Page 1

Sur'dan Suriye'ye yardým

Ýmralý'yla görüþ Cumartesi

B

DP'nin Ýmralý'ya gidecek 2. heyette yer almasýný istediði Pervin Buldan, Sýrrý Süreyya Önder ve Altan Tan isimleri Adalet Bakanlýðý tarafýndan onaylandý. Heyet, Cumartesi günü Ýmralý'ya giderek Abdullah Öcalan ile görüþecek. 9'da

D

iyarbakýr'ýn Sur Belediye meclis üyeleri ve çalýþanlarý, Suriyeliler için yardým kampanyasý baþlattý. Belediye Baþkaný Abdullah Demirbaþ, kampanyayý insani bir görev olarak yaptýklarýný söyledi. 4'te

Sadece kadýnlar çalýþacak K

adýn istihdamýna yönelik önemli projelere imza atan Diyarbakýr'ýn Baðlar Ýlçe Belediyesi, bu projelerden biri olan kadýn semt pazarý için çalýþmalarýný hýz-

landýrdý. Baðcýlar'da yapýmý süren ve önümüzdeki ay tamamlanacak olan Jiyan Semt pazarýnda çalýþacak kadýnlarla bir toplantý yapýldý. 8'de

Mehmetçik giydirdi

Oðlunun mezarýný göremedi

V

CUMA 22 ÞUBAT 2013

„ 9’da

Fiyatý : 30 KR

www.diyarbakirolay.com.tr

an Ýl Jandarma Alay Komutanlýðý ile Van Sanayi ve Ticaret Odasý (VATSO) tarafýndan baþlatýlan kampanya ile Çatak'ýn Kacit Köyü Ýlköðretim Okulu'ndaki 158 öðrenciye giysi ve kýrtasiye yardýmý yapýldý. 5'te

Bütün gencler bizim Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay, süreçle ilgili herkesin hassasiyet göstermesi gerektiðini söyledi ve ekledi: Bütün çocuklar, gençler bizimdir. Güzel günlere doðru giden bu sürece hepimiz destek olalým.

Beþir Atalay Mehmet Mehdi Eker

Toplantýlar yapýldý Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehmet Mehdi Eker ile birlikte Diyarbakýr'a gelen Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay, 36 sivil toplum örgütü ve kanat önderiyle baþlatýlan süreç konusunda görüþ alýþveriþinde bulundu. Atalay, süreçle ilgili kamuoyunu aydýnlatmak ve desteðini almak için bu toplantýlarý yaptýklarýný söyledi.

Tabular yýkýldý Ýktidarlarýnýn 11'inci yýlýnda olduklarýný ve Türkiye'de artýk çok þeyin deðiþtiðini belirten Atalay, "Devlet deðiþti, tabular yýkýldý, yasaklar kalktý. Demokrasi mücadelemizi sürdürmeye devam ediyoruz. Geçmiþte yapýlan yanlýþlarý düzeltiyoruz. Ak Parti adeta bir restorasyon yapýyor, Türkiye'nin normalleþmesi için mücadele ediyor" dedi.

Yeter ki kan dursun

Destek ve umut var

Riskler alarak cesaretli adýmlar atan bir hükümetlerinin bulunduðunu belirten Atalay, "Vatandaþlarýmýz bizi destekliyor. Bu süreçle ilgili çok güzel bir atmosfer oluþtu. Sivil toplum örgütleri ile vatandaþlarýn artýk terörün bitmesi, kardeþliðin geliþmesi yönünde çok büyük bir arzuya sahip olduðunu gördük. Yeter ki kan dursun" þeklinde konuþtu.

Diyarbakýr'da yaptýklarý görüþmelerden çok memnun kaldýklarýný belirten Atalay, sözlerini þöyle sürdürdü: "Sivil toplum örgütlerine, Diyarbakýrlýlara çok teþekkür ediyorum. Çok zengin deðerlendirmeler aldým burada. Görüþmemiz çok verimli oldu. Çok büyük bir destek, umut var. Buradaki havayý bakanlar kuruluna taþýyacaðýz." 7'de

Kayapýnar'da 157. hafta K

ayapýnar Belediyesi çalýþanlarýnýn har hafta yaptýklarý 'Kara Perþembe' eyleminin 157'ncisi düzenlendi. Eyleme KCK davasýndan tahliye olanlar da katýldý. 4'te

Diyarbakýr'ýn çehresi TOKÝ ile deðiþti

A

K Parti Diyarbakýr Milletvekili Mine Lök Beyaz, TOKÝ'nin kentin çehresini deðiþtirdiðini söyledi. 5'te

Polise Arapça ve Kürtçe kurs

S

iirt Emniyet Müdürlüðü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliði'nin hazýrladýðý proje kapsamýnda, kentte görev yapan polis memurlarýna Kürtçe ve Arapça kursu veriliyor. 7'de

K

'Dünya Ana Dil Günü' yürüyüþü

ürdi-Der Hakkari Þubesi ve Eðitim-Sen tarafýndan "Dünya Ana Dil Günü" etkinlikleri kapsamýnda yürüyüþ düzenlendi. Yürüyüþe yöresel kýyafetlerle katýlan kadýnlar, davul zurna eþliðinde halay çekti. 4'te

Anaokulunu kundakladýlar „ 3’te


2

Saðlýk

22 ÞUBAT 2013 CUMA

Zencefil hayat kurtarýr! Soðuk havanýn damar büzücü etkisiyle kýþ aylarýnda kalp krizi riski artýyor. Bu nedenle vücudunuzu amansýz kýþ soðuklarýna karþý hazýrlamanýzda fayda var. Zira güçlü bir beden güçlü bir kalp anlamýna da geliyor!

Ö

ncelikle, araþtýrmalarla kalp krizi riskini arttýrdýðý kanýtlanan gripten korunun! Ancak kasalarla portakal yemekle gripten korunamazsýnýz; özellikle kalp hastalýðý olanlar mutlaka grip aþýsý yaptýrsýn. Basit ama etkili önlemlerle baðýþýklýk sisteminizi güçlendirerek kalbinizi de soðuktan koruyun. D vitamini ve demir eksikliðiniz varsa onlarý yerine koyun. Doðal yoðurt, kefir ve ev yapýmý ayranla probiyotik gücünüzü artýrýn. Her gün yarým bardak yoðurda birer çay kaþýðý toz zencefil ve toz zerdeçal, üzerine de bir çay kaþýðý tarçýn ve bir çay kaþýðý sýzma zeytinyaðý ekleyerek 'baðýþýklýk kokteyli' hazýrlayýn. Sarý-kýrmýzý sebze ve meyvelerle bol A vitamini depolayýn. Medical Park Göztepe Hastane Kompleksi Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmaný Dr. Mahmut Akyýldýz; kýþ aylarýnda daha fazla risk haline gelen kalp krizlerinden korunmanýn yollarýný anlattý ve uyarýlarda bulundu: o Kalp krizlerinden ölüm özellikle kýþ aylarýnda artmaktadýr. Bu nedenle özellikle kýþ mevsiminde kalbimize daha fazla dikkat etmek gerekiyor. Soðuk havanýn damar büzücü etkisiyle zorlanma birleþtiðinde, kalp krizi ve ani ölüm riski ortaya çýkabilmektedir. Kýþýn ortaya çýkan hava kirliliði, sigara içilen kapalý mekanlarda bulunma da kalp krizi riskini büyük ölçüde artýrýr. Çok soðuk havalarda aþýrý efor yapmak da kalp hastalarý için tehlikelidir. o Kalp krizi geçiren hastalarýn birçoðunun kriz öncesinde bir üst solunum yolu enfeksiyonu geçirmiþ olduklarý dikkat çekmektedir. Literatür gözden geçirildiðinde hastalarýn yüzde 35'inde kalp krizi öncesi grip öyküsü bulunmaktadýr. Yeni çalýþmalar; grip virüsünün neden olduðu

C vitamini gribi önlemez. Hastalýklara karþý vücut direncini artýrabilir ama gribi kapmamýzý ve hasta olmamýzý kesinlikle engellemez. Hatta aþýrý derecede C vitamini, özellikle çocuklar ve yaþlýlarda ishale sebep olabilir. Bu da hastalýðýn aðýrlaþmasýna, iyileþmenin gecikmesine yol açabilir. Korunmak için bilinen en etkili yol grip aþýsýdýr ve her yýl aþýlanmak gereklidir.

C VÝTAMÝNÝNDEN ÖNCE D VÝTAMÝNÝNE BAKIN

biyokimyasal ve hücresel deðiþikliklerin kalp damarlarýndaki "aterom" plaklarýnda yangýya yol açarak, damarda ani týkanma sonucu kalp krizine neden olabildiðini göstermektedir. Ayrýca vücudun baðýþýklýk sisteminin zayýflamasý nedeniyle zatürree gibi ikincil hastalýklarýn da tabloya eklenmesi ile grip daha da aðýrlaþabilmektedir.

PORTAKAL YETMEZ AÞILANIN! o Kýþ döneminde artýþ gösteren kalp hastalýklarý ve kalp krizi nedeniyle grip aþýsý yaptýrmak, kalp krizini önlemede etkili ve hayat kurtarýcý olabilir. Araþtýrmalar; grip

aþýsýnýn özellikle koroner hastalýðý olanlarda kalp krizi riskini önemli ölçüde azalttýðýný göstermektedir. Son çalýþmalarda kalp krizi nedeniyle veya anjiyoplasti (balon) / stent iþlemi için hastaneye yatýrýlmýþ hastalarda grip aþýsý uygulamasýnýn, kalp nedenli bir yýllýk ölüm oranýný yüzde 8'den yüzde 2'ye düþürdüðü bulunmuþtur. Bu nedenle Amerikan kalp dernekleri, tüm koroner hastalarýnda yýllýk grip aþýsý uygulamasýný þiddetle önermektedir. Ýdeal olaný, grip mevsimi öncesi grip aþýsýnýn yapýlmasýdýr. EylülKasým aylarý arasýnda uygulanmasý tercih edilmekle birlikte kýþ aylarýnda da yapýlabilir. o Herkesin tahmin ettiðinin tersine

o Bedenimizi kýþa hazýrlamanýn yolu yalnýzca grip veya zatürree aþýsý yaptýrýp, baðýþýklýk güçlendirici ilaçlar almaktan geçmiyor. Yapýlmasý gereken daha basit, ucuz ama çok etkili önlemler var. Kýþ hazýrlýðý denince aklýmýza anýnda ve öncelikle "baðýþýklýk sistemimizi güçlendirmek" gelmeli. Bunun için ilk iþ olarak kanýnýzdaki D vitamini seviyesini ölçtürebilirsiniz. o Eksikliði, baðýþýklýk sistemini ciddi biçimde zayýflatan doðal maddelerin baþýnda D vitamini geliyor. D vitamini seviyeniz 30'larýn, hele hele 20'lerin altýna inmiþse, tekrarlayan kýþ enfeksiyonlarýyla karþýlaþmanýz sürpriz olmuyor. 'Kýþýn daha az hastalanayým' diye avuç avuç C vitamini yutmak yerine, öncelikle 'yeteri kadar D vitaminim var mý' sorusuna yanýt aramalýsýnýz. Eðer bir eksiklik söz konusuysa yerine koymalýsýnýz ve ne yapýp edip kandaki D vitamini seviyesini 50'li rakamlarýn üstüne çýkarmalýsýnýz. Bunun için fýrsat buldukça güneþlenebilir ve aile hekiminiz dahil herhangi bir doktordan yardým isteyebilirsiniz.

KADINLAR KIÞ AYLARINDA DEMÝR SEVÝYESÝNE DÝKKAT! o Özellikle kadýnlarýn kýþa hazýrlanýrken birkaç basit testle demir

seviyelerine de baktýrmalarýnda fayda var. Bunu genç kýz ve genç kadýnlarýn, özellikle de anne adaylarýnýn ihmal etmemeleri gerekiyor. Demirin eksik olduðu bir bedende, baðýþýklýk sistemi de yeteri kadar verimli çalýþmýyor. Demir zengini besinlere aðýrlýk verince de (kýrmýzý et, yeþil sebzeler, haftada 2-3 kez bakliyat, ayda 1-2 kez ýzgara karaciðer) iþ kolayca çözümleniyor.

BOL YOÐURT VE KEFÝRLE PROBÝYOTÝK GÜCÜNÜ ARTIRIN! o Kýþa girerken probiyotik gücünüzü arttýrmanýz, baðýþýklýk sisteminizi güçlendirmeniz açýsýndan çok ciddi yarar saðlar. Probiyotik gücün kaynaðý, baðýrsaklardaki faydalý bakteriler. Her zamankinden daha fazla doðal yoðurt, kefir yiyerek, ev yapýmý ayran içerek ve probiyotik gücü arttýran besinlere (ev yapýmý taze turþular, mayalý yiyecekler, boza) aðýrlýk vererek, baðýrsaklarýmýzdaki probiyotik bakteri miktarýný arttýrmakta her durumda fayda var.

YOÐURDA ZENCEFÝL KATIN BAÐIÞIKLIK KOKTEYLÝ YAPIN! o Kýþ hazýrlýklarýný yaparken önemli bir nokta da listenize zerdeçal ve zencefilden zengin basit besinler eklemeyi unutmamanýzdýr. Mesela her gün yarým bardak yoðurda ekleyeceðiniz birer çay kaþýðý toz zencefil ve toz zerdeçal müthiþ bir kýþ desteðidir ve bir 'baðýþýklýk hapý' gibidir. Bu karýþýma ekleyeceðiniz bir çay kaþýðý tarçýn ve bir çay kaþýðý sýzma zeytinyaðý ile de tam bir 'baðýþýklýk kokteyli' elde edeceðinizden emin olabilirsiniz.

Erkekler de varisten dertli!

Manikür yaparken hepatit B'ye yakalanmayýn

Ç

anakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Týp Fakültesi Hastanesi Enfeksiyon Hastalýklarý Ana Bilim Dalý Öðretim Görevlisi Yard. Doç. Dr. Alper Þener, Türkiye'de Hepatit-B taþýyýcýlýk oranýnýn ortalama yüzde 10-15 arasýnda olduðunu söyledi. Þener, hastalýðýn manikür ve pedikürle bile bulaþabileceðini belirtti. Çanakkale bölgesinde Hepatit B'nin en sýk manikür-pedikür salonlarý, berberler ve diþ muayenehanelerinden bulaþtýðýný, bunun haricinde doðum esnasýnda da anneden yeni doðana bulaþabileceðini belirten Þener, "Hepatit B enfeksiyonu damar yoluyla uyuþturucu kullananlarda, eþcinsel iliþkisi olanlarda, doktor, hemþire gibi saðlýk personelinde, sýk sýk kan ya da kan ürünü alanlarda, hemodiyaliz hastalarýnda diðer insanlardan daha sýk görülür. Hastalýðý taþýyan kiþilerin yakýnlarý da büyük risk altýndadýr. Cinsel iliþki virüsün bulaþmasý için en uygun yollardan biridir ve bu haliyle Hepatit B cinsel yolla bulaþan hastalýklar arasýnda da ön sýralarda yer alýr" dedi. Þener, "Hepatit B aþýlarý, 1982 yýlýndan beri tüm dünyada milyonlarca insana uygulanmýþ, son derece etkili ve güvenilir aþýlardýr. Saðlýk Bakanlýðý 1998 yýlýndan beri tüm yeni doðan bebeklere ücretsiz olarak Hepatit B aþýsý yapmakta, ayrýca risk grubu kapsamýnda yer alan çok sayýda kiþiye yine ücretsiz olarak aþý vurulmaktadýr. Ailesinde Hepatit B taþýyýcýlýðý olan ve yapýlan testte Hepatit B hastalýðýnýn henüz kendisine bulaþmamýþ olduðu tespit edilen bir kiþi aile hekimine veya saðlýk ocaðýna baþvurduðunda ücretsiz olarak aþýlanmaktadýr. Bazý devlet hastanelerinin enfeksiyon hastalýklarý kliniklerinde de Hepatit B aþýlarý ücretsiz olarak yapýlýyor. Hepatit B aþýsý gebelere ve emziren annelere de güvenle yapýlabilir" dedi.

Bacaklarda damarlarda belirginleþme, aðrý, þiþme, hassasiyet ve aðýrlýk hissi belirtileriyle ortaya çýkan varislerin görülme sýklýðý erkeklere göre daha yüksek.

ofis ortamlarýnda çalýþýyor. Hareket edemediði için hem kilo alýyor hem de bacak kaslarý zayýflýyor, böylece varis riski artýyor.

Kadýnlar partnerini doktora götürmeli

Kadýnlarda geçirilen gebelikler, gebeliklerin sayýsý ve hormonal nedenler varis oluþma riskini artýrýyor. Kadýnlarýn az spor yapmasý da bu riski artýrýyor. Kadýnlarýn sýklýkla kullandýðý hatta vazgeçemediði topuklu ayakkabýlar da varis riskini artýrýyor.

Çalýþan kadýnlar daha erken doktora baþvuruyor Ýster çalýþan kadýn olsun ister ev kadýný, duraðan yaþam içinde olanlarda varis daha fazla görülüyor. Bu nedenle ofiste masa baþý iþ yapan veya iþi sýrasýnda uzun süre ayakta durmak zorunda kalan kadýnlarda varis görülme riski artýyor. Örneðin öðretmenlik, tezgahtarlýk, kuaförlük yapan kiþiler bu açýdan yüksek riskli meslek grubuna giriyor. Ev kadýnlarý ile karþýlaþtýrýldýðýnda çalýþan kadýnlarýn biraz daha erken doktora baþvuruyor.Kozmetik problem çalýþan kadýn için biraz daha ön planda. Ev kadýnlarý genel olarak aðrý ve þiþlik þikayetiyle geliyor ve biraz daha ileri evrede doktora baþvuruyor.

S

Aþýrý tuz tüketimi hastalýklarý tetikliyor

orgun Toplum Saðlýðý Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Emre Koca, fazla tuz tüketimi yüksek kan basýncýna neden olduðunu, yüksek kan basýncý ise ülkemizde ölümlerin ve hastalýk yükünün en önemli nedeni olan kalp hastalýklarýnýn önde gelen risk faktörünü oluþturduðunu söyledi. Sorgun Toplum Saðlýðý Merkezi Sorumlu Hekimi Dr. Emre Koca, dünyada en önemli halk saðlýðý sorununun kronik hastalýklar olduðunu, ülkemizde her geçen gün kronik hasta sayýsýnýn hýzla artýðýný belirterek "Erkenölümlere yol açan ve kiþilerin yaþam kalitesini olumsuz yönde etkileyen kronik hastalýklardan korunmada önleyici yaklaþýmlarýn geliþtirilmesi zorunludur. Deðiþtirilebilir temel risk faktörlerinden olan

Erkeklerde neden varis artýyor?

Erkekler kadýnlara göre daha geç doktora baþvuruyor. Bu problem kozmetiði çoðunlukla ikinci plana atmalarýndan kaynaklanýyor. Varisler çok belirginleþtiðinde veya ciltte renk deðiþiklikleri olduðu zaman doktora baþvuruyorlar. Bu yüzden kadýnlar eþlerinin veya erkek arkadaþlarýnýn bacaklarýný da takip etmeliler. Tedavileri için uyarýlarda bulanmalý hatta onlarý cerraha getirmeliler.

Varisi önlemek için

o Sporun ve yürüyüþün daha az yapýlmasý nedeniyle erkekler de artýk varis sorunuyla daha sýk karþýlaþýyor. o Evden iþe giderken en fazla arabaya, otobüse veya toplu taþýma araçlarýna kadar yürüyoruz. Günlük yürüyüþ mesafemiz 500 metre en fazla bir kilometreyle sýnýrlý. o Fast-food yeme alýþkanlýklarý da artýþ gösteriyor. Özellikle kilo endiþesi taþýmayan erkekler düzensiz ve saðlýksýz beslenme modelleri ile her gün kilo alýyor. o Yeni çalýþma ortamlarý da hareketten uzak bir yaþam tarzý oluþturmaya baþladý. Artýk erkekler de iþ hayatlarýnda eskisine oranla daha az fiziki güç kullanýyor, oturarak veya hareketsiz

o Uzun süre oturarak da olsa, ayakta da olsa hareketsiz kalmayýn. o Uzun süre bacak bacak üstüne atmýþ þekilde oturmayýn. o Aðýr kaldýrmayýn. o Bol su için ve fast food'dan kaçýnýn. o Kilo almamaya özen gösterin. o Varis çorabý kullanýn. o Yüksek topuklu ayakkabý kullanmayýn. o Çok dar pantolonlar giymeyin. o Aþýrý sýcak suyla banyo yapmayýn. o Bol yürüyüþ yapýn, spor yapýn. o Futbol, voleybol, basketbol gibi ani hareketler yapmanýzý saðlayacak sporlar yerine yürüme, koþu ve yüzme gibi sporlarý tercih edin.

yetersiz ve dengesiz beslenmenin önlenmesi kronik hastalýklardan korunmada güncel stratejilerden birini oluþturmaktadýr. Toplumdaki bireylerin aþýrý tuztüketiminin de yer aldýðý beslenme bilgi, tutum ve davranýþlarýný olumlu yönde deðiþtirerek faaliyetler bu stratejilerin kapsamýndadýr. Aþýrý tuz tüketimi de deðiþtirilebilir bir saðlýksýz beslenme uygulamasýdýr ve birçok kronik hastalýðýn temelinde yer almaktadýr. Özellikle oluþumunda aþýrý tuz tüketiminin önemli bir etken olduðu hipertansiyon dünyada önlenebilir ölüm nedenleri içerisinde bir numaralý risk faktörüdür" dedi. Yapýlan bilimsel çalýþmalar sonucunda ülkemizde tuz tüketimi Dünya Saðlýk Örgütü'nün önerdiði deðerin yaklaþýk üç katý kadar olduðunu söyleyen Koca "Fazla tuz tüketimi yüksek kan basýncýna neden olmaktadýr. Yüksek

kan basýncý ise ülkemizde ölümlerin ve hastalýk yükünün en önemli nedeni olan kalp hastalýklarýnýn önde gelen risk faktörüdür. Ülkemizde her dört ölümden birisi yüksek tansiyon ile ilgilidir. Aþýrý tuz tüketimi yüksek kan basýncýna neden olarak gösterilmektedir. Ayrýca aþýrý tuz tüketiminin sadece yüksek kan basýncý nedeni olmakla kalmayarak günümüzde önemi birer saðlýk sorunu halinde gelen mide kanseri, osteoporoz (kemik erimesi), böbrek hastalýklarýnýn geliþimiyle de yakýndan iliþkili olduðu belirtilmiþtir. Bu nedenle halk saðlýðýnýn korunmasý ve hastalýklarýn oluþumunun önlenmesi için çok sektörlü bir yaklaþým ile toplumumuzda tuz tüketiminin kademeli olarak önerilen seviyelere düþürülmesi gerekmektedir" diye konuþtu.


Vali Yardýmcýsý öðrencilerle Kürtçe konuþtu V

an Vali Yardýmcýsý Zafer Coþkun, ziyaret ettiði köy okulundaki öðrencilerle Kürtçe sohbet etti. Van Valiliði Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý (SYDV), Ýl Jandarma Alay Komutanlýðý ile Van Sanayi ve Ticaret Odasý (VATSO) tarafýndan Çatak'ýn Kacit Köyü Ýlköðretim Okulu'nda bulunan 158 öðrenci tepeden týrnaða giydirildi. Yardým daðýtým törenine katýlan Van Vali Yardýmcýsý Zafer Coþkun ve beraberindekiler öðrencilerle bir süre sohbet etti. Vali Yardýmcýsý Coþkun ve beraberindekiler, Türkçe bilmeyen öðrencilerle Kürtçe konuþtu. Coþkun, çocuklara adlarýný ve büyüyünce ne olmak istediklerini sordu.

22 ÞUBAT 2013 CUMA

Silvan'da trafik ýþýklarý yanmýyor

Kazalara davetiye çýkarýyor Diyarbakýr'ýn Silvan ilçesinde trafik ýþýklarý yanmýyor. Iþýklarýn yanmamasý zaman zaman hem yaya hem de sürücüler için tehlikelere neden oluyor.

S

ilvan Batman-Silvan-Diyarbakýr karayolu güzergahýnda bulunan trafik ýþýklarýnýn yanmamasý vatandaþlarýn tepkisine yol açtý. Silvan ilçesinden geçen uluslar arasý yol olan Ýpek yolundaki trafik ýþýklarýnýn yanmamasýnýn kazalara davetiye çýkardýðýný söyleyen vatandaþlar, trafik ýþýklarýnýn hiç bir þekilde yanmadýðýný ileri sürdü. Trafik ýþýklarýnýn yanmamasýnýn kazalara davetiye çýkardýðýný belirten Murat Odunveren, ''Silvan'da yaklaþýk 2 yýldýr karayolu tarafýndan yapýlan trafik ýþýklarý þimdi yanmýyor. Hem yayalar hem de araç sürücüleri otogar kavþaðýnda büyük tehlikelerle karþýlaþýyor.

Otogar kavþaðýnýn hemen yanýnda bulunan Silvan Lisesi öðrencileri de okula giderken, okuldan daðýlýrken trafik ýþýklarýnýn yanmamasý nedeniyle büyük tehlike içinde kalýyor. Yetkililerin bu soruna derhal bir çözüm bulmasý gerekiyor'' dedi.

Kazalar yaþanmadan… Okula giderken ve daðýlýrken korku içinde olduðunu belirten Silvan Lisesi öðrencisi Diyar Kan, ''Okula büyük tehlike içinde gidip geliyoruz. Hem yaya geçidi için yapýlan hem de araç sürücüleri için yapýlan trafik ýþýklarý yanmýyor. Korku içinde karþýdan karþýya geçiy-

oruz. Buradan yetkililere sesleniyoruz; kazalar yaþanmadan bu soruna bir çözümün bulunmasý gerekiyor'' þeklinde konuþtu. Öte yandan Diyarbakýr Karayollarý Bölge Müdürlüðü ile yapýlan görüþmelerde sorunun kendi alanlarý ile alakalý olmadýðý ve Silvan Ýlçe Emniyet Müdürlüðü sorumluluðundaki alan olduðu belirtildi. Silvan Emniyet Müdürlüðü yetkilileri ise ise sorunun yaþandýðý bölgenin karayollarý aðýnda olduðunu ve müdahale edemediklerini dile getirdi. Ýlçe Belediye Baþkanlýðý yetkilileri de bu sorunun belediye ile alakalý olmadýðýný açýkladý.

Çermik'e konut müjdesi Baþbakanlýk Toplu Konut Ýdaresi Baþkanlýðý (TOKÝ) tarafýndan Diyarbakýr'ýn Çermik ilçesine ilk etapta 483 konut yapýlacaðý belirtilirken, konutlar için baþvurularýn baþladýðý bildirildi.

K

Baþýboþ köpekler korkutuyor M

uþ'un Varto ilçesinde son günlerde sayýlarý artan baþýboþ köpekler vatandaþlara korkulu anlar yaþatýyor. Ýlçe merkezi ve mahalle aralarýnda artan baþýboþ köpekler yüzünden vatandaþlarda tedirginlik baþladý. Özellikle sabah ve akþam saatlerinde baþýboþ köpeklerle karþýlaþtýklarýný belirten vatandaþlar, bu korku yüzünden çocuklarýný yalnýz okula gönderemediklerini söyledi. Kültür Mahallesi sakinlerinden Abdurrahman Yalçýn, baþýboþ gezen köpeklerin tehlikeli olduklarýný ve her an birine saldýrabileceklerini vurguladý. Yalçýn, "Sabahýn erken saatlerde veya akþam karanlýk olduktan sonra sürüler halinde baþýboþ gezen köpekleri görüyorum. Kýþýn yiyecek bulamayan köpeklerin çöplüklerde beslendiklerini görüyorum. Bu toplanan köpekler ani saldýrý yapýyor. Bazen köpek korkusu ile sopalarla gezmek zorunda kalýyoruz. Köpek korkusu ile çocuklarýmýzý evden dýþarý çýkaramýyoruz. Çocuklarýmýzý okula götürüp getirirken yalnýz býrakmýyoruz. Yetkililerin bu sorunu bir an evvel çözmesini bekliyoruz" dedi.

konutlar için 4 bin TL, C tipi konutlar için 6 bin TL baþvuru bedelini 26 Nisan 2013 tarihine kadar yatýrmalarý gerektiðini ifade etti. B1 tipi olan 2+1 konutlarýn toplam maliyetinin yaklaþýk 81 bin TL, C tipi olan 3+1 konutlarýn yaklaþýk maliyetinin ise 112 bin TL olduðunu belirten Batmaz, 2+1 konutlarýn taksitlerinin 180 ay ve 396 TL olduðunu, 3+1 konutlarýn taksitlerinin 120 ay ve aylýk 793 TL civarýnda olduðunu söyledi. Kaymakam Batmaz, TOKÝ'den konut almak isteyen vatandaþlardan konut alma þartlarýný haiz kiþilerden konut sayýsýndan daha fazla baþvuru olmasý durumunda; baþvuranlardan konut almaya hak kazananlar ile hak sahiplerinin satýn alacaðý konutlar, kaymakamlýk tarafýndan noter huzurunda yapýlacak kura ile belirleneceðini söyledi. Kaymakam Batmaz, baþvuru sayýsýnýn konut sayýsýndan fazla olmasý ve arsanýn ilave konut üretimine müsait olmasý durumunda projedeki konut sayýsýnýn arttýrýlabileceðini dile getirdi.

aymakamlýk tarafýndan baþlatýlan giriþimlere AK Parti milletvekilleri Mine Lök Beyaz ve Mehmet Süleyman Hamzaoðullarý'nýn destekleri sonuç getirdi. Milletvekillerinin desteði ile sürdürülen çalýþmalar sonucunda TOKÝ tarafýndan Çermik'te konut yapýlacaðý yönündeki müjdeli haberi Kaymakam Mimar Sinan Batmaz verdi. Kaymakam Mimar Sinan Batmaz, vatandaþlarýn kira öder gibi ev sahibi olacaklarýný kaydederek, bu fýrsatýn kaçýrýlmamasý gerektiðini söyledi. Kaymakam Batmaz, yapýlan çalýþmalar neticesinde B1 tipi brüt 84 metre kare 2+1 138 adet ve C tipi brüt 118 metrekare 3+1, 345 adet olmak üzere 483 konutun TOKÝ tarafýndan yapýlacaðýný belirterek, baþvurularýn 18 Þubat'ta baþladýðýný ve 26 Nisan 2013 tarihine kadar devam edeceðini dile getirdi.

Son tarih 26 Nisan Kaymakam Batmaz, TOKÝ konutlarýndan ev almak isteyen vatandaþlarýn B1 tipi

Silikozis hastalarý destek bekliyor Eðitim ve Toplum Gönüllüsü Semiramis Karaarslan, Bingöl'deki silikozis hastalarý için tekerlekli sandalye ve akciðer nakli bekleyenler için de nakil yapýlmasýna uygun bakým üniteleri açýlmasýný beklediklerini söyledi.

Anaokulunu kundakladýlar V

an'da kimliði belirsiz kiþi ya da kiþiler, bir anaokulunu kundakladýktan sonra Tük bayraðýný yakarak kayýplara karýþtý. Olay gece saatlerinde Hacýbekir Mahallesi'nde bulunan Vilayetler Hizmet Birliði Anaokulu'nda meydana geldi. Sabah saatlerinde okula giden görevliler, giriþ kapýsýnýn molotofkokteyli atýlarak yakýldýðýný görünce polise haber verdi. Kýsa sürede okula giden ekipler, yaptýklarý incelemede gece geç saatlerde okulun giriþ kapýsýna 3 adet molotofkokteyli atýldýðýný tespit etti. Molotoflarýn kendiliðinden sönmesi sonucu okulun sadece giriþinde bulunan ayakkabýlýðýn yandýðý belirlenirken, kimliði belirsiz kiþi ya da kiþilerin daha sonra okulun önündeki bayrak direðinde asýlý olan Türk bayraðýný da yaktýðý açýklandý. Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü ekipleri, okulda yaptýklarý incelemeler sonrasý elde ettikleri delilleri detaylý inceleme için Emniyet Müdürlüðü'ne götürdü. Polis olayla ilgili geniþ çaplý soruþturma baþlattý.

Ý

stanbul'da kalacak yeri olmadýðý için akciðer nakli yapýlamayan Yadin Bulut isimli silikozis hastasýnýn Bingöl Yeniþehir Devlet Hastanesi'nde yattýðýný belirten Karaarslan, "Silikozis hastalarý nefes almakta bile zorlanýyor. Hastanedeki oksijen sistemi eski ve arýzalý. Arýzanýn giderilmesi için çaðrýlan teknik servis halen gelmedi" dedi. 'Konu ciddiye alýnmalý' Silikosiz hastalýðýndan dolayý yaþamýný yitiren insanlarýn gün geçtikçe arttýðýný, geride kalan eþlerine ve çocuklarýna ise hiçbir emeklilik hakký tanýnmadýðýný dile getiren Karaarslan, "Hastalarýn emekli olabilmek için yaptýklarý müracaatlardan, üzerinden aylar geçmesine raðmen hala sonuçlanmayanlar var. Silikozis hastalarýndan yeniden tetkik istenip, raporlarýn kontrolünün saðlanmasýný ve meslek hastalýðýndan kaynaklý iþgücü kaybý yaþayan tüm iþçilerin 6111 Sayýlý Yasa'yla sosyal güvenceye kavuþturulmasýný, hastalarýn maðduriyeti göz önünde bulundurularak konunun ciddiye alýnmasýný talep ediyoruz" þeklinde konuþtu.

Köy okulu kara gömüldü

V

an'ýn Çatak ilçesine baðlý Kacit Köyü Ýlköðretim Okulu kara gömüldü. Okulun kardan kaplanmasýna aldýrýþ etmeyen çocuklar eðitimlerini aralýksýz sürdürüyor. Van ve çevresinde etkili olan kar yaðýþý hayatý olumsuz yönde etkilerken, Van'a yaklaþýk 100 kilometre uzaklýkta bulunan 100 haneli Kacit Köyü'nde okul çevresinin karla kaplanmasý öðrencilere zor anlar yaþatýyor. Öðrenciler, eðitimlerini sürdürebilmek için kimi zaman okul giriþi önündeki dar geçidi kullanýrken, kimi zamanda kazdýklarý tünelden geçmek zorunda kalýyorlar. Yoðun kar yaðýþý nedeniyle pencereleri kapanan okul, öðrenciler tarafýndan açýlan tünelle giriþ çýkýþlarý saðlanýlýyor. Tehlikenin farkýnda olmayan minik öðrenciler, her þeye raðmen eðitimlerini sürdürmenin haklý mutluluðunu yaþýyorlar.


4

HABER

22 ÞUBAT 2013 CUMA

Sur Belediyesi'nden Suriye'ye yardým Diyarbakýr'ýn Sur Belediye meclis üyeleri ve çalýþanlarý Suriyeliler için yardým kampanyasý baþlattý. Meclis üyeleri ve çalýþanlarý, kampanyayý basýn açýklamasýyla duyurdu.

K

ampanya tanýtýmýnda konuþan Belediye Baþkaný Abdullah Demirbaþ, herkesten duyarlýlýk beklediðini söyledi. Düzenledikleri kampanyayý insani bir görev olarak yaptýklarýný anlatan Demirbaþ, "Suriye'deki Kürtler büyük bir ambargo ile karþý karþýyaydý. Onlar insani bir yardýmdan da faydalanamýyordu. Bu, bütün Kürtleri derin bir þekilde yaralamýþtýr. Bunu herkes bilsin ki yeryüzünde bir tane Kürt kalýncaya kadar, biz bütün Kürtlere destek olmaya çalýþacaðýz. Bu bir insani görevdir, bu vicdani ve ahlaki görevdir. Ýþte bizde Sur Belediyesi meclis üyeleri, çalýþanlarý ve iþçileri ile

birlikte Suriye'deki insanlarýn çektiði o yokluðu yüreðimizin derinlerinde hissederek küçücükte olsa, belki bir öðünümüzden fedakarlýk yaparak oradaki arkadaþlara destek olmak için, insanlara destek olmak için bir kampanya baþlattýk" dedi.

'Gelin dayanýþma gösterelim' Suriye'deki halklarýn yaþadýklarýndan dolayý herkesin empati kurmasý gerektiðini ifade eden Baþkan Demirbaþ, "Ben birey olarak da onlarýn yaþadýðý yoksulluðu yaþayarak onlarý daha iyi anlamaya çalýþýyorum ve herkesi de buna davet ediyorum. Düþünün sizin çocuklarýnýz

mamasýz kalýrsa, ekmeksiz kalýrsa ne olur? Ben ve arkadaþlarým bunu hissettik. Gelin hep birlikte Suriye'deki Kürtlere ve Suriye'deki bütün insanlara ve ihtiyacý olanlara sahip çýkalým. Bunun için bütün arkadaþlarýmýzla birlikte bir yardým kampanyasý baþlatlýk ve bir kamyon gýdayý hemen göndereceðiz. Bütün herkesi de böylesi bir kampanyaya kendisini de katarak, empati yaparak katýlmaya davet ediyorum. Gelin Suriye'deki insanlarla dayanýþma gösterelim. Bugün bütün Kürtleri, Suriye'deki Kürtlere sahip çýkmaya çaðýrýyorum" þeklinde konuþtu.

'Dilimize sahip çýkalým'

Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir, Kürt dilinin geliþebilmesi için Kürt edebiyatýna, Kürt tiyatrosuna sahip çýkýlmasý ve Kürt dilinin günlük yaþamda kullanýlmasý gerektiðini söyledi.

K HÜDA-P PAR Çermik'te teþkilatlandý

T

ürkiye genelinde teþkilatlanma çalýþmalarýna devam eden Hür Dava Partisi'nin (HÜDA-PAR) Diyarbakýr'ýn Çermik ilçe teþkilatý kuruldu. HÜDA-PAR Çermik Ýlçe Baþkaný Seyfettin Yiðit, partilerinin Diyarbakýr Ýl Baþkanlýðý'ndan aldýklarý yetki belgesi ile Çermik Kaymakamlýðý'na baþvurduklarýný ve 'alýndý' belgesiyle teþkilatlarýný resmen kurduklarýný söyledi. Yiðit, "Geçmiþten baþlattýðýmýz Ýslami ve insani faaliyetleri bundan sonra böyle 'Bismillah' deyip HÜDA-PAR çatýsý altýnda siyasi mecrada devam ettireceðiz. Meselelere Ýslami çözüm sunarak, hakkaniyet, adalet ve eþitlik ilkeleri çerçevesinde çalýþmalar yapacaðýz. Türkiye siyasetinde önemli bir boþluðu doldurup, ilçemize, bölgemize, halkýmýza ve Ýslam ümmetine faydalý olacaðýmýza inanýyoruz. Sorunlara Ýslam hukuku ve kardeþliði dairesinde çözüm sunacaðýz. Rabbimizden dileðimiz, bizleri mahcup etmemesi ve yardýmýný üzerimizden esirgememesidir. HÜDA-PAR'ýn ilçemize, Türkiye halkýna ve Ýslam ümmetine hayýrlar getirmesini diliyorum'' dedi.

Zayi ilanlarý Diyarbakýr nüfus müd.almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim.Hükümsüzdür Ali Kaya

urdi-Der ve Eðitim Sen Diyarbakýr Þubesi, 21 Þubat Dünya Anadili Günü dolayýsýyla Kayapýnar Kültür Merkezi'nde resepsiyon düzenledi. BDP Diyarbakýr Milletvekilleri Emine Ayna ile Nursel Aydoðan, BDP Ýl Baþkaný Zübeyde Zümrüt, Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir, Büyükþehir Belediyesi Baþkanvekili Hafize Ýpek, barýþ anneleri, KESK ve baðlý sendikalarýn da katýlýmýyla gerçekleþen resepsiyonun açýlýþ konuþmasýný Kurdi-Der Genel Baþkaný Sebahattin Gültekin yaptý. Anadilin önemine dikkat çeken Gültekin, Kürt halkýnýn yüzyýllardýr kimliðini, kültürünü ve dilini korumak için verdiði mücadeleye deðinerek hiçbir ulusun dilsiz olamayacaðýný söyledi. Gültekin, "Dili yok olmaya yüz tutan bir halk diline sahip çýkmalýdýr. Türkiye'deki Türkçe'nin dýþýndaki diðer diller yok sayýldý. Bu asimilasyon sürecinde birçok dil yok olmaya yüz tuttu. Bu topraklarýn bir parçasý olan Kürt halký da varlýðýný korumak için mücadele verdi ve bu mücadelede aðýr

K

ayapýnar Belediyesi çalýþanlarýnýn har hafta yaptýklarý 'Kara Perþembe' eyleminin 157'ncisi düzenlendi. Eyleme KCK davasýndan tahliye olanlar da katýldý. Belediye hizmet binasý önünde yapýlan eyleme Kayapýnar Belediyesi Baþkan Vekili Mahmut Dað, Baþkan Yardýmcýlarý Ýhsan Avcý, Aynur Yýlmaz, KESK Dönem Sözcüsü Medeni Alpkaya, Büyükþehir Belediye Spor Kulüp Baþkaný Metin Kýlavuz, ÝHD Bölge Temsilcisi Þevket Akdemir, 78'liller Vakfý, Barýþ Anneleri, meclis üyeleri ve belediye emekçileri katýldý. Eyleme KCK davasýndan tahliye edilen Fýrat Anlý, Ahmet Ertak ve Abdullah Akengin de destek verdi. Eylemde konuþan KESK Dönem Sözcüsü

YIL: 12 SAYI: 4186 Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk Rek. Eðt. San.Tic. Ltd Þti. Adýna Tüzel Kiþi Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Yazý iþleri Müdürü Muhittin TALAY Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: Stadyum Altý Kuzey Kale Arkasý YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR e-posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

'Eðitim dili olmalý' Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir de konuþmasýnda baský altýnda olan

Kayapýnar'da 157. hafta

Tahliye olanlar da eylemde

22 ÞUBAT 2013 CUMA

bedeller ödedi" dedi.

halklarýn dil bayramýný kutladýðýný söyledi. Baydemir, "Eðer siz bir yerde, bir kentte egemenseniz bu oranýn yaþam diline de yansýr. Bundan 10 yýl önce bu kentte Kürtçe tiyatro ve edebiyat yapýlamýyordu. Bu süre içinde bu halkýn direniþ ve mücadelesiyle çok büyük bir mesafe kat edildi. Bizim dayanýþma ve mücadelemizle bir gün bu dil yüzde yüz özgürlüðüne kavuþacaktýr. Diyarbakýr'da artýk yüzde yüz Kürtçe tiyatro sahneleniyor, tiyatro dersleri Kürtçe veriliyor. Birçok kurum da Kürt dili ile ilgili çalýþma yürütüyor. Kürtlerin yaþadýðý coðrafyada, Kürtçe eðitim dili olmadan o dilin özgürlüðünden söz etmek mümkün deðil. Kürt siyasetinin bu alanda mücadelesini sürdürmesi gerekiyor. Kürt edebiyatýna, Kürtçe yazýlan eserlere sahip çýkmalý, onlarý okumalýyýz" þeklinde konuþtu.

Medeni Alpkaya, 21 Þubat Anadil bayramýnýn kutlandýðý bir dönemde bile dil üzerindeki baskýlarýn devam ettiðini söyledi. Daha sonra söz alan eski Þýrnak Belediye Baþkaný Ahmet Ertak, "Dört yýldýr cezaevinde haksýz bir yere tutuklu kaldýk. Bizler tahliye olduk ancak binlerce arkadaþýmýz cezaevinde. Arkadaþlarýmýzýn cezaevinde tutulmalarýnýn tek nedeni halka hizmet etmeleri ve demokrasi mücadelesi vermeleriydi. Ýddianamelerde kayda deðer hiç bir kanýt yok. Barýþ sürecinin samimiyeti cezaevlerinde haksýz bir þekilde tutuklu bulunan binlerce kiþinin serbest býrakýlmasýyla daha olgun bir hale gelecektir" dedi. Eylem beþ dakikalýk oturma eylemiyle son buldu.

'Dünya Ana Dil Günü' yürüyüþü

K

urdi-Der Hakkari Þubesi ve Eðitim-Sen tarafýndan "Dünya Ana Dil Günü" etkinlikleri kapsamýnda yürüyüþ düzenlendi. Yürüyüþe yöresel kýyafetlerle katýlan kadýnlar, davul zurna eþliðinde halay çekti. Dünya Ana Dil Günü etkinliði nedeniyle belediye binasý önünde toplanan Belediye Baþkaný Fadýl Bedirhanoðlu, BDP PM Üyesi Hasan Güzel, eski BDP Ýl Baþkaný Hývzullah Kansu, BDP Hakkari Ýl Baþkaný Rahmi Kurt, BDP Merkez Ýlçe Baþkaný Yavuz Aksaç, KESK Dönem Sözcüsü Serdar Koþar ve Kurdi-Der Hakkari Þube Baþkaný Vasfi Ak'ýn da aralarýnda bulunduðu kalabalýk grup yürüyüþe geçti. Yöresel kýyafetlerle yürüyüþe katýlan Belediye Baþkaný Fadýl Bedirhanoðlu ve beraberindekiler, kalabalýkla birlikte davul zurna eþliðinde Bulvar Caddesi'nden Musa Anter Caddesi'ne gidip Cumhuriyet Caddesi'nden dönüþ yaparak tek-

rar basýn açýklamasýnýn yapýlacaðý belediye binasý önüne geldi. Barýþ sloganlarý atýldý Daðda çocuklarý bulunan bazý aileler ise, yöresel kýyafetleri ve çocuklarýn fotoðraflarý ile yürüyüþe katýldý. Kadýnlar sýk sýk barýþ sloganlarý atarak kanýn durmasýný ve annelerin gözyaþlarýna son verilmesini istedi. Kurdi-Der Hakkari Þubesi Baþkaný Vasfi Ak'ýn Kürtçe Dünya Ana Dil Günü'nün

anlam ve önemini belirten konuþmasýnýn ardýndan, kadýnlar ve erkekler ayrý ayrý davul zurna eþliðinde halay çekti. Yürüyüþ olaysýz þekilde sona erdi. Bulvar Caddesi üzerinde yürüyüþ yapýldýðý sýrada polis lojmanlarýnda bir polis eþinin balkona çýkarak Türk bayraðý sallamasý ise dikkatlerden kaçmadý. Polis, cadde ve sokaklarýn arka bölümlerinde yoðun güvenlik önlemleri aldý.

Yüksekova'nýn su sorunu çözülüyor

H

akkari'nin Yüksekova Belediyesi, ilçedeki içme suyu ve atýk su problemlerinin çözümü için çalýþmalara baþladý. Yüksekova Belediyesi Fen iþleri Müdürlüðü tarafýndan baþlatýlan çalýþmalar kapsamýnda, ilçedeki su þebekelerinin yenilenmesi, kanalizasyon yapýmý, atýk su arýtma tesisi ve yaðmur suyu drenaj hatlarý yapýlacak. Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý, Avrupa Birliði Destekli Mali Yardým Programý (ÝPA) tarafýndan yapýlan projelerin ihalesini alan Grontmýj Firmasý görevlileri Martin Cryer, Çevre Yüksek Mühendisi Ateþ Yavaþbay ve beraberindeki heyet, Yüksekova Belediyesi'nde bilgilendirme toplantýsý düzenledi. Toplantý hakkýnda bilgi veren Belediye Baþkaný Ercan Bora, ziyaret esnasýnda genel ve teknik verileri konuþtuklarýný belirterek, "Daha önce Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý ÝPA tarafýndan Yüksekova için ihalesi yapýlan Entegre Su Projeleri'nin ihalesini alan Grontmýj Firmasý yetkilileri bugün belediyemizi ziyaret ettiler. Ýlçemizde belediye çalýþmalarý ile birlikte bir takým incelemelerde bulunan yetkililer, su þebekelerinin yenilenmesi, kanalizasyon yapýmý, atýk su arýtma tesisi ve yaðmur suyu drenaj çalýþmalarý ile ilgili ilk çalýþmalarý baþlattýlar. Biz de daha güzel ve yaþanabilir bir Yüksekova için ihaleyi alan yetkili firma ile birlikte tüm çalýþmalara katýlarak imkânlarýmýz dâhilinde her türlü desteði vereceðiz" dedi.


CMYK

HABER

Mehmetçik öðrencileri giydirdi Nadiroðlu, asker ve köylüler katýldý.

Öðrencilerle ilginç sohbet

V

an Ýl Jandarma Alay Komutanlýðý ile Van Sanayi ve Ticaret Odasý (VATSO) tarafýndan baþlatýlan kampanya ile Çatak'ýn Kacit Köyü Ýlköðretim Okulu'ndaki 158 öðrenciye giysi ve kýrtasiye yardýmý yapýldý. Van'ýn Çatak Ýlçesi'nde devriye görevi yaptýklarý sýrada ilçeye 20 kilometre uzaklýktaki Kacit Köyü'nde okula giden öðrencileri gören askerler, köydeki öðrenciler için kampanya baþlattý. Ýl Jandarma Alay Komutanlýðý'nýn desteklediði kampanyaya VATSO'da katýldý. Kampanya çerçevesinde köydeki 158 öðrenci için alýnan giyim ve kýrtasiye malzemeleri araçlarla köye götürülerek törenle daðýtýldý. Törene Vali Yardýmcýsý Zafer Coþkun, Kaymakam Kerem Süleyman Yüksel, Ýl Jandarma Alay Komutaný Kurmay Albay Nurettin Alkan, Ýl Jandarma Alay Komutan Yardýmcýsý Albay Coþkun Doðan, VATSO Baþkaný Mirza

Giyim ve kýrtasiye malzemelerinin daðýtýmý öncesi Vali Yardýmcýsý Zafer Coþkun ve protokol, çocuklarla ayný sýraya oturarak sohbet edip kitap okudu. Vali Yardýmcýsý Coþkun ile öðrenciler arasýnda bu sýrada ilginç bir sohbet yaþandý. Öðrencilere "Devlet nedir" diye soran Vali Yardýmcýsý Coþkun cevap alamayýnca sorusunu, "Yollarý kim yaptý, elektriði suyu kim getirdi ?" diye deðiþtirdi. Bunun üzerine öðrenciler devlet bunlarý yaptý diye baðýrdý. Vali Coþkun ise "O zaman devlet her yerde var. Tüm hayatýmýzý kolaylaþtýrýyor. O zaman devlet gerçekten babadýr" dedi.

Arsasýný okul için baðýþladý Köy okulunun camlarýna kadar karlar altýnda kaldýðýný gören Vali Yardýmcýsý Coþkun, beraberindeki protokol üyeleri ve komutanlar þaþkýnlýklarýný gizleyemedi. Köylüler her yýl ayný sýkýntýyý yaþadýklarýný belirterek yeni bir okul istediler. Vali Yardýmcýsý Coþkun köyde arazinin çok engebeli olduðunu bundan dolayý okul yapacak bir yer bulamadýklarýný söyledi. Bunun üzerine bir köylü köyün alt tarafýnda bulunan arazisini okul için hibe edebileceðini söyleyince Vali Yardýmcýsý Coþkun da okul sözü verdi. Protokol üyeleri daha sonra öðrencileri kendi elleriyle giydirerek, köyden ayrýldý.

22 ÞUBAT 2013 CUMA

Milletvekili Beyaz'dan TOKÝ deðerlendirmesi:

5

Diyarbakýr'ýn çehresini deðiþtirdi AK Parti Diyarbakýr Milletvekili Mine Lök Beyaz, TOKÝ tarafýndan Diyarbakýr merkez ve ilçelerinde yapýlan çalýþmalarýn detayý hakkýnda bilgi verdi. Beyaz, TOKÝ'nin kentin çehresini deðiþtirdiðini söyledi.

B

aþbakan Erdoðan'ýn TOKÝ'nin büyümesi ve çalýþma alanlarýnýn geniþletilmesi konusunda büyük desteði olduðunu ifade eden Milletvekili Beyaz, Baþbakan Erdoðan'ýn desteðiyle TOKÝ'nin gerek Türkiye genelinde, gerekse de Diyarbakýr'da çok büyük uygulamalarý hayata geçirdiðini dile getirdi. TOKÝ'nin Diyarbakýr ve ilçelerinde konut, okul, hastane, karakol, cami gibi birçok yapý inþa ettiðini ifade eden Beyaz, Diyarbakýr'da 10 bin 720 konutun yapýldýðýný ve 3 bin 200 konutun da proje ve ihale aþamasýnda olduðunu söyledi. TOKÝ'nin Diyarbakýr'ýn çehresini deðiþtirdiðini belirten Milletvekili Mine Lök Beyaz, Diyarbakýr genelinde toplam 49 þantiyede 10 bin 720 konut, 13 ilköðretim okulu, 8 lise, 1 kreþ, 7 cami, 22 spor salonu, 1 kütüphane, 8 ticaret merkezi, pansiyon, 5 hastane, 3 saðlýk ocaðý, 9 karakol, 8 adet misafirhane, 2 aile saðlýk merkezi, 2 eczanenin yapýldýðýný belirtti. Beyaz, biten bazý çalýþmalarýn arasýnda, jandarma sýnýr takým komutanlýk binalarý, Bismil ilçesi Tepeköy 18 yataklý hastane, Ergani 150 yataklý devlet hastanesi, Kayapýnar ilçesi 3 adet 24 derslikli ilköðretim okulu, 1'er adet 40 derslikli ilköðretim okulu, 1 adet 24 derslikli lise, Üçkuyular bin 24 adet konut ve 1 adet sosyal tesis, merkez Üçkuyular toplu konut alaný ve 537 yataklý hastane, Silvan ilçesinde 2. etap ilköðretim okulu, ticaret merkezi ve

ÝHALE ÝLANI DÝCLE ELEKTRÝK DAÐITIM A.Þ DÝCLE EDAÞ ÞIRNAK Ýli GÜÇLÜKONAK Ýlçesi ve MARDÝN ili DARGEÇÝT ilçesi Ilýsu barajý havzasýnda kalan ENH ve köy ENH AG-OG Elektrik Tesisleri Deplase Bakým Onarým Ýþi hizmet alýmý iþi, Türkiye Elektrik Daðýtým A.Þ. Genel Müdürlüðü ve Baðlý Daðýtým Þirketlerinin 4734 Sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Kapsamýnda Yapacaðý Mal ve Hizmet Alýmlarý Hakkýnda Yönetmeliðe göre Açýk Ýhale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale kayýt numarasý' : 2013/20356 1-Ýdarenin _ a) adresi : ÞANLIURFA YOLU ÜZERÝ 3.KM DÝYARBAKIR b) telefon ve faks numarasý : 04122512135 04122516470_ c) elektronik posta adresi :_ 2-Ýhale konusu hizmetin a) Niteliði, türü ve miktar : DÝCLE EDAÞ ÞIRNAK Ýli GÜÇLÜKONAK ilçesi ve MARDÝN ili DARGEÇÝT ilçesi Ilýsu barajý havzasýnda kalan ENH ve köy ENH AG-OG Elektrik Tesisleri Deplase Bakým Onarým Ýþi b) Yapýlacaðý yer : Þýrnak, Mardin c) Ýþin süresi :Ýþe baþlama tarihinden itibaren temrin planýna göre 90 Gün dýr. 3-Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : DÝCLE ELEKTRÝK DAÐITIM A.Þ/ÞANLIURFA YOLU ÜZERÝ 3.KM-DÝYARBAKIR b) Tarihi ve saati : 04.03.2013 günü saat 14:00:00 4. Ýhaleye katýlabilmek için gerekli belgeler: 4.1. Ýsteklilerin ihaleye katýlabilmeleri için aþaðýda sayýlan belgeleri teklifleri kapsamýnda sunmalarý gerekir: a) Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasý veya ilgili meslek odasý belgesi; 1) Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 2) Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, b) Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 1) Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 2) Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri. c) Ýdari Þartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, ç) Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminata iliþkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektuplarý dýþýndaki teminatlarýn Saymanlýk ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatýrýldýðýný gösteren makbuzlar. d) Ýdari Þartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, þekli ve içeriði Hizmet Alýmý Ýhaleleri Uygulama Yönetmeliðinde düzenlenen yeterlik belgeleri, e) Vekaleten ihaleye katýlma halinde, vekil adýna düzenlenmiþ, ihaleye katýlmaya iliþkin noter onaylý vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, f) Ýsteklinin ortak giriþim olmasý halinde, Ýdari Þartname ekinde yer alan standart forma uygun iþ ortaklýðý beyannamesi, g) Alt yüklenici çalýþtýrýlmasýna izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptýrmayý düþündüðü iþlerin listesi, ð) Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren, standart forma uygun belge, h) -Bu bend boþ býrakýlmýþtýr. 4.2. Ýhaleye iþ ortaklýðý olarak teklif verilmesi halinde; 4.2.1. Ýþ ortaklýðýnýn her bir ortaðý tarafýndan 4.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrý ayrý sunulmasý zorunludur. Ýþ ortaklýðýnýn tüzel kiþi ortaðý tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, bu ortak (ð) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadýr. 4.3- Bu madde boþ býrakýlmýþtýr. 4.4. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler:

caminin yapýmýnýn olduðunu söyledi.

Ýnþaatý devam eden uygulamalar AK Partili Milletvekili Mine Lök Beyaz, TOKÝ tarafýndan Diyarbakýr'da devam eden uygulamalar hakkýnda da bilgi verdi. Beyaz, devam uygulamalar arasýnda Diyarbakýr Hazro Teknebaþý mevkii, Lice Kayacýk mevkilerinde 1'er adet jandarma karakol komutanlýðý, Kulp ilçesi 1 adet ilçe jandarma karakol komutanlýðý binalarý, Baðlar ilçesi Alipýnar Mahallesi 32 derslikli ilköðretim okulu, merkez, jandarma özel harekat binasý, misafirhane, uzak kule, garaj, terminal binasý, benzinlik, 150 tonluk iglo tipi cephanelik, spor salonu, Bismil 100 yataklý Devlet Hastanesi, Hani Topçular mevkii, Lice Abalý mevkii, Silvan Baðdere mevkii 1'er adet jandarma karakol komutanlýðý, merkez Yeniköy Mahallesi 1 adet cami ve müþtemilatý, Kayapýnar ilçesi 1'er adet 24 derslikli Ýmam Hatip Lisesi ve 200 kiþilik pansiyon olacaðýný dile getirdi. Diyarbakýr'ýn Çermik ilçesine 483 konut, ticaret merkezi, 16 derslikli okul ve cami yapým projesinin tamamlandýðýný kaydeden Beyaz, talep organizasyonu þeklinde yapýlacak bu uyguma baþvurularýn sona ermesiyle birlikte Çermik'te yapýlacak konutlar için TOKÝ tarafýndan ihale yapýlacaðýný sözlerine ekledi.

- Bu madde boþ býrakýlmýþtýr. 4.5. Mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.5.1. Mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler aþaðýda belirtilmiþtir. ¦ Ýþ deneyimini Gösteren Belgeler Bu ihalede isteklilerin, yurt içinde veya yurt dýþýnda kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyim belgelerini teklifi ekinde sunmalarý zorunludur. Ýþ deneyim belgesi olarak: Ýlk ilan veya davet tarihinden geriye doðru son beþ yýl içinde kabul iþlemleri tamamlanan hizmet alýmlarýyla ilgili iþ deneyimini gösteren belgeler, Devredilen iþlerde devir öncesindeki veya sonrasýndaki dönemde toplam sözleþme bedelinin en az % 80'inin tamamlanmasý þartýyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doðru son beþ yýl içinde kabul iþlemleri tamamlanan hizmet iþleri ne iliþkin deneyimi gösteren belgeler, sunulabilir. Sunulan belgenin teklif edilen bedelin 0.4 inden az olmamasý gerekir. Ýþ ortaklýðýnda pilot ortaðýn, istenen iþ deneyim tutarýnýn en az % 70'ini, diðer ortaklarýn her birinin ise istenen iþ deneyim tutarýnýn en az % 10'unu saðlamasý gerekir. Ancak, diðer ortak veya ortaklarýn iþ deneyim tutarý toplamý, istenen iþ deneyim tutarýnýn % 30'undan az olamaz. Tüzel kiþi tarafýndan sunulan iþ deneyimini gösteren belgenin, ihale veya son baþvuru tarihinden geriye doðru en az bir yýldýr kesintisiz olarak ayný tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, bu ortaða ait iþ deneyimini gösteren belgeler teminat süresi sonuna kadar baþka bir tüzel kiþiye kullandýrýlamaz. Ýþ Deneyim Belgesi sunulurken; - Tüzel kiþi istekliler tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yansýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde; ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir veya noter tarafýndan ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge nin de teklif ekinde sunulmasý zorunludur. 4.6- Benzer iþ olarak kabul edilecek iþler aþaðýda belirtilmiþtir. Q YG (OG) Enerji Nakil Hatlarý (ENH) Q YG Þalt Tesisleri, Q YG Enerji Ýletim Hatlarý (EÝH), arýza onarým ve bakým, bakým onarým ve tesis iþleri Q AG-YG (OG) Elektrik Daðýtým Tesisi [AG-YG (OG) elektrik daðýtým þebekesi, yeraltý kablo þebekesi, aydýnlatma þebekesi, indirici trafo merkezi, daðýtým merkezi, KÖK, trafo postasý ve YG (OG) kompanzasyon tesisleri] Benzer iþler ayrý ayrý deðerlendirilecektir. 5- Ekonomik açýdan en avantajlý teklif en düþük fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6- Ýhale tüm isteklilere açýktýr. 7- Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1 Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve ihale doküman bedeli olan 50 Türk Lirasýnýn Halk Bankasý Diyarbakýr Merkez Þubesi IBAN TR 89 0001 2009 3260 0013 0000 16 numaralý Dicle EDAÞ hesabýna yatýrýlan ödeme dekontu ile 5.KAT MALZEME YÖNETÝMÝ VE ÝKMAL MÜDÜRLÜÐÜ adresinden satýn alýnabilir.lhale dokümanýnýn posta yoluyla da satýn alýnmasý mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümaný almak isteyenler, doküman bedelini ( yurtiçi 65 TL) aþaðýda belirtilen hesap numara(lar)ýna (HALK BANKASI DÝYARBAKIR MERKEZ ÞUBESÝ IBAN TR 89 0001 2009 3260 0013 0000 16 NUMARALI DÝCLE EDAÞ HESABINA)yatýrmak zorundadýr. Posta yoluyla ihale dokümaný satýn almak isteyenler, ihale doküman bedeline iliþkin ödeme dekontu ile ihale dokümanýnýn gönderileceði adresin de belirtildiði ihale dokümaný talep baþvurularýný yukarýda yer alan faks numarasýna veya yazýlý olarak idareye ihale tarihinden en az beþ gün önce göndermek zorundadýr. Ýhale dokümaný iki iþ günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla ödemeli olarak gönderilecektir. Ýhale dokümanýnýn posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanýn ulaþmamasýndan veya geç ulaþmasýndan ya da dokümanýn eksik olmasýndan dolayý idaremiz hiçbir þekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanýn postaya verildiði tarih, dokümanýn satýn alma tarihi olarak kabul edilecektir. 8- Teklifler, 04.Mar.2013 saat 14:00:00 'e kadar 4.KAT EVRAK KAYIT SERVÝSÝ' e verilebileceði gibi, iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9- Ýstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan istekliyle, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. 10- Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalýdýr. 12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13- Ýhalede iþin tamamý için teklif verilebilir. 14- Ýhale, ceza ve yasaklamalar hariç 22/01/2002 tarih ve 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanunu ile 22/01/2002 tarih ve 4735 sayýlý Kamu Ýhale Sözleþmeleri Kanununa tabi deðildir. Basýn-328 (www.bik.gov.tr) Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr’de


6

EKONOMÝ

22 ÞUBAT 2013 CUMA

Ahlat'ta ay çiçeði üretimi Bitlis'in Ahlat ilçesinde son zamanlarda yapýlan ayçiçeði üretimi olumlu sonuçlar verdi. Elde edilen verim büyük firmalarýn ilgisini çekmeyi baþardý.

A

hlat Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü organizasyonuyla ilçedeki çiftçilere ayçiçeðinin ekilmesi, nasýl yetiþtirileceði ve pazar koþullarýyla ilgili bilgilendirme toplantýsý yapýldý. Ahlat Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Nihat Keskin, son 2 yýldýr ilçede patates yetiþtiricilerinin ürünlerini pazarlama konusunda yaþadýklarý sorunlar olduðunu, bu nedenle çiftçilerin alternatif bir ürün arayýþý içine girdiklerini söyledi. Müdür Keskin, son yýllarda 3 bin dekardan fazla bir alana ekilen ayçiçeðinden son derece olumlu sonuçlar alýndýðýný belirtti. Keskin, þöyle devam etti: Son 2 yýldýr 600 dekar alanla baþladýðýmýz ve geçen yýl 3 bin dekarýn üzerinde ekimini gerçekleþtirdiðimiz ayçiçeðinde ilçe olarak gayet olumlu sonuçlar aldýk. Bunun sulu ve kuru tarým alanlarýnda da denemesini yaptýk.

Pazar sorunu yok Öyle parsellerimiz oldu ki bu konuda

çok iyi üretimi olan Trakya ile eþ deðer verimler aldýk. Dolayýsý ile biz hem patates üreticilerimizin karþýlaþtýklarý sorunlara çözüm arayýþý sebebiyle hem de alternatif ürün olmasý sebebiyle ürün çeþitlerimizi artýrmak gayesiyle yola çýktýk. Gerek tohumculuk gerek ham madde satýn alma konusunda ilgili firmalarla 2 yýldýr görüþmekteyiz. 3 bin dekarda ekimini gerçekleþtirdiðimiz ayçiçeðiyle ilgili çiftçiler ve sektörün önde gelen tesisleri ile çok kez bir araya geldik. Ayçiçeðini tekniðine uygun yetiþtirirsek, Çukurova ile eþ deðerleri alabiliriz. Ayçiçeðinin en önemli özelliði pazar sorunu olmayýþýdýr. Bu iþi çok iyi bir kapasitede yapacaðýmýza inanýyorum. Biz bu konuda çiftçilerimize çok güveniyoruz. Amacýmýz ilçemizde ürün çeþitliliðini artýrmanýn yaný sýra üreticilerin gelir seviyesini artýrmak için tedbir almaktýr.

Önemli tarým merkezi Bitlis Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürü Bülent Korkmaz ise, Ahlat'ýn önemli tarým merkezlerinden biri olduðunu söyledi. Müdür Korkmaz, ilçenin tarým sektöründe çok iyi bir noktada olduðunu ve ayçiçeðinde de çok iyi yere gelineceðini belirterek, "Çiftçimiz hangi ürünü denediyse o üründe baþarýlý olmuþtur. Çiftçilerimizin geçmiþ yýllarda karþýlaþmýþ olduðu bu pazar sýkýntýsýna karþý alternatif ürün arayýþýna baþladýk. Geçmiþ yýllarda ayçiçeði ekim denemeleri yapýldý. Elde ettiðimiz sonuçlar bugün çok tatmin edici. Alternatif ürün arayýþýna girerken amacýmýz bunu eðlence olarak yapmak deðil, bu sektörde kýrsal alanda yaþayan insanlarýn gelir seviyesini nasýl artýrabiliriz, hayat standartlarýný nasýl artýrabiliriz, bütün gayemiz budur. 2013 yýlýnýn ülkemiz ve ilimiz adýna bereketli ve bol kazançlý bir yýl olmasýný diliyorum" dedi.

Diyarbakýr'da 14 kiþiye 1 araç düþüyor Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Diyarbakýr Bölge Müdürü M. Salih Uras, Diyarbakýr ve Þanlýurfa'ya ait motorlu kara taþýtlarý istatistiklerini açýkladý. Verilere göre, Diyarbakýr'da 14 kiþiye bir araç düþüyor.

D

Günde 70 bin varil petrol üretiliyor T

PAO Genel Müdürü Mehmet Uysal, yarýsý yerli üretim olmak üzere günde toplam 70 bin varil ham petrol üretimi yaptýklarýný söyledi. Ay sonunda emekliliðe ayrýlacak TPAO Genel Müdürü Mehmet Uysal, veda turlarýna Batman'dan baþladý. Uysal, Türkiye'de petrolün ilk olarak Batman'da bulunduðunu hatýrlatarak, "Batman ve petrol birbirinden ayrýlmaz. Batman, Türkiye petrollerinin omurgasýdýr. Batman'ýn omurgasý da Türkiye Petrolleri'dir. 1954 yýlýnda Türkiye Petrolleri kurulduðunda Batman, 10 haneli köydü. Daha sonra Batman'a rafineri gelince tesislerimiz de büyüdü. Batman'ýn hýzlý büyümesinin ilk tohumlarý o dönemlerde atýldý ama Batman'da üretilen petrol sayesinde Türkiye Petrolleri de hýzla büyüdü" dedi. Batman'da üretim artacak TPAO Batman Bölge Müdürlüðü ekiplerinin Kurtalan-Kapýkaya ve HasankeyfKedil'deki kuyularýn umut verdiðine dikkat çeken Uysal, bu yýl bölgede daha fazla sondaj çalýþmalarýný sürdüreceklerini anlatýrken, þöyle konuþtu: "Kedil kuyusunda yeni bir kuyu daha açmaya hazýrlanýyoruz. Hükümetimizin petrol aramaya ayýrdýðý bütçe, isteðimiz doðrultuda kat kat artýrýldý. Batman'da ciddi petrol keþifleri oldu. Kapýkaya kuyusunda incelemelerde bulundum. Ýlerde çok daha ciddi keþiflerle Batman'daki üretimimizi daha da artýracaðýz ve TPAO ve Batman'ýn büyüdüðüne hep birlikte þahit olacaðýz." Batman2da 25 bin varil TPAO'nun günde 70 bin varil petrol üretimini gerçekleþtirdiðini kaydeden Uysal, günlük yurt içi üretimlerinin 35 bin varil olduðunu belirtti. TPAO Genel Müdürü Mehmet Uysal, "Yurt dýþý üretimimiz de ayný rakamda. Böylece 70 bin varil eþ deðerde günlük üretime sahibiz. Batman'dan güzel bir haber aldýk. Uzun bir süredir günlük 25 bin varilin altýnda seyreden Batman bölgesindeki üretim 25 bin 5 varile yükseldi. Emeði geçenleri kutluyorum. Batman için hedefimiz büyük üretim rakamlarýna ulaþmaktýr" þeklinde konuþtu.

iyarbakýr ve Þanlýurfa'nýn yer aldýðý TRC2 bölgesinde Aralýk ayý itibariyle araç sayýsý geçen yýlýn ayný ayýna göre yüzde 6 oranýnda artýþ göstererek 339 bin 523'e ulaþtý. Türkiye genelinde araç sayýsý ise yüzde 6 oranýnda artarak 413'e ulaþtý. Verilere göre, 2011 yýlý Aralýk ayýnda Diyarbakýr ve Þanlýurfa'da araç sayýsý 318 bin 931 iken, 2012 yýlý Aralýk ayýnda yüzde 6 oranýnda bir artýþ göstererek 339 bin 523'e ulaþtý. Diyarbakýr'da geçen yýlýn ayný döneminde 105 bin 149 olan araç sayýsý, yüzde 6 oranýnda artýþ göstererek 111 bin 74'e, Þanlýurfa'da ise 213 bin 782 olan araç sayýsý, yüzde 7 oranýnda artarak 228 bin 449'a ulaþtý. Diyarbakýr'da 47 bin 467 otomobil, 6 bin 359 minibüs, bin 344 otobüs, 21 bin 139 kamyonet, 6 bin 768 kamyon, 8 bin 133 motosiklet, 19 bin 447 traktör ve 417 özel amaçlý araç bulunuyor. Þanlýurfa'da ise 85 bin 305 otomobil, 7 bin 4 minibüs, bin 286 otobüs, 23 bin 796 kamyonet, 14 bin 708 kamyon, 65 bin 806 motosiklet, 30 bin 156 trak-

tör ve 388 özel amaçlý araç bulunuyor.

Diyarbakýr'da 111 bin 74 araç Adrese Dayalý Nüfus Kayýt Sistemi (ADNKS) 2012 verilerine

göre, Diyarbakýr'ýn nüfusu 1 milyon 592 bin 167 olarak belirlendi. 2012 yýlý Aralýk ayý motorlu kara taþýtlarý istatistiklerine göre ise Diyarbakýr'da 111 bin 74 araç bulunuyor. Bu araçlarýn 47 bin 467

adedini otomobil oluþturuyor. Bu verilere göre Diyarbakýr'da genel nüfusa oranla 14 kiþiye bir araç, yaklaþýk 34 kiþiye ise bir otomobil düþüyor. Yetiþkin nüfusa göre ise, Diyarbakýr'da 18 yaþ ve üzerinde 916 bin 968 kiþi bulunuyor. Yetiþkin nüfusa göre araç ve otomobil daðýlýmda Diyarbakýr'da 8 kiþiye bir araç, 19 kiþiye ise bir otomobil düþüyor. Þanlýurfa'da ise ADNKS 2012 verilerine göre nüfusu 1 milyon 762 bin 75 olarak belirlendi. 2012 yýlý Aralýk ayý verilerine göre Þanlýurfa'da 228 bin 449 araç bulunuyor. Bu araçlarýn 85 bin 305 adedini otomobil oluþturuyor. Bu verilere göre Þanlýurfa'da yaklaþýk 8 kiþiye bir araç, ortalama 21 kiþiye de bir otomobil düþüyor. Yetiþkin nüfusa göre ise, Þanlýurfa'da 18 yaþ ve üzerinde 911 bin 233 kiþi bulunuyor. Yetiþkin nüfusa göre araç ve otomobil daðýlýmda Þanlýurfa'da 4 kiþiye bir araç, 11 kiþiye ise bir otomobil düþüyor.

Köylülerin ot çilesi H

akkari'nin Þemdinli ilçesine baðlý Geliþen Köyü'nde hayvancýlýkla uðraþan vatandaþlar, yazýn topladýklarý otlarý kýþýn kýzaklarla daðlardan zorlu bir þekilde indiriyorlar. Ýlçe merkezine 40 kilometre uzaklýkta bulunan Geliþen Köyü'nde hayvancýlýkla uðraþan Serhenk

Oktar (35), yazýn daðlarda biçtikleri otlarý kýþýn kýzaklarla taþýdýklarýný söyledi. Köyden yaklaþýk 5 kilometre uzaklýkta bulunan yüksek daðlarda ve yaylarda biçtikleri otlarý imece usulü ile taþýdýklarýný ifade eden Oktar, "Tabi bunu taþýrken çok tehlikeli yollardan, uçurumlardan geçiyoruz. Gecen sefer arkadaþýmýzýn biri ot taþýdýðýmýz kýzaðýn altýnda kaldý. Çok þükür ciddi bir þeyi olmadý, fakat tehlikeli bir yol. Ama mecburuz, benim 40 küçükbaþ hayvaným var. Ailemin geçim kaynaðý budur. Bu iþi yapmak zorundayým" dedi. Çiftçi Serhenk Oktar, bölgede en son 20 yýl önce bu kadar kar yaðdýðýný belirterek, "Bu yýl otlarýmýzý maalesef geç getirdik. Çünkü yüksek kesimlerde kar kalýnlýðý 2 metreyi geçiyor. Yaðýþ bu yýl bol olduðu için umarýz bereketli geçer senemiz" þeklinde konuþtu.

Konut satýþlarýnda artýþ

T

ürkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) 2012 yýlýnýn 4. dönemi olan Ekim-Kasým-Aralýk aylarýna iliþkin konut satýþ istatistiklerini açýkladý. Türkiye'de yýlýn dördüncü döneminde konut satýþlarý, geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 5.8, 2012 yýlýnýn bir önceki dönemine göre ise yüzde 21.5 oranýnda artýþ gösterdi. TÜÝK Diyarbakýr Bölge Müdürlüðü'nden alýnan verilere göre, konut satýþlarýnda, 2012 yýlý 4. çeyreðinde Türkiye genelinde bir önceki çeyreðe

göre yüzde 21,5 oranýnda artýþ gerçekleþti. Ýstatistiki Bölge Birim Sýnýflamasý (ÝBBS) Düzey 2'de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki çeyreðe göre, konut satýþlarýndaki en yüksek artýþ yüzde 50,6 ile Ýzmir'in yer aldýðý TR31 bölgesinde gerçekleþti. Ayný çeyrekte, en fazla düþüþ gösteren bölge ise yüzde 1,7 ile Kýrýkkale, Aksaray, Niðde, Nevþehir, Kýrþehir illerini kapsayan TR71 oldu. Konut satýþlarýnda, 2012 yýlý 4. çeyreðinde bir önceki yýlýn ayný çeyreðine göre 22 bölgede artýþ gerçekleþti. En çok artýþ gösteren bölge yüzde 73,2 oraný ile TRB2 kapsa-

mýndaki Van, Muþ, Bitlis, Hakkari oldu. Ayný çeyrekte TR62 kapsamýndaki Adana, Mersin ise yüzde 3,9 ile en çok düþüþ gösteren bölge oldu. Türkiye genelinde, 2012 yýlý 4. çeyreðinde konut satýþlarýnda, 4 çeyreklik ortalamalara göre yüzde 3,0 oranýnda artýþ gerçekleþti. Deðiþim oranlarýna bakýldýðýnda en yüksek artýþ gösteren bölge yüzde 24,4 ile TR21 kapsamýndaki Tekirdað, Edirne, Kýrklareli, en fazla düþüþ gösteren bölge ise yüzde 25,1 ile TRA2 kapsamýndaki Aðrý, Kars, Iðdýr, Ardahan oldu.


GÜNCEL

22 ÞUBAT 2013 CUMA

7

Atalay: Herkes hassas olmalý Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay, süreçle ilgili herkesin hassasiyet göstermesi gerektiðini söyledi ve ekledi: Sürecin hassasiyetlerini biliyoruz, provokatif geliþmelere karþý endiþeliyiz. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehmet Mehdi Eker ile birlikte Diyarbakýr'a gelen Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay, 36 sivil toplum örgütü ve kanat önderiyle bir otelin salonunda bir araya gelerek, Anayasa çalýþmalarý ve Kürt sorununun çözümüyle ilgili baþlatýlan süreç konusunda görüþ alýþveriþinde bulundu. Toplantý sonrasý Bakan Eker ile birlikte bir basýn toplantýsý düzenleyen Atalay, süreçle ilgili kamuoyunu aydýnlatmak ve desteðini almak için bu toplantýlarý yaptýklarýný söyledi. Yaptýklarý toplantýlarda sivil toplum örgütleri ile kanaat önderlerinin süreçle ilgili umutlarýný, beklentilerini ve büyük desteklerini gördüklerini kaydeden Atalay, "Vatandaþýmýzýn görüþünü almayý her zaman önemli bulduk. Ankara'da da Baþbakan'ýmýz, Ýç Anadolu illerimizdeki milletvekillerimiz, il baþkanlarýmýz, kadýn ve gençlik kollarý baþkanlarýmýzla bu konuda toplantý yapýyor" dedi. Ýktidarlarýnýn 11'inci yýlýnda olduklarýný ve Türkiye'de artýk çok þeyin deðiþtiðini söyleyen Atalay, "Devlet deðiþti, tabular yýkýldý, yasaklar kalktý. Demokrasi geliþti ve derinleþti. Hamdolsun her þey her yerde artýk konuþuluyor. Demokrasi mücadelemizi sürdürmeye devam ediyoruz. Geçmiþte yapýlan yanlýþlarý düzeltiyoruz. Ak Parti adeta bir restorasyon yapýyor, Türkiye'nin normalleþmesi için mücadele ediyor" dedi.

'Yeter ki kan dursun' Riskler alarak cesaretli adýmlar atan bir hükümetlerinin bulunduðunu belirten Atalay, "Son yaptýrdýðýmýz kamuoyu yoklamalarýnda da þu anda oylarýmýz bir iki puan daha artmýþ. Vatandaþlarýmýz bizi destekliyor. Bu çözüm sürecinde ve benzer politikalarda da vatandaþ bize güç veriyor. Bu süreçle ilgili çok güzel bir atmosfer oluþtu. Sivil toplum örgütleri ile vatandaþlarýn artýk terörün bitmesi, kardeþliðin geliþmesi yönünde çok büyük bir arzuya sahip olduðunu gördük. Yeter ki kan dursun. Ondan sonra demokratik yollarla her meselemizi çözeriz. Demokrasinin yolu açýk. AK Parti'de baþta genel baþkan olmak üzere kadrolarýnýn bir çoðu zamanýnda haksýzlýklara uðradý. Ancak biz demokratik mü-

Eðitimcilere þiddete tepki Memur Sen'e baðlý Eðitimciler Birliði Sendikasý (Eðitim Bir Sen) Mardin Þube Baþkaný Eyüp Deðer, son zamanlarda baþta Mardin olmak üzere ülke genelinde eðitim çalýþanlarýna yönelik þiddeti kýnadýklarýný açýkladý. Eðitim Bir Sen Mardin Þube Baþkaný Eyüp Deðer, hayatýn her aþamasýnda bir hastalýða dönüþen þiddetin özellikle son zamanlarda eðitim alanýnda artan bir þekilde kendini göstermesi ile okullarýn güvenli mekanlar olmaktan uzaklaþtýðýný söyledi. Deðer, sözlerine þöyle devam etti: Hiçbir savunmasý olmayan eðitim çalýþanlarýna yönelik saldýrýlar toplumu endiþelendirmekte ayný zamanda eðitimcilerde de adaptasyon sorunu ortaya çýkarmaktadýr. Bunun temelinde eðitimde uygulanan yanlýþ politikalar, siyasetin eðitime ve eðitimciye bakýþý, eðitim ile ilgili alýnan ve sorunlarýn çözümüne yönelik kararlarda eðitimcilere danýþýlmamasý en temel sebeplerdir. Özellikle de geçmiþte öðretmenlere yönelik yapýlan olumsuz söylemler öðretmeni itibarsýzlaþtýrmýþ ve hedef tahtasýna koymuþtur.

Uygulamalar gözden geçirilsin Son zamanlarda Ýzmir, Muþ, Rize, Eskiþehir, Samsun, Denizli, Sivas, Ýstanbul, Bitlis ve daha sayamayacaðýmýz pek çok ilde ve son günlerde de ilimizde öðretmene yönelik þiddet haberleri okumaktayýz. Hiçbir emniyeti olmayan eðitim çalýþanýnýn güvende olmadýðý bir yerde öðrenci de güvende deðildir. Bu þiddet kaygýsý öðretmene yansýmakta dolayýsýyla bu kaygý öðrenci baþarýsýný toplumu ve gelecek nesilleri olumsuz bir þekilde etkilemektedir. Öðretmenlerin itibarsýzlaþtýrýlmasý, rencide edilmesi ve þiddete maruz býrakýlmasý yerine, mesleðinin karþýlýðý olan saygýnýn gösterilmesi, öðretmenlere yönelik þiddette öðretmene sahip çýkýlmasýný talep ediyor, yetkilileri öðretmen ile ilgili söylemlerinde sorumlu olmaya davet ediyoruz. Milli Eðitim Bakanlýðý'nýn, eðitim çalýþaný ile öðrenci ve veliyi karþý karþýya getiren uygulamalarýný bir an önce gözden geçirmesi gerekiyor. Aksi takdirde þiddetin önüne geçilemeyecek. Bunun neticesinde asýl kaybeden ülke geleceði olacak.

'Bütün gençler bizimdir'

cadele ile bir bir o haksýzlýklarý çözmeye çalýþýyoruz. Demokratik siyasetin önünü açalým, kan dursun her þey konuþulsun. Türkiye artýk ret, inkar, asimilasyon politikalarýnýn uygulandýðý bir yer deðil. Her þey rahatça konuþuluyor. Terör biterse daha da rahat konuþulur. Bu toplumsal atmosfer bize çok destek veriyor" þeklinde konuþtu.

'Önünde kimse duramaz' Süreçle ilgili büyük bir rüzgar bulunduðunu ve bu rüzgarýn önüne kimsenin geçemeyeceðini belirten Atalay, þöyle devam etti: "Büyük bir rüzgar var, bu rüzgarýn karþýsýna kimse geçemez. Geçen hafta sonu Kýzýltepe ve Midyat mitinglerinde, orada vatandaþlarýn gösterdiði ilgi, coþku, umut doðrusu bizler için çok önemli göstergelerdi. Bunu Diyarbakýr'da da görüyoruz. Bütün sivil toplum örgütlerinden bu desteði gördük. Büyük bir memnuniyet duyduk. Bizler görüþlerimizi ifade ediyor destek istiyoruz. Ayný zamanda da süreçle ilgili söyleyecekleri veya teklif edecekleri bir þey varsa onlarý dinliyo-

ruz. Ortak akýl ve herkesin düþüncesini söylemesini deðerli görüyoruz. Sürecin hassasiyetlerini biliyoruz, provokatif geliþmelere karþý endiþeliyiz. Doðrusu son Karadeniz, Sinop olaylarý epey kurgulanmýþ. Orada güvenlik birimlerimizin anlattýklarýndan hangi örgütlerin organize ettiðini de daha iyi biliyoruz. Bu normal Karadenizli vatandaþlarýmýzýn tepkileri deðil. Bu süreç artýk þunu gösterdi; bu konular artýk Türkiye'de olgunluða ulaþmýþ. Özellikle kanýn, terörün durmasý için Türkiye'nin bütün kesimlerinde büyük bir arzu var. Sürece destek var. Yaptýðýmýz araþtýrmalarda bölgelerin birbirinden farký yok. Dolayýsýyla Karadeniz'deki olaylar normal Karadenizli vatandaþlarýmýzýn tepkisi deðil. Organize bir þekilde özellikle sosyal medya üzerinden geliþtirilmiþ bir süreçtir. Ayrýntýlarýný bilerek bunu diyorum. Baþbakan'ýmýzda ifade etti. Seçilmiþ milletvekillerimiz ülkenin her yerinde rahatça çalýþmasýný yapabilir dedi. Bu konuda asla müsamaha etmeyiz."

Diyarbakýr'da yaptýklarý görüþmelerden çok memnun kaldýklarýný belirten Atalay, "Sivil toplum örgütlerine, Diyarbakýrlýlara çok teþekkür ediyorum. Bu güzel medeniyet merkezi korkularý, acýlarý yenerek gerçekten bir medeniyet þehri olsun, kendini tamir etsin, insanlarý korkusuzca yaþasýn, kepenkler kapatýlmasýn, çocuklarýn acýsý yaþanmasýn. Bütün çocuklar gençler bizimdir. O güzel günlere doðru giden bu sürece hepimiz destek olalým. O hassasiyet içinde bulunalým. Bu sürecin devamý yönünde kararlý olmamýz istendi, bu konudaki kararlýlýðýmýz çok yüksek. Diyarbakýr'da siyaset kuvvetlidir. Uluslararasý deðerlendirmeleri de çok iyi yaparlar. Çok zengin deðerlendirmeler aldým burada. Görüþmemiz çok verimli oldu. Çok büyük bir destek, umut var. Hatta herkes sýnavda diye onlarda diyor. Bu konuda engel olan, çekilen veya bu süreci sabote eden, bu süreci týkayanlar, burada sýnavý kaybeder ve hesabýný veremez gibi ifadeler var. Diyarbakýr'daki bu havadan güç alarak buradan ayrýlýyoruz. Buradaki havayý bakanlar kuruluna taþýyacaðýz" ifadelerini kullandý.

'Yapýldýktan sonra duyulsun' Gazetecilerin sorularýný da yanýtlayan Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay, Ýmralý'ya gidecek BDP heyetinden eylemsizlik veya PKK'nýn ülke dýþýna çekilmesiyle ilgili bir mesaj beklenip beklenmediðiyle ilgili soruya, þu yanýtý verdi: "Bizler bu sürecin içeriðiyle, ayrýntýsýyla ilgili çok konuþmuyoruz. Bunun bir sebebi var. Önceden konuþmayarak, gereksiz spekülasyonlarý önlemek istiyoruz. Süreci zedeleyecek deðerlendirmelerden kaçýnalým istiyoruz. Hükümetimiz çok titiz bir çalýþma içinde. Ayrýntýlara takýlýp kalmamak lazým. Þu mu gidecek, bu mu görüþecek diye. Herkes bir samimiyet sýnavýnda, herkes bir testten geçiyor. Bunu hatýrlatmak istiyor. Büyük bir rüzgar bu ve önüne karþýsýnda durulmaz. Yakalanmýþ büyük bir olumlu atmosfer var. Herkese düþen bunu olumlu deðerlendirmek. Biz diyoruz her þey yapýlsýn sonra duyulsun."

Polise Arapça ve Kürtçe kurs

Siirt Emniyet Müdürlüðü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliði'nin hazýrladýðý proje kapsamýnda, kentte görev yapan polis memurlarýna Kürtçe ve Arapça kursu veriliyor.

Siirt Emniyet Müdürlüðü Toplum Destekli Polislik Büro Amiri Mustafa Durmaz, insanlarla kendi dillerinden iletiþim kurmanýn daha verimli olduðunu söyledi. Durmaz, "Siirt'te 5'inci hizmet yýlýna girdim. Batý illerinde dýþarýdan gelen turistlere kaliteli hizmet verilmesi adýna kendi personelimize eðitimler verildiðini biliyoruz. Siirt'te de geldiðimizde 5 yýllýk tecrübe ile gördük, insanlarýmýz Kürtçe ve Arapça konuþuyorlar. Kendileri ile

iletiþime geçilmesi konusunda kendi dilleri ile konuþulduðunda daha güzel yaklaþtýklarýný fark ettik. Kürtçe, Arapça bilen polis arkadaþlarýn iletiþimleri daha kuvvetli olduðunu fark edince, insanlarla üç beþ kelime ile iletiþime geçebilecek kadar Kürtçe ve Arapça öðrenmeye karar verdik. Siirt Valisi Ahmet Aydýn himayesinde ve bu konuyu müdürümüze arz ettik, müdürümüz ve valimiz uygun gördükten sonra Kürtçe ve Arapça kursu açtýk. Açtýðýmýz kursta 50 personelimiz Kürtçe öðrenmek için baþvurdu. 50 personelimiz de Arapça öðrenmek için baþvurdu. Birinci etap olarak günlük konuþmalarda geçen en az 20 cümle ile normal hayatta vatandaþlarla iletiþime geçmeyi hedefliyoruz. Bu sayede daha kaliteli ve daha verimli hizmet vermeyi hedefliyoruz. Ýnþallah bunu baþarýrsak güzel sonuçlara ulaþacaðýmýza inanýyoruz" dedi.

Dertlerini daha rahat anlatýyorlar Polis memuru Ýlyas Þekerci ise sürekli olarak halkla iç içe olduklarý için bu kursun kendileri için çok önemli olduðunu söyledi. Þekerci,

Çocuk eðitiminde doðru bilinen yanlýþlar Diyarbakýr'ýn Silvan ilçesinde faaliyet yürüten Silvan Eðitimciler Derneði, çocuk eðitiminde doðru bilinen yanlýþlar adýnda bir konferans düzenlendi. Silvan Özel Ýhsan Arslan Koleji'nde yapýlan konferansa Dicle Üniversitesi Öðretim görevlisi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin Uludað, Silvan Milli Eðitim Müdürü Seyithan Erboða, Sosyal Yardýmlaþma Vakfý Müdürü Cuma Sanmaz, Ýhsan Arslan Koleji Müdürü Cem Bektaþ ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Konferansýn açýlýþ konuþmasýný yapan Kolej Müdürü Cem Bektaþ, yapýlan her yanlýþýn çocuklarý etkilediðini söyledi. Bektaþ, "Yetiþtireceðimiz bir nesile serçe gibi bakmalýyýz. Onlarý fazla sýkmadan, fazla da serbest býrak-

madan onlarý güzel bir þekilde eðitmeliyiz. Bu konuda ailelere büyük bir sorumluluk düþmektedir" dedi.

Öðretmenlere büyük görev Çocuklarýn gizli yetenekleri olduðunu belirten Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin Uludað, yetenekleri keþfedilmeyen çocuklarýn köreldiðini dile getirdi. Uludað, "Çocuk eðitiminde öðretmenlere büyük görev düþmektedir. Çocuk alýþkanlýklarla gelir. Çocukta oluþan alýþkanlýklar kolay kolay deðiþmez. Korku insaný aptallaþtýrýr. Korkuyu ortadan kaldýrmak için alýþkanlýklarýmýzdan vazgeçmeliyiz. Yaþamýn en uzun etkileyicisi öðretmenlerdir. Sevgi temelli davranýþlar sabýr ve tahammül ister.

"Buraya gelenlere en azýndan kendi dillerinden 'hoþ geldiniz, nasýlsýnýz' diyerek karþýlýyoruz. Bu da insanlarýn çok hoþuna gidiyor. Yöre itibari ile Arapça da gerekiyor. Ben biraz Arapça biliyorum ama buradaki yöresel Arapça ile hiç alakasý yok. Buradaki yöresel Arapça Suriye Arapçasý, bize derslerde yöresel Arapça ve yöresel Kürtçe öðretiliyor. Dolayýsý ile polis olarak olaylarý daha rahat anlayabilme imkaný buluyoruz. Dili öðrendiðimizde toplum içerisindeki olaylarý daha rahat kontrol edebiliyoruz. Bize misafirliðe gelen vatandaþlarýmýzla kendi dilleri ile konuþtuðumuzda 'polisler Kürtçe biliyor' diye hoþlarýna gidiyor ve daha rahat dertlerini anlatabiliyorlar" diye konuþtu. Mehtap Yaðmur Sari isimli polis memuru da, "Biz Türkçeyi gayet güzel iletiþimde kullanýyoruz ama Arapça ve Kürtçe'yi rahat kullanamýyoruz. O yüzden bu kurslara ihtiyaç duyduk þube olarak. Burada olmaktan da gayet memnunuz, þu an için çok iyi bir aþama kat etmedik ama zamanla daha iyi olacaðýný düþünüyoruz" ifadelerini kullandý.

Bunun için öðretmenler dayanmalýdýr. Parçalanan aileleri birleþtirmek gerekiyor. Bunu þefkat göstererek baþarabiliriz. Öðretmenlik bir sabýr ve sevgi iþidir. Kendi çocuðumuza aðýr bir söz söylenmesini istemiyorsak baþkasýnýn çocuðuna da aðýr sözler sarf etmemeliyiz" diye konuþtu.

Ölçülü davranýþ þart Konuþmanýn sonunda Yrd. Doç. Dr. Mehmet Emin Uludað'a plaket veren Silvan Milli Eðitim Müdürü Seyithan Erboða, çocuklara karþý davranýþlarda ölçülü olunmasý gerektiðini dile getirdi. Erboða, "Ýnsanlara ve çevremize iyi örnek olursak suyun karþý tarafýna geçebiliriz. Silvan'da bu tür konferanslar olsun istiyoruz. Bu konuda kendimizi geliþtirmeliyiz. Silvan her yönden geliþiyor. Bizim de Silvan'ýn geliþimine katký saðlamamýz gerekiyor" ifadelerini kullandý. Konferansýn sonunda ailelere kitap hediye edildi.


8

Aktüalite

22 ÞUBAT 2013 CUMA

Jiyan Semt Pazarý açýlýyor

Sadece kadýnlar çalýþacak

Kadýn istihdamýna yönelik önemli projelere imza atan Diyarbakýr'ýn Baðlar Ýlçe Belediyesi, bu projelerden biri olan kadýn semt pazarý için çalýþmalarýný hýzlandýrdý. Baðcýlar'da yapýmý süren ve önümüzdeki ay tamamlanacak olan Jiyan Semt pazarýnda çalýþacak kadýnlarla bir toplantý yapýldý.

B

aðlar Belediyesi Konferans Salonu'nda yapýlan toplantýya Belediye Baþkaný Yüksel Baran, Baþkan Yardýmcýsý Sema Koç, Kadýn Ýstihdam Sorumlusu Saniye Varlý ve çok sayýda kadýn pazarcý katýldý. Toplantýnýn açýlýþ konuþmasýný yapan Varlý, belediye sýnýrlarý içerisinde yoksul ve þiddet maðduru kadýnlarýn güçlenmesini hedeflediklerini söyledi. Semt pazarýna iliþkin bir yönetmelik hazýrladýklarýný ifade eden Varlý, "Kadýnlarýn sosyal ve ekonomik yaþama katýlmalarýna yönelik oluþturulan bu semt pazarý yerinde yapýlacak satýþ iþlemlerinin kalite standart ve saðlýk kurallarýna uygun olarak yapýlmasý amacý ile bir yönetmelik düzenlenmiþtir" dedi.

Kadýn istihdamýna yönelik çalýþmalar Baðlar Belediyesi, 2011 yýlýndan bu yana kadýn istihdamýna yönelik faaliyetlerini Kaynartepe Mahallesini pilot bölge seçerek baþlattý. Belediye Baþkaný Yüksel Baran ve kadýn ekibi, Kaynartepe Mahallesi baþta olmak üzere Muradiye, Körhat ve diðer

mahallelerde kadýn buluþmalarý düzenleyerek, bu buluþmalar sonunda kadýnlarý üretime katmak, üretimden gelen güçlerini örgütleyip, sosyal yaþamlarýna ekonomik bir katký saðlamak için görüþ ve öneriler aldý. Bu toplantýlarýn bir sonucu olarak, kadýnlarýn talepleri üzerine kadýn pazarcýlarýn iþleteceði bir semt pazarý projesi ortaya çýktý. 2012 yýlý sonunda yapýmýna baþlanan pazarýn son aþamasýna gelindi.

Diyarbakýr'da ve hem de Baðlar'da yok denecek kadar az. Maalesef belediyelerin güçleri, imkânlarý ve yapabilecekleri sýnýrlý. Biz de imkânlar ölçüsünde, çeþitli projelerle kadýnlara istihdam alanlarý yaratmaya çalýþýyoruz. Semt pazarý bu projelerden biri, daha öncede kadýn þoförler ve kadýn temizlikçiler projesini hayat geçirmiþtik" diye konuþtu.

5'i engelli 208 kadýn çalýþacak

Herkesin üzerine düþeni en iyi þekilde yapacaðýna inandýklarýný kaydeden Baran, kadýn istihdamý konusundaki çalýþmalarý devam ettireceklerini belirtti. Pazarda satýlacak ürünler için, uzun vadede köylerde yaþayan kadýnlarý da bu sürece dâhil edecek tarzda organik ürünlerin olmasýna dikkat edileceðini vurgulayan Baran, "Geri dönüþüm konusuna dikkat edeceðiz. Naylon poþetler doðanda erimiyor ve ekolojik dengeyi bozuyor. Bu nedenle pazarda kaðýt poþet kullanýlacak, geri dönüþümü zor olan malzemeler kullanýlmayacak" ifadelerini kullandý.

Kadýn semt pazarýna iliþkin bir açýklama yapan Baðlar Belediye Baþkaný Yüksel Baran da bu projenin ilk olduðunu ve çok önemsediklerini ifade etti. 104 stanttan oluþacak, 5'i engelli olmak üzere toplam 208 kadýnýn çalýþacaðý pazara iliþkin bilgi veren Baran, "Titiz bir çalýþma ve her ayrýntýsýyla uðraþtýðýmýz bir proje bu. Çalýþmanýn baþarýsý gerçekten bizim için önemli. Burada baþarýlý olursak bu bölgede 2 tane daha semt pazarý yapmayý düþünüyoruz. Hepimizin bildiði gibi Baðlar halký ekonomik olarak zor bir durumda. Ýþ alanlarý hem

Ekolojik yaklaþým

Destek merkezlerine yoðun ilgi Bitlis'in Tatvan ilçesine açýlan 'Aile Destek Merkezleri'ne kadýnlar yoðun ilgi gösteriyor. Tatvan Aile Destek Merkezi sorumlusu Belma Betül Duruk, kadýnlar için yeni kurslar açýlacaðýný söyledi.

A

ile Destek Merkezleri sayesinde kadýnlarýn evde boþ oturmak yerine hem meslek öðrendiklerini hem de aile bütçelerine katký saðladýklarýný anlatan Duruk, "Aile Destek Merkezlerimizde açtýðýmýz kurslar devam ederken, gösterilen yoðun ilgi ve talep üzerine yeni kurslar açmayý hedefliyoruz. Ýhtiyaç ve talepler doðrultusunda bilgisayar, gitar,

baðlama, okuma-yazma, diksiyon ve aerobik kurslarý açmayý planlýyoruz. Kayýtlarýmýz devam etmektedir. Aile Destek Merkezlerimiz kursiyerlerimize meslek kazandýrmanýn yaný sýra düzenlediðimiz sosyal ve kültürel içerikli seminerlerimiz sayesinde kursiyerlerimizin bu alanlardaki geliþimlerini tamamlamalarýna yardýmcý olmayý hedefliyoruz. Ayrýca kursiyerlerimizin kendi aralarýndaki iletiþimlerini güçlendirmek, tam bir aile ortamý oluþturmak için çay partileri düzenliyoruz. Bu tür etkinliklerimiz geziler, sanatsal ve sportif faaliyetlerle devam edecektir" dedi.

Mesleki eðitim alýyorlar Kursiyerlerden Aslý Öztürk ise, Tatvan Aile Destek Merkezi'nin açýlmasýnýn kendileri için çok önemli olduðuna söyledi. Aile Destek Merkezi

sayesinde evde boþ boþ oturmak yerine hem meslek öðrendiðini hem de aile bütçesine katký saðladýðýný anlatan Öztürk, "Eskiden evde hiçbir þey yapmýyorduk, yapamýyorduk. Buraya gelerek hem mesleki eðitimler görüyor hem de eðleniyoruz. Böyle bir çalýþmayý baþlatmakta emeði geçenlere teþekkür ediyoruz" diye konuþtu. Tatvan Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý Müdürü Beþir Avis de, "Kadýnlarýmýza yönelik yaptýðýmýz mesleki çalýþmalar çok kýsa bir zaman içerisinde oldukça beðeni topladý. Bu çalýþmalarý gören kadýnlarýmýz ve genç kýzlarýmýz Aile Destek Merkezimize baþvuruyorlar. Bu da bizi mutlu ediyor. Çalýþmalarýmýzla yeni kurslar açarak daha çok kiþiye ulaþmayý amaçlýyoruz" ifadelerini kullandý.

Bahçesaray yolunda bir ilk Bingöl'de Yüzenada Festivali yapýlacak

B

ingöl'deki doða harikasý Yüzenada'nýn tanýtýmý için festival yapýlacak. Solhan'da Yüzenada Festivali ile ilgili istiþare toplantýsý yapýldý. Toplantýda festival takvimi ve programý belirlenerek organizasyon ekibi kuruldu. Solhan Kaymakamý Þeref Aydýn, "Solhan Yüzenada Festivali ile ilgili yapacaðýmýz çalýþmalar için bir araya geldik. Köylere Hizmet Götürme Birliði tarafýndan Yüzenada'da bir proje uygulandý. Yüzenada'da uygulanan proje çalýþmalarý mayýs ayýnda tamamlanacak. Haziran ayýnda ise Solhan Yüzenada Festivali'ni gerçekleþtirebileceðiz. Ýlk festivalimizi bu yýl gerçekleþtireceðiz. Bu festival ile Yüzenada'yý ve Solhan'ý tanýtarak, turistleri buraya çekebiliriz. Tüm kurumlar ve sorumluluk sahibi arkadaþlarýmýzla birlikte ortak hareket ederek bunu baþarýrýz. Kaymakamlýk olarak festivali önemsiyoruz ve sadece ilçe için deðil Bingöl için güzel olacaðýna inanýyoruz" dedi. Toplantýda, festival tarihi olarak Haziran ayýnýn son haftasý belirlenirken, festival süresinin 2-3 gün olmasý kararlaþtýrýldý.

V

an'ýn Bahçesaray ilçesinin yolu, Cumhuriyet tarihinde ilk defa bu yýl Þubat ayýnda ulaþýma açýldýðý bildirildi. Karayollarý 11. Bölge Müdürlüðü ekipleri tarafýndan Van-Bahçesaray karayolunda geceli gündüzlü sürdürülen çalýþmalar tüm hýzýyla devam ediyor. Van merkez ve Bahçesaray tarafýndan 12 iþ makinesi ile açýk tutulan yolda geniþletme çalýþmalarý sürüyor. Kar kalýnlýðýnýn yer yer 8 metreyi geçtiði yolda yapýlan çalýþmalarý yerinde takip eden Karayollarý 11. Van Bölge Müdürü Ahmet Turan Gülhaþ ve beraberindeki Bahçesaray Belediye Baþkaný Hayati Orhan, personele de moral ve çýð tehlikesine karþý ikazda bulundu. 12 iþ makinesi ile müdahale Müdür Gülhaþ, yolun 94. kilometresinde yol geniþletme çalýþmalarýnýn iki ekip halinde devam ettiðini söyledi. Gülhaþ, "12 iþ makinesi ile karla mücadele çalýþmamýz devam etmektedir. 2005 yýlýnda bu yolda yapýlan çalýþmalar sonucunda 24 saat esasýna göre ekiplerimiz canla baþla çalýþýyorlar. Ekibimize yaptýklarý çalýþmalardan dolayý teþekkür ediyoruz. Çalýþtýðýmýz mevki çýð bölgesi olduðu bir mevki. Çýð tehlikesi her zaman var. Ekiplerimizi sürekleri çýð tehlikesine karþý uyarýyoruz. Bu yolda tipi olmadýðý takdirde çalýþmalarýmýz gece gündüz devam etmektedir. Yolu açýk tutmak

için 24 saat boyunca ekiplerimiz çalýþmalarýný sürdürüyor. Karayollarý ekiplerimiz mesai kavramýný gözetmeksizin çalýþmalarýný sürdürüyor. Ýlk defa þubat ayýnda yol açýlmýþtýr. Açýk tutmaya da devam edeceðiz" dedi. Þubat ayýnda açýldý Bahçesaray Belediye Baþkaný Hayati Orhan ise, "Ekipler çok güzel çalýþýyorlar. Bu bölgede çýð tehlikesi var ama canla baþla çalýþýlýyor. Cumhuriyet tarihinde ilk defa Þubat ayýnda bu yol açýldý" dedi. Ýlçenin Van merkezle ulaþýmýný saðlayan 110 kilometrelik yolun 44 kilometresi, coðrafi þartlar ve çetin kýþ koþullarý dolayýsýyla yýlýn 8 ayý ulaþýma kapanýyor. Ýlçe halký, ulaþýmýný bu süre zarfýnda Van-Tatvan-Hizan güzergahý olan 245 kilometrelik yoldan saðlýyor. Her yýl Mayýs ya da Haziran aylarýnda açýlabilen Bahçesaray-Van yolu, geçen sene 20 Mart'ta açýlmýþtý. Van-Bahçesaray yolu, 2985 rakýmlý Karabet Geçidi'ndeki yol geniþletme çalýþmalarý sayesinde bu yýl Þubat ayýnda açýldý.

Aile hekimleri yeni binasýna taþýndý Diyarbakýr Kulp ilçesinde görev yapan aile hekimleri eski devlet hastanesi binasýnda görev yapmaya baþladý. Daha önce aðýz ve diþ saðlýðý merkezi olarak kullanýlan eski devlet hastanesi binasý aile hekimlerine tahsis edilerek vatandaþlarýn daha rahat bir þekilde aile hekimlerine ulaþmasý saðlandý. Aðýz ve diþ saðlýðýnda görev yapan diþ hekimlerinin ise yeni devlet hastanesi binasýnda hizmet vereceði bildirildi. Aile hekimlerinin yasa gereði baðlý bulunduklarý mahallere yakýn yerlerde hizmet vermesi gerektiði belirten vatandaþlar, bu konuda çaba sarf eden Kulp ilçesindeki yetkililere teþekkür ettiklerini belirtti.

Karadenizli sanatçýdan Kürtçe þarký

V

an'da sahne alan Karadenizli sanatçý Selçuk Balcý, Kürtçe seslendirdiði þarkýlarla hayranlarýna unutulmaz bir gece yaþattý. Bir düðün salonunda düzenlenen konsere yoðun il gösteren vatandaþlar, Balcý'nýn okuduðu þarkýlara eþlik ederek doyasýya halay çekti. Gecede Selçuk Balcý tarafýndan kemençe ile Kürtçe bir þarký çalýnmasý üzerine salonda adeta alkýþ tufaný koptu. Konser sonunda açýklama yapan Selçuk Balcý, ilk defa Doðu'da bir konsere geldiðini söyledi. Gördüðü kalabalýk karþýsýnda þaþkýnlýðýný ifade eden Balcý, "Gelen mesajlar ve maillerden dolayý halkýn bize olan ilgisinin farkýndaydýk ancak bu denli bir kalabalýðý tahmin etmiyordum. Salonu dolduran kalabalýk þarkýlara eþlik etti. Bu akþam burada farklý kültürleri birleþtirdiðimizi düþünüyorum. Kemençe ile Kürtçe þarkýlar çaldýk, halayý horona baðladýk. Renkli ve güzel bir konser oldu. Van'ý ve insanlarýný çok sevdik. Van halký çok misafirperver. Bizleri de en iyi þekilde aðýrladýlar. Talep doðrultusunda buraya gelmeyi istiyoruz" dedi. Vatandaþlar da böyle bir organizasyonun hazýrlanmasýnda emeði geçen herkese teþekkür etti.


Ýç-Dýþ Politika

22 ÞUBAT 2013 CUMA

Imralý'ya gidiþ Cumartesi BDP'nin Ýmralý'ya gidecek 2. heyette yer almasýný istediði Pervin Buldan, Sýrrý Süreyya Önder ve Altan Tan isimleri Adalet Bakanlýðý tarafýndan onaylandý. Heyet, Cumartesi günü Ýmralý'ya giderek Abdullah Öcalan ile görüþecek.

B

arýþ ve Demokrasi Partisi (BDP), Ýmralý'ya ikinci ziyaret için belirlediði isimleri Adalet Bakanlýðý'na sunmuþtu. Bakanlýk isimleri onayladý. BDP'nin Adalet Bakanlýðý'na sunduðu listede, BDP Grup Baþkanvekili Pervin Buldan, Ýstanbul Milletvekili Sýrrý Süreyya Önder ve Diyarbakýr Milletvekili Altan Tan'ýn isimleri yer almýþtý. Heyet, 23 Þubat Cumartesi günü Ýmralý Adasý'na giderek, Abdullah Öcalan ile görüþecek. BDP Grup Baþkanvekili Pervin Buldan, Adalet Bakaný Sadullah Ergin'in, Ýmralý'ya gidecek isimlerin onaylandýðýna iliþkin bilgiyi, kendisini telefonla arayarak verdiðini söyledi. Buldan, Adalet Bakaný Ergin'in, kendisi ile birlikte Ýstanbul Milletvekili Sýrrý Süreyya Önder ve

Diyarbakýr Milletvekili Altan Tan'ýn Ýmralý ziyaretinin onaylandýðý bilgisini verdiðini belirtti. Pervin Buldan, 23 Þubat Cumartesi günü, sabah 08.30'da Ýmralý'ya gitmek üzere Ýstanbul'dan yola çýkacaklarýný açýkladý.

Ortak noktalarý ýlýmlýlýk BDP'nin hazýrladýðý listede yer alan üç isim ýlýmlý tavýrlarýyla dikkat çekiyor. Daha önce hazýrlanan gayri resmi listede olan BDP Grup Baþkanvekili Pervin Buldan, Adalet Bakanlýðý'na sunulan listede de yer aldý. Listedeki bir diðer isim olan Altan Tan, Refah Partisi geçmiþi olan ve Kürt siyasetinin önde gelen isimlerinden biri. Baþbakan Erdoðan'a, Ýstanbul Büyükþehir

Belediye Baþkanlýðý döneminde danýþmanlýk yapan Altan Tan'ýn süreçte vereceði mesajlar büyük önem taþýyor. Listede yer alan son isim Ýstanbul Milletvekili Sýrrý Süreyya Önder, sosyalist kimliðiyle biliniyor. Sivil Toplum Kuruluþlarý (STK) ile yakýn temas içinde olan Önder, çözüm sürecine STK'larýn daha aktif rol oynamasýna yönelik çalýþmalarda bulunabilir. Önder, cezaevlerinde yapýlan açlýk grevlerinin bitirilmesi için temaslarý yürüten isim olarak da biliniyor. Sýrrý Süreyya Önder ile Altan Tan'ýn bir diðer ortak özelliði ise Anayasa Uzlaþma Komisyonu üyeleri olmalarý.

'Berfo Ana' hayatýný kaybetti

Ayna: Ýsimler tartýþma konusu deðil B

DP Diyarbakýr Milletvekili Emine Ayna, Ýmralý'ya gidecek heyete iliþkin açýklamalarda bulundu. Ýmralý'ya gidecek isimlerin hiçbir zaman kendileri için tartýþma konusu olmadýðýný belirten Ayna, kendileri için asýl önemli olanýn, görüþmelerin nasýl yapýldýðý olduðunu söyledi. Ayna, "Bizim için Ýmralý'ya gidecek isimlerin hangi vekiller olduðu önemli deðildir. Bizim için önemli olan devlet ile Öcalan arasýndaki görüþmelerin nasýl olduðudur. Çünkü o görüþmelerden bizim beklentimiz, orada Kürt halkýnýn talepleri ne kadar anayasal güvence altýna alýnacak, ne kadar ortaklanýlacaktýr. Kürt halkýnýn ve diðer halklarýn ulusal ve siyasal halklarý anlamýnda cumhuriyetin kuruluþundan bu güne yaþanan gaspýnýn ne kadar ortadan kalkacaðýdýr. BDP milletvekilleri içerisinde Ýmralý'ya kim gidecek tartýþmasý asla yaþanmadý, bugün de yaþanmýyor" dedi.

1

2 Eylül döneminde gözaltýndayken kaybolan oðlunu arayan Berfo Kýrkbayýr, 105 yaþýnda hayata gözlerini yumdu. Kayýp ailelerinin sembol ismi haline gelen 105 yaþýndaki Berfo Kýrbayýr hayatýný kaybetti. Kýrkbayýr, Ardahan'ýn Göle ilçesine baðlý Okçu Köyü'nde topraða verilecek. Yaþlýlýða baðlý rahatsýzlýklarý bulunan Berfo Kýrkbayýr, bir süredir mide kanseri tedavisi görüyordu. Berfo Ana'nýn cenazesi, oðlu Mikail Kýrbayýr tarafýndan

Karacaahmet Mezarlýðý Gasilhanesi'ne getirildi. Berfo Ana'nýn kanser tedavisi gördüðünü dile getiren Kýrbayýr, annesinin üç aydýr da yatalak olduðunu söyledi. 'Oðlumu bulmadan beni gömmeyin' Annesinin son günlerinde devamlý Kenan Evren'i sayýkladýðýný belirten Mikail Kýrbayýr, ''Kenan Evren, oðlumun kemiklerini ver diyordu sürekli. Annemin ölmeden önce son cümlesi de 'Beni oðlumun kemiklerini bulmadan gömmeyin' oldu'' dedi. Keyfi infazlar sonucu yaþamlarý ellerinden alýnan onlarca insanýn mezar yerinin belli olmadýðýný ifade eden Kýrbayýr, þöyle konuþtu: ''Kayýp yakýnlarý bu belirsizliði sona erdirmek amacýyla, Galatasaray Lisesi önünde 'Cumartesi Anneleri' adýyla mezarlarýný aradýlar. Bu yolda adalet arama mücadelesi verdiler. Bugüne kadar somut herhangi bir mezara rastlanmadý. Berfo Ana da bunlardan biriydi. Oðlunun genç yaþta yaþam hakký devletin resmi görevlileri tarafýndan elinden alýndýðý gibi, yüreði yanýk ananýn da oðlunun mezarýna gidip bir gözyaþý dökme hakký elinden alýndý. Berfo Ana, devletten alacaklý olarak mahþere gitti. Belli ki ala-

caðý mahþere kalmýþtýr." Baþbakan'la da görüþtü Kayýp ailelerin sembol ismi ''Berfo Ana'', kayýp annelerin verdiði birçok etkinliðe katýldý. Berfo Ana, oðlu Cemil Kýrbayýr ve diðer kayýplarýn bulunmasý için kayýp yakýnlarý ile birlikte Baþbakan Erdoðan ile de görüþtü. Berfo Ana, "Tek dileðim ölmeden oðlumun mezarýný görebilmek" demiþti. Berfo Kýrbayýr, 12 Eylül döneminin Genelkurmay Baþkaný Yedinci Cumhurbaþkaný Kenan Evren ile dönemin Hava Kuvvetleri Komutaný emekli Orgeneral Tahsin Þahinkaya'nýn yargýlandýklarý 12 Eylül davasýnýn duruþmasýna ambulansla gelerek, müdahil olmuþtu. "Berfo Ana"nýn ilerlemiþ yaþýna raðmen hazýr bulunduðu duruþmaya Evren ve Þahinkaya rahatsýzlýðý gerekçesiyle katýlmadý. Dev-Yol üyesi olduðu belirtilen Cemil Kýrkbayýr, 13 Eylül 1980'de Ardahan'ýn Göle ilçesindeki evinde gözaltýna alýndý. Ýþkence gören Kýrkbayýr, 8 Ekim'de hayatýný kaybetti. Yýllardýr mücadele eden Kýrkbayýr ailesi, Cemil Kýrkbayýr'ýn naaþýna ulaþamadý.

BDP'den 'anadil' önergesi BDP Grup Baþkanvekili Ýdris Baluken, Türkiye'de hangi dillerin konuþulduðu ve bu dillerin korunup geliþtirilmesi için hangi önlemlerin alýnmasý gerektiðinin belirlenmesi amacýyla Meclis'te araþtýrma komisyonu kurulmasýný istedi. KONDA'nýn 2010'ya yaptýðý araþtýrmaya iþaret edilen önergenin gerekçesinde þu ifadeler yer aldý: "Toplumdaki 18 yaþ üstündeki nüfus içinde etnik daðýlýma göre, yüzde 76,74'ü Türk, yüzde 14,74'ü

Kürt, diðer etnik kökenlerden olanlar da yüzde 8,5 oranýnda olduðu belirtilmektedir. 1927-1965 yýlýnda yapýlan genel nüfus sayýmlarýnda yer alan konuþulan dil istatistikleri sonuçlarýna göre Türkiye'de; Türkçe, Kürtçe, Abhazca, Arapça, Arnavutça, Çerkezce, Ermenice, Gürcüce, Kýptice, Lazca, Pomakça, Rumca, Süryanice, Tatarca, Ýbranice gibi dillerin konuþulmakta olduðu bir gerçektir. Bu veriler de açýkça göstermektedir ki Cumhuriyet

Bakan Güler'den Sinop açýklamasý:

Ýhmal varsa hesabýný sorarým

Ý

çiþleri Bakaný Muammer Güler, Sinop ve Samsun'da BDP heyetine yönelik olaylarýn araþtýrýldýðýný söyledi. Ýki müfettiþ görevlendirdiðini belirten Güler,

"Olayda bir ihmal varsa, hesabýný sorarým" dedi. Ýçiþleri Bakaný Muammer Güler, Barýþ ve Demokrasi Partisi (BDP) heyetinin Karadeniz gezisinin devamýný iptal etmesine neden olan olaylarýn araþtýrýlmasý için inceleme baþlattý. Ýçiþleri Bakaný Güler, ilk incelemelere göre Samsun'da büyük bir ihmal ya da hata görünmediðini ancak Sinop'taki saldýrýlarýn üzerinde hassasiyetle durduklarýný söyledi. Ýçiþleri Bakaný, "Olayda ihmal, aðýrdan alma fark edersek, açýkça söylüyorum hesabýný sorarým" þeklinde konuþtu. BDP heyeti, eylemsizlik ve barýþ sürecini anlatmak amacýyla çýktýklarý Karadeniz gezisi sýrasýnda Samsun ve Sinop'ta protesto edilmiþ, olaylarýn ardýndan gezilerinin Trabzon, Ordu ve Giresun bölümünü iptal etmiþti.

tarihi boyunca yürütülen asimilasyon ve tek tipleþtirme politikalarýna geliþen kapitalizm ve teknoloji de eklemlenince dil mücadelelerinin anlamý daha da artmaktadýr. Bugün Türkiye'de baþta Kürtler olmak üzere birçok halk artýk anadiline sahip çýkmakta ve anadilinin korunup geliþtirilmesi için hak talep etmektedir. Kürtlerle birlikte Çerkesler, Lazlar, Mýhalemiler, Süryaniler de bu gün bu hak talep etmektedirler."

Çelik: Bu gözyaþý dinmeli yýldýr ayak baðý olan terör meselesinde gelinen noktanýn çok doðru olduðu biliniyor. Bu gözyaþý dinmeli, enerjimizi içeride tüketen, hiçbir hedefi olmayan terörün artýk bitmesi gerekiyor. Türkiye demokratikleþiyor, büyüyor ama maalesef gözyaþý akan bir Türkiye'nin bu þekilde yoluna devam etmesi doðru deðil. Yüzde 50 oy almýþ bir iktidar olarak bu kronik sorun konusunda bir irade ortaya koymuþ bulunuyoruz. Siz deðerli iþ adamlarýmýzýn da sabýrla tavýr koyacaðýna inanýyoruz. Biz Türkiye'nin meselelerine gelip geçici bir durum olarak bakmadýk. Seçim arifesinde 30 yýldýr canýmýzý yakan soruna karþý tavrýmýzý ortaya koyduk" þeklinde konuþtu.

'Barýþ için destek istiyoruz'

Barýþ sürecini deðerlendiren Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik, "Artýk bu gözyaþý dinmeli, Türkiye bu gözyaþý ile yoluna devam edemez" dedi.

Þ

anlýurfa'da iþ adamlarýyla bir araya gelen Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik, barýþ sürecine iliþkin deðerlendirmelerde bulundu. Terör meselesinin ülkede 30 yýldýr kanayan bir yara olduðunu belirten Bakan Çelik, "30

Bakan Çelik, terörün bitmesinden bu iþi finanse edenlerin ve nemalananlarýn hoþlanmayacaðýný ama bunlara karþý hazýrlýklý olacaklarýný ifade etti. Barýþ sürecinde özellikle Þanlýurfa'nýn desteðini istediklerini belirten Çelik, þöyle devam etti: "Tarih bizi birbirimizden ayýrmadý. Çanakkale'den Sarýkamýþ'a, Yemen'e varana dek kimse bizi bölemedi, bugün çýkar gruplarý mý Türkiye'yi bölecek? Kan kini, kin kaný besledi ve her kan akýþýnda bir kin ortamý oluþtu, her kinde yeniden kan yaþandý. O halde kan ve kinden uzak barýþý ve dostluðu pekiþtirecek bir tavýr sergilememiz lazým. Herkese teþekkür ediyoruz ama özellikle barýþ sembolü olan Þanlýurfa'nýn desteðini istiyoruz."


10

GÜNDEM

22 ÞUBAT 2013 CUMA

Þam'da bombalý saldýrý

Hedef Baas Partisi Suriye'nin baþkenti Þam'da bomba yüklü bir araç Rusya Büyükelçiliði ile Baas Partisi Genel Merkezi binasý arasýndaki güvenlik noktasýnda patladý. Patlamada en az 31 kiþinin öldüðü belirtiliyor.

L

Türkiye desteðine AB'den ilk tepki "Türkiye'nin AB'ye üye olmasý için 15-20 yýl sonra Almanya ve Fransa baþbakanlarý sürünerek Ankara'ya gidecekler" açýklamasýna AB Komisyonu Baþkaný Jose Manuel Barroso mesafeli yaklaþtý. Barroso, "Avrupa Komisyonu'nun görüþünü yansýtmýyor" dedi. Almanya'da iktidardaki Hýristiyan Demokrat Birliði (CDU) üyesi Avrupa Birliði Komiseri Günther Oettinger, Brüksel'de düzenlenen bir sempozyumda yaptýðý konuþmada, "15-20 yýl içinde Türkiye'nin AB'ye üye olmasý için Almanya ve Fransa baþbakanlarýnýn dizlerinin üstünde sürünerek Ankara'ya gideceklerini" ileri sürmüþtü. AB Komiseri Oettinger'ýn bu açýklamalarýna Avrupa Birliði Komisyonu Baþkaný Jose Manuel Barroso mesafeli yaklaþtý. Barroso adýna açýklama yapan AB Komisyonu sözcüsü, "Bu Günther Oettinger'in kendi görüþü, Avrupa Birliði Komisyonu'nun görüþlerini yansýtmýyor" þeklinde konuþtu. Tepkiler üzerine AB Komisyonu'nun enerji iþlerinden sorumlu komiseri Günther Oettinger'in sözcüsü de bir açýklama yaptý. Açýklamada, Oettinger'in Türkiye'nin Avrupa Birliði üyeliðine destek vermediði iddia edilerek, "AB Komiseri, Türkiye'nin AB üyesi olmak için gösterdiði çabaya dikkat çekti. Türkiye'nin bu çabasýna karþýlýk AB ve Avrupa Birliði üyesi ülkelerin de Ankara ile daha sýký iliþkiler için çalýþmalarýnýn zorunlu olduðunun altýný çizdi" denildi.

ondra merkezli Suriye Ýnsan Haklarý Gözlemevi'nden yapýlan açýklamada, Suriye'nin baþkenti Þam'da Mazra bölgesinde Rus Büyükelçiliði ile Baas Partisi Genel Merkezi arasýndaki güvenlik noktasýnda bomba yüklü bir araçla saldýrý düzenlendiði belirtildi. Saldýrýda çoðu sivil en az 31 kiþinin hayatýný kaybettiði, 70 kiþinin de yaralandýðý ifade edildi. Suriye'deki deðiþik kaynaklar ise, ölü sayýsýnýn 40'tan fazla olduðunu belirtiyor.

Saldýrý 3 araçla yapýldý Uluslararasý haber ajanslarý, saldýrýnýn 3 bomba yüklü araçla gerçekleþtirildiðini iddia etti. Olayýn yaþandýðý Mazra bölgesindeki güvenlik noktasýnda birden çok patlamanýn duyulduðu belirtildi. Suriye devlet haber ajansý SANA, saldýrýda onlarca kiþinin hayatýný kaybettiðini ve aðýr maddi hasar meydana geldiðini duyurdu. Suriye televizyonlarý, kurbanlar arasýnda çocuklarýn da bulunduðunu belirtiyor.

TSK'dan 3 yýlda 13 bin 751 personel gitti

T

SK'dan 3 yýlda 13 bin 751 personel emekliliðini istedi. Ayný dönemde 4 bin 967 uzman erbaþ da sözleþmesinin uzatýlmasýný istemeyerek ordudan ayrýldý. Milli Savunma Bakaný Ýsmet Yýlmaz, Türk Silahlý Kuvvetleri'nden, 1 Ocak 2009-21 Ocak 2012 tarihleri arasýnda kendi istekleriyle 13 bin 751 general, amiral, subay ve

astsubayýn emekli olduðunu açýkladý. CHP Adana Milletvekili Ali Demirçalý'nýn soru önergesini cevaplandýran Yýlmaz, 2012 Aðustos Þurasý'ndan sonra Tümamiral Kemalettin Gür, Tuðgeneral Necati Tekin ve Tuðgeneral Hakan Taþkesen'in emekli olduðunu hatýrlattý. Milli Savunma Bakaný, önergeye yanýtýnda,

''TSK'dan 1 ocak 2009-21 ocak 2012 tarihleri arasýnda kendi istekleriyle ayrýlan general, amiral, subay ve astsubay sayýsý 13 bin 751'dir. 2009, 2010 ve 2011 yýllarýnda sözleþmeli statüde görev yapan toplam 4 bin 967 uzman erbaþ kendi istekleriyle sözleþme yenilemeyerek TSK'dan ayrýlmýþtýr'' bilgisini verdi.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


22 ÞUBAT 2013 CUMA

11

Petrolspor, Kilimli'ye bileniyor P

Elazýðrspor galibiyet hedefliyor

etrolspor, Spor Toto 3. Ligin 23. haftasýnda Pazar günü saat 13.30'da, deplasmanda Kilimli Belediyespor ile yapacaðý maçýn hazýrlýklarýna devam etti.

Sanica Boru Elazýðspor Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasýnda kendi sahasýnda Medical Park Antalyaspor ile oynayacaðý maçtan mutlak galibiyet hedefliyor.

S

Teknik Direktör Adnan Þentürk yönetiminde gerçekleþtirilen antrenmana sakatlýðý devam eden Zafer Þakar dýþýnda tüm sporcular katýldý. Oyuncularýn koþu ve ýsýnma hareketleriyle baþladýklarý antrenmanda, sürat, çabukluk ve pas çalýþmalarý yapýldý. Antrenman dar alanda yapýlan çift kale maç turnuvasý ile tamamlandý. Antrenman öncesi futbolculara konuþan teknik direktör Adnan Þentürk, Çanakkale maçýnýn geride kaldýðýný bu hafta çýkacaklarý kilimli maçýnýn daha zor geçeceðini belirterek, sporcularýnýn bu maça konsantre olmasýný istedi.

Forma artýk çok pahalý Þanlýurfaspor Teknik Direktörü Bahri Kaya, "Forma artýk çok pahalý. Geniþ bir kadrom var, kimsenin gözünün yaþýna bakacak durumda deðilim" dedi.

K

aya, yaptýðý açýklamada, rakiplerinin puan kaybettiði haftalarda sarý-yeþilli ekibin aldýðý puanlarla avantaj yakaladýðýný söyledi. Hedeflerinin puan cetvelinde ilk 6 olduðunu ve her geçen hafta hedefe bir adým daha yaklaþtýklarýný vurgulayan Kaya, þunlarý kaydetti: "Geçen hafta alýnan 3 puana raðmen o maçtan çýkarýlacak dersleri de asla unutmadýk. Futbolcu arkadaþlarým kendilerine dikkat edecekler, etmek de zorundalar. Bu iþ artýk sorumluluk iþi, biraz daha fazla sorumluluðu hissetme iþi. Hiçbir futbolcu arkadaþým tamamý deðilse bile bazý arkadaþlarýmýn kötü oynama lüksü olamaz. Forma artýk çok pahalý. Geniþ bir kadrom var, kimsenin gözünün yaþýna bakacak durumda da deðilim. Herkes ayaðýný denk atýp, aklýný baþýna alacak. Bu deðerli formayý üstünde tutabilmek adýna beklenenden daha fazlasýný vermek zorunda."

Spor Toto 3.Lig 1.Grup

Spor Toto 3.Lig 3.Grup

anica Boru Elazýðspor Teknik Direktör Yýlmaz Vural, cumartesi günü oynanacak Medical ParkAntalyaspor maçýnda kazanmak için her þeyi yapacaklarýný söyledi. Rakiplerini iyi analiz ettiklerini anlatan Vural, " Medical Park Antalyaspor'un ne yaptýðýný biliyoruz. Ýyi bir takýmla oynayacaðýz. Ýþimizi çok ciddiye alarak bu maçý kazanmak istiyoruz. Baktýðýmýz zaman Antalyaspor oynadýðý son 5 maçta 4 puan toplamýþ. Yani son 5 haftada bizden daha az puan almýþlar" dedi. Sanica Boru Elazýðspor Futbol Þube Sorumlusu Zafer Yetiþ ise bundan sonraki maçlarýn telafisinin olmadýðýný söyleyerek, "Bundan sonra puan kaybýna tahammülümüz yok. Zor bir döneme girdik. Bundan önceki maçlar ligin en zor takýmlarýyla oynandý. Bundan sonraki maçlarda telafisi olmayan bir sürece girdik. Bundan sonraki maçlarý alacak güçteyiz. Taraftar desteðini bekliyoruz. Evimizde oynanacak olan maçlarda taraftarýn takýmýný sahip çýkmasýný bekliyoruz" diye konuþtu.

Muþ'ta masa tenisi turnuvasý M

uþ'ta "Okullararasý Genç Kýz ve Erkekler Masa Tenisi Grup Yarýþmasý" baþladý. Muþ Atatürk Spor Salonu'nda, 20-22 Þubat tarihleri arasýnda yapýlacak masa tenisi yarýþmasýna Doðu ve Güneydoðu Anadolu bölgesinden 16 il katýldý. Yarýþma öncesi gerekli hazýrlýklarý yaptýklarýný belirten Kartal, "16 ilden gelen sporcularý ve heyeti aðýrlamaktan onur duyuyoruz. Muþ'a yakýþýr þekilde ev sahipliðimizi yapacaðýz. Muþ takýmýnýn büyük bir baþarý elde edeceðine inanýyorum. Bütün takýmlara baþarýlar diliyorum" dedi. Kartal, yarýþmaya Muþ, Aðrý, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakýr, Elazýð, Hakkari, Iðdýr, Kars, Mardin, Siirt,Þanlýurfa, Þýrnak, Tunceli ve Van'dan sporcularýn katýldýðýný kaydetti.

Yalçýndan Ergani'ye yemek ziyafeti Bal ligi 2.Grup lideri Erganispor hafta sonu deplasmanda oynayacaðý Yeni Diyarbakýrspor hazýrlýklarýný kendi tesisilerinde sürdürüyor.

E

rgani Belediye Baþkaný Fesih Yalçýn, yönetim, teknik heyet ve futbolculara yemek verdi. Yemeðe Baþkan Yalçýn'ýn yaný sýra Kulüp Baþkaný Cemal Dolu, Belediye baþkan yardýmcýlarý, meclis üyeleri, kulüp yöneticileri, teknik heyet ve futbolcularý katýldý. Yemek neþeli bir ortamda gerçekleþti.

HALK BAÞARI BEKLÝYOR Ýlçe Belediye Baþkaný Fesih Yalçýn, "Ýlçemizin temsilcisi olan Erganispor'umuz her türlü desteðe layýktýr. Tüm ilçemiz ondan baþarý bekliyor. Kaymakamýmýz Erdinç Yýlmaz'a da Erganispor'a desteklerinden ötürü teþekkür ediyoruz. Bizde belediye olarak elimizden geleni yapýyoruz. Önemli olan onlarýn baþarýsýdýr. Morallerimizi yüksek tutmak istiyoruz" dedi.


12

Belediye Kastamonu sýnavýnda 22 ÞUBAT 2013 CUMA

Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor hafta sonu sahasýnda oynayacaðý Kastamonuspor maçýn hazýrlýklarýný tüm hýzýyla sürdürüyor. 3 puan parolasýyla karþýlaþmaya çýkacak olan Sarý- Kýrmýzýlýlar'da tek hedef galibiyet. puan topladýðýný vurgulayan Kýlavuz, þöyle konuþtu: "Lig sonuna doðru ilerledikçe oynanan her müsabaka birer final niteliðindedir. Puan cetvelinde lider durumda olan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor, sahasýnda oynayacaðý Kastamonuspor müsabakasýnda alacaðý bir galibiyet ile hedefine biraz daha yaklaþmýþ olacaktýr. Kulübümüz ve kentimiz için önemli olan bu müsabakada tüm Diyarbakýrlý sporseverlerin tribündeki yerlerini alarak kentimizin konukseverlik duygularýna ve centilmenlik ruhuna uygun olarak 90 dakika boyunca takýmlarýna destek vermelerini bekliyoruz. Taraftarýmýzdan alacaðýmýz güç ve destekle pazar gününü bir festival gününe dönüþtüreceðimizin sözünü veriyoruz" dedi.

Galibiyet istiyoruz

K

ulüp baþkaný Metin Kýlavuz, hafta sonu kendi sahalarýnda oynayacaklarý Kastamonuspor maçý ile ilgili olarak, "Sporun bir dostluk, bir kaynaþma ve barýþ projesi olduðunu herkese göstereceðiz" dedi. Baþkan Kýlavuz yaptýðý açýklamada, pazar günü kendi sahalarýnda Kastamonu ile yapacaklarý maçta galibiyeti hedeflediklerini belirterek, takýmýnýn son maçlarda aldýðý baþarýlý sonuçlarýn hedeflerine ulaþma yolunda kendilerini ümitlendirdiðini söyledi. Oynadýklarý maçlarda toplam 55

Teknik direktör Turhan Özyazanlar ise, taraftarlarý maça davet ederken, iyi bir oyun sonucu üç puana ulaþmak istediklerini söyledi. Özyazanlar, ligde bulunduklarý konum nedeniyle disiplinden taviz vermediklerini belirterek, "Futbolcularým her maça ayný ciddiyetle hazýrlanýyor. Kastamonuspor maçýna da iyi bir þekilde hazýrlanýyoruz. Rehavete izin vermeden oynayacaðýz. Amacýmýz gelen seyircilerimize güzel futbol izlettirip, üç puan armaðan etmek. Taraftarlarýmýzdan þampiyonluða oynayan takýmýmýza destek vermelerini istiyorum. Maça gelerek bizleri centilmence desteklemelerini istiyorum" dedi. Taþkýn Civelek

Futbolcularýn idmanlarda bir hayli hýrslý olduklarý gözlendi.

22.02.2013 Gazete sayfaları  

22.02.2013 Gazete sayfaları

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you