Page 1

Ýçten TÜMSÝAD'da

A

K Parti Diyarbakýr Milletvekili Cuma Ýçten, TÜMSÝAD Diyarbakýr þubesini ziyaret etti. TÜMSÝAD Yönetim Kurulu Üyelerinin de katýldýðý görüþme sýcak sohbet havasýnda geçti. Diyarbakýr'ýn geliþimi açýsýndan TÜMSÝAD'ýn öneri ve görüþleri derneðin Baþkaný Hüseyin Oðulmuþ tarafýndan Milletvekili Cuma ÝÇTEN'e iletildi. Kentin kalkýnmasý için STK'lara önemli görevler düþtüðünü ve STK'lardan görüþ ve destek beklediklerini vurgulayan Ýçten, Diyarbakýr için durmaksýzýn çalýþma içerisinde olduklarýný kaydetti. 4’te

Yapýmý süren spor salonuna inceleme D

iyarbakýr Valisi Mustafa Toprak, Baþbakan Erdoðan'ýn Diyarbakýr ziyaretinde açýlýþýný yapmasý beklenen 6 bin kiþilik "Çok Amaçlý Spor Salonu"nu ziyaret etti ve son çalýþmalarý yerinde inceledi. 7’de

SALI 22 MAYIS 2012

www.guneydoguolay.com

Fiyatý : 30 KR

Kürtçe anayasada resmi dil olarak yer alsýn

Demokratik Toplum Kongresi'nin (DTK) Diyarbakýr'da düzenlediði 'Eðitim Çalýþtayý'nýn sonuç bildirgesini açýklayan BDP Siirt eski Milletvekili Osman Özçelik, "Anayasa'nýn yeni olmasý için Kürtçe'nin resmi bir dil olarak anayasada yer almasý gerekir" dedi.

D

iyarbakýr'da DTK tarafýndan düzenlenen ve 2 gün süren 'Eðitim Çalýþtayý'nýn sonuç bildirgesi açýklandý. Sonuç bildirgesini açýklayan DTK Daimi Meclis üyesi ve Siirt eski Milletvekili Osman Özçelik, "Eðer bir ulus veya halk varsa, o ulusun dili de vardýr. Dili varsa o dilde eðitimi de olmasý gerekir. Bunlar birbirinden ayrýlamaz olgulardýr. Dilin bir halkýn ve ulusun en vazgeçilmez hakký olduðunu ve bu dil ile eðitimin her türlü tartýþmalarýn üstünde olduðunu vurgulayan çalýþtay bileþimi, ana dil ile eðitim hakký, çocuk haklarý ve bir bütün olarak kolektif haklarýn kullanýlmasýný öngören uluslararasý anlaþmalarýn Türkiye tarafýndan çekince konularak uygulanmamasýný çaðdýþý bir tutum olarak deðerlendirmiþtir" þeklinde konuþtu. 7’de

Kitap Fuarý bugün açýlýyor T

ÜYAP Tüm Fuarcýlýk Yapým AÞ ile Türkiye Yayýncýlar Birliði'nin iþbirliðiyle düzenlenen "Diyarbakýr 3. Kitap Fuarý" baþlýyor. Diyarbakýr 3.

Eðitim Fuarý ile eþ zamanlý olarak düzenlenen ve giriþin ücretsiz olduðu fuar, 22-27 Mayýs tarihleri arasýnda açýk kalacak. 8’de

Mobil trafoyu incelediler A

K Parti Diyarbakýr Milletvekili Cuma Ýçten, göreve yeniden baþlayan DEDAÞ Diyarbakýr Ýl Müdürü Nihat Nurbaki'yi makamýnda ziyaret etti. Ýçten, DEDAÞ Müdürünün tecrübeli ve baþarýlý olduðunu, kendisini yapacaðý hizmetlerde daima destekleyeceklerini söyledi. 6’da

Diyarbakýrlý Lösemililer vakýfsýz

D

iyarbakýr'da bulunan lösemili hastalar sahipsiz kaldý. LÖSEV Haftasý nedeniyle bir araya gelen sahipsiz lösemili aileler, düzenlenen bir etkinlik ile çocuklarýna bir nebze de olsa umut oldular. 4’te

Kazada ölen öðretmenler anýldý C

RTÜK'ten eðitim semineri R

adyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafýndan "Yerel ve Bölgesel Medya Hizmet Saðlayýcýlarý Eðitim Semineri" Green Park Otel'de yapýldý. 7’de

uma günü BatmanDiyarbakýr kara yolunda trafik kazasý geçirerek hayatýný kaybeden 4 öðretmen için anma töreni düzenlendi. Öðretmenlerin görev yaptýklarý Akbaþ Köyü Ýlköðretim Okulu'nda gözyaþlarý sel olup aktý. 5’te

Operasyonda havan patladý A K Parti Kulp Ýlçe Baþkaný Veysel Çelik'in kurtarýlmasý için sürdürülen operasyonlar sýrasýnda yaþanan bir kaza þehit verilmesine neden oldu. 4’te

Çetiner Çetin

Barzani'nin Ankara Temaslarý ve Mesajlarý Yazýsý 10’da


2

SAÐLIK

Horlama kanser habercisi mi? 22 MAYIS 2012 SALI

Horlama ve uykuda nefes alma güçlüðü, vücudun ihtiyacý olan oksijenden yoksun kalmasýna yol açýyor. Bilimcilere göre bu durum, kanser hücrelerini besleyen damarlarýn geliþimini tetikleyebilir.

K

anser oranlarýný inceleyen bilim insanlarý, uykuda aðýr solunum güçlüðü yaþayanlarda kanser riskinin, hiçbir sorun yaþamayanlara göre yaklaþýk 5 kat arttýðý görüþünde. Daily Telegraph'ta yer alan bir habere göre kimi bilim çevreleri, kandaki oksijen seviyesinin düþük olmasýnýn habis tümör ve bu tümörleri besleyen damarlarýn geliþimini tetikleyebileceðini söylüyor. Bu çevrelere göre gelecekte doktorlar, horlama sorununu çözerek kanserli hücre geliþi-

mini de önleyebilir. Veriler, ABD'de 1500'ü aþkýn deneðin katýlýmýyla 22 yýlý kapsayan bir araþtýrmaya dayanýyor. Bu kiþilerde söz konusu dönemde kanser oranlarýný inceleyen bilim insanlarýna göre, uykuda aðýr aðýr nefes güçlüðü yaþayan kiþiler, hiçbir sorun yaþamayanlarýn yaklaþýk beþ katý oranda kanser riski taþýyor. Bu tür nefes alma güçlükleri arasýnda en yaygýn olaný, uyku apnesi.Uzmanlar, yine de bu alanda daha fazla araþtýr-

ma yapýlmasýnýn gerekli olduðunun altýný çiziyor.

ÇOCUKLARDA UYKU SORUNLARININ SONUÇLARI Amerikan Araþtýrma Dergisi Pediatrics'te Mart ayýnda yayýmlanan baþka bir araþtýrma da horlama veya diðer uykuda nefes alma problemleri olan çocuklarýn davranýþ sorunlarý yaþama riskinin arttýðýný göstermiþti. Araþtýrmacýlara göre, uyku apnesi ve horlama gibi saðlýk sorunlarý olan çocuklarýn ileri yaþlarda hiperaktif ol-

ma olasýlýklarý daha yüksek. Ýngiltere'de yaþayan 11 bin çocuk üzerinde yapýlan araþtýrma heyetinin baþkaný Karen Bonuck uyku problemlerinin çocuklarýn beyin geliþimlerine zararlý olabileceðini açýkladý. Bir tahmine göre, her on çocuktan biri düzenli olarak horluyor ve çocuklarýn yüzde 2 ila yüzde 4'ü uyku apnesinden muzdarip. Bu da uykularýnýn bölünmesine ve nefes alma sorunlarý yaþamalarýna neden oluyor. Bu rahatsýzlýklara sýklýkla bademcik ve geniz etinden kaynaklanan sorunlar yol açýyor.

Süt içerken bunlara dikkat B

ebeðin hayattaki ilk gereksinimi anne sütü. Yýllar içerisinde kaynaðý deðiþse de süt yaþamýmýzýn her aþamasýnda büyük yer tutuyor ancak bilinçsiz tüketim bazý saðlýk sorunlarýný da beraberinde getirebiliyor. Ýnsanlarýn doðumdan itibaren aldýðý ilk besin olan süt, baþta geliþme çaðýnda-

Sayý Bulmaca

ki çocuklar olmak üzere 7'den 70'e herkes için gerekli. Bütün besinleri dengeli olarak içinde bulunduran sütün besleyici deðeri de çok yüksek. Baðýþýklýk sisteminin güçlenmesinden baðýrsak kanserini önleyici etkisine kadar pek çok faydasý bulunan süt, alerjik etkisi nedeniyle bazý kiþilerde hazýmsýzlýk ve þiþkinlik gibi sorunlara neden olabiliyor. Ayrýca içeriðindeki yað oraný nedeniyle fazla tüketilmesi kilo problemlerini de beraberinde getirebiliyor. Bu nedenle süt içerken bilinçli olmak ve bazý reaksiyonlara özellikle dikkat etmek gerekiyor. Beslenme ve Diyet Uzmaný Olcay Barýþ, sütün faydalarýný anlattý ve tüketiminde dikkat edilmesi gereken noktalarý 5 maddede þöyle sýraladý: 1- Baðýrsak kanserini önler, tansiyonu düþürür Süt, içeriðindeki proteinler sayesinde hastalýklardan korunmaya ve baðýþýklýk sistemini güçlendirmeye katkýda bulunuyor. Hücreleri onararak özellikle

baðýrsak kanseri önlemeye yardýmcý oluyor, cildi nemlendiriyor, vücutta ödem oluþmasýný önlüyor, kaslarý kuvvetlendiriyor, kemik erimesini engelliyor, tansiyonu dengeliyor. Ayný zamanda yaðsýz süt, kolesterol üzerinde de düþürücü etkiye sahip. 2- Keçi sütünün alerjik etkisi daha az Bebeklerin 1 yaþýna kadar temel besin kaynaðý anne sütü. 1 yaþýndan sonra çocuklarýn besinlerin üçte birini anne sütünden almalarý gerekiyor. Bu yaþta sadece anne sütü ile beslenme çocuðun diðer besinleri almasýný engelleyebiliyor. 1 yaþýndan sonra inek veya keçi sütü tüketmeleri saðlýk açýsýndan faydalý. Keçi sütünün protein, kalsiyum ve fosfor oraný yüksek, sindirimi kolay. Ayný zamanda da inek sütüne göre daha az alerjik. Yapýlan bir çalýþma, keçi sütü ile beslenen çocuklarýn inek sütü ile beslenenlere göre daha kilolu, uzun boylu ve iskelet sistemlerinin daha kuvvetli olduðu ortaya çýktý. 3- Büyümeyi hýzlandýrýyor ve sindirimi düzenliyor Saðlýklý büyüme ve geliþme için süt, çocuklar için büyük önem taþýyor. Doku yenilenmesini hýzlandýrýyor, kemik geliþimini artýrarak büyüme ve geliþmeyi saðlýyor. Ayrýca süt, içerdiði vitamin ve mineraller sa-

Sözcük Bulmaca

yesinde baðýþýklýk sistemini güçlendirerek çocuklarý hastalýklardan koruyor ve sindirim sistemini düzenliyor. 4- Günde 3 bardak süt saðlýða faydalý Sütün tüketirken miktarýna da dikkat etmek gerekiyor. Günde 2-3 bardak süt tüketmek saðlýk açýsýndan faydalý. Günde 2 bardak süt, 1-3 yaþ arasý çocuklarýn kalsiyum ihtiyacýný, 9-18 yaþ arasýndakilerin kalsiyum ihtiyacýnýn ise yüzde 40'ýný karþýlýyor. Ayrýca günde 2 bardak süt tüketilmesi yetiþkin bir bireyin günlük fosfor ihtiyacýnýn yaklaþýk yüzde 50'sini, çinko ihtiyacýnýn ise yüzde 10'unu saðlýyor. Ancak hipertansiyon, kalp, þiþmanlýk gibi bazý saðlýk problemleri var ise günlük tüketilen süt miktarýný kýsýtlamak gerekebiliyor. 5- Fazla tüketildiðinde demir eksikliði ve kansýzlýða neden olabiliyor Fazla miktarda süt tüketilmesi, fazla yað miktarýndan dolayý kilo problemine neden olabiliyor. Ayný zamanda fazla kalsiyum alýmýna baðlý olarak demir yetersizliði ve kansýzlýk görülüyor. Çocuklarýn fazla miktarda süt içmeleri ise diðer besinleri yememelerine ve beslenme dengesizliðine neden oluyor.


Mayýnlý sahada yangýn

M

22 MAYIS 2012 SALI

ardin'in Nusaybin ilçesinde mayýnlý sahada yangýn çýktý. Ýtfaiye ekiplerinin uzun süren uðraþlarý sonucunda yangýn güçlükle kontrol altýna alýndý. Türkiye-Suriye sýnýrýný ayýran Nusaybin ve Kamýþlý ilçeleri arasýndaki mayýnlý alanda yangýn çýktý. Kuruyan otlarýn alev almasý

sonucu yangýn kýsa sürede büyüdü. Nusaybin Belediyesi'ne baðlý itfaiyenin müdahalesiyle yangýn güçlükle kontrol altýna alýnabildi. Yangýn müdahalesi sýrasýnda sýnýrda görev yapan askerlerin itfaiyeyi yönlendirdiði öðrenildi. Yangýnýn çýkýþ sebebi araþtýrýlýyor.

Destek evi öðrencileri piknikte

Diyarbakýr'ýn Yeniþehir Ýlçe Belediyesi'ne baðlý eðitim destek evlerindeki 250 öðrenci piknikte bir araya geldi. Davul zurna eþliðinde halay çeken öðrenciler yýlýn stresini üzerlerinden attýlar. yoruz. Öðrenciler bu maratonu baþarýlý geçirdi. Þimdi eðlenmek onlarýn hakkýdýr" dedi. Pikniðe katýlan öðrenciler de belediyeye teþekkür etti.

Ýþçi taþýyan minibüs takla attý

Kayapýnar'dan 500 öðrenciye piknik

D

iyarbakýr'da iþçileri taþýyan bir minibüs mucura kapýlarak takla attý. Kazada 2 kiþi öldü, 7 kiþi de yaralandý. Edinilen bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) çalýþan iþçileri Pirinçlik Jandarma Komutanlýðý bölgesindeki köylere götüren Ahmet Ekin idaresindeki minibüs, yeni yapýlan Urfa-Elazýð çevre yolu mevkiinde mucura kapýlarak takla attý.

Araç sürücüsü olay yerinde öldü Kazada araç sürücüsü Ahmet Ekin (35) olay yerinde hayatýný kaybederken, yaralanan Cafer Yýldýz (34), Kamil Yýlmaz, Abdülkadir Duman, Muzaffer Yýlmaz, Mehmet Yýlmaz, Mustafa Kýzoðlu, Ýbrahim Kýzoðlu ve Menduh Keleþ isimli 8 iþçi Diyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ile Diyarbakýr Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý.

Hastanede kurtarýlamadý Yaralýlardan durumu aðýr olan Cafer Yýldýz yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamayarak hayatýný kaybetti. Diðer yaralýlarýn ise saðlýk durumlarýnýn iyi olduðu belirtildi. Yaralýlardan Mehmet Yýlmaz, iþten çýktýktan sonra bindiði servisin yolda mucura kapýlarak takla attýðýný ve sonrasýný hatýrlamadýðýný söyledi.

Y

eniþehir Belediyesi Piknik alanýnda davul zurnalý piknik yapan öðrencilere Belediye Baþkaný Selim Kurbanoðlu, belediye baþkan yardýmcýlarý, meclis üyeleri ve eðitim destek evi öðretmenleri de eþlik etti. 250 öðrencinin katýldýðý piknikte yenilen yemeklerin ardýndan öðrenciler davul zurna eþliðinde halaylar çekerken, bazý öðrencilerin öðretmenleri ile satranç oynamasý dikkat çekti. Sabahýn erken saatlerinden akþam karanlýðýna kadar eðlenen öðrenciler, Baþkan Kurbanoðlu'yla bol bol fotoðraf çekmeyi de ihmal etmediler.

Diyarbakýr'ýn Kayapýnar Ýlçe Belediyesi bünyesinde faaliyet yürüten Eðitim ve Destek Evleri'nde kurs gören 500 öðrenci, sýnavlar öncesi belediyenin düzenlediði piknikte buluþtu. Baþkan Vekili Mahmut Dað ve Baþkan Yardýmsý Servet Yýlmaz, piknik alana giderek öðrencileri ziyaret etti. Piknikte ses ve Kürtçe bilmece yarýþmasýna katýlan öðrenciler halaylar çekti. Öðrencilerle birlikte halay çeken Baþkan Vekili Mahmut Dað, öðrencilere sýnavda baþarýlar diledi. Mahmut Dað, "Göreve geldiðimiz günden bu güne dezavantaj gençlere belediye olarak birçok alanda katký sunmayý öncelik olarak belirledik. Eþitsiz eðitim koþullarda gençlere küçükte olsa bir katký sunmaya çalýþýyoruz" dedi. Piknik sonunda toplu olarak hatýra fotoðrafý çekilirken, öðrenciler sýnavlarda baþarýlý olma sözü verdiler.

Elektrik direðinde infaz!

H

akkari'nin Yüksekova Ýlçesi'nde öldürüldükten sonra elektrik direðine baðlanmýþ bir erkek cesedi bulundu. Kuruköy Mahallesi'nde gece ellerinden elektrik direðine baðlý bir erkek cesedi görenler polise haber verdi. Olay yerine giden polis ve savcý, ceset üzerinde inceleme yaptý. Yapýlan incelemenin ardýndan direðe baðlý kiþinin baþýna ateþ edilerek öldürüldüðü belirlendi. Ceset otopsi yapýlmak üzere Yüksekova Devlet Hastanesi morguna kaldýrýlýrken, polis olayla ilgili soruþturma baþlattý.

Yýl sonunda etkinliklere devam Piknikte kýsa bir konuþma yapan Kurbanoðlu, çocuklarýn gelecek olduðunu, onlarýn eðitim sürecine destek olmaya çalýþtýklarýný belirtti. Kurbanoðlu, yýlýn sonunda piknik, gezi, yüzme ve diðer çeþitli sosyal etkinliklerle çocuklarýn stres atmalarý için bir dizi etkinlik düzenleyeceklerini söyledi. Eðitim destek evi öðretmenlerinden Þahin Ýncesu ise amaçlarýnýn mahallelerdeki öðrencileri bir araya getirerek, kaynaþmaya çalýþtýrdýklarýný belirterek, "Uzun bir maratonun sonuna gelmiþ bulunu-

Depremzede çocuklara model uçak kursu T

ürk Hava Kurumu (THK) Van Þube Baþkanlýðý, konteynýr kentte kalan çocuklara yönelik ücretsiz olarak model uçak kursu baþlattý. Tahir Paþa Konteynýr Kent'te düzenlenen model uçak kursuna 20 öðrenci katýlýyor. Rehber öðretmenler Ýlhan Gezgen ve Nihat Dilekli tarafýndan verilen kurs baþarýyla tamamlayan öðrencilere sertifika vereceklerini belirten THK Van Þube Baþkaný Vahdettin Dicle, çocuklara verilen havacýlýðýn temeli olan model uçak kursu çok verimli geçtiðini kaydetti.

Havacýlýða ilgileri artacak Çocuklarýn bu kurs sonunda havacýlýðýn diðer branþlarýna olan ilgilerinin artmasýný beklediklerini belirten Dicle, "Van Þube Baþkanlýðý olarak her yýl olduðu gibi bu yýl da THK Genel Baþkanlýðý tarafýndan ücretsiz olarak verilen yamaç paraþütü,

yelken kanat, serbest paraþüt, planör ve model uçak kurslarýna katýlmak isteyenlerin baþvurularýný aldýk. Geçen yýl düzenlenen bu ücretsiz kurslarýmýza Van'da 8 öðrenci göndermiþtik" dedi.

Bitlis'te eroin satýcýlarýna operasyon B

itlis Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü, eroin satýcýlarýna yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda kullanýma ve satýþa hazýr hale getirilmiþ eroin ele geçirildi. Bitlis Valiliði'nden yapýlan açýklamaya göre, il merkezinde ve Tatvan ilçesinde ikamet eden bazý þahýslarýn uyuþturucu eroin maddesi ticareti yaptýklarý ve uyuþturucu maddeleri özellikle gençlere sattýklarý yönünde bilgilere ulaþýldýðý bildirildi. Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðünce sokak satýcýlarýna yönelik yapýlan planlý çalýþmalar kapsamýnda 32'si uyuþturucu eroin maddesi satýcýsý, 60'ý ise eroin maddesi kullanýcýsý olduðu deðerlendirilen toplam 92 þüphelinin yakalanabilmesi için Bitlis il merkezi ve ilçeleri ile Adana, Van, Elazýð ve Ýstanbul illerinde eþ zamanlý operasyon baþlatýldýðý belirtildi. 37 adreste yapýlan aramalar sonucunda, uyuþturucu eroin maddesi ticareti yaptýðý deðerlendirilen 1'i suça sürüklenen çocuk olmak üzere toplam 26 þüphelinin gözaltýna alýndýðý bildirildi.

26 kiþi mahkemeye sevk edildi Uyuþturucu eroin maddesi kullanýcýsý olduðu þüphesi ile yakalanan þahýslardan 22'sinin ifadelerinin ardýndan serbest býrakýldýklarý öðrenilirken, firari konumunda olan þüphelilerin yakalanmasý için çalýþmalara devam edildiði belirtildi. Þüphelilerin evlerinde, iþ yerlerinde, üzerilerinde ve araçlarýnda yapýlan aramalarda, kullanýma ve satýþa hazýr hale getirilmiþ her biri 10 miligram veya 15 miligram olmak üzere 100 parça uyuþturucu eroin

maddesi ve yaklaþýk 2 bin 500 parça haline getirilmeye hazýrlanmýþ 300 gram eroinle birlikte 15 gram uyuþturucu esrar maddesi ve 11 adet uyuþturucu hap ele geçirildi. Yakalanan þüphelilerden 26'sý Emniyet Müdürlüðü'nde alýnan ifadelerinin ardýndan 'Uyuþturucu Eroin Maddesi Ticareti Yapmak, Piyasaya Sürmek' suçundan Bitlis Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'na sevk edildiði açýklandý.

Yaralý bulunan Kýzýl Doðan koruma altýna alýndý

S

iirt'in Þirvan ilçesine baðlý Çeltiksuyu Köyü yakýnlarýnda öðretmenlerin bulduðu yaralý Doðan, Orman ve Su Ýþleri Þube Müdürlüðü tarafýndan koruma altýna alýndý. Yaralý Doðan, yapýlan ilk tedavisinin ardýndan Gaziantep Hayvanat Bahçesine gönderildi. Orman ve Su Ýþleri Þube Müdürü Nevzat Amcalar, "Nesli artýk tükenmekte olan hayvanlar arasýnda sayýlan yaralý Kýzýl Doðan öðretmenler tarafýndan bulundu. Bize getirdiler. Bu duyarlýlýklarýndan dolayý çok teþekkür ediyorum. Bacaðýnda kýrýk bulunan Doðan'a ilk müdahalede yapýldý. Kuþu Gaziantep hayvanat Bahçesine göndereceðiz. Burada tedavisinin tamamlanmasýnýn ardýndan esas yuvasý olan doðaya salýnacak" dedi.


4

HABER

22 MAYIS 2012 SALI

Operasyonda havan patladý AK Parti Kulp Ýlçe Baþkaný Veysel Çelik'in kurtarýlmasý için sürdürülen operasyonlar sýrasýnda yaþanan bir kaza þehit verilmesine neden oldu. Top mermisinin patlamasý üzerine Özel Harekatçý 40 yaþýndaki Akýn Bayram þehit oldu, 3'ü asker, 1'i korucu olmak üzere 4 güvenlik görevlisi yaralandý.

P

KK üyeleri 13 Mayýs günü Diyarbakýr'ýn Kulp ile Muþ karayolunun Þenyayla Bölgesi'nde yol keserek AK Parti Kulp Ýlçe Baþkaný Veysel Çelik'i kaçýrdý. Çelik'in kaçýrýlmasý üzerine güvenlik güçleri DiyarbakýrMuþ- Bingöl üçgeninde hava destekli kapsamlý operasyon baþlattý. PKK'lýlarýn etkisiz hale getirilmesi ve Çelik'in kurtarýlmasý için jandarma ve polis harekat timleri ile bölgeyi iyi bilen köy korucularýnýn sürdürdüðü operasyonlar Seri Sýpi, Þenyayla ve Kozme Daðý'nda yoðunlaþtýrýldý. Jandarma ile polis özel harekat timlerinin katýldýðý operasyonda dün Þenyayla, Darbi Mezrasý Mevkii'nde bir grup PKK üyesi tespit edildi. PKK'lýlarýn bulunduðu alanlara obüs to-

puyla atýþ gerçekleþtirildi. Atýþ sýrasýnda bir mermi toptan fýrlamayarak içinde patladý. Patlamada özel harekatçý polis memuru Akýn Bayram ile 3 topçu er ile 1 geçici köy korucusu yaralandý. Hastanede yaþamýný yitirdi Yaralýlar helikopterlerle Diyarbakýr Asker Hastanesi ile Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýldý. Durumu aðýr olan polis memuru Akýn Bayram, sevk edildiði Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi'nde yapýlan tüm müdahaleye raðmen þehit oldu. Durumu aðýr olan bir er ise Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde ameliyata alýndý. Bölgede topçu atýþýnýn ardýndan PKK'lýlarýn bulunduðu deðerlendirilen alanlar Kobra helikopterler tarafýndan yoðun ateþ altýna alýnýp bombalandý. Helikopterlerin ateþinde 4 PKK'lýnýn öldürüldüðü bildirildi. Operasyonlarýn sürdüðü ve PKK'lýlarýn cesetlerininde operas-

yon alanýnda kaldýðý belirtildi. Bölgede yer yer çatýþmalarýn yaþandýðý bildirildi. Þehit polis memuru Akýn Bayram'ýn cenazesi Diyarbakýr'da düzenlenecek törenin ardýndan topraða verilmek üzere memleketi Ordu'nun Ulubey Ýlçesi'ne gönderilecek. Vali Toprak: Kaza yaþandý Diyarbakýr Valisi Mustafa Toprak, Akýn Bayram'ýn þehit düþmesi üzerine Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi'ne giderek yetkililerden bilgi aldý. Vali Toprak, "Kulp ilçemizde ilçe baþkanýmýzýn kaçýrýlmasýna yönelik olarak oradaki terörist varlýðýný sona erdirmek üzere baþlatýlan bir operasyon vardý. Orada güvenlik güçlerimiz arama ve taramalarýna devam ediyor. Faaliyetler kapsamýnda kaza sonucu, bir silahýn yan etkisiyle 3'ü topçu er 1 polis özel harekat memuru ve bir de geçici köy korucusu olmak üzere 5

güvenlik görevlimiz yaralandý. Bunlar öncelikle Asker Hastanesi'ne getirildi. Polis özel harekat memurumuz Týp Fakültesi Hastanesi'ne getirildi ama maalesef þehit oldu, kaybettik. Milletimizin baþý sað olsun. Bir topçu erimizde Eðitim ve Araþtýr-

ma Hastanesi'nde bulunuyor. Onu da ameliyata alýyorlar, ameliyat sonrasý durumu netleþmiþ olacak. Onun dýþýndaki 2 topçu er ile geçici köy korucusu görevlimizin hayati tehlikeleri bulunmuyor. Asker Hastanesi'ndeki tedavileri sürüyor" dedi.

Diyarbakýrlý Lösemililer vakýfsýz

Aziz FÝDANCI Özel Haber

Ýçten TÜMSÝAD'da A

K Parti Diyarbakýr Milletvekili Cuma Ýçten, TÜMSÝAD Diyarbakýr þubesini ziyaret etti. TÜMSÝAD Yönetim Kurulu Üyelerinin de katýldýðý görüþme sýcak sohbet havasýnda geçti. Diyarbakýr'ýn geliþimi açýsýndan TÜMSÝAD'ýn öneri ve görüþleri derneðin Baþkaný Hüseyin Oðulmuþ tarafýndan Milletvekili Cuma ÝÇTEN'e iletildi. Kentin kalkýnmasý için STK'lara önemli görevler düþtüðünü ve STK'lardan görüþ ve destek beklediklerini vurgulayan Ýçten, Diyarbakýr için durmaksýzýn çalýþma içerisinde olduklarýný kaydetti. Ýçten, Diyarbakýr'da, Ýslam Kültür Merkezi'ni kurma çabasý içinde olunduðunu, düþünülen Ýslam Kültür Merkezi'nin sadece Türkiye'nin deðil Ortadoðu'nun da en büyüðü olacaðýný söyledi. TÜMSÝAD Diyarbakýr Þube Baþkaný Sayýn Hüseyin Oðulmuþ ise , bu ve buna benzer projelere destek olacaklarýný ,Diyarbakýr' ýn geliþimi için dernek olara olarak bu çalýþmalar içerinde yer almak istediklerini belirtti. Oðulmuþ, "TÜMSÝAD olarak bizim de Diyarbakýr'ýn geliþimi için birçok alanda proje ve çalýþmalarýmýz var diyen baþkan iþbirliðine her zaman hazýrýz "dedi.

Zayi ilaný Diyarbakýr nüfus müd. almýþ olduðum nufus cüzdanýmý kaybettim.Hükümsüzdür Engin Okay Diyarbakýr nüfus müd. almýþ olduðum nufus cüzdanýmý kaybettim.Hükümsüzdür Iþýl Demir

B

Diyarbakýr'da bulunan lösemili hastalar sahipsiz kaldý. LÖSEV Haftasý nedeniyle bir araya gelen sahipsiz lösemili aileler, düzenlenen bir etkinlik ile çocuklarýna bir nebze de olsa umut oldular.

in 500 kanser hastasý tespit edildiði kentte, LÖSEV temsilciliði bulunmadýðý için toparlanýp bir araya gelemiyorlar. Yaklaþýk üç yýl önce çeþitli sebeplerden dolayý kapatýlan vakýf bir kafeteryada hayýrseverlerin desteðiyle toplanýp haftayý kutladý. Diyarbakýr LÖSEV Aile Komite Baþkaný Nurcan Koyuncu, Diyarbakýr'da þubeleri olmadýðý için çok sýkýntý çektiklerini söyledi. Merkezde 500 ilçelerle birlikte toplam bin 500'e ulaþan Lösemi hastalarý LÖSEV ile çok saðlýklý iletiþim kuramýyor.

Güneydoðu Anadolu bölgesinde 3 bin dolayýnda hastanýn olduðuna dikkat çeken Lösev Aile Komite Baþkaný Koyuncu," Lösev haftasý nedeniyle, kafeterya sahipleri çocuklarý davet edip, ikramlarda bulunuyor. Çok sayýda hasta ve hasta yakýnýný aramamýzda görmek istiyorduk; Aradýk bizi tanýmadýklarý için, vakýf olmadýðý için gelmediler. Bunun en büyük acýsýný çeken lösev hastalarý ve yakýnlarý oluyor. Yetkililerin bize destek olmasýný istiyoruz. Çocuklar sürekli bir arada olmasý gerekiyor."dedi.

Çocuklarýn gözü ile Van'a bakmak Van depremini yaþayan çocuklarýn gözünden depremi anlatan karelerin çekildiði "Çocuklarýn gözleri ile bakmak ve anlamak (Deprem Sonrasý Yaþam/Van)"adlý fotoðraf sergisi açýldý.

S

ümerpark'ta bulunan Amed Sanat Galerisi'nde yapýlan serginin açýlýþýna depremzede çocuklarýn ve ailelerin yaný sýra Van Belediye Baþkaný Bekir Kaya, Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Baþkan Vekili Hafize Ýpek, Genel Sekreter Yardýmcýsý Mustafa Yýldýz, Mimarlar Odasý Diyarbakýr Þube Baþkaný Necati Pirinççioðlu katýldý. 9-15 yaþ arasý 45 çocuðun gözünden 55 adet fotoðrafla Van'da deprem sonrasý yaþamýn anlatýldýðý sergi büyük ilgi gördü. Projenin koordinatörlerinden Selim Yýldýz, Van'da yaþanan depremin en çok da çocuklarýn hayallerini, oyunlarýný alýp götürdüðünü söyleyerek, deprem maðduriyetine maruz kalanlarýn yaþamlarýný çocuk bakýþ açýsý ile görmenin ve anlamanýn onlarýn kendi penceresinden bakýlmasýyla olacaðýna inandýklarýný belirtti.

27 Mayýs tarihine kadar açýk Çocuklarýn yaþadýðý travmayý da göz önüne alarak onlara bir ifade olanaðý oluþturmak için böyle bir proje yaptýklarýný ifade eden Yýldýz, Van Belediyesi'nin mahallelerde kurduðu çocuk etkinlik çadýrlarýnda 2 ay önce fotoðraf atölyesi açtýklarýný söyledi. Çocuklarýn birçoðunun ilk kez fotoðraf çektiðini bildiren Yýldýz, "Þimdi hepsinin birer fotoðraf makinesi oldu. Ya geriye kalanlar? Geriye kalan 200 binden fazla çocuk için ne yapabiliriz diye düþünerek çýktýðýmýz bu yolda gelecek yardýmlar sayesinde Temmuz ayýnda Van Belediyesi'nin açacaðý kültür merkezinde atölye çalýþmalarýna devam edeceðiz" þeklinde konuþtu. Sergi 27 Mayýs tarihine kadar açýk kalacak.

Kürtçe alfabe üzerine beyin fýrtýnasý Merkezi Mardin'de bulunan Uluslar arasý Stratejik Araþtýrma Merkezi (USTAD), "Kürtlerin ABC'simi? ElifBa'sý (Alfabesi) mý?" konulu beyin fýrtýnasý toplantýsý düzenledi.

22 MAYIS 2012 SALI YIL: 11 SAYI: 3917 Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk adýna Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Sayfa Editörü A.Baran ÇÝMEN Sayfa Düzeltmeni Aziz Muhammed FÝDANCI Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: Stadyum Altý Kuzey Kale Arkasý YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR e-p posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

M

Kadýnlar baharý karþýladý

D

iyarbakýr Büyükþehir Belediyesi kadýn çalýþanlarý piknik yaparak baharýn geliþini karþýladý. Kadýn çalýþanlar oyunlar oynayýp, halaylar çekerek yaþadýklarý yoðun çalýþma temposunun stresini attý. Büyükþehir Belediyesi Kadýn Birimi tarafýndan organize edilen piknik Yeniþehir Belediyesi'nin Fidanlýk Alaný'nda yapýldý. Büyükþehir Belediyesi Baþkan Vekili Hafize Ýpek'in de katýldýðý piknikte, kadýn çalýþanlar çocuklarýyla birlikte oyunlar oynayýp, halaylar çekerek keyifli bir gün geçirdi.

ardin'de yapýlan toplantýya Doç. Dr. Ýbrahim Özcoþar, Dilbilimci Hamit Kýlýçaslan ve Mahmut Yavuz, Sosyolog Selim Duran, Gazeteci Yazar Metin Aydýn, Kültür Memursen Baþkaný Alaattin Aydýn, Dostder Baþkaný Av. Yahya Turan, MÜSÝAD Baþkan ve üyeleri Mehmet Ali Dündar ve Kazým Aksoy, Eðitimci Erdal Öztürk, USTAD Baþkan ve üyeleri Ahmet Akgül, Mehmet Emin Esen ve Tekin Oruç ile sýnýrlý sayýda gözlemci misafir katýldý. Toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný yapan USTAD Baþkaný Ahmet Akgül, yol ayrýmýna gelen Kürt toplumunun hangi alfabe üzerinden devam edeceði konusunu ele alacaklarýný ifade etti. Toplantýnýn moderatörlüðünü yapan Doç. Dr. Ýbrahim Özcoþar, Kürt kimliðinin tanýmlanmasý sorunu üzerinde genel deðerlendirmesini yaptýktan sonra "Kürtlerin ABC'simi? ElifBa'sý (Alfabesi) mý?" konusu 3 ayrý baþlýk altýnda katýlýmcýlar tarafýndan müzakere edildi. Kürtçe eðitim yol ayrýmýnda

Ayrý ayrý yapýlan ve ön plana çýkan deðerlendirmelerde Kürt kimdir? Kürt milleti neyi ifade eder? Aþiret temel yapýsýna dayanan bir topluluk tanýmlamasý ne derece doðrudur? Anadolu'da kurulan Türk beylikleri ile Kürtlerin emirlik yapýsý arasýndan benzerlikler, Yerleþik hayata geçiþte Türkler ve

Kürtler, Devletsiz millet olur mu? konularýna yer verildi. Toplantýya telefon baðlantýsý ile katýlan Araþtýrmacý yazar Müfid Yüksel, Kürt modernistlerinin Cumhuriyet dönemi aydýnlarý ile benzeþen klasik gerekçeler öne sürdüklerinden bahsetti. Kürtçe alfabesi üzerine yapýlan toplantýda bazý konuþmacýlarýn düþüncelerini Kürtçe ifade etmesi, Kürtçe beyin fýrtýnasý þeklinde anlamlý bir izlenim býraktý ve gelecekte sadece Kürtçe dili ile müzakerelerin yapýlacaðý bir beyin fýrtýnasý yapýlmasý teklifi getirildi. Beyin fýrtýnasýnýn bir ilk olduðu ve kamuoyunun tartýþmasýna açýlmasýnýn yol ayrýmýnda bulunan Kürtçe eðitim için ciddi bir katký olacaðý kaydedildi.


HABER

22 MAYIS 2012 SALI

5

Kazada ölen öðretmenler anýldý Cuma günü Batman-Diyarbakýr kara yolunda trafik kazasý geçirerek hayatýný kaybeden 4 öðretmen için anma töreni düzenlendi. Öðretmenlerin görev yaptýklarý Akbaþ Köyü Ýlköðretim Okulu'nda gözyaþlarý sel olup aktý. öðretmenlerin görev yaptýklarý Akbaþ Köyü Ýlköðretim Okulu'nda yas vardý. Öðretmenler için okulda anma töreni yapýldý. Törene Bismil Kaymakamý Harun Baþbüyük, Bismil Milli Eðitim Müdürü Mehmet Kemal Yýlmaz, öðretmenler, öðrenciler ve öðrenci velileri katýldý.

Öðrenciler gözyaþlarýna boðuldu

D

iyarbakýr'ýn Bismil ilçesi Akbaþ köyünde görevli öðretmenler Cuma günü ders bitiþi sonrasýnda arabaya binerek Bismil ilçesine doðru yola çýktý. Batman-Diyarbakýr kara yolu Sinan köyü mevkiindeki Salat köprüsünde

meydana gelen kazada Akbaþ Ýlköðretim Okulu öðretmenleri Ýhsan Bitki, Hasan Ortaç ve Halime Kadýkmak olay yerinde, aðýr yaralanan Ahmet Çetin ise Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde hayatýný kaybetti. Okullarýn açýldýðý gün

Anma töreninde hayatýný kaybeden öðretmenlerin hayatlarý anlatýlýrken, öðrenciler gözyaþlarýna boðuldu. Öðrenciler hayatýný kaybeden öðretmenleri için þiirler okudu. Öðretmen arkadaþlarý ise meslektaþlarýný anlatýrken duygulu anlar yaþadý. Anma töreninde hazýr bulunan ve kazada hayatýný kaybeden sýnýf öðretmeni Ahmet Çetin'in annesi Lami Çetin ve niþanlýsý Eda Çetin de hazýr bulundu. Ahmet Çetin tayin istemek için resmi nikah yapmýþ, Bismil merkezde ailesinin yanýnda görev yapmak istiyordu. Tören sonrasý oðlunun öðrencilere ders verdiði sýnýfa giren anne Lamia Çetin,

oðlunun sýnýftaki dolabýna sarýlarak Kürtçe aðýtlar yaktý. Anne Lamia Çetin ve Ahmet Çetin'in niþanlýsý Eda Çetin'i öðretmenler ve veliler sakinleþtirmeye

çalýþtý. Akbaþ Ýlköðretim Okulu öðrencileri kazada hayatýný kaybeden öðretmenleri için sýnýflarda öðretmen masasýna fotoðraflarý ve karanfillerle süsledi.

Çöplerden müzik aleti yaptýlar

Van'ýn Gürpýnar ilçesinin Iþýkpýnar Köyü Ýlköðretim Okulu öðretmen ve öðrencileri, örnek bir kampanyaya imza attý. Öðretmen ve öðrenciler, atýk malzemelerden müzik aletleri yapýp mehteran takýmý kurdu. 'Doðayý müzikle temizleyelim' ismiyle baþlatýlan kampanya çerçevesinde atýk malzemeler müzik aletlerine çevrildi. Öðrenciler tarafýndan da büyük ilgi gören kampanya çerçevesinde Okul Müdür Yardýmcýsý Yaman Durmuþoðlu, çöpten topladýklarý malzemelerle müzik aletleri yapýp, öðrencilerden mehteran takýmý kurmaya karar verdi. Toplam 30 öðrencinin görev yaptýðý mehteran takýmý, mazot bidonlarýndan kös, gazoz kapaklarýndan tuð ve atýk maddelerden çeþitli müzik aletleriyle büyük bir heyecanla çalýþmalarýný yürütüyor. Kampanyaya öncülük eden Okul Müdür Yardýmcýsý Yaman Durmuþoðlu, imkanlarý dahilinde konserler vermeyi de planladýklarýný

Doða bilinci aþýlandý

söyledi.

30 kiþilik takým Eþi Bedia Durmuþoðlu ve Sosyal Bilgiler Öðretmeni Veysel Can'dan da destek alarak okulda yetenekli öðrencileri belirlemek için sýnav yaptýklarýný anlatan Okul Müdür Yardýmcýsý Durmuþoðlu, "Sýnavýn ardýndan müziðe yeteneði olan ve çoðunluðunu kýzlarýn oluþturduðu 30 öðrenciyi mehteran takýmýna seçtik. Daha sonra atýk malzemelerden müzik aletleri yapmaya baþladýk. Öðrenciler, mazot bidonu ve damacanalardan kös, taç ve gazoz kapaklarýndan tuð, taraktan zurna, tencere kapaklarýndan zil yapýp çalýþmalara baþladý" dedi.

Bu kampanya ile öðrencileri çevreye karþý duyarlý hale getirmeyi amaçladýklarýný da belirten Okul Müdür Yardýmcýsý Durmuþoðlu, "Herkesin çöp diye baktýðý malzemeleri müzikle güzelleþtirdik. Zaten mehterin özünde dostluk, kardeþlik ve sevgi var. Öðrencilerimize bunu aþýladýk. Bununla birlikte doða bilincini de aþýladýk. Þimdi imkan verilirse bu çevre bilincini kardeþlik ve dostluðu diðer okullar ve çevre illerde de yaymak istiyoruz. Tek isteðimiz bize imkan saðlansýn. Ýmkanlarýmýz olursa mehteran takýmýmýzla konserler vermek istiyoruz" þeklinde konuþtu.

Diyarbakýr'da kaçak sigara operasyonu

Diyarbakýr'da gerçekleþtirilen iki ayrý operasyonda kaçak yollarla Türkiye'ye giriþ yaptýðý tespit edilen 78 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirilirken, 3 kiþi hakkýnda yasal iþlem baþlatýldýðý belirtildi.

D

iyarbakýr Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü tarafýndan gümrük kaçaðý sigara ticareti yapan þahýs ve organizasyonlarýn tespiti ve yakalanmasýna yönelik olarak iki ayrý operasyon yapýldý. Ýlk operasyonda çeþitli markalarda 34 bin 500 paket, ikinci operasyonda ise 44 bin paket olmak üzere toplam 78 bin 500 paket gümrük kaçaðý sigara ele geçirildi.

Batman'a yaðmur suyu drenaj sistemi

B

atman Belediyesi BASKÝ Müdürlüðü yaðmur suyu yükünü azaltmak ve daha saðlýklý bir çevre için yaðmur suyu drenaj sistemi döþemeye baþladý. Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Bülent Tekik, yaðmur suyu drenaj sistemin döþenmeye baþlandýðý Pazaryeri Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Tekik, Pazaryeri Mahallesi'nin yaðmur suyu yükünü kaldýracak ve aþýrý yaðýþlarýn oluþturduðu tehlikeyi gidermek amacýyla belediye BASKÝ Müdürlüðü'nün 2710 Sokak'ta bir kilometrelik yaðmur suyu drenaj sisteminin döþendiðini ve bunun en kýsa sürede tamamlanacaðýný söyledi.

Yaðmur suyu hattý da döþenecek Pazaryeri Mahallesi'nin çoðu sokaðýnýn yaðmursuyu yükünü üzerine alacak olan sistemin en son Palmiye Caddesi'ne baðlanarak mevcut alanlardaki gölleþmeyi engelleyeceðini dile getiren Tekik, "Bu sistem sayesinde ayrýca yaðýþ zamanlarýnda yaðmur sularýnýn kanalizasyon sistemine akmasýný engelleyerek kanal týkanmalarýnýn da önüne geçecek. Önümüzdeki aylarda Kültür ve belde mahallelerinde de 4 kilometreye yakýn yaðmursuyu hattý döþeyeceðiz" þeklinde konuþtu.

3 kiþi hakkýnda yasal iþlem Emniyet Müdürlüðü'nden yapýlan

açýklamada, operasyonlarda 3 kiþinin yakalandýðý belirtildi. Açýklamada, "Konu ile ilgili 3 þahýs hakkýnda '4733 Sayýlý Tütün ve Alkol Piyasasý Düzenleme Kurumu Kanuna Muhalefet' suçundan yasal iþlem yapýlmýþtýr. Gümrük kaçaðý sigaradan dolayý haksýz kazanç saðlayan ve vergi kaybýna neden olan þahýslara karþý ve gümrük kaçaðý sigara ticareti organizasyonlarýn deþifresine yönelik çalýþmalarýmýz devam etmektedir" denildi.

Kulp'ta yol çalýþmalarý baþladý D

iyarbakýr'ýn Kulp Ýlçe Belediyesi havalarýn düzelmesiyle birlikte yol çalýþmalarýnýn startýný verdi. Belediye, Devlet Hastanesi'ne giden yol çalýþmalarýný tamamladý. KulpDiyarbakýr karayolundan Kulp Devlet Hastanesi'ne kadar olan yola parke taþý döþendi. Yol kenarýna kaldýrým yapýlarak yol boyunca aðaçlar dikildi. Çalýþmalarý yerinde inceleyen Kulp Belediye Baþkaný Mehmet Nesim Þimþek, yol çalýþmalarýnýn durmaksýzýn devam edeceðini belirtti. Þimþek, "Devlet Hastanesi'nin yolu daha önce stabilizeydi. Bu çalýþmanýn gecikmesinin sebebi yeni açýlmýþ ham bir yol olmasýndan kaynaklandý. Yol zemininin oturmasýný bekledik. Ýlçe halkýnýn yoðun olarak kullandýðý bu yolu tamamlamanýn sevincini yaþýyoruz. Çalýþmalarýmýz diðer mahalle ve sokaklarda devam edecek" dedi.


6

EKONOMÝ

22 MAYIS 2012 SALI

Cuma Ýçten'den Nurbaki'ye ziyaret

Mobil trafoyu incelediler

AK Parti Diyarbakýr Milletvekili Cuma Ýçten, göreve yeniden baþlayan DEDAÞ Diyarbakýr Ýl Müdürü Nihat Nurbaki'yi makamýnda ziyaret etti. Ýçten, DEDAÞ Müdürünün tecrübeli ve baþarýlý olduðunu, kendisini yapacaðý hizmetlerde daima destekleyeceklerini söyledi.

M

illetvekili Cuma Ýçten, DEDAÞ'taki ziyaretinin ardýndan Nurbaki ile birlikte Çýnar ilçesine baðlý Þükürlü Köyü mevkiinde kurulan 25 MVA'lýk Mobil Trafoyu yerinde inceledi. 2013 yýlý hedeflerinin bölgedeki elektrik sorununu çözmek olduðunu belirten Ýçten, "Hedefimiz 2013 yýlý sonuna kadar bölgedeki enerji sorununu çözmektir. Þu anda bölgenin Enerji ihtiyacýný karþýlamak için kurmuþ olduðumuz Mobil Trafo yaklaþýk 4 milyon Euro deðerindedir. Bu trafo Çýnar ilçesinde

tarýmsal sulama yapan çiftçilerimize hizmet verecek. Hedefimiz 2013 yýlý Temmuz ayýna kadar Diyarbakýr'daki bütün elektrik sorununu çözmek. Ben bu konuda emek veren TEÝAÞ ve DEDAÞ Müdürümüz Nihat Nurbaki'ye teþekkür ediyorum" dedi.

Elektrik sorunu kalmayacak DEDAÞ Diyarbakýr Ýl Müdürü Nihat Nurbaki ise Mobil Trafonun geri getirilmesi için giriþimlerine destek olan

Bakan Mehdi Eker ile Milletvekili Cuma Ýçten'e teþekkür etti. Nurbaki, "Bölgede yaþanan enerji sýkýntýsýnýn giderilmesi amacý ile daha önce TRT DM bölgesinde indirici Trafo Merkezi kurulmasý konusunda yazýþma yapýlmýþ ve TEÝAÞ tarafýndan yatýrým programýna alýnmýþtýr. Söz konusu Trafo Merkezinin yapýmý ile ilgili çalýþmalarýmýz devam ediyor. TRT DM bölgesinde Enerji sýkýntýsýný ortadan kaldýrmak, kesintisiz ve kaliteli enerji daðýtýmýnýn saðlanmasý amacýyla geçici

olarak Bismil TM F10 ile Mazýdaðý 154 KV hattýnýn kesiþtiði noktada bir adet 25 MVA gücünde Mobil Trafo merkezinin kurulmasý uygun

görülmüþtür. Mobil trafo ile Çýnar ilçemizdeki çiftçilerin elektrik sorunlarýný çözüme kavuþturacaðýz" diye konuþtu.

Ýþ adamlarýna yeþil pasaport Memura yeni teklif

T

ürkiye Odalar ve Borsalar Birliði'nin (TOBB) 67'nci genel kurulunda konuþan Bakan Hayati Yazýcý, iþ adamlarýna yeþil pasaport verilmesi konusunda bir çalýþma yapacaklarýný açýkladý. Gümrük ve Ticaret Bakaný Hayati Yazýcý, hükümet olarak hem ekonomik hem de sosyal alanlarda en ileri modelleri geliþtirip uyguladýklarýný söyledi. Bakan Yazýcý, Baþbakan Erdoðan'ýn iþadamlarýna yeþil pasaport verilmesi konusunda bir çalýþma yapýlmasý için kendisine talimat verdiðini belirterek, ''Bu konudaki çalýþmayý hýzlandýracaðýz, ama ölçüsü þu olacak; ihracat büyüklüðü konusunda bir rakam ortaya koyacaðýz, belli ihracat büyüklüðü olan iþadamlarýna yeþil pasaport verilmesini saðlayacaðýz'' dedi.

Cari açýk azaltýlacak

Yeni teþvik programýnýn 5 Nisan 2012 tarihinde açýklandýðýný da hatýrlatan Bakan Hayati Yazýcý, ''Yeni teþvik sistemiyle uzun dönemde kalýcý olarak cari açýk sorununu kaldýrmak için önemli tedbirler alýyoruz. Üretimithalat arasýndaki olumsuz yapýnýn kýrýlarak cari açýðýn azaltýlmasý için önemli adýmlar atýlmýþtýr. Ara mallarýna iliþkin yatýrýmlar yeni teþvik programýnda stratejik yatýrýmlar olarak adlandýrýlmýþtýr'' diye konuþtu. Bakanlýðýnýn bir diðer önemli kesiminin esnaf ve sanatkarlar olduðunu belirten Hayati Yazýcý, yaptýklarý çalýþmalarla kredi üst limitlerini 5 bin liradan 100 bin liraya çýkarttýklarýný, esnaf ve sanatkarlarýn borçlarýna ödeme kolaylýðý getirdiklerini ve üretimi sürdürülebilir hale getirdiklerini kaydetti.

4

.5 milyon memur ve memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleþme sürecinin son turu yapýlýyor. Hükümet yüzde 3+3'lük teklifini yüzde 3.5+3.5'a yükseltti. Yaklaþýk 4.5 milyon memur ve memur emeklisini ilgilendiren toplu sözleþme görüþmelerinin son turu yapýlýyor. Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakanlýðý'ndaki Reþat Moralý Toplantý Salonu'nda gerçekleþen görüþmede, Kamu Ýþveren Heyeti'ne Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik, Kamu Görevlileri Sendikalarý Heyeti'ne ise Memur-Sen Genel Baþkaný Ahmet Gündoðdu baþkanlýk yapýyor. Hükümet görüþmede yüzde 3+3'lük zam teklifini yüzde 3.5+3.5'a yükseltti. 30

den çok uzakta.

Memurlar: Cýlýz bir teklif

Nisan'da baþlayan süreçte 7 toplantý yapýlmasýna raðmen hükümet yüzde 3+3'lük teklifinde deðiþikliðe gitmemiþti. Toplu sözleþme masasýna yüzde 16'lýk taleple oturan memurlar son kez hükümetten teklif ettiði rakamý artýrmasýný istiyordu. Ancak yarým puanlýk artýþ, memurlarýn beklentisin-

Hükümetin yeni teklifini deðerlendiren Memur-Sen Genel Baþkaný Ahmet Gündoðdu, ''Bu teklif yine tek kalemde 3,5 3,5. Cýlýz bir teklif. Bu teklif karþýsýnda tekliflerimizi gözden geçirmeyeceðiz. Yüzdelik zam boyutuyla sadece 2012'ye yönelik tek kalemde 0.5+0.5, 2013 yýlýna yönelik bir teklif yok'' dedi. Hükümet'in ek ödeme, taban aylýðý, 4-C'liye seyyanen zam, toplu sözleþme ikramiyesi gibi konularda bir teklif yapmadýðýný anlatan Gündoðdu, öðretmen ve öðretim üyelerine yapýlmasýný istedikleri ek ödemeye iliþkin bir öneri de sunulmadýðýný söyledi. Sözleþme görüþmelerinde son ve kritik toplantýdan anlaþma çýkmazsa süreç hakem heyetine devredilecek ve müzakereler 29 Mayýs'a kadar hakem heyeti tarafýndan sürdürülecek.


GÜNCEL

22 MAYIS 2012 SALI

7

Kürtçe anayasada resmi dil olarak yer alsýn

Demokratik Toplum Kongresi'nin (DTK) Diyarbakýr'da düzenlediði 'Eðitim Çalýþtayý'nýn sonuç bildirgesini açýklayan BDP Siirt eski Milletvekili Osman Özçelik, "Anayasa'nýn yeni olmasý için Kürtçe'nin resmi bir dil olarak anayasada yer almasý gerekir" dedi.

D

iyarbakýr'da DTK tarafýndan düzenlenen ve 2 gün süren 'Eðitim Çalýþtayý'nýn sonuç bildirgesi açýklandý. Sonuç bildirgesini açýklayan DTK Daimi Meclis üyesi ve Siirt eski Milletvekili Osman Özçelik, "Eðer bir ulus veya halk varsa, o ulusun dili de vardýr. Dili varsa o dilde eðitimi de olmasý gerekir. Bunlar birbirinden ayrýlamaz olgulardýr. Dilin bir halkýn ve ulusun en vazgeçilmez hakký olduðunu ve bu dil ile eðitimin her türlü tartýþmalarýn üstünde olduðunu vurgulayan çalýþtay bileþimi, ana dil ile eðitim hakký, çocuk haklarý ve bir bütün olarak kolektif haklarýn kullanýlmasýný öngören uluslararasý anlaþmalarýn Türkiye tarafýndan çekince konularak uygulanmamasýný çaðdýþý bir tutum olarak deðerlendirmiþtir" þeklinde konuþtu.

'Kürtçe seçmeli dil olarak kullanýlamaz' Asimilasyon politikalarýna raðmen

Kürt dilinin sahip olduðu bütün lehçeleri ile tüm canlýlýðý ile 21'inci Yüzyýl'ýn þafaðýna ulaþtýðýný söyleyen Özçelik, þöyle konuþtu: "Bu aþamadan sonra bu dil ile eðitimi uygulamamak gerici ve zora dayalý devlet politikasý olur ancak. Her defasýnda Almanya'daki, Bulgaristan ve Yunanistan'daki Türkler söz konusu olduðunda Türkiye Hükümeti Baþbakaný asimilasyonun bir insanlýk suçu olduðunu söylerken Türkiye sýnýrlarý içinde bulunan Kürt yurttaþlarýn dilini ve kültürünü asimile etmede bir beis görmemektedir. Kürt halkýnýn varlýðýný kabul eden devlet, bu halkýn kolektif haklarýný ve ulus olmaktan doðan haklarýný ise görmezden gelmektedir. Kolektif haklar yerine bireysel haklarý koymakta, seçmeli ders gibi yanýltýcý ve oyalayýcý politikayý izlemeyi tercih etmektedir. Seçmeli dersin ancak yabancýlar için geçerli olabileceðini ifade eden Çalýþtay bileþimi, Kürtçe Kürt halkýnýn dilidir ve bu halk kendi dilini seçmeli olarak kullanamayacaðý sonucuna vardý."

'Yeni anayasada yer almalýdýr' Özçelik, yeni anayasanýn yapým ve yazým çalýþmalarýnýn baþladýðý bugünlerde anayasanýn gerçekten 'yeni' olmasý için,

Kürtçe'nin resmi bir dil olarak anayasada yer almasý gerektiðini de vurgulayarak, "Ana dilde eðitimin anayasal ve yasal güvenceye kavuþturulmasý olmazsa olmazdýr. Eðer yeni anayasa ana dil ile eðitimin yolunu açmazsa, o zaman bu anayasa yeni olmaz, þu ana kadar yapýldýðý üzere 12 Eylül anayasasýnýn bir düzeltmesi olur. Bu da Türkiye'nin demokrasi sorunu dahil hiçbir sorununu çözmez. Toplumu oluþturan kiþilerin hem kendileri ile, hem de toplum ile barýþýk bir yaþam kültürünün oluþmasý için ana dile müdahale etmeyen, ana dil ile eðitimi yasaklamayan gerçek demokratik sisteme geçilmelidir" diye konuþtu.

Birdirgede yer alan 4 madde Özçelik, Eðitim Çalýþtayý'nýn sonuç bildirgesinde yer alan 4 maddeyi ise þöyle açýkladý: Kürt halkýnýn varlýðý bir ulusun varlýðý olarak kabul görmeli ve bundan doðan kollektif haklarý belirlenecek bir statü ile teslim edilmelidir. Ana dil eðitimi ve ana dilde eðitim yasal ve anayasal düzeyde kabul görmeli, güvenceye alýnmalýdýr. Her türlü ýrkçý, faþist ve ayýrýmcýlýða yol açan yasa ve yönetmelikler eðitim sisteminden çýkarýlmalý, insan temeli bir eðitim sisteminin önün açýlmasý saðlanmalýdýr. Dil su gibi, hava gibi bir yaþam hakký olmanýn da ötesinde bir zorunlu ihtiyaçtýr. Bu ayný zamanda Kürt halkýnýn siyasal talebidir. Bu talebin doðal bir þekilde ve evrensel hukuk kurallarý çerçevesinde çözülmesi, toplumda var olan tüm sorunlarýn çözüm yollarýnýn açýlmasý anlamýna geleceðinden toplumsal barýþýn ve gerçek demokrasinin geliþimine de yol açacaktýr."

14 ADET TÜRBÝN ÇARKINDA KAVÝTASYON HÝZMET ALIM ÝÞÝ ELEKTRÝK ÜRETÝM A.Þ GENEL MÜDÜRLÜÐÜ (EÜAÞ) Karakaya HES Ýþl.Müd. 14 adet türbin çarkýnda kavitasyon hizmet alým iþi. hizmet alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2012/64060 l-Ýdarenin a) Adresi : EÜAÞ KARAKAYA HES ÝÞLETME MÜDÜRLÜÐÜ ÇÜNGÜÞ/DÝYARBAKIR b) Telefon ve faks numarasý : 4125442047 - 4125442046 c) Elektronik Posta Adresi : karakaya_ticaret@hotmail.com ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Ýhale konusu hizmetin a) Niteliði türü miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : EÜAÞ KARAKAYA HES ÝÞLETME MÜDÜRLÜÐÜ SANTRAL BÝNASI c) Süresi : Ýþe baþlama tarihinden itibaren 40(kýrk) gündür 3- ihalenin a) Yapýlacaðý yer : EÜAÞ KARAKAYA HES ÝÞLETME MÜDÜRLÜÐÜ ÇÜNGÜÞ/DÝYARBAKIR b) Tarihi ve saati : 04.06.2012 - 14:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý Belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðinin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðinin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5. Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.2. Ekonomik ve malî yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý EÜAÞ KARAKAYA HES ÝÞLETME MÜDÜRLÜÐÜ adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar EÜAÞ KARAKAYA HES ÝÞLETME MÜDÜRLÜÐÜ MUHABERAT SERVÝSÝ adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, ihale üzerine býrakýlan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez

D-900 (www.bik.gov.tr) (www.ilan.gov.tr)

Yapýmý süren spor salonuna inceleme

D

iyarbakýr Valisi Mustafa Toprak, Baþbakan Erdoðan'ýn Diyarbakýr ziyaretinde açýlýþýný yapmasý beklenen 6 bin kiþilik "Çok Amaçlý Spor Salonu"nu ziyaret etti ve son çalýþmalarý yerinde inceledi. Vali Mustafa Toprak, bitme aþamasýna gelen 6 bin kiþilik "Çok Amaçlý Spor Salonu"nu ziyaret etti. Vali Toprak'a Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Abdullatif Umut ve diðer yetkililer eþlik etti. Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü'nün Seyrantepe'deki arazisinin yanýnda inþa edilen spor salonunun temeli 2009 yýlýnda Kalkýnma Bakaný Cevdet Yýlmaz ve Diyarbakýr milletvekillerinin katýlýmýyla atýlmýþtý. Toplam 24 bin metrekare alan üzerinde ve 8 bin 600 metrekare kapalý alanda inþa edilen Çok Amaçlý Spor Salonu ve tesisleri, Diyarbakýr ve

bölgenin en büyük spor salonu olma özelliðini taþýyor.

Eksiklikler gideriliyor Uluslararasý müsabakalara uygun inþa edilen ve basketbol, hentbol, voleybol gibi salon sporlarýn rahatlýkla icra edilebileceði salonda, kompleks içerisinde bulunan 3 adet antrenman salonunda ise güreþ ve karate, judo, tekvando, kýckbox gibi spor dallarýnda genç sporcular antrenman imkaný bulabilecek. Salonda ayrýca VIP Salonu, Basýn Odasý, Kafeterya ve çok sayýda Soyunma-Duþ Odalarý bulunuyor. Vali Toprak, yetkililerden süren çalýþmalar hakkýnda bilgi alarak tespit ettiði bazý eksikliklerin giderilmesi konusunda yetkililere talimat verdi.

RTÜK'ten eðitim semineri

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafýndan "Yerel ve Bölgesel Medya Hizmet Saðlayýcýlarý Eðitim Semineri" Green Park Otel'de yapýldý.

S

eminerin açýlýþ konuþmasýný yapan Baydemir, bir iç denetim mekanizmasý olan RTÜK'ten bir izleyici olarak beklentilerini þöyle sýraladý: "Kin ve nefretin deðil, hoþgörünün dilini; Kaosun deðil, istikrarýn dilini; Tekçiliðin deðil, çoðulculuðun dilini; Milliyetçiliðin deðil, evrensel deðerlerin dilini; Farklýlýklarýmýzýn deðil, ortak deðerlerimizin dilini; Vesayetin deðil, özgürlüklerin dilini; Ayrýþtýrýcý deðil, birleþtirici bir dili medyaya hakim kýlmak gerek."

Çok dilli yayýncýlýða ihtiyaç var Baydemir, ülkede ve bölgede çok dilli yayýncýlýða ihtiyacýn giderek arttýðýný söyleyerek, böylece toplumun tüm ihtiyaçlarýna yanýt olma konusunda mevzuat ve teknik altyapý konusunda hazýrlanmak gerektiðinin altýný çizdi. Baydemir, bir izleyici olarak dizilerde kullanýlan dil konusunda rahatsýzlýðýný ifade etti. Ülke genelinde giderek yaygýnlaþan ve içinden çýkýlacaðý bir muamma olan dizi gerçekliðine vurgu yapan Baydemir, ulusal medyada adeta bir hastalýða dönüþen dizilere iliþkin bir istiþareye ve ortak akýl oluþturmaya ihtiyaç olduðuna dikkat çekti.

lan ilk RTÜK yasasýna dikkat çekti. Ýlk RTÜK Yasasý'nýn frekans tahsisi konusunda baþarýlý olamadýðýný ifade eden Dursun, 3 Mart 2011'de RTÜK yasasýnýn deðiþtiðini söyledi. Frekans konusunda bir takvim iþlediðini belirten Dursun, yeni yasanýn standartlarý, beklentileri ve çözüm mekanizmalarýný deðiþtirdiðini söyledi. "Bu yasa sektör açýsýndan dönüm noktasýdýr" diyen Dursun, RTÜK'ün ifade özgürlüðünü garanti altýna aldýðýný ve bu söylemi öne çýkardýðýný belirtti.

Yeni yasanýn getirdikleri Müeyyide sisteminin de deðiþtiðini, bazý ihlallerde uyarma bulunduðunu ancak bunun yerine para cezasý geldiðini belirten Dursun, yeni yasa ile TRT'nin de RTÜK denetimi kapsamýna alýndýðýný söyledi. Yasanýn "Ticari iletiþim" kavramýný geliþtirdiðini, daha önce zorunluluk olmayan "akýllý iþaretlerin" artýk yasal zorunluluk olduðunu belirten Dursun, yine zorunlu olmayan "Ýzleyici temsilciliði" mekanizmasýnýn kurulduðunu ve her yayýnýn bir "sorumlu müdürünün" olmasý gerektiðinin yasal zorunluluk haline getirildiðini kaydetti.

Sýkýntýlý dil kullanan diziler var

Ýletiþim hatalarýna deðinildi

Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir, þunlarý söyledi: "Þüphesiz ki iyi diziler de var ama sýkýntýlý bir dil kullanan diziler var. Dostluðun deðil, öfkenin dilini yaygýnlaþtýran, hoþgörünün dilini deðil, ötekileþtiren bir dil kullanan yayýnlar var. Elbette ki özgürlük diyoruz. Ama bu özgürlük insanlarý barýþ içinde yaþatmaya katký sunmalýdýr. Ötekileþtirmemeli, hor görmemelidir. Gerçekten çok farklý bir dünya varmýþ gibi yanlýþ algýlara götürmemelidir."

Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ayþegül Jale Saraç ise medyanýn kentteki güzellikleri de vermesi gerektiðini ifade ederken, yaþadýðý bir iletiþim sorununu örnek verdi. Saraç, pozitif olanýn da negatif olanýn da abartýlmadan verilmesi gerektiðini belirtti. Vali Mustafa Toprak da "Deðiþimi, geleceði ve algýyý iyi yönetmek gerekiyor" diyerek baþladýðý konuþmasýna, haberlerin veriliþ biçimlerinde problemler olduðunu söyledi. Kimi zaman kendilerinin de ifade etmede sýkýntý bulunabileceðini belirten Toprak, örnek verdiði bir proje ile ilgili öne çýkan haber baþlýðýn kendilerini þaþýrttýðýný ifade etti.

Dursun RTÜK Baþkaný Prof. Dr. Davut Dursun da yapý-

ÝLAN Tasfiye Halinde S.S Diyarkent Konut Yapý Kooperatifi'nin kapanýþ Genel Kurul toplantýsý 17.06.2012 tarihinde saat 14.00 da Baðcýlar Mevkii Zümrüt 1 Sitesi Altý Zümrüt Kýraathanesi Baðlar/Diyarbakýr adresinde aþaðýdaki gündem maddeleri görüþmek üzere toplanýlacaktýr. Gündem 1. Açýlýþ ve yoklama 2. Divan heyetinin seçimi 3. Yönetim ve Denetim Kurallarýnýn raporunun okunmasý 4. Kapanýþ bilânçosunun okunmasý oylanmasý 5. Yönetim ve Denetim kurallarýnýn ibrasý 6. Kooperatifin Ticaret Sicilinden kaydýnýn silinmesinin oylanmasý 7. Dilek ve temenniler 8. Kapanýþ

D-906 (www.bik.gov.tr) (www.ilan.gov.tr)

Yönetim Kurulu


8

HABER

22 MAYIS 2012 SALI

Kitap Fuarý bugün açýlýyor TÜYAP Tüm Fuarcýlýk Yapým AÞ ile Türkiye Yayýncýlar Birliði'nin iþbirliðiyle düzenlenen "Diyarbakýr 3. Kitap Fuarý" baþlýyor. Diyarbakýr 3. Eðitim Fuarý ile eþ zamanlý olarak düzenlenen ve giriþin ücretsiz olduðu fuar, 22-27 Mayýs tarihleri arasýnda açýk kalacak.

T

ÜYAP Genel Müdürü Ýlhan Ersözlü, Diyarbakýr 3. Kitap Fuarý'nýn coþkuyla, büyümeyle, içerik ve etkinlikleriyle açýlacaðýný söyledi. Diyarbakýr 3. Kitap Fuarý'nýn sürdürülebilir, istikrarlý büyümesiyle bugünlere geldiðini anlatan Ersözlü, "Geçtiðimiz yýl 100 yayýnevi katýlmýþtý. Bu sayý bu yýl yüzde 30 artarak, 135'e çýktý. Sadece Diyarbakýr'ýn deðil, Diyarbakýr ile birlikte tüm bölgenin fuarý. Fuar 7'den 70'e herkesi ilgilendiren 100 binin üzerinde izleyicisi bulunan ve artýk geleneksel hale gelen bir fuardýr" dedi.

300 yazar imza gününe katýlacak TÜYAP Genel Koordinatörü Deniz Kavukçuoðlu da fuar süresince kültür, edebiyat ve sanat olmak üzere 40 etkinliðin olduðunu kaydetti. Bunlarýn açýk oturumlar, söyleþiler ve gösterilerden meydana geldiðini dikkati çeken Kavukçuoðlu, þöyle dedi: Fuara Fransa'dan da 2 araþtýrmacý yazar katýlacak. Bunlardan biri dinler tarihi uzmaný Sebastian de Courtois diðeri ise Fawaz Husen. Ayrýca aralarýnda Can Dündar, Murathan Mungan, Ayþe Kulin, Bejan Matur, Cezmi

Ersöz, Mýgýrdiç Margosyan, Müge Ýplikçi, Mümtazer Türköne, Nasuh Mahruki, Occo Mahabad, Vehbi Vakkasoðlu, Yavuz Bahadýroðlu'nun da bulunduðu 300 yazar imza günlerine katýlacak.

Sabahattin Ali anlatýlacak Fuarda ayrýca Sabahattin Ali "Bir Fotoðraf Camý Sergisi" izlenime sunulacak. Sabahattin Ali'nin yaþam öyküsünün fotoðraflarla anlatýldýðý sergi, yazarýn ailesi, çocukluðu, gençliði, Almanya'da yaþadýðý yýllar, öðretmenlik, askerlik, evlilik

TRT 6'nýn bu haftaki konuðu Siirt oldu

T

ürkiye'nin baþarýlý halk oyunlarý ekiplerinden olan Siirt Zübeyde Haným Lisesi Halk Oyunlarý Ekibi, TRT 6'da yayýnlanan "Çepik" programýnýn konuðu oldu. Sanatçý Aydýn Aydýn'ýn TRT 6'da her pazar saat 20.00'de sunduðu "Çepik" pro-

gramýnýn bu haftaki konuðu Siirt oldu. Programda kentin tüm deðerleri ön plana çýkarýlmaya çalýþýldý. Önümüzdeki günlerde Türkiye Finalleri'nde yarýþacak olan Zübeyde Haným Lisesi Halk Oyunlarý Ekibi, muhteþem gösterisini programda tüm Türkiye'nin beðenisine sundu. Siirt Milletvekilleri Afif Demirkýran ile Ali Ýlbaþ'ýn üç dilde selamlama yaptýðý programda, Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Ziyadanoðullarý, üniversite hakkýnda kýsa bir bilgi verdi. Siirt Vali Yardýmcýsý Mustafa Pala da Siirt'in güzelliklerine deðinerek herkesi Siirt'e beklediklerini söyledi. Misbah YILMAZ

ve babalýk dönemleri gibi baþlýklý bölümlerden oluþuyor. Küratörlüðünü Osman Köker'in yaptýðý "Eski Diyarbakýr'da Kültürel Çeþitlilik" konulu sergi de fuar kapsamýnda açýlacak. Sergide 20. yüzyýl baþlarýnda Diyarbakýr'daki çok kültürlü yaþam, 200 fotoðraf aracýlýðýyla anlatýlýyor. Ýlk kez Hollanda'da konuk olarak katýlacak. Hollanda ile bu yýl Osmanlý, Türk ve Hollanda arasýndaki diplomatik iliþkilerin baþlangýcýnýn 400. yýl dönümünü kutluyoruz. Hollanda standý da bulunacak.

Bitlis'e 400 yataklý hastane yapýlýyor tiyeye giden Bitlis Valisi Nurettin Yýlmaz, yetkililerden bilgiler aldý. Yapýlacak hastanenin bölgeye hitap edeceðini, istihdama da katký sunacaðýný belirten Vali Yýlmaz, çalýþmalarýn kýsa sürede tamamlanarak hizmete açýlmasý için ellerinden geleni yapacaklarýný söyledi. Vali Yýlmaz, þöyle devam etti: Burada daha önce özel þirketlere ve Karayollarý'na ait beton santralleri vardý. Bunlar kaldýrýlarak inþaatýn temel açma çalýþmalarý baþlamýþ durumdadýr. Ýnþaatýmýzýn tamamlanma süresini biz dikkate almýyoruz.

2 bin kiþiye iþ alaný doðacak

B

itlis'te yapýlacak olan 400 yataklý Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi için temel açma çalýþmalarý devam ediyor. Çalýþmalarý yerinde incelemek üzere þan-

Bitlis'te önceki yýllarda kýsa sürede birçok inþaatý tamamladýk. Bu inþaatý da 2013 inþaat sezonunun sonuna kadar bitirmelerini istiyoruz. Burada hiçbir

engel yok, ödenek konusunda da bir sýkýntý yok. Burada Karayollarý'na ait parçalar var, onlarda haziran ortasýna kadar kalkmýþ olacak. Ýnþaatýmýzýn yaklaþýk bedeli 60 milyon TL'dir. 400 yataklý hastanemizde ortalama bin 500-2 bin kiþiye iþ alaný olacak. Bu hastanemizin en büyük özelliði donanýmlarýnýn en yüksek seviyede olmasýdýr. Burasý ileride Bitlislilerin de merakla beklediði üniversitemize ait týp fakültesine hizmet verecek þekilde donatýlacak. Mevcut hastanemizle il dýþýna artýk çok az sayýda sevk yapmaya baþlamýþtýk. Bu hastanenin tamamlanmasý ile bunlarda ortadan kalkmýþ olacak. Ýnþallah Bitlis'imize ve bölgemize hayýrlý olur.


POLÝTÝKA

22 MAYIS 2012 SALI

9

Öcalan'ý katil olarak görmedik BDP Grup Baþkanvekili Pervin Buldan, "Biz hiçbir zaman Sayýn Öcalan'ý katil olarak görmedik. Biz Kürt halký olarak Sayýn Öcalan'ý sürekli lider olarak, önder olarak gördük" dedi.

B

DP Grup Baþkanvekili Pervin Buldan, Yargýtay'ýn 'Sayýn Öcalan' kararý ile ilgili deðerlendirmede bulundu. Buldan, "Bunu gecikmiþ bir adalet olarak görüyorum. Yargýlamada verilen yanlýþtan dönülmesinde geç kalýndýðýný ifade ediyorum. Türkiye hukuk devletiyse, demokrasi varsa bu tür söylemlerin suç olmaktan çýkmasý gerektiðini düþünüyorum. Sonuçta hepimiz bir yerlere ya da bir þeylere istediðimiz þekilde hitap edebiliriz. Herkes hitap þeklinde özgür olmalýdýr. 'Sayýn' kelimesi bir katil için de kullanýlýr, bir lider içinde kullanýlýr, bir

önder için de kullanýlýr. Ama biz hiçbir zaman Sayýn Öcalan'ý katil olarak görmedik. Biz Kürt halký olarak Sayýn Öcalan'ý sürekli lider olarak, önder olarak gördük" diye konuþtu.

'Daðdan indirmenin yollarýný arayýn' Buldan, hiçbir zaman savaþtan yana olmadýklarýný ve Türkiye'nin toplumsal bir barýþa kavuþmasý gerektiðini her zaman ifade ettiklerini söyledi. Baþbakan Erdoðan'ýn bu konuda sürekli BDP'yi suçladýðýný belirten Buldan, þöyle konuþ-

tu: "Biz bir kaz daha Sayýn Baþbakana þu çaðrýyý yapmak istiyoruz; siz daðlardaki insanlarý kýþkýrtmak yerine onlarý daðdan indirmenin yollarýný aramalý ve bulmalýsýnýz. Bunun yolu siyasi uzantýlarla müzakere olmamalý bence. Bugün eðer Türkiye'de milyonlarca insan Sayýn Öcalan'ý kendisine önder olarak ilan etmiþse, bu gerçeðin mutlaka görülmesi gerektiðini ifade etmek istiyorum. Sayýn Öcalan'ýn yapacaðý çaðrýnýn da daðdaki insanlarý etkileyeceðini artýk Baþbakanýn da çok iyi bilmesi gerektiðini düþünüyorum."

'Sayýn Öcalan' artýk suç deðil Yargýtay, Abdullah Öcalan için "Sayýn", PKK'lýlar için "gerilla" ifadesini kullanan Hatip Dicle ve Selim Sadak'a verilen hapis cezasýný bozdu. Yargýtay, ifadelerin Anayasa, AÝHS ve Temel Özgürlüklerin Korunmasýna Ýliþkin Sözleþme'nin ifade özgürlüðünü düzenleyen maddeleri kapsamýna girdiðini bildirdi.

Y

argýtay 9. Ceza Dairesi, bir süre önce çok sayýda siyasetçinin hapis cezasý almasýna neden olan "Sayýn Abdullah Öcalan" sözlerine vize verdi. Yargýtay, bu sözlerin "ifade özgürlüðü" kapsamýnda deðerlendirilmesi gerektiðini belirterek, bu ifadeye ceza uygulamasýný kaldýrdý. Bir döneme damgasýný vuran "Sayýn" tartýþmasý da böylece sona erdi. Yargýtay söz konusu kararý halen KCK davasýndan cezaevinde bulunan Hatip Dicle ve BDP'li Selim Sadak'ýn Roj Tv'ye verdikleri bir röportaj kapsamýnda aldý. Ýkili röportajda Abdullah Öcalan için "Sayýn", PKK'lýlar için "gerilla" ifadesini kullandý. Ankara özel Yetkili Savcýlarý bunun üzerine Sa-

dak ve Dicle hakkýnda dava açtý. Dicle ve Sadak, Ankara 11. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde bu sözleri nedeniyle sanýk sandalyesine oturdu. Ýfade hürriyeti

Mahkeme, "PKK terör örgütünün amacý doðrultusunda suç ve suçluyu övdükleri'' gerekçesiyle, ikiliyi altýþar ay hapis cezasýna mahkum etti. Karar temyiz edilince dava Yargýtay'a taþýndý. Kararý bozan Yargýtay 9. Ceza Dairesi'nin kararýnda; Dicle ve Sadak'ýn verdiði röportajýn bir bütün olarak ele alýnmasý istendi ve bu kapsamda bu sözlerin ifade özgürlüðünü düzenleyen; Anayasa'nýn 26, Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi (AÝHS) ve Temel Özgürlüklerin Korunmasýna iliþkin Sözleþme'nin 10. maddesi kapsamýnda olduðu ifade edildi. Bozma kararýnýn gerekçesinde de sözlerin "Yargýtay ve AÝHM kararlarý ile desteklenen ifade hürriyetinin kullanýlmasý kapsamýnda kaldýðý" belirtildi. Yargýtay Dicle ve Sadak'ýn bu sözleri nedeniyle yargýlanamayacaðýna dikkat çe-

kerek beraatlerine oybirliðiyle karar verdi. 150 kiþiye dava

Son olarak Öcalan'a "sayýn" dedikleri için yargýlananlara destek vermek amacýyla kampanya baþlatýlmýþtý. Kampanyaya katýlarak, "Eðer sayýn olarak hitap etmek suç ise ben de Sayýn Abdullah Öcalan diyorum ve bu suçu iþleyip kendimi ihbar ediyorum" dilekçelerini veren 150 kiþi hakkýnda dava açýlmýþtý. Abdullah Öcalan'ýn 29 avukatý hakkýnda "sayýn" ifadesini kullandýklarý için 300'e yakýn dava açýlmýþtý. Eski Adalet Bakaný Mehmet Ali Þahin, 2008 yýlýnda bir soru önergesine verdiði yanýtta, 7 bin 887 kiþinin "sayýn" dedikleri için yargýlandýðýný açýklamýþtý. 2006-2007 yýllarýnda ise bu suçtan 949 kiþi ceza almýþtý. MÝT Müsteþarý Hakan Fidan'ýn katýldýðý Oslo görüþmelerinin basýna sýzan bölümlerinde, Fidan'ýn Öcalan'dan "sayýn" diye bahsettiði iddia edilmiþti.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


10

ÝÇ-DIÞ HABERLER

22 MAYIS 2012 SALI

Obama'dan Kürecik talimatý NATO zirvesine füze savunma sistemi damga vurdu. Birkaç yýl içinde tüm Avrupa, füze savunma sistemi sayesinde hava saldýrýlarýna karþý korunaklý hale gelecek. Obama'nýn da Kürecik'teki radarýn operasyonel kontrolünü NATO'ya devretme talimatý verdiði belirtildi.

A

BD'nin Chicago kentinde düzenlenen NATO zirvesinde, radarý Malatya Kürecik'te konuþlandýrýlan balistik füze savunma sisteminin ara yeteneðinin hayata geçirilmesi ilan edildi. Bu kapsamda ABD Baþkaný Barack Obama, Türkiye'deki radarýn operasyonel kontrolünün NATO'ya devredilmesi talimatýný verdiði belirtildi. Beyaz Saray'dan gönderilen, ''Chicago Zirvesi - NATO Kabiliyetleri'' baþlýklý bilgi notunda, ''NATO'nun ilk komuta ve kontrol prosedürlerinin yürürlüðe girmesiyle

ABD Baþkaný, Savunma Bakaný'na, Türkiye'deki ABD radarýnýn operasyonel kontrolünün NATO'ya devredilmesi talimatýný verdi'' ifadesi kullanýldý.

NATO'ya tam yetki Notta, radardan edinilen bilginin NATO komuta ve kontrol sistemiyle birleþmek suretiyle NATO füze savunma komutanlarýna kapsamlý ve gerçek zamanlý operasyonel görünüm saðladýðý ve onlara mevcut füze savunma unsurlarýný etkin þekilde kullanmalarý-

Suriye'nin savaþý Beyrut'a sýçradý

Yemen'de intihar saldýrýsý Y

emen'in baþkenti Sana'da dün askerlere karþý düzenlenen intihar saldýrýsýnda en az 70 asker öldü. Saldýrýda savunma bakaný ve genelkurmay baþkaný yara almadan kurtuldu. Kuzey ve Güney Yemen'in birleþmesinin kutlanacak 22. yýldönümü için geçit töreni yapan askerler, bir intihar bombacýsýnýn saldýrýsýna uðradý. Askeri kaynaklar, askeri üniforma giymiþ bir intihar bombacýsýnýn üzerindeki bombayý patlatmasý sonucu en az 70 askerin öldüðünü belirtti. Saldýrýda çok sayýda kiþi de yaralandý. Yemenli yetkililer, ölü sayýsýnýn artmasýndan endiþe ediyor. Saldýrý esnasýnda Yemen savunma bakaný ve genelkurmay baþkanýnýn da olay yerinde olduðu ancak yara almadýðý açýklandý.

Ýki canlý bomba daha vardý Sebin meydanýnda yaþanan intihar saldýrýsýnýn ardýndan 2 canlý bombanýn daha fark edilerek etkisiz hale getirildiði açýklandý. Patlama sýrasýnda olay yerinde olan askerlerden bazýlarý, patlamanýn, eski devlet baþkaný Ali Abdullah Salih'in posterlerinin kutlamalar sýrasýnda asýlýp asýlmamasýna yönelik tartýþmalarýn yaþandýðý sýrada meydana geldiðini söyledi. Yemen son yýllarda El Kaide'nin önemli üslerinden biri haline geldi. ABD, insansýz uçaklar vasýtasýyla Yemen'de El Kaide militanlarýna karþý saldýrýlar düzenliyor. Yemen'de Arap Baharý'yla birlikte protesto gösterileri baþlamýþ, kanlý bir çatýþma sonrasýnda Devlet Baþkaný Ali Abdullah Salih, koltuðunu yardýmcýsý Abdurabbu Mansur Hadi'ye býrakmýþtý.

Çetiner Çetin ORSAM Danýþma Kurulu Üyesi

Barzani'nin Ankara Temaslarý ve Mesajlarý Suriye Süreci ve Ýþbirliði Suriye'de süren devrim sürecinde açýða çýkan gerçek, nüfusun %10'unu oluþturan ve çok daha önemlisi Baas'ýn ardýndan en örgütlü hareket ve güçlere sahip Kürtler olmadan bu iþin çok zor olacaðý. Türkiye de Suriye muhalefeti de artýk bunun farkýnda. Özellikle son dönemde Suriye muhalefetine fikren yakýn yayýn kuruluþlarýnda Kürt vurgusu daha sýk yapýlýyor. Türkiye'nin bu hususta stratejisi PKK'nýn Suriye'deki siyasi uzantýsý PYD eksenli Kürt yapýlarý olabildiðince yeni geliþen sürecin dýþýnda tutabilmek üzerine kurulu. Bu strateji Suriye'de Erbil ile ittifak baðlamýnda iki noktada týkanýyor. Birincisi bahsettiðimiz Erbil hükümetinin Kürtler arasýndaki karizma ve etkinliðini tehdit edebilecek bir düzeye varma ihtimali var bu stratejinin. Bunu söylerken Erbil'in Ankara'nýn yol haritasýný kabul etmesi ihtimaline istinaden bahsediyorum. PKK her ne kadar tam olarak farkýnda olmasa da özellikle Kürt diasporasý üzerinden dünya ve bölge Kürtlerinin algýsýna ciddi müdahalelerde bulunabiliyor. Suriye'de olasý bir Erbil-Ankara ittifaký PYD'yi dýþlarsa ve bu kesin-

na imkan tanýdýðý vurgulandý. Chicago zirvesinde NATO, balistik füze savunma sisteminin ara yeteneðinin hayata geçirilmesini ilan ederek, bir önceki Lizbon zirvesinde ortaya konan taahhüdü hayata geçirme yolunda önemli bir adým attý. Erken uyarý radarýnýn Kürecik'te konuþlandýrýlmasýyla ilk aþamasý tamamlanan sistemin, 2018 yýlýnda dört aþamanýn tamamlanmasýyla tam kapasiteyle faaliyete geçmesi öngörülüyor.

Suriye'deki þiddet olaylarýnýn kývýlcýmý bu kez de Lübnan'ýn baþkenti Beyrut'a sýçradý. Beyrut'ta Esad yanlýlarý ve karþýtlarýnýn çatýþmasýnda 2 kiþi ölürken, 18 kiþi de yaralandý. Lübnan ordusu panzerlerle müdahale etti.

L

übnan'ýn Trablus kentinde geçtiðimiz hafta Sünnilerle Aleviler arasýndaki çatýþmanýn benzeri bu kez baþkent Beyrut'ta yaþandý. Suriye Devlet Baþkaný Beþþar Esad karþýtý protestolara destek veren Sünni bir din adamýnýn ülkenin kuzeyinde askerler tarafýndan öldürülmesi sonrasýnda baþkent Beyrut savaþ alanýna döndü.

leþirse PKK Erbil hükümetinin Kürtler arasýndaki karizmasý ile çok ciddi oynayabilir. Bu týkanýlan birinci nokta. Ýkinci nokta ise Türkiye ve Batý'nýn Suriye üzerinde çeliþen stratejileri var. Türkiye için Suriye'de hedef ikinci bir 2003 Irak Kürdistan'ý vakýasý yaþamamak üzerine kurulu. Bu da özellikle PKK'nýn siyasi uzantýsý PYD'yi devrim sürecinden dýþlamaya baðlý. Fakat bu fikir batýnýn çözüm öngörüsü ile çeliþiyor, zira Suriye'de Esed sorunu çözüldüðünde bu sorundan daha büyük bir Kürt sorunu yaþanmasý Esed'in gidiþi için harcanan emek ve parayý ziyan edebilir. Buna baðlý olarak Türkiye batý ve kendi stratejisini bir orta yolda buluþturmak için halihazýrda bir batý müttefiki olan Erbil hükümetinin PYD'yi dýþlar bir pozisyonda Suriye çözümünde etkin olmasýný tercih ediyor. Halbuki Türkiye'nin Suriye Kürtleri ve PKK ile ilgili politikalarý sýnýrsýz denecek kadar büyük bir yelpaze potansiyelinde olsa da, Erbil'in Suriye'de Kürtlerin çok önemli bir kýsmýný dýþlayan bir politika izlemesi bahsini ettiðimiz siyasi ve teknik nedenlerle çok zor. Özellikle vurgulanmasý gereken ise Erbil'in Ankara'dan çok bir Washington müttefiki olduðu. Özellikle muhaliflerin Kürtleri aktif olarak saflarýnda tutmadan Þam'a karþý verdikleri mücadele güçsüzleþtikçe Washington'un PYD'yi dýþlayan politikasýný deðiþtirme ihtimali mevcut. Ayný þey muhalifler için de geçerli. Suriye Ulusal Meclisi için en önemli dönüm noktasý me?ruiyeti ve tanýnmasý açýsýndan Ýstanbul'daki Suriye'nin Dostlarý Toplantýsýydý. Tam olarak olmasa da muhalifler bu toplantýdan amaçladýklarýnýn çoðunu alabildiler. Ancak Suriyeli muhalifler batýnýnda

Esad taraftarlarý ile karþýtlarý arasýndaki çatýþmalarda 2 kiþi ölürken, 18 kiþi de yaralandý. Roketatarla çatýþtýlar Makineli tüfek ve roketatarlarýn kullanýldýðý çatýþmalara Lübnan ordusu müdahale etti. Beyrut'ta Sünni mahallesi Tarýk el Cedida'da Esad karþýtlarý ve

yandaþlarýnýn makineli tüfekler ve roketatarlarla birbirlerine saldýrdý. Araçlar ateþe verilirken, yollarda barikatlar kuruldu. Lübnan ordusu bölgeye asker sevk etmek zorunda kaldý. Lübnan'daki muhalifler, Þam'ý þiddet olaylarýný ülkelerine bulaþtýrmakla suçluyor. Lübnan ordusu ise, askerler tarafýndan vurulan Sünni din adamýnýn ölümünden üzüntü doyduðunu ve soruþturma baþlattýðýný açýkladý. Son iki günde 81 kiþi öldürüldü Suriye'de Beþþar Esed yönetimine baðlý ordu ve Þebbiha milislerinin iki günde muhaliflere yönelik düzenlediði operasyonlarda 81 kiþinin öldürüldüðü iddia edildi. Muhaliflerin oluþturduðu Suriye Genel Devrim Konseyi, son 2 günde Þam'ýn banliyölerinden Duma ve Harasta, Hama, Ýdlib ve Humus kýrsalýnda yoðun çatýþmalar çýktýðýný savundu. Ordu birlikleri ile muhalifler arasýnda çýkan bu çatýþmalarda Hama'da 41, Þam ve çevresinde 14, Humus'ta 9, Haseke'de 5, Ýdlib'te 7, Dera'da 3, Deyr-i Zor'da 2 kiþinin öldürüldüðü ileri sürüldü.

baskýsý ile her an strateji deðiþtirebilirler. Özellikle Kürtlerin muhalefet saflarýnda daha aktif katýlýmlarýný saðlamak için tüm Kürt yapýlarýyla müzakere çabasýnda olabilirler. Bu ayný zamanda muhalif mücadelenin rutinize olarak sýradan bir asayiþ sorununa dönmemesi ve acilen bir neticeye ulaþmasý için de çok önemli. Bu tür bir politika deðiþikliði olmasý durumunda da Türkiye'nin stratejisi deðiþmeyecektir. Ancak ayný þeyi Erbil için söylemek zor. Ýran'ýn Suriye'deki PKK Kartý Arap muhalefetinin ve batýnýn halen PKK'yý bu iþin dýþýnda tutarak Suriye Kürtlerini mobilize edebilmeyle ilgili umutlarý var. Buna karþýn ise PKK Suriye içindeki aktivitelerini çok arttýrarak bir nevi gövde gösterisi yapýyor ve tüm taraflara Suriye'de PKK'sýz bir çözüm olmayacaðý mesajýný veriyor. Suriye'de devrim uzadýkça bu sadece PKK'nýn iþine gelmekte. Zira PKK'nýn Ýran ile olan dirsek temasý sebebiyle yeni sürece hýzlý adapte olmasý mümkün deðil. Süre uzadýkça PKK Suriye kentlerinde yeni geliþen süreç ekseninde güçleniyor böylece Ýran'a da "eðer tamamen bir batý hegemonyasý istemiyorsan Suriye'de bize muhtaçsýn" mesajý veriyor. Elbette ki Ýran için geçerli olan bugün bu deðil. Ýran Suriye rejiminin devamýný saðlamak için çok çaba harcayacak. Ancak, Esed'in mutlaka gidici olduðundan emin olursa muhakkak yeni dönemde PKK'nýn Suriye'deki Kürt bölgesinde etkin Kürt gücü olmasýný isteyecektir. Fakat PKK'nýn en büyük hesabý, Suriye'deki Kürt bölgelerinde bir þekilde yer alarak Batý ile yakýnlaþma çabasý Kürt Konferansý PKK ise uzun vadede Iran ve Suriye desteðini

kaybedeceði ihtimalini elde tutuyor. PKK için en önemli sorun þu an meþruiyet sorunu iþte tam da bu nedenle PKK Erbil hükümetine ulusal konferans için baský yapýyor. Erbil hükümeti meþru bir hükümet ve ulusal konferans Erbil'in meþruiyetini kimlerle paylaþacaðýný belirleyecek. Eðer PKK konferansa katýlabilirse Erbil'in meþruiyetine ortak olacak. Konferans dýþý kalýrsa meþruiyetinden çok þey yitirmiþ olacak. Özellikle Suriye'de PKK'nýn her geçen gün Esed ile anýlmasý ve batýnýn tepkisini çekmesi bu noktada ulusal konferansý daha önemli kýlýyor. Bu durumda Erbil yönetiminin konferansý yapmayacaðýný düþünüyorum. Erbil bu konferansý yaparak iki noktada sýkýntýya girmek istemeyecektir. Birincisi baðýmsýzlýk ilaný Erbil için her geçen gün yaklaþýyor ve petrol çalýþmalarý ve pazarlýklarý sürdürülüyor. Böylesi bir durumda PKK'yý konferansa ortak veya davet ederek Türkiye'nin tepkisini çekmek siyaseten doðru deðil. Ýkinci önemli husus ise batýnýn Suriye Kürt bölgesini güvendiði ortaðýna yani Erbil hükümetine emanet etmek istemesi. Suriye'de kurulacak özerk bir Kürt yönetimi bu nedenle sadece Erbil'in denetiminde olmasý durumunda batýnýn onayýný alacaktýr. Bu noktada Erbil ve PKK aslýnda Suriye'de görünmez bir rekabet içerisinde. Halk arasýnda PKK aktif bir þekilde yer alsa da PKK'nýn daha fazla "biz bu devrim hareketine katýlmýyoruz" deme þansý yok. Suriye Kürtleri bunu bir fýrsat olarak görüyor. Barzani'nin ABD ziyareti sonrasýnda, Suriyeli Kürtler yönünü Barzani'ye doðru çevirmeye baþladýlar.


SPOR

22 MAYIS 2012 SALI

11

Diyar'ý kurban seçtiler

Spor Toto 2.lig'den düþen Diyarbakýrspor'da matem havasý var. Önceki gün Ankara'da oynadýðý kader maçýnda rakibi Bugsaþspor'a 3-1 maðlup olan Diyarbakýrspor'un küme düþmesi kente üzüntüye neden oldu. miz sonucu alabilseydik bu durumlara düþmezdik. Ankara'da oynadýðýmýz BUGSAÞSPOR maçýnda rakipimiz bize karþý iyi futbol oynadý. Kendilerini sanki Süper lige çýkacacaklar bu oyunda da Diyarbakýrspor'u kurban seçtiler” dedi.

Elimizden geleni yaptýk

Bu durumlara düþmeyi istemezdik As Baþkan Nesih Aktepe yaptýðý açýklamada, Diyarbakýrspor olarak Ankara'ya kesin galibiyet için gittiklerini ama istemediðimiz sonuçla karþý karþýya kaldýklarýný belirterek, " Geçen hafta sahamýzda oynadýðýmýz Pendikspor maçýnda, istediði-

Nesih Aktepe rakibimizle ayný puana sahip olmamýza raðmen Tokatspor deplasmanda Ofspor'a karþý galip geliyor. Ofspor'un maça 1 gün kala 7 as oyuncusunu kadro dýþý býrakarak sahada 14 kiþilik bir kadro ile mücadele etti. Sonuçta Diyarbakýrspor'a yazýk oldu. Küme düþmesi çok üzüntü verici. Bu kulübe sahip çýkan olsaydý kesinlikle kümede kalýrdý. Hani nerde Komisyon üyeleri daha önce toplantý yaparak Diyarbakýrspor'a sahip çýkýlacaktý þimdi nerdeler. Bir Otobüs bile tahsis etmeyerek taraftarlarý Ankara'ya bu zorlu maçta yalnýz býraktýlar. 14 yýl aradan sonra Diyarbakýrspor 3.lig'e düþerek. Bizi ve taraftarlarýmýzý üzmüþtür. Yönetim olarak bu takýmýn lig'de tutabilmek için çaba sarf ederek elimizden geleni yaptýk" dedi. Taþkýn Civelek

Numanoðlu hakemden yakýndý

Spor Toto 2. Lig takýmlarýndan Diyarbakýrspor'un teknik direktörü Levent Numanoðlu, Bugsaþspor karþýlaþmasýnýn ardýndan bazý açýklamalarda bulundu.

D

Taraftar Eren'in istifa etmesini istiyor D

iyarbakýrspor Taraftarlarý, '' Türkiye Futbol Federasyonu Yönetiminde bulunan Edip Eren'in istifa etmesini istediler. Taraftarlar, "Federasyon Diyarbakýrspor'u yok etmek için ellerinden geleni yapýyorlar. Son olarak Ofspor- Tokatspor maçý hafýzalardan silinmeyecektir" dediler. Taraftarlar Federasyonun baþýnda bulunan Edip Eren'in de istifasýný iste-

diler. Türkiye Futbol Federasyonu'nun bir an önce þapkalarýný önlerine koyup düþünmelelerini istediler. Diyarbakýrspor taraftarlarý, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Türk futboluna vereceði hiç birþey kalmadýðýný belirterek, "Federasyonun baþýnda bulunan yöneticiler bir an önce bu olayý çözmeli ve gereðini yapmalý. Türk futbolu böyle bir komediyi hak etmiyor" dediler.

iyarbakýrspor Teknik Direktörü Levent Numanoðlu, "deplasmanda oynadýðýmýz zorlu Buðsaþspor maçýnda adeta hakem faciasý yaþadýk. 1-0 öne geçmemize raðmen orta hakem Mustafa Öðretmenoðlu yaptýðý hatalar sonucu sahadan 3-1 yenilerek 2.lið'e veda ettik. Ýlk yarýda iyi oynadýk. Hakem Buðsaþspor futbolcularýnýn agresif hareketlerine müsaade etti. Numanoðlu, "Hakem camiasýnýn bizimle bir sýkýntýsý var mý onu anlamýþ deðilim. Geldiðim günden beri her maçýmýzda maalesef 2'ye 1'li pozisyonlarda aleyhimize çalýnýyor. Bunu anlamýþ deðilim. Herkesin kendini sorgulamasý lazým. Tabi biz de kendimizi sorgulayacaðýz'' dedi.

Beyaz mendiliniz çamura mý bulandý? Spor Toto 2.Lig Beyaz Grup'ta son hafta oynanan karþýlaþmalar sonunda Diyarbakýrspor 3.lige düþtü. Futbolda baþarýnýn yanýnda elbette baþarýsýzlýklar da olacaktýr. Bu, sonuçta bir yarýþ termolojisidir. Fakat bunun yanýna baþka haksýz etmenler katýldýðý zaman iþin rengi ve boyutu haliyle deðiþiyor.

H

afta sonu Diyarbakýrspor Ankara deplasmanýnda Bugsaþ'a maðlup oldu, onur ve þerefli duruþuyla 3.lige düþen takým oldu. Karadeniz takýmlarý olan Tokatspor'un deplasmanda Ofspor'a karþý üstünlük saðlamasý da gayet doðal. Doðal olmayan tek þey ise Ofspor gibi bir takýmýn kendi evinde ki karþýlaþmada 6-7 oyuncusunu oynatmayarak, üstelik sahaya sadece 2 yedek oyuncu bir yedek kaleci ile çýkmasýydý.Bunu hele hele, yýllardýr haksýzlýða uðradýðýný söyleyerek TFF'ye isyan bayraðý açan özellikle Trabzon gibi bir bölgenin takýmý olan Ofspor'un bu tür kirli iþlere alet edilmesi gerçekten düþündürücü ve mide bulandýrýcýdýr.Trabzonspor son þike olaylarýnýn ardýndan, tribünlerde baþlatýlan Beyaz Mendil kampanyalarýna þimdi ne diyecekler doðrusu merak ediyoruz. Sizin beyaz mendiliniz bu muydu, diye sormazlar mý?. Bundan 3 gün önce Diyarbakýr mide bulandýrýyor diye haber yapan Tokat yerel

medyasýna, bu sonuçlardan sonra Þimdi biz soruyoruz, Tokat-OF AÞ mi, yoksa Diyarbakýr mý mide bulandýrýyor. Bunun cevabýný hafta sonu iki karadeniz ekibi birden verdi. Diyarbakýr 500 sahabeye evsahipliði yaptmýþ, güllerle kokan eþsiz bir kenttir. Mide bulandýran ise asýl kendini görmeyenlerdir. Sizin be bahsettiðiniz mendiller buysa, biz onlarý tavaletlerimize bile sokmayýz. Bizler anlý, þanlý þerefli Diyarbakýrlýyýz. O mendiller yýllar boyu sizin alnýnýzda yapýþýk kalacak. hayýrlý olsun sizlere 2.lig. Bu liglerde daha çok takýmlar iner çýkar da, siz alnýnýza çaldýðýnýz bu lekeyi hangi beyaz mendillerle çýkaracaksýnýz bunu merak ediyoruz.. Burasý Türkiye, yapan, yapanýn kar olduðu dünyada ki tek ülke. Bu saatten sonra Türk futbolundan söz edildiði zaman iþte sizin bu beyaz diye yutturmaya çalýþtýðýnýz mendilleriniz hafýzalarý süsleyecek.


12

CMYK

21 MAYIS 2012 PAZARTESÝ

22.05.2012 Gazete Sayfaları  
22.05.2012 Gazete Sayfaları  

22.05.2012 Gazete Sayfaları

Advertisement