Page 1

Burasý Batman Havaalaný B

Özel Haber

ir süre önce hizmete giren Batman Havaalanýnda teknoloji çaðýnda olmamýza raðmen insan gücüyle çalýþýlmasý dikkat çekiyor. Havaalanýna inen uçaða, yolcularýn inmesi için merdivenlerin insan gücüyle yanaþtýrýlmasý 'Hangi Çaðdayýz' sorusunu sorduruyor. Ýstanbul'dan gelen özel bir þirkete ait yolcu uçaðý alanda aprona yanaþtýktan sonra bir hareketlilik yaþandý. Uçaðýn ön ve arka kapýsýna merdiven-

PERÞEMBE 21 HAZÝRAN 2012

www.diyarbakirolay.com.tr

ler çalýþan personele tarafýndan insan gücüyle yanaþtýrýlýnca yolcular meraklý bakýþlarla bu durumu izledi. 'Teknoloji çaðýnda insana eziyet' dedirten bu durum tepkiyle karþýlandý. Merdiveni yanaþtýran personel sorularýmýza kaçamak yanýt verirken, alanda merdivenleri taþýyan araç bulunduðu, ancak neden böyle bir yöntemin kullanýldýðý sorusu akýllarda kaldý. Haber Merkezi

Fiyatý : 30 KR

Diyarbakýr þehidine hazin tören

Artýk bunu cözün

Þehit piyade onbaþý Cahit Kýlýç memleketi Diyarbakýr'ýn Hani ilçesi Gürbüz Beldesi'nde aðýtlarla topraða verildi. Milletvekilleri ve Valiye sarýlan Þehit Kýlýç'ýn babasý Galip Kýlýç, gözyaþlarý içerisinde "Artýk bunu çözün yeter'' diyerek feryat etti.

H

akkari'nin Yüksekova ilçesi Yeþiltaþ Karakolu'na düzenlenen saldýrýda þehit olan Cahit Kýlýç'ýn cenazesinin getirileceðini öðrenen belde halkýnýn tamamý kepenklerini kapattý. Beldede düzenlenen törene, AK Parti Milletvekilleri Galip Ensarioðlu, Cuma Ýçten, Süleyman Hamzaoðullarý, Oya Eronat, Mine Lök Beyaz, Vali Mustafa Toprak, 7'nci Kolordu Komutaný Korgeneral Alaeddin Örsan, Ýl Jandarma Komutaný Albay Mustafa Erdem ve Emniyet Müdürü Mustafa Saðlam askeri helikopterle giderek katýldý. Aðýtlar yürek daðladý Protokolün geliþinin ardýndan 2'nci askeri helikopterle þehit Cahit Kýlýç'ýn cenazesi getirildi. Þehit Kýlýç'ýn yakýnlarýnýn bulunduðu yere giden protokol, burada acýlý baba Kýlýç'a taziyelerini bildirdi. Gözyaþlarýný tutamayan baba Galip Kýlýç, milletvekillerine sarýldýktan sonra "Ne olur bu iþi çözün, çözün yeter" dedi. Þehit babasý Kýlýç diðer oðlu Askeri Kýlýç'a sarýlarak, "O benim babamdý, o benim anamdý, o benim canýmdý" diyerek aðýtlar yakarken, protokol de gözyaþlarýný tutamadý. Helikopterden alýnan þehit cenazesi mezarlýða götürülmek üzere omuzlara alýndý. 4’te

Uzmanlardan sýcak hava uyarýsý

M

emorial Diyarbakýr Hastanesi Kardiyoloji Bölümü Uzmaný Dr. Cegerðun Polat, aþýrý sýcaklarýn yaþandýðý yaz döneminde gerekli önlem alýnmadýðý taktirde özellikle tansiyon hastalarýnda büyük bir risk oluþtuðunu söyledi. 5’te

Bölge itfaiyecilerine eðitim

G

üneydoðu Anadolu Belediyeler Birliði (GABB), Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi ve Hollanda Deventer Belediyesi iþbirliðinde hizmete açýlan Diyarbakýr Ýtfaiye Eðitim Merkezi'nde (DÝEM) itfaiye personeline eðitim veriliyor. 8’de

Sekiz þehide veda H

akkari'nin Yüksekova ilçesi Yeþiltaþ Karakolu'na düzenlenen saldýrýda þehit olan 8 asker için Van'da tören düzenlendi. Tören sýrasýnda Genelkurmay Baþkaný Necdet Özel gözyaþlarýna boðuldu. Törenin ardýndan þehitler memleketlerine gönderildi. 4’te

Gölde kirliliðin nedeni yosun ölümleri

F

DÝSKÝ'de mobbing eðitimi

ýrat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliði öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Kadir Eriþ baþkanlýðýndaki ekip, Hazar Gölü yüzeyindeki kirliliði inceledi. Ýnceleme sonunda,kirliliðe yosun ölümlerinin neden olduðu ortaya çýktý. 3’te

D

ÝSKÝ Genel Müdürlüðü personeli mobbing kavramýný, mobbingin nedenlerini ve çalýþan üzerinde etkileri üzerine "Mobbing ve Tükenmiþlik" eðitimi aldý. Geliþmiþ ülkelerde yasalarla koruma altýna alýnan kiþi çalýþma yaþamýnda son yýllarda öne çýkan bir kavram olan mobbing, DÝSKÝ Genel Müdürlüðü Ýnsan Kaynaklarý ve Destek Hizmetleri Daire Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen bir eðitimle ele alýndý. 6’da

GGC'de görev daðýlýmý

G

üneydoðu Gazeteciler Cemiyeti'nin (GGC) hafta sonu yapýlan olaðanüstü kongresinde seçilen yeni yönetimde görev daðýlýmý yapýldý. Baþkanlýða Veysi Ýpek,

Baþkan Yardýmcýlýðýna Ýbrahim Yakut, Genel Sekreterliðe Aytaç Akhan,Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeliðine Muhittin Talay, getirildi. 8’de

Sýcaktan bunalanlar camiye akýn ediyor

D

iyarbakýr'da mevsim normallerinin üstünde seyreden hava sýcaklýðýndan bunalan vatandaþlar, cami avlularýnda serinliyor. Namaz öncesinde camilere giderek abdest alan vatandaþlar, camilerin serin bölümlerinde oturup vakit geçiriyor. Cemaatle birlikte namazlarýný eda eden vatandaþlar, geri kalan zamanlarýnda ise sýcaklardan etkilenmemek için dýþarý çýkmak yerine cami avlularýnda oturuyor. 3’te


2

SAÐLIK

21 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE

Menopoz döneminde kalsiyum ihtiyacý Uzmanlar, light süt içerek saðlýklý bir menopoz dönemi geçirmenin mümkün olduðunu belirtiyor. Menopoz döneminde kalsiyum ihtiyacýnýzý light süt ile karþýlayýn.

K

adýnlarda kalsiyum ihtiyacýnýn arttýðý ve vücudun kilo almaya en yatkýn olduðu menopoz döneminde gerekli tüm mineral ihtiyacýný light süt ile giderin. Uzmanlar menopoz dönemindeki kadýnlara ilerleyen yaþlarda kilo kontrolünü saðlamak,obezite ve yüksek kolesterol riskini azaltmak için de ligth süt içmesini öneriyor. Genellikle 40 yaþýndan sonra görülen menopoz, saðlýklý beslenme yöntemleriyle kadýnlarýn korkulu rüyasý olmaktan çýkýyor. Bu dönemde vücudun kalsiyum ihtiyacýnýn arttýðýna dikkat çeken uzmanlar, ayný zamanda kilo almaya en yatkýn olunan bu dönemde light süt içilmesi gerektiðini söylüyor.

Menopoz döneminde vücudun kilo alýmýna çok uygun olduðunu ifade eden Erciyes Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Neriman Ýnanç, light sütün de (az yaðlý sütler) protein, kalsiyum ve fosfor bakýmýndan oldukça zengin olduðunu belirtti. "Light sütün kolesterolü ve doymuþ yað miktarýnýn tam yaðlý sütlere oranla daha azdýr" diyen Ýnanç, "Özellikle kilo sorunu olan kadýnlarýn kesinlikle bu dönemde light süt içmesi gerekmektedir. Süt sayesinde zorlu dönem daha az sýkýntýyla atlatýlmýþ olur" diye konuþtu. Ýnsan vücudunda kalsiyum deposu oluþturulmasý için sütün düzenli olarak içilmesi gerektiðini vurgulayan Prof.

Ýnanç "Menopoz döneminde vücut oldukça fazla miktarda kalsiyuma ihtiyaç duyar. Yeterli kalsiyum alýnmamasý halinde kemiklerdeki kalsiyum vücut tarafýndan kullanýlmaya baþlar. Bu durum kemik kaybýna (osteoporoz) neden olur. Menopoz döneminde bu riski azaltmanýn en kolay yolu düzenli light süt tüketimidir" dedi. Light sütlerin besin deðerlerini yitirmediðini ve mineral açýsýndan tam yaðlý sütlerden daha zengin olduðunu ve günde ortalama iki bardak tüketilmesi gerektiðini de vurgulayan Ýnanç, light sütlerde bulunan mevcut kalsiyumun metabolizmayý hýzlandýrarak yað yakýmýna da yardýmcý olduðunu belirtti.

Diyabet hastalarýnýn yaz günlüðü Yaz geldi. Ancak kavurucu sýcaklýklarý da beraberinde getirdi. Özellikle kronik hastalýklarý olanlar için bu mevsim biraz daha zor geçecek.

H

isar Intercontinental Hospital Ýç Hastalýklarý Uzmaný Halil Kutlu Erol'la Diyabet hastalarýnýn yazgünlüðünü konuþtuk…

Diyabetiniz Varsa Bu Uyarýlarý Dikkate Alýn! o Kan þekeri kontrollerinizi ihmal etmeyin. Kontrol altýnda olmayan ve yüksek seyreden kan þekeri düzeyleri, idrarda þeker düzeyini artýrýr; bu da idrarla su

Sarmal

Sudoku

kaybýný tetikleyerek vücutta belirgin susuzluða neden olabilir. o Sýcak ortamlarda uzun süre kalmayýn. o 11.00 - 16.00 saatleri arasýnda güneþ altýnda bulunmayýn. o Bol, açýk renkli, pamuklu giysiler giyin. o Bol sývý tüketin. o Kola, gazoz veya tatlandýrýlmýþ, þekerli soda-maden sularý yerine su veya sade maden sularýný tercih edin. Meyve sularý þeker içerdiðinden fazla tüketmeyin. Ihlamur ya da kuþburnu çayý gibi bitkisel çaylar ve sade maden suyu veya sodalarý tercih edin. o Susuzluðu artýrdýðýndan dolayý alkol ve kafeinli içeceklerden uzak durun.

o Ýnsülin sýcakta hemen bozulabileceði için insülin kalemi kullanýyorsanýz özellikle dikkatli olun. Ýnsülin kalemini kesinlikle direkt güneþ ýþýðý görmeyecek þekilde; tercihen küçük bir buz çantasý içerisinde, ancak buz kalýbýna doðrudan temas etmeden sýcaktan koruyun. Kullanýlmayan diðer insülin kalemlerini ise buzdolabýnýn raf kýsmýnda dondurmadan muhafaza edin. o Aðýzdan tablet þeklinde ilaç kullanýyorsanýz ilaçlarýnýzý direkt güneþ ýþýðýna ya da sýcak ortama maruz býrakmayýn. Diyabet ilaçlarýný, ideal oda ýsýsý olan 25°C civarýnda; seyahat sýrasýnda ise aracýn bagajý yerine, aracýn klimalý iç ortamýnda bir çanta içerisinde muhafaza edin.

Puzzle Bulmaca


Genç jeologlar Sason'a çýkarma yaptý

B

21 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE

atman Üniversitesi Jeoloji Mühendisliði Bölümü öðrencileri, 'gözlemsel jeolojik incelemeler dersi' kapsamýnda Sason ilçesine gitti. Genç jeologlar, yapacaklarý ders kapsamýnda Batman ve etrafýnda jeolojik amaçlý incelemelere baþladý. Sason ve çevresinde Prof. Dr. Yaþar Eren baþkanlýðýnda yürütülen çalýþmaya Jeoloji Mühendisliði Bölümü 2. sýnýf öðrencilerinin yaný sýra 90 kiþilik heyet

katýldý. Çalýþmalar esnasýnda öðrencilere kayaçlarý tanýma ve tanýmlama, tabaka konumlarýnýn ölçülme teknikleri, araziden örnek alýmý, arazideki tektonik özelliklerin belirlenmesi, kývrýmlý yapýlarýn ve farklý birimlerin arazi defterlerine iþlenmesi gibi tatbikatlar yaptýrýldý. Prof. Dr. Yaþar Eren, bu ders ile birlikte Sason'un jeolojik özelliklerini anlamaya ve tanýmaya fýrsat saðlandýðýný söyledi.

Ýnþaattan insan kemikleri çýktý

Muþ'ta Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan yaptýrýlacak Mesleki Eðitim Merkezi'nin inþaat alanýnda insan kemikleri bulundu. Kemikler kimlik tespiti için Malatya Adli Týp Kurumu'na gönderildi. Selim Akarsu, iþ makinesi operski öðretmen evinin yerinde E yapýmý devam eden Mesleki atörünün haber vermesi üzerine Eðitim Merkezi inþaatýnda çalýþan iþ Sýcaktan bunalanlar camiye akýn ediyor

D

iyarbakýr'da mevsim normallerinin üstünde seyreden hava sýcaklýðýndan bunalan vatandaþlar, cami avlularýnda serinliyor. Namaz öncesinde camilere giderek abdest alan vatandaþlar, camilerin serin bölümlerinde oturup vakit geçiriyor. Cemaatle birlikte namazlarýný eda eden vatandaþlar, geri kalan zamanlarýnda ise sýcaklardan etkilenmemek için dýþarý çýkmak yerine cami avlularýnda oturuyor.

makinesi operatörü, kazý esnasýnda insana ait kafatasý kemiðine rastladý. Hemen þantiye sorumlusuna haber veren operatör, yetkililer alana gelene kadar çalýþmalarý durdurdu. Daha sonra inþaat alanýna gelen yüklenici firma yetkilileri, kafatasýnýn yakýnýnda çeþitli kemikler bulunca polise haber verdi. Ýnþaat alanýna giden Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ekipleri, insan kemiklerinin bulunduðu ve mezara benzeyen yerde çalýþmalara baþladý. Bölgedeki kemikleri tek tek toplayan polisler, kimlik tespiti için kemikleri Malatya Adli Týp Kurumu'na gönderecek.

Kemikler incelemeye alýndý Yüklenici firma yetkililerinden

inþaat alanýna geldiðini söyledi. Operatörün gösterdiði yerde ilk olarak insana ait kafatasý bulduklarýný ifade eden Selim Akarsu, yaptýklarý incelemede mezara benzeyen bir bölümde de çeþitli kemikler bulduklarýný ve hemen polisi aradýklarýný belirtti. Milli Eðitim Müdürü Ali Tatlý ise, olayý haber alýr almaz inþaat alanýna gittiðini ve çalýþmalarý durdurduðunu kaydetti. Kemiklerle ilgili Ýl Müftülüðü'yle görüþtüklerini dile getiren Ali Tatlý, "Polisin incelemesinin ardýndan burada bulunan kemikleri Ýslami usullere göre baþka bir mezara defnedeceðiz. Kemiklerle ilgili incelemenin tamamlanmasýný bekliyoruz" dedi.

BiMlgeli çocuklardan Vali Ayvaz'a ziyaret

Cami içi serin kalýyor Tarihi Ulu Camii'ye giden vatandaþlardan Abdurrahim Demiroðlu, "Diyarbakýr'da sýcaklar bunaltýyor. Fakat biz namaz kýldýktan sonra cami avlularýnda serin bölümlerde oturuyoruz. Namazdan birkaç saat önce Ulu Camii'ye gelip abdestlerimizi alýyoruz. Daha sonra serinlemek için dinleniyoruz. Çok þükür bir rahatsýzlýðýmýz yok. Namazýmýz bize kuvvet veriyor. Arkadaþlarla namaz öncesi sohbet edip vakit geçiriyoruz. Daha sonra namazlarýmýzý kýlýp evlerimize gidiyoruz" dedi.

ardin'in Mazýdaðý ilçesine baðlý Bilge köyündeki çocuklar, Vali Turhan Ayvaz'ý makamýnda ziyaret etti. 2011-2012 eðitim ve öðretim yýlýný tamamlayan çocuklar, Vali Turhan Ayvaz'ý ziyaret ederek, verdiði destekten dolayý teþekkür ettiler. Ziyarette çocuklara çeþitli

tavsiye ve önerilerde bulunan Vali Ayvaz, "Yaz tatilinizi iyi deðerlendirin, kitap okumayý ihmal etmeyin. Kitap okuyan kiþinin ufku geliþir, büyük insan olur. Bir sýkýntýnýz olduðu zaman bizler valilik olarak burada sizlere yardýmcý olacaðýz" dedi.

Gölde kirliliðin nedeni yosun ölümleri F

ýrat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliði öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Kadir Eriþ baþkanlýðýndaki ekip, Hazar Gölü yüzeyindeki kirliliði inceledi. Ýnceleme sonunda,kirliliðe yosun ölümlerinin neden olduðu ortaya çýktý. Bölgenin yaz aylarýnda önemli turizm merkezlerinden biri olan Elazýð'ýn Sivrice Ýlçesi'ndeki Hazar Gölü'nün yüzeyi yosunlarla kaplanýp, kirlenmiþti. Halk arasýnda panik yaratan kirlenme üzerine Elazýð Fýrat Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliði öðretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Kadir Eriþ baþkanlýðýndaki ekip, gölde kirliliði araþtýrdý. Yrd. Doç. Dr. Eriþ, yaptýklarý araþtýrmada kýþ aylarýnda göl kenarýnda bulunan Hazarbaba Daðý'nda biriken karlarýn sýcaklýklarýn artýþýyla eriyerek göl suyunun soðumasýna neden olduðunu belirterek, gölün dibindeki toprakta tutunamayan yosunlarýn soðuk suda ölerek çamurla birlikte kýyýya vurduðunu söyledi.

Kar sularý öldürdü Yrd. Doç. Dr. Eriþ, tamamen doðal bir olay olan yosun ve çamur tabakasýnýn gölün kirliliðinin habercisi olduðuna da iþaret ederek, þunlarý söyledi: "Hazarbaba Daðý'nýn zirvesinde geçtiðimiz yakýn günlere kadar oldukça geniþ alana kaplý kar birikintileri vardý. Bu karlar sýcaklarýn artýþýyla birlikte eriyerek kýyýya ulaþtý. Bu kar sularý kýyýya soðuk sular getirdi ve bildiðiniz gibi bu yosun dediðimiz bitkiler de su sýcaklýðýnda meydana gelen deðiþim sonucunda yaþamlarý sona ermiþ. Yosun bitkileri özellikle kýyý alanlarýnda toprak zemin üzerinde

artýk yaþamlarý sonlandýðý için su yüzeyine çýkýp gölün çeþitli yerlerine akýntýlarla daðýlmýþ bulunmaktadýr."

Yosun birikintisi kirlilikten Göl yüzeyindeki yosun ve çamurdan oluþan mil tabakasýnýn yavaþ yavaþ kaybolduðunu söyleyen Yrd. Doç. Dr. Eriç, "Bugünkü güncel görüntüde bu yosun görüntülerinin ve kirliliðin de kalmadýðýný görüyoruz. Bu zaman zaman ileriki yýllarda da oluþabilecek bir þey. Tamamen doðal bir olay ama tabi ki bu kadar yosun birikintisinin de gölde bulunmasýnýn çevre kirliliðiyle iliþkili olduðunu unutmamak gerekiyor. Bu gölde de çevresel sorunlar çok büyük ve önemli bir seviyeye gelmiþ durumda. Özellikle gölün çevresinde kentleþmenin yayýlmasý artmasý sonucunda gölde de çevre kirliliðinin had safhaya geldiðini bu yoðun birikintilerinin bu yosun kirliliðinin gölün kenarýndaki sazlýk ve bataklýk alanda artmasýndan anlýyoruz" dedi.

Mardin'de altyapý çalýþmalarý M

Urfa Yolu Üzeri Alkanlar 2006 Apt/ Malabadi Hotel Yaný/Diyarbakýr T: 0 412 237 2166 - F : 412 2372167 M : 507 537 17 39

ardin Belediye Baþkanlýðý Su ve Kanalizasyon Ýþleri Müdürlüðü ekipleri, 13 Mart Mahallesi Suphiye Bölünmez Ýlköðretim Okulu yanýnda baþlattýklarý kanalizasyon þebekesi döþeme iþlemi tamamlanma aþamasýna geldi. Yeni yerleþim alaný olan bölgenin altyapýsýnda sýkýntý yaþanmamasý ve düzgün bir þehirleþmenin saðlanmasý için inþaatý tamamlanan binalarýn altyapýsý hýzla tamamlanýyor. Belediye ekipleri, 13 Mart Mahallesi'nde yaptýklarý çalýþma kapsamýnda 200 metre uzunluðunda 200'lük koruge boru döþüyor.


4

HABER

21 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE

Sekiz þehide veda

Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Yeþiltaþ Karakolu'na düzenlenen saldýrýda þehit olan 8 asker için Van'da tören düzenlendi. Tören sýrasýnda Genelkurmay Baþkaný Necdet Özel gözyaþlarýna boðuldu. Törenin ardýndan þehitler memleketlerine gönderildi. evlatlarý olarak bilinmesini isteriz ki, týpký Yeþiltaþ'ta canlarýný hiçe sayan arkadaþlarýmýz gibi biz hepimiz en kutsal mertebeye ulaþmak için hazýrýz." Törenin ardýndan þehitler memleketlerine uðurlandý.

Yaralý askerlere ziyaret

V

an Jandarma Asayiþ Kolordu Komutanlýðý Helikopter Filo Komutanlýðý'nda düzenlenen tören, þehitlerin Türk bayraðýna sarýlý naþýnýn askerlerin omzunda alana getirilmesiyle baþladý. Törene þehit ailelerinin yaný sýra Genelkurmay Baþkaný Orgeneral Necdet Özel, Ýçiþleri Bakaný Ýdris Naim Þahin, Hakkari Valisi Orhan Alimoðlu, Van Vali Vekili Atay Uslu, Kara Kuvvetleri Komutaný Orgeneral Hayri Kývrýkoðlu, Jandarma Genel Komutaný Orgeneral Bekir Kalyoncu, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Kýlýçlar, askeri erkan ve vatandaþlar katýldý. Þehitler için okunan dualar sýrasýnda Org. Özel'in gözyaþlarýný tutamadýðý görüldü.

Acý, onur ve gurur Saygý duruþunda bulunulmasý ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýnýn ardýndan konuþan 34. Hudut Tugay Komutaný Tuðgeneral Muharrem Metin Özbek, vazifesi uðruna canýný hiçe sayarak feda

eden kahraman silah arkadaþlarýný ebediyete yolcu etmenin acýsý ve ayný zamanda onuru ve gururu içinde olduklarýný söyledi. Milletin baðrýndan çýkmýþ evlatlarý olarak hüzünlerinin büyük, fakat kendilerine olan güven ve görevlerine olan inancýn her zaman daha büyük olduðunu vurgulayan Özbek, þöyle konuþtu:

Þehit askerlerin memleketlerine uðurlanmasýnýn ardýndan Ýçiþleri Bakaný Ýdris Naim Þahin,Genel Kurmay Baþkaný Necdet Özel ve Kara Kuvvetleri Komutaný Orgeneral Hüseyin Kývrýkoðlu, Van Bölge Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde giderek saldýrýda yaralanan ve askerleri ziyaret etti. Yoðun güvenlik önlemi altýnda hastaneye giden Bakan Þahin ve Genel Kurmay Baþkaný Özel, Hastane Baþhekiminden yaralý askerler hakkýnda bilgi aldý. Gazetecilerin içeri alýnmadýðý ziyaretin ardýndan Bakan Þahin, Genelkurmay Baþkaný Özer ve Kara Kuvvetleri Komutaný Orgeneral Kývrýkoðlu daha sonra Van'da ayrýldý.

'Hepimiz hazýrýz'

Diyarbakýr þehidine hazin tören

'Artýk bunu çözün'

"Vatanýmýzýn bu kutsal köþesinde masum insanlarýmýzý kendine kalkan yapýp, Mehmetçiðin merhametini istismar ederek düzenlediði hain saldýrýda þehit verdiðimiz, her gün beraber olup aþýmýzý paylaþtýðýmýz arkadaþlarýmýzýn acýsý, yüreðimize akýttýðýmýz gözyaþlarýmýza can suyu olacaktýr. Görevimize ve kendimize olan inancýmýz karþýsýnda terör örgütü eriyip gidecek ve hayalleri gibi karanlýk dünyalarýnda yok olacaktýr. Atalarýmýzýn emaneti olan kutsal vatan topraðýný bin yýldýr yurt edinmiþ olan aziz milletimizin

Þ

Operasyon devam ediyor Hakkari Þemdinli'deki Derecik Ýç Güvenlik Taburu'nun koruma üs bölgesi ve Yüksekova'daki Daðlýca bölgesinde bulunan Yeþiltaþ karakoluna yapýlan eþ zamanlý operasyonlarýn ardýndan baþlatýlan operasyonlar devam ediyor.

I

rak sýnýrýnýn sýfýr noktasýn da bulunan Þemdinli'nin Derecik Beldesi, Aktütün ve Yeþilova bölgelerindeki operasyon alaný da geniþletildi. Derecik Beldesi'nin Balkaya Daðlarý'na dik ve yamaçlý olmasý nedeniyle özel eðitimli komandolar helikopterlerle buralara indirilirken, Aktütün, Bayrak Tepe bölgelerine ise çok sayýda asker sevk edildi. Þemdinli ilçesinde de gece boyunca top ve silah sesleri duyuldu. Ýlçe merkezine güneyinde bulunan

Guman Daðý'nda gece boyunca, Derecik Ýç Güvenlik Taburu ve Umurlu Karakolundan ise sabahýn ilk ýþýklarýyla Balkaya Daðlarý ve Avaþin bölgelerine yoðun top atýþlarý yapýldý.

Öldürülen PKK'lý sayýsý 20'ye yükseldi Hakkari'nin Yüksekova iÝçesi'nin Daðlýca ve Þemdinli'nin Derecik bölgelerinde baþlayan operasyonlar devam ederken, bölgede öldürülen PKK'lý sayýsýnýn da 20'ye yükseldiði belirtildi. Hakkari Valisi Orhan Alimoðlu'nun önceki akþam saatlerinde makamýnda yaptýðý açýklamalarda öldürülen PKK'lý sayýsýný 18 olduðunu belirtirken, bu açýklamalarýn ardýndan bölgede süren operasyonlarda 2 PKK'lýnýn daha öldürüldüðü bildirildi.

ehit piyade onbaþý Cahit Kýlýç memleketi Diyarbakýr'ýn Hani ilçesi Gürbüz Beldesi'nde aðýtlarla topraða verildi. Milletvekilleri ve Valiye sarýlan Þehit Kýlýç'ýn babasý Galip Kýlýç, gözyaþlarý içerisinde "Artýk bunu çözün yeter'' diyerek feryat etti. Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Yeþiltaþ Karakolu'na düzenlenen saldýrýda þehit olan Cahit Kýlýç'ýn cenazesinin getirileceðini öðrenen belde halkýnýn tamamý kepenklerini kapattý. Beldede düzenlenen törene, AK Parti Milletvekilleri Galip Ensarioðlu, Cuma Ýçten, Süleyman Hamzaoðullarý, Oya Eronat, Mine Lök Beyaz, Vali Mustafa Toprak, 7'nci Kolordu Komutaný Korgeneral Alaeddin Örsan, Ýl Jandarma Komutaný Albay Mustafa Erdem ve Emniyet Müdürü Mustafa Saðlam askeri helikopterle giderek katýldý. Aðýtlar yürek daðladý Protokolün geliþinin ardýndan 2'nci askeri helikopterle þehit Cahit Kýlýç'ýn cenazesi getirildi. Þehit Kýlýç'ýn yakýnlarýnýn bulunduðu yere giden protokol, burada acýlý baba Kýlýç'a taziyelerini bildirdi. Gözyaþlarýný tutamayan baba

Galip Kýlýç, milletvekillerine sarýldýktan sonra "Ne olur bu iþi çözün, çözün yeter" dedi. Þehit babasý Kýlýç diðer oðlu Askeri Kýlýç'a sarýlarak, "O benim babamdý, o benim anamdý, o benim canýmdý" diyerek aðýtlar yakarken, protokol de gözyaþlarýný tutamadý. Helikopterden alýnan þehit cenazesi mezarlýða götürülmek üzere omuzlara alýndý. Gözyaþlarýyla topraða verildi Silah arkadaþlarýnýn taþýdýðý þehidin cenazesinin geldiðini gören ailesi ve belde halký feryatlar ederken, anne Hasret Kýlýç, oðlunun fotoðraflarýný öperek Zazaca "Cahit'im kurban olayým sana'' diyerek gözyaþlarýna boðuldu. Musalla taþýna götürülen þehit Cahit Kýlýç için cenaze namazý kýlýnýrken, yakýnlarý tabutun baþýnda sinir krizleri geçirdi. Beldede bulunan yüzlerce çocuðun da katýldýðý cenaze namazý sonrasý, Þehit Kýlýç omuzlara alýnarak defnedilmek üzere kabri baþýna götürüldü. Tabuta AK Parti Milletvekili Cuma Ýçten de omuz verdi. Þehit Cahit Kýlýç gözyaþlarý içerinde topraða verildi.

Savaþ uçaklarý Zap'ý bombaladý

21 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE YIL: 12 SAYI: 3947 Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk adýna Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Sayfa Editörü A.Baran ÇÝMEN Sayfa Düzeltmeni Aziz Muhammed FÝDANCI Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: Stadyum Altý Kuzey Kale Arkasý YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR e-p posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

Hakkari'de 8 askerin þehit olduðu PKK saldýrýsý ardýndan Türk savaþ uçaklarý PKK'nýn Kuzey Irak'taki ikinci büyük kampý olan Zap'ý bombaladý.

I

rak Devlet Baþkaný Celal Talabani'nin lideri olduðu Kürdistan Yurtsever Birliði'nin resmi internet sitesinde, Türk savaþ uçaklarýnýn PKK'nýn ana kamplarýnýn bulunduðu Zap Vadisi'ndeki Nehal bölgesinde bazý noktalarý 1 saat süreyle bombaladýðý öne sürüldü. Irak'ta Bölgesel Kürt Yönetimi Baþkaný ve Irak Kürdistan Demokrat Partisi lideri Mesut Barzani ise saldýrýyý kýnadý. Barzani, saldýrýnýn herkese zarar verdiðini ve barýþçýl çabalarý boþa çýkardýðýný söyledi.

'Süresiz ateþkes ilan edilsin' Öte yandan 32 yýl aradan sonra Türkiye'ye dönen Kemal Burkay'ýn geçmiþte liderliðini yaptýðý Kürdistan Sosyalist Partisi (PSK) de PKK'yý Daðlýca saldýrýsýndan dolayý protesto ettiðini açýkladý. Yapýlan açýklamada, PKK'nýn samimi olmasý ve barýþçýl çabalara kulak vermesi istenirken, bu tür saldýrýlarýn Kuzey Irak'taki bölgesel Kürt yönetimini de zora soktuðu ifade edildi. Açýklamada, PKK'nýn saldýrýlara son vermesi ve süresiz ateþkes ilan etmesi istendi.


HABER

21 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE

Silopi'de deprem tedirginliði sürüyor

5

Vatandaþlar sokakta yatýyor

Þýrnak'ýn Silopi ilçesinde 14 Haziran'da meydana gelen 5.5 büyüklüðündeki depremin ardýndan evlerine girmeye korkan vatandaþlar, geceleri sokaklarda yatmaya devam ediyor.

A

rtçý sarsýntýlarýn devam ettiði ilçede evlerine giremeyen vatandaþlar sokak, park ve açýk alanlarda sabahlarken, bazý vatandaþlar da þehir dýþýnda bulunan akrabalarýnýn yanýna gitti. Geceyi sokakta geçiren vatandaþlar, depremden sonra sürekli sokaklarda kaldýklarýný söyleyerek, her an yeni bir deprem olacaðý korkusu ile evlerine giremediklerini dile getirdiler. Silopi Belediye Baþkaný Hüsnü Yýldýrým, tüm imkanlarý ile halkýn hizmetinde olduklarýný söyledi. Yýldýrým, þöyle devam etti: Bilindiði gibi 14 Haziran sabah saatlerinde ilçemizde 5.5 þiddetinde bir deprem meydana geldi.

Ardýndan takip eden 4 gün içinde 42 artçý deprem yaþandý. Ýlk depremden hemen sonra Silopi Belediyesi olarak ilçemizin dört bir yanýna ve köylerimize, teknik personel ve araçlarla mevcut hasar tespit çalýþmalarýna baþladýk.

Halkýn yanýndayýz Ýlk yarým saat içinde Devlet Hastanesi'nin bahçesine iki adet çadýr kurduk. Kaymakamlýk bünyesinde kurulan kriz merkezi ile koordineli bir þekilde çalýþmalarýmýza baþladýk. Depremden bir saat sonra belediyemizde mevcut 30 personel, 5 adet kepçe, 9 adet iþ makinesini,

6 adet itfaiye aracýmýzý, 10 adet jeneratörümüzü 24 saat esasýna göre kriz masasýnýn emrine verdik. Bu saate kadar hasar tespit komisyonumuzun yaptýðý incelemelerde kontrol edilen 60'a yakýn binadan 8 tanesinin kullanýlamaz durumda olduðu tespit edildi. Ýlçemizde ilk depremden sonra devam eden artçýlar nedeniyle halkýmýz evlerine giremiyor. Vatandaþlarýmýz deprem tehlikesinden dolayý sokaklarda yaþýyor. Silopi Belediyesi olarak tüm olanaklarýmýzla halkýmýzýn yanýndayýz. Allah bir daha böyle felaketleri halkýmýza yaþatmasýn.

Uzmanlardan sýcak hava uyarýsý

Memorial Diyarbakýr Hastanesi Kardiyoloji Bölümü Uzmaný Dr. Cegerðun Polat, aþýrý sýcaklarýn yaþandýðý yaz döneminde gerekli önlem alýnmadýðý taktirde özellikle tansiyon hastalarýnda büyük bir risk oluþtuðunu söyledi.

K

ardiyoloji Bölümü Uzmaný Dr. Cegerðun Polat, tansiyon hastalarýnýn yaz aylarýnda dikkat etmesi gereken konular hakkýnda bilgi verdi. Sýcakla birlikte artan nemin kan basýncýný olumsuz etkilediðini belirten Dr. Polat, bu tür durumlarýn tansiyon hastalarýnýn hayatlarýndaki riski arttýrdýðýný dile getirdi. Genetik yatkýnlýðýn yüksek tansiyon nedeni olduðunu ifade eden Polat, saðlýklý bireylerde kan basýncý deðerinin 120/80

olmasý gerektiðini kaydetti. Bu limitin üst sýnýrýnýn ise 135/85 olduðunu belirten Polat, kan basýncýnýn bu seviyenin üzerine çýkmasý durumunda kiþinin yüksek tansiyon hastasý olarak deðerlendirildiðini dile getirdi. Dr. Polat, "Çoðu zaman hiçbir nedene baðlý olmadan görülebilen yüksek tansiyon, özellikle 50 yaþýný geçmiþ yetiþkinler için risk oluþturmaktadýr. Hastalýðýn oluþmasýndaki en önemli neden genetik yatkýnlýktýr. Ailesinde

yüksek tansiyon hastasý olan kiþilerde ilerleyen yaþla birlikte yüksek tansiyon görülme olasýlýðý da artmaktadýr. Ayrýca hastalar arasýnda yapýlan istatistikler, hormonal hastalýklarýn da tansiyon yüksekliðine sebep olabileceðini göstermektedir" dedi.

Tansiyon hastalarý dikkat Yüksek tansiyonun beyin kanamasý riskini arttýrdýðýný belirten Dr. Polat, yaz

aylarýnda görülen aþýrý sýcaklarýn tansiyon hastalarý için sorun olduðunu söyledi. Dr. Polat, "Nemli havalar yüksek tansiyon hastalarý için uygun deðildir. Sýcak havalar, özellikle 50 yaþýnýn üzerindeki yüksek tansiyon hastalarýnda beyin kanamasý riskini de artýrabilir. Yüksek tansiyon hastalarýnýn yaz aylarýnda alacaklarý önlemler çok önemlidir. Bu durumlarda güneþin dik olarak geldiði saatlerde güneþ altýnda uzun süre kalýnmamalýdýr. Güneþe

çýkýlacak zamanlarda özellikle baþ bölgelerinin korumasýna özen gösterilmelidir. Artan su ihtiyacý uygun ölçülerde giderilmeli, þiddetli baþ aðrýsý önemsenmelidir. Tansiyon ilaçlarý hekimin verdiði talimatlar doðrultusunda düzenli olarak kullanýlmalýdýr. Tansiyondaki iniþ çýkýþlar ölüm riskini de beraberinde getirdiðinden uzman doktor gözetiminde gerekli ölçümler düzenli olarak yaptýrýlmalýdýr" þeklinde konuþtu.

Sokak festivali Mardin'de sona erdi

Mardin'de 20 ülkeden 200 gencin sanat için bir araya geldiði 'Uluslararasý Mezopotamya Sirk ve Sokak Sanatlarý Festivali' renkli görüntülerle sona erdi.

M

ardin Gençlik ve Kültür Derneði ile Mardin Gençlik ve Kültür Evi'nin desteðiyle gerçekleþtirilen ve 20 gündür ilçeler ile beldelerde devam eden festivalin kapanýþý renkli görüntülere sahne oldu. Mardin Valiliði Dara Anfi Tiyatro alanýnda düzenlenen etkinlikte, yabancý 150 ve 50 yerli sokak sanatçýsý sergiledikleri gösterilerle Mardinlilerden ilgi gördü. Festivalin koordinatörlerinden Ýlyas Akman, festivalin 20 gün boyunca devam ettiðini, Mardin ve ilçelerinde sokaklarda, çarþýlarda, minibüslerde, kahvelerde, tarihi damlarda ve çeþmelerde de gösteriler düzenleyerek vatandaþlarý sanatla bütünleþtirmek istediklerini söyledi.

20 gün boyunca ücretsiz eðlence Akman, "Yabancý ülkelerden gelen 150 sanatçý ve Türkiye'den 20 arkadaþýmýzla baþladýk. Kayseri'den, Çanakkale'den, Ýstanbul'dan gelen gruplarýmýz oldu. Bunlarla birlikte 200 arkadaþýmýz 20 gün boyunca bu festivali gerçekleþtirdi. Festivalin amacý Mardinlilere daha önce yaþamadýklarý farklý, eðlenceli bir deneyim yaþatmaktý. Burada sanatlarý vatandaþlar ile bütünleþtirdik. Ayný zamanda sirk ve sokak sanatlarý üzerine eðitim vermek üzere atölyeler gerçekleþtirdik. Tüm etkinlikler ve atölyeler, herkesin ulaþabileceði yerlerde ve ücretsiz olarak

BB itlis'te HEM sergisi itlis Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü'nde (HEM) açýlan kurslara katýlan kursiyerlerin yaptýðý el iþi malzemeler düzenlenen bir sergi ile beðeniye sunuldu. Kültür Merkezi'nde düzenlenen yýlsonu sergisinin açýlýþý Bitlis Valisi Nurettin Yýlmaz ve eþi Hatice Yýlmaz tarafýndan yapýldý. Sergide bir konuþma yapan HEM Müdürü Fikret Rona, Güvenli Hayat ve Güvenli Gelecek Ýçin Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programý'nýn (ÇOGEP) iþbirliði protokolünün imzalandýðýný söyledi. Rona, "Bu program, çocuk ve gençlerin kiþisel ve sosyal geliþimlerinin saðlanmasý, toplumsal açýdan korunmalarýna iliþkin tedbirlerin yaþama geçirilmesi, sosyal ve eðitim desteði saðlanarak topluma faydalý bireyler halinde yetiþtirilmelerine katkýda bulunulmasý, kente göçle gelmiþ, uyum saðlayamamýþ diðer dezavantajlý kesimlerin þehir yaþamýna dahil edilmesi ve güvenli yaþama dolaylý olarak olumsuz yönde etki eden yoksunluklarýn azaltýlmasý amacýyla

oluþturulmuþtur" dedi.

100 öðrenciye kurs þansý

Rona, Bitlis Emniyet Müdürlüðü tarafýndan 'Kulak Ver Kardeþliðe' projesi kapsamýnda il genelinde ortaöðretim 12. sýnýfta eðitim görecek olan ve derslerinde baþarýlý, üniversite sýnavýný kazanma yönünde azimli ancak üniversiteye hazýrlýk kurslarýna gitme imkaný olmayan 100 öðrenciye kurslara katýlma þansý verdiklerini de sözlerine ekledi. Rona, "Birey-toplum iliþkilerinin geliþtirilebilmesi, öðrencilerin sýnav öncesi motivasyonlarýnýn attýrýlmasý, birlik ve beraberliðin vurgulanmasý amacýyla belli zaman aralýklarýnda öðrencilere yönelik yemekli toplantýlar düzenlenmesi, sýnav sonrasýnda üniversite sýnavýný kazanan ve ilk 10'a giren öðrenciler için kokteyl düzenlenmesi ve ödül verilmesi planlanmýþtýr" diye konuþtu. Yapýlan konuþmanýn ardýndan Vali Yýlmaz ve eþi, sergiyi gezerek yapýlan çalýþmalarý incelediler.

vatandaþlarýmýza sunuldu" dedi.

Çocuklar devamýný istiyor Gösteriden etkilendiklerini belirten Mardinli çocuklar ise bu tür organizasyonlarýn devam etmesini istedi. Bulgaristan'dan gelen sokak sanatçýsý Nina ise, Mardin'de bulunduðu ve festivale katýldýðý için mutlu olduðunu belirterek, "Mardin'e ilk defa geliyorum, çok güzel bir kent. Böyle bir gösteride yer aldýðým için çok mutluyum" diye konuþtu. Çocuklar ve aileleri, top, ip, ateþ ve bisiklet cambazlarý, sokak müzisyenleri, tiyatrocular, palyaçolar ve dansçýlar ile sihirbazlarýn gösterilerini ilgiyle izledi.

Meslek odalarýndan ortak açýklama:

Huzurlu bir ülke istiyoruz

Van'da faaliyet gösteren bazý meslek odalarý, ortak bir açýklama yaptý. Van Ticaret ve Sanayi Odasý (VATSO), Van Ticaret Borsasý (VATBO), Van Barosu, Van Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý Birliði (ESOB), Van-Hakkari Tabip Odasý, VAN Serbest Muhasebeciler ve Mali Müþavirler Odasý (SMMMO), Türkiye Mimar ve Mühendisler Odalarý Birliði (TMMOB) Van Ýl Koordinasyon Kurulu (ÝKK) ve Van Ziraat Odasý tarafýndan yapýlan ortak açýklamayý TMMOB Van ÝKK Sekreteri Þemsettin Bakýr okudu. Bakýr, Daðlýca'dan ve Þanlýurfa'dan gelen ölüm haberlerinin coðrafyanýn nasýl bir olaðan dýþýlýk yaþamakta olduðunun göstergesi olduðunu söyledi. Bakýr, þöyle devam etti: Daha önce çeþitli platformlarda yaptýðýmýz açýklamalarda Kürt sorununun demokrasi ve siyaset kurumu içerisinde ve siyasetin dili ile konuþularak çözüme ulaþtýrýlmasý gerektiði ifade edilmiþti. Toplumsal gerilim oluþtu Bu çaðrýmýzýn tekrarý niteliðinde, yaþanan can kayýplarý ve tutuklamalar nedeni ile oluþan toplumsal gerilimin saðduyulu bir iklime çevrilmesi için legal

uygulanmýþ olmasý, toplum vicdanýnda ciddi rahatsýzlýða sebep olmaktadýr. Van'ýn yeniden yapýlanmasýnda önemli rol üstlenen belediye baþkanlarýnýn görevlerine devamý bakýmýndan, serbest kalmalarý toplumda önemli bir rahatlama saðlayacaktýr. Barýþ ve huzurlu bir ülke istiyoruz

siyasetin alanýnýn hukuksal tedbir ve argümanlarla daraltýlmak yerine geniþletilmesi gerekmektedir. Tutuklama kurumu kiþi özgürlüklerine getirilen önemli bir kýsýtlamadýr. Yasal mevzuat gereði de as olan kiþinin tutuksuz yargýlanmasýdýr. Ýstisnai durumlarda uygulanmasý gereken tutuklama müessesinin belediye baþkanlarý ve yasal siyasi parti temsilcileri için kolaylýkla

Bölgede ve ülkede hayatýn olaðanlaþmasý adýna siyasi, legal alanýn geniþletilmesini saðlayacak yasal zeminin oluþturulmasý zorunludur. Yakýn bir dönemde ilimizde tutuklanan belediye baþkanlarýnýn serbest býrakýlmasýnýn önemli bir baþlangýç olacaðýný düþünmekteyiz. Keza, þiddetin sorun gündemleþtirme ve çözme yöntemi olmaktan çýkarýlmasý, silahlara ivedilikle ve geri dönüþsüz biçimde veda edilmesi de artýk toplumsal bir talep halini almýþtýr. Daðlýca'da ve Þanlýurfa Cezaevi'nde yaþanan can kayýplarý toplumun yüreðine ateþ düþürmüþtür. Yeni Daðlýca'larýn olmadýðý, yeni canlarýn topraða verilmediði barýþ ve huzur içinde bir ülke en temel talebimizdir.


6

EKONOMÝ

21 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE

Mardin çiftçisini fýrtýna vurdu

Mardin'de önceki gece baþlayan ve gün ortasýna kadar devam eden fýrtýna ekili alanlarda büyük zarara neden oldu. Mardin Ziraat Odasý Baþkaný Malik Özkan, biçilmeyen ekinlerde oluþan hasarýn çiftçileri maðdur ettiðini söyledi.

Þ

iddetli rüzgar, Mardin Ovasý'nda hasat dönemindeki buðday tarlalarýnda zarara yol açtý. Ziraat Odasý Baþkaný Malik Özkan, bazý alanlarda zararýn yüzde 60'lara kadar çýktýðýný bildirdi. Özkan, "Akþam saatlerinde baþlayan ve sabaha kadar devam eden rüzgar ve fýrtýna, biçim zamaný gelen tarladaki bilhassa buðdaya büyük ölçüde zarar verdi. Ýyice kuruyan buðday baþaklarý þiddetli rüzgar nedeniyle birbirlerine çarpýnca daneler tarlaya döküldü. Tarlasýný biçmeyen çiftçimizin gerçekten kaybý büyük. Nisan ayýnda yeteri kadar yaðmur yaðmayýnca verim düþüktü. Þimdi de fýrtýna vurunca çiftçi periþan oldu" dedi.

Batman'da Uygulamalý Anket Eðitimi B

Buðday tarlada kaldý Çiftçiler, bu yýl yangýn ve ardýndan oluþan fýrtýna ile sarsýldýklarýný söyledi. 18 köyde yangýn çýktýðýný belirten çiftçiler, ürünlerin büyük bölümünün tarlada yandýðýný, geri kalan kýsmýnýn da fýrtýna nedeniyle ellerinden gittiðini belirttiler. Iþýklar köyünde çiftçilik yapan Veysi Duyan, fýrtýna sonunda baþaklarda dane kalmadýðý için tarlasýný biçemediðini söyledi. Köyde ürün kaybýnýn oldukça yüksek olduðunu ifade eden Duyan, "Ben tarlama biçerdöverle girdim, dane olmayýnca buðdayý tarlada býraktým. Komþularýmýz 250 dönüm alandan 80 ton buðday almalarý gerekirken 12 ton buðday alabildi. Bu da biçerdöver ücretidir" þeklinde konuþtu.

DÝSKÝ'de mobbing eðitimi D

ÝSKÝ Genel Müdürlüðü personeli mobbing kavramýný, mobbingin nedenlerini ve çalýþan üzerinde etkileri üzerine "Mobbing ve Tükenmiþlik" eðitimi aldý. Geliþmiþ ülkelerde yasalarla koruma altýna alýnan kiþi çalýþma yaþamýnda son yýllarda öne çýkan bir kavram olan mobbing, DÝSKÝ Genel Müdürlüðü Ýnsan Kaynaklarý ve Destek Hizmetleri Daire Baþkanlýðý tarafýndan düzenlenen bir eðitimle ele alýndý. DÝSKÝ Genel Müdürlüðü personelinin yoðun olarak katýldýðý "Mobbing ve Tükenmiþlik" eðiti-

mi, Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi'nden psikolog Rahime Kocaoðlu tarafýndan verildi.

Türkiye'de suç olarak tanýmlanmadý Mobbingin iþyerinde psikolojik þiddet, baský uygulamak, sýkýntý vermek, taciz etmek gibi anlamlara geldiðini belirten Kocaoðlu, mobbingin genellikle kiþinin istifa etmesini saðlama, disiplini saðlamak gibi amaçlarla yapýldýðýný söyledi. Baskýnýn en az 6 ay boyunca, kasten ve sistemli yapýlmasý

halinde mobbing kavramýnýn devreye gireceðini ifade eden Kocaoðlu, "Sessiz kalýnan her mobbing sizin de ortak olduðunuz bir mobbingdir" dedi. Kocaoðlu, Türkiye'de mobbingin henüz yasalarda bir suç olarak yer almadýðýný söyleyerek iþyerlerine açýlan davalarýn mevcut çalýþma yasalarý çerçevesinde ele alýndýðýný belirtti. Psikolojik etkileri aðýr

Kocaoðlu, ABD'de yakýn tarihte 9 bin çalýþan üzerinde yapýlan bir araþtýrmaya göre

atman'da, Dicle Kalkýnma Ajansý teknik destek programý kapsamýnda Güneydoðu Kadýnlarý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði'nin "Anket Eðitimi" projesinde 19-24 yaþ arasý 30 kiþiye uygulamalý eðitim verildi. Anket eðitiminde katýlýmcýlar anket verilerini toplama, uygulama, analiz ve deðerlendirme ile sonuçlarýn rapor haline getirilmesi konusunda teknik kapasitelerini arttýrdý. Konuyla ilgili yapýlan açýklamada, verilen eðitimle anket uygulama ile veri analizi konusunda insan kaynaðý potansiyeli oluþturulduðuna dikkat çekilerek, katýlýmcýlarýn eðitimle birlikte bölgede gerçekleþtirilecek araþtýrma projelerinde rahatlýkla görev alabilecek düzeye eriþtiði kaydedildi.

Bölgede ilk DÝKA'dan yapýlan açýklamada,

"Güneydoðu Kadýnlarý Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði, bölgedeki kadýnlarýn sorunlarýný tespit etmek için anket uygulama konusunda yeterli bilgi ve beceriye sahip olunmadýðý için bu tespitler yapýlamýyordu. Kamu kurum ve kuruluþlarý da kadýnlar konusunda ellerinde saðlýklý veriler olmadýðý için kaynaklar yerinde kullanýlamayýp, kaynak israfý olmaktaydý. Kadýnlarýn sorunlarý doðru bir þekilde tespit edileceði zaman ihtiyaçlarýna göre kaynak ayrýlacaðýndan sorunlar eskiye oranla daha hýzlý ve daha etkili bir þekilde çözülebilecektir. Bu yönüyle eðitim bölgede ilk defa gerçekleþtirilen bir eðitim hüviyetini taþýmaktadýr" denildi.

kadýn çalýþanlarýn yüzde 42, erkek çalýþanlarýn ise yüzde 15'inin son iki yýlda mobbinge maruz kaldýðýný söyledi. Mobbingin çalýþan üzerinde son derece aðýr etkileri olduðunu vurgulayan Kocaoðlu, mobbingin en belirgin özelliðinin kiþiyi tükenmiþlik duygusuna sürüklemek olduðunu vurguladý. Mobbinge uðrayan kiþinin psikolojik bozukluk yaþadýðýný, iþe gelmek istemeyeceðini belirten Kocaoðlu, mobbing sonucu iþ kaybý ve kiþinin iþ göremez hale getirildiðini ifade etti.

Çiftçi buðdaydan beklediði verimi alamadý Muþ'ta giriþimciler bilgilendirildi B

itlis'in Tatvan ilçesindeki çiftçiler, bu yýl yaðýþýn az ve havanýn sýcak olmasý nedeniyle buðdaydan beklediði verimi alamadý. Çiftçi Mesut Aydoðan, çetin geçen kýþýn ardýndan yaðmurun az yaðmasý nedeniyle buðdaylarýn tarlalarda susuz kalmasý sonucu geliþemediðini ve bu yüzden bekledikleri verimi alamadýklarýný söyledi. Aydoðan, normalde dönüm baþýna 20 teneke buðday aldýklarýný belirtti. Bu yýl yaðýþýn az olmasý nedeniyle önümüzdeki ay hasadý yapýlacak olan buðdayýn dönümünden en fazla 10 teneke buðday alabileceklerini ifade

eden Aydoðan, þöyle devam etti:

Tohumlar çürüdü "Bu yýl malum kýþýmýz çok sert ve karlý geçti. Hal böyle iken buðdaylarýmýz uzun süre güneþ

yüzü görmedi. Bunun yanýnda uzun süre toprak altýnda kalan ve soðuktan etkilenen buðday tohumlarý haliyle karýn kalkmasýndan sonra çürüdü. Toprakta geriye kalan buðday taneleri ise yeterli yaðýþ olmamasý nedeniyle yeþermezken, yeþeren tohumlarda susuzluktan baþak açamadý." Buðdaydan bu yýl beklenenin çok altýnda bir verim aldýklarýný dile getiren Aydoðan, son umut olarak önümüzdeki aylarda hasadýný yapacaklarý buðdayýn giderlerini karþýlamasýný umduklarýný sözlerine ekledi.

Muþ, Van, Bitlis ve Hakkari illerini kapsayan Doðu Anadolu Kalkýnma Ajansý (DAKA), Muþ'ta bilgilendirme toplantýsý düzenledi.

K

atýlýmcýlarý bilgilendiren DAKA Genel Sekreteri Dr. Emin Yaþar Demirci, ajansýn 2012 mali destek programlarýný açýkladý. Meyvecilik ve sebzeciliðin geliþtirilmesi ile yenilenebilir enerji kaynaklarý kullanýmýnýn özendirilmesi programý olmak üzere iki ayrý mali destek programý olduðunu ifade eden Demirci, meyvecilik ve sebzeciliðin geliþtirilmesi programýnýn Hakkari'de uygulanacaðýný kaydetti. Meyvecilik ve sebzeciliðin geliþtirilmesi programýnýn genel amacýnýn Hakkari'nin meyvecilik ve sebzecilik potansiyelini hareket geçirmek olduðunu ifade eden Demirci, þunlarý söyledi:

Bütçe 4 milyon TL "Programýn toplam bütçesi 4 milyon TL'dir. Asgari hibe miktarý 20 bin TL olup, verilebilecek azami hibe tutarý ise 400 bin TL'dir. Program kapsamýnda sunulacak projelerde, kar amacý güden kuruluþlar toplam proje maliyetlerinin yüzde 50'si, kar amacý gütmeyen kuruluþlar ise yüzde 75'i oranýnda hibe talep edebilmektedir. Programýn birinci önceliði, baþta ceviz olmak üzere kapama, tek çeþit meyve üretimi yapýlan meyve bahçelerinin kurulmasýdýr. Ýkinci önceliði ise yenilenebilir enerji kaynaðý kullanan seralarýn oluþturulmasý olarak belirlenmiþtir. Programa çiftçiler, KOBÝ'ler, kooperatifler, birlikler, vakýflar, ziraat odalarý, belediyeler, üniversiteler, köylere hizmet götürme birlikleri baþvura-

bilmektedir."

Son baþvuru tarihi 7 Eylül Yenilenebilir enerji kaynaklarý kullanýmýnýn özendirilmesi mali destek programýnýn genel amacýný da açýklayan Demirci, "Programýn toplam bütçesi 5 milyon TL'dir. Program kapsamýnda verilecek hibe tutarlarý 100 bin TL ile 700 bin TL arasýnda deðiþiyor. Öncelikli olarak güneþ enerjisi ve hidrolik enerji kaynaklarý ile elektrik üretimi saðlayan yatýrým projeleri desteklenecektir. Bu öncelik kapsamýnda kendi tükettiði enerji girdisini oto-prodüktör

olarak üretecek yatýrýmcýlar desteklenecektir. Program kapsamýnda desteklenecek diðer tür projeler ise biyogaz, jeotermal, rüzgar, biyokütle, çöp gazý gibi diðer yenilenebilir enerji kaynaklarý ile elektrik üretimi saðlayan yatýrým projeleri, yenilenebilir enerji kaynaklarýnýn sulama, ýsýtma ve kurutma amaçlý kullanýmýný saðlayan projeler ve yenilenebilir enerji kaynaklarýna iliþkin Ar-Ge ve tanýtým faaliyetlerini içeren projelerdir" dedi. Demirci, her iki mali destek programý için son baþvuru tarihinin 7 Eylül 2012 saat 17.00 olduðunu sözlerine ekledi.


GÜNCEL

'Barýþ projenizi ortaya koyun' Diyarbakýr Türkiye Jokey kulübü Derneði At Yetiþtiriciliði ve Yarýþlarý iktisadi iþletmesi Diyarbakýr Hipodromu Yüksek Gerilim Tesisleri Ýþletme Sorumluluðu ve Yüksek Gerilim Tesisleri Bakým Hizmet Ýþlerinin alýnmasý için ihale yapýlacaktýr. *Ýhale kapalý zarf usulü yapýlacaktýr. * Ýhale þartnamesi TJK Diyarbakýr Hipodrom Müdürlüðünden 30,00 TL (Otuz Türk Lirasý)+ KDV karþýlýðýnda temin edilebilir. * Ýhaleye girmek isteyen firmalarýn tekliflerini en geç 26.06.2012 günü saat 15’e kadar TJK Diyarbakýr Hipodrom Müdürlüðü adresine teslim etmeleri gerekmektedir. * Geç müracaat ve postadaki gecikmeler dikkate alýnmayacaktýr. *Türkiye Jokey kulübü 4734 sayýlý K.Ý.K ‘na tabi deðildir. Türkiye Jokey kulübü Derneði At Yetiþtiriciliði ve Yarýþlarý Ýktisadi Ýþletmesi Basýn-1154

www.bik.gov.tr) Resmi Ýlanlar(www.ilan .gov.tr)

B

DP Diyarbakýr Milletvekili Altan Tan, "Hepimiz þunu söylüyoruz; artýk öldürmekle ne Kürt biter ne de asker biter. Barýþ projenizi ortaya koyun, birlikte çalýþalým" dedi. Diyarbakýr'ýn Yeniþehir ilçesinde bulunan Belediye Konukevi'nde açýklamalarda bulunan BDP Diyarbakýr Milletvekili Altan Tan, 8 askerin þehit olmasýyla ilgili olarak, yaþanýlan olayýn son 30 senede en az 30 sefer tekrarlandýðýný söyledi. Tan, "Bundan daha büyük olaylar oluyor, 33 asker tam yine barýþýn konuþulduðu dönemde katledildi. Bu sene kýþýn devlet 'operasyon yapmýyorum' diyor ya, Bitlis'te 15 kadýn gerilla topluca öldürüldü. Bu olaylar olduðu vakit kamuoyu tartýþýyor, silahla olmaz kan dursun, 3 gün sonra tekrar eskiye dönüyoruz. Biz bu filmi defalarca seyrettik. Hükümet yetkilileri þunu söylüyor; akan kan yerde kalmayacak, þehitlerimizin intikamý alýnacak, terörün baþý ezilecek, devletin gücü gösterilecek. Kardeþim bunu 30 senedir söylüyorsun. Baþka bir plak çal. Her seferinde kamuoyu kalkýyor, 'efendim PKK'ya çaðrýda bulunun silahla olmaz, kan dursun, PKK teslim olsun'. Tamam teslim olsun, silahlarý býraksýn, kime býraksýn, neye býraksýn? Erbil pazarýnda satsýn mý, Kandil'de býraksýn, kurtlara, kuþlara, ayýlara mý býraksýn bu silahlarý? Kime teslim etsin. Teslim ettikten sonra nereye gelsin, ne yapsýn? Habur'a gelip, Türküm doðruyum, çalýþkaným, ne mutlu Türküm diyerek devletin þefkatli kollarýna mý sýðýnsýn, ne yapsýn" diye sordu. 'Öldürmekle ne Kürt ne asker biter' Hükümetin söylemlerine de deðinen Tan, "Hükümetin söylediði þu; çýkýn PKK'yý durdurun, silahlarýný bý-

DÝYARBAKIR ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESÝ AMELÝYATHANE, PEDÝATRÝ, PREMATÜRE BÖLÜMLERÝ ONARIM YAPIM ÝÞÝ Çocuk Hastalýklarý Hastanesi-Diyarbakýr Diyarbakýr Çocuk Hastalýklarý Hastanesi Ameliyathane, Pediatri, Prematüre Bölümleri Onarým Yapým Ýþi yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2012/74290 1-Ýdarenin a) Adresi : HASTANELER CADDESI YENÝÞEHÝR DÝYARBAKIR b) Telefon ve faks numarasý : 4122245751 - 4122290147 c) Elektronik Posta Adresi : satinalma@dch.gov.tr ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Diyarbakýr Çocuk Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu c) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Diyarbakýr Çocuk Hastalýklarý Hastanesi Toplantý Salonu b) Tarihi ve saati : 16.07.2012 - 10:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi. 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sânatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri. 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler, 4.3.2. Organizasyon yapýsý ve personel durumuna iliþkin belgeler: a) Anahtar Teknik Personel istenilmemektedir. b) Teknik Personel: Mesleki Özellikleri Mesleki Ünvaný Adet Pozisyonu 1 Þantiye Þefi Makine Mühendisi veya Makine Yüksek Mühendisi 5 Yýl Deneyimli 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: 11 Haziran 2011 Tarih ve 27961 Sayýlý Resmî Gazetede yayýnlanan yapým iþlerinde iþ deneyiminde deðerlendirilecek benzer iþlere dair tebliðin Yüklenici tarafýndan teklif edilen birim fiyatlarýn bulunan tutarlarýn toplamý olan C II. ve C IV. grup iþleri beraber sunmalarý gerekmektedir. 4.4.2. Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Mezuniyet belgeleri/diplomalar: Makine Mühendisi veya Makine Yüksek Mühendisi 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Diyarbakýr Çocuk Hastalýklarý Hastanesi Satýn Alma Birimi adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Diyarbakýr Çocuk Hastalýklarý Hastanesi Satýn Alma Birimi adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için tek-

21 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE

raktýrýn, hatta yetmiyorsa, gelin bizle beraber korucu olun, sizde savaþýn, PKK bitsin. Sonra ise bana güven gerisini merak etme sen. Ferdi Tayfur'un 'Merak Etme Sen' þarkýsýný çalýyorlar 30 senedir. Býrakýn, bir Ohan Gencebay'a geçin, bir Ýbrahim Tatlýses'e geçin. Baþka þarkýlar söyleyin. Hepimiz de, ben de þunu söylüyorum; artýk öldürmekle ne Kürt biter ne de asker biter. Þimdi 5 bin veya 10 bin gerilla 1 milyonluk dünyanýn en güçlü ve donanýmlý ordularýndan, Türkiye Cumhuriyeti'ni yenip de Ankara'ya girebilir mi veya Diyarbakýr'a girebilir mi? Bu mümkün deðil. Bunu bütün Kürt siyasetçiler biliyor. Biz de söylüyoruz. Çaðýmýz devrimci halk savaþlarýnýn çaðý deðil. Bugün Kürt siyasetinin yapmasý gereken sivil itaatsizlik, bunu Murat Karayýlan da söylüyor. Ama bunu nasýl planlayacaðýz. Gelin planlayalým. Devlete dönüyoruz diyoruz ki; senin projen ne? Türkiye Cumhuriyeti PKK'yý yok edebilir mi, eder, týrnak içinde eder. Sende Saddam Hüseyin gibi gidersin Kandil'e kimyasal silah atarsýn, 10 bin kiþiyi öldürürsün. Peki, bu çözüm mü, galibiyet mi, kökünü kazýma mý? Bu kýyamete kadar, tek Kürt kalana kadar savaþýn devamý demektir" diye konuþtu. 'Her þeyi konuþalým' 100 yýllýk sorunun bir günde çözülemeyeceðini kendilerinin de bildiðini aktaran Tan, þöyle konuþtu: "þunu diyoruz; bak kardeþim posta okumayý býrak. Sen Baþbakansýn, Kasýmpaþa'da kahve iþleten bir mahalle kabadayýsý deðilsin. Sana düþen bir proje ortaya koymak, çözümün barýþýn projesi. Senin projen ne, senin kardeþ halkla yaþama projen var mý? E var diyor. Biz de biliyoruz 100 yýllýk sorun bir günde çözülmez. Bugün 550 milletvekili bir araya gelsin ana dilde eðitimi kabul etse, bunun ortalama olarak hayata geçirilmesi en az 5

7

sene. Bunu biz de biliyoruz. Koy bir proje ortaya. Barýþ projen ne, kandýrma, oyalama, çürütme. 75 bin tane korucun var. 75 tane de Kürt milletvekilim var diyorsun, bunlar neredeyse televizyon televizyon geziyorlar, avcý keklikleri cik cik cik ötüyorlar. Barýþ projesi koy BDP, KADEP, Hak Par, Kürt, Türk herkes destek versin. PKK ile de konuþulsun. Bir yandan demokratikleþme çözüm, bir yandan silah býrakma bunlarýn hepsini konuþalým. 'Yok ben kimseyle pazarlýk etmem' diyorsan, oynaya oynaya pazarlýk edeceksin. Pazarlýk diyorsan, pazarlýk edeceksin, elinden geliyorsa etme. Elimizi deðil, kafamýzý taþýn altýna koymuþuz, en az yargýlananýmýz 100 yýl ile yargýlanýyor. Silah býrakma dahil her þeyi konuþalým."

T.C Diyarbakýr 5.Asliye Hukuk Mahkemesi Esas no: 2012/249 Karar No: 2012/267 Davacýnýn isminin düzeltilmesine iliþkin talebinin kabülü ile, Diyarbakýr ili Yeniþehir ilçesi, Seyrantepe mah. C: 133,H:159, BSN:1 ‘de nüf. kay. Hüseyin ve Dilþah’dan olma 25/04/1973 D.lu Mehmet Sadýk Elçi’nin isminin Muhammed Tayyip olarak düzeltilmesine, nüfusa bu þekilde tesciline, Davacýnýn yaþýnýn düzeltilmesine iliþkin talebinin feragat nedeniyle reddine karar verildiði ilan olunur. Basýn-1145

www.bik.gov.tr) Resmi Ýlanlar(www.ilan .gov.tr)

lif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (DOKSAN) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1 1.Ýhaleye iþtirak edecek yükleniciler teklif edecek cihaz ve ürünlere ait kataloglarý teklif ile birlikte sunacaklardýr. 2.Ýhaleye iþtirak edecek yüklenicilerden iþ bitirme olarak, cihazlar için paket tip hijyenik klima santralý üretim belgelerini ibraz edeceklerdir. PAKET TÝP HÝJYENÝK KLÝMA SANTRALI ÝÇÝN AÞAÐIDAKÝ BELGELERÝN TEKLÝF DOSYASINDA SUNULMASI GEREKMEKTEDÝR. 1- Satýcý firma, teklifi ile birlikte cihazýn teknik özelliklerinin görülebileceði orijinal gerekli teknik dokümanlarý vermelidir. 2- Ýstekli tarafýndan teklif edilen cihazýn Türkiye Genelinde yayýlmýþ servis aðýnýn olmasý kaydý ile isteklinin üreticiden alýnmýþ satýþ yetki belgesi olmalý ve servis aðýnýn araþtýrýlabilmesi için belgelendirilmesi gerekmektedir. 3- Cihazlar ( sistem ) en az 2 yýl garantili olacak ve bu üretici ve Türkiye temsilcisi ve varsa yetki verilen satýcý firma tarafýndan verilecektir. Garanti süresince bakým, onarým ve yedek parçadan hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Satýcý firma cihazýn kullanacaðý sarf malzemeleri ücreti karþýlýðý iþverene 10 yýl süreyle temin edecektir. Arýza bildiriminden sonra en geç 24 saat içinde cihaza müdahale edilecek ve en geç 15 gün içinde bütün fonksiyonlarýyla çalýþtýrýlacaktýr. Arýzalý geçen süre garanti süresinden sayýlmayacaktýr. 4- Ýhaleyi alan firma cihazýn kullanýmý, bakýmý ve olasý arýzalarýn giderilmesi ile kalibrasyonuna iliþkin kendi eðitilmiþ personeli tarafýndan idarenin belirleyeceði en az 2 elemana en az 3 gün ücretsiz eðitim verecektir. 5- Satýcý firma, cihazlarý ücretsiz olarak en geç onbeþ gün içinde monte edecek, tüm malzeme ve aksesuarlarý ile çalýþýr durumda teslim edecektir. Montaj için gerekli tüm malzeme ve masraflar firma tarafýndan karþýlanacaktýr. 6- Teklif veren firmalar þartname maddelerine ayrý ayrý ve Türkçe olarak þartnamedeki sýraya göre cevap vereceklerdir. Bu cevaplar ................. marka ... model cihazý teklifimizin Þartnameye Uygunluk Belgesi baþlýðý altýnda teklif veren firmanýn baþlýklý kaðýdýna yazýlmýþ ve yetkili kiþi tarafýndan imzalanmýþ olmalýdýr. Teknik Þartnamede istenilen özelliklerin hangi dokümanda görülebileceði belirtilecek ve doküman üzerinde teknik þartname maddesi iþaretlenmiþ olacaktýr. Bu cevaplar orijinal dokümanlarý ile karþýlaþtýrýldýðýnda her hangi bir farklýlýk bulunursa firma deðerlendirme dýþý býrakýlacaktýr. ANTÝBAKTERÝYEL PVC ESASLI YER KAPLAMA ÝÇÝN AÞAÐIDAKÝ BELGELERÝN TEKLÝF DOSYASINDA SUNULMASI GEREKMEKTEDÝR. 1- PVC esaslý yer kaplama malzemesi üreticisi adýna düzenlenmiþ ISO 9001:2000 ve ISO 14001 sertifikalarýna sahip olmalýdýr. Bu belgelerin uluslararasý kurallara uygun þekilde akredite edilmiþ olduklarýnýn Türk Akreditasyon Kurumu (TURKAK) tarafýndan teyit edilmelidir. 2- Üretici firma veya distribütörü adýna TSE'den alýnmýþ yýllýk vizeleri yaptýrýlmýþ Türk Standartlarýna Uygunluk Belgesine sahip olmalýdýr. 3- Üretici firma veya distribütörü adýna TSE'den alýnmýþ Ýmalata Yeterlilik Belgesine sahip olmalýdýr. 4- PVC yer kaplama malzemesi markasýna ait orijinal kataloðu (üretici firma kataloðu) olmalý ve katalogda malzeme garanti süresi 10 yýl olarak belirtilmelidir. FOTOSELLÝ LAVABO BATARYASI ÝÇÝN AÞAÐIDAKÝ BELGELERÝN TEKLÝF DOSYASINDA SUNULMASI GEREKMEKTEDÝR. 1- Kullanýlan tüm malzemeler birinci sýnýf ve TSE onaylý olacaktýr. 2- Ünitenin tamamýnda kullanýlacak malzeme 1.2 mm kalýnlýðýnda 304 kalite ,satine ve bantlý paslanmaz çelikten imal edilmiþ olmalýdýr.Kullanýlacak malzemenin menþei ISO normuna uygunluðu belge ile sunulacaktýr. MODÜLER HÝJYENÝK PANEL SÝSTEMLÝ HERMETÝK KAPI SÝSTEMLERÝ (EL SENSÖRLÜ AMELÝYATHANE VE YOÐUN BAKIM KAPILARI) ÝÇÝN AÞAÐIDAKÝ BELGELERÝN TEKLÝF DOSYASINDA SUNULMASI GEREKMEKTEDÝR. 1- Ýstekliler, teklifi ile birlikte sistemin teknik özelliklerinin görülebileceði orijinal gerekli teknik dokümanlarý vermelidir. 2- Ýstekliler; ihale sürecinin herhangi bir aþamasýnda gerek ihale komisyonu gerekse idarenin lüzum görmesi halinde ve idarenin istediði yerde ve tarihte (sistem Ýhalenin yapýldýðý ilde bulunuyor ise sistemin kurulu olduðu yerde, sistem eðer ihale yapýlan ilde kurulu olarak bulunmuyor ise idarenin istediði il içi yerde) demonstrasyon yapacaklardýr. Demonstrasyon yapmayan firmalar ihale dýþý býrakýlacaktýr. 3- Sistem en az 2 yýl garantili olacak ve bu garanti teklif dosyasýnda sunulacaktýr. Garanti süresince bakým ve onarýmdan hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Arýza bildiriminden sonra 24 saat içinde sisteme müdahale edilecek ve en geç 15 gün içinde bütün fonksiyonlarýyla çalýþtýrýlacaktýr. MODÜLER HÝJYENÝK PANEL SÝSTEMLÝ OTOMATÝK YANA KAYAR KAPI SÝSTEMLERÝ (ÞÝFRE GEÇÝÞLÝ) ÝÇÝN AÞAÐIDAKÝ BELGELERÝN TEKLÝF DOSYASINDA SUNULMASI GEREKMEKTEDÝR. 1- Kullanýlan cihazýn markasý, modeli þartnameye uygun olacak.Tüm mekanizma ve alüminyum profiller DIN ve ÝSO belgeli olacaktýr. 2- Kurulacak sistem için enaz 2 yýl sistem garantisi, 10 yýlda yýlda yedek parça temin garantisi verilecektir. 3- Ýstekliler, teklifi ile birlikte sistemin teknik özelliklerinin görülebileceði orijinal gerekli teknik dokümanlarý vermelidir. 4- Ýstekliler; ihale sürecinin herhangi bir aþamasýnda gerek ihale komisyonu gerekse idarenin lüzum görmesi halinde ve idarenin istediði yerde ve tarihte (sistem Ýhalenin yapýldýðý ilde bulunuyor ise sistemin kurulu olduðu yerde, sistem eðer ihale yapýlan ilde kurulu olarak bulunmuyor ise idarenin istediði il içi yerde) demonstrasyon yapacaklardýr. Demonstrasyon yapmayan firmalar ihale dýþý býrakýlacaktýr. 5- Sistem en az 2 yýl garantili olacak ve bu garanti teklif dosyasýnda sunulacaktýr. Garanti süresince bakým ve onarýmdan hiçbir ücret talep edilmeyecektir. Arýza bildiriminden sonra 24 saat içinde sisteme müdahale edilecek ve en geç 15 gün içinde bütün fonksiyonlarýyla çalýþtýrýlacaktýr. Basýn-1134

(www.bik.gov.tr) Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr’de


8

21 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE

HABER

Bölge itfaiyecilerine eðitim

Güneydoðu Anadolu Belediyeler Birliði (GABB), Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi ve Hollanda Deventer Belediyesi iþbirliðinde hizmete açýlan Diyarbakýr Ýtfaiye Eðitim Merkezi'nde (DÝEM) itfaiye personeline eðitim veriliyor.

G

ABB'a üye olan 38 belediyeden 150 itfaiyecinin talebiyle Temel Ýtfaiyecilik Eðitimi Programý kapsamýnda eðitime baþlandý. 19-23 Haziran tarihleri arasýnda aralarýnda Batman, Hakkari, Nusaybin, Doðubeyazýt, Baþkale ve Pertek'in de bulunduðu 15 belediyenin itfaiye müdürü, amir ve personeline Sümerpark 1 No'lu Salon'da DÝEM uzmanlarýndan Orhan Sarý, Mehmet Firik ve Yavuz Tursun tarafýndan eðitim veriliyor.

Tillo Kale'sine doða turu Y

Önce teorik bilgi Eðitim programýnda yangýna müdahale yöntemleri ve söndürme maddeleri, kiþisel koruyucu ekipman bilgisi, hortum açma ve sarma bilgisi, olay yeri organizasyonu ve ekip çalýþmasý, LPG ve Doðalgaz bilgisi, sývý yangýnlarýna müdahale yöntemleri, yaralý taþýma usulleri, kapalý ve dumanlý ortamda ilerleme teknikleri gibi teorik bilgilerin ardýndan eðitimin deðerlendirilmesi ve tatbikat yapýlacak.

GGC'de görev daðýlýmý G

üneydoðu Gazeteciler Cemiyeti'nin (GGC) hafta sonu yapýlan olaðanüstü kongresinde seçilen yeni yönetimde görev daðýlýmý yapýldý. Görev daðýlýmý sonucunda GGC Yönetim Kurulu Baþkanlýðýna Veysi Ýpek, Baþkan Yardýmcýlýðýna Ýbrahim Yakut, Genel Sekreterliðe Aytaç Akhan, Muhasip Üyeliðe Fahrettin Kanat, Tesislerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeliðine Muhittin Talay, Üyelerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeliðine Abdulkadir Konuksever ve Dýþ Ýliþkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeliðine de Mücahit Ceylan'ýn

eþil Siirt Eðitim ve Kültür Derneði üyesi 10 genç, düzenlenen doða turunda þehir merkezinden Tillo Kalesi'ne 7 kilometre pedal çevirdi. Sabahýn erken saatlerinde toplanan bisiklet tutkunlarý, 7 kilometre pedal çevirerek Tillo Kalesi'ne gitti. Bisiklet sporunun yaygýnlaþtýrýlmasý için bunu geleneksel hale getirdiklerini söyleyen gençler, yaz mevsiminin her ayýnda bu gibi sosyal ve kültürel gezi tertipleyeceklerini belirttiler. Kaleye çýkan gençler, burada güneþin ilk ýþýklarýyla güzel bir kahvaltý yaparak bir süre dinlendikten sonra geri döndü.

getirildiði belirtildi.

Üyelere teþekkür Baþkanlýða seçilen Veysi Ýpek, olaðanüstü kongreye gösterilen ilgiden dolayý üyelere teþekkür etti. Ýpek, þunlarý söyledi: "Kongrede taahhüt ettiðimiz gibi önceliðimiz birlik, beraberlik ve aidiyet duygusuyla sorunlarýmýzý çözmeye çalýþmaktýr. Her üyenin fikirleri bizim için önemlidir. Bu süreçte, demokrasinin iþlemesinde gösterdiðiniz büyük desteði sürdürmenizi ve yönetim kuruluna fikirlerinizle yol göstermenizi temenni ediyoruz."

YYÜ'de yeni bölümler

Van Yüzüncü Yýl Üniversitesi (YYÜ) bünyesinde Hukuk ve Denizcilik fakülteleri ile Özel Güvenlik Meslek Yüksek Okulu ve Muradiye Meslek Yüksek Okulu açýlacaðý bildirildi.

A

K Parti Van milletvekilleri Burhan Kayatürk, Fatih Çiftci, Mustafa Bilici ve Gülþen Orhan tarafýndan yapýlan yazýlý açýklamada, Rektör Prof. Dr. Peyami Battal ile birlikte yaptýklarý çalýþmalarýn sonuç verdiði belirtildi. Açýklamada, þunlarý ifade edildi: Yaklaþýk bir yýldýr uðraþ verdiðimiz ve bu süreç zarfýnda YÖK Baþkaný Prof. Dr. Gökhan Çetinsay ile yaptýðýmýz ikili görüþmeler sonucunda YYÜ bünyesinde Hukuk ve Denizcilik fakülteleri, Özel Güvenlik Meslek Yüksek Okulu ile Muradiye Meslek Yüksek Okulu açýlacak. Bunun yaný sýra YYÜ'de kalitenin ve verimliliðin arttýrýlmasý için gerekli olan 300 akademik kadro da Bakanlar Kurulu'nda imzalanarak onay için Baþbakan'a sunuldu. Yeni açýlacak fakülte ve meslek yüksek okullarý ülkemiz ve bölgemizin ihtiyaçlarý ve öncelikleri dikkate alýnarak belirlenmiþtir.

Denizci kadrolarý yetiþecek Adalet ve hukuk bir toplumun vicdaný, üniversite ve bilim ise bir toplumun beynidir. Hukuk fakültesi, günümüzde küreselleþen ve karmaþýklaþan hukuki iliþkilerin düzenlemesine hizmet edecek hukukçularýn Van'da yetiþmesine önemli katkýlar saðlayacaktýr. Hukuka ve bilime olan inancýmýzý ve saygýmýzý büyüttükçe, Van büyüye-

cek, Van büyüdükçe Vanlýlar kazanacak ve bu deðerlerimiz yarýnlarýmýza ýþýk olacaktýr. Van Gölü kýyýsýnda YYÜ'de, dünyada ve ülkemizde hýzla geliþen ve büyüyen denizcilik sektöründe ihtiyaç duyulan deniz ticaret faaliyetlerine ve kurumlarýna evrensel deðerlere sahip denizcilik bilgi ve becerilerini kazanmýþ kadrolar artýk Van Yüzüncü Yýl Üniversitesi'nde yetiþtirilecektir. Bu anlamda bizler AK Parti Van milletvekilleri olarak üniversitemizin daha da geliþmesi için elimizden gelen tüm çabayý göstereceðimize tüm halkýmýz emin olabilir.

Mardin'de kaybolan emekler sergisi M

ardinli fotoðraf sanatçýsý Mehmet Çelik ile fotoðraf sanatçýsý Canan Yaþar tarafýndan hazýrlanan 'Mardin'de yaþamýn rengi sarý sýcak' ile 'Kaybolan emekler' isimli fotoðraf sergisi, Mardin Müzesi'nde açýldý. Fotoðraf sanatçýlarý Çelik ve Yaþar, açýlýþýn ardýndan katýlýmcýlara eserler hakkýnda bilgi verdi. Fotoðraf sanatçýsý Mehmet Çelik ve Canan Yaþar, kendilerini yalnýz býrakmayan dostlarýna teþekkür etti. Türkiye'nin birçok yerinde toplam 18 sergi açan fotoðraf sanatçýsý Mehmet Çelik,

Canan Yaþar ile birlikte ortak bir sergi açmanýn mutluluðunu yaþadýðýný söyledi.

Emekler renklerle buluþtu Çelik, "Kaybolan emekleri

Mardin'in renkleri ile buluþturduk. Sergimize gösterilen ilgiye teþekkür ediyoruz. Son dönemde fotoðrafa gösterilen ilgi bizleri sevindiriyor. Gençlerin bu tür sosyal etkinliklere yönelmesi birçok kötülüðün önünü kapatacaktýr" dedi. Ýki sanatçýnýn yaklaþýk 50 eserinin yer aldýðý serginin 23 Haziran'a kadar Mardin Müzesi'nde sanatseverlerin beðenisine sunulacaðý bildirildi.


POLÝTÝKA

21 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE

9

Erdoðan: Süreci baltalýyorlar

Baþbakan Erdoðan, Genelkurmay Baþkaný Orgeneral Necdet Özel'e baþsaðlýðý mesajý gönderdi. Erdoðan, PKK'nýn çok yaklaþýlan toplumsal barýþ sürecini etkilemesinin kesinlikle engelleneceðini bildirdi. B

aþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Hakkari'de 8 askerin þehit olmasý ve 16 askerin yaralanmasý dolayýsýyla Genelkurmay Baþkaný Orgeneral Necdet Özel'e bir mesaj gönderdi. Baþbakan Erdoðan mesajýnda Hakkari'de terör saldýrýsý neticesinde 8 askerin þehit edildiðini, 16 askerin de yaralandýðý büyük bir teessürle öðrendiðini belirtti. Baþbakan, þöyle devam etti: Öncelikle þehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Acýlý ailelerine, silah arkadaþlarýna, Türk Silahlý Kuvvetleri'nin tüm mensuplarýna ve aziz milletimize sabýr ve baþsaðlýðý diliyorum. Yaralanan askerlerimizin de bir an önce þifa bulmasýný temenni ediyorum.

Çözümü engellemeye çalýþýyorlar Ülkede huzur, barýþ ve kardeþliðe kasteden teröre karþý etkili ve çok boyutlu mücadele yürüttüðümüz þu günlerde,

terör kanlý yüzünü bir kez daha gösterip, asýl maksadýný ortaya koydu. Bugün artýk þu çok net görülmelidir ki, Türkiye'nin toplumsal barýþ ve uzlaþmaya çok yaklaþtýðý, dayanýþma ve kardeþliðini pekiþtirdiði dönemlerde, kanlý terör örgütü bu tür eylemler yaparak süreci baltalamanýn gayreti içine girmektedir. Aziz milletimiz, özellikle de Doðu ve Güneydoðulu vatandaþlarýmýz, terör örgütünün nasýl bir taþeronluk üstlendiðini, nasýl kanlý bir ihale aldýðýný, kendi hýrs ve ikbali için alçakça saldýrýlar düzenleyerek sorunlarýn çözümünü nasýl engellemeye çalýþtýðýný görmelidir. Þu da bilinmelidir ki; aziz milletimiz, her bir ferdiyle, vatan topraklarýný caný pahasýna korumaya, savunmaya, alçaklara karþý kahramanca mücadele yürütmeye devam edecektir.

Umutlarý yok edemeyecekler Terörle mücadeledeki azim ve karar-

lýlýðýmýz devam ederken, terör örgütünün çözüm süreçlerini etkilemesi de kesinlikle engellenecek, bu tür saldýrýlar çözüm umutlarýný asla yok etmeyecektir. Bu tür saldýrýlar, bizi çözüm kararlýlýðýmýzdan asla vazgeçiremeyecektir. Tam tersine, bu alçakça saldýrýlara raðmen, bu haince tuzaklara raðmen, bir yandan terörle kahramanca mücadele etmeye, diðer yandan demokratik standartlarý daha ileri seviyelere taþýmaya devam edeceðiz. Terörün, süreçleri etkilemesine, yönlendirmesine, manüple etmesine, umutlarý köreltmesine bu millet artýk asla ve asla göz yummayacak, müsaade etmeyecektir. Bir kez daha þehitlerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyor, yaralýlarýmýza acil þifalar diliyor, þahsýnýzda Türk Silahlý Kuvvetlerimize sabýr ve baþsaðlýðý temennilerimi iletiyorum.

Gül: Terörle diz çöktüremezsiniz Yýlmaz: Barýþ istemeyene cevabý veririz

H

akkari'de 8 askerin þehit edilmesini deðerlendiren Cumhurbaþkaný Gül, "Terörle milleti diz çöktürüp, bir þeye zorlar mýyýz' kafasý büyük bir hatadýr, tarihi bir yanýlgýdýr. Dünkü olaylar çok tesadüfi olaylar deðildir" dedi. Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Hakkari Daðlýca'da 8 askerin þehit edilmesiyle ilgili açýklama yaptý. Gül þunlarý söyledi: Bir sýzma söz konusu, hain bir saldýrý var. Baskýna hemen karþýlýk verildi. Birçok kiþi zararsýz hale getirildi. Terörle

hiçbir yere varýlamaz. 'Terörle milleti diz çöktürüp, bir þeye zorlar mýyýz' kafasý büyük bir hatadýr, tarihi bir yanýlgýdýr.

Olaylar tesadüfi deðil Bu tip kullanýlmaya muhtaç insanlarý kullanacaklardýr. Kürt meselesiyle terör meselesi birbirinden farklýdýr. Kürt vatandaþlar terörle aralarýna mesafe koymalý. Dünkü olaylar çok tesadüfi olaylar deðildir. Sonuna kadar teröre taviz verilmeyecektir. Memlekette huzur, güven, istikrar her karýþ topraðýnda hakim olacaktýr.

Milli Savunma Bakaný Ýsmet Yýlmaz, 8 askeri þehit eden PKK'nýn büyük kayba uðrayacaðýný söyledi. Yýlmaz, "Barýþ istemeyenlere cevap verecek durumdayýz'' dedi. Milli Savunma Bakaný Ýsmet Yýlmaz, Hakkari'de 8 askerin þehit olmasýna neden olan saldýrýyla ilgili deðerlendirmelerde bulundu. Bölgede her türlü tedbirin alýndýðýný belirten Bakan Yýlmaz, ''Olayýn olduðu yer Irak sýnýrýna çok yakýndýr. Irak'tan geliyor, Türkiye sýnýrýna atak yapýp geri gidiyorlar. Bu, terör örgütünün hiç bir netice elde edemeyeceðini bir kez daha ortaya çýkarmýþtýr. Terör örgütü bundan sonraki saldýrýlarda

çok daha büyük kayýplara uðrayacaktýr'' diye konuþtu.

'PKK zarar veriyor' Operasyonlarýn devam ettiðini vurgulayan Yýlmaz, þöyle konuþtu: "Hiçbir zaman da durmadý, yoðunluðu bazen azalmýþ bazen de artmýþtýr. Bu mücadeleyi 30 yýldan fazla süredir sürdürüyoruz. Her olaydan ders alarak çalýþmalar yapýlmaktadýr. Bölgeye ve insanlara en çok zarar veren PKK olmuþtur, bu gerçeði kimse karartamaz. Türkiye hem ülkesinde hem de çevresinde barýþ istiyor. Hem burada hem dýþarýda barýþ istemeyenler varsa onlara da cevap verecek durumdayýz.''

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


10

21 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE

ÝÇ-DIÞ HABERLER Irak'ta petrol gerilimi týrmanýyor

Maliki: Anlaþmasý savaþ çýkarýr

Irak'ta merkezi yönetim ile Bölgesel Kürt yönetimi arasýndaki petrol gerilimi týrmanýyor. Irak Baþbakaný Maliki, Exxon Mobil ile Kürtler arasýndaki petrol anlaþmasýnýn Irak'ýn daðýlmasýna ve savaþlara neden olabileceði uyarýsýnda bulundu.

B

aðdat yasadýþý olarak nitelediði Bölgesel Kürt yönetimiyle, Amerikan petrol devi Exxon Mobil arasýndaki anlaþmanýn iptali için Obama yönetiminden yardým istedi. Irak Baþbakan Nuri el Maliki, anlaþmanýn Irak'ýn daðýlmasýna ve savaþlara neden olabileceðini belirterek, ABD Baþkan Barack obama'dan duruma müdahale etmesini istedi. Kürtler ise, petrol üretimlerini beþ katýna çýkarmanýn yollarýný ararken, Türkiye de Kuzey Irak'tan doðrudan ham petrol ithalatýna hazýrlanýyor. Maliki, ABD Baþkaný Obama'ya mektup yazarak Amerikan petrol devi Exxon Mobil'in Kuzey Irak'ta petrol aramasýnýn engellenmesini istedi.

'ABD müdahale etmeli' "Amerikan yönetimi müdahale etmeli"

diyen Irak Baþbakaný Maliki, Kürtlerle Exxon Mobil'in vardýðý anlaþmanýn Irak'ýn istikrarý için olumsuz sonuçlara neden olacaðýný belirtti. Exxon Mobil ile Bölgesel Kürt yönetimi arasýndaki anlaþmayý tehlikeli olarak niteleyen Irak Baþbakaný Nuri el Maliki, bu durumun "savaþlara" neden olacaðý uyarýsýnda bulundu. ABD Baþkaný Barack Obama'nýn ise Maliki'nin mektubuna henüz cevap vermediði ortaya çýktý. Exxon Mobil geçtiðimiz yýl Bölgesel Kürt yönetimiyle, Kuzey Irak'ta 6 bölgede petrol aranmasýný öngören bir anlaþma imzalamýþtý.

'Üretimi 5 kat artýracaðýz' Baðdat'ýn tepkisine raðmen Bölgesel Kürt yönetiminin Petrol Bakaný Aþit Havrami, petrol üretimlerini beþ katýna

çýkarmak için büyük petrol þirketleriyle yeni anlaþmalar imzalayacaklarýný açýkladý. Havrami, amaçlarýnýn 2019'de günlük 2 milyon varil petrol çýkarmak olduðunu söyledi. Türkiye ise Baðdat'ýn tepkisine raðmen Kuzey Irak'tan doðrudan ham petrol ithalatýna hazýrlanýyor. Dýþiþleri Bakanlýðý Enerjiden Sorumlu Genel Müdür yardýmcýsý Berris Ekinci, "Türkiye Irak'ýn ve özellikle Kuzey Irak Bölgesel yönetiminin enerji sektöründe meydana gelen geliþmelere kayýtsýz kalamaz" dedi. Ekinci, gelecek haftalarda Kuzey Irak'tan küçük çaplý ham petrol sevkiyatýnýn baþlayacaðýný ve bunun ham petrole karþýlýk iþlenmiþ petrol ürünleri biçiminde sürdürüleceðini söyledi.

Ýsrail: Türkiye süper güç

Kadima Partisi lideri ve Ýsrail Baþbakan yardýmcýsý Þaul Mofaz, herkesin, Türkiye'nin artýk bölgesinde bir süper güç haline geldiðini anlamasý gerektiðini söyledi.

Ý

srail'de Baþbakan Binyamin Netanyahu kýsa süre önce Kadima Partisi lideri Þaul Mofaz'ý koalisyon hükümetine girmeye ikna etmiþti. Netanyahu hükümetinde þimdi Baþbakan yardýmcýsý olarak görev yapan Þaul Mofaz, Washington Institute adlý düþünce kuruluþunda konuþma yaptý. Mofaz, herkesin, Türkiye'nin artýk bölgesinde bir süper güç haline geldiðini anlamasý gerektiðini belirtti. Mofaz, "Türkiye ile geçmiþte olduðu gibi stratejik iliþkilerimiz olmalý. Artýk geçmiþi geride

býrakýp geleceðe bakmalýyýz. Özellikle Ýsrail'de olmak üzere hepimiz, Türkiye'nin bölgesinde bir süper güç haline geldiðini anlamalýyýz. Türkiye'yi bölgemizde bir süper güç olarak görüyorum, bunda hiçbir þüphe yok'' dedi.

'Liderler sorunlarý çözmeli' ''Türkiye ile geçmiþte olduðu gibi stratejik iliþkilerimiz olmalý. Ýsrail Genelkurmay Baþkaný'yken en iyi dostum Türk Genelkurmay Baþkaný'ydý" diyen Ýsrail Baþbakan yardýmcýsý Þaul Mofaz,

"Biz, iliþkilerimizdeki sorunlarý çözmeliyiz. Biz derken, iki taraftan da liderleri kastediyorum. Bir araya gelmeli, konuþmalý, geçmiþi geride býrakmalý ve geleceðe bakmalýyýz. Bunun önümüzdeki aylarda gerçekleþeceðine inanýyorum. Ne zaman ve nasýl olacaðýný söyleyemem ama hem Ýsrail'in hem de Türkiye'nin stratejik hedefleri için bu gerekli'' diye konuþtu. Mofaz, iki ülke arasýndaki iliþkilerin normalleþmesi için her iki ülkenin atmasý gereken adýmlar olduðunu da vurguladý.

Nükleer düðüm Ýstanbul'da çözülecek AB temsilcisi Catherine Ashton, batý ile Ýran arasýndaki nükleer görüþmelerin bir sonraki ayaðýnýn Ýstanbul'da yapýlacaðýný duyurdu. 3 Temmuz'da yapýlacak görüþmede müzakerelere devam edilip edilmeyeceðine karar verilecek.

Ý

ran ile nükleer müzakerelerin bir sonraki ayaðý, 3 Temmuz'da Ýstanbul'da gerçekleþecek. Rusya'nýn baþkenti Moskova'da Ýran ile batýlý ülkeler arasýndaki nükleer görüþmelerin ardýndan Avrupa Birliði Dýþ Ýliþkiler Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton, bir sonraki görüþmelerin Ýstanbul'da yapýlacaðýný açýkladý. Ashton, Ýstanbul'da yapýlacak

teknik görüþmelerin ardýndan müzakerelere devam edilip edilmeyeceðine karar verileceðini belirtti.

'Zenginleþtirme hakkýmýz' Ashton, 2 gün süren detaylý müzakerelerde, taraflar arasýndaki görüþ ayrýlýklarýnýn devam ettiðini de söyledi. Ýran'ýn nükleer müzakerecisi Said

Türkiye seks köleliðinde transit ülke A

BD Dýþiþleri Bakanlýðý yýllýk Ýnsan Ticareti raporunu yayýmladý. 185 ülkeyi kapsayan raporda sadece 33 ülkenin insan ticaretine son vermek için kurallara uyduðu belirtildi. Raporda Türkiye'nin "seks köleliðinde" transit ülke olduðu da iddia edildi. ABD Dýþiþleri Bakanlýðý'nýn yýllýk Ýnsan Ticareti raporunda çarpýcý iddialara yer verildi. 185 ülkeyi kapsayan raporda, sadece 33 ülkenin insan ticaretine son vermek için yayýmlanan, Ýnsan Haklarý Evrensel Beyannamesi gibi mevcut uluslararasý bildirilere uyduðu belirtildi. Raporda Türkiye'nin seks köleliði ve insan köleliðinde kaynak, hedef ve transit ülke olarak kullanýldýðý vurgulandý. Gürcistan, Moldova, Ukrayna, Özbekistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Rusya, Endonezya, Afganistan, Belarus, Kýrgýzistan, Romanya, Ermenistan Kazakistan, Fas, Suriye ve Moðolistan'dan getirilen kadýn, erkek ve çocuklarýn Türkiye üzerinden baþka ülkelere gönderilerek fuhuþ sektöründe ve köle olarak çalýþtýrýldýklarý belirtildi. Raporda, Türkiye'deki kadýnlarýn da, ülke içinde hayat kadýný olmaya zorlandýðý savunuldu. 17 ülke standartlara hiç uymuyor ABD Dýþiþleri Bakanlýðý'nýn raporunda Cezayir, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Libya, Kuzey

Kore ve Suudi Arabistan'ýn "insan ticaretinde" uluslararasý standartlarýn altýnda kalan 17 ülke arasýnda yer aldýðý görüþüne yer verildi. Hükümetin insan ticaretini ortadan kaldýrmaya yönelik önlemleri uygulamamasý ve bu yönde hiçbir çaba göstermemesi nedeniyle Suriye de "kara listeye" girdi. Raporda, hükümetlerin insan ticareti yapanlarýn peþine düþmesi sayesinde insan ticaretiyle mücadelede geliþmeler kaydedildiði de belirtildi. Raporla ilgili açýklama yapan ABD Dýþiþleri Bakaný Hillary Clinton, 1865'de ABD'de ve diðer ülkelerde köleliðin yasaklanmasýnýn dünya genelinde köleliðin sona erdiði anlamýna gelmediðini söyledi. 27 milyon insan modern köle

ABD Dýþiþleri Bakaný Clinton, dünyada bugün 27 milyon insanýn, insan ticareti olarak da adlandýrýlan köleliðin kurbaný olduðunu ifade etti. Köleliðin yasaklanmasý için yapýlan anlaþmalar ve çýkarýlan yasalara raðmen, modern zamanda birçok erkek, kadýn ve çocuðun köle olarak yaþadýðýný belirten ABD Dýþiþleri Bakaný Clinton, ancak gerekli önlemleri alan hükümetlerin sayýsýnýn arttýðýný ve bu sayede birçok ülkede insan ticaretiyle ilgili geliþme kaydedildiðini vurguladý.

Celili ise, Moskova'daki görüþmelerin, bugüne kadarki en ciddi ve gerçekçi görüþmeler olduðunu kaydetti. Nükleer zenginleþtirmenin, Ýran'ýn hakký olduðunu yineleyen Celili, nükleer programýn barýþçýl amaçlar taþýdýðýndan þüphelenmeyi gerektirecek hiçbir sebep olmadýðýný vurguladý.

Mübarek öldü mü?

Mýsýr resmi haber ajansý, gece saatlerinde saðlýk durumu aðýrlaþan Hüsnü Mübarek'in 'týbben öldüðünü' duyurdu. Askeri kaynaklar ise, Mübarek'in komada olduðunu ve doktorlarýn hayata döndürmeye çalýþtýðýný açýkladý.

M

ýsýr devrik lideri Hüsnü Mübarek'in "týbben öldü" haberi gece dünya gündemine oturdu. Akþam saatlerinde durumu aðýrlaþarak tedavi gördüðü Torah Cezaevi Hastanesi'nden Kahire'nin güneyindeki askeri Maadi Hastanesi'ne nakledilen Hüsnü Mübarek'in saðlýk durumuyla ilgili çeliþkili bilgiler geliyor. Mýsýrý resmi ajansý 84 yaþýndaki devrik liderin 'klinik açýdan öldüðü' haberini geçti, bu habere askeri kaynaklardan yalanlama geldi. Yapýlan açýklamada 'Mübarek'in solunum cihazýna baðlý ve bilincinin kapalý olduðu ancak ölmediði' belirtildi.

Halk Tahrir'deydi 11 Haziran'da yüksek tansiyon ve nefes alma güçlüðü çektiði için saðlýk durumu bozulan Mübarek iki defa kalp krizi geçirmiþti. Mübarek kalp krizi ve beyin kanamasý geçirdiði sýrada ise on binlerce Mýsýrlý Tahrir meydanýnda Mýsýr Yüksek Askeri Konseyi'nin yeniden parlamentonun yetkilerini devralmasýný protesto ediyordu. Mýsýr devrik lideri Hüsnü Mübarek'in nakledildiði hastane çevresinde geniþ güvenlik önlemleri alýndý. Mübarek, son iki hafta içinde ritim bozukluðu ve solunum yetmezliði gibi þikayetlerinin bulunduðu biliniyordu.

Tunus'tan sonra onu vurdu Mýsýr eski cumhurbaþkaný Mübarek, Arap Baharý'ndan etkilenen ikinci lider olmuþtu. Tahrir meydanýnda iki hafta süren protesto gösterileri sonrasýnda, Mübarek 11 Þubat 2011 tarihinde

koltuðunu býrakmak zorunda kalmýþtý. Mýsýr'ýn eski Cumhurbaþkaný Hüsnü Mübarek 25 Ocak 2011'de baþlayan halk ayaklanmasýnda, protestoculara ateþ açýlmasý emrini verdiði gerekçesiyle ömür boyu hapis cezasýna çarptýrýlmýþtý.


SPOR

21 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE

11

Gap'a hazýrlýklar baþladý

7.Doðu ve Güneydoðu Anadolu yaz oyunlarýna hazýrlýklar baþladý. 28 Haziran-04 Temmuz tarihleri arasýnda Erzurum ilinde yapýlacak olan 7.Doðu ve Güneydoðu Anadolu yaz oyunlarýna hazýrlanan Diyarbakýrlý atletler ve güreþçiler il seçmelerini tamamladýlar.

GÜREÞÇÝLER VE ATLETLER GAP'A BÝLENÝYORLAR 7.Doðu ve Güneydoðu Anadolu yaz oyunlarýna hazýrlanan Diyarbakýrlý güreþçilerin ve atletlerin il seçmeleri kýran kýrana geçti. Atletizm il temsilcisi Azamettin Özaydoðdu, bu yýl Erzurum ilinde yapýlacak olan 7.doðu ve güney-

doðu yaz oyunlarý için il seçmeleri Seyrantepe spor tesisleri tartan pistinde yaptýk gün boyu yaptýðýmýz seçmeler kýran kýrana geçti amacýmýz Diyarbakýr ilini en iyi bir þekilde temsil etmek olacaktýr. Güreþ il temsilcisi Yýldýrým Yýlmaz yaptýðý açýklamada ;Ata sporumuz olan güreþi canlandýrmak için yoðun biçimde antrenörlerimizle birlikte çalýþýyoruz seyrantepe spor salonunda il seçmelerine ilgi yoðundu bu yoðunluktan dolayý oldukça mutluyuz amacýmýz Diyarbakýr ilini yaz spor oyunlarýnda baþarýlý bir þekilde temsil etmektir bunun için çalýþmalarýmýza ara vermeden tüm hýzýyla çalýþýyoruz diye konuþtu. Güreþ il temsilcisi Yýldýrým Yýlmaz ve Atletizm il temsilcisi Azamettin Özaydoðdu yaptýklarý ortak açýklamada 7.doðu ve güneydoðu Anadolu yaz oyunlarýna hazýrlanmamýzda bizlerli yalnýz býrakmayan ve sonsuz desteklerini esirgemeyen gençlik hizmetleri ve spor il müdürü Abdullatif Umut'a teþekkür ediyoruz diye konuþtular. Taþkýn Civelek

Ýç transferde 6 oyuncuyla anlaþtýk

Þanlýurfaspor'da transfer çalýþmalarý sürerken kulüp baþkaný Saraçoðlu 6 oyuncuyla anlaþtýklarýný ve 4 oyuncuyla görüþmelerinin son aþamaya geldiðini söyledi.

B

ank Asya 1. Lig'in yeni ekiplerinden Þanlýurfaspor, iç transferde 6 oyuncuyla anlaþtý. Kulüp Baþkaný Kemal Saraçoðlu, yaptýðý açýklamada, iç transfer çalýþmalarýnda sona

yaklaþtýklarýný belirterek, ''Ýç transferde 6 oyuncuyla anlaþtýk, 4'üyle görüþmelerimiz son aþamaya geldi. Böylece iç transfer sayýmýz 10 olacak'' dedi. Transfer komitesinin dýþ

transferlere iliþkin çalýþmalarýný da yoðun bir þekilde sürdürdüðünü aktaran Saraçoðlu, þunlarý kaydetti: ''Komitemiz, teknik direktörümüz Kemal Kýlýç'ýn raporu doðrultusunda dýþ

transfer için oyuncu araþtýrmasýný sürdürüyor. Süper Lig ve Bank Asya 1. Lig tecrübesine sahip 5 yerli oyuncu ve 2 yabancý oyuncuyu kadromuza dahil etmeyi planlýyoruz.''

Tarsus'ta yeniden Dinçbudak Tarsus Ýdmanyurdu, teknik direktör Nevzat Dinçbudak ile yeniden anlaþtý. Spor Toto 2. Lig takýmlarýndan Tarsus Ýdmanyurdu, teknik direktör Nevzat Dinçbudak ile yeniden anlaþtý.

K

ulüp baþkaný Ýsmail Akdaðcýk, yaptýðý yazýlý açýklamada, geçen sezon Tarsus Ýdmanyurdu'nu 3. Lig'de þampiyonluða ulaþtýran Dinçbudak ile yeniden yola devam kararý alarak, 2 yýllýk sözleþme imzaladýklarýný belirtti. Bu anlaþmadan mutluluk duyduklarýný dile getiren Akdaðcýk, yeni sezonda iyi bir performans hedeflediklerini kaydetti. Teknik direktör Dinçbudak da Tarsus Ýdmanyurdu camiasýný çok sevdiðini ve yeniden anlaþtýklarý için mutlu olduðunu ifade etti.

Sepp Blatter: "Kale-çizgisi teknolojisi þart" F

ÝFA Baþkaný Sepp Blatter, kaleçizgisi teknolojisinin artýk bir gereklilik olduðunu belirtti. FIFA Baþkaný Sepp Blatter, Salý günü Ýngiltere ile Ukrayna arasýnda oynanan grup maçýnda hakemin Ukrayna'nýn pozisyonunu gol olarak tescil etmemesinden sonra, kale-çizgisi teknolojisinin artýk bir gereklilik olduðunu belirtti. Ýngiltere karþýlaþmasýnda Ukrayna'lý futbolcu Marco Devic, ülkesi için çok önemli bir gol atmak üzereyken, karþýlaþmanýn Macar hakemi John Terry'nin müdahelesinde topun çizgiyi geçmediðine karar vermiþti. Maç yayýnýnda topun çizgiyi geçtiði iddia edilirken, Ukrayna teknik direktörü Oleg Blokhin ise karardan sonra

adeta çýlgýna dönmüþtü. Sepp Blatter konuyla ilgili twitterdan attýðý mesajda, "Dün akþamki maçtan sonra gördük ki golçizgisi teknolojisi artýk bir alternatif deðil gereklilik" dedi. FIFA þu anda topun kale çizgisini geçip geçmediðini anlamak için iki farklý sistem deniyor; Bulardan biri Ýngiltere ile Belçika arasýnda ki dostluk maçýnda denenen, tennis ve kriket karþýlaþmalarýnda da kullanýlan Hawk-Eye, diðeri ise Danimarka Liginde iki ayrý maçta denenen GoalRef sistemi. Kale-çizgisi teknolojisinin 5 Temmuzdan sonra resmi olarak tescil edilmesi bekleniyor.

TFF'den UEFA'ya Fenerbahçe yanýtý F

.Bahçe'nin Þampiyonlar Ligi'nden feragat etmesini isteyen UEFA'ya, TFF'nin yanýtý gecikmedi. Geçen Çarþamba günü Tahkim Kurulu kararlarýný UEFA'ya gönderen TFF, Fenerbahçe'nin dosyasýnýn kendileri için kapandýðýný UEFA'ya iletti. UEFA'ya gönderilen yazýda "Tahkim Kurulu kararlarýnýn net olduðu, geçen yýlýn þampiyonu Fenerbahçe'nin þampiyonluðu sýrasýnda bahsi geçen þikenin iddialarýnýn sahaya yansýmadýðý ve bunun üzerine de TFF'nin puan silme dahil hiç bir cezaya gerek duymadýðý" ile ilgili daha önce gönderilen yazý aynen UEFA'ya iletildi. Daha önce Tahkim Kurulu dosyasýný tercüme edilmemiþ þeklini UEFA'ya yollayan TFF bu kez de ayný dosyanýn tercüme edilmemiþ halini UEFA'ya gönderdi. Bu dosya UEFA Disiplin Kurulu tarafýndan

incelenecek. UEFA Disiplin Kurulu gerek görmesi halinde TFF'ye bu kez resmi baþvuru yapacak. Fenerbahçe Kulübü UEFA'nýn önüne gelen dosyalar nedeniyle Ýsviçre'ye davet edilerek savunmasý istenecek. Fenerbahçe, 7 gün içinde savunmasýný verecek. UEFA'da son kararýný 3 gün içinde bildirecek. Daha önce TFF'den gayrý resmi olarak Fenerbahçe'nin Þampiyonlar Liginden çekilmesini isteyen UEFA'nýn yarýn Varþova'da yapýlacak toplantý sonrasýnda, TFF'ye resmi bir yazý gönderek Fenerbahçe'den savunma istemesi bekleniyor. Savunmasý hazýr olan Fenerbahçe'nin 7 günlük süreyi beklemeden hafta sonuna kadar savunmasýný UEFA'ya göndereceði ve gelecek hafta sonuna kadar UEFA'nýn vereceði kararý bekleyecek.


12

CMYK

21 HAZÝRAN 2012 PERÞEMBE

21.06.2012 İhale İlanı  

21.06.2012 İhale İlanı

Advertisement