Page 1

GGC yeni yönetimini belirledi Sahipsiz þampiyon G

üneydoðu Gazeteciler Cemiyeti’nin (GGC) olaðan üstü genel kongresi yapýldý. 2 liste halinde gidilen ve 121 oyun geçerli sayýldýðý seçimlerde yeni yönetim belirlendi. Veysi Ýpek’in baþkaný olduðu GGC'nin yeni yönetimi þöyle: Ýbrahim Halil Yakut, Mücahit Ceylan, Abdulkadir Konuksever, Fahrettin Kanat, Muhittin Talay 8'de ve Aytaç Akhan.

PAZARTESÝ 18 HAZÝRAN 2012

www.guneydoguolay.com

D

iyarbakýr 2. Amatör Futbol Ligi'nde mücadele eden Fiskaya Gençlikspor, bir mucizeye imza attý. Kulüp, imkansýzlýklar içinde ligi þampiyon olarak tamamlayýp 1. Amatör Futbol Ligi'ne yükseldi. Fiskaya Gençlikspor Kulübü 2. Baþkaný Mehmet Kýlýç, takýmlarýnýn sahipsiz þampi1'de yon olduðunu söyledi. 11

Özel Haber

Fiyatý : 30 KR

125 giriþimciye sertifika

Kendi islerini kuracaklar Diyarbakýr Valisi Mustafa Toprak, Kýnalý Eller Kadýn Derneði Giriþimcilik Eðitimi sertifika törenine katýldý. 125 kiþinin sertifika aldýðý törende konuþan Vali Toprak, gençleri desteklemeye devam edeceklerini söyledi. Vali Toprak’a teþekkür Törende ilk olarak Kýnalý Eller Kadýn Derneði'nin faaliyetlerini içeren tanýtým filmi izlendi. Tanýtým filminden sonra konuþan Kýnalý Eller Kadýn Derneði Baþkaný Müzeyyen Korkutata, kadýnlara destek veren SODES logosunu korumanýn bir vefa borcu olduðunu söyledi. Korkutata, "Herkes ailesi, eþi ve kardeþi için iþ istiyor ve kadýnlarýmýzýn da iþ istediðini görüyoruz. Bize destek olan öncelikle Sayýn Valimize ve diðer yetkililere katkýlarýný hiçbir zaman esirgemedikleri için çok teþekkür ediyorum" dedi. 'Destek vermeyi sürdüreceðiz' Vali Mustafa Toprak ise 125 gencin giriþimcilik eðitimini alarak sertifika almaya hak kazandýðýný belirtti. Vali Toprak, ''Daha önce giriþimcilik sertifikasý alan kursiyerlerimiz ne kadarý iþlerini kurabildi, onlarý da takip etmeye çalýþýyoruz. Ýþlerinizi biran önce kurup kendi ayaklarýnýzýn üstünde durabilecek noktaya geleceðinizi biliyorum. Sizler örnek olacaksýnýz. Bizler de Devletimizin vermiþ olduðu imkânlar ile sizleri desteklemeye, eðitmeye ve teknik destek vermeye 7'de devam edeceðiz'' diye konuþtu.

Zana ile görüþürüm

L

eyla Zana'nýn Kürt sorununa iliþkin "Bu iþi çözerse Erdoðan çözer" açýklamasýný deðerlendiren Baþbakan, "Leyla Zana'nýn benimle görüþme noktasýna gelmiþ bir talebi yok. Ancak bir milletvekili olarak böyle bir talebi olursa kendisiyle 9'da görüþmekten kaçmam" dedi.

Kandil 3 dilde kutlandý

Çiftçide sahte fatura korkusu

Yoksulluðu düþürdük M

Þ

anlýurfa E Tipi Kapalý Cezaevi'nde mahkumlar arasýnda çýkan kavgada koðuþ ateþe verildi. Olaylarda 13 kiþi hayatýný kaybetti, 5 kiþi de yaralandý. Olayýn ardýndan Adalet Bakaný Sadullah Ergin, Þanlýurfa'ya giderek cezaevinde incelemelerde bulundu. Yakýlan koðuþun normal kapasitesinin 12 kiþi olduðunu belirten Ergin, ''Ancak yoðunluk nedeniyle 18 kiþi vardý. Ýhmal varsa üzerine gidilir'' dedi. 4'te

ardin Ziraat Odasý Baþkaný Malik Özkan, çiftçinin, ürününü sattýðý tüccardan prim faturasý aldýðýný ve bu faturayý sonra devlete verip karþýlýðýnda destek aldýðýný söyledi ve ekledi: ürün karþýlýðýnda alýnan faturalarýn bir 6'da kýsmý sahte çýktý.

Kadýnlara kanser bilgisi

K

alkýnma Bakaný Cevdet Yýlmaz, AK Parti'nin yoksulluðu düþürdüðünü söyledi ve ekledi: Sadece ekonomiyi büyütmedik, ayný zamanda geliri de 6'da topluma daha iyi daðýttýk.

iyarbakýr'ýn Baðlar Ýlçe D Belediyesi 5 Nisan Mahalle Evi ve Özel Baðlar Hastanesi tarafýndan 'Meme kanseri, rahim aðzý ve yumurtalýk kanseri' konularýnda kadýnlara seminer 5'te verildi.

M

iraç Kandili programý Mardin'in Nusaybin ilçesinde 3 dilde kutlandý. Müftü Ýsmail Çiçek, Mardin'in yapýsýna uygun olarak kandil programýný Türkçe, Kürtçe ve Arapça olarak icra 3'te ettiklerini söyledi.

BDP'nin eylemine deprem engeli

7’de

Cezaevinde yangýn: 13 ölü

Ahmet AY

Korkuyorum Yazýsý 7’de


2

SAÐLIK

Sýcaklar mangal keyfinizi kaçýrmasýn 18 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ

Piknik sezonun vazgeçilmezi mangaldaki etlerin gýda zehirlenmesine yol açmamasý için et alýrken de tüketirken de dikkat edilmesi gerekiyor. G

ýda zehirlenmeleri arasýnda et tüketimine baðlý olanlarýn önemli bir yer tuttuðunu ifade eden Akdur, ''Piknik sezonunun açýldýðý þu günlerde gýda zehirlenmesine uðrayýp pikniðin hasta yataðýnda sonuçlanmamasý için et ürünlerini satýn alýrken ve tüketirken hijyene her zamankinden daha çok dikkat etmek gerekir''. Mangallarýn vazgeçilmezi, etleri alýrken dikkat edilecek ince ayrýntýlarýn mangal keyfinin hastanede bitmesini önleyeceðini belirten Akdur, tüketicinin bilinçli hareket etmesi ve öncelikle eti alacaðý yer ile çalýþanlarýn temizliðine dikkat etmesi gerektiðini ifade edildi. '' Et satýþ yerlerinin özellikle duvar ve tezgahlarý baþta olmak üzere temizlenebilir malzemeden yapýlmýþ olmasý gerekiyor. Bununla birlikte soðutma ve saklama dolaplarýnýn çalýþýr olmasý ve sýcaklýklarýnýn 4 santigrat derecenin üzerinde olmamasý gerekir. Donmuþ ürün muhafaza edilen dolaplar ise sýcaklýk eksi 18 santigrat dereceden daha düþük olmalýdýr". ETÝN RENGÝNE DÝKKAT Tam karkas veya yarým karkas halindeki kýrmýzý etlerin üzerinde kontrol edildiðine iliþkin damgalarýn bulunmasý gerektiðini dile getiren Akdur, ''Satýþa sunulan etler uzun süreli muhafazaya baðlý, yüzey rutubetini kaybetmiþ ve kurumaya baðlý olarak donuklaþmýþ, koyu kahve veya kararmýþ olmamalý, canlý ve parlak kýrmýzý renkte olmalýdýr. Doðal renginin dýþýnda ve rengi bozulmuþ etler ve etin kendi kokusu dýþýnda aðýrlaþmýþ kötü bir kokusu, ilaç kokusu veya dezenfektan kokusu olan

etler kesinlikle alýnmamalýdýr''.

Yüzeyinde aþýrý bir ýslaklýk ve yapýþkanlýk bulunmamasý gerektiðini anlatan Akdur, parçalanmýþ ve kaplar içerisinde satýlan etlerin kaplarý içerisinde fazla miktarda kanlý sývý toplanmýþ, etler aþýrý yumuþamýþ ve ezilmiþ ise bu etlerin alýnmamasý gerektiði belirtildi.

Paket üzerindeki son kullanma tarihlerine ve firma etiketlerine de mutlaka dikkat edilmesi gerektiðinin altýný çizen Akdur, ayrýca donmuþ satýlan etlerin de çözülmüþ, yumuþamýþ veya renk deðiþikliðine uðramamýþ olmasý gerektiðini ifade edildi. ET ALIÞVERÝÞÝN SON AÞAMASINDA ALINMALI Tüketicilerin alýþ veriþ sýrasýnda et ihtiyaçlarýný en son aþamada almasý ve en kýsa sürede buzdolabýna koymasý gerektiði dile getirilerek þu ifade kullanýldý: ''Eti aldýktan sonra alýþveriþe devam edilmesi durumunda et çözülür ve üzerinde çeþitli mikro organizmalar oluþur bunun önüne geçilmesi için en son aþamada et satýn alýnmalýdýr. Ayrýca günlük ihtiyaçtan fazla alýnan etler, mutlaka porsiyonlara bölünerek derin dondurucularda muhafaza edilmeli ve etlerin çözündürüldükten sonra tekrar dondurulmamadýr.'' ETTE KALÝTE VE SAÐLIK EN AZ FÝYAT KADAR ÖNEMLÝDÝR Et ve et ürünleri, saðlýklý beslenmede vazgeçilmez bir gýda olmasýnýn yanýnda, çiftlikten sofraya kadar üretim ve tüketim zincirinin her aþamasýnda hijjen kurallarýna büyük özen gösterilme-

si gereken bir gýda olduðunun altýný çizen Akdur, aksi takdirde üretimde ve daðýtýmda çalýþan personel ile tüketicinin saðlýðýnýn tehlikeye gireceðini ya da et kalitesi ve besleyiciliðinin düþeceði kaydedildi.

''Ete mikrop bulaþma riski kesimle baþlar tüketilinceye dek devam eder. Bu sürecin tamamýnda hijyen kurallarýna dikkat edilmez ise ete mikroplar bulaþýr. Mikrop bulaþan et, iþleme ve daðýtým zincirinde çalýþan personelde ve tüketi-

cilerde hastalanma ve zehirlenme riski yaratýr. Etin insanlarda hastalanma riski yaratmamasý ve besleyici olabilmesi için kasaplýk küçükbaþ ve büyük baþhayvanlarýn, kesilmeden önce mutlaka veteriner muayenesinden geçirilmesi gerekir.''

Sýcaklarda beyin kanamasýna dikkat Ofiste baþlýyor

D

iyetisyen Dilek Aksümer, obezitenin, saatlerini masa baþýnda geçiren ofis çalýþanlarýnda çok daha sýk görüldüðünü belirterek, "Ýlk bakýþta fiziksel bir problem olarak görülen obezite, yol açtýðý diyabet, yüksek kolesterol, kalp hastalýklarý ve benzeri pek çok hastalýða da davetiye çýkarýyor" dedi.

G

ünlük hayatý zorlaþtýran mevsim normallerinin üzerindeki sýcak hava, yüksek tansiyon hastalarýnda beyin kanamasý riskini arttýrýyor. Aþýrý sýcak havanýn ciddi saðlýk sorunlarýna neden olabileceðini belirten uzmanlardan uyarý var. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmaný Dr. Bülent Arslan, özellikle yüksek tansiyon hastalarýnýn dikkatini çekiyor ve "Hipertansiyon hastalarý bedeni zorlayýcý fiziksel aktivitelerden uzak durmalý ve sýcaklýðýn yüksek olduðu saatlerde mümkün olduðunca dýþarý çýkmamalý" diyor. Çay, kahve, meyve sularý, asitli içecekler suyun yerini tutmadýðýnýn altýný çizen Diyet Uzmaný Samet Yaðlý ise su tüketimine vurgu yapýyor. ENSEDEKÝ ÞÝDDETLÝ AÐRIYA DÝKKAT Hava sýcaklýðýnýn mevsim normallerinin üzerine çýktýðý yaz dönemlerinde yüksek tansiyon hastalarýnýn beyin kanamasý riski artýyor. Türkiye'de yýlda ortalama 5000-6000 kiþi beyin kanamasý geçiriyor. 55 yaþ üzerinde ve nemin yüksek olduðu bölgelerde yaþayanlarda risk daha fazla. Dr. Bülent Arslan "Hastalar tansiyon ilaçlarýný düzenli olarak kullanmalý, periyodik olarak tansiyon takibi yapýlmalý. Yüksek sonuçlar alýnýyorsa müdahale gerektirebilir" diyor. Ense bölgesinde þiddetli aðrýnýn devam etmesi tansiyonun yüksek olabileceðini akla getirmeli, 'daha önce yaþamadýðým kadar þiddetli bir aðrý var' þeklinde ifade kullanýyorsa veya bilinç kaybý olmuþsa hastaneye sevkinde hýzlý hareket edilmeli.

Samsun MEDÝVA Hastanesi Diyetisyeni Dilek Aksümer tarafýndan Çalýk YEDAÞ personeline "Beslenme Alýþkanlýklarý ve Obezite" baþlýklý eðitim verildi. Gerçekleþtirilen eðitimde Diyetisyen Dilek Aksümer; yaþ, kilo, aktivite ve beslenme alýþkanlýklarý hakkýnda genel görüþme ve ideal kiloya ulaþýlmasýndaki etkileri, kilo kontrolünde önemli olan hususlar, ideal kilonun nasýl korunabileceði hakkýnda bilgilendirme, beslenme alýþkanlýklarýndaki yanlýþlýklarýn saptanmasý, spor ve egzersiz yapmanýn önemi konularýnda genel bilgiler verdi. Eðitime katýlan Çalýk YEDAÞ personeline dengeli beslenmeye dair örnekli sunumlar yapan Mediva Hastanesi Uzmaný Dilek Aysümer, dengeli bir þekilde her þeyin yenilebileceði, beslenmede dengenin öðrenilmesi ile, çalýþanlarýn gün içerisinde doðru beslenme alýþkanlýklarý sayesinde kilolarýný kontrol etmelerinin gayet basit olduðunu söyledi. OBEZÝTE FELAKETÝ OFÝSTE BAÞLAYABÝLÝR Özellikle kadýnlarýn son yýllarda yaþadýðý en büyük sýkýntý olan obezitenin, saatlerini masa baþýnda geçiren ofis çalýþanlarýnda çok daha sýk görüldüðünü belirten Aysümer, "Ýlk bakýþta fiziksel bir prob-

lem olarak görülen obezite, yol açtýðý diyabet, yüksek kolesterol, kalp hastalýklarý ve benzeri pek çok hastalýða da davetiye çýkarýyor. Uzun süre hareketsiz kalmak, uzayan toplantýlar yüzünden öðün atlamak, sonrasýnda yenilen bol kalorili besinler, kapalý ortamda ve zararlý ýþýnlarýn altýnda çalýþýyor olmak, çalýþanlarýn zamanla obezite hastalarýna dönüþmesine sebep olabiliyor. Tüm bu faktörler, çalýþanlarýn iþ þartlarýna ve bireysel ihtiyaçlarýna cevap veren bir beslenme programýna uyulmasýný gerektiriyor" diye konuþtu.


Baþkale'de kaçak sigara operasyonu V

an'ýn Baþkale ilçesinde yapýlan çalýþmalarda 2 milyon 50 bin adet kaçak sigara filtresi ele geçirildi. Ýlçe Jandarma Komutanlýðý ekiplerinin batý illerine kaçak sigara filtresi sevk edileceði ihbarý üzerine harekete geçti. Bu doðrultuda çalýþma yapan ekipler, plakasýný daha önce

18 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ

belirledikleri bir aracý Bebleþin Jandarma Asayiþ Kontrol Noktasý'nda durdurdu. Araçta yapýlan aramada, bin 55 kutuda 2 milyon 50 bin adet kaçak sigara filtresi ele geçirdi. Araç sürücüsü Ý.K. gözaltýna alýnýrken, soruþturmanýn baþlatýldýðý belirtildi.

Miraç Kandili 3 dilde kutlandý Cizre'de olaylý gece Þ

ýrnak'ýn Cizre ilçesinde Abdullah Öcalan'ýn avukatlarý ile görüþtürülmemesini bahane eden bir grup göstericinin eylemine polis müdahale edince olaylar çýktý.

M

iraç Kandili programý Mardin'in Nusaybin ilçesinde Türkçe, Kürtçe ve Arapça olarak kutlandý. Nusaybin Müftülüðü tarafýndan düzenlenen gece, Molla Musa Camii'nde yapýldý. Yatsý namazýna müteakip Kur'an-ý Kerim tilavetiyle baþlayan program, Müftü Ýsmail Çiçek ve din görevlilerinden olaþan Nusaybin Müftülük Korosu'nun okuduðu Türkçe, Kürtçe ve Arapça ilahilerle devam etti. Kandil programý Müftü Çiçek'in duasýyla sona erdi. Program bitiminde tek saf olan cami cemaati bir birlerinin kandilini kutladý. Müftü Çiçek, Mardin'in yapýsýna uygun olarak kandil programýný Türkçe, Kürtçe ve Arapça olarak icra ettiklerini söyledi. Dinlerin ve dillerin þehri Müftü Çiçek, "Miraç, beþeriyyeten insanlýða

yükselmek demektir. Bu gün Miraç Kandili. Biz de Nusaybin Müftülüðü olarak 3 dilde bir program düzenledik. Ben bu duygu ve düþünceyle tüm Nusaybin halkýnýn Miraç Kandili'ni þahsým ve kurumum adýna tebrik ediyor, hayýrlara vesile olmasýný cenabý Allah'tan niyaz ediyorum" dedi. Kandil programýna katýlan Diyanet-Sen Ýlçe Temsilcisi Muhyeddin Alpergin ise, namazýn Miraç gecesinde farz kýlýndýðýný belirterek, gecenin milletimize ve halkýmýza hayýr ve bereket getirmesi temennisinde bulundu. Alpergin, "Mardin vilayetimiz dillerin ve dinlerin þehridir. Bu vesileyle ilçe müftülüðümüz tarafýndan 3 dilde kutlama programý düzenlendi. Emeði geçenleri tebrik ediyorum" þeklinde konuþtu.

Ýmralý Cezaevi'nde bulunan Abdullah Öcalan'la avukatlarýn görüþtürülmemesini bahane eden bir grup, Kandil gecesinde sokaklarý savaþ alanýna çevirdi. Akþam saat 22.00 sularýnda Nur ve Cudi Mahallesi'nin ara sokaklarýndan çýkan ve yüzlerini maske ve puþilerle kapatan bir grup gösterici, Ýdil Caddesi'nde barikat kurup lastik yakarak yolu trafiðe kapattý. Ýdil Caddesi'ni trafiðe kapattýktan sonra yasa dýþý slogan atan grup cadde üzerinde bekleyen polis ve zýrhlý araçlara taþ, havai fiþek, molotof kokteyli ve ses bombalarý ile saldýrdý. Polis müdahale etti Eylemcileri bir müddet uzaktan izleyip grubun daðýlmasýný bekleyen polis, tüm uyarýlara raðmen daðýlmayan gruba müdahale etti. Polis ekipleri

tarafýndan tazyikli su ve biber gazý ile yapýlan müdahalenin ardýndan göstericiler Nur ve Cudi Mahallesi ara sokaklarýna kaçtý. Polisle göstericiler arasýndaki çatýþmalar gece geç saatlere kadar devam etti. Göstericilerin yola koyduðu barikatlar karayollarýna ait iþ makineleri tarafýndan yoldan kaldýrýldýktan sonra trafik akýþý yeniden saðlandý.

Kerkük boru hattýnda patlama K

erkük-Yumurtalýk petrol boru hattýnýn geçtiði Þýrnak'ýn Ýdil ile Mardin'in Midyat ilçesi arasýndaki Maðara Köyü yakýnlarýnda patlama meydana geldi. Patlama sonrasý tahrip olan boru hattýndan çevreye ham petrol sýzdý. Ýdil ile Midyat ilçesi arasýndaki Maðara Köyü yakýnlarýndan geçen Kerkük-Yumartalýk petrol boru hattýnda dün saat 04.00 sýralarýnda patlama meydana geldi. Daha önce de sabotaj eylemlerinin yapýldýðý bölgede patlama sonrasý yangýn çýkmazken, patlama sonucu tahrip olan boru hattýndan çevreye ham petrol sýzýntýsý oldu. Operasyon baþlatýldý Güvenlik güçleri önceki eylemlerde olduðu gibi bölgeye patlayýcý tuzaklamalarýna karþý kimseye patlama bölgesine yakýnlaþtýrmadý. Güvenlik güçleri, bölgede patlayýcý aramasý baþlattý.

Patlama sonucu petrol akýþý vanalarýn kapatýlmasý ile o bölgede durduruldu. Asker bölgede kapsamlý operasyon baþlattý.

Umut-Der muhtaçlarý sevindiriyor U

mut-Der Tatvan Þubesi, Miraç Kandili nedeniyle yaptýðý gýda yardýmý ile maðdur ve muhtaç ailelerin yüzünü güldürdü. Bitlis'in Tatvan ilçesinde faaliyet gösteren Umut-Der Þubesi, hayýrseverlerden aldýðý gýda yardýmýný önceden tespit ettiði ve çoðunluðunu dul ile yetimlerin oluþturduðu 12 aileye ulaþtýrdý. Tatvan'ýn deðiþik mahallelerini gezerek yardým kumanyalarýný muhtaç ailelerine evlerinde teslim eden Umut-Der yetkilileri, üç aylar nedeniyle yardým faaliyetlerine hýz verdiklerini belirttiler. Umut-Der Tatvan Þubesi yetkilileri, 400'ün üzerinde yardým baþvurusunda bulunan vatandaþ olduðunu, yerinde yapýlan tespitlerde 150'ye kadar ailenin birinci dereceden muhtaç olduðunu ve bu ailelere yardým edilebilinmesi için hayýrsever vatandaþlarýn desteðini beklediklerini belirttiler.

Sýcaklar yasak dinlemiyor M

Urfa Yolu Üzeri Alkanlar 2006 Apt/ Malabadi Hotel Yaný/Diyarbakýr T: 0 412 237 2166 - F : 412 2372167 M : 507 537 17 39

CMYK

ardin'in Kýzýltepe ilçesinde hava sýcaklýðýnýn 45 derecenin üzerinde seyretmesi çocuklarýn belediye tarafýndan yapýlan ve girilmesi yasak olan süs havuzlarýna akýn etmesine neden oldu. Kavurucu sýcaklardan bunalan çocuklar, yasak olmasýna aldýrmadan süs havuzlarýna giriyor. Hava sýcaklýðýnýn 45 derecenin üzerinde seyrettiði kentte aþýrý sýcaklar günlük hayatý olumsuz etkilerken, çocuklar ilçe merkezlerindeki süs havuzlarýnda yüzerek serinlemeye çalýþýyor. Belediye tarafýndan parklarda süs olarak yapýlan havuzlarda serinleyen çocuklar, zabýta ekiplerini görünce elbiselerini alarak kaçýyor. Yaþlarý küçük çocuklar, havuz suyuna girerek serinlemenin keyfini çýkarýyor.


4

HABER

18 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ

Cezaevinde yangýn: 13 ölü Þanlýurfa E Tipi Kapalý Cezaevi'nde mahkumlar arasýnda çýkan kavgada koðuþ ateþe verildi. Olaylarda 13 kiþi hayatýný kaybetti, 5 kiþi de yaralandý. Olayýn duyulmasýnýn ardýndan tutuklu ve mahkum yakýnlarý cezaevine akýn etti.

Þ

anlýurfa E Tipi Cezaevi'nde gece 23.00 sýralarýnda adli mahkumlarýn kaldýðý koðuþta kavga çýktý. Kavga sýrasýnda mahkumlar koðuþtaki yataklarý ateþe verdi. 18 kiþi kapasiteli koðuþta çýkan yangýn sýrasýnda tuvalete kaçmayý baþaran 5 mahkum yaralý olarak kurtulurken, geri kalan 13 kiþi hayatýný kaybetti. Yangýn itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, yaralý mahkumlar çevre hastanelerde tedavi altýna alýndý. Cezaevinde tutuklu bulunan BDP Milletvekili Ýbrahim Ayhan'ýn saðlýk durumunun iyi olduðu bildirildi. Þanlýurfa Valisi Celalettin Güvenç, cezaevinde yaptýðý incelemelerin ardýndan açýklama yaptý.

lar. Cezaevi yönetimi ve gardiyanlarla ilgili bir sorun yok. Maalesef kapýlarýn açýlmasýna kadar geçen sürede böyle bir olay yaþadýk. Cezaevinde durum þu anda sakin. Savcý gerekli otopsi ve inceleme çalýþmalarýna baþladý. 13 ölümüz var." Erdoðan'dan açýklama Baþbakan Erdoðan da Meksika ziyareti öncesi Esenboða Havaalaný'nda düzenlediði basýn toplantýsýnda konuya deðindi. Olaya iliþkin asýl bilgilerin yapýlacak teftiþin ardýndan ortaya çýkacaðýný belirten Erdoðan, ''Adalet Bakanýmýz, Þanlýurfa milletvekilimiz ve Valimizle görüþtüm. Valimiz koðuþu gezmiþ, incelemiþ. Detay bilgiler aldým. Bu konuyla ilgili asýl bilgiler yapýlacak teftiþin ardýndan ortaya çýkacak. Sað kalanlardan bir tanesiyle Valimizin yaptýðý görüþmeye göre; 'Önce arkadaþlar arasýnda bir kavga çýktý, kavgayý müteakiben ateþe verdiler. Ben kendimi dýþarý atarak kurtarabildim' diyor. 5 kiþi hastanede ama durumlarýnýn aðýr olmadýðý söyleniyor. Temennim odur ki o 5 kiþide bir þey çýkmaz. Ama maalesef 13 kiþi yangýn neticesinde öldü. Koðuþun 18 kiþilik kapasiteye uygun olmadýðý yönünde Vali beyin söylediði bir þey var. Bunlarýn hepsinin incelenmesini Adalet Bakanýmýzdan isteyeceðim'' dedi.

'Siyasi deðil' Olayýn siyasi bir boyutunun olmadýðýný kaydeden Vali Güvenç, þunlarý söyledi: "18 kiþinin kaldýðý C 15 koðuþunda mahkumlar kendi aralarýnda tartýþarak kavga çýkarýyorlar. Kavga sonucunda yataklarý yakýyorlar. Yangýndan 5 kiþi kendisini kurtarrak tuvalete kaçýyorlar. 5 kiþiden 2'si ayakta tedavi gördü, þimdi cezaevindeler. Diðer 3 kiþi hastanede tedavi görüyor. Terör suçlularýnýn kaldýðý koðuþlarla ilgili bir problem bulunmuyor. Bu koðuþ tamamen adli suçlularýn kaldýðý bir koðuþ. Kendi aralarýnda çýkan tartýþma sonrasý yataklarý yakýyor-

12 kiþilik koðuþta 18 kiþi Adalet Bakaný Ergin, cezaevindeki koðuþun normal kapasitesinin 12 kiþi olduðunu, ancak yoðunluk nedeniyle 18 kiþi bulunduðunu ifade etti. Ergin, "Cezaevinde tadilat var, 10 Temmuz'a kadar sýkýþýklýk olacak. Ýhmal varsa üzerine gidilir" dedi.

Polise taþla saldýrdýlar

A

dalet Bakaný Sadullah Ergin ile Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Faruk Çelik, Þanlýurfa E Tipi Kapalý Cezaevi'nde incelemelerde bulundu. Bakan Ergin ve Çelik, beraberinde Þanlýurfa Valisi Celalettin Güvenç ile geldikleri ceza evinde yaklaþýk 2 saat içeride kalýp, yetkililerden olayla ilgili bilgi aldý. Ýnceleme sonrasý açýklama yapan Ergin, þunlarý söyledi: "Koðuþun kapýsý önüne barikat konularak yataklar ateþe verilmiþ. Hayatýný kaybedenlerin otopsileri yapýlmaktadýr. Hayatýný kaybeden hükümlü ve tutuklular adli suçlardan tutuklu ve hükümlü olanlardýr. Hayatýný kaybedenlerin isimleri Ýmam Bakýrtek, Mustafa Kemal Kýlýç, Mehmet Aslantay, Hüseyin Kýskanç, Ýbrahim Halil Kaya, Mehmet Satýþ, Mehmet Emin Gerçek, Fuat Yýldýz, Sinan Özal ve Suphi Köksal. Cezaevinde bulunan tutuklu ve hükümlüler aileleriyle telefonla görüþtürülüyorlar. Bakanlýðýmýzca idari tahkikat baþlatýlmýþtýr. Soruþturma devam etmektedir." Tadilat nedeniyle kapasite aþýlmýþ Cezaevinin artýrýlmýþ kapasitesinin 600 kiþi olduðunu belirten Ergin, "Kýsa süre önce bir tadilat baþladý. Tadilat yapýlan bölümdeki tutuklu ve hükümlüler diðer bölüme alýnmýþtýr. 10 Temmuz'a kadar sýkýþýklýk olacak. Bu tarihten sonra kýsmen rahatlýk söz konusu olacak. Bir takým nakillerle daha da rahatlatýlmasý söz konusu olacak" dedi. Koku üzerine ilgili koðuþa ulaþýldýðýný kaydeden Ergin, üst kata çýkýþý engellemek için bariyer

Y

apýlan açýklamalarla yetinmeyen ve yakýnlarýný görmek veya telefon ile sesini duymak isteyen bazý kiþiler cezaevi önüne gitti. Burada cezaevine girmek isteyen bazý kiþiler kapýyý yumrukladý, kadýnlar ise, aðýt yakýp gözyaþý döktü. Cezaevine girip yakýnlarýný görmek isteyenlerle, kendilerine engel olan polisler arasýnda zaman zaman arbede çýktý. Tutuklu ve hükümlü yakýnlarýndan bazýlarý, polislere kaldýrým taþlarýný sökerek attý. Polisler, bu saldýrýya biber gazý ve basýnçlý su ile karþýlýk verdi. Gerginlik sýrasýnda polise direnen ve taþ atan bazý kiþiler gözaltýna alýndý.

yapýldýðýný, bu nedenle oraya ulaþýlamadýðýný ifade etti. Ergin, cezaevindeki koðuþun normal kapasitesinin 12 kiþi olduðunu, ancak yoðunluk nedeniyle 18 kiþi bulunduðunu ifade etti. Bu arada Adalet Bakaný Ergin ile Çalýþma ve Sosyal Güvenlik Bakaný Çelik'in cezaevinde incelemelerde bulunduðu sýrada bazý tutuklu yakýnlarý da dýþarýda bekleyiþini sürdürdü. Þanlýurfa E Tipi Kapalý Cezaevi'nde gece bir koðuþta çýkan kavganýn ardýndan meydana gelen yangýnda, 13 kiþi ölmüþ 5 kiþi yaralanmýþtý.

DTK: Bu bir katliamdýr 18 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ YIL: 11 SAYI: 3944 Ýmtiyaz Sahibi: Diyar Medya Matbaacýlýk adýna Ömer Serdar ÇÝMEN Genel Yayýn Yönetmeni Mürsel ACAY Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Berat ASLAN Sayfa Editörü A.Baran ÇÝMEN Sayfa Düzeltmeni Aziz Muhammed FÝDANCI Yayýn Türü Bölgesel süreli yayýn Ýdare ve Haber Merkezi Adresi: Gevran Cad. Yunus Emre Apt. Kat:1 No:2 Tel: 0412.228 55 53 - 228 65 53 Basýldýðý Yer: Stadyum Altý Kuzey Kale Arkasý YENÝÞEHÝR/DÝYARBAKIR e-p posta: olayhaber@hotmail.com BU GAZETE BASIN MESLEK ÝLKELERÝNE UYMAYA SÖZ VERMÝÞTÝR. Not: Köþe yazýlarýnýn sorumluluðu, yazarlara aittir.

D

TK Eþ Baþkaný Aysel Tuðluk, Þanlýurfa E Tipi Kapalý Cezaevi'nde 13 tutuklunun yanarak feci þekilde yaþamýný yitirmesini "Bu bir katliamdýr" diyerek lanetlediklerini söyledi. DTK Eþ Baþkaný Aysel Tuðluk, yangýn sonucu 13 tutsaðýn yanarak feci þekilde yaþamýný yitirmesi ile ilgili deðerlendirmelerde bulundu. Yaþanan olayýn bir katliam olduðunu belirten Tuðluk, ailelere baþ saðlýðý dileklerinde bulundu. Tuðluk, konuþmasýna þöyle devam etti: Bu vahþeti lanetliyoruz. Bu sýradan bir olay deðil, bir katliamdýr. Bu katliamýn sorumlusu AKP iktidarýdýr. Takipçisi olacaðýz Baþka bir ülkede olsa hükümetler istifa eder ama bu ülkede katliam yapanlar ödüllendiriliyor. Cezaevleri katliamlarý bu devletin tarihinde vardýr. Bugün de bu tarihi uyguluyorlar. Buna sessiz kalýnmamasý gerekir. Bu olup bitenlere artýk yeter demek gerekiyor. Her gün bu kadar acý, bu kadar ölüm katlanýlabilir deðildir. Bunlarýn hesabýnýn sorulmasý gerekir. Olayýn takipçisi olacaðýz.

Kalabalýðý Vali sakinleþtirdi Gece boyu cezaevinde kalan ve zaman zaman dýþarý çýkan Vali Celalettin Güvenç, tedirgin bekleyiþini sürdüren kalabalýðý da sakinleþtirdi. Gruplar halinde bekleyen kalabalýðýn yanýna giden Vali Güvenç, bu kiþilere olayý anlattý ve yakýný C-15 koðuþunda olmayanlarýn evlerine dönmesini istedi. Vali Güvenç, daha sonra yakýnlarýna iliþkin bilgi almak isteyenleri yanýna çaðýrdý ve söylenen isimleri, ölü ve yaralý tutuklu ve hükümlülerin listesine bakarak karþýlaþtýrdý. Tutuklu ve hükümlü yakýnlarýný dinleyen Vali Güvenç, bunlarýn büyük bölümünün evlerine dönmesini saðladý. Yatak ve vantilatör kavgasý Gasp, hýrsýzlýk ve yaralama gibi suçlardan tutuklu ve hükümlülerin bulunduðu ve yönetim bölümüne 3 koridor uzaklýkta bulunan C-15 koðuþunda kalanlar arasýnda bir gün önce de kavga çýktýðý belirtildi. 18 kiþinin kaldýðý ve bazý tutuklu ve hükümlülerin yerde yattýðý koðuþta kavganýn, yatak ve bunaltýcý sýcakta koðuþtaki vantilatörün hangi tarafý serinleteceði tartýþmasýndan çýktýðý ileri sürüldü. Kavga sýrasýnda, görevlilerin müdahalesini engellemek için koðuþ kapýsýnýn arkasýna ranza ve diðer eþyalarý koyarak giriþin engellendiði, ardýndan çarþaf ve yataklarýn ateþe verildiði belirtildi. Tutuklu vekilin yakýnlarý da geldi Cezaevinin siyasi tutuklular koðuþunda bulunan ve 20 ay önce KCK soruþturmasý kapsamýnda tutuklu bulunan BDP Þanlýurfa Milletvekili Ýbrahim Ayhan'ýn eþi, avukatlarý ve yakýnlarý da cezaevine geldi. Burada olaya iliþkin bilgi alan ve daha sonra tutuklu Ýbrahim Ayhan ile görüþen avukatlarýndan Bekir Benek, cezaevi çýkýþýnda gazetecilere açýklama yaptý. Meydana gelen olayýn hizmet kusuru olduðunu ifade eden Bekir Benek, cezaevi kapasitesine iliþkin þikayetlerin daha önce bir çok kez gündeme gelmesine raðmen çözülmediðini söyledi. Baro Baþkaný: Kapasitenin üzerinde Þanlýurfa Barosu Baþkaný Avukat Ýrfan Güven, Þanlýurfa Cezaevi'nin yapýlan iyileþtirmelere raðmen yetersiz olduðunu ve kapasitesinin çok üzerinde tutuk-

lu ve hükümlünün barýnmak zorunda býrakýldýðýný belirtti. Güven, "Bu olaya iliþkin soruþturmalar yapýlacak ve nedenleri ortaya çýkacak. Ancak, daha önce defalarca gündeme getirdiðimiz kapasite sorunu bugün istenmeyen þekilde gün yüzüne çýkmýþtýr" diye konuþtu. Slogan attýlar Siyah minibüsle saat 08.00 sýralarýnda cezaevine giren Bakan Çelik ve Ergin incelemelerini sürdürürken, tutuklu ve hükümlüler koðuþlardan çeþitli sloganlar atýlmaya baþladý. Siyasi suçlularýn Öcalan lehine slogan attýðý duyulurken, bazý koðuþlardan ise 'Susma sustukça sýra sana gelecek' sloganlarý yükseldi. Þanlýurfa Valisi Celalettin Güvenç ve Baþsavcý Mustafa Yalçýn, yapýlacak düzenleme ile tutuklu ve hükümlülerin öncelikle ek telefon hatlarý ile aileleriyle görüþtürülmesini kararlaþtýrdý. Telefon görüþmesi ardýndan tutuklu ve hükümlülerin 20 gün içerisinde yakýnlarýyla açýk görüþ yapmalarýna yönelik çalýþma baþlatýldýðý da kaydedildi. Daha önce de isyan çýktý Kapasitesinin üzerinde tutuklu ve hükümlünün bulunduðu Þanlýurfa Cezaevi'nde, geçmiþ yýllarda zaman zaman isyan çýktý. Çoðunluðu siyasi tutuklularýn çýkardýðý isyanlarda, tutuklu ve hükümlüler yatacak yer bulamadýklarýndan ve cezaevi koþullarýndan þikayet edip koðuþlarý ateþe vermiþti. Hafif yaralanmalara yol açan isyanlar, güvenlik güçlerinin müdahalesi ile bastýrýldý. Öte yandan 2010 yýlýnýn Temmuz ayýnda ise PKK suçundan cezaevinde tutulan hükümlülerden Erkan Gümüþtaþ, kendisini ateþe vermiþti. Gümüþtaþ, aðýr yaralý olarak götürüldüðü hastanede kurtarýlamamýþtý.


HABER

18 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ

5

Kadýnlar kansere karsý bilgilendirildi Diyarbakýr'ýn Baðlar Ýlçe Belediyesi 5 Nisan Mahalle Evi ve Özel Baðlar Hastanesi tarafýndan 'Meme kanseri, rahim aðzý ve yumurtalýk kanseri' konularýnda ortak bir seminer düzenledi.

M

eme, rahim aðzý ve yumurtalýk kanserlerinde hayat kurtarýcý olan erken teþhisin önemine dikkat çekilen seminer, Baðlar Belediyesi 5 Nisan Mahalle Evi'nde gerçekleþtirildi. Seminere Baðlar Belediye Baþkaný Yüksel Baran ve Baþkan Yardýmcýsý Sema Koç'un da aralarýnda bulunduðu çok sayýda kadýn ve 5 Nisan Mahalle Evi çalýþanlarý katýldý. Özel Baðlar Hastanesi Koordinatörü Uzman Dr. Turan Odabaþý tarafýndan verilen seminerde kadýnlar bilgilendirildi. Hastane ile ortaklaþa gerçekleþtirilen proje kapsamýnda 1 ay boyunca yaklaþýk bin kiþiye hizmet verileceði ve seminerden sonra Özel Baðlar Hastanesi tarafýndan kadýnlara verilen fiþlerle günlük 15 kiþiye meme, rahim aðzý ve yumurtalýk kanseri taramasý yapýlacaðý belirtildi. Düzenli kontrol önemli Seminerde konuþan Özel Baðlar

Hastanesi Koordinatörü Uz. Dr. Turan Odabaþý, kendi kendini muayene etmenin, kanseri erken teþhis etmede ve ölümleri azaltmada en etkin yöntem olduðunu söyledi. Kadýnlarýn bu konuda yeteri kadar bilinçlenmediðini belirten Odabaþý, kadýnlarýn genellikle utandýklarý ya da kulaktan dolma bilgilerden etkilendikleri için son evrede hastaneye geldiklerini belirterek bu aþamada da týbbýn yapabileceði pek bir þeyin kalmadýðýný ifade etti. Özellikle de meme, rahim aðzý ve yumurtalýk kanseri olan kadýnlarýn mutlaka kontrolden geçmeleri gerektiðini söyleyen Odabaþý, 40 yaþýna gelmiþ tüm kadýnlarýn mutlaka yýlda bir defa mamografi çektirmeleri gerektiðini belirtti. 'Ellerinizle muayene edin' Kiþinin vücudunu en iyi kendisi tanýr diyen Uz. Dr. Turan Odabaþý, "Kendi kendinize yapacaðýnýz bir muayene ile erken

taný da koyulabilir. Ayda bir sefer kendi kendinizi muayene etmeniz birçok hastalýðýn önüne geçer" dedi. Kanserde koruyucu faktörlerin de olduðunu söyleyen Odabaþý, riski daha azaltabilecek þeylerden birinin emzirme, diðeri de egzersiz olduðunu ve ilk çocuðunu 30 yaþ öncesinde doðuran kadýnlarda meme kanseri için koruyucu ve yüzde 35-40 egzersiz riski azatlýðýný belirtti. Odabaþý, "Belediyenin katkýlarýyla yapýlan bu çalýþma sonrasýnda hastanemiz aracýlýðýyla herhangi bir saðlýk güvencesi olmayan ve hastaneye ulaþma imkaný olmayan hastalara erken taný yöntemlerinden faydalanma þansý veriyor. Ýleri dönemlerinde hastanemize baþvurup bu hizmeti alabilecekler. Belediye ile 5 Nisan Mahalle Evi'nde yaptýðýmýz bu çalýþma ile en az bir ay boyunca cumartesi günleri tekrarlayýp minimum bin kiþiye ulaþmayý hedefliyoruz" þeklinde konuþtu.

Tayini çýkan savcý ve hakimlere veda Van'ýn Erciþ Cumhuriyet Baþsavcýlýðý tarafýndan Yaz Kararnamesi doðrultusunda Erciþ ve Çaldýran'da tayinleri çýkan hakim ve savcýlar onuruna veda yemeði düzenlendi.

E

rciþ Öðretmen Evi'nde düzenlenen yemeðe Ýlçe Belediye Baþkaný Zülfikar Arapoðlu, Erciþ Cumhuriyet Baþsavcýsý Kerem Arabacý, Erciþ Adalet Komisyonu Baþkaný Hasan Ercan, Ýlçe Emniyet Müdürü Ramazan Kel, Ýlçe Jandarma Bölük Komutaný Tahir Þen, Erciþ ve Çaldýran adliyelerinde tayini çýkan ve halen görev yapan savcý, hakimler, adliye personeli ile aileleri katýldý. Yemek sonrasý bir konuþma yapan Erciþ Cumhuriyet Baþsavcýsý Kerem Arabacý, tayini çýkan meslektaþlarýna yeni görev yerlerinde baþarý dileklerini iletti. Bu tür veda geceleri ile birlikte hüzün ve sevinci bir arada yaþadýklarýný belirten

Arabacý, "Arkadaþlarýma yeni görev yerlerinde baþarýlar diliyorum. Ýnþallah dostluðumuz ve muhabbetimiz devam edeciktir. Bizleri de unutmayacaklardýr. Biz de onlarý unutmayacaðýz" dedi. 'Acýlarýmýzý paylaþtýlar' Erciþ Belediye Baþkaný Zülfükar Arapoðlu ise, "Depremde ilçemiz büyük bir acý yaþadý. 23 Ekim depremiyle ama hakim ve savcýlarýmýz adliye çalýþanlarýmýz o zor günlerde o acýlý günlerde, bizimle oldular. Bizim acýlarýmýzý paylaþtýlar. Gece 12'lere, 1'lere kadar çalýþtýnýz. Sizlere ilçem ve þahsým adýna ne kadar teþekkür etsem azdýr.

Tayini çýkan hakim ve savcý arkadaþlarýma yeni görev yerlerinde baþarýlar diliyorum. Allah milletimize, ülkemize bir daha böyle acýlar yaþatmazsýn. Erciþimizi unutmazlar. Erciþ unutulacak bir yer deðil. Van'ýn en büyük ilçesi olmakla beraber Doðu Anadolu'nun da en büyük ilçesidir" diye konuþtu. Gece türkülerle son buldu Konuþmanýn ardýndan Erciþ Adliyesi'nden Cumhuriyet Savcýsý Mehmet Ali Erbil, Hakimler

Selçuk Gökten, Rüküzan Erbil, Fatih Sazak, Zehra Yavuz, Duygu Koçyiðitoðlu, Çaldýran Adliyesi'nden Cumhuriyet Savcýsý Murat Kumbaroðlu, Hakimler Harun Ercan ile Sibel Coþkun'a yaptýklarý hizmet anýsýna Erciþ Cumhuriyet Baþsavcýlýðý ile Erciþ Belediye Baþkanlýðý adýna plaket ve hediyeleri takdim edildi. Ayrýca, Erciþ Cumhuriyet Baþsavcýsý Kerem Arabacý'nýn yakýn koruma polisi olan Murat Yýldýrým'a da tayininin çýkmasý nedeniyle hediye verildi. Gece müzik öðretmenlerinin söylediði türkü ve þarkýlarla son buldu.

Yüksekova'da yürüyüþ H

akkari'nin Yüksekova ilçesinde Abdullah Öcalan'ýn üzerindeki tecrit ve askeri operasyonlara son verilmesi için yürüyüþ düzenlendi. Musa Anter Parký'nda bir araya gelen yüzlerce kiþi, Cengiz Topel Caddesi üzerinden Özgürlük Meydaný'na, oran da Eski Cezaevi Kavþaðý'na kadar 'AKP hükümetinden çözüm beklemek gaflettir' pankartý eþliðinde sloganlar atarak yürüdüler. Yüksekova Belediye Bakaný Ercan Bora, BDP Ýlçe Baþkaný Rüstem Demir'in de bulunduðu çok sayýda kiþi adýna yapýlan açýklamada, Abdullah Öcalan üzerindeki tecrit ve askeri operasyonlara son verilmesi istenildi. Kalabalýk, yapýlan açýklamanýn ardýndan olaysýz bir þekilde daðýldý.

Mardin'de fotoðraf sergisi açýlacak F

otoðraf sanatçýlarý Mehmet Çelik ile Canan Yaþar, ortak bir çalýþma ile Mardin'de sergi açýlacak. Mehmet Çelik tarafýndan hazýrlanan 'Mardin'de yaþamýn rengi sarý sýcak' ve Canan yaþar tarafýndan hazýrlanan 'Kaybolan emekler' isimli fotoðraf sergisinin Mardin Müzesi'nde sergileneceði bildirildi. Ýki sanatçýnýn eserlerinden oluþan serginin 19 Haziran'da Mardin Müzesi'nde sanatseverlerin beðenisine sunulacaðý belirtildi. Yaklaþýk 50 fotoðrafýn bulunduðu sergide, Mardin'in 4 mevsim fotoðraflarý ve yaþam gibi birbirinden deðerli eserlerin bulunacaðý açýklandý.

Yaþamýn renklerinden oluþuyor Sergi hakkýnda bilgi veren fotoðraf sanatçýsý Mehmet Çelik, fotoðraf sanatçýsý Canan Yaþar ile birlikte yaþadýðý kentte sergi açmaktan mutlu olduðunu belirterek serginin Mardin tanýtýmýna katký sunmasýný istediklerini söyledi. Çelik, "Mardin'in þiirsel güzelliðini arkadaþlarýmýzla birlikte objektiflerimizden bütün dünyaya yansýtmak istedik. Mardin bir fotoðraf sanatçýsý için materyal anlamýnda düþünülenden ve hayal edilenden daha zengin bir yapýya sahip. Sergimizde 50'ye yakýn eser olacak. Aslýnda 50 fotoðraf deðil, 500 fotoðraf sergileseniz dahi tarihi kenti anlatmaya gücünüz yetmez. Yaþamýn renklerinden oluþan sergimize bütün sanatseverleri davet ediyoruz" dedi.


6

18 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ

EKONOMÝ

Bakan Yýlmaz: Yoksulluðu düþürdük Kalkýnma Bakaný Cevdet Yýlmaz, AK Parti'nin sadece ekonomi ve sosyal politikalarda deðil, demokrasi ve hukukta da mesafe aldýðýný, söyledi.

B

Depremzede esnaflarýn kredi sýkýntýsý

akan Yýlmaz, yaptýklarý hizmetlerin kaynaðýnýn güven ve istikrar olduðunu, paralarýn faize gideceðine memlekete hizmet olarak geri döndüðünü belirtti. Bütün toplumun bu geliþmelerden yararlandýðýný ifade eden Yýlmaz, AK Parti'nin yoksulluðu düþürdüðünü, sadece ekonomiyi büyütmediðini, ayný zamanda geliri de topluma daha iyi daðýttýðýný kaydetti. Cevdet Yýlmaz, ''Her þeyden önce enflasyonu yenmiþ. Þimdi hiç enflasyonu konuþuyor muyuz? Türkiye þu anda istikrar içinde, enflasyonunu tek haneli rakamlara çekmiþ, bütçesini disiplin altýna almýþ, faize para ödemek yerine bunlarý yatýrýmlara, hizmetlere yönlendirmiþ çok farklý bir ülke konumunda'' dedi. 'Gelir düzeyi arttý' Herkesin gelir düzeyinin arttýðýný belirten Bakan Yýlmaz, ''Zenginler daha çok zengin oldu. Ama herkesin gelir düzeyi arttý. Peki, hangisininki daha çok arttý? Zengininki mi daha çok arttý, aþaðýda kalanlarýn mý daha çok arttý? Önemli olan bu. Ýstatistik Kurumu olarak ölçümler yapýyoruz. O ölçümlerimizde þunu görüyoruz; yüzde 20'lik dilimler halinde deðiþik gelir gruplarýna bakýyoruz. AK Parti döneminde en zengin diyeceðimiz, en üstteki dilimin toplam gelirdeki payý düþmüþ. Geliri artmýþ ama payý düþmüþ. Diðer bütün gelir gruplarýnýn payý artmýþ. 'AK Parti zenginlere yaradý. Zenginler daha zengin oldu'

V

doðru. Ama yoksullar zenginlere göre daha fazla pay aldý, daha iyi bir konuma geldi. Sadece ekonomi büyümedi. Gelir daðýlýmý da iyileþti. Dünyada bunu baþarabilen az sayýda ülkeden biriyiz. Gelir daðýlýmý iyileþti. Geçmiþe göre daha iyi bir noktaya geldi. Ama hala gelir daðýlýmýnda bir dengesizlik var. Ýnþallah önümüzdeki süreçlerde daha iyi yerlere gelir, biz bunun için gayret ediyoruz'' diye konuþtu.

an'ýn Erciþ ilçesinde deprem sonrasý esnafýn kredi sorununa çözüm arayýþlarý sürüyor. Ýlçede geçen yýl meydana gelen yýkýcý deprem sonrasýnda esnafýn içinde bulunduðu sýkýntýlarýn aþýlmasý için yeniden bir toplantý düzenlendi. Ýlçe Halk Eðitim Müdürlüðü salonunda gerçekleþen toplantýya Ýlçe Kaymakamý Ramazan Fani, Belediye Baþkaný Zülfikar Arapoðlu, Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürü Aytekin Yalçýn, KOSGEB Daire Baþkaný Aydýn Bayrambaþ, Kooperatifler Genel Müdürü Ýsmail Kalender, Gümrükler Genel Müdürlüðü Daire Baþkaný Ömer Faruk Þah, Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüðü Daire Baþkaný Ahmet Vural, Van ve Erciþ'teki esnaf odalarý baþkanlarý ile esnaflar katýldý. Toplantýda esnaflarýn kredi kullanma konusundaki sýkýntýlar yetkililerce tek tek dinlendi. Esnaflarýn en çok yakýndýðý konularýn baþýnda bankalarýn ve KOSGEB'in kredi kullanmadaki þartlarý oldu. Esnaflar yetkililere bu sorunun çözülmesi için bir kez daha istekte bulundu. Talepler bakanlýða iletilecek Esnaf temsilcileri ise çözümün bir an önce yapýlmasýný, gerekirse kredi yerine maðdur olan esnaflara týpký çiftçilere verilen destek gibi hibe desteðinin verilmesini talep ettiler. Bunun mümkün olmamasý durumunda ise kredilerin

vadelerinin uzatýlmasýný istediler. Konuyla ilgili deðerlendirmede bulunan Ýlçe Kaymakamý Ramazan Fani, depremde en fazla etkilenen esnaflara tatmin edici bir yardýmda bulunamadýklarýný belirtti. Fani, "Burada bulunan yetkili arkadaþlarýn aracýlýðýyla bu sorunun çözülmesi ve esnaflarýn isteklerinin yetkili Bakanlýða iletilmesini istiyoruz. Umarým esnafýmýz en kýsa zamanda eski durumundan daha iyi bir seviyeye gelir" dedi. Bu arada esnaf temsilcileri ile esnaflarý dinleyen yetkililer de yapýlan talepleri bir rapor halinde ilgili bakanlýklara sunacaklarýný söylediler.

Çiftçide sahte fatura korkusu Mardin Ziraat Odasý Baþkaný Malik Özkan, kuru hububat döneminin baþladýðýný belirterek, Nisan ayýnda yaðýþýn az olmasýnýn verimi bir miktar düþürdüðünü söyledi.

H

er yýl çiftçinin kaliteli ve yüksek ürün beklentisi içerisinde olduðunu ifade eden Ziraat odasý Baþkaný Malik Özkan, tarým politikalarýnýn gözden geçirilmesinin zamaný geldiðine inandýðýný dile getirdi. Bu yýl üründe istenilen hedefe ulaþýlamadýðýný kaydeden Özkan, "Bu yýl kuraklýklar deðil, nisan ayýnda yaðmur yaðmamasý etkili oldu. Ýyi bir yaðmur yaðmýþ olsaydý verim bu sene daha çok olabilirdi. Ama buna raðmen çiftçilerimiz ürünlerini satmakta ve sattýktan sonra da prim faturalarýný toplamaktadýr. Çiftçi ürünü sattýðý tüccardan prim faturasý alýyor, bu pirim faturasýný sonra devlete verip karþýlýðýnda destek alýyor. Çiftçi buðdayda kilogram baþýna 50 kuruþ, mercimekte on kuruþ alýyor. Tabi geçen yýllarda çok büyük sýkýntýlar yaþadýk burada. Çiftçilerin sattýklarý ürün karþýlýðýnda aldýklarý faturalarýn bir kýsmý sahte çýktý. Ýki, üç yýl önceden bu ortaya çýktý. Çiftçi faturanýn sahte olup olmadýðýný anlayamýyor. Baktýðýnýz zaman orijinal fatura gibi görünüyor. Her þey gayet doðal, ancak bunu Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü'ne teslim ettikten ve bakanlýða gönderdikten sonra bu faturanýn sahte olduðu ortaya çýkýyor. Ondan sonra çiftçinin büyük bir maðduriyeti oluþuyor. Biz bunu rapor halinde

hem genel merkezimize hem de bakanlýða da sunduk, prim, teþvik faturalarýnýn kalkmasý gerektiðini, çiftçilerin faturayla muhatap olmamasý gerektiðini ilgili yerlere bildirdik. Bunlar kýrtasiye giderleri sadece, bunu biz alan bazýnda Çiftçi Kayýt Sistemi'ne (ÇKS) göre prim desteðinin ödenmesini istiyoruz. Eðer bir çiftçinin yüz dekar arazisi varsa, bu yüz dekar arazisine göre prim desteði verilmesi gerekiyor. Ama en güzeli alan bazlý ÇKS'dir. Eðer bu þekilde olursa çiftçi hiç faturayla ilgilenmeyecek" dedi. 'Maliyet tespitine göre prim' Ziraat Odasý olarak her yýl düzenli olarak maliyet tespiti yaptýklarýný dile getiren Malik Özkan "Bakanlýða gönderdiðimiz maliyet tespitimiz var yani geçen yýlda bizim maliyet tespitimiz vardý, önceki yýl da vardý. Bizim bu sene buðday için belirlediðimiz yetmiþ kuruþtur. Bunun gübresi, mazotu, sürümü ve traktörü tüm giderleri yetmiþ kuruþ olarak belirledik. Burada yaþanan sýkýntý, bakanlýðýn ya da Devlet Mahsulleri Ofisi'nin zamanýnda taban fiyatý açýklamamasýdýr. Ancak ürün desteklerini çiftçimiz zamanýnda alýyor. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'na her defasýnda söylüyoruz. Nisan ayý ya

da mayýs ayýnýn ortalarýnda gönderdiðimiz maliyet tespitleri var, bu maliyet tespitlerimize göre mayýsýn ortasýnda eðer fiyat açýklanýrsa çiftçi de maðdur olmaz. Çiftçi en azýndan ürünü nereye satacaðý yönünde bir karar alma þansýna sahip olur. Dýþarýda

Patlýcana raðbet arttý

Y

az aylarýnýn baþlamasýyla birlikte her çeþit yemekte kullanýlan patlýcana raðbet arttýðý belirtildi. Diyarbakýr Yeniþehir ilçesi Ofis semtinde bir marketin sebze meyve reyonu þefliðini yapan Garip Orhan, yaz mevsimi ile birlikte patlýcan satýþlarýnda büyük artýþ yaþandýðýný söyledi. Orhan, "Ucuz ve her türlü yemekte kullanýlan patlýcan vatandaþlardan yoðun raðbet görüyor. Patlýcanýn ayrýca birçok hastalýða da iyi geldiði bilinmektedir. Patlýcan oturtmasý, salatasý, kebabý, musakkasý, böreði, pilavý, dolmasý, közlemesi ve imam bayýldý yemeklerinin yapýldýðý patlýcanýn bir çok faydalarý da var" dedi.

tüccarlar ve Toprak Mahsulleri Ofisi var. Toprak Mahsulleri Ofisi þu anda fiyat açýklanmadýðý için çiftçilerimiz de ürününü tüccarlara veriyor. Bir kaç tüccarýn birleþmesinden oluþan heyetin kendi aralarýnda belirlediði bir fiyat var. Genelde geçen yýlýn fiyatlarýyla açýklanýyor. Çünkü fiyat belirlenmediði için geçen yýlýn fiyatlarý neyse onun üzerinden alýyorlar ve o þekilde alýma baþlýyorlar. Gübre, mazot ve diðer girdilerdeki zamlarý düþündüðümüzde geçen yýlýn fiyatý ile satýlan ürün zarar ettiriyor. Bunun önüne ancak erken fiyat açýklanarak geçilebilir" þeklinde konuþtu. 'Alternatif ürün þart' Klasik ürün yerine bakanlýkça bölgede üniversitelerin de desteðiyle yapýlacak araþtýrmalar sonunda az su ile yetiþebilecek alternatif tarým ürünlerinin tespit edilmesi gerektiðine inandýðýný söyleyen Ziraat Odasý Baþkaný Malik Özkan, açýklamasýný þöyle sürdürdü: "Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü'ne ve valiliðe bu konu ile ilgili düþüncelerimizi söyledik. Bölgemizde özellikle ikinci ürünlerimizde mýsýr ve pamukta çok büyük bir suya ihtiyaç var. Her zaman bölge sýcak olduðundan dolayý aþýrý bir su ihtiyacý vardýr. Kendi imkanlarýmýzla açtýðýmýz derin sondaj kuyularýnda 600-700 metreden su çýkartýyoruz. Bu da büyük bir enerji sorunu çýkarýyor. Bununla birlikte elektrik faturasý maliyeti yükseltiyor. Bölgede ürün deðiþikliðine gitmek gerekiyor. Ýlgili kurumlarýn bu konuda çalýþma yapmasý gerekiyor. Böyle bir çalýþma sonunda ortaya çýkacak ürünün çiftçimizin kazancýný ikiye katlayacaktýr. Ziraat odasý olarak yapýlacak çalýþmalarý destekleyeceðiz."


GÜNCEL

18 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ

7

125 giriþimciye sertifika Diyarbakýr Valisi Mustafa Toprak, Kýnalý Eller Kadýn Derneði Giriþimcilik Eðitimi sertifika törenine katýldý. 125 kiþinin sertifika aldýðý törende konuþan Vali Toprak, gençleri desteklemeye devam edeceklerini söyledi. larýmýzýn da iþ istediðini görüyoruz. Bize destek olan öncelikle Sayýn Valimize ve diðer yetkililere katkýlarýný hiçbir zaman esirgemedikleri için çok teþekkür ediyorum" dedi. 'Destek vermeyi sürdüreceðiz' Vali Mustafa Toprak ise, 125 gencin giriþimcilik eðitimini alarak sertifika almaya hak kazandýðýný belirtti. Vali Toprak, þunlarý söyledi: Bu giriþimcilik sertifikasýna konu olan faaliyet çok önemlidir. Daha önce giriþimcilik sertifikasý alan kursiyerlerimiz ne kadarý iþlerini kurabildi, onlarý da takip etmeye çalýþýyoruz. Ýþlerinizi biran önce kurup kendi ayaklarýnýzýn üstünde durabilecek noktaya geleceðinizi biliyorum. Sizler örnek olacaksýnýz. Bizler de Devletimizin vermiþ olduðu imkânlar ile KOSGEB aracýlýðýyla sizleri desteklemeye, ajansýmýz aracýlýðý ile sizleri eðitmeye ve teknik destek vermeye devam edeceðiz.

K

aracadað Kalkýnma Ajansý Seminer Salonu'nda yapýlan törene Vali Mustafa Toprak, Vali Yardýmcýsý Ahmet Dalkýran, Karacadað Kalkýnma Ajansý Genel Sekreteri Ýlhan Karakoyun, KOSGEB Diyarbakýr Merkez Müdürü Mehmet Fidan, Kýnalý Eller Kadýn Derneði Baþkaný Müzeyyen Korkutata ve çok sayýda kursiyerler katýldý. Törende

ilk olarak Kýnalý Eller Kadýn Derneði'nin faaliyetlerini içeren tanýtým filmi izlendi. Tanýtým filminden sonra konuþan Kýnalý Eller Kadýn Derneði Baþkaný Müzeyyen Korkutata, kadýnlara destek veren SODES logosunu korumanýn bir vefa borcu olduðunu söyledi. Korkutata, "Herkes ailesi, eþi ve kardeþi için iþ istiyor ve kadýn-

27 bin TL destek Þirket kuruluþu ve çalýþmalar için 5 bin TL, demirbaþ olarak da 10 bin TL ve 12 ay boyunca her ay bin TL olmak üzere toplamda 27 bin TL'lik bir destek verilecek. Bu, mütevazi anlamda bir iþ kurmak isteyen için zorunlu masraflar için iyi bir destek. Ayrýca 70 bin TL 2 yýl ödemesiz olmak

üzere faizsiz daha sonra belirlenen sürede geri alýnmak üzere bir katký saðlanýyor. Onun için bundan faydalanalým. Bugün sertifika alma hakkýný kazanan 125 giriþimci eðitimini alan kursiyerden 6 bayan 7 erkek kursiyer, kendi iþ yerlerini açtý ve onlarý kutluyoruz. Bayan ve erkek tüm bireylerimizi iþ sahibi yapmalýyýz. Devletimizin kurumlarý sizler için var ve imkânlarýmýzý sizlerle yürekten paylaþmalýyýz. Cesaretli olun Dað Kapý Burcu'nda çocuklarýmýza ve gençlerimize çok ciddi projeler uygulanýyor. Yani sokakta kalmýþ, sýkýntýda olan, 'benim elimden tutacak kimse yok mu' diyenlerin her birine bu katkýlarý saðlýyoruz. Orada da gümüþ, bakýr, telkari ve altýn iþlemeliciliði ile ilgili kurslar verildi ve eðitim alanlarýn bir kýsmý þimdi kuyumcular da ve ilgili bakýr atölyelerinde çalýþýyorlar. Biz herkese iþ veremeyiz ama herkesin iþ bulabileceði bir ortamý, güzelliði ve belgeyi tevdi edebiliriz. Bu belgeyi hak kazanan kursiyerlerimiz cesaretli olun ve kendinize güvenin. Gelecekte hiç hayal edemeyeceðiniz noktalara, cirolara ve iþyerlerine sahip olabilirsiniz. Onun için cesaretimizi toplayalým. Belgeler altýn bilezik Ayakta kalmak için direnelim. Sürekli talep edelim, isteyelim. Ýþte o zaman biz var

olacaðýz ve ayakta kalacaðýz. Ýþimizle, ailemizle, çocuklarýmýzla birlikte mücadelemizi sürdürüp mutlu yaþamaya devam edeceðiz. Bu konularda ýsrarlý olmazsak, iddialý olmazsak, kendimize olan güvenimizi kaybedersek o zaman sonuç da deðiþmez. Bulunduðumuz noktada kalmaya devam ederiz. Hepinizi tebrik ediyorum. Bu belgeler hepimizin katkýlarýyla þuan da altýn bilezik olarak kolunuza takýlmýþ ama gelecekte iþlerinizi kurup, rayýna koyduðunuzda artýk kola doðru uzanan bilezikler þekline gelecektir. Hayýrlý olsun, emeði geçen herkesi de þükranlarýmý sunuyorum. 125 giriþimci sertifika aldý Konuþmalardan sonra kursa katýlýp iþ yeri açan ve giriþimcilik kursuna katýlan 125 kursiyere Vali Toprak sertifikalarýný verdi. Daha sonra okuma yazma kursuna katýlan 25 kursiyere sertifikalarýný veren Vali Toprak, Yakýnlarýnýzda ve ailelerinizde okuma yazma bilmeyen kim varsa onlarý da bu noktalara yöneltin ve eðitimli almalarýna bir vesile olun" dedi. Vali Toprak, sertifika alan kursiyerlerle birlikte hatýra fotoðrafý çektirdi. Son olarak Kýnalý Eller Kadýn Derneði Baþkaný Müzeyyen Korkutata, Karacadað Kalkýnma Ajansý Genel Sekreteri Ýlhan Karakoyun ve KOSGEB Diyarbakýr Merkez Müdürü Mehmet Fidan'a plaket takdim etti ve tören sona erdi.

Bahçesaray'da bir ilk V

an'ýn Bahçesaray ilçesinde bu yýl 3'üncüsü düzenlenen Fakiye Teyran Festivali kapsamýnda ilk defa Tutku Radyo tarafýndan ilçede canlý yayýn yapýldý. Arazi þartlarýndan ötürü yerel radyo yayýnlarýnýn ulaþmadýðý Bahçesaray'da ilk yerel radyo yayýnýný Tutku Radyo yaptý. Fakiye Teyran Festivali'nde canlý yayýn yapan Tutku Radyo, açýk alanda kurduðu stüdyoda baþta Van Valisi Münir Karaloðlu olmak üzere birçok kiþiyi konuk etti.

BDP'nin eylemine deprem engeli

B

arýþ ve Demokrasi Partisi (BDP) Silopi Ýlçe Baþkanlýðý tarafýndan yapýlmasý planlanan kitlesel eylem, yaþanan depremlerden dolayý iptal edildi. Silopi'nin Cudi Mahallesi 5. Cadde üzerinde bir araya gelen BDP'liler bir basýn açýklamasý düzenledi. BDP Silopi Ýlçe Baþkaný Abdulmuttalip Sakman, daha önce farklý bir program için toplandýklarýný ancak deprem dolayýsýyla programý iptal ettiklerini söyledi. Sakman, "Son süreçte cezaevlerindeki tecritle ilgili, Uludere katliamý ve son dönemde Van'da tutuklanan belediye baþkanlarýmýz üzerindeki ayný zamanda parti üzerindeki baskýlarý kýnamak adýna bir açýklamasý yapýlacaktý. Fakat depremden dolayý bu programý iptal ettik" dedi. Konuþmanýn ardýndan Ýlçe Baþkaný Abdulmuttalip Sakman ve partililer mahallede evlerine girmeye

Arazi þartlarý izin vermiyordu Tutku Radyo Yönetim Kurulu Baþkaný Veysel Geçken, arazi þartlarýndan ötürü Bahçesaray'dan merkez stüdyolarýna yayýný ulaþtýrmanýn çok zor olduðunu, ancak bu zoru baþarmanýn mutluluðunu yaþadýklarýný söyledi. Geçken, "Daha önce yaptýðýmýz canlý yayýnlarý merkez stüdyomuza ulaþtýrmak kolaydý. Ancak Bahçesaray gibi bir yerde çok zor olan bu yayýný yapmanýn mutluluðunu yaþýyoruz. Ayrýca, Bahçesaray'da yerel yayýn yapan ilk radyo olmak ve Fakiye Teyran gibi bir þahsýn anýldýðý festivali Van'a canlý olarak aktarmak, Van'da yerel yayýn yapan radyolar için bir ilkti" dedi.

Ahmet AY olayhaber@hotmail.com

Korkuyorum Bu yazýyý -Allah korusun- "ben dememiþ miydim" demek için yazmýyorum, Bu yazýyý -Hak saklasýn- "beni dinlemediler" diye de yazmýyorum, Bu yazýyý -el-Hafiz esirgesin- "sakalýmýz yok ki sözümüz para etsin" diye hiç yazmýyorum, Bu yazýyý -Allah'a sýðýnýrým- "hiss-i kalbe'l vuku oldu" hilaf-i hakikatine binaen de yazmýyorum; Korkuyorum… Cesareto-metrem olmadý, bu sebeple korkak mýyým, cesur muyum bilmiyorum ama içimi anlamsýz! bir korku kaplamýþ. Tabi, iþin içinde bunca tecrübe varken korkmamak mümkün deðil. Bu memlekette ne zaman ki hayýrlý bir adým atýlýr, aydýnlýklara bir pencere açýlýrsa "birileri" bu süreci tam kalbinden vurmak için akýllara ziyan eylemler yaparak bizi derinden yaralar. Bunun için korkuyorum çünkü her yanýmýz yara bere… Hayýr, "iyi þeylerden sonra, mutluluklardan sonra kötü þeyler ve mutsuzluk olur" gibi bir batýl inancým da yok ama korkuyorum. Sayýn baþbakanýn Kýlýçdaroðlu ile görüþmesi, BDP'nin olumlu görüþ belirtmesi, MHP'nin çok talihsiz çýkýþlarýna raðmen bu görüþmelerin olumlu neticelenmesinde rol alacaðýna olan inancým son zamanlardaki olumlu geliþmelerden. Bunun böyle uyumlu sürmesini istemeyenlerin eli kolu baðlý oturacaklarýna inanmýyorum ve korkuyorum. Birkaç gün önce hükümet önümüzdeki eðitim-öðretim

yýlýnda Kürtçe'yi seçmeli ders olarak kabul etti. Kürtlerin inkârýndan kardeþ bir dilin (velev ki kimi yerde yaþayan diller dense de) okullara girmesi çok anlamlý. Korkuyorum, Kürtlerin kart-kurt olarak anýldýðý, Kürt diye bir ýrkýn olmadýðý söyleminin devletin resmi "dini" gibi görüldüðü, kendilerini Kürt kabul edenlerin "bu hastalýktan kurtulmak için tedaviye razý olmamalarý halinde" katledildiði, son olarak Kürtlerin kuyruklusunun makbul olduðu bir "Kürt tarihinden" bugünlere geldiðimizi göz ardý etmemeliyiz. Bu söylediklerimle "Kürtçe seçmeli ders oluyor, o zaman lütuf kabul edelim" demiyorum ama kahretsin, maalesef gerçekler bazen bu süreçleri yasamamýzý zorunlu kýlýyor. Bir gülle baharýn gelmeyeceðini biliyoruz ve yine biliyoruz ki bütün baharlar bir gül ile baþlar. Oysa biz ne çok güllere sahibiz. En baþta "birbirimizi dinlemeden olmaz"a kanaat getiriþimiz çok anlamlýdýr. Görüþmelerin gerekliliðini kabul ediyoruz. Eksikliðiyle beraber TRT ÞEÞ, Kürtçe yayýn yapan radyo ve televizyonlar, Kürtçe vaaz, mevlid ve meal, seçimlerde Kürtçe propaganda, Kürtçenin seçmeli ders oluþu güllerimizdir ve bunlar küçümsenemez. Bundan önce tek tipçi, halkýný cumhuriyete uyduramadýðý için halksýz yasamayý göze alabilecek kadar akýl tutulmasýyla gecen doksan yýl... Bu doksan yýllýk süreçte "bizi bölmek istiyorlar" zehrini beyinlere zerk edilmiþ bir halk var. Bunlarý dikkate almadan atýlan her adým akim kalýr, Habur'da olduðu gibi. Korkuyorum, Çünkü Sayýn baþbakanýn Kürtçenin seçmeli ders olmasýyla ilgili açýklamalarýndan sonra Leyla Zana inanýlmaz güzellikte açýklamada bulun-

du, BDP'den birileri yetersiz bulsa da olumlu yaklaþtý. Ülkede kimse "eyvaaah! bölündük" diye çýðýrmadý. Unutmayalým, bu doksan yýllýk süreçte çok acýlar yaþandý, yaþanýyor. Ýnkâr edilmenin nasýl bir duygu olduðunu oldukça duygusal bir yazýmda dile getirmeye çalýþmýþtým. Katliama uðramayý Kürtlere reva gören zihniyet, doksan yýlýn yetmiþ yýlýnda iktidardaydý. Asimilasyonun acýlarý Kürtleri derinden yaralamýþtýr. Köylerinin yangýnýný kilometrelerce ötelerde seyretmek nasýl bir duygudur Kürtler iyi bilirler. Çocuklarý kardeþlerinin çocuklarýný öldürürken de kahroluyorlardý, öldürülürken de. Bu acý sadece Kürtlerde var. Korkuyorum, çünkü þimdi artýk birbirimizi anlayacak noktadayýz; Kimse, "hakkýn deðil vururum" demiyor; hükümet "hakkýndýr, elbette alacaksýn" diyor. Sayýn baþbakanýn insani ve vicdani olarak sorumluluklarýný yerine getireceðine olan inancýmýz hiçbir zaman eksilmedi. Ýnanarak söylüyorum; Kardeþ bir halk olan Kürtler Türklerle "adaleti ayakta tutan" iki kardeþ halk olarak yaþamak istiyor. Bin yýllýk kardeþliði iki bin yýla taþýmak istiyor. Bu sebeple artýk g/ayrýlýklara son verme zamaný. Bu anlamda seçmeli Kürtçe önemli bir adýmdýr, hakkaniyet adýna "yetmez ama evet" diyoruz. Ýþte ben bu güzelliðimizi çekemeyenlerden korkuyorum. Korkuyorum, Çünkü dindarlar sorumluluklarýnýn bilinciyle Allah'ýn mazlum ve maðdur halklarýnýn yanýnda yer almanýn erdemini gösteriyor ve bu yakýnlýk dualarla, gözyaþlarýyla karþýlanýyor. Ýþte, Uludereli, Roboskili anneler Ýstanbul'da AKABE, AKDAV, AKV, Fatih Akýncýlarý, Hikmet Vakfý, ÝHH, Mazlum-Der ve Özgür-Der gibi dindar Sivil Toplum

çekinen vatandaþlara moral ziyareti düzenledi. Tek tek vatandaþlarla görüþen Sakman, vatandaþlara geçmiþ olsun dileklerinde bulundu. Kuruluþlarýn misafirleri ve bunu herkes sevinçle, duayla karþýlýyor, þer arzulayanlarýn sesi cýlýz çýkýyor, korkuyorum. "Cemaat-hükümet savaþý!" diye mevzi kapma planlarý yapanlar vardý. Ve "Herkesin aralarý bozuldu, artýk birbirlerine girdiler" dedikleri bir sýrada Sayýn baþbakan Hoca efendiye "bitsin bu hasret" mesajýyla ülkeye dönme çaðrýsýnda bulundu. Bu mesaj çok anlamlý, önemlidir. Bu kadar yýl bir çeþit sürgün gibi yaþadýðý Amerikalardan hasret çekmek zor mu zor. Hamdolsun o kötü günlerin var olan havasý daðýldý. Uludere katliamý sonrasý ülkeyi vesayet altýna alan karamsarlýk yerini çok olumlu bir havaya býraktý ve bu "birilerini" fena ürküttü. Elbette ki Uludere failleri bulunmalý ve gereken yapýlmalý ancak oluþan olumlu hava buna mani deðildir. Þimdi hükümete düþen görev bu fýrsat kollayan "derin"lere karþý daha dikkatli olmaktýr. Allah korusun bu olumlu havayý bozmak isteyenler çýkabilir. Hükümet her türlü fitne ve fesada karþý A, B, C… Z planýna sahip olmalýdýr. Çünkü bu süreçten en çok Ýsrail/MOSSAD rahatsýz ve bu rahatsýzlýðý baþbakaný zor durumda býrakarak gidermeye çalýþacak. MOSSAD deyip geçmeyin, hatýrlayalým, Ýsrail (derin Ortadoðu) 7 Þubat 2012 Mit- Yargý krizi üzerinden baþbakaný can evinden vurmaya kalktý. Evet, Ülkede iyi geliþmelerin estirdiði güzel havayý bozanlarýn boþ duracaklarýna inanmýyorum ve korkuyorum. Ýyilik düþmanlarý her zaman kötülük planlarýna sahiptirler. Ýþte bu yüzden, Korkuyorum, haksýz mýyým?


8

HABER

18 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ

GGC'nin yeni baþkaný Ipek

Merkezi Diyarbakýr'da bulunan Güneydoðu Gazeteciler Cemiyeti (GGC) olaðan üstü genel kongresi yapýldý. 2 liste halinde gidilen ve 121 oyun geçerli sayýldýðý seçimlerde Veysi Ýpek GGC'nin yeni baþkaný oldu.

G

üneydoðu Gazeteciler Cemiyeti (GGC), 28 Nisan'da yapýlan Olaðan Genel Kurul sonrasý yaþanan istifalarýn ve bazý üyelerin olaðan üstü kongre için imza toplamasýnýn ardýndan dün tekrar sandýk baþýna gitti. Cemiyetin sosyal tesislerinde yapýlan kongreye katýlým yüksek oldu. Diyarbakýr'ýn yaný sýra Batman, Mardin, Elazýð, Siirt ve Þanlýurfa illerinde görev yapan 123 gazeteci seçime katýldý. Faaliyet raporu ve konuþmalarýn ardýndan seçimle gidildi. 2 liste halinde

yapýlan seçimlerde Habertürk Gazetesi Diyarbakýr Temsilcisi Mehmet Veysi Ýpek'in baþýný çektiði liste 78 oy alýrken, emekli gazeteci Eyüp Kaçar'ýn listesi 43 oy aldý. 2 oy ise divan tarafýndan geçersiz sayýldý. Ýpek seçim sonrasý üyelere teþekkür ederken, rakibi Kaçar ile tokalaþarak birlikte çalýþacaklarý mesajýný verdi. Güneydoðu Gazeteciler Cemiyeti yönetimine þu isimler seçildi: Yönetim Kurulu asil Mehmet Veysi Ýpek, Ýbrahim

Halil Yakut, Mücahit Ceylan, Abdulkadir Konuksever, Fahrettin Kanat, Muhittin Talay ve Aytaç Akhan.

Yönetim Kurulu yedek listesi Aydýn Yorat, Ümit Özdal, Ýlyas Akengin, Mesut Figançiçek, Engin Dalgýç, Ahmet Kurt ve Mehmet Ýlhami Ünal. Denetim Kurulu asil listesi Bülent Boztepe, Mehmet Çakan, Remzi Burulday. Denetim Kurulu yedek listesi Mehmet Faruk Yüce, Kerem Doðan, Ali Vuranel.

ÝHALE ÝLANI DÝCLE ELEKTRÝK DAÐITIM A.Þ DÝCLE EDAÞ DÝYARBAKIR ÝLÝ TOPLAM 3 KALEM AG-OG ELEKTRÝK MALZEMESÝ ALIMI (YATIRIM)alýmý ýþý, Türkiye Elektrik Daðýtým A.Þ. Genel Müdürlüðü ve Baðlý Daðýtým Þirketlerinin 4734 Sayýlý Kamu Ýhale Kanununun 3 uncu Maddesinin (g) Bendi Kapsamýnda Yapacaðý Mal ve Hizmet Alýmlarý Hakkýnda Yönetmeliðe göre Açýk ihale usulü ile ihale edilecektir. Ýhaleye iliþkin ayrýntýlý bilgiler aþaðýda yer almaktadýr: Ýhale kayýt numarasý* : 2012/65034 1-Ýdarenin a) adresi : Þanlýurfayolu üzeri 3.km DÝYARBAKIR b) telefon ve faks numarasý : 04122512135 04122512134 c) elektronik posta adresi : 2-Ýhale konusu 2-Ýhale konusu malýn a) niteliði, türü ve miktarý : MAL ALIMI Kodu Adý Miktarý Birimi 02209060250100 0 20,3/35 kV. YE3SV 1 X 240 / 25 mmA2 KABLO 3000.0 Metre 02304011101101 0 19/33(36) kV. 1 x 240 mm2 ISI BUS. (DAH) KABLO BAÞLIÐI 30.0 Adet 02304011101102 0 19/33(36) kV. 1 x 240 mm2 ISI BUS. (HAR.) KABLO BAÞLIÐI 30.0 Adet b) teslim yer(ler)i : DlCLE EDAÞ DÝYARBAKIR ÝL MÜDÜRLÜÐÜ YATIRIM AMBARI, c) teslim tarih(ler)i : Ýþe baþlama tarihinden itibaren temrin planýna göre 30 gün 3-Ýhalenin a) Yapýlacaðý yer :5.KAT ÝHALE VE TOPLANTI SALONU b) Tarihi ve saati :03.07.2012 günü saat 10:00 4.1. Ýsteklilerin ihaleye katýlabilmeleri için aþaðýda sayýlan belgeleri teklifleri kapsamýnda sunmalarý gerekir: a) Mevzuatý gereði kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasý veya ilgili meslek odasý belgesi; 1) Gerçek kiþi olmasý halinde, kayýtlý olduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan ya da esnaf ve sanatkârlar odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, 2) Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgili mevzuatý gereði kayýtlý bulunduðu ticaret ve/veya sanayi odasýndan, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduðu yýlda alýnmýþ, tüzel kiþiliðin odaya kayýtlý olduðunu gösterir belge, b) Teklif vermeye yetkili olduðunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 1) Gerçek kiþi olmasý halinde, noter tasdikli imza beyannamesi 2) Tüzel kiþi olmasý halinde, ilgisine göre tüzel kiþiliðin ortaklarý, üyeleri veya kurucularý ile tüzel kiþiliðin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamýnýn bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmamasý halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususlarý gösteren belgeler ile tüzel kiþiliðin noter tasdikli imza sirküleri, c) Ýdari Þartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu, ç) Ýdari Þartnamede belirlenen geçici teminata iliþkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektuplarý dýþýndaki teminatlarýn Saymanlýk ya da Muhasebe Müdürlüklerine yatýrýldýðýný gösteren makbuzlar, d) Ýdari Þartnamenin 4.4 ve 4.5 inci maddelerinde belirtilen, þekli ve içeriði Mal Alýmý Ýhaleleri Uygulama Yönetmeliðinde düzenlenen yeterlik belgeleri, e) Vekaleten ihaleye katýlma halinde, vekil adýna düzenlenmiþ ihaleye katýlmaya iliþkin noter onaylý vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi, f) Ýsteklinin ortak giriþim olmasý halinde, Ýdari Þartname ekinde yer alan standart forma uygun iþ ortaklýðý beyannamesi, g) Alt yüklenici çalýþtýrýlmasýna izin verilmesi halinde, alt yüklenici kullanacak olan isteklinin alt yüklenicilere yaptýrmayý düþündüðü iþlerin listesi, ð) Yerli malý teklif eden yerli istekli lehine fiyat avantajý tanýnmasý durumunda bu avantajdan yararlanmak isteyen yerli isteklilerce sunulacak yerli malý belgesi, h) Tüzel kiþi tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, ticaret ve sanayi odasý/ticaret odasý bünyesinde bulunan ticaret sicil memurluklarý veya yeminli mali müþavir ya da serbest muhasebeci mali müþavir tarafýndan ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiði tarihten geriye doðru son bir yýldýr kesintisiz olarak bu þartýn korunduðunu gösteren, standart forma uygun belge, ý4.2. Ýhaleye iþ ortaklýðý olarak teklif verilmesi halinde; 4.2.1. Ýþ ortaklýðýnýn her bir ortaðý tarafýndan 7.1. maddesinin (a) ve (b) bentlerinde yer alan belgelerin ayrý ayrý sunulmasý zorunludur. Ýþ ortaklýðýnýn tüzel kiþi ortaðý tarafýndan iþ deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kiþiliðin yarýsýndan fazla hissesine sahip ortaðýna ait olmasý halinde, bu ortak (h) bendindeki belgeyi de sunmak zorundadýr. 4.3. Bu madde boþ býrakýlmýþtýr. 4.4. Ekonomik ve mali yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: 4.4.1- Bu madde boþ býrakýlmýþtýr. 4.5. Mesleki ve teknik yeterliðe iliþkin belgeler ve bu belgelerin taþýmasý gereken kriterler: Ýstenen Mesleki Teknik Belgeler aþaðýdadýr: Kaliteye iliþkin belgeler: 1. Bu ihalede isteklilerin teklifleri ekinde aþaðýdaki belgeleri sunmalarý zorunludur. - Türk Standardina Uygunluk Belgesi ( TSE Belgesi)(Zorunlu Standart Kapsaminda ise) (023040111011010 - 19/33(36) kV. 1 x 240 mm2 ISI BUS. (DAH) KABLO BAÞLIÐI) - Türk Standardina Uygunluk Belgesi ( TSE Belgesi)(Zorunlu Standart Kapsaminda ise) (023040111011020 - 19/33(36) kV. 1 x 240 mm2 ISI BUS. (HAR.) KABLO BAÞLIÐI) - ISO 9001:2008 Kalite Yönetimi Sistem Belgesi(Mülga:ISO 9001:2000 Kalite Yönetimi Sistem Belgesi) - Yerli malý teklif eden yerli istekli lehine fiyat avantajý tanýnmasý durumunda bu avantajdan yararlanmak isteyen yerli isteklilerce sunulacak yerli malý belgesi Ýstenilen belge(ler)in, ihale tarihinde geçerli olmasý yeterlidir. Ýþ ortaklýklarýnda, ortaklardan birinin istenilen belge(ler)i sunmasý yeterlidir. 2. Kalite/Çevre yönetim sistem belgesinin, Türk Akreditasyon Kurumu tarafýndan akredite edilen belgeCMYK

lendirme kuruluþlarý veya Uluslararasý Akreditasyon Forumu Karþýlýklý Tanýnma Antlaþmasýnda yer alan ulusal akreditasyon kurumlarýnca akredite edilmiþ belgelendirme kuruluþlarý tarafýndan düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluþlarýnýn, Uluslararasý Akreditasyon Forumu Karþýlýklý Tanýnma Antlaþmasýnda yer alan ulusal akreditasyon kurumlarýnca akredite edilmiþ belgelendirme kuruluþu olduklarýnýn ve bu kuruluþlarca düzenlenen belgelerin geçerliliðini sürdürdüðünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alýnacak bir yazý ile teyit edilmesi gerekir. Ýhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yýl içinde alman teyit yazýlarý geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafýndan akredite edildiði duyurulan belgelendirme kuruluþlarý tarafýndan düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markasý taþýyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alýnmasý zorunlu deðildir. Bu belgenin/belgelerin ihale tarihinde geçerli olmasý yeterlidir. Ýþ ortaklýklarýnda, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunmasý yeterlidir. Alým konusu malýn piyasaya arzýna iliþkin belgeler: Bu ihalede isteklilerin, ürünlere iliþkin teknik mevzuatý hazýrlamaya ve yürütmeye yetkili kýlýnan kamu kurum veya kuruluþlarýnýn düzenlemeleri ile, ürünün/malýn piyasaya arzý için zorunlu kýlýnan aþaðýda yazýlý belgeleri teklifleri ekinde sunmalarý zorunludur. - Garantili Özellikler Listesi (022090602501000 - 20,3/35 kV. YE3SV 1 X 240/25 mmA2 KABLO) - Garantili Özellikler Listesi (023040111011010 - 19/33(36) kV. 1 x 240 mm2 ISI BUS. (DAH) KABLO BAÞLIÐI) - Garantili Özellikler Listesi (023040111011020 - 19/33(36) kV. 1 x 240 mm2 ISI BUS. (HAR.) KABLO BAÞLIÐI) - TSE Belgesi Ýþ ortaklýðýnda teklif edilen mala iliþkin belge veya belgelerin ortaklardan biri tarafýndan sunulmasý yeterlidir. Alým konusu malýn ulusal veya dengi uluslararasý standarda uygunluðunu gösteren belgeler: Bu ihalede isteklilerin teklifleri ekinde Alým konusu malýn ulusal standarda veya dengi uluslararasý standarda uygunluðunu gösteren aþaðýda yazýlý belge veya belgeleri sunmalarý zorunludur. - ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistem Belgesi (022090602501000 - 20,3/35 kV. YE3SV 1 X 240 / 25 mmA2 KABLO) - ISO 14001 Çevre Yönetimi Sistem Belgesi (022090602501000 - 20,3/35 kV. YE3SV 1 X 240 / 25 mmA2 KABLO) -ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistem Belgesi (023040111011010 - 19/33(36) kV. 1 x 240 mm2 ISI BUS. (DAH) KABLO BAÞLIÐI) - ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistem Belgesi (023040111011020 - 19/33(36) kV. 1 x 240 mm2 ISI BUS. (HAR.) KABLO BAÞLIÐI) Ýsteklinin teklif ettiði malýn ulusal standarda veya dengi uluslararasý standarda uygunluðunu gösteren belgelerden birini sunmasý yeterlidir. Ýsteklilerin teklif ettiði malýn ulusal standarda veya dengi uluslararasý standarda uygunluðunu gösteren belgelerden birini sunmasý yeterlidir. Belgelerin Türk Akreditasyon Kurumu veya Uluslararasý Laboratuar Akreditasyon Ýþbirliði Karþýlýklý Tanýnma Antlaþmasýnda yer alan akreditasyon kurumlarýnca akredite edilmiþ kuruluþlarca düzenlenmiþ olup olmayacaðý veya diðer geçerlilik þartlarý konusunda, Teknik Þartname hükümleri geçerlidir. Teknik Þartnamede bir hüküm yoksa, akredite þartý aranmayacaðý anlaþýlýr. Belgelerin akredite edilmiþ kuruluþlardan temin edildiði hallerde, belge veren kuruluþlarý akredite eden akreditasyon Kurumlarýnýn Uluslararasý Laboratuar Akreditasyon Ýþbirliði Karþýlýklý Tanýnma Antlaþmasýnda yer alan akreditasyon kurumu olduklarýnýn ve bu kuruluþlarca düzenlenen belgelerin geçerliliðini sürdürdüðünü, Türk Akreditasyon Kurumundan alýnacak bir yazý ile teyit edilmesi gerekir. Teyit yazýsý ihale tarihinde geçerli olmasý koþuluyla düzenlendiði tarihten itibaren bir yýl süre ile kullanýlabilir. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafýndan düzenlenen ve Türk Akreditasyon markasý taþýyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alýnmasý zorunlu deðildir. 4.6- Benzer iþ olarak kabul edilecek iþler aþaðýda belirtilmiþtir. Bu madde boþ býrakýlmýþtýr. 5- Ekonomik açýdan en avantajlý teklif en düþük fiyat esasýna göre belirlenecektir. 6- Ýhale tüm isteklilere açýktýr ve Kamu Ýhale Kurumu tarafýndan belirlenen esaslar çerçevesinde yerli malý olarak kabul edilen mal kalemini - kalemlerini teklif eden yerli istekliler lehine % 15.0 (onbeþ) oranýnda fiyat avantajý uygulanacaktýr. 7- Ýhale dokümanýnýn görülmesi ve satýn alýnmasý: 7.1- Ýhale dokümaný, idarenin adresinde görülebilir ve ihale doküman bedeli olan 100 Türk Lirasýnýn Halk Bankasý Diyarbakýr Merkez Þubesi IBAN TR 89 0001 2009 3260 0013 0000 16 numaralý Dicle EDAÞ hesabýna yatýrýlan ödeme dekontu ile 5.KAT MALZEME YÖNETÝMÝ VE ÝKMAL MÜDÜRLÜÐÜ adresinden satýn alýnaabilir.Ýhale dokümanýnýn posta yoluyla da satýn alýnmasý mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümaný almak isteyenler, doküman bedelini ( yurtiçi 115 TL, yurtdýþý 140 TL) aþaðýda belirtilen hesap numara(lar)ýna (HALK BANKASI DÝYARBAKIR MERKEZ ÞUBESÝ IBAN TR 89 0001 2009 3260 0013 0000 16 NUMARALI DÝCLE EDAÞ HESABINA)yatýrmak zorundadýr. Posta yoluyla ihale dokümaný satýn almak isteyenler, ihale doküman bedeline iliþkin ödeme dekontu ile ihale dokümanýnýn gönderileceði adresin de belirtildiði ihale dokümaný talep baþvurularýný yukarýda yer alan faks numarasýna veya yazýlý olarak idareye ihale tarihinden en az beþ gün önce göndermek zorundadýr. Ýhale dokümaný iki iþ günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla ödemeli olarak gönderilecektir. Ýhale dokümanýnýn posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanýn ulaþmamasýndan veya geç ulaþmasýndan ya da dokümanýn eksik olmasýndan dolayý idaremiz hiçbir þekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanýn postaya verildiði tarih, dokümanýn satýn alma tarihi olarak kabul edilecektir. 8- Teklifler, 03.Tem.2012 saat 10:00:00 'e kadar 4.KAT EVRAK KAYIT SERVÝSÝS' e verilebileceði gibi, iadeli taahhütlü posta vasýtasýyla da gönderilebilir. 9- Ýstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. Ýhale sonucu üzerine ihale yapýlan istekliyle, her bir iþ kaleminin miktarý ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatlarýn çarpýmý sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleþme imzalanacaktýr. 10- Ýstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 11- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 90 takvim günü olmalýdýr. 12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 13- Ýhalede kýsmi teklif verilebilir. 14- Ýhale, ceza ve yasaklamalar hariç 22/01/2002 tarih ve 4734 sayýlý Kamu Ýhale Kanunu ile 22/01/2002 tarih ve 4735 sayýlý Kamu Ýhale Sözleþmeleri Kanununa tabi deðildir. Basýn-1097

(www.bik.gov.tr) Resmi Ýlanlar www.ilan.gov.tr’de


POLÝTÝKA

18 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ

9

Erdoðan: Zana ile görüþmekten kaçmam Baþbakan Erdoðan, "Bu iþi çözerse Erdoðan çözer" diyen Leyla Zana'nýn açýklamalarýna deðindi. Erdoðan, "Görüþme talebi olursa kaçmam" dedi.

Ýþkence belgeleri mahkemede B

G

enelkurmay Baþkanlýðý, Ankara 12. Aðýr Ceza Mahkemesi'ne, ''12 Eylül 1980 sonrasýnda cezaevlerinde yapýldýðý iddia edilen iþkenceler'' konulu belgeleri yaklaþýk 15 klasör halinde gönderdi. 12 Eylül askeri darbesine iliþkin davayý gören Ankara 12. Aðýr Ceza Mahkemesi, Genelkurmay Baþkanlýðý'ndan, ''darbe sonrasýnda cezaevlerinde yapýldýðý iddia edilen iþkencelerle ilgili bilgi ve belgelerin, düzenlenmiþse raporlarýn ve görüntü kayýtlarýnýn, özellikle Mamak Askeri Cezaevi'nde yapýldýðý iddia edilen iþkencelerle ilgili, iþkence görenlerin durumlarýnýn tespiti için düzenlenen saðlýk fiþlerinin onaylý birer suretinin gönderilmesini'' istemiþti. Genelkurmay Baþkanlýðý, istenen belgeleri mahkemeye gönderdi. Yaklaþýk 15 klasörü bulan belgelerde, Genelkurmay Baþkanlýðý, Ordu Komutanlýklarý, Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliði, Jandarma Genel Komutanlýðý, Askeri Ceza ve Tutukevleri, dönemin sýkýyönetim komutanlýklarýnýn yaný sýra Dýþiþleri ve Ýçiþleri Bakanlýklarýnýn çýkardýðý belgeler yer alýyor. Belgelerin konu bölümü geniþ Belgelerin konu bölümlerinde ''Ýþkence iddialarý'', ''Ýntihara teþebbüs'', ''Ýþkence sonucu ölüm iddialarý'', ''Ýþkence ve kötü muamele iddialarý hakkýnda'', ''Ýþkenceyle ölen þahýslar'', ''Çeþitli ölüm olaylarýnýn raporu'', ''Ýþkence ve þüpheli ölüm olaylarý raporu'', ''Ýþkence ve þüpheli ölüm olaylarýnýn son durumu'', ''Ýþkence ve kötü muameleyle ilgili soruþturmalar'' ibareleri dikkati çekiyor. Belgelerin bir kýsmýnýn konusunu ise Uluslararasý Af Örgütü'nün tepkileri, basýn-yayýn organlarýnda yayýmlanan haberler, cezaevlerindeki açlýk grevleri, yerli ve yabancý basýn mensuplarý ile bazý kuruluþlarýn cezaevlerini ziyaretleri, cezaevleriyle ilgili toplantýlarýn sonuç raporlarý ve cezaevlerinde uygulanacak hususlar oluþturuyor.

aþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Meksika ziyareti öncesi Esenboða Havalimaný'nda düzenlenen basýn toplantýsýnda gündeme iliþkin deðerlendirmelerde bulundu. Erdoðan'a Leyla Zana'nýn "Bu iþi çözerse Erdoðan çözer" açýklamasý soruldu. Erdoðan'ýn soruya þu yanýtý verdi: Leyla Zana'nýn benimle görüþme noktasýna gelmiþ bir talebi yok. Ancak bir milletvekili olarak böyle bir talebi olursa kendisiyle görüþmekten kaçmam, bunu da açýkça söyleyeyim. Temennim odur ki bu açýklamalar uzun yýllarýn tecrübesinin de ortaya koyduðu bir neticedir. BDP keþke silahý unutup, terör örgütünü unutup, parlamento çatýsý altýnda siyasi mücadelesini sürdürse... Taraflar samimi olursa bu iþ çözülür. Asker silah býrakamaz Benim Baþbakan olarak söylediðim; bölücü terör örgütü silah býrakmak zorundadýr. Bu olmadýðý sürece güvenlik güçleri silah býrakamaz. Operasyon halkýn huzurunu tehdit edenlere, eli silahlý þehir eþkýyalarýna karþý yapýlýyor. Ne diyorlar, polis silah býrakacak, asker silah býrakacak. Polis silah taþýdýðý için polis, asker silah taþýdýðý için askerdir. Bununla görevli, millet askerine bunun için bedel ödüyor. Bunlarý birbirinden ayýrmamýz lazým. Umarým bunu parlamentoya girmiþ olan BDP milletvekilleri ve onlara gönül veren vatandaþlarýmýz anlar. Bu süreci de baþarýlý bir þekilde atlatarak bu terör belasýndan ülkemizi kurtarýrýz. Ülkemizin kurtarýlmasý, milli birlik ve kardeþliðimizi pekiþtirecek bir sürecin baþlangýcý olur. Öcalan'a ev hapsi Erdoðan, 'PKK silah býrakýrsa Öcalan'a

ev hapsi gündeme gelebilir' açýklamasýnýn Bülent Arýnç'ýn kendi görüþü olduðunu söyledi. Öcalan hakkýnda yargýnýn 'müebbet hapis' cezasý verdiðini hatýrlatan Erdoðan, sözlerini þöyle sürdürdü: "Yürütme ülkede herhangi bir sýkýntýya vesile olmasýn diye tutmuþ Öcalan için Ýmralý'yý seçmiþ. Ýmralý deðil de ülkenin herhangi bir þehrinde bir cezaevi de olabilirdi. Ama böyle bir cezaevinin olmasýnýn getireceði neticelerin neler olacaðýný da yürütme

düþündü. 'Bu birçok olumsuzluða neden olur' diye Ýmralý'yý uygun gördüler. Biz de zaman zaman bunun deðerlendirmesini yapýyoruz. Bazýlarý 'Þu kadara mal oluyor' gibi speküle etmeye çalýþýyor. Ülkenizin huzuru için bazý bedeller ödeyeceksin. Biz de bu bedelleri ödüyoruz. Ben Sayýn Bülent Bey'in yaptýðý açýklama üzerine, 'Silah býraksýnlar, ondan sonra ev hapsi düþünülür' ifadesi, aramýzda görüþtüðümüz bir konu deðil, kendi þahsi kanaatidir."

ÝHTÝSAS MAÐAZAMIZ ÞÝMDÝ


10

18 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ

ÝÇ-DIÞ HABERLER Talabani'den Maliki resti:

Giderse istifa ederim Fay haritasý yenilendi

M

TA, en son 1992 yýlýnda güncellediði ''Türkiye Diri Fay Haritasý'ný 6 yýllýk çalýþmanýn ardýndan yeniledi. Çalýþmayla bazý faylarýn boyu uzarken, yeni yerlerde yeni faylar olduðu da görüldü. Olasý depremlere karþý gerekli önlemlerin alýnabilmesi için ülkedeki depremselliðin en doðru þekilde ortaya koymaya çalýþan kurumlarýn baþýnda gelen MTA, bu konuda önemli bir çalýþmaya imza attý. 2004-2011 yýllarý arasýnda gerçekleþtirdiði 6 yýllýk çalýþmayla Türkiye'deki deprem tehlikesini inceleyen kurum, depremin kaynaðý diri faylarýn coðrafik daðýlýmlarý, nitelikleri ve deprem davranýþlarý gibi jeolojik, jeomorfolojik ve sismolojik bilgileri içeren diri fay veri tabaný güncelledi. 1992'de yayýmlanan ''Türkiye Diri Fay Haritasý''ný yeni araþtýrma teknik ve yaklaþýmlarý kullanarak hazýrlayan MTA, 1912'den bu yana yaþanan bütün hareketlerin titizlikle dikkate aldý. Marmara Bölgesi'nden baþladý Deprem riskinin yüksek olduðu Marmara Bölgesi'nden baþlanan ve fay hatlarýnýn yoðunlaþtýðý illerle çizimine devam edilen haritada, Ýstanbul ile ilgili ayrýntýlý sonuçlara ulaþýlmasý için ''CBS'' olarak adlandýrýlan Coðrafi Bilgi Sistemleri teknolojisi kullanýldý. Diri fay haritalarýnda Marmara Denizi ve Saros Körfezi (Kuzey Anadolu Fayý'nýn ana kolu) ile Sapanca Gölü dýþýndaki sualtý faylarýnýn gösterildiði çalýþma, 1:1.000.000, 1:250.000 ve 1:25.000 olmak üzere üç farklý ölçek kademesinde haritalandýrýldý. Türkiye'nin tüm kara alanlarýný kapsayan 5 bin 547 adet 1:25.000 ölçekli pafta oluþturulurken, ülkedeki diri faylar bin 795 adet 1:25.000 ölçekli paftaya daðýtýldý. Güncellenen diri fay verisi ülkenin deprem tehlikesinin yeniden gözden geçirilmesi ve 1996 yýlýnda hazýrlanan ''Türkiye Deprem Bölgeleri Haritasý''nýn yenilenmesini önerirken, ''Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planý-UDSEP-2023'' için alt yapý niteliðine de sahip. Detaylarýnýn Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz tarafýndan kamuoyuna açýklanmasý beklenen çalýþmanýn, dünyanýn sayýlý ülkeleri tarafýndan hazýrlanabilecek nitelikte olduðu bildirildi. Yeni faylar tespit edildi Kandilli Rasathanesi Müdür Yardýmcýsý Prof. Dr. Nurcan Meral Özel, Rasathane olarak MTA'ya çalýþmalarda yardýmcý olduklarýný belirterek, çalýþmanýn görünmeyen bazý faylarýn tespitinin saðlanmasý açýsýndan önemli olduðunu vurguladý. Deprem olduðundan ilk olarak diri fay haritasýna baktýklarýný, en kýsa sürede fayýn yönünü, boyunu ve derinliðini tespit etmeye çalýþtýklarýný bildiren Prof. Dr. Özel, çalýþmayla ilgili þu bilgileri verdi: ''Yeni diri fay haritasýný MTA jeologlarý arazide faylarý tek tek tespit ederek hazýrladý. Ortada ciddi bir emek var. Bu çalýþmayla bazý faylarýn boyunun uzadýðýný ve yeni yerlerde yeni faylarýn olduðunu gördük. Bundan dolayý da yeni harita, deprem konusunda daha doðru yorumlar yapabilmemizi de saðlayacak.'' Detaylarýnýn Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakaný Taner Yýldýz tarafýndan kamuoyuna açýklanmasý beklenen çalýþmanýn, dünyanýn sayýlý ülkeleri tarafýndan hazýrlanabilecek nitelikte olduðu bildirildi.

CMYK

Irak Cumhurbaþkaný Celal Talabani, Maliki'yi iktidardan düþürmeye yönelik giriþimleri deðerlendirdi. Cumhurbaþkaný Talabani, "Maliki giderse istifa ederim" dedi.

I

rak Cumhurbaþkaný Celal Talabani, Baþbakan Maliki'den güven oyunun çekilmesine yönelik giriþimlerin devam etmesi halinde görevinden istifa edeceðini ifade etti. Talabani, Baþbakan Maliki'den güven oyunun çekilmesini isteyen Kürt lider Mesut Barzani, eski Baþbakan Ýyad Allavi, Meclis Baþkaný Useme Nüceyfi ve Sadr Grubunun temsilcisi Mustafa Yakubi'ye birer mektup gönderdi. Liderlere mektup Talabani, Maliki'den güven oyunun çekilmesine yönelik giriþimlerin devam etmesi halinde Irak Anayasasý gereði görevinden istifa edeceðini söyledi. Celal Talabani mektubunda þu ifadelere yer verdi: ''Cumhurbaþkaný tarafsýz, ulusal birliði gözeten ve birleþtirici olmalý. Taraf olmam rolümü kaybetmem anlamýna gelir. Dolayýsýyla durumlar beni ilk kanaatimin tersi yönünde hareket etmeye zorlayacaksa ben istifamý sunarým.''

Özgür Suriye Ordusu PKK ile görüþüyor Rejim karþýtý askerlerin kurduðu Özgür Suriye Ordusu'nun Esad yönetimine karþý PKK ile görüþtüðü iddia edildi. Ordunun üst düzey komutaný Hacý Abdülkadir el Salih, "Görüþmeler yaptýk, fakat PKK kararsýz" dedi.

Ý

ngiliz The Times gazetesi, rejim karþýtý saflara geçen askerlerin kurduðu Özgür Suriye Ordusu'nun (ÖSO), Beþar Esad yönetimine karþý baþlatýlan isyana katýlmalarý konusunda PKK ile görüþtüðünü öne sürdü. ÖSO'nun üst düzey komutaný olduðu belirtilen Hacý Abdülkadir el Salih, "Görüþmeler yaptýk, fakat PKK bir karar vermiþ deðil. Kendi devletleri için ÖSO'dan garanti istiyorlar, böyle bir garanti vermeyeceðiz. Pozisyonlarý net deðil" diye konuþtu. Sayýlarý 4 binden fazla ÖSO komutanlarýnýn tahminlerine göre Türkiye sýnýrýnda yaklaþýk 4 bin kiþiden oluþan muhalif kuvvetlerin yüzde 80'inin komutasý, Halep'teki Devrim Konseyi'nde. Ülkenin kuzeyi büyük ölçüde Sünni olmasýna raðmen Konsey Baþkaný Hacý Abdülaziz el Selami'nin iç savaþý önlemeye çalýþtýðýný, Esad'ýn ise iç savaþtan çýkar saðlayan taraf olduðunu yazan gazete, El Selami'nin "Þiilerin ve Sünnilerin birbirini öldürdüðü yeni bir Humus istemiyoruz" þeklindeki sözlerini aktardý. Bu arada Suriyeli muhalifler Humus'ta 1000 ailenin kuþatma altýnda olduðunu açýkladý. Müdahale olacak Daily Telegraph da ÖSO'dan üst düzey bir isimin, geçen hafta Washington'a giderek ABD Dýþiþleri Bakanlýðý'nda ABD'nin Suriye Büyükelçisi Robert Ford ve Ulusal Güvenlik Konseyi'nden üst düzey isimlerle bir araya geldiðini yazdý. Gazeteye konuþan Ortadoðulu diplomatik kaynaklara göre, rejime karþý dýþ müdahale gerçekleþecek, ancak zamaný konusunda netlik saðlanmadý.

Nijerya'da bombalý saldýrý Mýsýr'da parlamento feshedildi M

N

ijerya'nýn kuzeyindeki Zaria kentinde 3 ayrý bombalý saldýrý düzenlendi. Kaduna eyaleti polis sözcüsü Aminu Lawan, saldýrganlarýn kentin ayrý kesimlerinde bulunan 3 kiliseye bombalý saldýrý düzenlediðini belirtti. Lawan, saldýrýda ölen ve yaralananlarýn sayýsý hakkýnda henüz bilgi sahibi olmadýðýný söyledi. Nijerya Kýzýlhaçý'ndan yapýlan açýklamada da kurtarma görevlilerinin saldýrý kurbanlarýný yakýndaki hastanelere ulaþtýrmaya çalýþtýðý kaydedildi. Açýklamada, son zamanlarda dini nedenlerden kaynaklanan gerginliðin arttýðý Zaria kentindeki gençlerin saldýrýlarý protesto ettiði duyuruldu.

ýsýr'da Müslüman Kardeþler ve El Nur partisinin çoðunluðunu oluþturduðu parlamento Yüksek Askeri Konsey tarafýndan feshedildi. cKonsey bu karar ile Ýslamcý Müslüman Kardeþler ile El Nur adlý partiyi mecliste çoðunluða taþýyan seçim sonuçlarýný iptal etmiþ oldu. Anayasa Mahkemesi de perþembe günü anayasanýn ihlal edildiði gerekçesiyle seçimlerin yenilenmesini istemiþti. Yüksek Askeri Konsey'in kararýna Müslüman Kardeþler kanadýndan tepki gecikmedi. Kararý 'demokrasiye yönelik bir darbe' olarak niteleyen parti, meclisin sadece referandum yolu ile feshedilebileceðini savundu.


SPOR

18 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ

11

Sahipsiz þampiyon Özel Haber

D

Diyarbakýr 2. Amatör Futbol Ligi'nde mücadele eden Fiskaya Gençlikspor, bir mucizeye imza attý. Kulüp, imkansýzlýklar içinde ligi þampiyon olarak tamamlayýp 1. Amatör Futbol Ligi'ne yükseldi.

iyarbakýr 2. Amatör Futbol Ligi A Gurubu'nda mücadele eden Fiskaya Gençlikspor, inanýlmasý güç bir baþarýya imza attý. Grubu geçen hafta 2. olarak garantileyen takým, Cumartesi günü Vali cemil Serhatlý Spor Kompleksi'nde Diyar21spor ile karþýlaþtý. Karþýlaþmayý 3-2 kazanan Fiskayalý gençler, gurubu þampiyon tamamlayýp 1. Amatör Ligi'ne çýkmaya hak kazandý. Fiskaya Gençlikspor Kulübü 2. Baþkaný Mehmet Kýlýç, takýmlarýný sahipsiz

þampiyon olarak bitirdik. Bu baþarý sadece takýmýna gönül veren futbolculara aittir. Oyuncularýmýzýn kimisi öðrenci, kimisi de kahvehanelerde çalýþýyor. Ýlk sezonunda baþarýyý yakalayan bir takým olarak çok büyük sýkýntýlarýmýz var. Bu çocuklar, yaþanan onca sýkýntýya raðmen yürekleriyle mücadele ederek þampiyon oldu. Öncelikle antrenman yapabilecek bir sahamýz dahi yok. Artý bugüne kadar hiçbir maddi anlamla en ufak destek almýþ deðiliz. Bu çocuklar inanýlmaz bir fedakarlýk yaparak çamur içinde hazýrlýk yaparak takýmlarýna bu sevinci yaþattý.

þampiyon olarak tanýmladý. Fiskayalý gençleri kötü alýþkanlýklardan korumak için takýmý geçen yýl kurduklarýný belirten Kýlýç, ilk sezonunda gençlerin harikalar yarattýðýný söyledi. Ýlk sezonda þampiyon oldu Baðlar Vuralspor'u devralýp Fiskaya Gençlikspor olarak deðiþtirdiklerini ifade eden Kýlýç, þöyle devam etti: Daha ilk sezonumuzda sahipsizliðe raðmen gurubu

yapmak için tahsis etmek hayýrlarýn en büyüðü olacak. Takýma sahip çýkýn Onlara tahsis edeceðiniz bir arazi belki de bütün çocuklarýn hayatýný kurtaracak. Her türlü olumsuzluða raðmen harikalar yaratan bu takýmýn sahiplenilmesini istiyoruz. 14 cesur gençle þampiyon olduk. Bu gençlere yetkililerden hayýrseverlere kadar herkesin sahip çýkmasý lazým. Gurubunun tek desteksiz takýmý

Antrenman sahalarý yok Bu gençlerin ortaya koyduðu mücadelenin çok kutsal olduðuna inanýyorum. Üzerlerine düþeni imkansýzlýklara raðmen fazlasýyla yerine getirdiler. Önlerinin açýk olduðunu herkesin bilmesini istiyorum. Bu gençlere sahip çýkýlmasý halinde çok daha büyük baþarýlarýn geleceðinden þüphem yok. Semtimizde devlete ait olan bir arazi yok. Haliyle arazi sahibi olan hemþerilerimizden takýmlarýna sahip çýkmasýný bekliyoruz. Takýmýmýzýn acil ihtiyacý olan antrenman sahasý için vatandaþlarýmýza sesleniyorum. Lütfen bu gençlerin elinden tutun. Yaþadýklarý sýkýntýlara raðmen göðsümüzü kabartan bu gençler her þeyin en iyisini hak ediyor. Bir parça araziyi bu gençlere antrenmanlarýný

olmamýza raðmen bu gençler þampiyon oluyorsa bunlara destek vermek þart. Çýkmýþ olduðumuz 1. Amatör Ligi'nde yine tek bir hedefimiz var, oda gurubu þampiyon tamamlayýp Bal Ligi'ne yükselmek. Sýkýntýlara raðmen biz bunu ilk sezonumuzda baþardýk. Yetkililerin destek vermesi halinde gelecek yýl bu takýmý Bal Ligi'nde görmek hayal deðil. Herkesi bu gençlere sahip çýkmaya davet ediyorum. M.Ferhat Çimen

Mehmet Kýlýç

Diyarbakýrspor'a lisans þoku TFF Kulüp Lisans Kurulu, ilk kez geçen sezon hayata geçirilen Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamýnda yaptýðý deðerlendirmelerde ikinci aþamayý tamamladý.

3

, lig olan Spor Toto Süper Lig, Bank Asya 1.Lig ve Spor Toto 2. Lig'deki kulüpler için verilen ek süre içerisinde yapýlan baþvurularý, "Hukuki, Sportif, Altyapý, Personel ve Mali Kriterler" üzerinden denetleyen ve mali yapýlarýnýn uygunluðuna göre inceleyen TFF Kulüp Lisans Kurulu toplam 11 kulübe daha Ulusal Lisans verdi. Diyarbakýrspor ve Büyükþehir Belediyespor, eksikleri olduðu için lisans alamadý. TFF Kulüp Lisans Kurulu, ilk kez geçen sezon hayata geçirilen Ulusal Kulüp Lisans Sistemi kapsamýnda yaptýðý deðerlendirmelerde ikinci aþamayý tamamladý. En üst 3 lig olan Spor Toto Süper Lig, Bank Asya 1.Lig ve Spor Toto 2. Lig'deki kulüpler için verilen ek süre içerisinde yapýlan baþvurularý, "Hukuki, Sportif, Altyapý, Personel ve Mali Kriterler" üzerinden denetleyen ve mali yapýlarýnýn uygunluðuna göre inceleyen TFF Kulüp Lisans Kurulu toplam 11 kulübe daha Ulusal Lisans verdi. Diyarbakýrspor ve Büyükþehir Belediyespor, eksikleri olduðu için lisans alamadý.

Elaldý: Birleþme çözüm Olur f

utbolun içinden gelen Hem Diyarbakýrspor hemde Diyarbakýr Büyükþehir Belediyespor'da bir dönem yöneticilik yapmýþ,ve Diyarbakýrspor'a gönül vermiþ baþarýlý Ýþ adamý Aziz Elaldý. Diyarbakýrspor'un bu durumlara düþmesine üzülüyorum tabikide.Takým 3 sezon içinde 3 kez bir alt kümeye düþerek adýna yakýþmayacak bir baþarýsýzlýk örneði sergiledi.Tabi bu baþarýsýzlýkta bir çok neden var,bu nedenler aþaðý yukarý hepimizin bildiði nedenlerdir.

Takým 3.lige düþtü B

aþarýsýzlýðýn en önemli nedeni ise kanýmca yönetimsel hatalardý.Klüp iyi idare edilemedi, Klüp zor süreçlerden geçmesine raðmen son 12 yýlda tam 6 sezon Süper Lig'de mücadele etti,Süper Ligde mücadele ettiði yýllarda bu klübe ciddi oranlarda bir gelir akýþý girdi.Yayýncý kuruluþtan gelen gelir,reklam gelirleri v.s. gelirler elde edildi fakat bu gelirler hoyratça kullanýldý.Klübe hibe edilen minibüs hatlarý bile kiraya verilip akar gelir olarak bu klübün en büyük gelir kaynaðý olacak durumda iken o minibüs hatlarý maalesef satýlýp bir sezona kurban edildi.Onun dýþýnda yüksek bedelle transfer edilen futbolcular,her sezon bir çok futbolcusunu gönderilip yerine bir o kadar futbolcu transfer edilmesi, yanlýþ hoca seçimleri,son dönemde yapýlan ciddi yönetim hatalarý,Klübün þahýslar ve eski futbolculara olan yüklü faizli borçlarýndan dolayý temlik ve icralar ile adeta önünün kapanmasý,transfer yasaðý olmasý ve önünü görememesi haliyle baþarýsýz olmasýna

yol açtý ve gelinen süreçte Diyarbakýrspor Spor Toto 3'lige düþtü Bu Þartlarla oluþmasý zor Aziz Elaldý,.Açýkçasý Bugün gelinen süreçte kulübün bu kadar borçla yol alabileceðini, bir çözüm bulunabileceðini bu þartlarda bende mümkün görmüyorum. maalesef önünü göremez duruma gelmiþtir. 44 yýllýk mazisi olan Diyarbakýrspor bir þekil yaþatýlmalý,o veya bu þekilde bir çözüm bulunmalý. Alacaklýlar Hibe Etmeli Diyarbakýrspor'un kurtuluþu için,Ancak Yöneticiler alacaklarýndan vazgeçerse veya alacaklarýný hibe yoluna giderlerse,borçlu olunan kesimler ile görüþülüp bu borçlar minimum düzeye çekilebilir Denetim raporlarý açýklanýp bu klübün mevcut son mali durumu ortaya çýkýnca, klüp önünü görebilir hale gelir diye düþünüyorum,aksi bir durumda þu an için Diyarbakýrspor daha zor günler görecektir. Taþkýn Civelek


12

CMYK

18 HAZÝRAN 2012 PAZARTESÝ

18.06.2012 Gazete Sayfaları  

newspaper politics

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you