Page 1

Can: Barýþ beklentisi büyük

Anadilde hutbeye destek

B

A

lmanya'nýn Türkiye Büyükelçisi Eberhard Pohl, Diyarbakýr Ticaret ve Sanayi Odasý'ný (DTSO) ziyaret etti. Yönetim Kurulu Baþkaný Remzi Can ile görüþen Pohl, geliþmekte olan barýþ süreci ile ilgili bilgi alýþveriþinde bulundu. Ziyarette konuþan Can, bölge halkýnýn barýþ beklentisinin büyük olduðunu söyledi. 5'te

Dayanýþmanýn en anlamlý hali S

iirt'te "Yoksul Aile Projesi" ile fakir aileleri ziyaret eden Siirt Zübeyde Haným Lisesi öðrencileri, bugüne kadar 15 fakir aile-

yi sevindirdi. Öðrenciler, kendi aralarýnda topladýklarý harçlýklarla maddi durumu iyi olmayan ailelerin ihtiyaçlarýný karþýlýyor. 3'te

aþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn anadilde hutbe verilebileceðini söylemesi Sivil Toplum Kuruluþlarý (STK) ve bölge halký tarafýndan olumlu karþýlandý. Kýzýltepe Ýlçe Ticaret Borsasý Baþkaný Mehmet Þahin, Türkiye gündeminde olan anayasa temelinde özgürlüðün önünün açýlacaðýný söyledi. 8'de

Baþbakan'dan haber bekliyor

Ocalan heyet bekliyor SALI 19 ÞUBAT 2013

www.diyarbakirolay.com.tr

Fiyatý : 30 KR

„ 4’te

Ýmralý'da Abdullah Öcalan'la görüþen Mehmet Öcalan, ikinci görüþme için ipuçlarý verdi. Öcalan, sürecin ilerlemesi için en kýsa dönemde bir heyetin adaya gitmesi gerektiðini söyledi.

Aile görüþü yapýldý Mehmet Öcalan dün sabah Gemlik'ten deniz yoluyla Ýmralý Adasý'na giderek Abdullah Öcalan ile görüþtü. Ýmralý dönüþü gazetecilerin sorularýný yanýtlayan Mehmet Öcalan, aile görüþünü yaptýklarýný söyledi. Görüþmede diðer konularýn da gündeme geldiðini belirten Öcalan, þunlarý söyledi: Bu süreç üzerine þunu diyebilirim; Sürecin ilerlemesi için en kýsa dönemde eþbaþkanlarýn bulunduðu bir heyetle oraya gidilmesi gerekiyor.

Süreç ilerleyecekse… Eðer süreç ilerleyecekse ikinci bir görüþün olmasý lazým. Ýsimler konusuna girmedik ama süreç ilerleyecekse eþbaþkanlar giderse daha demokratik halde tartýþýlýr ve konuþulur. Belki belli bir heyetle gidilebilir. Ama eþbaþkanlarýn gitmesi topluma göre daha önemli ve daha gereklidir. Herkesin bu sürece katký sunmasý gereklidir. Mazerete gerek yok, iþ yapmaya gerek var. Basýn görevini yerine getirse bu süreçte daha faydalý olur.

Ziyaret bir ay önce olmalýydý Çözüm modeline katýlacaðýz

B

P

DP Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, "Kimin Ýmralý'ya gideceði konusunda kararý partimiz vermiþtir. Yapacaðýmýz ziyaret gecikmiþ bir ziyarettir. Aslýnda bir ay önce ikinci ziyaretin olmasý gerekirdi'' dedi. 7'de

KK yöneticilerinden Murat Karayýlan, Abdullah Öcalan'ýn çizeceði çözüm modeline katýlacaklarýný söyledi ve ekledi: Önderliðimiz her iki tarafa çaðrý anlamýna gelen yeni bir 'yol haritasý'ný sunabilir. 8'de

Ýl Baþkaný Altaç Eðil'de A

K Parti Diyarbakýr Ýl Baþkaný Av.Aydýn Altaç, partisinin Eðil ilçe teþkilatýný ziyaret etti. Altaç, Diyarbakýr Ýl Baþkanlýðý olarak ilçelerle omuz omuza hep beraber hizmet mücadelesi içinde olduklarýný söyledi. 8'de

Engelli servis aracý takla attý „ 7’de

Nefes kesen kovalamaca D

iyarbakýr'ýn Sur Ýlçe Emniyet Müdürlüðü ekipleri, asayiþ uygulamalarý esnasýnda þüpheli bulduklarý iki þahýstan kimlik istedi. Þahýslar havaya ateþ ederek kaçtý. Bunun üzerine filmleri aratmayan kovalamaca yaþandý. Uzun süren kovalamacanýn ardýndan þüpheli 2 kiþi yakalandý. 4'te

Gelini ile sevgilisini öldürdü

Vali Aydýn'dan proje çaðrýsý

„ 3’te

Ýzmir'den Diyarbakýr'a çýkarma S

iirt Valisi Ahmet Aydýn, sivil ve mesleki toplum kuruluþlarý ile kamu kuruluþlarýna proje üretme çaðrýsýnda bulundu. Vali Aydýn, proje üretecek olanlara her türlü desteði vereceklerini söyledi. 6'da

A

K Parti Ýzmir Milletvekili Rýfat Sait, 100 kiþiyle 8 Mart'ta Diyarbakýr'a geliyor. Sait, Dünya Kadýnlar Günü'nde aðlayan anneleri dinleyecek. Milletvekili Galip Ensarioðlu tarafýndan aðýrlanacak heyet, üç günlük ziyarette Mardin ve Van'a da gidecek. 9'da

600 kiþilik kadroya 2 bin 324 baþvuru

B

Baþkan Baran'dan esnaf ziyareti

D

iyarbakýr'ýn Baðlar Ýlçe Belediye Baþkaný Yüksel Baran, 5 Nisan Mahallesi Sakarya Caddesi esnafýný ziyaret etti. Geliþi güzel park edilen araçlardan yakýnan esnaflar, sýkýntýnýn giderilmesini istedi. 5'te

atman merkez ve ilçelerinde istihdam edilmek üzere alýnacak 600 Geçici Köy Korucusu kadrosu için 2 bin 324 baþvuru yapýldý. 6'da

Ergün GÜÇLÜ

Dünyada Þiddete Son… Yazýsý 5’te


2

Saðlýk

19 ÞUBAT 2013 SALI

Tatlý tüketiminin önüne geçiyoruz Kýþ mevsimini kilo almadan geçirmenin 8/ kolay yolu…

K

ýþ aylarýnda þekerli besinleri tüketme eðilimimiz artar, bu da kilo artýþýný hýzlandýrýr. "Proteinler, kan þekeri seviyenizin uygun seviyede kalmasýna yardým ederken bir sonraki öðünde yoðun tatlý atýþtýrmanýzý engeller" diyen Beslenme ve Diyet Uzmaný Sanem Apa, kýþ mevsimini kilo almadan geçirmenin 8 kolay yolunu anlattý.

1. Taze besinleri seçin Beslenme planýnýzda mutlaka taze besinlere yer vermelisiniz. Böylece vitamin, mineral, antioksidan ve posa alýmýnýzý zengin kaynaklardan saðlamýþ olursunuz. Ýþlenmiþ ve paketli ürünlerin yað içeriðinin fazla olmasýnýn yaný sýra tuz ve þeker yönünden de zengin olduðunu bilmelisiniz. Beslenme programýnýzda taze meyvelere yer vermek ile antioksidan alýmýnýzý ve beraberinde A ve C vitaminince de zengin beslenmenizi saðlamýþ olur. Burada verilecek ipucu müsli veya yulaf tüketiyorsanýz meyve

ile deðil yoðurt veya süt ile tüketmek olmalýdýr. Serotonin salgýlanmasýný artýrmak mutlu olmanýzý saðlar. Tam buðday, esmer pirinç, yulaf, muz ve yaðlý tohumlar gibi triptofan içeren besinleri tüketmek serotonin salgýlanmasýný arttýrýr. Üstelik verimliliðinizin artmasýný saðlar. Avokado, yeþil yapraklý sebzeler de yine magnezyum içerikleri ile serotonin üretimini destekler. Beslenmenizde mutlaka B ve C vitaminleri ile magnezyum, çinko, kalsiyum ve manganeze yer vermelisiniz. Renkli beslenin. Her gün renkli besinler seçmeye özen gösterin. Kýrmýzý ve turuncu renkteki besinler A ve C vitaminlerince zengindir. Yeþil renkli besinler ise folik asitin iyi birer kaynaklarýdýr. Nar, portakal, mandalina, ýspanak, brokoli, Brüksel lahanasý, havuç, bal kabaðý renkli beslenmenizin baþ mimarlarý olabilir.

3. Ýþlenmiþ karbonhidratlardan uzak durun Modern toplumlarda iþleme maruz kalmýþ karbonhidratlarýn tüketiminden uzak kalmak gerekir. Çünkü bu besinler kan þekeri seviyesine etki ederek aðýrlýk artýþýna neden olabilir. Lif oraný yüksek besinler tüketmeniz glisemik indeks yönünden de düþük beslenmenize destek olduðundan aðýrlýk kontrolünüzü saðlamanýz kolay-

Y

rd. Doç. Dr. Ömer Coþkun, stresten ve depresyondan uzaklaþmak için meyan kökü tüketilmesi gerektiðini söyledi. Dr. Coþkun, meyan kökünün özellikle içerdiði þeker yani glikoz anlamýnda içecekleri tatlandýran bir bitkiolduðunu belirterek, "Yurt dýþýnda gliserizin adýyla biliniyor ve satýlýyor. Bunu bal haline getirenler dahi var. Tatlandýrýcý olarak kullananlar da mevcut. Fakat bence meyan köklü orijinali bozulmadan kullanýlmalýdýr. Yani bir bardak doðal kaynak suyuna bir tatlý kaþýðý kadar meyan kökü konup en az 4-5 saat demlenirse harika bir içecek olur" dedi. Çocuklarýn meyan köküne küçük yaþta alýþtýrýlmasýnýn geliþimleri açýsýndan önemli olduðunu belirten Dr. Ömer Coþkun, "Bunu çocuklarýmýza alýþtýrýrsak onlarýn geleceði açýsýndan çok önemli bir adým atmýþ oluruz. Yani 2 yaþýndaki, 3 yaþýndaki çocuk çok rahat meyan kökünün tadýna alýþabilir. Bir müddet sonra hakikaten onun için vazgeçilmez bir içecek olur" diye konuþtu. Dr. Coþkun, meyan kökünün kesinlikle baðýmlýlýk yapmadýðýný vurgulayarak, "Strese, depresyona karþý en iyikoruyan bitkilerden biridir. Ayrýca ülsere ve gastrite karþýda tedavi destek anlamýnda kullanýlabilecek harika bitkidir" dedi.

4. Protein tüketin Her öðünde düþük yaðlý ve kaliteli protein tercih etmeniz aðýrlýðýnýzý korumaya veya aðýrlýk kaybetmenize destek olur. Proteinler düþük glisemik indeks içerir, bu da kan þekeri seviyenizin uygun seviyede kalmasýna yardým ederken bir sonraki öðünde yoðun tatlý atýþtýrmanýzý engeller.

5. Doymuþ yaðlarý sýnýrlayýn Doymuþ ve trans yað asitlerinden zengin beslenmek sadece aðýrlýk artýþýna neden olmaz ayný zamanda kalp- damar hastalýklarýna da neden olabilir. Özellikle kýþa aylarýnda tüketimi artan cipsler ve fast food tarzý besinlerden uzak durmak doymuþ yað alýmýnýzý azaltacaðý için uygun olacaktýr.

6. Krema deðil çorba tüketin Son yýllarda kremalý çorba tüketiminde artýþ vardýr. Bu tarz çorbalarýn yað içerikleri yüksektirç. Özellikle kýþ aylarýnda artan çorba tüketiminizi kremalý çorbalardan yana kullanmamak aðrýlýk kontrolü açýsýndan doðru olur. Tavuk suyuna çorba yapacaksanýz yine tavuðun derisini ayýrarak haþlamanýz daha az yað alýmýný saðlar.

Ayrýca kahvelere ilave edilen kremanýn da ortalama 360 kalori ekstra enerji verdiðini söylemeliyiz.

7. Kýþ aylarýnýn ritüellerini sýnýrlayýn Salep, boza, kestane, patlamýþ mýsýr… Bu besinler kýþýn geldiðinin habercisi gibidir. Ancak þeker, karbonhidrat ve yað içerikleri fazla olabilir. Aðýrlýk kontrolünüzü saðlamak istiyorsanýz; Salep ve bozayý haftada birer kez tüketebilirsiniz. Sinemada küçük boy mýsýrý tercih edebilir veya 1 çay bardaðý mýsýrý kendiniz evde patlatabilirsiniz. Kestanenin ise 3 tanesinin 1 dilim ekmek olduðunu söylersek tüketim miktarýný sýnýrlamanýn ne kadar önemli olduðunu görebilirsiniz.

8. Omega 3 yað asitlerini tüketin Tüm vücut hücreleri için omega 3 yað asitlerinin önemi artýk bilinen bir gerçek. Haftada en az 2 defa olacak þekilde ýzgara, buðulama veya fýrýnda piþireceðiniz balýk saðlýklý beslenme programý içerisinde hem aðýrlýk kaybýna destek olur hem de baðýþýklýk sisteminizi güçlendirici rol oynar. Ayrýca yaðlý tohumlarda ara öðünleriniz için çok uygun alternatiflerdir. Gün içerisinde tüketeceðiniz 8- 10 fýndýk veya baden veya 12- 15 Antep fýstýðý veya 2- 3 ceviz ile omega 3 yað asitlerinden almýþ, kalp saðlýðýnýza yatýrým yapmýþ, aðýrlýk kontrolünüzü saðlamýþ olursunuz.

Su, en iyi öksürük þurubu Ö

Stresin çaresi 'meyan kökü'nde

laþacaktýr. Tam buðday unundan yapýlmýþ ekmekler, kepekli pirinç, tam buðdaylý veya kepekli makarnalarý tercih edebilirsiniz.

ksüren çocuða özellikle su içirilmesinin en iyiþurup olduðunu söyleyen Çocuk Göðüs Hastalýklarý Uzmaný Prof. Dr. Bülent Karadað, günde 10 defayý geçen ve nöbet þeklinde olanöksürüklerin dikkate alýnýp, doktora baþvurulmasý gerektiðini söyledi. Göðüs Hastalýklarý Uzmaný Prof. Dr. Bülent Karadað, zatürrenin en önemli belirtisininöksürük olduðunu belirterek, "Öksürük normal bir reflekstir. Öksürük olmazsa insanoðlu yaþamýný sürdüremez. Öksürük, kapýdaki bekçiler gibidir, akciðere yabancý cisim kaçmasýný engellerler. Öksürüklerin ne zaman normal dýþýna çýktýðýný tespit etmek gerekir. Günde 10 kezi geçmeyen ve nöbet þeklinde olmayan öksürüklerde telaþ yapmaya gerek yok. Bu öksürük çocuðu koruyan, akciðerleri koruyan reflekstir" diye konuþtu. Prof. Dr. Karadað, "Ihlamur gibi çeþitli bitki

çaylarý rahatlatýcý da olsa, su en iyisidir. Alerjik öksürüðü olanlarýn öksürüðü bulaþýcý deðildir. Öksürükteki balgam miktarýnýn ne kadar olduðu da önemli. 2 haftayý geçen öksürüklere geçmeyen öksürük tanýmý kullanýlýr. Geçmeyen öksürük yanýnda baþka problemlerde varsa, hýzlý nefes alýp veriyorsa, 48-72 saat geçmeyen ateþi varsa doktora baþvurulmalý. Kýsa süreli, sayýca az öksürüklerde telaþa kapýlmamalýyýz" dedi. Prof. Dr. Karadað sözlerine þöyle devam etti: "Zatürree, akciðer dokusunda olan bir iltihaptýr ama tedavisi olmayan bir hastalýk deðildir. Türkiye'de aþýlama politikalarý ile zatürre ölümleri ve görülme sýklýðý azaldý. Sadece geçmeyen öksürük yanýnda geçmeyen ateþ varsa dikkatli olmak gerekir. Evler, özellikle de yatak odalar iyi havalandýrýlmalý. Tekrarlayan zatürreeler de kistik fibroz düþünülüp, ter testi yapýlmalý."

Kýþ hastalýklarýna ayva suyu Üst solunum yolu enfeksiyonlarýnýn tedavisinde kullanýlýyor.

U

zmanlar, özellikle kýþ aylarýnda sýkça görülen üst solunum yolu enfeksiyonlarýnýn önüne geçilebilmesi için ayva suyunun içilmesini öneriyor. Ayva suyu yüksek mineral ve bol vitamin içeriði ile birçok hastalýða karþý koruma saðlýyor. Uzmanlar, özellikle kýþ aylarýnda ortaya çýkan öksürük, anjin, bronþit gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarýnýn tedavisindeayva suyu içilmesini tavsiye ediyor. Ayva suyuiçeriðindeki C vitamini, kalsiyum, demir, protein ve karbonhidratlar ile birçok hastalýða karþý kalkan görevi görüyor. Kýþ aylarýnda sýklýkla karþýlaþýlan bronþit, anjin, öksürük gibi rahatsýzlýklarda ayva suyu desteði ile tedavi süreci hýzlanabiliyor. Uzmanlar üst solunum yolu enfeksiyonlarýnýn tedavisinde ayva veayva suyunu öne-

riyor. Erciyes Üniversitesi Saðlýk Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Neriman Ýnanç, soðuk havalarda görülen öksürük, anjin, bronþit gibi hastalýklarýn tedavisinde ayva suyunun kullanýlabileceðine dikkat çekiyor. Ayva suyunun pek çok faydalý özelliði bulunduðunu belirten Ýnanç, "Soðuklarýn artmasýyla birlikte üst solunum yolu enfeksiyonlarýnda önemli bir artýþ gözleniyor. Vitamin açýsýndan güçlü meyve sularý bu hastalýklarýn yayýlmasýný engellerken, özellikle ayva suyu yoðun C vitamini içermesi ile tedavi sürecinde etkili oluyor. Ayrýca antiseptik özelliði bulunan malikasit ihtiva etmesi sayesinde enfeksiyonel hastalýklardan koruyor." ifadelerini kullanýyor. Ayva suyunun, kýþ hastalýklarýnýn yaný sýra içeriðindeki vitamin ve mineralin kalp ve damar hastalýklarý, ishal problemleri ve hazýmsýzlýk sorunlarýnýn tedavisinde de etkili olabileceðini belirtiliyor.


Gelini ile sevgilisini öldürdü D

iyarbakýr'ýn Bismil Ýlçesi'nde 50 yaþýndaki Refik Ö., gelini 21 yaþýndaki Meltem Ö. ile sevgilisi olduðu iddia edilen 32 yaþýndaki Mehmet Iþýk'ý Kalaþnikof tüfekle vurarak öldürdü. Refik Ö. daha sonra polise teslim oldu. Olay Diyarbakýr'ýn Bismil Ýlçesi'nde meydana geldi. Ýddiaya göre Refik Ö., Dicle Mahallesi 107'nci sokak üzerindeki evinin önünde park halinde bir otomobil gördü. Daha sonra evine giren Refik Ö., Kalaþnikof tüfeðini aldýktan sonra otomobilin yanýna giderek içerisinde bulunan Mehmet

19 ÞUBAT 2013 SALI

Iþýk'ý tarayarak öldürdü. Refik Ö., daha sonra döndüðü evde bulunan gelini 1 çocuk annesi Meltem Ö.'yü de ayný silahla öldürdükten sonra emniyete gidip teslim oldu. Kayýnpederi tarafýndan öldürülen Meltem Ö.'nün Adana'da halasýnýn oðlu ile evliyken, evini terk edip Mehmet Iþýk ile yaþamaya baþladýðý iddia edildi. Bunun üzerine kayýnpeder Refik Ö.'nün, 6 aylýk torununu Adana'dan alýp Bismil'e getirdiði, gelininin de çocuðunu almak için ilçeye geldiði belirtildi.

Yoksul Aile Projesi yüzleri güldürüyor

Dayanýþmanýn en anlamlý hali

Siirt'te "Yoksul Aile Projesi" ile fakir aileleri ziyaret eden Siirt Zübeyde Haným Lisesi, bugüne kadar 15 fakir aileyi sevindirdi. Öðrenciler, kendi aralarýnda topladýklarý harçlýklarla maddi durumu iyi olmayan ailelere merhem oluyor. önce evin tadilat iþlerini yaptý. Tadilatýn ardýndan buzdolabý, fýrýn, televizyon, koltuk takýmý, halý gibi eþyalarý eve döþeyen öðrenciler, giyecek ve gýda yardýmý da yaparak Aktaþ çiftini sevince boðdu.

Vali tam destek veriyor

Misbah YILMAZ Zübeyde Haným Lisesi öðrencileri, yoksul aileleri sevindirmeye devam ediyor. Ayda iki aileyi ziyaret eden öðrenciler, biriktirdikleri harçlýklarýyla ailelerin gýda ve giyecek baþta olmak üzere buzdolabý, fýrýn, koltuk takýmý gibi yardýmlarda bulunuyor. Ziyaret ettikleri evlerin tadilat iþlerini

de yapan öðrenciler, günün sonunda yorgun ama mutlu bir þekilde evlerine dönüyor. Okul Müdürü Ýdris Yolbaþ'ýn da eþlik ettiði öðrencilerinin bu seferki duraðý, Alan Mahallesi'nde tek odalý evde yaþayan Aktaþ Ailesi oldu. 10 yýllýk evli ve ikisi de engelli olan Hasan Aktaþ ve Muhsine Aktaþ çiftinin yaþadýðý evi ziyaret eden öðrenciler,

Siirt Valisi Ahmet Aydýn, Okul Müdürü Ýdris Yolbaþ'ýn öncülüðünde yürütülen "Yoksul Aile Projesi"ne desteðini sürdürüyor. Öðrencileri yalnýz býrakmayan Vali Aydýn da Aktaþ ailesini ziyaret etti. Projenin örnek bir proje olduðunu belirten Vali Aydýn, çalýþmalarýndan dolayý Okul Müdürü Ýdris Yolbaþ, Okul-Aile Birliði Misbah Yýlmaz ve öðrencilere teþekkür etti. Vali Aydýn, aile reisi Hasan ile eþi Muhsine Aktaþ'ýn saðlýk kontrolünden geçirileceðini ve gereken bütün desteklerin verileceðini belirtti. Vali Aydýn, bir gözü görmeyen Hasan Aktaþ'ýn tedavisinin mümkün olmasý halinde yapýlacaðýný söyledi. Vali Aydýn, "Okulumuzun bu örnek çalýþmasýyla birçok fakir aile sevindirildi. Devlet, her zaman fakir ve ihtiyaç sahibi ailelerin yanýndadýr. Aktaþ ailesi artýk yalnýz deðildir. Muhtaç ailelerimizin her hangi bir sýkýntýlarý olmasý durumunda valiliðimize gelerek durumlarýný bildirmelerini istiyoruz. Kendilerine gereken her türlü yardým yapýlacak" dedi.

Su çileleri sona erdi Van'da 52 kilo eroin yakalandý

V

an'da güvenlik güçleri tarafýndan bir otomobil ve bir evde yapýlan aramada 52 kilo 266 gram eroin maddesi ele geçirildi. Van Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Þube Müdürlüðü ekipleri ile Van ve Hakkari Ýl Jandarma Komutanlýðý ekipleri, ortak operasyon düzenlendi. Ýllegal yollarla yurda sokulup ve buradan da batý illerine uyuþturucu sevkiyatýnýn yapýlacaðý bilgisine ulaþan güvenlik güçleri, Van-Hakkari karayolu üzerinde Kurubaþ köprüsü yakýnlarýnda sürücüsünün ismi açýklanmayan þahsýn yönetimindeki oto-

mobili durdurarak arama yaptý. Yapýlan aramada LPG tankýnýn otomobilin alt kýsmýnda 'Zula' diye tabir edilen bölmede 82 paket halinde 42 kilo 885 gram eroin maddesi ele geçirilirken, sürücü gözaltýna alýndý. Öte yandan, ekipler, ayný gün Hacýbekir Mahallesi'ne bir evde yaptýðý aramada 9 kilo 381 gram eroin maddesi ele geçirdi. Her iki olayda toplan 52 kilo 266 gram eroin maddesi ele geçirilirken, bu olaylarla baðlantýlý olan ve gözaltýna alýnan 6 kiþiden 5'i tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Þaþkýn hýrsýzlar polis evine girdi

Þ

anlýurfa'da iki kadýn, hýrsýzlýk yapmak amacýyla polisin evine girince yakayý ele verdi. Yeniþehir Mahallesi Yunus Emre Caddesi üzerinde kendilerini temizlik görevlisi olarak tanýtan Kevser A. ve Necla A., binalara girerek gözlerine kestirdikleri evlerin zillerini çaldý. Kimsenin bulunmadýðý

evlere girip hýrsýzlýk yapan iki kadýn, son olarak Þanlýurfa Emniyet Müdürlüðü'nde görevli polis memurunun evine girmeye çalýþtý. Kevser A. ve Necla A., polis memurunun kapýsýný çaldýktan sonra evde kimsenin olmadýðýný düþünerek tornavida ile kapýyý zorlamaya baþladý. Kapýyý açmayý baþaran iki kadýn, eve girdiklerinde karþýlarýnda polisi görünce paniðe kapýlarak kaçmaya çalýþtý. Polis tarafýndan yakalanan Kevser A. ve Necla A., Hýrsýzlýk Büro Amirliði'ne teslim edildi. Emniyetteki iþlemleri tamamlanan zanlýlar, Þanlýurfa Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'nde saðlýk kontrolleri yapýldýktan sonra adliyeye sevk edildi.

Þ

anlýurfa'nýn Siverek ilçesine 55 kilometre uzaklýkta bulunan ve yýllardýr su ihtiyacýný köylerine 3 km uzaklýktaki kuyulardan karþýlayan Çýkrýk Köyü'ne baðlý 120 nüfuslu Mezra köyü sakinleri, Siverek Kaymakamlýðý'na

baðlý Köylere Hizmet Götürme Birliði'nce yapýlan sondaj çalýþmalarý sonucunda içme suyuna kavuþtu. 105 metrede suyun bulunduðunu belirten Siverek Kaymakamý Hazma Erkal, en kýsa zamanda yapýlacak þebeke çalýþ-

masýyla içme suyunu vatandaþlarýn evlerine kadar götüreceklerini söyledi. Köy sakinleri ise yýllardýr eþek sýrtýnda su taþýmaktan usandýklarýný, suya kavuþmanýn mutluluðunu yaþadýklarýný ifade ettiler.

Þýrnak çiçek açtý Þ

ýrnak'ta yýlýn ilk çiçekleri ile birlikte il merkezi renga renk görüntülere büründü. Ýl merkezinde bulunan Büyük Mezarlýk bahçesinde sarý laleler açýlmaya baþladý. Yýlýn ilk çiçekleri olan sarý laleler, yaz boyunca canlýlýðýný koruma özelliðine sahip. Vatandaþlar lalelerin mezarlýða ayrý bir renk kattýðýný söyledi.


HABER 4 Kýlýk kýyafet özgürlüðü için 126 bin 656 imza toplandý 19 ÞUBAT 2013 SALI

Memur-S Sen Konfederasyon'unun 'Kamuda Kýlýk Kýyafet Özgürlüðü' adý altýnda baþlattýðý kampanya kapsamýnda Van'da 126 bin 656 imza toplandý.

M

emur-Sen Van Temsilciliði, düzenlediði basýn toplantýsý ile kentte toplanan imzalarla ilgili bilgiler verdi. Memur-Sen ve baðlý sendika temsilcilerinin de hazýr bulunduðu programda grup adýna basýn metnini Memur-Sen Kadýnlar Komisyonu Üyesi Zeynep Ýmrak okudu. Ýmza kampanyalarýnýn bütün yurtta sona erdiðini ifade eden Ýmrak, 10 milyon imza hedefinin üstüne çýktýklarýný kaydetti. Kampanyada toplanan imzalarý genel merkezlerine göndereceklerini belirten Ýmrak, açýklamasýný þöyle sürdürdü: Genel merkezimizde

toplanan imzalar, daha sonra Baþbakanlýða teslim edilecek. Ýlimizde toplanan imza sayýmýz ise 126 bin 656'dýr. Darbecilerini yargýlayan Türkiye, darbe anayasasýyla yönetilme, hatta darbe anayasasýnda bile yer almayan kýlýk-kýyafet yönetmeliði ile kamu görevlilerinin özgürlüklerini kýsýtlama ayýbýndan kurtulmalýdýr. Milletimizin yasaklarýn kaldýrýlmasýna yönelik taleplerini, imza kampanyamýzla Sayýn Baþbakan'a iletiyoruz. Bundan sonra sorumluluk hükümetindir, TBMM'nindir, siyaset kurumunundur. Kampanyayý baþlat-

týðýmýz ilk günden itibaren milletimizin ilgisi, bizleri ziyadesiyle memnun etmiþtir.

Teminat altýna alýnmalý Memur-Sen olarak, 12 Eylül referandumuyla baþlayan demokratikleþme hamlesinin yeni anayasa ile sürmesi gerektiðini dile getirmiþtik. TBMM'de yeni anayasa konusunda bir uzlaþý olmadýðýný görmek, milletimiz gibi bizleri de üzmektedir. Seçim vaadi olan yeni anayasa konusunda üzerine düþen sorumluluðu yerine getirmeyenleri milletimiz affetmeyecektir.

Memur-Sen olarak mevsimsel iyileþtirmeler yerine, kalýcý ve anayasa güvencesiyle getirilen demokratikleþme ve özgürlüklerden yana taraf olduðumuzu bir kez daha ilan ediyoruz. Temel hak ve özgürlükler kiþilerin inisiyatif ve lütfüyle kullanýlan hakka dönüþmemelidir. Hak ve özgürlükler, yasalarla ve anayasayla teminat altýna alýnmalý, en temel haklarýn kullanýmý, bir minnet borcu doðurma-

malýdýr. Milletimiz, 'Özgürlük Ýçin 10 Milyon Ýmza Kampanyasý'na katýlarak üzerine düþeni yapmýþtýr. Memur-Sen olarak bizler de, üyelerimize, ülkemize karþý bir sorumluluðumuzu daha yerine getirmiþ olmanýn vicdani rahatlýðýný yaþýyoruz. Bu kampanya sürecinde bize destek olan Van'daki bütün STK'lara ve derneklere ayrýca duyarlý olan Van halkýna da teþekkür ederiz.

Baþbakan'dan haber bekliyor

Baþbakan Erdoðan, Mardin'in Midyat Ýlçesi'ndeki ziyareti sýrasýnda iþ isteyen bedensel engelli 29 yaþýndaki Azize Akan'a ilgileneceði sözünü verdi. Azize, þimdi Baþbakan Erdoðan'dan gelecek müjdeli haberi bekliyor.

M

Nefes kesen kovalamaca D

iyarbakýr'ýn Sur Ýlçe Emniyet Müdürlüðü ekipleri, asayiþ uygulamalarý esnasýnda þüpheli bulduklarý iki þahýstan kimlik istedi. Þahýslar havaya ateþ ederek kaçtý. Bunun üzerine filmleri aratmayan kovalamaca yaþandý. Olay, Suriçi Hasýrlý Mahallesi Aliemiri Sokak'ta meydana geldi. Bölgede güvenlik uygulamasý yapan polis ekipleri, E.I. ve A.Y. adlý þahýslardan kimlik istedi. Üzerlerinde bulunan silah ile havaya ateþ eden þahýslar kaçmaya baþladý. Bölgeye çok sayýda polis ekipleri sevk edilerek ara sokaklarda kovalamaca baþladý. Zýrhlý araçlar mahallenin giriþ ve çýkýþlarýný tutarken, çelik yelekli polisler ara sokaklarda kaçan þahýslarýn peþine düþtü. Polis ekipleri ile kaçanlar arasýnda baþlayan kovalamaca bir süre devam etti. Nefes kesen kovalamacada polis ekipleri uyarý amacýyla havaya ateþ etti. Uzun süren kovalamacanýn ardýndan þüpheli 2 kiþi yakalandý. Þahýslar sorgulanmak üzere Sur Ýlçe Emniyet Müdürlüðü'ne götürüldü.

idyat'ýn Ulu Cami Mahallesi 1202 Sokak'taki 2 odalý ve sobalý evde oturan bedensel engelli Azize Akan, ilçeyi ziyareti sýrasýnda Baþbakan Erdoðan'ýn yanýna giderek iþ talebinde bulunmuþtu. Erdoðan da kartvizitini verdiði genç kýza konuyla ilgileneceði sözünü vermiþti. Büyük sevinç yaþayan Azize Akan, Baþbakan Erdoðan'ýn miting yapacaðý alana 2 saat önce gittiðini belirtti. Azize Akan, "Baþbakan'a umut baðlamýþtým. Ona ulaþmayý çok istiyordum ve günler öncesinden planlamýþtým. O kadar heyecanlýydým ki evde ona vermek üzere yaptýðým el iþi kýrmýzý gülü unutmuþtum. Evimizle mitingin yapýlacaðý alan arasýnda yaklaþýk 700 metre var. Engelime raðmen tekrar eve gelip çiçeði alýp miting alanýna döndüm. Polis barikatýný ve kalabalýðý büyük zorluklarla aþarak, Baþbakan Erdoðan'a seslendim. Dualarým kabul oldu ve sesimi duydu. Yanýma geldi ve ben ona yaptýðým çiçeði verdim. Aldýðý çiçeði kýzý Sümeyye Haným'a verdi ve bana bir isteðimin olup olmadýðýný sordu. Ben de 'Elinizden geliyorsa bana iþ verin' dedim. Baþbakan Erdoðan, Aile ve Sosyal Politikalar Bakaný Fatma Þahin'e

YIL: 12 SAYI: 4183 Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk adýna Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Yazý iþleri Müdürü Muhittin TALAY Sayfa ve Ýnternet Editörü A.Baran ÇÝMEN Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: Stadyum Altý Kuzey Kale Arkasý YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR e-posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

'Onu çok seviyoruz'

benimle ilgilenmesi için talimat verdi" dedi.

'Çalýþmak istiyorum' Üç aylýk 530 lira engelli maaþýyla tüm ailenin geçimini saðlamaya çalýþtýðýný anlatan Azize Akan, "Babam hasta, ailemde çalýþan baþka kimse yok. 3 aylýk engelli maaþýyla küçücük evde geçinmeye çalýþýyoruz. Ekonomik sebeplerden dolayý eðitimimi zorlukla tamamladým. Artuklu Üniversitesi Midyat Meslek Yüksekokulu Çocuk

Geliþimi ve Eðitimi Bölümü'nü bitirdim ama engelli olduðum için kimse bana iþ vermiyor. Ýþ olsa çalýþýrým, ne iþ olursa yapabilirim. Baþbakan, 'Size iþ versem çalýþýr mýsýn?' dedi. Ben de 'Çok sevinirim, çalýþýrým' diye cevap verdim. Ben de ailem de çok seviniyoruz þimdi. Baþbakan'dan gelecek müjdeli haberi bekliyoruz. Biz özürlüler böyle maðdur kalmak istemiyoruz. Kimse bizi küçük görmesin, kimsenin bize acýmasýný istemiyorum. Ben kendim çalýþmak istiyorum.

Baþbakan Erdoðan ile yaptýðý görüþmeden dolayý çok mutlu olduðunu ifade eden Azize Akan, konuþmasýný þöyle noktaladý: "Þu an bile ne konuþacaðýmý bilmiyorum, þaþkýným. Sevincimden havalarda uçuyorum sanki. Kendimi cennete hissediyorum. Sabaha kadar uyuyamadým. Çok sevinçliyim. Beni televizyonlarda gören arkadaþlar da tebrik ettiler, Baþbakan ile görüþtüðüm için. Arkadaþlarým ve ailem þaþýrdý Baþbakan ile görüþmeme. Allah razý olsun Baþbakan'dan, çok iyi biri ve ailece onu çok seviyoruz. Baþbakan beni bir iþe yerleþtirirse, bu gülü de eþi Emine Erdoðan Haným'a vermek istiyorum. Zaten Baþbakanýmýza bir gül vermiþtim. Buraya gelme imkanlarý varsa ya da ben Ankara'ya gidersem, kýsmet olursa bu özel gülü Emine Erdoðan'a kendi elimle vermek istiyorum."

Engelli servis aracý takla attý

D 19 ÞUBAT 2013 SALI

Kimseden yardým almak istemiyorum. Sadece kendim çabalamak istiyorum. Ýnþallah bana iþ verirler. Hangi yer olursa benim için fark etmez ama Mardin'de bir iþe yerleþtirilmek istiyorum" diye konuþtu.

iyarbakýr'da özel bir rehabilitasyon merkezine ait servis aracý seyir halindeyken takla attý. Meydana gelen trafik kazasýnda 7 kiþi yaralandý. Kaza, Diyarbakýr-Ergani karayolu üzerinde bulunan Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi civarýnda meydana geldi. Özel bir rehabilitasyon merkezine ait araç, henüz tespit edilemeyen bir nedenle seyir

halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attý. R.T. yönetimindeki 21 FG 096 plakalý servis aracýnda bulunan D.T., S.D., F.H., F.G. ve Ý. E. ile ismi öðrenilemeyen 2 kiþi kaza sonucu yaralandý. Yaralanan 7 kiþi Diyarbakýr Eðitim ve Araþtýrma Hastanesi'ne kaldýrýlarak tedavi altýna alýndý. Kazayla ilgili soruþturma baþlatýldý.

PKK'nýn suikast Yük boþaltan timi yakalandý kamyon þaha kalktý

H

akkari'nin Þemdinli ilçesinde 4 Kasým 2012'de meydana gelen bombalý araç saldýrýsýnýn gözcülüðünü yapan Misko kod adlý Ahmet Þ., 11 Þubat'ta güvenlik güçlerine teslim oldu. Sansasyonel eylem yapmak için Þemdinli'ye gelen ancak daha sonra piþmanlýk duyarak Ortaklar Jandarma Karakolu'na teslim olan Ahmet Þ., itiraflarýyla iki saldýrýyý önledi. Örgütün katliam timi olarak da bilinen Öz Savunma Birliði (ÖSB)

üyesi olan Ahmet Þ., kendisiyle birlikte eylem için gelen kiþilerin isimlerini ve yerlerini de söyledi. Bunun üzerine polis özel harekat timlerinin yaptýðý operasyonda ÖSB üyesi Serbest A., Ortaklar Jandarma Karakolu'na saldýrý hazýrlýðýndayken yakalandý. Diðer örgüt üyesi Beþir D., ise Þemdinli'de kaldýðý evin camýndan kaçmaya çalýþýrken polis özel harekât timleri tarafýndan yakalandý.

M

ardin'in Nusaybin Ýlçesi'nde bir inþaata taþ götüren kamyon yük boþaltýlýrken þaha kalktý. Sürücüsü içinde bir süre mahsur kalan kamyon, kepçe yardýmýyla düzeltildi. Nusaybin'in Devrim Mahallesi'nde bir inþaata taþ taþýyan 47 KP 826 plakalý kamyonunun sürücüsü, damperi kaldýrýp yükü boþaltýrken aracýn ön tarafý þaha kalktý. Adý öðrenilmeyen sürücü araç içinde bir süre mahsur kaldý. Kamyon yükün boþaltýlmasýnýn ardýndan kepçe yardýmýyla düzeltildi.


HABER

19 ÞUBAT 2013 SALI

Alman Büyükelçi DTSO'yu ziyaret etti

5

Can: Barýþ beklentisi büyük

Almanya'nýn Türkiye Büyükelçisi Eberhard Pohl, Diyarbakýr Ticaret ve Sanayi Odasý'ný (DTSO) ziyaret etti. Yönetim Kurulu Baþkaný Remzi Can ile görüþen Pohl, geliþmekte olan barýþ süreci ile ilgili bilgi alýþveriþinde bulundu.

G

öreve baþladýðý bir buçuk yýldan beri ilk kez Diyarbakýr'ý ziyaret ettiðini belirten büyükelçi Eberhard Pohl, 'Gelmem zaman aldý, daha önce gelmek isterdim. Mevcut siyasal süreci umutla izliyoruz. Almanya'da 800 bin civarýnda bu bölgeden gelen Kürt yaþýyor. Bu sebeple bizi de ilgilendiren bu sorunun çözümü konusundaki ilerlemeden dolayý biz de umut taþýyoruz' dedi. Büyükelçi, çözümün ayný zamanda yaþam þartlarýnýn iyileþmesini ve ekonomik geliþmeyi de olumlu olarak etkileyeceðini umduðunu dile getirdi. DTSO Yönetim Kurulu Baþkaný Remzi Can ise, huzur ve güven olmayan yere yatýrýmcýnýn da gitmediðini söyledi. Can, ''Barýþ, ticaretin ve ekonomik geliþmenin önünü açacaktýr. Bizim de barýþ için çabalarýmýz olduðu gibi, süreci destekliyoruz. Umarýz bu görüþmeler kýsa sürede müzakereye döner ve bölge yýllardýr hasretini çektiði barýþ, huzur ve güven ortamýna kavuþur'' þeklinde konuþtu.

'Yerel yönetimler güçlendirilmeli' Bölgeler arasý geliþmiþlik farkýna dikkat çeken Remzi Can, bu konuda özellikle AB kaynaklý projelerin merkezi olarak Ankara üzerinden deðil, bölge üzerinden yapýlmasý konusunda büyükelçiden destek istedi. Can, ''Bölgeler arasý eþitlik çok önemli. Bunu TOBB Baþkaný Sayýn Rifat Hisarcýklýoðlu'na da söyledim. Bölge merkezli desteklerle bu eþitsizliðin giderilmeye baþlanmasý gerek. Almanya'nýn bölgeye daha çok ilgi göstermesini bekliyoruz. Gerek yatýrýmlarla gerekse de hibelerle artýk bölgede olmalý'' ifadelerini kullandý. Büyükelçi Pohl da, Türkiye'de çok sayýda Alman þirketinin çalýþtýðýný ancak daha çok Ýstanbul ile Ege ve Akdeniz bölgelerinde faaliyet gösterdiklerini, Doðu ve Güneydoðu'ya gelindikçe yatýrýmlarýn da azaldýðýný belirterek, sorunun güvenlikten kaynaklandýðýný belirtti.

'Kürtler insani haklarýný istiyor' Savaþýn bir an önce bitmesi gerektiði-

ni vurgulayan Remzi Can, ''Her ailenin bir ferdi ya cezaevinde ya daðda ya da bu yolda hayatýný kaybetmiþtir. Bu nedenle bölge halkýnýn barýþ beklentisi büyüktür. Kürtlerin istekleri en temel insani haklardýr. Anadilde eðitim en temel insan hakkýdýr mesela. Artýk bunun önü açýlmalýdýr. Ayrýca yerel yönetimlerin bütçesi merkezden kontrol ediliyor, vali halen merkezden atamayla geliyor. Yapýlan anayasa çalýþmalarý ile yerel yönetimlerin Almanya'daki gibi güçlendirilmesi de barýþ sürecine katký saðlayacaktýr. Çünkü bu haliyle halkýn kendini yönetme özgürlüðü de kýsýtlanýyor, merkezi iktidarlarýn kendi partilerinden olan belediyelere daha fazla destek olduklarý biliniyor. Artýk bunlarýn deðiþmesi gerek. Kaybedecek vakit yok. Bugün sokaklarda taþ atan çocuklar büyüdüðünde hala barýþ yapamamýþsak, inanýn o zaman iþimiz daha zor olacak. Çünkü bu þartlarda büyüyen gençlerle oturup konuþmak daha zor olacak. Bu nedenle sürecin geciktirilmemesi gerek'' dedi.

Baþkan Baran'dan esnaf ziyareti Diyarbakýr'ýn Baðlar Ýlçe Belediye Baþkaný Yüksel Baran, 5 Nisan Mahallesi Sakarya Caddesi esnafýný ziyaret etti. Geliþi güzel park edilen araçlardan yakýnan esnaflar, sýkýntýnýn giderilmesini istedi.

B

aðlar Belediye Baþkaný Yüksel Baran, 5 Nisan Mahallesi'ndeki "Eþit Özgür Yurttaþ Derneði"ni ve Sakarya Caddesi'ndeki esnafý ziyaret ederek yaþanýlan sýkýntýlarý not aldý. Ziyaret sýrasýnda Baran'a, Baðlar Belediye Baþkan Yardýmcýlarý Osman Kaya, Baðlar Meclis Üyeleri, Fen Ýþleri, Temizlik ve Zabýta birim müdürlükleri ile BDP Baðlar Ýlçe yöneticileri eþlik etti. Dükkan, kahvehane, market ve atölyelere girerek esnaflarýn sorunlarýný dinleyen Baran, esnaflardan belediye çalýþmalarýna iliþkin görüþ ve öneri aldý. Görüþme sýrasýnda öne çýkan konulardan biri ise Sakarya Caddesi'nin yeniden düzenlenmesi oldu.

Mutki'de TYÇP alýmlarý B

itlis'in Mutki ilçesinde Ýþ-Kur Ýl Müdürlüðü'nce kurayla alýnmasý planlanan 35 kiþilik iþe 770 kiþi baþvuru yaptý. TYÇP kapsamýnda temizlik ve altyapý iþlerinde çalýþacak personel alýmý için Mutki Milli Eðitim Müdürlüðü toplantý salonunda noter huzurunda kura çekimi yapýldý. Ýþ-Kur tarafýndan Milli Eðitim Müdürlüðü bünyesinde temizlik iþlerinde çalýþacak olan 35 kiþinin belirlenmesi için yapýlan kura seçimine yoðun katýlým olurken, kura çekimlerine Kaymakam Oðuzhan Bulut de katýldý. Bitlis Ýþ-Kur Müdürü Alaatin Aslan, kurada ismi çýkan 35 kiþinin Mart ayýndan itibaren ücretli ve sigortalý olarak 4 ay boyunca çalýþtýrýlacaklarýný belirtti. Aslan, "Milli Eðitim Müdürlüðüne baðlý okullarda çalýþacak 35 kiþi 4 ay boyunca ücretleri ve sigortalarý Ýþ-Kur tarafýndan karþýlanacak. Bu kiþiler temizlik, bakým onarým ve çevre düzenlenmesi gibi iþlerde çalýþacaklar" dedi.

Ergün Güçlü ergunguclu21@hotmail.com

Dünyada Þiddete Son… Kadýna yönelik þiddetin kökleri, Roma imparatorluna dayanmaktadýr. Roma imparatorluðu döneminde erkekler kadýnlarý dövebilir, istediði gibi cezalandýrabilir istese, gerekli görürse o günkü ruh haline göre kadýný öldürebilirdi. Bu süreçlerin geride býrakýlmasý gerekirken, erkeklere benzer haklar 1700'lü yýllarda medeni, çaðdaþ ülke sandýðýmýz Ýngiltere'de ve 1900'lü yýllarda dünyaya hüküm

Sorunlar giderilecek Esnaflardan gelen taleplerden biri de zabýtalarýn tüm çabalarýna raðmen sürücülerin caddelerde araçlarýný geliþigüzel park etmeleri oldu. Belediye Baþkaný Baran, mevcut sorunlarýn çözülmesi için ilgili birimleri kýsa zamanda harekete geçireceðini kaydetti. Mahalle esnafý ise görüþmeden duyduklarý memnuniyeti dile getirerek Baran'a ve beraberindeki gruba teþekkür etti. Diðer yandan karþýlarýnda Baran'ý gören mahalleli kadýnlar, Baþkan Baran'a büyük ilgi gösterdi. Bunun üzerine Baran, 5 Nisan Mahallesi "Eþit Özgür Yurttaþ Derneði"nde bir süre mahalleli kadýnlarla oturarak sohbet etti.

Sadak'tan Baþkan Yýlmaz'a ziyaret

S

iirt Belediye Baþkaný Selim Sadak, 8 Þubat'ta Batman'ýn Beþiri Ýlçesi çýkýþýnda geçirdiði trafik kazasý sonucu yaralanan ve tedavi gördüðü hastaneden taburcu edilen Kurtalan Belediye Baþkaný Necat Yýlmaz'ý ziyaret etti. Ziyaret sýrasýnda kýsa bir konuþma yapan Baþkan Sadak, Kurtalan Belediye Baþkaný Necat Yýlmaz ve beraberindekilerin geçirdiði trafik kazasýnýn çok üzücü olduðunu ve tüm Siirt halkýný üzün-

tüye boðduðunu belirtti. Yýlmaz'ýn tedavisinin tamamlanarak taburcu edilmesini sevinçle karþýladýklarýný ifade eden Sadak, Baþkan Yýlmaz'ýn, bir an önce iyileþip görevinin baþýna geçeceðine inandýklarýný söyledi. Kurtalan Belediye Baþkaný Necat Yýlmaz ise saðlýk durumunun çok iyi olduðunu ifade ederek, en kýsa sürede iyileþip Kurtalan halkýna hizmet etmeye ve barýþ için çalýþmaya devam edeceðini söyledi. Misbah YILMAZ

eden kendini ilerici, insan haklarý savunucusu olarak gören Amerika'da tanýndý. Bu haklarla erkeklerin kadýnlar üzerinde olan baskýlarý artmakla kalmayýp daha da þiddetlenmiþtir. Sanayi devrimi yýllarýnda Ýngiltere'de kadýnlar en aðýr iþlerde acýmasýzca çalýþtýrýlmýþtýr. Kadýna yönelik þiddet Roma imparatorluðu döneminde olduðu gibi, bugünde ayný þekilde devam etmekte ve hiçbir olumlu geliþme olmamaktadýr. Kadýna yönelik þiddet ülkemizde de devam etmekte ve her gün artmakta hatta ölümlerle son bulmaktadýr. Kadýna yönelik þiddet kimi yörelerimizde kadýnlarýn kendilerine uygulanan duygusal ve fiziksel þiddeti olaðan sayacak þekilde yetiþtirilmeleri söz konusu olduðundan içinde bulunulan ve maruz kalýnan þiddeti hayatlarýnýn bir parçasý olarak deðerlendirmektedirler. Hal böyle olunca kadýnlarýmýzýn pek çoðu kötü muamele ve þiddet karþýsýnda býrakýn resmi makamlara þikâyette bulunmayý, kendi ailelerinden dahi yardým talep etmemektedirler.

Darp, yaralanma, psikolojik þiddet karþýsýnda çocuklarýna ve canlarýna kast edilmedikçe çoðunlukla sessiz kalmakta ve yaþadýklarý sorunlarý saklamaktadýrlar. Yaþadýklarý korku ve endiþe onlarýn sessizliklerini arttýrmaktadýr. Gördüðü þiddet yeterli deðilmiþ gibi pek çok yöremizde kýzlarýmýzýn en büyük sorunlarýndan biri de küçük yaþta evlendirilme sorunudur. Hatta bunlarýn birçoðu daha küçük çocuk sayýlacak yaþtayken bir "bedel" karþýlýðýnda veya hatýr gönül veya akrabalýk duygularýyla yaþlarýna bakýlmadan zorla evlendirilmektedir. Dünyada bir ilki yaratmaya çalýþan kadýnlar son olarak, dünyanýn farklý kentlerinde toplam 1 milyar kiþinin katýlmasý hedeflenen etkinlikle, kadýna uygulanan þiddete karþý olan, kadýn ve erkekler protestolarýný dans ederek ortaya koymuþlardýr. Dünyada her 3 kadýndan biri dayak, tecavüz, taciz gibi þiddete maruz kalýyor. Kadýna þiddete 'hayýr' demek için, bu þiddete bir son vermek ve bu insanlýk ayýbýna, çýðlýða dikkati çekmek için,

kadýna þiddeti protesto etmek için dans ediyoruz etkinliði baþlatanlar bu protestoyla bir kez daha kadýnýn sesini duyurduklarýna inanýyorum. Bu etkinliðe ülkemizin kadýnlarý da sesiz kalmayarak þiddete son diyerek tavýrlarýný ortaya koymuþlardýr. Artýk kadýna olan þiddete son vermek ve bu insanlýk suçundan kurtulmak gerektiðini her kes aklýna koymalý ve buna göre davranmalýdýr. Kadýnlarýmýzýn sokaklarda þiddete maruz kalarak darp edilmesi görüntülerinden kurtularak kadýnýn toplumdaki deðeri bilinmeli, gerekli saygý sevgi gösterilmelidir. Hükümet, kadýna yönelik uygulanan þiddetten dolayý verilen cezalarý aðýrlaþtýrmalý ve kadýnýn korunmasý konusunda daha hassas davranmalýdýr. Umuyorum ki bütün bu eylemler, protestolar bir gün tüm dünya kadýnlarýný özgürleþtirecek. Kadýnýn çektiði acýlarý, gördüðü zulmü bitirecektir.


6

EKONOMÝ

19 ÞUBAT 2013 SALI

Vali Aydýn'dan proje çaðrýsý

Siirt Valisi Ahmet Aydýn, sivil ve mesleki toplum kuruluþlarý ile kamu kuruluþlarýna proje üretme çaðrýsýnda bulundu. Vali Aydýn, proje üretecek olanlara her türlü desteði vereceklerini söyledi. Misbah YILMAZ Vali Aydýn, Siirt ve bölge için çok önemli olan Sosyal Destek Programý'nýn (SODES) 2013 yýlý çaðrýsýnýn yapýldýðýný belirtti. Vali Aydýn, "SODES programý sosyal kalkýnmýþlýðý hedefliyor. Bu programdan faydalanan illerde sosyal geliþmeler saðlandý. Seferberlik ruhu içinde hep birlikte projeler üretip Siirt'te de sosyal kalkýnmaya hýz vereceðiz. Bunun için

de proje ekibimizi ve sivil toplum kuruluþlarýmýzý yeniden motive ederek, çok daha büyük proje üretmelerini saðlayacaðýz. Kýsacasý Siirt'i proje üretim merkezi haline getirip, insanýmýzýn yüzünü güldüreceðiz. Amacýmýz halkýmýzýn refah ve yaþam standartlarýný yükseltmek, ilimizi daha yaþanýr hale getirmektir. Bunun için de aðýrlýðýmýzý, enerjimizi ve bütün imkanlarýmýzý harcayacaðýz. Bu güne kadar

proje üreten ve Siirt'in geliþmesine katkýda bulunan sivil toplum kuruluþlarýna da teþekkür ediyorum" dedi.

Baþvurular 15 Mart'a kadar Öte yandan açýlan program hakkýnda yazýlý bir açýklama yapan Siirt Valiliði, ilgilileri de bilgilendirdi. Yapýlan yazýlý açýklama þöyle; ''Sosyal Destek Programý (SODES), GAP Eylem Planýnýn Sosyal

Geliþmenin Saðlanmasý bileþeni altýnda, sosyal ihtiyaçlarýn kýsa sürede giderilmesini saðlamak üzere valiliklerin doðrudan sorumlu olduðu, projeye dayalý bir yapýda oluþturulmuþ ve 2008 yýlýnda uygulamaya konulmuþtur. SODES projeleri ile yerel dinamikler harekete geçirilerek, istihdam edilebilirliðin arttýrýlmasý, sosyal içermenin saðlanmasý ile kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin desteklenmesi

öngörülmektedir. 2013 yýlý kapsamýnda hazýrlanacak SODES projeleri için baþvuru sürecine yönelik tarihler Kalkýnma Bakanlýðý tarafýndan belirlenmiþtir. Bu kapsamda proje baþvurularýnýzýn www.sodes.gov.tr adresindeki SODES Bilgi Sistemi (SODES-BÝS) aracýlýðýyla ve yazýlý olarak 15 Þubat-15 Mart tarihleri arasýnda Valiliklere iletilmesi gerekmektedir.''

Benzin alýrken dikkat Akaryakýt ve LPG istasyonlarýnda eksik benzin verdiði tespit edilenlere 4 milyon lira ceza kesildi. Yaygýn hile yöntemlerinin, uzaktan kumanda ile çalýþabilen gizli düzenekler, yazar kasa ara biriminin devre dýþý býrakýlmasý, bilinçli elektrik arýzasý, hileli pompalar olduðu belirlendi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakaný Nihat Ergün, 2012 yýlýnda akaryakýt ve LPG istasyonlarýna yönelik denetimler sonucunda eksik benzin verdiði tespit edilen 219 pompa nedeniyle 4 milyon 53 bin lira para cezasý uygulandýðýný açýkladý. Ergün, kaçak akaryakýt veren 21 adet akaryakýt ve otogaz istasyonunun da mühürlendiðini bildirdi. Ergün, geçen yýl, Türkiye'de mevcut 12 bin 432 lisanlý akaryakýt istasyonunun 4 bin 585 adedinde denetim gerçekleþtirdiklerini ve 9 bin 144 adet ulusal marker ölçümü yaptýklarýný belirterek, bu denetimlerde geçersiz ölçüm sayýsýnýn 33 olduðunu ifade etti. Ergün, geçersiz ulusal marker ölçümünden dolayý 20 akaryakýt istasyonunun ve bir akaryakýt tankerinin mühürlendiðini bildirdi.

Damga kontrolü yapýldý Türkiye'de mevcut 9 bin 789 lisanlý LPG otogaz istasyonun 3 bin 355 adedinin dene-

tlediðini aktaran Ergün, bir tane LPG otogaz istasyonunun lisansý olmadýðý için mühürlendiðini kaydetti. Sayaçlarda yapýlan damga ve miktar denetimlerine yönelik bilgileri de paylaþan Ergün, geçen yýl Türkiye'de mevcut 168 bin 668 adet akaryakýt sayacýnýn 81 bin 567 adedinin damga kontrolünün yapýldýðýný söyledi. 3 bin 331 adet damga süresi geçmiþ akaryakýt sayacý tespit ettiklerini anlatan Ergün, damgasýz veya damgasýna müdahale edilmiþ akaryakýt sayacý sayýsýnýn ise 89 olduðunun bilgisini verdi. Ergün, ''Miktar kontrolü yapýlan 29 bin 148 akaryakýt sayacýndan 219 adedinin eksik verdiðini tespit ettik'' dedi.

Tüm istasyonlara denetim Bakan Ergün'ün verdiði bilgiye göre 2012 yýlý boyunca 81 ilde denetimler gerçekleþtirilirken, 27 ilde ise tüm istasyonlar denetime tabi tutuldu. Kocaeli-Sakarya Yol Güzergâhý ile Mersin, Antalya, Ýstanbul, Bartýn, Yalova, Ýzmir, Sivas, Elazýð, Kýrýkkale, Karaman, Bilecik, Balýkesir, Konya, Adýyaman, Amasya, Kastamonu, Rize, Mardin, Isparta, Tekirdað, Osmaniye, Kütahya,

Trabzon, Denizli, Uþak olmak üzere toplam 27 il ve ilçelerinde bulunan akaryakýt ve LPG oto gaz istasyonlarýnýn tamamý denetlendi.

Hile yöntemleri Bakanlýk ekiplerinin denetimler sýrasýnda karþýlaþtýklarý hile yöntemleri þunlar: -Kaçak yollarla vergisi ödenmemiþ (ulusal markersiz) olarak yurda sokulan ve akaryakýt istasyonlarýnda satýþa sunulan akaryakýtýn, istasyon sahiplerince yeraltýna gömülmüþ gizli tank ve bu tanklara baðlý olarak uzaktan kumanda ile çalýþabilen gizli düzenekler yardýmý ile belirli sayaçlarda nihai tüketiciye satýlmasý, -Kaçak akaryakýtýn istasyonlar dýþýndaki yakýn mesafelerde bulunan tankerler ve bidonlarla ile nihai tüketiciye satýlmasý, -Akaryakýta karýþtýrýlmasý yasak olan ve daha ucuz yollarla temin edilen katký maddelerinin (Nafta, Gaz Yaðý vb.) akaryakýta karýþtýrýlmasý suretiyle standardý bozulmuþ akaryakýtýn tüketiciye satýlmasý, -Akaryakýt olarak kullanýlmasý yasak olan akaryakýt harici petrol ürünlerinin (baz yað, solvent vb.) doðrudan veya basit iþlemlerden geçirilerek piyasaya sunulmasý, -Türkiye'de akaryakýt satýþlarýnýn kontrol altýna alýnmasý ve vergi kaybýnýn önlenmesine yönelik olarak oluþturulmuþ bulunan ve

akaryakýt pompasýna baðlý bulunan ödeme kaydedici cihazlarýn en önemli parçasý olan yazar kasa ara birim ünitesinin devre dýþý býrakmasý suretiyle haksýz kazanç saðlamasý, -Akaryakýt istasyonunda araç plakasý girilmeden satýþ yapýlmasý ve satýþ sonrasý fatura verilmemesi, -Akaryakýt istasyonlarýnda araç yoðunluðunun fazla olduðu saatlerde, istasyon çalýþanlarýnca araçlarýn bilinçli olarak eksik veya kaçak yakýt veren belirli sayaçlara yönlendirilmesi, -Akaryakýt istasyonlarý denetimleri esnasýnda, bilinçli elektrik arýzasý meydana getirilmek suretiyle hileli akaryakýt satýþý yapýlan sayaçlarýn, uzaktan kumanda düzeneði ile durdurulmasý, -Ýstasyon içinden veya etrafýndan giriþ çýkýþ yapýlabilecek ve dikkat çekmeyecek yollarýn bulunmasý, -Ýstasyon etrafýnda bulunan bazý alanlarýn özellikle karanlýkta býrakýlmýþ olmasý ve bu alanlarýn özellikle istasyona ait kamera gözetleme alanýnýn dýþýnda býrakýlmasý, -Ýstasyonun herhangi bir yerinde vaziyet planý dýþýnda duvarla çevrili veya akaryakýt tankerlerinin görünmeden boþaltým yapabilecek alanlarýnýn olmasý.

Altýnýn toparlanma çabasý

Son 6 ayýn en düþük seviyesinde seyreden altýn fiyatlarý 1600 dolarýn üzerinde iþlem görüyor. Dr. Kýyamet olarak bilinen yatýrým gurusu Marc Faber, altýnýn belli bir düþüþ sonrasý yeniden zirve yapacaðýný söyledi.

600 kiþilik kadroya 2 bin 324 baþvuru B atman merkez ve ilçelerinde istihdam edilmek üzere alýnacak 600 Geçici Köy Korucusu kadrosu için bugüne kadar 2 bin 324 baþvuru yapýldýðý açýklandý. Kozluk ve Beþiri ilçelerinde baþvurularýn devam ettiði, Sason, Hasankeyf, Gercüþ ve merkez ilçedeki baþvurularýn ise sona erdiði açýklandý. Batman merkez ve ilçelerinde korucu kadrosuna yapýlan baþvurularýn Sason ilçesinde alýnacak korucu sayýsý 200, baþvuru sayýsý 749. Kozluk ilçesinde ise alýnacak korucusu sayýsý 115, baþvuru sayýsý 600. Gercüþ ilçesinde alýnacak korucu sayýsý 125, baþvuru sayýsý 400. Beþiri ilçesinde alýnacak korucu sayýsý 100, baþvuru sayýsý 500. Hasankeyf ilçesinde alýnacak korucu sayýsý 20, baþvuru sayýsý 35. merkez ilçede alýnacak korucu sayýsý 40, baþvuru sayýsýnýn da 40 olduðu belirtildi.

Altýn fiyatlarý 6 ayýn en düþüðünde seyrediyor. Uluslararasý piyasalarda altýnýn onsu haftaya hafif yükseliþle baþladý. Altýnýn onsu 1615 dolara yükseldi. Altýn cuma günü 1600 dolarýn altýna inerek 6 ayýn en düþük seviyesini görmüþtü. Cuma günkü gerileme Aralýk'tan bu yana bir günde kaydedilen en sert düþüþ olmuþtu. Altýn fiyatlarý teknik satýþlar ve dolarýn deðer kazanmasý nedeniyle baský altýnda bulunuyor. Reuters'ýn teknik analizine göre, altýn fiyatlarý 1592 dolara inebilir. Bu seviyenin görülmesi durumunda ikinci destek noktasý 1582 dolar olarak görünüyor. Kapalýçarþý'da ise altýnýn gramý 92 lirada seyrediyor.

Faber: Yeniden yükselecek Öngörüleri nedeniyle piyasalarda 'Dr. Kýyamet' olarak bilinen ünlü yatýrým gurusu Marc Faber, altýn fiyatlarýnýn belli bir düþüþ yaþadýktan sonra

BÝGÝAD'tan istiþare toplantý

B

itlis Genç Ýþ Adamlarý Derneði (BÝGÝAD) tarafýndan Tatvan ilçesinde istiþare toplantýsý düzenledi. Dernek üyeleriyle birlikte düzenlenen sabah kahvaltýsýnda bir araya gelen BÝGÝAD Þube Baþkaný Cengiz Þahin, dernek faaliyetleri ve yapýlacak olan iþlerle ilgili istiþarede bulunmak üzere bir araya geldikleri söyledi. 13 Þubat 2013 gününün Dünya Bitlisliler Günü ilan ettiklerini de aktaran Baþkan Þahin, "13 Þubat günü Ýstanbul'da bulunan Topkapý Sosyal Tesisleri'nde günün anlam ve önemiyle ilgili bir gece düzenlemeyi planlýyoruz. Bugün burada da planladýðýmýz gece hakkýnda dernek üyelerimize bilgi vermek için bir araya gelmiþ bulunmaktayýz" dedi.

Tanýrým gecesi düzenlenecek tekrar yükseleceðini belirterek, "Altýnlarýmý tutmaya devam ediyorum. Önümüzdeki dönemde altýn yatýrýmlarý artýrabilir. Eðer altýnýn onsu 1550 dolarlarý görürse, pozisyonumu deðerlendirip daha çok alým yapmayý düþünüyorum. Ýlerleyen tarihlerde altýn fiyatlarýnýn tekrara artýþa geçmesini bekliyorum. Altýn fiyatlarýnda belli bir düþüþ yaþandýktan sonra yeniden Eylül 2011'deki 1921 dolarlýk zirve yeniden yaþanacak'' dedi.

13 Þubat tarihinin ayný zamanda BÝGÝAD'ýn 7. kuruluþ yýl dönümü olduðunu ifade eden Þahin, "Bu özel günde ilimizi en güzel þekilde tanýtmayý amaçlýyoruz. BÝGÝAD Yönetim Kurulu Baþkanýmýz Erol Ersan'ýn öncülüðünde, Türkiye'de bulunan bütün Bitlislileri bir araya getirmek için el ele verdik. Bitlis Valiliði, il, ilçe ve belde belediyeleri ile birlikte Bitlis'imizi temsil eden diðer Bitlis dernekleriyle istiþare halindeyiz. Burada el ele vererek Bitlis ilimiz için unutulmaz bir gece düzenleyeceðiz. 'Böyle Bir Gece 100 Yýlda Bir Gelir' sloganýyla çýkmýþ olduðumuz bu yolda BÝGÝAD olarak Bitlis'in özlem duyduðu ve hak ettiði tanýtým için bu ülkede yaþayan bütün vatandaþlarýn Bitlis'imizi daha yakýndan tanýmalarýna vesile olacaðýna inanýyorum" diye konuþtu.


GÜNCEL

19 ÞUBAT 2013 SALI

Demirtaþ'tan Ýmralý' açýklamasý

7

'Sýkýntý olmamalý'

Ýmralý'ya gidecek olan heyetle ilgili deðerlendirme yapan BDP Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, "Biz bir sýkýntý olmamasýný temenni ediyoruz. Heyetimiz uzun süreden beri hazýr bir þekilde bekliyor. Biz kararýmýzý almýþ durumdayýz" dedi.

D

iyarbakýr'da devam eden KCK ana davasý sabah saatlerinde 6. Aðýr Ceza Mahkemesi'nde baþladý. Duruþmayý izlemek üzere adliye binasýna giden BDP Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, gündemi deðerlendirdi. KCK operasyonlarý kapsamýnda tutuklularýn infazlarýný doldurduklarýný ifade eden Demirtaþ, tahliyelerin olmasý gerektiðini vurguladý. KCK adýyla baþlatýlan ilk operasyonlarýn üzerinden 4 yýl geçtiðini hatýrlatan Demirtaþ, 4 yýldýr halen burada savunma ve ifade vermeyi bekleyen çok sayýda kiþinin olduðunu söyledi. Demirtaþ, þöyle devam etti: Yargýlama aþamasýnýn soruþturma kýsmý bile tamamlanmýþ arkadaþlarýmýz var. Bunlarýn bir kýsmý, örgüt üyeliðinde ceza alsalar bile infazlarýný neredeyse tamamlamýþ durumdalar. Bu salonlar mahkeme olmaktan çok mezbahaneye döndü. Resmen burada katliamlar yapýldý. Sadece Diyarbakýr mahkemelerinde deðil, Türkiye'nin birçok mahkemesinde hukuk, kanun, yasa, anayasa, uluslar arasý sözleþmeler ayaklar altýna alýndý. Bugün artýk, biz burada adalet falan için beklemiyoruz. Adalet zaten infaz edildi.

Yargýdan beklentimiz yok Bugün burada çýkacak tahliyenin arkadaþlarýmýzýn özgürlüðü açýsýndan çok önemlidir, ama siyasi açýdan bizim açýmýzdan hiçbir deðeri yoktur. 4 yýldýr

haksýz, hukuksuzlukla tuttuðunuz insanlarý bugün býraksanýz siyaseten bir kazanýmý olmaz. Bunu 1-2 yýl önce yapmýþ olsaydýnýz anlamý olurdu. Ama infazlarý tamamladýktan sonra mahkemelerin tahliye verip vermeleri onlarýn bileceði iþtir. Her bir arkadaþýmýz bizim için deðerlidir. Onlarýn özgürlüðü bizim için deðerlidir. Biz arkadaþlarýmýzla dayanýþma için buraya geldik. Mahkemelere hiçbir çaðrý da yapmýyoruz. Bu kararlarý veren savcý ve yargýçlar emin olsunlar ki bu ülkede akan kana, bu ülkede analarýn aðlamasýna katký sundular, bunu bilmelerine fayda var. Bu saatten sonra kendileri bilir. Siyaset olarak biz barýþ için, akan kanýn durmasý için elimizden geleni yaparýz ama yargýnýn bu ülkede demokrasi, özgürlüðe tarih boyunca katký sunmadýðý ortadayken, bu saatten sonra bir beklenti içerisinde deðiliz. Bütün arkadaþlarýmýzýn tahliye edilmesi kararý haricinde hiçbir karar bizim için adil sayýlmaz.

Ýmralý'ya gidecek isimler Ýmralý'da Abdullah Öcalan ile yapýlacak ikinci görüþmeye kimin gideceði konusunda BDP olarak isim belirlediklerini ifade eden Demirtaþ, hükümetin isimlere takýlýp süreci yavaþlatmamasý gerektiðini belirtti. Demirtaþ, "Biz bir sýkýntý olmamasýný temenni ediyoruz. Bu saatten sonra hükümetin isimlere takýlarak süreci yavaþlatma gibi bir tavrý ortaya çýkarsa biz artýk buradan baþka niyetler ararýz. Bizim heyetimiz uzun süreden beri hazýr bir þekilde bekliyor. Biz kararýmýzý almýþ durumdayýz. Hangi arkadaþýmýzýn Ýmralý'ya gitmesi konusunda baþvuru yapacaðý belli. Hükümet bu konuda karar vermeyecek, hükümet izin merciidir. Adalet Bakanlýðý Ýmralý veya herhangi bir cezaevine gidiþi konusunda izin verir, karar vermez. Kimin Ýmralý'ya gideceði konusunda ka-

BDP'den halka teþekkür Barýþ ve Demokrasi Partisi (BDP) Hakkari Ýl Baþkanlýðý yeni yönetimi, düzenlediði toplantýyla halka teþekkür etti. Bulvar Caddesi üzerinde bulunan parti binasýnda yapýlan toplantýya BDP Ýl Baþkaný Rahmi Kurt, PM üyesi Hasan Güzel ve il yönetim kurulu üyeleri katýldý. Burada bir konuþma yapan PM Üyesi Hasan Güzel, her zaman yanlarýnda olan ve kendilerini yalnýz býrakmayan halka teþekkür etti. Ýl Baþkaný Rahmi Kurt ise, yapýlan kongreye halkýn büyük ilgi gösterdiði-

ni belirtti. Kurt, "Kongrede olduðu gibi tüm faaliyetlerde bizleri yalnýz býrakmayan halkýmýza teþekkür ediyoruz. Seçilen yeni yönetim ile birlikte halkýmýza hizmetin en iyisini vermeye çalýþacaðýz. Halkýmýza layýk olabilmek için yeni yönetimimizle birlikte elimizde gelen çabayý harcayacaðýz. Tüm faaliyetlerde olduðu gibi kongrede de bizleri yalnýz býrakmayan ve yanýmýzda olan veya gelemeyen tüm halkýmýza buradan teþekkür ediyorum" dedi.

SPOR TESÝSÝ YAPTIRILACAKTIR YENÝÞEHÝR BELEDÝYESÝ DESTEK HÝZMETLERÝ MÜDÜRLÜÐÜ

Spor Tesisi yapým iþi 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr. Ýhale Kayýt Numarasý : 2013/19347 1-Ýdarenin a) Adresi : LISE CAD. ALTINDAG 3 APT. 41 21100 YENÝÞEHÝR YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR b) Telefon ve faks numarasý : 4122289654 - 4122289653 c) Elektronik Posta Adresi : ihale@diyarbakiryenisehir.bel.tr ç) Ýhale dokümanýnýn görülebileceði internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 2-Ýhale konusu yapým iþinin a) Niteliði, türü ve miktarý : Ýhalenin niteliði, türü ve miktarýna iliþkin ayrýntýlý bilgiye EKAP'ta (Elektronik Kamu Alýmlarý Platformu) yer alan ihale dokümaný içinde bulunan idari þartnameden ulaþýlabilir. b) Yapýlacaðý yer : Diyarbakýr Ýli c) Ýþe baþlama tarihi : Sözleþmenin imzalandýðý tarihten itibaren 5 gün içinde yer teslimi yapýlarak iþe baþlanacaktýr. ç) Ýþin süresi : Yer tesliminden itibaren 150 (yüzelli) takvim günüdür. 3- Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer : LISE CAD. ALTINDAG 3 APT. 41 21100 YENÝÞEHÝR YENÝÞEHÝR / DÝYARBAKIR b) Tarihi ve saati : 13.03.2013 - 10:00 4. Ýhaleye katýlabilme þartlarý ve istenilen belgeler ile yeterlik deðerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 4.1. Ýhaleye katýlma þartlarý ve istenilen belgeler: 4.1.1. Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasý ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odasý veya ilgili Meslek Odasý Belgesi. 4.1.1.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sânatkar odasýndan veya ilgili meslek odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.1.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu Ticaret ve/veya Sanayi Odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren Ýmza Beyannamesi veya Ýmza Sirküleri. 4.1.2.1. Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 4.1.2.2. Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, 4.1.3. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen teklif mektubu. 4.1.4. Þekli ve içeriði Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminat.

rarý partimiz vermiþtir. Bu kararý da vermiþ durumdayýz. Kendileri izin verir mi vermez mi onlarýn takdiridir. Bu süreci bizsiz de yürütebilirler, biz baþýndan beri engel olmayacaðýmýzý ifade etmiþtik. Ama bu saatten sonra isim tartýþmasý yapan ve dayatan bir þekille karþýmýza gelecek bir siyasi anlayýþla çalýþma yürütemeyiz. Bunun bilinmesinde fayda var. Özellikle Ýmralý boyutuyla artýk kendileri çalýþmalarýný yürütürler, biz de dýþarýdan destek oluruz, engel de olmayýz" þeklinde konuþtu.

'Geç kalýnmýþ bir ziyaret' BDP Genel Baþkaný Selahattin Demitaþ, Abdullah Öcalan ile yapýlacak görüþmenin geç kalýnmýþ bir ziyaret olduðunu belirterek, hükümetin yaklaþýmlarý nedeniyle 1,5 aydýr Ýmralý'ya gidilemediðini söyledi. Demirtaþ, "Yapacaðýmýz ziyaret gecikmiþ bir ziyarettir. Aslýnda bir ay önce Ýmralý Adasý'na ikinci ziyaretin olmasý gerekirdi ama hükümetin yaklaþýmlarý nedeniyle 1,5 aydýr Ýmralý'ya gidilemiyor. Biz sabýrlý davranýyoruz. Bu süreç iþlensin diye gerçekten de metanetli davranýyoruz. Sürece samimiyetle yaklaþtýðýmýz için, halkýmýzýn barýþ özlemlerine cevap vermek için bu þekilde davranýyoruz. Yoksa Ýmralý görüþmeleri bu þekilde kriz olmamasý gerekiyor. Bundan sonra da süreç iþlenecekse Ýmralý görüþmeleri Öcalan'ýn avukatýyla, ailesiyle siyasetçilerle görüþmesinin rutin bir hale dönüþmesi lazým. Ben milletvekili olarak, Diyarbakýr Cezaevi'ne istediðim zaman gidip ziyaret yapabiliyorum. Bunun önünde hiçbir engel yoktur. Ýmralý Cezaevi de hukuki açýdan ayný statüye tabiiyse, artýk bunun böyle Baþbakan ve bakanýn özel izin veya özel krizlerine tabi olmamasý gerekiyor. Bundan sonra sürecin normalleþerek devam etmesi lazým" ifadelerini kullandý.

'Yargý siyasal terbiye aracý'

C

HP Genel Baþkan Yardýmcýsý Sezgin Tanrýkulu, "Yargý bir adaleti gerçekleþtirme aracý olarak deðil, muhalifler üzerinde bir siyasal terbiye aracý olarak kullanýlýyor. 4 yýldan beri bu yargýlamalardan tahliye kararý çýkmadý" dedi. Diyarbakýr 6'ncý Aðýr Ceza Mahkemesi'nde görülen KCK/TM davasýnýn dünkü oturumuna 108 tutuklu sanýktan 78'i ve tutuksuz sanýklardan 6'sý katýlýrken, 30 tutuklu sanýk raporlu olduðu gerekçesiyle katýlmadý. 175 sanýðýn yargýlandýðý davayý BDP Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ, CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Sezgin Tanrýkulu, BDP Diyarbakýr Milletvekili Nursel Aydoðan da izledi. 14 Ocak tarihinde baþlayan 58',nci duruþmanýn dünkü oturumunda kapatýlan DTP'nin Parti Meclis üyesi Mazlum Tekdað'a iliþkin deliller okundu. Tekdað'a iliþkin deliller arasýnda BDP Genel Baþkaný Selahattin Demirtaþ ile ilgili seçim çalýþmalarýný içerek telefon konuþmalarýnýn da bulunduðu dikkat çekti. Telefon görüþmesine iliþkin savunmasý sorulan Tekdað, "Selahattin Demirtaþ o dönem DTP'nin Meclis Grup Baþkan Vekili olarak görev yapýyordu. O dönem partide birlikte çalýþýyorduk. Bu konuþma seçim sürecinde yapýldý" dedi. Tekdað'a iliþkin delillerin okunmasýnýn ardýndan mahkeme duruþmaya öðlen arasý verdi.

Tanrýkulu: Ayrýþmanýn odak noktasý Duruþmayý takip ettikten sonra açýklama yapan CHP Genel Baþkan Yardýmcýsý Sezgin Tanrýkulu, Diyarbakýr'da 4 yýldan fazladýr süren bir yargýlama olduðunu belirterek, "Türkiye'de yargý çok uzun zamandýr muhalifler üzerinde bir siyasal terbiye aracý, bir öç alma aracý olarak kullanýlýyor. Bu Diyarbakýr'da da, Ýstanbul'da da, Ýzmir'de de, Ankara'da da böyle. Yargý bir adaleti gerçekleþtirme aracý olarak deðil, muhalifler üzerinde bir siyasal terbiye aracý olarak kullanýlýyor. 4 yýldan beri bu yargýlamalardan tahliye kararý çýkmadý. Umarým yargý bu öç alma mekanizmasýný bir tarafa býrakýr adalete, hukuka, özgürlüklere uygun bir karar çýkar. Ayrýca yargý bir sayasal terbiye aracý olarak kullanýldýðý için, Türkiye'de kutuplaþmanýn ve ayrýþmanýn odak noktasý oldu. Türkiye yeni bir sürece girmek üzere. Bu sürece uygun olarak Türkiye'nin her yerinde yargý bu sürece hizmet eden kutuplaþmayý ve ayrýþmayý ortadan kaldýran, barýþa, çözüme ve uzlaþmaya hitap edebilecek bir araca dönüþmesi lazým. Umuyorum yargýçlar bütün Türkiye'nin vermiþ olduðu bu uzlaþma mesajýný, çözüm mesajýný uygularlar ve Diyarbakýr'da hukuka ve adalete uygun yurttaþlarýn istemine uygun bir karara imza atarlar" þeklinde konuþtu.

4.1.5Ýhale konusu iþte idarenin onayý ile alt yüklenici çalýþtýrýlabilir. Ancak iþin tamamý alt yüklenicilere yaptýrýlamaz. 4.1.6 Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren belge. 4.2. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýdare tarafýndan ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin kriter belirtilmemiþtir. 4.3. Mesleki ve Teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.3.1. Ýþ deneyim belgeleri: Son on beþ yýl içinde bedel içeren bir sözleþme kapsamýnda taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranýndan az olmamak üzere ihale konusu iþ veya benzer iþlere iliþkin iþ deneyimini gösteren belgeler. 4.3.2. Makine, teçhizat ve diðer ekipmana iliþkin belgeler Adet Cinsi 3 Damperli Kamyon 2 Beko Loder 4.4.Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler ve benzer iþlere denk sayýlacak mühendislik ve mimarlýk bölümleri: 4.4.1. Bu ihalede benzer iþ olarak kabul edilecek iþler: Benzer iþ olarak (A) Alt Yapý Ýþleri XVIII Grup Saha Ý þleri ve (B) ÜSTYAPI (BÝNA) ÝÞLERÝ III. GRUP: BÝNA ÝÞLERÝ 4.4.2. Benzer iþe denk sayýlacak mühendislik veya mimarlýk bölümleri: Ýnþaat Mühendisi 5.Ekonomik açýdan en avantajlý teklif sadece fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6. Ýhaleye sadece yerli istekliler katýlabilecektir. 7. Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1. Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve 300 TRY (Türk Lirasý) karþýlýðý Diyarbakýr Yeniþehir Belediyesi 4. kat Ýhale Bürosu adresinden satýn alýnabilir. 7.2. Ýhaleye teklif verecek olanlarýn ihale dokümanýný satýn almalarý zorunludur. 8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Diyarbakýr Yeniþehir Belediyesi 4. kat Ýhale Bürosu adresine elden teslim edilebileceði gibi, ayný adrese iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9. Ýstekliler tekliflerini, anahtar teslimi götürü bedel üzerinden verecektir. Ýhale sonucu, üzerine ihale yapýlan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleþme imzalanacaktýr. Bu ihalede, iþin tamamý için teklif verilecektir. 10. Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmýþ) takvim günüdür. 12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13. Diðer hususlar: Ýhalede Uygulanacak Sýnýr Deðer Katsayýsý (N) : 1,20 Basýn-309 (www.bik.gov.tr) Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr’de


8

Aktüalite

19 ÞUBAT 2013 SALI

Karayýlan'dan Ýmralý açýklamasý

'Çözüm modeline katýlacaðýz'

PKK yöneticilerinden Murat Karayýlan, Abdullah Öcalan'ýn çizeceði çözüm modeline katýlacaklarýný söyledi ve ekledi: Hareketimiz Önderlikle bir bütündür. Elbette ki Önderlikle yürüyecektir.

M

urat Karayýlan, Kürt sorununu çözmenin artýk 'olmazsa olmaz' olduðunu belirtti. Toplumsal uzlaþma çerçevesinde halklarýn birbirine düþmanca deðil kardeþçe yaklaþmasý gerektiðini vurgulayan Karayýlan, kültürlerin bir arada yaþamasýný zenginlik olarak gören bir perspektifle köklü ve kalýcý barýþýn geliþeceðini kaydetti. Karayýlan, özetle þu görüþleri dile getirdi: Kürt sorunu Türkiye'nin ve bölgenin en ciddi sorunudur. Bu sorunu çözmek için ciddi ve tutarlý bir siyasal duruþa ve iradeye ihtiyaç vardýr. Henüz devlet ve hükümet katýnda ciddiye alýnabilecek bir pratik adým atýlmadý. Bu sorunun tümünü bir kerede çözelim de demiyorum. Adým adým ilerlemek gerekiyor. Ama bunun

için öncelikle hükümetin, Parlamento'nun ve devletin yapacaðý þeyler vardýr. Biz bu sürecin samimiyetine dair çok büyük bir kuþku taþýmaktayýz. Öncelikle Kürt tarafýnýn zayýflatýlmasýný esas alan yaklaþýmlar deðil, karþýlýklý birbirini anlama temelinde çözüm yaklaþýmlarý gündemleþmek zorundadýr.

Pratik adýmlara ihtiyaç var Bu anlamda güven artýrýcý pratik adýmlara ihtiyaç vardýr. Önderliðimiz tek taraflý bir çaðrý deðil her iki tarafa çaðrý anlamýna gelen yeni bir 'yol haritasý'ný sunabilir. Yeni Anayasada Kürtlerin eskisi gibi dýþlanmasý deðil, artýk yer almasý gerekiyor. Türkiye'de yaþayan tüm farklý kesimlere yer veren

yeni bir anayasal bakýþ açýsýyla Türkiye toplumu kendini yeniden biçimlendirmek zorundadýr. Kimsenin kimseyi dýþlamadýðý, farklýlýklarýn zenginlik olarak görüldüðü, uzlaþý içerisinde bir arada yaþamanýn zemini böyle geliþtirilebilir. Türkiye Cumhuriyeti'nin sýnýrlarý içerisinde yaþayan herkesin kardeþçe ve eþitçe yaþamasý için 1921 Anayasasý temel alýnabilir. Özellikle 9 Þubat 1922'de Meclis'in 63'e karþý 374 oyla kabul ettiði 20 maddelik Kürt reformu, sorunun çözümünde temel referans alýnabilir. Kürtler de bir millettir. Bu milletin millet olmaktan kaynaklý haklarý vardýr. Bunlar doðal ve insani haklardýr. Daha baþka bir þey istenilmiyor.

Beyaz perdeyle tanýþtýlar M

uþ'ta Sosyal Destek Programý kapsamýnda çeþitli kurslara katýlan genç kýz ve kadýnlar sinemayla tanýþtý. SODES projesiyle Yeþilyurt Gençlik Merkezi'ndeki çeþitli kurslara katýlan 50 genç kýz ve kadýn, hayatlarýnda ilk defa beyaz perdede film izleme imkaný buldu. Gençlik Merkezi Müdiresi Sabahat Karaçelik'in organizasyonuyla minibüsle evlerinden alýnan kursiyerler sinemaya götürüldü. Þahan Gökbakar'ýn 'Celal ile Ceren' filmini izleyen kursiyerler, bunun çok farklý bir duygu olduðunu belirttiler. 42 yaþýndaki Selma Yýldýz, ilk kez sinemaya geldiðini belirterek, "Televizyonla sinema arasýnda büyük fark var. Çocuklarýmý da ilk fýrsatta sinemayla tanýþtýracaðým" dedi. Kadýnlarý sinemayla buluþturduðu için mutlu olduðunu vurgulayan Gençlik Merkezi Müdiresi Sabahat Karaçelik ise bu tür etkinliklerin devam edeceðini ifade etti.

Ýl Baþkaný Altaç Eðil'de A

B

Suriyeli ailelere yardýmlar sürüyor

atman'daki Sivil Toplum Kuruluþlarý'nýn (STK) oluþturduðu Suriyelilerle Dayanýþma ve Yardýmlaþma Giriþimi, hafta sonunda ailelere yardýmlarýný sürdürdü. Ýki ay önce kentteki oluþturulan Batman'daki Suriyelilerle Dayanýþma ve Yardýmlaþma Giriþimi, kenar semtlere sýðýnan Suriyeli ailelere yardým ulaþtýrmaya devam ediyor. Kentteki Suriyeli ailelere giriþime destek veren gönüllülerce ayni yardýmlar yapýldý. Yaklaþýk 15 araçla kentin kenar semtlerinde yaþayan Suriyeli ailelere deðiþik yiyecek maddelerinden oluþan gýda, giyim, tüp, döþek gibi yardýmlar ulaþtýran gönüllüler, maðdurlarý sevindirdi. Yaklaþýk 300 aileye hafta sonu ulaþtýklarýný belirten gönüllüler, yardým paketleri için destek veren hayýrseverler ile kurumlara teþekkür etti.

K Parti Diyarbakýr Ýl Baþkanlýðý'na yeni atanan Avukat Aydýn Altaç, partisinin Eðil ilçe teþkilatýný ziyaret etti. Altaç, Diyarbakýr Ýl Baþkanlýðý olarak ilçelerle omuz omuza hep beraber hizmet mücadelesi içinde olduklarýný söyledi. Ýl Baþkaný Aydýn Altaç, beraberindeki yönetim kurulu üyeleriyle birlikte AK Parti Eðil Ýlçe Baþkaný Mehmet Karakaþ'ý makamýnda ziyarete ederek, teþkilatýn sýkýntý ve sorunlarýný dinledi. Eðil Ýlçe Baþkaný Mehmet Karakaþ ve parti üyeleri tarafýndan karþýlanan Altaç, AK Parti'nin bir istiþare partisi olduðunu söyledi. Ekip ruhuyla bütün problemler istiþare toplantýlarý yapýlarak çözüldüðünü belirten Altaç, "Ýl ve ilçe teþkilatlarýmýzýn birlik ve beraberliðiyle çýktýðýmýz bu yolda baþarýlý olacaðýmýza inanýyorum. Diyarbakýr Ýl Baþkanlýðý olarak ilçelerimizle þuanda omuz omuza hep beraber hizmet mücadelesi içindeyiz. Eðil potansiyeli ile önemli bir merkez. Eðil ilçemizle gurur duyuyoruz. Eðil ilçemiz sadece kültürel potansiyeli ile deðil, inanç yönüyle ön plana çýkan bir ilçemizdir" dedi.

Anadilde hutbeye destek Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn anadilde hutbe verilebileceðini söylemesi Sivil Toplum Kuruluþlarý (STK) ve bölge halký tarafýndan olumlu karþýlandý.

K

ýzýltepe Ýlçe Ticaret Borsasý Baþkaný Mehmet Þahin, Türkiye gündeminde olan anayasa temelinde özgürlüðün önünün açýlacaðýný söyledi. Þahin, "Sayýn Baþbakan bu konuda zenginliðimiz olan, Türkiye'nin hakim olduðu insanlarýmýzýn yaþadýðý yerlerde hutbe hem Arapça, hem Kürtçe, hem Türkçe okunabilir. Yöresel olarak bölgemizde aðýrlýklý bölgemizde Kürtçe mevlit ve hutbe okunmasýný yararlý

görüyoruz. Ýsabetli görüyoruz. Buda bir özgürlüktür, özgürlüklerin önündeki kýsýtlamalar tamamen kaldýrýlmalýdýr. Sayýn Baþbakan'ýn atýðý bu adýmý çok olumlu buluyoruz, kendisine çok teþekkür ediyoruz ve kutluyoruz" dedi. Anadilde hutbe müjdesi vatandaþlar tarafýndan da olumlu karþýlandý. Konuyla ilgili düþüncelerini anlatan Nezir Ekinci, "Halkýn ve milletin anladýðý hangi dil ise o dilde vaaz verilmesi lazým. Baþbakan'ýn böyle bir adým atmasýný olumlu görüyoruz. Bu adýmýn çoktan atýlmasý gerekiyordu. Bu açýklama bizim için müjde gibidir. Sayýn Baþbakan'a bu açýklamalarýndan dolayý teþekkür ediyoruz" diye konuþtu.


Ýç-Dýþ Politika

19 ÞUBAT 2013 SALI

9

Izmir'den Diyarbakýr'a çýkarma AK Parti Ýzmir Milletvekili Rýfat Sait, 100 kiþiyle 8 Mart'ta Diyarbakýr'a geliyor. Sait, Dünya Kadýnlar Günü'nde aðlayan anneleri dinleyecek.

M

illetvekilleri ile sivil toplum kuruluþu temsilcilerini örgütlü olduðu illerde buluþturan Türkiye küçük Millet Mecxlisi (TkMM), 'Ýzmir'in barýþ istemeyen kent imajýný silmek' için 1 Mart'ta Ýzmir'de, 2 Mart'ta da Diyarbakýr'da buluþma önerisini, Ýzmir Büyükþehir Belediye Baþkaný Aziz Kocaoðlu ile Diyarbakýr Büyükþehir Belediye Bakaný Osman Baydemir'e iletti. Baþkanlar, öneriye destek verdi. Ancak Kocaoðlu 2 Mart'ta yeni fuar alanýnýn temelini atacaðýný, ziyareti ilerleyen günlerde gerçekleþtireceðini açýkladý.

Ensarioðlu aðýrlayacak TkMM'nin bu barýþ ziyareti önerisi

tartýþýlýrken, AK Parti Ýzmir Milletvekili Rýfat Sait, 100 kiþilik bir heyetle 8 Mart'ta Diyarbakýr'a gideceðini açýkladý. Balkan göçmeni olan Sait, ayný zamanda Balkan Stratejik Araþtýrmalar Merkezi'nin de baþkaný. 20'si basýn mensuplarýndan oluþan heyette Balkan göçmeni iþadamlarý, sivil toplum kuruluþu temsilcileri de yer alacak. AK Parti Diyarbakýr Milletvekili Galip Ensarioðlu tarafýndan aðýrlanacak heyet, üç günlük ziyarette Mardin ve Van'a da gidecek.

Baydemir ile görüþecek Rýfat Sait, Belediye Baþkaný Osman Baydemir ile ticaret ve esnaf odalarýnýn ziyaret edileceðini, amaçlarýnýn halkýn

arasýna karýþýp evlere 'çat kapý' girmek olduðunu belirterek, "Dünya Kadýnlar Günü'nü Diyarbakýr'da kutlayacaðýz, bölgede aðlayan analarý dinleyeceðiz. Temamýz 'hoþgörü ve dostluk' olacak. Halklarýn kardeþliðine dikkat çekeceðiz, önyargýlarý yýkacaðýz. Dicle Üniversitesi'ne Balkan halk oyunlarý ekibini götüreceðiz, zýlgýtlarý dinleyeceðiz. Diyarbakýr'da Balkan göçmenlerine ait bir köyü gezeceðiz. Bu ziyareti önce Baþbakanýmýza ilettim, destek verdi, hatta 'Benden de selam söyleyin' dedi'' þeklinde konuþtu.

Bozdað: Öcalan ilaný sabotaj B

aþbakan Yardýmcýsý Bekir Bozdað, Guardian'da yayýmlanan "Öcalan'a özgürlük" ilanýný sabotaj olarak deðerlendirdi. Bozdað, Ýmralý ile yürütülen çözüm görüþmeleri sýrasýnda Abdullah Öcalan'a özgürlük tartýþmasýný gündeme getirmenin provokasyon olduðunu dile getirdi. Öcalan'ýn affýnýn söz konusu olmadýðýný belirten Bozdað, ''Defalarca bunun olmayacaðý ve olmasýnýn mümkün olmadýðý kamuoyuyla paylaþýlmýþtýr. Daha önce yapýlan açýklamalara raðmen çözüm sürecinin olumlu

ilerlediði bir dönemde bu ilaný vermek, olumlu havayý bozmaya, sürece milletin verdiði desteði azaltmaya yönelik bir adýmdýr" dedi.

Ünlü düþünürler de var Merkezi Almanya'nýn Köln kentinde bulunan "Öcalan'a Özgürlük-Kürdistan'a Barýþ Uluslararasý Ýnisiyatifi," Ýngiltere'nin saygýn gazetelerinden The Guardian'a verdiði yarým sayfa ilanda Abdullah Öcalan'ýn serbest býrakýlmasýný talep etmiþti. Ýlana imza atanlar arasýn-

da Antonio Negri, Noam Chomsky ve Immanuel Wallerstein gibi ünlü düþünürlerin yaný sýra, BM eski Genel Sekreter Yardýmcýsý Hans-Kristof von Sponeck, Kýbrýs Rum yönetimi lideri Dimitris Hristofyas, Rum Baþpiskoposu 2. Hrisostomos ve Ýspanya'da kapatýlan Batasuna Partisi'nin hapisteki sözcüsü Arnaldo Otegi var. Almanya, Fransa ve Ýngiltere'den milletvekilleri de imza attý. Türkiye'den ise yazar Vedat Türkali ile milletvekilleri Aysel Tuðluk ve Leyla Zana'nýn imzalarý ilanda yer aldý.

BDP'li vekiller Sinop'ta Çorum'dan karayoluyla Sinop'a geçen BDP milletvekilleri Sýrrý Süreyya Önder, Levent Tüzel, Sebahat Tuncel ve Ertuðrul Kürkçü, kent merkezinde tepkiyle karþýlandý. Caddelere geceden Türk bayraklarý asýldý. Öðretmen evinde toplantý yapýldýðý sýrada 200 kiþi bina önünde protesto sloganlarý attý.

Ç

özüm süreci çerçevesinde Karadeniz'deki illeri ziyaret etmek için yola çýkan BDP'li 4 milletvekili, dün sabah karayoluyla Çorum'dan Sinop'a geçti. Milletvekilleri Sýrrý Süreyya

Atatürk'ün boyu 1.74

G

enelkurmay Baþkanlýðý, Mustafa Kemal Atatürk'ün boyunun kýsa olduðu yönündeki iddialara özlük belgeleri yayýnlayarak yanýt verdi. Belgelere göre Atatürk'ün boyu bilinenin aksine 1.68 deðil, 1.74. Genelkurmay Baþkanlýðý, Mustafa Kemal Atatürk için özel bir internet sitesi hazýrladý. "Atatürk Köþesi" isimli sitenin kurulmasý talimatýný bizzat Genelkurmay Baþkaný Orgeneral Necdet Özel'in verdiði öðrenildi. Sitede hayatýna iliþkin bilgiler ve fotoðraflarýnýn yaný sýra yazdýðý eserler, mülakatlarý ve makaleleri de yer aldý. Söz konusu sitede, Mustafa Kemal'in özlük bilgilerine de yer verildi.

Önder, Levent Tüzel, Sebahat Tuncel ve Ertuðrul Kürkçü'yü karþýlamak için bir grup Derinboðanaðzý Sokaðý'ndaki çay bahçesine gitti. Ancak iþyeri sahibi grubun BDP'lileri karþýlayacaðýný öðrenince, iþyerini kapatýp karþýlamaya gelenleri çýkardý. Ardýndan da iþyerine Türk bayraðý asýp gitti. Geceden Sakarya Caddesi'ndeki birçok iþyerine Türk bayraðý astý.

Bir grup tepki gösterdi Öðretmen evine giden BDP'li vekiller, gezileri hakkýnda bilgi vermek için basýn toplantýsý yapmaya baþladý. Bu sýrada

öðretmenevi çevresinde çevik kuvvet ekipleri ve sivil polisler geniþ çaplý önlem aldý. Yaklaþýk 200 kiþilik grup ellerinde Türk bayraklarýyla öðretmen evinin önüne gidip, protesto sloganlarý attý. Öðretmenevinin ön tarafýnda olaylar çýkarken, yaklaþýk 10 kiþilik bir grup arka taraftan bahçeye girip binanýn giriþ kapýsýndan içeriye girmeye çalýþtý. Ancak burada önlem alan çevik kuvvet polisleri grubu engelledi. Dýþarýda olaylar yaþanýrken, BDP'li vekiller öðretmenevinin toplantý salonundaki konuþmalarýna devam etti.

Silivri yine karýþtý

Mütalaa beklenen "Ergenekon" duruþmasý öncesinde olaylar çýktý. Jandarma görevlileri, salona girmek isteyen gruba tazyikli suyla müdahale ederken, barikattan atlamak isteyen CHP'li vekil ayaðýný incitti. tutuklu olan Sami Hoþtan ile tutuksuz yargýlanan 17 kiþi de duruþmada hazýr bulundu.

Tazyikli suyla müdahale

Ayakkabý numarasý 42 Personel Baþkanlýðý'nýn 21 Kasým 1925 tarihli belgesine dayandýrýlarak verilen bilgiyle Atatürk'ün boyuyla ilgili tartýþmalara son nokta konuldu. Buna göre; Atatürk'ün boyu iddialarýn aksine 1.68 deðil, 1.74'tü. Kilosu ise 74-76 arasýndaydý. Belgelere göre Atatürk, 42 numaralý ayakkabý giyiyordu. Genelkurmay'ýn hazýrladýðý özel sitede, "Müþarünileyh (Adý geçen) Hazretleri" baþlýðýyla Mustafa Kemal Atatürk'ün rütbeleri ve niþanlarý da yýl yýl verildi.

Ý

stanbul 13. Aðýr Ceza Mahkemesi'nce, Silivri'de görülen Ergenekon davasýnýn 276. duruþmasýna eski Genelkurmay Baþkaný emekli Orgeneral Ýlker Baþbuð, CHP Ýzmir Milletvekili Mustafa Balbay, CHP Zonguldak Milletvekili Prof. Dr. Mehmet Haberal, gazeteci Tuncay Özkan ve emekli orgeneraller Hurþit Tolon ve Hasan Iðsýz'ýn da aralarýnda bulunduðu 52 tutuklu

sanýk katýldý. GATA'da tedavi gören Yüksek Askeri Þura üyesi Orgeneral Nusret Taþdeler, emekli tuðgeneraller Veli Küçük ve Levent Ersöz ile Ýþçi Partisi Genel Baþkaný Doðu Perinçek'in de aralarýnda bulunduðu 15 tutuklu sanýk ise duruþmaya katýlmadý. Tutuksuz yargýlanan ''Odatv'' davasýnýn tutuklu sanýðý Yalçýn Küçük ile baþka suçtan

Duruþmayý izlemek için çeþitli parti ve sivil toplum örgütü üyeleri, sabah erken saatlerden itibaren yerleþke önünde toplandý. Bölgede geniþ güvenlik önlemi alan jandarma ekipleri, TEM Otoyolu ve E-5 Karayolu Silivri Cezaevi sapaðýnda arama noktalarý oluþturdu. Aralarýnda CHP Ýstanbul il örgütü, Ýþçi Partisi, Türkiye Gençlik Birliði ve Atatürkçü Düþünce Derneði üyelerinin de bulunduðu gruptakileri getiren otobüsler, yerleþke dýþýnda bulunan alanlara park ettirildi. Duruþma salonuna sanýk yakýnlarý, avukatlar ile gazetecilerin giriþine izin verilirken, otobüsten inerek yürüyen vatandaþlar, kontrol noktasý önünde beklemeye baþladý. Bazý grup üyeleri,

kimlik kontrolü yapýlan kapýnýn yanýndaki emniyet barikatlarýný devirdi. Çýkan arbedede yerleþkeye girmek isteyen gruptakilere, jandarma tazyikli su ile müdahale etti. Arbede sýrasýnda birçok vatandaþ ezilme tehlikesi atlattý. CHP Milletvekili Mahmut Tanal'ýn içinde olduðu bir grup, barikatlarý atlayarak geçmek istedi. Atladýktan sonra düþen Tanal ayaðýný incitti. Mahkeme önünde bekleyen saðlýk ekipleri Mahmut Tanal'ý ambulansa taþýyarak ilk müdahaleyi yaptý.


10

19 ÞUBAT 2013 SALI

GÜNDEM

Hizbullah 1000 militanla Suriye'de Suriye'de Esad rejimine destek veren Hizbullah militanlarý, Lübnan-Suriye sýnýrýndaki bazý köylerin kontrolünü ele geçirmek için Suriyeli muhaliflerle çatýþýyor. Hizbullah'ýn 1000 militaný Suriye'ye gönderdiði iddia edildi.

S

uriye'de birçok bölgede kontrolü muhaliflere kaptýran Esad rejiminin imdadýna güneyde Hizbullah yetiþti. Lübnan-Suriye sýnýrýnda bazý köylerin kontrolünü ele geçirmek amacýyla Hizbullah ile Suriyeli muhalifler arasýnda çatýþma yaþanýyor. Hafta sonundan bu yana devam eden çatýþmalarda 14 Hizbullah militanýnýn öldürüldüðü iddia edildi. Humus ve El Kuseyr'de bazý köylerin denetimini elinde tutan Hizbullah'la çatýþan Suriyeli muhalifler, Lübnan'daki Hizbullah'ýn Esad'a yardým etmek için Suriye'ye 1000 militan gönderdiðini ileri sürdü.

8 köyün denetimi Hizbullah'ta

Çatýþmayý tetikleyen neden

Sýnýrda 8 Suriye köyünün denetimini elinde tutan Hizbullah militanlarý diðer 3 köyün daha kontrolünü ele geçirmek isteyince çatýþma çýktý. Çatýþmada 5 Suriyeli muhalif ile 1 Hizbullah militaný öldü. Hizbullah'ýn El Kuseyr bölgesinde 3 köyün kontrolünü ele geçirmek için saldýrý baþlattýðýný belirten Özgür Suriye Ordusu sözcüsü Louay El Mokdad, çatýþma altýndaki köylerde bulunan sivillerden, bölgeyi terk etmelerini istedi. Hizbullah'ýn Suriyeli sivillere "ismi konulmamýþ bir savaþ" ilan ettiðini ileri süren El Mokdad, Hizbullah'ýn operasyonda bulunduðu bölgelerin Esad rejimi tarafýndan bombalanmadýðýna dikkat çekti.

Hizbullah militanlarý ile Suriyeli muhalifler arasýndaki çatýþmalar, Ýran'ýn Lübnan'daki Ýmar Kurumu Baþkaný General Hisam Hoþnevis'in öldürülmesi sonrasýnda hýz kazandý. "Hasan Þatiri" ismiyle de tanýnan Ýranlý General Hisam Hoþnevis geçtiðimiz hafta Suriye'de öldürülmüþtü. Ýran'ýn Beyrut'taki büyükelçiliðinden yapýlan açýklamada, Hoþnevis'in Suriye'nin baþkenti Þam'dan Beyrut'a giderken "silahlý teröristler"ce öldürüldüðü belirtilmiþti. Hoþnevis'in Ýran Devrim Muhafýzlarý ile iliþkili olduðu iddia ediliyor.

Ýsrail'den tepki çeken fotoðraf Ý

srail ordusunda "Keskin Niþancý Birliði'nde görevli bir askerin, silahýyla Filistinli bir çocuðu hedef alan fotoðrafý Instagram'da yayýnlanmasý tüm dünyada tepki çekti. Ýsrail ordusu soruþturma baþlattýðýný açýkladý. Ýsrail ordusunda "Keskin Niþancý Birliði'nde görevli 20 yaþýndaki bir askerin, silahýyla Filistinli bir çocuðu hedef alan fotoðrafý, fotoðraf paylaþým sitesi Instagram'da yayýnladý. Fotoðraf, gözleri bir kez daha iþgal altýndaki topraklara çevirdi. Ýsrailli askerin fotoðrafý Instagram'daki sayfasýnda paylaþmasýnýn ardýndan "Elektronik Ýntifada" ve Ýsrail'in iþgaline muhalif birçok internet sitesi, yayýnlanan fotoðrafa dikkat çekerek, tepki gösterdi. Instagram'da Filistinli çocuðun hedef alýndýðý fotoðrafa bir tepki de, Ýsrailli emekli ordu çalýþanlarýnýn kurduðu

"Breaking the Silence" (Sessizliði Bozmak) isimli örgütten geldi.

'Ýþgal iþte bu' Ýsrailli eski askerlerin iþgal altýndaki Filistin topraklarýndaki itiraflarýný yayýmlayarak ismini duyuran "Breaking the Silence" adlý insan haklarý örgütü, "Ýþgal iþte bu" açýklamasý yaptý. "Breaking the Silence" sosyal paylaþým sitesi Facebook sayfasýnda, 2003 yýlýnda Ýsrailli bir askerin benzer bir fotoðrafýný hatýrlatarak þu açýklamayý yaptý: "Ýsrailli bir askerin bir çocuðu hedef alarak, fotoðraf çekmesi, güçlünün baþkalarýný kontrol altýnda tutma duygusunu gösteriyor. 10 yýl geçti. Araçlar ve uygulamalar deðiþti, bir fotoðrafý paylaþma mecrasý deðiþti. Ancak aþýrý güvenin getirdiði insan hayatýný hiçe sayma ve insan onurunu ayaklar altýna alma duy-

gusu deðiþmedi."

'Soruþturma baþlattýk' "Keskin Niþancý Birliði"nde görevli askerin yayýnladýðý fotoðrafla ilgili bir açýklama da Ýsrail ordusundan geldi. Ýsrail ordusundan yapýlan açýklamada, Ýsrailli askerin davranýþýnýn, Ýsrail Silahlý Kuvvetleri'nin deðerleriyle uyuþmadýðý belirtildi. Açýklamada, Ýsrailli askerin baðlý olduðu birliðin komutanýnýn olaydan haberdar edildiði ve konu hakkýnda soruþturma baþlatýldýðý vurgulandý. Ýsrailli baþka bir askerin, kelepçeli ve gözleri baðlý Filistinli tutuklularla birlikte çektiði bir fotoðrafý Facebook'ta paylaþmasý ise, Ýsrail ordusu tarafýndan cezalandýrýlmýþtý. Ýsrail askeri mahkemesi, Facebook'ta fotoðrafý paylaþan askere 14 gün hapis cezasý vermiþ ve fotoðrafýn kaldýrýlmasýna karar vermiþti.

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


11

Belediyespor potada kayýp 19 ÞUBAT 2013 SALI

Tekerlekli Sandalye 2.lig'de mücadele eden Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor, Engelli Basketbol takýmý kendi evinde konuk ettiði Batman Petrolspor'a 50-25'lik skorla maðlup oldu.

Z

iya Gökalp spor salonunda oynanan karþýlaþmaya konuk ekip hýzlý baþladý ve ilk periyotu 15-3 önde kapattý.Müsabakanýn ikinci çeyreðinde özellikle savunmada etkili olan ev sahibi Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor aradaki farký eriterek skoru 14-15'e kadar getirmesine raðmen alýnan molanýn ardýndan toparlanan Batman Petrolspor devreyi 2715'lik skorla önde bitirdi. Karþýlaþmanýn ikinci yarýsýnda Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor, pota altýndaki þanssýzlý kýramayarak farkýn açýlmasýna engel olamadý. Son çeyrekte de pota altýndan bulduðu pozisyonlarý sayýya çeviremeyen Büyükþehir salondan 5025'lik skorla maðlup ayrýldý.

FIFA U20'ye Türkiye de katýlýyor

T

ürkiye'de 21 Haziran-13 Temmuz tarihleri arasýnda düzenlenecek FIFA U20 Dünya Kupasý'na CONCACAF'tan (Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Konfederasyonu) katýlacak 4 takým belli olucak. Kuzey,Orta Amerika ve Karayipler'in U20 kategorisindeki en iyi 12 ekibi, FIFA U20 Dünya Kupasý biletini kapabilmek için Meksika'nýn Puebla þehrinde bugün baþlayacak olan CONCACAF U20 Þampiyonasý'nda bir araya gelecek. 3 Mart'ta sona erecek turnuvada takýmlar, 3'erli olarak 4 grupta mücadele edecek. Gruplarýný ilk iki sýrada bitiren takýmlar çeyrek finale yükselmeye hak kazanacak. Çeyrek finalde mücadeleleri sonunda yarý finale yükselecek 4 ülke, Haziran ve Temmuz aylarýnda Türkiye'de dünya vitrinine çýkma þansýna eriþecek. Turnuvada A Grubu'nda ABD, Haiti ve Kosta Rika; B Grubu'nda Kanada, Nikaragua, Küba; C Grubu'nda Jamaika, Panama, Porto Riko; D Grubu'nda ise Meksika, El Salvador ve Kuraçao kozlarýný paylaþacak. FIFA U20 Dünya Kupasý Turnuvasýna katýlmasý kesinleþen 15 ülke ; Türkiye, UEFA'dan Ýspanya, Fransa, Ýngiltere, Portekiz, Yunanistan, Hýrvatistan; AFC'den Güney Kore,Avustralya (Asya Elemeleri'nden finallere yükseldi), Irak, Özbekistan; CONMEBOL'dan ise Kolombiya, Paraguay, Uruguay, Þili'den oluþuyor. Þampiyonaya CAF'tan 4, OFC'den 1 olmak üzere katýlacak diðer takýmlar ise önümüzdeki günlerde belli olacak.

Petrolspor'da galibiyet sevinci

Petrolspor Teknik Direktörü Adnan Þentürk Play-Off yolunda iddialarýný sürdürebilmek adýna önemli bir galibiyet aldýklarýný söyledi. Petrolspor kendi saha ve seyircisi önünde Çanakkale Dardanelspor'u 2-1 maðlup etmenin sevincini yaþýyor.

T

eknik Direktörü Adnan Þentürk, Çanakkale maçýnýn çok çekiþmeli ve heyecanlý geçtiðini kaydetti. Ligin üst sýralarýnda olan bir takým olarak iddialarýný sürdürmek adýna önemli bir maça çýktýklarýna deðinen Þentürk "Pazar günü oyuncularýmýz maçý kazanma stratejisini sonuna kadar sahada ortaya koyduklarý duruþla sergilediler. Rakibimizin çok fazla pozisyon ya da üstünlük kurmalarýný engelleyerek oynadýk. Zaman zaman futbol adýna bazý çýkýþlarýmýz vardý ama bu çok uzun süreli olmadý. Biraz puan stratejisi þeklinde geçen bir karþýlaþmaydý. Biz oyunu sahada o þekilde tuttuk. Oyuncularýmý bu disiplinlerinden dolayý kutluyorum. Ligdeki bulunduðumuz konumu korumak ve daha da üstüne týrmanmak niyetindeyiz" dedi.

AKIN, GALÝBÝYETÝ ARMAÐAN ETTÝ Petrolspor, Çanakkale Dardanelspor'u 2-1 yenmesi, Batmanlý sporseverleri mutlu etti. TPAO Bölge Müdürü ve Petrolspor Kulüp Baþkaný Gökhan Akýn maç sonrasý yaptýðý açýklamada"Maalesef son haftalarda takýmýmýz birçok karþýlaþmada iyi oynamasýna raðmen þanssýz puanlar kaybetti. Pazar günü kendi saha ve seyircimiz önünde ligde þampiyonluk mücadelesi veren Çanakkale

Merinos Bayan Voleybol takýmý Dicle Üniversitesi'ni puansýz gönderdi

T

ürkiye deplasmanlý Voleybol Bayanlar 3.Ligi D Grubu'nda mücadele eden Merinos Spor Bayan Voleybol takýmý Diyarbakýr Dicle Üniversitesi Saðlýk Kültür Spor'u puansýz gönderdi. Türkiye deplasmanlý Voleybol Bayanlar 3. Ligi D Grubu'nda mücadele eden Merinos Spor Bayan Voleybol takýmý Diyarbakýr Dicle Üniversitesi Saðlýk Kültür Spor'u puansýz gönderdi. Ýlk sezonda da Diyarbakýr'da Dicle Üniversitesini sahasýnda yenen Merinos Bayan Voleybol takýmý kendi sahasýnda da ayný baþarýyý gösterdi. Birinci sette Merinos Spor'dan Betül'ün sakatlanarak çýkmasýna raðmen maçý býrakmayan Merinos Spor üç seti de alarak puanýný 32'ye yükseltti. Gaziantep Kamil Ocak Kapalý Spor Salonunda Diyarbakýr Dicle Üniversitesi Saðlýk Kültür Sporla karþýlaþan Merinos Spor birinci seti 26-24, ikinci seti 25-23 ve üçüncü seti 25-21 aldý. Bu sonuçla Merinos spor Bayan Voleybol takýmý ligde üçüncü sýradaki yerini korudu. Merinos Spor Dicle Üniversitesi karþýsýnda aldýðý üç puanla en yakýn rakibi ile arasýndaki puan farkýný yediye çýkararak önemli bir avantaj elde etti. Önümüzdeki Hafta Mersin Pamuk Sporla deplasmanda karþýlaþacak olan Merinos Spor hazýrlýklarýna baþladý. Ligde üçüncü sýraya yerleþen Merinos Spor Antrenörü Ali Baðcý " Bu güne kadar yaptýðý-

mýz karþýlaþmalarda önemli baþarýlara imza attýk. Ligde yeni bir takým olmamýza raðmen ilk maçtan itibaren üst sýralara yerleþtik. Üçüncü sýradayýz ancak sezon sonuna kadar tüm maçlarý alarak sezonu ikinci olarak bitirmek hedefimizdir. Dicle Üniversitesi gibi güçlü bir takýmý da yenerek iddiamýzý devam ettiriyoruz. Bu maçta yine oyuncularýmýzdan birisi sakatlandý. Ancak alt yapýmýz saðlam olduðu için bir sýkýntý yaþamadan yolumuza devam ediyoruz. Önümüzdeki sezon için hedeflerimizi þimdiden belirledik. Yeni takviyelerle güçlü bir takým oluþturup Gaziantep'e þampiyonluðu tattýracaðýz" dedi.

Spor Toto 3.Lig 1.Grup

Dardanelspor'u 2-1 yenmemiz bizi olduðu kadar tüm Batman kamuoyunu sevindirmiþtir. Alýnan bu anlamlý galibiyeti 90 dakika boyunca Çanakkale Dardanel karþýsýnda bizi destekleyip maçý kazanmamýzda büyük pay sahibi olan Batmanlý sporseverlere armaðan ediyorum. Play-Off yolunda 12 final maçýmýz var. Sabýrla Batmanlý sporseverlerin kendi takýmlarýna desteklerini sürdürmelerini istiyorum. Bu baðlamda Teknik heyet ve sporcu arkadaþlarýmý kutlarým" dedi.

Spor Toto 3.Lig 3.Grup


12

19 ÞUBAT 2013 SALI

Spor tesisi taslaðý spor camiasý ile paylaþýldý Yeniþehir belediyesi tarafýndan 2013 yýlý içerisinde yapýlacaðý ve 2 ay önce kamuoyuna açýklanan spor tesisi projesinin taslaðý Diyarbakýr Spor camiasý ile belediyenin meclis salonunda yapýlan sunum ile paylaþýldý.

Y

apýlan sunuma Yeniþehir BDP Ýlçe Eþ Baþkaný Ayfer Bakýr, Diyarbakýr Amatör Spor Kulüpleri Federasyon'u (ASKF) Baþkaný Remzi Dayan, Diyarbakýr TÜFAD Baþkaný Samet Karakaþ, Diyarbakýr

Büyükþehir Belediyesi Futbol Þube Sorumlusu Cemal Doðrul, Spor camiasý içerisinde yer alan hakem, antrenör ve kulüp yöneticileri katýldý. Sunum sýrasýnda bir konuþma yapan Yeniþehir Belediye Baþkaný

Selim Kurbanoðlu, temel amaçlarýnýn çocuk ve gençleri spora kazandýrmak olduðunu söyledi. Kurbanoðlu, "Yeniþehir Belediyesi olarak çalýþmalarý ilgili birimler ilgili bileþenler ile paylaþma gibi bir âdetimiz var aslýnda. Bu gerçekleþtireceðimiz projelerimizden bir tanesi de kendimize göre de spor alt yapýsý oluþturmak. Bir spor tesisi oluþturmaktý. Taslaðýmýzý sizinle paylaþmak istedik. Sizin görüþlerinizi aldýktan sonra ihaleye çýkacaðýz. Temel amacýmýz amatör bir ruhla hareket etmektir. Þimdiye kadar da öyle gitti. Sporda muhakkak þampiyon olacaðýz, muhakkak baþarýlý olacaðýz diye bir idamýz yok. Temel amacýmýz çocuklarýmýzý gençlerimizi kendi siyasetimizin görüþleri doðrultusunda spora kanalize etmektir. Bu tesis için 70 dönümlük yer tahsisi yaptýk. Bu tesis içerisinde standart ölçülerde, karþýlaþmalarýn yapýlabileceði bir futbol sahasý var yine iki adet küçük futbol sahasý, iki adet basketbol sahasý, iki adet voleybol sahasý, tenis kortu, 500 kiþilik tribün, yürüyüþ parkurlarý, kafeterya, dinlenme alanlarý, bisiklet parkuru, 35 bin metre karelik yeþil alan ve 300 araçlýk otopark bulunmaktadýr. Bu ciddi bir

yatýrýmdýr. 3 milyon lira ile 5 milyon lira arasýnda bir maliyeti bulunacaktýr. Yakýnda ihaleye çýkacaðýz. Yapacaðýmýz tesis için sizlerinde görüþlerinizi almak istiyoruz." Dedi. Sunumdan sonra katýlýmcýlar spor

tesisi hakkýnda belediyenin kaynaklarýnýn yetersizliðini de göz önüne alarak böyle bir çalýþmanýn baþlatýlmasýna olum baktýklarýný kapalý yüzme havuzunun projeye dâhil edilmesini talep ettiler.

Merinos Bayan Voleybol Takýmý Dicle Üniversitesi'ni puansýz gönderdi

T

ürkiye deplasmanlý Voleybol Bayanlar 3.Ligi D Grubu'nda mücadele eden Merinos Spor Bayan Voleybol takýmý Diyarbakýr Dicle Üniversitesi Saðlýk Kültür Spor'u puansýz gönderdi. „ 11’de

19.02.2013 Gazete Sayfaları  
19.02.2013 Gazete Sayfaları  

19.02.2013 Gazete Sayfaları

Advertisement