Page 1

A l m a n ya i z l e n i m l e r i Y

Mürsel ACAY

SALI 19 HAZÝRAN 2012

urt dýþýna çok çýktým. Ancak hep görev nedeniyle, Irak, Suriye, Ýran, Gürcistan…Yýllar önce Almanya daveti vardý bana. Köln Arena'da Dünya Kadýnlar Günü kutlanacaktý. Ancak ben o tarihte yine Ortadoðu görevine gitmek zorunda kaldým. Ama kýsmet bu günlere imiþ, Almanya'ya gittik. Hem derneklerin davetine icabet, hem de dost ziyareti oldu. Görev de yapmýþ olduk, fotoðraflar çektik. 8’de

www.diyarbakirolay.com.tr

Fiyatý : 30 KR

Köylerde saðlýk taramasý raporu açýklandý

Kötü beslenme hastalýk nedeni Diyarbakýr'ýn Kayapýnar Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü tarafýndan köylerde yapýlan saðlýk taramasý sonuçlarý açýklandý. Beþ köyde saðlýk hizmetleri verildiði belirtilen raporda, iyi beslenememenin hastalýklarýn baþlýca nedeni olduðu belirtildi.

K

Ekmekte yeni uygulama baþlýyor

G

ýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý, Türk Gýda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeþitleri Yönetmeliði 1 Temmuz'dan itibaren yürürlüðe girecek. Buna göre pazarda, manavda ve kasapta ekmek satýþý yapýlamayacak. 6’da

ayapýnar Belediyesi sýnarlarý içinde bulunun köylerde yapýlan saðlýk taramasýnýn raporu açýklandý. Raporda Kayapýnar Belediyesi sýnýrlarý içinde bulunan Gözegöl, Uyandýk, Beneklitaþ, Cankatran ve Cücük köylerinde yapýlan saðlýk taramasýnda 326 kadýn, 280 erkek ve 619 çocuða saðlýk hizmetleri verildiði açýklandý. Raporda, "Köylerde 151 kadýn, 18 erkek ve 219 çocuk muayene edilip, geliþme geriliði tespit edilen çocuklara vitamin ve mineral verilip diðer çocuklara reçete düzenlendi. Eriþkinlerde kadýnlara yönelik olarak saðlýk merkezi çalýþanlarý tarafýndan idrar yollarý enfeksiyonlarý ve Ceren Kadýn Merkezi katýlýmýyla da sosyolog eþliðinde kadýna yönelik toplumsal cinsiyet konulu eðitim seminerleri düzenlendi. Seminerlere katýlým saðlayan kadýnlara hijyen paketleri daðýtýldý. Köy halkýna diyabet (DM) ve tansiyon taramasý yapýldý. Kan þekeri ve tansiyonu yüksek hastalara tedavi verildi" denildi. 5’te

Ýkinci Uludere vakasý C

HP Genel Baþkan Yardýmcýsý Sezgin Tanrýkulu, "Bana göre Urfa'da meydan gelen olay bu hükümetin ikinci Uludere vakasýdýr. Bu tablo tek baþýna demokrasilerde bir bakan için istifa nedenidir" dedi. 9’da

Diyarbakýr'da korkutan yangýn

D

iyarbakýr Ýl Özel Ýdare bahçesinde çýkan yangýn korkulu anlar yaþattý. Ýtfaiye aracýnýn suyu bitince Özel idare personeli, ibriklerle aðaçlarda soðutma çalýþmasý yaptý. 3’te

PTT binasýna molotoflu saldýrý

D

iyarbakýr'ýn Baðlar ilçesinde bulunan PTT binasýna kimliði belirsiz 2 kiþi tarafýndan molotof kokteylli saldýrý düzenlendi. Yüzleri kapalý 2 kiþi tarafýndan akþam saatlerinde Baðlar Dörtyol mevkiinde bulunan PTT binasýna iki adet molotof kokteyli atýldý. 3’te

DÜ Kalp Hastanesi tanýtýldý icle Üniversitesi (DÜ) þegül Jale Saraç, rektör yarDKalp Hastanesi akade- dýmcýlarý Prof. Dr. Aslan Bilici, mik personele tanýtýldý. Tüm akademik personel, DÜ Kalp Hastanesi'nde bir araya geldi. Hastaneler Baþhekimi Prof. Dr. Sait Alan tarafýndan verilen brifinge, Vali Mustafa Toprak, Rektör Prof. Dr. Ay-

Prof. Dr. Aytekin Sýr, Prof. Dr. Mustafa Arýca, Genel Sekreter Prof. Dr. Sabri Eyigün, Karacadað Kalkýnma Ajansý Genel Sekreteri Dr. Ýlhan Karakoyun, dekanlar ve akademik personel katýldý. 4’te

DÜ MYO mezunlarýný uðurladý

D

icle Üniversitesi (DÜ) Diyarbakýr Meslek Yüksekokulu (MYO), mezunlarýný düzenlenen törenle uðurladý. Kampüs Kafe'de gerçekleþtirilen törene Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Mustafa Uçar, öðretim elemanlarý, öðrenciler ve aileleri katýldý. 7’de

Araþtýrma personeline hijyen semineri D

iyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi (DEAH) Enfeksiyon Komitesi tarafýndan hastanede çalýþan temizlik personeline hijyen semineri verildi. Sayfa 5’te


2

SAÐLIK

19 HAZÝRAN 2012 SALI

Böbrek tümörü sinsi ilerliyor

Stres anýnda vücutta dengeyi koruyan böbrek üstü bezlerinde görülen tümörler, genellikle baþka bir hastalýk nedeniyle karýn içinin görüntülenmesi veya yüksek tansiyon gibi sorunlarýn araþtýrýlmasý sýrasýnda ortaya çýkýyor.

B

öbreklerin hemen üstünde yer alan üçgen biçimindeki böbrek üstü bezleri, salgýladýklarý hormonlarla vücut için yaþamsal önem taþýyor. Anadolu Saðlýk Merkezi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalýklarý Uzmaný Dr. Erdem Türemen ve Genel Cerrahi Uzmaný Op. Dr. Kemal Raþa, hastalýk ve tedavi yöntemleri hakkýnda bilgi veriyor. Bilgisayarlý Tomografi ile yapýlan incelemelere göre, böbrek üstü bezi tümörlerinin görülme sýklýðýnýn yüzde 1 ile 4.4 arasýnda deðiþtiðini ifade eden Anadolu Saðlýk Merkezi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalýklarý Uzmaný Dr. Erdem Türemen, taný konduðunda hormonal aktivitelerin araþtýrýlmasý gerektiðine dikkat çekiyor. "Böbrek üstü bezleri, kabuk kýsmý (korteks) ve iç kýsýmdan (medulladan) oluþuyor. Korteksten kortizol, aldosteron ve androjen hormonlarý; medulladan da adrenalin ve noradrenalin salgýlanýyor" diyen Dr. Erdem Türemen, bunlarýn ana görevlerini; kan basýncýný sabit tutmak, sývýlar ile elektrolitleri dengelemek ve stres anýnda vücuttaki gerekli düzenlemeleri yapmak olarak özetliyor.

YAÐ DOKUSU DAÐILIMI DEÐÝÞÝYOR Dr. Türemen, bu tümörlerin yüzde 20'sinin hormonal yönden aktif olduðunu belirtiyor. Eðer kitle kortizol hormonu salgýlýyorsa hastalarda yað dokusu daðýlýmýnýn deðiþtiðine iþaret eden Dr. Türemen,

Reovirüs kanseri yok ediyor Ý

ngiliz bilim insanlarý, hafif nezle ve mide aðrýlarýna yol açan reovirüsün kanserle mücadelede etkili olabileceðini ortaya çýkardý. Ýngiltere'deki Leeds Üniversitesi uzmanlarý genelde hafif nezle ve mide aðrýlarýna yol açan reovirüsün tümörleri küçülttüðünü saptadý. Reovirüs kanserli hücrelere evsahipliði yaparken vücudun baðýþýklýk sisteminin harekete geçmesini saðlýyor. Hürriyet'te yer alan habere göre böylece vücut reovirüsle birlikte kanserli hücreleri yok ediyor. Araþtýrmayý yöneten Profesör Alan Melcher, "Virüslerle tedavi, kemoterapi, radyoterapi ve cerrahi müdahaleden çok daha kolay ve ekonomik" dedi. Virüs vücuda damar içine zerk edilerek veriliyor. Virüsler hemen kanserli hücrelere yerleþiyor.

"Yað dokusu göbek çevresinde, yüzde ve ensede toplanýyor. Kan kortizol ölçümleri ve kortizol baskýlama testleri ile taný kesinleþiyor" diyor. Dr. Türemen, kitlenin aldosteron hormonu salgýlamasý durumunda ise, bu durumun kendini kontrol altýna alýnmasý zor hipertansiyon ve elektrolit bozukluklarý ile gösterdiðini vurguluyor.

TANI ÝÇÝN FARKLI YÖNTEMLER VAR Dr. Türemen, adrenalin tümör-

ANAGRAM BULMACA

lerinin belirtilerini ise söyle sýralýyor: "Ani ve ataklar halinde olan kan basýncý yüksekliði, buna eþlik eden soðuk terleme, deride solukluk, aþýrý kaygý durumu (panik atak ile karýþabiliyor), baþ aðrýsý, 'flushing' denilen yüzde ve boyunda ataða eþlik eden kýzarýklýk hali, bulantý ve kusma ile nefes darlýðý…" Adrenalektomi olarak adlandýrýlan böbrek üstü bezinin cerrahi yöntemle çýkartýlmasýnda üç temel yöntemin kullanýldýðýný belirten Genel Cerrahi Uzmaný Op.

Dr. Kemal Raþa, bunlarý; geleneksel açýk cerrahi, laparoskopik cerrahi ve son dönemlerde daha sýk kullanýlmaya baþlanan robotik cerrahi olarak sýralýyor. Seçilecek cerrahi yönteme hasta ile birlikte karar verilmesi gerektiðini vurgulayan Op. Dr. Kemal Raþa, bu kararý böbrek üstü bezinde yer alan tümörün iyi huylu mu kanser mi olduðuna, boyutuna, çevre dokularla olan iliþkisine bakýlarak verildiðini ifade ediyor.

PETEK BULMACA


Beton mikseri devrildi B

atman'ýn Kozluk ilçesinde yol yapým çalýþmalarýnýn devam ettiði noktada beton mikseri devrildi. Kazada sürücü yaralandý. Kaza, Kozluk ilçesi kahveci köyü yakýnlarýnda meydana geldi. Ýlçe merkezine doðru ilerleyen 13 DB 391 plakalý beton mikseri, yol yapým çalýþmalarýnýn sürdüðü

19 HAZÝRAN 2012 SALI

Diyarbakýr'da korkutan yangýn Diyarbakýr Ýl Özel Ýdare bahçesinde çýkan yangýn korkulu anlar yaþattý. Ýtfaiye aracýnýn suyu bitince Özel idare personeli, ibriklerle aðaçlarda soðutma çalýþmasý yaptý.

Cizre polisinin motosiklet mesaisi Þ

ýrnak'ýn Cizre ilçesinde plakasýz motosikletlerin birçok trafik kazasýna karýþmasý üzerine trafik polisleri hareke geçti. Vatandaþlarýn þikayetlerini dikkate alan Cizre Emniyet Müdürlüðü asayiþ ve trafik ekipleri, çevik kuvvet polislerinin de desteðiyle Orhan Doðan Caddesi, Belediye Caddesi ve Dörtyol Kavþaðý'nda motosiklet uygulamasý yaptý. Altý aylýk uygulamada sorgulanan 138 motosiklet, plakasýz ve uygunsuz trafiðe çýktýðý gerekçesiyle yakalanarak muhafaza altýna alýndý.

138 motosiklet baðlandý Motosiklet sürücülerine de gerekli yasal iþlem yapýldý. Yaz

aylarýnýn gelmesiyle artan motosiklet kazalarýnýn önüne geçmeye çalýþan Cizre Emniyet Müdürlüðü ekipleri, plakasýz, kasksýz ve toplama tabir edilen motosikletleri gördükleri noktalarda da durdurup evrak kontrolü yaptý. Trafik polislerinin baðladýðý 138 motosikletten 83'ünün sahipleri tarafýndan plaka ve ruhsatlarý çýkarýlýp tescil edilirken, 55 motosikletin ise hala otoparklarda baðlý bulunduðu bildirildi.

E

lazýð yolu üzerin Sanayi sitesi karþýsýnda bulunan Ýl Özel Ýdaresi'nde henüz sebebi belirlenemeyen bir nedenden dolayý önce otlar tutuþtu, daha sonra alevlerin yükselmesi ile bahçede bulunan atýl durumdaki lastikler alev aldý. Alevlerin kýsa sürede yükselmesiyle birlikte çevredeki vatandaþlar önce itfaiyeye ardýndan TEDAÞ'ý arayarak elektriði kesmeleri için haber verdi. Kýsa sürede olay yerine gelen itfaiye araçlarý yangýna hemen müdahale etti.

Ýbrikle soðutma çalýþmasý Bir süre sonra aracýn suyu bitince bu kez yangýna ibrikle müdahale edildi. Özel Ýdare çalýþanlarý tarafýndan çekilen hortum sayesinde ibrik-

noktada devrildi. Kazada, devrilen beton mikserinin sürücüsü F.T. hafif yaralandý. Olay yerine giden jandarma ekipleri kaza nedeniyle trafiðe kapanan yolu tek yönlü açarken, mikserin kaldýrýlmasýnýn ardýndan trafik normale döndü.

PTT binasýna molotoflu saldýrý D

iyarbakýr'ýn Baðlar ilçesinde bulunan PTT binasýna kimliði belirsiz 2 kiþi tarafýndan molotof kokteylli saldýrý düzenlendi. Yüzleri kapalý 2 kiþi tarafýndan akþam saatlerinde Baðlar Dörtyol mevkiinde bulunan PTT binasýna iki adet molotof kokteyli atýldý. Saldýrýda can ve mal kaybý olmazken, molotof kokteyllerini atan þahýslar karanlýktan faydalanarak ara sokaklardan kaçtý. Bölgeye giden polis ekipleri saldýrganlarýn yakalanmasý için çalýþma baþlattý.

Öðretmenleri taþýyan araç kaza yaptý

D

iyarbakýr'ýn Ergani ilçesinde öðretmenleri taþýyan otomobilin hemzemin geçitte takla atmasý sonucu meydana gelen trafik kazasýnda 5 öðretmen yaralandý. Demirli Köyü Ýlköðretim Okulu öðretmenleri Ergani Lisesi'nde düzenlenen seminerin ardýndan köye geri dönerken kaza yaptý. Salih Buyak idaresindeki 21 FT 874 plakalý otomobil, aþýrý hýz nedeniyle girdiði hemzemin geçitte kaza yaparak takla attý. 5 kiþi yaralandý

lere doldurulan sular, yangýn yerinde bulunan aðaçlarýn köklerine dökülerek soðutma çalýþmasý yapýldý. Alevlerin yakýnýnda bulunan bazý lastikleri Özel Ýdare personelleri ile vatandaþlar yuvarlayarak olay yerinden uzaklaþtýrýrken, takviye gelen itfaiye aracý ile yangýn söndürüldü.

Kazada araç sürücüsü Salih Buyar ile araçta bulunan öðretmenler Selma Can, Hüsliyem Güzel, Aydýn Turgut ve Abdulvahap Demir yaralandý. Yaralýlar Ergani Devlet Hastanesi'nde kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Saðlýk durumlarý aðýr olan Selma Can ve Hüsliyem Güzel ilk müdahalelerinin ardýndan Diyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne sevk edildi. Kazayla ilgili soruþturma baþlatýldýðý belirtildi.

Siirt'te olaylý konser S

iirt'te BDP'nin düzenlediði konserde PKK ve Abdullah Öcalan lehine slogan atýlmasý üzerine polis, konser alanýný boþattý. Konserden çýkan bazý gruplar ile polis arasýnda çýkan arbedede 8 gösterici gözaltýna alýndý. BDP Siirt Ýl Baþkanlýðý tarafýndan, Kýzlar Tepesi Anfi Tiyatro alanýnda düzenlenen 'dayanýþma gecesinde' yerel sanatçýlarýn konser vermesi kararlaþtýrýldý. Siirt Baðýmsýz Belediye Baþkaný Selam Sadak ve BDP'lierin de katýldýðý konser sýrasýnda sýk sýk PKK ve Öcalan lehine sloganlar atýlmasý üzerine polis, yasa dýþý sloganlar atýlmamasý konusunda uyarý yaptýrdý.

8 kiþi gözaltýna alýndý 3 kez yaptýrýlan uyarýya raðmen slogan atýlmasýna devam edilmesi üzerine polis, konser

alanýný boþalttý. Alandan ayrýlan bazý gruplar, önlem alan polise taþlý saldýrýda bulundu. Polisin bu gruplara gaz bombalarý ile müdahale etmesi üzerine ara sokaklarda arbede çýktý. Atýlan taþlardan bazý araçlar zarar görürken, bazý ev ve iþyerlerinin camlarý kýrýldý. Polis, olaylara karýþtýðý gerekçesiyle 8 göstericiyi gözaltýna aldý.

MTA'nýn korkutan Van depremi raporu

Gölün þekli deðiþti V

Urfa Yolu Üzeri Alkanlar 2006 Apt/ Malabadi Hotel Yaný/Diyarbakýr T: 0 412 237 2166 - F : 412 2372167 M : 507 537 17 39

an'da meydana gelen depremlerden sonra 430 kilometrelik Van Gölü kýyý þeridinde büyük deðiþimler görüldü. Gölün bazý bölgelerinde 15-20 metrelik çekilmeler oldu, bu da Van Gölü'nün fiziki coðrafyasýný deðiþtirecek kýyý deðiþikliklerine neden oldu. Van'da 23 Ekim 2011'de meydana gelen ve büyük yýkýma neden olan Richter ölçeðine göre, 7.2 büyüklüðündeki depremle ilgili MTA Genel Müdürlüðü, araþtýrma yaparak depremin sonuçlarýný rapor haline getirdi. Depremin özellikle Van Gölü'ndeki etkisinin önemli boyutlarda olduðu belirtildi. Daha önce defalarca su düzeyinin yükselmesiyle deðiþim göstermeyen Van Gölü'nün fiziki coðrafyasýnýn deðiþtiði ifade edildi. 4 kiþilik uzman ekip tarafýndan hazýrlanan 20 sayfalýk raporda, depreme neden olan Van Fayýnýn özellikleri belirtilirken, depremin ortaya çýkardýðý hasarlar da detaylý anlatýldý. Deprem sonrasý yüzeydeki fiziki deformasyonlara dikkat çekilen raporda, deprem izlerinin asfalt yol ve su kanallarýnda rahatlýkla gözlemlendiði ifade edilirken, yapýlan ölçümlerde fay

çizgisi boyunca depremin etkili olduðu kuzey bloðun ortalama 10 santimetre yükseldiði belirtildi. Raporda, 37 atom bombasý kadar enerji açýða çýkaran depremin en çok Van Gölü'nde etkisini gösterdiði kaydedilirken, ölçüm yapýlan bölgeler fotoðraf ve haritalarla anlatýldý. Göl 20 metre çekildi Van Gölü'nün kýyý þeridinin deðiþtiðini belirten ve depremin izinin net olarak gözlendiði bölgelerin kýyý çizgileri olduðunu belirten araþtýrma ekibi, þu deðerlendirmeleri aktardý: "23 Ekim 2011 Van depreminde Van Gölü'nün fiziki coðrafyasýnda deðiþimlere yol açabilecek nitelikte kýyý deðiþimlerinin geliþtiði gözlenmiþtir. Van Gölü'nün, Van kenti ile kuzeyde Bitlis'in Göldüzü Beldesi, Adilcevaz arasýnda kalan kýyýsý boyunca yapýlan incelemelerde deprem nedeniyle güncel kýyý çizgisinde yükselmeler olduðu ve düþük eðimli plajlarda kýyý çizgisinin birkaç metre ile 15-20 metre arasýnda deðiþen deðerlerde göl yönünde gerilemiþ olduðu gözlenmiþtir. Adilcevaz ile Erciþ arasýnda kýyý bandý boyunca da kýyý çizgisinde yükselmeler gerçekleþmiþtir. Buna karþýn fayýn taban bloðunda kalan Van-Edremit yöresinde ise kýyý çizgisinde herhangi bir deðiþim olduðu yönünde gözlem yapýlamamýþtýr. Ölçümlerimize göre kýyý çizgisinde meydana gelen yükselmeler 15 santimetre ile 40 santimetre arasýnda deðiþmektedir."


4

19 HAZÝRAN 2012 SALI

HABER

Sadak: Rüþvet iddialarý iftira Siirt Belediye Baþkaný Selim Sadak, düzenlediði basýn toplantýsýnda hakkýnda çýkan rüþvet iddialarýný yalanladý. Ýddialarýn iftira olduðunu belirten sadak, Siirt halkýnýn kendilerine güvenmelerini istedi.

TÜMSÝAD Diyarbakýrlý baþarýlý öðrencileri Ýstanbul'da aðýrladý

T

ÜMSÝAD Genel Baþkaný Hasan Sert, Diyarbakýrlý baþarýlý bir grup öðrenciyi Ýstanbul'da aðýrladý. Perþembe günü Diyarbakýr Þube baþkaný Hüseyin OÐULMUÞ, Yönetim Kurulu Üyeleri,Kardeþ Okul Mevlana Halit Ýlköðretim Okulu yöneticileri ve öðrenci velileriyle birlikte okuldan Ýstanbul'a uðurlanan öðrenciler önceki gün kente döndü. Ýlk defa Ýstanbul'u ve denizi gören öðrencilerin heyecanlý ve mutlu olduklarý gözlendi.TÜMSÝAD Genel Merkezi tarafýndan misafir edilen öðrenciler,bir program çerçevesinde turistik,tarihi yerleri gezdi. Ýstanbul Boðazýný ve Adalarý da gezen öðrenciler,3 gün misafir edildi ve Pazar günü Diyarbakýr'a döndü. Öðrenciler kahvaltý ve istirahatten sonra önce Adalara götürüldü. Akþam yemeðinde Genel Baþkan Hasan Sert ile bir araya gelen misafir öðrenciler, Sert ile bir süre sohbet ettiler. Ýkinci gün tekrar turistik ve tarihi yerleri rehberler eþliðinde gezdirilen öðrenciler TÜMSÝAD Genel Baþkaný Hasan Sert ile yine yemekte bir araya geldiler. Sert, öðrencilerle tanýþmaktan ve misafir etmekten memnun olduðunu belirterek baþarýlar diledi ve beraber hatýra fotoðraf çektirdi.Öðrenciler de misafir edildikleri ve çok iyi karþýlandýklarý için genel baþkana ve TÜMSÝAD Diyarbakýr Þubesi'ne teþekkür ettiler. TÜMSÝAD Diyarbakýr Þube Baþkaný Hüseyin Oðulmuþ gezi ile ilgili olarak "Biz Diyarbakýr Þubesi olarak,hem okulumuz adýna,hem öðrenci ve velileri adýna genel baþkanýmýz Sayýn Hasan Sert Bey'e,yoksul ve baþarýlý çocuklara böyle bir imkan tanýdýðý için gönülden þükranlarýmýzý arz ederiz" dedi.

Misbah YILMAZ Belediye Baþkaný Selim Sadak, öðretmenevinde basýn toplantýsý düzenledi. Sadak, belediye çalýþmalarý ve rüþvet iddialarý hakkýnda bilgi verdi. Belediyeye yapýlan operasyona deðinen Sadak, þunlarý söyledi: 7 bin aðaç dikimini gerçekleþtirdik. 19 km içme suyu þebekesi döþedik. 4 taziye evinden ikisinin yapýmý tamamlandý. Diðerleri devam ediyor. Yýl sonuna kadar 7 taziye evi yapmayý hedefliyoruz. Kent otoparký ve canlý hayvan pazarýnda çalýþmalar baþladý. Otogarý gerçekleþtiriyoruz.

Halkýmýz bize güvensin Belediye yeni hizmet binasýný da yapýyoruz. 9 Temmuz'da sanatçý Coþkun Sabah ve iþ adamý Fadýl Akgündüz'ün katýlýmýyla belediye yeni hizmet binasýnýn temelini atacaðýz. Hakkýmýzdaki bu iddialarý ortaya atan kiþinin baðlý olduðu þirketin 876 bin Avro, diðer þirketin ise 200 bin avro alacaðý var. Bu alacaklar

yaptýrýlan ihale dýþý iþlerin bedelidir. Bu tutarýn ödenmesi için defalarca bize rüþvet teklif ettiler, hatýrlý adamlarý devreye soktular. Ancak biz bu tutarý ödemedik. Bunlarýn hepsi yalan. Siirt halký bize güvensin.

Doðalgaz Temmuz'da Doðal gaz konusuna deðinen Sadak, bu konuda þirkete her türlü desteði verdiklerini ve Temmuz ayýnda doðal gaz kullanýmýnýn baþlayacaðý yönünde bilgi aldýðýný belirtti. Herkesin diðerinin etnik kimliðine, kültürüne saygý duymasý ve içine sindirmesi gerektiðini belirten Sadak, yaþanan sorunlarýn ancak bu þekilde çözülebileceðini söyledi. Þimdiye kadar sürdürdüðü barýþ aktivistliðine gördüðü baskýlar nedeniyle þimdilik ara verdiðini belirten Sadak, görev verilmesi halinde tekrar bu iþi üstlenebileceðini sözlerine ekledi.

DBÞT Kuzey Irak turnesini tamamladý

Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Tiyatro (DBÞT) Grubu oyuncularý, 11-17 Haziran tarihleri arasýnda 'Ýki efendinin uþaðý' adlý oyunuyla Kuzey Irak'ýn Süleymaniye, Ranya ve Mahmur kentlerinde çýktýðý turneyi tamamladý.

B

üyükþehir Belediyesi Halkla Ýliþkilerden Sorumlu Baþkan Danýþmaný ve Meclis Üyesi Eþref Güler, Kültür ve Turizm Daire Baþkaný Muharrem Cebe, Genel Sanat Yönetmeni Rüknettin Gün, Tiyatro Müdürü Fuat Özdemir ile tiyatrocu ve teknik görevlilerden oluþan 25 kiþilik DBÞT kadrosu, önce Süleymaniye'ye geçti. Pek çok tiyatrocunun da aralarýnda bulunduðu 500 kiþinin izlediði oyunu belediye baþkaný da izledi.

Zayi ilaný S.Nazif vergi dairesi 5640064202 nolu mükellefi olup 270112B03A022643 nolu gider pusulasýnýn hem alt hemde üst nüshasýný kaybettik.Hükümsüzdür Koca Giyim Tekstil iletiþim gýda Tem Ýnþ. San ve Tic. Nükhet Çoþkun Akyol ilköðretim okulundan almýþ olduðum diplomamý kaybettim. Hükümsüzdür Tuncay Uçucu

Mahmur'da da sergilendi Fotoðraf sanatçýsý Mehmet Masum Süer ile Veysi Altay'ýn Diyarbakýr'ý anlatan fotoðraflarýnýn da sergilendiði turnede, daha sonra Ranya kentine geçildi. Ranya'da DBÞT heyetini belediye baþkaný, kaymakam ve emniyet müdürü karþýladý. Ranya'da da oyunlarýný sergileyen ekip son olarak da Mahmur kentine geçti. Mahmur'da açýk alanda oyunlarýný sergileyen DBÞT oyuncularý, turnenin ardýndan Diyarbakýr'a döndü.

Diyarbakýr nüfus müd. almýþ olduðum nufus cüzdanýmý 10.04.2012 tarihinde kaybettim. Hükümsüzdür Muhsin Çelik Ýzmir Gazi Emir Ulaþtýrma personel okulu Eðitim merkez komutanlýðý kurslar taburu subay astsubay kurs bölümünden almýþ olduðum askeri kimliðimi 09.06.2012 tarihinde kaybettim.Hükümsüzdür Ýhsan Önel Bilecik/Gölpazarý nüfus müd baðlý kýzým Sena Erken’e ait nüfus cüzdanýný kaybetim. Hükümsüzdür Basri Erken Diyarbakýr/ Sur kaymakamlýðýna baðlý nüfus cüzdanýmý kaybettim.Hükümsüzdür Cevdet Duyan

19 HAZÝRAN 2012 SALI YIL: 12 SAYI: 3945 Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk adýna Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Sayfa Editörü A.Baran ÇÝMEN Sayfa Düzeltmeni Aziz Muhammed FÝDANCI Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: Stadyum Altý Kuzey Kale Arkasý YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR e-p posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

DÜ Kalp Hastanesi tanýtýldý D

icle Üniversitesi (DÜ) Kalp Hastanesi akademik personele tanýtýldý. Tüm akademik personel, DÜ Kalp Hastanesi'nde bir araya geldi. Hastaneler Baþhekimi Prof. Dr. Sait Alan tarafýndan verilen brifinge, Vali Mustafa Toprak, Rektör Prof. Dr. Ayþegül Jale Saraç, rektör yardýmcýlarý Prof. Dr. Aslan Bilici, Prof. Dr. Aytekin Sýr, Prof. Dr. Mustafa Arýca, Genel Sekreter Prof. Dr. Sabri Eyigün, Karacadað Kalkýnma Ajansý Genel Sekreteri Dr. Ýlhan Karakoyun, dekanlar ve akademik personel katýldý. Ýstanbul Üniversitesi'nden Prof. Dr. Ömer Göktekin, ayda bir buraya gelerek, Türkiye'de yapýlmayan birçok vakanýn burada tedavi edildiðini söyledi. Dicle Üniversitesi Kalp Hastanesi'nin son derece modern cihazlarla donatýldýðýný ve her türlü imkana elveriþli bir merkez olduðuna dikkat çeken Göktekin, Eylül ayýnda burada büyük bir kongrenin yapýlacaðý haberini verdi.

Vali Toprak'a tablo hediye edildi

Baþhekim Prof. Dr. Sait Alan ise DÜ Hastaneleri hakkýnda genel bir bilgi verdi. Son 4 yýlda gerçekleþtirilmiþ olan yenilikler ve çalýþmalar konusunda ayrýntýlar sunan Alan, hastane alt yapýsýnda gerçekleþtirmiþ olduklarý deðiþimler konusunda konuklarý aydýnlatarak, yapýlan yenilikler konusunda açýklamalarda bulundu. Konuþmalarýn ardýndan Rektör Prof. Dr. Ayþegül Jale Saraç, DÜ Anadolu El Sanatlarý Kulübü öðrencilerinin yapmýþ olduðu ebru tablosunu Vali Mustafa Toprak'a hediye etti. Kokteyl ile devam eden program, Kalp Hastanesi'nin gezilmesi ile sona erdi. Gezi sýrasýnda hekimler ve hastalar ile sohbet eden Vali toprak, hastane konusundaki ayrýntýlardan duyduðu memnuniyeti dile getirdi.

Kürtçe öðrenenlere sertifika TZP Kurdi tarafýndan verilen Kürtçe dil kursunun birinci turunu tamamlayanlara törenle sertifikalarý verildi. Sertifika törenine 5 Nisan Mahalle Evi çalýþanlarý, TZP-Kurdi öðretmenlerinden Enise Çaðer Ekinci ve öðrenciler katýldý. 5 Nisan Mahalle Evi tarafýndan yürütülen ve Diyarbakýr TZP-Kurdi Þubesi'nin desteði ile gerçekleþtirilen Kürtçe dil kursunun birinci aþamasýný baþarý ile bitiren 19 kiþiye sertifikalarý verildi. TZP-Kurdi öðretmenlerinden Enise Çaðer Ekinci, kurs süresi içinde öðrencilerin büyük bir azim ve çaba gösterdiklerini söyledi.

Ýki ay eðitim aldýlar Ekinci, "Bütün öðrencilerimiz iki ay boyunca büyük çaba gösterdi. Öðrencilerimiz anadil konusunda hem iddialý hem de önlerine bir hedef koyarak çalýþtý. Þuna inanýyorum ki bir iki yýl içinde bu öðrencilerimiz Kürtçe dil öðretmenliðini yapabilecek düzeye gelecekler" dedi. 5 Nisan Mahalle Evi çalýþaný Bülent Ateþ ise mahalle evinde kurs gören öðrencileri kutlayarak, emeði geçen herkese teþekkür etti. Sertifika töreni, Kürtçe müzik eþliðinde verilen kokteyl ile son buldu.

Vali Çolak'tan anlamlý ziyaret S

iirt Valisi Musa Çolak, 'Babalar Günü' nedeniyle Ulus mahallesinde ikamet eden 120 yaþýndaki Hasan Gezer adlý vatandaþý evinde ziyaret ederek, ayni ve nakdi yardýmlarda bulundu. Hasan Gezer adlý vatandaþý evinde ziyaret edip ellerini öpen Vali Musa Çolak, ailenin talep ve sorunlarýný dinledi. Ziyarette konuþan Vali Çolak, þunlarý söyledi: Hasan dedemiz 120 yaþýnda olmasýna raðmen saðlýklý ve kendi ihtiyaçlarýný giderebiliyor, aile bireyleri tarafýndan da kendisine iyi bakýlýyor. Hasan dedemizin bu anlamlý gününü kutluyor, kendisine saðlýklý, mutlu ve huzurlu bir hayat diliyorum. Bu Vatana, bu millette onlarca hayýrlý evlat yetiþtiren böyle vefalý babalarýmýzýn her zaman baþýmýzýn üzerinde yerleri vardýr. Ne kadar hizmet etsek az Kendilerine ne kadar hizmet etsek azdýr. Anne ve babalarýmýza yardým etmek, kendilerine saygýda kusur

etmemek, ayný zamanda inancýmýzýn da bir gereðidir. Yaþlýlarýmýza, engellilerimize, ihtiyaç sahibi vatandaþlarýmýza, devletimizin ve hükümetimizin yapmýþ olduðu yasal mevzuattaki deðiþikliklerle, yaþamlarýný insan onuruna yakýþýr bir þekilde sürdürmeleri yönünde önemli yasal düzenlemeler de yapýlmýþtýr. Hasan Gezer ve aile bireyleri de ziyaretten duyduklarý memnuniyeti belirterek, Vali Musa Çolak' a teþekkür etti. Misbah YILMAZ


HABER

19 HAZÝRAN 2012 SALI

Köylerde saðlýk taramasý raporu açýklandý

5

Kötü beslenme hastalýk nedeni

Diyarbakýr'ýn Kayapýnar Belediyesi Kültür ve Sosyal Ýþler Müdürlüðü tarafýndan köylerde yapýlan saðlýk taramasý sonuçlarý açýklandý. Beþ köyde saðlýk hizmetleri verildiði belirtilen raporda, iyi beslenememenin hastalýklarýn baþlýca nedeni olduðu belirtildi.

K

ayapýnar Belediyesi sýnarlarý içinde bulunun köylerde yapýlan saðlýk taramasýnýn raporu açýklandý. Raporda Kayapýnar Belediyesi sýnýrlarý içinde bulunan Gözegöl, Uyandýk, Beneklitaþ, Cankatran ve Cücük köylerinde yapýlan saðlýk taramasýnda 326 kadýn, 280 erkek ve 619 çocuða saðlýk hizmetleri verildiði açýklandý. Raporda, "Köylerde 151 kadýn, 18 erkek ve 219 çocuk muayene edilip, geliþme geriliði tespit edilen çocuklara vitamin ve mineral verilip diðer çocuklara reçete düzenlendi. Eriþkinlerde kadýnlara yönelik olarak saðlýk merkezi çalýþanlarý tarafýndan idrar yollarý enfeksiyonlarý ve Ceren Kadýn Merkezi katýlýmýyla da sosyolog eþliðinde kadýna yönelik toplumsal cinsiyet konulu eðitim seminerleri düzenlendi. Seminerlere katýlým saðlayan kadýnlara hijyen paketleri daðýtýldý. Köy halkýna diyabet (DM) ve tansiyon taramasý yapýldý. Kan þekeri ve tansiyonu yüksek hastalara tedavi verildi" denildi.

Hastalýklarýn baþlýca nedeni

Dil büyük bir sorun

Anne adaylarý ve çocuklarýn iyi beslenememesinin hastalýklarýn olmasýnýn en büyük nedenlerden biri olduðu belirtilen raporda, þunlara yer verildi: Bununla birlikte diðer hastalýklara yönelik tedavi verildi. Erkeklere kiþisel hijyen ve kan yoluyla bulaþan hastalýklar konusunda seminer düzenlendi. Gebe kadýnlara yönelik anemi taramasý yapýlýp ilaç tedavisi baþlandý. Aile Planlamasý hizmetleri sunulup kadýnlara korunma yöntemleri olarak 268 kondom, 20 oral kontraseptif verildi. Ayrýca 56 hastaya aile planlamasý danýþmanlýk hizmetleri sunuldu. 219 çocuk saðlýk taramasýndan geçirilip muayeneleri yapýldý. Bu çocuklarýn çoðunda paraziter hastalýklar ve cilt hastalýklarý tespit edildi. Anemi tespit edilen çocuklara tedavileri verildi. Çocuklar ve eriþkinlerde 157 kiþide kan grubu tayini yapýldý.

Çocuklarda kiþisel hijyen bakýmýnýn yetersiz olduðu gözlendi. Çocuklarýn ve annelerin iyi beslenememesi hastalýklarýn yaþanmasýnda en büyük nedenlerdin biri. Buna yönelik bazý çocuklara bit þampuaný verildi. Çocuklara yönelik Anadilde diþ bakýmý ve diþ temizleme teknikleri diþ hekimi tarafýndan görsel olarak maket üzerinde uygulamalý olarak anlatýldý. Çocuklara eðitim sonrasý hediye paketi (Diþ fýrçasý, diþ macunu, Kürtçe masal anlatan bebekler, çeþitli oyuncaklar, Kürtçe Hikâye kitaplarý) daðýtýldý. hasta ve yakýnlarý, saðlýk ocaklarý ve hastanelerde dil sorunu nedeniyle þikâyetlerini tam olarak aktaramýyor ve hekimleri anlamamadan dolayý saðlýklý diyalog kurulmamasý büyük bir sorun olduðu görüldü. Köylerde verilen saðlýk seminerlerinin Kürtçe verilmesi nedeniyle daha iyi sonuç alýndý.

Araþtýrma personeline hijyen semineri Diyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi (DEAH) Enfeksiyon Komitesi tarafýndan hastanede çalýþan temizlik personeline hijyen semineri verildi.

H

astane Konferans Salonu'nda düzenlenen seminere 125 personel katýldý. Seminerde bilgi veren DEAH Enfeksiyon Uzmaný Dr. Þafak Kaya, enfeksiyonun her zaman kapýda olduðunu söyledi. Kaya, þöyle devam etti: Evimizde nasýl hijyene dikkat ediyorsak, hastanede ve bulunduðumuz her ortamda buna dikkat etmeliyiz. Aksi taktirde ileriye dönük önlenemez hastalýklar oluþabilir. Enfeksiyon her zaman kapýmýzdadýr, dikkat edildiði taktirde enfeksiyonla bulaþan hastalýklardan uzak durulabilir. Hasta bakým alanlarýnda temiz bir çevre, temiz bir hastane enfeksiyonlarýný önlemede önemli rol oynar. Hasta bakým alanlarýnda temizlik ve dezenfeksiyon

Temiz su çok önemli

uygulamalarý yapýlmalýdýr.

Havalandýrma þart Saðlýk birimlerinde hijyeni saðlamak için yeterli ve temiz su temini saðlanmalý, yataklar için yeterli zemin alaný oluþturulmalý, yataklar arasýnda yeterli mesafe saðlanmalý, yeterli el yýkama alan ve imkaný saðlanmalý, izolasyon odalarý ve yüksek risk içeren ameliyathane transplantasyon üniteleri, yoðun bakým üniteleri gibi yerlerde yeterli havalandýrma saðlanmalýdýr. Hava, parçacýk ve temas izolasyonu için yeterli izolasyon koþullarý saðlanmalý. Yüksek riskli hastalarla temasý minimuma indirecek trafik düzenlenmesi ve hasta transferini kolaylaþtýrýlmalýdýr.

Hastanelerdeki su depolama tanklarýndan geliyorsa, bu tanklar periyodik temizlenmeli ve bakteriyel kontaminasyon açýsýndan emniyeti kontrol etmek üzere düzenli örnekleme yapýlmalýdýr. Emniyetli içme suyu temini mümkün deðil ise, su 5 dakika kaynatýldýktan sonra kullanýlmalý veya su saflaþtýrma üniteleri kullanýlmalýdýr. Su hijyenik ortamda saklanmalý, su konteynerlerinin içine el sokulmamalýdýr. Su sebillerde emniyetli þekilde kullanýma sunulmalý, açýkta býrakýlmamalýdýr. Su depolarý, konteynerler ve soðutucular düzenli olarak temizlenmelidir.

Çaldýran'da sel baskýný Van'ýn Çaldýran ilçesinde etkili olan saðanak yaðýþ sonrasý meydana gelen sel sonucu birçok evi su bastý. Akþam saatlerinde baþlayan yaðýþ, Yukarý Dikme Köyü'nde sele neden oldu. Aniden bastýran yaðmur sonrasý köyün yukarýsýndaki dere yataðýnýn taþmasý sonucu köyü sel bastý. Selle birlikte köy halký büyük panik yaþarken, köy muhtarý Ýbrahim Ziyanak, bu duruma sessiz kalan yetkililere isyan etti. Köylerinde sürekli sel baskýnlarýnýn olduðunu ifade eden Ziyanak, geçen sene yine oluþan sel baskýný nedeniyle Helin Zýnk adýnda 4 yaþýndaki bir kýz çocuðu-

nun öldüðünü hatýrlattý.

Yetkililere sitem Bu duruma artýk bir çözüm bulunmasý gerektiðini ifade eden Ýbrahim Ziyanak, "Geçen sene yaþanan sel felaketinden sonra DSÝ'ye sel baskýnýný önlemek için iki ayrý dilekçe verdim. Ama ne yazýk ki aradan bir yýl geçmesine raðmen dilekçelerimden bir sonuç çýkmadý.

Köyümüz büyük bir risk altýnda. Köyün hemen yukarýsýndaki dere yataklarý köy halkýnýn can ve mal güvenliði için büyük tehdit oluþturuyor. Eðer buralara bentler ya da istinat duvarý gibi selin köye gelmesini engelleyecek önlemler alýnýrsa sorun asgariye indirilmiþ olur. Buradan yetkililere sesleniyorum. Daha ciddi bir problem yaþanmadan bu soruna bir çözüm bulun'' dedi.

Nemrut'a týrmanýþ gelenekselleþti B

itlis'in Ahlat ilçesinde Selçuklu Fotoðraf Kulübü Kültür ve Turizm Derneði'nin organize ettiði "5. Geleneksel Nemrut" zirvesi tamamlandý. Geleneksel Nemrut týrmanýþýna birçok fotoðrafçý, memur, iþçi, emekli ve esnaf gibi çeþitli kesimlerden vatandaþlar katýldý. Selçuklu Fotoðraf Kulübü Kültür ve Turizm Derneði'nin organize ettiði zirve týrmanýþýna 30 kiþilik bir ekip katýldý. Zirvede kýsa bir açýklama yapan Selçuklu Fotoðraf Kulübü Kültür ve Turizm Derneði Baþkaný Üzeyir Akçelik, Nemrut Krater Gölü ve Nemrut Daðý'na bu yýl 5. kez etkinlik düzenlediklerini belirtti. Akçelik, "Amacýmýz Ahlat'ýn unutulan yeryüzü cennetini tanýtmak. 5 yýldýr düzenlediðimiz etkinliklerle azda olsa bunu baþardýk. Anadolu'nun yeryüzü cenneti

olarak adlandýrýlan Nemrut Krater Gölü'nün doðal güzelliðine dikkat çekmek için geleneksel hale getirdiðimiz bu týrmanýþýmýz devam edecek. Ahlat ilçesine gelen turistler, ilçenin tarihi ve doðal güzelliklerini gezdikten sonra dünyanýn ikinci ve Türkiye'nin ise en büyük krater gölünü mutlaka görmek istiyor. Yetkililerden ise tek beklentimiz buraya biraz daha ilgi göstermeleri yönündedir" dedi Nemrut Krater Gölü

Van Gölü sahilinde, Bitlis'in Ahlat, Tatvan ve Güroymak ilçe sýnýrlarý içerisindeki Nemrut Daðý ve Krater Gölü, yerli ve yabancý ziyaretçilerin akýnýna uðrayan mekanlarýn baþýnda geliyor. Nemrut, Türkiye'nin en büyük krater gölü olup, adýný MÖ 2100'de yaþamýþ Babil Hükümdarý Nemrut'tan alýyor.

Nemrut kraterinin en son 1411 ve 1441 yýllarýnda faaliyet gösterdiði varsayýlýyor. Nemrut Daðý'nýn yüksekliðinin, patlamalardan dolayý içte oluþan çökmeler sonucunda 2935 metre düzeyinde olduðu biliniyor. Daðda oluþan kalderanýn yüzölçümünün 40 kilometrekare olduðu belirtiliyor. Çapý 6 kilometre olan Nemrut Krater Gölü, Türkiye'nin birinci, dünyanýn ise ikinci büyük krater gölü olarak biliniyor. Kalderanýn içerisinde 5 göl, çok sayýda lav çýkýþ merkezi, lav hunisi, sýçratma konisi, sýcak su kaynaklarý ve 6 adet maðara bulunuyor. Gölün ortalama derinliði 100 metre, en derin yeri ise 155 metre. Deniz seviyesinden yüksekliði 2247 metre olan gölün Van Gölü'nden 600 metre yüksekte olduðu belirtiliyor.

Hakkari'de temizlik seferberliði

Hakkari Belediye Baþkanlýðý, bir süre önce çevre temizliði ve kamusal alt yapý iþlerinde çalýþtýrmak üzere iþe aldýðý iþçilerden bir kýsmý ile þehrin deðiþik noktalarýnda temizlik çalýþmasý baþlattý.

H

akkari Belediye Baþkanlýðý tarafýndan þehrin deðiþik noktalarýnda baþlatýlan temizlik çalýþmasý devam ediyor. Fen Ýþleri Müdürü Adnan Çallý, bünyelerinde çalýþan 15 iþçinin yollarda biriken toprak ve moloz yýðýnlarýný temizlediðini söyledi. Çallý, son günlerde yaðýþlarla birlikte parke taþý, oluk, refüjleri kapatan toprak ve molozlara yönelik çalýþma baþlattýklarýný belirtti. Çarþý merkezinde baþlattýklarý çalýþmalarýn daha sonra da mahallelerde devam edeceðini belirten Çallý, þehrin güzel bir görünüme kavuþmasý için halkýn desteðine ihtiyaçlarý olduðunu söyledi.

Geçici iþçiler çalýþýyor Çallý, "Belediye hummalý bir çalýþma yaparak birçok caddeyi çamurdan kurtararak parke taþý döþemesi yaptý. Ancak yaðýþlarla birlikte parke taþý ve oluklarýn önü molozlar ve toprakla doldu. Kurumumuzda geçici olarak çalýþan 15 iþçi ile bir-

likte çalýþma baþlattýk. Biriken toprak yýðýnlarýný temizleme çalýþmasý baþlatarak parke taþlarýný ise geliþi güzel bir þekilde süpürüyoruz. Esnaf ve mahalle sakinlerinden isteðimiz ise yol kenarýna veya oluklarýn bulunduðu bölüme toprak ve moloz atmamalarý ve bu konuda bize yardýmcý olmalarýdýr" dedi.


6

EKONOMÝ

19 HAZÝRAN 2012 SALI

Kulp Belediyesi borcunu kapattý Diyarbakýr'ýn Kulp Ýlçe Belediye Baþkaný Mehmet Nesim Þimþek, belediyeyi 6 milyon lira borçla devraldýklarýný, ilçe merkezinde yaptýklarý hizmetlere raðmen bu borcu kapattýklarýný söyledi. Ýlçeye park müjdesi K Su problemi çözülecek ulp Ýlçe Belediye Baþkaný Mehmet Nesim Þimþek, göreve geldikleri günden itibaren yapýlan çalýþmalar ve yapýmý devam eden projeleri inceleyerek çalýþmalar hakkýnda bilgi verdi. Þimþek, belediyeyi 6 milyon lira borçla devraldýklarýný, ilçe bu borcu kapattýklarýný belirtti. Turgut Özal Mahallesi'ni kanalizasyon þebekesine kavuþturduklarýný, toz ve çamurdan geçilmeyen Erkan Mahallesi'nin alt yapýsýný bitirdiklerini dile getiren Þimþek, þunlarý söyledi: Üç yoldan baþlayarak tamamen harabe olan yollarý bitirdik. Aþýklar Tepesi, Yeþilköy Mahallesi yolunun yüzde 85'ini tamamladýk. 3 bin 500 metre kanalizasyon borusu döþedik. Ayrýca Kulp ilçesine 50 yýl yetecek kadar büyük bir mezarlýk alaný açtýk. Bu mezarlýk ve eski mezarlýk yollarýna parke taþlarý döþedik. Þehitlik mezarlýðýnýn etrafýný kapatarak hayvan-

larýn mezarlýða girmesini engelledik.

Bugüne kadar belediye olarak ilçeye baðlý mezralara ilk hizmeti biz götürdük. Hatiban ve Çayahatiban mezra yollarýnda kumlama çalýþmasý ve 2 adet köprü çalýþmalarýný bizim dönemimizde gerçekleþtirdik. Kulp Ýlçe Belediye Baþkanlýðý'na 10 yeni araç kazandýrdýk. Eskimiþ ve sürekli masraf çýkaran araçlardan kurtulduk ve araç filomuzu geniþlettik. Ýlçenin en temel sorunu olan içmeye suyu sorununu çözmeye çalýþýyoruz. Belediyenin imkanlarýyla 2 kuyu açtýk ve bununla ilçenin içme suyu ihtiyacýný karþýladýk. Ancak bununda ötesinde su sorununu kökten çözmek için 3 ay içerisinde tamamen Kulp Çayý'ndan baðýmsýz içme suyu ihalesi yapacaðýz. Bu ihale yapýldýktan ve çalýþmalar tamamlandýktan sonra ilçenin içme suyu sorununu tamamen çözeceðiz.

Ekmekte yeni uygulama baþlýyor

G

ýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý, Türk Gýda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeþitleri Yönetmeliði 1 Temmuz'dan itibaren yürürlüðe girecek. Buna göre pazarda, manavda ve kasapta ekmek satýþý yapýlamayacak. Ekmekler dolapta, satýcý tarafýndan eldiven kullanýlarak verilecek. Alýcý, ekmeðe dokunamayacak. Ekmekteki tuz miktarý da yüzde 1'i geçmeyecek. Bakanlýk tarafýndan tüm il müdürlüklerine gönderilen genelgeye göre ekmek ve ekmek çeþitleri tebliðinin Resmi Gazete'de yayýnladýðý, ekmeðin ambalajlý ve ambalajsýz olarak satýþý, daðýtýmý ve depolanmasýyla ilgili kurallarýn 1 Temmuz'dan itibaren uygulanacaðýna dikkat çekildi. Genelgede þu uyarýlarda bulunuldu: Ekmek üretiminde tip 650 un kullanýlacak, tüm ekmek çeþitlerinde tuz miktarý yüzde 1'i geçmeyecek. Ekmek ve ekmek çeþitleri kasap, manav ve pazar yerlerinde satýlamayacak. Diðer satýþ noktalarýnda ise kapalý bir dolap içinde tüketicilerin elleyemeyeceði þekilde, satýcý tarafýndan eldiven kullanýlarak verilecek. Ekmek taþýmada kullanýlan araçlarýn içi yýkanabilir, temizlenebilir, pürüzsüz malzemeden yapýlacak.

Bilgi etiketi zorunlu Ekmek, kapalý kasa araçlarda, yolcu ve diðer yüklerin arasýnda taþýnmayacak. Ekmek taþýyan araçlar sýk sýk temizlenerek, dezenfeksiyona izin verilen malzemeden yapýlacak. Ekmek kasalarý da taþýma araçlarýna uygun þekilde ve mikrop bulaþma riskini engelleyecek þekilde yerleþtirilecek. Tüm satýþ noktalarýnda normal ekmeðin yaný sýra, tam buðday ve tam buðday unlu ekmek çeþitlerinden en az biri bulundurulacak. Satýþ noktalarýnda tüketicinin görebileceði yerlerde ürünlerle ilgili belirtilmesi zorunlu bilgileri içeren gýdanýn adý, üretim yeri, adresi, içeriði, raf ömrü, saklama ve tüketimle ilgili dikkat edilmesi gereken konularý içeren etiket asýlacak.

Ýlçemiz 1. derece deprem bölgesidir. Kaçak yapýlar tespit edilerek yasal iþlemler baþlatýldý. Ýlçe merkezinin ihtiyacý olan park ve bahçe sorununa çözüm bulmak için belediyeye ait 70 dönümlük arazi üzerine çok amaçlý yeþil alan, oyun parký açmayý hedefliyoruz. Bunu da en kýsa zamanda hayata geçireceðiz. Ýlçe merkezinin gece görünümünü süslemek için caddelerin kenarlarýna akasya aðaçlarý ektik. Ýleriki dönemlerde ilçeye çok amaçlý bir otel kazandýrmak istiyoruz. Bununla ilgili gerekli altyapý çalýþmalarýný baþlattýk. Ayrýca çok amaçlý kültür merkezi açmayý düþünüyoruz. Kanalizasyon arýtma tesisi projesi için gerekli altyapý çalýþmalarýný baþlattýk. Ýlçe halkýmýza hizmet etmek bizi mutlu ediyor.

Kýzýltepe'de buðday tarlalarý yandý

Mardin'in Kýzýltepe ilçesinde birçok köyde meydana gelen yangýnlar nedeniyle yaklaþýk 2 bin dönümlük arazide ekili buðday baþaklarý yandý. baðlý Karakulak, Yaylým, Sürekli, Ayrýk ile Ýlçeye birlikte birçok köyde meydana gelen buðday

yangýnlarý çiftçileri maðdur etti. Sabah saat 05.00 sýralarýnda baþlayan ve henüz sebebi belli olmayan yangýnlara itfaiye araçlarýnýn yaný sýra köylüler traktörlerle müdahale etti. Þiddetli fýrtýnanýn etkisiyle kýsa sürede çevredeki tarlalara da sýçrayan yangýn, çiftçilerin maðdur olmasýna neden oldu.

2 bin dönüm arazi etkilendi Yangýnda en büyük zararýn Yaylým Köyü'ndeki çiftçi Cevdet Koçhan'ýn tarlalarýnda yaþandýðý belirtildi. Sadece kendisine ait 750 dönüm arazide ürününün yandýðýný belirten Koçhan, yaklaþýk 600 bin liralýk zarara uðradýðýný dile getirdi. Koçhan, "Yetkililerden bu yangýnýn çýkýþ sebebini araþtýrýp bulmalarýný istiyoruz. Anýz yakmaktan kaynaklanmýþ olabilir, bu þiddetli rüzgarda böyle bir þey yapýlmasý vicdansýzlýktýr" dedi. Yaylým Köyü Muhtarý Ahmet Songur ise çevre köylerle birlikte yaklaþýk 2 bin dönümlük buðday tarlalarýnda yangýn meydana geldiðini söyledi.

DAKA giriþimcileri bilgilendirecek M

uþ, Van, Bitlis ve Hakkari illerini kapsayan Doðu Anadolu Kalkýnma Ajansý (DAKA), bilgilendirme toplantýsý düzenleyecek. Konuyla ilgili giriþimci adaylarýna çaðrýda bulunan DAKA Genel Sekreteri Dr. Emin Yaþar Demirci, toplantýda Mali Destek Programlarý için Proje Teklif Çaðrýsý'yla ilgili bil-

gilendirme toplantýlarý yapacaklarýný söyledi. DAKA'ya proje sunacak olan giriþimcilerin toplantýlara katýlmasýný isteyen Emin Yaþar Demirci, yenilenebilir enerjiyle ilgili konularýn görüþüleceðini ifade etti. Demirci, ilk toplantýnýn 19 Haziran 2012 Salý günü Van Ticaret ve Sanayi Odasý (VATSO) Tuþba Toplantý Salonu'nda

düzenleneceðini vurguladý.

Bir haftalýk seferberlik Demirci, ikinci toplantýnýn da 20 Haziran 2012 Çarþamba günü Erciþ TSO toplantý salonunda yapýlacaðýný belirtti. Ayný gün Muþ Kültür Merkezi'nde de toplantý düzenleyeceklerinin altýný çizen Demirci, 21 Haziran 2012 Perþembe günü Muþ'un Malazgirt

ilçesinde, 25 Haziran 2012 günü Bitlis Kültür Merkezi'nde ve Hakkari Kültür Müdürlüðü konferans salonunda, 26 Haziran 2012 günü Tatvan TSO toplantý salonunda ve Çukurca YÝBO toplantý salonunda, 27 Haziran 2012 günü de Yüksekova TSO toplantý salonu ve Þemdinli YÝBO toplantý salonunda toplantýlar düzenleyeceklerini kaydetti.

Ekmeklik buðdayýn alým fiyatý 665 lira T

oprak Mahsulleri Ofisi, hububat alým fiyatlarýný açýkladý. Ekmeklik buðdayda üreticiye ton baþýna 665 lira ödeme yapýlacak. Ton baþýna 115 liralýk destekle beraber toplam alým fiyatý 780 lira olacak. Gýda, Tarým ve Hayvancýlýk Bakaný Mehdi Eker, Toprak Mahsulleri Ofisi'nin (TMO) müdahale alým fiyatlarý ve politikalarýnýn açýklandýðý toplantýda konuþtu. Bakan Eker, Anadolu kýrmýzý sert ekmeklik buðday için ton baþýna müdahale alým fiyatýnýn 665 lira olduðunu, ton baþýna 115 liralýk destekle beraber toplam alým fiyatýnýn 780 lira olduðunu belirtti.

19.5 milyon ton üretim Eker, makarnalýk buðdayýn müdahale alým fiyatýnýn 705 lira/ton, desteklerle beraber 820 lira/ton olacaðýný açýkladý. TMO'nun 1 Kasým'dan

itibaren ürün satýþýna baþlayacaðýný ifade eden Eker, arpa ve çavdar için þu anda müdahale alým fiyatý açýklanmasýna ihtiyaç olmadýðýný da ifade etti. Eker, buðday üretiminin bu yýl 19.5 milyon ton civarýnda, arpa üretiminin ise en az 6.5 milyon ton olmasýnýn beklendiðini söyledi.


GÜNCEL

19 HAZÝRAN 2012 SALI

7

Çocuk Yaz Kampý baþladý

Bu yýl 7. düzenlenen Çocuk Yaz Kampý büyük bir coþku ile baþladý. Ýlk hafta Van'dan ve Diyarbakýr'dan gelen çocuklara ev sahipliði yapan kamp, bu yýl 10 hafta sürecek. O

kullarýn tatile girmesiyle tatile gitme imkaný olmayan 9-14 yaþ arasý 860 çocuða tatil imkaný saðlayan Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi, çocuk yaz kampýnýn startýný verdi. Ýlk haftanýn sonunda yakýlan kamp ateþi etrafýnda gönüllerince eðlenen çocuklar adýna Van Bostaniçi Belediyesi Kültür Müdürü Muzaffer Kýyað, Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi ve kamp personeline teþekkür ederek, Çocuk ve Kreþ Hizmetleri Þube Müdürü Kadir Güger'e plaket verdi. Kamptaki gözlemlerine dikkat çeken Kýyað, ekibin uyumu ve çocuk bakýþ açýsýnýn önemine vurgu yaptý. Gece, 25 çocuk ile yapýlan poi gösterisiyle sona erdi.

Hazýrlýklar aylarca sürdü Gezin'de 19 dönüm arazi üzerinde bu yýl 7. düzenlenen kampýn organizasyonu Þubat ayýnda kurumlar arasý iþbirliði ile

geliþtirildi. Kentte bulunan ilçe belediyeleri çocuk çalýþma birimleri, SHÇEK, Sarmaþýk Derneði, ÝHD, Dicle Fýrat Kültür ve Sanat Merkezi, ÇAÇA, Göç Vakfý tarafýndan dar gelirli ailelerin çocuklarý tespit edilerek Çocuk ve Kreþ Hizmetleri Þube Müdürlüðü'ne aktarýldý. Okullarýn tatile girmesiyle birlikte bu yýl 11 Haziran'da baþlayan kampa öncelikle deprem bölgesi Van Bostaniçi Belediyesi'nden 30 çocuk davet edildi. Toplamda 96 çocuðun tatil imkanýndan faydalandýðý kampta, Bostaniçi Belediyesi Kültür Müdürü Muzaffer Kiyað da hafta boyunca çocuklara eþlik etti.

Temel amaç geliþimlerine katký Çocuklarýn kiþisel geliþimine katký sunmak, çevresiyle daha uyumlu olmasý, dýþlanmýþlýk duygusundan arýndýrýlmasý, özgüveni geliþmiþ bir þekilde yetiþmesine

katký sunmak amacýyla düzenlenen kampta görevli eðitmenlerin de çocuk algýsý konusunda deneyimli olmasýna dikkat ediliyor. Çocuklarýn kampta bulunduklarý bir hafta boyunca Çocuklar Ýçin Ýnsan Haklarý ve Demokrasi Atölyesi, Üreme Saðlýðý ve Akran Eðitimi, Felsefe ve Okuma Atölyesi, Çevre Atölyesi, Satranç, Resim ve Atýk malzemeden Yeniden Üretim Atölyesi ve Poi Atölyesi yer aldý. Gün içerisinde voleybol, futbol, basketbol turnuvalarý düzenlenirken, ödüller daðýtýldý. Diyarbakýr Büyükþehir Belediyesi Çocuk Yaz Kampý'nda tatil yapan öðrencilerin ihtiyaç duyduðu spor çanta, diþ fýrçasý, diþ macunu, ayakkabý, terlik, havlu takýmý, þort, tiþört, þapka, bandana, terlik, iç çamaþýrý, çorap, þampuan, bone belediye tarafýndan karþýlanýyor.

Baþkan Kaya görevden uzaklaþtýrýldý

Van'da "silahlý örgüte üye olma" suçlamasýyla tutuklanan BDP'li Van Belediye Baþkaný Bekir Kaya, Ýçiþleri Bakanlýðý tarafýndan görevden uzaklaþtýrýldý.

V

an Belediye Baþkaný Bekir Kaya, 7 Haziran 2012'de yapýlan operasyonla 14 kiþiyle birlikte göz altýna alýnmýþ, 14 kiþiden aralarýnda Belediye Baþkaný Bekir Kaya'nýn da bulunduðu 10 kiþi tutuklanmýþtý. Tutuklamaya Kaya'nýn avukatlarý itirazda bulunmuþtu. Mahalli Ýdareler Genel Müdürlüðü tarafýndan tutuklu Belediye Baþkaný Bekir Kaya hakkýnda Ýçiþleri Bakaný Ýdris Naim Þahin'e gönderilen görevden alma yazýsý

onaylandý. Bakan Þahin imzasý ile Van Valiliði'ne gönderilen yazýda, þu ifadeler yer aldý:

'Silahlý örgüte üye olma' "Van Belediye Baþkaný Bekir Kaya'nýn 'silahlý örgüte üye olma' suçundan Van 3. Aðýr Ceza Mahkemesi nöbetçi hakimliðinin 10.06.2012 tarih ve 2012/54 sorgu numaralý tutuklama müzakeresi ile tutuklandýðý, adý geçenin Anayasanýn 127.

maddesinin 4. fýrkasý gereðince görevden uzaklaþtýrýlmasýnýn uygun olacaðý belirtilmektedir. Uygun görüldüðü takdirde Anayasa'nýn 127. maddesinin 4. fýrkasý ile 5393 sayýlý belediye kanunun 47. maddesi gereðince Ýçiþleri Bakaný'na verilen yetkiye istinaden Van Belediye Baþkaný Bekir Kaya'nýn geçici bir tedbir olarak görevinden uzaklaþtýrýlmasýna karar verilmiþtir."

DÜ MYO mezunlarýný uðurladý

Dicle Üniversitesi (DÜ) Diyarbakýr Meslek Yüksekokulu (MYO), mezunlarýný düzenlenen törenle uðurladý. Kampüs Kafe'de gerçekleþtirilen törene Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Mustafa Uçar, öðretim elemanlarý, öðrenciler ve aileleri katýldý. Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. Mustafa Uçar, öðrencilerinin mezun olmalarýndan dolayý duyduðu memnuniyeti dile getirerek, mezun olan öðren-

cilerinin istihdam konusunda sorun yaþamadýðýný ve DÜ Diyarbakýr MYO öðrenci sayýsýnýn her geçen zaman arttýðýný belirtti.

Halaylarla kutladýlar 2013 yýlýnda yeni MYO binasýna taþýnacaklarýnýn müjdesini veren Uçar, öðrencilerini kutlayarak ailelere de bu mutlu günde çocuklarýna destek olduk-

Batman'da cezaevi önünde eylem

B

atman Demokrasi Platformu, Þanlýurfa E Tipi Cezaevi'nde meydana gelen olaya tepki göstermek amacýyla Batman M Tipi Cezaevi önünde oturma eylemi yaptý. Batman Demokrasi Platformu üyelerinden oluþan kalabalýk bir grup, Þanlýurfa E Tipi Cezaevi'nde 13 tutuklunun yanarak hayatýný kaybetmesi olayýný kýnadý. Toplanan kalabalýk adýna açýklama yapan Batman Demokrasi Platformu Sözcüsü Bülent Hatun, cezaevlerinde yaþanan kötü koþullarýn son bulmasýný ve bu vahþete ortak olan tüm kesimlerin açýða çýkartýlarak gerekli cezanýn verilmesini talep etti.

Bakan'a istifa çaðrýsý Adalet Bakaný'ný istifaya davet eden Hatun, "Daha önce defalarca Þanlýurfa Barosu ve Þanlýurfa ÝHD Þubesi koþullarýn düzeltilmesi için cezaevi yönetimine rapor sunmuþ,

Çamaþýr evlerinde çocuklara baðlama dersi D

giriþimlerde bulunmuþ fakat cezaevi yönetimi ve bakanlýk bu raporlarý göz ardý ederek adeta ölümlere davetiye çýkarmýþtýr. Batman Demokrasi Platformu olarak; cezaevlerinde yaþanan kötü yaþam koþullarýnýn, tecridin, son bulmasýný ve bu vahþete ortak olan tüm kesimlerin açýða çýkartýlarak gerekli cezanýn verilmesini talep ediyoruz. Ayrýca bu olaya adeta davetiye çýkaran Adalet Bakaný'ný ve cezaevi yönetimini kýnýyor, istifaya çaðýrýyoruz" dedi. Basýn açýklamasýnýn ardýndan 5 dakikalýk oturma eylemi yapan kalabalýk daha sonra sessizce daðýldý.

larý ve bu gururu paylaþtýklarý için teþekkür etti. Konuþmalarýn ardýndan bölüm birincilerine mezuniyet belgeleri verilirken, öðrenciler mezun olmanýn sevinci ve heyecanýyla belgelerini hocalarýnýn elinden aldý. Geleneksel kep fýrlatma törenin ardýndan öðrenciler ve aileleri, canlý müzik eþliðinde coþkuyla halaylar çekerek, mezun olmanýn sevincini hep beraber yaþadý.

iyarbakýr'da çamaþýr evlerinde 16 yaþ arasý çocuklara baðlama dersleri verildi. Eðitimlerde 4 aylýk teorik bilgilerini tamamlayan 30 çocuða baðlama da hediye edildi. Hasýrlý Çamaþýr Evi bahçesinde yapýlan etkinlikle baðlamalarýna kavuþan çocuklar heyecanlarýný gizleyemedi. Eðitmen Kýsmet Bingöl'ün teorik, nota, solfej ve bona eðitimi verdiði çocuklarýn baðlama dersleriyle birlikte þan eðitimi de alarak koro oluþturacaðý belirtildi. Büyükþehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Baþkaný Muazzez Onuk Özder, çamaþýr evlerinde kadýn ve çocuklara yönelik çeþitli eðitimleri sürdürdüklerini belirtti. Özder, "Geleceðimiz olan çocuklarýmýzý her türlü tehlikeden korumak için yardýmcý olmalýyýz. El ele vererek çocuklara eðitimleri için sahip çýkmalýyýz" dedi.


8

HABER

19 HAZÝRAN 2012 SALI

9

F

Almanya izlenimleri Yurt dýþýna çok çýktým. Ancak hep görev nedeniyle, Irak, Suriye, Ýran, Gürcistan…Yýllar önce Almanya daveti vardý bana. Köln Arena'da Dünya Kadýnlar Günü kutlanacaktý. Ancak ben o tarihte yine Ortadoðu görevine gitmek zorunda kaldým. Ama kýsmet bu günlere imiþ, Almanya'ya gittik. Hem derneklerin davetine icabet, hem de dost ziyareti oldu. Görev de yapmýþ olduk, fotoðraflar çektik.

Frankfurt kentinde en önemli yer sayýlan bir cadde. Zeil meydaný ve caddesi týpký Ýstanbul'un Ýstiklal caddesi gibi her an kalabalýk. Ekilen aðaçlarla cadde ikiye ayrýlmýþ, araç trafiðine kapatýlmýþ. Ve burasý özellikle hafta sonu her kesimden, her yaþtan insanlarýn uðrak yeri. Bisikletler park ediliyor ve fast food atýþtýrmalarý baþlýyor çevre restoranlardan. Serin bir zamana denk geldim ancak hafta sonu oraya göre sýcak olunca insanlar kendini sokaklara atmýþtý. Yeþillik bir ülke olan Almanya'da hemen hemen her yer mesire yeri gibi… Dilenciler ummadýðým þekilde burada da çok fazla, adým baþý dilenci çýkýyor karþýma. Dilencilerin büyük bölümü ise Doðu bloðu ülkelerden bu ülkeye gidenlerden oluþuyor. Zeul meydanýnda Orta Asya kökenli bir gencin gösterisi dikkatimi çekiyor. Ýllüzyonist bir görüntü sergiliyor genç. Elini dayadýðý bastona asýlý, saatlerce durabiliyor öylece… Frankfurt'ta Zeil meydanýnda þaklabanlýk çok. Hortlak kýlýðýna girenden, palyaço kýlýðýna bürünene kadar çok sayýda grup çeþitli gösteriler sunuyor. Az ötede bir Kýzýlderili grubu müzik aletleriyle çalýp kendi þarkýlarýný seslendiriyor. Birkaç metre ileri de ise Güney Afrikalý müzik grubu kendi ülkelerinin þarkýlarýný icra ediyor. Ýstiklal Caddesi'nde olduðu gibi adým baþý sokak þarkýcýlarý var. Yine Zeil meydanýnda bulunan tarihi kiliseler dikkat çekiyor. Avrupa'nýn hatta Uzakdoðu'dan insanlarýn akýn akýn geldiði kiliseler yapý anlamýnda geçmiþten hiçbir þey kaybetmediði dikkat çekiyor.

Mürsel ACAY

rankfurt ve Mainz kentlerinin yaný sýra çevresindeki ilçeler ve kasabalarýn tümünü görme fýrsatým oldu. Özçelik ailesinin mihmandarlýðýnda, Ren Nehri boyunca tarihi ve turistik bölgelerde gezdik. Ren Nehri oldukça geniþ ve derin. Orta ölçekli deniz taþýtlarý burada hem nakliye hem yolcu taþýmacýlýðý yapýyor. Hollanda gibi diðer ülkelerin ihracat ve ithalat ürünleri de nehir yoluyla taþýnabiliyor. Nehir kenarýndaki kentler, ilçeler ve köyler oldukça hareketli ve turistik. Ve özellikle hafta sonu çevre ülkelerden birkaç günlüðüne gelen turistler Ren nehrinde gezinti yapmayý tercih ediyor.

Helal Gýda

Hilkat garibesi görünümündeki 2 gösterici dikkatleri çekti

Frankfurt'ta Türkiye'den giden çok sayýda genç var. Restoranlarýn büyük bölümünde çalýþan, özellikle Güneydoðu'dan giden gençlerle karþýlaþmak mümkün. Ve burada yaþayan Türk

Zeil Meydaný

Uzak doðulularýn Almanya Gezisi ve Kürt kökenli vatandaþlarýn büyük bölümü yine bu kentte bulunan Türk restoranlarýnýn müdavimi. Helal gýdayý arýyor ve bunun da Türk restoranlarýnda olduðunu biliyor. Domuz yaðý ve domuz eti olma ihtimaline karþý genelde yabancý restoranlara gitmiyorlar. Türk restoranlarýnda 'Helal Gýda' yazýlarý dikkat çekiyor

Uzakdoðulular Kilisede Yolda güneþten korunmak için þemsiyesini sýrtýnda taþýyan ve sattýðý sandviçleri de beline baðladýðý tezgahta taþýyan seyyar satýcý dikkatimi çekiyor. Soðuk sandviçler hazýr ve seyyar satýcý simit niyetine sokak sokak gezip satýþ yapýyor.

Ýllizyonistin gösterisi

Seyyar Sandviççi Ve Frankfurt pazarý. Meyve oldukça pahalý. Çoðu Ýspanya'dan geliyor. Meyvenin sebzenin en iyisi. Ve hormonlu hiçbir sebze ülkeye sokulmuyor. Pazar çok hijyenik olmasa da sebze ve meyveler saðlýklý. Pazardaki satýcýlarýn da büyük bölümü kadýn. Yine Pazarda çok hijyenik olmayan bir görüntü. Karavan kasap. Etler saðlýklý, ancak ortam deðil. Turistik ve tarihi kentlerde sokaklar, caddeler, evler süslü ve çiçeklerle donatýlmýþ. Rengarenk çiçekler ayrý bir ahenk katýyor sokaklara… DEVAMI YARIN

Almanya’da sebze ve meyve hormonsuz


POLÝTÝKA

19 HAZÝRAN 2012 SALI

9

Ýkinci Uludere vakasý

CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Sezgin Tanrýkulu, "Bana göre Urfa'da meydan gelen olay bu hükümetin ikinci Uludere vakasýdýr. Bu tablo tek baþýna demokrasilerde bir bakan için istifa nedenidir" dedi. Genel Baþkan Yardýmcýsý SezCHP gin Tanrýkulu, TBMM'de düzenlediði basýn toplantýsýnda Þanlýurfa Cezaevi'nde yaþanan olayý deðerlendirdi. Þanlýurfa'da Emniyet Müdürü, Cumhuriyet Baþsavcýsý, Cezaevi Müdürü, bazý gardiyanlar, infaz koruma memurlarý, tutuklu milletvekili Ýbrahim Ayhan ve olaydan sað kurtulan Vedat Taþtan ile görüþtüðüne iþaret eden Tanrýkulu, olaya iliþkin bilgiler aldýðýný söyledi. Tanrýkulu, þöyle dedi: Bana göre Urfa'da meydana gelen olay bu hükümetin ikinci Uludere vakasýdýr. Artýk Türkiye'de yurttaþlarýmýz normal bir ölümü yaþayamýyorlar. Cehennem ateþi gibi yakýlýyorlar.

Kusur bakana aittir

Karargahta gazeteci ayrýmý kalktý

G

enelkurmay Baþkanlýðý çok tartýþýlan bir yasaða son verdi. Bazý basýn kuruluþlarýna Genelkurmay faaliyetlerini izleme yasaðýný ortadan kaldýrdý. Genelkurmay, akreditasyon konusundaki ilk adýmý Konya'da yapýlacak Anadolu Kartalý Tatbikatý ile atacak. Konya'daki tatbikata, daha önce akreditasyon uygulamasý çerçevesinde Genelkurmay faaliyetlerini izleme izni verilmeyen Zaman Gazetesi, Bugün Gazetesi, Kanaltürk, STV, Cihan Haber Ajansý gibi yayýn organlarý da davet edildi. Bugün resmen kaldýrýlacak yasak yoðun olarak 28 Þubat döneminde uygulanmýþtý. Daha önce, 'akreditasyon uygulamasý' ile bazý yayýn organlarý, sadece Genelkurmay karargahýndaki deðil, TSK'nýn yurtiçi ve yurtdýþýnda basýna açýk tüm faaliyetlerine de alýnmýyordu.

13 tutuklu ve hükümlü maalesef tanýnmayacak bir biçimde kömür haline gelmiþ bir biçimde yaþamlarý sona erdi. Bakan þu açýklamayý yaptý, 'bir ihmal, kusur varsa tabii ki üstü örtülmeyecek' dedi. Burada bir ihmal, kusur varsa bir sorumluluk varsa baþta Sayýn Bakan'a aittir. Sorumluluðu ve ihmali kendisinin altýnda olan kendisinin emrinde olan memurlarda deðil, savcýlarda deðil bizzat kendisinde aramasý gerekir. Çünkü bu ülkenin Adalet Bakaný kendisidir. Kendisi dün Bakan olmadý, bu hükümet de bir yýl önce iktidara gelmedi. Bu sorun bu hale gelmiþse sorumlusu hükümettir. Dünkü olayýn birinci derecede sorumlusu da bu Bakan'dýr.

Urfa Barosu'nun raporu Urfa Barosu'nun raporuna deðinen Tanrýkulu, "Adalet Bakaný 13 Nisan 2011 tarihinde Urfa'yý ziyaret edecek. 13 Nisan 2011 tarihinde bundan tam 16 ay önce Bakan'a veri-

yorlar. 15 tespit var, önceki gün yaþanan olaylara dikkat çeken, tabloyu tam 15 ay önce Bakan'a ulaþtýrmýþlar, kim ulaþtýrmýþ Urfa Barosu. Bu tabloyu Bakan'a sunmuþlar. Bu nedenle Adalet Bakaný, Urfa'da meydana gelen olayýn sorumluluðunu hiçbir yerde arayamaz. Ýlk baþta kendisinde aramasý lazým. Kendisine bildirilmesine raðmen bir ihmal varsa bunu kendisi yerine getirmemiþtir, tedbir almamýþtýr, tedbir almadýðý için de bu vahim olay meydana gelmiþtir" diye konuþtu.

Koðuþ 6 kiþilik Adalet Bakaný'nýn yaptýðý açýklamalara dikkat çeken Tanrýkulu, "Bakan'ýn açýklamasýnda kabul etmediðimiz, doðru olmayan çok bilgi var. Mesela dedi ki, kapasitesi 600'dür. Hayýr kapasitesi 600 deðil. Cezaevinin yapýldýðý tarihteki kapasitesi 275, artýrýlmýþ kapasitesi 375'dir, dün itibarýyla kalan insan sayýsý ise 1043'tür. Tadilata alýnan bölümden kapalý bölüme alýnan bir tutuklu yok bunun arkasýna sýðýnmasýn. Ýkinci

olarak Bakan þunu ifade etti; 'koðuþ 12 kiþiliktir, 18 kiþi kalmaktadýr'. Bu da doðru bir bilgi deðil. Bizzat Baþsavcýsýnýn ve Cezaevi Müdürünün bana aktardýðý bilgi koðuþun 6 kiþilik olduðu 3 tane ikiþer kiþilik ranza olduðu ve koðuþta 18 kiþinin kaldýðýdýr. 15 metrekarelik yerde kalan insan sayýsý 18 kiþidir, insanlar nöbetleþe uyumaktadýrlar ve yatacak yerleri yok. Bu hükümet döneminde tutukluluk infaza dönüþtü" ifadelerini kullandý.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


10

ÝÇ-DIÞ HABERLER

19 HAZÝRAN 2012 SALI

800 bin insan ülkesinden oldu BM'nin 2011 mülteciler raporu, geçtiðimiz yýl 800 bin kiþinin krizler ve çatýþmalar yüzünden ülkelerini terk etmek zorunda kaldýðýný ortaya koydu. BM'ye göre bu rakam son 11 yýlýn en yüksek seviyesinde.

B

M Mülteciler Yüksek Komiserliði'nin (UNHCR) 2011 yýlý raporuna göre, dünya genelinde kriz ve çatýþmalar nedeniyle 800 bin kiþi ülkelerini terk etmek zorunda kaldý. BM'nin raporuna göre, özellikle Libya, Suriye, Sudan, Somali ve Fildiþi Sahilleri'ndeki çatýþmalar nedeniyle on binlerce kiþi, yerlerini ve yurtlarýný terk ederek baþka bir ülkeye sýðýnmak zorunda kaldýðýný gösterdi. BM'nin mülteciler raporunda, 2011 yýlýn-

da sadece ülkelerini deðil, evlerini terk etmek zorunda kalanlar dikkate alýndýðýnda ise, bu rakamýn 4 milyon 300 bine yükseldiði belirtildi.

Tek teselli sýnýrlarýn açýlmasý BM Mülteciler komiseri Antonio Guterres, 2011 yýlýnda kriz ve çatýþmalar nedeniyle yüz binlerce insanýn acý çektiðini söyledi. Guterres, "Bu konuda bizi tek sevindiren konu, birçok bölgede ulus-

lararasý koruma sisteminin saðlýklý iþleyerek, kaçmak zorunda kalan mültecilere sýnýrlarýný açmasý oldu" dedi. Birleþmiþ Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliði'nin kayýtlarýna göre, 7 milyon sýðýnmacý en az 5 yýldýr evlerinden ve ülkelerinden uzakta yaþamak zorunda býrakýldý. Son dört yýl içinde Afganistan'da 2.7, Irak'ta 1.4, Somali'de 1.1 milyon insan mülteci konumuna düþtü.

'Türkiye muhaliflere silah saðlamalý' ABD'de baþkanlýk seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin adayý Mitt Romney, Obama'nýn Ortadoðu ve Suriye politikasýný eleþtirdi. Romney, "Eðer baþkan olsaydým Türkiye'nin muhaliflere silah saðlamasýný teþvik ederdim" dedi.

B

u yýl kasým ayýnda yapýlacak baþkanlýk seçimlerinde ABD Baþkaný Barack Obama'nýn karþýsýna Cumhuriyetçi Parti'nin adayý olarak çýkacak Mitt Romney'den ilginç bir Türkiye çýkýþý geldi. Suriye'yi gündeme getiren baþkan adayý, "Eðer þu anda ABD Baþkaný olsaydým Türkiye'yi Suriyeli muhalifleri silahlandýrmasý için teþvik ederdim" deðerlendirmesinde bulundu.

Netanyahu'ya karþý saygýsýz

Mýsýr-Ýsrail sýnýrýnda çatýþma M

ýsýr-Ýsrail sýnýrýnda yaþanan çatýþmada bir Ýsrail vatandaþý ile iki Filistinli öldürüldü. Saldýrý sonrasý Mýsýr-Ýsrail sýnýrýnda tansiyon yükseldi. Ýsrail'in sýnýrdaki operasyonu sürüyor. Ýsrail Savunma Bakanlýðý, MýsýrÝsrail sýnýrýný güçlendirmek amacýyla inþa edilen sivil binalara hafif silah ve tanksavar silahlarýyla ateþ açýldýðýný, saldýrýda bir iþçinin hayatýný kaybettiðini açýkladý. Ýsrailli yetkililer, saldýrýyý düzenleyenlerin ikisinin Ýsrailli askerlerin açtýðý karþý ateþ sonucu öldüðünü belirtti. Öldürülen iki kiþinin Filistinli olduðu açýklandý.

Operasyon devam ediyor

Ýsrail ordu sözcülüðü bürosundan yapýlan açýklamada, sayýlarý 3 veya 4 olduðu sanýlan diðer saldýrganlarýn halen Ýsrail'de bulunduklarý ve yakalanmalarý için operasyonlarýn sürdüðü vurgulandý. Çatýþma sonrasý Ýsrail'in güneyindeki 2 ana karayolu sivil ulaþýma kapatýldý. Ýsrailli Tuðgeneral Yoav Mordehay, askerler arama operasyonunu sona erdirene kadar bölgede yaþayan Ýsraillilere yerleþim yerlerinden ayrýlmamalarý çaðrýsýnda bulundu.

Cumhuriyetçi Parti adayý Romney, "Suriye'de olanlarý kayýtsýz bir mesafeden izlemek yerine, Türkiye ve Suudi Arabistan gibi bölgedeki ABD'nin dostlarýný Suriye'deki muhaliflere silah saðlamalarý yönünde teþvik ederek, Suriye konusunda liderlik gösterirdim" dedi. ABD Baþkaný Barack Obama'nýn Ýsrail, Ýran ve Suriye politikalarýný eleþtiren Romney, Obama'nýn Ýsrail Baþbakaný Binyamin Netanyahu'ya karþý "saygýsýzca" davrandýðý da ileri sürdü.

Zafer Müslüman Kardeþler'in

Mýsýr'da devrik lider Hüsnü Mübarek sonrasý yapýlan ilk özgür cumhurbaþkanlýðý seçimini Müslüman Kardeþler'in adayý Muhammed Mursi kazandý. Mursi oylarýn yüzde 52'sini rakibi Ahmed Þefik ise oylarýn yüzde 47'sini aldý.

'Dekolte giyime karþý' kampanya Birleþik Arap Emirlikleri'nin ardýndan Katar'da da kadýnlar kýlýk kýyafet konusunda hassas olmaya çaðrýldý. "Dekolte giyime karþý" kampanyalar baþlatýldý.

B

ir grup Katarlý kadýn, geçtiðimiz günlerde "gittikçe artan dekolte giyime karþý" sosyal medyada bir kampanya baþlattý. Yabancýlarýn giyim þeklinden rahatsýzlýk duyan Katarlýlar, ülkelerinde yaþayan tüm kadýn ve erkekleri "yerel halký rencide etmeyecek þekilde giyinmeye" çaðýrdý. Twitter'da "Bizden Biri" (One of Us) adýyla baþlatýlan kampanya, "Eðer bu topraklarda yaþýyorsanýz, siz de bizden birisiniz. Öyleyse lütfen kamu ahlakýna saygý gösterin" sloganýyla yabancýlarý kýlýk kýyafet konusunda uyarmayý amaçlýyor.

'Kültürümüze saygý gösterin' Kampanyayý baþlatan Necla El Mahmud, "Son zamanlarda kamu ahlakýna uygun olmayan kýyafetlerin arttýðýný görüyoruz. Kimsenin inancýna karýþmýyoruz, kimseyi baþýný kapatmaya da zorlamýyoruz. Ancak umuma açýk yerlerde herkesin kültürümüze saygý göstermesini istiyoruz" dedi. Geçtiðimiz ay Katar devleti de kýlýk kýyafet konusunda bir kampanya baþlatmýþtý. Devlet tarafýndan idare edilen Fener adlý Ýslami Kültür Merkezi, yabancý kadýnlarý dini ve kültürel normlara uygun giyinmeye çaðýran çeþitli broþür ve el ilanlarý daðýtmýþtý. Katar'da toplam nüfusun 1.5 milyonu aþtýðý ülkede nüfusun yaklaþýk yüzde 80'ini yabancýlar oluþturuyor.

M

ýsýr'da cumhurbaþkanlýðý seçiminde sandýklarýn yüzde 97'sinin açýlmasýnýn ardýndan Müslüman Kardeþler'in siyasi partisi Hürriyet ve Adalet Partisi'nin (HAP) cumhurbaþkaný adayý Muhammet Mursi basýn açýklamasýnda zaferini ilan etti. Kahire'de düzenlenen basýn toplantýsýnda Mýsýr halkýna teþekkür konuþmasý yapan Mursi, ''Bize oy veren ve vermeyen tüm Mýsýr halkýna teþekkür ediyorum. Bize demokrasiyi ve özgürlüðü baðýþlayan Allah'a hamd olsun. Hep birlikte hürriyet, kalkýnma, barýþ ve demokrasi yolunda yürüyeceðiz. Birlikte yeni Mýsýr'ý inþa edeceðiz'' dedi.

Birlik mesajý Mýsýr devrimi sürecinde hayatýný kaybeden ve yaralanan

Mýsýrlýlarýn yakýnlarýna seslenen Mursi, ''Þehitlerin ve yaralýlarýn haklarýný, hukuksal yollarla alacaðýz. Þehitlerin anneleri, babalarý, eþleri ve çocuklarýný selamlýyorum'' diye konuþtu. Muhammed Mursi'nin, resmi sonuçlarýn açýklanmasýný beklemeden yaptýðý zafer konuþmasýnda sesinin titrediði ve heyecanlý olduðu gözlendi. Son olarak Mýsýr'daki farklý etnik gruplara seslenen Mursi, ayný ülkenin çocuklarýnýn bir birinden farký olmadýðýný ifade ederek, birlik mesajý verdi. 51 milyon kayýtlý seçmenin bulunduðu Mýsýr cumhurbaþkanlýðý seçiminin ikinci turuna katýlým oraný yüzde 47 oldu.


SPOR

19 HAZÝRAN 2012 SALI

11

Elaldý: Birleþme çözüm olur

Hem Diyarbakýrspor hemde Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'da bir dönem yöneticilik yapmýþ, Ýþ adamý Aziz Elaldý "Diyarbakýrspor ile Büyükþehir Belediyespor birleþmesi çözüm olur" dedi. Çözüm yolu olarak görüyorum

zor süreçlerden geçmesine raðmen son 12 yýlda tam 6 sezon Süper Lig'de mücadele etti. Süper Ligde mücadele ettiði yýllarda bu kulübe ciddi oranlarda bir gelir akýþý girdi. Yayýncý kuruluþtan gelen gelir,reklam gelirleri v.s. gelirler elde edildi fakat bu gelirler hoyratça kullanýldý.

Yani ya kulübün mevcut borçlarýný temizleyip,borçsuz bir hale getirerek yeni bir baþlangýçla Diyarbakýrsporumuzu yoluna devam ettiririz hep beraber, ya da kamuoyunda sýkça þu sýralar dile getirilen baþka bir isim altýnda veya birleþme ile bu klüp yoluna devam edebilir.Bu kentte Diyarbakýrspor'un yaþatýlmasý ve tek takým etrafýnda birleþilmesi adýna mücadele verilmesini bende bir çözüm yolu olarak görüyorum. Diyarbakýrspor'un sorunlarýndan kurtarýlmasý için ortaya atýlan birleþme fikrine bende katýlýyorum.

Yazýk Oldu bu takýma Kulübe hibe edilen minibüs hatlarý bile kiraya verilip akar gelir olarak bu kulübün en büyük gelir kaynaðý olacak durumda iken o minibüs hatlarý maalesef satýlýp bir sezona kurban edildi. Onun dýþýnda yüksek bedelle transfer edilen futbolcular,her sezon bir çok futbolcunun gönderilip yerine bir o kadar futbolcu transfer edilmesi, yanlýþ hoca seçimleri,son dönemde yapýlan ciddi yönetim hatalarý,Kulübün þahýslar ve eski futbolculara olan yüklü faizli borçlarýndan dolayý temlik ve icralar ile adeta önünün kapanmasý,transfer yasaðý olmasý ve önünü görememesi haliyle baþarýsýz olmasýna yol açtý ve gelinen süreçte Diyarbakýrspor Spor Toto 3'lige düþtü.

Gelirleri hoyratça kullandýlar Ýþ Adamý Aziz Elaldý yaptýðý açýklamada, "Diyarbakýrspor'un bu durumlara düþmesine üzülüyorum tabikide takým 3 sezon içinde 3 kez bir alt kümeye düþerek adýna yakýþmayacak bir baþarýsýzlýk örneði sergiledi. Tabi bu baþarýsýzlýkta bir çok neden var, bu nedenler aþaðý yukarý hepimizin bildiði nedenlerdir. Baþarýsýzlýðýn en önemli nedeni ise kanýmca yönetimsel hatalardý. Kulüp iyi idare edilemedi, Kulüp

Diyarbakýrspor'u yaþatmak lazým Elaldý, ''Açýkçasý bugün gelinen süreçte kulübün bu kadar borçla yol alabileceðini, bir çözüm bulunabileceðini bu þartlarda bende mümkün gör-

Diyarbakýrspor Ýle Büyükþehir Belediyespor Ulusal Lisansa alamadý

Güçlü bir yapýya sahip olmalý

müyorum. Kiþisel hatalardan dolayý Diyarbakýrspor maalesef önünü göremez duruma gelmiþtir.44 yýllýk bir mazisi olan Diyarbakýrspor bir þekil yaþatýlmalý,o veya bu þekilde bir çözüm bulunmalý.

Kulübün önü açýlýr Diyarbakýrspor'un kurtuluþu için,Ancak Yöneticiler alacaklarýndan

vazgeçerse veya alacaklarýný hibe yoluna giderlerse,borçlu olunan kesimler ile görüþülüp bu borçlar minimum düzeye çekilebilir ise,Denetim raporlarý açýklanýp bu klübün mevcut son mali durumu ortaya çýkýnca, klüp önünü görebilir hale gelir diye düþünüyorum,aksi bir durumda þu an için Diyarbakýrspor daha zor günler görecektir,gidiþat bunu gösteriyor.

Diyarbakýrsporlu futbolcular kulüpten ayrýlýyor

Spor Toto 3. Lig'e düþen Diyarbakýrspor'da devam eden belirsizlik nedeniyle bir çok futbolcunun kulüpten ayrýlma hesaplarý yaptýðý öðrenildi.

2

T

ürkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu tarafýndan geçen sezon hayata geçirilen Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamýnda yaptýðý deðerlendirmelerde ikinci aþamayý tamamlarken, Diyarbakýrspor ve Büyükþehir Belediyespor'a eksikliklerinden dolayý Ulusal Lisanslarý verilmedi. Spor Toto Süper Lig, Bank Asya 1. Lig, Spor Toto 2. Lig ve Spor Toto 3. Lig'deki kulüpler

için verilen ek süre içerisinde yapýlan baþvurular incelendi. Hukuki, Sportif, Altyapý, Personel ve Mali Kriterler üzerinden denetleyen ve mali yapýlarýnýn uygunluðunu inceleyen Türkiye Futbol Federasyonu Kulüp Lisans Kurulu toplam 11 kulübe Ulusal Lisans verirken Diyarbakýrspor ve Büyükþehir Belediyespor'un eksikleri olduðu için lisans alamadýklarý bildirildi.

013 yýlýna kadar transfer yasaðý olan Diyarbakýrspor'da yönetim belirsizliði sürürken, futbolcularýn da yeni kulüpler için arayýþta olduðu öðrenildi. Yeþil-kýrmýzýlý kulüpten edinilen bilgiye göre; Ali Yýldýrým, Suat Mutlu, Özlem Mazlum Demir, Suat Gökmen Akýnsoy, Fýrat Aþiti Yasak, Mustafa Kuru, Ethem Can Gençer'in sözleþmelerinin 31 Mart 2012 tarihinde sona erdi. Diyarbakýrspor ile sözleþmesi biten Suat Mutlu'nun Bugsajspor ile anlaþtýðý belirtildi. Sözleþmesi devam eden futbolculardan Cemal Dogu, Hasan Ýnci, Süleyman Baykuþ, Ýrfan Haluk Ýldiz'in ise bir çok kulüpten teklif aldýðý bildirildi.

Zorunlu Antrenör Geliþim Semineri Diyarbakýr'da Türkiye Futbol Antrenörleri Derneði (TÜFAD) Diyarbakýr'in iki yýlda bir gerçekleþtirdiði "Zorunlu Antrenör Geliþim Semineri", 25 Haziran'da Diyarbakýr Sümerpark Tiðris toplantý salonunda saat 09:00'da yapýlacak. Zorunlu Antrenör Geliþim Semineri 1 gün sürecek.

T

ÜFAD Diyarbakýr Þube Baþkaný Abdulsamet karakaþ yaptýðý açýklamada “Seminere, 2012-2014 sezonlarýnda çalýþmak isteyen UEFA-A, UEFAB, TFF-A, TFF-B, Grassttotts-C, kaleci antrenörleri ve amatör liglerde görev yapacak tüm antrenörler katýlacak, Diyarbakýr'ýn yaný sýra Bölge iller'de görev yapan futbol antrenörleride seminere katýlabilecek. Bu kategorilerde

Bana göre doðru kullanýlabilirse kalýcý bir çözüm olduðu kanaitindeyim.Özellikle Yerel yönetimlerin desteklediði Büyükþehir Belediyespor ile Diyarbakýrspor'un güçlerini birleþtirmesi, bence kentte de bir bütünlük saðlayacaktýr.Sonuçta bu kenti temsil edebilecek güçlü bir yapýya herkesin sahiplenmesi ve destek vermesi gerekiyorsa, bu bir fýrsattýr.Diyarbakýrspor Camiasýnýn içinde hep tartýþýlýp nihayetinde dengeleri bozmadan üzerinde konsensüs saðlanarak gerçekleþecek konulardýr,bunuda göz ardý etmememek lazým'' dedi. Taþkýn Civelek

görev yapan teknik adamlarýn, bu yýl içinde bir güncelleme kursuna katýlmýþ veya kursa katýlýp, diploma almýþ olsalar bile "Zorunlu Geliþim Semineri"ne katýlma zorunluluklarý bulunuyor”dedi. Tüfad Þube Baþkaný Abdulsamet Karakaþ bu seminerlere katýlmayan antrenörler iki yýl boyunca takým çalýþtýramayacaklar, Eðitim seminerlerinin amacýna ulaþabilmesi için

Diyarbakýr ve Bölge illerindeki futbol antrenörlerini seminere davet etti. Türkiye Futbol Federasyonu Diyarbakýr Bölge Müdürü Serkan Bayhan Futbol antrenörlerine seslenerek “25 Haziran'da Diyarbakýr'da yapýlacak olan iki yýlda bir yapýlan Zorunlu Antrenör Geliþim Seminerine tüm bu kriterleri taþýyan hocalarýmýzý bekliyoruz'' dedi. Taþkýn Civelek


12

CMYK

19 HAZÝRAN 2012 SALI

19.06.2012 Gazete Sayfaları  

19.06.2012 Gazete Sayfaları