Page 1

CMYK

Genç kýzlara altýn sertifika D

iyarbakýr Kuyumcular ve Sarraflar Odasý ile Baðlar Aile Destek Merkezi iþbirliðince yürütülen hasýr bilezik, kiþniþli kolye, telkari ve Trabzon hasýrý iþleme kursu tamamlandý. Sertifikalarýný alan kursiyerlere çeyrek altýn hediye edildi. Sayfa 6'da

Zafer AK Parti'nin olacak A

dalet ve Kalkýnma Partisi (AK Parti) Diyarbakýr Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Baþkaný Ýslam Kanýtoðlu, Diyarbakýr'da 30 Mart'ta zaferin AK Parti'nin olacaðýný söyledi. 7'de

Özerkliðimizi inþa edeceðiz

B

DP Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Eþ Baþkan Adayý Gültan Kýþanak, " Biz Kürdistan'ý baþtan aþaðý yeniden imar edeceðiz. Özerkliðimizi, öz yönetimimizi inþa edeceðiz" dedi. 7'de

Diyarbakýr'a bahar geldi G

eçtiðimiz ay bölge illerinin en düþük sýcaklýðý olan eksi 16 ile buz kesen Diyarbakýr, bahar günlerini andýran sýcak hava dalgasý ile ýsýndý. Sýcak havayý fýrsat bilen vatandaþlar, sokak ve parklarý doldurdu. 3'te

Diyarbakýr Anadil icin yürüdü www.diyarbakirolay.com.tr

CUMARTESÝ 22 ÞUBAT 2014

Fiyatý : 30 KR

Diyarbakýr'da Dünya Anadil Günü nedeniyle yürüyüþ düzenlendi. Koþuyolu Parký'nda bir araya gelen çeþitli sivil toplum örgütleri, Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü'ne kadar yürüdü. Ýki ders Kürtçe verildi Diyarbakýr'da çeþitli sivil toplum örgütlerinin katýlýmýyla Dünya Anadil Günü nedeniyle yürüyüþ düzenlendi. Koþuyolu Parký'nda bir araya gelen yaklaþýk 2 bin kiþi, Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü önünde yürüyüþlerini sonlandýrdý. Burada basýn açýklamasýný okuyan Eðitim-Sen yöneticisi Özlem Kaçar, Dünya Anadil Günü nedeniyle iki dersi Kürtçe olarak verdiklerini söyledi.

18 dil risk altýnda Türkiye'de 18 dilin kaybolmayla karþý karþýya kaldýðýný belirten Kaçar, "UNESCO'nun 1999 yýlý uyarýsýnda dünyada 2 bin 473 dil, ülkemizde ise 18 dil kaybolmayla karþý karþýyadýr. Bu dillerden biri de Kürtçenin lehçelerinden biri olan Kurmançki lehçesidir. Anadille ilgili tüm yasal engellerin kaldýrýlmasýný istiyoruz. Bu taleplerin hayat bulmasý için mücadelemizi sürdüreceðiz'' dedi. 5'te

MÝT yasasýna destek yok B

Uçak ambulanslar hayat kurtarýyor

DP Eþ Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, hükümetin MÝT yasa taslaðýna tepki göstererek, "MÝT yasasý bir kez daha devleti ve hükümeti güçlendiriyor. BDP olarak bu tasarýya karþýyýz ve kesinlikle doðru bulmuyoruz" dedi. 4'te

B

Berfo Ana duygulandýrdý G

özaltýnda kaybedilen oðlunu bulmak için 33 yýl boyunca sürdürdüðü mücadele ile kayýp yakýnlarýnýn simgesi haline gelen ve geçen yýl hayatýný kaybeden Berfo Kýrbayýr'ýn mücadelesi sahnelendi. "33 Yýllýk Direniþ Berfo Ana" belgeseli duygusal anlar yaþattý. 8'de

Tren kamyona çarptý D

iyarbakýr'dan Kurtalan'a giden 52538 sefer sayýlý yolcu treni, Batman giriþinde Çamlýtepe Mahallesi hemzemin geçidinde bit kamyona çarptý. Çarpma sonucu meydana gelen kazada 2 kiþi yaralandý. 3'te

atman'da solunum yetmezliði çeken 3 aylýk bebek ile saðlýk durumu kötü olan 22 yaþýndaki bir genç, ayný gün içerisinde uçak ambulanslarla ayrý þehirlerdeki hastanelere sevk edildi. 8'de

Siirt'e yeni devlet hastanesi

Aydýn, inþaatý hýzla devam eden yeni 400 Nikâh dini AK Partili baþkan BDP'ye geçti SiirtyataklýValisiSiirtAhmet Devlet Hastanesi inþaat alanýnda incelemelerde Özalp ilçesine kurumlara býrakýlsýn Van'ýn bulundu. Vali Aydýn, yeni 400 yataklý devlet hastanesinin yüzde baðlý Saðmalý 96'lýk kýsmýnýn tamamlandýðýný söyledi. 8'de in Bir Sen Bölge Baþkaný Molla

D

Muhammed Özer, dini kurumlarýn nikâh kýymaktan men edilmesine tepki gösterdi. Özer, nikâh müessesesinin bütünüyle âlimlere tevdi edilmesi ve bu konuda yaþanan ikilemi ortadan kaldýrmak gerektiðini söyledi. 5'te

Beldesi'nin AK Partili Belediye Baþkaný Zeki Erbulun, partisinden istifa ederek BDP'ye katýldý. Ebrulun, tekrar partisine döndüðü için çok mutlu olduðunu söyledi. 7'de

Patlayan petek evi kül etti D

iyarbakýr'ýn Sur ilçesi Cevatpaþa Mahallesi'nde Vezir Koca'ya ait evde elektrikli petek patladý. Patlama sonucu evde yangýn çýktý. Þans eseri kimsenin içinde bulunmadýðý ev kullanýlamaz hale geldi. 3'te

Diyarbakýr OLAY Gazetesi Diyarbakýr’da basýlmakta olup Þanlýurfa, Mardin, Siirt, Batman, Bingöl, Þýrnak, Van ve Hakkari illerindeki gazete bayilerinde bulunmaktadýr. CMYK


2

Saðlýk

22 ÞUBAT 2014 CUMARTESÝ

Tavuk zehirlenmelerine dikkat! Gýda Mühendisi Naim Týnaz, tavuðun piþirildiði gün tüketilmesi gerektiðini, aksi takdirde gýda zehirlenmesine yol açabileceðini söyledi.

T

ýnaz yaptýðý açýklamada, saðlýklý bir vücut için saðlýklý beslenmenin þart olduðunu belirterek, "Bunun için yeterli oranda protein alýmý gerekiyor. Biyolojik deðeri bakýmýndan yumurta proteinlerinden sonra, en deðerli protein özelliðine sahip besin tavuk. Özellikle çocuklarýn saðlýklý büyümesi ve geliþmesi açýsýndan düzenli protein tüketimi çok önemlidir. Fakat esas önemli olan tüketilen tavuklarýn ne kadar güvenilir olduðu. Tavuk etiuygun koþullar altýnda muhafaza edilmediði takdirde çabuk bozulabilen bir ürün. Bu yüzden tavuk alýrken özellikle ilk aþamadan son satýþa kadar soðuk zincirin korunmasýna dikkat edilmeli" dedi. Genel anlamda protein deðeri su aktivitesi yüksek olan besinlerin bakteri üremesi için çok daha uygun yiyecekler olduðuna dikkat çeken Týnaz þunlarý kaydetti: "O nedenle tavuk eti de, gýda zehirlen-

mesi açýsýndan potansiyel riskli gýdalardan biri olduðu için, oda sýcaklýðýnda býrakýlmamalý, þoklu donmuþ tavuk eti derin dondurucuda saklanmalý, taze olarak alýnan tavuk eti ise en fazla +4 derece buzdolabýnda saklanmalýdýr. Tavuk etinde her ne kadar firmalar tarafýndan SKT tarihi verilmiþ olsa da ürünün markete ulaþmasý, tüketicinin bu ürünü alýp eve ulaþana kadar geçen süreçlerde soðuk zincirin kýrýlmasýndan dolayý son tüketim tarihine kadar beklemeden tüketilmesinde yarar vardýr. Alýþveriþ sonrasýndan tavuðun, sofraya geldiði ana kadar ki süreçte soðuk zincirinin bozulmamasý gerekmektedir. Özellikle yaz aylarýnda sýcaklýklarýn artmasý ile birlikte soðuk zincir kýrýlmasý fazla olduðundan et ve et ürünlerini alýþveriþte en son alýnýp mümkünse termos çantalarla hýzlý bir þekilde evimizdeki buzdolabýna ulaþtýrmalýyýz. Bu þekilde tavuk ürünlerini risk taþýmadan güvenle tüketebiliriz." Tavuðun piþirildiði gün

tüketilmesi gerektiðini vurgulayan Týnaz, "Alýnan tavuklarda ilk aþamada dikkat edilmesi gereken kokusu ve rengidir. Paketi ilk aldýðýnýzda ambalajý komple kaldýrmadan önce, üzerinde açacaðýnýz küçük bir delik, istenmeyen bir koku varsa kokunun daha kolay bir þekilde algýlamanýzý saðlayacaktýr. Bu kontrol þekliyle taze tavuðun sahip olmasý gereken yalýn, sade kokuyu alabilirsiniz. Taze tavuðun rengi de hafif sarý renkte olmalý. Deri altý suyu yoðun, yapýþkanýmsý veya mat görünümlü ve farklý koku olan tavuklar kesinlikle tüketilmemeli. Dondurulmuþ tavuklar çözündürülürken soðuk su ya da en fazla +4 derece buzdolabýnda çözülmeli. Oda koþullarýnda ya da mikrodalgada çözündürmek tavuðun biyolojik yapýsýný bozabilir. Ayrýca oda sýcaklýðýnda çözündürmede mikroorganizma üremesi baþlayýp gýda zehirlenmesine yol açabilir. Temel olarak en önemli tavuk zehirlenmelerinin sebebi; piþirildiði gün

tüketilmeyen tavuklardýr. Tavuðun çabuk bozulan yapýsýndan dolayý 'ocaktan direk sofraya' prensibi bozulmamalý. Piþirdiðimiz tavuðun lezzeti açýsýndan da piþirilme þekli de çok önemli. Fakat tavuk eti hangi yöntemle piþirilirse piþirilsin hafif veya orta sýcaklýkta uzunca bir sürede piþirilmesi önemlidir. Tavuk eti merkez iç sýcaklýðý 72 derece

üzerinde olacak þekilde piþirilmelidir. Aksi takdirde yüksek sýcaklýk et proteinlerini katýlaþtýrarak suyunun kaybýna ve lezzetinin azalmasýna neden olur. Bizler saklama koþullarýný ve piþirme sýcaklýðýný ambalaj üzerinde belirtiyoruz, bu nedenle tüketicilerimize ambalajlý ve markalý ürünleri tercih etmelerini öneriyoruz" diye konuþtu.

Ayakaltý yerlerde satýlan ürünlere dikkat!

Farmasi Kozmetik Yönetim Kurulu Baþkaný Hakan Tuna, firmalarýnýn 'helal' sertifikasýna sahip olduðunu, ürünlerde hayvansal katkýlar kullanýlmadýklarýný belirtti.

F

Vücudu temizleyen yiyecekler V

ücudumuza çeþitli yollarla giren, atýk madde olarak dýþarý atýlmayý bekleyen zararlý toksinlerden kurtulmamýzý saðlayan ve vücudumuzu temizleyen yiyecekleri tanýyalým, daha saðlýklý bir bedene kavuþalým!

toksinleri atar.

Domates Domates, içerdiði beta karoten, leukopen, A vitamini, folik asit, B6 vitamini ve folat sayesinde kalp-damar rahatsýzlýklarýnda, kolesterol fazlalýðýnýn atýlmasýnda ve iltihaplanmalarýn bastýrýlmasýnda etkin rol oynar. Biberiye Biberiye toksinlerin vücuttan atýlmasýný hýzlandýrýr. Beyin ve kalp gibi organlara daha fazla oksijen taþýnmasýný saðlar. Elma ve muz Bu gýdalarda bolca flavon madde yer alýr. Bu durum kolesterol ve kötü kolesterolü düþürür ve ayný maddeler toksit radikal üretimini bastýrarak detoks etkisi gösterir. Kekik Kekik, böbreklerde ve mesanedeki mikroplarý öldürür.

Enginar Enginar, peroksinitrit adlý iltihap yapýcý maddenin üretimini engeller ve bu sayede vücutta detoks etkisi yaratýr. Zencefil Zencefilin antiseptik özelliði kanýn temiz kalmasýný saðlar. Vücutta sýcaklýk ve terleme meydana getirir. Böylece zararlý

Yeþil çay Saðlýklý içeceklerin baþýnda gelen yeþil çay, iyi kolesterol HDL seviyesini yükseltirken, kötü kolesterol LDL seviyesini düþürüyor. Ýçerdiði polifenoller sayesinde yaðlarýn vücutta depolanmadan atýlmasýna ve kilo vermenize yardým eder. Kuru erik Kuru erik, toksinlerden arýndýrarak vücuda direnç saðlar ve enerjiyi yükseltir. Kereviz Ýçeriðindeki fitalit adlý madde nedeniyle kolesterol fazlasýný safra asidine dönüþtürür.

armasi Kozmetik Yönetim Kurulu BaþkanýHakan Tuna, firmalarýnýn 'helal' sertifikasýna sahip olduðunu, ürünlerde hayvansal katkýlar kullanýlmadýklarýný belirterek, "Ucuza satýlan kozmetik ürünler, alerjik reaksiyonlardan cilt kanserine kadar uzanan ciddi sorunlara sebep olabilir" dedi. Önceleri bal, süt ve kokulu bitki yaðlarý kullanýlarak hazýrlanan basit terkiplerin geliþen teknoloji ile yerlerini çok daha karmaþýk yapýlara býrakmaya baþladýðýný ifade eden Farmasi Kozmetik Yönetim Kurulu Baþkaný Hakan Tuna, "Bu sebepten ürün seçerken cilt tipine dikkat etmenin yaný sýra ürün içeriðinin olabildiðince basit ve doðal olmasýna da özen gösterilmesi gerekiyor. Tüketiciler, ürün alýrken üzerinde ürün bileþenleri, kullaným þartlarý ve uyarýlarýn olmasýna dikkat etmeliler. Ürünün raf ömrü, son kullanma tarihinin (veya minimum dayanma tarihi) ürün üzerinde belirtilmesi olmazsa olmazlardýr. Zaten çoðu kozmetik yönetmeliðinde yasal olarak kýsýtlanmýþ olan likit el sabunlarýnda kullanýlan triklosan/triklorokarbon, týrnak ürünlerinde kullanýlan formaldehit,

Bakanlýðý düzenli olarak yaptýðý piyasa denetimlerinde zaten belirlenmiþ olan yasaklý ham maddeleri yayýnlamakta ve bunlarýn denetimini yapmaktadýr. Ýnsan saðlýðý üzerindeki testleri devam eden ve saðlýksýz olduðuna inanýlan maddelerin ürün içeriðinde bulunmamasý tercih edilmelidir. Bunlarýn en bilinen örnekleri paraben, triclosan ve formaldehit türevleridir" dedi.

ÝÞPORTA KOZMETÝKLER KANSER NEDENÝ

DBP veya toluen, týraþ kremlerinde ve saç jölelerinde kullanýlan nanifenol gibi zararlý kimyasallar içeren ürünlere dikkat edilmesi gerekiyor" þeklinde konuþtu.

YASAKLI HAM MADDEYE DÝKKAT Kiþinin cilt tipini tanýmamasý yüzünden kozmetiklerde yanlýþ ürün seçiminin olabildiðini söyleyen Tuna, "Yanlýþ ürün seçimi cilt problemlerine neden olabiliyor. Saðlýk

119 ülkede 350 milyon kiþiye ulaþtýklarýný belirten Farmasi Kozmetik Yönetim Kurulu BaþkanýHakan Tuna, "Pazar ve iþporta gibi ayakaltý yerlerde ucuza satýlan kozmetik ürünler insan saðlýðýna oldukça zararlý. Bu ürünler kullanýlan ucuz ambalaj malzemelerinden seçilen ucuz ham maddelere ve elveriþsiz üretim alanlarýna kadar her noktada insan saðlýðýný tehdit ediyor. Ýçeriklerinde aðýr metaller, paraben ve formaldehit türevleri gibi istenmeyen kimyasallar içerirler. Tüm bu uygunsuzluklar alerjik reaksiyonlardan cilt kanserine kadar uzanan ciddi sorunlara sebep olabilir" ifadelerini kullandý.

Þiþkinliðe ve hazýmsýzlýða iyi geliyor Dr. Ömer Coþkun, günde 2-3 bardak içilen anason çayýnýn hazmetmeyi kolaylaþtýrdýðýný ve þiþkinliði önlediðini söyledi.

M

ide rahatsýzlýðý olan hastalara anasonu öneren Dr. Coþkun, "Gaz söktürücü özelliði ile mide ve baðýrsak gazlarýna karþý faydalýdýr. Mide rahatsýzlýðý yaþayan hastalar günde 2-3 bardak içtiði takdirde bu rahatsýzlýktan kurtulabilirler. En doðal yöntemlerden biridir. Anason öncelikle gaz söktürücü, mideyi güçlendirici ve öksürüðü yatýþtýrýcý olarak kullanýlmalýdýr. Anason bu alanda oldukça rahatlatýcýdýr. Mide ve baðýrsak gazlarýný söktürür" dedi.

Dr. Ömer Coþkun, özellikle gaz sýkýntýsý bulunan ve öksürüðü bulunan bebek ve küçük çocuklarýn anason çayý içmesi gerektiðini kaydederek, "Bebekler için bir çay kaþýðý tohum bir bardak suya olmak üzere çay olarak hazýrlanýr. Yemeklerden önce veya süte katýlarak birkaç çay kaþýðý verilir. Büyükler çayýný günde 2-3 bardak alabilir. Hazýmsýzlýk ve baðýrsak gazlarý için bir su bardaðý kaynar suya bir tatlý kaþýðý anason atýlarak karýþtýrýlýr. Daha sonrabal veya þeker ile hafif tatlandýrýlarak içilir" ifadelerini kullandý. Anason çayýnýn hazýrlanýþý hakkýnda da bilgi veren Coþkun, "Havanda hafifçe ezilmiþ 1-2 çay kaþýðý dolusu anason, bir bardak kaynar suyla haþlanýr ve demlenmesi için 8-10 dakika beklendikten sonra süzülür. Mide þiþkinliðine karþý yine günde 2-3 bardak çay, tatlandýrýlmadan içilmelidir. Anasonun havanda hafifçe ezme iþlemi, her çay demlenmesinde taze olarak yapýlmalýdýr" diye konuþtu. Anason ile ilgili bir uyarýda da bulunan Dr. Ömer Coþkun, bitkinin çok miktarda tüketildiðinde uyuþukluk, baþ aðrýsý ve görme zorluðuna neden olabileceðine dikkat çekti.


Cizre'ye 110 öðretmen atandý Þ

ýrnak'ýn Cizre ilçesine Milli Eðitim Bakanlýðý tarafýndan Þubat atamasýnda 110 öðretmen atandý. Atamasý yapýlan öðretmenlere ilçenin tanýtýmý, kültürel özellikleri, gelenek ve görenekleri hakkýnda 2 günlük çevre uyum eðitimi semineri verildi. Uyum seminerinin ikinci gününde ise öðretmenlere Milli Eðitim Þube Müdürü Hakan Küçükoðlu'nun refakatinde Halk Eðitim Merkezi, Atatürk Ýlkokulu, Kaymakam Mumin Heybet Ortaokulu ve Cizre Merkez Anadolu Lisesi okullarý tanýtýldý. Okul müdürleri tarafýndan öðretmenlere okul düzeni, iþleyiþi, genel ve fiziki konumu ile ilgili bilgiler verdi. ÝHA

Diyarbakýr'a bahar geldi 22 ÞUBAT 2014 CUMARTESÝ

Geçtiðimiz ay bölge illerinin en düþük sýcaklýðý olan eksi 16 ile buz kesen Diyarbakýr, bahar günlerini andýran sýcak hava dalgasý ile ýsýndý. Sýcak havayý fýrsat bilen vatandaþlar, sokak ve parklarý doldurdu.

D

iyarbakýr'da havalarýn ýsýnmasýný fýrsat bilen vatandaþlar kendilerini sokaða attý. Sýcak havanýn tadýný çýkarmak isteyen vatandaþlar, park ve çay bahçelerine akýn etti. Anneler çocuklarýný parklara götürürken, bazý ailelerde çimlere uzanarak güneþin tadýný çýkardý. Sýcak havalarý fýrsat bilerek çocuklarýyla dýþarý çýkan Ali Eryýlmaz, çocuklarýný parka getirdiðini söyleyerek, "Havalar birkaç gündür sýcak ve güzel. Soðuk geçen kýþ günlerinin ardýndan böyle bir günde kendimizi dýþarý attýk. Biraz gezdik ve çocuklarýmýz için parka geldik. Tabi gündemde kuraklýk haberleri de var. Bu kýþ mevsiminin az yaðýþlý geçmesi kuraklýðýn ilerlediðini de gösteriyor" dedi. Meteoroloji Bölge Müdürlüðü'nden alýnan bilgiye göre, Diyarbakýr'da en yüksek hava sýcaklýðý 18 derece olurken en düþük hava sýcaklýðýnýn ise 3 dereyi bulacaðý belirtildi. ÝHA

Tren kamyona çarptý B

Yaralý kuðu tedaviye alýndý Van'ýn Erciþ ilçesinde sazlýk alanda silahla ateþ edilerek yaralanan ve nesli koruma altýnda bulunan ötücü kuðu, Van Yüzüncü Yýl Üniversitesi (YYÜ) Hayvan Hastanesi'nde tedavi altýna alýndý.

Doða Koruma Milli Parklar Van Þube Müdürü Yunus Bakýcý, nesli koruma altýnda bulunan yaban hayvanlarýna karþý vatandaþlarýn duyarlý olmasý gerektiðini söyledi. Bakýcý, "Sazlýk alanlardaki kontrollerimiz sýklýkla devam ediyor. Nesli koruma altýnda bulunan ötücü kuðu rastgele sýkýlan kurþunlarýn hedefi olmuþtur. Kuðuyu vuran kiþi suçüstü yakalanarak gerekli cezasý verilmiþtir" dedi.

atman'da yolcu treninin hemzemin geçidinde kamyona çarpmasý sonucu 2 kiþi yaralandý. Diyarbakýr'dan Kurtalan'a giden 52538 sefer sayýlý yolcu treni, Batman giriþinde Çamlýtepe Mahallesi hemzemin geçidinde Ferhat Tanrýkulu yönetimindeki 27 YR 188 plakalý çekici kamyonuna çarptý. Kazada 40 metre sürüklenen kamyon, tren raylarýndan çýktýktan sonra kaldýrým duvarýna sýkýþarak durabildi. Kamyonda sýkýþan sürücü Ferhat Tanrýkulu ve kardeþi Ümit Tanrýkulu, kamyondan çýkarýlarak Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. Kaza sonrasý Batman Garý'na çekilen trenin makinisti ifadesi alýnmak üzere Emniyet Müdürlüðü'ne götürülürken, kazaya karýþan çekici kamyonu baþka bir çekici ile sanayi sitesine götürüldü. Polis olay yerinde inceleme yaptýktan sonra kaza ile ilgili soruþturma baþlattý. Makinisti gözaltýna alýnan yolcu treni, baþka bir makinistin yönetiminde Siirt'in Kurtalan ilçesine hareket etti. ÝHA

Sayýlarý çok az kaldý

R

usya'nýn Sibirya bölgesinden Van Gölü çevresindeki sulak alanlara gelen ve nesli koruma altýnda bulunan ötücü kuðu, silahla yaralandý. Ayak ve kanat bölgesinden ciddi yaralar alan kuðu, Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý 14'üncü Bölge Müdürlüðü yetkilileri tarafýndan

bulunarak YYÜ Hayvan Hastanesine götürülerek tedavi altýna alýndý. Sazlýk alanlardaki denetimler sýrasýnda kuðuyu vuran ve suçüstü yakalanan kaçak avcýya ise yetkililer tarafýndan 3 bin 283 TL tazminat ve idari para cezasý kesildi. Orman ve Su Ýþleri Bakanlýðý

YYÜ Veterinerlik Fakültesi Yaban Hayatý Koruma Rehabilitasyon ve Araþtýrma Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Lokman Aslan ise, ötücü kuðunun neslinin koruma altýnda bulunduðunu ve sayýlarýnýn çok az kaldýðýný ifade etti. Doç. Dr. Lokman Aslan, "Sibirya bölgesinden her yýl Van Gölü havzasýna gelen ötücü kuðular, doðanýn en görkemli canlýlarýndan biri. Ne yazýk ki bu güzel kuþ bilinçsiz avcýlar tarafýndan pompalý tüfekle yaralanmýþ. Kuðunun kanat ve ayaklarýnda saçmadan dolayý kýrýklar var. Biz kuðuyu tedavi altýna aldýk. Umarým en kýsa zamanda iyileþir ve tekrar doðaya salarýz" þeklinde konuþtu. ÝHA

Bitlis'te 15 kilo eroin yakalandý B

itlis polisi, Bitlis-Diyarbakýr karayolunun 5. kilometresindeki arýcýlýk mevkiinde yaptýðý aramada 15 kilo eroin ele geçirdi. Bitlis Valiliði tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamada, BitlisDiyarbakýr karayolunun 5. kilometresindeki arýcýlýk mevkiinde bulunan polis kontrol noktasýnda, C.A. isimli þahsýn kullandýðý araçta yapýlan aramada, aracýn arka koltuk oturma bölümü döþemesi içine saklanmýþ halde, 15 kilo 334 gram eroin maddesi ele geçirildiði bildirildi. Uyuþturucu eroin maddesine el konulup, C.A. ve ayný araçta bulunan H.A. isimli þahýslar, uyuþturucu madde ticareti yapmak, nakletmek, bulundurmak suçundan yakalanarak gözaltýna alýndýðý belirtildi. ÝLKHA

Sobaya oda spreyi sýkýnca yandý B

atman'da sobaya oda spreyi sýkýnca alevler içinde kalan 14 yaþýndaki çocuk yaralandý. Olay, Batman Ýluh Mahallesi 621. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre H.E. (14), evde elinde bulunan oda spreyini sobaya sýkýnca bir anda alevler yükseldi. Yükselen alevlerin içinde kalan çocuk, vücudunun çeþitli yerlerinden yandý. Yakýnlarý tarafýndan Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldýrýlan çocuk tedavi altýna alýndý. ÝHA

Patlayan petek evi kül etti D

iyarbakýr'ý Sur ilçesinde bir evde peteðin patlamasý sonucu çýkan yangýnda ev kullanýlamaz hale geldi. Sur ilçesi Cevatpaþa Mahallesi'nde Vezir Koca'ya ait evde elektrikli petek patladý. Patlama sonucu evde yangýn çýktý. Evde kimsenin olmadýðý sýrada çýkan yangýn kýsa sürede büyüyerek evi etkisi altýna aldý. Alevleri fark eden komþularýn haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangýn söndürüldü. Evde kimsenin olmamasý nedeniyle ölen ve yaralananýn olmadýðý yangýnda ev kullanýlmaz hale geldi. ÝLKHA


4

22 ÞUBAT 2014 CUMARTESÝ

Gündem

'MiT yasasýna destek vermeyiz' BDP Eþ Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, hükümetin MÝT yasa taslaðýna tepki göstererek, "MÝT yasasý bir kez daha devleti ve hükümeti güçlendiriyor. BDP olarak bu tasarýya karþýyýz ve kesinlikle doðru bulmuyoruz" dedi.

D

iyarbakýr'da bir erkek kuaförü salonunu açýlýþýna katýlan BDP Eþ Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, MÝT yasa taslaðýnýn Ýmralý görüþmeleri ve çözüm sürecinin yasal alt yapýsýný oluþturmadýðýný söyledi. Denirtaþ, "Bahse konu taslak çözüm sürecinin yasal mevzuatýnýn alt yapýsýný falan oluþturmuyor. Daha çok bu görüþme trafiði içerisinde bulunan MÝT müsteþarý ve MÝT mensuplarýný korumaya alan, onlarýn güvenliði ve güvencesini saðlayan bir tasarýdýr. Bizim görüþmelerin ve müzakere sürecinin yasal alt yapýsýný veya dayanaðýndan kast ettiðimiz bu deðil tabii. Bu þekilde yansýtýlmaya çalýþýlsa da doðru deðil, hem demokratik ilkelere hem kiþi güvenliðini hem de kiþilerin özel yaþamýna dair ihlalleri arttýrmaya dönük çok ciddi düzenlemeler var. MÝT yasasý bir kez daha MÝT'i ve baþbakaný dolayýsýyla devleti ve hükümeti güçlendiriyor. BDP olarak bu tasarýya karþýyýz ve kesinlikle doðru bulmuyoruz. Ýmralý'daki görüþmelere yasal zemin hazýrlamýyor. Hükümeti ve devleti güçlendiriyor. Bu da vatandaþý tedirgin ediyor. Mevcut haliyle bu yasaya destek vermeyiz" þeklinde konuþtu.

'Özerlik kimsenin zararýna deðil' Demirtaþ, gündemde yerini koruyan 'Demokratik özerk-

lik' ile ilgili ise þunlarý söyledi: "Demokratik özerklik yani yerinden yönetimin güçlenmesi, halkýn yerelde yönetime katýlmasý, kendi diliyle, kültürüyle eðitimini yapabilme hizmetini alabilmesi Türkiye'de hiç kimsenin zararýnda deðildir. Biz Türkiye'ye demokrasiyi demokratik özerklik çerçevesinde inþa edeceðiz. Bu bizim hakkýmýzdýr. Ne anayasaya aykýrýdýr, ne uluslararasý sözleþmelere aykýrýdýr. Bizim dilimizi, kültürümüzü yasaklayan, hor gören 'Vay Kürtler kendi dilinde eðitim görecekmiþ' gibi kýyameti koparanlar, kusura bakmasýnlar bu ülke onlarýn babalarýndan onlara miras kalmýþ deðil. Hepimizin ortak malýdýr. Bu topraklarda bu vatanda hepimizin ortak malýdýr. Kürtçe bizim anadilimizdir. Kürdistan da bu topraklar da bizim anavatanýmýzdýr. Birileri çýldýracak diye birileri faþizan hislere kapýlacak diye biz bunlardan vazgeçecek deðiliz. BDP'nin söylediði budur. Kýyameti koparýyorlarsa koparsýnlar. Kendileri bilirler. Biz bölünmeden parçalanmadan yana deðiliz. Bunu hep ifade ediyoruz. Ama asimilasyona, inkara kültürlerin yok olmasýna boyun eðmeyeceðiz."

Suriye plakalý araç polisi alarma geçirdi B

ingöl'ün Genç Caddesi üzerinde bulunan Saadet Partisi (SP) seçim irtibat bürosu önünde park edilen Suriye plakalý araç, polisi alarma geçirdi. Bölgede yolunu trafiðe kapatan güvenlik güçleri, vatandaþlarý alandan uzaklaþtýrmaya çalýþtý. Polisin tüm ikazlarýna raðmen alandan uzaklaþmayan meraklý vatandaþlar ellerinde cep telefonlarýyla olayý kaydetmeye çalýþtý. Alanda yolu trafiðe kapatan güvenlik güçleri, araç çevresinde özel eðitimli köpek ile arama yaptý. Daha sonra aracýn bulunduðu yere sinyal kesici cihaz býrakan polis, kapýyý kýrmak üzereyken araç sahibi Hasan Mohamad geldi. Kapýlarý açýldýktan sonra araçta arama yapan polis ekipleri, aracý sürücüsüyle beraber Bingöl Yeniþehir Karakolu'na götürdü. Burada evraklarý kontrol edilen Hasan Mohamad'in Urfa'nýn Siverek ilçesinde çadýr kentte kaldýðý öðrenildi. Evli, 4 çocuk sahibi olduðunu anlatan Hasan Mohamad, Bingöl'e iki gün önce iþ aramak için geldiðini, yakýtý azalýnca da aracý Dörtyol'a park ettiðini söyledi.

Zayi ilaný Dörtyol Ýþletme müd. Botaþ’tan almýþ olduðum personel kimlik kartýmý kaybettim.Hükümsüzdür Abbas Öncü

22 ÞUBAT 2014 CUMARTESÝ YIL: 13 SAYI: 4542 Diyar Medya Matbaacýlýk Rek. Eðt. San. Tic. Ltd. Þti Adýna Ýmtiyaz Sahibi: Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: ZEKÝSAN Matbaa Kýrtasiye Adres: M.Akif Ersoy Cad. Et Balýk Kurumu Yaný Kaya 3 Apt altý Yeniþehir/Diyarbakýr Tel: 0 412 2267179 e-p posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

Bitlis baðrýna bastý Bitlisliler, merkeze alýnan Vali Veysel Yurdakul ve Emniyet Müdürü Sadedtin Akgüç için yekvücut olup baðýrlarýna bastý. Ulu Cami'de Cuma namazý kýlmaya giden Vali Veysel Yurdakul ve Emniyet Müdürü Sadedtin Akgüç, Bitlis'teki son günlerini de gönül verdikleri ve 'ikinci memleketimiz' dedikleri Bitlis ve Bitlislilerle geçirdi. Cuma namazýnda Bitlislilerle saf tutan Vali Yurdakul ve Emniyet Müdürü Akgüç, namaz çýkýþýnda vatandaþlara tatlý daðýtýp, helallik istedi. Vatandaþlarla tek tek kucaklaþan Yurdakul ve Akgüç, gördükleri yoðun ilgi karþýsýnda duygulu anlar yaþadýlar. Vali Veysel Yurdakul, Bitlislilerin duasýna ve kardeþliðine mazhar olmanýn kendisi için her þeyden daha önemli olduðunu belirtti.

'Bitlis hayatýmý deðiþtirdi' Vali Yurdakul, "Cenab-ý Hak bir duamýzý kabul etti. Bu kardeþlerimizin duasýna ve sevgisine bizleri mazhar kýldý. Bu da benim için en büyük hediyedir. Çünkü insanlarýn hayatýný deðiþtiren düþünürler vardýr. Ýnsanlarýn hayatýný deðiþtiren anýlar vardýr. Ýnsanlarýn hayatýný deðiþtiren þehirler vardýr. Doðrusu benim de hayatýmý deðiþtiren iki düþünür ve bir þehir var. Þunu ifade etmek gerekirse 81 il içinde benim hayatýmý deðiþtiren bir il varsa o da Bitlis'tir. O bakýmdan ben Bitlisli kardeþlerime teþekkür ederim. Benim hayatýmý deðiþtirdiniz. Benim geleceðime yol verdiniz. Bitlis topraðý adam olmak için iyi bir toprak. Ýnþallah bizler de adam olma çabasýnda iyi bir yol almýþýzdýr. Hepiniz hakkýnýzý helal edin. Varsa benden yana bir hak helal olsun" dedi.

'Bu memleket bizim' Emniyet Müdürü Sadedtin Akgüç ise, Bitlislilerden memleketlerine sahip çýkmasýný isteyerek, "Bu memlekete sahip çýkalým. Bu memleket hepimizin. Bu memlekete hizmet etmek bir þereftir. Bu yüzden bu memleketin her haline, her þeyine çok iyi sahip çýkalým. Biz bu memlekete hizmet etmeyi bir þeref gördük. Kendimiz de bu lütufla þereflendik. Ben ve ailem adýna söylüyorum, Bitlis'i ve Bitlislileri bende ailemde çok seviyoruz. Eðer kabul ederseniz biz Bitlisliyiz. Ölünceye kadarda öyle kalacaðýz. Hakkýnýzý helal edin" diye konuþtu. Yapýlan konuþmalarýn ardýndan son kez halkla kucaklaþan vali ve emniyet müdürü, helallik dileyerek Bitlis'ten ayrýldýlar. Vatandaþlar ise, vali ve emniyet müdürünü alkýþlar ve dualar eþliðinde uðurladý. ÝHA

4 KALEM EÐÝTÝM MAKETÝ ALIMI ÝHALESÝ SAÐLIK BAKANLIÐI TÜRKÝYE KAMU HASTANELERÝ KURUMU DÝYARBAKIR ÝLÝ KAMU HASTANELERÝ BÝRLÝÐÝ GENEL SEKRETERLÝÐÝ 4 KALEM EÐÝTÝM MAKETÝ ALIMI ÝHALESÝ alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2014/19706 1-Ýdarenin a) Adresi : Elazýð yolu 10.km üçkuyular mevki Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi binasý 21070 Kayapýnar KAYAPINAR / DÝYARBAKIR KAYAPINAR/DÝYARBAKIR b) Telefon ve faks numarasý : 4122580060 - 4122580052 c) Elektronik Posta Adresi : diyarbakir.satinalma@saglik.gov.tr ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý : 2014 MALÝ YILI ÝHTÝYACI OLAN 4 KALEM EÐÝTÝM MAKETÝ MALZEMESÝ ALIMI ÝHALESÝ Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yeri : Diyarbakýr Ýli Kamu Hastaneler Birliði Genel Sekreterliði c) Teslim tarihi : Sözleþme imzalanmasýyla birlikte iþe baþlanacaktýr. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : DÝYARBAKIR ÝLÝ KAMU HASTANLER BÝRLÝÐÝ GENEL SEKRETERLÝÐÝ 3.KAT ÝHALE SALONU b) Tarihi ve saati : 06.03.2014 - 10:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Tedarik edilecek mallarýn numuneleri, kataloglarý, fotoðraflarý ile teknik þartnameye cevaplarý ve açýklamalarý içeren doküman: Ýstekli firmalar teklif edecekleri malzemlere iliþkin ürünlere ait katalog sunacaklardýr. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 30 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý DÝYARBAKIR KAMU HASTANELER BÝRLÝÐÝ GENEL SEKRETERLÝÐÝ MERKEZÝ SATINALMA BÝRÝMÝ, diyarbakýr merkez Ziraaat bankasý þubesi iban no: TR350001000091658855675001-EKAP adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DÝYARBAKIR ÝLÝ KAMU HASTANLER BÝRLÝÐÝ GENEL SEKRETERLÝÐÝ 1.KAT SATINALMA BÝRÝMÝ adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmýþ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Basýn-315

(www.bik.gov.tr) Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr’de


CMYK

Bölge Haber

22 ÞUBAT 2014 CUMARTESÝ

5

Diyarbakýr'da Anadil Günü yürüyüþü

Diyarbakýr'da Dünya Anadil Günü nedeniyle yürüyüþ düzenlendi. Koþuyolu Parký'nda bir araya gelen çeþitli sivil toplum örgütleri, Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü'ne kadar yürüdü. D iyarbakýr'da çeþitli sivil toplum örgütlerinin katýlýmýyla Dünya Anadil Günü nedeniyle yürüyüþ düzenlendi. Koþuyolu Parký'nda bir araya gelen grup, Diyarbakýr Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü'ne kadar yürüdü. Dünya Anadil Günü nedeniyle düzenlenen yürüyüþe BDP Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Eþ Baþkan Adayý Gültan Kýþanak, Demokratik Toplum Kongresi Eþ Baþkaný Aysel Tuðluk, BDP Ýl Baþkaný Zübeyde Zümrüt ve yaklaþýk 2 bin kiþi katýldý. Yürüyüþün ardýndan Diyarbakýr Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü önünde basýn açýklamasýný okuyan Eðitim-Sen yöneticisi Özlem Kaçar, Dünya Anadil Günü nedeniyle Diyarbakýr'da bugün iki dersi Kürtçe olarak verdiklerini kaydetti.

'Diller kaybolmayla karþý karþýya' Türkiye'de 18 dilin kaybolmayla karþý karþýya kaldýðýný belirten Kaçar, "Çok kül-

türlü, çok dilli bir toplumda bir arada gönüllü ve demokratik bir birlik için tüm halklarýn eþit haklara sahip olmasý gerekmektedir. UNESCO'nun 1999 yýlý uyarýsýnda dünyada 2 bin 473 dil, ülkemizde ise 18 dil kaybolmayla karþý karþýyadýr. Bu dillerden biri de Kürtçenin lehçelerinden biri olan Kurmançki lehçesidir. Eðitim-Sen genel merkezi ve biz Eðitim-Sen Diyarbakýr Þubesi olarak anadille ilgili bu yasakçý, tekçi toplumu ötekileþtiren, yaralayan tüm yasal engellerin kaldýrýlarak, bu taleplerin hayat bulmasý adýna her türlü demokratik hakkýmýzý sonuna kadar kullanacaðýmýzý ve mücadelemizi devam ettireceðimizi bildiririz. Bu çerçevede bu gün 21 Þubat Dünya Anadil Günü'nde baþta Diyarbakýr olmak üzere örgütlü olduðumuz tüm alanlarda iki ders saati Kürtçe eðitim vererek, bu doðal talebi yaþama geçirmeye çalýþýyoruz" dedi. Yapýlan açýklamanýn ardýndan grup daðýldý. ÝHA

Erken yaþta evlilikler masaya yatýrýldý S

Jandarma Derik'te fidan dikti

M

ardin Ýl Jandarma Komutaný Jandarma Kýdemli Albay Vural Erol, jandarma teþkilatýnýn kuruluþunun 175. yýl dönümü dolayýsýyla Derik ilçesinde fidan dikti. Jandarma teþkilatýnýn kuruluþunun 175. yýl dönümünde Mardin ve ilçelerinde 17 bin 500 fidan dikimi için baþlatýlan çalýþmalar, Derik ilçesinde start aldý. Mardin Valisi Dr. Ahmet Cengiz, Ýl Emniyet Müdürü Mehmet Þahin ve Mardin Ýl Jandarma Komutaný Jandarma Kýdemli Albay Vural Erol, Derik ilçesinin maliye ormaný yanýnda bulunan boþ araziye jandarma teþkilatýnýn kuruluþunun 175. yýl dönümü münasebetiyle fidan dikme törenine katýldý. Ýlk fidaný Mardin Valisi Dr. Ahmet Cengiz, Ýl Emniyet Müdürü Mehmet Þahin ve Ýl Jandarma Komutaný Jandarma Kýdemli Albay Vural Erol dikti. Mardin genelinde dikilecek olan 17 bin 500 fidanýn 2 bin tanesi Derik'te dikildi. ÝHA

iirt'in Pervari Kaymakamlýðý tarafýndan erken yaþta evlilikler ve kýz çocuklarýnýn okullaþtýrýlmasý konusunda bir çalýþtay düzenlendi. Ýlçe Kaymakamý Murat Kahraman baþkanlýðýnda kamu kurum müdürlerinin katýlýmýyla düzenlenen çalýþtayda, erken yaþta yapýlan evliliklerin nasýl önüne geçilebileceði ve bu tür vakalar karþýsýnda alýnmasý gereken tedbirler anlatýldý. Kaymakam Kahraman, çocuk gelinler ve erken yaþta evlilikler konusunda yapýlan birinci çalýþtayda kurumlar arasý koordinasyon saðlandýðýný söyledi. Kaymakam Kahraman, "Bundan sonra ilgili birim amirleri erken yaþta evliliklerin olabildiðince engellenmesi, vatandaþlarýn bu konuda bilgilendirilmesi, özellikle cezai konuda bilgilendirilmesi amacýyla ilgililer bilgilendirilmiþtir. Bundan sonra jandarmamýz olsun, Halk Saðlýðý Merkezi, Milli Eðitim Müdürlüðü veya müftülüðün vatandaþlarla birebir görüþüp hem köylerde hem ilçe merkezinde bu konuda bilgilendirme toplantýlarý yapýlacaktýr. Bu amaçla kaymakamlýk tarafýndan hazýrlanan 10 bin adet broþür ve bin adet afiþ, açýklayýcý sunular ve konu ile ilgili bilgilendirme kitapçýklarýnýn ilçe merkezi ve ilçeye baðlý tüm köylerde daðýtýlmak üzere açýklayýcý bir seminerle kurum amirleri tarafýndan personele verildi. Öte yandan Ýlçe Jandarma Komutanlýðý tarafýndan ilçe merkezi ve ilçeye baðlý köylerimizde görev yapan bin 500 geçici köy korucusuna yönelik olarak bilgilendirici seminer verilecek. Ýlçe Saðlýk Müdürlüðü tarafýndan görev yapan 7 aile hekimine bilgilendirici seminer çalýþmasý yapýlacak olup, konu ile ilgili baðlý olduklarý köylerde ikamet eden vatandaþlarýmýza daðýtýlmak üzere afiþ, broþürler daðýtýlacak. Ýlçe

Müftülüðü tarafýndan özellikle cuma günü okunacak hutbeden sonra aile hekimi ile birlikte seminer yapýlmasý ve broþürlerin halka daðýtýlmasý saðlanacak. Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan ise, 19 ortaokulunda eðitim gören 4 bin 197 öðrenci ve 3 lisede eðitim gören 550 öðrenciye yönelik erken yaþta evlilik riski anlatýlacak" dedi. ÝHA

'Nikâh dini kurumlara býrakýlsýn' Sokakta Kürtçe ders D H

akkari'nin Yüksekova ilçesinde Eðitim-Sen Yüksekova Þubesi tarafýndan '21 Þubat Dünya Anadil Günü' nedeniyle þehir merkezinde caddeden geçenlere temsili Kürtçe ders verildi. 21 Þubat Dünya Anadil Günü bölge illerinde çeþitli etkinliklerle kutlanýrken, Yüksekova EðitimSen Þubesi üyeleri çarþý merkezinde bir araya gelerek yoldan geçen vatandaþlara, kurduklarý seyyar yazý

tahtasýyla Kürtçe ders verdiler. Esnaflara ve vatandaþlara Dünya Anadil Günü ile ilgili el ilanlarý daðýtan sendika üyeleri, daha sonra çarþý merkezine seyyar yazý tahtasý kurarak yoldan geçen yurttaþlara Kürtçe ders verdiler. Sendika üyeleri yurttaþlara Kürtçe ile ilgili kýsa ve yararlý bilgiler vererek günlük yaþamda Kürtçe'yi daha çok kullanmalarýný rica etti. ÝHA

Alaattin Parlak Baðlar sokaklarýnda A

K Parti Baðlar Belediye Baþkan Adayý Alaattin Parlak, seçim çalýþmalarý kapsamýnda mahalleleri tek tek dolaþarak vatandaþlardan destek istedi. 30 Mart seçimi nedeniyle her mahalleye girip vatandaþlarýn destek vermesi için çalýþtýðýný belirten Parlak, taziye ve düðün ziyaretlerine katýldýðýný söyledi. Parlak, Baðlar'da yaþayan vatandaþlarýn sorunlarý noktasýnda hem fikir olmak adýna saat gözetmeksizin her zaman diyalog içerisinde olduklarýný kaydetti. Haber Merkezi

in Bir Sen Bölge Baþkaný Molla Muhammed Özer, dini kurumlarýn nikâh kýymaktan men edilmesine tepki gösterdi. Özer, nikâh müessesesinin bütünüyle âlimlere tevdi edilmesi ve bu konuda yaþanan ikilemi ortadan kaldýrmak gerektiðini söyledi. Din Bir Sen Bölge Baþkaný Molla Muhammed Özer, dini kurumlarýn nikâh kýymaktan men edilmesine tepki gösterdi. Özer, "Ýslam toplumu olan toplumumuz bu meseleyi ilahi boyutundan ayrý düþünmüyor. Müslüman olmalarý hasebiyle her hâlükârda dini nikâh yapmayý elzem sayýyor. Dolayýsýyla bu hususta olmasý gereken nikâh müessesesinin bütünüyle âlimlere tevdi edilmesi ve bu konuda yaþanan ikilemi ortadan kaldýrmaktýr. Bu anlamda nikâh müessesesinde dinin dýþlanmasý elbette kabul edilecek durum deðildir. Zira topluluk olarak bakýldýðý zaman toplum bunu kabul etmiyor. Kýydýðý resmi nikâhtan dolayý içi rahat etmiyor ve huzur bulamadýðý için olsa gerek illaki imamlarýn yanýna giderek dini nikâhýný kýyýyorlar" dedi.

'Nikahsýz beraberliðe izin veriliyor' Günümüzde nikâhsýz beraberliðe izin verildiðini ve bunun devlet tarafýndan da herhangi bir müdahale veya engelleme görmediðini ifade eden Özer, "Böylesi çirkef bir durumu hoþ görenler, dini vecibesinin bir gereði olarak Ýmam efendiye gidip nikâhýný kýydýran þahsa müsaade etmiyor. Hatta bu nikâhý kýyan imam efendiyi cezalandýrmakla karþý karþýya getiriyor. Elbette bu din dýþlanmasý dinin ortadan çýkarýlmasý

insanlar önce gidip belediyelerde nikâh kýymak zorunda býrakýlýyorlar. Daha sonra imamýn yanýna da gidip tekrardan nikâh kýlmak zorunda kalýyor. Yani anlayacaðýnýz belediye de yapmýþ olduðu nikâhý formalite gereði yapmýþ oluyor. Bu ise devletin insanýn hürriyetine bir müdahalesidir" ifadelerini kullandý.

Müslüman için kabul edilecek bir durum deðildir. Zira Ýslam aileye deðer verir. Bir Müslüman için aile müessesesinin kuruluþunda ve temelinde Ýslam'ýn þartlarýna riayet edilmesi vardýr. Eðer Ýslam'i þartlara riayet edilmeden çürük temel üzerine bina edilecek bir ailenin saðlam olmasý mümkün deðildir" þeklinde konuþtu. 'Ýmamlar sýkýntý çekiyor' Nikâh kýydýklarý için ceza alan, görevden atýlan imamlarýn olduðunu söyleyen Özer, "Tek suçlarý var. Nikâh kýymak. Bu anlamda gerçekten imamlar sýkýntý çekiyorlar. Ýmamlarýmýzýn bu noktada rahatlatýlmalarý gerekiyor. Belediyelere verilen yetkinin imamlara verilmesi gerekiyor. Toplum açýsýndan da bakýldýðý zaman da bu gerçek deðiþmiyor. Bilhassa Doðu ve Güneydoðu bölgelerinde bu hassasiyet daha yüksek. Kürd bölgesindeki insanlar resmi nikâhý hiçbir zaman içine sindirmemiþtir. Bu hususta toplumumuz mutmain deðildir. Ýslam toplumu olan Türkiye'de

'Yetki imamlara verilmeli' Özer, sözlerini þöyle sürdürdü: "Türkiye'de Hýristiyanlar ve Yahudiler rahat bir þekilde nikâhlarýný din adamlarýna giderek kýyabiliyorlar. Yani dini bir mesele olduðu için bunu da yadýrgamýyoruz. Olmasý gereken bir þey ve öyle de yapýlýyor. Bizim aslýnda yadýrgadýðýmýz þey ise azýnlýklarýn dini vecibelerden doðmuþ haklarýný rahatça kullandýklarý Türkiye de toplumun kahýr ekseriyetinin Müslüman olmasýna raðmen bu haklarýný kullanamýyor olmalarýdýr. Eðer bu bir haksa ki öyledir; o halde bu hakkýn Müslümanlar tarafýnda da kullanýlabiliniyor olmasý elzemdir. Bu konuda sýkýntýlar çekiliyor. Diyanet Baþkanlýðýnca bu sýkýntýlar hükümete ne kadar iletilmiþ ya da iletilmemiþ bunu bilmiyoruz. Ama sürekli olarak ard arda bize gönderilen yazýlarla imamlarýn hiçbir þekilde nikâh kýymamalarý isteniyor. Bunun için yazýlar, genelgeler, yönetmenlikler geliyor. Bu iþi yapan kiþilere yönetmenlikte olan kanuna göre ceza vereceklerini söylüyorlar. Birçok konuda hükümetin birçok iyi adýmlarýný ve yerinde alýnmýþ kararlarýna da þahit olduk. Mesela andýmýz gibi. Ayný duyarlýlýðý ve net tavrý bu konuda da görmek istiyoruz." ÝLKHA


6

EKONOMÝ

Genç kýzlara altýn sertifika 22 ÞUBAT 2014 CUMARTESÝ

Diyarbakýr Kuyumcular ve Sarraflar Odasý ile Baðlar Aile Destek Merkezi iþbirliðince yürütülen hasýr bilezik, kiþniþli kolye, telkari ve Trabzon hasýrý iþleme kursu tamamlandý. B aðlar Aile Destek Merkezi ile Diyarbakýr Kuyumcular ve Sarraflar Odasý tarafýndan yürütülen proje kapsamýnda 14 yaþ üzeri 40 bayan altýn iþleme eðitimi aldý. Eðitimi baþarýyla tamamlayan kursiyerlere Baðlar Kaymakamý Dursun Balaban, Diyarbakýr Kuyumcular Odasý Baþkaný Mustafa Akkul, Baðlar Aile Destek Merkezi Koordinatörü Saliha Elbaha tarafýndan sertifikalarý verilirken, tüm kursiyerlere çeyrek altýn hediye edildi.

Atölyelerde iþ bulabilirler Kursiyer ailelerinin de katýldýðý sertifika töreninde kýsa bir açýklama yapan DÝKKO Baþkaný Akkul, projede ilk etapta 14 yaþ üstü bayanlara hasýr bilezik, kiþniþli kolye, telkari ve Trabzon hasýrý iþlemesinin öðretildiðini söyledi. Akkul, ''Kursa katýlan annelerimizin yanlarýnda getirmek zorunda kaldýklarý çocuklarý için kurs yerinde bir de kreþimiz hazýrlandý. Altý ay süren bu kursumuzu tamamlayan bayanlarýmýz, aldýklarý bu sertifika ile kent merkezindeki atölyelerde iþ bulabilirler'' dedi.

Diyarbakýr marka olacak DÝKKO Baþkaný Mustafa Akkul, hedeflerinin, Diyarbakýr'ý gelecekte altýn iþlemesinde en prestijli il olarak göstermek olduðunu belirtti. Akkul, sözlerini þöyle noktaladý: ''Altýn iþlemesinde en iyi konuma gelmemiz için iyi ustalar yetiþtirmemiz gerekiyor. Diyarbakýr altýn takýlarý bir marka konumundadýr. Bizler iyi ustalar yetiþtirerek bu marka yelpazesini geniþletmek istiyoruz.'' Haber Merkezi

Diyarbakýr'da 33 marka tescillendi

Van'da süper loto sevinci S

üper Loto'nun son hafta çekiliþinde 2 milyon 479 bin 630 TL'lik ikramiye Van'a çýktý. Süper Loto çekiliþinde 2 haftadýr devreden büyük ikramiye, bu hafta Van'dan bir talihliye çýktý. 2 milyon 479 bin 630 TL'lik büyük ikramiyenin talihlisi, kazandýðýný kupon aldýðý bayiden öðrendikten sonra ortalýktan kayboldu. Van'ýn Bahçývan Mahallesi'nde faaliyet gösteren bayi Hasan Güleryüz, büyük ikramiyeyi kazanan talihliyi tanýdýðýný belirterek, "Talihli her hafta bende þans oyunlarýný oynayan birisi. Kendisi kazandýðýný bilmiyordu. Sabah büfeye geldi. Süper Loto kuponunu cihaza okuttuðumuz zaman 6 tutturduðunu öðrendik. Çok sevindi. Ýkramiyesini almak için Ankara'ya gittiðini düþünüyorum" dedi. ÝHA

Türk Patent Enstitüsü (TPE), Ocak 2014 dönemi marka baþvuru ve tescil verilerini açýkladý.

T

ürk Patent Enstitüsü (TPE) verilerinden derlenen bilgilere göre, Diyarbakýr'da Ocak ayýnda 38 markanýn baþvurusu yapýldý. Yapýlan marka baþvurularýndan 33'ü standartlara uygun olduðu tespit edilerek tescillendi. Diyarbakýr'da 2013 yýlýnda 316 marka baþvurusu yapýlmýþ, baþvurulardan 213'ü tescil edilmiþti. Haber Merkezi

Servet

0531 811 86 08

Giyim


GÜNCEL

22 ÞUBAT 2014 CUMARTESÝ

7

'Özerkliðimizi inþa edeceðiz'

BDP Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Eþ Baþkan Adayý Gültan Kýþanak, " Biz Kürdistan'ý baþtan aþaðý yeniden imar edeceðiz. Özerkliðimizi, öz yönetimimizi inþa edeceðiz" dedi. B

üyükþehir Belediyesi Eþ Baþkan Adaylarý Gültan Kýþanak ve Fýrat Anlý, kentleþme ve kentin sorunlarýna iliþkin mimarlar, mühendisler, þehir planlayýcýlarý ve kente dair sözü olanlarla bir araya geldi. Büyükþehir Belediyesi Tiyatro Salonu'ndaki toplantýya TMMOB'a baðlý meslek odalarý yönetici ve üyeleri ile þehir plancýlarý ve konuya ilgi duyan çok sayýda kiþi katýldý. Yaklaþýk 4 saat süren toplantýda kentin ulaþým, kentsel dönüþüm, imar ve yapýlanmaya iliþkin sorunlarý ve projeleri tartýþýldý. Konunun uzmanlarýndan öneriler, görüþler ve eleþtiriler alýndý. Toplantýda konuþan Gültan Kýþanak, gelinen aþamada normale, vasata, sýradana razý olamayacaklarýný belirtti. Kýþanak, "Diyarbakýr halký da, Kürt halký da daha fazlasýný istiyor. Bizim de beklentimiz bu yönde vasatýn dýþýna çýkýp, nitel bir sýçrama yapmak. Çünkü bu yolculukta en nihayetinde varmak istediðimiz yer, insanlarýmýzý daha mutlu, huzurlu yaþam koþullarýna kavuþturmak içindir" þeklinde konuþtu.

'Yeniyi yaratma zamaný' Yýllarca bölücü ve yýkýcý olarak suçlandýklarýný belirten

Kýþanak, þöyle devam etti: "En sonunda herkes bizim yýkmak istediðimiz þeylerin gerçekten de yýkýlmasý gerektiðini savunur hale geldi. Herkes bu sistemden þikayet etmeye baþladý. Bu sistem vesayetçidir, tekçidir, demokratik deðil, otoriterdir, deðiþmesi lazým. Bu sistem maðdurlar yarattý. Çok þükür bu noktaya geldiler. Biz yýllarca bunun cefasýný çektik. Suçlandýk, yargýlandýk, cezalar aldýk. Ama þimdi herkes ayný noktaya geldi. Bunun deðiþmesini herkes söylüyor. Þimdilerde ise yapýcý olmakla suçlanýyoruz. Ýnþa edeceðiz diyoruz, yanlýþý bozduk, doðrusunu yapacaðýz. Vay efendim niye inþa ediyorsunuz. Bu da çok fazla sürmeyecek. Ama biz doðru bildiðimizi yapmaya devam edeceðiz. Ben inanýyorum ki bir süre sonra onlar da bu noktaya gelecekler. Biz þimdi bizim olaný, kendi kültürümüzü, kendi tarihimizi yaþatarak, genç kuþaklara aktaracak inþa hareketini sürdüreceðiz. Açýk söylüyoruz. Kýzanlar kýzsýn, küsenler küssün. Biz Kürdistan'ý baþtan aþaðý yeniden imar edeceðiz. Özerkliðimizi, öz yönetimimizi inþa edeceðiz. Ben inanýyorum ki onlar da bir süre sonra bu noktaya gelecek. Var olan yanlýþtý, eksikti. Þimdi yeniyi yaratmanýn zamaný." Haber Merkezi

BDP'nin Bismil adaylarý köylerde D

iyarbakýr'ýn Bismil ilçesinde BDP Ýlçe teþkilatý tarafýndan yürütülen seçim çalýþmalarý tüm hýzýyla devam ediyor. Ýlçeye baðlý on köyü ziyaret eden BDP Bismil Belediye Eþ Baþkan Adaylarý Cemile Eminoðlu, Resul Sarý, gittiði her köyde yüzlerce kiþi tarafýndan karþýlandý. Büyük bir coþkuyla karþýlanan eþ baþkanlar, gittiði her köyde yurttaþlarla kucaklaþtý. Yapýlacak seçimin Kürt halký için nasýl bir önem arz ettiðini anlatan eþ baþkanlar, tüm yurttaþlara iradesine sahip çýkma çaðrýsýnda bulundu. Belediyecilik hizmetleriyle ilçeyi modern bir statüye kavuþturduklarýný belirten Eminoðlu, hizmet sýnýrlarýnýn atacaðýna dikkat çekerken, ilçeye baðlý köyleri modern bir görünüme kavuþturmak için halkla birlikte gece gündüz çalýþacaklarýný kaydetti. Belediye Eþ Baþkaný Resul Sarý ise, halka birlik ve beraberlik çaðrýsýnda bulunarak, yapýlacak yerel seçimlerin referandum niteliðinde anlamlý olduðunu söyledi. Haber Merkezi

AK Partili baþkan BDP'ye geçti

V

an'ýn Özalp ilçesine baðlý Saðmalý Beldesi'nin AK Partili Belediye Baþkaný Zeki Erbulun, partisinden istifa ederek Barýþ ve Demokrasi Partisi'ne (BDP) katýldý. Zeki Erbulun'un BDP'ye geçmesi nedeniyle Saðmalý Belediyesi'nde tören düzenlendi. Törene BDP Milletvekili Nazmi Gür, Van Büyükþehir Belediyesi Eþ Baþkan Adaylarý Bekir Kaya ve Hatice Çoban ile Özalp Belediye Baþkaný Murat Durmaz ile belde halký katýldý. Törende konuþan milletvekili Gür, belediyeleri birlikte yöneteceklerini belirterek hizmetin artýk BDP'li belediyelerin eliyle yapýlacaðýný söyledi.

'Her katký barýþý güçlendirir' Bu katýlýmlarla BDP'nin gücünün her gün biraz daha arttýðýný aktaran Gür, bu seçimde BDP'ye verilen her katkýnýn barýþ ve müzakereyi güçlendireceðini kaydetti. Gür, "Bugün güzel ve deðerli bir gün. Biz partimize katýlan Erbulun'a teþekkür ediyoruz. Gönlümüz, fikrimiz ve mücadelemiz birdir. Biz ne kadar uzaklaþýrsak uzaklaþalým yine bir araya geleceðiz. Bunun için ne kadar erken olursa o kadar iyidir. Bundan sonra da halkýmýz her yerde böylesi katýlýmlar yapacaktýr. Bu da büyük bir adýmdýr" dedi.

Partisine geri döndü Erbulun ise tekrar partisine döndüðü için çok mutlu olduðunu belirterek AK Parti'nin kendilerine verdiði hiçbir sözü yerine getirmediðini öne sürdü. BDP'nin Kürtleri temsil eden tek parti olduðunu söyleyen Erbulun, bu nedenle BDP'ye geçtiðini kaydederek, "Büyük bir hata yaptým. Keþke AKP'ye geçmeseydim. Bugün yüzlerce kez, 'Keþke gitmeseydim' diyorum. Þu an kendi evimde ve halkýmýn arasýnda olduðum için çok çok mutluyum" dedi. Konuþmalarýn ardýndan Erbulun'a BDP rozeti takýldý. ÝHA

Kanýtoðlu: Zafer AK Parti'nin olacak A

dalet ve Kalkýnma Partisi (AK Parti) Diyarbakýr Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Baþkaný Ýslam Kanýtoðlu, Diyarbakýr'da 30 martta zaferin AK Parti'nin olacaðýný söyledi. Diyarbakýr'da yürütülen seçim çalýþmalarý hakkýnda açýklamalarda bulunan Diyarbakýr SKM Baþkaný Ýslam Kanýtoðlu, çalýþmalarýn tüm hýzýyla devam ettiðini belirtti. Büyükþehir ve 17 ilçede seçime en iyi þekilde hazýrlandýklarýný aktaran Kanýtoðlu, Diyarbakýr'ýn deðiþime hazýr olduðunu kaydetti. Kanýtoðlu, "30 Mart günü Diyarbakýr'da mutlak zafer Ak Parti'nin olacaktýr" dedi.

Yeniþehir'de esnaf ziyaretleri sürüyor BDP Yeniþehir Eþ Baþkan Adaylarý Selim Kurbanoðlu, Ülkü Baytaþ, Þehitlik Hevsel Mahallesi'nde esnafý ziyaret etti.

K

Kanýtoðlu, seçim çalýþmalarýný yerinde incelemek üzere gün içerisinde Kayapýnar, Baðlar, Yeniþehir, Sur ve büyükþehir belediye baþkan adaylarýný da ziyaret etti. ÝHA

urbanoðlu ve Ülkü Baytaþ, Þehitlik Hevsel ve Þemsiler'de kýsa süre önce açýlýþý yapýlan seçim bürolarýnda gerçekleþen þölene katýldý. Eþ baþkan adayý Selim Kurbanoðlu, yurttaþlarýn yoðun ýsrarý üzerine Kürtçe bir þarký okudu. Okunan Kürtçe þarkýya yurttaþlarýnda eþlik etmesi dikkatlerden kaçmadý. BDP Yeniþehir Eþ Baþkan Adayý Ülkü Baytaþ ise 30 Mart'ta yapýlacak olan seçimde kadýnlar üzerine çok büyük görevlerin düþtüðünü söyledi. Esnaflar tarafýndan yoðun ilgi ile karþýlanan eþ baþkan adaylarý, birçok yerde esnaflarýn sorunlarýný dinleyerek sohbet etti. Esnaf ziyaretlerinin ardýndan düðün ve taziye ziyaretleriyle gece geç saatlere kadar devam edildi. Haber Merkezi


8

Haber

'33 Yýllýk Direniþ Berfo Ana' 22 ÞUBAT 2014 CUMARTESÝ

Gözaltýnda kaybedilen oðlunu bulmak için 33 yýl boyunca sürdürdüðü mücadele ile kayýp yakýnlarýnýn simgesi haline gelen ve geçen yýl hayatýný kaybeden Berfo Kýrbayýr'ýn mücadelesi sahnelendi. "33 Yýllýk Direniþ Berfo Ana" belgeseli seyirciyle buluþtu. Yardýmcýsý Aynur Yýlmaz, kayýp yakýnlarý ve yüzlerce kiþi katýldý. Belgeselin gösterimi sýrasýnda, izleyiciler gözyaþlarýný tutamadý.

'Acýyý bir kez daha yaþadýk'

G

eçen yýl Mayýs ayýnda Kayapýnar Belediyesi tarafýndan gerçekleþtirilen 3. Filmamed Belgesel Film Festivali'nde film projesi destekleme ödülü alan ve belediyenin desteðiyle çekimleri yapýlan "33 Yýllýk Direniþ Berfo Ana" belgeselinin gösterimi yapýldý. Berfo Kýrbayýr'ýn ölümünün birinci yýlýnda Kayapýnar Belediyesi Cegerhun Kültür ve Sanat Merkezi sinema salonunda yapýlan galaya, Büyükþehir Belediye Eþ Baþkan Adayý Gültan Kýþanak, BDP Genel Baþkan Yardýmcýsý Meral Danýþ Bektaþ, Kayapýnar Belediye Baþkan Vekili Mahmut Dað, Baþkan

Gösterim sonrasý konuþan Büyükþehir Belediye Eþ Baþkan Adayý Kýþanak, "Bu coðrafyada binlerce ailenin yaþadýðý bir dramý ve acýyý Berfo Ana þahsýnda bir kez daha yaþadýk. Berfo Ana kayýp yakýnlarýnýn sembolü oldu. Ayný acýyý ve kederi yaþayan insanýmýzýn sesi ve soluðu oldu. Böyle güzel bir belgeselle Berfo Ana'yý ölümsüzleþtiren bu belgeselde emeði geçen herkesi kutluyorum. Berfo Ana son nefesine kadar kayýp çocuðunun kemiklerini istedi. Þimdi bu isteðini yerine getirmek ve kaybedenlerden hesap sormak bizim için vasiyeti yerine getirmek zorundayýz. Gözaltýnda kayýplarý devletin en çirkin ve korkunç yüzüdür. Bu belgeselle Berfo Ana þahsýnda bu teþhir edildi" dedi.

Kayýp yakýnlarýnýn haykýrýþý Belgeselin yönetmeni Veysi Altay, "Bu coðrafyada binlerce kiþi katledildi ve cenazelerinin nerede olduðu bilinmiyor. Annelerin acýlarýný gidip yaþayacaðý çocuklarýnýn mezarý yok. Bu annelerden biri de Berfo Ana'dýr. Bu dramý belgelemek benim için bir borçtu" þeklinde konuþtu. Haber Merkezi

Güvenli okul konferansý düzenlendi

Bahçeþehir Uður Eðitim Kurumlarý Baþkaný Enver Yücel, Diyarbakýr'da düzenlenen güvenli okul konferansýnda konuþtu. Yücel, bir ülkenin kalkýnmasýnýn, geliþmesinin ve huzura kavuþmasýnýn tek yolunun eðitim olduðunu söyledi.

D

iyarbakýr Bahçeþehir Koleji Dicle Vadi Kampüsü'nde 'Güvenli okul' konferansý düzenlendi. Konferansa Bahçeþehir Uður Eðitim Kurumlarý Baþkaný Enver Yücel, New York Üniversitesi Araþtýrma Direktörü Doç. Dr. Selçuk Þirin, Bahçeþehir Üniversitesi Özel Güvenlik ve Koruma Programý Bölümü Baþkaný Osman Öztürk, okul müdürleri, öðretmenler, veliler ve öðrenciler katýldý. Konferansta bir konuþma yapan kurum baþkaný Enver Yücel, güvenli okul projesiyle ilgili bilgi verdi. Eðitimin dünyada en önemli konularýn baþýnda geldiðini söyleyen Yücel, "Bugün ABD bile bu eðitim ne olacak diyor, en geri kalmýþ Afrika ülkesi de bu eðitim ne olacak diyor. Çünkü artýk bir ülkenin kalkýnmasý, geliþmesi, huzura kavuþmasýnýn tek yolu eðitimdir. Bu uzun yýllardan beri bilinen bir gerçek. Þimdi ise þu

Cizre'de açýk hava konseri

B

atman Belediyesi Hasankeyf Orkestrasý, Þýrnak'ýn Cizre ilçesinde konser verdi. Sur Mahallesi'nde verilen konsere, Cizre Belediye Baþkan Vekili Mehmet Dalmýþ, BDP Ýlçe Baþkaný Ahmet Çeter, Cizre Belediye Baþkan Adayý Leyla Ýmret ve vatandaþlar katýldý. Konserde Batman Belediyesi Hasankeyf Orkestrasý tarafýndan Kürtçe þarkýlar seslendirildi. Açýk hava konseri yarým saat sürünce, etkinliðe gelen vatandaþlar duruma tepki gösterdi. Konser sonunda sahneye çýkarak Batman Belediyesi Hasankeyf Orkestrasý'na teþekkür eden Cizre Belediye Baþkan Vekili Mehmet Dalmýþ, þarkýlardan dolayý Kürt Opera Sanatçýsý Mizgin Tahir ve orkestra ekibine teþekkür etti. ÝHA

soruluyor; nasýl bir eðitim? Eðitim denilince acaba hepsi yararlý mý? Þimdi bunlar tartýþýlýyor" dedi.

'Sýnýflarý imkanlarýmýzla ýsýtýrdýk' Enver Yücel, açýklamasýnda geçmiþ yýllardaki eðitim ile günümüzdeki eðitim arasýndaki farký ortaya koymak için ilkokul döneminde yaþadýðý hayattan örnekler verdi. Yücel, "Ben okula giderken 5-6 saat okula yürürdüm. Ýlkokul ve ortaokulu Giresun'da bir köyde okudum. O zamanlar yol yoktu, patika yollardan okula giderdik. Elimizde odunlarla okula gider ve sýnýflarý ýsýtýrdýk. Elektrik yoktu, gaz lambasý vardý. TV, vesaire zaten yoktu. Þimdi þartlar çok daha farklý" diye konuþtu. Yücel'in konuþmasýndan sonra konferans soru cevap þeklinde devam etti. ÝHA

Batman'da uçakla iki sevk Siirt'e yeni devlet hastanesi S

iirt Valisi Ahmet Aydýn, inþaatý hýzla devam eden yeni 400 yataklý Siirt Devlet Hastanesi inþaat alanýnda incelemelerde bulundu. Yüklenici Firma yetkilisi Kuzu Gurup adýna Özgür Çalapkulu ve Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Muhammet Doðan'dan bilgi alan Vali Aydýn, yeni 400 yataklý devlet hastanesinin yüzde 96'lýk kýsmýnýn tamamlandýðýný söyledi. Yeni Devlet Hastanesi'nin

tamamlanmasýyla birlikte il merkezinde saðlýk hizmetlerinde önemli bir rahatlama olacaðýný ifade eden Vali Aydýn, son yýllarda eðitim ve saðlýkta önemli mesafeler aldýklarýný, vatandaþlara kaliteli saðlýk hizmeti sunmayý amaçladýklarýný ifade etti. Kuzu gurubuna özverili çalýþmalarýndan dolayý teþekkür eden Vali Aydýn, daha sonra beraberindeki heyet ile birlikte hastane inþaat alanýný gezdi. Misbah YILMAZ

Batman'da solunum yetmezliði çeken 3 aylýk bebek ile saðlýk durumu kötü olan 22 yaþýndaki bir genç, ayný gün içerisinde uçak ambulanslarla ayrý þehirlerdeki hastanelere sevk edildiler. Solunum sýkýntýsý nedeniyle Gercüþ Devlet Hastanesi'nde yatan 3 aylýk bebeðin sevki için Batman 112'ye baþvuruldu. Batman 112, Gercüþ Devlet Hastanesi'nden Diyarbakýr'a götürdüðü bebeði, Kahramanmaraþ'a ambulans uçakla sevk etti. Batman 112, bir diðer sevkini ise Ankara'ya yaptý. Maddi imkansýzlýktan dolayý ailesinin geçimini saðlamaya çalýþan 22 yaþýndaki O.T, geçirdiði motosiklet kazasýnda Batman'daki özel bir hastanede tedavi görürken Ankara Ýbni Sina Hastanesi'ne yine uçak ambulansla sevk edildi.

Kulp'ta tekerlekli sandalye seferberliði D

'112 hayat kurtarýr' Batman 112 Baþhekimi Dr. Ümit Acar, "Motosiklet kazasýnda yaralanan O.T isimli genç hastamýz kaza anýndan itibaren haberdar olduðumuz ve yaklaþýk iki haftadýr takip ettiðimiz bir kardeþimizdi. Bizzat Ýl Saðlýk Müdürümüz Dr. Ýhsan Bodakçi'ye ulaþan hastanýn yakýnlarý maddi imkanlarýnýn kýsýtlý olduðunu ve yardým talep ettiklerini bildirmiþler. Hastayla ilgili olarak sürekli bilgi alan Bodakçi, il dýþýnda olmasýna raðmen desteklerini sunmuþ ve her önemli sevk-

te olduðu gibi bizzat olaya müdahil olmuþtur. Genç kardeþimiz için büyük bir özveri gösteren komuta doktorlarýmýz, sorunsuz bir þekilde genç kardeþimizi gece saat iki sularýnda Ankara'ya uðurladý. 112 hayat kurtarýr. Onun için 112'ye ve çalýþanlarýna yardýmcý olalým. Bu emekleri görmezden gelmeyelim. Ýki hastamýz için yaklaþýk 18 saat boyunca býkmadan usanmadan emek sarf eden112'ye sahip çýkalým ve gereksiz meþgul etmeyelim" dedi. ÝLKHA

iyarbakýr'ýn Kulp ilçesinde faaliyet gösteren Özel Pasur Özel Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezi, ihtiyaç sahibi engellilere tekerlekli sandalye temin etmek için çalýþma baþlattý. Özel Pasur Özel Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezi bir duyuru yayýmlayarak, engellilere tekerlekli sandalye hediye edeceðini açýkladý. Ýhtiyaç sahiplerinin belirlenerek ihtiyaç duyulan tekerlekli sandalyelerin bedelsiz olarak verileceði belirtilen duyuruda, amacýn engelli bireylerin hayatlarýný kolaylaþtýrmak ve onlarý yalnýz býrakmamak olduðunu belirtildi. Duyuruda, "Engelli üyelerin ve ailelerinin yükünü az da olsa hafiflemiþ olduklarýný görmek bizlere tüm yorgunluðumuzu unutturmakta. Bu çerçevede engelli bireyler için ihtiyaç sahibi kiþilere ücretsiz tekerlekli sandalye daðýtýmý yapýlmaktadýr. Ýhtiyacý olan kiþilerin Özel Pasur Özel Eðitim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüðü'ne müracaat etmesi gerekmektedir" denildi. ÝHA


Ýç-Dýþ Politika

22 ÞUBAT 2014 CUMARTESÝ

12 Eylül davasýna 'ÖYM' ertelemesi

9

12 Eylül davasýnda mahkeme heyeti, ÖYM'lerle ilgili kanunun veto edilebilme ihtimaline karþý, sanýk avukatlarýna ek süre verdi.

D

uruþma 12 Mart'a ertelendi. Ankara 12. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde görülen 12 Eylül askeri darbesi davasýnýn 20. duruþmasý yapýldý. Dönemin Genelkurmay Baþkaný, 7. Cumhurbaþkaný Kenan Evren ile Hava Kuvvetleri Komutaný emekli Orgeneral Ali

Tahsin Þahinkaya duruþmaya katýlmadý. Duruþmada sanýk avukatlarý ile müdahiller ve avukatlarý, müdahil tüzel kiþilerin avukatlarý hazýr bulundu. Duruþmayý CHP Ýstanbul Milletvekili Süleyman Çelebi de izledi. Mahkeme heyeti, Özel Yetkili Mahkemelerin

(ÖYM) kapatýlmasýný öngören kanunun Cumhurbaþkaný'nýn veto etme ihtimalinin bulunduðu gerekçesiyle sanýk avukatlarýnýn savunmalarýný hazýrlamalarý için tekrar süre verdi. Mahkeme, duruþmayý 12 Mart'a erteledi.

Astsubaylar ölüm orucuna baþlýyor TÜRKÝYE Emekli Astsubaylar Derneði (TEMAD) Genel Baþkaný Ahmet Keser, astsubaylara yönelik ayrýmcýlýk ve adaletsizliklere karþý durmak için ölüm orucu eylemi baþlatacaklarýný açýkladý.

Ö

zlük haklarýnýn iyileþtirilmesi için mücadele eden astsubaylar ölüm orucu kararý aldý. TEMAD Genel Baþkaný Keser, 1975 yýlýndan bugüne astsubaylara yönelik sosyal ve ekonomik hiçbir iyileþtirmenin yapýlmadýðýndan yakýndý. Keser, "2011 yýlýnda

TSK'dan emekli astsubaylarýn kurduðu TEMAD'ýn genel baþkanlýðýna geldiðimde, bu taleplerimizi hem siyaset hem de genelkurmay nezdinde dile getirdim. Ancak kurumlarýn bu konuya olan duyarsýzlýðý bizi artýk kabul edilebilir bir noktada veya müzakere noktasýndan çýkarmýþtýr. Bu nedenle yönetim kurulumuzun aldýðý ortak kararla 'ölüm orucu' eylemine baþlayacaðýz. Ölüm orucu eylemine 1 Mart tarihinde Ýstanbul Ýstiklal Caddesi'nden Taksim'e kadar bir yürüyüþle baþlayacaðýz. Taksim'de bir basýn açýklamamýz olacak. Ardýndan bu eylemi Ankara'ya taþýyacaðýz ve baþkentin çeþitli merkezlerinde çadýrlar kurarak ölüm orucuna geçeceðiz. Bu süreçte þubelerimizden de Ankara'ya destek amaçlý gelmeye baþlayacaklar. Olayýn zirve yaptýðý günlerde Ankara da büyük bir miting yapacaðýz ve bu mitingin ardýndan da ölüm orucu eylememize devam edeceðiz. Sonuç alýncaya kadarda biz ölüm orucuna devam etme kararýndayýz" dedi.

CHP'den MÝT yasasýna eleþtiri

CHP Tekirdað Milletvekili Faik Öztrak, MÝT Kanun Teklifi ile ilgili olarak, "MÝT Yasasý ile istihbarat örgütüne bankalarýn ve kamu kurumlarýnýn veri tabanlarýna yargý kararý olmadan ulaþma imkaný saðlýyor" dedi.

C

HP milletvekili Faik Öztrak, anayasanýn ayaklar altýna alýndýðýný belirterek, Cumhurbaþkaný'nýn anayasaya aykýrý þekilde Ýnternet Yasasý'ný onayladýðýný öne sürdü. HSYK Yasasý'nýn da Cumhurbaþkanýnýn önünde olduðunu belirten CHP Tekirdað Milletvekili Faik Öztrak, "Bununla 17 Aralýk'ta baþlayan yolsuzluk soruþturmasý karþýsýnda hükümetin baþlattýðý sivil darbe giriþimi tepe noktasýna ulaþýyor. Kuvvetler ayrýlýðý, hukukun üstünlüðü, yargýç baðýmsýzlýðý bitiyor. Bu açýkça sivil darbeyle diktaya gidiþ. Bu düzenlemenin nasýl çýkarýldýðýný tüm milletimiz gördü. MÝT Yasasý ile istihbarat örgütüne bankalarýn ve kamu kurumlarýnýn veri tabanlarýna yargý kararý olmadan ulaþma imkaný saðlýyor. Artýk özel hayatýn gizliliði tamamen bitiyor, ticari bir sýr diye bir þey kalmýyor. Hem vatandaþ hem þirketler fiþleniyor. Vatandaþlar ve þirketler fiþleniyor" þeklinde konuþtu.

gidebilecek bir takým geliþmeler ortaya çýkabilir. Açýklamalar yapýlýyor, herkes görmezden geliyor. 'Birileri seçimden sonra özerklik ilan edeceðiz diyor, kimse de kalkýp cevap vermiyor. Son dönemde yapýlan yasal düzenlemelerin içinde her þey var. Çok dikkatli izlenmesi gerek."

Böcek soruþturmasý

MÝT Kanunu Meclis'e gelen MÝT Kanunu Teklifi ile ilgili olarak ise Öztrak, þunlarý söyledi: "Bu yasanýn ciddi sýkýntýlarý var. Ýstihbarat örgütlerine operasyon

yapma yetkisi veriyor, çok ciddi sýkýntýlar yaratacak baþka düzenlemeler var. Oslo görüþmelerini yasal hale getiriyor. Bunlarýn yasal hale gelmesi ile birlikte bu ülkenin bölünmesi noktasýna kadar

Baþbakan Erdoðan'ýn odasýna dinleme cihazý yerleþtiren kiþilerin yurtdýþýna kaçtýðý yönündeki açýklamalara yönelik ise Öztrak, "TÜBÝTAK görevlisi de 'Bana baskýyla olmayanlarý içeren bir rapor yazdýrmak istediler' diye istifa ediyor. Baþbakan 'yurt dýþýna kaçtýlar' diyor. Yurt dýþýna kaçan adamý yargýlayabilirsin, onun için 'yargýlanmýyorlar' diyor. Bu ne biçim bir hukuk düzenidir, bu ne biçim bir hukuk anlayýþýdýr. Bunlarý anlamak mümkün deðil" ifadelerini kullandý.

Gül'e HSYK çaðrýsý Ýnsan Haklarý Ýzleme Örgütü, Cumhurbaþka ný Abdullah Gül'e çaðrý yaptý.

Ý

nsan Haklarý Ýzleme Örgütü, hukukun üstünlüðünü korumak için Cumhurbaþkaný Abdullah Gül'ün HSYK düzenlemesini veto etmesi gerektiðini belirtti. Örgütün yayýmladýðý bildiride, HSYK düzenlemesiyle hükümetin yargý üzerinde kontrolünün artacaðýna dikkat çekildi. Örgütün Türkiye uzmaný Emma SinclairWebb, "Düzenlemenin en endiþe verici bölümü Adalet Bakaný'nýn teftiþ kurulu üzerindeki yetkisidir. Bu yetki, hükümetin HSYK'yý ve dolayýsýyla yargýyý kontrol etmesi için önemli bir araçtýr" dedi.

Gizli tanýklýk kalkmýyor A

dalet Bakaný Bekir Bozdað, gizli tanýklýk müessesesinin kaldýrýlmasýna yönelik Bakanlýk tarafýndan bir çalýþma yürütmediklerini açýkladý. TBMM'de özel yetkili mahkemelerin kaldýrýlmasýyla ilgili yasa teklifinin görüþmelerinde muhalefet milletvekillerinin sorularýna cevap veren Adalet Bakaný Bekir Bozdað, "Gizlik tanýklýk müessesesini kaldýracak mýsýnýz?" þeklindeki soruya "Þuanda gizli tanýklýk müessesesinin kaldýrýlmasýna dönük bir çalýþmamýz yok. Þuanda Bakanlýðýmýz tarafýndan bu yönde yürütülen bir çalýþma yok" dedi. Adli dinleme konusunda getirilen güvencelerin son derece önemli olduðunu söyleyen Bakan Bozdað, "Hem heyet halinde görüþme hem oy birliði hem sadece kuvvetli þüphelinin tek baþýna 'þüphe ediyorum' demenin yetmemesi, o kuvvetli þüpheyi doðrular somut bazý verilerin aranacak olmasý son derece önemli. Süre sýnýrlamasýnýn getirilmesi önemli, torba dinleme maddesinin kaldýrýlmasý son derece önemli düzenlemeler. Sýnýr koymak çok önemli, çünkü buradan hareketle kiþilerin çok aðýr cezalar almasýna neden olacak sonuçlar ortaya çýkmaktadýr. O nedenle bunu saðlam bir hukuki güvenceye baðlamak doðru olandýr. Önleme dinlemeleri bildiðiniz gibi delil olarak kullanýlan dinlemeler deðil. Hukukumuzda doðrudan önleme dinlemeleri bir delil olarak kullanýlmamakta ama kamu düzeni bakamýndan son derece önemli, suçlarýn önlenmesi bakýmýndan son derece önemli. Orada þuanda bir sýnýrlama düþünmedik. Sonuçlarý bakýmýndan, delil hukuku bakýmýndan farklýlýklar olduðu için burada ayrý bir çalýþmamýz olmadý" diye konuþtu.


10

Haber

22 ÞUBAT 2014 CUMARTESÝ

Saddam'ýn mayýnlarý hala can alýyor

7 milyon mayýn toprak altýnda Ýran-Irak Savaþý'nýn üzerinden 33 yýl geçmesine raðmen Süleymaniye topraklarýna yerleþtirilen mayýnlarýn temizlenmesinin oldukça güç olduðu bildirildi. Saddam Hüseyin rejimi döneminde döþenen 7 milyon mayýn, bölge halkýný tedirgin etmeye devam ediyor.

U

luslararasý kuruluþlarýn ve Birleþmiþ Milletler'in bütün çabalarýna raðmen Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) Süleymaniye kentindeki mayýnlar temizlenemiyor. Irak ile Ýran arasýnda 1980-1988 yýllarý arasýnda devam eden savaþta Baas rejimi tarafýndan döþenen mayýnlarýn sadece yüzde 30'u temizlendi. Özellikle Ýran sýnýrýndaki Pencewin ve Halepçe'de ne zaman, nerede çýkacaðý belli olmayan mayýnlar bölge halkýný endiþelendiriyor. Binlerce dönümlük tarým arazisi, mayýnlar nedeniyle kullanýlamýyor. IKBY Mayýn Temizleme Dairesi Süleymaniye Temsilcisi Sabah Hüseyin Muhammed, dünyada Afganistan ve Kamboçya'dan sonra en çok mayýnýn bulunduðu ülkenin Irak olduðunu belirtti. Muhammed, bölgede hala farklý türlerde 7 milyon mayýnýn olduðunu söyledi.

Ölümler devam ediyor Mayýn patlamalarýndan ölümlerin devam ettiðini aktaran Muhammed, bölgenin mayýnlar-

hiçbirine olumlu bir yanýt vermiyor" dedi.

4 bin 36 kiþi mayýn kurbaný

dan temizlenebilmesi için ciddi bir maddi kaynaða ihtiyaç olduðunu ifade etti. Uluslararasý þirketlerle birlikte 10 yýl aralýksýz mayýn temizleme çalýþmasý yaptýklarýný anlatan Muhammed, merkezi Irak hükümetinin projeye þimdiye kadar hiçbir

yardýmda bulunmadýðýný söyledi. Muhammedi, "Uluslararasý sözleþmelere göre toprak altýndaki mayýnlarý temizlemek hükümetlerin görevidir. Ancak Baðdat hükümeti, þu ana kadar bu sorumluluðunu yerine getirmedi. Taleplerimizin

Muhammed, Süleymaniye sýnýrlarý içerisinde mayýn ve öteki patlayýcý maddeler nedeniyle 1991 ila 2013 yýllarý arasýnda 4 bin 36'sý ölü, 5 bin 175'i yaralý olmak üzere toplamda 9 bin 211 kiþinin etkilendiðini söyledi. Süleymaniye bölgesinde 3 bin farklý noktada 7 milyon mayýn bulunduðunu tahmin ettiklerini bildiren Muhammed, þunlarý söyledi: "Tahminlerimize göre 3 bin noktaya 7 milyon mayýn yerleþtirilmiþ. Bu 314 milyon 154 bin 309 metrekarelik alaný kapsýyor. 2005 yýlýndan 2012'ye kadar 658 mayýnlý alan temizlendi. Geçen yýl ise 23 mayýnlý bölge ayýklandý. Bu yýl ise 5 milyon metrelik alaný temizlemeyi hedefliyoruz. Bunun için 35 milyar dinarlýk kaynaða ihtiyacýmýz var. Ancak Kürdistan Planlama Bakanlýðý henüz bu rakamý kabul etmedi."

Obama'ya Türkiye mektubu A

merika Birleþik Devletleri'nde 80'nin üzerinde uzman ve yetkili, ABD Baþkan Barack Obama'ya Türkiye'deki demokrasi ihlallerine karþý sesini yükseltmesi çaðrýsýnda bulundu. Obama'ya gönderilen kamuoyuna açýk mektupta, Amerika Birleþik Devletleri'nin eski Ankara büyükelçileri Morton Abromowitz ve Eric Edelman'ýn da imzalarý var. 84 kongre üyesi, eski ve yeni hükümet yetkilisiyle ulusal güvenlik uzmanlarýnýn da imzasý bulunan mektupta Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn otokrat hareketlerinin Türkiye'nin siyasi kurumlarýna zarar verdiði ve

Türk-Amerikan iliþkilerini tehlikeye attýðý savunuluyor. Mektupta, Baþkan Obama'dan bu konuda hem kamuoyu önünde hem de ikili iliþkilerde net bir duruþ sergilemesi isteniyor.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


Spor

22 ÞUBAT 2014 CUMARTESÝ

Silopi'de uzakdoðu sporu kursu açýlýyor Þýrnak'ýn Silopi Ýlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüðü tarafýndan düzenlenen uzak doðu sporlarý kursu için kayýtlar baþladý. Kurs için baþlatýlan kayýtlarýn 28 Þubat 2014 tarihinde sona ereceði belirtildi.

S

ilopi Ýlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Lokman Ekinci uzak doðu sporlarýndan judo, boks, kickboks, wushu ve muay thai için müdürlükleri bünyesinde kurs açtýklarýný ve kayýt almaya baþladýklarýný söyledi. 10 ile 18 yaþ arasý kayýtlarýn yapýldýðýný belirten Ekinci, kursa katýlmak isteyenlerin öðrenci belgesi ve kimlik fotokopileri ile müdürlüklerine baþvuru yapmalarý gerektiðini kaydetti. Amaçlarýnýn Silopi ilçesinden örnek ve baþarýlý sporcular çýkarmak olduðunu belirten Ekinci, Silopi Kaymakamý Suat Demirci'ye katkýlarýndan dolayý teþekkür ettiðini söyledi.

Balkan Atletizm Þampiyonasý Ýstanbul'da düzenlenecek Bu yýl 19'uncusu düzenlenen Balkan Salon Atletizm Þampiyonasý bugün Ýstanbul'da yapýlacak.

A

slý Çakýr Alptekin Atletizm Salonu'nda gerçekleþtirilecek þampiyonaya yaklaþýk 300 atlet katýlacak. Ayný salonda 15-16 Þubat tarihlerinde yapýlan Türkiye Çoklu Branþlar Salon Þampiyonasý ile Salon Deneme

Yarýþmalarý'nda dereceye giren atletlerin de mücadele edeceði þampiyonada Türkiye 51 atlet ile yer alacak. Þampiyonaya katýlan atletler üç adým atlama, yüksek atlama, sýrýkla atlama, gülle atma, uzun atlama ile 400 metre, 800 metre, 1500 metre ve 3000 metre koþu kategorilerinde derece elde etmek için mücadele verecek. Saat 13.30'da kadýnlar üç adým atlama ile baþlayacak þampiyona, 1500 metre erkekler koþusuyla sona erecek.

Aziz Gülmüþ’ün Yeni kitabý

ALLAHWEKÝL DÝYARBEKÝR Tüm kitapçýlarda

11

Gaziantep - Akhisar maçýnýn bilet fiyatlarý açýklandý

S

por Toto Süper Lig'de bugün oynanacak Gaziantepspor-Akhisar Belediyespor maçýnýn bilet fiyatlarý açýklandý. Kulüpten yapýlan yazýlý açýklamada, bugün saat 13.30'da Kamil Ocak Stadý'nda oynanacak Gaziantepspor-Akhisar Belediyespor maçý bilet fiyatlarýnýn kale arkasý ve maratondan 2, kapalý tribün 15, gold tribün için 25 lira olarak belirlendiði kaydedildi. Biletler, Gaziantepspor Store ve Keskin Kýrtasiye'den temin edilebilecek.

Yeni Malatyaspor, Kýrklarelispor'a bileniyor S

por Toto 2. Lig Beyaz Grup takýmlarýndan Yeni Malatyaspor'un Genel Kaptaný Çetin Aydoðan, önlerindeki 3 maçta hedeflerinin 9 puan olduðunu söyledi. Aydoðan, Kýrklarelispor, Göztepe ve Pendikspor maçlarýný tek tek düþündüklerini ifade ederek, "Bizim hiçbir maçta 1 puanla ayrýlma gibi bir düþüncemiz yok. Her maçý tek tek düþünüp, 3 maçta 9 puan almak istiyoruz" dedi. Aydoðan, futbolcularla bir araya gelip Kýrklarelispor maçýna yoðunlaþmalarýný istediklerini belirterek, "8 günde 3 önemli maça çýkacaðýz. Ama biz 3 maçý birlikte düþünmüyoruz. Biz önümüzdeki bu 3 maçý tek tek düþüneceðiz. Bu anlamda önümüzde Kýrklarelispor maçý var. Her þeyimizle bu karþýlaþmaya yoðunlaþmamýz

gerekiyor. Bu anlamda futbolcu arkadaþlarýmýzla da bir araya geldik. Bizim için bu 3 maçlýk periyotta Kýrklarelispor maçý büyük önem taþýyor. Bu maçta alacaðýmýz 3 puan, diðer karþýlaþmalar içinde moral ve motivasyonumuzun yükselmesini saðlayacak" diye konuþtu.

Elazýðspor'da Fenerbahçe hazýrlýklarý baþladý

Elazýðspor, 2 eksikle Fenerbahçe maçý hazýrlýklarýna baþladý. Her maç olduðu gibi Fenerbahçe maçýnýn kendileri için önemli olduðuna deðinen Elazýðspor Teknik Direktörü Okan Buruk, sahadan 3 puanla ayrýlmak istediklerini söyledi.

P

azartesi günü Fenerbahçe ile kendi evine karþýlaþacak olan Elazýðspor, kulüp tesislerinde haftanýn ilk antrenmanýna çýktý. Futbolculardan Fatih Kaþ ile Özgür Özkaya sakatlýklarý nedeniyle antrenmana katýlmadý. Antrenman öncesi sahaya gelen taraftarlar üst üste alýnan baþarýlý sonuçlar nedeniyle teknik direktör Okan Buruk ile futbolculara nazar boncuðu takýp, baklava ikram etti. Üst üste aldýklarý baþarýlý sonuçlarý devam ettirmek istediklerini dile getiren Elazýðspor Teknik Direktörü Buruk, "Her hafta bizim için bir final, rakibin kim olduðu önemli deðil. Önemli olan bizim alacaðýmýz puanlar ve oynayacaðýmýz oyun. Tabii ki rakibimizi en iyi þekilde analiz edeceðiz. Rakibin ne kadar güçlü olduðu biliyoruz. Kendi sahamýzda oynadýðýmýz maçlarda baþarýlý performans sergiliyoruz. Bunu sürdürmek gerekiyor. Fenerbahçe'ye karþý her hafta olduðu gibi kazanmak için oynayacaðýz. Bu

maçtaki hedefimiz 3 puan. Fenerbahçe'ye saygý duyuyoruz, ligin en iyi takýmlarýndan biri. Bizde þu anda saygý duyulacak durumdayýz. Ýyi giden performansýmýz var. Oyun, skor ve puan olarak yukarýlardayýz. Ayný þekilde bu

çizgiyi sürdürmek istiyoruz. Kazanacaðýmýzý puanlarla Elazýðspor ismini tekrar konuþturmak hedeflerimizden birisidir. 2 eksiðimiz var, onun dýþýnda kadromuz tam. Taraftara teþekkür ediyorum. Taraftar ve þehrin yaný-

mýzda olduðunu bilmek bizim için önemli. Bu durum takýmada olumlu yansýyor" dedi. Elazýðspor bugünkü antrenmanýnda ýsýnma hareketleri, düz koþu ve topla çalýþarak Fenerbahçe maçý hazýrlýklarýna baþladý.


CMYK

12

22 ÞUBAT 2014 CUMARTESÝ

Belediyespor'a ceza yaðdý Spor Toto 2. Lig Kýrmýzý Grup ekiplerinden Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor, son 2 haftada 36 bin TL gibi rekor para cezasý aldý.

S

on 2 haftaya kadar Türkiye'nin en az ceza alan kulüpleri arasýnda gösterilen ve daha önce FairPlay ödülü alan Büyükþehir Belediyespor'un maçlarýnda

yaþanan olaylar tedirginliðe neden olurken, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu PFDK), üst üste cezalar verdi. Ankaragücü maçýndaki olaylardan dolayý 8 bin TL ceza

kesen PFDK, Ýstanbul'da oynanan Güngörenspor maçýnda yaþananlar için de 28 bin TL para cezasý verdi. Bu ceza ile beraber büyük bir risk de kapýya dayandý. Bundan sonra

benzer en küçük bir olayda bu defa saha kapatma cezalarý devreye gireceði belirtildi. PFDK ayrýca Büyükþehir Belediyesporlu Samet Yeniceli'ye de ceza verdi. Geçen hafta Ýstanbul'da oynanan Güngörenspor maçýnýn son dakikasýnda rakip takým futbolcusuna sert giren baþarýlý savunma oyuncusuna 3 maçtan men cezasý verildi. Samet'in gördüðü kart için kulübe ayrýca 3 bin TL para cezasý kesildi. Böylece son 2 haftada kulübe verilen para cezasýnýn oraný 39 bin TL'ye ulaþtý. Öte yandan Büyükþehir Belediyespor, arka arkaya yaþanan sakatlýklardan dolayý revire döndü. Uzun süredir sakat olan Ali Kurt ve Mustafa Özgen'in yaný sýra ikinci kez sakatlanan Uður Tülümen sezonu kapattý. Uður'un çapraz baðlarýnýn koptuðu açýklandý. Dün Erganispor'la oynanan idman maçýnda burnu kýrýlan Sadat Þahin'in de Pazar günü oynanacak Eyüpspor maçýnda forma giyemeyeceði açýklandý.

Samet Yeniceli'ye 3 maçtan men cezasý verildi.

Elazýðspor'da Fenerbahçe hazýrlýklarý baþladý

Elazýðspor, 2 eksikle Fenerbahçe maçý hazýrlýklarýna baþladý. Her maç olduðu gibi Fenerbahçe maçýnýn kendileri için önemli olduðuna deðinen Elazýðspor Teknik Direktörü Okan Buruk, sahadan 3 puanla ayrýlmak istediklerini söyledi. 11’de

Diyarbakýrspor'a Demircan morali Spor Toto 3. Lig 3. Grup lideri Diyarbakýrspor A.Þ, Pazar günü deplasmanda oynayacaðý Kayseri Þekerspor maçý için Kayseri'ye iddialý gitti.

Spor Toto 2.lig Kýrmýzý Grup

Spor Toto 3.Lig 3.Grup

TAKIMLAR

TAKIMLAR Diyarbakýrspor A.Þ

D Spor Toto 2.lig Kýrmýzý Grup’ta haftanýn sonuçlarý Güngörenspor 1 - 1 D.B.Belediyespor Tepecikspor 1 - 2 Bayrampaþaspor Bandýrmaspor 4 - 1 Eyüpspor Ýskenderun DÇ 0 - 1 Bugsaþspor Ankaragücü 4 - 1 Körfez FK Altay 1 - 1 N.Belediyespor Alanyaspor 5 - 0 Kýzýlcahamamspor Ofspor 2 - 1 Pazarspor Bozüyükspor 0 - 2 Altýnordu

iyarbakýrspor A.Þ'nin maçlarýný izleyen ve spora olan yakýnlýðý ile bilinen Ýl Emniyet Müdür Yardýmcýsý Erkan Demircan, Kayseri deplasmaný öncesinde takýmý ziyaret etti. Atatürk Stadý'ndaki idmaný izleyen Demircan, yeni Teknik Direktör Fethi Çokkeser ve yöneticilerle görüþtü. Kulüp Baþkanvekili Mehmethan Akan, yakýn ilgisinden dolayý Demircan'a teþekkür etti. Akan,"Emniyet müdür yardýmcýmýz Erkan Demircan sporu ve Diyarbakýrspor'u çok seviyor. Her zaman yanýmýzda ve baþarýlý olmamýzý istiyor. Bir kez daha moral ziyaretinde bulundu. Ýnþallah Kayseri'den 3 puanla dönerek hem kendisini hem de camiamýzý mutlu edeceðiz" dedi. Bu sabah karayolu ile Kayseri'ye giden Diyarbakýrspor A.Þ'nin kafilesinde Hüseyin Demir, Serkan Demirol, Rýdvan Sönmez, Akýn Alkan, Hüsnü Zeybekoðlu, Hasan Fidan, Ali Üçkulak, Atilla Erel, Mustafa Kuru, Özcan Polat, Emrah Kiraz, Uður Parlak, Gökhan Payal, Serdar Karaduman, Hasan Ýnci, Baran Basut, Ceyhun Yazar ve Þeyhmus Yalçýn yer alýyor. Bu arada PFDK, Ayvalýkgücü maçýndaki taraftar olaylarýndan dolayý Diyarbakýrspor A.Þ'ye 2 bin TL para cezasý verdi.

Spor Toto 3.Lig 3.Grup’ta haftanýn sonuçlarý

Diyarbakýr A.Þ 1 - 0

Ayvalýkgücü

22 02 2014 gazete sayfaları