Page 1

Önceliðimiz uyuþturucu ile mücadele

Diyarbakýr'da oteller doldu

D

A

K Parti Baðlar Ýlçe Belediye Baþkan Adayý Alaattin Parlak, , Baðlar'da çarpýk yapýlaþmadan uyuþturucu kullanýmýna kadar birçok sorunun olduðunu söyledi. Parlak, önceliklerinin uyuþturucu ile mücadele olacaðýný belirtti. 5’te

Diyarbakýr'da araç sayýsý arttý

emokratik Toplum Kongresi (DTK) tarafýndan 21 Mart günü Diyarbakýr'da kutlanacak Newroz Bayramý öncesinde kentte hazýrlýklar sürüyor. Kutlamalar nedeniyle kentte otellerin doluluk oraný yüzde 100'e ulaþtý. 8’de

D

iyarbakýr ve Þanlýurfa'nýn yer aldýðý TRC2 bölgesinde Ocak ayýnda araç sayýsý yüzde 4 oranýnda artarak 354 bin 380'e yükseldi. Diyarbakýr'da araç sayýsý 115 bin 355'e, Þanlýurfa'da ise 239 bin 25'e çýktý. Diyarbakýr'da 2 bin 718, Þanlýurfa'da ise 5 bin 487 olmak üzere 8 bin 205 aracýn devri yapýldý. 6’da

DEAH yeni yüzüne kavuþuyor D

iyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ndeki altyapý ve fiziki sorunlarýn giderilmesi için baþlatýlan çalýþmalar devam ediyor. Hastanede yaþanan su baskýnlarýna karþý drenaj çalýþmalarý ve hastanenin bodrum katlarýný ýslah çalýþmalarý tamamlandý. Sayfa 8’de

Newroz öncesi cosku www.diyarbakirolay.com.tr

PERÞEMBE 20 MART 2014

Fiyatý : 25 KR

Diyarbakýr'ýn Baðlar ilçesinde Newroz coþkusu her gün bir mahallede düzenlenen etkinlikle kutlanmaya devam ediyor. Baðcýlar Mahallesi'nde düzenlenen Newroz kutlamasýna binlerce yurttaþ katýldý.

B

aðlar ilçesine baðlý Baðcýlar Mahallesi'nde düzenlenen Newroz kutlamasýna binlerce kiþinin yaný sýra BDP Diyarbakýr Ýl Eþ Baþkaný Zübeyde Zümrüt, BDP Baðlar Belediye Eþ Baþkan Adaylarý Birsen Kaya Akat ve Eþref Güler ile çok sayýda BDP'li katýldý.

Büyük katýlým olacak Programda konuþan BDP Diyarbakýr Ýl Eþ Baþkaný Zübeyde Zümrüt, Kürt coðrafyasýnýn bütün köylerinde Newroz coþkulu bir þekilde kutlandýðýný belirterek, "Newroz'un anlamý Kürt halký için aðýrdýr. Diyarbakýr'lýlar olarak þunu çok açýk görüyoruz, Diyarbakýr'da newroz her geçen yýl öncekine nispeten daha büyük katýlýmlarla gerçekleþiyor. Bu, Newroz'un her zaman tarihi rolünü oynayacaðýnýn anlamýna geliyor" diye konuþtu. Diyarbakýr'ýn bu seneki Newroz'da tarihe yeni bir sayfa açacaklarýný ifade ederek, "Biz bu yýlki Newroz'u Önderliðimize armaðan ediyoruz. Bu yýlýn Newroz'u Kürt Halk Önderi'ni özgürleþtirebilmelidir. Herkes bu yýl Newroz'a birde bu gözle bakmalýdýr" dedi. 7’de

Ensarioðlu köylülerle yemekte buluþtu A

K Parti Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkan Adayý Mehmet Galip Ensarioðlu, seçim çalýþmalarý kapsamýnda Ergani Ýlçesi Aþaðý Kuyular Köyü sakinleri ile yemekte bir araya geldi. 5’te

Kamýþlý Bulvarý'na kavþak D

Sur esnafýna Newroz daveti D

Newroz için Avrupa'dan geldiler

„ 7’de

iyarbakýr 21 Mart'ta kutlayacaðý Newroz'a hazýrlanýrken BDP adaylarý da esnafý ziyaret ederek bildiri daðýttý. Ziyarete Büyükþehir Belediyesi Eþ Baþkan Adayý Gültan Kýþanak, Sur Ýlçe Eþ Baþkan Adayý Seyid Narin ve çok sayýda BDP'li katýldý. 7’de

iyarbakýr-Mardin yolunda sürücülerin büyük maðduriyet yaþamasýna neden olan Kamýþlý Bulvarý'nda kavþak yapýmýna baþlandý. Mardin-Þanlýurfa yolu baðlantýsýna girecek kavþaðýn Kamýþlý Bulvarý'ndan 1,5 kilometre uzakta olmasý nedeniyle sürücüler büyük zorluk yaþýyordu. 3’te

Yeniþehir adaylarýndan esnaf ziyareti

B

Güneli'den yoðun tempo

A

K Parti Diyarbakýr'ýn Kayapýnar Ýlçe Belediye Baþkan Adayý Prof. Dr. Zülküf Güneli, çalýþmalarýný çok yönlü olarak sürdürüyor. 5’te

DP Yeniþehir Ýlçe Örgütü çalýþmalarýný sürdürüyor. Eþ Baþkan Adaylarý Selim Kurbanoðlu ile Ülkü Baytaþ, Ofis esnaflarýný ziyaret etti gece saatlerinde de Newroz etkinliðine katýldý. 7’de

Burak DALGIN

Irmak Yataðýný Bulurken -11: Yazýsý 8’de

Diyarbakýr OLAY Gazetesi Diyarbakýr’da basýlmakta olup Þanlýurfa, Mardin, Siirt, Batman, Bingöl, Þýrnak, Van ve Hakkari illerindeki gazete bayilerinde bulunmaktadýr.


2

Saðlýk

20 MART 2014 PERÞEMBE

Kýrýþýklýklarýnýz iþinize göre deðiþiyor!

Farklý iþ kollarýnda çalýþan, sürekli ayný mimik hareketlerini yapan insanlarýn kýrýþýklýklarý iþini ele veriyor. Sürekli bilgisayar baþýnda olanlarýn göz çevresinde iþ kýrýþýklýklarý beliriyor. E stetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmaný Op. Dr. Metin Kerem, modernleþen dünyada insanlarýn hareketsiz kaldýðýný, bilgisayar baþýnda ve oturarak yapýlan iþlerin, saðlýk problemlerinin yaný sýra güzellik ile ilgili sorunlara da yol açtýðýný söylüyor. Ayný mimikleri ve hareketleri, sürekli yapan kiþilerin yüz çizgilenmelerinde bir artýþ olduðunu, korunmadan güneþe veya solaryum ýþýnlarýna maruz kalan kiþilerde ise cildin beklenenden çok daha erken yaþlandýðýný söylüyor. Ýþ hayatýnýn olumsuz faktörü stres ise erken yaþlanmaya tuz biber oluyor. Dr. Kerem'e göre yüz kýrýþýklýklarýnýn oluþumunda tekrarlayan mimiklerin etkisi çok belirgin oluyor. Özellikle bilgisayar karþýsýnda çalýþan kiþilerde göz kýsma ve kaþ çatma hareketleri normalden fazla yapýlýyor. Aþýrý mimik hareketleri baþta kaþ arasý olmak üzere tüm göz çevresinde kýrýþýklýk oluþumunu çabuklaþtýrýyor. Yýllar içerisinde bu kýrýþýklýklar bölgeye iyice yerleþerek tedavisi zorlaþýyor. Bu süreçte yüz cildinin kalitesinin bozulmasý ve kýrýþýklýklarýn artmasýnda güneþ, sigara kullanýmý gibi çevresel faktörler de önemli bir rol oynuyor. Yapýsal olarak bazý kiþilerin mimik kaslarýnýn diðerlerine göre daha aktif

olduðunu söyleyen Dr. Metin Kerem, bu kiþilerde çevresel faktörler ortadan kalkmadýðý taktirde erken yaþlanmanýn kaçýnýlmaz olduðunu söylüyor.

Korunmak Ýçin Dikkat Edilmesi Gerekenler Op. Dr. Metin Kerem, genellikle göz kýsma ve kaþ çatma hareketlerinin kuvvetli ýþýða karþý yapýldýðýný belirtiyor. Bilgisayar baþýnda arada ekran filtresi olmaksýzýn uzun saatler geçirmek bu tür bir ýþýk kaynaðýyla karþýlaþmak olduðunu, sadece bilgisayar karþýsýnda deðil, güneþli bir havada da bu etkiyle karþý karþýya gelindiðini söylüyor. Güneþ gözlüðü, þapka gibi aksesuarlarýn önemli olduðunu, ýþýnlarýn direkt etkisini kýrdýðýný, göz kýsma ve kaþ çatma ihtiyacýný azaltýðýný dile getiriyor ve ekliyor "Öte yandan direkt güneþ ýþýðýnýn cildi kurutan, direncini kýran bir etkisi de var. UV radyasyon içeren güneþ ýþýnlarýnýncilt kanseri oluþumundaki katkýlarýný zaten artýk hepimiz biliyoruz. Þu durumda güneþten korunmak hem kanserden hem de erken yaþlanmadan korunmak anlamýna geliyor. Güneþten sonra cilt parlaklýðýný ve kalitesini bozan bir diðer faktör de sigara. Kemiklerden mimik kaslarýna, yað dokusundan deriye kadar yüzün tüm ele-

Ayçicek yaðý meðer bir iþe yaramýyormuþ

T

ereyaðý hep zararlý belletildi, yerine ayçiçek yaðý önerildi. Ancak ayçiçek yaðý yemenin kalp hastalýklarýný azalttýðýnýn delili yok. ngiltere Kalp Vakfý, tereyaðý yerine ayçiçek yaðý yemenin kalp hastalýklarý riskini azalttýðýna dair kanýt bulunmadýðýný açýkladý. Vakýf araþtýrmacýlarý, 600 bin kiþiyi kapsayan 72 araþtýrmayý incelediklerinde, yenen yað türünü deðiþtirerek "kötü" olarak bilinen doymuþ yaðlar yerine "iyi" olarak tanýmlanan doymamýþ yað içeren diyete geçmenin, kalp hastalýklarý riskini azalttýðýna dair bir veriye rastlamadýklarýný belirtti. Uzmanlar, bu sonucun yaðlý peynir, kek ve benzeri yiyecekleri yemekte sorun olmadýðý anlamýna gelmediðini vurguladý. Fazla miktarda doymuþ yað içeren gýdalar, kandaki kolesterol oranýnýn yükselmesine, kalp ve damar hastalýklarý riskinin artmasýna neden olabiliyor.

manlarýna ayrý ayrý olumsuz etkileri var. Dokunun mikro düzeydeki kan dolaþýmýný bozan sigara, hücrelerin yeterince oksijenlenmesini bozarak yüzde yaþlanmayý hýzlandýrýyor" diyor.

Ýnce ve Derin Kýrýþýklýklar Ýçin Günümüzde dinamik (harekete baðlý) ince kýrýþýklýklar için botox tedavisinin esas olduðunu belirten Op. Dr. Metin Kerem; bu yöntemin dikkatle uygulandýðýnda herhangi bir mimik kaybýna yol açmadýðýný ve donuk bir ifade oluþturmadýðýný söylüyor. En sýk kullanýlan bölgenin; kaz ayaklarý, kaþ arasý ve alýn olduðunu belirtiyor. Dinamik kýrýþýklýklarýn tedavisinde halen altýn standardýn botox olduðunu vurgulayarak, uzman eller tarafýndan doðru yapýlan uygulamalarýn doðal sonuçlar verdiðine deðiniyor. Daha derin kýrýþýklýklar için sentetik dolgular kullanýldýðýný veya vücudun bir baþka yerinden alýnan yað dokusu ile derin izlerin doldurulduðunu söylüyor. Yüz cildindeki yaygýn kýrýþýklýklar ve düzensizliklerin tedavisi ise genellikle lazerlerle yapýlýyor. Eðer göz kapaklarý veya yanak-orta yüz bölgelerinde belirgin sarkmalar oluþmuþ ise bunlarýn tedavisi için çoðu zaman cerrahi yöntemler kullanýlýyor.

Kan þekerini "zýplatan" besinler!

Bir besinin kan þekerinizi 'zýplatmasý' için aðzýnýzda þeker tadý býrakmasý gerekmiyor. Basit karbonhidrat içeren beyaz ekmek ve undan yapýlmýþ gýdalarla içecekler, vücutta parçalanarak þekere dönüþür ve kan þekerini 'zýplatýr'

Hergün fýndýk-fýstýk ye ömre ömür kat A

BD'de yapýlan bir araþtýrmaya göre düzenli olarak fýndýk-fýstýk yiyen insanlar daha uzun yaþýyor. New England Týp Dergisi'nde yayýmlanan bu alandaki en kapsamlý çalýþma, en büyük faydayý her gün bir porsiyon fýndýk fýstýk tüketenlerin gördüðünü söylüyor. Araþtýrma ekibi, fýndýk fýstýk yiyenlerin daha saðlýklý bir yaþam biçimine sahip olduðunu belirtirken, fýndýk ve fýstýðýn kendisinin de yaþam süresinin uzamasýna katkýda bulunduðunu belirtti. Ýngiltere Kalp Vakfý ise, fýndýk-fýstýk tüketimiyle uzun yaþam arasýndaki baðlantýnýn kanýtlanmasý için daha fazla çalýþma yapýlmasý gerektiðini açýkladý. Çalýþmada 120 bin kiþi, 30 yýl boyunca izlendi. Araþtýrmada, düzenli fýndýk-fýstýk tüketme alýþkanlýðý arttýkça, yaþam süresinin de uzadýðý saptandý. Araþtýrma sýrasýnda haftada bir fýndýk-fýstýk tüketenlerin ölme ihtimalinin hiç yemeyenlere oranla yüzde 11 daha az olduðu saptandý. Haftada dört porsiyon yiyenlerde bu oran yüzde 13, her gün yiyenlerde ise yüzde 20 olarak ölçüldü. Fýndýk-fýstýk yiyenlerin daha saðlýklý bir yaþam biçimi benimsediði, sigara içme ya da aþýrý kilolu olma ihtimallerinin de zayýf olduðu kaydedildi. Araþtýrmacýlar fýndýk-fýstýðýn kolestrolü, iltihaplanmalarý ve insüline direnci azalttýðýný da belirtti.

D

iyabetli olmasanýz bile insülini uyarmamak ve kan þekerinizi 'zýplatmamak' için aþaðýdaki besinlerden uzak durmanýzý öneririz. Beyaz pirinç: Özellikle Tip 2 diyabetliyseniz, beyaz pirinci mönünüzden çýkarmanýzý, onun yerine kepekli pirinç ya da bulgur kullanmanýzý tavsiye ederim. Amerika'da yapýlan bir çalýþmada haftada beþ veya daha fazla porsiyon beyaz pirinç tüketen bireylerde Tip 2 diyabet geliþme riskinin arttýðý görüldü. Haftada tükettikleri pirincin en az üç porsiyonunu beyaz yerine kepekli olarak tercih edenlerdeyse diyabet riskinin yüzde 16 oranýnda azaldýðý ortaya çýktý. Kepekli pirinç veya bulgur, beyaz pirince oranla daha fazla lif içerir, tok tutar ve kan þekerini dengeler. Beyaz ekmek: Her gün tüketilen beyaz ekmeðin diyabet riskini artýrdýðýný biliyor

musunuz? Bunun nedeni, rafine undan elde edilen beyaz ekmeðin çabuk sindirilmesi ve bunun, kan þekerini yükseltmesi. Ekmekte yapýlan yeni düzenlemelerle kepek oraný artýrýldý ve lif alýmý yükseltildi. Ancak tam buðday ve çavdar ekmeði daha iyi seçenekler arasýnda. Çeþitli araþtýrmalarda, rafine ürünler yerine tam tahýl ürünlerini tercih edenlerin vücutlarýnda daha az yað olduðu, kalp hastalýklarýna ve diyabete daha az yakalandýklarý görüldü. Þekerli-gazlý içecekler: Sadece katý yiyecekler kan þekerini yükseltmez, sývý karbonhidratlar olan içeceklerde ayný etkiyi gösterebilir. Araþtýrmacýlar, günde 1-2 bardak þekerli-gazlý içecek tüketen bireylerin, ayda iki veya daha az bardak tüketenlere göre, yüzde 26 oranýnda daha fazla diyabet riski olduðunu ortaya koydu. Þekerli-gazlý içecekler yerine su, maden suyu, yeþil çay,

ayran ve kefir gibi sývýlarý tüketin. Kýrmýzý et: Kýrmýzý eti kesmeniz gerekmiyor ancak çalýþmalar, fazla miktarda kýrmýzý et ve þarküteri tüketimimin yüksek yað içerikleriyle diyabet geliþimine dolaylý olarak neden olabildiðini gösteriyor. Geniþ çaplý bir araþtýrmaya göre; sosis, salam, sucuk, jambon gibi þarküteri ürünlerini her gün tüketen bireylerde diyabet riski iki katýna çýkýyor. Bunun yerine dengeli þekilde kýrmýzý etle diðer protein kaynaklarý tavuk, balýk, hindi, düþük yaðlý süt ürünlerini ve fýndýk gibi yaðlý tohumlar tercih edilmeli. Fast food: Aceleniz varsa ve çok açsanýz fast food yiyecekler oldukça cezbedicidir. Ancak birçoðu yüksek yað, kalori ve tuz içerdiði için diyabet riskini artýrýp, kan þekerini yükseltir. Kanada'da yapýlan bir çalýþmada, yüksek yaðlý fast food yiyeceklerin tüketimi, diyabetli olmayan saðlýklý bireylerde kan þekeri seviyesini yüzde 32 oranýnda zýplatýyor. Bununla birlikte, tuzlu fast food yiyecekler de kan basýncýný artýrarak diyabetli bireyler için risk yaratýyor çünkü bu gruptakiler, 2-3 kat daha fazla kalp hastalýklarý riski taþýr. Paketlenmiþ gýdalar: Diyabetli bireyler, paketlenmiþ ve iþlenmiþ gýdalar tüketirken dikkatli olmalý. Pek çok birey kolay olmasý sebebiyle bu besinleri tercih eder ve genelde etiketlerine çok dikkat etmez. Oysa etikete baktýðýnýzda bir porsiyondaki kalori ve yað oranýnýn çoðu zaman pek de masum olmadýðýný göreceksiniz. Özellikle bu besinler, kek ve kurabiye gibi yiyeceklerse büyük ihtimalle yüksek oranda trans yað asitleri içerir. Böylece kandaki kötü kolesterolü yükseltip, iyi kolesterol oranýný düþürür. Bunun için saðlýklý seçimler yapmaya özen göstererek tam tahýllý ürünler, meyveler veya yaðlý tohumlar tercih edilmeli. Tam yaðlý süt: Doymuþ yað dendiðinde ilk akla gelen kýrmýzý et ve katý yaðlar olsa da tam yaðlý süt ve süt ürünleri de doymuþ yað içerir. Birçok çalýþma, diyetin yüksek oranda doymuþ yað içermesinin, insülin direnciyle iliþkili olduðunu gösterir. Tam yaðlýlar yerine yarým yaðlý veya yüzde 1 yaðlý seçenekleri tercih etmekle hem kalsiyum alýmýnýz artar hem de kilo kaybý hýzlanýr.


Karla mücadele ekibi mahsur kaldý

H

akkari'de kapanan köy ve mezra yollarýný ulaþýma açarken kara gömülen iþ makinesi ve sürücüsü 4 saat sonra kurtarýldý. Hakkari'de önceki gün sabah saatlerinden itibaren baþlayan ve gün boyunca etkisini sürdüren kar yaðýþý sonrasý merkeze 20 kilometre uzaklýkta bulunan Durankaya Beldesi ile 11 köy ve 33 mezra yolu ulaþýma kapanmýþtý. Ýl Özel Ýdaresi ekipleri kapanan yollarý açmak için harekete geçerken, yapýlan çalýþmalar sýrasýnda bir iþ makinesi kara saplanarak mahsur kaldý. Kara gömülen iþ makinesinin içinde saatlerce kurtarýlmayý bekleyen sürücü için Ýl Özel Ýdaresi ekipleri harekete geçti. Kara gömülen iþ makinesi ve sürücüsü 4 saat sonra kurtarýlarak yol açma çalýþmalarýna kaldýklarý yerden devam etti. Kapalý olan Durankaya Beldesi ile 11 köy, 33 mezra ile 2200 rakýmda bulunan Merga Büte Kayak Merkezi'nin yolu açýldý. ÝHA

Seçim bürosuna bombalý saldýrý 20 MART 2014 PERÞEMBE

Diyarbakýr'da Yeniþehir ilçesinde AK Parti seçim bürosuna ses bombalý saldýrý düzenlendi. 10 kiþinin içinde bulunduðu seçim bürosuna yapýlan saldýrýda ölen ya da yaralanan olmazken, büronun camlarý kýrýldý. ma içerde bulunanlarýn da panik ve korkuya kapýlmasýna yol açtý. Patlamadan sonra olay yerine giden polis inceleme yaparak, kaçan 2 saldýrganýn yakalanmasý için çalýþma baþlattý. Seçim bürosunda görevlilerden bilgi alan Seydaoðlu, daha önce de bombalý saldýrýya uðradýðýný belirterek, "Geçen hafta birinci saldýrý olmuþtu. Esnafý ziyaret ederken saldýrý yapmak isteyen bir çocuðun bomba elinde patlamýþtý. Bilekten eli kopmuþtu ve daha 13 yaþýndaydý. Son 2 ayda 4 çocuðun bileði ayný þekilde meydana gelen patlama sonrasýnda koptuðunu öðrendim'' dedi.

'Diyarbakýr zarar görüyor'

A

K Parti Yeniþehir Belediye Baþkan Adayý Sebgetullah Seydaðolu'nun Þehitlik Semti'ndeki seçim bürosuna dün sabah saatlerinde el bombalý saldýrý düzenlendi. Kimliði belirsiz 2 kiþi tarafýndan gerçekleþtirilen saldýrýda bomba büyük bir gürültüyle patladý. Patlamanýn etkisiyle seçim bürosunun camlarý kýrýlýrken, patla-

Sabah merkez bürodayken telefonla seçim bürosuna ses bombalý saldýrý düzenlendiðini öðrendiðini ifade eden Seydaoðlu, ''Hemen buraya geldim. Seçimlere on gün kaldý. Atýlan bu barýþ ve demokratik adýmýn devamýný provoke etmek isteyenler var. Ýþte sabah büromuza atýlan el bombasýndan sonra büromuzun halini görüyorsunuz. 30 yýldan beri siyaset yapýyorum. Allah'ýn izniyle 10 gün sonra da bu zaferi kutlayacaðým inþallah. Bu saldýrýlardan demokrasi zarar görür, Diyarbakýr zarar görür diyorum. Dimdik ayaktayým. Saldýrýnýn düzenlendiði

Kamýþlý Bulvarý'na kavþak D

iyarbakýr-Mardin yolunda sürücülerin büyük maðduriyet yaþamasýna neden olan Kamýþlý Bulvarý'nda kavþak yapýmýna baþlandý. Mardin-Þanlýurfa yolu baðlantýsýna girecek kavþaðýn Kamýþlý Bulvarý'ndan 1,5 kilometre uzakta olmasý nedeniyle sürücüler büyük zorluk yaþýyordu. Kamýþlý Bulvarý'na girmek isteyen araçlar ya 100 metre aþaðýdaki Özdemir Köyü giriþindeki küçük ve kontrolsüz dönemeci kullanmak zorunda kalýyordu, ya da 1,5 kilometre uzaklýktaki ýþýksýz kavþaktan u dönüþü yapýyordu. Kamýþlý Bulvarý'na girmek isteyen þoförler adeta kazalara davetiye çýkarýyordu. ÝLKHA

saatlerde içerde yaklaþýk 10-15 kiþi vardý. Bombayý atanlarý da görmüþler, 2 kiþilermiþ. Saðlýk olsun, geçmiþ olsun diyoruz. Dimdik ayaktayýz seçim çalýþmalarýmýza devam ediyoruz. Barýþ kazansýn, demokrasi kazansýn, Diyarbakýr kazansýn diyoruz" þeklinde konuþtu.

Ensarioðlu'ndan ziyaret AK Parti Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkan Adayý Mehmet Galip Ensarioðlu, seçim bürosuna bombalý saldýrý düzenlenen Yeniþehir Ýlçe Belediye Baþkan Adayý Sebgetullah Seydaoðlu'nu ziyaret etti. Seçim bürosunda Sebgetullah Seydaoðlu'na geçmiþ olsun dileklerini ileten Ensarioðlu, bir süre Seydaoðlu ile sohbet etti. Ensarioðlu, seçimin huzur içinde tamamlanmasýný dileyerek, saldýrýlarýn kimseye faydasýnýn olmayacaðýný söyledi. Tüm saldýrýlara karþý metanetlerini koruyacaklarýný belirten Ensarioðlu, bu saldýrýyý yapanlarý kýnadýklarýný ve huzurun bozulmamasý için birilerine inat saðduyulu davranacaklarýný ifade etti.

Kanýtoðlu ve Balaman'dan kýnama AK Parti Diyarbakýr Seçim

Koordinasyon Merkezi (SKM) Baþkaný Ýslam Kanýtoðlu ve SKM Koordinatörü Sabri Balaman, Yeniþehir Ýlçe Belediye Baþkan adayý Sebgetullah Seydaoðlu'nun Þehitlik semtinde bulunan seçim bürosuna kimliði belirsiz kiþi veya kiþiler tarafýndan yapýlan saldýrýya tepki

D

iyarbakýr'ýn Ergani ilçesinde 2 gün önce bir marketi soyan hýrsýzlar yakalandý. Hýrsýzlarýn yakalandýðýný duyan market sahibi Ramazan Aþkýn, emniyete gittiðinde hýrsýzlarýn serbest býrakýldýðýný öðrendi. Emniyete giderek polislerden bilgi almak istediðini belirten Aþkýn, "Emniyete gittim, polislere benim dükkanýmý soyan hýrsýzlarýn yakalandýðýný sordum. Polisler bana, 'Senin dükkanýný soyan hýrsýzlar serbest býrakýldý' dediler. Nedenini sorduðumda ise, 'yaþlarý tutmuyordu' cevabýný aldým. Peki, çalýnan sigaralarým nerde diye sorduðumda ise, "Bilmiyoruz, yakalanmýþlar sigarayý ne yapmýþlar bilemiyoruz' dediler. Ben de o halde bana isimlerini verin ben aileleriyle görüþeyim, benim maðduriyetimi gidersinler dedim. Polisler de bana 'Ýsim veremiyoruz.' Dediler. Böyle adalet mi olur? Hýrsýzlar yakalanmýþ ortada çalýnan eþya yok. Hýrsýzlarýn ismini istiyorum isim vermiyorlar, peki benim bu maðduriyetim ne olacak, kimsenin umurunda deðil. Bu adalet böyle olduðu için bugün bizim neslimiz bu hale düþmüþ, artýk bu yeni nesil öyle bir hale gelmiþ ki, bir tane gence temizdir dürüsttür diyemiyoruz. Allah sonumuzu hayretsin iþimiz zor" dedi. ÝLKHA

söylediler. Ferhat ÇÝMEN

TÜÝK bürosunda katliam Kars'ta Türkiye Ýstatistik Kurumu'nu basan bir kiþi, 6 personeli öldürdükten sonra intihar etti.

O

lay dün saat 08.30'da Atatürk Caddesi'nde bulunan 4 katlý binanýn en üst katýndaki Türkiye Ýstatistik Kurumu'nda (TUÝK) meydana geldi. 1.5 yýllýk memur olduðu belirtilen sosyolog Veysi Erim, tabancayla çalýþtýðý TÜÝK binasýný bastý. Kurum Müdürü Mehmet Tolon ve memurlarý bir odaya toplayarak rehin alan Veysi Erim, ardýndan üzerlerine ateþ açtý. Saldýrýda ilk belirlemelere göre Müdür Tolon ile birlikte toplam 6 kiþi hayatýný kaybetti. Diyarbakýrlý olduðu ve psikolojik sorunlarý bulunduðu ileri sürülen Erim, ayný silahý baþýna dayayarak intihar etti. Saldýrýda yaralananlar hastanelere kaldýrýlýrken, Özel Hareket timleri çevrede geniþ güvenlik önlemi aldý. Vali Eyüp Tepe, Emniyet Müdürü Ercan Çakmak da olay yerine giderek bilgi aldý.

Kars Valiliði'nden açýklama

Market hýrsýzlarý serbest kaldý

gösterdi. Saldýrýnýn yapýldýðý seçim bürosunda incelemelerde bulunan Kanýtoðlu ve Balaman, hak ve özgürlüklerin insan olmanýn temel unsuru olduðunu belirterek, yapýlan her saldýrýnýn kardeþliðe sýkýlmýþ kurþun olduðunu

Kars Valiliði, silahlý saldýrýda 7 kiþinin hayatýný kaybettiði olayla ilgili yazýlý açýklama yaptý. Açýklamada, "19 Mart 2014 Çarþamba günü TUÝK Bölge Müdürlüðü'nde çalýþan Veysi Erim, saat 08.30 civarýnda Bölge

Müdürlüðü binasýna gelerek, Bölge Müdürlüðünde çalýþan 5 kiþi ve Bölge Müdürünü Glock marka tabanca ile öldürdükten sonra intihar etmiþtir. Ayrýca olay esnasýnda kurumda bulunan 1 çalýþan yaralanmýþ olup hayati tehlikesi bulunmamaktadýr. Veysi Erim, TUÝK Bölge Müdürlüðü'nde Sosyolog kadrosunda çalýþan memur olup, psikolojik sorunlarý ile ilgili tedavi görmekteydi. Bu vahim olayýn herhangi bir siyasi ve terör olayý ile ilgisi olmayýp, psikolojik tedavi gören Veysi Erim'in cinnet halinde olayý gerçekleþtirdiði deðerlendirilmektedir. Görev baþýnda þehit olan personellerimize Allah'tan rahmet yakýnlarýna sabýr ve baþsaðlýðý diler, yaralý olan personelimize acil þifalar dileriz. Kamuoyuna saygýyla duyurulur" denildi.

Van Gölü dondu

S

abahýn erken saatlerinde yoðun þekilde bastýran kar yaðýþý Van Gölü'nde kutuplarý aratmayan görüntüler oluþturdu. Sodalý suyu ile meþhur Van Gölü'nün yüzeyi tamamen kalýn kar tabakalarýyla kaplandý. Vatandaþlar ilk defa böyle bir manzarayla karþýlaþtýklarýný söylerken, yoðun kar yaðýþý Van Gölü'nde görsel bir güzelliði de ortaya çýkardý. Van Gölü'nde ilk defa böyle bir manzaraya þahit olduðunu belirten Ömer Aslan, "Gölün yüzeyinde her yer karla kaplanmýþ durumda. Çok ilginç bir durum. Merak ettik, geldik, gördük. Þu an gördüðünüz gibi zaten gölün yüzeyi karla kaplanmýþ durumda" dedi. Doðan Akay isim baþka bir vatandaþ ise, "Gerçekten þu an çok ilginç bir durumla karþý karþýyayýz. Ýlk kez hayatýmýzda böyle bir görüntüyle karþý karþýya geliyoruz" þeklinde konuþtu. ÝHA


4

20 MART 2014 PERÞEMBE

Gündem

Batman'a yeni OSB yapýlacak

Batman'da yatýrýmcýlarla bir araya gelen Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Fikri Iþýk, Batman'da yeni bir Organize Sanayi Bölgesi (OSB) hazýrlýðýna baþlayacaklarýný söyledi.

ilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Fikri Iþýk, Batman Valiliði'ni Bozan seçim B ziyaret etti. Bakaný Iþýk, þeref defterini imzaladýktan sonra Valilik makamýna geçti. Vali Yýlmaz Arslan, Bakan Iþýk'a ziyaret çalýþmalarýný sürdürüyor anýsýna Hasankeyf motifli Esma-ül Hüsnâ iþlemeli cam vazo

S

aadet Partisi'nden (SP) Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkan Adayý olan Fesih Bozan, seçim çalýþmalarýna devam ediyor. Seçim çalýþmalarý kapsamýnda Çýnar ilçesini ziyaret eden Bozan, esnaflarla buluþtu. Vatandaþlarla bir araya gelen Bozan, projeleri hakkýnda çevre halkýna bilgi verdi. Ýnsan odaklý belediyecilik anlayýþý ile hareket edeceklerini dile getiren Bozan, 30 Mart seçimlerinde vatandaþlardan destek istedi. ÝHA

hediye etti. Batman'ý ziyaret etmekten memnuniyet duyduðunu belirten Iþýk, özellikle Petrol sanayine dayalý üretim yapan Türkiye Petrolleri ve TÜPRAÞ gibi büyük þirketlerin varlýðýnýn sanayi açýsýndan Batman'ý daha da önemli bir noktaya taþýdýðýný belirtti. Batman'a yapýlan toplam yatýrým tutarýnýn 6 milyar TL'nin üzerine çýktýðýný ifade eden Iþýk, önemli yatýrýmlardan birinin Batman Üniversitesi olduðunu ve Batman'da üniversite-sanayi iþbirliðini önemsediklerini söyledi.

Ýstihdam sayýsý 10 binin üstünde Iþýk, daha sonra Turgut Özal Bulvarý üzerindeki esnafý ziyaret ederek sohbet etti. Ziyaretlerin ardýndan Iþýk, Kristal Park'ta OSB Müteþebbis Heyeti, sanayici ve iþ adamlarý ile yemekte bir araya geldi. Yemekten önce bir konuþma yapan Bakan Iþýk, çözüm sürecinin önemine vurgu yaparak, "Çözüm sürecinin bölgeye nasýl bir heyecan getirdiðini bizzat kendim gördüm. Bu süreç bölgeye ciddi bir yatýrým iþtahý oluþturuyor. Sadece talep edilen ve teþvik belgesi alan yatýrýmlarýmýzýn oluþturacaðý istihdamýn sayýsý 10 binin üstünde. OSB'nin geliþmesiyle ilgili iþlemleri büyük bir hýzla tamamlayacaðýz. Yeni bir OSB hazýrlýðýna baþlayacaðýz" dedi. ÝLKHA

HAK-PAR adaylarýndan ilçe ziyareti H

AK-PAR Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkan Adayý Sevgi Çelik Moray, Sur Belediye Baþkan Adayý Hasan Barak, Yeniþehir Belediye Baþkan Adayý Vasýf Kahraman, Kayapýnar Belediye Baþkan Adayý Ali Kýzýlay, parti üyelerinden oluþan kalabalýk grup ile Ergani ve Dicle ilçelerini ziyaret etti. Ýlçe ziyaretlerinde HAK-PAR adaylarýna Genel Baþkan Yardýmcýsý Hasan Daðtekin, Parti Meclisi üyeleri Sidar Avcý ile Ramazan Moray da eþlik etti. HAK-PAR adaylarý tek tek esnafý gezdi, vatandaþlardan destek istedi. Adaylarýn el ilanlarýnýn daðýtýldýðý ziyarete halkýn HAK-PAR'a ve adaylarýna yoðun bir ilgi gösterdiði görüldü. HAK-PAR adaylarýnýn ilçe ziyaretlerinin devam edeceði bildirildi. Haber Merkezi

Zayi ilaný Batman nüfus müd. almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim.Hükümsüzdür Barýþ Tekin 21 AH 226 Plakalý aracýmýn K1 belgesini kaybettim.Hükümsüzdür Kasým Tokay

20 MART 2014 PERÞEMBE YIL: 13 SAYI: 4568 Diyar Medya Matbaacýlýk Rek. Eðt. San. Tic. Ltd. Þti Adýna Ýmtiyaz Sahibi: Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: ZEKÝSAN Matbaa Kýrtasiye Adres: M.Akif Ersoy Cad. Et Balýk Kurumu Yaný Kaya 3 Apt altý Yeniþehir/Diyarbakýr Tel: 0 412 2267179 e-p posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

Siirt Belediyesi araç filosunu tanýttý S

iirt Belediyesi bünyesinde son iki yýldýr hizmetlerde kullanýlmak üzere alýnan 49 araç þehir turu ile Siirt halkýna tanýtýldý. 49 araçlýk hizmet filosu geçtiði caddelerde yurttaþlardan büyük ilgi gördü. Þehir Turunun ardýndan açýklama yapan Siirt Belediye Baþkaný Selim Sadak, dünyanýn en güzel duygusunun halkýn takdirini kazanmak olduðunu söyledi. Sadak, "Bizler BDP ve geleneðinden gelen siyasetçiler olarak halka layýk olduðu ve beklediði hizmetti götürmek amacýyla gecemizi gündüzümüze kattýk. 19992004 tarihleri arasýnda HADEP'li belediyemiz de

çok sayýda hizmet aracý almýþtý. Ancak bir önceki dönem belediyesi bunlarýn hepsini satmýþ, bununla da yetinmeyip hiçbir araç almadýlar. Tüm Siirtlilerden bu farký göz önünde bulundurarak 30 Mart'ta sandýða gitmeleri çaðrýsýnda bulunuyorum. Siirt Halký unutmasýn yaptýðýmýz hizmetlerin hepsi bu halkýn bize verdiði destek ve uzun yýllardýr sürdürdüðü mücadelenin eseridir. Bu anlamda bizim dönemde aldýðýmýz 49 araçlýk hizmet filosunun tüm Siirt halkýna hayýrlý olmasýný diliyorum" dedi. Misbah Yýlmaz

Newroz piroz be! Hoþ geldin umudun, diriliþin, barýþýn bayramý, hoþ geldin mücadelenin, kahramanlarýn ve destanlarýn ilham kaynaðý Newroz, Kürt halký ve dünya halklarýna barýþ ve özgürlükler getirmesi dileðiyle.. Newroz piroz be! BÝJÝ NEWROZ! BÝJÝ BIRATÝYA GELAN!

Kayapýnar Belediye Baþkaný Zülküf Karatekin, baþkanvekili Mahmut Dað ile Meclis üyeleri


Bölge Haber

20 MART 2014 PERÞEMBE

5

‘Onceliðimiz uyuþturucu ile mücadele’ AK Parti Baðlar Ýlçe Belediye Baþkan Adayý Alaattin Parlak, , Baðlar'da çarpýk yapýlaþmadan uyuþturucu kullanýmýna kadar birçok sorunun olduðunu söyledi. Parlak, önceliklerinin uyuþturucu ile mücadele olacaðýný belirtti.

Seydaoðlu: Gecekondulaþma arttý AK Parti Yeniþehir Ýlçe Belediye Baþkan Adayý Sebgetullah Seydaoðlu, seçim bürosunda yerel seçimlerle ilgili açýklamalarda bulundu. Seydaoðlu, 30 Mart seçimlerinin bir referandum havasýnda geçeceðini belirterek, seçimlerin özgür ve demokratik bir ortamda gerçekleþeceðini ifade etti. Seydaoðlu, "Yaklaþýk 60 gündür çalýþmalara hýz kesmeden devam ediyoruz. Diyarbakýr'ýn bütün köyleri, mahalleleri ve sokaklarýný gezerek halkla kucaklaþýyoruz. Yeniþehir Belediyesi hudutlarý içerisinde Seyrantepe, Þehitlik ve Fiskaya mahallelerinde gecekondular yapmýþlar ve yapmaya teþvik etmiþler. Afrika'da bile bir gecekondu 20 günde yapýlmaz. Bu nedenle Diyarbakýr taþ görünümüne bürünmüþ. Bununla ilgili seçilmemiz durumunda vatandaþ odaklý çözüm üreteceðiz" dedi. Seydaoðlu ve beraberindekiler, esnaf ziyaretleri için seçim bürosundan ayrýldý. ÝHA

Baðlar Belediye Baþkan Adayý Alaattin Parlak, seçim çalýþmalarý kapsamýnda ev ve kýraathane ziyaretlerine devam ediyor. Memur-Sen'e baðlý Eðitim Bir Sen, Diyanet Sen, AYDER dernekleri ile Kayanartepe ve Mevlana Halit Mahallesi'nde ev ziyaretlerini sürdüren Parlak, seçim çalýþmalarý ve projeleri hakkýnda bilgi verdi. Gittiði mahallelerde kadýnlarýn sorunlarýný dinleyen Parlak, oy istemeye deðil, Baþbakan Erdoðan'a dua istemeye geldiklerini ifade etti. Baðlar'da sosyal yardýmlar üzerinden 51 bin haneye girdiklerini vurgulayan Parlak, daha yapacak çok iþlerinin olduðunu dile getirdi. 380 bin nüfusu olan ve yaklaþýk 37 ilden de büyük olan Baðlar ilçesinin sorunlarýnýn çözümü için kentsel dönüþümün þart olduðunu ifade eden Parlak, "Yapýlan teknik ve tespit çalýþmalarýnda Baðlar'ýn yüzde 90'ýnýn depreme dayanýksýz olduðu ortaya çýktý. Bu durum bizim Baðlar'da kentsel dönüþüm yapacaðýmýz anlamýna gelir" dedi. Rehabilitasyon merkezi kurulacak Diyarbakýr'da sýk sýk gündeme gelen Baðlar'daki uyuþturucu sorunu ile ilgili de açýklamalarda bulunan Parlak, Baðlar ilçesinin birinci derecede sorununun uyuþturucu kullanýmý olduðunu belirtti. Parlak, "Yerelde uyuþturucu ile mücadele

etmekte kararlýyýz. Buna öncülük edeceðiz. Bugün artýk sokaklarda sigara satýlýr gibi uyuþturucu madde satýlmaktadýr. Bu kabul edilebilir bir þey deðil. Bugüne kadar belki de yeteri kadar bu sorunun üzerine gidilmedi. Ama artýk Valilik, Kaymakamlýk nezdinde doðru bir organizeye tabi tutarak ortak çalýþmalarla belediye olarak çocuklarýmýzý uyuþturucu kullanýmdan uzak tutacak projeler üreteceðiz. Rehabilitasyon merkezi kuracaðýz. Uyuþturucu kullanan çocuklarý, gençleri kurduðumuz rehabilitasyon merkezinde tedavi edeceðiz. Diyarbakýr'ýn en can alýcý sorunu olan uyuþturucu sorununu çözmeyi boynumuzun borcu olarak görüyoruz. Biz de bundan sorumluyuz ve bunun için bir çaba içinde olacaðýz" þeklinde konuþtu.

Kadýna yönelik projeler hazýr Kadýna yönelik baþlatýlan çalýþmalara devam edeceklerini ifade eden Parlak, kadýnlar için projelerinin hazýr olduðunu söyledi. Parlak, "Kadýn istihdamýnýn önünü açan çalýþmalarý devam ettireceðiz. Kadýna yönelik yasa ve kanunlarý hayata geçiren bir siyasi partiyiz. Bu anlamda partimizin kadýn konusunda yapmýþ olduðu çalýþmalarýn en önemlisi þüphesiz kadýn haklarý ile ilgili çýkarýlan yasalardýr. Her zaman olduðu gibi kadýnlarýmýza önem gösteriyoruz. Bu konuda yürütülen tüm çalýþmalarý artýrarak sürdüreceðimizden kimsenin þüphesi olmasýn. Bizim kadýný hayatýn her alanýnda kendini ifade etmesine yönelik birçok projemiz olacaktýr ve bunlarý hayata geçireceðiz" ifadelerini kullandý.

'Kentsel çözüme hazýrýz' Kentsel dönüþüm projesi ile çarpýk ve depreme dayanaksýz yapýlarýn yerine modern yapýlarýn yer aldýðý projeler ile 30 Mart'ýn ardýndan çalýþmalarýna baþlayacaklarýný ifade eden Parlak, sözlerini þöyle sürdürdü: "Öncelikle Baðlar dediðimiz yer 380 bin nüfusu olan yaklaþýk 37 ilden de büyük bir ilçedir. Kronikleþmiþ 60-70 yýllýk sorunlarýn ve problemlerin biriktiði büyük bir ilçeden bahsediyoruz. Bu ilçenin öncelikli olarak en büyük sýkýntýsý kentsel dönüþümdür. Baðlar ilçesinin rahat bir nefes almasýný saðlamak istiyorsak, kentsel dönüþümü saðlamamýz gerekiyor. Çünkü yapýlar iç içe girmiþ, saðlýksýz yapýlar ve depreme dayanaklý olmayan yapýlar mevcut burada. Birinci çözeceðimiz önemli bir nokta bu. Eðitim ve sosyal alanlarda çok ciddi sýkýntýlar var. Burada yaþayan halkýmýz sosyal anlamda gidecekleri yer konusunda ciddi sýkýntý çekiyorlar. 380 bin nüfuslu bir ilçede bahsediyoruz, ama maalesef bir kütüphanemiz yok. Özellikle kadýnlarýmýzýn kendilerini sosyal anlamda ifade edebilecekleri ve çalýþabilecekleri alanlar mevcut deðil. Bizim kadýnlara, gençlere ve özellikle çocuklara yönelik sosyal anlamda kreþ, okuma salonlarý, kütüphane, yüzme tesisleri gibi her türlü tesis için projelerimiz hazýr. Bunlarý da en kýsa zamanda halkýmýz ile buluþturacaðýz." ÝHA

Güneli'den yoðun tempo AK Parti Diyarbakýr'ýn Kayapýnar Ýlçe Belediye Baþkan Adayý Prof. Dr. Zülküf Güneli, çalýþmalarýný çok yönlü olarak sürdürüyor. 60 güne yakýn bir zamandan bu yana ilçeye baðlý birçok köy ve mahalle ziyaretleri yapan Güneli, bunun yaný sýra muhtelif kurum ve kuruluþlarýn yetkilileri ile bir araya geliyor. Kayapýnar ilçesi genelinde esnaf ziyaretlerini de aksatmadan sürdüren Güneli, Batman'dan gelen Maliye Bakaný Mehmet Þimþek'in aðabeyi Ekrem Þimþek, iþ adamlarý Sezai Topalan ve Kamil Duran'ý aðýrlayarak konuklarýna projeleri ve

hedefleri hakkýnda detaylý açýklamalarda bulundu. Zülküf Güneli'nin diðer bir konuðu ise BDP Kayapýnar Belediye Baþkan Adayý Mehmet Ali Aydýn ve beraberindeki heyet oldu. BDP'li heyeti seçim bürosunda aðýrlayan Güneli, "Bir süre önce Milletvekilimiz Cuma Ýçten ile beraber, BDP'nin Diclekent merkez seçim bürosuna ziyarette bulunmuþtuk. Parlamenter demokratik sistemin olmazsa olma-

zlarý arasýnda yer alan siyasi partiler arasýnda bu tür ziyaret ve istiþarelerin son derece faydalý sonuçlar doðurduðuna inanýyorum. Seçimin son derece demokratik bir ortamda, siyasi kamplaþmalardan uzak, Diyarbakýr'a yaraþýr bir þekilde geçmesi en büyük temennimizdir. Bu kapsamda, BDP Kayapýnar Belediye Baþkan Adayý Mehmet Ali Aydýn da seçim büromuza geldi" dedi. ÝHA

AK Parti Baðlar'da seçim toplantýsý

Beyaz: Hani halký deðiþim istiyor AK Parti Diyarbakýr Milletvekili Mine Lök Beyaz, Hani Belediye Baþkan Adayý Mehmet Fatih Kayhan'a destek vermek için ilçeye gitti. Beyaz, Hani halkýnýn artýk deðiþim istediðini söyledi. Hani Ýlçe giriþinde Belediye Baþkan Adayý Mehmet Fatih Kayhan, AK Parti Ýlçe Baþkaný Abdullah Topkaya ve kalabalýk bir partili grubu tarafýndan karþýlanan Mine Lök Beyaz, seçim bürosunu ziyaret etti. Merkez Mahallesi Hükümet Caddesi'nde bulunan

seçim bürosu önünde toplanan kalabalýða seslenen Beyaz, Ankara'dan Hani ilçesine Baþbakan Erdoðan'ýn selamýný getirdiðini söyledi. Memleketin zor zamanlar geçirdiðini belirten Beyaz, "Köylerimiz yakýldý, boþaltýldý, çocuklarýmýz öldü. Ama artýk 1 yýldýr kan akmýyor. 30 Mart seçimlerinde hem Diyarbakýr'ý, hem de Hani ilçesini sizlerin de vereceði destekle almamýz gerekiyor. Hani halký yapýlacak olan çalýþmalarla ilçeye gelecek hizmetlerle artýk deðiþim istiyor. Seçim gezilerimiz kapsamýnda bir köye gittik, orada bir bayan ablamýz bana dedi ki 'Oðlum daðda. Çocuðumun gelmesini istiyorum. Onu da ancak Tayyip Erdoðan

getirir.' Bunun için sizden dua bekliyoruz. Biz de sizin için üzerimize düþen ne varsa yapacaðýz. Süreci bölge insanlarý olarak sonuna kadar destekliyoruz. Bu yerel seçimde hakikaten herkesin Baþbakana olan desteðini göstermesi gereken bir seçimdir. Bu þahýslarýn partisi deðil, bir dava partisidir. Ben 30 Mart 2014 yerel seçimlerinden eminim ki Hani ilçesini AK Parti iktidarýyla tanýþtýracaðýz" dedi. 'Tek hedefimiz halka hizmet' Daha sonra bir açýklama yapan AK Parti Hani Belediye Baþkan adayý Fatih Kayhan, AK Parti olarak tek bir hedeflerinin olduðunu ve bununda halka hizmet olduðunu belirtti. Kayhan, "Baþbakanýmýzý her zaman kendimize örnek alýyoruz. Bizler

bu halkýn efendisi deðil, her zaman hizmetkarýyýz. Yaklaþýk 13 aydýr bölgemizde hiçbir þekilde kan akmýyor. Halkýmýz çözüm sürecinde Baþbakanýmýzý tam anlamýyla destekliyor. Biz de Baþbakanýmýza buradan dualarýmýzla destek veriyoruz" diye konuþtu. Konuþmalarýn ardýndan Ak Parti Diyarbakýr Milletvekili Mine Lök Beyaz, Ak Parti Hani Belediye Baþkaný Adayý Fatih Kayhan ve partililer, çarþý turu yaparak esnaf ziyaretlerinde bulundu. Esnafýn yaþadýklarý sýkýntýlarý da tek tek dinleyen AK Parti heyeti, çözüm için destek sunacaklarýný belirtti. Milletvekili Beyaz, Halk Eðitim Merkezi Müdürlüðü'nce açýlan ve devam eden Halý kursunu da ziyaret ettikten sonra ilçeden ayrýldý. ÝHA

Yerel seçim çalýþmalarýný aralýksýz sürdüren AK Parti Baðlar Ýlçe Teþkilatý, seçim deðerlendirme toplantýsý düzenledi. Diyarbakýr Milletvekili Cuma Ýçten, Ýlçe Baþkaný Hüseyin Yalar, Baðlar Belediye Baþkan Adayý Alattin Parlak ve Belediye Meclis üyelerinin de hazýr bulunduðu toplantýda, seçim çalýþmalarý, Belediye Baþkan adayý Parlak'ýn faaliyetleri ve önümüzdeki günlerde yapýlacak çalýþmalar masaya yatýrýldý. ÝHA

Ensarioðlu köylülerle yemekte buluþtu AK Parti Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkan Adayý Mehmet Galip Ensarioðlu, seçim çalýþmalarý kapsamýnda Ergani Ýlçesi Aþaðý Kuyular Köyü sakinleri ile yemekte bir araya geldi. Vatandaþlarla birlikte öðle yemeði yiyen Ensarioðlu, çözüm süreci ile birlikte oluþan huzurun önemini anlatarak, bölgedeki huzurun devamý için AK Parti'ye destek istedi. 30 Mart yerel seçimlerinin ülkenin kaderini belirleyecek kadar önemli olduðunu aktaran Ensarioðlu, Diyarbakýr, bölge ve ülkenin refah ve kalkýnmasý için mutlaka sandýklara gidilmesi ve AK Parti'ye destek verilmesi gerektiðini söyledi. Köylülerle bir süre sohbet eden Ensarioðlu ve beraberindeki heyet daha sonra il merkezine hareket etti. HA


6

20 MART 2014 PERÞEMBE

EKONOMÝ

Diyarbakýr'da araç sayýsý arttý Diyarbakýr ve Þanlýurfa'nýn yer aldýðý TRC2 bölgesinde Ocak ayýnda araç sayýsý yüzde 4 oranýnda artarak 354 bin 380'e yükseldi. Diyarbakýr'da araç sayýsý 115 bin 355'e, Þanlýurfa'da ise 239 bin 25'e çýktý. Diyarbakýr'da 2 bin 718, Þanlýurfa'da ise 5 bin 487 olmak üzere 8 bin 205 aracýn devri yapýldý. Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK) Diyarbakýr Bölge Müdürü M. Salih Uras, Diyarbakýr ve Þanlýurfa'nýn yer aldýðý TRC2 bölgesine ait Ocak ayý motorlu kara taþýtlarý istatistiklerini açýkladý. Verilere göre 2012 yýlý Ocak ayýnda Diyarbakýr ve Þanlýurfa'da araç sayýsý 342 bin 153 iken, 2013 yýlý Ocak ayýnda yüzde 4 oranýnda bir artýþ göstererek 354 bin 380'e ulaþtý. Diyarbakýr'da geçen yýlýn ayný döneminde 111 bin 895 olan araç sayýsý, yüzde 3 oranýnda artýþ göstererek 115 bin 355'e, Þanlýurfa'da ise 230 bin 258 olan araç sayýsý, yüzde 4 oranýnda artarak 239 bin 25'e ulaþtý. Ocak itibariyle Diyarbakýr'da 49 bin 512 otomobil, 6 bin 387 minibüs, bin 313 otobüs, 22 bin 223 kamyonet, 6 bin 797 kamyon, 8 bin 173 motosiklet, 20 bin 420 traktör ve 530 özel amaçlý araç bulunuyor. Þanlýurfa'da ise 89 bin 531 otomobil, 7 bin 751 minibüs, bin 254 otobüs, 26 bin 113 kamyonet, 15 bin 169 kamyon,

Bakan Yýlmaz'a Gevaþ balý Kalkýnma Bakaný Cevdet Yýlmaz'a, Van'ýn Gevaþ ilçesindeki ziyaretinde 'Doðrudan Faaliyet Kapsamýnda Organik Arýcýlýk Demonstrasyon Merkezi'nde üretilen bal hediye edildi. Gevaþ Bal Üreticiler Birliði Baþkaný Fýrat Çemberlitaþ, Bakan Yýlmaz'a Gevaþ balýný tanýttý. Çemberlitaþ, Gevaþlý arýcýlarýn üretmiþ olduðu balýn þu anda Avrupa Birliði standartlarýna uygun organik sertifikasýyla belgelendirildiðini ifade ederek, "Gevaþ, 3600 rakýmlý Artos Daðý'nýn sahip olduðu doðal florasý ve endemik on binlerce bitki deseni itibari ile yüksek arýcýlýk potansiyeline sahip bir ilçedir. Bitki çeþitliliði Gevaþ balýna farklýlýk kazandýrmýþtýr. Ballarýmýz çamurla sývanmýþ sepet kovanlarda üretilmektedir. Hiç bir þeker ve kimyasal madde girdisi olmadan arýnýn kendi ürettiði petekle doðal bir þekilde elde edilmektedir" dedi. Çemberlitaþ, Bakan Yýlmaz'a bal da hediye etti. HA

Sedat Kuruyemiþ

67 bin 81 motosiklet, 31 bin 694 traktör ve 432 özel amaçlý araç bulunuyor. Diyarbakýr'da 2 bin 718, Þanlýurfa'da ise 5 bin 487 olmak üzere toplamda bölgede Ocak ayýnda 8 bin 205 aracýn devri yapýldý. Diyarbakýr'da bin 487 otomobil, 140 minibüs, 24 otobüs, 597 kamyonet, 117 kamyon, 48 motosiklet, 302 traktör ve 3 özel amaçlý araç el deðiþtirdi. Þanlýurfa'da ise 3 bin 52 otomobil, 281 minibüs, 23 otobüs, 776 kamyonet, 409 kamyon, 409 motosiklet, 548 traktör ve 5 özel amaçlý araç el deðiþtirdi. ÝHA

Osman Usta ve Kahvaltý salonu

Her türlü kuruyemiþ çeþiti mevcuttur

7/24 Hizmetinizdedir ev ve iþyerlerine servis yapýlýr

Ofis Cahit Sýtký Tarancý Sokak Dicle Apt. 27/ A

Tel : 0 530 695 31 14

Servet

0531 811 86 08

Muþ'ta meyve aðaçlarýna olan yoðun ilgi satýcýlarý memnun ediyor. Her yýl 30-40 meyve ve diðer aðaç çeþitlerini sattýðýný belirten Abdulmenav Çelik, satýþlardan memnun olduðunu kaydetti. 25 yýldan beri bu iþi yaptýðýný ve Muþ'ta ilk olarak kendisinin fidan satýcýlýðýný baþlattýðýný ifade eden Çelik, bu güne kadar sattýðý aðaçlar için kendisine müþteriden herhangi bir þikâyetin gelmediðini söyledi. Fidanlarý Ýzmir Ödemiþ'ten 3 posta halinde getirdiklerini belirten Çelik, "Yýlda 30-40 adet fidan getiriyoruz. Her çeþit meyve aðacýný getirip satýyoruz. Muþ'ta En çok satýlan meyve aðacý elma ve armut aðaçlarýdýr. 25 yýldýr bu iþi yapýyorum. Halen kimse aðacýmýzdan þikâyet etmedi. Yalnýz düz ovadaki aðaçlar kuruyabiliyor. Bunun sebebi ise, topraðý siyah toprak olduðu, bir de ovada sis fazla olduðu için aðaç yetiþmiyor. Bunun dýþýnda bir sýkýntýmýz yok" dedi. ÝLKHA

Yaþ kozaya 35 lira destek verilecek

Meþhur Çiðköfteci

Mehmet Kaçar

Meyve fidanlarý görücüye çýktý

Diyarbakýr'ýn Kulp Ýlçe Ziraat Odasý, 2014 yýlý ürünü için yaþ kozaya kilogram baþýna 35 lira verileceðini duyurdu. Kulp Ziraat Odasý Baþkaný Kenan Akdeniz, ilçelerinin Türkiye'de yaþ koza üretim liginde yaklaþýk yüzde 40'lýk potansiyelle birinci durumda olduðunu söyledi. Akdeniz, "Yapýsal sorunlara raðmen üretimimiz her geçen gün artmaktadýr. Yapýsal sorunlarýmýzýn baþýnda bakým yerleri, dut bahçelerinin azlýðý ve desteklemelerdir. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanýmýz Mehmet Mehdi Eker'in ilçemize yaptýðý ziyaret sonrasý fabrika açýlýþýnda görüþmeler yaptýk. Ortak besleme yerlerinin yaygýnlaþtýrýlmasý için gerekli talimatý Bakanýmýz vererek en kýsa zamanda gerekli köylerimizde ortak besleme evi yapýlacaktýr. Kapama dut bahçelerinin kurulmasý için de Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýlçe Müdürlüðü'nün çalýþmalarý zaten mevcut olup, bu konuda destek bekleyen çiftçilerimiz odamýza veya müdürlüðe baþvurabilirler. Destekleme konusunda ise Bakanýmýzýn isteðiyle destekleme kilogram baþý 30 lira olarak belirlenmiþtir. Kozabirlik'in ise en az 5 lira destek vermesiyle beraber çiftçimiz bu sene kilogram baþýna 35 lira destek alacaktýr" dedi. ÝHA

Nezir çayevi Her türlü sýcak ve soðuk içecek servisleriyle hizmetinizde...

Tel: 0532 395 65 15

Giyim


GÜNCEL

CHP Sur Ilçe Teþkilatý BDP'ye katýldý Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sur Ýlçe Teþkilatý, Barýþ ve Demokrasi Partisi'ne (BDP) geçti. CHP Sur ilçe yöneticilerinin de aralarýnda bulunduðu 170 kiþi, düzenlenen törenle BDP'ye geçtiklerini duyurdu. BDP Diyarbakýr Ýl Baþkanlýðý'nda düzenlenen törende CHP'lilere rozetlerini Büyükþehir Belediye Eþ Baþkan Adayý Gültan Kýþanak taktý. Törende konuþan. Kýþanak, "Evinize hoþ geldiniz. Arkadaþlarýmýz kendi evlerine, olmalarý gerektikleri yere geldi. Geldikleri için kendilerine teþekkür ediyoruz. Bundan sonra BDP çatýsý altýnda yürütecekleri çalýþmalarda baþarýlar diliyoruz" dedi. 'Geç kalýnmýþ bir karar' Daha sonra söz alan eski CHP Sur Ýlçe Baþkan Yardýmcýsý Recep Özalp, barýþ ve huzurun BDP'de olduðuna emin olduklarý için CHP'den istifa ettiklerini söyledi. Ýstifalarýnýn geç kalýnmýþ bir hareket olduðunu belirten eski CHP Sur Ýlçe Baþkaný Mehmet Bayýn ise, istifalarýný genel merkeze ilettiklerini dile getirdi. Bayýn, "Geç kalýnmýþ bir karar. Halkýmdan özür diliyorum. Kendimi BDP'ye yakýn

Yeniþehir adaylarýndan esnaf ziyareti

BDP Yeniþehir Ýlçe Örgütü çalýþmalarýný sürdürüyor. Eþ Baþkan Adaylarý Selim Kurbanoðlu ile Ülkü Baytaþ, Ofis esnaflarýný ziyaret etti gece saatlerinde de Newroz etkinliðine katýldý. BDP Yeniþehir Eþ Baþkan Adayý Selim Kurbanoðlu, esnaflarýn sorunlarýný çok iyi bildiklerini belirterek, "Esnaflarýmýzdan beklentimiz, siyase-

timizi en güçlü þekilde temsil etmeleridir. Kendi bulunduklarý alanlarda, çalýþmalarýný hýzlý bir þekilde sürdürmeleridir. Diyarbakýr üzerinde çeþitli oyunlar oynanýlmak isteniyor. 1999 yýlýndan itibaren her seçimde her platformda oy oranlarýný yükselterek bu günlere geldik. Temel hedefimiz Diyarbakýr da yüzde 70'in üzerinde oy alarak çýkmaktýr" dedi. Esnaf ziyaretinin ardýndan adaylar Aziziye Mahallesi'nde Newroz etkinliklerine katýldý. Newroz ateþinin yakýlmasýyla coþku en üst düzeylere yükseldi. Burada konuþan Kurbanoðlu, "Artýk karabulutlar üzerimizden uzaklaþmýþtýr. Artýk önümüzde baharlar, Newrozlar vardýr. Artýk halkýmýz, haklarýnýn, barýþýn ve kardeþliðin peþindedir. Mezopotamya'nýn kadim topraklarýnda barýþ sesinin hiç susmadýðý, demokratik ve özgür bir yaþam dileðiyle. Newroz Pîroz be" þeklinde konuþtu. Newroz etkinliði halaylarla devam etti. Haber Merkezi

gördüðüm için ben ve 170 arkadaþým istifa ettik" diye konuþtu. Konuþmalarýn ardýndan tören, BDP'ye geçen CHP'lilere rozetlerinin takýlmasýyla sona erdi.

Sayýn: Bayýn ihraç edildi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Diyarbakýr Ýl Baþkaný Muzaffer Sayýn, eski Sur Ýlçe Baþkaný Mehmet Bayýn'ýn kendilerinden önceki Ýl Yönetimi tarafýndan açtýðý soruþturma kapsamýnda partiden ihraç edildiðini söyledi. Bayýn'ýn partilerinin politikalarý doðrultusunda hareket etmediðini belirten Sayýn, ''Yapýlan disiplin soruþturmasýnda Mehmet Bayýn daha önceki Ýl Yönetimi tarafýndan ihraç edilmiþtir. Bizden önceki Yönetim tarafýndan ihraç edildiði bil-

20 MART 2014 PERÞEMBE

7

Gaziler'de Newroz kutlamasý

Diyarbakýr'ýn Kayapýnar Ýlçesi'nde BDP Ýlçe Örgütü tarafýndan farklý mahallelerde düzenlenen Newroz kutlamalarý sürüyor. Gaziler bölgesinde yapýlan Newroz kutlamasýna yüzlerce yurttaþ katýldý. Gaziler bölgesindeki Newroz kutlamasýna BDP Ýlçe Baþkaný Davut Kesen, Eþ Belediye Baþkan Adayý M. Ali Aydýn ve yüzlerce yurttaþ katýldý. Saygý duruþuyla baþlayan kutlamalarda Newroz ateþi eþ baþkanlar tarafýndan yakýldý. Ateþin yakýlmasýyla onlarca havaiyi fiþek atýldý. Yöresel kýyafetleriyle kadýnlarýn çoðunlukta olduðu kutlamalarda gençler yakýlan ateþ üzerinde atladý. Kutlamalar geç saate kadar devam etti. Haber Merkezi

Sur esnafýna Newroz daveti

gisini seçim döneminde öðrendik ve seçim sonrasýnda görevden almaya karar verdik. Görevden alýnacaðýný öðrendiði için bu tür bir yol izlemiþtir. Kendisi 170 kiþi ile BDP'ye geçtiðini iddia etmiþtir. Bu iddia ettiði 170 kiþinin parti ile bir alakasý yoktur. Sadece 2 kiþi ile BDP'ye geçmiþtir'' dedi. Haber Merkezi

Diyarbakýr 21 Mart'ta kutlayacaðý Newroz'a hazýrlanýrken BDP adaylarý da esnafý ziyaret ederek bildiri daðýttý. Ziyarete Büyükþehir Belediyesi Eþ Baþkan Adayý Gültan Kýþanak, Sur Ýlçe Eþ Baþkan Adayý Seyid Narin ve çok sayýda BDP'li katýldý. Esnaflarýn Newroz Bayramý'ný kutlayan Gültan Kýþanak, 2014 Newrozu'nu Kürt halkýnýn "Özgür Önderlik, Özgür Kürdistan" þiarýyla karþýladýklarýný belirtti. Kýþanak, "Bu temelde 2014 Newroz'u yeni bir sürecin baþlangýcý olacaktýr. Yeni-demokratik toplumun inþa mücadelesinin daha üst bir aþamada verileceði bu tarihsel süreçte, Kürtler, üstüne düþen görevi yerine getirdi ve getirmeye devam edecektir" dedi. Haber Merkezi

Newroz için Avrupa'dan geldiler Avrupa'da yaþayan Kürtler, tarihi Newroz kutlamasýna katýlmak amacýyla düzenlenen tur ile Diyarbakýr'a geldi.

BDP Diyarbakýr Ýl Örgütü'ne gelen heyet, Ýl Eþ Baþkaný Mehmet Emin Yýlmaz tarafýndan karþýlandý. Baþkanlýk odasýnda aðýrlanan heyet, Yýlmaz'a çiçek takdim etti. Ziyaretten dolayý memnuniyetlerini dile getiren Yýlmaz, Newroz'a iliþkin hazýrlýklarýný tamamladýklarýný söyledi. Geçtiðimiz yýl Abdullah Öcalan'ýn okunan mektubu ile yeni bir süreç baþladýðýný belirten Yýlmaz, "Bu yýl da Önderliðin bir mesajýnýn yayýnlanacaðýný biliyoruz. Bu mesajla birlikte yeni bir sürecin baþka bir aþamaya geleceðini biliyoruz. Bu mesaj ile coþkulu bir Newroz yaþanacak" dedi. Haber Merkezi

Newroz kutlamalarý sürüyor Diyarbakýr'ýn Baðlar ilçesinde Newroz coþkusu her gün bir mahallede düzenlenen etkinlikle kutlanmaya devam ediyor. Baðcýlar Mahallesi'nde düzenlenen Newroz kutlamasýna binlerce yurttaþ katýldý. Baðlar ilçesine baðlý Baðcýlar Mahallesi'nde düzenlenen Newroz kutlamasýna binlerce kiþinin yaný sýra BDP Diyarbakýr Ýl Eþ Baþkaný Zübeyde Zümrüt, BDP Baðlar Belediye Eþ Baþkan Adaylarý Birsen Kaya Akat ve Eþref Güler ile çok

sayýda BDP'li katýldý. Programda konuþan BDP Diyarbakýr Ýl Eþ Baþkaný Zübeyde Zümrüt, Kürt coðrafyasýnýn bütün köylerinde Newroz coþkulu bir þekilde kutlandýðýný belirterek, "Newroz'un anlamý Kürt halký için aðýrdýr. Diyarbakýr'lýlar olarak þunu çok açýk görüyoruz, Diyarbakýr'da newroz her geçen yýl öncekine nispeten daha büyük katýlýmlarla gerçekleþiyor. Bu, Newroz'un her zaman tarihi rolünü oynayacaðýnýn anlamýna geliyor" diye konuþtu. Diyarbakýr'ýn bu seneki Newroz'da tarihe yeni bir sayfa açacaklarýný ifade ederek, "Biz bu yýlki Newroz'u Önderliðimize armaðan ediyoruz. Bu yýlýn Newroz'u Kürt Halk Önderi'ni özgürleþtirebilmelidir. Herkes bu yýl Newroz'a birde bu gözle bakmalýdýr" dedi. 'Mücadelemiz halkýn kimliði için' Zümrüt'ün ardýndan söz alan BDP Baðlar

Belediye Eþ Baþkan Adayý Birsen Kaya Akat ise, halka var olduklarýný ve halkla birlikte baþaracaklarýný belirterek, "Siz bu sisteme onlara barýþla cevap vereceksiniz. Onurlu bir yaþamýn duruþuyla cevap vereceksiniz. Biz esnaflarýmýzý gezerken, bize buna bile lüzum yok diyorlar, Ýpe sapa gelmez düþünceler sahibi güruh partilere bu halkýn baþkentinde oy verme" þeklinde konuþtu. Seçim dönemi boyunca gece gündüz demeden çalýþan arkadaþlarýna teþekkürlerini ifade eden Eþref Güler ise þunlarý dile getirdi: "Bu görev hepimizin, bu sorumluluk hepimize ait. Ýki kiþi çýkýp belediye eþ baþkaný oluyor, doðru ama mesele bu deðil. Amaç da bu deðil. Kürt halkýnýn bitiþi çalýþmalarýn içinde saklýdýr. Eksikliklerimiz vardýr, olabilirdir de. Onun için bu mücadele her þeye raðmen bu halkýn kimliði için verilen bir mücadeledir ve bu böyle sürdürülecektir." Haber Merkezi


8

20 MART 2014 PERÞEMBE

DEAH yeni yüzüne kavuþuyor

Diyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ndeki altyapý ve fiziki sorunlarýn giderilmesi için baþlatýlan çalýþmalar devam ediyor. Hastanede yaþanan su baskýnlarýna karþý drenaj çalýþmalarý ve hastanenin bodrum katlarýný ýslah çalýþmalarý tamamlandý. Çalýþmalar kapsamýnda hastanenin asansörleri yenilenirken tadilat sýrasýnda tahrip olan hastanenin çevresinin düzenlenmesi için ihale yapýldý. Hastanenin eksik kalan çalýþmalarýnýn bitmesiyle yeni bir imaja sahip olacaðý ifade edildi. ÝLKHA

2500 rakýmda doða yürüyüþü Hakkari Üniversitesi Saðlýk Kültür Spor ve Daire Baþkanlýðý bünyesinde faaliyet gösteren Daðcýlýk ve Doða Sporlarý Topluluðu, 2500 rakýmda doða yürüyüþü ve trekking etkinliði düzenlendi. Yürüyüþ boyunca çok renkli görüntüler yaþandý. Gençler Kürtçe þarkýlar eþliðinde halaylar tutup bol bol hatýra fotoðraflarý çektirdi. 2700 rakýmlý Durankaya Beldesi Geçidi'nde zirve yapýldýktan sonra Bay Köyü güzergahý üzerinden saat 15.30'da üniversite rektörlük hizmet binasý önüne gelindi. Hakkari Üniversitesi Öðretim Görevlisi Emin Yýldýrým, yürüyüþe 57 farklý bölümlerde okuyan öðrenci, akademik ve idari personelin katýldýðýný söyledi. Yýldýrým, "Bu yürüyüþü düzenlememizdeki amaç, Hakkari'nin doðal güzelliklerini etkinliklerle tanýtmak. Dýþarýdan gelen öðrencilerin Hakkari halký ile kaynaþtýrýp bu bölgelere çekmek ve dönüp baktýðýmda amacýmýza ulaþtýðýmýzý gördük. Þu an herkes çok mutlu. Bu etkinliði Hakkari Üniversitesi olarak yaptýðýmýz için çok mutluyuz. Umuyorum ki bundan sonraki etkinliklere daha fazla katýlým olur ve biz de ilimizi daha iyi tanýtmýþ oluruz" dedi. ÝHA

Burak Dalgýn www.yarininturkiyesi.org twitter: @yarininTRsi

Irmak Yataðýný Bulurken -11: Ortak Barýþ, Özgürlük, Refah Ve Kültür Havzasý I. Dünya Savaþý'nýn yüzüncü yýlýna geldik. Kuzey Afrika'dan Balkanlar'a, Ortadoðu'dan Kafkaslar'a müthiþ bir harita deðiþiminden bir asýr sonra bu bölgelerin mutlu oldugunu söylemek oldukça zor. Peki günümüzde apayrý yollara savrulmuþ bölge ülkelerini týpký Ýngiliz Commonwealth gibi bazý temel ilkeler etrafinda biraraya getirip katma deðerli bir network oluþturmak mümkün mü? Yapýlabilirse eðer bu nasýl olanaklý kýlýnýr? Bu yazý, bu sorularýn cevabýnýn "evet" olduðunu iddia ediyor ve bölgenin ortak bir barýþ, özgürlük, refah ve kültür havzasý olmasý için bir ilk adým modeli öneriyor. DÜN: Kuzey Afrika, Ortadoðu ve Balkanlar bundan tam bir asýr önce büyük bir dönüþümden geçti. 1911'de Ýtalya'nýn Trablusgarp'a müdahalesiyle baþlayan süreç bir yýl sonra Balkanlar'a, hemen ardýndan I. Dünya Savaþý ile Ortadoðu'ya sýçradý. Sonuç malum: bazýlarý Roma Ýmparatorluðu'ndan, bazýlarý ise Ýslam fetihlerinden beri, ancak en azýndan beþ yüzyýldýr ayný siyasi, ekonomik ve kültürel yapýnýn parçasý olmuþ þehirler, bölgeler ve daha da önemlisi insanlar birbirlerinden koptular. Bugün apayrý dünyalarýn parçasý haline gelmiþ Basra ve Üsküp bundan bir asýr önce ayný meclise milletvekili yolluyor, ayný bürokrat havuzundan yararlanýyorlardý. Halep'ten mal ihraç edecek bir tuccarýn doðal limaný Ýskenderun, Þam'daki esnafýn yolunu gözlediði kervanýn çýkýþ noktasý Beyrut'tu. Demiryolunun Manastýr'a varmasýyla Hicaz'a uzatýlmasý benzer önemdeydi. Ýstanbul'dan Van'a Batum üzerinden ulaþýlýyordu. Bu geniþ bölge, siyaset ve ekonominin ötesinde, mimari, müzik ve edebiyat baþta sanat ve kültürle de birbirine eklemlenmiþti. BUGÜN: 20. yüzyýlýn baþý itibariyle Osmanlý Ýmparatorluðu çatýsý altýnda bulunan topraklarda bugün 49 devlet egemen. Bu ülkelerde, 500 milyonun üstünde kiþi, $5 trilyonluk bir milli gelir, milyarlarca dolarlýk da bir dýþ ticaret hacmi dönüyor. Rejim mücadeleleri, etnik savaþlar, ekonomik sýkýntýlarla geçen bir asýrdan sonra Mýsýr'dan Arnavutluk'a, Suriye'den Ermenistan'a, Yunanistan'dan Ýsrail/Filistin'e, Irak'tan Suudi Arabistan'a bu ülkeler apayrý yönlere savruldular. Son yýllarda Balkanlar Avrupa Birliði çýpasýna tutunurken, Kuzey Afrika Arap Baharý sonrasý rotasýný belirleme çabasýnda. Ortadoðu ise -az sayýda istisna hariç-

Haber

Diyarbakýr'da oteller doldu Demokratik Toplum Kongresi (DTK) tarafýndan 21 Mart günü Diyarbakýr'da kutlanacak Newroz Bayramý öncesinde kentte hazýrlýklar sürüyor. Kutlamalar nedeniyle kentte otellerin doluluk oraný yüzde 100'e ulaþtý. Diyarbakýr'da 21 Mart'ta kutlanacak Newroz nedeniyle hummalý çalýþmalar sürüyor. Coþkulu kutlamaya hazýrlanan kentte birçok otelde yer kalmadý. Diyarbakýr'ýn tüm otellerinde doluluk oranýnýn en üst seviyede olduðunu ve haftalar öncesinden rezervasyon yapýldýðýný belirten Dedeman Otel Halkla Ýliþkiler Müdürü Ömer Yüksel, son bir hafta içerisinde konaklamalarda artýþ yaþandýðýný söyledi. Yüksel, "Çözüm sürecinin etkisiyle hareketli günler yaþýyoruz. Newroz kutlamalarý nedeniyle otelimiz tamamen doldu. Odalarýmýzýn dolmasýnda Newroz'un yaný sýra çözüm sürecinin de büyük bir etkisi var. Çözüm sürecinin baþlamasýnýn ardýndan otelimize iþ amaçlý gelenlerin sayýsýnda ciddi bir artýþ yaþadýðýný görmekteyiz" dedi.

Boþ oda kalmadý Miroðlu Otel Ýþletme Müdürü Sevilay Yaman ise, bugün itibariyle sadece bir odalarýnýn boþ olduðunu aktararak, cumartesi gününe kadar rezervasyon almayacaklarýný söyledi. Dünyanýn birçok ülkesinin yaný sýra birçok ilden rezervasyon aldýklarýný dile getiren Turistik Otel Müdürü Mihdat Kavmaz da, otellerinde boþ odalarýnýn olmadýðýný ifade etti. Öte yandan, Newroz kutlamalarýný yurt içi ve yurt dýþýndan çok sayýda basýn mensubunun takip etmesinin beklendiði belirtildi. Bugün itibariyle DTK'ya Newroz programýný takip için 200'e aþkýn gazetecinin akreditasyon baþvurusunda bulunduðu bildirildi. ÝHA

Koyunlar yavrulamaya baþladý Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde baharýn müjdecisi olarak görülen kuzu doðumlarý baþladý. Yaz aylarýnda meralarda besledikleri koyunlarýný, kýþ mevsiminin zorlu þartlarý nedeniyle ahýrlarda koruyan yetiþtiriciler, yeni doðan kuzularý da soðuk hava ve hastalýktan korumak için ellerinden gelen çabayý gösteriyor. Yýl boyunca bölgedeki zorlu kýþ þartlarýna ve doða koþullarýna raðmen hayvanlarýnýn bakýmýný yapan besiciler, Nisan ayýnýn baþlarýna kadar devam eden koyunlarýn doðum süresinin baharýn geliþinin en önemli iþaretlerinden biri olduðuna inandýklarýný dile getirdiler. Tüm zorluklara raðmen kuzularýn dünyaya gelmesi için hayvanlarýn bakýmýna büyük önem verdiklerini ifade eden Mehmet Atakan, "Hayvanlarýmýz gebelik döneönce baskýcý ve basiretsiz yönetimlerin altýnda bir mutsuzluk yurdu haline geldi, sonra da savaþlarla insanlýk dramlarýna ve toplumlarýn iç enerjilerinin tükenmesine sahne oldu. Sadece son 30 yýlda Ýran, Irak ve Suriye'de 2 milyondan fazla insan öldü. "Ne için?" sorusuna kimsenin tatminkar bir cevap verebilecegini zannetmiyoruz. YARIN: Peki, son bir asýrda aralarýnda -bir kýsmý hayli yapaysýnýrlar çizilmiþ, üstelik bu sýnýrlar milli devletler tarafýndan pekiþtirilmis ve neticede birbirinden apayrý yönlere savrulmuþ bu ülkelerin hala ortak bir noktalarý var mý? Varsa bu muhtemel ortak nokta nasýl bir fayda saðlama potansiyeline iþaret ediyor? "Ortak bir nokta var mý?" sorusunun cevabý hem hayýr, hem evet. Hayýr, çünkü bu ülkelerin Roma ya da Osmanlý Ýmparatorluðu gibi ortak bir siyasi payda altýnda buluþmalarý ya da mevcut angajmanlarýndan (AB, NATO, Körfez Ýsbirliði Teþkilatý vb.) vazgeçip alternatif bir çatý oluþturmalarý pek çok sebepten ötürü söz konusu deðil. Öte yandan, evet, cünkü belli temel prensipler etrafýnda biraraya gelmenin, bir network oluþturmanýn hala ceþitli siyasi, ekonomik ve kültürel yararlarý var. Siyasi açýdan, kapsam içindeki ülkeler üç temel fayda saðlayabilirler: 1) Siyasi özgül aðýrlýklarýnýn artmasý, 2) Kendi aralarýndaki bazý tarihi ya da halen süregiden meseleleri aþmalarý ve 3) Siyasi kurumsallaþma/dünya sistemine entegrasyonlarýnýn tetiklenmesi. Örneðin, dünya nüfusunun binde on üçünü oluþturan söz konusu ülkelerin hiç birinin Birleþmiþ Milletler Güvenlik Konseyi'nde daimi üyelik hakký yok. IMF, Dünya Bankasý vb. uluslararasý kuruluþlar, keza. Üstelik bu ülkelerin bir kýsmý üye olduklarý/olmak istedikleri birlikler içinde ya horlanýyorlar ya da ölçeklerinden ötürü dikkate alýnmýyorlar. Yunanistan'ýn AB içindeki durumu buna güzel bir örnek. Sözkonusu ülkelerin mevcut angajmanlarýna ilaven daha büyük bir grubun da parçasý olmalarý bu ülkelerin güçlerini arttýrýcý bir etki yaratacaktýr. Ýkinci olarak,, kabul etmek gerekir ki kapsam içi ülkeler zor bir coðrafyada, zor bir tarihi mirasla, zor bir jeopolitik içinde yaþýyorlar. Gerek tarihi (örnegin 1915 olaylarý) gerekse güncel (örneðin Kafkaslar'daki sýnýrlar, ceþitli ülkelerdeki azýnlýk haklarý) meselelerin iyi niyetle ele alýnmasý için bu iþbirliði ilave bir platform sunabilir. Örnegin bugün Ermenistan ile Türkiye arasýndaki yegane resmi diplomatik temas noktasý iki ülkenin de bulunduðu Karadeniz Ekonomik Ýsbirliði Teþkilatý Temsilciliði'dir. Nihayet, bir kýsým ülkelerse basiretsiz/baskýcý yönetimler ya da savaþlar sebebiyle siyasi kurumlarýný inþa edemiyorlar. Bu ülkelerin saglýklý siyasi yapýlarý sürdürülebilir þekilde geliþtirebilmeleri için böyle bir birliktelik yarar saðlayacaktýr. Suriye'deki rejimin dünya sistemine peyderpey eklemlenememesinin bedelini baþta Suriye halký olmak üzere, bütün bölge ödüyor. Örnekleri çoðaltmak mümkün. Ekonomik açýdan, kapsam içindeki ülkeler dört temel fayda saðlayabilirler: 1) Pazar, 2) Finansman, 3) Altyapi

ve 4) Kurumsal kapasite. Pazar noktasinda büyük çoðunluðu genç, pek çok temel tüketim ihtiyacý henüz karþýlanmamýþ bir kitle bütün kapsam dahilindeki ülkeler için cazip bir imkana iþaret ediyor. Üstelik, yüzlerce -bazýlarý binlerce- yýl ayný ticaret yolunun iki istasyonuyken bir asýrdýr yapay sýnýrlarla birbirinden koparýlmýþ kentlerin tekrar iliþkiye geçmesi, durgun bir potansiyelin de hayata geçmesi anlamýný taþýyor. Örneðin, Türkiye ile Irak arasýnda ne kadar sýnýr kapýsý açýlsa ticaret hacmini karþýlamaya yetmiyor. Yarýn Suriye istikrara kavuþtuðunda orada da ayný durum geçerli olacak. Asur ticaret kolonilerinden beri doðal mecrasýnda akan bir ýrmaðýn önündeki yapay setleri kaldýrmak, ýrmaðýn kendi yataðýnda akmasýný saðlamak bölgenin ekonomik hareketlenmesini de þüphesiz beraberinde getirecek. Finansman açýsýndan, bölgesel kalkýnma bankalarý (eski Doðu Bloku için kurulan Avrupa Kalkýnma ve Ýmar Bankasý EBRD benzeri), ticari bankalar ve daha sonraki aþamada yatýrým fonlarý kapsam dahilindeki ülkelerdeki ortak paydalarýn geliþimine katký saðlayabilirler. Altyapi, özellikle enerji (petrol, doðalgaz hatlarý, ortak arama çalýþmalarý), telekom (fiberoptik baðlantýlar) ve ulaþtýrma (demiryolu, liman, otoyol) hatlarýnýn yüksek yatýrým ihtiyacý, beher ilave kullanýcý için gereken düþük maliyeti ve network mantýðý düþünülürse kapsam içi ülkelerin en hýzlý yarar saðlayabilecekleri ekonomik alan olacaktýr. Nihayet, bu tür bir iþbirliði platformu söz konusu ülkelerin genellikle kamu/rant odaklý, hantal ve verimsiz ekonomilerden giriþimcilik odaklý, dinamik ve yüksek katma deðerli ekonomiler haline gelmeleri için elzem olan kurumsal kapasite geliþimi ve zihniyet deðiþimi için de yararlý olacaktýr. Nihayet, kültürel açýdan, benzer zevk ve heyecanlarý paylaþan bu ülkeler sinema/TV, spor, turizm ve gençlik deðiþim programlarý alanlarýndaki iþbirlikleriyle ciddi katma deðer yaratabilirler. Ortak film festivallerinden bu ülkeleri kapsayan futbol turnuvalarýna, kýsa süreli vizesiz seyahatlerden gençlik deðiþim programlarýna, kültür alanýnda pek çok iþbirliði imkaný bulunuyor. Üstelik bu, siyaset ve ekonomiye göre daha hýzlý netice alýnacak, üstelik uzun vadede en kalýcý etki saðlayacak alan olacaktýr. OLABÝLÝR MÝ? Varsayalým ki yukarýda anlatýlan ortak noktalar ve fayda saðlama ihtimali mevcut. Peki böyle bir þey neden daha önce yapýl(a)madý? Baþka örnekler var mý? Aslýnda bu tip iþbirlikleri çeþitli defalar denendi. Örneðin Atatürk 1930'larda, Avrupa'da totaliter siyaset yükselirken Balkan ve Sadabad Paktlarý'na öncülük etti. Üstelik bu esnada Osmanlý Ýmparatorluðu'nun daðýlmasýnýn ve Türk-Yunan Savaþý'nýn üzerinden on beþ sene dahi geçmediðini anýmsayalým. Örneðin Özal 1990'larda SSCB'nin çöküþünün yarattýðý güç vakumunda Karadeniz Ýþbirliði Ekonomik Teþkilatý'ný kurdu. Üstelik henüz birkaç yýl önceye kadar "baþ düþman" ilan edilmiþ olan Rusya'yý da iþin içine alarak. Her iki giriþim de belki kurucularýnýn

minde yavru atmamasý için çok hassas oluyorlar. Hayvanlarýmýzýn özellikle bakýmlarýný titizlikle yapýp ilaçlarýný zamanýnda veriyoruz. Ayný zamanda yerlerini temiz ve sýcak tutuyoruz ki hayvan yavru atmasýn. Çok þükür bu yýl yavru atma olayý çok az oldu. Ýlçemizde hayvancýlýða çok daha fazla deðer verilmesi kanaatindeyim. Ýlçemizde hayvancýlýk yapýlarak ekonomiye önemli katký saðlayacaðýný düþünüyorum. Bütün zorluklara ve sýkýntýlara raðmen kuzularýmýzýn dünyaya gelmesiyle birlikte bütün yorgunluklarýmýzý unutuyoruz" dedi. Mehmet Atakan, Türkiye genelinde olduðu gibi ilçede de hayvancýlýðýn zor þartlarda yapýldýðýný ifade ederek, hayvancýlýðýn çok emek gerektiren bir meslek olduðunu dile getirdi. ÝHA kýsa süre içinde vefatlarý belki Türkiye'nin o esnada böyle bir koordinasyonu saðlayacak birikiminin olmamasý, belki de rakip iþbirliði teþkilatlarýnýn daha yetkin olmasý sebebiyle istenen baþarýya ulaþamadý. Yine de, Cezayir Cumhurbaþkaný Buteflika'nin "Osmanlý Milletler Topluluðu" talebinin de isaret ettiði gibi, Türkiye'den bir iþbirliði modeli beklentisi hala geçerli. Nitekim Ýngiltere, on yýllardýr Ýngiliz Milletler Topluluðu Commonwealth'i ayakta tutabildi. Yýlda yalnýzca $26 milyonluk bir bütçeyle idare edilen bu teþkilat, Kanada'dan Malta'ya, Tanzanya'dan Maldivler'e, Hindistan'dan Avustralya'ya bir birinden çok farklý 53 ülkeyi biraraya getiriyor, devlet baþkaný seviyesinde zirveler düzenliyor ve kendi mini-olimpiyatlarýný yapýyor. Ýngiltere'nin AB üyesi olmaya evet derken Euro birliðine ya da Schengen vize birliðine katýlmaya hayýr demesinin/diyebilmesinin sebebi biraz da bu network merkezi rol mü? Öte yandan, siyasi rejim, ekonomik yapý ve kültürel geçmiþ olarak birbirinden çok farklý olan Brezilya, Rusya, Hindistan ve Çin, BRIC baþlýðý altýnda biraraya geliyor, üye bulunduklarý diðer teþkilatlarla aralarýna mesafe koymadan farklý bir network oluþturuyorlar. Velhasýl, Soðuk Savaþ yýllarý için imkansýz olan "ayný anda çesitli network'lerin içinde olmak" yeni dünyada adeta bir zorunluluk. Deðerli bir network yaratabilirler. Bu bir iþbirliði þu dört prensip etrafýnda oluþmalýdýr: - Bölgesel barýþ, temel insan haklarý ve demokrasinin savunulmasý, - Her üye ülkenin birbirine eþit olmasý (herhangi bir tahakküm, egemenlik vb. iddiasýnda bulunmamasý), - Üye ülkelerin iliþkide bulunduklarý diðer teþkilatlarla ilgili bir tercihe zorlanmamasý, birbirleriyle geliþtirecekleri iliþkilerin derinliðini kendilerinin belirlemesi (çok kutuplu network mantýðý), - Siyasi istiþareler yapýlmakla birlikte esas olarak ekonomik ve kültürel iþbirliðine önem verilmesi. Türkiye, böyle bir platformun doðal koordinatörü, Ýstanbul da böyle bir platformun doðal merkezidir. Adýna ister Osmanlý Milletler Cemiyeti, Commonwealth, ya da baþka ne dersek diyelim, ana hedef bölgeyi bir barýþ, özgürlük, refah ve kültür havzasý haline getirmek olmalýdýr. Bu doðrultuda, hedef ülkeleri kapsayacak bir platform, bir düþünce kuruluþu þeklinde baþlamalý, esnek bir yapýya sahip olmalý ve baþarý gösterdikçe ve sahadaki talebe göre peyderpey evrilmelidir. Zaten Türkiye'nin bölgesel liderlik iddiasý da ancak hiyerarþik deðil, eþit iliþkiler kurarak; dýþlayarak deðil kapsayarak; sözle deðil kurumlar oluþturarak ve en önemlisi kaynak kodlarýný tarihi, ekonomik ve kültürel havzasýndaki diðer oyuncularla paylaþan bir sistem kurarak hayata geçebilir.


Ýç Politika

4 eski bakan soruþturma istedi Ý

stanbul Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'nýn 17 Aralýk'ta baþlattýðý soruþturma çerçevesinde haklarýnda fezleke düzenlenen 4 bakanla ilgili yeni bir geliþme yaþandý. Muhalefetin talebi üzerine olaðanüstü toplanan Meclis'te, 4 bakan hakkýnda soruþturma komisyonu kurulmasý için sürpriz bir adým atýldý. AK Parti, bu adýmý bakanlarýn Meclis Baþkanlýðý'na verdiði dilekçeden sonra attý. Haklarýnda fezleke bulunan 4 bakan, Meclis Baþkanlýðý'na dilekçe verdi. Dilekçede, þu ifadeler yer aldý: "17 Aralýk 2013 tarihinden itibaren yasadýþý yollarla elde edilen veya gizlilik çerçevesinde yürütülen bir soruþturmaya ait olduðu iddia edilen bir kýsým bilgilerin yine yasalara aykýrý olarak TBMM Genel Kurulu'nda ve dolayýsýyla bir kýsým medya organlarýnca kasýtlý biçimde speküle edilerek anayasa ile güvence altýna alýnan kiþisel onurumuzu rencide etmeye yönelik aðýr bir karalama kampanyasý yürütülmektedir. Bu nedenle gerek aziz milletimize gerek yüce Genel kurul'a olan hesap verme sorumluluðumuz gereði olarak hakkýmýzdaki iddialarýn TBMM tarafýndan kurulacak bir soruþturma komisyonu marifetiyle soruþturularak gerçeklerin ortaya çýkarýlmasý amacýyla anayasanýn 100. ve içtüzüðün 107. maddesi uya-

rýnca Meclis'te soruþturma açýlmasý hususunun gereðin arz ederim."

Ýki komisyon talebi Bakanlarýn bu dilekçesinin ardýndan AK Parti Grup Baþkanvekili Mustafa Elitaþ ile 55 milletvekilinin imzasýný taþýyan dilekçe için harekete geçti. Ýmzaya açýlan dilekçe Meclis Baþkanlýðý'na verilecek. AK Parti; iki ayrý soruþturma komisyonu kurulmasýný isteyecek. Üç bakan için bir soruþturma komisyonu, Erdoðan Bayraktar için ise ayrý bir komisyon kurulmasý talebinde bulunulacak. CHP de 4 bakan için ayrý ayrý soruþturma komisyonlarý kurulmasý için Meclis Baþkanlýðý'na önerge verdi. Adalet Bakaný Bekir Bozdað, Meclis'e gönderilen fezlekelerle ilgili olarak daha önce "Adli süreç olduðu için soruþturma komisyonu kurulmadýðý sürece o evrakýn içeriðinin milletvekillerinin incelenmesi mümkün deðildir. Soruþturma komisyonu kurulduðunda da sadece soruþturma komisyonu üyeleri inceleyebilir" demiþti. Böylece seçimden sonra Egemen Baðýþ, Muammer Güler, Zafer Çaðlayan ve Erdoðan Bayraktar'ýn Meclis tarafýndan soruþturulmalarý gündeme gelebilecek.

MSB DÝYARBAKIR ÝNÞAAT EMLAK BÖLGE BAÞKANLIÐI 223 NOLU HAVA RADAR KITA KOMUTANLIÐI/MARDÝN LOJMANLARINA ISI PAYÖLÇER TAKILMASI yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2014/32773 1-Ýdarenin a) Adresi : KISLA CAD. 21100 YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR b) Telefon ve faks numarasý : 4122237616 - 4122248261 c) Elektronik Posta Adresi : tesupdiyarbakir@msb.gov.tr ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý : Mekanik Tesisatý Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : MARDÝN/MERKEZ c) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 60 (ALTMIÞ) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : MSB Diyarbakýr Ýnþaat Emlak Bölge Baþkanlýðý Kýþla Cad. 21100 Yeniþehir/Diyarbakýr b) Tarihi ve saati : 31.03.2014 - 10:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi. 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sânatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri. 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5. Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 100 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: C-II Grubu Ýþler 4.4.2. Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: MAKÝNE MÜHENDÝSLÝÐÝ 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý MSB Diyarbakýr Ýnþaat Emlak Bölge Baþkanlýðý adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MSB Diyarbakýr Ýnþaat Emlak Bölge Baþkanlýðý adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YÜZYÝRMÝ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1

Basýn-468

(www.bik.gov.tr) Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr’de

20 MART 2014 PERÞEMBE

9

Atalay: BDP terör estiriyor

Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay, Barýþ ve Demokrasi Partisi'nin (BDP) Van'da terör estirdiðini belirterek, "Bilsinler buna izin vermeyiz. Olay çýkmasýn diye sabrediyoruz" dedi.

B

aþbakan Yardýmcýsý Atalay, Van ziyareti kapsamýnda AK Parti Van Ýl Baþkanlýðý tarafýndan bir düðün salonunda verilen yemeðe katýldý. Burada bir konuþma yapan Atalay, kendisini Vanlý olarak gördüðünü ve bundan da memnun olduðunu söyledi. Atalay, "Bir seçim ortamýndayýz. Ülkemizin her köþesinde hummalý bir çalýþma var. Genellikle seçimlerde son iki hafta çok çetin geçiyor. Tabi bu seçim yerel seçimdir. Ama dikkat ederseniz bu seçim biraz farklýdýr. Bu seçim gündeminde yerelden çok genel seçim gündemi hakim. Türkiye'nin geleceðini etkiyecek çok önemli bir seçim. Tabii akabinde Cumhurbaþkanlýðý seçimi var. Ýlk defa sandýkta Cumhurbaþkanlýðý'ný seçeceðiz. Sandýk gelecek vatandaþýmýz oyunu kullanacak ve Cumhurbaþkaný'ný seçecek. Akabinde de genel seçimler var. Gündemdeki konulara bakýldýðý zaman da AK Parti'nin 11 yýllýk iktidarýnda mutlu olmayanlar var. Türkiye hem zenginleþti hem özgürleþti. Bundan rahatsýz olanlar var. Þu an bir koalisyon var. Siyasetin göbeðine oturan bir yapýda var. Hepsinin hedefi AK Parti'yi zayýf düþürmektir. AK Parti olarak planlý bir kampanya yürütüyoruz. Pozitif bir kampanya. Bugüne kadar neler yaptýðýmýzý anlattýk. Bundan sonra da neler yapacaðýmýzý anlatacaðýz" þeklinde konuþtu.

'Seçimler varlýk yokluk meselesi' Bu seçimleri bir referandum olarak gördüklerini ifade eden Atalay, ellerindeki son verilerin beklenenin üzerinde bir oy alacaklarý yönünde olduðunu kaydetti. Atalay, "Van'ý biz çok seviyoruz. Baþbakanýmýzýn ve bakanlarýmýzýn en çok geldiði il Van'dýr. Van'ý gerçekten büyütmek, geliþtirmek için eliminden geleni yapýyoruz. Ülkemizin doðusundaki en önemli merkezimizdir. Van'ý büyükþehir statüsüne getirdik. Bu seçimi Vanlýlar için bir fýrsat olarak görüyorum. Biz dürüst siyaseti her þeyin önüne koyduk. BDP de etnik kimliðe dayalý siyaset yapýyor. BDP'nin olduðu illerde þehirlerimiz geliþmemiþ. Van'a yazýk etmeyiniz. Van'ý koruyalým, Van emin ellerde olsun. Biz Van'a her zaman yatýrým yaptýk. Sadece depremde 5 milyar 250 milyon harcadýk. Dirayetsiz, ehliyetsiz ellere bu parayý verdiðinizde heba ederler. Seçimleri Van için varlýk yokluk meselesi olarak görüyorum. Sandýðýn deðerini çok iyi bilmemiz lazým. Sandýðýn olmadýðý yerde diktatörlük, faili meçhuller ve olumsuzluklar vardýr. AK Parti her þeyi aydýnlatýyor, karanlýkta bir þey kalmýyor. Her riski aldý ve olumsuzluklarý kaldýrdý. Kaldýrmaya da devam ediyor" ifadeleri-

ni kullandý. 'Olay çýkmasýn diye sabrediyoruz' BDP'nin burada terör estirdiðini belirten Beþir Atalay, sözlerini þöyle sürdürdü: "Bilsinler buna izin vermeyiz. Olay çýkmasýn diye sabrediyoruz. Biz istersek sokaklarda çalýþamazlar. Bir çözüm süreci yürütüyoruz. Ana hedefi terör ve þiddet olmasýn, siyaset konuþsun diyoruz. Biz zor günlerden geldik, ama þiddetle hak aramadýk. Herkes siyaset yapsýn. Arkadaþlarýmýzý da biz tutuyoruz olay çýkmasýn diye. Son çýkarttýðýmýz demokratikleþme paketiyle ilgili onlarýn milletvekillerinin meclis konuþmalarýný izleyin. Onlar demokratikleþme adýmlarýndan rahatsýzlar, yatýrýmdan da rahatsýzlar. Seçimden sonra özerklik diye bir kavram var. Görüþtüklerime soruyorum. Özerklikten ne anlýyorsunuz? Bana özerklikle ilgili üç cümle söyleyin diyorum. Ýçerisinde hiçbir þey yok. Sadece siyasi bir jargon olarak kullanýyorlar. Bizim sistemimizde, anayasamýzda, mevduatýmýzda belediyelerle ilgili yapabileceðimiz en özerk yapýlarý kurduk. Baþbakanýmýz belediye baþkanlýðýndan geliyor. Bugün belediyeler çok özerk yapýlardýr zaten. Ýl Özel Ýdareleri de kapanýyor, büyükþehir meclisleri önem kazanýyor. Bunlar hangi özerklikten bahsediyor, anlamýyorum. Göreceksiniz seçimlerden sonra da hiçbir þey olmayacaktýr." ÝHA

Mezopotamya'nýn kadim topraklarýnda barýþ sesinin hiç susmadýðý, demokratik ve özgür bir yaþam dileðiyle. NEWROZ PÝROZ BE Yeniþehir belediye Baþkaný Selim Kurbanoðlu Meclis üyeleri ve Belediye Çalýþanlarý


10

20 MART 2014 PERÞEMBE

REKLAM

KADAYIFÇI LEVENT USTA 1970

" 'ten Bugüne Deðiþmeyen eþsiz lezzet"

Künefeci Levent Usta

Deneyimli kadromuz

75 Yol Kavþaðýnda Hizmetinize Girmiþtir

Diyarbakýr Halkýna Ýlk Künefeyi 1998 Yýlýnda Ofis Tren Rayý Künefeci Levent Usta Þubemizde Biz Tattýrdýk " . z ý ýn d a T k a m a eðiþmeyen D

"D

Merkez: Gevran Cad. Trenyolu Sok. Þatkar 5 Apt. Altý Ofis / Diyarbakýr - Tel : 223 45 46 Þube : Gevran Cad. No : 2 Ofis / Diyarbakýr Tel : 228 52 31 - 228 01 01 Þube : Elazýð Cad. No : 3 Çamlýca / Diyarbakýr Tel :228 56 46 Þube : Lise Cad. Ýhsan Bey Apt. Altý Çamlýca / Diyarbakýr Tel : 228 56 10 Þube : Diclekent Bulvarý 75 Yol Kavþaðý Levent Usta Plaza Tel: 0412 290 80 66 - 0412 290 80 77

www.kadayifcileventusta.com

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


spor

20 MART 2014 PERÞEMBE

11

Büyükþehir'de 3 puan mutluluðu Spor Toto 2. Lig Kýrmýzý Grup takýmlarýndan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor, hafta sonu sahasýnda oynayacaðý lider Altýnordu A.Þ maçý hazýrlýklarýný dün yaptýðý idmanla sürdürdü. S

eyrantepe Spor Tesisleri'ndeki idman sahasýnda gerçekleþen çalýþma teknik direktör Turhan Özyazanlar yönetiminde gerçekleþtirirken haftayý Bugsaþspor galibiyetiyle kapatan Yeþil Kýrmýzýlý takýmda moraller yerinde. Kulüp Futbol Þube Sorumlusu Cemal Doðrul, Lider Altýnordu A.Þ ile sahalarýnda oynayacaklarý maçý kazanýp, üst üste üçüncü galibiyetlerini almak istediklerini söyledi.Doðrul, "Bugün yaptýðýmýz çift kale maçla Altýnordu A.Þ maçý hazýrlýklarýný sürdürdük. Pazar günü sahamýzda oynayacaðýmýz maçý kazanýp üst üste üçüncü galibiyetimizi elde etmek istiyoruz. Hedefimiz mutlak galibiyettir" dedi.

Her rakibimizi ciddiye alýyoruz Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor Teknik direktör Turhan Özyazanlar ise, hafta sonu oynayacaklarý AltýnorduA.Þ spor maçýný kazanmalarý halinde üst sýralardaki takýmlara yetiþme imkanlarýnýn olacaðýný söyledi. Özyazanlar , puan cetveline bakýldýðýnda iki maç kazanmanýn kendilerini play-off'un ötesinde birincilik veya ikincilik yarýþýnýn içine atacaðýný ifade etti. 8 maçlarýnýn tamamýný kazanmalarý halinde bu hedeflerine ulaþabileceklerini aktaran Özyazanlar , "Çünkü rakiplerimize baktýðýmýz zaman onlarýn da kaybedecek maç sayýsý çok fazla deðil.

Bunun için biz kazanmamýz gerekiyor. Rakiplerimizin bu haftaki maç sonuçlarý bizim için iyi oldu. Biz kazanýnca onlara yetiþmiþ olduk. Tabi puan cetveli daha enteresan hale geldi" diye konuþtu. Bu hafta lider Altýnordu A.Þ spor maçýný kazandýklarý takdirde yukarýdaki takýmlara yetiþmelerinin daha olasý hale geleceðini anlatan Özyazanlar, "Sonraki maçlarý aldýðýmýz takdirde Play-off Ligin'e çýkmýþ olacaðýz." dedi. Altýnordu maçýnýn kendileri için çok önemli olduðunu vurgulayan Özyazanlar þöyle devam etti: "Rakibimizin deplasmanda oynadýðý ve evinde oynadýðý iki maçý iki ayrý hocamýza izlettirdik. Hiç küçümsenecek bir takým deðil. Çok farklý bir oyuncu yapýsýna sahip þuan 57 puanlarý var. Kazanmak zorunda olduklarýný görüyoruz. Bizim güvendiðimiz olay kendi takýmýmýzýn bu stresi çözebilecek deneyime, birikime sahip oyunculardan oluþmasý. Bu bizim en büyük teminatýmýz oluyor. Karþýmýzda formasý þortu ayakkabýsý olan herkesi çok ciddiye almamýz lazým. Burada da tabi her takýmýn kendine özel oyuncularý var. Puan olarak lider durumda olan biz ise saha ve seyirci avantajýmýzý kullanarak sahadan gülen taraf biz olmak istiyoruz"dedi. Taþkýn Civelek

Futbolcularýn alacaklarý donduruldu Diyar'da galibiyet sevinci D

iyarbakýrspor A.Þ deplasmanda oynayacaðý Van Belediyespor maçýnýn hazýrlýklarýna morali bozuk olarak baþladý. Maðlubiyetin Faturasýnýn Sportif Menejer Vedat Tanrýverdi'ye kesilmesi taraftarlar arasýnda þok etkisi yaratýrken futbolcularýn tüm alacaklarý donduruldu.

Aziz Gülmüþ’ün Yeni kitabý

ALLAHWEKÝL DÝYARBEKÝR Tüm kitapçýlarda

Diyarbakýr Süper Amatör ligin'de lider durumda olan 1968 Diyarbakýrspor dün seyrantepe sentetik çim sahasýnda konuk ettiði Bismil Belediyespor'u 6-1 yenerek galip gelmesini bildi.

B

ismil Belediyespor'un genç, diri ve çok koþan bir ekip olduðuna iþaret eden Akyol þunlarý kaydetti: "Maça Bismil Belediyespor çok iyi baþladý. Ýlk yarýnýn ortalarýna kadar etkili olan taraftý. Rakibimiz önünde golü bulduktan sonra dengeyi kurduk. Üstünlüðü ele geçirdik. Maçýn

ikinci yarýsýna iyi baþlayan taraf bizdik. Önce ikinci golü, daha sonra da üçüncü golü ve daha sonra goller üst üst üste golleri bularak rahatladýk. Hedefimiz süper Amatör liðin'de þampiyon

Spor Toto 2.lig Kýrmýzý Grup TAKIMLAR

olup daha sonra BAL liðin'e çýkmaktýr. Bismil Belediyespor maçýyla yakaladýðýmýz çýkýþý sürdürmek istiyoruz. Bunuda baþaracak kadro ve güce sahibiz" dedi. Taþkýn Civelek

Spor Toto 3.Lig 3.Grup TAKIMLAR


12

20 MART 2014 PERÞEMBE

20 03 2014 gazete sayfaları  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you