Page 1

Kadýna þiddet cezasýz kalmamalý

CMYK

D

Çözüm umutlarý arttý D

iyarbakýr Ticaret Borsasý Baþkaný Ebubekir Bal, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn Diyarbakýr'da yapmýþ olduðu konuþmalarýn çözüm sürecine olan umutlarý arttýðýný söyledi. 4'te

iyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir, kadýna yönelik þiddetin mutlak suretle cezalandýrýlmasý gerektiðini söyledi ve ekledi: Hafifletici hiçbir unsur bulunmamalý. Sayfa 5'te

Diyarbakýr'da derslik sýkýntýsý D

iyarbakýr Ýl Milli Eðitim Müdürü Hadi Aðýrbaþ, kent eðitiminde en büyük sorun olan derslik sýkýntýsýný gidermek için çalýþtýklarýný söyledi. 8'de

Sýnýrda ölümlere protesto

M

ardin'in Nusaybin Ýlçesi yakýnlarýnda sýnýrý kaçak geçmeye çalýþan 3 Suriyelinin öldürülmesi protesto edildi. BDP Mardin Milletvekili Erol Dora, Suriyeli 3 sivilin infaz edildiðini söyledi. 7'de

Savasýn günahsýz kurbanlarý PERÞEMBE 21 KASIM 2013

Fiyatý : 30 KR

www.diyarbakirolay.com.tr

ÝHD Diyarbakýr Þubesi Çocuk Komisyonu üyesi Mehmet Güzel, 1988 yýlýndan bu yana 575 çocuðun çatýþmalý ortamdan dolayý yaþamýný yitirdiðini belirtti. Ýhlal yapanlar korundu ÝHD Diyarbakýr Þubesi, 20 Kasým Dünya Çocuk Haklarý Günü dolayýsýyla çocuklarýn yaþadýðý sorunlara dikkat çekmek ve istatistiksel verileri paylaþmak amacýyla basýn toplantýsý düzenledi. Basýn açýklamasýný okuyan Çocuk Komisyonu üyesi Mehmet Güzel, çocuklarla ilgili yasal düzenlemeler olmasýna raðmen, uygulamada ihlal yapan kurum ve kiþilerin korunduðunu söyledi.

Sendikalardan Kurtoðlu'na destek

25 yýlda 575 çocuk

M

emur-Sen'e baðlý sendikalar, hakkýndaki iddialar nedeniyle Diyarbakýr Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Doç. Dr. Muhammet Güzel Kurtoðlu'nu ziyaret ederek desteklerini bildirdi. 8'de

Güzel, ''Roboski katliamýnda ve daha birçok vakada görüldüðü gibi failler ortaya çýkarýlmadý, takdir edildi ve terfilerle ödüllendirildi. Kolluk görevlilerinin rastgele býraktýklarý mühimmatlarýn patlamasý sonucu Ceylan'larýn, Behzat'larýn bedenleri parçalandý, Uður'lar ve Enes'ler polis kurþunlarýyla öldürüldü. 1988 yýlýndan buyana çatýþmalý ortam nedeniyle 575 çocuk yaþamýný yitirdi'' dedi. 4'te

Maðara evlerde yaþayanlar taþýnacak Takýlar çiftlere teslim edildi B

aþbakan Recep Tayyip Erdoðan ile Kürdistan Bölge Baþkaný Mesut Barzani'nin hafta sonu Diyarbakýr'da þahitliðini yaptýðý 400 çifte hediyeleri verildi. 3'te

Namýk Tarancý anýldý G erçek Dergisi Diyarbakýr muhabiri Namýk Tarancý, 20 Kasým 1992 yýlýnda uðradýðý silahlý saldýrýnýn 21'inci yýl dönümünde sevdikleri tarafýndan anýldý. 5'te

Köy okulunu gönüllü boyadýlar

Siyasal iletiþimde BDP ve AK Parti önde

D

icle Üniversitesi (DÜ) Genel Sekreteri Prof. Dr. Sabri Eyigün, Türkiye'de AK Parti ve BDP'yi siyasal iletiþimi kullanan en etkili partiler olarak gördüðünü söyledi. 7'de

Silvan Barajý yeþilleniyor

D

B

atman'a baðlý Çayüstü Köyü'ndeki maðara evlerde yaþayan 8 aile, devlet tarafýndan verilecek kredi ile yeni yerleþim yerine taþýnacak. 4'te

CMYK

icle Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Çocuk Geliþimi Bölümü 2'nci sýnýf öðrencileri örnek bir projeye imza attý. 8 kýz öðrenci, Eðil Ýlçesi'nin Kalkan Köyü okulunun anasýnýfý duvarlarýný rengarenk boyadý. 3'te

„ 3’te


2

21 KASIM 2013 PERÞEMBE

REKLAM


5 ton aðýrlýðýndaki tren raylarýný çaldý B

atman'da, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yollarý (TCDDY) garýnda yapýlan yenileme çalýþmalarý nedeniyle yol kenarýna býrakýlan 5 ton aðýrlýðýndaki tren raylarý çalýndý. Batman Emniyet Müdürlüðü Asayiþ Þube Müdürlüðü Güven Timleri tarafýndan yapýlan çalýþmalarda, hýrsýzlýk olayýný gerçekleþtirdiði tespit edilen Ý.Z., çaldýðý raylarla birlikte yakalandý. Batman kent merkezinde tren raylarýný yenileyen TCDDY ekiplerinin yol kenarýna býraktýklarý 5 tonluk tren raylarýný çalan Ý.Z., ifadesi alýnmak üzere Batman Emniyet Müdürlüðü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruþturmanýn devam ettiði belirtildi. ÝHA

21 KASIM 2013 PERÞEMBE

Köy okulunu gönüllü boyadýlar

Dicle Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Çocuk Geliþimi Bölümü 2'nci sýnýf öðrencileri örnek bir projeye imza attý. 8 kýz öðrenci, Eðil Ýlçesi'nin Kalkan Köyü okulunun anasýnýfý duvarlarýný rengarenk boyadý. çýkan öðrenciler, Eðil Ýlçesi'ne baðlý Kalkan Köyü Ýlkokulu'nun anasýnýfýný boyama kararý aldý. 'Hiç bir þey imkansýz deðildir' sloganý ile yola çýkan 8 kýz öðrenci, anasýnýfýnýn dýþ duvarlarýný boyamak için kollarý sývadý. Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü'nden malzeme yardýmý alan öðrenciler, tulumlarýný giyerek köylülerin þaþkýn bakýþlarý arasýnda duvarlarý iki günlük çalýþmayla boyadý.

Köylüler teþekkür etti

D

icle Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Çocuk Geliþimi Bölümü 2'nci sýnýf öðrencileri Kübra Özbilmez, Güley Pehlivan, Nesrin Alataþ, Yasemin Börü Çetinkaya, Fatma Aydýn, Berivan Akdoðmaz, Dicle Ertaþ ve Leyla Keskin, örnek bir projeye imza attý. Öðretim görevlisi Mustafa Aslan'ýn 'Materyal' dersi kapsamýnda sosyal bir proje oluþturmalarý için verdiði fikirden yola

Ýlk kez ellerine fýrça alan öðrencilerin anasýnýfý duvarýna yaptýklarý, çiçek, kelebek, ayý, eþek, tavuk gibi hayvan figürleri rengarenk görüntü oluþturdu. Anasýnýfýnýn dýþ cephesini gören köylüler, öðrencilere teþekkür etti. Öðrencilerden Berivan Akdoðmuþ, projeyi köy okullarýnda farkýndalýk yaratmak amacýyla yaptýklarýný söyledi. Akdoðmuþ, "Köy okulunda eðitim gören çocuklara görsel olarak daha güzel bir ortam yaratmak için bu projeyi gerçekleþtirdik. Amacýmýz çocuklarýn görsel olarak okullarýný sevmesi ve severek okul yaþamlarýný sürdürmesi. Ýlk kez boya badana iþi yaptýk. Ancak 'hiç bir þey imkansýz deðildir' diyerek bu iþi bitirdik" dedi.

Silvan Barajý etrafýna fidan dikildi

D

evlet Su Ýþleri (DSÝ) 10. Bölge Müdürlüðü, Silvan Barajý Sulama Tüneli çevresine fidan dikti. Aðaçlandýrma çalýþmasýna DSÝ 10. Bölge Müdürü Okan Bal, müdür yardýmcýlarý Veysi Kanat, Fýrat Tutþi, mühendis ve personeller katýldý. Aðaçlandýrma çalýþmasýnda Silvan Barajý Sulama Tüneli çevresine, 250 adet çam fidaný dikildi. DSÝ 10. Bölge Müdürü Okan Bal, Silvan Barajý Sulama Tüneli çevresinde 250 adet çam fidaný diktiklerini, hedeflerinin 5 bin adet fidan dikmek olduðunu söyledi. Bal, "Tabi çevreye bu manada katký sunmak istiyoruz. Þantiyelerimizdeki iþle birlikte, aðaç dikimine

Takýlar çiftlere teslim edildi B

aþbakan Recep Tayyip Erdoðan ile Kürdistan Bölge Baþkaný Mesut Barzani'nin hafta sonu Diyarbakýr'da þahitliðini yaptýðý 400 çifte hediyeleri verildi. Hediye daðýtým töreninde

aðýrlýk vermek ve burada kaldýðýmýz süre zarfýnda buradaki aðaçlarýn bakýmýný yaparak belirli bir yaþa kadar ulaþtýrmak, ondan sonra aðaç kendi baþýna büyüyebiliyor. Bugün 250 tane aðaç diktik, ana hedefimiz görmüþ olduðunuz sahalarda 5 bin adet aðaç dikmek. Bunlar sadece çam deðil, yapraklý aðaçlarý da dikeceðiz. Ihlamur ve diðer yapraklý aðaçlarý da dikerek, hem ekoloji dengeyi saðlamýþ olacaðýz, hem de bu sahalarýmýzý yeþillendirmiþ olacaðýz" dedi. Konuþmalarýn ardýndan Bal ve beraberindekiler dikilen aðaçlarý suladý. ÝHA

açýklama yapan Kocaköy Kaymakamý Mehmet Çaðrý Özpolat, evliliðin hayýrlara vesile olmasý temennisinde bulunarak çiftlerin birbirlerine karþý iyi birer çift, çocuklara karþý ise iyi bir anne ve baba olmalarý gerektiðini belirtti. Evli çiftler ise kendilerine sunulan imkanlardan dolayý baþta Baþbakan Erdoðan olmak üzere toplu nikahý düzenleyen Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý ile Diyarbakýr Valiliði'ne, toplu nikaha Mesut Barzani, sanatçýlar Þivan Perwer, Ýbrahim Tatlýses' ve diðer tüm konuklara teþekkür etti.

TEÞEKKÜR Çözüm Süreci'nin Baþ Mimarý, Sn. Baþbakanýmýz Recep Tayyip Erdoðan'ýn Diyarbakýr'da yaptýgý kucaklaþma mitingin'de; Hemþerilerimiz'in tüm Dünyaya Sevgi, Birlik ve Barýþ'a olan istegini dile getirdiði için sonsuz teþekkür ederiz.

Av. Aydýn ALTAÇ AK Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný


4

Gündem

21 KASIM 2013 PERÞEMBE

25 yýlda 575 çocuk öldürüldü ÝHD Diyarbakýr Þubesi Çocuk Komisyonu üyesi Mehmet Güzel, 1988 yýlýndan bu yana 575 çocuðun çatýþmalý ortamdan dolayý yaþamýný yitirdiðini belirtti. Ý

HD Diyarbakýr Þubesi, 20 Kasým Dünya Çocuk Haklarý Günü dolayýsýyla çocuklarýn yaþadýðý sorunlara dikkat çekmek ve istatistiksel verileri paylaþmak amacýyla basýn toplantýsý düzenledi. Þube binasýndaki toplantýya ÝHD Diyarbakýr Þube Sekreteri Abdusselam Ýnceören, ÝHD Diyarbakýr Þubesi Çocuk Komisyonu üyesi Mehmet Güzel ile yönetim kurulu üyeleri Emin Ermin, Gamze Yalçýn ve Gülistan Gencer katýldý. Toplantýda basýn açýklamasýný okuyan ÝHD Diyarbakýr Þubesi Çocuk Komisyonu üyesi Mehmet Güzel, BM Çocuk Haklarý Sözleþmesi'nin Türkiye'de 1990 yýlýnda kabul edildiðini ve 1995 yýlýnda da resmi gazetede yayýnlanarak yürürlüðe girdiðini kaydetti.

'Çözüm umutlarý arttý'

D

iyarbakýr Ticaret Borsasý Baþkaný Ebubekir Bal, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn Diyarbakýr'da yapmýþ olduðu konuþmalarýn çözüm sürecine olan umutlarý arttýðýný söyledi. Baþbakan Erdoðan'ýn konuþmasýnda daðdaki gençlerin indirileceði ve cezaevlerinin boþaltýlacaðýna yönelik sözlerinin bölgedeki vatandaþlarýn duymak istediði en büyük ifade olduðunu dile getiren DTB Baþkaný Bal, ''Biz 30 yýl OHAL'da kaldýk. Bölge ekonomisine çok þey kaybettirdi. Bölge artýk Türkiye'nin Ortadoðu'ya açýlan ticaret merkezi olmalýdýr. Herkes üzerine düþeni yapmalý ve sürece destek olmalýdýr. Barýþ havasýnýn esmesi çok farklý noktalara etki yaptý. Böyle devam ederse 30 yýldýr kaybettiklerimizi 2 yýlda kazanýrýz. Para, güven olmazsa gelmiyor. Diyarbakýr, Türkiye'de iþsizliðin en fazla olduðu kentlerin baþýnda geliyor. Bu soruna çözüm üretilmezse bugün için þans olan genç nüfus bir süre sonra dezavantaja dönüþebilir. Bu nedenle Baþbakan Erdoðan'ýn sürece verdiði önem iyi deðerlendirilmelidir. Herkes sürece destek vermelidir'' dedi. Berat DOÐRUYOL

'Düzenlemeler yapýldý ancak…' Türkiye'de çocuklarla ilgili yasal düzenlemelerin yapýldýðý belirten güzel, ancak bu düzenlemelerin devlet politikasý haline getirilmediðinden dolayý toplum ve kurumlar tarafýndan uygulanmasý noktasýnda çaba sarf edilmediðini ifade etti. Güzel, "Aksine çocuk hak ihlalleri yapan kurum ve kiþiler korundu. Roboski katliamýnda ve daha birçok vakada görüldüðü gibi failler ortaya çýkarýlmadý, takdir edildi ve terfilerle ödüllendirilmiþtir. Kolluk görevlilerinin rastgele býraktýklarý mühimmatlarýn patlamasý sonucu Ceylan'larýn, Behzat'larýn bedenleri parçalanmýþ, Uður'lar ve Enes'ler polis kurþunlarýyla öldürülmeye devam edilmiþtir" dedi. 12 yýlda 205 çocuk katledildi 1988 yýlýndan buyana çatýþmalý ortam nedeniyle 575 çocuðun yaþamýný yitirdiðini aktaran Güzel, AKP hükümetinin 12 yýllýk döneminde ise 205 çocuðun katledildiðini tespit edildiðini söyledi. Rakamlarýn bölgedeki savaþýn aðýr yýkýcýlýðýný bir kez daha gözler önüne serdiðine dikkat çeken Güzel, "Bu nedenledir ki, ýsrarla barýþý haykýrmaktayýz. Eðitim ve öðretim alanlarýnda da Kürt çocuklarý ana dilleri ile eðitim görmekten mahrum býrakýlmýþ, din ve vicdan özgürlüðü kapsamýnda zorunlu din dersleriyle Alevi çocuklar benimsemedikleri bir eðitimle sistemi ile karþý karþýya býrakýlmýþlardýr. Cinsel istismar, aile içi þiddet, okulda þiddet, ensest vakalarý, çocuk ihmalleri,

Zayi ilanlarý

Diyarbakýr/Baðlar Nüfus müd almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim.Hükümsüzdür Mesut Göksun Diyarbakýr/Kayapýnar Nüfus müd almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim. Hükümsüzdür Mehmet Yavuz

çocuk iþçiliði, iþkence, gözaltý ve kötü muamele gündemden hiç düþmeyen çocuk ihlalleri arasýndaki yerini almaya devam ediyor" diye konuþtu. 'Sözleþmeye harfiyen uyulmalýdýr' 2013 yýlýnýn ilk 10 aylýk döneminde mayýn ve serbest patlayýcýlar sonucu 4 çocuðun yaþamýný yitirdiðini aktaran Güzel, ayný dönem içerisinde 4 çocuk kuþkulu bir þekilde yaþamýný yitirirken, 12 çocuðun intihar ve 5 çocuðun da aile içinde ve toplumsal alanda katledildiðini söyledi. Gerçek rakamlarýn bunlarýn çok çok üzerinde olduðunu

dile getiren Güzel, "Devletin Birleþmiþ Milletler Çocuk Haklarý Sözleþmesi'ni imzalamakla taahhüt ettiði yükümlülüklerini yerine getirmediðini ve yerine getirme konusunda da çaba harcamadýðýný göstermektedir. Devletin çocuk hak ihlalleri konusunda koruyucu ve destekleyici tedbirler geliþtirmediðini ve suç iþlediðini söyleyebiliriz. Bu nedenle öncelikle devlet, çocuk haklarýný güvence altýna alan BM sözleþmesindeki çekinceleri kaldýrarak, sözleþmeyi harfiyen uygulamalýdýr" diye ifadelerini kullandý. Rýza BARUT

Maðara evlerde yaþayanlar taþýnacak

Diyarbakýr/Baðlar Nüfus müd almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim.Hükümsüzdür Abdurrahman Yaman Diyarbakýr/Kayapýnar Nüfus müd almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý 8.05.2013 tarihinde kaybettim. Hükümsüzdür Hazal Çetin

B

atman'a baðlý Çayüstü Köyü'ndeki maðara evlerde yaþayan 8 aile, devlet tarafýndan verilecek kredi ile yeni yerleþim yerine taþýnacak. Vali Yýlmaz Arslan, merkeze baðlý Çayüstü Köyü'ndeki maðara evlerde yaþayan 8 aileyi ziyaret etti. Köy giriþinde Muhtar Mesut Ekinci ve köy sakinleri tarafýndan karþýlanan Vali Arslan, burada öncelikle köyün en yaþlý sakini Hüseyin ve Fatma Ekinci çiftinin evine giderek bir süre sohbet etti. Ýçinde buzdolabýndan televiz-

21 KASIM 2013 PERÞEMBE YIL: 13 SAYI: 4449 Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk Rek. Eðt. San. Tic. Ltd. Þti Adýna Tüzel Kiþi Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: ZEKÝSAN Matbaa Kýrtasiye Adres: M.Akif Ersoy Cad. Et Balýk Kurumu Yaný Kaya 3 Apt altý Yeniþehir/Diyarbakýr Tel: 0 412 2267179 e-posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

Hurdacý dükkanýný soydular D

iyarbakýr'ýn Ergani ilçesinde hurdacý dükkaný soyuldu. Gece saatlerinde dükkana giren hýrsýzlar, yaklaþýk 6 bin TL deðerinde olan 500 kilogram bakýr çaldý. Ergani'de hýrsýzlýk olaylarýna bir yenisi eklendi. Sanayi mahallesinde hurdacýlýk yapan Cahit ve Mülayim Burak kardeþlerin hurda dükkanýna giren hýrsýzlar yüklü miktarda malzeme çalýp kayýplara karýþtý.

Ýþyeri sahiplerinden Cahit Burak, "Akþam dükkanýmýzý kapatýp eve gittik. Sabah dükkaný açmaya geldiðimizde hýrsýzlarýn dükkanýmýza girdiðini fark ettik. Olayý polislere bildirdik. Polisler dükkanda inceleme yaptýktan sonra gittiler. Hýrsýzlarýn dükkandan yaklaþýk deðeri 6 bin TL olan 500 kilogram bakýr hurda çaldýklarýný tespit ettik" dedi. ÝLKHA

yonuna kadar her türlü elektronik eþyanýn yer aldýðý maðara evleri ilgiyle inceleyen Vali Yýlmaz Arslan, önümüzdeki dönemde bu bölgenin turizme kazandýrýlacaðýný kaydetti. Ilýsu Barajý Gölü'nün oluþmasýyla köyün sular altýnda kalmayacaðýný, ancak buranýn daha güzel bir yere taþýnacaðýný ifade eden Vali Yýlmaz Arslan, Batman'da ya da deðiþik yerlerde ikamet etmek zorunda kalan 70'e yakýn ailenin de yeni yerleþim alanýna geleceðini belirtti. ÝHA

Boðazýna býçak dayayarak bilezikleri çaldýlar

B

atman'da 2'si bayan, 3 hýrsýzlýk zanlýsý, girdikleri bir evde ev hanýmýnýn boðazýna býçak dayayarak kolundaki altýn bilezikleri alýp kayýplara karýþtý. Olay, Gap Mahallesi 2526 Sokak'ta bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Y.A., B.A. isimli bayanlar ile G.A. isimli erkek, gözlerine kestirdikleri A.L. isimli kadýnýn evine girdi. Ev hanýmýný oyalayarak eve giren hýrsýzlar, A.L.'nin boðazýna býçak

dayayarak kolundaki 4 adet altýn bileziði aldý ve kayýplara karýþtý. Zanlýlarýn evden ayrýlmasýyla polisi arayan ev hanýmý A.L., yaþadýðý olayý polise anlattý. Polis, ev hanýmýnýn verdiði bilgiler doðrultusunda 2'si bayan, 3 hýrsýzlýk zanlýsýný altýn bileziklerle beraber kýskývrak yakaladý. Çalýnan altýnlarý sahibine teslim eden polis ekipleri, zanlýlarý adli mercilere sevk etti. ÝHA


Bölge Haber

Sokakta çalýþan çocuk kalmayacak Bingöl Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Selahattin Bulut, sokakta çalýþtýrýlan maðdur çocuklarýn ailelerine 530 TL maddi destek vererek, çocuklarýn eðitime yönlendirilmesini saðladýklarýný söyledi. Bingöl Aile ve Sosyal Politikalar Müdürlüðü, '20 Kasým Dünya Çocuk Haklarý Günü' münasebetiyle bir etkinlik düzenledi. Sanat Sokak'ta düzenlenen etkinliðe 150 kiþiye çocuk haklarýyla ilgili bilgilendirici broþür daðýtýldý. Etkinlikte bir konuþma yapan Bingöl Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Selahattin Bulut, Bingöl'de ilk defa böyle bir etkinliðin düzenlediðini belirtti. Bulut, "Çocuklarýn eðitim, saðlýk, sosyal ve kültürel alanda en iyi bir þekilde yetiþmeleri gerekir. Çünkü çocuklar bu haklarýn hepsine sahip. Eðer çocuklarýmýzý bu alanlarda iyi yetiþtirirsek ülkemizde bundan sonraki dönemlerde çok faydalý ve etkili bir ülke olur. Bingöl'de çocuk haklarýna yönelik ilk defa alanda bir etkinlik düzenledik. 150 çocuðumuzun katýldýðý etkinlikte bilgilendirici broþürler daðýtarak onlarýn bilinçli olmalarýný amaçladýk. Oluþturduðumuz farkýndalýkla çocuklarýmýz öðrendiklerini aile ve arkadaþlarýna anlatacak" dedi.

'93 çocuk sokakta çalýþtýrýlýyor' Sokakta çalýþtýrýlan çocuklara yönelik yapýlan çalýþmalarý da anlatan Bulut, Bingöl'de 93 çocuðun sokakta çalýþtýrýldýðýný söyledi. Bulut, "Bu çocuklarýn maðduriyet durumunu görüþtük. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý olarak tespit edilmiþ maðduriyetleri gidermek adýna çalýþmalar baþlattýk. Sokakta çalýþtýrýlan çocuklarýn aileleriyle görüþeceðiz eðer aile gerçekten maðdur ise ekonomi destek fonuyla aileye 530 TL ücret veriyoruz. Aileye verilen destekle çocuðun çalýþtýrýlmasýný engelleyip eðitime yönlendirilmesini saðlýyoruz ve bunlarýn takibi yapýyoruz. Bu yönde çalýþmalarýmýz devam ediyor. Çocuklarýný herhangi bir maðduriyet ve yoksulluk olmaksýzýn sokakta çalýþtýrýlan aileleri tespit ettiðimiz halde çocuk istismarý suçundan bundan hakkýnda suç duyurusunda bulunuyoruz" þeklinde konuþtu.

21 KASIM 2013 PERÞEMBE

5

'Kadýna siddet mutlaka cezalandýrýlmalý' Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir, kadýna yönelik þiddetin mutlak suretle cezalandýrýlmasý gerektiðini söyledi ve ekledi: Hafifletici hiçbir unsur bulunmamalý. Diyarbakýr'da 'Kadýna yönelik þiddet' konulu seminer düzenlendi. Bir otelde düzenlenen seminere Fransa Türkiye Büyükelçisi Laurent Bili, Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir, Cumhuriyet Savcýsý Ýlker Çetin ile Türkiye-Fransa'daki baro temsilcileri, sivil toplum kuruluþu temsilcileri ve çok sayýda kadýn katýldý. Programýn açýlýþ konuþmasýný yapan Baydemir, seminerde, kadýna yönelik þiddetin önlenmesi konusunda deneyimlerin aktarýlacaðýný söyledi. Modern toplumlarda, eðitim seviyesi yüksek olan toplumlarda, yoksul ve eðitim olanaklarýna az kavuþmuþ olan toplumlarda, kentlerde ve kýrda da kadýna yönelik þiddet ve ayrýmcýlýðýn olduðunu belirten Baydemir, þiddetin var olmaya devam ettiðini kaydetti. Þiddetin adýnýn deðiþtirilerek bir nevi meþrulaþtýrýldýðýný aktaran Baydemir, "Belki doðu toplumlarýnda bu þiddete töre cinayeti deniliyor. Batý toplumlarýnda da ya da kalkýnmýþ toplumlarda da kýskançlýk cinayeti veya aþk cinayeti denilebiliyor. Sonuç itibariyle þiddet ve sonucu itibariyle cinayet realitesi var olmaya devam ediyor. Bütün bu yaþananlar bize neyi ifade ediyor. Kadýna yönelik þiddet ve cinsiyet ayrýmcýlýðýnýn, toplumun iliklerine kadar iþlendiðinin göstergesi ve yüzyýllardýr devam ede gelen sürecin ifadesi hatta ve hatta erkeklerin genlerine iþlediðine dair söylemek bir abartý olmayacaktýr" dedi.

'Çok boyutlu mücadele gerektiriyor'

'Herkesin ortak sorumluluðu var'

ceklerini düþünmeleri gerektiðini anlatan Baydemir, "Bununla nasýl mücadele edeceðiz. Elbette ki kadýna yönelik þiddette mücadele için idari tedbirler, yargýsal tedbirler, sosyal tedbirler, ekonomik tedbirler, toplumsal cinsiyet eþitliði konusundaki eðitim farklýlýklarý çalýþmalarý, idari düzenlemelere dair çok boyutlu bir mücadeleyi gerektiriyor. Bu mücadele her þeyden önce sistemli olmalý, bu mücadele kapsamlý olmalý ve bu mücadele mutlaka çok yönlü olmalý. Artýk bir bütün olarak kadýnýn cinsiyet özgürlükçü paradigma gereði eþit statüde olmasý gerektiðini savunan bir noktaya gelmiþ durumdayýz. Bundan büyük bir emekle, büyük bir eforla, büyük bedellerle gelindiðinin altýný çizmek istiyorum" diye konuþtu.

Ekonomik özgürlük þart

Toplumun genlerine bu kadar iþleyen bir ayrýmcýlýkla nasýl baþ ede-

Ekonomik özgürlüðün olmadýðý bir

aile yaþantýsý içerisinde kadýnýn erkekle eþit statüde olmasýnýn beklenmemesi gerektiðini vurgulayan Baydemir, "Ekonomik özgürlüðü olan kadýn þiddete maruz kal dýðý zaman çok daha emin adýmlarla direnmesini bilecektir. Kadýna yönelik þiddetin mutlak suretle cezalandýrýlmasý, hafifletici hiçbir unsurun bulunmamasý gerekir. Tam tersine eþ, kardeþ, aþk veya töre aðýrlaþtýrýlmýþ cezalarla karþýlaþmasý gerekiyor. Politik cinayetlere maruz kalan kadýnlarýnda bu cinayetlerinin aydýnlýða kavuþmasý gerektiðini düþünüyorum. Bu cinayetlerin biran önce aydýnlatýlmasý, karanlýktan çýkarýlmasý kadýnýn bundan sonraki sosyal yaþamýnda, siyasal yaþamýnda daha emin ve daha güven içerisinde ve kadýna yönelik her türlü ayrýmcýlýðýn ortadan kaldýrmasý sürecinde de çok önemli bir katkýsýnýn olacaðýný düþünüyorum" ifadelerini kullandý.

Diyarbakýr Cumhuriyet Savcýsý Ýlker Çetin ise, devletlerin önemli görevlerinden birisinin de þiddeti önlenmesi olduðunu söyledi. Çetin, "Dünyadaki deðiþen deðer yargýlarý ve insan haklarý alanýndaki geliþmelere paralel olarak uluslararasý hukukta aile içi þiddetin önlenmesine yönelik önemli adýmlar atýlmýþtýr. Kadýna yönelik þiddetle mücadele konusunda ülkemizde de önemli adýmlar atýlmýþtýr. Yasama organý gerek yasal, gerekse anayasal düzenlemelerle uluslararasý hukukla paralel bir þekilde bu alanda ihtiyaç duyulan düzenlemeleri yapmýþtýr. Bu düzenlemelerin bir kýsmý kadýna karþý þiddetin önlenmesine yönelik önlemeler, diðer kýsmý ise kadýnlara karþý þiddet eðilimlerine uygulanacak cezai nitelikteki yaptýrýmlardýr. Ancak kadýna yönelik þiddetle mücadelede yasal düzenlemelerin yanýnda bu düzenlemelerin etkin bir þekilde uygulanmasý da önem arz etmektedir. Bunun içinde basýndan STK'lara, kamu, kurum ve kuruluþlara kadar toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluklarý olmaktadýr. Bu sorumluluk ayný zamanda insan olmanýn gereðidir" dedi. ÝHA

Siirt Valisi Aydýn'dan Kýzýlay'a destek Siirt Valisi Ahmet Aydýn, Türk Kýzýlay Derneði Siirt Þubesi'nin kana ihtiyaç bulunan hastalar için kamu kurumlarýnda baþlattýðý kan baðýþý kampanyasýna destek çýktý. Siirt'te özel bir eðitim kurumunda düzenlenen kan baðýþý töreninde konuþan Vali Aydýn, kan baðýþýnýn sosyal bir sorumluluk olduðunu belirtti. Vali Aydýn, "Bir insana hayat vermek, tüm insanlýða hayat vermeye benzer. Kýzýlay Siirt Þubesi'nin ilimizde özel ve

kamu kurumlarda baþlattýðý kampanyaya destek amacýyla kan baðýþýnda bulunduk. Þu anda bizler verdiðimiz kanla, kimin hayatýnýn kurtarýlacaðýný bilmiyoruz. Hepimiz Kýzýlay'a destek olmalýyýz. Bu amaçla tüm vatandaþlarýmýzý kan baðýþýna davet ediyorum. Kampanyayý düzenleyen Türk Kýzýlay'ýna, vatandaþlarýmýza ve ilgili kuruluþlarýmýza teþekkür ederim" dedi. Vali Aydýn ve kurum personelleri daha sonra kan baðýþýnda bulundu. Düzenlenen etkinliðe, Kamu Hastaneler Birliði Genel Sekreteri Muhammed Doðan, Saðlýk Ýl Müdürü Erol Emre Ömür, Milli Eðitim Müdürü Fethi Suay katýldý. ÝHA

Lice'de seminer düzenlenecek Diyarbakýr'ýn Lice ilçesinde kadýnlara yönelik "Aile ve Evlilik" semineri düzenlenecek.

Lice Kaymakamý Tunahan Efendioðlu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý bünyesinde oluþturulan Lice Aile Destek Merkezi'nin aile ve kadýn sorunlarýnýn çözümüne yönelik faaliyet yürüttüðünü belirterek, 18-50 yaþ aralýðýndaki kadýnlara yönelik çok sayýda çalýþma yapýldýðýný söyledi. Yaklaþýk bir yýl önce hizmete açýlan Aile Destek Merkezi'nde bugüne kadar aralarýnda baðlama, yaðlý boya, okuma ve yazma, plates, taký tasarým, kuaförlük ve ingilizcenin yer aldýðý toplam 18 branþta kurs açýldýðýný vurgulayan Efendioðlu,

kurslara 360 kadýnýn devam ettiðini kaydetti. Efendioðlu, merkezde ayrýca 15 günde farklý konularda uzman kiþiler tarafýndan seminer düzenlendiðini ifade ederek, "Kurslarda kadýnlar hem sosyalleþirken hem de meslek de öðreniyor. Kurslarda baþarýlý olan kadýnlarýmýza sertifika veriliyor. 23 Kasým 2013 Cumartesi günü saat: 11.00'de Toprak YÝBO'da Aile ve Evlilik konulu seminer düzenlenecek. Seminerde Yazar Mehmet Paksu kadýnlarý bilgilendirecek ve ayný zamanda imza günü etkinliðine katýlacak" dedi. AA

Namýk Tarancý anýldý Gerçek Dergisi Diyarbakýr muhabiri Namýk Tarancý, 20 Kasým 1992 yýlýnda uðradýðý silahlý saldýrýnýn 21'inci yýl dönümünde sevdikleri tarafýndan anýldý. Baðlar ilçesi Mavi Köþe semtinde düzenlenen etkinliðe Tarancý'nýn arkadaþlarý, Emek Partisi il örgütü, Özgür Gazeteciler Derneði, 78'liler Derneði, sendika temsilcileri ile çok sayýda basýn mensubu katýldý. Evrensel Gazetesi ve Hayat Televizyonu temsilcisi Cumhur Daþ, Namýk Tarancý'nýn 1992 yýlýnda Gerçek Dergisi'nin Diyarbakýr temsilcisi olduðunu söyledi. Daþ, "Tarancý yaþadýðý bölgenin haberini yaptý. Kürt illerinde yaþananlarý basýn yoluyla paylaþtý. Gerçeklerin halkla paylaþýlmasý birilerini rahatsýz etti. 20 Kasým 1992'de uðradýðý silahlý saldýrý sonucu yaþamýný yitirdi. Cinayeti iki yýl faili meçhul kaldýktan sonra 1994'te Hizbullah askeri kanat sorumlusu Cemal Tutar'ýn Diyarbakýr 2 No'lu Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde gýyabýnda yargýlandýðý davaya konu oldu. Tutar, 3 Ocak 2000'de Ýstanbul'daki

Hizbullah operasyonunda yakalandý. Kolluktaki soruþturma ifadesinde Tarancý cinayetiyle ilgili emri Ýsa Altsoy'dan aldýðýný, eylem talimatýný kendisinin verdiðini, eylem sorumlusu Abdülkadir Selçuk'un gözcülük yaptýðýný ve tetiði Mustafa Demir'in çektiðini anlattý. Tutar, Diyarbakýr 6. Aðýr Ceza Mahkemesi'ndeki Hizbullah ana davasýnda 20 Aralýk 2009'da müebbet hapse mahkum edildi. Fakat Yargýtay 9. Ceza Dairesi'ne giden dosya karara baðlanamadan, 1 Ocak 2011'de Ceza Muhakemeleri Kanunu yürürlüðe girdi. Bu kapsamda Tutar, tutukluluk süresi on yýlý geçtiði için tedbir þartýyla 3 Ocak 2011'de tahliye edilenler arasýndaydý" dedi. Daþ, Tarancý cinayetinin bu topraklarda iþlenen ve failleri cezalandýrýlmayan onlarca gazeteci cinayetinden biri olduðunu, Musa Anter'in, Hüseyin Deniz'in, Hafýz Akdemir'in ve binlerce faili meçhulün karanlýkta kaldýðýný söyledi. Konuþmalarýn ardýndan Tarancý'nýn öldürüldüðü yere karanfiller býrakýldý. ÝHA


6

21 KASIM 2013 PERÞEMBE

EKONOMÝ

Tarým arazileri birlesecek Muþ Valisi Vedat Büyükersoy, arazi toplulaþtýrmasýnýn tamamlanmasý halinde çiftçinin cebine girecek paranýn artacaðýný söyledi.

Mardin'de mýsýr üretiminde artýþ Mardin'de mýsýr üretimi ve hasadýnda artýþ yaþandý. Ziraat Mühendisleri Odasý Mardin Ýl Temsilcisi Ali Dündar, Mardin'de 2013 yýllýnýn Mýsýr hasat dönemine girildiðini, mýsýr üretim potansiyelinin yýldan yýla artýþ gösterdiðini söyledi. Mardin'de 2012 yýlý üretim sezonunda 61 bin 864 hektar alanda 713 bin 204 ton mýsýr üretildiðini belirten Dündar, 2011 yýlýna oranla 2. ürün mýsýr üretimin önemli derecede arttýðýný ifade etti. Dündar, "Mýsýr üretimindeki artýþýn baþlýca nedenleri, 2. ürün mýsýr tarýmýna alternatif bir ürün deseninin ilimizde yerleþememesi, mýsýr tarýmýnýn daha kolay yapýlabilmesi, pamuk tarýmýnýn çiftçinin kar olarak beklentisini karþýlayamamasý ve pamuk üretiminin meþakkatli olmasý, fiyat politikasýnýn ve piyasa þartlarýnýn mýsýr lehinde geliþim göstermesi gibi nedenler sayýlabilir. Tahýllar gurubunda buðdaydan sonra 61 bin 864 hektar alanla ikinci sýrada yetiþtirilen mýsýr (dane) yer almaktadýr. Mýsýr bitkisi bölgede sulu alanlarýn artmasýyla, ekilen alanlar artýþ göstermiþtir. Türkiye'nin mýsýr ekim alanlarýnýn artýrýlabileceði ender bölgelerden biri de Mardin ilidir. Özellikle henüz sulamaya açýlmamýþ geniþ tarým arazileri mevcuttur. Kalite açýsýndan da Türkiye'deki en kaliteli mýsýrýn yetiþebildiði bölge olmasýndan dolayý Mardin bölgesinin ayrý bir önemi vardýr. Mýsýr, bölgenin ana ürünü olan buðday sonrasý 2. ürün olarak yetiþtirilen hemen hemen tek üründür" dedi. AA

Hasköy ilçesine baðlý Eþmepýnar Köyü'nde devam eden arazi toplulaþtýrma çalýþmalarýný inceleyen Vali Büyükersoy, köy kýraathanesinde vatandaþlarla bir araya geldi. Vali Büyükersoy, arazi toplulaþtýrmasýnýn çok önemli olduðunu belirtti. Tarým arazilerinin çeþitli nedenlerle parçalara bölündüðünü belirten Vali Büyükersoy, bundan dolayý verimlilik ve karlýlýk oranýnýn çok aþaðýlarda kaldýðýný vurguladý. Büyükersoy þöyle konuþtu; "Toplulaþtýrma, çiftçilik yapan köylümüzün 10 yere gideceðine tek yere gitmesini saðlayacak. Yakýttan ve zamandan tasarruf saðlanacak, arazi bütünleþeceði için ekonomik katký saðlanacak. Bu proje bunun için çok önemli. Bunun yaný sýra Toprak Reformu Genel Müdürlüðü, toplulaþtýrma yaptýðý yerlere ilave hizmetler de yapýyor. Toplulaþtýrma

yapýldýðý için çiftçinin arazisi daha ekonomik hale geliyor. Ayrýca oraya kanalizasyon, sulama, tesisler, tarla içi yollar gibi hizmetler de yapýlýyor. Bu toplulaþtýrma da ayný öyledir. Aslýnda Muþ Ovasý, Türkiye'nin üçüncü büyük ovasý. Burada toplulaþtýrma yapýldýðý takdirde bizim gelirimiz artacak, cebimize giren para artacak. O bakýmdan toplulaþtýrmanýn bir an önce tamamlanmasý için hep beraber çalýþacaðýz."

Vatandaþlar memnun Arazi toplulaþtýr-

OKUL ÝNÞAATI YAPTIRILACAKTIR DÝYARBAKIR ÝL ÖZEL ÝDARESÝ ÝMAR VE KENTSEL ÝYÝLEÞTÝRME DAÝRE BAÞKANLIÐI/ PLAN PROJE YATIRIM VE ÝNÞ. MÜD.

Diyarbakýr Ýli Baðlar ilçesi Kayapýnar Mah 4558/1 parselde 24 derslikli ortaokul yapýlmasý iþi yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2013/164105 1-Ýdarenin a) Adresi : Elazýð Cad. 2. Sanayi Sitesi Karþýsý 21100 SEYRANTEPE YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR b) Telefon ve faks numarasý : 4122624700 - 4122621002 c) Elektronik Posta Adresi : ismail.akcan@icisleri.gov.tr ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Diyarbakýr Ýli Baðlar Ýlçesi c) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 360 (Üçyüzaltmýþ) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Diyarbakýr Ýl Özel Ýdaresi Ýmar ve Kentsel Ýyileþtirme Daire Baþkanlýðý Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü b) Tarihi ve saati : 12.12.2013 - 10:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi. 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sânatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri. 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler: Teklif edilen bedelin % 10 dan az olmamak üzere istekli tarafýndan belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanýlmamýþ nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kýsýtlama bulunmayan mevduatýný gösteren banka referans mektubu, Bu kriterler, mevduat ve kredi tutarlarý toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de saðlanabilir. 4.2.2. Ýsteklinin ihalenin yapýldýðý yýldan önceki yýla ait yýl sonu bilançosu veya eþdeðer belgeleri:

masýnýn vatandaþlar arasýnda memnuniyetle karþýlandýðýný dile getiren Büyükersoy, "Toplulaþtýrmadan yüzde 99 civarýnda memnuniyet görüyoruz. Ýnþallah toplulaþtýrma bittiðinde köylümüz bulunduðu notadan çok daha iyi bir noktaya gelmiþ olacak. Köy içinde toplulaþtýrma yapýlýrken, kanalizasyonlar da yapýlmýþ olacak. Bunu çok önemsiyoruz. Çünkü hiçbir köyümüzün kendi imkanýyla kanalizasyonunu yapmasý mümkün görünmüyor. Bizim de Özel Ýdare

olarak kanalizasyon yapmamýz maliyet açýsýndan çok külfet getirir. Biz kanalizasyondan önce yollarý yapmakla meþgulüz. Bu bakýmdan toplulaþtýrma büyük bir fýrsattýr. Toplulaþtýrma vasýtasýyla diðer hizmetleri de alýyoruz. 2-3 yýl içerisinde toplulaþtýrmanýn semeresini hep birlikte görmüþ olacaðýz. Toplulaþtýrma çalýþmasýnýn yapýlacaðý yerlerdeki hazine arazilerinin köylülerimize satýþý yapýlabilir. Öncelikli olarak kullanana satýþ imkaný var. Biz de buna müspet bakýyoruz. Toplulaþtýrma bittiðinde vatandaþlarýmýzýn hazine arazilerinden de istifade etme imkaný ortaya çýkmýþ olacak" diye konuþtu. Büyükersoy, daha sonra Eþmepýnar Köyü'nde arazi toplulaþtýrmasý kapsamýnda devam eden kanalizasyon çalýþmalarýný inceleyerek bilgi aldý. ÝHA

Dedaþ'tan borç yapýlandýrmasý Mardin'de elektrik borcu olanlar için kampanya baþlatýldý. Dicle Elektrik Daðýtým Anonim Þirketi'nden yapýlan açýklamada, müþterilerden gelen yoðun talep üzerine yeniden borç ödeme kampanyasýnýn baþlatýldýðý belirtildi. Abonelerin 30 Haziran 2013 öncesine ait elektrik borçlarýnýn ana parasýnýn peþin ödemeleri halinde gecikme bedelinin ödenmeyeceði belirtilen açýklamada, "Kampanyaya son katýlým tarihi 30 Kasým 2013 olarak belinlenmiþtir.Borçlu müþterilerimizin elektrik kesintisi ve hukuki müeyyidelerle karþýlaþmamalarý için bu fýrsatý deðerlendirmeleri menfaatlerine olacaktýr. Daha önceki kampanyaya yoðun ilgi gösteren ve düzenli olarak ödemelerini yapan müþterililerimize teþekkür ediyoruz" denildi. AA

Binlerce kiþinin sigortasý iptal edildi Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafýndan son 1 yýlda yapýlan denetimlerde 476 iþyerinin sahte olduðu tespit edildi. Bu denetimlerde 44 bin 260 kiþinin sigortalýlýklarý da iptal edildi. Denetim ve incelemelerde, sistemin çok ilginç bir þekilde ilerlediði ortaya çýktý. Edinilen bilgiye göre öncelikle küçük metre kareli bürolarýn dolandýrýcýlar tarafýndan kiralandýðý ve iþyeri olarak gösterildiði, sonra sokakta yaþayan gariban vatandaþa paralar verilerek üzerine þirketler kurulduðu tespit edildi. Özellikle sosyal güvencesi olmayan þoför esnafý, ev hanýmý gibi iþsizler bulunarak, bu iþyerinde çalýþýyormuþ gibi sigortalý gösterilip, kendilerinden aylýk 150-200 TL ücret alýnýyor. Kiþilerin sigortalý bildirimleri devam ediyor ancak devlete prim borcu ödenmiyor. Bu durumu farkýna varan SGK personeli, bu sahte iþyerinin þifrelerini kapatýyor. Hemen ardýnda da sosyal güvenlik denetmenlerince inceleme süreci baþlatýlýyor. Sahte sigortalýlýk Denetmenler yaptýðý denetim ve incelemelerde iþyerinin SGK'daki kaydýný iptal ederek, sigortalý bildirilen kiþilerin sigortalýlýklarýný geçmiþe yönelik iptal ediyor. Bu kiþilere yapýlan saðlýk harcamalarý ve emekli olmuþ ise yapýlan yersiz ödemeler faizi ile ilgili kiþilerden tahsil ediliyor. Kurum, böylece binlerce kiþiyi bu þekilde sigortalý bildiren dolandýrýcýlarý savcýlýða sevk ediyor. Bu þebekelerin çoðu zaman bazý büyük iþyerleri ile anlaþýp, olmasý gerekenden yüzde 50 daha az prim ödemek koþulu ile büyük iþyerlerinde çalýþan kiþileri de sahte iþyerinden sigortalý bildirdiði ortaya çýktý. Yetkililer, çalýþmalarýn fiili olmasý koþulu ile sigortalý bildirimlerinin yapýlacaðýný, diðer türlüsünün ise sahte sigortalýlýða girdiði konusunda vatandaþý uyardý.

Ýsteklinin ihalenin yapýldýðý yýldan önceki yýla ait yýl sonu bilançosu veya eþdeðer belgeleri; a) Ýlgili mevzuatý uyarýnca bilançosunu yayýmlatma zorunluluðu olan istekliler yýl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin saðlandýðýný gösteren bölümlerini, b) Ýlgili mevzuatý uyarýnca bilançosunu yayýmlatma zorunluluðu olmayan istekliler, yýl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin saðlandýðýný gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin saðlandýðýný göstermek üzere yeminli mali müþavir veya serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar. Sunulan bilanço veya eþdeðer belgelerde; a) Cari oranýn (dönen varlýklar / kýsa vadeli borçlar) en az 0,75 olmasý, b) Öz kaynak oranýnýn (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olmasý, c) Kýsa vadeli banka borçlarýnýn öz kaynaklara oranýnýn 0,50'den küçük olmasý, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranýr. Yukarýda belirtilen kriterleri bir önceki yýlda saðlayamayanlar, son üç yýla kadar olan yýllarýn belgelerini sunabilirler. Bu takdirde belgeleri sunulan yýllarýn parasal tutarlarýnýn ortalamasý üzerinden yeterlik kriterlerinin saðlanýp saðlanmadýðýna bakýlýr. 4.2.3. Ýþ hacmini gösteren belgeler: Ýsteklinin ihalenin yapýldýðý yýldan önceki yýla ait, aþaðýda belirtilen belgelerden birini sunmasý yeterlidir; a) Toplam cirosunu gösteren gelir tablosu, b) Taahhüt altýnda devam eden yapým iþlerinin gerçekleþtirilen kýsmýnýn veya bitirilen yapým iþlerinin parasal tutarýný gösteren faturalar. Ýsteklinin cirosunun teklif ettiði bedelin % 25 inden, taahhüt altýnda devam eden yapým iþlerinin gerçekleþtirilen kýsmýnýn veya bitirilen yapým iþlerinin parasal tutarý için ise teklif edilen bedelin % 15 inden az olmamasý gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini saðlayan ve saðladýðý kritere iliþkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilecektir. Bu kriterleri ihalenin yapýldýðý yýldan önceki yýl için saðlayamayanlar, ihalenin yapýldýðý yýldan önceki yýldan baþlamak üzere birbirini takip eden son altý yýla kadarki belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, belgeleri sunulan yýllarýn parasal tutarlarýnýn ortalamasý üzerinden yeterlik kriterlerinin saðlanýp saðlanmadýðýna bakýlýr. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: Yapým iþlerinde iþ deneyiminde deðerlendirilecek benzer iþlere dair tebliðde yer alan (B) Üst yapý (Bina) 3.grup iþler benzer iþ olarak kabul edilecektir. 4.4.2. Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Ýnþaat Mühendisliði veya Mimarlýk 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 350 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Diyarbakýr Ýl Özel Ýdaresi Ýmar ve Kentsel Ýyileþtirme Daire Baþkanlýðý Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Diyarbakýr Ýl Özel Ýdaresi Ýmar ve Kentsel Ýyileþtirme Daire Baþkanlýðý Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1 Basýn-2263

(www.bik.gov.tr) Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr’de


GÜNCEL

Siyasal iletisimde BDP ve AK Parti önde Dicle Üniversitesi (DÜ) Genel Sekreteri Prof. Dr. Sabri Eyigün, Türkiye'de AK Parti ve BDP'yi siyasal iletiþimi kullanan en etkili partiler olarak gördüðünü söyledi.

Sýnýrda protesto Mardin'in Nusaybin Ýlçesi yakýnlarýnda sýnýrý kaçak geçmeye çalýþan 3 Suriyelinin öldürülmesi protesto edildi. BDP Mardin Milletvekili Erol Dora, Nusaybin Belediye Baþkaný Ayþe Gökkan ile partililerin katýldýðý protesto gösterisi sýrasýnda Ýpekyolu trafiðe kapatýlarak bir süre oturma eylemi yapýldý. BDP Mardin Milletvekili Erol Dora, Suriyeli 3 sivilin infaz edildiðini ileri sürerek, bu durumu kýnadýklarýný söyledi. Dora, "Baþbakan, Diyarbakýr'da 'Cezaevleri boþalacak, daðdakiler inecek' derken ayný günde burada 3 insanýmýz infaz edilmiþtir. Bildiðiniz gibi Suriye'de iç savaþ devam etmektedir. Bu insanlar sýnýrdan uzak bir þekilde ve üzerindeki eþyalara bakýnca bir insanýn duygulanmayýp aðlamamasý elde deðil. Suriye ve Türkiye'deki sýnýrlar arasýna geçiþler yapýlýrken herhangi bir müdahale yapýlma-

maktadýr. Bu insanlarýn sað ele geçirip tutuklanmalarý mümkün iken infaz edilmiþ olmalarý bu bölge de insanlarýn canýna herhangi bir deðer verilmemektedir. Öncelikle yapýlmýþ olan bu infazý þiddetle kýnýyoruz. Bunu kabul etmemiz mümkün deðildir. Kýsa süre önce sýnýrda örülen duvar için hükümetle yaptýðýmýz görüþmelerimizde de asla bu sýnýrlarý kabul etmeyeceðimizi deklere ettik. Bu düþünce ve politikamýzdan vazgeçmeyeceðiz. Cetvelle çizilen bu suni sýnýrlarý asla kabul etmeyeceðiz. Bu infazlar uluslararasý sözleþmelere hem de ulusal mevzuatýmýza aykýrý olarak yapýlmýþtýr. Baþbakan, Ýçiþleri Bakaný, Vali gerçekten bu anlamda samimi iseler bu infazýn hesabýný soracaktýr. Bu infazý gerçekleþtirenler için derhal bir komisyon oluþturup sorumlularý etkililere teslim etmelidir" dedi.

Diyarbakýr Dicle Üniversitesi (DÜ) tarafýndan 3 gün sürecek 1. Uluslararasý Siyasal Ýletiþim Demokrasi ve Yeni Süreç Sempozyumu start aldý. Sempozyum tanýtýmý toplantýsýnda konuþan DÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Sabri Eyigün, Amerika, Kýbrýs'tan birer olmak üzere 32 üniversiteden 92 akademisyen sempozyuma katýlacaðýný ifade etti. Eyigün, etkinliðin 3 gün süreceðini, ilk iki günün sunumlarla son gün ise katýlýmcýlarýn Diyarbakýr'ý gezmesiyle tamamlanacaðýný söyledi. Prof. Dr. Sabri Eyigün, geçtiðimiz hafta sonu Baþbakan'ýn yaptýðý ziyaretle tüm Türkiye'nin Diyarbakýr'daki siyaseti konuþtuðunu belirterek, bu hafta da Türkiye'nin farklý bölgelerinden gelecek olan 92 akademisyenin Diyarbakýr'da siyasal iletiþimi konuþacaðýný dile getirdi. Eyigün, "DÜ olarak amacýmýz, akademik çalýþmalar yaparak kamuoyunun önünü açmak ve onlarý bilgilendirmektir. Bu konuda üniversitemizin çok ciddi çalýþmalarý oldu. Özellikle çözüm süreci siyasal iletiþimin önemini daha da arttýrdý. Çünkü siyasal iletiþim maalesef ülkemizde çok az önemsenen, siyasal iletiþim deyince, yalnýzcý halka seslenmek olarak algýlanan bir biçim olarak görülmekte. Oysaki siyasal iletiþim aslýnda planlý, programlý, ölçmeye dayalý, devamlý veri girdi ve çýktýsýyla çalýþan, propagandadan afiþe kadar, aday fotoðraflarýndan aday seçimine kadar, hem seçim döneminde hem seçimden sonraki süreçte sürekli ve devamlý olarak kamuoyuyla iletiþim kurmaktýr. Bu iletiþim, çift taraflýdýr. Yalnýzca konuþmak, söylemek, anlatmak deðildir. Ayný zamanda yalnýzca duygulara seslenmekte deðil. Siyasal iletiþimin temeli ikna etme ve anlatmaktýr ve yönetilenleri de sürecin içerisine dahil etmektir. Yönetilenlerin duygu, düþünce ve talepleri dikkate almaktýr. Bu da ancak çok etkin bir siyasal iletiþimle mümkün olabiliyor" dedi.

Ýki parti etkili kullanýyor DÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. Sabri Eyigün, Türkiye'de AK Parti ve BDP'yi siyasal iletiþimi kullanan en etkili partiler olarak gördüðünü

söyledi. Eyigün, "Çözüm sürecinde siyasal iletiþimin önemi, demokrasinin olmazsa olmazý olan temel öðesi, seçimlerdir. Seçilmede temsil edilecek kiþiler, seçmenlerinden oy almak zorundadýrlar. Oy almalarý için de onlarý ikna etmek zorundadýrlar. Onlarý ikna etmeleri için, iletiþim içinde olarak arzu ve taleplerini dikkate almak zorundadýr. Bu durumlar demokrasinin özü ve esasýdýr. Siyasal iletiþimde amaç anlatmak ve anlamaktýr. Siyasal iletiþim yalnýzca konuþmak deðildir. Ayný zamanda seçmeni anlamaktýr. Türkiye'de yapýlan siyasal iletiþimde en sýkýntýlý durum ise, çok konuþuyoruz, anlatýyoruz, dile getiriyoruz, ancak ne kadar seçmenimizi anlýyoruz? Anladýðýmýz zamanda hangi oranda geri adým atýyoruz? Bu çok belli deðil. Bu anlamda siyasi partilere baktýðýmýzda, siyasi iletiþimde en etkili iki parti var. Bunlardan biri AK Parti, diðeri ise BDP'dir. AK Parti medyayý çok iyi kullanýyor. Ayný þekilde parti imajýný çok iyi kullanýyor. Örneðin, parti politikasýný istikrar kelimesi üzerinden duyuruyor. Bunu yaparak, halký ikna ve inandýrmaya çalýþýyor. BDP'nin de siyasal iletiþimini çok etkili buluyorum. BDP siyasal iletiþiminde yüz yüze görüþmeyi tercih ediyor. Aslýnda en etkili siyasal iletiþim yüz yüze görüþmedir. Yüz yüze etkileþimde yalnýzca söz aktarmýyorsanýz, sizin gözlerinizin içindeki samimiyet de yansýyor. Karþý tarafý doðrudan dinleme imkaný oluyor. Elini sýkmanýz, sorununuz var mý demeniz? Kahve ve ev sohbetleri çok etkili oluyor" þeklinde konuþtu. ÝHA

21 KASIM 2013 PERÞEMBE

7

Fransýz Büyükelçi Diyarbakýr'da Kadýna yönelik þiddetin konu edildiði bir panele katýlmak üzere Diyarbakýr'a gelen Fransa Türkiye Büyükelçisi Laurent Bili, gazetecilerin gündeme iliþkin sorularýný yanýtladý. Büyükelçi Bili, Fransa'da 3 günde bir kadýnýn eþi veya hayat arkadaþý tarafýndan öldürüldüðünü söyledi. Bili, "Zamanla biz de özel program ve yasalar geliþtirdik. Özellikle Fransa'da Adalet Bakanlýðý, örgütler ve belediyeler birlikte çalýþýyor. Biz bu tecrübeyi getirmek istedik. Çünkü Diyarbakýr Rennes ile çalýþýyor ve Fransa büyükelçiliði de AMER örgütü ile çalýþýyoruz. Bununla ilgili temel bir seminer yapmak istedik. Bütün bu aktörleri bir araya getirip doðru fikir alýþveriþi yapmak istedik" dedi. Paris'te öldürülen 3 Kürt kadýn Bir gazetecinin Fransa'da öldürülen 3 Kürt kadýnýn faillerinin bulunup bulunmadýðý yönündeki soruyu yanýtlayan Büyükelçi Laurent Bili, "Fransa'da herkes bu cinayeti açýklamak istiyor. Bu sorgulama araþtýrma devam ediyor. Maalesef belli bir sonuç yok. Belki biraz yavaþ gidiyor ama sonuna kadar gideceðiz. Çok hýzlý olursa iyi olmayacak, zamana ihtiyacýmýz var. Ama sonunda açýklayacaðýz bu konuyu" diye konuþtu. 'Çözüm sürecini destekliyoruz' Türkiye'de son dönemlerde devam eden çözüm süreci ile ilgili de konuþan Bili, "Bundan dolayý umutluyuz. Ýnþallah bu süreç sonuna kadar gidecek. Hem Türkiye genel olarak hem de Güneydoðu için çok faydalý bir geliþme olabilir. Fransa olarak iþ adamlarý buraya az geliyorlardý. Çünkü bu þiddet çevresinde kimse yatýrým yapmak istemiyor. Bu günlerde biz bu süreci yüzde yüz destekliyoruz. Siyasetçiler siyaset yapýyorlar, siyaset yapýlarak barýþ getirirsek iyi olur" ifadelerini kullandý. ÝHA

"Mukaddes Miras" Mardin'de Türkiye'nin en büyük Mushaf-ý Þerif Sergisi olan Mukaddes Miras Diyarbakýr'ýn ardýndan Mardin'e gidiyor. 23 Kasým cumartesi günü açýlacak olan sergide 99 adet el yazmasý Mushaf-ý þerif sergilenecek. Ýslam Kültür Sanat Platformunun öncülüðünde Diyanet Ýþleri Baþkanlýðýnýn himayelerinde gerçekleþtirilen serginin önemli bir özelliði de tarihin farklý dönemlerine ait el yazmasý Mushaflarýn farklý coðrafyalara ve hat ekollerine ait olmasý. Serginin sanat danýþmanlýðýný ise Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ali Rýza Özcan yapýyor. Kuzey Afrika'dan Çin'e, Hindistan'dan Moðolistan'a

bütün Ýslâm coðrafyasýnda kaleme alýnmýþ Mushaflarýn birçoðu özel koleksiyonlarda olduðu için ilk kez bu sergiyle geniþ kitleler tarafýndan görülebilecek. Sergide Ýslâm hat sanatýnda ekol olarak kabul edilen Þeyh Hamdullah, Caferi Baysungurî Tebrizî, Hafýz Osman, Mehmet Emin Rüþdi ve Hafýz Mustafa Þevki gibi önemli isimlerin eserleri de bulunuyor.

Sergide neler olacak? Sergideki en eski Kur'an-ý Kerim sayfalarý 9-10. yüzyýllara ait. En yeni tarihli Kur'an, 1892 tarihini taþýyor. Sergide kûfî, muhakkak, maðribî, reyhanî, sülüs, nesihve gubarî yazý

çeþitleriyle yazýlmýþ Mushaflar sergilenecek. Abbasî, Memlûk, Osmanlý, Selçuklu, AkkoyunluTürkmen,Safevî ve Kaçar dönemlerine ait eserler mevcut. Osmanlý coðrafyasýnýn yanýnda, Ýran, Irak, Mýsýr, Hindistan, Çin, Kuzey Afrika ülkeleri eserlerin derlendiði yerler. 16-19 yy'lara ait Osmanlý dönemi eserler serginin büyük bir çoðunluðunu oluþturuyor. Bunun yanýnda Abbasî ve Memlûk devri Kur'an'lardan da hatýrý sayýlýr örnek var. Parþömen, bez ve kâðýt üzerine yazýlmýþ nüshalar, tomar, sancak ve kitap formatýyla sergiyi gezenlerle buluþacak. ÝLKHA

'Çocuk tutuklularýn koþullarý düzeltilsin' Þýrnak Barosu Kadýn ve Çocuk Haklarý Merkezi, ana dilde eðitim verilmesi ve tutuklanan çocuklara daha iyi davranmalarý konusunda çaðrýda bulundu. Þýrnak Barosu, cezaevlerinde bulunan çocuklarýn þiddete maruz kaldýklarýný ve Kürt çocuklarýnýn anadilde eðitilmelerini almalarý talep edildi. Þýrnak Barosu Kadýn ve Çocuk Haklarý Merkezi adýna açýklama yapan Avukat Fazilet Taþtan, "Türkiye'nin 1990'da imzalamýþ olduðu ve 191 ülke tarafýndan kabul edilmiþ olan Çocuk Haklarý Sözleþmesi, çocuðun kiþiliðinin tam ve uyumlu olarak geliþebilmesi için mutluluk, sevgi ve anlayýþ havasýnýn içindeki bir aile ortamýnda yetiþmesinin gerekliliðini kabul etmiþlerdir. Ayrýca çocuðun toplumda birey-

sel bir yaþantý sürdürebilmesi için her yönüyle hazýrlanmasýnýn ve özellikle barýþ, hoþgörü, özgürlük, eþitlik ve dayanýþma ruhuyla yetiþtirilmesinin gerekliliðini savunmuþlardýr. Çocuklar kötü cezaevi koþullarýnda kalmaktadýr. 2013 yýlýnda birçok tutuklu çocuk kendi illerine çok uzak cezaevlerine nakledilmiþlerdir. Birçok aile maddi sýkýntýlar ve mesafe nedeniyle aylarca çocuklarýný ziyarete gidememektedir. Çocuklar ailelerine en çok ihtiyaç duyduklarý dönemde ailelerinden uzaklaþtýrýlarak ilerde yaþamlarýnda telafisi imkansýz psikolojik tahrifatlar oluþturulmaktadýr. Türkiye tarafýndan imzalanmýþ olan uluslararasý birçok insan haklarý sözleþmesinin gereklerinin yerine getirilmediði ve

halen insan haklarýyla baðdaþmayan uygulamalarýn sürdüðü anlaþýlmaktadýr. Ülkemiz de çocuk adalet sistemi uluslararasý sözleþmelere uygun hale getirilememiþtir. Bölgemizde çocuklarýn yönelebileceði sosyal ve kültürel herhangi bir alan olmadýðýndan ve çocuklar sürekli bir þiddet ortamýnda büyüdüklerinden yýllar geçtikçe çocuklarda uyuþturucu madde kullanýmý, hýrsýzlýk, fuhuþ gibi suç oranlarý hýzla artmaktadýr. Biz Þýrnak Barosu olarak geleceðimizin teminatý dediðimiz çocuklarýmýzýn özgür, eþit, kendine güvenen, adil ve dürüst birer birey olarak yetiþmeleri için önlerindeki tüm engellerle mücadele edeceðimizi tüm halkýmýza duyuruyoruz" dedi. ÝHA


8

Aktüalite

Diyarbakýr'da derslik sýkýntýsý 21 KASIM 2013 PERÞEMBE

Diyarbakýr Ýl Milli Eðitim Müdürü Hadi Aðýrbaþ, kent eðitiminde en büyük sorun olan derslik sýkýntýsýný gidermek için çalýþtýklarýný söyledi.

D

iyarbakýr'da eðitimdeki en büyük sorunun derslik ihtiyacý olduðunu belirten Milli Eðitim Müdürü Aðýrbaþ, Diyarbakýr'da 16 bin 500 öðretmenin görev yaptýðýný, 78 branþta 2 bin 900 öðretmene daha ihtiyaç bulunduðunu söyledi. Diyarbakýr'daki öðretmen ihtiyacýnýn Türkiye'deki ihtiyaca paralel olduðunu belirten Aðýrbaþ, din kültürü ve ahlak bilgisi, rehberlik, Türkçe,

sýnýf öðretmenliði, okul öncesi öðretmenliði, imam hatip meslek dersleri, ilköðretim, matematik ve Ýngilizce branþlarýnda yaklaþýk 2 bin, geriye kalan 70 branþta ise 900 öðretmene ihtiyaç olduðu ve ilde yatýrým programýna alýnan 190 projenin 2 bin 314 dersliði içerdiðini ifade etti.

10 bin 500 derslik var Diyarbakýr'da toplam 10 bin 500 derslik olduðunu vur-

gulayan Aðýrbaþ, "Mevcut 2 bin 314 derslik de tamamlandýðýnda ilin derslik ihtiyacý önemli ölçüde bitmiþ olacak. 5 yýl içerisinde ilin normal eðitim için ihtiyaç duyacaðý derslik sayýsý temel eðitimde 2 bin 500, ortaöðretimde bin 500'dür. Milli Eðitim Bakaný Avcý ile Diyarbakýr'ýn derslik ihtiyacýný çözecek projeleri paylaþtýk. Ýlde imarda eðitim alaný

olarak görülen 26 þahýs arazisi bulunuyor. Bunlarýn kamulaþtýrýlarak projelerin hayata geçirilmesiyle okul ihtiyacý kalmayacak'' dedi. Aðýrbaþ, yerel yayýn yapan bir gazetede yer alan, "Görevden alýnmasý için AK Parti Milletvekillerince imza toplanarak Bakanlýða bildirildiði" yönündeki iddialarýn asýlsýz olduðunu kaydetti. ÝLKHA

'Çocuklar herkesin sorumluluðu' A

K Parti Diyarbakýr Milletvekili Cuma Ýçten, çocuklarýn herkesin geleceði ve ortak sorumluluðu olduðunu söyledi. 20 Kasým Dünya Çocuk Haklarý Günü'nü önemsediklerini belirten Cuma Ýçten, dünyada birçok çocuðun ya savaþ ortasýnda ya da açlýk sýnýrýnda yaþamýný sürdürdüðünü ifade etti. Ýçten, "Bu koþullarý ortadan kaldýrmak ve onlara daha iyi bir yaþam saðlamak amacýyla hazýrlanan Çocuk Haklarý Sözleþmesi, 191 ülke tarafýndan kabul edilmiþ ve ilk kabul eden ülkelerden biri de biziz. Yaþam koþullarýnýn gittikçe güçleþtiði

günümüzde, yoksunluk, yoksulluk, iþsizlik ve bunun sonucunda oluþan þiddet ortamýndan en büyük zararý maalesef kadýnlarýmýz ve çocuklarýmýz görmektedir. Gözümüzden sakýnýp, üzerine titrediðimiz, yaþam amacýmýz çocuklarýmýz ise bu olumsuzluklardan en çok etkilenen, en büyük yaralarý alan kesimdir. Çünkü toplumun en savunmasýz, en korunmaya muhtaç, en fazla risk altýnda bulunan gruplarýdýr çocuklar. Yeryüzünde her hangi bir yerinde dünyaya gelmiþ her çocuk hepimizin ortak sorumluluðudur" dedi.

'Ülkenin geliþmesi çocuklara baðlý' Ýçten, "Çocuklarýmýzýn haklarýný öðrenerek, kullanarak, savunarak yetiþkinlik yolunda atacaðý saðlam adýmlar daha yaþanýlýr bir dünyanýn, daha aydýnlýk bir geleceðin temellerini oluþturacaktýr. Uzun yýllardý, özellikle kadýn haklarý, insan haklarý, çocuk haklarý, çocuða karþý her türlü istismarý önlemek adýna uzmanlar aracýlýðýyla ailelerle el ele çalýþmalar yapmakta, bu yolla anne, baba ve çocuðu birlikte eðiterek aile kavramýnýn önemini ve

deðerini pekiþtirmeye çalýþmaktayýz. Bu noktada öncelikli çabamýz, diðer kamu ve özel sektör kurumlarý ile yardýmsever vatandaþlarýmýzla iþbirliði içinde, çocuklarýmýzýn örf, adet ve geleneklerine baðlý, kendi ayaklarý üzerinde durabilen, üretken bireyler olarak yetiþmelerini saðlamaktýr. Bu açýdan bakýldýðýnda ülkemizin geliþimi ve ilerlemesi çocuklarýmýzýn mutluluðu ve baþarýsýyla paraleldir. Her çocuðun saðlýk, güvenlik, eðitim, bakým gibi haklardan koþulsuz ve eþit olarak faydalanmasý temenni ediyorum" þeklinde konuþtu. ÝHA

Sendikalardan Kurtoðlu'na destek M

emur-Sen'e baðlý sendikalar, hakkýndaki iddialar nedeniyle Diyarbakýr Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Doç. Dr. Muhammet Güzel Kurtoðlu'nu ziyaret ederek desteklerini bildirdi. Memur-Sen Diyarbakýr Ýl Baþkaný Yunus Memiþ, Saðlýk-Sen Þube Baþkaný Nurhak Ensarioðlu, Enerji-Bir-Sen Þube Baþkaný Hüseyin Hatipoðlu, Diyanet-Sen Þube Baþkaný Ömer Evsen ve Memur-Sen'e baðlý Büro-Memur-Sen, BayýndýrMemur-Sen ve Ulaþtýrma-Memur-Sen, Doç. Dr. Muhammet Güzel Kurtoðlu'nu makamýnda ziyaret etti. Ziyaret sýrasýnda sendikalar adýna konuþan Memur-Sen Diyarbakýr Baþkaný Yunus Memiþ, Kurtoðlu'na saðlýk alanýnda Diyarbakýr'da yaptýðý atýlýmlardan ötürü teþekkür etti.

'Toplumun hizmetkârýyýz' Memiþ, "Sivil TOPLUM ÖRGÜTÜ demek halk demektir. Bizler halkýn gerçek temsilcileriyiz. Þu sýralar basýnda çokça kurum müdürlerimize yönelik haksýz suçlamalara ve karalamalara

Boyundaki þiþkinlik kansere neden olabilir M

þahit oluyoruz. Biz bu konuda halkýmýz adýna kurum müdürlerimizin çalýþmalarýna göz attýk. Sayýn Kurtoðlu'nun halkýn menfaatini gözeterek Diyarbakýr'da saðlýk alanýnda baþarýlý çalýþmalara imza attýðýný gördük" dedi. Doç. Dr. Muhammet Güzel Kurtoðlu ise, insanlýða hizmeti amaç edindikleri-

ni belirterek, "Toplumun hizmetkârýyýz. Doðrularla beraber olmak zorundayýz. Karalama ve yalan kimseye yakýþmaz. Sendika temsilcisi arkadaþlarýma hem bizim hem de halkýn duygularýna tercüman olmalarýnýn yaný sýra vermiþ olduklarý destekten ötürü de teþekkür ediyorum" diye konuþtu. ÝLKHA

Van'a eðitim yardýmý S

abancý Vakfý'nýn Van Valiliði ile imzaladýðý protokol çerçevesinde yaptýrdýðý Hacý Ömer Sabancý Ýlkokulu ve Ortaokulu, 24 derslik, laboratuarlar, atölyeler, çok amaçlý salon, açýk basketbol ve voleybol sahalarý ile öðrencilere hizmet veriyor. Yeni ders yýlýnda yeni okulda eðitime baþlayan öðrencilerle buluþmak üzere Hacý Ömer Sabancý Ýlkokulu ve Ortaokulu'nu ziyaret eden Sabancý Vakfý Genel Müdürü Zerrin Koyunsaðan, "2011 yýlýnda Van'da gerçekleþen depremler bölgedeki eðitim ortamýný da önemli ölçüde etkiledi. Ekonomik zorluklara depremin etkileri de eklenince ilköðretimde devamsýzlýk yükselirken, ortaöðretime kayýt oraný düþüþ gösterdi. Bu oraný yükseltmek için çocuklarýmýzýn kaliteli bir eðitim ortamýndan ve olanaklarýndan en iyi þekilde yararlanmalarýný temin etmeliyiz. Sabancý Vakfý olarak kýz çocuklarýnýn eðitime katýlmalarý ve eðitime

eriþimdeki engellerin kaldýrýlmasý için çalýþmalar yapýyoruz. Eðitimde fýrsat eþitliði için kýz çocuklarý kadar erkek çocuklarýnýn da eþit þartlarla öðrenime devamýný saðlamak hepimizin görevi olmalý. Van'daki öðrencilerin en iyi ortamlarda öðrenim görmeleri amacýyla yeni yaptýrdýðýmýz Hacý Ömer Sabancý Ýlkokulu ve Ortaokulu'nun hayýrlý olmasýný ve okulumuzdan ülke çapýnda baþarýlara imza atacak gençlerin çýkmasýný arzu ediyoruz" dedi. Sabancý Vakfý, kalýcý eserlerden programlara, burslardan ödüllere kadar farklý programlarla eðitim alanýnda sosyal yatýrýmlarýna devam ediyor. Vakfýn Türkiye'nin 78 yerleþim merkezinde toplumun hizmetine sunduðu 120'den fazla kalýcý eser arasýnda; okul, öðrenci yurdu, öðretmenevi, kütüphane ve üniversite olmak üzere eðitim alanýnda toplam 80 kalýcý eseri bulunuyor. ÝHA

ardin'de özel bir hastanede kulak burun boðaz uzmaný olarak görev yapan Dr. Muzaffer Arý, boyundaki bazý þiþkinliklerin kansere neden olabileceðini söyledi. Boyundaki þiþkinliðin mutlaka tanýsýnýn yapýlmasý gerektiðini belirten Dr. Arý, bazý boyun þiþliklerinin kansere neden olabileceðini ifade etti. Kitlelerin farklý dönemlerde çýkabileceðini hatýrlatan Dr. Arý, "Boyun kitleleri bizim KBB'de çok önemli bir konu, çocukluk dönemindeki kitleler farklý ve eriþkin dönemdeki kitleler farklýdýr. Bunun dýþýnda konjektal dediðimiz doðuþtan gelen kitleler ve edimsel dediðimiz sonradan oluþan kitleler var. Doðuþtan dediðimiz kitleler genelde boyun yan tarafýnda ve þiþkinlik tarzýnda kendini gösterir. Yine doðuþtan gelen hemonfijyon ve lamanfijyonlar yine boyunda kendini þiþkinlik olarak gösterir. Bunlar önemsiz zararsýz doðuþtan gelen kitlelerdir. Aile bunlarý fark ettiði zaman mutlaka KBB uzmanýna görünmesine fayda var. Bunun dýþýnda çocukluk döneminde bizim için önemli olan ve en çok sýk karþýlaþtýðýmýz left lotlar bunlar çok zararsýz dediðimiz enfeksiyon sonrasý geliþen left lotlarý büyümesi ile olabilir. Bu lotlar tedavilerle ve ilaçlarla düzelebiliyor. Bunun dýþýnda tedaviye yanýt vermeyen lefoma dediðimiz çok ciddi hastalýk baþlangýcý da olabilir. Aile bu tür þiþliklerde mutlaka bir kbb uzmanýna gitmeli bunun ayrýcý tanýmýný mutlaka yapmak lazým basit bir left lord mu yoksa bir kanser baþlangýcý leftromun

baþlangýcý mý mutlaka bunu ayýrmak lazým, bunun dýþýnda yine tüberküloz, tüberküloza baðlý left bezleri bizim için önemlidir. Eriþkinlerde ise þah damar kaynaklý ya da boyundaki sinir damardan kaynaklý þiþlik olarak karþýmýza çýkabilir. Bunlarýn haricinde gýrtlak kanserleri, gýrtlak kanserlerinin boyunda yayýlmasýna baðlý bazen hasta boyun þiþliðiyle karþýmýza gelebiliyor. Hastada hiçbir ses kýsýtlýðý olmadýðý halde boyun sað ve sol tarafýnda þiþlik olarak gelmekte bunu muayene ettiðimizde bunun gýrtlak kanseri yayýlmasýna baðlý bir tümör olarak teþhis edebiliyoruz ve bunun mutlaka tanýsýný yapmak lazým. Önemli olan þu bonumda kitle var acaba kanser mi oldum diye düþünmemek lazým. Mutlaka 3-5 gün bir hafta içerisinde kendi kendine geçmeyen þiþkinliklerde mutlaka bir kulak burun boðaz hekimine gitmek lazým. Bunun mutlaka tanýsýný yapmak lazým" dedi.


Ýç-Dýþ Politika

Fransa piþtgiriyê dide pêvajoya çareseriyê B

alyozê Fransayê yê Ankarayê Laûrent Bîlî got: "Em ji sedî sed piþtgiriyê didin pêvajoya çareseriyê û înþelah dê encameke baþ jê derkeve."Balyoz Bîlî, beþdarî semînera "Tundiya Li Ser Jinan" ya ku li Diyarbekirê hat lidarxistin, bû û li vir pirsên nûçegihanan bi tirkî bersivandin. Bîlî got ku bi tenê li Tirkiyeyê tundî li jinan nayê kirin, heman pirsigirêk li Fransayê jî heye.Bîlî got ku li Fransayê saziyên sivîl ên civakî digel Wezareta Dadê li dijî tundiyê bi hev re tevdigerin.

Bîlî got armanca me ew e ku em vê tecrubeyê bi saya semîneran ji gelê Diyarbekirê re jî vebêjin, bala her kesê bikêþin ser vê û bi hev biþêwirin.

Sê jinên li Parîsê hatin kuþtin Bîlî, pirsa "Doza jinên li Parîsê hatin kuþtin di kîjan astê de ye?" jî wiha bersivand: "Hemû kes dixwaze kujer derkevin holê û lêkolînên der barê mijarê de dewam dikin." Bîlî diyar kir ku dê heta dawiyê li ser lêkolînê bikin,

21 KASIM 2013 PERÞEMBE

9

pêdiviya wan bi demê heye, di dawiya dawîn de jî dê kujeran derxin holê."

Pêvajoya çareseriyê Bîlî, der barê pêvajoya çareseriyê de got ku em hêvîdar in û wiha dewam kir: "Înþelah heta dawiyê pêvajo dewam bike. Ev ji bo herêm û Tirkiyeyê pir girîng e. Ji Fransayê karsaz kêm tên herêmê. Ji ber tundiyê tu kes naxwaze li herêmê karxaneyan ava bike û sermayedanînê bike. Lêbelê bi pêvajoya çereseriyê re ev yek diguhere. Em ji sedî sed piþtgiriyê didin pêvajoyê."AA

Têkiliyên Iraq û Tirkiyeyê

Parlementerê Eniya Tirkmenên Iraqê Selîm got: "Em dixwazin ku Tirkiye di hêla çand û perwerdehiyê de jî bi Iraqê re têkiliyên xwe pêþ ve bibe."

P

arlementerê Eniya Tirkmenên Iraqê (ITC) yê li Herêma Kurdistana Iraqa Federal (HKIF) Aydin Marûf Selîm diyar kir ku dixwazin Tirkiye ji bilî bazirganiyê di qadên din de jî bi Iraqê re têkiliyên baþ deyne.Selîm û lijneya ku ji 5 kesan pêk

dihat, bi hev re hatin Manavgata navçeya Antalyayê. Li vê derê Odeya Pîþesazî û Bazirganiyê ya Manavgatê (MATSO) ziyaret kirin û bal kiþandin ser têkiliyên di navbera Tirkiye û Iraqê de. Parlementer Selîm li vê derê xeberda û ji bo têkiliyên her du dewletan got: "Di van deman de navbera Tirkiye û Iraqê xweþ e. Em jî piþtgiriyê didin van geþedanên xweþ. Tirkiye destekê dide Iraq û dewletên tirk yên din. Em ji bo vê kêfxweþ in. Em dixwazin ku ev alîkariya wan her tim dewam bike. Em dixwazin ku Tirkiye bi Iraqê re ji bilî bazirganiyê di hêla çand û perwerdehiyê de jî têkiliyên baþ deyne û pêþve bibe."Serokê MATSOyê Ahmet Boztaþ jî destnîþan kir ku bi ezimandina van mêvanên pir kêfxweþ bûye.

Kürtçe haberlerin Türkçesi

Fýransa dan çözüm sürecine tam destek F

ransa'nýn Ankara Büyükelçisi Laurent Bili, çözüm süreciyle ilgili, "Bu sürece yüzde 100 destek veriyoruz ve süreç inþallah baþarýlý olacak" dedi.Diyarbakýr'da düzenlenen "Kadýna Yönelik Þiddet" konulu seminerde gazetecilerin sorularýný Türkçe yanýtlayan Büyükelçi Bili, kadýna þiddet sorununun sadece Türkiye'de deðil, Fransa'da da yaþandýðýný söyledi.Fransa'da kadýna yönelik þiddet konusunda Adalet Bakanlýðý ve sivil toplum kuruluþlarýnýn birlikte çalýþtýðýný, bu tercübeyi düzenledikleri seminerle Diyarbakýr'a da taþýmak istediklerini anlatan Bili, amaçlarýnýn bu konudaki çalýþmalarý bir araya getirerek, fikir alýþveriþinde bulunmak

olduðunu dile getirdi.

Paris'te öldürülen 3 kadýn Paris'te öldürülen 3 kadýn ile ilgili soruþturmanýn hangi aþamada olduðu yönündeki soruya Bili, herkesin bu cinayeti aydýnlatmak istediðini, araþtýrmanýn sürdüðünü belirtti.Bili, "Ama sonuna kadar gideceðiz. Zamana ihtiyaç var ve sonunda bunu açýklayacaðýz" diye konuþtu. Türkiye'nin AB'ye girmesi ile ilgili soruya ise Bili, Fransa'da seçimden sonra Türkiye'nin AB'ye girmesiyle ilgili tutumun çok deðiþtiðini kaydetti. Yeni bir sürecin baþladýðýna dikkati çeken Bili, bu konuda bir normalleþmenin yaþandýðýný, Fransa'nýn artýk

engel deðil, tam tersine yardýmcý olduðunu kaydetti. Çözüm süreciyle ilgili soru üzerine Bili, süreci yakýndan takip ettiklerini, çok önemli bir sürecin baþladýðýný anlatarak, umutlu olduklarýný vurguladý. "Ýnþallah bu süreç sonuna kadar gidecek. Çünkü hem Türkiye hem bölge için çok faydalý bir geliþme olur. Fransa olarak iþ adamlarý çok az geliyor. Þiddet nedeniyle bölgeye kimse yatýrým yapmak istemiyor. Bu tür ziyaretler Diyarbakýr'a az yapýlýyor. Ama bu günlerde çok farklý bir hava var. Bu sürece yüzde 100 destek veriyoruz ve süreç inþallah baþarýlý olacak." "Siyasi liderlerin sürece yak-

laþýmýný nasýl deðerlendiriyorsunuz?" sorusuna Bili, "Ayrýntýlara girmeyeceðim. Ben Türk vatandaþý deðilim. Genel olarak siyasetçiler siyaset

yapýyor. Bu doðal bir þey. Siyasetçiler siyaset yapabilir ama bu siyaseti yaparak barýþý getirirsek iyi olur" dedi.AA

Türkiye-Irak iliþkileri K

uzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Erbil Milletvekili Aydýn Maruf Selim, Türkiye'nin Irak ile ticari iliþkilerinin yaný sýra kültürel ve eðitim anlamýnda da iliþkiler geliþtirmesini istediklerini söyledi. Manavgat'a gelen Selim ve 5 kiþilik Irak Türkmen Cephesi (ITC) heyeti, Manavgat Ticaret ve Sanayi Odasýnca (MATSO) düzenlenen 2023 Manavgat Vizyonu çalýþma toplantýsýna katýldý. Milletvekili Selim, burada yaptýðý konuþmada, Türkiye ile Irak arasýnda son zamanlarda olumlu geliþmeler

yaþandýðýný, kendilerinin de bu geliþmeleri desteklediklerini söyledi.Türkiye'nin Irak ve Türk devletlerine verdiði desteðin kendilerine manevi güç kattýðýný ifade eden Selim, "Soydaþlarýmýza Türkiye'nin vereceði desteklerin sürmesini istiyoruz. Türkiye'nin Irak ile ticari iliþkilerinin yaný sýra kültürel ve eðitim anlamýnda da iliþkiler geliþtirmesini istiyoruz" dedi.

Heyeti aðýrlamaktan mutluluk duyuyoruz MATSO Baþkaný Ahmet Boztaþ da Erbil heyetini

Manavgat'ta aðýrlamaktan mutluluk duyduklarýný kaydetti.Manavgat'ýn 2023 vizyonu ile ilgili stratejik planý hakkýnda bilgi veren Boztaþ, planda üyelerin, ilçenin yönetimindeki paydaþlarýn katýlýmýný, görüþlerini ön planda tuttuklarýný anlattý. Boztaþ, 2023 yýlýnda nasýl bir Manavgat görmek istediklerinin yol haritasýný çýkardýklarýný dile getirdi. Toplantýda stratejik planýn temelini oluþturacak görüþ ve düþüncelerin alýnmasý için katýlýmcýlara anket formu daðýtýldý. Boztaþ, Erbil

Milletvekili Selim ve heyet üyelerine plaket ile Manavgat ürünlerinden oluþan hediye paketi verdi.Toplantýya Milletvekili Selim baþkanlýðýndaki 5 kiþilik Irak Türkmen Cephesi (ITC) heyetinin yaný sýra Manavgat Belediye Baþkan Vekili Erþan Özden, Manavgat Çevre Koruma Turizm Altyapý Tesisleri Yapma ve Ýþletme Birliði (MATAB) Baþkaný Recep Barut, MATSO Meclis Baþkaný Kerim Erdem, oda ve dernek baþkanlarý ile kurum müdürleri katýldý.AA


10

21 KASIM 2013 PERÞEMBE

Ýç-Dýþ Politika

'Sorunlarý içimizde çözelim' Cumhurbaþkaný Abdulah Gül, "Ýslam alemini ilgilendiren sorunlara biz çözüm getiremezsek baþkalarý kendi çözümünü dayatýr" dedi.

Ý

slam Ýþbirliði Teþkilatý (ÝÝT) Ekonomik ve Ticari Ýþbirliði Daimi Komitesi'nin (ÝSEDAK) 29. Bakanlar Toplantýsý'nýn açýlýþýnda konuþan Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, dost ve kardeþ ülkelerin temsilcilerini toplantý vesilesiyle aðýrlamaktan büyük memnuniyet duyduðunu söyledi. Dünyanýn siyasi ve ekonomik çalkantýlarýn sürdüðü zor bir dönemden geçtiðini, Ýslam aleminin bu zorluklardan etkilendiðini ifade eden Gül, "Bir yandan küresel ekonomik krizin beraberinde getirdiði durgunluk, iþsizlik ve yoksul-

luk gibi sorunlarla karþý karþýyayýz. Kriz, zengin ile fakir arasýndaki makasýn giderek açýlmasýna yol açmaktadýr. Bunun toplumsal etkileriyle baþ etmek zorundayýz. Diðer yandan Ýslam aleminin bir kýsmý alevler içindedir ve her gün yüreklerimizi daðlayan görüntülerle karþý karþýyayýz" diye konuþtu.

'Yangýný söndürmek bizim meselemiz' Suriye'deki iþ savaþa deðinen Cumhurbaþkaný Gül, konuþmasýný þöyle sürdürdü: "Suriye'deki iç savaþ, bir milletin kendi kendini

tüketmesine yol açmaktadýr. Yaklaþýk 3 yýldan bu yana devam eden iç savaþýn sonucunda 100 binden fazla insan hayatýný kaybetmiþtir. Milyonlarca insan evlerini, yurtlarýný, yakýnlarýný terk ederek komþu ülkelere göç etmiþtir. Tüm bu geliþmeleri hüzünle, yüreklerimiz burkularak takip etmekteyiz. Bu tür sorunlarýn çözümü için üye ülkelerimize daha fazla sorumluluk düþmektedir. Þayet Ýslam alemini ilgilendiren sorunlara biz çözüm arayýp getiremezsek baþkalarý kendi çözümlerini dayatacaktýr. Evimizi düzene

koymak, herkesten önce bizim sorumluluðumuzdur. Yangýn evimizdeyse, komþumuzdaysa, söndürmek herkesten önce bizim meselemizdir. Aksi halde yaþanacaklarýn maliyeti hepimiz için çok büyük olacaktýr. Bu yüzden, tüm üye ülkeleri 'bizim sorunlarýmýza', 'bize ait çözümler' getirilmesi için çabalarýný arttýrmaya davet ediyorum. Sorunlarýn devamý, Ýslam dünyasýnýn tekamülü bakýmýndan büyük önem taþýyan tabii ve beþeri kaynaklarýmýzdan layýkýyla istifade edilmesini de zorlaþtýrmaktadýr."

Terörün tahmini maliyeti AK Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Numan Kurtulmuþ, "Türkiye geçmiþ performanslarýna baktýðýmýz zaman, eðer terör olmasaydý, her yýl ortalama 0,50 puan daha fazla kalkýnmasý mümkündü. Bunun da rakamsal karþýlýðý 2 trilyon 45 milyar TL'dir" dedi.

A

K Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Numan Kurtulmuþ, düzenlediði basýn toplantýsýnda "Terörün Ülke Ekonomisine Tahmini Maliyeti" konulu raporu açýkladý. Türkiye'nin gündeminde uzunca bir süredir çözüm süreci ve demokratikleþme paketinin yer aldýðýný anýmsatan Kurtulmuþ, bu çerçevede AK Parti Ekonomi Ýþleri Baþkanlýðý bünyesinde hazýrladýklarý çalýþmada eldeki verilerin tamamýný toparlamaya çalýþtýklarýný bildirdi. Kurtulmuþ, Türkiye'nin uzunca bir süredir terör meselesi ile uðraþýyor olmasýna karþýn bu konuda yapýlmýþ kapsamlý çalýþma

olmadýðýný gördüklerini, terörle mücadele eden Ýngiltere ve Ýspanya'da da bu konuda oldukça ender çalýþma olduðuna dikkati çekti. Kurtulmuþ, "Dola-

yýsýyla bu çalýþmanýn gerçekten hem sürecin devamýna önemli katký saðlayacaðýný hem de Türkiye kamuoyunun zihninde 28 yýldýr devam eden bu terör meselesinin Türkiye'ye ne büyük maliyetler getirdiðine iliþkin bir takým ipuçlarýný vereceðini düþünüyorum" diye konuþtu. Çatýþmalý süreç olmasaydý… Genel bakýþ açýsý ile terörün büyüme performansýna etkisi baþlýðý altýnda iki ayrý tahminde bulunduklarýný anlatan Kurtulmuþ, Türkiye'nin 28 yýl boyunca yüzde 4,07 oranýnda büyüme sergilediðini, Türkiye'nin her yýl yüzde 0,25 oranýnda daha fazla büyümesi durumunda 1 milyar 144

milyon TL, yüzde 0,50 oranýnda büyümesi durumunda ise 2 milyar 345 milyon TL büyüme elde edilebileceðini bildirdi. Kurtulmuþ, 1986-2012 yýllarý arasýnda faiz giderlerinin 633 milyar TL olduðunu, bu rakamýn bugünkü karþýlýðýnýn ise 1 trilyon 600 milyar TL olduðunu bildirerek, ayný dönemde devletin yaptýðý harcamalar ve yatýrýmlarýn toplamýnýn ise 1 trilyon 944 milyar TL, bugünkü deðer ile rakamýn 4 trilyon 46 milyar TL'ye denk geldiðini söyledi. Savunma ve güvenlik harcamalarýnýn 1986-2012 yýllarý arasýnda 162 milyar TL olduðunu, bugünkü rakamlara çevrildiðinde ise 495 milyar TL'lik bir rakamýn ortaya çýktýðýna vurgu yapan Kurtulmuþ, terör olmasa ve harcamalarýn yüzde 50 oranýnda azaltýlmasý durumunda 2012 yýlý rakamlarý ile 247 milyar 600 milyon TL, faiz giderlerinden de 110 milyar 500 milyon TL tasarruf yapýlabileceðini aktardý. Savunma harcamalarý borçlanarak yapýldý Kurtulmuþ, Türkiye'nin savunma harcamalarýný

cebinden deðil, borçlanarak yaptýðýna iþaret ederek, "Hepsini topladýðýnýz zaman 358 milyar 100 milyon TL terör dolayýsýyla savunma ve güvenlik harcamalarýna yapýlmýþ olan ilave masraflardýr, maliyetlerdir. 1986-2012 yýllarý arasýnda Türkiye'nin savunma güvenlik harcamalarýnýn yýllýk artýþlarý ortalama yüzde 41'dir. Ancak bu oran 1990-2002 yýllarý arasýndaki yüzde 68,4, Ak Parti dönemindeki oran ise sadece yüzde 5,4'tür. Türkiye, AK Parti iktidarlarý döneminde savunma ve güvenlik harcamalarý payýný mümkün olduðu kadar kýsmýþ, aslan payýný eðitim ve saðlýk

almaya baþlamýþtýr" deðerlendirmesini yaptý. Güvenlik harcamalarýnýn artmasý milli savunma sanayinin yükseldiði anlamýna gelmediðini, karanlýk bir elin nasýl terörü teþvik ettiyse Türkiye'nin de savunma sanayi sahibi olmasýný yýllardýr engellediðini dile getiren Kurtulmuþ, Türkiye'nin terör ve savunma harcamalarýna ayýrdýðý payýn, dýþarýdaki silah tüccarlarýnýn güçlenmesini saðlamaktan baþka bir anlam taþýmadýðýný kaydetti.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


21 KASIM 2013 PERÞEMBE

Basketçi engelliler yeni sezona hazýr

11

2006 yýlýndan bu yana faaliyet yürüten Batman Engelliler Tekerlekli Sandalye Basketbol takýmý Cumartesi günü Diyarbakýrspor ile karþýlaþacak.

7

yýllýk Batman Engelliler Tekerlekli Sandalye Basketbol takýmý 20132014 sezonuna Cumartesi günü D.Bakýr'da, D.Bakýr Bedensel Engelliler spor kulübü ile yapacaðý karþýlaþma ile merhaba diyecek. Batman Tekerlekli Sandalye Basketbol Takýmý bu sezon takýma yeni katýlan genç sporcuklar ile takýmýn alt yapýsýnda yetiþmiþ sporcuklarla yeni sezonda þampiyonluk mücadelesi verecek. Geride býraktýðý 6 baþarýlý sezon boyunca takýmda basketbol oynamýþ sporcularla grubunda üst sýrada yer almak ve Play-off'a katýlmak için mücadele edecek olan Batman Tekerlekli sandalye basketbol takýmý ayný zamanda takýma yeni katýlan

sporcularý da basket camiasýna kazandýracak. Garanti Tekerlekli Sandalye Basketbol 2 lig E grubundaBatman Tekerlekli Sandalye Basketbol Takýmý, Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Spor Kulübü,Hakkari Sümbül Engelliler Spor Kulübü, Muþ Sevgi Engelliler Spor Kulübü, Mardin Kýzýltepe Engelliler Gücü Spor Kulübü, Van Bedensel Engelliler Spor Kulübü, Hakkari Yüksekova Engelliler Spor Kulübü Ve Diyarbakýr Bedensel Engelliler Spor Kulübü olmak üzere toplam sekiz takýmdan oluþuyor. Kulüp Baþkaný Nasreddin Kaya yeni sezon öncesi yaptýðý açýklamada"2006 yýlýndan bu yana faaliyet gös-

terdiðimiz tekerlekli sandalye basketbol liginde Batman'ý ve camiamýzý en iyi þekilde temsil etme gayreti içinde olduk. Bizlere maddi ve manevi destek sunanlarýn desteðini boþa çýkarmadýk. Batmaný her yerde en iyi þekilde temsil etme gayreti içinde olduk. Hafta sonu start alacak olan yeni sezonda da yine baþarý çýtasýný en üst seviyede tutmak için çalýþmalarýmýzý azimle aralýksýz olarak sürdürdük. Takýma yeni katýlan arkadaþlarýmýzý lige hazýr hale gelmeleri için teknik heyetimiz hazýrlýk dönemi boyunca üstün çaba göstermiþtir. Ben her sezon öncesi yaptýðým çaðrýyý bu sezonda yinelemek istiyorum ve her hangi bir dalda spor yapmak isteyen engelli gençlerimizi kulüp

bünyesinde spor yapmaya davet ediyorum. Spor kulübü olarak engelli bireyleri hayatýn sosyal aktiviteleri arasýna katarak, imkan ve olanak saðlandýðýnda engelli bireylerinde baþarýlý bir þekilde toplumda yer edineceðine inanýyorum. Öte yandan Kamu kurum ve kuruluþlarýnýn sosyal sorumluluk bilinci ile bu takýma sahip çýkmalarýný istiyoruz.

Ancak sahip çýkmalarý durumunda takýmýmýzýn sosyal faaliyetlere katýlýmý noktasýnda devamlýlýðý saðlayacaktýr. Bugüne kadar desteðini esirgemeyen Kamu kurum ve kuruluþlarýna yönetim kurulu ve sporcu arkadaþlarýmýn adýna teþekkür ediyor, yeni sezonda da desteklerinin devam edeceðini umut ediyorum" diye konuþtu.

Yeni Malatyaspor galibiyet peþinde Spor Toto 2. Lig Beyaz Grup takýmlarýndan Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Özcan Kýzýltan, Hatayspor'u yenip, liderliði tekrar geri almak istediklerini söyledi.

K

Þanlýurfaspor Yeni Teknik Hocasýna Güveniyor S

amsunspor maçýnýn ardýndan teknik direktör deðiþikliðine gittiklerini belirten Kulüp Sportif Direktörü Murat Daldýk "Yeni hocamýzla baþarýlara imza atacaðýz" dedi. Þanlýurfaspor Sportif Direktörü Murat Daldýk, Pazar günü karþýlaþacaklarý Bucaspor maçýndan galibiyet beklediklerini söyledi. Þanlýurfaspor'un çok kaliteli oyunculardan oluþtuðunu belirten Daldýk, bundan sonra seri galibiyetler alarak þehri sevindireceklerini söyledi. Þanlýurfaspor'un çiçeði burnunda Teknik Direktörü Reha Kapsal'ýn çok idealist ve yenilikçi bir teknik adam olduðuna dikkat çeken Daldýk, "Þanlýurfaspor, çok kaliteli oyuncular topluluðundan oluþuyor, bunu sahaya yansýtacak adýmlarýn atýlmasý gerektiðini düþünüyoruz. Bireysel olarak bakýldýðýnda ligin havasýný teneffüs etmiþ çok sayýda futbolcumuz bulunuyor. Hem yetenekli hem de tecrübeli oyuncularýmýz bundan sonra seri gali-

biyetler alarak þehrimizi sevindireceklerdir. Þampiyonluk yolunda ilerlerken tabiki bazý sýkýntýlarýmýz olacak; ama netice olarak ligin sonu önemli" dedi. Hafta sonu karþýlaþacaklarý Bucaspor maçý için konuþan Daldýk, "Çok ciddi bir þekilde maça hazýrlanýyoruz, rakibin sýkýntýlý olmasýna raðmen kaliteli bir ekip olduðunu biliyoruz. Ýnþallah Ýzmir'den galibiyet ile dönerek üst sýralardan kopmayacaðýz" diye belirtti. Sercan Yýldýrým'ým cezalý olduðunu söyleyen Daldýk, "Samsunspor maçý sonrasý hakeme itirazda bulunan Sercan Yýldýrým'a hakemin raporu doðrultusunda 2 maç ceza geldi. Kendisi Bucaspor karþýlaþmasýnda sahada olmayacak" diye konuþtu. Banahene'nin durumunun ise iyi olduðunu belirten Daldýk, "Yine de hocamýzýn takdiri, maç saatine kadar hocamýz oynayýp oynamayacaðýna karar verecek" diye konuþtu.

PTT 1. Lig'de 14. haftanýn hakemleri açýklandý P

TT 1. Lig'in 14. haftasýnda oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler açýklandý. Merkez Hakem Kurulu'ndan yapýlan açýklamaya göre 14. haftanýn hakemleri þu þekilde:

Cumartesi 14.00 1461 Trabzon- Orduspor: Hüseyin Sabancý 19.00 Adana Demirspor- Kahramanmaraþspor: Serkan Tokat 19.00 Denizlispor- Ýstanbul Büyükþehir Belediyespor: Kutluhan Bilgiç

24 Kasým Pazar 14.00 16.30 19.00 19.00

Balýkesirspor- Mersin Ýdmanyurdu: Suat Arslanboða Fethiyespor-TKÝ Tavþanlý Linyitspor: Koray Gençerler Bucaspor- Þanlýurfaspor: Onur Karabaþ Boluspor- Manisaspor: Abdulkadir Bitigen

25 Kasým Pazartesi 20.00 Gaziantep Büyükþehir Belediyespor- Karþýyaka: Mustafa Aydýn 20.00 Samsunspor- Adanaspor: Özkan Çeliker

ýzýltan, Orduzu Pýnarbaþý Tesisleri'nde gazetecilere yaptýðý açýklamada, Konya Anadolu Selçukluspor maçýnda önemli bir 3 puan aldýklarýný ifade etti. Cezalý futbolcularýn çokluðu dýþýnda herhangi bir sýkýntýlarýnýn olmadýðýný kaydeden Kýzýltan, "Ýyi bir takým olduðumuzu biliyoruz. Rakibi biraz daha hafife aldýðýmýzda sýkýntý yaþýyoruz. Çok þükür ki, Dardanelspor ve Konya Anadolu Selçukluspor maçlarýný kazandýk. Bizi þuanda tek sýkýntýya sokan cezalý futbolcularýn olmasýdýr. Ben oynayacak olan arkadaþlarýmýzýn da ellerinden gelenin en iyisini yapacaðýný düþünüyorum" diye konuþtu. Kýzýltan, Hatayspor'u yenip, liderliði geri almak istediklerini belirterek, "Hatayspor bu grupta önemli bir takým. Ligin birincisi ve ikincisi oynayacak. Onlar bizi yenip puan farkýný 4'e çýkartmaya çalýþacaklar. Bizde yenip tekrar liderliði almak istiyoruz. Tabi ki kolay maç olmayacak. Bizde zoru kolaya çevirmeye çalýþacaðýz. Biz Hatay'da elimizden geleni yapýp, Malatya'ya en iyi þekilde döneceðimizi düþünüyorum" dedi.

Cizre'de halý saha futbol turnuvasý baþladý Þýrnak'ýn Cizre Ýlçe Emniyet Müdürlüðü'nün öðrencilere yönelik düzenlediði orta okullar arasý halý saha futbol turnuvasý baþladý

Sahibinden Satýlýk Lüx Daireler C

izre Ýlçe Emniyet Müdürlüðü koordinesinde baþlayan turnuva 14 orta okulun futbol takýmlarýnýn katýlýmý ile baþladý. Emniyet halý sahada Artukoðlu Ortaokulu ve Kaymakam Mümin Heybet Ortaokulu arasýnda oynanan maç ile baþlayan turnuvada Kaymakam Mümin Heybet Ortaokulu takýmý galip geldi. Okul müdürleri, öðretmenler ve öðrenciler yapýlan bu organizasyonun çok faydalý olacaðýný dile getirdi. Eðitimciler yoðun ders ortamýnýn, sýnav yoðunluðunun biraz olsun azalacaðýný ve öðrencilerin bu yoðunluktan uzaklaþacaklarýný söyledi. Futbol turnuvasýna katýlan bazý öðrenciler ise ilk defa halý sahada top oynadýklarýný ve çok farklý bir duygu yaþadýklarýný dile getirdi.

- 4.Katta bulunan 2 adet daire - 3 Oda- 1 Salon - Ana cadde üzeri - Durak, Alýþveriþ merkezi - Okul - Islak zemin granit - Odalar parke, Net : 150 m2 Karayollarý Kantar kavþaðý Umut apt. Ziraat Bankasý Bitiþiði

0531 992 72 64


12

CMYK

21 KASIM 2013 PERÞEMBE

Diyarbakýr'ýn profesyonel lig temsilcilerinde devre arasý gelmeden yol ayrýmlarý baþladý. Büyükþehir, Sercan'ýn sözleþmesini feshederken, Diyarbakýrspor A.Þ'de de Ýbrahim Ýdis'le yollarýn ayrýlmasýna karar verildi.

2

.Lig Kýrmýzý Grup'ta ilk yarý 22 Aralýk'ta tamamlanýp, sezonun ikinci yarýsý 26 Ocak'ta start alacak. 3.Lig 3.Grup'ta ise ilk yarýnýn sonu 15 Aralýk,ikinci devrenin baþlama tarihi 19 Ocak. Takýmlar için umut olan ara transfer 7 Ocak-3 Þubat tarihleri arasýnda yapýlabilecek. Kulüplerde devre arasý gelmeden yol ayrýmlarý baþladý. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'da teknik heyetle sorunlar yaþayan Sercan Özdem,disiplinsiz davranýþlarý gerekçe gösterilerek sözleþmesi karþýlýklý olarak feshedildi.

Forma þansý bulamadý Diyarbakýrspor A.Þ'de ise Ýbrahim Ýdis'le yollarýn ayrýlmasýna karar verildi. Sezon baþýnda Bozüyükspor'dan transfer edilen ancak bekleneni veremeyen bu futbolcunun son haftalarda forma þansý bulamadýðý gerekçesiyle ayrýlmak istediði, teknik heyetin de kendisini kadroda düþünmediði öðrenilirken,karþýlýklý anlaþýlarak alacaklarýna karþýlýk sözleþmesinin feshedileceði kaydedildi. Büyükþehir ve Diyarbakýrspor A.Þ'de topun aðzýnda olan bazý isimlerin kaderini ise ilk yarýnýn son haftalarýndaki performanslarý tayin edecek.

Yolspor alt yapýya önem verecek Alt yapýya verdiði önemle dikkat çeken Diyarbakýr Yolspor örnek bir baþarýya imza attý.

G

eçen sezon genç kadrosuyla Diyarbakýr Süper Amatör Futbol Ligi'nde oynadýðý 22 maçýn tamamýný kazanarak kýrýlmasý güç bir rekor kýran ve baraj maçýnda Bismil Belediyespor'u da yenerek tarihinde ilk kez Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) mücadele etmeye hak kazanan Yolspor, bu ligde de de baþarýdan baþarýya koþuyor. 8 haftasý geride kalan ligde 5 galibiyet,1 beraberlik ve 2 yenilgi alan Yolspor, topladýðý 16 puanla 3.sýrada yer alýyor.

Spor Toto 2.lig Kýrmýzý Grup TAKIMLAR

Maddi sorunlardan dolayý sezon öncesinde ligden çekilme aþamasýna gelen ancak kentteki spor kamuoyunun baskýsý sonucu lige katýlan Yolspor, trilyonluk yatýrýmlar yapan takýmlarýn yer aldýðý BAL 2. Grup'ta rakiplerinin aksine sezon öncesinde kampa gitme imkaný dahi bulamadý. Alt yapýdan gelen oyunculardan kurulu kadrosunu koruyarak 4 tecrübeli futbolcu ile takviye eden Yolspor, uzun yýllar takýmda forma giyip kaptanlýk yapan ve uzun yýllardýr çalýþtýrdýðý takýmý geçen sezon BAL'a taþýyan teknik adam Ýbrahim Tungaç'la yola devam ederken, kadro ve teknik heyetteki istikrar bu ligde de baþarýyý getirdi.

"REHAVETE KAPILMAYACAÐIZ" Son olarak ligin iddialý takýmlarýn-

Hoca býraktý takým dibe indi Bölgesel Amatör Lig'de 9'uncu haftaya girilirken heyecan devam ediyor.

V

an'ý temsil eden Ýpekyoluspor ise aldýðý maðlubiyetlerle dibe demir attý. Ýpekyoluspor deplasmanda karþýlaþtýðý Muþ Ovasýspor'a 4-2 maðlup olarak 12'nci sýraya geriledi. Oynadýðý 8 lig maçýnda sadece 1 maç kazanan ve 1 maçta da beraberlik elde eden Ýpekyoluspor, 6 karþýlaþmada ise rakiplerine yenilmekten kurtulamadý. Teknik sorumlu Atilla Biçici'nin takýmýn baþýndan ayrýlmasýyla birlikte, Kulüp Baþkaný Mahmut Kahraman'ýn tek baþýna götürmeye çalýþtýðý Ýpekyoluspor galibiyete hasret kaldý. 13 takýmýn yer aldýðý grupta 12'nci sýraya gerileyen Ýpekyoluspor, destek bulamadýðý için istediði oyunu sergileyemiyor. Öte yandan grupta oynadýðý 8 lig maçýnýn 5'ini kazanan Tatvan Gençlerbirliði Spor, evinde Mardin Girmeli Belediyespor'u 1-0 yenerek 18 puanla liderliðini sürdürdü. Cizre Basraspor ise evinde Batman Gercüþ Baðlarspor'u 3-0 gibi net bir skorla maðlup ederek 17 puanla ikinci sýrada yer aldý. Gruptaki diðer kar-

CMYK

ÝSTÝKRAR BAÞARIYI GETÝRDÝ

þýlaþmalarda ise Diyarbakýr Yolspor evinde Kurtalanspor'u 4-2 yenerek 16 puanla üçüncü sýraya yükselirken, Bingöl Çapakçurspor evinde Yüksekova Belediyespor ile 0-0 berabere kalarak 13 puanla dördüncü sýrada yer aldý. Ayný puanlý(13) Mardinspor haftayý bay geçerek beþinci sýrada yer alýrken, Girmeli Belediyespor da 12 puanla altýncý sýrada yer aldý. Oynadýðý 7 lig maçýnda 3 galibiyet elde eden Kurtalanspor 11 puanla yedinci, Erganispor ise 8 puanla sekizinci sýrada bulunuyor. Yine 8 puanlý Batman Gercüþ Baðlarspor ile Muþ Ovasýspor'da dokuzuncu ve onuncu sýralarda yer alýyor. 6 puaný bulunan Yüksekova Belediyespor 11'inci, 4 puaný bulunan Van Ýpekyoluspor 12'nci sýrada yer alýrken, oynadýðý beþ karþýlaþmayý da kaybeden Diyarbakýrspor 0 puanla son sýrada yer alýyor.

dan Kurtalanspor'u Mahsun (2), Mustafa ve Erhan Ölker'in golleriyle yenen Yolspor'daTeknik Sorumlu Ýbrahim Tungaç, rehavete kapýlmadan ayný heyecan ve istekle yola devam edeceklerini söyledi. Tungaç, "Rakiplerimize göre mütevazi imkanlara sahibiz. Çok para harcayarak transfer yapamadýk ve kampa gidemedik. Ancak rakiplerimize göre avantajlarýmýz da var. Yýllardýr bir arada oynayan, birbirlerini tanýyan, baþarýya aç ve baþarýyý isteyen, hedefleri olan futbolculara sahibiz. Çok güzel tesislere sahibiz. Diðer takýmlar gibi büyük transfer paralarý ödeyemedik ama yönetim maaþ ve primleri zamanýnda ödüyor. Kurumsal bir yapýmýz var. Ýlla þampiyon olacaðýz demiyoruz. Ama iddiasýz deðiliz ve hiçbir rakipten çekinmiyoruz. Biz iyi futbol oynamak ve kazanmaya devam etmek istiyoruz. Bu anlayýþla devam ettikten sonra lig sonunda nerede olacaðýmýzý göreceðiz" dedi.

Spor Toto 3.Lig 3.Grup TAKIMLAR

21 11 2013 gazete sayfaları  
21 11 2013 gazete sayfaları  
Advertisement