Page 1

CMYK

Siyasetin önü açýlacak

Siyasete uzaðým

Ý

lahiyat Profesörü Nihat Hatipoðlu, AK Parti Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkan adaylýðý iddialarýný deðerlendirdi. Hatipoðlu, "Kendi irademin içerisindeyken siyasete uzaðým" dedi. 4'te

D

aðdaki PKK militanlarýnýn nasýl ineceðine yanýt veren AK Parti Diyarbakýr Milletvekili Galip Ensarioðlu, "Siyaset yapmanýn önünü açacaksýnýz ki siyasetten baþka yol tanýnmasýn" dedi. 7'de

Siirt'te tefecilere baskýn

S

iirt'te hafta sonu tefecilere yapýlan operasyonda 7 kiþi gözaltýna alýndý. Operasyonda onlarca tapu, çek ve senet ele geçirildi. Vali Ahmet Aydýn, tefecilerin enselerinde olduklarýný söyledi. 3'te

Süreç yeni bir ivme kazandý A

www.diyarbakirolay.com.tr

SALI 19 KASIM 2013

kil Ýnsanlar Heyeti üyeleri, Baþbakan Erdoðan'ýn Diyarbakýr ziyaretinin çok anlamlý olduðunu, çözüm sürecine yeni bir ivme kazandýrdýðý görüþünde. Sayfa 5'te

Fiyatý : 30 KR

Artýk kan dökülmesin Diyarbakýr ziyaretten memnun

Baþbakan Erdoðan'ýn hafta sonu Diyarbakýr'a yaptýðý ziyaret vatandaþlar tarafýndan olumlu karþýlandý. Unutulmaz bir ana tanýklýk ettiklerini belirten vatandaþlar, artýk kanýn dökülmesini istemiyor. Kardeþçe yaþamak istiyoruz Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn hafta sonu Diyarbakýr'da gerçekleþtirdiði temaslar Diyarbakýrlýlarca olumlu karþýlandý. Vatandaþlardan Ali Sait Özkal, ziyaretin Diyarbakýr'da çok güzel bir hava oluþturduðunu söyledi. Özkal, "Türk ve Kürt kim olursa olsun kardeþiz. Çözüm süreciyle oluþan olumlu havayla kardeþçe yaþamak istiyoruz. Herkes elini taþýn altýna koymalýdýr" dedi.

Bu topraklar hak ediyor

Sözde kalmamalý

Ziyarette önemli mesajlar verildiðini belirten Esin Akgül Güneþ adlý vatandaþ ise þunlarý söyledi: "Baþbakaný, Belediye Baþkaný Osman Baydemir'in ve milletvekillerinin karþýlamasý çok güzeldi. Barzani'nin de çözüm sürecine katký sunmak için çaba gösterdiðini gördüm. Hepimizin kaygýsý, bu topraklara artýk kan dökülmesin. Bu topraklar güzelliði hak ediyor." 5'te

DP Batman Ýl Baþkaný Av. Serdar Atalay, Baþbakan'ýn 'Daðdakiler inecek, cezaevleri boþalacak' konuþmasýnýn sözde kalmamasý gerektiðini ve bir an önce hayata geçirilmesi gerektiðini söyledi. 7'de

„ 6’da

Ukrayna'da Diyarbakýr tanýtýldý

B

Patronlardan Baþbakan'a mektup D

iyarbakýr Ýþ Konseyi tarafýndan 2 günlük gezi ve incelemelerde bulunmak üzere Diyarbakýr'a gelen Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'a þehirde yaþanan sorunlar ve önerileri kapsayan bir mektup verildi. 6'da

D

iyarbakýr Valiliði, þehit yakýnlarý ve gazilerden oluþan 90 kiþiyi çözüm sürecine katký sunmalarý için Çanakkale'ye gönderdi. Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Hidayet Bozkurt, Çanakkale gezisinin çözüm sürecine katký sunacaðýný söyledi. 8'de

18 yýl sonra kemikleri aranacak Kadýnlara þiddet anketi H

akkari'nin Yüksekova ilçesinde 26 Nisan 1995 tarihinde çobanlýk yaparken gözaltýna alýnan ve kendisinden bir daha haber alýnamayan Nezir Tekçi davasýna yapýlmasý planlanan keþfin tarihi belli oldu. 4'te

CMYK

Þehit yakýnlarý ve gaziler Çanakkale'de

Gün kenetlenme günüdür A

dalet ve Kalkýnma Partisi (AK Parti) Diyarbakýr Milletvekili Cuma Ýçten, daðda ve hapishanedeki insanlar ile þehit ailelerinin kenetlenmesi gerektiðini söyledi. 4'te

Keþfedilmeyi bekleyen güzellik

B

aðlar Belediyesi Kardelen Kadýn Evi, kadýn kursiyerlerine yönelik þiddet ile ilgili bir anket araþtýrmasý yaptý. Ankette katýlan kadýn kursiyerler, þiddeti koca ve babaya endekslerken, erkeði ise 'dayak'la tanýmladý. 4'te

„ 8’de


2

19 KASIM 2013 SALI

REKLAM


D

Dengesini kaybederek düþen yaþlý adam öldü

Seyir halindeki TIR'da yangýn

iyarbakýr'ýn Çermik ilçesinde dengesini kaybederek düþüp yaralanan 80 yaþýndaki Ýbrahim Cengiz, kaldýrýldýðý hastanede hayatýný kaybetti. Çermik ilçesi Kuyu Köyü'nde ikamet eden Ýbrahim Cengiz, lavabo ihtiyacýný karþýlamak üzere evden çýktýktan sonra dengesini kaybederek düþtü. Sert bir zemine çarparak kafasýndan aðýr yaralanan Cengiz, Diyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýnýrken, yapýlan tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamayarak hayatýný kaybetti. Çermik Ýlçe Jandarma Komutanlýðý ekipleri tarafýndan olayla ilgili soruþturma baþlatýldýðý belirtildi. ÝHA

18 KASIM 2013 PAZARTESÝ

H

abur Sýnýr Kapýsý üzerinden yurda giriþ yapan seyir halindeki TIR'da yangýn çýktý. Olay, Kizir mevkiinde meydana geldi. Kuzey Irak'tan dönüþ yapan Þerif Göncü yönetimindeki 73 AR 635/33 E 7558 plakalý TIR, seyir halindeyken aniden alev aldý. Þoförün ve çevreden geçen vatandaþlarýn ilk müdahalesinin ardýndan, itfaiye ekipleri olay yerine ulaþtý. Silopi Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri tarafýndan kontrol altýna alýnan yangýnda can kaybý yaþanmazken, TIR da kullanýlamaz hale geldi. Olayla ilgili soruþturmanýn baþlatýldýðý öðrenildi. ÝHA

Siirt'te tefecilere baskýn

Vali Aydýn: Enselerindeyiz Siirt'te hafta sonu tefecilere yapýlan operasyonda 7 kiþi gözaltýna alýndý. Operasyonda onlarca tapu, çek ve senet ele geçirildi. Vali Ahmet Aydýn, tefecilerin enselerinde olduklarýný söyledi. Ý l Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þube Müdürlüðü (KOM), Siirt'te "Tefecilik ve Nitelik Yaðma" yaptýðý gerekçesiyle bir suç örgütüne yönelik 15 Kasým 2013 tarihinde düzenlediði operasyonda 7 þüpheliyi gözaltýna aldý. Bu þahýslarýn ev ve iþ yerlerine yapýlan baskýnda çok sayýda tapu, çek-senet ve kredi kartý dokümanlarý ele geçirildi. Siirt'te tefecilere yönelik ilk operasyon, özel bir hastanede temizlik iþçisi olan Serkan Apari adlý bir þahsýn intihar etmesiyle baþladý. Tefecilere borçlanan evli ve 2 çocuk babasý olan temizlik görevlisi Apari, aldýðý borçlarý geri ödeyemediðinden intihar etmiþti. Yoksul iþçinin tefecilerin aðýna düþerek hayatýný kaybetmesi Vali Ahmet Aydýn ile Emniyet Müdürü Mutlu Ekizoðlu'nu harekete geçirdi. Mayýs ayýnda Siirt'te düzenlenen tefecilik operasyonunda onlarca kiþi tutuklanýrken, yapýlan aramada müþtekilere

ait çok sayýda tapu senedi, çek ele geçirilmiþti.

Teknik takibe alýndýlar

Siirt Valisi Ahmet Aydýn, Ýl Emniyet Müdürü Mutlu Ekizoðlu'nun katýlýmýyla ele geçirilen çek ve senetler basýna teþhir edildi. Siirt Emniyet Müdürlüðü'nden yapýlan açýklamada, zanlýlarýn yaklaþýk 6 aydýr teknik takibe alýndýðý belirtilerek, "Maddi anlamda zor durumda olan ve nakit paraya ihtiyacý bulunan þahýslara; Zorla senet imzalatmak suretiyle faizli para vererek tefecilik yapan bir suç örgütü tespit edilmiþtir. Anýlan suç örgütünün, özellikle parasýný geri ödeyemeyen þahýslar üzerinde baský uygulayarak tehdit edip, paralarý geri aldýklarý tespit edilmiþtir. 6 ayrý noktaya yapýlan operasyonda 23 þahsý maðdur ettiði tespit edilen 7 þüpheli gözaltýna alýndý. Aramalarda, tefecilik suçunda kullanýlan 14 adet tapu, 35 adet senet, çok miktarda çek ve defter-dokuman ile

müþtekilere ait banka ve kredi kartlarý ele geçirilmiþtir. 23 þahsýn maðdur sýfatýyla ifadeleri alýnmýþtýr" denildi.

Kentin kanayan yarasý Tefeciliðin Siirt'in kanayan bir yarasý olduðunu belirten Vali Ahmet Aydýn, "Siirt'te atandýðýmda en büyük problem olan ve kanayan bir yara haline gelen tefecilerle ile ilgili ilk operasyon Serkan Apari adlý vatandaþýmýzýn intihar etmesiyle baþladý. Tefecilik doðru yol deðil, hem dünya da hem de Ahrette büyük vebali olan ve insani bir görev olmayan tefecileri rahat býrakmayacaðýz. Vatandaþlarýmýza da sesleniyorum, þikayet edin ki, devlet bu iþin üzerine gidecektir. Mallarýna mülklerine el konuldu. Tefeciler kesinlikle unutmasýn biz enselerindeyiz. Hem insani olarak da hem de Devlet olarak bu iþin peþini býrakmayacaðýz. Biraz vicdaný varsa bundan vazgeçsinler" dedi. Misbah YILMAZ

Kocasý ve iki oðlu cezaevinde Baþbakan Erdoðan'ýn önceki gün Diyarbakýr'da kullandýðý 'Daðdakiler inecek, cezaevleri boþalacak' sözleri, 2 oðlu ve kocasý cezaevinde bulunan Þýrnaklý Emine Ötün'ü umutlandýrdý. Eþi 9 yýl önce, 2 çocuðu da KCK davasýndan 2 yýl önce cezaevine konulan Emine Ötün'ün yüreði, Baþbakan'ýn Diyarbakýr'daki açýklamalarýnýn ardýndan sevinçle doldu. Ne askerin, ne korucularýn ne de daðdaki çocuklarýn ölmesini istemediklerini belirten Emine Ötün, 3 tarafýn ölümünün de kendilerinin acýsý olduðunu söyledi. Emine Ötün, "Recep Tayyip Erdoðan ve Abdullah Öcalan, bu dünyaya bir barýþ sunsunlar. Çocuklarýmýza yazýktýr, hayat arkadaþým cezaevinde. Þu an oturduðum ev benim deðil ve bu çocuklarla ne yapacaðýmý bilemiyorum. Yalvarýyoruz artýk bu memlekete barýþ gelsin. Çocuklarýmýz bu daðlarda hayatýný kaybediyor, zindanlarda yaþamlarý bitiyor. Ne diyeceðimizi bilemiyoruz. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'a selamlarýmý iletirim, barýþ olsun artýk. Öcalan'a ve

Çýnar'da sahte para operasyonu D

iyarbakýr'ýn Çýnar ilçesinde yapýlan operasyonda 100 dolarlýk 580 sahte banknot ele geçirildi. Aþaðýkonak Jandarma Karakol Komutanlýðý önünde yol kontrolü gerçekleþtiren jandarma ekipleri, bir araçta yaptýklarý aramada poþet içerisinde 100 dolarlýk 580 adet banknot ele geçirdi. Yapýlan incelemede dolarlarýn sahte olduðu tespit edildi. Araç sürücüsü gözaltýna alýndý. Zanlý, çýkarýldýðý Çýnar Sulh Ceza Mahkemesi'nce Denetimli Serbestlik Uygulamasý kapsamýnda serbest býrakýldý. AA

Erdoðan'a destek verin, Allah rýzasý için artýk durdursunlar bu savaþý, çatýþmalarý. Müslümanlýktýr, barýþý istiyoruz" dedi.

'Sadece benim çocuklarým ölmez' Türkiye'deki tutuklularýn býrakýlmadan ve yasal zemin oluþturulmadan kimsenin daðdan inmeyeceðini aktaran Emine Ötün, "Önce yasal zemin hazýrlanmalý ve cezaevleri boþaltýlmalý. Ancak sonra daðdan iniþ olur. Yoksa kimse, kendini güvende hissetmeden daðdan inmez. Baþkan Erdoðan bazý adýmlar atmazsa, onlarda inmekten korkar. Daha iyi adýmlar atýlýrsa herkes kendiliðinden iner. Bütün Kürtler kalksýn ayaða analara baksýn. Yarýn bir savaþ olursa ben tek ölmem. Sadece benim çocuklarým ölmez. Ýyi ya da kötü herkes ölür. Kurunun yanýnda yaþta yanar. Poliste bizim kardeþimiz, asker ve PKK'lýlar da bizim oðlumuzdur" þeklinde konuþtu. Öte yandan, bir oðlunun 3 yýldýr kayýp olduðunu ifade eden gözü yaþlý anne, çocuðunun daða çýkmasýndan endiþe duyduðunu sözlerine ekledi. ÝHA

ÝLAN DÝYARBAKIR VERGÝ DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI-SÜLEYMAN NAZÝF VERGÝ DAÝRESÝ MÜDÜRLÜÐÜNDEN ÝLANEN DUYURULUR Diyarbakýr Vergi Dairesi Baþkanlýðý Süleyman Nazif Vergi Dairesi Müdürlüðü mükelleflerine ait olup, ekli listede Adý-Soyadý ve Unvaný yazýlý mükellefler adýna tarh edilen vergi ve cezalara ait ihbarnameler mükelleflerin bilinen adreslerinde bulunamamalarý nedeniyle teblið edilemediðinden; 213 Sayýlý VUK' un 103 - 106' ncý maddelerine istinaden vergi dairelerince ilan koymaya mahsus yere asýlmasýný izleyen 15.inci gün ilan tarihi olarak kabul edileceðinden, Mükelleflefin ilan tarihinden baþlayarak bir ay içinde vergi dairemize bizzat veya bilvekale müracaat etmeleri veya taahhütlü mektup veya telgrafla açýk adreslerini bildirmeleri halinde kendilerine süre ile kayýtlý resmi teblið yapýlacaðý 1 (bir) ay zarfýnda müracaatlarý bulunmayan veya açýk adreslerini bildirmeyenler hakkýnda ilan tarihinde itibaren 1(bir) ay sonunda teblið edilmiþ sayýlacaðý ilan olunur. Ýþ bu tutanak iliþikteki ilan listesinin asýldýðýna iliþkin olarak tanzim edilerek imza altýna alýnmýþtýr. Levent ÞENSOY Vergi Dairesi Müd S.NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

VERGÝNO 0300105210 0300105210 0300105210 2190039705 2190039705 2190039705 2540027693 2540027693 2540027693 3270125952 3270125952 3270125952 3880037903 3880037903 4300322183

Adý ve Soyadý V.DÖNEMÝ V.NEVÝ V.MÝKT C.NEVÝ ESA AKARYAKIT ÝNÞAAT NAK. TUÐ.TAR. HAYV. 2008/06 KDV 4.616,18 TL VZCZ ESA AKARYAKIT ÝNÞAAT NAK. TUÐ.TAR. HAYV. 2008/02 KDV 1.314,20 TL VZCZ ESA AKARYAKIT ÝNÞAAT NAK. TUÐ.TAR. HAYV. 2008/02 ÖUCZ MUSTAFA ÇAÐLI 2008/07 KDV 25.461,89 TL VZCZ MUSTAFA ÇAÐLI 2008/10 KDV 4.915,28 TL VZCZ MUSTAFA ÇAÐLI 2008/07 ÖUCZ FATMA KUDRET ÇÝFTÇÝ 2008/09 KDV 1.934,69 TL VZCZ FATMA KUDRET ÇÝFTÇÝ 2008/04 KDV 3.750,84 TL VZCZ FATMA KUDRET ÇÝFTÇÝ 2008/04 ÖUCZ FERHAT EKER 2010/07 KDV 3.960,00 TL VZCZ FERHAT EKER 2010/07-09 G.GEÇÝCÝ 3.960,00 TL VZCZ FERHAT EKER 2010/01-12 Y.G.Vergisi 3.960,00 TL VZCZ FMF ÝNÞAAT SAN.TÝC. LTD. ÞTÝ. 2008/09 KDV 6.078,28 TL VZCZ FMF ÝNÞAAT SAN.TÝC. LTD. ÞTÝ. 2008/03 ÖUCZ ÝSMAÝL GÜNDÜZ 2008/09 KDV 11.461,94 TL VZCZ Basýn-2240

C.MÝKT. 6.924,27 TL 1.971,30 TL 4.885,91 TL 25.461,89 TL 4.915,28 TL 41.796,00 TL 1.934,69 TL 3.750,84 TL 10.171,10 TL 3.960,00 TL 3.960,00 TL 3.960,00 TL 6.078,28 TL 6.049,51TL 17.192,91TL

(www.bik.gov.tr) Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr’de

MAHALLE BaðývarMah, BaðývarMah. BaðývarMah. S.Eyyubi Mah. S.Eyyubi Mah. S.Eyyubi Mah. S.Eyyubi Mah. S.Eyyubi Mah. S.Eyyubi Mah. Fatih Mah. Fatih Mah. Fatih Mah.

ADRES Eski Silvan Yolu Üzeri 7.k.m. Baðývar Eski Silvan Yolu Üzeri 7.k.m. Baðývar Eski Silvan Yolu Üzeri 7.k.m. Baðývar Sel.Eyyubi M.Turgut Ozal Bulv.70/11 Sel.Eyyubi M.Turgut Özal Bulv.70/11 Sel.Eyyubi M.Turgut Özal Bulv.70/11 S.Eyyubi Mah.Bayýndýrlýk Sok.Akyol 1 Apt. 5/4 S.Eyyubi Mah.Bayýndýrlýk Sok.Akyol 1 Apt. 5/4 S.Eyyubi Mah.Bayýndýrlýk Sok.Akyol 1 Apt. 5/4 Fatih Mah. 108. Sok. No:10/10 Baðlar/Diyarbakýr Fatih Mah. 108. Sok. NeltflO Baðlar/Diyarbakýr Fatih Mah. 108. Sok. No:10/10 Baðlar/Diyarbakýr

YeniþehirMah. YeniþehirMah.

Lise Cad.Tayfur Eðilli AptNo:28/1(No:1/1)Yeniþehir/D.BAKIR Lise Cad.Tayfur Eðilli Apt.No:28/1(No:1/1)Yeniþehir/D.BAKIR

Kooperatifler Mah.

Yeniþehir Mah. Ofis Gevran Cad. Rýzvanaða Sok. Cevher Apt. No:4/10 Yeniþehir/DÝYARBAKIR


4

Gündem

19 KASIM 2013 SALI

Hatipoðlu: Siyasete uzaðým Ý

lahiyat Profesörü Nihat Hatipoðlu, AK Parti Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkan adaylýðý iddialarýný deðerlendirdi. Hatipoðlu, "Kendi irademin içerisindeyken siyasete uzaðým" dedi. Kaðýthane Belediyesi tarafýndan Gültepe Kültür Merkezi'nde, Nihat Hatipoðlu ile Ashab-ý Kiram sohbet programý gerçekleþtirildi. Program öncesi belediye baþkanlýðý adaylýðý için açýklamalarda bulunan Nihat Hatipoðlu, bir programda "Diyarbakýr'da aday olsam kazanýrdým" sözlerinin yanlýþ anlaþýldýðýný dile getirdi. Nihat Hatipoðlu, "Orada söz arasý sarf ettiðim bir cümleydi. O iþe talip olduðum için deðildi. Halkýn iradesi neyse o dur.

Bu cümlede anlatmak istediðim buydu. Yoksa ben oraya talibim, oraya seçime geleceðim, orayý alacaðým manasýnda söylediðim bir söz deðildir. Ben ilahiyatçýyým, ilahiyatçý olarak kalmaya devam edeceðim. Siyasete hakikaten uzaðým. Kendi irademin içerisindeyken siyasete uzaðým. Siyaseti çirkin gördüðüm için deðil, bunu yapanlara da sevgim, saygým var. Ama ben bu yolda Ýslam'a hizmet etmeyi kendime amade kýldým. Yüzde bir ihtimalle, günün birinde siyasete girsem bile ilahiyatçý vasfýmdan, hizmetimden vazgeçmeyeceðim" diye konuþtu.

Ýçten: Gün kenetlenme günüdür

A

dalet ve Kalkýnma Partisi (AK Parti) Diyarbakýr Milletvekili Cuma Ýçten, daðda ve hapishanedeki insanlar ile þehit ailelerinin kenetlenmesi gerektiðini söyledi. Bu ziyaretin Diyarbakýr için tarihi bir gün ve tarihi önem arz ettiðini ifade eden Cuma Ýçten, sadece Türkiye'de deðil, tüm bölgede yeni bir iklim, yeni bir bahar atmosferi yaþandýðýný belirtti. Gün, daðdaki insanlarýn, hapishanedeki insanlarýn ve þehit ailelerinin bir olup, kenetlenerek kavuþma günü olduðunu ifade eden Ýçten, "Bunun özlemini çekiyoruz. Bu özlemi gidermek için yeni acýlara, yeni gözyaþlarýna, yýkýmlara uðramamak için de mutlak silahlarýn býrakýlmasý gerekmektedir. Yine Diyarbakýrlý ünlü þairimiz Cahit Sýtký

Tarancý'nýn hayalini kurduðu o memleketi Sayýn Baþbakanýmýz inþa ediyor. Bizim de bu kararlýlýðýmýz, halkýmýza olan sevdamýz, hizmetimiz ve çözüm sürecine olan inancýmýz devam edecektir. Diyarbakýr'ýmýz kýsa bir süre içinde göreceksiniz ki her adýmda bölgenin ve coðrafyanýn parlayan yýldýzý olacaktýr. Son olarak Sayýn Baþbakanýmýzýn ziyaretinde bu organizasyonun gerçekleþmesinde bizlere çok ciddi destek veren AK Parti teþkilatlarýna, Sivil Toplum Kuruluþlarý'na, kanaat önderlerine ve tabii ki Diyarbakýr halkýna çok teþekkür ediyorum. Diyarbakýr bir kez daha tüm dünyaya Halid Bin Velid gibi sevgi, birlik ve barýþ çaðrýsýnda bulunmuþtur" dedi. Haber Merkezi

Kadýnlara þiddet anketi B

aðlar Belediyesi Kardelen Kadýn Evi, kadýn kursiyerlerine yönelik þiddet ile ilgili bir anket araþtýrmasý yaptý. Ankette katýlan kadýn kursiyerler, þiddeti koca ve babaya endekslerken, erkeði ise dayak diye niteledi. Kardelen Kadýn Evi sorumlularýndan Emine Aslan, verdikleri eðitim ve saðladýklarý etkinliklerle birlikte kadýnlarda bir farkýndalýk yarattýklarýný, kadýnlarda zamanla çok ciddi bir deðiþimin yaþandýðýný söyledi. Psikoloji atölyesine gelen kadýnlarýn birçoðu fiziksel, ekonomik ve ya cinsel þiddete maruz kalmýþ kadýnlardan oluþtuðunu belirten Aslan, toplumun kadýnlara biçmiþ olduðu rollerinde çocukluktan itibaren bir takým deðer yargýlarý oluþturduðunu vurguladý. Aslan, "Kadýnlar buraya gelirken o ilk dönemki vasýflarýndan tamamýyla sýyrýlmýþ oluyorlar. Kadýnlarda zaman içerisinde çok ciddi bir deðiþimin yaþandýðýna birebir tanýk olduk, oluyoruz. Kadýnýn hukuki haklarý nelerdir, þiddet gördüðü eþlerine karþý nasýl baþ edebilirler gibi sorularý bir araya getirdiðimizde deðiþimin büyüklüðünü ve doðruluðunu net bir þekilde görebiliyoruz. Bir süre sonra psikolog Zayi ilaný Diyarbakýr Nüfus müd. almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim.Hükümsüzdür Gülþen Ülkü

19 KASIM 2013 SALI YIL: 13 SAYI: 4447 Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk Rek. Eðt. San. Tic. Ltd. Þti Adýna Tüzel Kiþi Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: ZEKÝSAN Matbaa Kýrtasiye Adres: M.Akif Ersoy Cad. Et Balýk Kurumu Yaný Kaya 3 Apt altý Yeniþehir/Diyarbakýr Tel: 0 412 2267179 e-posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

arkadaþýmýzýn da katkýlarýyla kadýnlarda sezdiðimiz deðiþimin farkýna varýp o doðrultuda hareket etmesini saðlýyoruz" dedi.

Çarpýcý sonuçlar elde edildi Aslan, Kardelen Kadýn Evi'nin amacýnýn þiddet gören kadýnlara psikolojik ve hukuksal destek saðlayarak, þiddet maðduru kadýnlarda farkýndalýk yaratmak olduðunu kaydetti. "Psikoloji atölyelerinde yapýlan çalýþmalarda kadýn arkadaþlarýmýza 'erkek olmak ne demektir'? sorusunu sorduk" diyen Aslan, "Burada kadýnlar birbirinden çok farklý cevaplar verdi. Ayný zamanda herkesin kendi yaþamýndan cevaplar verdiðini görmekteyiz. Kimisine göre "þiddet" koca/baba, kimisine göre ise "erkek" dayaktýr. Yani kadýnsý olan özelliklerinin tümünün reddidir bir anlamda. Erkek ailenin temeli ve evinin direðidir, erkek özgürdür, tabi burada bir kadýnýn erkeði özgür olarak görmesi o kadýnýn ev içinde yaþadýðý sorunlarýn ne denli korkunç olduðunu gösteriyor bize. Bu konuda çok çarpýcý sonuçlar elde ettik." þeklinde konuþtu. A. Baran ÇÝMEN

18 yýl sonra kemikleri aranacak

H

akkari'nin Yüksekova ilçesinde 26 Nisan 1995 tarihinde çobanlýk yaparken gözaltýna alýnan ve kendisinden bir daha haber alýnamayan Nezir Tekçi davasýna yapýlmasý planlanan keþfin tarihi belli oldu. Hakkari'nin Yüksekova ilçesine baðlý Aþaðýölçek Köyü'nde çobanlýk yaparken, Bolu Dað Komando Taburu 5. Bölüðü'ne baðlý askerler tarafýndan 26 Nisan 1995 tarihinde bir grup köylü ile birlikte gözaltýna alýndýktan sonra kendisinden bir daha haber alýnamadýðý belirtilen Nezir Tekçi'nin Eskiþehir 1. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde görülen davasýnda 5 Aðustos günü keþif yapýlmasýna iliþkin karar alýnmýþ ve Yüksekova Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'na keþfe iliþkin yazý yazýlmýþtý. 18 yýl sonra alýnan keþif kararýnýn ardýndan 5 Aðustos günü yapýlmasý gereken keþif, Tekçi'nin avukatlarýnýn baþvurusu üzerine ertelenmiþti. 13 Aðustos günü de yapýlmasý planlan keþif yine avukatlarýn yetersizlikler üzerine yaptýðý baþvuru ile ileri bir tarihe ertelenmiþti.

Keþif 22 Kasým Cuma günü Tekçi davasý avukatlarýndan Dilber Uzunköprü, "Daha önce mahkemeye gönderilmesi gereken keþif yazýsý Yüksekova Cumhuriyet Savcýlýðý'na gönderilmiþti. Savcý da kendi imkanlarý ile araþtýrmalar yapmýþ ve kazý yapýlacak yeri belirlemiþti. Bunun böyle olmamasý gerektiðini belirterek daha önce mahkemeye baþvurarak keþfin ertelenmesini talep etmiþtik. Yaptýðýmýz baþvuru üzerine keþfin Yüksekova Asliye Ceza Mahkemesi tarafýndan yapýlmasý kabul edildi. Keþif 22 Kasým Cuma günü Aþaðýölçek Köyü'nde (Yekmal) yapýlacak. Birçok barodan arkadaþýn da katýlacaðý keþifte görgü tanýklarý dinlenecek ve kazý yapýlacak" dedi. AA

'Geleceðimizi Allah bilir'

"Geleceði Allah biliyor" ifadelerini kullanan Nihat Hatipoðlu, "Benim irademe kalsa kesinlikle siyasete girmem. Çünkü feda edemeyeceðim tek þey Ýslam'dýr, Ýmanýmdýr ve onu anlatmaktýr. Ama geleceðimizi Allah bilir. Ancak günün birinde, hiç hesaba katmadýðým þeylerle karþý karþýya kalýrsam, geleceðin tek sahibi Allah'týr. Ama benim hür iradem, bu hizmet yolunda çalýþmak, bu hizmette ömür tüketmek ve bu hizmetle ölmek. Günün birinde halk sizin adýnýza karar verecek olursa ve sizin baþka bir yerde olmanýz gerekiyorsa onu bilemem. Kaderde ne varsa onu

görürsünüz" ifadelerini kullandý.

'Diyarbakýr huzuru hak ediyor' Diyarbakýr'da siyaset ve sanatçýlarýn akýnýna uðrayan toplu açýlýþ törenine de deðinen Ýlahiyatçý Nihat Hatipoðlu, sözlerini þöyle noktaladý: "Orada bütün siyasi partilerin bir arada olmasýný görmek, beni bir Diyarbakýrlý olarak son derece sevindirdi. Sevgili Baþbakanýmýzý tebrik ediyorum. Oraya gelen Þivan Perver, Ýbrahim Tatlýses ve diðer siyasi partiler olsun hepsini tebrik ediyorum. Türkiye'ye yakýþan bu. Kavga Türkiye'ye bir þey getirmez, herkese kaybettirir. Diyarbakýr kepenk kapatmayý hak etmiyor, huzuru hak ediyor." ÝHA

MÜDÜRLÜÐÜMÜZ VE MÜDÜRLÜÐÜMÜZE BAÐLI BÝRÝMLERDE BULUNAN ARAÇLARDA KULLANILMAK ÜZERE LASTÝK ALIMI ÝÞÝ DÝYARBAKIR HALK SAÐLIÐI MÜDÜRLÜÐÜ SAÐLIK BAKANLIÐI TÜRKÝYE HALK SAÐLIÐI KURUMU

MÜDÜRLÜÐÜMÜZ VE MÜDÜRLÜÐÜMÜZE BAÐLI BÝRÝMLERDE BULUNAN ARAÇLARDA KULLANILMAK ÜZERE LASTÝK ALIMI ÝÞÝ alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2013/167821 1-idarenin a) Adresi : Elazýð Yolu Ýl Özel Ýdare Yaný Seyrantepe/Diyarbakýr 21000 Yeniþehir YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR b) Telefon ve faks numarasý : 4122625523 - 4122621036 c) Elektronik Posta Adresi : diyarbakir.hsmd@saglik.gov.tr ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan Ýhale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yeri : DÝYARBAKIR HALK SAÐLIÐI MÜDÜRLÜÐÜ c) Teslim tarihi : Ýdaremiz ve Yüklenici Firmayla sözleþme imzalanmasýn dan sonra Lastikler 10 gün içinde idarenin gösterdiði yere teslim edilecektir. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : ELAZIÐ YOLU ÜZERÝ ÝL ÖZEL ÝDARE BÝTÝÞÝÐÝ YENÝÞEHÝR b) Tarihi ve saati : 27.11.2013-10:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasý belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzei kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.3. Ýhale konusu malýn satýþ faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereðince alýnmasý zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler: Ýstekliler ihale konusu mal alýmýna iliþkin ISO 14001:2004 versiyonu çevre standart belgesi, ISO 9001:2000 ve ISO 9001:2008 standartlarýna göre alýnmýþ kalite yönetim sistem belgelerinden birine sahip üretici firmalarýn ürünleriyle ihaleye katýlabilir. Bu belgeleri ihale saatinde ihale komisyonuna vermeleri zorunludur. 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir, 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Satýþ sonrasý servis, bakým ve onarýma iliþkin belgeler: l)LastÝkîerin üretim hatasýna karþý en az 2 yýl garantisi olacakt.fr. Garanti belgesi Firma tarafýndan Ýhale Komisyonuna sunulacaktýr.2)Teklif edilen lastiklerin olabilecek üretim farklýlýðýndan dolayý yazýlý ebatlarýn uygunluðuna raðmen fiilen araçlara uymamasýndan doðacak tüm sorumluluk Yükleniciye ait olacak olup, uygun lastikleri olay vukuundan 15 gün içerisinde Yüklenici Firma idareye teslim edecektir.3) Lastiðin garanti süresi içerisinde arýzalanmasý durumunda tamirat veya Ýnceleme aþamasýnda geçen süre, garanti süresine eklenecektir. 4.3.2. 4.3.2.1. Yetkili kurum ve kuruluþlara kayýtla Ýlgili belgeler: Ýstekliler ihale konusu mal alýmýna iliþkin ISO 1400:2004 versiyonu çevre standart belgesi, ISO 9001: 2000 ve ISO 9001 :2008 standartlarýna göre alýnmýþ kalite yönetim sitem belgelerinden birine sahip üretici firmalarýn ürünleriyle ihaleye katýlabilir. Bu belgeleri ihale saatinde ihale komisyonuna vermeleri zorunludur. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir, 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý DÝYARBAKIR HALK SAÐLIÐI MÜDÜRLÜÐÜ VE EKAP WEB SAYFASI adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DÝYARBAKIR HALK SAÐLIÐI MÜDÜRLÜÐÜ SATINALMA BÝRÝMÝ adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmýþ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Basýn-2239

(www.bik.gov.tr) Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr’de


Bölge Haber

19 KASIM 2013 SALI

Diyarbakýr ziyaretten memnun

5

'Artýk kan dökülmesin' Baþbakan Erdoðan'ýn hafta sonu Diyarbakýr'a yaptýðý ziyaret vatandaþlar tarafýndan olumlu karþýlandý. Unutulmaz bir ana tanýklýk ettiklerini belirten vatandaþlar, artýk kanýn dökülmesini istemiyor. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn hafta sonu Diyarbakýr'da gerçekleþtirdiði temaslar Diyarbakýrlýlarca olumlu karþýlandý. Vatandaþlardan Ali Sait Özkal, Baþbakan Erdoðan'ýn Diyarbakýr'a teþrif etmesini memnuniyetle karþýladýðýný belirtti. Özkal, "Baþbakan ile Mesut Barzani, Þivan Perwer ve Ýbrahim Tatlýses'in Diyarbakýr'a gelmesi çok güzel hava oluþturdu. Türk ve Kürt kim olursa olsun kardeþiz. Çözüm süreciyle oluþan olumlu havayla kardeþçe yaþamak istiyoruz. Herkes bu durumda elini taþýn altýna koymalýdýr. Baþbakanýn yapmak istedikleri ile verdiði mesajlar ortadadýr. Tüm içtenliðimizle kendisini destekliyoruz" dedi.

'Sürece olumlu katký sunacak' Vatandaþlardan Celal Bakýr, birlik, beraberlik ve kardeþlik mesajlarýnýn çözüm sürecine olumlu katký sunacaðýna inandýðýný anlatarak þöyle konuþtu: "Baþbakanýn Diyarbakýr'a gelmesi

unutulmaz kareler oluþtuðunu belirten Kýzýlay, "Baþbakaný ve Barzani'yi ayný karede görmek bizi çok onurlandýrdý. Bu sürecin Diyarbakýr için çok önemli olduðuna inanýyorum. Çözüm süreci için çok önemli bir geliþmeydi. Bu olumlu havadan dolayý mutluyuz. Diyarbakýr halký olarak çok duygulandýk. Baþbakaný dinlerken gözyaþlarýma hakim olamadým" þeklinde konuþtu.

'Artýk kan dökülmesin'

çok önemliydi. Baþbakan ile gelen konuklarýmýzýn da çözüm sürecine büyük katký sunacaðýna kalpten inanýyoruz. Keþke bunlar daha önce yapýlsaydý. Diyarbakýr, bölge ve Türkiye bu güzellikleri keþke daha önce yaþasaydý. Diyarbakýr'da verilen mesajlarýn hepsi olumluydu. Ýnþallah verilen mesajlar barýþa

katký saðlar."

'Unutulmaz kareler oluþtu' Vatandaþlardan Çaðla Kýzýlay ise Diyarbakýr halký olarak çok duygulandýklarýný ve Baþbakaný dinlerken gözyaþlarýna hakim olamadýðýný söyledi. Kýzýlay, hafta sonu Diyarbakýr'da kardeþlik adýna

Vatandaþlardan Esin Akgül Güneþ de Baþbakan Erdoðan'ýn ziyaret ve temaslarýyla ilgili þunlarý söyledi: "Baþbakaný, Belediye Baþkaný Osman Baydemir'in ve milletvekillerinin karþýlamasý çok güzeldi. Barzani'nin de çözüm sürecine katký sunmak için çaba gösterdiðini gördüm. Hepimizin kaygýsý, bu topraklara artýk kan dökülmesin. Bu topraklar güzelliði hak ediyor. Þivan Perwer'in en büyük hayranlarýndaným. Perver daha önce de davet edildi. Ancak gelmedi bundan sonra sürekli gelmesini istiyorum." AA

Gözler yasal düzenlemelerde Tutuklu yakýnlarý ve çocuklarý daðda olan aileler, Baþbakan'ýn Diyarbakýr'da dile getirdiði "Daðdakiler inecek, cezaevleri boþalacak" sözlerini olumlu karþýladý. Hafta sonu Diyarbakýr'a yaptýðý ziyarette konuþan Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn, "Daðdakiler inecek, cezaevleri boþalacak ve Türkiye'ye huzur gelecek" açýklamasý Hakkari'de sevinçle karþýlandý. Ýki çocuðu daðda ve 12 yýldýr kayný cezaevinde bulunan Cevahir Kaçar, "Kayným Hasan Kaçar suçsuz olmasýna raðmen 12 yýldýr cezaevinde ve müebbet hapis cezasýna çarptýrýlmýþ. Baskýlar yüzünden 2 çocuðum, 'amcalarýmýz gibi bugün yarýn tutuklanacaðýz' psikolojisi ile daða çýktý. Baþbakan'dan rica ediyoruz, biz cezaevlerinin boþalmasý ve daðdaki herkesin inmesini istiyoruz. Benim ciðerim yandý baþka annelerin ciðeri yanmasýn. 3 yýldýr evim bana zindan olmuþ. Allah bu acýlarý kimseye göstermesin. Eðer Baþbakan bu konuda samimi ise, önce cezaevlerindeki hasta tutsaklardan baþlasýn. Oðlumun daðdan tek inmesini istemiyorum, daðdaki herkesin inmesini istiyorum. Baþbakan Diyarbakýr'da güzel bir konuþma yaptý. Bu sözlerinin arkasýnda dursun. Açýklamalarýnýn devamýný bekliyoruz" dedi. 'Sözün arkasýnda durmalý' Deðiþik tarihlerde siyasi suçlardan dolayý 5 çocuðu cezaevinde bulunan Ahmet Ertunç ise, "Eðer Baþbakan bu konuda samimi ise Türkiye'nin kralý olmak istiyorsa bunun tek çaresi genel bir aftýr. Kürt sorununun çözümü, tutuklularýn serbest býrakýlmasý, daðdakilerin inmesi genel bir affa baðlýdýr. Bu da Baþbakanýn elinde olan bir þey. Bakýn 5 çocuðum cezaevinde, eþimle birlikte tek baþýmýza kaldýk. Ben de hastayým. Baþbakan'dan isteðimiz sözlerinin arkasýnda durmasýdýr" þeklinde konuþtu. ÝHA

'Süreç yeni bir ivme kazandý' Akil Ýnsanlar Heyeti'nde yer alanlar, Baþbakan Erdoðan'ýn Diyarbakýr ziyaretinin çok anlamlý olduðunu, çözüm sürecine yeni bir ivme kazandýrdýðý görüþünde. Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn, Diyarbakýr ve ilçelerinde düzenlenen mitinglerde yaptýðý konuþmalar bölgede heyecan yaratýrken, Barzani ve Perwer'in de çözüm sürecine yönelik destek açýklamalarý ve barýþa vurgu yapmalarý taktirle karþýlandý. Baþbakan Erdoðan'ýn Diyarbakýr ziyaretinin çok anlamlý olduðunu kaydeden Akil Ýnsanlar Heyeti üyeleri, Diyarbakýr ziyaretinin çözüm sürecine yeni bir ivme kazandýrdýðý ve sürecin hýzla geliþtiði yönünde görüþ paylaþtý. Akil Ýnsanlar Heyeti Güneydoðu Anadolu Bölgesi Grubu Baþkan Vekili Kezban Hatemi, Baþbakan Erdoðan'ýn Diyarbakýr ziyaretinin barýþ sürecinin önemli bir aþamaya geldiðini, demokratikleþmenin de ne kadar hýzlý bir geliþme kaydettiðini gösterdiðini söyledi. Diyarbakýr ziyaretinin çok önemli olduðunu, sürecin hýzlý bir þekilde geliþtiðini vurgulayan Hatemi, batýdaki veya diðer ülkelerdeki barýþ sürecine göre daha hýzlý geliþtiðine dikkati çekti.

toplumun büyük bir çoðunluðunun daha önce hiç olmadýðý kadar umutlu olduðu bir süreç yaþanýyor. Kürt meselesinin barýþçýl çözümünün Türkiye'nin demokratik düzeyini, ekonomik performansýný doðrudan etkileyeceði açýkça anlaþýlmýþtýr. Bu tarihi sorunun çözümü merkezi hükümetle ve çevre arasýndaki ayrýþmanýn giderilmesi açýsýndan büyük bir ilerleme ve tarihi bir fýrsattýr. Raporlarýmýzda vurguladýðýmýz gibi KCK operasyonlarýnýn durdurulmasý ve siyasi suçlularýnýn serbest býrakýlmasý önerilerimizde, nefret suçlarýnýn ceza hukukuna girmesi, anayasal deðiþiklik yapýlamadýðý için anadilde eðitim serbest hale gelmedi ama bunun altyapýsýnýn hazýrlanmasýndan sonra serbest olacaðý gibi geliþmeleri görüyoruz. Yani aklý ve gözü olan anlar. Baþbakan þunu yaptý aslýnda, oranýn yerel akillerine 'sahip çýkýn bu sürece. Siz sahip çýkarsanýz, kimse artýk bize bir þey yapamaz' dedi. Asýl önemli olan bu mesaj" dedi.

Diyarbakýr ziyaretinin sembolik deðeri yüksek bir ziyaret olduðunu, Baþbakan Erdoðan'ýn olaðanüstü bir ev sahipliði ile Barzani'yi kendi geçmiþine ve iþgal ettiði makama uygun bir þekilde aðýrladýðýný belirtti. Sadece Baþbakan Erdoðan ve Barzani'nin deðil, bütün Kürtlerin bu ziyaretten olaðanüstü memnun olduðunu ve heyecan duyduðunu kaydeden Ekmen, "Barzani ve Þivan Perwer'in de Baþkanýmýzýn programlarýnda ve Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi'ni ziyaretinde verdiði barýþa destek mesajlarýnýn önemli ve anlamlý olduðunu düþünüyorum. Bu ziyaret sürece yeni bir ivme kazandýrmýþtýr" diye konuþtu.

'Parantez kapandý'

'Semboller üzerinde tabular yýkýldý' 'Önemli mesaj verildi' Diyarbakýr'da dünyaya çok önemli bir mesaj verildiðini dile getiren Hatemi, "Batýda da bu sorunun çözülmesinden kaygýlý devletler var. Bizim içimizde de kaygýlý çevrelere raðmen

'Bütün Kürtler ziyaretten memnun' Akil Ýnsanlar Heyeti Güneydoðu Anadolu Bölgesi Grubu Genel Sekreteri Mehmet Emin Ekmen ise,

belirtti. Erdem, "Diyarbakýr'da gerçekleþen tarihi buluþma aslýnda Kürt meselesinin çözümü ve meselenin normalleþmesi doðrultusunda atýlmýþ önemli bir adýmdýr. Özellikle semboller üzerinde tabularýn kýrýlmasý noktasýnda çok önemli bir geliþme yaþandý. Baþbakan Erdoðan'ýn Barzani'yi en üst düzeyde karþýlamasý, Kürt kimliðinden dolayý kendi öz vatanýný terk etmek durumunda kalan Þivan Perwer gibi bir ismin bu buluþmaya iþtirak etmesi, ayný þekilde Baþbakanýn bir anlamda protokol tahammüllerini bir tarafa iterek Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Baþkaný'ný ziyaretle baþlamasý semboller üzerindeki tabularýn kýrýlmasýný gösteren önemli adýmlar oldu'' ifadelerini kullandý.

Akil Ýnsanlar Heyeti Güneydoðu Anadolu Bölgesi Grubu'nda yer alan Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öðretim Üyesi Prof. Dr. Fazýl Hüsnü Erdem de ilk kez Kürtler açýsýndan sembolik deðeri yüksek olan siyasi bir aktörün devletin davetlisi olarak Kürtlerin bakýmýndan önemli olan Diyarbakýr gibi bir kentte geldiðini

Erdem, þöyle devam etti: "Konuþmasýnda 1920 ruhuna da referansta bulunmasý çok önemli. 1920 yýlýnda da Türkler ve Kürtler ortak bir vatan inþa etme konusunda mücadele etmiþlerdi. Ama mücadele baþarýya ulaþtýktan sonra maalesef yaþanan geliþmeler Kürtlerin aleyhine oldu. Bir yüzyýllýk bir parantez oluþtu. Bu konuþma ile bu parantezin artýk kapandýðýný, yeni bir birliktelik ruhunun inþa edileceðini ifade etmek istedi. Sadece Kürtler açýsýndan deðil, Türkiye'de yaþayan bütün farklýlýklarýn saygýdeðer, birinci sýnýf vatandaþ olduðunu, bunu söylemek suretiyle bütün farklýlýklarý kuþatan bir yaklaþým sergiledi. Bütün bunlar Sayýn Baþbakanýn konuþmasýnda dikkate alýnmasý gereken önemli ve anlamlý unsurlardý. Toplu nikah töreninin de sembolik bir deðeri var. Bu nikahý da böyle okumak gerekiyor. Ýleriye dönük olarak büyük Türk ve Kürt buluþmasýna yönelik bir mesajdýr. Geleceðe yönelik Türk ve Kürt birlikteliðinin önemli ve anlamlý bir mesajý olarak okumak mümkündür."

'Süreç kalýcý hale geldi' Akil Ýnsanlar Heyeti Ýç Anadolu Bölgesi Grubu'nda yer alan Dicle Üniversitesi (DÜ) Hukuk Fakültesi Öðretim Üyesi Doç. Dr. Vahap Coþkun ise Diyarbakýr buluþmasýnýn en önemli sonucunun hükümetin ve Barzani'nin, yürümekte olan barýþ sürecini desteklerini çok açýk bir þekilde ortaya koymalarý ve bunu teyit etmeleri olduðunu bildirdi. Coþkun, "Barzani, 'Biz burada barýþ için bulunuyoruz' dedi. Bunu hem mitingde hem de Baydemir'in onuruna verdiði yemekte ifade etti. Baþbakan da yaptýðý konuþmalarda süreci halkýn desteðinin ve hükümetin kendi iradesinin tam olduðunu söyledi. Sürece yönelik bir takým provokatif eylemlerin olabileceðini ancak halkýn bunlarý boþa çýkarmasý gerektiðini belirtti. Bence en önemli vurgu da yeni bir Türkiye yaratýlacaðý ve bu yeni bir Türkiye'de insanlarýn daðdan ineceðini, cezaevlerinin de boþalacaðýna iliþkin sözleriydi. Kürt kamuoyuna sürecin devamý halinde bunun hangi aþamalarý kapsayacaðýný açýk bir þekilde belirtiyor. Türk kamuoyuna da sürecin devam etmesi durumunda böyle bir sonucun ortaya çýkacaðýný yani bir toplumsal uzlaþmaya gerek olduðu söylüyor. Þimdiden bunu hazýrlamaya çalýþýyor. O nedenle Baþbakan Erdoðan'ýn Diyarbakýr ziyareti sürecin arkasýndaki iradenin hem tam olduðunu gösterdi hem de süreci kalýcý bir hale getirdi" dedi. AA


6

EKONOMÝ

Patronlardan Basbakan'a mektup 19 KASIM 2013 SALI

Diyarbakýr Ýþ Konseyi tarafýndan 2 günlük gezi ve incelemelerde bulunmak üzere Diyarbakýr'a gelen Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'a þehirde yaþanan sorunlar ve önerileri kapsayan bir mektup verildi.

Diyarbakýr'da bir iþletme daha açýldý Çözüm süreci Diyarbakýr'da ekonomik anlamda meyvelerini vermeye baþladý. Huzurun hakim olduðu kentte küçük ölçekli iþletmeler ardý ardýna açýlýyor. Yeniþehir ilçesinde açýlan Marpuz Giyim de bu iþletmelerden sadece birisi. 30 yýlý aþkýn bir süre devam eden çatýþmalý ortam yüzünden baþta Diyarbakýr olmak üzere bölge ekonomisi aðýr kayýplar verdi. Ancak silahlarýn sustuðu çözüm sürecinde ekonomik hareketlilik baþladý. Ekonominin temel dinamiði olan küçük ölçekli iþletmelerin açýlýþý bir birini izlemeye baþladý. Daha bir sene önceye kadar sýk sýk kapanan kepenkler çözüm süreci ile birlikte artýk kapanmýyor. Miting ve yürüyüþlerde gördüðümüz BDP'li baþkan ve yöneticilerini de iþletmelerin açýlýþlarýnda görmeye baþladýk. Diyarbakýr Yeniþehir ilçesinde açýlan Marpuz Giyim Maðazasý da huzur ortamýnýn getirilerinden birisi. Eski TRT sokaðýnda bulunan maðazanýn açýlýþý yapýldý. Açýlýþa Yeniþehir Belediye Baþkaný Selim Kurbanoðlu, BDP Ýl Eþ Baþkaný Mehmet Emin Yýlmaz'ýn yaný sýra TÜYAP Bölge Müdürü Kadir Baver Paçal ile birçok vatandaþ katýldý. Ýþletmenin açýlýþ kurdelesini Kurbanoðlu ile Yýlmaz birlikte kesti. Açýlýþta konuþan BDP Ýl Baþkaný Yýlmaz ile Belediye Baþkaný Selim Kurbanoðlu, iþletme sahibi Süleyman Acar'a bol kazançlar diledi. Rýza BARUT

Diyarbakýr'da faaliyet gösteren 17 Sivil Toplum Kuruluþu'ndan (STK) oluþan Diyarbakýr Ýþ Konseyi, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'a mektup verdi. Mektupta çözüm sürecinin Diyarbakýr ve bölge insaný için deðil, tüm Türkiye için önemli olduðu belirtildi. Diyarbakýr'ýn ivedilikle çözülmesi gereken sorunlarýnýn yer aldýðý mektupta, "Sayýn Baþbakanýmýz, Diyarbakýr Ýþ Konseyi olarak, kentimize ziyaretinizden dolayý duyduðumuz memnuniyeti iletmek ve kentimizin aciliyet gösteren bazý sorunlarýný sizinle paylaþmak üzere bu kýsa mektubu sunuyoruz. Öncelikle baþlattýðýnýz çözüm sürecinin sadece Diyarbakýr ve bölge insaný açýsýndan deðil, Türkiye'deki tüm halklarýn geleceði için önemli ve deðerli olduðunu düþünüyoruz. Bu süreçte tüm taraflarýn ve tüm aktörlerin üzerlerine düþen sorumluluðu yerine getirmesi gerektiðini belirtmek isteriz. Çözüm sürecinin geliþmesi ve güçlenmesi için hýzlý hareket edilerek, demokratik adýmlarýn ivedilikle atýlmasý; idari, yasal ve anayasal düzenlemeler yapýlarak Kürt sorununu tamamen sivil siyaset alanýna taþýyacak koþullarýn ve kanallarýn oluþturulmasý gerekmektedir. Bunun için; demokratikleþme adýna atýlmýþ ve atýlacak olan tüm adýmlarý desteklediðimizi de ifade etmek istiyoruz. Bizler Diyarbakýr Ýþ Konseyi olarak çözüm sürecini baþýndan beri desteklediðimizi her platformda ifade ettiðimiz gibi; 13-14 Kasým 2013 tarihlerinde toplanan 27 bölge oda ve borsasýnýn bu çerçevede kamuoyuna yaptýklarý basýn açýklamasýný da destekliyoruz" denildi.

Geliþmiþlik farký azaltýlmalý Çözüm sürecinin meyvelerini öncelikle ekonomi alanýnda vereceði belirtilen mektupta, þu ifadeler yer aldý: Sayýn Baþbakanýmýz, çözüm süreci meyvelerini öncelikle ekonomi alanýnda verecektir. Bu nedenle çözüm sürecine paralel

olarak bölgeler arasý ekonomik geliþmiþlik farkýnýn hýzla azaltýlmasý için acil tedbirler alýnmasý da önemlidir. Bölgenin hýzla kalkýnmasý, bir anlamda barýþ ortamýnýn da garantisi olacaktýr. Bu çerçevede, Diyarbakýr'ýmýzýn aciliyet gösteren bazý sorunlarýný izninizle paylaþmak istiyoruz. Bu sorunlar; Habur Sýnýr Kapýsý'nýn ihracattaki önemi, bölgeye ve ülkeye olan katma deðeri açýktýr. Ancak 40 kilometreye ulaþan uzun araç kuyruklarýnýn oluþuyor olmasý, gümrük kapasitesinin yetersizliðini göstermektedir. Bunun ekonomiye olumsuz yansýmalarýný azaltmak için ivedilikle kapasitenin arttýrýlmasý ve alternatif kapýlarýn açýlmasý gerekmektedir. Ayrýca, Suriye'nin Kürt bölgesine açýlan kapýlardan özellikle Nusaybin ve Þenyurt kapýlarýnýn, ticaret ve insani yardýmlar için açýlmasý ivedilik arz etmektedir. Mevcut teþvik paketinden, 6. bölgeye saðlanan avantajlara raðmen yeterince pay alamadýðýmýz biliniyor. Bunun da temel sebebi alt yapý olarak hazýrlýksýz olmamýz ve ek OSB'deki fiziki koþullarýn henüz tamamlanmamýþ olmasýdýr. Teþvik Paketi'nde, çalýþan sayýsý ve asgari yatýrým tutarý gibi koþullarýn esnetilerek; küçük iþletmelerin de teþvikten faydalanabileceði þekilde bölge lehine revizyona gidilmesi ve

2013 avantajlarýnýn 2014 sonuna kadar uzatýlmasý önem arz etmektedir. Ayrýca, Organize Sanayi Bölgeleri için saðlanan avantajlarýn küçük sanayi siteleri için de saðlanmasýný talep etmekteyiz.

Bankalardan çifte standart Rekabetin belirleyici adýmlarýndan biri olan taþýma maliyetlerinde rekabet edebilmemiz için Diyarbakýr'ýn demir yolu ile Ýskenderun ve Mersin limanlarýna ulaþýmýnýn saðlanmasý ve yapýlmasý planlanan bu projede bu hattýn öncelikli olmasý önem arz etmektedir. Buna ilaveten, havalimanýnýn gümrüðe kavuþturularak uluslararasý uçuþlara açýlmasý ve ivedilikle en fazla ticari iliþki içinde olduðumuz Erbil'e direk uçuþlarýn saðlanmasý öncelikli bir ihtiyaçtýr. Hem ticaret, hem de turizm artýþýnýn yegane öncelikli anahtarý, uluslararasý uçuþlara açýk sivil havalimanýdýr. Yatýrýmcýlarýmýz finans kaynaklarýna eriþimde ciddi zorluklar yaþamaktadýrlar. Bu nedenle bankalarýn ve sigorta þirketlerinin bölgemizde gerek krediye ulaþmada, gerekse de faiz oranlarýnda bölge risk faktörü adý altýnda uyguladýklarý çifte standarda dikkatinizi çekme ihtiyacý da duyuyoruz. Bankalarýn yatýrýmcýlarýmýza saðladýklarý kredilerin bir kýsmýna devlet garantisi ve

kefaletinin saðlanmasýnýn yatýrýmcýlarýmýza önemli kolaylýklar saðlayacaðýna inanýyoruz. Ayrýca, bölgesel kalkýnma bankalarýnýn oluþturulmasý için ivedilikle çalýþmanýn baþlatýlmasýný önemli görüyoruz. Bildiðiniz gibi, Diyarbakýr Surlarý ve Dicle Vadisi, hazýrlanan bir proje ile, UNESCO Dünya Kültürel Miras Listesi'ne aday olmuþ, baþvuru da Kültür ve Turizm Bakanlýðýmýz aracýlýðýyla yapýlmýþtýr. Bu projenin baþarýya ulaþmasý durumunda kentimizin Ýnanç ve Kültür turizmine yapacaðý çok büyük katkýlarý olacaktýr. Suriçi'nin kentsel dönüþüm projesinin hýzlandýrýlýp, tarihi dokunun ortaya çýkarýlarak turizme kazandýrýlmasý gerekmektedir. Bu çerçevede, 2014 yýlýnýn Diyarbakýr Surlarý Yýlý ilan edilmesi için desteklerinize ihtiyaç duymaktayýz. Bu konuda gerekli desteði esirgemeyeceðinize olan inancýmýz tamdýr.

17 STK tarafýndan yazýldý Mektupta Diyarbakýr Ýþ Konseyi olarak; Diyarbakýr Ticaret ve Sanayi Odasý, Diyarbakýr Ticaret Borsasý, Diyarbakýr Esnaf ve Sanatkarlar Odasý, Doðu Güneydoðu Sanayici ve Ýþ Adamlarý Dernekleri Federasyonu, Ortadoðu Sanayici Genç Ýþ Adamlarý Derneði, Güneydoðu Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði, Diyarbakýr Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði, Güneydoðu Genç Ýþ Adamlarý Derneði, Müstakil Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði Diyarbakýr Þubesi, Diyarbakýr Giriþimci Ýþ Adamlarý Derneði, Temizlik ve Sosyal Ýþverenler Derneði, Güneydoðu Tekstilci Ýþ Adamlarý Derneði, Diyarbakýr Mermerciler Derneði, Tüm Sanayici ve Ýþ Adamlarý Derneði, Diyarbakýr Organize Sanayi Ýþ Adamlarý Derneði, Doðu ve Güneydoðu Ýþ Kadýnlarý Derneði, Diyarbakýr Giriþimci Ýþ Kadýnlarý Derneði isimleri yer aldý. Haber Merkezi

Ithal bal arýcýlýðý öldürdü Batman Sason ilçesinde 10 yýldýr bal arýcýlýðýyla geçimini saðlayan Kamil Çelik, ithal balýn arýcýlýðý öldürdüðünü söyledi. Arýcýlýðýn bu sene çok fazla verimli olmadýðýný belirten Çelik, "Nedeni ise dýþarýdan gelen ithal bal iþlerimizi öldürdü. Belgesi olmayan herkes bal satýnca bizim ünlü Sason balý satýþlarý düþtü. Her yýl

bin kilo sattýðýmýz kara kovan ve süzme bal bu yýl satýþlar düþerek 50 ile yüz kilo arasýnda cüzü bir fiyatla sattýk" dedi. Bahçede petek içinde arýlara özel yapýlmýþ þeker ve kek verdiðini belirten Çelik, bahçesinde özellikle þeker ve kek ile arýlarý beslediðini, arýlarýn bu þekilde daha kaliteli bal verdiðini sözlerine ekledi. ÝHA

Muþ TSO'dan çözüme destek Muþ Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Fatih Cengiz, baþlatýlan çözüm sürecini desteklediklerini belirtti. Cengiz, bölgenin ekonomik durumunu ve çözüm sürecini ele almak

üzere bölgedeki 28 ticaret ve sanayi odasý ile ticaret borsasýnýn meclis ve yönetim kurulu baþkanlarýnýn katýlýmýyla, Diyarbakýr'da düzenlenen toplantý ile ilgili deðerlendirmede bulundu. Cengiz, toplantýda bölgenin ekonomik kalkýnmasýný saðlamak ve toplumun refah düzeyini yükseltmek konusunda ortak karar alýndýðýný bildirdi. Ýhracatýn arttýrýlmasý için bölgenin önemli þehirlerinde lojistik merkezler kurularak gümrük hizmetlerinin ve ulaþýmýn geliþtirilmesi gerektiðini belirten Cengiz, açýklamasýnda þu ifadelere yer verdi: "Toplantýda, bölgede demiryolu ulaþýmýnýn geliþtiril-

erek, uluslararasý uçuþlarýn gerçekleþtirilmesi ve Diyarbakýr-Erbil arasýndaki uçak seferlerinin bir an önce baþlatýlmasý, Suriye'nin Rojava bölgesi ile olan sýnýrlarýmýzda kapalý olan sýnýr kapýlarýnýn açýlmasý ve baþta Habur olmak üzere, bölgemizin komþu ülkelerle olan sýnýr kapýlarýnýn gümrük hizmet kapasitelerinin arttýrýlmasý konusunda görüþ alýþveriþinde bulunduk. Baþlatýlan çözüm sürecini destekliyoruz. Devletin stratejik bir yaklaþým ile Kürt sorununu demokratik ve barýþçýl bir þekilde nihai çözüme kavuþturmasýný diliyoruz." AA

Ukrayna'da Diyarbakýr tanýtýldý Diyarbakýr Kuyumcular ve Sarraflar Odasý, Diyarbakýr'da bulunan 25 kuyumcu esnafýný Ukrayna'nýn baþkenti Kiev de düzenlenen Jeweller Expo Ukraýne Daimond Fuarý'na götürdü. Esnaf ve sektör için fuarlarýn olumlu olduðunu belirten DÝKO Baþkaný Mustafa Akkul, ''Esnafýmýz ve sektörümüz için fuarlarýn büyük faydasý bulunmaktadýr. Esnaf arkadaþlarýmýz fuar vesilesiyle hem ithalat hem de ihracat yapma fýrsatý bulmaktadýr. Ticari anlamda esnaflarýmýz kendilerini iyi zeminler hazýrlamaktadýr. Esnaflarýmýzýn ve kentimizin tanýtýmý açýsýndan imkanlarýmýz el verdiði sürece bütün fuarlara katýlmaya büyük çaba göstermekteyiz'' dedi.

Ürünler görücüye çýktý Dubaii, Ýtalya, Tayland ve son olarak Ukrayna fuarýna katýlan Diyarbakýr Kuyumcular Odasý'na baðlý esnaflar, Ukrayna'nýn Baþkenti Kiev'de bulunan Türk Ýþ Adamlarý Derneði'ni de ziyaret etti. Yapýlan ziyarette Kiev Türk Ýþ adamlarý Derneði Baþkaný Burak Pehlivan ile yapýlacak ithalat ve ihracat konusunda fikir alýþveriþi yapýldý. Görüþmenin ardýndan Diyarbakýr Kuyumcular ve Sarraflar Odasý Baþkaný Mustafa Akkul, Kiev Türk Ýþ adamlarý Derneði Baþkaný Burak Pehlivan'a Diyarbakýr iþlemeli plaket verdi. Akkul, ''Kentimiz Diyarbakýr'ý ve Diyarbakýr'da kendi esnaflarýmýzca üretilen ürünleri en iyi þekilde Ukrayna'da tanýtacaðýz'' þeklinde konuþtu. Haber Merkezi


GÜNCEL

19 KASIM 2013 SALI

7

'Siyasetin önü acýlacak' Daðdaki PKK militanlarýnýn nasýl ineceðine yanýt veren AK Parti Diyarbakýr Milletvekili Galip Ensarioðlu, "Siyaset yapmanýn önünü açacaksýnýz ki siyasetten baþka yol tanýnmasýn" dedi. AK Parti Diyarbakýr Milletvekili Galip Ensarioðlu, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn iki günlük Diyarbakýr gezisinde verdiði mesajlarý deðerlendirdi. Baþbakan Erdoðan'ýn "Daðdakilerin indiðini, cezaevlerinin boþaldýðýný göreceðiz" sözlerine açýklýk getiren Ensarioðlu, þunlarý söyledi: Daðdakiler nasýl inecek. Siyaset yapmanýn önünü açacaksýnýz ki bir sýkýntýlarý varsa bir talebi varsa siyasetten baþka yol tanýmasýn. Siyaset de bu ülkede hayýrlý bir iþtir. Hasta tutuklularla ilgili bu yýlýn baþýnda yasa çýkardýk. Ama yasa çýktýðý halde bürokrasi iþlemiyor. Hasta tutuklularýn heyet raporlarýnýn hazýrlanmasý, adli týpa gönderilmesi zaman alýyor ve bazý hastalarýn ölümünden sonra bu raporlar temin edilebiliyor. Bu bürokrasiyi ortadan kaldýrmak için çalýþmak gerekir. Bu iþlemleri hýzlandýrmak için bir mekanizma kurulmasý lazým. Baþbakan çözümde kararlý Genel affýn mevcut anayasaya

göre çýkarýlmasý mümkün deðil. Ayrýca Ecevit döneminde yaþadýðýmýz gerçekler var. Baþkasýna zarar veren insanlarý toplumun içine salmaya hakkýmýz yok. Ancak devlete karþý iþlenen suçlarda eðer çözüm süreci olacaksa Kürt sorununu sebep ve sonuçlarýyla çözeceksiniz. Bu ülkede bir daha ölüm olmayacaksa ve PKK'nýn siyasal dönüþümü olacaksa PKK'lýlarýn da sosyal, siyasal hayata entegrasyonun bir formülü bulunmalý. Daðdakiler nasýl inecek. Siyaset yapmanýn önünün açacaksýnýz ki bir sýkýntýlarý varsa bir talebi varsa siyasetten baþka yol tanýmasýn. Siyaset de bu ülkede hayýrlý bir iþtir. Siyasetin önünü açma anlamýnda bir ifadedir Baþbakan'ýn ifadesi. Genel af falan deðil. Ama bu ifadenin karþýlýðý da olmalý. Baþbakan ve hükümet niyetini ortaya koydu, çözümde kararlý. Þimdi karþý bir hamlenin de olmasý lazým. Ayný güvenin karþý taraftan da güçlü bir þekilde verilmesi lazým.

Öcalan'dan Diyarbakýr sitemi Aðabeyi Abdullah Öcalan ile Ýmralý' da görüþmek üzere Gemlik'e giden Mehmet Öcalan, hafta sonu gerçekleþen Diyarbakýr buluþmasýný deðerlendirdi. Öcalan, "Ýki gündür her þey malum Diyarbakýr' da adýna ne isim koyarsak koyalým. Baþbakan ve hükümet yetkilileri oraya gitti. Bu süreç ile ilgili bazý iyi þeyler söyledi. Umarýz ki, Baþbakan söylediklerini yapar. Ona

güç vererek biran önce hayata geçirmesini istiyoruz. O buluþmayý herkes izledi. Bazý þahsiyetler gelmiþtir. Süreci götüren ve mimarý devlet ve hükümettir. Ýkincisi de Serok Öcalan'dýr. Bu kadar katký koyan Serok Öcalan'dýr. Aralarýnda sözleþme yapmýþ gibi hiç biri bunu söylememiþtir. Öcalan'ýn katkýsýný söyleselerdi çok daha iyi olacaktý" dedi.

Önder'e 'Þivan Perwer' yalanlamasý Þivan Perwer Vakfý, Ýstanbul Milletvekili Sýrrý Süreyya Önder'in 'BDP Þivan Perwer'i defalarca davet etti fakat, kendisi icabet etmedi' sözlerinin gerçeði yansýtmadýðýný söyledi.

Atalay: Sözde kalmamalý BDP Batman Ýl Baþkaný Av. Serdar Atalay, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn Diyarbakýr'da yaptýðý konuþmayý deðerlendirdi. Atalay, Baþbakan'ýn 'Daðdakiler inecek, cezaevleri boþalacak' konuþmasýnýn sözde kalmamasý gerektiðini ve bir an önce hayata geçirilmesi gerektiðini söyledi. Herkesin temennisinin tüm siyasi tutsaklarýn bir an önce özgürlüklerine kavuþmasý olduðunu belirten Baþkan Atalay, "Daðdan iniþler hepimizi sevindirir. Ancak sadece söylemlerle olacak iþler deðildir. Siyasi tutuklularý býrakacaksýn ama ayný gerekçelerle yine tutuklamalarý yapabileceksin. Daðdan iniþler hangi güvenceyle, hangi teminatla hangi gerekçelerle bu insanlar inecek" dedi.

Açýklamada, "Bu konuda sayýn Önder'e yanlýþ bilgi aksettirilmesi pek muhtemeldir. Þivan Perwer en son 2009 yýlýnda geri dönmesi için adýna kurulan vakýf temsilcilerinin bir giriþimi olmuþ ve bu çerçevede kapatýlan BDP çizgisindeki DTP dahil birçok parti ve Diyarbakýr'daki sivil toplum kuruluþlarý ve hükümet yetkilileri ile temaslarda bulunmuþtu. Sayýn Perwer kendi inisiyatifi ile sivil toplum kuruluþlarýnýn öncülüðünde Diyarbakýr'da halka açýk bir

meydanda bir barýþ konseri düzenleyerek sürgünden dönmeyi ve halký ile kucaklaþmayý çok istemiþtir. Vakfýmýz tarafýndan bu konser ile ilgili dünyada tanýnmýþ birçok sanatçýnýn katýlýmý için giriþimler olmuþ ve birçok yerden olumlu cevaplar alýnmýþtý. Yine bu projeye yukarýda bahsedilen bütün kurum ve kuruluþlar olumlu yaklaþmýþ ve bunun düzenlenmesi noktasýnda 'Her yerde Sanat' adlý organizasyonu temsilcilerinin katý ve siyasi yaklaþýmý ile

Türkiye'deki siyasi ortamýn gerginliði yüzünden sonuca ulaþamamýþtý. O tarihten sonra Sayýn Perwer'e dönmesi için BDP tarafýndan herhangi bir teklif getirilmediði gibi hiçbir parti yetkilisi de bu konuda kendisi ile görüþmemiþtir. Sayýn Perwer'e BDP tarafýndan konser ve baþka etkinlikler için yapýlacak teklifler programýna uymasý veya çakýþmamasý halinde ciddi olarak deðerlendirileceðini kamuoyuna duyurmak istiyoruz" denildi.

Barzani ve Perwer uðurlandý sohbet sýrasýnda Barzani'ye, "Gelecekte kaderimiz bir olacak" dedi. Barzani de, "Ýnþallah" diye karþýlýk verdi.

Perwer'e Þýrnak'ta konser daveti

Barzani ve Þivan Barzani ve Þývan Perwer'in Kürt halký için birer deðer olduðunu ancak, Barzani'nin kendi siyasi partilerinin genel kongresine davet edilmesine raðmen gelmediðini dile getiren Atalay, "Bugün Barzani bir Kürt lideri olarak tanýnýyor. O yüzden buraya geldiði zaman resmi bir boyutta geliyorsa bu resmi boyutun gereði de buradaki Kürt liderlerinin, siyasi partimizin mevcut bu görüþmeler doðrultusunda ziyaret edilmesi ve bazý giriþimler olmasý gerekiyordu. Þivan Perwer'in unutmamasý gereken bir þey var. Sýrf Þivan Perwer'in kasetlerini dinlediði için halen cezaevinde olan insanlar var. Þivan Perwer'in de en azýndan onlara yönelik de birkaç mesaj vermesi gerektiðini düþünüyorum. Daha hassas davranmasý gerekiyordu" diye konuþtu. ÝHA

Baþbakan'ýn daveti üzerine Diyarbakýr'a gelen Kürdistan Bölge Yönetimi Baþkaný Mesut Barzani ile sanatçý Þivan Perwer, AK Parti Milletvekili Mehmet Emin Dindar ile Þýrnak Vali Vekili Mustafa Akgül tarafýndan uðurladý.

Kürdistan Bölge Yönetimi Baþkan Mesut Barzani, sanatçý Þivan Perwer ve beraberindeki heyet, akþam saatlerinde Türkiye'den ayrýlarak Habur Gümrük Kapýsý'ndan geçti. Barzani ve beraberindekileri uðurlayan AK Parti Þýrnak Milletvekili Mehmet Emin Dindar, Þýrnak Vali Vekili Mustafa Akgül ve AK Parti Ýl Baþkaný Mehmet Demir, Barzani tarafýndan akþam yemeði için sýnýrýn diðer tarafýnda bulunan Halil Ýbrahim Gümrük Kapýsý'na davet edildi. Davete teþekkür eden Vali Vekili Akgül, ayakta yapýlan

AK Parti Þýrnak Ýl Baþkaný Mehmet Demir, Barzani'nin Türkiye'ye yaptýðý ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek, kendisine teþekkür etti. Barzani'nin çözüm sürecine verdiði desteði hatýrlatan Demir, bu desteðin Türkiye'de yaþayan Kürtlerin çözüm sürecine olan inancýný daha

da güçlendirdiðini dile getirdi. Halil Ýbrahim Gümrük Kapýsý'nda yenilen yemek sohbet havasýnda geçti. Þýrnak Valiliði Basýn ve Halkla Ýliþkiler Müdürü Murat Çetiner, sanatçý Þivan Perwer'i Þýrnak'ta konser vermek için davet etti. Perwer de bu teklif karþýsýnda, Þýrnak'ta konser vermekten mutluluk duyacaðýný dile getirdi. Yemekten sonra Þýrnak Vali Vekili Mustafa Akgül tarafýndan, Mesut Barzani'ye Hazreti Nuh'un Gemisi'nin maketi, Þýrnak'ýn Jirki kilimi ve Þehri Nuh balý hediye edildi.


8

Aktüalite

19 KASIM 2013 SALI

Þehit yakýnlarý ve gaziler Çanakkale'ye gitti

Diyarbakýr Valiliði, þehit yakýnlarý ve gazilerden oluþan 90 kiþiyi çözüm sürecine katký sunmalarý için Çanakkale'ye gönderdi.

V

ali Mustafa Cahit Kýraç'ýn talimatýyla Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü, doðu ve batý arasýnda kardeþliði pekiþtirmek adýna þehit yakýnlarý ve gazileri Çanakkale turuna çýkardý. Geziye Diyarbakýr Harp Malulü Gaziler Þehit Dul ve Yetimler Derneði üyeleri ile Diyarbakýr Þehit Aileleri Yardýmlaþma Derneði'nden 90

þehit asker ve korucu yakýný ile gazi katýldý.

Çözüm sürecine katký Þehit yakýnlarý ve gazilerine yönelik ilk kez gezi organize ettiklerini ifade eden Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürü Hidayet Bozkurt, Çanakkale

gezisinin çözüm sürecine katký sunacaðýný belirterek, "Diyarbakýr'a has yapý-

lan bir proje. 90 þehit yakýný ve gazi ailesini müdür yardýmcýmýz Cengiz Ýzol refakatinde Çanakkale'ye gönderdik. Amacýmýz Diyarbakýrlý þehit ve gazi ailelerini Çanakkale'deki þehit ve gazi yakýnlarýyla tanýþtýrmak ve kültür alýþveriþinde bulunmalarýný saðlamaktýr. Bu gezi sayesinde ailelerin çoðu ilk kez Çanakkale þehitliðini görmüþ olacak" dedi. AA

Þýrnak düðünlerinde eski gelenek Þýrnak'ta barýþ süreciyle birlikte oluþan olumlu hava düðünlere yansýdý. Cafýri aþireti mensuplarý, eski geleneklerle düðün törenlerini gerçekleþtirdi.

A

týn üstünde getirilen gelinle 3 gün 3 gece düðün töreni yapýldý. Cafýri aþireti ileri gelenleri, çözüm süreciyle birlikte gençlerin artýk dilediði gibi düðün yaptýklarýný söyledi. Yeni Mahalle Muhtarý ve Cafýri aþireti ileri gelenlerinden Mele Sait Külter, zamanýn birlik ve kardeþlik zamaný olduðunu kaydetti. Külter, "Daha evvel, 1980'den önce bu gün yaptýðýmýz kültürümüzdü. Biz 1 gün veya 2 gün gelin getiriyorduk, at sýrtýnda. Bazen 1 gece yolda kalýyorduk. Orada bütün civar köyler, komþu köyler hepsi bizimle geliyordu. Birbirimizle

tanýþýrdýk. Tabi biz o sýra, gelinimizi ayný o kýrmýzý örtüyle baþýndan örtüyorduk, getiriyorduk. 3 gün 3 gece biz düðünümüzü halayla yapýyorduk. Darbe sonrasý çok sayýda kiþi yakalandý, gözaltýna alýndý, birçoðu kayboldu. 50 binden fazla evladýmýz, Türkiye'de öldürülmüþ. Ölmüþ veya öldürülmüþler. Biz bu kaný istemiyoruz. Biz barýþ istiyoruz. Þimdi bir süreç var. Allah onlardan razý olsun aramýza bir süreç konmuþ. Biz kan dökmek istemiyoruz, biz sadece barýþ, kardeþlik istiyoruz. Ama þimdilik bu süreçten eski kültürümüze dönmek

istiyoruz. Biz hepimiz buradan oraya yürüyerek gidip, eski kültürümüzdeki gibi gelini atýn üzerine bindirdik. Kültürümüzü seviyoruz, bundan sonra inþallah kültürümüz devam edecek" dedi. Cafýri aþiretinin önde gelenlerinden Ömer Külter ise, kültürlerinin eskiden çok daha kaliteli yaþandýðýný, ancak gençlerin çatýþmalarda ölmesiyle birlikte artýk düðün dahi yapmadýklarýn ifade etti. Ömer Külter, çözüm süreci ile birlikte artýk gençlerin dilediði gibi düðün yapmalarý için, herhangi bir engelin olmadýðýný kaydetti. ÝHA

Keþfedilmeyi bekleyen güzellik Mardin'in Derik ilçesine baðlý Derinsu (Býxure) Köyü'nde bulunan maðara ve maðaradan çýkan su görenleri hayran býrakýyor. Derik ilçesine 23 kilometre uzaklýkta olan maðaradan gelen su asýrlardýr köye hayat veriyor.

D

erinsu Köyü'nde bulunan maðara, 2 bin metrekare geriniþliðinde ve 15 metre yüksekliðindedir. Maðaranýn zemininden ise temiz bir su fýþkýrýyor. Suyun çýktýðý noktanýn derinliði bilinmiyor. Köylüler, yaklaþýk100 metre uzunluðunda ipin ucuna aðýrlýk baðlayarak suya sarkmalarýna raðmen derinliði tespit edemediklerini söylüyor. Ayrýca maðarada 2 askerin boðulmasý nedeni ile suya giren dalgýçlar, suyun dibinde büyük bir akýntýnýn olduðunu ve bu yüzden aþaðýya doðru dalamadýklarýný belirtiyor. Maðara ve maðaranýn zemininden çýkan suyun güzelliði ve gizemi sadece bununla sýnýrlý deðil. Maðara iki kattan oluþuyor. Maðaranýn tavanýnda bulunan aralýklardan girildiðinde, maðaranýn üst kýsmýnda bir maðara daha görülüyor. Eski zamanlarda köylüler üst maðaraya peynir tenekelerini koyarak bozulmasýný önlediklerini ifade

ediyorlar. Üst maðaradan farklý noktalara uzanan tüneler var. Tünellerin uzunluðu ve çýkýþ noktalarýný bilen yok. Tünellerden birinin 20 kilometre uzunluðunda olduðu söyleniyor. Þeyh Sait kýyamý döneminde bazý mahkûmlarýn tünelleri kullandýðý söylentisi var ama bununla ilgili so-

mut bir delil yok.

Ýlgi bekliyor Þimdiye kadar hiçbir yetkilinin incelemediði bu maðara ve suyun derinliði, suyun altýnda bulunan akýntýnýn büyüklüðü, maðara tavanýnda bulunan üst maðaranýn yapýsý

ve uzanan tünellerin çýktýðý noktalar bilinmiyor. Aslýnda ihmal edilen sadece derin su maðarasý ve kaynak suyu deðil. Bölgede kýrsal kesimlerde bulunan birçok tarihi esere de sahip çýkýlmýyor. Derinsu maðarasý de sadece bunlardan biri. Köy sakinlerinin tamamý Metine aþiretine mensup... Köy eskiden 200 hane dolayýndayken, bu nüfus yoðun göçten dolayý 100 haneye düþmüþ. Maðaradan çýkan su köy içerisinden ve köyün camisinin avlusundan akarak, aþaðýda bulunan tarým arazilerine hayat veriyor. Maðaradan çýkan ve köye hayat veren kaynak suyu yaklaþýk olarak 2 bin dönüm araziyi suluyor. Kaynak suyu ile pirinç, mýsýr, buðday, arpa vb. ürünler yetiþtiriliyor. Yazýn aþýrý sýcaklardan bunalan birçok köylü soluðu maðarada alýyor. Köye ziyarete gelen misafirler maðarayý görmeden köyden ayrýlmýyor. ÝLKHA

Mardin'de kan baðýþý kampanyasý Türk Kýzýlayý kan baðýþ merkezi tarafýndan Mardin'de kan baðýþý kampanyasý baþlatýldý. Mardin Devlet Hastanesi'nde kurulan kan baðýþý standýnda baðýþçýlardan kan toplanýyor.

T

ürk Kýzýlayý kan baðýþ merkezinde görevli Dr. Bülent Önel, Mardin halkýnýn kan baðýþý konusunda duyarlý olduðunu belirtti.

Kan baðýþýnýn önemine dikkati çeken Dr. Önel, kanýn, yapay olarak üretilmeyen ve kaynaðý sadece insan olan bir sývý olduðunu söyledi. Mardin halkýnýn yoðun bir ilgisi olduðunu, bu ilginin devamýný da beklediklerini belirten Önel, "Kýzýlay olarak bir kan üç can sloganý ile yola çýktýk. Bilindiði üzere bölgedeki hastanelerin her geçen gün kan ihtiyacý daha da artmaktadýr. Bu yönden kendini saðlýklý ve iyi hisseden 18-65 yaþ arasý tüm vatandaþlarýmýzý kan baðýþýna davet ediyoruz" dedi. AA

Kocaköy'de eðitim semineri D

iyarbakýr'ýn Kocaköy Ýlçesi Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý (SYDV), yardýma muhtaç ailelere 'Aile eðitimi, iletiþim, iktisat ve saðlýk' alanlarýnda seminer verdi. Kocaköy Ýlçe SYDV Müdürü Mustafa Yaþar'ýn koordine ettiði eðitim, Aile ve Sosyal Politikalar Ýl Müdürlüðü'nde görev yapan eðitmenler tarafýndan verildi. Seminere Ýlçe Kaymakamý Mehmet Çaðrý Özpolat, Ýlçe SYDV Müdürü Mustafa Yaþar, öðretmenler ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Eðitim programý açýlýþýnda bir konuþma yapan Kaymakam Özpolat, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlýðý'nýn ilgili projelerini desteklediði, bu konuda yapýlacak her türlü imkanlarý Kocaköy halkýna sunacaklarýný söyledi. Kaymakam Özpolat, "Aile, güçlü sevgi, þefkat ve sadakat duygularýyla birbirlerine baðlý bireylerin oluþturduðu, insanýn var olmasýný, soyunu sürdürmesini, biyolojik ve sosyal ihtiyaçlarýný gidermesini saðlayan, insanlýk tarihi boyunca tüm toplumlarda görülen en küçük oluþumdur. Aile, sosyal bir sistem olduðunu sosyalleþme ortamý anne ve baba ile çocuðun benlik algýsý ve temel güven duygusunun oluþmasý ile iliþkili olarak çocuðun temel kiþilik geliþimini desteklerken, ayný zamanda kardeþler arasýndaki iliþki ve sosyal becerilerin geliþmesine katkýda bulunduðunu belirtmektedir. Devlet geleneðimizde de aile kurumunun çok önemli olduðunu, saðlýklý nesillerin yetiþmesi ve milli birlik ve beraberliðin saðlanmasýnda en önemli unsurlardan birinin aile kurumun olduðunu belirtmiþtir. Bu sebepten ötürü ailenin kurulmasýnda rol alan anne ve babalarýn bilinçlendirilmesi ve çocuklarýnýn yetiþtirilmesi, aile kurumunun birlikteliðinin saðlanýp yeni nesillere öneminin belirtilmesi noktasýnda bu tür eðitimlerin tüm anne, baba ve onlarýn çocuklarý için bir nimettir" dedi. Kaymakam Özpolat, ilçede bu tür eðitimleri koordine eden SYDV Müdürü Mustafa Yaþar'a teþekkür etti. ÝHA


Ýç-Dýþ Politika

9

Barzanî çû serdana Haþîmî 19 KASIM 2013 SALI

Serokê Herêma Kurdistana Iraqa Federal (HKIF) Mesûd Barzanî parlementerê berê yê Diyarbekirê û Þaredarê berê yê Cizîrê Haþîm Haþîmî ziyaret kir.

B

arzanî piþtî ziyareta Þaredariya Bajarê Mezin a Diyarbekirê, bi heyeta xwe ve çû mala Haþimî ya li navçeya Kayapinarê û bi qederekê bi Haþimî re hevdîtin pêk anî.Haþîmî di hevdîtinê de kurdî axivî û got navê Barzanî di serî de li Îran, Iraq, Sûriye û Tirkiyeyê

hemû deverên ku kurd lê dijîn de navdar e û ew nayê jibîrkirin. HaþimÎ diyar kir ku ziyareta Barzanî ji bo siyaseteke sivîl girîng e û ev siyaset car din pêþî li siyaseta sivîl vedike.Haþîmî wiha got: "Li Tirkiyeyê ev roj rojên dîrokî ne û destpêka serdemeke nû ne. Ji ber ku em

þahidê rojên wiha dîrokî ne, em bi kelecan û bextewar in. Em ji Serokwezîr Erdogan re spasdar in ku ji bo ev pêvajo daye destpêkirin. Em ji Barzaniyê ku nûnerê kevneþopiya 150 salîyî ye û ji hêla hemû kurdan ve tê hezkirin re dibêjin ku "tu bi xêr hatî" û ji bo ku piþtgiriyê

dide pêvajoya çareseriyê jî em spasiyên xwe jê re pêþkeþ dikin. Rojeke xweþ û dîrokî ye. Xwedê quwetê bide kesên ku destekê didin pêvajoya çareseriyê. Barzanî û heyeta wî piþtre berê xwe dane navçeya Silopiya Þirnexê ku di deriyê Sînorê Xabûrê re derbasê Iraqê bün.AA

Medyaya kurdî Anadolu Agencyê þopandin Li Herêma Kurdistana Iraqa Federal (HKIF) Medyaya Kurdî hevdîtina Serokwezîr Recep Tayyîp Erdogan û Serokê Rêveberiya Herêma Kurdistana Iraqa Federal (RHKIF) Mesûd Barzanî ya li Diyarbakirê li ser Servîsa Nûçeyên Kurdî ya Anadolu Agencyê þopandin.

D

îmen û wêne û nûçeyên der barê hevdîtinê de ku Anadolu Agencyê (AA) belav kir di çapameniya Kurdan de cih girt û hat bikaranîn. AAyê di nav du rojan de bi zaravayên Kurmancî û Soranî 307 wêne, 53 dîmen (vîdeo) û

145 nûçe servîs kir. Bi taybetî jî rojname, televizyon û malperên ku li HKIFê bi zaravayê Soranî weþanê dikin, wêne û dîmenên ku ji aliyê AAyê ve hatibûn servîs kirin, bikaranîn.

Bandora hevdîtinê li herêmê erênî bû Hevdîtina ku li Diyarbakirê pêk hat di medyaya Kurdî de gelek cih girt. Saziyên medyayê vê ezimandina Serokwezîr Erdogan baþ nirxandin û du rojan di bernameyên xwe de cih dan vê hevdîtinê. Kanalên televizyonê yên wek Rudaw, Kurdistan, Zagros, Galî Kurdistan, KNN, Speda, Kurdsat û NRTê ku li herêmê xwediyê ciheke girîng in cih dan hevdîtina li Diyarbakirê. Kanala Rudaw û Kurdistanê hevdîtinê car car jî bi awayekî zindî pêþkeþî temaþevanên xwe kirin.

Wêneyên Erdogan û Barzanî di manþetan de cih girtin Rojnameyên li HKIFê jî wêneyên ku di hevdîtina Erdogan û Barzanî de hatibûn kiþandin di manþetên xwe de bikaranîn. Rojnameya Xebat, Hawlatî, Hawler û Galî Kurdistanê di manþetên xwe de wêne û gotinên Barzanî û Erdogan bikaranîn.

Servîsa Nûçeyên Kurdî Servîsa Nûçeyên Kurdî ya Anadolu Agencyê di 1ê Îlona 2013an de bi zaravayên Kurmancî û Soranî yên Kurdî dest bi weþanê kir. Medyaya Kurdî bi vê weþanê ve êdî rûdanên li Tirkiye, Rojhilata Navîn û dinyayê ji ser AAyê diþopîne. Di AAyê de bi Kurmancî û Soranî rojê nêzî 70 nûçe tên servîskirin. AA

Kürtçe haberlerin Türkçesi

Barzani Haþimi'yi ziyaret etti Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Baþkaný Mesut Barzani, Diyarbakýr'da eski milletvekili ve Cizre Belediye Baþkaný Haþim Haþimi'yi ziyaret etti.

B

arzani ve beraberindeki heyet, Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi ziyaretinin ardýndan Kayapýnar ilçesindeki evinde Haþimi ile bir süre görüþtü. Haþimi, görüþmede Kürtçe yaptýðý konuþmada, Barzani isminin Ýran, Irak, Suriye ve Türkiye baþta olmak Kürtlerin yaþadýðý her yerde hafýzalarda yer ettiðini,

Barzani'nin ziyaretinin onlarca yýllýk birikimin, sivil bir siyaset perspektifinin tekrar gündeme oturmasýný saðladýðýný söyledi.Türkiye'nin tarihi günler yaþadýðýný ve yeni bir döneme girildiðini ifade eden Haþimi, þöyle konuþtu:"Bu tarihi sürece þahit olmaktan dolayý hepimiz heyecanlýyýz, mutluyuz. Çözüm sürecini

baþlatan ve bu tarihi günleri tüm Ortadoðu'ya yaþatan, cesur adýmlarla siyaset yürüten Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'a teþekkür ediyoruz. Kürtlerin yaþadýðý her yerde muhabbet beslediði, 150 yýllýk bir geleneði temsil eden Barzani'ye 'hoþgeldin' diyor, çözüm sürecine verdiði destekten dolayý teþekkür ediyo-

ruz. Güzel ve tarihi bir gün. Çözüm sürecinde katkýsý olan, destek veren herkesin elini Allah güçlendirsin, kuvvetli kýlsýn."Daha sonra Barzani ve beraberindeki heyet, karayoluyla Irak'a gitmek üzere Þýrnak'ýn Silopi ilçesine hareket etti. Barzani, Silopi ilçesi yakýnlarýndaki Habur Sýnýr Kapýsý'ndan Irak'a gidecek.AA

Kürt medyasý Anadolu Ajansýndan takip etti

Kürt medyasý, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Baþkaný Mesut Barzani'nin Diyarbakýr görüþmesini Anadolu Ajansý'nýn Kürtçe Haberler Servisi'nden takip etti.

A

nadolu Ajansý'nýn görüþmeyle ilgili servis ettiði haber, fotoðraf ve görüntüler, Kürt medyasýnda geniþ yer buldu. Diyarbakýr'daki tarihi buluþmayla ilgili olarak Sorani ve Kurmanci lehçesinde 2 gün içerisinde 307 fotoðraf, 53 görüntü ve 145 haber servis edildi. Özellikle Irak'ýn Kürt bölgesinde Sorani yayýn yapan gazeteler, televizyonlar ve internet siteleri, AA'nýn geçtiði fotoðraf ve görüntüleri bolca

kullandý. Gazeteler, manþetlerinde AA'nýn fotoðraflarýný kullanýrken; televizyonlar son dakika geliþmelerini ve görüntülerini AA'dan aldý.

-Görüþmenin bölgedeki yansýmasý olumlu oldu Diyarbakýr'daki tarihi buluþma, Kürt medyasýnda geniþ yanký uyandýrdý. Erdoðan'ýn Barzani'yi Diyarbakýr'da aðýrlamasýný olumlu bir geliþme olarak aktaran medya kuruluþlarý, iki gün boyunca ana gündemlerini bu konuya ayýrdýlar. Bölgenin önde gelen televizyon kanallarý Rudaw, Kürdistan TV, Zagros TV, Gali Kürdistan, KNN, Speda, Kurdsat ve NRT Diyarbakýr görüþmesine haber bültenlerinde

geniþ yer verdiler. Rudaw ve Kürdistan TV zaman zaman canlý yayýnlarla Diyarbakýr'daki geliþmeleri yayýnladý.

Erdoðan ve Barzani fotoðraflarý manþetlerde Gazeteler, Erdoðan ve Barzani'nin birlikte yer aldýðý fotoðraflarý manþetlerinde kullandýlar. Xebat gazetesi, manþetinde Erdoðan'ýn, "Biz bugün büyük lider Molla Mustafa Barzani'nin oðlunu aðýrlýyoruz" sözlerini kullanýrken; Hawlati ise "Barzani Diyarbakýr'da sevenleri ve karþýtlarýyla birlikte" manþetini attý. Hawler gazetesi de Barzani'nin, "Biz yeni bir tarih sayfasý açmak için buraya geldik" sözlerini manþetine taþýdý. Gali

Kürdistan gazetesi de birinci sayfasýnda Barzani'nin "Barýþýn yolu ne kadar uzun olursa olsun bir saatlik savaþtan daha iyidir" sözlerine yer verdi.

Kürtçe Haberler Servisi Anadolu Ajansý'nýn Kürtçe Haberler Servisi, 1 Eylül 2013 tarihinde Kurmanci ve Sorani lehçesinde yayýna baþladý. Kürt medyasý, bu tarihten itibaren Türkiye, Ortadoðu ve dünyadaki geliþmeleri AA'dan takip etmeye baþladý. Sorani ve Kurmanci servislerince günlük ortalama 70 haber servis edildi. Her iki lehçede üç ay içerisinde toplam 8 bin 29 haber, fotoðraf ve görüntü servisi yapýldý. AA


10

19 KASIM 2013 SALI

Ýç-Dýþ Politika

'Sistemimizi kendimiz üretiyoruz' Bir dizi açýlýþ ve incelemelerde bulunmak için Bitlis'e gelen Milli Savunma Suriye'de muhaliflere Bakaný Ýsmet Yýlmaz, savunma sisteminin artýk kendileri ürettiklerini söyledi. büyük darbe Savunmada yerli üretim M S illi Savunma Bakaný Ýsmet Yýlmaz, AK Parti Ýl Binasý'nda yapýlan Danýþma Kurulu toplantýsýnda konuþtu. Yýlmaz, "Güçlü olmanýz için savunma sisteminizin kendiniz üretmeniz gerekiyor. Ýstiyoruz ki özgür kalalým. Burada baþýmýz dik, alnýmýz açýk olsun. Bunun içinde Türkiye'nin güçlü olmasý lazým. Güçlü olmasý için de silahlý kuvvetlerinin de güçlü olmasý lazým. Silahlý kuvvetlerinin de güçlü olmasý için savunma sanayi ürünlerinizi kendiniz üretmeniz gerekiyor. Geçmiþte olmadýðý kadar bugün kendi helikopterimizi ürettik. Kendi insansýz hava aracýmýzý yaptýk. Bu kapasite ve yetenekteki insansýz hava aracýný dünyada sadece Amerika ve Ýsrail yapýyor. Yaptýðýmýz bu insansýz hava aracý olan ANKA 30 bin metre yükseklikte ve 24 saat havada kalma özelliðine sahiptir'' dedi.

uriye'de Özgür Suriye Ordusu'na baðlý gruplardan Liva el Tevhid'in komutaný Abdulkadir Salih'in Esad yönetimi tarafýndan gerçekleþtirilen saldýrýda öldürüldüðü bildirildi. Muhalifler, iki gün önce Esad yönetimine baðlý savaþ uçaklarýnýn Halep'te bir okulda toplantý halindeki muhaliflere yönelik hava saldýrýsý gerçekleþtirdiðini aktardý. Çok sayýda muhalifin öldüðü saldýrýda Liva el Tevhid komutaný Abdulkadir Salih'in de aðýr yaralandýðý ifade edildi. Muhalif komutan Salih, getirildiði Gaziantep'te bir hastanede hayatýný kaybetti. Muhaliflerin önde gelen komutanlarýndan olan Abdulkadir Salih'e yönelik birçok suikast giriþiminde bulunmuþtu. Esad yönetiminin son olarak muhalif komutan Salih'i öldüren veya ele geçirenlere 200 bin dolar ödül koyduðu belirtildi.

Göktürk hava uydusunu yaptýklarýný belirten Bakan Yýlmaz, ''Bu þunun için önemlidir. Türkiye bugün yýllýk 150 milyar dolar ihracat yapýyor. Ýhracatýn kilogram deðeri 1,5 dolar iken, Atak helikopterini ihracat ederseniz kilogram deðeri 5 bin dolar ama Göktürk uydusunu ihracat ederseniz kilogram deðeri 200 bin dolardýr. 2023 yýlýndaki 500 milyon dolar ihracat hedefine ulaþmak için katma deðeri yüksek olan ürünleri üretebilmemiz lazým. Bunu için bilgi teknolojisine geçebilmemiz gerekiyor. Yine Altay tanký yapýyoruz ki, bugün bir tank'ýn fiyatý yaklaþýk 5 ile 10 milyon dolardýr. Ama biz bu tanký yapmak için yani bir teknolojiyi elde etmek için ayýrdýðýmýz para bir milyar 100 milyon dolardýr. Bunun birlikte milli piyade tüfeðimizi de üretiyoruz" þeklinde konuþtu. ÝLKHA

PYD bayraðý yeniden asýldý Þ

anlýurfa'nýn Ceylanpýnar Ýlçesi'nin karþýsýnda bulunan Suriye'nin Haseki kentine baðlý Rasulayn Ýlçesi'nin en yüksek binasýnýn çatýsýna Ulusal Kürt Konseyi Bayraðý'nýn yanýna daha önce tepkiler üzerine indirilen PYD bayraðý yeniden asýldý. Rasulayn'da, geçen Temmuz ayýnda El Kaide baðlantýsý El Nusra cephesi ile PYD güçleri arasýnda çatýþma çýktý. Þiddetli çatýþmalarýn ardýndan ilçenin kontrolünü ele getiren PYD güçleri, Türkiye sýnýrýna yakýn mesafedeki bir fabrikanýn çatýsýnda bulunan ÖSO bayraðýný indirerek PYD bayraðýný astý. Türkiye sýnýrýndan net þekilde görülen ve tepkilere yol açan bayrak, birkaç gün sonra indirildi ve yerine Ulusal Kürt Konseyi bayraðý asýldý. Zaman zaman sýnýrý aþan mermi ve havan toplarýnýn Ceylanpýnar'da 5 kiþinin ölümüne yol açtýðý çatýþmalarýn tarafý olan El Nusra üyeleri, geçen hafta içerisinde tamamen çekilmesiyle Rasulayn'da silah sesleri kesildi. Bu geliþmenin ardýndan PYD güçleri, daha önce indirdikleri bayraklarýný, Türkiye sýnýrýna yakýn mesafedeki 9 katlý fabrika binasýnýn çatýsýna Ulusal Kürt Konseyi bayraðýnýn yanýna yeniden astý.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


Muslu'nun baþarýsý Batmanlýlarý sevindirdi

19 KASIM 2013 SALI

11

Batman Petrolspor Atletizm Takýmý sporcularýndan Ercan Muslu 35.'si düzenlenen Vadofone Ýstanbul Maratonun'da genel sýralamada 10. Türkler sýralamasýnda ise 3. oldu. Muslu'nun bu baþarýsý Petrolspor kulübü ve Batmanlýlar tarafýndan sevinçle karþýlandý.

T

pao Batman Bölge Müdürü ve Batman Petrolspor Yönetim Kurulu Baþkaný Gökhan Akýn, Muslu'nun tarihi bir baþarý almasýna oldukça sevindiklerini söyledi. Akýn, "Uluslar arasý yapýlan ve gerek ülkemizde gerekse de yurt dýþýnda

yüzlerce kanal tarafýndan canlý olarak yayýmlanan bir organizasyonda sporcumuzun genel sýralamada çok elit atletler ile yarýþarak 10. olmasý ve Türkler sýralamasýnda ise 3. olmasý kulüp olarak bizleri sevindirmiþtir." diyerek, þöyle konuþtu:

"Ercan Muslu bir ay boyunca Batman Petrolspor tesislerinde kampa girerek günde çift antrenman ile müsabakaya hazýrlanmýþtýr. Teknik heyet her gün kendisi ile yakýndan ilgilenerek çalýþmalarýný takip etmiþtir. Buna defalarca

þahit oldum. Salon sporlarýmýzdaki baþarýlarýmýz devam edecektir. Amacýmýz ülkemizi ve kulübümüzü en iyi þekilde temsil etmektir. Baþarýnýn gelmesinde baþta sporcumuz olmak üzere teknik heyeti kutlarým."

Transferin gözdesindan flaþ açýklamalar

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yakýndan ilgilendiði Tarýk Çamdal, transfer söylentileri hakkýnda kýsa bir açýklama yaptý. A

dý Galatasaray ve Fenerbahçe ile anýlan Eskiþehirspor'un genç savunmacýsý Tarýk Çamdal, milli takým kampýnda gündemdeki sorularý yanýtladý.Tarýk, ''Böyle haberler çýkýyor. Bir genç oyuncunun bu performansýndan sonra bunlar normal. Ama fazla okumuyorum çünkü þuanda Eskiþehirspor'da oynuyorum ve çok mutluyum. Eskiþehir artýk ikinci memleketim gibi oldu. Türkiye'yi Eskiþehirspor ile tanýdým. Sadece takýmýna odaklanmak istiyorum. Oradan milli takýma geldim. Fatih Terim'e de çok teþekkür ediyorum. Milli takýmda kalýcý olmak istiyorum'' ifadelerini kullandý.

''BEN DE MUTLU OLUYORUM''

Carlos'tan çok konuþulacak açýklamalar!

S

ivasspor'un teknik direktörü Roberto Carlos, Fenerbahçe'de gördüðü sýcaklýktan, Sivasspor'daki deneyimine ve daha bir sürü konuda çok özel açýklamalarda bulundu. Brezilya ile Dünya Kupasý þampiyonluðu yaþayan ve Real Madrid'in efsane futbolcularý arasýna giren Roberto Carlos FIFA'ya özel açýklamalarda bulundu. "Teknik direktör olarak da ayný baþarýlarý yaþamak istiyorum" Futbolcuyken yaþadýðý deneyimlerin kendisini teknik direktörlük yoluna soktuðunu söyleyen efsane sol bek, "Anzhi'de 10 maç oyuncu-antrenörlük yaptým ama sonrasý için kendimi tamamen bu iþe adamak istiyordum. Þu anda hala adaptasyon sürecindeyim. Futbolcuyken yaþadýðým baþarýlarý teknik direktörken de tekrarlamak istiyorum. Hiddink þu ana kadar bana çok yardýmcý oldu. Scolari, Luxemburgo, Capello, Del Bosque, Mourinho gibi isimlerden de bazý þeyler kapmaya çalýþýyorum" ifadelerini kullandý.

Genç oyuncu daha çok bekte oynamaktan dolayý mutlu olduðunu söylerken, adýnýn büyük takýmlarla anýlmasýndan dolayý her futbolcu gibi mutlu olduðunu, ''Bu söylentiler benim futbolumu etkilemez. Böyle haberlerin çýkmasý da dediðim gibi çok normal. Böyle haberler çýkýnca her futbolcu gibi ben de seviniyorum. O yüzden böyle haberler beni çok etkilenmiyorum. Ýnþallah uzun süre Eskiþehirspor formasý giyeceðim'' dedi. Baþarýlý oyuncu, Türkiye'den Gökhan Gönül'ü, dünya futbolundan da Dani Alves'i örnek aldýðýný sözlerine ekledi.

Beþiktaþ, 8 eksikle baþladý

"Fenerbahçe'deyken..." Neden Sivasspor'u seçtiði hakkýnda da konuþan Carlos, "Türkler ile Brezilyalýlar'ýn çok sayýda ortak noktasý var. Fenerbahçe'deyken kendimi evimde gibi hissediyordum ve taraftarlar da beni çok seviyordu. Sivasspor benimle ilgilenmeye baþladý ve önüme uzun soluklu bir proje koydular. Bu da beni oldukça heyecanlandýrdý. Þu anda daha yolun baþýndayýz ama umarým uzun soluklu bir baþarý elde edebiliriz. Türk futbolu hakkýnda da çok þey biliyor olmam iþimi oldukça kolaylaþtýrýyor. Þu ana kadar göze hoþ gelen bir futbol oynuyoruz. Ýnsanlar bizim hakkýmýzda güzel þeyler söylüyorlar. Önümüzdeki sene Avrupa'da oynamak istiyoruz" dedi.

Carlos'tan ilginç taktik! Sivasspor'daki futbolcularýn kendisini baþlarýnda gördüklerinde nasýl tepki verdiklerine de deðinen Brezilyalý hoca, "Ýlk baþlarda oldukça þaþýrmýþlardý. Ama daha sonrasýnda alýþmaya baþladýlar. Onlarla sýk sýk konuþmaya onlara Madrid'de Zidane, Beckham, Raul, Ronaldo, Romario ile yaþadýðým hikayeleri anlatmaya çalýþýyorum. Onlara bu hikayeleri anlatarak kendilerinin de ayný baþarýlarý elde edebileceklerini düþünmelerini saðlýyorum. Hepsi çok iyi oyuncular. Sivasspor þimdiden saygý duyulan bir takým olmaya baþladý. Gelecek sezon Avrupa Kupalarý'nda da oynayarak daha da ilgi çekmeyi planlýyoruz" diye konuþtu.

Beþiktaþ, Torku Konyaspor maçý hazýrlýklarýna yaptýðý idmanla devam etti N

evzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Slaven Bilic yönetiminde basýna kapalý yapýlan çalýþmayý Futbol A Takýmýndan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kavalcý ve Futbol Genel Direktörü Önder Özen de takip etti. Kondisyon ve taktik idmaný yapan Siyah-beyazlýlar, antrenmana ýsýnma koþularýyla baþladý. Streching çalýþmasý sonrasý dünkü hazýrlýk maçýnda 90 dakika forma giyen futbolcular çalýþmayý tamamladý. Diðer oyuncular pas ve bire bir çalýþmalarý gerçekleþtirdi. Yarým sahada yapýlan çift kale maçla idman sona erdi. Bireysel hazýrlýklarýný sürdüren Muhammed Demirci, tedavisine devam edilen Manuel Fernandes ile milli takýmlarda bulunan Olcay Þahan, Oðuzhan Özyakup, Tolga Zengin, Ersan Gülüm, Gökhan Töre, Hugo Almeida ve Veli Kavlak antrenmanda yer almadý. Milli takýmdan dönen Tomas Sivok takýmla çalýþtý.

Sahibinden Satýlýk Lüx Daireler - 4.Katta bulunan 2 adet daire - 3 Oda- 1 Salon - Ana cadde üzeri - Durak, Alýþveriþ merkezi - Okul - Islak zemin granit - Odalar parke, Net : 150 m2 Karayollarý Kantar kavþaðý Umut apt. Ziraat Bankasý Bitiþiði

0531 992 72 64


12

19 KASIM 2013 SALI

Spor Toto 2. Lig Kýrmýzý Grup takýmlarýndan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor, Pazarspor'u yenerek ligdeki ilk deplasman galibiyetini almanýn mutluluðunu yaþýyor. Dicle basketbolda þampiyon oldu Dicle Okullarý basketbol takýmý, sezonun tamamlanmasýna 2 hafta kala Diyarbakýr Genç Erkekler Basketbol Ligini birinci olarak tamamlamayý garantiledi.

D

K

ulüp Futbol Þube Sorumlusu Cemal Doðrul yaptýðý açýklamada, puan veya puanlar için çýktýklarý Pazarspor maçýndan iyi bir galibiyet aldýklarýný söyledi. Ýyi oynadýklarý maçý kazanarak bu sezonun ilk deplasman galibiyetine imza attýklarýný anlatan Doðrul, "Bizim için Pazarspor maçý çok güzel oldu. 1-0 kazandýðýmýz maçta hem 3 puan aldýk hem de ilk deplasman galibiyetimize imza attýk. Ayný zamanda son iki maçýmýzý da kazanarak, rakibimizin puan olarak üzerine çýktýk" dedi. Pazarspor deplasmanýnda çok güzel aðýrlandýklarýný anlatan Doðrul, "Bu deplasman maçýnda çok iyi aðýrlandýk. Pazarspor yöneticileri bize çok iyi davrandýlar. Bu nedenle Pazarspor yöneticilerine çok teþekkür ediyoruz" diye konuþtu. Taþkýn Civelek

Tanrýverdi: Galibiyetten dolayý mutluyuz

icle Okullarý Kulüp Baþkaný Ýsmail Sayýlý, yaptýðý açýklamada, sezonun tamamlanmasýna 2 hafta kala þampiyonluklarýný ilan ettiklerini belirtti. Geçen hafta Baðlar Belediyespor'un maçýný rakibin karþýlaþmaya çýkmamasý nedeniyle oynamadan kazandýklarýný ifade eden Sayýlý, þunlarý söyledi: "Diyarbakýr birinciliðimiz garanti oldu. Yani sezonun tamamlanmasýna 2 hafta kala þampiyonluðumuzu ilan ettik. Bu baþarý sadece þampiyonluk olarak deðerlendirilmemeli. Ortada çok büyük bir emek ve özveri örneði var. Ayrýca oynadýðýmýz tüm maçlarý kazandýk. Yani namaðlup takýmýz. Elde ettiðimiz baþarýdan dolayý grup müsabakalarýna katýlma hakkýný elde ettik. Diyarbakýr'ý grup müsabakalarýnda en iyi þekilde temsil etmek istiyoruz. Þimdiki hedefimiz grup þampiyonluðudur.Teknik heyetimiz ve sporcularýmýzý elde ettikleri baþarýdan dolayý kutluyorum."

Spor Toto 3. Lig 3.Grup takýmlarýndan Yeni Diyarbakýrspor, Kýrýkhanspor karþýsýnda elde ettiði 3 puanýn sevincini yaþýyor.

S

portif Direktör Vedat Tanrýverdi yaptýðý açýklamada, son iki lig maçýný kazanarak zirve yarýþýna tekrar ortak olduklarýný söyledi. Kýrýkhanspor galibiyetiyle ligde dördüncü sýraya yükseldiklerini belirten Tanýrýverdi, þöyle konuþtu: "Üst üste oynadýðýmýz maçlardan istediðimiz sonuçlarý aldýk. Keçiören beraberliðinin ardýndan önce 1930 Bafraspor'u daha sonra da Kýrýkhanspor'u yendik. Yani son 3.lig maçýndan 7 puan çýkardýk. Bu sonuçlarla ligin dördüncü sýrasýna kadar yükseldik. Ýnþallah yakaladýðýmýz çýkýþý bundan sonraki maçlarda da sürdürürüz. Futbolcularýmýzý ve teknik heyetimizi kutluyorum. Gevþemeden yolumuza devam edeceðiz."Tanrýverdi, Tuzlaspor ile deplasmanýnda yapacaklarý maçýn hazýrlýklarýna bugün baþlayacaklarýný söyledi.

Spor Toto 2.lig Kýrmýzý Grup TAKIMLAR

Yolsporda 3 puan sevinci Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 2. Grup takýmlarýndan Yolspor, sahasýnda Kurtalanspor'u 4-2 yenerek galibiyet serisini sürdürdü.

Spor Toto 3.Lig 3.Grup TAKIMLAR

Y

olspor Teknik Direktörü Ýbrahim Tungaç, yaptýðý açýklamada, Kurtalanspor karþýsýnda elde ettikleri 3 puanla zirve yarýþýnda var olduklarýný gösterdik-

lerini belirterek, "Son haftalarda elde ettiðimiz baþarýlý sonuçlara Kurtalanspor maçýný da ekledik. Bu çýkýþýmýz nedeniyle zirve yarýþýnda var olduðumuzu göster-

dik. Þuan ligin dördüncü sýrasýndayýz. Ama liderle aramýzda 2 puan fark var. Bu puan farkýný kapatýp zirve koltuðuna oturmak istiyoruz" dedi.

19 11 2013 gazete sayfaları