya koymalý, yaranýn tedavi edilmesinde etkili rol almalýdýr. Türkiye'de hala bazý televizyonlarda örneðin Samanyolu TV'de, 'Þaki Kürt, terörist Kürt, dýþ güçlerin maþasý Kürt' imajý var. Bu çirkin yakýþtýrmalar býrakýlmalýdýr. Bir baþka örneðe deðinmek istiyorum. Karayýlan'ýn basýn toplantýsý ardýndan iktidara yakýn bir gazete, 'Teröristler sözde ateþkes ilan etti' diye bir baþlýk attý. Biraz geç kalmýþlar herhalde, artýk onlara terörist ve sözde ateþkes keli-

melerini kullanmýyoruz. Medya iþe köktenci yaklaþarak 'niye böyle yaptýk, niye yanlýþ yaptýk, niye devlete uyduk' baþlýklarýný tartýþmadýkça, öyle sadece iktidar istedi diye medya iyi bir medya olmaz. Diyelim ki yine iyi bir medya oldu, yine geçmiþini hesabýnýn sorulmasý lazýmdýr."

'Yüzleþme saðlanmalý' Uzmanlýk alaný toplu mezar gerçeði olan Adli Týp Uzmanlarý Derneði Üyesi Prof. Dr. Ümit Biçer ise, Türkiye'de Hakikatleri Araþtýrma Komisyonu'nun kurulmasý gerektiðini ifade ederek, "Bu komisyon Türkiye'de yaþanan süreçte önemli rol oynayacaktýr. Çünkü yaþanan açýnýn toplum tarafýndan bir þekilde hissedilmesi gerekiyor. Bu acýlarýn ortaklaþtýrýlmasýnda adýmlardan biri de Türkiye'nin toplu mezar gerçeðiyle yüzleþmesidir. Yýllardýr Diyarbakýr, Ýstanbul ve birçok kentimizde yapýlan 'Kayýplar bulunsun failler yargýlansýn' eylemlerine kulak verilmelidir. Bu konuda devlet, gerçekçi ve tekrardan travmanýn ortaya çýkmasýný engelleyecek adýmlar atmalýdýr. Türkiye'de toplu mezarlarýn açýlmasý ve yüzleþmenin saðlanmasý gerekiyor. Mezarlar açýlýrken ölenlerin ve öldürülenlerin insan olduðunu hatýrlatmak zorundayýz. Mezarlar açýlmasýnýn dünyada tek bir yöntemi vardýr. Siz mezarlarý açarken, o mezarlara saygý göstermelisiniz. Arkeolojik kalýntýlara gösterilen hassasiyetle açýlmalýdýr. Çünkü orada yakýnlarý bulmayý bekleyen insanlar var ve bu insanlar yakýnlarýnýn nasýl öldüðünü bilmek istiyor" diye kaydetti.

rin bulunmasý noktasýnda kazý teknikleri, DNA eþleþtirmeleri ve laboratuar gibi teknik çalýþmalar yapýyoruz. Türkiye'de toplu mezarlarla bilgiler göz önüne alýndýðýnda usulüne uygun bir þekilde kazýlar yapýlmýyor. Mezarlarýn açýlmasýyla ilgili ciddi eksiklikler var. Toplu mezarlarýn açýlmasýnda aðýr iþ makinelerinin kullanýlmasý bilimsel deðildir. Kepçe ile yapýlan kazýlarda bir mezarda kiþiye ait deliller baþka birininki ile karýþabilir ve kemik parçalarý baþka bir yere taþýnabilir. Eski Bosna Hersek'te toplu mezar çalýþmalarý yaptým. Biz devletlerin talebi üzerine komisyon olarak gelip alanda çalýþmalar yapýyoruz. Bir sivil toplumu gibi gelip çalýþma yapamýyoruz. Türkiye ile Bosna Hersek arasýnda bir karþýlaþtýrma yapmak güçtür. Türkiye'de yaklaþýk 30 yýl süren bir savaþ sonrasý ortaya çýkan bir manzara, Bosna'da ise 3 yýl süren 100 binlerce kiþinin öldüðü bir savaþ var. Geriye doðru yaklaþýk olarak burada 30 bine yakýn kayýp bulundu."

'Kazýlar usulüne uygun yapýlmýyor' Türkiye'nin toplu mezar kazýlarýný þimdiye kadar usulüne göre yapmadýðýna iþaret eden Biçer, "Maalesef Türkiye'de þu ana kadar Minesota Otopsi Protokolü'ne uygun bir þekilde toplu mezar kazýmý yapýlmamýþtýr. Türkiye bu antlaþmanýn altýna imza atmýþ ancak þimdiye kadar gereðini yerine getirmemiþtir. Olayý sanki bir laboratuar iþlemi gibi görmüþtür. Kimliklendirme dediðimiz çalýþma bir bütündür. Ýnsanlara ait çýkan kemikler bir bütünlük içinde deðerlendirilerek çalýþmalar yürütülür. Süreci baðýmsýz uzmanlarýn yürütmesi gerekir. Kayýplarýn bulunmasýnda baðýmsýz uzmanlarýn yer almasý, deðerlendirme ve ailelerin bilgilendirilme sürecini saðlýklý yürümesini ve ailelerin ikna olmasýný saðlar. Kayýp yakýný kendisine inandýrýcý bir yaklaþým bekler. Kayýp yakýnlarýnýn ölülerine saygýlý davranýlmaz ve çalýþmalar bilimsel standartlara uygun yerine getirilmezse bu sürece sýcak yaklaþýlmaz. Ýþin uzmanlarý olmayan insanlarla bu iþi yapmayacaksýnýz. Greyder ve kepçelerle mezarlara girmeyeceksiniz. Yaþamlarýný talan ettiðiniz insanlarýn mezarlarýný da talan etmeyeceksiniz" dedi.

BM Komisyonu üyesinden uyarý! BM Kayýp Kiþiler Uluslararasý Komisyon Üyesi Matthew Holliday, kendilerinin kayýp kiþileri bulmada teknik boyutta çalýþmalar yaptýðýný belirterek, þunlarý dile getirdi: "Ülkelerde kayýp kiþile-

'Devlet kemiklerimizi versin' 1995 yýlýnda gözaltýna alýnan ve JÝTEM itirafçýsý Abdulkadir Aygan'ýn katlettiðini itiraf ettiði Edip Aksoy'un eþi Rukiye Aksoy ise, yeni bir barýþ sürecinden bahsediliyorsa Türkiye'nin samimi davranmasý gerektiðinin altýný çizdi. Aksoy, "Eþim 18 yýldýr kayýptýr. Biz istiyoruz ki mezarýmýzý bulalým. Aygan diyor ki eþim Silopi'dedir, ancak Silopi'nin neresinde olduðunu bilmiyoruz. Devlet diyor ki biz barýþmak için adým atmýþýz, ancak bize inandýrýcý gelmiyor. Niye inandýrýcý gelmiyor. Bizim mezarlarýmýzý bize versin. Eðer devlet samimi ise birlikte hareket edip kayýplarýmýzý bulmamýzda yardýmcý olsun. Bize kemiklerimizi versin" diye konuþtu.

Cilo-Sat daðlarýnda halay Adilcevaz'a aquapark P

KK'nýn geri çekilme sürecini izlemek üzere BDP öncülüðünde kurulan Ýzleme Komisyonu, Cilo-Sat Buzul Daðlarý'nda incelemelerde bulundu. Sümbül Mahallesi'nde kadýnlarýn kurduðu nöbet çadýrýnda bir araya gelen ve aralarýnda BDP Hakkari Ýl eþ baþkanlarý Rahmi Kurt ve Esmer Tekin, BDP Diyarbakýr Ýl Eþbaþkaný Zübeyde Zümrüt, Baðlar Belediye Baþkaný Yüksel Baran, Ergani Belediye Baþkaný Fesih Yalçýn, Eðil Belediye Baþkaný Petek Çapanoðlu, Lice Belediye Baþkaný Fikriye Aytin, Kocaköy Belediye Baþkaný Remzi Çalý, Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkanvekili Hafize Ýpek, Hakkari Belediye Baþkan yardýmcýlarý Hatice Demir ve Metin Kazandýoðlu, BDP PM üyeleri Meliha Varýþlý, M. Sýddýk Akýþ, BDP Kadýn Meclisi üyesi Takibe Turgan, Van, Yüksekova ve Hakkari Barýþ Anneleri Ýnisiyatifi üyeleri, Meya-Der, Tuyad-Der ve ÝHD yöneticileri ile yüzlerce vatandaþ, Ýzleme Komisyonu ile birlikte þehirden 45 kilometre uzaklýkta bulunan Kýrýkdað Köyü Deze bölgesindeki Cilo-Sat Buzul Daðlarý ile Cennet ve Cehnem vadilerine araçla giderek incelemelerde bulundular. Karlý daðlarýn eteklerinde Berivanlarla bir süre sohbet eden kalabalýk, daha sonra daðlarýn yamaçlarýnda halay çekerek Kürtçe þarkýlar seslendirdiler. Yöresel kýyafetlerle daðlara çýkan vatandaþlar, bu daðlara artýk barýþýn gelmesinin huzuru ve mutluluðunu yaþadýklarýný söylediler.

B

itlis'in Adilcevaz Belediyesi ve Ýl Özel Ýdaresi'nin ortak projesi olan Adilcevaz Sukay Projesi'nin yapýmý tüm hýzýyla devam ediyor. Belediye Baþkaný Adnan Göksoy, bölgede bir ilk olan projenin ilçenin geliþmesine, tanýtýmýna ve ekonomisine ciddi katký sunacaðýný söyledi. Göksoy, "Baþka yerlerde göl yokken suni göletler oluþturuluyor. Koskoca Van Gölü'nden yararlanamazsak bu biraz da bizim eksikliðimiz olurdu. Van Gölü; temiz, berrak, kullanýlabilir ve sodalý bir suya sahip. Bunu yetirince tanýtamadýk. Projemiz dahilinde su kayaðý yapýlacak alanýn uzunluðu 575 metre olacak. Ayný anda 8 ila 12 kiþi su kayaðý yapacak" dedi. Festivale yetiþtirilecek

Aquapark'ý 'Büyük Kaya' diye nitelendirdikleri bölgeye yapacaklarýný dile getiren Göksoy, Akdeniz, Ege, Karadeniz sahilleriyle Anadolu'nun muhtelif yerlerindeki göl kýyýlarýnýn turizme doyduðunu

ve vatandaþýn artýk bakir ve doðal yerleri aradýðýný söyledi. Van Gölü'nde sosyal donatýlar olmadýðý için gölün çok fazla ilgi görmediðini dile getiren Göksoy, "Temmuz ayýnýn ilk haftasýnda halkýmýzla beraber bu önemli projenin açýlýþýný yapma gururunu yaþayacaðýz. Ceviz Reçeli ve Kültür Etkinlikleri Festivali'ne yetiþtirilecek. Ýnþallah ilçemizin tanýtým ve turizmine büyük katký sunacak olan Sukay Projesi halkýmýza hayýrlý olur" diye konuþtu.


Ýç Politika

22 MAYIS 2013 ÇARÞAMBA

9

Komisyondan AK Parti'ye ziyaret

Diyarbakýr'da kurulan Ýzleme Komisyonu, AK Parti Ýl Baþkaný Aydýn Altaç'ý ziyaret etti. Süreç ile ilgili kaygýlarýn paylaþýldýðý ziyarette konuþan Altaç, sürecin geri dönüþünün olmadýðýný söyledi. bir Türkiye temennisinde olduklarýný kaydetti. Birtek, "Çözüm süreci PKK üyelerinin çekilmesiyle devam ediyor. 14 sivil toplumu kuruluþu olarak süreci izlemeye karar verdik. Süreç genelde olumlu ancak, bazý uygulamalar güveni sarsýyor. Uçaklarýn her gün kalkmasý, yeni karakollarýn kurulmasý, demokratik eylemlerde polisin güvenlik adý altýnda aldýðý önlemler, halkta barýþa yönelik güven duygusunun geliþmemesinde etkili oluyor" dedi.

Uygulamalar güveni sarsýyor

D

iyarbakýr'da PKK üyelerinin geri çekilme sürecini izlemek amacýyla sivil toplum kuruluþlarýnýn kurduðu Ýzleme Komisyonu, AK Parti Diyarbakýr Ýl Baþkanlýðý'ný ziyaret etti. Ziyaret sýrasýnda konuþan Eðitim Sen Diyarbakýr Þube Baþkaný Kasým Birtek, artýk ölümlerin yaþanmayacaðý

Birtek'in ardýndan konuþan Diyarbakýr Tabib Odasý Baþkaný Kemal Karadaþ, yaþanan süreçte taraflarýn birbirine karþý kullandýklarý tavýrlara dikkat etmesi gerektiðinin altýný çizdi. Karadaþ, yaþanan olumsuzluklarý gidermek amacýyla taraflarýn ortaklaþmasý gerektiðini söyledi. Karadaþ'ýn konuþmasýndan sonra sýrayla Diyarbakýr TUHAD DER yöneticisi Sýrrý Doðan, MEYADER yöneticisi Medeni Aktar, Türkiye Barýþ

Meclisi Üyesi Þemsettin Koç, ÝHD Diyarbakýr Þube Sekreteri Abdulselam Ýnceören de birer konuþma yaptý. Ardýndan konuþan Barýþ Annesi Havva Kýran, "Annelerin yüreðinin hepsi birdir. Biz bu savaþta çocuklarýmýzý kaybettik. Bugün bir uçak kalkarken, bir annenin yüreði yerinden sökülüyor. Bu tür uygulamalar bizde þüphe yaratýyor. Eðer bu süreç boþ çýkarsa bunun altýnda hepimiz kalýrýz" þeklinde konuþtu.

'Geri dönüþ yok' Komisyon üyelerinin konuþmasýnýn ardýndan söz alan AK Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Aydýn Altaç, yaklaþýk 100 yýl sonra tarihi bir fýrsatýn yakalandýðýný söyledi. Altaç, "Bu süreç Türkiye'nin yüz yýlda yakaladýðý en önemli fýrsattýr. Kurþun silahtan çýkarken kime deðeceði belli deðil, ayrým yapmýyor. Baþbakan, kan dökülmesini istemediðini, siyasi kaygý taþýmadýðýný, bu sorunu çözeceðini belirtti. Bu süreç bu saatten sonra vahamete uðrar mý diye sorarsanýz

bence artýk mümkün deðil. Bu süreç artýk geriye gitmez ve çatýþmalý sürecin geri gelmesi bu saatten sonra mümkün deðildir. Çözüm için zaman gerekiyor. Halk süreci destekliyor. Uçaklarýn kalkmasýna

takýlmamak lazým. Bu süreç yeni baþladý. Bu sorunun çözümü en çýlgýn projelerden biridir" diye konuþtu. Heyet, daha sonra incelemelerde bulunmak üzere Kulp ilçesine hareket etti.

'Bundan sonra top hükümette'

Güler'den polis devleti açýklamasý

Ý

çiþleri Bakaný Muammer Güler, emniyete alýnacak 10 bin koruma memuruyla ilgili kanun taslaðý hazýrladýklarýný belirterek, "Polis devleti kurmak gibi bir iddiayý kabul etmek mümkün deðildir. Çünkü kanunlarla çizilmiþ görev ve sorumluluklarý vardýr" dedi. Ýçiþleri Bakaný Muammer Güler, stat ve üniversitelerde görev yapmak üzere emniyete alýnacak koruma memurlarý ile ilgili gazetecilerin sorularýný yanýtladý. Bakan Güler, koruma memurlarý-

nýn 6 aylýk eðitime tabi tutulacaðýný bu sürenin yeterli olmamasý durumunda sürenin artýrýlabileceðini söyledi. Güler, konuyla ilgili kanun taslaðý hazýrladýklarýný belirterek, "Polis devleti kurmak gibi bir iddiayý kabul etmek mümkün deðildir. Çünkü kanunlarla çizilmiþ görev ve sorumluluklarý vardýr. Polis teþkilatýmýz içinde koruma görevi yapacak ayrý bir birim oluþturulacaktýr" diye konuþtu.

DTK Eþ Baþkaný Mardin Baðýmsýz Milletvekili Ahmet Türk, Kürt tarafýnda çözüm süreciyle ilgili herhangi bir sýkýntý olmadýðýný söyledi ve ekledi: Bundan sonra top biraz da hükümettedir.

1- Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreterliðine ait 32 kalem hurda malzemenin (tahmini miktar 5.000 kg.) satýþý iþi 2886 Sayýlý Kanunun 45.Maddesi gereðince Açýk Teklif Usulü ile ihaleye çýkarýlmýþtýr. 2- Bu iþin muhammen bedeli KDV.Hariç 2.500,00.- TL. olup, geçici teminatý 250,00.- TL.dir. 3- Ýhale 29 / 05 /2013 Çarþamba günü saat 14.00' te Hintlibaba 1.Sokak Yeniþehir Diyarbakýr adresinde bulunan Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreterliði Hizmet Binasýnýn 3.Katýndaki Ýl Encümen Baþkanlýðý Toplantý Odasýnda yapýlacaktýr. 4- Ýhaleye katýlacak taliplilerden; Gerçek kiþiler için; a) Muhtarlýktan veya noterden onaylý ihalenin yapýldýðý yýl içinde alýnmýþ nüfus cüzdan sureti; b) Adres beyaný c) Vekâleten katýlýnmasý halinde noter tasdikli vekâletname ve imza sirküsü, d) Geçici teminat yatýrdýklarýna dair alýndý belgesi veya teminat mektubu, e) Þartname satýn alýndýðýna dair belge (Þartname bedeli 25,00.-TL.) Tüzel kiþiler için; a) Siciline kayýtlý bulunduðu Ticaret ve Sanayi Odasýndan ihalenin yapýldýðý yýl içinde alýnmýþ, tüzel kiþiliðin sicile kayýtlý olduðuna dair belgenin aslý veya tasdikli sureti, b) Tüzel kiþilik adýna ihaleye katýlacak veya teklifte bulunacak kiþilerin tüzel kiþiliði temsile yetkili olduklarýný gösterir noterlikçe tasdik edilmiþ yetki belgesi ve imza sirküleri, c) Ýhaleye vekaleten katýlacak veya teklifte bulunacak olanlarýn yetkili olduklarýný gösterir noter tasdikli vekaletname ve imza sirküleri, d) Gerçek ve tüzel kiþilerin tebligat için Türkiye'de göstermek zorunda olduklarý adrese iliþkin yazýlý beyanlarý, telefon ve varsa fax numarasý, e) Ortak giriþim olmasý halinde noter tasdikli ortak giriþim beyannamesi ile ortaklarca imzalanan ortaklýk sözleþmesi, f) Geçici teminat yatýrdýklarýna dair alýndý belgesi veya teminat mektubu, g) Þartname satýn alýndýðýna dair belge (Þartname bedeli 25,00.-TL.) istenecektir. 5- Bu ihaleye ait þartname mesai saatleri içerisinde Hintlibaba1.Sokak Yeniþehir Diyarbakýr adresinde bulunan Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreterliði Hizmet Binasýnýn 3.Katýndaki Encümen Müdürlüðünde ücretsiz olarak görülebilir. (Ýhaleye katýlacaklarýn ihale þartnamesini satýn almalarý zorunludur. ÝLAN OLUNUR.

(www.bik.gov.tr) Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr’de

Yeni Anayasa

D

TK Eþ Baþkaný ve Mardin Baðýmsýz Milletvekili Ahmet Türk ile BDP Van Milletvekili Nazmi Gür, ABD'nin baþkenti Washington'daki temaslarýyla ilgili gazetecilerle bir araya geldi. ABD Dýþiþleri Bakanlýðý'nda üç görüþme yaptýklarýný belirten Türk, bu kapsamda ABD Dýþiþleri Bakanlýðý'nda Avrupa ve Avrasya'dan sorumlu Müsteþar Yardýmcýsý Vekili Eric Rubin, ABD Dýþiþleri Bakanlýðý Türkiye masasý yetkilileri ve Beyaz Saray yetkilileriyle bir araya geldiklerini anlattý. Türk, Amerikalý bakanlýk yetkililerinin Türkiye'deki çözüm sürecini desteklediklerini ve önemsediklerini, sürecin kendilerinin beklediðinden de hýzlý geliþtiðini ifade ettiklerini aktardý.

DÝYARBAKIR ÝLÝ ÖZEL ÝDARESÝ ÝL ENCÜMENÝNDEN Ý L A N D I R

Basýn-1002

toplumun bütün olarak demokratikleþmesini, Türk halkýnýn da özgürleþmesini esas alan taleplerdir. Yine Kürt sorununun çözümü durumunda sadece burada Kürtler deðil Türkiye de kazançlý çýkacak. Kendi Kürtünü kucaklayan, kazanan bir Türkiye Ortadoðu'da da daha etkin bir rol oynayacak, Ortadoðu'ya demokrasi götürebilecek bir aktör olacaktýr" dedi.

'Herkes destek vermeli' KCK'nin ateþkes ilan etmesi ve gerilla güçlerinin geri çekilmesi kararý gibi örnekler vererek, Kürt tarafýnda çözüm süreciyle ilgili herhangi sýkýntý olmadýðýný kaydeden Türk, "Bundan sonra top biraz da hükümettedir. Çözüm sürecine herkesin destek vermesi gerekiyor. Türkiye'deki demokratik taleplerimiz sadece Kürtlerin deðil,

Sorunun çözümü için dýþarýdan herhangi bir müdahale istemediklerini vurgulayan Türk, ABD'nin, Türkiye'ye çözüm sürecinde destek vermesini arzuladýklarýný söyledi. Yeni anayasa ile ilgili tartýþmalara da deðinen Ahmet Türk, "Anayasada Türk, Kürt, Laz, Çerkez yazýlsýn gibi ihtiyaç da duymuyoruz. Ýþte efendim 'Türklük gidecek' deniliyor, isterseniz anayasanýn bütün sayfalarýna Türklük yazsýn, bizim itirazýmýz yok ama biz, farklý kültürlerin, kimliklerin de güvence altýna alýnmasý, inkar edilmemesi, hakkýnýn olduðunun kabulü gerekir diyoruz. Yoksa bizim Türklükle, Türk halkýyla sorunumuz yoktur. Sonuçta bu zaten Türkiye Cumhuriyeti Anayasasý'dýr. Ýhtiyaç duyuyorsanýz, Türk halkýnýn da haklarýný, hukukunu oraya koyunuz ama farklýlarý da inkar etmeyin diyoruz" diye konuþtu.

'34 kiþinin katili Baþbakan' CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, Uludere'de 34 kiþinin hayatýný kaybettiði olayýn talimatýnýn Baþbakan tarafýndan verildiðini öne sürdü.

P

artisinin grup toplantýsýnda konuþan CHP lideri Kýlýçdaroðlu, Suriye konusunda hükümetin izlediði politikayý eleþtirdi. Kýlýçdaroðlu, "Dýþ politika üzerinde özenle durulmasý ve düþünülmesi gereken bir konu. Dýþ politikada bir hatayý kolay kolay gideremezsiniz. Ýç politikada hata yaparsanýz bunu telafi etmek kolaydýr. Sonuçta bizim insanýmýzdýr. Hata yaptým dersiniz, sorunu çözebilirsiniz. Ama dýþ politikanýn bedelini ülke çeker. Suriye konusunda defalarca uyardýk. 'Yanlýþ yaparsanýz faturayý bu millet öder' dedik. 'Hayýr, biz doðruyu yapýyoruz' dediler. AKP hükümetinin Suriye politikasý Türkiye'nin dýþ politika tarihinde en büyük hezimettir, en büyük yanlýþ politikadýr. Bedelini sadece Suriyeliler, sadece Türkiye deðil Ortadoðu coðrafyasý çeker. "Dýþ politika inatla sürdürülen bir politika deðildir. Dýþ politikada blöf olmaz. Ýnandýðýnýz þeyleri söylersiniz, ülkenizin çýkarlarýný savunursunuz. Ülkenin çýkarlarýný baþka ülkelerin çýkarlarýna heba etmezsiniz" dedi.

'Mahkemeye verecekmiþ beni' Reyhanlý'da hayatýný kaybedenlerin sorumluluðun iktidar ve Baþbakan Erdoðan da olduðunu belirten Kýlýçdaroðlu, þunlarý söyledi: "Ülkeyi

yöneten diktatörlüðe soyunan bir adamdýr. Diktatör demiþim alýnmýþ. 'Yasama ve yargý benim için ayak baðý' diyen adama ne denir? Dünyanýn her yerinde diktatör denir. 'Ben Silivri davalarýnýn savcýsýyým' diyen bir adama dünyanýn her yerinde diktatör denir. Özel yetkili mahkemeleri kuran, kendi yargýçlarýný, kendi savcýlarýný atayan adama dünyanýn her yerinde diktatör denir. 1 Mayýs'ý yasaklayan yöneticiye diktatör denir. Polisle, biber gazýyla, panzerle masum insanlarýn üzerine yürüyene diktatör denir. Derdini anlatana 'ananý da al git' diyene diktatör denir. Uludere'de kendi vatandaþýnýn imhasý için TSK'ya talimat veren kiþiye diktatör denir. Mahkemeye verecekmiþ beni… O kadar mutlu oldum ki… Belki Türkiye'nin en hayýrlý davasý olur. Uludere'de bu iþin talimatýný veren Baþbakandýr. 34 yurttaþýmýzýn katili Recep Tayyip Erdoðan'dýr. Baþkanlýk sistemi CHP parlamentoda olduðu sürece asla ve asla geçmeyecek."


10

22 MAYIS 2013 ÇARÞAMBA

Ýç-Dýþ Haber

Esad'dan barýþ için önemli hamle Avrupa Birliði diplomatik kaynaklarýnýn verdiði bilgiye göre, Suriye Devlet Baþkaný Beþar Esad, beþ hükümet görevlisini muhaliflerle barýþ görüþmeleri yapmasý için görevlendirdi. Suriyeli muhalifler þimdiden listedeki "etkisiz" gördüðü bazý isimlere karþý çýkýyor.

S

uriye Devlet Baþkaný Beþar Esad, olasý barýþ görüþmeleri için Mart ayý baþýnda listesini belirlemiþti. Esad, Baþbakan Halki, Baþbakan yardýmcýsý Kadri Cemil, Enformasyon Bakaný Umran el Zubi, Ulusal Uzlaþý Bakaný Ali Haydar ve Afet Bakaný Joseph Sweid'i görüþmeler için görevlendirdi. Moskova ve ABD'nin 80 bin kiþinin hayatýna mal olan çatýþmayý bitirmek için organize

etmeye çalýþtýðý müzakerelere katýlacak isimleri Esad'ýn Rusya'ya ilettiði bildirildi.

Muhalefet etkisiz görüyor Muhaliflerin listedeki hangi isimlere itiraz ettiði henüz bilinmiyor ancak Avrupa Birliði diplomatýnýn açýklamasýna göre Esad'ýn listesi deðiþebilir bir liste. Þimdilik iki tarafýn da görüþme tek-

Suriye-Ýsrail arasýnda gerginlik

S

uriye, Golan Tepeleri'nde Ýsrail'e ait bir askeri aracýn ateþkes sýnýrýný geçmesi üzerine vurularak imha edildiðini açýkladý. Ýsrail, Suriye'nin iddiasýný reddetti. Suriye'deki iç savaþ, Türkiye'nin yaný sýra Lübnan ve Ýsrail sýnýrýnda da sürekli gerilime neden oluyor. Ýsrail'in Suriye

tarafýndan Golan Tepesi üzerindeki birliklere doðru ateþ açýldýðýný açýklamasýnýn ardýndan, Suriye sýnýrý geçen bir zýrhlý aracýn vurulduðunu belirtti. Suriye devlet televizyonunda yapýlan açýklamada, Ýsrail'in elinde bulunan Golan Tepeleri'nden Suriye tarafýna geçen bir askeri aracýn, ateþ açýlarak yok edildiði belirtildi. Ýsrail ordusu ise askeri aracýn yok edildiði iddiasýný reddetti. Ýsrail Güvenlik Güçleri (IDF) sözcüsü, Suriye'nin açtýðý ateþ sonrasýnda bir askeri aracýn hasar gördüðünü ancak hiçbir askerin yaralanmadýðýný açýkladý. Ýsrail askerlerinin, Suriye'den açýlan ateþe karþýlýk verdiði belirtildi.

lifine sýcak bakmadýðý biliniyor. Ancak bazý muhalifler Esad'ý dýþarýda tutacak her türlü görüþmeye katýlabileceklerini belirtiyor. Muhalifler Perþembe günü Ýstanbul'da gerçekleþtirilecek toplantýda bu konuyu görüþmeye hazýrlanýyor. Diplomat, iki tarafýn ayný masaya oturmaya kolay ikna olmayacaðýný ve tarih vermek için henüz çok erken olduðunu ifade etti.

Bomba yüklü araç patladý I

rak'ýn Selahattin kentine baðlý Tuzhurmatu ilçesinde meydana gelen 2 bombalý saldýrýda 3 kiþi öldü, 42 kiþi yaralandý. Ýlçenin doðusunda bulunan Mustafa Aða Mahallesi'nde sabah saat 06:00 civarýnda park halinde bulunan 2 bomba yüklü araç peþ peþe patladý. Patlama sivil Türkmenleri hedef aldý. Patlamada 3 Türkmen öldü, 42 kiþi yaralandý. Yaralýlar Tuzhurmatu Devlet Hastanesi'nde ilk müdahalelerinin yapýlmasýndan sonra Kerkük Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. Þiddetli patlamalarýn etkisiyle 12 ev yýkýldý. Ölen 3 kiþi için (Muhammed Ali Celal 25, Kerim Enver Mustafa 50, Mehdi Enver Mustafa 33) Tuzhurmatu'da kalabalýk cenaze töreni düzenlendi. Cenazeler kýlýnan namazýn ardýndan topraða verildi.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


22 MAYIS 2013 ÇARÞAMBA

11

Galip gelmek istiyoruz Surlar ligin'de Amidcan ile karþýlaþacak olan Fisovasýspor'da antrenör Habib Tankurt, tek hedeflerinin galibiyet olduðunu açýkladý. isovasýspor Antrenörü HaF bib Tankurt, ligin ilk maçý olan Amidcanspor ile yapacaklarý maçta üç puan almayý hedefliyor. Habib yaptýðý açýklamada, "ligin ilk maçý olan karþýlaþmadan galibiyetle ayrýlmak istiyoruz. Hazýrlýklarýmýzýda galibiyet üzerine yaptýk, amacýmýz Surlar liginde baþarýlý olmak. Ligin ilk haftasýnda iyi futbol ortaya koyarak puan ve puanlar almayý hedefliyoruz" dedi. Tankurt, Amidcanspor karþýlaþmasýndan alacaklarý 3 puanýn çok önemli olduðunu, mutlaka kazanmalarý gerektiðini belirterek, "Amýdcanspor karþýlaþmasýndan 3 puan alarak ileriki haftalara moralli girmek istiyoruz"dedi.Taþkýn Civelek

Surlar ligi start aldý YG 21 Diyarbakýr Surlar Ligi bugün seyrantepe sentetik çim sahada oynanacak olan Amidcanspor ile Fisovasýspor karþýlaþmasýyla start alacak.

2

grup halinde oynanacak olan müsabakalar bir hayli çekiþmeli geçmesi bekleniyor. Tribünde olan taraftarlarýn centilmenlik örneði göstermeleri gerektiðini belirten Yerel Gündem 21 yöneticileri yaptýðý açýklamada, "Son zamanlarda spor sahalarýnda ve tribünlerde gördüðümüz ýrkçý ve þiddet görüntülerinin yerini barýþ ve kardeþlik, birlik ve beraberlik, arkadaþlýk ve dostluklarýn alacaðý örnek bir ligi

hedeflemekteyiz. Surlar Futbol Lig'inde maçlar 90 dakikada bitecek ama sahalarda ektiðimiz barýþ ve kardeþlik tohumlarý halklarýn dostluðuna ve farklýlýklarý bir arada tutan moral deðerlere dönüþecektir. Tribünlerdeki ýrkçý ve þoven tezahüratlarýn yerini barýþ, kardeþlik ve dostluk mesajlarý alacaktýr. Genelde sporu özelde futbolu, halklarý kirleten, farklýlýklarý ötekileþtiren, ayrýþtýran kirli emellere alet edilen bir araç olmaktan çýkartýp, hem sporun ruhuna uygun saðlýklý bir toplumun aracý haline dönüþtürmek, ve bölge halklarýmýzý, sporcularýmýzý bu kirlilikten korumak ve kurtarmak zorundayýz. Bu da olaylarý dýþarýda izleyerek, eleþtirerek deðil, doðrusunu yaparak, yaþatarak, olumlu örnekleri çoðaltarak alternatifini koyarak mümkün olacaktýr" dediler.

Menüsküsspor 30 dakika dayanamadý: 6-6 6

D

icle Üniversitesi Týp Fakültesi Hastaneleri ortopedi bölümünde menüsküs ve ön çapraz bað ameliyatý olan hastalar, iyileþtiklerini kanýtlamak amacýyla, ameliyatlarýný gerçekleþtiren doktorla birlikte halý saha maçý yaptý. Dicle Üniversitesi halý sahasýnda düzenlenen etkinlik öncesi konuþan doktor Ýbrahim Azboy, yaklaþýk 8 ila 12 ay önce ön çapraz bað yýrtýðý ya da menüsküs yýrtýðý nedeni ile ameliyat ettikleri hastalarý iki takýma ayýrarak, spor aktivitesi yaptýklarýný söyledi. Ameliyatlardan sonra hastalarýn aktivitelerine dönmelerinden dolayý mutlu olduðunu kaydeden Azboy, "Hastalarýmýzýn temel þikayeti aktivitelerinin kýsýtlanmasýdýr. Dizlerinde dönme, boþluk hissi nedeni ile rahat koþamazlar, istedikleri bir spor branþýný yapamazlar. Bu ameliyatlardan sonra hastalar tekrardan rahatlýkla aktivitelerine dönebilmektedirler. Bende hastalarýmla beraber maçta oynayacaðým. Tabi onlarýn aktivitelerine dönmesi bizi memnun ederken oynan karþýlaþma 6-6 beraberlikle sonuçlandý " dedi.

Gençlerbirliði liderliðe yükseldi

Baþkan Þimþek Culio istiyor ? Bu yýl Mersin Ýdman Yurdu formasý ile kiralýk oynayan Emmanuel Culio Þanlýurfaspor'un transfer listesinde.

Þ

anlýurfaspor kulüp Baþkaný Fethi Þimþek'in bu yýl þanlý taraftara bir çilek hediyesi oalacaðý bu çileðin Galatasaray'lý Culio olduðu netleþmeye baþladý. Baþkan Þimþek'in Culio için Galatasraylý yöneticlerle görüþeceði gelen bilgiler arasýnda. Arjantli Emmanuel Culio Galatasray Teknik Direktörü Fatih terim tarafýndan bu yýl kadrosunda yer vermeyeceði

kesinlik kazandý. Bu nedenle Emmanuel Culio ya kiralýk verilecek yada satýlýk listesine konulacak. Þanlýurfaspor yönetimi Emmanuel Culio transferini gerçekleþtirebilirse bu yýl þampiyonluk yolundaki ciddiyetini ortaya koymuþ olacak. Þimdiden PTT 1. Lig takýmlarý arasýnda ve futbol kamuoyunda Þanlýurfasporun þampiyonluk için büyük transferler yapacaðý konuþuluyor. Öte yandan Teknik Direktör Raþit Çetiner'in kalmasý istediði futbolcular da netleþmeye baþladý. Çetiner önümüzdeki sezon kaleci Atacan, Bursaspor'dan kiralýk gelen Onur Akbay, Orta saha da oynayan Kývanç ve Sankoh kalmasý kesinleþirken kaptan Serdar Özkan'ýn kalmasý kesinleþmedi.

Ergani Gençlerbirliði, liglerdeki ilk sezonunda baþarýlarýyla parmak ýsýrtmaya devam ediyor. Kýrmýzý-Siyahlý takým, liderliðe yükseldiði 2.Amatör Lig'in namaglup tek takýmý unvanýný da ele geçirdi.

D

aha önce Erganispor'u 2 kez gençler kategorisinde Türkiye þampiyonluðuna taþýyan Mehmet Kanat-Ömer Korkmaz ikilisinin çalýþtýrdýðý Ergani

Gençlerbirliði, kuruluþunun ilk yýlýnda müthiþ bir performans ortaya koyuyor. Genç kategorilerinde zirvede olan Ergani ekibi,ligin en genç kadrosunu oluþturan ekibiyle mücadele ettiði 2.Amatör Ligi'nde de namaðlup þekilde þampiyonluða koþuyor. Ýlk 3 arasýna girip 1.Amatör Ligi'ne çýkmanýn hesaplarýný yapan Bismil Eðitimspor'u 4-1 gibi farklý skorla geçerek 3 puan farkla liderliði ele geçiren Ergani Gençlerbirliði,Büyükþehir Belediyespor'un Pasurspor'a 3-2 yenilmesiyle ligin tek namaðlup takýmý olarak kaldý.

En Büyük Destek Kaymakam Yýlmaz'dan Bu baþarýda en büyük payýn kulübe maddi destek veren Kaymakam Erdinç

Yýlmaz ve manevi desteðini esirgemeyen Ergani halkýna ait olduðunu belirten teknik sorumlu Mehmet Kanat,namaðlup þekilde þampiyon olmak istediklerini söyledi. Her yýl lig çýkmak gibi bir hedef koyduklarýný anlatan Kanat,en büyük hayallerinin ise Ergani'ye gençlerde 3.Türkiye þampiyonluðunu getirmek olduðunu kaydetti. Kanat,"Sayýn kaymakamýmýzýn verdiði maddi destekle bugünlere geldik. Onun desteði olmasaydý liglere devam edemezdik. Ergani gençliði için önemli bir fýrsat yarattý. 1.Amatör Ligi'ne yenilgisiz çýkmak istiyoruz. Uzun vadedeki hedefimiz her yýl lig çýkmak ve gençlerde Türkiye þampiyonluðuna ulaþmaktýr. Ergani gençliðinde bu potansiyel vardýr." Ýfadelerini kullandý.


12

22 MAYIS 2013 ÇARÞAMBA

Belediyespor sezonu 400 bin TL borçla kapattý

Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'un geçen döneme ait gelir-gider bilançosu ve yeni sezonla ilgili bütçeler açýklandý. Futbol takýmýna 1 milyon 200 bin TL olmak üzere geçen dönem 2 milyon 582 bin TL harcandýðý ifade edilirken,borç 400 bin TL þeklinde açýklandý.

K

ulübün yeni bütçesi, 2 milyon 100 bin TL'si futbol takýmýna olmak üzere 3 milyon 200 bin TL olarak deklare edildi. Baþkan Metin Kýlavuz, sporun tüm dallarýna önem veren bir kulüp olduklarýný dile getirerek, "Spor denince akla hemen futbol geliyor. Biz futbol kulübü deðiliz, spor kulübüyüz" ifadesini kullandý. Tüm çalýþmalarýný toplumun talebi doðrultusunda yönetim kurulu olarak birlikte gerçekleþtirdiklerini kaydeden kýlavuz, þöyle konuþtu:"Kulübün isim deðiþikliði ile ilgili talepleri yönetimde ele aldýk. Bu kapsamda sarý-kýrmýzý olan renklerin yeþil-kýrmýzý olarak deðiþtirilmesini kararlaþtýrdýk. Bizde yönetim demokratiktir. Mesela ben kulüp isminin Diyar Amedspor olarak deðiþtirilmesini istedim ama yönetimde kabul edilmedi. Biz centilmenliðe önem veren bir kulübüz. Maçlarýmýzda küfür edilmesini istemiyoruz. Küfür eden bizim maçýmýza gelmesin, maçýmýzý izlemesin. Bizim kültürümüzde küfür yok. Ligin son maçýna kadar ceza yememiþtik. Kupayý aldýðýmýz son maçta bir genç 86. dakikada sahaya indi ve bundan dolayý biz 2 bin lira ceza aldýk. Bu para halkýn parasýdýr. Kimin ne hakký var bunu yapmaya?"

'DÝYARBAKIRSPOR'UN VEBALÝ BÝZE AÝT DEÐÝL' Bundan sonraki hedeflerinin PTT 1.Lig'e çýkmak ve tesisleþmeyi tamamlayarak geleceðin yýldýzlarýný yetiþtirmek olduðunu belir-

ten Kýlavuz, Diyarbakýrspor'a sahip çýkmadýklarý gerekçesiyle yapýlan eleþtirilere de sert tepki gösterdi. Hiçbir kulübün alternatifi olmadýklarýný anlatan Kýlavuz, "Maçlarýmýza gelen bazý kesimler Diyarbakýrspor bayraklarýný gözümüzün içine soka soka bir þeyi kanýtlamaya çalýþýyor. Bazý yerlerde eleþtiriler yapýlýyor. Diyarbakýrspor'un bu hale düþmesinin nedenleri bellidir. Bunu getirip bizim anlayýþýmýza, belediyelere mal etmek kabul edilemez. Biz kimsenin alternatifi de

deðiliz, kimseyi model de almýyoruz. Barcelona ve Bilbao modelleri burada olmaz. Yüzde 70'i yoksul olan bu halk Ýspanya'nýn en zengin bölgelerini nasýl model alabilir?. Hedefimiz öncelikle bu sezon bir üst lige çýkmak ve tesislerimizi tamamlayarak geleceðin yýldýz adaylarýnýn hizmetine sunmaktýr. Bireysel yönetim anlayýþýna karþýyýz. Ýnsanlarýn kulüplerde yöneticilik yaparak kartvizit sahibi olmalarýna karþýyýz. Burada esas olan kurumsal anlayýþ olmalýdýr." dedi.

Büyükler Amatör liðine düþtü küçükler il þampiyonu oldu Kayapýnar Belediyespor U- 14 futbol takýmý il þampiyonluðundan sonra bölge þampiyonu oldu.

D

iyarbakýr'da oynadýðý 15 maçta 14 galibiyet ve 1 beraberlik alarak namaðlup þekilde il þampiyonu olan Yeþil-Sarýlý takým, Mardin'de yapýlan bölge þampiyonasýnda Þ.Urfaspor'u 3-1, Adýyaman Belediyespor'u 2-1 yenerek finale çýktý. Normal süresi 1-1 biten final maçýnda Siirtspor'u penaltý atýþlarý sonunda 4-3 yenerek bölge þampiyonluðuna ulaþtý. Ekin : Hedefimiz Büyük Antrenör Mehmet Ekin, bundan sonraki hedeflerinin

Türkiye þampiyonluðu olduðunu söyledi. Ekin, "Ýlk 16 takým arasýna kaldýk. 23-25 Mayýs tarihleri arasýnda Malatya'da yapýlacak olan ikinci kademe maçlarýnda þampiyon olup Türkiye finallerine gitmek istiyoruz. Daha sonraki hedefimiz ise Türkiye þampiyonluðudur.Ýkinci kademe maçlarýnda çok zorlu rakiplerimiz var .Elazýðspor, Sivas Saðlýkspor ve Aksarayspor'la zorlu maçlar oynayacaðýz. Sporcularýmýza güveniyoruz. Tamamý filiz lisanlý sporculardýr ;yani baþka takýmdan transfer etmedik .Hazýra konmadan emek verdik ve çok þükür emeðimizin karþýlýðýný da alýyoruz. Desteklerini esirgemeyen Belediye Baþkanvekilimiz Mahmut Dað ve Kulüp Baþkanýmýz Ýhsan Avcý'ya teþekkür ediyoruz" dedi.

22.05.2013 Gazete Sayfaları  

22.05.2013 Gazete Sayfaları

22.05.2013 Gazete Sayfaları  

22.05.2013 Gazete Sayfaları

Advertisement