Page 1

Diyarbakýrlý gençlerden klip D

iyarbakýr'da MEKSA Vakfý'nda öðrenim gören kursiyerler, ABD'li hip hop grubu The Black Eyed Peas'in ünlü þarkýsý Pump It'e klip çekti. Klipte Bakan Mehdi Eker, Vali Mustafa Toprak ve eski Emniyet Müdürü Mustafa Saðlam da oynadý. „ 5’te

Çocuklarýn geri dönüþüm sergisi

Ç

ocuklarla Yeniden Dönüþüm Projesi kapsamýnda 20 çocuk 7 hafta boyunca geri dönüþüm, enerji ve ekoloji gibi konularda atölye çalýþmasý yaptý ve atölye sonunda sergi düzenledi. „ 4’te

Ofis çalýþanlarýný tehdit eden aðrý G

PERÞEMBE 20 ARALIK 2012

ün boyunca öðle yemeði dýþýnda yerlerinden kalkmayarak sürekli bilgisayar baþýnda oturan ofis çalýþanlarýnda diz aðrýlarý kaçýnýlmaz olabiliyor. „ 2’de

Þeker kullananlar dikkat! Ý

stanbul Üniversitesi Cerrahpaþa Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý ve endokrinoloji Bilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Oþar Siva, Türkiye'de þiþmanlýk sýklýðýnýn artýþýna paralel olarak þeker hastalýðýnýn da artýðýný söyledi. „ 2’de

Diyarbakýr'ý su bastý D

www.diyarbakirolay.com.tr

Fiyatý : 30 KR

Diyarbakýr'da iki gündür etkili olan saðanak yaðýþ nedeniyle çevre yollarý ve bazý mahalleler su altýnda kaldý. Altyapý yetersizliði nedeniyle þehir merkezi ve mahalleler adeta dereye dönüþtü.

iyarbakýr'da altyapý yetersizliði nedeniyle iki gündür etkili olan saðanak yaðýþ, özellikle kentin yeni yerleþim birimlerinde yaþamý felç etti. Metrekareye 50 kilogram yaðmurun düþmesi nedeniyle çevre otoyollarý tamamen sular altýnda kaldý. Merkez Baðlar ve Kayapýnar ilçelerinden Þanlýurfa karayolunu baðlantýyý saðlayan 75'inci yolda kavþaklar yaðmur sularý nedeniyle biriken sel sularýnýn altýnda kalýrken, birçok araç arazý yüzünden yolda kaldý.

Vali Mustafa Toprak:

Yatýrýmlar artýyor D

iyarbakýr'da huzur ve güven ortamýnýn oluþtuðunu belirten Vali Mustafa Toprak, kente yatýrýmýn arttýðýný söyledi ve ekledi: Yeni iþ alanlarý açacaðýz. Diyarbakýr Valisi Mustafa Toprak, Diyarbakýr'da son yýllarda oluþan huzur ve güven ortamýyla yatýrýmlarýn her geçen gün arttýðýný söyledi. „ 7’de

Yetersiz altyapý

A

yný yol üzerinde yetersiz altyapý nedeniyle birçok ev ve iþyerinin giriþ katý da sular altýnda kalýrken, trafikte uzun süreli aksamalar oldu. Diyarbakýr'da etkili olan saðanak yaðýþ nedeniyle altgeçit ve köprülü kavþak çalýþmalarýnýn sürdüðü Diyarbakýr-Þanlýurfa karayolunda kazýlan altgeçitler tamamen sular altýnda kaldý. Altgeçitte çalýþan bir iþ makinesi seviyesi 5 metreyi bulan sulara gömüldü. „ 3’te

'Özal þehit edildi' M

uþ Alparslan Üniversitesi tarafýndan baþlatýlan 'Türkiye Buluþmalarý' etkinlikleri kapsamýnda Muþ'a giden eski Mili Eðitim Bakaný Hasan Celal Güzel, merhum Cumhurbaþkaný Turgut Özal'ýn þehit edildiðini savundu. „ 4’te

Hevsel'de yol çalýþmalarý

Atýk pil kutularý daðýtýlacak

D

iyarbakýr'ýn Yeniþehir Ýlçe Belediyesi, Þehitlik Mahallesi'nin Hevsel bölgesinde yol çalýþmalarýný sürdürüyor. Yapýlan çalýþmalarý yerinde inceleyen Belediye Baþkaný Selim Kurbanoðlu, yaz mevsimi boyunca Hevsel bölgesinde 30 bin metrekare kilitli parke taþý döþediklerini söyledi. „ 3’te

Turplar tarlada kaldý M

ardinli turp üreticileri, ürünlerinin satamamaktan þikayetçi. Fiyatlarýn düþük olmasýndan dolayý ürünlerini maliyetin altýnda satan üreticiler, ucuz sattýklarý halde satýþ yapamýyor.„ 6’da

Uludere kurbanlarý anýlacak

D

iyarbakýr Büyükþehir Belediyesi ile Taþýnabilir Pil Üreticileri ve Ýhracatçýlarý Derneði (TAP) ile birlikte Diyarbakýr'da çevre ve halk saðlýðý üzerinde olumsuz etkileri olan atýk piller ile akülerin toplanmasý için okullara özel kutular daðýtacak. „ 7’de

Siirt Günleri yapýlacak

D

emokratik Toplum Kongresi (DTK), 28 Aralýk 2011 tarihinde Þýrnak'ýn Uludere ilçesinde hayatýný kaybeden 34 kiþiyi anma programýný açýkladý. 27 Aralýk'ta Diyarbakýr'da yapýlacak yürüyüþ ile anma programý gerçekleþtirecek olan DTK heyeti, 28 Aralýk'ta olayýn yaþandýðý bölgeye kitlesel olarak gidecek. „ 8’de

S

iirt Valisi Ahmet Aydýn, Siirt'in inanç turizmini ön plana çýkarmak amacýyla 2013 yýlýnda hazýrladýklarý projeleri hayata geçireceklerini söyledi. „ 7’de


2

Saðlýk

20 ARALIK 2012 PERÞEMBE

Ofis çalýþanlarýný tehdit eden aðrý Gün boyunca öðle yemeði dýþýnda yerlerinden kalkmayarak sürekli bilgisayar baþýnda oturan ofis çalýþanlarýnda diz aðrýlarý kaçýnýlmaz olabiliyor.

S

ürekli masa baþýnda oturan ve diz aðrýlarý çeken ofis çalýþanlarýna önerilerde bulunan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmaný Op. Dr. Mirza Zafer Daðtaþ, diz aðrýlarýnýn günümüzde yaþam tarzýndan dolayý artýþ gösteren hastalýklardan biri olduðunu söyledi. Uzun süre oturarak çalýþanlarda en az yýlda bir kez atak tarzýnda diz aðrýsý görüldüðünü belirten Daðtaþ, "Günde 8-10 saat hareketsiz oturan insanlarda kalça ile diz arasýndaki vücudun en uzun ve en büyük kasýnda ciddi zayýflamalar görülüyor. Bu kastaki zayýflama diz kapaðýnýn altýndaki ana uyluk kemiðine sürtünmesine neden olup aðrýlara sebep oluyor. Ayrýca sürekli dizi bükülü tutmak, diz kan akýmýný yavaþlatýp diz kýkýrdaklarýný zayýflatýr. Baþlarda az sýklýkta olan bu diz þikayetleri giderek ilerleyip erken yaþta kireçlenmelere ve þiddetli aðrýlara neden olur. Tedavileri zor ve ciddi iþ gücü kayýplarýna yol açan bu durumun aslýnda en önemli tedavi yöntemi korumadýr ve sadece bu aðrýlar ya yeni baþladýðýnda ya da hiç oluþmadan riskli gruplar bilinçlendirilmeli ve gerekli egzersizler yapýlmalý" uyarýsýnda bulundu.

YARIM SAATE BÝR DÝZLERÝN POZÝSYONUNU DEÐÝÞTÝRÝLMELÝ Op. Dr. Daðtaþ, diz aðrýsýndan korunma hakkýnda ise, "Hafta da en az 3 defa yarým saatlik düz yürüyüþler aðrýlarý geçirir. Ayrýca her 2 saatte bir 5 dakika kalkýp ofis içinde kýsa yürüyüþ yapýlmalýdýr. Hatta mutlaka her yarým saatte bir dizlerin pozisyonu deðiþtirilmelidir. Öðle aralarýnda ofisteki koltuktan kalkýp en yakýn kafedeki koltuða oturan hareketsiz hayatlara biraz yürüme katmanýn faydasý büyük olacaktýr" diye konuþtu. Yeterince havalandýrýlmayan çalýþma ortamlarý, desteksiz dik merdivenler, ergonomik olmayan masa ve sandalye mesafeleri de ciddi diz aðrýlarýna sebep olabiliyor. Dr. Daðtaþ'ýn verdiði bilgilere göre, çalýþma ortamýndaki ani ýsý deðiþiklikleri dizlerde düþük direnç noktasý yaratýp aðrý ve hareket kýsýtlýlýðýna yol açýyor. Ayrýca kronik stres, sigara ve fastfood tipi beslenme de diz sorunlarýnýn ortaya çýkmasýnda etkili.

Þeker kullananlar dikkat!

Ýstanbul Üniversitesi Cerrahpaþa Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý ve Endokrinoloji Bilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Zeynep Oþar Siva, Türkiye'de þiþmanlýk sýklýðýnýn artýþýna paralel olarak þeker hastalýðýnýn da artýðýný söyledi. ÞEKER HASTALIÐINDA BEL ÇEVRESÝ ÖNEMLÝ GÖSTERGE

U

Et ve alkol gut tehlikesi yaratýyor

zmanlar kýrmýzý et, alkol tüketen erkeklerin gut hastalýðýna yakalanmada yüksek risk altýnda olduðunu belirtti. Ýstanbul Üniversitesi Cerrahpaþa Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý ve Romatoloji Bilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Ýzzet Fresko, fazla kýrmýzý et, alkol tüketen 50 yaþ üzeri fazla kilolu erkekleringut hastalýðýna yakalanmada yüksek risk altýnda olduðunu belirtti. Gut hastalýðý, çeþitli nedenlerle ürik asit düzeyinin yükselmesi ve kemiklerde yada eklemlerde zamanla birikime neden olarak aðrýlý enfeksiyonlara yol açmasý ile ortaya çýkan süreðen ve iltihabi bir hastalýktýr. Krallarýn hastalýðý olarak bilinen gut hastalýðý, romatizmal hastalýklar içinde en aðrýlý olan hastalýklardan biridir.Gut hastalýðýnda, vücuttan atýlamayan fazla miktarda ürik asit, eklemlerde tutunarak, þiþlik, kýzarýklýk ve çok fazla aðrýya neden olur. Gut hastalýðýnýn 50 yaþ üzeri erkeklerde ortalama yüzde 1- 1,5 oranýnda görüldüðünü, bu oranýn büyük çoðunluðunun da fazla kilolu, aþýrý et ve alkol tüketen erkekler olduðunu açýklayan Ýstanbul Üniversitesi Cerrahpaþa Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý ve Romatoloji Bilim Dalý Öðretim Üyesi Prof. Dr. Ýzzet Fresko, "Gut, gençlerde çok nadir görülür. Kadýnlarda da menopoz öncesi östrojen hormonu sayesinde, guta neden olan ürik asit vücuttan atýlýr. Menopoz sonrasý, östrojen hormonu azaldýkça kadýnlarda görülme ihtimali artabilir. Bunun yanýnda tansiyon ilacý kullanan kiþilerde de gut ataklarý geçirme riski daha fazla" dedi. ÖNCE AYAK BAÞ PARMAÐINDA ORTAYA ÇIKIYOR Ýnsanlarda ürikaz enziminin olmamasý nedeniyle, hayvanlardaki gibi vücudun ürik asitten tam olarak temizlenmediðini söyleyen Prof. Dr. Fresko, "Bunun yaný sýra, gut hastalýðý alkol ve et ile çok fazla iliþkili bir hastalýk. Alkol, ürik asit yapýmýný artýrdýðý gibi vücuttan atýlýmýný da azaltýyor. Ýlk önce ayak baþ parmaðýnda kýzarýklýk, þiþlik ve þiddetli aðrý ile ortaya çýkan gut hastalýðý, kronikleþtikçe ayak bileðine, dize, dirseðe ve el parmaklarýna kadar çýkabilir. Aþýrý aðrý 1-2 gün içinde kendiliðinden geçer. Hastalarýn öncelikle fazla kilolarýndan kurtulmasý, fazla miktarda kýrmýzý et, midye, kalamar, ýstakoz gibi kabuklu yiyecekleri ve alkolü tüketmemesi gerekiyor. Çünkü bu yiyecek ve içecekler, ürik asit miktarýný yükseltir. Hastalar proteini süt ve peynirden alabilir. Bunun yaný sýra hastalarýmýza eklem þiþliðini azaltmak ve ürik asit seviyesini düþürmek için ilaç tedavisi de veriyoruz" diye konuþtu.

Þiþmanlýðýn vücuttaki yað dokunun artýþý olduðunu anlatan Prof. Dr. Siva, þöyle konuþtu: "Özellikle karýn tipi þiþmanlýk, þekerhastalýðý için risk oluþturuyor. Çünkü sayýca çoðalan ve hacmi büyüyen yað hücreleri þeker oluþumunu kolaylaþtýran birtakým maddeler salgýlýyor. Bunun sonucunda da insülin direncine yol açýyorlar ve þeker hastalýðýna neden oluyorlar. Þeker hastalýðýnda bel çevresi önemli bir gösterge. Kilolu, fazlaþeker tüketen, ailesinde þeker hastasý olan kiþiler dikkatli olmalý. Unutulmasýn ki, fazla þeker vücutta zehir etkisi yapar. Damarlarla tüm vücutta dolaþarak organlara hasar verir."

ÞEKER HASTALARININ YÜZDE 80'Ý KÝLOLU Þeker hastalýðý uzun süre kontrolsüz bir þekilde giderse sinir uçlarýnda tahribata yol açabiliyor. Hastalara taný konulduðunda yüzde 30'unun sinir uçlarýnda tahribat olduðunu belirten Prof.Dr. Siva, sözlerini þöyle sürdürdü: "Þeker hastalýðý, belirti vermeden sessizce

ilerleyebilir. Türkiye'de ne kadar þeker hastasý varsa, bir o kadar sayýda da hasta olduðunu bilmeyen vardýr. Þeker hastalýðýnda çok su içmek, gece iki defadan fazla idrara kalmak, ayaklarda yanma, uyuþma, bulanýk görme, halsizlik, yorgunluk, konsantrasyon bozukluðu gibi belirtiler olabilir. Bu belirtilerinden en

az ikisi olan kiþi iç hastalýklarý uzmanýna gitmeli, þeker deðerlerini ölçtürmeli. Fakat risk altýnda olan kiþilerin yani ailesinde þeker hastasý olan kiþilerin, belirtileri olmasa bile þekerlerini ölçtürmeleri gerekiyor. Herkese haftada 150 dakika egzersiz ve kilolarýnýn en az yüzde 10'unu vermesini öneriyoruz.

Sarýmsak soymanýn püf noktasý!

S

arýmsak her yemekte mutlaka kullanýlan muhteþem bir lezzettir. En meþakkatli tarafý ise kokusundan çok zor soyulmasýdýr. Sarýmsaklarýn diþlerini ayýrdýktan sonra bir tabak içerisinde mikrodalga fýrýna koyun. Çok kýsa süre ýsýttýðýnýzda kabuklarýnýn kolayca ayrýldýðýný göreceksiniz. Ayný þekilde soymadan önce 10 dakika kadar su içinde bekletmek de kabuklarýn kolayca ayrýlmasýný saðlar. Taze aldýðýnýz sarýmsaklarý soyduktan sonra buzdolabýnda uzun süre saklayabilirsiniz. Dilerseniz ezerek yemeklerde kullanacaðýnýz ölçülerde de saklayabilirsiniz.

Çünkü þeker hastalarýnýn yüzde 80'i fazla kilolu." Vücutta belli bir miktarda þeker olmadýðý zaman vücudun faaliyetlerini sürdüremediðini söyleyen Prof.Dr. Zeynep Oþar Siva, sözlerine þöyle devam etti: "Kas doku, yað doku ve karaciðer insülin varlýðýnda þekeri kullanabiliyor. Mevcut insülinin etkisinin zayýflamasý veya miktarýnýn yetersiz olmasý nedeniyle vücut organ ve dokularý þekeri kullanamadýðýnda, kanda þeker yükseliyor. Dolaþýmla her dokuya ulaþýyor ve organlarda hasara neden oluyor. Bir kiþinin açlýkta alýnan þekeri 99'a kadar normal deðerdir. 126'ya kadar þekerhastalýðýna bir adým yaklaþanlar, 126 ve üzerini þeker hastasý diyoruz. Bir þeker hastasý 5 yýl boyunca þekerini kontrol altýna almazsa tüm damarlarý etkileniyor. Damarlarýn yanýnda göz, sinir uçlarýnda tahribatlar ona baðlý hissetme bozukluklarý, ayak yaralarý, nöropatik aðrýlar veya böbreklerde yetersizlik ve diyalize kadar giden böbrek rahatsýzlýklarýna neden olabilir. Ama bu olumsuzluklar korkutmasýn. Kan þekeri iyi giderse bunlarýn hiç biri olmaz."

Çýtýr patates kýzartmasý nasýl yapýlýr? P

atates kýzartmasý bayýlarak yediðimiz ancak ayarýný tutturamadýðýmýzda dünyanýn en kötü yiyeceðine dönüþebilir. Ýþte çýtýr patates kýzartmasý tarifi! Evde yaptýðýnýz patatesler dýþarýda yediðiniz gibi çýtýr çýtýr olmuyorsa bir de bu tarifi deneyin. Patatesleri dilimleyin ve yarý piþecek þekilde kýzartýn. Tam piþmeden patatesleri alýn ve soðumaya býrakýn. Tamamen soðuduktan sonra buzlukta plastik poþet içerisinde 5-6 saat bekletin. Servis yapmadan önce yeniden kýzartýrsanýz çýtýr çýtýr olacaðýný göreceksiniz.


Diyarbakýr'da elektrik kesintisi

Diyarbakýr'da kýþ þartlarýndan dolayý bazý bölgelerde dönüþümlü elektrik kesintisinin yaþanacaðý belirtildi. Diyarbakýr Valiliði'nden yapýlan açýklamada yoðun kýþ þartlarýndan ötürü zaman zaman akmalarýn meydana geldiði belirtildi. Açýklamada, "Diyarbakýr þehir merkezi ve kýrsalýnda aþýrý elektrik tüketiminden dolayý, gerek TEÝAÞ trafo merkezlerindeki trafo yüklerinin maksimum seviyeye çýkmasý, gerekse daðýtým hatlarýmýzýn kapasitelerinin üstünde yüklen-

20 ARALIK 2012 PERÞEMBE

meleri nedeniyle arýzalar meydana gelmektedir. Ayrýca DÝSKÝ ve karayollarý yol ve köprülü kavþak çalýþmalarýndan dolayý zorunlu olarak kesintiler yaþanmaktadýr. Yoðun kýþ þartlarýndan dolayý meydana gelen arýzlara müdahale gecikmelerin yaþanmamasý ve vatandaþlara saðlýklý enerji verilebilmesi için, þehir merkezi ve kýrsalýnda bazý bölgelerde zorunlu olarak programlý ve dönüþümlü elektrik kesintisine gidilecektir" denildi.

Diyarbakýr'ý su bastý Diyarbakýr'da iki gündür etkili olan saðanak yaðýþ nedeniyle çevre yollarý ve bazý mahalleler su altýnda kaldý. Altyapý yetersizliði nedeniyle þehir merkezi ve mahalleler adeta dereye dönüþtü. Taþkýna uykuda yakalandýlar Elazýð yolu Ýplik Mahallesi de sulara gömüldü. Yaðmur sularý mahallenin ortasýndan dere yataðý þeklinde geçerken, çok sayýda ev ve iþ yeri de sular altýnda kaldý. Beton boru ve kilitli parke taþý yapan bir fabrika tamamen sular altýnda kalýrken, yaklaþýk 500 torba çimento ve araçlar sularýn altýnda kayboldu. Evinde 40 santim su biriken Ahmet Ünkal isimli vatandaþ, baskýna uykuda yakalandýklarýný söyledi. Ünkal, "Sabah yatýyorduk baktýk evin içinde su var. Kayýnbiraderimin arabasý ile çocuklarý çýkarttýk ama su daha da yükseldi. Evin içerisinde yaklaþýk 40 santim civarýnda su birikmiþ. Uyanmasaydýk belki de suda boðulacaktýk" dedi. Evleri sular altýnda kalan vatandaþlar kovalarla sularý dýþarý atarken, çocuklar ise giydikleri çizmelerle sularda oynadý.

D

iyarbakýr'da altyapý yetersizliði nedeniyle iki gündür etkili olan saðanak yaðýþ, özellikle kentin yeni yerleþim birimlerinde yaþamý felç etti. Metrekareye 50 kilogram yaðmurun düþmesi nedeniyle çevre otoyollarý tamamen sular altýnda kaldý. Merkez Baðlar ve Kayapýnar ilçelerinden Þanlýurfa karayolunu baðlantýyý saðlayan 75'inci yolda kavþaklar yaðmur sularý nedeniyle biriken sel sularýnýn altýnda kalýrken, birçok araç arazý yüzünden yolda kaldý. Ayný yol üzerinde yetersiz altyapý nedeniyle birçok ev ve iþyerinin giriþ katý da sular altýnda kalýrken, trafikte uzun süreli aksamalar oldu. Diyarbakýr'da etkili olan saðanak yaðýþ nedeniyle altgeçit ve köprülü kavþak çalýþmalarýnýn sürdüðü Diyarbakýr-Þanlýurfa karayolunda kazýlan altgeçitler tamamen sular altýnda kaldý. Altgeçitte çalýþan bir iþ makinesi seviyesi 5 metreyi bulan sulara gömüldü.

Güroymak'a Aile Destek Merkezi B

itlis'in Güroymak ilçesinde Aile Destek Merkezi'nin açýlacaðý belirtildi. Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý'ndan (SYDV) yapýlan açýklamada, Aile Destek Merkezi'nde görev almak üzere aþçýlýk, çinicilik, ahþap boyama, cilt bakým, kuaför, hazýr giyim, ev tekstili, dikiþ nakýþ gibi dallarda eðitmen olmak isteyenlerin yeterlilik belgelerini kendilerine ulaþtýrýlmasý istenildi. Açýklamada, "Þehir dýþýndan gelecek ve eðitmen olarak çalýþmak isteyenlere servis ve konaklama konusunda destek verilecek" denildi.

Halý içinde kaçak sigara V

an'da bir TIR'ýn dorsesinde içleri kesilen halýlara yerleþtirilmiþ 22 bin paket kaçak sigara ele geçirildi. Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Þube Müdürlüðü ekipleri, Ýran'dan yurda sokulan kaçak sigaralarýn Van üzerinden Ýstanbul'a götürüleceði bilgisine ulaþtý. Harekete geçen polis, önceki gün akþam saatlerinde sigaralarý Ýstanbul'a götürecek olan C.E. yönetimindeki TIR'ý takibe aldý. Yaklaþýk 10 kilometre takip edilen TIR, Van-Erciþ karayolu üzerinde durduruldu. Detaylý arama için Bölge Trafik Þube Müdürlüðü bahçesinde çekilen TIR'ýn dorsesinde bulunan ev eþyalarý tek tek aþaðý indirildi. Rulo halindeki halýlarýn hafif olmasý polis bir memurunun dikkatinden kaçmadý. Halýlardan birini açan polis, gördüðü manzara karþýsýnda þaþkýnlýðýna saklayamadý. Ýçi kesilerek torbalar halinde sigaralarýn yerleþtirilmesinin ardýndan tekrar rulo haline getirilen halýlarýn içerisinde toplam 22 bin paket kaçak sigara ele geçirilirken, olayla ilgili soruþturma baþlatýldý.

Evler ahýrlar ve köprüler Diyarbakýr'da yaðan yaðmur karýn da erimesine neden olurken, sel sularý nedeniyle Çarýklý'da dere yataðý taþtý. Dere üzerindeki 3 köprü büyük hasar görürken, Büyükþehir Belediyesi Ýtfaiye Daire Baþkanlýðý ekipleri, Fen Ýþleri Daire Baþkanlýðý'na baðlý Makine Ýkmal Müdürlüðü ekipleri ile DÝSKÝ Genel Müdürlüðü'ne ait iþ makineleri çalýþma yürüttü. Yaklaþýk 20 evi su bastýðý Çarýklý'daki çalýþmaya Sur Belediyesi ve Yeniþehir Fen Ýþleri Müdürlüðü ekipleri iþ makineleri ile Sivil Savunma Müdürlüðü ekipleri de müdahale etti. Sur Belediyesi Fen Ýþleri Müdürü Ýsmet Erdal, Çarýklý'da 20 evin su bastýðýný, 3 köprünün kullanýlamaz hale geldiðini ve 2 ahýrýn da su altýnda kaldýðýný söyledi. Erdal, 4 büyükbaþ hayvanýn da sel sularýnda telef olduðunu belirtti. Sel sularý Diyarbakýr'ýn Ýplik Mahallesi'nde de yaklaþýk 10 evde hasara neden olurken, Elazýð Yolu üzerindeki bir okulu da su bastý. Ýtfaiye ekipleri sel sularýna müdahale etti.

Hastane morgunu da su bastý Diyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi morgunu su bastý. Diyarbakýr'da son günlerde etkili olan þiddetli yaðýþ birçok ev ve iþyerini sular altýnda býrakýrken, Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nin morg ve yemekhane servisini de su bastý. Hastanenin sular altýnda kalmasýnýn nedeninin alt yapýdan kaynaklandýðý öðrenildi. Sularýn morg ve yemekhaneden tahliye edilmesi için hastaneye giden Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi'ne baðlý ekipler, sularý çekmede zorlandý. Yemekhanenin sular altýnda kalmasýndan ötürü hastane çalýþanlarýnýn yemek ihtiyaçlarýný gideremedikleri öðrenildi.

Hevsel'de yol çalýþmalarý D

iyarbakýr'ýn Yeniþehir Ýlçe Belediyesi, Þehitlik Mahallesi'nin Hevsel bölgesinde yol çalýþmalarýný sürdürüyor. Yapýlan çalýþmalarý yerinde inceleyen Belediye Baþkaný Selim Kurbanoðlu, yaz mevsimi boyunca Hevsel bölgesinde 30 bin metrekare kilitli parke taþý döþediklerini söyledi. Kurbanoðlu, "Hevsel yeni inþaat alanýdýr. Yaz mevsimi boyunca bölgede yaklaþýk 30 bin metrekare kilitli parke taþý döþedik. Bu bölgede inþaat çalýþmalarý sürdüðü için kilitli parke taþý döþemesi yapamadýk. Kýþýn çamur bölgelerini ortadan kaldýrmak için yol çalýþmalarýmýz devam ediyor. Ýnþaat çalýþmalarý tamamlandýktan sonra da kilitli parke çalýþmalarýmýzý baþlatýp nezih bir ortam oluþturacaðýz" dedi.

Umutlar engel tanýmýyor B

atman Emniyet Müdürlüðü, engelli vatandaþlar yararýna konser düzenledi. Geçen yýl Van depreminden sonra Batman'a gelen öðrenci aileleri için yardým konseri düzenleyen ve geliri bu ailelere ulaþtýran Batman Emniyet Müdürlüðü Çocuk Þube Müdürlüðü, bu yýl da fiziksel engelli gençlere ulaþýyor. Batman'da yaþayan fiziksel engelli gençlere tekerlekli sandalye desteði saðlamak amacýyla düzenlenen rap müzik ve skeçlerden oluþan bir program hazýrlayan Çocuk Þube polisleri, deðiþik liselerde okuyan ve rap müzik yapan gençleri bir araya getirdi. 'Aslýnda herkes bir engelli adayýdýr' anlayýþýndan yola çýkan polisler, engelli vatandaþlarla empati kurmak ve onlarýn yanýnda olduklarýný belirtmek için böyle bir projeye imza attýklarýný belirtti. 2.5 liradan satýlan konser biletlerinin tamamý Batman Ortopedik Engelliler

Derneði tarafýndan belirlenen engelli gençlere sandalye ihtiyaçlarý doðrultusunda harcanacak. Konsere Batman Belediye Baþkaný Serhat Temel, Cumhuriyet Baþsavcýsý Muhammed Emre Ejder ve Ýl Emniyet Müdürü Hasan Ali Okan ile çok sayýda kiþi katýldý.


4

HABER

20 ARALIK 2012 PERÞEMBE

PKK ile mücadelede yeni strateji Kýþ aylarýnýn gelmesi ile birlikte Türk Silahlý Kuvvetleri, terörle mücadelede 'Nokta operasyonlarý' stratejisini benimsedi. Yeni planlamaya göre, yurt içi ve Irak'ýn kuzeyindeki PKK kamplarýna nokta operasyonlarý düzenlenecek.

T

ürk Silahlý Kuvvetleri, PKK ile mücadelede kýþ aylarýnýn da gelmesi ile yeni strateji belirledi. Yeni planlamaya göre, PKK'lýlarýn yoðun olarak hareketli bulunduðu bölgeler üzerinde Ýnsansýz Hava Araçlarýyla (ÝHA) sýk uçuþ yapýlacak. Yeni konsepte göre, özellikle Kuzey Irak'ta yerel istihbarat kaynaklarýnýn da etkin kullanýlmasý kararý benimsendi. Buna göre ÝHA'larýn tespit ettiði görüntüler, hava operasyonu yapýlmadan önce yerel kaynaklara da teyit ettiriliyor. Yetkililer, bu uygulamanýn TSK'nýn hava operasyonlarýnda bölgedeki sivillere zarar gelmemesi konusundaki hassasiyetinden kaynaklandýðýný belirtti.

için düzenlediði hava operasyonlarýnda daha önceden tespit edilen sýðýnaklar, tesisler ve uçaksavar bataryalarýnýn baþarýlý bir þekilde imha edildiðini belirten yetkililer, ihtiyaç duyulmasý halinde bölgeye helikopterlerle özel birliklerin gönderildiðini belirtti. Yeni planlamaya göre helikopterlerle bölgeye gönderilen özel kuvvetler tespit edilen bölgelere nokta operasyonu düzenliyor. TSK'nýn eskisi gibi aðýr hareket eden ve kalabalýk birlikler yerine az sayýda özel yetiþtirilmiþ askerle nokta operasyonlarý yaptýðýný vurgulayan yetkililer, yeni uygulanan bu strateji sayesinde çok sayýda PKK üyesinin öldürüldüðünü ve sýðýnaklarýn imha edildiðini belirtti.

Nokta operasyonu zamaný

50 PKK'lý sað yakalandý

Alýnan görüntülerin teyit edilmesi ardýndan Diyarbakýr 2'nci Hava Kuvvet Komutanlýðý'ndan gönderilen F-16 savaþ uçaklarý bu bölgeleri havadan vurarak hedefleri imha ediyor. Hava harekatlarýnýn ardýndan insansýz hava araçlarý düzenli olarak bölgede uçarak yeni görüntüleri komuta merkezine aktarýyor. Görüntülerin karþýlaþtýrýlmasý ile örgüte verdirilen zararýn da tespiti saðlanmýþ oluyor.

Özel eðitim almýþ askerlerin sað kalan PKK'lýlarý da teslim olmalarý konusunda ikna etmekte profesyonelce davrandýðýný belirten yetkililer, Sonbahar aylarýndan bu yana operasyonlarla 50'den fazla PKK'lýnýn sað olarak yakalandýðýný bildirdi. TSK'nýn terörle mücadelede yeni planlamasý kapsamýnda Özel Kuvvet birlikleri sýnýr ötesinde de nokta operasyonlarý yapacak. Ýhtiyaç duyul-

Yetkililer hava harekatlarý ardýndan PKK'lýlarýn yeniden üslenmek için o bölgelere dönmek istemeleri durumunda ani operasyonlar yapýlarak hareketlerinin engellendiðini belirtiyor. Ýhtiyaç duyulmasý halinde bombardýmanýn ardýndan sýnýr hattýnda bulunan özel birlikler helikopterlerle bölgeye götürülerek nokta operasyonu düzen-

liyor.

Sivillere zarar verilmeden Yetkililer, yeni planlama nedeniyle Kuzey Irak'ta sivillere zarar verilmeden çok sayýda baþarýlý hava operasyonu gerçekleþtirildiðini belirtti. TSK'nýn örgütün yaþam kaynaklarýný kesmek ve kýþ üslenmesini engellemek

Çocuklarýn geri dönüþüm sergisi bölgedeki dezavantajlý 20 çocuða ekoloji ve geri dönüþüm üzerine atölye çalýþmalarý gerçekleþtirildi. 7 hafta süren atölye çalýþmalarý kapsamýnda çocuklar kaðýt, plastik, atýk materyal, metal, cam gibi materyallerin geri dönüþümlerinin nasýl saðlandýðýný öðrendi.

Çocuklarla Yeniden Dönüþüm Projesi kapsamýnda 20 çocuk 7 hafta boyunca geri dönüþüm, enerji ve ekoloji gibi konularda atölye çalýþmasý yaptý ve atölye sonunda sergi düzenledi. AB Eðitim ve Gençlik Programlarý tarafýndan desteklenen ve Diyarbakýr Yerel Gündem 21 Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyelerinden oluþan "Ortak Yaþam Gönüllüleri" grubu ile Gençlik ve Deðiþim Derneði'nin desteðiyle yürütülen "Çocuklarla Yeniden Dönüþüm" projesi kapsamýnda

Zayi ilanlarý Dicle Üniversitesi Edebiyat fakültesi tarih bölümünden almýþ olduðum öðrenci kimliðimi kaybettim.Hükümsüzdür Bedri Malçok D.Ü Mimarlýk Mühendislik fakültesi makine mühendisliði bölümü geçici mezuniyet belgemi kaybettim.Hükümsüzdür Kenan Demir Diyarbakýr/Sur nüfus müd almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim.Hükümsüzdür Medine Kuray

20 ARALIK 2012 PERÞEMBE YIL: 12 SAYI: 4122 Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk adýna Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Yazý iþleri Müdürü Muhittin TALAY Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: Stadyum Altý Kuzey Kale Arkasý YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR e-posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

7 hafta sonunda sergi Atölyeler kapsamýnda enerji tasarrufu ile yenilenebilir enerji hakkýnda bilgi edinen çocuklar, çevreye olan duyarlýlýðý artýrmaya yönelik farkýndalýk çalýþmalarý yaptý.

Geri dönüþümün çevre için ne kadar önemli olduðunu göstermek için doðal döngü konusunda bilgilendirilen çocuklar, ayný zamanda farklý tekniklerle bilinmeyen yeteneklerini sergiledi. Çocuklar atölye boyunca boþ zamanlarýný doðru deðerlendirdi, yeteneklerini ortaya koydu, üretme imkaný elde ederek kendine güvenini geliþtirdi. 7 hafta sonunda çocuklar Büyükþehir Belediyesi Sümerpark Ortak Yaþam Alaný içindeki Engelli Destek Merkezi'nde bir sergi düzenledi.

Hasan Celal Güzel Muþ'ta

'Özal þehit edildi' M

uþ Alparslan Üniversitesi tarafýndan baþlatýlan 'Türkiye Buluþmalarý' etkinlikleri kapsamýnda Muþ'a giden eski Mili Eðitim Bakaný Hasan Celal Güzel, merhum Cumhurbaþkaný Turgut Özal'ýn þehit edildiðini savundu. Alparslan Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi konferans salonunda gerçekleþtirilen konferansa Vali Vekili Çetin Kýlýnç, Belediye Baþkaný Necmettin Dede, Cumhuriyet Baþsavcýsý Hasan Kaya, Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný Ahmet Hamdi Bayar, Ýl Emniyet Müdürü Muharrem Durmaz, kurum müdürleri, üniversitenin akademik ve idari personelleri ile çok sayýda öðrenci katýldý. Merhum Cumhurbaþkaný Turgut Özal'ýn ölümü üzerinde þüphelerinin bulunduðunu söyleyen Güzel, "Bu ne biçim adli týp ki oylamayla karar alýyor. Kardeþim sen pozitif ilim yapýyorsun. Bu bir bilim? Bilimin kararý oylamayla çýkar mý? Kuruma siyasi bir baský olduðu anlaþýlýyor. Adli Týp Kurumu'nun geçmiþi de temiz

ayný zehirler çýkýyor. Siz bundan þüphelenmez misiniz? Yani ben bunun mutlaka bir suikast olduðunu, rahmetlinin þehit edildiðini düþünüyorum."

Güzel'e plaket

deðil" dedi.

'Vücudunda zehir bulundu' Özal'ýn hem dýþ hem de içerideki darbeci ve Ergenekoncu grubun hoþuna gitmeyen iþler yaptýðýný ve tehlike içinde bulunduðunu öne süren Güzel, þöyle konuþtu: "Devlet Denetleme Kurulu'nun çalýþmalarý, savcýlýðýn otopsi yapmamasý, otopsi yapmadan defin kararý çýkarmasý gibi þüpheye düþüren durumlar ortadadýr. Özal'ýn vücudunda zehir bulundu. Þimdi, 'Zehir yok' demiyorlar. Zehir var ama zehirlemeyecek kadar deniliyor. Gizli tanýk 9 ay önce Özal'ýn þu zehirlerle zehirlendiðini söylüyor. Otopside

Okulda çýkan yangýn korkuttu

B

atman Þehit Öðretmenler Ýlköðretim Okulu'nda elektrik trafosundan çýkan yangýn maddi hasara yol açarken þans esri yaralanan olmadý. 19 Mayýs Mahallesi'nde bulunan Þehit Öðretmenler Ýlköðretim Okulu'nda elektrikten çýkan yangýn korkulu anlara neden oldu. Þehit Öðretmenler

Güzel, antimilitarist, ordu düþmaný bir insan olmadýðýný ifade ederek, "Tam tersine vatansever bir insan olarak ayný zamanda ordumuzu peygamber ocaðý olarak terakki edenlerdenim. Eðer o tank Türkiye'yi müdafaa etmek için, savunmak için gidiyorsa arkasýndan bu yaþýma raðmen koþarým, onunla beraber olurum ama o tank bizim halkýmýzýn akþama kadar uðraþýp kazandýðý para ile vergilerinden alýnan bir tank ise hiçbir zaman silahý bu milletin göðsüne doðrultamaz. Bunu yapan artýk asker, subay, general deðil, bir þaki, bir hayduttur" diye konuþtu. Konferansýn ardýndan MÞÜ Rektörü Nihat Ýnanç'ýn plaket takdim ettiði Güzel, öðrencilerle hatýra fotoðrafý çektirdikten sonra üniversiteden ayrýldý. Ýlköðretim Okulu bodrum katýnda bulunan elektrik güç kaynaðýndan çýkan yangýn nedeniyle okul bir anda duman altýnda kaldý. Yangýn nedeniyle öðrenciler okuldan tahliye edildi. Olay yerine giden TEDAÞ ekiplerinin elektrikleri kesmesinden sonra itfaiyenin müdahalesi ile yangýn söndürüldü. Yangýnda yaralanan olmazken okulda maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri yangýnla ilgili tahkikat baþlattý.

masý halinde 'Uçarbirlik harekatý' ile Kuzey Irak'a götürülen bordo berelilerin burada anlýk operasyon yaparak kýsa sürede sonuç alýp üslerine dönecekleri belirtiliyor.

Necdet Özel'den talimat Genelkurmay Baþkaný Orgeneral Necdet Özel'in örgütün lider kadrosuna yönelik nokta operasyonlarý yapýlmasý talimatýndan sonra sýnýr ötesine zaman zaman nokta operasyonlarý düzenlendiði belirtildi. Geçtiðimiz Eylül ayýnda büyük bir gizlilik içerisinde Ankara'dan Hakkari'nin sýnýr bölgelerine kaydýrýlan Özel Kuvvetler karargahý bu operasyonlarý planlayýp yönetiyor. Genellikle uçak bombardýmanýnýn etkili olmadýðý bazý sýðýnak ve geçiþ noktalarýna düzenlenen operasyonlarda Kuzey Irak'a helikopterlerle geçen özel birlikler, bu noktalara anlýk operasyon düzenleyip sýnýr hattýnda bulunan üslerine dönüyor. Yetkililer nokta operasyonlarýnýn genellikle PKK'nýn kýþ üslenmesi için geçici konaklama merkezi olarak kullandýðý ve Türkiye-Irak sýnýr hattýnda bulunan Zap vadisinde yapýldýðýný belirtiyor.

Van'da 20 kiþi kornea nakli bekliyor

B

aþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn talimatý ile gözleri görmeyen 10 bin hasta için Amerika'dan ithal edilecek kornealar Van'da da sevinçle karþýlandý. Yýllardýr kornea sýrasý bekleyen genç bir kýzýn þikayeti üzerine Baþbakan Erdoðan'ýn talimatýyla Saðlýk Bakanlýðý Türkiye'deki kornea yetersizliðine el attý. Nakilde hastanýn cebinden beþ kuruþ para çýkmayacaðý, bütün masraflarýn SGK tarafýndan karþýlanacaðý müjdesi Türkiye'nin birçok ilinde olduðu gibi Van'da kornea bekleyen hastalar için de umut ýþýðý oldu. Altý Nokta Körler Derneði Van Þubesi Baþkaný Þahabettin Kayhan, böylesi bir çalýþmanýn olumlu ve de güzel bir proje olduðuna deðindi. Bunun kapsamýnýn daha geniþletilmesi gerektiðini anlatan Kayhan, "Özellikle gece körlüðü dediðimiz yani retinasýndan dolayý sýkýntý yaþayan hastalarýmýzýn sayýsý daha fazladýr. Hükümetimizin bu konuda da bir çalýþma yürütmesini bekliyoruz. Umarým ilerleyen aylarda böylesi bir proje de hazýrlanýr. Ýlimizde yapmýþ olduðumuz tespit göre kornea nakli bekleyen 20 kiþi var. Bunlardan 2'si bizim dernekte bulunuyorlar. Ben bundan dolayý Sayýn Baþbakanýmýza kornea nakli bekleyen vatandaþlarýmýz adýna teþekkürlerimi sunuyorum" dedi. Maðdurlar umutlandý

Ýlkokul çaðlarýndan bu yana yýllardýr korneadan dolayý büyük sýkýntýlar yaþadýðýný ve birçok hastaneye gittiðini ifade eden Þerafettin Baran ise yaþanan geliþmenin kendilerini umutlandýrdýðýný söyledi. Baran, "Birçok saðlýk kuruluþuna da gerekli bilgilerimi vererek kornea nakli için müracaatta bulundum. Ben böylesi bir müjdeli haber beklerken, Baþkanýmýzýn talimatý ile gerçekleþtirilen bu çalýþma beni son derece mutlu etti. Bizler de nakillerimizin yapýlmasýnýn ardýndan rahat bir þekilde görebileceðiz. Ýnþallah diðer arkadaþlarýmýz da ayný þekilde yapýlacak olan çalýþmalarla gözlerine kavuþurlar. Baþbakanýmýz baþta olmak üzere emeði geçenlere þükranlarýmý sunuyorum" þeklinde konuþtu. Nakil olacaklarý günü bekliyorlar Ayný sýkýntýdan yýllardýr muzdarip olan Fazýl Bor da, bu müjdeli haberi duyduðu günden beri sabýrsýzlýkla beklediklerini vurguladý. Bor "Yýllarca büyük sýkýntýlar çektim. Ýlkokula gittiðimde doðru dürüst yazýyý bile okuyamýyordum. Çeþit çeþit ilaçlar kullanarak, bir çok saðlýk kuruluþu ve hastane dolaþtýk. Ama bir sonuç elde edemedik. En sonunda korneamda bir sýkýntýnýn bulunduðunu iletmeleri beni tamamen hayata küstürmüþtü. Fakat Baþbakanýmýzýn baþlatmýþ olduðu bu çalýþma bizlere umut ýþýðý oldu. Mektubu yazan arkadaþýmýza da ayrýca teþekkür ediyorum. Umarým bu tür sevindirici haberlerle bundan sonra bizlerde arkadaþlarýmýzda özgürce görmenin mutluluðuna kavuþuruz" ifadelerini kullandý. Yapýlan açýklamalarýn ardýndan kornea nakli bekleyen Bor ve Baran, sesli bilgisayar baþýna geçerek, nakil olacaklarý günü sabýrsýzlýkla bekleyeceklerini kaydettiler.


CMYK

HABER

20 ARALIK 2012 PERÞEMBE

5

Diyarbakýrlý gençlerden klip

Diyarbakýr'da MEKSA Vakfý'nda öðrenim gören kursiyerler, ABD'li hip hop grubu The Black Eyed Peas'in ünlü þarkýsý Pump It'e klip çekti. Klipte Bakan Mehdi Eker, Vali Mustafa Toprak ve eski Emniyet Müdürü Mustafa Saðlam da oynadý.

S

uçtan zarar gören, suça karýþan, sokakta çalýþan ve risk altýndaki gençlere mesleki eðitim veren Mesleki Eðitim ve Küçük Sanayi Destekleme Vakfý (MEKSA) Diyarbakýr Þubesi ilginç bir çalýþmaya imza attý. MEKSA Vakfý'nda mesleki eðitim gören gençler vakýf çalýþmalarýna dikkat çekmek amacýyla 'Umut Yýldýzlarý Projesi' kapsamýnda bir klip çalýþmasý yaptý. Mesleki eðitim alan Diyarbakýrlý gençler, Amerikalý ünlü hip hop grubu The Black Eyed Peas'in ünlü þarkýsý Pump It'e klip çekti. Mesleki eðitimi cazip hale getirmek ve bu konuda farkýndalýðý artýrmak için çekilen klipte Diyarbakýr motifleri ve tarihi mekanlar kullanýldý. Çekim çalýþmalarý öncesinde þarký seçimi kursiyer gençler tarafýndan yapýldý. Gençlerin çoðunun beðenerek dinledikleri PumpIt þarkýsýný tercih etmeleri üzerine kibin yabancý þarkýya çekilmesine karar verildi. Ýlk kez bir klip çalýþmasýna katýlan Diyarbakýrlý kursiyer gençler profesyonel oyuncularý aratmadý.

Bakan ve Vali de oynadý Vakýf bünyesinde eðitim gören 600 kursiyerin çalýþtýðý klipte yaklaþýk 250 kiþi oynadý. Çekimleri 5 günde tamamlanan klipte Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker,

Vali Toprak Çýnar'da D

iyarbakýr Valisi Mustafa Toprak, Çýnar Kaymakamý Serdar Köse'yi makamýnda ziyaret etti. Vali Toprak'ýn ziyaretinde Gençlik Hizmetleri ve Ýl Spor Müdürü Abdullatif Umut da hazýr bulundu. Vali Toprak, Çýnar'ý diðer ilçeler gibi önemsediklerini ifade

yer aldý. Klibin kamera arkasý görüntülerinde de Pum It þarkýsýný çeken ekibin çalýþýrken kaydedilen görüntülerine yer verildi.

Yeni klip yapacaklar

Diyarbakýr Valisi Mustafa Toprak ve eski Emniyet Müdürü Mustafa Saðlam da oynadý. Klipte yer alan öðrenciler Pump Ýt þarkýsýný çalýþtýklarý mekanlarda ve Diyarbakýr'ýn deðiþik yerlerinde seslendirdi. Pump It klibinin çekimine katýlan Gýda Tarým ve

Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker de ilk kez bir klipte rol almýþ oldu. Klipte tamirhanede çalýþan gençler, içli köfte yapan ev kadýnlarý, makamýnda çalýþan Vali, mesleki eðitimden geçtikten sonra kuaförlük yapan bir genç kýz ve zombi rolüne bürünmüþ bir kursiyer

MEKSA Vakfý Diyarbakýr Proje Baþkaný Sertaç Iþýk, yaptýklarý bir proje kapsamýnda bu klibi çektiklerini belirterek, ''Dezavantajlý gruplarla ilgili, özellikle risk altýndaki çocuklar ve kadýnlarla ilgili projelerimiz var. Bu proje suçtan zarar gören, suça karýþmýþ, maddi durumu kötü eðitim durumu düþük olan çocuklarla þiddet gören kadýnlarý içeriyor. Hem mesleki eðitim veriyoruz hem de sosyal anlamda çalýþmalar yapýyoruz. Bu klibi sosyal çalýþmalar için planladýk. Böylelikle bir klip çekmeye karar verdik. Hem eðlenceli olmasýný hem geniþ katýlým saðlanmasýný istedik. Öncelikle hangi þarkýya klip çekeceðimizi düþündük. Bunu netleþtirdikten sonra çekim çalýþmalarý baþladý. Sayýn Bakanýmýz, Valimiz, Emniyet Müdürümüz bu sürecin içinde destek vermek için klipte bulundular. Klibi birçok organizasyonda baþarýlý proje örneði olarak gösterdik. Ýnanýlmaz olumlu eleþtiriler aldýk ve insanlar devamýný beklemeye baþladýlar. 2013 yýlý programý içinde yeni bir þarkýyla yeniden bir planlama yapmayý

düþünüyorum. Arkadaþlarýmýz Sayýn Bakan'a gittiðinde klibin içeriðinden çok yabancý bir þarký olmasýyla ilgili ilk baþta tereddütleri olmuþtu. Türkçe olmasý yönünde kendi önerileri de oldu. Ancak bütününü izlediðinde çok memnun kaldý'' dedi.

Yýlda 2 bin kursiyer yetiþiyor Klibin yönetmeni Çýnar Asiye Tanrýkulu, öðrencilerle birlikte bu klibi çektiklerini söyledi. Tanrýkulu, ''600 öðrencimiz vardý. Bunlarýn 250'ye yakýnýný klipte oynattýk. Diyarbakýr'ýn farklý mekanlarýnda ve tarihi mekanlarýnda da çektik. Yabancý bir parça olmasý ilk etapta korkuttu. Daha sonra rahat bir þekilde eðlenerek çektik'' þeklinde konuþtu. Klipte oynayan kursiyerlerden 18 yaþýndaki Zeynep Meþe ve 17 yaþýndaki Mehmet Ali Soðun ise, çekimlerin çok eðlenceli olduðunu söyledi. Türkiye genelindeki 10 iþ ve meslek kurumunun bünyesinde kurulan MEKSA Vakfý 25 yýldan bu yana Diyarbakýr'da faaliyet gösteriyor. Dört eðitim merkezinde 28 alanda eðitim veren vakýf yýlda 2 bin kursiyer yetiþtiriyor. Kuaförlük, aþçýlýk, marangozluk, ahþap, doðalgaz konusunda mesleki eðitim veren vakýf önümüzdeki dönemde 300 Roman vatandaþa da eðitim verecek.

Köye terör tazminatý yok

ederek, 2012 yýlýnda baþlatýlan spor salonu inþaatýnýn da hýzlý bir þekilde devam ettiðini söyledi. Toprak, "Çýnar Ýlçemize sentetik çim futbol sahasý yapýlmasý için genel müdürlük onayý alýndý ve yakýn bir zamanda Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüðü kanalý ile ihale yapýlacaktýr. Ýlçede eðitim altyapýsýnýn güçlendirilmesi için köylerde ve ilçe merkezindeki okul yapýmlarý devam ediyor. 4+4+4 eðitim sistemine geçilmesi nedeniyle bazý köylerde prefabrik okul yaptýk" dedi.

Danýþtay, terörle mücadele kapsamýnda boþaltýlan köylerde meydana gelen zararlarýn karþýlanmasýyla ilgili yerel mahkemenin kararýný bozdu. Danýþtay, köy tüzel kiþiliðine terörden doðan zarar için ödeme yapýlamayacaðýna hükmetti. Yerel mahkemeye baþvuru, Diyarbakýr'ýn Silvan ilçesi Dolapdere köyü tüzel kiþiliði adýna yapýlmýþ ve mahkeme, taþýnmazlarýn köylüler tarafýndan köy tüzel kiþiliði adýna yaptýrýlmýþ olmasý durumunda zararýn tazmin edilebileceðini hükmetmiþti. Bu karar Diyarbakýr Valiliði tarafýndan temyiz edildi ve Danýþtay 15. Dairesi, 5233 sayýlý Terör ve Terörle Mücadeleden Doðan Zararlarýn Karþýlanmasý Kanunu gereði aksi yöne bir karar aldý. Daire'nin kararýn-

da, Kanun'un amacýnýn, terör eylemleri veya terörle mücadele kapsamýnda yürütülen faaliyetler nedeniyle maddi zarara uðrayan kiþilerin bu zararlarýnýn karþýlanmasýna iliþkin esas ve usulleri belirlemek

olduðu belirtildi.

Davacý köy tüzel kiþiliði Kanun'un, ''Kapsam'' baþlýklý 2. maddesinde ise bu Kanun'un, 3713 sayýlý Kanun'un 1, 3 ve 4. maddeleri kapsamýna giren eylemler veya terörle mücadele kap-

samýnda yürütülen faaliyetler nedeniyle zarar gören gerçek kiþiler ile özel hukuk tüzel kiþilerinin maddi zararlarýnýn sulhen karþýlanmasý hakkýndaki esas ve usullere iliþkin hükümleri kapsadýðýnýn kurala baðlandýðý hatýrlatýldý. Kanun hükümlerinin deðerlendirilmesinden 5233 sayýlý Kanun'un gerçek kiþiler ile özel hukuk tüzel kiþilerinin maddi zararlarýnýn sulhen karþýlanmasý hakkýndaki esas ve usullere iliþkin hükümleri kapsadýðý, kamu hukuku tüzel kiþilerinin ise anýlan kanun kapsamý dýþýnda býrakýldýðýnýn açýk olduðu vurgulanan kararda, kamu tüzel kiþisi olan davacý köy tüzel kiþiliðinin, 5233 sayýlý Kanun kapsamýnda zararlarýnýn karþýlanmasýnýn mümkün olmadýðý sonucuna varýldýðý kaydedildi.

Kilolarýndan kurtulmak istiyor Bölgeyi kýþ fena vurdu! Mardin'in Kýzýltepe ilçesinde ikamet eden 225 kiloluk 27 yaþýndaki Cuma Özalbayrak, Saðlýk Bakanlýðý'ndan ameliyat edilmesi için yardým bekliyor.

B

ir yýl önce 225 kilograma ulaþtýðý sýrada Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi'nde Kemal Tuzcuoðlu adlý doktorun desteði ile 43 kilo verdiðini belirten Özalbayrak, ameliyat için yetkililerin kendisine destek olmasýný istedi. 43 kilo verdikten sonra Malatya Ýnönü Üniversitesi'ne sevk edilen Özalbayrak, burada sýra olmadýðý gerekçesiyle ameliyat edilmeden memleketine gönderildiðini kaydetti. Babasýnýn semt pazarlarda gýda malzemeleri satarak geçimlerini saðladýklarýný belirten Özalbayrak, aþýrý kilolarýndan dolayý nefes almakta zorlandýðýný, gece uyurken makineye baðlý kalarak uyuyabildiðini söyledi. Yýllardýr aldýðý kilolardan kurtulmak için denemedik yol býrakmadýðýný ifade eden Cuma

Özalbayrak, küçük yaþtan beri bu kilolardan kurtulmak istediðini dile getirdi. 'Destek bekliyorum' Özalbayrak, "Bende herkes gibi yürümek, dolaþmak, giyinmek istiyorum. Sýk sýk Diyarbakýr'a doktora gidiyorum, her gidiþimde bindiðim minibüsler benden iki koltuk parasý alýyor. Ben bu kilolardan kurtulmak için bana

destek olan ve kilolarýmý vermeme vesile olan doktorum Kemal Tuzcuoðlu'na teþekkür ediyorum ve dua ediyorum. Bana babalýk etti. Yaklaþýk 1 yýlda 43 kilo verdim. Doktor tedavisinde olmadýðým her gün kilo almaya devam ediyorum. Beþ günde 5 kilo, 8 günde 8 kilo alýyorum. Tedavi sonucunda gerekli ameliyatýn gerçekleþebileceði ideal kiloya gerilemeyi baþardým ancak bu defa da sevk edildiðim Malatya Ýnönü Üniversitesi'nde ameliyat sýrasý alamadýðým için geri gönderildim. Ameliyat için Cumhurbaþkanýmýzdan, Baþbakanýmýzdan, Saðlýk Bakanýmýzdan, milletvekilleri ve valimizden destek bekliyorum" dedi. Tedavi olmadýðýnda tekrar alýyor Cuma'nýn annesi Cemile Özalbayrak ise, "Oðluma küçüklüðünden beri yalnýz

baþýma ben bakýyorum. Týrnaklarýnýn kesiminden, baþýnýn yýkanmasý, karnýnýn doyurulmasý, elbisesinin giydirilmesine kadar her türlü ihtiyacýný benim desteðimle yapabiliyor. Ben de hastayým ve kendime bakacak halim bile kalmamýþ. Diyarbakýr'daki doktor Kemal Tuzcuoðlu, oðluma uyguladýðý tedavi ile bir yýlda 40 kilo vermesini saðladý ama tedavi olmadýðý zaman Cuma verdiði kilolarý tekrar alýyor. Yetkililerden oðluma gerekli ameliyat için tarih verilmesi konusunda bizlere yardýmcý olmalarýný istiyoruz. Maddi durumumuz yok. Oðlum hastanede tedavi olurken bile her hafta sonu oðlumun baþýný yýkamak için Diyarbakýr'a gidip geliyordum. Ve bu duruma raðmen bize yeterli desteði veren hiç kimse yok yanýmýzda" diye konuþtu.

Bitlis, Hakkari ve Van'da aðýr kýþ koþullarýný etkisini sürdürürken, kapalý olan toplam 169 köy ve mezra yolunu açma çalýþmalarý sürüyor. Van'da 3 gün boyunca etkili olan ve 218 köy yolunun ulaþýma kapanmasýna neden olan kar yaðýþý, pazartesi gününden itibaren yerini açýk havaya býrakýrken, Bitlis'te aralýklarla sürüyor. Hakkari ise yoðun kar yaðýþý ile güne baþladý. Kar yaðýþýnýn ardýndan karla mücadele ekipleri, Van'da 218, Bitlis'te ise kapalý olan 107 köy yolunu açmak için seferber oldu. Van'da 13 ekip tarafýndan sürdürülen karla mücadele çalýþmalarýnda 139 köy yolu kardan temizlenerek ulaþýma açýldý. 79 köy yolunun açýlmasý için de çalýþmalar sürdürülüyor.

Gece gündüz kar çalýþmasý Van Belediyesi ise kar yaðýþýnýn durmasýný ardýndan kent merkezindeki çalýþmalarýný yoðunlaþtýrdý. Toplanan karlarýn kent dýþýna çýkarýlmasý için belediye karla mücadele ekipleri, gece boyunca çalýþmalarýný sürdürdü. Bitlis'teki çalýþmalar ise 10 ayrý

ekiple yürütülüyor ve þu ana kadar 24 köy yolunun ulaþýma açýldýðý 83 köy yolunun açýlmasý için de çalýþmalarýn devam ettiði açýklandý. Hakkari'deki yoðun kar yaðýþýnýn ardýndan ise þu ana kadar 2 köy ve 5 mezranýn yolunun ulaþýma kapandýðý bildirildi. Meteoroloji yetkilileri, Bitlis ve Hakkari'deki kar yaðýþýnýn pazar gününe kadar aralýklarla devam edeceðini söyledi.


6

EKONOMÝ

20 ARALIK 2012 PERÞEMBE

Turplar tarlada kaldý Mardinli turp üreticileri, ürünlerinin satamamaktan þikayetçi. Fiyatlarýn düþük olmasýndan dolayý ürünlerini maliyetin altýnda satan üreticiler, ucuz sattýklarý halde satýþ yapamýyor.

Mardin'in Derik ilçesine baðlý Pýnarcýk Köyü'ndeki çiftçiler, ektikleri turpun piyasasýnýn düþük olmasýndan dolayý zarar ettiklerini söyledi. Tarýmsal alanda bölge çiftçisinin üründe çeþitliliðine gitmesi konusunda yetkililerin çaðrýlarýna kulak vererek bu yýl ilk kez tarlalarýna turp ektiklerini belirten çiftçiler, ektikleri turplarýn ellerinde kaldýðýný, tarladaki binlerce ton turpun çöpe gideceðini ifade etti. Yüklü üreticilik maliyetine karþýn, ektikleri turpun nakliye parasýný karþýlayamayacak durumda olduðu için binlerce tonluk turpu biçmek yerine atýl durumda tarlada býrakmayý düþündüðünü belirten üretici Sedat Mercan, yaklaþýk 60 dönüm turp ektiðini ve turplarýn piyasada deðeri olmadýðýný dile getirdi. Zarar ediyorlar Mercan, "Ektiðim turplarý zararýna sattým, 15 ton turptan kar edeceðime günde 100 ila 200 lira zarar ettim. Ektiðim turplar fiyatlar düþük

caðýz. Çiftçilere bir çözüm bulunabilecek mi, yoksa hep böyle bu þekilde mi devam edecek, her yýl borcun altýna daha fazlamý gireceðiz?" dedi. Destek bekliyorlar

olduðu için tarlada kaldý. Býrakýn kar etmeyi zarar edip dönüyoruz. 10-15 ton sattýðýmýz günlerde 100-200 lira zararla dönüyoruz, o yüzden torbalara doldurduk, öyle býraktýk. Bunlarý götürüp satabileceðimiz bir yer yok.

Bunun tohumunu, gübresini, mazotunu hep pahalýya alýyoruz. Masrafý çok ama satýþa geldiði zaman satýþ yapamýyoruz. Turplarýmýz hepsi tarlada kaldý. Yarýn bu þekilde hepsi çöpe atýlacak, tarlayý sürmeye baþlaya-

Çiftçilerden Yüksel Mercan ise, ektikleri turplarda büyük oranda zarar gördüklerini kaydetti. Turplarý satamadýklarýný anlatan Yüksel Mercan, tarlaya yaptýklarý masrafýn hepsini borç aldýklarýný aktardý. Yüksel Mercan, "80 dönüm turp ektim. Gübre, mazot, ilaç pahalý. Turplarýmýz satýlmýyor. Her þey pahalý ama turplarýmýz para etmiyor. Hepsi elimizde kaldý. Ýþçi parasýný veremedik. Mazot ve gübre parasý da boynumuzda kaldý, veremiyoruz. Böyle olmuyor, ne yapacaðýmýzý þaþýrdýk. Devlet bize destek çýksýn. Karpuz ektik tarlada kaldý. Pamuk ektik tarlada kaldý. Mýsýr ektik tarlada kaldý. Bizde þaþýrdýk kaldýk ne ekeceðimizi bilmiyoruz" þeklinde konuþtu.

Hakkarili genç kýzlara meslek eðitimi Hakkari Üniversitesi Projeler Birimi tarafýndan hazýrlanýp kabul edilen "Çocuklarýmýz Kime Emanet" adlý proje kapsamýnda çocuk bakýcýsý yetiþtirilecek.

H

12 ilin tarým müdürü deðiþti Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý tarafýndan yayýmlanan kararname ile 12 ilin Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü deðiþti. Resmi Gazete'de yer alan kararnamede aralarýnda, Diyarbakýr, Siirt, Batman, Niðde, Yozgat, Kýrþehir, Kütahya, Isparta, Edirne, Tekirdað ve Trabzon illerinin Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürleri deðiþtirildiði belirtildi. Diyarbakýr Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Mehmet Ali Koçkaya görevinden alýnarak yerine Kahramanmaraþ Tarým, Orman Çalýþanlarý Birliði Sendikasý (TOÇ BÝR-SEN) Baþkaný Mustafa Ertan Atalar'ýn getirildiði bildirildi.

akkari Üniversitesi'nde yapýlan açýklamada, günümüzün ekonomik þartlarý ve deðiþen aile yapýlarýyla birlikte çalýþan anne sayýsýndaki artýþa paralel olarak çocuk bakýcýsýna duyulan ihtiyacý beraberinde getirdiði ifade edilerek ailelerin ise iyi bir bakýcý bulamamaktan þikayetçi olduðu belirtildi. Hakkari Üniversitesi bu tür sorunlara bir çözüm bulmak için giriþimlerde bulunarak hazýrladýðý proje ile Hakkâri'de lise mezunu olup iþ sahibi olamamýþ bayanlara üniversitede alanýnda uzman olan akademisyenler tarafýndan sertifikalý "Çocuk Bakýcýlýðý ve Giriþimcilik Kursu" verileceði bildirildi. Açýklamada, "Genç kýzlarýn mesleklerinde istihdam edilmelerine veya istihdam için giriþimciliklerinin arttýrýlmasýna katký saðlanarak eðitimli, iletiþimi ve giriþimciliði kuvvetli, güvenilir ve iþinde uzman bakýcýlar yetiþtirilecektir. Çocuklarýn daha saðlýklý, güvenilir bir þekilde büyütülmeleri ve eðitilmeleri saðlanacak. Kurs kapsamýnda kursiyerlere çocuk bakýcýlýðý, çocukla iletiþim, beslenme ve hijyen, farmakoloji

(ilaç bilimi), çocuk anatomisi, çocuk fizyolojisi ve pediatrik fizyoterapi gibi dersler verilecektir" denildi.

yana sadece belli baþlý birkaç þehirde deðil, birçok bölgede hýzla arttýðýna" dikkati çekerek umut verici bir trend olduðunu belirtti.

aldý. Kadýnlarýn iþgücüne katýlýmýnýn en düþük olduðu iller ise yüzde 8,2 ile Mardin, Batman, Þýrnak, Siirt. Kadýnlarýn iþgücüne katýlýmýn en yüksek olduðu bölgelerin kýyý þeridi olduðunu vurgulayan Aþýk, "Karadeniz kýyý þeridinden yansýyan oranlar 'Karadeniz kadýný çalýþkandýr' sözünün bir mit olmadýðýný kanýtlamýþ görünüyor" deðerlendirmesinde bulundu.

Eðitimli anne adaylarý da yetiþtirilecek Açýklamada, 10 ay sürecek kurs ile 50 kursiyere çocuk bakýcýlýðý ve giriþimcilik eðitim verileceði, baþvurularý 19-28 Aralýk tarihleri arasýnda yapýlacak olan kursun, 29 Aralýk 2012 tarihinde Hakkari Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi'nde hafta sonlarý baþlanacaðý belirtilerek baþarýlý olan kursiyerlere Çocuk Bakýcýlýðý Sertifikasý verileceði anlatýldý. Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ebubekir Ceylan, bu kurs vasýtasýyla genç kýzlarýmýzýn çalýþma hayatýna bir kapý aralamalarý saðlanacak olup geleceðimizin sahibi olan çocuklarýmýzýn daha güvenilir ve eðitimli bireyler tarafýndan yetiþtirilmesine bir imkânýn saðlanacaðýný ifade etti. Ceylan, "Ayrýca bu kurs kapsamýnda sadece eðitimci deðil, ayný zamanda eðitimli anne adaylarý da yetiþtirilecektir" dedi.

Türkiye kadýn istihdamýnda dipte Kadýnlarýn iþ gücüne katýlma oraný Rusya'da yüzde 68, Güney Kore'de yüzde 55, Meksika'da yüzde 46, Macaristan'da yüzde 57, Brezilya'da ise yüzde 63.5 iken Türkiye'de bu oran yüzde 28.8.

Türkiye Ekonomi Politikalarý Araþtýrma Vakfý (TEPAV) Analisti Güneþ Aþýk, 2011 yýlý itibariyle Türkiye'de kadýnlarýn iþgücüne katýlma oranýnýn yüzde 28.8'e yükselmesine karþýn Türkiye'nin uluslararasý karþýlaþtýrmalarda almasý gereken mesafeler olduðuna dikkati çekti. Aþýk, TÜÝK'in yayýmladýðý verilere göre Türkiye'de 2004 ile 2011 yýllarý arasýnda aktif olmayan kadýn sayýsýnýn 790 bin

artarak 19,4 milyon seviyesine ulaþtýðýný hatýrlattý. Aþýk, verilere göre Türkiye'nin kadýnlarýn iþ gücüne katýlma oranýnda ulaþtýðý yüzde 28.8'lik rakamýn benzer ekonomik kategorilerde bulunan Rusya'da yüzde 68, Güney Kore'de yüzde 55, Meksika'da yüzde 46, Macaristan'da yüzde 57, Brezilya'da ise yüzde 63.5 olduðunu dile getirdi. Kadýnlarýn iþgücüne katýlma oranýnda gelinen noktanýn tatmin edici olmadýðýný ifade den Aþýk, "Kadýn istihdamýnýn 2004'ten bu

Karadeniz kadýný çalýþkan Raporda yer verilen istatistiklere göre (tarým sektörü dahil) Türkiye'de kadýnlarýn en fazla çalýþma hayatýna katýldýðý bölgeler yüzde 45.8 ile Çankýrý, Kastamonu ve Sinop olurken, ikinci sýrayý yüzde 44 ile Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüþhane

Memur zammýna protesto Türkiye Kamu Sendikalarý Konfederasyonu'na baðlý Türk Eðitim Sendikasý (Türk Eðitim-Sen) Þýrnak Ýl Temsilcisi Turgut Tatar, 2013 bütçesini ve memura yapýlan zammý protesto etti. Turgut Tatar, günlerce sözde sendikalarýn ve siyasetçilerin büyük bir nimetmiþ gibi anlattýðý, toplu sözleþme tiyatrosunu izlediklerini belirtti. Eþit iþe eþit ücret getireceði söylenen 666 sayýlý KHK ile kamu görevlilerinin fazla mesailerinin, ikramiye haklarýnýn gasp edildiðini ifade eden Tatar, bazý kurumlarda yol ücretlerinin kaldýrýldýðýna, öðretmen, akademisyen, KÝT çalýþaný gibi birçok memura ise hiç ek ödeme artýþý yapýlmadýðýna þahit olduklarýný söyledi. Tatar, "Kamu görevlilerini tam 6 ay boyunca sýfýr zamma mahkum edip, doðalgaza yüzde 29,3, elektriðe yüzde 20, mazota, benzine yüzde 13, kömüre yüzde 17, oduna yüzde 21, ulaþýma yüzde 16 zam yapanlarýn toplu sözleþme adý altýnda memurlara yüzde 4+4 artýþý reva görmelerini yaþadýk. Ekonomide yaptýklarý yanlýþý, dýþ politikada düþtükleri zafiyeti, ekonomiyi yönetememelerinin beceriksizliðini memura, emekliye, dul ve yetime fatura eden siyasetçilerle, bakanlarla muhatap olduk. Bundan önceki 10 yýlda ne gördüysek, ne yaþadýysak, 2013 yýlýnda da benzer þeylerle karþýlaþacaðýz. Eðri cetvelden doðru çizgi çýkmaz. Hükümetin elindeki terazi bozuk, cetvel eðri, bu nedenle de yaptýðý hesaplarýn hepsi yanlýþ çýkýyor" dedi. 'Milletin sýrtýna biniliyor' 2013 yýlý bütçesinde, bütçe açýðýnýn ve cari açýðýn, memur, emekli, dul ve yetimlerden kesilecek parayla ve yeni vergilerle kapatýlmaya çalýþýlacaðýnýn görüldüðünü belirten Tatar, gelecek yýl bütçesinde enflasyon hedefinin yüzde 5,3, büyüme hedefinin yüzde 4, ama Özel Tüketim Vergisi'ndeki artýþýn yüzde 17, KDV artýþýnýn yüzde 18 ve toplam vergilerdeki artýþýn da yüzde 14 olarak planlandýðýný dile getirdi. Bunun anlamýnýn, dar ve sabit gelirlilerin sýrtýna binecek yeni vergiler olduðunu kaydeden Tatar, "Bunun anlamý vergi dilimi nedeniyle, haziran ayýndan sonra azalacak maaþlardýr. Bunun anlamý, zahmeti, külfeti çalýþanýn sýrtýna bindirmek, nimeti mutlu azýnlýða peþkeþ çekmektir. Milletin sýrtýna binilerek adalet saðlandýðý, bütçe açýklarýnýn kapatýldýðý nerede görülmüþtür?" þeklinde konuþtu.

Sýradan iþler için bile diploma Kadýn iþgücü profiline dair sorunlara dikkati çeken Aþýk, Türkiye'de kadýn eðitim profilinin oldukça düþük seviyelerde bulunduðunu ifade ediyor. Türkiye'de 15 yaþ üstü kadýnlarýn yüzde 61;inin ilkokul veya altý seviyede olduðu için iþ hayatýndan izole durumda olduðuna vurgu yapan Aþýk, nitelikli iþgücü olarak tanýmlanabilecek lise, teknik lise ve yüksekokul mezunu kadýn oranýnýn ise yüzde 22.8'yi bulduðunu bildirdi. Kadýn istihdamýnda yüksekokul mezunlarýnýn payý 2004'ten bu yana hemen hemen tüm bölgelerde artarken, herhangi bir okul bitirmeyen (niteliksiz) kadýnlarýn istihdamý da bölgelerin çoðunluðunda artýþ gösterdi. Güneþ Aþýk, Türkiye'de lise ve teknik lise mezunu kadýnlarýn iþsiz kaldýðýna iþaret etti.

Yýlbaþý hindileri görücüye çýktý Diyarbakýr'da yeni yýl hazýrlýklarý sürerken, yýlbaþý hindileri de görücüye çýktý. Yaklaþýk 7 kilogram aðýrlýðýnda olan hindilerin fiyatýnýn 60 ile 120 lira arasýnda deðiþtiði belirtildi. Hindi satýcýlarý, etin ucuzlamasýndan dolayý satýþlarýn azaldýðýný ancak yýlbaþý nedeniyle satýþlarda artýþ beklediklerini dile getirdi. Yeniþehir ilçesine baðlý Eskihal'de bulunan hindi pazarýnda müþterilere kolaylýk saðlanmasý amacýyla satýlan hindiler kesilerek temizleniyor. Hindi satýcýsý Mehmet Alpak, hindilerini köylere gidip aldýklarýný söyledi. Alpak, hindilerinin saðlýklý olduðunu ve yýlbaþý için yeterli stoklarýnýn bulunduðunu dile getirdi. Ýsteyen müþterilere, evlerine kadar servis yapacaklarýný da belirten Alpak, imkanlarý nispetinde her türlü kolaylýðý saðladýklarýný sözlerine ekledi.


GÜNCEL

20 ARALIK 2012 PERÞEMBE

Vali Mustafa Toprak:

Yatýrýmlar artýyor Diyarbakýr'da huzur ve güven ortamýnýn oluþtuðunu belirten Vali Mustafa Toprak, kente yatýrýmýn arttýðýný söyledi ve ekledi: Yeni iþ alanlarý açacaðýz. þekilde uygun bir davranýþ modelini tüm kamu kurumlarýndaki hizmetlisinden en üst yetkilisine kadar bakýþ açýsýný yerleþtirmeyi çabalýyoruz" dedi.

'Hizmeti vatandaþa hissettirmeliyiz'

Diyarbakýr Valisi Mustafa Toprak, Diyarbakýr'da son yýllarda oluþan huzur ve güven ortamýyla yatýrýmlarýn her geçen gün arttýðýný söyledi. Hükümetin baþlattýðý teþvik tedbirleri kapsamýnda Diyarbakýr'a yatýrýmcýlarýnýn yoðun ilgisinin en önemli nedeninin son zamanlarda artan huzur ve güven ortamýyla alakalý olduðunu ifade eden Vali Toprak, yatýrýmcýlarýn taleplerini çok önemsediklerini, bundan dolayý yeni iþ alanlarý da açacaklarýný dile getirdi. Diyarbakýr'da son aylarda teþvik tedbirleriyle birlikte oluþan huzur ve güven ortamý nedeniyle yatýrýmlarýn artýþ göstermiþ olduðunu görmekten büyük bir memnuniyet duyduðunu belirten Vali Toprak, "Biz, vatandaþýmýzýn huzuru ve güveni açýsýnda devletimizin tüm imkanlarýný seferber ederek ve her bir vatandaþýmýza þefkatli bir hizmeti verebilecek

Vatandaþlarýn sosyal yaþamýný geliþtirip bunu hissedilebilir bir hale getirmek hedefinde olduklarýný aktaran Toprak, Diyarbakýr'ýn en büyük sýkýntýsýnýn çok büyük göç almasý olduðunu söyledi. Vali Toprak, þöyle devam etti: Dýþarýdan gelen göç dalgasý ilimizde çok fazla yüksek, 6.9 oranýnda bir hane büyüklüðü söz konusu. Bazý hanelerde 10 ve üzerinde olabiliyor. Demek ki bizim burada hýzlý bir þekilde, insanlarýmýzý eðitmemiz, bilinçlendirmemiz, istihdam oluþturmamýz, o genç birey nüfusunun ekonomiye kazandýrmasý ve üretime çekilmesini saðlamamýz gerekiyor. Bu konuda hükümetin, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlý ve en önemli teþvik tedbirlerini getirdiðini görüyoruz. Getirdiði teþvik tedbirlerinin en can alýcý noktasýnda Diyarbakýr bulunuyor. Ýnsanlarýmýzý mutlu etmenin temel yolu belli bir gelire kavuþturmaktan geçiyor. Bir taraftan biz bu yatýrýmlarýn yapýlmasý için aracýlýk yaparken, devletimizin kaynaklarýnýn yerli yerinde kullanýlmasý, imkaný verilmesi dýþýnda, insanlarýmýz için istihdam oluþturmasý ve istihdamda vatandaþýmýzýn çalýþarak mutlu olmasýný saðlýyoruz.

Huzur ortamý oluþtu Ýnsanlarýmýzýn yaþam kalitesini, alým gücünü yükseltilmesini temin ediyoruz. Bölgemizde zaman zaman karþýlaþabildiðimiz güvenlik meselesi nedeniyle insanlarýn bazý yanlýþ noktalara git-

7

Hastalardan el sanatlarý sergisi Batman Bölge Devlet Hastanesi psikiyatri servisinde yatan hastalarýn yaptýðý el sanatlarý çalýþmalarý sergilendi. 250 hastanýn bir yýl içinde yaptýklarý çeþitli takýlar ve ahþap boyamalar görücüye çýktý. Psikiyatri hastalarýnýn ikincisini tertip ettiði sergide 500 adet çeþitli taký ve 100 adet ahþap boyama çalýþmalarý Batman Bölge Hastanesi konferans ve toplantý salonunda sergilendi. Sergide, Kamu Hastaneleri Genel Sekreteri Faruk Günak, Ýdari Ýþler Daire Baþkaný Bayram Demir, Mali Ýþler Daire Baþkaný Abdurrahman Atlý, Hastane Yöneticisi Adnan Tuna, Baþhekim Ercan Seven, Hastane Müdürü Hayrettin Acar ve el sanatlarý hocasý Bahar Tarhan Yýldýrým hastalarý yalnýz býrakmadý.

yaný sýra hastalar ve vatandaþlar da ilgi gösterdi. Psikiyatri uzmaný Aliye Gündoðar, psikiyatri hastalarýna el sanatlarý kursu verildiðini söyledi. Gündoðar, "Verdiðimiz kurslarýn amacý, hastalarýn el ve sosyal becerilerini geliþtirmelerini saðlayarak öz güvenlerini kazandýrmaktýr. Hastalarýn toplumsal yaþama aktif katýlýmlarýný saðlayarak, tedavi uyumlarýný artýrmaya çalýþýyoruz" dedi. Klinikte verilen kurslardan çok memnun olduklarýný dile getiren psikiyatri hastalarý ise, öðrendikleri el sanatlarý becerilerini meslek edinmek ve ayný zamanda gelir elde etmek istediklerini belirtti. Hastalar, el sanatlarý ile hem tedavi olup hem de meslek öðrenerek kendilerine güven olgusunu geliþtirdiklerini sözlerine dile getirdi.

mesine fýrsat oluþturanlar, kandýranlar, zihinlerini çelenlerin, bunu yapamaz hale getirilecek þekilde bir iþ sahibi etmek, sahiplenmek, üretmek ve mutlu etme adýna çalýþýyoruz. Bunlarýn her biri birbirleriyle baðlantýlý olduðunu düþünüyorum. Diyarbakýr'da oluþan güvenlik ve huzur ortamý Hastalar kurs görüyor çerçevesinde gelen yaSergiye hastane personellerinin týrýmcýlarýmýzýn sayýsýnda artýþ olduðunu, narak, bazý kurumlarýn ceza yazmasý gibi bir olaözellikle teþvik tedbirleri kapsamýnda burada yý vatandaþlara dayatarak, tehdit edip, kýrmakla üretim yapmak isteyen yatýrýmcýlarýn devamlý yakmakla vatandaþlarýmýz kepenklerini kapatýbizden talep ettiklerini, biz de bu talepleri karþýyorlar. Ben de burada vatandaþlarýmýza çaðrý lamaya çalýþýyoruz. Taleplere yok demiyoruz bu yapmak istiyorum, onlarýn huzur ve güvenini tekapsamda yeni iþ alanlarý oluþturuyoruz. Onlarýn min etmek devletimizin görevidir ve bunu en üst da buraya bir iþtiyak ve beklenti içerisinde geldüzeyde de yapmaya çalýþýyoruz. Bir nebze de diklerini görüyoruz. Yatýrýmcý, huzur ve güvenin olsa vatandaþlarýmýzýn bu konuda bizlere güvenolduðu ve beklentisinin olduðu yere yatýrým yamesi ve cesaret ile kararlýlýkla terörün karþýsýnpar. da durmalarýný istiyoruz. Bir problem olduðunda Zulmü ortadan kaldýrýyoruz zaten vatandaþlarýmýzla diyalogumuz konusunda bir sorunumuz yok. Onlarýn gelen talepleri ve ihDiyarbakýr'a yatýrýmlarýn oluþmasý için yoðun barlarý üzerine, vatandaþlarýmýza zulüm eden, bir gayret sarf ediyoruz. Biz bir taraftan bu güocaðýndaki, darabasýndaki gelirini alacak kiþilezellikleri, yatýrmalarý oluþturacak þekilde altyarin göstereceði davranýþa karþý mücadele etmeyi pýyý kurarken, diðer taraftan da terör ve terörün en hýzlý bir þekilde yapýyoruz. Vatandaþlarýmýz oluþturduðu vatandaþlar üzerindeki zulüm diye mutlu ve huzurlu olsunlar ve mutlu bir þekilde ifade edebileceðimiz zulmü ortadan kaldýrmak üretip çalýþsýnlar. Biz cesaretle, dik baþlýlýkla duiçin huzur ve güveni daha da fazla yaymak için ruþumuzu hep birlikte ortaya koyalým. Güvene çalýþmalarýmýzý sürdürüyoruz. Zaman zaman dayalý güzellikleri hep birlikte yaþayalým. baský ve þiddetle, deðiþik tehdit örnekleri kulla-

Kar motoruyla kurtarma operasyonu Bingöl'de yoðun kar yaðýþý ve tipi nedeniyle yolunu þaþýrarak kaybolan bir köylü, yaklaþýk 7 saatin ardýndan AKUT birimi tarafýndan kurtarýlarak ailesine teslim edildi.

Atýk pil kutularý daðýtýlacak Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi ile Taþýnabilir Pil Üreticileri ve Ýhracatçýlarý Derneði (TAP) ile birlikte Diyarbakýr'da çevre ve halk saðlýðý üzerinde olumsuz etkileri olan atýk piller ile akülerin toplanmasý için okullara özel kutular daðýtacak. Bu amaçla düzenlenen toplantýda öðrencilere bilgilendirme yapýldý. Cegerxwin Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantýya Büyükþehir Belediyesi Genel Sekreter Yardýmcýsý ve Çevre Koruma Daire Baþkaný Þahin Elhakan, Katý Atýk Þube Müdürü Mehmet Ata, Çevre koruma Þube Müdürü Abdullah Aslan, Çevre Mühendisi Deniz Kýraç ile bakanlýk tarafýndan yetkilendirilmiþ Taþýnabilir Pil Üreticileri ve Ýhracatçýlarý Derneði (TAP) uzmanlarý katýldý. TAP eðitim sorumlusu kimya yüksek mühendisi Savaþ Arna, öðrencilere pil ve aküler hakkýnda bilgilendirme yaptý.

Baþta okullara verilecek Arna, pillerin civa, kadmiyum, kurþun, çinko, lityum, kobalt gibi pek çok kimyasallardan oluþtuðunu ve bunlarýn doðrudan veya dolaylý olarak doðaya býrakýldýðýnda hem çevre hem de halk saðlýðý açýsýndan büyük tehlikeler yarattýðýný söyledi. Aðýr metallerin topraða ve oradan da yer altý sularýna karýþabildiðini ve topraðý kullanýlamaz hala getirdiðini bildiren Arna, aðýr metallerin yarattýðý su kirliliðinin ekosistemi olumsuz etkilediðini söyledi. Atýk pillerin sebep olduðu hastalýklar baþýnda nörolojik bozukluklar, merkezi sinir sistemi hastalýklarý, kanser, böbrek ve karaciðer hastalýklarý geldiðini anlatan Arna, pillerin içindeki maddelerin öldürücü boyutta olduðunu da bildirdi. Proje kapsamýnda TAP'ýn verdiði pil toplama kutularý Büyükþehir Belediyesi ekipleri tarafýndan baþta okullar olmak üzere mahalle muhtarlýklarýna, eðlence yerlerine, halka açýk merkezlere daðýtýlacak.

Merkeze 20 kilometre uzaklýktaki Çevrimpýnar Köyü'nde ikamet eden 37 yaþýndaki Ramazan Çaðrýtekin, önceki gün kaybolan atýný bulmak için köyden çýktý. Sabah saatlerinde evden çýkan Çaðrýtekin, yoðun kar yaðýþý ve tipi nedeniyle yolunu þaþýrarak kayboldu. Zorlu bir mücadelenin ardýndan köylerine yaklaþýk 15 kilometre uzaklýkta bulunan Kartal Köyü'ne ulaþan Çaðrýtekin, ailesine telefon açarak bu köyde misafir kalacaðýný söyledi. Geceyi bu köyde geçiren Çaðrýtekin, sabah saat 06.00 sularýnda misafir olduðu köyden ayrýlarak evine dönmek için yola koyuldu ancak yoðun kar yaðýþý ve tipi nedeniyle tekrar kayboldu. Çaðrýtekin'in cep telefonu ile ailesini ve köy muhtarýný arayarak yardým istemesi üzerine köylüler Arama Kurtarma Timi (AKUT) Bingöl Birimi'ne haber verirken, 6-7 kiþilik bir köylü grubu da kendi imkanlarý ile aramaya çýktý. 6 kiþilik AKUT ekibi kar motoru ile

yola çýktý. Yaklaþýk 3 saatlik zorlu yolculuðun ardýndan bölgeye ulaþan AKUT ekibi ve köylüler, donmak üzere olan Çaðrýtekin'i köyden yaklaþýk 10 kilometre uzaklýktaki bir noktada buldu. Bitkin bir halde bulunan Çaðrýtekin, AKUT'un kar

Zorlu mücadelenin ardýndan hayatta kalma sevinci yaþayan

Çaðrýtekin, kaybolan atýný bulmak için yola çýktýðýný belirterek, "Sancak bölgesine gittim. Dönüþ yolumu kaybedince Kartal köyüne sýðýnarak o gece misafir kaldým. Sabah saatlerinde eve dönmek üzere tekrar yola çýktým. Yoðun tipi, kar yaðýþý ve sis vardý. Önümü göremiyordum. Yolumu kaybettim. Ailemi ve köylüleri arayarak beni kurtarmalarýný istedim. Köylülerin haber vermesi üzerine bölgeye gelerek beni kurtaran AKUT ekibine teþekkür ediyorum. Gerçekten hayatým tehlikedeydi. Eðer bana ulaþamasalardý hayatýmý kaybedebilirdim. Hayatýmý kurtaran AKUT ekibinden Allah razý olsun" þeklinde konuþtu. Operasyon ihbarý alýr almaz yola çýktýklarýný belirten AKUT Bingöl Birim Baþkaný Ahmet Buzrul ise, "Ýhbar üzerine bölgeye geldik. Zorlu bir yolculuðun ardýndan arkadaþýmýzý sað salim bularak ailesine teslim ettik. Mutluyuz" dedi.

rinin yaný sýra, fýstýðýmýzý, narýmýzý, balýmýzý, büryanýmýzý ve ilimizin diðer markalý ürünlerini fuar ziyaretçilerine tanýtacaðýz. Ýki yýldan beri katýldýðýmýz bu fuar Siirt'in tanýtýmýna büyük katký saðlamaktadýr. Mayýs ayýnýn ilk haftasýnda ise Ýstanbul Feshane'de Siirt Günleri adý altýnda büyük bir organizasyon gerçekleþtireceðiz. Ýlk defa yapacaðýmýz bu etkinlik için organizasyon firmasýnýn yetkilileriyle

çalýþmalarýmýz devam ediyor. Yine her sene düzenlediðimiz Veysel Karani etkinlikleri ile Tillo Günleri'ni uluslararasý düzeyde taþýyacaðýz. Bu projelerimizi bütün Siirtlilerin görüþlerine baþvurarak, deðerli fikirlerini ve katkýlarýný alacaðýz. Yani onlarla birlikte bu projelerimizi hayata geçireceðiz. Amacýmýz Siirt'i inanç turizminde çekim merkezi haline getirmektir.

motoruna bindirildi. Zorlu bir yolculuðun ardýndan ailesine teslim edilen Çaðrýtekin'i gören ailesi AKUT ekibine teþekkür etti.

Hayatýný AKUT'a borçlu

Siirt Günleri yapýlacak Siirt Valisi Ahmet Aydýn, Siirt'in inanç turizmini ön plana çýkarmak amacýyla 2013 yýlýnda hazýrladýklarý projeleri hayata geçireceklerini söyledi.

Ýlkbaharda Ýstanbul Feshane'de yapýlacak Siirt Günleri ile ilgili valilikte yapýlan toplantýya baþkanlýk eden Vali Ahmet Aydýn, bu yýl çeþitli organizasyonlara katýlacaklarýný belirterek, 2013 yýlýnýn Siirt'in tanýtým yýlý olacaðýný kaydetti. Kültür ve Turizm Müdürlüðü aracýlýðýyla tanýtýma yönelik çeþitli projeler hazýrladýklarýný kaydeden Vali Aydýn, þunlarý söyledi: Kültür ve medeniyet þehri olan Siirt'i tanýtmak amacýyla çalýþmalarýmýz aralýksýz devam ediyor. Özellikle inanç turizmi açýsýndan Siirt'in büyük bir potansiyeli vardýr. Ýslam dünyasýnda tanýnmýþ birçok þahsiyetin kabri, Siirt topraklarýnda bulunmaktadýr.

Veysel Karani, Ýsmail Fakirullah, Ýbrahim Hakký Hazretleri bu deðerlerimizin önde gelen mimarlarýdýr. Bu önemli þahsiyetlerin bizlere miras olarak býraktýklarý deðerli eserlerini bütün dünyaya tanýtmak istiyoruz. Bu doðrultuda çeþitli projeler hazýrladýk.

Feshanede Siirt rüzgarý 2013 yýlýnda bu projeleri hayata geçirmek için bu gün önemli bir toplantý yapýyoruz. Ýlk çalýþmamýz ocak ayýnda olacak. Dünyanýn en büyük turizm organizasyonlarýndan olan Emitt 2013 Turizm Fuarý'nda Siirt'i tanýtmak amacýyla stant açacaðýz. Fuarda Siirt'in tarihi ve doðal güzellikle-


8

HABER

20 ARALIK 2012 PERÞEMBE

Uludere kurbanlarý anýlacak

Demokratik Toplum Kongresi (DTK), 28 Aralýk 2011 tarihinde Þýrnak'ýn Uludere ilçesinde hayatýný kaybeden 34 kiþiyi anma programýný açýkladý. 27 Aralýk'ta Diyarbakýr'da yapýlacak yürüyüþ ile anma programý gerçekleþtirecek olan DTK heyeti, 28 Aralýk'ta olayýn yaþandýðý bölgeye kitlesel olarak gidecek.

D

TK il binasýnda düzenlenen basýn toplantýsýnda anma programýný açýklayan DTK üyesi Ýmam Taþçýer, 28 Aralýk gününe kadar Diyarbakýr'da Uludere'de hayatýný kaybedenler için çeþitli anma programlarýný düzenleneceðini söyledi. Taþçýer, "Toplantýmýzýn amacý Uludere'de ölenlere sahip çýkmaktýr. Bu gibi olaylarýn tekrar yaþanmamasý için çaba sarf etmektir. Tüm parti ve kuruluþlar sessiz kalmayacaklar. Biz bugünden itibaren 28 Aralýk'a kadar eylemsellikler yapmayý düþünüyoruz. Basýn açýklamalarý, sivil toplumu harekete geçirip

sesimizi duyurmaya çalýþacaðýz. Bölge STK'larý ve Kürtlere yapýlan bu zulmü dile getiren bu oluþum, 27 Aralýk'ta Diyarbakýr'da kitsel bir yürüyüþ ve basýn açýklamasý yapacak. Bu alanda çalýþmalarýmýz hýzlý bir þekilde sürüyor. En az 100 bin kiþi toplamayý hedefliyoruz. Geçen yýl Uludere'de yaþanan soykýrýmdýr. Kürtlerin bu soykýrýmlara karþý sessiz kalmamasý gerekiyor. Seslerini duyurmalarý ve yek vücut olmalarý gerekmektedir. Bu bir haftalýk süre içerisinde birçok etkinlik yapmayý düþünüyoruz" dedi.

Kitlesel yürütüþe davet Toplantýda bir açýklama da Barýþ ve Demokrasi Partisi (BDP) Diyarbakýr Ýl Baþkaný Zübeyde Zümrüt tarafýndan yapýldý. Zümrüt, Diyarbakýr'da düzenlenecek olan yürüyüþe herkesi davet ederek, "27 Aralýk günü herkesin saat 13.00'da Baðlar Dört Yol'da buluþup Koþuyolu'na kadar yürüdükten sonra yapacaðýmýz basýn açýklamasýna katýlmasýný bekliyoruz. 28 Aralýk günü temsili olarak tüm illerden kitlesel olarak olayýn gerçekleþtiði bölgeye gideceðiz.

Daha çok Þýrnak ilinde büyük bir kitlenin katýlmasýný bekliyoruz. Ailelerin yalnýz olmadýðýný tüm Türkiye'ye göstereceðiz. Herkes o gün tepkisini ortaya koyacaktýr. Bizler adaleti isteme noktasýnda kendi mücadelemizi sürdüreceðiz. Diyarbakýr bu tür anlamlý günlere her zaman ev sahipliði yapmýþ bir kenttir. 27 Aralýk günü tüm Diyarbakýrlýlarý yürüyüþümüze davet ediyoruz" þeklinde konuþtu.

Hastalýklardan C vitamini ile korunun

Memorial Diyarbakýr Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmaný Ceren Aktaþ, kýþ mevsimi ile birlikte vatandaþlarý hastalýklara karþý uyararak, bol bol C vitamini tüketilmesi önerisinde bulundu.

M

emorial Diyarbakýr Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmaný Ceren Aktaþ, kýþ aylarýnda insanlarýn soðuktan daha çok etkilendiði için, gribal enfeksiyonlarý daha çabuk kaptýðýný söyledi. Hasta olmayý beklemeden özellikle kýþ aylarýnda bol bol C vitamini almanýn önemli olduðunu kaydeden Aktaþ, turunçgil tüketiminin saðlýk açýsýndan önemli olduðunu kaydetti. Aktaþ, "Portakal, mandalina, greyfurt gibi meyveleri kýþ aylarýnýn uzun gecelerinden eksik etmemek saðlýk için önemlidir. Bunun yaný sýra, pancar, turp, havuç, kereviz, ýspanak, pýrasa, lahana, pazý gibi sebzeler de kýþ aylarýnda vücut direncini arttýrarak, hastalýklarýn

oluþumunu engelleyebilmektedir. Bu gibi sebze ve meyvelerin sadece kýþ aylarýnda deðil, yýlýn her mevsiminde sofradan eksik edilmemesi gerekir" dedi. Kýþ aylarýnda kilo almamak ve soðuk algýnlýðýndan korunmak için, bitki çaylarýnýn tercih edilmesi gerektiðini ifade eden Aktaþ, bunun yaný sýra haftada en az iki gün balýk tüketilmesi gerektiðini vurguladý.

Baðýþýklýk sistemi için balýk Aktaþ, "Balýk kýþýn sofralardan eksik edilmemesi gereken besinler arasýndadýr. Ýçerdiði omega 3 yað asidinden dolayý baðýþýklýk sisteminin kuvvetlenmesini saðlar. Haftada

en az 2 gün balýk tüketimi önerilir. D vitamininin en iyi kaynaðý güneþtir. Kýþ mevsiminde genelde havalar bulutlu olduðundan dolayý güneþten yeteri kadar faydalanamayýz. Ancak havanýn güzel olduðu, güneþli zamanlarda yürüyüþe çýkarak güneþten faydalanýlabilir. Soðuk kýþ günlerinde çay, kahve içmek yerine, bitki çaylarý ve C vitamini yönünden zengin olan kuþburnu çayý tercih edilebilir. Kýþ aylarýnýn uzun gecelerinde abur cubur diye tabir ettiðimiz çerez tarzý yiyeceklere, tatlýya daha fazla ihtiyaç duyulur. Yaðlý kuru yemiþlerle leblebi karýþtýrýlarak yenilmesi önerilir.

Özellikle kalorisi yüksek hamur tatlýlarýndan uzak durulmasý gerekir, tatlý ihtiyacý ise haftada 2 defayý geçmeyecek þekilde sütlü tatlýlar ile giderilebilir. Kýþ aylarýnda genellikle çocuklarýn sevmediði sebzeler çoðunluktadýr. Çocuklarýn büyüklere göre baðýþýklýk sistemi daha zayýf olduðundan gribal enfeksiyonlara yakalanma olasýlýklarý da fazladýr. Bu yüzden annelerin çocuklarýna bu sebzeleri sevdirerek veya deðiþik þekillerde yemelerini saðlamasý gerekir" diye konuþtu.

Silvan'da 'Kerbela' tiyatrosu D

ÝHL mezunlarýndan Vali Aydýn'a ziyaret

Siirt Ýmam Hatip Lisesi (ÝHL) Mezunlarý Derneði, Vali Ahmet Aydýn'ý makamýnda ziyaret etti. Dernek Baþkaný Necmettin Çiçek, Diyanet-Sen Þube Baþkaný Abdulhakim Þendul ve beraberinde bulunan dernek yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Vali Ahmet Aydýn'ý ziyaret etti. Dernek çalýþmalarý ve faaliyetleri hakkýnda bilgi veren Baþkan Necmettin Çiçek, valilik tarafýndan baþlatýlan '7'den 70'e Siirt Okuyor Projesi'ne destek vermek amacýyla il merkezindeki okullarý ziyaret ettiklerini söyledi.

Çiçek, "Bu ziyaretler kapsamýnda 700 adet Kuran-ý Kerim ve Peygamber Efendimizin hayatýný anlatan kitaplarý öðrencilere daðýttýk" dedi. Eðitimin kendileri için her zaman birinci öncelik taþýdýðýný ifade eden Vali Ahmet Aydýn ise 'Siirt Okuyor Projesi'ne yaptýklarý desteklerden dolayý dernek yöneticilerine teþekkür etti. Ziyarette Dernek Baþkaný Necmettin Çiçek, Vali Ahmet Aydýn'a Kuran-ý Kerim meali ve büyük Ýslam ilmihali hediye etti.

Batman ulaþýmýna kar engeli

Van kedileri artýk daha mutlu Cana yakýnlýðý, beyaz, ipeksi kürkü, aslan yürüyüþü, tilki kuyruðuna benzeyen uzun ve kabarýk kuyruðu, deðiþik göz renkleri ve suya olan düþkünlüðü ile bilinen Van kedileri, artýk oyuncak bebeklerle hem oynuyor hem de uyuyorlar.

Y

B

atman'da etkili olan kar yaðýþý ilçelere baðlý köy ve mezra yollarýnýn ulaþýma kapanmasýna neden oldu. Kar yaðýþý ile birlikte Sason ve Kozluk ilçelerinde 26 köy ve 84 mezra yolunun ulaþýma kapandýðý bildirildi. Sason ilçesinin daðlýk kesimlerinde yoðun kar yaðýþý ve bazý birimlerinde de yoðun yaðmur yaðýþý nedeniyle 18 köy ve 74 mezra yolunun ulaþýma kapandýðýný belirten Ýl Özel Ýdaresi Genel Sekreteri H. Yusuf Karatoprak, Kozluk ilçesinde de yaðýþtan dolayý 8

iyarbakýr'ýn Silvan ilçesinde, Toplumda Ümmet Anlayýþýný Yayma ve Yaþatma Derneði (ÜmmetDer) tarafýndan 'Kerbela' tiyatrosu sahnelendi. Silvan'da faaliyet yürüten ÜmmetDer'e baðlý Ümmettin Sesi Tiyatro grubu tarafýndan 'Kerbela' oyunu sahnelendi. Sezik Düðün ve Konferans Salonu'nda düzenlenen etkinlik Þirin Gazanfer'in Kur'an-ý Kerim tilavetini okumasýyla baþladý. Konuþmalarýn ardýndan baþlayan 'Kerbela' tiyatrosu izleyicilerin beðenisini alýrken, vatandaþlarýn gözyaþlarýna hakim olamadýðý görüldü.

köy ve 10 mezra yolunun kapandýðýný dile getirdi. 6 ekip ve ekipmanla yol açma çalýþmalarýnýn sürdüðünü ifade eden Karatoprak, kurum olarak kapalý yollarýn yeniden ulaþýma açýlmasý için her türlü hazýrlýklarýný tamamladýklarýný söyledi.

üzüncü Yýl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedi Evi Araþtýrma ve Uygulama Merkezi Müdürü Doç. Dr. Abdullah Kaya, göreve gelir gelmez yaptýðý çalýþmalarla büyük takdir topluyor. Kedilere öðünler arasýnda balýk, süt, et ve ýslak mama ile birlikte tüy geliþtirici ve güzelleþtirici kapsüller veren Doç. Dr. Abdullah Kaya, bunun yaný sýra kediler için çok sayýda oyuncak da aldý. Kedilere olan ilgisiyle dikkat çeken Doç. Dr. Kaya, bahçe ve odalara yerleþtirdiði oyuncaklarla kedilerin eðlenmesini saðlýyor. Oyuncaklarla hem oynayan hem de uyuyan kediler, ziyaretçilerini adeta kendilerine hayran býrakýyor.


Ýç-Dýþ Haberler

20 ARALIK 2012 PERÞEMBE

Bin 142 çocuk aranýyor Ýçiþleri Bakanlýðý, 2008-2011 yýllarýnda arasýnda kayýp olup aranan çocuk sayýsýnýn bin 142 olduðunu açýkladý. Çocuklarýn sað olarak bulunma oranýnýn yüzde 99 olduðu belirtildi.

Ý

çiþleri Bakanlýðý'ndan yapýlan yazýlý açýklamada, son günlerde bazý basýn yayýn organlarýnda, Türkiye'de 2008-2011 yýllarý arasýnda 27 bin 746 çocuðun kaybolduðu, bu yýllar arasýnda sadece 5 bin 962 çocuðun bulunduðu, 21 bin 784 çocuðun ise halen kayýp olduðu yönünde haberler yer aldýðýna dikkat çekildi. Açýklamada, "Emniyet Genel Müdürlüðü ve Jandarma Genel Komutanlýðý verilerine göre 2008-2011 yýllarý arasýnda yapýlan kayýp çocuk müracaatý toplam 62 bin 517, bu

süre zarfýnda bulunan çocuk sayýsý 61 bin 375'dir. 2008-2011 yýllarý arasýnda müracaatý olup da aranan çocuk sayýsý ise bin 142'dir. Buna göre, emniyet ve jandarma birimlerimizin kayýplarý bulma oraný yüzde 98.17 gibi oldukça yüksek bir orandýr. Yine ayný dönemde kayýp müracaatý olan çocuklarýmýzýn yüzde 91,4'ü ilk 3 ay içinde, geriye kalan yüzde 8,6'lýk kýsým ise 6 ay veya daha uzun sürelerde bulunmuþtur. Çocuklarýmýzýn sað olarak bulunma oraný ise yüzde 99'dur" denildi.

Yeni birimler oluþturuldu Güvenlik birimlerinin kayýp çocuklarýn ve vatandaþlarýn bulunmasý çalýþmalarýný etkin ve baþarýlý bir þekilde yürütmek amacýyla yeni birimler oluþturduðu vurgulanan açýklamada, þunlar kaydedildi: "Emniyet Genel Müdürlüðü bünyesinde 81 ilimizde 'Çocuk Þube Müdürlüðü', Jandarma Genel Komutanlýðý Asayiþ Daire Baþkanlýðý bünyesinde ise 'Aile Ýçi Þiddetle Mücadele ve Çocuk

Þube Müdürlüðü' kurulmuþtur. Güvenlik güçlerimiz kayýp çocuklarýmýzýn ve vatandaþlarýmýzýn aranmasý ve bulunmasý çalýþmalarýný büyük özveri, gayret ve sorumluluk içerisinde sürdürmektedir. Bazý basýn yayýn organlarýnca bilgi teyidi yapýlmadan oluþturulan bu tür haber ve yorumlarýn, kayýp çocuklar gibi toplumsal hassasiyet taþýyan bir konu üzerinden, Bakanlýðýmýz ve güvenlik güçlerimizin çalýþmalarýnýn farklý anlaþýlmasýna neden olduðu deðerlendirilmektedir."

Devletin kira faturasý kabarýk K

amuya kiralanan binalar ve araçlar için milyonluk fatura çýktý. 795 bürokrat kiralýk araç kullanýyor. Kiralýk binalara ise yýlda 215 milyon lira ödeniyor. Kamuya kiralanan binalar ve araçlar için milyonluk ödemeler yapýlýyor. 795 bürokrat, kiralýk araç kullanýyor. Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, kiralýk kamu binalarýna yýlda 215 milyon lira ödendiðini açýkladý. Kamuda kiralýk araç

dönemi 2007'de baþladý ve yaygýnlaþtý. Üst düzey bürokratlar için de lüks Mercedes ve Audi makam araçlarý kiralandý. 2007'de 10 kurum için 99 araç kiralanýrken, 2012'de 25 kurum için 299 araç kiraladý. Bu 299 aracýn 100'ünün MÝT'e verildiði belirlendi. 2007-2012 arasýnda kiralanan toplam araç sayýsý ise 795 oldu. Maliye de vergi denetimi için 115 araç kiraladý.

90 bin araç var

Kamuda Haziran 2012 itibarýyla 90 bin 24 adet taþýt bulunuyor. Bu rakamýn 2002 yýlýnda 85 bin olduðu bildirildi. Araçlarýn 20 bini Milli Savunma Bakanlýðý'na, 32 bini emniyete ait bulunuyor. Saðlýk Bakanlýðý da araç parký konusunda üçüncü sýrada yer alýyor. Kamuya 2013 yýlýnda da yeni araçlar alýnacak. Kamu kurumlarý için çok sayýda da bina kira-

landý. Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, ''2011 yýlýnda hizmet binasý kirasý olarak 215 milyon lira harcanmýþ, 2012 yýlýnda konulan ödenek 207 milyon lira. Kanunlarla yeni birimler kuruyoruz ve bu birimlere hemen bina inþa etmek mümkün deðil. O nedenle kiralamak zorunda kalýyorlar. TOKÝ bu kurumlara bina yapacak. Kiralýk binalar için hiç kimsenin zengin edilmesi söz konusu deðil" dedi.

AÝHM'den Ankara'ya ceza Türkiye'de internete yönelik sansür ve eriþim yasaðý Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi (AÝHM) tarafýndan mahkum edildi. Türkiye 8 bin 500 Euro tazminat ödeyecek. olmadýðýna vurguda bulundu.

Türkiye savunma yapmadý

A

ÝHM, sadece bir bloga yönelik karar nedeniyle "Google Sites" adlý modüle eriþimin tamamen yasaklanmasýnýn Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi'nin ifade özgürlüðüyle ilgili maddesine aykýrý olduðuna hükmetti. AÝHM, Ahmet Yýldýrým adlý akademisyen tarafýndan açýlan "Google Sites Yasaðý" davasýnda kararýný dün açýkladý. "Google Sites" bloðu üzerinde açýlan "Kemalizmin Karýn Aðrýsý" baþlýklý makale nedeniyle tüm site Denizli'de bir mahkeme tarafýndan 2009 yýlýnda kapatýldý. Ancak, Telekomünükasyon Ýletiþim Baþkanlýðý (TÝB) söz konusu bloða eriþimin yasaklanmasý

için tüm Google Sites'a eriþimin yasaklanmasý gerektiðini belirtmiþ, Denizli mahkemeleri de TÝB'nin talebi ve internet ortamýnda yapýlan yayýnlarýn düzenlenmesiyle ilgili kanunun 8'inci maddesini temel alarak Google Sites'a eriþimin tamamen engellenmesini kararlaþtýrmýþtý. Böylelikle sadece bir kiþiyi hedef alan karar yüzünden binlerce kiþi internete eriþimden mahrum býrakýlmýþtý.

'Dolaylý sansür' Makaleyi gerekçe göstererek, tüm "Google Sites" bloglarýnýn kapanmasýyla akademik bloðuna da ulaþýla-

mayan Yýldýrým, dava açtý. Davacý Ahmet Yýldýrým AÝHM önünde yaptýðý savunmada yöneticisi olduðu internet sitesine getirilen yasaðýn "dolaylý sansür" olduðunu dile getirdi. Davaya Strasbourg Mahkemesi önünde müdahil olan "The Open Society Justice Initiative" adlý sivil toplum kuruluþu da Türkiye'de daha önce "YouTube", "GeoCities", "Dailymotion" gibi internet siteleri ile Google'ýn çok sayýda hizmetine eriþime aylar hatta yýllar boyu yasak getirildiðini hatýrlattý ve Türk yasal mevzuatýnýn internete eriþimde keyfi yasaklamalara karþý yeterli güvenceye sahip

Türk hükümeti ise, bu tezlere karþý kendisini savunmamayý tercih etti ve AÝHM'e hiçbir görüþ sunmadý. Davacý ve müdahil taraflarýn görüþlerine tamamen hak veren AÝHM, internet ortamýnda yapýlan yayýnlarýn düzenlenmesiyle ilgili kanunun eriþimin engellenmesi kararýný içeren 8'inci maddesinin Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi'nin ifade özgürlüðüyle ilgili 10'uncu maddesiyle uyuþmadýðýna hükmetti. AÝHM'nin gerekçeli kararýnda büyük ölçüde Türkiye'nin 2010 yýlýnda imzaladýðý ancak henüz onaylamadýðý Avrupa Siber Suçlar Sözleþmesi ile konuyla ilgili Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi kararlarý temel alýndý. Oy birliði alýnan karar gereði Türk hükümeti davacýya 7 bin 500 Euro manevi tazminat, bin Euro da mahkeme masrafý ödeyecek.

Polise yeni 'silah'

Polise geçici körlüðe neden olan el fenerleri daðýtýlacak. Toplumsal olaylarda kullanýlan biber gazýnýn insan saðlýðýna verdiði zararlarýn tartýþýldýðý ortamda, Emniyet Genel Müdürlüðü'nden yeni bir adým geldi. Emniyet, geçici körlüðe neden olan el fenerleri almaya hazýrlýðýnda. Ýhale sürecinin önümüzdeki günlerde baþlayacaðý, fenerlerin suç ve suçlularla mücadelede kullanýlacaðý kaydedildi. Ýlk etapta asayiþ, çevik kuvvet ve trafik ekiplerine daðýtýlacak olan fenerlerin, öncelikle hava karardýktan sonra gerçekleþecek toplumsal olaylar ve asayiþ suçlarýnda kullanýlmasý planlanýyor. Fenerlerin, ýþýðý daðýtmadan yüzlerce metre uzaða kadar gönderebildiði, doðrudan insan gözüne tutulduðunda birkaç dakikalýk geçici körlüðe neden olduðu ifade edildi. Ayrýca fenerlerin, ileriki safhalarda sýnýr güvenliðinde de kullanýlabileceði kaydedildi.

'Demokrasinin özüne saldýrý' C

HP Lideri Kemal Kýlýçdaroðlu, Baþbakan'ýn güçler ayrýlýðýna yönelik konuþmasýnýn sýradan bir açýklama olmadýðýný belirterek, demokrasinin özüne yönelik bir saldýrý olduðunu söyledi. CHP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn kuvvetler ayrýlýðýna iliþkin sözlerini deðerlendirdi. Baþbakan'ýn konuþmasýnýn sýradan bir açýklama olmadýðýný belirten Kýlýçdaroðlu, demokrasinin özüne yönelik bir saldýrý olduðunu ifade etti. Parti genel merkezinde sorularý yanýtlayan Kýlýçdaroðlu, þunlarý söyledi: Ýktidarý seçersiniz ve iktidarýn gücünü kurumlarla denetlersiniz, kural budur. Bu gücü hukukun üstünlüðüyle deðerlendirmek zorundasýnýz. Yasama, yürütme, yargý organý adaleti perçinlemek için vardýr. Demokrasiden þikayet eden baþbakan, özgürlükten söz edemez.

Baþbakan böyle konuþursa…

Dünya bizi "Ne oluyor bu ülkeye" diye kaygýyla izliyor. Aðzýndan çýkan her cümlesi kanun oluyor, böyle demokrasi olur mu? Demokrasiden, güçler ayrýlýðýndan, muhalefetten muhalefet ediyor diye þikayet ediyor. Baþbakan'ýn açýklamasý sýradan bir açýklama deðil. Demokrasinin özüne yönelik bir saldýrýdýr. Baþbakan böyle konuþursa barolar, hukuk fakülteleri, sivil toplum, medya ve en önemlisi bu ülkenin aydýnlarý sanatçýlarý ayaða kalkar. Demokrasi mücadelesi yapmak yine CHP'ye düþtü. Demokrasiyi askýya almak kimsenin hakký deðil. Bütün yurttaþlarýmý göreve çaðýrýyorum. Demokrasiye, adalete sahip çýkýnýz.


10

GÜNDEM

20 ARALIK 2012 PERÞEMBE

Abbas'tan tarihi 'mülteci' çaðrýsý

Filistin Devlet Baþkaný Mahmud Abbas, Suriye'de þiddete maruz kalan Filistinli göçmenlerin Gazze ve Batý Þeria'ya yerleþtirilmesi için BM'den yardým istedi.

B

M Genel Sekreteri Ban Ki-mun ve uluslararasý kamuoyuna çaðrýda bulunan Filistin Devlet Baþkaný Mahmud Abbas, Suriye'de þiddet olaylarý nedeniyle kaçmak zorunda kalan Filistinli mültecilerin, Gazze ve Batý Þeria'ya yerleþtirilmesi için yardým talebinde bulundu. Abbas'ýn açýklamasýný Filistin resmi haber ajansý WAFA yayýnladý. Açýklamada, "Filistin Devlet Baþkaný Mahmud Abbas, Suriye'deki Filistinlilerin Gazze ve Batý Þeria'ya giriþlerini saðlamak için BM ve uluslararasý kamuoyundan yardým talep eder" denildi. Abbas'ýn BM ve uluslararasý kamuoyuna bu çaðrýsýna Ýsrail'in nasýl tepki göstereceði ise henüz bilinmiyor.

Filistinlilerden tepki Gazze'deki Filistinli gruplar dün yaptýklarý ortak çaðrýda, Suriye'deki Filistin mülteci kamplarýnýn siyasi çekiþmelerle alakasý bulun-

madýðýný vurgulayarak, Filistinli mültecilerin çatýþmalara dahil edilmemesini istemiþti. Gazze kentinde Suriye'deki Filistinli mültecilerin durumunu görüþmek üzere bir araya gelen Filistinli gruplar, ''Filistin halký Suriye'deki çatýþmalarda taraf olmamýþtýr'' denilmiþti. Filistin Halk Kurtuluþ Cephesi (FHKC) Siyasi Büro Üyesi Kayid el- Ðul, ''Filistin Kurtuluþ Örgütü (FKÖ) yürütme kurulundan, Suriye'deki Filistinli mültecilerin çatýþmalardan uzak tutulmasý için uluslararasý çerçevede çaba sarf etmesini ve mültecilere yardýmda bulunmasýný talep ettik'' demiþti. Esad yönetimine baðlý Suriye ordusunun savaþ uçaklarý geçtiðimiz Pazar günü öðleden sonra Þam'daki Yermuk Filistin mülteci kampýna bombalý saldýrdý düzenlemiþti. Saldýrýda 20 Filistinli ölmüþ çok sayýda kiþi de yaralanmýþtý. Hamas yönetimi, Suriye yönetimini kýnamýþtý.

Talabani'nin saðlýðý iyiye gidiyor eyin kanamasý sonrasý felç geçirdiði iddia edilen Irak Cumhurbaþkaný Celal Talabani'nin saðlýk durumunun her geçen saat daha iyiye gittiði açýklandý. Saðlýk sorunlarý nedeniyle Pazartesi günü Baðdat'ta hastaneye kaldýrýlan Cumhurbaþkaný Celal Talabani'nin saðlýk durumuyla ilgili doktorlarý açýklama yaptý. Talabani'ye müdahale eden saðlýk ekibinin sözcüsü Necmaldin

Kerim, "Tedaviye cevap verdi. Saðlýk durumunda gözle görülür þekilde bir düzelme var" dedi.

Felç geçirdiði iddia ediliyor Talabani'nin basýn sözcüsü Barzan Þeyh Osman ise Talabani'nin durumunun iyiye gittiðini söyledi. Osman, "Allah'a þükür, Cumhurbaþkaný iyi durumda ve saatler geçtikçe saðlýk durumu daha da düzeliyor"

BD Kongresi'nin Libya'nýn Bingazi kentindeki konsolosluk baskýnýna iliþkin baðýmsýz komitesi raporunu tamamladý. Büyükelçi Stevens dahil 4 kiþinin hayatýný kaybettiði saldýrýda Dýþiþleri Bakanlýðý kusurlu bulundu. ABD'nin Bingazi Konsolosluðu'na 11 Eylül'de düzenlenen ve Büyükelçi Chris Stevens'ýn da aralarýnda olduðu 4 ABD vatandaþýnýn öldürüldüðü saldýrýyý incelemek üzere görevlendirilen baðýmsýz komisyon raporunu tamamladý. Raporda Bingazi saldýrýsýnda ABD Dýþiþleri Bakanlýðý'nýn kusurlu olduðu belirtildi. Emekli Büyükelçi Thomas Pickering ve eski Genelkurmay Baþkaný Oramiral Mike Mullen'ýn baþkanlýk ettiði komisyon, raporu binlerce sayfadan oluþan yazýþmalar ve diðer belgeler ile saatler süren video kayýtlarýný inceleyerek ve aralarýnda saldýrýdan kurtulanlarýn da olduðu 100'den fazla kiþiyle görüþerek hazýrladý. 'Dýþiþleri yetersiz'

Hamas'tan Esad'a kýnama

B

A

Bingazi'nin faturasý Clinton'a çýkarýldý

þeklinde konuþtu. Baðdat'ta hastaneye kaldýrýlan Talabani'nin beyin kanamasýna baðlý felç geçirdiði iddia ediliyor. Irak Baþbakaný Nuri el Maliki, hastanede Cumhurbaþkaný Celal Talabani'yi ziyaret etmiþti. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan da, Talabani için bir jet ambulansýn hazýr bekletildiðini, talep edilmesi halinde Baðdat'a göndereceklerini açýklamýþtý.

ABD Dýþiþleri Bakaný Hillary Clinton tarafýndan geçtiðimiz Eylül ayýnda görevlendirilen komisyonun raporunda, Dýþiþleri Bakanlýðý'nýn sistematik idare ve liderlik hatalarýnýn, Bingazi'deki misyonun güvenliðinin ''oldukça'' yetersiz olmasýna yol açtýðý tespitinde bulunuldu. Raporda, ilk açýklamalara zýt þekilde, konsolosluðun dýþýnda protesto gösterisi olmadýðý ve olayýn sorumluluðunun tamamen misyona saldýran teröristlere ait olduðu vurgulandý. Raporda, 11 Eylül saldýrýlarýnýn yýl dönümüne denk gelen olay öncesinde herhangi bir acil, taktiksel uyarýnýn bulunmadýðý, ancak saldýrýdan önce, "alarm zilleri çaldýrmasý gereken" çeþitli kaygý verici olaylarýn meydana geldiðine dikkat çekildi. Libya yönetimine eleþtiri Raporda Libya yönetimi de saldýrýya karþýlýk vermekte yetersiz kalmakla eleþtirildi. Komite benzer olaylarýn yaþanmamasý için ABD Dýþiþleri Bakanlýðý'na 29 maddeden oluþan bir tavsiye listesi gönderdi. ABD Dýþiþleri Bakaný Hillary Clinton da, cevap niteliðindeki mektubunda tüm önerilerin acilen yerine getirileceðini ifade etti. Mektubunda okyanus ötesindeki diplomatik misyonlara yüzlerce özel kuvvet askeri gönderileceðini belirten Dýþiþleri Bakaný Clinton, güvenlik önlemlerinin artýrýlmasý için de maddi destek istedi. Elçi öldürülmüþtü 11 Eylül'de Libya'nýn Bingazi kentinde bir grup radikal Ýslamcý, Hz. Muhammed'e hakaret içeren filme karþý düzenlenen gösteriler sýrasýnda ABD konsolosluðuna saldýrmýþ, olay sýrasýnda ABD Büyükelçisi Christopher Stevens ve 3 ABD'li diplomat öldürülmüþtü.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


SPOR

20 ARALIK 2012 PERÞEMBE

11

Belediyespor sýký çalýþýyor Spor Toto 3. Lig 1. Grup lideri Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor, hafta sona deplasmanda oynayacaðý Bergama Belediyespor maçýnýn idmanlarýný sürdürüyor.

G

eçen haftayý sahasýnda oynadýðý Kýrýkhanspor maçýnda aldýðý 20'lýk galibiyetle kapatan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'da dikkatler Bergama Belediyespor karþýlaþmasýna çevrildi. Teknik Direktör Turhan Özyazanlar, nezaretinde yapýlan idmanda kondisyon aðýrlýklý çalýþma yapan SarýKýrmýzýlý futbolcular, daha sonra topla çeþitli çalýþmalar yaptý. Teknik Direk-

tör Turhan Özyazanlar, "Ýlkyarýyý lider olarak bitirmek istiyoruz. Önümüzde Bergama Belediyespor maçý var. Rakibimizin konumu bizim için önemli deðil. Bu maçýmýzla ilgili çalýþmalarýmýz devam ediyor. Ýdmanlarýmýzý cuma günü öðleden sonra tamamlayacaðýz. Biz þimdi yalnýzca hafta sonu oynayacaðýmýz maçý düþünüyoruz" dedi. Berat ASLAN

Þentürk: Zamana ihtiyacýmýz var Petrolspor teknik direktörlüðüne getirilen Adnan Þentürk iyi bir takým devraldýðýný belirtirken daha iyi olabilmeleri için zamana ihtiyaçlarý olduðunu söyledi.

gördüðümüz mevkilere transferler yapýp, ligin ikinci devresine farklý bir Petrolspor izlettirmek istiyorum. Zamana ihtiyacýmýz var. Bu zamaný da batmanlý sporseverler bizlere göstereceklerdir" dedi.

3 YARDIMCI GÖREVDE

L

igin ilk yarýsýnýn son maçýný Adýyamanspor ile oynayacak olan Petrolspor'da hazýrlýklar sürüyor. TPAO tesislerinde yapýlan çalýþmalar teknik direktör Adnan Þentürk nezaretin devam ediyor. Teknik direktör Þentürk antrenman öncesi futbolcularýna Adýyamanspor maçýnýn önemini anlatýrken, hata yapma lükslerinin kalmadýðýn söyledi.

Teknik direktör Adnan Þentürk'ün yardýmcýlýðýna Ender Durmuþ ile Murat Parlak getirilirken kaleci antranörü olarak da Metin Meral görevlendirildi. Salý gününden itibaren takýmla çalýþmalara baþlayan Petrolspor teknik heyeti, baþarýlý olmak için ekip ruhuyla çalýþacaklarýný dile getirdiler.

5 KÝÞÝ SAKAT

ÝYÝ BÝR KADROMUZ VAR Teknik sorumlu Þentürk, Adýyamanspor maçý öncesi yaptýðý açýklamada "Ýyi futbolculardan oluþan bir takýmýmýz var. Yetenekli ve genç bir kadroya sahibiz. Tek eksiðimiz bu fut-

bolcularý maçlara iyi konsantre etmektir. Adýyamanspor maçýna kadar ve sonrasýnda gözlemlerimi rapor edip yönetim kuruluna sunacaðým. Eksik

Kart cezalýsý Ahmet Köseoðlu ile Uður'un cezasýnýn bittiði Petrolspor'da 5 futbolcunun sakatlýðý devam ediyor. Coþkun, Fatih Yýlmaz, Muhammed Kalkan Zafer Çakar ve Ýbrahim'in sakatlýðýnýn devam ettiði öðrenildi.

Adanaspor'da yüzler gülüyor

9 L

PTT 1. Lig ekiplerinden Adanaspor'da ardý ardýna alýnan galibiyetlerin sevinci yaþanýyor.

ig'in son 4 haftasýnda da galip gelerek puanýný 29'a çýkaran ''Kaplanlar'' lider Kayseri Erciyesspor'un 1 puan altýnda ikinci sýraya yerleþti. Ligin 12. haftasýnda Denizlispor deplasmanýnda maðlup olduktan sonra, sýrasýyla Torku Konyaspor, Kayseri Erciyesspor, Kartalspor ve Karþýyaka'yý yenen Adanaspor, 4 haftada 12 puan toplamanýn mutluluðunu yaþýyor. Teknik Direktör Levent Eriþ, yaptýðý açýklamada, son

Þanlýurfaspor’da bir istifa daha

PTT 1. Lig ekiplerinden Þanlýurfaspor'da yönetim kurulu üyesi Ahmet Akarslan, görevinden istifa etti.

A

karslan, yaptýðý yazýlý açýklamada, yaklaþýk 4 yýldan bu yana sürdürdüðü görevine devam etmek istemediðini belirtti. Kulüpte son dönemde bilgisi dýþýnda bazý geliþmelerin yaþandýðýný ifade eden Akarslan, bazý düþüncelerinin de mevcut yönetim tarafýndan kabul görmediðini aktarýp, þunlarý kaydetti: "Þanlýurfaspor geçmiþ yýllarda bu tür süreçlerde yönetim oluþturmakta zorlanýrken, bugün gelinen noktadaÞanlýurfa Valisi Celalettin Güvenç'in Þanlýurfaspor'a olan ilgisini deðerlendirmek gerektiði kanaatindeyim. Kaldý ki, Þanlýurfa kamuoyunun Valimiz sayýn Güvenç'in fikirlerini desteklediði algýsýndayým. Önümüzdeki süreç çok doðru deðerlendirilmelidir. Bu deðerlendirme ortamýný saðlamak adýna Þanlýurfaspor Yönetim Kurulu üyeliðinden istifa ediyorum. Yeni yönetime baþarýlar dilerim. Sonuç olarak istifamýn daha önce istifa eden arkadaþlarýmla ilgisinin bulunmadýðýný da belirtmek isterim."Takýmda 2 gün önce de Kulüp Baþkaný Kemal Saraçoðlu ile yönetim kurulu üyelerinden Mehmet Cafer istifa etmiþti.

haftalarda gösterdikleri performansýn kendileri için çok önemli olduðunu belirterek, ''Bu baþarý, takýmýzdaki eksiklere raðmen ortaya konulmuþ bir baþarýdýr'' dedi. Eriþ, puan sýralamasýnda þu an ikinci konumda olduklarýný ve bu sýralamaya çok gerilerden yükseldiklerini ifade ederek, þunlarý kaydetti: ''Lig baþladýðýnda Adanaspor'dan umudu olmayanlar, umudunu kesenler, bugün

devrenin bitmesine bir hafta kala performansýmýzý görmüþ oldular. Bu performansý biz zaten bekliyorduk. Bu tesadüfi bir baþarý deðil. Geçen seneyle kýyasladýðýmýzda en baþarýlý takým biziz. Geçen sene ilk 16 maçta 22 puan toplamýþtýk, bu sene ise 29 puan toplayarak, üzerine 7 puan katmýþýz. Bu senenin lideri Kayseri Erciyesspor ise geçen sene ilk 16 maçta 27 puan toplamýþtý. Bu sene de 30 puan toplamýþlar, onlar sadece 3

Spor Toto 3.Lig 1.Grup

puanlýk bir ilerleme göstermiþler.'' 17. haftada Manisaspor ile deplasmanda karþýlaþacaklarýný hatýrlatan Eriþ, ''Bu maçý da kazanarak ilk devreyi en iyi þekilde kapatmak istiyoruz. Þu ana kadar oynamýþ olduðumuz futboldan dolayý tüm oyuncularýmý kutluyorum. Manisaspor maçýnda da Adana'yý en iyi þekilde temsil edeceklerini biliyorum. Ýnþallah kazanan taraf biz oluruz'' diye konuþtu.

Spor Toto 3.Lig 3.Grup


12

20 ARALIK 2012 PERÞEMBE

-

REKLAM

.

20.12.2012 Gazete Sayfaları  

20.12.2012 Gazete Sayfaları

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you