Page 1

Böyle bulundular

Sündüs katliamýna kýnama A

D

iyarbakýr'ý n Baðlar ilçesinde tabancayla kafalarýndan vurulmuþ halde iki ceset bulundu. 20-22 yaþlarýnda biri kýz iki gencin intihar etmiþ olabileceði üzerinde duruluyor. 5'te

5 milyon kök kenevir ele geçirildi D

iyarbakýr Valiliði, Lice ilçesinde yapýlan uyuþturucu operasyonu ile ilgili detaylarý açýkladý. Valilik, 555

dönüm arazi üzerinde 5 milyon 550 bin kök Hint kenevirinin imha edildiðini belirtti. 3'te

K Parti Van Ýl Baþkaný Abdullah Aras, Bahçesara y ilçesindeki Sündüs Yaylasý'nda 1993 yýlýnda 24 sivil insanýn katledilmesi olayýný kýnadý. 4'te

PYD mevzileri boþalttý S

uriye'nin Kürt bölgesinde radikal dini gruplar ile Kürt silahlý grubu YPG arasýnda yaþanan çatýþma geniþ alanlara yayýldý. Ceylanpýnar'ýn karþýsýndaki sýnýr kesiminin büyük bölümünü ve sýnýr kapýsýný ele geçiren PYD, kapýnýn denetimini "Halk Meclisi"ne býraktý. 10'da

OHAL'in hesabý verilmeli CUMA 19 TEMMUZ 2013

www.diyarbakirolay.com.tr

Fiyatý : 30 KR

Av. Mehmet Emin Aktar, OHAL'in kaldýrýlmasýný lütuf olarak görülmemesi gerektiðini söyledi ve ekledi: Bu dönemde yaþananlar açýða çýkarýlmalýdýr. Bize hesap verilmeli ve özür dilenmelidir. 17 Bin faili meçhul Olaðanüstü Hal Bölge Valiliði (OHAL), bölgede 19 Temmuz 1987 yýlýnda yürürlüðe konuldu. 30 Kasým 2002 tarihinde kaldýrýlan OHAL süresince 6 vali görev yaptý. OHAL döneminde 17 bin faili meçhul cinayet iþlendi, 4 bin köy yakýldý, 3 milyona yakýn vatandaþ zorla þehirlere göç ettirildi. OHAL ile birlikte bölgede korucularýn sayýsýnda da büyük bir artýþ yaþandý.

'Aðýr travma geçirdik' Avukat Mehmet Emin Aktar, OHAL uygulamalarýnýn sýkýyönetim koþullarýna göre daha aðýr olduðunu söyledi. Aktar, "OHAL döneminde 40-50 bin insanýmýzý kaybettik. Toplum olarak aðýr travmalar geçirdik. OHAL'in býraktýðý aðýr bilançoyla yüzleþmek gerekiyor. Yaþanýlanlarý ortaya çýkarmadan toplumsal travmanýn aþýlmasý son derece zor'' dedi. 7'de

Ot kurbanlarý topraða verildi

M

uþ'un Bulanýk ilçesinde arazý yüzünden çýkan kavgada hayatýný kaybeden 7 kiþi, geniþ güvenlik önlemleri altýnda topraða verildi. 4'te

Hatip Dicle'nin acý günü Y

akalandýðý akciðer kanseri nedeniyle uzun süre tedavi gören Kürt siyasetçi Hatip Dicle'nin annesi Mübeccel Dicle yaþamýný yitirdi. Dicle'nin cenazesi Mardinkapý Mezarlýðý'nda topraða verildi. 5'te

Kayapýnar'da 176. eylem

D

iyarbakýr'ýn Kayapýnar Ýlçe Belediyesi çalýþanlarý, cezaevinde tutuklu bulunan belediye baþkanlarý Zülküf Karatekin ve tutuklu Kürt siyasetçiler için yaptýklarý Kara

Perþembe eyleminin 176'ncýsýný düzenledi. Belediye hizmet binasý önünde yapýlan açýklamada Öcalan’ýn saðlýk durumu ile Rojava’ya dikkat çekildi. 7'de

Hastanede Anne Oteli açýldý Vali Kýraç'a ziyaret S

Çocuklarýn kuzu kýrpma heyecaný N

emrut Daðý eteklerinde koyun ve kuzu kýrpan çocuklar, 40 yýllýk çobanlara adeta taþ çýkartýyor. Hevesle kýrpma iþlemini yapan çocuklar, günde 40-50 koyun kýrpýyor. 8'de

Diyarbakýr'da araç sayýsý arttý

T

ürkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK), Diyarbakýr ve Þanlýurfa'nýn yer aldýðý TRC2 bölgesinde mayýs ayý itibariyle araç sayýsýnýn geçen yýlýn ayný ayýna oranla yüzde 6 artýþ gösterdiðini açýkladý. 6'da

aðlýkta Dönüþüm Projesi kapsamýnda Diyarbakýr Kadýn Doðum ve Çocuk Hastalýklarý Hastanesi'nde 'Anne Oteli' yapýlarak hizmete açýldý. 13 yataklý anne oteli, yolda doðum riskinin önüne geçecek. 8'de

Binlerce martý telef oldu V

an Gölü'ndeki Adýr ve Çarpanak adalarýnda yaþam alaný oluþturan çok sayýda martý telef oldu. Yapýlan incelemede martýlarýn aþýrý sýcak ve açlýðýn etkisiyle öldüðü belirlendi. 3'te

D

iyarbakýr Giriþimci Ýþ Kadýnlarý Derneði (DÝGÝKAD) Baþkaný Gülþen Duran, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Vali Mustafa Cahit Kýraç'ý makamýnda ziyaret etti. 6'da

Onlar için her gün Ramazan S

Baðlar yenileniyor

D

iyarbakýr'ýn Baðlar Ýlçe Belediyesi, havalarýn ýsýnmasýyla birlikte çalýþmalarýný hýzlandýrdý. Ýlçenin birçok yerinde asfalttan kaldýrýmlara kadar üst yapý çalýþmalarý yapýlýyor. 4'te

iirt Çölyakla Yaþam Derneði Baþkaný Hatice Taþ, birçok hastanýn istediði glutiensiz gýdayý bulamadýðý için yeterli beslenemediðini söyledi. 5'te

Ahmet AY

TAYYÝP ERDOÐAN VE ALDs'CÝLER Yazýsý 7’de


2

Saðlýk

19 TEMMUZ 2013 CUMA

Kalbinizi aþýrý sýcaktan koruyun

Kalp hastalýklarý mevsim farký gözetmese de kalp saðlýðýný korumak için yaz aylarýnda daha dikkatli olmak gerekiyor. Sýcak havalarda kalp hastalýðý olanlar kadar olmayanlarýn da önlem almasý öneriliyor. S usuz kalan vücutta kan akýþýnýn yavaþladýðýný belirten Kalp ve Damar Cerrahi Prof. Dr. Azmi Özler, sýcak havalarda kalp saðlýðýný korumanýn yollarý hakkýnda bilgi verdi. Kanýn damarlardan yavaþ akmasýnýn, bazý kalp- damar problemlerine yol açabildiðini vurgulayan Özler, özellikle bilinen bir kalp damar hastalýðý olan, bypass ya da kalp kapak deðiþimi ameliyatý geçirmiþ, kalp damarlarýna stent takýlmýþ olan hastalarýn yaz aylarýnda su tüketimlerine çok dikkat etmeleri gerektiðinin altýný çizdi. Özler, "Bu kiþiler, yeterli su tüketimini saðlamalýdýrlar, aksi takdirde kanýn koyulaþmasý sonucu akýmýn yavaþlamasýna baðlý olarak kalp damarlarýnda týkanma riski oluþabilir. Kalp kapak ameliyatý geçirmiþ kiþilerde de kan da pýhtýlaþma sonucunda istenmeyen inmeler gözlenebilir. Kan sulandýrýcý ilaçlarý kullanan kiþilerin de yaz sýcaklarý nedeniyle bol su tüketimlerine dikkat etmelidirler" dedi.

NEM ORANI DÜÞÜK YERLERE GÝDÝN Yaz aylarýnda kalp saðlýðýný korumak için nem oraný daha düþük olan tatil mekanlarýnýn tercih edilmesini öneren Dr. Özler'in, kalp saðlýðýný korumak için sýcak havalarda alýnacak diðer önlemler hakkýndaki tavsiyeleri ise þöyle: "Sýcak havalarda 11:00 ve 16:00 arasý dýþarý çýkýlmasý kesinlikle uygun deðildir. Özellikle kalp-damar hasta-

da beklenmeyen bir kalp krizi riski ile karþý karþýya kalýnmasýna sebep olabilir. Denize sýrt üstü girmek daha doðru olacaktýr.

KLÝMA KALP KRÝZÝNE YOL AÇAR MI?

larý kendilerini bunaltmayacak kadar serin yerlerde oturmalýdýr. Dýþarý çýkýlmasý gerekiyorsa geniþ kenarlý bir þapka takýlabilir. Önemli olan baþ bölgesine direkt güneþ ýþýðý alýnmamasýdýr.

SUYA BALIKLAMA ATLAMAK ÞOK ETKÝSÝ YARATIR Denize girmek herkes gibi kalpdamar hastalarýnýn da en doðal

hakkýdýr. Ancak denize girerken ilk dikkat edilmesi gereken kiþinin herhangi bir kalp-damar problemi olmasa da, kalbin bulunduðu bölgenin direkt su ile temas etmemesidir. Denize balýklama atlamak, bu konuda yapýlan en büyük hatadýr. Çünkü bazý kesimlerde deniz ýsýsý oldukça düþüktür. Soðuk suyu doðrudan kalbe temas ettirmek, ani bir þok ile damarlarda büzülmesine sebep olabilmektedir. Bu

Kalp krizi riskini tetiklememek için vücudun ani sýcak-soðuk deðiþiminden uzak tutulmasý gerekmektedir. Serinlemek için elbette klima kullanýlabilir; ancak direkt olarak klima karþýsýna geçmek doðru deðildir. Klima ýsýsýný 22 derecede tutmak, iç ve dýþ ýsý arasýnda büyük farklar yaratmamak, klimanýn nem giderici özelliðinden faydalanmak gerekir. Evde klima kullanýlacaksa filtre temizliðine özen göstermelidir. Unutulmamalýdýr ki; klimalardan yayýlan bazý mikroplar kalp kasýný da tutan enfeksiyonlara neden olabilmektedir. Özellikle aþýrý sýcaktan aþýrý soðuða ani geçiþler kalp spazmý ve kalp krizi tehlikesi yaratabilir. Örneðin 38-40 derece sýcaklýk olan bir ortamdan birden klimanýn çalýþtýðý 18 derecelik bir ortama ani geçiþler kalp krizine davetiye çýkarabilmektedir. Serinlemek amacý ile vantilatörler de kullanýlabilir. Dýþtan gelen bir hava olmadýðý için de mikrop tutucu özelliði yoktur.

YAZIN ÝDRAR SÖKTÜRÜCÜ OLMAYAN ÝLAÇLAR ÝÇÝLMELÝ Tansiyon ilaçlarýnýn birçoðunun idrar söktürücü özellikleri vardýr.

Yaz aylarýnda tüm öðünlerde hafif ve besin deðeri yüksek gýdalar alýnmasý çok önemlidir. Akþam yemeklerinin saat 19:00, en fazla 20:00'ye kadar yenilmesi önemlidir. Asitli içecekler yerine limonata, soda ve ayran tercih edilebilir. Su ve elektrolit kaybýna karþý yeterli miktarda su tüketilmesi gerekmektedir. Aþýrý sýcaklarda yüksek dereceli alkollü içeceklerden uzak durulmalýdýr.

KALP AMELÝYATI OLANLARA TATÝL YASAK DEÐÝL Ameliyat olanlarýn ilk 1 ay doktor kontrolünde olmasý þarttýr. Bu sürecin sonunda doktora danýþýlarak tatil planý yapýlabilir. Önemli olan tatilde yapýlacak aktivitelerdir. Ameliyat esnasýnda açýlan kemiklerin kaynamasý 2 ayý bulacaðýndan, yapýlacak sporlar için mutlaka doktora danýþýlmalýdýr."

saðlýyor. Ancak obezitenin genel saðlýk üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle onaylanmýyor. Hastanýn daha önce osteoporotik kýrýk geçirmiþ olmasý diðer kýrýklar için zemin hazýrlýyor. Bu nedenle de ilk kýrýðý engellemek önem taþýyor" diye konuþtu.

EN ÖNEMLÝ RÝSK FAKTÖRÜ, YAÞ!

K

ið sütün 90-95 °C'de 10-15 dakika kaynatýlmasý gerektiðini belirten Hacettepe Üniversitesi'nden Prof. Dr. Tanju Besler, evde kaynatýlan sütün besin öðelerinin % 50 ile % 90 arasýnda azaldýðýný söyledi. Sokak sütünün kaynatýlma aþamasýnda besin deðerlerinin önemli ölçüde kayba uðradýðýný söyleyen Hacettepe Üniversitesi Saðlýk Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öðretim Üyesi Prof. Dr. H. Tanju Besler, Ankara'da toplanan 30 adet sokak sütünün kaynatýlmasý sonucunda ortaya çýkan besin deðeri kaybý analizini anlattý, "15 dakika kaynatýlan sütte B1 vitaminin %88, B2 vitaminin %55, B12 vitaminin %52, folik asitin ise %52 oranýnda azaldýðýný gördük. Bu hali ile süt, özelliði olmayan beyaz bir sývýya dönüþüyor" dedi. Türkiye'nin süt üretimi açýsýndan dünyada ilk 15'te yer almasýna karþýlýk süt tüketiminde Avrupa sonuncusu olduðunun altýný çizen Prof. Besler, saðlýklý süt ve süt ürünlerinin insan yaþamýnýn her evresinde gerekli olduðunu vurguladý. Sütün saðlýklý þekilde tüketilebilmesi için iþleme, paketleme ve depolama süreçlerinin hijyenik koþullarda, kontrollü ýsýl iþlem ile yapýlmasýnýn önem taþýdýðýný söyleyen Besler, ''Besin deðerini korumak süt için çok önemli bir faktördür. Fabrikalarda kontrollü olarak yapýlan iþlemlerde besin öðesi kayýplarý da daha az olabilmekte ancak ev ortamýnda iþlemin kontrolsüzlüðü besin öðesi kaybýný artýrabilmektedir" diye konuþtu.

SAÐLIKLI BESLENMEYE ÖZEN GÖSTERÝN

Zayýf kadýnlar dikkat!

Tüm dünyada yaklaþýk 200 milyon kadýný etkileyenOsteoporoz ile ilgili yapýlan araþtýrmalar, hafif düþme sonucu kýrýk problemiyle hastaneye baþvuranlarýn yüzde 97'sinde D vitamini yetersizliði görüldüðünü ortaya koyuyor.

Kaynatýlan sütte vitamin kaybý oluyor' Ç

Vücuttaki fazla tuzu, kalbi yoran suyu dýþarý atarlar. Böylelikle vücutta bol miktarda sodyum, potasyum kaybý olmaktadýr. Yazýn ise bu durum daha önemli bir hal almaktadýr. Zaten ilaç ile olan kayýp terleme ile daha fazla olacaðýndan iki kat daha fazla olacaktýr. Vücudun fazlaca su kaybý yaþamasý, þuur kaybý ve ritim bozukluðu yaratabilmektedir. Bunun için tansiyon ilacý kullanan kiþilerin doktorlarýna danýþarak idrar söktürücü olmayan ilaçlarý kullanmalarý gerekmektedir.

alça kýrýðý yaþayan her 5 kadýndan 1'inin bir yýl içinde hayatýný kaybetmesine neden olan hastalýkta vücut kitle indeksi yani boy ve kilonun oraný da kemik kýrýklarýnýn oluþmasýnda etkili olurken sanýlanýn aksiye yüksek vücut kitle indeksi kemiklerin kýrýða olan eðilimini azaltýyor. Yani kilolu kadýnlar daha az kýrýk riski taþýyor. Kemiklerdeki kýrýk riskinin artmasý anlamýna gelen osteoporozun doðru tedavi edilmesi, özellikle eski yaþam kalitesine dönüþü engelleyen ve vakalarýn beþte birinin ölümle sonuçlandýðý kalça kýrýklarý açýsýndan büyük önem taþýyor. Ýlerleyen yaþla birlikte, deðiþik hastalýklara ve ilaçkullanýmýna baðlý olarak artan kýrýk riskinin, hastanýn hayatýný tehdit edecek duruma gelmesi halinde ayrýntýlý ve çok yönlü bir yaklaþýmla deðerlendirilmesi gerekiyor. Osteoporozda sadece kemik yoðunluðuna bakýlarak taný konulup, buna göre tedaviye baþlanmasýnýn yanlýþ bir uygulama olduðunu söyleyen Anadolu Saðlýk Merkezi Fizik Tedavi veRehabilitasyon Uzmaný Prof. Dr. Semih Aký, "Bu uygulama ile hastanýn kýrýk riski deðil, doðrudan kemik yoðunluðu tedavi ediliyor. Oysa kemik yoðunluðu deðerinin iyi olmasý kýrýktan korunmada tek baþýna yeterli olmuyor. Nitekim kemik yoðunluðu normal olanlarýn yaklaþýk

yarýsýnda kýrýklarýn görülmesi, bunun en net göstergesi olarak kabul ediliyor" dedi

ÇOK ZAYIF OLMAK DA SORUN YARATIYOR Vücut kitle indeksi yani boy ve kilonun oraný da kemik kýrýklarýnýn oluþmasýnda etkili olduðunu belirten Prof. Dr. Semih Aký, sanýlanýn aksine yüksek vücut kitle indeksi kemiklerin kýrýða olan eðilimini azalttýðýný belirtti. Fiziksel stresin bu olumlu etkisi nedeniyle çocuklarýn basketbol vevoleybol gibi zýplamayý gerektirecek sporlar yapmalarýný öneren Prof. Dr. Aký, "Kilolu kiþilerde ise kemiðe daha fazla fiziksel stres bindiði için, bu durum kemik geliþimine katký

Kýrýk riskinin ortaya konulmasý için kullanýlan çizelgeye göre, deðerlendirilmesi gereken dört ana faktör bulunduðunu söyleyen Prof. Dr. Aký bunlarý; kemik yoðunluðu ölçümü, yaþ, daha önce geçirilen osteoporotik kýrýk ve annenin kýrýk öyküsü olarak sýraladý. Prof. Dr. Aký, kýrýða olan eðilimin kemik sertliði ve kemik kalitesi olmak üzere iki baþlýk altýnda deðerlendirilmesi gerektiðini belirterek, "Yaþ ile birlikte kemiðin yoðunluðu azaldýðý gibi kalitesi de bozuluyor. 40 ve 80 yaþýndaki iki insanýn kemik yoðunluðu deðerleri ayný olsa da yaþla birlikte kemik kalitesi bozuluyor ve kýrýk riski sekiz kat artýyor. Bu nedenle ileri yaþ gruplarýnda kemik yoðunluðuna bakmadan, kemik kalitesinin bozulduðu göz önüne alýnarak tedaviye baþlanabiliyor" dedi. Bir diðer faktörün de cinsiyet olduðunu söyleyen Prof. Dr. Aký, kadýnlarýn menopoza girmesiyle birlikte, kemikleri koruyucu etkisi olan östrojen hormonunun azaldýðýný ve bunun sonucunda kýrýk riskinin arttýðýný belirtti. Osteoporoz riski üzerinde etkili olan birtakým ikincil faktörler de bulunuyor. Bunlar arasýnda; içki ve sigara kullanýmý, hareketsiz yaþam, tiroid hormonu kullanýmý, kronik akciðer hastalýklarý, inflamatuar barsak hastalýklarý, romatoit artrit, erkeklerde prostat, kadýnlarda ise meme kanseritedavisi görmek ile organ nakli yer alýyor.

Ramazanda mide ve böbrek þikayetleri arttý

R

amazan ayýnda mide ve böbrek rahatsýzlýklarý þikayetleriyle acil servis ve polikliniklere baþvuran hasta sayýsýnda artýþ oldu. Yaklaþýk 17 saat açlýk sonrasýnda metabolizmada bazý deðiþikliklerin olduðunu belirten Darýca Farabi Devlet Hastanesi Baþhekimi Uzman Dr. Ayhan Aktaþ, Ramazan ayýnda böbrek ve mide þikayetlerinde artýþ yaþandýðýný söyledi. Uzun süreli açlýk ve susuzluðun böbrek ve mide hastalýklarýna sebep

olduðunu ifade eden Aktaþ, iftarla sahur arasýnda en az iki ara öðün gýda alýnmasýnýn önemine vurgu yaptý. Aktaþ, oruç tutan insanlarýn sahur öðününü mutlaka tüketmesi gerektiðine iþaret ederek, "Sahur öðününü atlamak hem metabolizmanýzý yavaþlatacak hem de açlýk süresini uzatacaðýndan baþ aðrýsý ve kan þekerinde düþme gibi sýkýntýlarýn yaþanmasýna sebep olacaktýr" ifadesini kullandý. Uzun süren açlýk ve susuzluðun kabýzlýk sorununun artmasýna sebep olabileceðini belirten Aktaþ, bu nedenle bol lifli ve posalý yiyeceklerin tercih edilmesi gerektiðini bildirdi.


Çocuklar süs havuzlarýnda serinliyor S

iirt'te son günlerde mevsim normallerinin üzerinde seyreden sýcaklýklardan bunalan çocuklar, serinlemek için soluðu süs havuzunda alýyorlar. Þehir merkezinde Güres Caddesi ile Valilik binasý yakýnýndaki Yeþil Parkta bulunan süs havuzlarý çocuklar tarafýndan boþ býrakýlmýyor. Havuz suyunun

saðlýksýz olmasýna aldýrmayan çocuklar, bir nebze de olsa serinlemeye çalýþtýklarýný söyleyerek, "Ne yapabiliriz, havalar çok sýcak, dayanamýyoruz, serinlemek için baþka havuz yok ki. Biz de süs havuzunda serilemeye çalýþýyoruz, yaptýðýmýz iþin tehlikeli olduðunu biliyoruz, ama çok eðlencelidir" dediler.

5 milyon kök kenevir ele geçirildi 19 TEMMUZ 2013 CUMA

Diyarbakýr Valiliði, Lice ilçesinde yapýlan uyuþturucu operasyonu ile ilgili detaylarý açýkladý. Valilik, 555 dönüm arazi üzerinde 5 milyon 550 bin kök Hint kenevirinin imha edildiðini belirtti. D 270 milyon liralýk uyuþturucu iyarbakýr Jandarma Bölge Komutanlýðý ekiplerinin Lice ilçesi, Tepeköy, Kutlu, Duru, Yolçatý ve Sýðýnýk köylerinde düzenledikleri operasyonun detayý açýlandý. Ýnsansýz Hava Araçlarý (ÝHA) ve hava destekli yapýlan operasyonda 5 milyon 550 bin kök Hint kenevirinin ele geçirildiði operasyona 500 güvenlik görevlisinin katýldýðý belirtildi. Diyarbakýr Valiliði tarafýndan yapýlan açýklamada, "Diyarbakýr Cumhuriyet Baþsavcýlýðý'nca yürütülen narko-terör soruþturma dosyasý kapsamýnda; Diyarbakýr Jandarma Bölge Komutanlýðý'nýn sevk ve idaresinde, Lice ilçesi Tepeköy, Kutlu, Duruköy, Yolçatý ve Sýðýnak köylerinin civar arazisinde 16-17 Temmuz 2013 günleri 28 tim kuvvetle planlý operasyon icra edilmiþtir. Operasyona 500 jandarma personeli katýlmýþtýr. Ayrýca Jandarma Bölge Komutanlýðý'nca havadan ÝHA ve skorsky tipi helikopterlerle, karadan ise 15 adet kobra ve 10 adet kirpi tipi zýrhlý araçlarla operasyona destek

saðlanmýþtýr" denildi.

Operasyon neticesinde, toplam 555 dönüm arazi üzerinde 5 milyon 550 bin kök kenevir bitkisi imha edildiði belirtilen açýklamada, ele geçirilen Hint kenevirin, yaklaþýk 270 ton kubar esrara eþ deðer ve piyasa deðerinin 270 milyon lira olduðu vurgulandý. Valilik açýklamasýnda, ayrýca arazi aramalarýnda 50 bin 100 kilogram kubar esrar, 50 kilogram toz esrar, 7 adet su motoru, 2 adet jeneratör ve 10 kilometre uzunluðunda sulama borusu ele geçirildiði ifade edilirken, ele geçirilen yasadýþý kenevir bitkisinin Cumhuriyet Savcýsý'nýn talimatýyla yerinde imha edildiði belirtildi. Operasyonda 1 þüpheli gözaltýna alýnýrken, arazi sahiplerinden kimliði tespit edilen 6 þüpheli þahýs hakkýnda adli iþlemler baþlatýldýðý, diðer parsel arazi sahiplerinin kimlik tespit çalýþmalarýnýn ise devam etmekte olduðu vurgulandý.

Dramlarý yürek burkuyor Suriye'deki iç savaþtan kaçan kadýn ve çocuklar, Siirt'te dilenerek yaþamlarýný sürdürüyor. Ellerinde pasaportlarýyla sahur vaktine kadar dilenen Suriyelilerin dramý yürek burkuyor.

S

iirt kent merkezinde son dönemde artan Suriyeli sayýsý dikkat çekiyor. Genellikle orta yaþ ve çocuklarýn aðýrlýkta olduðu Suriyeli sýðýnmacýlar, kenar mahallelerde kiraladýklarý evlerde kalýyor. Gündüz camiye gelen sýðýnmacýlar, namazdan çýkan vatandaþlardan para dileniyor. Savur vaktine kadar ev ve iþ yerlerini gezen Suriyeliler, pasaportlarýný hayýrseverlere göstererek yardým istiyor.

Þýrnak'ta temizlik kampanyasý Þ

ýrnak'ta temizlik seferberliði baþlatýldý. Þýrnak il merkezinde yüzlerce vatandaþ, BDP Ýl Örgütü üyeleri, DÖKH aktivistleri, Þýrnak Belediyesi, MEYA-DER, Eðitim Destek Evi ve Cudi Kültür Merkezi çalýþanlarý, "Þýrnak'ta ekolojik yaþamý yaþamlaþtýrýyoruz" kampanyasý baþlattý. Cizre Caddesi'nden baþlayýp yeni hastane kavþaðýna kadar yapýlan temizlik seferberliðine Þýrnaklýlar yoðun ilgi gösterdi. Temizlik kampanyasýna baþta kadýnlar olmak üzere çocuk, genç, yaþlý birçok kiþi destek verdi. Temizlik kampanyasý gece geç saatlere kadar sürdü.

Diyarbakýr'da cadde park uygulamasý

D

iyarbakýr'da cadde kenarlarýna park edilen araçlara otopark ücreti ödenmesi uygulamasýna baþlandý. Yeniþehir ilçesi sýnýrlarýnda bulunan Rýzvanaða Caddesi, Ali Emiri Caddesi, Lise Caddesi, Büyük Alp Caddesi gibi caddelerin kenarlarýna park edilen araçlardan otopark ücreti alýnýyor. Sabah 07.00 ile akþam saat 19:30 saatleri arasýnda yol kenarýna park eden araçlardan otopark ücreti alýnýyor. Uygulamayla ilgili olarak araç sahipleri ise duruma henüz alýþamadýklarýný söyledi. Görevlilerin otopark ücreti istemesi üzerine araçlarýný park etmekten vazgeçtikleri görünen araç sahipleri, uygulamanýn doðru bir uygulama olmadýðýný ileri sürdü.

Tarihi burçlar serinleme yeri oldu

D

iyarbakýr'da aþýrý sýcaklardan bunalan vatandaþlar, çareyi tarihi burçlara sýðýnmakta buldu. Türkiye'nin en sýcak ileri arasýnda yer alan Diyarbakýr'da vatandaþlar serinlemek için çeþitli yollara baþvuruyor. Son günlerde ülkeyi etkisi altýna alan çöl sýcaklarý Diyarbakýrlý vatandaþlarý tarihi yerlere itiyor. Diyarbakýrlýlar, tarihi burçlarýn içine ve çevresine serinlemek için akýn ediyor. Taþ duvarlarý nedeniyle serin olan burçlar, oruç tutmakta zorluk çeken vatandaþlarýn öðle saatlerinde uyumak için ilk akla gelen yerleri oluyor.

'Acý verici bir durum' Suriyelilerin düþtüðü durumun acý verici olduðunu söyleyen esnaf Memduh Þen, onlara bir nebze de olsa yardým yaptýklarýný ifade ederek, "Son dönemde Siirt'te sayýlarý artan Suriyelilerin çoðu orta yaþ ve çocuk yaþta maðdur olmuþtur. Kimi anne babasýný kaybetmiþ, kimisi eþini ve çocuklarýný kaybetmiþ, kiminin yuvasý parçalanmýþtýr. Bu insanlar sýcak bir çorbaya muhtaç kalmýþtýr. Onlarýn bu halini gördükçe insanýn yüreðini parçalanýyor. Allah sabýr versin, yardýmcýlarý olsun" dedi.

Van Gölü'nde korkunç manzara

Binlerce martý telef oldu Van Gölü'ndeki Adýr ve Çarpanak adalarýnda yaþam alaný oluþturan çok sayýda martý telef oldu. Yapýlan incelemede martýlarýn aþýrý sýcak ve açlýðýn etkisiyle öldüðü belirlendi.

V

an Gölü'nde bulunan ve baþta martýlar olmak üzere çok sayýda kuþ türünün yaþam alaný olan Adýr ve Çarpanak adalarýnda son günlerde yaþanan martý ölümleri, Doða Koruma ve Milli Parklar Van Þube Müdürlüðü ile Yüzüncü Yýl Üniversitesi (YYÜ) Yaban Hayvanlarý Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi yetkililerini harekete geçirdi. Adada binlerce martýnýn olduðunu ve bu martýlarýn yüzde 2'lik kýsmýnda ölümlerin yaþandýðýný belirten Doða Koruma ve Milli Parklar Van Þube Müdürü Yunus Bakýcý, yaklaþýk bir ay önce vatandaþlarýn ihbarý üzerine adalardaki ölümleri takibe aldýklarýný söyledi.

Salgýn vakasý yok Ölen ve hasta olan martýlardan aldýklarý örneklerin YYÜ Yaban

Hayvanlarý Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nde incelendiðini vurgulayan Bakýcý, kuþlarda herhangi bir salgýn vakasýyla karþýlaþmadýklarýný ifade etti. Adalardaki martý popülasyonunun çok büyük olduðuna dikkati çeken Bakýcý, "Martýlar, insanlardan

uzak olduðu için üremek amacýyla buralarý tercih ediyor. Adada çok sayýda martý var ve yaþanan ölümler yalnýzca yüzde ikilik kýsmýný kapsýyor. Bu da her yýl olduðu gibi açlýktan ve aþýrý sýcaklardan kaynaklanan bir durum. Zayýf ve genç olan martýlar ölürken, ergin martýlarda þimdiye kadar ölüme rastlamadýk" dedi.

Çukurlara gömüldü Adadaki kirlilik ve kokunun

ortadan kalkmasý için bir ekip oluþturduklarýný anlatan Bakýcý, ekibin, ölü martýlarý açýlan çukurlara gömdüðünü kaydetti. Martýlarýn insanlarla iç içe yaþayan canlýlar olduðunu ancak üreme dönemini Van Gölü'ndeki adalarda geçirdiðini belirten YYÜ Yaban Hayvanlarý Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Doç. Dr. Lokman Aslan ise, sadece Adýr Adasý'nda 150-200 bin dolayýnda yuva bulunduðuna dikkati çekti. Aslan, ölümlerin üremenin yoðun olduðu dönemlerde yaþandýðýna deðinerek, "Biz de bu konuda Doða Koruma ve Milli Parklar Van Þubesiyle ortak çalýþma yapýyoruz. Açlýktan ve sýcaklýktan dolayý martýlar arasýnda ölümler yaþanýyor. Biz bu konuda gerekli olan araþtýrmalarý yapýyoruz" diye konuþtu.


4

Gündem

19 TEMMUZ 2013 CUMA

Baðlar'ýn çehresi yenileniyor

Diyarbakýr'ýn Baðlar Ýlçe Belediyesi, havalarýn ýsýnmasýyla birlikte çalýþmalarýný hýzlandýrdý. Ýlçenin birçok yerinde asfalttan kaldýrýmlara kadar üst yapý çalýþmalarý yapýlýyor.

B

Arazi kavgasýnda ölenler topraða verildi M

uþ'un Bulanýk ilçesinde arazý yüzünden çýkan kavgada hayatýný kaybeden 7 kiþi, geniþ güvenlik önlemleri altýnda topraða verildi. Ýlçenin Eskiyol Köyü'ne baðlý Aþaðý ve Yukarý Bayramlý mezralarýnda ikamet eden Dost ve Kundo

aileleri arasýnda çýkan kavgada 7 kiþi hayatýný kaybetmiþti. Malatya Adli Týp Kurumu'ndan sabah saatlerinde Bulanýk Devlet Hastanesi'ne getirilen cenazeler, geniþ güvenlik önlemleri altýnda mezarlýða götürülerek defnedildi.

Taziye bahane edilerek soygun yapýldý Diyarbakýr'ýn Ergani ilçesinde hayýrsever vatandaþlarýn kendi imkanlarýyla yaptýrarak halkýn kullanýmýna sunduðu taziye evi, kimliði belirsiz iki kiþi tarafýndan 'taziyemiz var' denilerek soyuldu.

R

amazan ayýnýn manevi atmosferinin yaþandýðý bugünlerde Ergani ilçesinde akýllara durgunluk veren bir hýrsýzlýk olayý yaþandý. Hayýrsever vatandaþlarýn manevi duygularýný istismar eden kimliði belirsiz iki þahýs, Kemaliye Mahallesi Rüzgarlý Sokak'ta bulunan ve Acaroðlu Ailesi tarafýndan vakfedilen taziye evinin anahtarýný "yakýnýmýz öldü, taziyemiz var" diyerek Hacý Acar isimli esnaftan aldý. Acar'dan aldýklarý anahtarla taziye evini açan þahýslar, ilçede bulunan bir esnaftan iki adet büyük boy tüp sipariþ ederek

parasýný taziyeden sonra ödeyeceklerini belirtti. Dolandýrýcýlar, tüpçüden gönderilen iki adet büyük boy tüp ile birlikte; taziye evinde bulunan bir baþka büyük boy tüpü, torbalarca çay ve þekeri yanlarýna alarak ortadan kayboldu. 'Yakýnýmýz öldü' dediler Baþka insanlarýn da manevi duygularýnýn istismar edilmemesini isteyen Hacý Acar, "Geçtiðimiz günlerde ilçe merkezinde bulunan iþ yerime gelen tanýmadýðým iki þahýs 'yakýnýmýz öldü, taziyemiz var' diyerek benden ailemiz tarafýndan yaptýrýlarak hayýr için baðýþladýðýmýz taziye evinin anahtarýný istedi. Bunun üzerine kendilerine taziye evinin anahtarýný verdim. Ertesi gün öðrendiðim bu durum karþýsýnda adeta þok oldum. Hayýr amaçlý kurulan yas evlerinin bu þekilde istismar edilerek soyulmasýna bir türlü anlam veremiyorum. Ýnsanlar ne hale gelmiþ maalesef. Böyle bir durumun meydana gelmesi bizi son derece üzmüþtür. Taziye yeri sahiplerine tavsiyem, yas evlerini kullanmak için gelen kiþilere dikkat etsinler. Aksi takdirde bizim baþýmýza gelen bu üzücü durum baþkalarýnýn da baþýna gelebilir" dedi.

Zayi ilaný Adana-Kozan nüfus müd. almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim.Hükümsüzdür Kaðan Ýlhan Dicle üniversitesi meslek yüksek okulu elektronik bölümü almýþ olduðum diplomamý kaybettim. Hükümsüzdür. Selçuk Gözey

19 TEMMUZ 2013 CUMA YIL: 13 SAYI: 4333 Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk Rek. Eðt. San.Tic. Ltd Þti. Adýna Tüzel Kiþi Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Yazý iþleri Müdürü Muhittin TALAY Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: Stadyum Altý Kuzey Kale Arkasý YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR e-posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

aðlar Belediyesi, ilçenin dört bir yanýnda çalýþmalarýný sürdürüyor. Zümrüt Kent Sitesi yaný 15 metrelik yolun asfalt ve kaldýrým çalýþmalarý tamamlandý. Baðlar genelinde deðiþim ve yenileme çalýþmalarýný sürdüren Baðlar Belediyesi, Baðlar'ýn yeni mahallerinden biri olan Baðcýlar Mahallesi'nde yol, kaldýrým ve parke taþý çalýþmalarýný sürdürüyor. Baðlar Belediyesi Fen Ýþleri Müdürlüðü'nün verdiði bilgilere göre, Baðlar'ýn eski mahallelerindeki kaldýrým, parke taþý çalýþmalarýnýn büyük bir bölümünün tamamlandýðýný, imara yeni açýlan Baðcýlar Mahallesi'nde ise çalýþmalarýn halen devam ettiði belirtildi. Baðcýlar Mahallesi 1182. ile 1183. sokakta parke taþý ve Yeni Hal 2. Caddesi'nde ise kaldýrým çalýþmalarýnýn sürdüðünü vurgulayan Fen Ýþleri Müdürlüðü, amaçlarýnýn yaz sezonu bitmeden yeni imara açýlan alanlarý yurttaþlarýn hizmetine sunmak olduðunu ifade edildi. Yapýlan çalýþmalarýn bitmesi ile birlikte Baðcýlar Mahallesi'nin yapýlaþmasýnýn tamamlanacaðýný kaydedildi.

A

Sündüs katliamýna kýnama

K Parti Van Ýl Baþkaný Abdullah Aras, Bahçesaray ilçesindeki Sündüs Yaylasý'nda 1993 yýlýnda 24 sivil insanýn katledilmesi olayýný kýnadý. Sündüs Katliamý'nýn yýldönümü nedeniyle bir açýklama yapan Abdullah Aras, bir çadýrda toplanýp üzerlerine kurþun yaðdýrýlmasý sonucu 14'ü çocuk, 9'u kadýn ve biri bebek olmak üzere toplam 24 masum insanýn acýmasýzca katledildiðini hatýrlattý. Aras, "Onlarý unutmadýðýmýzý ve rahmetle andýðýmýzý, bu acý olayýn 20. yýlýnda sadece acýlarý paylaþmak ve bu vahþi katliamý lanetlemekle yetinemeyiz. Çünkü çoluk çocuk demeden 24 masum sivilin kanýný dökmek gibi büyük bir vahþetin altýnda milletimizin kardeþliði, birlik ve beraberliðini nefrete dönüþtürmenin yattýðýný bilmemek mümkün deðildir. Bu nedenle Sündüs Katliamý, Türkiye'de þeytanýn kitabýna yazýlmýþ vahim bir katliam, derin ve kirli hesaplarý barýndýran aðýr bir senaryodur'' dedi.

'Tarihe kara bir leke' Bu olayýn tek kelimeyle vahþet olarak tarihe kara bir leke olarak geçtiðini belirten Aras, ''Bugün Türkiye'yi geçmiþiyle yüzleþtiren, yanlýþlarýn hesabýný soran güçlü bir irade var. Bu siyasi iradenin, saðduyulu toplumumuz ile birlikte þeytanýn bu oyununu da sallayacaðýný ve bir gün mutlaka faillerinin ortaya çýkarýlacaðýna inanýyorum. Bu konuda maðdurlarýn haklý yasal taleplerine destek olmanýn ve bununla birlikte toplumsal bir destek oluþturmanýn mutlak olduðunu düþünerek gerekli hassasiyeti göstereceðimizi belirtmek istiyorum. Ben ayrýca bugüne kadar maðdurun ve mazlumun yanýndan ayrýlmayan ve maðdurun adýna hesap soran büyüklerimizin, bu konulardaki saðduyusuna da güvenerek, Sündüs Katliamý ile ilgili bir araþtýrma yapmalarý hususunu talep etmekte sakýnca görmediðimi ifade ediyorum. Karanlýklarýn aydýnlanmasýný temenni ederek, Sündüs þehitlerini rahmetle anýyor ve yakýnlarýnýn acýlarýný hüzünle paylaþýyorum" þeklinde konuþtu.

2013 MALÝ YILI HANÝ DEV. HAST. 1 KALEM MOTORÝN ALIMI KAMU HASTANE BÝRLÝÐÝ SAÐLIK BAKANLIÐI TÜRKÝYE KAMU HASTANELERÝ KURUMU

2013 Malî Yýlý Hani Dev. Hast. 1 Kalem Motorin Alýmý alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2013/94598 1-Ýdarenin a) Adresi : Kayapýnar/Diyarbakýr KAYAPINAR/DÝYARBAKIR b) Telefon ve faks numarasý : 4122580060 - 4122580052 c) Elektronik Posta Adresi : diyarbakir.satinalma@saglik.gov.tr ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi (varsa) : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Ýhale konusu malýn a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan îhale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Teslim yeri : TKHK HANÝ ÝLÇE DEVLET HASTANESÝ c) Teslim tarihi : Araçlar Sözleþme süresi içerisinde petrol istasyon pompalarýndan peyder pey alým yapacaktýr, jeneratör için ise tank kapasitesi kadar hastane jeneratörüne parti parti teslimatý yapýlacaktýr. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : ELAZIÐ YOLU 10.KM. ÜÇKUYULAR MEVKÝ DÝYARBAKIR EÐÝTÝM ARAÞTIRMA HASTANESÝ BÝNASI ÝHALE SALONU KAYAPINAR/DÝYARBAKIR b) Tarihi ve saati : 01.08.2013 -10:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Oda belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin iç veya içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, ilgisin göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasýna ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasýna kayýtlý olduðunu gösteren belge 4.1-1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi odasýndan ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imsa sirküleri; 4.1.2.2 Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret sicil gazetesi bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret sicil gazetesinde bulunmamasý halinde bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tastikli imza sirküleri 4.1.3- Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4- Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 Ýhale konusu alýmýn tamamý veya bîr kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: tümünü göstermek 4.3.1. 4.3.1.1. Standarda iliþkin belgeler: Alýnacak akaryakýt ilgili bakanlýðýn ve TSE'nin standartlarýna uygun olup, Motorin TS 3082 EN 590 Motorin Standartlarýna uygun olacak ve bunu belgeleyecektir, 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1- Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý DÝYARBAKIR ÝL KAMU HASTANELERÝ BÝRLÝÐÝ GENEL SEKRETERLÝÐÝ SATINALMA BÝRÝMÝ VE EKAP adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Diyarbakýr Kamu Hastaneler Birliði Genel Sekreterli Satýnalma Birimi adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýylada gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdin Ýhale sonucý üzerine ihale yapýlan istekliyle her bir mal kalemi miktarý ile bu mal kalemleri için teklif edilen birir fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçic teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (yüzyirmi) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. Basýn-1483

(www.bik.gov.tr) Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr’de


Bölge Haber

19 TEMMUZ 2013 CUMA

Hatip Dicle'nin acý günü

Annesi yasamýný yitirdi Yakalandýðý akciðer kanseri nedeniyle uzun süre tedavi gören Kürt siyasetçi Hatip Dicle'nin annesi Mübeccel Dicle yaþamýný yitirdi. Dicle'nin cenazesi Mardinkapý Mezarlýðý'nda topraða verildi. KCK ana davasýndan tutuklu olan Hatip Dicle'nin annesi Mübeccel Dicle, yaþamýný yitirdi. Uzun süredir yakalandýðý akciðer kanseri nedeniyle hastanede tedavi gören ve hastalýðý nedeniyle ameliyat da geçiren Mübeccel Dicle, tedavi gördüðü Dicle Üniversitesi Týp Fakültesi Araþtýrma Hastanesi'nde dün sabah saatlerinde yaþamýný yitirdi. Hastanedeki iþlemleri tamamlanan Dicle, buradan dini vecibelerin yerine getirilmesi için Yeniköy Mezarlýðý Camisi'ne götürüldü. Dicle'nin naaþý Yeniköy Mezarlýðý'nda kýlýnacak ikindi namazýnýn ardýndan Mardinkapý Mezarlýðý'nda topraða verildi.

Dicle cenaze için baþvurmadý Annesinin cenazesine katýlmasý amacýyla cezaevine giden avukatlarý Hatip Dicle ile görüþtü. Dicle ile görüþen avukatý Fethi Gümüþ, Dicle'nin annesinin cenazesine katýlmak için insani bir talepte bulunmayacaðýný kaydetti. Gümüþ, müvekkili Dicle'nin 4 yýldýr devam eden hukuksuz yargýlamayý protesto etmek amacýyla cenazeye katýlmak için mahkemeye baþvuruda bulunmayacaðýný belirttiði söyledi.

Diyarbakýr'da iki ceset bulundu Diyarbakýr'ýn Baðlar ilçesinde tabancayla kafalarýndan vurulmuþ halde iki ceset bulundu. Edinilen bilgiye göre, Nevruz parkýnda uzun süre iki gencin oturur vaziyette olmasýndan þüphelenen çevredeki inþaat iþçileri, gençleri kanlar içinde görmeleri üzerine hemen polise haber verdi. Ýhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 20-22

yaþlarýnda biri kýz iki gencin baþlarýndan tek kurþunla vurulmuþ halde olduðunu gördü. Erkek olan gencin elinde ise tabanca bulunduðu öðrenildi. Emniyet Müdürü Recep Güven, olay yerine gelerek inceleme yapan polislerden bilgi aldý. Olayýn intihar olabileceði üzerinde duran polis, soruþturmayý sürdürüyor.

Cizre'de hastane çilesi Cizre Devlet Hastanesi'ne giden hastalarýn çilesi bitmiyor. Vatandaþlar, hastanenin otomasyon sisteminin çalýþmamasý nedeniyle saatlerce kuyruklarda tedavi olmayý bekliyor.

Þýrnak'ýn Cizre ilçesinde hastaneye tedavi olmaya giden vatandaþlarýn yaþadýðý çileye çözüm bulunamýyor. Cizre Devlet Hastanesi'nde doktor açýðý ve arýzalý olan otomasyon siste-

mi nedeniyle sýkýntýlar yaþanýyor. Muayene olmak için sabahýn erken saatlerinden itibaren kuyruða giren yurttaþlar, adeta canýndan beziyor. Hastaneye giden hastalar ve yakýn-

larý, birbirini ezercesine muayene olmaya çalýþýyor. Hamile kadýnlar, yaþlýlar ve çocuklar baþta olmak üzere tüm hastalarýn saatlerce beklemek zorunda kaldýðý kuyruklar için ise çözüm yaratýlmýyor. Kimi yurttaþlar ise gün içinde muayene olamadan hastaneden ayrýlýyor. Polikliniklerde çalýþan doktor sayýsýnýn da az olmasýndan dolayý hastalar, muayene odasý kapýlarýnda saatlerce beklemek zorunda kalýyor. Çevre köylerden gelen yurttaþlar ise, "Ya numara bulamazsak" telaþýyla

stres yaþýyor.

Tanýdýklara öncelik Bekleme salonlarýnda tek bir sandalyenin dahi boþ kalmadýðý hastanede özellikle çocuk, göðüs, dahiliye ve kadýn doðum polikliniklerinde yoðunluk had safhaya ulaþtý. Hastanede çalýþan tüm personelin AK Partili olduklarýný belirten vatandaþlar, diðer yurttaþlar sýrada beklerken çalýþanlar kendi yakýnlarý ve tanýdýklarýna öncelik tanýdýklarýný ifade ettiler. Kurtuluþ Köyü'nde

yaþayan ve sabahýn erken saatinde hastaneye giden bir kadýn þunlarý söyledi: "Sabah saat 07.00'de buradaydýk, ama saat 05.00'te de gelsek bir þey deðiþmez. Muayene sýrasý fiþ üzerindeki kayýt numarasýna göre ilerlemiyor. Hastanede çalýþan görevli tanýdýðý olanlar, hemen muayene olabiliyor. Bizim gibi tanýdýðý olmayanlar ise Ramazan ayýnda saatlerce muayene olmayý bekliyor. Bu sorun yýllardýr çözülmedi. Bunlarý yaþamaya alýþtýk artýk. Hakkýmýzý helal etmiyoruz." (DÝHA)

Eþ baþkanlardan Onlar için her baþsaðlýðý mesajý gün Ramazan Çölyak hastalarýný unutmayýn

BDP Eþ Baþkanlarý Gültan Kýþanak ve Selahattin Demirtaþ, tutuklu milletvekili Hatip Dicle'nin annesi Mübeccel Dicle'nin yaþamýný yitirmesiyle ilgili baþsaðlýðý mesajý yayýnladý.

SYDV 850 aileyi sevindirdi

Siirt Çölyakla Yaþam Derneði Baþkaný Hatice Taþ, birçok hastanýn istediði glutiensiz gýdayý bulamadýðý için yeterli beslenemediðini belirtti. Kent genelinde 200'ün üstünde Çölyak hastasý bulunduðunu belirten Taþ, "Vatandaþlarýmýz Ramazan ayýnda aç kalmanýn ne kadar zor ve zahmetli olduðunu görüyor. Biz Çölyak hastalarý neredeyse hayatýmýz boyunca birçok gýda açýsýndan oruç tutuyor gibiyiz. Yiyebileceðimiz ekmek, makarna ve diðer gýdalar çok pahalý.

Herkesin bütçesi almaya imkan vermiyor. Bu nedenle bazý temel gýdalardan yoksun kalýyoruz. Devlet Çölyak hastalarýna aylýk 72 lira 50 krþ veriyor. Bu parayla bir 200 gramlýk ekmek, 1 kilo un, 500 gramlýk bir paket makarna, 125 gramlýk bir gofret ve 100 gramlýk bir kraker alýnabiliyor. Bir insan bir ay boyunca bunlarla nasýl geçinebilir" diye sordu. Taþ, kurduklarý derneðin kirasýný ödeyemedikleri için boþaltmak zorunda kaldýklarýný da sözlerine ekledi. Misbah YILMAZ

Mesajda þu ifadeler yer aldý: "Diyarbakýr halkýnýn seçilmiþ temsilcisi, deðerli mücadele arkadaþýmýz Sayýn Hatip Dicle'nin annesi Mübeccel Dicle'nin vefatýný büyük bir üzüntüyle öðrenmiþ bulunmaktayýz. Kendisi ne yazýk ki yakalandýðý amansýz hastalýða yenik düþmüþtür. Merhumeye Allah'tan rahmet, Sayýn Dicle'ye ve ailesine baþsaðlýðý ve sabýrlar diliyoruz Mübeccel annemizin yaþamý büyük zorluklarla, büyük mücadelelerle geçti. Sayýn Hatip Dicle'nin diðer milletvekili arkadaþlarýyla birlikte 1994'te yaka paça Meclis'ten gözaltýna alýnarak

zindana atýlmasýna tanýklýk etti. Bir anne olarak týpký diðer anneler gibi o da, baský politikalarýný bizzat yaþadý, yýlmadý mücadele etti. Sayýn Hatip Dicle'nin siyasi rehine olarak cezaevinde tutulmasý nedeniyle ne yazýk ki yaþamýnýn son günlerinde bile deðerli oðluyla birlikte olamadý. Bir annenin kaybý hayatta dayanýlmasý en zor acýlardan biridir. Sayýn Dicle'nin bu derin acýsýný mücadele arkadaþlarý olarak yürekten paylaþýyor, bir kez daha baþsaðlýðý diliyoruz. Bu mübarek ayda aramýzdan ayrýlan Mübeccel annemizin ruhu þad, mekaný cennet olsun."

Hakkari Valiliði Sosyal Yardýmlaþma ve Dayanýþma Vakfý (SYDV), 850 aileye gýda yardýmýnda bulundu. Valilikten yapýlan açýklamada, SYDV tarafýndan Ramazan ayýnda yardýma muhtaç vatandaþlarýn temel gýda ve diðer ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý için yardýmlar yapýldýðý kaydedildi. Açýklamada, "Vakfýmýzca 3294 Sayýlý Kanun kapsamýna girenlerin aile-nüfus sayýlarý derecelendirilerek muhtaçlýklarýna karar verilen vatandaþlarýmýza, asgari 250 ile 500 TL arasýnda deðiþen miktarlarda nakdi yardýmlar yapýlmaktadýr. Bu kapsamda þimdiye kadar merkez ilçeden 850 aileye toplam 250 bin TL tutarýnda yardým yapýlmýþ olup, ihtiyacý bulunan vatandaþlarýmýza yardýmlar yapýlmaya devam edilecektir" denildi.


6

EKONOMÝ

19 TEMMUZ 2013 CUMA

Diyarbakýr'da araç sayýsý arttý

Türkiye Ýstatistik Kurumu (TÜÝK), Diyarbakýr ve Þanlýurfa'nýn yer aldýðý TRC2 bölgesinde mayýs ayý itibariyle araç sayýsýnýn geçen yýlýn ayný ayýna oranla yüzde 6 artýþ gösterdiðini açýkladý. T

ÜÝK Diyarbakýr Bölge Müdürü M. Salih Uras, Diyarbakýr ve Þanlýurfa'ya ait motorlu kara taþýtlarý istatistiklerini açýkladý. Verilere göre, 2012 yýlý mayýs ayýnda Diyarbakýr ve Þanlýurfa'da araç sayýsý 327 bin 923 iken, 2013 yýlý mayýs ayýnda yüzde 6 oranýnda bir artýþ göstererek 346 bin 20'ye ulaþtý. Diyarbakýr'da araç sayýsý mayýs ayýnda 113 bin 15'e, Þanlýurfa'da ise 233 bin 5'e çýktý. Mayýs ayýnda Diyarbakýr'da 2 bin 593, Þanlýurfa'da ise 4 bin 565 aracýn devri yapýldý. Diyarbakýr'da geçen yýlýn ayný döneminde 107 bin 970 olan araç sayýsý, yüzde 5 oranýnda artýþ göstererek 113 bin 15'e, Þanlýurfa'da ise 219 bin 953 olan araç sayýsý, yüzde 6 oranýnda artarak 233 bin 5'e ulaþtý.

48 bin 347 otomobil Diyarbakýr'da 48 bin 347 otomobil, 6 bin 317

minibüs, bin 356 otobüs, 21 bin 782 kamyonet, 6 bin 857 kamyon, 8 bin 133 motosiklet, 19 bin 775 traktör ve 448 özel amaçlý araç bulunuyor. Þanlýurfa'da ise 87 bin 176 otomobil, 7 bin 192 minibüs, bin 321 otobüs, 24 bin 859 kamyonet, 14 bin 907 kamyon, 66 bin 475 motosiklet, 30 bin 689 traktör ve 386 özel amaçlý araç bulunuyor. Diyarbakýr'da 2 bin 593, Þanlýurfa'da ise 4 bin 565 olmak üzere toplamda bölgede mayýs ayýnda 7 bin 158 aracýn devri yapýldý. Diyarbakýr'da bin 398 otomobil, 161 minibüs, 20 otobüs, 511 kamyonet, 170 kamyon, 76 motosiklet, 250 traktör ve 7 özel amaçlý araç el deðiþtirdi. Þanlýurfa'da ise 2 bin 409 otomobil, 212 minibüs, 23 otobüs, 721 kamyonet, 409 kamyon, 465 motosiklet, 322 traktör ve 4 özel amaçlý araç el deðiþtirdi.

Ýþ kadýnlarýndan Vali Kýraç'a ziyaret Diyarbakýr Giriþimci Ýþ Kadýnlarý Derneði (DÝGÝKAD) Baþkaný Gülþen Duran, yönetim kurulu üyeleri ile birlikte Vali Mustafa Cahit Kýraç'ý makamýnda ziyaret etti.

D

ÝGÝKAD Baþkaný Gülþen Duran, yeni görevinde Vali Mustafa Cahit Kýraç'a baþarýlar diledi. Vali Kýraç'a dernek çalýþmalarý hakkýnda bilgi veren Duran, kadýnlar için istihdamý artýrmaya yönelik çalýþmalar yapmayý hedeflediklerini söyledi. Giriþimci iþ kadýnlarý olarak gerçekleþtirecekleri projeler hakkýnda da bilgi veren Duran, en önemli hedeflerinin kadýnlar için istihdamý artýrmak olduðunu kaydetti.

'Kadýnlar desteklenmeli' Kadýn kuyumcular, halý dokuma ustalarýnýn artýrýlmasý için yapýlan projelere deðinen Duran, köyden kente göç eden kadýnlar için istihdamý artýrmaya yönelik çalýþmalar yaptýklarýný belirtti. Duran, "Kadýnlarýn istihdamýndan ziyade, ekonomik olarak kalkýnmalarý için giriþimciliklerinin hibelerle desteklenmelerinin yeterli olmadýðýný düþünüyoruz. Kadýnlarýn sonraki aþamalarda da hem üretim süresince, hem de ürettiklerinin satýþ ve pazarlanmasýnda da desteklenmeleri gerekir" dedi.

Sezonun ilk antepfýstýðýna ödül Sezonun ilk antepfýstýðý Gaziantep'in Karkamýþ ilçesine baðlý Yeþerti Köyü'nden geldi. Antepfýstýðý üretici Mehmet Danabaþ, ilk ürününü Gaziantep Ticaret Borsasý'na teslim ederek Cumhuriyet altýný kazandý.

G

aziantep'in Karkamýþ ilçesine baðlý Yeþerti Köyü'nde yýlýn ilk antepfýstýðý hasadý yapýldý. Hasadý yapan antepfýstýðý üreticisi Mehmet Danabaþ, ilk ürünlerini yanýna alarak Gaziantep Ticaret Borsasý'na gitti. Yýlýn ilk hasadýný gerçekleþtiren Mehmet Danabaþ'a, Gaziantep Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Arýkök ve Yönetim Kurulu Üyesi Özmen, Cumhuriyet altýný hediye etti. Gaziantep Ticaret Borsasý Yönetim Kurulu Baþkan Yardýmcýsý Hýzýr Arýkök, Gaziantep'in yeþil altýný antepfýstýðýnýn geliþmesi ve üretim süresinin kýsaltýlarak kalitesinin arttýrýlmasý ve pazarda daha iyi yer almasý için her yýl en erken antepfýstýðýný yetiþtiren üreticiyi ödüllendirdiklerini söyledi.

Büyük emek gerektiriyor Antepfýstýðý üreticisi Mehmet Danabaþ ise, büyük bir emek ve çaba isteyen antepfýstýðýný Gaziantep'te en erken yetiþtiren üretici olmaktan son derece mutlu olduðunu ifade etti. Danabaþ, "Antepfýstýðý çok emek isteyen bir meyvedir. Bir babanýn çocuðuyla ilgilenmesi gibi ilgi ve bakým ister. Yirmi yýl bakýp büyüttükten sonra ancak ürün almaya baþlarsýnýz. Antepfýstýðý aðaçlarýmýza çok iyi baktýk ve þimdide onlardan emeðimizin karþýlýðýný alýyoruz. Antepfýstýðý üretimini çok zor þartlar altýnda gerçekleþtiriyoruz. Her yýl Borsamýz, antepfýstýðý üreticisiyle ilgilenip, emeðimizi taçlandýrýyor fakat ayný ilgiyi devletimizden de bekliyoruz. Antepfýstýðý üretiminin geliþmesi, dünyada hak ettiði kalite ve saygýnlýða kavuþmasý ayrýca antepfýstýðý üretiminin kayýt altýna alýnmasý için destek kapsamýna alýnmasý gerekmektedir. Borsamýzýn Antepfýstýðý üreticilerine verdiði destekten ötürü teþekkür ediyorum" dedi.

Çalýþmalar desteklenecek Valisi Mustafa Cahit Kýraç ise DÝGÝKAD Baþkaný ve yönetim kurulu üyelerinin yaptýðý ziyaretten dolayý memnun olduðunu ve kadýnlarýn istihdamýna yönelik yapýlacak her türlü çalýþmaya destek sunacaklarýný söyledi. DÝGÝKAD üyeleri, Vali Kýraç'ýn ardýndan Vali Yardýmcýsý Mehmet Yiðit ile projeler hakkýnda bir süre görüþtü.

Altýn üretiminde rekor D

arphane tarafýndan bu yýlýn ilk yarýsýnda üretilen Cumhuriyet altýný miktarý, geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 107 arttý ve rekor kýrarak 19 milyon 471 bin 525 adet oldu. Son günlerde iþçilerin yaptýðý grevle gündeme gelen Darphane ve Damga Matbaasý Genel Müdürlüðü, altýn üretiminde rekor kýrdý. Darphane ve Damga Matbaasý Genel Müdürlüðü verilerinden yapýlan hesaplamaya göre, 2013 yýlýnýn ilk 6 ayýnda üretilen altýn, aðýrlýk bazýnda geçen yýlýn ayný

ayýna göre yüzde 113 oranýnda arttý. Geçen yýlýn ilk 6 ayýnda toplam 31,9 ton altýn üretilirken, bu yýl bu rakam 68,1 tona çýktý. Geçen yýlýn tamamýnda üretilen altýn miktarý ise 43,6 ton olmuþtu. Adet bazýnda da Cumhuriyet altýný üretimi önceki yýla göre 2 kattan fazla artýþ gösterdi. Bu yýlýn ilk yarýsýnda üretilen Cumhuriyet altýný miktarý, geçen yýlýn ayný dönemine göre yüzde 107 artarak 19 milyon 471 bin 525 adet oldu.

Ramazanda denetimler arttý B

ingöl Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü'ne baðlý ekipler, Ramazan ayý dolayýsýyla kent genelinde denetimleri arttýrdý. ekipler, unlu mamuller, tatlý ve et üretim mekanlarý ile alýþveriþ merkezlerinde denetimleri sýkýlaþtýrdý. Ramazan münasebetiyle tüketicilerin saðlýklý ve hijyenik gýda tüketmelerini saðlamak amacýyla denetimlerin attýrýldýðýný söyleyen Ýl Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Sedat Ildýz, denetimler esnasýnda karþýlaþýlan olumsuzluklar karþýsýnda cezai müeyyidenin uygulandýðýný belirtti. Tüketicilerin saðlýklý gýdaya ulaþmasý için Ramazan ayý boyunca denetimlerin devam edeceðini ifade eden Ildýz, "Bu denetimler her zaman olan þeyler. Ama Ramazan ayý dolayýsýyla denetimleri sýkýlaþtýrdýk. Þube müdürlüðüne baðlý ekiplerimiz kent merkezi ve ilçelerimizde denetimlerini arttýrdý. Denetimler kapsamýnda usule uygun görülmeyen durumlarda 5996 sayýlý yasa kapsamýnda cezai müeyyide uygulanýr" dedi.


GÜNCEL

19 TEMMUZ 2013 CUMA

Emin Aktar 'OHAL'li yýllarý anlattý

7

'O dönemin hesabý verilmeli' Av. Mehmet Emin Aktar, OHAL'in kaldýrýlmasýný lütuf olarak görülmemesi gerektiðini söyledi ve ekledi: Bu dönemde yaþananlar açýða çýkarýlmalýdýr. Bize hesap verilmeli, özür dilenmelidir.

O

laðanüstü Hâl Bölge Valiliði (OHAL), bölgede 19 Temmuz 1987 yürürlüðe konuldu. Göreve baþlayan valiliðin kurulmasýyla Bingöl, Diyarbakýr, Hakkâri, Elazýð, Mardin, Siirt, Van ve Tunceli'de OHAL uygulanmaya baþlandý. Zamanla il sayýsý artan OHAL, 30 Kasým 2002 tarihinde kaldýrýldý. Olaðanüstü hal süresince 6 vali görev yaptý. Olaðanüstü hal valileri, diðer valilerden daha çok yetkiye sahip olmasý nedeniyle kamuoyunda "Süper Vali" olarak tanýmlandý. Ýlk Olaðanüstü Hâl Bölge Valisi ise, 4,5 yýl süreyle en uzun süre görev yapan Hayri Kozakçýoðlu oldu. Daha sonra bu görevi, Necati Çetinkaya, Ünal Erkan, Necati Bilican, Aydýn Arslan ve Gökhan Aydýner yürüttü. OHAL 4 ayda bir olmak üzere toplam 46 kez uzatýldý. OHAL döneminde 17 bin faili meçhul cinayetin iþlendi, 4 bin köyün yakýldý, 3 milyona yakýn vatandaþ zorla þehirlere göç ettirildi. OHAL ile birlikte bölgede korucularýn sayýsýnda da büyük bir artýþ yaþandý. 1990'larýn sonlarýna gelindiðinde korucularýn 90 bine ulaþtý.

'Uygulamalar sýkýyönetimi geçti' OHAL döneminde ÝHD ve Diyarbakýr Barosu'nda görev yapan Avukat Mehmet Emin

Aktar o dönemden beri yaþananlarý anlattý. 1988 yýlýndan bu yana Diyarbakýr'da olduðunu ifade eden Aktar, kentin sýkýyönetimden sonra 19 Temmuz 1987 tarihinde OHAL kapsamýna alýndýðýný belirtti. Aktar, OHAL uygulamalarýnýn sýkýyönetim koþullarýna göre daha aðýr koþullar olduðunu aktardý. Aktar, "Kürt siyasal hareketinin yürütmüþ olduðu mücadeleyle bu koþullarýn yaþatýldýðýný, bu mücadeleyi boðmak adýna bunlarýn yapýldýðýný biliyoruz. O dönemde yaþananlarýn neler olduðunu, yerinden edilmeler, faili meçhul cinayetler vb. Þuna bakmak gerekiyor, OHAL bir hukuk yarattý aslýnda. Bu hukuk yazýlý deðil. Ýdari pratikler üzerinden yürüyen bir þeydi. Mesela keyfi gözaltýlar, baþka yerde 15 gün ise OHAL'de 30 gündü. Bu 30 gün uygulanýyordu. Ýþkence sistematik bir þekilde uygulanýyordu. Kiþi bildiklerini tümünü açýklasa da iþkence görüyordu. Gözaltýndaysanýz, alýnýyorsanýz fiziki anlamda aðýr iþkenceler yürütülüyordu. Diðer taraftan OHAL Bölge Valisi, istediði kiþiyi bölge dýþýna sürebiliyordu. Üstelik siz bu karara karþý yargý yoluna baþvuramýyordunuz" dedi.

'Zulüm ayný merkezden yönetildi' OHAL'in aslýnda sadece bir ilde deðil, bütün bir coðrafyada birbirine uyumlu bir uygulama pratiðini hayata geçirdiðini aktaran Aktar, "Zulüm, hukuksuzluk bu topraklarda bütüne yayýlmýþ oldu ve ayný merkezden yönetilmiþ oldu. Hukuksuzluk nasýl yönetilir, onu ancak yaþayarak öðrenilir. Peki, bunun dýþýnda neler yapýlýyordu. Yargý tamamen zapt u rapt altýndaydý. Bugün de önemli ölçüde öyle ama þimdi yargý bir güç olarak çýktý ortaya. 1990'lý dönemlerde OHAL döneminde yargý tamamen JÝTEM'in, Jandarmanýn, Emniyet'in, OHAL Bölge Valisi'nin denetimindeydi. Yargý üzerine baský kuruluyordu. O dönemde insanlar sorgusuz-sualsiz katledildi ve bunlardan biri de Necati Aydýn'dý. Necati Aydýn, adliye binasýnýn içerisinden JÝTEM tarafýndan alýnýp infaz edildi. Bu tabii ki bir travma getirdi. 40-50 bin insanýmýzý kaybettik, ama þunu unuttuk. Geride yaþayanlar nasýl yaþýyorlar,

yetiyor muydu? Hayýr. OHAL'in beraberinde geride býraktýðý bu aðýr bilançoyu bütün ülkenin gözüne sokarcasýna göstermek gerekiyor. Yüzleþmek gerekiyor. OHAL döneminde yaþananlarýn hakikatlerinin ortaya çýkarýlmasý gerekiyor. Bu hakikati ortaya çýkarmadan toplumsal travmanýn aþýlmasý son derece zor. Neden? Çünkü onlar ortaya çýkacak ki bütün toplum yasýmýzý tutsun. O yasýmýzý tutuktan sonra bunlarýn nedenlerini bileceðiz ki geleceðe daha güvenle bakalým. Yoksa baþka türlü bir sonraki kuþaða biz bu travmalarýmýzýn bir kýsmýný aktararak geçmiþ olacaðýz" ifadelerini kullandý.

'Yüzleþilmesi gerekiyor'

onlar hangi travmalarla baþ etmek zorunda kalýyor. Ýnsanlar bu topraklarda ölülerinin yasýný tutacak zamaný bulamadýlar. Çünkü peþinden baþka bir acý yaþadýlar. Dumaný tüten köyler, iþkenceden geçirilen insanlar, tutuklanan binlerce insan, taranýlmýþ gösteriler, sokak infazlarý, kaybettirilmeler, ölüye saygýsýzlýk, yerlerde sürülen gerilla cenazeleri, bunlarýn tümünü yaþadýk" þeklinde konuþtu.

'OHAL aðýr bilanço býraktý' 1994 yýlýnda farklý konseptlerin devreye girmesiyle gazetelerin dahi artýk satýlamaz duruma geldiðini dile getiren Aktar, "O dönemde yaptýðýmýz ÝHD kongresine katýlanlar, 'gözüme bakarak bir an önce kongre bitse de gitsek' der gibi bakýyorlardý. Alelacele büyük bir telaþla kongrelerimizi yapýyorduk. Çünkü birçok üyemiz alýnmýþtý, kaybedilmiþti. Dernek binalarýmýz bombalanmýþtý. Arþivimiz talan edilmiþti. O dönemde sivil mücadeleyi, demokratik mücadeleyi yürütmek gerçekten çok zordu. Siz daha görünür olurdunuz. Psikolojik olarak hepimiz, toplum olarak aðýr travmalar geçirdik. Peki, bunun için ne yapmak gerekiyor? OHAL 2002 yýlýnda kaldýrýldý ama, OHAL'in kaldýrýlmasý

PKK Mezarlýðý'na tepki

Kayapýnar'da 176. eylem D

iyarbakýr'ýn Kayapýnar Ýlçe Belediyesi çalýþanlarý, cezaevinde tutuklu bulunan belediye baþkanlarý Zülküf Karatekin ve tutuklu Kürt siyasetçiler için yaptýklarý Kara Perþembe eyleminin 176'ncýsýný düzenledi. Belediye hizmet binasý önünde yapýlan açýklamaya, BDP Kayapýnar Ýlçe Baþkaný Davut Kesen, Tüm Bel-Sen Diyarbakýr Þube Baþkaný Medeni Alpkaya ve belediye çalýþanlarý katýldý. Eylemde konuþan Davut Kesen, hükümetin bir yandan çözüm sürecinden bahsederken, bir yandan da mahkemelerin sanki bir süreç yokmuþ gibi tutuklu Kürt siyasetçilerine ceza yaðdýrdýðýný belirtti. Abdullah Öcalan'ýn saðlýk sorunlarýna dikkat çeken Kesen, ''Sayýn Abdul-

lah Öcalan'ýn saðlýk sorunlarý için baðýmsýz saðlýk heyetinin Ýmralý'ya gitme taleplerinin karþýlanmamasý bizleri endiþelendiriyor. Bu samimiyetsizliðin ortadan kaldýrýlmasý için Adalet Bakanlýðý'nýn, baðýmsýz doktor heyetinin adaya gitmesinin koþullarýný yaratmasý gerekiyor'' dedi.

'Çetelerden desteðinizi çekin' Rojava'da yaþanan çatýþmalara dikkat çeken Kesen, þöyle devam etti: ''Son günlerde Serêkaniyê ve Efrîn kentleri baþta olmak üzere Rojava'da PYD güçleri ile sivillere dönük saldýrýlar bizleri derinden kaygýlandýrmaktadýr. El-Nusra Cephesi'ne baðlý çetelerden oluþan saldýrganlarýn Türkiye tarafýndan da destekle-

Ahmet AY olayhaber@hotmail.com

TAYYÝP ERDOÐAN VE ALDs'CÝLER Bizler Gezi eylemini masum ilan etmek için yarýþýrken baþbakan Tayyip Erdoðan'ýn evine yürüyen yüzlerce meczubun CHP teþkilatlarýna mensup olduðunu da bilmeyebiliriz. Bu bilmediklerimizden dolayý bir nakýsa oluþmuyor, çünkü eski senaryolarýn güncellenerek sergilenmesini biliyor olmamýz yeterli. Geçen yazýlarýmda bazý þahýs isimlerini vererek kirli maþalýklarýný anlatmýþtým. Ne var ki olay bundan ibaret deðil. Öyle ya, 40-50 yýl önce kaos ve darbe için rol alan aydýnýmsýlarýn, kalemþörlerin, demokratlýk ve özgürlük narasý atan provokatörlerin kimler olduðunu 30-40-50-60 yýl sonra öðrendik. Öðrendik de, bugün de ayný yolun yolcularýnýn hatta ayný kiþilerin yine ayný role soyunduðunu görmek ibretlik… Düþünebiliyor musunuz? Hasan Cemal Levent Kýrcalarla, Cengiz Çandar Perinçekçilerle, Þahin Alpay Haydar Baþ ile ayný kulvarda. Doðrusu þaþýrmadým, lakin bu kadar pervasýz olabileceklerine üzüldüm, her

Aktar, sözlerini þöyle noktaladý: "En önemlisi ise biz kendimize bir hafýza oluþturmamýz gerekiyor. Yaþananlarýn bir daha tekrarlanmamasý adýna. Bir daha yaþanmamasý için ne yapmak gerekiyor? Bunlarý belgelemek gerekiyor. Bir kýsmý belgelendi ama bunlar çok az. Bugüne kadar açýlmýþ sadece 3 JÝTEM davasý var ve bu da yeterli deðil. O dönemde yaþananlardan hesap verilmesi gerekiyor. Ergenekon davasýnda ise þimdiye kadar faili meçhul cinayetlerle ilgili hiçbir þey olmadý. Þimdi kalkýp 'biz OHAL'i kaldýrdýk, lütuf ettik. Siz buna minnettarlýk ve þükran duymalýsýnýz' deniliyor. Hayýr, tam tersine yaklaþýk 25 yýllýk bir süreçte olaðanüstü bir rejimle yönetilmiþ bu topraklar. Bu dönemde yaþananlarýn tümünün açýða çýkarýlmasý gerekiyor. Bize bir hesap verilmesi, özür dilenmesi gerekiyor. En azýndan tarihle yüzleþilmesi gerekiyor ki, bir anlam kazansýn. Örneðin son süreçte herkes biraz daha temkinli davranýyor. Aman ne olur hassas davranalým, süreç zarar görmesin. Hayýr, tam tersine bu sürecin saðlýklý yürütülebilmesinin ön koþullarýndan birisi aslýnda orayla yüzleþmekten geçiyor. Bu aslýnda ön koþul olmasý gerekiyor. Saðlýklý bir çözüm açýsýndan bu olmazsa olmaz koþullardan biridir. Tek çare yüzleþmek ve o hakikati görmekten geçiyor." (DÝHA)

K niyor oluþu, endiþelerimizi daha da arttýrmaktadýr. Gerçekleþtirilen her operasyon sadece Rojava'daki Kürtlerin deðil, her Kürdün tepkisini çekmektedir. Buradan hükümete sesleniyoruz; Rojava'daki çetelerden desteðinizi çekin. Enerjinizi daha çok devam eden demokratik çözüm sürece harcayýn. Aksi durumda güvensiz ortam derinleþir, provokasyonlara zemin hazýrlamýþ olursunuz." Eylem 5 dakikalýk oturma eyleminin ardýndan sona erdi.

þeyin bir kalitesi var, bunlarda ciddi irtifa kaybý oldu. Ne yapalým, demek ki bu iþler böyleymiþ. Ne ve nasýl mý? Hiç merak buyurmayýn, tek tek yazacaðým. Ama önce Sedat Laçiner'in "bundan 25 yýl, 50 yýl ve 75 yýl sonra Washington'da veya Londra'da bugünün istihbarat dosyalarý açýldýðýnda bugün yaþanan pek çok toplumsal olayýn aslýnda ne kadar yapay olduðu, demokratik ayaklanmalar sandýðýmýz pek çok kalkýþmanýn bizzat istihbaratçýlar tarafýndan dizayn edildiði veya yönlendirildiði de ortaya çýkacaktýr..." sözlerine kulak verelim. Fakat tavsiyesinin bundan sonraki bölümünü göz ardý edenlere ise kendinize yazýk ediyorsunuz diyorum: "Ve eðer kendinizi 25 yýl sonra CIA'in gizli belgelerinde 'iþbirlikçi' veya 'yönlendirilen unsur' olarak görmek istemiyorsanýz, yani ülkenizi gerçekten seviyorsanýz, iktidarla hesabýnýzý sokakta deðil, sandýkta görünüz." Gerçekten de bir þikâyetiz varsa, iþler istediðiniz gibi gitmiyorsa sandýk her daim çözüm yeridir. Ama dert baþkaysa, yani 'mesele aðaç deðil'se o zaman bizim de bildiklerimizi söyleme zamanýdýr. xxx Bugün Tayyip Erdoðan'ý "faþizan rota"da ve "tek adam yönetimi" baþlatan diktatör gibi göstermek isteyen Cengiz Çandar ve diðer ALDs'ciler o gün, o yýllarda ne istiyorlardý? Bugün ne istiyorlar? Amaçlarý ne? Gerçekten bunlar özgürlükçü mü?

öy Korucularý ve Þehit Aileleri Federasyonu Baþkaný Ziya Sözen, Diyarbakýr'daki PKK Mezarlýðý'na tepki gösterdi. PKK'nýn bu tür giriþimlerde bulunarak süreci sabote etmeye çalýþtýðýný ifade eden Sözen, "Fakat devlet büyüklerimizin ve güvenlik güçlerimizin bu tür giriþimlere fýrsat vermemesi lazým. Bu tür giriþimlere taviz verildiði zaman bunlarýn yoldan çýktýðýný görmekteyiz. Demokratik hukuk devleti olan bir ülkede teröristler için anýtlar inþa ediliyor ve bunlarýn açýlýþý yapýlýyorsa, üstelik bu açýlýþlar PKK'nýn gövde gösterisine dönüþüyorsa ve savcýlarý-

Türkiye'de bugün hükümetin yanaþmadýðý ve/ya hemencecik aþýlabilecek özgürlük sorunu mu var ki bu tayfa kazan kaldýrdý? Nedir sorun? Özellikle Batý ile yatýp Batý ile kalkan (ALDs) Aydýnlýkçý-liberal-demokratsolcular tam olarak ne istiyorlar? Gerçekten de Türkiye bu Aydýnlýkçý-liberal-demokratsolcular (ALDs) için çekilemez bir ülke mi oldu? Ne oldu da bu aydýn olduklarý kadar liberal, liberal olduklarý kadar demokrat, demokrat olduklarý kadar mert! olan kesim, mesela Cengiz Çandar 'Tayyip faþizm rotasýna giriyor' diyor? Ne oldu sahi? Bu 'arsýz azýnlýk'* neden isyan etti bilen varsa Allah için bize de anlatsýn, biz de bilelim. Ve lütfen bizim seviyemizle alay etmeden tane tane, ayan beyan anlatsýn ki 'bildiklerimiz dýþýnda' ne olduðunu bilelim? Günlerdir sorduðumuz bu soruya -makulluðundan geçtim- gayrimakul bir cevap dahi gelmedi. Ama çok þey söylendi: "...Ne yapýp edip, zaten söz konusu olan "otoriter tek adam yönetimi"nin "faþizm rotasý"na girmesine engel olunmalýdýr..." buyurun duayen, dünyayý bilen! Ýslami Hareketler, Ortadoðu, THKP/Cler, Kýbrýs, Kürt sorunu, AB, BM, ABD, Uzakdoðu, Afrika, Þangay, Fenerbahçe, Kuþ Gribi, Tsunami, Orman ve Çevre ve bilumum iþlerin uzmaný Cengiz Çandar'ýn bu sözünü bir yere oturtun bakalým nereye oturtacaksýnýz?

mýz baþta olmak üzere devletin ilgili birimleri sessiz kalýyorsa demek ki sözün bittiði yere gelmiþiz. Akan kanýn durmasý için bir takým iyi niyet giriþimlerinde bulunan devlet büyüklerimizin bu durumunun BDP'li ve PKK'lý örgüt mensuplarýnca suiistimal edilmesi, sabote edilmesi kabul edilemez. Gezi Parký'ndaki çapulcularýn amacý neyse Lice'deki çapulcularýn amacý da aynýdýr. Her iki grupta ihanet þebekesidir. Tek bir farklarý vardýr, bir grup Atatürk posterlerinin arkasýna sýðýnýyor, diðer grup Abdullah Öcalan'ýn arkasýna sýðýnýyor. Ülkemizi kaosa sürükleyip, içte ve dýþta yýpratma çabasýndalar" dedi.

"...Ne yapýp edip, zaten söz konusu olan "otoriter tek adam yönetimi"nin "faþizm rotasý"na girmesine engel olunmalýdýr..." demek için olaðandýþý-olaðanüstü-olaðan ötesi her neyse acaib-ul kübra bir þey olmalý ki C. Çandar bu kadar raydan çýksýn, deðil mi? "otoriter tek adam yönetimi"nin "faþizm rotasý"na…" E he he tamam, da ne oldukine? Ah kafam ah! Yanlýþ sorarsan cevap alamazsýn, alýrsan da cevap yanlýþ olur elbet… Þimdi doðru soralým, daha doðrusu "doðru soru" soralým: Sahi, ne olmadý da böyle oldu/nuz? Yani ne olmadý da bizim (ALDs) Aydýnlýkçýliberal-demokratsolcularýmýz ve özellikle 'arsýz azýnlýk' eski aydýnlýkçý aydýnlar! böyle köpürdü? Ne oldu diye sorunca cevap alamýyoruz, bu nedenle tekraren soruyu doðru soruyoruz: Ne olmadý da ALDs (Aydýnlýkçý-liberaldemokratsolcular) "...Ne yapýp edip, zaten söz konusu olan "otoriter tek adam yönetimi"nin "faþizm rotasý"na girmesine engel olunmalýdýr..." deme noktasýna geldiler? Tam da bana göre soru. Devam edecek... Twitter: @ahmetay_ *'Arsýz azýnlýk' ve 'arsýz azgýnlýk' tanýmlarý Sayýn Çandar'a aittir, sonraki bölümlerde bunlardan daha geniþ bahsedeceðiz.


8

A k t ü a l i t e

19 TEMMUZ 2013 CUMA

Hastanede Anne Oteli açýldý Saðlýkta Dönüþüm Projesi kapsamýnda Diyarbakýr Kadýn Doðum ve Çocuk Hastalýklarý Hastanesi'nde 'Anne Oteli' yapýlarak hizmete açýldý.

D

oðum sonrasý bebekleri kuvöze alýnan annelerin çocuklarýný rahat emzirmeleri için Diyarbakýr Kadýn Doðum ve Çocuk Hastalýklarý Hastanesi bünyesinde konforlu bir anne oteli yapýldý. 'Saðlýkta Dönüþüm' projesine göre yeni doðan yoðun bakým ünitesi içerisinde yer alacak anne oteli, bebeklerine daha yakýn olmak isteyen anneler için saðlýklý bir ortam oluþturuldu. 13 yataklý anne otelinin açýlýþý Diyarbakýr Kamu Hastaneler Birliði Genel Sekreteri Doç. Dr. Muhammet Güzel Kurtoðlu tarafýndan yapýldý.

Saðlýklý anne saðlýklý nesil Neslin devamý için annelerin saðlýðý-

na dikkat çeken Kurtoðlu, "Anne ve bebek ölümlerini en aza indirgemek için Diyarbakýr Kadýn Doðum ve Çocuk Hastalýklarý Hastanesi'ne ayrý bir özen gösteriyoruz. Bu kapsamda acil servis ve ek bina yapýmý çalýþmalarý devam ediyor. 4 katlý ek bina 2014 yýlýnda hizmete açýlacak. Mevcut 80 yataklý yeni doðan yoðun bakým ünitesine ek olarak 65 yeni doðan yoðun bakým planý ihaleye açýldý. En önemlisi yeni doðan yoðun bakým ünitesinde tedavi gören ve iki saat arayla anne sütü almasý gereken bebeklerin anneleri için anne otelini hizmete açtýk. Burasý annelerin maddi manevi rahatlýklarý için her þeyi düþünerek tasarlandý. Prematüre ve ya hasta bebeklerin

annelerinin de saðlýklarý bizim için çok önemli. Çünkü ancak saðlýklý bir anne saðlýklý bir nesil yetiþtirebilir" dedi.

Yolda doðumun önüne geçilecek Aynalý þýk dolaplar ve yatak bazalarýyla dekore edilen ve küçük plazma televizyonlarýn yer aldýðý Anne Oteli, Kadýn Doðum ve Çocuk Hastalýklarý Hastanesi'nin 6. katýnda hizmet vermeye baþladý. Anne oteli; çevre il ve ilçelerden gelen hastalarýn doðumdan birkaç gün önce anne oteline yerleþmeleri ile yolda doðum riskinin de önüne geçecek. Anne oteli ile anne ve bebek ölümlerinin önüne geçilmesi planlanýyor.

Çocuklarýn kuzu kýrpma heyecaný Nemrut Daðý eteklerinde koyun ve kuzu kýrpan çocuklar, 40 yýllýk çobanlara adeta taþ çýkartýyor. Bitlis'in Ahlat ilçesinde bulunan Nemrut Daðý eteklerine çadýrlarýný kuran göçebe aileler, geçimlerini hayvancýlýk üzerine inþa ediyor. geliþimine katký sunuyor. Et ve süt verimleri artýyor. Hayvanlarýn sýhhati açýsýndan da kýrpma iþlemi önemli. Her yýl sýcaklar bastýrýnca bizde havalarýn kýrpma iþlemini yapýyoruz" dedi. Çocuklar ise, koyun kýrpma iþinin çok zor olduðunu ifade ederek, "Yaz aylarýnda yaylaya çýkýyoruz. Buradaki bütün iþlerde anne ve babalarýmýza yardým ediyoruz. Önce hevesle baþlayan kýrpma iþlemini þimdi mecburiyetten yaparak ailemize destek oluyoruz. Günde 50 kuzu kýrpabiliyorum. Her koyun ve kuzudan yaklaþýk 1,5 kilo yün çýkýyor. Bu yünler döþek ve yorgan yapýmýnda kullanýlýyor" diye konuþtular.

Hakkari'de Ramazan coþkusu

H

akkari'de Ramazan ayý ile birlikte çarþý merkezine giden vatandaþlar, canlý müzik eþliðinde sahur vaktine kadar halay çekerek zaman geçiriyor. Barýþ süreciyle birlikte huzur ve güvenin hakim olduðu Hakkari'de Ramazan ayý geceleri artýk renkli geçiyor. Hakkari Belediye Baþkanlýðý Fekiye Teyran Kültür ve Sanat Merkezi, þehrin en iþlek olduðu belediye binasý önünde halka canlý müzik hizmeti vermeye baþladý. Mahalli sanatçýlarýn seslendirdiði birbirinden güzel Kürtçe þarkýlara eþlik eden vatandaþlar, caddede halaylar çekerek gece geç saatlere kadar eðleniyor. Merkez görevlisi Samet Taþ, Hakkari halkýnýn yýllardýr özlemini çektiði huzuru yaþadýðýný belirtti.

Bölgeye canlýlýk geldi Barýþ süreciyle birlikte Hakkari yöresine bir canlýlýk geldiðini belirten Taþ, "Biz iftar sonralarý halkýmýza hizmet vermek için canlý müzik düzenliyoruz. Ýftar sonralarý halk genelde çarþýya çýkýyor. Bu sebeple halkýn eðlenmesi için kültür merkezi olarak böyle bir etkinlik düþündük. Hakkari'nin eski kültürünü yansýtmak amaçlý canlý müzik, sinema ve dengbej etkinlikleri düzenliyoruz her akþam. Bu kapsamda Ramazan ayý son bulana kadar bu tür etkinliklerimiz devam edecek. Kültür merkezi olarak halkýmýza kültürel hizmette bulunmaya çalýþýyoruz" dedi. Canlý müzik eþliðinde halay çeken vatandaþlar ise, böyle bir hizmeti veren Fekiye Teyran Kültür ve Sanat Merkezi çalýþanlarýna teþekkür etti.

Ç

ocuklar ise ailelerine büyük destek veriyor. Normal þartlarda bir kiþi günde 20-25 koyun kýrpýyor. Yaptýklarý iþin erbabý olan çocuklar günde 40-50, yetiþkinler ise günde 80 kuzu kýrpabiliyor. Ýbrahim Genç isimli çoban, bu iþin büyük maharet ve beceri gerektirdiðini söyledi. Sürekli bu iþi yaptýklarýndan dolayý koyun ve kuzularýn kýrpýlmasýnda edindikleri tecrübe ile fazla kuzu kýrptýklarýný belirten Ýbrahim Genç, hayvanlarýnýn et, süt ve geliþimine katký sunan kýrpýlma iþlemini her yýl yaptýklarýný da kaydetti.

Hayvanýn geliþimine katký Genç, "Bu zorlu kýrpma iþinin sonunda mutlu sona ulaþýyoruz. Kýrpýlan yünler temizlendikten ve iþlendikten sonra döþek, yorgan ve yastýk yapýmýnda kullanýlýyor. Kýrpma sayesinde hayvanýn üzerindeki aðýrlýk kalkýyor. Hayvanlarýn

Büyükelçi zirveden indi VKonteynerlerde hastalýklar yayýlýyor

A

ðrý Daðý'nýn zirvesine çýkan ABD'nin Ankara Büyükelçisi Francis Ricciardone, Doðubayazýt'a döndü. Geçen pazar günü Aðrý Daðýna çýkan ve deniz seviyesinden 3 bin 200 metre yükseklikte bulunan ana kampta çadýrda geceleyen Büyükelçi Francis Ricciardone, salý günü 4 bin 200 metre yüksekliðe çýkarak ara kampta kaldý. Çarþamba günü sabahýn ilk ýþýklarý ile birlikte 'þapka buzullarý'ndan týrmanýþa geçen Büyükelçi Ricciardone, öðle saatlerinde Aðrý Daðýnýn deniz seviyesinden 5 bin 137 metre yüksekliðine týrmanmayý baþardý. Ýki kýzý ve damatlarý ile çýktýðý Türkiye'nin çatýsýnda bir süre kalan Büyükelçi Ricciardone, geceyi 3 bin 200 metre yükseklikte bulunan ana kamptaki çadýrda geçirdi. Dün sabah saatlerinde ana kamptan ayrýlan Büyükelçi Riciardone ile yakýnlarý, bir süre yürüdükten sonra minibüsle Doðubayazýt'a indi ve otelde dinlenmeye çekildi.

an'ýn Erciþ ilçesinde konteynerlerde kalan depremzede çocuklarda çeþitli hastalýklar görülmeye baþladý. Sýcak ortamda yaþayan çocuklarda tümör, mantar ve hepatit B hastalýklarý görülüyor. Erciþ'te depremlerin ardýndan kurulan ve yaklaþýk 300 kiþinin yaþadýðý Alkanat ve Kýþla konteyner kentlerinde çocuklar saðlýksýz ortamda yaþýyor. Çocuklarda tümör, mantar ve hepatit B bulgularýna rastlanýldý. Ayhan Baydar isimli depremzede, çocuklarýnda ve eþinde sürekli uyuklama, halsizlik, yorgun düþme ve deride döküntünün meydana geldiðini söyledi. Baydar, "Zaten yoksulduk ve yaþanan deprem iyice belimizi büktü. Yaþadýðýmýz konteynerlerde ise her an çýkarýlma korkusu içindeyiz. 6 yaþýndaki kýzým Kader'in sýrtýnda tümör çýktý ve hýzla vücuduna yayýlýyor. Ýlk önce küçük bir fýndýk gibi göründü. Doktorlar kýzýmýn sýcak ortamda durmamasýný özellikle ikaz etti. Elimde doktor raporu ile defalarca Erciþ Kaymakamlýðý'na gittim. Her defasýnda bana 'Sabredin devlet hepinize konut verecek' vaadiyle beni kapýdan geri çevirdiler. Kura çekiliþlerinde ihtiyacý olanlara deðil, ihtiyacý olmayanlara konut çýktý" dedi.

'Gidecek yerimiz yok' Fahri Ýnci isimli depremzede ise Muhammet Ýslam ismindeki çocuðunun konteynerde doðduðunu söyledi. Ýnci, yaþam koþullarý nedeni ile

çocuðunu sürekli hastaneye götürdüðünü dile getirdi. Þu anda çocuðunun Van Bölge Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde yatýrýldýðýný belirten Ýnci, doktorlarýn ýsrarla konteyner ortamýnda bulunmamasý gerektiðini söylemesine raðmen, gidecek bir yer olmadýðýndan konteynerlerde yaþamak zorunda kaldýðýný ifade etti. Ýnci, "Eðer çocuðuma bir þey olursa bunun sorumlusu vali, kaymakam, belediye baþkaný ve bize hiç vekillik yapmayan milletvekilleridir. Bedeli ne olursa olsun bunlara bu hesabý soracaðým. Yaþanan depremin ardýndan Baþbakan 'Kýsa sürede yaralarýnýz sarýlacak' dedi. Aradan iki yýl geçti, yaralarýmýz daha çok büyüdü, neredesin sen sayýn baþbakan. Konteynerlere býraktýrdýðýn, kendi kaderine terk ettirdiðin çocuklar, her geçen gün ölümcül hastalýklarla boðuþuyor" þeklinde konuþtu. (DÝHA)


Ýç-Dýþ Politika

19 TEMMUZ 2013 CUMA

9

Seçim barajý için sürpriz hazýrlýk AK Parti, seçim barajýnýn düþürülmesi için sürpriz bir çalýþma baþlattý.Parti hukukçularý, seçim barajýnýn yüzde 7-8'lere düþürülüp, daraltýlmýþ bölge formülüne geçilmesini öngören bir çalýþma yürütüyor.

Ç

özüm süreci açýsýndan önem taþýyan yüzde 10'luk seçim barajýnýn indirilmesi tartýþmasýnda, AK Parti yeni bir formülü gündeme getirmeye hazýrlanýyor. Parti hukukçularýnýn yürüttüðü taslak aþamasýndaki çalýþmaya göre, seçim barajý aþaðý çekilecek. Daraltýlmýþ bölge sistemine geçilecek. Böylece seçim barajýnýn düþmesinin oluþturacaðý istikrarsýzlýk dengelenecek. Model, her seçim bölgesini beþ-altý milletvekiline göre yeniden oluþ-

turuyor. Küçük iller, baþka illerle birleþtirilip tek seçim bölgesi olacak. AK Parti'nin formülü, seçim barajýnýn da yüzde 7-8 seviyesine indirilmesini öngörüyor. Seçim barajýnýn düþürülmesi isteði, CHP ve BDP sözcüleri tarafýndan da sýklýkla gündeme getiriliyor. Formülün 2015 genel seçimlerinde hayata geçebilmesi için önümüzdeki yýl Haziran ayýna kadar Meclis'te yasalaþmasý gerekiyor.

Baþbakan'a 'Alevilik' tepkisi Baþbakan Erdoðan'ýn "Eðer Alevilik Hz. Ali'yi sevmekse, ben dört dörtlük bir Aleviyim" sözlerine Sabahat Tuncel'den tepki geldi. Tuncel, "Biz Baþbakan'dan Alevi olmasýný deðil, Alevileri anlamasýný, saygý duymasýný bekliyoruz" dedi.

Recep Tayyip Erdoðan, Ankara'da AK Parti Ýl Baþbakan Baþkanlýðý tarafýndan verilen iftar yemeðinde yaptýðý

konuþmada, Alevi ile Sünniler arasýndaki sorunlara dikkat çekmiþti. Kendilerini Alevi olarak tanýtan ancak Hz. Ali'nin yaþam þeklinden uzak yaþayanlarýn olduðunu ifade eden Baþbakan Erdoðan, "Biz sorunlarý çözmenin derdinde ola-

caðýz. Alevilik, Sünnilik ne demek ya. Alevilik Hz. Ali'yi sevmek deðil mi? Alevi Müslüman deðil mi? Sünni de Müslüman. Eðer Alevilik Hz. Ali'yi sevmekse, ben dört dörtlük bir Aleviyim. Çünkü Hz. Ali efendimizi çok seviyorum. Ben onu nasýl sevmem. O nasýl yaþýyorsa, ben de onun gibi yaþamaya gayret ediyorum. Ama Aleviyim diye ortaya çýkýp, Hz Ali'nin yaþam þeklinden uzak olanlara da söyleyecek hiçbir þeyim yok" demiþti. Baþbakan Erdoðan'ýn bu sözlerine ilk tepki BDP Ýstanbul Milletvekili Sabahat Tuncel'den geldi. Tuncel, sosyal paylaþým sitesi üzerinden þunlarý söyledi: "Baþbakan 4-4'lük Aleviyim demiþ. Biz sadece Aleviyiz. Biz Baþbakan Erdoðan'dan Alevi olmasýný deðil, Alevileri anlamasýný, saygý duymasýný bekliyoruz."

Ahmet Altan'a hapis Gazeteci Ahmet Altan, Uludere olayýyla ilgili yazdýðý yazýda Baþbakan Erdoðan'a hakaret ettiði gerekçesiyle 11 ay 20 gün hapis cezasýna çarptýrýldý. Mahkeme, hapis cezasýný 7 bin lira para cezasýna çevirdi.

A

nadolu Adalet Sarayý 10. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruþmaya, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn avukatý Seçil Özkazanç ve eski Taraf gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni Ahmet Altan'ýn avukatý Veysel Ok katýldý. Duruþmada söz alan Veysel Ok, Altan'ýn suçsuz olduðunu belirterek þunlarý söyledi: "Mahkeme, yazýlarda iyi niyet aramalýdýr. Rahatsýz edici ve rencide edici fikirler de koruma altýndadýr. Sert ifade saldýrganlýk deðerlendirmesi yapmaya

yetmez. Müvekkilim bir gazetecidir, Recep Tayyip Erdoðan ise 10 yýldýr baþbakanlýk yapan kiþidir ve bu nedenle eleþtiri sýnýrý daha geniþtir."

Para cezasýna çevrildi Köþe yazýsýna konu olan Uludere olayýnda kimin emir verdiðinin araþtýrýlmasý gerektiðini ifade eden Ok, olayda sorumlularýn tespit edilmesi için Genelkurmay Baþkanlýðý'na müzekkere yazýlmasýný ve dosyada siyasi iktidarýn sorumluluðunun bulunup bulunmadýðýnýn tespiti için de dosyanýn bilirkiþiye teslim edilmesini talep etti. Hakim, Ahmet Altan'ýn yazýsýnda eleþtiri sýnýrlarýný aþarak, hakaret ettiðinin sabit olduðunu belirterek önce 1 yýl 2 ay hapis cezasýna hükmetti. Hakim sanýðýn duruþmadaki iyi hali nedeniyle 11 ay 20 güne indirdiði hapis cezasýný, günlüðü 20 liradan 7 bin lira para cezasýna çevirdi.

Danýþtay'ýn yeni baþkaný Ali Ýsmail soruþturmasýna yeni savcý Zerrin Güngör Danýþtay Baþkanlýðý seçimlerine tek aday olarak giren Zerrin Güngör, emekli olan Hüseyin Karakullukcu'nun yerine baþkan seçildi.

D

anýþtay baþkanlýðýna aday olan Zerrin Güngör, genel kurulda sabah yapýlan seçimlerde gerekli oyu alamadýðý için seçilemedi. Hüseyin Karakullukcu'nun 15 Haziran'da yaþ haddinden emekliye ayrýlmasýyla boþalan Danýþtay baþkanlýðý için seçimlere devam edildi. Baþkanlýða adaylýðýný açýklayan tek kiþi olan Zerrin Güngör, sabahki bölümde baþkan seçilmek için gereken 79 oyu alamadý. Öðleden sonraki oylamada ise yeterli oyu alan Güngör, Danýþtay'ýn yeni baþkaný oldu.

Eskiþehir'de Gezi Parký eylemleri sýrasýnda bir grubun saldýrýsý sonucu yaþamýný yitiren Ali Ýsmail Korkmaz'ýn ölümüyle ilgili soruþturmada savcý geçici olarak deðiþtirildi.

G

ezi Parký eylemleri sýrasýnda 19 yaþýndaki Ali Ýsmail Korkmaz isimli bir gencin, bir grubun saldýrýsý sonucu yaþamýný yitirmesiyle ilgili soruþturmada yeni bir geliþme yaþandý. Soruþturmayý yürüten savcý, adli tatil nedeniyle geçici olarak deðiþtirildi. Savcý Hakan Ali Erkan'ýn yerine Savcý Hasan Gönen görevlendirildi. Öte yandan, Ali Ýsmail Korkmaz'ýn ölümüyle ilgili Ýçiþleri Bakanlýðý ile Emniyet Genel Müdürlüðü tarafýndan görevlendirilen müfettiþler, kente giderek inceleme baþlattý. Korkmaz'ýn ölümüyle ilgili dosyayý inceleyen müfettiþler, çeþitli kuruluþlarý ziyaret edip görüþmeler yaptý. Savcýlýk ise soruþturma kapsamýnda olay gecesi görev yapan polislerin ifadesine baþvuracak. Göstericilere copla müdahale ederken görüntülenen sivil polislere de tanýk teþhisi yaptýracak.

Sopalarla dövüldü Eskiþehir'de 3 Haziran'da düzenlenen

Gezi Parký eylemleri sýrasýnda polisten kaçan 19 yaþýndaki Ali Ýsmail Korkmaz, girdiði ara sokakta 5-6 kiþilik bir grubun sopalý saldýrýsýna uðramýþtý. Beyin kanamasý geçiren Korkmaz, 38 gün komada kaldýktan sonra yaþamýný yitirmiþti. Soruþturma kapsamýnda gözaltýna alýnan iki kiþi sorgularýnýn ardýndan serbest býrakýlmýþtý. Savcý Hakan Ali Erkan, zanlýlardan birinin serbest býrakýlmasýna itiraz etmiþti. Soruþturma kapsamýnda 1 kiþi ise halen aranýyor.


10

Ýç-DýþHaberler

PYD mevzileri boþalttý 19 TEMMUZ 2013 CUMA

Suriye'nin Kürt bölgesinde radikal dini gruplar ile Kürt silahlý grubu YPG arasýnda yaþanan çatýþma geniþ alanlara yayýldý. Ceylanpýnar'ýn karþýsýndaki sýnýr kesiminin büyük bölümünü ve sýnýr kapýsýný ele geçiren PYD, kapýnýn denetimini "Halk Meclisi"ne býrakarak geri çekildi.

T

ürkiye'nin Suriye sýnýrýnda PYD ile bölgedeki aþýrý dinci gruplar arasýndaki çatýþma ortamý ve çözüm süreci çerçevesinde yaþanan sorunlar devleti 'kýsmen' alarm durumuna geçirirken, silahlý kuvvetler sýnýrdaki hareketlenmeleri yakýn izlemeye aldý. Þanlýurfa'nýn Ceylanpýnar ilçesi karþýsýnda Kürtçe ismi Serkaniye olan Rasulayn kentinde Suriye'nin El Kaidesi olarak bilinen El Nusra Cephesi üyeleri ile PYD'nin silahlý kanadý YPG'nin silahlý gruplarý arasýndaki ateþkes, El Nusra Cephesi'ne baðlý silahlý grubun, YPG'nin içinde kadýn savaþçýlarýn bulunduðu devriye arabasýna ateþ açmasý üzerine bozulmuþtu. Bölgede üç günden beri süren çatýþ-

malarda Rasulayn kentinin bir bölümünü kontrol eden radikal Ýslami gruplar mevzilerini terk etmek zorunda kalmýþtý. Rasulayn'da denetimi ele geçiren YPG güçleri, sýnýr kesimindeki karakollar ile Ceylanpýnar'a açýlan sýnýr kapýsýný ele geçirmiþti.

Çatýþmalar sürüyor Rasulayn'da kontrolün PYD'nin eline geçmesi ve sýnýr kapýsýnda da denetim saðlamasý Ankara'yý harekete geçirdi. Cumhurbaþkaný Abdullah Gül, Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan ve Genelkurmay Baþkaný Orgeneral Necdet Özel'le görüþerek geliþmeler konusunda bilgi aldý. Devletin zirvesinde

yaþanan hareketlilik sýnýrda kýsa sürede yankýsýný buldu. Gün boyu sýnýr kapýsýný denetim altýnda tutan silahlý YPG'liler, akþam sýnýr kesimi ile sýnýr kapýsýndan çekildi. YPG güçleri kapýdan çekilirken sýnýr güvenliði ve sýnýr kapýsýndaki denetimi "Serekaniye Halk Meclisi"ne devretti. Çatýþmalarýn ardýndan kentte yaþam yeniden normale dönerken Tel Xelef bölgesine çekilen El Nusra'ya baðlý gruplarla YPG savaþçýlarý arasýnda yer yer çatýþmalar devam ediyor. El Nursa gurubu Rasulayn-Til Temir yolu üzerindeki Dawidiye köyündeki YPG kontrol noktasýna dün gece saldýrý gerçekleþtirdi. Saldýrýda 2 YPG askeri öldü.

Mýsýr'dan 'somut delil' istemi Dýþiþleri Bakanlýðý, Türkiye'den gelen bir konteynýrda ses tabancalarý ele geçirildiðine yönelik iddialarla ilgili Mýsýr makamlarýndan derhal somut bilgi istedi.

D

ýþiþleri Bakanlýðý kaynaklarý, Mýsýr'da bir televizyon programýnda, "Türkiye'den gelen bir

konteynýr içinde gerçek silaha dönüþtürülebilen ses tabancalarý ele geçirildiðine" yönelik iddialarýn derhal, en ciddi ve kapsamlý þekilde araþtýrýlmasý ve gerçeðin süratle ortaya çýkarýlmasý gerektiðini bildirdi. Dýþiþleri Bakanlýðý yetkilileri, gerekli soruþturmanýn baþlatýlmasý için ele geçirildiði ileri sürülen

silahlara iliþkin somut bilgilerin Türkiye'ye iletilmesinin, Kahire Büyükelçiliði vasýtasýyla ilgili Mýsýr makamlarýndan talep edildiðini belirtti. Ayrýca söz konusu iddiaya iliþkin, kardeþ Mýsýr'ýn istikrar ve huzuruna Türkiye'nin büyük önem atfettiði, Mýsýr'da hangi gerekçeyle olursa olsun, þiddete baþvurul-

masýný kesinlikle kabul edilemez olarak görüldüðü vurgulandý. Dýþiþleri kaynaklarý, Türkiye'nin her türlü þiddeti kuvvetle kýnadýðýna dikkat çekerken, "kardeþ Mýsýr'ýn bir an önce, en geniþ katýlýmla ulusal uzlaþý saðlamasý ve kýsa sürede demokrasiye dönmesinin samimiyetle beklendiðini" kaydetti.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


Hakkari'de plaj voleybolu turnuvasý Hakkari'de kurulan yapay kum sahada düzenlenen 'Plaj Voleybolu Turnuvasý'nda takýmlar birincilik için yarýþtý.

H

akkari Gençlik Hizmetleri ve Spor Ýl Müdürlüðü'nün organizatörlüðünde

düzenlenen turnuva, ilginç anlara sahne oldu. Hakkari'de ilk defa oynanan ve halkýn yabancý olduðu plaj voleybolu 7'den 70'e herkesin ilgi odaðý haline geldi. Ýkiþer kiþiyle oynan ve setlerden oluþan oyun halkýn meraklý bakýþlarý arasýnda oynandý. Voleybol Ýl Temsilcisi Fahri Güldal, plaj voleybolunun ilde bir ilk olduðunu belirterek, "Bu organizasyona Voleybol Ýl

Adanaspor'un Çatalan kampý tamamlandý! P

TT 1. Lig takýmlarýndan Adanaspor'un Çatalan kampý tamamlandý. Kulüpten yapýlan açýklamaya göre, turuncu-beyazlý takým Çatalan kampýnýn son gününde Süper Lig ekiplerinden Gaziantepspor ile karþýlaþtý. Kamil Ocak Stadý'nda oynanan müsabakayý Adanaspor, ikinci yarýda Ahmet Dereli'nin attýðý golle 1-0 kazandý. Adanaspor Teknik Direktörü Ekrem Al, Çatalan kampýný ve Gaziantepspor maçýný deðerlendirdiði açýklamasýnda þunlarý kaydetti: "Oyuncularýmýn kampta ve hazýrlýk maçýnda gösterdikleri mücadeleden memnun oldum. 12 günlük çalýþmanýn temposunu pekiþtirdik. Kampýmýz moralli bir þekilde sona erdi. Yoðun antrenman programýnýn verdiði yorgunluk maçta kendini gösterdi. Geçen sezonun sistemini deðiþtirdiðimiz

için çok fazla pozisyon zenginliði yaþanmayan bir müsabaka oldu. Bu takým önceden çok fazla gol yiyen bir ekipti, bunu telafi etmeye çalýþýyoruz. Kartepe kampýnda hazýrlýk maçlarýmýz devam edecek. Henüz þans vermediðimiz arkadaþlarýmýz var. Her oyuncumuza eþit þekilde yaklaþarak sonunda ideal kadromuzu belirleyeceðiz. Oyuncularýmýn hazýrlýk müsabakasý olmasýna raðmen sahada gösterdiði performanstan çok memnun oldum. Genç oyuncularýmýzýn saha içinde özgüven duymasý gelecek için umutlarýmý arttýrdý." Takýmýn 2 gün iznin ardýndan Kartepe'de kamp çalýþmalarýný sürdüreceði ve burada 5 hazýrlýk maçý yapacaðý bildirildi. Adanaspor, hazýrlýk maçlarýnda Þanlýurfaspor, Balkan Abat, FC Zestafoni, Karagümrük ve Turgutluspor ile karþýlaþacak.

19 TEMMUZ 2013 CUMA

11

Temsilcisi olarak ilimizi üçüncü ligde temsil eden sporcularýmýzla beraber düzenlemekteyiz. Tamamen bizim üçüncü ligde oyuncularýmýzdan oluþan toplam 12 takýmýmýz var. Bu Hakkari'de bir ilk ve öncelikle bunu kendi aramýzda düzenledik. Daha sonra halkla beraber, kurumlarla beraber bu organizasyonumuzun devamýný saðlayacaðýz" þeklinde konuþtu.

Þanlýurfaspor 2. Etap çalýþmalarýna baþladý PTT 1. Lig'de mücadele eden Þanlýurfaspor 2. etap çalýþmalarýna baþladý.

2

013-2014 yeni sezon hazýrlýklarýný teknik direktör Raþit Çetiner yönetiminde Kocaeli Kartepe'de devam eden Þanlýurfaspor, çalýþmalarýnýn 2. etabýna baþladý. Kondisyon ve taktik idmaný yapan sarý-yeþilli ekip, antrenmana ýsýnma koþularýyla devam etti. 5'e 2 ve pas çalýþmasý yapan takým, yarým sahada çift kale maçla antrenmaný noktaladý.

Büyükþehir tesisleri boþaltýyor Umutlar Vali Kýraç'ta

S

pora yakýnlýðý ile bilinen ve Diyarbakýr'a atandýktan sonra ilgilendiði konularýn baþýnda Diyarbakýrspor gelen Vali Cahit Kýraç'ýn kulübün kurtuluþu ile ilgili çalýþma yaptýðý iddia ediliyor. Kýraç'ýn Diyarbakýrspor'un imha edildiði son 4 yýlda yaþananlarla ilgili basýnda yer alan haber ve yorumlarý derlemesi, "Vali bey Diyarbakýr'ýn markasýný kurtarmak mý istiyor?" yorumlarýna neden oldu.

ÝMHA SÜRECÝYLE ÝLGÝLÝ YAYINLAR Görev yaptýðý yerlerde spora ve kent takýmlarýna olan desteði ve yakýn ilgisi ile dikkat çeken, Diyarbakýr'da göreve baþladýktan sonra da Diyarbakýrspor'un içine düþtüðü durumu irdelemeye ve araþtýrmaya baþlayan, bu amaçla bir çok spor adamý ile görüþme yapan Vali Cahit Kýraç'ýn kulübün kurtuluþu ile ilgili çalýþma yapmasý heyecan yarattý. Diyarbakýrspor'un Süper Lig'den amatör lige kadar düþtüðü ve 'imha süreci' olarak deðerlendirilen son 4 yýlda yaþananlarla ilgili basýnda yer alan haber ve yorumlarýn derlenmesi için ilgili birimlere talimat veren Vali Kýraç'ýn bu tutumu da 'kulübün kurtulmasý için çalýþma yapýyor' yorumlarýnýn yapýlmasýna neden oldu.

TARAFTARLAR UMUTLANDI Göreve baþladýktan sonra 'Þu an için herkesi dinliyorum ve bilgi topluyorum. Bu kentin kalkýnmasý için sporda bir markaya ihtiyaç var' diyen Vali Kýraç'ýn arayýþlarda bulunmasý taraftarlarda da umut yarattý. Taraftarlar, Vali Kýraç'ýn kulübün kurtuluþu için bir kývýlcým yakmasý halinde bunun büyüyerek olumlu sonuçlar vereceðini düþünüyor.

Bu sezon BAL liglerinde mücadele edecek olan Güneydoðu ekibinin kulüp binasýnda son dakika pürüzü.

D

iyarbakýrspor'un son kalesi olarak kabul edilen Ali Gaffar Okkan tesisleri için Belediye'den boþaltma talebi geldi. Sorunlarla boðuþan yeni yönetim, bir baþka sorun olarak

Terim'i büyüledi, kampýn yýldýzý oldu! 9

günlük kusursuz bir kamp dönemi geçiren Galatasaray'da Drogba ve Burak'ýn performansý göz doldurdu. Galatasaray, Birmingham'daki St. George's Park'ta 9 günlük kusursuz bir kamp dönemi geçirdi. Sneijder çalýþkanlýðý ve performan-

kulüp binasýnýn acilen boþaltma talebi ile þok yaþadýlar. Kulüp Baþkaný Þeyhmus Þenyiðit'in

önceki demeçlerinde kulüp binasý ile ilgili "þu aþamada her hangi bir sýkýntý yok" açýklamasýnýn üzerinden çok geçmeden Büyükþehir Belediyesi'nin kulüp binasýnýn boþaltýlarak teslim edilmesi istendi. Bu durum karþýsýnda þok yaþayan yönetime, Belediye'den "isterseniz geçici olarak sizlere tesislerde iki oda tahsis edebiliriz" talebi ise kabul edilmedi. Kapatýlma aþamasýna gelen Yeþil-Kýrmýzýlý kulübün ayakta durabilmesi

sýyla kampýn yýldýzý olurken Drogba, Burak ve Selçuk vitrine çýkmayý baþaran diðer isimlerdi Galatasaray yeni sezonun ilk hazýrlýk kampýný Birmingham'daki St. George's Park'ta gerçekleþtirdi. Öncelikle tesisler ve çalýþma koþullarýndan bahsetmek lazým... Ýngiliz Milli Takýmý ve olimpiyatlara hazýrlanan sporcularý için hazýrlanan kampta sarý-kýrmýzýlý takým, dört dörtlük çalýþma koþullarý buldu. Tesislerdeki Hilton

için Ali Gaffar Okkan Tesislerinin Diyarbakýrspor'da kalmasý isteniyordu, Kulüp binasý 1993 yýlýnda dönemin Belediye Baþkaný ve o dönem kulüp baþkanlýðýný'da yürüten Turgut Atalay tarafýndan Diyarbakýrspor için yaptýrýlmýþtý. Büyükþehir Belediyesi ise bu tesislerin 5 yýllýðýna verildiðini, bununla ilgili yazýþmalarýn ellerinde olduðunu açýklamýþtý. Tesislerin devri için yürütmeyi durdurmak için kulüp çalýþanlarý buranýn Diyarbakýrspor için 49 yýllýðýna verildiðini gerekçe göstererek itiraz etmiþlerdi, Büyükþehir Belediyesi davayý kazanarak, kulübün boþaltýlmasý için kongre sonuna kadar izin vermiþti. Geçtiðimiz sezon þampiyon olarak Spor Toto 2.Ligine yükselen Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesispor'a verilmesi öngörülen tesisler için gözler Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir'de. Büyükþehir Belediyespor için yaptýrýlan tesislerin ise 2 ay sonra tamamlanacaðý öðrenildi. Diyarbakýrspor Taraftarlarý Dernekler Birliði karara tepki göstererek, "Gerekirse Þilbe'de çadýr kuracaklarýný belirterek, sahipsizliðe isyan ettiler. Kulüp yönetiminin önümüzdeki hafta Büyükþehir Belediye Baþkaný Osman Baydemir'i ziyaret ederek durumu kendisine anlatýp tesislerin Diyarbakýrsporun yaþatýlmasý için çok öneml olduðunu belirterek destek isteyecekler. Bu görüþmeden çýkacak sonuca göre Kulüp Binasýnýn kaderi belli olacak. Diyarinsesi.org

Oteli'nde kalan Cim-Bom, antrenman sahalarýna yürüyerek gidip, gelirken, geçmiþ yýllardaki saha ve yol sorunlarý yaþanmadý. Zamandan fazlasýyla tasarruf edildi. Dönüþ yolunda sarý-kýrmýzýlýlarýn aðzýndan tek bir cümle çýkýyordu: "Seneye yine buradayýz." Elbette Fatih Terim'i mutlu eden tek faktör tesisler deðildi. Takýmýn diri görüntüsü ve Temmuz ortasýndaki formu hocanýn yüzünü güldürdü ki kampýn ortasýnda oyuncularýna dönerek "1 haftanýz daha var" dedi.


12

j Ramazan j

Oruçluyken aðýz ve diþ temizliði 19 TEMMUZ 2013 CUMA

Saðlýklý ve sorunsuz bir Ramazan ayý geçirmek isteyen bireylerin ay boyunca aðýz ve diþ saðlýklarýna dikkat etmeleri gerektiði belirtildi.

oluþturur. Azalan tükürük salgýsý durumu daha kötü hale getirir. Bu nedenle kesinlikle burnunuz týkalý uyumamalýsýnýz. Özellikle iftarda ve sahurda yenilen yemeklerden sonra aðýzdaki asitbaz dengesi tamamen bozulur, asit oraný artar. Dolayýsýyla, bakteri çoðalmasý için uygun ortam olur. Yemek yenildikten sonra hemen yatýldýðý için aðýz içi harareti artar, daha çok bakteri üreyebilir. Oruç tutulmayan zamanlarda ara öðünler sayesinde aðýz ortamýnýn asit oraný düþebilmektedir. Fakat oruçlu iken ara öðün þansý olmadýðý için aðýz ortamýnýn asit oraný artabilir. Bunun için de gün içerisinde aðýz su ile çalkalanabilir" diyor.

Oruçluyken aðýz ve diþ temizliði

R

amazan ayý boyunca aðýz ve diþ temizliðine özen gösterilmesi gerektiðine dikkat çeken uzmanlar, "Ýftardan ve sahurdan sonra mutlaka diþlerinizi ve dilinizi fýrçalayýn, diþ ipi kullanmayý ihmal etmeyin. Gün içinde de tuzlu suyla gargara yapabilir. Dilerseniz aðýz spreyi kullanabilirsiniz. Diþ çürükleri, diþ eti iltihaplarý aðýz kokusunun önemli nedenlerindendir. Aðýz içi herhangi bir enfeksiyonbakteri üremesini artýracaðý için daima aðýz kokusuna neden olur. Aðýz içinde var olan eskimiþ köprü ve protezler, zamanla gýda birikmesine yol açacaðýndan kötü kokulara neden olabilir.

Eðer aðýz kokusu bunlardan kaynaklanýyorsa, Ramazan'dan önce diþ hekiminizi ziyaret etmeniz gereklidir. Ancak þunu da eklemek gerekir ki; aðýz kokusu, yalnýzca dental kaynaklý olmayabilir" uyarýsýnda bulunuyor.Üst solunum yolu enfeksiyonlarý veya mide rahatsýzlýklarýnýn sonucunda da aðýz kokusunun meydana gelebileceðine iþaret eden uzmanlar, "Sinüzit gibi hava yolu rahatsýzlýklarý ve burun týkanmasýna neden olan diðer durumlar, özellikle geceleri aðýzdan nefes almamýza neden olur. Bu durum aðzý ve boðazý kurutarak bakterilerin üremesi için ideal bir ortam

Oruçluyken aðýz ve diþ bakýmý konusunda da bilgiler veren uzmanlar; þu uyarýlarda bulunuyor: "Oruçluyken diþ fýrçalamanýn aslýnda hiçbir mahsuru olmadýðý, din adamlarý tarafýndan da defalarca tekrarlanmýþtýr. Günümüzde yaygýn olduðu þekliyle aðýz ve diþ temizliðinin diþ fýrçasý ve diþ macunu kullanýlarak yapýlmasý da oruca zarar vermez; üstelik aksatýlmamasý gereken yerinde bir davranýþ da olur. Aðýz ve diþ temizliðini gündüz yapmamayý tercih edenler, bunu mutlaka sahurdan sonra yapmýþ olmalýdýr. Macunun kaçmasý sonucu orucunun bozulacaðýndan endiþe edenler, diþini süpürge görevi üstlenecek macunsuz fýrçayla temizleyebilir. Yine de diþinizi fýrçaladýðýnýzda içiniz rahat etmeyecekse, gün içinde aðzýnýzý birkaç defa su ile çalkalayabilirsiniz"

Oruç tutacak diyabet hastalarý bol su içmeli Uzmanlar, Ramazan ayýnda oruç tutmak isteyen diyabet hastalarýnýn iftarla sahur arasýnda en az 2 litre su içmesi gerektiðini söyledi.

R

amazan ayýnda öðün sayýsýnýn ikiye düþürülmesi ve sývý tüketiminin azaltýlmasý gibi nedenlerden dolayý birçok kiþinin çeþitli saðlýk problemleriyle karþý karþýya kaldýðýný söyleyen Bursa Þevket Yýlmaz Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Ýç Hastalýklarý ve Endokrinoloji Uzmaný Doç. Dr. Gürcan Kýsakol, oruç tutarken saðlýk problemi yaþanmamasý için Ramazan'a özel tavsiyelerde bulundu. Tüm gün aç kalan kiþilerin iftarda 3-4 çeþit yemeði bir arada ve hýzlý bir þekilde tüketerek boþ mideye bir anda yüklenmelerinin midede aðýrlýk, bulantý, gaz, yanma ve kabýzlýk gibi sorunlara neden olabileceðini dile getiren Doç. Dr. Kýsakol, "Bu problemleri önlemek için iftar, su veya hurma ile açýldýktan sonra yað oraný az olan iftariyelikler ve 1 kase çorba ile birkaç dilim kepekli veya tam tahýllý ekmek tüketilmelidir. Yarým veya bir saat ara verildikten sonra akþam yemeðine geçilmelidir. Bu öðün için ýzgara, haþlama veya fýrýnda piþirilmiþ et,

tavuk veya balýk yemekleri ile zeytinyaðlý sebze yemekleri veya etli sebze yemekleri ve yanýnda salata, yoðurt ve birkaç dilim ekmekten oluþan menüler idealdir. Ekmek yerinemakarna veya pilav gibi yiyecekler de tüketilebilir. Ancak aðýr hamur iþleri, kýzartma ve kavurmalar, tatlýlar gibi yiyeceklerden uzak durulmalýdýr. Ýftar ile sahur arasýndaki zamanda bol bol sývý tüketilmelidir" dedi.

19 07 2013 gazete sayfaları  
19 07 2013 gazete sayfaları  
Advertisement