Page 1

Genç fizikçiler Diyarbakýr Güneþevi'nde Hasankeyf Orkestrasý konserle tanýtýldý A

B

çýldýðý 21 Haziran 2008'den bu yana enerji ve ekoloji konusunda bir markaya dönüþen Diyarbakýr Güneþ Evi Eðitim ve Uygulama Merkezi, Dicle Üniversitesi Fi-zik Topluluðu'nu (DÜFÝT) aðýrladý. DÜFÝT uygulamalý dersini Güneþ Evi'nde yaptý.... 3’te

atman Belediyesi tarafýndan kurulan Hasankeyf Orkestrasý, ünlü sanatçý Mizgin Tahir'in verdiði konserle tanýtýldý. Yýlmaz Güney Sinema Salonu'nda yapýlan tanýtým toplantýsýna BDP PM Üyesi Osman Ergin, BDP Batman Ýl Baþkan Vekili Ayþe Aðýlgat, Batman Belediye Baþkanvekili Serhat Temel ile sivil toplum örgütleri temsilcilerinin yaný sarý çok sayýda kiþi katýldý. 10’da

‘Devlet Kürtce öðrensin’ PAZAR 22 NÝSAN 2012

www.guneydoguolay.com

Fiyatý : 30 KR

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Nihat Ergün AK Parti Aðrý Ýl Baþkanlýðýnýn 4. Olaðan Kongresi'nde konuþtu. Bakan Ergün, "Vatandaþ Türkçe öðrenemiyorsa devlet Kürtçe öðrensin" dedi.

B

akan Nihat Ergün, dün sabah saatlerinde Aðrý Kutlu Aktaþ Kapalý Spor Salonu'nda yapýlan Ak Parti Ýl Baþkanlýðý Kongresi'ne katýldý. Burada partililere hitap eden Ergün, Kürt sorunu ile ilgili çarpýcý açýklamalar yaptý. AK Parti olarak demokratikleþme reformlarý ile bu sorunu çözeceklerini kaydetti. Devlet azýcýk Kürtçe öðrensin Ergün "Kürt insanlar asil, misafirperver, bu ülkenin deðerlerine sahip deðerler topluluðudur. Bu ülkenin deðerlerine saygýlý insanlar. Hani bazen deniyor, 'Türkçe öðretemedik vatandaþlarýmýza.' Öðrenmedi veya öðretemedik ayrý bir konu. Caným devletin de mi imkaný yoktu, devlet azýcýk Kürtçe öðreniversin. Hadi vatandaþýn imkanlarý kýsýtlýydý öðrenemedi, senin ne zorun vardý? Vali biraz öðrenseydi, kaymakam biraz öðrenseydi, doktor, öðretmene tayin etmeden evvel biraz öðretseydik gittikleri yerlerde vatandaþlarýmýza hizmet verirken daha güzel, daha düzgün iletiþim kurarlardý. Ýnsanlarýmýzýn ne hissettiðini, ne dediðini anlayan bir kamu görevlisi haline gelselerdi ne olurdu? Devlet bunu yapamaz mýydý? Ama o günkü mantýk baþkaydý. Þimdi Allah'a þükürler olsun ki bunlarýn hepsi deðiþiyor. Aðrý'ya bir dahaki geliþimde inþallah ben de bazý kelimeleri öðrenerek geleceðim. Gittiðim bir Kürt köyünde birkaç Kürtçe kelime öðrenmiþtim. 'Xudeþterazibe' (Allah senden razý olsun), 'Çavani baþi? (Nasýlsýn iyi misin?) demeyi öðrenmiþtim. 7’de

Yasadýþý dinlemeye 8 tutuklama

Þ

üpheli þekilde ölen Albay Kazým Çillioðlu'nun oðlu Gökhan Çillioðlu'nun telefonlarýnýn yasadýþý þekilde dinlendiði iddiasýna iliþkin, biri emekli 8 asker tutuklandý. 7’de

Failler için adým atýlsýn

Ý

HD ve kayýp yakýnlarýnýn "Kayýplar bulunsun failler yargýlansýn" sloganýyla her hafta düzenlediði oturma eylemine Diyarbakýr ve Batman'da devam edildi. TÝHV Diyarbakýr Temsilcisi Necdet Ýpekyüz de, kayýplarla ilgili olarak sadece mezarlardan, asit kuyularýndan söz edildiðini belirterek, "Faillerden hiç kimse söz etmiyor. Onlarýn yargýlanmasý için adým atýlmýyor" dedi. 7’de

Ýçten esnaf ziyaretinde D

iyarbakýr Milletvekili Cuma Ýçten, AK Parti Baðlar Ýlçe Teþkilatý ile birlikte esnaf ziyaretinde bulundular.Esnaf ziyaretine, AK Parti Diyarbakýr Milletvekili Cuma ÝÇTEN, AK Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Halit ADVAN, AK Parti Baðlar Ýlçe Baþkaný Erdal Erdal, Ýlçe Teþkilatý üyeleri katýldý. 4’te

Hakkari ve Van'da operasyon

Yargýtay Sadak'ýn hapis kararýný bozdu 'Biliþimde Zirve' toplantýsý S

iirt Belediye Baþkaný Selim Sadak'ýn yaptýðý bir konuþma nedeniyle 10 ay hapis cezasýna çarptýrýlmasý kararýný bozan Yargýtay 9. Ceza Dairesi, kararýn "kanuna aykýrý" olduðunu belirtti. Siirt Belediye Baþkaný Selim Sadak, Diyarbakýr'ýn Dicle ilçesinde 2005 yýlýnda düzenlenen Dicle Kültür Festivali'ndeki konuþmasý sýrasýnda "örgüt propagandasý yapmak"tan açýlan davaakkari Ati ve Gençlik Spor Kulübü Derneði koorda Diyarbakýr 6. Aðýr Ceza dinasyonunda AB Eðitim ve Gençlik Programlarý Mahkemesi tarafýndan 10 ay Merkez Baþkanlýðý ve Hakkari Valiliði, Hakkari Ýl Özel hapis cezasýna çarptýrýlmýþtý. 3’te Ýdaresi ve Habitat Kalkýnma ve Yönetiþim Derneði ortaklýðýnda "Biliþimde Zirve" adý altýnda düzenlenen ve 4 gün serecek olan toplantýya Türkiye'nin farklý illerinden 81 genç katýldý. 4’te

Sýnýrda hareketlilik

H

elikopterler önceki gün sýnýrdaki birliklere askeri malzeme ve lojistik taþýdý. Hakkari'nin Þemdinli ilçesinde gün boyu askeri hareketlilik yaþandý. 7’de

Fýndýktaki tehlike

2’de

H

V

an Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'nýn talimatý ile Hakkari ve Van'da PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltýna alýnan 3'ü kadýn 21 zanlý adliyeye sevk edildi. 7’de

Þýrnak'ta 1 þehit

Þ

ýrnak'ýn Uludere ilçesi Düðün Daðý mevkiinde arama-tarama faaliyetleri yürüten güvenlik güçleriyle PKK arasýnda çatýþma çýktý. Çýkan çatýþma sýrasýnda yola önceden döþenen mayýna basan 1 uzman çavuþ þehit oldu. 5 yýllýk Uzman Çavuþ olan Kemal Aktay'ýn cenazesi 23. Sýnýr Jandarma Tümen Komtanlýðý'nda düzenlenen törenin ardýndan memleketi Malatya'ya gönderildi.


2

SAÐLIK

22 NÝSAN 2012 PAZAR

Sýcak havalarda spor yapmayýn! Sýcak havalarda spor yapýlmasýnýn oldukça riskli oldugu belirtilerek, "Hava çok sýcaksa, egzersiz ciddiyse özellikle aþýrý terlemeye baðlý vücuttaki sývý kaybýnýn da birlikte olmasýyla hipovolemi dedigimiz yani damarlarda dolaþan kan miktarýnýn azalmasýna ya da kan basincýnýn düþmesine baðlý olarak bayýlmalar olabilir" dedi.

S

por yaralanmalarý ve sýcak havalarda spor yapýlmasýnýn riskleri üzerine deðerlendirmelerde bulunan Yýldýrým Beyazýt Üniversitesi Rektörü ve Ortopedist Prof. Dr. Murat Doðan, sýcak havalarda spor yapmanýn belli riskler taþýdýðýný ifade ederek, "Hava çok sýcaksa, egzersiz ciddiyse özellikle aþýrý terlemeye baðlý vücuttaki sývý kaybýnýn da birlikte olmasýyla hipovolemi dediðimiz yani damarlarda dolaþan kan miktarýnýn azalmasýna baðlý olarak ya da kan basýncýnýn düþmesine baðlý olarak bayýlmalar olabilir. Bir göz kararmasý, aþýrý terlemeye baðlý bayýlmalar gerçekleþebilir" þeklinde konuþtu. Hava sýcaklýðý artýkça, vücuttaki kan-damar sisteminde damarlarda bir geniþleme olduðunu kaydeden Doðan, bu geniþlemenin kan basýncýný düþürdüðünü ve bunun da kan dolaþýmýný yavaþlattýðýný dile getirdi. Ýleri yaþlarda ve aþýrý sýcakta yapýlan aþýrý eforlu sporlarýn kalp krizi ve beyin kanamalarýna neden olabileceðini ifade eden Doðan, "Bazen beyin damarlarýnda doðuþtan gelen baloncuklar olabiliyor. Atardamarlarla toplardamarlar arasýnda anormallikler olabilir. Bunlar o güne kadar hiçbir belirti vermese bile aþýrý efor gerektiren aðýr iþler, sýcak hava, damarlarýn aþýrý geniþlemesi gibi ortamlarda bazen çok hayati beyin kanamasý gibi sorunlara neden olabiliyor. O yüzden sýcak havalarda risk mutlaka daha fazla artmaktadýr" dedi. Prof. Dr. Doðan, sporun belli kurallar çerçevesinde yapýlmasý gerektiðini ve uygun olmayan þekilde spor yapýldýðý zaman insan saðlýðýný tehdit eden durumlarý ortaya çýkardýðýný ifade etti. Sporun zorlayýcý þekillerde yapýldýðý zaman, profesyonel futbolcularýn bile saha ortasýnda hayatýný kaybettiðini hatýrlatan Doðan, herkesin saðlýklý kalabilmek için kendine uygun olan sporu yapmasý gerektiðine dikkat çekti. Belli bir yaþtan sonra zorlayýcý, elit düzeyde spor yapmak isteyen insanlarýn mutlaka önce bir saðlýk araþtýr-

masýndan geçmesi gerektiðini vurgulayan Doðan, "Tabii bu taramalar her zaman spor sýrasýnda meydana gelebilecek rahatsýzlýklarý önceden tespit eder veya önler diye bir kaide yok. Büyük oranda baþýmýza gelebilecek sporla ilgili saðlýk sorunlarýndan bizim uzaklaþmamýz konusunda çok önemli olduðunu düþünüyorum. Çocukluk çaðýnda veya gençliðe geçildiði dönemlerde spora baþlama yaþlarý o yaþlardadýr, her ülkede belirli kurallar vardýr, sporcu lisansý çýkartabilmek için mutlaka bir saðlýk taramasý gerekir" dedi. Saðlýk taramalarýnýn ciddiyetle yapýlmasýnýn çok önemli olduðuna deðinen Prof. Dr. Doðan, "Saðlýk taramalarý bir formalite olarak mý yapýlmakta yoksa gerçekten dört dörtlük bir tarama yapýlmakta mý bunun sorgulanmasý gerekir. Özellikle bunlarýn federasyonlar düzeyinde ele alýnmasý gerekir. Her federasyonda aslýnda bir saðlýk bir komitesi vardýr. Bu iþ aslýnda sadece bir birim olarak mý deðerlendirilmekte yoksa gerçekten o spor dalýyla ilgili sporcularýn saðlýðýnýn öncelikli olarak düþünüldüðü bir anlamda mý ele alýnmakta tartýþýlmasý gerekir" dedi. Bir spor dalýnda ilk defa spora baþlayacak kiþiler için saðlýk taramasýnýn zorunlu olduðunu vurgulayan Doðan, yeni baþlayacak kiþilerin o sporla ilgili bedensel yapýlarýnýn uyumlu olup olmadýðýnýn mutlaka deðerlendirilmesi gerektiðini ifade etti. Doðan, insanlarýn yaþam stillerinin ve beslenme alýþkanlýklarýnýn oluþmasýnda sporla iç içe bir yaþam tarzý edinmenin þart olduðuna dikkat çekerek, bu durumun milli eðitimin temel felsefelerinden biri olmasý gerektiðini vurguladý. Okullardaki beden eðitimi derslerinin insanlarda hem fiziksel, hem psikolojik anlamda hem de hayat tarzlarýný oluþturma açýsýndan oluþturulmuþ dersler olduðunu belirten Doðan, "Günümüzde mahalle aralarýnda, halý sahalarda insanlar spor yapma gayreti içerisinde. Özellikle kentleþmenin artmasý, spor

yapacak alanlarýn azalmasýyla birlikte bu tip alanlara ilgi artmakta. Bu alanlar saðlýklý bir þekilde spor yapabilmek için þartlara uygun mudur, çokça dile getirilmekte. Ben çok uygun olmadýðýný düþünmekteyim. Spor demek halý sahada koþarak futbol oynamak anlamýna gelmemeli" dedi. Ortopedist olarak birçok halý saha yaralanmasýyla karþýlaþtýðýný ifade eden Prof. Dr. Doðan, "Ýnsanlar çocukluklarýndan edinmiþ olduklarý heyecan içerisinde haftanýn 1 günü belki enerjilerini, streslerini atmak isterken çok ciddi yaralanmalarla karþý karþýya gelebilmekte. Halý sahada kalp krizi geçiren hekim arkadaþlarýmýz var. Sporda çok daha önemli olan bir þey sporda dozaj ve devamlýlýk. Belli bir düzen içerisinde, fizyolojik yapýmýza uygun olarak sor yapmak çok önemli" þeklinde konuþtu. Spor sýrasýnda kalp krizi geçiren kiþilerle ilgili Doðan, þunlarý söyledi: "Bu aðýr sporu yapacaklarýn insanlarýn kardiyolojik durumu, kalple ilgili veya fizyolojik durumunun deðerlendirilmesi gerekir. Büyük oranda ister doðuþtan gelen olsun, ister sonradan kazanýlmýþ olsun bu tip sporculara lisans verilirken çok iyi sorgulanmasý gerekir. Bazen ne kadar deðerlendirme yaparsak yapalým bunlarý her zaman yakalamak mümkün olmayabiliyor. Profesyonel kulüplerde yapýldýðý gibi belli aralýklarla sporcularýn mutlaka saðlýk kontrolünden geçirilmesi gerekir. Sporcu kendisiyle ilgili bir rahatsýzlýk hissettiðinde ben sporcuyum ben de herhangi bir rahatsýzlýk olmaz diye düþünmemesi gerekir. Mutlaka en kýsa süre içerisinde saðlýk kuruluþlarýnýn görüþünü almasý gerekir." Spor yaralanmalarý sonucunda yapýlacaklarý sýralayan Prof. Dr. Doðan, yaralanan kiþinin ilk olarak þuur durumuna bakýlmasý gerektiðini ifade ederek, "Þuuru açýksa yaralanan kiþinin nefes alýp vermesinde bir problem olup olmadýðýna bakýlmalýdýr. Bazen spor yaparken ciddi kafa travmalarý olabiliyor. Bunlar nadir

gördüðümüz þeyler. Bizim sýklýkla gördüðümüz þeyler ekstremiteler dediðimiz kollar, bacaklar, eller, ayak bilekleri gibi bölgelerde olan yaralanmalardýr. Öncelikle ilk yapýlmasý gereken bir þekil bozukluðu var mýdýr? Normal þeklinden farklý, öbür taraftan farklý çok anormal bir þekil bozukluðu var mý? Eðer varsa bu genellikle kýrýk veya eklem bölgesindeyse çýkýða iþaret eder. O yüzden bu tip hastalarýn hemen vakit kaybedilmeden bir saðlýk kuruluþuna ulaþtýrýlmasý gerekir" þeklinde konuþtu. Doðan, eklemlerde burkulmalar, adale yýrtýklarý þeklindeki yaralanmalarda durumun ciddiyetinin o bölgede aniden oluþan bir þiþlikle anlaþýlabileceðini belirterek, "Dakikalar içerisinde bir þiþlik, morarma varsa

Fýndýktaki tehlike Giresun Ýl Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü fýndýkta bakteriyel yanýklýk hastalýðý konusunda üreticileri uyararak kültürel ve kimyasal mücadele yöntemlerini açýkladý.

S

on günlerde Giresun'da ýsý deðerlerindeki anormal deðiþiklikler nedeniyle fýndýk bahçelerinde 'bakteriyel yanýklýk hastalýðý'nýn geçmiþ yýllara göre artýþ gösterdiði belirtilen açýklamada "Üreticilerimizden bu konuda yoðun þikayetler almaktayýz. Bakteriyel yanýklýk hastalýðýný oluþturan etmen bakteridir. Hastalýk etmeni bakteri yaralar ve yapraklar üzerindeki açýk gözeneklerden girer. Bakteri, bitkiden bitkiye yaðmur, rüzgar ve budama aletleri ile yayýlýr. Yapraklar üzerindeki lekeler, yuvarlak veya düzensiz bir þekilde görülür. Hastalýklý dallar dýþarýdan kurumuþ gibi görünür. Yapraklar bu dallar üzerinde kývrýlarak kurur ve asýlý kalýr. Hastalýklý dallardaki kabuk kaldýrýldýðýnda iç kýsýmlardaki dokularýn küçük lekeler þeklinde kýrmýzýmsý kahverengine dönüþtüðü görülür" denildi. Açýklamada, hastalýkla mücadele ve alýnmasý gereken önlemler þu þekilde sýralandý: "Fýndýk bahçeleri tesis edilecek yerlerde toprak normal derinlikte ve bitki besin elementlerince zengin olmalýdýr. Taban suyu yüksek ve su tutan topraklarýn bulunduðu yerlerde bahçe tesis edilmemelidir. Gübreleme ve toprak iþlemesi zamanýnda ve tekniðine uygun yapýlmalýdýr. Bahçe tesis edilirken saðlýklý fidanlar seçilmeli ve sonbaharda dikim yapýlmalýdýr. Hastalýkla bulaþýk olan dallar kesilip imha edilmelidir. Budama sýrasýnda bir ocaktan diðerine geçerken budama aletleri sýk sýk yüzde 3'lük lizol eriyiði veya yüzde 10'luk sodyum hipoklorite (çamaþýr suyu) batýrýlarak dezenfekte edilmelidir. Hastalýklý bahçelerde budama, bakterinin aktif olmadýðý yaz ve kýþ aylarýnda yapýlmalýdýr. Budama artýklarý bahçeden uzaklaþtýrýlýp imha edilmelidir. Ýlaçlama : Hasattan sonra sonbahar yaðýþlarý baþlamadan önce aðustos sonu veya eylül baþýnda, sonbahar sonlarýnda yapraklarýn yüzde 75'inin döküldüðü bir devrede veya ilkbaharda yaprak tomurcuklarý patlamaya baþladýðý bir devrede yapýlmalýdýr. 100 lt suya yüzde 1'lik Bordo Bulamacý (1000 g + 500 g sönmemiþ kireç) ile yapýlmalýdýr. Ýnsan ve hayvan saðlýðý bakýmýndan ilaçlama bitiminden 21 gün sonrasýna kadar ilaçlama yapýlan bahçelerde hayvan otlatýlmamalý ve meyve yenmemelidir."

Bir zararý daha ortaya çýktý B

inlerce hastayý muayene eden ve birçok protez ameliyatýna giren Konya Farabi Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmaný Prof. Dr. Mehmet Arazi, sigaranýn yeni bir zararýnýn daha ortaya çýktýðýný belirterek, protez kullananlarý uyardý. Sigaranýn birçok zararýný hemen hemen herkesin bildiðini vurgulayan Prof. Dr. Arazi, "Sigara içmek kýrýk, yara iyileþmesi ve kemik erimesi için risk faktörüydü. Sigaranýn zararýyla ilgili ABD'de yayýnlanan son iki çalýþmada da sigara içen protezli hastalarýn özellikle diz ve kalça protezlerinin ömürlerini kýsalttýðý belirlendi. Bu da yara ve kemiklerin iyileþmesindeki bozulmayla açýklanýyor. Biz de protez takýldýktan sonra hastalarýmýza sigara içmeyi azaltmalarýný ve hatta býrakmalarýný tavsiye ediyoruz" dedi. Prof. Dr. Arazi, dünyada en çok görülen ve sýkýntý

veren, insanlarýn hareketlerini engelleyen nedenin kireçlenme hastalýðý olduðunun altýný çizerek, "Bu tip ileri derecedeki hastalýðýn tedavisinde de kalça ve diz protezleri çok yaygýn kullanýyoruz. En çok baþarýlý olan protez ameliyatlarý bunlar. Hastalarýmýz kýsa sürede yürümeye ve normal yaþamýna dönmeye baþlýyor. Protezleri bir süre sonra vücuttan çýkarmak gerekmiyor, tam tersine kalmasý gerekiyor. Bir þekilde çýkarmamýz gerektiðinde protezlerde aþýnma olduðunu görüyoruz. O yüzden de protez kullanan hastalarýmýzýn özellikle mücadele sporlarý, atlama, futbol, basketbol oynamamalarýnýn yaný sýra sigara da içmemelerini tavsiye ediyoruz. Onun dýþýnda sürekli hareketli þeyler mutlaka yapmalý, normal yaþamlarýný sürdürmeli ve sürekli yürümelidirler" þeklinde konuþtu.

yaralanma bölgesinde bize bir kanama olduðunu bize düþündürmelidir. Yaralanma bölgesinde kanama çok çabuk olmuþsa bu yaralanma ciddi bir yaralanmadýr. Bunun dýþýnda kýsa süreli bir yaralanma yoksa ya da þiþlik yoksa hemen kýsa süre içerisinde oluþan yarým saat veya bir saat içerisinde bir þiþlik olmaya baþlamýþsa bu nispeten daha az ciddi bir yaralanmadýr. Öncelikle bu þiþliði önlemek için o bölgeye buz uygulamasý yapýlmalý. Bu ciddi yaralanmalarda da mümkündür. Sadece þiþlik olan yaralanmalarda ise bazen sadece saat baþý 15 dakikalýk buz uygulamasý ilk baþtaki aðrýyý azaltmada yeterli olacaktýr. Þikayetleri devam edecek olursa mutlaka bir ortopediste baþvurmasý gerekecektir" dedi

Obeziteye vergi

Oxford Üniversitesi bilim adamlarý insanlarý daha saðlýklý beslenmeye teþvik etmek için zararlý ve bol kalorili yiyeceklere ''Kalori vergisi'' konmasýný teklif etti. xford Üniversitesi Saðlýk Teþviki Araþtýrma Grubu Baþkaný Mike Rayner Ýngiltere'de yetiþkinlerin dörtte birinin obez olduðunu ve bu durumun devlete milyarlarca sterline mal olduðunu söyledi. Rayner, çok kalorili içeceklere 12 penilik vergi konulmasýný önerdi. Bu, Fransa'da yeni uygulamaya giren ve çok kalorili alkolsüz içeceklere uygulanan 2 sentlik verginin de çok üzerinde bir rakam. Ýþçi Partisi milletvekili Angela Eagle ve Liberal Demokrat Partili Steve Webb ürün paketlerinde yapýlacak deðiþikliklerin ve çocuklara verilecek eðitimin vergiden aynen uygulanmamalý. Çünkü daha pratik ve etkili seçenekler Ýngiltere'de yaðsýz yiyeceklerde tuz olduðunu düþünüyor. Rayner ise oraný aþýrý yüksek. Ýnsanlar bunlara zaten insanlarýn içki ve sigara kulyönelirse sadece yeni bir problem lanýmýný azaltmak için vergilerin yaratmýþ oluruz'' dedi. Rayner kullanýldýðýný ayný sistemin çok ''Bunun yerine biz tüm yiyeceklere kalorili yiyeceklere de uygulanmasý koyduðumuz vergileri gözden durumunda insanlarýn saðlýklý geçirmeliyiz. Tüm zararlý yiyecekbesinlere yöneleceðini hem de bu lerin vergisi artmalý, tereyaðlý sayede Hazine'nin para kazanacaðýný bisküvilerden tatlý çöreklere kadar'' savunuyor. Rayner ''Elimizde vergiþeklinde konuþtu. Rayner'ýn önerisi lerin insanlarý saðlýklý beslenmeye teþvik edebileceðine dair kanýt var. O ile ilgili çektiði kýsa filmi izleyen iki milletvekili öneriye biraz þüpheci zaman yiyeceklere uyguladýðýmýz yaklaþtý. Liberal Demokrat Parti milvergileri deðiþtirmekten neden letvekili Steve Webb üreticilerden çekiniyoruz?'' dedi. Rayner'a göre yiyeceklerdeki zararlý katký oranýný Ýngiltere bir obezite krizi ile karþý azaltmalarýný talep etti. Webb karþýya. Ona göre bütün ülke ucuz ''Danimarka ve öteki ülkelerin benzve kalorili besinlerle yani cips, çikoer uygulamalarýný incelemeliyiz. lata ve gazlý içecekler ile besleniyor. Ancak bunun vergileri yükseltmek Rayner konuyla ilgili olarak yakýn için bir mazerete dönüþmemesi zamanda katý yað içeren yiyeceklere gerekir'' þeklinde konuþtu. Ýþçi ekstra vergi koyan Danimarka'yý Partisi milletvekili Angela Eagle ise örnek gösterdi. Yiyeceklerdeki katý çözümün eðitim ve ürün paketyað kolestrole neden oluyor. Rayner lerinin deðiþtirilmesinde olduðunu ''Ýyi bir karar verdiklerine inanýyoiddia etti. rum. Ancak bu sistem Ýngiltere'ye

O


4 bin kiþilik Kutlu Doðum pilavý Þ

anlýurfa'nýn Akçakale ilçesinde "Kutlu Doðum Haftasý" etkinlikleri kapsamýnda 4 bin kiþiye etli pilav ve ayran ikram edildi. Akçakale Müftülüðü tarafýndan Cuma namazý çýkýþý Merkez Yeni Cami avlusunda verilen "kutlu doðum" aþýna vatandaþlar tarafýndan büyük ilgi gördü. Kutlu doðum aþýndan yemek için sýraya geçen Akçakale'li vatandaþlar cami avlusunda uzun kuyruklar oluþturdu. Her yýl bu etkinliði geleneksel hale getirdiklerini belirten Müftü Hüseyin Ortaç, "2012 yýlý Kutlu Doðum Haftasý etkinlikleri münasebetiyle Türkiye genelinde Diyenet iþleri baþkanlýðýnýn, Peygamber (SAV) anma kapsamýnda etkinlikler düzenliyor. Bizlerde ilçe müftülüðü olarak, dördüncüsünü düzenlediðimiz, geleneksel hale getirdiðimiz, Kutlu doðum aþýný Akçakale halkýna ikram ettik. Bügün mübarek Cuma namazý sonrasý ikram etmiþ bulunmaktayýz. Bu geleneksel hale getirmiþ olduðumuz Kutlu Doðum aþýnýn devamýný diliyorum. Kutlu doðum haftasý ve kutlu doðum aþýnýn verilmesinde emeði geçen herkese teþekkür ederim" dedi.

22 NÝSAN 2012 PAZAR

Genç fizikçiler Diyarbakýr Güneþevi'nde Açýldýðý 21 Haziran 2008'den bu yana enerji ve ekoloji konusunda bir markaya dönüþen Diyarbakýr Güneþ Evi Eðitim ve Uygulama Merkezi, Dicle Üniversitesi Fizik Topluluðu'nu (DÜFÝT) aðýrladý. DÜFÝT uygulamalý dersini Güneþ Evi'nde yaptý....

Hýrsýzlar çiftçileri maðdur etti D M ardin'in Kýzýltepe ilçesinde tarýmsal sulamada kullanýlan 4 elektrik panosunun baðlantý kablosunun çalýnmasý nedeniyle çiftçiler zor durumda kaldý. Çiftçilikçe uðraþan Kamuran ve Ercan Yýlmaz çifti, Kýzýltepe ilçesine baðlý Halkalý köyündeki tarlalarda tarýmsal sulama amaçlý kurulan elektrik panolarýna ait kablolarýn çalýndýðýný ve maðdur olduklarýný belirttiler. Ercan Yýlmaz, "Halkalý köyü kablo hýrsýzlarýnýn yüzünden 3 gün susuz kaldý. Köyümüzdeki tarlalarda ise 4 elektrik panosunun baðlantý kablolarý çalýndý. Her panoda yaklaþýk 50 metre bakýr kablo bulunuyor. Elektrik panolarýna tekrar kablo döþemek için masrafa giriyoruz. Hýrsýzlar çaldýklarý kablolarý hurda olarak ancak beþte bir fiyatýna satabilirler. Elektrik pano saatleri mühürlendiðinden sulama yapmadýðýmýz dönemlerde söküp evimize de götüremiyoruz. Þaþýrmýþ ve maðdur olmuþ durumdayýz. Sulama yapan komþularýmýz hýrsýzlara mallarýný kaptýrmamak amacýyla her gece sulama kuyularý önünde dönüþümlü nöbet tutmaya baþladýlar" dedi. Jandarma ekipleri hýrsýz veya hýrsýzlarýn yakalanmasý için çalýþma baþlattý.

Yangýn korkuttu A

dýyaman'da bir evde çýkan yangýn paniðe neden oldu. Edinilen bilgiye göre, gece saatlerinde Karapýnar Mahallesi Murat Albay'a ait evin mutfaðýnda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangýn çýktý. Yangýný fark eden vatandaþlar, itfaiyenin 110 numaralý hattýný aradý. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangýna müdahale ederken, polis ekipleri de çevrede geniþ güvenlik önlemi aldý. Ýtfaiye ekiplerinin yarým saatlik çalýþmasý sonucu yangýn söndürüldü.

ÜFÝT'in bu yýl 8'incisini düzenlediði Dicle Fizik Günleri kapsamýnda konuk konuþmacý olarak Mersin Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öðretim Üyesi Doç. Dr. Hülya Metin, Dicle Üniversitesi Fizik Bölümü'nde "Foto Voltaik Paneller ve Kullaným Alanlarý" baþlýðýyla bir sunum yaptý. Sunumun ardýndan öðrenciler Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öðretim Üyesi ve DÜFÝT Danýþmaný Prof. Dr. Ýrfan Açýkgöz, konuk öðretim üyesi Doç. Dr. Hülya Metin ve katýlýmcý öðrenciler uygulamalý eðitim için Sümerpark Ortak Yaþam Alaný içinde bulunan Diyarbakýr Güneþ Evi Eðitim ve Uygulama Merkezi'ne geldi. Güneþ Evi Kendine Yetebilen Teknolojiler kurucusu Gültekin Aydeniz, öðrencilere hem foto voltaik paneller ve kullaným alanlarý hem de Diyarbakýr Güneþ Evi'de yaptýklarý çalýþmalar hakkýnda uygulamalý bir sunum yaptý. Öðrencilerin ve hocalarýn ilgiyle izlediði sunumun ardýndan bir de hatýra fotoðrafý çekildi. Prof. Dr. Ýrfan Açýkgöz, DÝFÜT'ün öðrencilere yönelik bilimsel etkinlik düzenlediðini ve bu kapsamda çeþitli üniversitelerden

uzman bilim insanlarýný davet ettiðini bildirdi. Açýkgöz, fizik bölümü öðrencilerinin þehir ile etkileþimini ve bilgi paylaþýmýný saðladýklarýný belirtti. Açýkgöz,üniversitede konuk öðretim üyesinin öðrencilere teorik bir sunum yaptýðýný ve ardýndan foto voltaik uygulamasýnýn yapýldýðý Türkiye'nin enerji mimarlýðý ilkelerine göre dizayn edilen ilk Diyarbakýr Güneþ Evi'nde uygulamalý bir eðitim yapýldýðýný anlattý. Güneþ Evi Kendine Yetebilen Teknolojiler kurucusu Gültekin Aydeniz'in sunumu ve konukseverliði için Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesine teþekkür eden Açýkgöz, "Umarýz ki bu ve benzeri çalýþma ve etkinlikler güneþ enerjisi baþta olmak üzere diðer alternatif enerji kaynaklarýnýn günlük yaþamda ve kentli bilincinde bir yansýmaya sebep olur" dedi. Açýkgöz, "Yenilenebilir enerjiye yönelik çalýþma ve

etkinlikler yerel yönetimlerce halkýn lehine sürdürülebilinirse yoksulluða ve iþsizliðe bir çare olabileceði gibi neo-liberal politikalarýn geriletilmesinde önemli bir adým olacaktýr" diye konuþtu. Öðrencilerimizin yoðun ilgisiyle karþýlaþan Doç. Dr. Hülya Metin etkinliðin oldukça verimli geçtiðini belirtti.

Yargýtay Sadak'ýn hapis kararýný bozdu S

iirt Belediye Baþkaný Selim Sadak'ýn yaptýðý bir konuþma nedeniyle 10 ay hapis cezasýna çarptýrýlmasý kararýný bozan Yargýtay 9. Ceza Dairesi, kararýn "kanuna aykýrý" olduðunu belirtti. Siirt Belediye Baþkaný Selim Sadak, Diyarbakýr'ýn Dicle ilçesinde 2005 yýlýnda düzenlenen Dicle Kültür Festivali'ndeki konuþmasý sýrasýnda "örgüt propagandasý yapmak"tan açýlan davada Diyarbakýr 6. Aðýr Ceza Mahkemesi tarafýndan 10 ay hapis cezasýna çarptýrýlmýþtý. Karar, Yargýtay 9. Ceza Dairesi tarafýndan bozuldu. Bozma ilamýna iliþkin mahkemenin almýþ olduðu kararý,

"Sanýklarýn yaptýðý konuþmalarda yer alan ifadeler bir bütün olarak ele alýnýp deðerlendirildiðinde, savunmalarýnýn aksine silahlý terör örgütünün propagandasýný yapma kastýyla hareket ettiklerine dair mahkumiyetlerine yeterli kesin ve inandýrýcý delil elde edilmediði" þeklinde deðerlendiren Yargýtay, mahkemenin buna raðmen beraat yerine mahkumiyet verdiðine dikkat çekti. Yargýtay, bu kararý "kanuna aykýrý" olarak yorumlayýp, sanýk müdafilerinin temyiz itirazlarýný bu itibarla yerinde görerek hükmün bu sebepten dolayý bozulmasýna karar verdiðini açýkladý.

REKLAM


4

HABER

22 NÝSAN 2012 PAZAR

Içten esnaf ziyaretinde Diyarbakýr Milletvekili Cuma Ýçten, AK Parti Baðlar Ýlçe Teþkilatý ile birlikte esnaf ziyaretinde bulundular.

Kadýn derneðinden Kutlu Doðum kutlamasý

snaf ziyaretine, AK Parti Diyarbakýr Milletvekili Cuma ÝÇTEN, AK Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Halit ADVAN, AK Parti Baðlar Ýlçe Baþkaný Erdal Erdal, Ýlçe Teþkilatý üyeleri katýldý. Ýçten ve beraberindekiler, bir kýraathane de oturup esnafýn sorunlarýný da dinledi. Ekonomik refah düzeyinin düþük olduðu baðlar ilçesinde esnaflarýnda durumunun pek iç açýcý olmadýðýný belirten Ýlçe Baþkaný Erdal, özellikle eylemlerden dolayý baðlar ilçesinde sürekli kepenk kapanmalarýn gerçekleþtiðini belirtti. Erdal, halkýn böyle konularda bilinçli olmalarý gerektiðini ve böyle durumlara müsaade etmemeleri gerektiðini belirtti.

Diyarbakýr Gülpembe Kadýn Derneði Kutlu Doðum Haftasý'ný bir dizi etkinlikle kutladý.

E

Fatman ÇÝMEN- HABER MERKEZÝ ül Pembe Derneði üyesi çok sayýda kadýnýn katýlýmýyla Kutlu Doðum Haftasý kutlandý. Açýlýþ Kur'an-ý Kerim okunarak yapýldý. Derneði okuma salonu öðrencileri Arbane eþliðinde ilahiler söyledi, þiirler okudu. Daha sonra Kürtçe Mevlit okundu. Programda Muammer Erdoðmaz Hocanýn sohbetinden sonra hadis-i þerif kitaplarý ve lokum daðýtýldý.

G

Biliþimde ‘Biliþimde Zirve’ toplantýsý Hakkari Ati ve Gençlik Spor Kulübü Derneði koordinasyonunda AB Eðitim ve Gençlik Programlarý Merkez Baþkanlýðý ve Hakkari Valiliði, Hakkari Ýl Özel Ýdaresi ve Habitat Kalkýnma ve Yönetiþim Derneði ortaklýðýnda "Biliþimde Zirve" adý altýnda düzenlenen ve 4 gün serecek olan toplantýya Türkiye'nin farklý illerinden 81 genç katýldý. daha düþük. Hakkari' deki yaþ ortalamasý 19,5 civarýndadýr. Bu ne demek genç bir nüfusumuz var. Eðitim sektörünü ciddi þekilde ihtiyaç duyan, yönlendirmenizi ihtiyaç duyan ekonomik faaliyetlere henüz çok fazla girmemiþ dolayýsýyla devletin sivil toplumun ve ailelerin desteðine daha fazla desteði ihtiyaç duyan genç bir potansiyele sahipsiniz" dedi. Kayseri'den Hakkari'ye gelen Seda Yazgan, Ýzmir'den gelen Sevim Karasongur ve Batman'dan gelen Ýzzettin Ete, Hakkari'nin basýnda anlatýldýðý gibi bir yer olmadýðýný, tam tersine insanlarýn sýcak kanlý ve misafirperver olduklarýný söylediler. Gençler, "Hakkari göründüðü gibi deðil. Bir ön yargý olsa bile burayý gördükten

S

abah saatlerinde Þenler Otelinde ilk startý verilen toplantýya Hakkari Valisi Muammer Türker, Ticaret ve Sanayi Odasý (HATSO) Meclis Baþkaný Cemal Erip, Gazeteciler Cemiyeti Baþkan Vekili Feyzullah Taþ ve Türkiye'nin deðiþik illerinden gelen 81 genç katýldý. Burada günün anlam ve önemini belirten bir konuþma yapan Hakkari Ati ve Gençlik Spor Kulübü Derneði Baþkaný Ýdris Aðacanoðlu, 81 farklý ilde bulunan gençlere yönelik gerçekleþtirdikleri duyuru sonucu Edirne'den Ardahan'a, Antalya'dan Ordu'ya, Ýzmir'den Iðdýr'a ülkenin dört bir yanýndan 81 gencin toplantýya katýldýðýný belirtti. Aðacanoðlu, "Hakkari'de gerçekleþtirilin ilk Türkiye düzeyli toplantý olma özel-

sonra o ön yargýlar yýkýldý. Herkes gelip Hakkari'yi gördükten sonrada ön yargýlar yýkýlacaktýr. Bizler Hakkari'ye gelirken biraz tedirgin olduk. Çünkü burada toplumsal olaylar çok oluyor. Þimdi buradayýz, iyi ki gelmiþiz. Faklý bir coðrafyadan olduðumuz için mutluyuz. Yorucu bir yolculuk olsa bile Hakkari'de olmanýn mutluluðunu yaþýyoruz. Buradan gittikten sonra Hakkari'nin medyada anlatýldýðý gibi olmadýðýný arkadaþlarýmýza anlatacaðýz" þeklinde konuþtular. Batýda gelen gençler otelin duvarlarýnda bulunan Hakkari'nin doða harikasý resimlerinin yanýnda hatýra fotoðrafý çektirerek, Hakkari'nin bu güzelliðini illerine giderken arkadaþlarýna anlatacaklarýný belirttiler.

liðini taþýyan zirvede, çevre konusunda gerçekleþtirilecek atölye çalýþmalarý sonucunda gençlerin katkýsýyla toplantý sonucu bildirgesi hazýrlanacaktýr. Ayrýca zirve sonrasýnda Türkiye'ni 81 ilinde eþ zamanlý olarak "Yeþil Biliþim' konulu gençlik çalýþmalarý gerçekleþtirilecektir" dedi. Hakkari Valisi Muammer Türker ise, Türkiye'nin farklý illerinden gençleri bir araya getirenlere teþekkür ettiðini belirtti. Türker, "Hakkari'nin ve Türkiye'nin nüfus yapýsýna bakarsak bu bize nasýl bir yol izlememiz gerektiði konusunda fikir veriyor. Türkiye'de yaþ ortalamasý 28,5 civarýnda. Buna göre, geliþmiþ dünyanýn Avrupa'nýn yaþ ortalamasýna göre genç bir nüfusa sahibiz. Hakkari'ye bakarsak bu çok

Depremden bozulan yollar onarýlýyor

Muþ'ta Uçan Süpürge Anatolia sirki Uçan Süpürge Anatolia Sirki, Muþ'taki çocuklar için gösteri düzenledi.

B

22 NÝSAN 2012 PAZAR YIL: 11 SAYI: 3887 Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk adýna Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Sayfa Editörü A.Baran ÇÝMEN Sayfa Düzeltmeni Aziz Muhammed FÝDANCI Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: Stadyum Altý Kuzey Kale Arkasý YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR e-p posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

V

an'ýn Erciþ ilçesine baðlý Çelebibaðý Belde Belediyesi, depremden dolayý tahrip olan yollarý havalarýn ýsýnmasýyla birlikte onarmaya baþladý. Baþta Cumhuriyet Mahallesi olmak üzere ana ve ara caddelerde çalýþma baþlatan belediye ekipleri, tahrip olan yollarý tekrar onarmaya baþladý. Çalýþmalarý yerinde denetleyen Belediye Baþkaný Veysel Keser, depremden dolayý yollarýn büyük bölümünden çukurlarýn oluþtuðunu belirterek, tahrip olan yollarý seri bir þekilde düzenlemeye baþladýklarýný belirtti. Deprem ve aðýr geçen kýþ þartlarýndan ötürü belediye olarak ciddi sýkýntýlar yaþadýklarýný da anlatan Keser, "Biz yaþanan sýkýntýlara raðmen, yollarda çalýþma baþlattýk. Cadde ve sokaklarda ciddi bir çalýþma yapýyoruz. Amacýmýz, kýsa sürede yollarýn durumunu eski konumuna getirerek, halkýmýzý bu anlamda geçici de olsa rahat rahatlatmaktýr. Cadde ve sokaklarýmýzý daha sonra kalýcý çözümlerle daha iyi duruma getireceðiz" dedi.

ölgede turneye çýkan ve Mardin'in ardýndan Muþ'a gelen sirk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý kapsamýnda çocuklar için Kapalý Spor Salonu'nda gösteri düzenlendi. Sihirbaz akrobasi ve yýlan gösterilerinin bulunduðu sirkte, çocuklar gönüllerince eðlendi. Yaklaþýk 2 saat süren eðlencede çocuklar gösterilere kullanýlan, yýlan, güvercin, tavþan ve maymuna dokunmak için adeta birbirlerini ezdi. Gösteri sonunda gazetecilere açýklamalarda bulunan Uçan Süpürge Anatolia Sirki sorumlusu Bülent Gülþahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý kapsamýnda turneye çýktýklarýný söyledi. Gösterilerde çocuklardan herhangi bir ücret alýnmadýðýný ifade eden Bülent Gülþahin; "Biz uluslararasý düzeye ulaþmýþ bir grubuz. Grubumuzda çeþitli ülkelerden göstericiler bulunmakta. Tek amacýmýz 23 Nisan öncesi çocuklarý eðlendirmek. Bu kapsamda turneye çýktýk. Mardin'deki gösterinin ardýndan Muþ'a geldik. Buradaki gösterimizi tamamladýk ve buradan Batman'a geçeceðiz" dedi.


HABER

22 NÝSAN 2012 PAZAR

5

DIKA'nýn yeni Genel Sekreteri Gülbay

Hakkari sevdalýsý bir bilim adamý Dicle Kalkýnma Ajansý'nýn (DÝKA) dün yapýlan yönetim kurulu toplantýsýnda genel sekreterliðe oybirliðiyle Tabip Gülbay seçildi. D

H

akkari Üniversitesi (HÜ) Mühendislik Fakültesi Dekanlýðý'na atanan Prof. Dr. Mehmet Nuri Bodur, tam bir Hakkari sevdalýsý olduðu ortaya çýktý. Hakkari'yi çok sevdiðini anlatan ve burada görev yapmaktan mutlu olduðunu söyleyen Prof. Dr. Bodur, kentin kýþýyla, yazýyla, ilçeleri ve köyleriyle, heybetli daðlarý ve ihtiþamlý doðasýyla keþfedilmemiþ bir cennet olduðunu anlattý. Hakkari'de bulunmaktan çok mutlu olduðunu her fýrsatta yenileyen Prof. Dr. Mehmet Nuri Bodur, kimi zaman bahçede çocuklarla top koþturur, kimi zaman dað eteklerinde sýrt çantasýyla gezinir, kimi zaman gençlerle bilardo oynuyor, bazen de karda kayak kaymanýn tadýný çýkartýyor.Prof. Dr. Bodur hoca ile ilgili görüþlerini belirten bazý üniversite çalýþanlarý, kendisinin tam bir Hakkari sevdalýsý olduðunu belirttiler. Üniversite çalýþanlarý, "Hocamýz profesyonel resim çeker, þiir yazar, þarký söyler, halay çeker, halk bilimi ile uðraþýr, zamaný dolu dolu yaþar. Bembeyaz sakallarý bir bilim adamý oluþunun kanýtý deðil, duygusallýðýnýn sembolüdür. Aðlayanla aðlar, gülenle güler. Çok titizdir, araþtýrmacýdýr. Bölgemizin konumu ve durumu bakýmýndan yöre halkýnýn fazlasýyla hakkettiði yaþamýn gerçekleþtirilmesini arzu etmektedir. Hakkari ve ülkemiz bunu hak etmiyor. Misafirperverliði, kaynaþma, dayanýþma ve dostluðu burada gördüm. Üniversite bu kente çok þey katacaktýr. Barýþýn geleceðinden, herkesin huzur içinde yaþayacaðýndan eminim. Kalem silahý mutlaka bastýracaktýr. Hakkari artýk eðitimdeki baþarýsý ve güzellikleriyle anýlacaktýr diyor ve elinden geleni yapmaya çalýþmak istediðini" belirttiler. Bir süre önce Hakkari'den 12 kilometre mesafede bulunan 2 bin 600 rakýmlý Merga Büta Yaylasý'nda kayak tesisinde kayak yapan bilim adamý Prof. Dr. Bodur hocanýn, yöre halký ile kýsa sürede kaynaþtýðý belirtildi.

ÝKA Yönetim Kurulu üyeleri, 11 Mart 2012 tarihinde boþalan genel sekreterlik görevine yapýlan baþvurular arasýndan deðerlendirmeler sonucunda adaylardan Tabip Gülbay'ý oybirliðiyle seçtiler. Genel sekreterlik görevinin boþaldýðý tarihten bu yana ajansýn genel sekreter vekilliði görevini icra eden Gülbay, Kalkýnma Bakanlýðý'nýn kararý onaylamasýnýn ardýndan asaleten genel sekreterlik görevine atanacak. Gülbay yaptýðý açýklamada "Baþta Yönetim Kurulu Baþkanýmýz Batman Valisi Ahmet Turhan olmak üzere tüm yönetim kurulu üyelerine beni bu göreve layýk gördükleri için teþekkür ediyorum" dedi. Ajansý aldýklarý yerden daha ileriye taþýmak için sonuna kadar gayret edeceklerini belirten Gülbay, "Önümüzdeki dönemde bölgemizi özellikle Avrupa Birliði fonlarýndan faydalandýrmak için var gücümüzle çalýþacaðýz" dedi. Gülbay, öncelikli hedeflerinin baþýnda uluslararasý fonlardan yararlanmak olduðunu belirtti.

23 Nisan kutlamalarý Bitlis'te, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý nedeniyle Þems-i Bitlisi Ýlköðretim Okulu öðrencileri temsili olarak belediye baþkanlýðý koltuðuna oturdular.

B

aþkan Fehmi Alaydýn'ýn makamýnda oturan Dilara Dilan, birim müdürlerinden bilgi aldý. Su Ýþleri Müdürü Mehmet Çiçek'i makama çaðýran Belediye Baþkaný Dilara Dilan, Yükseliþ Mahallesi'nde su sýkýntýsý olduðunu ve hemen çözülmesi gerektiðini belirtti. Bir diðer temsili belediye baþkaný olan Yunus Dayan ise, Temizlik Ýþleri Müdürü Arafat Kaya'yý makama çaðýrarak okul bahçesinin temizlenmesini ve yýkatýlmasý talimatýný verdi. Yaklaþýk bir saat süren ziyaret sonrasý Belediye Baþkaný Fehmi Alaydýn, minik baþkanlarý kutlayarak okumanýn önemine deðindi. 23 Nisan Çocuk Bayramýný kutlayan Baþkan Alaydýn, öðretmen ve öðrencilere hediye verdikten sonra hatýra fotoðrafý çektirdi.

REKLAM


6

EKONOMÝ

22 NÝSAN 2012 PAZAR

SGK müfettiþinden ETSO'ya ziyaret

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Müfettiþi Mustafa Kahraman Van'ýn Erciþ ilçesinde oda ve sivil toplum örgütlerini ziyaret etti. Ýlk ziyaretini Erciþ Ticaret ve Sanayi Odasý (ETSO)'ya yapan Kahraman, burada ETSO Baþkaný Yardýmcýsý Fesih Çakýr tarafýndan karþýlandý.

Kozluk'a ilk beton santrali

E

TSO Baþkan Yardýmcýsý Fesih Çakýr, esnafa saðlanan kredilerinde yaþanan sýkýntýlarý dile getirdi. Bankalarýn SSK ve Bað-Kur prim borçlarý ile ilgili kredilere bloke býrakýldýðýný da belirten Çakýr, çoðunlukla emeklilik ile ilgili yaþanan sýkýntýlarý da aktarma fýrsatý bulduklarýný söyledi. Baþkan Yardýmcýsý Fesih Çakýr daha sonra Kahraman'a Erciþ'i ziyaret etme anýsýna bir de plaket takdim etti. SGK Müfettiþi Mustafa Kahraman daha sonra ilçede bulanan diðer sivil toplum örgüt baþkan ve temsilcileriyle bir araya geldi. Sivil toplum örgüt temsilcilerini dinleyen SGK Müfettiþi Kahraman, tüm notlarýný aldýðýný, çözüm noktasýnda çalýþmalarýn yapýlacaðýný ve gerekli yerleri bilgilendireceklerini belirtti. SGK Müfettiþi Kahraman'ýn ziyaretinde Van SGK Ýl Müdür Yardýmcýsý Ýrfan Ýþgören, SGK Erciþ Ýlçe Merkez Müdürü Memet Karakoç ile Ýlçe Merkez Müdürlüðü personeli Muhlis Bahçe de hazýr bulundu.

Van eskisinden güzel olacak Van Valisi Münir Karaloðlu, yeni iþyerlerinin açýlýþýnýn kendilerini mutlu ettiðini belirterek, "Van'ýn eskisinden daha güzel olacaðýna inanýyorum" dedi.

B

atman'ýn Kozluk ilçesinde kurulan ilk hazýr beton santrali bitme aþamasýna getirildi. Diyarbakýr-Bitlis Caddesi'nde kurulan hazýr beton santrali, Kozluk ilçesinde önümüzdeki günlerde açýlýþý yapýlarak faaliyete geçecek. Star Hazýr Beton Yönetim Kurulu Üyesi Selman Kýlýçaslan, "6 dönüm arazi üzerinde inþa ettiðimiz hazýr beton santralimizde, 15 uzaman personel görev yapacak. Saatte 65 metreküp üretimiyle kaliteli bir beton üretip, iyi bir hizmet sunmayý amaçlýyoruz. Bölgede son zamanlarda geliþen inþaat sektörünün daha hýzlý ve daha saðlýklý çalýþmalarýn yürütülmesini kendimize vizyon edinmiþ bulunmaktayýz" dedi.

Türkiye çelik üretiminde 8. sýrada D

ünya Çelik Birliði (worldsteel) verilerine göre, Türkiye yýlýn ilk çeyreðindeki ham çelik üretimini yüzde 13.7 artýrarak 9 milyon ton seviyesini geçti ve en büyük çelik üreticileri listesinde sekizinci sýrada yer aldý. Türkiye, Demir Çelik Üreticileri Derneði, Dünya Çelik Üreticileri Birliði'nin Dünya genelindeki ham çelik üretimi verilerini yayýnladý. Ýstatistiklere göre Türkiye, en büyük 15 çelik üreticisi ülke arasýnda üretimini en fazla artýran ülke oldu. Çelik sektörünün lideri konumunda olan Çin'in yýlýn ilk çeyreðindeki ham çelik üretimi yýllýk yüzde 2.5 artýþla 174 milyon tona ulaþtý. Japonya'nýn üretimi yýllýk yüzde 4.1 düþüþle 26.5 milyon tona gerilerken ABD'nin üretimi yýllýk yüzde 8.3 artýþla 23 milyon tonu aþtý. Brezilya'nýn ilk çeyrekteki çelik üretimi yýllýk yüzde 2.4 artýþla 8.7 milyon tona yaklaþýrken Ukrayna'nýn çelik üretimi yýllýk yüzde 8.1 oranýnda gerilerek 8 milyon ton seviyesinde gerçekleþti. Türkiye'nin ham çelik üretimi, Mart ayýnda da istikrarlý yükseliþini sürdürerek, geçen yýlýn ayný ayýna kýyasla yüzde 14.5 oranýnda artýþla 3.1 milyon ton seviyesini geçti ve dünya sýralamasýndaki sekizinci konumunu güçlendirdi. Dünyanýn en büyük üreticisi Çin'in Mart ayýdaki ham çelik üretimi, yüzde 3.9 artýþla 61.5 milyon ton seviyesinde gerçekleþti. Japonya'nýn ham çelik üretimi yüzde 2.3 artýþla 9.3 milyon ton seviyesine ulaþýrken ABD'nin üretimi yýllýk yüzde 5.4 artýþla 7.7 milyon ton seviyesini aþtý.

Yüksek enflasyon beklentisi M

erkez Bankasý Baþkaný Erdem Baþçý, Washington'da düzenlenen Uluslararasý Para Fonu/Dünya Bankasý Toplantýlarý'nda yaptýðý sunumda, iç ve dýþ talep arasýndaki dengelenmenin öngörüldüðü þekilde sürdüðünü belirterek, Türkiye ekonomisiyle ilgili þu mesajlarý verdi: ''Cari açýkta en yüksek seviyeyi Ekim 2011'de görmüþtük, buradaki iyileþme devam edecek. Büyümenin 2012 yýlý boyunca ýlýmlý seyretmesi öngörülüyor. Enflasyondaki tepe noktanýn bu ay görülmesi bekleniyor. Mayýs ayýnda enflasyonda önemli bir düþüþ gözlenecek. Yýlýn son aylarýnda enflasyondaki düþüþ hýzlanarak devam edecek.'' Merkez Bankasý'nýn enflasyon tahminlerini deðiþtirmektense para politikasý duruþunu deðiþtirmeyi tercih ettiðini bildiren Baþçý, ''Para politikasý kararlarý 2013 yýlýnýn ortalarýnda enflasyonun yüzde 5'lik hedefe ulaþmasýna odaklanmaya devam edecek'' dedi.

V

an'da yaþanan depremlerin ardýndan bir yandan yaralar sarýlýrken, bir yanda da yeni iþyerleri açýlmaya baþladý. Ýþadamý Serdar Ýzgi tarafýndan Vali Mithatbey mahallesi Milli Egemenlik Caddesi üzerinde kurulan 'Gözde cam balkon sistemleri' isimli iþyeri düzenlenen bir törenle Van Valisi Münir Karaloðlu tarafýndan hizmete açýldý. Ýzgi'nin montajýný Organize Sanayi Bölgesi'nde 5 bin metrekare alan üzerinde kurduðu fabrikada yaptýðý iþyerinin yaklaþýk 1,5 milyon liraya mal olduðu belirtildi. Toplam 18 kiþinin istihdam edileceði iþ yerinin açýlýþýna katýlan Vali Münir Karaloðlu, Van'da yaþanan depremlerin ardýn-

dan yeni bir iþyerinin açýlýþýný daha yaptýklarýný belirterek, "Bu tür iþy-

erlerin açýlmasý bizi mutlu ediyor. Gerçekten Van'da iþyerlerinin açýl-

masý beni çok sevindiriyor. Ben yeni iþyerlerinin açýlmasýyla Van'ýn eskisinden çok daha güzel olacaðýna inanýyorum" dedi. Daha sonra iþyerini gezen Vali Karaloðlu, Ýzgi'den bilgi aldý. Düzenlenen açýlýþ törenine Van Valisi Münir Karaloðlu'nun yaný sýra Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Fevzi Altuner, Van Ticaret ve Sanayi Odasý Yönetim Kurulu Baþkaný Mirza Nadiroðlu, Van Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Baþkaný Sinan Hakan, Van Genç Ýþadamlarý Derneði Baþkaný Kadri Salaz, Van Arýcýlar Birliði Baþkaný Halil Tandoðan ile iþadamý Bedrettin Gökçenay ile çok sayýda davetli katýldý.

Katar'dan doðalgaz alýnacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz,Türkiye ile Katar arasýnda imzalanmasý planlanan doðalgaz alým anlaþmasýyla ilgili, ''Bizim en az bu yýl için Katar'dan 3 milyar metreküp civarýnda gaz alacaðýmýz görünüyor. Fiyatta mutabakat saðlanmasý halinde, biz bu gazý almaya baþlarýz'' dedi.

B

ir gazetecinin Türkiye ile Katar arasýnda imzalanmasý planlanan doðalgaz alým anlaþmasýyla ilgili soru üzerine ise Bakan Yýldýz, þunlarý kaydetti: ''Türkiye doðalgazdaki ihtiyacýný birçok ülkeden uygun fiyatla karþýlamaya çalýþýyor. Bizim en az bu yýl için Katar'dan 3 milyar metreküp civarýnda gaz alacaðýmýz görünüyor. Fiyatta mutabakat saðlanmasý halinde, biz bu gazý almaya baþlarýz. Özel sektör eliyle mi yoksa BOTAÞ kanalýyla mý olacaðý gibi ayrýntýlar daha sonra görüþülecek.'' Önemli olanýn Türkiye'nin gaz ihtiyacýnýn karþýlayabiliyor olmasý olduðunu belirten Yýldýz, her geçen gün büyüyen ve geliþen Türkiye'nin doðalgazdaki taleplerinin de arttýðýný söyledi. Bakan Yýldýz, özellikle aralýk, ocak ve þubat aylarýndaki ihtiyacý karþýlanabilmesi açýsýndan yeni anlaþmalarýn önemli olduðunu

dile getirerek, ''Katar ile müzakere sürecindeyiz somut bir anlaþmaya varmýþ deðiliz. Mutabakat saðlanýrsa bugün bir çerçeve anlaþma yapýlacak, bu anlaþma spot alýmlarda kurumlarý görevlendiriyor. Onlar müzakerelerini yapýyorlar ve fiyatta anlaþmalarý halinde sonuçlandýrmýþ olacaklar. Bu da 1 ila 1,5 ay arasýnda bir zaman alacak'' diye konuþtu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz, EÜAÞ ile Kanadalý Candu þirketi arasýnda nükleer enerji santralý için imzalanan anlaþmanýn kesin bir anlaþma olmadýðýný belirterek, ''Dün yapýlan anlaþma, müzakerelerin baþlamasý adýna yapýlmýþ bir anlaþma. Müzakereler sonunda mutabakat saðlanýrsa anlaþma saðlanacak, mutabakat saðlanmazsa anlaþma saðlanmamýþ olacak'' dedi. Baþbakan Recep Tayyip

Erdoðan'ýn Katar ziyaretine eþlik eden Bakan Yýldýz, burada yaptýðý

görüþmelerin ardýndan basýn mensuplarýnýn sorularýný yanýtladý.

Ekmekte katký var T

ürkiye Fýrýncýlar Federasyonu Baþkaný Balcý, son günlerde gündemi meþgul eden "ekmekte boyakullanýldýðý" iddiasýný yalanladý. Balcý, katký maddelerinin olduðunu ama boya olmadýðýný söyledi. Son zamanlarda kamuoyunun gündeminden düþmeyen kepek ve çavdar ekmeklerinde boyakullanýldýðý iddiasý üzerine Türkiye Fýrýncýlar Federasyonu Baþkaný Halil Ýbrahim Balcý bir basýn toplantý düzenledi. Balcý, ekmekte belirli oranlarda kullanýldýðýnda insan saðlýðýna zarar vermeyenkatký maddelerinin bulunduðunu fakat hiçbir þekilde boya kullanýlmadýðýný öne sürdü. Bazý firmalarýn ekmekte boya konusunu iþlemelerinin gündeme gelmek için yapýlmýþ bir karalama çalýþmasý olduðuna inandýðýný söyleyen Balcý, "Türkiye genelinde yapýlan denetimler sonucu sadece Ankaralý bir firmada boya kullanýldýðý tespit edildi. Bunun tüm Türkiye'ye mal edilmesi mümkün deðil" diye konuþtu. Ekmekte kullanýlan katký maddelerikonusuna da deðinen Balcý, Türkiye'nin de bu maddeleri kullanan ülkeler arasýnda olduðunu söyledi. "Belirli oranda kullanýldýðýnda insan saðlýðýna zarar vermeyen bu maddeleri dünyada 184 ülke kullanýyor. Avrupa'daki üreticilerden daha hijyenik ve daha iyi ekmek üretiyoruz" dedi.


GÜNCEL

22 NÝSAN 2012 PAZAR

7

Vatandaþ Türkçe öðrenemiyorsa devlet Kürtçe öðrensin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Nihat Ergün, AK Parti Aðrý Ýl Baþkanlýðýnýn 4. Olaðan Kongresi'ne katýlarak birlik ve beraberlik vurgusu yaptý. Ergün, "Vatandaþ Türkçe öðrenemiyorsa devlet Kürtçe öðrensin" dedi.

D

ün geceyi Aðrý'da geçiren Bakan Nihat Ergün, sabah saatlerinde Aðrý Kutlu Aktaþ Kapalý Spor Salonu'nda yapýlan Ak Parti Ýl Baþkanlýðý Kongresi'ne katýldý. Burada partililere hitap eden Ergün, Kürt sorunu ile ilgili çarpýcý açýklamalar yaptý. AK Parti olarak demokratikleþme reformlarý ile bu sorunu çözeceklerini kaydeden Ergün "Kürt insanlar asil, misafirperver, bu ülkenin deðerlerine sahip deðerler topluluðudur. Bu ülkenin deðerlerine saygýlý insanlar. Hani bazen deniyor, 'Türkçe öðretemedik vatandaþlarýmýza.' Öðrenmedi veya öðretemedik ayrý bir konu. Caným devletin de mi imkaný yoktu, devlet azýcýk Kürtçe öðreniversin. Hadi vatandaþýn imkanlarý kýsýtlýydý öðrenemedi, senin ne zorun vardý? Vali biraz öðrenseydi, kaymakam biraz öðrenseydi, doktor, öðretmene tayin etmeden evvel biraz öðretseydik gittikleri yerlerde vatandaþlarýmýza hizmet verirken daha güzel, daha düzgün iletiþim kurarlardý. Ýnsanlarýmýzýn ne hissettiðini, ne

dediðini anlayan bir kamu görevlisi haline gelselerdi ne olurdu? Devlet bunu yapamaz mýydý? Ama o günkü mantýk baþkaydý. Þimdi Allah'a þükürler olsun ki bunlarýn hepsi deðiþiyor. Aðrý'ya bir dahaki geliþimde inþallah ben de bazý kelimeleri öðrenerek geleceðim. Gittiðim bir Kürt köyünde birkaç Kürtçe kelime öðrenmiþtim. 'Xudeþterazibe' (Allah senden razý olsun), 'Çavani baþi? (Nasýlsýn iyi misin?) demeyi öðrenmiþtim. Bundan daha fazlasýný öðreneceðiz. Hepimiz bu memleketin sahibiyiz. Bu memlekette sýkýntý yaþayan, kendini garip, yalnýz, kimsesiz hisseden kimse kalmayacak. AK Parti olarak her zaman söylüyoruz, biz kimsesizlerin kimsesi olan bir partiyiz. Vatandaþlarýmýzla bu istikametten kucaklaþmamýz ve kaynaþmamýz lazým. Bunlar Türkiye'nin ilerlemesinin ayaklarýdýr. Türkiye hýzla ilerleyecek ve tüm vatandaþlarý ile kucaklaþacaktýr. Bu devlet, bu bayrak herkesindir" dedi.

Failler için adým atýlsýn ÝHD ve kayýp yakýnlarýnýn "Kayýplar bulunsun failler yargýlansýn" sloganýyla her hafta düzenlediði oturma eylemine Diyarbakýr ve Batman'da devam edildi. TÝHV Diyarbakýr Temsilcisi Necdet Ýpekyüz de, kayýplarla ilgili olarak sadece mezarlardan, asit kuyularýndan söz edildiðini belirterek, "Faillerden hiç kimse söz etmiyor. Onlarýn yargýlanmasý için adým atýlmýyor" dedi.

Ý

HD Diyarbakýr Þubesi ve kayýp yakýnlarýnýn "Kayýplar bulunsun failler yargýlansýn" eyleminin 167'incisi Koþuyolu Parký Yaþam Hakký Anýtý önünde gerçekleþtirildi. ÝHD üye ve yöneticileri, MEYA-DER, Barýþ Anneleri Ýnisiyatifi, KESK'e baðlý sendikalarýn temsilcileri ve çok sayýda kayýp yakýný katýldý. Kayýplar ve faili meçhul cinayetlerde yaþamýný yitirenlerin fotoðraflarýnýn taþýndýðý bu haftaki eylemi Türkiye Ýnsan Haklarý Vakfý (TÝHV) Diyarbakýr Temsilcisi Necdet Ýpekyüz katýlarak destek verdi. 'Katlettikleriniz mazlum deðil miydi?' Oturma eylemi öncesi konuþan ÝHD Diyarbakýr Þube Sekreteri Raci Bilici, Baþbakan Erdoðan'ýn Salý günü AKP grup toplantýsýnda söylediði "Alma mazlumun ahýný çýkar aheste aheste" sözlerini hatýrlatarak, "Ceylan Önkol, Uður Kaymaz, Ýbrahim Oruç, ekmeklerini kazanmak için yollara düþen Roboskililer muzlum deðil miydi?" diye sordu. Bölgede yaþanan ölümlerin hesabýnýn sorulmadýðýný kaydeden Bilici, "Mazlumlarýn ahýnýn hesabýný soruncaya kadar mücadele edeceðiz" diye konuþtu. Darbelere iliþkin yürütülen soruþturmalara da deðinen Bilici, "Darbecilerle hesaplaþýlmasý güzel, ancak madalyonunu öteki yüzüne dokunulmadan hesaplaþma olmaz. Bölgede gerçekleþtirilen faili meçhulleri sorgulamayan, araþtýrmayan hükümet de

bunlardan sorumlu olacaktýr" dedi. 'Faillerin yargýlanmasý için adým atýlmýyor' Bilici'nin ardýndan konuþan TÝHV Diyarbakýr Temsilcisi Necdet Ýpekyüz ise, Kürt sorununun çözümü için yüzleþmenin gerçekleþmesi gerektiðini ve kayýplarýn ortaya çýkarýlmasý gerektiðini belirtti. Kayýplarla ilgili olarak sadece mezarlardan, asit kuyularýndan söz edildiðini ifade eden Ýpekyüz, "Faillerden hiç kimse söz etmiyor. Onlarýn yargýlanmasý için adým atýlmýyor" dedi. Batman'da eylem Batman'da her hafta ÝHD Batman Þubesi tarafýndan düzenlenen "Kayýplar Bulunsun Failler Yargýlansýn" etkinliði Gülistan Caddesi'nde yapýlan oturma eylemi ile devam etti. Eylemde Hatice Ýnsel üvey oðlu Hamza Ýnsel'in kayýp hikayesini anlattý. Ýnsel, üvey oðlu Hamza'nýn 3 çocuk babasý olduðunu ve sýnýf öðretmenliðini kazandýðýný belirterek, oðlunun 1994'te Karþýyaka Mahallesi'ndeki evine gelen tanýmadýklarý üç kiþi tarafýndan götürüldüðünü ve bir daha da kendisinden haber alamadýðýný ifade etti. Ýnsel, "Bu acý durumu hiç kimse kaldýramaz, artýk neredeyse çýkartýlmasýný istiyorum. Ben oðlumu istiyorum, artýk sað olduðunu sanmýyorum, ama hiç olmazsa kemikleri neredeyse çýkartýlmasýný ve failleri bulunarak yargýlanmasýný istiyorum" dedi.

Hakkari ve Van'da operasyon Sýnýrda hareketlilik Van Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'nýn talimatý ile Hakkari ve Van'da PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltýna alýnan 3'ü kadýn 21 zanlý adliyeye sevk edildi. bilgiye göre, 19 Ekim 2011 tarihinde Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bulunan askeri birliklerle, Ýlçe Emniyet Müdürlüðü lojmanlarýna PKK tarafýndan düzenlenen saldýrýnýn ardýndan baþlatýlan istihbarat çalýþmalarý neticesinde, Hakkari il merkezi, Çukurca ilçe merkezi ve köyleri ile Van'ýn Baþkale ilçesinde Van Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'nýn talimatý ile Hakkari Ýl Jandarma Komutanlýðý ve Ýl Emniyet Müdürlüðü ekipleri tarafýndan yapýlan operasyon neticesinde, 3'ü kadýn 21 kiþi gözaltýna alýnmýþtý. Sorgularý tamamlanan zanlýlar, geniþ güvenlik önlemleri altýnda Van Ýpekyolu Devlet Hastanesi'ne getirilerek saðlýk kontrolünden geçirildi. Zanlýlar, saðlýk kontrolünün ardýndan ayný güvenlik önlemleri altýnda adliyeye çýkarýldý.

H

elikopterler önceki gün sýnýrdaki birliklere askeri malzeme ve lojistik taþýdý. Hakkari'nin Þemdinli ilçesinde gün boyu askeri hareketlilik yaþandý. Sabah saatlerinden itibaren Hakkari ve Yüksekova'dan havalanan askeri helikopterler Þemdinli ilçe merkezinde bulunan 3. Dað Taktik Komutanlýðý pistine iniþ yaptý. Kýsa bir süre piste bekleyen helikopterlerin, daha sonra Kuzey Irak sýnýrýnda bulunan Dereçik beldesinde sýnýr güvenliðini saðlayan askeri üst bölgelerine asker ve lojistik malzeme taþýdýðý belirtildi.


8

HABER

22 NÝSAN 2012 PAZAR

Þafak Pavey Erciþ'te Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ýstanbul Milletvekili Þafak Pavey Van'ýn Erciþ ilçesinde bir dizi incelemelerde bulundu. Bedensel Engelliler Derneði Erciþ Þubesi'ni ziyaret eden Pavey, daha sonra Kýþla Konteynýr Kentte depremzede aileleri ziyaret ederek sorunlarýný dinledi.

Okul geliþimi semineri

B

itlis'in Hizan ilçesindeki öðrencilere, Okul Geliþim Programý kapsamýnda bir seminer düzenlendi. Hizan Kültür Merkezi'nde düzenlenen seminerde uzman eðiticiler eþliðinde öz bakým ve hijyen konularý ele alýndý. Hizan Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Abid Arvas konuyla ilgili yaptýðý açýklamada, seminere katýlan öðrencilere diþ fýrçasý, dýþ macunu ve sývý sabundan oluþan temel temizlik malzemelerinin daðýtýldýðýný ifade etti. Arvas, "Okul Geliþim Programý seminerine 75 okuldan 2 bin 500 öðrenci katýldý. Seminere katýlan öðrencilere tek tek dýþ doktoru tarafýndan kontrol edilerek gerekli durumlarda diþ çekimi ve dolgu yapýlacaktýr" diye konuþtu. Öte yanda seminere davet edilen öðrencilere meyve suyu ve sandviç ikram edildi.

C

HP Milletvekili Þafak Pavey ziyareti esnasýnda yaptýðý açýklamada Van'ý iyi bildiðini söyledi. Depremin üzerinden 6 ay gibi bir süre geçtiðini, bu dönemde yapýlan çalýþmalarý ve sorunlarý yerinde görmek istediðini belirten Pavey, "Deprem bölgesi Van ve Erciþ'i kendi gözlerimle görmek istedim. Neydi, ne oldu. Van temaslarý için üç günlük bir program yaptým. Biraz da depremin etkilediði çocuklarla bir araya gelmek istedim. Bence onlarýn ne yapabilecekleri, hayalleri neler bir de onlara bakmak lazým diye düþünüyorum. Muhalefet milletvekili olarak denetleme görevimi yerine getiriyorum. Yaptýðým temaslarda gördüm ki çocuklarýn okula gitmesi için motivasyon eksikliði var. Ýnanýlmaz bir þey ama okullara gýda saðlanmýyor. Vatandaþlar kendi derdi bir yana, bir de çocuklarý okula göndermek için gýdalarýný saðlayýp yolluk verip okula gönderiyor. Bunlara inanamýyorum. Bunlarýn 6 ay aradan sonra olmasýna hala inanmýyorum. Çok büyük utanç duyuyorum.

Vatandaþlarýmýzdan kendi adýma özür dinliyorum. Depremzede vatandaþlarýmýzýn bu söylediklerini ayný þekilde bütün kamuoyuna duyurmaya çalýþacaðým" dedi. Payev, deprem öncesi evi olmayýp kirada kalan ancak, deprem sonrasý kalýcý konutlardan faydalandýrýlmayan ailelerin sorunlarýný da kendi aðýzlarýndan dinleyerek, "Kiracý vatandaþ deðil de ev sahibi mi vatandaþ mý? Ýnanýn buraya gelince kadar kiracý ile ev sahibi arasýnda vatandaþlýk farký olduðunu bilmiyordum. Bunu çok ciddi olarak soracaðým. Ben buraya denetleme görevimi yapmaya geldim. Vatandaþlýk hakkýmýzý almak için hem sizi hem de biz çatýr çatýr çalýþmak zorundayýz. Bilmiyorum acaba cezalandýrýlmaya mý çalýþýyorsunuz. Zaten depremzede olmanýz yetmiyor

mu?" þeklinde konuþtu. Milletvekili Pavey'in ziyaretine CHP Van il örgüt temsilcileri, CHP Erciþ Ýlçe Baþkaný Cafer Uslubaþ ile partililer de eþlik etti.

Sistem deðiþmezse yine 28 Þubat olur HAS Parti Genel Baþkaný Numan Kurtulmuþ, Dumlupýnar Üniversitesi (DPÜ) tarafýndan düzenlenen 'Küresel medeniyet krizi ve çýkýþ yollarý' konulu konferansa konuþmacý olarak katýldý. Üniversite öðrencileri, öðretim elemanlarý ve vatandaþlarýn katýldýðý konferansta Kurtulmuþ, günümüzde tüm dünyanýn bir medeniyet krizi yaþadýðýný ifade ederek, "Yaþanýlan bu krizin temel sorumlusu batý medeniyetidir ve bu krizden çýkýþ

T

arihi süreç içerisinde sosyal ve siyasi açýdan toplumlarýn geçirdiði dönemleri irdeleyen Kurtulmuþ, "Batý medeniyetinin toplumsal meselelere bakýþ açýsýnda ciddi problemler bulunmaktadýr. Bugün dünya nüfusunun yarýsý 2 dolarýn altýnda bir gelirle yaþamaktadýr. Böyle bir sistem devam edemez" diye konuþtu. Konuþmasýnda, 28 Þubat sürecini deðerlendiren Kurtulmuþ, "Kim ne hesap yayarsa yapsýn, kim nasýl davranýrsa davransýn, milletin direnci var, bir de Allah'ýn hesabý var. Bu memlekette milletin direnci çok kuvvetli olmuþtur. 28 Þubat süreciyle ilgili bugün önemli mesafeler alýnmýþtýr. 28 Þubatla ilgili geliþmeler hoþumuza gidiyor. Ýnþallah sonuç da ortaya çýkar. Ama sistemi deðiþtirmediðiniz takdirde, Milli Güvenlik Kurulu böyle durduðu takdirde, Yüksek Askeri Þura anayasal

kuruluþ olarak durduðu takdirde, asker-sivil çift baþlý yargý devam ettiði takdirde -bugün 28 Þubat olmaz, hükümetin sayýsal gücü var, iç ve dýþ konjonktür müsait deðil- ancak korkarým ki yarýn baþka bir 28 þubat olur. Onun için aslolan milletin güçlü bir þekilde kendi yönünü kuvvetlendirmesidir. Ama siyasetin yapmasý gereken de sistemi millet adýna deðiþtirmesidir" dedi. Suriye'deki olaylarý da deðerlendiren Numan Kurtulmuþ þunlarý söyledi: "Son 7-8 yýldýr hem Türkiye hükümeti, hem de Ýran hükümeti sünni-þii meselesine itibar etmediler ve uyanýk davrandýlar. Ancak Suriye meselesi bölgedeki mezhep kavgasýnýn fitili gibi gözüküyor. Ýnþallah öyle olmaz." Kurtulmuþ'a DPÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karaaslan tarafýndan üniversitesinin ambleminin bulunduðu çini tabak takdim edildi.

REKLAM


POLÝTÝKA

22 NÝSAN 2012 PAZAR

ÝMF Türkiye Temsilcisi;

9

Türkiye Tasarrufa önem vermeli Dünya Suriye politikasýný Türkiye'ye göre þekillendiriyor

2

012 IMF ve Dünya Bankasý Bahar Toplantýlarý için Washington'a gelen Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakaný ve Baþbakan Yardýmcýsý Ali Babacan, Türk basýný ile biraraya geldi.Ýki günlük bir program için Washington'da olduklarýný belirten Babacan, G20 Bakanlar Toplantýsýný gerçekleþtirdiklerini ve Haziran ayýnda Brezilya'da yapýlacak olan sürdürülebilir kalkýnma toplantýsýna hazýrlýk toplantýsýný dün gerçekleþtirdiklerini söyledi. Babacan "Toplantýlar faydalý oldu. Ýki üç ay öncesine göre genel atmosferin biraz daha iyi olduðu görüldü. Cannes Zirvesi'nden bugüne kadar geçen surede ilerleme olduðu görüldü. Ancak uygulama önemli olacak. Avrupa Birliði ülkelerinin bu kararlarý anayasa seviyesinde uygulamalarý lazým. Buna parlamentolar karar verecek. Bu gerçekleþecek mi, gerçekleþmeyecek mi göreceðiz" dedi. Amerika Birleþik Devletleri'nden beklenti konusunda ise "Amerika'dan beklenti sadece para basarlarsa ve bu durumu idare edeceklerini düþünüyorlarsa yanýlýyorlar. Yapýsal reformlar üzerinde daha fazla durulacaðý umuluyor. Gereken ne ise 2013'de Amerika'nýn bunu yapacaðýna inanýyorum. Bütçe açýklarýný azaltmaya baþlayacak kredibilitesi yüksek orta vadeli bir politika açýklamasýný bekliyoruz. Bunu G20 komunikesine de yazdýk" dedi. Suriye konusunda Türkiye'nin duruþuna olan yaklaþým konusunda da yorum yapan Babacan "Ýster ABD olsun, ister Suriye halklarý toplantýsýna katýlan ülkelerin duruþu olsun, Türkiye'nin yaklaþýmý ve ortaya koyduðu duruþ, insanlýk adýna yüksek sesle ortaya koymasý hak verilen bir þey. ABD ile yaklaþýmýmýz benzer. Türkiye'nin duruþu, ABD ve AB tarafýndan dikkate alýnýyor ve ülkeler Suriye politikasýný oluþtururken Türkiye'nin dediklerini dikkate alýyorlar. Pek çok ülkenin duruþu Türkiye'nin duruþu ve söylemlerine endeksleniyor. Suriye'nin bugünkü durumu ikili görüþmelerde gündeme geldi. Sorun uluslararasý toplumun tek bir duruþ belirleyememesi oldu. Suriye'nin sorunlarý mutlaka Suriye'nin iç dinamiðinin çözmesi lazým. Þiddet durursa Suriye'nin iç dinamikleri zaten gerekeni yapacaktýr. Zor kullanma ortadan kalktýktan sonra haklin gerçek iradesi hangi yönde ise, o þekilde gerçekleþecek" dedi.

2012 IMF-Dünya Bankasý Bahar Toplantýlarý için Washington'da bulunan IMF Türkiye Temsilcisi Martin Raiser, Türkiye'nin ekonomik durumuyla ilgili olarak, "Son birkaç çeyrekte dýþ kredide düþüþ ve para politikalarýnda sýkýlaþtýrma söz konusu.

P

iyasaya güven ise iyi durumda ve aslýnda bu istikrara iþaret ediyor. Yumuþak bir iniþ ve zaten istediðimiz de bu" dedi. Raiser, "Çünkü yüksek dýþ açýk ve dýþ finansmana büyük bir baðýmlýlýk söz konusu" ifadelerini kullandý. Dýþ finansman konusunda hem makro ekonomik, hem de yapýsal bir durumun söz konusu olduðunu belirten Raiser, "Raporlarýmýzda Türkiye'nin iç tasarruf alanýnda yapmasý gereken iki nokta üzerinde durduk. Birincisi, insanlarýn para biriktirmesinin teþvik edilmesi. Bunu vergi alanýnda yapabilirsiniz. Hükümet daha yeni bazý vergi teþviklerini açýkladý. Ya da emeklilik veya hayat sigortasýný

teþvik ederek. Ýnsanlarýn yaþlýlýklarý ve geleceklerini güvenceye almak için tasarruf etmeleri teþvik edilebilir" dedi. Raiser, "Ancak ikinci bir þey daha yapmanýz lazým. O da ekonominin rekabetini artýrmak. Böylelikle ihracat payý edinmede daha baþarýlý olursunuz ve en büyük küresel ticaret merkezlerinden biri haline gelirsiniz ki bu, hükümetin hedefleri arasýnda. Ancak bunun için piyasa atmosferinin iyileþmesi, daha fazla doðrudan yabancý yatýrýmýn gelmesi, yani þirketlerin Türkiye'de iþ yapmasýnýn kolaylaþtýrýlmasý lazým" þeklinde konuþtu. Raiser konuþmasýna þöyle devam etti: "Bunlarýn uygulanmasý ile Türkiye'deki sorunlarýn orta

veya uzun dönemde aþýlmasýný umuyoruz. Kýsa dönemde ise para politikasýný fiyat istikrarýna odaklý tutmak önemli. Maliye politikasýnýn buna destek olan bir rol oynamasýný saðlamak lazým. Türkiye için yüzde 3'lük bir büyüme öngörüyoruz. Bu hükümetin öngörüsünden daha düþük. Ancak bu öngörü yumuþak iniþ ile uyumlu bir öngörü. Büyük riskler halen mevcut. O yüzden biz gerek Türkiye'deki, gerekse diðer yükselen piyasalardaki karar alýcýlara ihtiyatlý olmalarýný, uluslararasý görünüm kötüleþirse politikalarýný buna göre ayarlamalarý yönünde tavsiyede bulunuyoruz.”

Dýþiþlerinden Pakistan'a baþsaðlýðý mesajý D

ýþiþleri Bakanlýðý, Pakistan'da yolcu uçaðýnýn düþmesi sonucu 127 kiþinin hayatýný kaybetmesi dolaysýyla baþsaðlýðý mesajý yayýmladý. Dýþiþleri Bakanlýðý'ndan yapýlan yazýlý açýklamada, "Pakistan'da KaraçiÝslamabad iç hat seferini yapan bir yolcu uçaðýnýn 20 Nisan 2012 tarihinde Ýslamabad Uluslararasý Havalimaný'na iniþe geçtiði sýrada düþtüðünü ve kazada 127 kiþinin hayatýný kaybettiðini derin üzüntüyle öðrenmiþ bulunuyoruz. Bu elim kazada hayatýný kaybedenlere Allah'tan rahmet, merhumlarýn yakýnlarýna baþsaðlýðý ve sabýr diliyoruz. Bu acý vesileyle, Türkiye ile Pakistan halklarý arasýndaki samimi ve güçlü dostluk baðlarýný bir kez daha teyit ediyoruz" denildi.

Endonezya’da deprem

E

ndonezya'nýn doðu sahili açýklarýndan 6,6 büyüklüðünde bir deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araþtýrma merkezinden yapýlan açýklamada, okyanus tabanýnýn 30 kilometre altýnda meydana gelen depremin merkez üssünün Endonezya'nýn Papua eyaletinin 83 kilometre açýðýnda meydana geldiði belirtildi. Papua eyaleti sakinleri nüfus yoðunluðu düþük olan bölgede sokak lambalarýnýn sallanmasýna ve raflarýn düþmesine neden olan deprem nedeniyle sokaklarda panik yaþandýðýný belirtti. Buna karþýn depremde ciddi hasar meydana geldiðine iliþkin henüz bir duyuma rastlanmadý.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


10

22 NÝSAN 2012 PAZAR

ÝÇ-DIÞ HABERLER

Validen doktora darp açýklamasý Van Valisi Münir Karaloðlu, Van Bölge Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde BDP'li Milletvekili Özdal Üçer'in Dr. Oðuz Erdoðlu'nu darp etmesiyle ilgili ilk kez açýklamalarda bulundu.

V

an Valisi Münir Karaloðlu, katýldýðý Anadolu Konteynýr Kenti'nde düzenlenen 'Ülker Çocuk Sinema Þenliði'nde gazetecilerin sorularýný yanýtlayarak darp olayý ile ilgili açýklamalarda bulundu. Olayýn kýnadýklarýný ifade eden Vali Karaloðlu, "Depremden sonra Van'da ayakta kalan tek hastanemiz Van Bölge Araþtýrma Hastanesi'dir. Buradaki doktor arkadaþlar hizmet için büyük çaba gösteriyorlar. Doktor, dün meydana gelen kazada görevini yapmýþtýr. O esnada vekil gelip hasta ile ilgilenmeye baþlayýnca doktor da tedirgin oluyor. Tanýmadýðýndan dolayý 'beyefendi isminiz neydi' diye soruyor. Vekil de 'Sen benim ismimi soramazsýn' diye tekme tokat doktoru pataklýyor. Bu çok çirkin bir olay ve bunu kýnýyoruz. Ama doktor arkadaþýmýzýn tüm haklarýný korumak için elimizden geleni yapacaðýz. Kimsenin bundan þüphesi olmasýn. Doktorumuzun saðlýk durumunda çok ciddi bir problem yok. Ama önemli olan psikolojik durumudur. Kendisine bir hafta dinlenme izni verdik. Çok kötü bir olay. Ýnþallah bir daha tekerrür etmez. Biz sonuna kadar olayýn takipçisi olacaðýz" dedi.

Siirt Üniversitesi'nden bahar þenliði hazýrlýðý

Siirt'te Kutlu Doðum þerbeti Kutlu Doðum Haftasý dolayýsýyla Siirt'te düzenlenen program çerçevesinde okunan mevlit ve dualarýn ardýndan þerbet ve lokum ikram edildi.

S

iirt Sancaklar Çarþý Camii'nde düzenlenen Mevlid-i Þerif'e; Siirt Valisi Musa Çolak, Sancaklar Vakfý Yönetim Kurul Baþkaný Suat Sancak, Siirt Müftüsü Faruk Arvas ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Siirt Sancaklar Çarþý Camii'nde Kutlu Doðum Haftasý nedeniyle Kur'an kursu öðrencileri, din görevlileri ve vatandaþlar tarafýndan okunan dualarýn ardýndan bir konuþma yapan Ýl Müftüsü Faruk Arvas, Kutlu Doðum Haftasý'ný tebrik ederek kardeþlik ahlaký ve hukukunun öneminden bahsetti. Hiçbir þeyin Ýslam kardeþliðinin yerinin tutamayacaðýnýn altýný çizen Arvas, Hz. Peygamberin (S.A.S.) Medine'de kurduðu kardeþlik anlaþmasýnýn asýrlar boyu devam ettiðini belirtti. Arvas, günümüzde milli birlik ve beraberliðimizin en büyük dayanaðýnýn kardeþlik duygusu olduðunu söyledi. Katýlýmcýlarýn ilgi gösterdiði programýn sonunda Siirt Ýl Müftülüðü Kutlu Doðum þerbeti daðýtýrken, Kýzýlay Siirt Þubesi de lokum ikramýnda bulundu.

S

iirt Üniversitesi, geleneksel hale getirdiði bahar þenliklerinin 2.'sini 14-16 Mayýs tarihleri arasýnda gerçekleþtirmeye hazýrlanýyor. Siirt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Ziyadanoðullarý yaptýðý açýklamada, "Öðrencilerimizin sadece eðitim gördükleri alanlarda deðil, sosyal ve kültürel alanlarda da kendilerini yetiþtirme ve geliþtirme fýrsatýna sahip olmalarý gerektiðine inanýyoruz. Ýlkini 2010 yýlýnda yapmýþ olduðumuz bu etkinlikte þehir-üniversite kaynaþmasýný gerçekleþtirerek yaklaþýk 10 bin insanýmýzý üniversitemiz alanýnda buluþturmayý baþardýk. Þenlikler kapsamýnda yapýlacak olan coþkulu etkinlikler, öðrenciler arasýndaki kardeþliðin, dostluðun, birlik ve beraberliðin gerçekleþmesi için de çok önemli bir fýrsat olmaktadýr. Bütün Siirt halkýný, öðrencilerimizi ve personelimizi baharý hep beraber

karþýlamaya, bahar þenliðimize davet ediyoruz" dedi. Bu arada, 2. Kültür ve Spor Þenliði kapsamýnda yapýlacak spor turnuvasýnýn eþleþmeleri de Rektör Yardýmcýsý Prof. Dr. Gürol Okay'ýn baþkanlýðýný yaptýðý Bahar Þenliði Tertip Komitesi'nce çekilen kuralarla belirlendi. Kura çekimlerinde üniversite bünyesinde bulunan Fakülte, Yüksekokul ile Daire Baþkanlýðý takýmlarý eþleþti. Voleybol, futbol, masa tenisi, satranç ve halat çekme kategorilerinde yapýlacak müsabakalarda þampiyon olan takýmlara kupa ve madalyalarý þenlik günü düzenlenecek ödül töreni ile verilecek. Þenlik alanýna kurulacak stantlarda ise ildeki firmalar tanýtým ve satýþ yapacak. Stant açmak isteyen firma ve kuruluþlarýn 5 Mayýs'a kadar SKS Daire Baþkanlýðý'na müracaat etmesi bekleniyor.

Hasankeyf Orkestrasý konserle tanýtýldý B

atman Belediyesi tarafýndan kurulan Hasankeyf Orkestrasý, ünlü sanatçý Mizgin Tahir'in verdiði konserle tanýtýldý. Yýlmaz Güney Sinema Salonu'nda yapýlan tanýtým toplantýsýna BDP PM Üyesi Osman Ergin, BDP Batman Ýl Baþkan Vekili Ayþe Aðýlgat, Batman Belediye Baþkanvekili Serhat Temel ile sivil toplum örgütleri temsilcilerinin yaný sarý çok sayýda kiþi katýldý. Ýlk olarak basýna Kürtçe açýklama yapan Bahar Kültür Merkezi sanatçýsý Nuroj Tezel, bu topraklarda ilk kez yeni bir þey baþladýðýný belirterek, tüm hazýrlýklardan sonra Hasankeyf Orkestrasý'nýn kurulduðunu söyledi. Daha sonra kýsa bir konuþma yapan

Batman Belediye Baþkanvekili Serhat Temel, Kürt dilinin önemine deðinerek, bu dille tiyatro, roman yazacaklarýný, þiir okuyacaklarýný ve orkestra da kuracaklarýný söyledi. Temel, bunun için bölge, ülke ve yurtdýþýndan sanatçýlarý bu orkestraya katarak, orkestrayý halkýn olduðu her yere götürebileceklerini ifade etti. Yapýlan açýklamalardan sonra opera sanatçýsý Mizgin Tahir sahneye çýktý. Konserden önce kýsa bir açýklama yapan Tahir, Kürtçe'nin Kurmanci, Dýmýlki ve Sorani lehçelerinde söylediði parçalarla izleyenleri mest etti. Tanýtým toplantýsý, verilen kokteyl ile sona erdi.

Ýzzettin ÝÇÝN olayhaber@hotmail.com

KAFANIN ÝÇÝNDEN ÇIK

yok. Kafasýnýn içinde yaþamak, sadece akla güvenmek olur. Akýlla her þeyi çözeceðini sanýyorsan yanlýþtýr. Aklýn gücünü ve görevini inkar ettiðimizi sanmayýn. Sadece insanýn, duygularýnýn da olduðunu unutmamasý lazým geldiðini hatýrlatýyoruz.

Kafasýnýn içinde yaþamak ne demek, öyle þey olur mu demeyin? Bu deyim, sadece aklýyla yaþamak manasýnda kullanýlmaktadýr.

Diðer taraftan, hayatýn da kendi kanunlarý olduðunu unutmamak gerekir. Dünyanýn bir sistem içinde mevcudiyetinin devam ettiðini görmemek mümkün mü? Kainatýn sahipsiz olduðunu veya iþlerin rast gele yürüdüðünü düþünmek her þeyden önce ilmi deðildir.

Bu husus, bir baþka deyiþle duygularý inkâr manasýna gelir. Günümüzde çok insan sadece kafasýnýn içinde yaþamaktadýr.

Duygularý kaybedersen dýþ dünya ile iliþkiyi yani, insanlarla iliþkiyi kaybedersin. Böyle yaparsýn, dýþ alemle kendini ve hatta, kendin ile kendini ayýrtmýþ olursun.

Duygularýmýzý yaþamamamýz önerilir fakat bu ne kadar doðru? Daha küçükken aðlamamamýz söylenirdi. Halbuki duygularý yaþamak lazýmdýr. Acýlarý, sevinçleri yaþamalýyýz. Onlarý görmezden gelmek ya da onlardan kaçmak çare deðildir. Çünkü onlar her an karþýmýza çýkacaktýr. Sadece kafanýn içinde yaþarsan, gerçekte kim olduðunla da baðlantýný kesmiþ olursun. Kafanýn içinde yaþarsan; Kimsin, nesin, ne için varsýn? Sorularýna doðru cevap verebilir misin? Kafanýn içinde yaþarsan þu aný yaþamýyorsun demektir. Geçmiþte ya da gelecekte yaþýyor olursun. Bunun da bir faydasý olamayacaðý açýktýr. Halbuki geçmiþte kalmanýn, geçmiþi düþünmenin ne anlamý var. Geri getirmek mümkün deðildir. Gelecekle ilgili kaygýlanmanýn manasý

Gerçek olan sadece þu andýr. Çünkü, þu aný yaþamak doðrudur. Güzel bir iþin, bol paran, lüks bir evin ve araban var. Sadece bu kadarýný düþünürsen her þey mükemmeldir. Fakat zamanla kendini ve hayatýný anlamsýz bulmaya baþlarsýn. Kendini boþlukta hissedersin. Çünkü, duygularýný hapsetmiþsin. Merhamet, vefa, yardýmlaþma gibi insani duygularýnýn üzeri küllenmiþ. Bu duygularýn içini dolduracak bir faaliyetin yok. Etrafa göz atarsanýz bunun çokça örneklerini görmeniz zor deðildir. Aklýnýzýn içinden çýkýn. Duygularýnýza yol verin. Dünya ve hayat ne kadar farklý görünecektir. Baþkalarýyla birlikte yaþama hissi çok güzel. Acýnýn ve sevincin paylaþýmý çok güzel. Daha anlamlý ve daha derin.


SPOR

11

Nefesler Tutuldu 22 NÝSAN 2012 PAZAR

Spor Toto 2.Lig Beyaz Grup'ta küme düþecek ve ligde kalacak takýmý belirlemede kilit öneme sahip Tokatspor-Diyarbakýrspor maçýna 1 gün kala nefesler tutuldu. Ö

nceki gün sabah karayolu ile yola çýkan Diyarbakýrspor dün Sivas'ta yaptýðý son Antremanla Tokat'ta ulaþtý. Kart cezalýsý dýþýnda eksiði olmayan Diyarbakýrspor'da sakatlýðýndan dolayý geçen hafta Gaziosmanpaþaspor maçýnda forma giyemeyen Murat Kürüm de kafileye dahil edildi. 'Futbolcular Maçýn Önemini Biliyor' Diyarbakýrspor As Baþkaný Nesih Aktepe, hem fizik olarak hem de psikolojikmen maça hazýr olduklarýný söyledi. Aktepe, "Futbolcularýmýz için ekstra bir motivasyona gerek duymadýk. Maçýn önemini yaptýðýmýz Toplantý'da onlara anlattýk. .Puan cetveli her þeyi yansýttýðýný ve rakip için önemi neyse bizim için de odur, dedi. utbolcularýmýzýn psikolojik olarak da maçý kafalarýna iþlemiþ durumda. Artýk son sözü onlar sahada söyleyecek. Sahada en iyi mücadeleyi ortaya koyacaðýz. Ýnþallah bu mücadele bize en az 1 puaný veya 3 puan getirir." dedi. Taþkýn Civelek

Diyarbakýrspor taraftarý Tokat'a akacak

Diyarbakýrspor, bugün deplasmanda oynayacaðý Tokatspor maçý ile çýkýþ arayacak. Yeþil- Kýrmýzýlýtaraftarlar da takýmýný deplasman da yalnýz býrakmayacak. L

Sessiz sedasýz bitti: 0-0

Spor Toto 3.Lig'in 35. haftasýnda Lüleburgazspor ile Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor , Babaeski Stadý'nda oynanan karþýlaþmada 0-0 berabere kaldý. Stat: Babaeski Hakemler : Adem Sarýtaþ xxx , Özer Velioðlu xxx , Zekeriya Özdemir xxx Lüleburgazspor : Oðuzhan xx , Fikret xx , Yunus xx , Ziya xx , Gökhan xx , Sercan xx , Ercüment xx , Mehmet xx , Ergün xx(dk 64 Sinan x ) , Muhammet xx , Selim xx Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor : Oðuz xx, Tolga xx , Emrah xx , Kamil xx , Erhan xx , Abdullah xx , Mansur xx , Erhan Eren xx , Hakan xx , Yaþar xx , Semih xx Sarý Kart: Ziya , Sercan ( Lüleburgazspor ), Abdullah, Erhan Eren , Kamil ,Emrah ( Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor) Maçtan dakikalar 4. dakikada Mansur'ün sol taraftan ortasýna ceza yayý üzerinde Erhan'nin sert vuruþunda, top üstten auta gitti. 16. dakikada Yunus'un pasýnda, ceza sahasý dýþýnda topla buluþan selim sert vurarak meþin yuvarlak auta çýktý. 29. dakikada misafir takýmýn ataðýnda, Erhan'ýn pasýna hareketlenen kamil'in ceza sahasý içinden sert vuruþunda top üsten auta gitti. 34. dakikada yeþil- kýrmýzýlý takým Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor kalesinde etkili oldu. Sercan'nýn saðdan ortasýnda, arka direkte topa iyi yükselen Ergün , kafayla vuruþunu yaptý. Meþin yuvarlak yandan auta çýktý. 43. dakikada Abdullah'in ceza sahasý içindeki Yaþar'a pasýnda, Lüleburgazspor defansý araya girerek mutlak bir tehlikeyi önledi. Karþýlaþmanýn ilk yarýsý 0-0 eþitlikle sona erdi. 47. dakikada Abdullah'ýn soldan ortasýna ceza sahasý içinde Semih , geliþine vurdu, top üstten auta gitti. 49. dakikada ani geliþen ev sahibi takým ataðýnda, Yunus'un ceza sahasý dýþýndan sert vuruþunda top yandan auta çýktý. 62. dakikada Kamil'in pasýnda Mansur, ceza sahasýna girer girmez yerden sert vurdu. Top, kaleci Oðuzhan'da kaldý. 63. dakikada kaleci Oðuz mutlak bir golü önledi. Ercüment'in pasýnda kaleci ile karþý karþýya kalan Mehmet'in þutunda, Oðuz meþin yuvarlaðý zorlukla uzaklaþtýrdý. 68. dakikada Mansur'un þutu direkte patladý. Erhan'ýn ara pasýnda ceza sahasý içinde topla buluþan Mansur 'un yerden vuruþunda top direðe çarparak az farkla avuta çýktý 74. dakikada Ziyan'nin pasýnda ceza sahasý içinde müsait pozisyonda Ercüment , topu yandan auta attý. 90. dakikada Sinan'nýn ortasýnda penaltý noktasýnda topla buluþan Gökhan'ýn sert þutunda meþin yuvarlak, gol çizgisi üzerinde bekleyen rakip takým oyuncusu semih'e çarparak tehlikeli bölgeden uzaklaþtý. Karþýlaþma 0-0 eþitlikle bitti.

igde 14. sýrada bulunan Diyarbakýrspor, bugün Tokatspor deplasmanýnda Takýmlarýna destek olmak ve onlarý yalnýz býrakmamak için dün Akþam 5 Otobüsle Tokat'a akýn edecek. Olan Taraftarlar Tokat deplasmanýndan þen döneceklerine inanýyor. Puan Kaybetmek Ýstemiyoruz Kulüp baþkaný Nurullah Edemen, bu haftadan itibaren kesinlikle puan yada puanlar kaybetmeye tahammüllerinin olmadýðýný söyledi. Tokat deplasmanýndan 3 puan ile dönerek Yönetimdeki Bütün Arkadaþlarýmýzla Birlikte Takýma destek olmak için hep Beraber Tokata gidiyoruz. baþkan Edemen , " her iki Takým açýsýndan zor bir deplasman çýkýyoruz. Amacýmýz oradan puan veya puanlarla dönmek istiyoruz. Tabiî ki rakibimiz saha ve seyirci Avantajýný iyi kullanmak isteyecek. Bizde taraftar desteðini arkamýzda görmek ve sanki deplasmanda deðilde kendi sahamýzda oynuyormuþ gibi mücadele edeceðiz.. Hedefimizden azda olsa uzaklaþmak istemiyoruz. . Bu haftalar bizim için önemli. Taraftarýmýzý da yanýmýzda görmek bizlere daha da güç verecektir. Ben inanýyorum ki Tokatspor deplasmanýndan puanlarla döneceðiz" diye konuþtu.

Spor Toto 3.lig 1.Grup

Spor Toto 3.lig 2.Grup

Hiç susmadan destek vereceðiz Dernekler Birliði Baþkaný Ramazan Tugay takýmlarýný her zaman her yerde destekleyeceklerini söyledi. Tokat deplasmanýna gideceklerini ifade eden Tuðay, " Takýmýmýzýn ve yönetimimizin yanýnda olduðumuzu göstermek için Tokata giderek Takýmýn Ligde kalmasý için Tokatspor karþýsýnda Takýmýmýza hiç susmadan destek vereceðiz" dedi.

Spor Toto 3.lig 3.Grup


12

SPOR Kümede kalmak için çok önemli viraj 22 NÝSAN 2012 PAZAR

Spor Toto 2. lig Beyaz grup Takýmlarýndan Diyarbakýrspor bugün deplasmanda oynayacaðý Tokatspor hazýrlýklarýný dün tamamlayarak karayoluyla Tokat'a gitti.

D

iyarbakýr spor Teknik Direktörü Levent Numanoðlu kritik Tokat maçý öncesi Futbolcularýna çok önemli istekleri sýraladý. Tahriklere Kapýlmayýn Rakip takým bizi seyircisiyle de baský altýna almak isteyecektir. Buna izin vermeyin Tribünlerin tavrýný ve hakem karalarýný kafanýza takmayýn. Tokat sporu presle vuracaðýz Numanoðlu: Unutmayinki en önemli karlaþmasýna skor ne olursa olsun 90 dakika boyunca oyundan kopmayýn Top hep bizde kalmalý Tokatspor'u presle bozmalýyýz. Hücum oyuncularýný uyardý Hücum oyuncularýna da seslenen teknik adam, bir an bile sahada durmamalarýný, yapacaðýnýz bir hata bizim sonumuz olur onun için sahada çok dikkatli olmanýzý istiyorum dedi. Taþkýn Civelek

Puan kaybý yaþamak istemiyoruz

Spor Toto 2.Lig Beyaz Grup

Diyarbakýr Kayapýnar Belediyespor'un Futbol Þube Sorumlusu Adil Demir,bugün sahamýzda oynayacaðýmýz komþu kent Takýmý olan Siirtspor karþýsýnda puan kaybetmek istemediklerini söyledi.

S

por Toto 3. Lig 3.Grup takýmlarýndan Diyarbakýr Kayapýnar Belediyespor'un Futbol þube teknik sorumlusu Adil Demir , Siirtspor maçýnýn kendileri açýsýndan çok önemli olduðunu belirterek, bu maçta puan kaybý yaþamak istemediklerini söyledi. Diyarbakýr Kayapýnar Belediyespor Adil Demir, son haftalarda oynadýklarý güzel futbolu Siirtspor maçýnda da sürdürmek istediklerini belirtti.

Gelecek Otomotiv San. ve Tic. A.Þ Mercedes Benz Türk A.Þ. Bayi Þanlýurfa Yolu Üzeri 3.km Diyarbakýr, Telefon 0412 252 00 52 Faks 0 412 252 37 37

22.04.2012 Gazete Sayfaları  
22.04.2012 Gazete Sayfaları  

22.04.2012 Gazete Sayfaları

Advertisement