Page 1

Bir alacak kavgasý daha

Belediyeyi kazanacaðýz A

B

atman'da iki aile fertleri arasýnda alacak verecek meselesi yüzünden çýkan tartýþmada silahlar konuþtu. Silahlarýn karþýlýklý ateþlendiði olayda 2 kiþi öldü, 20 kiþi de yaralandý. Sayfa 4'te

K Parti Diyarbakýr Kayapýnar Ýlçe Danýþma Meclisi Toplantýsý düzenlendi. Ýlçe Baþkaný Mehmet

Ali Kýrsaçlý, yerel seçimlerde Kayapýnar Belediyesi'ni kazanacaklarýný söyledi. Sayfa 5'te

Çiftçilerin elektrik isyaný

M

ardin'in Kýzýltepe Ýlçesi'ndeki çiftçiler, elektrik kesintilerini protesto etmek için uluslararasý 'Ýpek Yolu' olarak bilinen E-90 karayolunu

trafiðe kapattý. Kesintilerden dolayý ürün sulayamadýklarýný belirten çiftçiler, jandarmanýn araya girmesiyle 1 saat sonra yolu trafiðe açtý. 6'da

PKK rotasýný Suriye'ye çevirdi S

uriye'nin Haseki kentine baðlý Rasulayn'da, El Nusra cephesi ile PYD güçleri arasýnda yaþanan çatýþmalar nedeniyle Türkiye'den çekilen yaklaþýk 100 PKK'lýnýn bölgeye kaydýrýldýðý belirtildi. 9'da

Mýsýr'a destek mitingi PAZARTESÝ 19 AÐUSTOS 2013

www.diyarbakirolay.com.tr

Fiyatý : 30 KR

Diyarbakýr'da Mýsýr Direniþine Destek Mitingi düzenledi. Mitinge katýlan binlerce vatandaþ, Mýsýr halkýna destek sloganlarý attý, darbecileri protesto etti. Ýstasyon Meydaný doldu Mustazaflar Cemiyeti Diyarbakýr Þubesi tarafýndan Mýsýr'a destek mitingi düzenlendi. Yeniþehir ilçesindeki Ýstasyon Meydaný'na akýn eden vatandaþlar, Mýsýr halkýnýn direniþ sembolü haline gelen dört parmak iþaretini yaptý. Meydanýn ön taraflarýnda bulunan kadýnlarýn, avuçlarýnýn içine Mýsýr bayraðý çizdikleri altýnda ise 'Ümmet Seninle' yazýsý yazdýklarý görüldü.

Süreç devam edecek B DP Eþ Genel Baþkaný Gültan Kýþanak, AK Parti'nin kendisini barýþ sürecinin dýþýnda tutmasýnýn bir öneminin olmadýðýný söyledi ve ekledi: Bu süreç size raðmen devam edecek. 7'de

Müslümanlar katlediliyor Meydanda sýk sýk 'Mýsýr'a, El Benna'ya, Seyit Kutub'a, Þeyh Sait'e Selam' sloganlarý atýldý. HÜDA-PAR Genel Baþkaný Hüseyin Yýlmaz, dünyanýn gözü önünde Müslümanlarýn katledildiðini söyledi. Yýlmaz'ýn konuþmalarý sýk sýk 'Katil Sisi, Seninleyiz Mursi' sloganlarýyla kesildi. Yýlmaz, "Oradaki þehitler, yaralýlar, direniþin çiçekleridir" dedi. 4'te

Sessizce topraða verildiler D

iyarbakýr'ýn Hazro ilçesi Çitlibahçe Köyü'nde iki ailenin uzun namlulu silahlarla çatýþtýðý olayda hayatýný kaybeden 8 kiþi, aileleri tarafýndan gece geç saatlerde sessizce toðraða verildi. 3'te

Þ

anlýurfa'nýn Harran ovasý ve kýrsal bölgelerde aþýrý sýcaklar tarlada çalýþan tarým iþçilerini olumsuz etkiliyor. Sabahýn erken saatlerinde araçlarla tarlaya taþýnan iþçiler, gün boyu sýcaklarýn altýnda çalýþýyor. 4'te

Kulp'a kültür D sanat merkezi D iyarbakýr'ýn Kulp ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde Andok Kültür Sanat Merkezi açýldý. Merkezin açýlýþýný BDP Diyarbakýr Milletvekili Nursel Aydoðan yaptý. 8'de

ÝYAR TUHADDER Sekreteri Fahri Azbay, müzakerelerin saðlýklý bir þekilde yürütülmesi için Abdullah Öcalan'ýn koþullarýnýn bir an önce deðiþtirilmesi gerektiðini söyledi. 5'te

uriye'nin Haseki kentine baðlý Rasulayn Ýlçesi'nde El Nusra cephesi ile PYD arasýnda yaþanan çatýþmalarda kurþunlar yine sýnýrý aþtý. Seken kurþunlarýn ayaklarýna isabet ettiði 2 kiþi hastaneye kaldýrýldý. 3'te

Sýnýra yürüyen BDP'lilere müdahale Þ Kurtalan'da yeþil eylem

B

DP Kurtalan Ýlçe Örgütü ve Kurtalan Belediyesi, Devlet Demir Yollarý'na ait ilçedeki tek yeþil alan olan Atatürk Parký için alýnan özleþtirme kararýný parkta basýn açýklamasýyla protesto etti. 8'de

ýrnak'ýn Cizre ilçesinde BDP tarafýndan Suriye'de Kürtlerin yoðun olarak yaþadýðý Rojava'ya destek için eylem düzenlendi. Eylemde Suriye sýnýrýna yürümek isteyen göstericilere polis müdahale etti. 7'de

Salça sezonu açýldý

6’da

Sýcaklar tarým iþçilerini vurdu Öcalan'ýn koþullarý deðiþtirilsin

Kurþunlar yine sýnýrý aþtý S

Ahmet AY

BÝR MUSA ÇIKAR ELBET Yazýsý 7’de


2

Saðlýk

19 AÐUSTOS 2013 PAZARTESÝ

Giysilerde kanserojen tehlikesi Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Týp Fakültesi Týbbi Onkoloji Bilim Dalý Öðretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Metin Þeker, giysilerde kök boyalarýn yerini alan "azo bileþiklerinin" belirlenen yasal sýnýrlarýn üzerinde kullanýlmasýnýn kansere neden olabileceðini söyledi.

Þ

eker, azo bileþiklerinin sadece giysilerde deðil, otomotiv sanayi ve inþaat sektöründe de kullanýldýðýný belirtti. Azo bileþiklerindeki 7 maddenin kanserojen etkiye sahip olduðunu ifade eden Þeker, giysilerde kullanýlan azo bileþiklerinde ise kanserojen etkiye sahip "arilamin" maddesinin bulunduðunu dile getirdi.

KÖK BOYASI GÝTTÝ SAÐLIKSIZ ÜRÜNLER GELDÝ Temasýn fazla olmasý nedeniyle bu maddenin giysilerde kullanýmýnýn insan saðlýðýný ilgilendirdiðini vurgulayan Þeker, "Giysilerde eskiden kök boyasý kullanýlýrdý. Kök boyalarýnýn yerini son yýllarda sentetik fabrikasyon ürünü olan azo bileþikleri aldý. Azo bileþikleri, yasal sýnýrý aþtýðýnda kanserojen etkiye sahiptir. Azo bileþiklerinin mesane kanserine yol açtýðý kanýtlandý. Akciðer ve meme kanserine de yol açtýðý ileri sürülüyor ancak bunlar henüz ispatlanamadý" diye konuþtu.

UZAKDOÐU'DAN GELEN ÜRÜNLER TEHLÝKELÝ Azo bileþiklerinin 1960'lardan itibaren bilindiðini dile getiren Þeker,

Türkiye'de 1995 yýlýnda içerisinde azo bileþiklerinin olduðu boya maddelerinin kullanýmýna yasal sýnýr konulduðunu belirterek, þunlarý söyledi: "Normal þartlarda azo bileþik-

lerinin saðlýða zararlý olmayan miktarý 20 ppm, yani 1 gram maddede 20 mikron civarýnda bulunabilir. Ýzin verilen üst sýnýr ise 30 ppm. 30'a kadar devlet izin veriyor ama 30'un üzeri kesinlikle yasak. Bu nedenle 30 ppm'den yüksek miktarda azo bileþeni içeren boyalara denetime açýk firmalarda rastlanmasý zor ama kaçak üretimler her zaman olabilir. Burada en büyük risk, yurt dýþýndan gelen ürünler. 2011 yýlýnda Ýstanbul'da yapýlan denetimlerde yasal sýnýrýndan 300 kata varan yüksekliklerde azo bileþeni içeren ithal giysilere rastlandý. Bu giysiler toplanýp, imha edildi ancak denetim dýþý birçok giysinin halka satýldýðýný biliyoruz. En büyük risk, Uzakdoðu'dan gelen ürünlerde. Markasý ne olursa olsun Uzakdoðu'da maliyet düþük olduðu için bu boya maddeleri daha sýk kullanýlýyor. Özellikle Hindistan, Çin ve Bangladeþ gibi ülkelerden gelen giysilerde risk daha fazla. Bu ülkelerdeki denetimlerde

sýkýntý var." Uzakdoðu ülkelerinde üretilen kýyafetlere karþý dikkatli olunmasýný öneren Þeker, "Daha çok parlak ve renkli giysilere dikkat edilmeli. Parlak renk, azo maddesinin fazlalýðýndan kaynaklanýyor ama her parlak renkli giyside de 'azo bileþikleri var' demek yanlýþ olur. Genellikle kadýn giysilerinde kullanýlýyor" dedi. Giysilerdeki "arilamin" maddesinin dokunmakla geçmeyeceðini vurgulayan Þeker, "Ýnsan derisi bu tür maddelerin geçiþine izin vermez. Bu boya maddesinin olduðu elbise, tiþört, þort veya herhangi bir giysi terlediðinizde cildinize direkt temas ediyorsa o zaman risk ortaya çýkar" þeklinde konuþtu. Yrd. Doç. Dr. Þeker, arilaminin sadece boyalarda deðil, sigaranýn dumanýnda da bulunduðunu belirterek, bu maddenin, sigara içen ve ayný ortamdaki kiþinin saðlýðýný tehdit ettiðini sözlerine ekledi.

El yýkama salgýn hastalýklarý azaltýyor B

Bel fýtýðý hakkýnda yanlýþ bildiklerimiz

el fýtýðý özellikle de ofis çalýþanlarýnýn artmasýyla, hayatýmýzýn bir parçasý olmuþ durumda. Fakat hakkýnda o kadar çok kliþeleþmiþ bilgi var ki, onlarý yapmadýðýmýz zaman hastalýða yakalanmayacaðýmýzý zannediyoruz. Çakmak Erdem Hastanesi Beyin ve Travmatoloji Uzmaný Op. Dr. Selçuk Aydýn, bel fýtýðý hakkýnda yanlýþ bildiðimiz bir çok konu hakkýnda bizleri bilgilendirdi. Bel Fýtýðý hakýnda yanlýþ bildiklerimiz neler ? Bel fýtýðý aðýr kaldýranlarda olur. Yanlýþ. Bel fýtýðý aðýr kaldýran kiþilerde olabileceði gibi sürekli oturarak çalýþan bankacý, muhasebeci, bilgisayarla çalýþan ofis memurlarý gibi çok fazla hareket etmeyenlerde de oldukça sýk görünür. Bel fýtýðý olanlarýn mutlaka sert yerde, tahta zeminde yatmasý gerekir. Yanlýþ. Bu eski ve yanlýþ bir bilgidir. Bel fýtýðý olan veya olmayan hiç kimse sert yerde yatmamalýdýr. Tercihan visko özellikli ortopedik bir yatakta yatmalýdýr. Bel fýtýðý ameliyatýndan sonra fýtýk tekrar eder. Bu nedenle ameliyat gereksizdir. Yanlýþ. Bel fýtýðý ameliyatlarýndan sonra ayný yerden fýtýk tekrarlamasý olasýlýðý %2'den azdýr. Baþka bir bölgeden bel fýtýðý olma ihtimaliniz çok daha yüksektir. Bel fýtýðý orta ve ileri yaþlarda görülür. Yanlýþ. Bel fýtýðý son yýllarda lise çaðlarýnda da görülebilmektedir. Çünkü teknolojinin geliþmesiyle birlikte gençler daha fazla bilgisayar baþýnda vakit geçirmekte ve düzensiz beslenerek kilo almaktadýrlar. Spor yapmama da etkendir. Bel fýtýðý tedavisinde ameliyat son çaredir. Yanlýþ. Bel fýtýðý tedavisinde çeþitli alternatifler vardýr. Bel fýtýðý tanýsý konulan hastalarýn sadece%20'si ameliyatla düzeltilebilir hastalardýr. Diðerlerine ameliyat dýþý tedaviler önerilmektedir. Bel fýtýðý ameliyatlarýnda felç kalma riski çok yüksektir. Bu nedenle mümkün olduðunca ameliyat olmamalýdýr. Yanlýþ. Bel fýtýðý operasyonlarýnda bacaklarýmýza giden sinirlerden herhangi birinin yaralanmasý mümkün olabilir fakat bu durum bile tam olarak tekerlekli iskemleye baðlý kalmayý gerektirecek þiddette deðildir. Kaldý ki zaten günümüzde uygulanan mikrocerrahi ve endoskopik yöntemler gibi noninvaziv yöntemlerde bu ihtimaller minimuma inmiþtir. Bel çekme yöntemi bel fýtýðý tedavisinde çok etkilidir. Yanlýþ. Bel çekme bel fýtýðýný düzeltemeyeceði gibi fýtýk parçalarýnýn yer deðiþtirmesine baðlý olarak kiþilerde ciddi kalýcý sorunlara neden olabilir. Bel çekme ve germe sadece faset kilitlenmesi denilen bel aðrýlarýnda bazen etkilidir.

Ýstanbul Halk Saðlýðý Müdürlüðü, ellerin sýk sýk ýlýk su ve sabunla yýkanmasýnýn, çatlak ve sýyrýklarýn oluþmasýnýn engellenmesinin, týrnaklarýn kýsa ve temiz olmasýnýn, bulaþýcý hastalýklarýn artmasýný ve yayýlmasýný önlemenin en etkili yolu olduðunu bildirdi.

M

üdürlükten yapýlan açýklamada, doðada dokunulan her þeyde çok sayýda mikroorganizma bulunduðu belirtildi. Ellerin günlük hayatta çevreyle her türlü iliþkiyi saðlayan, bu nedenle de en çok mikroorganizma barýndýran organ olduðu ifade edilen açýklamada, þunlar kaydedildi: "Ellerimiz yoluyla her yere taþýnan bu mikroorganizmalar basit soðuk algýn-

lýðýndan ciddi hastalýklara kadar birçok istenmeyen duruma neden olabilir. El temizliði, günlük yapýlmasý gereken en önemli kiþisel temizliktir. Ellerin sýk sýk ýlýk su ve sabunla yýkanmasý, çatlak ve sýyrýklarýn oluþmasýnýn engellenmesi, týrnaklarýn kýsa ve temiz olmasý bulaþýcý hastalýklarýn artmasýný ve yayýlmasýný önlemenin en etkili yoludur. Bakteri ve virüslerin en temel geçiþ yolu el temasýyla olmaktadýr. Kirli ve hastalýk yapýcý ellerle bulaþma olan besin maddelerini tüketmek, çeþitli sindirim sistemi hastalýklarýna yol açabilir. Elleri yýkamak, zararlý mikroorganizmalarý yok etmek veya suyla ciltten uzaklaþmasýný saðlamak için çok gereklidir. Hastalýktan korunmak için eller 30 saniye süreyle sabunla yýkanmalý. Su ve sabuna ulaþýlamayan yerlerde el antiseptikleri kullanýlabilir."

Açýklamada, el yýkama tekniðinde önemli üç etkenin akar su, sabun ve ovuþturma olduðu aktarýlarak, kirli görüldüðünde ellerin mutlaka doðru teknikle yýkanmasý gerektiði vurgulandý. Açýklamada, etkili el yýkama tekniðiyle ilgili de þu önerilerde bulunuldu: - El yýkamaya baþlamadan önce yüzük ve saat gibi takýlar mutlaka çýkarýlmalýdýr. - Lavabonun önünde giysiler lavaboya deðmeyecek þekilde durulmalýdýr. - Kaðýt havlu ile musluk açýlýp, su akýþ hýzý ayarlanmalý ve su ýlýk olmalýdýr. - Eller ve bilekler ýslatýlmalýdýr. Eller dirsek düzeyinin altýnda kalacak ve su parmak uçlarýndan lavaboya süzülecek tarzda konulmalýdýr. Suyun en temiz olan yerden, en kirli olan yere doðru akmasý saðlanmalýdýr.

- El sabunla iyice köpüklendirildikten sonra musluk vanasý da sabunlanmalý, sonra üzerine su akýtýlarak yýkanmalý, musluk bundan sonra kapatýlmalýdýr. Musluk vanalarý birer enfeksiyon kaynaðý olabilir. - Kalýp sabun kullanýldýðý zaman ellerin köpüðü korunacak þekilde sabunun durulanýp yerine býrakýlmasý gerekmektedir. Çünkü köpük üzerinde mikroorganizmalar kalabilir. Elde kalan köpük ile eller tekrar ovulur ve iki el birbirine kenetlenerek avuç aralarý, parmaklar, elin dýþ yüzeyi, bilekler, týrnak ve týrnak aralarý temizlenir. - 10 saniye boyunca elle-

rin ve parmaklarýn tüm yüzeyleri ovulmalýdýr. - Eller su altýnda iyice çalkalanmalýdýr. Akan su ile kir ve mikroorganizmalar lavaboya akýtýlmalýdýr. - Bileklerin ve ön kolun kirli olduðu düþünülen kýsýmlarý dairesel hareketlerle ovulup çalkalanmalýdýr. Eller aþaðýya doðru bükülerek suyun iyice akmasý beklenmelidir. Bilek ve ön kol elden daha temiz olduðundan, ellerin temizlenmesinden sonra yýkanmalýdýr. - Gerekiyorsa ellere krem ya da nemlendirici sürülmelidir. Böylece derinin çatlamasý önlenir ve yumuþak kalmasý saðlanýr.

Parfümünüzü seçerken dikkat!

Kiþisel bakýmýnýza özen gösterme konusundaki hassasiyetiniz yüksek; hatta abartýp elinizde parfüm þiþesiyle dolaþanlardansanýz dikkat edin.

K

ullandýðýnýz parfüm cilt hastalýklarýna nedenolabilir. Kadýnlarda daha sýk görülen ve parfümler baþta olmak üzere çeþitli kozmetiklerden kaynaklanan Civatte Poikilodermasý'ný Hisar Intercontinental Hospital Dermatoloji Uzmaný Dr. Funda Ataman ile konuþtuk. Civatte Poikilodermasý'nýn boyun yan kýsýmlarý, ense ve göðüs dekoltesinde (çenenin gölgelediði çene altý alan tutulmaz) görülen deri renklenme bozukluðu olduðunu dile getiren Uzm. Dr. Ataman; 'Çoðunlukla açýk renk kiþilerde güneþte kalmaya baðlý olarak ortaya çýkar. Kahverengi kýrmýzý lekeler þeklinde görülür. Deri incelmiþtir, damarlýdýr ve kýl kökleri belirgindir. Pulse dye lazer tedavisi ve güneþten korunma tedavi seçeneklerinden biridir. Bir diðeri ise retinoik asit içeren kremlerin kullanýmýdýr. Bu kremlerin uzun süre kullanýlmasý gerekir. Kullaným sýrasýnda ortaya çýkabilen kýzarýklýk, kuruma, kaþýntý bir yan etki ya da alerji deðildir. Bu durumda aralýklý olarak tedaviye devam edilmelidir. Ailesel olabileceði için anne babasýnda Civatte Poikilodermasý olanlarýn erken yaþta korunma ve tedavi konusunda bilinçlendirilmeli gerekir.' açýklamasýnda bulundu.


Erciþ'te yýkým baþladý V

an'ýn Erciþ Ýlçesi'nde Kentsel Dönüþüm Projesi kapsamýndaki bazý binalarýn yýkýmýna baþlandý. Çevre ve Þehircilik Bakanlýðý tarafýndan yürütülen Kentsel Dönüþüm Projesinin üçüncü ayaðý kapsamýnda Van'ýn Erciþ Ýlçesi'nde de tören düzenlendi. Törende AK Parti Van Milletvekilleri Burhan Kayatürk, Fatih Çiftçi, Mustafa Bilici ve Gülþen Orhan, Van Vali Vekili Memet Özel ve vatandaþlar hazýr bulun-

du. Bursa'da kentsel dönüþümün startýný veren Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan da video konferans sistemiyle Erciþ'e baðlandý. Kentsel Dönüþüm Projesi kapsamýnda Erciþ'in Beyazýt Mahallesi'nde belediyeye ait 4 katlý binanýn yýkýmý için iþ makinalarý çalýþmalara baþladý. Ayrýca proje kapsamýnda 44 hektar alanda 747 iþyeri, 400 konut yýkýlýp yerine bin 432 iþyeri, bin 56 konut, 304 ofis yapýlacak.

Sessizce topraða verildiler 19 AÐUSTOS 2013 PAZARTESÝ

Diyarbakýr'ýn Hazro ilçesi Çitlibahçe Köyü'nde iki ailenin uzun namlulu silahlarla çatýþtýðý olayda hayatýný kaybeden 8 kiþi gece geç saatlerde sessizce defnedildi.

defnetti. Gece geç saatlerde Diyarbakýr Adli Týp Kurumu'ndan alýnan Þevin, Þadiye, Mehmet ve Abdullah Tekin'in cenazeleri, Çitliköy'de gömülürken, Salime, Aysel, Bedriye Uðurlayan Bismil ilçesinde, Remziye Taþlýk ise Diyarbakýr'da gece geç saatlerde topraða verildi. Olaydan sonra Uðurlayan ailesi köyden ayrýlýrken, jandarma ekipleri geç saatlere kadar köyde güvenlik önlemleri aldý

Köyde sessiz bekleyiþ

O

layýn ardýndan hayatýný kaybeden 8 kiþi kaldýrýldýklarý Diyarbakýr Adli Týp Kurumu'nda yapýlan otopsilerinden sonra gece

geç saatlerde yakýnlarýna teslim edildi. Gece cenazelerini alan aileler, ölenleri Diyarbakýr merkez, Hazro Çitlibahçe ve Bismil ilçelerinde

Olayýn ardýndan Hazro Kaymakamlýðý tarafýndan temin edilen kamyonlarla Uðurlayan ailesine ait üç ev köyden tahliye edildi. Evlerin tahliyesi sýrasýnda olasý karýþýklýklarý önlemek için köy giriþ ve çýkýþlarý jandarma ekipleri tarafýndan tutuldu. Güvenlik önlemleri altýnda yapýlan tahliyede kamyonlara karþý olabilecek saldýrýlar göz önünde tutularak güzergah

boyunca tedbir alýndý. Gece sessizce cenazelerin defnedildiði köyde taziye kabul edilmediði belirtildi. Ýddiaya göre, ölenlerin intikamý alýnmayana kadar taziye

kurulmayacaðý belirtiliyor. Öte yandan, sabah saatlerinden itibaren köyde sessiz bekleyiþ sürüyor. Köyde ikamet edenler olayla ilgili konuþmaktan kaçýnýyor.

Kurþunlar yine sýnýrý aþtý

S

H

Hakkari'de kaçak baskýný

akkari'de bir kargo firmasýna ait TIR'da 196 bin TL deðerinde olan 203 çuval kaçak ayakkabý ele geçirildi. Hakkari Ýl Jandarma Komutanlýðý ekipleri, batý illerine yüklü miktarda markalý kaçak spor ayakkabý sevk edileceði haberinin alýnmasý üzerine, Yeniköprü Jandarma Uygulama Noktasý'nda kontroller yapýldý. Bir kargo firmasýna ait TIR'ýn dorsesinde yapýlan aramada yurda kaçak yollardan getirildiði tespit edilen 203 çuval içerisinde piyasa deðeri 196 bin TL olan markalý spor ayakkabý ve oyuncak araba ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak malzemelere el konulurken, þüpheli F.I. hakkýnda ise yasal iþlem baþlatýldýðý belirtildi.

uriye'nin Haseki kentine baðlý Rasulayn Ýlçesi'nde El Nusra cephesi ile PYD arasýnda yaþanan çatýþmalarda kurþunlar yine sýnýrý aþtý. Seken kurþunlarýn ayaklarýna isabet ettiði 2 kiþi tedavi için hastaneye götürüldü. Ceylanpýnar'ýn karþýsýnda bulunan Rasulayn'da geçen 16 Temmuz'da El Nusra Cephesi ile PYD güçleri arasýnda çatýþma çýktý. Günlerdir süren çatýþmalar sýrasýnda sýnýrý aþan mermiler Ceylanpýnar'da 4 kiþinin ölümüne, çok sayýda kiþinin yaralanmasýna neden oldu. 2 gündür aralýklarla devam eden çatýþmalar, akþam saatlerinden yeniden þiddetlendi. Çok sayýda mermi ve þarapnel parçalarýnýn isabet ettiði Ceylanpýnar'da vatandaþlar paniðe kapýldý. Gece saatlerinde süren çatýþmalarda ise

kurþunlar, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde evinde oturan 16 yaþýndaki Meral Ýleri'nin ile Birlik Mahallesi'nde servis bekleyen 34 yaþýndaki güvenlik görevlisi Salih Ýnce'nin ayaðýna isabet etti. Yaralanan Ýleri ve Ýnce, yakýnlarýnýn çaðýrdýðý ambulanslarla Ceylanpýnar Devlet Hastanesi'nde götürüldü. Tedavisine baþlanýlan yaralýlarýn yakýnlarý, doktor olmadýðýný öne sürerek hastane görevlileriyle tartýþmaya baþladý. Yaralýlar ilk müdahalelerinin ardýndan Þanlýurfa'daki hastanelere sevk edildi. Belediye hoparlörlerinden vatandaþlarýn sýnýra yaklaþmamalarý konusunda uyarý anonslarý yapýlýrken, güvenlik güçleri sýnýr hattýndaki önlemlerini sürdürüyor.

Freni boþalan kamyon ölüm saçtý M

ardin'in Derik ilçesi Bahçelievler kavþaðýnda freni boþa-

lan bir kamyon devrildi. Kazada 3 kiþi öldü, 1 kiþi de yaralandý. Gece saat 00:30 sularýnda Diyarbakýr istikametinden Þanlýurfa'nýn Viranþehir ilçesine giden Sinan Baþ yönetimindeki 63 HY 042 plakalý mercimek yüklü kamyon, Derik ilçesinin Bahçelievler kavþaðýnda frenin boþalmasý sonucu devrildi. Kazada, araçta bulunan Þanlýurfa'nýn Vi-

ranþehir ilçe nüfusuna kayýtlý Sinan Baþ, Celal Bozkurt ve Salih Pek hayatýný kaybederken, Diyap Çelikkalem yaralandý. Mahalle sakinleri, polisler ve hastane personelleri tarafýndan kazada ölenlerin cesetleri ambulanslara konularak Derik Devlet Hastanesi morguna kaldýrýlýrken, yaralý ise tedavi altýna alýndý. Kendi evinin balkonunda kaza

Mayýnlý sýnýrý geçti ama… Elemanlar Aranýyor M

Çalýk Enerjinin Irak’taki termik santralinde çalýþtýrýlmak üzere deneyimli Aþçý, Garson, ve Temizlik iþleri personeli aranmaktadýr maaþ dolgundur.

Mür: 0542 727 22 52

ardin'in Nusaybin Ýlçesi'nin karþýsýnda bulunan Suriye'nin Kamýþlý kentinden mayýnlý sýnýrdan Türkiye tarafýna oðlu ile geçen Suriyeli Mehmet Hasan Þero, gece karanlýðýnda ipek yolunda TIR çarpmasý sonucu yaþamýný yitirdi. Kamýþlý kentine baðlý Nebisa Köyü'nde oturan Mehmet Hasan Þero (64) ile oðlu Ali Mehmet Hasan Þero, saat 22.00 sýralarýnda Nusaybin Demirtepe askeri sýnýr karakolu yakýnlarýndaki mayýnlý sýnýr bölgesinden Türkiye'ye geçti. Sýnýr devriyesine görünmeden mayýnlý araziden geçerek Türkiye'ye tarafýna gelen baba Mehmet Hasan Þero, ipek yoluna çýktýðý sýrada Þýrnak'ýn Cizre Ýlçesi'nden Nusaybin yönüne giden Þaban Baþkan yönetimindeki 42 JC 656 plakalý TIR'ýn altýnda kaldý. Aðýr

yaralanan Þero, yoldan geçen sürücüler ve oðlunun yardýmýyla Nusaybin Devlet Hastanesi acil servisine kaldýrýldý, ancak tüm müdahalelere raðmen kurtarýlamadý. TIR sürücüsü Þaban Baþkan gözaltýna alýnýrken, kazayla ilgili soruþturma baþlatýldý.

anýný gören Özer Sürmeli, aracýn yan tarafa devrilip sürüklenerek park halindeki bir araca çarparak durabildiðini söyledi. Sürmeli, "Kaza yerine gittiðimizde araçta bulunan 4 kiþiden biri yaralýydý, diðer 3'ü kaza anýnda can vermiþti" dedi. Derik Cumhuriyet Savcýsý Þahin Þimþek, kazayla ilgili soruþturma baþlattý.

S

12 yaþýndaki kýz çayda boðuldu

iirt'te 12 yaþýndaki bir kýz çocuðu serinlemek için girdiði suda boðuldu. Ailesiyle birlikte Kezer Çayý'na pikniðe giden Dilan Ç. (12), iki yakýnýyla birlikte serinlemek için girdiði suda kayboldu. Tüm çabalara raðmen Dilan Ç. bulunamayýnca ailesi tarafýndan yetkililere haber verildi. Siirt ile Batman Ýl Afet ve Acil Durum Müdürlüðü'nden gelen dalgýç ekipleri, küçük kýzýn bulunmasý için seferber oldu. Yaklaþýk 4 saatlik arama çalýþmalarý sonucu Dilan'ýn cesedi suya girdiði bölgeden yaklaþýk 100 metre ilerde çamurluk alanda bulundu. Ailesi olay yerinde sinir krizleri geçirirken, ceset otopsi yapýlmak üzere Siirt Devlet Hastanesi morguna kaldýrýldý. Olayla ilgili soruþturma baþlatýldý.


4

Gündem

19 AÐUSTOS 2013 PAZARTESÝ

Diyarbakýr'dan Mýsýr'a destek

Diyarbakýr'da Mýsýr Direniþine Destek Mitingi düzenledi. Mitinge katýlan binlerce vatandaþ, Mýsýr halkýna destek sloganlarý attý, darbecileri protesto etti.

Batman'da silahlý kavga

B

M

ustazaflar Cemiyeti Diyarbakýr Þubesi tarafýndan Mýsýr'a destek mitingi düzenlendi. Yeniþehir ilçesindeki Ýstasyon Meydaný'nda düzenlenen Mýsýr Direniþine Destek Mitingi'ne on binlerce kiþi katýldý. Organizasyonunu Mustazaf-Der'in yaptýðý mitinge katýlan Diyarbakýrlýlar, Mýsýr'daki darbecileri protesto etti, zulme uðrayan Mýsýr halkýna destek sloganlarý attý. Alana akýn eden vatandaþlar, okunan ilahilere katýldý. Meydanda bulunanlar, Mýsýr

halkýnýn direniþ sembolü haline gelen dört parmak iþaretini yaptý. Meydanýn ön taraflarýnda bulunan kadýnlarýn, avuçlarýnýn içine Mýsýr bayraðý çizdikleri altýnda ise 'Ümmet Seninle' yazýsý yazdýklarý görüldü. Meydanda sýk sýk 'Mýsýr'a, El Benna'ya, Seyit Kutub'a, Þeyh Sait'e Selam' sloganlarý atýldý. 'Sessiz kalmayacaðýz' Burada bir konuþma yapan HÜDA-PAR Genel Baþkaný Hüseyin Yýlmaz, dünyanýn gözü önünde Müslümanlarýn

katledildiðini söyledi. Yýlmaz'ýn konuþmalarý sýk sýk 'Katil Sisi, Seninleyiz Mursi' sloganlarýyla kesildi. Yýlmaz, "Yüreðimiz kan akýyor, matemdeyiz ancak karamsar deðiliz. Oradaki þehitler, yaralýlar, direniþin çiçekleridir. Onlara Allah'tan rahmet diliyorum. Meydanlarda milyonlarca Müslüman'ýn 'Defol Sisi' demesine

raðmen bu sahtekar ve iki yüzlü adam (Sisi) defolup gitmedi. Buna raðmen Mursi'ye uzlaþma teklifinde bulunup yaptýðýný meþrulaþtýrmak istiyor. Ýnsanlar hunharca katlediliyor. Müslüman ülkeler ne yapýyor. Bu katliamý sadece seyretmeyeceðiz. Sessiz kalmayacaðýz, haykýracaðýz" dedi.

Pedallar Uludere'den geçti T

unceli'den bisikletle yola çýkan "Eko Jin Kolektifi" aktivistleri, Þýrnak'ýn Uludere ilçesinin Gülyazý Köyü'nde hayatýný kaybeden 34 kiþinin ailelerini ziyaret etti. Tunceli'den 'Yeni Bir Yaþam Ýçin Pedalla' sloganýyla bisikletle yolan çýkan ve daha sonra yaþanan katýlýmlarla 30 kiþiye yaklaþan grup, Gülyazý'da 28 Aralýk 2011'de yaþanan bombardýmanda hayatýný kaybeden

19 AÐUSTOS 2013 PAZARTESÝ YIL: 13 SAYI: 4359 Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk Rek. Eðt. San.Tic. Ltd Þti. Adýna Tüzel Kiþi Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Yazý iþleri Müdürü Muhittin TALAY Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: Stadyum Altý Kuzey Kale Arkasý YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR e-posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

atman'da iki grup arasýnda çýkan silahlý kavgada 2 kiþi öldü, 20 kiþi de yaralandý. Meydan Mahallesi Eski Hal içerisinde alacak verecek meselesi yüzünden iki grup arasýnda sözlü tartýþma sonrasýnda silahlar çekildi. Gündem ve Tüzün aileleri fertleri arasýnda alacak verecek meselesi yüzünden çýkan tartýþmanýn silahlý kavgaya dönüþmesiyle beraber gruplar birbirlerine tabancalarla ateþ etti. Merkez karakolunun hemen önünde yaþanan çatýþmada 37 yaþýndaki Þemsettin Gündem olay yerinde, 45 yaþýndaki Mecit Gündem hastanede yaþamýný yitirdi. Olay yerine sevk edilen özel hareket timleri ve çok sayýda polis memuru, kavgayý ayýrmak için havaya ateþ etti. Silahlý kavgada yaralanan 20 kiþi için Batman 112 acil servis ambulanslarý ve özel hastanelerin ambulanslarý seferber oldu. Çeþitli hastanelere kaldýrýlan yaralýlar tedavi altýna alýnýrken, polis silahlý kavga olayýna karýþan kiþileri gözaltýna aldý. Polis hastanelere kaldýrýlan yaralýlar için hastanelerin çevresinde geniþ güvenlik önlemi aldý.

34 kiþinin ailelerini ziyaret etti. Kendilerine "Eko Jin Kolektifi" adýný veren grup adýna basýn açýklamasý yapan Ýlham Gökçe, "Bu coðrafyanýn insaný ve doðasý üzerindeki baskýlar, müdahaleler kalksýn. Býrakýn insanlar doðayla beraber iyileþsin, yaralarýný sarsýn" dedi. Daha sonra Þýrnak merkezde tur atan grup, Erbil'e gitmek üzere Þýrnak'tan ayrýldý.

Çöl sýcaklarý tarým iþçilerini vurdu Býttým kelliði ve kepeði önlüyor

Þ

Þ

anlýurfa'nýn Harran ovasý ve kýrsal bölgelerde aþýrý sýcaklar tarlada çalýþan tarým iþçilerini olumsuz etkiliyor. Sabahýn erken saatlerinde araçlarla tarlaya taþýnan tarým iþçileri, gün boyu sýcaklarýn altýnda nane biçiyor. Tarým iþçileri aþýrý sýcaklarýn etkili olduðu bölgede baþlarýný yöresel giysilerle baðlayarak sýcaklardan korunmaya çalýþýyor. Sýk sýk su içen çiftçiler suyla da

serinlemeye çalýþýyor. Sýcaklarýn altýnda çalýþmanýn zor olduðunu dile getiren tarým iþçileri, "Gün boyu 40 ila 45 derece sýcaklýk altýnda çalýþmak çok zor. Ayrýca çömelerek çalýþmak zorundayýz. Akþama kadar çalýþtýðýmýz için iþ býraktýðýmýzda ayaða kalkmakta zorlanýyoruz. Aþýrý sýcaklarýn da olmasýyla birlikte çalýþmak bize daha zor geliyor" dediler.

anlýurfa'da 'býttým' sabunu satýcýlarý, bu sabunun kelliði önlediðini söyledi. Býttým, Güney Doðu Anadolu Bölgesinde yetiþen bir meyvedir. Býttým sabunu yabani fýstýk (býttým) yani bilinen adýyla menengiç yaðýndan elde ediliyor. Býttým Siirt fýstýðýnýn aþýlanmamýþ halidir ve Siirt'e özgü bir sabundur. Býttým sabunu tamamen elle yapýlýr, yapýmýnda kimyasal madde kullanýlmaz. Býttým sabunu saç için kullanýldýðý gibi cilt içinde kullanýlabilir. Bir çok kiþinin þikayeti olan saç dökülmelerini tamamen ortadan kaldýrýr. Býttým sabununun bir diðer mucizesi antiseptik mikrop öldürücü özelliði olmasýdýr. Her türlü deri hastalýklarýna kullanýlabilir. Egzamaya, mantara, ergenlik sivilcelerine vücuttaki yara ve tahriþlere karþý etkilidir. Gözenekleri açar varisleri iyi derecede rahatlatýr. Doðal ürünlerden üretildiði için hiç bir yan etkisi olmaz. Býttým sabunu saçlara canlý bir görünüm parlaklýk hissi verir, kuru saçlarý nemlendir. Býttým sabunu vücuttaki kaþýntýya iyi gelir.


Bölge Haber

19 AÐUSTOS 2013 PAZARTESÝ

5

Öcalan'ýn koþullarý deðiþtirilsin

DÝYAR TUHAD-DER Sekreteri Fahri Azbay, müzakerelerin saðlýklý bir þekilde yürütülmesi için Abdullah Öcalan'ýn koþullarýnýn bir an önce deðiþtirilmesi gerektiðini söyledi. ilde yürütülmesi için mevcut ve Hükümlü Aileleri Serbest býrakýlmasý gereken hasta tutTutuklu koþullarýnýn bir an önce deðiþtirilmesi Dayanýþma Derneði Diyarbakýr saklar halen cezaevinde tutularak ölüme gerekir. Nihayetinde Sayýn Öcalan'ýn

Þubesi (DÝYAR TUHAD-DER) ve BDP Diyarbakýr Ýl Örgütü, Abdullah Öcalan'ýn saðlýk durumu ve hasta tutsaklarýn durumuna dikkat çekmek için Diyarbakýr D Tipi Kapalý Cezaevi önünde basýn açýklamasý yaptý. Açýklamaya çok sayýda yurttaþ ve tutuklu yakýnlarýnýn yaný sýra, DÝYAR TUHAD-DER, BDP Diyarbakýr Ýl Örgütü, Ýl Genel Meclis üyeleri, MEYADER, BDP Kayapýnar ve Baðlar ilçe örgütleri katýldý. "Tecride hayýr tutsaklara özgürlük" pankartýnýn açýldýðý eylemde kitle adýna açýklama yapan DÝYAR TUHAD-DER Sekreteri Fahri Azbay, Abdullah Öcalan'ýn saðlýk sorunlarýna dikkat çekti. Azbay, "Demokratik çözüm sürecinin mimarý olan Sayýn Öcalan'ýn müzakereleri saðlýklý bir þek-

özgürlüðe kavuþmasý halklarýn kardeþliði ve barýþýn kalýcý olmasý açýsýndan oldukça önemlidir. Öcalan'ýn koþullarýnýn düzeltilmemesi kamuoyunda kaygý yaratýyor. Adalet Bakanlýðý'nýn Sayýn Öcalan'ýn saðlýðýna iliþkin yapmýþ olduðu açýklamayý son derece yüzeysel ve ciddiyetten uzak görüyoruz. Bu baðlamda Sayýn Öcalan'ýn tam teþekkülü bir hastanede tedavisinin yapýlmasý gerekir" dedi.

Cezaevlerinde hak ihlalleri Cezaevlerinde bulunan hasta tutsaklarýn sorunlarýnda ve hak ihlallerinde bir azalma görülmediðini ifade eden Azbay, "Geliþen demokratikleþme sürecine raðmen cezaevinde hak ihlallerinde azalma görülmemektedir.

mahkum edilmektedir. Bu konuda Adli Týp Kurumu'nu düþmanca tavýrlarýndan dolayý kýnýyor ve demokratik sürece katký saðlamaya çaðýrýyoruz" þeklinde konuþtu. Rojava'da yaþanan katliama da deðinen Azbay, "Kürt halkýnýn onurlu mücadelesi özelde Rojava'da genelde Ortadoðu'da sonuç veriyor. Ancak eli kanlý sözde Ýslam örgütleri Kürt halkýna katliam uygulayarak Kürt halkýnýn kazanýmlarýna alçakça saldýrmaktadýr. Türkiye devletinin politikasý gerici ve katilleri destekler niteliktedir. Bu nedenle Rojava'daki katliama sessiz kalan AB ve ABD'yi göstermiþ olduðu bu ikiyüzlü tutumundan dolayý nefretle kýnýyoruz" diye ifade etti. Açýklamanýn ardýndan eylem alkýþlarla son buldu. (DÝHA)

Husumetli aileler barýþtýrýldý B

DP Diyarbakýr Ýl Örgütü, Diyarbakýr'da yaþayan Baltacý ve Sevik aileleri arasýnda uzun süredir yaþanan husumeti barýþla sonuçlandýrdý. Bir düðün salonunda yapýlan barýþ yemeðine her iki ailenin fertleri ve BDP Diyarbakýr Milletvekili Nursel Aydoðan,

BDP Diyarbakýr Ýl Eþ Baþkan Yardýmcýsý Eþref Mehmetoðlu, DÝAYDER, MEYA-DER, TUHAD-DER, Barýþ Anneleri Ýnisiyatifi aktivistlerinin bulunduðu çok sayýda yurttaþ katýldý. Barýþ yemeðinde konuþan Aydoðan, özgürlük mücadelesi veren Kürt toplumunun bu

tür husumetler yüzünden ilerleme göstermediðini belirterek, "Çatýþmak kolaydýr, önemli olan sorunlarý kendi aramýzda çözüme kavuþturmaktýr. Her iki ailemiz de zor olaný baþarmýþtýr" dedi. Konuþmanýn ardýndan Baltacý ve Sevik aileleri barýþtýrýldý.

Darp edilen genç hafýzasýný kaybetti Kayapýnar Ýlçe Danýþma Meclisi toplandý

A

K Parti Diyarbakýr Kayapýnar Ýlçe Danýþma Meclisi Toplantýsý partililerin katýlýmýyla düzenlendi. Toplantýda konuþan Kayapýnar Ýlçe Baþkaný Mehmet Ali Kýrsaçlý, yerel seçimlerde Kayapýnar Belediyesi'ni kazanacaklarýný söyledi. AK Parti Kayapýnar Ýlçe Danýþma Meclis Toplantýsý, ilçe baþkaný Mehmet Ali Kýrsaçlý baþkanlýðýnda toplandý. Çok sayýda partilinin katýldýðý toplantýda söz alan Kýrsaçlý, yerel seçim hazýrlýklarýný sürdürdüklerini ifade ederek, Kayapýnar Belediyesi'ni AK Parti'ye

kazandýracaklarýný söyledi. Kýrsaçlý, "Bizler sahada partimizin bu güne kadar yaptýðý icraatlarý ve 30 yýldýr bu bölgede yaþanan sýkýntýlarý aþýnmasý konusunda iradeyi ortaya koyan Baþbakanýmýzýn çabalarýný halkýmýza anlatacaðýz, Çözüm sürecini iyi analiz ederek bunu halkýmýzla paylaþacaðýz. Bu sürecin baþ mimarýnýn Sayýn Baþbakanýmýz Recep Tayyip Erdoðan'dýr. Yapacaðýmýz çalýþmalarla Kayapýnar Belediyesini alarak mazbatasýný Sayýn Baþbakanýmýza hediye edeceðiz" dedi.

Batman kent merkezinde kimliði belirsiz kiþi veya kiþiler tarafýndan darp edilen bir genç geçici hafýza kaybýna uðradý. Kim tarafýndan darp edildiðini hatýrlamayan genç, Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde tedavi altýna alýndý.

E

dinilen bilgiye göre olay, Batman Pazaryeri Mahallesi'nde gece saat 22.30 sularýnda meydana geldi. Eve gitmek isteyen 18 yaþýndaki Serkan Bellek isimli genç, yolu kesilerek darp edildi. Yolunu kesen kiþi veya kiþilerle sözlü tartýþmaya giren Bellek, darp edildikten sonra olay yerinde býrakýldý. Yerde baygýn olarak yatan ve vücudundan aðýr darbeler alan Bellek, vatandaþlarýn yardýmýyla Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. Hastanede ifadesi alýnmak istenen Bellek'in aldýðý darbeler nedeniyle ne olduðunu ve kimler tarafýndan darp edildiðini hatýrlamadýðý öðrenildi. Polis darp olayý ile ilgili soruþturma baþladý.

Kemikler Trabzon'a gönderildi A

ðrý'nýn Doðubayazýt ilçesinde bir inþaat alanýnda yapýlan kazý çalýþmalarýnda insan kemiklerine rastlandý. Ýnsan kemiklerinin bulunduðu alanýn daha önce askeri lojman olarak kullanýldýðýnýn belirtilmesi, toplu mezar olabileceði þüphesi uyandýrdý. Ýþçiler tarafýndan inþaat kazýsý çalýþmalarý sýrasýnda ortaya çýkan insan kafataslarýnda kurþun izleri bulunmuþtu. Kazý çalýþmalarýnýn son bulmasý ile toplanan kemikler incelenmek üzere Trabzon Ali Týp Kurumu'na gönderildi.

PKK'lýlar festivale katýldý

B

ingöl'ün Karlýova ilçesinde 4 yýl aradan sonra düzenlenen 'Güneþin Doðuþu Festivali'ne silahsýz bir grup PKK'lý da katýldý. Akþam saat 19.00 gibi baþlayan festival kutlamalarý halaylar eþliðinde devam etti. Festival kutlamalarý devam ederken, gece saat 24.00 sýralarýnda silahsýz bir grup PKK'lý festival alanýna geldi. Yapýlan konuþmanýn ardýndan 5 kiþilik PKK'lý grup alaný terk ederken, Karlýova Belediye Baþkanlýðý yetkilileri ise konuþma esnasýnda alanda olmadýklarýný ve olan bi-

tenden haberdar olmadýklarýný ifade etti. Festival daha sonra alanda bulunan yaklaþýk bin vatandaþýn sabaha doðru Bingöl Daðý Koð Tepesi'ne týrmanarak güneþin doðuþunu izlemesiyle son buldu.


6

EKONOMÝ

19 AÐUSTOS 2013 PAZARTESÝ

Çiftçilerin elektrik isyaný Mardin'in Kýzýltepe Ýlçesi'ndeki çiftçiler, elektrik kesintilerini protesto etmek için uluslararasý 'Ýpek Yolu' olarak bilinen E-90 karayolunu traktörleri ile trafiðe kapattý.

K

ýzýltepe Ýlçesi'ne baðlý Hacý Hasan, Yumaklý, Esenli, Aktolga, Yurtderi, Hoca köy, Damgalý, Gürmeþe ile Dikmen Köyü'nde çiftçilik yapan köylülerin de bulunduðu yaklaþýk bin çiftçi, elektrik kesintilerini protesto etmek için traktörleri ile birlikte Sürekli Köyü yakýnlarýnda korna çalarak yol kenarýnda uzun kuyruklar oluþturdu. Jandarmanýn da yol kenarýnda önlem alarak izlediði protesto gösterisi sýrasýnda köylüler daha sonra traktörleri ile uluslararasý Ýpek Yolu'nu trafiðe kapattý. Yaklaþýk bir saat süren yol kapatma eylemi nedeniyle çift taraflý olarak yol üzerinde yaklaþýk 20 kilometrelik araç kuyruðu oluþtu. Mustafa Karakaþ adlý çiftçi, sabahýn erken saatlerinden beri toplanan eylem-

cilerin bir muhatap beklediðini, ancak hiçbir yetkilinin bin çiftçinin toplandýðý alana gelmeye tenezzül etmediðini belirterek, "Gezi eylemlerinde birkaç aðaç kesildi, yer yerinden oynadý. Burada binlerce dönüm mýsýr ekili alan kuruyor. Kimse buna sahip çýkmýyor. 3 saattir yetkili birini bekliyoruz gelen olmadý" dedi.

Jandarma ikna etti Çiftçilerden Mehmet Aslan ise, yaklaþýk 3 aydan bu yana her gün ortalama 8 saat elektriklerinin kesildiðini, sondaj desteðiyle ürünlerini sulayan çiftçiler olduklarý için büyük sýkýntý çektiklerini anlattý. Aslan, þöyle konuþtu: "Sýkýntýmýzý duyurmak için her defasýnda yetkililere

gittik ama, bugüne kadar hiçbir çözüm yoluna gidilmedi. Bankalardan kredi çektik. Faiz altýna gittik. Þimdiden ürünlerimiz kurudu. Mýsýrlarýmýz susuzluktan tarlada atýl duruma düþtü. Hepimiz iflas ediyoruz. Nerde Tarým bakaný, Tarým bakaný gelsin gübre borcumuzu ödesin. Nerde milletvekillerimiz, oy zamaný gelip oy istemeyi biliyorlar. Sonra da hiç kimseyi yanýmýzda görmüyoruz." Karayolunu daha önce 3 saat trafiðe kapatmayý hedefleyen ve yola getirdikleri mýsýrlarý atan çiftçiler jandarmanýn ikna etmesi sonucu eylemlerini 1 saat sonra tamamlayarak köylerine döndü. Eylemin sona ermesi ile E-90 karayolu yeniden trafiðe açýldý.

Bakandan 'e-ffatura' uyarýsý

M

Kurutmalýklar tezgahlarda Þ

anlýurfa'da kýþ aylarýna hazýrlýk için yapýlarak kurutulan kabak, biber, patlýcan ve acurlar piyasaya çýktý. Þanlýurfa'da yüzyýllardan beri kurutmalýk geleneði sürerken, kurutmalýklar vitrinlerdeki yerini alarak satýþa sunuldu. Þehir merkezinde kurutmalýk satan Aziz Çiftçi, kent dýþýnda oturan Þanlýurfalýlarýn yoðun ilgi gösterdiðini belirterek, "Bir ipte 60-100 adet kurutmalýk bulunuyor. Kurutmalýklarýn kilosu 6 ila 7 TL arasýnda deðiþiyor. Havalarýn soðumasý ile birlikte kurutmalýklara yoðun bir talep oluyor. Kent dýþýnda yaþayan Þanlýurfalýlarýn, yakýnlarý aracýlýðý ile kurutmalýk aldýrýyorlar. Kurutmalýklar, Þanlýurfalý kadýnlar ve esnaf için ciddi bir gelir kaynaðý oluþturuyor" dedi. Öte yandan dükkanlarýn önünde asýlý duran biber, patlýcan, kabak ve acur kurutmalýklar, gerdanlýk gibi dizilen bir ipte renkli görüntüleriyle dikkat çekiyor.

Bal festivali baþladý

A

rdahan'da bu yýl 14'ncüsü düzenlenen ve Ardahan kültürünü ve balýný tanýtmaya yönelik yapýlan "Ardahan Kültür, Tanýtým ve Bal Festivali" baþladý. Festival Çamlýçatak mesire alanýnda Saygý duruþu ve Ýstiklal Marþý'nýn okunuþunun ardýndan baþladý. Bal festivaline herkesi davet eden CHP Ardahan Milletvekili Ensar Öðüt, festivallerin önemine dikkat çekerek yöresel ürünlerimizin tanýtmasýnýn çok önemli olduðunu söyledi. Et ithaline de deðinen Öðüt, "8 litre süt ile bir litre mazot alýnabiliyor. Mazot pahalý olduðu için çiftçilik yapýlmýyor. Burada çiftçilerin mazotundan ÖTV ve KDV alýnmamasý gerekiyor. Bunu þunun için diyorum. Bugün lüks içinde yaþayan yatý olan, lüks gemisi olandan alýnmýyorsa garip çiftçiden de alýnmamasý lazým ki bu tarým devam etsin" dedi. Konuþmalarýn ardýndan sahne alan sanatçýlar Ardahanlýlarý eðlendirdi. Halaylar çekilerek çeþitli yarýþmalarýn yapýldýðý festivalin sonunda dereceye giren bal üreticilerine çeþitli hediyeler verildi.

aliye Bakaný Þimþek, e-fatura ve elektronik defter kullanma zorunluluðu getirilen mükelleflerin en geç 1 Eylül'e kadar sisteme geçmek için baþvuru yapmalarý gerektiðini söyledi. Bakan Mehmet Þimþek, Bakanlýðýn ilgili Vergi Usul Kanunu Genel Tebliði ile bazý mükelleflere elektronik fatura ve elektronik defter kullanma zorunluluðu getirildiðini anýmsattý. Ýþletmelerde verimliliði ve etkinliði artýran elektronik fatura (e-fatura) uygulamasýna Kuzey Avrupa ülkelerinin 1980'lerde baþladýðýný ve uygulamada yüzde 99 oranýný yakaladýklarýný, Latin ülkelerinin ise e-fatura uygulamasýný 2000'lerde baþlattýðýný ve yüzde 90 seviyelerine ulaþtýklarýný ifade eden Þimþek, elektronik hizmet seçeneklerine yatýrým yapan bir ülke olan Türkiye'de ise bu konuda çok geç kalýndýðýna dikkati çekti. Bakan Mehmet Þimþek, söz konusu kapsama giren mükelleflerin 1 Eylül 2013 tarihine kadar sisteme geçmek için baþvurmalarý gerektiðini vurgu-

ladý. Uygulamaya baþlama tarihinin ise 1 Ocak 2014 olduðuna iþaret eden Þimþek, þunlarý kaydetti:

Tedbirler alýndý "Mükelleflerimizin bu uygula-

maya geçiþlerini kolaylaþtýracak her türlü idari tedbir Gelir Ýdaresi Baþkanlýðýmýz tarafýndan alýnmýþ bulunmaktadýr. Gelir Ýdaresi Baþkanlýðý, e-fatura baþvurularýný elektronik olarak almakta olup

mükellefler 5 dakika gibi kýsa bir süre içerisinde tüm baþvuru iþlemlerini gerçekleþtirebilmektedir. Dünya uygulamalarýna paralel olarak e-fatura uygulamasýnda özel entegratörlerin fatura alma gönderme konusunda hizmet verebilmesi imkaný sunularak uygulamanýn yaygýnlaþtýrýlmasý saðlanmýþtýr. Gelir Ýdaresi Baþkanlýðýnýn 'www.efatura.gov.tr' internet adresinde þu ana kadar özel entegrasyon izni almýþ 10 firmanýn ismi yayýnlanmýþ ve e-fatura uygulamasýnda hizmet vermek üzere özel entegrasyon baþvurusu yapmýþ 11 firmanýn ise test çalýþmalarý devam etmektedir." Bunlarýn yaný sýra mükelleflere bilgilendirme amaçlý mektuplarýn da gönderildiðini anlatan Þimþek, e-fatura uygulamasýnýn, mükelleflerin vergiye uyum maliyetini son derece düþürdüðünü, iþletmelerin yönetimini son derece kolaylaþtýrdýðýný ve kurumsallaþma anlamýnda da birçok fayda saðladýðýný söyledi.

Salça sezonu açýldý Þ

anlýurfa'da salça sezonu açýldý. Her yýl Aðustos-Eylül aylarýnýn gelmesiyle birlikte kýþ hazýrlýklarýna baþlanan kentte sezonluk salçalar güneþe serildi. Salça sezonunun açýlmasý ile birlikte Þanlýurfalý ev hanýmlarý pazarlarda salçalýk domates arýyor. Kentte domates satýþý yapan bir esnaf, salçalýk sezonun baþladýðýný belirtti. Biber ve domatesten iki tür salça yapýldýðýný anlatan ev hanýmlarý, "Salça yemeklere renk ve lezzet verdiðinden vazgeçilmezimizdir. Domatesin cinsine göre elde edilen salça miktarý deðiþebilir. Sulu domateslerin salçasý az olur. Etli domatesler salça için daha uygundur. 10 kilo domatesten aþaðý yukarý 1-2 kilo salça yapabiliyoruz. Salça için alýnan domatesler 3-4 kez yýkanýr. Derin ve büyük bir kabýn içine domatesler ayýklanýr ve parçalara bölünerek doðranýr. Kabýn içinde birkaç gün bekletilir, günde bir-iki kere domatesler karýþtýrýlýr, bekleme

süresinde domates suyunu býrakýr, bu su dikkatli bir þekilde dökülür. Domateslerde beyaz bir küflenme görülebilir, bu önemsenecek bir durum deðildir. Sýk sýk karýþtýrýlýrsa küflenme görülmez. Ýyice yumuþayan domatesler mikserden geçirildikten sonra tel süzgeçten geçirilerek kabuklarý ve çekirdeklerinin ayrýlmasý saðlanýr. Süzgeçten geçirilen domatesler bez torbaya konarak 1 ya da 2 gün gölgede yüksek bir yere asýlarak kalan suyunun süzülmesi beklenir. Hafif sulu bir þekilde salça tepsilere alýnarak 1-2 gün istenen kývama gelinceye kadar güneþte bekletilir. Güneþte bekletilirken sýk sýk karýþtýrmak gerekir bu aþamada da tuz ilave edilir. Ýstenen kývama gelince, bir kavanoz salçaya 3-4 çorba kaþýðý kadar zeytinyaðý konarak karýþtýrýlýr ve cam kavanozlara konur ve yemeðe hazýr bir þekilde serin bir yerde saklanabilir" dediler.

Þýrnak fabrikalarla kalkýnacak

Þ

ýrnak'ýn Cizre ile Mardin'in Nusaybin ilçeleri arasýnda bulunan Ýsmail Ebuliz El Cezeri Organize Sanayi bölgesinde 2 fabrika faaliyete geçti. OSB'de 43 fabrika kurulmasý için de baþvuru yapýldý. Bir süre önce Þýrnak Þerafettin Elçi Havalimaný'nýn açýlmasý ile yatýrýmcýlarýn dikkatini çeken Þýrnak'ýn Cizre ilçesinde Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrika baþvurularý peþ peþe gelmeye baþladý. Cizre Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný

Süleyman Çaðlý, Cizre Organize Sanayi bölgesinde faaliyete giren Boru ve Kireç fabrikalarýnda incelemelerde bulundu. Çaðlý, bir taraflarýnda Küpeli bir taraflarýnda ise Cudi Daðý'nýn bulunduðunu ve geçmiþte her iki tarafta da çatýþma ve operasyonlarýn olduðunu belirterek, "Allah'ýn izliyle artýk Organize Sanayi Bölgemiz var. Ýnþallah iþ istidamý saðlayacak fabrikalar kurulur. Buraya yatýrým yapan ve yatýrým yapmak için baþvuran herkese biz de

destek vereceðiz" dedi. 'Ýþsizlik sorunu bitecek' Cizre TSO Baþkaný Çaðlý, CizreNusaybin arasýnda bulunan Ebuliz El Cezeri Organize Sanayi Bölgesi'nde 5 fabrika bulunduðunu 2 fabrikanýn daha faaliyete geçtiðini ve TÜSÝAD'ýn Cizre ziyaretinden sonra 43 fabrika kurulmasý için baþvuru yapýldýðýný anlattý. Çaðlý, þöyle konuþtu: "Barýþ sürecini sonuna kadar destekliyoruz. Ýnþallah bundan sonra bölgemize de

bu organize sanayimiz fabrikalarla dolar, iþsizlik sorunumuzda ortadan kalkar. Savaþ ortamýný da hiç bir zaman istemiyoruz. Bölgeye fabrikalarýn kurulmasýný istiyoruz, inþallah bundan sonrada öyle olacak. Biz burada arsa alýp atýl durumda býrakacak olana deðil, yatýrým yapana yardýmcý olacaðýz. Fabrikalarýn kurulup faaliyete girmesi ile birlikte bölgede iþsizlik sorunu bitecektir."


GÜNCEL

19 AÐUSTOS 2013 PAZARTESÝ

'Süreç size raðmen devam edecek'

BDP Eþ Genel Baþkaný Gültan Kýþanak, AK Part,'nin kendisini barýþ sürecinin dýþýnda tutmasýnýn bir öneminin olmadýðýný söyledi ve ekledi: Bu politikalarla kendinizi barýþ sürecinin dýþýna itebilirsiniz. Ama bu süreç size raðmen devam edecek.

H

DP'nin 1. Olaðan Kongresi'nde konuþan BDP Eþ Genel Baþkaný Gültan Kýþanak, Mýsýr'da katliamlar yaþandýðýný, Suriye'deki iç savaþta katliamlarýn da rutin bir hal aldýðýný dile getirdi. Kýþanak, "Sadece Rojava'da Kürtlere ve Kürdistan'a dayatýlan imha deðil, Suriye'nin tamamý kan aðlýyor. Bunu görmek gerekiyor. Böylesi bir ortamda HDP'nin zaruri bir çýkýþ olduðunu belirtmek istiyorum. Aslýnda üçüncü bir tercihe ihtiyacýmýzý gösteriyor. Baþkalarýnýn savaþý mazlum halklarýn ensesinde katliama dönüþmüþtür. Bunu reddeden Ortadoðu halklarý olarak kendi kaderini tayin etmek isteyenler için üçüncü yola ihtiyacýmýz var. Ortadoðu halklarý çýkmaz yollar ikileminde heba edildi. Araplar, Kürtler, Türkler, Ortadoðu halklarý artýk bu coðrafyada, kendi topraklarýmýzda baþkasýnýn kýlýcýný çekmeyeceðiz. Geleceðimiz için yan yana kardeþlik ve eþitlik isteyen bir geleceði ören tercihi açýða çýkarmasý gerekiyor" dedi.

HDP'nin bugünkü kongresinin seçime hazýrlýk, yasal prosedürü

Sýnýra yürüyen BDP'lilere müdahale

Þ

ýrnak'ýn Cizre ilçesinde BDP tarafýndan Suriye'de Kürtlerin yoðun olarak yaþadýðý Rojava'ya destek için eylem düzenlendi. Eylemde Suriye sýnýrýna yürümek isteyen göstericilere polis müdahale etti. Cizre'de akþam saatlerinde Suriye'nin Rojava bölgesinde Kürtlere yönelik yapýlan katliamlarý kýnamak amacýyla BDP Ýlçe Örgütü tarafýndan yürüyüþ düzenlendi. Nur Mahallesi Botaþ Caddesi'nde bir araya gelen ve aralarýnda BDP PM üyeleri Abit Durak ile Niyazi Çevrim, BDP Cizre Ýlçe Baþkaný Mehmet Ata Bilen, Cizre Belediye Baþkaný Mustafa Gören, BDP ilçe yöneticilerinin de bulunduðu grup yürüyüþe geçti. Sloganlarýn atýldýðý yürüyüþte Abdullah Öcalan'ýn posterleri de açýldý. Yürüyüþe izin vermeyen polis, grubun daðýlma-

tamamla kongresi olarak açýklandýðýna dikkat çeken Kýþanak, "Ancak yaþananlara göre çok daha önemli. Demokratik bir gelecek kurma iddiasýný ortaya koyma kongresidir. Bunun

'Yeni bir paradigmanýn temsilcisi'

kesinlikle 21. yüzyýla damgasýný vuracak, Ortadoðu'nun bölgesel olarak kurtuluþuna ýþýk tutacak bir paradigmaya tekabül ettiði bilinciyle çalýþmalýyýz. Herhangi bir parti deðildir. Sadece seçim deðil yeni bir paradigmanýn temsilcisidir. Bu paradigmada Ortadoðu ve Türkiye'de halklarýn eþitliðine ve geleceðine ýþýk tutan paradigmanýn temsilcisidir. BDP olarak HDP çizgisinin halklarýn kardeþliðinin, eþitliðinin ve adaletin çizgisini güçlendirmek için tüm gücümüzü seferber edeceðiz. Seçimleri ve siyasi partileri halkýn iradesini açýða çýkarmada araç olarak görüyoruz. Örgüt þovenizmi ve parti þovenizmimiz yok. Partiler araçtýr. Asýl olan halka hizmetin imkanlarýný açýða çýkarýp iradeye dönüþtürebilmektir. Bundan sonraki yaklaþýmýmýz da böyle olacaktýr" þeklinde konuþtu.

Baþbakan'a cevap Türkiye demokrasi güçlerinin umutlarý ve kaygýlarý olduðunu ifade eden Kýþanak, "Umudu devletin yak-

laþýmýna býrakarak küçültmek doðru deðil. Demokrasi güçleri ve halklarýn direniþçi yaklaþýmýna bakarak, emekçilerin direniþine bakarak umudumuzu büyütüyoruz. Toplumsal ittifaký önemsiyoruz. Bu demokratik kurtuluþ ve barýþ sürecini buradan aldýðýmýz güçle ileriye taþýyacaðýmýza inanýyoruz. Baþbakan ve hükümete de sözümüz var buradan. Anadilde eðitim olmayacaðý, af ile ilgili çalýþmalarý olmadýðýný, seçim barajýný indirmeye yaklaþmayan eðilimlerini gördük. Bu politikalarla kendinizi barýþ sürecinin dýþýna itebilirsiniz. Ama bu süreç size raðmen devam edecektir. Siz bir daha o koltukta olmayabilirsiniz, bir daha baþbakan olamayabilirsiniz, heves ettiðiniz cumhurbaþkanlýðý koltuðuna oturamayabilirsiniz ama Kürtçe ilelebet devam edecektir. Bu hakkýmýzý kullanmak için kimseden izin alacak deðiliz. Ýcazet alacak deðiliz. Örgütlü mücadelesi ve direniþiyle kendisi üretecektir. Halklarla birlikte barýþý çoðaltacaðýz ve AKP'ye ihtiyacýmýz yok" ifadelerini kullandý.

Aileler çözüm sürecini deðerlendirdi T

masý üzerine tazyikli suyla müdahale etti. Polisin müdahalesi ile ara sokaklara kaçan grup, daha sonra Yafes Mahallesi'nde tekrar toplandý. Suriye sýnýrýna doðru yürüyüþüne devam eden grubun önü, polis tarafýndan akrep tipi zýrhlý araçlarla kesildi. Polisin müdahalesi üzerine göstericiler daðýldý.

Ahmet AY olayhaber@hotmail.com

BÝR MUSA ÇIKAR ELBET Ey müslümanlar, onlar için kanlarýnýzýn bir bidon petrolden daha deðersiz olduðunu anladýk deðil mi? Her þeyi onlar kararlaþtýrýrlar, çünkü her þeyin en iyisini onlar bilirler! Bu sebeple; neyin iyi, neyin kötü olduðuna onlar karar vermelidirler, onlarýn beðenilerini beðeneceðiz, onlarýn emrettiklerini yerine getireceðiz, onlarýn öldür dediklerini öldüreceðiz yoksa Ýslamofobi/K oluveririz. Ýyi güzel de onlar demokrasi güzeldir, demokrasiye geçiniz dememiþler miydi? Onlar demokrasi ve insan haklarý için! defalarca savaþ bile açmamýþlar mýydý? Ve yine, Onlar Irak'a demokrasi getirmek için! binlerce askerinin canýný tehlikeye atmamýþlar mýydý? Hem bu uðurda! (býrakalým Iraklý milyonlarý) onlarýn binlerce askeri öldürülmedi mi? Demokrasi götürmek için! dünyanýn en demokrat ülkeleri askerlerinin canýna okunma pahasýna Afganistan'ý iþgal etmemiþler miydi? Fehmi Koru'nun dediði gibi "Demokrasi' ihracý için Irak'a tereddütsüz asker gönderen, Libya'ya müdahale için gün sektirmeyen ABD ve Batý ülkeleri, sýra Suriye'ye geldiðinde ya görmezden gelmeyi, ya da ilgisizliði tercih ediyor" zannediyorsunuz? Ýþte Mýsýr, Batý'ya gerek kalmadan, Batý'nýn askerlerinin öldürülmesine gerek kalmadan 1 yýl önce, evet tamý tamýna BÝR yýl önce -sözde- demokrasiye geçti. Sonra ne oldu?

utuklu Hükümlü Aileleri Hukuk Dayanýþma Derneði Federasyonu (TUHAD-FED) ve Mezopotamya Yakýnlarýný Kaybedenlerle Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði (MEYA-DER), Muþ'un Varto ve Erzurum'un Hýnýs ilçesinde çocuklarýný çatýþmalarda yitiren ve çocuklarý cezaevlerinde olan ailelerle bir araya geldi. BDP Varto Ýlçe binasýnda düzenlenen toplantýya ailelerin yaný sýra TUHAD-DER Genel Merkez yöneticisi Mehmet Temizyüz, Fatma Görkan, Lütfü Yýlmaz, MEYADER Baþkaný Leyla Ayaz, Muþ TUHAD-DER Baþkaný Ömer Özün, Varto TUHAD-DER Temsilcisi Ýrfan Çelik, Varto MEYA-DER Temsilcisi Mehmet Aydýn ve Varto Belediye Baþkaný Gülþen Çelebi katýldý. Toplantýnýn açýlýþ konuþmasý yapan MEYADER Baþkaný Ayaz, çözüm sürecine deðinerek, "Bizim aileler olarak bu süreçten beklentilerimiz nelerdir, kaygýlarýmýz, görüþlerimiz, önerilerimiz nelerdir? Toplantýmýzýn temel amacý bu. Ailelerimizi dinlemek istiyoruz, ailelerimizin beklentileri nelerdir, sizleri dinlemek istiyoruz" dedi. Toplantýda daha sonra aileler, barýþ ve çözüm süreci ile ilgili görüþ ve önerilerini dile getirdi. (DÝHA)

Mýsýr demokrasiye geçince daha önce diktatör Enver Sedat'lara, Hüsnü Mübareklere gösterilen ilginin yüzde biri Mursi'ye gösterilmedi. Bununla kalsa, adý geçen diktatörlere her þartta keselerinin aðzý açýkken ABD-Batý daha önce anlaþma olduðu halde birden bire Mýsýr'ý parasýzlýkla terbiye etti. Neden korktular ki? Hani Batý demokrasi havarisiydi? Hani demokrasi gereði seçilenler Batý için makbuldü? Hani halkýn tercihleri Batý'nýn ilkelerine göre saygýndý? Hani hak-hukuk-adalet-eþitlik-evrensel deðerler..? Daha önce de yazmýþtým (Kim Savaþým Verebilir-Batý ile Savaþýmýz) Batý'nýn derdi Ýslam'ýn yüceliði ile ilgili, kavga bununla. Ýslam ülkeleri rahat nefes alýrlarsa Asr-ý SaadetEmevi-Abbasi-Selçuki-Osmanlý ruhu canlanacak, bu ruhun canlanmamasý için de sürekli iç iþleriyle meþgul olmalýdýrlar Ýslam ülkeleri. Yoksa Batý'nýn iþini bozacak tercihleri olacak ki "þeytanýn kulaðýna kurþun!" Evet, Batý demokrasiden korkuyor, Ýslamofobi/K müdahaleleri demokrasiyedir, islamýn önünü demokrasinin yerleþmemesiyle kesiyor Batý. Zira Müslümanlarýn demokrasiyi geliþtirmeleri hem Batý demokrasisini adam edecek (yani 'evrensel ilkeleri' helvadan tanrý olmaktan çýkaracak) ve hem de Batý'nýn bugüne kadar demokrasi bahanesiyle insanlýktan nasýl çýktýðýný dünya âleme gösterecek. Haksýz deðil Batý, Müslümanlar kendi yöneticilerini seçtiklerinde Batý'nýn uþaklýðýný yapacak olan elemanlarý deðil, Batý'ya karþý dik duracak R. Tayyip Erdoðanlarý, Muhammed Mursileri seçecek. Bu sebeple Batý'nýn demokrasi istemediðini çok iyi biliyoruz. Düþüne biliyor musunuz? Ýslam dünyasýnda serbest seçimlerle tamamen yerli yöneticiler seçilmiþ olacak, kendi

halklarýnýn yararlarýný Batý'nýn yararlarýnýn üstünde tutacak ve Batý da bu duruma "eh, ne yapalým, ülke halkýnýn tercihi bu" diyecek, siz de inanmadýnýz deðil mi? Evet, Batý'nýn asýl korkusu bu, Ya Islam ülkelerinde demokrasi Nevþ-u nema bulursa? Ya müslümanlar demokrasiyi yeþertirlerse..? Ya Ýslam ülkeleri demokrasiyi geliþtirirlerse? O zaman halimiz ne olacak korkusu var Batýda ve yerden göðe kadar haklýdýrlar! Bu sebeple Batý için özellikle Ýslam ülkelerinde eli kanlý bir diktatör her zaman demokrat bir yöneticiden iyidir. Bu eli kanlý yönetici ile her konuda anlaþabilir. Çünkü zalim yöneticinin halka hesap verme derdi yok, Batý ne isterse Evren, Mübarek, Sisi gibi diktatörler anýnda yerine getirebilirler. Ama halkýn seçtikleri yöneticiler Batý'dan gelen talepleri yerine getirmek istese de halkýnýn rýzasýný gözardý edemezler. Hükümetler böyle bir yanlýþý yaparsa seçimde seçmeninin gazabýna uðrar. Bunun için Batý asla Ýslam ülkelerinde bu tip yönetim ve yöneticiye tahammül göstermez. E. Mahcupyan'ýn ifadesiyle ya Mursi laik biri, askerler ise Ýslamcý olsaydý? O zaman da Batýlý ve Türkiyeli 'liberaller' hâlâ böyle mi yazacaklardý? Kesinlikle askerin darbe yaptýðýný söyleyecekler ve özgürlükler adýna darbeye karþý çýkacaklardý. Ali Bulaç çok güzel özetlemiþ: "Mýsýr darbesi üzerinden "resmi Batý" bize þu mesajý veriyor: Eðer siyasette "dini referans" alan akýmlar ve sosyo-kültürel düzeylerde "cemaat" olarak ortaya çýkmýþ bulunan gruplar demokrasinin süreçler þartýna baðlý kalarak yarýþa katýlacak ve seçimleri kazanýp iktidara gelecek olurlarsa, bu Batý'nýn demokratik standartlarý dýþýnda bir duruma iþaret eder." Artýk 'bizim dönemimiz'e geçtik, zulmümüzün sýnýrlarýný zorladýnýz ve biliyoruz ki 'yüzyýllýk kýrýlma'nýn sesleri Rabiatu'l Adeviyye'deki zar-u figanda gizliydi. Geçen bir yazýmýn baþlýðý

'MUSA'NIN SANDIÐI YOLDA' idi, bu yazýda ise 'ELBETTE BÝR MUSA ÇIKAR' diyen baþbakanýmýz Sayýn R. Tayyip Erdoðan'ýn söylediði hikmetli sözüdür yazýmýzýn baþlýðý. Evet, elbette ki bir 'Musa' yolda ve halkýný kurtaracak. Lakin Batý'nýn 'evrensel' deyip kutsadýktan yýllar sonra -sadece müslümanlarýn hayrýna olacaðýndan korktuklarý için- deðerlerini pisletmesi þahsen beni çok þaþýrttý. 'Ýnsan unsuru' diyerek güvenmiþtim Batý'nýn bu deðerlerine sarýlmasýndaki samimiyetine. Biliyoruz ki Mýsýr'daki son katliamda da anlaþýldýðý gibi Batý artýk deðerler üzerinden siyaset konseptinden 'petrodeðer' yani 'canýnýz, ülkeniz, haklarýnýz kýsacasý her þeyiniz 1 bidon petrole kurban' konseptine geçti. Bush kadar bile olamayan Barack Obama, Mýsýr için 'askerle demokrasi yolunda iyi bir þans yakalamýþtý' diyor darbe için. Bu galiba Obama tarafýndan üretilen newMaciyavellist doktrin olmalý; OBAMA'nýn (army-military demokrasi) DOKTRÝNÝ Artýk bölge için demokrasi deðil, 'army/military demokrasi/ordu/askeri demokrasisi'nin uygun görüldüðü anlaþýlýyor; Bu, askerin ombudsmanlýk, garantörlük, þeflik, ayar verici göreviyle götüreceði demokrasi olur ki Enver Sedat'ýn yüzüne Baradey maskesi takmak gibi birþeydir. Bu zýrva ve zülümleriniz de 'Musa' ile beraber kanlý tarihinizin kanlý, pis ve kirli raflarýna konulacak. Ama en neye yanýyorum biliyor musunuz? Siz Batýlýlarýn ilkeli olduðuna inandýðýmýz her güne nalet* olsun demeden edemeyeceðim. Twitter: @ahmetay_ 'Nalet-lanet' farkýný bilerek yazdým, 'güne/zamana lanet' tehlikesinden sakýnmak için.


8

19 AÐUSTOS 2013 PAZARTESÝ

Aktüalite

Kurtalan'da yeþil eylem

BDP Kurtalan Ýlçe Örgütü ve Kurtalan Belediyesi, Devlet Demir Yollarýna ait Kurtalan'daki tek yeþil alan olan Atatürk Parký için alýnan özleþtirme kararýný parkta basýn açýklamasýyla protesto etti.

S

anat Sokaðý'nda bir araya gelen çok sayýda vatandaþ, Atatürk Parký'na kadar yürüdü. Atatürk Parký'nda açýklama yapmak isteyenlerle polisler arasýnda tartýþma çýktý. BDP Kurtalan Ýlçe yöneticisi Hüseyin Karataþ, Rojava'da büyük bir katliamýn yaþandýðýný ve her gün yüzlerce Kürt insanýnýn katledildiðini belirtti. Karataþ, "Kürt halký olarak her zaman halkýmýza ve deðerlerimize sahip çýkmaya devam edeceðiz" dedi.

Ýlçenin tek yeþil alaný Dicle Mahallesi muhtarý Ömer Çetiner ise, Devlet Demir Yollarý'na ait bu parkýn ilçenin tek yeþil alanlarý olduðunu söyledi. Parklarý için gerekirse her türlü eyleme hazýr olduklarýný belirten Çetiner, bu çerçevede ilçe halkýndan konuya hassasiyet göstermeleri, bu konuda imza kampanyasý baþta olmak üzere barýþçýl toplumsal eylemler yapýlmasý gerektiðini ifade etti. "Gezi Parký Ýstanbul için neyse Kurtalan halký için de

Atatürk Parký odur" diyen Çetiner, "Ankara'ya bu meydandan halkýmýz adýna büyük bir haykýrýþla sesleniyoruz. Parklarýmýzýn müteahhitlere satýlarak peþkeþ çekilmesine þiddetle karþý olduðumuzu buradan halkýmýz adýna ilan ediyoruz" þeklinde konuþtu.

'Karardan vazgeçin' Karar kapsamýnda Kurtalan Kaymakamlýðý baþta olmak üzere Siirt Valiliði, AKP Siirt milletvekilleri, hükümet ve Baþbakan Erdoðan'a seslendiðini belirten Belediye Baþkaný Necat Yýlmaz ise, þunlarý söyledi: "Bu aldýðýnýz karardan vazgeçin. 70 yýldýr Kurtalan halký bu yeþil alaný park olarak kullanýyor. Ýlçenin tek yeþil alanýdýr. Bunun için biz belediye ve Kurtalan halký olarak 70 yýllýk aðaçlarýn kesilmesine izin vermeyeceðiz." Yýlmaz, bütün meþru ve demokratik halklarýný kullanacaklarýný söyledi. Açýklama alkýþlarla sona erdi. (DÝHA)

Osmanlý Ocaklarý'ndan Mýsýr tepkisi O

smanlý Ocaklarý Güneydoðu Anadolu Bölge Baþkaný Yasin Öztemel, Mýsýr'da yaþanan olaylara tepki gösterdi. Öztemel, altý yüz küsur yýllýk Osmanlý yönetiminin, adalet temeli üzerine oturttuðu sistem ile asýrlarca çok farklý uluslarý yönettiðini belirtti. Öztemel, "624 yýl gibi, bir hayli uzun süren Osmanlý idaresi, sadece Müslümanlarýn deðil, ayný zamanda gayri Müslimlerin de hakkýný, hukukunu koruma altýna almýþtýr. Kaynaðýný Ýslam, Kur'an ve Peygamberimizden alan Osmanlý yönetimi, idaresi altýndaki hiç bir halký, sömürmeyi düþünmemiþ, tam tersine, himayesi altýndaki en uzak coðrafyaya bile medeniyet inþa etmiþtir. Adalet kavramý, Osmanlý yönetiminde esas ilke olarak tatbik edilmiþtir. Zaten bundan dolayýdýr ki birçok deðiþik ulus, asýrlarca Osmanlý yönetiminde huzur ve barýþ içinde hayatýný idame ettirme olanaðý bulmuþtur. Yani Osmanlý, bugün sözde

batýlý ve demokrat, bir takým ülkelerin göstermelik uygulamalarýna tenezzül etmemiþ, sanata, sanatçýya, bilim insanlarýna, hak ettiði deðeri fazlasýyla vererek, himayesi altýndaki topraklarýn her yönden bayýndýr bir hale gelmesine zemin hazýrlamýþtýr ama bugünün sözde demokrasi havarisi ülkelere baktýðýmýzda ise, tam bir riyakarlýk örneði sergilendiðini üzülerek görmekteyiz" dedi.

'Ýslam devletleri birlik olmalý' Öztemel, "Asýl dertleri baþta petrol, madenler ve su kaynaklarý olan bu sömürgeci ülkelerin bugün bir kez daha sahneye çýktýklarýný ve Mýsýr'da yaþanan katliama destek olduklarýný üzülerek gözlemliyoruz. Savunmasýz ve sivil insanlarýn katledilmelerine arkasýný dönen ABD, Avrupa ve Ýsrail için en geçerli akçenin çýkar ve menfaat olduðunu, artýk hepimizin görmesi

Hizan'da deprem testi

B

itlis'in Hizan ilçesinde faaliyet gösteren devlet hastanesinde deprem dayanýklýlýk testi yapýldý. Hizan Devlet Hastanesi Baþhekimi Tolga Kirtiþ, faaliyet gösteren hizmet binasýnýn deprem dayanýklýlýk testinin yapýldýðýný söyledi. Kirtiþ, "Mevcut hastanemiz binasý eski bir yapý olmasýndan kaynaklý birçok tadilat ve düzenlemeye ihtiyaç duymaktadýr. Bu nedenle hastaneye genel çapta büyük bir onarým ve yeniden düzenleme yapýlmasý gerekmektedir. Ancak bu kadar büyük çapta onarým için baðlý olduðumuz mevzuat kapsamýnda birçok prosedürün yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu prosedürün ilk basamaðý mevcut binasýnýn zemin etüdünün yapýlmasý, depreme karþý dayanýklýlýðýn belirlenmesi ve akabinde varsa gerekli olan güçlendirmenin tespit edilmesidir. Bu kapsamda hastanenin büyük bir onarýmla yeniden düzenlenmesi adýna bu önemli iþlemi gerçekleþtirmiþ bulunmaktayýz. Yakýn zamanda sonuçlanacak rapor doðrultusunda hastanenin yeniden düzenlenmesi adýna gerekli iþlemleri gerçekleþtirmeye devam edeceðiz" dedi.

gerekiyor. Aylardýr Suriye ve Mýsýr'da yaþanan katliamlar karþýsýnda kýlýný bile kýpýrdatmayan, tam tersine pervasýzca vahþetin yanýnda yer alan sömürgeci zihniyet için, Ortadoðu'nun bir cehenneme dönmesi bile hiç bir önem taþýmamaktadýr. Demokrasiden bahseden bu çarpýk zihniyet, Mýsýr'da sivil hükümetin askeri bir darbe ile devrilmesine bile alkýþ tutmuþtur. 'Böl ve yönet' senaryosu, sinsi bir þekilde yeni versiyonuyla Ortadoðu'da yeniden sahnelenmeye çalýþýlýyor. Amaçlarý hem Ýslam alemini birbirine düþürmek, hem de büyük Ýsrail için zemin hazýrlamaktýr. Böylesi karanlýk tezgahlarýn yer aldýðý Ortadoðu coðrafyasýnda, bütün Ýslam devletlerinin birlik ve beraberlik içinde hareket edip, kardeþlik köprüsünü yeniden inþa etmesinden baþka bir yol yoktur" diye konuþtu.

Andok Kültür Sanat Merkezi açýldý

D

iyarbakýr'ýn Kulp ilçesi Turgut Özal Mahallesi'nde Andok Kültür Sanat Merkezi açýldý. Açýlýþa BDP Diyarbakýr Milletvekili Nursel Aydoðan, Büyükþehir Belediye Baþkan Vekili Hafize Ýpek, Kulp Ýlçe Belediye Baþkaný M. Nesim Þimþek, BDP Kulp Ýlçe Baþkaný Mirza Çelik, Eðitim-Sen Diyarbakýr Þube Baþkaný Kasým Birtek, KURDi-DER Baþkaný Sabahattin Gültekin, Eðitim-Sen Kulp ilçe temsilcisi Nihat Zaman ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Katýlýmcýlar açýlýþýn ardýndan derslikleri inceledi. Açýlýþ Milletvekili Nursel Aydoðan'ýn yaptýðý konuþma ile sona erdi.

Vali Aydýn Þirvan'da Koð Tepesi Festivali sona erdi S

iirt Valisi Ahmet Aydýn, Þirvan ilçesinde incelemelerde bulundu. Vali Aydýn, beraberindeki kurum müdürleriyle Þirvan ilçesine gitti. Ýlçede incelemelerde bulunan Aydýn, Þirvan Kaymakamý Zafer Öz'ü makamýnda ziyaret ederek, çalýþmalar hakkýnda bilgi aldý. Daha sonra 750 ton kapasiteli soðuk hava deposunu inceleyen Vali Aydýn, zivzik narýnýn Siirt'in önemli bir markasý olduðunu ifade ederek, ilçede narlarýn uzun süre çürümeden muhafaza edilmesi için 760 bin lira tutarýnda soðuk hava deposu yaptýrýldýðýný, narýn tanýtýmý ve üretiminin artýrýlmasý noktasýnda da çabalarýnýn bulunduðunu söyledi. Vali Aydýn ve beraberindekiler, yapýmý devam eden Endüstri Meslek Lisesi'nde de incelemelerde bulundu. Daha sonra Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü tarafýndan yaptýrýlan çim sahayý inceleyen Aydýn, Siirt Karmasý ile Þirvan Karmasý arasýnda oynanan dostluk maçýnda oynadý.

M

uþ'un Varto Belediyesi tarafýndan bu yýl 10'uncusu düzenlenen Koð Tepesi Festivali, binlerce kiþinin katýldýðý finalle sona erdi. Festivalin kapanýþýnda bir konuþma yapan BDP Muþ Milletvekili Demir Çelik, Abdullah Öcalan'la yapýlan görüþmelerin tarihsel olduðunu belirterek, "Ýlk kez Türk egemenlikli sistem Kürt isyanýnýn lideri ile oturup geleceði konuþuyor. Bugüne kadar Kürt önderleri ya kurþuna dizildi ya da idam sehpasýna mahkum edildi. Sayýn Abdullah Öcalan'ýn açtýðý bu yoldan artýk geri dönülmez, barýþ tek seçenek olarak bizi bekliyor. Eðer barýþ hepimize kazandýracaksa, eðer savaþ gözyaþý, ölüm, kan ise, yoksulluk ve sefalet ise barýþý savunmak her insanýn görevidir. Onurlu bir barýþý mazlumlar, maðdurlar olarak kazanacaðýz" dedi. Yapýlan konuþmanýn ardýndan festival verilen konserle sona erdi.


Ýç-Dýþ Politika

19 AÐUSTOS 2013 PAZARTESÝ

9

PKK rotasýný Suriye'ye çevirdi Suriye'nin Haseki kentine baðlý Rasulayn'da, El Nusra cephesi ile PYD güçleri arasýnda yaþanan çatýþmalar nedeniyle Türkiye'den çekilen yaklaþýk 100 PKK mensubunun bu bölgeye kaydýrýldýðý ileri sürüldü.

S

uriye'nin Kürt bölgesinde El Nusra cephesi ile PYD güçleri arasýnda 16 Temmuz'dan bu yana devam eden çatýþmalar yoðunluk kazandý. PKK, geliþmeler üzerine Türkiye'den çekilen örgüt mensuplarýndan bir kýsmýný çatýþmalarýn yaþandýðý Kamýþlý kasabasýna gönderdi. Gönderilen PKK'lýlarýn burada PYD güçlerine hem destek, hem de eðitim vereceði açýklandý. Türkiye'den çýkan yaklaþýk 100 PKK'lýnýn Irak sýnýrlarýný aþtýktan sonra Musul üzerinden çatýþmalarýn yaþandýðý Suriye'nin Kamýþlý kasabasýna geçtiði öðrenildi. Çatýþmalarýn þiddetlendiði ve en üst seviyeye çýktýðýný aktaran bir Kürt yetkili, Kürtlerin kendilerini koruyacak güçlerinin olduðunu ve diðer Kürt örgütlerle birlikte hareket edeceklerini açýkladý.

Ýstihbarat raporlarýna da yansýdý Ýstihbarat raporlarýna da yansýyan bu hareketlilik üzerine bölgede Türk Silahlý Kuvvetleri (TSK) tarafýndan tampon bölge oluþturuldu. Ayrýca alýnan bir baþka istihbarata göre ise, çýkýþ yapma hazýrlýðýnda bulunan çok sayýda PKK'lýnýn Türkiye üzerinden Irak yerine Suriye'ye doðru hareket ettiði bilgisi saptandý. PKK'nýn Ýran'daki kolu PJAK'ýn da bir grup üyesini Kürt bölgesine göndererek PYD'ye destek verdiði öðrenildi. Gönderilen PKK'lýlarýn, PYD güçlerine savaþ eðitimi vereceði ve ayný zamanda olasý bir çatýþmada liderlik edeceði de istihbarat raporlarýna yansýdý. Serekaniye bölgesinde PYD'ye karþý savaþan El Nusra'nýn bölge komutaný,

PYD'nin fýrsattan istifade edip özerk bir yönetim kurmak istediðini ve buna izin vermeyeceklerini açýkladý.

Ceylanpýnar'da eller tetikte Yaþanan çatýþmalar sýrasýnda atýlan havan mermileri nedeniyle Rasulayn'da yükselen dumanlar, Ceylanpýnar ilçesinden de görülüyor. Top ve silah sesleri ilçede tedirginliði arttýrýrken, TSK bölgeye asker ve zýrhlý araç sevkiyatýný sürdürüyor. Türkiye sýnýrýna yaklaþýk 50 metre uzaklýkta süren çatýþmalarda, docka ve havan mermilerinin kullanýldýðý da öðrenilirken, Diyarbakýr 2. Hava Kuvvet Komutanlýðý 8. Ana Jet Üssü'nden havalanan F-16 savaþ uçaklarý ve ÝHA'lar hemen hemen her gün sýnýr hattýnda keþiflerini sürdürüyor.

3 bin kiþi sýnýra dayandý Türkiye-Suriye sýnýrýnda, 2'nci Hudut Alay Komutanlýðý Oðulpýnar Hudut karakolu sorumluluk sahasýna gece yarýsý gelen ve sayýlarý 3 bine ulaþan kaçakçýlar güvenlik güçlerine taþlarla saldýrdý. Kaçakçý grubu püskürtülürken bir zayiat meydana gelmedi.

G

enelkurmay Baþkanlýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre, saat 20.00 sularýnda, 50-60 araç, 200-250 atlý ve 800-1000 yayadan oluþan kalabalýk bir kaçakçý

grubu Suriye tarafýnda toplandý. Sýnýra doðru yaklaþan grubun büyüklüðü saat 24.00 itibariyle 3000 kiþiye kadar ulaþtý. Yapýlan tespit doðrultusunda, bölgede bulunan bir Taktik Tekerlekli Zýrhlý Araç, iki Zýrhlý Muharebe Aracý, bir Geliþtirilmiþ Zýrhlý Personel Taþýyýcý ile hududun muhtemel geçiþ noktalarýna týkama yapýldý. Kaçakçýlarýn hudut hattýna yaklaþmamalarý konusunda Arapça ve Türkçe uyarýlar yapýldý, ancak þahýslar uyarýlara uymayarak yanlarýnda bulu-

nan mazot bidonlarý ile birlikte, hudut hattýna 11 farklý noktadan yaklaþtý. Kaçakçýlar geçiþ yollarýný kapatan zýrhlý araçlarý yoðun bir þekilde taþladý. Atlý bir grup da sýnýr hattýnýn 4 kilometrelik bölümünden hududu çeþitli noktalardan geçmeye çalýþtý ancak bir Tank, bir Geliþtirilmiþ Zýrhlý Personel Taþýyýcý, bir Zýrhlý Personel Taþýyýcý ile bu grubun da yasa dýþý geçiþ giriþimini engelledi. Olayda, sýnýr koruma birliklerinde herhangi bir personel zayiatý meydana gelmedi.

Uyarýlara raðmen Irak'a gidiyor

CHP, Dýþiþleri Bakanlýðý'nýn güvenlik uyarýsýna raðmen Irak'a gidiyor. Genel Baþkan Kýlýçdaroðlu, geziyi iptal etmeme kararý aldý, ancak ýrak'a gidecek heyetin sayýsý azaltýldý.

D

Gül-EErdoðan zirvesi ertelendi C

umhurbaþkaný Abdullah Gül ve Baþbakan Erdoðan'ýn Mýsýr gündemiyle ilgili Tarabya Köþkü'nde yapýlmasý beklenen görüþme ertelendi. Görüþmenin 29 Aðustos Perþembe günü Ankara'da yapýlacaðý bildirildi. Mýsýr'da Cuma günü gerçekleþtirilen gösterilerde 173 kiþinin hayatýný kaybettiði açýklandý. Devletin zirvesini buluþturacak görüþmede, Mýsýr'da yaþanan geliþmeler ele alýnacak.

ýþiþleri Bakanlýðý, CHP'ye Müsteþar Yardýmcýsý Ömer Önhon'un imzasýyla mektup gönderdi. Mektupta, daha önce Önhon'un Genel Baþkan Yardýmcýsý Loðoðlu'nu telefonla aramalarý da hatýrlatýldý. Son dönemdeki bombalý saldýrýlara dikkat çekildi. Mektupta, "Büyükelçiliðimizin belli bir kapasitesinin bulunduðunun, kalabalýk bir heyet için tahsis edebileceði imkanlara sahip olmadýðýnýn tekrar hatýrlatýlmasýnda yarar görülmüþtür" ifadeleri kullanýldý. Bu uyarýlar üzerine, CHP yönetimi gidecek heyeti daraltma kararý aldý. CHP yönetimi, ziyareti izleyecek gazeteci sayýsýný asgariye indirdi.

Sayý azaltýldý CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Faruk Loðoðlu Bakanlýk'tan gelen uyarý mektubuyla ilgili yazýlý açýklama yaptý. "Genel Baþkanýmýz Sayýn Kemal Kýlýçdaroðlu, ciddi güvenlik riski uyarýlarýna raðmen geziyi iptal etmeyecek ve Irak'a gidecek, ancak heyette yer alacak konuklarýmýzý riske etmemek için, baþta gazeteciler olmak üzere, bizimle Irak'a gidecek olanlarýn sayýsýnda büyük bir azaltma yapmak durumunda kaldýk" ifadelerini kullandý. Kýlýçdaroðlu 2024 aðustos tarihleri arasýnda Baðdat, Kerkük ve Necef'i ziyaret edecek.

Meclis Eylül ortasýnda açýlabilir T

A

Ýslam Ýþbirliði Teþkilatý'na tepki

K Parti Genel Baþkan Yardýmcýsý Hüseyin Çelik, Ýslam Ýþbirliði Teþkilatý Genel Sekreteri Ekmelettin Ýhsanoðlu'nu darbeye sessiz kaldýðý için sert bir þekilde eleþtirdi. Twitter üzerinden açýklama yapan Çelik, "Ýhsanoðlu'nun ne iþ yaptýðýný bilen var mý? Bu zat, darbeden sonra Mursi'yi suçlamýþtý" dedi. Ekmelettin Ýhsanoðlu'nun Ýslam Ýþbirliði Teþkilatý Genel Sekreteri seçilmesi için Cumhurbaþkaný Gül ve Baþbakan Erdoðan'ýn büyük çaba harcadýðýný belirten Çelik, "Hatýrladýkça 'yazýk' diyorum" þeklinde tweet attý. Ýslam Ýþbirliði Teþkilatý'ný "Darbeye sessiz kalmakla" suçlayan Hüseyin Çelik, "Teþkilat, böyle günlerde sesini yükseltmeyecek de ne zaman yükseltecek? Yoksa teþkilatta herkes parasý kadar mý etkin?" ifadesini kullandý.

BMM'nin yeni demokratikleþme paketini ele almak üzere 1 Ekim yerine, Eylül ayý ortasýnda açýlmasý gündeme geldi. Baþbakan Erdoðan paketle ilgili çalýþmanýn tamamlandýðýný açýkladý. Baþbakan yardýmcýsý Bülent Arýnç da ''Eylül'ün ortasýnda Meclis açýlabilir. Öyle bir ihtimal var'' dedi. Yeni yargý paketi ile, TCK'nýn 314/2. maddesinin, ''Örgütün hiyerarþik yapýsýna dahil olmayan ve þiddetle baðý tespit edilemeyenler, örgüt üyeliðinden cezalandýrýlamaz" þeklinde deðiþtirilmesi amaçlanýyor. Bu düzenleme ile, çok sayýda KCK tutuklusunun yaný sýra, Balyoz ve Ergenekon'dan ceza alanlara da tahliye umudu doðacak. Yasa maddesi bu biçimde düzenlendiði taktirde, iki davada ''Örgüt üyeliði' suçundan ceza alýp, þiddete karýþmayan ve hiyerarþik yapý dýþýnda kalan sanýklar için de, tahliye, ceza indirimi ya da haklarýndaki suçlamalarýn düþmesi gündeme gelecek. Baþbakan Erdoðan Türkmenistan gezisinden dönerken yaptýðý açýklamada, ''Ben çalýþmamý bitirdim. Bu hafta ilgili kurullarda bir görüþme daha yapýp önümüzdeki günlerde açýklayacaðýz. Geneliyle duyduðunuz þeyler ama bir iki sürpriz olabilir. Pakette anadilde eðitim yok'' demiþti.


10

19 AÐUSTOS 2013 PAZARTESÝ

Ýç-DýþHaberler

'Kimseyi öldürmek istemedik'

Irak Baþbakaný Nuri el-Maliki, ülkesinde gerçekleþtirilen gösterileri Mýsýr'da olduðu gibi güç kullanarak daðýtabileceklerini, ancak kimseyi öldürmek istemedikleri için bunu yapmadýklarýný söyledi.

B

Humus'ta çatýþma: 11 ölü

S

uriyeli muhalifler Humus kentinin batýsýndaki bir güvenlik noktasýna saldýrarak aralarýnda sivillerin de olduðu 11 kiþiyi öldürdü. Muhaliflerin, Esad rejimi için savaþan Ulusal Savunma Ordusu'ndan milislerle çatýþmaya girdiði belirtildi. Suriyeli muhaliflerin, Beþþar Esad'a baðlý milislerin bulunduðu bir güvenlik noktasýna düzenlediði saldýrýda en az 11 kiþi öldü. Ölenler arasýnda Hýristiyanlar olduðu öne sürüldü. Devlet haber ajansý SANA'nýn duyurduðu haberi Suriye Ýnsan Haklarý Gözlemevi doðrularken, çatýþmada 5 milis ve 6 sivilin öldüðünü, sivillerden ikisinin kadýn olduðunu açýkladý. Çatýþmada muhaliflerin de kayýp verdiði belirtildi. Çatýþmadan sonra olay yerine giden bir yerleþimci, güvenlik noktasýnýn yok edildiðini, iki aracýn da alevler içinde olduðunu belirtti.

Bölgeyi terk ettiler Esad güçlerine baðlý güvenlik noktasýnýn, Haçlýlar döneminden kalma Crac des Chevaliers kalesinin eteklerinde yatan Hosn kasabasýný top ateþi açmak için kullanýldýðý belirtildi. Humus civarýndaki þiddetten zarar gören Hýristiyanlarýn birçoðu bölgeyi terk ederken, bazýlarýnýn Esad güçlerine katýldýðý belirtiliyor. Suriye'de 2011'den bu yana süren iç savaþta 100 binden fazla insan ölürken, 2 milyondan fazla insan da evinden oldu.

aþbakan Nuri el-Maliki, Babil Valiliði'nin düzenlediði bir programda yaptýðý konuþmada, isim vermeden bazý Arap ülkelerini Irak, Suriye, Mýsýr ve Bahreyn'deki istikrarý bozmakla suçladý. Irak'ta 8 aydan bu yana devam eden gösterilerle ilgili de konuþan Maliki, "Biz de þuan Mýsýr'da olduðu gibi, güç kullanarak gösterileri bastýrabilirdik ama kimseyi öldürmek istemedik. Irak'taki gibi bir demokrasi, bölgedeki diðer ülkelerde bulunmamaktadýr. Yaþanan gösterileri þiddet kullanarak bastýrmak istemedik. Hatta göstericilerin yanýnda durduk'' dedi.

'Ýstikrarsýzlýðý besliyorlar' Suriye ve güney Lübnan'da toplumun belirli bir kesiminin hedef alýndýðýný belirten Maliki,

Irak hükümetinin güçlü olduðunu ifade ederek, "tekfirciler" diye suçladýðý gruplarýn bu nedenle tek bir karýþ topraðý iþgal edemediðini, ancak çeþitli bölgelerde saldýrýlar düzenlediðini dile getirdi. Bahreyn, Irak, Suriye gibi ülkelerde istikrarsýzlýðý besleyen birçok Arap ülkesinin bulunduðunu belirten Maliki, yalan habery yaptýðýný savunduðu El-Arabiyye kanalýna da tepki gösterdi. Irak'ta Aralýk 2012'de reform talebiyle baþlayan barýþçýl gösterilere güvenlik güçleri sert müdahalede bulunmuþtu. Kerkük kentine baðlý Havice ilçesinde, Maliki hükümetine baðlý güçlerin 23 Nisan'da muhaliflere yönelik müdahalesi sonucu 53 kiþi ölmüþ, 114 kiþi de yaralanmýþtý.

Netanyahu: Mýsýr'a sessiz kalýn

Ý

srail Baþbakaný Benyamin Netanyahu'nun, bakanlar kurulu üyelerinden Mýsýr'da yaþanan son geliþmeler karþýsýnda sessiz kalmalarýný tekrar istediði belirtildi. Mýsýr'ýn seçilmiþ Cumhurbaþkaný Muhammed

Mursi'nin askeri darbe ile Görevinden alýnmasýndan sonra Netanyahu, geçtiðimiz ay bir talimat yayýnlayarak, bakanlar kurulu üyelerinden Mýsýr'daki olaylarla ilgili medyaya açýklama yapmamalarýný istemiþti.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


19 AÐUSTOS 2013 PAZARTESÝ

11

Gaziantepspor, Galatasaray maçýna hazýr Gaziantepspor, Süper Lig'in ilk haftasýnda deplasmanda karþýlaþacaðý Galatasaray maçýnýn hazýrlýklarýný yapýlan son antrenmanla tamamladý.

G

aziantepspor, Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasýnda deplasmanda karþýlaþacaðý Galatasaray maçýnýn hazýrlýklarýný yapýlan son antrenmanla tamamladý. Teknik direktör Bülent Uygun: "Zor bir deplasman bizi bekliyor. En iyi sonuçla dönmeye çalýþacaðýz" dedi. Deplasmanda Galatasary ile karþýlaþacak kýrmýzý siyahlý ekip hazýrlýklarýný Celal Doðan Tesislerinde yapýlan antrenmanla tamamladý. Teknik direktör Bülent

Uygun yönetiminde yapýlan antrenman; açma germe egzersizleriyle baþladý. Kondisyon ve taktik aðýrlýklý çalýþan futbolcular Galatasaray maçý hazýrlýklarýný tamamladý. Teknik

direktör Bülent Uygun, antrenman öncesi gazetecilere yaptýðý açýklamada, kulüp olarak bazý zorluklarýn üstesinden gelmeye çalýþtýklarýný belirterek, "Çok zor bir deplasman. Galatasaray gibi hem kupada þampiyon olmuþ hem de lige çok

formda girip kupalarla baþlamýþ bir takýma karþý deplasmanda oynayacaðýz. Zor bir maç bizi bekliyor. Gaziantepspor olarak futbol adýna gerek bireysel niteliklerini sergileyen, gerek top oynamaya çalýþan ve gerekse de futbolu güzelleþtirmeye çalýþan bir takým olarak güzel bir mücadele ortaya koymaya çalýþacaðýz" dedi. Antrenman daha sonra basýna kapalý olarak devam etti.

Yeni Malatyaspor'da Yasin Palaz ile yollar ayrýldý S

Fenerbahçeli taraftarlar Konyaspor'u alkýþladý F

enerbahçeli futbolseverler, 3-2 yenildikleri Torku Konyaspor maçýnýn ardýndan rakip takým futbolcularýný alkýþladý. Fenerbahçe, Torku Konyaspor deplasmanýnda ilk yarý 2-0 önde olduðu karþýlaþmada ikinci yarý 3 gol yiyerek sahadan maðlubiyetle ayrýldý. Konya deplasmanýnda Febnerbahçe'yi

destekleyen sarý-lacivertli taraftarlar büyük bir þok ve üzüntü yaþadý. Maçýn bitiminde ise Torku Konyaspor cephesinde sevinç yaþandý. Torku Konyasporlu futbolcular, taraftarlarýyla yaþadýðý sevincin ardýndan Fenerbahçeliler tarafýndan da alkýþlandý. Sarý-Lacivertliler, Torku Konyasporlu futbolcularý alkýþlayarak tebrik etti.

Þanlýurfaspor, Karþýyaka ile 2-2 berabere kaldý

por Toto 2. Lig Beyaz Grup takýmlarýndan Yeni Malatyaspor'da orta saha oyuncusu Yasin Palaz ile yollar ayrýldý. Kocaeli Kartepe'de ikinci etap kamp çalýþmalarýný sürdüren Yeni Malatyaspor'da þok bir geliþme yaþandý. Kamp çalýþmalarý devam ederken teknik direktör Özcan Kýzýltan'ýn raporu doðrultusunda Yasin Palaz ile yollarýn ayrýldýðý kaydedildi. Konuyla ilgili gazetecilere açýklamada bulunan Yeni Malatyaspor Kulüp Ýdari Menajeri Selçuk Günaydýn, "Yasin Palaz ile yollarýmýzý ayýrma kararý aldýk. Palaz'a kulüp bulmasýný istedik ve oyuncu kamptan ayrýldý. Kendisine bugüne kadar takýmýmýza verdiði emeklerden dolayý teþekkür ediyoruz. Bundan sonraki yaþamýnda da baþarýlar diliyoruz" dedi. Kamptan ayrýlan genç oyuncusu Twitter aracýlýðýyla yaptýðý açýklamada þunlarý söyledi: "1,5 senedir gururla taþýdýðým Yeni Malatyaspor formasýndan an itibariyle bana teblið edilen Özcan Kýzýltan tarafýndan gönderilme kararýdýr. Demek ki 1,5 senedir tanýnamamýþým. Bu þehirdeki herkes takýmýný yapmýþken, ikinci kampýn ortasýnda bu þekilde

Emre Belözoðlu attýðý golden sonra Mýsýr'a selam yolladý F

enerbahçeli futbolcu, Konyaspor maçýnda attýðý golden sonra 'Rabia iþareti' yaptý. Fenerbahçe - Torku Konyaspor karþýlaþmasýnda Emre Belözoðlu, 26. dakikada penaltý vuruþunu gole çevirdi. Milli futbolcu, golün ardýndan Mýsýr'daki direniþçilerin sembolü olan 'Rabia iþareti'ni yaparak, son günlerde Mýsýr'da uygulanan katliama dikkat çekti.

MAÇTAN DAKÝKALAR

PTT 1.Lig'in ilk haftasýnda Þanlýurfaspor ve Karþýyaka, 22 beraber kalarak birbirlerine üstünlük saðlayamadý.

15. dakikada Karþýyalý Caner Aðca'nýn sað kanattan kullandýðý serbest vuruþta ceza sahasý içinde topa iyi yükselen Ofoedu'nun kafa vuruþunda meþin yuvarlak aðlarla buluþtu. 0-1 22. dakikada Þanýurfaspor'un orta alandan sol Kanada taþýdýðý topta, Engin'in pasýyla kaleciyle karþý karþýya kalan Murat Kayalý'nýn vuruþu az farkla dýþarý çýktý. 26. dakikada Yasin'in pasýnda ceza sahasý içerisinde topla buluþan Ýsmail Haktan, meþin yuvarlaðý aðlarla buluþturdu. 1-1 45. dakikada Onur'un sol kanattan vuruþunda savunmaya da çarpan topu kaleci Fevzi, çizgi üzerinde çeldi. 67. dakikada Ýsmail'in sol kanttan ortasýnda Sankoh topu aðlarla buluþturdu. 2-1 87. dakikada Ali Kemal Özkan'ýn uzaktan sert vuruþunda top aðlarla buluþtu. 2-2

ACiL SATILIK DAiRE * Kantar kavþaðý * Ana cadde üstü * 4.Kat Ön cephe * 4.Kat Arka cephe Alýþveriþ merkezi-Okul, Minübüs duraðý hemen yaný baþýnda

Mür : 0 532 745 86 66

muameleye þahit oluyorum. Kul hakký! Gerekirse alt yapýda devam edeceðim yinede ayrýlmayacaðým. Bir futbolcunun ekmeðiyle bu kadar oynanmaz, yazýk günah. Allah büyük, bu da bir sýnav." Yasin Palaz'ýn takýmdan ayrýlmasýyla ilgili herhangi bir neden belirtilmedi.

RABÝA ÝÞARETÝ NEDÝR? Göstericiler bu simgenin

anlamýnýn Rabia kelimesinden geldiðini vurguluyor. Arapçada dördüncü ve dört anlamýna gelen iþaret Mýsýr meydanlarýnda özgürlüðün sembolü haline geldi. Göstericiler ayrýca bu iþareti Sedat ve Muhammed'den 4. Cumhurbaþkaný olan Muhammed Mursi için yapýyor. Ayrýca Tahrir Meydan'ýn da zafer iþareti yapan Mursi karþýtlarý içinde bu iþareti kullanýyor.

T.C. DÝYARBAKIR 7.ÝCRA DAÝRESÝ 2013/65 TLMT.

Örnek No: 25 *

TAÞINIRIN AÇIK ARTIRMA ÝLANI Aþaðýda cins, miktar ve deðerleri yazýlý mallar satýþa çýkarýlmýþ olup: Birinci artýrmanýn aþaðýda belirtilen gün, saat ve yerde yapýlacaðý ve o gün kýymetlerinin %50’sine istekli bulunmadýðý taktirde, yine aþaðýda belirtilen gün, saat ve ayný yerde 2.artýrmanýn yapýlarak satýlacaðý; þu kadarki artýrma bedelinin malýn tahmin edilen deðerinin %50 ‘sini bulmasýnýn ve satýþ isteyenin alacaðýna rüçhaný olan alacaklarýn toplamýndan fazla olmasýnýn ve bundan baþka paraya çevirme ve paylarýn paylaþtýrma giderlerini geçmesinin þart olduðu; birinci artýrmadan on gün önce baþlamak üzere artýrma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebileceði, birinci artýrmada istekli bulunmadýðý taktirde elektronik ortamda birinci artýrmadan sonraki beþinci günden baþlamak üzere ikinci artýrma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebileceði, mahcuzun satýþ bedeli üzerinden aþaðýda belirtilen oranda KDV.’nin alýcýya ait olacaðý ve satýþ þartnamesinin icra dosyasýndan görülebileceði; gideri verildiði taktirde þartnamenin bir örneðinin isteyene gönderebileceði; fazla bilgi almak isteyenlerin yukarýda yazýlý dosya numarasýyla dairemize baþvurmalarý ilan olunur. 13/08/2013 1.Ýhale tarihi : 05/09/2013 günü, saat 14:20 - 14:25 arasý. 2.Ýhale tarihi : 20/09/2013 günü, saat 14:20 - 14:25 arasý. Ýhale Yeri : DÝYARBAKIR ADLÝYESI EK BÝNA ÖNÜ No 1

Takdir Edilen Deðeri TL 70.000.00

Adedi 1

KDV %1

Cinsi( Mahiyeti ve önemli Nitelikleri) 33HN303 Plakalý, 2004 Model,Mersedes marka, E200 Komprosör tipli, 27194130278215 Motor no’lu WDB2110421A456371 ÞASÝ NOLU, cinsi sedan ön tampon kýrýk, ön far kýrýk muhtelif yerlerinde çizik arka lastik patlak

(ÝÝK m.114/1,114/3) *: Bu örnek bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanýlan Örnek 63’e karþýlýk gelmektedir. Basýn-1655

(www.bik.gov.tr) Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr’de


CMYK

12

19 AÐUSTOS 2013 PAZARTESÝ

Büyükþehir sýký çalýþýyor 2013 / 2014 futbol sezonunda Spor Toto 2.Lig'de mücadele verecek olan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor 8 Temmuz'da baþladýðý kamp çalýþmalarýný Kocaeli Kartepe de günde çift idman yaparak hazýrlanýyor.

T

eknik direktör Turhan Özyazanlar nezaretinde sabah kondisyon aðýrlýklý yapýlan antrenmanlar akþam ise toplu oyunlar ile sürdürülüyor. Dün yapýlan akþam antrenmanýnda Teknik Direktör Turhan Özyazanlar, oyuncularýna çift kale maç yaptýrýrken, oyuncularýnýn son durumlarýný da görme þansý buldu. Çift kale maçta yeni transferler beðeni topladý. Antrenman sonunda görüþlerini dile getiren Turhan Özyazanlar Diyarbakýrlýlara özledikleri ve arzu ettikleri iyi futbol oynayan bir takým izlettireceklerini, bunun için sezon baþý çok çalýþacaklarýný belirterek, “Lige en iyi þekilde hazýrlanmalýyýz.

Oynadýðýmýz hazýrlýk maçlarýnda tüm oyuncularýmýza þans verdim” dedi. Tecrübeli hoca, hazýrlýk maçlarýnda futbolcularýnýn performanslarýndan tam olarak memnun kalmadýðýný zamana ihtiyacý olduklarýný söyledi. Yoðun bir antrenman temposundan geçtiklerini belirten Özyazanlar, "Yeni oyuncularla eski uyumlarýný saðlarken ayný zamanda fiziki alt yapýlarýný geliþtirmek istiyoruz. Oyuna giren ve çýkan tüm isimlerin ayný duygular içinde olmasý gerekir. Hazýrlýk maçlarýnýn skoru önemli deðil. Eksiklerimizi gidereceðiz. Bu takým baþarýlý olmak zorunda" dedi.

Gençlere þans verdim Hazýrlýk döneminin oyuncularýn performansýnýn üst seviyeye çýkmadýðý bir dönem olduðunu ve oynadýðýmýz hazýrlýk maçlarýnda tamamen genç oyuncularýma þans verdim. Eski ve yeniler ile 21 oyuncuma görev vererek performanslarýný gördüm. Elbette istediðimiz düzeyde deðiliz. Transfer ettiðimiz oyuncularýmýzýn uyum içinde olmasýný bekleyemeyiz. Ýstediðim randýmanda oynayamayan oyuncularým var. Ýlerleyen zamanda tüm bu problemleri aþtýðýmýzda kafamdaki Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'u sahaya sürebileceðim" diye konuþtu. Taþkýn Civelek

TFF-Ülker Futbol Köyleri Projesi bugün baþladý

Türkiye Futbol Federasyonu tarafýndan Ülker sponsorluðunda 2007 yýlýnda ilk kez Van'da baþlayan TFF-Ülker Futbol Köyleri Projesi 7. yýlýna giriyor.

2

007 yýlýndan bu yana ülkenin çeþitli il ve ilçelerinde hayata geçirilen TFF-Ülker Futbol Köyleri Projesi ile 12-13 yaþ grubu kýz ve erkek 4 bin 500 sporcuya nitelikli futbol eðitiminin yaný sýra, beslenme, oyun kurallarý, futsal, ilk yardým, çevre bilinci, satranç, yaratýcý drama ve diþ saðlýðý eðitimleri verildi. Bugün baþlayacak programa sanat atölyesi ve kiþisel bakým eðitimi baþlýklarý da eklendi. 19 Aðustos -11 Eylül tarihleri arasýnda 10 farklý merkezde gerçekleþtirilecek TFFÜlker Futbol Köyleri 2 etap halinde yapýlacak. 12 yaþ erkek sporcular için 7, 12-13 yaþ kýz sporcular için 3 merkezde gerçek-

leþtirilecek projeye toplam 400 çocuk katýlacak. TFF-Ülker Futbol Köyleri'nde yeni dönemin programý þöyle:

1. Etap 19-28 Aðustos 2013 o Balýkesir Kýz Futbol Köyü (Balýkesir GHSÝM Sporcu Kamp Eðitim Merkezi) o Rize Kýz Futbol Köyü (Rize Güneysu MEB Öðrenci Yurtlarý) o Sakarya Erkek Futbol Köyü (S.Ü. Kýrkpýnar Turizm M.Y.O. Uygulama Oteli) o Gölcük Erkek Futbol Köyü (Ödemiþ Gölcük Prenses Otel) o Sinop Erkek Futbol Köyü (Sinop

Nusaybin Kung Fu takýmý 3. oldu N

usaybin Kung fu takýmý Diyarbakýr'da yapýlan bölge þampiyonasýnda 3 altýn, 5 gümüþ ve 7 bronz madalya alan Nusaybin Kungfu takýmý bölge üçüncüsü oldu.

B

ölge Þampiyonasýnda derece elde eden sporcular, antrenörleri Mahmut Turgut ile beraber þampiyona için kendilerine destek veren Nusaybin Milli Eðitim Müdürü Ýzzettin Aydýn ve Halk Eðitim Merkezi Müdürü Mehmet Sabahattin Genç'i ziyaret etti.

GHSÝM Sporcu Kamp Eðitim Merkezi) o Erzurum Erkek Futbol Köyü (A.Ü. Palandöken Erkek Öðrenci Yurdu)

2. Etap 01-11 Eylül 2013 o Nevþehir Erkek Futbol Köyü (Avanos Avrasya Hotel) o Yozgat Kýz Futbol Köyü (Çamlýk Galata Hotel) o Elazýð Erkek Futbol Köyü (Tur-Pol Tesisleri) o Isparta Erkek Futbol Köyü (Eðirdir Nafiz Yürekli Anadolu Otelcilik Turizm Meslek Lisesi Uygulama Oteli)

Sporcularý kutlayan Milli Eðitim Müdürü Aydýn, Kung-fucularýn kýsa sürede çok mesafe kat ettiðini ve Nusaybin'i temsil ettiklerini bildirdi. Halk Eðitim Müdürü Genç ise Kung-fu takýmýnýn önümüzdeki müsabalara iyi hazýrlanmasý için her türlü desteðe hazýr olduklarýný söyledi.

Kicks Boks þampiyonasý Adýyaman'da baþladý Þ

ampiyonaya full, contact, kick, light ve point fighting kategorilerinde 81 ilden 2 bin sporcu katýldý. Türkiye Kicks Boks Þampiyonasý Adýyaman'da baþladý. Kick Boks Federasyonu Baþkanlýðý'nýn 2013 faaliyet programý kapsamýnda düzenlediði þampiyonada büyükler ve gençler bay bayan full contact kick light ve point fighting kategorilerinde 81 ilden 2 bin sporcu katýlýyor. Þampiyona öncesi basýn toplantýsý CMYK

düzenleyen Kicks Boks Federasyonu Baþkaný Salih Kayýcý, kategorilerinde ilk 4'e girecek sporcularýn Türkiye'yi Avrupa þampiyonasýnda temsil edeceðini söyledi. Kayýcý, "Gerek büyüklerde gerekse gençlerde dünya ve Avrupa þampiyonalarýna katýlacak sporcularýmýzýn belirleneceði bir þampiyona olacak. Burada ilk 4'e giren sporcularýmýz arasýnda koordinatörlerimizin baþkanlýðýnda Milli takýmlar belirlenecek. Bu

sporcularýmýz Polonya'da yapýlacak Avrupa Þampiyonasý'nda mücadele edecek" dedi. Ýl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Seyit Ahmet Baðcý da þampiyonanýn Adýyaman'da yapýlamasýnda emeði geçenlere teþkkür etti. Adýyaman Belediye Baþkaný Necip Büyükaslan ise organizasyonun Adýyaman'ýn tanýtýmýna önemli katký saðlayacaðýný vurguladý. Þampiyona, 24 Aðustos'ta sona verecek.

19 08 2013 gazete sayfaları  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you