Page 1

Yangýna siz de su dökün

'Diyarbakýr model bir kent'

D

iyarbakýr'ýn Hani ilçesinde partililere seslenen Milletvekili Cuma Ýçten, Kürt sorununu tek baþlarýna çözemeyeceklerini söyledi ve ekledi: Ortada bir yangýn var. Siz de elinize bir bardak su alýp o ateþe atýp söndürmeye çalýþacaksýnýz. 5'te

Baðlarlý kadýnlara müzik eðitimi D

iyarbakýr'ýn Baðlar Ýlçe Belediyesi Kardelen Kadýn Evi'nde müzik kurslarý devam ediyor. Meslek kazandýrma projeleri kapsamýnda 60

kadýn müzik eðitimi alýyor. Kursiyerler, '8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü'nde hazýrladýklarý koroyla sahneye çýkacak. 8'de

C

HP Diyarbakýr Ýl Baþkaný Muzaffer Sayým ve baþkan yardýmcýlarý, Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir'i ziyaret etti. Ziyarette konuþan Baydemir, Diyarbakýr'ýn model bir kent olduðunu söyledi. 4'te

Mürsel ACAY YAÞAMIN RENGÝ

Babaya sevgiyle dokunuþ Samsun'da da linç giriþimi

S

inop'ta yaþanan gerginliðin ardýndan BDP'li milletvekillerinin gittiði Samsun'da da olaylar çýktý. BDP vekillerin gideceði bina önünde toplanan kalabalýk grup, taþ atarak binanýn camlarýný kýrdý. Polis ekipleri, gruba biber gazýyla müdahale etti. 9'da

Yaklaþýk 4 yýldýr içeride KCK'lýlar. Dün sabaha karþý Diyarbakýr 6. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde çýkan kararla 10 tahliye gerçekleþti. D tipi Cezaevi kapýsýnda heyecanlý bekleyiþ baþladý. Tahliye olanlarýn aileleri ve yakýnlarý büyük bir sevinçle cezaevi kapýsýnda karþýladý onlarý. Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir de oradaydý.

Darýsý diðerlerinin basýna ÇARÞAMBA 20 ÞUBAT 2013

Fiyatý : 30 KR

www.diyarbakirolay.com.tr

KCK ana davasýnda aralarýnda 6 eski belediye baþkanýnýn da bulunduðu 10 kiþi tahliye edildi. Tahliye olanlarý cezaevi kapýsý önünde Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir karþýladý.

Yazýsý 7’de

Babaya dokunuþ K

Temel hedef silah býraktýrma

B

aþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay, Ýmralý da dahil herkesin çözüm sürecini desteklediðini, sürecin temel hedefinin de PKK'ya silah býraktýrma olduðunu söyledi. 9'da

Töreden kaçtý iþ istiyor Þ

anlýurfa'nýn Siverek ilçesinde kan davasý nedeniyle kendisine yapýlan 'intikam' baskýsýna dayanamayýp Diyarbakýr'a göç eden engelli Þevket Akýncý, yetkililerden iþ talebinde bulundu. 3'te

Duruþma 17 saat sürdü

Zorlu dönem geride kaldý

Diyarbakýr 6. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde görülen duruþmada gece yarýsý tahliye kararý çýktý. Ýddia makamý, cuma günü verdiði mütalaasýný tekrarladý ve tutuklu yargýlanan Fýrat Anlý, Ahmet Ertak, Arslan Özdemir, Esma Güler, Dirayet Taþdemir, Hüseyin Kalkan, Hasan Öner, Ferhan Türk, Leyla Deniz ve Besime Gonca'nýn tahliyesini talep etti. Mahkeme heyeti, yaklaþýk 17 saat süren duruþma sonunda tahliyelere karar verdi. Tahliye olanlarý cezaevi kapýsý önünde Osman Baydemir karþýladý.

Çýkýþta açýklama yapan Yeniþehir Belediye eski Baþkaný Fýrat Anlý, son derece sýkýntýlý ve zorlu bir süreci geride býraktýðýný söyledi. Anlý, "4 yýlý aþkýn bir süredir arkadaþlarýmýzla birlikte, son derece zorlu ve sýkýntýlý bir dönemi geride býraktýk. Bizler için kiþisel ödenen bedellerin çok fazla bir anlamý yok. Önemli olan bu bedellerin, daha iyi bir yaþam için bir zemin oluþturabilmesidir. Geliþme aþamasýnda olan sürecin daha iyi bir noktaya gidebilmesi için hep birlikte el ele vereceðiz" dedi. 7'de

CK ana davasýnda tahliye olanlarý yakýnlarý kapýda karþýlarken duygulu anlar yaþandý. Diyarbakýr 6. Aðýr Ceza Mahkemesinde önceki gün görülen davanýn duruþmasý gece geç saatlere kadar sürdü. Gece yarýsýnda 10 tahliye kararý çýktý. Tahliye olanlarý Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir de yalnýz býrakmadý. Cezaevi çýkýþýnda tahliye olanlarýn aileleri ve yakýnlarý sevinçle bekledi. Tahliye olanlar arasýnda bulunan Batman eski Belediye Baþkaný Hüseyin Kalkan'ý oðlu sevgiyle kucakladý. Babaya sevgiyle sarýlma ve dokunuþ anýný Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir ve yine tahliye olanlar arasýnda bulunan Yeniþehir eski Belediye Baþkaný Fýrat Anlý sevgiyle izledi. Foto: Aziz FÝDANCI

Uygulama israfý önlemez

Kuyumcular Uzak Doðu'ya hazýrlanýyor

D

E

iyarbakýr Kuyumcular ve Sarraflar Odasý, Tayland'ýn baþkenti Bankok'ta düzenlenecek olan Gems ve Jewelry 2013 mücevher ve deðerli taþlar fuarýna katýlmaya hazýrlanýyor. 6'da

kmek israfýný önlemek amacýyla Ýstanbul'da 20 Þubat tarihinde baþlayacak olan 'Bayat Ekmeði Getir, Taze Ekmeði Götür' kampanyasý tartýþýlýyor. Van Fýrýncýlar ve Lokantacýlar Odasý Baþkaný Osman Tuncil, uygulamanýn ekmek israfýný arttýracaðýný söyledi. 6'da

Köye hapsoldular

H

Vali eþinden hastalara ziyaret S

iirt Valisi Ahmet Aydýn'ýn eþi Arzu Aydýn, Siirt Devlet Hastanesi'nde yatan hastalarý ziyaret etti. Hastane servislerini tek tek gezen Arzu Aydýn, yatan hastalara geçmiþ olsun dileðinde bulunup, sýkýntýlarýný dinledi. 8'de

akkari'nin Yüksekova ilçesinde kar yaðýþý ve inen çýðlar nedeniyle yolu kapanan ve elektrik direkleri düþen Yeþiltaþ Köyü sakinleri, yetkililerden yardým bekliyor. Köy Muhtarý Sami Kartal, iki aydýr köye hapsolduklarýný söyledi. 5'te


2

Saðlýk

20 ÞUBAT 2013 ÇARÞAMBA

Katarakt hastalarý dikkat!

Türkiye'de 'yaþlý hastalýðý' olarak bilinen katarakt aslýnda yeni doðan bebekler de dahil her yaþta görülebiliyor. Hemen her yaþ grubunun sorunu olan katarakt tedavisi dikkat edilmezse körlüðe kadar giden ciddi sonuçlara neden olabiliyor.

D

anlamýna geldiðini belirtti. Katarakt ameliyatýnýn baþarýsýný, hekimin tecrübesi ve göz içine konulan merceðin kalitesinin doðrudan etkilediðini anlatan Prof. Dr. Devranoðlu, þunlarý kaydetti: "Ben bir hekim olarak katarakt ameliyatý olacak hastalara dünyaca kabul edilmiþ saðlýk normlarýnda göz içi merceklerinin gözlerine takýlmasýný tercih etmelerini tavsiye ederim. Göz içi lenslerinin doðru seçimi sayesinde görme düzeyi yüksek kalite ve kontrastta sahip olacak, gece görüþü diðer merceklere göre daha kaliteli olacaktýr."

ünyagöz Hastaneler Grubu Medikal Direktörü Prof. Dr. Kazým Devranoðlu katarakt ameliyatlarýnýn en az kalpameliyatlarý kadar önemli olduðunu söyleyerek, katarakt ameliyatý olacak kiþilerin dikkat etmesi gereken noktalarý anlattý Dünyagöz Hastaneler Grubu Medikal Direktörü Prof. Dr. Kazým Devranoðlu, katarakt ameliyatý olacak hastalarýn dikkat etmesi gereken konularý þöyle özetledi: "Hekim tecrübesi, kullanýlan malzemelerin kiþiye özel olarak ve tek seferlik kullanýlmasý, tedavinin yapýldýðý hastanenin teknolojik altyapýsýnýn yeterliliði, ameliyatýn gerçekleþtiði ameliyathanenin sterilizasyon zincirine uygun olmasý… Bunlarýn olmamasý durumunda yapýlacak cerrahi operasyonun hastalarý görme kaybýna kadar uzanabilen bir yolculuða çýkarabilir."

ÝKÝNCÝL KATARAKT RÝSKÝNE DÝKKAT Sterilizasyon þartlarýna uyulmadan yapýlan katarakt ameliyatý sonrasý gözde enfeksiyon ve farklý komplikasyonlar geliþebileceðini anlatan Prof. Dr. Devranoðlu, bu durumun hastanýn görme yetisini kaybetmesine kadar gidebilecek bir yolun baþlangýcý olabileceðini söyledi. Ýyi, kaliteli mer-

ceklerle yapýlmayan ameliyatlarda kataraktýn arka zarýnýn kalýnlaþma riskinin, kaliteli mercekle yapýlan ameliyatlara göre daha fazla olduðunu

belirtti. Böyle durumda kalýnlaþan katarakt zarýnýn lazerle açýlmasýnýn gerektiðini bunun ise hasta için ayrý bir ameliyat riski ve maddi külfet

KATARAKTTA FEMTOSANÝYE LAZER ÝLE ÇÖZÜM Dünya ile eþ zamanlý Dünyagöz Hastaneler Grubu'nda uygulanmaya baþlanan Femtosaniye Lazer yöntemi ile katarakt tedavisinde önemli bir yol katedildi. Bir yýldan beri Dünyagöz Hastaneleri'nde uygulanan Femto Saniye Lazer yöntemi ile katarakt

ameliyatlarýnýn en önemli aþamasý olan yapay göz içi merceðinin yerleþtiði yuva lazer yardýmý ile kusursuz olarak hazýrlanabiliyor. Femtosaniye Lazer yönteminin detaylarýný anlatan Prof. Dr. Devranoðlu, þöyle konuþtu: "Femtosaniye Lazer yardýmýyla katarakt ameliyatýnda geliþmiþ görüntüleneme yöntemleri kullanýlarak katarakt ameliyatýnýn en önemli aþamalarýnýn yapýldýðýný belirtti. Bu aþamalar sýrasýyla, gözün kornea tabakasýnýn lazerle kesilmesi, göz merceðinin ön zarýnýn alýnmasý ve katarakt oluþmuþ merceðin göz içinde parçalanmasý lazer yardýmý ile daha hassas ve daha düzgün olarak yapýlabilmektedir dedi. Klasik Fako ile yapýlan katarakt ameliyatlarýnda olduðu gibi bu þekilde lazer yardýmýyla hassas olarak yapýlan ameliyatlar sonrasýnda da göz içine takýlan çok odaklý mercekler ile kataraktýn yaný sýra varsa hastalardaki kýrma kusurlarýnýn (miyop, hipermetrop, astigmat) daha doðru olarak düzeltilebiliyor, uzak ve yakýn gözlüklerine olan baðýmlýlýk azalýyor.Türkiye bu yöntemi, dünya ile eþ zamanlý olarak kullanmaya baþlayarak bu konuda Avrupa'daki deneyimli ülkeler arasýna katýldý."

Burun týkanýklýðýna dikkat Kulak Burun Boðaz Hastalýklarý Uzmaný Dr. Tolga Celal Þahiner, burun týkanýklýðýnýn çocuklarýn zeka geliþimini olumsuz yönde etkilerken, yetiþkinlerde kalp hastalýklarýna davetiye çýkardýðýný söyledi.

K

iþinin yaþam kalitesini bozan ancak pek çoðumuz tarafýndan ciddiye alýnmayan burun týkanýklýðý gece uyku kalitesini kötüleþtirerek uyku apnesi baþta olmak üzere pek çok hastalýða yol açýyor. Uykuda solunumdurmasý olarak da adlandýrýlan uyku apnesi sonucunda hipertansiyon, kalp ve damar hastalýklarý, hafýza bozukluklarý ve dikkat eksikliði gibi pek çok hastalýðýn görülme riski artýyor. Kiþinin yaþam kalitesini bozduðu ve deðiþik komplikasyonlara neden olduðu için burun týkanýklýklarýnýn çok önemli olduðunu belirten kulak burun boðaz hastalýklarý uzmaný Dr. Tolga Celal Þahiner, burun açýcý damlalarýn ise 5

günden fazla kullanmamasý gerektiðini söyledi. Özellikle kýþ aylarýnda geçirilen virüs veya bakterilere baðlý üst solunum yollarý enfeksiyonlarýnda pek çok þikayetin yaný sýra burun týkanýklýðýnýn da sýkça görüldüðünü ifade eden Þahiner, "Bu þikayeti gidermek maksadýyla çeþitli burun açýcý damla ve spreyler, ayrýca oral dekonjestanlar kullanýlmaktadýr. Burada dikkat edilecek husus, özellikle burun açýcý sprey ve damlalarýn beþ günden fazla kullanýlmasý durumunda hastalarýn damlaya baðýmlý hale gelecek olmasýdýr. Bu da tedavisi zor durumlara neden olabilir. Bu nedenle hekime danýþmadan burun açýcýlarý kul-

Obeziteden bir zarar daha! D

oç. Dr. Fulya Akýn, obezitenin yaygýnlaþmasýnýn, diyabet hastalýðýnýn görülme sýklýðýný artýrdýðýný bildirdi. Pamukkale Üniversitesi Týp Fakültesi Ýç Hastalýklarý Anabilim Dalý Endokrin Bilim Dalý Baþkaný Doç. Dr. Fulya Akýn, yaptýðý açýklamada, diyabetin, pankreasýn besinlerin enerjiye çevrilebilmesi için gereken insülini üretmemesi ya da üretilen insülinin gerektiði gibi kullanýlamamasý sonucu ortaya çýkan bir hastalýk olduðunu söyledi. Bu oluþ þekillerine göre diyabetin ''Tip 1'' ve ''Tip 2'' olarak ikiye ayrýldýðýný, ilk grup diyabetin her yaþta ortaya çýkabildiðini ifade eden Akýn, ikinci tür diyabetin ise son yýllara kadar 40 yaþ üzeri hastalýðý olarak bilindiðini dile getirdi. Akýn, özelikle Tip 2 diyabetin, hareketsiz yaþam ve artan obeziteyle birlikte görülme yaþ aralýðýnýn aþaðý çekildiðini, bununda toplumdadiyabet görülme sýklýðýný artýrdýðýný belirterek, þöyle konuþtu: ''Tip 2 diyabetini daha yaþlý

Parfümü sakýn buraya sýkmayýn! Parfüm kullananlara çýplak tene parfüm sýkýlmamasý uyarýsý yapýldý.

E

insanlarda görebiliyorduk. Þimdi ise çocukluk çaðýnda obezitenin artmasýyla birlikte daha erken yaþlarda Tip 2 diyabeti görmeye baþladýk. Yaþ aralýðý 40 yaþýn altýna indi. Bu obezite ile birlikte arttý. Zaten dünyada artýk 'diyabezite' diye bir terimden bahsediliyor. Obezite ve diyabetbirbirine paralel olarak katlanarak artýyor. 2002 yýlýnda yüzde 7,2 olan diyabet sýklýðý, 2010'da yüzde 13,7'ye ulaþarak yüzde 90 oranýnda bir artýþ gösterdi.''

lanmak tehlikelidir" diye konuþtu. Burun týkanýklýklarýnýn gece uyku kalitesini bozduðunu vurgulayan Þahiner, þöyle devam etti: "Bu saðlýk problemleri her yaþ grubunu tehdit etmekte. Obstrüktif uyku-apne sendromu (OSA) hastalarýn büyük kýsmýnda özellikle burunda týkanýklýða neden olan bir patolojiye de rastlanmaktadýr. OSA'nýn neticesinde kiþilerde, hipertansiyon, kalp ve damar hastalýklarý, bazý akciðer hastalýklarý, hafýza bozukluklarý, çocuklarda ise hiperaktivite, dikkat bozukluklarý, baþarýsýzlýk gibi problemler oluþabilir" dedi.

skiþehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Týp Fakültesi Dermatoloji Anabilim Dalý Baþkaný Prof. Dr. Ýlham Sabuncu, parfümün doðrudan tene sýkýlmamasý gerektiðini ve içeriðindeki maddelerin iyi bilinmesi gerektiðini açýkladý. Parfüm sýkýlan cildin, güneþe maruz kalmamasý gerektiðine dikkati çeken Prof. Dr. Sabuncu, þöyle devam etti: ''Parfümü güneþ ýþýðý görmeyen, kulak arkasý ile el bileklerinize veya giysilerinize sýkýn. Yüz ve boyun bölgesi, güneþe maruz kalan alanlar olduðu için açýk havaya çýkýlacaðý zaman asla bu bölgelere parfüm sýkmayýn. Parfüm, doðru kullanýlmadýðý zaman ciltte deri döküntüsü, kaþýntý gibi alerjik reaksiyonlara, bazý parfümler ise uzun zaman diliminde kahverengi lekelere neden olabilir. Parfüm yüze doðru sýkýldýðý zaman solunmasý

halinde ise hassas kiþilerde astým krizi, solunum bozukluklarý ve öksürüðe, gözlerde alerjiye zemin hazýrlanmýþ olur. Özellikle astým, migren veya alerjisi olanlar, parfümden uzak durmalý.''

TAKLÝT PARFÜMLERDE 'KANSER' TEHLÝKESÝ Prof. Dr. Sabuncu, orijinal olmayan taklit parfümlerin kullanýlmasýnýn, olumsuz sonuçlara yol açabileceðini anlattý. Orijinal parfümlerin piyasaya sürülmeden önce birçok testten geçirildiði ancak taklit parfümler için bunun geçerli olmadýðý bilgisini veren Prof. Dr. Sabuncu, þunlarý kaydetti: ''Taklit parfümlere eklenen bazý maddeler, ciltte kalýcý hasarlara neden olabilir. En çok kullanýlan kimyasallardan biri parabendir. Bu madde, parfümün kokusunun kalýcýlýðýný saðlamaktadýr. Bazý Avrupa ülkelerinde, parfümlerde paraben kullanýlmasý yasaklanmýþtýr. Paraben, ciltte tahriþ ve egzamaya neden olduðu gibi kanserojen etkisi bulunduðu da tartýþýlmaktadýr. Bu yüzden taklit parfüme itibar edilmemeli, kullanýlmasý halinde ise kesinlikle cilde deðil, giysilere sýkýlmalýdýr.'' Prof. Dr. Sabuncu, parfümlerin son kullanma tarihlerine bakýlmasý, eskiyen parfümlerin kesinlikle kullanýlmamasý, terli ve kirli vücuda parfüm sýkýlmamasý uyarýlarýnda bulunarak, ''temiz vücut, az parfüm'' ilkesinin benimsenmesi gerektiðini sözlerine ekledi.


Suriyeli aile geri dönmek istiyor Ü

lkelerindeki iç savaþ nedeniyle Türkiye'ye gelen Suriyeli aile ülkesine geri dönmek istedi. Ýç savaþ nedeniyle Türkiye'ye gelen Suriyeli aile, Mardin'in Nusaybin ilçesi sýnýr kapýsýndan Suriye'nin Kamýþlý ilçesine gitmek istedi. Suriyeli aile kapýnýn kapalý olduðunu öðrenince yetkilerden yardým istedi. Ýlçe Emniyet Müdürlüðü'ne götürülen Suriyeli ailenin, Mardin Emniyet Müdürlüðü Yabacýlar Þubesi'ne götürüleceði öðrenildi.

Töreden kaçtý iþ istiyor 20 ÞUBAT 2013 ÇARÞAMBA

Þanlýurfa'nýn Siverek ilçesinden kan davasýndan dolayý kaçýp Diyarbakýr'a yerleþen engelli Þevket Akýncý, yetkililerden iþ talebinde bulundu.

2

007 yýlýnda toprak nedeniyle çýkan kavgada babasý ve kardeþini kaybettikten sonra çevrenin intikamýný almasý için kendisine yapýlan baskýlara karþý gelen Diyarbakýr'ýn Çermik ilçesine göç eden engelli Þevket Akýncý, tek isteðinin bir iþ imkanýna sahip olmak olduðunu söyledi. Çok zor badireler atlattýðýný kaydeden Akýncý, þu an tek isteðinin kamu kurumlarýnda bir iþe yerleþmek olduðunu kaydetti. 1990 yýlýnda geçirdiði trafik kazasýyla sol bacaðýnýn ezildiðinden dolayý kesildiðini ifade eden Akýncý, 7 yýl boyunca tedavi gördüðünü belirtti. Kazadan dolayý sol böbreðini de kaybettiðini aktaran Akýncý, "Yaþadýðým bu hastalýklar karþýsýnda çok þükür diyorum. Öncellikle Allah'ýn izniyle ve devletin desteðiyle saðlýðýma kavuþtum. 2007 yýlýnda arazi nedeniyle çýkan kavgadan babam ve kardeþimi öldürdüler. Bunun üzüntüsü ve çaresizliðinden dolayý beyin kanamasý geçirdim. Doktorlarýn ölecek demelerine raðmen çok þükür yüce Rabbim þifasýný benden esirgemedi. Çevremizdekiler bana ve aileme babam ve kardeþimin kanýný almam için sürekli baskýlar yapýyordu. Bunun üzerine bende baskýlara ve töreye karþý gelerek Siverek'i terk edip buraya yerleþtim. Çok zor badireler atlattým. Hala birçok sýkýntý yaþamaktayým. Yüzde 80 oranýnda özürlü raporum var. Hükümetin özürlülere verdiði önemi çok iyi bilmekteyiz. Bundan dolayý yetkililerden önümüzdeki günlerde alýnacak özürlü personel konusunda bana yardým etmelerini istiyorum" dedi.

D

Ýntihar etti hayata döndürüldü

iyarbakýr'da kendini asarak intihar teþebbüsünde bulunan bir genç, doktorlarýn müdahalesiyle yeniden hayata döndürüldü. 23 yaþýndaki R.O., kendini asarak intihar etti. Hastaneye kaldýrýldýðýnda kalbinin durduðu belirlenen R.O., yapýlan müdahalelerin ardýndan hayata döndürüldü. Hastanede tedavisi devam eden R.O.'nun intihar nedeni belirlenemezken, olayla ilgili soruþturma baþlatýldý.

Tiyatro köy çocuklarýnýn ayaðýna gidiyor

B

itlis Kültür ve Sanat Derneði tarafýndan Sosyal Destek Programý (SODES) kapsamýnda hazýrlanan proje sayesinde köy çocuklarý tiyatro ile tanýþýyor. 'Gülümseyen Minik Gözler Ýçin Köy Köy, Okul Okul' adlý proje kapsamýnda Bitlis merkeze baðlý 64 köy okulunda 'Meddah Amca' adlý oyun sahnelenecek. Köy okullarýna giderek kýsa çalýþmadan sonra sýnýfý sahneye çeviren tiyatrocular, oyunlarýný sergiledikten sonra köy öðrencilerine hikaye kitabý ve projelerinin tanýtým materyallerini hediye ediyorlar. Proje kapsamýnda 64 köy okulunda gösteri sunacak olan tiyatrocular, gün içerisinde yaklaþýk 5 köye giderek çocuklarý eðlendiriyorlar.

145 köy yolu kapandý

B

ingöl'de etkili olan kar yaðýþý nedeniyle kent genelinde 145 köy yolu ulaþýma kapandý. Bingöl'de akþam saatlerinde baþlayan ve gece boyunca devam eden kar yaðýþý hayatý olumsuz etkiledi. Kent merkezinde kar kalýnlýðý 20 santime ulaþýrken, yüksek kesimlerde 50 santimi buldu. Ýl genelinde 145 köy yolu kardan kapanýrken, bu

Yaralý Puhu'ya el konuldu Muþ'ta köylüler tarafýndan yaralý bulunarak satýlmak istenilen puhuyu Doða ve Milli Parklar Þube Müdürlüðü ekipleri korumaya aldý.

O

rman ve Su Ýþleri Bakanlýðý Doða ve Milli Parklar 60. Þube Müdürü Haydar Daþdemir, Güzeltepe Köyü'nde köylüler tarafýndan yaralý puhu bulunduðu duyumu aldýklarýný ve köye gittiklerini söyledi. Daþdemir, köye gittiklerinde puhunun Muþ merkeze satýlmak için götürüldüðünü öðrendiklerini belirtti. Yapýlan çalýþma sonucunda puhuyu Erzurum Caddesi'ndeki köy garajýnda bulduklarýný ifade eden Daþdemir, "Baykuþgillerden olan puhuyu bir vatandaþ bulmuþtu. Puhuyu satmak için merkeze getirdiðini duyduk. Anýnda müdahale ederek, vatandaþtan alýp müdürlüðümüze getirdik. Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü'nden veteriner arkadaþlara gerekli tedavisini yaptýrýp, doðaya salmayý planlýyoruz. Veteriner arkadaþýmýzýn vereceði rapora göre Van Hayvan Hastanesi'ne de götürebiliriz. Kýþ olduðu için yem bulamamakta sýkýntý çeken bu tür hayvanlar yerleþim yerlerine gelebiliyorlar. Vatandaþlar böyle bir durumda hayvaný yaralamak yerine yem verseler daha iyi olacak. Biz Doða ve Milli Parklar Þube Müdürlüðü olarak vatandaþlarýmýzýn daha duyarlý olmasýný istiyoruz" dedi.

Silvan'da iþ bankasý þube açýyor Kibritle oynayan çocuk evi yaktý D

Çocuklarýn gözleri gülüyor Proje Koordinatörü Haydar Yýlmaz, köy okullarýný tek tek gezerek çocuklara sýnýflarýnda gösteri sunduklarýný söyledi. Çocuklarýn gözlerindeki gülümsemeyi görmenin kendilerini son derece mutlu ettiðini anlatan Yýlmaz, "Biz kendimizce 'Gülümseyen Minik Gözler' diye bir slogan belirledik ve bu çocuklarýmýzýn gözlerindeki mutluluk sloganýmýzýn ne kadar haklý bir söylem olduðunu ortaya çýkartýyor. Bizlere destek olan Bitlis Valiliði'ne, Kültür ve Turizm Müdürlüðü'ne, Ýl Milli Eðitim Müdürlüðü'ne ve ekip arkadaþlarýma teþekkür ediyorum" dedi.

yollarý açmak için çalýþmalar sürüyor. Kent merkezindeki Çabakçur Köprüsü Mevkii'nde buzlanma nedeniyle maddi hasarlý trafik kazalarý meydana gelirken, birçok araç kayýp yoldan çýktý. Trafik ekipleri bölgede trafik akýþýný kontrollü saðlarken, karayollarý ekipleri de kar temizleme çalýþmasý yaptý.

D

iyarbakýr'ýn Silvan ilçesinde Türkiye Ýþ Bankasý þubesi açýlýyor. Diyarbakýr-Batman kara yolu üzerinde Silvan Belediye Baþkanlýðý karþýsýnda açýlan Türkiye Ýþ Bankasý þubesi, Cuma günü vatandaþlara hizmet vermeye baþlayacak. Yaklaþýk 20 yýl önce Silvan'daki þubesini kapatan Türkiye Ýþ Bankasý tekrar Silvan'da þube açýyor. Türkiye Ýþ Bankasý'nýn tekrar þube açmasýnýn önemli bir adým olduðunu belirten

esnaf Behmen Kan, "Yaklaþýk 20 yýl önce Silvan'da 12 tane banka vardý, ama 1992 yýllýndan sonra bankalar Silvan'daki þubelerini kapattý. Türkiye Ýþ Bankasý da þubesini kapatan bankalardan biriydi ama þimdi tekrar burada þube açýyor. Bu Silvan için önemli bir adým. Esnafýn Ýþ Bankasý'na çok ihtiyacý var. Bu Silvan için bir yatýrým sayýlabilecek çalýþma, umarým herkes için hayýrlýsý olur'' dedi.

iyarbakýr'da çocuðun kibritle oynamasý sonucu çýktýðý ileri sürülen yangýn paniðe neden oldu. Baðlar ilçesi Yeniköy Mahallesi'ndeki bir evde sabah saatlerinde yangýn çýktý. Evdeki küçük çocuðun kibritle oynamasý nedeniyle çýktýðý iddia edilen yangýn bir anda bütün evi sardý. Alevler arasýnda kendilerini dýþarý atan aileden yaralanan olmazken, olay yerine giden itfaiye ekipleri yangýný kýsa sürede söndürdü. Yangýnda ev kullanýlamaz hale gelirken, olayla ilgili soruþturma baþlatýldý.


4

HABER

20 ÞUBAT 2013 ÇARÞAMBA

CHP heyetinden Baydemir'e ziyaret

'Diyarbakýr model bir kent'

CHP Diyarbakýr Ýl Baþkaný Muzaffer Sayým ve baþkan yardýmcýlarý, Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir'i ziyaret etti. Ziyarette konuþan Baydemir, Diyarbakýr'ýn model bir kent olduðunu söyledi.

G

eçtiðimiz günlerde kongresini yapan CHP Diyarbakýr Ýl Baþkaný Muzaffer Sayým, Baþkan Yardýmcýlarý Mehmet Þerif Doðrul, Kemal Ezber, Özlem Kaya, Sultan Savcý, Mehmet Ali Demirel, Mehmet Öner, Ayþe Yelkovan, Tarýk Fidancý ve Ýl Sekreteri Erdem Onan, Büyükþehir Belediyesi'ne gitti. Baydemir, konuklarýný Baþkanvekili Hafize Ýpek ve Meclis Baþkanvekili Eþref Güler ile birlikte karþýladý. Diyarbakýr'a hizmet etmenin büyük bir onur olduðunu ifade eden Baydemir, "Bunun yaný sýra bir ödev ve ayný zamanda ateþten gömlek. 8 yýl boyunca mahcup olmadýk. Diyarbakýr'da yaþayan 1 yaþýndan 100 yaþýna kadar bütün insanlarýmýzýn hizmetkarý olduk. Sadece insanlarýn deðil tüm canlýlarýn hizmetkarýyýz" dedi. 'Bütün fikirler çiçektir' Diyarbakýr'ýn demokrasi kültürü ve bilinci açýsýndan Türkiye'ye model olabilecek bir kent olduðuna vurgu yapan Baydemir, "Diyarbakýr Türkiye'de kendi iç dinamiði içerisinde yurttaþ bilinciyle demokrasiyi içselleþtirmiþ bir kent.

Zayi ilanlarý Diyarbakýr/Kayapýnar nüfus müd.almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim.Hükümsüzdür Hüsnü Boz Diyarbakýr nüfus müd.almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim.Hükümsüzdür Ömer Yakut

Önemli deneyimler aktarabilecek bir pozisyonda. Bizler çok farklý siyasi fikirleri, düþünceleri bünyesinde barýndýran ve hepsini yaþatan kadim bir geleneðin temsilcileriyiz. Bir yerleþim yerinde birbirinden farklý siyasi görüþlerin, inançlarýn var olmasý ve bunlarýn barýþ içinde yaþamasý önemlidir. Farklýlýklar demokrasinin vazgeçilmezidir. Hepimizin farklý, hepimizin eþit olduðu bir ülke yaratmak dileðiyle ve temennisiyle Diyarbakýr'da yaþayan her insanýmýzýn hizmetinde olduðumuzu söylemek istiyorum. Bütün siyasi fikirler birer çiçektir. Bu çiçek bahçesi içinde bu ülkenin tüm renklerini ve farklýlýklarýný korumak zorundayýz. Bizler de yerel yönetimler olarak bu çeþitliliðin yaþamasý için güç vermek durumundayýz. Bu kentte tüm çiçekler, tüm halklar kendilerini özgürce yaþatmalý" diye konuþtu. 'Barýþ köprüleri inþa ediyoruz' Yerel yönetimlerin görevinin sadece yol, su kanalizasyon olmadýðýný anýmsatan Baydemir, þöyle konuþtu: "Bu görevlerinin yaný sýra yerel

halklarýn birbirine yakýnlaþmasý, birbirine dokunmasý, tanýmasý için en etkin mekanizmalar yerel otoritelerdir. Dolayýsýyla 8 yýllýk zaman dilimi içerisinde Diyarbakýr halkýndan almýþ olduðumuz güç ve cesaretle biz aslýnda Diyarbakýr'la Trabzon arasýnda barýþ köprülerini inþa etmeye çalýþýyoruz. Diyarbakýr'la, Konya, Mersin, Þýrnak arasýnda barýþ, dostluk, birlikte yaþam köprülerini inþa etmeye çalýþýyoruz. Kesinlikle kabul edilemez saldýrý ve gösterilerin bir daha yaþanmamasý için bu barýþ köprülerinin inþasýnda daha fazla geç kalýnmamalý. Herkesin bu manada barýþ elini uzatmaktan imtina etmediðini düþünüyorum. Umuyor ve diliyorum ki bu son vaka olur. En nihayetinde bu ülkede yaþayan her fikir, her düþünce kendisini her ilde ifade etme imkanýna kavuþtuðunda demokrasiden, birlikte yaþamdan ve karþýlýklý saygýdan söz edebiliriz. Bu itibarla ben Diyarbakýr'ý Türkiye için bir model kent olarak öneriyorum. Diyarbakýr'ýn kendi içerisinde farklý fikirlerin birbirine yaklaþýmý ve saygýsýný da demokrasiyi içselleþtirmiþ bir model olarak göstermek istiyorum." Sayým: Tahliyeler geç kalmýþ bir karardýr CHP Diyarbakýr Ýl Baþkaný Muzaffer Sayým da tahliyelerin sevindirici ancak geç kalýnmýþ bir karar olduðunu söyledi. Bu tür durumlarýn aþýlmasý ve yaþanmamasý gerektiðini düþündüðünü belirten Sayým, "KCK operasyonlarýnda tutuklu bulunanlarýn birçoðunun suçsuz yere içeride olduðunu biliyoruz. Bunlarýn bir an önce ailelerine kavuþmalarýný istiyoruz. Çok baþarýlý belediye baþkaný arkadaþlarýmýz var. Bunlarýn tekrar görevlerinin baþýna dönmelerini temenni ederiz. Umarým bu sancýlý süreç kýsa sürer. Partimiz bu konuda çok önemli destek sundu. Sorunlarýn çözümüne yönelik olarak muhalefetle birlikte hükümet yüzde 80 destek aldý. Bu destek hiçbir iktidara nasip olmaz. CHP de bu konuda kredi açmýþtýr. Genel Baþkanýmýz 'Taþýn altýna elimi koyarým, hem de kredi açarým' demiþtir. Hükümet bu kadar destek arkasýndayken en kýsa sürede sorunu bitirmesi gerekir" ifadelerini kullandý.

toplamda 15 milyon 920 bin TL ödenek alýnmýþtýr. Ýlimiz 2012 yýlýnda da Türkiye'de 30 il içerisinde en fazla hibe alan il olma baþarýsý göstermiþtir" dedi.

20 ÞUBAT 2013 ÇARÞAMBA

Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

nsan Haklarý Derneði (ÝHD) Hakkari Þube Baþkaný Ýsmail Akbulut, Sinop'ta BDP heyetine yönelik protestolara tepki gösterdi. Dernek binasýnda açýklamasý yapan Ýsmail Akbulut, "Milletvekilleri Sebahat Tuncel, Levent Tüzel, Ertuðrul Kürkçü ve Sýrrý Süreyya Önder ile beraberindeki heyet, 18 Þubat 2012 Pazartesi günü saat 12.15'te Sinop Öðretmenevi'ne girip basýn açýklamasý yapmak istedi. Heyet ayrýca Yaykýl Köyü'ne gidip termik santral karþýtý çadýr nöbeti tutan köylüleri ve KESK Sinop Þubesi'ni ziyaret etmeyi planlýyordu. Ayný gün saat 20.00'de de öðretmenevinde düzenlenecek halk toplantýsýnda vatandaþlarla buluþacaklardý ancak heyet yaþanan gerginlik nedeniyle saat 12.15'te girdikleri öðretmenevinden saat 21.25'te polis panzerleriyle dýþarý çýkabilmiþtir. Milletvekillerinin dýþarýda bulunan otomobillerine saldýrýda bulunan grup, araçlarý tahrip etmiþ ve içindeki eþyalarý talan etmiþtir. Milletvekillerin programýnýn herkes tarafýndan desteklenmesi, yaþam hakkýnýn teminat altýna alýnmasý için önemli bir adým olacak. Ayný zamanda Karadenizli milletvekilleri tarafýndan bölgemize yapýlacak bir geziyle kardeþlik köprülerinin kurulacaðýna inanýyor ve böyle bir projeye bölge STK'larýnýn destek vereceðini belirtmek istiyoruz" dedi.

Van Vali Yardýmcýsý Mehmet Özel, Kalkýnma Bakanlýðý'nýn Soysal Destek Programý (SODES) kapsamýnda proje alýmlarýnýn baþladýðýný ifade ederek, 15 Mart 2013 tarihinin son gün olduðunu söyledi.

Son tarih 15 Mart

BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR.

Ý

Van'da SODES baþvurularý baþladý

Diyarbakýr nüfus müd.almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý 01.02.2013 tarihinde kaybettim.Hükümsüzdür Ayþe Yersel

YIL: 12 SAYI: 4184 Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk adýna Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Yazý iþleri Müdürü Muhittin TALAY Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: Stadyum Altý Kuzey Kale Arkasý YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR e-posta: olayhaber@hotmail.com

ÝHD'den Sinop olaylarýna tepki

S

ODES baþvurularý ve çalýþmalarý ile ilgili Erek Toplantý Salonu'nda basýn toplantýsý düzenleyen Vali Yardýmcýsý Mehmet Özel, SODES'in bölgedeki yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleþmeden kaynaklanan sosyal sorunlarý gidermek, deðiþen sosyal yapýnýn ortaya çýkardýðý ihtiyaçlara karþýlýk vermek, toplumsal dayanýþma ve bütünleþmeyi güçlendirmek olduðunu belirtti. Vali Yardýmcýsý Özel, toplumun dezavantajlý kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katýlýmlarýný saðlamak amacýyla SODES'in 2017 yýlýna kadar uygulanmasý için planlanmýþ bir program olduðunu kaydetti. Özel, "2010 yýlýnda bakanlýða sunulan projelerden 66 adedi kabul edilmiþ ve Van ilimiz 25 il içerisinde 9 milyon 775 bin TL ödenekle en fazla ödenek alan il olmuþtur. 2011 yýlýnda ise SODES'e sunulan 132 adet proje içerisinde 87 adedi ilimize kazandýrýlmýþ olup 11 milyon 740 bin TL ödenekle Türkiye'de 30 il içerisinde en fazla hibe alan il olmuþtur. 2012 yýlýnda da Kalkýnma Bakanlýðý'na suluna projelerden 72 adedi kabul edilerek

SODES kapsamýnda hazýrlanacak olan proje tekliflerinin www.sodes.gov.tr internet adresinde de yapýlacaðýný anlatan Vali Yardýmcýsý Özel, "SODES Bilgi Sistemi (SODES-BÝS) aracýlýðýyla internet üzerinden baþvuru yapýldýktan sonra yazýlý olarak 15 Mart tarihine kadar baþvuru sahipleri tarafýndan valiliðimize gönderilecektir. Belirtilen tarihten sonra internet sitesi üzerinden baþvurular Kalkýnma Bakanlýðý tarafýndan kapatýlacaktýr. 15 Þubat-15 Mart 2013 tarihleri arasýnda valiliðimizce ön deðerlendirme yapýlacaktýr. 15 Mart 2013 tarihine kadar yapýlacak ön deðerlendirmelerden sonra valilikler tarafýndan bakanlýða gönderilecektir. Bu nedenle son baþvuru tarihinden sonra getirilecek olan proje teklifleri kesinlikle dikkate alýnmayacaktýr. Ayrýca Van Valiliði bünyesinde bir vali yardýmcýsý baþkanlýðýnda 7 uzman ile Avrupa Birliði (AB) Proje Koordinasyon Birimi kurulmuþtur. Bu birimimiz dört bileþende faaliyet göstermektedir. AB tarafýndan ülkemize saðlanan katýlým öncesi mali yardým kapsamýnda yürütülen hibe programlarý aracýlýðý ile Van ilinde toplam 201 projeye hibe desteði saðlanmýþtýr. Van ilinde baþarýlý olan 201 projeye saðlanan hibe desteði toplan 19 milyon 986 bin avrodur. Türkiye geneli kapsamýnda illere göre yapýlan baþarý deðerlendirmesinde Van ili saðlanan hibe desteði itibariyle 4. sýrada, kabul olunan proje sayýsý bakýmýndan ise 1. sýrada yer almaktadýr" þeklinde konuþtu.

Siirt'te uyuþturucu ile mücadele derneði S

iirt'te, "Sigara ve Uyuþturucu Maddeler ile Mücadele Derneði" kuruldu. Dernek Baþkaný Mustafa Ertekin, günümüzde toplumlarý bekleyen en büyük tehlikenin uyuþturucu ve sigara olduðunu söyledi. Son yýllarda sigaraya karþý yürütülen mücadelenin olumlu sonuçlar vermeye baþladýðýný belirten Ertekin, bunun arttýrýlarak devam ettirilmesi gerektiðini ve ayný mücadelenin uyuþturucuya karþý da yürütülmesi gerektiðini ifade etti. Bu mücadeleye raðmen bir yýlda Türkiye'de sigaraya harcanan para ile 24 derslikli 100 okul ya da 300 yataklý 60 hastanenin yapýlabileceðini dile getiren Ertekin, Sigaranýn ardýndan uyuþturucu kullanýmýnýn da küçük yaþlara indiðini bildirdi.

Bilinçlendirme çalýþmalarý baþlýyor Ertekin, "Bu durum yalnýz ülkemizi deðil, bütün dünyayý olumsuz bir þekilde etkilemekte ve yeni nesilleri tehdit etmektedir. Birçok ülkede uyuþturucu bataðýnda yeni nesiller yetiþmektedir. Ülkemiz içinde tehlike sinyalleri çalmaktadýr. Bu iki zararlý hatta öldürücü madde ile mücadelede yasal müeyyideler önemliyse de esas ve etkili mücadele toplumdaki bireylerin bilinçlenmesi ile yapýlabilir. Bu nedenle biz bir grup gönüllü ile bu derneði kurduk. Önümüzdeki aylarda toplumun bilinçlendirilmesine bu zararlýlar hakkýnda bilgilendirmeye yönelik çalýþmalar yapmayý planlýyoruz. Bu maddelerin tüketimi toplumdaki bilincin artmasý oranýnda da azalacaðý aþikardýr. Bu iki maddeyle uluslararasý toplu bir mücadele yürütülmesi halinde çok kýsa bir sürede bu sorun aþýlacaktýr" dedi.


HABER

20 ÞUBAT 2013 ÇARÞAMBA

Ýçten Hani ilçesinde konuþtu:

5

Yangýna siz de su dökün Diyarbakýr'ýn Hani ilçesinde partililere seslenen Milletvekili Cuma Ýçten, Kürt sorununu tek baþlarýna çözemeyeceklerini söyledi ve ekledi: Ortada bir yangýn var. Siz de elinize bir bardak su alýp o ateþe atýp söndürmeye çalýþacaksýnýz.

A

Köye hapsoldular H

akkari'nin Yüksekova ilçesinde kar yaðýþý ve inen çýðlar nedeniyle yolu kapanan ve elektrik direkleri düþen Yeþiltaþ Köyü sakinleri, yetkililerden yardým bekliyor. Bölgede son zamanlarda etkili olan kar yaðýþý ve sýk sýk yaþanan çýð olaylarý nedeniyle köy yollarýnýn kapanmasý, köylüleri zor durumda býrakýyor. Ýlçeye yaklaþýk 45 kilometre uzaklýkta olan Yeþiltaþ Köyü'nde de karayolundan köy içerisine kadar olan 5 kilometrelik yolun 2 aydýr kapalý olmasý ve birçok elektrik direðinin devrilmiþ olmasý köylüleri zor durumda býraktý. Köylüler kapalý olan 5 kilometrelik yolda patika yolu açarak karayoluna ulaþmaya çalýþýyor. Düþen elektrik direklerine de alternatif direkler kuran köylüler, yetkililerden yardým bekliyor.

Yardým bekliyorlar Köy Muhtarý Sami Kartal, iki aydýr köye hapsolduklarýný söyledi. Kartal, "Daðlýca bölgesinde ulaþýmý saðlayan karayolu ulaþýma açýk fakat karayolundan bizim köyümüzün içine gelen 5 kilometrelik yol hala kapalý. Bu yüzden bütün köylüler zor durumda kalýyor. Ýhtiyaçlarýmýzý doðru dürüst karþýlayamýyoruz. Köye adeta hapsolmuþ durumdayýz. Yetkililerden yardým bekliyoruz" dedi. Köy sakini olan Resul Kartal ise, köye enerji akýmýný saðlayan birçok elektrik direðinin düþtüðünü belirterek, düþen elektrik direklerine alternatif olarak bazý direkler diktiklerini söyledi.

V

Hak sahipliðinde son anahtar teslimi 28 Þubat

an'da meydana gelen depremlerde evleri yýkýlan ve konut için hak sahibi kabul edilenlerin en geç 28 Þubat 2013 tarihine kadar anahtarlarýný teslim almalarý gerektiði bildirildi. Ýl Afet Acil ve Durum Müdürlüðü'nden yapýlan yazýlý açýklamada, Van'da meydana gelen depremlerde evleri yýkýlan ve konut için hak sahibi kabul edilen vatandaþlara konutlarýn anahtar tesliminin yapýldýðý belirtildi. Açýklamada, "Konut için hak sahibi olup ta konutunu teslim almayan vatandaþlarýmýzýn en geç 28 Þubat 2013 tarihine kadar anahtarlarýný teslim almalarý gerekmektedir. Aksi taktirde konutunu teslim almayan vatandaþlarýmýzýn hak sahiplikleri 7269 Sayýlý Yasa'nýn 40. maddesi hükmü gereðince kendiliðinden sona erecektir. Hak sahibi vatandaþlarýmýza ilanen duyurulur" denildi.

K Parti Diyarbakýr Milletvekili Cuma Ýçten, ilçe köylerin sorunlarýný dinlemek amacýyla baþlattýðý toplantýlara bu hafta da devam etti. Cuma günü Baðlar ve Kayapýnar merkez ilçe köylerine baðlý muhtarla bir araya gelen Ýçten, Cumartesi günü Bismil, Pazar günü Hazro ve Pazartesi günü de Hani içlerinin köy muhtarlarýyla bir araya geldi. Muhtarlarla toplantýdan önce Hani AK Parti Ýlçe Baþkanlýðý'nda vatandaþlarla bir araya gelen Ýçten, Kürt sorununu tek baþlarýna çözemeyeceklerini aktararak, ortada bir yangýn olduðunu ve bu yangýný söndürmek için vatandaþlarýn da bir bardak su alýp bu ateþe dökmeleri gerektiðini söyledi. Ýçten, "Bu bizim askerimiz, polisimiz þehit olmasýn diyoruz. Bu daðdaki çocuklarýmýzda atýk ölmesin diyoruz. Bu çocuklarda geri gelsin diyoruz. Geçen dönemlerin tamamýnda hiçbir hükümetin yapmadýðýný þimdi sayýn baþbakanýmýz yapýyor. Mardin'deki konuþmasýný dinlediniz. 'Biz bu iþi çözeceðiz. Çözeceðiz ama siz olmadan bunu yapamayýz' dedi. Hepiniz yardýmcý olacaksýnýz. Bu bir ateþtir. Ortada bir yangýn var. Siz de elinize bir bardak su alýp o ateþe atýp söndürmeye çalýþacaksýnýz. Bu kadar zor deðil bunu yapmak. Herkesin gücü kendi etrafýndakilere yeter. Eþine, çocuðuna, komþuna yeter. Siz çýkýn deyin ki, kardeþim bu çocuklar boþu boþuna daðdadýr. Bu çocuklar silahlarý býraksýnlar" dedi.

'Halký dinsizleþtirmek istiyorlar' Ýçten, BDP Diyarbakýr Milletvekili Nursel Aydoðan'ýn, 25 Kasým 2012 tarihinde sarf ettiði, "Dinimizde 'kadýnýn omzunda, boynunda þeytan yuva yapar, 15 günde bir o yuvayý daðýtmak gerekir' deniyor. Yani, 15 günde bir kadýnýn omzunda, yuva yapan þeytaný daðýtmak için, þiddet uygulamak ve dövmek gerekir' deniliyor. Biz kadýnlar, bu tür þiddetin meþrulaþtýrma politikalarýna karþýyýz" sözlerine tepki göstererek, BDP'nin halký din ile karþý karþýya getirmek

istediðini ileri sürdü. Hani halkýnýn buna sessiz kalmamasý gerektiðini savunan Ýçten, bu sözlerin gerçeklik payýnýn olmadýðýný söyledi. Ýçten, "Hiç öyle bir hadis duydunuz mu bugüne kadar? Öyle bir ayet var mý? Niye Diyarbakýr milletvekili Ýslam'a hakaret ediyor? Niye iftira atýyor? Niye siz buna sessiz kalýyorsunuz? Ben de onu size þikayet ediyorum. Böyle insanlarýn Diyarbakýr'dan oy almasý doðru deðil arkadaþlar. Çünkü Diyarbakýr peygamberler, sahabeler, þehri deðil mi? Hani muhafazakar deðil mi" diye konuþtu.

'Hesap sormanýz lazým' Ahmet Türk'ün 17 Ekim 2012 tarihinde Diyarbakýr'da düzenlenen 'Uluslararasý Yezidi Konferansý'nda' Yezidilerden özür dilemesini de eleþtiren Ýçten, Türk'ün Ýslam'a iftira attýðýný iddia etti. Ýçten, "Ahmet Türk çýkýp ne diyor, diyor ki, iþte 'Halid Bin Velid Yezidileri katletmiþtir'. Halid Bin Velid, Yezidileri katletmedi. Ve diyor ki 'ben bir Kürt olarak Yezidilerden özür diliyorum'. Peki, Halid Bin Velid ne zaman yaþadý? 650 yýlýnda. Yezidilik ne zaman gelmiþ? 1070 yýlýnda. Ey Ahmet Türk, Yezidilik dini doðduðu zaman Halid Bin Velid vefat etmiþti, yoktu ortada. Sen Ýslam'a niye iftira atýyorsun? Demek ki birilerinin

DÝYARBAKIR ÝLÝ BAÐLAR ÝLÇESÝ YAHYA KEMAL BEYATLI ÝLKÖÐRETÝM OKULU ONARIM ÝÞÝ DÝYARBAKIR ÝL ÖZEL ÝDARESÝ ÝMAR VE KENTSEL ÝYÝLEÞTÝRME DAÝRE BAÞKANLIÐI/PLAN PROJE YATIRIM ÝNÞAAT MÜDÜRLÜÐÜ Diyarbakýr Ýli Baðlar Ýlçesi Yahya Kemal Beyatlý Ýlköðretim Okulu Onarým iþi yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2013/16853 1-Ýdarenin a) Adresi : Elazýð Cad. 2. Sanayi Sitesi Karþýsý 21100 SEYRANTEPE YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR b) Telefon ve faks numarasý : 4122624700 - 4122621002 c) Elektronik Posta Adresi : ismail.akcan@icisleri.gov.tr ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ internet adresi : 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Diyarbakýr Ýli Baðlar Ýlçesi Yahya Kemal Beyatlý Ýlköðretim Okulu c) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür. 3- ihalenin a) Yapýlacaðý yer : Diyarbakýr Ýl Özel Ýdaresi Ýmar Ve Kentsel Ýyileþtirme Daire Baþkanlýðý Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Elazýð Cad. 2.Sanayi Sitesi Karþýsý 21100 Seyrantepe-YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR b) Tarihi ve saati : 04.03.2013 - 14:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi. 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sanatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri. 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere

derdi nedir; Kürt halkýný dinsizleþtirmek istiyorlar arkadaþlar. Kürt halkýný din ile karþý karþýya getirmek istiyorlar. Siz dininize sahip çýkacaksýnýz, deðerlerinize sahip çýkacaksýnýz. Burada istediklerinizin hepsi olur. Yol da, okul da yapýlýr. Su, elektrik de getirilir. Ama dinimiz giderse geri gelmez. Hangi milletvekili sizin dininize hakaret ediyorsa, küfür ediyorsa, gidin dininize sahip çýkýn, buna da müsaade etmeyin. Bunu takip edin. Dolayýsýyla burada size görev düþüyor. Yarýn size gelip oy istediklerinde 'niye benim dinime, hadisime, Kur'an'ýma, benim büyük Ýslam komutaný Halid Bin Velid'ime hakaret ettiniz' diye sizin hesap sormanýz lazým. Din karþýtý propaganda yapýyorlar" ifadelerini kullandý.

konutlarý sorununu da kendilerinin çözdüðünü ifade etti. Vatandaþlara, daha güzel bir Hani istemeleri durumunda belediyeyi AK Parti'nin eline vermesini isteyen Ýçten, "Biraz önce gezdik iþte. Ne yol var ne kaldýrým. Birazcýk yaðmur yaðdý, hemen rögarlar taþmaya baþladý. Her taraf pislik içinde. Bunun önüne geçmenin tek yolu Hani Belediyesi'ni AK Parti'ye vermenizdir. Hani'de devlet hastanesi yaptýk. Sekiz tane doktorumuz þu anda görevleri baþýnda. 10 tane okulu projeye aldýk. Gelecek yýl bir tane Ýmam Hatip Ortaokulu ve bir Ýmam Hatip Lisesi'nin temelini atacaðýz. Ben buradan þunu söylüyorum. Sayýn Baydemir, Hani halkýna verdiðin sözü yerine getir. Halk tarafýndan bize gelen þikayetler içerisinde en göze çarpaný, Hani Belediyesi'nde çalýþan iþçiler, iþe gelmediði halde maaþlarýný alýyorlarmýþ. Bu þikayeti bize Hani halký yapýyor" diye konuþtu. Ardýndan esnaflarý dolaþan Ýçten, Hani çarþýsýnda bulunan tüm esnafla tokalaþtý.

'Belediyeyi bize verin' Kendi sorumluluk bölgesi olmadýðý halde belediyenin iþlerini üstlenip, Hani'nin su problemini çözdüklerini kaydeden Ýçten, 1975 Lice depreminde yalpan deprem

ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: Yapým iþlerinde benzer iþ gruplarý tebliðinde belirtilen (B) Üst yapý (Bina) iþlerinden, BIII grubu iþler ve bu iþlere ait onarýmlar benzer iþ olarak kabul edilecektir. 4.4.2. Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Ýnþaat Mühendisi veya Mimarlar diplomalarý ile ihaleye teklif verebilirler. 5. Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Diyarbakýr Ýl Özel Ýdaresi Muhasebe Müdürlüðü Elazýð Cad. 2. Sanayi Sitesi Karþýsý 21100 SeyrantepeYENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Diyarbakýr Ýl Özel Ýdaresi Ýmar Ve Kentsel Ýyileþtirme Daire Baþkanlýðý Plan Proje Yatýrým ve Ýnþaat Müdürlüðü Ýhale Bürosu adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmýþ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1,00

Basýn-311 (www.bik.gov.tr) Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr’de


6

EKONOMÝ

20 ÞUBAT 2013 ÇARÞAMBA

Bayat Ekmeði Getir Tazeyi Götür

'Uygulama israfý önlemez' Van Fýrýncýlar ve Lokantacýlar Odasý Baþkaný Osman Tuncil, 'Bayat Ekmeði Getir Tazeyi Götür' uygulamasýnýn ekmek israfýný arttýracaðýný söyledi.

E

kmek israfýný önlemek amacýyla Ýstanbul'da 20 Þubat tarihinde baþlayacak olan 'Bayat Ekmeði Getir, Taze Ekmeði Götür' kampanyasý ile ilgili açýklamalarda bulunan Osman Tuncil, bunun ekmek israfýný azaltmak yerine daha da arttýracaðýný belirtti. Tuncil, açýklamasýna þöyle devam etti: Bununla beraber fýrýncý ile vatandaþý da karþý karþýya getirecektir. Dolayýsýyla bir altyapýsýnýn olmamasý ile beraber bir þey söylemek erkendir. Pilot il Ýstanbul seçildi, biliyorsunuz. Ýstanbul'da da bunu yapabilecek 1 ya da 2 fýrýn olur. Ýstanbul 2 bin 500 civarýnda fýrýnýn olduðu bir il. 2 tane fýrýnýmýz belki uygulanabilir bir tutum sergileyebilir, ama doðru olmadýðýna inanýyorum.

Dönüþümü mümkün deðil Böyle bir þeyin ekmek israfýný önleyecek bir uygulama olmadýðýný düþünüyorum. Bir geri dönüþümün þu anda mümkün olmadýðý kanaatindeyim. Olsaydý þu ana kadar bu uygulamaya geçilirdi. Sadece Van fýrýncýsý deðil Türkiye'deki fýrýncýlarýn tamamý bu uygulamayý beðenmemiþ bir durumda, onu gözlemledik. Örneðin gelen bayat ekmeklerin tekrar dönüþüme geçirilmesi mümkün olsaydý bugün kadar olurdu. Yani nasýl olur. Bir kere hijyenik konusunda böyle bir þeyin olmasý pek doðru deðil. Bu ekmeði tekrar dönüþtürülebilecek bir sistemin olmayacaðýna inanýyorum. Bayat ekmekler alýndýktan sonra belki baþka bir un çeþidine çevrilerek baþka þeylerde kullanýlýr ama saðlýklý deðil.

Büyükbaþ hayvan iþletmelerine hibe desteði

Osman Tuncil

Kursiyerlere hedefin önemi anlatýldý

ÞBüyükþehir En az 50 baþ ve üzeri kapasiteye sahip projeli damýzlýk sýðýr iþletmesi Belediyesi Süleymaniye yatýrýmlarýna 2013 ile 2015 yýllarý arasýnda hibe desteði verilecek. Meslek Edindirme Irklarla Damýzlýk Süt Sýðýrcýlýðý Ýþletmesi yatýrýmlarý desteklenecek. Hükümet bu illerde süt sýðýrcýlýðýnýn geliþtirilmesi, modern iþletmelerin kurulmasý, hayvansal üretimde verimliliðin ve kalitenin arttýrýlmasý ile bölgesel geliþmiþlik farklarýnýn azaltýlmasýný amaçlýyor.

En az 50 baþ hayvan

B

esni Ziraat Odasý Baþkaný Ýsmail Sümer, hükümetin Güneydoðu Anadolu'da Adýyaman olmak üzere 8 ilde, Doðu Anadolu'da ise 15 ilde Damýzlýk Amaçlý Sýðýr Ýþletmesi yatýrýmlarýna 3 yýl süreyle hibe desteði vereceðini belirtti. Sümer, sözlerini þöyle sürdürdü: Bakanlar Kurulu'nun "Güneydoðu ve Doðu Anadolu Projesi

Kapsamýndaki Ýllerde Kurulacak Damýzlýk Sýðýr Ýþletmesi Yatýrýmlarýnýn Desteklenmesine Ýliþkin Karar Resmi Gazete'de yayýmlanarak yürürlüðe girdi. Buna göre, Güneydoðu Anadolu Projesi kapsamýndaki Adýyaman, Batman, Diyarbakýr, Gaziantep, Kilis, Siirt, Þanlýurfa ve Þýrnak'ta üreticilerin yapacaklarý Sütçü ve Kombine

Kuyumcular Uzak Doðu'ya hazýrlanýyor

Diyarbakýr Kuyumcular ve Sarraflar Odasý, Tayland'ýn baþkenti Bankok'ta düzenlenecek olan Gems ve Jewelry 2013 mücevher ve deðerli taþlar fuarýna katýlmaya

hazýrlanýyor. Diyarbakýr Kuyumcular ve Sarraflar Odasý Baþkaný Mustafa Akkul, 35 kuyumcu esnafýyla beraber, Tayland'ýn baþkenti Bangkok'ta düzenlenen 2013 mücevher ve deðerli taþlar fuarýna katýlmaya hazýrlandýklarýný söyledi. Daha önce Dubai ve Ýtalya'ya giderek Diyarbakýr'ýn takýlarýný tanýttýklarýný kaydeden Akkul, "Þimdi de Tayland'a gideceðiz. Amacýmýz Diyarbakýr'ýn altýn takýlarýný ve Diyarbakýr ismini dünyanýn her yerinde tanýtmak. Takýlarýmýz gittiðimiz her yerde büyük ilgi görmektedir. Diyarbakýr'ý ve Diyarbakýr'a has altýn takýlarýný hak ettiði yere ulaþtýracaðýz, tanýtmaya devam edeceðiz. Diyarbakýr'ýn hak ettiði yerde olamamasý herkesin eksikliðidir. Diyarbakýrlý bir inþaat iþçisi bile Türkiye'nin her hangi bir ilinde iþ gereði bulunduðu yerde sözlü olarak da olsa mutlaka bulunduðu ilde bakkalýna, manavýna Diyarbakýr'ýn tarihini, turizmini anlatmalýdýr" dedi.

Büyükbaþ hayvancýlýða yönelik hibe uygulamasýnda üreticilerin bireysel veya bir arada yapacaklarý öz sermayeye dayalý, en az 50 baþ ve üzeri kapasiteye sahip projeli damýzlýk sýðýr iþletmesi yatýrýmlarýna 2013 ile 2015 yýllarý arasýnda hibe desteði verilecek. Güneydoðu ve Doðu Anadolu Projesi kapsamýndaki illerde Kurulacak Damýzlýk Sýðýr Ýþletmesi yatýrýmlarýnýn desteklenmesinde yeni yatýrým inþaat için yüzde 30, damýzlýk gebe düve alýmý için yüzde 40 ve saðým ünitesi veya soðutma tanký için yüzde 40 oranýnda hibe yardýmý uygulanacak. Üreticiler, sadece bir projesi için hibe desteði alabilecek. Hibe desteðinden projesi onaylanan ve projesinde belirtilen süre içinde yatýrýmý tamamlanan iþletmeler yararlanacak. Projelerde inþaat yapýmý, hayvan alýmý ve makine alýmý olarak belirlenen üç yatýrýmda yer alacak. Hibe ödemeleri Hayvancýlýk Yatýrýmlarýnýn Desteklenmesi Programý kapsamýnda Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý bütçesinden karþýlanacak. Uygulamadan kamu kurum ve kuruluþlarý ile ortaklarý yararlanamayacak.

anlýurfa

Merkezi'nde 150 kursiyerin katýlýmýyla hayatta hedef belirlemenin önemi üzerinde söyleþi yapýldý. Tamamý kadýnlardan oluþan kursiyerlere kadýn olmanýn zorluklarýna kendi yaþamýndan örnekler de vererek anlatan Harran Üniversitesi öðretim görevlisi Dilþah Öztürk, hayatta her insanýn en az bir hedefi olmasý gerektiðinin altýný çizerek, bu hedefin büyük ya da küçük olmasý gerektiðini söyledi. Bir insanýn hedefinin olmasýnýn o insaný hayata baðlayan unsurlardan biri olduðunu dile getiren Dilþah Öztürk, bir insanýn hedefinin olmasýnýn o hedefine ulaþmasýndan çok daha önemli olduðunun altýný çizdi.

Baþarýnýn anahtarý Þanlýurfa Büyükþehir Belediyesi Süleymaniye Meslek Edindirme Merkezi salonunda gerçekleþen söyleþi yaklaþýk bir saat sürdü. Söyleþide Dilþah Öztürk, hedefin belirlenmesi durumunda baþarýnýn da kaçýnýlmaz olacaðýný dile getirdi. Öztürk, "Küçüklükten beri çocukluk döneminden öðrencilik dönemine kadar evde anneler babalar, okulda öðretmenler sürekli bir hedefimizin olmasý gerektiðinden bahsederler. Annelerin babalarýn ya da öðretmenlerin dediði gibi de hedef belirlemenin hayatýmýzdaki önemi çok büyüktür. Sonuç olarak her insanýnýn en az bir hedefi olmalý ve bu hedefe ulaþmak için elinden geleni yapmalýdýr" dedi.

Siirt'te destekler anlatýldý Siirt'te, Türkiye Ýþ Kurumu (Ýþ-Kur), Dicle Kalkýnma Ajansý (DÝKA) ve Küçük ve Orta Ölçekli Ýþletmeleri Geliþtirme ve Destekleme Ýdaresi Baþkanlýðý'nýn (kOSGEB) verdiði destekler, düzenlenen bir toplantý ile yatýrýmcýlara anlatýldý.

K

ültür Merkezi'nde düzenlenen toplantýda konuþan Siirt Valisi Ahmet Aydýn, turizm, fýstýkçýlýk ve üniversiteyi önemsediklerini söyledi. Ýnanç turizmi açýsýndan çok büyük potansiyellerinin bulunduðunu belirten Vali Aydýn, fýstýkçýlýk konusunda da potansiyellerini geliþtirmeye çalýþtýklarýný ifade etti. Vali Aydýn, "Siirt'te çok güzel þeyler oluyor. Çaðrý merkezi kurmak için iki firma geldi. Bin kiþiye atölyelerde istihdam saðlayacak. Bir halý firmasý ile protokol imzaladýk. Mermer alanýnda çalýþma yapacak, bir firma ile görüþmelerimiz devam ediyor.

Demiryolunun Siirt il merkezine gelmesi içinde teknik bir heyet incelemelerde bulunuyor" dedi.

Hibe çaðrýsýna çýkýldý Ýþ-Kur Ýl Müdürü Ömer Aslan da, kendi müdürlükleri ilgili konularda giriþimcileri bilgilendirmek için sürekli ziyaretlerde bulunduklarýný belirterek, destekler konusunda bilgi verdi. DÝKA Siirt Yatýrým Destek Ofisi

Koordinatörü Ömer Faruk Mergen ise ajansýn ve KOSGEB'in verdiði destekler konusunda bilgi verdi. Mergen, ajans olarak mali destek hibe çaðrýsýna çýktýklarýný hatýrlatarak, giriþimcileri bu destekten yararlanmaya davet etti. Toplantýda daha sonra geçtiðimiz aylarda düzenlenen giriþimcilik kursunu baþarýyla bitiren kiþilere sertifikalarý verildi.


GÜNCEL

20 ÞUBAT 2013 ÇARÞAMBA

KCK davasýnda 10 tahliye Diyarbakýr'da görülen KCK ana davasýnda aralarýnda 6 eski belediye baþkanýnýn da bulunduðu 10 kiþi tahliye edildi. Tahliye olanlarý cezaevi kapýsý önünde Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir karþýladý. Batman eski belediye baþkaný Hüseyin Kalkan, Hasan Üner, Dicle eski belediye baþkaný Abdullah Akengin, Kýzýltepe eski belediye baþkaný Ferhan Türk, Diyarbakýr D Tipi Cezaevi'nden, Takibe Tugay ile Fadile Bayram ise Diyarbakýr E Tipi Cezaevi'nden ayrýldý. Tahliye olanlarý cezaevi kapýsý önünde Osman Baydemir karþýladý.

Yaþamýn Rengi Mürsel ACAY

olayhaber@hotmail.com

Anlý: Zorlu bir dönemi geride býraktýk

Babaya sevgiyle dokunuþ Yaklaþýk 4 yýldýr içeride KCK'lýlar. Dün sabaha karþý Diyarbakýr 6. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde çýkan kararla 10 tahliye gerçekleþti. D tipi Cezaevi kapýsýnda heyecanlý bekleyiþ baþladý. Tahliye olanlarýn aileleri ve yakýnlarý büyük bir sevinçle cezaevi kapýsýnda karþýladý onlarý. Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir de oradaydý. Tahliye olanlar arasýnda bulunan Batman eski Belediye Baþkaný Hüseyin Kalkan'ýn oðlu sevgiyle sarýldý ona. Sevgiyle babaya dokunuþun fotoðrafý duygulandýrdý oradakileri. Fotoðraf karesine baktým, bir evladýn babasýna özlemi vardý. Babaya sevgiyle bakýþ, dokunuþ ve babanýn evladýna hasretle sarýlmasý. Baydemir ve tahliye olanlar arasýnda bulunan Yeniþehir eski Belediye Baþkaný Fýrat Anlý'nýn da bu dokunuþu duygulu gözlerle izlemesi dikkat çekiyordu. Yargý paketinde tahliyeler var 4. Yargý paketi ile tümünün tahliye edilmesi beklentisi var kamuoyunda. Ve öyle olacak gibime geliyor. KCK'da tahliyeler olacak, Öcalan'la ikinci görüþmeden sonra ise bu süreçte adýmlar hýzlanacak. Karayýlan'ýn, 'Öcalan'ýn çizeceði çözüm modeline katýlacaðýz' açýklamasý da önemli. Hala TV'lerde sadece Abdullah Öcalan'la bu iþin olmayacaðýný öne sürenler var. Bilen de bilmeyen de yorumcu diye çýkýp konuþuyor. Oysa bilmiyorlar ki Kürt tabanýnýn tümünün hala Öcalan'ýn sözüne baktýðýný. BDP'den Ýmralý'ya gidecek olan milletvekillerinin yapacaðý görüþme sonrasý süreç daha da netleþecek. Aslýnda kamuoyuna açýklanmayan yönlerde var bu süreçle ilgili. Türk ve Akat'ýn yaptýðý görüþmenin içeriði de çok paylaþýlmadý. Sürecin bundan sonra da tüm yönleriyle paylaþýlmadan, uygulamayla süreceðini tahmin ediyorum. Aslýnda 4. yargý paketi de bu sürece uyumlu. Bu paketle KCK'lýlarýn serbest kalmasý da süreci hýzlandýracak. Eðer PKK'nýn da eyleme son vermesi bekleniyorsa , bu da Mart sonuna denk gelecek. Baþbakan Erdoðan'ýn PKK'lýlarýn ülke dýþýna güvenle çýkmasý ile ilgili yaptýðý açýklamadan sonra, PKK'nýn silahlý güçlerinin Coðrafi ve iklim koþullarýnýn iyileþmesi ile ülkenin en kuzeyinden baþlayarak Irak'ýn kuzey kesimine doðru çekilmesi söz konusu. Yani 30 yýldýr devam eden kan ve gözyaþýnýn durmasý için atýlacak önemli adýmlar atýlmaya baþlanacak. Silah sesleri duymayacak artýk çocuklar. Genç fidanlar yitip gitmeyecek. Sonrasýnda, analar rahat bir nefes alacak ve gözyaþý yerine sevince boðulacak belki. Karadeniz Sivas'a dönüþmemeli Bence bu barýþ sürecine Güneydoðu hazýr. Yani Kürt kamuoyu hazýr. Türk halký hazýr mý bunu düþünmek gerek. Sinop olaylarý iþi biraz karýþtýrmaya yönelik. Halbuki Karadeniz'e barýþ turu gerçekleþtirenler yine Türk solundan BDP'li Milletvekilleri. Batýyý bu sürece hazýrlamak ta hem Hükümete hem de sürece karþý olmayan muhalefet partilerine düþüyor. Baþbakan'ýn bu konuda en hassas bölge olan Kayseri'de çýkýp 'Ýktidarýma bile mal olacaksa bu sorunu çözeceðiz 'demesi önemli. Bu tür açýklamalarýn yapýlmasý , barýþ sürecinin iyi anlatýlmasý lazým. Muhalefette eðer buna inanýyorsa, bunun gerekli olduðunu anlatmalý ve toplumu bana hazýrlamak için çaba sarfetmeli… Sinop bir Sivas olmadan, ya da Karadeniz Sivas'a dönüþmeden…

Kalkan: Buruk sevinç yaþýyorum K

CK ana davasýnda tahliye edilen Batman Eski Belediye Baþkaný Hüseyin Kalkan, buruk bir sevinç yaþadýðýný, içeride tutuklu bulunan tüm siyasi tutuklularýn býrakýlmasýyla mutluluðunun artacaðýný söyledi. Çocuklarý ile hasret gideren Kalkan, barýþ süreciyle ilgili olarak son dört beþ aydan bu yana çok hýzlý geliþmelerin yaþandýðýný belirtti. Özellikle

D

iyarbakýr 6. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde görülen duruþmada gece yarýsý tahliye kararý çýktý. Ýddia makamý, cuma günü verdiði mütalaasýný tekrarladýðýný ve görülen duruþmada tutuklu yargýlanan Fýrat Anlý, Ahmet Ertak, Arslan Özdemir, Esma Güler, Dirayet Taþdemir, Hüseyin Kalkan, Hasan Öner, Ferhan Türk, Leyla Deniz ve Besime Gonca'nýn tahliyesi, diðer tutuklu sanýklarýn ise tutukluluk halinin devamýna karar verilmesini talep ettiðini kaydetti. Sanýk avukatlarýndan Diyarbakýr Baro Baþkaný Tahir Elçi, Ýstiklal Mahkemeleri gibi DGM ve askeri mahkemelerin de iyi bir þekilde anýlmadýðýný, gelecek nesillerin bu mahkemeleri tez konusu yapacaðýný öne sürdü. Yasama mercinin bile bu mahkemelerin varlýðýndan rahatsýz olduðunu ileri süren Elçi, "O kadar rahatsýzlýk duydular ki yasaya uygun olup olmadýðýný bile tartýþtýlar. Mahkemeniz daha önce delillerin hukuka aykýrý olduðu ve yargýlama sürecinde okunmamasý ile ilgili kabul edilmeyecek bir karar aldý. Mahkemeniz tam bir hukuksuzluk örneði sergiliyor. Bu dava haksýz ve hukuksuz bir davadýr. Ýnsanlarýn hakkýný gasp eden bir davadýr" dedi.

'Siyasal operasyon' Avukat Cihan Aydýn da, iddianamenin baþtan sona yasakçý bir zihniyetle hazýrlandýðýný savundu. Toplumsal olaylar sýrasýnda hayatýný kaybeden Aydýn Erdem'in faillerinin hala bulunmadýðýný fakat cenazesine katýlanlarýn yargýlanmasýnýn sürdüðünü söyleyen Aydýn,

"Avrupa'ya giden herkes PKK'nýn Avrupa kanadýyla görüþmüþ, Habur'dan gidenler de Kandil'e gitmiþ gibi suçlanmýþ. Ama elde hiçbir delil yok" diye konuþtu. Avukat Emin Aktar ise, olanlarý, önceden senaryosu hazýrlanan siyasal bir operasyon olarak niteledi. Müvekkillerine bile durumu açýklayamadýklarýný savunan Aktar, "Bu davada biz avukatlar da çok baþarýsýz olduk. Çýktýðýmýz salona bir daha girmemeliydik, duruþmaya girmemiz yargýlamayý meþru kýlýyor. Bu ülkede ölümlerden çok siyasetin önünü açan kararlar önemli" ifadelerini kullandý.

Cezaevinden ayrýldýlar Mahkeme heyeti, verdiði aranýn ardýndan tutuklu sanýklar Yeniþehir eski Belediye Baþkaný Fýrat Anlý, Þýrnak eski Belediye Baþkaný Ahmet Ertak, Hakkari eski Belediye Baþkaný Kazým Kurt, Batman eski Belediye Baþkaný Hüseyin Kalkan, Dicle eski Belediye Baþkaný Abdullah Akengin, Kýzýltepe eski Belediye Baþkaný Ferhan Türk ile Arslan Özdemir, Hasan Üner, Takibe Turgay ve Fadile Bayram'ýn tahliyesine karar verdi. Yaklaþýk 17 saat süren duruþmayý, BDP Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Sezgin Tanrýkulu ile tutuklu yakýnlarý da izledi. Tahliye olan 10 kiþi sabah Diyarbakýr E ve D Tipi Cezaevi'nden ayrýldý. Gece geç saatte tahliye edilen Yeniþehir eski belediye baþkaný Fýrat Anlý, Þýrnak eski belediye baþkaný Ahmet Ertak, Arslan Özdemir, Hakkari eski Belediye Baþkaný Kazým Kurt,

Yeniþehir Belediye eski Baþkaný Fýrat Anlý, cezaevi çýkýþýnda açýklama yaptý. Son derece sýkýntýlý ve zorlu bir süreci geride býraktýðýný ifade eden Anlý, çözüm süreci konusunda da herkes el ele verip çözüm sürecini iyi bir noktaya getirebileceðini söyledi. Anlý, "Öncelikle bu saate kadar bu soðukta beklettiðimiz için üzgünüz. Elimizde olmayan sebeplerden dolayý bu gerçekleþti. Ne yazýk ki bizlerin payýna bir kez daha hukuksuzluk düþtü. 4 yýla aþkýndýr bir süredir arkadaþlarýmýzla birlikte, son derece zorlu ve sýkýntýlý bir dönemi geride býraktýk. Bizler için kiþisel ödenen bedellerin çok fazla bir anlamý yok. Önemli olan bu bedellerin, daha iyi bir yaþam için bir zemin oluþturabilmesidir. Bu açýdan elbette ki halen son derece yüksek sayýda arkadaþlarýmýz hala demir parmaklýklar arasýnda. Bu böyle sürdükçe kendimizi özgür hissetmeyeceðiz. Bu coðrafyada dilimizi, kimliðimizi, kültürümüzü özgürce yaþayamadan kendimizi özgürce hissetmeyeceðiz. Bugüne kadar dayanýþma gösteren, sahiplenen

baþta halkýmýza, tüm sivil toplum örgütlerine, ailelerimize sonsuz þükranlarýmýzý sunuyoruz. Ýnþallah bu geliþme aþamasýnda olan sürecin daha iyi bir noktaya gidebilmesi için hep birlikte el ele vereceðiz. Bunun sorumluluðuyla bundan sonraki yaþamýmýza devam edeceðiz" dedi.

'Darýsý diðer arkadaþlarýmýzýn baþýna' Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baþdemir ise, heyecan ve hüznü bir arada yaþadýklarýný söyledi. Baydemir, "Bugün belediye baþkanlarý ve mesai arkadaþlarýmý burada karþýlamak, kendileriyle kucaklaþmak büyük bir heyecan ama ayný zamanda da hüznü birlikte yaþýyoruz. 4 yýl boyunca özgürlüðünden mahrum býrakma, 4 yýl boyunca süren bir hukuksuzluða hep birlikte tanýklýk ettik. Þüphesiz ki bu iþin aile boyutu ve evlatlarýndan uzak olma boyutu var. Bugün bu sevinci yaþýyoruz ancak, binlerce arkadaþýmýz, sýrtýmýzý döndüðümüz mekanda tutuluyor. Hiç unutmuyorum, arkadaþlarýmýzýn tutuklandýðý gün, ya sizi alacaðýz ya da biz sizin yanýnýza geleceðiz demiþtik. Þuana kadar baþkan gelemedik, sizi aldýk. Ýnþallah günü gelecek, yakýn gelecekte diðer arkadaþlarýmýz da ailelerine, özgürlüklerine kavuþmuþ olacak. Bu ülkede hukuksuzluk, yerini hukukun üstünlüðüne, çatýþma yerini onurlu ve kalýcý bir barýþa býrakýr. Darýsý bütün arkadaþlarýmýzýn ve özgürlüðünden yoksun olanlarýn baþýna" þeklinde konuþtu.

'Barýþ sürecinden umutluyuz' KCK ana davsý kapsamýnda 2009 yýlýnda gözaltýna alýndýktan sonra tutuklanan Kýzýltepe Belediye Baþkaný Ferhan Türk, barýþ sürecinden umutlu olduklarýný söyledi.

D

iyarbakýr 6. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde görülen 108'i tutuklu 175 sanýklý KCK davasýnda tahliye edilen altý belediye baþkanýndan biri olan Kýzýltepe Belediye Baþkaný Ferhan Türk, Kýzýltepe'de çok sayýda kiþi tarafýndan karþýlandý. Özgürlük Meydaný'nda BDP ilçe örgütü ile Kýzýltepe Belediyesi'nin ortaklaþa organize ettiði karþýlama töreninde davul ve zurnalar eþliðinde halay çeken vatandaþlar, Türk'ü uçurulan güvercinler ve baþýndan aþaðý atýlan karanfillerle karþýladý. BDP Mardin Ýl Baþkaný Reþat Kaymak, Kýzýltepe Belediye Baþkan Vekili Haþim Baday, Mersin Akdeniz Belediye Baþkaný Fazlý Türk, Kýzýltepe Kent Konseyi Genel Sekreteri Aslan Baþboða ve diðer yetkililerle birlikte ilçe meydanýnda toplanan kalabalýðý selamlayan Türk, daha sonra kendisini karþýlayan vatandaþlarla birlikte belediyeye yürüdü. Burada bir konuþma yapan Türk, yaþanan barýþ Habur olayý ile birlikte iki tarafýn da tecrübesizliðinden kaynaklý bir kaza yaþandýðýný aktaran Kalkan, "Ama bu sefer iþ sýký tutuluyor kontrollü bir þekilde yürüyor. Bu nedenle hem halkýn hem demokratik kamuoyunun beklentileri çok yüksektir. Çünkü bu coðrafyada bu sorundan kaynaklý çok can yitirildi ekonomik kayýplar çok yüksek. Ýmralý'nýn devrede olmasý hem Türkiye halklarý hem de Kürtler açýsýndan büyük önem arz ediyor. Büyük bir þanstýr ayný zamanda" dedi. Cezaevlerinde 8 binden fazla Kürt siyasetçinin tutuklu olduðunu belirten Kalkan, "Gerek kamuoyunun gerekse bu coðrafyada yaþayan insanlarýn, barýþa hasret Türkiye halklarýnýn beklentilerinden kaynaklý yoðun ilgi gören bir davaydý. Ancak bek-

sürecinden umutlu olduklarýný dile getirdi. Baþbakan'a çaðrý Baþkanlýða çýkarken belediye bünyesinde bulunan birim müdürleri tarafýndan çiçeklerle karþýlanan Türk, Baþkan Vekili Baday'ýn ýsrarý lentilere cevap olunamadý. Bizim beklentimiz umudumuz tüm tutuklularýn serbest býrakýlmasýydý ancak çok az sayýda bir tahliye gerçekleþti" dedi. 'Süreçten beklentimiz büyük' Tahliye edildiði için buruk bir sevinç yaþadýðýný ifade eden Kalkan, "Þu an KCK davasýndan içeride bulunanlar belediye baþkanlarý, meclis üyeleri, yani halkýn siyasi önderleridir. Bu da barýþý olumsuz yönde etkilemektedir. Bundan dolayý çok buruk bir sevinç yaþýyoruz. Elbette insan ailesine sevdiklerine, kentine kavuþtuðu zaman mutlu oluyor. Ama mutluluk bütün parçalarýn bir araya gelmesiyle daha büyük bir önem arz ediyor. Kürtlerin ayrýlma gibi bir talepleri de yok. Türkiye kamuoyunda en

üzerinde makam koltuðuna geçerek kendisine yöneltilen sorularý cevapladý. Gazetecilerin "Makam koltuðunu özlediniz mi?" þeklindeki sorusu üzerine, makam koltuðundan çok halka hizmet etmeyi özlediðini belirten Türk, "Bizimle beraber yola çýkan arkadaþlarýmýz yokluðumuzu yaptýklarý hizmetlerle belli ettirmediler ama yine de halkýmýzý, halkýmýza hizmet etmeyi özledim. Bugünden sonra týpký baþladýðýmýz gibi hizmetlerimizi arkadaþlarýmýzla birlikte sürdüreceðiz. Ancak yinede buradan yaþanan barýþ süreci ve halktaki umutlu beklentiyi dile getirmekte fayda görüyorum. Halklarýn birlikte yaþayabilmesi için güçlü bir barýþa ihtiyaç var. O barýþý tesis etmesi için Sayýn baþbakanýmýza buradan bir kere daha çaðrýda bulunuyoruz" diye konuþtu. Öte yandan, Türk'ü tebrik etmek için belediyeye giden ilçe halký, belediye önünde uzun kuyruklar oluþturdu. büyük kaygý ülkenin bölünmesidir. 93 yýlýndan sonra özerklik veya yerel yönetimlerin güçlendirilmesi gibi yumuþak taleplere geçildi. Bundan dolayý þu anki atmosfer hem iyi hem de beklentiler kamuoyunun kabul edeceði bir seviyeye geldi. Bundan dolayý bu süreçten büyük beklentimiz var. Ýnanýyoruz ki kýsa sürede ülkede yaþayan halklar barýþ sürecine þahitlik edecektir" þeklinde konuþtu.


8

20 ÞUBAT 2013 ÇARÞAMBA

Aktüalite

Baðlarlý kadýnlara müzik eðitimi Diyarbakýr'ýn Baðlar Ýlçe Belediyesi Kardelen Kadýn Evi'nde müzik kurslarý devam ediyor. Meslek kazandýrma projeleri kapsamýnda 60 kadýn müzik eðitimi görüyor.

B

aðlama, Piyano ve Ses Eðitimi dallarýnda çalýþmalarýný sürdüren Kardelen Kadýn Evi, Nisan ayýnda baþarýlý kursiyerlerine sertifikalarýný verecek. Müzik eðitimini alan kursiyerlerin yaþ ortalamasý 14 ile 40 arasýnda deðiþiyor. Eðitimlerini sürdüren kadýn evi kursiyerleri ayrýca, "Sýnýftan sahneye" þiarý ile '8 Mart Dünya Emekçi Kadýnlar Günü' için bir de mini bir proje çalýþmasý baþlattý. Bu projenin içinde müzik atölyesi kursiyerleri, biçki-dikiþ, kuaförlük ve bilgisayar öðrencileri yeteneklerini sergileyecek. Biçki-dikiþ defileleriyle, Bilgisayar eðitimini gören kursiyerler hazýrladýklarý slaytlarla, Kuaförlük kursunu gören öðrenciler saç tasarýmlarýyla bu etkinlikte yer alacak. Müzik atölyesi kursiyerleri ise hazýrladýklarý koroyla sahneye çýkacak.

B

Vali eþinden hastalara ziyaret S

iirt Valisi Ahmet Aydýn'ýn eþi Arzu Aydýn, Siirt Devlet Hastanesi'nde yatan hastalarý ziyaret ederek, geçmiþ olsun dileðinde bulundu. Hastane servislerini tek tek ziyaret eden Arzu Aydýn, yatan hastalarla ilgili Baþhekim Uz. Dr. Bahattin Koç'tan bilgi aldý. Aydýn, hastalara geçmiþ olsun dileðinde bulunup, sýkýntýlarýný dinledi. Hasta ve yakýnlarýyla bir süre sohbet eden Aydýn, hastalara moral vererek, beraberinde getirdiði hediye paketlerini kendilerine verdi. Hastane yönetiminin vatandaþlara hoþgörü ve þefkatle yaklaþmalarýný isteyen Aydýn, hasta ve yakýnlarýna hastane hizmetlerinden memnun olup olmadýklarýný sordu. Vatandaþlar, Aydýn'ýn ziyaretinden memnun olduklarýný belirtti. Ziyaretlerinin temel amacýnýn vatandaþlarý ve yakýnlarýný hastane ortamýnda ziyaret etmek, dert ve sýkýntýlarýný paylaþmak olduðunu belirten Aydýn, "Hastalarýmýza Allah'tan acil þifalar diliyorum. Büyük bir özveri ile çalýþan ve he koþulda vatandaþlarýmýza hizmet etmeye devam eden saðlýk çalýþanlarýmýza teþekkür ediyorum" dedi.

21 Þubat Uluslararasý Anadil Günü KESK Hakkari Þubeler Platformu Dönem Sözcüsü Serdar Koþar, UNESCO Genel Kurulu'nun 1999 yýlýnda aldýðý bir kararla 21 Þubat Gününü Uluslararasý Anadili Günü olarak ilan ettiðini belirtti.

Y

azýlý bir açýklama yayýnlayan Serdar Koþar, ulus devletlerin inþa edilmeye baþlamasýyla ulus devletlerin kuruluþ temeli gereðince ezilen halklarýn anadilleri üzerinde asimilasyon politikalarý geliþtirildiðini belirtti. Bu politikalardan dolayý dünyanýn birçok yerinde çatýþmalar yaþandýðý ve yaþanmaya devam ettiðini ifade eden koþar, anadili kullanma hakký üzerindeki baskýlar yüzyýlýn toplumsal gerginliðinin sebebi olduðunu kaydetti. Koþar, "Ezilen halklarýn büyük bedellerle verdikleri mücadele sonucu 20. yüzyýlda ulus devletlerin dil politikasý çökmüþ durumdadýr. Dünyanýn birçok yerinde anadil temelli direniþler olduðu gibi Kürtler de tüm baskýlara raðmen büyük bir direniþ yürütmektedir. Uluslararasý verilere göre ulus devletlerin asimilasyon politikalarýndan dolayý dünya mirasý anadiller azalmaktadýr. UNESCO'nun verilerinde de

Kürtçe hutbe yankýsý sürüyor

Türkiye'de var olan 3 dil artýk kaybolmuþ durumda. 15 dil ise bu sorunla yüz yüze gelmiþ durumdadýr. Türkiye'de Türkçe dýþýndaki tüm anadiller baský altýnda ve bu anadillerden biri de Kürtçedir. Hala Kürtçe anadili; ne eðitimde ne de kamu hizmetlerinde kullanýlmaktadýr. Türkiye'de yaþanýlan toplumsal çatýþmanýn önüne geçmek ve demokratik çözüm için önemli ilk adým Kürtçe eðitim hakkýnýn anayasal güvenceye alýnmasýyla olacaktýr" dedi.

aþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn Mardin'de bir araya geldiði sivil toplum kuruluþu (STK) temsilcileri ve kanaat önderlerinin gündeme getirdiði Kürtçe vaaz talebi, Mardin'de olumlu karþýlandý. Midyat Ýlçe Müftüsü Muhammet Çiçek, özellikle bu açýlým sürecinin bölgedeki bazý huzursuzluklarýn sona erdirilmesi açýsýndan çok önemli bir adým olduðunu söyledi. Halk dile getirmezse bile devletten çok beklentileri olduðunu belirten Çiçek, þöyle devam etti: Baþbakanýmýzýn bölgeye ziyareti, kanaat önderleriyle görüþmesi özellikle din hizmetlerinin hutbe ve vaazlarýn Kürtçe, Türkçe ve bu bölgenin dili olan Arapça ifade edilmesi ve buna yeþil ýþýk yakmasý bu süreci daha olumlu yönde etkileyecektir. Bence eðer Baþbakanýmýz böyle bir irade ortaya koymuþsa hiçbir þekilde geri durmamalýdýr. Bu süreci devam ettirmelidir. Çünkü bu çok önemli bir süreçtir. Halk ile baðý güçlendirecek Bizim halkla olan baðýmýzý güçlendirecek, biz Resululah'ý, Allah'ý, peygamberi ve Kur'aný Kerim-i halkýn sevdiði þekliyle halkýn içinden gelen ifadelerle anlattýðýmýzda halkýn gönülden gelen bazý parýltýlarý görüyoruz. Gözleri açýlýyor, gözlerinde bir mutluluk beliriyor. Bir hadisi veya Resulullah ile ilgili bir konuyu Kürtçe anlat-

Ak Parti'den Suriye'ye yardým eli

AK Parti Van Gençlik Kollarý Baþkanlýðý tarafýndan Suriyeli vatandaþlar için yardým kampanyasý baþlatýldý. Kazým Karabekir Caddesi üzerinde kurulan çadýrda, "Dün Erciþ Van'a, Bugün Hama Humus Þam'a" sloganý kullanýldý. devam edeceðini belirtti. Acar, "Suriye'de 24 aya yakýn devam eden savaþ nedeniyle yaklaþýk 70 bin insan ölürken, 3,5 milyon insan da göç etmek zorunda kaldý. Türkiye'de ise þu ana kadar yaklaþýk 200 bin Suriyeli vatandaþ bulunuyor. Yaþanan bu trajediye bir nebze olsun katký sunmak ve Van halkýnýn dikkatini çekmek amacýyla böyle bir kampanya düzenledik" þeklinde konuþtu. Acar, 5 gün boyunca devam edecek olan kampanyanýn cumartesi akþamý bir dayanýþma gecesi ile son bulacaðýný ve elde edilen tüm gelirin Suriyelilere ulaþtýrýlacaðýný söyledi.

Etkinlikler düzenlenecek 21 Þubat Dünya Anadili Günü vesilesiyle hem Hakkari'de hem de bölge bazýnda Kurdi-Der ve KESK bileþenleri ile birlikte birçok etkinlik düzenleneceðini ifade eden Koþar, "Bu kapsamda KESK Hakkari Þubeler Platformu olarak tüm KESK üyelerini 21 Þubat 2013 günü yaþamýn her alanýnda Kürtçe konuþmaya ve 21 Þubat Perþembe günü hizmet üretmeyerek yapacaðýmýz anadil yürüyüþüne davet ediyoruz. 21 Þubat 2013 Perþembe günü anadil yürüyüþü düzenlenecektir. Ayrýca Dünya Anadil Günü vesilesi ile hem ilimizde hem Diyarbakýr ilinde düzenlenecek etkinliklere tüm üye ve duyarlý halkýmýzý bekliyoruz. Baþta Kürt halký ve dünyadaki ezilen halklarýn anadillerini özgürce yaþayacaklarý bir gelecek dileðiyle tüm dünya halklarýnýn Dünya Anadil Günü'nü kutlarýz" þeklinde konuþtu.

týðýmýzda oradaki insanlarýn yüzünde farklý bir mutluluk görüyoruz. Midyat'ta görev yapýyorum. Arapça'yý çok bilmesem bile bazen Arap kardeþlerimizin bulunduðu bir ortamda bir ayeti kerimeyi yöresel mahallemi bir dil ile ifade ettiðimde oradaki insanlarýn çok farklý bir muhabbetle olaya yaklaþtýðýný görüyorum. Biz diyanet ve din gönüllülerine böyle bir fýrsat verirlerse çok büyük hizmetler üretebileceðiz. 'Anayasal güvenceye alýnmalý' Din Bir-Sen Midyat Midyat Temsilcisi Tevfik Acar ise, "Birlik ve beraberliðin saðlanmasý için bölgemizde ve ülkemizde biz yürekten destek veriyoruz. Bölgemizde halkýn geneli Kürt olduðu için Kürtçe'nin de serbest olmasý çok önemlidir. Gerçi TRT 6 ve diðer kanallar yayýn yapýyor. Ama biz imamlar olarak ve vaizler olarak camilerde bazen zorluk çekiyoruz. Biz bir vaaz vereceðimiz zaman camide yaþlýlar oluyor, hiç Türkçe ve Arapça bilmiyorlar o yüzden anlattýðýmýz vaazýn bir anlamý kalmýyor. Bu yüzden Kürtçe vaazýn serbest olmasý çok önemli ve bunun anayasal güvence altýna alýnmasý gerekir" dedi. Bu kararýn memnuniyet verici olduðunu belirten vatandaþlar ise, anadilde vaaz verilmesinin en azýndan yaþlýlarýn anlayabilmesi için çok iyi olacaðýný ifade etti.

A

K Parti Ýl Baþkaný Abdullah Aras, kampanyanýn Suriye halkýna hayýr getirmesi dileklerinde bulundu. Kampanyayý çok önemsediklerini ifade eden Aras, "Hepimizin bildiði gibi ilimizde iki büyük deprem yaþadýk. Bu depremlerde maddi ve manevi kayýplarýmýz oldu. O gün yurtiçindeki ve yurtdýþýndaki insanlar tek yürek oldular ve Van için yürekleri attý. Tek vücut halinde Van için seferber oldular. Dün bizler bu acýyý yaþýyorduk, bugün ise Suriyeli kardeþlerimiz bu acýyý yaþýyorlar. Van halký olarak bu acýya duyarsýz kalmamýz mümkün deðildir. Hele hele

depremi yaþayan ve dün muhtaç olan bizler bu kardeþlerimize yardým elini uzatmalýyýz. Tüm Vanlýlarýn bu kampanyaya destek vermesini istiyorum" dedi.

Kampanya 5 gün sürecek AK Parti Gençlik Kollarý Baþkaný Mehmet Eyüp Acar ise, 18-23 Þubat tarihleri arasýnda olan kampanyanýn


Ýç-Dýþ Politika

20 ÞUBAT 2013 ÇARÞAMBA

9

Erdoðan: Süreç müzakere deðil Terörle müzakere yapýldýðý iddialarýna sert tepki gösteren Baþbakan Erdoðan, "Ýmralý'yla yürüyen süreç masaya oturmak, müzakere etmek deðildir. Çözüm sürecinde bir imkanýn deðerlendirilmesidir. Bu nasýl bir kan davasýdýr, bu nasýl vampirliktir?" dedi.

B

aþbakan Recep Erdoðan, AK Parti Grup Toplantýsý'nda partililere seslendi. Baþbakan Erdoðan'ýn konuþmasýndan satýr baþlarý þöyle; 2002 yýlýnda Türkiye'yi ciddi bir borç yükünün altýndayken devraldýk. Göreve geldiðimizde devleti vatandaþa yüklü miktarda borçlu bulduk. 13.5 milyar lirayý hak sahiplerine ödedik. KEY'lerin izini sürdük. 3 milyar lirayý hak sahiplerine teslim ettik, hâlâ da teslim etmeye devam ediyoruz. 2001 yýlýndaki bankacýlýk krizinin Türkiye'ye maliyeti 111 milyar liraydý. Hazine'nin bileþik faizi ile hesaplarsak, batýk bankalarýn millete maliyeti 231 milyar liraya ulaþmýþtýr. Bizden önceki hükümetler tarafýndan bize yüklenen bu aðýr yükü týkýr týkýr ödedik. Ziraat, Halkbank ve Vakýfbank artýk kârda. Türkiye, borç noktasýnda en büyük ödemeyi IMF'ye yaptý. Göreve geldiðimizde IMF'ye olan borç, 23.5 milyar dolardý. Perþembe günü yaptýðýmýz ödemeyle bunu 400 milyon dolara düþürdük.

Muhalefete yüklendi Milliyetçilik, milletin kasasýný peþkeþ çekenlere karþý bu kasayý doldurmaktýr. Onlar boþalttý, biz doldurduk. Hâlâ dolduruyoruz. 14

na atýp, 'Saman bulamýyorlar' diyen yalancýlar bu partinin içindedir. Allah CHP seçmenine sabýr versin.

Silahlar gömülecek

Mayýs'ta IMF'ye olan borcumuzu da bitiriyor, artýk bu defteri kapatýyoruz. Artýk IMF'den alacaklý bir ülke haline geleceðiz. Kime yutturacaksýn bu milliyetçiliði? Kafatasçý milliyetçiliðiyle milliyetçilik olmaz. Sayýn Bahçeli de BDP de ayný þeyi yapýyor. MHP ve BDP birbirinden besleniyor. Keþke ana muhalefet partisi genel baþkanýnýn

küresel olmasa bile bölgesel bir vizyonu olsaydý. Yurtdýþýnda yaptýðý tek þey, kendi ülkesini þikayet etmek ve aðlamaktan ibaret. CHP Genel Baþkaný'nýn yaptýðý çok büyük bir sorumsuzluktur. Polis katillerinin sýrtýný sývazlamaktýr. Baþörtüsü ve darbe tertipçileri bu partinin içinde toplanmýþ. Hayvanlarýn önüne makar-

Kürt milliyetçiliði, Laz milliyetçiliði, Türk milliyetçiliði, Arap milliyetçiliðini de ayaðýmýzýn altýna alýyoruz. Böyle bir ýrki, kabileye dayanan milliyetçilik yoktur. Bu þeytandandýr. Sayýn Bahçeli konuþmamý beðenmemiþ. Zaten sen beðenmiyorsun diye bu konuþmayý yaptým. Milletimin beðendiðini biliyorum. Bu milletin tümüne seslenmiyorsun. Bu silahlar gömülecek; siyaset, fikirler konuþacak. Ýkinci ülkeye mi, üçüncü ülkeyi mi giderlerse, gidebilirler. Sýnýrlarýmýzda önlemleri alýrýz, geçmiþteki olanlar yaþanmaz. CHP ve MHP'lilerden oluþan gruplar Sinop'ta bir provokasyonun içinde yer alýyorlar. Beðenirsin, beðenmezsin, bu gelenler bu ülkenin seçilmiþ milletvekilleri... Yapacaklarý toplantý yasalar içinde olduðu sürece saygý duymak zorundasýn. Bunlarýn genlerinde bu tür toplantýlara saygý yoktur, saygýsýzlýk vardýr. MHP budur, kafa yapýsý budur. Bunu engelleyerek huzur deðil, huzursuzluk getiriyorsun.

Samsun'da da linç giriþimi Sinop'ta yaþanan gerginliðin ardýndan BDP'li milletvekillerinin gittiði Samsun'da da olaylar çýktý. BDP vekillerin gideceði bina önünde toplanan kalabalýk grup, taþ atarak binanýn camlarýný kýrdý. Polis ekipleri, gruba biber gazýyla müdahale etti. leri dikkat çekiyor.

B

DP heyeti Sinop Öðretmenevi'nde yaptýklarý toplantý sýrasýnda dýþarýda toplanan yüzlerce kiþinin protestosuyla karþýlaþmýþtý. Saat 12.15'de girdikleri Sinop Öðretmenevi'nde mahsur kalan BDP'liler saat 21.25'de polis panzerleriyle çýkarýlabildi. Saat 23.50'de sýký güvenlik önlemleri altýnda Samsun'a geçen BDP heyeti, kente yaklaþýk 17 kilometre uzaklýdaki Omtel Otel'e yerleþti. Burada yaklaþýk 200 kadar resmi ve sivil polis geniþ güvenlik önlemi aldý. Sabahýn erken saatlerinden itibaren gerek otel içinde ve çevresinde, gerekse

Samsun kent merkezinde ziyaret edecekleri 78'liler Derneði etrafýnda kuþ uçurtmayan güvenlik güçleri, Sinop'ta yaþanan olaylarýn bir benzerinin Samsun'da yaþanmamasý için çok sýký önlem aldý. Ulaþtýrma, Haberleþme ve Denizcilik Bakaný Binali Yýldýrým ile Rusya Ulaþtýrma Bakaný Maxim Sokolov'un da Samsun-Kavkaz Feribot Hattý açýlýþ töreni için Samsun'da bulunmasý nedeniyle Ýstanbul'dan takviye olarak çevik kuvvet ekibi geldi. Þehrin tüm giriþ ve çýkýþlarý dahil merkezde alýnan geniþ güvenlik önlem-

ile bu kiþi bölgeden uzaklaþtýrýldý.

Tek kiþilik protesto

Binanýn camlarýný kýrdýlar

Kaldýklarý Omtel Otel'de kahvaltý yapan BDP heyeti, Karadeniz programýyla ilgili durum deðerlendirmesi yapýyor. Heyette yer alan Ýstanbul Baðýmsýz Milletvekili Levent Tüzel, þunlarý söyledi: "Þu an için net bir durum söz konusu deðil. Kahvaltýmýzýn ardýndan emniyet yetkilileriyle bir görüþme yapacaðýz. Eðer gerekli önlemler saðlanýrsa programýmýzý sürdüreceðiz. Eðer güvenlik açýsýndan bir sakýnca söz konusuysa, bütün görüþmelerimizi ve programýmýzý otelden çýkmadan burada yapacaðýz. Þu an için net bir þey söyleyemem." Öte yandan otele tüm giriþ ve çýkýþlar da kimlik kontrolüyle yapýlýyor. Müþteri kabul edilen otele gelenler, polis tarafýndan kimlik kontrolü ve üst aramalarý yapýlarak içeri alýnýyor. Otelin karþýsýnda bulunan bir kiþi, kartona çizdiði Türk Bayraðýný havaya kaldýrarak BDP heyetini protesto etti. Polisin müdahalesi

BDP'li vekillerin ziyaret etmeyi planladýðý 78'liler Dayanýþma ve Araþtýrma Derneði'nin bulunduðu binanýn önünde toplanan yaklaþýk 1000 kiþilik grup ile onlara engel olmak isteyen polisler karþý karþýya geldi. Geniþ güvenlik önlemlerinin alýndýðý derneðin yaný sýra TKP, Halk Evleri ve Eþitlik ve Demokrasi Partisi'nin il teþkilatlarýnýn da bulunduðu binaya girmek isteyen kalabalýða polisler biber gazý sýkarak müdahale etti. Göstericiler bu sýrada taþ atarak binanýn camlarýný kýrdý. Bunun üzerine binanýn çatýsýna çýkan 78'liler Dayanýþma ve Araþtýrma Derneði, Halk Evleri, TKP ile Eþitlik ve Demokrasi Partisi üyeleri de aþaðýdaki gruba gelen taþlarý attý. Polis, binaya girerek TKP tabelasýna bayrak asan kiþileri güçlükle dýþarý çýkardý. Çevreden ayrýlmamakta ýsrar eden göstericiler sloganlar atarak BDP heyetini protesto etti.

Atalay: Temel hedef silah býraktýrma

Dokunulmazlýk dosyalarýnda yok yok

127 milletvekilinin Baþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay, Ýmralý da dahil herkesin çözüm sürecini 904 dokunulmazlýk dosdesteklediðini, sürecin temel hedefinin de PKK'ya silah býraktýrma olduðunu söyledi. yasý bulunuyor. Dokuaþbakan Yardýmcýsý Beþir Atalay günü Irak'la zaten evvelden bu yana süren çalýþnulmazlýk dosyalarýnda birlik temaslarda bulunmak için gittiði malar var. Avrupa'yý daha fazla desteðe Kuzey Kýbrýs yolunda gazetecilerin soruçaðýrdýk. Henüz sürecin baþlarýndayýz. Bu milletvekillerine isnat larýný cevapladý. Hafta sonu Mardin'de rüzgâr çok iyi. Kimse karþýsýnda duramaz. edilen suçlarýn listesi yapýlan toplantýlara iliþkin bilgi veren Kanýn durmasý kýsa sürede saðlanýrsa silah Atalay, bölge insanýnýn çözüm umudunun býrakma gibi zor konular daha rahat ise bir hayli kabarýk.

B

en üst düzeyde olduðuna dikkat çekti. Atalay, "Bölgedeki beklenti ve umut çok fazla. Çünkü o bölge çekmiþ acýsýný. Ve normalleþmek istiyor. Türkiye, yaþanan sorun ve çözüm tartýþmalarý konusunda olgunlaþtý. Her kesimde artýk çözülebileceðine dair umut var. Geçmiþte çok maðduriyetler, zulümler, haksýzlýklar, gereksiz baskýlar olmuþ... Devlet vatandaþý kendisinden adeta uzaklaþtýrmak için çalýþmýþ. Onu tamir yönünde atýlan adýmlar en azýndan makul düþünen adamlarý etkiliyor" dedi.

'Bu rüzgar çok iyi' Atalay, "Somut yürüyen süreçle ilgili çok açýklama yapmýyoruz. Süreci zedelememek için... Yoksa somut þeyler yapýyoruz. Her kesimde olumlu bir þey var. Ýmralý da dahil. BDP kesiminde de pozitif beklentiler var. Yürüyen tek çalýþma bu görüþme süreci deðil. Entegre bir strateji. Uluslararasý boyutlarý var. Kuzey Irak boyutu var. Bunun hepsini devreye sokma yönünde çabalar var. Daha iþin baþýndayýz. (Üçüncü ülke) Arabulucu anlamýnda deðil. Kuzey

konuþulabilir" þeklinde konuþtu.

Yeni Anayasa Hiçbir partiyle þu ana kadar anayasa konusunda iþbirliði görüþmesi yapmadýklarýný vurgulayan Atalay, þöyle konuþtu: "Þu anda uzlaþma komisyonu yürüyor ve onu zedeleyecek, onun dýþýnda bir çalýþma yürütmek uygun deðildir. Biz de bugüne kadar öyle bir þey yapmadýk. Bizim bu dönem anayasa yapmamýz lazým. Baþbakan'ýn söylediði þu: Üç dönemdir anayasa vaat ediyoruz. Eðer Uzlaþma Komisyonu'ndan çýkmazsa alternatif aramamýz normaldir. Tabii ki Meclis'in içinde bir parti olacak. Tabii ki dördü bir arada tercih edilir ama hiçbirisi yanaþmazsa o zaman BDP de olur. Neden olmasýn?. Baþkanlýk sistemi AK Parti için önemli. Parti olarak önemsiyoruz. Uzlaþma Komisyonu'na teklifimizi verirken de partide tartýþtýk ve ortak karar verdik. Ama eðer yani anayasa bunsuz yapýlacaksa esneme gösterebiliriz. Uzlaþma olacaksa baþkanlýktan vazgeçebiliriz."

M

eclis Baþkanvekili Mehmet Saðlam, BDP Diyarbakýr Milletvekili Altan Tan'ýn yasama dokunulmazlýðý tezkerelerine iliþkin soru önergesini yanýtladý. Saðlam, 24. Yasama Dönemi yasama dokunulmazlýðý tezkerelerinin milletvekilleri ve dosyalar itibarýyla partilere göre daðýlýmý hakkýnda bilgi verdi. Saðlam'ýn verdiði bilgiye göre 6 Þubat 2013 tarihi itibarýyla 127 milletvekilinin 904 dokunulmazlýk dosyasý bulunuyor. Dosyalarýn 69'u AK Parti, 89'u CHP, 21'i MHP, 671'i BDP, 53'ü baðýmsýz ve 1'i KADEP'e ait. KADEP Genel Baþkaný, Diyarbakýr Milletvekili Þerefattin Elçi'nin vefatý nedeniyle dokunulmazlýk tezkeresi ise Baþbakanlýða iade edildi. Dosyalarýn milletvekilleri itibarýyla partilere göre daðýlýmý ise þöyle; 49'u AK Parti, 33'ü CHP, 13'ü MHP, 27 BDP, 1 KADEP, baðýmsýz 4.

Suçlarýn listesi Milletvekillerine isnat edilen suçlarýn listesinde yer alan bazýlarý þöyle: Baþbakan'a hakaret, cinsel taciz, Cumhurbaþkaný'na hakaret, darp, Genelkurmay Baþkaný'na hakaret, görevi kötüye kullanma, devletin birliðini ve bütünlüðünü bozmak, hakaret, hakký olmayan yere tecavüz etmek, havaya silahla ateþ etmek, iftira, ihaleye fesat karýþtýrmak, ihtilasen nitelikli zimmet, imar kirliliðine neden olmak, infaz kurumuna veya tutukevine yasak eþya sokmak, kaçakçýlýk, kamu görevlisine hakaret, kamu kurum ve kuruluþlarýnýn zararýna dolandýrýcýlýk, kamu taþýma biletlerinde kalpazanlýk, karþýlýksýz çek keþide etmek, kasten yaralama, mühür bozmak, örgüt üyesi olmamakla birlikte PKK adýna suç iþlemek, orman alanýný iþgal ve faydalanma, örgütün hiyararþik yapýsýna dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardým etmek suretiyle örgüt üyesi olmak, özel belgede sahtecilik, sahte belge düzenlemek, sahtecilik, silahlý terör örgütüne üye olma, taksirle yaralama, tehdit, terör örgütünün propagandasýný yapmak, yaralama, zimmet.

Yasal adýmlarý atarýz Ondan sonra da Hakkari'ye, Van'a gidemiyorsun. Sivas'ýn ötesine geçebiliyor musun? Irkçýlýk yaptýnýz. Þeytani olan anlayýþa hizmet ettiniz. MHP ýrkçýlýðýn diliyle konuþur, BDP ýrkçýlýðýn diliyle konuþur; CHP'nin ise ne konuþtuðu bile belli deðil, o ayrý bir þey. AK Parti milletin dili ile konuþur. Terörle masaya oturmaz, müzakere etmeyiz. Ýmralý'yla yürüyen süreç, masaya oturmak, müzakere etmek deðildir. Çözüm sürecinde bir imkanýn deðerlendirilmesidir. Bu nasýl bir kan davasýdýr, bu nasýl vampirliktir? Bizim terör karþýsýnda taviz verdiðimizi iddia edenlere sesleniyorum; Hangi tavizi verdiðimizi, hangi geri adýmý attýðýmýzý açýklamayan müfteridir, namerttir. CHP'nin terörist taziyesine giden milletvekiline kükremesi gerekiyor. Terör konusunda geri adým atmayýz, asla taviz vermeyiz. Ama kaný durdurmak için, terör belasýný sona erdirmek için yasal her türlü adýmý cesaretle atarýz. Türklük, Kürtlük, Araplýk vs. üzerine ýrkçýlýk yapanlar bu topraklara ve deðerlerine ihanet içindedir. Bu millete yakýþan saðduyuluk, soðukkanlýlýðýdýr.

28 ilde DHKP-C C operasyonu Dün sabah Emniyet Genel Müdürlüðü Terörle Mücadele Daire Baþkanlýðý'nýn koordinasyonunda, DHKP-C'ye yönelik Ankara, Ýstanbul, Ýzmir, Bursa ve Adana baþta olmak üzere 28 ilde baþlatýlan operasyonda çok sayýda adrese baskýn düzenlendi. DHKP-C'ye yönelik operasyonda aralarýnda Ankara'nýn da bulunduðu 28 ilde 167 kiþi hakkýnda gözaltý kararý çýkarýldý. Ankara'da Kamu Emekçileri Sendikalarý Konfederasyonu (KESK) Genel Merkezi'nde de arama yapýldý. DHKP-C'ye yönelik 28 ilde gerçekleþtirilen operasyon kapsamýnda, Ýstanbul'da yaklaþýk 50 kiþi gözaltýna alýndý. DHKP-C adýna faaliyet gösteren örgütünün 'Devrimci Memur Hareketi' grubuna (Kamu Emekçileri Cephesi) yönelik, Ýzmir Emniyet Müdürlüðü Terörle Mücadele Þube Müdürlüðü ekiplerince operasyon düzenlendi. 10 adrese yapýlan baskýnda Ýzmir merkezde 7, Torbalý ilçesinde 2, Tire ilçesinde 1, Antalya'da 2 ve Aydýn'da 3 olmak üzere 15 kamu görevlisi gözaltýna alýndý. Mersin'de ise, DHKP-C'nin il yöneticilerinin de aralarýnda bulunduðu 3'ü memur olmak üzere 8 kiþi gözaltýna aldý. Ankara'da birçok adreste arama Ankara'da KESK Genel Merkezi baþta olmak üzere birçok adreste arama yapýlýyor. Kamu Emekçileri Sendikalarý Konfederasyonu (KESK) Eðitim ve Örgütlenme Sekreteri Akman Þimþek'in konfederasyondaki odasýnda arama yapýldýðý bildirildi. Operasyonda KESK Örgütlenme Sekreteri Akman Þimþek ile kamuda görevli öðretmen ve hemþirenin de aralarýnda bulunduðu 7 kiþi gözaltýna alýndý. Soruþturmanýn ''terör örgütü DHKP/C üyeliði'' iddiasýyla yürütüldüðünü ifade eden KESK'in avukatlarý, Balýkesir, Ýstanbul ve Malatya'nýn da arasýnda bulunduðu birçok ildeki üyelerine yönelik gözaltý kararý olduðunu söyledi. Hakkýnda gözaltý kararý bulunanlardan birinin ODTÜ'de akademisyen olduðu belirtildi. Soruþturma kapsamýnda, Ankara'da 33 kiþi hakkýnda gözaltý kararý çýkarýldýðý öðrenildi. Polis ekipleri, ABD Büyükelçiliði'ne saldýrý düzenleyen DHKP-C üyesi Ecevit Þanlý'nýn Ankara'da kaldýðý evlere de baskýn yaptý. Tanrýkulu: Operasyonu kýnýyorum Öte yandan CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Sezgin Tanrýkulu, operasyon kapsamýnda arama yapýlan KESK Genel Merkezi'ne giderek, yetkililerden bilgi aldý. Çýkýþta açýklamal yapan Tanrýkulu, KESK'in 23 yýldýr Türkiye'de demokrasi mücadelesi verdiðini, kamu emekçilerinin en örgütlü sendikasý olduðunu savundu. KESK'in Türkiye'nin her yerinde hak ve özgürlük mücadelesi yürüttüðünü ifade eden Tanrýkulu, þunlarý kaydetti: ''Bir yýldan fazla zamandýr özellikle KESK'e karþý hükümetin yürüttüðü bir itibarsýz hale getirme, faaliyetlerini kriminal hale getirme operasyonu var. Bugün yapýlan operasyon da bunun bir parçasý. KESK'i bütün kamuoyu nezdinde suç örgütleriyle veya diðer örgütlerle yan yana duran ve bunlarýn þemsiyesi olan bir örgüt, bir sendika gibi gösterme çabasý var. Bugün yapýlan da bu. Baþka bir þey deðil. Türkiye'nin her yerinde operasyon var ama KESK'e bugün yapýlan operasyonun anlamý da budur. Ýtibarsýz hale getirme ve yapýlan mücadeleyi boðma operasyonudur. Ben bu operasyonu kýnýyorum.''


10

20 ÞUBAT 2013 ÇARÞAMBA

GÜNDEM

'Nihai yýkým' tehdidi K

Esad'a kötü haber Ý

ngiltere Dýþiþleri Bakaný William Hague, AB'nin Suriye'ye yaptýrýmlarýný muhalefete teknik destek verilebilmesi için deðiþtirdiðini söyledi. AB dýþiþleri bakanlarýnýn Brüksel'deki toplantýsýnýn ardýndan basýna konuþan Ýngiltere Dýþiþleri Bakaný William Hague, "Suriye 'ye yaptýrýmlarýn deðiþtirilerek 3 ay daha uzatýlmasý, Suriye Ulusal Konseyi'ne, daha geniþ bantta öldürücü olmayan destek ve ayný zamanda teknik yardým saðlamamýzý mümkün kýlacaktýr. Bu sayede sivil hayatlarýn korunmasý için daha geniþ bantta ekipman saðlayabileceðiz ve daha önce kýsýtlanan yardým ve danýþmanlýðýn önü açýlacak" dedi. Fransa Dýþiþleri Bakaný Laurent Fabius ise yaptýrýmlarda deðiþiklik kararýyla teknik yardýmýn ve sivillerin korunmasýnýn kolaylaþacaðýný söyledi.

Halep'e Scud füzesi düþtü

S

uriye'nin kuzeyinde yer alan Halep kentinin Cebel Bedru bölgesine Scud füzesinin düþtü. Suriye Genel Devrim Konseyi(SRGC), kentin Cebel Bedru bölgesindeki yerleþim yerine yerden yere atýlan bir Scud füzesinin düþmesi sonucu 47 kiþinin yaþamýný yitirdiðini, onlarca kiþinin de yaralandýðýný duyurdu. Görgü tanýklarý, yýkýlan evlerin enkazýndan hala ölü ve yaralýlarýn çýkartýldýðýný, bazý yaralýlarýn durumunun ciddi olduðunu ve ölü sayýsýnýn artabileceðini belirtti.

uzey Kore, Birleþmiþ Milletler (BM) Silahsýzlanma Konferansý'nda Güney Kore ve ABD'yi tehdit etti. K.Koreli diplomat Jon Yong Ryong, Güney Kore'ye 'nihai yýkým' tehdidinde bulunurken, geçtiðimiz hafta gerçekleþtirdikleri nükleer testin ikinci ve üçüncü aþamasýný da yapabileceklerini belirtti. Kuzey Kore, Cenevre'de düzenlenen BM Silahsýzlanma Konferansý'nda beklenenin tam tersi bir tavýr sergiledi. Pyongyang hükümetini temsil eden diplomat Jon Yong Ryong, geçtiðimiz hafta düzenledikleri nükleer testi ima ederek, kendilerini savunmak için büyük bir adým attýklarýný ve dýþ tahriklerde bulunacak ülkelere karþý güçlü bir cevap verebileceklerini söyledi. Ryong, "Eðer ABD, Kuzey Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'ne karþý düþmanca tavrýný devam ettirirse, bize ikinci ve üçüncü güçlü

adýmý atmaktan baþka seçenek býrakmaz" dedi.

Açýklamaya tepki yaðdý Yaðýlan bu açýklama Güney Kore ve Ýngiltere baþta olmak üzere birçok ülkenin temsilcisinden tepki gördü. Ýngiltere'nin BM temsilcisi Joanne Adamson, Kuzey Kore'nin kullandýðý dilin tamamen uygunsuz olduðunu ve Pyongyang hükümetinin yanlýþ yönde hareket etmeye devam ettiðini söyledi. Adamson, "BM üyelerinin yok edilmesine yönelik ifadeleri kabul edemeyiz" þeklinde konuþtu. ABD'nin BM elçisi Laura Kennedy ise açýklamalarýn 'son derece rahatsýz edici' olduðunu ifade etti ve "Güney Kore'nin imha edilmesini duyurma kýsmý beni özellikle þoke etti. Kuzey Kore'nin açýklamalarý BM'nin amaç ve hedefleriyle tamamen uyumsuz" dedi.

Ýran'ý köþeye sýkýþtýracak teklif A

BD ve müttefikleri, Ýran'a uranyum zenginleþtirmeyi býrakmasý karþýlýðýnda altýn ithalatýna getirilen yaptýrýmlarý hafifletmeyi teklif edecek. Hedefte ise uranyum zenginleþtirme kapasitesinin iki katýna çýkarýldýðý Fordow santrali var. ABD ve müttefiklerinin, altýn ve diðer kýymetli madenlerin ticaretine iliþkin yaptýrýmlarýn yumuþatýlmasý karþýlýðýnda bir uranyum zenginleþtirme tesisinin kapatýlmasýnýn isteyeceklerine dair haberler Ýran'da günün konusu oldu. Nükleer programýnýn barýþçýl olduðunu her fýrsatta dile getiren Ýran Ýslam Cumhuriyeti'nin 2006

yýlýnda gizlice inþaatýna baþladýðý Fordow santrali, hava saldýrýlarýndan korunmasý amacýyla bir daðýn içinde yer alýyor. etmeyi planladýklarýný duyurmuþtu. Ýran Dýþiþleri Bakanlýðý Sözcüsü Ramin Mihmanperest teklifinin kabul edilemez olduðunu söyledi. Mihmanperest, "Fordow'u kapatýn, uranyum zenginleþtirmeyi durdurun, biz de sizin altýn iþlemleri yapmanýza izin verelim diyorlar. Altýn ticareti karþýlýðýnda bir ulusun haklarýný elinden almak istiyorlar. Nükleer çalýþmalarla ilgili müzakerelerde Ýran'ýn egemenlik haklarýnýn dikkate alýnmasý gerekiyor" dedi.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


20 ÞUBAT 2013 ÇARÞAMBA

Bakan'dan doping eleþtirisi! Gençlik ve Spor Bakaný Suat Kýlýç, '23 Yaþ Altý Halter Milli Takýmý'nda bulunan 16 sporcuda doping tespit edilmesini garip bir durum olarak deðerlendirdi. G

Suat Kýlýç

ençlik ve Spor Bakaný Suat Kýlýç, ''23 Yaþ Altý Halter Milli Takýmý'nda bulunan 16 sporcuda doping tespit edilmesiyle'' ilgili, ''Ayný anda bir takýmýn tüm sporcularýnda ayný doping maddesinin birbirine benzer oranlarda bulunmasý, garip bir durum gibi geliyor bana. Bu konuyla ilgili Halter Federasyonu'nun ilgili kurullarýnýn açýklama yapmasýný bekliyoruz'' dedi. Bakan Kýlýç, Ýstanbul'un 2020 Olimpiyatlarý'na adaylýðýyla ilgili Uluslararasý Olimpiyat Komitesi (IOC) Baþkaný Jacques Rogge ile görüþmek üzere, Ýsviçre'nin Lozan kentinde gitmeden önce, gazetecilerin sorularýný yanýtladý. Bir gazetecinin, ''23 Yaþ Altý Halter Milli Takýmý'nda bulunan 16 sporcuda doping tespit edilmesiyle'' ilgili ne

düþündüðünün sorulmasý üzerine, ''Doping, tavizsiz olduðumuz bir konu. IOC'nin kurallarý belli. Olimpik olmayan branþlarda da spor heyetlerinin, uluslararasý federasyonlarýn etik kurallarý belli'' diye konuþtu. Türkiye'deki tüm spor federasyonlarýnýn, TMOK ve sporcularýn etik kurallar konusunda çok ciddi ve samimi bir hassasiyet içinde olmak zorunda olduðunu vurgulayan Kýlýç, ''Gerek WADA gerekse TADA ayaðýnda tüm takipler yerine getiriliyor. Numuneler, gitmesi gereken laboratuvarlara gönderiliyor ve incelemesi yapýlýyor'' ifadelerini kullandý.

'Olayýn takipçisi olacaðýz' Bakan Suat Kýlýç, olayýn detaylarýna vakýf olmadýklarýný dile getirerek, þun-

larý kaydetti: ''Bir anda bir takýmýn neredeyse bütün sporcularýnda ayný doping maddesinin bulunabilmesinin ne anlama geldiðinin de ayrýca araþtýrýlmasý gerektiðini düþünüyorum. Ayný anda bir takýmýn tüm sporcularýnda ayný doping maddesinin birbirine benzer oranlarda bulunmasý, garip bir durum gibi geliyor bana. Bu konuyla ilgili Halter Federasyonu'nun ilgili kurullarýnýn açýklama yapmasýný bekliyoruz. Spor Genel Müdürlüðümüz onlarla temas halinde. Gerekirse bu numunelerin dünyada farklý laboratuvarlarda yeniden, yeniden incelemeye tabi tutulmasýný arzu ediyoruz ama doping, tavizsiz olduðumuz bir konu.''

Didier Drogba

Schalke'yi Türk Telekom Arena'da aðýrlayacak olan Galatasaray'ýn hücumda en büyük kozu Devler Ligi tecrübesi üst düzeyde olan Didier Drogba olacak.

Þ

ampiyonlar Ligi 2. Turu'nda Schalke'yi Türk Telekom Arena'da aðýrlayacak olan Galatasaray'ýn hücumda en büyük kozu Devler Ligi tecrübesi üst düzeyde olan Didier Drogba olacak. Ligde Akhisar Belediyespor karþýsýnda skoru oyuna girdiði gibi deðiþtiren Fildiþili yýldýz, Alman ekibi karþýsýnda da Galatasaray'ýn en önemli silahý olacak.

SCHALKE'YE YABANCI DEÐÝL Galatasaray'ýn devre arasýnda transfer ettiði Didier Drogba 2007-08 sezonunda Schalke 04 karþýsýnda Þampiyonlar Ligi maçýnda gol atmýþtý. Chelsea'nin sahasýnda 2-0 kazandýðý maçta 1 gol atan Drogba toplamda ise 75 Þampiyonlar Ligi maçýnda 39 gol kaydetti. 35 yaþýndaki futbolcu 39 golle tur-

nuva tarihinin en golcü 9.oyuncusu konumunda bulunuyor. Fildiþili yýldýz, kariyerine halen Avrupa'da (Þampiyonlar Ligi'nde) devam eden isimler arasýnda ise en golcü 3.oyuncu konumunda bulunuyor.

SNEIJDERLÝ INTER'Ý ELEMÝÞLERDÝ Wesley Sneijder 2009-10 sezonunda Inter ile Þampiyonlar Ligi þampiyonu olmuþtu. Ertesi sezon çeyrek finale kadar gelen Ýtalyan ekibi Schalke 04 ile eþleþmiþ sahasýnda 5-2 deplasmanda 2-1 kaybederek elenen taraf olmuþtu. Sneijder iki maçta da 170 dakika oynarken Beþiktaþ'ýn bir dönem formasýný giyen ve günümüzde halen Schalke 04 kadrosunda bulunan Edu takýmý adýna 2 gol atmýþtý. Galatasaraylý Hamit Altýntop, 2003-2007 yýllarý

arasýnda Schalke 04 takýmýnda oynamýþtý. Hamit Altýntop Schalke 04 takýmýnda 2005 yýlýnda Alman ya lig kupasýný kazanmýþtý. Hamit Altýntop Þampiyonlar Ligi kariyerinin tek golünü de 2005-06 sezonunda AC Milan karþýsýnda Schalke 04 formasý altýnda kaydetmiþti.

Gaziantepspor hazýrlýklarýný sürdürdü Gaziantepspor, kendi sahasýnda karþýlaþacaðý Bursaspor maçýnýn hazýrlýklarýný sürdürdü. Spor Toto 3.Lig 1.Grup

Spor Toto 3.Lig 3.Grup

C

elal Doðan Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleþtirilen antrenman, koþu ve egzersizlerle baþladý. Antrenmanýn ana bölümünde kuvvet ve dayanýklýlýk çalýþmalarý yapýldý. Gaziantepsporlu Dorge Rostand Kouemaha, antrenman öncesi gazetecilere yaptýðý açýklamada, Beþiktaþmaçýný unutup, Bursaspor maçýna odaklanmalarý gerektiðini söyledi. Bursaspor maçýnýn kendileri için önemli olduðunu vurgulayan Kouemaha, Bursaspor maçýndan da iyi sonuçla ayrýlmak istediklerini belirtti. Kouemaha, "Ligdeki pozisyonumuza bakarsanýz her maçýn bizim açýmýzdan ne kadar önemli olduðu görülüyor. Bizim için dýþarýda olsun, içeride olsun her maç çok deðerli. Bursaspor maçý da onlardan biri. Biz her maça ayný ciddiyetle hazýrlanýyoruz" diye konuþtu. Gaziantepspor'un kendisiyle gol atmasý için anlaþma saðladýðýný anlatan Kouemaha, Bursaspor maçýnda da gol atmak istediðini kaydetti. Kýrmýzý-siyahlýlarýn gol ayaklarýndan Cenk Tosun da her maça 3 puan için çýkacaklarýný belirterek, "Çünkü her maç bizim için final olacak. Tabii Bursaspor'u da taraftarýmýzýn önünde yenmek için mücadele edeceði" dedi.Eski teknik direktörleri Hikmet Karaman'ýn takýmýna karþý oynayacaklarýný anýmsatan Tosun, "Her takýmý yenmek için çýkacaðýmýz için Hikmet Karaman o kadar önemli deðil" ifadelerini kullandý.


12

20 ÞUBAT 2013 ÇARÞAMBA

Spor Toto 3. Lig 1. Grup lideri Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor, hafta sonu sahasýnda oynayacaðý Kastamonuspor maçýnýn hazýrlýklarýna baþladý.

G

eçen haftayý deplasmanda oynadýðý Tekirova Belediyespor beraberliði ile kapatan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'da gözler hafta sonu oynanacak olan Kastamonuspor maçýna çevrildi. Teknik Direktör Turhan Özyazanlar nezaretinde sabah kondisyon ve güç toplama çalýþmasý yapan Sarý-Kýrmýzýlý futbolcular, öðleden sonra ise teknik ve taktik çalýþma yaptý. Teknik Direktör Turhan Özyazanlar, "Tekirova Belediyespor maçý geride kaldý. Þimdi önümüzde sahamýzda oynayacaðýmýz Kastamonuspor maçý var. Bunun için idmanlarýmýza baþladýk, 2 gün çift idman, sonra tek idman yapacaðýz. Antrenmanlarýmýzý cuma günü öðleden sonra tamamlayýp futbolcularýmýzý maç saatine kadar kampa alacaðýz. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor olarak hedefimiz belli. Liderliðimizi sürdürmeye devam edeceðiz" dedi.

Bakan'dan doping eleþtirisi! G

Suat Kýlýç

ençlik ve Spor Bakaný Suat Kýlýç, '23 Yaþ Altý Halter Milli Takýmý'nda bulunan 16 sporcuda doping tespit edilmesini garip bir durum olarak deðerlendirdi. „ 11’de

S

chalke'yi Türk Telekom Arena'da aðýrlayacak olan Galatasaray'ýn hücumda en büyük kozu Devler Ligi tecrübesi üst düzeyde olan Didier Drogba olacak. „ 11’de

Kýrmýzý-Siyahlýlar hazýrlýklarýný sürdürdü G

aziantepspor, kendi sahasýnda karþýlaþacaðý Bursaspor maçýnýn hazýrlýklarýný sürdürdü. „ 11’de

20.02.2013 Gazete Sayfaları  

20.02.2013 Gazete Sayfaları