Page 1

'Bizimkiler' sergisi açýlýyor

Ýçten'den gençlere liderlik dersi

T

ürkiye Gençlik Konseyi'nin düzenlediði 'Yarýnýn Liderleri' dersinde konuþan AK Parti Diyarbakýr Milletvekili Cuma Ýçten, gençlere liderlik konusunda ders verdi. 8’de

F

otoðraf sanatçýsý Mehmet Masum Süer, sanatýn her alanýndan ünlü 50 Kürt sanatçýsýnýn portrelerinin yer aldýðý 'Ên Me' (Bizimkiler) fotoðraf sergisini Diyarbakýr TÜYAP Kitap Fuarý'nda açacak. Sayfa 5’te

Fakir aileler yararýna kermes U

mut Kapýsý Derneði Diyarbakýr Þubesi, fakir aileler yararýna kermes açtý. Sayfa 7’de

Kaya üzerine kurulan yaþam D

www.diyarbakirolay.com.tr

SALI 20 MAYIS 2014

Fiyatý : 25 KR

iyarbakýr'ýn Çýnar ilçesine baðlý Belitaþ (Xýrbêsitil) Köyü'nde yaþayan vatandaþlarýn koca kayalar üzerine inþa ettiði evler görenleri þaþýrtýyor. Karacadað bölgesinin genelinde görülen kayalýk alanlar üzerine inþa edilen evler saðlam olma özelliði ile dikkat çekiyor. 8’de

Diyarbakýr'da Soma seferberliði

Yardým kampanyasý baslatýldý

Manisa'nýn Soma ilçesinde meydana gelen maden faciasýnda 301 iþçinin hayatýný kaybetmesinin ardýndan Diyarbakýr Valiliði yardým kampanyasý baþlattý. S oma'da 13 Mayýs tarihinde meydana gelen maden faciasýnda hayatýný kaybeden 301 iþçinin ardýndan yurt genelinde 3 günlük yas ilan edilmiþti. Baþbakanlýk tarafýndan baþlatýlan ve valiliklerce yürütülen yardým kampanyalarý yurt genelinde devam ediyor. Diyarbakýr Valisi Mustafa Cahit Kýraç, düzenlediði bir basýn toplantýsý ile baþlatýlan kampanya hakkýnda bilgi verdi.

Birlik beraberlik günüdür

Diyarbakýr altýný Ortadoðu'ya tanýtýldý

D

iyarbakýr Kuyumcular ve Sarraflar Odasý'na (DÝKKO) baðlý 70 esnaf, Ortadoðu (Gaziantep) Altýn ve Mücevher Fuarý'na katýlarak Diyarbakýr'ý temsil etti. Sayfa 6’da

Toplantýya, Emniyet Müdürü Dr. Halis Böðürcü, Ýl Jandarma Komutaný M. Hilmi Atabay, Ýl Müftüsü Nimettullah Erdoðmuþ, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ayþegül Jale Saraç ve bazý kurum amirleri katýldý. Acýlarýn paylaþýldýkça azaldýðýný ve sevinçlerin paylaþýldýkça arttýðýný dile getiren Vali Mustafa Cahit Kýraç, "Bugün ülkemizin bir noktasýndaki acýnýn yurt çapýnda paylaþýlmasý günüdür. Birlik, beraberlik, kardeþlik ve dayanýþma günüdür” dedi. 5 te

Aileler çocuklarýný istiyor

Eylem baþlatacaklar D

Polisten kaçarken kaza yaptý

D

iyarbakýr'da polisin 'dur' ihtarýna uymayarak kaçan ve hýrsýzlýk suçundan birçok kaydý bulunan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü polis otosuna çarptý. Sayfa 3’te

iyarbakýr'da PKK tarafýndan kaçýrýldýðý iddia edilen lise öðrencileri Halime Gündüz, Fýrat Aydýn Eren ile Habip Temel'in aileleri, Büyükþehir Belediyesi önünde bir araya gelerek çocuklarý için yetkililerden yardým istedi. Sayfa 7’de

Kulp'ta 19 Mayýs etkinliðinde Soma hüznü

D

iyarbakýr'ýn Kulp ilçesinde Soma faciasý nedeniyle 19 Mayýs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramý'nýn 95. yýl dönümü kutlamalarý iptal edildi. 5’te

Diyarbakýr OLAY Gazetesi Diyarbakýr’da basýlmakta olup Þanlýurfa, Mardin, Siirt, Batman, Bingöl, Þýrnak, Van ve Hakkari illerindeki gazete bayilerinde bulunmaktadýr.


2

20 MAYIS 2014 SALI

Saðlýk

Sýcak havalarda su kaybýna dikkat

Kardiyoloji Uzmaný Doç. Dr. Ahmet Soylu, sýcak havalarýn gelmesiyle birlikte SAÐLIKLI ZAYIFLAMANIN ilaç kullanýmý, terleme ve aþýrý su kayýplarý konusunda vatandaþlarý uyardý. ALTIN KURALLARI K B alp hastalarýnýn sýcak havalarda aþýrý terleyecek þekilde çalýþmamalarýný öneren Doç. Dr. Soylu, "Her mevsimde kalp hastalýklarý ile ilgili risk faktörleri söz konusu. Kýþ aylarýnda havalarýn soðuk olmasý, hava kirliliði gibi faktörler kalp hastalýðýný tetikleyici sebepler olabiliyor. Ama yaz aylarýnda özellikle sýcaklarda vücudun su kaybetmesi ile birlikte bazý kalp hastalýklarý açýsýndan riskli bir durum ortaya çýkabiliyor. Özellikle kalp hastalýðý olan kiþilerin sýcak havalarda, özellikle güneþin dik vurduðu durumlarda, dýþarýda aþýrý terleyecek þekilde çalýþmalarý çok uygun deðil. Özellikle kalp damarlarýnda darlýk olan hastalarda veya kalp yetmezliði olan hastalarda, bazen kalp kapak hastalýðý olan hastalarda vücudun aþýrý su kaybetmesi bazý kalp problemlerin tetiklenmesine sebep olabiliyor" dedi. Yazýn gelmesiyle doktora danýþýlmadan programsýz bir þekilde yapýlan egzersizlerin zararlý olabileceðini söyleyen Soylu, "Kalp hastalarýnýn yaza girerken avantajlý durumlarý da var. Sebze meyvenin daha bol olduðu bir döneme giriliyor. Mesela biraz daha sebze aðýrlýklý beslenme ihtimalleri daha fazla olabiliyor. O açýdan bir avantaj. Yine yaza girerken dýþarýda hava iyi olduðu için hastalarýn spor yapmalarý kolaylaþýyor. Bu açýdan da avantajlý bir durum söz konusu. Dýþarýda daha rahat yürüyüþlerini yapýyorlar. Ama burada da tavsiyemiz; güneþin dik durduðu öðle sýcaklarýnda biraz bundan kaçýnmalarý, egzersiz programlarýný ya sabah ya da akþam saatlerine kaydýrmalarý önemli. Hastalar genellikle kýþýn egzersiz programýndan kaçýnmýþ olabiliyor, çok düzenli yapýlamýyor.

Ani bir egzersize baþlama durumuyla sýklýkla karþýlaþýyoruz. Buna da çok dikkat etmek lazým. Daha önceden vücudun alýþýk olmadýðý durumlarda ani ve aðýr egzersizlerden kaçýnmak lazým. Hem kalp hastalarý için hem de bilinen bir kalp hastalýðý olmasa bile özellikle belli risk faktörleri olan þeker hastalarý, tansiyon yüksekliði, kolesterol yüksekliði gibi problemleri olan ya da belli bir yaþ üzerindeki kiþilerde aðýr egzersizlere aniden baþlamayý tavsiye etmiyoruz. Böyle problemler varsa altta mutlaka bir kalp kontrolünden geçip kalp doktoru ile birlikte egzersiz programýna nasýl baþlayacaklarýný deðerlendirmeleri ve karar vermeleri gerekir. Ondan sonra kontrollü bir þekilde egzersizlere baþlamalarýný tavsiye ediyoruz" diye konuþtu.

"SICAK HAVALARDA ÝLAÇ KULLANIMI, TERLEME VE AÞIRI SU KAYBINA DÝKKAT" Ýlaç kullanýmý, terleme ve aþýrý su kaybý

hakkýnda kalp hastalarýný uyaran Soylu, "Mevcut hastalýklarý olan hastalar, kullanmakta olduklarý ilaçlarý ne sebeple olursa olsun aksatmamalarý lazým. Yazýn oluþan problemlerden bir tanesi özellikle kalp yetmezliði olan hastalarda ya da kalp kapak problemlerinin ilerlediði hastalarda vücudun aþýrý su kaybetmesi, vücuttan su attýran ilaçlara olan ihtiyacý azaltýyor. Hastalarýn bu ilaçlarýn dozlarýný hekimleri ile birlikte ayarlamasý gerekir. Çünkü terleme fazla olduðu için bu tip ilaçlara ihtiyaç azalabiliyor. Vücudun susuz kalmamasý lazým. Terlemenin en büyük sýkýntýsý, kalp hastalarýnda sývý dengesini bozmasý ve bazý olumsuz kalp ritim bozukluklarýný ve bazý olumsuz belirtilere sebep olabilir. Bu nedenle hastalarýn sýcak havalarda dikkatli olmasý lazým" þeklinde konuþtu. Mangal ve piknik yapýldýðý zamanlarda dikkatli olunmasýný vurgulayan Soylu, "Yaz aylarýnýn gelmesi ile dikkat edilmesi gereken hususlardan bir tanesi de mangal ve piknik yapmanýn arttýðý zamanlar olmasý. Kalp hastalarýnýn haliyle böyle ortamlarda bulunmasý, mangal ve piknik yapýldýðý zamanlarda dikkat etmeleri gerekiyor. Özellikle kolesterol yüksekliði olan hastalarýn ya da tespit edilmiþ damar problemleri olan hastalarýn kolesterol deðeri yüksek bu tür yiyeceklerden, yaðlý kýrmýzý etten uzak durmalarýný tavsiye ediyoruz. Tabii ki bu pikniðe gidilmeyecek, mangal olmayacak demek deðil. Ýllaki bunlar olacak. Burada nefsi köreltecek kadar alýnabilir ama aþýrýya kaçýlmamasý lazým. Sýk sýk, aþýrý þekilde kolesterolü zengin yiyeceklerden tüketmemek lazým" ifadelerini kullandý.

ir insan zayýflamaya karar verdiðinde ilk düþündüðü þey bir diyet listesi bulmak ve týbbi yararý kanýtlanmamýþ çaylardan, ilaçlardan medet ummak oluyor ne yazýk ki... Aslýnda bu tür gýda takviyelerinin bir çoðunun insan vücudu üzerinde uzun süreli etkinliði ve güvenirliði ile ilgili yeterli klinik araþtýrmalar yapýlmadýðýndan saðlýk üzerine son derece zararlý etkileri olabiliyor. Bir insanýn eðer 10 kg'dan fazla kilo fazlalýðý varsa bunu kendi baþýna çözmesi çok kolay olmayabilir ve bu konuda týbbi yardým alýrsa, hastalýk ilerlemeden kalýcý olarak çözülmüþ olur. Zayýflama tedavisinin belki de en zayýf noktasý hastanýn tekrar geri kilo almasýdýr. Bunun nedeninin de insanlarýn bunu sadece estetik bir problem olarak algýlamasý ve bir an önce kilo vermek uðruna akla hayale sýðmayacak mucize düþük kalorili diyetler yapmasý veya bilimsel olmayan ürünler kullanmalarýdýr. Bunu yapan

insanlar kýsa vadede kilo verseler bile uzun vadede tekrar kilo alabilirler. Bir sonraki kilo verme giriþimi de vücut sistemlerinin dengesini kaybetmesi nedeni ile daha da zor olabilir. Fazla kilo sorunu olan bir insanýn bunun sadece fazla yemekten kaynaklanmadýðýný bilmesi gerekir. Zayýflama ve ideal kiloda kalabilme iþi 3 boyutludur. Bunun birinci boyutu þiþmanlýða neden olabilecek metabolik hastalýklar ve þiþmanlýðýn neden olduðu hastalýklar açýsýndan, kiþinin bir dahiliye uzmaný tarafýndan detaylý olarak muayene edilerek kan testlerinin yapýlmasýdýr. Zayýflama tedavisinin ikinci boyutu ise hastaya ömür boyu sürecek doðru yeme davranýþýnýn tekrar kazandýrýlmasýdýr. Bu tabii ki, haftada bir deðiþen insan hayatýna uymayan diyet listeleri ve çorba tarifleriyle olmaz. Hastayý besinler konusunda birebir eðiterek kendi kendine çýkýþ yollarý bulmasýný saðlamak gerekir.

- ÇENGEL BULMACA -

- KARE-


Ýzinsiz gösteriye polis müdahalesi Þ

ýrnak'ýn Cizre ilçesinde izinsiz gösteri yapmak isteyen yüzleri maskeli göstericiler polisle çatýþtý. Cizre'de E-24 Karayolu üzeri otogar mevkiinde yola taþ, çöp konteyneri ve inþaat malzemelerinden barikat kuran yüzleri maskeli göstericiler, kendilerini uyaran güvenlik güçlerine taþ, havai fiþek ve molotof kokteyli ile saldýrdý. Bunun üzerine polis göstericilere basýnçlý su, gaz bombasý ve plastik mermilerle müdahale etti. Göstericilerin polis zýrhlý araçlarýna attýðý molotof kokteylleri yoldan geçen araç sürücülerine büyük bir korku yaþatýrken, molotof kokteyllerinin isabet ettiði zýrhlý araçlar yanma tehlikesi geçirdi. Olaylar gece geç saatlere kadar sürdü. ÝHA

Kasaplar marketlere yenildi 20 MAYIS 2014 SALI

Diyarbakýr'daki kasaplar ucuz ve kalitesiz et satan marketlerden þikayetçi. Diyarbakýr Kasaplar ve Besiciler Odasý Baþkaný Hacý Atlý, "Hijyenik olmayan ortamlarda et satarak halkýmýzýn saðlýðýyla oynayan kiþilerin her zaman karþýsýnda olacaðýz" diye konuþtu. cak kiþileri affetmeyeceklerini söyledi. Atlý, "Odamýzýn yeni seçilen yönetimi olarak tek hedefimiz hemþerilerimize saðlýklý ve hijyen ortamýnda kesilmiþ et sunmaktadýr. Etlerimiz veteriner kontrolünden geçip günlük kesim yapýlmaktadýr. Kasaplar odamýza baðlý üyelerimiz tamamýyla bu kurallara uyuyor. Bu konuda odamýz denetimlerini sürdürüyor" diye konuþtu.

'Market etleri hijyenik deðil'

Ç

özüm süreciyle birlikte rahat bir nefes alan esnafý bu kez marketler hedef aldý. Diyarbakýr Kasaplar ve Besiciler Odasý Baþkaný Hacý Atlý, market reyonlarýnda satýlan ucuz etin saðlýksýz ve hijyenik ortamlarda bulundurulmadýðýný iddia ederek halký uyardý. Halkýn saðlýklý et yiyebilmesi için ellerinden geleni yapacaklarýný dile getiren Atlý, halk saðlýðýyla oynaya-

Diyarbakýr'da bulunan bazý marketlerin hijyenik olmayan ortamlarda et sattýðýný sözlerine ekleyen Baþkan Atlý, "Maalesef ilimizde mantar gibi çoðalan marketler ile baþa çýkamýyoruz. Bu marketler yüzünden küçük esnaflarýmýz güç durumda. Marketler etleri piyasanýn altýndaki fiyatlarla sunmaktadýr. Maliyetin altýnda et sattýklarýndan dolayý küçük esnaflarýmýz iþ yapamaz duruma geldi. Halkýmýzýn saðlýðý ile oynayan kim olursa olsun fýrsat vermeyeceðiz. Belediyelerin ve Tarým Ýl Müdürlüðü'ne baðlý gýda denetim ekiplerinin büyük marketleri denetlemesini talep ediyoruz. Kasaplar ve Besiciler Odasý Baþkanlýðý olarak denetimlerimizi daha da sýklaþtýrýp, belediyelerle ve Tarým Ýl Müdürlüðü ile gerekli denetimlerin yapýlacaðýný halkýmýzýn bilgisine sunuyorum" þeklinde konuþtu. Haber Merkezi

Dilan'dan haber alýnamýyor Mardin'in Midyat ilçesinde okula gitmek için evden çýkan lise öðrencisi 15 yaþýndaki Dilan Kuþ'tan 4 gündür haber alýnamýyor. Midyat ÝMKB Anadolu Lisesi 10. sýnýf öðrencisi olan Dilan, sabah saatlerinde okula gitmek için evden çýktý. Cuma gününden bu yana kendisinden en ufak bir haber alamayan ailesi polisin çalýþmalarý hýzlandýrmasýný istiyor. Anne Behiye Kuþ, canlarýnýn yanmasý için birilerinin kýzlarýný kaçýrdýðýný iddia etti. Kýzýnýn kaybolduðu günden beri uyumadýklarýný ve yemek yemediklerini belirten anne, kýzlarýnýn bulunmasý için gelecek hayýrlý haberi beklediðini söyledi.

'Çalýþmalar hýzlansýn' MOBESE kameralarýnýn izlenme çalýþmasýnýn hýzlanmasýný isteyen baba A. Kerim Kuþ ise, kýzýnýn evden çýkýp okula gittiðini ve bir daha haber alamadýklarýný ifade etti. Baba Kuþ, "Evden çýktý okula gidiyorum dedi. Cuma gününden beri hiç haber alamýyoruz. Neredeyse bize bir haber versin. Sað ise telefon açsýn zaten telefonu biliyor. 3 günde güvenlik kamaralarýndan kýzýmýn nereye gittiði veya nasýl gittiðinin belli olmasý lazým. Muhakkak ilçedeki kameralardan birine yakalanmýþ diye düþünüyoruz. Özellikle emniyetten bu konuda titiz bir çalýþma bekliyoruz" þeklinde konuþtu. ÝHA

Batman'da zincirleme kaza B

atman'da 3 aracýn karýþtýðý zincirleme trafik kazasýnda 5 kiþi yaralandý. Edinilen bilgilere göre kaza, Batman Hasankeyf karayolu Suçeken mevkiinde meydana geldi. Batman'dan Gercüþ ilçesi istikametine seyir halinde olan N.A. yönetimindeki 47 ND 796 plakalý otomobil, karþý yönden gelmekte olan ve sürücüleri öðrenilemeyen 31 DS 055 ile 72 ED 481 plakalý otomobiller ile çarpýþtý. Çarpmanýn etkisiyle ayný araçta bulunan N.A., K.A., N.A., S.A. ve Ý.A. yaralandý. Yaralýlar Batman Bölge Devlet Hastanesi acil servisine kaldýrýlýrken, durumlarýnýn iyi olduðu öðrenildi. Maddi hasar oluþan otomobiller ise çekici ile yoldan kaldýrýldý. Polis ekipleri kazayla ilgili soruþturma baþlattý. ÝHA

Asansör boþluðuna düþen iþçi öldü D

iyarbakýr'ýn Silvan ilçesinin Bahçelievler Mahallesi Diyarbakýr Caddesi üzerinde bulunan bir sitede yapýmý tamamlanan dairenin temizliðini yapan Abdulbari Gözateþ (40), 9.kattan asansör boþluðuna düþerek hayatýný kaybetti. Edinilen bilgilere göre, Diyarbakýr Caddesi üzerinde bulunan bir sitede yapýmý tamamlanan daireyi temizlemek için eþi ile birlikte giden Abdulbari Gözateþ, öðlen namazýný kýlmak için daireden çýktý. Ýddiaya göre, yangýn merdivenin üzerinde bulunan su kovasýný alacaðýna yanlýþlýkla asansör kapýsýný açarak ayaðýný boþluða atan Gözateþ, dengesini kaybederek boþluða düþtü. Olay yerinde hayatýný kaybeden Gözateþ'in cesedi Silvan devlet Hastanesi'ne götürüldü. Gazateþ'in cesedi otopsi iþlemleri için Diyarbakýr'a gönderildi. Olayla ilgili soruþturma baþlatýldý. ÝLKHA

Polisten kaçarken kaza yaptý

Diyarbakýr'da polisin 'dur' ihtarýna uymayarak kaçan ve hýrsýzlýk suçundan birçok kaydý bulunan ehliyetsiz motosiklet sürücüsü polis otosuna çarptý.

E

dinilen bilgilere göre, saat 18.00 sýralarýnda Diyarbakýr'ýn Baðlar ilçesinde bulunan Rýhan Parký çevresinde rutin devriye görevi yapan sivil polis otosu, plakasýz bir motosikleti durdurmak istedi. Ancak ismi öðrenilemeyen ve hýrsýzlýk suçundan birçok kaydý bulunduðu belirtilen sürücü kaçmaya baþladý. Plakasýz motosikletle ara sokaklara kaçan sürücü, polis otosunu geçtikten sonra önüne çýkan baþka bir polis otosuna çarparak durabildi. Hafif þekilde yaralanan sürücü, olay yerine gelen saðlýk ekiplerinin ilk müdahalesinin ardýndan Diyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Kaza sonrasý polis tarafýndan el konulan plakasýz motosiklet, Emniyet Müdürlüðü otoparkýna çekildi. Olayla ilgili soruþturma sürüyor. ÝHA


4

Gündem

20 MAYIS 2014 SALI

Diyarbakýr'dan Ýran'a tepki

'Idamlarý durdurun'

Ýran rejimi tarafýndan 59 Kürt siyasetçi hakkýnda verilen idam kararý Diyarbakýr'da protesto edildi. Tuhad-Der Þube Baþkaný Ayþe Us, "Kürt evlatlarý Ýran cellatlarýnýn elinde can verecek. Bu katliamlarý durdurmak için kamuoyunu duyarlý olmaya çaðýrýyoruz" dedi.

D

iyar Tuhad-Der tarafýndan Koþuyolu Parký'nda bulunan yaþam anýtý önünde oturma eylemi ve basýn açýklamasý yapýldý. Açýklamaya Baðlar Belediye Eþ Baþkaný Birsen Kaya Akat, Tuhad-Der Baþkaný Ayþe Us'un yaný sýra çok sayýda vatandaþ katýldý. Oturma eyleminde 'Ýran'da 59 Kürt idam edilecek duydunuz mu? Vicdanlar nerede', 'Kürdistan yeke nekýn çar parçe' þeklinde dövizler taþýndý. Lozan'la beraber Kürdistan'ýn 4 parçaya bölündüðünü dile getiren Tuhad-Der Baþkaný Ayþe Us, "O günden buyana Kürdistan'da katliam, asimilasyon ve sistematik iþkenceler hiç eksik olmamýþtýr. Türkiye'de iktidarlarýn Kürt halkýna karþý inkar ve imha politikasý diðer devletlerce de benimsenmiþtir. Kürt halký da bu politikalara karþý her zaman onurlu bir

direniþ göstermiþtir. Devletlerin faþist yaklaþýmý sonucu birçok Kürt yaþamýný yitirirken, binlerce yerleþim yeri yakýlmýþ ve yýkýlmýþtýr. Demokrasi mücadelesi veren herkes zindanlara atýlarak iþkenceden geçirilmiþtir. Ýran rejimi sözde Ýslam Cumhuriyeti olduðunu iddia etse de Ýslam'dan hiçbir þey anlamadýðýný Kürt halkýnýn doðal haklarýný inkar ve ret ederek göstermiþtir. Bununla yetinmeyen faþist Ýran devleti insan haklarý mücadelesi verenlere karþý vahþi yöntemlerle sistematik olarak idam cezalarýný uygulamaktadýr" þeklinde konuþtu. Kamuoyuna duyarlýlýk çaðrýsý Onlarca Kürt aktivistin Ýran rejimi tarafýndan idam edildiðini hatýrlatan Us, "Bu aktivistlerin idam edilmelerinin nedeni Kürt olmalarý ve demokrasi mücadelesi ver-

meleridir. Ýdam edilen, katledilen birçok Kürt tutsaðýn cenazeleri bile gizleniyor. Aileler hala çocuklarýný, çocuklar hala babalarýnýn mezarlarýný arýyor. En son 59 Kürt siyasi tutsaða verdiði idam cezalarýyla Ýran rejimi Kürt düþmanlýðýný bir kez daha haykýrýyor. Devlet yetkilileri, dünya halklarý, insan haklarý savunucularý bu duruma sessiz kalarak, sözde devrim mahkemeleri dedikleri aslýnda soykýrým mahkemeleri olan o salonlarda idam kararlarý yine bir kaç dakikada alýnmaya devam edecek, Kürt evlatlarý Ýran cellatlarýnýn elinde can verecek. Bu katliamlarý durdurmak için, Ýran Cumhuriyeti'ne çaðrýda bulunuyor ve kamuoyunu duyarlý olmaya çaðýrýyoruz" þeklinde konuþtu.

Cuma Ýçten'den 19 Mayýs mesajý

AK Parti Diyarbakýr Milletvekili Cuma Ýçten, 19 Mayýs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramý nedeniyle mesaj yayýmladý. Ýçten, birlik, beraberlik, sevgi ve kardeþlik temennisinde bulundu.

1

Dernek üyeleri Gercüþ'ü çiçeklendirdi B

atman'ýn Gercüþ ilçesinde faaliyet gösteren Mavi Derneði (Mavi-Der) üyeleri Gercüþ ilçesindeki caddelerdeki refüjlere çiçek ekti. Çiçek ekme etkinliðine Mavi-Der üyelerinin yaný sýra ilçede misafir olan Ýsviçreli turistler ve çok sayýda vatandaþ da katýldý. Kazým Koyuncu Bulvarý'ndaki orta refüjü çiçeklendiren Mavi-Der üyeleri, ilkleri yapmaya, yaþamaya ve yaþatmaya devam edeceklerini belirterek, "Gercüþ ilçesini güzelleþtirmek ve Gercüþlülük bilincini yaymak için çalýþmalara devam edeceðiz" dediler. ÝHA

Zayi ilaný Diyarbakýr/Lice nüfus müd. almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim.Hükümsüzdür

Adil Yalçiner

9 Mayýs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramý'ný Soma'da yaþanan faciadan dolayý buruk bir þekilde geçirdiklerini belirten Ýçten, "Bu, yaþadýðýmýz en buruk milli bayramlarýmýzdan birisidir. Çünkü bir yanýmýzla milli bayramýmýzýn gururunu yaþarken, diðer taraftan ise Soma'da meydana gelen maden faciasýnýn acýsýný yüreðimizde hissediyoruz. Gözlerimiz yaþlý, acýmýz ise gerçekten çok büyük. Madenci þehit kardeþlerimize Allah'tan rahmet, yakýnlarýna sabýr ve yaralýlarýmýza acil þifalar diliyorum. Ýþçi kardeþlerimizin, ailelerinin, yakýnlarýnýn ve tüm ülkemizin acýsýný derinden paylaþýyorum. Acýnýz, acýmýzdýr. Ama gereken neyse yapýlacak ve elbette ki bu yaralar sarýlacaktýr. Tüm Türkiye'nin baþý sað olsun. Atatürk'ün Samsun'a çýkýþýnýn, ülkenin içinde bulunduðu olumsuz þartlar karþýsýnda umutlarý yeþerten, kurtuluþ inancýný eyleme dönüþtüren bir harekettir. 19 Mayýs, vatanýn kurtarýlmasý ve milletimizin haysiyetli ve þerefli bir millet olarak yaþamasý amacýyla atýlan tarihi bir adýmdýr. 19 Mayýs'ta fiilen baþlayan, milletimizin emsalsiz özverisi ve yüce meclisimizin cesur kararlarýyla yürütülen Ýstiklal Savaþý, millet egemenliðine dayanan, baðýmsýz Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasýný saðlamýþtýr. Bugün eðer geliþen, yükselen bir Türkiye'den söz edebiliyorsak, günümüzün güçlü Türkiye'sinin kuvvetini geçmiþteki milli birlikten aldýðýný unutmamak gerekir. Bugün ülkemizin bulunduðu noktayý gösterilen olaðanüstü gayretlere, verilen onurlu mücadelelere ve ödenen bedellere borçluyuz" dedi. ÝHA

Kadýn istihdamýna 'Jirki Kilimi' katkýsý Þýrnak'ýn Beytüþþebap ilçesi Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü tarafýndan kadýnlara yönelik baþlatýlan 'Jirki kilimi' kursu büyük ilgi görüyor.

dokunurken, þimdi artýk dokunmuyor. Biz bunu Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü atölyesinde Ýþ-Kur desteði ile kursiyerlerimiz belirli bir ücret karþýlýðýnda hem kendi ailelerine destek oluyorlar, hem de Beytüþþebap Jirki kiliminin unutulmasýný engellemiþ oluyorlar. Bu deðeri artýk bu sayede yaþatýyoruz" dedi.

20 MAYIS 2014 SALI YIL: 13 SAYI: 4629 Diyar Medya Matbaacýlýk Rek. Eðt. San. Tic. Ltd. Þti Adýna Ýmtiyaz Sahibi: Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: ZEKÝSAN Matbaa Kýrtasiye Adres: M.Akif Ersoy Cad. Et Balýk Kurumu Yaný Kaya 3 Apt altý Yeniþehir/Diyarbakýr Tel: 0 412 2267179 e-p posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

Evin içinden ceviz aðacý geçiyor H

Jirki Kilimi yaþatýlýyor

B

eytüþþebaplý kadýnlar Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü tarafýndan açýlan kilim kursuyla hem ailelerine maddi destek saðlýyor, hem de meslek öðreniyor. Beytüþþebap Kaymakamý Mehmet Fevzi Dönmez, yöresel deðerlerden oluþan Jirki kilimini Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü atö-

lyesinde Ýþ-Kur desteði ile açtýklarýný ve kurs ile Jirki kiliminin unutulmasýný engellemeye çalýþtýklarýný söyledi. Kaymakam Dönmez, "Ýlçemizin yöresel deðerlerinden olan Beytüþþebap Jirki kilimi, sadece bölgemize has ve çok meþhur olan bir kilim türü. Bu eskiden köylerde her evde

Jirki kilimini unutulmaktan kurtarmaya çalýþtýklarýný ifade eden kurs hocasý Sevgi Abi, Jirki kilimini yaþatmaya çalýþtýklarýný söyledi. Sevgi Abi, "Burada yöremizde var olan Jirki kilimciliðini yaþatmaya çalýþýyoruz. Bu da kaymakamlýðýn desteði ile oluyor. Kilimi öðrencilere tezgahlarý ve iplikleri biz temin ederek teslim ediyoruz. Bunun karþýlýðýnda yörede var olan kilimleri yaþatmaya çalýþýyoruz. Hem bayanlar için sosyal bir aktivite olmuþ oluyor, hem de yöremizde var olan kilimleri yaþatmaya çalýþýyoruz, bu vesileyle. Bayanlar buraya gelerek hem vakitlerini geçiriyor, hem de kendi ailelerine ekonomik açýdan destek saðlamýþ oluyorlar. Biz de Beytüþþebap Halk Eðitim Merkezi olarak bu konuda onlara yardýmcý oluyoruz" diye konuþtu. Kursiyerlerden Medine Cin böyle bir imkanýn kendilerine verilmesine sevindiðini söyledi. ÝHA

akkari'nin Durankaya Beldesi'nde geçimini tarým ve hayvancýlýkla saðlayan Erik ailesi, yaklaþýk 50 yýldýr evlerinin içinden geçen ceviz aðacý ile yaþýyorlar. Yörede ceviz aðaçlarýnýn bol olduðu Durankaya Beldesi Baðlarbaþý Mahallesi'nde ikamet eden 6 nüfuslu Ýsa Erik, babasýnýn hatýrasý olan ceviz aðacýný evinin içinde yaþatýyor. Yaklaþýk 50 yýl önce babasý tarafýndan dikilen ceviz aðacýnýn giderek büyüdüðünü belirten Erik, tek katlý toprak ev yaparken babasýndan geriye kalan ceviz aðacýný kesmeyerek bir odanýn içinde býraktýðýný belirtti. Ceviz aðacýnýn veriminden memnun olduklarýný ifade eden Erik, "Biz Pýnarbaþý Mahallesi'nde geçimimizi tarým ve hayvancýlýkla saðlýyoruz. Burasý ceviz aðacýnýn bol olduðu bir beldedir. Yaklaþýk 50 yýl önce babam bu ceviz aðacýný dikmiþ. Bizde ev yaparken kesmedik ve ceviz aðacýný evin içinde býraktýk. Artýk bu ceviz aðacý bizim bir parçamýz oldu. Belde sakinleri de artýk bu duruma alýþtý. Ancak beldemize gelen yabancýlarýn ilgisini çekiyor ve burada durup hatýra fotoðrafý çektiriyorlar. Aile olarak bazen de evin damýna çýkýp ceviz aðacýnýn gölgesinde çay içiyoruz. Yani daha doðrusu evimize renk kattýðý gibi huzur ve mutlulukta veriyor" dedi. ÝHA


CMYK

Bölge Haber

20 MAYIS 2014 SALI

5

Diyarbakýr'da Soma seferberliði

Yardým kampanyasý baþlatýldý Manisa'nýn Soma ilçesinde meydana gelen maden faciasýnda 301 iþçinin hayatýný kaybetmesinin ardýndan Diyarbakýr Valiliði yardým kampanyasý baþlattý.

'Bizimkiler' sergisi açýlýyor Fotoðraf sanatçýsý Mehmet Masum Süer, sanatýn her alanýndan ünlü 50 Kürt sanatçýsýnýn portrelerinin yer aldýðý 'Ên Me' (Bizimkiler) fotoðraf sergisini Diyarbakýr TÜYAP Kitap Fuarý'nda açacak. 20-25 Mayýs arasýnda TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde açýk kalacak olan sergide 50 ünlü Kürt sanatçýsýnýn portreleri yer alýyor. Sergi Diyarbakýr'da ilk kez sanatseverlerle buluþacak. Sanatçýlarýn her birinin ayný zamanda halklarýn birlik ve kimliðinin önemli sembolleri olduðunu belirten Fotoðraf sanatçýsý Mehmet Masum Süer, "Kürt sanatçýlarýmýzýn çoðu maalesef profesyonel fotoðraf ve

görüntüleriyle tanýnmýyor. Amacým, Kürt sanatýnýn her alanýndan sanatçý ve politikacýlarýn portrelerini estetik bir yaklaþýmla çekerek halkýn ortak bilincine çýkarmak ve bu anlamda bir arþiv oluþturup tarihe mal etmektir. Þimdiye kadar 150 kadar Kürt sanatçýsý ve politikacýsýnýn portrelerini çektim. Projem devam ediyor" dedi. Diðer bazý sanat dallarý gibi, fotoðraf sanatýnýn da Kürtler arasýnda yeni olduðunu belirten Süer, Kürt halký gibi sorunlarýný, kimliðini, kültür ve sanatýný dünyaya tanýtmak isteyen bir halkýn fotoðraf ve görüntüye herkesten çok ihtiyacý olduðunu kaydetti. Haber Merkezi

Soma'da 13 Mayýs tarihinde meydana gelen maden faciasýnda hayatýný kaybeden 301 iþçinin ardýndan yurt genelinde 3 günlük yas ilan edilmiþti. Baþbakanlýk tarafýndan baþlatýlan ve valiliklerce yürütülen yardým kampanyalarý yurt genelinde devam ediyor. Diyarbakýr Valisi Mustafa Cahit Kýraç, düzenlediði bir basýn toplantýsý ile baþlatýlan kampanya hakkýnda bilgi verdi. Toplantýya, Emniyet Müdürü Dr. Halis Böðürcü, Ýl Jandarma Komutaný M. Hilmi Atabay, Ýl Müftüsü Nimettullah Erdoðmuþ, Dicle Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ayþegül Jale Saraç ve bazý kurum amirleri katýldý. Acýlarýn paylaþýldýkça azaldýðýný ve sevinçlerin paylaþýldýkça arttýðýný dile getiren Vali Mustafa Cahit Kýraç, "Bugün ülkemizin bir noktasýndaki acýnýn yurt çapýnda paylaþýlmasý günüdür. Birlik, beraberlik, kardeþlik ve dayanýþma günüdür. Diyarbakýr'da 13 Mayýs'ta sivil toplum örgütlerinin, kamu kuruluþlarýnýn, mahalli idarelerin Soma'daki bu faciaya destek mesajlarýný, ilgilerini,

demeçlerini ve gayretlerini görüyoruz. Bugün Diyarbakýr'ýn bütün halinde bu programýn iþtirakine uygun olacaðý düþüncesindeyim. Diyarbakýr'ýn bütün kanaat önderlerini, sivil toplum örgütleri ilgililerini, kamu kuruluþu ilgililerini buraya davet ettik. Bu amaç için burada bir hesap açmak istedik. Biz kendimiz bu hesaplarda rakamlarý tutalým, öyle gönderelim diye bir düþüncemiz vardý, ama Baþbakanlýðýn açmýþ olduðu bir hesap var'' dedi.

3 hesap numarasý Dolayýsýyla ikinci bir aktarma iþlemi yapmak istemediklerini belirten Vali Kýraçi

''Baþbakanlýkça Manisa Soma Ýnsan, Ýnsani Yardým banka hesap numaralarý adý altýnda üç devlet bankasýnda açmýþ olduðu hesap numaralarý var. 3 hesap numarasýný da sizlerle paylaþmak istiyorum. Ziraat Bankasý'nýn Türk lirasý hesap numarasý 55 55 55 55 50 99, Dolar hesap numarasý 55 55 55 55 51 00, Euro hesap numarasý 55 55 55 55 51 01 olarak Ankara Kamu Giriþimci Þubesi nezdindeki hesaba yatýrýlmasý gerekir. Vakýflar Bankasý'nýn Tunalý Hilmi Þubesi'nin Türk lirasý hesabý 00 15 80 07 30 22 15 787, Dolar hesabý 00 15 80 48 014 688 846, Euro hesabý ise 00 158 048 014 688 882 nolu hesaptan yatýrýlmasý

gerekir. Halk Bankasý'nýn Bakanlýklar Þubesi'ndeki hesabý ise Türk lirasý hesabý 050 00020, Dolar hesabý 58 000 152, Euro hesabý 58 000 153 olarak Türkiye Halk Bankasý Bakanlýk Þubesi nezdinde açýlmýþ hesaplardýr. Arkadaþlarýmýz bünyelerinde yaptýklarý çalýþmalarla, elde ettikleri kaynaklarla bu hesaplara direk yatýrabilirler. Baðýþçýlar direk baðýþ yapabilirler. Ama netice itibariyle bu hesaplara attýrýlan rakamlarý kampanya sonunda 'iþte þu kadar kaynaðý biz de kardeþlerimizin yararýna saðlamak için Diyarbakýrlýnýn bu sýkýntýya el attýðý, yardým ettiði meblað þudur' þeklinde bir açýklama yapacaðýz. Bugünkü toplantýmýzýn ana sebebi Türkiye'de 76 milyon kardeþimizin Soma'daki bu acýya duyarlýlýðýný göstermektir. Bizim de oradaki kardeþlerimize duyduðumuz hissiyatý dile getirmek, onlarýn acýlarýna derman olabilmek adýna Diyarbakýr'ýn oraya elini uzatmasýna hep beraber gayret gösterelim düþüncesindeyim'' þeklinde konuþtu. ÝHA

Kulp'ta 19 Mayýs etkinliðinde Soma hüznü

Diyarbakýr'ýn Kulp ilçesinde Soma faciasý nedeniyle 19 Mayýs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramý'nýn 95. yýl dönümü kutlamalarý iptal edildi. Kulp Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Fesih Yener tarafýndan Atatürk anýtýna çelenk konuldu. Soma'da 301 iþçinin hayatýný kaybetmesine yol açan maden faciasý nedeniyle 19 Mayýs Atatürk'ü Anma,

Gençlik ve Spor Bayramý kutlamalarý tüm yurtta olduðu gibi Kulp'ta da buruk geçti. Daha önce planlanan tüm kutlamalar iptal edilirken, sadece hükümet konaðý önünde bulunan Atatürk anýtýna çelenk konuldu. Çelenk koyma merasimi 1 dakikalýk saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasý ile son buldu. ÝHA

Sülük ile geçimini saðlýyor

Vali Arslan'dan sendikalara uyarý

Batman Valisi Yýlmaz Arslan, iþçi ve memur sendikalarýnýn siyasi partilerin uzantýsý görünümünden uzaklaþmasý gerektiði uyarýsýnda bulundu. Vali Arslan, sosyal paylaþým sitesi Twitter üzerinden yaptýðý açýklamada, "Þimdi herkes 'madencilik masaya yatýrýlmalý' diyor ya. Bence beraberinde bir de 'sendikalar' masaya yatýrýlmalý. 'Taþeronluk' sorunu da masaya yatýrýlmalý gerçekten. Ama geçmiþten beri

Silvan'da askeri araçlara saldýrý

sistemi taþeronluða zorlayan sendikalar da öz eleþtiri yapmalý. Kamuda, sürekli iþlerde taþeronluk sistemi gerçek anlamda bir emek sömürüsüne dönüþtü. Müteahhitlerin aracýlýðýna gerek yok bence. Ýþçi ve memur sendikalarý siyasi partilerin uzantýsý görünümünden derhal uzaklaþmalýdýr. Aksi durumda sendikacýlýk bitmeye mahkumdur" dedi. ÝHA

Diyarbakýr'ýn Silvan ilçesinde baraj güvenliði için yapýlan karakolu protesto etmek amacýyla baþlatýlan çadýr eylemi 10'uncu gününe girdi.

Bölgenin yaklaþýk 1 kilometre uzaklýðýndan geçen zýrhlý askeri araçlara ses bombalý ve havai fiþekli saldýrý düzenlendi. Silvan ilçesinde baraj güvenliði için yapýlan karakola karþý baþlatýlan çadýr eylemi sürüyor. Çadýrlarýn kurulu olduðu alanýn yaklaþýk 1 kilometre uzaklýðýnda bulunan caddeden geçmeye çalýþan

zýrhlý askeri araçlarýn önünü kesen yüzleri kapalý Yurtsever Devrimci Gençlik Hareketi (YDG-H) üyesi bir gurup, ses bombalarý ve havai fiþeklerle araçlara saldýrdý. Saldýrýda askeri araçlarda maddi hasar oluþmasýna raðmen gruba müdahale edilmedi. Saldýrýya maruz kalan askeri araçlar bir süre sonra geri çekildi. ÝHA

Mardin'in Dargeçit ilçesinde yaþayan Ahmet Aþýk, Kýzýltepe ilçesinde bir çok hastalýða þifa olan sülükleri satarak hem vatandaþlarýn tedavilerine yardýmcý oluyor, hem de ailesinin geçimini saðlýyor. Sülük tedavisinin apseden çýbana, glokomdan eklem aðrýlarýna, kýsýrlýktan kan ve dolaþým sorunlarýna kadar sayýsýz derde deva olduðu belirtildi. Sülüklerin hasarlý sinir ve kas dokularýna da iyi geldiði yapýlan araþtýrmalar sonucunda ortaya çýktý. Dargeçit ilçesinde yaþayan Ahmet Aþýk, Kýzýltepe ilçesine gelerek elindeki kapta yaklaþýk 200 sülük ile çarþýda gezerek hem sülük satýyor, hem de isteyene sülüklü tedavi uyguluyor. Ahmet Aþýk, sülük tedavisinin de doðal tedavi yöntemlerinden biri olduðunu ve bu iþi yaklaþýk 30 senedir yaptýðýný söyledi. Aþýk, sülük satýcýlýðý yaptýðýný, isteyene ise sülük tedavisini uyguladýðýný belirtti. Türkiye'nin sülük açýsýndan son derece zengin bir ülke olduðunu belirten Aþýk, dünya çapýndaki bazý ilaç firmalarýnýn da sülükten yararlandýðýný kaydetti.

Tanesi 5 lira Sülüðün bir çok hastalýða deva olduðunu belirten Aþýk, "Yaklaþýk 30 senedir bu mesleði yapýyorum. Hem insanlarý tedavi ediyorum. Hem de sülük satarak geçimimi saðlýyorum. Sülüklerin tanesini 5 liradan satýyorum, tedaviyi ben yaparsam o zaman sülük baþýna 10 TL alýyorum. Sülükleri genelde Þýrnak ve Dargeçit bölgesinde kayalýklardan çýkan doðal kaynak pýnarlarýndan topluyorum. Bu güne kadar birçok insaný tedavi ettim. Çok þükür bugüne kadar tedavi ettiðim insanlardan bir þikayet gelmedi. Bir sülük bir tedavide kullanýlýr. Bir sülüðün iki insanýn tedavisinde kullanýlmasý zararlýdýr. Onun için her sülüðü tek sefere mahsus kullanýyoruz. Sülük, tansiyon, þeker, felç, migren, basur, egzama, kireçleme, bel fýtýðý ve iltihaplanma yani birçok hastalýðýn tedavisinde uygulanýyor. Tedaviden sonra ufak bir kanama meydana gelir, damar ve vücuttaki pis kaný dýþarýya akýttýktan kýsa bir süre sonra kanama kendiliðinden durur" dedi. ÝHA


6

20 MAYIS 2014 SALI

HABER

Diyarbakýr altýný Ortadoðu'ya tanýtýldý Diyarbakýr Kuyumcular ve Sarraflar Odasý'na (DÝKKO) baðlý 70 esnaf, Ortadoðu (Gaziantep) Altýn ve Mücevher Fuarý'na katýlarak Diyarbakýr'ý temsil etti.

Mardin Ovasý bereket için ilaçlanýyor Mezopotamya'nýn en büyük tarým arazilerine sahip Mardin'in Kýzýltepe ilçesindeki ovada pamuk eken çiftçiler, sivrisinek ve haþerelere karþý mahsulün ilk ilaçlamasýna baþladý.

Gaziantep'te düzenlenen fuarda Diyarbakýr standý yoðun ilgi gördü. Kürt kahvesi ve kadayýf ikram edilen Diyarbakýr standý Kürdistan Bölgesi'nin Duhok ve Erbil kentlerinden yoðun ilgi gördü. Gaziantep Valisi Erdal Ata, Duhok Kuyumcular Baþkaný Þýh Abdülselam baþta olmak üzere bölgenin birçok önemli toptancýsý Diyarbakýr standýnda ürünleri inceledi. Fuarda konuþan Diyarbakýr Kuyumcular ve Sarraflar Odasý (DÝKKO) Baþkaný Mustafa Akkul, yurt içi ve yurt dýþýnda kendi imalatlarý olan ürünleri tanýtmaya devam ettiklerini söyledi.

Sýrada Erbil ve Berlin var DÝKKO Baþkaný Akkul, ''Fuarlarla hem ürünlerimizin, hem kentimizin tanýtýmýný en iyi þekilde yapmaya devam ediyoruz. 2010 yýlýndan bu yana Kuyumcular ve Sarraflar Odasý olarak Diyarbakýr adýna ilimizi temsil eden tek odayýz. Kuyumcular Odasý olarak bu konuda çok iyi yol aldýk. Ýtalya, Dubai, Tayland ve Ukrayna'da altýn takýlarýmýzý tanýttýk. 2014 fuar sezonuyla birlikte Erbil ve Almanya'nýn baþkenti Berlin'de kentimize yakýþýr büyük bir stant açmayý hedefliyoruz'' þeklinde konuþtu. Haber Merkezi

Vergi rekortmenleri ödüllendirildi Bingöl'ün Genç Ýlçe Mal Müdürlüðü tarafýndan 2013 yýlýnda kurumlar ve gerçek usul vergisi alanýnda vergi rekortmeni olan mükelleflere teþekkür belgesi verildi.

Pamuk eken çiftçilerden Cemil Ýlhan, "Ýyi bir pamuk mahsulü almak için sivrisinek ve kurtçuklara karþý þuan ilaçlama yapýyoruz. Bir hafta sonra çapasý yapýlacak. 70 dönüm pamuk ekmiþim, topladýðýmýz mahsul masraflarýmýzý karþýlamýyor. Çocuklarýmýzla çalýþýyoruz. Bir sulamacý kadar kazanamýyoruz. Çünkü bunun elektriði, mazotu, gübresi ve iþçiliði var. Pamuk ekiminin masrafý çok ama geliri az. Çünkü fiyatý çok düþük. Yetkililere sesleniyorum, eðer pamuk fiyatýnda artýþ olmazsa Mezopotamya bölgesindeki topraklarda pamuk ekimi yapýlmayacak" dedi. ÝHA

Sedat Kuruyemiþ Mehmet Kaçar Her türlü kuruyemiþ çeþiti mevcuttur Ofis Cahit Sýtký Tarancý Sokak Dicle Apt. 27/ A

Meþhur Çiðköfteci Osman Usta ve Kahvaltý salonu 7/24 Hizmetinizdedir ev ve iþyerlerine servis yapýlýr Tel : 0 530 695 31 14

Genç Kaymakamlýðý'nda düzenlenen törene Kaymakam Abdullah Köklü, Belediye Baþkaný M. Hadi Topraktan, Ýlçe Jandarma Komutaný Binbaþý Bülent Þahin, Cumhuriyet Baþsavcýsý Ahmet Genç, Ýlçe Emniyet Müdürü Abdullah Atagün ve Genç Mal Müdürü M. Uður Bekar katýldý. Törende konuþan Kaymakam Köklü, toplumun devletten çok þey beklediðini söyledi. Köklü, "Baþta asayiþ, güvenlik, adalet, eðitim, saðlýk ve birçok altyapý hizmetlerini istiyoruz. Devletin bunlarý yapabilmesi için her vatandaþýndan kazancý oranýnda mutlaka vergi almak zorunda. Eðer bunlar layýkýyla toplanabilirse o zaman devletten beklediðimiz hizmetleri layýkýyla alma þansýna sahip olacaðýz" dedi. Kaymakam Köklü'nün konuþmasýnýn ardýndan kurumlar ve gerçek usul vergisi alanýnda vergi rekortmeni olan mükelleflere teþekkür belgesi verildi. ÝHA

Nezir çayevi Her türlü sýcak ve soðuk içecek servisleriyle hizmetinizde...

Tel: 0532 395 65 15

Giyim


GÜNCEL

20 MAYIS 2014 SALI

Aileler çocuklarýný istiyor

7

Eylem baþlatacaklar Diyarbakýr'da PKK tarafýndan kaçýrýldýðý iddia edilen lise öðrencileri Halime Gündüz, Fýrat Aydýn Eren ile Habip Temel'in aileleri, Büyükþehir Belediyesi önünde bir araya gelerek çocuklarý için yetkililerden yardým istedi. Diyarbakýr'ýn Lice ilçesinde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý'nda düzenlenen piknik etkinliðinde kaçýrýldýðý iddia edilen lise öðrencileri Halime Gündüz ve Fýrat Aydýn Eren ile 4 Nisan günü Abdullah Öcalan'ýn doðum gününün kutlandýðý Halfeti ilçesinde kaçýrýlan Habip Temel'in aileleri, Büyükþehir Belediyesi önünde bir araya geldi. Ellerinde çocuklarýn fotoðraflarý ve pankartlarla Büyükþehir Belediyesi önünde toplanan aileler adýna basýn açýklamasýný yapan Halime Gündüz'ün aðabeyi Müslim Gündüz, 15 yaþýndaki çocuklarýn yerinin kamplar deðil, ailelerinin yaný olduðunu söyledi. Megam-Der tarafýndan çocuklarýn piknik bahanesiyle Lice kýrsalýna götürüldüðünü aktaran Gündüz, pikniðe giden bazý çocuklarýn PKK'ya teslim edildiðini öne sürdü. 'Çocuklarýmýz serbest býrakýlsýn' Gündüz, bu yaþtaki çocuklarýn ulusal ve uluslararasý hukuka göre kendi iradeleri ile karar verme sorumluðuna sahip olmadýðýný dile getirdi. Gündüz, "PKK ve Abdullah Öcalan'a çaðrýmýz, imza attýðý uluslararasý anlaþmaya uymalý ve çocuklarýmýzý derhal serbest býrakmalýdýr. 23

Nisan'da kaçýrýlan çocuklardan bir kýsmý geri býrakýldýðý gibi bizim çocuklarýmýzýn da býrakýlmasýný istiyoruz. Cumhurbaþkaný Gül, Baþbakan Erdoðan ve hükümete çaðrýmýz ise, barýþýn biran önce ülkemize gelmesiyle çocuklarýmýzla birlikte daðdaki herkesin ailelerine kavuþmalarý için gerekli çalýþmalarýn yapýlmasýný istiyoruz. Tüm sivil toplum kuruluþlarý ve duyarlý kamuoyu ise bu insanlýk dramýna sessiz kalmamalý ve bu olayýn takipçisi olmalý" dedi. Gündüz, kaçýrýlan çocuklarýn serbest býrakýlarak ailelere teslim edilene kadar eylemlerine devam edeceðini ifade etti. 'Çocuðumun saðlýk durumu iyi deðil' Fýrat Aydýn Eren'in annesi Filiz Eren ise, oðlunun gözlerinde sorun yaþadýðý ifade ederek, gözyaþý içerisinde oðlunun geri gelmesini istedi. BDP'li milletvekilleriyle görüþmeye çalýþtýklarýný fakat kimsenin kendileriyle görüþmediðini kaydeden anne Filiz Eren, barýþ gelmesini dileyerek, artýk annelerin aðlamasýný istemediklerini söyledi. Aileler yarýndan itibaren Büyükþehir Belediyesi bitiþiðinde bulunan Yaþam Park'ýnda oturma eylemi baþlatacaklarýný açýkladý. ÝHA

Fakir aileler yararýna kermes Umut Kapýsý Derneði Diyarbakýr Þubesi, fakir aileler yararýna kermes açtý. Derneðin gönüllü çalýþanlarýnýn evlerinde yapmýþ olduklarý yemekler ve el iþlemelerini satýþa sunduklarýný belirten Umut Kapýsý gönüllü çalýþaný Azize Kaymaz, yardýma muhtaç ailelerin tespitinin yapýlmasýnýn ardýndan kermeste elde edilen gelirlerin fakir ailelere para olarak geri döndüðünü söyledi. Cumartesi günü kermesin açýldýðýný dile getiren Umut Kapýsý Diyarbakýr Þubesi gönüllü çalýþanlarýndan Abdullah Düzgün ise, "2008 yýlýndan beri fakir aileler için çalýþmalarýmýzý kesintisiz sürdürüyoruz. Esnaf esnaf dolaþarak mahiyetlerimizi anlatýyoruz buna binaen onlar da tespitini yaptýðýmýz fakir ailelere gýda ve giyim yardýmýnda

bulunuyorlar. Fakir ailelerin bize baþvuruda bulunabilmeleri için kimlik fotokopisi ile aile tablosunu beraberinde getirip derneðimize isim yazdýrmalarýný istiyoruz. Biz gönüllü çalýþanlar da bunun akabinde harekete geçip ailelerin maðduriyetlerine göre durum tespiti yapýyoruz. Birinci derecede yardýma muhtaç ailelere, her ay düzenli olarak yardým saðlýyoruz. Ýkinci derecedekilere iki ayda bir, üçüncü derecedekilere ise üç ayda bir gýda yardýmýnda bulunuyoruz. Kermesimiz üç yýldan beri yýlda birer kez halkýn hizmetine açýk tutulmakta'' dedi. Ayda 650 aileye düzenli olarak yardým ettiklerini ifade eden Düzgün, kermesin on beþ güne kadar halka açýk olacaðýný aktardý. ÝHA

Köy okullarýnýn eksiklikleri giderilecek Diyarbakýr'ýn Silvan Ýlçe Mesleki Teknik Endüstri Meslek Lisesi (METEM), 88 köy okulunun donaným eksikliðini giderecek. Silvan METEM Müdürü Sedat Yanýk, okul idaresi ve bölüm þefleri tarafýndan hazýrlanan "Tüm Okullar Bizim" projesi kapsamýnda köy okullarýnda tespit edilen donaným eksikliklerini gidermek için çalýþma baþlattýklarýný söyledi. Yanýk, "Silvan Ýlçemize baðlý 88 köy okulunda donaným eksiklikleri bulu-

BDP valilik yürüyüþünü iptal etti Hakkari'de Barýþ ve Demokrasi Partisi (BDP) tarafýndan valiliðe yapýlmasý planlanan yürüyüþ iptal edildi. Belediye eþ baþkanlarý ve beraberindeki BDP yöneticileri, yaklaþýk 2 gün önce çarþý merkezinde esnaflara davetiye daðýtarak "Meskan Daðý olmak üzere bölgede

nan okullarýmýzda çalýþma baþlatmak için okulumuz idaresi ve bölüm þefleri tarafýndan eðitim, öðretim donatýmlarý için bir komisyon kurduk. 88 köy okulumuzda yapýlan çalýþma ve ziyaretler neticesinde eksikliklerin giderilmesi konusunda Silvan Kaymakamlýðý ile Milli Eðitim Müdürlüðü'nün destekleri sonucunda 88 köy okulumuzun donaným eksiklikleri hazýrladýðýmýz "Tüm Okullar Bizim" projesiyle giderilecek. Bu proje okullarýmýzýn ihtiyaçlarýný giderecek bir proje, buradaki amacýmýz köy okullarýmýza destek sunarak eðitim kalitesinin yükselmesinde yardýmcý olmaktýr. Bu desteklerimizle öðrencilerimiz daha rahat ve ferah bir ortamda öðrenimleriyapýmý planlanan karakollar, askeri operasyonlar ve Soma faciasý sonrasý gündeme gelen iþçilerin sosyal güvence haklarý konularýnda duyarlýðý artýrmak" amacýyla valiliðe yapacaklarý yürüyüþ için halký davet etmiþti. Dün sabah saatlerinde binlerce kiþi yürüyüþe katýlmak için Bulvar Caddesi üzerinde bulunan BDP binasý önünde toplandý. Hakkari Valiliði önünde ise yürüyüþ öncesi yoðun güvenlik önlemleri alýndý.

ni saðlamak. Bu projemiz kapsamýnda oturmak banklarý, çöp kovalarý, masa, sýra, sýnýf panolarý, öðretmenler masasý, sýnýf dolaplarý, bilgisayar bakým-onarýmlarý, elektrik tesisatý yenileme, bahçe ve çevre korkuluklarýn yapýlmasý ve ihtiyaçlarýn karþýlanmasý için 200 bin TL civarýnda bir bütçeye ihtiyacýmýz var. Bu bütçeyle tüm köy okullarýmýzýn ihtiyaçlarý karþýlanacaktýr. Bu parayý temininden sonra okulumuz öðrencileri ve bölüm þefleri eþliðinde çalýþmalarýmýzý baþlatacaðýz. 15 gün boyunca komisyonumuz köy okullarýnda gerekli tespitleri tamamlamýþtýr. Bu projemizde bize katký sunan herkese teþekkür ediyoruz" dedi. ÝHA

Parti binasý önündeki kalabalýða seslenen BDP Ýl Eþ Baþkaný Mustafa Miraz Çallý, valiliðe doðru düzenlemek istedikleri yürüyüþü bir süre önce Meskan Daðý'nda çýkan çatýþmada yaþamýný yitiren Sidar Kobani kod adlý Muhammed Hoþani isimli PKK'lýnýn ailesinin yürüyüþe yetiþemediðinden dolayý ileriki bir tarihe ertelediklerini söyledi. Daha sonra parti binasý önünde toplanan kalabalýk, taziye için araçlarla Yüksekova ilçesine hareket etti. ÝHA

PKK saldýrýsýna tepki

Diyarbakýr'ýn Lice ilçesi Darakol Köyü'nde Hüda-Par üyesi Mikail Ayýk ve ailesinin silahlý saldýrýya uðramasý, Mustazaflar Cemiyeti tarafýndan protesto edildi. Hüda-Par üyesi Mikail Ayýk, geçtiðimiz günlerde evinde PKK'lýlar tarafýndan kaçýrýlmak istenmiþ, direnç gösterinde açýlan ateþle Ayýk ve 2 kiþi yaralanmýþtý. Yaþanan olayý protesto için Daðkapý Meydaný'nda toplanan Mustazaflar Cemiyeti üyeleri basýn açýklamasý yaptý. Açýklamayý okuyan Mustazaflar Cemiyeti Diyarbakýr Þube Baþkan Yardýmcýsý Cemil Cahit Uysal, PKK'nýn Darakol Köyü'nde bir katliam yapmayý hedeflediðini ifade ederek, saldýrýda uzun namlulu silahlarýn kullanýldýðýný söyledi. Uysal, "16 Mayýs akþamý PKK'lý çeteler, Darakol köyünde katliam yapmak istediler. Gece yarýsý iki araç ile köye gelen eþkýyalar, JÝTEM'vari bir þekilde mütedeyyin bir kardeþimizi evinden alýp, kaçýrmaya çalýþtý. Bu kardeþimizin karþý koymasý ve ailesinden bazý insanlarýn müdahale etmesi üzerine uzun namlulu silahlarla aralarýnda kadýnlarýn da olduðu kardeþlerimizin üzerine rastgele ateþ açmýþ ve saldýrý neticesinde 3 kardeþimiz yaralanmýþlar. Hepimizin üzerinde yaþadýðý bu coðrafyada geçmiþte Türkiye Cumhuriyeti'nin eliyle çok zulüm gördü. Dini, dili, kültürü yasaklandý. Nice din alimi idam sehpalarýnda can verdi. Köyler yakýldý, ýrza namusa el atýldý. Yüz binlerce insan iþkencelerden geçirildi ve binlercesi öldürüldü" dedi.

'Hükümet sessiz kalýyor' Uysal, 1990'lý yýllarda camialarý ile PKK arasýnda yaþanan kavgayý hatýrlatarak, bölge halkýnýn sadece devletten zulüm görmediðini söyledi. PKK'nýn çok sayýda mütedeyyin Kürt'ü öldürdüðünü belirten Uysal, "Kuruluþundan günümüze kadar sadece þiddetten, kandan beslenen PKK, kuruluþ sürecinde kendi fikrinde olan diðer yapýlarý dahi düþman görmüþ ve onlara bile tahammül etmeyerek, hepsini katletmiþ. PKK, 90'lý yýllarda ise namlunun ucunu bu sefer mütedeyyin Kürtlere çevirmiþtir. 'Ya bize katýlacaksýnýz, ya Kürdistan'ý terk edeceksiniz, ya da sizi öldüreceðiz' dayatmasýyla mütedeyyin Kürtlere baskýlar uygulamýþ. Ardýndan da fiili saldýrý baþlatmýþtý. Bu saldýrýlar sonucunda aralarýnda yaþlý, kadýn çocuklarýn da bulunduðu yüzlerce mütedeyyin Kürt yaþamýný yitirmiþtir. Nefsi müdafaa çerçevesinde mütedeyyin Kürtlerden de hak ettikleri cevabý almýþlardýr. Ancak kamuoyunun çok iyi bildiði üzere PKK ve mütedeyyin Kürtler arasýndaki çatýþma, PKK'nýn çatýþmayý ýsrarla sürdürmek istemesine karþýn mütedeyyin Kürtlerin saðduyusu sayesinde 20 seneye yakýndýr son bulmuþtur" þeklinde konuþtu. Uysal, hükümetin PKK'nýn saldýrýlarý karþýsýnda sessiz kaldýðýný da savundu. Yapýlan açýklamanýn ardýndan grup olaysýz bir þekilde daðýldý. ÝHA


8

Haber

20 MAYIS 2014 SALI

Kaya üzerine kurulan yaþam Diyarbakýr'ýn Çýnar ilçesine baðlý Belitaþ (Xýrbêsitil) Köyü'nde yaþayan vatandaþlarýn koca kayalar üzerine inþa ettiði evler görenleri þaþýrtýyor. Karacadað bölgesinin genelinde görülen kayalýk alanlar üzerine inþa edilen evler saðlam olma özelliði ile dikkat çekiyor. Köylülerden Fahrettin Duman, köylerinde ekili alanlarýn sýnýrlý olmasýndan dolayý kayalýklar üzerine ev inþa etmek zorunda kaldýklarýný belirtti. Duman, kayalýklar üzerine inþa ettikleri evler hem saðlam, hem de daha ferah olduðunu söyledi. Özellikle hayvan sahiplerinin kayalýklar üzerine ev inþa ettiðini ifade eden Duman, hayvan otlatma yerlerine gidiþ-geliþlerde kolaylýk saðlamasýndan ve köyün kirlenmemesinden dolayý, hayvan sahiplerinin buralara ev inþa etmeyi tercih etiklerini belirtti. Bazalt taþlar kullanýlýyor Köyde ev yapýlacak alanlarýn sýnýrlý olduðunu söyleyen Vasfi Emsen ise, "Kayalýklar üzerine ev inþa etmek zorunda kalýyoruz. Köylüler ev yapýmýnda sýkýntý yaþasa da, yine de hayatlarýndan memnun ve þükür ediyorlar" dedi.

ÖZEL GÜVENLÝK HÝZMETÝ ALINACAKTIR DÝYARBAKIR SU KANAL ÝDARESÝ Hamsu arýtma tesisi ve Gözeli havzasý Özel Güvenlik Hizmet alým iþi hizmet alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2014/55751 1-Ýdarenin a) Adresi : BAÐCILAR MAHALLESÝ YENiHAL CADDESÝ 1 21090 BAÐLAR/DÝYARBAKIR b) Telefon ve faks numarasý : 4122522997 - 4122522997 c) Elektronik Posta Adresi : idrisbulut21@hotmail.com ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Ýhale konusu hizmetin a) Niteliði, türü ve miktarý : 26 Kiþi Özel Güvenlik Personeli Hizmet Alým Ýþi Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : DÝSKÝ Genel Müdürlüðü Hamsu Arýtma tesisi ve Gözeli Su Kaynaðý Ýþletme Sahasý/DÝYARBAKIR c) Süresi : Ýþe baþlama tarihi 01.07.2014, iþin bitiþ tarihi 15.09.2014 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : Diski ihale Bürosu Baðlar/DÝYARBAKIR b) Tarihi ve saati : 03.06.2014- 10:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý Belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðjfljn odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.3. Ýhale konusu iþin yerine getirilmesi için alýnmasý zorunlu olan ve ilgili mevzuatýnda o iþ için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler, 5188 sayýlý özel güvenlik hizmetlerine dair kanun ve özel güvenlik hizmetlerine dair kanunun uygulanmasýna dair yönetmelik hükümlerine göre T.C. Ýçiþleri Bakanlýðý tarafýndan verilen "özel güvenlik þirketi faaliyet izin belgesi 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðinin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri: Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranýndan az olmamak üzere, ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: 4.4.1. Her türlü özel güvenlik hizmeti iþi benzer iþ olarak kabul edilecektir. 5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý DÝSKÝ Ýhale Bürosu adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DÝSKÝ Ýhale Bürosu-Baðlar/DÝYARBAKIR adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan istekliyle, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmýþ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

Basýn-871

(www.bik.gov.tr) Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr’de

Kýsýtlý imkânlarla hayatlarýný sürdürmeye çalýþtýklarýný belirten Emsen, sýkýntýlara raðmen köylerinden memnun olduklarýný ifade etti. Xýrbêsitil köylüleri, kayalýklar üzerine inþa ettikleri evlerin yapýmýnda Karacadað'ýn siyah bazalt taþlarýný kullanýyor. ÝLKHA

Göçerler yayla yollarýnda Temel geçim kaynaklarý hayvancýlýk olan göçerler, havalarýn ýsýnmasýyla yaylalara çýkmaya baþladý. Havalarýn soðumasýyla birlikte yaylalardan inip Batman'ýn Kozluk ilçesinin ova ve vadilerine yerleþen göçerler, sýcaklarla birlikte tekrardan yayla yoluna koyuldu. Atlarýnýn ve eþeklerinin sýrtlarýna bindirdikleri yükleriyle birlikte, yüzlerce koyun ve keçileriyle 3 gündür yayla yolculuklarýna baþlayan göçerler, gittikleri köylerde genelde istenmiyor. Yol güzergâhlarýnda bulunan köylerde geceyi geçirmelerine köylüler tarafýndan izin verilmediðini söyleyen göçerler, bütün köyleri geçtikten sonra daha rahat ve ferah bir yolculuk yaptýklarýný dile getirdiler. ÝLKHA

Öðrenciler Nasturi kiliselerini gezdi Van Yüzüncü Yýl Üniversitesi Sanat Tarihi Yüksek Lisans Bölümü öðrencileri, Nasturi halkýnýn tarihi deðerlerini araþtýrmak ve kiliselerini sanat tarihine tekrardan kazandýrmak amacýyla Hakkari'ye gitti. Önceki gün Hakkari'ye giden Van Yüzüncü Yýl Üniversitesi'nde bir gurup öðrenci, Çukurca, Yüksekova ve Þemdinli ilçelerinde bulunan ve Nasturililer döneminden kalma 15 ayrý tarihi kiliseyi yerinde inceledi. Van Yüzüncü Yýl Üniversitesi Sanat Tarihi Yüksek Lisans Bölümü öðrencisi Koçali Özipek, Hakkari il merkezi ve ilçelerinde bulunan ve geçmiþte buralarda yaþamýþ olan Nasturi halkýnýn tarihi deðerlerini araþtýrmak, kiliselerini sanat tarihine tekrardan kazandýrmak için Hakkari'ye geldiklerini ifade etti. Özipek, "Bu yýl mezun olacaðýmýz için Hakkari bölgesinde tarihi kiliselerde tezimin çalýþmasýný yaptýk. Hakkari il merkezi ve ilçelerinde bulunan Nasturi kiliselerini yerinde görüp araþtýrma yaptýk. Hakkari Koçanýs Kilisesi ve Patrikhanesi, Nasturilerin dini liderlerinin oturduðu ve yönetildiði bir yerdir. Nasturi köyleri, 1918 yýlýnda boþaltýlmýþ ve

þu anda hiç kimse burada yaþamýyor. Ama gördük ki kiliselerde tarihi bir tahribat var ve özellikle kilisede kaçak kazýlar yapýlmýþ. Bu kaçak kazýlar yüzünden kilise neredeyse çökme eþiðine gelmiþ. Bir an önce bu kiliselerin tarihimize ve kültürümüze kazandýrýlmasý için çalýþma baþlatýlmalýdýr" dedi. Yaklaþýk 2 gün boyunca il merkezi ve ilçelerdeki köylerde bulunan 15 ayrý tarihi kiliseyi dolaþan öðrenciler, daha sonra kiliselerle ilgili görüntü ve fotoðraf aldýktan sonra Van'a hareket ettiler. ÝHA

Ýçten'den gençlere liderlik dersi Türkiye Gençlik Konseyi'nin düzenlediði 'Yarýnýn Liderleri' dersinde konuþan AK Parti Diyarbakýr Milletvekili Cuma Ýçten, gençlere liderlik konusunda ders verdi. AK Parti Diyarbakýr Milletvekili Cuma Ýçten, Türkiye Gençlik Konseyi'nin Ýlim Yayma Cemiyeti'nde düzenlediði 'Yarýnýn Liderleri' konulu derse konuþmacý olarak katýldý. Ýçten, herkesin kendisine örnek aldýðý Hz. Muhammed'in çok büyük bir lider olduðunu ifade ederek, tüm liderlerin Hz. Muhammed'den ilham aldýklarýný söyledi. Lider olabilmek için Hz. Muhammed'in hayatýna iyi bakmak gerektiðini ifade eden Ýçten, "Aslýnda hepimiz yarýnýn doðal liderleriyiz. Bütün liderlerin kendine örnek gördüðü tek bir lider vardýr, o da Resulullah'týr. Hem Sayýn Baþbakanýmýz Recep Tayyip Erdoðan'ýn hem Marksizm kurucusu olanlarýn hem de diðer ideolojik düþüncelerin ciddi anlamda ilham aldýðý tek kiþi Hz. Muhammed'dir. Lider olmak istiyorsanýz, sünnetleri iyi okumak ve Resulullah'ýn hayatýna iyi bakmanýz gerekiyor. Eðer Resulullah'ýn hayatýnda iyi örnekler alýp, kendi hayatýnýza uygulayabilirseniz, doðal süreç sizi lider yapar. Lider olmaya siz karar vermezsiniz. Yaþadýðýnýz toplum sizi lider yapar. Lider olabilmek için çok fedakarlýk yapmak gerek" dedi. Siyasete girme nedeni olaylar Kendisinin 1993 yýlýnda Refah Partisi'nin gençlik kol-

larýnda siyasete girdiðini aktaran Ýçten, siyasete girme nedeninin ise bölgede yaþanan olaylardan kaynaklandýðýný söyledi. Ýçten, "1993 yýlýnda Refah Partisi gençlik kollarýnda görev yaptýðýn esnada Baþbakanýmýz o dönemde partimizin Ýstanbul Ýl Baþkaný idi. Bize her kaybediþ bir kazaným elde ettirdi. Her düþüþ farklý bir yükseliþe sebep oldu. Ama her düþtüðümüzde pes etseydik, bugün Türkiye hatta dünyadaki Müslümanlar asrýn lideri Recep Tayyip Erdoðan ile tanýþmamýþ olacaktý. Baþbakaný baþbakan yapan en önemli hususlardan biri, Resulullah'ý kendisine örnek almasýdýr. Büyük liderler toplumda en çok problemlerin olduðu zamanlar ortaya çýkar. Bütün büyük liderlerin hayatýna bakýn, o ülkede sorun, açmazlar vardýr. Bu açmazlar toplumun içerisinde liderleri çýkarýr. Yine bazý liderlerin hayatlarýna bakarsanýz, aileleri parçalanmýþtýr, katliamlar olmuþtur. O mücadeleden gelen insanlar çok aðýr bedeller ödemiþtir. Caný yanmýþ ama mücadeleye devam etmiþtir. Beni siyasetin içine sokan, 1990'lý yýllarda sözde devleti temsil eden asker elbisesini giymiþ olanlarýn köyümüze geldiðinde akrabalarýma yaptýklarý zulüm ve eziyet oldu. Ben tercihimi hukuktan yana býrakýp, siyaset yaparak mücadeleye karar verdim. Ama bir baþkalarý bu topraklarda daða çýkma yolunu seçti" diye konuþtu. ÝHA


Ý ç Politika

20 MAYIS 2014 SALI

Baþbakan: Soma'nýn yaralarýný sardýk

9

Baþbakan Erdoðan, "Somali'yi býrak, Soma'ya bak" þeklindeki eleþtirilere yanýt verdi: "Milletin desteðiyle Soma'nýn yaralarýný sardýk. Ama Somali'ye de ulaþacak güçte bir devletiz artýk." çalýþmalarýmýzý yapacaðýz. Kendilerine istismara fýrsat vermeyecek þekilde bu konuda AFAD þu anda devreye girmiþtir ve AFAD'ýn orayla ilgili yapacaðý çalýþmalar ... Orayla ilgili hesap açýlmýþtýr. Çünkü bunun istismarýný yapan olur. Þu dernek bu dernek filan. Bunlarýn hepsi istismardýr. AFAD sadece bu iþ için hesap açmýþtýr. Kimse bu oyuna gelmesin. Herhangi bir yardým yapacak olacak varsa AFAD'taki bu özel hesaba yatýrsýn ve oradan gerek þehitlerimize gerek yaralýlarýmýza gerek ocakta çalýþan kardeþlerimizi için deðerlendirmesi yapýlýp daðýtýmý da yapýlacaktýr" þeklinde konuþtu.

'Maden sahibini tanýmýyorum'

B

aþbakan Recep Tayyip Erdoðan, ATO Congresium'da TÝKA tarafýndan tamamlanan ortak projelerin açýlýþýnýn yapýlacaðý 'Ayrý Coðrafyalarda Ayný Ýmza' baþlýklý törene katýldý. Baþbakan Erdoðan'ý salonda bulunanlar 'Dik dur eðilme, bu millet seninle' ve 'Recep Tayyip Erdoðan' tezahüratlarý ile karþýladý. Törende konuþan Baþbakan Erdoðan, uluslararasý yardýmlarýn eleþtiri konusu yapýldýðýný söyledi. Baþbakan Erdoðan, ''En son, bunu üzülerek ifade ediyorum ; 'Somali'yi býrak, Soma'ya bak' tarzýnda insan ve vicdan dýþý ifadeler dile getirildi.

Acýmýz daha çok sýcakken, yaralarýmýz tazeyken, yüreðimiz hala kanarken bu eleþtiriler üzerinde durmayacaðým. Ama þunu ifade etmek durumundayým; Biz Allah'ýn izniyle ve milletimizin desteði ile Soma'ya da ulaþtýk ve oradaki yaralarý bir an önce sardýk, sarýyoruz ve saracaðýz. Ama Somali'ye de ulaþacak güçte bir devletiz artýk" dedi.

'Her türlü tedbiri aldýk' Soma'da 301 kardeþimizin tüm ailelerini maðdur etmeyecek þekilde her türlü tedbiri aldýklarýný belirten Baþbakan Erdoðan, "Yaralý kardeþlerimizle ilgili her türlü adýmý atacaðýz. O ocakta çalýþan kardeþlerimiz ile ilgili

Baþbakan Erdoðan, sözlerini þöyle sürdürdü: "Baþtan beri neler söylediler ya. Dediler ki bu patron AK Partilidir. Ýlk defa o gün orada gördüm. O güne kadar kendisiyle görüþmüþ deðilim. Tanýmam bilmem. Bu müfteriler bu ülkede benim milletimden bu iftiralarla bir þey saðlayacaklar, saðlayamazsýnýz. Benim milletim müfterileri bu ülkede çok iyi tanýdý. Utanmadan sýkýlmadan yandaþlarýna orayý peþkeþ çekti diyecek kadar alçaldýlar. Bunlar ne derse desin, biz ellerini Allah'a açýp bütün bu þehitlerimize Fatihalarý gönderenlere, kuran kurslarýndaki yavrularýmýza ben Allah razý olsun diyorum. Onlar bu seviyeye düþmediler, bir þehit ne beklerse onlar onu gönderdiler."

Anýtkabir'de buruk tören M

Komutanlar Soma Þehitliði'nde

G

enelkurmay Baþkaný Orgeneral Necdet Özel ve Kuvvet Komutanlarý, Manisa'nýn Soma Ýlçesi'ne giderek Madenci Þehitliði'ni ziyaret etti. Komutanlar kýrmýzý karanfiller býraktýklarý mezarlarýn baþýnda dua etti. Genelkurmay Baþkaný Orgeneral Özel ve Kuvvet Komutanlarý'ný taþýyan askeri uçak, Akhisar Askeri Havaalaný'na indi. Komutanlar buradan doðrudan Soma Belediye Mezarlýðý'nda oluþturulan Madenci Þehitliði'ne gitti. Genelkurmay Baþkaný Orgeneral Özel ve diðer komutanlar, burada mezarlarýn üzerine tek tek kýrmýzý karanfil býraktý. Daha sonra bir hoca, komutanlara ve mezarlýkta bulunan ziyaretçilere dua ettirdi. Genelkurmay Baþkaný Orgeneral Özel ve komutanlar, duanýn ardýndan Madenci Þehitliði'nden ayrýldý. Komutanlar, ardýndan faciada yaþamlarýný yitiren madencilerden bazýlarýnýn ailelerinin evlerini ziyaret etti.

anisa'nýn Soma Ýlçesi'nde yaþanan maden faciasý nedeniyle bu yýl 19 Mayýs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramý buruk kutlanýyor. Kutlamalarýn iptal edilmesi nedeniyle Ankara'da tören sadece Anýtkabir'de yapýldý. Saat 09.30'da Gençlik ve Spor Bakaný Çaðatay Kýlýç, beraberinde Türk bayraklarýyla yürüyen gençlerle birlikte Aslanlý yoldan yürüyerek Anýtkabir'e geldi. Burada Saygý Duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýnýn ardýndan bakan Kýlýç, Ata'nýn mozalesine çelenk býraktý. Ardýndan da çeþitli ülkelerden gelen öðrencilerle sohbet etti ve birlikte hatýra fotoðrafý çektirdi. Protokol ziyaretinin ardýndan Anýtkabir vatandaþlarýn ziyaretine açýldý. Anýtkabir'e üzerinde Türk Bayraklý ve Atatürk resmi olan tiþörtlere gelen çocuk, gençler ve yetiþkinler Ata'nýn huzuruna çýktý ve mozaleye çiçekler býraktý.Anýtkabir gün boyu ziyaretçilere açýk olacak.

Sabahat Akkiraz istifasýný sundu C

HP Ýstanbul Milletvekili Sabahat Akkiraz, vekillikten istifa dilekçesiyle Kemal Kýlýçdaroðlu ile görüþtüðünü belirterek, "Ýktidarýn koltuk aþkýna, siyasi sorumluluk almama çabasýna karþýlýk Soma'da yitirdiðimiz canlarýn yanýnda olmak için koltuða ihtiyacýmýz yok" dedi. Sabahat Akkiraz'ýn Twitter hesabýndan yaptýðý açýklama þöyle; "Perþembe günü saat 17.00 de vekillikten istifa dilekçemle Kemal Kýlýçdaroðlu ile görüþtüm. Soma faciasý sonrasý istifa etmeliyiz dedim. Genel baþkanýmýz konunun þu anda çok taze olduðunu gerekirse istifa kurumunun da önemli bir seçenek olduðunu belirtti. Bugün bazý arkadaþlarýmýnda bu yönde çaðrýlarý olduðunu duydum. Buna sevindim. Soma'nýn siyasi sorumluluðunu alamayan iktidara karþý birleþmeli. Ýktidarýn koltuk aþkýna, siyasi sorumluluk almama çabasýna karþýlýk Soma'da yitirdiðimiz canlarýn yanýnda olmak için koltuða ihtiyacýmýz yok."


10

Haber

20 MAYIS 2014 SALI

Ölü sayýsý 162 bini geçti Suriye'deki iç savaþta ölü sayýsýnýn 162 bini geçtiði belirtildi. Suriye Ýnsan Haklarý Gözlemevi, hükümet güçlerinin daha fazla kayýp verdiðini belirterek, hayatýný kaybeden sivil sayýsýnýn ise 54 binden fazla olduðunu açýkladý.

L

ondra merkezli ve muhalefete yakýn Suriye Ýnsan Haklarý Gözlemevi, hükümet güçlerinin daha fazla kayýp verdiðini açýkladý. Gözlemevinin yeni açýkladýðý rapora göre hükümete baðlý askeri güçler, hükümet yanlýsý militanlar ve Lübnanlý Hizbullah örgütü üyelerinden toplam 62 bin 800 kiþi de hayatýný kaybetti. El Kaide baðlantýlý El Nusra militanlarýnýn da dahil olduðu isyancýlar tarafýnda ise 42 bin 700 kiþinin öldüðü ifade ediliyor. Ýç savaþýn tüm taraflarýnýn kayýplarýný olduðundan düþük göstermeye çalýþtýðý belirtilen raporda, "Edinilen veriler doðru bir deðerlendirme yapmayý oldukça zor hale getirdi" deniyor.

Kayýplar daha fazla olabilir Raporda, resmi ölüm sayýsýnýn þu an için 162 bin olduðu ifade edilse de eksik veriler nedeniyle toplam sayýnýn 230 bine ulaþabileceði belirtiliyor. Araþtýrmayý yapan kuruluþ, iç savaþ boyunca güvenlik güçleri tarafýndan gözaltýna alýnan ve hâlâ nerede olduðu bilinmeyen 18 bin kiþinin verilere dahil edilmediðini söyledi. Benzer þekilde, isyancýlar tarafýndan alýkonulan yaklaþýk 8 bin Suriye askeri de rapordaki verilerden hariç tutuldu. Suriye'de iç savaþ devam ederken ülke bir yandan da genel seçimler için gün sayýyor. 3 Haziran'da düzenlenmesi planlanan seçimlerde Beþar Esad'ýn üçüncü kez üst üste sandýktan en çok oyu alan kiþi olarak çýkmasý bekleniyor.

Libya'da parlamento askýya alýndý Kaddafi yönetiminin devrilmesinin ardýndan siyasi istikrarýn saðlanamadýðý Libya, parlamentoyu hedef alan saldýrý sonrasý gergin. Emekli general Haftar'a baðlý birlikler, parlamentoyu askýya aldý.

L

ibya'da parlamentoya saldýrý gerçekleþtiren emekli general Halife Haftar'a baðlý birlikler, parlamentonun askýya alýndýðýný duyurdu. Parlamento yerine 60 kiþilik bir kurucu meclis oluþturulduðu, hükümetin de olaðanüstü kabine olarak görev yapacaðý belirtildi. Emekli general Halife Haftar'a e baðlý güçler, parlamento saldýrýsýnda hedefin Ýslamcý milletvekilleri olduðunu ve darbe yapýlmadýðýný savundu. Libya hükümeti ise, bu açýklamalarý kabul etmeyerek parlamentoya yönelik saldýrýyý kýnadý. Parlamentonun yaðmalandýðý saldýrýda 2 kiþi yaþamýný yitirdi. Libya parlamentosu, Ýslamcýlarla liberaller arasýnda bölünmüþ durumda. Ülkedeki yeni hükümet Ýslamcýlarýn verdiði destekle kurulmuþtu.

Rus birlikleri çekiliyor R

usya Devlet Baþkaný Vladimir Putin, Ukrayna sýnýrýndaki Rus birliklerine geri çekilme emri verdi. Kremlin'den yapýlan açýklamada, Rostov, Belgorod ve Bryansk birliklerinin kýþlalarýna döneceði ifade edildi. Rusya Devlet Baþkaný Vladimir Putin, Ukrayna sýnýrýndaki Rus birliklerine geri çekilme emri verdi. Rusya'dan iki hafta önce de benzer bir açýklama gelmiþ olsa da NATO, Rus birliklerinin çekildiðine dair bir iþaret olmadýðýný söylemiþti. Rusya'nýn Ukrayna sýnýrýnda ko-

nuþlanmýþ 40 bin civarýnda askeri olduðu tahmin ediliyor. Askerlerin geri çekilmesiyle Doðu Ukrayna'daki tansiyonun düþebileceði ifade ediliyor. Putin'in geri çekilme emri, Ukrayna'da düzenlenmesi planlanan Cumhurbaþkanlýðý seçiminden 6 gün önce geldi. ABD, 25 Mayýs Pazar günü düzenlenmesi planlanan seçimi Ukrayna'daki durumun normalleþmesi için "kritik" olarak görüyor. Putin de yaptýðý son açýklamalarda demokratik seçimlerin desteklenmesi gerektiðini söylemiþti.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


SPOR

Kayapýnar Belediyesi Plaj Futbol Turnuvasý düzenleyecek

20 MAYIS 2014 SALI

11

Kayapýnar Belediyesi tarafýndan her yýl düzenlenen 6. plaj futbol turnuvasý kayýtlarý baþladý.

K

ayapýnar Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü ile Kayapýnar Belediyespor Kulübü tarafýndan 'Denizsiz Kent Plaj Futboluyla buluþuyor' sloganýyla düzenlenecek olan 6. plaj futbol turnuvasýnýn kayýtlarý Diyarbakýr Kayapýnar Belediyesi Spor Kompleksine müra-

catlar baþladý. Belediye semt sahasý spor tesislerinde düzenlenecek olan 6.plaj Futbol turnuva öncesi konuþan Kayapýnar Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürü Ýsmail Kardaþ, "Belediyemiz tarafýndan her yýl düzenlenen sokak turnuvalarý devam edecek. Geçen sene düzenlenmiþ

olduðumuz plaj futbol turnuvasýna yoðun bir katýlýmla gerçekleþti. Bu yýlda Ayný Katýlýmý bekliyoruz. Sporun her dalýný gençlerimizle buluþturmak adýna, denizi olmayan bir kente plaj futbolu turnuvasý düzenlemek ayrý bir keyif. Belediye olarak her türlü imkânsýzlýðýn üstesin-

den gelmek ve halka hizmet sunmak önceliðimiz olmuþtur. Bu anlamda tüm katýlýmcýlara baþarýlar dileriz " þeklinde konuþtu. Kardaþ, '' Turnuvaya katýlan tüm takýmlarýn sporcularýn malzemelerini belediye tarafýndan karþýlanacagýný söyledi.Taþkýn Civelek

Milli Takým ve TFF Yönetimi Soma'da Türkiye Futbol Federasyonu( TFF) Yönetim Kurulu ve A Milli Futbol Takýmý heyeti, Manisa'nýn Soma ilçesinde meydana gelen maden faciasýnda hayatýný kaybedenler için taziye ziyaretlerinde bulunmak üzere Soma'ya gitti.

Aziz Gülmüþ’ün Yeni kitabý

ALLAHWEKÝL DÝYARBEKÝR Tüm kitapçýlarda

M

adencilerin mezarlarýný ziyaret eden ve çiçekler býrakan kafile,hoca eþliðinde dualar okudu.Sabiha Gökçen Havalimaný'ndan özel bir uçakla Akhisar'da bulunan askeri havalimanýna hareket eden heyet, buradan Soma'ya geçerek ilk olarak hayatýný kaybeden maden iþçileri için oluþturulan þehitliði ziyaret etti. Burada madencilerin mezarlarýný ziyaret eden ve çiçekler býrakan kafile Mezarlýktan ayrýldýlar.

Urfaspor'da kalacaklar ve gidecekler P

TT 1. Lig'e þampiyonluk parolasýyla baþlayan ancak istediði baþarýyý elde edemeyen Þanlýurfaspor, 20142015 futbol sezonuna güçlü bir kadro ile girmenin hesaplarýný yapýyor. Sezonu hayal kýrýklýðý ile kapatan SarýYeþilliler, yeni sezona da Süper Lig hedefiyle baþlayacak ama bu kez iþi sýký tutacak. 24 Mayýs'ta yapýlacak olan olaðan kongrede güven tazelemek isteyen Fethi Þimþek baþkanlýðýndaki yönetim kurulu, þimdiden transfer çalýþmalarýnýn planlarýný yapýyor.

11 futbolcunun sözleþmesi bitiyor Ligde istediði baþarýyý elde edemeyen Þanlýurfaspor'da 11 futbolcunun sözleþmesi sona eriyor. Sarý-Yeþillilerin baþarýlý kalecisi Fevzi Elmas baþta olmak üzere bu sezon golleriyle Urfaspor'u sýrtlayan Banahene'nin de sözleþmesi biten isimler arasýnda yer alýyor. Diðer yandan Abdulhamit Yýldýz, Ali Özmen, Dilshod Rakhmatullaev, Mehmet Ozan Tahtaiþleyen, Onur Güney, Önder Turacý, Sezer Badur, Þahin Çalkam ve Þenol Akýn da bu ayýn sonunda serbest kalacak.

6 futbolcu kiralýk Bu arada 2012-2013 sezonunun devre arasýnda Bursaspor'dan kiralanan ve defansýn bel kemiði durumunda bulunan Onur Akbay ile devre arasýnda Kayseri Erciyesspor'dan kiralanan ve istikrarlý performansýyla dikkatleri üzerine çeken Volkan Okumak da geldikleri takýmlara geri dönecek. Ayrýca devre arasýnda Torku Konyaspor'dan kiralanan Atilla Yýldýrým, Samsunspor'dan kiralanan Ercan Yazýcý, Akhisar Belediyespor'dan kiralanan Mustafa Aþan ve Kayseri Erciyesspor'dan kiralanan Uður Demirkol da Urfaspor'dan ayrýlacaklar arasýnda yer alýyor.

Sözleþmesi devam eden oyuncular Öte yandan Þanlýurfaspor Yönetim Kurulunun önümüzdeki sezonda da anlaþýlmasý halinde Sarý-Yeþilli ekipte kalacak futbolcular þu isimlerden oluþuyor: Alfred Sankoh, Halil Köçer, Ýzzet Canlýka, Mert Yüksel, Oðuz Çalýþkan, Onur Kolay, Simon Terwase Zenke, Þahin Çalkam, Þenol Akýn, Uður Demirkol, Youssef Yeþilmen.


12

20 MAYIS 2014 SALI

Belediyespor Antalya'da Spor Toto 2. Lig kýrmýzý Grup'ta Play Off'un ilk karþýlaþmasýnda kendi sahasýnda Alanyaspor'a 1-0 yenilen Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor 2.maç için dün Antalya'ya gitti.

Tur atacaðýz Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor Kulüb Baþkaný Metin Kýlavuz yaptýðý açýklamada, zorlu mücadele öncesinde taraflara da eþit þans tanýdýðýný kaydetti. "O gün için forma ve motive olan taraf tur atlar diye düþünüyorum diyen Kýlavuz, sözlerini þöyle sürdürdü: "Ancak biz daha çok maça odaklanýp daha çok motive olacaðýz ve bu maçý kazanarak PTT 1. Liðe çýkacaðýz" ifadesini kullandý.

Diyarbakýr'da yapamadýðýmýzý Alanya'da yapacaðýz Futbol þube sorumlusu Mehmet Cemal Doðrul, Diyarbakýr'da oynadýklarý maç da rakiplerini ezmelerine raðmen gol yollarýnda etkili olamadýklarýný belirterek, "Ancak biz bu takýmý deplasmanda yeneceðiz. Bu takýmý en iyi döneminde deplasmanda yenmiþtik. Bir daha yeneceðiz ve Diyarbakýr'a cebinde tur vizesiyle döneceðiz" dedi. Söz konusu maç için iyi bir hazýrlýk evresi geçirdiklerini ve rakiplerini yenmeye de hazýr olduklarýna iþaret eden Doðrul, "Takýmda çok iyi bir hava var. Futbolcularýmýzýn moral ve motivasyonu çok iyi durumda. Takýmda eksik bulunmuyor. Diyarbakýr'da yapamadýðýmýzý Alanya'da yapacaðýz. Rakibimizi yenerek tur atlayan taraf olacaðýz. Bu konuda futbolcularýmýza ve teknik heyetimize sonsuz güveniyoruz" diye konuþtu.Taþkýn Civelek

1. Diyarbakýr Çüngüþ Doða Sporlarý Festivali baþlýyor

Diyarbakýr'ýn Çüngüþ ilçesinde bu ilk kez düzenlenecek olan 1.Diyarbakýr Çüngüþ Doða Sporlarý Festivaline Daðcýlýk, Yamaç Paraþütü, Dalgýçlýk, Bisiklet, Doða Fotoðrafçýlýðý ve Kano branþlarýndan toplam 350'ye yakýn sporcu katýlacak.

Petrolspor'un yapamadýðýný Tüpraþspor yaptý Tüpraþspor, Siirt'te yapýlan final maçýnda Bingöl'ü 4-1 maðlup ederek þampiyon oldu.

6

takýmýn katýldýðý bölge futbol þampiyonasýnda Tüpraþ spor daha önce , Hakkari'yi 80, Cizre'yi normal sürede uzatmalar dahil olmak üzere 1-1 berabere kaldýktan sonra penaltýlarda 5-2 yenerek finale yükseldi.Finalde ise, diðer grubun finalisti Bingöl spor'un rakibi olmuþtu. Siirt'te yapýlan bölge futbol þampiyonasý final

maçýnda karþýlaþtýðý Bingöl spor'u 4-1 maðlup eden Tüpraþ spor, kupaya uzanarak bölge þampiyonu oldu."

ÞAMPÝYONLUÐU BATMANA ARMAÐAN EDÝYORUZ Tüpraþspor Teknik Direktörü Metin Kanaðý, "Bizler gençlerle Batman için, takýmýmýz için büyük mücadele veriyoruz. Skorlara baktýðýnýzda haklý bir baþarý elde ettiðimizi görebilirsiniz. Batmanda yetenekli gençler vardýr ki, biz bu gençlerle þampiyon olduk. Batmanlý bu gençlere sahip çýkýlmasý, onlarýn yeteneklerinin keþfedilmesi gerekmektedir. Bizler bu þampiyonluðu Batmana hediye ediyoruz" dedi.

D

iyarbakýr Doða Sporlarý Kulübü Baþkaný Abdurrahim Ekin, Ýl dýþýndan da çok sayýda spor kulübü ve derneklerden sporcu ve üyelerin katýlacaðýný belirterek, "Festival Cumartesi günü Diyarbakýr Ziyagökalp spor salonu ünündeki açýlýþ ile baþlayacak daha sonra festivalin gerçekleþeceði Çüngüþ ilçesinde pazar günü tamamlanacaktýr. Diyarbakýr Çüngüþ Belediyesi ve Çüngüþ Kaymamaklýðýnýn destekleri ile gerçekleþecek olan festivale Diyarbakýr Doða Sporlarý Kulübü, Diyarbakýr Bisiklet ve Doða Sporlarý Kulübü, Dicle Üniversitesi Hava Sporlarý Kulübü,Diyarbakýr Su Sporlarý Kulübü,Atlas Hava Sporlarý ve DÝFAD dan sporcu ve üyelerin katýlýmýnýn yaný sýra, Kahramanmaraþ, Þ.Urfa. Muþ, Malatya, Samsun, Ýzmir, Siirt, Batman,Elazýð ve Antalya dan sporcularda festivale katýlým için ilimize geleceklerdir"dedi.Bölgede ilk defa gerçekleþecek olan festival ile Diyarbakýr'ýn doða sporlarý için önemli bir merkez olduðu ve rahat bir þekilde buralara gelip bu sporlarý icra edebileceklerini göstermek olduðunu belirten Ekin,"Festivale destek veren Çüngüþ Belediye Baþkaný Sayýn Zübeyir Arslanca,Çüngüþ Kaymakamý Sayýn M. Fatih Çelikel'e teþekkür ediyorum"dedi.

20 05 2014 gazete sayfaları  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you