Page 1

Almanya izlenimleri AB’nin lokomotifi Almanya gezimizden notlarýmýz devam ediyor. Sanayisi ile Dünyanýn sayýlý ülkelerinin baþýnda gelen Almanya, eski Almanya olmasa bile hala dimdik ayakta duruyor. ****

-Almanya gezisinde Hochheim’deki Tiroler stuben’deki imza günümde Almanlara’da kitap hazýrladým. 8’de

Yine Daðlýca yine acý ÇARÞAMBA 20 HAZÝRAN 2012

www.diyarbakirolay.com.tr

Fiyatý : 30 KR

Hakkari'nin Irak sýnýrýndaki ilçesi Þemdinli'nin Daðlýca kesimindeki birliklere dün sabah PKK üyeleri aðýr silahlarla saldýrdý. Saldýrýda 8 asker þehit oldu, 16 asker yaralandý.

I

rak topraklarýndan gece sýnýra sýzan PKK'lýlar, arasýnda 10 kilometre mesafe bulunan Hakkari'nin Þemdinli Ýlçesi'ne baðlý Derecik'teki Ýç Güvenlik Taburu'nun üs bölgeleri ile Yüksekova'nýn Daðlýca bölgesindeki Yeþiltaþ Karakolu'na ayný anda saldýrdý. Saat 04.00'te önce havan ve roketatar ateþi açan PKK üyeleri, ardýndan uzun namlulu silahlarla saldýrý baþlattý. Alacakaranlýkta baþlayan PKK saldýrýsýna askerler anýnda karþýlýk verdi. Çýkan þiddetli çatýþmada Yeþiltaþ Karakolu'nda 8 asker þehit oldu, 16 asker yaralandý. 10 PKK'lý ölü ele geçirildi Saldýrýnýn duyulmasýyla birlikte Hakkari, Þemdinli ve Yüksekova'daki birliklerden çatýþma bölgelerine karadan ve havadan takviye birlikler sevk edildi. Þemdinli'deki 3'üncü Dað Komando Taburu ile Yüksekova'daki 34'üncü Hudut Alay Komutanlýðý'ndan kalkan kobra helikopterler, PKK'lýlarýn kaçýþ yollarýný ateþ altýna aldý. Sikorsky helikopterler çatýþma bölgesine özel timleri indirdi. Saat 04.00'te baþlayýp yaklaþýk 3 saat süren çatýþmalarda 10 PKK'lý ölü ele geçirildi. 4’te

Þehitlerden biri Diyarbakýrlý H

akkari'nin Yüksekova ilçesi Yeþiltaþ Karakolu'na düzenlen saldýrý sonrasý çýkan çatýþmada þehit olan 8 askerden biri olan Diyarbakýrlý Piyade Onbaþý Cahit Kýlýç'ýn baba evine acý haber ulaþtý. Diyarbakýr'ýn Hani ilçesi Gürbüz beldesinde ikamet eden þehit Piyade Onbaþý Cahit Kýlýç'ýn babasý Galip Kýlýç'a acý haber, Kaymakam Ýsmail Þanlý ve askerler tarafýndan verildi. Oðlunun þehit olduðunu öðrenen baba gözyaþlarýna hakim olamazken, 9 aylýk asker olan Cahit Kýlýç'ýn çatýþmadan önce babasý ile telefonla görüþtüðü öðrenildi. 4’te

Erdoðan: Er ya da geç bu iþi bitireceðiz

BDP'den PKK'ya çaðrý:

Silahlý eyleme son ver H

G

-20 zirvesi için Meksika'da bulunan Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Hakkari'deki saldýrýyla ilgili deðerlendirmelerde bulundu. Erdoðan, "Milletimizin baþý saðolsun. Terörle mücadelede bir zamanlama söz konusu deðil. Sonuna kadar mücadeleyi sürdüreceðiz. Er ya da geç bu iþi bitireceðiz. 4’te

'Operasyon ve saldýrýlar durmalý'

Ý

nsan Haklarý Derneði (ÝHD) Hakkari Þube Baþkaný Ýsmail Akbulut,daðlýca saldýrýsýnda insanlarýn yaþamlarýný yitirmesinden dolayý derin üzüntü içeri-

sinde olduklarýný belirterek, ölenlerin ailelerine ve yakýnlarýna baþsaðlýðý, yaralýlarýn ise bir an önce saðlýklarýna kavuþmasýný dilediklerini belirtti. 4’te

Türk: Ölenler bizim çocuklarýmýz

akkari'de 8 askerin þehit olmasýný deðerlendiren BDP Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, PKK'yý silahlý faaliyetlerine son vermeye çaðýrdý. Partisinin TBMM'deki grup toplantýsýnda konuþan Demirtaþ, "Barýþý her zamankinden daha fazla savunmalýyýz. PKK her türlü silahlý faaliyetine son versin" dedi. 4’te

Baydemir Sultan dizisi ekibiyle buluþtu

B

aðýmsýz Mardin Milletvekili Ahmet Türk, Hakkari'deki saldýrýyla ilgili konuþtu. Türk, " Bu acýlarýn sona ermesi için herkesi duyarlýlýða davet ediyoruz. Ölen bütün çocuklar bizim çocuklarýmýzdýr" dedi. 4’te

7’de

BÝK'e TOKÝ evleri için baþvuru G

üneydoðu Medya Platformu Derneði tarafýndan Diyarbakýr'da gazetecilerin TOKÝ'den ev sahibi yapýlmasý için Basýn Ýlan Kurumu Genel Müdürlüðü'ne (BÝK) baþvurdu. 7’de


2

SAÐLIK

20 HAZÝRAN 2012 ÇARÞAMBA

Aþýrý güneþ ýþýðý katarakt nedeni! AKDENÝZ Üniversitesi Týp Fakültesi Göz Hastalýklarý Ana Bilim Dalý öðretim üyesi Doç. Dr. Mustafa Ünal, aþýrý güneþ ýþýðýna maruz kalýnmasýnýn gözde katarakt riskini artýrdýðýna dikkati çekti. SERTÝFÝKALI GÖZLÜK ALINMALI

V

atandaþlarýn sýcak ve yoðun güneþli havalardagöz saðlýðýna dikkat etmesi gerektiðini söyleyen Doç. Dr. Mustafa Ünal, özellikle güneþten gelen zararlý ultraviyole ýþýnlarýn alerjik hastalýklar ve kuru göze baðlý þikayetlerin daha fazla yaþanmasýnda önemli bir etken olduðunu anlattý. Doç. Dr. Ünal, çok fazla miktarda güneþ ýþýðýna maruz kalýnmasýnýn görme merkezine ulaþacak ultraviyole ýþýnlarý artýracaðýný kaydetti. Doç. Dr. Ünal, "Bu durum, nadiren daðcýlarda ya da karda yürüyenlerde rastladýðýmýz gibi gözde ani yanýklara neden olabilir. Birkaç gün yanma ve batma hissinin ardýndan geçebilir. Ancak zaman zaman geri dönüþümsüz durumlara da yol açabilir. Kronik olarak aþýrý güneþ ýþýðýna maruz kalýnmasý gözde katarakta neden olabilir. Katarakt rahatsýzlýklarýnýn altýnda yatan en önemli etkenlerden biri de güneþin zararlý ýþýnlarýdýr" dedi.

Sayý Bulmaca

GÖZLÜK UZUN VADEDE ETKÝLÝDÝR

Doç. Dr. Ünal, güneþ gözlüðü seçerken Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan sertifikalandýrýlmýþ olanlarý tercih etmek gerektiðinin altýný çizdi. Doç. Dr. Ünal, "Güneþ gözlüðünü elimize alýp baktýðýmýzda kalitesi açýsýndan hiçbir þey anlayamayýz. Önemli olan bilinen bir markasý ve optik merkezde satýlýyor olmasýdýr. Çünkü güneþ gözlüðüne Saðlýk Bakanlýðý tarafýndan bir sertifika isteniyor. Bu nedenle sertifikasýz gözlüklerin optikçide satýlmasý mümkün deðil. Çok pahalý olmasý þart deðil, markalý bir gözlük olmasý güvenilirlik ve koruma açýsýndan önemlidir. Kiþiler kendi yüz yapýsýna, alýn ve burun yapýsýna uygun bir güneþ gözlüðü kullanmalýdýr. Çocuklar için de mutlaka güneþ gözlüðü istiyoruz" diye konuþtu.

Çok fazla miktarda ultraviyole ýþýnlara maruz kalýnmasýný önlemek için mutlaka güneþ gözlüðü kullanýlmasý gerektiðine vurgu yapan Doç. Dr. Mustafa Ünal, vatandaþlarý güneþin yoðun olduðu 10.00- 15.00 saatleri arasýnda dýþarý çýkmamalarý, çýkmalarý zorunlu ise gölgede bulunmalarý veþapka takmalarý gerektiði konusunda uyardý. Son dönemde özellikle yaþlýlarda yaþa baðlý makula dejenerasyonu adý verilen görme merkezinde bozulma durumunun çok sýk görülür hale geldiðini aktaran Doç. Dr. Ünal, "Bunda kesin olmamakla birlikte güneþ ýþýðý çok suçlanýyor. Bu durum çok sýk rastlanan bir hastalýk haline geldi. Bu nedenle güneþ gözlüðünün etkisinin kýsa vadede deðil, uzun vadede çok önemli olduðunu söyleyebiliriz" ifadelerini kullandý.

Yüze göre küçük, ince ve dar camlardan oluþan bir güneþ gözlüðü seçilmesinin göze gelen ultraviyole ýþýnlarý yeteri kadar engelleyemeyeceðine dikkati çeken Doç. Dr. Mustafa Ünal, þunlarý kaydetti: "Bu ýþýnlar sadece gözümüzün karþýsýndan gelmez, yandan, alttan gelebilir. Bu nedenle camýn göze yakýn olmasý ve geniþ cam olmasý daha avantajlý olacaktýr. Hatta çerçevelerin de geniþ olmasý yanlardan gelecek ýþýðý da engellemek açýsýndan avantajlýdýr. Güneþ ýþýðý özellikle kumdan çok fazla yansýr. Hiç kimse güneþe zaten direk olarak bakmaz dolayýsýyla göze gelen ultraviyole ýþýnlarýnýn büyük bir çoðunluðu etraftan yansýr. Kum, taþ, kaya ve toprak ultraviyole ýþýðýný sudanbile daha fazla etrafa yansýtýr."

KÜÇÜK GÖZLÜK YETERSÝZ

Sözcük Bulmaca

Yaz tatiliniz zehir olmasýn! B

ütün bir yýl heyecanla beklediðiniz tatil zamanlarýnýn gýda zehirlenmesiyle adeta bir kabusa dönüþmemesi için bazý konulara dikkat etmeniz gerekir. Farmasyon Eðitim ve Danýþmanlýk ekibinden Ecz. Ayþegül Kýlýcel, gýda zehirlenmesinin genel belirtilerinin ishal ve kusma olduðunu, sývý kaybýna baðlý olarak bitkinlik, baþ dönmesi ve kilo kaybý da gözlenebileceðini belirtti. Kýlýcel, gýda zehirlenmelerinin özellikle yaz aylarýnda daha sýk görüldüðünü söyleyerek dikkat edilmesi gerekenleri sýraladý. Heyecanla beklenen yaz tatili günlerinin çeþitli rahatsýzlýklarla kötü geçebilecek olmasý ihtimali en büyük endiþelerden biridir kuþkusuz. Bu dönemde karþýmýza çýkabilecek rahatsýzlýklardan biri de gýda zehirlenmeleri. Farmasyon Eðitim ve Danýþmanlýk ekibinden Ecz. Ayþegül Kýlýcel, gýda zehirlenmelerinin, özellikle yaz aylarýnda meydana gelen, genellikle orta ve hafif düzeyli geçmekle birlikte, tedavi edilmezse ölümcül olabilen rahatsýzlýklardan olduðunu söyledi. Temel nedeninin ise bakteriler, virüsler, parazitler veya toksinler ile kontamine olmuþ su ve gýdalarýn tüketilmesi olduðunu vurguladý. Farmasyon Eðitim ve Danýþmanlýk ekibinden Ecz. Ayþegül Kýlýcel, gýda

zehirlenmesinde genel belirtiler ve nedenlerle ilgili þu bilgileri verdi: "Gýda zehirlenmesinde genel belirtiler ishal ve kusmadýr. Sývý kaybýna baðlý olarak bitkinlik, baþ dönmesi ve kilo kaybý da gözlenebilir. Gýda zehirlenmesi þu nedenlerle meydana gelebilir: o Düzgün yýkanmamýþ yiyecekler o Hijyenik þartlar altýnda hazýrlanmayan gýdalar o Son kullanma tarihi geçmiþ süt ve süt ürünleri ile mayonez içeren gýdalar o Buzdolabýnda saklanmasý gerekirken oda sýcaklýðýnda saklanmýþ gýdalar o Çið deniz mamulleri o Kontamine olmuþ su ve diðer içecekler"


Lastiði patlayan araç karþý þeride fýrladý E

lazýð karayolunda lastiði patlayan resmi plakalý aracýn karþý þeride geçmesi üzerine 3 araç çarpýþtý. Zincirleme kazada 4 kiþi yaralandý. Sabah saat 09.00 sýralarýnda Elazýð Caddesi Toplu Konut Kavþaðý'nda seyir halindeki 21 AL 134 plakalý resmi plakalý otomobil, lastiðinin patlamasý sonucu kontrolden çýkarak karþý þeride fýrladý. Orta refüjün üzerinden geçerek karþý þeride geçen otomobile seyir halindeki

20 HAZÝRAN 2012 ÇARÞAMBA

21 TT 0169 plakalý taksi ile 21 GS 769 plakalý otomobil çarpý. Resmi plakalý araç ile takside yaralanan 4 kiþi, olay yerine gelen ambulansla Diyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýldý. Kaza nedeniyle yol kapanýnca trafik yakýndaki petrol istasyonunun içerisinden verilirken, araçlar çekici vasýtasý ile olay yerinden çekildi. Yaralýlarýn saðlýk durumunun iyi olduðu öðrenilirken, kazayla ilgili soruþturma sürüyor.

Kayapýnar'da temizlik seferberliði

Diyarbakýr'ýn Kayapýnar Belediyesi Temizlik Ýþleri Müdürlüðü, 20 kiþilik bir ekip oluþturdu. Ekip, bina aralarý, boþ arazi ve genel temizliðin yapýlmadýðý bütün alanlarda mýntýka temizliði baþlattý.

Ý

Cezaevi yangýnýnda 48 yaralý Þ

anlýurfa Valiliði, E Tipi Kapalý Cezaevi'nde çýkan ikinci yangýnda 48 kiþinin yaralandýðýný ve bunlarýn 38'inin mahkum olduðunu açýkladý. Valilik basýn bürosundan yapýlan açýklamada, E Tipi Kapalý Cezaevi'nin çocuk koðuþunda çýkan yangýn sonrasýnda 48 kiþinin yaralandýðý belirtildi. Açýklamada yaralýlar arasýnda 38 mahkum, 6 polis memuru, 2 infaz koruma memuru, 1 asker ve 1 sivil vatandaþýn bulunduðu kaydedildi. Yaralýlarýn saðlýk durumuna iliþkin bilginin de verildiði açýklamada, çoðunluðunun tedavilerinin ardýndan taburcu edildiði, tedavileri devam eden 8 mahkumun da genel saðlýk durumlarýnýn iyi olduðu belirtildi. Þanlýurfa E Tipi Kapalý Cezaevi'nde bir koðuþta 13 kiþinin öldüðü 5 kiþinin de yaralandýðý yangýndan bir gün sonra çocuk koðuþunda da yangýn çýkmýþtý.

nþaat bölgesi olmasý nedeniyle yeni yapýlarda kullanýlan atýklarýn geliþi-güzel çevreye atýlmasý nedeniyle oluþan kirliliðin önüne geçmek için Kayapýnar Belediyesi yeni bir çalýþma baþlattý. Bu amaçla Temizlik Ýþleri Müdürlüðü oluþturduðu 20 kiþilik bir ekipler, bani aralarý, boþ araziler ve genel temizliðin yapýlmadýðý alanlarda mýntýka temizliði baþlattý. Temizlik Ýþleri Müdürü Fýrat Gündüz, temizlik çalýþmasýnýn iki ay süreceðini söyledi. Gündüz, þöyle devam etti: Bölgemizin birçok alanýnda inþaat yapýmý devam ediyor. Özellikli inþaatlarda kullanýlan malzemelerin artýklarý geliþi-güzel çevreye atýlýyor.

Temizlik iki ay sürecek Bu anlamda bina aralarý ve özellikle boþ alanlar bu atýlan atýklarla doluyor. Bu amaçla oluþturduðumuz 20 kiþilik bir ekiple bu alanlarda iki ay boyunca mýntýka temizliði yapacaðýz. Temizlikle birlikte inþaat atýklarýnýn atýlmamasý için zabýta müdürlüðümüz baðlý ekiplerde inþaat sahiplerine giderek gerekli uyarýyý yapacaklar. Atýklarýn biriktirilmesi ve bize haber verilmek suretiyle taþýnmasý iþini yapacaðýz. Bu anlamda uyarýlara uymayanlar hakkýnda yasal iþlem yapýlacaktýr. Bu anlamda daha temiz bir çevre için herkesi bu konuda duyarlý olmalarýný bekliyoruz.

7 yaþýnda 57 kilo

M

ardin'in Kýzýltepe ilçesi Eskim Köyü'nde yaþayan ve daha 7 yaþýnda olmasýna raðmen 57 kilogram aðýrlýðýnda olan Muhamet Sina Pulat'ýn aþýrý kilosundan dolayý okula gidemediði belirtildi. Günde ortalama 7-8 ekmek tüketen Muhammet Sina Pulat, en büyük isteðinin tedavi olup yaþýtlarý gibi okula gitmek olduðunu söyledi. Yaþý küçük olmasýna raðmen 57 kilo aðýrlýðýnda olan oðlunun duru-

muna çok üzüldüðünü belirten baba Nevaf Pulat, 13 çocuðunun en küçüðü olan Muhammet Sina Pulat'ýn hormon bozukluðu nedeniyle sürekli kilo aldýðýný ve sokaða çýkamaz hale geldiðini söyledi. Baba Pulat, "Oðlum okuma arzusu ile yanýp tutuþuyor. Ama kilolarý buna engel oluyor. Oðlunun tedavisi için Saðlýk Bakanlýðý yetkililerinden yardým bekliyorum" dedi.

13 aylýk Baran'ýn dramý

Batman'da doðuþtan komplet epispadias hastalýðýna yakalanan 13 aylýk Baran Oðuz, 15 bin liralýk ameliyat masrafý nedeniyle tedavi edilemiyor.

M

inik Baran, doðduðu günden bu yana idrar yaparken acýlar içinde kývranýyor. 13 aylýk Baran, tedavi için Batman ve Diyarbakýr'daki kamu hastanelerinin çoðunda hekimlerin tedavisini gördü. Ancak, kamu hastanelerinde gerekli ameliyatýn yapýlamamasý nedeniyle, özel hastanelere mecbur kalan Oðuz ailesi, ameliyat masrafý olan 15 bin lirayý bulamayýnca çaresiz kaldý. Daha önce inþaat iþlerinde çalýþan baba Hamdin Oðuz, çocuðunun tedavisini devlete baðlý hastanelerde yaptýrabilmesi için Batman Belediye Baþkan Vekili Serhat Temel'in talimatý ile belediyede temizlik firmasý elemaný olarak görevlendirildi.

'Parasý olmayan ölsün mü?' Belediye bünyesindeki iþi sayesinde sosyal güvenceye kavuþan Oðuz ailesi, buna raðmen özel hastanelere mecbur kaldý. Asgari ücretle çalýþan baba Hamdin Oðuz, sekiz nüfusu olduðu için aldýðý para ile ancak geçimini saðlayabildiðini belirterek, "Batman Valiliði'ne giderek yardým talebinde bulundum. Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý'ndan sorumlu Vali Yardýmcýsý 'senin çocuðun devlete ait hastanelerde ameliyat olmasý halinde yardýmcý olabiliriz, onun dýþýnda

yapacaðýmýz hiçbir þey yoktur' dedi. Hastasý olup parasý olmayanlar ölsünler mi? Oðlumun tedavisi için Batman Valisi Ahmet Turhan, Maliye Bakaný Mehmet Þimþek, Batman Milletvekili Ziver Özdemir ve hayýrsever iþadamlarýndan yardým bekliyorum" dedi.

Cudi Daðý'nda yangýn sayýda yabani hayvan bölgeyi terk etmek zorunda kaldý. Cudi Daðý eteklerinde bulunan ve güvenlik nedeniyle daha önce boþaltýlan Gerçolya, Þemka ve Hýnýs Sorbýtme köyleri yakýnlarýnda bulunan arazilerde anýz yangýný baþladý. Yangýn kýsa sürede bu köylerdeki bað, bahçeleri de sardý.

Gece yarýsý müdahale ettiler

Urfa Yolu Üzeri Alkanlar 2006 Apt/ Malabadi Hotel Yaný/Diyarbakýr T: 0 412 237 2166 - F : 412 2372167 M : 507 537 17 39

Þýrnak'ýn Silopi Ýlçesi yakýnlarýnda bulunan Cudi Daðý'nda önceki akþam baþlayan yangýn, dün öðlen saatlerine kadar devam etti. Anýz yangýnýyla birlikte çok sayýda bað ve bahçe kül olurken, çok

Bað ve bahçeleri kül haline getiren yangýn, fýrtýnanýn yardýmýyla da Cudi Daðý eteklerindeki ormanlýk alana sýçradý. Silopi Belediyesi itfaiye ekipleri ve bazý vatandaþlar, gece yarýsý Cudi Daðý eteklerine giderek yangýný söndürmeye çalýþtý. Cudi Daðý'nýn aþaðý bölgelerindeki ekili arazilere ulaþmadan yangýnýn söndürülmesi, büyük bir zararý önledi. Yangýnda çok sayýda bað ve bahçe kül olurken, Cudi Daðý'nda yaþayan yüzlerce yabani hayvan uzaklaþarak, güvenli bölgelere çekildi. Dumanlar Silopi ilçe merkezinden de rahatlýkla izlenebildi.


4

HABER

Yine Daðlýca yine acý 20 HAZÝRAN 2012 ÇARÞAMBA

Hakkari'nin Irak sýnýrýndaki ilçesi Þemdinli'nin Daðlýca kesimindeki birliklere dün sabah PKK üyeleri aðýr silahlarla saldýrdý. Saldýrýda 8 asker þehit oldu, 16 asker yaralandý. Þehitlerin kimlikleri belli oldu I

rak topraklarýndan gece sýnýra sýzan PKK'lýlar, arasýnda 10 kilometre mesafe bulunan Hakkari'nin Þemdinli Ýlçesi'ne baðlý Derecik'teki Ýç Güvenlik Taburu'nun üs bölgeleri ile Yüksekova'nýn Daðlýca bölgesindeki Yeþiltaþ Karakolu'na ayný anda saldýrdý. Saat 04.00'te önce havan ve roketatar ateþi açan PKK üyeleri, ardýndan uzun namlulu silahlarla saldýrý baþlattý. Alacakaranlýkta baþlayan PKK saldýrýsýna askerler anýnda karþýlýk verdi. Çýkan þiddetli çatýþmada Yeþiltaþ Karakolu'nda 8 asker þehit oldu, 16 asker yaralandý.

10 PKK'lý ölü ele geçirildi Saldýrýnýn duyulmasýyla birlikte Hakkari, Þemdinli ve Yüksekova'daki birliklerden çatýþma bölgelerine karadan ve havadan takviye birlikler sevk edildi. Þemdinli'deki 3'üncü Dað Komando Taburu ile Yüksekova'daki 34'üncü

Daðlýca saldýrýsýnda þehit düþen 8 askerin kimlikleri belli oldu. Þehitlerin kimliði þöyle: Astsubay Kýdemli Çavuþ Ali Gümüþ, Piyade Onbaþý Ali Yasin Erosmanoðlu, Piyade Onbaþý Ýsa Sayýn, Piyade Onbaþý Cahit Kýlýç, Piyade Er Umut Bulut, Piyade Er Mustafa Türkmen, Piyade Er Yaþar Doymuþ ve Ulaþtýrma Er Samet Bütün.

Yaralýlar Van ve Hakkari'de

Hudut Alay Komutanlýðý'ndan kalkan kobra helikopterler, PKK'lýlarýn kaçýþ yollarýný ateþ altýna aldý. Sikorsky helikopterler çatýþma bölgesine özel timleri indirdi. Saat 04.00'te baþlayýp yaklaþýk 3 saat süren çatýþmalarda 10 PKK'lý ölü ele geçirildi.

Yaralanan askerler, helikopterle Hakkari'ye götürüldü. Hakkari Devlet Hastanesi'nde yapýlan ilk müdahale ardýndan 5 asker, Saðlýk Bakanlýðý'na ait helikopter ambulansla Van Asker Hastanesi'ne, 8'i Hakkari Asker Hastanesi'ne kaldýrýlýrken, 3 yaralý da Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedavi altýna alýndý.

Daðlýca'nýn sicili kabarýk 8

askerin þehit düþtüðü Daðlýca bölgesi daha önce de saldýrýlarla gündeme gelmiþti. PKK'nýn yaptýðý baskýnlar içinde en çok bilineni 12 askerin þehit olduðu, 16 askerin yaralandýðý 21 Ekim 2007 baskýnýydý. Hakkari'nin Yüksekova ilçesine baðlý Daðlýca köyü yakýnýnda bulunan piyade birliðine 200'den fazla PKK'lý saldýrdý. Irak sýnýrýndan Türkiye'ye geçen PKK'lýlar açtýklarý taciz ateþine karþýlýk veren askerlerin yerlerini belirledikten sonra roket atarlar, el bombalarý ve makineli tüfeklerle saldýrýya geçti. Diðer taraftan bir grup PKK'lý bölgedeki Avaþin çayý üzerindeki köprüyü havaya uçurdu ve karayolu baðlantýsýný kesti. Çatýþmalarýn baþlamasýnýn ardýndan bölgeye gönderilen helikopterlerden ikisi de

Þehitlerden biri Diyarbakýrlý

PKK'lýlarýn açtýðý ateþle yara alarak geri döndü. 8 asker kaçýrýlmýþtý Saldýrýda PKK'lýlar tarafýndan kaçýrýlan 8 asker daha sonra serbest býrakýldý ve bu askerler Van Askeri Mahkemesi'nde yargýlanarak "askerleri itaatsizliðe teþvik", "görevi ihmal" gibi suçlardan çeþitli cezalara çarptýrýldý. Mahkeme, askerlerin aldýklarý

cezalar konusunda hükmün açýklanmasýnýn geriye býrakýlmasýna karar verdi. Ayný bölgede mayýnlý tuzaklamalar da askerlerin þehit olmasýna sebep olmuþtu. 2011 yýlý sonunda bölgede arama-tarama faaliyeti yürüten askerlerin geçiþi sýrasýnda PKK'lýlarýn daha önceden yola döþediði mayýnlý tuzak patladý. Patlamada bir uzman çavuþ þehit oldu. Daðlýca'daki Tabur Komutanlýðý 2010 yýlýnda da hedefti. Bu kez baskýnla ilgili istihbaratýn erken alýnmasý üzerine bölgeye Jandarma Özel Harekat Timleri gönderildi ve gönderilen tümler arazide PKK'lýlarla karþýlaþtý. Ýlk ateþte bir Uzman Çavuþ ile bir Uzman Onbaþý þehit oldu. Yapýlan takip sonucu 5 PKK'lý ölü ele geçirildi.

H

akkari'nin Yüksekova ilçesi Yeþiltaþ Karakolu'na düzenlen saldýrý sonrasý çýkan çatýþmada þehit olan 8 askerden biri olan Diyarbakýrlý Piyade Onbaþý Cahit Kýlýç'ýn baba evine acý haber ulaþtý. Diyarbakýr'ýn Hani ilçesi Gürbüz beldesinde ikamet eden þehit Piyade Onbaþý Cahit Kýlýç'ýn babasý Galip Kýlýç'a acý haber, Kaymakam Ýsmail Þanlý ve askerler tarafýndan verildi. Oðlunun þehit olduðunu öðrenen baba gözyaþlarýna hakim olamazken, 9 aylýk asker olan Cahit Kýlýç'ýn çatýþmadan önce babasý ile telefonla görüþtüðü öðrenildi.

yakarken, eve gelen yakýnlarý ise haber üzerine fenalaþtý. Þehit evinin önünde 2 ayrý 112 Acil Servis ekibi hazýr bekletildi. Baygýnlýk geçiren þehit yakýnlarýna saðlýk ekipleri ilk müdahaleyi yaptý. Diyarbakýr Dicle Üniversitesi 2 yýllýk Saðlýk Meslek Yüksekokulu mezunu olan 24 yaþýndaki þehit Piyade Onbaþý Cahit Kýlýç'ýn cenazesinin bugün Diyarbakýr'a getirilerek Gürbüz Beldesi'nde topraða verilmesi bekleniyor.

Bugün topraða verilecek Anne Hasret Kýlýç aðýtlar

Türk: Ölenler bizim çocuklarýmýz Zayi ilaný Diyarbakýr nüfus müd. almýþ olduðum nufus cüzdanýmý kaybettim.Hükümsüzdür Serkan Çelik Diyarbakýr nüfus müd. almýþ olduðum nufus cüzdanýmý kaybettim.Hükümsüzdür Mehmet Salih Esen G.V. 1270353920 nolu mükellefi olup Beko 100 TR MF AK 000 80600562 sicil nolu yazar kasa ruhsatýný kaybettim.Hükümsüzdür Azf Gýd Ýnþ Pet. Kuym Nak.San.Tic. (Lokanta)

20 HAZÝRAN 2012 ÇARÞAMBA YIL: 12 SAYI: 3946 Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk adýna Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Sayfa Editörü A.Baran ÇÝMEN Sayfa Düzeltmeni Aziz Muhammed FÝDANCI Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: Stadyum Altý Kuzey Kale Arkasý YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR e-p posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

B

aðýmsýz Mardin Milletvekili Ahmet Türk, Hakkari'deki saldýrýyla ilgili konuþtu. Türk, " Bu acýlarýn sona ermesi için herkesi duyarlýlýða davet ediyoruz. Ölen bütün çocuklar bizim çocuklarýmýzdýr" dedi. Milletvekili Ahmet Türk, Yeþilyurt Mahallesi'ndeki Babüsselam Cami Taziye Evi'ni ziyaret ederek, Muþ'ta önceki gün geçirdiði kalp krizi sonucu yaþamýný yitiren Derviþ Çaký'nýn yakýnlarýna baþsaðlýðý diledi. Kendini halkýnýn geleceðine adamýþ dava arkadaþlarýný kaybetmenin üzüntüsünü yaþadýklarýný belirten Türk, "Ölüm hepimiz için. Bu dünyada ölenler için tek miras var, o da insan olmak, dünyada insanlarýn hukukunu korumak, insan haklarýný ve özgürlüðü savunmaktýr. Barýþ, özgürlük ve halký için uðraþ verenler, yaþamlarýný yitirseler bile unutulmayacak insanlardýr" diye konuþtu.

'Sorumluluðumuzu yerine getirelim' Gazetecilerin, Hakkari'deki saldýrý ile ilgili sorularýný da yanýtlayan Türk, acýlarýn sona ermesi için herkesi duyarlý olmaya davet etti. Türk, þunlarý kaydetti: "Bugün yine büyük bir çatýþmanýn yaþandýðýný ve birçok insanýn hayatýný kaybettiðini öðrendik. Bu acýlarýn sona ermesi için herkesi duyarlýlýða davet ediyoruz. Ölen bütün çocuklar bizim çocuklarýmýzdýr. Ailelerinin acýlarýna katýlýyoruz. Artýk siyaset bir an önce devreye girmeli ve bu acýlarý durduracak bir siyaset üretmelidir. Siyasetçiler olarak gerçekten sorumluluðumuzu yerine getirebilirsek, bu ülkede barýþý, kardeþliði ve özgürlüðü saðlamýþ olacaðýz. Bu çatýþmalarda yaþamýný yitiren herkese Allah'tan rahmet, ailelerine de baþsaðlýðý diliyorum."

Erdoðan: Er ya da geç bu iþi bitireceðiz G

-20 zirvesi için Meksika'da bulunan Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Hakkari'deki saldýrýyla ilgili deðerlendirmelerde bulundu. Erdoðan, "Milletimizin baþý saðolsun. Terörle mücadelede bir zamanlama söz konusu deðil. Sonuna kadar mücadeleyi sürdüreceðiz. Er ya da geç bu iþi bitireceðiz. Ülkemize barýþ ve huzur gelecek. Hiçbir zaman terörü kimse bizimle pazarlýk konusu etmesin. Biz, terörü hiçbir zaman pazarlýk konusu olarak telakki etmedik, bundan sonra da pazarlýk konusu olarak düþünmeyiz. Yapýlacak olan tek þey vardýr; teröristlerin silahlarýný býrakmalarýdýr" dedi.

'Operasyon ve saldýrýlar durmalý'

Ý

nsan Haklarý Derneði (ÝHD) Hakkari Þube Baþkaný Ýsmail Akbulut, Altay Caddesi üzerindeki dernek binasýnda bir açýklama yaptý. daðlýca saldýrýsýnda insanlarýn yaþamlarýný yitirmesinden dolayý derin üzüntü içerisinde olduklarýný belirten Akbulut, ölenlerin ailelerine ve yakýnlarýna baþsaðlýðý, yaralýlarýn ise bir an önce saðlýklarýna kavuþmasýný dilediklerini belirtti. Akbulut, þöyle devam etti: Toplum

olarak bizleri akýl tutulmasý içinde yaþamaya zorlayanlara karþý isyan ediyoruz. Kürt sorununun çözümsüzlüðünün bugüne deðin on binlerce cana mal olduðu gerçeði unutulmamalýdýr. Ýnsan haklarý savunucularý olarak yaþam hakkýný herkes için, her yerde ve her koþulda savunmaya devam edeceðiz. Herkese yaþam hakký istiyoruz Barýþ istiyoruz. Herkese yaþam hakký istiyoruz. Her þeyden önce þiddet son bulmalý, operasyonlar ve saldýrýlar durmalý, çatýþmasýzlýk ortamý kalýcý hale getirilmelidir. Hükümetin demokratik ve barýþçýl

çözüm konusunda gerekli yasal ve anayasal tedbirlerin vakit kaybetmeden biran önce alýnmasýný ve tüm devlet görevlilerinin buna uygun davranmasýný istiyoruz. TBMM, taraflarýn müzakere yoluyla sorunun çözümü için gerekli adýmlarý atmasý için inisiyatif almalý, bir an önce güven ortamý oluþturarak artýk bu sorunun çözümünde þiddetin tamamen devre dýþý býrakýlmasýný saðlanmalý, barýþ için, demokratik anayasa için acil adým atmalýdýr. Barýþ istiyoruz. Herkese yaþam hakký istiyoruz bu çok mu?

BDP'den PKK'ya çaðrý: Silahlý eyleme son ver

H

akkari'de 8 askerin þehit olmasýný deðerlendiren BDP Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, PKK'yý silahlý faaliyetlerine son vermeye çaðýrdý. Partisinin TBMM'deki grup toplantýsýnda konuþan Demirtaþ, "Barýþý her zamankinden daha fazla savunmalýyýz. PKK her türlü silahlý faaliyetine son versin" dedi. Demirtaþ, hükümete de çaðrýda bulunarak operasyonlarýn durdurulmasýný istedi. Siyasi sürecin ve barýþýn önünün açýlmasý için çaðrýda bulunan Demirtaþ, "Bu savaþ artýk bitmeli, ölümler durmalý. Allah'ýný seven bu ateþe bir damla su döksün" diye konuþtu.


HABER

20 HAZÝRAN 2012 ÇARÞAMBA

5

Yüzme kursunda kýz-erkek ayrýmý

Diyarbakýr'da okullarýn tatil olmasýnýn ardýndan gençleri spora teþvik amacýyla Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü'nce açýlan yüzme kurslarýna kýzlar sabah, erkekler öðleden sonra devam ediyor.

D

iyarbakýr'da Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü hizmet binasý yanýnda iki yýl önce açýlan olimpik yüzme havuzunda, okullar tatil olduktan sonra 05-18 yaþ grubundakilere verilen yüzme kurslarýnda bu yýl bazý ailelerin isteði doðrultusunda deðiþikliðe gidildi. Kýz çocuklarýný yüzme kurslarýna kayýt ettirmek isteyen bazý ailelerin, "Kýzlarýmýzýn erkek çocuklarýyla birlikte yüzme kursu verilmesini istemiyoruz. Kýz ve erkek çocuklarý gruplara ayrýlsýn ve kurs zamanlarý ayrý olsun" isteðini dikkate alan Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü yetkilileri, bu yýl erkek ve kýz çocuklarýný gruplara ayýrarak dönüþümlü olarak kurs vermeye baþladý.

323 kiþi kayýt yaptýrdý 10 Haziran'da baþlayan ve þimdiye kadar 120'si kýz, 203'ü ise erkek olmak üzere toplam 323 kiþinin kaydýný yaptýrdýðý yüzme kurslarýna gelen kýz çocuklarýnýn sayýsýný arttýrmak amacýyla ailelerin isteði doðrultusunda uygulama yapan yetkililer, 05-18 yaþ grubundaki kýzlarý saat 11.00, erkek çocuklarýna ise öðleden sonra saat 15.00'da yüzme kurslarý veriliyor. Kiþi baþý 75 lira olan

yüzme kurslarýna iki kardeþin kayýt yaptýrmasý halinde ise toplamda aylýk olarak 100 lira ücret alýnýyor. Yaþ gruplarýna göre 12'þer kiþi olarak gruplara ayrýlan kýz ve erkek çocuklarýný izleyebilmek için anne ve babalarý da izleyici tribününden onlara verilen bir saatlik yüzme kurslarýný izliyor. Yüzme kurslarýnýn öðleden sonraki bölümü sadece erkek kursiyerlere ayrýlmasýna raðmen, zaman zaman lisanslý kýzlarýn havuzda antrenman yaptýðý da dikkat çekiyor.

Erkekler daha fazla Diyarbakýr Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Abdüllatif Umut, okullarýn kapanmasýyla birlikte gençlerin tatil zamanlarýný sporla geçirebilmeleri için 22 branþta kurs açtýklarýný belirterek, yaz spor kurslarý için 41 antrenörün görev yaptýðýný söyledi. Yüzme kurslarýna çocuklarýn büyük ilgi gösterdiðini dile getiren Ýl Müdürü Abdüllatif Umut, yüzme kurslarý için kayýtlara 10 Haziran'da baþlamalarýna raðmen þimdiye kadar 120'si kýz olmak üzere 323 çocuðun kaydýnýn yapýldýðýný söyledi. Yüzme kurslarýna kýz çocuklarýn da erkekler kadar kayýt yaptýrmasýný

amaçladýklarýný kaydeden Abdüllatif Umut, þunlarý söyledi: Yüzme kursuna kayýt yaptýran kýz öðrencilerin sayýsý biraz daha az. Biz onlarla alakalý þöyle düþünüyoruz.

Ailelerin isteði Sadece kýz öðrencilerimizin olduðu gruplar oluþturmak bununla birlikte katýlýmýn kýz öðrenci noktasýnda artmasýný hedefliyoruz. Çünkü Güneydoðu'daki aileler 'Benim kýzým tek baþýna yüzmeyecekse yüzmesin' gibi düþünebiliyor. Biz de en azýndan kendi akranlarýyla yüzebilecek kýz öðrenci gruplarý oluþturmaya çalýþýyoruz. Velilerimiz kýz çocuklarýný yüzme kurslarýna göndermiyorlar. Birde þu var. 'Kýzýmla erkek çocuðum beraber geliyor ayrý ayrý getirme imkaným yok' diyorsa karma gruplar da oluþturuyoruz. Bu talepler velilerimizden gelen istek üzerinedir. Bu uygulamaya geçildikten sonra kaydýný yapan kýz çocuklarýnýn sayýsýnda ciddi manada artýþ oldu. Yani kýz çocuklarýnýn erkek çocuklarýyla yüzme kurslarýna katýlmasýný istemeyen ailelerimiz var diyebilirim.

70 derde deva þifalý su

Bitlis'in Tatvan ilçesinde bulunan ve böbrek taþý baþta olmak üzere kadýn ve göz hastalýklarý gibi 70 hastalýða deva olduðuna inanýlan þifalý maden suyuna vatandaþlar adeta akýn ediyor.

Ý

lçenin Karþýyaka Mahallesi'nde bulunan þifalý maden suyunun 70 ayrý derde deva olduðunu duyan vatandaþlar, yurdun dört bir yanýndan Tatvan ilçesine gidiyor. Uzun yýllardýr hemoroit hastalýðý olduðunu ve bu yüzdende tavsiye üzerine Tatvan'daki þifalý suyu hem içmek hem de suda yüzmek için geldiðini belirten Mehmet Demir, son bir haftadýr sürekli gelip içtiði ve yüzdüðü suyun þifasýný görmeye baþladýðýný söyledi. Herkesin muhakkak bu þifalý sudan faydalanmasý gerektiðini dile getiren Demir, "Son birkaç yýldýr hemoroit hastalýðým vardý. Tedavi için birçok þifalý suya gittim. Yakýn çevrem Tatvan'da bulunan þifalý suya gitmemi önerdi. Bunun üzerine gelip bu suyu da denedim. Allah'a þükür þimdi biraz daha iyi durumdayým" dedi.

Ýstanbul'dan gidenler var

Ýstanbul'dan kýzýyla birlikte Tatvan'a geldiðini belirten Neriman Ulugöl de, böbrek taþý rahatsýzlýðý olduðunu ve bu sebeple þifalý olduðu belirtilen sudan sýk sýk içtiðini ifade etti. Yakýn çevresindekilerin suyun iyi geldiðini belirtmesi üzerine kýzýyla yaklaþýk 15 gündür Tatvan'da bulunduklarýný kaydeden Ulugöl, "Buradaki vatandaþlar birçok hastalýða iyi geldiðini söylüyorlar. Bende kýzýmla birlikte yaklaþýk 15 gündür Tatvan'dayým. Sabah akþam gelip su içip geri dönüyorum. Ýnþallah suyun þifasýný bende görürüm" þeklinde konuþtu.

Günde 500 ziyaretçi Geçmiþ yýllarda sadece kaynaðýndan içilebilen suyu çeþme þekline dönüþtüren

ve suyun daha saðlýklý þekilde tüketilmesini saðlayan Tatvan Þifalý Su ve Piknik Alaný'nýn iþletmecisi Hikmet Kayaalp ise, verdiði hizmetin herkes tarafýndan memnuniyetle karþýlandýðýný söyledi. Þifalý suyun bulunduðu alaný ayný zamanda güzel bir mesire alanýna dönüþtürdüklerini belirten Kayaalp, þöyle devam etti: "Günde burayý yaklaþýk 500 kiþi ziyaret ediyor. Özellikle Malatya, Elazýð, Diyarbakýr, Batman, Siirt ve yurdun deðiþik yerlerinden gelenler oluyor. Suyu içenlerin bazýlarý ayný gün böbrek kumunu düþürdüklerini söylüyorlar. Sudan içenler arasýnda doktorlar bile oluyor."

Vali Çolak altyapý çalýþmasýný denetledi Siirt Valisi Musa Çolak, Evren Mahallesi, Eruh yolu üzerinde inþaat çalýþmalarý devam eden yaðmur suyu kanal çalýþmalarýný denetledi.

V

Bagok Daðý'nda yangýn çýktý M

ardin'in Nusaybin ilçesindeki Bagok Daðý'nda yangýn çýktý. Yangýn büyük çapta maddi hasara yol açtý. Nusaybin-Midyat ve Cizre arasýnda bulunan Bagok Daðý'nda yangýn çýktý. Þiddetli rüzgarýn etkisiyle yangýn kýsa sürede büyüdü. Girmeli Beldesi, Düzce, Üçköy, Üçyol, Çiðdem ve Hasantepe köylerini kapsayan bölümde yangýn giderek büyüdü. Nusaybin, Girmeli ve Duruca belediyelerine ait itfaiye ekibi yangýna müdahale ederken, vatandaþlar da yangýn söndürme çalýþmalarýna destek verdi. Yangýn söndürme çalýþmalarýna Girmeli Belediye Baþkaný Ömer Altun, Nusaybin Belediye Baþkan Yardýmcýsý Ahmet Dinç ve muhtarlar da katýldý. Daðlýk alanda büyük bir zararýn meydana geldiðini kaydeden Girmeli Belediye Baþkaný Altun, Kaymakam Murat Girgin ile yaptýklarý görüþmede helikopterin fýrtýna nedeniyle bölgeye gelemediðini söyledi. Bagok Daðý'nda yangýnýn yer yer devam ettiði belirtildi.

ali Çolak, yapýlan alt yapý çalýþmalarý hakkýnda yetkililerden bilgi aldý. Vali Çolak, denetleme sýrasýnda vatandaþlarla da sohbet ederek, vatandaþlarýn görüþ öneri ve isteklerini dinledi. Vali Musa Çolak, aþýrý yaðýþlar sonrasý oluþabilecek su taþkýnlarýnýn önlemesi ve düzgün bir þehirleþmenin oluþmasý amacýyla, yaðmur suyu drenaj çalýþmasý baþlatýldýðýný söyledi. Vali Çolak, yaðmur suyu kanallarý sayesinde taþkýn ve sel sorununun büyük ölçüde çözüleceðini ifade etti.

Maliyeti 4 milyon 509 bin TL Projenin maliyetinin 4 milyon 509 bin TL olduðunu ifade eden Vali

Musa Çolak, "Bu önemli projeyi Ýl Koordinasyon Kurulu toplantýlarýnda bizzat takip ettim ve programa alýnmasý yönünde de Valilik olarak büyük bir çaba harcadýk. Cumhuriyet Meydaný kavþaðýndan baþlayarak Adliye binasýna kadar olan 850 metrelik kýsým karayollarý sorumluluk alanýna giriyor. Geriye kalan kýsým ise belediyenin sorumluluk alaný içinde. Gençlik Hizmetleri Spor Ýl Müdürlüðü'nün bulunduðu sokaktan baþlayýp, belediye imar yolunu takip ederek, 2200 metre sonunda mevcut DSÝ taþkýn su kanalýna baðlanacaktýr" dedi. Misbah YILMAZ

Bakanýn sahip çýktýðý aileye yardým eli A

nneler Günü'nde Batman'da yýlýn annesi seçilen ve Maliye Bakaný tarafýndan yardým sözü verilen 4 özürlü çocuk sahibi Fatma Güler'e Batman Valiliði yardým elini uzattý. Maliye Bakaný Mehmet Þimþek'in Batman ziyareti sýrasýnda görüþüp yardým sözü verdiði Yavuz Selim Mahallesi'nde oturan Güler ailesine, 4

adet ortopedik yatak, 1 adet gardýrop ve 1 adet halý yardýmý yapýldý. Aile, yapýlan yardýmlar nedeniyle Bakan Mehmet Þimþek ve Batman Valiliði'ne teþekkür etti. Valilik tarafýndan yapýlan açýklamada ise, "Valilik olarak ihtiyaç sahibi ailelere yardýma devam edeceðiz ve maðduriyetlerini gidereceðiz" denildi.


6

EKONOMÝ

Van Tekstil Kent ilgi odaðý oldu 20 HAZÝRAN 2012 ÇARÞAMBA

Kalkýnma Bakanlýðý tarafýndan Van'da kurulacak olan Van Tekstil Kent, henüz proje aþamasýnda olmasýna raðmen yatýrýmcýlarýn ilgi odaðý olmaya baþladý.

Ö

zellikle açýklanan teþvik paketinde Van'ýn 6. Bölge'de yer almasý, teþvik paketi nedeniyle yatýrýmcýlara cazip imkanlar sunulmasý Van'ý önemli bir yatýrým merkezi haline getirdi. Son zamanlarda özellikle tekstil yatýrýmcýlarý, Van Tekstil Kent Projesi'ni yerinde görmek için kente akýn etmeye baþladý. Merkezi Ýzmir'de bulunan Farbe Tekstil yöneticisi Deniz Bilgen ve Özmay Tekstil Sahibi Mehmet Atýþ, Van Ticaret ve Sanayi Odasý (VATSO) Yönetim Kurulu Baþkaný Mirza Nadiroðlu'nu ziyaret etti. Gürpýnar Kaymakamý Nurullah Kaya ve Ýl Özel Ýdare Genel Sekreteri Ferit Daðdeviren'in de hazýr bulunduðu ziyarette, Van Tekstil Kent Projesi masaya yatýrýldý.

'Kent için önemli bir proje' VATSO Yönetim Kurulu Baþkaný Mirza Nadiroðlu, Van Tekstil Kent Projesi'nin Van için önemli bir proje olduðunu yatýrýmcýlarýn ilgisinden anladýklarýný belirtti. Nadiroðlu, "Tekstil Kent Projemizde süreç

ilerledikçe projeye ilgi giderek artýyor. Þu an Ýl Özel Ýdaresi tarafýndan proje çalýþmalarý devam ediyor. Ancak projemizi duyan yatýrýmcýlar buraya yatýrým için gelmeye, fizibilite çalýþmasý yapmaya baþladýlar. Bugün Ýzmir'de büyük bir fabrika olan ve sadece yurt dýþýna ihracat yapan Farbe Tekstil yöneticileri bizleri ziyaret etti. Tekstil Kent Projesi hakkýnda bilgi alýyorlar. Projede yer almak için þimdiden çalýþmalara baþlamýþlar" dedi.

Tekstil üretim merkezi Van Valiliði, Van Ýl Özel Ýdaresi ve Van Ticaret ve Sanayi Odasý olarak koordinasyon ve iþbirliði içinde Van Tekstil Kent Projesi'ni yürüttüklerini belirten Nadiroðlu, "Amacýmýz Van Tekstil Kent Projesi ile birlikte ilimizi tekstil üretim merkezi haline getirmek. Yatýrýmcýlarýn ilgisi ve projemizin öneminin ortaya çýkmasý ile bu hedefimizin çok zor olmadýðýný görüyoruz. Binlerce insana istihdam saðlayacak

Asgari ücret zamlanýyor A

sgari ücrette zam tarihi geldi. 1 Temmuz'dan itibaren %6.09 oranýnda zamlanacak. Memur ve memur emeklilerinin maaþlarýnýn ardýndan asgari ücret 1 Temmuz'dan itibaren zamlanýyor. Halen brüt 886.50 lira asgari geçim indirimi ile birlikte net 701.14 lira olan asgari ücret, 1 Temmuz tarihinden itibaren yüzde 6.09 oranýnda zamlanacak. Yeni zamla birlikte brüt asgari ücret tutarý 940.50 liraya, asgari geçim indirimi ile birlikte net 739.79 lira olacak. Bu arada, yaklaþýk 2 milyon memur emeklisinin altý aylýk zam farklarýnýn hesaplama iþlemleri devam ediyor. Yetiþtirilebilirse 22 Haziran'da, yoksa 25-26 Haziran tarihlerinde farklar ödenecek. Memurlar da, 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 4 oranýnda ikinci altý aylýk zamlarýný alacaklar.

Van Tekstil Kent Projesi ilimizin en önemli yatýrým projelerinden biri olacak. Van'ýn ekonomik kalkýnmasýnda önemli misyon üstlenecek Van Tekstil Kent Projesi bu kentin kaderine yön verecek önemli bir projedir" diye konuþtu.

'Yatýrým için geldik' Farbe Tekstil Yöneticisi Deniz Bilgen ise þunlarý söyledi: ''Van'da Tekstil Kent Projesi'nin olduðunu öðrendik ve burada yatýrým yapmak üzere ön çalýþma için buradayýz. Ev sahiplerimiz bize konukseverliðin yaný sýra, proje ile ilgili oldukça önemli bilgiler aktardýlar. Firmamýz sadece yurt dýþýna ihracat amaçlý üretim yapmaktadýr. Yýlda 15 milyon avro cirosu olan bir firmadýr. Ýnþallah en kýsa sürede yatýrým ile ilgili çalýþmamýzý bitirip, Van Tekstil Kent'teki yerimizi almak için uðraþacaðýz."

Þiddetli rüzgar seralara zarar verdi Mardin'in Nusaybin ilçesinde gece saatlerinde baþlayan þiddetli rüzgar ilçe merkezi ve köylerde hayatý olumsuz etkiledi.

Büyük çapta maddi hasara yol açan rüzgar, sera alanlarýný daðýttý. Þiddetli rüzgar, ilçeye baðlý Kantar Köyü'nde Mehmet Selim Al'a ait 6 dönüm üzerine kurulu salatalýk, kavun ve karpuz serasýný kullanýlmaz hale getirdi. Gece saatlerinde baþlayan þiddetli rüzgarýn fýrtýnaya dönüþtüðünü kaydeden Al, fýrtýnanýn serayý yerle bir ettiðini, içerisindeki meyve ve sebzenin de büyük zarar gördüðünü belirtti.

Serayý yerle bir etti Al, "Güneydoðu Anadolu Bölgesi'nde tüm imkansýzlýklara raðmen devlet teþviki ile kurduðumuz serada iki yýldýr zarar ederek ayaklarýmýzýn üstünde durmaya çalýþýyorduk. Ýmkanlarýmýzý zorlayarak istihdam ettiðimiz iþçilerin evlerine ekmek götürebilmesi için canla baþla çalý-

þýyorduk. Bu bizim baþýmýza gelen büyük bir felaket oldu. Gece baþlayan toz fýrtýnasý, hortum þekline dönüþüp seramýzý yerle bir etti. Yaklaþýk 60-70 ton hasadýmýz heba oldu. Yetkililerden yardým bekliyoruz" dedi.

Yangýn da çýkardý Öte yandan þiddetli fýrtýnadan dolayý kopan elektrik hatlarý nedeniyle tarlalar ve daðlýk alanda yangýn çýktý. Yangýnda bazý evler ve tahýl ambarlarýnýn büyük zarar gördüðü belirtildi. Girmeli Belediye Baþkaný Ömer Altun, daðlýk alanda çýkan yangýna Girmeli ve Nusaybin Belediyelerine baðlý itfaiyelerin müdahale ettiðini, vatandaþlarýn da yangýn söndürme çalýþmalarýna katýldýðýný ifade etti.

20 kiþilik kadroya 161 baþvuru H

akkari'nin Þemdinli ilçesinde 20 kiþilik kadro için 161 baþvuru yapýldý. Camilerde çevre ve temizlik iþlerinde 6 ay süreyle çalýþtýrýlacak 20 personelin alýmý için ÝþKur Müdürlüðü tarafýndan kura çekimi yapýldý. Cumhuriyet Ýlköðretim Okulu'nda düzenlenen kurada 161 kiþi arasýnda 20 iþçi Þemdinli Noter Vekili Mesut Arslan'ýn huzurunda seçildi.

Çilek satýþlarý arttý Yeni teþvik paketi yürürlükte D

iyarbakýr'da yaz aylarýnýn baþlamasýyla birlikte çilek satýþlarýnda artýþ yaþandý. El arabasýnda çilek satarak geçimini saðlayan Kaya Maral, "Bir ay öncesine kadar Akdeniz bölgesinden gelen çilekler satýlýyordu ama pek raðbet görmüyordu. Çoðu hormonluydu. Fakat Elazýð tarafýndan gelen çilekler çok güzel. Hem yemek hem de reçelini yapmak

için tüketiciler tarafýndan çok fazla tercih ediliyor. Ben günde en az 4 araba çilek satýyorum. Hem kaliteli hem temiz. Fiyat bakýmýndan da ucuz. Bu aylarda çilek satýþlarýndan çok memnunuz. Müþterilerimiz bir kaç gün önceden alacaklarý çileklerin sipariþlerini veriyorlar. Bizde toptan getiriyoruz" dedi.

Y

eni teþvik paketi olarak da bilinen ''Yatýrýmlarda Devlet Yardýmlarý Hakkýndaki'' Bakanlar Kurulu kararý, Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe girdi. Buna göre, karar kapsamýnda yer alan desteklerin uygulanmasý açýsýndan iller, sosyo-ekonomik geliþmiþlik seviyeleri dikkate alýnarak altý bölgeye ayrýldý. Yeni teþvik paketi kapsamýnda bölgesel teþvik uygulamalarýnda iller itibarýyla bazý sektörlere vergi muafiyeti getirildi. Yeni teþvik paketine göre, sabit yatýrým tutarý 1 ve 2'inci bölgede olan asgari 1 milyon lira, diðer 4 bölgede ise asgari 500 bin lira olan yatýrýmlar bölge ayrýmý yapýlmaksýzýn KDV istisnasý, gelir vergisi stopajý desteði (6'ncý bölgede gerçekleþtirilecek yatýrýmlar için) ve sigorta primi iþveren hissesi desteði (tersanelerin gemi inþa yatýrýmlarý için) teþviklerinden yararlandýrýlabilecek. Bölgesel teþvik uygulamalarýnda iller itibarýyla bazý sektörlere, ilin bulunduðu bölgedeki þartlarý saðlamalarý halinde, gümrük vergisi muafiyeti, KDV istisnasý, vergi indirimi, sigorta primi iþveren hissesi desteði, yatýrým yeri tahsisi, faiz desteði (3, 4, 5 ve 6'ncý bölgelerdeki yatýrýmlar için), gelir vergisi stopajý ve sigorta primi destekleri (her ikisi de 6'ncý bölgede gerçekleþtirilecek yatýrýmlar için) saðlanacak. Sabit yatýrým tutarý Asgari sabit yatýrým tutarý 50 milyon lira ile 1 milyar lira arasýnda deðiþen ve aralarýnda rafine edilmiþ petrol ürünleri imalatý, kimyasal madde ve ürünlerin imalatý, motorlu kara taþýtlarý imalatý gibi büyük ölçekli yatýrýmlar faiz desteði dýþýndaki diðer teþviklerden yararlanabilecek. Kararda belirtilen kriterleri saðlayan stratejik yatýrýmlar bölge farký gözetilmeksizin teþviklerin tamamýndan faydalanabilecek. Finansal kiralama yöntemiyle yapýlacak yatýrýmlarda finansal kiralamaya konu makine ve teçhizata ait toplam tutarýn, her bir finansal kiralama þirketi için asgari 200 bin lira olmasý gerekecek. Teþvik belgesi kapsamýnda yatýrým harcamasý olarak kabul edilen maddi olmayan duran varlýklarýn (marka, lisans, know-how vb.) oraný, teþvik belgesinde kayýtlý toplam sabit yatýrým tutarýnýn yüzde 50'sini aþamayacak. Otomobil ithalatý

Otomobil üretimine yönelik olarak asgari yýlda 100 bin adet üretim kapasiteli yeni bir yatýrým yapýlmasý veya mevcut tesislerin kurulu kapasitelerinin en az yýlda 100 bin adet üretecek þekilde artýrýlmasý halinde, teþvik belgesinde kayýtlý sabit yatýrým tutarýnýn yüzde 20'sinin gerçekleþtirilmesini müteakip, yatýrým süresi içerisinde olmak kaydýyla gümrük vergisine tabi olmaksýzýn yatý-

rýmcýlara A, B ve C segmentlerinden otomobil ithaline izin verilebilecek. Teþvik belgesi kapsamýnda ithaline izin verilen toplam otomobil sayýsý, belgede kayýtlý ilave kapasitenin yüzde 15'ini aþamayacak. Ancak, belge kapsamýnda motor üretiminin de yer almasý halinde, motor üretim kapasitesinin yüzde 15'i kadar daha (motor üretim kapasitesinin, otomobil üretim kapasitesinden fazla olmasý durumunda otomobil kapasitesi dikkate alýnacak) söz konusu segmentlerden ilave otomobil ithaline izin verilebilecek. KDV istisnasý ve Faiz desteði

Katma Deðer Vergisi Kanunu gereðince, teþvik belgesine haiz yatýrýmcýlara teþvik belgesi kapsamýnda yapýlacak makine ve teçhizat ithal ve yerli teslimleri KDV'den istisna edilebilecek. Ayný hüküm, teþvik belgesinin veya teþvik belgesi kapsamý makine ve teçhizatýn devir iþlemleri ile makine ve teçhizat listelerinde set, ünite, takým vb. olarak belirtilen mallarýn kýsmi teslimlerinde de uygulanacak. Sabit yatýrým tutarý 500 milyon liranýn üzerindeki stratejik yatýrýmlar kapsamýnda yapýlacak bina-inþaat harcamalarý KDV iadesinden yararlandýrýlabilecek. Bölgesel teþvik uygulamalarý kapsamýnda yapýlacak yatýrýmlarda proje bazýnda saðlanacak faiz desteði tutarlarý 3, 4, 5 ve 6'ncý bölgelerde sýrasýyla 500 bin, 600 bin, 700 bin ve 900 bin lirayý geçemeyecek. Faiz desteði tutarý, bölge ayrýmý olmaksýzýn Ar-Ge ve çevre yatýrýmlarýnda 500 bin lira, stratejik yatýrýmlarda ise sabit yatýrým tutarýnýn yüzde 5'ini aþmamak kaydýyla 50 milyon liradan fazla olamayacak. Sigorta primi iþveren hissesi desteði Büyük ölçekli yatýrýmlar, stratejik yatýrýmlar ve bölgesel teþvik uygulamalarý kapsamýnda desteklenen yatýrýmlardan, tamamlama vizesi yapýlmýþ teþvik belgesinde kayýtlý istihdamý aþmamak kaydýyla komple yeni yatýrýmlarda, teþvik belgesi kapsamýnda gerçekleþen yatýrýmla saðlanan, diðer yatýrým cinslerinde yatýrýmýn tamamlanmasýný müteakip, yatýrýma baþlama tarihinden önceki son altý aylýk dönemde Sosyal Güvenlik Kurumu'na verilen aylýk prim ve hizmet belgesinde bildirilen ortalama iþçi sayýsýna teþvik belgesi kapsamýnda gerçekleþen yatýrýmla ilave edilen, istihdam için ödenmesi gereken sigorta primi iþveren hissesinin asgari ücrete tekabül eden kýsmý Ekonomi Bakanlýðý bütçesinden karþýlanacak. Stratejik yatýrýmlarda sigorta primi iþveren hissesi desteðinin miktarý, bölge ayrýmý yapýlmaksýzýn sabit yatýrým tutarýnýn yüzde 15'ini geçemeyecek.


GÜNCEL

20 HAZÝRAN 2012 ÇARÞAMBA

7

Baydemir Sultan dizisi ekibiyle buluþtu Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir, Diyarbakýr'da çekimleri süren Sultan dizisinin oyuncularý ve set ekibiyle birlikte diziyi izledi.

B

üyükþehir Belediyesi tarafýndan Erdebil Köþkü'nde düzenlenen organizasyonda Baydemir ile dizi ekibi bir araya geldi. Filmin yönetmeni Azime Kanal, Senarist Yýldýz Bilgin Bayazýt ile aralarýnda Nurgül Yeþilçay, Nur Sürer, Þahin Irmak, Settar Tanrýöver'in de bulunduðu set ekibi dizinin üçüncü bölümünü izledi. Filmin ardýndan konuþan Baydemir, 8 bin yýldýr yaþamýn hiç kesintiye uðramadýðý Diyarbakýr'da yaþamýn tüm zorluklarýna raðmen insanlarýn acýsýný, hüznünü yüreðinde sevgiye dönüþtürdüðünü söyledi.

'Ön yargýlarý kýracak' Son 30 yýlda kente dair ön yargýlar ve haksýz algýlarýn oluþturulduðu-

nu anýmsatan Baydemir, "Bu emek ve bu baþarý 30 yýldýr süren haksýz ön yargýlarýn kýrýlmasýna büyük katký sunacak, bunu bu akþam bir kez daha görmüþ olduk. Geçen hafta dünyanýn dört bir yanýndan gelen doktorlarý Fiskaya Þelalesi'nde aðýrladýk. Fiskaya'yý her gördüðümde yüreðim kabarýyor. Týpký bir insanýn evladýný gördüðünde yaþadýðý duygular gibi. Bu akþam hepinizin gözünde benzer durumu gördüm. Kendinden bir emek ve kendinden bir baþarý. Bu kent çok kadim bir kent. Ýyi ki varsýnýz, iyi ki buradasýnýz, kentimizdesiniz, evinizdesiniz" dedi.

Ýþ adamlarýndan Baþkan Baran'a ziyaret

Anadolu Faal Ýþadamlarý Derneði'nin Güneydoðu Anadolu Bölge Temsilcisi Serkan Demir ve yardýmcýsý Emrah Güneþ, Diyarbakýr'ýn Baðlar Ýlçe Belediye Baþkaný Yüksel Baran'ý makamýnda ziyaret etti.

Y

eni açýlan þubelerini tanýtmak ve bölgede çeþitli yatýrýmlar yapmak için Baðlar Belediye Baþkaný Yüksel Baran'a nezaket ziyaretinde bulunan Serkan Demir ve Emhar Güneþ, çeþitli görüþmeler yaptý. Ziyaretten dolayý memnun olduðunu belirten Belediye Baþkaný Yüksel Baran, þehri kalkýndýrmak, geliþtirmek ve yeni istihdam alanlarý oluþturmak iç in çaba harcadýklarýný ve bu yönde adým

atanlara da imkanlarý nispetinde yardýmcý olacaklarýný söyledi.

'Kapýmýz iþadamlarýna açýk' Baran, Diyarbakýr ve bölgede yaþanan iþsizlik problemini çözmek için her zaman kapýlarýnýn iþ çevrelerine, iþ kadýnlarýna ve iþ adamlarýna açýk olduðunu dile getirdi. Baran, "Baðlar'ýn genç nüfusunun yüzde 60-70'i iþsiz durumda. Belediye olarak genç ve kadýn istihdamýna yönelik

birçok faaliyet yürütüyoruz. Ancak bunlar yeterli deðil. Özelde Baðlar'ýn genelde Diyarbakýr'ýn istihdam probleminin özel sermaye ile bir nefes almasý önemli olacaktýr" dedi. Anadolu Faal Ýþadamlarý Derneði'nin Güneydoðu Anadolu Bölge Temsilcisi Serkan Demir ise memleketleri olan Diyarbakýr için bir þeyler yapmak istediklerini dile getirdi.

BÝK'e TOKÝ evleri için baþvuru Güneydoðu Medya Platformu Derneði tarafýndan Diyarbakýr'da gazetecilerin TOKÝ'den ev sahibi yapýlmasý için Basýn Ýlan Kurumu Genel Müdürlüðü'ne (BÝK) baþvurdu.

B

aþvuru, Basýn Ýlan Kurumu Diyarbakýr Ýl Müdürlüðü üzerinden yapýldý. Basýn Ýlan Kurumu Genel Müdürü Mehmet Atalay, Diyarbakýr'da baþta yerel gazete çalýþanlarý olmak üzere gazetecilerin ev sahibi olmasý için yaptýðý giriþimlerle biliniyor. Anadolu basýnýna yüzünü dönen ve Anadolu gezilerine çýkan Atalay'ýn, Ýstanbul'dan sonra Ýzmir ve Diyarbakýr'da gazetecilerin ev sahibi olmasý

için TOKÝ nezdinde giriþimlerde bulunacaðý öðrenildi. Diyarbakýr Medya Platformu'nun Basýn Ýlan Kurumu'na yazýlý baþvurusu üzerine Genel Müdür Atalay'ýn TOKÝ ile irtibata geçeceði bildirildi. Güneydoðu Medya Platformu Derneði, Diyarbakýr'da büyük bölümü yerel gazete çalýþaný 83 kiþinin ev sahibi olmasý için geçtiðimiz hafta Basýn Ýlan Kurumu Genel Müdürlüðü'ne yazýlý baþvuruda bulun-

du. TOKÝ ile mütabakat saðlanýrsa, Diyarbakýr Memur-Sen için Araþtýrma Hastanesi yanýnda yapýlacak olan konutlardan gazeteciler için de bedeli karþýlýðýnda konut tahsisi yapýlacak. Güneydoðu Medya Platformu'ndan yapýlan açýklamada, "Biz Sayýn Atalay'ýn yerel basýna verdiði önemi biliyoruz. Sayýn Atalay, hem yerel gazete çalýþanýnýn yanýnda, hem de yerel gazetelerin geliþmesi konu-

sunda oldukça duyarlý. Biz kentte görev yapan genç gazeteci arkadaþlarýmýzýn ev sahibi yapýlmasý yönünde Basýn Ýlan Kurumu Genel Müdürlüðü'ne baþvuru yaptýk. Ýstanbul'da böyle bir çalýþma var. Genel Müdürlük Ýzmir'de de gazetecilerin ev sahibi yapýlmasý için TOKÝ ile görüþmelerini sürdürüyor. Diyarbakýr'da da gazetecilerin bu talebine duyarlý olunacaðýndan kuþkumuz yok" denildi.

Hatip Dicle bir davadan beraat etti

Aðrý'nýn Doðubeyazýt ilçesinde 5 yýl önce yaptýðý bir konuþmada 'örgüt propagandasý yaptýðý' iddiasýyla 2 yýl hapis cezasýna çarptýrýlan Hatip Dicle'nin davasý bozuldu. Davanýn yeniden görüldüðü Özel Yetkili Erzurum 2. Aðýr Ceza Mahkemesi, beraat kararýný verdi. Tutuklu milletvekili Hatip Dicle, Aðrý'nýn Doðubayazýt Ýlçesi'nde yaptýðý konuþmada "propaganda yapmak"la suçlandýðý davadan beraat etti. Özel Yetkili Erzurum 2. Aðýr Ceza Mahkemesi'nin verdiði iki yýl hapis cezasýný Yargýtay 9. Ceza Dairesi bozmuþtu. Bunun üzerine Erzurum 2. Aðýr Ceza Mahkemesi dosyayý tekrar görüþerek Dicle'nin beraatine karar verdi.

Daðubeyazýt'ta konuþmuþtu Dicle, 18 Temmuz 2007'de Doðubeyazýt'ta yap-

Þiddetli rüzgar evlerini yýktý

M

ardin'de iki gündür devam eden þiddetli rüzgar Barýþ ailesinin evini yýktý. Maddi zorluklarla boðuþan aile hayýrseverlerden yar-

dým bekliyor. Mardin'in Kotek Mahallesi'nde oturan Barýþ ailesi, rüzgarýn azizliðine uðradý. Mardin'de esen þiddetli rüzgar, hayýrsever bir vatandaþ tarafýndan kendilerine hibe edilen arazinin üzerinde ev yapmak isteyen Barýþ ailesini zor durumda býraktý. 46 yaþýndaki Davut Barýþ, bir ay içinde ikinci kez evlerinin rüzgar tarafýndan yýkýldýðýný söyledi. Maddi zorluklar yaþadýklarýný belirten Davut Barýþ, þunlarý söyledi: Bir hayýrsever vatandaþ bu

Bütün birikimi bitti Çok zor durumdayýz. 20 bin lira param vardý. Bütün birikimlerimi buraya yatýrdým. Artýk gücüm kalmadý. Ne buzdolabýmýz var, ne televizyonumuz. Durumum iyi deðil. 6 aydýr birikmiþ kira borcum

D

iyarbakýr Gençlik Merkezi ekibi, halk oyunlarý final yarýþmasýnda halay grubunda yýldýzlar ve gençler dalýnda birincilik elde etti. Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüðü 2012 yýlý faaliyet programý çerçevesinde Muðla Marmaris ve Nevþehir Göreme'de yapýlan gençlik merkezleri arasý halk oyunlarý final yarýþmalarý sonuçlandý. Yarýþmalarda Diyarbakýr Gençlik Merkezi ekibi, halay gurubunda yýldýzlar ve gençler dalýnda birinci oldu.

Ekibe teþekkür Diyarbakýr Gençlik Merkezi Müdürü Cihan Okan, Marmaris ve Göreme'de yapýlan gençlik merkezleri halk oyunlarý yarýþmasýnda birinci olmanýn sevincini yaþadýklarýný belirtti. Okan, "Ýlimizi her zaman en güzel þekilde temsil etmeye çalýþýyoruz. Böyle baþarýyý bize yaþattýklarý için tüm ekibime ve bizlere desteklerini esirgemeyen Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürü Abdullatif Umut'a teþekkür ediyorum" dedi.

týðý konuþmada þöyle demiþti: "Kürdistan' dediðimiz onlarýn resmi anlamda Doðu ve Güneydoðu Anadolu dediði bölge. Biz þehitler hareketiyiz, herhangi bir parti deðiliz. Bizi herhangi bir partiyle karþýlaþtýrmayýn. Baþbakan, 'Arkanýzdayýz. Sorunun barýþçýl demokratik çözümü için ne gerekiyorsa hazýrýz' dedi. Daðdaki gençlerimiz de silahlarý susturdu. Kardeþ Kürt halkýnýn tek bir radyo, televizyon kanalý olmayacak. Roj TV gidecek dýþarýdan yayýn yapacak, onun da frekansýný engelleyeceksiniz. Böyle kardeþlik olur mu?"

araziyi bana hibe olarak verdi. Bizde bu arazi üzerine bir ev yapmak istedik. Ama evimiz düþtü rüzgardan. Vatandaþlardan yardým bekledik. Kimse destek vermedi. Gittim gene borca malzeme aldým. Daha bu kumun, çimentonun parasýný vermedim. Briketin parasýný daha ödemedim.

Diyarbakýr Gençlik Merkezi'nden baþarý

var. Su ve elektrik borçlarým var. Ödeyemediðimden faize girdiler. 3 oðlum bir kýzým var. Bir oðlum askerde. Eþim ve bende astým hastayýz. Eþim guatrdan ameliyat oldu. Sol güzü de görmüyor. Hayýrseverlerden, devletimizden yardým bekliyorum. El uzatmalarýný istiyoruz. Asker olan oðluma gönderecek param kalmadý. Diðer bir oðlum iki yýldýr askerlikten gelmiþ. Günde 20 liraya çalýþýyor. Bende çalýþmak istiyorum ama rahatsýzým çalýþamýyorum. Allah razýsý için el uzatsýnlar bu azaptan beni kurtarsýnlar.

Ýdil'de 134 korucu göreve baþladý

Þ

ýrnak'ýn Ýdil ilçesinde 134 kiþilik geçici köy korucusu Þýrnak Valiliði onayý ile görevlerine baþladý. 134 kiþilik geçici köy korucusunun göreve baþlamasý nedeniyle Ýdil Ýlçe Jandarma Komutanlýðý'nda yemin töreni düzenlendi. Yemin törenine Ýdil Kaymakam Mustafa Ýmamoðlu, kamu kurum müdürleri ve geçici köy korucu baþlarý katýldý. Yemin töreni saygý duruþunun ardýndan Ýstiklal Marþý'nýn okunmasý ile baþladý. Geçici köy korucularýnýn yemin etmesinden sonra tören sona erdi.


8

HABER

20 HAZÝRAN 2012 ÇARÞAMBA

Almanya izlenimleri

9

AB’nin lokomotifi Almanya gezimizden notlarýmýz devam ediyor. Sanayisi ile Dünyanýn sayýlý ülkelerinin baþýnda gelen Almanya, eski Almanya olmasa bile hala dimdik ayakta duruyor.

Mürsel ACAY Türk restoranlarýnda helal gýda yazýlarý dikkat eçekiyor

Frankfurt Zeil meydanýnda adým baþý dilencilerle karþýlaþmak mümkün

A

Sözün özü; Almanya eski Almanya deðil aslýnda. 'Almancý'lýk bana göre eskilerde kaldý. Ýþsizlik almýþ baþýný gidiyor. Ýnsanlar restoranlarda, cafelerde saati 5 Euroya kadar Part time çalýþmak durumunda þimdilerde. Almanlar "Ülkemiz Euroya geçtikten sonra eski durumunu yitirdi" diyor. Artýk kalýcý iþ pek yok. Part time çalýþarak ayda bin euro alan þanslý sayýlýyor. Yani yenilerde bu ülkeye gidenler eskilerde gidenler kadar þanslý deðil.

Gelin ve arkadaþlarýnýn Frankfurt yolculuðu

lmanya'da insanlar geleneklerine çok baðlý. O geleneklerden biride hem damadýn hem gelinin bekarlýða veda partileri. Frankfurt'a giderken trenle yolculuk yapmayý tercih ettik. Tren istasyonunda beklerken duvaklý bir gelin geldi. Ancak gelinlik yoktu. Sadece duvaðýný takmýþ ve son derece þýk olan kýz arkadaþlarý ile yollara koyulmuþ. Þýk kýyafetler giyen genç kýzlarýn kollarýna taktýðý sepetler dikkatimi çekti. Sepetlere çikolatadan, þekerlemeye deðiþik minik hediyeler konmuþ. Yol boyunca insanlara ikram edip karþýlýðýnda kimin gönlünden ne koparsa yardým adý altýnda para alýnýyor. 5 euro, 10 euro… Kim ne verirse toplanýp hem yol boyunca harcamalarýna, hem de geline bir parça çeyiz alýnýyormuþ. Hochheim kasabasýndaki istasyondan ayný trene bindik. Ben de geline katký olsun diye elimi uzatýp bir hediye aldým sepetten. Kýzlar Türkiye'den Diyarbakýr'dan gittiðimi öðrenince daha bir ilgi gösterdiler. Ve kasabalarýnda yaþayan Türk arkadaþlarýndan söz ettiler. Gelin Eýknýs oldukça keyifliydi. Ertesi gün ise düðünü vardý. Kýr düðününü tercih etmiþti. Biz de ona mutluluklar dileyip kompartýmanda boþ bir yere oturup Frankfurt'a varmayý bekledik.

Gelin ve arkadaþlarýnýn Frankfurt yolculuðu

Son gün imza günü En son Diyarbakýr TÜYAP Fuarýnda Fatih portakal ile yaptýðým imza gününden sonra bu kez Frankfurt'ta dostlarla imza gününde buluþtuk. Hochheim ilçesinde Tenis Kulübü lokalindeki imza günümde, Almanlara bile kitap imzaladým.

Ve imza günü


POLÝTÝKA

20 HAZÝRAN 2012 ÇARÞAMBA

9

Gül: Terörü bitirmeye kararlýyýz Cumhurbaþkaný Gül, "Türkiye, ülkenin bölünmez bütünlüðünden, devlet otoritesinden ve hukukun üstünlüðünden asla taviz vermeden, kalýcý bir þekilde terör sorununu bitirmeye kararlýdýr" dedi.

C

umhurbaþkaný Abdullah Gül, Daðlýca'da 8 askerin þehit olmasýyla ilgili mesaj yayýmladý. Saldýrýyý lanetlediðini belirten Gül, þunlarý söyledi: Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Daðlýca bölgesindeki Yeþiltaþ Karakolu'na düzenlenen saldýrýda 8 askerimizin þehit olmasý, 16 askerimizin de yaralanmasýndan derin üzüntü duydum. Bu hain saldýrýyý lanetliyorum. Toplumsal barýþýn pekiþtir-

ilmesi, sorunlarýn çözülmesi, huzur ve sükunetin hakim olmasý, acýlarýn ve gözyaþýnýn dinmesi konusunda gayretler sürdürülürken, bu güçlü iradeyi zaafa uðratmak, güven ve istikrar ortamýný sabote etmek isteyen terör örgütü, insanlýk dýþý kanlý eylemlerine devam etmektedir.

Mücadele sürecek Türkiye, ülkenin bölünmez bütünlüðünden, devlet otoritesinden ve hukukun

üstünlüðünden asla taviz vermeden, kalýcý bir þekilde terör sorununu bitirmeye karar-

lýdýr. Terörle mücadele, bu mücadelenin gerektirdiði araç ve yöntemlerle, bütün imkanlar seferber edilerek, en güçlü þekilde devam ettirilecektir. Ülkemizin birliði, bütünlüðü ve güvenliði için canlarý pahasýna görev yapan güvenlik kuvvetlerimizin mensuplarýna takdirlerimi ifade ediyor, minnet ve

þükranlarýmý sunuyorum. Þehitlerimizin ailelerinin acýsýný yürekten paylaþýyorum. Mukaddes vatan görevini yaparken þehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerimize, milletimize ve Türk Silahlý Kuvvetlerimize baþsaðlýðý diliyorum. Yaralanan askerlerimize baþsaðlýðý dileklerimi iletiyorum.

'Etle kemik gibi kaynaþacaðýz'

Daðlýca'dan gelen þehit haberlerinin herkesin vicdanýný sýzlattýðýný belirten CHP lideri Kýlýçdaroðlu, ''Etle kemik gibi kaynaþacaðýz ve teröre karþý birlikte duracaðýz'' dedi.

C

HP Genel Baþkaný Kemal Kýlýçdaroðlu, partisinin grup toplantýsýnda konuþtu. Kýlýçdaroðlu, Daðlýca'dan gelen 8 þehit ve 16 yaralý asker haberinin herkesin vicdanýný sýzlattýðýný söyledi. 21 Ekim 2007 tarihinde de ayný bölgeye düzenlenen baskýnda 12 askerin þehit olduðunu, 16 askerin yaralandýðýný ve 8 askerin de kaçýrýldýðýný anýmsatan Kýlýçdaroðlu, 'þunlarý söyledi: Bütün yurttaþlarýma söylüyorum; Terörü bu ülkeden hepimiz en þiddetli þekilde lanetliyoruz. Terör ve onun mensuplarý, bu ülkenin birliðini, dirliðini asla ve asla bozamayacaklardýr. Etle kemik gibi kaynaþacaðýz ve teröre karþý birlikte duracaðýz.

Bedel ödemeye hazýrýz Bu ülkenin birliði, dirliði için eðer bedel

ödenecekse, bütün CHP'liler her zaman, her yerde, her ortamda bedel ödemeye hazýrdýr. Þehitlik mertebesi yücedir. Onlarýn tertemiz alýnlarýný saygýyla öpüyor, onlarýn manevi huzurunda saygýyla eðiliyoruz. O annelerin acýlarýna biz ne kadar tercüman olabiliriz? Onlarýn yaralarýna ne kadar derman olabiliriz? 20 yaþýnda þehit olan askerlerimiz dolayýsýyla bizim sorumluluðumuz yok mu? Bu soruyu kendimize sormayacak mýyýz? Oturup düþünmemiz gerekiyor. Neden bu olaylar oluyor? Bütün yurttaþlarýmý düþünmeye davet ediyorum. Bu olaylar devam ettikçe siyaset kurumu acaba ne yapýyor?

Çözüm millete aittir Bu, hepimizin, üzerinde dikkatle duracaðý bir konudur. Uludere'yi hatýrlayýn. Ýnsansýz

hava araçlarýnýn tespit ettiklerini bombaladýlar. Bir de Daðlýca... Aðýr silahlarla geliyorlar, hazýrlýk yapýyorlar, etrafý sarýyorlar, ateþ ediyorlar ve 8 asker þehit oluyor. Ellerini, kollarýný sallayýp gidiyorlar. Biz sormayacak mýyýz, 'Senin insansýz hava araçlarýn ne oldu?' diye. Sana istihbarat verilmedi mi? Biz terör konusunda azim ve kararlýlýktan vazgeçmeyeceðiz. Bu ülkeyi her koþulda, düþmana karþý azimle ve kararlýlýkla koruyacaðýz. Her türlü sorunu bu çatý altýnda çözeriz. Egemenlik kayýtsýz þartsýz milletinse sorunun çözümü de millete aittir, o çözecektir bu sorunu.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


10

20 HAZÝRAN 2012 ÇARÞAMBA

ÝÇ-DIÞ HABERLER

AB vizeyi kaldýrmaya hazýrlanýyor

Avrupa Birliði, Türkiye'ye vizesiz dolaþým hakkýný tanýmaya hazýrlanýyor. Birliðe üye ülkelerin, Avrupa Komisyonu'na Türkiye ile aþamalý olarak vizesiz dolaþýmý saðlayacak müzakereleri baþlatma yetkisini vermesi bekleniyor.

P TIBBÝ CÝHAZ VE TIBBÝ SARF MALZEME SATIN ALINACAKTIR Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi-Diyarbakýr 2012 MALÝ YILI 9 KALEM TIBBÝ CÝHAZ 56 KALEM TIBBÝ SARF MALZEME ALIMI alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2012/75934 1-Ýdarenin a) Adresi : ÜÇKUYULAR ELAZIG YOLU ÜZERI 10.KM. KAYAPINAR DÝYARBAKIR b) Telefon ve faks numarasý : 4122580060 - 4122580052 c) Elektronik Posta Adresi :diyarbakireah1@saglik.gov.tr ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yeri :Diyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi c) Teslim tarihi :Ýhale listesindeki ilk 9 (Dokuz) kalem malzeme sözleþme imzalandýktan sonra 20 (Yirmi) gün içerisinde montajý yapýlarak defaten teslim edilecek, diðer malzemeler ise idarenin ihtiyacýna binaen 31.12.2012 tarihine kadar peyder pey teslim edilecektir. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer :Diyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi ihale salonu b) Tarihi ve saati :13.07.2012 - 10:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Yetkili satýcýlýðý veya imalatçýlýðý gösteren belgeler: a) Ýmalatçý ise imalatçý olduðunu gösteren belge veya belgeler, b) Yetkili satýcý veya yetkili temsilci ise yetkili satýcý ya da yetkili temsilci olduðunu gösteren belge veya belgeler, c) Türkiye'de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarýdaki belgelerden biriyle birlikte sunduðu serbest bölge faaliyet belgesi. Ýsteklilerin yukarýda sayýlan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunmasý yeterli kabul edilir. Ýsteklinin imalatçý olduðu aþaðýdaki belgeler ile tevsik edilir. 1.Ýstekli adýna düzenlenen sanayi sicil belgesi 2.Ýsteklinin üyesi olduðu meslek odasý tarafýndan istekli adýna düzenlenen kapasite raporu 3.Ýsteklinin üyesi olduðu meslek odasý tarafýndan istekli adýna düzenlenen imalat yeterlilik belgesi 4.Ýsteklinin kayýtlý olduðu meslek odasý tarafýndan düzenlenmiþ ve teklif ettiði mala iliþkin yerli malý belgesi 5.Týbbi cihaz üreticisi OEM(orjinal malzeme üreticisi) tarzý ürün ürettirmek suretiyle üretici niteliði kazanmýþ ise bu üretime iliþkin sözleþme 6.Ýsteklinin alým konusu malý ürettiðine iliþkin olarak mevzuat uyarýnca yetkili kurum ve kuruluþlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçý olduðunu gösteren belgeler 4.3.2. 4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluþlara kayýtla ilgili belgeler: Saðlýk Bakanlýðý Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüðünün 15/04/2008 tarih ve 12963 sayýlý genelgesi uyarýnca teklif edecekleri malzemeler Týbbi Cihaz ulusal bilgi bankasýna kayýtlý olmalý ve 'saðlýk bakanlýðý onaylýdýr' ibaresi olan belgeyi teklif ekinde sunmalýdýr. Ayrýca istekliler teklif eki cetvelinde ürünün isminin yanýna parantez içinde teklif edilen ürünün UBB kodunu (barkod) ve GMDN kodunu yazacaklardýr. Ýhale uhdesinde kalan firmalar teklif mektubunda belirtilen UBB kodlu (barkod) ve GMDN kodlu ürünü hastane ambarýna teslim edeceklerdir. 4.3.3. Tedarik edilecek mallarýn numuneleri, kataloglarý, fotoðraflarý ile teknik þartnameye cevaplarý ve açýklamalarý içeren doküman: Ýlk 9 kaleme teklif sunucak olan firmalar, teklif edeceði ürünün teknik özelliklerini gösteren katalog ve teknik þartnameye cevabý teklif dosyasýnda sunacaklardýr. Diðer 56 kalem için teklif verecek olan firmalar ise teklif ekinde numune sunucaklardýr. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Diyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastaensi Satýnalma Birimi adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Diyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Satýnalma birimi adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, kýsmý teklif verilebilir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmýþ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Basýn-1125

(www.bik.gov.tr) Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr’de

erþembe günü karara baðlanmasý beklenen yetki devrinin ardýndan komisyonun Adalet ve Ýçiþlerinden Sorumlu Komiseri, Türkiye ile vize serbestliði anlaþmasýný müzakere etme yetkisine sahip olacak. Ankara ile vize serbestliði için müzakere edilecek yol haritasýnda Ankara'dan önce geri kabul anlaþmasýný hayata geçirmesi istenecek. Türkiye'nin bu anlaþmayý 3 yýl boyunca sorunsuz bir þekilde hayata geçirmesi halinde, Ankara ile vize serbestliðini saðlayacak müzakereye baþlanacak. Bir baþka deyiþle Ankara geri kabul anlaþmasýný uygun bir þekilde uygularsa, Ankara'ya tüm Schengen ülkelerini kapsayacak þekilde

serbest dolaþým hakkýnýn verilmesi öngörülüyor. Avrupa komisyonu kaynaklarý, geri kabul anlaþmasýnýn imzalanmasý ve hayata geçmesi için üç ile dört yýllýk bir gözlem süresinin bulunduðunu, bu sürenin ardýndan Türkiye'nin vizesiz dolaþým hakkýna sahip olacaðýný belirtiyor.

Geri kabul anlaþmasý Geri kabul anlaþmasý, 1 Temmuz tarihinden önce paraflanýrsa vize kolaylýðýna yönelik düzenlemeye 2013 içinde geçilebilecek. 2018'ten itibaren de Türk vatandaþlarý Schengen ülkelerine vizesiz dolaþým hakkýna sahip olabilecek. Daha önce geri kabul anlaþmasýný imzalamayý reddeden Türkiye, anlaþmayý vizesiz

dolaþým hakkýný saðlayacak müzakere yetkisinin Avrupa Komisyonu'na devredilmesi halinde uygulayacaðýný belirtiyordu. Fransa'da François Hollande'ýn cumhurbaþkaný seçilmesi ve Almanya'nýn konuyla ilgili çekincesini geri çekmesinin süreci hýzlandýrdýðý belirtiliyor. Türkiye'nin vize serbestliði karþýlýðýnda imzalamasý istenen geri kabul anlaþmasý, Avrupa Birliði'nin yasadýþý göçü engellemek için uygulamaya koyduðu bir yöntem. Anlaþmayý imzalayan ülkelerden gelen kaçak göçmenler aynen bu ülkeye geri gönderilebiliyor.

Obama'ya soðuk duþ M

eksika'da devam eden G20 zirvesinde ABD Baþkaný Obama ile Almanya Baþbakaný Merkel arasýnda soðuk rüzgarlar esiyor. Obama, Euro krizini görüþmek için AB liderleriyle toplantý yapmak istedi. Merkel ayný saate basýn toplantýsý koyarak, Obama'nýn hamlesini boþa çýkarýnca toplantý iptal edildi. Meksika'nýn tatil beldesi Los Cabos'ta dünyanýn en güçlü 20 ekonomisinin liderlerinin buluþtuðu G-20 zirvesi devam ediyor. Zirveye ABD Baþkaný Barack Obama ile Almanya Baþbakaný Angela Merkel arasýnda yaþanan soðuk rüzgarlar damga vurdu. Euro Bölgesi'ndeki finansal krizin, dünya ekonomisi üzerindeki etkilerini görüþmek için ABD Baþkaný Barack Obama, AB ülkelerini bir masa etrafýnda toplamayý planlýyordu. Ancak Obama, AB liderleriyle "Euro krizini" görüþme niyetini Almanya Baþbakaný Angela Merkel'e önceden bildirmemiþti. Almanya Baþbakaný Merkel ise, Obama'nýn AB liderleriyle buluþmayý planladýðý saate, bir basýn toplantýsý koyarak karþý hamle yaptý.

Toplantý yapýlamadý Karþýlýklý hamleler sonrasýnda Obama'nýn, AB liderleriyle planladýðý toplantý gerçekleþmedi. Ýki taraf da, toplantýnýn iptal edilme nedeni hakkýnda sessiz kalmayý tercih ediyor. Kulislerde Almanya Baþbakaný

Angela Merkel'in Euro Bölgesi'nde "patron"un kendisi olduðu mesajýný Obama'ya verdiði belirtiliyor. Nitekim G20 zirvesi öncesi Obama ve Merkel baþ baþa 45 dakika süren bir görüþme yaptý. Euro Bölgesi'ndeki kriz nedeniyle Merkel'i açýktan eleþtirmekten çekinmeyen Obama, söz konusu buluþmanýn ardýndan danýþmanlarý aracýlýðýyla "cesaret verici bir görüþme" açýklamasýný yapmasý da dikkat çekti.

Türkiye 5 milyar dolar verecek G-20 zirvesinde alýnan kararlardan biri Uluslararasý

Akdeniz'de meydan okuma Ý

ran, Rusya, Çin ve Suriye ordularýnýn gelecek haftalarda Suriye kýyýsýnda ortak bir amfibi tatbikatý düzenleyeceði bildirildi. Fars Ajansý'nýn haberine göre, Suriye kýyýlarýnda düzenlenecek tatbikata 90 bin asker katýlacak. Tatbikata dört ülkenin, hava, deniz, hava savunma kuvvetleri ve füze birliklerinin iþtirak edeceði belirtiliyor. Ajans, Mýsýr'ýn tatbikata katýlacak Çin'e ait 12 savaþ gemisinin Süveyþ Kanalý'ndan geçmesini kabul etti. Gemilerin iki hafta içinde Suriye karasularýna demirlemesi bekleniyor. Suriye, söz konusu tatbikatla deniz ve hava savunma füzelerini de test edecek. Ajansa konuþan üst düzey kaynaklar, tatbikatýn Ortadoðu'da patlak verecek büyük bir savaþ senaryosuna göre düzenleneceðini söylediler.

Para Fonu IMF'nin mali kriz yaþayan ülkelere yardýmda bulunmasý için oluþturacaðý yeni fonla ilgili oldu. Avrupa'da yaþanan krizin Yunanistan'ýn ardýndan Ýtalya ve diðer Avrupa ülkelerine sýçramamasý için oluþturulacak fona ülkelerin saðlayacaðý katký paylarý açýklandý. Türkiye IMF'nin yeni fonuna 5 milyar dolarlýk katkýda bulunacak. Euro Bölgesi'ndeki krizi sona erdirmek için IMF'nin oluþturacaðý 456 milyar dolarlýk fona Çin 43 milyar dolar katký saðlayacak. Rusya ve Hindistan da bu fona 10'ar milyar dolar katkýda bulunacaðýný açýkladý.

T.C Diyarbakýr 4.Asliye Hukuk Mahkemesi Esas no: 2011/182 Esas Karar No: 2011/38 Hüküm yukarýda açýklanan nedenlerle Davacýnýn davasýnýn kabülüne kabül nedeniyle Diyarbakýr ili Hazro ilçesi Yazgý köyü cilt 28 hane no:53 BSN 39’da nüf.kay. Celal ve Adile kýzý 01/03/1992 doðumlu Selva Kaan’ýn 01/03/1992 olan doðum tarihinin gün ay baki kalmak suretiyle 1994 olarak düzeltilmesine ve Selva olan adýnýn Selvi olarak düzeltilmesine bu þekilde nüfusa tesciline karar verildiði ilan olunur. Basýn-1127

www.bik.gov.tr) Resmi Ýlanlar(www.ilan .gov.tr)


SPOR

20 HAZÝRAN 2012 ÇARÞAMBA

Taraftar Baydemir'e seslendi: Diyarý Kurtar

11

Diyarbakýrspor taraftarlarý yaþanýlan sýkýntýlara isyan ettiler. 2009 yýlýnda yükseldiði süper ligden, üst üste yaþadýðý baþarýsýz sezonlarýn ardýndan bir anda kendini 3.ligde bulan Diyarbakýrspor'da sorunlar bitmek tükenmek bilmiyor.

Y

eþll-Kýrmýzýlý renklere gönül veren taraftarlar kentin ileri gelenlerinin sorunlar karþýsýnda hiç bir þey yapmadýklarýný, koca kulübün kapanmanýn eþiðine geldiðini belirterek yaþanýlan durumlara isyan ettiler. Diyarbakýrspor'un borçlarýndan kurtarýlmasý için Büyükþehir Belediyespor ile birlþemesi için de görüþlerini belirten taraftarlar, "her geçen gün zaman kaybettiklerini artýk ne olacaksa artýk olsun birleþme diyorlar ortada bir þey yok. herkes konuþuyor, her gün bir þeyler okuyoruz. Sayýn Büyükþehir Belediye Baþaknýmýz Osman Baydemir artýk bu kulübe bir el atsýn. Diyarbakýrspor bu kentin göz bebeði, biz inanýyoruz ki sayýn Baydemir'de bu sorunlardan artýk býktý ve sorunlarýn çözümü için mutlaka Diyarbakýrspor'a bir el atacaktýr. Biz onu bu kentin baþýna taþýdýk ve ona güveniyoruz. O da Diyarbakýrspor için özveride bulunacaktýr." dediler.

Eriþ: "Gitmek isteyene kal denmez"

Adanaspor dýþ transferden önce iç transferi bitirmek istiyor. Teknik direktör Levent Eriþ, iç transferin kendisini þampiyonluða taþýyacaðýna dikkat çekti ve iç transferden asla taviz vermeyeceðini belirtti.

Ý

ç transferde kalacak oyuncularýn kendisi için dýþ transferden daha önemli olduðunu hatýrlatan Levent Eriþ, "Ýç transferi firesiz bir þekilde tamamladýðýmýz takdirde ve istediðim oyuncularýn kalmasý durumunda bana yeterli olacak. Kalmasýný istediðim oyuncularý bir rapor halinde baþkanýmýza ilettim. Ýç transferi istediðimiz þekilde tamamladýktan sonra her þey Adanaspor'un menfaatine göre olacak" dedi. Ýç transfer konusunda çok acýmasýz olduðunu ve iç transferde taviz vermediðini anlatan Levent Eriþ, bu konuda geçtiðimiz sezon devre arasýndaki hamlenin Adanaspor'a katký saðladýðýný dile getirdi.

"Ýç transfer beni þampiyonluða götürecektir" diyen Levent Eriþ, "Gelecek oyunculara iç transfer katký saðlayacaktýr. Bunu devre arasýnda yaþadýk. Gitmek isteyene kapý sonuna kadar açýk. Adanaspor'un üstüne kimseyi koymadým. Hiçbir oyuncu, antrenör Adanaspor'un önünde deðildir. Gitmek isteyen varsa gidebilir, kalmak isteyen varsa bizim de isteðimiz doðrultusunda kalabilir. Gitmek isteyene kal denmez. Tabii ki emek verenleri ayrý yere koyacaðýz. Biz iç transferde Adanaspor'a emek veren, "ben de varým" diyenlerle yola devam edeceðiz. Zoraki hiçbir þey olmaz" þeklinde konuþtu. Ýç transferi tamamladýktan sonra dýþ transfer çalýþmalarýna hýz vereceklerini

de anlatan Levent Eriþ, iç transferi istedikleri þekilde bitirdikten sonra 3-4 nokta transfer yapacaklarýný ve bunun yaný sýra 1-2 tane de yardýmcý oyuncu alarak transferi tamamlayacaklarýný ifade etti. Hedef konusunda her zaman iddialý olduðuna dikkat çeken teknik direktör Eriþ, "Biliyorsunuz ki geçen yýl en kötü zamanda bile ben hedefimizi iddialý olarak ortaya koydum. Ýlk altý dedim. Biz hedefimizi zaten biliyoruz. Amacýmýz belli. Ýç ve dýþ transferi tamamladýktan sonra hedefimizi daha net olarak ortaya koyacaðýz" ifadelerini kullandý.

Arena tartýþmasýna Abdullah Gül ayarý Galatasaray ile Beþiktaþ arasýndaki Arena tartýþmalarý Abdullah Gül'e kadar sýçradý. Galatasaray yönetimi Beþiktaþ'ýn gelecek sezon maçlarýný TT Arena'da oynama isteðinin önüne geçmeye çalýþýyor.Bunun için de Galatasaray'ýn tüzüðü gösteriliyor.

B

Cüneyt Çakýr Ýtalya'yý ikiye böldü Ý

talya'nýn Ýrlanda ile yaptýðý kader maçýný yöneten FIFA kokartlý Türk hakem Cüneyt Çakýr Ýtalyan basýnýnda hem eleþtirildi hem övüldü! Avrupa Þampiyonasý'nda Ýtalya'nýn Ýrlanda ile yaptýðý kader maçýný yöneten FIFA kokartlý Türk hakem Cüneyt Çakýr, Ýtalyanlardan genel olarak tam not aldý. Maç sýrasýnda Ýtalya'dan Balzaretti, De Rossi ve Buffon'a sarý kart gösteren Çakýr, Ýrlanda'dan da O'Shea, St Ledger ve Andrews'e sarý kart verdi. Çakýr' Andrews'i, 89'uncu dakikada ikinci sarý karttan kýrmýzý kartla oyun dýþý býraktý. Maç Ýtalya'da ilgiyle takip edildi. Cafe, bar ve spor tesislerinde maç yayýnýna büyük ilgi gösteren Ýtalyanlar 90 dakika boyunca 7'den 77'ye ekrana kilitlendi. Çakýr'ýn maçýn bitiþ düdüðünü çalmasýyla rahat bir nefes alan futbolseverler, Türk hakemin yönetimini beðendi. Ýtalyan spor basýnýnda da maça büyük yer verildi. Gök mavilerin Cassano ve Balotelli'nin golleriyle 2-0 galip bitirdiði maç için günlük spor gazetesi Gazetta della Sport'da, "Çakýr maçý iyi yönetti" yorumu yapýldý.

eþiktaþ yönetimi ise TT Arena'nýn GSGM'nin malý olduðunu iddia ediyor ve TT Arena'da oynamak için gereken, 'Yýllýk 1.5 milyon TL kira, isim hakkýnýn yüzde 25'i ve stat gelirinin yüzde 15'i karþýlýðýnda' þartlarý yerine getirmeye hazýr olduðunu GSGM'ye bildirdi. GSGM'nin konuyla ilgili çekinceli davranmasý, Galatasaray'ýn ise bu isteðe karþý çýkmasýna çok kýzan Baþkan Fikret Orman'ýn ise konuyu Beþiktaþlýlýðý ile bilinen Cumhurbaþkaný Abdullah Gül'e taþýdýðý ortaya çýktý.

Orman'ýn, Beþiktaþ Milangaz'ýn kupasýný Gül'e taþýdýðý gün Cumhurbaþkaný ile görüþtüðü ve konuyu açtýðý bildirildi. Gül'ün, konu için yardýmcýlarýna emir verdiði ve Beþiktaþ'ýn TT Arena'yý kullanma hakký varsa bunun hayata geçirilmesi için siyah-beyazlý kulübe yardým edilmesi talimatýný verdi. Önümüzdeki günlerde Beþiktaþ'ýn, GSGM ile protokol yaparak, maçlarýný TT Arena'da oynamak için anlaþma imzalayacaðý bildirildi.

Gaziantepsporlu futbolcu Kasýmpaþa'da! S

por Toto Süper Lig'e bu yýl yükselen Kasýmpaþa, Gaziantepspor ile olan sözleþmesi sona eren Elyasa Süme'yi kadrosuna kattý. Kulüp binasýnda gerçekleþen törende 2 yýllýk sözleþmeye imza atan tecrübeli futbolcu, Kasýmpaþa'da olmaktan dolayý çok mutlu olduðunu ifade etti. Tecrübeli futbolcunun imza törenine Baþkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz, Kasýmpaþa A.Þ Genel Müdürü Can Kaymak ve Elyasa'nýn menajeri Alpaslan Bozan katýldý. Gaziantepspor Baþkaný Ýbrahim Kýzýl ile görüþüp helalleþtiðini ifade eden Elyasa Süme, "Öncelikle Gaziantepspor Baþkaný Ýbrahim Kýzýl

ve tüm ailesine geçmiþ olsun diliyorum. Kendisi ile dün konuþup helalleþtik. Bugün burada Kasýmpaþa'da olmaktan dolayý çok mutluyum. Neden Kasýmpaþa'yý seçtiðimi ilerleyen dönemlerde hep beraber göreceðiz. Cesur ve mert insanlarin semti Kasýmpaþa'da olmak gurur verici.. Sayýn baþkanýmýz, yönetim kurulumuz, Metin Diyadin hocamýz ve transferde emeði geçen tüm herkese teþekkür ediyorum" dedi. Kasýmpaþa Baþkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz, yeni transfer Elyasa'dan çok þey beklediklerini söyledi.


12

CMYK

20 HAZÝRAN 2012 ÇARÞAMBA

20.06.2012 Gazete Sayfaları  

20.06.2012 Gazete Sayfaları

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you