Page 1

Annelerden anlamlý kampanya

Evren ve Þahinkaya'ya müebbet 1

2 Eylül Davasý'nda karar çýktý. Eski Genelkurmay Baþkaný emekli Orgeneral Kenan Evren (97) ile eski Hava Kuvvetleri Komutaný emekli Orgeneral Tahsin Þahinkaya (89) hakkýnda müebbet hapis cezasý verildi. Ayrýca Evren ve Þahinkaya'nýn askeri rütbeleri de sökülecek. 9'da

Ç

ocuklarý PKK tarafýndan kaçýrýlan anneler, eylem yaptýklarý Daðkapý Meydaný'ndaki çadýrlarýnda engelli vatandaþlar için mavi kapak toplama kampanyasý baþlattý. 7'de

Peþmergeye katýlým artýyor

I

ÞÝD'in Musul'u ele geçirmesinin ardýndan ilerleyiþini sürdürmesi Kürdistan Bölgesi'ni harekete geçirdi. Erbil'de IÞÝD'e karþý peþmergeye katýlým kampanyasý baþlatýldý. Kampanyaya 2 günde yaklaþýk bin kiþi katýldý. 10'da

Ceylan-Karavil Park açýldý D

iyarbakýr' da Doðu ve Güneydoðu Anadolu Bölgesi'nin en büyük alýþveriþ merkezi olan Ceylan-Karavil Park hizmete açýldý. Açýlýþa katýlan vatandaþlar izdihama neden oldu. 5'te

Ekonomik ucurum artýyor www.diyarbakirolay.com.tr

PERÞEMBE 19 HAZÝRAN 2014

Fiyatý : 25 KR

Büyükþehir Belediyesi Eþ Baþkaný Gültan Kýþanak, Diyarbakýr'daki ekonomik gelir farkýna iliþkin makasýn giderek açýldýðýný söyledi ve ekledi: ''Bu kentin ekonomik durumu çarký döndürmeye yetmiyor.'' 'Muhtaç hale getirildik' Sarmaþýk Yoksullukla Mücadele ve sürdürülebilir Kalkýnma Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný Selçuk Mýzraklý ve yönetim kurulu üyeleri, Büyükþehir Belediyesi Eþ Baþkaný Gültan Kýþanak'ý ziyaret etti. Diyarbakýr'da yoksulluðun çok farklý düzeyde yaþandýðýný belirten Mýzraklý, yoksul deðilken, devlet eliyle yoksullaþtýrýlan bir coðrafyada muhtaç hale getirildiklerini söyledi.

'Bize düþen çok þey var' Eþ Baþkaný Gültan Kýþanak ise, bütün çalýþmalarýný kentin daha adil, daha eþitlikçi ve daha özgür bir kent olmasý fikri üzerine kurduklarýný belirtti. Üretim dýþý kalmýþ bir topluluðun olduðunu ifade eden Kýþanak, "Ne yazýk ki bu sistem eliyle, insan eliyle yaratýlmýþ bir felaket. Bu konuda da yerel yönetimler olarak bize düþen çok þey var farkýndayýz." diye konuþtu. 4'te

Muhalefetin siyaseti iflas etti A

K Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Aydýn Altaç, partilerin kendi adýna aday çýkaramamasýnýn seçmene karþý saygýsýzlýk olduðunu, muhalefetin yaptýðý siyasetin iflas ettiðini söyledi. 4'te

Japonya'dan Diyarbakýr'a turlar baþlýyor J

D

iyarbakýr Büyükþehir Belediyesi, Baðlar bölgesindeki muhtarlarla toplantý yaptý. Toplantýda konuþan Eþ Baþkan Fýrat Anlý, katýlýmcý yönetim anlayýþýyla stratejik planlamayý halkla birlikte yapacaklarýný belirtti. 3'te

Sur'da kadýnlar sorunlarýný tartýþtý D

iyarbakýr'ýn Sur Ýlçe Belediyesi'nde Kadýn Kurul toplantýsý yapýldý. Eþ Baþkan Fatma Þýk Barut, kadýnlarýn yaþamýnda ve çalýþma ortamlarýnda yaþadýklarý sorunlarýn çözümünde ortak hareket edeceklerini söyledi. 7'de

Komutanlardan Vali Kýraç'a ziyaret D

iyarbakýr'a yeni atanan Ýl Jandarma Komutaný Kurmay Albay Hasan Ceyhun Keleþ, eski il jandarma komutaný Hilmi Atabay ile birlikte Vali Mustafa Cahit Kýraç'ý makamýnda ziyaret etti. 5'te

Asgari ücret 45 lira artacak

„ 6’da

Baðlar'ýn sorunlarý masaya yatýrýldý

aponya'nýn en büyük tur operatörlerinin katýlýmýyla Güneydoðu Anadolu Bölgesi'nde gerçekleþen Diyarbakýr, Mardin, Þanlýurfa, Gaziantep ve Adýyaman illerini kapsayan gezi turu meyvelerini vermeye baþladý. 8'de

Diyarbakýr OLAY Gazetesi Diyarbakýr’da basýlmakta olup Þanlýurfa, Mardin, Siirt, Batman, Bingöl, Þýrnak, Van ve Hakkari illerindeki gazete bayilerinde bulunmaktadýr.


2

Saðlýk

19 HAZÝRAN 2014 PERÞEMBE

Sýcaðýn tetiklediði 5 hastalýk!

Birbirine geçmiþ mevsimler, mevsimsel deðiþimlere adapte olmaya çalýþan bünyeler. O deðiþimlerle aktivasyon sürecine giren bazý kronik hastalýklar. Nihayetinde yaz mevsimi kapýyý çaldý.

B

unaltýcý sýcaklarýn sinyalleri de gelmeye baþladý. Ýþte o sýcaklarla birçok hastalýðýn komplikasyonlarýnda artýþ görüleceði kesin. Yazýn özellikle de anne babalara çok daha büyük görev düþüyor. Zira çocuklarý hem güneþin zararlý ýþýnlarýndan hem de bunaltýcý sýcaklardan korumak çok önemli. Yaþlýlar, kronik hastalýklarý olanlar ve iþi gereði gün boyu güneþin altýnda çalýþmak zorunda olanlar, aman dikkat! Aþýrý yaz sýcaklarýnýn tetiklediði kronik hastalýklara karþý tedbir almak gerekiyor. Acýbadem Beylikdüzü Týp Merkezi Ýç Hastalýklarý Uzmaný Murat Özýþýk, "Beni bu güzel havalar mahvetti' diyen Orhan Veli'ye katýlmamak elde deðil ama alacaðýmýz tedbirlerle korunmak da pek tabi ki mümkün" diyor. Dr. Özýþýk, sýcak yaz aylarýnda alýnmasý gereken önlemlere ve uyulmasý gereken kurallara yönelik önemli uyarýlarda ve önerilerde bulundu.

renkte olmasý. Daha koyu idrar rengi az sývý tükettiðimizin ve bu hastalýklara aday olduðumuzun göstergesi olabiliyor.

Cilt kanserine dikkat

Kalp krizi riski artiyor Sýcaklýk artýþý ile birlikte kalp hýzý artýyor ve cilt damarlarý geniþleyerek kan dolaþýmýndan daha çok pay alýyor. Terleme ile vücut, ýsýsýný düþürmeye çalýþýyor, solunum sýklýðý ve derinliði artýyor. Hipertansiyonu ve damar sertliði olanlar ve bu hastalýklar ile ilgili ilaç kullananlar için bu durum; inme, ritm bozukluklarý ve kalp krizi riskini artýrýyor. Aþýrý sýcaklarda vücut adaptasyon için bu deðiþimleri yaparken bu, organlar için hem aþýrý yük oluþuyor hem de bir yandan

bu yükü engellemeye yönelik ilaçlar kullanýldýðýndan sýcaklýk artýþýna yeterince adaptasyon saðlanamýyor. Ýþte bu risklerden kaçýnmak için bol sývý tüketimi þart. Açýk renkli kýyafetler giymek, sýcaklýðýn yoðun olduðu zamanlarda bedenimizi zorlayacak yürüyüþ, egzersiz, aþýrý yemek yeme, Alkol alýmý gibi alýþkanlýklardan kaçýnmak gerekiyor.

Ýdrar rengini kontrol edin Artan sývý kaybýyla birlikte idrar mik-

tarý azalýyor ve idrarýmýzda bulunan bazý atýk maddelerin (kalsiyum oksalat, bilirubin vs) yoðunluðu artýyor. Bu durum hem yeni taþlarýn oluþumuna neden olurken hem de olan taþlarýn idrar yollarýmýza zarar verme potansiyelini arttýrýyor. Ayrýca yavaþlamýþ idrar akýmý enfeksiyonlara yatkýnlýðý da artýrýyor. Bunu önlemek için mutlaka bol sývý tüketmek ve idrar rengimizi kontrol etmek gerekiyor. Çok basit bir öneri, idrar renginin çok açýk sarý

Uzun süre ve yüksek dozda ultraviyole ýþýnlarýna maruz kalmak cildimizde hem AKUTdeðiþikliklere yol açýyor hem de bazý cilt kanserlerinin oluþumuna öncülük ediyor. Bunun için yapabileceðimiz þey güneþ ýþýnlarýnýn etkisinin yoðun olduðu saatlerde (11-16 arasý) direk güneþ ýþýðýna çýkmaktan kaçýnmak, koruyucu kýyafetler seçmek ve maruziyet kaçýnýlmazsa yüksek koruyucu faktörlü kremler kullanmak. Çoðu cilt kanseri için öncü lezyonlar çocukluk çaðýnda aldýðýmýz UV ile baðlantýlý olduðundan özellikle çocukluk çaðýndan itibaren dikkatli olunmasý gerekiyor. Bu konuda anne-babalara da büyük görev düþüyor. Bununla birlikte aþýrý terleme ile birlikte nemli kalan cilt bölgelerinde cilt mantarlarýnda artýþ sýk görülebiliyor. Uygun kýyafet ve iç çamaþýrý seçimi (aþýrý terletmeyen, çabuk kuruyan vs) sýk iç çamaþýrý deðiþimi bundan korunmada önemli rol oynuyor.

Diyabet hastalarini seviyor Sýcaðýn tetiklediði hastalýklardan biri de diyabet. Sýcaklýðýn artýþý ve terlemeyle birlikte sývý ve vücut için gerekli elektrolitler kaybedilebiliyor. Ayrýca duyu kaybý nedeniyle güneþin cilt üzerindeki olumsuz yakýcý etkisi yeterince hissedilmiyor. Tüm bunlara terleme bozukluðu da eklenince aþýrý sýcaklar

diyabetikler için risk oluþturuyor. Diyabetlileri bekleyen baþka bir riskler de var: Yazýn gündüzlerin daha uzun olmasý, mevsim dolayýsýyla, kavun karpuz gibi birçok glisemik indeksi yüksek meyvenin bolca bulunmasý ve çok tüketilmesi, aþýrý dondurma tüketimi, belirli bir beslenmeuyku düzenine sahip olmasý gereken diyabetiklerde sorun oluþturabiliyor. Diyabetiklerin beslenmelerine dikkat etmeleri aþýrý sýcakta efor yapmaktan kaçýnmalarý ve bol sývý tüketmeleri gerekiyor.

Migren ataklarini tetikliyor Yapýlan çalýþmalarda sýcaklýktaki her 5 derece artýþýn migren ataðý nedeniyle hastanelere baþvuran hastalarda yüzde 7.5 artýþa yol açtýðý tespit edilmiþ. Bunun yaný sýra nem oranýn artmasý ve ani ýsý artýþlarýnýn migren ataklarýný tetikleyen diðer faktörler. Bu nedenle aþýrý sýcaklarda bol sývý tüketimi, kaliteli camlara sahip güneþ gözlüðü kullanýmý, saçlarýn ýslatýlmasý gibi önlemler ön plana çýksa da aþýrý sýcak günlerde mecbur kalýnmadýkça güneþe çýkýlmamasý, klimalý ortamlarda bulunulmasý gerekiyor. Acýbadem Beylikdüzü Týp Merkezi Ýç Hastalýklarý Uzmaný Dr. Murat Özýþýk, "Sonuç olarak 'beni bu güzel havalar mahvetti' diyen Orhan Veli'ye katýlmamak elde deðil ama alacaðýmýz tedbirlerle korunmak da, yazýn keyfini çýkarmak da pek tabi ki mümkün" diyor.

- ÇENGEL BULMACA -

- KARE BULMACA -


Karakolda nöbet tutan asker yaralandý M Ý ardin'de Nusaybin ilçesinde nöbet tutan asker sýrtýndan vurularak yaralandý. ddiaya göre, Mardin'e baðlý Yeniköy Sýnýr Karakolu'nda görevli Osman Molozoðlu isimli asker, nöbet tutuðu sýrada henüz belirlenmeyen bir yerden gelen kurþunla sýrtýndan yaralandý. Yaralý asker arkadaþlarý tarafýndan 112 acil servis ambulansýyla Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldýrýldý. Burada yapýlan ilk tedavisinden sonra, yaralý asker ameliyata alýndý. Olayla ilgili adli ve idari soruþturma baþlatýldýðý belirtildi. ÝHA

Baðlar'ýn sorunlarý masaya yatýrýldý 19 HAZÝRAN 2014 PERÞEMBE

Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi, Baðlar bölgesindeki muhtarlarla toplantý yaptý. Büyükþehir Belediyesi Eþ Baþkaný Fýrat Anlý, Baðlar Belediyesi Eþ Baþkanlarý Birsen Kaya Akat ve Eþref Güler ile birlikte Baðlar Mahallesi muhtarlarýyla bir araya geldi.

B

üyükþehir Belediyesi Meclis Salonu'nda yapýlan toplantýya 39 mahalle muhtarý katýldý. Toplantýda konuþan Fýrat Anlý, katýlýmcý yönetim anlayýþýyla stratejik planlamayý halkla birlikte yapacaklarýný belirterek, pratik çalýþmalarý da birlikte hayata geçireceklerini söyledi. Anlý, "Býrakýn Türkiye'yi dünyada bile böyle bir örnek yoktur" dedi. Muhtarlýðýn halkýn sorunlarýný en yakýndan tanýðý olan kurumlar olduðunu ve iþlevinin çok önemli olduðunun altýný çizen Anlý, "Sizler mahallenin temsilcisi olarak sorunlarý bize taþýyýp tartýþacak ve bunun takipçisi olacaksýnýz. Bizler sizin adýnýza buradayýz. Aramýzda hiçbir fark yoktur" dedi.

Sorunlar dile getirildi Muhtarlarýn söz aldýðý toplantýda, ilaçlamanýn sorunlu olduðu, Karacadað Bölgesi'nde tarým arazilerinde hayvanlarýn besleneceði alanlarýn olmadýðý ve

rehabilite edilmesi istendi. Mikro kredi konusunda belediyenin çalýþma yapmasý istenirken, eðitim destek evlerinin sayýsýnýn artmasýnýn ve maddi durumu yetersiz olan ailelerin öðrenci çocuklarý için burs imkanýn saðlanmasý talep edildi. Kentsel dönüþüm için çalýþmalarýnda TOKÝ ve belediyelerin hýzlý çalýþma baþlatmasý, harabe evlerin yýkýlmasý gerektiði belirtildi. Yoksul nüfusun yoðun olduðu Baðlar bölgesinde maddi veya gýda yardýmý yapýlmasý, bu kiþilerin niþan, düðün, taziye gibi etkinliklerini yapabilmeleri için çok yönlü yapýlar yapýlmasý talep edildi. Muradiye Mahallesi'ndeki kuþçular için kent dýþýnda bir yer tahsis edilmesi ve kaldýrým iþgallerine karþý önlem alýnmasý önerildi. Toplantýda ayrýca Fatihpaþa Mahallesi'ne yerleþen çok sayýda Suriyelinin bulunduðunu ve buna yönelik önlemlerin alýnmasý gerektiði bildirildi.

Çözüm yollarý arandý Baðlar Belediyesi Eþ Baþkaný Eþref Güler, harabe evler sorunun çözümü için çalýþma baþlattýklarýný, gerekli ilanlarýn verilip, 30 gün askýda beklemenin ardýndan yýkýmýn gerçekleþeceðini söyledi. Tekrar söz alan Fýrat Anlý da kentsel dönüþümle ilgili çalýþmalarýnýn olduðunu, þehir ve halk için en iyisini yapmaya çalýþtýklarýný belirtti. Sarmaþýk Yoksullukla Mücadele Derneði üzerinden yardýmlarýn devam edeceðini ifade eden Anlý, Ramazan ayýnda iftar çadýrlarýnda sýcak yemek vereceklerini söyledi. Yollar için hazýrlýklarýnýn tamamlandýðýný ve kýþ gelmeden asfaltlamanýn bitirileceðini belirten Anlý, yaðmursuyu þebekesi çalýþmalarýnýn da devam ettiðini ifade etti. Eþ baþkanlar katýlýmlarýndan dolayý teþekkür ettikleri muhtarlarla birlikte öðle yemeði yedi. Haber Merkezi

Heyelan evleri bu hale getirdi Muþ merkeze baðlý Aðartý Köyü'nde 2 yýl önce meydana gelen heyelanda hasar gören evlerinin yapýlmamasýna tepki gösteren köylüler, seslerini duyurmak için yürüdü.

M

erkeze 50 kilometre uzaklýktaki 200 hane ve yaklaþýk 1800 nüfuslu Aðartý Köyü'nde, 2012 yýlý ilkbaharýnda karlarýn erimesi ve yaðýþlarýn ardýndan toprak kaymasý meydana geldi. Köyde aðaçlarý ikiye bölen toprak kaymasýnda 31 evde büyük

hasar oluþtu. Evlerin duvar ve zeminlerinde oluþan yarýklar nedeniyle bir süre evlerine giremeyen ailelerden bazýlarý çadýra yerleþti. Ancak, heyelanýn durmasý, mevsim koþullarýnýn aðýrlaþmasý üzerine bazý aileler de yarýklarýn bir bölümünü kapatarak evlerinde oturmaya devam etti. Son zamanlarda heyelanýn aralýklarla devam etmesi ise bu evlerde oturan vatandaþlarý korkuttu. Köylüler, Valiliðe, Tapu ve Kadastro, Ýl Afet müdürlüðü, BÝMER aracýlýðýyla Baþbakanlýða defalarca baþvuruda bulunmalarýna karþýn köyün yerinin deðiþtirilmesi ve zarar gören evlerin yerine yenilerinin yapýlmasý konusunda hiçbir sonuç alamadý.

31 konut hasarlý Seslerini kimseye duyuramayan vatandaþlar çocuklarýyla birlikte sokaklara döküldü. Çoðunluðunu kadýnlarýn oluþtur-

Böbrek hastasý çocuk yardým bekliyor D

iyarbakýr'ýn Ergani ilçesinde yaþayan 12 yaþýndaki böbrek hastasý bir çocuk, tedavisi için yetkililerden yardým bekliyor. Bagür Mahallesi'nde ikamet eden Yýldýrým ailesinin 5 çocuðundan ikincisi olan Emre Yýldýrým, böbrek hastalýðý nedeniyle 5 yýldýr diyalize giriyor. Bugüne dek 25 ameliyat geçiren Emre'nin hastalýðýna bir çare bulunamadý. Baba Mehmet Yýldýrým, "Tek çaremiz böbrek nakli ancak öyle bir imkanýmýz yok. Oðlum geçirdiði havaleden sonra yüzde 90 iþitme kaybý yaþadý. Çocuklarýmýn geçimini saðlamak için sokaklarda hurda topluyorum. Çocuðumu diyalize götürdüðüm günlerde iþ yapamadýðým için aç kalýyoruz" dedi. Gözü yaþlý anne ise oturacak evleri olmadýðýndan dolayý sýkýntýlý günler geçirdiðini dile getirdi. Yýldýrým ailesi, Emre'nin yaþamasý için hayýrsever vatandaþlardan ve yetkililerden yardým elini uzatmasýný istedi. ÝHA

Van'da doktor sýkýntýsý V

an Bölge Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi Kadýn Doðum Ek Binasý'nda yaþanan doktor sýkýntýsý vatandaþlarýn tepkisine neden oldu. Hastanede yaþanan doktor sýkýntýsýnýn artýk had safhaya vardýðýný belirten vatandaþlar, günlerce hastalarý için randevu alamadýklarýný öne sürdü. Van merkezde oturan Emin Irmak, üç gündür hastaneye gelip gittiðini ancak randevu alamadýðýný söyleyerek, "Hastanede sadece bir doktor çalýþýyor. O da en fazla 30 hastaya bakabiliyor. Aramýzda günlerdir randevu almak için gelen fakat alamayan arkadaþlarýmýz var ama kimse bize sahip çýkmýyor. Artýk nereye gideceðimizi bilmiyoruz. Geçen gün-

lerde ayný sýkýntý için vatandaþlar Ýpekyolu'nu trafiðe kapattý, yine de bu sýkýntýmýz giderilmedi. Biz yetkililerden artýk bu sýkýntýmýzýn giderilmesini ve hastanemize doktor atamalarýnýn yapýlmasýný istiyoruz" dedi. Konuyla ilgili bir açýklamada bulunan Van Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreteri Yrd. Doç. Dr. Vural Polat ise, sýkýntýnýn giderilmesi için gerekli yazýþmalarýn yapýldýðýný belirterek, "Ýlimizde doktor sýkýntýsýnýn giderilmesi yönünde gerekli yazýþmalarý daha önce yaptýk. Þu anda aðustos ayý sonunda yapýlacak olan atamalarý bekliyoruz. Ýnþallah aðustos ayý sonuna doðru bu sýkýntýmýz giderilecektir" þeklinde konuþtu. ÝHA

duðu protestocular, 'Üstümüz boþluk altýmýz zemin', 'Demedi demeyim 2 yýldýr tehlikedeyiz', '700 nüfus tehlikede bakanlar ise beklemede', 'Oturabiliyorsanýz siz gelin oturun', 'Sayýn Baþbakanýmýz bizimle ilgilensin' yazýlý pankartlar açtý. Yürüyüþün ardýndan bir açýklama yapan Aðartý Köyü Muhtarý Mehmet Emin Sönmez, "2012 yýlýnda heyelan nedeniyle 31 konut aðýr hasar gördü. Hasar tespit çalýþmasý yapýldý ve konut yaptýrýlma kararý çýktý. Ancak 2 yýldan beri hala yer tespiti yapýlmadý. Köyde 31 evin oturulamaz raporu var. Yarýnýmýzdan endiþe duyuyoruz. Köyün yerinin deðiþtirilmesi ve hasarlý evlerin yapýlmasý için yaptýðýmýz baþvurulara hiç bir cevap alamadýk. Çaresiz kaldýk, köyde protesto yürüyüþü düzenledik. Belki böyle sesimizi duyururuz" diye konuþtu.

64 yýllýk tarihi köprüye yýkým kararý K

arayollarý Genel Müdürlüðü, 1950'li yýllarda yapýlan ve Genç ile Bingöl'ü birbirine baðlayan tarihi köprüyü yýkma kararý aldý. Karara tepki gösteren vatandaþlar, köprünün tarihi miras olduðunu söyledi. Genç'in en önemli deðerleri ve ilçenin sembolü olan 'Tarihi Genç Murat Köprüsü' yýkýlýyor. Köprünün yýkýlmasýna karþý çýkan ilçe halký, yýkým kararýnýn durdurulmasý gerektiðini ifade etti. Tarihi köprü için yýkým kararý alýnmasý, Sivil Toplum Kuruluþlarý'ný da (STK) harekete geçirdi. Bingöl'de faaliyet gösteren bazý STK'lar, yýkým kararýna karþý oturma eylemi ve basýn açýklamasý yapacaklarýný duyurdu. Bin-Genç-Der Anadolu Eðitim Sendikasý, Aksiyoner Gençlik Der, KOÇ-DER, BÝN TEKS KON-DER, Vefa ve Saðlýk Gönüllüleri Ýl Temsilciliði gibi birçok STK'nýn, 23 Haziran 2014 Pazartesi günü tarihi köprü üzerinde bir araya gelip oturma eylemi ve basýn açýklamasý yapacaðý bildirildi. ÝHA


4

Gündem

19 HAZÝRAN 2014 PERÞEMBE

Kýþanak: Makas giderek açýlýyor Büyükþehir Belediyesi Eþ Baþkaný Gültan Kýþanak, Diyarbakýr'daki ekonomik gelir farkýna iliþkin makasýn giderek açýldýðýný söyledi ve ekledi: ''Bu kentin ekonomik durumu çarký döndürmeye yetmiyor.'' S

Aileler belediyeye yürüdü Ç

ocuklarý PKK tarafýndan kaçýrýlan aileler, eylem yaptýklarý Daðkapý Meydaný'ndan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi önüne yürüdü. Aileler adýna konuþan Efekan Toklar'ýn annesi Süreyye Toklar, Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi önünde günlerce oturmalarýna raðmen Büyükþehir Belediyesi'nin hiçbir yetkilisinin kendileriyle ilgilenmediðini söyledi. Toklar, ''Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi önünde günlerce oturduk ama bizi buradan resmen kovdular. Biz de bu sürecin içinde olan ve görüþme yapan iki tarafa seslenmek için tarafsýz bir yer olan Daðkapý Meydan'ýna gidip oturma eylemimizi sürdürdük. Çadýrlarýmýzý ziyaret eden her kesim oldu. Ama ne yazýk ki BDP'liler bu çýðlýðýmýza sessiz kalmaya devam ediyor, bizler yüreði yanan aileler olarak BDP'ye bir kez daha sesleniyoruz, elinizi taþýn altýna koysun, bizim çýðlýðýmýzý ve barýþ sesimizi duyun. Özellikle Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Eþ Baþkaný Gülten Kýþanak'a sesleniyorum. Bir defa bile olsun gelmediniz yanýmýza, sesimizi dinlemediniz ve duymadýnýz. O da anne biz de anneyiz" dedi. Açýklamanýn ardýndan aileler oturma eylemine devam etmek üzere Daðkapý Meydaný'na hareket etti. ÝHA

armaþýk Yoksullukla Mücadele ve sürdürülebilir Kalkýnma Derneði Yönetim Kurulu Baþkaný Selçuk Mýzraklý ve yönetim kurulu üyeleri, Büyükþehir Belediyesi Eþ Baþkaný Gültan Kýþanak'ý ziyaret etti. Diyarbakýr'da yoksulluðun çok farklý düzeyde yaþandýðýný belirten Mýzraklý, "Ýnsanlarýn ekonomik faaliyerden yoksun olmaktan öte devlet eliyle yoksullaþtýðý bir coðrafyada daha önce yoksul deðilken, muhtaç hale getirildik, yoksullaþtýrýldýk. BDP'li belediyelerin yoksullukla mücadeleye iliþkin çok ciddi programlarýnýn olduðunu gördük. Sarmaþýk'ýn ayrýca bileþeni olan Büyükþehir Belediyesi ile bu iþin fikrinin, aklýnýn ortaya çýkmasýnda büyük emekleri olan belediyelerimizle daha çok güçlü, daha etkili olduk. Biz kendimizden ne kadar eminsek sizlerin de bu konuda hassasiyetinizin olduðunu, hatta bundan sonraki dönemde baþ etme programýný güçlendirerek, yapmak gibi bir kaygýnýzýn olduðunu biliyoruz" dedi. Mýzraklý bundan sonra da neler yapabileceklerine iliþkin belediye ile ortak çalýþma yürütmek istediklerinin altýný çizdi.

'Bize düþen çok þey var' Büyükþehir Belediyesi Eþ Baþkaný Gültan Kýþanak ise çok çeþitli alanlarda

Altaç'tan çatý aday deðerlendirmesi

'Muhalefetin siyaseti iflas etti'

Adalet ve Kalkýnma Partisi (AK Parti) Diyarbakýr Ýl Baþkaný Aydýn Altaç, partilerin kendi adýna aday çýkaramamasýnýn seçmene karþý saygýsýzlýk olduðunu söyledi.

M

uhalefetin yaptýðý siyasetin iflas ettiðini belirten Ýl Baþkaný Aydýn Altaç, partilerin kendi adýna aday çýkaramamasýnýn seçmene karþý saygýsýzlýk olduðunu belirtti. Altaç, "Cumhurbaþkaný adayý çýkarmamalarý hem seçmene karþý saygýsýzlýk hem de kendi baþarýsýzlýklarýný ortaya koydu. CHP ve MHP'nin Cumhurbaþkanlýðý seçimleri için çatý aday olarak eski ÝÝT Genel Sekreteri Ekmeleddin Ýhsanoðlu'nu gösterebilir, bu gayet doðal bir durum. Kimi aday gösterdiðinden ziyade halkýn kime teveccüh göstereceði önemlidir. Türkiye'de taban ve tavan ayný þeyi söylemiyor. Kýlýçdaroðlu ve Bahçeli, sürekli cumhurbaþkaný adayý "siyasetçi olmasýn" diyorlar, siyaset bu kadar kötü bir þeyse niçin siyaseti yapýyorlar? Siyasete ve siyasetçiye bu manada güvenleri kalmamýþtýr. Bu da kendileri için, siyaset yapanlar için acý bir tablodur. Türkiye, siyaset dýþýndaki cumhurbaþkanlarý ile çok acýlar ve sýkýntýlar yaþadý. Siyaset dýþýndan gelen cumhurbaþkanlarýnýn ülkeye ne kadar sýkýntý yaþattýklarýný herkes biliyor" dedi.

Zayi ilaný 2013 yýlýnda PTT Genel Müd. almýþ olduðum emekli kimlik kartýmý kaybettim.Hükümsüzdür

Þehmus Örcan Diyarbakýr nüfus müd. almýþ olduðum nüfus cüzdanýmý kaybettim.Hükümsüzdür

Canan Tünar

19 HAZÝRAN 2014 PERÞEMBE YIL: 14 SAYI: 4659 Diyar Medya Matbaacýlýk Rek. Eðt. San. Tic. Ltd. Þti Adýna Ýmtiyaz Sahibi: Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: ZEKÝSAN Matbaa Kýrtasiye Adres: M.Akif Ersoy Cad. Et Balýk Kurumu Yaný Kaya 3 Apt altý Yeniþehir/Diyarbakýr Tel: 0 412 2267179 e-p posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

sorumluluklarla karþý karþýya olduklarýný, ancak yerel yönetim anlayýþlarýnda adaletin birinci sýrada yer aldýðýný söyledi. Kýþanak, bütün çalýþmalarýný kentin daha adil, daha eþitlikçi ve daha özgür bir kent olmasý fikri üzerine kurduklarýný belirtti. Üretim dýþý kalmýþ bir topluluðun olduðunu ifade eden Kýþanak, "Ne yazýk ki bu sistem eliyle, insan eliyle yaratýlmýþ bir felaket. Ýnsanlar emeðini sömürüye uðratmak isteseler bile bu alan yok. Bu ekonomik çark dýþýnda kendi topraklarýmýzda, kendi köylerimizde üretimi de canlandýracak, sosyal hayatý da canlandýracak bir faaliyet kurulabilir mi? Köylere geri dönüþ teþvik edilebilir mi? Bu konuda da yerel yönetimler olarak bize düþen çok þey var farkýndayýz. Bu kentin ekonomik durumu bu çarký döndürmeye yetmiyor. Diyarbakýr'daki ekonomik gelir farkýna iliþkin makas giderek açýlýyor. Yerel yönetimler olarak kamusal hizmet üretirken, çalýþmalarýmýzý planlarken bu makasýn kapanmasýný esas alan bir yaklaþýmla hareket edeceðiz, planlarýmýzý buna göre yapacaðýz" diye konuþtu. Sarmaþýk Derneði yöneticilerine de planlama yapýlýrken iþbirliðine ve desteklerine ihtiyaçlarý olduðunu söyledi. Haber Merkezi

Ülkenin çatýsý AK Parti Türkiye'nin çatýsýnýn gerçek manada AK

BDP iki aileyi barýþtýrdý D

iyarbakýr'ýn Bismil ilçesi Köperi Köyü'nde 14 Nisan 2014 tarihinde alacak verecek nedeniyle çýkan silahlý kavgada hayatýný kaybeden Eþref Esmer ailesi ile Ýnanç ailesi arasýnda yaþanan kan davasý sona erdi. Batman'da düzenlenen barýþ yemeði ile barýþtýrýlan Esmer ve Ýnanç ailelerinin mensuplarý Kuran-ý Kerim'in altýndan geçerek kan davasýný sona erdirdi. Batman'daki bir düðün salonunda düzenlenen barýþ yemeðine HDP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata, Batman Belediye Eþ Baþkanlarý Sabri Özdemir, Gülistan Akel, BDP Parti Meclis Üyesi Nezir Gürcan, HDP Batman Ýl Baþkaný Abdullah Yýldýz, BDP Batman Ýl Baþkaný Serdar Atalay, BDP Diyarbakýr Ýl Eþ Baþkan Yardýmcýsý Þemsettin Yýlmaz ile Ýnanç ve Esmer ailelerinin mensuplarý katýldý. Barýþ yemeðinde konuþma yapan HDP Batman Milletvekili Ayla Akat Ata, "Batman bugün önemli bir barýþ

hukukuna tanýklýk etti. Bizler de bunun tanýðý olduk. Önemlidir bizim için, çünkü ortada ölüm vardýr. Ortada yaralanma vardýr. Ama buna raðmen aileler büyüklük gösterip bir araya geldiler. Özellikle Esmer ailemizin göstermiþ olduðu büyüklük önünde saygý ile eðiliyoruz. Bu barýþýn toplumumuzun bütün sorunlarýnýn çözümüne örnek olacaðýna inanýyoruz. Bazen çok küçük bir olay çatýþmaya neden olabilir, ölümler, yaralanmalar olabilir. Bazen çok büyük meseleler yaþanýr. Ama önemli olan emeðin çözüm için, barýþ için olmasýdýr. Bugün aileler arasýnda yaþanan barýþ hukuku bizler açýsýndan önemlidir. Hele hele toplumsal barýþa ihtiyaç duyduðumuz, demokratik çözümün arifesinde olduðumuz bugünlerde yaþanan sulhun, toplumumuzdaki bütün sorunlarýn çözümüne örnek olmasýný arzuluyoruz" dedi. ÝHA

Parti olduðunu belirten Altaç, AK Partinin 77 milyon insanýn sorununa eðilen, herkesin ve herkesimin dertleri ile dertlenen bir parti olduðunu, 13 yýllýk zaman sürecinde herkesin bunu çok iyi gördüðünü söyledi. Altaç, "Bu ülkede hem siyaset yapacaksýnýz, siyaset kanalýyla çözüm geliþtirmeye çalýþacaksanýz hem de siyasetçiye güven duymayacaksýnýz. Bir siyasi parti olan CHP'de MHP'de maalesef kendi içerisinden aday çýkaramamanýn ve siyasetçi birini aday gösterememenin acziyeti içerisindeler. Halkýmýz her þeyi çok iyi biliyor, çok net görüyor. Partimizin göstereceði adayý kim olursa olsun destekleyeceðiz. Biz isimleri tartýþmayýz bizim için esas olan halkýmýza hizmettir. AK Parti'nin her ferdi daima kendisini ülkesine, milletine adamýþtýr. Dolayýsý ile Cumhurbaþkaný kim seçilirse seçilsin yine haklýmýza hizmet edecektir. Bu konuda kimse þüphe etmesin. Halkýmýzýn saðduyusuna ve ferasetine bugüne kadar güvendik ve inandýk, yine halkýmýzýn saðduyusu ve bize duyduklarý teveccüh ile AK Parti'nin göstereceði adayý birinci turda seçtirip, rahat bir þekilde Çankaya Köþkü'ne göndereceðiz" þeklinde konuþtu. ÝHA


CMYK

Bölge Haber

5

Ceylan-Karavil Park açýldý 19 HAZÝRAN 2014 PERÞEMBE

Diyarbakýr'da Doðu ve Güneydoðu Anadolu Bölgesi'nin en büyük alýþveriþ merkezi olan Ceylan-Karavil Park hizmete açýldý. Açýlýþa katýlan vatandaþlar izdihama neden oldu.

Y

aklaþýk 55 dönüm üzerine kurulan ve 150 milyon dolara mal olan CeylanKaravil Park Alýþveriþ Merkezi'nin açýlýþý gerçekleþti. Açýlýþa AVM'nin sahipleri

Ceylan ve Karavil aileleri, çeþitli sivil toplum kuruluþu temsilcileri ve çok sayýda vatandaþ katýldý. Ceylan-Karavil Park'ýn açýlýþýný duyan vatandaþlar, AVM giriþinde

izdihama neden oldu. Açýlýþta dansçýlar ve cansýz mankenler vatandaþlara çeþitli gösteriler sundu. Abdulkadir Karavil, bugünün kendileri için bayram ve düðün olduðunu söyledi. Yaptýklarý yatýrýmýn ne kadar doðru bir yatýrým olduðunu gördüklerini kaydeden Karavil, iki ailenin de hedeflerinin hep en yüksek olduðunu dile getirdi. Karavil, "Ýki ailenin de aklýnda hep hedefimizde istihdamý nasýl saðlarýz düþüncesi vardý. Ana hedefimizde bu vardý ve bunu yaptýk. Biz þu anda 4 bin insana burada aþ iþ açtýrdýk. Burada bunu yaparken sosyal ve kültürel faaliyetlere de özen gösterdik. 4 bin metrekarelik bir akvaryum tesisi yaptýk. Sinema salonumuz var. 2 bin kiþiye hitap edecek çocuk alanýmýz var. Böyle bir tesis kurduk Diyarbakýr'a. Biz zaten hem Diyarbakýr'ý hem bölgedeki illeri buraya nasýl çekeriz, burasý nasýl bir cazibe merkezi haline gelecek ona göre çalýþtýk. Ýli tanýtmak istiyorsan böyle büyük tesisler yapmak lazým. Böyle büyük yatýrýmlarla kenti geliþtirir ve büyütebilirsin. Bununla zaten bir katký olacaktýr. Bir de 4 bin tane insana istihdam saðlanacak. 150 milyonluk bir yatýrýmdan bahsediyoruz. Kent bundan sonra daha dinamik bir halde çalýþacaktýr. Ýnsanlar bizim önümüzde her ne kadar 30 yýl gidiyorsa biz bu 30 yýlý nasýl 10-12 yýlda kapatacaðýz bizim hedefimiz bu" dedi.

öyle bir tesis oluþtu ki Diyarbakýr ve çevre illerdeki vatandaþlar buraya gelip burada bütün ihtiyaçlarýný karþýlayacak bir duruma getirdik. Bu nedenle hem gururlu hem de sevinçliyiz. Memleketimize hemþehrilerimize hayýrlý uðurlu olsun" diye konuþtu. 2 bin araçlýk otopark, 2 bin kiþi kapasiteli sinema kompleksi bulunan Ceylan

Karavil-Park'ta, çocuklara yönelik eðlence merkezi anlayýþýný farklý ve sosyal bir konsept çerçevesinde sunan 2 bin 800 metrekarelik oyun alaný Dreampark, dünya denizlerinden ve göllerinden örneklerin sergilendiði 3 bin metrekarelik Doðu ve Güneydoðu'nun ilk dev akvaryumu da bulunuyor. ÝHA

3 bin metrekarelik dev akvaryum Daha sonra konuþan Zeynel Ceylan ise, AVM'nin 55 dönüm üzerine kurulduðunu söyledi. Ceylan, "Bu AVM ayný zamanda sosyal bir tesis. Eðlence, gezme, giyim her konuda merkezi bir noktadayýz. Þu anda

Komutanlardan Vali Kýraç'a ziyaret Diyarbakýr'a yeni atanan Ýl Jandarma Komutaný Kurmay Albay Hasan Ceyhun Keleþ, eski il jandarma komutaný Hilmi Atabay ile birlikte Vali Mustafa Cahit Kýraç'ý makamýnda ziyaret etti.

S

Mardin doðalgaza kavuþuyor A

kmercan Þirketler Grubu Enerji Genel Müdürü Yunus Keskin, Mardin ve Kýzýltepe ilçesine 2015 yýlýnýn ilk ayýnda doðalgaz þebekesini getireceklerini söyledi. Akmercan Þirketler Grubu Enerji Genel Müdürü Yunus Keskin, Artuklu Belediyesi Eþ Baþkanlýðý'na seçilen Emin Irmak'a ziyarette bulundu. Baþkanlýk makamýnda gerçekleþen ziyarette doðalgaz konusunda fikir alýþ veriþi yapýldý. Eþ baþkan Irmak, Mardin'in merkez ilçesi olan Artuklu'ya bir an önce doðalgazýn

gelmesini temenni ettiklerini ifade ederek, Artuklu'da yaþayanlarýn kýsa bir süre içerisinde doðalgaza kavuþacaklarý müjdesini de verdi. Ziyaret sýrasýnda eþ baþkan Irmak'ý doðalgaz konusunda bilgilendiren Akmercan Þirketler Grubu Enerji Genel Müdürü Yunus Keskin, Mardin'e doðalgaz þebekesinin gelmesi için var gücüyle çalýþtýklarýný kaydederek, 2014 yýlýnýn son aylarýna doðru ve 2015 yýlýnýn ilk aylarýnda Mardin ve Kýzýltepe ilçesine doðalgazý getireceklerini söyledi.

Kadýnlara Türkçe ve Kürtçe seminer Þ

ýrnak Valisi Hasan Ýpek'in eþi Gülten Ýpek, Ýl Halk Saðlýðý Müdürü Dr. Muhsin Hayyam Elçi ile birlikte Kýzýlsu Köyü'nde kadýn saðlýðý, hijyen ve obezite konulu seminere katýldý. Seminerde hem Türkçe hem de Kürtçe bilgilendirmeler yapýldý. Kýzýlsu Köyü Eðitim Ýkamet Merkezi Toplantý Salonu'nda düzenlenen etkinlikte Ýl Halk Saðlýðý Müdürlüðü uzmanlarýnca katýlýmcýlara kadýn saðlýðý, hijyen ve obezite konularýnda bilgiler verilerek,

karþýlaþtýklarý saðlýk sorunlarda müracaat etmeleri gereken birimler konusunda sunum gerçekleþtirildi. Verilen bilgiler Kürtçe'ye de çevrilerek kadýnlarýn sorularýna uzmanlar tarafýndan cevap verildi. Katýlýmýn yoðun olduðu seminerde Gülten Ýpek kadýnlarla yakýndan ilgilenerek farklý konulardaki talepleri ile ilgili notlar aldý. Köyde bulunan çocuklarý da unutmayan Vali eþi Gülten Ýpek çocuklara oyuncak hediye etti. ÝHA

on atama kararnamesi ile birlikte Jandarma Genel Komutanlýðý Harekat Baþkanlýðý'ndan Diyarbakýr Ýl Jandarma Komutaný görevine getirilen Kurmay Albay Hasan Ceyhun Keleþ ile Diyarbakýr Ýl Jandarma Komutaný görevinden Ankara Personel Baþkanlýðý'na atanan Kurmay Albay Hüseyin Hilmi Atabay, Vali Mustafa Cahit Kýraç'ý makamýnda ziyaret etti. Vali Kýraç, Kurmay Albay Atabay'a bugüne kadar Diyarbakýr'a yaptýðý hizmetler için teþekkür ederek yeni görevinde baþarýlar diledi. Ýl Jandarma Komutaný görevine getirilen Kurmay Albay Hasan Ceyhun Keleþ'e de yeni görevinde baþarýlar dileyen Vali Kýraç, her iki komutanla makamýnda bir süre görüþtü. ÝHA

Çýnar'da yýl sonu sergisi D

iyarbakýr'ýn Çýnar Ýlçe Halk Eðitim Merkezi, bir yýl içinde yaptýðý çalýþmalarýný Çýnar Anadolu Ýmam Hatip Lisesi konferans salonunda sergiledi. Açýlýþa Çýnar Kaymakamý Ýsmail Þanlý ile kurum ve okul müdürleri de katýldý. Halk Eðitim Merkezi Müdürü Mehmet Þengül, yýl içerisinde yaptýðý çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi. Daha sonra baþarýlý kursiyerlere Kaymakam Þanlý tarafýndan belgeleri verildi. Serginin açýlýþý, Çýnar Kaymakamý Þanlý tarafýndan yapýldý. Sergideki ürünler konuklar tarafýndan büyük ilgi gördü. Daha sonra törene katýlanlara, kursiyerler tarafýndan hazýrlanan yiyecek ve içecekler ikram edildi. Yapýlan ikramdan sonra tören sona erdi. ÝLKHA


6

EKONOMÝ

Mardin ekonomisine Irak darbesi 19 HAZÝRAN 2014 PERÞEMBE

Mardin Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Baþkaný Nasýr Duyan, IÞÝD militanlarýnýn Irak'ýn Musul kentine düzenlediði saldýrýnýn Mardin ekonomisini olumsuz etkilediðini söyledi. I ÞÝD militanlarýnýn Musul ile baþlayýp Irak'ýn deðiþik kentlerini iþgal etmesi bölgeye ihracat yapan Mardin OSB'deki fabrikalarý vurdu. Mardin OSB Baþkaný Nasýr Duyan, bu iþgalin ekonomiyi olumsuz etkilediðini belirterek, "Geçen hafta Musul'da baþlayan olaylar Mardin OSB'deki fabrikalarýn ihracatýnda yaklaþýk yüzde 18'lik düþüþe neden oldu. Olaylarýn devam etmesi bölgemizdeki fabrikalarý büyük sýkýntýya sokacaktýr. Mardin OSB, ticaretinin yüzde 70'ini Irak ile yapýyor. Irak, Türkiye için ikinci büyük pazardýr ve son geliþmelerle bu pazarda ciddi anlamda sýkýntýlar yaþandý. Fabrikalarda ciddi bir bekleyiþ var. Ýnþallah bu sorun kýsa bir süre içinde çözülür ve eskisi gibi ticarete devam edilir" dedi.

Asgari ücret 45 lira artacak

OSB kötü koku yayýyor Öte yandan Mardin OSB'de alt yapý yetersizliðinden dolayý çevreye yayýlan pis kokular bölgede ikamet eden vatandaþlarýn tepkisine neden oldu. Aðýr kokunun yaz aylarý ile birlikte arttýðýný belirten vatandaþlar, OSB sorumlularýnýn bu konuya çözüm bulmasýný istedi. Mardin OSB Baþkaný Nasýr Duyan ise, kendi sorumluluk alanlarýnda bulunan bölgede alt yapý çalýþmalarý yaptýklarýný ancak aðýr kokunun büyük oranda Zergan Deresi'nden geldiðini ve bu bölgenin de Kýzýltepe Belediye Baþkanlýðý sorumluluðunda olduðunu dile getirdi. ÝHA

A

Yaðýþ yetersizliði verimi düþürdü V

an Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürü Fevzi Altuner, yaðýþlarýn az olmasý nedeniyle bazý ilçelerde yüzde 30 oranýnda verim düþüklüðü gözlemlediklerini söyledi. Altuner, "Ýlimiz, güz ekinleri bazýnda düþündüðümüz zaman kar yaðýþýna dayalý tarým yapýlabilen bir yer. Bu sene arzu etti-

ðimiz þekilde uzun yýllar ortalamasýnýn daha altýnda bir kar yaðýþý oldu. Dolayýsýyla bu kar yaðýþýnýn vereceði faydayý, saðlayacaðý suyu, biz geçmiþ yýllarla kýyasladýðýmýz zaman yeterince alamadýk. Ancak sulu alanlarýmýz, özellikle sebzecilik yapýlan alanlar, diðer taraftan örtü altý alanlar kendi

kaynaðýyla ilgili suyu kullandýklarý için bu alanlarda bir sýkýntýmýz yok. Nisan ve mayýs aylarýnda yaðýþlarýn olmasý fena deðildi. Ancak kuru alanlarda, özellikle kar yaðýþýnýn azlýðý nedeniyle bazý ilçelerimizde kýrsal alanlarda, meralarda, diðer buðday ekili alanlarda bir verim düþmesi bildirildi. Ýlimizi genel olarak düþündüðümüz zaman, kýrsal alanlarda bazý ilçelerimizde az yaðýþtan kaynaklanan bir takým verim düþüklüðü meydana geldi. Fakat Orta Anadolu ve diðer bölgeler kadar verim düþüklüðü yaþamasak bile bazý ilçelerimizde yüzde 30 oranýnda verim düþüklüðü gözlemledik. Çiftçi-

Sedat Kuruyemiþ Mehmet Kaçar Her türlü kuruyemiþ çeþiti mevcuttur Ofis Cahit Sýtký Tarancý Sokak Dicle Apt. 27/ A

lerimizin verim düþüklüðünden kaynaklanan zararlarýný ortadan kaldýrmak adýna Ziraat Bankasý'na ve Tarým Kredi Kooperatifleri'nden kullanmýþ olduklarý kredileri erteleyen Bakanlar Kurulu kararý var. Çiftçilerimiz bu manada görmüþ olduklarý hasarý, ilçe teþkilatlarýmýza müracaat etmeleri halinde, yapýlacak hasar tespitlerle yüzde 30 ve üzerinde bir hasar meydana geldiði belirlenirse, bu çiftçilerimizin kullanmýþ olduðu hem Ziraat Bankasý krediler, hem de diðer taraftan Tarým Kredi Kooperatifi kredileri bir yýl boyunca erteleniyor" dedi. ÝHA

Meþhur Çiðköfteci Osman Usta ve Kahvaltý salonu 7/24 Hizmetinizdedir ev ve iþyerlerine servis yapýlýr Tel : 0 530 695 31 14

sgari Ücret Tespit Komisyonu'nun kararý doðrultusunda, 1 Temmuz-31 Aralýk 2014 tarihleri arasýnda geçerli olacak asgari ücrette düzenlenmeye gidilecek. Asgari ücret, Temmuz ayýnda yapýlacak yüzde 5,88 zam ile 45,03 lira artarak net 891,03 lira olacak. Düzenlemeyle yýlýn ilk yarýsýnda yüzde 4,85 artýrýlan asgari ücrete, yýlýn ikinci yarýsý için yüzde 5,88 zam yapýlacak. Buna göre, halen brüt 1,071, net 846 lira olan asgari ücret, yüzde 5.88'lik zamla brüt 1,134, net 891,03 liraya yükselecek. Asgari ücretteki 45 liralýk artýþýn ardýndan, asgari ücretlinin net yevmiyesi 29,70 lira, net saat ücreti ise 3,96 lira olacak. Asgari ücretteki artýþ kapýcý ücretlerine de yansýyacak. Kapýcýlar için brüt 1,071, net 910,35 lira olarak uygulanan asgari ücret, brüt 1.134, net 963,90 liraya yükselecek.

Kesintiler 1 Temmuz itibarýyla yapýlacak düzenleme, asgari ücret üzerinden yapýlan kesintileri ve iþverene maliyeti de artýracak. Asgari ücretten yapýlan kesinti 242,97 lirayý bulurken, iþverene toplam maliyeti 1.332,45 lira olacak. Yeni asgari ücretle birlikte sosyal sigortalar primine esas kazancýn alt ve üst sýnýrý da deðiþecek. Halen asgari ücretin brütü olan 1.071 liraya karþýlýk gelen prime esas kazancýn alt sýnýrý 1.134 liraya, 6961,50 lira olan prime esas kazancýn üst sýnýrý ise 7.371 liraya çýkacak. Öte yandan, asgari ücretteki artýþ, asgari ücrete endeksli olan Sosyal Sigortalar ve Genel saðlýk Sigortasý Kanunu'na göre uygulanacak idari para cezalarýna da artýþ getirecek.

Nezir çayevi Her türlü sýcak ve soðuk içecek servisleriyle hizmetinizde...

Tel: 0532 395 65 15

Giyim


GÜNCEL

Eylemdeki annelerden anlamlý kampanya Çocuklarý PKK tarafýndan kaçýrýlan anneler, eylem yaptýklarý Daðkapý Meydaný'ndaki çadýrlarýnda engelli vatandaþlar için mavi kapak toplama kampanyasý baþlattý. mavi kapak topluyoruz ve umarým bizim de bir faydamýz olur engelli evlatlarýmýza. Bizim yüreðimiz yandý, engelli çocuðu olan annelerin yüreði yanmasýn'' dedi.

Geçtiðimiz gün Samsun'da bedensel engellilere tekerlekli sandalye almak için toplanan 600 kilogram mavi kapak çalýnmýþtý. Bunun üzerine, çocuklarý PKK tarafýndan kaçýrýldýðý için Diyarbakýr Daðkapý Meydaný'nda eylem yapan anneler, çadýrlarýnda kurduklarý poþetleri mavi kapaklarla doldurup Türkiye Sakatlar

Derneði Samsun Þubesi'ne göndereceklerini söyledi. Perihan ve Hayriye Gözlügül'ün annesi Bedriye Gözlügül, sadece kendi evlatlarýný deðil, tüm Türkiye'nin evlatlarýný düþündüklerini söyledi. 'Herkes engelli adayýdýr' Güzlügül, "Her insan bir engelli adayýdýr, insanlarýn öyle düþünüp yaþamasý lazým, engel-

li olamam veya evlatlarýmýz yanýmýzda ayrýlmaz diye bir düþünce olmamasý lazým. Bende öyle düþünüyordum aslýnda, ama ne yazýk ki benim baþýma geldi. Ama hiçbir anne bunu yaþamasýn, anneler çocuklarýnýn engelli olmasýný veya kaçýrýlmasýný istemez. Annelik baþka bir duygudur. Samsun'da çalýnan kapaklara destek amaçlý

'Bir faydamýz olsun' Efekan Toklar'ýn annesi Süreyye Toklar ise, Samsun'da bedensel engelliler için toplanan kapaklarýn çalýndýðýný televizyonlardan izlediklerini söyledi. Toklar, "Televizyonlarda gördük Samsun'da yaþananlarý. Annelerimizle beraber bir karar oluþturduk ve mavi kapak kampanyasýný baþlattýk. Ýçtiðimiz su ve çevredeki su þiþesi kapaklarýný topluyoruz. Ambalaj yapýp Samsun'a yardým etmek için göndereceðiz. Oturduðumuz yerden çocuklarýmýzýn gelmesini beklerken, ayný zamanda engelli evlatlarýmýza bir faydamýz olsun istiyoruz" þeklinde konuþtu. ÝHA

19 HAZÝRAN 2014 PERÞEMBE

7

Mitinge katýlým çaðrýsý BDP Diyarbakýr il Örgütü, 19 Haziran günü Diyarbakýr'da DÖKH tarafýndan düzenlenecek olan "Çözüm ve Özgürlük" mitingine vatandaþlarý davet etti. BDP Ýl Eþ Baþkaný Zübeyde Zümrüt, Büyükþehir Eþ Baþkaný Fýrat Anlý, BDP Sur Ýlçe Örgütü, Sur Belediye Eþ Baþkanlarý Fatma Þýk Barut ile Seyid Narin, Daðkapý ile Balýkçýlarbaþý'nda esnaf ve yurttaþlara el bildirisi daðýtarak halka mitinge katýlým çaðrýsýnda bulundu. Haber Merkezi

Eþ baþkanlar esnafý ziyaret etti Diyarbakýr'ýn Baðlar Ýlçe Belediye Eþ Baþkanlarý Birsen Kaya Akat ile Eþref Güler, Fatih ve Cemiloðlu Caddeleri'nde bulunan esnafý gezerek sorunlarýný dinledi. Ziyaretleri sýrasýnda eþ baþkanlara, BDP Baðlar Ýlçe yöneticileri ve belediye meclis üyeleri eþlik etti. Cadde boyunca tüm iþ yerlerini ziyaret eden Akat ve Güler'e esnaflar ve halk büyük ilgi gösterdi. Esnaflarýn sorunlarýný ve isteklerini dinleyen eþ baþkanlar, ilgili birimlere iletmek üzere notlar aldý. Eþ baþkanlar ayrýca, 19 Haziran günü Diyarbakýr'da DÖKH tarafýndan yapýlmasý planlanan "Çözüm ve Özgürlük" mitingi için bildiri daðýtarak, yurttaþlarý mitinge davet etti. Haber Merkezi

Sur'da kadýnlar sorunlarýný tartýþtý Bismil'de Çok Dilli Belediyecilik geniþliyor Diyarbakýr'ýn Bismil Ýlçe Belediyesi Çok Dilli Belediyecilik hizmetini geniþleterek mahalle giriþ ve çýkýþlarýna Kürtçe tabelasý astý. Büyükþehir yasasýyla birlikte mahalle statüsüne kavuþan Salat ve Tepe beldelerinin giriþ ve çýkýþ tabelalarý Kürtçe yazýlarla deðiþtirildi. Mahalle giriþlerine Kürtçe "Hûn Bixêr Hatin" yazýlý tabelalar asýlýrken, çýkýþlarýnda ise "Oxir be" tabelalarý asýldý. Daha önce belediyenin iç ve dýþ tüm tabelalarýný deðiþtirerek Kürtçe ve Türkçe yazýlý tabelalar asan Bismil Belediyesi, 'Çok Dilli Belediyecilik hizmetlerini geniþletilerek devam edecek. Haber Merkezi

Diyarbakýr'ý n Sur Ýlçe Belediyesi'n de Kadýn Kurul toplantýsý yapýldý.

Sur Belediyesi Meclis Salon'unda gerçekleþtirilen toplantýya Eþ Baþkan Fatma Þýk Barut, Baþkan Yardýmcýsý Naþide Buluttekin Can, kadýn meclis üyeleri ve belediyenin kadýn çalýþanlarý katýldý. Toplantýda konuþan Eþ Baþkan Fatma Þýk Barut, kadýnlarýn yaþamýnda ve

çalýþma ortamlarýnda yaþadýklarý sorunlarýn çözümünde ortak hareket edilmesi

gerektiðini söyledi. Þýk Barut, "Bundan böyle ayda bir defa kadýn kurulu olarak bir araya gelip, çalýþma hayatýnda karþýlaþtýðýmýz sýkýntýlarý, problemleri beraberce konuþup çözüm arayacaðýz. Ayrýca birim ve müdürlükler olarak proje ve önerileri birbirimizle paylaþýp hayata geçirmek için çalýþmalar yürüteceðiz" dedi. Konuþmalarýn ardýndan toplantýya katýlan kadýnlar, birim ve müdürlükler olarak yürüttükleri çalýþmalar hakkýnda bilgi vererek, Kurul'a bazý istek ve önerilerde bulundu. Haber Merkezi


8

19 HAZÝRAN 2014 PERÞEMBE

Güncel

Japonya'dan Diyarbakýr'a turlar baþlýyor

Japonya'nýn en büyük tur operatörlerinin katýlýmýyla Güneydoðu Anadolu Bölgesi'nde gerçekleþen Diyarbakýr, Mardin, Þanlýurfa, Gaziantep ve Adýyaman illerini kapsayan gezi turu meyvelerini vermeye baþladý.

2

0 Nisan Pazar günü Diyarbakýr'da baþlayan gezi programýna katýlan Tokyo ekibi, Diyarbakýr'da yer alan tarihi, kültürel ve turistik mekanlarý gezdi. Düzenlenen gezide Japon turistler için özelde Diyarbakýr, genelde Güneydoðu Anadolu Bölgesi'nin uygun bir turizm destinasyonu olmasý için önerilerde bulunuldu. Japonya ve Uzakdoðu'dan gelen turistler için Diyarbakýr'ýn hedef olabilecek destinasyonlarýn baþýnda gelmesi gerektiði ve kentin tarihi ve kültürel miras açýsýndan zengin olduðu, genel olarak turizm acentelerinin Japon ve Uzakdoðulu turistlerin bölgeyi ziyaret etmesini saðlamalarý talebinde bulunuldu. Nisan ayý içerisinde gerçekleþen bu gezi programýndan sonra Mayýs ayý sonunda JTB Group'un turlarýný tasarlayan JTB Look yöneticilerine yönelik Tokyo Kültür ve Tanýtma Müþavirliði tarafýndan teþekkür ziyareti gerçekleþtirildi.

Turist sayýsý artacak Þirketin, Güneydoðu Anadolu turu tasarýmýný kabul ettiði ve turlarýn Ocak 2015 itibariyle satýþlarýna baþlanacaðý bildirildi. Turlarýn baþlamasý üzerine Diyarbakýr ve bölge, Japon turistlere tarihi ve kültürel deðerleri yakýndan görme fýrsatý sunacak. Bu alanda yapýlacak benzer çalýþmalar diðer alternatif turlar içinde örnek teþkil edecek. Diyarbakýr'a gelen yabancý turist sayýsýnda 2012-2013 döneminde meydana gelen yüzde 100'lük artýþ memnun edici bir geliþme olarak göze çarpmýþtý. 2015 yýlýndan itibaren özellikle Uzakdoðu ülkelerinden gelecek turistlerle birlikte yabancý turist ziyaretçi sayýlarýnda yüksek oranlý büyümeler gerçekleþmesi bekleniyor. ÝHA

Öðrenciler tarým kampýna alýndý Bingöl Ýl Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü tarafýndan "Lider Çocuk Tarým Kampý" programý düzenlendi. Program kapsamýnda öðrencilere tarladan sofraya güvenli gýda hakkýnda bilgi verildi.

B

ingöl'de ilköðretim okullarýnda okuyan öðrencilere doða bilinci ve çevre farkýndalýðý kazandýrmak, tarladan sofraya güvenli gýda hakkýnda bilgi vermek amacýyla 1620 Haziran 2014 tarihleri arasýnda Ýl Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü tarafýndan "Lider Çocuk Tarým Kampý" programý düzenlendi. 4 günlük tarým kampý, 20 kiþilik ilkokul öðrenci grubu, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdür Vekili Nurettin Kýyas, Ýl Milli Eðitim Müdürü Yakup Sarý ve Bingöl Üniversitesi öðretim üyelerinin katýlýmýyla Bingöl Üniversitesi

Ziraat Fakültesi'ne ait sebze meyve bahçesinde baþladý. Üniversite öðretim üyeleri kontrolünde kampüs alanýný gezen öðrenciler, tarým ve hayvancýlýðý daha yakýndan tanýma olanaðýna kavuþtu. Bahçe alanýnda fidan yetiþtiriciliði, fide dikimi, sebze ve meyveler hakkýnda bilgilendirilen öðrenciler, alanda bulunan býldýrcýn ve hindi kümeslerini de gezdi.

Geleceðe hazýrlanacaklar Program hakkýnda bilgi veren Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Mü-

Van'da koyun kýrpma sezonu baþladý H

avalarýn ýsýnmasýyla birlikte küçükbaþ hayvan besleyen vatandaþlar, sürüleri ile birlikte yaylalara çýktý. Van-Bahçesaray yolu üzerindeki yaylalara çýkan vatandaþlar, koyunlarýn yünlerini havalarýn iyice ýsýnmasý ile birlikte kýrpmaya baþladý. Berivanlar bir taraftan süt saðarken, erkekler ise diðer taraftan koyunlarýn yünlerini kýrpýyor. Koyunlardan elde edilen yünler temizlendikten sonra yatak, yorgan ve çorap yapýlmasý için satýþa çýkartýlýyor. Koyun sahipleri, havalarýn ýsýnmasý ile birlikte koyunlarý kýrptýklarýný ve bu sayede hayvanýn üzerindeki aðýrlýðý alarak sýcak havada rahatlatmaya çalýþtýklarýný belirtti. Yaylalarýnda su olmadýðýnýn altýný çizen vatandaþlar, burada hayvanlara içirecek su bulamadýklarýndan dolayý sýkýntý çektiklerini, yetkililerin bu konuya el atmalarýný istediklerini ifade ettiler. ÝHA

dür Vekili Nurettin Kýyas, öðrencilerle birlikte Genç ilçesi yolu üzerinde bulunan örtülü sera alaný ve Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan süt fabrikasý ile reçel fabrikasýnýn ziyaret edileceðini söyledi. Kýyas, bu fabrikalarda süt ürünleri ile reçel ürünlerinin nasýl iþlendiði aþama aþama öðrencilere anlatýlacaðýný ifade etti. Kýyas, "Çocuklar hayvanlarý yakýndan tanýma fýrsatý bulacak. Buradaki temaslarýn ardýndan Ýlçe Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Müdürlüðü'ne ait çilek bahçesini gezeceðiz. Düzenlenecek olan

etkinlikler kapsamýnda çocuklarýmýz tarým ve hayvancýlýðý yakýndan tanýyarak, sektör hakkýnda daha geniþ bilgi sahibi olacaklar. Yapýlan uygulamalý eðitim ve teknik gezi sayesinde öðrencilerin yedikleri gýdalarýn ve çevrelerindeki birçok þeyin daha bilinçli olarak farkýna varýlarak, geleceðe daha iyi hazýrlanma fýrsatý bulacak ve ellerindeki deðerlerin kýymetini anlamýþ olacaklar" dedi. Kýyas, etkinliklerin sonunda çocuklara kitap ve çeþitli hediyelerin daðýtýlacaðýný söyledi. ÝHA

'Dicle Okuyor-2' projesinin ödül töreni yapýldý

D

iyarbakýr'ýn Dicle ilçesinde 'Dicle okuyor-2' projesinin ödül töreni yapýldý. Ödül törenine Kaymakam Remzi Kattaþ, Ýlçe Milli Eðitim Müdürü Hýdýr Çakýn, Ýlçe Milli Eðitim Þube Müdürleri Ýsmail Teyhun, Davut Öz ve Mehmet Kýlýç katýldý. Yarýþmada liseler kategorisinde birinciliði Dicle Necati Ceylan Lisesi öðrencisi Ýpek Bozbay, ortaokullar arasýnda ise Deðirmenli Ortaokulu öðrencisi Gülbahar Babur kazandý. Dereceye giren öðrencilere ödülleri Kaymakam Kattaþ tarafýndan verildi. ÝHA

Mesken Daðý'nda dengbejler gecesi K

alekollar ve askeri operasyonlarý protesto etmek amacýyla Mesken Daðý'na kurulan 'Barýþ Nöbet Çadýrý', dengbejlere ev sahipliði yaptý. Dengbejler gecesine Hakkari Belediyesi Eþ Baþkanlarý Dilek Hatipoðlu ve Nurullah Çiftçi, BDP Ýl Eþ Baþkaný Mustafa Miraz Çallý, Ýl Genel Meclisi Baþkaný Lokman Özdemir, il genel meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri, partililer ve dengbejler katýldý. Baþkanlar burada bulunanlarla birlikte müzik eþliðinde bir süre halay çektikten sonra dengbejler sahne aldý. Dengbejler sýrasýyla bir birinden güzel Kürtçe þarkýlar seslendirdiler. Mesken Daðý'nda eylem devam ederken, heronlarýn da sürekli bölgede uçmasý dikkatlerden kaçmadý. ÝHA


Ý ç Politika

9

Evren ve Þahinkaya'ya müebbet 19 HAZÝRAN 2014 PERÞEMBE

12 Eylül Davasý'nda karar çýktý. Eski Genelkurmay Baþkaný emekli Orgeneral Kenan Evren (97) ile eski Hava Kuvvetleri Komutaný emekli Orgeneral Tahsin Þahinkaya (89) hakkýnda müebbet hapis cezasý verildi. Ayrýca Evren ve Þahinkaya'nýn askeri rütbeleri de sökülecek.

1

2 Eylül Davasý'nýn dünkü duruþmasýnda karar geldi. Cumhuriyet savcýsý Erdinç Hakan Özdabakoðlu, verdiði esas hakkýndaki görüþte, sanýklar Kenan Evren ve Tahsin Þahinkaya'nýn, 765 sayýlý TCK'nýn "Devlet kuvvetleri aleyhine cürümler" baþlýklý 146. maddesi uyarýnca aðýrlaþtýrýlmýþ müebbetle cezalandýrýlmalarýný istedi. Mahkeme Baþkaný Oktay Saday, heyetçe yaptýklarý müzakerenin ardýndan hükmü açýkladý. Saday, Evren ve Þahinkaya'nýn 21 Aralýk 1979'da dönemin Baþbakaný'na verdikleri muhtýrayla Anayasa'yý ve TBMM'yi ortadan kaldýrmaya ve görevini yapmasýný engellemeye teþebbüs suçunu iþledikleri, 12 Eylül 1980'de de cebren Türkiye Cumhuriyeti Anayasasý'ný taðyir, tebdil veya ilgaya ve bu kanun ile teþekkül eden TBMM'yi

'Önceliðimiz ülkemizin güvenliði'

C

umhurbaþkaný Abdullah Gül Kýrklareli Valiliði ziyaretinde gazetecilerin Irak ve Mýsýr' da yaþanan geliþmelerle ilgili sorularýný yanýtladý. "Önceliðimiz ülkemizin güvenliðini saðlamaktýr" diye söze baþlayan Cumhurbaþkaný Gül þunlarý söyledi: Komþuda böyle bir durumun ortaya çýkmamasý için Türkiye olarak vaktiyle çok ikazlarda bulunduk. Çok çalýþmalarda bulunduk Maalesef büyük bir karmaþa var birbiriyle çarpýþan gruplar var. Kimin kim olduðu bilinmeyecek þekilde. O açýdan çok dikkatle bakmak gerekiyor. Türkiye'yi bütün bu sýcak geliþmelerden korumak bunlarýn dýþýnda tutmak birinci önceliðimiz budur. Orada bir ateþ olunca o da komþularý ýsýtýyor tabi etkiliyor. Güvenlik problemleri çýkartýyor, baþka problemler çýkartýyor. Bütün önceliðimiz ülkemizin güvenliðini saðlamak. Oradaki olumsuz kötü geliþmeleri Türkiye'ye yansýtmamak bunun için uðraþýlýyor. Bununla ilgili tedbirler alýnýyor. Emniyet güçleri, istihbarat güçleri,

ýskat ve cebren men suçunu iþledikleri gerekçesiyle eylemlerine uyan 765 sayýlý TCK'nýn 146/1. maddesi gereðince "aðýrlaþtýrýlmýþ müebbet" hapis cezasýna çarptýrýldýðýný bildirdi.

Rütbeleri sökülüyor Sanýklar hakkýnda, zincirleme suç maddesinin uygulanmasýna yer olmadýðýna karar verildiðini belirten Saday, sanýklarýn duruþmadaki tavýr ve hareketleri ile dosya kapsamý ele alýnarak, takdiri indirimle bu cezanýn "müebbet hapse" çevrildiðini kaydetti. Saday, Evren ve Þahinkaya hakkýnda Askeri Ceza Kanunu'nun 30. maddesinin uygulanmasýna karar verildiðini açýkladý. Askeri Ceza Kanunu'nun 30. maddesi, "askeri rütbelerin sökülmesini" düzenliyor.

siyasiler, diplomatlar, dýþiþleri herkes yoðun bir çalýma içerisinde. Bu çerçevede çalýþmalar yürütülüyor. Þüphesiz ki, zaman zaman terör örgütleri radikal örgütler ortaya çýkýyor. Bunlarla uðraþmak bunlarýn yayýlmasýný önlemek sadece bizim deðil uluslararasý camianýn da görevidir. Mýsýr'ýn demokrasiye geçmesini arzu ederiz Mýsýr ve Türkiye tarih boyunca birbirlerinin dostu olan ülkelerdir. Akdeniz'in iki kýyýsýnda biz bir elmanýn iki yarýsý gibiyiz. Mýsýr'da da olup bitenler çok üzücü olmuþtur. Çok sayýda insanýn þuanda cezaevinde olmasý oradaki seçilmiþ hükümetlerin darbeyle görevlerinin sona ermesi tüm bunlar Mýsýr gibi dost bir ülkede yaþandý. Ama þüphesiz ki bunlarýn böyle devam etmemesi gerekir. Hatýrlarsýnýz bizim ülkemizde de 30 yýl önce benzer þeyler oldu. Ama biz zaiyatsýz olarak demokrasiye geçmeyi becerdik. Kardeþ Mýsýr'ýn da en kýsa süre içerisinde gerçek anlamda demokrasiye geçmesini arzu ederiz. Mýsýr da siyasi tutuklularýn biran önce bu hallerinin sona ermesi ve biran önce hayata katýlmasý normalleþme sürecinin hýzlandýrýlmasýný arzu ederiz. Türkiye ve Mýsýr halký daima kardeþtir ve bu kardeþliði devam edecektir.

MSB DÝYARBAKIR KALÝTE YÖNETÝM BÖLGE BAÞKANLIÐI KARARGAHI ÝÇÝN TEMÝZLÝK HÝZMETÝ DÝYARBAKIR TED.BLG.BÞK (MSB) MÝLLÝ SAVUNMA BAKANLIÐI GENEL KURMAY BAÞKANLIÐI BAÐLILARI VE MÜSTEÞARLIK MSB Diyarbakýr Kalite Yönetim Bölge Baþkanlýðý Karargahý için Temizlik Hizmeti hizmet alýmý 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale Kayýt Numarasý : 2014/60425 1-Ýdarenin a) Adresi : KOOPERATIFLER ELAZIG CADDESI 21100 YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR b) Telefon ve faks numarasý : 4122238414 - 4122244943 c) Elektronik Posta Adresi : dbak_tedarikplan@msb.gov.tr ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Ýhale konusu hizmetin a) Niteliði, türü ve miktarý : 10 (on) ay süreli 1 (bir) personel çalýþacak düzende temizlik hizmeti alýmý. Ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : MSB Diyarbakýr Kalite Yönetim Bölge Baþkanlýðý Karargah Binasý c) Süresi : Ýþe baþlama tarihi 01.08.2014, iþin bitiþ tarihi 29.05.2015 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : MSB Diyarbakýr Tedarik Bölge Baþkanlýðý, Kooperatifler Mah. Elazýð Cad. 21100 Yeniþehir/DÝYARBAKIR b) Tarihi ve saati : 26.06.2014 - 10:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý veya Meslek Odasý Belgesi; 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðinin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri; 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðinin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat. 4.1.5 Ýhale konusu iþin tamamý veya bir kýsmý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren, standart forma uygun belge, 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri: Son beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda kabul iþlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 50 oranýndan az olmamak üzere, ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.4. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: 4.4.1. Kamu kuruluþlarý veya özel sektörde yapýlan temizlik iþleri benzer iþ olarak kabul edilecektir. 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý MSB Diyarbakýr Tedarik Bölge Baþkanlýðý Plan Koordinasyon Þube Müdürlüðü adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar MSB Diyarbakýr Tedarik Bölge Baþkanlýðý Plan Koordinasyon Þube Müdürlüðü adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan istekliyle, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 180 ( (Yüzseksen) ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13.Diðer hususlar: Teklifi sýnýr deðerin altýnda kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açýklama istenecektir.

Basýn-1097

(www.bik.gov.tr) Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr’de


10

19 HAZÝRAN 2014 PERÞEMBE

Ýç-Dýþ Politika

Peþmergeye katýlým kampanyasý

IÞÝD'in Musul'u ele geçirmesinin ardýndan ilerleyiþini sürdürmesi, Kürdistan Bölgesi'ni harekete geçirdi. Erbil'de IÞÝD'e karþý peþmergeye katýlým kampanyasý baþlatýldý. Kampanyaya 2 günde yaklaþýk bin kiþi katýldý. or. Gönüllülük esasýna göre yapýlan kampanyada peþmergeye katýlmak isteyen gençler stantlara isimlerini ve iletiþim bilgilerini býrakýyor. Kampanya çerçevesinde 2 gün içinde yaklaþýk bin kiþi IÞÝD'e karþý cepheye gitmek ve savaþmak için baþvuru yaptý.

'Savaþ istemiyoruz'

I

rak Þam Ýslam Devleti'nin (IÞÝD) Musul'u ele geçirmesi ve Irak'ýn içlerine doðru ilerlemesi, Bölgesel Kürt yönetiminde de endiþe yarattý. Bölgesel Kürt yönetimine baðlý peþmerge güçleri, Irak'ýn Musul ve Kerkük ile olan sýnýrlarda alarma geçirilirken, IÞÝD'in ilerleyiþine karþý da özel kuvvetler birimi olan 'Zerevani' güçleri de sýnýr bölgelerine kay-

dýrýldý. IÞÝD'in Kürt bölgelerine saldýrmasý ihtimali Erbil'de bulunan sivil toplum örgütlerini de harekete geçirdi. Erbil Baðýmsýz Gençlik Derneði, IÞÝD'e karþý Kürdistan peþmergesi ile dayanýþma kampanyasý baþlattý. Erbil'in merkezi yerlerinde stant açan dernek, Kürt bölgesine olasý bir saldýrý durumunda peþmerge güçlerine katýlým için gençleri topluy-

Erbil'de olduðu gibi Kürt bölgesel yönetimi kontrolündeki ikinci büyük kent olan Süleymaniye'de de peþmergeye katýlým kampanyasý düzenlendi. Sivil toplum örgütlerinin düzenlediði kampanyaya katýlanlar arasýndan seçilen 60 kiþi IÞÝD'e karþý peþmerge saflarýna katýlarak eðitime alýndý. Kampanyayý düzenleyen derneðin yöneticisi Merd Ali Resul Xala, Kürdistan topraklarý ve Kürt halkýnýn korunmasý için bu kampanyayý baþlattýklarýný belirterek, "Biz yýllarca savaþýn acýlarýný çektik. Savaþ istemiyoruz. Ancak Kürdistan topraklarýna ve halkýmýza karþý yapýlacak bir saldýrý için peþmergelerimizi de yalnýz býrakmayacaðýz. Bu nedenle kampanya düzenledik. Bu kampanyaya katýlmak isteyen gençler isimlerini ve iletiþim bilgilerini bize býrakýyor. Ýhtiyaç olmasý durumunda biz arayarak, peþmerge saflarýna çaðýrýyoruz" dedi.

Maliki komutanlarý görevden aldý Irak Baþbakaný Nuri el-Maliki, Musul'da görev yerini terk eden 3 komutaný görevden uzaklaþtýrýrken, bir komutaný da askeri mahkemeye sevk etti.

Y

azýlý açýklama yapan Irak Baþbakaný Nuri el Maliki, Musul Operasyonlar Komutaný Kurmay Orgeneral Mehdi elGarravi ve yardýmcýsý General Abdurrahman Handal ile Kurmay Albay Hasan Abdurrezzak'ýn görev yerlerini terk ettikleri gerekçesiyle görevlerinden uzaklaþtýrýldýklarýný belirtti. Ayný suçu iþleyen askerler hakkýnda da tahkikat yapýlmasý için Kara Kuvvetleri Komutanlýðý'na emir verdiðini belirten Maliki, Musul 3. Askeri Okul Komutaný Albay Hidayet Abdulkerim'e askeri mahkemede dava açýldýðýný ifade etti. IÞÝD'e karþý mücadelenin güçlü bir þekilde devam edeceðini vurgulayan Maliki, görev yerini terk eden komutanlarýn yerine yeni atamalarýn yapýlacaðýný söyledi.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


19 HAZÝRAN 2014 PERÞEMBE

Ergani Gençlerbirliðispor halkýnýn gurur kaynaðý oldu

11

Türkiye U-13 Gençler Futbol Þampiyonasý'nda Diyarbakýr'ý, temsil edecek Ergani Gençlerbirliðispor ilçe halkýnýn da gurur kaynaðý oldu.

K

ulüp Baþkaný Ekrem Senvar, "Onursal baþkanýmýz kaymakam Erdinç Yýlmaz'ýn desteðiyle Türkiye Þampiyonasý'nda da büyük iþler baþaracaðýz" dedi. Diyarbakýr U- 13 Gençler Futbol Ligi'ni ilk 2 sýrada tamamlayarak Türkiye Þampiyonasý'na katýlma hakký kazanan Ergani Gençlerbirliðispor, Türkiye'nin birçok bölgesinde þampiyon olan takýmlarýn katýlacaðý Türkiye Þampiyonasý için umutlu görüyor.

Baþkan, kaymakamýn desteðini önemsiyor Kulüp Baþkaný Ekrem Senvar, Diyarbakýr'ý temsil etmelerinin anlamlý ve bir o kadar da sorumluluk ifade ettiðini belirterek, kulübün en büyük

destekçisi olan Kaymakam Erdinç Yýlmaz'ýn katkýlarýyla büyük baþarýlara imza atmak istediklerini söyledi. Senvar, "Diyarbakýr þampiyonluðunu Kaymakam beye armaðan ediyoruz, ancak bunu yeterli görmüyoruz. Artýk sadece Ergani'yi deðil Diyarbakýr'ý temsil edeceðiz. Sorumluluðumuz bir hayli arttý. Kaymakam beyin, Ergani ve Diyarbakýr'ýn beklentilerini boþa çýkarmayacaðýz" dedi. Kýrmýzý-Siyahlý kulübün koordinatörü Mehmet Kanat ise Kaymakam Yýlmaz'ýn verdiði maddi ve manevi destekle bugünlere geldiklerine dikkat çekerek, tamamý Erganili olan gençlerden oluþan takýmla Türkiye þampiyonasýnda baþarýlý olacaklarýný iddia etti.

Batman masa tenisinde Türkiye 2. oldu

Batman Masa Tenisi, branþýnda Türkiye dereceleri yapmaya devam ediyor. Son olarak 07-09 Haziran 2014 tarihleri arasýnda Eskiþehir ilinde yapýlan MEB Türkiye þampiyonasýna, Bölge þampiyonu ÝMKB Ýlköðretim Okulu kýz ve erkek takýmlarý büyük bir baþarý elde etti.

B

atman Petrol spor alt yapýsýndan yetiþen ve Batman'ý temsil eden takýmlarýmýz müsabakalar sonucunda Kýz takým Türkiye 2. Olmayý baþarýrken. Erkek takýmý ise Türkiye 6. oldular. Konuyla ilgili olarak açýklamada bulunan Antrenör Recep Bezenmiþ, geçen yýldan beri sistemli bir þekilde çalýþýlýp bu baþarýyý elde ettiklerini söyledi. Bezenmiþ; "Önümüzdeki yýl Türkiye 1. Ýçin canla baþla çalýþacaðýz. Batman'ýný Türkiye dereceleri yapmasýnýn zamaný geldi. Bize maddi ve manevi destek veren herkese teþekkür ederiz." diye konuþtu.

Hakkarili öðrenciler spor yaparak üniversiteye hazýrlanýyor

Hakkari Atik Spor Akademisi Beden Eðitimi Öðretmeni Mansur Okay, düzenledikleri spor kurslarýyla öðrencilerin girdikleri beden eðitimi sýnavýnda büyük baþarý yakaladýklarýný söyledi.

Þampiyon taekvandocular þehitkamil'de yetiþecek Þehitkamil Belediyesi yaz spor okullarý bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Taekwondo branþý yaz spor okulu Gazianteplilerin yoðun ilgisiyle karþýlaþýyor.

Þ

M

ansur Okay, zorlu doða þartlarýyla mücadele eden gençlerin beden eðitimi hocasý olmak için her türlü zorluða göðüs geldiðini ifade etti. Okay, "Hakkari'de her türlü spora olan merak ve özveri dikkat çekiyor. Bunlarýn en güzel örneði Atik Spor Akademisi'dir. Hazýrlýk kurslarýmýz 10 yýlý aþkýn süredir her yýl Hakkari'de aralýksýz devam ediyor. Bu kurs sayesinde gençler beden eðitimi bölümlerine yönelip, gittikleri okullarda genel bir baþarý saðlýyorlar. Her yýl nisan ayýnýn ortalarýnda antrenmanlara baþlayýp, aðustos sonuyla bu kursu tamamlýyoruz. Geçen yýl 30'a yakýn öðrenciye beden eðitimi

bölümünü kazandýrdýk. Bu yýl da 50'ye yakýn öðrenciyle antrenmanlara devam ediyoruz. Grupta Kenan Keçeci, Fatih Berkay ve Ýsmail Okay gibi birbirinden deðerli ve yetenekli antrenörler bulunmaktadýr. Bu yýl bu deneyimli kadromuzla Van, Kars, Erzurum, Kayseri, Aksaray, Malatya,Eskiþehir ve Sakarya gibi birçok ilimizde yoðun tempoda hazýrlanarak en az 40 öðrencimizi üniversiteye yerleþtirmeyi düþünüyoruz. Bu gruba desteklerini esirgemeyen ve malzeme yardýmýnda bulunan Aðrýlý iþadamý Naci Kaya'ya ve Genç Giriþimciler Derneði Baþkaný Veli Kaya'ya teþekkür ediyoruz" þeklinde konuþtu.

ehitkamil Belediyesi Atatürk Kültür ve Spor Merkezi'nde verilen eðitimlerde 200'e aþkýn bay ve bayan sporcu Taekwondo branþýnýn inceliklerini öðreniyor. Þehitkamil Belediyesi Atatürk Kültür ve Spor Merkezi ve Þehitkamil Belediyesi Gazikent Sosyal Tesisinde faaliyetlerini sürdüren Taekwondo branþý yaz spor okullarýnda 6 -18 yaþ aralýðýnda yüzlerce bay ve bayan sporcu eðitim görüyor. Sezon içerisinde gerçekleþtirilen birçok þampiyona yarýþma ve turnuvada birbirinden farklý ve baþarýlý dereceler elde eden Þehitkamil Belediyesi Taekwondo takýmlarý Baþ antrenörü Mehmet Beyaz, yaz spor okullarý bünyesinde eðitim gören sporcular içerisinde geleceðin þampiyonlarýnýn da

yer aldýðýný belirtti. Beyaz, "Þehitkamil Belediye Baþkanlýðýmýzca halkýmýzýn hizmetine açýlan Taekwondo spor okullarýnda yüzlerce sporcumuz Taekwondo branþýnýn inceliklerini öðreniyor. Özellikle 7-9 yaþ aralýðýnda eðitimlere baþlayan sporcularýmýz gelecek için büyük ümit vaat ediyor. Umut ediyorum ki bu yýlda týpký geçmiþ yýllarda olduðu gibi Gaziantep ve Türk Sporuna yeni yetenekler kazandýrýrýz" dedi. Þehitkamil Belediyesi Yaz taekwondo Spor Okullarýnda eðitim gören sporcular bir yandan savunma sporu olan Taekwondo branþýnýn kurallarýný ve tekniklerini öðrenirken bir yandan da Þehitkamil Belediyesinin kendileri için hazýrlamýþ olduðu sosyal ve kültürel etkinliklerden faydalanma fýrsatý elde ediyor. Þehitkamil Belediyesi taekwondo Spor Okullarýnda eðitim gören sporcu velileri ise, Þehitkamil Belediyesi'nin açmýþ olduðu spor okullarýnda çocuklarýnýn eðlenerek öðrenme fýrsatý elde ettiklerini ve bu nedenlerden dolayý Þehitkamil Belediye Baþkaný Rýdvan Fadýloðlu'na teþekkürlerini sunmak istediklerini dile getirdi.


12

19 HAZÝRAN 2014 PERÞEMBE

ANLI:Asla ayrým yapmayacaðýz Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'un Olaðanüstü Kongresi geçen gün yapýldý. Kongreye katýlan Büyükþehir Belediye Eþ Baþkaný Fýrat Anlý, kentteki spor bütünlüðü ve dayanýþmasý hakkýnda çarpýcý deðerlendirmelerde bulundu.

K

entin tüm takýmlarýna destek olacaklarýný ve asla ayrým yapmayacaklarýný belirten Anlý, "Diyarbakýr'ý temsil eden her takým bizim için deðerlidir. Büyükþehir Belediyespor ne kadar bizimse Diyarbakýrspor'un adýný ve misyonunu taþýyan Yeni Diyarbakýrspor da bizimdir. Kentin tüm takýmlarýna, tüm spor faaliyetlerine destek olacaðýz. Yeni Diyarbakýrspor'un içinde de yer alýp, maçlarýna gideceðiz, maddi ve manevi destek vereceðiz. Kentte spor bütünlüðü saðlamak ve dayanýþma ruhunu geliþtirmek temel hedeflerimizdendir" dedi.

Diyarbakýrlý wushucular madalyaya doydu S

akarya'da yapýlan 3. Açýk Balkan Þampiyonasý'nda milli takým formasýyla mücadele eden Diyarbakýrlý wushucular, 2'si þampiyonluk olmak üzere 7 madalya kazandýrarak tarihi baþarýya imza attý. Diyarbakýrlý wushucular, Balkan Þampiyonasý'nda Türkiye'yi sýrtladý. Sporcular milli takým formasý altýnda Türkiye'ye 7 madalya kazandýrýrken, bu durum kentte sevinçle karþýlandý. Sakarya'da yapýlan 3. Açýk Balkan Wushu Þampiyonasý'na Türkiye'nin yaný sýra Yunanistan, Hýrvatistan, Bosna Hersek, Sýrbistan, Makedonya, Irak, Ýran ve Belçika'dan 400 sporcu katýlýrken, Türkiye, þampiyonada Diyarbakýrlý sporcularýn büyük pay sahibi olduðu baþarýlara imza attý. Ceylan Kaya, Alt Genç Bayanlar King'te 48 kiloda ve Esra Ýçgil, Üst Genç Bayanlar King'te 56 kiloda Balkan Þampiyonu oldu. Diyarbakýrlý sporcular, 3 ikincilik ve 2 üçüncülük de kazandýrdý. Özlem Erdoðan; Üst Genç Bayanlar King'te 56 kiloda, Kübra Yaman; Üst Genç Bayanlar King 48 kilo-

Yeni tesisler yapýlacak Anlý, belediyelerin asli görevi olan tesisleþme ve alt yapý için de yeni döneme ýþýk tutacak deðerlendirmeler yaptý. Anlý, "Büyükþehir Belediyespor'un inþaatý tamamlanan tesisi hizmete giriyor. Yeni tesisler yapmak istiyoruz. Bunun planlamasýný yapýyoruz. Belediyelerin asli görevi aslýnda tesis ve alt yapýdýr. Sportif baþarý olmalý ama öncelik bunlar olmalý. Amacýmýz kentin yer yerine tesisler yapmaktýr. Ýnþallah bunu da el birliðiyle baþaracaðýz" diye konuþtu.Taþkýn Civelek

da ikinci olurken, Osman Yýlmaz; 80 kilo King'te Balkan ikinciliði kazandý. Abdulcelil Gözateþ; Üst Genç Erkekler San'da 52 kiloda ve Yeter Fidan da Genç Bayanlar Standart Nanguan'da Balkan üçüncüsü olmayý baþardý.

Kayapýnar Belediyespor'da görev daðýlýmý yapýldý

Kayapýnar Belediyespor'un yeni yönetimi görev daðýlýmýný yaptý. Kulübün basýn sözcüsü Ali Akildiz yaptýðý açýklamada, bölgedeki gençlerin sporla tanýþmalarýný saðlamak ve çocuklarýnýn önünü açmak için ellerinden gelen tüm gayreti göstereceklerini söyledi.

A

kildiz,"Diyarbakýr ve Bölgede tüm gençlerimize kapýlarýmýz açýktýr. Spor kulübümüz son yýllarda çok büyük baþarýlara imza attý. Yeni yönetimimizle birlikte bundan sonra da belediyespor olarak çocuklarýmýza daha iyi bir gelecek hazýrlamak için çabalayacaðýz. Takýmlarýmýz hem Türkiye'de ve hem uluslararasý arenada birçok baþarýya imza atacaktýr. Bizde bu kapsamda yeni yönetimimizle birlikte elimizden gelen her türlü imkâný sunacaðýz. Bizlere her anlamda destek sunan Belediye Baþkanýmýz Sayýn Mehmet Aydýn'a teþekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuþtu.

Görev daðýlýmý þu þekilde belirlendi Es baskanlar: Hasan Güngör, Nesrin Tavþan Genel Sekreter: Huseyin Celik, Tesis Yöneticisi: Mesut Zengin Salon sporlarý : Suna Göçmenoglu Futbol Sube sor.Isa Arslan Basýn: Ali Akildiz, Arge: Mahmut Taþkýran Muhassip: Suhattin Demirkapu

Þenol Akýn, Urfa'da PTT 1. Lig ekiplerinden Þanlýurfaspor, Þenol Akýn ile sözleþme yeniledi. Kulüp baþkaný Fethi Þimþek, yaptýðý açýklamada, geçen sezon ortasýnda Torku Konyaspor'dan transfer edilen Akýn ile yeniden 1 yýl sözleþme imzalandýðýný belirtti.

T

ransfer çalýþmalarýnýn teknik heyetin verdiði rapor doðrultusunda devam ettiðini hatýrlatan Þimþek, yavaþ yavaþ takýmýn iskeletini kurmaya baþladýklarýný söyledi. Gelecek sezon için iddialý bir takým kurmayý planladýklarýný vurgulayan Þimþek, ''Ýç transferde önemli bir aþamaya geldik. Transfer sürecinin iyi yönetildiðini düþünüyorum. Futbolcularýmýzla görüþüyoruz. Þenol Akýn ile gelecek sezonda yola devam etme kararý aldýk. Bir hafta 10 gün içerisinde iç transfer çalýþmalarýmýzý tamamlayacaðýz" dedi. Þimþek, bundan sonra dýþ transfere yöneleceklerini sözlerine ekledi.

19 06 2014 gazete sayfaları